Вы находитесь на странице: 1из 17

ÃÀÇÅÒ À

ÃÀÇÅÒ À ×ÀÑÒÍÛÕ Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ¹ 22/571 Õàðüêîâ è

×ÀÑÒÍÛÕ

Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ

3 – 9 èþíÿ 2012 ã.

ÃÀÇÅÒ À ×ÀÑÒÍÛÕ Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ¹ 22/571 Õàðüêîâ è

¹ 22/571 Õàðüêîâ è Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü

www.aviso.kh.ua, www.aviso.ua

ÃÀÇÅÒ À ×ÀÑÒÍÛÕ Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ¹ 22/571 Õàðüêîâ è
ÃÀÇÅÒ À ×ÀÑÒÍÛÕ Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ¹ 22/571 Õàðüêîâ è
ÃÀÇÅÒ À ×ÀÑÒÍÛÕ Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ¹ 22/571 Õàðüêîâ è
ÃÀÇÅÒ À ×ÀÑÒÍÛÕ Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ¹ 22/571 Õàðüêîâ è
ÃÀÇÅÒ À ×ÀÑÒÍÛÕ Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ¹ 22/571 Õàðüêîâ è
ÃÀÇÅÒ À ×ÀÑÒÍÛÕ Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ¹ 22/571 Õàðüêîâ è
ÃÀÇÅÒ À ×ÀÑÒÍÛÕ Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ¹ 22/571 Õàðüêîâ è
ÃÀÇÅÒ À ×ÀÑÒÍÛÕ Î ÁÚßÂËÅ ÍÈÉ 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ¹ 22/571 Õàðüêîâ è

2

ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü

¹ 22/571

3 – 9 èþíÿ 2012 ã.

284. Ñâåòèëüíèêè. ×àñû................................. 14 НЕДВИЖИМОСТЬ 285. Çåðêàëà. Êàðòèíû. Ñêóëüïòóðû 14 101. Ïðîäàì. Êâàðòèðû 1-êîìíàòíûå 3 286.
284.
Ñâåòèëüíèêè.
×àñû.................................
14
НЕДВИЖИМОСТЬ
285.
Çåðêàëà. Êàðòèíû. Ñêóëüïòóðû
14
101.
Ïðîäàì. Êâàðòèðû 1-êîìíàòíûå
3
286.
Ïîñóäà
............................................
14
102.
Ïðîäàì. Êâàðòèðû 2-êîìíàòíûå
3
287.
Èíòåðüåð. Ïðåäìåòû îáèõîäà. Äðóãîå
14
103.
Ïðîäàì. Êâàðòèðû 3-êîìíàòíûå
5
289.
Ñïðîñ. Èíòåðüåð. Ïðåäìåòû
14
104.
Ïðîäàì. Êâàðòèðû 4-êîìíàòíûå
5
291.
Ñàä. Îãîðîä. Ïðèóñàäåáíîå õîçÿéñòâî
14
105.
Ïðîäàì. Êâàðòèðû ìíîãîêîìíàòíûå
5
293.
Ñàä. Îãîðîä. Ïðèóñàäåáíîå õîçÿéñòâî. Óñëóãè
14
106.
Ïðîäàì. Êîìíàòû
5
296.
Öâåòû. Ðàñòåíèÿ
...................................
14
107.
Ïðîäàì. Êâàðòèðû è êîìíàòû. Ïðî÷èå âàðèàíòû
5
299.
Ñïðîñ. Öâåòû.
Ðàñòåíèÿ.............................
14
108.
Îáìåíÿþ. Êâàðòèðû è êîìíàòû
5
111.
Êóïëþ. Êâàðòèðû 1-êîìíàòíûå
5
ТЕХНИКА. ТЕЛЕФОНИЯ. КОМПЬЮТЕРЫ
112.
Êóïëþ. Êâàðòèðû 2-êîìíàòíûå
5
301.
Ñòèðàëüíûå ìàøèíû
...............................
14
113.
Êóïëþ. Êâàðòèðû 3-êîìíàòíûå
5
302.
Õîëîäèëüíèêè
.....................................
15
114.
Êóïëþ. Êâàðòèðû 4-êîìíàòíûå
5
303.
Ãàçîâûå, ýëåêòðîïëèòû. Ñâ÷.
15
116.
Êóïëþ.
5
304.
Êëèìàòè÷åñêàÿ òåõíèêà
.............................
15
121.
Ñäàì. Äîëãîñðî÷íî. Êâàðòèðû 1-êîìíàòíûå
5
305.
Øâåéíûå, âÿçàëüíûå
ìàøèíû.......................
15
122.
Ñäàì. Äîëãîñðî÷íî. Êâàðòèðû 2-êîìíàòíûå
7
307.
Äðóãàÿ áûòîâàÿ òåõíèêà
............................
15
123.
Ñäàì. Äîëãîñðî÷íî. Êâàðòèðû 3-êîìíàòíûå
7
308.
Ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå áûòîâîé òåõíèêè. Óñëóãè
15
124.
Ñäàì. Äîëãîñðî÷íî. Êâàðòèðû 4-êîìíàòíûå
7
309.
Ñïðîñ. Áûòîâàÿ òåõíèêà
............................
15
125.
Ñäàì. Äîëãîñðî÷íî. Êâàðòèðû
7
321.
Òåëåâèçîðû
.......................................
15
126.
Ñäàì. Äîëãîñðî÷íî.
Êîìíàòû.........................
7
322.
DVD. Âèäåîìàãíèòîôîíû. Äîìàøíèå êèíîòåàòðû
15
127.
Ñäàì. Äîëãîñðî÷íî. Êâàðòèðû è êîìíàòû. Ïðî÷èå
âàðèàíòû
323.
Âèäåîêàìåðû
......................................
15
7
324.
Ìóçûêàëüíûå öåíòðû, ìàãíèòîëû, àêóñòèêà
15
131.
Ñäàì. Ïîñóòî÷íî. Êâàðòèðû
8
327.
Àóäèî-, âèäåîòåõíèêà. Äðóãîå
.......................
15
132.
Ñäàì. Ïîñóòî÷íî. Êâàðòèðû
8
328.
Ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå àóäèî-, âèäåîòåõíèêè. Óñëóãè
15
133.
Ñäàì. Ïîñóòî÷íî. Êâàðòèðû
3-êîìíàòíûå..............
8
329.
Ñïðîñ. Àóäèî-, âèäåîòåõíèêà
15
136.
Ñäàì. Ïîñóòî÷íî. Êîìíàòû
8
331.
Ìîáèëüíûå
òåëåôîíû..............................
15
137.
Ñäàì. Ïîñóòî÷íî. Êâàðòèðû è êîìíàòû. Ïðî÷èå
âàðèàíòû
..........................................
8
332.
Ñìàðòôîíû. Êîììóíèêàòîðû.
15
141.
Ñíèìó. Êâàðòèðû 1-êîìíàòíûå
8
333.
Êàðòû ïàìÿòè. Áàòàðåè. Ãàðíèòóðû. Àêñåññóàðû
15
142.
Ñíèìó. Êâàðòèðû 2-êîìíàòíûå
8
337.
Ìîáèëüíûå òåëåôîíû è óñòðîéñòâà. Äðóãîå
15
146.
Ñíèìó.
Êîìíàòû.....................................
8
351.
Òåëåôîíû.
Ðàäèîòåëåôîíû.........................
15
147.
Ñíèìó. Êâàðòèðû è êîìíàòû. Ïðî÷èå âàðèàíòû
8
353.
Ôàêñû
............................................
15
151.
Ïðîäàæà. Îôèñíûå
ïîìåùåíèÿ.......................
8
354.
Òåëåôîííûå ñòàíöèè. Îáîðóäîâàíèå
15
152.
Ïðîäàæà. Òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ.......................
8
357.
Òåëåôîíèÿ. Ñðåäñòâà ñâÿçè. Äðóãîå
15
161.
Ïðîäàæà. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ. Êîìïëåêñû
8
358.
Ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå òåëåôîíèè, ñðåäñòâ ñâÿçè.
163.
Ïðîäàæà. Îòäåëüíî ñòîÿùèå çäàíèÿ
8
Óñëóãè
15
165.
Ïðîäàæà. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä êîììåð÷åñêóþ
çàñòðîéêó
359.
Ñïðîñ. Òåëåôîíèÿ. Ñðåäñòâà ñâÿçè
15
9
361.
Êîìïüþòåðû.......................................
15
167.
Ïðîäàæà. Äðóãèå îáúåêòû êîììåð÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ
9
362.
Êîìïëåêòóþùèå....................................
16
171.
Àðåíäà. Îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
9
366.
Èãðîâûå ïðèñòàâêè è àêñåññóàðû
16
172.
Àðåíäà. Òîðãîâûå ïîìåùåíèÿ
9
371.
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
..........................
16
174.
Àðåíäà. Îáúåêòû ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ
9
372.
Êîïèðû. Ïðåçåíòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå. Îðãòåõíèêà . 16
176.
Àðåíäà. Ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ
9
375.
Ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû..............................
16
181.
Àðåíäà. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ.
9
377.
Êîìïüþòåðû. Ïðîãðàììû. Îðãòåõíèêà. Äðóãîå
16
187.
Àðåíäà. Äðóãèå îáúåêòû êîììåð÷åñêîãî
9
378.
Ðåìîíò, îáñëóæèâàíèå êîìïüþòåðîâ, îðãòåõíèêè.
191.
Ïðîäàæà. Äîìà. Äà÷è.
Êîòòåäæè.......................
9
Óñëóãè ............................................
16
192.
Ïðîäàæà. Çåìåëüíûå
ó÷àñòêè........................
10
379.
Ñïðîñ. Êîìïüþòåðû. Ïðîãðàììû. Îðãòåõíèêà
16
193.
Ïðîäàæà. Äîìà. Äà÷è. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Ïðî÷èå
381.
Öèôðîâàÿ ôîòîòåõíèêà è
16
âàðèàíòû
.........................................
11
382.
Ïëåíî÷íàÿ ôîòîòåõíèêà è îïòèêà
16
195.
Êóïëþ. Äîìà. Äà÷è. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè
11
383.
Îïòèêà
............................................
16
196.
Àðåíäà. Äîìà. Êîòòåäæè. Äà÷è
.......................
11
387.
Äðóãàÿ ôîòîòåõíèêà, îïòèêà
.........................
16
198.
Àðåíäà. Äîìà. Äà÷è. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Ïðî÷èå
389.
Ñïðîñ. Ôîòîòåõíèêà.
Îïòèêà.........................
16
âàðèàíòû
.........................................
11
399.
Ñïðîñ. Ýëåêòðîíèêà.
Êîìïîíåíòû....................
16
199.
Ñíèìó. Äîìà. Äà÷è. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè
11
АВТО МОТО. ТРАНСПОРТ
РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
401.
Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè
..............................
16
201.
Äâåðè. Ïåðåãîðîäêè
................................
11
402.
Âíåäîðîæíèêè
.....................................
16
202.
Îêíà. Áàëêîíû.
Ëîäæèè.............................
11
404.
Ïðèöåïû. Àâòîäîìà
................................
16
203.
Æàëþçè. Ðîëåòû
...................................
11
407.
Äðóãèå ëåãêîâûå àâòîìîáèëè
16
205.
Âîðîòà. Çàáîðû.
Îãðàæäåíèÿ........................
11
409.
Ñïðîñ. Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè
16
217.
Äðóãèå èçäåëèÿ è
êîíñòðóêöèè.......................
11
411.
Ìîòîöèêëû. Ìîïåäû
...............................
16
219.
Ñïðîñ. Ãîòîâûå èçäåëèÿ è êîíñòðóêöèè
11
414.
Çàï÷àñòè ê ìîòîöèêëàì è ìîïåäàì
16
221.
Ñàíòåõíèêà. Âîäîñíàáæåíèå
........................
11
421.
Ãðóçîâèêè
.........................................
16
222.
Îòîïëåíèå.
Ãàçîñíàáæåíèå..........................
11
422.
Àâòîáóñû. Ìèêðîàâòîáóñû
16
224.
Ýíåðãîñíàáæåíèå. Îñâåùåíèå. Ýëåêòðîòåõíèêà
12
423.
Ñïåöàâòîòåõíèêà. Ïðèöåïû
16
225.
Áåçîïàñíîñòü. Àâòîìàòèêà
12
424.
Ñåëüõîçòåõíèêà. Òðàêòîðû
..........................
16
227.
Äðóãèå èíæåíåðíûå ñèñòåìû,
12
425.
Âîäíûé, àâèà-, æ/ä òðàíñïîðò
17
229.
Ñïðîñ. Èíæåíåðíûå ñèñòåìû. Êîììóíèêàöèè
12
231.
Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû
12
427.
Äðóãîé êîììåð÷åñêèé
òðàíñïîðò.....................
17
232.
Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû
............................
12
429.
Ñïðîñ. Êîììåð÷åñêèé
òðàíñïîðò.....................
17
239.
Ñïðîñ. Ñòðîèòåëüíûå è îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû
12
431.
Äåòàëè êóçîâà
.....................................
17
241.
Ðó÷íîé èíñòðóìåíò
.................................
13
432.
Ñòåêëà. Îïòèêà
.....................................
17
242.
Ýëåêòðè÷åñêèé
èíñòðóìåíò..........................
13
433.
Äâèãàòåëü. Òðàíñìèññèÿ. Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà
.........
17
243.
Èíâåíòàðü. Ìåõàíèçìû
.............................
13
434.
Õîäîâàÿ. Ðóëåâîå óïðàâëåíèå. Òîðìîçíàÿ ñèñòåìà
17
244.
Êîíòåéíåðû. Âàãîí÷èêè. Áûòîâêè
13
441.
Äèñêè. Øèíû
......................................
17
246.
Ñïåöîäåæäà
.......................................
13
444.
Àóäèî-, âèäåîòåõíèêà. Ýëåêòðîíèêà
17
249.
Ñïðîñ. Èíñòðóìåíòû. Ìåõàíèçìû. Èíâåíòàðü
13
446.
Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû. Àâòîõèìèÿ
17
251.
Ïðîåêòèðîâàíèå. Äèçàéí
............................
13
451.
Çàï÷àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè ïî
17
252.
Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû
..............................
13
457.
Äðóãèå çàï÷àñòè, ïðèíàäëåæíîñòè, ðàñõîäíûå
254.
Îòäåëî÷íûå
ðàáîòû................................
13
ìàòåðèàëû
17
256.
Êîìïëåêñíûå
óñëóãè................................
13
459.
Ñïðîñ. Çàï÷àñòè. Ïðèíàäëåæíîñòè. Ðàñõîäíûå
257.
Äåìîíòàæ. Óáîðêà. ×èñòêà
...........................
13
ìàòåðèàëû
17
258.
Äðóãèå ñòðîèòåëüíûå, ðåìîíòíûå óñëóãè
13
462.
Ðåìîíò äâèãàòåëÿ, òðàíñìèññèè, òîïëèâíîé ñèñòåìû
17
466.
Ðåìîíò ñàëîíà. Ñòåêëà. Îïòèêà
17
МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР. ХОЗЯЙСТВО
478.
Îáîðóäîâàíèå è ìàòåðèàëû äëÿ
17
261.
Ãîñòèíàÿ. Ïðèõîæàÿ
................................
14
491.
Ïðîäàì ãàðàæè, ñòîÿíêè
17
262.
Êóõíÿ. Ñòîëîâàÿ
...................................
14
492.
Ñäàì. Ãàðàæè.
Ñòîÿíêè..............................
17
263.
Âàííàÿ êîìíàòà
....................................
14
495.
Ãàðàæè. Ñòîÿíêè. Ïðî÷èå âàðèàíòû
17
264.
Ñïàëüíÿ...........................................
14
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
265.
Äåòñêàÿ
...........................................
14
266.
Êàáèíåò. Îôèñ
.....................................
14
“Çà
13
271.
Øêàôû. Ïîëêè. Ñòåëëàæè
...........................
14
ДАЛЕЕ В ЗЕЛЁНОЙ ЧАСТИ
272.
Ñòîëû. Ñòóëüÿ
.....................................
14
273.
Ìÿãêàÿ ìåáåëü
.....................................
14
Ìåáåëü è èíòåðüåð â öâåòå................................
275.
Äà÷íàÿ
ìåáåëü.....................................
14
Ðàáîòà. Ó÷åáà ............................................
277.
Äðóãàÿ ìåáåëü
.....................................
14
Óñëóãè ..................................................
278.
Èçãîòîâëåíèå, ðåìîíò ìåáåëè. Óñëóãè
14
Îäåæäà. Îáóâü. Äåòñêèå òîâàðû ...........................
279.
Ñïðîñ. Ìåáåëü
.....................................
14
Òóðèçì. Ñïîðò. Óâëå÷åíèÿ.................................
281.
Øòîðû. Êîâðû.
Òêàíè...............................
14
Îáùåíèå. Çíàêîìñòâà. Ñîîáùåíèÿ .........................
282.
Ïîñòåëüíîå
áåëüå..................................
14
Òîâàðû. Îáîðóäîâàíèå. Ìàòåðèàëû........................
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß óë. Ïîëòàâñêèé Øëÿõ, 56, 7 ýò., ñò.ì. "Þæíûé âîêçàë" ò.: 097-943-12-84, 050-302-30-99, 712-52-81 Ñàéò:
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß
óë. Ïîëòàâñêèé Øëÿõ, 56, 7 ýò., ñò.ì. "Þæíûé âîêçàë"
ò.: 097-943-12-84, 050-302-30-99, 712-52-81
Ñàéò: batrina.ho.ua
E-mail: batrina@ukr.net

Óâàæàå ìàÿ Åëåíà Ôåäî ðîâ íà. Ìíå 62 ãîäà è ÿ ÿâëÿ þñü ïåíñèî íåð êîé. Ó ìåíÿ åñòü ñáåðêíèæ êè ÑÑÑÐ. Íåäàâ íî óñëû øà ëà, ÷òî ïðåçè äåíò ßíóêî - âè÷ ðå øèë âû ïëà òèòü âêëà äû ïî ýòèì êíèæ êàì. ß îáðà òè ëàñü â Îùàäáàíê, íî ìíå ñêàçà ëè, ÷òî äå- íåã ìíå íå âû äàäóò, ò.ê. ÿ íå âíåñëà ñâîè äàí íûå â ñïè ñêè, êî ãäà âû ïëà ÷è âà ëè ýòè êîì ïåí ñà öèè â ïåð âûé ðàç â 2008 ã. Ïðàâû ëè îíè? Òàòüÿíà Åãîðîâíà.

Óâà æàå ìàÿ Òàòü ÿ íà Åãî ðîâ íà. Äà, äåé ñò âè òåëü íî, ñó ùå ñò âó åò Ïî ñòà íîâ ëå íèå Êà áè íå òà Ìè íè ñò ðîâ Óê- ðàèíû ¹ 346 îò 23 àï ðåëÿ 2012 ã, ñîãëàñ íî êîòî ðîìó ãðà æ äà íå Óê ðàè íû èìå þò ïðà âî ïî ëó ÷èòü êîì ïåí ñà öèè çà îáåñ öå íåí íûå äå íåæ íûå âêëà äû ïî ñáåð êíèæ êàì ÑÑÑÐ. Íî, êàê è âñå â íàøåì ãîñó äàð ñò âå, äàííîå Ïî- ñòà íîâëå íèå ñîäåð æèò ìíîãî «Íλ äëÿ òåõ, êòî ýòè âêëà äû õî ÷åò ïî ëó ÷èòü. Çäåñü ñó ùå ñò âó þò ìíî ãî ÷èñ- ëåííû å îãðà íè ÷å í èÿ, îòíî ñè òåëü íî ñðîêîâ âêëàäà, êî- ëè ÷å ñò âà êíè æåê, à òàê æå ìàñ ñà òðå áî âà íèé ê ïðî öå äó - ðå ïî ëó ÷å íèÿ êîì ïåí ñà öèé. Äî ñëîâ íî öè òè ðóþ ïî ëî æå- íèå ýòî ãî Ïî ñòà íîâ ëå íèÿ: «Êà áè íå òó Ìè íè ñò ðîâ Óê ðàè- íû ïðî âåñ òè ñ 1 èþíÿ 2012 âû ïëà òó ãðà æ äà íàì Óê ðàè íû êîì ïåí ñà öèè ïî òåðü îò îáåñ öå íè âà íèÿ äå íåæ íûõ ñáå - ðå æå íèé, âëî æåí íûõ äî 2 ÿí âà ðÿ 1992 ã. â ó÷ ðå æ äå íèÿ Ñáå ðå ãà òåëü íî ãî áàí êà ÑÑÑÐ. Âû ïëà òû îñó ùå ñò âèòü òåì âêëàä ÷è êàì, ñâå äå íèÿ î êî òî ðûõ ïî ñî ñòîÿ íèþ íà 1 ÿí âà ðÿ 2012 ã. áûëè âíå ñå íû â èí ôîð ìà öè îí íî-àíà ëè- òè ÷å ñêîé ñèñ òå ìû "Ðå åñòð âêëàä ÷è êîâ ñáå ðå æå íèé ãðà- æ äàí" è íå ïîëó ÷èâøèõ â òå÷å íèå 2008 ãîäà êîì ïåíñà - öèþ ïî òåðü îò îáåñ öå íè âà íèÿ äå íåæ íûõ ñáå ðå æå íèé, â ïðå äå ëàõ îñ òàò êà ïðî èí äåê ñè ðî âàí íî ãî âêëà äà, íî íå áî ëåå 1000 ãðè âåí íà îä íî ãî âêëàä ÷è êà. Òàê æå êîì ïåí- ñà öèè âû ïëà ÷è âà þò ñÿ íà ñëåä íè êàì âêëàä ÷è êîâ, óìåð - øèõ â 2005 - 2011 ãîäàõ, êîòîðûå íå ïîëó ÷èëè êîìïåí ñà - öèþ ïîòåðü îò îáåñöåíèâàíèÿ äåíåæíûõ ñáåðåæåíèé â òå÷åíèå 2005 - 2009 ãîäîâ, à òàêæå óìåðøèõ â 2012 ãîäó â ïðåäåëàõ îñòàòêà ïðîèíäåêñèðîâàííîãî âêëàäà, íî íå áîëåå 500 ãðèâåí».

Ñëå äî âà òåëü íî, áîëü øàÿ ÷àñòü òåõ âêëàä ÷è êîâ, êî- òî ðûå íå îáðà òè ëèñü â Îùàäáàíê äî 01.01.2012 ãîäà ñâî èõ êîìïåí ñà öèé ñ 01.06.2012 ã. íå ïîëó ÷àò. Íå ïîëó - ÷àò ñâî èõ êîìïåí ñà öèé è òå, êòî ïîëó ÷èë 1000,00 ãðí â 2008 ãîäó. Äëÿ ïî ëó ÷å íèÿ äå íåæ íûõ âû ïëàò ãðà æ äà íàì Óê ðàè íû, êî òî ðûì òàêè «ïî ñ÷à ñò ëè âè ëîñü» ïî ïàñòü â

÷èñ ëî òåõ, êòî ìî æåò ïðå òåí äî âàòü íà âû ïëà òó íå îá õî - äè ìî áó äåò ïðîé òè ïðî öå äó ðó, ñî ñòîÿ ùóþ èç 2õ ýòà ïîâ. Äëÿ òîãî ÷òî áû ïî ëó ÷èòü êîì ïåí ñà öèþ, íå îá õî äè ìî ñíà ÷à ëà ïðîé òè òàê íà çû âàå ìóþ àê òóà ëè çà öèþ äàí íûõ, äëÿ ýòî ãî çà ïîë íèòü ñïå öè àëü íóþ ôîð ìó â ðàç äå ëå «Èí ôîð ìà öèÿ äëÿ âêëàä ÷è êîâ Ñáåð áàí êà áûâ øå ãî ÑÑÑл íà ñàéòå Îùàäáàí êà èëè æå ïîçâî íèòü íà «ãîðÿ - ÷óþ òå ëå ôîí íóþ ëè íèþ». Ïðîé äÿ ýòó ïðî öå äó ðó, âêëàä- ÷èê óçíà åò äàòó è âðåìÿ, êîãäà åìó íóæ íî îáðà òèòü ñÿ â îò äå ëå íèå Îùàä áàí êà, âçÿâ ñ ñî áîé êñå ðî êî ïèþ ïàñ- ïîð òà, èäåí òè ôè êà öè îí íî ãî êîäà è îðè ãè íàë ñáåð êíèæ- êè, äëÿ îôîðì ëå íèÿ ïëà ñòè êî âîé êàð òû, íà êî òî ðóþ è ïå ðå ÷èñ ëÿò êîì ïåí ñà öèþ. Àê òóà ëè çè ðó þò âêëàä ÷è êîâ ïî âîçðàñ òíîìó ïðèçíà êó : 80 ëåò è áîëåå - ñî 2 ïî 20 àï- ðåëÿ; 70-79 ëåò - ñ 21 àïðå ëÿ äî 20 ìàÿ; 60-69 ëåò - ñ 21 ìàÿ äî 20 èþíÿ; 50-59 ëåò - ñ 21 èþíÿ äî 20 èþëÿ; äî 50 ëåò - ñ 21 èþëÿ. Òåõ, êòî íå ïðîøåë àêòóàëèçàöèþ, îïîçäàë, ïðîñðî÷èë ñðîêè èëè íå ÿâèëñÿ â Îùàäáàíê ó óñòàíîâëåííîå âðåìÿ â Îùàäáàíêå îáñëóæèâàòü íå áóäóò. Íî âûå ñïè ñêè íà âû ïëà òû áó äóò îôîðì ëÿòü ñÿ ñ 01.09.2012 ãîäà, îä íà êî êî ãäà áó äóò òà êèå âû ïëà òû îñó- ùåñò â ëÿòü ñÿ íà «ãîðÿ ÷åé ëèíèè » íå ñîîá ùè ëè – ñîîò - âåòñò âóþ ù èõ ñâåäå íèé ïîêà íåò.

Îá ðà ùàé òåñü çà ïðà âî âîé ïî ìî ùüþ! Ìû âñå ãäà ðàäû Âàì ïîìî÷ü!

êîíñóëüòàíò àäâîêàò, òðåòåéñüêèé ñóäüÿ ÁÀÒ ÐÈ ÍÀ ÅËÅÍÀ Ô¨ ÄÎÐÎÂÍÀ
êîíñóëüòàíò
àäâîêàò,
òðåòåéñüêèé ñóäüÿ
ÁÀÒ ÐÈ ÍÀ
ÅËÅÍÀ
Ô¨ ÄÎÐÎÂÍÀ
2 ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü ¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. 284. Ñâåòèëüíèêè. ×àñû.................................
¹571
¹571

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ÏÐÈ¨Ì ÏËÀÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ: Ò. 369-15-66 – ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÕÀÐÜÊÎÂÀ, Ò. 0-2-369-15-66 – ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü 3
¹ 22/571
3 – 9 èþíÿ 2012 ã.
ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü
3
www.ppfkrona.com.ua, ¹00705, Ëþä ìè ëà ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Íèêîëàåâíà Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., Êè ðîâà óë., 26 êâ.ì,
www.ppfkrona.com.ua,
¹00705, Ëþä ìè ëà
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Íèêîëàåâíà
Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., Êè ðîâà óë., 26 êâ.ì, ìà -
ëî ãàá., 3/9 ýò., ïîë íûé êà ïèò. ðå ìîíò, âñòð. êóõ-
Ï.Ïîëå, Äå ðåâÿí êî óë., 3/5 ýò., êèð ïè÷.,
31/17/6 êâ.ì, æè ëîå ÷èñ òîå ñî ñòîÿ íèå, ðÿ äîì
íÿ,
øêàô-êóïå,
áðîí.
äâåðü,
ì/ï îêíà.
ò.093-511-63-81,
ò.050-274-30-96,
101.
îñ òà íîâ êà, ìà ãà çè íû, 37000 ó.å. ò.758-22-44,
ww.ppfkrona.com.ua, ¹00787
ò.066-956-46-26
ÏÐÎÄÀÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Öå ëè íî ãðàä ñêàÿ óë., ä.48, íî âî ñòðîé, îò 53
êâ.ì, îò 5148 ãðí. çà 1 êâ.ì, ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå
ïëà òèò. ò.750-67-66, ò.066-109-26-26,
www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé
Íîâûå äîìà
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
Àëåêñååâêà, Ï.Ïîëå
ïð-ò Ãàãàðèíà, Îäåññêàÿ
Êîñèî ðà ïð., íî âî ñòðîé, 3/9 ýò., 47 êâ.ì, äîì
êèð ïè÷., õî ðî øàÿ èí ôðà ñòðóê òó ðà, òðàíñ ïîðò -
íàÿ ðàç âÿç êà, ðÿ äîì Ìà ñåëü ñêî ãî ñò.ì., øêî ëà,
ä/ñàä, ìà ãà çè íû, 36000 ó.å. ò.759-46-67,
ò.097-290-40-80
Àëåê ñå åâ êà, 8/9 ýò., ÷èñ òàÿ, àê êó ðàò íàÿ, ðÿ -
äîì øêîëà, ñà äèé, çå ëå íûé óþò íûé äâîð, çà -
êðû òûé ïîäú åçä, õî ðî øèé òîðã. ò.757-25-96,
Ãà ãà ðè íà ïð., ä.62, ñ/ì Ïîð òàë, 3/9 ýò., ïîëü -
êà,
áåç
áàë êî íà, æè ëîå ñîñò., ñâî áîä íà.
Í.Äîìà. Êâàð òè ðó â íî âî ñòðîå ïî öåíå çà -
ñòðîé ùè êà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò.
ò.764-82-33, ò.067-578-10-34
ò.750-67-66,
ò.066-109-26-26,
ò.050-529-80-42
Àëåê ñå åâ êà. Êâàð òè ðó â íî âî ñòðîå ïî öåíå
çà ñòðîé ùè êà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò.
ò.750-67-66,
ò.066-109-26-26,
www.ppfkrona.com, ðàç äåë Íîâîñòðîé
Ãà ãà ðè íà ïð., ðàé îí Þæ íî ïðåêò íîé óë., íà -
ïðîòèâ “Ìåò ðî”, 2/5 ýò., êèðï., 27.7 êâ.ì, æè ëîå
ñî ñòîÿ íèå, óäîá íîå ìå ñòî ðàñ ïî ëî æå íèå, ðÿ -
äîì òðàíñ ïîðò. ò.099-014-39-72,
www.ppfkrona.com.ua ¹ 00735
www.ppfkrona.com, ðàç äåë Íîâîñòðîé
Í.Äîìà, Ñòà äè îííûé ïð., 4/5 ýò., êèðï., äî
ñò.ì.Ì.Æó êî âà 5 ìèí., æè ëîå ñîñò., 31000 ó.å.,
òîðã. ò.093-566-00-40, Ñåðãåé Âàëåðü å âè÷,
www.ppfkrona.com.ua ¹00783

Àëåê ñå åâ êà, îñò. Ñîë íå÷ íàÿ, ëåñ íàÿ ñòîðî - íà, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, 32/17/7 êâ.ì, ïî ìå íÿ íû òðó áû, ñ÷åò ÷è êè, áû ñòðîå îôîðì ëå íèå! Ðàé îí ñ õî ðî øî ðàç âè òîé èí ôðà ñòðóê òó ðîé.

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., 2 ìèí, 9/10 ýò., áû ñò ðî ïðî äàì, ýëèò íûé íî âî ñòðîé, â öåí òðå, ñòðî èò. ñî ñòîÿ íèå, ïðå êðàñ íûé âèä èç îêíà, ïàð êè, òðàíñ ïîðò, ìà ãà çè íû, âñå ðÿ äîì, äîì ñäàí.

Í.Äîìà, óë.Ñëèíü êî, 5/5 ýò., õî ðîøåå æè ëîå ñîñò., 26000 ó.å. ò.761-90-08, ò.067-992-21-85, Ìàê ñèì, Íà òà ëüÿ

ò.050-303-16-55,

ò.093-761-69-17,

ò.762-94-27, ò.050-502-68-22

Ñ.Àð ìèè ñò.ì., 5 ìèí., Îùåïêî âà óë., 4/5 ýò.,

ò.093-248-44-67

Íîâîñåëîâêà

www.ppfkrona.com.ua. ¹00793

Îäåñ ñêàÿ, ïð.Ãà ãà ðè íà, 174/4, 1/9 ýò. âû ñî -

ï.Æóêîâñêîãî, Æóðàâëåâêà,

êîñì. ðåìîíò, ñâå æèå îáîè, ïëèò êà, áàë êîí îá -

Àëåê ñå åâ êà, îñò."Òî ïî ëåê", ñò.ì."Àëåê ñå åâ ñêàÿ" ðÿ äîì, 4/12 ýò., 33/17/7 êâ.ì, êîñ ìå òè ÷å ñêèé ðå -

êèé, ÷åø êà, æèë. ñîñò., ñ/ì “Êëàññ”, 33000 ó.å. ò.750-69-87, ò.097-364-53-85

øèò, íî âûå òðó áû, ñàí.òåõ íè êà. Ïîäú åçä íà êîäå, ðÿ äîì øêîëà, 31000 ó.å. ò.050-566-42-61,

ìîíò, áàë êîí çà ñòåê ëåí, 37000 ó.å.

Àëåê ñå åâ êà, îñò. Øêîëü íàÿ, ëåñ íàÿ ñòîðî -

Àëåê ñå åâ êà, ïð.Ïî áå äû, 53-á, ÆÊ “Ìîëî -

Øèøêîâêà

Ìîñ êà ëåâ êà, 1/2 ýò., îáù. 29 êâ.ì, æèë. 17

ò.067-723-88-45, ò.063-427-34-76

Æó êîâ ñêî ãî, îòë. êâ-ðà â ñòðîÿ ùåì ñÿ äîìå, àê öè îí íàÿ öåíà, âû áîð ýòà æåé. ò.762-91-58,

êâ.ì, Í=3 ì, âñå êîìì-öèè öåíòðàëü íûå, áîé-

ëåð,

áû ñò ðàÿ

ïðî äà æà,

19500

ó.å.

íà, 3/9 ýò., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, ëåñ íàÿ ñòîðî íà,

ò.050-323-98-90

ò.050-615-39-54, ò.097-042-57-39

 

òîëü êî ïðî äà æà. Ïî ìîùü â êðå äè òî âà íèè. ò.751-21-56, ò.066-768-40-40, Òàòüÿíà

äåæ íûé ãî ðîäîê”, íîâî ñòðîé, îò 35 êâ.ì, îò 5000 ãðí./êâ.ì. Ïîêó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò

Øèø êîâ êà, 5/9 ýò., ÕÀÈ 5 ìèí., 32/16/6 êâ.ì., òðóáû íî âûå, áàë êîí çàñò., æè ëîå ñîñò., òåë., èí òåð íåò, ðÿ äîì øêîëà, 37000 ó.å., òîðã. ò.775-05-46, ò.050-194-76-37

Ïàâëîâêà, Èâàíîâêà, Ñîðòèðîâêà

ò.750-67-66,

ò.066-109-26-26,

Êîííûé ðûíîê,

 

Êîòëî â à óë., 3/5 ýò., îáû÷ íîå æè ëîå ñîñò.

www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íî âî ñòðîé

ò.063-522-68-58, ò.097-994-33-79

Àëåê ñå åâ êà, ïð.Ïî áå äû, 66-ë, îò 38 êâ.ì. Öåíà 6200 ãðí./êâ.ì. ÀÍ Êðî íà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèê òîð Âà ñèëü å âè÷ www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íî - âî ñòðîé

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì., ñòà ëèí êà, 1 ìèí. ìåò ðî, âûñ. 3 ì., 39/19/8 êâ.ì., êàï. ðå ìîíò êóõ- íè, ì/ïë., âñòð. êóõíÿ, áàë êîí çàñò., ñ/ó ðàçä., 45000 ó.å. ò.050-775-06-10, ò.751-26-57

Êëî÷ êîâ ñêàÿ/23 Àâ ãó ñòà, êëóáíûé äîì, 4 ýòà æà, 2/4 ýò., 48 êâ.ì., àâ òî íîì. îòîïë., ïàð êîâ - êà, 39000 ó.å. ò.752-60-76, ò.067-717-82-94,

ïð-ò Ìîñêîâñêèé

Âîñ ñòà íèÿ ïë. Êâàð òè ðó â íî âî ñòðîå ïî öåíå çà ñòðîé ùè êà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò.

ò.750-67-66,

ò.066-109-26-26,

www.ppfkrona.com, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Âîñ ñòà íèÿ ïë. ñò.ì., 45 êâ.ì, ñäàí íûé íî âî - ñòðîé, óë.Ìà ëè íîâ ñêàÿ, 19. ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèê òîð

Êîâ òó íà óë., óëó÷ø. ïëà íè ðîâ êè, 9/10 ýò., 41/20/9 êâ.ì, îòë. ñî ñòîÿ íèå, äîê-òû ãî òî âû. Öåíà ñíè æå íà. ò.757-30-99, ò.050-663-80-56

¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü 3 www.ppfkrona.com.ua, ¹00705, Ëþä

Ñó õóì ñêàÿ óë., â ñòðîÿ ùåì ñÿ 19-ýòàæ íîì

äîìå, îò 48 êâ.ì, öåíà 1 êâ.ì îò 5830 ãðí. Ïîêó - ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò. ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèê òîð, www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Ñàëòîâêà, Ñ.Ñàëòîâêà

50 Ëåò ÂËÊÑÌ ïð., ä.61, ÆÊ “Êâàð òåò”, îò 38 êâ.ì, îò 5095 ãðí./êâ.ì. Ïîêó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà - òèò ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íî âî ñòðîé

522

ì/ð-í,

ñò.ì.Ñòó äåí ÷å ñêàÿ,

Ïåñ êè,

Áëþõå ðà óë., ä.11, 6/12 ýò., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå,

êóõíÿ 7,5 êâ.ì, áàë êîí çà ñòåê ëåí, ðÿ äîì ëåñ,

ðåêà

áå ðåì

çà äà òîê.

ò.756-20-43,

ò.050-103-35-72,

Íà òà ëüÿ,

www.ppfkrona.com.ua ¹ 00527

522

ì/ð-í,

óë.Ã.Òðóäà, ïîëü êà, ì/ï îêíà,

ïëèò êà, áàë êîí çà ñòåê ëåí, 43000 ó.å., òîðã.

ò.757-95-11, ò.093-574-00-94

 

606 ì/ð-í, ïð.Òðàê òî ðî ñòðîè òå ëåé, 134, 8/9 ýò., ÷åøêà, â æè ëîì ñî ñòîÿ íèè, ì/ï îêíà, ðÿ äîì äåò. ñàä, øêî ëà, ðû íîê, òðàíñ ïîðò, óäîáíîå ìå - ñòî ðàñ ïî ëî æå íèå, 32000 ó.å., òîðã. ò.755-27-92,

ò.097-294-87-28

 

Áëþõå ðà óë., óëó÷ø. ïëà íèð., 7/9 ýò., 37/17/9

êâ.ì., 2 ëîäæèè ïî 5 êâ.ì., ñ/ó ðàçä., áîëü øîé êî -

ðèäîð,

íå

óãë.,

áåç

ïîñð.,

37000 ó.å.

ò.067-573-51-60

 

Ê.Óáî ðå âè ÷à

óë., 533

ì/ð-í,

3/5

ýò., êîì.

ðàçä., êàï. ðåì. 80 %, âñòð. êóõíÿ, èìï. ñ/òåõ,

ì/ï îêíà, øêàô-êó ïå, ðÿ äîì øêîëà, ñà äèê,

38000

ó.å. ò.050-401-45-33, ò.067-572-25-51

Ïî çíàí ñêàÿ óë., 8/9 ýò., 33 êâ.ì., ÷åø êà, íî -

âàÿ ñòî ëÿð êà, íî âàÿ ñ/ò, áàë êîí çà ñòåê ëåí, óòå - ï ëåí, ñ/ó ðàçä., ïëèò êà, æè ëîå ñîñò., çàõî äè è

æèâè,

33000 ó.å. ò.093-283-97-36,

ò.097-290-40-80

 

Ñàë òîâ êà, 524 ì-ð/í, Ãâ.Øè ðîíèí öåâ óë., ðàé îí Îêåà íà, 6/9 ýò., â õîð. æè ëîì ñîñòîÿ íèè, 38/17/8 êâ.ì, ñ/ó ñî âìåù., íîâûå òðóáû, ñ÷åò ÷è - êè, áîëü øàÿ êóõ íÿ, ëè íî ëå óì, áàë êîí çà ñòåê - ëåí, îêíà âî äâîð, 10 ìèí îò ìåò ðî, ðÿ äîì øêî ëà, ä/ñàä. Íå äî ðî ãî. ò.066-229-44-21,

ò.063-454-23-39

 

Ñàë òîâ êà, 604 ì/ð-í, ïð.Òðàê òî ðî ñòðîè òå - ëåé, íàïðî òèâ Äâîð öà Ïèîíå ðîâ, 5/5 ýò., êîñ ìå - òè÷. ðå ìîíò, 30000 ó.å., òîðã. ò.050-590-90-14

Ñàë òîâ êà. Êâàð òè ðó â íî âî ñòðîå ïî öåíå çà - ñòðîé ùè êà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò.

ò.750-67-66,

 

ò.066-109-26-26,

www.ppfkrona.com, ðàç äåë Íîâîñòðîé

 

Ñàë òîâ êà, Ñàë òîâ ñêîå Øîñ ñå, 73-ã, íî âî - ñòðîé, îò 35 êâ.ì. Öåíà îò 4600 ãðí./êâ.ì. ÀÍ Êðî íà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèê òîð Âà ñèëü å âè÷ www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Ñàë òîâ êà, ñò.ì.Ã.Òðó äà, ñðî÷ íî, 1/12 ýò., ÷åø êà, êðàñ íàÿ ëè íèÿ, êàï. ðå ìîíò, îòë. æè ëîå

ñîñò.,

áå

ðåì

çà äà òîê,

äîê.

ãî òî âû.

ò.063-522-68-58, ò.066-757-00-07

 

Ñàë òîâ êà, óëó÷ø. ïëà íèð., áîëüøàÿ êóõíÿ, ð-í 8-ãî õ/ç-äà, 6/9 ýò., 39,4/89/8,5 êâ.ì., æè ëîå

ñîñò., îòë. òè õèé ð-í, ðàç âè òàÿ èí ôðà ñòðóê òó ðà,

32000

ó.å., òîðã. ò.050-775-06-10, ò.751-26-57

Ñàë òîâ êà, ýêñ êëþç. ïëà íèð., 51/26/8,9 êâ.ì, Í=2,8 ì, ñ/ó 6 ì, â æèëîé êîìí. êàï. ðå ìîíò, ëîä æèÿ 7 êâ.ì, çà ñòåêë., ïëàñò., êî ðè äîð 9 êâ.ì, ñâîé òàì áóð. 35000 ó.å. ò.050-775-06-10, ò.751-26-57, ßíà

Ñ.Ñàë òîâ êà, óë.Ãâ.Øè ðî íèí öåâ, 10/16 ýò., ÷èñ òàÿ, àê êó ðàò íàÿ, óþò íàÿ, çà êðû òûé ÷èñ òûé ïîäú åçä, çå ëå íûé äâîð, ñâî áî äåí. ò.757-25-96,

ò.050-529-80-42

Òðàê òî ðî ñòðîè òå ëåé ïð., 103 ã, â ñäàí íîì íî âî ñòðîå, îò 42 êâ.ì, 5900 ãðí./êâ.ì, òîðã, ïîêó - ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò. ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèê òîð Âà ñèëü å âè÷ www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Õ.Ãîðà, Áàâàðèÿ, Çàëþòèíî

Õ.Ãîðà, 4/9 ýò., ÷åø êà, 32/17/7 êâ.ì., áàë êîí çàñò., ÷èñ òàÿ, äî êó ìåí òû ãî òî âû, òîëü êî ïðî äà - æà, âñå âû ïè ñà íû, 36000 ó.å., òîðã. ò.761-98-40,

ò.093-980-54-52

Õ.Ãîðà. Êâàð òè ðó â íî âî ñòðîå ïî öåíå çà - ñòðîé ùè êà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò.

ò.750-67-66,

ò.066-109-26-26,

www.ppfkrona.com, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Õ.Ãîðà, Ëå íèí ñêàÿ ñòî ðî íà, 8/9 ýò., 25,5/12,6/6,8 êâ.ì, æè ëîå ñî - ñòîÿ íèå, êóõ íÿ, áîé ëåð, ñòè ðàëü - íàÿ, êîí äèöèî íåð, 42000 ó.å., òîðã. Õ.Ãîðà, Îê òÿáðü ñêàÿ ñòî ðî íà, 8/9 ýò. êèðï. äîìà, 28,5/14,6/6,0 êâ.ì, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, òå ëå ôîí, êëà- äîâ êà, ëîä æèÿ, ðÿ äîì äåò ñàä, øêî - ëà, ìåò ðî, 40000 ó.å., òîðã. ò.742-38-12, ò.096-485-84-37

Õ.Ãîðà, ñòà ëèí êó, æ/á, 47,5/28/12 êâ.ì, êîì. ðàçä., îò ëè÷ íîå æèë. ñîñò., ìå áåëü, âñòð. êóõíÿ,

ñî âðåì. ïëèò êà íà êóõíå è ñ/ó, ìåò ðî 5 ìèí.,

Ìà ëàÿ Äà íè ëîâ êà, 3/5 ýò., 30 êâ.ì, íå óãëî - âàÿ, êèðï. äîì, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, 18500 ó.å., òîðã. ò.761-04-49, ò.067-376-34-49

Ïàâ ëîâ êà, 33/17/7 êâ.ì., æèëîå ñîñò., îòë. ïîä õîäèò ïîä âàø ðå ìîíò, îêíà âî äâîð, ðÿ äîì Âîñ òîðã, äåò. ñàä, øêî ëà, ïàð êî âàÿ çîíà, 30000 ó.å. ò.050-775-06-10, ò.751-26-57, ßíà

Ïàâ ëîâ êà, 5/9 ýò., êèðïè÷ íûé äîì, 36/19/6,5 êâ.ì., õî ðîøèé ðåìîíò, îáîè ïîä ïîêðà ñêó, ñîâð. ïëèò êà â ñ/ó è íà êóõíå, êîâðî ëèí, âñòð. êóõ íÿ, áîé ëåð, øêàô-êó ïå. ò.050-775-06-10,

ò.751-26-57

 

Ïî êî òè ëîâ êà. 3/5 ýò., êèðï., 31/18/6 êâ.ì, æè- ëîå ñî ñòîÿ íèå, ì/ï îêíà, áðîí. äâåðü, øêî ëà,

äåò.ñàä

ðÿ äîì,

19000

ó.å.,

ôîòî

www.xan.com.ua

 

¹200013.

ò.758-22-44,

ò.066-956-46-26

 

Ñëà òè íî, 1/2 ýò., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, öåíòð

ïî ñåë êà,

7000

ó.å.,

õîð. òîðã, ïîä ðîá íåé ïî

ò.097-157-98-90, ò.099-142-33-01

 

Ñëà òè íî. 1-êîì. êâ-ðó, 33 êâ.ì., èí äè âèä. îòîïë., óäîá ñò âà, ñë.ÿìà, æè ëîå ñîñò., òðàíñï. 5 ìèí., 15000 ó.å., òîðã. ò.098-393-41-58, ò.093-262-27-05, Åëå íà

Ñëà òè íî, 1 êîì íà òà 24 êâ.ì, êóõíÿ, 13,2/10,2 êâ.ì + êëà äîâ êà, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, ãàç ðÿ äîì, ïå÷ íîå îòî ïëå íèå, àñ ôàëü òè ðîâ. ïîäú åçä, ðÿ - äîì ïàðê, ìà ãà çèí, øêî ëà, äåò. ñàä, åñòü âîç - ìîæí. ñäå ëàòü ïðè ñòðîé êó., òð-ò 5 ìèí, 7000 ó.å. ò.067-991-69-51, ò.063-895-86-75

Ñî ëî íè öåâ êà.

1-êîì.

êâ-ðó,

3

îñò.

ñò.ì.Õ.Ãîðà 7 êì., óëó÷ø. ïëà íèð., 37/19/8,6 êâ.ì, êàï. ðå ìîíò, âñòð. êóõíÿ, áîé ëåð, ëà ìè íàò,

âõî äè

è

æèâè, öåíà äîã. ò.783-77-14,

ò.093-946-81-68, www.ppfkrona.com.ua ¹ 00778

Ñî ëî íè öåâ êà.

1-êîì.

êâ-ðó,

3

îñò.

ñò.ì.Õ.Ãîðà 7 êì, 35/18/8 êâ.ì, óëó÷ø. ïëà íèð., ç/á, áîé ëåð.ñ÷åò ÷è êè, ì/ï îêíà, õîð. æè ëîå ñîñòîÿíèå0, òîëü êî ïðî äà æà, 25000 ó.å., òîðã. ò.783-77-14, ò.093-946-81-68, www.ppfkrona.com.ua ¹ 00770

45000

ó.å. ò.050-401-45-33, ò.067-572-25-51

 

Ñî ëî íè öåâ êà. 1-êîì. êâ-ðó, ñð÷î íî, ñíè æåí -

Õ.Ãîðà ñò.ì., Ëå íèí ñêàÿ ñòî ðî íà, 2/12 ýò., ÷åø êà, Åëè çà ðî âà óë., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, ñâî -

 

íûå öåíû, â ñäàí íîì îòàïë. íî âî ñòðîå, 3 îñò.ñò.ì.Õ.Ãîðà 7 êì, 48,9/20/12 êâ.ì, êèðï., ñòå -

áîä íà,

òîëü êî

ïðî äà æà. ò.755-48-41,

íû, ìåñòî ñó ïåð, âñå ðÿ äîì, 27000 ó.å., òîðã.

ò.066-750-17-85

 

ò.783-77-14,

ò.067-685-27-53,

 

www.ppfkrona.com.ua ¹00779

 
 

ÕÒÇ, Ðîãàíü

 

Äðóãèå ãîðîäà Óêðàèíû

Âîñ òî÷ íûé, 3/9 ýò., Ìîõíà ÷àí ñêàÿ óë., æè -

ëîå ñî ñòîÿ íèå, øêî ëà, ä/ñàä, ìíî ãî òðàíñ ïîð -

 

Ãå íè ÷åñê. 1-êîì. êâ-ðó, Õåðñîí ñêàÿ îáë., íà áåðå -

òà, 29900 ó.å. ò.096-417-54-55, ò.066-823-96-08

ãó Àçîâ ñêî ãî ìîðÿ, 5/5 ýò., ãà çè ôè öèð., ñâî áîä íà.

 

ò.068-830-39-39

 

Ãî ðè çîíò, 7/9 ýò., ðåìîíò, ì/ïë., ñòîëÿð êà äå ðå âî, ñàí òåõ íè êà, ïðî âîä êà, âñå íî âîå, êîí - äè öèî íåð, ñïóò íè êî âîå ÒÂ, ðÿ äîì òðàíñ ïîðò, øêî ëà ñ áàñ ñåé íîì, äåò. ñàä, 40500 ó.å., òîðã.

 

ßëòà. 1-êîì. êâ-ðó, ð-í íèæ íåé äîðî ãè, îáù. 30 êâ.ì, ïàð êî âàÿ çîíà, íî âî ñòðîé, øè êàð íûé âèä íà ìîðå, ïîä îò äåëêó , 10 ìèí./ïåø êîì äî ìîðÿ.

ò.095-714-94-98, ò.063-205-68-67

 

45000

ó.å. ò.098-389-53-24

Ïðî ëå òàð ñêàÿ

ñò.ì., 20

ìèí.,

3/4

ýò.,

38

êâ.ì, êóõíÿ 9 êâ.ì, âñòð. êóõíÿ, êàï. ðåìîíò, ñà -

 

102.

 

äèê,

øêî ëà,

òðàíñ ïîðò,

19900

ó.å.

ò.096-417-54-55, ò.066-823-96-08

 

Ïðî ëå òàð ñêàÿ ñò.ì., 20 ìèí., 3/4 ýò., êàï. ðå-

 

ÏÐÎÄÀÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ìîíò,

ñàäèê,

øêî ëà,

òðàíñ ïîðò,

20000

ó.å.

ò.096-417-54-55, ò.066-823-96-08

Ðî ãàí ñêàÿ óë., ñòðîÿ ùèé ñÿ íî âî ñòðîé, îò

ïëà òèò. ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèê òîð,

 

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

35 êâ.ì, îò 4200 ãðí. çà 1 êâ.ì, ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå

Àëåêñååâêà, Ï.Ïîëå

www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

 

Ðî ãàíü. Êâàð òè ðó â íî âî ñòðîå ïî öåíå çà -

ò.750-67-66,

ò.066-109-26-26,

www.ppfkrona.com, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Öåíòð, Íàãîðíûé ðàéîí

 

Àëåê ñå åâ êà,

13/16

ýò., ÒÎ ïî ëåê, êàï.

ðå -

ñòðîé ùè êà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò.

ìîíò â êóõíå, ì/ï îêíà, áðî íè ðîâ. äâåðü, 2 áàë -

êî íà

çà ñòåê ëå íû. ò.050-775-06-10,

ò.751-26-57, ßíà

Àëåê ñå åâ êà, 3/9 ýò., õî ðîøåå ñîñò., òîëü êî ïðî äà æà, ëåñ íàÿ ñòî ðî íà, îñò.Øêîëü íàÿ,

 

51000

ó.å. ò.751-21-56, ò.066-768-40-40

 

Êëî÷ êîâ ñêàÿ óë., 5/10 ýò., óëó÷ø. ïëà íè ðîâ - êè, 38/20/9 êâ.ì., íî âûé äîì, õîð. æè ëîå ñî ñòîÿ - íèå, ò.752-60-76, ò.067-717-82-94, www.ppfkrona.com.ua, ¹00766, Ëþä ìè ëà Íè êî -

Öåíòð. Êâàð òè ðó â íî âî ñòðîå ïî öåíå çà -

Àëåê ñå åâ êà, 4/16 ýò., 47500 ó.å., õîðî øåå æè ëîå ñîñò., áàë êîí çàñò., áðîí. äâåðü, ïëèò êà, ðÿ äîì òðàíñï. â ëþ áîé êî íåö ãî ðîäà, òîðã. ò.050-775-06-10, ò.751-26-57

ëà åâ íà

ñòðîé ùè êà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò.

Àëåê ñå åâ êà, 5/12 ýò., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, ì/ïà îêíà, ïëèò êà, õó äî æåñòâ. ïàð êåò, ÿäîì îñ òà íîâ - êà, îêíà âî äâîð, 47500 ó.å. ò.050-775-06-10,

ò.750-67-66,

 

ò.066-109-26-26,

ò.751-26-57, ßíà

www.ppfkrona.com, ðàç äåë Íîâîñòðîé

 

Àëåê ñå åâ êà, â 16 ýò. äîìå, õî ðîøåå æè ëîå

 

ñîñò., äîì êåðàì çè ò îáå òîí, êîîïå ðà òèâ, òîëü -

 

Õàðüêîâñêàÿ îáë.

 

êî ïðî äà æà. ò.751-21-56, ò.066-768-40-40,

Òàòüÿ íà

 

Áóäû. Ïðè ãî ðîä Õàðü êî âà. 1-êîì. êâ-ðó, ïîä ñå ëå -

 

Àëåê ñå åâ êà, îñò.Ñîë íå÷ íàÿ, íå ëåñ íàÿ ñòî -

íèå,

28

êâ.ì,

â

Öåí òðå.

8000

ó.å.,

òîðã.

ò.099-222-82-05, ò.067-573-51-60

 

ðî íà, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, ïàð êåò, ñ÷åò ÷è êè íà õî- ëîä íóþ è ãîð. âîäó, 2 áàëå îíà, 55000 ó.å., òîðã.

Äåð ãà ÷è. 1-êîì. êâ-ðó, 4/9 ýò., 33 êâ.ì, ÷åø êà,

23500

ó.å., òîðã. ò.761-04-49, ò.067-376-34-49

Äåð ãà ÷è. 1-êîì. êâ-ðó, óë.Ñà äî âàÿ, 4/9 ýò., 33

êâ.ì, ÷åø êà, ãîð. âîäà, ÷èñ òàÿ, ñâåò ëàÿ, óäîá-

 

ò.050-775-06-10, ò.751-26-57, ßíà

Àëåê ñå åâ êà, ïð.Ïî áå äû, 53-á, ÆÊ “Ìîëî - äåæ íûé ãî ðîäîê”, íîâî ñòðîé, äî 72 êâ.ì, îò

5000 ãðí./êâ.ì. Ïîêó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò

íîå ìå ñòî, ðÿ äîì ä/ñàä, øêî ëà, òðàíñ ïîðò, ñî - ñíî âûé áîð, 23500 ó.å., òîðã. ò.761-04-49,

ò.067-376-34-49

ò.750-67-66,

ò.066-109-26-26,

www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Àëåê ñå åâ êà, ïð.Ïî áå äû, 66-ë, îò 38 êâ.ì.

Àëåê ñå åâ êà, ñ äè çàé íåð ñêèì ðå ìîí òîì, 8/!6

Êà çà ÷üÿ

Ëî ïàíü.

1-êîì.

êâ-ðó,

40

êì îò

Öåíà 6200 ãðí./êâ.ì. ÀÍ Êðî íà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ

Àëåê ñåâ êè, 37/19,5/6,5 êâ.ì, áàë êîí 3,3 êâ.ì, çà - ñòåê ëåí, ñ/ó ñî âìå ùåí, ãàç ïî ñ÷åò ÷è êó, âîäà, êà íàë. öåíòð., êâàðò ïëà òà 18 ãðí./ìåñ., ó÷-ê 15 ñîò., øêî ëà, ìà ãà çèí, ä/ñàä, æè âî ïèñ íîå ìå ñòî, 2 ìèí. òðàíñ ïîðò, 5400 ó.å., òîðã. ò.097-481-60-90, ò.050-837-99-38

Êðàñ íî ãðàä. 1-êîì. öåíòð., 2/5 ýò. êèðï., 32/17/7 êâ.ì., öåíà äîã. ò.716-63-82, ò.066-056-73-31

íå ïëà òèò ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèê òîð Âà ñèëü å âè÷ www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

ýò., ð-í Êëàñ ñà, êóõíÿ-ñòó äèÿ, óâåëè ÷åí ñ/ó (âñå óçà êî íå íî), äî ðî ãèå è êà ÷åñòâ. ìà òå ðèà ëû, íà - òÿæíû å ïîòîë êè , îñòà åò ñ ÿ ìåáåëü. ò.050-775-06-10, ò.751-26-57, ßíà

Ìà ëàÿ Äà íè ëîâ êà. 1-êîì. êâ-ðó, 30 êâ.ì., êîì íàòà 17,6 êâ.ì., êóõíÿ 6,4 êâ.ì., íî âàÿ ñ/ò, ïëèò êà, õî ðîøåå æè ëîå ñîñò., 27000 ó.å. ò.093-480-34-52, ò.050-740-94-48, Ëèäà

Àëåê ñå åâ êà, Òî ïî ëåê, íå ëåñ íàÿ ñòî ðî íà, 7/9 ýò., îêíà âî äâîð, 1 ìèí äî îñ òà íîâ êè, âî äâî ðå äîìà øêîëà è ä/ñàä, ðÿ äîì ìåò ðî,

 

53000

ó.å., òîðã. ò.050-775-06-10, ò.751-26-57,

Ìà ëàÿ Äà íè ëîâ êà. 1-êîì. êâ-ðó, 35.5 êâ.ì., ðåìîíò 2008 ã., íî âàÿ ñàí.òåõ íè êà, îêíà, ïëèò - êà, îòä. âõîä îáøèò ñàé äèí ãîì. Ðÿäîì ìàãà çèí, òðàíñ ïîðò, ä/ñàä, 21500 ó.å. ò.093-480-34-52, ò.050-740-94-48, Ëèäà

Ìà ëàÿ Äà íè ëîâ êà. 1-êîì. êâ-ðó, 38 êâ.ì., ñ/ó ñîâì., èí äè âèä. îòîïë., ñòÿæ êà ïîëà, áàë êîí çàñò., ì/ïë., íîâàÿ ñ/ò, ñòîëÿð êà èç íà òóð. äåðå - âà, áðîí. äâåðü, ñâå æèé ðå ìîíò, âîçì. ïðî äà æà

ñ íî âîé ìå áå ëüþ, 30000 ó.å. ò.093-480-34-52,

ò.050-740-94-48, Ëèäà

¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü 3 www.ppfkrona.com.ua, ¹00705, Ëþä

ßíà

Àëåê ñå åâ ñêàÿ ñò.ì., 5/12 ýò., 2 ìèí. ìåò ðî, ëåñ íàÿ ñòî ðî íà, êðà ñè âûé âèä èç îêíà, ì/ïë., áðîí. äâåðü, íî âûå áà òà ðåè, 45/30/7 êâ.ì., áàë - êîí çàñò., 53000 ó.å. ò.050-775-06-10,

ò.751-26-57

Àëåê ñå åâ ñêàÿ ñò.ì., íî âî ñòðîé, 55 êâ.ì, åâ - ðîðå ìîíò, áîëüø àÿ ëîäæè ÿ, èìïîðò . ñàí.òåõ- íèêà, âñòð. ìåáåëü, ñòîë ÿðêà, òåõíè ê à. Çàõî äè

è æèâè. Ðÿäîì ìåòðî. Íåäî ðî ã î.

ò.099-932-15-04, ò.063-454-23-39

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì., 10 ìèí., 5/5 ýò., êèðïè ÷, êîìíà òû ñìåæí î-ïàðàë ë åëüíû å, æè - ëîå ñî ñòîÿ íèå, 42000 ó.å. ò.755-92-07, ò.050-303-14-62, Ëàðè ñ à Èâàíîâíà

Ï.Ïîëå, 44 êâ.ì., 3/5 ýò., æè ëîå ñîñò., ñò.ì.23

Àâ ãó ñòà,

öåíà

ñíè æå íà. ò.762-91-58,

ò.050-323-98-90

Ï.Ïîëå, “Òðè óìô”, íî âî ñòðîé, ðå ìîíò, âñòðî åí íàÿ êóõ íÿ, ñâî áîä íà, 70 % çà ñå ëåí, 110000 ó.å. ò.761-49-09, ò.050-935-52-50, Ìàê- ñèì, Íàòàëüÿ

Ï.Ïîëå, óë.Äå ðå âÿí êî, ä.4, õðó ùåâ êà, ñ ðå - ìîí òîì, îáù. 46 êâ.ì, 2/5 ýò., ñìåæ íî-ïà ðàëë., îáù. 46 êâ.ì, ïàðêåò, ì/ï îêíà, ñ/òåõ, ïëèò êà. ò.764-82-33, ò.067-578-10-34

Ñîá ñò âåí íèê. Ïðîäàì íà ïð.Ëå - íè íà 2-êîì. êâ-ðó, 60 êâ.ì., 3/5 ýè., ñòà ëèí êà, æ/á ïå ðå êðû òèÿ, åâ ðî ðå- ìîíò. ò.066-939-47-53

ïð-ò Ãàãàðèíà, Îäåññêàÿ

Ãà ãà ðè íà ïð.

ñò.ì., â íî âî ñòðîå, 9/10 ýò.,

îáù.

84

êâ.ì, åâ ðî ðå ìîíò. ò.750-62-58,

ò.050-598-57-51

 

Îäåññêàÿ , 25 ìèí. îò Ãà ãà ðè íà ñò.ì., ìà ëî - ãàá., 3/5 ýò., 32/12+7/6 êâ.ì, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, ì/ï îêíà, áðîí. äâåðü, ñ÷åò ÷è êè, ýêî íîì. âà ðè -

àíò

äëÿ

ñå ìüè

ñ

ðå áåí êîì, 19000 ó.å.

ò.758-22-44, ò.066-956-46-26

Êîííûé ðûíîê,

ïð-ò Ìîñêîâñêèé

Àð òå ìà, Äè çåëü íàÿ óë., 4/4 ýò., êèðï., 56 êâ.ì, â õîð. ñî ñòîÿ íèè, ì/ï îêíà, ïëèò êà. Íå äî - ðîãî. ò.099-014-39-72, www.ppfkrona.com.ua ¹

00731

 

Ìå òàë ëèñò ñòà äè îí,

 

ñäàì ñâîþ, íà âðå ìÿ ×Å, êâàðòè - ðó, 2 êîìíà òû, òè õèé äâîðèê äî ñòà äèî íà Ìå òàë ëèñò ïåø êîì äå- ñÿòü ìè íóò. Ïî ìîùü â ïî êóïêå áè ëå òîâ íà âñå õàðü êîâ ñêèå ìàò - ÷è. Ãèáêèå öåíû. Àãåí òàì äàæå íå äóìàòü î çâîíêå.

ò.050-635-35-83

 

Ìî ñ êîâ ñêèé ïð., íî âî ñòðîé ñäàí, çà ñå ëåí, ïð.Ìîñ êîâ ñêèé, 131 Â, 72/39/12 êâ.ì, 7 ýò., íå òîð öå âàÿ, ïðî âîä êà, äâå ëîä æèè, ñòðî èò. ðå - ìîíò. ò.750-67-66, ò.066-109-26-26

Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., óë.Äåð æà âèí ñêàÿ, 7/9 ýò., ÷åø êà, ì/ï îêíà, ñ/ó ñîâìåù., ïëèò êà, æè ëîå ñî - ñòîÿ íèå. ò.762-94-27, ò.067-197-92-14

 

Íîâûå äîìà

Êîñèî ðà ïð., 3/9 ýò., íî âî ñòðîé, êàï. ðå ìîíò,

64

êâ.ì,

äâîð

çà êðûò,

46000

ó.å.

ò.063-273-01-80,

 

ò.761-80-01,

www.ppfkrona.com.ua ¹00785

Í.Äîìà, 4/5 ýò., ð-í Êîì ìóíàëü íî ãî ðûí êà, áåç ðå ìîí òà, òðàíñ ïîðò ðÿ äîì, äåò. ñàä, øêî ëà, ñ/ì, 33000 ó.å. ò.063-522-73-63, ò.098-466-89-38

Í.Äîìà, Ì.Æó êîâà ñò.ì.-2 ìèí., Ìåæëàó êà óë., 2/5 ýò., êèð ïè÷., 45/30/7 êâ.ì., äè çàé íåðñêèé

åâ ðî ðå ìîíò. 50000 ó.å. ò.097-431-62-09, Òàòüÿíà

Í.Äîìà, Îëèì ïèé ñêàÿ óë., 11/23 ýò., íî âî - ñòðîé, ïå ðå ïëà íè ðîâ êà óçà êî íå íà, 64/18/33 êâ.ì- ñòó äèÿ. Ñòÿæ êà ïîä îò äå ëî÷ íûå ðà áî òû. Äîì ñäàí, îõ ðàíà, 3 ëèô òà. 55000 ó.å. ò.097-431-62-09, Òàòüÿíà

Í.Äîìà, Ñà äî âûé ïðî åçä óë., 5/5 ýò., ðå ìîíò

êðû øè, 42/28/6 êâ.ì., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, ì/ï

îêíà, íî âàÿ âõîä íàÿ äâåðü. Íå óã ëî âàÿ, 33000 ó.å. ò.097-431-62-09, Òàòüÿíà

Ñ.Àð ìèè ñò.ì., 10 ìèí./ïåø êîì, 4/5 ýò., êèðï., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, íî âûå îêíà, áðîí. äâåðü, êèðïè÷., êîì. ðàç äåëü íûå. ò.761-90-08, ò.067-992-21-85, Ìàê ñèì, Íàòàëüÿ

 

Íîâîñåëîâêà

Ãîëüä áåð ãîâ ñêàÿ öåð êîâü, 2/2 ýò. îòä.

âõîä, õî ðîøåå æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, 46 êâ.ì, êîì.

ðàçä., ëåò íÿÿ êóõíÿ, 31000 ó.å. ò.752-71-72,

ò.050-652-87-30

 

Ìîñ êà ëåâ êà, 1/2 ýò., 38 êâ.ì, êîñì. ðå ìîíò,

ãà ðàæ, 25000 ó.å. ò.756-93-52, ò.752-84-51

 

Øåâ ÷åí êî ç-ä, Íî âî æà íî âî, óë.Âëà ñåí êî,

1âûñ./14 ýò., êèðï., 60 êâ.ì., ëîä æèÿ 7 êâ.ì., ïî -

ãðåá,

35000

ó.å.,

òîðã. ò.764-95-87,

ò.095-603-24-67

 
 

Ñàëòîâêà, Ñ.Ñàëòîâêà

606 ì/ð-í, ñò.ì.Ã.Òðó äà, âïåðâûå, 5/9ýò.,

ïîëü êà, ì/ïî êíà, áðîí. äâ. ëà ìè íàò, âñòðî åí íàÿ

êóõíÿ, 48500 ó.å., ïîêó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò. ò.755-38-45, ò.050-571-40-22

607 ì/ð-í, 2/5 ýò., ïå ðåêð.Áëþõå ðà/Ãâ.Øè ðî - íèí öåâ, æè ëîå ñîñò., 37000 ó.å. ò.756-20-43, ò.050-103-35-72, www.ppfkrona.com.ua ¹00791, Íàòà ëüÿ

607 ì/ð-í, 3/12 ýò., ì/ï îêíà, áàë êîí çà ñòåê - ëåí, îá øèò, ñâî áîä íà, äîê-òû ãî òî âû, 43000 ó.å. ò.756-20-43, ò.050-103-35-72, Íà òà ëüÿ, www.ppfkrona.com.ua ¹ 00565

8-é õëå áî çà âîä, áåç ðå ìîí òà, êèðïè÷. äîì, 1/9 ýò., êîì íà òû ðàç äåëü íûå, ñ áàë êî íîì,

34500

ó.å. Ñî òðóä íè ÷àþ! ò.067-952-09-09,

ò.066-144-16-86, Âèêòîð

Áà ðà áà øî âà ñò.ì., ñ êàï. ðå ìîí òîì, â êèðï. äîìå, 2-ÿ îñ òàí. îò ñò.ì.Áà ðà áà øî âà, âû ñî êèé 1 ýò., âî äâîðå ãà ðàæ, óþò íûé äâîð, äîñ òîé íûå

ñî ñå äè, öåíà íèæå ðû íî÷ íîé. ò.099-925-59-30

Èí òåð íà öèî íà ëèñò ÌÆÊ, ñäàí íûé, çàñå - ëåí íûé, óñ òî ÿâ øèé ñÿ äîì ñ êà ïèò. ðå ìîíò, ìå- áåëü, òåõíè êà, 1/5 ýò., 63 êâ.ì, 74500 ó.å. ò.755-38-45, ò.050-571-40-22, xan.com.ua ¹ ÐÊ

220190

Ñàë òîâ êà. 605 ì/ð-í, Ëþ áà âà, Òè ìó ðîâ öåâ óë., 3/5 ýò., êîì íà òû ðàç äåëü íûå, æè ëîå ñî - ñòîÿ íèå, 36000 ó.å., òîðã. ò.093-566-00-40, www.ppfkrona.com.ua, ¹00618, Ñåð ãåé Âàëåðüåâè÷

Ñàë òîâ êà, 6/16 ýò., íî âî ñòðîé, äîì ñäàí 67 êâ.ì., çà ñå ëåí, ëèô òû ðà áî òà þò, òñðî èò. ñîñò., ïå ðå ãî ðîä êè, òå ï ëî ñ÷åò ÷è êè, 51000 ó.å. ò.757-25-96, ò.050-529-80-42

Ñàë òîâ êà, âå ëè êî ëåï íàÿ êâ-ðà, íî âî ñòðîé ñäàí, ñò.ì.Àê.Ïàâ ëî âà, 78/25/16 êâ.ì., êóõíÿ 14

êâ.ì., îò ëè÷ íûé åâ ðî ðå ìîíò 2011 ã.â., 79000

ó.å., òîðã. ò.783-77-14, ò.093-946-81-68, www.ppfkrona.com.ua, ¹00639

Ñàë òîâ êà, Ñàë òîâ ñêîå Øîñ ñå, 73-ã, íî âî - ñòðîé, îò 35 êâ.ì. Öåíà îò 4600 ãðí./êâ.ì. ÀÍ Êðî íà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèê òîð Âà ñèëü å âè÷ www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Ñàë òîâ ñêîå øîñ ñå, 34000 ó.å. ò.757-95-11,

ò.050-956-62-25

Òðàê òî ðî ñòðîè òå ëåé ïð., 103 ã, â ñäàí íîì íî âî ñòðîå, îò 42 êâ.ì, 5900 ãðí./êâ.ì, òîðã, ïîêó -

¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü 3 www.ppfkrona.com.ua, ¹00705, Ëþä

ÏÐÈ¨Ì ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ Ñ 8 ÄÎ 20 ÷. ÏÎ ÒÅË. 73-888-88

4 ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü ¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã.
4
ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü
¹ 22/571
3 – 9 èþíÿ 2012 ã.
4 ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü ¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ÏÐÈ¨Ì ÏËÀÒÍÛÕ

¹ 22/571

3 – 9 èþíÿ 2012 ã.

ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü

5

¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü 5 ïà òåëü ÀÍ
¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü 5 ïà òåëü ÀÍ

ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò. ò.750-67-66,

ò.066-109-26-26,

Âèê

òîð

Âà ñèëü å âè÷

www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Òðàê òî ðî ñòðîè òå ëåé ïð., 103Ã, íî âî ñòðîé ñäàí, äîêó ìåíòû, îáù. ïë. 74 êâ.ì, ñäåëà íà ñòÿæ êà ïîëà, ðàç âîä êà ýëåê òðè÷., øòó êà òóð êà, ñ/ó è êóõíÿ. ò.050-303-81-26, Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà

Ñî ëî íè öåâ êà. 2-êîì. êâ-ðó, 64 êâ.ì, â ñäàí - íîì îòà ï ëèâ. íîâî ñòðîå, 3 îñò.ñò.ì.Õ.Ãîðà 7 êì, øòó êà òóð êà, ýëåê òðè÷., ñ÷åò ÷è êè, 40000 ó.å, òîðã. ò.783-77-14, ò.067-685-27-53, www.ppfkrona.com.ua ¹00127

Äðóãèå ãîðîäà Óêðàèíû

Õ.Ãîðà, Áàâàðèÿ, Çàëþòèíî

Âî ëî äàð ñêî ãî óë., ïë. 54 êâ.ì, æèë. 38 êâ.ì, ãàç, âîäà, òåë., êà íà - ëè çà öèÿ (öåíòð), ñà ðàé, ïî ãðåá, ð-í

óë.Âî ëî äàð ñêî ãî, 47000 ó.å.

Òðàê òî ðî ñòðîè òå ëåé ïð., ä.79/42, ð-í Ëþ - áà âû, çà ñå ëåí íûé íî âî ñòðîé, 8/9 ýò., 65/38/11 êâ.ì, ñòðî èò. ðå ìîíò, 54500 ó.å. ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèêòîð

Õ.Ãîðà, Áàâàðèÿ, Çàëþòèíî

Ãå íè ÷åñê. 2-êîì. êâ-ðó, Õåðñîí ñêàÿ îáë., íà áåðå - ãó Àçîâñêî ãî ìîðÿ, 3/3 ýò., âñå óäîá ñò âà, ãàðàæ, äî ìîðÿ 2 ìèí. ò.068-275-72-62

ò.097-368-87-24, ò.370-58-31

Çà ëþ òè íî, ñ ýëå ãàíò íûì êà ïðå ìîí òîì, êèðï. äîì, 2/5 ýò., ñâî áîä íà, äî êó ìåí òû ãî òî âû, 60/40/6 êâ.ì, òè õèé óþòíûé äâîð, øêîëà, ñà äèê, ðû íîê, ðÿ äîì òðàíñ ïîðò, äîñ òîé íûå ñî ñå äè.

  • 103. ò.099-925-59-30

Òè òà ðåí êîâ ñêèé ïåð., 1/16 ýò., ðå øåò êè íà

Áà âà ðèÿ, 37/17/14 êâ.ì, ðàç - äåëüíûå + ãà ðàæ, 3 ôàçû, 30 êâ.ì, òðàíñ ïîðò, åñòü ñàä, 1/2, 35 000 ó.å.

ÏÐÎÄÀÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ò.066-948-30-76

Áà âà ðèÿ, ñðî÷ íî, 1âûñ./5 ýò., êðóã 27 òðîëë., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, åñòü ïî ãðåá, 30500 ó.å., òîðã. ò.067-122-91-61, ò.050-327-25-07, ñðî÷ íî

Âî ëî äàð ñêî ãî óë., 1/2 âûñ., æ/á, 50/18+14/8 êâ.ì., êîì íàòû ðàçä., êàï. ðå ìîíò, ì/ïë., íî âàÿ ñòî ëÿð êà, ñ/ò, ïðî âîä êà, íî âàÿ äó áî âàÿ êó õîí - íàÿ ìå áåëü, òðàíñ ïîðò ðÿ äîì, ñâî áîä íà, 40000 ó.å. ò.098-564-03-01, ò.096-366-82-92

Çà ëþ òè íî, 1/5 ýò., 44 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì., ì/ïë., êîì íàòû ðàçä., ðå ìîíò, íî âàÿ ñ/ò, ñâî -

áîä íà,

43000

ó.å., òîðã. ò.098-564-03-01,

ò.096-366-82-92

Çà ëþ òè íî, 1/9 ýò., ñðî÷ íî, 2-ñòî ðîí íÿÿ, 50/16+14,5/6,5 êâ.ì, êî ðèä. - 7, ïàð êåò, 2 áàë êî - íà, ñ÷åò ÷è êè, ñâîé òàì áóð, ðåøåò êè. 40500 ó.å. ò.751-41-58, ò.097-715-76-63

Ïîë òàâ ñêèé øëÿõ, ð-í Äîìà îôè öå ðîâ, ñðî÷ íî, 2/3 ýò., æ/á ïå ðåêð., âûñ. 3 ì, 50/19+11/7,5 êâ.ì., òåë., êà áåëü íîå, 34900 ó.å., òîðã. ïî ñðåä íè êè -íå áåñ ïî êîé òå! ò.756-46-68, ò.067-951-27-29, ôîòî íà www.xian.com.ua ¹

Àëåêñååâêà, Ï.Ïîëå

Àëåê ñå åâ êà, 96/58/12 êâ.ì, ñäàí íûé çà ñå -

ëåí íûé

íî âî ñòðîé,

ñòðî èò.

ðå ìîíò.

ò.750-67-66, ò.066-109-26-26

Àëåê ñå åâ êà, ïð.Ïî áå äû, 66-ë, äî 80 êâ.ì. Öåíà 6200 ãðí./êâ.ì. ÀÍ Êðî íà. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèê òîð Âà ñèëü å âè÷ www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Àëåê ñå åâ ñêàÿ óë., 2/2 ýò., 62/47/7,1 êâ.ì, ì/ï îêíà, êóõíÿ-ñ òóäèÿ, áîëü øàÿ âàí íàÿ êîì., ñ/ó ðàçä. ò.063-641-70-44, ò.099-203-51-49

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì., ñòà ëèí êà, 2/5 ýò., æèë. ñîñòîÿ íèå, íå òîðöå âàÿ, îá ùàÿ ïë. 78 êâ.ì, 97000 ó.å., ïîìîùü â îôîðìë. êðåä. ò.751-25-16, ò.050-303-81-26, Åëå íà Àëåê ñàí ä - ðîâ íà

Êëî÷ êîâ ñêàÿ/23 Àâ ãó ñòà, êëóá íûé äîì, 198 êâ.ì., 3 óðîâ íÿ, èí òå ðåñ íàÿ ïëà íèð., èí äè âèä. îòîïë., 2-õ ñòîð., ãàðàæ, ñâîé äâîð, 125000 ó.å.,

òîðã. ò.752-60-76, ò.067-717-82-94,

Ï.Ïîëå, óë.Ñòàðèö êî ãî, 9, 8/9 ýò., îáù. 65 êâ.ì, 2 áàë êî íà, íå óãëî âàÿ, áåç ðå ìîí òà, 59500 ó.å. ò.755-92-07, ò.050-303-14-62, Ëà ðè ñà Èâàíîâíà

ïð-ò Ãàãàðèíà, Îäåññêàÿ

  • 21 www.ppfkrona.com.ua, ¹00773

Õ.Ãîðà, áû ñò ðî, 2 ìèí îò ìåò ðî, êèð ïè÷., 47 êâ.ì, ñî âðå ìåí íûé êà ïèò. ðå ìîíò, êóõ íÿ-ñòó- äèÿ, âñòð. ìå áåëü, ñâî áîä íàÿ, 45000 ó.å., òîðã. ò.098-564-03-01, ò.096-366-82-92

Õ.Ãîðà ñò.ì., 1/9 ýò., 48 êâ.ì., ì/ïë., êîì íàòû ðàçä., íå óã ëî âàÿ, ðå ìîíò. ò.098-564-03-01,

ò.096-366-82-92

ÕÒÇ, Ðîãàíü

Çó áà ðå âà óë., 35. Âíè ìàíèå! Äëÿ âàñ! 9/9, òðåõ ýòàæ. Äîá ðîò íàÿ ñòî ëÿð êà, èí òå ðåñ íûé ïî òî ëîê, ëåïêà, áð. äâåðü. Áàë êîí çà ñòåê - ëåí. Êâàð òè ðà î÷åíü ñâåò ëàÿ. Áî - íóñ - ãàð äå ðîá íàÿ êîì íà òà. Äî êó - ìåí òû ãî òî âû. 39500 ó.å, òîðã.

ò.099-098-13-21

Ðî ãàí ñêèé æ/ì, ë. Çó áà ðå âà-35, 9/9, òå õý òàæ. Äîá ðîò íàÿ ñòî ëÿð êà, èí òå ðåñ íûé ïî òî ëîê, ëåï êà, áð. äâåðü. Áàë êîí çà ñòåê ëåí. Êâàð òè ðà î÷åíü ñâåò ëàÿ. Áå ðåì çà äà òîê. 39500 ó.å, òîðã. Áî íóñ - 5 êâ.ì.

ò.050-300-71-71

Ðî ãàí ñêèé æ/ì, íî âî ñòðîé, 2/9 ýò., 54 êâ.ì, ñòðî èò. ñî ñòîÿ íèå, 34000 ó.å. ò.096-417-54-55,

ò.066-823-96-08

ÕÒÇ,

2

ìèí.

îò

ìåò ðî,

1/1

ýò., êèðïè÷.,

40/31/8.5 êâ.ì., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, 25000 ó.å. ò.097-431-62-09, Òàòü ÿ íà

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., 1/2 ýò., ð-í Ìÿñî êîì áè -

íà òà, 55 êâ.ì, ãà ðàæ, ïî ãðåá, 31000 ó.å.

ò.761-90-08, ò.067-992-21-85, Ìàê ñèì, Íàòàëüÿ

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., ïë.Ðóä íå âà, áû ñò ðî ïðî - äàì, íîâî ñò ðîé, 9/10 ýò., ñâîáîä íàÿ ïëàíè ðîâ - êà, 90 êâ.ì, ïðåêðàñ íîå ìåñò îðàñ ïî ëî æ åíèå, äîêó ìåí òû ãîòî âû , äîì ñäàí. ò.762-94-27,

ò.050-502-68-22

Êîííûé ðûíîê,

ïð-ò Ìîñêîâñêèé

Àð òå ìà,

ñòà ëèí êà,

2/5

ýò.,

îáù. 68.4

êâ.ì+òåð ðà ñà 25 êâ.ì, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, ñâî -

áîä íà, 63000 ó.å., ôîòî íà ñàé òå www.old.proconsul.com.ua ¹ 1575. Âïåð âûå â ïðî äà æå. ò.751-25-16, ò.050-303-81-26, Åëå íà Àëåêñàíäðîâíà

Ìà ëû øå âà ç-ä ñò.ì., Ìî ðî çî âà óë., ñòà ëèí - êà, 2/3 ýò., 73 êâ.ì, êà ïèò. ðå ìîíò, ìåáåëü, 69000 ó.å., òîðã. ò.761-90-08, ò.067-992-21-85, Ìàê ñèì, Íàòàëüÿ

Ìî ñ êîâ ñêèé ïð., ýêñ êëþ çèâ., 9/14 ýò., äè -

çàé íåð ñêèé ðå ìîíò, ìå áåëü, òåõ íè êà ïîä êëþ÷, îáù. 112 êâ.ì, ïàð êèíã, 200000 ó.å., ôîòî íà ñàé òå www.proconsul.com.ua ¹ 1357.

ò.751-25-16,

Àëåêñàíäðîâíà

ò.050-303-81-26, Åëå íà

îê íàõ, 68.1/41.2/8.5 êâ.ì, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, îòë. ìå ñòî ðàñ ïî ëî æå íèå, 67000 ó.å., òîðã.

ò.093-952-95-18

Õ.Ãîðà, 66 êâ.ì, 8/9 ýò., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå,

öåíà

ñíè æå íà.

ò.067-545-09-51,

ò.093-083-94-87

Õ.Ãîðà ñò.ì., 3 îñò., 2/2 ýò., ïðî ñòî ðíàÿ ñòà - ëèí êà, âûñ. 3.1 ì, îòë. ïëà íè ðîâ êà, ïàð êåò, æè - ëîå ñî ñòîÿ íèå, âûñ. ÷åð äàê, 470000 ó.å., òîðã.

ò.752-60-76,

ò.067-717-82-94,

www.ppfkrona.com.ua ¹00795 Õ.Ãîðà, óë.Åëè çà ðîâà, 9/12 ýò.,

7 ÷åø êà,

65/44/7 êâ.ì, ÷èñ òîå æè ëîå ñîñò., íå òîðåö, ïðå -

êðàñ íûé âèä èç îêíà, 56900 ó.å., ôîòî www.xan.com.ua ¹ÐÊ 200008. ò.758-22-44,

ò.066-956-46-26

Õ.Ãîðà, óë.Êî øóáû, 2/4 ýò., êîì íà òû ðàçä.,

57,5 êâ.ì., áåç ðå ìîí òà, åñòü ñâîé ñà ðàé âî äâî - ðå. Îò ëè÷ íîå ìå ñòî, î÷åíü äå øå âî.

ò.063-273-01-80,

ò.761-80-01,

www.ppfkrona.com.ua ¹ 00701

Õîëîä íàÿ Ãîðà, Îãà ðå âà óë., 8à. 2/2 ýò. 44.5/29.5/6 êâ.ì. Êèð ïè÷- íûé äîì, 2/2 ýò. Õî ðîøèé ðåìîíò.

Ñòå íû - ïî êðàñêà, ïîë - ëà ìèíàò, âñòðî åí íàÿ êóõ íÿ, êà ôåëü. Í-2.5 ì. Ñî âìå ùåí íûé ñ/ó, áàë êîí, æ/á ïå- ðå êðû òèÿ, öåíòð. îòî ïëå íèå. Óþò - íàÿ, òå ï ëàÿ êâàð òè ðà ñ îò ëè÷ íîé òðàíñ ïîðò íîé ðàç âÿç êîé. Ïðî äà æà

îò ñîá ñò âåí íè êà. 33000 ó.å.

ò.095-280-82-18, ò.095-280-82-20

ÕÒÇ, Ðîãàíü

È.Êàð êà ÷à óë., 5/5 ýò., ñòî ëÿð êà, õîð. ñîñò., 33000 ó.å. ò.761-90-08, ò.067-992-21-85, Ìàê- ñèì, Íà òà ëüÿ

Öåíòð, Íàãîðíûé ðàéîí

Ãîñ ïðîì, À.Áàðáþ ñà óë., 1/5 ýò., 70 êâ.ì, æè-

ëîå ñî ñòîÿ íèå, 55000 ó.å., òîðã. ò.050-590-90-14

Ãîñ ïðîì, óë.×è ÷è áà áè íà, 1âûñ./5

ýò.,

80

êâ.ì,

æè ëîå

ñî ñòîÿ íèå,

100000

ó.å.,

òîðã.

ò.761-49-09, ò.050-935-52-50

Äàð âè íà óë., ýêñ êëþ çèâ. êâ-ðà, 143/83/16 êâ.ì, êðà ñè âûé ðå ìîíò, âñòð. êóõíÿ, äåéñòâ. êà- ìèí, àâ òî íîìí. îòîïëå íèå, âî äâî ðå ãà ðàæ íà 2 ìà øè íû. ò.067-123-76-44, ò.050-594-33-47

Êðà ñè íà óë., ìàã.Àí òîø êà, âïåð âûå â ïðî - äà æå, 3/7 ýò., îáù. 73 êâ.ì + òåð ðàñà 40 êâ.ì, 2-ñòî ðîí íÿÿ, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, âñòð. êóõ íÿ, 90000 ó.å. ò.751-25-16, ò.050-303-81-26, old.proconsul.com.ua ¹ 1576

Íà ó÷ íàÿ ñò.ì., 10/16 ýò., Êîñ ìè ÷å ñêàÿ óë., êâàä. õîëë, êëàññè÷. ðåìîíò, äåëà ëè äëÿ ñåáÿ, íî âûå âñå îêíà, äå ðå âî/ñòåê ëî ïà êåò, âñòð. êóõ- íÿ, øêàô-êó ïå, ñàí.òåõ íè êà, áîé ëåð, ëà ìè íàò, ñïàëü íÿ Èòà ëèÿ, ñ/ó ñî âìåù., íà òóð. ñòî ëÿð êà, 2 áàë êî íà çà ñòåê ëå íû, ìÿã êàÿ ìå áåëü êîæà.

Öåíòð, Íàãîðíûé ðàéîí

Íîâûå äîìà

www.ppfkrona.com.ua ¹00752. ò.755-48-41,

ò.066-750-17-85

Ïóø êèí ñêàÿ óë.,

96, ñâîþ, 5/9 ýò. êèðï. äîìà, 60/30/7 êâ.ì, áàë êîí çà ñòåê ëåí, äâóõñòî ðîí., ñ/ó ðàçä., ìåáåëü, æèëîå ñî ñòîÿ íèå, 5 ìèí. ìåò ðî. 120 000. ò.050-913-17-02

Öåíòð, ñ óíè êàëü íûì åâ ðî ðå ìîí òîì è ìå áå - ëüþ (ïî æå ëà íèþ), äîñ òîé íûå ñî ñå äè, ýëèò íûé

äîì,

íå ïî âòî ðè ìàÿ àóðà öåí òðà.

ò.099-925-59-30

Öåíòð, òè õèé, 3/5 ýò., 65 êâ.ì, èäå àëü íûé ðå - ìîíò, êëàñ ñè÷. ñòèëü, äî ðîãàÿ ñòî ëÿð êà, âûñ. 4 ì, êóõíÿ-ñòî ëî âàÿ, 12 êâ.ì, 2-ñòî ðîííÿÿ, 2 áàë - êî íà. Äî ðî ãî è êà ïè òàëü íî!. Èäå àëü íî ïîä ýëèò íóþ ñäà ÷ó. ò.752-60-76, ò.067-717-82-94, www.ppfkrona.com.ua, ¹00794

Þæíûé âîêçàë, Öåíòðàëüíûé ðûíîê

ÞÆÄ, 2/3 ýò., êèðï., 38/29/6 êâ.ì., àâòî íîì. îòîïëå íèå, âûñ. 3,2 ì., æè ëîå ñîñò., ì/ïë., ñî - ñíî âàÿ âõîä. äâåðü, ñà ðàé ñ ïîãðå áîì â ïî äà - ðîê, 23000 ó.å., òîðã. ò.050-775-06-10,

ò.751-26-57

ÞÆÄ, 2 ìèí. îò ìåò ðî, ñòà ëèí êà, êèð ïè÷., æ/á, 3/7 ýò., 57 êâ.ì, êîì. ðàçä., âûñ. 3.3 ì, ïàð - êåò, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, îêíà âî äâîð, öåíà äî ãî - âîð íàÿ. www.ppfkrona.com.ua ¹ 00640. ò.783-77-14, ò.067-685-27-53

ÞÆÄ, íî âûé Ëîì áàðä, 2/3 ýò., 60 êâ.ì, ïî - òîë êè æ/á, êîì. ðàç äåëü íûå. ò.063-273-01-80,

ò.761-80-01

Õàðüêîâñêàÿ îáë.

Äåð ãà ÷è. 2-êîì. êâ-ðó, 53 êâ.ì., öåí òðàëü íîå îòîïë., ñ/ó, âàí íàÿ ðàçä., æè ëîå ñîñò., õî ðîøåå ìå ñòî, ð-í Âî êçà ëà, òðàíñï. 5 ìèí., 26000 ó.å., õîð. òîðã. ò.098-393-41-58, ò.093-262-27-05, Åëåíà

Äåð ãà ÷è. 2-êîì. êâ-ðó, ðàé îí æ/ä âî êçà ëà, ñî - âðå ìåí íûé õî ðî øèé ðå ìîíò, óëó÷ø. ïëà íèð., êèðï. äîì, êîì íà òû ðàçä., äî òðàíñï. 10 ìèí., ãà ðàæ, 27000 ó.å., òîðã. ò.095-918-02-77,

ò.093-503-36-99

Äåð ãà ÷è, 30,6 êâ.ì, 2 êîì., êóõíÿ 6 êâ.ì, áåç

ðåìîí òà,

15000

ò.093-270-74-71

ó.å. ò.066-389-25-50,

Çìè åâ ñêîé ð-í. 2-êîì. êâ-ðó, 4/4 ýò., õðó ùåâêà, â öåí òðå ïîñ. Êîì ñî ìîëüñêèé, îáù. 46 êâ.ì, 20000 ó.å., âîç ìî æåí òîðã. ò.066-457-65-84,

ò.(05747)547-41

Êà çà ÷üÿ Ëî ïàíü. 2-êîì. êâ-ðó, 40 êì îò Àëåê ñå åâ êè, 54/29/10 êâ.ì., óëó÷ø. ïëà íèð., ëîäæèÿ çàñòåêë., èíä. îòîïë., êâàðòïëà òà 25 ãðí./ìåñ., ó÷. 14 ñîò., æè âîï. ìå ñòî, 9000 ó.å. ò.050-837-99-38, ò.097-481-60-90, Èðèíà

Êîì ñî ìîëü ñêèé. 2-êîì. êâ-ðó, Çìè åâ ñêîé ð-í, 3/4 ýò., æ/á ïå ðåêð., 44 êâ.ì., 12+12 êâ.ì., êîì íà òû ðàçä., æè ëîå ñîñò., êèðï., òåë., ñâî áîä - íà, óë.Ïóø êèí ñêàÿ, 18. ò.764-82-33,

ò.067-578-10-34

Êðàñ íîå. 2-êîì. êâ-ðó, Ñêàäîâ ñêèé ð-í, Õåð ñîí - ñêàÿ îáë., 5/5 ýò. êèðï., 50/30/7 êâ.ì., 800 ì. äî ×åðíî ãî ìîðÿ, êîì. ñìåæ íûå, ëîä æèÿ, ñ/ó ðàçä., âîäà ñ÷åò., ñâåò, 17000 ó.å., òîðã, ìîæ íî èñ ïîëüç. êàê äà÷ó. ò.093-505-73-45, ò.093-505-73-40

Ìà ëàÿ

Äà íè ëîâ êà. 2-êîì. êâ-ðó, 48 êâ.ì.,

æè ëîå ñîñò., àâ òî íîì. îòîïë., 30000 ó.å., âîçì. ïðî äà æà ñ äà ÷åé è ãà ðà æîì (íå äà ëå êî îò ïîäú -

åç äà), îò êâàð òè ðû 15 ìèí. ïåø êîì äî äà÷è 10 ñîò., 43000 ó.å. ò.093-480-34-52, ò.050-740-94-48, Ëèäà

Ïå ñî ÷èí, 1/3 ýò., êèðï., 41 êâ.ì, õîðî øåå æè - ëîå ñî ñòîÿ íèå, ì/ï îêíà, ïëèò êà, áîé ëåð, ðÿ äîì òðàíñ ïîðò, 30000 ó.å., òîðã. ò.063-348-70-58

Ñëà òè íî. 2-êîì. êâ-ðó, öåí òðàëü íîå îòîïë., ñ/ó, âàííàÿ ðàçä., íî âàÿ ñòîëÿð êà, æè ëîå ñîñò., ñà ðàé, ïî ãðåá, òðàíñï. 7 ìèí., ðÿ äîì øêîëà, äåò. ñàä, 18000 ó.å. ò.098-393-41-58, ò.093-262-27-05, Åëåíà

Ñî ëî íè öåâ êà.

2-êîì.

êâ-ðó,

3

îñò.

ñò.ì.Õ.Ãîðà 7 êì., ñðî÷ íî, óëó÷ø. ïëà íèð., ñð.ýò/âûñ. äîìà, î÷åíü õîðî øåå æè ëîå ñîñò., 36000 ó.å., òîðã. ò.783-77-14, ò.093-946-81-68, www.ppfkrona.com.ua ¹ 00780

Í.Äîìà, Ã.Ñòà ëèí ãðà äà ïð-ò, 22-é áîëü íè öû

ðàé îí, 2/5 ýò., êèð ïè÷., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, ì/ï

îêíà,

òðóáû

í/æ,

ñ÷åò ÷è êè, 43000 ó.å.

ò.097-431-62-09, Òàòüÿíà

Í.Äîìà, Êîì ìóíàëü íûé ðû íîê, 50 ëåò ÑÑÑÐ ïð-ò, 1/9 ýò., êèð ïè÷., 57/42/5.5 êâ.ì. Êîñì. ðå - ìîíò: ïàðêåò, ïëèò êà, øêàô-êóïå, áàë êîí çà - ñòåê ëåí, ïî ãðåá óçà êî íåí. Ìîæ íî ïîä í/ô.

60000 ó.å. ò.097-431-62-09, Òàòüÿíà

Í.Äîìà, íà ÷à ëî Ìî ñ êîâ ñêî ãî ïð-òà, ñòà ëèí - êà, 5/5 ýò., êàïèò. ðå ìîíò, ñâî áîä íà. Áû ñò ðî. ò.050-303-81-26, ò.751-25-16, Åëå íà Àëåê ñàí ä - ðîâ íà, old.proconsul.com.ua ¹ 1480

Í.Äîìà, Òàí êî ïèÿ óë., 4/5 ýò., “Âå÷åð íèå çîðè”, êèð ïè÷., ðå ìîíò: ì/ï îêíà, ïàð êåò, ïëèò - êà, ñàí.òåõ íè êà, áàë êîí çà ñòåê ëåí, 50000 ó.å. ò.097-431-62-09, Òàòüÿíà

Ñàëòîâêà, Ñ.Ñàëòîâêà

Àê.Ïàâ ëî âà ñò.ì., ñâîÿ, îòëè ÷- íîå ñî ñòîÿ íèå, ðÿ äîì øêî ëà, ñà -

äèê, ìàð êåò. Äî êó ìåí òû ãî òî âû.

Ñâî áîä íà. ò.063-149-66-41

Áëþõå ðà óë., 58. 3/9, íå óãëî - âàÿ, 65/44/7 êâ.ì. Æè ëîå ñî ñòîÿ - íèå. 47500ó.å. ò.063-853-58-62

Ã.Òðó äà ñò.ì., 5 ìèí., ñâîÿ, êàï. ðå ìîíò, ñ÷åò ÷èê íà òå ï ëî, 62000 ó.å., òîðã, 12/12 ýò., åñòü òåõ. ýòàæ. ò.095-565-54-78, ò.724-30-71

Ã.Òðó äà ñò.ì., Øè ðîíèí öåâ óë., 5/9 ýò., æè -

ëîå ñî ñòîÿ íèå,

ì/ï

îêíà,

2

áàë êî íà.

ò.063-641-70-44, ò.099-203-51-49

Êëàññ

ñ/ì,

4/9

ýò.,

ïå ðå ïëà íè ðîâ êà, êóõ-

íÿ-ñòó äèÿ, ïîä ðå ìîíò, õî ðî øåå ìå ñòî, 57000

ó.å. ò.096-525-33-31, 050-777-72-27.

ò.063-819-96-28

Ðîä íè êî âàÿ óë., 13, 4 ýò., 76/46/8,3 êâ.ì, âñå êîì íà òû ðàçä., ñ/ó ðàçä., åâ ðî ðå ìîíò, âñòðî åí - íàÿ ìå áåëü, øêàô, êóõíÿ, êîí äèö., ÷èñ òûé ïîäú åçä, äîñ òîé íûå ñî ñå äè. ò.063-522-68-58,

ò.098-466-89-38

Ñàë òîâ êà, 524 ì/ð-í, 4/9 ýò., ïîëü êà, íå òîðö., êîìíà òû ðàçä., ðåìîíò, ì/ïë., ñ/ò, òðó áû, êà ôåëü, ìåæ êîì. äâå ðè íî âûå, ëè íî ëå óì, ñ÷åò - ÷è êè, áàë êî íû ì/ïë., îá øè òû, òàì áóð, 62000 ó.å., òîðã. ò.751-41-58, ò.097-715-76-63

Ñàë òîâ êà. 603 ì/ð-í, 1/9 ýò., íî âî ñòðîé, ïîë - íî ñòüþ çàñå ëåí, 87/51/11.5 êâ.ì, ì/ï îêíà, õîð. æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, 2 ëîä æèè, ðå øåò êè. ò.093-566-00-40, Ñåð ãåé Âàëåðüåâè÷

Ñàë òîâ êà. Áëþõå ðà/Òðàê òî ðî ñòðîè òå ëåé, 1 âûñ./16 ýò., áåç ðå ìîí òà, 50000 ó.å., ñðî÷íî.

ò.050-879-77-29

Ñàë òîâ êà, Ã.Òðó äà ñò.ì., Ðîä íè êî âàÿ óë., 9-À, ì/ï îêíà, 3/9 ýò., ðàäèà òî ðû, ñòðîè òåëü íîå

ñî ñòîÿ íèå,

3

ò.093-511-63-81,

áàë êî íà,

62000

ó.å.

ò.050-274-30-96,

ww.ppfkrona.com.ua, ¹00580

Ñàë òîâ êà, Êîð ÷à ãèí öåâ óë., 2/9 ýò., ïîëü êà, íå òîð öå âàÿ, 65/45/6.5 êâ.ì, ðå ìîíò â 2-õ êîì íà - òàõ, âíóòð. ñòî ëÿð êà, ì/ï îêíà, âõ. äâåðü, öåíà äî ãî âîð íàÿ. ò.758-22-44, ò.066-956-46-26

Ñàë òîâ êà, Ýé äå ìà íà óë., øè êàð íàÿ, 1/9 ýò., 65.4/44.1/7 êâ.ì, ðå ìîíò, îòë. ìå ñòî ðàñ ïî ëî æå - íèå. ò.093-952-95-18

Ñâåò ëàÿ óë., ä.49-à, îáù. 62,5 êâ.ì, 4/5 ýò., êî ìà òû ðàçä., æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, áåç ïî ñðåä íè - êîâ. ò.764-82-33, ò.067-578-10-34

Ñ.Ñàë òîâ êà-2, óëó÷ø. ïëà íè ðîâ êè, âåð òî ëåò, 72 êâ.ì, êâàä. õîëë, 2 ëîä æèè, êîì íà òû ðàç äåëü - íûå, íîð ìàëü íîå æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, 60500 ó.å., õîð. òîðã. ò.755-92-07, ò.050-303-14-62

Ñ.Ñàë òîâ êà-5, óë.Äð.Íà ðîäîâ, 8/9 ýò., ì/ïë., ïîä ðå ìîíò, êâàä ðàò íûé õîëë, ëîä æèÿ íà êîì - íà òå è êóõíå 7,5 êâ.ì. ò.751-25-16, ò.050-303-81-26, Åëå íà Àëåê ñàí ä ðîâ íà

Ñ.Ñàë òîâ êà, Äðóæ áû íà ðîäîâ óë., 2/9 ýò., óëó÷ø. ïëà íè ðîâ êà, êâàäð. õîëë, â õîð. æè ëîì ñî ñòîÿ íèè, âñå ðàç äåëü íî, ïîä ðîá íî ñòè ïî òåë. ò.755-27-92, ò.097-294-87-28

Òðàê òî ðî ñòðîè òå ëåé ïð., 103 ã, â ñäàí íîì íî âî ñòðîå, äî 90 êâ.ì, 5900 ãðí./êâ.ì, òîðã, ïî - êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò. ò.750-67-66, ò.066-109-26-26, Âèê òîð Âà ñèëü å âè÷ www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

Öåíòð, ïë. Ðîçû Ëþê ñåì áóðã, ýëèò íàÿ, ðå - ìîíò, ìå áåëü, òåõ íè êà, ïîä êëþ÷, äåé ñò âóþ ùèé êà ìèí, ïà íî ðàì íûé âèä èç îêíà íà ðåêó è õðà - ìû, ôîòî íà ñàé òå old.proconsul.com.ua ¹ 1510. Âîç ìîæ íà àðåí äà íà äëèò. ñðîê, 2000 ó.å. ò.751-25-16, ò.050-303-81-26, Åëå íà Àëåêñàíäðîâíà

Öåíòð, ð-í Í.Öèðêà, îòë. êâ-ðà, ñðî÷ íî, 9/9

ýò., 2 áàë êî íà çà ñòåêë., 53000 ó.å., òîðã, ôîòî

íà

www.xian.com.ua ò.050-615-39-54,

ò.097-042-57-39

Öåíòð, Ðû ìàð ñêàÿ óë., ïàð êî âàÿ çîíà, 2/3 ýò., îáù. 82 êâ.ì, êîì íà òû ðàç äåëü íûå, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, áû ñò ðî ïðî äàì, 58000 ó.å. ò.050-323-39-09, Àëåêñàíäð

ÖÏÊèÎ èì.Ãîðü êî ãî, 3/4 ýò., íå òîðöå âàÿ, ðåìîíò, ìåáåëü, òåõ íè êà, 115000 ó.å., ïî ìîùü â îôîðìë. êðå äè òà. ò.751-25-16, ò.050-303-81-26, Åëå íà Àëåê ñàí ä ðîâ íà

Þæíûé âîêçàë, Öåíòðàëüíûé ðûíîê

ÞÆÄ, â ýëèò íîì äîìå, 4/10 ýò. ñâî áîä íà, äî êóì. ãî òî âû, êëþ ÷è íà ñäåë êå, 65/42/10 êâ.ì, ïàð êîâ êà, äîñ òîé íûå ñî ñå äè, êîì. ðàçä., 2 ëîä - æèè, òè õèé äâîð, òîðã. ò.099-925-59-30

ÞÆÄ ñò.ì., ñòà ëèí êà, 4/7 ýò., 85 êâ.ì., ÷àñ - òè÷ íûé ðåìîíò. ò.762-91-58, ò.050-323-98-90

Õàðüêîâñêàÿ îáë.

Äåð ãà ÷è. 3-êîì. êâ-ðó, 1/2 ýò., 51 êâ.ì, êèð -

ïè÷., ñ/ó ðàç äåëü íûé, îòë. ïëà íè ðîâ êà, òå ëå -

ôîí,

æè ëîå

ò.063-895-86-75

ñî ñòîÿ íèå,

32000

ó.å.

Äåð ãà ÷è. 3-êîì. êâ-ðó, 1/2 ýò., 52 êâ.ì, îò ëè÷ - íàÿ ïëà íè ðîâ êà, ÷àñ òè÷. ðåì., ì/ï îêíà, áðî íè - ðîâ. äâåðü, ñâåò ëàÿ, óäîáíîå ìå ñòî, ðÿ äîì øêî ëà, òð-ò, äåò ñàä, ìàãà çèí, 33000 ó.å., òîðã. ò.761-04-49, ò.067-376-34-49

Äåð ãà ÷è. 3-êîì. êâ-ðó, 1/2 ýò., êèðï., 65 êâ.ì., âàííàÿ, ñ/ó ðàçä., áàë êîí çàñò., èí äè âèä. îòî - ïëå íèå, õî ðî øåå æè ëîå ñîñò., ïîë óòå ï ëåí, íî - âàÿ ñòîëÿð êà, òðàíñï. 2 ìèí., 33000 ó.å., òîðã.

ò.063-895-86-75

Äåð ãà ÷è. 3-êîì. êâ-ðó, 44 êâ.ì., ñâå æèé åâ ðî- ðåì., âñå çà ìå íå íî îò ïðî âîä êè äî îêîí, òå ëå - ôîí, èí òåð íåò, 1 ñîò. ó äîìà, 38000 ó.å. Âîçì. ïî êóï êà ñ ãàðàæîì30 êâ.ì. ò.093-480-34-52, ò.050-740-94-48, Ëèäà

Äåð ãà ÷è. 3-êîì. êâ-ðó, 4/5 ýò., 56 êâ.ì, íå òîð - öå âàÿ, ÷àñ òè÷ íûé ðå ìîíò, ÷èñ òàÿ, ñâåò ëàÿ, ãîð. âîäà, óäîáíîå ìå ñòî, 35000 ó.å., òîðã. ò.761-04-49, ò.067-376-34-49

Äåð ãà ÷è. 3-êîì. êâ-ðó, 65 êâ.ì., êîì íàòû ðàçä., ñ/ó ðàçä., õî ðîøàÿ ïëà íèð., îò ëè÷ íîå æè - ëîå ñîñò., ð-í Âîêçà ëà, òðàíñï. 5 ìèí., 37000 ó.å., õîð. òîðã. ò.098-393-41-58, ò.093-262-27-05, Åëåíà

Äåð ãà ÷è. 3-êîì. êâ-ðó, ðàé îí âî êçà ëà, 1/5 ýò., êèðï. äîì ñ ýëåò êðî îòî ï ëå íè åì, êîì. ðàçä., ñ/ó ðàçä., ïëèò êà â êóõíå è ñ/ó, ïî ãðåá, ãàðàæ, òð-ò 5 ìèí, 38000 ó.å., òîðã. ò.095-918-02-77,

ò.093-503-36-99

Äåð ãà ÷è. 3-êîì. êâ-ðó, öåí òðàëü íîå îòîïë., ñ/ó, âàííàÿ ðàçä., æè ëîå ñîñò., ðÿ äîì ìà ãà çèí, øêî ëà, äåò. ñàä, ð-í Âî êçà ëà (ïî ñå ëîê), 30000 ó.å., õîð. òîðã. ò.098-393-41-58, ò.093-262-27-05, Åëåíà

Äåð ãà ÷è, â êèðï. äîìå, 1/5 ýò., 66 êâ.ì, õî ðî-

øåå

æè ëîå

ñîò ñîÿ íèå,

ïàð êåò,

âîäà

ã/õ,

ñ/ó

ðàçä., ïëèò êà, áàë êîí çà ñòåê ëåí, òð-ò 5 ìèí,

33000

ó.å.,

òîðã.

ò.099-142-33-01

ò.097-157-98-90,

Êà çà ÷üÿ Ëî ïàíü. 3-êîì. êâ-ðó, ñâîþ, 2/4 ýò. äîìà, 40 êì îò Àëåê ñå åâ êè, óëó÷ø. ïëà íèð., 63,8/38/9,5 êâ.ì., êîì íà òû ðàçä., ñ/ó ðàçä., íî - âàÿ ñ/ò, 2 ëîä æèè ïî 3 êâ.ì., ãàç, èí äè âèä. îòîïë. âîäà ãîð/õîë, êà íà ëèç. öåíòð., 27 ãðí./ìåñ. êâàðò ïëà òà, ñâåò, ãàç ïî ñ÷åò., ó÷. 18 ñîò., òðàíñï. 2 ìèí., ëåñ, ïðóäû, ðû áàë êà, 15000 ó.å. ò.050-837-99-38, ò.097-481-60-90, Èðè íà

Ñëà òè íî, 65 êâ.ì, 3 êîì. ðàçä., êóõíÿ 20 êâ.ì, âî ðè äîð, óäîáñò âà, ñë. ÿìà, õ/ã âîäà, ñàðàé, ïî - ãðåá, ãàðàæ, òðàíñ ïîðò 7 ìèí, 23000 ó.å. ò.066-389-25-50, ò.093-270-74-71

×ó ãó åâ. ðÿ äîì àâ òî âî êçàë, ïðî õîä íîå ìå - ñòî, 1/5 ýò., î÷åíü õîð. ïîä áèç íåñ, ìåñòî ñó ïåð. ò.752-71-72, ò.050-652-87-30

Íî âàÿ Ïî êðîâ êà.

4-êîì. êâ-ðó, ñâîþ, 4/4 ýò., òåõ. ýò., îáù. ïë. 78 êâ.ì, æèë. ïë. 49 êâ.ì, áîëüøîé õîëë, æèë. ñîñò., ìå òàë ëî ïëà ñòèê. îêíà, áàë êîí è ëîä æèÿ çà ñòåê ëå íû, áîé ëåð, òðàíñ ïîðò ðÿäîì (3 ìèí.), 30 000 ó.å. ò.093-8-079-079

Äðóãèå ãîðîäà Óêðàèíû

Àëóø òà. 3-êîì. êâ-ðó, 13/14 ýò., 76/18/18/19/10 êâ.ì., êîðè äîð 12 êâ.ì, êîñì. ðåì. - ñ/ò, ñòî ëÿðêà, ïëèòêà, 4 áàëê. çàñò., ìå áåëü, âèä íà ìîðå, ãîðó, äå øå âî. ò.067-150-69-79, ò.066-297-42-10

Îäåñ ñà, öåíòð, 2/3 ýò., 57/37/6 êâ.ì, êîì.

ñìåæ.-ðàçä., ÀÃÂ, ñ/ó ñîâì., âîç ìîæ íà ïå ðåïëà - íè ðîâ êà, ïàðê, ìîðå ðÿ äîì. ò.063-164-34-40

ßëòà.

×àé íàÿ Ãîð êà, Ëè âà äèé ñêèé ïàðê-10 ìèí./ïåø êîì, 2/12 ýòàæ - íî ãî, ñ ðàç äåëü íû ìè êîì íà òà ìè, 63/18+13+9/12, áàë êîí çà ñòåê - ëåí, íî âûé ðå ìîíò, âîç ìîæ íà ïðîäà æà ñ ìåáå ëüþ, âèä íà ãîðû è ïà ëèñàä íèê. Äîá ðî æå ëà òåëü- íûå ñî ñå äè. Îò ëè÷ íàÿ èí ôðà- ñòðóê òó ðà, îñ òà íîâ êà ìàð øðóò êè.  ñâÿ çè ñ îòú åç äîì. Ñðî÷íî! 75000 ó.å. ò.(044)587-61-09,

ò.096-380-80-68

104.

ÏÐÎÄÀÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

Àëåêñååâêà, Ï.Ïîëå

Íîâ ãî ðîä ñêàÿ óë., 72 êâ.ì, êîì íà òû ðàçä., êóõíÿ 8 êâ.ì., áîëü øàÿ ëîä æèÿ çàñò., êèðï. äîì,

74000

ó.å. ò.755-92-07, ò.050-303-14-62, Ëà ðè ñà

Èâàíîâíà

ï.Æóêîâñêîãî, Æóðàâëåâêà, Øèøêîâêà

Øèø êîâ êà, 3/5 ýò., ðå ìîíò, õî ðîøåå ìå ñòî,

ïðè ÿò íàÿ êâàð òè ðà, ò.762-91-58, ò.050-323-98-90

öåíà

ðå àëü íàÿ.

Õ.Ãîðà, Áàâàðèÿ, Çàëþòèíî

Áà âà ðèÿ, 8/9 ýò., îáù. 80 êâ.ì, ÷àñ òè÷ íî êà - ïèò. ðå ìîíò, îñò. ðÿ äîì, ïîäúåçä çà êðûò.

ò.756-69-98,

ò.067-579-07-74,

www.ppfkrona.com.ua ¹ 00789

Öåíòð, Íàãîðíûé ðàéîí

Âîðîáü å âà óë., 2/4 ýò., îá ùàÿ ïë. 90 êâ.ì, êîñ ìå òè ÷å ñêèé ðå ìîíò, âîç ìîæ íî ïîä îôèñ,

80000

ó.å. ò.751-25-16, ò.050-303-81-26, Åëå íà

Àëåê ñàí ä ðîâ íà

Ãîñ ïðîì, óë.×è ÷è áà áè íà, 1/5 ýò. 78/54, ìîæ - íî ïîä áèç íåñ, áåç ðå ìîí òà, 3 îêíà âû õîäÿò íà óë.×è ÷è áà áè íà, 82000 ó.å. ò.764-82-33,

ò.067-578-10-34

Íà ãîð íûé

ð-í,

óë.×ó áà ðÿ, 2/6 ýò., ðÿäîì

õóä. ëè öåé, îáù. 93 êâ.ì, êîì íà òà ñ ýð êå ðîì, æè ëîå ñîñò., íå äî ðî ãî, äëÿ ðå àëü íî ãî ïî êóïàò. âîçì. òîðã, 93000 ó.å. ò.755-92-07, ò.050-303-14-62, Ëà ðè ñà Èâà íîâ íà, www.ppfkrona.com.ua ¹ 00384

Ñî âåò ñêàÿ ñò.ì., 5/7 ýò., îáù. 113 êâ.ì, æè - ëàÿ 76 êâ.ì, êóõ. 9 êâ.ì, Í=3,2 ì, ñ/ó ðàçä., ãàð- äå ðîáí., 2 êëàä., âíóòð. ñòî ëÿð êà, ëà ìè íàò, êîì. ðàçä., 3 êîí äèö., www.ppfkrona.com.ua ¹00662. ò.755-48-41, ò.066-750-17-85

×åð íû øåâ ñêî ãî óë., 7, ýëèò íûé çà ñå ëåí íûé äîì, 4 ýò., 150 êâ.ì, 1390 ó.å./êâ.ì. + ïàðêèíã. ò.761-90-08, ò.067-992-21-85, Ìàêñèì , Íà òà ëüÿ

Õàðüêîâñêàÿ îáë.

Äåð ãà ÷è. 4-êîì. êâ-ðó, 75 êâ.ì., âñå êîì íàòû ðàçä., ñ/ó, âàãííàÿ ðàçä., îò ëè÷ íàÿ ïëà íèð., æè - ëîå ñîñò., ð-í Âîêçà ëà, òðàíñï. 5 ìèí., 31000 ó.å. ò.098-393-41-58, ò.093-262-27-05, Åëåíà

Ìå ðå ôà. 4-êîì. êâ-ðó â Ìå ðåôå, 2/4 ýò., 80 êâ.ì,

ñâ. åâ ðîðåì., èí äèâèä. îòîïë., 2-êîíò. êî òåë, ì/ï îêíà, äâ. áðîí. äâåðü, áàò. Êî ðàäî, èíäâèä.,

îòîïë., 2 çà ñòåêë. ëîäæèè, ñ÷-êè íà ãàç, âîäó, ïðî-

äàì èëè îáìå íÿþ íà äîì, ðÿ äîì øêî ëà, ñà äèê, ìàð øðóò êà, æ/ä è ðåêà. ò.748-91-82

Ñëà òè íî. 1/2 ýò., âûñ. öî êîëü, 85,5/50,5/9,3 êâ.ì., èí äè âèä. îòîïë., ì/ïë., ñ/ó ðàçä., âñå â ïëèò êå, õî ðîøåå æè ëîå ñîñò., ëîä æèÿ 9 êâ.ì. çàñò., åñòü ïî ãðåá, ñàðàé, 33000 ó.å., õîð. òîðã. ò.097-157-98-90, ò.099-142-33-01

Øèø êîâ êà. Íèæ íÿÿ, 5/16 ýò., 82/53/11.4

êâ.ì, 3 ëîä æèè, âûñ. 2.67 ì, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå,

ðÿ äîì ðû íîê, 5 ìèí. òðàíñ ïîðò, Ã.Òðó äà ñò.ì.,

62000

ó.å., òîðã. ò.067-768-51-84, ò.751-19-27,

Ðî ìàí, www.ppfkrona.com.ua ¹ 00737

105.

ÏÐÎÄÀÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÌÍÎÃÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

Öåíòð, Íàãîðíûé ð-í

Ïóø êèí ñêàÿ óë., ïå ðåêð.ïð.Ôðóí çå, 5-êîì. êâ-ðó, 3/4 ýò., ñò.ì.Àðõ.Áå êå òî âà, 160/126/14 êâ.ì., æ/á ïå ðåêð., õî ðîøåå æè ëîå ñîñò. ò.097-221-93-83, ò.063-570-82-75, Êàòåðèíà

Äðóãèå ãîðîäà Óêðàèíû

¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü 5 ïà òåëü ÀÍ

ÀÐ Êðûì,

¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü 5 ïà òåëü ÀÍ

Êî ðå èç, óë.Þæ íàÿ, 68, íî âûé 16ýò., ñ ãà ðàæîì, îáù.ïë.

47-79êâ.ì, ñî âðå ìåí íàÿ ïëà íè- ðîâêà, 2 ëèôòà, h=3ì, àâ òî íîì - íîå îòî ïëåíèå, 7ìèí. ê ìîðþ,

ïî ñëå ñòðîè òå ëåé,

êîí ñü åðæ.

E-mail:http:// www.kpe.org.ua,

ò.050-480-99-40

106.

ÏÐÎÄÀÌ. ÊÎÌÍÀÒÛ

Àëåêñååâêà. Ï.Ïîëå

Ï.Ïîëå. Ãîñ òèí êó 1-êîì., 23 Àâ ãóñòà óë., “Êàø òàí”, 12 êâ.ì, æè ëîå ñî ñòîÿ íèå, ïðåêð. ñî -

¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü 5 ïà òåëü ÀÍ

ñå äè, 7 ìèí. îò ìåò ðî, 42000 ó.å. ò.758-22-44,

ò.066-956-46-26

ïð-ò Ãàãàðèíà, Îäåññêàÿ

Îäåñ ñêàÿ. Ãîñ òèí êó, ñâîé ñ/ó, 5/5 ýò., êèð ïè÷, êðû øà ðå ìîíò, 23,2/15,5 êâ.ì., ñâîé òóàëåò, äóø, óìû âàëü íèê, 14500 ó.å., òîðã. ò.764-90-93,

ò.097-984-27-77

Êîííûé ðûíîê,

ïð-ò Ìîñêîâñêèé

Ðóä íå âà ïë. Ãîñ òèí êó 2-êîì., 2/4 ýò., æèë. 25 êâ.ì, â êîì. âîäà è êà íàëèç., âîç ìîæ íîñòü ñäå- ëàòü ñâîé ñ/ó. ò.751-25-16, ò.050-303-81-26, Åëå íà Àëåê ñàí ä ðîâ íà

Í.Äîìà

Í.Äîìà Ãîñ òèí êó 2-êîì., ïð.Ì.Æó êî âà, ñâîé

ñ/ó, âàííà, óìûâàëü íèê, 3/5 ýò., êèðïè÷, åâ ðîðå - ìîíò, 12,5+9 êâ.ì, ìè íè-êóõ íÿ, êîí äè öèî íåð, 26500 ó.å., òîðã. ò.764-90-93, ò.066-727-06-27

Íîâîñåëîâêà

Ñîð òè ðîâ êà. Ãîñ òèí êó, êîì. 19 êâ.ì, áàë êîí 3 ì, 2/2, ñàðàé, ïî ãðåá, ðÿ äîì òðàíñ ïîðò, âîç - ìîæ. ñâîè óäîá., 15000 ó.å., òîðã äî ïðî äà æè. ò.750-69-87, ò.097-364-53-85

Ñàëòîâêà, Ñ.Ñàëòîâêà

Ñàë òîâ êà.

Ãîñ òèí êó ñâîþ ïðîäàì, 17 êâ.ì

æèëîé , 3/9, êèðïè ÷. ñò.ì.Ã.Òðó äà,

áëîê íà 8 êîì. êóõíÿ 14 êâ.ì, 2

ñ/ó, 2 äóøà. Êîìíà òà â æèë. ñî-

ñòîÿ íèè, íî âûå áà òà ðåè îòî ïëå- íèÿ, íî âûå äâå ðè êîì íàò íûå. Íè êòî íå ïðî ïè ñàí. Ñâî áîä íà.

ò.752-85-50, ò.067-578-12-76

Õàë òó ðè íà óë. Ãîñ òèí êó 1-êîì., 17 êâ.ì, 1/2

ýò., âûñ. 3 ì, îêíà ðå øåò êè, ÷èñ òûé, óõîæåí íûé äâîð, èí ôðà ñòðóê òó ðà, äîê-òû â ïî ðÿä êå, 8000

ó.å. ò.752-60-76, ò.067-717-82-94

Õ.Ãîðà, Áàâàðèÿ, Çàëþòèíî

Õ.Ãîðà. Êîì íà òó â 2-õ êîì íàò íîé êâàð òè ðå, 25/18 êâ.ì., ðå ìîíò, 15000 ó.å. ò.752-60-76,

ò.067-717-82-94, www.ppfkrona.com.ua ¹00747

ÕÒÇ, Ðîãàíü

ÕÒÇ. Êîì íà òó â 5-êîì. áëî êå, ïð.Êî ñèî ðà, ðû íîê, 2/5 ýò., êîì. 18 êâ.ì, ñëóæáû îáù., æè ëîå

ñî ñòîÿ íèå, 13500 ó.å., òîðã. ò.764-90-93,

ò.066-727-06-27

ÞÆÄ, Öåíòðàëüíûé ðûíîê

ÞÆÄ ñò.ì. Ãîñ òèí êó, 5/6 ýò., 26 êâ.ì, êàï. ðå - ìîíò, ñ/ó íà äâî èõ, âîçì. ñâî åãî, 15000 ó.å.

ò.099-741-50-08, ò.097-324-61-92

Äðóãèå ãîðîäà Óêðàèíû

Õåð ñîí ñêàÿ îáë. Áå ðåã ×åð íî ãî ìîðÿ, êîì íà òó â ïàí ñèî íà òå, 50 ì îò ìîðÿ, ñðî÷ íî, çåì. ó÷àñòîê.

ò.095-314-64-76

107.

ÏÐÎÄÀÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ È ÊÎÌÍÀÒÛ. ÏÐÎ×ÈÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

1-êîì. êâ-ðó, ÆÑÊ “Ïðè ìå ðîâ ñêîå”, îò 41 êâ.ì, ñäàí íûé äîì áèç íåñ-êëàñ ñà, îò ëè÷ íûå

ïëà íè ðîâ êè. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò.

ò.750-67-66,

ò.066-109-26-26,

www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íîâîñòðîé

1-êîì. êâ-ðó, ñðî÷ íî, íå äî ðî ãî, ñð. ýòàæ, òðàíñ ïîðò ðÿ äîì, áå ðåì çà äà òîê, 33/17/7 êâ.ì. ò.063-522-73-63, ò.099-029-77-58

2-êîì. êâ-ðó, â ÆÊ “Ãðàíò”, îò 88 êâ.ì, öåíà 1

êâ.ì îò 7000 ãðí. Ïî êó ïà òåëü ÀÍ íå ïëà òèò.

ò.750-67-66,

ò.066-109-26-26,

www.ppfkrona.com.ua, ðàç äåë Íî âî ñòðîé

2-êîì. êâ-ðó, óäîá íàÿ òðàíñ ïîðò íàÿ ðàç âÿç - êà, ìå áåëü, áû òî âàÿ òåõ íè êà. ò.717-16-15, ò.337-64-80, Àí òî íè íà Åãîðîâíà

3-êîì.

êâ-ðó,

â

íîâîì

æèëîì êîìïëåê ñå

Ìîíòå-Ï ëà çà, 113 êâ.ì, 17/25 ýò., ñâî áîä íàÿ ïëà íè ðîâ êà, ïðå êðàñ íûé âèä íà ëåñ. Öåíà íèæå, ÷åì ó çà ñòðîé ùè êà. ò.050-303-16-55, ò.093-761-69-17, www.ppfkrona.com.ua.

¹00725

ÀÍ “Áëèö Ðèåë òîð” - êó ï ëÿ/ïðî äà æà, îá ìåí, àðåí äà (êâàð òèð, äî ìîâ, ó÷à ñò êîâ, êîì ìåð ÷å- ñêîé íå äâè æè ìî ñòè), îöåí êà, ïîä ãî òîâ êà è ïðî âåð êà äî êó ìåí òîâ, ïîë íîå þðè äè ÷å ñêîå ñî ïðî âî æ äå íèå, êðå äè òî âà íèå, ïî ìîùü â êà -

äà ñò ðî âîì öåí òðå, ÁÒÈ. Ïîë òàâ ñêèé Øëÿõ, 14,

îô. 3. ò.063-522-68-58, ò.719-19-60,

ò.050-840-65-96

Áþðî íå äâè æè ìî ñòè. Ïîë íûé ñïåêòð óñëóã íà ðûí êå íå äâè æè ìî ñòè Õàðü êî âà è îá ëàñ òè. ò.761-49-09, ò.731-43-21, óë.Êóçíå÷íàÿ, 12

Ãîñ òèí êó, 1-êîì., 2/2 ýò., 16 êâ.ì, æè ëîå ñî -

ñòîÿ íèå, ãàðàæ, 10000 ó.å. ò.099-741-50-08,

ò.097-324-61-92

Ãîñ òèí êó,

êâ.ì.,

åñòü

ðÿ äîì

òðàíñ ïîðò,

êîì íà òà

âîç

ìîæ íîñòü

ñäå ëàòü

ñâîé

16

ñ/ó.

ò.063-522-73-63, ò.099-029-77-58

ÆÊ “Íà ó÷ íûé” îò ñòðîè òåëü íîé êîì ïà íèè

“Ôëàñ” - æè ëüå âû ñî êî ãî êëàñ ñà.

www.flas.com.ua. ò.766-76-30, ò.789-04-60

Èí ôîð ìà öèÿ íà ñàé òå www.kvartal.ua. Ôîòî áî ëåå 500 îáú åê òîâ íå äâè æè ìî ñòè

ÌÆÊ Èí òåð íà öèî íà ëèñò. Æè ëîé êîìïëåêñ “Àëûå ïà ðóñà”, 1-êîì. îò 41 êâ.ì, 2-êîì. - îò 64 êâ.ì, 3-êîì. îò 85 êâ.ì. Ëèö.À¹319147 Ãîñ.èí -

ñïåê öèÿ ñòð-âà è àð õè òåê òó ðû îò 18.04.07ã.

ò.705-27-01, ò.714-14-67,

Ìî ñ êîâ ñêèé ïð., ñò.ì.ïë.Âîñ ñòà íèÿ, 1/5 ýò., âûñ., ñòà ëèí êà, æ/á, 54/47/12 êâ.ì, êèðï., âíóò ðè äâî ðà, êîì. ðàçä., ì/ïë., þðîí. äâåðü, ÷èñòûé ïîäú åçä, âîçì. ïå ðå ïëà íèð., ïðè ñòðîé êà, åñòü ãà ðàæ, 55000 ó.å. ò.066-229-44-21

108.

ÎÁÌÅÍßÞ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ È ÊÎÌÍÀÒÛ

1=1. 1-êîì. êâ-ðó, ð-í ñò.ì.Ì.Æó êîâà, ìà ëîãàá., ìå íÿþ íà 1 êîì. êâ-ðó íà Ñàëòîâ êå, ðÿ äîì ìåòðî Ã.Òðó äà, ðàññì. âà ðè àí òû. ò.067-812-41-71

1+(1)=2-3. 1-êîì. êâ-ðó, ïîë íî ãàá., â Õàðü êîâå + 1 êîììó í. 28 êâ.ì, â ïðè ãîðî äå ìåíÿþ íà 2-3-êîì. êâ-ðó â Õàðü êîâå èëè ïðîäàì. ò.099-222-82-05

2=1. 2-êîì. êâ-ðó, Õ.Ãîðà, ìåíÿþ íà 1-êîì. êâ-ðó, ëþ áîé ð-í + äî ï ëà òà. ò.063-284-30-56

4=Äîì. 4-êîì. êâ-ðó, Àëåêñå åâ êà, 10/12 ýò., ìå íÿþ íà äîì ñ óäîá., â Õàðü êîâå èëè áëèæíèé ïðèãî ðîä, çåì ëÿ îò 8 ñîò. ò.755-17-32

4=Äîì. 4-êîì. êâ-ðó, Àëåêñå åâ êà, 10/12 ýò., ìå íÿþ íà äîì ñ óäîá., â Õàðü êîâå èëè áëèæíèé ïðèãî ðîä, çåì ëÿ îò 8 ñîò. ò.067-427-07-65

Äîì=1. Êðàñ íî êóò ñêèé ð-í, Ãî ðîä íîå, äîì, ñâîé,

ëåò. êóõ íÿ, ãà ðàæ, õîç. ïîñòð., ãàç, âîäà, òåë., 62 êâ.ì., 25 ñîò., ìà øè íó, ìå íÿþ íà êâàð òèðó â Õàðü - êî âå ñ äî ï ëà òîé, èëè ïðî äàì. ò.095-194-28-56,

ò.093-353-79-80, íå àãåíòñòâî

Êîì íà òà=àâ òî ìî áèëü. Êîìíà òó, Ï.Ïîëå, 12

êâ.ì, 5/5 ýò., 3 ñî ñå äà, ìåíÿþ íà àâ òî ìî áèëü

Íèâó, Ôîëüêñ âà ãåí, èëè ïðîäàì. ò.741-13-45,

ò.050-595-35-18

Êðàñ íî êóòñê íà Õàðü êîâ ñêóþ îáë. Äîìà 1/2 ÷àñòü, ñ óäîá ñò âà ìè, â Êðàñ íî êóò ñêå Õàðü êîâ ñêîé îáë., ìå íÿþ íà 2-êîì. ãîñ òèí êó â ïðèãî ðî äå Õàðü -

êîâà, ×ó ãóåâà, ïîñ. Ìà ëèíîâ êà èëè äð. áëèæ. ïðè-

ãî ðîä. ò.096-607-49-78

Ëóãàí ñêàÿ îáë. íà Õàðü êîâ. 3-êîì. êâ-ðó â ã.Ðó - áåæ íîå, Ëó ãàí ñêîé îáë., â öåí òðå, àâ òî íîì íîå

îòîïë., ì/ï îêíà, áðî íèð. äâåðü, ìå íÿþ íà 1-êîì.

êâ-ðå â Õàðü êîâå. ò.097-706-56-01

Ìà ðèó ïîëü íà Õàðü êîâ. 2-êîì. êâ-ðó â Ìàðèó ïî -

ëå ìåíÿþ

íà

2-êîì.

ò.098-066-15-83

êâ-ðó â Õàðüêî âå.

Ïîë òàâ ñêàÿ îáë. íà Õàðüêîâ. Äîì, Ìèðãî ðîä -

ñêèé ð-í, ñ.Âå ëè êè Ñî ðî ÷èí öû, ãà çè ôèö., âñå

óäîá ñò âà, ó÷-ê 0,25 Ãà, ïðè âà òèç., ðÿ äîì ðåêà,

ëåñ, êó ðîðò íîå ìå ñòî, ìå íÿþ íà æè ëüå â Õàðü êî-

âå, ðàñ ìîò ðþ âñå âà ðè àí òû èëè ïðî äàì, 25000

ó.å. ò.098-962-45-93

Õàðü êîâ íà Êèåâ. Äâå 1-êîì. êâ-ðû â Õàðüêî âå èçîë. 37 êâ.ì. + ïðèãî ðîä ïîäñåë. 28 êâ.ì., ìå íÿþ

íà

1-êîì.

êâ-ðó

â

ò.067-579-23-21

Êèåâå,

èëè

ïðîäàì.

Õàðü êîâ íà Îäåñ ñó. 2-êîì. êâ-ðó â Õàðüêî âå, ìå -

íÿþ íà ðàâ íî öåí íóþ êâàðòè ðó â Îäåñ ñå, áåç ïî -

ñðåä íè êîâ. Ïîä ðîá íî ñòè ïî òåë. ò.067-427-20-38

ßëòà íà Õàðü êîâ. 1-êîì. êâ-ðó, âñå óäîá., ãðó çèí -

êà, âû ïëà÷åí íûé êîîï., 4/5 ýò. ìå íÿþ íà êâ-ðó + Âàøà äî ï ëà òà â Õàðü êî âå. ò.063-955-99-67

111.

ÊÓÏËÞ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

Çà ëþ òè íî, äëÿ ñåáÿ, æå ëà òåëü íî

íå

ïî -

ñëåäíèé ýòàæ, â ëþáîì ñîñò îÿíèè , ïîðÿ äî÷ -

íîñòü ãà ðàí òè ðóþ,

áåç

ïî ñðåä íè êîâ.

ò.756-53-33, ò.099-769-77-65

Ëþ áîé ðàé îí, ñðî÷ íî êó ï ëþ â Õàðü êî âå, íå òîð ãó ÿñü, íå äà ëå êî îò òðàíñ ïîð òà. ò.761-49-09,

ò.050-935-52-50, Ìàê ñèì, Íàòàëüÿ

Ëþ áîé ð-í, æè ëüå êó ï ëþ, íå òîð ãó ÿñü, äî 30000 ó.å. ò.764-95-87, ò.095-603-24-67

Ëþáîé ð-í, íå äàëå êî îò ìåò ðî, çà 25000 ó.å. ò.

757-61-44

Ëþ áîé ð-í, íå äà ëå êî îò òðàñ ïîðò íîé ðàç - âÿç êè. ò.099-741-50-08, ò.097-324-61-92

Ëþ áîé ð-í, òîëü êî ó õîçÿè íà, äåíü ãè íà ðó -

êàõ, ðàñ ñìîò ðþ âà ðè àí òû ñ ðå ìîí òîì è áåç ðå - ìîí òà, æå ëà òåëü íî ðÿ äîì ñ òðàíñ ïîð òîì.

ò.750-91-84

Ìà ñåëü ñêî ãî ñò.ì., 119 øêî ëà, êó ï ëþ äëÿ ñåáÿ. ò.096-242-80-87, ò.099-688-93-18

Ìîñ êà ëåâ êà,

æè ëüå,

áåç

ïî ñðåä íè êîâ.

ò.756-93-52, ò.063-805-04-74

Ðî ãàíü, àê êó ðàò íî è ñðî÷ íî êó ï ëþ, ñðåä íèé

ýòàæ, â æè ëîì ñîñòîÿ íèè, ñðî÷ íî, áåç ïî ñðåä - íè êîâ. ò.756-49-99, ò.098-222-04-87

Ñàë òîâ êà, êó ï ëþ àê êó ðàò íî, ðàñ ñìîò ðþ ëþ - áûå âà ðè àí òû. ò.756-54-44, ò.098-439-60-55

Ñî ñíî âàÿ Ãîð êà, ñðî÷ íî, äëÿ ñåáÿ, â ëþ áîì

ñî ñòîÿ íèè, áåç ïî ñðåä íè êîâ. ò.756-52-22,

ò.099-769-77-56

112.

ÊÓÏËÞ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

2-3-êîì.

êâ-ðó

ò.066-638-40-45

ó

õî çÿ åâ,

â

ëþáîì ð-íå.

Àëåê ñå åâ êà, èëè 3-êîì. êâ-ðó, ñðî÷ íî, áû ñò -

ðûé ðàñ ÷åò, äåíü ãè íà ðó êàõ, ðàñ ñìîò ðþ âñå âà -

ðè àí òû, ñòðî ãî áåç ïî ñðåä íè êîâ. ò.050-775-06-10, ò.751-26-57, ßíà

Çà ëþ òè íî, äëÿ ñåáÿ, â æè ëîì ñîñò., íå ïî-

ñëåä íèé

ýòàæ,

ñðî÷ íî,

áåç ïî ñðåä íè êîâ.

ò.756-49-99, ò.098-222-04-87

Ëþ áîé ðàé îí, ñðî÷ íî êó ï ëþ â Õàðü êî âå, íå

òîð ãó ÿñü, íå äà ëå êî îò òðàíñ ïîð òà. ò.761-49-09,

ò.050-935-52-50, Ìàê ñèì, Íàòàëüÿ

Ëþ áîé ð-í, íå äà ëå êî îò òðàñ ïîðò íîé ðàç - âÿç êè. ò.099-741-50-08, ò.097-324-61-92

Ëþ áîé ð-í, ó ñîá ñò âåí íè êà, â ëþ áîì òåõ íè-

÷å ñêîì ñî ñòîÿ íèè, ëó÷ øå ñ ðå ìîí òîì, îï ëà òà

íå ìåä ëåí íî, ñ âû ñå ëå íè åì íå òî ðî ï ëþ, äåíü ãè íà ðóêàõ. ò.099-925-59-30

Ñàë òîâ êà, êâàðòè ðó êó ïëþ äëÿ ñåáÿ, ðÿ äîì òðàíñ ïîðò, òîëü êî ñðåä íèé ýòàæ. ò.756-54-44,

ò.098-439-60-55

Ñ.Ãîð êà, î÷åíü ñðî÷ íî êóï ëþ, ìîæ íî áåç ðå -

ìîí òà,

áåç

ò.099-769-77-65

ïî ñðåä íè êîâ.

113.

ò.756-53-33,

ÊÓÏËÞ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

Àëåê ñå åâ êà, àê êó ðàò íî, â ëþ áîì ñîñò., ñðåä - íèé ýòàæ, ðàññì. ëþ áûå âà ðè àí òû. ò.756-49-99,

ò.098-222-04-87

Ëþ áîé ðàé îí, ñðî÷ íî êó ï ëþ â Õàðü êî âå, íå òîð ãó ÿñü, íå äà ëå êî îò òðàíñ ïîð òà. ò.761-49-09, ò.050-935-52-50, Ìàê ñèì, Íàòàëüÿ

Ëþ áîé ð-í, òîëü êî ó õîçÿè íà, â ÷åð òå ãî ðî - äà, îñî áåí íî èí òå ðåñ íû öåíòð. ðàé îíû èëè âîç ëå ìåò ðî. ò.099-925-59-30, â ëþáîå âðåìÿ

Ï.Ïîëå, â ëþáîì ñîñò., ïî ìîãó ñ äîëãà ìè,

áåç

ïî ñðåä íè êîâ,

ò.099-769-77-65

äëÿ ñåáÿ. ò.756-53-33,

Ðî ãàíü, äëÿ ñåáÿ, ñðî÷íî, â ëþ áîì ñîñò., ïî- ìî ãó ñ äîë ãà ìè, áåç ïî ñðåä íè êîâ. ò.756-54-44,

ò.098-439-60-55

Ñ.Ñàë òîâ êà, ìîæ íî áåç ðå ìîí òà, íå äà ëå êî

îò òðàíñ ïîð òà, áåç ïî ñðåä íè êîâ. ò.756-52-22,

ò.099-769-77-56

114.

ÊÓÏËÞ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

Ëþ áîé ðàé îí, ñðî÷ íî êó ï ëþ â Õàðü êî âå, íå òîð ãó ÿñü, íå äà ëå êî îò òðàíñ ïîð òà. ò.761-49-09, ò.050-935-52-50, Ìàê ñèì, Íàòàëüÿ

116.

ÊÓÏËÞ. ÊÎÌÍÀÒÛ

Ãîñ òèí êó, â Öåí òðå, ÞÆÄ, Öåíòð. ðû íîê, Õ.Ãîðà. ò.099-741-50-08, ò.097-324-61-92

Ãîñ òèí êó, Öåíòð, äî 25000 ó.å., ðàñ ñìîò ðþ âñå âà ðè àí òû. ò.761-76-40, ò.093-761-76-40

Êîì íà òó â Õàðü êî âå ñðî÷ íî, íå òîð ãóÿñü êóï - ëþ, íå äà ëå êî îò òðàíñ ïîð òà. ò.761-49-09, ò.067-992-21-85, Ìàê ñèì, Íàòàëüÿ

Êîì íà òó ñ ïîä ñå ëå íè åì, ñðî÷ íî, äëÿ ñåáÿ,

ñî ñòîÿ íèå çíà ÷å íèÿ íå èìå åò, áåç ïî ñðåä íè - êîâ. ò.756-52-22, ò.099-769-77-56

121.

ÑÄÀÌ. ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎ. ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

Àëåêñååâêà, Ï.Ïîëå

23 Àâ ãó ñòà ñò.ì., áåç àãåíòñòâ, ÷èñ òàÿ, 5/9

ýò., ì/ï îêíà, áàë êîí çà ñòåê ëåí, áðî íèð. äâå ðè, òåëå ô îí, ìåáåëü óãîëîê, ÒÂ êàá., èíòåð í åò, ñòèð. ìà øè íà àâò., îï ëà òà 800 ãðí./ìåñ.

ò.050-022-19-59, Îëü ãà Íèêîëàåâíà

23 Àâ ãó ñòà ñò.ì., âîç ëå ìåò ðî, æå ëà òåëü íî íà äëèò. ñðîê, 2/9 ýò., ðå ìîíò, òå ëå ôîí, ìå - áåëü, õîëî äèëü íèê, ÒÂ + êàá., ñòèð. ìàø. àâò.,

îï ëà òà 800 ãðí., àãåíò ñò âàì íå áåñ ïî êî èòü.

ò.066-690-19-19

23 Àâ ãó ñòà ñò.ì., âîç ëå ðûí êà, óë.Òî áîëü ñêàÿ, ïî ñëå ðå ìîí òà, ÒÂ êàá., õî ëîä., òåë., çàìå íà òðóá,

ÏÐÈ¨Ì ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ Ñ 8 ÄÎ 20 ÷. ÏÎ ÒÅË. 73-888-88

6

ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü

¹ 22/571

3 – 9 èþíÿ 2012 ã.

ñ/ò, ñ/ó êàôåëü, íîâ. îêíà, íîâ. ëèíî ëåó ì, êð. îáîè,

2

äè âà íà, øêàô-êó ïå, õîð. ñî ñå äè, ðÿ äîì øêî ëà, äåò. ñàä, ðûíîê, 800 ãðí. ò.066-700-69-19

23 Àâ ãó ñòà ñò.ì., âîç ëå Ñîë äà òà, 4/9 ýò., ÷èñ - òàÿ, ì/ï îêíà, áàë êîí çà ñòåê ëåí, ìÿã. ìå áåëü, õîëî äèëü íèê, Ò + êàá., èíòåð íåò, ñòèð. ìàø. àâò., îï ëà òà 1000 ãðí./ìåñ., ñå ãî äíÿ ïî êà æó, áåç àãåíòñòâ. ò.093-400-30-92, ò.099-190-33-94

23 Àâ ãó ñòà ñò.ì., çà Ñîë äà òîì, õîð. ðåì.,

ìå áåëü íî âàÿ, ÒÂ + êàá. èí òåð íåò, õî ëî äèëü - íèê, ñòèð. ìà øè íà àâò., ìîæ íî èíî ñòðàí öàì,

ñäåë àþ ðåãè ñ òðà öè þ, 800 ãðí. ò.099-189-18-34, ò.093-288-01-92

+

ñâåò.

23 Àâ ãó ñòà ñò.ì., ñðî÷ íî, íà äëè òåëü íûé ñðîê, åñòü âñå íå îá õîäè ìîå, îï ëà òà 1200 ãðí. + ñâåò. ò.093-930-15-70

23 Àâ ãó ñòà ñò.ì., òåë., ìåá., ÒÂ, õî ëîäèëü - íèê, 900 ãðí./ìåñ. ò.096-353-95-66, ò.761-31-45

23 Àâ ãó ñòà ñò.ì., òåë., ìåá., ÒÂ, õî ëîäèëü -

íèê,

÷èñ òûé

êîñì.

ðåì.,

800 ãðí./ìåñ.

ò.756-87-05, ò.063-761-32-80

23 Àâ ãó ñòà ñò.ì., õî çÿé êà, ìà ëî ãà áàð., õîð. ðåìîíò, ì/ï îêíà, áàë êîí çà ñòåê ëåí, áðî íèð. äâå ðè, áîé ëåð, ÒÂ, êàá., âñÿ ìå áåëü, ñòèð. ìà - øè íà àâò., îï ëà òà 700 ãðí./ìåñ. ò.066-865-24-25

Àëåê ñå åâ êà, âîç ëå ìåò ðî, óë.Àõ ñà ðî âà, ðå - ìîíò, 5/9 ýò., áàë êîí çà ñòåêë., äî ìî ôîí, ÒÂ êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàø. àâò., ìå áåëü, 3 ñïàë. ìåñ òà, áîé ëåð, îï ëà òà 1100 ãðí./ìåñ. ò.063-202-36-66, ò.066-763-73-84

Àëåê ñå åâ êà, âîç ëå Þñè, 5/9 ýò., ÷èñ òàÿ, áðîí. äâåðü, áàë êîí çàñò., òåë., õî ëîä., Ò êàá., èí òåð íåò, 800 ãðí./ìåñ., ñòèð. ìà øè íà. ò.093-157-36-93, ò.050-673-25-42, Æàííà

Àëåê ñå åâ êà, âîç ëå ÞÑÈ, æå ëà òåëü íî íà äëèò. ñðîê, 4/9 ýò., ðå ìîíò, òåëå ôîí, õî ëîä. ÒÂ êàá., ñòèð. ìà øè íà, ìå áåëü íî âàÿ, äè âàí-êà íà - ïå, øêàô-êóïå, 1450 ãðí. ïîìå ñÿ÷ íî. ò.050-673-25-42, Âàëåðèÿ

Àëåê ñå åâ êà, âñå óäîá ñò âà, ñå ìåéíîé ïàðå, íà äëè òåëü íûé ñðîê. ò.338-28-42

Àëåê ñå åâ êà, âñå óäîá ñò âà, ñå ìåéíîé ïàðå, íà äëè òåëü íûé ñðîê. ò.754-38-33

Àëåê ñå åâ êà, âñå óäîá ñò âà, ñå ìåéíîé ïàðå, íà äëè òåëü íûé ñðîê. ò.758-25-71

Àëåê ñå åâ êà, åñòü âñå íå îá õî äè ìîå, ñî âðå - ìåí íàÿ ìå áåëü, áûò.òåõ íè êà, òå ëå ôîí, 1100 ãðí.+ñâåò+òå ëå ôîí. ò.099-089-11-17

Àëåê ñå åâ êà, êðóã òðîë ëåé áó ñà, ïî ñëå ðå - ìîí òà, ìå áåëü íî âàÿ, òåë., õî ëîä., ÒÂ êàá., ì/ïë., áàë êîí çàñò., ñòèð. ìàøè íà, áîé ëåð, ñäå - ëàþ äî ãî âîð àðåí äû, ñâî áîä íà, 1200 ãðí./ìåñ.

ò.050-779-01-77

Àëåê ñå åâ êà, ïð.Ë.Ñâî áî äû, íå äî õî äÿ äî

Êëàñ ñà,

êîñì. ðå ìîíò, óã ëî âîé äè âàí, øêàô-êó ïå,

ÒÂ, èí òåð íåò, êà áåëü íîå, ñ/ó ðàçä., ïëèò êà, ñòèð.

ìà øè íà, êóõíÿ âñòð., ñòîë, ìÿã. óãîëîê, ì/ïë. îêíà, õîëîä., 1300 ãðí./ìåñ. ò.050-779-01-77

Àëåê ñå åâ êà, ïð.Ïî áå äû, íî âûé ñî âðåì. ðå - ìîíò, áàë êîí çà ñòåê ëåí, áðî íè ðîâ. äâå ðè, ì/ï îêíà, ìå áåëü óãîëîê, ÒÂ êàá., Wi-Fi, ñòèð. ìàø. àâò., áîé ëåð, õî ëî äèëü íèê, îï ëà òà 1200 ãðí./ìåñ. ò.099-788-58-60, ò.099-111-60-91

Àëåê ñå åâ êà,

ðÿ äîì

ìåò ðî, ïî ñëå

êàï. ðå -

ìîí òà, ïîë íî ñòüþ óêîì ïëåê òî âà íà ñîâð. ìå áå -

ëüþ è áûò. òåõíè êîé, áåç ïî ñðåä íè êîâ. ò.093-761-60-71, ò.764-36-76

Àëåê ñå åâ êà, ÒÂ, ìåá., õîëî äèëü íèê, ñòèð. ìà øèí êà, 800 ãðí./ìåñ. ò.063-761-32-05,

ò.755-09-77

Àëåê ñå åâ ñêàÿ ñò.ì., 5 ìèí îò ìåò ðî, õîð. ñîñò., ìåáåëü âñÿ, õîëî äèëü íèê, Ò + êàá., ñòèð. ìà øè íà àâò., ÑÂ×, ÷èñ òûé ïîäú åçä, ñåãî - äíÿ ïî êà æó è ìîãó âñå ëèòü, 1300 ãðí. + ñâåò.

ò.066-690-19-19

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä, 2/5 ýò., ìåá., òåë., õî ëî - äèëüíèê, ÒÂ, ñòèð. ìàøèí êà, æå ëàò. íà äëèò. ñðîê, 800 ãðí./ìåñ. ò.755-09-77, ò.063-761-32-05

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä, 3/5 ýò., òåë., ÒÂ, õî ëî - äèëü íèê, ìåá., 900 ãðí./ìåñ. ò.761-32-80,

ò.096-562-68-02

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì. 1-2 äå âî÷êàì ñäàì, ìåò - ðî 5 ìèí., êàð. ðå ìîíò, äè âàí óãëî âîé, øêàô-êó ïå, ñòîë ïîä ÏÊ, áàë êîí, êóõ íÿ âñòð., ñ/ó è âàí íà ñìåæ íûå â ïëèò êå, 900 ãðí./ìåñ. ò.093-020-48-89, Íàäåæäà

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì., 2 ìèí îò ìåò ðî, ïðî øó 1000 ãðí./ìåñ., óë.Î.ßðî øà, ïî ñëå ðå - ìîíòà, ìåáåëü, õîëî äèëü íèê, Ò + êàá., èíòåð - íåò, ñå ãî äíÿ ïî êà æó, ñâî áîä íà. ò.099-720-39-44

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì., 5 ìèí ïåø êîì, óë.Î.ßðîøà, ïîä ïðèñì îòð, îïëà ÷è âàò ü òîëüêî êîì. óñëó ãè, ðåìîíò, ìåáåëü, áûò îâàÿ òåõíè ê à, áîéë åð, ñåãî ä íÿ ïîêà æó. ò.099-788-58-60,

ò.099-111-60-91

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì., Åñå íè íà óë., ðÿ- äîì ìóç. øêî ëà, åâ ðîðå ìîíò, 3 ýò., íî âàÿ ìå - áåëü, øêàô-êóïå, ÒÂ, ÑÂ×-ïå÷ü, ì/ï îêíà, ñ/ó â

ïëèò êå, óã ëî âàÿ âàí íà, áàë êîí çà ñòåê ëåí, îï ëà -

òà

â

ñ÷åò

êîì. óñëóã, 800 ãðí./ìåñ.

ò.093-505-74-48, Ëàðà

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì., Îò.ßðîøà óë., 5 ìèí. îò ìåò ðî, 33/17/7 êâ.ì, ì/ï îêíà, áðîí. äâåðü, íî âàÿ áûò. òåõ íè êà, 2 äè âà íà, 2-êàì. õî- ëîäèëü íèê, ÒÂ+ÄÂÄ+êàá., èí-íåò, ñòèð. ìà øèí - êà àâ òî ìàò. ò.093-505-74-48, îòë. êâ-ðà, Ëàðà

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì., óë.Åñå íè íà, âîç ëå ìàã. Ëåòî, î÷åíü ñðî÷ íî, ñäàì ïî ñëå ðå ìîí òà, ïî ìåñ. + ñ÷åò., íîâ. ìå áåëü, õîð. òåõ íè êà, øêàô-êó ïå, 2 ñïàëüí. ìåñ òà, ñòîë ïîä ÏÊ, ñâî áîä íà, ñäàþ ïîä îï ëàòó êîì. óñ ëóã, òîëüêî íà äëèò. ñðîê, 600 ãðí.

ò.050-779-01-77

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì., óë.Î.ßðî øà, âîç - ëå ìàã. Ëåòî, î÷åíü ñðî÷ íî, ïî ñëå ðå ìîí òà, ïî - ìåñ. + ñ÷åò, çàâåç ëè íîâ. ìå áåëü, õîð. òåõí., øêàô-êó ïå, 2 ñï. ìåñ òà, ñòîë ÏÊ, ñâî áîä íà, ñäàþ ïîä îïëà òó êîì. óñ ëóã, òîëüêî íà äëèò. ñðîê, 600 ãðí. ò.093-029-85-95

Áî òà íè ÷å ñêèé ñàä ñò.ì., óë.Î.ßðîøà, åñòü âñÿ ìå áåëü, áû òî âàÿ òåõ íè êà, ñâå æèé ðå ìîíò. Âîçü ìó ñòó äåí òîâ. ò.066-674-78-17,

ò.093-930-15-70

Äå ðå âÿí êî óë., ð-í Ï.Ïîëå, ñâîé ñ/ó, äóø. êà áè - íà, ðå ìîíò, 3 ñïàëüí. ìåñ òà, ìå áåëü óãîëîê, ÒÂ êàá., èí òåð íåò, ñå ãî äíÿ ïî êà æó. ò.066-700-69-19, Àëëà Ñåðãååâíà

Ëå íè íà ïð., 5/9 ýò., äî ìî ôîí, ÷èñ òûé ïîäú - åçä, ì/ï îêíà, áð. äâå ðè, áàë êîí çà ñòåêë., òå ëå - ôîí, ìåáåëü óãîëîê, Ò + êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàøè íà àâò., îïëà òà 1300 ãðí./ìåñ., ñâîáîä íàÿ. ò.066-161-37-07, ò.063-949-40-12

Ë.Ñâî áî äû ïð., ñò.ì.Àëåê ñå åâ ñêàÿ, ìà ëî ãàá. ñäàñò õîçÿé êà, íà ëþáîé ñðîê, 700 ãðí./ìåñ., õîð. ñîñò., 2 ìèí. óë.Ðûìàð ñêàÿ, íà äëèò. ñðîê, ïîë íî - ñòüþ óêîìïë. òåõ íè êîé, ìåáåëü åñòü âñÿ, øêàô-êó ïå, ðàñêë. äèâàí, ðàñêë. êðåñ ëî, òðþìî, ì/ïë., áðîí. äâåðü. ò.093-029-85-95

Íîâ ãî ðîä ñêàÿ óë., 11, 5/12 ýò., 2 ëèô òà, äî - ìî ôîí, îòë. ñîâð. ðå ìîíò, 38 êâ.ì., ìåáåëü 2007 ã., âñòð. êóõíÿ, ñòåê ëî ïà êåò, íà ïîëó ïàð - êåò, ñ/ó ðàçä. ïëèò êà, èìï. êàôåëü è ñ/ò, áîëü- øàÿ âàí íà, âñÿ áûò. òåõ íè êà. ò.093-029-85-95

Ïî áå äû ïð., ìåá., òåë., ÒÂ, õî ëîäèëü íèê, 2/9 ýò., 700 ãðí./ìåñ. ò.063-761-32-05, ò.755-09-77

Ï.Ïîëå, 2/5 ýò., ìåá., òåë., õîëî äèëü íèê, ÒÂ, æå ëàò. íà äëèò. ñðîê, 900 ãðí./ìåñ. ò.761-31-45,

ò.063-761-32-80

Ï.Ïîëå, 3/5 ýò., ìåá., òåë., õîëî äèëü íèê, ÒÂ, 800 ãðí./ìåñ. ò.761-31-45, ò.063-761-32-05

Ï.Ïîëå, ðåì., ìåá., õîë., ÒÂ, òåë., àê êó ðàò-

íûì ëþäÿì,

íà

äëèò.

ñðîê,

700 ãðí./ìåñ.

ò.761-31-45, ò.096-562-68-02

Ï.Ïîëå, ñò.ì.23 Àâ ãó ñòà, êîñ ìå òè÷. ðå ìîíò, ñëóæáû â ïëèò êå, ì/ï îêíà, âñÿ ìå áåëü â õîð. ñî ñòîÿ íèè, ÒÂ, õî ëîä., æå ëàò. íà äëèò. ñðîê. ò.093-761-60-71, ò.764-36-76

Ï.Ïîëå, Òî áîëü ñêàÿ óë., õîð. ðå ìîíò, òåï - ëàÿ, ñâåò ëàÿ, âñÿ íå îá õî äè ìàÿ ìå áåëü, õîë-ê, ÒÂ + êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàøè íà, îï ëà òà 1000 ãðí./ìåñÿö. ò.099-720-39-44, ò.063-355-22-03

Ñäàì/Ñíè ìó æè ëüå.

Îá ðà ùàòü ñÿ

ïî

ò.755-09-77, ò.063-761-32-05. óë.Êîî ïå ðà òèâ -

íàÿ, ä.3, ê.2

Öå ëè íî ãðàä ñêàÿ óë., æå ëà òåëü íî íà äëèò. ñðîê, òåëå ôîí, íî âàÿ ìå áåëü, 3 ñïàë. ìåñ òà, áàëêîí çàñòåê ëåí, ÒÂ + êàá., èí òåíåò, ñòèð. ìà - øè íà àâò., õî ëî äèëü íèê, áðîí. äâå ðè, äî ìî - ôîí, îï ëà òà 700 ãðí./ìåñ. ò.066-865-24-25

ïð-ò Ãàãàðèíà, Îäåññêàÿ

Àý ðî ïîðò, øêî ëà ¹90, âîçëå ëèöåÿ ïè ùåâûõ òåõ íî ëî ãèé, ïð.Ãà ãà ðè íà, 2/3 ýò., êîñì. ðå ìîíò,

6 ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü ¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ñ/ò, ñ/ó êàôåëü,

áàë êîí çàñò., ñ/ó ïëèòêà, ìåáåëü 90-õ ã., õîëîä.,

ÒÂ,

ãàç.

êî

ëîí êà,

ò.066-700-69-19

ðÿ äîì Ýïè öåíòð.

Ãà ãà ðè íà ïð., 3/9 ýò., òåë., ìåá., õîëî äèëü -

íèê,

ÒÂ,

ò.756-87-05

700 ãðí./ìåñ. ò.063-761-32-80,

Ãà ãà ðè íà ïð., âîç ëå ÒÖ Ïîð òàë, 5/9 ýò., ðå - ìîíò, âñÿ ìå áåëü, õîëî äèëü íèê, ÒÂ êàá., èíòåð - íåò, ñòèð. ìàø. àâò., áàë êîí çà ñòåêë., îï ëà òà 1000 ãðí./ìåñ. ò.066-161-37-07, ò.063-949-40-12, Îëü ãà Ñåðãååâíà

Ãà ãà ðè íà ïð., ìåá., òåë., ÒÂ, õî ëîäèëü íèê,

íà

äëèò. ñðîê, 700 ãðí./ìåñ. ò.761-32-05,

ò.063-761-31-45

Ãà ãà ðè íà ïð., Ïîð òàë, ñåé ÷àñ ñâî áîä íà, âñå óäîá ñò âà, õî ðî øèé êàï. ðå ìîíò, áðîí. äâåðü, ñîâð. ìå áåëü, áû òî âàÿ òåõ íè êà. 1000 ãðí. ò.099-089-11-17, ò.066-674-78-17

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., 5 ìèí ïåø êîì, ñâîþ, íî - âûé ðåìîíò, îáîè, ì/ï îêíà, ìå áåëü âñÿ, 4 ñïàë. ìåñ òà, õî ëî äèëü íèê, ÒÂ + êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàø. àâò., îï ëà òà 1500 ãðí. ïîìå ñÿ÷ íî. ò.093-288-01-92, ò.099-189-18-34

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., àâ òî âî êçàë, ðå ìîíò, ïîë - ëà ìè íàò, îáîè ñâåò ëûõ òîíîâ, âõîä ñî äâî ðà, áàë êîí íå çàñò., 3 ýò. âîçü ìó æèëüöîâ íà ñðîê îò ìå ñÿ öà, ïî êà æó âî âòî ðîé ïî ëî âè íå äíÿ, 1400 ãðí./ìåñ. ò.093-157-36-93, Êàðèíà

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., Êðàñ íî øêî ëü íàÿ íàá., íî âûé ðå ìîíò, äî ìî ôîí, ìÿã. ìå áåëü, õî ëî - äèëüíèê, ÒÂ + êàá., èíòåð íåò, âñòð. êóõíÿ, ñòèð. ìà øè íà àâò., íà äëèò. ñðîê, 800 ãðí. + ñâåò. ò.063-355-22-03, ò.099-720-39-44

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., îñò.Äåð æà âèí ñêàÿ, 7 ìèí. îò ñò.ì.Ñïîðòèâ íàÿ, ïîäúåçä çàêðûò, äî- ìî ôîí, ñâå æèé êîñì. ðå ìîíò, ñòåí êà, óãë. äè - âàí, õî ëîä., ÒÂ, áîëü øîé áàë êîí, òåë, 1400 ãðí.

ò.050-779-01-77

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., Ïîð òàë, â ñâÿ çè ñ îòú åç - äîì èç ãî ðîäà, ðå ìîíò, ìåáåëü ìÿã., êóõ. óãî - ëîê, õîë., ÒÂ + êàá., ñòèð. ìàø., ñå ãî äíÿ âñå ëþ, 1400 ãðí., ïðå äîñ òàâ ëþ ñïðàâ êó ÆÝÊ. ò.093-505-74-48, Íàòàëüÿ

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., ñâå æèé ðå ìîíò, 4/9 ýò., áàëêîí çàñòåê ëåí, ì/ï îêíà, òåëå ôîí , ìåáåëü, õîëî äèëü íèê, ÒÂ + êàá., èíòåð íåò, ñòèð. ìàø. àâò., íà ëþ áîé ñðîê, ñå ãî äíÿ ïî êà æó, 800 ãðí. ïî ìå ñÿ÷ íî. ò.093-400-30-92, ò.099-190-33-94

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., ñäàì íà äëèò.ñðîê, ìå-

áåëü, 3/9 ýò., õî ëîä., ÒÂ, äâà äè âà íà, ñòèð. ìà -

øè íà,

900

ãðí./ìåñ. ò.095-182-41-45,

ò.093-157-36-93, ßíà

Ãà ãà ðè íà ïð. ñò.ì., ñðî÷ íî, âîç ëå ìàã.Àí - òîø êà, ðå ìîíò 2009 ã., ìå áåëü, òåõíè êà, òå ëå - ôîí, îï ëà òà 1200 ãðí. ò.066-674-78-17

Çåð íî âàÿ óë., çà Êëàñ ñîì, ïîñëå ðå ìîí òà, íî âàÿ ìå áåëü, âñÿ áû òî âàÿ òåõ íè êà, 800 ãðí.+ ñâåò. ò.066-674-78-17, ò.063-100-93-83

Ìàò ðî ñî âà óë., âîç ëå ÕÈÝ è ÑÇ (èí-ò ýêî ëî - ãèè), íå äà ëå êî îò ïð.Ãà ãà ðè íà, 5 ýò., ðå ìîíò 2010 ã., ìå áåëü Ëåñ ëè ×å õèÿ, êóõíÿ-ñ òóäèÿ Àñêî, âîçü ìó ñ ðåáåí êîì, ìîæ íî áåç ïðî ïèñ êè, çà ðå ãè ñò ðè ðóþ, 1400 ãðí. ò.093-157-36-93, ò.050-673-25-42, Ìàøà

Îäåñ ñêàÿ, 2/5 ýò., òåë., ìåá., õîëî äèëü íèê, ÒÂ, êîñì. ðåì., 600 ãðí./ìåñ. ò.063-761-31-85,

ò.756-87-05

Îäåñ ñêàÿ, 4/9 ýò., òåë., âñÿ ìåá., õî ëî äèëü -

íèê,

ÒÂ,

ñòèð.

ìà øèí êà, 700 ãðí./ìåñ.

ò.761-31-45, ò.761-32-05

Îäåñ ñêàÿ, âîç ëå Êëàñ ñà, 5/9 ýò., ðå ìîíò íå - äàâ íî ñäå ëàí, ìå áåëü óãî ëîê, òå ëå ôîí, õî ëî - äèëüíèê, ÒÂ + êàá., èíòåð íåò, ñòèð. ìà øè íà àâò., îï ëà òà 700 ãðí./ìåñ. ò.050-660-90-88

Îäåñ ñêàÿ, âîç ëå Òàð ãå òà, ðåì., òå ëå ôîí, ÒÂ + êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàøè íà àâò., õî ëî äèëü -

íèê,

ìåáåëü,

îï ëà òà

ò.066-690-19-19

700

ãðí.

+

ñâåò.

Îäåñ ñêàÿ, âîç ëå Òàð ãå òà, õî çÿé êà, 3/5 ýò., ÷èñ òàÿ, áàë êîí çà ñòåê ëåí, 4 ñïàë. ìåñ òà, ìå - áåëü, õîëî äèëü íèê, Ò + êàá., èíòåð íåò, ñòèð. ìàø. àâò., ñå ãî äíÿ ïî êà æó, îï ëà òà 800 ãðí.

ò.050-022-19-59

Îäåñ ñêàÿ, æå ëàò. íà äëèò. ñðîê, ïîñëå ðå - ìîí òà, îï ëà òà 800 ãðí./ìåñ., áàë êîí çà ñòåê ëåí, çà Êëàñ ñîì, 6/9 ýò., âñÿ ìåáåëü, õî ëî äèëü íèê, ÒÂ + êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàøè íà àâò., áîé ëåð, ÀÍ íå áåñ ïî êî èòü. ò.099-189-18-34,

ò.093-288-01-92

Îäåñ ñêàÿ, ïð.Ãà ãà ðè íà, ä.17, ïîä ïðè ñìîòð è îï ëà òó êîì. óñ ëóã â ñâÿ çè ñ ïå ðååç äîì, òîëü êî íà äëèò. ñðîê, îòë. ñîñò., ïî ñëå êàï. ðå ìîí òà, ìå áåëü íî âàÿ, åñòü õîëîä., ÒÂ, ñòèð. ìà øè íà, õîðî øèì ëþ äÿì, 600 ãðí. ò.093-029-85-95

Îäåñ ñêàÿ, ñðà çó çà Êëàñ ñîì, êàï. ðå ìîíò, ÒÂ, õî ëîä., ñòèð. ìàøè íà-àâò., øêàô-êóïå, ìîãó âçÿòü ñòó äåí òîâ, îï ëà òà 1000 ãðí., ñå ãî äíÿ ïî - êà æó. ò.093-029-85-95

ï.Æóêîâñêîãî, Æóðàâëåâêà, Øèøêîâêà

Àê.Ïðî ñêó ðû óë., ä.10, Æó êîâ ñêî ãî, 1200 ãðí./ìåñ., äî 3-õ ñïàëüí. ìåñò, ìå áåëü, ÒÂ, õî - ëîä., ïî ñó äà, ïî ñòåëü, ñòèð. ìà øè íà, óòþã, ÑÂ×-ïå÷ü, ìîæ íî çà î÷ íè êàì íà âðå ìÿ ñåñ ñèè. ò.093-029-85-95, Òàòüÿíà

Àê.Ïðî ñêó ðû óë., íà ëþ áîé ñðîê, ðå ìîíò, ñ ìå áå ëüþ, õîë-ê, êàá. ÒÂ, Èí òåð íåò, ñòèð. ìàøè - íà àâ òî ìàò, áîé ëåð, áàë êîí çà ñòåê ëåí, áðîí. äâå ðè, 800 ãðí./ìåñ. ò.063-202-36-66,

ò.066-763-73-84

Àê.Ïðî ñêó ðû óë., íà ëþ áîé ñðîê, õîð. ðå - ìîíò, íîâàÿ ìÿãêàÿ ìåáåëü, ñòåíê à, õîëî äèë ü - íèê, ÒÂ êàá., ñòèð. ìàøè íà, Èí òåð íåò, êîí äè öèî íåð, ìîæ íî íà âðå ìÿ ñåñ ñèè, íå èíîñòð., îï ëà òà 1100 ãðí./ìåñ., íå áîëü øîé òîðã. ò.093-505-74-48, Ëèäà

Àê.Ïðî ñêó ðû óë., òåë., ìåá., ÒÂ, õî ëîäèëü - íèê, 700 ãðí./ìåñ. ò.096-562-68-02, ò.761-32-80

Àñ òðî íî ìè ÷å ñêàÿ óë., 3/5 ýò., ìåá., òåë., ÒÂ, õî ëî äèëü íèê, ïî ðÿ äî÷ íûì ëþ äÿì, 600 ãðí./ìåñ. ò.761-32-05, ò.063-761-31-45

Àñ òðî íî ìè ÷å ñêàÿ óë., ï.Æó êîâ ñêî ãî, 4/9 ýò., ðå ìîíò íîâûé , îï ëà òà 800 ãðí./ìåñ., òå ëå - ôîí, âñÿ ìå áåëü, õî ëî äèëü íèê, Ò + êàá., èí - òåð íåò, ñòèð. ìà øè íà àâò., ïî ñó äà, áàëê.

çà ñòåê ëåí. ò.066-690-19-19, Îëü ãà Íè êî ëà åâ íà

Æó êîâ ñêî ãî, ìåá., òåë., ÒÂ, õî ëîäèëü íèê, 800 ãðí./ìåñ. ò.096-562-68-02, ò.756-87-05

6 ÀÂÈÇÎ – ñèíÿÿ ÷àñòü ¹ 22/571 3 – 9 èþíÿ 2012 ã. ñ/ò, ñ/ó êàôåëü,

Æó êîâ ñêî ãî, óë.Àê.Ïðî ñêó ðû, ðÿ äîì ÌÂÄ, 2

ñïàëüí. ìåñ òà, íî âûé ðå ìîíò, åñòü ÒÂ, õî ëîä., ÒÂ, ñòèð. ìà øè íà,ÑÂ×, ì/ïë., ëà ìèíàò, ìå òàë. äâåðü, íî âàÿ âàí íà, òóà ëåò ïëèòêà, ìîæ íî ñòó- äåí òàì, 800 ãðí. ò.050-779-01-77

Æóêîâ ñêî ãî, óë.Àê.Ïðî ñêó ðû, ñðî÷ íî ñäàì,

800

ãðí., âîçü ìó ñòó äåí òîâ, ñåìüþ, äî 3-õ ÷åë.,

2 óãë. äè âà íà, ñòåí êà-ãîð êà Ñòåí ëè, ñòèð. ìà -

øèíà, áîéëåð, ÑÂ×, âîçüìó ñòóäåí òîâ-çà î÷ íè - êîâ. ò.093-020-48-89

Æó êîâ ñêî ãî, óë.Àñ òðî íî ìè ÷å ñêàÿ, 3/9 ýò., õî ðî - øèé ðå ìîíò, òåë., âñÿ ìå áåëü, õî ëîä., Ò êàá., èí - òåð íåò, ñòèð. ìà øè íà-àâò., ïî ñó äà, áîé ëåð, áàë - êîí çàñò., 1250 ãðí./ìåñ. ò.093-029-85-95

Æó êîâ ñêî ãî, óë.Àñ òðî íî ìè ÷å ñêàÿ, íà ëþ - áîé ñðîê, åñòü âñå íå îá õîäè ìîå äëÿ êîì ôîðò - íî ãî ïðî æè âà íèÿ, ìîãó âçÿòü ñòó äåí òîâ, îï ëà òà 1400 ãðí. + èí òåð íåò. ò.066-674-78-17

Æó êîâ ñêî ãî, óë.×êà ëî âà, íà ëþ áîé ñðîê, ïî -

ðÿ äî÷ íûì ëþ äÿì,

åñòü

âñå

íåîáõ.

ò.093-930-15-70, ò.066-674-78-17

Æó êîâ ñêî ãî, óë.×êà ëî âà,

ðÿ äîì

ÕÀÈ, íà

äëèò. ñðîê, ðå ìîíò íåäàâ íî ñäåëàí, òåë., ìå - áåëü, 3 ñïàëü íûõ ìåñ òà, õî ëî äèëü íèê, ÒÂ + êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàø. àâò., ïî ðÿ äî÷ íûì

ëþ äÿì,

ñå ãî äíÿ

ìîãó

çà ñå ëèòü.

ò.099-111-60-91, ò.099-788-58-60

Êè åâ ñêàÿ ñò.ì., 3 ìèí., îòë. êâ-ðà, òå ïëûé ïîë íà êóõíå, øè êàð íûå âèäû íà íà áå ðåæ íóþ, ðàç âè òàÿ èí ôðàñòð., ñ÷åò. âîäû, îòë. ñîñå äè, óõîæåí, ïîäú åçä ñ êîí ñü åðæ, íå äàâ íî â ñ/ó ñäå - ëàí ðå ìîíò ñ çà ìå íîé âñåõ êîì ìóíèê., 1100 ãðí., ñåãî äíÿ çàñåëþ. ò.093-029-85-95

Êè åâ ñêàÿ ñò.ì., ìà ëî ãàá., ñâîé ñ/ó, äóø. êà - áè íà, âñÿ ìå áåëü, õîë-ê, êàá. ÒÂ, Èí òåð íåò, ñòèð. ìà øè íà àâ òî ìàò, áîé ëåð, 600 ãðí./ìåñ. ò.050-022-19-59, Ìàðèíà

Ïÿ òè õàò êè, õî ðî øèé ðå ìîíò, ñ ìå áå ëüþ, õîë-ê, êàá. ÒÂ, Èí òåð íåò, ñòèð. ìàøè íà àâ òî - ìàò, áàë êîí çà ñòåê ëåí, ñðî÷ íî 800 ãðí./ìåñ.

ò.066-690-19-19

Êîííûé ðûíîê,

ïð-ò Ìîñêîâñêèé

Âîñ ñòà íèÿ ïë., 2-é ýò., ìåá., òåë., õî ëîäèëü -

íèê,

ÒÂ, 750 ãðí./ìåñ. ò.063-761-31-85,

ò.761-32-80

Âîñ ñòà íèÿ ïë. ñò.ì., 5 ìèí, ïî ñëå ðå ìîí òà, ìå áåëü óãîëîê, ÒÂ + êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìà - øè íà àâò., áàë êîí çà ñòåê ëåí, èí òåð íåò, îï ëà òà òîëüêî çà êîììó í. óñ ëó ãè, ñäàì ïîä ïðè ñìîòð.

ò.050-022-19-59

Âîñ ñòà íèÿ ïë. ñò.ì., íîâûé ðåì., òåë., ÒÂ, õî ëî äèëü íèê, ìåá., ñòèð. ìà øèí êà, 800 ãðí./ìåñ. ò.761-31-45, ò.063-761-32-80

Âîñ ñòà íèÿ ïë. ñò.ì., ïî ñëå ðå ìîí òà, 5 ìèí ïåø êîì äî ìåò ðî, ìå áåëü. 3 ñïàë. ìåñ òà, òå ëå - ôîí, õî ëî äèëü íèê, ÒÂ + êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìà øè íà àâò., èí òåð íåò, äî ìî ôîí, òè õèé äâîð,

îï ëà òà 900 ãðí./ìåñ., ò.063-202-36-66, ò.066-763-73-84

âîçì. òîðã.

Âîñ ñòà íèÿ ïë. ñò.ì., ñðî÷ íî ñäàì ìà ëîãàá., æå - ëàò. íà äëèò. ñðîê, ðå ìîíò, òåë., áàë êîí çàñò., ìå - áåëü óãîëîê, ÒÂ êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàø-àâò., ïî ñó äà, 800 ãðí. ò.093-505-74-48, ò.095-182-41-45, Èðà

Âîñ ñòà íèÿ ïë.ñò.ì., Òà ðà ñîâ ñêàÿ óë., êà ïèò. ðå ìîíò, ïîä âåñ íûå ïî òîë êè, âñòð. ìå áåëü, òåõ - íè êà, íà ïîëó ïàðêåò, êîí äè öèî íåð, ñòèð. ìà øè - íà àâ òî ìàò, áîëü øîé ñ/ó, ñî âðåì. ïëèò êà, íî âàÿ ñàí.òåõíè êà, óãëî âàÿ âàííà. Çàõî äè è æèâè. ò.099-932-15-94, ò.063-454-23-39

Êîí íûé ðû íîê, ð-í Ñïàð òà êà, ïë.Âîñ ñòà íèÿ, 800 ãðí./ìåñ. + ê.ó., ñâå æèé ðå ìîíò, âî äîíàãð., ÒÂ êàá., ìÿã. óãîëîê, ñ/ò íî âàÿ, íà äëèò. ñðîê, áåðó íå- ïüþ ùèõ ñòó äåí òîâ. ò.050-764-38-20

Êîí íûé ðû íîê, ñò.ì.Ïë.Âîñ ñòà íèÿ, õî çÿé êà ñäà åò ìà ëî ãà áàð., 3 ñïàë. ìåñ òà, êîñì. ðå ìîíò, áàë êîí çà ñòåê ëåí, ì/ï îêíà, ìå áåëü óãîëîê, ÒÂ + êàá., èí òåíåò, ñòèð. ìàøè íà àâò., õî ëîäèëü - íèê, îï ëà òà 700 ãðí./ìåñ. ò.066-865-24-25

Ìà ëû øå âà ç-ä ñò.ì., 5 ìèí., ÷èñ òàÿ, òåë., ìå áåëü ñîâð., õî ëîä., Ò êàá., âî äîíàãð., áàë êîí çàñò., òè - õèé äâîð, âîçü ìó ñòó äåí òîâ èëè ðà áî òàþ ùèõ ëþ- äåé, äå ëàþ äî ãî âîð àðåí äû. ò.093-020-48-89

Ïë.Âîñ ñòà íèÿ ñò.ì., 5 ìèí./ï. îò ìåò ðî, ìà - ëîãà áà ðè òêó 22 êâ.ì, ñâîé ñ/ó, äóøå âàÿ êàáèí êà, ðåì. íåäàâ íî ñäåë àëè, ìåá., õîëî äèë üíèê, Òâ êàá., èí-íåò, ñòèð. ìà øèí êà àâ òî ìàò, ñäà åò õî - çÿé êà, 600 ãðí. ò.050-022-19-59, Íèíà Ñåðãååâíà

Ðóäíå âà ïë., óþòíàÿ, ïîñëå ðåìîí òà, õîðî - øàÿ ìå áåëü, DVD, ñòèð. ìà øè íà, ÑÂ×, áîé ëåð, íîâàÿ ñ/ò, êóõíÿ, ñ/ó èìï. ïëèò êà, îêíà âûõ. â òè - õèé äâîð, âîç ëå äîìà ïàðêîâ êà, ì/ïë., áàë êîí îá øèò ïëà ñòè êîì, áðîí. äâåðü, äî ìî ôîí.

ò.093-020-48-89

Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., âîç ëå ìåò ðî, òåë., ìåá., õî ëî äèëü íèê, ÒÂ, àê êó ðàò. ëþ äÿì, 700 ãðí./ìåñ. ò.063-761-31-85, ò.761-32-80

Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., Äåð æà âèí ñêàÿ óë., êà ïèò. ðåìîíò, âñÿ ìå áåëü, õî ëî äèëü íèê, Ò + êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàø. àâò., áîé ëåð, ÷àé íèê, 700 ãðí. ïî ìå ñÿ÷ íî. ò.093-288-01-92,

ò.099-189-18-34

Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., êàï. ðå ìîíò, áðîí. äâåðü, â ïðè õîæåé øêàô-êóïå, , â êîì íà òå 4 ñïàëüíûõ ìåñ òà, âñÿ áû òî âàÿ òåõ íè êà, 1000 ãðí. Âîçüìó èíî ñòðàí öåâ. ò.066-674-78-17

Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., ìà ëî ãàá., 28 êâ.ì., ñâîé ñ/ó, äóø. êà áè íà, ðå ìîíò, 3 ñïàëüí. ìåñ òà, ìå - áåëü óãîëîê, ÒÂ êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàøè íà,

600

ãðí./ìåñ., áåç ïîñð. ò.066-700-69-19

Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., ìà ëî ãàá., 28 êâ.ì., ñâîé ñ/ó, äóø. êà áè íà, ðå ìîíò, 3 ñïàëüí. ìåñ òà, ìå - áåëü óãîëîê, ÒÂ êàá., èí òåð íåò, ñòèð. ìàøè íà,

600

ãðí./ìåñ., áåç ïîñð. ò.066-700-69-19

Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., ìà ëî ñå ìåé êà, õî çÿé êà

ñäà åò,

2/9 ýò.,

ðåìîíò, áàë êîí çà ñòåê ëåí, 3

ñïàë. ìåñ òà, ìå áåëü, õî ëî äèëü íèê, ÒÂ+êàá.,

èí òåð íåò, ñòèð. ìàø., îï ëà òà 600 ãðí.+ñâåò. ò.099-111-60-91, ò.099-788-58-60

Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., íå äî ðîãî, 3/9 ýò., òåë.,

ìåá.,

õî ëî äèëü íèê,

ÒÂ,

700

ãðí./ìåñ.

ò.761-31-45, ò.063-761-32-05

Ñïîð òèâ íàÿ ñò.ì., ñòà äè îí Ìå òàë ëèñò, 4/9 ýò., ÷èñ òàÿ, ìå áåëü, õî ëî äèëü íèê, Ò + êàá., èí - òåð íåò, ñòèð. ìàø. àâò., ñâî áîä íàÿ, ñå ãî äíÿ ìîãó çà ñå ëèòü, îï ëà òà 1000 ãðí. ïî ìå ñÿ÷ íî. ò.093-288-01-92, ò.099-189-18-34

Í.Äîìà

Ã.Ñòà ëèí ãðà äà ïð.,

äèëü íèê,

õîð.

æèë.

ìåá.,

ñîñò.,

òåë., ÒÂ, õîëî - 600 ãðí./ìåñ.

ò.096-353-95-66, ò.761-31-45

Ã.Ñòà ëèí ãðà äà ïð., õîçÿé êà, æå ëàò. íà äëèò. ñðîê, õîð. ðå ìîíò, ì/ï îêíà, áàë êîí çà ñòåê ëåí, áðîíè ðîâ. äâåðü, ìåáåëü, õîëî äèë üíèê, ÒÂ + êàá., èíòåð í åò, ñòèð. ìàøè íà àâò., îïëà òà 1200 ãðí./ìåñ., àãåíòàì íå áåñïî êî è òü. ò.063-949-40-12, ò.066-161-37-07

Êîì ìó íàëü íûé ðû íîê, ìåá., òåë., ÒÂ, õî-

ëî äèëü íèê, ÷èñ òûé êîñì. ðåì., 600 ãðí./ìåñ.

ò.096-562-68-02, ò.756-87-05

Ìà ëû øå âà ç-ä, ìåá., òåë., õî ëîäèëü íèê, ÒÂ,