You are on page 1of 2

Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia

Sebelum Merdeka.
Tahun 1951 Laporan/ Penyata Laporan Barnes Ringkasan Cadangan menghapuskan sekolah-sekolah vernakular dan menggantikan dengan sekolah dwibahasa. Cadangan supaya bahasa Bahasa Melayu, Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah vernakular. Mengkaji cadangan Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu dan mencari satu kompromi yang baik. Matlamat: membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang mempunyai beberapa ciri tertentu.

1952

Laporan Fenn-Wu

1952

Ordinan Pelajaran

1956

Penyata Razak

Selepas Merdeka
Tahun Laporan/Akta/ Dasar Pendidikan 1960 Laporan Rahman Talib Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Sekolah menengah percuma. Peningkatan ke ting. 3 secara automatik. Penubuhan sekolah teknik dan vokasional. Penekanan kepada pendidikan agama dan moral. 1961 1963 Akta Pelajaran Akta Bahasa Kebangsaan Rukunegara dan DEB Laporan Rahman Talib diwartakan sebagai Akta Pelajaran 1961. Pengisytiharan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di semua peringkat persekolahan. Agihan peluang-peluang pendidikan yang sama bagi Bandar dan luar bandar. Berkuatkuasa bagi negeri Sabah dan Sarawak. Penekanan kepada perpaduan Negara. Tumpuan kepada sumber manusia yang berkemahiran demi kemajuan dan pembangunan negara. Pendemokrasian pendidikan. Pembentukan masyarakat Malaysia yang bermoral dan berdisiplin. Ringkasan

19631974 1976 1979

Akta Pelajaran 1961 Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran