Вы находитесь на странице: 1из 1

óë. Çàâîäñêàÿ

óë. Ôðóíçå

ÿàí÷îòñîÂ.ëÓ

ïåð. Ôðóíçå

ÑÂÒ “Êèïàðèñ”

ÑÂÒ “Êèïàðèñ”

×åðíîå ìîðå

Áàçà îòäûõà

Êîìá. çàâîä

çàâîä òîðã. îáîðóäîâàíèÿ

2

Ñïîðò ïë.

Ñêëàäû

3

1 4

25

5

1

5

7

9

11

6 9

7

8

Ïàíñèîíàò

13

11

12

14à

14

13

16à

15

15

15

24

23

Ïàíñèîíàò

Áàçà

Îòäûõà

22

17

17

15À

21

19 19

16

21 21

17

18à

23

23

17À

18á

25 25

18

20

21à

20á

27 27

19

20à

29 29

21

ï. Êàëîñ- Ëèìåí

òð. ÿõòêëóá

ÑÏÅÖ. ÇÅÌËÈ

Áàçà

2 îòäûõà

4

6

2

2

10 14À

8

14

2

Àâòîêåìïèíã

ÑÂÒ “Êèïàðèñ”

Ñàäîâîå òîâàðèùåñòâî

“×åðíîìîðåö”

M=5000

1

11

13

13à

óë. Âîðîíöîâà Óë. Ñèãíàëüíàÿ Óëèöà 8 Ìàðòà Óëèöà Ïðèìîðñêàÿ ïåð.
óë. Âîðîíöîâà
Óë. Ñèãíàëüíàÿ
Óëèöà 8 Ìàðòà
Óëèöà Ïðèìîðñêàÿ
ïåð. Âèíîãðàäíûé
óë. Ïàóñòîâñêîãî
óë. Íåêðàñîâà
óë. Ïàóñòîâñêîãî
Ïî÷òà3
Óë. Êèðîâà
Óë. Êèðîâà
ìàã.
óë. Òàðõàííàÿ
óë. Ýíåðãåòèêîâ
ïåð. Áîëüíè÷íûé
óë. Øåâ÷åíêî
óë. Êèììåðèéñêàÿ
óë. 60 ëåò Îêòðÿá ÿ
Óë. ×åõîâà
óë. Êàðàèìñêàÿ
Óë. Êèðîâà
Óë. Ñèãíàëüíàÿ
óë. Êàðëåóòñêàÿ
óë. Øåéõëàðñêàÿ
óë. Çåëåíàÿ
ïåð. Þæíûé
óë. Êàðëåóòñêàÿ
üòå÷åÌ-êÀ.ðåï
óë. Òåëüìàíà
ïåð. Êîòîâñêèé
óë. Ãðóøåâàÿ
óë. Ïåðñèêîâàÿ
óë. Äèìèòðîâà
Äà÷è ÊÑÒ “Îëèìï”
Óë. Áåëèíñêîãî
Ìàãàçèí
ïåð. Ðåâîëþöèè
Êàôå
“Ó äÿäè Ôåäîðà”
Ëåòíèé
Ïãò. ×åðíîìîðñêîå
àâòîêåìïèíã
15
16/2
ÑÂÒ “Ïðîìåòåé”
17
23
19
16/1
21
Ëåòíèé
àâòîêåìïèíã
Ïåð. Ðåâîëþöèè
Äà÷è ÊÑÒ “Îëèìï”
2 4/1
18
22á
21
1
2
2
20
1
2
44
22
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ
2
22à
19
2
46
ïð. Ïðîìûøëåííûé
24
3
ÏÀÐÊ
4
3
5
ÊÍ
42
26
17
22
ïàíñ
10
4
23
Êàôå
Êàôå
28
40
6
21
15
“Ó Àéäåðà”
3
4
1
30
8
6
38
23
19
Ïåð. Ðåâîëþöèè
Çàãîò.
32
8
36
5
13
8
17
Çåðíî
5
6
24
12
34
10
15
2
34
Æèëîé
1
11
10
36
32
24
25
ãîðîäîê
7
13
2
12
Îçåðî
14
22
3
Êàôå
ïåð. Ñòðîèòåëüíûé
11
4
30
9
9
38
26
14
20
3
2
2
12
9
5
20
6
22
28
Êàôå
1
18
11
27
7
16
7
2
16
4
3
8
16
5
24
5
2
28
5
13
26
18
2
9
14
ÊÎÐÑ
3
16
24
15
20
3
12
7
Äåòñêèé ñàä
1
13
2
4
22
1
7
11
10
6
10
17
22
6
8
5
18
19
24
10
8
5
11
19
12
6
26
17
6
Ñïîðò ïë.
14
2
Ëåòíèé ê-ò
21
7
15
4
15
12
23
8
4
17
15
Êèíîòåàòð
28
13
2
21
Ãîñ. Ó÷åðåæä
25
30
16
9
11
14
16
27
17
Ìàã.
Áèáëèîòåêà
29
32
10
9
3
31
28
18
2
3
34
11
1
1
13
33
7
2
36
19
Áàçà îòäûõà “ÌÐÈß”
12
7
15
3
35
3
2
18
1
6
Áàçà îòäûõà
2
5
38
17
13
9
5
2
37
3
21
1
ìàã.
14
ìàã.
3
19
21
4
ìàã.
Øêîëà ¹1
42
1
7
39à
40
8
Àâòîñòàíöèÿ
2
26
2/2
19
6
22
9
22
6
44
39
11
2
2/2
8
Êàôå
13/1
24
27
21
15
8
2
23
13
2
41
13
10
2/2
25
11
2
óë. Ïàðêîâàÿ
10
26
15
12
28
31
2/2
26
12
24
32
46
25
17
10/1
29
28
30
15
23
2
ïîæ.
12
2
48
27
ïåð. Ãåðîåâ
13à
19
4
1
2
3
óë. Ðûáàöêàÿ
ãîñò.
14
Ðûíîê
5
6
50
33
7
43
30 29
9
14
11
2
25
21
17
3
2
52
11à
4
32
3
45
14
8
13
15
5
16
ãîñò.
16
4
23
5
2
2/2
36
14
27
36
54
Ïåð. Óøàêîâà
6
1
34
10
“Ãàâàíü”
31
33 35
5
2/2
18
Ãîðãàç
21
16
7
Ìàã
25
38
16
18
32
12
6
29
12
56
6
34
20
1
3
27
18
2
38à
19
îáù.
36
8
9
14
39
13
18
7
20
8
31
22
38
58
23
45
37
38
3
óë. Ëîìîíîñîâà
29
6
11
16
43
22
ÀÇÑ
20
22
5
5/4
24
21
13à
10
20
9
33
38
40
5
10
31
4
13
60
20
25
18
41
19
19
33
26
2
42
1
7
42
39
22
62
7
13á
12
24
22
8
15
18
35
24
20
11à
35
1
17
28
12à
2
40
37
27
2/2 45
17
23
24
9
5/4
39
24
10
26
17
16
25
49
11
30
64
4
4
3
22
40
41à
ïð. Ðàáî÷èé
44
3
29
25
41
11
42
15
15
26
28
37
26
12
19
26
5
24
41
41á
31
11à
32
46
66
13
14
25à
â/÷
2/2
30
9
5/2
28
13
44
21
5
43
28
4
27
34
7
14
68
5
42
41â
13
71
48
7
27
30
13
2/2
33
46
8
32
15
36
12
45
7
10
4
14
9
3
50
70
11
7
11
27à
38
30
49
6
12
44
11
32
15
24
17
16
48
40
35
5
5/2
72
9
47
8
73
2
10
29
34
Óë. Þæíàÿ
47
42
10
51à
19
50
7
9
9
11
17
37
74
39
32
13
29à
2
49
13
14
15à
36
3
14à
5/6
44
1
39
19
2
13a
51
51
46
8
13
18
52
15
31
2 12
76
20
46
22
16
17
2
21
1/2
7
53
41
38
34
53
33
19
16à
5/4
75
5/2
48
7
48
14
16
34à
55
21
1/2
23
21
54
23
16
78
5
6
14
55
43à
36
2
31
2/2
10
6
6
2
10
43
17
49
25
2/2
50
8
38
18
29
40
17à
34
23
56
41
57
57
80
5
35
36
8
45
27
5/2
2
59
18
3
27
58
4
15
Øêîëà ¹ 2
82
25
42
2
59
5/3
10
52
61
77
18à
1
38
84
Îòñò
25
60
19
3
39
17
44
27
2
Ìîëîêîçàâîä
61
2
54
63
5
23
12
86
2
46
29
2
16
62
63
56
19
43
38à
2/2
1
21
3
5
31
22
29
12
6
Äåò.
3
9
2/2
65
65
47
64
58
Ðàéñíàá
13
88
21
19
48
Ñàä
33
18
20
43
5
14
31
4
2
2
67
67
90
17
51
42
60
23
35
8
2
11
Îáúåçäíàÿ
66
18
40
ÃÀÐÀÆ
50
7
7
33
10
2
5/4
15
2
16à
69
92
55
37
12
62
2
2/2
16
25
68
16 69
13
52
44
18à
óë. ×àðñêàÿ
14
16
9
81
39
47
79
18à
14
59
35
14
2
11
64
96
27
54
óë. ×àðñêàÿ
3
11
2
2
41
46
1
94
2
2
11
20à
56
43
16
66
29
63
2/2
12
1
9
48
3
1
2
45
4
5
3
3
58
39
18
47
31
2
98
67
3
30
7
10
50
5
28
11
6
2
47
1/26
5/4
5
20
70
49
83
20
5
8
60
7
73
36à
3
52
41
4
2
7
49
22
Øâåéíàÿ ôàáðèêà
3
100
Ñòàäèîí
51
ñòîë.
36
7
5/2
6
72
28
49à
9
75
68
“×åðíîìîðî÷êà”
54
9
6
5/3
5/8
21
24
62
43
53
5/6
5
2
9
11
38à
4
8
38á
18 16
11
74
56
26
38
2
55
ìàã.
1
11
14
Øêîëà ¹3
55
3/2
64
13
77
22
2
51
70
5/4
13
10
4
7
12
28
3
57
2
45
13
10
2
23
4
45à
12
76
15
12à
66
57
6
5
53
60
15
9
30
5/4
38
4
8
69à
59
24
15
72
53
7
17
6
59
14
40
8
1
6
47
11
25
32
17
78
79
42
3
6
3
48
3/3
61
4
69
50
17
55
óë. Ïàóñòîâñêîãî
10
19
5
2
8
61
32
16
42
8
13
26
19
34
74
5/2
5
63
44
7
51à
19
12
15
74
10
21
80
57
10
9
9
15
2
27
ÊÑÒ “Áðèç”
21
18
63
36
44
46
55
81
7
4
11
52
53
23
21
65
48
14
72
49
59
12
17
6
13
12
23
28
20
4
2
Äåò.ñàä
9/1
8
65
76
9/1
23
67
15
83
50
3
14
19
16
1
5
3
10
29
70
6
17
9/1
54
3
38
22
52
78
5/2
7
2
9
18
67
3/3
69
11
2
25
54
5
3/3
61
13
12
30
5/3 20
26
85
15
20
56
40
4
8
4
69
17
14
6
5/3
25
21
6
Äåòñêèé
19
7
9/1 1à
12
27
80
21
8
22
16
3
ìàã.
2
42
28
24
5/3
23
10
8
ñàä
13/1
13/2
71
63
23
9
1
58
5
27
71
84
10/1
3
29
21
12
óë. Ñòðîèòåëüíàÿ
25
10
4
30
26
14
3
11
44
16
4
5/2
12
Ñïîðò
7
6
3
73
68
60
12
31
29
18
3
5
27
13
5
82
4
2
46
32
28
ïëîùàäêà
5/5
3/3
65
24
9
75
14
25
Ïèîíåðëàãåðü
31
5
6
29
5
3
33
26
7
5/2
67
48
8
73
34
30
11
15
51
33
9
23
77
87à
20
31
28
4
33
2
5
66
62
35
7
11
5/1
50
86
87
5/3
36
32
67
13
6
18
7
2
Õèì÷èñòêà
8
21
5
4
30
13
5/1
10
61
63
79
Áàíÿ
5/2
8
65à
35
37
13
32
15
óë. Ãîðüêîãî
7
7
65
65
38
34
1
35
52
2
17
5/5
37
81
84
17
39
84
34
9
12
10
64
67
9
40
36
19
89
12
63
2
13
6
7
14
39
83
5/5
37
36
20
41
11
3
5/2
5/3
38
9
12á
54
42
38
2
14
9
85
90
39
41
93
91
6
40
43
13
“ÏðîìÈíâåñò”
8
5
2
2
5/2
11
12à
41
2
44
2
12
86
42
áàíê
5/1
10á
Âîðîíöîâñêèé ïàðê
16à
43
ÓÐÑ
17
5/1
16
7
69
äåò. ñàä
1
43à
10à
7
18
62
44
14á
16
4
4
71
11
3
11
52
19
13
9
46
10à
18
9
73
43
9
9à 9á
Áîëüíèöà
14à
20
5/2
61
48
2
9/1
6
9/1
19
3
11
75
51
6
9/1
2
11
ÏÌÊ
45
22
Ðûíîê “Þáèëåéíûé”
20
50
1
60
12à
15
4
2
10
8
6
12
52
23
59
2
22
77
76
8
12
54À
58
54
24
16
5
14
17
24
ÑÑÌÓ
10
78
56
17
54
26
5
3
1
54á
2/2
7
57
5
56
58
10
2
12
Ðûáêîëõîç
27
60
8
16
27
52
56
28
4
“Òàâðèäà”
2
14
15
13
50à
29
5
16
Äîìîóïðàâëåíèå
5
18
2/2
43
19
30
14
24
56à
50
58
20
6
31
18á
Êîòåëüíàÿ
62
ÀÒÏ
Óãîëüíûé
48
54à
32
5
8
5
Ãàçîíàïîëíèòåëüíûé
ñêëàä
5
26
46
13
33
2
26
ÓÌÑÐ
óë. Áàìîâñêàÿ
ïóíêò
13à
14à
10
34
2
15
14á
28
12
Óë. Óøàêîâà
13
35
14à
18
44
27
15
17
Ãàðàæè
30
14
Êîììóí. õîç.
15
ÀÒÏ
36
64
42
37
17
25
19
ÄÐÑÓ
32
17
18
38
38
16
20
9
19
39à
4
34
2
64
36
40
11
22
3
2
36
24à
41
óë. Ñåâåðíàÿ
2
11
2
Òåïëèöû
24
Èíêóáàòîð
4
ÐÀÉÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
38
42
29
26
13
ÐÝÑ
óë. Ïàðêîâàÿ
1
2
6
2
1
3
43
5
7
30
9
ÀÇÑ
15
õîç. çîíà ï/ë
28
44
3
8
“×åðíîìîðåö”
ÂÈÍÇÀÂÎÄ
4
3
17
45
36à
31
5
3
32
12
6
47
7
5
5
46
36
38
9
8
7
49à
18
48
42à
7
16
13
24
10
44
ÀÇÑ
49
40
15
1
ÀÇÑ
26
3
42/2
9
óë. Áàìîâñêàÿ
5
7
3
50
17
9
ÃÀ È
11
1
42/1
46
36
13
28
1
9
19
34
3
7
51
5
54
5
21
50à
3
óë. Êîòîâñêîãî
óë. Òàâðè÷åñêàÿ
41
32
1
30
48
5
52
óë. Âèíîãðàäíàÿ
50
Çàãîí
ÀÏ “ÊÐÛÌÐÛÁÀ”
56
30
7
53
28
7
12
24
ÑÓ 142
54
26
9
60
55
23
9
14
22
2
4
6
8
56
22à
11
57 58
59
11
60
20
13
61
13
ÑÌÏ “ÂÈÊÒÎÐÈß”
18
15
66
1
15
3
9
11
13
1
5
17
7
3
16
ÓÒÒ è ÑÒ
Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ
5
óë. Êóàíäèíñêàÿ
7
17
19
16à
9
31
12à
17
19
5
11 13
11
13
19
15
21
3
5
7
9
14
1
16
21
2
23
4
7
6
8
23
18
2
25
4
10
54
14
25
9
12
óë. Ñàäîâàÿ
27
20
ÃÀÐÀÆ ÊÎÎÏ.
30
15 15à 16 16à
29
27
10
“ÞÆÍÛÉ”
28
1
22
26
8
31
29
22 24
16
18 20
10 12 14
4
6
10à
8
33
31
6
2
4
24
2
33
óë. Òûíäèíñêàÿ
18â
18ã
18á
18à
19
1
7
18à
21
1
3
18
5
7
3
9
2
17à
17
20
2
11
39
41
4
óë. Òûíäèíñêàÿ
37
6
33
35
31
2
13
8
29
4
27
10
25
21
23
19
2
1
12
15
17
11
13
9
Êàëèíîâêà
5
7
1 3
5
4
5
10à
5
4
3
26
14
27
48
6
27à
6-8
22
46
6
5
7
7
28
44
42
11
25
40
8
1
23
25
9
10
8
7
29
38
36
15
13
9
44
24
13
3
40
42
10
34
36
38
34à
11
30
32
10
9
11
26
28
2
22
24
16
18
20
5
30
7
9 20
8
10
12
14
1
11
6
12
11
1
5
18
2 4
12
3
12
16
12à
7
1
4
14
óë. ×åëåáèäæèõàíà
2
3
13
31
12
14
14
10
13
8
6
32
6
5
4
2
3
14
32à
8
7
13à
13
15à
33
4
10
1
9
2
15
12
11
5
11
3
4
14
6
17
13
13
5
7
8
11à
16
6
34
9
19
15
15
7
35
8
18
17
21
35à
17
9
23
20
24
19
10
13
10
23
54
19
12
22
óë. Ñàëãèðñêàÿ
21
16
11
12
25
24
24
23
17
12
21
25
27
26
17à
25
13
26
14
27
28
18
15
30
27
16
32
19
18
20
20
21
22
22
24
23
26
25
27
27à
28
29
30
óë. Øêîëüíàÿ
31
Óë. Íàáåðåæíàÿ
óë. Þæíàÿ
óë. Êóíàêñêàÿ
óë. Ïî÷òîâàÿ
Óë.Ïî÷òîâàÿ
óë.Êàòåðíàÿ
óë. Ïàóñòîâñêîãî
óë. Âèíîãðàäíàÿ
óë. Îâðàæíàÿ
óë. Ïàâëåíêî
Óë. Çàïàäíàÿ
óë. Ìåäèöèíñêàÿ
óë. Ïîëåâàÿ
óë. Ïàâëåíêî
óë. Ñàäîâàÿ
óë.Ïîëåâàÿ
óë. Ðûáàöêàÿ
óë. Êîîïåðàòèâíàÿ
Ãàðàæíûé
êîîïåðàòèâ
“Ìîðÿê”
óë. Çàïàäíàÿ
óë. Ðûáàöêàÿ
óë. Í.Êóäðè
óë. Ìóñêàòíàÿ
ïåð. Çàïàäíûé
óë. Êîîïåðàòèâíàÿ
óë. Êîîïåðàòèâíàÿ
ïåð. Ãåðîÿ
óë
Í
Êóäðè
éûíòåêàÐ.ðåï
óë. Êîîïåðàòèâíàÿ
ïåð. Çàïàäíûé
óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ
Óë.Ïî÷òîâàÿ
Óë. Ìàêàðåíêî
ÿàâîõåðÎ.ëó
ïåð. Ñàäîâûé
óë. Øêîëüíàÿ
Óë.Ðëåâî þöèè
óë. Ïîãðàíè÷íàÿ
óë. Ðûáàöêàÿ
Óë. Ïóøêèíà
ÿàêñðîìîíðå×.ëó
ÿàêñìûðÊ.ëó
óë. Ìîðñêàÿ
Óë.Ðåâîëþöèè
óë. Ïî÷òîâàÿ
ÿàíòàêñóÌ.ëó
óë. Ïàâëåíêî
Ïåð. Ïåðâîìàéñêèé
óë. Ïèîíåðîâ
óë. Äîðîæíàÿ
ÿàêñìûðÊ.ëó
ÿàêñìûðÊ.ëó
Íà Îëåíåâêó
óë. Ùîðñà
óë. Àäì. Ëàçàðåâà
óë. Àáðèêîñîâàÿ
óë. Ëóâãî àÿ
óë. Êóáàíñêàÿ
óë. Ñïîðòèâíàÿ
óë. Ñïîðòèâíàÿ
Ãàðàæè
Äåòñêèé ñàä
óë. Àãàôîíîâà
óë. Îçåðíàÿ
ïåð. Àãàôîíîâà
óë. Òåëüìàíà
éèêñíèäíûÒ.ðåï
Óë. Öâåòî÷íàÿ
óë. Ñóâîðîâà
ÿàâîãóË.ëó
àâîñàðêåÍ.ëÓ
ÿàâîãóË.ëó

ÃÐÑ

×åðòåæíèê

Äàòà èñïîëíåíèÿ

Í. Ñåëåçíåâ

29-09-2003