You are on page 1of 2

Mt i bay qun s chic AN 124 b nh ch vay sau v m Siberia.

. Chnh quyn nga nh ch bay ton b i bay 26 chic AN 124 vn chuyn q s theo k qu ca cuc iu tra v m khng lc nga 1n 124 ngy 6 thang 12 Mb 4 ng c, 405 000 kg, tng trng lng an 124, hng v Vn vi hng ha l 2 chic mb chin u SU 27 m ngay sau khi cc t sb IAPO ( IAPO L GI???), gn h ban ka Siberia lc 6:46 gmt, tb cht dy 140 tn nhin liu, lao xung kv dn c, gy ra m chy d di lan truyn trong kv rng gn 1000 m vuong, git hn 70 ng, bao gm 8 phd, 1 ca phd khc v 8 hk ang i km hng ha. Vic nh ch bay ko ah hng len 1 i 15 chiec mb q su ca Nga an 124 nhng cng chc t Volga, hang hk ch hng ln nht nga, ni rng hang hk ny ang ang kim sot tng cng hot ng nhng chic ANny. Cng ty khai thc i bay 7 AN 124 m c tiu th qua d an kinh doanh vi . Tng 48 mb da duoc sx t khi AN 124 dch v c tin hnh thng 1 phin bn qun i v 21 fien ban dn s Theo nh. , gim c k thut volga v tng cng trnhf s ca AN 124, trit l thit k bn dn s th hi khc so vi dng qun s. yu cu an ton dn s th nghim ngt hn, Trong khi m l ln th 4 cho AN 124, l i bay qun s vn chuyn u tin. Nhng s ca.c gn y nht lin quan n loi tb xay ra khi 1 chic An 124 hot ng bi. m vi gn turin. V m 1992 v 1993 lin quan n tu bay i k. Ngoi ra, . AN 124 CHU ng mjaats mt 50% thn mb vo . Khi n m 12 sau khi chy d cc theo sau tht bi chic no 3 . Theo nh k qua tm kim ban u, tai nn I l do tht bi ng thi ca ng c turbofan D18 2 ca s. n c xc nhn bi vic gii m ban u hp en. S tht bi xra khong 20 giy sau khi cc ti i cao 100m vi tm nhn 10km v nhit -21. Sai st trong h thng nhin liu cng c cp. . Ni c mt knang rt cao l h thng nhin liu b lm bn vi nc. my bay ch va n Vn v c

nhien liu lm lnh nhanh trong thng. Thm vo , dch v k soat m t c th k thm vo dung dch chng ng cho nhin liu Nhng nguyn nhn khc c th xy ra, di s quan tm bao rm t l bay ln cao hn bt ( ng c DC 18 c bieet n nh nhy cm vi gc dng kh i vo) xp hng k ng cch v bo tr k . My bay se ri 82005, c thnh lp nawm1986 va hon thnh vic kim tra bo tr thng trc v cng mi bay 86 h t . ng c c i tu nm 1991 nhng ch hd ong 364 h gia th gian . My bay bay ch 1034h v lm 576 h cnh t khi bt u dch v. so vi An 2 chic su 27 trn board , may bay l phn ca kin hng 4 n v n k lc vn bn qua t chc xut khu v kh nh nc. 2 chic u c gi i cng lc vo ngy 4 mb c vn chuyn di mt hp ng 1.5 triu ,