Вы находитесь на странице: 1из 10

Latihan Topikal - Garis dan Sudut II 1 Dalam Rajah 1, ABCD ialah garis lurus.

Rajah 1 Cari nilai n. [2 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 2, PQRS ialah garis lurus.

Rajah 2 Cari nilai n. [2 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 3, ABCD ialah garis lurus.

Rajah 3 Cari nilai n. [2 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 4, ABCD ialah garis lurus.

Rajah 4 Cari nilai y. [2 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 5, PQRS ialah garis lurus.

Rajah 5 Cari nilai n. [2 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 6, ABC dan DBE ialah garis lurus.

Rajah 6 Cari nilai y. [3 markah] Jawapan:

Rajah 7 terdiri daripada empat garis lurus.

Rajah 7 Cari nilai c. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 8, PQR and RSTialah garis lurus.

Rajah 8 Cari nilai y. [3 markah] Jawapan:

Dalam Rajah 9, ABC dan DBE ialah garis lurus.

Rajah 9 Cari nilai m. [3 markah] Jawapan:

10

Dalam Rajah 10, ABC ialah garis lurus.

Rajah 10 Cari nilai y. [3 markah] Jawapan:

11

Rajah 11 terdiri daripada empat garis lurus.

Rajah 11 Cari nilai p. [3 markah] Jawapan:

12

Rajah 12 terdiri daripada empat garis lurus.

Rajah 12 Cari nilai n. [3 markah] Jawapan:

13

Dalam Rajah 13, ABC dan DBE ialah garis lurus.

Rajah 13 Cari nilai n. [3 markah] Jawapan:

14

Rajah 14 terdiri daripada empat garis lurus.

Rajah 14 Cari nilai b. [2 markah] Jawapan:

15

Rajah 15 terdiri daripada beberapa garis lurus.

Rajah 15 Cari nilai a + b. [4 markah] Jawapan:

16

Rajah 16 terdiri daripada empat garis lurus.

Rajah 16 Cari nilai p. [4 markah] Jawapan:

17

Rajah 17 terdiri daripada beberapa garis lurus.

Rajah 17 Cari nilai c + d. [4 markah] Jawapan:

18

Rajah 18 terdiri daripada empat garis lurus.

Rajah 18 Cari nilai a. [4 markah] Jawapan:

19

Rajah 19 terdiri daripada beberapa garis lurus.

Rajah 19 Cari nilai p + q. [4 markah] Jawapan:

20

Rajah 20 terdiri daripada empat garis lurus.

Rajah 20 Cari nilai r. [4 markah] Jawapan:

Answer: 1 2 3 4 5 6 7 n = 180 72 = 108 n = 180 139 = 41 n = 180 49 = 131 y = 180 62 = 118 n = 180 135 = 45 y = 180 (180 75) 43 = 32 c = 360 (180 62) 129 = 360 118 129

= 113 8 y = 180 (180 159) 40 = 180 21 40 = 119 m = (180 124) + 65 = 121 y = 180 = 180 74 = 106 p= = = 106 n = 180 (180 107) (180 97) = 180 73 83 = 24 n = 180 (180 109) 39 = 70 b = 360 (180 68) 170 = 360 112 170 = 78 a = 360 (180 45) 113 = 112 2b = a = 112 b= = 56 a + b = 112 + 56 = 168

9 10

11

12

13 14

15

16

q = 360 60 279 = 21 p = 360 q = 360 21 = 339

= 102 3d = c = 102 d= = 34 c + d = 102 + 34 = 136 18

b = 360 75 261 = 24 a = 360 b = 360 24 = 336 19 p = 360 (180 35) 101 = 114 6q = p = 114 q= = 19 p + q = 114 + 19 = 133

20

s = 360 52 284 = 24 r = 360 s = 360 24 = 336

Оценить