You are on page 1of 9

ASEMBLEA DE ESTUDANTES DE CIENCIAS POLTICAS

ESTATUTOS
Renovacin levada a cabo entre os das 5 e 6 de maio de 2011. E revisada o 21 de marzo de 2012

11

ndice

Da natureza da Asemblea ..3 Dos membros da Asemblea ..3 Das votacins ...3 Da comisin organizadora .4 Das comisins permanentes .....5 Comisin xurdica .......5 Comisin de extensin cultural .....6 Comisin de formacin ......6 Comisin de mercadotecnia, financiamento e comunicacin ..7

Das comisins temporais ...8 Da lingua e imaxe ...8 Dos rganos de goberno ....8

Da natureza da Asemblea

A Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas (en adiante: Asemblea) un rgano colectivo que ten coma obxectivo recoller as demandas dos estudantes de Ciencias Polticas, determinar posicins conxuntas acerca das mesmas e transmitilas aos rganos de goberno da Universidade (Xunta de Facultade e Comisins delegadas, Equipo Decanal, Departamentos, Claustro Universitario, Vicerreitoras e Reitora) e demais institucins. Tamn se ocupar de asesorar e apoiar ao alumnado nos temas de ndole acadmica. Non segue ningunha lia poltica concreta, est aberta a todas as opinins e non est vinculada a ningn partido, asociacin ou sindicato. Forma parte da sa natureza pular porque a Asemblea se caracterice neste sentido hora de levar a cabo calquera procedemento. un mecanismo de democracia directa baseado no dilogo e a procura de consenso, non tolerndose na Asemblea comportamentos ou conductas de ndole homfobo, racista ou calquera outra circunstancia que atente contra a dignidade das persoas. Tamn ten coma obxectivo dinamizar o mximo posbel a vida da Facultade en particular, e da Universidade en xeral, promovendo e apoiando actividades culturais, ldicas, deportivas e didcticas.

Dos membros da Asemblea

Todos os alumnos matriculados na Facultade de Ciencias Polticas e Sociais teen dereito a asistir, participar e votar en tanto como eles estimen preciso. Ningn alumno se enfrontar ao imperativo de acadar compromiso de calquera ndole a non ser a explcita vontade, e en ningn caso ser irrevogbel.

Das votacins

O asentimento o xeito ptimo de procedemento. No caso de atoparse unha proposta con rexeitamento explcito ou alternativa, procederase a unha votacin. Nas votacins teranse en conta os votos afirmativos, os negativos e as abstencins, non sern tomados en consideracin os non votos. Co propsito de que as decisins sexan froito dun sistema o mis democrtico posbel, fundamentado no dilogo e consenso, acrdanse as seguintes maioras necesarias: Maiora simple para asuntos de convocatorias e calendario, comunicacin e loxstica.

Maiora de 3/5 para as decisins dentro do mbito acadmico especificadas deseguido, na primeira votacin; na segunda volta maiora absoluta; e na terceira votacin maiora simple: o Os temas de representacin de alumnos en todos os seus estamentos, nos que a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas tea que levar una postura definida. o Negociacins e, no seu caso, pactos con outras organizacins nas institucins acadmicas. o Cese de responsabilidades, tanto internas da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas, como de representacin de alumnos; nos casos nos que se incumpra o cometido para o cal foi designada esa persoa. o Fontes de financiamento. o Formacin e disolucin de comisin temporais. o Para decisins relacionadas con paros, nos que participara a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas. Maiora de 4/5 para decisins fra do mbito acadmico, as como para aquelas relacionadas con folgas nas que participara a Asemblea de Estudantes de Ciencias polticas e a modificacin dos Estatutos ou de normas funcionais da mesma ndole.

Nos casos nos que se considere estritamente necesario tomar unha resolucin abondar coa maiora simple. S se pode chegar susodita consideracin no caso de que as o acorden os 4/5 dos votantes tralos procedementos anteriormente estipulados; ags no caso que sexa estipulado de urxencia, onde ser vlida a maiora simple.

Da comisin organizadora:

Ao final de cada Asemblea ser escollida unha comisin que se encargar da organizacin da vindeira. A comisin organizadora vixente a responsbel de anunciar a Asemblea mediante a reserva de aulas, envo de convocatorias a travs dos medios de comunicacin pertinentes e a exposicin de carteis para o da e hora que se decida. Esta comisin ten a potestade de modificar a data acordada sempre e cando se atope xustificado por un trastorno na situacin da Asemblea e/ou institucins oportunas. A comisin tratar de levar a cabo a convocatoria e anuncio coa maior antelacin posbel, sempre superior a corenta e oito horas. Con carcter de urxencia esta comisin poder convocar unha Asemblea Extraordinaria cando o estime preciso cunha antelacin sempre anterior a vinte e catro horas.

A comisin organizadora componse por: Moderador: Encargado de comezar e conclur a Asemblea e conducir os puntos a tratar na orde do da, as como a dar paso intervencin dos estudantes nun ordenado coloquio de quendas de palabra. Secretario de actas: Levantar acta da Asemblea, facendo explcitas as resolucins e decisins acadadas, as como exposicins e comunicados procedentes. Ser o encargado de enviala ao correo electrnico antes da vindeira Asemblea. Auxiliar: Suplir a ausencia de calquera dos membros da comisin e axudaraos para dinamizar o desenvolvemento da Asemblea. Das comisins permanentes

Son grupos de traballo abertos a calquera estudante que desexe asistir e participar. Nelas delganse tarefas acordadas na Asemblea, non teen capacidade decisoria mis al das estimacins pertinentes hora de levar a cabo o traballo outorgado. As propostas levadas a cabo por estas comisins, ben sexa de seu ou recollidas de calquera estudante da Facultade, sern levadas a cabo Asemblea para a sa toma en consideracin. Existen catro comisins permanentes: xurdica; mercadotecnia, financiamento e comunicacin; formacin; e, extensin cultural. Estas comisins deben comporse na primeira Asemblea de cada ano acadmico. O labor dos participantes nas mesmas ser informar na Asemblea do traballo levado a cabo. Acordaranse en cada Asemblea as datas para reunir s Comisins e cmpre asistir a elas en tanto como se poida. Acordaranse as datas de reunin das comisins permanentes ao remate de cada Asemblea, e debern ser convocadas e anunciadas como esta mesma. O financiamento destas comisins ser sufragado pola Asemblea mediante a aprobacin duns orzamentos estimativos. Comisin Xurdica

1. Funcins a. Levar a cabo os procedementos administrativos que se lle encomenden para seren asinados polo alumnado e deste xeito pular polo cumprimento da lei universitaria, asesorar ao estudantado nos conflitos acadmicos e velar pola calidade do servizo universitario. b. Desenvolver textos legais propostos pola Asemblea para presentar ante rganos de goberno universitario ou institucins. c. Elaborar propostas de modificacin deste Estatuto ou normas funcionais da mesma ndole.

2. Organizacin: a. As xuntanzas celebraranse de xeito peridico, a ser posbel entre cada reunin da Asemblea. b. Todos os textos e accins que faga esta comisin tern que someterse previamente toma de consideracin por parte da Asemblea. Comisin de extensin cultural: 1. Funcins: un instrumento para fomentar o achegamento e intercambio cultural a travs de medios ldicos, didcticos, deportivos e todos aqueles que sirvan para promover este propsito. 2. Organizacin: a. En cada actividade acordaranse uns responsbeis para levar a cabo unha determinada funcin, nomeadas e cesadas pola Asemblea, o nmero destes responsbeis e susceptbel de modificacins. b. Esta comisin dispor dunha maior flexibilidade hora de reunirse e traballar se as considerado pola Asemblea debido a unha carga de traballo densa. c. Constitese como unha Asociacin Cultural.

Comisin de formacin:

1. Funcins: Pr disposicin dos estudantes, a travs de diferentes mecanismos, os recursos posbeis para complementar a sa formacin acadmica e persoal.

2. Procedemento: a. b. c. d. Elaboracin de cursos. Organizacin de charlas e xornadas temticas. Publicacins que poidan ser de utilidade para o estudantado. Foros e grupos de discusin para a formacin terica dos estudantes en calquera mbito. e. Outros mecanismos que persigan esta fin. 3. Organizacin: a. Constitese como unha Asociacin de Formacin.

Comisin de mercadotecnia, financiamento e comunicacin

1. Funcins: a. Mercadotecnia: Elaborar carteis, vdeos, panfletos e calquera tipo de elementos de propaganda e divulgacin reprogrfica, audiovisual ou do eido que se estime pertinente. b. Comunicacin: o instrumento de transmisin e divulgacin da Asemblea a travs de cantos medios de comunicacin polos que se decida actuar. c. Financiamento: Levar a cabo as partidas orzamentarias e os rexistros de contas de tdalas actividades da Asemblea e as sas comisins, unha vez sexan tomadas en consideracin deben facerse pblicas. 2. Procedemento: a. Mercadotecnia e comunicacin: Habilitarselle o acceso s contas de correo, perfs en redes sociais e demais espazos que a Asemblea tea na rede aos membros desta comisin para que vaian traballando de xeito peridico. Para dinamizar a comunicacin dselle flexibilidade aos membros para levar a cabo notificacins protocolarias e habituais a travs da rede sen necesidade de reunir a comisin. Non se utilizarn espazos virtuais da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas adicados ao debate entre esta e o estudantado. Nestes espazos a Asemblea s se atinxir a aspectos puramente informativos, debido a que estes espazos non fomentan o debate senn a confrontacin. b. Financiamento: Pularase polo autofinanciamento a travs dos ingresos retribudos polas actividades da Asemblea e subvencins pblicas, coa fin de ser totalmente independente de calquera asociacin privada, partido poltico ou sindicato. A conta de aforros da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas so poder estar en entidades bancarias, e como titular, unha asociacin, xa que a Asemblea aberta e para este tipo de asuntos obrigado un elenco de socios. Polo tanto necesario a constitucin dunha Asociacin Cultural e de Formacin (ACF) da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

Das comisins temporais:

Non existe prexuzo para que a Asemblea decida crear novas comisins de traballo para abordar situacins que as o esixan. Queda interpretacin da Asemblea a funcin, procedemento e organizacin destas comisins, as como do tempo durante o que se escatime preciso reunila. En ningn caso unha comisin temporal poder evadir as condicins que lle son impostas s comisins permanentes.

Da lingua e a imaxe:

O Galego o idioma propio e vehicular da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas e funciona como principio reitor das sas actividades, acollendo o propsito de conservacin e normalizacin da Universidade de Santiago de Compostela. Pola presente calquera alumno pode empregar o idioma que crea pertinente na Asemblea, pero tdalas manifestacins formais desta sern exclusivamente en Galego. A grafa normativa adptase como a habitual. A Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas non ten smbolo, logotipo ou marca.

Dos rganos de goberno:

Non existe ningn tipo de estruturacin xerrquica, tanto interna como externa, na Asemblea, s se conformar en documentos administrativos que as sexan esixidos polas institucins pertinentes, pero sen ningn valor real en tanto a delegacin de representacin ou outorgamento de poder. A Asemblea competir por acadar representacin dentro dos rganos de goberno da universidade: Xunta de Facultade e as sas Comisins, Claustro Universitario e Departamentos. Os representantes de alumnos da Asemblea s poden levar a cabo a funcin de voceiros das decisins levadas a cabo nesta. Todas as candidaturas a calquera tipo de representacin son escollidas pola Asemblea e aceptada de xeito voluntario polo estudante nesta. No caso de contravir unha decisin da Asemblea ou absterse de levala a cabo no exercicio da sa funcin, ocupando o seu posto de representante ou responsbel, o infractor susceptbel de enfrontarse a unha mocin de censura que o leve ao cese das sas responsabilidades e/ou ao desvencellamento coa Asemblea en tanto ao seu posto como representante de alumnos. Da condicin de voceiro:

A condicin de voceiro acdase cando un membro da Asemblea escollido como representante do alumnado ante os rganos de goberno. A funcin de voceiro trasladar o sentir da Asemblea ante os rganos correspondentes, non sendo unha responsabilidade delegada senn compartida. En ningn caso a condicin de voceiro significar un maior poder de decisin ante os demais participantes na Asemblea. Da perda de condicin de Voceiro e revogacin

Perderase a condicin de voceiro cando este dimita, cando se esgote o mandato para o cal foi escollido, ou cando se culmine de forma afirmativa un proceso revogatorio. Este ser motivo de aplicacin cando:

a) Sexa notoria, de xeito manifesto e necesario, o desvencellamento coa Asemblea b) Sexa incumprido o ditado pola Asemblea A revogacin esixir unha Asemblea extraordinaria e consistir na exposicin e debate do caso, sendo preciso para que culmine con xito unha maiora de 3/5 e implicando a automtica destitucin do voceiro revogado.

Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas