You are on page 1of 67

CONSTANTIN R DULESCU-MOTRU

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMN

Colec ia de studii i eseuri

Redactor: Eugenia Petre Editura Paideia, 1999 cos. ctefan cel Mare nr. 2, sector 1 71216 Bucure ti, Romnia tel. : (00401) 210.45.93, fax: (00401) 210.69.87 Str. Bucur nr. 18, sector 4 Tel: (00401) 330.80.06 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale R DULESCU-MOTRU, CONSTANTIN Psihologia poporului romn / Constantin R dulescu - Motru. - Bucure ti : Paideia, 1998 p. ; 17 cm. - (Colec ia studii i eseuri) ISBN 973 -9368-43-3 159.922.4(498) CONSTANTIN R DULESCU-MOTRU PSIHOLOGIA POPORULUI ROMN cI ALTE STUDII DE PSIHOLOGIE SOCIAL Edi ie ngrijit de ALEXANDRU BOBOC

Motto: n om este atta realitate ct este n el energie de munc (C. R dulescu-Motru, Personalismul energetic, 1928) Pn la adnci b trne e, n -a ncetat s cugete i s - i pun probleme, s se adapteze spiritual tendin elor epocii contemporane (M. Ralea, 8 martie 1957) NOT INTRODUCTIV Reprezentant de seam al colii filosofice romne ti (ntr -un fel, n spiritul lui T. Maiorescu putnd fi considerat chiar ini iator), gnditor cu forma ie enciclopedic , savant, dar i remarcabil dasc l i pro-motor al noului n educa ie i nv mnt, Constantin R DULESCU-MOTRU (n. 2.02.1868 m. 6.03.1957) r mne, orice s -ar spune, una dintre personalit ile de prim rang din istoria Romniei moderne. Continund orientarea marilor no tri c rturari spre promovarea i afirmarea valorilor cult urii na ionale, autorul Personalismului energetic ajunge la o mplinire teoretic proprie, ntr -o concep ie care pre uie te totodat faptul pozitiv i exigen ele ra iunii, continund astfel ndemnul spre echilibru i armonizarea valorilor instituite prin c riticismul kantian i menite s dea un fundament dezvolt rilor teoretico-metodologice con-structive, dar care s constituie n acela i timp matricea unei filosofii activiste, finalizat ntr -o teorie a voca iei, cu rol hot rtor n cultura popoarelor . C ci voca ia este o chemare, iar omul de voca ie are o productivitate original i nchinat binelui social, cum nu o au ceilal i oameni ; mai mult, omul de voca ie este acela care corespunde p mntului pe care tr ie te i care g se te n munc ntregi rea lui ideal . Personalismul energetic i ntregirea lui n teoria voca iei au la baz o cercetare psihologic temeinic , finalizat n scris cu mn de maestru n formularea unei concep ii psihologice moderne, n eleas ca unitate ntre teoria psiholo gic i analiza unor fenomene concrete ce apar in studiilor de psihologie social . n acest sens, psihologia persoanei i concep ia asupra personalit ii i afl o ilustrare ntr un studiu avizat al psihologiei poporului romn i al civiliza iei romne mo derne. Al turi de scrierile de psihologie i de filosofie, micile studii consacrate acestor teme se dovedesc ast zi de mare actualitate. C ci realizarea omului de voca ie trebuie s aib loc n colectivit i moderne bine structurate, ale c ror forme superioare sunt, f r doar i poate, popoarele, na iunile. Tocmai pentru aceasta (sublinia ilustrul psiholog i filosof n: Voca ia. Factor hot rtor n cultura popoarelor, 1935), voca ia se arat atunci cnd ea este cerut de instinctul de conservare a unui popor; ea este o manifestare a energiei poporului ntreg... este o canalizare a energiei poporului, i, prin canalizare, ea este, n acela i timp, o valorificare . F r a ncerca aici o caracterizare a concep iei lui R dulescu -Motru (a se vedea Postfa a , cu trimiterile bibliografice necesare), men ion m c lectura studiilor ce urmeaz nu poate fi dect instructiv i plin de ndemnuri c tre formarea unei con tiin e critice i, n genere, a spiritului de discern mnt, bazat pe realism i obiectivitate... F r s color m nota critic (pn la criticism, pe alocuri!), nu putem s nu observ m valoarea de excep ie, venit de aceast dat prin analiza

psihologic a obiceiurilor i a mentalit ilor, nu prin satir (sau alte forme literare, exemplare fiind, n acest sens, comediile lui Caragiale!), ci, prin formul ri precum cele din Sufletul neamului nostru, calit i i defecte. ci, f r a duce mai departe gndul, s recomand m i volumele sub genericul: C. R dulescu Motru, Revizuiri i ad ugiri 1944 (Ed. Floarea Darurilor , 1996), n care descrierea vie ii prilejuie te preciz ri de mare semnifica ie teoretic i totodat analize de psihologie a poporului romn. Cteva citate (din vol. II) nu sunt de prisos... ast zi: Este n lumea politicienilor no tri o manie de a considera ara ca un bun al lor propriu asupra c ruia pot face tranzac ii (p. 96); Lipsa de prevedere, care caracterizeaz opera noastr legislativ , se ntinde peste tot, pn la cele mai nensemnate m suri adminis -trative (p. 165); nu apare ceva pe lume de natur u oar , idei metafizice, specula ii mistice, coli literare sau artistice de originalitate dubioas , care s nu aib numaidect admiratori i imitatori n Romnia (p. 250 -251). ci totu i, o consolare: Firea romnului nu este lene : es te ns iubitoare de ocupa ie variat (p. 250). Dincolo de orice dezvolt ri, s re inem preocuparea central a marelui filosof, a c rui participare la afirmarea culturii romne moderne acoper aproape o jum tate de veac: Singurul rost pe care-l mai v d activit ii mele viitoare este pe terenul tiin ei: s ajut la extinderea spiritului tiin ific n Romnia (p. 250, la 25 iulie 1944). Este crezul unei vie i nchinate adev rului i binelui, o via pilduitoare pentru genera ia de azi i pentru genera iil e de mine! Studiile oferite aici, n esen analize psiho -sociologice desf urate n lumina crea iei teoretice (n psihologie i filosofie) a lui R dulescu -Motru, oglindesc preocuparea sa pentru cunoa terea specificului spiritualit ii noastre i al cultu rii romne ti, pentru afirmarea personalit ii acesteia n contextul istoriei universale. Faptul c ele au fost publicate cndva n revistele vremii, majoritatea chiar n cele ini iate i conduse de ilustrul gnditor i om de cultur , este el nsu i releva nt pentru stilul de lucru i pentru modelul de via pe care l-a urmat. A a cum preciza Nicolae Bagdasar (n textul din Portrete, prezent n Anex ), gata s accepte orice ini iativ i s sprijine orice ac iune de cultur pe care le considera necesare i utile, el nu ezita s ajute cu sfatul, cu colaborarea tiin ific , cu interven ia la locul de drept, acolo unde era nevoie de fonduri... A a se explic de ce el a fost director al attor periodice... faptul c un periodic ap rea sub direc ia sau patronaj ul s u constituia un gir, un factor moral de prim ordin pentru cititori. n aceast privin , el a dat dovad de o energie, de o tenacitate cu adev rat exemplare n loc de orice ncheiere, s-ar potrivi aici, credem, cuvintele lui R dulescu -Motru, prilejuite de un studiu Despre b trne e 2 (semnalat cu data: 31.12.1952): nainte de 1927, activitatea mea era condus de spirit curat didactic, constnd n expunerea obiectiv a cuno tin elor filosofice mprumutate din cultura Europei de Apus, iar dup 1927, cu vrsta b trne ii, activitatea mea a evoluat, lund caracterul unui apostolat n spiritul etnicului romnesc . Pentru ilustrare, vol.: Omagiu Profesorului C. R dulescu -Motru, n Revista de filosofie , vol. XVII (1932), Societatea Romn de Filosofie, p. 36-65 o ampl bibliografie sub genericul Opera D-lui Profesor C. R dulescu-Motru , alc tuit de C. Vl descu -R coasa.

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMAN I Psihologia social are drept scop s determine i s explice nsu irile suflete ti ale unei popula ii. nsu irile suflete ti ale unei popula ii sunt condi ionate de trei factori principali: de fondul biologic ereditar al popula iei, de mediul geografic i de caracterele institu ionale dobndite de popula ie n timpul evolu iei sale istorice. n fondul biologic ereditar sunt cuprinse dispozi iile organice, cu care indivizii, care compun popula ia, vin pe lume; dispozi ii care reglementeaz n mod direct func iunile vie ii vegetative ale popula iei i prin acestea, apoi, indirect, pe acelea ale vie ii suflete ti. n acest fond biologic ereditar ceea ce intereseaz sunt dispozi iile deficiente i patogene, care scap de sub influen a oric rei educa ii. Normalul, intereseaz mai pu in, fiindc el este dirijabil. Anormalul, adic dispozi iile boln vicioase, creeaz piedici i fatalit i pe care nici o putere nu le poate nl tura. n mediul geografic intr toate formele de energie care nconjoar i provoac reac ii n sufletul popula iei: clima, natura solului; posibilit ile de produc ie pe terenul munc ii; flora i fauna; natura grani elor etc. n sfr it, n caracterele institu ionale sunt cuprinse manifest rile tipice de natur spiritual . Ele sunt diferite de acelea provocate de fondul biologic ereditar i de mediul geografic; sunt manifest ri apar innd experien ei istorice a popula iei, care prin tradi ie se repet n mod constant n decursul unei lungi durate de timp. n num rul acestora sunt: vorbirea, obiceiurile morale i juridice, concep iile preferate n pre uirea lumii i a vie ii; tr s turile na ionale. Actualitatea sufleteasc a unei popula ii este condi ionat de cte itrei ace ti factori. Dar nu ntr-o m sur egal . Popula iile cu trecut istoric, n sufletul c rora caracterele institu ionale au ajuns la o consisten puternic , i au actualitatea sufleteasc , n primul rnd, influen at de caractere institu ionale i numai n al doilea rnd de ceilal i factori. Fondul biologic ereditar i mediul geografic st pnesc sufletul popula iilor tinere, care sunt f r trecut istoric i f r puternic e caractere institu ionale. ntre cei trei factori exist a adar, n ceea ce prive te influen a lor, o contrarietate. La popula iile cu institu ii spirituale inconsistente, influen a factorului ereditar i a mediului geografic sunt covr itoare. La care, d impotriv , institu iile spirituale sunt puternice, influen ele celorlal i factori sunt reduse. Spiritualitatea este ca o arm tur de izolare. Ea d posibilitatea unor popula ii s - i croiasc un destin propriu, emancipat de sub jugul bio -logic i geografic al condi iilor lor de via . Popula iile capabile de asemenea institu ii spirituale sunt popoarele de cultur na ional , adic , sunt popoarele creatoare de originalitate sufleteasc n istoria omenirii. Nu toate popula iile sunt capabile de cultur na ion al . Spiritualitatea nu este un produs al timpului. Sunt popula ii care tr iesc mii de ani f r ca n sufletul lor s prind r d cini caracterele institu ionale. Ele tr iesc ntr -o ve nic copil rie, avnd sufletul st pnit cnd de influen a eredit ii biologice, cnd de influen a mediului geografic. Popula iile care se ridic la o cultur na ional au n ele particularitatea de a - i cristaliza experien a istoric n institu ii de natur spiritual , institu ii care, o dat nr d cinate, preiau conducerea vi e ii lor suflete ti. Popula iile acestea reu esc s dirijeze, dup normele dictate de voin a lor, att manifest rile care stau sub influen a factorului ereditar, ct i manifest rile de sub influen a factorului geografic.

Prin urmare, psihologia social , c are are drept obiect studiul vie ii suflete ti a organismelor sociale, se g se te, dup popula ie, naintea unei vie i suflete ti deosebite. Cnd studiaz sufletul unei popula ii lipsite de o arm tur spiritual , obiectul ei se reduce la studierea manifest rilor suflete ti simple, pe jum tate biologice. n cazul acesta, nelegnd de sufletul popula iei o finalitate spiritual proprie, ea r mne pe planul reac iilor suflete ti condi ionate de factorul ereditar i de mediul geografic. Popula iile de s lbatici, bun oar , aproape c nu prezint psihologiei sociale ceva interesant pentru cercetare; ele sunt de preferin obiect de studiu pentru etnografie i sociologie. n cazul n care psihologia social are s cerceteze sufletul unor popula ii cu trecut istoric i cu institu ii spirituale bine nr d cinate, atunci obiectul s u este cu totul schimbat. Sufletul acestor din urm popula ii are ntr-nsul realit i suprabiologice, care trebuie ex -plicate pe planul unei finalit i spirituale. ci ceea ce este mai anevoi os: nu pe planul aceleia i finalit i spirituale pentru toate popula iile, ci pe planul unei finalit i speciale pentru fiecare popula ie n parte. Acesta este cazul popula iilor pe care le numim popoare culte, sau na iuni creatoare de originalitate sufleteasc . Dac la cercetarea sufletului pe care l au popula iile s lbatice obiectul psihologiei sociale aproape c este inexistent sau se confund cu obiectul altor tiin e, la cercetarea sufletului pe care l au popoarele culte, obiectul psihologiei sociale nu numai c este existent, dar el se multiplic dup num rul acestor popoare; avem nu o singur psihologie social pentru toate popoarele culte, ci psihologii sociale diferite: psihologia social a poporului englez, psihologia social a poporului francez, psihologia social a poporului german i a a pentru fiecare popor cult n parte. Ceea ce este o realitate sufleteasc n sufletul unui popor nu este i n sufletul altui popor. Fiecare popor cult i are structura i evolu ia sufleteasc proprii sie i; i are destinul s u. Aceste considera ii fac s ntrevedem dificult ile care nso esc cercet rile de psihologie social . Cu ct un popor are o cultur mai veche i mai original , cu att tiin a despre sufletul s u are de cercetat un obiect mai special, ma i singular. Datele statistice i experimentale pe care se fundeaz psihologia social a unui popor nu pot fi utilizate la psihologia social a altui popor, fiindc spiritualitatea fiec rui popor e de sine st t toare i aceast spiritualitate trebuie mai n ti n eleas , pentru a putea n urm interpreta datele pe care le dau statistica i experien a. Cu alte cuvinte, tiin a psihologiei sociale nu este o tiin liber , n n elesul c ea i adun cuno tin ele cl dind numai pe baza postulatelor logicii, ci ea se subordoneaz de la nceput finalit ii spirituale n care se desf oar istoria poporului la care se aplic ; ea depinde de idealul pe care l urm re te poporul, care i constituie obiectul (aceast dependen de ideal o g sim la toate tiin ele, afa r de cele matematice, dup filosofia na ional -socialist , mp rt it de guvernan ii de ast zi ai Germaniei). La popoarele cu cultur veche i original dificult ile acestea se pot n parte birui prin lumina pe care o r spnde te idealul lor, care este bine prins n institu iile pe care le -a inspirat. La popoarele cu o cultur mai nou i nu att de original , dificult ile r mn mari. Aproape de nebiruit. Acesta este cazul psihologiei sociale a poporului romn. Oricte date statistice i observa ii scoase din experien am avea strnse asupra vie ii suflete ti a poporului romn, ntruct lipse te con tiin a clar a finalit ii spirituale a acestei vie i, interpretarea datelor se va face n mod nesigur. Datele pot cel mult s justifice o finalitate spiritual dezv luit prin institu ii precise i des vr ite, dar cnd aceast finalitate nu este

dezv luit , sau este dezv luit n mod nebulos i fragmentar, atunci ele pot servi cel mult ca indicii supuse discu iei. Con tiin a poporului romn are pn acum de spre finalitatea spiritualit ii sale numai indicii i nc indicii vagi. II Cu aceste rezerve ne propunem s schi m n rndurile de mai jos cteva date privitoare la nsu irile suflete ti ale poporului romn, sub latura vie ii sale sociale i economice . Aceste date sunt ob inute, n cea mai mare parte, prin compararea manifest rilor suflete ti obi nuite romnului cu acelea pe care le g sim la popoarele culte apusene. Aceast comparare s ar fi putut face i cu manifest rile suflete ti ale popoarelor nve cinate romnului i aceasta ar fi fost poate de recomandat; am preferat -o totu i pe cealalt , fiindc aceasta se poate face pe baza unui material mai precis i mai controlabil. n afar de aceasta, cum n via a social i economic a poporului romn a exis tat, n timpul din urm mai ales, tendin a de a se imita institu iile din Apus, compararea aleas de noi are avantajul de a ilustra tocmai, n perspectiva acestei tendin e de imitare, unele din cele mai caracteristice dispozi ii ale sufletului romnesc. Datele noastre sunt a adar, cu prec dere, dobndite prin metoda comparativ . ncepem cu acelea care se impun de la prima privire. ntre acestea: individualismul sufletului romnesc fa de individualismul popoarelor culte apusene. Despre individualismul rom nesc s-a vorbit adeseori. Unii au f cut dintr-nsul principala tr s tur caracteristic a romnului. Romnului nu -i place tov r ia. El vrea s fie de capul lui. St pn absolut la el n cas . Cu o p rticic de proprietate ct de mic , dar care s fie a lu i. Din aceast cauz el nclin pu in spre anarhie. Acest individualism romnesc ns nu implic spiritul de ini iativ n via a economic i prea pu in spiritul de independen n via a politic i social , cele dou nsu iri prin care se caracterizeaz i ndividualismul popoarelor culte apusene i care constituie sufletul burghez. Marea majoritate a popula iei satelor romne ti n -are ntr-nsa nici o asem nare cu sufletul burghez. Din mijlocul ei nu ies indivizi ntreprinz tori, care s - i ri te odihna i avutul pentru a se mbog i prin mijloace nencercate. Popula ia satelor romne ti, dimpotriv , st sub tradi ia muncii colective. Fiecare s tean face ceea ce crede c va face toat lumea. N -are curajul s nceap o munc , dect la termenele fixate prin obi cei. A ie i din rndul lumii este, pentru s teanul romn, nu un simplu risc, ci o nebunie. De aceea slabele rezultate date de colile primare rurale la noi. Copilul de s tean nva n coal s fie cu ini iativ , fiindc coala noastr este croit pe modelul colilor burgheze apusene, dar cu toate sfaturile primite, copilul de s tean cnd iese din coal se supune tradi iei colective: el munce te cum a pomenit la el n sat, din mo i str mo i. Aceast tradi ie de munc colectiv , de altminteri, i-a fost de ajutor popula iei noastre s te ti, odinioar , n timpul secolelor de urgie. Prin aceast tradi ie de munc colectiv , satele romne ti au durat. Cnd urgia le izbea, ele nu se risipeau, ci se mutau, ca un singur om, de la es la munte, dintr-un cap la altul al rii. n Apus, n rile locuite mai ales de anglo -saxoni, coloniz rile s-au f cut prin mpr tierea indivizilor; n rile locuite de romni prin mpr tierea colectivit ilor s te ti.

Individualismul romnesc este, prin urmare, de alt natur de cu m este acela cunoscut n Apusul european. n Apusul european individualismul se manifest pe planul vie ii sociale i economice, este creator de institu ii, pe cnd individualismul romnesc este o simpl reac ie subiectiv , un egocentrism, sub influen a fa ctorului biologic ereditar. Dac , cu vremea, acest in dividualism romnesc poate fi educat i transformat ntr -un individualism creator de institu ii, este o alt chestiune. Educa ia i transformarea nu se pot opera dect sub influen a factorului spiritual . Trebuie mai nti realizat o voin unitar a sufletului romnesc, care s - i fac un ideal din sufletul burghez, i sub conducerea c reia s se fac educa ia i transformarea individualismului subiectiv ntr-un individualism institu ional. Nimeni nu po ate prevedea dac aceast voin se va realiza prea curnd; ceva mai mult: dac se va realiza vreodat . C ci nu este numaidect un postulat al istoriei omene ti ca toate popoarele de pe p mnt s ajung la individualism comercial burghez. Pot fi i alte id ealuri. III O caracteristic a sufletului romnesc, care se poate constata iar i de la o prim privire comparativ , este neperseveren a la lucrul nceput. Romnul este greu pn se apuc de ceva, c de l sat se las u or, zice un scriitor popular (Ion Creanga). Activitatea romnului o compar mul i cu un foc de paie. n Apus, omul se nfige adnc cu munca sa n natur ; romnul r mne la suprafa . Omul din Apus face opere durabile, pe cnd romnul improvizeaz . ci cu toate acestea, tot despre romn se afirm , cu aceea i dreptate, c este ndelung r bd tor, c este conservator i tradi ionalist. Cum se mpac aceste caracteristici, care sunt opuse? Cine este f r perseveren este i f r r bdare. Cine improvizeaz nu este conservator. S examin m mai de aproape neperseveren a la lucru. Ea este n adev r real la romn, dar cu condi ia s nu o extindem la orice fel de lucru. Sunt lucruri pe care romnul le ncepe cu greu i le las u or, dar sunt lucruri pe care romnul, dac le ncepe, nu le mai las nici odat . Un romn proprietar de p mnt este cel mai perseverent muncitor agricol. Fie c tigul lui ct de mic, el nu se ndur s - i p r seasc ogorul. Aceast perseveren a muncitorului romn de a nu se desp r i de lotul s u de p mnt chiar cnd lotul este mic i nu-i asigur subzisten a este, pentru prop irea economiei na ionale, o piedic serioas , dup p rerea unora. Al turi de perseveren la lucrul din agricultur , s -ar mai putea cita i alte cazuri de perseveren la popula ia romneasc . Este drept ns c ast zi aceste cazuri sunt mai pu in numeroase ca n trecut. n trecutul romnesc, chiar cel mai apropiat, se ntlnesc regiuni ntregi dedate la ocupa ii profesionale continuate din tat n fiu. Cum erau satele de agricultori, erau sate de pescari, rotari, ciobani, c ru a i, viticultori etc., care n majoritatea locuitorilor lor nu schimbau de ocupa ie. A a cum mbr c mintea era fixat pe regiuni i nimeni nu avea curajul s o modifice, a a era i cu felul de munc . Un b n ean, un ungurean, un munt ean, un moldovean etc. nu erau n trecutul nostru simple denumiri geografice, ci erau caracteriz ri de port i de ocupa ie; erau tipuri sociale. Neperseveren a la lucru i-a f cut apari ia de -abia n secolul al 19-lea, deodat cu nnoirea organiza iei statului romn. Aceste nnoiri de organizare au deschis drum mul imii de politicieni i de slujba i la stat. S-au f cut, din politic i din slujb , profesiuni de munc u oar , care n

scurt vreme au concurat cu succes pe toate celelalte profesiuni. Polit icienilor i slujba ilor le trebuia ns o specialitate. Pe aceasta nu le -o putea impune tradi ia statului romn, care tocmai se nnoia. Specialitatea trebuia organizat prin imita ie dup alte state str ine. Astfel ncepe epoca improviza iilor profesionale. Pentru a- i g si o ntrebuin are i deci o justificare la plata pe care i -o lua din bugetul statului, doritorul de politic i de slujb trebuia el nsu i s - i defineasc rostul activit ii. El nu putea s fac aceasta mai bine dect invocnd ceea ce se face aiurea. A a se face n Fran a, deci a a trebuie s se fac i n Romnia. Perseveren a la lucru se sus ine la toate popoarele printr -un singur mijloc. Prin selec ia candida ilor la profesiune. Selec ia s -a operat n trecut prin tradi ia de familie. Ast zi ea se opereaz prin voin , n mod ra ional. Unde profesiunile se ocup f r selec ie, avem neperseveren la lucru. La noi, acesta a fost cazul. Cele mai rvnite profesiuni, slujbele de stat, s -au ocupat f r selec ie, pentru motivul c ele, n ce a mai mare parte, erau improviza ii sugerate de ceea ce se f cea aiurea n Europa. Improviza iile au trebuit s sufere apoi corect ri, adic improviza ii au trebuit s schimbe din ocupa ii. Cum slujbele la stat erau cele mai dorite dintre profesiuni, este u or de n eles pentru ce neperse -veren a s-a l it n munca romneasc . G sim a adar i la aceast caracteristic ceea ce am g sit mai nainte la individualism. O nepotrivire ntre factorul ereditar i factorul institu ional. Romnul este, prin natura sa ereditar , perseverent la lucru, cum este i r bd tor, conservator, tradi ionalist, dar aceast natur ereditar a lui a fost pervertit de o gre it via institu ional , imitat dup str ini. El este neperseverent fiindc institu iile statului l -au obligat la improviza ii.

IV Caracteristicile suflete ti despre care am vorbit pn aici sunt condi ionate n mod direct de factorul ereditar i n mod indirect de cel geografic. Pentru a le defini pe amndou n mod precis, ar trebui s avem date statistice sprijinite pe numeroase m sur tori antropologice i psihologice, care, din nefericire, lipsesc. De abia de doi, trei ani s -a introdus i n colile noastre primare i secundare fi a individualit ii elevului, din care avem cteva date privitoare la tipul p sihologic romnesc, date ns cu totul insuficiente pentru scopul nostru. Pentru precizarea individu -alismului romnesc, ne-ar fi de folos m sur tori care s se raporteze la evolu ia personalit ii i n special acelea care ar indica procentul celor egocen trici. De asemenea de mare folos ar fi m sur torile care stabilesc propor ia supranormalilor, normalilor i subnormalilor n colectivul romnesc. Nu avem nici de unele, nici de altele. Singurele date statistice pe care le avem i le putem folosi pentru scopul nostru sunt datele privitoare la raportul dintre num rul elevilor care se nscriu n coli i num rul elevilor care absolv coala. Acest raport este uimitor. Interpretarea lui ne duce la constatarea c sufletul romnesc, ntr-o chestiune a a de serioas cum este aceea a educa iei, se manifest ntr-un mod excesiv de subiectiv. Cea mai mic greutate ivit n calea educa iei este motiv de ntrerupere. Marea majoritate a elevilor no tri nu ajung s practice carierele pe care le indic titulatura colilor n care ei au pornit s se nscrie, ci practic ceea ce improviza ia le-a d ruit.

Aceasta se poate vedea din urm toarele date statistice pe care le mprumut m din cartea d lui Iosif I. Gabrea: ccoala romneasc , structura i politica ei, 1931 -1932; Tipogra fia Torou iu, Bucure ti. R mnerea pe drum, adic p r sirea colii nainte de absolvire, ncepe de la nv mntul primar. n cel rural mai mult dect n cel urban. ntre anii 1921/1932 au fost nscri i n medie anual n colile rurale ( colile au fost 11 104 n 1921/ 1922 i 13 777 n 1931/1932) un num r de elevi ntre 1 245 914 i 1 795 037. Am avut astfel n timpul acestor zece ani un num r de aproximativ 16 000 000 nscri i. Dintre ace tia au absolvit aproximativ numai 730 000. n medie anual 70 000. Pentru ace ti 70 000 absolven i anuali, am ntre inut n medie anual 25 000 de nv tori. n colile urbane, situa ia este ceva mai bun , dar f r s se dep rteze prea mult. Aici, n aceia i ani, am avut 2 270 000 elevi nscri i, dintre care au absolvit 174 000. Aceste coli sunt n num r de aproximativ 1 000 i au peste 3 500 nv tori. ccolile primare ns nu prepar pentru cariere prac -tice, ci ele dau o cultur elementar . Asupra lor nu trebuie insistat. Totu i dispropor ia dintre num rul elevilor n scri i i cel al elevilor absolven i este o indica ie pre ioas chiar m rginit la coala primar . Improviza ia ncepe de jos. D m, dup acela i autor, datele statistice asupra aceluia i raport, constatat la colile celelalte: secundare, normale, profesion ale, superioare etc. n cursul anilor 1921/1932, au fost nscri i n coala secundar de stat ( coli medii, gimnazii, licee de b ie i i fete) un num r de 1 243 911 elevi. Au absolvit n cursul acestor ani aproximativ numai 95 000. La nv mntul secundar particular, acela i raport: 1 395 918 nscri i, 107 250 absolven i. Am socotit la nv mntul secundar, ca absolven i, pe elevii care au terminat ultima clas de liceu, iar nu pe bacalaurea i, c ci dac ar fi fost s consider m pe bacalaurea i, dispropor ia ar fi fost mai mare. Din absolven ii ultimei clase care se prezint la bacalaureat reu esc de abia jum tate. S urm rim datele statistice mai departe, i anume la colile care se leag direct cu carierele practice. Situa ia nu devine mai bun . La colile normale de nv tori i nv toare, care sunt coli de specializare profesional , s -au nscris n cursul anilor 1921/1932 un num r de 238 654 de elevi. Au absolvit cu diplom 29 748. n seminariile teologice, coli de pur preg tire profesional , s -au nscris, n cursul acelora i ani, 49 812 elevi i au absolvit cu diplom 4 860. La liceele militare, n aceia i ani: 20 612 nscri i; 3 238, absolven i. n nv mntul profesional i menajer pentru fete, s au nscris n cursul anilor 1921/1932 un num r de 119 373 eleve; au absolvit 7 587. n nv mntul comercial, s-au nscris n cursul anilor 1921/1932, la colile de stat, un num r de 204 066 de elevi; au absolvit: 30 712. n nv mntul meseriilor, pe aceea i perioad , s -au nscris 142 053 elevi; au absolvit 18 431, adic n medie cte 1 800 -2 000 de absolven i pe an, la un num r cam tot att de profesori. C i profesori at i absolven i au dat colile noastre comerciale ntre anii 1921 -1932. n sfr it, n nv mntul superior, universitar i tehni c, dispropor ia este catastrofal , c aici ar fi de presupus c situa ia n-are s mai fie aceea i. Un tn r ajuns s se nscrie ntr-o facultate de drept, de tiin , de medicin , de litere etc., sau ntr -o coal politehnic , sau ntr-o academie de nalte tiin e comerciale, se presupune c nu mai merge la ntmplare; el candideaz la o carier bine definit , n vederea c reia a fost selec ionat prin colile prin care a trecut pn aici i vrea o carier pentru care se simte cu tragere de inim . Cu toate acestea situa ia este aceea i. La

Facultatea de Drept au fost nscri i, n perioada anilor 1921/1932, un num r de 122 035 de studen i. Au ie it licen ia i: 8 673. n aceea i perioad , la Facultatea de ctiin e, s -au nscris 40 620 i au ie it licen ia i 2 875. La Facultatea de Medicin : nscri i 31 759, iar absolven i doctori 3 852. La Facultatea de Litere, 58 353 nscri i; 5 232 licen ia i. La colile superioare politehnice, n aceea i perioad de ani, 11 579 nscri i; 1 588 absolven i. La Academia de nalte Studii Comerciale din Bucure ti, g sim n studiul domnului C. Kiri escu media anual : 3 400 nscri i i 250 licen ia i. La Cluj, fa de 931 nscri i, n 1934, numai 42 licen ia i. n cauzele care produc aceast dispropor ie dintre num rul celor nscri i i num rul celor absolven i, este logic s enumer m cazurile de mortalitate, precum i dificult ile economice pe care elevii au avut s le nving n sus inerea lor la coal ; totu i, orict de mare ar fi partea ce se cuvine acestor cauze, r mne destul de important partea ce se cuvine a fi atribuit dispozi iilor nn scute, sau provocate de nnoirea organiz rii statului, n sufletul romnesc. n preocup rile acestui suflet, constat m c alegerea unei cariere joac un rol pu in important. Aceast constata re se explic prin nepotrivirea dintre sufletul romnesc i sufletul burghez. Sufletul romnesc se adapteaz la institu iile statului s u, institu ii imitate dup acelea ale popoarelor din Apus, numai prin atitudini subiective i improvizate. El nu tr ie t e n spiritualitatea sa proprie. V Sufletului romnesc i s-au mai atribuit nc alte multe caracteristici. S -a spus c este nedisciplinat n ceea ce prive te munca pe terenul economic. Pe cnd celelalte popoare din Apus p streaz muncii un ritm regulat, ca de ceasornic, poporul romn cunoa te munca dezordonat , sub form mai mult de joc. Romnul nu munce te metodic, ci n salturi; are lungi perioade de odihn , iar la nevoie d pe brnci i face munc de sclav. Apoi, ca de o alt caracteristic a sufletului romnesc, s-a vorbit de lipsa spiritului comercial. Marea majoritate a popula iei de sat, n Romnia, nu tie valora lucrurile dup valoarea lor de schimb, ci numai dup valoarea lor subiectiv de uz. Un ran romn vinde aproape pe nimic produsele pe ca re le are n cantitate mare i d un pre dispropor ionat de mare pentru marfa de care are absolut nevoie. De asemenea este cheltuitor cu timpul, ntr -o m sur cum nu sunt popoarele din Apus. Timpul este pentru romn orice, numai moned nu. La trg st i se tocme te ceasuri ntregi pentru un lucru de nimic. Tot a a la petrecere, pierde zile i nop i ntregi. Pe lng aceste caracteristici, care sunt defavorabile, i se mai atribuie sufletului romnesc multe altele, favorabile. Se spune despre el c este p rimitor, tolerant, iubitor de dreptate, religios. Problema cea mare a cunoa terii sufletului romnesc nu st ns n enumerarea de nsu iri i defecte. Enumerarea nu d caracterizarea total i esen ial pe care o urm rim. O asemenea caracterizare vine numai dup ce ne d m seama de func iunea pe care o au aceste nsu iri i defecte n unitatea sufleteasc a poporului romn. Care este finalitatea spiritual a acestei unit i suflete ti? Este aceast finalitate nrudit cu aceea a popoarelor burgheze, atunci judecarea nsu irilor i defectelor se va face ntr-un fel; este ns aceast finalitate deosebit , poporul romn apar ine unui tip de finalitate spiritual deosebit de acela al popoarelor din Apusul european, atunci judecarea nsu irilor i defectelor se va face ntr-alt fel. Ceea ce apare ca nsu ire sau defect n primul caz, apare n cazul al doilea diferit. Fiecare tip de finalitate spiritual se serve te de

mijloacele sale proprii. Nu tot ce avantajeaz spiritul burghez este nsu ire n sine, pentru or ice popor de pe lume; ci numai pentru popoarele care sunt de la natur croite pe spiritul burghez. Acelea care sunt de la natur de un tip diferit vor judeca n practica vie ii lor nsu irile burgheze ca tot attea defecte. Prin urmare, totul depinde de cr iteriul pe care l impune finalitatea spiritual a poporului. C n mijlocul fiec rui popor se poate g si o minoritate de indivizi adaptabil ori ic rei finalit i spirituale, aceasta nu constituie un argument contra afirma iei noastre. O absolut identitate de structur sufleteasc nu exist niciodat ntre to i indivizii unui popor. Tipul finalit ii spirituale este hot rt de majoritate. Minoritatea, ea ns i, nu are interes s - i impun finalitatea sa deosebit , fiindc atunci ea pune n pericol viitor ul poporului ntreg, prin urmare i viitorul s u propriu. Numai poporul care g se te n finalitatea sa spiritual condi ii prielnice pentru munca i dezvoltarea sufleteasc a majorit ii membrilor s i, numai acela este sigur de viitor. Poporul cu o finalitate spiritual corcit din diferite tipuri este un popor pierdut pentru istoria omenirii. Iat dar marea problem , a zice tragedia, dac nu mi -ar fi team c se va abuza de acest cuvnt -, pe care o ridic cunoa terea sufletului romnesc. La care tip de f inalitate spiritual , sau pe scurt: la care tip de cultur apar ine sufletul poporului romn? Cei care s-au ocupat pn acum de chestiuni care veneau n leg tur cu psihologia poporului romn au evitat s r spund direct la aceast ntrebare, dar au adopta t o p rere n mod tacit. Ei au considerat c sufletul poporului romn, dac nu apar ine n mod l murit, prin manifest rile sale, la tipul popoarelor apusene, trebuie totu i s apar in acestui tip, c ci...idealul culturii omene ti nu este altul dect cel r eprezentat prin acest tip. Este ns timpul, credem noi, ca aceast ntrebare s se pun n mod deschis i s i se dea un r spuns obiectiv, a a cum se cuvine n marginile tiin ei, f r ur i f r p rtinire . Acest r spuns nu trebuie gr bit. Este nc pr ea devreme dac el va veni peste zece ani. C ci pentru un asemenea r spuns nu au valoare dorin ele noastre, ci au valoare documentele i ra ionamentele tiin ifice. Problema tipului c ruia i apar ine sufletul romnesc nu trebuie apoi s fie complicat cu ntrebarea: care tip de cultur este superior sau infe -rior? Nu este vorba s alegem ce este de preferat, ci s stabilim ce este real i adev rat. De altminteri, un tip de cultur , sau cum s -ar zice mai precis, un tip de finalitate spiritual nu este, prin structura sa proprie, superior sau inferior, ci este prin potrivirea pe care el o are cu natura sufleteasc a poporului. Acela i tip de cultur ridic sau pr bu e te un popor, dup acordul sau dezacordul n care el st cu sufletul s u. Marele Imperiu Britanic s-a ridicat i se sus ine prin virtu ile spirituale ale burgheziei; acelea i virtu i ns s au ar tat slabe pentru a sus ine alte imperii. De aceea, n Europa de ast zi, tipul de cultur care se sprijin pe virtu ile burgheze este supus la o aspr cri tic i se vorbe te chiar de declinul lui.

VI Problema pe care o pune psihologia poporului romn, socotim, c la nceputul cercet rilor pornite pentru a-i afla solu ionarea, trebuie s nu fie complicat cu discu ii filosofice asupra defini iei culturii n genere i asupra clasific rii tipurilor de cultur . Tipul de cultur , pe care sufletul poporului nostru a rvnit s -l realizeze, l avem naintea noastr , bine caracterizat. Este tipul

culturii europene occidentale. Spiritualitatea care insufl acest ti p este iar i destul de bine cunoscut . n special este bine cunoscut finalitatea acestei spiritualit i, care pe terenul vie ii politice, economice i sociale poart denumirea de spirit burghez. S m rginim cercetarea noastr , deocamdat , la examinarea m anifest rilor suflete ti ale poporului nostru n lumina criteriului pe care l impune spiritul burghez. S ne ntreb m, prin urmare, nu la ce tip de cultur apar inem noi romnii, ntrebare la care este greu s r spundem cu mijloacele tiin ifice pe care l e avem ast zi la dispozi ie, ci s ne punem ntreb ri mai modeste, i anume: exist un acord ntre caracterele suflete ti ale poporului romn, att ct cunoa tem din acest caracter i spiritul burghez? Din experien a pe care o avem pn acum, putem afirma oare c spiritul burghez ofer poporului romn (majorit ii lui, binen eles) condi ii prielnice pentru asigurarea viitorului? S r spundem deocamdat la aceste ntreb ri, iar pe celelalte, mai preten ioase, s le l s m n sarcina viitorimii. Pentru a nlesni g sirea unui acord, sau a unui dezacord ntre sufletul poporului romn i spiritul burghez, s ne recapitul m pe scurt tendin ele acestuia din urm . Spiritul burghez aduce pe terenul vie ii politice: sentimentul de supunere fa de opinia majorit ii i, mai presus de toate, respectul fa de obliga iile liber contractate. Nu exist comer , i pentru burghez comer ul este pe prima linie, unde nu este inere de angajamente. Pe terenul vie ii economice, spiritul burghez face din libera concuren un judec tor suprem la mp r irea beneficiilor. Cine reu e te n concuren are drept la beneficii. Cine este nvins n concuren nu are drept s invoce originea sa de familie sau originea sa etnic . Lupta se d ntre indivizi cu drepturi egale. Pe terenul vie ii sociale, spiritul burghez face din ini iativa individual suprema virtute a progresului. Pentru a p stra cultul acestei virtu i, el face din proprietatea individual un fundament al societ ii. n rezumat a adar: supunere la opinia majorit ii i respect pentru obliga iile contractate; concuren liber ntre indivizi egali; cultivarea ini iativei individuale prin asigurarea propriet ii individuale. S vedem acordul acestui spirit burghez cu sufletul poporului nostru. Pe terenul vie ii politice acordul es te foarte vag. La noi este un fapt recunoscut c legile, care sunt obliga ii contractate prin reprezentan ii majorit ilor cet ene ti, nu se respect . Nu se respect nici de cei care le fac, nici de cei pentru care se fac. n principiu, s-ar putea zice c nerespectarea legilor, acolo unde se constat , este datorit educa iei cet ene ti necomplete. Acesta nu este cazul la noi. La noi, nerespectarea legilor este o manifestare direct a individualismului subiectiv. Romnul consider nerespectarea legii ca un titlu de m rire i de putere. Pe terenul vie ii economice acordul este i mai vag. Libera concuren nu este ctu i de pu in intrat n moravurile poporului nostru. Romnul cere beneficii pe baza dovezii c este romn. n nici o alt ar nu se respect a a des expresiile: fiu al poporului, fiu al rii... Sunt fiu al rii, deci trebuie s am o parte la beneficii. Vechiul descendent al r ze ilor, ca unul ce are n snge milenara a ezare a satului pe spi ele de rudenie, i cere dreptul ce i se cuvine la mo tenire. Nici pentru viitor s nu ne facem iluzii, n ceea ce prive te adaptarea sufletului romnesc la libera concuren . Subiectivitatea caracteristic acestui suflet se va mpotrivi ntotdeauna. Pe terenul vie ii sociale, aici unde se produc, n rile din Apus, cele mai semnificative manifest ri ale spiritului burghez, acordul este cu des vr ire inexistent. Gestul ini iativei individuale, n scopul de a sus ine progresul social prin ntreprinderi riscate i prin inven ii, este cel

mai pl pnd vl star al sufletului romnesc. n decurs de aproape un secol, cu toate st ruin ele, coala nu l-a putut fortifica. ccoala romneasc , organizat dup programele colii burgheze din Apus, a voit s formeze cet eni de ini iativ , care prin munc ndrjit s creez e un comer i o industrie na ional . Ea a ajuns la ceva just contrariu. Sufletul tinerimii colare romne ti din zilele noastre (1937) st ntr-un complet dezacord cu spiritul burghez pe acest teren. n loc de o munc individual , pornit din spirit de in i iativ , a a cum cere burghezia apusean , idealul tinerimii noastre colare, de toate gradele, merge ntr -o direc ie opus . Tinerimea noastr nu fuge de munc , dar vrea o munc n condi ii speciale; vrea o munc f r liber concuren , care s se r spl teasc nu dup produsul ei, ci dup inten iile muncitorului. Tinerimea noastr , n contra spiritului burghez, care -l consider pe om ca o for salariat anonim , vrea dimpotriv s fac din omul muncitor un membru al marii familii na ionaliste romne ortodo xe, c reia Dumnezeu i-a h r zit pe vecii vecilor s munceasc pe p mntul pe care locuie te. De aceea n programul de reforme al tinerimii noastre nu se g sesc revendic ri realizabile pe planul obi nuit al m surilor legislative, ci se g sesc revendic ri ca re cer transform ri radicale, ntr-un timp incalculabil. Tinerimea noastr vrea o nou Romnie. Pe ct vreme aceast nou Romnie este nerealizat , ea se crede furat de un patrimoniu legitim i, prin urmare, se crede nedrept it . Atitudini analoage cu aceea a tinerimii colare romne ntlnim i la alte popoare. La ru i, n secolul al 19-lea, i la germani, n mai multe rnduri. Totu i nu cu aceea i semnifica ie. Ceea ce este semnificativ la romni este mprejurarea c atitudinea tinerimii este datorit corpului didactic chiar al colilor n care aceast tinerime a fost crescut i pe care statul le -a organizat n spirit burghez. Adic statul romn a impus colilor sale, prin programe, spiritul burghez, dar acest spirit a fost tr dat de nsu i corpul lor didactic. Sub mantaua na ionalismului, membrii acestui corp didactic au strecurat n inima tineretului tendin e antiburgheze 1. Unii prin propagand direct , al ii prin toleran pasiv . Mentalitatea tinerimii noastre nu este un accident ro -mantic, ci o fatalitate ereditar . VII Aceste considera ii le-am expus n diferite scrieri, ncepnd cu Cultura romn i politicianismul, ap rut pentru prima oar n anul 1904. Am avut ns neprevederea s asociez n scrierile de pn acum, la spiritul burghez, poli tica liberal , ceea ce a atras dup sine o confuzie regretabil . Mul i cititori au interpretat cele scrise de mine ca o critic la adresa partidului politic liberal romn i ca o pledoarie n favoarea partidelor conservatoare. n fapt, nu f ceam o gre eal de ra ionament, fiindc spiritul liberal i spiritul burghez merg mpreun din punctul de vedere al idealului lor politic i economic, totu i f ceam o mare gre eal de metod , amestecnd considera ii privitoare la interese vremelnice de politic cu consid era ii care priveau o mare

Sunt caracteristice, n aceast privin , cuvintele cu care profesorul N. Iorga, unul din cei mai ilu tri membri ai corpului didactic romn, sfr e te conferin a sa, inut n seminarul de limbi romanice, de sub direc iunea lui Ernst Gamillscheg, la Universitatea din Berlin; conferin f cut tocmai asupra sufletului romnesc: Der neue (rumnische) Staat aber... wartet auf die Stunde einer, hoffen wir nicht allzu fernen Uebersetzung ins Rumnische. In jenem, von mir als Politiker seit langem heiss ersehnten Augenblicke, wird in hherer Form der vollstndige Organismus der patriarchalischen Zeit zu neuem Leben fr wirklich fruchtbare Taten wiederer stehen . (Rumnische Seele, von prof. N. Iorga. Jena u. Leipzig, 1933).

problem de cultur romneasc . Gre ita interpretare, prin urmare, s -a produs din vina mea. Acum, n studiul de fa , las la o parte tot ce ar putea atinge interesele actuale ale partidului politic liberal i pun, ca o problem d e sine st t toare, problema cea mare a finalit ii spirituale romne ti, n forma ei cea mai restrns pentru moment: este sufletul poporului romn n acord sau n dezacord cu sufletul burghez? De solu ia pe care oamenii de tiin vor da -o acestei probleme depinde orientarea noastr politic i cultural n viitor. Suntem noi, romnii, nrudi i suflete te cu burghezia occidental , atunci ceea ce ne r mne de f cut este s aplic m principiile lor politice i economice, n mod sincer, nl turnd, pedepsind chiar cu brutalitate toate apuc turile care ne dep rteaz ; vom fi burghezi sinceri, nu de parad . Suntem noi, romnii, dimpotriv , str ini suflete te de burghezii occidentali, atunci ceea ce ne r mne de f cut este ca, nainte de a copia legi i institu ii burgheze, s ncepem prin a ne studia pe noi n ine, ca s vedem cine suntem i ce putem. Ru ine nu este pentru poporul care se tie deosebit suflete te de popoare glorioase i puternice, dar este ru ine pentru poporul care n -are curajul s - i cunoasc firea i destinul.

SUFLETUL NEAMULUI NOSTRU. CALIT I BUNE cI DEFECTE*

Dac pe seama unui neam ar fi s punem toate calit ile bune i toate defectele pe care le prezint acei care l constituie, i nu numai acei din prezent, ci i acei din trecut, c ci drept este c to i ace tia constituie laolalt un neam, atunci sufletul neamului nostru ar fi cel mai variat mozaic din cte se pot imagina. Nu este calitate bun care s nu fi mpodobit vreodat sufletul unui romn, precum nu este defect care s nu fi fost sau s nu fie, cnd i cnd, n acela i suflet: totalizarea calit ilor i defectelor ar fi o mpietic rire f r sfr it. Dar sufletul unui neam nu este o simpl totalizare de petic rii suflete ti, ci este el nsu i o unitate care tr ie te de sine prin a rmonia func iunilor sale, ntocmai cum tr ie te i sufletul fiec rui individ n parte. Sufletul neamului nostru s-a format ca o rezultant din sufletele romnilor care au tr it i tr iesc; el i are firea sa proprie, pe care o putem explica din sufletele romnilor, dar pe care nu o putem confunda cu firea vreunuia dintre ace tia. El este n fiecare din noi, i cu toate acestea este n afar de noi: noi i mprumut m via a organic , el ne d continuitatea i durata istoric ; el este chipul n care ne ntrup m pentru ochii altor neamuri. Cum ns s deosebim i s caracteriz m un a a suflet, care este n noi i totu i tr ie te n afar de noi? Pe vecinul de lng tine l vezi i l judeci dup faptele sale i totu i este a a de greu s tii ce suflet are! Este crud i merge la biseric ; este mincinos i pe buzele lui numai legea i adev rul! Adeseori o via ntreag tr ie ti cu el al turi i tot nu ajungi s -l cuno ti suflete te! Dar s mai cuno ti sufletul unui neam ntreg, din care tu nsu i faci parte! Cum ai s te ridici peste am r ciunile tale personale pentru a vedea i calit i n afar de defecte? Cum ai s te ridici peste amorul propriu, pentru a vedea i defecte n afar de calit i?

Multe greut i sunt, negre it. Cu ce le po i nl tura i pn la ce m sur ? Cu pu ine ajutoare i pn la o mic m sur . Le po i nl tura cu ajutorul experien ei altora, experien tradus n proverbe i zic tori populare; cu ajutorul experien ei tale proprii i cu ajutorul tiin ei teoretice, tiin sprijinit pe observarea comparat a altor neamuri. Pn la ce m sur ? Pn la o m sur foarte modest . Drumul pe care pleci este pu in b tut; to i te b nuiesc i c l uz nu ai dect iubirea ta de adev r... Cunoa terea sufletului unui neam, cu dezv luirea calit ilor i defec telor acestuia, nu este o oper de patriotism, ci este o serioas oper de tiin . Aceast cunoa tere trebuie s o stabile ti cu aceea i obiectivitate cu care stabile ti ori ice alt cuno tin despre lumea fizic . Inten ia bun ce vei fi avnd de a - i pream ri neamul nu are ce c uta aici. Cu att mai mult nu are ce c uta aici nici inten ia cealalt , de a - i mic ora neamul. Dup ce con tiin a obiectiv este stabilit , patriotismul poate s intervin ; c ci el ajut s se traduc n fapt ceea ce ra iunea i -a impus ca o concluzie logic . nti lumina min ii i pe urm focul aprins al patriotismului. La un drum pe ntuneric, de altminteri, un foc, orict de aprins ar fi el, nu poate dect s te c l uzeasc ; de luminat te lumineaz faza stelei care scnteie n lumea cea rece a albastrului ceresc. * Sufletul neamului nostru. Calit i bune i defecte, Ed. Lumen , Bucure ti, f.d. 23 p. Men ion m c ideile de baz ale acestei conferin e ( inut la Ateneul din Bucure ti n ziua de 21 februarie 1910) se reg sesc (b inen eles, la un alt nivel de argumentare!) i n alte scrieri i articole (texte ale unor conferin e), ndeosebi n lucrarea, intitulat semnificativ, Cultura romn i politicianismul (Bucure ti, Libr ria Socec & Co, 1904.) I Nu este ar n hotarele lumii civilizate n care gura lumii , gura satului s aib mai mult trecere ca n ara noastr ! Cele mai multe din convingerile noastre sunt ntemeiate pe zvonul public i numai foarte pu ine pe dovezile adunate de noi personal. Se zice lumea zice ; i dac lumea zice , romnul, individual luat, pare c n elege c tot a a trebuie s zic i el. Mai ales n lumea r neasc gura satului este obr ia tuturor convingerilor. n gura satului se revars , negre it, gura lui Ion, gura lui Gheorghe, gu ra lui Petre i a altora, dar o dat ce acestea sunt v rsate, individualitatea lor s -a ters: gura satului contope te pe to i ranii laolalt , n acela i vad sufletesc. ci tot a a i la ora , opinii personale foarte pu ine. Ce zice lumea , ce zice partidul , ce zice st pnirea ... dar foarte rar ce zic Ion i Gheorghe. Ce zic Ion i Gheorghe? Dar dac Ion este n partidul liberal, trebuie s zic ce zic liberalii! ci dac Gheorghe este n partidul conser-vator, trebuie s zic ce zic i conservatorii! Mai poate fi discu ie? Indiferent de chestiunea n care cineva este chemat s zic ceva: fie n politic , fie n tiin , fie i n literatur , p rerea de grup primeaz asupra celei individuale. Fiecare grup i are p rerea sa n bloc, c reia to i i se su pun ntocmai cum i la turmele de oi este un clopot la al c rui sunet se adun toate oile laolalt . Cnd un romn st la ndoial fi i siguri c el nu st fiindc are o convingere personal de ap rat, ci fiindc nu tie nc de partea c rui grup s se dea. S mearg dup cum bate vntul din dreapta sau dup cum bate cel din stnga? Iat suprema lui nelini te. Pentru risipirea acestei nelini ti,

sfor area romnului se ndreapt n afar , ca s prind cu urechea mai bine zvonul cel din urm ; mai niciodat sfor area nu merge n untru, spre forul con tiin ei. Omul de caracter, la romni, nu este acela care este consecvent cu sine nsu i, ci acel care n a ie it din cuvntul grupului, adic acela care a urmat totdeauna clopotul turmei. De consecven a cu sine nsu i a grupului cine se ntreab ? Nu este vorba cum sun clopotul, ci dac sun ; a sunat, ai fost prezent, i e ti romn, atunci e ti om de caracter. Nu este ar cu oameni mai curajo i ca ara noastr romneasc . Romnii sunt eroi, dar cu deosebire cnd sunt n grup. n front, la r zboi; n ceat , la revolt ; n crd, la vn toare... curajul romnului nu are pereche. Iure urile de la asaltul Grivi ei au r mas legendare; i tot a a, tind s devin legendare atacurile ndr zne e din prim vara anului 1907. Dar r omnul izolat este blnd ca mielul. Cnd i bate cineva din picior, el tace. A a a t cut i tace n fa a celei dinti ciocoroade, dac o vede mbr cat alt fel ca el. Capul plecat sabia nu -l taie . De aceea, la oricine care arat sabia, el se pleac . Cnd simte ns cotul tovar ului, adic atunci cnd este n ceat , atunci, de ndat el se ridic : i atunci fere te, Doamne, pe oricine de dnsul, c ci este repede la mnie. Romnul, ca soldat, este un element excelent, nentrecut. Armatele romne ti n -au cunoscut niciodat frica propagat prin contagiune. Dar cu toate acestea, n timpul de pace armata romneasc prezint un num r, relativ mare, de dezertori. Recrutarea la armat este pentru cei mai mul i o pacoste. Elevii cei mai lene i nva carte numai s - i scurteze termenul de milit rie. Dar absolut f r pereche este curajul romnului n exprimarea opiniilor, dac exprimarea el o face n numele grupului, ca redactor de jurnal bun oar ! E ti din acela i grup cu dnsul, atunci lauda lui pentru tine nu mai are margini; e ti din cel lalt grup, atunci ocara lui nu mai are margini! Iat un redactor curajos n tot cazul, i zici! Ei bine, te n eli. E curajos numai ca mandatar al grupului. Vorbe te cu el ntre patru ochi i vei constata c nu - i aduce bine aminte de ce a scris. ntre patru ochi opinia lui este chiar c to i romnii sunt buni i patrio i... Dar i religios este romnul. De ochii satului ns ; cam tot din aceea i cauz este i na ionalist. Cu religia merge pn la evlavie. Se poate ca el s uite p e Dumnezeul p rin ilor s i, pe Atotputernicul i Izb vitorul...? O a a uitare este cu neputin , mai ales, c el nici n -a avut nc ocazia s nve e cine este acest Dumnezeu. Atotputernic i Izb vitor! ci ce n -ai nv at nu po i s ui i; acesta este un adev r prea tiut. Romnul este religios, dar pe ct vreme vede pe toat lumea c este religioas . Rar excep ii la care religiozitatea s fie pornit din fundul inimii, de acolo de unde porne te i sentimentul personalit ii... Tot a a se petrece i cu na ionalismul lui. Tot romnul face parad cu sentimentele sale na ionaliste. Dar numai pn la fapt . Fapta fiind a fiec ruia, adic individual , cu ea nceteaz i na ionalismul. D -i unui romn n mn toiagul apostolatului ca s predice na ionalismul... pen tru al ii, i el este imediat gata de drum. Va predica peste tot locul sfnta cauz a na ionalismului; va conjura pe to i semenii s i s se trezeasc din amor ire i s - i cultive inima i mintea cu sentimente i idei na ionale; va fi cel mai aprig sf tuit or de bine. Dar pn la fapte. Pune pe acela i romn s fac o munc anumit cu temei, i atunci lucrurile se schimb . Dac este profesor, cu neputin s -l faci s r mn la catedra sa; dac este meseria , la meseria sa; dac este agricultor, la ogorul s u... Fiecare se code te s nceap munca special a profesiunii sale pn ce mai nti nu-i tie pe to i romnii trezi i la na ionalism, i pe to i gata s nceap munca cea serioas . Ca s nceap unul dup altul, nu -i vine nim nui n minte. Las s ncep em cu to ii. S ne tim nti cu

to ii na ionali ti, pe urm vom ncepe i cu fapte... Negre it la nceperea cu fapte sunt mai multe dificult i de biruit ca la nceperea cu vorba; dar deocamdat scap fiecare de munc . ci a a, suntem na ionali ti. Un profesor care i face datoria n mod con tiincios, un meseria priceput, un agricultor harnic, dac nu fac parad de na ionalism, nu sunt na ionali ti; n schimb to i pierde var , care muncesc pe apucate i cnd au gust, dac fac parad de na ionalism sunt na ionali ti. Pe ace tia din urm i tie lumea , m rog, c sunt na ionali ti, pe cnd pe ceilal i nu; i lucru im portant este nu s - i faci datoria de cet ean, ci s te tie lumea c e ti na ionalist... Se apuc romnul cu greu de cte ceva, dar de l sa t se las u or, zice proverbul. Mai exact ar fi ns s se zic : sub influen a mul imii romnul se apuc de orice, dar cnd este s execute prin fapt individual lucrul de care s -a apucat, atunci se las de el foarte u or. Nu este ini iativ pe care s nu o ia romnul n grup! S facem o coal ? S facem i dou . S facem o societate cu scopul acesta i acesta? S facem i mai multe! S contribuim pentru a asigura mersul acestei i acestei institu ii? De ce nu? S contribuim. Dar cnd vine rndul fiec ruia s pun n execu ie hot rrea luat n grup, atunci fiecare amn pe mine, sau se face nev zut. Cnd se adun din nou grupul, atunci ncep recrimin rile i noile hot rri. Este ru ine, domnilor, trebuie s ncepem odat ! Patria i are ochii ndrepta i a supra noastr ! Ne privesc str inii, rd str inii. S ne punem pe lucru. A doua zi aceea i indiferen . n grup, i ca grup, fiecare se judec sever, foarte sever; n parte, individual, fiecare se judec foarte indulgent. Las s nceap ceilal i, ca s nu r mn eu singurul p c lit! Apoi ce sunt eu ca s ndrept lumea! Iat ultima ratio care mpiedic activitatea fiec ruia. Omul, care i are aten ia ndreptat asupra activit ii sale personale i tie s pre uiasc virtu ile din care izvor te aceast activ itate, a teapt foarte pu in de la politic . Politica nu poate s reformeze adncul sufletesc al unei societ i, ci ea se m rgine te la schimb rile de la suprafa . O lege politic bun spore te numai posibilitatea faptelor bune, dar nu d i motivarea ace stor fapte; motivarea vine din sufletul individual. Din bog ia acestui suflet individual r sar toate bunurile sociale: legile, moravurile, tiin a, arta i toat cultura societ ii. F r el, nimic nu se produce; cum f r s mn nu poate r s ri nici firul de iarb , cu toate c atmosfera dimprejurul lui ar fi n condi iile cele mai prielnice. Politica reglementeaz numai condi iile externe ale vie ii sociale, s mn a faptelor sociale ns st n sufletul fiec rui cet ean. F r calitatea acestei semin e, nici un progres nu este cu putin oricte legi politice s-ar face... Dar unde aten ia nu este ndreptat asupra activit ii personale, i unde lipse te con tiin a valorii sufletului individual, acolo este natural s st pneasc politica. De aceea romnul este pasionat pentru politic . Pentru el politica este ca o baghet magic prin care totul se poate transforma; fericirea neamului ntreg, ca i fericirea sa personal pot fi aduse prin politic . Dac a fi eu la guvern , dac a face eu legea , cum s -ar mai ndrepta lucrurile! Pentru romni lucrurile nu se pot ndrepta dect prin lege. Fiecare dintre noi are ca suprem ambi ie s fac cel pu in o lege. Activitatea sa proprie nu este unul s o tie dirija cum trebuie; dar fiecare totu i vrea s fac o lege prin care s dirijeze activitatea tuturor. To i a teapt mntuirea de la ac iunea poporului ntreg. Iat ce trebuie s facem noi, romnii ; iat cum este mai bine pentru neamul nostru ; i niciodat : iat ce trebuie s fac eu, Ion sau Gheorghe , iat ce este bine pentru activitatea mea . Cnd romnul se desparte de grup i se prive te ca persoan aparte, atunci este totdeauna consumator; ca produc tor, niciodat nu are acest curaj. Cnd este consumator, atunci el,

binen eles, ca toat lumea vie uitoa re, este individualist; dar ca produc tor de bunuri, el a teapt totdeauna s vad ce fac al ii pentru ca s nceap i dnsul. Dac nimeni nu ncepe, nu ncepe nici dnsul. Cele mai energice sfaturi nu reu esc s -i clatine rutina i s -l ndrepte spre ntreprinderi individuale. ci totu i r sar din cnd n cnd i ntreprinderi individuale! Sunt c iva industria i romni, c iva capitali ti ntreprinz tori romni... Sunt negre it, dar cu un suflet cu totul special, adic cu totul deosebit de sufletul unui i ndustria sau al unui capitalist din rile apusene. Sufletul industria ului de aiurea este st pnit de frigurile muncii i de riscul luptei; n sufletul industria ului romn g sim desf ndu -se abilitatea politicianului. Profitul capitalistului romn prov ine, de cele mai multe ori, din m iestria cu care acesta i aserve te bugetul statului. Capitalistul romn nu are niciodat ncredere n for ele lui individuale, ci, ca i cel mai s rac dintre compatrio ii s i, el se bizuie pe protec ia statului, exclusiv pe protec ia statului. Profesiunea care atrage mai mult pe romn este aceea care nu -i prea departe de mul ime. Lui i place s se simt n mijlocul mul imii, s vorbeasc i s se ajute cu mul imea. Specularea for elor naturii prin industrie i comer , el o ntreprinde numai n cazul cel r u, adic dac nu poate fi func ionar, avocat sau poli-tician. Cnd are talent, el r mne la avocatur i la politicianism, adic la specularea concet enilor s i. n aceast din urm profesiune, sufletul romnului c tig o energie nentrecut . Cel mai anonim dintre anonimi, intrat n politic , devine dintr -o dat om mare . ci cum to i romnii au rvna s ajute i s ndrume neamul, ara este cople it de oameni mari . Nu mai tie neamul pe cine s urmeze. Mare a deveni t i Ion, mare a devenit i Gheorghe, mare a devenit i Petre... S -a z p cit aproape tot neamul, c prea are mul i oameni mari ! II Preocupat de ce vor zice al ii; u urelnic cnd are s ia hot rri sub influen a mul imii; religios i na ionalist de ochii altora, i n genere totdeauna cu privirea a intit la ce vor face al ii, romnul pare dar a tr i suflete te mai mult cu o con tiin de grup, dect cu o con tiin a sa personal . n con tiin a grupului i g se te dnsul pe de -a gata pn i cele mai i ntime motive ale vie ii sale zilnice. Casa lui este f cut dup obiceiul romnesc i nu dup gustul s u personal; masa lui de asemeni; haina lui, de asemeni; pn i mormntul p rin ilor s i, de asemeni. Romnul nu caut s - i apropie natura extern cu gn dul de a o transforma i a o diferen ia dup caracterul persoanei sale, persoana sa nu cere de la natur diferen ieri speciale, ci ea se mul ume te cu acelea pe care le-a dobndit obiceiul neamului. Fiecare i face cas ca lumea , m nnc ca lumea , se mbrac ca lumea ca lumea alb -, i se ngroap ca lumea . Cine ar face altfel, ar face ca nelumea , i aceasta ar fi cea mai mare crim . Fixarea personalit ii sale nu o caut romnul nici n timp, precum nu o caut nici n spa iu. Romni care s - i scrie biografia sau romni care s eternizeze n piatr sau metal clipitele vremii sunt foarte rari. Ei tr iesc de zeci de secole lng mun i de piatr , i cu toate acestea piatra mun ilor a r mas cu luciul ei natural, cu luciul pe care i l-au dat ploaia i vntul, f r s sufere vreo atingere de mn romneasc . Romnul, cnd a avut cte ceva de p strat l-a ncredin at lumii. El i -a v rsat focul inimii ntr-o inim tot ca a lui, i a evitat totdeauna s stea de vorb cu sine nsu i, sau s - i sape gndul pe piatr sau metal. Lumea

chemat s -i tie gndul este lumea cu care el st de vorb ; lumea cu care el poate cnta, juca i munci mpreun ; este lumea vizibil lui i care i absoarbe cu des vr ire individualitatea. Dar cu aceste nsu iri, nu realizeaz el oare, romnul, idealul pe care l g sim foarte des propagat n vremea din urm , idealul solidarit ii? n adev r, la ce tinde idealul solidarit ii sociale? La armonizarea sufletelor individuale ntr un suflet al societ ii ntregi; la ridicarea in tereselor de grup deasupra intereselor pur personale... Romnul, dup cum am v zut ns , aproape c - i are sufletul individual absorbit n sufletul grupului. Nu reprezint el a adar ntruparea idealului solidarit ii? Departe de a a ceva. Romnul este tot a a de pu in un bun solidarist cum i membrul unei societ i primi-tive comuniste este un bun socialist. Pentru a corespunde idealului de solidaritate social , i-ar mai trebui romnului con tiin a sacrificiului persoanei sale, apoi voin a de a face un asemenea sacrificiu; i el nu are nici una, nici alta. El are un suflet gregar, i atta tot. Prin suflet gregar sociologia n elege altceva dect un suflet solidar. Solidaritatea este opera sacrificiului con tient, este ultima verig n n l area moral a v oin ei, pe cnd gregarismul este o stare impus de mprejur ri i de tradi ie. Solidaritatea este inta spre care se ndreapt cultura: gregarismul poate fi ante -rior ori ic rei culturi, i unii sociologi pretind chiar c el este totdeauna anterior culturii. Unitatea sufleteasc ce se stabile te ntre to i membrii unei societ i prin gregarism este cu des vr ire de alt natur dect aceea care se stabile te prin solidaritate. Gregarismul se produce prin imita ie, pe cnd solidaritatea prin ncordarea i st pnirea de sine. O societate cu suflet gregar nu opune imita iei nici un obstacol: membrii ei avnd sufletele pu in diferen iate, las drum liber imita iei, i aceasta se ntinde de la o margine la alta a rii, pe cnd o societate cu suflete diferen iate opune imita iei rezisten , iar unitatea ntre membrii ei nu se poate dobndi dect prin sacrificiu voit al persoanei fiec ruia. Gregarismul este o armonie a sufletelor, dobndit pasiv, aproape mecanic; solidaritatea este o armonie cucerit prin l upta omului cu sine nsu i, prin recunoa terea altora, dup ce fiecare s -a cunoscut pe sine. Este o mare deosebire ntre gregarism i solidaritate. Dar cu aceasta nu vrem s n elegem c starea de gregarism este o stare plin de p cate i de care un popor trebuie s se ru ineze. Gregarismul este o stare obi nuit la toate popoarele tinere, care nu au avut ocazia s se cultive mai adnc din cauza tinere ii lor; i de tinere e nu are s se ru ineze nimeni. Ru inos ar fi cnd poporul nostru ar mai p stra stare a de gregarism i dup ce ar nceta s fie un popor tn r. Toate caracterele n irate mai sus sunt a adar caracterele sufletului nostru gregar. Imit m ca oile faptele din jurul nostru i nu ar t m o energie dect cnd suntem n grup. La r zboi ne lupt m voinice te, fiindc acolo suntem um r la um r, dar la munca p rofesional suntem neglijen i, fiindc aici fiecare este l sat pe seama datoriei sale proprii. Nu avem curajul p rerilor noastre, cnd este s ni le ap r m fiecare n parte, dar suntem poporul cel mai susceptibil, cnd este s ne rostim n grup, i ca grup. Ne aprindem u or ca un foc de paie, dar ne i trece u or aprinderea, cum trece i focul de paie, fiindc sufletele noastre luate n parte sunt prea pu in personale ca s opun rezisten , i o dat ele aprinse au prea pu in substrat propriu ca s nu se i sting u or. Din cauza aceasta trecem foarte adesea prin adev rate crize suflete ti. La fiecare doi trei ani avem cte o criz na ionalist de un caracter deosebit. Aci ne afirm m na ionalismul

amenin nd pe bulgari, aci pe greci, aci pe evrei, aci pe un guri, aci pe austrieci... Este destul un gest dintr-o parte i un bun agitator care s ne trezeasc pentru ca imediat s ne vedem tr i ntr -un curent na ionalist. ci ceea ce este mai trist este c mai totdeauna gestul provocator este exploatat, pe rnd, de cte unul dintre presupu ii no tri du mani. Evreul ne mbie s urm pe grec, grecul pe evreu, austriacul pe ungur, ungurul pe austriac; totdeauna, dup vorba b trneasc , noi ne facem coad de topor pentru a lovi pe cineva. Dac sufletul nostru ar fi ma i pu in gregar, noi am fi mai consecven i n idealurile noastre na ionaliste, i, mai ales, n du m niile noastre. Prea plec m des cu r zboiul sfnt n contra neamurilor str ine. Prea ne aprindem u or. Ar fi bine s ne d m ceva r gaz nainte de a pleca cu na ionalismul nostru n contra cuiva. S judec m mai de aproape pe evreul care ne mbie s urm pe grec, i la rndul s u s -l judec m i pe grec, sau pe acela care se trage din greci, care ne mbie s urm pe grec. S iubim i s urm dup cum cere fire a noastr personal de romni, iar nu s servim ntruna drept coad de topor pentru fapta p tima a celui dinti excentric. S ne iubim neamul i s fim solidari la sacrificii, dar nainte de toate s fim, fiecare dintre noi, cineva. Sacrificiul exist , c nd tim c -l facem: turmele de oi, care se arunc prin imita ie n ap i se neac , nu fac nici un sacrificiu, fiindc ele nu tiu ce fac.

III Gregarismul sufletesc a fost ns n trecut, pentru neamul romnesc, cea mai nimerit arm de lupt ! F r acest gregarism nu s-ar fi putut men ine unitatea limbii i a bisericii. F r el, organizarea politic ar fi fost chiar mai divizat de cum a fost. Gregarismul a oprit diferen ierea personalit ilor i cu aceasta a culturii, dar n schimb el ne -a p strat ntregimea neamului i a slabei culturi romne ti ct era. A a este, f r ndoial . n mprejur rile vitrege prin care a trecut neamul nostru, gregarismul sufletesc a fost o binecuvntare pentru noi. Prin for a imita iei ne -am inut laolalt i am rezistat contra celor ce ne amenin au din toate p r ile. Am avut virtu ile grupului, i nu pe acelea ale personalit ii, dar pentru trecutul nostru a a era i bine. Tineri, ca popor, trebuie mai nti s ne form m deprinderi mecanice, s dobndim instincte. Gregaris mul a fost expresia acestora; prin el am izbutit s tr im. Am tr it ca grup. Judecnd greut ile prin care am trecut, este bine s ne mul umim i cu att. Dar pentru viitor? Pentru viitor, lucrurile se schimb . Gregarismul sufletesc, care ne -a fost de mare ajutor n trecut, de aici nainte ne poate fi foarte stric tor. n contra pericolelor, prin care treceam n trecut, el ne arma: n contra pericolelor ce ni se preg tesc n viitor, el ne dezarmeaz . n adev r, ntre lumea de alt dat i lumea de -acum o mare schimbare s-a produs, o schimbare care face gregarismul din ce n ce mai inutil, i n schimb cere o ct mai intens diferen iere de aptitudini i de caractere ntre membrii unei societ i. Aceast schimbare consist n nsemn tatea pe care a dobndit -o lupta economic n determinarea existen ei i progresului statelor moderne. n lumea veche, lupta economic nu era pe primul plan, cum este ast zi. Ast zi, aceast lupt nu numai c este pe primul plan nl untrul vie ii fiec rui stat, prin urmare i la noi , dar este pe primul plan i n via a politic interna ional . Acei care voiesc s tr iasc i s prospere urmeaz s se conformeze noilor condi ii de via politic , urmeaz s - i dobndeasc virtu ile pe care le cere lupta economic . ci aici izbnda se c ucere te altfel ca n lupta cu armele. n lupta cu

armele i cu deosebire n lupta de alt dat exerci iul mecanic i imita ia n grup erau la baza celor mai indispensabile virtu i pe cnd, n lupta economic modern , exerci iul mecanic i imita ia nu ajut aproape la nimic. Eroul r zboinic de alt dat cuno tea desigur ncordarea sufleteasc , c ci f r de aceasta n -ar fi putut nvinge, dar cuno tea aceast ncordare sub nf i area ei intermitent , adic cu izbucniri violente i cu r stimpuri de pauz , de adev rat vagabondaj sufletesc, pe cnd cuceritorul din lupta economic de ast zi nu cunoa te, nu trebuie s cunoasc dect ncordarea continu i uniform . Pn s vin momentul tragic al primejdiei, eroul r zboinic putea s - i exercite nsu irile i de dragul paradei, pe cnd cuceritorului economic nu -i este dat s cunoasc niciodat dragostea paradei. Fiecare nsu ire sufleteasc a lui este un capital care trebuie pus n valoare la momentul cnd trebuie, adic n mod nentrerupt. Eroul timpurilor moderne are, cu un cuvnt, un suflet nou fa de eroul timpurilor vechi. Noi, romnii, nu avem ns acest suflet nou. De aceea i toate decep iile noastre. Noi voim s ne apropriem bunurile culturale, pe care le vedem la popoarele din Apus, cu acelea i nsu ir i suflete ti cu care reu eam odat a a de bine s ne strecur m prin mprejur rile vitrege din trecut. Voim s nvingem pe str ini n comer i industrie: voim s tr im o via politic cu regim parlamentar, i voim s avem o cultur a noastr original , p strndu-ne, cu toate acestea, deprinderile vechi de suflete gregare. n loc de a ne prezenta n lupta cea nou ca individualit i puternice, diferen iate dup aptitudini, ne prezent m slabi i cu aptitudini la fel. Suntem to i me teri de gur i r i de fap t . Apoi sufletul cel nou nu ni -l preg te te nici coala, nici biserica. Scopul colii noastre este ca to i copiii romnilor s ias cu aceea i mentalitate, nv nd to i acelea i lucruri parc n-am avea din na tere o mentalitate destul de uniform ! De a semenea i scopul bisericii. Citirea personal a credinciosului n timpul ct ine slujba preotului care ar contribui la mpu inarea num rului analfabe ilor i ar arunca n sufletul credincio ilor deprinderea reflect rii personale rezultate care s-au ob inut aiurea la noi este un obicei practicat numai de str ini. Cnd cineva l va propune are s fie acuzat c tulbur ordinea n biseric . n serviciul bisericii noastre trebuie s nu se dea deloc ocazie individualiz rii suflete ti! S asculte toat lumea la preot, adic s nu reflecteze personal nici unul! Dar asupra institu iilor noastre ar fi multe de spus... Deocamdat ncheiem. Poate vom reveni asupra lor cu alt ocazie. Ce trebuie s facem? Este o ntrebare al c rei r spuns nu voi s -l ncep aici. Considera iile de mai sus n d jduiesc ns c r spund la cealalt ntrebare: ce trebuie s nu facem? R spunsul la aceast a doua ntrebare este totu i ndrumarea pentru g sirea r spunsului la cea dinti.

PSIHOLOGIA INDUSTRIAcULUI*

ndemnul spre carierele industriale formeaz ast zi un punct nsemnat din programul nv mntului nostru public. n ultimii ani, el a fost practicat de to i oamenii politici, f r deosebire de partid. To i v d n ndrumarea tinerei genera ii spre carierele industriale un profit pentru ar ; mai mult nc : o asigurare pentru viitorul acesteia. n consecin , s-a lucrat, pe ct s-a putut, pentru realizarea acestui ndemn. S -au creat coli practice de arte i meserii de diferite grade; s -au ncurajat toate nceputurile ini iativei particulare spre acela i scop. n liceu s-a dat posibilitatea unei preg tiri mai solide pentru colile superioare de specializare. n sfr it, Universitatea este pe cale de a se transforma, catedre de tiin e aplicate s au nfiin at. Alte catedre noi sunt a teptate. Avntul este pornit. S sper m c el se va sus ine i c va da roadele dorite. Peste c iva ani, 10 20 cel mult, vom avea o seam de tineri forma i pentru carierele industriale. Sufletul nostru na ional se va mbog i atunci cu un car acter nou: acela pe care l va aduce tipul industri-a ului romn. n ad starea lui s facem pu in cuno tin cu tipul industria ului din rile unde industria este destul de dezvoltat . S examin m alc tuirea sufleteasc a acestuia, tendin ele i ideile sa le caracteristice, cu un cuvnt, psihologia sa; nu cu inten ia de a pune n eviden un model de imitat c ci tipurile suflete ti nu se pot niciodat imita cu succes , ci pentru a servi educa iei viitorilor no tri industria i, prin descrierea unui model cu care ei au s fie mai mult sau mai pu in nrudi i. Evident, industria ul romn va avea caracterul s u specific al turi de cel str in; a a precum func ionarul, profesorul, inginerul etc., de fel romni, se deosebesc de cei de aceea i breasl din alte ri. Na ionalitatea i p streaz n toate i peste tot drepturile sale. Nu mai pu in ns , cu toat deosebirea dintre ei, ntre industria ul romn i cel str in vor fi multe elemente comune, din punctul de vedere al alc tuirii lor suflete ti n tot cazul, mai multe probabil dect se presupune la prima vedere. Sunt chiar oameni de tiin care sus in c ntre reprezentan ii aceleia i bresle din diferite ri sunt mai multe asem n ri dect dintre reprezentan ii diferitelor bresle din aceea i ar . Adic , asem narea produs prin genul comun de ocupa ie, biruie te adeseori asem narea produs prin comuni-tatea de origine. Oricum ar fi de altminteri, industria ul romn este bine s cunoasc pe alterul s u de aiurea. O argumentare mai ndelungat este de prisos. * Ap rut n Studii filosofice , I (1907), p. 269-279; reluat n Biblioteca Lumen , nr. 100 (1911), p. 21-32 (Bucure ti). Ini ial n: revista Economia Na ional , Bucure ti, 1907, anul XXX, nr. 1, p. 1-13. Forma de aici a ap rut, mpreun cu studiile: Va loarea tiin ei i Organizarea ra ional a universit ilor, la Libr ria Socec & C-ie, Bucure ti, 1907, avnd pe copert formula Studii filosofice , VI, p. 269-279. I

S examin m a adar care sunt tendin ele i ideile caracteristice care compun tipul sufl etesc al industri-a ului de aiurea i s ncepem prin a descrie natura lui expresiv , adic manifest rile externe sub care sufletul lui ni se prezint ochilor. Tipul industria ului este u or de recunoscut n mijlocul unei societ i. Nervozitatea nf i ri i lui izbe te de la prima vedere. Industria ul se agit ; cere informa ii; este de o extrem curiozitate; iube te tot ce este nou; ur te rutina. Dar nervozitatea sa nu este boln vicioas . Un nervos bolnav al turi de dnsul este u or de deosebit. Nervozitat ea industria ului este un efect al tensiunii voluntare exagerate. Privirea sa este cercet toare. Aten ia sa se men ine ncordat . La bolnav nervozitatea se traduce prin semne contrarii. Privirea bolnavului este vag , iar aten ia capricioas . O confuzie ntre ei este u or de evitat. Mai u oar este confuzia ntre industria i bine cunoscutul sportman. ci acesta se agit , i acesta este curios. nf i area unui sportman are ntr -nsa apoi i acea nervozitate viril pe care o are nf i area industria ului. D e multe ori chiar, tensiunea voin ei unui sportman ntrece, ca manifestare extern , pe aceea a unui industria . Un automobilist, un juc tor la curse, un excursionist tirolez, un vn tor etc., n anumite momente ale lor, au o nf i are quasi-eroic . Industria ul pare atunci ca un mic bolnav pe lng dn ii... Dar confuzia este totu i numai trec toare. Un sportman se deosebe te de un industria prin multe i adnci diferen e. nainte de toate, nf i area unui sportman prezint prea dese intermiten e. Tensiunea prea ncordat i apatia v dit alterneaz de la un mo -ment la altul. Activitatea sportiv este asem n toare jocului. n anumite momente ea atinge culmea tensiunii, dar curnd dup aceea nivelul s u scade i ajunge jos de tot, ntocmai ca i intensitat ea pl cerii la un joc care sfr e te. Sportul poate da cel mult pentru cteva momente iluzia unei activit i virile. n aceste momente confuzia este cu putin . Pentru a o evita ns , este destul s prelungim cercetarea noastr un timp mai ndelungat. Atun ci totdeauna confuzia ntre sportman i industria dispare. Prin alte cteva caractere, tipul industria ului se aseam n apoi cu tipul omului de tiin i tipul artistului n genere. Dar nu mai mult ca cele precedente. Omul de tiin are sim urile cultiv ate nadins pentru a prinde i utiliza nout ile. Curiozitatea sa este vie. Aten ia i voin a ncordate. Artistul, de asemeni, este iubitor de inova ii i du manul rutinei mai mult dect oricine. Nervozitatea sa este continu i viril adeseori. Cu toate acestea, distinc ia se p streaz ntre aceste dou tipuri i acela al industria ului. nf i area omului de tiin este mai lini tit . Activitatea sa este mai regulat , mai canalizat dect a industria ului. Gesturile care o exprim au o coordonare proprie , u or de recunoscut. U or de recunoscut sunt i gesturile sufletului de artist fa de acelea ale industria ului. Omul de tiin i artistul i tr deaz prin nf i area lor extern atitudinea special din care privesc lumea nconjur toare. Atitudinea l or teoretic i contemplativ restrnge comunicativitatea cu cei dimprejur, sau cnd comunicativitatea se stabile te, ea este par ial i condus ntr-o anumit direc ie. Industria ul, din contr , tr ie te n deplin actualitate. Curiozitatea lui se ndrea pt n toate direc iile. Gndul i fapta sa merg deopotriv naintea gndului i faptei celor dimprejur. Industria ul nu cunoa te momente de distrac ie att de caracteristice n inuta omului de tiin i a artistului. Pentru el totul pare a avea un inter es imediat. Vorbirea sa n-are logica pe care o ntlnim n vorbirea omului de tiin , nici coloritul pe care l are vorbirea artistului, dar, n schimb, ea ntrune te la un loc ambele calit i. Este de o logic

mai pu in abstract i de un colorit mai pu in subiectiv. Ea este ntotdeauna extrem de interesant . n rezumat, nf i area industria ului este aceea a omului care voie te s impun i s captiveze totdeodat . II Cam astfel ni-l prezint literatura pe industria ul din rile apusene. Un tip no u i cu multe variante individuale. S examin m acum care sunt tendin ele i ideile care anim aceast nf i are extern . S cercet m sufletul lui nsu i. n aceast privin suntem mai precis informa i. Istoria culturii omene ti ne prezint toate datele de care avem trebuin . Activitatea industrial este veche n omenire, dar tendin ele i ideile care compun sufletul industria ului din zilele noastre sunt relativ noi. n vechime, oamenii credeau c inven iile sunt toate datorate zeilor. De cele mai multe ori, aceste inven ii, n loc s fie utilizate n via a practic , erau consacrate cultului religios. Ast zi nc n templele budiste de prin Japonia i Tibet se g sesc o mul ime de instrumente ntrebuin ate pentru cult ( i n special cit m ntre dnsele ro ata pentru rug ciune), care cu toate, n realitate, sunt ni te vechi inven ii industriale. Din vechime pn ast zi, s-a schimbat ns foarte mult mentalitatea omeneasc , mai cu seam n ceea ce prive te aprecierea relativ la natura i rolul inven iilor. Omul are acum mai mult ncredere n puterile sale. El i revendic dreptul de a inventa i de a aplica dup voie inven iile n via a practic . De pe urma acestor inven ii el a teapt cu ncredere mbun t irea traiului s u. Modestia de odinioar a f cut l oc prezum iei. Aceast schimbare nu s-ar fi putut dobndi ns , dac nu s-ar fi schimbat i modul de producere al inven iilor. Principala schimbare este chiar aceasta din urm . Din ea decurge, ca o consecin natural , cea dinti. Asupra ei trebuie s ne o prim dar ceva mai mult. Primele inven ii pe care le -a cunoscut omenirea au fost datorate ntmpl rii. De aceea poate ele au i fost atribuite zeilor. Inven iile din zilele noastre sunt datorate unor cercet ri con tiente i urm rite dup un plan metodic. Aceste cercet ri con tiente, conduse dup un plan metodic, constituie o bun parte din ceea ce se n elege ast zi sub numele de tiin . n dezvoltarea tiin ei st miracolul schimb rii de atitudine pe care a luat -o omul fa de zei i de natur . n adev r, nu e concep ie mai ademenitoare pentru a pune la ncercare ncrederea omului n puterile sale, de cum este aceea a tiin ei. Pentru tiin , natura extern se despic ntr-o mul ime de fenomene elementare, care toate urmeaz unor legi constante. Fiecare se rie de fenomene este grupat sub o lege mai general , prin mijlocirea c reia se cunoa te ordinea de succesiune a fenomenelor cuprinse sub dnsa. Orice fenomen se poate prevedea, fiindc fiecare este legat de celelalte ca ntr -un lan . Fenomenele din diferite grupe nu sunt nici ele str ine unele de altele. Legile generale, care le grupeaz , se subsumeaz i ele, la rndul lor altora i mai generale, a a c din toate se formeaz un singur lan de succesiune, n care fiecare fenomen i are ordinea sa. n limb ajul tiin ei se zice: fiecare fenomen este o verig din lan ul de succesiune al manifest rilor energiei universale. Legile

tiin ifice fixeaz modul i cuantumul de transformare a unora n altele. Fiecare se poate prevedea, fiindc fiecare este determinat cauzal de condi iile n care se produce. Mna omului n-are s creeze nimic; ea n -are dect s dirijeze fenomenele naturii, i acestea singure aduc rezultatul dorit. Greut ile se vor ridica i f r ca umerii omului s intervin , dac mintea acestuia va ti numai s dirijeze fenomenele elementare ale expansiunii gazelor, sau ale electricit ii. Transporturile se vor face pe ap i pe uscat prin mijlocirea aceleia i direc iuni date for elor naturii. Obiectele necesare vie ii se vor lucra n fabrici. Aici omu l va da direc iunea, iar munca brut o va face vaporul sau electricitatea nc tu ate i silite s se transforme dup lan ul cauzal pe care omul l ornduie te singur... Acestea sunt promisiunile tiin ei. Omenirea le ascult i le urmeaz cu punctualitat e de mai bine de dou secole. n mare parte adeverindu-se, cum n-ar fi ademenit ele ncrederea n for ele omene ti? n secolul trecut, mai ales, promisiunile tiin ei s-au multiplicat peste m sur . n secolul nostru ele continu cu acela i succes. Asist m n fiecare an la minunile care rezult de pe urma cercet rilor metodice conduse de oamenii de tiin . Analiza asupra naturii p trunde din ce n ce mai adnc, apropiindu -se de g sirea celor mai elementare fenomene. ci cu ct aceast apropiere se face, cu att i sfera de aplicare a tehnicii omene ti se ntinde. Asupra fenomenelor elementare directiva omului este mai exact i mai sigur . nainte cu dou secole, dac tiin a nu f cea acelea i promisiuni i tehnica nu profita de pe urmele ei, cauza era tocmai c direc iunea sa nu era nspre g sirea legilor care guverneaz elementele naturii. ctiin a se m rginea la descrieri generale i metafizice asupra obiectelor sau fenomenelor totale ale naturii. Cei vechi descriau focul, apa, aerul i p mntul i speculau asupra legilor care reglementau combinarea acestora. Ce rol putea ns s aib mna omului n dirijarea unor fenomene a a de complexe? Nici unul, negre it. De aceea influen a asupra lor era l sat pe seama zeilor. Mai trziu, descrierile metafizice cedar locul descrierilor mai exacte i mai minu ioase, dar aplic rile lor n practic erau nc anevoioase. Concep ia pe care o da tiin a despre natur era nc subiectiv . Omul nu vedea posibilitatea adapt rii fenomenelor naturale la trebuin ele vie ii practice. Iar atunci cnd necesitatea l obliga, el copia pur i simplu fenomenele totale ale naturii. Astfel, primii mecanici, primii industria i dau instrumentelor lor form de animale sau de organe omene ti. Mintea lor nu se putea emancipa de vechea concep ie antropomorfic . Activitatea lor industrial , ei nu o puteau concepe dect dup modelul pe care -l oferea activitatea animalelor din experien a restrns a vie ii de toate zilele. Numai cnd progresul tiin ei aduse nlocuirea vechii metode descriptive i su biective cu metoda nou genetic , tehnica omeneasc i lu avntul. Instrumen -tele industria ilor pierdur forma animalelor, sau a organelor omene ti. Ma inile nu se mai numir dup nume de animale. Ele devenir ncetul cu ncetul ceea ce sunt i ast zi: aparate de coordonare a for elor elementare ale naturii n vederea dobndirii unui efect practic. n acest nou stadiu tiin a se g se te de aproape dou secole. Acest nou stadiu este prielnic, nainte de toate, industrialismului.

Concep ia tiin ei de ast zi este concep ia teoretic pe care o are ori ice industria despre natur . Dar aceast concep ie nu este patrimoniul s u exclusiv. Omul de tiin are despre natur aceea i concep ie. Diferen a ntre ei este totu i destul de accentuat . Omul de tiin se mul ume te cu concep ia teoretic a tiin ei i nu urm re te aplica iile sale prac-tice. Sufletul s u este satisf cut, cnd func iile intelectuale au prins n re eaua judec ii firul cauzal al fenomenelor. C tigul practic care s -ar putea trage din dirijarea acestor fenomene nu-l tenteaz : sau, mai bine zis, el nu-l socote te de aceea i importan cu n elegerea ns i teoretic . Omul de tiin se mul ume te cu coordonarea i dirijarea fenomenelor naturii pe care le ob ine el prin mijlocul instrumentelor de laborator. Industria ul nu- i are mul umirea numai ntr -att. Sufletul s u g se te n concep ia teoretic a tiin ei mai mult un ndemn dect o mul umire. El urm re te aplica iile practice ale tiin ei. Instrumentele sale de laborator sunt ma inile ind ustriale, sunt fabricile. Iar rezultatul activit ii sale l g sim pe pia a comercial a lumii. ntr-o privin ns , mecanismul func iunilor suflete ti ale industria ului i ale omului de tiin se aseam n pn la identitate. ci anume: aceea i ndrjire n continuarea muncii ncepute o constat m la indus -tria ca i la omul de tiin . Unul i altul nu cunosc starea sufleteasc , a a de mult cunoscut altora, de a fi s tui de munc . Pentru omul de tiin , ca i pentru industria nu exist un cap t al activit ii. O cercetare tiin ific atrage pe alta; o inven ie industrial deschide noi perspective. Sfr itul nu se z re te niciodat . Ve nica goan , la omul de tiin , ca i la industria , dup mai bine, dup perfect... De aici nervozitatea industria ului de care vorbeam mai sus. Artistul n aceast privin este mai fericit. Opera sa i g se te sfr itul n sine ns i. O oper bun de art este o oper perfect . Industria ul, ca i omul de tiin nu cunosc mul umirea pe care o sugereaz iluzia perfec iunii. Ei sunt condamna i la o ve nic agitare.

III atura este a adar pentru industria un complex de fenomene elementare n care omul poate s introduc o direc ie voit n vederea atingerii unui efect practic. Pn unde se ntind ns marginile acestei naturi? Pentru unii industria i marginile acestea nu merg mai departe de natura propriu -zis material , adic de natura ce nconjoar domeniul societ ii i moralei omene ti. n acest din urm domeniu, industria ii ace tia nu v d posibilitatea s - i aplice concep ia lor. Societatea i morala sunt pentru dn ii ni te alc tuiri supranaturale, n care voin a nu are s se amestece. Ace ti industria i nu sunt ns dintre acei care au succes. Acei care au succes nu cunosc asemeni restric ii. Domeniul social, ca i domeniul moral, se subsumeaz concep iei generale schi ate mai sus. Industria ul care nu ine seam de acest adev r este condamnat s se prenumere mai curnd sau mai trziu ntre cei zdrobi i de concuren a celor mai bine preg ti i.

Un exemplu ni-l ofer n aceast privin nvingerile suferite pe pia a comercial de industria ul francez fa de industria ul german. Industria ul german pare c a n eles mai nainte dect industria ul francez c lumea moral poate fi i ea dirijat , i c omul care cu noa te legile ei i face mai u or un drum spre reu it dect acel care le nesocote te. n consecin , industria ul german studiaz gusturile i obiceiurile popoarelor n mijlocul c rora gnde te s - i vnd produsele fabricii sale. Toate cusururile i pre supusele calit i morale sunt studiate. Un popor este mai cult, altul mai s lbatic; unui popor i place luxul ieftin i sclipitor, altuia lucrul durabil i de valoare. Industria ul german are marf pentru toate gusturile. Fiecare popor care intr n contac t cu dnsul este judecat i cump nit. Sufletul social este analizat dup sfatul compatriotului s u A. Bastian, care a recomandat, cu mul i ani nainte, nfiin area catedrelor de psihologie etnografic pe lng toate universit ile i astfel, dup ce analiza sufletului social al str inului este f cut , diagnoza nclina iilor fiec ruia stabilit , industria ul german porne te o marf potrivit . Pentru un asemenea industria nu exist ntmplare i noroc. El p e te pe baza unui plan tiin ific bine alc tuit. n mintea lui, fiecare popor i are fizionomia exact , copiat dup realitate. Cerin ele fiec ruia el le cunoa te i caut s le satisfac . Industria ul francez crede din contr pe toat lumea dup chipul i asem narea sa. El trimite la to i acelea i p roduse industriale. Produsele sale sunt n cele mai dese cazuri superioare; i cu toate acestea desfacerea lor se opereaz cu dificultate. Nu sunt potrivite gustului public. Ele sunt superioare sau inferioare dup ocazie. Industria ului francez, cu un cuvnt, i lipse te abilitatea. Abilitatea ns nu consist n altceva dect n larga aplicare a concep iei tiin ifice asupra ntregii naturi: asupra celei morale, ca i asupra celei materiale. Aceast abilitate este indispensabil oric rui indus -tria care vrea s reu easc . Acei care reu esc o au. Prejudec ile morale nu constituie o piedic pentru ace tia. Cote que cote, fabrica trebuie s func ioneze; firma trebuie s nving . Cump r torul trebuie s fie constrns s - i deschid punga. ci constrngerea cum poate fi operat pe cale pa nic , dac nu prin apropierea sufleteasc a produc torului de cump r tor, prin stimularea gusturilor i apuc turilor cump r torului? Acesta din urm , ca i obiectele celelalte ale naturii, este o fort rea care trebuie for a t s se predea. Predarea se ob ine prin aceea i strategie. Despici ceea ce era unit; studiezi modul de func ionare a elementelor; coordonezi i dirijezi apoi cursul vie ii elementelor nspre efectul ce dore ti s -l ob ii. A a procedeaz industria ul f cut pentru succes. El are mintea limpede i inima lini tit . Voin a sa nu se subtilizeaz n specula ii abstracte, cum se ntmpl la omul de tiin pur ; nici nu se consum n salturi inegale, cum se ntmpl la sportman; voin a trebuie s aib un curs regu lat i ve nic gata a nvinge obstacolele ce -i ies n cale. Sufletul industria ului este ultimul produs al culturii moderne. n el se reg se te ntreaga fire a acestei culturi: energia intensiv , tendin a spre dominare, nervozitatea care sus ine o munc f r preget... Este acesta un suflet simpatic? Da i nu, dup cum este criteriul moral al aceluia care r spunde. n orice caz, el este sufletul pe care noi, romnii, trebuie s -l cunoa tem mai de aproape. C ci de el ne izbim mai adeseori. El este mputernicit ul legal i nelegal al mult doritei culturi apusene. Lui trebuie s -i pl tim vam , nainte de a ajunge s facem cuno tin cu aceasta din urm .

Dac este sufletul industria ului simpatic sau nu, acesta este un lucru secundar. El este o for , i acesta este lucrul principal.

PSIHOLOGIA MARTORULUI*

I Afirm rile f cute pe baza datelor memoriei sunt departe de a corespunde exact realit ii. Acest adev r b nuit de mult n via a practic este ast zi cu suficien nvederat prin cercet rile tiin ifice. Memoria, departe de a avea vreo asem nare cu fixitatea pe care ne -o ofer placa fotografic , cu care mul i o compar n mod gre it, oscileaz ntre dou st ri, care sunt pentru no iunea fixit ii ca dou nega ii: ntre uitare i falsificare. Dac se repet mai des unele fapte n con tiin a noastr , i astfel ne obi nuim prea mult cu dnsele cum bun oar ne-am obi nuit cu regulile elementare de gramatic i de aritmetic , cu mi c rile ce trebuie s le facem pentru a umbla, ori pentru a scrie etc. atunci memoria, departe de a ni le fixa mai precis, le mpinge spre uitare. Faptul prea des repetat nu mai intereseaz con tiin a; el se repet negre it i pe viitor, dar ntr-un mod mecanic, incon tient. n memoria con tient (singura care ne preocup , c ci p st rarea incon tient este impropriu numit memorie) faptul nu mai revine dect rar, i atunci totdeauna ca un simptom al ntreruperii vie ii normale. Un fapt prea des repetat, cum tim cu to ii, nu ne mai d de gndit. Dar i celelalte fapte, care n -au avut timpul s devin mecanice, nu se p streaz cu o irepro abil precizie... ci recurgem a a de mult, nct unii detractori ai civiliza iei de ast zi g sesc c l irea scrisului a adus o sl bire i mai accentuat a memoriei omene ti. Unde mai sunt timpurile, n care poe ii, dup exemplul lui Homer, recit mii i zeci de mii de versuri pe dinafar ? Ast zi attea mii de versuri s-ar putea cel mult citi dup carte! Al turi de aceste mijloace vizibile de control, mai sunt i altele de natur mai pu in vizibil , dar tot a a de utile. Acestea sunt cuno tin ele tiin ifice propriu -zise. Ele exercit un control nentrerupt asupra datelor memoriei noastre. Prin mijlocirea lor nl tur m falsific rile neverosimile, verific m i stabilim amintirile denaturate, le nt rim pe cele conforme realit ii. Cuno tin ele tiin ifice sunt nregistrarea exact a unor fapte probabile, n mijlocul c rora a trebuit s se petreac i faptul care ne intereseaz direct. De multe ori ele constituie singura resurs ce ne este dat pentru a recunoa te afirm rile ce corespund realit ii. n limbajul uzual acest mijloc de control poart numele de expertiz . ci iar i n limbajul uzual avem diferite feluri de expertize, dup cuno tin ele ce sunt aplicate. Avem expertiza medicului, a chimistului, a inginerului, a caligrafului, a silvicultorului etc., adic avem expertiza denumit dup specialitatea omului chemat s o exercite. Exist i o expertiz a psihologului? De fapt n via a practic mai niciodat nu auzim ca specialistul n tiin a sufletului s fie chemat a controla veracitatea unei afirm ri. De drept el ar

trebui ns s fie cel mai des chemat. C ci nici o tiin nu are o mai de aproape leg tur cu interpretarea exact a celor ce se afirm despre un fapt, cum o are psihologia. Aceast tiin se ocup , ntre altele, tocmai cu legile memoriei, adic cu legile de asociere i contopire a st rilor de con tiin , legi care explic nsu i fenomenul care produce falsificarea amintirilor. * Ap rut ini ial n Convorbiri literare , 1906, anul XL, p. 364-376, 651-668. Reluare n Studii filosofice , fasc. V (1906), 27 p.; ibidem, vol. I, 1907, p. 219 -246. Forma de fa red Studii filosofice , V, Libr ria Socec & C -12, Bucure ti, 1906, p. 220 -247. Nimeni altul mai bine ca psihologul nu este n m sur s aleag adev rul de eroare. El ar trebui s fie nelipsit de lng cel inut s judece o afirmare. Mai mult nc , cel inut s judece o afirmare trebuie el nsu i s fie n parte psiholog. Att i este de necesar tiin a sufletului. Cei inu i s judece o afirmare, i de a c ror judecat se leag consecin e importante, sunt n primul rnd magistra ii, i n genere jurisconsul ii. Pentru ace tia cuno tin ele psihologice sunt indispensabile. Magistra ii au n exerci iul profesiunii lor, ca prim sarcin , s stabileasc faptele de la care decurge conflictul juridic. Aplicarea legii vine numai n urm , dup ce chestiunea de fapt este rezolvat . ci pentru stabilirea faptelor, ei sunt nevoi i s se sprijine foarte adeseori pe afirma iile martorilor. Chiar n unele cazuri cu deosebire n materie penal numai pe aceste afirma ii. ci cum se prezint oare afirma iile martorilor, n practic ? De cele mai multe ori, pline de erori i contradic ii. Pe baza lor totu i, magistratul este dator s - i formeze o convingere, s explice legea i s pronun e o sentin . Fericit acela care n asemeni condi ii a pronun at sentin a f r s aib sufletul pe jum tate cuprins de ndoial ! Probabil c numai greutatea datoriei izb ve te pe mul i de frica unei remu c ri. n toate aceste cazuri ns , cea mai bun c l uz pe care magistratul ar trebui s o urmeze ar fi tiin a psihologiei. Erorile i contradic iile, care se g sesc n spusele martorilor, sunt, nainte de orice, manifest ri ale unui suflet omenesc. Dac exist o tiin a sufletului, aceast tiin trebuie s explice i acest fel de manifest ri. Geneza erorilor i a contradic iilor urmeaz unor legi neschimb toare i acel ce cunoa te aceste legi devine capabil s vad mai clar n complexul realit ii. Psihologia narmeaz pe magistrat cu o metod exact de cercetare, dup urma c reia el nu poate avea dect profit. Aceast aplicare a psihologiei n practica profesio -nal a magistratului i n genere a omului de legi este a a de fireasc nct pare ciudat c n via a practic lucrurile se petrec altminteri de cum le indic ra iunea. n via a practic , juristul, deseori, se crede dispensat de a se ocupa de tiin a sufletului. Calitatea de psiholog nu este cerut nic ieri n mod oficial. Cnd ea se ntmpl s fie alipit la aceea de jurist, aceasta este o raritate. Dar aceast stare de lucruri i are o explicare, care din nenorocire nu este n favoarea psihologiei. nstr inarea juristului de tiin a sufletului dateaz de curnd. Pe vremea unui Jeremy Bentham (1748 1832) ea nu era a a de accentuat . Dovad avem Tratatul asupra probelor judiciare 2 al acestuia, n care se g sesc cuno tin e psihologice de o valoare nc nentrecut . nstr inarea
2

J. Bentham, Trait des preuves judiciaires, 2. vol. Paris, Edit. Trad. Dumont.

juristului de psihologie s -a accentuat mai n urm , c tre jum tatea secolului al XIX -lea, din cauza direc iei gre ite n care a intrat ns i psihologia. Din tiin experimental i de observa ie, cum ncepuse a se acredita pe timpul lui Bentham, ea ajunse s fie mai n urm o auxiliar a specula iilor filosofice i metafizice. Intrat pe aceast cale, psihologia ncet de a fi util juristului. De aici nstr inarea acestuia de dnsa. ci cu drept cuvnt. n ultimele decenii ns , psihologia a intrat ntr -o nou er . Observa ia i experien a au devenit din nou metodele sale de cercetare. Ut ilitatea ei pentru jurist este din ce n ce mai nvederat i mai net g duit . O apropiere se impune dar din nou. Ea este deja nceput , i ne facem o datorie s atragem aten ia juri tilor no tri asupra ei. Exist n bibliografia psihologic din timpul din urm o serie ntreag de publica ii, ce se ocup direct de unele probleme, care intereseaz pe orice jurist, i n special pe magistrat. Psihologia afirm rilor bazate pe datele memoriei, att de necesar magistratului n materie penal , formeaz chiar pro gramul unei reviste, scris n limba german sub titlul: Beitrge zur Psychologie der Aussage, i care apare de vreo trei ani sub direc iunea lui William Stern 3. Studiul de fa este, n mare parte, bazat pe materialul cuprins n aceast revist . Am fi mul umi i dac el ar contribui n ceva la realizarea scopului indicat mai sus, i anume: apropierea omului de legi de tiin a psihologiei.

II ntre martorii fal i, o prim categorie o formeaz aceia care falsific realitatea n mod incon tient, r t ci i fiind de o iluzie normal a memoriei lor. Cauzele care conduc la falsificarea de bun credin sunt datorate n prima linie imperfec iunii sim urilor. Nu to i oamenii aud i v d n acela i grad de bine, sunt mul i cu sim urile defectuoase. De defectele percep iei sim urilor se leag reprezent rile care r mn n memorie, i martorul pe baza lor falsific n mod incon tient. Lipsa de precizie a sim urilor l conduce la o sl bire a controlului asupra reprezent rilor memorizate, i de aici la afirma ii mincinoase . Unii martori nu au sim urile defectuoase, dar le au needucate. Nu tiu aprecia bine distan ele n spa iu i duratele n timp. Un fapt care se petrece la o sut de metri dep rtare ei l apreciaz la o mie, i durata lui, de la cteva minute, o ridic la ceasuri ntregi. Asemenea erori sunt a a de obi nuite nct, de cele mai multe ori, magistratul evit s le dea ocazia s se produc . Sunt ns cazuri cnd aprecierea timpului i spa iului joac un rol important n reconstituirea faptului. n asemenea cazur i cum trebuie dnsul s procedeze? Sfatul psihologiei este ca magistratul s procedeze imediat la o experimentare asupra martorului. A afirmat un martor c a fost de fa la o scen care s -a petrecut la zece metri de dnsul, judec torul s -l invite a ar ta din nou distan a de zece metri. Tot a a i cu durata de timp. Martorul s reproduc din nou aprecierea ce f cuse nti din memorie.

Beitrge zur Psychologie der Aussage, mit besonderer Bercksichtigung von Problemen der Rechtspflege, Pdagogik, Psychiatrie und Geschichtsforschung, herausgegeben von L. William Stern, apar la Leipzig, Editura J.A. Barth.

Acela i sfat l d psihologia i pentru controlul oric rei depozi ii care se fundeaz pe datele sim urilor. Afirm , bun oar , un martor a fi v zut pe o persoan s presupunem inculpat de un delict, cu ve mntul cenu iu, iar cravata ro ie etc., judec torul nu trebuie s se mul umeasc cu simpla lui afirmare, ci s invite pe martor a alege ntre diferitele obiecte colorate i preparate anume spre acest scop, obiectul acela care se potrive te cu culoarea indicat de dnsul. Afirm martorul c a v zut figura inculpatului, atunci judec torul s -l confrunte nu n parte cu persoana inculpatului, ci cu trei-patru persoane, printre care se g se te i inculpatul; i dintre acestea toate s aib dnsul s aleag . S -a ntmplat adeseori s se constate imperfec iuni de memorie n a a grad, c martorul care pretinsese a fi recunoscut pe inculpat, cnd fusese confruntat numai cu acesta singur, l-a confundat apoi cu altul de ndat ce avea s aleag ntre mai mul i. Cu datele celorlalte sim uri de asemenea. Pretinde un martor c recunoa te vocea unei persoane, ori c a auzit cuvintele sale de la o anumit distan , judec torul s refac fen omenul afirmat. Atunci se va convinge c nu exist limit la exager rile martorilor. Au fost dintre ace tia unii care au pretins a fi auzit cu claritate fraze ntregi de la o distan enorm , iar al ii c au recunoscut vocea inculpatului, de i de fapt erau separa i de dnsul prin ziduri i coridoare. Niciodat , cnd va avea de a face cu asemenea depozi ii, judec torul s nu renun e la acest mijloc simplu de experimentare. O alt cauz de falsificare rezid n lipsa de cultur a martorului. Fiecare om asociaz , i prin aceasta organizeaz , st rile sale de con tiin . Organizarea se face dup un plan, n constituirea c ruia rolul principal l joac tendin a inerent pe care o are ra iunea omeneasc de a - i motiva ac iunile. Aceast tendin duce, prin co ntinuul s u exerci iu, la principiul cauzalit ii, pe baza c ruia omul cult i d seama de rostul naturii. Cnd principiul cauzalit ii e bine definit, priveli tea fenomenelor naturii apare omului cult ca o nl n uire regulat de cauze i efecte, n care nu are amestec nici hazardul, nici mna unei fiin e supranaturale. Dar aceast n elegere tiin ific e departe de a se fi f cut n toate capetele. Omul incult se mul ume te cu o n elegere mai potrivit subiectivit ii sale. El d principiului cauzalit i i un caracter antropomorfic, i pe baza lui dobnde te o n elegere fals despre natur . Acest principiu r u definit, cu caracter antropomorfic, falsific mai ales datele memoriei sale. Din aceast cauz , cte adaosuri i complet ri venite din imagina ie l a martorul incult! Cte intervertiri nelogice n expunerea faptelor! Cte afirma ii lipsite de orice temei! Fa cu martorul incult, judec torul g se te n psihologie o mul ime de sfaturi pre ioase. Psihologia de ast zi descrie cu mult precizie dispozi ii le acestui tip sufletesc. Cu deosebire, prin studiul ei, judec torul este f cut atent asupra inegalit ii pe care o ofer mintea omului incult sub raportul felurimii st rilor de con tiin . ntre altele el afl c paralel cu deosebirea dintre st rile ce se exprim prin substantive, st rile ce se exprim prin adjective i st rile ce se exprim prin verbe, mintea omului incult introduce o grada ie, care merge de la o mai mare precizie spre o mai mic precizie. Verbul ce-l ntrebuin eaz martorul incult nu corespunde n aceea i m sur ac iunii la care el a asistat i pe care vrea s o exprime, precum corespunde obiectului concret i v zut substantivul. Asocierea ntre cuvnt i n eles este mai sigur i mai lesnicioas cnd se produce ntre substantiv i obiect, dect ntre verb i ac iune. Potrivit acestei grada ii trebuie dar s - i gradeze i judec torul ncrederea sa n depozi ia martorului. Elementele din vocabularul acestuia s -i fixeze aten ia. S primeasc verbele lui numai cu mult precau ie, c ci cele mai multe sunt cu totul nepotrivite n elesului. S ia drept mai sigure afirma iile ce se raporteaz la substan a

concret a obiectelor, c ci aceasta este mai definit i deci mai u or de re inut. Ac iunile sunt mai complexe; ele presupun o dependen cauz al , pe care nu ori ice inteligen o poate prinde i re ine. Dar nu numai mintea omului incult este afectat de o asemenea inegalitate a n elegerii. Aceea i inegalitate o g sim, din alt punct de vedere, i n mintea omului cult. M rturia acestuia nu este deopotriv de sigur n toate elementele sale. Psihologia ne arat c memoria fiec rui om se dezvolt ntr-un mod unilateral. Unul re ine mai u or imaginile vizuale, pe cnd altul pe cele auditive. Afirma iile celui dinti, ntruct se raporteaz la lucru ri v zute, sunt mai sigure dect afirma iile celui de-al doilea. Se raporteaz ns afirma iile lui la lucruri auzite, atunci sunt mai sigure afirma iile celui de -al doilea. Inegalitatea se stabile te apoi paralel cu ocupa ia fiec ruia. Fiecare martor de bun credin este mai veridic n afirmarea lucrurilor ce intr n cercul meseriei sale. Fiecare vede mai clar ceea ce -l preocup mai des. Toate aceste inegalit i, pe care le prezint dezvoltarea memoriei i a inteligen ei, sunt pe larg studiate de psiholo gie. Judec torul, care va face apel la aceast tiin , va dobndi desigur, dac nu un adev rat testimoniometru, cel pu in ns un bun criteriu pe care l va aplica cu mult folos n cursul carierei sale.

III O cauz mai important care contribuie la falsificarea depozi iei martorului de bun credin st n modalitatea exprim rii. Nu orice martor tie s exprime ceea ce are n memorie; mai bine zis, nu orice martor tie s se exprime n felul cum cere cel ce ascult . Martorul incult este st pnit de asocierile produse ntre st rile sale de con tiin . Mintea sa este pn la un punct pasiv . Ea a nregistrat impresiile n irul n care ele s-au produs; le-a asociat i le p streaz tot astfel. Cnd este s le exprime, el nu poate s le dispun dup un plan nou. Nu poate trece peste unele secundare pentru a veni la altele principale; putin a de alegere nu -i este dat . Martorul incult trebuie s se exprime cu aceea i pasivitate cu care au fost nregistrate i impresiile. Unele dup altele vor veni s se suc cead , a a dup cum s-au produs i au fost legate prin comunitate de timp i de spa iu. Cel ce ascult trebuie s se supun acestei necesit i psihologice. El trebuie s a tepte pn se desf oar de sine i pe rnd impresiile ce au fost re inute pasiv de memoria povestitorului. Nu va trebui niciodat s intervin cu ntreb ri, c ci ntreb rile silesc pe martorul incult s se abat de la drumul mintal cunoscut lui i prin aceasta s se r t ceasc . Cu ct este l sat mai liber, mai nesilit, cu att martorul este mai n m sur s reproduc exact ceea ce tie. Cu ct ntreb rile se gr m desc, cu att sor ii de falsificare sporesc. Ca ilustrare, fie-ne permis a aduce un caz petrecut acum, de curnd, naintea unui judec tor de pace din Bucure ti. Este cazul unui s tean adus ca martor ntrun proces corec ional. Judec torul, dup ndeplinirea formalit ilor obi nuite, invit pe martor s spun ce tie. S teanul ncepe: M g seam tocmai la vorb cu mo Dinc , prietenul meu. Mo Dinc spunea c de lung vreme nu mai v zuse a a secet . C Stan al lui B dil , om umblat prin multe ri, i istorisise lui c , dac are s mai in seceta a a, atunci are s cad peste locuri un fel de ploaie de nisip cald, cum a mai v zut el dincolo peste Belgrad... Dar bine omule , ntre rupe judec torul, las istorisirea lui mo Dinc i spune ce tii despre b taia ce a suferit Mari a lui

Gheorghe, de la ginere -s u Petre. Mo Dinc rencepu martorul dup cteva momente de ezitare mi zise, haide la crcium s auzi tu singur ce i storise te Stan al lui B dil . Eu i r spund lui mo Dinc : n-am timp acum, mo Dinc , dar te cred. Iat , sunt i eu de aproape cincizeci de ani i a a secet n-am mai v zut. Dar las seceta, omule, c ci n-avem nici noi timp de pierdut, ntrerupse din nou judec torul. ci ca s sfr im mai repede, r spunde la ntreb rile mele. Ai auzit pe inculpat l udndu -se la crcium c are s -o bat pe Mari a lui Gheorghe? Petre a fost mpreun cu mo Dinc , rencepu martorul r u dispus, i el a auzit cum istorisea S tan al lui B dil , c dac mai ine seceta, are s cad peste ar o ploaie de nisip cald . Judec torul devine ner bd tor. Iar Stan al lui B dil i ploaia de nisip cald... Ascult -m , cre tine, i r spunde -mi scurt la ce te ntreb. Ai fost de fa la b t aie? Martorul pleac capul n semn de afirmare. Ai v zut pe Petre rupnd din gard lemnul acesta, pe care l vezi aici pe mas ? Din nou aceea i mi care din cap din partea martorului. Bine. Acum nu- i aduci aminte s -l fi auzit pe Petre n crcium l ud ndu-se, c din minele lui n -are s scape Mari a? Martorul continu a r spunde afirmativ la aceasta i la multe alte ntreb ri. Ei, acum, ntreab judec torul, mul umit c a scos -o la un sfr it cu martorul, s ne spui, ce cuvinte ai auzit c le zicea Mari a n timpul ct era b tut de Petre? Martorul l prive te pe judec tor cu mirare. Judec torul ns insist i repet ntrebarea: Ce cuvinte a zis Mari a n timpul ct era b tut de Petre? Martorul ezit iar i, apoi, dup un oftat lung, r spunde: Ap oi, domnule judec tor, cine s aud ce zicea Mari a? Mari a se suise n v zduh! Judec torul crezu un moment c nu auzise bine. Unde se suise Mari a? n v zduh, s desfac norii i s duc ploaia de nisip cald! Aiurezi, cre tine! i-a intrat n cap ploaia de nisip cald, i acum nu po i deschide gura f r a ne pomeni de dnsa. S te duci la doctor c poate ajungi r u! ci judec torul nu mai continu interogatoriul. Depozi ia luat fu considerat ca neavenit , de i s teanul n chestiune fusese unicul martor care v zuse cum faptul se petrecuse. Procesul se judec pe baza altor depozi ii, f cute din nenorocire de martori care nu fuseser ei n i i de fa la cele petrecute, ci auziser de la al ii, i, n primul rnd, de la s teanul cu v zduhul . Trziu, i numai prin ntmplare, ajunse s - i explice judec torul depozi ia s teanului. De fapt explica ia era foarte simpl . Stan al lui B dil istorisise n adev r despre ploaia de nisip cald. El mai istorisise i despre cauzele miraculoase care aduc asemenea catastrofe. ntre aceste cauze g sea el c sunt i spiritele necurate ale unor femei b trne. Femeia Mari a a lui Gheorghe suferea de boala epilepsiei. Tot satul i mai ales Petre, ginerele Mari ei, tia de aceast boal . Repede se stabili atunci credin a c ploaia cea de nisip cald va fi odat adus de spiritul necurat al acestei femei. Petre, surprinznd-o ntr-un moment de spasme epileptice, pe care el le interpreta ca o lupt cu necuratul, a lovit-o, spre a o readuce la spiritul cel bun. Afirma ia marto rului despre ridicarea sufletului Mari ei n v zduh se ntemeia pe faptul c dnsul constatase la Mari a lipsuri de memorie, ceea ce se ntmpl foarte des n cazurile de epilepsie. Toate i aveau astfel explicarea lor natural . Dac judec torul ar fi l sat pe martor s istoriseasc , f r trunchiere, tot ce v zuse el, adev rul ie ea la lumin de la nceput. Martorul ar fi l sat ca impresiile sale s se desf oare n modul cum au fost prinse. Una dup alta, verigile acestei ntmpl ri s -ar fi legat n irul n care ele erau legate i pentru martor, iar judec torul ar fi avut s aleag elementele verosimile din cele neverosimile: opera ie care nu era deloc grea n cazul de fa . Dar judec torul n-a avut aceast

r bdare. El a dorit ca alegerea s i -o fac nsu i martorul. Rezultatul a fost falsificarea unei bune depozi ii, i, prin urmare, i o sentin nedreapt . C i judec tori nu comit aceea i gre eal ! Mai totdeauna interogatoriul martorului se face dup acela i tipar, f r a se ine seama de gradul de cult ur a aceluia care este inut s r spund . Martorul incult, a c rui inteligen este dominat de idei strns asociate i greu de dirijat, este inut s r spund la ntreb ri capricioase, al c ror rost numai ntreb torul l tie. n loc de a l sa ca impresiile s se exprime n ordinea n care au fost culese de martor, se cere acestuia intervertirea total a ordinii lor, se cere alegere i judecat . De aceea ziceam mai sus c una din principalele cauze de falsificare este modalitatea exprim rii. Omul cult poa te s - i dirijeze mai u or cuvintele prin care se exprim , fiindc el dirijeaz u or i n elesul acestor cuvinte. Afirma iile lui se refer la st ri de con tiin percepute voluntar. Omul incult nu poate s - i dirijeze cuvintele cu care se exprim , fiindc nu- i poate dirija nici ideile de la care acestea pornesc. Percep ia lui este mai mult pasiv . Un judec tor care cunoa te aceast diferen va l sa pe martorul incult s se exprime n voia lui, f r a -l obosi cu multe ntreb ri, i f r s -l oblige a r spunde alegnd lucrurile mai importante, fiindc de multe ori martorul nu este n m sur s fac o a a alegere. Numai omul cult, cu o serioas instruc ie tiin ific poate s - i st pneasc asocierea st rilor de con tiin n a a m sur , nct s r spund precis i concis la ntreb rile ce i se vor pune. Psihologia, cnd va fi ascultat , va aduce n aceast privin o bun reform n practica judec toreasc . Pe viitor, libertatea judec torului de a pune ntreb ri va trebui foarte mult restrns . n schimb, libertatea martorului de a vorbi deschis tot ce are pe suflet va trebui cu mult l rgit . Aceasta cu deosebire cnd martorul este o persoan incult . IV O alt categorie de martori fal i sunt martorii sugestibili. Copiii, mai ales, intr cu to ii n aceast categorie. Ori ice om, de altfel, poate fi sugestionat. Psihologii i medicii au dovedit acest fapt cu prisosin . O imagine, ori o idee, introdus n creierul cuiva, tinde s se exteriorizeze n manifest rile acestuia. Cu ct creierul este mai nedezvolta t, sau mai sl bit prin o boal nervoas , cu att i exteriorizarea se face mai u or. Copiii i persoanele ncrez toare, cele bolnave de isterie, n primul rnd, nu opun sugestiilor dect o foarte slab rezisten . Ori ice li se spune este crezut i afirmat , chiar cnd afirmarea ar aduce un r u acelui care o face. Sugestia este mai tare dect chiar interesul propriu. Profesorul din Nancy, Ligeois, c ruia i dator m multe cuno tin e asupra sugestiei, istorise te urm torul caz. O tn r femeie este adus , n noiembrie 1868, naintea tribunalului corec ional din Vic, sub inculparea de a fi suprimat copilul pe care l n scuse de curnd. Moa a afirmase c na terea avusese loc. Acuzata, la nceput, t g dui; dar n urm , la ntrebarea pe care i -o puse comisarul de poli ie, dac n-a aruncat copilul n jgheabul de unde m nnc porcii, a r spuns, dup multe ezit ri, c da. La judec torul de instruc ie, moa a a explicat c ea a fost aceea care a avut mai nti ideea arunc rii copilului n jgheabul porcilor i c inculpa ta la nceput a ezitat, dar n urm a spus c moa a a ghicit bine. Inculpata, ntrebat a doua oar de judec tor, a rennoit afirma iile sale,

precizndu-le nc : Am luat copilul, i dup ce am deschis poarta de la cote ul porcilor l -am aruncat n jgheab. Nu l-am auzit ipnd, i nici nu l-am v zut mi cnd . Medicul cantonal din Dreuze, n expertiza sa, conchise de asemenea c na terea a avut loc. Inculpata fu condamnat . Pu in dup aceea ns , prezentndu -se s - i fac pedeapsa, se observ c ea se g sea ns rcinat . La 25 decembrie 1868 ea n scu o fiic bine constituit i la termen. Binen eles, sentin a de condamnare fu reformat . ntrebat apoi asupra depozi iei sale false, tn ra femeie declar c p rin ii i moa a au stat de capul ei s spun tot adev rul, amenin nd-o c , dac nu va spune ce a f cut cu copilul n scut, are s fie condamnat la 20 ani munc silnic . Aceast amenin are, nt rit probabil i printr -o halucina ie retroactiv , determin pe tn ra femeie s fac depozi ia fals prin care ea se acuz singur 4. ci cazurile acestea sunt foarte numeroase n literatura medical . ntr-un articol al doctorului Motet g sim un altul, tipic, privitor la sugestibilitatea copiilor. Un comerciant de vaz este adus la judec torul de instruc ie sub incu lparea de a fi atentat la pudoarea unui copil de 10 ani. El protesteaz cu indignare i arat cu de -am nuntul cum a ntrebuin at timpul, i anume orele n care se petrecuse presupusul fapt de care era acuzat. Nevinov ia lui nu ntrzie s se dovedeasc . I at acum ns cum aceast fabul luase na tere. Un copil de 10 ani se ntorsese acas cu mult mai trziu dect obi nuia el s se ntoarc de la coal n celelalte zile. La sosire, mama lui, nelini tit , l ntreb de unde vine. Copilul se ncurc n r spu ns. Mama l ntreb cu mai mult nver unare. Ea i nchipui c copilul s u a putut fi victima unui atentat la pudoare, i o dat plecat pe acest drum, ncepu s ntrebe i s -i sugereze copilului r spunsurile care s nt reasc aceast b nuial . Cnd ta t l veni acas , nu mai fu l sat copilul s istoriseasc , ci mama ns i istorisi fabula pe care o inventase singur . Copilul o auzi i o nv pe dinafar . Cnd fu ntrebat asupra locului unde se s vr ise atentatul, el ar t la ntmplare casa comerciantului n chestiune. Fabula fu crezut de p rin i pn ce fur cunoscute mai trziu adev ratele motive care-l f cuser pe copil s ntrzie n ziua aceea. Copilul ntrziase atras de compania con colarilor s i 5. ci cazurile acestea sunt foarte numeroase. Ele impun o norm , i anume: judec torul trebuie s in totdeauna seam de posibilitatea unor asemenea sugestii. n special s nu ia niciodat depozi iile copiilor drept o baz solid . n genere, sugestiile sunt greu de dovedit. Cel ce vrea s descopere adev rul, care se ascunde sub ele, trebuie s aib , pe lng cuno tin e de psihologie, i mult tact. O re et sigur de cum trebuie procedat n toate cazur ile, desigur c nu se poate da. Exist ns unele cazuri, n care sugestia este provocat de ns i acela care pune ntreb rile, adic de judec tor; i n aceste cazuri ar fi de dorit ca o reform s se introduc dup sfatul psihologiei. Acestea sunt cazurile n care martorul, lesne ncrez tor i timid, se las a fi cu des vr ire trt nspre afirm rile pe c are judec torul le dore te. Negre it c judec torul nu vrea de bun voie s induc pe martor n eroare. Inducerea se face pe nesim ite i n contra voin ei lui.

4 5

Dr. Bernheim; Hypnotisme, suggestion, psychothrapie, 2. Edit. Paris , 1903 Revue de l hypnotisme , 1887.

Iat n ce fel. Judec torul i formeaz o anumit opinie pe baza ctorva informa ii, sau din depozi iile ctorva martori. Aceast opinie nu este nc destul de bine stabilit n convingerea lui. n jurul ei se grupeaz mai multe ipoteze care apas asupra con tiin ei judec torului. Judec torul ar dori mai mult lumin . Lumina ntrzie ns s se prod uc . Nesiguran a din sufletul judec torului este nso it de un sentiment de jen i de nepl cere. Razele adev rului devin pentru el din ce n ce mai dorite. O lic rire fals e luat din ntmplare drept una din aceste raze. Atunci sugestionarea incon tient ncepe. Martorul timid, sau intimidat de autoritatea judec torului, r spunde cum crede c ar fi pe placul acestuia. O ipotez ncepe s devin probabil . Judec torul nmul e te ntreb rile pentru a o sus ine. Martorul se las a fi trt pe panta acestei probabilit i. Sentimentul de jen , care mpov ra pn aici sufletul judec torului, ncepe s se ridice i s fac loc sentimentului contrar. Judec torul devine, ncetul cu ncetul, radios de buna idee ce a avut i pe care o vede nt rit de afirm rile ma rtorului. Martorul devine, ncetul cu ncetul, docil i ajunge cu des vr ire sub domina ia judec torului. Ipoteza probabil se transform n certitudine pentru judec tor. Martorul, abdicnd cu des vr ire de la judecata sa proprie, r spunde cum i se cere. Judec torul crede c se afl pe urmele adev rului, cnd n realitate el nu face dect s se asculte pe sine. Martorul e mul umit c a adus un serviciu. ci acest joc, din nenorocire, se termin mai adeseori printr-o sentin nedreapt . Pentru a evita falsul din asemenea cazuri ar fi de dorit s se admit n practica judec toreasc urm torul mod de procedare: ntreb rile care sunt puse martorului s nu tr deze prin nimic opinia judec torului. Sub nici un motiv, mai ales, s nu se indice martorului r spunsul ce se a teapt de la el. ci pentru ca aceasta s se poat oricnd controla, ar trebui s se ia obiceiul de a se scrie ntotdeauna de c tre grefier, dimpreun cu r spunsurile date de martor, i ntreb rile puse de judec tor. Astfel se va vedea mai u or dac este sau nu ntre ele o leg tur , de sugestie. nc mai mult. Ar trebui s se ia obiceiul ca pe viitor grefierul s nu reduc nimic din con inutul ntreb rilor i r spunsurilor, ci el s le reproduc ntocmai cum au fost rostite; cu un cuvnt, s le stenografieze. Atunci, judec torul, n momentele sale de reculegere, recitindu -le, va putea mai u or s - i dea seama dac s -a f cut sau nu vinovat de practica sugestiei. ci dac judec torul nsu i, acela care a luat depozi ia martorului, nu - i va da seama, este mai posibil ca prin acest mijloc s - i dea seama un altul. Justi ia, n orice caz, nu va avea dect s c tige din introducerea obiceiului de a se stenografia de c tre grefier ntreaga depozi ie. Vom avea de altminteri ocazia s revenim i mai jos asupra utilit ii ce ar avea-o stenografia n practica judec toreasc . V ntre martori fal i, dar tot de bun credin , o ultim categorie o formeaz martorii atin i de vreuna din bolile sistemului nervos care fac cu neputin func ionarea normal a memoriei. Dar asupra acestei categorii nu insist m prea mult. Judec torul, n cazurile n care se prezint asemenea martori, are ndatorirea s provoace o expertiz a medicului specialist. Certificatul eliberat de acesta i va da m sura n care poate utiliza o m rtur ie venit din partea unui bolnav. Cuno tin ele de psihologie, pentru aceste cazuri speciale, trebuie dar completate. Totu i, cu des vr ire inutile ele nu sunt nici aici. Un judec tor cunosc tor n ale psihologiei are nti avantajul s disting mai cu u urin cazurile cu adev rat patologice; c ci de multe ori acestea sunt

greu de recunoscut. Bolnavii de isterie, bun oar , se nf i eaz , n aparen , n condi iile oamenilor normali, i numai un ochi atent i poate recunoa te. Psihologia preg te te suficie nt aceast aten ie necesar . Cu ajutorul ei, judec torul, n cazurile dificile, tie cnd s fac apel la luminile medicului specialist. Apoi, un al doilea avantaj, i nu mai pu in nsemnat, este c psihologia d judec torului cuno tin ele necesare pentru a n elege i a utiliza mai bine certificatul eliberat de specialist. n acest certificat cteodat nu se spune nimic hot rtor asupra gradului de veracitate pe care l au toate afirma iile f cute de bolnav asupra unui anumit fapt, ci, o dat diagnosticul medical stabilit, r mne ca judec torul s primeasc sau s resping parte din afirma iile f cute de bolnav. Sunt unele boli ale sistemului nervos care ating de preferin numai cte o func ie intelectual i le las pe celelalte intacte. A a isteria pe ca re o citar m mai sus atinge cu preferin func ia memoriei ca reproducere, dar las mai mult sau mai pu in intact func ia percep iei. Paranoia cronic , dimpotriv , atinge ns i func ia de percep ie. Paralizia de origine sifilitic aduce sl birea total a memoriei, f r ns s provoace halucina ii, pe cnd paralizia de origine alcoolic aduce dimpreun cu sl birea memoriei i halucina ii. Epilepsia este nso it de tulbur ri de memorie par iale i capricioase; senilitatea ns este urmat de o degenerare sistematizat 6. n toate aceste cazuri se impune negre it ca judec torul s procedeze cu mult circumspec ie, i, pe ct este posibil, s nu- i bazeze niciodat convingerea n mod exclusiv pe afirm rile unui bolnav. Dar sunt mprejur ri totu i n care adev rul c tig prin utilizarea lor par ial . Uneori chiar se ntmpl ca ele s fie unicele care se prezint . Atunci, f r voie, ele se impun con tiin ei judec torului, i judec torul este dator s le cump neasc i s aleag din ele ceea ce-i pare verosimil. Alegerea este ns oarb , dac nu este sus inut de cuno tin e tiin ifice. A a, dac ne-am nchipui c se prezint cazul unui martor atins de degenerescen senil . Veracitatea afirm rilor pe care le face acest martor este totdeauna de o valoare cu totu l inegal , i judec torul, care nu cunoa te legea, dup care se gradeaz aceast valoare, se g se te n fa a unei dificult i de nenvins. Asupra evenimentelor celor mai recente, martorul nu tie r spunde sau r spunde fals; din contr , ntrebat asupra even imentelor din trecut, i nc dintr -un trecut ndep rtat, martorul r spunde cu precizie i face impresia de a spune adev rul. Judec torul, care nu cunoa te legile psihologiei, g se te faptul paradoxal i se crede naintea unui martor neutilizabil. Judec to rul, cunosc tor al legilor psihologiei, g se te ns c faptul este foarte natural, i n consecin pre uie te afirm rile martorului. Se tie, n adev r, din psihologie, c degenerescen a memoriei din cauza senilit ii prezint un caracter tipic: ea ncep e mai nti cu faptele recente i pe urm se ntinde treptat asupra celor trecute. Un b trn, cu memoria slab , nu- i aminte te de ziua de ieri, dar reproduce cu fidelitate zilele sale din tinere e. Deci, chemat ca martor el va fi un martor utilizabil pent ru dovedirea faptelor petrecute mai de mult. Judec torul care tie aceasta nici nu se code te de a -l utiliza. Acest exemplu ni se pare suficient pentru a ndrept i rennoirea, i la sfr itul acestui paragraf, a invita iei ce am repetat -o de attea ori ma i sus. Coeterum, censeo... preg tirea psihologic a magistra -tului este de o imperioas necesitate!

Dr. A. Cramer, Ueber die Zeugnisfhigkeit bei Geisteskrankheit und bei Grenzzustnden (Beitrge der Psychologie der Aussage, Heft II)

VI Trecem la o nou categorie de martori fal i, la aceea a martorilor de rea credin . Examinarea acestei categorii ne aduce din nou n plin psihologie. ci nc cu o agravare. La categoriile precedente se putea indica judec -torului capitolul din psihologie pe care avea s -l consulte, pentru a- i deslu i starea sufleteasc a martorului. La aceast din urm categorie, o asemenea indica ie nu se poate face. Reaua credin este o calificare care acoper fenomene cu mult mai complexe, de cum acoper calificarea de bun credin . Pentru a o p trunde i a o st pni, judec torul este dator s se familiarizeze cu ntreg cuprinsul tiin ei sufletului. El trebuie s tie a desp r i st rile suflete ti n diferitele lor componente i trebuie s tie nc i legile cauzale dup care aceste st ri se produc. Afirmarea fals , f cut cu rea credin , este expresia unei st ri suflete ti complexe. ntr -nsa se ntlnesc motive de origine variat , motive care coopereaz ntr -o lumin de con tiin foarte neegal . Martorul nsu i este departe de a - i putea l muri bine situa ia. n unele cazuri, el este deplin con tient c afirm ceva fals; n alte cazuri ns numai pe jum tate; i alteori, s-ar putea zice, aproape deloc. Datoria judec torului este de multe ori s vad mai clar dect nsu i martorul. El trebuie s reconstituie procesul psihologic care a adus dup sine afirmarea fals ; i cum aceasta nu o va putea face direct, deoarece martorul caut s se ascund , el va trebui s -l reconstituie indirect din contrazicerile i, n genere, din raporturile anormale pe care falsul le produce la ntlnirea sa cu restul personalit ii suflete ti a martorului. Procesul psihologic care duce la o afirmare fals este ca un fel de intrus pentru personalitatea sufleteasc a martorului. O adaptare perfect ntre el i acesta din urm nu se produce niciodat ; totdeauna r mn nepotriviri. Dar aceste nepotriviri, de i greu de eliminat, sunt totu i cu dib cie ascunse de unii martori. Este o datorie pentru judec tor s nu lase a fi n elat. El are s reconstituie prin mijlocirea acestor nepotriviri procesul afirm rilor false, ntocmai cum i reconstituie medicul cursul unei maladii prin mijlocirea simptomelor ce i se prezint . Cu diferen a numai, i aceasta nc spre mpov rarea judec torului, c la ndeplinirea sarcinii sale medicul g se te n bolnav un ajutor, pe cnd judec torul n-are acela i ajutor din partea martorului. Este drept c psihologia se ocup cu studiul numai al vie ii normale a sufletului; dar aceasta este i cea mai important . Judec torul, care are n mintea lui o icoan l murit despre st rile suflete ti normale, distinge cu mai mult u urin st rile artificiale sau provocate inten i onat. Toate manifest rile acestea ies pentru el atunci cu att mai mult n relief. A a cum de altfel este cazul i n practica medical . Un medic care n-ar cunoa te legile vie ii fiziologice normale n -ar fi niciodat n stare s pun diagnosticul unei mala dii. Judec torul, care nu cunoa te legile dup care n mod obi nuit se exprim st rile suflete ti, nu va putea recunoa te nici cazurile n care se simuleaz prin o aparen me te ugit st ri ce nu exist . Defini ia faptului anormal se face totdeauna dup ce s-a stabilit defini ia faptului normal. Dar s l s m teoria i s ilustr m folosul psihologiei prin cteva exemple din via a practic . Iat un martor de rea credin , care de fapt nu afirm lucruri mincinoase, dar ocole te pe ct poate adev rul a a nct judec torul este indus n eroare. Interogatoriul ncepe; martorul se arat dispus s vin n ajutorul justi iei, ns informa iile pe ca re el le d sau n-au nici o leg tur ,

sau nici o importan pentru cunoa terea faptului ce se cerceteaz . Reaua sa credin el o mbrac cteodat n haina naivit ii, cteodat o ascunde dup paravanul unui mutism ursuz. Martorul face digresiuni, ori se obstineaz s tac . n tot cazul, interogatoriul nu duce la nici un rezultat. Judec torul, pe ct poate, ncearc s nving nd r tnicia martorului. ncercare de art . Interogatoriul este suspendat pentru acea zi. Se ncearc a doua zi. Acela i rezultat. A tunci, judec torul renun , sau, dac este nervos, recurge la intimidare. Cteodat intimidarea reu e te, dar de drept la acest procedeu nu trebuie recurs. C ci e foarte greu s stabile ti limita intimid rii. Unde ncepe i sfr e te ea, i unde ncepe vio len a? n cazurile obi nuite, interogatoriul, a adar, se suspend . De fapt, el nu exist deloc. Din moment ce r spunsurile martorului n -au nici o importan , ele se abandoneaz . Unii judec tori au chiar drept norm s le rezume n cteva cuvinte pentru a ndeplini formalit ile cerute de lege, dar n fond ei nu pun nici un pre pe dnsele. Martorul a reu it s ascund ceea ce voia s ascund , f r s i se poat aduce nvinuirea de a fi un martor fals. Judec torul l abandoneaz , de i adeseori impresia lui i ntim este c a fost am git. Dar ce avea s fac ? Con tiin a lui este mp cat , c ci a ncercat tot ce i sta n putin . Cum n-a izbutit el, n-ar fi izbutit nici un altul n locul lui. Cu toate acestea, izbnda nu era poate tocmai att de anevoioas , dac s-ar fi tiut proceda mai bine! n laboratoarele de psihologie, cazul unui asemenea martor mut este cercetat n mod experimental, i mai totdeauna, rezultatul la care s -a ajuns a fost tocmai contrariu. Cu toat dorin a martorului de a ascunde adev rul, el totu i s-a putut reconstitui indirect din spusele lui. n cercet rile de laborator se procedeaz astfel. Se invit o persoan s priveasc cu aten ie obiectele dintr-o camer , sau s asiste la o scen , provocat ntr -adins. Dup ce persoana a privit astfel timp de cteva minute obiectele sau scena, ea este l sat cteva zile liber , apoi e readus din nou la laborator pentru a fi supus experiment rii. Persoana este rugat ca n toate r spunsurile ce i se vor cere s ascund n toate chipurile ceea ce a v zut. Cu un cuvnt, s se comporte ca un martor fals, care ar dori s nu m rturiseasc c a fost de fa ntr -un anumit loc. S presupunem bun oar c persoana n chestiune a v zut o camer n care existau urm toarele obiecte: un birou acoperit cu postav ve rde, avnd deasupra lui o c limar mare de bronz, cu o statuet reprezentnd pe un nger cu aripile ntinse pentru a zbura. Al turi de birou dou fotolii de piele ro u nchis. Fiecare fotoliu are o monogram n col ul din stnga. Un covor, es tur romneasc . Peretele din fa a u ii de intrare un tablou reprezentnd b t lia lui ctefan cel Mare de la Podul nalt n m rime de 50 x 80 cm. Ramele tabloului sunt din stejar. Spre peretele de la dreapta u ii de intrare, ntre dou ferestre, o canapea tot de piele ro u nchis. n dreptul ferestrelor cte un scaun. Spre stnga o bibliotec , ale c rei rafturi de sus sunt pline cu c r i legate n diferite culori, iar cele de jos n negru. n fa a bibliotecii o scar de aproximativ doi metri n l ime, culoarea stejarului etc... ci acum experien a consist n urm toarele: martorul fals e rugat ca la fiecare cuvnt pe care l pronun experimentatorul s r spund i dnsul cu un cuvnt, al c rui sens s se asocieze cu cel dinti. Spre exemplu: s-a pronun at Maroc, martorul poate r spunde Fran a; s-a pronun at z pad , va r spunde munte etc. Ct timp cuvintele pronun ate nu amintesc obiectele ce trebuie ascunse, martorul nu se tr deaz prin nici un indiciu deosebit. El r spunde cam la acela i interval cu un cuvnt al c rui sens se asociaz cu cuvntul pronun at. Dar experimentatorul pronun deodat cuvntul birou. Martorul, atunci se gnde te imediat la biroul v zut de el. n mintea lui cu

necesitate prima asocia ie este aceea tocmai care ar putea s -l tr deze. Binen eles, se fere te s cad n curs . Dintre cuvintele care i se prezint n minte, el alege i r spunde tocmai cu acela care nu aminte te deloc obiectele ce trebuie s se ascund . n loc de verde, care l -ar tr da, r spunde comercial. Experimentatorul pronun din n ou cuvinte indiferente. La c mil , r spunde martorul Africa; la piramid , Egipt etc. Apoi din nou survine un cuvnt primejdios. Experimentatorul pronun : tablou. Martorul se gnde te la tabloul v zut. Negre it ns c el nu va r spunde nici cu ctefan cel Mare, nici cu Podul nalt; va r spunde cu ceva ce este cu totul str in tabloului v zut. Bun oar Napoleon. ci a a mai departe. Dup multe cuvinte indiferente, iar i din partea examinatorului cte un cuvnt care reaminte te obiectele ce trebuie t g duite. ci atunci iar i acela i joc n mintea martorului. Prima asociere este aceea care tr deaz . Pe aceasta ns martorul o nlocuie te cu alta care iese cu totul din cadrul b nuielii. Experien a este la sfr it. Experimentatorul, care a avut grij s - i noteze la fiecare r spuns durata timpului ct a ntrebuin at martorul pentru a r spunde, procedeaz la interpretarea datelor culese. Primul semn caracteristic care i se prezint este durata relativ prea lung pe care a ntrebuin at-o martorul pentru a r spunde l a anumite cuvinte. Pe cnd la unele cuvinte s -a r spuns dup cteva zecimi din secund , la altele s -au ntrebuin at secunde ntregi. Care s fi fost cauza? Nu alta dect c la aceste cuvinte martorul a reflectat mai mult. Se adun la un loc cuvintele care au necesitat o a a de lung reflectare. Curios, ele prezint o oarecare leg tur ntre dnsele. Birou, tablou, bibliotec , scar , ctefan cel Mare, Podul nalt, nger, fotoliu etc. Sunt tocmai cuvintele care redau nf i area camerei... Martorul s-a tr dat singur. Pentru a evita acest sfr it ar fi trebuit ca la toate cuvintele pronun ate s nu ntrebuin eze dect un timp egal pentru reflectare i s nu caute s ocoleasc anumite asocieri. Dar st oare n puterea lui s fac a a ceva? Chiar s fi fost pus la curent cu natura experien ei i tot n-ar fi putut-o face. Experien a se poate nc varia n diferite feluri: dac este de descoperit o scen t g duit de martor, pe lng metoda de mai sus, se mai poate ntrebuin a i cea urm toare. Experimentatorul poveste te martorului diferite scene, n care intr i elemente din scena ce trebuie ascuns . Martorul este obligat s reproduc din memorie fiecare povestire. Atunci se observ urm torul fenomen curios. Martorul sau trece sub t cere din fiecare scen povestit elementele comune cu acelea din scena ce vrea s ascund , sau le completeaz cu elemente ce n -au fost povestite, dar care se g sesc n scena la care martorul a asistat. Legea asocierii ideilor este mai puternic dect ns i voin a martorului. Cel care t ie s o urm reasc surprinde cu u urin schimb rile inten ionate n cursul ei normal; c ci fiecare schimbare atrage dup sine manifest ri care se pot controla. n zadar persoana care dore te a ascunde ceva d gndirii o unitate aparent ; aceast unitate se distruge de ndat ce cineva tie s o atace. Negre it, n practica judec toreasc , nu se pot ntreprinde experien e n felul celei descrise mai sus. Cabinetul judec torului nu se poate transforma ntr -un laborator de psihologie. Nu este mai pu in adev rat ns c judec torul, care este ini iat n asemenea experien e psihologice, va fi mai n m sur s g seasc un procedeu pentru a scoate adev rul din gura unui martor de rea credin , de cum l-ar g si judec torul neini iat. Experien ele psihologice de lab orator se fac n

condi ii artificiale, este adev rat; dar aceasta nu mpiedic ca ele s fie foarte folositoare. n condi ii artificiale se fac, de altminteri, toate experien ele tiin ifice. Dar iat un alt caz, mai interesant: martorul care nu se mul ume te s ascund adev rul, ci spune inten ionat neadev rul n locul adev rului. Martorul de rea credin tipic. Judec torul are cu acesta mult b taie de cap. Rareori nu recurge la intimid ri. Dar i cnd recurge, rezultatul nu totdeauna este satisf c tor. S vedem dac exist un mijloc de a -l prinde n curs i pe acesta... Credem c da. Vorbirea fiec rui individ este strict determinat de ntreaga lui personalitate psihologic . Fiecare are modul s u particular de a se exprima, care se recunoa te u or, dup vocabularul ntrebuin at i dup leg tura frazei. Vorbirea este tot a a de caracteristic pentru om cum este i scrisul. Un expert o poate recunoa te, cu toat dorin a contrarie a celui ce vrea s i -o schimbe inten ionat. Astfel fiind, depozi iile false, nv ate pe dinafar de martor sunt foarte u or de recunoscut. Trebuie s fim numai aten i. Sau martorul nva depozi ia pe dinafar , f r s - i dea osteneala de a o asimila felului s u de a se exprima, i atunci depozi ia contrasteaz cu restul vorbirii martorului, i este lesne de recunoscut; sau martorul este mai inteligent i ncearc s se exprime n stilul s u propriu. Atunci, negre it, recunoa terea este mai grea; imposibil ns nu. Orict dib cie ar avea martorul, vorbirea care i-a fost insuflat de o persoan str in r mne totu i cu un caracter str in. Dac se ntmpl ns s fie mai mul i martori n aceea i categorie, adic mai mul i martori dresa i pentru o anume m rturie, atunci opera de descoperire este foarte mult u urat . Frazele nv ate r mn tipice, cu un caracter de asem nare de la martor la martor, pe cnd restul depozi iilor se diferen iaz dup personali-tatea psihologic a fiec ruia n parte. Judec torul nu are dect s compare depozi iile, i va fi ndat surprins de descoperirile pe care le face. n depozi iile cele mai variate, el va g si c povestirea unui anumit fapt este totdeauna redat printr -o anumit ntors tur de fraz , care este stereotip de la martor la martor. O flexiune verbal , o conjunc ie, un acord cazual etc. tr deaz originea, fiindc acestea ies n relief prin uniforma lor repeti ie. Am recunoscut de la nceput c martorul S. depunea fals , mi spunea n Craiova un vechi magistrat cu ocazia judec ii unui proces la Curtea cu juri, numai dup ntrebuin area pe rfectului compus. To i ceilal i martori cons teni cu dnsul ntrebuin eaz perfectul definit. ci de altminteri, n vorbirea curent , ntrebuin eaz i S. acela i perfect. Numai n m rturisirea pe care i -o cerem noi face altfel. A nv at depozi ia pe dinaf ar de la vreun avocat . Dar pentru a aplica metoda aceasta de compara ie cu succes se cere, ca o prim condi ie, stenografierea tuturor depozi iilor. Numai a a se p streaz vorbirea martorului, individualitatea sa proprie. Cu depozi iile rezumate, fie de grefier, fie de judec tor, a a cum se practic acum nu se poate ajunge la nimic. O cercetare comparativ asupra lor duce cel mult la caracterizarea personalit ii grefierului sau a judec torului, iar nicidecum la cea a martorului. Depozi iile trebuie stenografiate. Aceasta, cum am avut ocazia s o zicem i mai sus, este o cerin a tiin ei. De realizarea ei depinde o ameliorare important n practica judec toreasc . Ne-am ocupat de mijlocul de a prinde n curs pe martorul de rea credin , care repet lucruri nv ate pe dinafar . S -l vedem acum pe cel ce creeaz falsul din ini iativa sa proprie. Pentru aceasta s complet m adev rul psihologic enun at mai sus.

Am zis c vorbirea fiec rui individ are n sine ceva particular, prin care se distinge de vorbirea celorlal i indivizi. Acest ceva particular st n alegerea cuvintelor i structura frazei. Pentru a fi mai comple i s ad ug m c acel ceva st i n tonalitatea afectiv care nso e te fiecare gest de expresie. n vorbirea curent aceast tonalitate uneori dispare, din cauza obi nuin ei. n vorbirea omului cult mai mult dect n vorbirea celui incult; n vorbirea omului matur mai mult dect n vorbirea copilului. n mprejur rile importante ale vie ii ns , cnd cuvintele tind s exprime o convingere adnc , sau tind mai ales s comunice i altora o convingere f cut , atunci tonalitatea afectiv vine la suprafa . Persoana care vorbe te este mi cat , face gesturi, ridic tonul, i ia o nf i are expresiv . n aceste mprejur ri tonalitatea afectiv mer ge paralel cu con inutul vorbirii, i serve te la caracterizarea acesteia. Persoana care vorbe te nu are nevoie s dirijeze aceast tonalitate, c ci ea vine singur . Tonul, gestul, expresia emotiv se asociaz de sine cu con inutul vorbirii, n modul cel mai natural. ci cum fiecare persoan i manifest individualitatea sa n vorbire, tot a a ea i -o manifest i n tonalitatea afectiv care nso e te vorbirea. Acelea i lucruri, povestite de diferite persoane, se exprim nu numai cu cuvinte i fraze diferi te, ci i cu o tonalitate afectiv diferit . Tonul, gestul, expresia emotiv sunt tot a a de personale cum sunt i frazele. De la persoan la persoan asem n ri pot s existe, dar identitate niciodat . S vedem acum ce uz putem face de acest adev r al psih ologiei. A depune m rturie fals , i nc cu rea credin , nu intr n obiceiul tuturor. Chiar i aceia care se decid la o asemenea fapt simt c , n via a lor, mprejurarea prin care trec e o mprejurare important . De aceea mai niciodat martorul de rea credin nu merge nepreg tit naintea judec torului. El i aranjeaz din vreme discursul, se gnde te la ntreb rile care i vor fi puse i la r spunsurile pe care va trebui s le dea. Mai mult nc i aici este pentru noi mult a teptatul experimentum crucis el se gnde te i la tonalitatea afectiv pe care va trebui s i -o dea. Din aceast prepara ie pe care i -o d martorul r mn cteva urme, pe care le poate citi acela care este deprins cu asemenea lectur . n adev r, cuvintele care vor compune r s punsurile de ocazie sunt n genere u or de ales i aranjat. Un martor dibaici n-are, n aceast privin , mai nici o team . Teama lui mai mare este cum s - i compun figura, gestul, vocea, cu un cuvnt, ce tonalitate afectiv s - i dea. C ci, negre it, nu oricine are talentul imita iei teatrale n a a grad nct s se ncread n ceea ce va aduce momentul. Judec torul l poate b nui, l poate confrunta. Un gest, o mi care l pot tr da. n zadar cuvintele sunt ticluite din vreme dac ele nu sunt sus inute i de o nf i are adecvat . Omul care spune adev rul e lini tit, uneori e chiar exuberant; n orice caz, el nu tremur , nu - i prea alege cuvintele... Martorul fals prevede dificult ile i situa ia lui delicat . El trebuie sau s nving aceste dificult i, sau s renun e la afirm rile false. Dac s -a decis s fac afirm ri false, atunci trebuie s i compun i o nf i are potrivit . Cuvintele ticluite nu sunt de ajuns. Rezultatul din toat aceast preg tire este c martorul se prezint naintea judec toru lui cu un aer pref cut de sinceritate. El poart o masc sentimental , care, dup p rerea lui, va ajuta la nt rirea convingerii ce vrea s comunice. Aceast masc ns , ca toate m tile de altfel, nu e potrivit numai sufletului s u, ci oric rui suflet ca re ar vrea s treac drept sincer. Judec torul ini iat va recunoa te ntr-nsa lipsa de individualitate. nf i area sincerit ii, cnd acoper sufletul

n adev r sincer, nu e tipic , nu se potrive te sincerit ii n genere, nu e teatral . nf i area fals a sincerit ii e teatral . Ea este constituit artificial, din memorie; este a a cum a crezut martorul c trebuie s fie sinceritatea, dar nu cum este n realitate. De fapt sinceritatea are o nf i are personal , dup cum este i sufletul care o manifes t . Pe lng acest caracter general, mai este i un semn particular, care poate servi judec torului. nf i area sincerit ii, cnd este real , nu preced actul nsu i al sincerit ii. Martorul sincer n-are nevoie s - i ia aerul de sinceritate nainte de a ncepe depozi ia. Aerul de sinceritate vine de la sine, dimpreun cu depozi ia. Martorul de rea credin , ns , comite totdeauna gre eala de a face s fie precedat depozi ia sa de un aer fals de sinceritate. El se tie b nuit i de aceea prentmpin din vreme ndoiala ce ar putea s se produc n mintea celui ce -l ascult . A a la luarea jur mntului. Martorul de bun credin repet dup judec tor cuvintele sacramentale ale jur mntului: jur c voi spune adev rul i numai adev rul , pe tonul obi nuit, f r multe ceremonii. Martorul de rea credin g se te totdeauna mijlocul s atrag aten ia judec torului. Sau apas cu inten ie asupra fiec rui cuvnt, sau cum se ntmpl mai des repet cuvintele n mod mecanic i ct mai repede, afectnd convingerea c pentru el jur mntul nu era de nevoie, c el n orice caz ar fi spus adev rul... Suntem la sfr itul studiului nostru. N-am avut preten ia de a da un manual practic dup care judec torul s procedeze n ascultarea martorilor. Am dorit numai s atrag ate n ia asupra importan ei pe care o are psihologia n asemenea chestiuni. C un judec tor, i f r o preg tire psihologic special , prin simpla sa practic , poate ajunge s observe fa de martori regulile stabilite de noi mai sus, este posibil. Ba nc est e foarte probabil. Dar aceast posibilitate nu apare dect dup o ndelungat practic . Pn ce o asemenea ndelung practic s se formeze, judec torul continu ns s judece, i cei judeca i nu au posibilitatea s revin pentru a fi judeca i din nou de el, mai trziu, dup ce practica s-a format. Erorile f cute sunt ireparabile. Apoi tiin a, n genere, are drept scop s scurteze timpul de experien , iar nu s -l suprime cu des vr ire. Numai acest scop l poate avea i psihologia. Totdeodat , profesioni stul de merit cum dorim s fie magistratul trebuie s caute n tiin motive pentru mbog irea activit ii sale viitoare. Printre aceste mo-tive noi i propunem pe cele oferite de studiul psihologiei.

PSIHOLOGIA CIOCOISMULUI* ci ast zi repet m destul de des cuvntul ciocoi, de i la crma rii nu mai sunt veneticii nes io i de odinioar , i de i poporul romn ntreg se bucur de drepturi constitu ionale... Dac i dup dispari ia influen ei veneticilor cuvntul se ntrebuin eaz mai departe, es te aceasta o prob c sufletul ciocoiului tr ie te i ast zi n mijlocul nostru, i c el se recunoa te, cu toate c s -au schimbat attea i attea n dulcea noastr ar ? Desigur. Istoricii i filologii ar comite o mare nedreptate s revendice numai pentr u trecut existen a ciocoiului: el se r sfa i ast zi; dac n -ar fi, nu s-ar vorbi de dnsul, cum zice n elepciunea popular .

* Ap rut ini ial n Noua Revist Romn , 1908, vol. V, nr. 2 (oct. 19), p. 52 -55; Idem, Biblioteca Lumen , nr. 100, Bucure ti, 1911, p. 1-20 (dup care i red m acest text). Dar i pentru trecut, istoricii i filologii ne dau pu ine l muriri asupra ciocoiului i ciocoismului. Filologii nu tiu din ce limb se deriv cuvntul ciocoi. Cihac l socote te ca derivnd din slavone te. Philippide nclin , dimpotriv , s vad n ciocoi o forma iune onomatopee, prin urmare, dup dnsul, cuvntul ne -ar apar ine, ntocmai ca i f pturile ce se desemneaz prin el. Ov. Densu ianu n-a avut ocazia s se pronun e. P rerile filologilor celorlal i sunt mp r ite: unii l consider ca derivat din turce te, al ii din grece te. Din latine te desigur c nu este. n sfr it, de la filologi plec m cu prea pu ine cuno tin e. Dar nici istoricii nu ne sunt mai darnici. Afar de rolul de mpilator, care s e exemplific n attea documente, nu ni se face nimic altceva cunoscut din firea ciocoiului. Ciocoii luau biruri multe, i bie ii oameni sufereau mult de pe urma lor, aceasta este tot ce ne spun istoricii. Adic nu ne spun istoricii, ci documentele istori ce, c ci de la un timp ncoace istoricii s -au f cut foarte comozi; ei las s vorbeasc documentele i se m rginesc numai la func ia de corectori ai erorilor tipografice. Poate i subiectul n sine este cam ingrat, a a c el nu este de natur s fixeze pre a mult aten ia istoricilor. Ciocoiul a fost un musafir nepoftit de locuitorii rii; el s -a furi at pe ne tiute n mijlocul p mntenilor, n a a fel c nimeni n a tiut cnd s-a ar tat primul ciocoi, de i to i au strigat n urm : afar cu ciocoii! ci acum iar i nimeni nu tie precis: p r situ-ne-au ciocoii? Nu e dat cronologic precis : nici la venire, nici la l ire, nici la plecare; cum voi i atunci ca istoricul s consacre un capitol din pre ioasa sa tiin pentru cuno tin a ciocoiului? Lipsi i de concursul puternic al filologiei i istoriei na ionale, r mne s ne ajut m, pe ct putem, cu datele pe care ni le procur literatura popular , i, mai ales, cu datele pe care le putem culege din tradi ia oral . Din aceste date, precum i din analogiile pe ca re le ntlnim n istoria culturii altor popoare, vom ncerca s reconstituim sufletul ciocoiului c ci un suflet a avut ciocoiul, cu toate j letele bie ilor mpila i! vom ncerca s ne explic m ivirea i cauzele grandorii, precum i ale decaden ei sale n mijlocul poporului nostru. Este o sarcin grea, binen eles, i nu pentru umerii no tri! Pn ce ns geniile rii vor g si un mo -ment liber ca s o treac pe umerii lor moment care va fi urmat ndat de apari ia ctorva volume groase asupra chestiu nii , fie-ne permis s anticip m cu urm toarele reflexii. Soarta i are cteodat ironiile sale: un suflet a a de trufa ca al ciocoiului nu putea g si un mai modest interpret ca n scriitorul acestor rnduri.

I Sociologii g sesc n natura omului dou tendin e fundamentale, pe care ei i bazeaz o explicare plauzibil despre formarea diferitelor clase ale societ ii. O tendin este aceea a imita iei. Nu este vietate pe p mnt mai nclinat spre imita ie ca omul , zice Schmoller. Omul se poate l sa influen at n toate felurile de mediul n care tr ie te; el imit gestul, gndirea i sentimentele celor dimprejur, cum nu poate face nici un alt animal. Animalul, n genere, este mai izolat, fiindc n-are acelea i mijloace de comunica ie cu semenii s i, ca omul . A doua tendin

este ns tocmai opus imita iei: este tendin a spre individualizare. Fiecare om vrea s se fac mai distins dect pare, s nu fie n rndul tuturor. Imita ie de o parte, distinc ie de alt part e; din aceste dou tendin e se alc tuie te dinamica elementar a vie ii sociale. Din lupta acestor dou tendin e rezult , la fiecare popor, forma pe care o cap t ierarhia claselor sociale. Imita ia constrnge la fuziunea individualit ilor, i, dac ar fi fost numai ea, societatea ar fi ajuns de mult la o uniformitate automat ; dar tendin a opus sparge uniformitatea, i separ pe oameni n caste, n clase, n grupe, n persoane. Binecuvntat fie aceast de -a doua tendin , c ci f r ea n-am fi cunoscut diferen ierea social i nu ne-am fi reg sit fiecare pe sine nsu i ca persoan , nl untrul societ ii! Cele dou tendin e sunt capabile de progres, adic ele se dezvolt n decursul timpului, att n ceea ce prive te cantitatea elementelor lor suflete ti, ct i n ceea ce prive te calitatea lor. Tendin a imita iei se rafineaz cu timpul, pn ce devine simpatie social ; iar tendin a spre distinc ie ajunge de la forma egoismului primitiv pn la forma cea mai nobil a caracterului. Corespunz tor transform rii tendin elor, se transform i organizarea ierarhiei sociale. Pl cerea pentru distan a social pathosul distan ei de care vorbe te Nietzsche ajunge a fi cu timpul satisf cut , n a a chip c , pentru a avea -o unii, nu mai este nevoie de durerea altora a celor pu i la distan . Via a societ ilor se ndreapt de fapt, dup asigurarea sociologilor optimi ti, nspre o organizare, n care fiecare membru i va avea satisfac ia de a se sim i ca o individualitate deplin , de i va beneficia, n acela i timp , de toate avantajele pe care le ofer solidaritatea cu ceilal i membri ai societ ii. ntre nsu irile ierarhiei sociale i calitatea tendin ei spre distinc ie este un raport direct: minoritatea impune ierarhia care corespunde mai bine sentimentelor sale de distinc ie. Genul de ocupa ie practic pe care l rezerv pentru sine minoritatea oglinde te n special sufletul acesteia: o minoritate preocupat suflete te de problemele religioase opre te pentru sine practica religioas ; o minoritate r zboinic i i a pentru dnsa practica r zboiului; iar o minoritate de fire artist i opre te practica artei etc. Fiecare minoritate face din ocupa ia care corespunde mai bine firii sale un semn de distinc ie, i opre te ca aceast ocupa ie s mai fie luat i de al ii , adic de ceilal i comuni muritori. Astfel sunt ocupa ii nobile i ocupa ii vulgare, dup cum sunt i cei care le practic ; omul care se ocup cu o munc inferioar rangului s u se degradeaz , dar i ocupa ia ns i este degradat din moment ce este mbr i at de un om dintr-o clas inferioar celor care de obicei o practic . Din aceast leg tur ce se stabile te ntre ocupa ia practic i tendin a de distinc ie, rezult numeroase motive de progres pentru cultura omeneasc . Sentimentul de distinc ie, r sfrngndu-se n con tiin e diferite, aduce dup sine diferen ierea ocupa iilor practice, i cu acestea dezvoltarea culturii: minoritatea inoveaz ocupa ii pentru sine, care se r spndesc apoi, prin imita ie, ntre cei mul i. Aceasta este ra iunea i constit uie n acela i timp foloasele ierarhiei sociale, dup sociologi. ci acum s revenim la ciocoi. Cine poate da de nasul ciocoiului! zice poporul. n Romnia nu mai este de tr it ! exclam la rndul s u ciocoiul, chiar din timpurile lui fericite! Nendoi os, n sufletul ciocoiului predomin tendin a de distinc ie, de care vorbeam mai sus. Ciocoiul sufer din contactul cu mul imea. i miroase ciocoiului . I -a c zut nasul ciocoiului . Ia nu mai face pe ciocoiul ... Aceste locu iuni, i alte multe de felul acestora, pe care le auzim i ast zi, indic destul de clar nuan a

sentimentului de mndrie exagerat . Ce, te -ai f cut ciocoi? este suprema imputare pe care un om din popor o poate aduce aceluia ce se leap d de teapa sa. Lumea este pe dos ast zi , obi nuie te s strecoare ciocoiul n conversa ia sa de salon, pentru a nuan a ironic prezen a celor ce nu sunt de o seam cu dnsul. Aceast tendin de a se distinge, de a ie i din rndul celorlal i pune pe ciocoi pe aceea i linie cu reprezentan ii minorit ilor de elit , pe care i cunoa tem din istoria culturii altor popoare. Dar asem narea se opre te la aceast tr s tur mai mult exterioar a sufletului. narma i cu cuno tin ele pe care le avem despre reprezentan ii minorit ilor de elit de la alte popoare, dac ncerc m s p trundem sufletul ciocoiului, constat m ndat c diferen ele ntre acesta i sufletul elitei sociale de aiurea sunt prea mari. Ciocoiul nu are o ocupa ie anume rezervat pentru sine, sau un anumit ideal pe care s - i bazeze drepturile sale de superioritate, cum au minorit ile de elit de aiurea. Ciocoiul nu se crede a fi nici cel mai indicat pentru preo ie, cum se credea aristocra ia indian i egiptean , nici cel mai indicat pentru milit rie, cum se credea i se crede nc nobilul francez i german, nici cel mai indicat pentru art , tiin etc.; i cu aceast lips de dragoste pentru o anumit ocupa ie se une te nc i lipsa de dragoste pentru un ideal. Ciocoiul n -are lege, a observat de mult poporul; adic el nu vine s - i sprijine drepturile sale pe o anumit credin sau ideal. El este ciocoi fiindc este ciocoi pur i simplu, nu fiindc ar fi de o alt religie, sau de o alt ras , sau de o alt cultur , ca romnul. Adic , mai drept vorbind, ciocoiul i dac este de alt neam, sau de alt cultur ca romnul, nu pe aceast deosebire i reazem el preten iile sale. Ciocoiul poate fi de origine greac , sau de origine romn , poate fi crescut n Grecia sau n Romnia, aceasta nu schimb nimic din ceea ce e caracteristic n el; el este mndru ca ciocoi, i nicidecum ca grec, sau om cult. Aceast lips de dragoste pentru o ocupa ie, pentru un ideal, sau pentru un neam str in chiar, deosebe te fundamental pe ciocoi de aristocra ia tuturor celorlalte popoare, precum i de aristocra ia noast r p mntean , a vechilor boieri. Boierul romn era mndru de a fi preferat n cariera armelor; era mndru de neamul s u, adic de genealogia sa; avea mndria unei legi , cum zice poporul. Pe boierul romn l po i analiza i apropia suflete te n fiecare epoc a trecutului nostru, dup ocupa ia i preferin ele sale; el este un produs direct al mediului nostru romnesc, i ca atare explicabil prin datele acestui mediu. Ciocoiul, dimpotriv , pare c planeaz deasupra acestui mediu. El are o motiva ie special pentru mndria sa, motiva ie cu totul diferit de a celorlalte aristocra ii. Mndru cu cei mici, ciocoiul este lingu itor i trtor cu cei mari... atest apoi to i istoricii. Prin urmare, nici mndria ns i, ca sentiment consecvent, nu se sus ine. Sufl etul nebulos al ciocoiului ncepe acum s ni se dezv luie ca plin de contradic ii! ci cu toate acestea sufletul ciocoiului nu este nici nebulos, nici plin de contradic ii. El urmeaz unei motiva ii logice, ca sufletul ori ic ruia dintre noi, numai trebuie s fim noi ndestul de preg ti i ca s -l n elegem. ci preg tirea aceasta o g sim pe de -a-ntregul tot n tiin a sociologiei. Evident, aceast tiin devine din ce n ce mai indispensabil . n adev r, fiecare dintre noi, care judec asupra rostului de a f i al unei aristocra ii, i prin urmare i a rostului de a fi al ciocoiului este nclinat s ntrebe n ce scop i afirm ace tia superioritatea lor, i de autoritatea c rui ideal i leag , n special acesta din urm , preten iile sale, c ci fiecare dintre noi este obi nuit s judece i pe al ii dup sine nsu i. Fiecare dintre noi crede c activitatea omeneasc are un scop, care se recunoa te i se apreciaz n urm din fapte;

mentalitatea noastr de profesioni ti burghezi nu poate concepe o activitate p ractic f r scop, o profesiune joc, avndu- i scopul n sine ns i. Sociologia ns tocmai de aceea este f cut , ca s ne ridice peste mentalitatea noastr prea strmt , sau mai bine, peste prejudec ile noastre. Ea ne arat c ceea ce noi credem a fi cu neputin se ntmpl totu i, i nu numai c se ntmpl , dar se i explic n modul cel mai ra ional. ntocmai cum s lbaticii iubesc podoaba pentru c este podoaba corpului lor, i nu fiindc ea reprezint vreo art , tot a a, ne spun sociologii, sunt oam eni care iubesc puterea, rangul sau n l imea social pentru c acestea le dau lor o satisfac ie imediat , iar nu pentru c ele ar mijloci realizarea vreunui scop: iubesc puterea pentru putere, i nu pentru gndul de a face ceva cu puterea. Este forma cea mai redus pe care o mbrac tendin a spre distinc ie; este tendin a r mas n stadiul de jos. Ciocoiul este din categoria acestor din urm oameni. Pentru a -l n elege, trebuie dar s ne dezb r m de prejudec ile pe care ni le d cultura timpului. Ciocoiul este un adorator al puterii i al rangului, indiferent sau independent de scopul n care ar putea fi utilizate puterea i rangul. Scopul lui nu trece dincolo de satisfac ia imediat ; el nu vrea puterea pentru a ntrona idealurile sale n organizarea societ ii, nu; el vrea puterea pentru a se ti c o are el i nu al ii. Istoria i tradi ia popular ni-l arat totdeauna astfel: Scoal tu s stau eu ; de ce tu i nu eu? ; aici se ncheie toate ra ionamentele ciocoilor, ori de cte ori i ntlnim agitndu -se pentru a c tiga gra ia Domnului, sau pentru a veni la crma statului. Acum n elegem pentru ce mndria fa de cei mici se mpac prea bine n sufletul ciocoilor cu lingu irea fa de cei mari. Amndou aceste sentimente se completau la dn ii n chip ul cel mai explicabil. Mndria i lingu irea nu pot sta al turi n sufletul care se m soar pe sine dup norma unui ideal, dar n sufletul care este lipsit de ideal, i care caut numai o satisfac ie imediat , aceste sentimente merg perfect de bine laolalt . Lingu irea fa de cei mari era i ea un titlu de distinc ie. Nu putea oricine lingu i pe cei mari, i ciocoiul era mul umit c el poate fi naintea altora.

II Cu aceast caracteristic a sufletului ciocoiesc se mpac toate zic torile populare i t oate afirm rile scriitorilor no tri. Nu este scriitor care s ni-l arate pe ciocoi ca pe un om nesuferit din cauza anumitelor sale credin e religioase ori politice sau pentru exclusivismul s u de clas social . Ciocoiul se mpac cu orice credin i n or ice mediu, numai cu condi ia s -i fie l sat lui primul loc. El este omul care simte un fel de voluptate n exercitarea puterii, este incarnarea dorin ei de putere. Este pus, bun oar , s adune biruri vai de contribuabili! nimeni nu are mil naintea lu i! Este pus s judece i s pedepseasc , vai de mpricina i! Face administra ie? Lumea tremur . Ciocoiul, cu un cuvnt, idolatrizeaz puterea i se crede predestinat s o exercite cu toat energia. Din aceste nsu iri suflete ti, n elegem pentru ce ciocoi ul n-a fost niciodat , n trecutul rii noastre, un doritor de reforme, sau un reac ionar convins, ci totdeauna un poftitor de onoruri i mai ales de func ii. Revolu ia de la 1848 l -a surprins f r nici un crez poli-tic, i un asemenea crez el n-a avut niciodat . Crezul ciocoiului a fost rezumat totdeauna ntr -un singur cuvnt: puterea. Se schimbau Domnii; se schimbau statele care exercitau influen asupra rii noastre; se schimbau

pn i bazele culturii noastre; ciocoiul era cu toate de acord, ntruct el r mnea la putere. Boierii p mnteni se istoveau prin sacrificiile f cute pentru anumite credin e; ciocoii, dimpotriv , se ngr au zic cronicarii vremii. Ei erau parazi ii decrepitudinii noastre politice, fiindc n urma acestei decrepitudini sporea arbitrarul puterii, i n arbitrarul puterii se g sea la largul s u ciocoiul.

III Timpul de grandoare al ciocoilor fu timpul domniilor fanariote. n acest timp se pulverizar toate bunurile noastre culturale; se necinsti biserica; se necinstir limba i obiceiurile; se t ie dintr o dat continuitatea cu tot trecutul nostru. ntre cei de sus i cei de jos se rupser toate leg turile, afar de una: cei de sus continuar a tr i din munca celor de jos, f r ns a mai da n schimb ceva pentru ridicarea culturii acestora. Cei de sus nu mai cunoscur margini la atotputernicia lor; cei de jos nu mai avur n ce s - i pun n dejdea. Autoritatea statului se reduse la o singur prghie: frica. n ochii celor de jos, cei de sus sunt oameni care pot i fac ce vor cu puterea lor, iar nu oameni care fiind superiori prin cultur au r spunderea acestei superiorit i. Cine poate, face pentru el, i nu d seam nici naintea lui Dumnezeu crede poporul. Cei de sus avur aceea i credin . Unde nu este comunitate de cultur , nu este nici reciprocitate de r spundere. Acesta fu un timp de restri te pentru poporul romn. Samavolnicia plutea n atmosfer i p trundea oarecum toate institu iile i toate obiceiurile. Era timpul cel mai potrivit pentru ciocoi. ci ei venir nepofti i, ca to i parazi ii: din arigrad; din Grecia; din chiar inuturile rii noastre. Ei umplur golul ce se f cuse ntre popor i Vod . Ei constituir nobilimea sui -generis , de care se sim ea nevoie n acea vreme: curtezani fa de cel de pe tron; mpilatori fa de popor, curtezani f r o polite e nn scut ; mpilatori f r a avea nf i area de tigri. ci la aceste condi ii dezastruoase se mai adaug apoi i frica de ziua de mine. Vod putea fi surghiunit la arigrad de pe o zi pe alta i succesorul lui putea s nu mai aib acelea i preferin e. O situa ie intolerabil din toate punctele de vedere. n istoria popoarelor nu g sim o elit social pus ntr -o situa ie a a de rea. n istoria popoarelor g sim totdeauna c , dac nu era siguran a politic , era totu i for a idealului pe care minorit ile de elit se sprijineau. Dar aici, la noi, nici siguran politic , nici ideal! Cum s-ar fi putut oare sus ine ciocoii, dac n -ar fi avut ei, cel pu in, pl cerea pe care o d exerci iul puterii? Copilul care tortureaz un pui de pas re simte o pl cere real ; criminalul care, dup ce pune n imposibilitate pe victim de a se ap ra, o mai i tortureaz simte o pl cere; s lbaticul care ia la ochi pe semenul s u i l omoar , numai n scopul de a vedea dac arma lui e bun , simte o pl cere; simt pl cere to i aceia care caut s c tige admira ia mul imii prin energia gestului. Chiar s-ar putea zice: fiecare om are n sufletul s u o mic nclina ie pentru asemenea pl cere; numai c la oamenii obi nui i aceast ncl ina ie ntmpin n calea sa influen a educa iei, care o deriv n alt direc ie. Ciocoii se g seau ntr -o ar locuit de prea mul i pui de pas re; ntr -o ar care invita aproape la exerci iul ne rmurit al puterii. Ei n -au f cut dect s urmeze acestei invita ii. Cu puterea pe care le-o punea la dispozi ie statul, ei s-au jucat i au abuzat. Ei au fost acroba ii energiei. IV

A trecut timpul domniilor fanariote, i s -au dus ciocoii, dar ne -au r mas amintirile despre ei, dimpreun cu deprinderile lor; ne-a r mas ciocoismul. Ciocoismul l ntlnim nc n via a politic ; i are aproape acela i caracter ca i ciocoismul vechi: frenezia puterii, lipsa de ideal i dispre ul pentru mul ime. Cazurile care l ilustreaz sunt multe; sim i chiar o greutate s al egi, att de multe sunt. Ciocoismul a fost o boal grea i nc o boal na ional . Sunt cazuri n care ciocoismul se manifest , la unii din compatrio ii no tri, de la primele lor nceputuri de activitate politic ; sunt ns i cazuri n care ciocoismul se manifest trziu, i totdeauna surprinz tor de brusc. Cazurile acestea din urm sunt cele mai interesante, i de aceea ncepem cu dnsele. A a, mi permit s povestesc urm torul caz, pe care l cunosc de aproape. X este un profesor amabil i cu sentimente democratice; un b iat bun, cum i se zice n limbajul familiar. mprejur rile politice l aduc pe fotoliul ministerial; este ministru, poate peste a tept rile sale. De la primele acte de om puternic, profesorul nostru se schimb , pn a nu mai fi de recunoscut. Faptul de a semna n josul unei rezolu ii i de a ti c mparte n dreapta i -n stnga, cnd teroarea, cnd bucuria l-a f cut s cad ca ntr-un fel de be ie; profesorul nostru avea pl cerea actului n sine, indiferent de consecin e. Consecin ele put eau fi rele sau bune, nu importau. Principalul lucru pentru dnsul era s se tie exercitnd puterea, i s tie i al ii c de puterea lui depinde o lume ntreag . Rezolu iile luate nu urmau vreunui plan; ele se schimbau continuu dup dispozi iile de mome nt. Profesorul nostru nu i-a pus l murit niciodat ntrebarea dac prezen a sa la minister avea vreun scop; singurul scop era s apuce i ziua de mine ca ministru. Dispre ul pentru opinia altuia, i pentru mul ime n genere, a urmat de la sine; el armoniza cu ntreaga lui stare sufleteasc . To i care apropiau pe fostul coleg de noul ministru aveau impresia acestei transform ri. Prietenul meu, dr. Marinescu, b nuia o deranjare n func iunile cerebrale. O deranjare era, binen eles; profesorul nostru este a tins de ciocoism. Un alt caz, dar care se ntlne te mai des, este urm torul: Y a ndeplinit odat o func ie public prin ncrederea aleg torilor, sau prin ncrederea unui partid. Cnd ncrederea nceteaz , urmeaz de la sine s nceteze i func ia. A a judec omul obi nuit cu regimul constitu ional. Dac este un motiv de a du m ni pe cineva pentru aceast ncetare, atunci acest cineva este aleg torul, sau partidul care i ridic ncrederea. A a ar fi judecata omului ra ional. Omul predispus la ciocoism judec ns altfel. El du m ne te exclusiv pe cel care i -a luat locul, fiindc acesta de ine puterea. Din cauza aceasta, Y face o politic personal n vederea reob inerii func iei pierdute. El se crede indispensabil pentru acel loc, indiferent de voin a sau ncrederea aleg torilor. Din aceast cauz armele lui de lupt n via a politic sunt intriga i calomnia; a a cum face i vechiul ciocoi. Ceea ce r mne nen eles pentru Y este curajul cet enilor rii de a se dispensa de serviciile lui. Nu m vor ei, dar i voi eu pe ei! cu acest ra ionament suntem n plin ciocoism. S venim acum la cazurile cele mai numeroase, acelea pe care unii le i au exclusiv n vedere atunci cnd vorbesc de ciocoism. n statele cu regim constitu ional fiecare cet ean are dre ptul s cear a fi la crma statului, cu singura condi ie numai, s se mai g seasc i al i cet eni care s sprijine cererea lui. A cere puterea este chiar o datorie cet eneasc , ntruct ai preg tit ncrederea altora n tine. Ciocoiul ns nu simte nevoia acestei de -a doua condi ii. El cere puterea, stnd pe saltea, f r s se

ngrijeasc de c tigarea ncrederii altora. Lumea este datoare s tie c el vrea puterea, chiar dac nimeni nu l-a v zut la lucru. Oamenii ceilal i ncep cu func ii mici, pentru a se ridica treptat la func ii mari: cei cu dispozi ii de ciocoism ns nu pot ncepe dect cu func iile mari; ei sunt oameni providen iali. Ciocoismul se manifest ns mai l murit ca oriunde n discu iile politice, i anume n tonul i argumentarea orat orilor de ntruniri publice. n aceste ocazii este o adev rat pl cere s pleci la vn toarea celor atin i de ciocoism. i recuno ti de la primele cuvinte. Ciocoiul nu admite niciodat importan a adversarului. El, fie ntr-un partid ct de pu in numeros i ct de neputincios, nu vorbe te niciodat cu stim de partidul advers. Pentru el adversarii sunt ca pulberea care o ridic vntul i prin care dnsul poate p trunde cnd vrea! La gestul lui i se pare c prive te o omenire ntreag . Scula i oameni buni i din plaiuri i din ora e, fiindc vorbesc eu!! Sentimentul realit ii nu se poate mp ca deloc cu ciocoismul. Cnd e ti atins de ciocoism vorbe ti ca din nori: peste capul tuturor... Dispre uie ti toat lumea creznd c astfel te impui tuturor! ci cnd cel atins de ciocoism este descusut mai de aproape asupra inten iilor sale, asupra programului s u de guvern mnt, atunci firea sa mai nti se revolt ; cum, trebuie i un scop pentru ciocoi? n urm ns r spunde: dar scopul este c voi s fiu la putere i s -mi ar t energia. Cei atin i de ciocoism nu v d n lume dect trosnetele energiei. Ciocoii, n politic , sunt ca zapciii n administra ia de odinioar . Altminteri sunt oameni cinsti i.

DIN PSIHOLOGIA REVOLU IONARULUI*

I Nepotrivirea ntre ideile pr opov duite de un revolu ionar i caracterul moral al acestuia s -a constatat, n timpurile mai noi, a fi att de izbitoare, nct aceast nepotrivire a ajuns ast zi ca o not caracteristic n psihologia revolu ionarului n genere. Mai totdeauna sufletele d oritoare de reforme mari i generoase uit s nceap aplicarea acestor reforme asupra lor n ile. * Ap rut ini ial n Studii filosofice , vol. II (1908), p. 1 -29; Idem (bro ur ), Buc., 1919, Editat Studii filosofice , 30 p. Vorbele cele mai frumoase a u ca izvor sufletesc motivele cele mai urte. Un egoist se mp neaz cu idei altruiste. Un invidios i un vanitos sunt predicatorii cei mai drji ai asan rii moravurilor. Un caracter violent nu g se te destule cuvinte s nfiereze pe cei ce pericliteaz ordinea social . n schimb ns , al ii, blnzi ca mielu eii, sunt surprin i printre instigatorii revolu ionari. S-ar p rea c natura caut nadins s reuneasc la un loc contrastele. Aceast nepotrivire ntre idee i fapt i-a i f cut pe unii istorici s judece n mod gre it mi c rile revolu ionare. Josnicia sufleteasc a celor ce s -au g sit n capul mi c rilor a fost luat drept criteriu, i la m sura ei au fost reduse apoi i ideile.

Astfel a procedat, ntre al ii, i nentrecutul H. Taine. Marea revolu ie francez este njosit de Taine pentru a fi adus la m sura sufleteasc pe care o prezint caracterul unui Marat, sau unui Robespierre. Efectele revolu iei sunt judecate dup valoarea cauzelor presupuse. Generozitatea ideilor, dup sinceritatea motivelor. Metoda lui H. Taine are ast zi, cnd este vorba de revolu ia francez , cei mai mul i adep i. Chiar adversarii lui, adic istoricii care glorific revolu ia francez , de fapt urmeaz aceea i metod c ci ei, pentru a g si revolu iei merite, sunt sili i a idealiza caracterele revolu ionarilor. Cum este cu putin este ntrebarea pe care to i ace ti istorici pare c i -o pun cum este cu putin ca un suflet josnic s fie generatorul unor idei mari i binef c toare? ci r spunsul tuturor pare a fi c un a a fapt nu este cu putin . De aceea Taine, constatnd nemernicia sufleteasc a mai tuturor revolu ionarilor din 1789, condamn i revolu ia ns i n ntregime; pe cnd apologi tii, pentru a salva binefacerile revolu iei, sunt nevoi i s inventeze calit i suflete ti revolu ionarilor. Metoda aceasta se ilustreaz nc i mai bine cnd se aplic la judecarea unei singure persoane prenum rate n rndul revolu ionarilor. Aici leg tura ntre idee i caracter pare a a de legitim , i nepotrivirea att d e nenatural , nct constatarea uneia sau alteia ine adeseori locul oric rei alte argument ri. Meritele persoanei decurg din potrivirea caracterului i a ideii; demeritul din nepotrivire. Nu este blam mai bine nimerit dup detractor dect blamul ce se poa te aduce cuget torului revolu ionar c n -a tiut s - i m soare faptele dup principiile propov duite. ci nu este laud mai mare dect, cnd dimpotriv , apologistul izbute te s restabileasc unitatea t g duit de detractor. Un caz tipic n aceast privin l g sim n literatura politic francez . Este cazul lui Jean Jacques Rousseau, autorul Contractului social, biblia revolu iei franceze. Scriitorii care s-au ocupat de Jean-Jacques Rousseau sunt foarte numero i i scrierile lor sunt concepute din cele mai variate puncte de vedere. Jean-Jacques Rousseau a fost studiat ca revolu ionar, ca literat, ca poet, ca autor muzical i dramatic, ca sociolog etc. ci cu toate acestea, pentru stabilirea rangului s u, criteriul care a primat a fost totdeauna acela al unit ii sale morale. Adversarii reputa iei glorioase a lui Rousseau cred c au sfr it cu dnsul cnd au ajuns s ne arate josnicia i contradic ia sufletului s u. Acest om condamn teatrul, i totu i scrie comedii n genul artificial i galant; compune libr etul unei opere care, prin muzic , dansuri i expozi ia frumoaselor corpuri de fete, provoac senzualitatea i coruperea moravurilor; scrie Discursul contra artelor, n momentul n care se ocup cu teatru; apoi Discursul asupra inegalit ii n momentul n care era protejatul celor mari; tratatul asupra Educa iei, c iva ani dup ce abandonase pe al cincilea al s u copil... . Totul este o minciun . Minciuna este sufletul a trei p r i din opera lui Jean-Jacques . Admiratorii lui Jean-Jacques Rousseau, de alt parte, nu sunt mai pu in combativi pentru gloria acestuia. Memoriile lui M -me d Epinay i Coresponden a literar a lui Grimm, n care caracterul lui Rousseau este pus ntr -o lumin urt , sunt scrise din invidie i chiar, n parte, sunt falsificate, asigur Fr. Macdonald. Detractorii lui Rousseau au urzit chiar din timpul vie ii acestuia un complot n toat regula. Nimic nu trebuie crezut din cte se spun asupra josniciei caracterului

s u. Jean-Jacques a fost un apostol al moralei i al justi iei sociale n toat puterea cuvntului. Fapta chiar c i-ar fi abandonat pe cte i cinci copiii este o simpl legend .... ntre calea adversarilor i aceea a admiratorilor este i o cale mijlocie mai obiectiv . Pe aceasta o urmeaz , ntre al ii, Edouard Rod. Oameni i nu sunt nici prea buni, nici prea r i, conchide acesta: ei sunt o amestec tur din bun i din r u... Eu consider, ca indiscutabil, c n cinci rnduri Rousseau, i-a dus copiii la azilul Copiilor g si i. Nici nu gndesc s -l ap r pentru nendeplinirea acestei prime datorii. A crede chiar c este nedemn de dnsul s invoc n favoarea sa scuza ce s -ar putea scoate din starea moravurilor epocii... Voi zice numai c , n opunere cu mul i al ii, Jean Jacques i recunoscu eroarea, p catul sau crima sa, i c din sentimentul adnc pe care l avu atunci, precum i din acela pe care l avu n toate celelalte mprejur ri identice, el i cuceri for a regeneratoare care l transform ... C ci oamenii nu se formeaz dect treptat... i cineva nu -i poate judeca dect dup ce cunoa te curba complet a vie ii lor, dup ce tie nu numai ceea ce dn ii au fost, ci mai ales ceea ce ei au devenit . n Jean-Jacques Rousseau, fiecare dintre cele dou naturi, i cea bun i cea rea, exist ... ntr-o putere exagerat . n prima parte a vie ii sale, pn la faimoasa sa reform moral , i chiar nc mult vreme dup aceea, precump ni elementul cel r u, favorizat de altfel de cele mai excep ionale mprejur ri ce se pot nchipui. Dar ajunse momentul n sfr it, n care erorile, p catele i mai cu deosebire sentimentul des vr it de uman i generos pe care l avu totdeauna de pe urma consecin elor lor s -l lumineze asupra adev rurilor pe care el le ignorase sau le nesocotise. Astfel dac nu de la na tere, cum din eroare cred admirato rii, printr-o transformare treptat , crede Rod, ajuns -a totu i Jean-Jacques Rousseau s - i constituie un caracter n conformitate cu ideile sale. Unitatea a trebuit constituit cu orice pre , c ci altfel reputa ia marelui revolu ionar ar fi fost periclitat . Nu s-ar putea concepe ca nemuritorul pasionat dup virtutea moral s fi fost n via a sa real un mincinos de cea mai ordinar calitate! Un autor att de entuziast pentru educa ia ngrijit a copiilor s fi fost un p rinte denaturat! Revoltatul n cont ra inegalit ii sociale, scriitorul care a dat un program revolu iei ce -i urm curnd dup moarte, s fi fost n via a sa practic ntr-o continu cer etorie dup protec ia celor mari, s fi fost un simplu parazit social?! ci ceea ce nu se poate concepe de spre Jean-Jacques Rousseau, prototipul spiritelor revolu ionare, nu se poate concepe nici despre ceilal i revolu ionari. Dintr-un izvor sufletesc tulbure i veninos, cum pot ni idei limpezi i generoase? n aceast ndoial avem prima ntrebare pe care o ntlnim n psihologia revolu ionarului.

II Cum se explic acest paradox? Dup p rerea noastr , n chipul cel mai logic i mai natural. ntre caracterul sufletesc al celui ce agit idei revolu ionare i ntre nse i aceste idei nu exist o unitate de m sur comun .

Caracterul sufletesc se valoreaz dup un alt criteriu ca ideile. ci trebuie de la nceput ad ugat c criteriul dup care caracterul se valoreaz este mai stabil dect acela al ideilor. Criteriul acestora din urm se schimb mult dup cump n a mprejur rilor. n adev r. Ideile nu se aleg dup natura lor intrinsec n revolu ionare i nerevolu ionare. Ele devin revolu ionare dup timp i mprejur ri. For a lor distrug toare sau generatoare st n reac iunea pe care con inutul lor o provoac n sufletele celor ce le primesc, n sufletul nostru al celor ce le judec m. For a lor depinde de tensiunea mediului sufletesc ambiant. ntr -un mediu calm, propaganda lor nu aduce nici o schimbare. ntr -un mediu agitat din contr , furtun . Dup reac ia provocat se m soar dar for a i implicit i valoarea ideilor, iar nu dup n elesul lor logic. Acest n eles planeaz peste interesele vremii. Sufletul celui ce mbr i eaz o idee i mprumut acesteia i c ldura revolu iei. Aceea i idee poate fi aci arm de revolt , aci arm de pace. Criteriul pentru evaluarea caracterului este mai stabil. Calificativele faptei morale sunt durabile n judecata omenirii, i mai pe n elesul tuturor. Toate sistemele de moral sunt cl dite pe acela i fond sufletesc. n diferitel e religii nc se reg se te aceea i valoare a virtu ilor... Aceast deosebire ne explic , n multe cazuri, nepotrivirea dintre caracterul i ideile revolu ionarului, nepotrivire dezvoltat mai sus. Cu o m sur apreciem caracterul, i cu alt m sur aprecie m ideile. Nu e dar de mirare s fim surprin i de rezultat. Pe lng aceasta ns , mai este de f cut o alt constatare, mai important . ci cu aceasta intr m n miezul problemei. Caracterul unui revolu ionar, adic totalitatea dispozi iilor suflete ti din ca re decurg faptele sale, i totalitatea ideilor propov duite de dnsul sunt presupuse de noi ca formnd cele dou bra e ale unei balan e, ntre care a tept m s se produc un echilibru. Cnd echilibrul nu se produce, acuz m, sau ncerc m n mod artificial s -l producem noi prin exagerarea valorii ideilor sau caracterului. Dar n sufletul revolu ionarului exist oare un ce analog balan ei imaginate de noi? Cuno tin ele psihologiei nu ne mai las nici o ndoial asupra r spunsului. Balan a imaginat de noi nu are nici o realitate n sufletele pe care voim s le judec m. Pentru noi ideile propov duite de revolu ionar se prezint ca fiind scopul urm rit de activitatea acestuia. Apoi ntre scop i activitate presupunem o echivalen . Cunoscnd ideile, deducem i activitatea, cum ar trebui s fie. Deduc ia noastr ns este pur subiectiv . Ideile n -au, n sufletul celui care le propov duie te, importan a pe care le -o acord m noi. Niciodat ; valoarea lor este aceea a unui scop. Scopul, nainte de toate, este pentru f iecare personal. Ideile, n sufletul revolu ionarului, au numai valoarea pe care le -o d rolul lor de a fi un mijloc, i anume un mijloc pentru atingerea adev ratului scop, acel personal. Adeseori, pentru noi, ns , cum este i natural, r mne necunoscut acest scop personal. Necunoscnd adev ratul scop, ne oprim la mijloacele prin care el se urm re te i le d m acestora o importan exagerat . ci cteodat , chiar cunoscnd scopul urm rit, tot ideile ne atrag aten ia i ne oblig s le exager m rolul. Pentru ce? Pentru c ideile sunt ntr-un raport direct cu interesele i credin ele noastre, persoane str ine i care numai judec m pe revolu ionar, pe cnd scopul personal ne este indiferent. Noi exager m rolul ideilor, fiindc , prin ideile propov duite, am fost solicita i de activitatea revolu ionarului, iar nu prin

determinarea sau s vr irea scopului personal al acestuia. Dac scopul s u personal a fost atins sau nu este de prea pu in importan . Ideile, adic mijloacele prin care el i l -a urm rit, sunt totul pentru noi. Nu tot astfel ns este i pentru revolu ionar. Revolu ionarul judec din alt punct de vedere ca noi. n complexul vie ii sale suflete ti, altfel este nivelul valorilor de cum l vedem noi. Lucrurile indiferente pentru noi sunt pentru el de p rim importan . Scopul personal este pentru el inta ntregii activit i, pe cnd pentru noi este cu totul secundar; mijloacele de a ajunge inta sunt pentru el adeseori secundare i sugerate de mprejur rile momentului, pentru noi ele sunt cele mai importante. Sunt dou perspective cu totul diferite, aproape opuse. Din amestecul lor se pro duce nepotrivirea de care vorbeam mai sus. n ordinea natural a fenomenelor suflete ti, revolu ionarul este consecvent cu sine nsu i i r mne ntr-un echilibru sufletesc perfect, chiar dac pentru atingerea scopului s u personal, egoist i josnic a ntrebuin at idei revolu ionare; ntocmai cum i lucr torul manual i p streaz aceea i for n mu chii bra elor sale i dup ce a f cut uz de dinamit la deschiderea unu i drum prin regiunea muntoas . Ideile revolu ionare, ca i dinamita, sunt mijloace, nu scop. Ele stau, mai mult sau mai pu in, la dispozi ia fiec ruia, i ntrebuin area lor este eficace sau nu dup mprejur ri. ci nu numai ideile revolu ionare sunt simple mijloace, ci ori ice fel de idei n genere. Inteligen a este prin natura sa un organ de adaptare pentru om. Crea iile intelectuale sunt, ca i uneltele lucr torului, mijloace de a extinde i de a adapta mai bine activitatea omeneasc . Ideile, fie ele n orice ramur , sunt tot attea instrumente, prin care se afirm puterea de via . Ideile revolu ionare, ca i ideile conservatoare, sunt izvorte din aceea i tendin , i r mn de aceea i natur , numai valoarea lor se coloreaz diferit dup timpuri i dup s copul ce servesc. Nepotrivirea dintre caracterul i ideile revolu ionarului se explic a adar n chipul cel mai logic i mai natural. Nu trebuie c utat o potrivire ntre termeni cu valori deosebite. Nu se num r la un loc lucruri disparate. Din punctul de vedere al naturii suflete ti, ceea ce primeaz n activitatea revolu ionarului este tendin a de a se men ine i de a fi nving tor n lupta pentru existen . Ideile sunt instrumentele prin care se realizeaz aceast tendin . ci cum se aleg instrumentele, trebuie i ideile alese dup natura mediului ambiant n care se va desf ura lupta. Nu se seam n grul cu dinamit i nu se sparg mun ii cu plugul. A a i cu ideile. Fiecare idee i are timpul i locul, n care poate da maximul de utilitate. R mne ca a cela care urm re te un scop s tie s le aleag . n tiin a acestei alegeri ndemnul principal nu -l constituie moralitatea! Revolu ionarii, n aceast privin , nu fac vreo excep ie din rndul comunilor muritori. ntre dn ii se reg se te acela i procent de caractere bune, adic morale, i caractere rele, adic imorale; ca i n restul omenirii. Nu vreo calitate moral sau sufleteasc excep ional i selecteaz i i trece n rndul revolu ionarilor, ci conflictul excep ional produs ntre mijloacele lor de lupt i mijloacele ntrebuin ate de obicei de c tre ceilal i p rta i ai mediului. Aceste mijloace sunt arme, i nc arme o elite prin truda intelectual a mai multor genera ii. Din ciocnirea acestor arme scap r lumin , i aceast lumin se proiecteaz dnd un contur figurii revolu ionarului. Cnd lumina este

prea vie, nu este de mirare ca figura revolu ionarului s apar n mijlocul ei ca o mic pat sup r toare i f r n eles! Nu, f r ndoial ; nu trebuie c utat vreo potrivire ntre caracterul i id eile revolu ionarului. Cnd aceast potrivire este de la nceput, s -o socotim ca o rar ntmplare; cnd vine pe urm , ca un mare merit pentru revolu ionar. Atunci revolu ionarul se preface ntr -un apostol, cum v zur m c -l socote te Edouard Rod pe Jean-Jacques Rousseau. Majoritatea revolu ionarilor ns nu se transform n apostoli, sau, n tot cazul, nu se transform dect atunci cnd apostolatul le este profitabil. S nu cerem revolu ionarilor mai mult dect celorlal i muritori. n ordinea natural a fen omenelor suflete ti, ideile, ca i toate crea iile intelectuale, ocup un loc secundar. Locul principal n sufletul fiec rui individ l ocup tendin a fundamental a caracterului s u, ncordarea ce trebuie sus inut n lupta pentru existen . Ideile sunt m ijloace, nu scop. ntre ele i caracter nu poate fi echivalen . Jean -Jacques Rousseau, bun oar , dup treizeci de ani de vagabondaj, vine la Paris i se treze te n mijlocul societ ii celei mai rafinate i mai culte din timpul s u. El este absolut s rac i f r meserie. Pe deasupra prezum ios i de o sensibilitate exagerat . Bagajul s u intelectual este constituit din lecturile cele mai disparate. Are idei de toate calit ile i bune de a fi puse n serviciul oric rui plan de realizat. Rousseau i ncearc , n adev r, mai multe planuri. ncearc s fie diplomat, autor dramatic, compozitor, filosof enciclopedist al turi de Diderot. Nu reu e te. n timpul acesta situa ia sa material devine critic . Am r ciunea sufleteasc cre te. Indignarea de a se vedea n vins ntr-un mediu considerat de el inferior l determin din ce n ce mai mult la alegerea ideilor revolu ionare. Se pronun contra artelor i tiin elor, la nceput mai mult din ntmplare. Dar n urm , tendin a de a contrazice ideile obi nuite timpului s u se adnce te. Ideile revolu ionare se cheam unele pe altele. Logica lor se constituie independent i intr n conflict cu logica timpului. Cazul lui Jean-Jacques Rousseau este tipic. Fiecare, din cauza mprejur rilor, poate deveni revolu ionar. Numai imbecilitatea taie ori ice avnt indign rii. Inteligen a, n ori ice suflet este altoit , se poate preface n instrument de vrajb cnd aceasta o va cere conservarea vie ii individului. Din na tere nu este nimeni revolu ionar, cum nu este nimeni erudit. Omul devine revolu ionar din cauza mprejur rilor. Sau, cu termeni tiin ifici uzuali, calificarea de revolu ionar nu este de resortul psihologiei individuale, ci de acela al psihologiei sociale.

III Cu aceast constatare nl tur m o prejudecat . Se comitea, n adev r, o nedreptate fa de revolu ionari, i mai ales, fa de mi c rile mari revolu ionare, cerndu -se o potrivire ntre caracterele indivizilor i ntre idei. Acestea sunt dou serii de fenomene cu totul deosebite. ntre omul de ordine i revolu ionar exist totu i multe deosebiri, chiar din punctul de vedere al psihologiei individuale, care merit s fie ar tate. Ne vom opri asupra celei mai importante, care, dup p rerea noastr , le explic pe toate celelalte. Pe aceasta o vom analiza expu nnd-o n cuvintele, i pe ct va fi posibil, cu metodele exacte ale tiin ei moderne. C ci aplicarea acestor metode nu creeaz , n cazul de fa , prea multe dificult i.

Revolu ionarul, n timpurile noastre, este un tip obi nuit, nct observarea lui dire ct , ba chiar i experimentarea asupra lui st la ndemna multora. n afar de aceasta, scrierile revolu ionare ofer un material foarte bogat pentru analiza psihologic a autorilor lor. Ne vom referi, mai ales, la acestea cnd va fi s conchidem, fiindc acestea constituie pn acum singurele date indiscutabile 7. Aplicarea metodei de observa ie direct ne poate fi foarte util n cazul de fa . Prin ea, ajungem s cunoa tem particulari tatea sufleteasc a revolu iona rului, i, n special, reu im s disociem i s cunoa tem elementele care se g sesc reunite la el n procesul mintal al deliber rii, proces care premerge actelor de voin . Procesul deliber rii este, n adev r, actul cel mai intim n sufletul fiec rui individ. Cunoa terea elementelor lui duce la cuno tin a dispozi iilor care constituie a a -numita mentalitate a individului, i cu aceasta la tr s tura fundamental a ntregului caracter. n procesul de deliberare se d prima lupt , i de multe ori lupta hot rtoare, ntre tendin ele care agit sufle tul unui individ. Dup rezultatul acestei lupte, se desf oar apoi ntreaga activitate a individului n via a practic . S vedem dar, prin observa ie direct , care sunt elementele care compun, i n consecin care caracterizeaz procesul de deliberare al unui revolu ionar spre deosebire de acela al unui om de ordine. Cum se determin actul voin ei la unul spre deosebire de cel lalt. Pentru aceasta s vizit m ntrunirile publice convocate de revolu ionari. Aici i vom ntlni de regul nu numai pe ace tia, ci i pe cei din categoria oamenilor de ordine. Sau nc mai nimerit, s provoc m nadins o discu ie ntre patru ochi cu un suflet revolu ionar. n ambele cazuri asist m la un proces de deliberare sufleteasc . Revolu ionarul evoc i cump ne te motivele menite s ne determine actele de voin . Motivele evocate sunt a a de puternice, dup judecata sa, nct nici nu mai este de ezitat asupra conduitei noastre. Alc tuirea societ ii este putred , ea trebuie numaidect d rmat . Revolu ionarul enumer nedrept ile sociale; se indigneaz ; glorific schimb rile bru te n mersul a ez mintelor publice; face cu entuziasm apologia victoriei finale etc. Acesta este discursul obi nuit al revolu ionarului politic, i n special al celui socialist. Fiindc l cunoa tem ndeajuns nu insist m mai mult. Concluzia discursului: jos cu alc tuirea social existent ! Sunt mai multe discursuri? Aceea i concluzie le va ncheia pe toate, n virtutea aceluia i ra ionament. Dac ntrunirea sfr e te f r incident, adic f r ca cineva dintre oamenii de ordine s contrazic pe oratorii revolu ionari, atunci am pierdut ocazia de a observa direct deosebirea fundamental dintre unii i al ii. De obicei ns incidentul se produce. Cnd nu se produce, l putem provoca inten ionat noi ntr -o discu ie restrns . Foarte bine vom zice noi! n alc tuirea social existent sunt multe nedrept i. Ele indigneaz prea adeseori. Dar, nainte de a d rma alc tuirea societ ii existente, nu este oare prudent s ne n elegem asupra alc tuirii ce vom pune n loc? Nu este oare precipitat decizia de a
N-am cuno tin s se fi utilizat pe undeva revolu ionarul ca subiect de experi mentare n laborator. Dar am credin a c aceasta va veni n curnd. Activitatea revolu ionarului contemporan tinde s se transforme ntr-o ocupa ie profesional , a a c omul de tiin va ti unde s -l g seasc la trebuin .
7

ne revolta, pe ct timp nu avem o reprezentare exact despre consecin ele ce vor decurge din fapta noastr ? Cum, pentru actul cel mai simplu de voin , pentru aprinderea unui chibrit, bun oar , nainte de a ex ecuta actul, inem seam de reprezentarea fl c rii ce se va produce, i, sub impresia ei, mi c rile bra ului nostru sunt a a dirijate nct evit m orice eventualitate nenorocit ; iar atunci, cnd este vorba de un act de mai mare nsemn tate, cum este acela al unei revolu ii politice, reprezentarea consecin elor s nu aib nici un rol? Pentru determinarea faptelor politice, deliberarea s se sprijine numai pe elementele impulsive i nicidecum pe reflec ia asupra conse-cin elor?... Dar, dup cum tim cu to ii, nu exist un act adev rat de voin , o deliberare liber , dect atunci cnd reflec ia asupra consecin elor are cel pu in o putere egal cu aceea a elementelor impulsive!... Acest incident, a a formulat, este totdeauna nepl cut revolu ionarilor. ci r spu nsul lor este caracteristic. Nu ne ocup m de viitor pn ce nu vom sfr i cu prezentul , r spund unii. Aceasta echivaleaz ns cu a nu r spunde deloc. Alc tuirea societ ii viitoare, zic al ii, va fi n orice caz mai bun dect a celei prezente. E mai p robabil s mergem spre bine . Este mai probabil poate, dar probat nu este deloc. Alc tuirea societ ii viitoare, zic, n sfr it al ii, va fi mai bun , fiindc ea va fi mai armonic , mai tiin ific . Ast zi alc tuirea societ ii se resimte de ignoran a i sclavajul trecutului. Societatea viitoare va fi perfect , prin lipsa din snul ei a institu iilor contra c rora ne revolt m ast zi ... Un r spuns mul umitor n zadar l a tept m. El nu se produce. ci incidentul r mne totdeauna sup r tor. Experien a aceasta o poate repeta oricine. Spiritele revolu ionare sunt gata s discute, i s discute pe larg contradic iile pe care le prezint organizarea societ ii existente. Dar n toate discu iile lor primul loc l ocup nega ia. Cump na judec ii lor nclin mai t otdeauna sub presiunea elementelor impulsive. Reflectarea asupra consecin elor, reac ia n con tiin a acestora le lipsesc aproape cu des vr ire... De zeci de ani de cnd n rile Europei ntrunirile au devenit mai libere i mai frecvente aceast experien se repet dup acela i tipar. ndemnul la revolt treze te n mintea publicului de ordine aceea i ntrebare: ce punem n loc? ci ct timp nu se r spunde la aceast ntrebare, r mn totdeauna i peste tot multe anse, ca din publicul ntrunirii o b un parte s se risipeasc n ordine. Literatura revolu ionar ne poate servi ns ca o completare i ca o contraprob la aceast experien . Ea ne confirm pe deplin concluzia noastr . De la apari ia socialismului modern pn ast zi con inutul acestei literaturi a r mas aproape acela i. Critic , nega ie, tactic de lupt , distrugere; iar elemente pozitive, constructive, deloc. Sufletul revolu ionarului se oglinde te n aceast literatur sub o nf i are care nu mai las ndoial . El ni se arat a fi pr in excelen un suflet impulsiv. Voin a sa se determin cu mai mult u urin dect voin a celorlal i muritori din categoria oamenilor de ordine. La ace tia din urm , n actul deliber rii, ocup un loc principal reprezentarea faptului de executat i a cons ecin elor sale, adic reprezentarea reac iei ce poate s urmeze execut rii faptului. La revolu ionar aceast reac ie este necunoscut . De aceea la oamenii de ordine e o mai mare intensitate n sentimentul de responsabilitate ca la revolu ionari.

Cu un cuvnt, revolu ionarul, din punct de vedere sufletesc, este un impulsiv sau, n termenii literaturii revolu ionare, un entuziast pe cnd omul de ordine este un reflexiv. Revolu ionarii i zic acestuia reac ionar. Dup explicarea de mai sus, cu drept cuvnt . Deliberarea omului de ordine este mai controlat ; ea consist n cump nirea ac iunii motivelor de natur impulsiv i a reac iei ce formeaz sentimentul de responsabilitate. Deliberarea revolu ionarului se rezum la justificarea ac iunii impulsive. Deosebirea este evident . Ea este pentru noi cea mai important , din punctul de vedere al psihologiei individuale.

IV Dar aceast deosebire prive te numai partea formal a activit ii suflete ti. Ea trebuie completat acum cu expunerea i descrierea momentel or vie ii reale. Cu aceast completare deosebirea noastr va pierde poate din valoarea sa arhitectonic , dar, n schimb, va c tiga pe deplin pe cea tiin ific . Am conchis mai sus c revolu ionarul se caracterizeaz prin impulsivitate, iar omul de ordine prin reflexivitate. n principiu, adic n majoritatea cazurilor, impulsivitatea este de blamat. Omul impulsiv comite foarte adeseori fapte imprudente. El este un distrug tor. Omul reflexiv este ferit de hot rri precipitate. El este util societ ii. Cu oameni impulsivi nu se poate alc tui o societate durabil i numeroas . Prin actele lor se pericliteaz totdeauna ori ice progres, i ori ice cultur . Acestea sunt adev ruri necontrazise de nimeni. Dar din aceste adev ruri nu putem deduce, f r a fi contrazi i, absoluta superioritate a omului de ordine. Fiecare simte c n no iunea de ordine ordinea absolut nu st perfec iunea. C ci sub domnia ordinii, dac dispare n adev r efectul impulsivit ii, dimpreun cu acesta dispare cteodat i ceva mai mult.. . S examin m dar, mai de aproape, elementele suflete ti pe care se sprijin voin a omului de ordine. S vedem al turi de partea cea bun i partea cea rea, c ci aceast parte trebuie s existe; sentimentul nostru ne -o denun naintea oric rei analize. n orice act de voin , i, mai ales, la omul zis de ordine, se g sesc, pe lng elementele impulsive, care duc la realizarea unei idei, i elemente inhibitive, acelea care pondereaz , sau re in realizarea. ntre aceste din urm elemente un loc nsemnat l o cup deprinderile care s -au adunat n sufletul omului n urma experien ei sale din trecut. Impresiile noi nu se traduc n fapt pn ce nu nving aceste deprinderi. ci la omul de ordine victoria complet nu este niciodat de partea lor. Cele mai multe impre sii ies din aceast lupt deviate din calea lor primitiv unele mic orate, altele chiar anihilate. n actul voluntar final deseori victoria este de partea deprinderilor. n aceast ciocnire ns , dintre impresia nou , care este rodul activit ii sim uril or, i deprinderea regulat din experien a trecutului se des vr e te momentul cel mai important al vie ii suflete ti din fiecare om. n aceast ciocnire culmineaz func ia con tiin ei. Aici se determin

pentru om posibilitatea progresului. Pe de o parte d eprinderile vechi pot fi schimbate sub influen a impresiilor noi, pe de alt parte, impresiile noi pot fi canalizate nspre mai bine de deprinderile trecutului. Aici i au obr ia func ia ra ionamentului i convingerea n libertatea moral : tiin a i determinarea conduitei dup normele moralei, cele dou mari func ii ale vie ii sociale. Ra ionamentul pune al turi cuno tin ele noi, pe care le sugereaz experien a actual , cu cuno tin ele vechi, stabilite de experien a trecutului. Din cump nirea lor rezult progresul n gndire. Determinarea conduitei morale, de asemeni, este f cut cu putin , prin con tiin a ce avem c subordon m unei legi superioare, rezumarea experien ei trecute, actul nostru individual. Cnd aceast con tiin lipse te, lipse te i convingerea n libertatea actului; lipse te principala indica ie pentru ndrumarea progresului moral. Omul de ordine , dac ar reu i s p streze totdeauna echilibrul ntre aceste for e contrarii, dac impulsivitatea impresiilor noi ar fi la dnsul totde auna moderat prin reflec ia dobndit din experien a trecut , iar aceasta din urm , de i vie, ar r mne totu i primitoare de modific ri, atunci el ar fi f ptura ideal a naturii. Din nefericire pentru dnsul aceste condi ii ideale nu se ntlnesc dect n cazurile excep ionale. ci nu se ntlnesc pentru c cump na dreapt ntre impulsivitate i reflec ie se men ine numai prin mijlocirea continu a con tiin ei clare. Con tiin a clar ns este, prin natura sa, o func ie intermitent . Producerea, i mai ales fixarea ei, totdeauna laborioas . Omul de ordine, nclinat s nfrneze impulsi -vitatea, cade, prin sc derea con tiin ei clare, n exagerarea opus aceleia pe care o prezint revolu ionarul. P c tuie te revolu ionarul prin lipsa unei reflec ii intense, om ul de ordine p c tuie te adeseori, la rndul s u, printr -o aservire la reflec ia inert . Deprinderile c tigate din experien a trecutului dobndesc la dnsul un rol decisiv n cump na deliber rii. Aici este partea cea rea. Necontrolate de lumina con tiin e i, aceste deprinderi tind s se repete ca ni te acte mecanice n toat activitatea omului nostru. ndemnurile noi ale inteligen ei r mn f r ecou. Voin a sa ajunge aservit deprinderilor mecanice, prejudec ilor... Din aceast cauz , prin constitu ia sa i ntim sufleteasc , omul de ordine, cnd nu se supravegheaz ndeajuns, este totdeauna n pericol s alunece pe panta rutinei i a reac ionarismului stupid. Atunci avem naintea noastr degenerarea sentimentului de ordine n exemplele periculoase progresulu i i culturii tot att de periculoase ca i cele revolu ionare. Istoria este bogat n descrierea unor asemenea exemple. Ele covr esc aproape pe cele ce apar in adev ra ilor oameni de ordine. Scolasticul de odinioar , care comb tea progresele tiin ei pe motiv c acestea contraziceau entit ile metafizice, este din rndul acestor exemple. Tot din rndul lor i conservatorii exagera i din toate clasele sociale, care nu vor s se despart de obiceiurile apucate din mo i str mo i. ci al ii i al ii. Adev ra ii oameni de ordine nu se g sesc n rndul acestora. Ei singuri, cei adev ra i, sunt superiori, din punct de vedere sufletesc, revolu ionarilor. A adar, pentru a ncheia aceste considera ii, deosebirea ntre revolu ionar i omul de ordine, constatat mai sus, se prezint n via a real cu multe varia iuni. n forma ei categoric ea nu se poate sus ine. Potrivit realit ii, ar trebui s zicem mai bine c tipul revolu ionarului nu se opune att omului de ordine, ct derivatului degenerat al acestuia. Revolu ionarul are de adversar

pe rutinar. ntre aceste dou extremit i, locul de mijloc, locul de onoare, l ocup omul de ordine, n a c rui constitu ie sufleteasc se g se te adev rata condi ie necesar pentru progresul social. Aceast corectare era indispensabil nainte de a trece mai departe.

V Paginile de pn aici ne -au ar tat pe revolu ionar, din punct de vedere descriptiv. S ncerc m acum a-l ar ta din punct de vedere genetic. Care sunt condi iile determinante pentru nceperea activit ii revolu ionare? Cnd are sor i de reu it i cnd nu asemenea activitate? Pentru ob inerea unui r spuns satisf c tor la aceste ntreb ri, vom ndrepta cercet rile noastre exclusiv spre cuno tin a mediului social. C ci precum am avut ocazia s afirm m i mai nainte, sufletul individului revolu ionar nu cuprinde n sine ntreaga ra iune de a fi a activit ii sale. Acela i suflet, situat n medii diferite, determin activit i diferite. Sufletul care s -a afirmat ca revolu ionar ntr-un mediu oarecare, transportat ntr-un alt mediu, n care nu se mai prezint acelea i greut i pentru existen a lui, se schimb cu des vr ire. Dintr -un element periculos, cum era nainte socotit, el se transform ntr -un element folositor. Exemple de o asemenea transformare le afl m, ct de multe voim, n cuprinsul coloniilor. P mntul acestora pare c are darul de a transforma din r d cin pe om. Delincventul politic, att de periculos n patria mum , ajunge s fie, pe p mntul coloniei n care a fost deportat, sau i -a c utat refugiu, un suflet blnd i de ordine. Aici nu mai este nevoie pentru dnsul nici de paz , nici de ndemn la lucru. Aceste dispozi ii vin de la sine, cu schimbarea mediului. Distan a de latitudine politic face totul. Sufletul individual nu opune o rezisten absolut . Cine are cea mai mic ndoial n aceast privin nu are dect s citeasc istoria primelor colonii din America. Nic ieri nu s -a repetat mai des ca aici experien a acestei transform ri suflete ti. Nic ieri nu s -a v zut mai des minunea, ca antisociali, bine recunoscu i aiurea, s se transforme, cu schimbarea mediului, n fondatori ai unei societ i puternice i pline de viitor. Sufletul individual nu este, prin natura sa, revolu ionar sau de ordine. El devine una sau alta, dup cum intr n confli ct, sau se adapteaz mediului social n care tr ie te. Fiecare individ impulsiv, cu voin a de a domina asupra semenilor s i, este suflete te preg tit s devin revolu ionar. Dar revolu ionar n fapt el nu devine dect atunci cnd aceste tendin e ale lui sunt contrazise, f r ns a fi nfrnte, sau deviate de influen a mediului. Cnd tendin ele sunt nfrnte, individul poate r mne suflete te nemul umit, dar nemul umirea lui n -are consecin e practice nsemnate; el este un simplu crtitor. Cnd tendin ele su nt deviate, individul, de asemenea, nu este un revolu ionar, ci un iubitor de progres, n marginile ordinii. Numai cnd tendin ele sunt contrazise, i f r ca mediul s fie destul de puternic pentru a le nfrnge, sau a le devia, numai atunci sunt date condi iile care s favorizeze activitatea revolu ionar . Tendin ele individului au, numai n cazul acesta, toate ansele s agite i s zguduie via a social . Individul g se te oarecum, n acest caz, condi ii avantajoase de lupt contra mediului potrivnic voi n ei sale. Ideile n care se mbrac impulsivitatea i voin a sa de dominare g sesc r sunet, sunt propagate. Dac opozi ia mediului social cedeaz , victoria este de partea revolu ionarului.

n ce consist ns mediul social n cazul de fa ? Mediul social consist n legile i a ez mintele publice, care normeaz activitatea tuturor membrilor societ ii. Mediul social se constituie din suma regulilor care se impun, oarecum pe cale de constrngere, conduitei individului. n acest n eles, nl untrul s u intr a ez mintele de stat, morala i obiceiurile recunoscute i practicate. Fa de personalitatea individului, acest mediu so -cial reprezint ceea ce sunt deprinderile c tigate din experien a trecutului n con tiin a l untric a fiec rui individ n pa rte. Cu deosebirea numai c , pe cnd deprinderile c tigate n con tiin a individual r mn pentru totdeauna subiective i individuale, elementele mediului social se ntrupeaz n lucruri concrete, exterioare, i la formarea lor coopereaz activitatea mai multora. Influen a mediului social este apoi analoag reflec iei pe care o ntlnim n con tiin a individual . Ea poate fi puternic sau slab , ntocmai cum este i influen a reflec iei. n consecin ea nfrnge, deviaz sau contrazice f r succes manifes t rile individului, ntocmai cum nl untrul con tiin ei individuale deprinderile c tigate nfrng, deviaz sau sunt biruite de reprezent rile impulsive, care tind s se realizeze n actul extern, voluntar al individului. Fiecare membru al unei societ i e ste constrns s - i adapteze activitatea sa a ez mintelor, legilor i obiceiurilor care constituie mediul social. Aceast constrngere, n unele cazuri, nu este deloc sim it de individ. Ea se efectueaz f r s provoace con tiin a individului, prin putere a uzului i a tradi iei. n aceste cazuri nu avem nici o urm de activitate revolu ionar . Individul este supusul ordinii sociale existente, fiindc o socote te pe aceasta prea puternic pentru a o nfrnge. De obicei, n aceste cazuri, individul are credi n a c ordinea social este des vr it de o putere supraomeneasc , care nici nu se discut , nici nu se contrazice. Revolu ia, n asemenea cazuri, este inutil , i de aceea ea nu se produce. Fiecare se supune a ez mintelor i legilor, socotite a fi de origine sfnt . Istoria ne vorbe te de timpul n care societ ile omene ti cuno teau aceast stare de spirit. Chiar i primele nceputuri ale popoarelor europene au trecut prin aceast stare. S o numim cu denumirea mai des obi nuit , starea teologic a societ ilor. Curnd dup aceast stare ns , pasivitatea individual fa de mediul social scade. Comer ul, amestecul raselor, dezvoltarea tiin elor i artelor etc. contribuie s sl beasc autoritatea absolut a a ez mintelor i a legilor stabilite de tradi ie . Totu i prestigiul acestora se men ine. Con tiin a individului vede mult vreme ntr -nsele oglindirea unor interese superioare celor ale sale. n practicarea acestor a ez minte i legi, individul simte, instinctiv, c i au obr ia sentimentele sale alt ruiste i sociale. Inteligen a l lumineaz adeseori asupra conflictului latent care exist ntre interesele i aspira iile sale i ntre a ez mintele i legile ordinii sociale, dar ndemnurile care ar putea izvor din aceste lumini ale inteligen ei sunt c ontrazise de pornirile inimii. Sentimentul patriotismului, al religiozit ii, al onoarei cet ene ti l mpiedic s dea ascultare pornirilor sale egoiste. Aceasta este starea obi nuit a societ ilor culte. Epoca tragic a revolu iilor adnci, mari i generoase. Convingerile individuale n lupt cu autoritatea institu iilor. Izbucnirea conflictului acut, cnd institu iile au pierdut flexibilitatea cerut de mprejur ri; evolu ia social lent , dar nu f r sacrificii individuale, cnd institu iile au nc v igoarea cerut pentru o nou adaptare la via ....

n aceast stare a societ ilor, revolu iile sunt uneori un simptom al s n t ii. Zguduirile ce le produc sunt violente i n multe privin e distrug toare. Din fericire ns distrug toare pentru ceea ce trebuia s se distrug . Elementele s n toase r sar mai puternice dup trecerea lor. Acestea reconstituie din nou autoritatea mediului social, i garanteaz nc pentru mult vreme dezvoltarea societ ii i a culturii. Este inutil a aduna exemple pentru ilust rarea acestor revolu ii, c ci fiecare cititor i le poate memora din diferitele capitole ale istoriei universale. Citirea acestor capitole ne -a i deprins s judec m revolu iile cu bun voin i s -l admir m cu entuziasm pe revolu ionar. Mai ales revolu iile s vr ite n domeniul moralei ne -au devenit scumpe. Lor le dator m n mare parte cultura noastr de ast zi. Astfel, n rndul acestor revolu ii, g sim mi carea filosofic elin , care culmineaz n activitatea unui Socrate i Platon; revolu ia cre tinismului (n care cea precedent intr ca o mi care preg titoare); izbucnirea sentimentului cavaleresc pentru femeie n Evul Mediu; reforma religioas ntreprins pentru emanciparea con tiin ei de Calvin i Luther etc., pentru a nu aminti dect pe cele mai importante acte din istoria omenirii. Dac toate ar avea natura i scopul acestora! Din nenorocire, ele sunt rare, rare de tot. Trama obi nuit a istoriei nu o constituie ele. Apoi, cei ce urzesc aceste mari revolu ii, sunt ei exclusiv numai revolu ionari? Nu sunt ei oare prin excelen i oameni de ordine, oameni aduc tori de o ordine mai bun i mai durabil ? n adev r, n toate revolu iile indicate mai sus, precum i n altele de felul lor n domeniul politic i social, faptul brut pe care l constat m noi este conflictul dintre interesele i aspira iile individului, sau indivizilor, i mediul social n care ace tia tr iesc. Acest fapt brut nu constituie ns ntreaga revolu ie. Deasupra lui se nal un ideal, care nu - i g se te mp carea n mediu l existent. For a idealului sus ine conflictul. Dac individul lupt pentru interesele i aspira iile sale, aceasta o face pentru c este convins c interesele i aspira iile sale sunt impuse de idealul cel nou. Con tiin a lui nu dezaprob a ez mintele i legile existente, pentru prejudiciul pe care acestea l aduc intereselor sale personale, c ci, de cele mai multe ori, aceste interese nici nu intr n conflict direct cu ordinea social consfin it de mediu; con tiin a lui dezaprob ordinea social pentru c n aceasta nu- i poate g si o realizare idealul s u! Acest ideal poart n sine un nou criteriu de judecat , o nou scar de valori morale i sociale. Ceea ce era bun mai nainte este acum r u, i ceea ce era r u, este bun. Idealul nou schimb logica min ii i a inimii. n aceste momente, nu conflictul direct de interese constituie caracterul revolu iei, ci conflictul ntre ceea ce individul crede c este n interesul tuturor i prin urmare i al s u, i ntre ceea ce el vede realizat n ordinea social existent . Dac interesele personale ale revolu ionarului reu esc sau nu este un lucru secundar. Lucrul principal este c idealul reu e te, i, la ad postul acestui ideal, interesele i aspira iile indivizilor ce vor veni dup revolu ionar i vor g si sat isfac ie. Autoritatea mediului social r mne i dup revolu ie ne tirbit . Prestigiul ordinii sociale r mne n fond acela i. Astfel, o revolu ie cum fu cea filosofic elin gone te anumite concep ii i obiceiuri morale, dar n fond nt re te sentimentul c on tiin ei morale; alt revolu ie, cre tinismul, schimb practica religiei, dar rennoie te i d r d cini mai adnci religiozit ii nse i; alt revolu ie iar i, revolu ia

cea mare francez , din 1789, schimb bazele organiz rii politice i economice, dar are ca rezultat o cre tere n for ele de produc ie ale poporului ntreg francez etc. Toate revolu iile mari au adus o nt rire a ordinii i, prin aceasta, o cre tere a energiei sociale. Semnul extern i distinctiv, dac voim acum s -l c ut m pentru toate aceste revolu ii, l g sim n nmul irea ndatoririlor sociale. Dup fiecare revolu ie mare istoric , num rul ndatoririlor sociale cre te, i cu acesta se l rge te i adaptarea con tient a individului la mediul social. A a s -a ntmplat dup toate revolu iile amintite. Cre tinismul, cea mai nsemnat revolu ie din istoria omenirii, a adus sporul cel mai mare n num rul ndatoririlor. Dar cu acesta i norma de adaptare ideal : Iube te pe aproapele t u... Prin acest rezultat se leag n mod intim revolu i ile istorice cu progresul culturii n genere. C ci cultura unei societ i nu este dect exteriorizarea ndatoririlor ce i le impune con tiin a indivizilor. Num rul ndatoririlor indic nivelul culturii. Acesta este rezultatul revolu iilor mari binef c toare. Dac aceste revolu ii ar fi singurele pe lume, nu ar fi epitet mai dorit dect acela de revolu ionar! Oamenii iubitori de progres ar fi to i n rndul revolu ionarilor! Dar natura e zgrcit cnd este s condi ioneze fapte mari i generoase. Revolu iile de felul celor num rate mai sus sunt rare, una la mai multe secole i la cotitura drumurilor mari istorice. Al turi, sau mai bine ntre ele, sunt cele numeroase din fiecare secol, i din fiecare sfert de secol; sunt cele dintre care cte una m car apuc s o observe fiecare muritor n via a sa; sunt revolu iile obi nuite n care tipul revolu ionarului de profesie domne te netulburat. Aceast categorie de revolu ii am avut -o i noi n vedere n partea de nceput a studiului nostru. ci la ea ne ntoarcem acum din nou. Care sunt condi ile de producere ale acestor revolu ii, din ultima categorie? Cu un cuvnt, caracterizarea acestor condi ii, dup p rerea noastr , s -ar putea rezuma n lipsa idealului, care joac un a a de mare rol n revolu iile mari is torice. Idealul, n via a social , ntocmai ca i con tiin a clar n sufletul individului, are o lumin intermitent , i fixarea lui este totdeauna laborioas . El constituie, n genere, cea mai roditoare s mn pentru cultura unei societ i; dar cu cond i ia ca terenul n care se s de te s fie prielnic. Pe un teren neprielnic, s mn a idealului r mne f r rod. n societ ile n care prestigiul intereselor superioare de neam i patrie a disp rut sau nu s -a ridicat niciodat la o valoare real , unde sent imentul ordinii sociale nu s -a impus nici prin autoritatea cultului religios, nici prin autoritatea a ez mintelor publice civile, unde domne te credin a c legile i a ez mintele publice se schimb dup interesele vremelnice ale indivizilor, singurii care, n baza unui contract consim it ntre ei, sunt fondatori, executori i exploatatori ai bunurilor sociale;... n asemenea societ i nu este un teren prielnic pentru ideal. Lipse te n mediul acestor societ i materia asimilatoare, care s fac n a a fel c a idealul s prind r d cini. Idealul prosper n societ ile unde exist cultul datoriei morale, unde planeaz peste interesele actualit ii grija zilei de mine, rvna de a continua cu demnitate via a zilei de ieri! Toate societ ile n care nu se prezint un teren prielnic pentru ncol irea idealului nu cunosc dect revolu iile din ultima categorie, adic revolu iile f r ideal. ci aceste din urm revolu ii sunt, precum ziceam, foarte numeroase. Condi iile lor sunt d eterminate de oscila iile

intereselor individuale i egoiste, oscila ii foarte numeroase i ele, la rndul lor, fiindc sunt de terminate de apetiturile de consuma ie ale indivizilor. Apetiturile au un orizont foarte vast. Sufletul omenesc cunoa te dorin a de a consuma nainte de a o cunoa te pe aceea de a produce. Dorin a de a produce vine cu anevoie i cu mari sacrificii. Omul l sat n voia lui este, nainte de orice, un animal cu apetituri de consuma ie. nfrnarea apetiturilor vine numai treptat, o dat cu r spndirea culturii; cu obi nuin a suport rii ndatoririlor sociale. A ez mintele publice, legile mo -rale i civile sunt tot attea bariere ridicate contra apetiturilor animale. Idealul, n sfr it, este simbolul neg rii apetitului. n schimb, a ez mi ntele publice, legile morale i civile, cultul idealului sunt tot attea ndemnuri pentru sus inerea dorin ei de a produce. Revolu iile f cute sub conducerea idealului sunt revolu ii de produc ie . Rezultatul lor este o cre tere de energie social . Revolu iile neconduse de ideal sunt revolu ii de consuma ie . De pe urma lor nu rezult nici un spor n energia social . Dar aceste din urm revolu ii sunt foarte numeroase, negre it; c ci nesfr it este num rul motivelor de a fi cineva nemul umit cu cota sa de consuma ie. Nu are cineva dect s priveasc n jurul s u, i ori ice inegalitate v zut se poate transforma ntr -un motiv de nemul umire. Pentru ce tu i nu eu? Pentru ce tu bogat, i eu s rac? Pentru ce tu cu onoruri i eu f r ? Cel pu in s avem cu to ii n mod egal, dac nu se poate ca eu, asupritul de pn acum, s am mai mult ... Iat dar n societ ile f r cultur adnc destule motive pentru revolu ie. Ideea egalit ii ine locul idealului. ci n chipul cel mai logic, c ci ideea egalit ii este aplicabil numai la interesele individuale. Aplicat la interesele superioare de neam i patrie ea cuprinde un nonsens. Nu se cump nesc prin coloane statistice asemenea interese! Dar la interesele individuale, da; pentru acestea nu exist o idee mai p otrivit ... Revolu iile lipsite de conducerea idealului sunt conduse de ideea egalit ii. n mediul lor autoritatea a ez mintelor publice este tears , sau redus la autoritatea indivizilor care le reprezint . Uneori chiar indivizii sunt proprietarii a ez mintelor. Legile i demnit ile pre uiesc nu prin rolul ce ar trebui s -l aib n realizarea intereselor superioare, ci prin ceea ce ele pot aduce indivizilor, prin ct renteaz acestora. Toate sunt acum reduse la o m sur comun . Revolu iile au drept scop o mai bun distribu ie. Rezultatul lor: o mai plin consuma ie n stomacurile mai multora. Istoria ne vorbe te i despre aceste revolu ii. Le g sim mai ales prin capitolele care descriu decaden a popoarelor. Adesea ele sunt confundate cu fapte de briganda j ordinar i cu sedi iunile criminale. Totdeauna ns le g sim petrecndu -se dup acela i plan. Planul pe care l indic dinamica apetiturilor: linia de minim rezisten pentru satisfacerea acestora. Ori ice societate, f r deosebire de ras , sau de trecu t, poate deveni teatrul unor asemenea revolu ii. Este ndeajuns ca nfrnarea ce o exercit cultura s scad , sau, ceea ce revine la aceea i, ca exaltarea apetiturilor individuale s creasc , pentru ca prima condi ie favorabil de producere s fie dat . Condi iile celelalte vin mai cu u urin . Asocierea celor interesa i o aduc aproape instinctiv mprejur rile, cnd ea nu e mai dinainte n stare latent . Convertirea mul imii pentru a opera faptele r mne n sarcina tempera -mentelor revolu ionare, sau, n so ciet ile mai b trne, n sarcina revolu ionarilor de profesie, care, i unii i al ii, se achit de rolul lor. Ideile de propagand sunt sugerate pe de -a-ntregul de jocul imaginilor care nso esc via a emo ional . Ele

se pot prevedea de mai nainte, inn d seam de coeficientul de cultur care s -a asimilat n mentalitatea fiec rei societ i. A a, locuitorii revolta i din cet ile Antichit ii prefer declama iile patriotice grecii mai ales erau sensibili la ideea de tr dare , locuitorii rilor moderne prefer imaginile din Biblie i cu deosebire sunt ner bd tori s ajung ziua din urm , ziua de judecat , n care s racul e al turi de bogat. Logica este n toate timpurile aceea i. Alegerea cuvintelor n care ea se mbrac nu creeaz prea multe dificult i , i n sine este i de pu in importan . Societ ile inculte se pot mul umi i cu gesturi, cnd nu pot pricepe cuvintele... Conchidem. Condi iile care favorizeaz producerea unei revolu ii nu trebuie c utate a adar dect n alc tuirea societ ii ns i, i nu n provoc rile indivizilor. Individul, prin activitatea sa, este totdeauna provocator. Interesele, aspira iile fiec rui membru al societ ii sunt tot attea provoc ri pentru schimbarea alc tuirii sociale. Revolu ia ns nu se produce dect at unci cnd aceast alc tuire este viciat , cnd ea nu rezist , sau nu deviaz n profitul tuturor cursul intereselor i aspira iilor fiec rui individ izolat. Cnd alc tuirea societ ii este s n toas , activitatea individului are prin dnsa o ndrumare fireasc . Autoritatea legilor i a ez mintelor publice constrnge pe individ s fie n serviciul intereselor superioare. Chiar i atunci cnd aceast autoritate nu protejeaz ndeajuns interesele individului, totu i, prin aceea c ea se ridic n fa a individul ui, l constrnge pe acesta s reflecteze, i prin aceasta l nal suflete te. Revoltatul contra unei autorit i recunoscute simte trebuin a unui ideal pe care s se sprijine. Iar izbnda idealului aduce dup sine o alc tuire social superioar . Dimpotriv , cnd interesele i aspira iile individului nu g sesc n fa a lor o autoritate recunoscut , cnd legile i a ez mintele publice sunt sc zute la rolul de mijloace pentru c tiguri personale, atunci condi iile favorabile pentru revolu ie sunt permanente. ns i func ionarea acestor legi i a ez minte, astfel degradate, constituie o provocare permanent . Fiecare membru al societ ii voie te s subordoneze func ionarea acestora interesului s u. Lupta politic se coboar i ia caracterul unei lupte de interes e. Cet enii, pierznd orice respect de autoritate, declar pe fa nesupunere. ntocmai cum, n timpuri de criz , procedeaz lucr torii fa de patroni, a a i cet enii fa de stat: pun la cale greve i demonstra ii; iau angajamente de a nu ine seam de legi. Revolu ia e permanent , n ceea ce prive te starea sufleteasc , real , a societ ii. n ceea ce prive te aparen a, este o chestiune de apreciere. Unii voiesc s aplice n aceste cazuri un criteriu bazat pe statistic , i g sesc c revolu ia este manifest numai atunci cnd s-au ucis un num r x de persoane, i s-au distrus un num r x de case. Evident c i acest criteriu i are importan a sa. Dar nu att pentru societatea ns i n mijlocul c reia se desf oar revolu ia, ct pentru str ini, i, n primul rnd, pentru vecini... Dup complexul condi iilor determinante, revolu ia este de dou feluri. Cteodat , n cazurile cele rare, ea este o precipitare n succesiunea evenimentelor, o trecere brusc , totu i explicabil istorice te, de la o ordine soc ial la alt ordine social , n genere superioar . n aceste cazuri, revolu ia este suflete te determinat de un ideal. n alte cazuri ns , i n cele mai numeroase, revolu ia consist n simpla dezorganizare a vie ii unei societ i, prin nimicirea

autorit ii lucrului public. n aceste cazuri nu se poate vorbi de o precipitare a evenimentelor, ci, cel mult, ca de o ntmplare fericit , de o stagnare. Firul istoric nu se continu dect al turi i mpreun cu continuitatea autorit ii. Deosebirea ntre aces te dou feluri de revolu ie se reg se te de altfel i n cuprinsul vie ii suflete ti a fiec rui individ n parte. Modific rile bru te n bine ale caracterului, revolu iile propriu -zise, nu se opereaz dect prin mijlocirea unei con tiin e intense, prin sus inerea unei ncord ri neobi nuite. Modific rile ns nenorocite produse asupra caracterului prin boal , infectarea sau intoxicarea substratului fizic nu constituie o revolu ie propriu -zis , ci o simpl dezorganizare, provenit din atrofia centrilor nervo i ns rcina i cu func iunea controlului. n urma primelor modific ri, a acelora produse prin nrurirea unei con tiin e intense, conduita individului e schimbat , dar nu schimbat i dezordonat , cum este n urma modific rilor din a doua categorie. Revolu ia, ca s fie privit ca un bine n via a unei societ i, trebuie s fie totdeauna o renova ie.