You are on page 1of 3

DOGOVOR za izveduvawe na prakti~na nastava na studenti Sklu~en na den ________________ godina pome|u Univerzitet ,,Sv.

Kiril i Metodij vo Skopje, Ekonomski fakultet Skopje, so sedi{te na Bul ,,Krste Misirkov b.b zastapuvan od Dekanot prof. d-r Qubomir Drakulevski (vo natamo{niot tekst Fakultetot) i, Dru{tvo______________________________________________________, so sedi{te na ul ,,_______________________ br.____ zastapuvan od Generalniot direktor _______________________ (vo natamo{niot tekst firma - sorabotnik)

1. PREDMET NA DOGOVOROT ^len 1 Predmet na ovoj Dogovor pretstavuva regulirawe na me|usebnite prava i obvrski pome|u Fakultetot i firmata - sorabotnik, a koi proizleguvaat od izveduvaweto na prakti~na nastava na studentite na Fakultetot vo ramkite na negovata dejnost i soglasno va`e~kata zakonska i podzakonska regulativa. Vo soglasnost so potrebite na nastavno nau~niot proces, prakti~na nastava se organizira so cel da im se obezbedi na studentite mo`nost da se steknat so prakti~na ve{tina kako i so rabotno iskustvo koe }e ja zgolemi nivnata konkurentnost i }e im pomogne pri vrabotuvaweto vo idnina. 2. NA^IN NA REALIZIRAWE NA DOGOVOROT ^len 2 Izveduvaweto na prakti~nata nastava se vr{i se vr{i soglasno Pravilnikot za na~inot i uslovite za organizirawe na prakti~na nastava za studentite (Sl.vesnik na R.Makedonija br.120/10). ^len 3 Prakti~nata nastava se sostoi vo prakti~ni i korisni zada~i i anga`mani vo ramkite na firma - sorabotnik kade {to istata se izveduva. ^len 4 Brojot na studenti koi }e bidat del od predmetot na ovoj dogovor }e se opredeli soglasno organizaciskite i prostornite mo`nosti na firma - sorabotnik. Na predlog na Fakultetot krajniot broj na studenti go opredeluva firma sorabotnik. Odgovornoto lice na Fakultetot zadol`eno za realizirawe na ovoj dogovor e dol`no 15 dena pred otpo~nuvawe na prakti~nata nastava da dostavi do firmata - sorabotnik lista na studenti koja }e gi sodr`i nivnite imiwa i prezimiwata. Ovaa lista e potrebno da bide potvrdena od strana na firma - sorabotnik.

Upatuvaweto na studentot se vr{i so upatnica izdadena od strana na Fakultetot vo koja se navedeni podatoci na studentot, departmanot na koj e zapi{an, periodot vo koj }e se izveduva prakti~nata nastava, mentorot koj mu e opredelen. Po zavr{uvaweto na prakti~nata nastava potrebno e firmata - sorabotnik da mu ja zaveri na studentot upatnicata od stav 5 na ovoj ~len. 3. VREMETRAEWE NA PRAKTI^NATA NASTAVA ^len 5 Prakti~nata nastava ne mo`e da trae pomalku od 1 mesec nitu pove}e od 3 meseci. Prakti~nata nastava ne mo`e da trae pomalku od 1 nitu pove}e od osum ~asa vo tekot na denot. 4. MESTO NA REALIZIRAWE ^len 6 Studentite prakti~nata nastava }e ja izveduvaat vo sedi{teto na firmata sorabotnik. Za izveduvawe na prakti~na nastava firmata - sorabotnik se obvrzuva da gi obezbedi site neophodni uslovi za normalno ostvaruvawe i izveduvawe na istata. Firmata - sorabotnik ima obvrska da obezbedi dostapnost do informacii i ve{tini za studentite. Firmata - sorabotnik e dol`na da go zapoznae studentot site negovi prava i obvrski koi e dol`en da gi po~ituva. Firmata sorabotnik e dol`na da vodi evidencija na prisutnost na studentite koi realiziraat prakti~na nastava. Fakultetot vodi kontrola za kvalitetot na izveduvawe na prakti~nata nastava. 5. ODREDBI ZA ZA[TITA NA LI^NITE PODATOCI ^len 7 Dogovornite strani se obvrzuvaat da obezbedat tajnost i za{tita na li~nite podatoci na studentite na na~in {to nema da bidat povredeni obvrzuva~kite zakonski i podzakonski akti. 6. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI ^len 8 Dogovorot se sklu~uva na neopredeleno vreme. Dogovorot vleguva vo sila so denot na negovoto potpi{uvawe. Sekoja stranka ima pravo da go raskine ednostrano ovoj dogovor bez nikakvi uslovuvawa ili nadomest na {teta. Za namerata za raskinuvawe na Dogovorot stranata {to saka da go raskine dogovorot e dol`na da ja izvesti drugata strana so oficijalen dopis.

Izmena i dopolnuvawe na ovoj dogovor mo`e da se sklu~i so Aneks kon ovoj dogovor i istiot zadol`itelno se sostavuva vo pismena forma. Za s {to ne e predvideno so ovoj dogovor se primenuvaat i va`at pozitivnite zakonski normi. Vo slu~aj na nesoglasuvawa, dogovornite strani se dol`ni istite da gi re{at spogodbeno, vo sprotivno nadle`en za nivno re{avawe e Osnovniot sud Skopje 2 Skopje. Ovoj dogovor se sklu~uva vo 4 ednoobrazni primeroci, po dva za sekoja dogovorna strana.

Naziv na kompanijata SKOPJE Generalen direktor DEKAN

EKONOMSKI FAKULTET -

______________________________________ Drakulevski

____________________________ Prof. d-r Qubomir