You are on page 1of 15

Dictamen 12012

9 tc C

sobre el Projecte de decret sobre regulaci de certmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya.

Dictamen 12012
sobre el Projecte de decret sobre regulaci de certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya.

ndex

DICTAMEN 1/2012 sobre el Projecte de decret sobre regulaci de certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya ..................................................................................................... 2

1-Dictamen

DICTAMEN 1/2012 sobre el Projecte de decret sobre regulaci de certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya.
Atenent les competncies atribudes al Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya per larticle 72.2 de lEstatut dautonomia de Catalunya i la Llei 7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econmic i Social, en la sessi ordinria del dia 16 de gener de 2012, aprova el segent

DICTAMEN I. ANTECEDENTS En data 23 de desembre de 2012 va tenir entrada al Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya un escrit trams pel conseller dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en el qual sollicitava lemissi del Dictamen de carcter preceptiu, previ a la seva tramitaci, del Projecte de decret sobre regulaci de certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya. El Projecte de decret es va acompanyar de la documentaci que integra lexpedient de la norma. La Comissi de Treball de Poltiques Sectorials es va reunir el dia 12 de gener i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT El Projecte de decret consta dun prembul, tretze articles, dues disposicions addicionals, una disposici transitria i una disposici derogatria. En el prembul sestableix que, en virtut de la competncia de la Generalitat de Catalunya en matria dagricultura i ramaderia, i, concretament, de les competncies de desplegament, aplicaci i execuci de la normativa comunitria en aquest mbit, i dadequaci i adaptaci de les normes amb rang de Llei i reglamentaries a les directives europees, selabora el nou Decret sobre regulaci de certmens i altres concentracions danimal vius a Catalunya, que deroga el Decret 235/198, de 8 de setembre, i ladapta a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i al Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a leliminaci de trmits i la simplificaci de procediments per facilitat lactivitat econmica. Tamb sindica la voluntat de refondre la normativa que regula els certmens en una sola norma en benefici dels administrats, i, amb la finalitat de donar ms seguretat jurdica, per tant, el nou Decret incorpora determinats preceptes i deroga lOrdre de 23 de juny de 1999 per la qual sestableix el procediment per obtenir les autoritzacions per realitzar els certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya. Larticle 1 regula lobjecte de la norma, s a dir, els certmens i altres concentracions obertes al pblic, amb presncia danimals vius. Larticle 2 defineix els conceptes utilitzats a la norma. Larticle 3 estableix els requisits generals que han de complir els certmens quant al recinte, als animals i la seva protecci. 2-Dictamen

Larticle 4 estableix els requisits concrets que han de complir els certmens de la fauna salvatge. Larticle 5 estableix els requisits concrets que han de complir els certmens dels animals verinosos o txics. Larticle 6 prohibeix la presncia de les espcies autctones protegides en els certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya. Larticle 7 regula la sollicitud dautoritzaci, aix com la documentaci que sha de presentar, el lloc i els terminis de presentaci. Larticle 8 regula els requeriments dautoritzaci i comunicaci dels mercats municipals en funci de la periodicitat i del tipus de venda que facin. Larticle 9 regula les sollicituds conjuntes dautoritzaci i el procediment de comunicaci quan se celebrin diversos certmens similars. Larticle 10 regula el procediment de comunicaci de les concentracions danimals sense installacions. Larticle 11 regula les autoritzacions, s a dir, la concessi i la denegaci de les sollicituds dautoritzaci dels certmens. Larticle 12 regula la inspecci i els aspectes relacionats amb les visites, la facilitaci de la inspecci i la documentaci sollicitada. Larticle 13 regula les infraccions i les sancions. La disposici addicional primera estableix la tramitaci electrnica progressiva. La disposici addicional segona estableix la simplificaci de la documentaci que es pugui obtenir daltres rgans o administracions per mitjans telemtics. La disposici transitria estableix el trmit de les sollicituds dautoritzaci presentades abans de lentrada en vigor daquest Decret. La disposici derogatria deroga el Decret 235/1998, de 8 de setembre i lOrdre de 23 de juny de 1999.

III. OBSERVACIONS GENERALS Primera. Ats que aquest dictamen s preceptiu dacord amb larticle 2.1 a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya, es considera que seria convenient que en el prembul es fes menci al present Dictamen.

IV. OBSERVACIONS A LARTICULAT 1. El CTESC considera que a lapartat 5.a) sobre certmens amb animals verinosos o txics shauria de clarificar que s en el protocol on sha de fer constar on es troba el servei durgncies del centre mdic proper. 2. Pel que fa a larticle 7.1 el CTESC considera que el termini de seixanta 3-Dictamen

dies per presentar les sollicituds per celebrar els certmens s excessiu i recomana la seva revisi. 3. El CTESC proposa canviar el ttol de larticle 13 Infraccions pel de Infraccions i sancions, ats que sestableixen les sancions per incompliment del que preveu el Decret.

V. CONCLUSIONS El Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret sobre regulaci de certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya i sollicita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 16 de gener de 2012

El president Josep Maria Ra i Blasco

La secretria executiva Teresita Itoiz i Cruells

4-Dictamen

DECRET /2011, de , sobre regulaci de certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya.

Larticle 116.1 de lEstatut dAutonomia de Catalunya atorga competncies a la Generalitat en matria dagricultura, ramaderia i aprofitaments forestals, corresponent a la Generalitat la competncia exclusiva en la regulaci i el desenvolupament de lagricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari. Larticle 113 de lEstatut dAutonomia de Catalunya assenyala igualment que correspon a la Generalitat el desplegament, laplicaci i lexecuci de la normativa de la Uni Europea quan afecta a lmbit de les seves competncies. Larticle 189 del text estatutari preveu que la Generalitat, en el seu mbit de competncies, aplica i executa el dret de la Uni Europea. A lempara daquests preceptes shan aprovat la Llei 5/2010, de 26 de mar, de bases de delegaci en el Govern de la potestat legislativa per a ladequaci de les normes amb rang de llei vigents de Catalunya a la Directiva i el Decret legislatiu 3/2010, de 5 doctubre, per a ladequaci de normes amb rang de llei a la Directiva. Alhora, el procs daplicaci de la Directiva requereix tamb adaptar la normativa amb rang reglamentari als criteris i principis de la Directiva, a la Llei 5/2010, de 26 de mar i al Decret legislatiu 3/2010, de 5 doctubre. Com a marc normatiu, la Llei 8/2003, de sanitat animal, estableix que els certmens pecuaris han destar autoritzats prviament per lrgan competent de la comunitat autnoma en qu radiquin. La Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, estableix les disposicions generals necessries per facilitar lexercici de la llibertat destabliment dels prestadors de serveis i la lliure circulaci de serveis, mantenint, alhora, un nivell elevat de qualitat en els serveis. Aquesta Directiva estableix directrius per simplificar els procediments administratius, fomentar una bona qualitat dels serveis, promoure un marc regulador transparent, predictible i favorable per a lactivitat econmica i impulsar la modernitzaci de les administracions pbliques per tal de respondre a les necessitats de les empreses i millorar la protecci dels drets de les persones consumidores i usuries. El Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural t entre les seves competncies la promoci, lordenaci i el control dels certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya, de conformitat amb larticle 14.3 i) del Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuraci del Departament dAgricultura,

Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural, amb la finalitat de posar de manifest els avenos en la millora gentica, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar loferta i la demanda. Aquests certmens sn generalment llocs dexposici dexemplars selectes i escollits, per la qual cosa cal promoure adequadament aquestes concentracions danimals per tal destimular la producci ramadera danimals dacord amb la seva qualificaci morfolgica, gentica i productiva, i per aconseguir una bona gentica. Lelaboraci dun nou Decret i la derogaci del Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre regulaci de certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya, obeeix a la necessitat dadaptar la normativa vigent a la citada Directiva 2006/123/CE, del Parlament, aix com a la voluntat de simplificaci i de reducci de crregues administratives, dacord amb el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a leliminaci de trmits i la simplificaci de procediments per facilitar lactivitat econmica. Amb aquest nou Decret tamb es vol refondre la normativa que regula els certmens en una sola norma per tal de contribuir a la reducci de la normativa sectorial per donar ms seguretat jurdica i en benefici dels administrats. Per aquest motiu aquest Decret incorpora determinats preceptes de lOrdre de 23 de juny de 1999, per la qual sestableix el procediment per obtenir les autoritzacions per realitzar certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya que queda derogada. A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia Pesca, Alimentaci i Medi Natural ...amb el dictamen de la Comissi Jurdica Assessora; Dacord amb el Govern, Decreto: Article 1 Objecte 1.1 Lobjecte daquest Decret s la regulaci dels certmens i altres concentracions oberts al pblic, amb presncia danimals vius. 1.2 Resta excls de lmbit daplicaci daquest Decret lexercici dactivitats pisccoles; lexercici dactivitats cinegtiques amb falcons, gossos i similars i les que utilitzen, dacord amb la normativa vigent sectorial, animals com a reclam per a la caa; les concentracions docells pertanyents als membres de les societats docellaires en els seus locals, sempre que no estiguin obertes al pblic.

Article 2 Definicions Als efectes daquest Decret es defineixen els conceptes segents: a) Animals: ssers vius vertebrats de qualsevol espcie, domstica o salvatge. b) Petits animals: peixos, amfibis, rptils, aus, rosegadors i conills de petita grandria en edat adulta. c)Animals de companyia: aquells animals definits al Text refs de la Llei de protecci dels animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 dabril, com els gats, gossos i fures. d) Certamen: concentraci temporal, peridica o no, danimals vius de diferents orgens i amb installacions, que se celebrin en un lloc determinat. Els certmens es poden classificar en algun/s dels apartats segents: d.1)- Mercats: certmens comercials amb realitzaci de transaccions. d.2) Exhibicions: certmens en els quals els animals que hi participen mostren les seves aptituds, sense competncia. d.3) Exposicions: exhibicions en les quals participen nicament animals selectes inscrits als corresponents registres oficials. d.4) Mostres: exhibicions de carcter restringit en les quals han de coincidir dues caracterstiques: que siguin de durada inferior a una jornada i que tinguin assistncia nica danimals que pertanyin al municipi o a les rees confinades on se celebri. d.5) Concursos: certmens en els quals hi ha demostracions competitives dels animals que hi assisteixen. Els concursos poden sser de rendiments, daptituds, morfolgics, de bellesa, i daltres. d.6) Subhastes: modalitat comercial de venda a la qual hi poden concrrer animals prviament inscrits i qualificats que soferiran a compradors degudament acreditats. e) Altres concentracions: agrupaci danimals organitzada en un lloc determinat sense installacions amb una durada inferior a una jornada. Shi inclouen en aquest grup les concentracions de caire tradicional com poden ser Tres Tombs, els aplecs, les cavalcades i altres concentracions similars. Article 3 Requisits generals 3.1 Els certmens, independentment de la seva classificaci, han de complir els requisits segents: A) Relatius al recinte: a) Shan de celebrar en emplaaments adequats a les necessitats dels animals i amb mitjans adients per a la neteja i la desinfecci de les installacions. b) Han de comptar amb una zona clarament diferenciada, destinada a lallament sanitari dels animals i amb un veterinari/ria que sotmetr a una revisi veterinria, prvia al certamen, els animals que hi participin i que ser qui ha de vetllar perqu es compleixin les condicions higienicosanitries dels animals i de les installacions.

c) Les installacions, gbies i tancats que sutilitzen durant la celebraci dels certmens han de garantir condicions de confort per als animals pel que fa a espai suficient, ventilaci, temperatura, llum, aixopluc, i condicions higienicosanitries adients a lespcie i el tipus danimal i, dacord amb la durada del certamen, han de disposar de sistemes per al subministrament daigua i daliment amb facilitat i periodicitat tenint en compte les caracterstiques de lespcie i lestat fisiolgic dels animals. d) Han de disposar de sistemes de recollida i eliminaci de femtes, aix com dels residus que es puguin generar, amb suficients garanties sanitries i de protecci del medi ambient. B) Relatiu als animals: e) Els animals que intervenen en el certamen shan dallotjar separats per espcies, llevat dels casos en qu es reconstitueixi una comunitat danimals, no carnvors, compatible sanitriament i biolgicament. f) Els animals que concorren al certamen han de provenir dexplotacions o nuclis zoolgics degudament registrats quan correspongui i, en qualsevol cas, les persones que en sn responsables han dacreditar la seva tinena. g) La participaci danimals en els certmens regulats per aquest Decret resta condicionada al compliment dels requisits sanitaris que estableix la normativa sanitria vigent aplicable per a cada espcie incloent-hi la corresponent als intercanvis intracomunitaris. Cas que la normativa vigent estableixi qualificaci sanitria dexplotacions, nicament poden participar en els certmens els animals que procedeixin dexplotacions qualificades sanitriament i biolgicament. h) Quan hi assisteixin animals emparats pel Conveni de Washington (CITES) han danar acompanyats de la documentaci que acrediti la seva procedncia, dacord amb aquest Conveni. i) Els animals que assisteixen a certmens han danar identificats dacord amb la normativa vigent. 3.2 Durant la celebraci del certamen shan de complir els requisits que estableix la normativa vigent en matria de protecci dels animals. 3.3 Els certmens danimals que es realitzen dins una installaci ramadera autoritzada o dins les installacions dun nucli zoolgic shan dajustar, a ms del que disposa la normativa especfica, al que preveu aquest Decret. 3.4 Lorganitzaci del certamen ha de disposar duna persona encarregada de controlar que durant la seva realitzaci no socasiona sofriment ni maltractament als animals. Aquesta persona pot interrompre les activitats del certamen quan comprovi que algun animal est patint sofriments. Article 4 Certmens amb animals de la fauna salvatge 4.1 Els certmens amb presncia danimals que pertanyen a la fauna salvatge, a ms dels requisits que estableix larticle 3, han de complir els segents:

a) Han de disposar permanentment de personal vigilant les installacions i els animals i que impedeixi lentrada de persones no autoritzades. b) El lloc on se celebra el certamen ha de disposar duna entrada i una sortida per als visitants clarament diferenciada. c) Els terraris, les gbies i les altres installacions que allotgen els animals han de comptar amb dispositius per tal devitar riscos al pblic i, si sescau, han de disposar de cadenats que nicament shan dobrir per netejar-los i subministrar aliment i aigua en absncia de visitants i havent tancat laccs del pblic al certamen. d) Les installacions per a lallotjament daquests animals han de complir les mesures de seguretat que estableix la normativa aplicable. e) Shan dinstallar rtols indicadors de la perillositat dels animals en la seva proximitat i clarament visibles pel pblic. 4.2 Ls danimals del certamen per ser fotografiats amb el pblic no es pot autoritzar. Igualment resta prohibit alimentar en pblic als animals amb presa viva. 4.3 En la sollicitud sha de fer constar si sutilitzen animals cinegtics, pisccoles i de falconeria en exercicis o demostracions de caa, els quals shan dajustar a la normativa vigent que regula aquestes activitats. Article 5 Certmens amb animals verinosos o txics En cas de presncia danimals verinosos o txics, a ms dels requisits que estableix larticle 4, han de complir els segents: a) En el recinte del certamen sha de disposar dun protocol per escrit de les actuacions per als cassos de mossegada o qualsevol altre tipus de contacte dels animals, dun servei durgncies dun centre mdic proper, aix com duna farmaciola. b) Les installacions dallotjament dels animals han dimpedir que lanimal sescapi i assegurar la inaccessibilitat per part del pblic. Article 6 Prohibicions 6.1 Est prohibida la presncia dexemplars despcies autctones protegides en qualsevol certamen o altres concentracions danimals vius. 6.2 Sexceptua de la prohibici establerta en lapartat anterior la presncia dexemplars de falconeria durant les exhibicions de caa, que han de complir la normativa vigent aplicable. 6.3 Resta prohibida la venda ambulant danimals excepte en el cas contemplat a larticle 8. Article 7 Sollicitud dautoritzaci 7.1 La persona o lentitat responsable de lorganitzaci del certamen ha de sollicitar al Departament competent en matria de ramaderia la corresponent autoritzaci per a

la seva celebraci. Les sollicituds, juntament amb la documentaci esmentada a lapartat segent, shan de presentar a les oficines comarcals del Departament competent en matria de ramaderia, com a mnim seixanta dies abans de la data dinici de la celebraci del certamen. 7.2 La sollicitud per a lautoritzaci del certamen inclour: a) Identificaci del certamen. b) Descripci del lloc de celebraci. c) Dies i hores de la celebraci del certamen. d) Nombre aproximat danimals, classificat per espcies, previst per concrrer al certamen. e) Programa de mesures sanitries que sadoptaran durant la celebraci del certamen signat pel veterinari/ria responsable. f) Nom, NIF/DNI/NIE, adrea i telfon de la persona o persones encarregades de lorganitzaci del certamen, a efectes de comunicaci urgent. La verificaci de les dades didentitat de la persona sollicitant o de qui la representi corresponents al NIF/DNI/NIE o altre document que lacrediti, si sescau, noms ho ser si no sha autoritzat al departament competent en matria de ramaderia a obtenir aquesta informaci. g) Normes de participaci i memria justificativa del compliment dels requisits que estableixen larticle 3 i dels articles 4 i 5 en el supsit que hi participin espcies previstes en aquests articles. h) En cas de concursos i subhastes s'ha de presentar el reglament i normes de funcionament, aix com la composici i qualificaci dels jurats en cas de concursos. Article 8 Mercats municipals 8.1 No requereixen lautoritzaci ni la comunicaci regulades en aquest Decret, els mercats municipals que els ajuntaments organitzen, amb una periodicitat inferior a un mes, en els quals es realitza la venda directa de diversos productes i de petits animals i animals de companyia, en els que hi ha la retirada immediata de la mercaderia, els quals es regeixen per les ordenances i la normativa municipal que els hi siguin daplicaci. 8.2 Tenen la consideraci de certmens a efectes daquest Decret, i per tant requereixen autoritzaci, els mercats que sorganitzen de forma peridica inferior a un mes, i en els que es venen nicament animals. Article 9 Sollicituds conjuntes 9.1 En cas que la persona organitzadora vulgui obtenir autoritzaci per a la celebraci de diversos certmens similars de forma itinerant o en diversos llocs per tot Catalunya ha de presentar una memria general justificativa dels requisits que estableix aquest Decret al Departament competent en matria de ramaderia

acompanyant la documentaci que assenyala larticle 7, als efectes dobtenir una autoritzaci genrica. 9.2 Una vegada obtinguda lautoritzaci, i amb una antelaci mnima de quinze dies abans de la realitzaci del certamen, la persona o entitat responsable dels certmens ha de comunicar, en el seu cas, a loficina comarcal al departament competent en matria de ramaderia corresponent al lloc on se celebri el certamen, les modificacions que shagin produt respecte a les dades en base a les qual sha concedit lautoritzaci conjunta.

Article 10 Altres concentracions danimals 10.1 La persona o lentitat responsable de lorganitzaci de les concentracions danimals a les quals fa referncia larticle 2.e) ho ha de comunicar, abans dels quinze dies anteriors a la seva celebraci a loficina comarcal del Departament competent en matria de ramaderia, indicant el nombre danimals, la data de celebraci i la procedncia dels animals. 10.2 Els animals que hi concorrin han de complir els requisits establerts en els apartats f), g), h) i i) de larticle 3. Article 11 Autoritzacions 11.1 Les oficines comarcals han de resoldre les sollicituds dautoritzaci dels certmens, a excepci daquells en que assisteixen animals de fora de Catalunya, i les sollicituds dautoritzaci de certmens conjuntes, supsits en els quals correspon resoldre als serveis territorials del departament competent en matria de ramaderia. 11.2 Per a lautoritzaci de certmens amb animals de fauna salvatge, verinosos o txics, sha de requerir informe previ favorable de la direcci general competent en matria de medi natural. 11.3 La concessi o denegaci de les sollicituds dautoritzaci previstes als articles 7 i 8 shan de resoldre i notificar en el termini mxim dun mes des de la presentaci de la documentaci complerta. En cas de manca de resoluci expressa en el termini establert, la sollicitud sentn estimada. La denegaci de la sollicitud ha dsser motivada. Contra aquesta resoluci, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs dalada davant de lrgan superior jerrquic competent en matria de ramaderia en el termini dun mes a comptar des de la recepci de la notificaci. Article 12 Inspecci

12.1 El personal del Departament competent en matria de ramaderia pot realitzar visites dinspecci i comprovar el compliment dels requisits que estableix aquest Decret. 12.2 Els responsables dels certmens i daltres concentracions danimals, el personal que en depn i els responsables dels animals concurrents estan obligats a facilitar als inspectors la realitzaci de la seva tasca. 12.3 A efectes del que estableix aquest Decret s vlida la documentaci sollicitada que hagi estat emesa per lautoritat competent de qualsevol Comunitat Autnoma o Estat Membre de la Uni Europea, dacord amb la normativa que resulti daplicaci. Article 13 Infraccions Lincompliment del que preveu aquest Decret ser sancionat dacord amb el que estableixen la Llei 8/2003, de 24 dabril, de sanitat animal i el Text refs de la Llei de protecci dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 dabril. Disposicions addicionals Primera Tramitaci electrnica El departament competent en matria de ramaderia, ha dhabilitar els mitjans necessaris per tal que els trmits i procediments regulats per les normes daquest Decret es puguin efectuar progressivament per via electrnica. Segona Simplificaci documental La documentaci prevista per les normes daquest Decret no ser exigible si el departament competent en matria de ramaderia pot obtenir-la daltres rgans o administracions per mitjans telemtics. Disposici transitria Les sollicituds dautoritzaci dels certmens i altres concentracions danimals que hagin estat presentades al departament competent en matria de ramaderia abans de la data dentrada en vigor daquest Decret es tramitaran dacord amb la normativa vigent en el moment en qu van ser presentades. Disposici derogatria Es deroguen les disposicions segents: Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre regulaci de certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya.

Ordre de 23 de juny de 1999, per la qual sestableix el procediment per obtenir les autoritzacions per a realitzar certmens i altres concentracions danimals vius a Catalunya.

Barcelona,

Artur Mas i Gavarr President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegr Aixut Conseller dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural

Aquest text s transcripci del document de treball lliurat pel Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.