You are on page 1of 1

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc -----------------***---------------H ni, ngy thng nm 2012

BIN BN BN GIAO HNG HO


Hm nay, ngy thng nm, Chng ti gm: Bn nhn (Bn A): CNG TY TNHH TS VIT NAM i din ng: Dittavarong Gattaphan Chc v: Ph tng gim c

a ch: L 79 KCN Ni Bi, Quang Tin, Sc Sn, H Ni. MST: 0102286037 Bn giao (Bn B): i din ng: a ch: MST: Hai bn cng thng nht xc nhn rng bn A nhn c hng biu tng c th nh sau: Tn hng: Gusset 3 M hng: 1DB F112A-00 Vy bn A khng c ngha v phi thanh ton bt c khon chi ph no cho bn B lin quan n mt hng ny. Bin bn kt thc vo hi cng ngy. Hai bn cng thng nht k tn. Bin bn c lp thnh 02 bn mi bn gi 01 bn c gi tr php l nh nhau. i din bn A i din bn B Chc v: