Вы находитесь на странице: 1из 1

Iz Prava EU pita sledece: Akti- da se nabroje i onda jedno od onih 5

pita i to najcesce preporuke i misljenja. Potom od ugovora:


Mastrihtski, Nica ili Amsterdam... Redje pita i Jedinstveni evropski akt.
Institucije da se nabroje, a potom jednu od njih....od onih „ostalih”
institucija pita samo Evropsku centralnu banku i Sud pravde.

ma to ni ne pita, ja danas odgovarala i vrteo je akte (obavezno), i


mastrihtski ugovor ili amsterdamski ili retko kad nicu i rimski...
institucije jako slabo danas
e da , niko nije pao!!!!

danas je znaci vrteo ugovore i obavezno drugo pitanje akti (znaci


samo da se navedu 1) uredba 2)direktiva 3) odluka 4) misljenja i
preporuke )

ugovori najcesci su 1) mastrihtski 2) nica 3) rimski (57 EEZ i EZAE


plus sloboda kretanja kapitala, robe i ulsuga, lica)