You are on page 1of 5

Tm tt cng thc lp 11

LTS: Ti liu Tm tt cng thc lp 11 c ni dung l tt c cc cng thc lp


11, c sp xp theo chng, bi. y khng phi l ti liu h thng cng
thc lp 11 theo mt hnh thc trc quan d nh ( l mt ti liu khc m ti
ang lm, xem ti GRTB). Ti liu ny ch thng k, sp xp cc cng thc, cc
im ghi ch. HS s dng ti liu ny kim tra li xem mnh hc v nh
cha; cch vn dng cng thc trong mt s trng hp (ang b sung). Ti
liu ny d nhin vn cn nhiu thiu st v hn ch trong cch trnh by; v vy,
ti vn ang tip tc cp nht ni dung ti liu ti trang GRTB. Rt mong nhn
c kin ng gp ca ng nghip v HS.
CHNG 1: IN TCH IN TRNG
1.

Lc in:
=

1 2
2

=
2.
Cng in trng:
a. Biu thc tnh:
=

b. Biu thc nh ngha:


=

c. Chng cht in trng:


= 1 + 2
Cng chiu: E = E1 + E2
Ngc chiu: E = |E1 E2|, ly chiu ca ln.
d. Cng in trng trong in trng u:
=
3.

Cng ca in trng u:
= .
=

4.

Hiu in th ca in trng u:
= .

Xem bn cp nht cui cng ti http://tolamvienkhoa.wordpress.com


Bn quyn thuc v T Lm Vin Khoa

02/12/08 ~

1~

Tm tt cng thc lp 11
5.

T in:
= =

1
= 2
2

Xem bn cp nht cui cng ti http://tolamvienkhoa.wordpress.com


Bn quyn thuc v T Lm Vin Khoa

02/12/08 ~

2~

Tm tt cng thc lp 11
CHNG 2: NGUN IN KHNG I
1.
nh lut Ohm cho ON MCH khng cha ngun:
a. Cng dng in:
= = (ni tip)
= + (song song)

b. Hiu in th:
= + (ni tip)
= = (song song)
=
c. in tr:
= + (ni tip)
=

(song song)

2.

nh lut Ohm cho TON MCH:

=
3.

nh lut Ohm cho ON MCH ch cha ngun:


=

4.

nh lut Ohm cho ON MCH c cha ngun v in tr:


= ( + )

My pht: + E; my thu: - E
i t A B gp cc m trc - I; gp cc dng trc +I
5.
Cng - Cng sut:
a. Dng in:
=
=
Xem bn cp nht cui cng ti http://tolamvienkhoa.wordpress.com
Bn quyn thuc v T Lm Vin Khoa

02/12/08 ~

3~

Tm tt cng thc lp 11
b. Ngun in:
=
=
c. To nhit:
= =
=
+ Nhit lng cn thit nng 1 khi lng cht tng thm mt lng nhit :
=
d. Hiu sut ca mch:
=
6.

Ghp ngun thnh b:

n hng, mi hng c m ngun ging nhau


=
=

Xem bn cp nht cui cng ti http://tolamvienkhoa.wordpress.com


Bn quyn thuc v T Lm Vin Khoa

02/12/08 ~

4~

Tm tt cng thc lp 11
CHNG III: DNG IN TRONG CC MI TRNG
1.

nh lut Faraday:

=
2.

in tr:
=

= ( + )

Xem bn cp nht cui cng ti http://tolamvienkhoa.wordpress.com


Bn quyn thuc v T Lm Vin Khoa

02/12/08 ~

5~