You are on page 1of 6

Rancangan Pengajaran Harian (Pengajaran Kemahiran Mendengar & Bertutur) Nama Sekolah Nama Guru Tarikh /Hari Tahun

Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk : Sekolah Kebangsaan Laya-Laya, Tuaran : Nurzulaiha Binti Zakaria : 13.4.2012 : 1 Perdana : 16 orang : 1.55-2.55 petang : Bahasa Melayu : Hidup Bahagia : Taman kita

Objektif i. ii. iii.

: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

Mendengar dan mengecam 3 daripada 6 perkataan yang berkaitan dengan hidup bahagia di kawasan taman. Menyebut dan mengeja 3 daripada 6 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat. Memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul.

Fokus Utama Standard Kandungan:

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Standard Pembelajaran: 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. Fokus Sampingan Standard Kandungan: 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

Standard Pembelajaran: 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. Kemahiran bahasa : Mendengar dan bertutur

Sistem Bahasa Tatabahasa

: Kata Nama Am dan Kosa Kata

Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai Murni

: Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani & Kesihatan. : Kerjasama, bertanggungjawab, tolong-menolong

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir : Menghubungkait, meramal, mencirikan Belajar Cara Belajar : Kemahiran mendengar aktif, kemahiran mengingat, kemahiran maklumat Kecerdasan Pelbagai : Visual ruang, Interpersonal, Intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat kawasan perumahan.

Bahan Bantu Belajar : Bil 1 2 3 Bahan Gambar -Taman perumahan Kad Imbasan Lembaran kerja -Berkumpulan -Individu -Pengayaan -Pemulihan Jumlah 1 6 4 16 16 16

Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Set Induksi - ( 5 minit) Gambar -Gambar sebuah taman yang harmoni. Guru menayangkan gambar kepada murid. Contoh Soalan : 1. Apakah yang anda Guru bersoal jawab bersama nampak? murid tentang gambar yang 2. Apakah yang ditunjukkan oleh guru. sedang mereka lakukan Guru mengaitkan bahan dan soal jawab tersebut dengan Tajuk : tajuk pelajaran hari ini iaitu Taman Kita Taman Kita

Catatan BBB Gambar KB Menghubungkait, meramal, mencirikan BCB Mendengar dengan aktif, kemahiran mengingat, kemahiran maklumat KP Visual-Ruang Intrapersonal Interpersonal Nilai Murni Kerjasama, bertanggungjawab, tolong-menolong BBB Kad Imbasan Teknik Penyoalan Penerangan KB Menghubungkait, meramal, mencirikan BCB Mendengar dengan aktif, kemahiran mengingat, kemahiran makluma

Kad Imbasan : Taman Jiran Aman Rumah Bersih Ceria

Langkah 1 - (10 minit) (Kemahiran Mendengar) Guru menunjukkan kad imbasan perkataan dan menyebut perkataan kepada murid dan murid mendengar dengan teliti.

Murid diminta menyebut dan mengeja semula perkataan yang disebutkan oleh guru secara kelas. Guru membimbing murid menyebut dan mengeja. Guru menerangkan serta menjelaskan tentang kehidupan di kawasan tempat tinggal.

Semangat kejiranan -Bersikap baik -Menghormati -Menolong jiran

KP Visual-Ruang Intrapersonal Interpersonal

Lembaran kerja berkumpulan : Dialog Rama-Rama, Mawar, Lebah dan Matahari

Langkah 2 - (20 minit) (Kemahiran Bertutur)

Nilai Murni Kerjasama, bertanggungjawab, tolong-menolong BBB Lembaran kerja berkumpulan

Guru mengagihkan murid-murid Teknik Main peranan kepada 4 kumpulan. Secara berkumpulan, murid KB diminta untuk main peranan Menghubungkait, meramal, secara ringkas sambil membaca mencirikan dialog yang diberi oleh guru. Setiap kumpulan mengambil BCB peranan masing-masing dengan Mendengar dengan aktif, kemahiran membaca dialog yang mengingat, disediakan. kemahiran makluma Guru membimbing setiap KP kumpulan. Visual-Ruang Guru membetulkan kesalahan Intrapersonal Interpersonal yang dilakukan [jika ada]. Nilai Murni Kerjasama, bertanggungjawab, tolong-menolong

Lembaran kerja : Baca petikan dan bulatkan jawapan yang betul.

Langkah 3 - (10 minit) Aktiviti Pengukuhan

BBB Lembaran kerja

Murid diberikan lembaran kerja Teknik oleh guru. Penyoalan Penerangan Murid membaca dan memahami petikan yang diberikan oleh guru KB beramai-ramai dengan Menghubungkait, bimbingan guru. meramal, mencirikan Murid menjawab soalan BCB pemahanan yang diberikan. Mendengar dengan
4

aktif, kemahiran mengingat, kemahiran makluma KP Visual-Ruang Intrapersonal Interpersonal Nilai Murni Kerjasama, bertanggungjawab, tolong-menolong Pengayaan - (10 minit) (Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja) Murid diberikan lembaran kerja pengayaan. Murid meneliti gambar dan melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul Murid menyebut ayat yang telah dibina. Pemulihan - (10 minit) (Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja)P Murid diberikan lembaran kerja pemulihan. Murid diminta untuk semula perkataan dihitamkan. Guru membimbing tersebut. menulis yang Kemahiran & bertutur mendengar Kemahiran & bertutur mendengar

murid

Penutup - (5 minit) Kognitif: Rumusan isi pelajaran

Pujian dan galakan

Nilai : Kerjasama, Guru merumus isi pelajaran bertanggungjawab, tolong-menolong Murid diransang merumus isi pelajaran Guru memberi pujian atas sikap murid.