You are on page 1of 1

Rujukan tuan:

Tarikh:

NAMA PENUH ANDA (No. K/Pengenalan: 000000-00-0000 Alamat Anda Di Sini Bank Islam (M) Berhad Pusat Perbankan Pengguna, Pejabat Wilayah Koridor Utara Bangunan KWSP Seberang Jaya, No. 3009, Lebuh Tenggiri 2 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang. Tuan/Puan, Akujanji Untuk Penyaluran Gaji ke Bank Islam (M) Berhad (BIMB) Bagi Pembiayaan Semula Pembiayaan Merujuk kepada perkara di atas dan surat Pembiayaan Peribadi bertarikh ______________. Saya seperti nama dan alamat di atas, dengan ini mengesahkan dan mengakujanji untuk memindahkan pembayaran gaji ke akaun saya di BIMB bernombor: ___________________________.

Saya juga mengakujanji tidak akan memindahkan akaun gaji ke Bank lain sepanjang perkhidmatan saya di Jabatan Nama Jabatan sehingga tamat pembiayaan saya di BIMB.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Disahkan Oleh:

____________________________________ Nama: Nama Penuh Anda Di Sini No. K/Pengenalan: 000000-00-0000 No. Kakitangan: 000000

_________________________ (Tandatangan Pegawai BIMB) Nama: ___________________ Tarikh: ___________________