You are on page 1of 2

BO CO KT QU THC TP

H v tn Sinh vin thc tp: Dng Thanh Nguyn..................

V tr thc tp: ............................................................

Lp: K2CNTT
Ngy sinh: 13/10/90
Tn cng ty: Cng Ty TNHH Cng Ngh Bch Khoa H Ni
Thi gian thc tp: t ngy

n ngy

Cn b hng dn: ......................................................

Chc v........................................................................................

I. NI DUNG BO CO
Ni dung
nh gi

Thng tin Chi tit

CC NI
DUNG THC
TP

1. Sa cha, lp rp v ci t my tnh

THC
K LUT

1. Chp hnh ng ni quy ca cng ty

HOT NG
VN HA

Thi gian
t . n

SVTT t nh gi

2. ..

2. p ng yu cu cng vic
1.
2.

II NGUYN VNG C NHN:


Tip tc thc tp
K H cng tc vin
K H chnh thc

Ngy ___ thng __ nm 20__


Ngi lm bo co
(K, ghi r h tn)

Nhn xt ca
Cn b hng dn

BO CO KT QU THC TP
Xin ngh thc tp t ngy ___/___/20___
kin ca Can b quan ly trc tip:
Kt thc thc tp t ngy 21/03/2012
Tip tc thc tp: thng:

Khng lng

K H CTV

K H chnh thc

Mc lng (Nu c): VN

Ch ph cp khc:.........................................................................................................................................................................................

Thi gian lm vic: ..........................................................................................................................................................................................


Bui sng

Thi hn H: t ngy __/__/20__ n ngy __/__/20__

Bui chiu

C ngy

Nhn xt khc: ...............................................................................................................................................................................................................

kin ca Gim c cng ty :

Ngy __ Thng __ Nm 20__


Gim c
(K v ghi r h tn)