You are on page 1of 5

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNITVA PROJEKT PODUZETNITVO U KULTURI ZA 2011.

GODINU

1. DAVATELJ DRAVNE POTPORE I KATEGORIJA DRAVNE POTPORE


Ministarstvo kulture i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo su davatelji potpore, a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva provodi nadzor nad Projektom. Dravna potpora je potpora male vrijednosti i nepovratna je.

2. CILJ PROJEKTA
Cilj Projekta je poticanje poduzetnitva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetnikih projekata u kulturi. Podruja u kulturi koja se potiu ovim Projektom su sljedea: glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjiga i nakladnitvo, likovne umjetnosti, nove medijske kulture, meunarodna kulturna suradnja i europske integracije, kulturno-umjetniki amaterizam, investicije, zatita i ouvanje kulturnih dobara, muzejsko-galerijska djelatnost te filmska djelatnost.

3. KORISNICI I UVJETI DRAVNE POTPORE


Korisnici dravne potpore po ovom Projektu su subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovaka drutva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), ustanove osim javnih ustanova prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), samostalni umjetnici, umjetnike organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetnike projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09). Uvjeti dravne potpore za korisnike dravne potpore po ovom Projektu su sljedei: pozitivno posluju (izuzev gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2010. i 2011. godine) imaju sjedite na podruju Republike Hrvatske, imaju najmanje 1 zaposlenog na neodreeno vrijeme, ukljuujui i vlasnika (izuzev samostalnih umjetnika i umjetnikih organizacija), poslovanje u trajanju najmanje jedan mjesec prije objave Javnog poziva, imaju upis novog obrta s poetkom rada, imaju podmirene obveze prema dravi, imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, namjenski su opravdali bespovratna sredstva iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetnitva ukoliko su dobivena prethodnih godina. Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u steaju, postupku likvidacije i oni koji imaju nepodmirene obveze prema dravi i zaposlenicima.

4. NAMJENA DRAVNE POTPORE


Projektom se odobravaju bespovratna sredstva za pokrie dijela trokova za: - nabavu novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata, ukljuivo informatika oprema i programi, te multimedijalna oprema, - ulaganja u znanja za struno usavravanje, ukljuujui nove tehnologije u kulturi (teajevi, seminari, radionice i sl.), - ulaganja u marketing kulturnih projekata (promidbeni materijal, istraivanje trita, kreiranje brenda, internetski marketing - kreiranje i nadogradnja internetske stranice, banner oglasi), - zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti (sajmova, izlobi i sl.) - ne odnosi se na zakup prostora od dravnih institucija ili jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, - pokrie dijela trokova vanjskih suradnika u provedbi poduzetnikog projekta u kulturi, - sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetnitvu u kulturi (izrada projektne dokumentacije i elaborata te drugih zavisnih trokova projekta). Najvii iznos potpore po korisniku utvruje se u iznosu do 75% opravdanih trokova, a najvie do 100.000 kuna. Sljedei izdaci nisu prihvatljivi po ovom Projektu: - porezi, ukljuujui poreze na dodanu vrijednost (odnosi se na pravne i fizike osobe koje su u sustavu PDV-a i koje nisu u sustavu PDV-a), - carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade, - novane kazne, financijske kazne i trokovi parnienja, - operativni trokovi, - bankovne naknade, trokovi jamstava i slini trokovi, - trokovi pretvaranja, naknade i gubici po teajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni raun, - trokovi odravanja i mjesenog najma poslovnog prostora. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva, Ministarstvo kulture i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo zadravaju pravo odrediti da i neke druge stavke nisu prihvatljive, a koje smatraju irelevantnim za ciljeve odnosnog projekta ili nepotrebnim u svrhu njegove provedbe. U sluaju postojanja nedoumica o prihvatljivosti odreene stavke ili radnje, potrebno je zatraiti pojanjenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnitva, Ministarstva kulture ili Hrvatske agencije za malo gospodarstvo o statusu prije provedbe stavke ili radnje.

5. PROVEDBA PROJEKTA
Zahtjevi za potpore podnose se na propisanom obrascu PuK/11 Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo Gj. Deelia 7, 10 000 Zagreb, s pripadajuom dokumentacijom, Povjerenstvu koje imenuje ministar gospodarstva, rada i poduzetnitva, ministar kulture i Predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Rad Povjerenstva odreen je Poslovnikom o radu Povjerenstva kojeg donose Predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, ministar gospodarstva, rada i poduzetnitva i ministar kulture. Povjerenstvo u svoj rad moe ukljuiti vanjske suradnike, zavisno o posebnosti zahtjeva kojeg rjeava.

Povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve i donosi prijedlog za odobrenje sredstava u skladu s raspoloivim sredstvima. Prijedlog Povjerenstva dostavlja se Predsjedniku Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, ministar gospodarstva, rada i poduzetnitva i ministru kulture. Pri razmatranju zahtjeva Povjerenstvo e, uz uvjete dravne potpore i dokumentaciju, koristiti sljedee kriterije: KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Broj godina poslovanja Broj zaposlenih Podruje posebnog dravnog interesa Projekt/program ili opis kulturne djelatnosti Karakter poduzetnikog kulturnog projekta Namjena projekta/programa a) 4 i vie b) do 3 godine a) 4 i vie b) do 3 c) nema zaposlenih a) da b) ne a) projekt/program b) opis kulturne djelatnosti a) meunarodni b) domai c) projekt nije priloen a) razvoj inovativnih kulturnih projekata b) razvoj kreativnih industrija c) odravanje kulturnih programa d) projekt nije priloen Broj bodova 4 2 3 1 0 2 0 4 3 3 2 0 4 3 2 0

6. DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava dostavlja Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo Gj.Deelia 7, 10 000 Zagreb, sljedeu dokumentaciju: a) trgovako drutvo i zadruga - popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11), - popunjena Izjava o koritenim dravnim potporama male vrijednosti, - detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva trae (podruje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis tvrtke/zadruge (kulturna djelatnost kojom se tvrtka/zadruga bavi, navesti razlog traenja bespovratne potpore i sl.), - preslik Rjeenja o upisu u sudski registar, - obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Dravnog zavoda za statistiku - preslik bilance i rauna dobiti i gubitka za 2010. godinu ovjerene od porezne uprave, - BON 2 ne stariji od 30 dana, - preslik Obrasca R-Sm strana A za prethodni mjesec, - potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema dravi (ne stariju od 30 dana), - potpisana izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima, - ponude/predrauni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili rauni i izvodi sa iro-rauna kojima se dokazuje izvreno plaanje istih;

b) obrt - popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11), - popunjena Izjava o koritenim dravnim potporama male vrijednosti, - detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva trae (podruje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis obrta (kulturna djelatnost kojom se obrt bavi, navesti razlog traenja bespovratne potpore i sl.), - preslik obrtnice, - preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za 2010. godinu ovjerenu od porezne uprave, - BON 2 ne stariji od 30 dana, - preslik Obrasca R-Sm strana A za prethodni mjesec ili preslik radne knjiice ako je vlasnik/ca samozaposlen/a u obrtu, - potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema dravi (ne stariju od 30 dana), - potpisana izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima, - ponude/predrauni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili rauni i izvodi sa iro-rauna kojima se dokazuje izvreno plaanje istih; c) ustanova - popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11), - popunjena Izjava o koritenim dravnim potporama male vrijednosti, - detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva trae (podruje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis ustanove (kulturna djelatnost kojom se ustanova bavi, navesti razlog traenja bespovratne potpore i sl.), - preslik Rjeenja o upisu u sudski registar ustanova, - akt o osnivanju ustanove, - preslik Rjeenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti (ukoliko postoji takvo rjeenje), - preslik bilance i rauna dobiti i gubitka za 2010. godinu ovjerene od porezne uprave, - BON 2 ne stariji od 30 dana, - preslik Obrasca R-Sm strana A za prethodni mjesec, - potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema dravi (ne stariju od 30 dana), - ponude/predrauni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili rauni i izvodi sa iro-rauna kojima se dokazuje izvreno plaanje istih; d) umjetnika organizacija - popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11), - popunjena Izjava o koritenim dravnim potporama male vrijednosti, - detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva trae (podruje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis umjetnike organizacije (kulturna djelatnost kojom se umjetnika organizacija bavi, navesti razlog traenja bespovratne potpore i sl.), - preslik Rjeenja o upisu u Registar umjetnikih organizacija pri Ministarstvu kulture, - preslik bilance i rauna dobiti i gubitka za 2010. godinu ovjerene od porezne uprave, - potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema dravi (ne stariju od 30 dana), - ponude/predrauni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili rauni i izvodi sa iro-rauna kojima se dokazuje izvreno plaanje istih;

e) samostalni umjetnici - popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11), - popunjena Izjava o koritenim dravnim potporama male vrijednosti, - detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva trae (podruje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis kulturne djelatnosti kojom se samostalni/a umjetnik/ca bavi (navesti razlog traenja bespovratne potpore i sl.), - preslik potvrde o statusu samostalnog umjetnika od strukovne umjetnike udruge koje je lan, - preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za 2010. godinu ovjerenu od porezne uprave, - potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema dravi (ne stariju od 30 dana), - ponude/predrauni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili rauni i izvodi sa iro rauna kojima se dokazuje izvreno plaanje istih.

7. ZAVRNE ODREDBE
Ovaj Projekt realizirat e se tijekom 2011. godine. Prilikom pravdanja utroka sredstava potpore, priznavat e se trokovi, nastali nakon objave Javnog poziva po Projektu Poduzetnitvo u kulturi za 2010.godinu (22. oujka 2010. ), bez iznosa PDV-a, ukoliko nisu koriteni za pravdanje sredstava potpore iz prethodne godine. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva, Ministarstvo kulture i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo zadravaju pravo provoenja kontrole namjenskog troenja sredstava. Sredstva se odobravaju na temelju zahtjeva, dostavljene traene dokumentacije, uvjeta dravne potpore te kriterija za dodjelu sredstava. Sredstva potpore ne mogu se odobriti gospodarskim subjektima koji nisu pravdali odobrena sredstva iz Operativnih planova poticanja malog i srednjeg poduzetnitva ukoliko su dobivena u prethodnim godinama. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i zahtjevi pristigli izvan roka nee se razmatrati. Sastavni dijelovi ovog Projekta su: 1. Javni poziv 2. Poslovnik o radu povjerenstva 3. Odluka o imenovanju lanova povjerenstva 4. Obrazac Zahtjeva PuK/11 5. Izjava o koritenim dravnim potporama male vrijednosti MINISTAR GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNITVA mr. sc. uro Popija
KLASA: 311-01/10-01/60 URBROJ:526-11-01-04/ 11-1 Zagreb, 18.02.2011.