You are on page 1of 6

Trng HTL - BM Kinh t chnh tr - Ni dung n tp, tho lun v vit tiu lun 07 08 =======================================================

NI DUNG N TP, THO LUN V VIT TIU LUN


CHNG I I TNG, PHNG PHP, CHC NNG CA KINH T CHNH TR MC-L NIN 1. Lc s hnh thnh v pht trin mn Kinh t chnh tr. 2. Vai tr ca sn xut ca ci vt cht trong i sng x hi. ngha ca vic nghin cu vn ny? 3. Cc yu t cu thnh qu trnh lao ng sn xut, trong yu t no l quan trng nht. ngha ca vic nghin cu vn ny? 4. Mi quan h gia lc lng sn xut v quan h sn xut. ngha ca vic nghin cu vn ny. 2. V sao khi nghin cu quan h sn xut, kinh t chnh tr li nghin cu n trong s tc ng qua li vi lc lng sn xut v kin trc thng tng. 3. Phn bit qui lut kinh t v chnh sch kinh t. ngha ca vic nhn thc ng qui lut kinh t. Vn dng: Sinh vin khi ang hc tp v khi ra trng lm vic c chu s tc ng ca cc qui lut kinh t khng? Gii thch?
7. V sao tru tng ho c xem l phng php quan trng ca kinh t chnh tr. V d v s vn

dng phng php ny. 8. Phn tch cc chc nng ca Kinh t chnh tr Mc - Lnin. CHNG II TI SN XUT X HI V TNG TRNG KINH T. 1. Ti sn xut l g? Phn loi ti sn xut. Phn bit ti sn xut m rng theo chiu rng v ti sn xut m rng theo chiu su. ngha ca vic nghin cu i vi sn xut Vit Nam. 2. Phn tch ni dung ch yu ca ti sn xut. Mi quan h gia cc ni dung trong qu trnh ti sn xut. Lin h vi iu kin Vit Nam . 3. Phn bit 2 ch tiu GDP v GNP. 4. Phn bit x hi ho sn xut vi tnh cht x hi ca sn xut. 5. Vai tr ca tng trng kinh t? Cc yu t ca tng trng kinh t. Trong cc yu t , yu t no l quan trng nht. V sao? Nhng bin php c bn thc y kinh t Vit Nam tng trng? 6. Pht trin kinh t l g? Cc yu t nh hng n pht trin kinh t. Mc tiu pht trin kinh t Vit Nam c nu ln trong Chin lc pht trin kinh t ca Vit Nam t nay n nm 2010 trong Vn kin i hi ng ton quc ln th X nh th no?
7. Vn dng: S pht trin ca ngnh thu li c vai tr nh th no i vi s tng trng v pht

trin kinh t.

-1-

Trng HTL - BM Kinh t chnh tr - Ni dung n tp, tho lun v vit tiu lun 07 08 ======================================================= 8. Khi nim v biu hin ca tin b x hi. tng ch s HDI Vit Nam cn thc hin nhng gii

php ch yu no? 9. Phn tch mi quan h gia pht trin kinh t vi tin b x hi.Ti sao nc ta hin nay phi thc hin tin b v cng bng x hi ngay trong tng bc v tng chnh sch pht trin CHNG III SN XUT HNG HO V CC QUI LUT KINH T CA SN XUT HNG HO
1. Phn tch iu kin ra i ca sn xut hng ho. Nhng u th ca sn xut hng ho v gii thch

ti sao sn xut hng ha li c nhng u th hn hn so vi sn xut t cung t cp.


2. Khi nim hng ho v 2 thuc tnh ca hng ho. Vn dng: Nc vi t cch l sn phm ca cc

cng ty thu nng c phi l hng ho khng? V sao? 3. Tnh cht 2 mt ca lao ng sn xut hng ho v mu thun c bn ca sn xut hng ho. 4. Ti sao lng gi tr phi c o bng thi gian lao ng x hi cn thit ch khng phi c o bng thi gian lao ng c bit? 5. Tng nng sut lao ng v tng cng lao ng c nh hng nh th no n lng gi tr ca hng ho. 6. Ngun gc v bn cht, chc nng ca tin. 7. Cc qui lut kinh t ca sn xut hng ho. Vn dng: khi cc nh thu xy dng lm h s d thu c chu s tc ng ca qui lut kinh t hay khng? Gii thch? 8. Quy lut gi tr c tc ng nh th no i vi sn xut hng ha? Ti sao n li c tc ng nh vy? 9. Ti sao ni qui lut cnh tranh xut pht t bn cht ca nn sn xut hng ho, ca qui lut gi tr? 10. Ni dung ca qui lut cnh tranh, cung cu. ngha ca ngha nghin cu i vi nh nc trong qun l v m nn kinh t. 11. Mi quan h gia gi tr v gi tr trao i; gi c v gi tr ca tin; gi c v quan h cung cu. Nhng nhn t nh hng n gi c ca hng ho trn th trng (ch ra s nh hng nh th no)? 12. Th trng l g? Cc chc nng c bn ca th trng? CHNG IV SN XUT GI TR THNG D QUY LUT KINH T C BN CA CH NGHA T BN 1. Ti sao cng thc T H T gi l cng thc chung ca t bn v hiu nh th no v mu thun ca cng thc chung.

-2-

Trng HTL - BM Kinh t chnh tr - Ni dung n tp, tho lun v vit tiu lun 07 08 ======================================================= 2. Phn bit s khc nhau gia hng ho thng thng v hng ho sc lao ng. V sao ni: im c

3. 4. 5.

6.
7. 8.

9.

bit ca gi tr s dng ca hng ho sc lao ng l cha kho gii quyt mu thun cng thc chung ca t bn. Phn bit cc loi t bn bt bin, t bn kh bin. Nu ngha v cn c ca s phn chia cp phm tr ny. S ging nhau v khc nhau gia gi tr thng d tuyt i v gi tr thng d tng i, gi tr thng d tng i v gi tr thng d siu ngch. Bn cht ca tin cng. Phn bit tin cng danh ngha v tin cng thc t (v khi nim, v nhng nhn t nh hng n tin cng danh ngha v tin cng thc t). ngha ca vic nghin cu trong vic p dng chnh sch tin cng i vi ngi lao ng. Ti sao ni sn xut gi tr thng d l qui lut kinh t c bn ca CNTB. Thc cht ca tch lu t bn. T sut tch ly l g ? Nhng nhn t nh hng n qui m tch lu (ch ra s nh hng nh th no: thun chiu hay ngc chiu n qui m tch lu) Phn bit tch t t bn v tp trung t bn. Gii thch: qu trnh tch lu t bn l qu trnh lm tng cu to hu c ca t bn. CHNG V VN NG CA T BN V TI SN XUT T BN X HI

1. Th no l tun hon, chu chuyn ca t bn; t bn c nh, t bn lu ng? Nu cn c v ngha ca s phn chia cp phm tr trn. 2. Tc chu chuyn ca t bn; mi quan h gia tc chu chuyn ca t bn vi m. Cn c nhng bin php no nng cao tc chu chuyn ca t bn. 3. Phn tch ngha l lun v thc tin ca vic nghin cu tun hon v chu chuyn ca t bn, t bn c nh v t bn lu ng i vi sn xut, kinh doanh nc ta hin nay? 4.T bn x hi l g? Nu nhng iu kin thc hin sn phm x hi trong ti sn xut gin n v m rng. 5. Nguyn nhn ca khng hong kinh t. Nu cc giai on ca mt chu k kinh t. CHNG VI CC HNH THI T BN V CC HNH THC BIU HIN CA GI TR THNG D. 1. Th no l li nhun, t sut li nhun? So snh p vi m v pvi m. 2. Phn tch s hnh thnh li nhun bnh qun v gi c sn xut. 3. Cc phm tr li nhun, li nhun bnh qun, gi c sn xut che du quan h sn xut t bn ch ngha nh th no? 4. Ngun gc v bn cht ca li nhun thng nghip, li tc, a t t bn ch ngha. 5. Khi nim cng ty c phn v th trng chng khon. ngha ca vn nghin cu i vi nc ta hin nay.
-3-

Trng HTL - BM Kinh t chnh tr - Ni dung n tp, tho lun v vit tiu lun 07 08 =======================================================

6. Hiu th no l t bn gi? S khc nhau gia c phiu v tri phiu. CHNG VII CH NGHA T BN C QUYN V CH NGHA T BN C QUYN NH NC 1. Nguyn nhn ra i v bn cht ca ch ngha t bn c quyn. 2. Trnh by nhng c im kinh t c bn ca CNTB c quyn. c im no gi vai tr quyt nh nht. V sao? Nhng biu hin mi trong cc c im ca CNTB c quyn trong giai on hin nay. 3. V sao tp trung sn xut li dn n c quyn ? Cc hnh thc c quyn.
4. Vai tr ca cc cng ty c quyn xuyn quc gia (cng ty xuyn quc gia) ca CNTB i vi cc

nc ang pht trin trong giai on hin nay? 5. Tnh tt yu v tc ng ca xut khu t bn i vi nhng nc nhp khu t bn. 6. Phn tch nhng nguyn nhn ra i v bn cht ca CNTB c quyn nh nc. 7. Trnh by nhng biu hin ch yu ca CNTB c quyn nh nc v c ch iu tit ca n.
8. S biu hin ca qui lut gi tr v qui lut gi tr thng d qua hai giai on pht trin ca CNTB.

9. Nu ln nhng nhn xt v s vn ng ca quan h sn xut trong CNTB c quyn v CNTB c quyn nh nc. 10. Ti sao ni: ngy nay CNTB ang c s t iu chnh nhng n khng th vt qua c gii hn lch s ca n? CHNG VIII QU LN CH NGHA X HI V C CU KINH T NHIU THNH PHN TRONG THI K QU LN CNXH VIT NAM 1. Th no l thi k qu . Hiu th no v: qu ln CNXH b qua ch TBCN Vit Nam. Nhng kh nng, tin qu ln CNXH b qua ch TBCN nc ta. 2. Thnh phn kinh t l g ? C s (cn c) no phn chia nn kinh t thnh nhiu thnh phn? Mc ch phn chia lm g? 3. V sao nc ta trong thi k qu tn ti nn kinh t nhiu thnh phn? 4. Trnh by khi qut vai tr ca cc thnh phn kinh t nc ta hin nay. 5. Phn tch mi quan h gia cc thnh phn kinh t. ngha ca vic nghin cu . 6. Quan im ca ng ta v pht trin thnh phn kinh t nh nc hin nay: Hnh thc s hu; hnh thc t chc; hnh thc phn phi; vai tr v cc gii php ch yu kinh t nh nc xng ng vi vai tr ch o trong nn kinh t th trng nh hng XHCN nc ta. Lin h: hnh thc s hu; v hnh thc t chc; vai tr ca cc cng ty khai thc cng trnh thu li (cng ty thu nng) nc ta hin nay. 7. Hnh thc s hu, hnh thc t chc, vai tr v xu hng vn ng ca thnh phn kinh t tp th 8. Hnh thc s hu, hnh thc t chc, vai tr v xu hng vn ng ca thnh phn kinh t t nhn.
-4-

Trng HTL - BM Kinh t chnh tr - Ni dung n tp, tho lun v vit tiu lun 07 08 =======================================================

9. Hnh thc s hu, hnh thc t chc, vai tr v xu hng vn ng ca thnh phn kinh t t bn nh nc. 10. Hnh thc s hu, hnh thc t chc, vai tr v xu hng vn ng ca thnh phn kinh t c vn u t nc ngoi CHNG IX CNG NGHIP HA, HIN I HA NN KINH T TRONG THI K QU LN CH NGHA X HI VIT NAM 1. Ti sao nc phi kt hp cht ch hai ni dung cng nghip ha v hin i ha trong qu trnh cng nghip ha, hin i ha. 2. Ti sao ni cng nghip ha, hin i ha nn kinh t quc dn l nhim v trung tm trong thi k qu ln ch ngha x hi nc ta. 3. Trnh by c im ca cuc cch mng khoa hc v cng ngh hin i v c im ca nn kinh t tri thc. 4. Phn tch quan im: Cng nghip ho, hin i ha t nc theo nh hng x hi ch ngha gn vi pht trin kinh t tri thc, coi kinh t tri thc l yu t quan trng ca nn kinh t v cng nghip ha, hin i ha 5. Th no l c cu kinh t hp l? Nhng ni dung ca chuyn dch c cu kinh t theo hng cng nghip ha, hin i ha nc ta trong giai on hin nay. 6. Phn tch nhng tin y mnh s nghip cng nghip ha, hin i ha nn kinh t quc dn trong thi k qu ln ch ngha x hi nc ta. CHNG X KINH T NNG THN TRONG THI K QU LN CNXH VIT NAM 1. Th no l kinh t nng thn? Phn tch vai tr ca kinh t nng thn trong thi k qu ln CNXH Vit Nam. 2. Trnh by cng nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn trong thi k qu ln CNXH Vit Nam. Lin h: Vai tr ca thu li ho trong cng nghip ho, hin i ho nng nghip. 3. Pht trin kinh t hng ho nng thn vi c cu kinh t nhiu thnh phn: ni dung, vai tr, gii php ch yu. Lin h: Vai tr ca thu li i vi pht trin nn nng nghip hng ho Vit Nam. CHNG XI KINH T TH TRNG NH HNG X HI CH NGHA VIT NAM
1.

Ti sao ni: trong thi k qu ln CNXH, pht trin kinh t nc ta phi pht trin kinh t hng ho, kinh t th trng.

-5-

Trng HTL - BM Kinh t chnh tr - Ni dung n tp, tho lun v vit tiu lun 07 08 ======================================================= 2. Phn tch cc c trng c bn ca nn kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam. Cho bit

s khc nhau c bn gia kinh t th trng nh hng XHCN v kinh t th trng TBCN (Da theo cc ni dung trn). 3. Trnh by thc trng nn kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam hin nay. 4. Phn tch nhng iu kin, kh nng v gii php pht trin kinh t th trng nh hng XHCN nc ta. 5. Nhng tc ng tch cc v hn ch ca pht trin kinh t th trng. Vai tr kinh t c bit ca nh nc XHCN. Cc cng c qun l v m ca nh nc. CHNG XII LI CH KINH T V PHN PHI THU NHP TRONG THI K QU LN CH NGHA X HI VIT NAM Phn tch bn cht v vai tr ca li ch kinh t. 2. Phn tch mi quan h gia li ch kinh t c nhn, li ch tp th, li ch x hi. 3. Ti sao ni: vn mu cht, cn bn nht pht huy ti a vai tr nhn t con ngi l phi tc ng vo li ch kinh t ca mi c nhn. 4. V sao trong thi k qu ln ch ngha x hi nc ta tn ti nhiu hnh thc phn phi thu nhp c nhn.Trnh by cc hnh thc phn phi thu nhp c nhn v cc hnh thc thu nhp 5. Nhng bin php tng bc thc hin cng bng x hi trong phn phi thu nhp c nhn nc ta? CHNG XIII KINH T I NGOI TRONG THI K QU LN CNXH VIT NAM
1.

1. Ti sao ni m rng quan h kinh t i ngoi l xu th tt yu ca thi i ngy nay. 2. Li ch ca vic m rng quan h kinh t i ngoi. Nhng thi c v thch thc ca Vit Nam khi gia nhp t chc thng mi th gii (WTO). 3. Cc hnh thc kinh t i ngoi nc ta hin nay. 4. Vai tr ca ngoi thng i vi s pht trin kinh t Vit Nam hin nay. Bin php pht huy vai tr. 5. Cc hnh thc u t quc t. Tc ng 2 mt ca hnh thc u t quc t i vi nc nhn u t. Bin php pht huy mt tch cc, khc phc hn ch ca hnh thc ny.

-6-