You are on page 1of 8

UNANG PANAHUNANG PAGSUSULIT SA FILIPINO Baitang VI Taong Aralan: 2011 2012 Pangalan: _________________________ I. PAKIKINIG A.

. Panuto: Pakinggan mabuti ang babasahin ng guro. Tukuyin ang saloobing ipinahahayag. Sa wakas, magkakaanak na rin tayo. a. nagtatanong b. nagpapaliwanag c. nagtataka d. nagagalak 2. Ang tagal na, kalian kaya siya uuwi. a. nagugulat b. nagtatanong c. nag-aalala d. nagagalit 3. Ayoko na. Umalis ka na. a. nagtatampo b. nag-aalala c. nagagalit d. naghihinayang
1.

Baitang at Pangkat: __________

B. Sundin ang panuto. (Bilang 4 6)

Gumuhit ng isang malaking bilog sa gitna ng kahon. Sa loob ng bilog gumuhit ng isa kalapati na may tangay na sanga ng dahon. Sa labas ng bilog gumuhit ng limang batang lalaki at limang batang babae.
C. Pakinggan ang babasahin ang balitang babasahin ng guro. Sagutin ang

mga tanong ukol dito. 7. Ano ang pangalan ng bagyo ayon sa PAGASA? ______________________________________ 8. Saan ang sentro ng bagyo? _____________________________________________________ 9. Gaano kabilis ang hanging taglay nito? ____________________________________________ II. PAGSASALITA: A. Isulat ang MK kung makatotohanan o sinasang-ayunan mo at OP kung opinion ang mga detalye sa ibaba. ______ 10. Nakapagdaragdag sa ating kaalaman ang mga impormasyong ating napapakinggan. ______ 11. Maganda ang dulot sa atin ng teknolohiya. ______ 12. Ayon sa isang ulat na pangkalusugan, ang pagtulog ng maaga ay nagpapabili ng cell regeneration n gating katawan. B. Piliin ang wastong sagot at isulat ang titik sa patlang. ______ 13. May pulong ang mga magulang sa iyong paaralang pinapasukan sa Huwebes, ika-3:00 ng hapon. Paano mo ito sasabihin sa iyong magulang? a. Nanay, kailangang pumunta ka sa paaralan naming. b. May pulong, nanay, sa Huwebes at lahat po ay dapat dumalo. c. Nanay, may pulong po ang mga magulang sa Huwebes, ika-3:00 ng hapon. Kailangan po ang inyong mahalagang pagdalo. d. Nanay, dadalo ka sa iskul naming, kasi may pulong.

______ 14. May matandang papatawid ng kalsada. Nakita mo siya. Anong gagawin mo? a. Bibigyan ko siya ng payong b. Tutulungan ko siyang tumawid sa lansangan c. Titingnan ko lamang si Lola d. Uunahan ko siya sa pagtawid ______ 15. Nakakita ka ng isang pitakang puno ng pera sa loob ng silid-aralan. Ano ang gagawin mo? a. Itatabi mo dahil kailangan mong may pambili ng pagkain sa rises b. Pupulutin mo ang pitaka at ire-report ito sa principal upang mapasauli sa tunay na may-ari c. Di mo papansinin ang nakitang pitaka d. Dadamputin ang pitaka at ipapakita sa lahat ng mag-aaral ______16. Maaaring nalimutan na natin ang ginawa ng ating mga bayani ngunit dapat pa rin natin silang pahalagahan. Ang sugnay na may salungguhit ay: a. nakapag-iisa c. tambalan b. di-makapag-iisa d. payak _____ 17. Mahirap lamang si Bonifacio ngunit ang pamamahal niya sa bayan ay higit pa sa kanyang sarili. Ang sugnay na may salungguhit ay: a. nakapag-iisa c. tambalan b. di-makapag-iisa d. payak _____ 18. Ang bansa ay uunlad kung magsisikap tayo. Ang kayarian ng pangungusap na ito ay: a. payak c. hugnayan b. tambalan d. makapag-iisa _____ 19. Mag-isip ka munang mabuti _____ ka gumawa ng hakbang. Ang angkop na pangatnig sa puwang ay: a. kung b. bago c. kapag d. ngunit _____ 20. Mahusay makisama si Carl ____ si Angelo naman ay mapagmataas. a. ngunit b. nang c. kapag d. kung _____ 21. Mamamasyal kami sa Nuvali ____ manonood din kami ng sine. a. subalit b. samantala c. kaya d. at _____ 22. Tayo ay nagkakaroon ng kamalayan sa ginagawa ng mga kapwa natin sa ibang panig ng bansa. Ang pangungusap ay nasa ayos na: a. payak b. karaniwan c. di-karaniwang d. tambalan _____ 23. Ang kapaligiran ay handog ng Diyos. Ang ayos ng pangungusap ay: a. payak b. karaniwan c. di-karaniwang d. tambalan _____ 24. Isulat sa di-karaniwang ayos ang mga pangungusap sa ibaba. Tumutulong ang pamahalaan sa programang pangkapaligiran. __________________________________________________________________ _____ 25. Si Renzel ay kaibigan ko. Ang pangalan na may salungguhit ay ginagamit na ____. a. tuwirang layon b. panaguri c. simuno d. di-tuwirang layon _____ 26. Bumili ng kotse ang Tito Rocel kong balikbayan. Ang salitang may salungguhit ay ginagamit na: _____. a. tuwirang layon b. panaguri c. simuno d. di-tuwirang layon _____ 27. Nagkaloob ng libreng bag para sa mga mag-aaral. Ang pangalan na may salungguhit ay ginagamit na: ____. a. simuno b. panaguri c. tuwirang layon d. di-tuwirang layon III. PAGBASA _____ 28. Ang Pilipinas ay mayaman at sagana sa mga likas na yama. Ang mga salitang may salungguhit ay: a. magkasingkahulugan c. matalinghaga b. magkasalungat d. diptonggo

_____ 29. Marami pa rin ang konserbatibong mga kadalagahan sa ngayon kahit na modern na ang ating panahon. a. magkasingkahulugan c. matalinghaga b. magkasalungat d. diptonggo _____ 30. Nakapagtatakang sariwa ang mga halaman, kahit tuyo na ang balon na pinagkukunan natin ng tubig pangdilig. Ang mga salitang may salungguhit ay: a. magkasingkahulugan c. matalinghaga b. magkasalungat d. diptonggo 31-33: Pag-aralan ang pie graph. Suriin ang mga impormasyong nakapaloob dito. ______________ 31. Anong bahagi ng badyet ang nakakuha ng malaking bahagdan? ______________ 32. Anong bahagdan ang nakuha ng pagkain? ______________ 33. Anong bahagi ng budyet ang pinakamaliit?

Isulat sa patlang ang titik ng sitwasyon na nagiging bunga ng sanhi sa bawat sa bawat bilang. _____ 34. Pagtatapon ng basura sa mga ilog at dagat. _____ 35. Kulang sa mga pagkakataong makapasok ng trabaho ang mga nagsipagtapos ng pag-aaral dito sa ating bansa. _____ 36. Ang ating mga kabataan ay nalulong sa mga masasamang bisyo. Dito pipili ng sagot: a. Dumarami ang kaso ng krimen na likha ng mga kabataan. b. Pagdumi ng tubig sa mga ilog at dagat. c. Dumarayo sa ibang bansa ang kabataang nagsipagtapos upang doon magtrabaho. d. Higit na uunlad ang ating bansa. Basahin at unawain ang mga pahayag kaugnay ng wastong paghihinuha. _____ 37. Iyak ng iyak si Michelle. Halos mahulog siya sa upuan, sipa ng sipa at pihit ng pihit. a. Makati ang mga binti ni Michelle b. Hindi mapalagay at naiinip si Michelle c. Natutuwa si Michelle d. Matanda na si Michelle _____ 38. Iniwan ni Aling Digna na nag-iisa sa bahay ang kaniyang bunsong anak na si Gian. Naisipan ni Gian na maglaro ng lutu-lutuan. Kinuha niya ang posporo at sinindihan ang kanilang kalan. Biglang sumiklad ang apoy. Ano ang maaaring mangyari? a. May mga bisitang dumating sa kanilang bahay b. Nasunong ang bahay nina Aling Digna c. Nakapaglaro ng lutu-lutuan si Gian d. Umiyak ang bunsong anak ni Aling Digna _____ 39. Biglang sumakit ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga at nahulog sa pagkakaupo ang di-kilalang babae. a. Nalulungkot ang mahiwagang babae b. Nagkukunwari lamang siya

c. Kailangan niyang madala sa ospital d. Kailangang dalhin siya sa TV upang manawagan

IV. PAGSULAT Punan ang pormolaryo nang wastong impormasyon.


IMPORMASYON TUNGKOL SA MAG-AARAL 40. _________________________ Pangalan 43. _________________________ Petsa ng Kapanganakan 46. ___________________________________ Pangalan ng Magulang _______________________________ Pangalan / Lagda 41. _________________ Gulang 42. __________________ Kasarian

44. _________________ 45. __________________ Baitang-Pangkat Guro

47 48. Sumulat ng isang patalastas na naghihikayat sa mga mag-aaral na sumali sa Tree Planting Project ng paaralan. (2 puntos) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 49 50 Isulat ang mga impormasyong pinahihiwatig ng pie grap. (2 puntos)

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

God Bless You!

UNANG PANAHUNANG PAGSUSULIT SA FILIPINO Baitang VI Taong Aralan: 2011 2012 PAKIKINIG Balita: Kabayan Hahagupit sa Pilipinas Ayon sa PAGASA, sa darating na Lunes, Agosto 1, 2011 inaasahang hahagupit si Bagyong Kabayan na may lakas na 70-80 km/s malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 100 120 km/s. Ang sentro nito ay tinatayang sa Bikol Region. Ayon sa ulat, ito ay maglalakbay sa direksyong kanluran, hilagang-kanluran ng Luzon. Itataas ang signal number 2 sa Bikol Region, NCR at Timog Katagalugan. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay itataas sa signal number 1. Si Bagyong Kabayan ay inaasahang tuluyang aalis sa bansa ay Agosto 3, 2011.

MGA SAGOT SA PAGSUSULIT 1. 2. 3. 4. D C C 6. Sundin ang panuto 23. A 24. Ang pamahalaan ay tumutulong sa programang pangkapaligiran. 25. C 26. A 27. D 28. A 29. C 30. B 31. Aklat, papel, magasin at iba pang gamit sa paaralan 32. 30% 33. Ipon 34. B 35. C 36. A 37. B 38. B 39. C 40-50 Pagsulat Sumangguni sa testpaper

7. Bagyong Kabayan o Kabayan 8. Bikol Region 9. 70-80 km/s malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 100 120 km/s 10. MK 11. OP 12. MK 13. C 14. B 15. B 16. A 17. B 18. A 19. B 20. A 21. D 22. C

Republic of the Philippines Department of Education Region IV A CALABARZON Division of Laguna DISTRICT OF ALAMINOS Alaminos UNANG PANAHUNANG PAGSUSULIT SA FILIPINO VI Taong Aralan: 2011 2012 TABLE OF SPECIFICATION
Bilan g ng Items 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 7 2 50

Layunin Naibabahagi nang pasalita ang anumang impormasyong nais ilahad nang may wastong bigkas, diin, intonasyon, bahagyang paghinto,atbp. Nakikilala ang mga salitang magkasingkahulugan, magkasalungat magkasintunog ngunit magkaiba ang kahulugan Nakapagbibigay at nakasusunod sa mga panuto na isinaalang-alang ang gamit ng mga salita Natutukoy ang mga tiyak na detalye ng mga balita tungkol sa kalagayan ng panahon Natutukoy ang pangunahing ideya o kaisipan ng mga isyung napakinggan Nagagamit ang mga grapikong pantulong sa pag-unawa ng teksto talahanayan o grap Naisasalin (transcode) nang pasulat ang mga impormasyong ipinahihiwatig ng mga grapikong pantulong sa teksto Natutukoy ang ugnayang sanhi o bunga na tuwirang inilahad sa kaisipang narinig sa pamamagitan ng mga hudyat na pananalita Nakikilala ang mga sugnay na bumubuo sa tambalan at hugnayang pangungusap Nagagamit ang mga salitang pangugnay sa tambalan at hugnayang pangungusap Nagagamit sa pagpapahayag ng kaisipan at damdamin ang ibat ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit at kayarian Nauuri ang pangngalan bilang pantangi, pambalana, kongkreto, dikongkreto, lansakan Nagagamit sa pakikipagtalastasan ang mga pangungusap na karaniwan at di-karaniwang ayos Nakagagamit ng ibat-ibang istilo sa pagbasa upang matugunan ang layunin ukol dito Naibibigay ang mahahalagang impormasyong tuwiran at di-tuwirang binanggit sa teksto Nakapagbibigay reaksyon sa pangyayari, tauhan, istilo ng awtor na ginamit sa akda Napupunan nang wasto ang mga pormularyong pampaaralan na may wastongbaybay- ID, atbp.- kard na pang-aklatan- impormasyong personal Nakasusulat nang malinaw ng mga palatastas o babala

Item s 1,2,3 28, 29 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 31, 32, 33 49, 50 34, 35, 36 16, 21 19, 20, 17, 18, 25, 26, 27 22, 23, 24 13, 14, 15 30 37, 38, 39 40 46 47, 48,

% 6% 4% 6% 6% 6% 6% 4% 6% 4% 4% 4% 6% 6% 6% 2% 5% 14% 4% 100 %

Inihanda ni Carlo Deo P. Cajote Binigyan pansin ni:

Noemi B. Brul Principal Coordinator - Filipino Inaprubahan ni: Romulo C. Dicdican District Supervisor