You are on page 1of 5

TeknikMudahMenghilangkanTahiLalat

Haikawan,,, lama takberjumpa. Pada Tutorial Photoshop kali iniguemaubikinteknikmudahdanampuhuntuk mengilangkantahilalat tanpa crop ataupunbikin layer baru. :) Gakampe 5 menititu,,tapidengansatucatatan !!! Di komputerloeharusudahke install Sotoshop !hahaha Check This OUT kawan Langkahpertama : SiapinFoto yang pengenloe edit, terserahloe. Mau pacar, istri, suami, temen, musuh. Yang pentingdiapunya TahiLalat

Kalaugakpunyapotoambilajapotodiatasdengancara kilikkanan>terus save BukaGambartersebutdenganphotoshop Caranyakilik File > Open >truskilik object/poto yang pengenloe edit

Lanjutt Jangandiliatcwenya, liataja yang bikinnihtutorial !!! Hahaha Step selanjutnyaialah lo harusnyari tool yang namanya Patch Tool. Fungsinyaialahuntukmembuangsuatu object ataubidang, trusmenggantikannyadenganyg lain. Agakribetmemangdefinisinya, wonganengasal !hohohoIniguekasih tau letaknya

Kalaumasihkurangjelas jug ague maklumin Tanggalmudainibrooo pas bikinnya, jadigueagakkalem

Nah ituudah super duper jelas. Lanjutke Photo, abis lo klik tool tadicoba lo bikinlingkarandisekitartahilalat. Tapi kudu manual, gakmusti bullet jugaoranopo-nopo.Yang penting kudu disekitartahilalat.

Udahsangatjelaskan.Trustinggal lo tahantrusgeserkekananataukekiri.Tapikalauanesihlebihsrekkekanan, coz MenujuJalanKebaikan !haha Lebihtepatnyaginiloh, kemanapun lo buang/geser cumin adasatupesen : Loe kudu geserdisekitarkulit/muka, kalaukagakloecobaaja. Gueyakinjadikacaubalau !!!

Abisloegesertinggalkilik kanan> truspijit Deselect dah !! Kelar dah, gakampe 5 menitkan..cuminanejelasinnyaagakribetaja, Harapdimaklumiwokeh ! danhasilnya :

Padamaulihatgakperbedaannya? iniguekasihscreenshootnya :

Lumayan real bukan Nah sampaidisiniduluperjumpaankita, Lain waktuguebikinin tutorial yang lebihmantapdanmaknyuslagi. Tutorial iniBisajugadiaplikasikanbuat menghilangkanjerawat :)