You are on page 1of 1

M U

Cng nghip ha (CNH) - Hin i ha (HH) c hiu l: " qu trnh chuyn i cn bn, ton din cc hot ng sn xut, kinh doanh, dch v v qun l kinh t, x hi t s dng lao ng th cng l chnh sang s dng mt cch ph bin sc lao ng cng vi cng ngh, phng tin v phng php tin tin, hin i da trn s pht trin ca cng nghip v tin b khoa hc cng ngh to ra nng sut lao ng x hi cao ". Chnh sch Cng nghip ha (CNH) ca nc ta d c nu ra t lu

S pht ca ng li cng nghip ha, hin i ha trong i hi XI