Вы находитесь на странице: 1из 4

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 MATLAMAT :

Mukasurat: 1/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0

Tarikh Keluaran : Januari 2011

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pendedahan terhadap exspresi kreativiti kanak-kanak. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: 1. 2. 3. 4. 5. Menyatakan teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni. (C5) Menunjukan dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak. (C3) Mengadakan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif. (P2) Menjelaskan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif. (A4,CS4) Mempamirkan dan menggunakan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (LS4, TS3)

SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanakkanak melalui seni lukis, kraf tangan, nyanyian dan muzik, pergerakan kreatif, drama dan main kanak-kanak yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak. ISI KANDUNGAN: BAB 1.0 KANDUNGAN PENDEKATAN DAN TEORI DALAM SENI 1.1 Pendekatan konstruktivis 1.2 Teori sosial-interaksi Piaget 1.3 Teori Gestalt dalam seni untuk kanak-kanak. 2.0 TEORI KREATIVITI DAN PEMIKIRAN KREATIF (3 JAM) (3 JAM)

2.1 Tahap-tahap perkembangan kreativiti kanak-kanak: perkembangan kreativiti Fisher, Laura H. Chapman dan Calvin W. Taylor.

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 3.0

Mukasurat: 2/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0

Tarikh Keluaran : Januari 2011 TOKOH-TOKOH SENI VISUAL MENGENAI KREATIVITI

(3 JAM)

3.1 Pandangan E. Paul Torrance, June King McFee, Carl Rogers dan Victor Lowenfeld mengenai seni. 4.0 ESTETIKA DAN KANAK-KANAK (3 JAM)

4.1 Konsep relatif dan konsep objektif dalam perkembangan estetik dan teori kecantikan 5.0 IMAGINASI KANAK-KANAK (3 JAM)

5.1 Pemikiran simbolik kanak-kanak, membezakan dunia sebenar dan dunia khayalan kanak-kanak. 6.0 SENI DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 6.1 Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak 6.2 Perkembangan estetik dan artistik kanak-kanak. 7.0 PENGAJARAN SENI LUKIS KANAK-KANAK 7.1 Membuat tanda dan kesan 7.2 Membuat garisan dan rupa bentuk, 7.3 Mengenal dan membezakan warna 7.4 Melukis dan mewarna pada ruang tertentu. 8.0 PENGAJARAN KRAF TANGAN KANAK-KANAK (3 JAM) (3 JAM) (3 JAM)

8.1 Mereka kraf mudah seperti topeng, boneka, mobail dan kad ucapan 9.0 PENGAJARAN NYANYIAN, MUZIK KANAK-KANAK (6 JAM) 9.1 Lagu kanak-kanak, 9.2 Lagu patriotik, 9.3 Lagu nasyid 9.4 Lagu-lagu semasa.

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1 10.0

Mukasurat: 3/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0

Tarikh Keluaran : Januari 2011 PENGAJARAN TARIAN KANAK-KANAK 10.1 Tarian tradisional, 10.2 Tarian kontemporari 10.3 Tarian senamrobik (3 JAM)

11.0

PENGAJARAN DRAMATIKA KANAK-KANAK

(6 JAM)

11.1 Drama, puisi, pantun, boneka, main peranan, pantomin, memos, dan improvisasi 11.2 Teater membaca dan teater bercerita untuk kanak-kanak. 12.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM SENI (3 JAM)

12.1 Kaedah-kaedah pengujian di dalam pembelajaran seni 12.2 Pengujian kemajuan dan pengujian hasil kreativiti kanak-kanak.
* Kursus ini mengandungi projek/tugasan luar yang melibat jumlah jam kuliah sebanyak 42 jam.

PENILAIAN : Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Markah Keseluruhan RUJUKAN :


1. 2. 3. 4.

: : :

60% 40% 100%

5.

Abdul Shukor Hashim., Badrul Isa., Khairezan Rahmat., dan Zuraimi Zakaria. (2007). Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd. Bate, J. K. (2000). Becoming an Art Teacher. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning. Eva. L. Essa. (2003). Introduction to Early Childhood Education. Canada: Delmar Learning. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Mohd. Azhar Abd. Hamid. (2004). Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
Disahkan oleh :

Disediakan oleh :

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBD 28903 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi : 1

Mukasurat: 4/4 Nama Kursus : EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK Kredit : 3 Kuliah : 3 Tutorial: 0 Amali : 0

Tarikh Keluaran : Januari 2011

Tandatangan Nama Jawatan Tarikh

: : Zanariah Binti Ahmad : : Januari 2011

Tandatangan Nama Jawatan Tarikh

: : Prof Dr.Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011