You are on page 1of 8

Ringplan

sl no ring no ring route

1 SR-02

Surat-Kamrej-Kosamba-II-Sayan-Olpad-Bulkas

2 SR-03

Kamrej-Karjan-Bodan-Tadkeshwr-PipodaraKim-1-Kim-2-Anita

3 SR-05

Vyara-Ghata-Bedkua-Anumala-Ukai-Fort Songadh

4 SR-06

Bardoli-Sarbhon-Patapardi-Palsana-ChalthanKadodara-Gangadhara

5 SR-07

Valod-Bajipura-Mahuva-Karchelia-ValvadaAnaval-Dolvan-Buhari-Jamaniya

6 SR-08

Devgadh-Godavadi-Moritha-Mandvi-ArethTadkeshwar-Mangrol-Vankal-ZankhvavUmarpada-Devgadh

7 SR-09

Bardoli-Varad-Kadod-Madhi-Wankaner

8 SR-10 9 SR-13 10 SR-14

Market-WTR-Pandesara-Karimabad-RundhMahidharpura-Varachha Market-Rander-Nanpura-Karimabad Karimabad-Althan-Piplod-Vesu-Karimabad

11 SR-15

Varachha-Vastadevdi-Ved-Dabholi-Kapodara

Page 1

Ringplan

12 SR-16 SR-17

Karimabad-Bhatha-Mora-Hazira-Reliance-Dumas Mahidharpura-Katargam-AMroli-Mahidharpura

13 SR-18 SR-19

Karimabad-Adajan-Ramnagar-Mahidharpura-Gopipura Pandesara-Bhestan-Sachin-Goji-Pandesara

14 SR-20 SR-21

Varachha-Magob-Puna Pandesara-Bamroli-Govalak-Udhana-Pandesara

15 SR-25

Kamrej-Dhatwa-Sevni-Vihan-Morthana

16 SR-26

Olpad-Takarma-Pardizankhri-MorbhagvaBarbodhan-Kudiyana

17 27 18 28 19 29

Vyara-Ambia-Dolara-Vyara Nizer-Kukarmunda-Bahurupa-PiplodNizer-Nizer Rumkitalav-Narayanpur-Uchchal-Bhadbhunja-Rumkitalav

20 30 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37

Mahuva-Dholikui-Kumkotar-Valvada-Mahuva

Fort Songadh-Mandal-Ukhalda-Fort Songadh Satyadev Plaza-Patelnagar-Variav-Chhaprabhatha-Amroli-Mahidharpura-Chaitanya-Amivarsa-Sa Pandesara-Sundarnagar-Bhestan-Goji-Sursez-Noorani-Pandesara Ramnagar-Siddhivinayak-Navkar-Pal-Ramnagar Althan-Kantipark-Devkrupa-Ratnayogi-Rundh-Pragatinagar-Shivalik-Piplod-Niraj-Shivanjali-Althan Mahidharpura-Chaitanya-Anarkali-Indradhanush-Swastik-Mahidharpura Kapodara-Mota Varachha Gurukul Rachna-Suvidha-Kapodara

Kim-Anita-Kim

Page 2

Ringplan
Modified ring OF Route sec equipment quantity Station Covered

Surat-Kamrej-Kathor-Sayan-OlpadSurat Kamrej-Kathor-Sayan-Kim-IIKosamba-I-Kosamba-II-PipodaraKamrej

ai-Fort Songadh

1.Kamrej 2.Kathor 5 3. Sayan 4. Olpad 1.Kim-II 2. Kosamba-I 3. Kosamba-II 4. ADM 16 8 Pipodara 1. Ghata 2. Bedkua 3. ADM 16 6 Anumala 4. Ukai 1. Sarbhon 2. Patapardi 3.Palsana 4. Chalthan 5. Kadodara 6. Malekpur-Patapardi & Palsana-Chalthan & Kadodara-Gangadhara ADM 16 7 Gangadhara ADM 16 1. Valod 2. Buhari 3. Jamaniya 4. 5 Dolvan 1.Tadkeshwar 2. Areth 3. Mandvi 4. Devgadh 5. Umarpada 6. Zankhvav 7. Mangrol 8. Vankal 9 9. Nani Naroli 1. Bardoli 2.Varad 3. Kadod 4. Madhi 5. Bajipura 6. Wankaner 7. Mahuva 1.Market 2. Pandesara 3. Karimabad 4. Rundh 5. Mahidharpura 6. Varachha 1. Nanpura 2. Rander 1. Althan 2. Piplod 3. Vesu 1.Vastadevdi 2. Ved 3. Dabholi 4. Kapodara

Valod-Buhari-Jamaniya-Dolvan-Valod

ADM 16

Tadkeshwar-Areth-Mandvi-DevgadhUmarpada-Zankhvav-Mangrol-VankalNaniNaroli Godawadi-Moritha

ADM 16

Bardoli-Varad-Kadod-Madhi-BajipuraValod-Wankaner-Mahuva

ADM 16

Market-Pandesara-Karimabad-RundhMahidharpura-Varachha-Market

ADM 16 ADM 16 Piplod-Vesu ADM 16

6 4 4

ADM 16

Page 3

Ringplan
1. Bhatha 2. Mora 3. Hazira 4. Dumas 1. Katargam 2. Amroli 1. Adajan 2. Ramnagar 3. Gopipura 1. Bhestan 2. Sachin 3. Goji 1. Magob 2. Poona 3. Godadara 1. Bamroli 2. Govalak 1. Dhatwa 2. Sevni 3. Vihan 4. Morthana

Karimabad-Bhatha-Mora-Hazira-Dumas eliance T-Dumas R Mahidharpura-Katargam-Amroli-Varachha-Mahidharpura

ADM 16 ADM 16

5 4

idharpura-Gopipura Pandesara-Bhestan-Sachin-Goji-Pandesara

ADM 16 ADM 16

5 4

Varachha-Magob-Godadara-Puna Pandesara-Bamroli-Govalak-Udhana-Pandesara

ADM 16 ADM 16

4 2

Vihan-Morthana

ADM 16

Olpad-Takarma-PardizankhriMorbhagva-Olpad

ADM 16

Olpad-Kudiana-Barbodhan-Bulkus

ADM 16 Ambia-Dolara ADM 1 Bahurupa-Piplod ADM 1 Bhadbhunja-Rumkitalav 1 ADM

hadbhunja-Rumkitalav

1. Takarma 2. Pardizankhri 3. 4 Morbhagva 1. Kudiana 2. Barbodhan 3. 4 Bulkus 1. Ambia 2. 3 Dolara 4 4

1. Karchelia 2. Valvada 3. Anaval Mahuva-Karchelia-Valvada-Anaval4. Kumkotar 5. Kumkotar-Dholikui Dholikui-Kumkotar ADM 1 6 Dholikui 1. Mandal 2. Mandal-Ukhalda ADM 1 3 Ukhalda Chhaprabhatha-Amroli-Mahidharpura-Chaitanya-Amivarsa-Satyadev Plaza Patelnagar-T joint Variav-Chaprabhata & ADM 1 3 Goji-Sursez-Noorani-Pandesara Goji-Sursez ADM 1 2 al-Ramnagar Navkar-Adajan & Pal ADM 1 T Joint 1 ogi-Rundh-Pragatinagar-Shivalik-Piplod-Niraj-Shivanjali-Althan Devkrupa-Rundh & Kantipar T joint ADM 1 3 ndradhanush-Swastik-Mahidharpura Anarkali-Indradhanush & Indradhanush-Swastik ADM 1 1 ul Rachna-Suvidha-Kapodara Mota Varachha- Gurukul &1 ADM Rachna T joint 1

ADM 1

Page 4

Ringplan
Remarks

Commissioned

No modification

No modification

Commissioned No modification No modification

Commissioned

Page 5

Ringplan

Commissioned Upgradation

Upgradation upgradation

upgradation

Commissioned

No modification No modification No modification

No modification No modification No modification No modification No modification No modification

Page 6

O/o Sub Divisional Engineer (Trans-V) 3 rd Floor, Market Tele. Exchange, Ring Road, Surat 395002 Phone: 0261-2328277 Fax: 2323440

No: G-1/SDE TX-V/11-12/45 To: AGM ( E/P ) O/o PGMTD Surat

Date: 17.02.2012

Sub: Procurement of ADM-16 For 2012/2013 . With reference to above subject following the Requirement are as under
sl no ring no ring route equipment quantity Station Covered
1.MARKET 2.PANDESARA 3.KARIMABAD 4. MAHIDHARPURA 5. VARACHHA 1.MAHIDHARPURA 2. KATARGAM 3. AMROLI 1.MARKET 2.UDHANA 3.PANDESARA 4.GOVALAK 5.BAMROLI 1.PANDEASRA 2. SACHIN 3.GOJI 4.BHESTAN 1.KARIMABAD 2.PIPLOD 3.ALTHAN 4.VESU 1. MARKET 2. KARIMABAD 3. NANPURA 4.MAJURA 1. MARKET 2. KARIMABAD 3. ADAJAN 4.RAMNAGAR 5.MAHIDHAPURA 1.KARIMABAD 2.NANPURA 3.RANDER 4.MARKET 1. MARKET 2.TAX 2 3.WTR 1.MARKET 2.MAHIDHARPURA 3.VARACHHA

SR-30

MKT-PND-KRM-MDP-VRC

ADM 64

SR-31

MDH-KTG-AMRL

ADM 16

SR-32

MKT-UDN-PND-GVL-BMRL

ADM 16

SR-33

PND-SCN-GOJI-BSTN

ADM 16

SR-34

KRM-PPLD-ALT-VESU

ADM 16

SR-35

MKT-KRM-NNP-MJR

ADM 16

SR-36

MKT-KRM-ADJ-RMN-MDP

ADM 16

8 9

SR-37 SR-38

KRM-NNP-RND-MKT MKT-TAX-2-WTR

ADM 16 ADM 16

4 3

10

SR-39

MKT-MDH-VRC

ADM 16

This is for your information & necessary action may be take pls . Copy to: 1. D.E. ( TRANS ), O/o P.G.M.T.D. Surat. 2. DGM ( TRANS), O/o P.G.M.T.D. Surat. 3. SDE ( MM ), O/o P.G.M.T.D. Surat. 4. OFFICE COPY.

/11-12/45

Date: 17.02.2012

ubject following the Requirement are as under


Remarks

UPGRADATION

UPGRADATION

UPGRADATION

UPGRADATION

UPGRADATION

UPGRADATION

UPGRADATION

UPGRADATION UPGRADATION

SDE (Transmission)-V Surat