You are on page 1of 2

CU H I N T P MN H TH NG S N XU T LINH HO T V TCH H P Cu 1. Nu s khc nhau gi a cc quan ni m v CIM M , Chu u v Nh t B n. u i m c a CIM so v i cng ngh truy n th ng. Cu 2. Nu v phn tch cc d ng t ch c s n xu t Cu 3.

Nu cc nh ngha v h th ng s n xu t linh ho t FMS Cu 4. Phn tch s c n thi t c a FMS v gi i php FMS Cu 5. Nu cc nh ngha v CIM, u i m c a CIM. Cu 6 Phn tch v nhu c u p d ng s n xu t linh ho t Cu 7. Phn lo i FMS Cu 8. Cc xu h ng pht tri n c a CIM Cu 9. c i m c u trc c a my CNC, yu c u i v i my CNC Cu 10. M t s c i m khc c a my CNC so v i my thng th ng Cu 11. Nu cc thnh ph n c a CIM Cu 12. Nh ng d u hi u phn bi t my CNC v trung tm gia cng CNC Cu 13. Phn tch hi u qu c a vi c t p h p cc my CNC thnh h th ng FMS Cu 14. Phn tch c i m k t c u c a CMM Cu 15. ng d ng c a r b t cng nghi p trong t ng ha s n xu t

Cu 16. Nu cng d ng v phn lo i h th ng v n chuy n v kho ch a. Cc thi t b chnh trong h th ng v n chuy n, kho ch a Cu 17. Nu cc ch c nng, k t c u chung c a xe t hnh (AGV), u i m c a xe t hnh so v i cc thi t b v n chuy n khc. Cu 18. Nu u, nh c i m c a bng t i trong h th ng FMS, cc lo i bng t i? 1

Cu 19. Nu v phn tch cc phng php nh n d ng i t ng s n xu t? Cu 20. Th no l t bo s n xu t linh ho t (FMC), h th ng s n xu t linh ho t (FMS)? Cu 21. Th no l h th ng l p rp linh ho t, nu cc h th ng l p rp linh ho t? Cu 22. Th no l thi t k theo tham s , thi t k h ng i t ng, thi t k thch nghi? Cu 23. Nu khi ni m v cng ngh ti t o (reverse engineering)? Cc phng php l y m u i t ng trong cng ngh ti t o. Cu 24. Khi ni m v cng ngh t o m u nhanh (rapid prototyping - RP). u, nh c i m c a cng ngh t o m u nhanh. Cu 25. Nu v gi i thch cc cng ngh t o m u nhanh theo d ng v t li u s d ng. Cu 26. Khi ni m, n i dung c a chu n b cng ngh s n xu t? cc tri th c c n thi t chu n b cng ngh . Cu 27. Cc phng php chu n b cng ngh Cu 28. Th no l chi ti t t ng h p trong cng ngh nhm? Cu 29. Cc ki u c u trc c a m chi ti t. V d m t h m. Cu 30. Th no l chu n b cng ngh c tr gip c a my tnh (CAPP)? Phn tch cc l i ch khi ng d ng CAPP.