You are on page 1of 4

Aspx ierisinde head blou arasna

<%--Google API reference--%> <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;sensor=false &amp;key=abcdefg" type="text/javascript"> </script>

Body etiketine zellik olarak


onload="initialize()" onunload="GUnload()"

(sonuta: <body onload="initialize()" onunload="GUnload()"> olur)

Forma Literal kontrol ekle, IDsi

litt

olsun

Aspx.cs ierisinde PageLoad ierisine

String Locations = ""; litt.Text = @"<script type='text/javascript'> function initialize() { if (GBrowserIsCompatible()) { var map = new GMap2(document.getElementById('map_canvas')); map.setCenter(new GLatLng(45.05,7.6667), 2); " + Locations + @" map.setUIToDefault(); } } </script> ";

PageLoad ierisinde konumlar veri tabanndan ekilirken

foreach (DataRow r in tbl.Rows) { // bypass empty rows if (r["Latitude"].ToString().Trim().Length == 0) continue; string Latitude = r["Latitude"].ToString(); string Longitude = r["Longitude"].ToString(); // create a line of JavaScript for marker on map for this record Locations += Environment.NewLine + " map.addOverlay(new GMarker(new GLatLng(" + Latitude + "," + Longitude + ")));"; }

kullanlm

String Locations = ""; altna

/* Deneme Satrlar*/ string Latitude = "37.45"; //r["Latitude"].ToString(); string Longitude = "30.33"; // r["Longitude"].ToString(); // create a line of JavaScript for marker on map for this record Locations += Environment.NewLine + " map.addOverlay(new GMarker(new GLatLng(" + Latitude + "," + Longitude + ")));"; /*Deneme satrlar*/

Blog iin: Visual Web developer ile hazrladnz ASP.net web siteniz (C#) ierisindeki hariya ve iaretileri gstermek istediiniz aspx dosyanzn ad index.aspx olduunu varsayalm (Bu dosyann ad baka bir ey de olabilir). index.aspx dosyanz ierisinde; head blou arasna
<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;sensor=false &amp;key=abcdefg" type="text/javascript"> </script>

Kodlarn yerletirerek Google Maps APIsini projeye tantm oluyorsunuz.

Body etiketine zellik olarak


onload="initialize()" onunload="GUnload()"

(sonuta: <body onload="initialize()" onunload="GUnload()"> olur) Ekliyoruz. Bylece initialize() metodu sayfann balangcnda altrlacak. (Bu metodun kendisi ilerleyen kodlarda var).

Forma Literal kontrol ekleyelim, IDsi litt olsun. Bu ismi daha sonra tekrar kullanmak gerekli, o yzden ne isim verdiinizi unutmayn.

index.aspx dosyanzn .cs uzantl kodlar ierisine (code behind dosyas) PageLoad metoduna
String Locations = ""; litt.Text = @"<script type='text/javascript'> function initialize() { if (GBrowserIsCompatible()) { var map = new GMap2(document.getElementById('map_canvas')); map.setCenter(new GLatLng(45.05,7.6667), 2); " + Locations + @" map.setUIToDefault(); } } </script> ";

Kodlarn yerletiriyoruz. Bu kodlar ile litt isimli literal kontrolnn ieriini kod behind ierisinden belirlemi oluyoruz. erik olarak haritay gsterecek ve yukarda da arlm olan initialize metodunu vermi olduk. Kodlar ierisinde 45.05,7.6667 deeri gsterilecek olan haritann merkez noktasn belirler.

Locations deikeni ile de haritada gsterilmesini istediiniz iaretileri belirlersiniz. rnein, String Locations = ""; satrnn altna
string Latitude = "37.45"; string Longitude = "30.33"; Locations += Environment.NewLine + " map.addOverlay(new GMarker(new GLatLng(" + Latitude + "," + Longitude + ")));";

ekleyerek altrrsanz