You are on page 1of 20

,=' -=' - --

,-''' - --='

,-= -,- . -'=- ' _'= --=- '-',- _'= `-' ,'-'

(adede halkih ve rza nefsih ve zinete arih ve midade kelimatih )

Doru , gerek ve hak olan yolu mminlere bolca veren Allah a hamdolsun. Salat ve selam , gnah
ilemekten men eden ve sevap kazanmay tevik eden peygamberi MUHAMMED s.a.v.s. in zerine olsun
, ehlinin ve arkadalarnn da zerine olsun ki onlar ehillerin en hayrls ve arkadalarn da en
hayrlsdrlar.

Besmele , hamdele ve salvele den sonra bil ki ey renci :


Arapa ilmi, eri ilimlere bir vesiledir.

Arapann temel ksmlarndan biri SARF tr, nk sarf ile az fiil ok olur.

Doruya ileten ve baary veren ALLAH tr.

Fiiller iki ksmdr. a) asli (mcerred) b) ziyade sahibi (mezid) .

Asli fiiller ya slasidir ya da rubai.

Mazisi harfli olan fiile SLAS denir. 6 babdr.

1- (fe a le) - (yef u lu )
2- (fe a le) - (yef i lu )
3- (fe a le) - (yef a lu )
4- (fe i le) - (yef a lu )
5- (fe u le) - (yef u lu )
6- (fe i le) - (yef i lu ) bablardr.

nc babn aynel veya lamel fiili,boaz harfindendir. Boaz harfleri 6 tanedir. , , ,,, .
ancak _- (ebaa yz evirdi) - _-', (yebaa) fiili azdr. Yani kaidaye muhalif bu babdan gelmitir.

Mazisi drt harfli olan fiile RUBA denir.

Bir babtr. .' (fale le) babdr. 6 tane mlhak bab vardr.


1- .= (fev a le) -.,= (havgale) ( la havle ve la guvvete illa billahi l aliyy il azim demek )
2- . (fa ve le ) - += (cehvere) ( yksek sesle konumak )
3- . (fey a le) -=- (beytara) ( yarmak )
4- . (fa ye le) - `= (asyere) ( aya kaymak )
5- _' (falaa) - _'- (selgaa) ( srtn yere atmak )
6- .' (fa le le) - -'= (celbebe) ( gmlek giymek , giydirmek )

Ziyade sahibi(mezid) fiil iki ksmdr : a) slasi mezid b) rubai mezid .

Slasi mezid 3 ksmdan oluur ve 14 babdr.

1.ksm: rubai ( 4 harfli olanlar)
2.ksm: humasi ( 5 harfli olanlar)
3.ksm: sudasi ( 6 harfli olanlar)

RUBA ( slasiye bir harf ziyade ile 4 harfli olanlar) 3 BABDIR :

1- (EF A LE)
2- . (faale ayn eddeli)
3- .=' (faa a le).

HUMAS ( slasiye iki harf ziyade ile 5 harfli olanlar) 5 BABDIR :

1- . (in fe a le)
2- .- (if te a le)
3- (if alle)
4- . (te feaale - eddeli)
5- .=' (te faa a le).

SDAS (slasiye harf ziyade ile 6 harfli olanlar) 6 BABDIR :

1- .-- (is tef a le)
2- .=, (if av a le)
3- = (if avve le)
4- .' (if an le le)
5- _' (if an laa)
6- ' (FAALLE).

RUBA MEZD 3 BABDIR :

1- .' (if an le le)
2- .' (if a lelle)
3- .' (te fa le le).

: BLM : bu blm yle salar ( kalplar kelimeler ) hakkndadr ki slasi mastardan
tretilmelerine iddetle ( ok ) ihtiya duyulur.

Slasi mcerred mastardan mtak ( tretilen ) 6 kelime vardr. ( slasi olmayan mastarlar asl
deildir , kendileri fiili mazi den tretilir).

1- mazi
2- muzari
3- emir
4- nehy
5- ism-i fail
6- ism-i meful

MASTAR :

Mastar ya mimli olur , ya da mimsiz olur. ( mim harfiyle balar, ya da balamaz)

Mastar mimsiz olursa semaidir. Yani araplardan nasl duyulmusa o ekilde muhafaza edilir . Slasi
mastar iin kyas (kaide ) yoktur. Slasinin dndaki mastarlar kyasi (belli bir kural kaidesi vardr)dir.

Eer mastar mimli olursa , fiili muzarinin aynel fiiline baklr. Aynel fiili ; meftuh -
stn veya mezmum - treli ise mastar mimi,ismi zaman,ismi mekan - (
MEFALUN) kalbnda gelir. Ancak u kelimeler azdrlar (kaideye aykr gelmilerdir) :
_'=- (matliun) - - (maribun) - =-- (mescidun) - =-- (mensikun) - -- (merigun) -
=- (meczirun) - -- (meskinun) - --- (menbitun) - - (mefrigun) - -=- (mahirun)
- =-- (mesgitun) - _-=- (mecmiun) .

Eer aynel fiili meksur - esreli ise ; mastar mimi - ( MEFALUN) kalbnda gelir
fakat ; _=- (merciun) ve ,-- (mesirun) kelimeleri azdr(kural ddrlar); ismi zaman
, ismi mekan ise ; - ( MEF LUN) kalbnda gelir.

Yukarda alt izilen yerlerde yazlan kaideler; SAHH,ECVEF,MUZAAF,MEHMUZ fiillerde geerlidir.

((( Ey renci BL ki :

BR : kk harflerinden biri illet harfi ve hemze ve edde olmayan fiile SALM (SAHH) fiil denir. -
(nasara) gibi.

LLET HARFLER 3 tanedir : vav,ya elif.

K : Faal fiili(ilk harfi), illetli olan fiile MSAL FL denir : a) misal i vavi : = (veade) gibi. b) misal i
ya i : -, (yesure) gibi.

: Aynel fiili(orta harfi), illetli olan fiile ECVEF FL denir : a) ecvefi vavi : .' (gaale) gibi. b) ecvefi
ya i : .' (kaale)gibi.

DRT : Lamel fiili(son harfi), illetli olan fiile NAKIS FL denir : a) naks vavi: = (azaa) gibi b)
naks ya i: '- (remaa) gibi.

BE : ki harfi illetli olan fiile LEFF denir. ki ksmdr.
a) aynel fiili ve lamel fiili illetli olana LEFF MAKRUN denir:
(gaviye),= (tavaa) gibi
b) faal fiili ve lamel fiili illetli olana LEFF MEFRUK denir. _ (vegaa)
gibi.

ALTI : Aynel fiili ve lamel fiili ayn harf olan fiile MUZAAF denir: - (medde) --- (medede)
idi.

Ayn cins iki harften birini dierine dahil etmeye DAM denir. dam 3 ksmdr.

1- VACB DAM: iki ayn harften ikisi de harekeli veya birincisi sakin ikincisi harekeli olduu
zaman idpam vaciptir : - (medde) gibi.

2- CAZ DAM: ayn cins iki harften birincisi harekeli ,ikincisi sukunu arz(geici sukun) ile sakin
olduu zaman idam caizdir, yani eddeli de eddesiz de okunur:

-- ' ( 1- lem yemuddu, 2- lem yemuddi, 3- lem yemudde diye trl de okumak caizdir, nk
sukunu arzdr.) ayrca -- ' (lem yemdud) diye de okunabilir.

3- YASAK DAM : birincisi harekeli ikincisi sukun u asli ile sakin olduu zaman : --
(mededte), -- (mededtu) gibi.


YED : Asl harflerinden biri hemze olursa bu fiile MEHMUZ denir , 3 ksmdr.
a) mehmuzul fa : faal fiili hemze olursa : = (ehaza) gibi.
b) mehmuzul ayn: aynel fiili hemze olursa: .-- (se ele) gibi.
c) mehmuzul lam: lamel fiili hemze olursa: (gara e) gibi...

Bu tr snflandrmaya EKSAM I SEBA (yedi ksm) denir. Bkz. Bina kitab...)))


NAKIS fiilde ise mastar mimi ,ismi zaman, ismi mekan btn bablardan (fiili muzarinin aynel
fiili; meftuh,mezmum,meksur olsun farketmez) - ( MEFALUN) kalbnda gelir.

MSAL fiilde ise btn bablardan - ( MEF LUN) kalbnda gelir.

LEFF MAKRUN; naks fiil gibidir.

LEFF MEFRUK ; misal fiil gibidir.

Eer fiil slasiye zait olursa; mastar mimi ,ismi zaman, ismi mekan ve ismi meful btn
bablardan mehul muzari kalbnda gelir, sadece muzaraat harfi atlr yerine mezmum (treli) bir mim
getirilir, smi fail ise aynel fiilinin kesresiyle gelir.

MAZ : Mazi Fiil ya malum (maruf , fail iin bina edilmi) , ya da mehul olur.

Eer fiil malum olursa , fiili mazide son harf ;
mfret mzekker aibte fetha zere mebnidir : - (nasaRA) gibi
mfret mennes aibede fetha zere mebnidir : -- (nasaRAt) gibi
tesniye mzekker aibte fetha zere mebnidir : - (nasaRAa) gibi
tesniye mennes aibede fetha zere mebnidir : '- (nasaRAtaa) gibi.
cemi mzekker aibte zamme zere mebnidir : - (nasaRUu) gibi.
geriye kalanlar skun zere mebnidirler : - (nasaRne),-- (nasaRte),'--- (nasaRtuma),
-- (nasaRtum),-- (nasaRti), '--- (nasaRtuma), -- (nasaRtunne), -- (nasaRtu),
'- (nasaRna).

Btn bablardan byledir. ster slasi,ister rubai, isterse bunlara mezid olsun.

Btn bablardan ilk harf fethadr. Humasi(fiili mazisi 5 harfli) ve sdasi(fiili mazisi 6 harfli)
bablarndan evvelinde hemze-i vasl olanlar mstesna.rnek: ( infeale ifteale istefale) gibi. Hemze-
i vasl balangta okunur,geite drlr.

- (ibnun) - - (ibnemun) - -- (ibnetun) - -- (imriun) - - (imreetun) - '`
(isnani) - '-` (isnetani) - - (ismun) - -- (estun) - -, (eymunun) kelimelerinin
hemzeleri , mazinin, mastarn, emri hazrn, humasi ve sdasi bablarndan gelenlerinki hemze-i vasldr.
Slasinin emri hazr hemzeleri de hemze-i vasldr.

Lam- tarif in hemzesi ile hemze-i vasln hemzeleri gei annda drlr, okunu annda ise esreli
okunur ancak, lam- tarifin hemzesi ile -, (eymunun) kelimesinin hemzesi meftuhtur.

(yef u lu ) kalbndan gelen emri hazrlarn hemzesi de mezmum (treli) dur. Ayn ekilde
humasi ve sdasi bablarndan gelen mehul fiili mazilerin hemze-i vasllar da mezmum (treli) dur.

MEHUL MAZ : Son harf malum da olduu gibidir.sondan bir nceki harf daima meksurdur.
Sakinler sakin braklr, geriye kalan harfler ise mezmumdur.

MUZAR : Banda ,- (Eteyne) harflerinden biri olan fiildir, tabii maziye zait (ilave edilmi )
olarak.
Muzaraat harfi btn bablardan , malumda meftuhtur, ancak rubaide hangi rubai olursa olsun
mezmumdur. Muzarinin lamel fiilinden nceki harf ; rubai,humasi ve sdasi de meksurdur. Ancak,
.- (yetefaalu) - .='- (yetefaa alu) - .'- (yetefalelu) bablar ise
meftuhtur.


MEHUL MUZAR : Muzaraat harfi mezmum, sakin olanlar yine sakin, lamel fiili hari geriye
kalanlar meftuhtur. Lamel fiil ise malum ve mehulde mezmumdur. Banda nasbeden ve cezmeden
olmad mddete.

EMR VE NEHY : Emir ve nehiy muzari lafz zerine gelir. Ancak bunlar meczumdur. Cezm
alameti de tesniye, cemi mzekker ve mfret mehataba nunlarnn dmesiyledir, geriye kalanlarda ise
sahih fiillerde son harfin skunu, illetli fiilde ise son harfin dmesiyledir (son harf = lamel fiil) . ancak
cemi mennes nunu dmez nk mebnidir.

MALUM EMR HAZIR : Muzaraat harfi hazfedilir, bana hemze-i vasl getirilir, (muzaraat
harfinden sonraki harf sakin ise) eer harekeli ise sonu sakin yaplr. Emri hazr skun zerine mebnidir.

SM FAL : Mazi fiilin aynel fiiline baklr, eer meftuh ise -' (nasirun) vezninde gelir.
Eer mezmum ise = (azimun) ve =- (dahimun) vezinlerinde gelir.
Eer meksur ise mteaddi fiil; ''= (aalimun) , lazm fiil ise 4 vezinde gelir.
1- ,- (meriidun)
2- - (zeminun)
3- -= (ahmeru).ekimi :-= - -= - -= ( humrun ahmerani ahmeru)
-= - ,-= - --= (humrun hamraavaani hamraau)
4- '-== (ataanu) : '== - ''-== - '-== (itaaun ataanaani ataanu)
'== - '-== - _-== ( itaaun ateyaani ataa ).


SM MEFUL : Btn slasi bablardan ,-=- (mecbuurun) ve ` (kesiirun)
Vezinlerinde gelir.
Mubalaa vezinleri unlardr. .,+= (cehuulun) - - (sddiigun) - - (kezzaabun) - -=
(ufulun) - (yeguzun) - - (midrarun) - `- (miksiirun) - ' (luanetun). Son kalbn ()
aynn sakin yaparsan (' -lunetun) o zaman ismi meful manasnda olur. Mubalaal meful
olur,dierleri mubalaal ismi faildir.

: BLM :

Sahih fiillerin ekimi :

mazi,muzari , emir,nehiy nin malum ve mehulleri 14 vecihle ekilir.
3 tane aib,3 tane aibe,3 tane muhatap, 3 tane muhataba , 2 tane de (ister mzekker,ister mennes olsun)
mtekellim. Yalnz emir ve nehiy nin malumlarnda bu iki mtekellim kalb kullanlmaz.

smi fail 10 kalpla ekilir . cemi mzekkerin 4 kalb vardr. Cemi mennesin ise 2 kalb vardr.

smi meful 7 kalpla ekilir. Cemi mzekkerin 2 , cemi mennesin 1 kalb vardr.

eddeli tekit nunu ; emir ve nehiy nin btn kalplarna dahil olur(malum mehul). Muhaffef tekit
nunu ise tesniyelere ve cemi mennese dahil olmaz, geri kalan kalplara dahil olur. Muhaffef nun,
sakindir. eddeli nun ise fethaldr. Ancak tesniyelerde ve cemi menneslerde ise meksurdur. Bu iki
nundan nceki harf ise hazrn muhatabasnda (mfret) meksurdur. Cemi mzekkerde mezmumdur. Geri
kalanlarda meftuhtur.

(' ) FAL babndan muzaride, emirde, nehiyde, ismi failde, ismi mefulde mazideki hemze
hazfedilir(atlr).

MAZ nin ekimi :

- (nasaRA)
- (nasaRAa)
- (nasaRUu)
-- (nasaRAt)
'- (nasaRAtaa)
- (nasaRne)
-- (nasaRte)
'--- (nasaRtuma)
-- (nasaRtum)
-- (nasaRti)
'--- (nasaRtuma)
-- (nasaRtunne)
-- (nasaRtu)
'- (nasaRna)

MEHUL MAZ :

- (nusre)
- (nusraa)
- (nusruu)
-- (nusret)
'- (nusretaa)
- (nusrne)
-- (nusrte)
'--- (nusrtumaa)
-- (nusrtum)
-- (nusrti)
'--- (nusrtuma)
-- (nusrtunne)
-- (nusrtu)
'- (nusrnaa)

MUSTAKBEL (MUZAR) nin ekimi :

-, (yensuru)
- (yensuraani)
- (yensuruune)
- (tensuru)
- (tensuraani)
- (yensurne)
- (tensuru)
- (tensuraani)
- (tensuruune)
,- (tensuriine)
- (tensuraani)
- (tensurne)
- (ensuru)
- (nensuru)


Mehul muzari :

-, (yunsaru)
- (yunsaraani)
- (yunsaruune)
- (tunsaru)
- (tunsaraani)
- (yunsarne)
- (tunsaru)
- (tunsaraani)
- (tunsaruune)
,- (tunsariine)
- (tunsaraani)
- (tunsarne)
- (unsaru)
- (nunsaru)


EMR AB in ekimi :

-' (li yensur)
-' (li yensuraa)
-' (li yensuruu)
-' (li tensur)
-' (li tensuraa)
-' (li yensurne)

EMR HAZIR n ekimi :

- (unsur)
- (unsuraa)
,- (unsuruu)
- (unsurii)
- (unsuraa)
- (unsurne)


Mehul emri hazr :

-' (li tunsar)
-' (li tunsaraa)
-' (li tunsaruu)
-' (li tunsarii)
-' (li tunsaraa)
-' (li tunsarne)
-` (li unsar)
-' (li nunsar)


Nehy nin malum ve mehulleri de ayn ekilde ekilir, yalnz bana ` ilave edilir.

eddeli nun la beraber emri aib in ekimi yledir :

-' (li yensurenne)
-' (li yensuraanni)
-' (li yensurunne)
-' (li tensurenne)
-' (li tensuraanni)
'-' (li yensurnaanni)

eddeli nun la beraber emri hazr n ekimi yledir :

- (unsuranne)
- (unsuraanni)
- (unsurunne)
- (unsurinne)
- (unsuraanni)
'- (unsurnaanni)


muhaffef nun la beraber emri aibin ekimi :

-' (li yensuren)
mfret mzekker
-' (li yensurun)
cemi mzekker
-' (li tensuren)
mfret mennes


muhaffef nun la beraber emri hazrn ekimi :

- (unsuran)
mfret mzekker muhatab
- (unsurun)
cemi mzekker muhatab
- (unsurin)
mfret mennes muhatabah


Nehy nin malum ve mehul kalplarnn eddeli ve muhaffef nunlarla beraber ekimi yukardaki gibidir.

SM FAL in ekimi :

-' (naasirun)
mfret mzekker
-' (nasiraani)
tesniye mzekker
-' (nasiruune)
cemi mzekker
'- (nussaarun)
cemi mzekker mkesser
- (ve nussarun)
cemi mzekker mkesser
- (ve nasaretun)
cemi mzekker mkesser
-' (naasiretun)
mfret mennes
'-' (naasiretaani)
tesniye mennes
--' (naasiraatun)
cemi mennes
-, (ve nevaasiru)
cemi mennes mkessereh


SM MEFUL un ekimi :

-- (mensuurun)
mfret mzekker
-- (mensuurani)
tesniye mzekker
,-- (mensuuruune)
cemi mzekker
-- (mensuuretun)
mfret mennes
'-- (mensuuretaani)
tesniye mennes
--- (mensuuraatun)
cemi mennes
-'- (ve menaasiru)
cemi mzekker mkesser

RUBA MCERRED in ekimi :

= (dahrece)
FL MAZ
=, (yudahricu)
FL MUZAR
== (dahreceten)
MASTAR
'== (dihraacen)
MASTAR
=- (mudahricun)
SM FAL
=- (mudahrecun)
SM MEF'UL
= (dahric)
EMR HAZIR
=- ` (la tudahric)
NEHY HAZIR


= (dahrece) ye mulhak bablarn ekimi de = (dahrece) gibidir.

DRT HARFL SLAS MEZD BABLARIN EKM :

FAL babnn ekimi aadaki gibidir.

= (ahrece)
= (yuhricu)
'== (ihraacen)
=- (muhricun)
=- (muhracun)
= (ahric)
= ` (la tuhric)

FAL babnn bandaki hemze bu babn muzarisinden, nefsi mtekellim vahdehde iki hemze
toplanaca iin hazfedildi(atld). Ayn ekilde ; ismi fail,ismi meful,emri aib,nehyi aib ve nehyi
hazrdan da babda uygunluk olsun diye hazfedildi bu hemze.

TEFL babnn ekimi aadaki gibidir :

= (harrece)
FL MAZ
= (yuharricu)
FL MUZAR
'=,= (tahriicen)
MASTAR
== (tahriceten)
MASTAR
=- (muharricun)
SM FAL
=- (muharracun)
SM MEF'UL
= (harric)
EMR HAZIR
= ` (la tuharric)
NEHY HAZIR


MUFAAALE babnn ekimi :

-'= (haasame)
FL MAZ
-'=, (yuhaasimu)
FL MUZAR
--'=- (muhaasameten)
MASTAR
'-'-=, (ve hsaamen)
MASTAR
-'=- (muhaasmun)
SM FAL
-'=- (muhaasamun)
SM MEF'UL
-'= (haasm)
EMR HAZIR
-'=- ` (la tuhaasm)
NEHY HAZIR

Mazisinin mehulu -= (huusme) dir.

Muzarisinin mehulu -'=, (yuhaasamu) dur.


BE HARFL SLAS MEZD BABLARIN EKM :

NFAL babnn ekimi :

- (inkesere)
FL MAZ
- (yenkesiru)
FL MUZAR
'- (inkisaaren)
MASTAR
-- (munkesirun)
SM FAL
- (inkesir)
EMR HAZIR
- ` (la tenkesir)
NEHY HAZIR


FTAL babnn ekimi :

- (iktesebe)
FL MAZ
-, (yektesibu)
FL MUZAR
'-'- (iktisaaben)
MASTAR
-- (muktesibun)
SM FAL
-- (muktesebun)
SM MEF'UL
- (iktesib)
EMR HAZIR
- ` (la tektesib)
NEHY HAZIR


FLAL babnn ekimi :

- (sferre)
FL MAZ
- (yasferru)
FL MUZAR
- (sfiraaren)
MASTAR
-- (musfarrun)
SM FAL
- (sferre)
EMR HAZIR
-- ` (la tasferre)
NEHY HAZIR


TEFAUL (ayn eddeli) babnn ekimi :

- (tekessere)
FL MAZ
-, (yetekesseru)
FL MUZAR
- (tekessuren)
MASTAR
-- (mutekessirun)
SM FAL
- (tekesser)
EMR HAZIR
- ` (la tetekesser)
NEHY HAZIR


TEFAAUL babnn ekimi :

_''-- (tesaalaha)
FL MAZ
_''--, (yetesaalahu)
FL MUZAR
'=''-- (tesaaluhen)
MASTAR
_''--- (mutesaalihun)
SM FAL
_''--- (mutesaalahun)
SM MEF'UL
_''-- (tesaalah)
EMR HAZIR
_''--- ` (la tetesaalah)
NEHY HAZIR


` (iddessere) ve .'` (issaagale) ye gelince :

` (iddessere) nin asl ` (tedessere) idi. ta harfi , dal harfine idam edildi ,balang iin
hemze-i vasl getirildi ` (iddessere) oldu.

ekimi :

` (iddessere)
FL MAZ
` (yeddesseru)
FL MUZAR
` (iddessuren)
MASTAR
`- (muddessirun)
SM FAL
` (iddesser)
EMR HAZIR
` ` (la teddesser)
NEHY HAZIR


.'` (issaagale) nin asl .'` (tesaagale) idi. ta harfi , - (sa) harfine idam edildi,balang iin
hemze-i vasl getirildi , .'` (issaagale) oldu.

EKM:

.'` (issaagale)
FL MAZ
.'`, (yessaagalu)
FL MUZAR
`'` (issaagulen)
MASTAR
.'`- (mussaagilun)
SM FAL
.'`- (mussaagalun)
SM MEF'UL
.'` (issaagal)
EMR HAZIR
.'` ` (la tessaagal)
NEHY HAZIR

BE HARFL RUBA MEZD BABLARIN EKM :

=- (tedahrace)
FL MAZ
=-, (yetedahracu)
FL MUZAR
'==- (tedahrucen)
MASTAR
=-- (mutedahricun)
SM FAL
=- (tedahrac)
EMR HAZIR
=- ` (la tetedahrac)
NEHY HAZIR


ALTI HARFL SLAS MEZD BABLARIN EKM :

STFAL babnn ekimi :

-- (istafere)
FL MAZ
--, (yestafiru)
FL MUZAR
'-- (istifaaren)
MASTAR
--- (mstafirun)
SM FAL
--- (mstaferun)
SM MEF'UL
-- (istafir)
EMR HAZIR
--- ` (la testafir)
NEHY HAZIR

FLAL babnn ekimi :

'+- (ihaabbe)
FL MAZ
'+-, (yehaabbu)
FL MUZAR
'-'-+- (ihiibaaben)
MASTAR
'+-- (muhaabbun)
SM FAL
'+- (ihaabbe)
EMR HAZIR
'+- ` (la tehaabbe)
NEHY HAZIR

FAAL babnn ekimi :

-,= (idevdene)
FL MAZ
-,, (yadevdinu)
FL MUZAR
'-,= (idiidaanen)
MASTAR
-,=- (mudevdinun)
SM FAL
-,= (idevdin)
EMR HAZIR
-,- ` (la tedevdin)
NEHY HAZIR

FVVAAL babnn ekimi :

F'VVAAL BABI
'= (iclevveze)
FL MAZ
'= (yeclevvizu)
FL MUZAR
'= (iclivvaazen)
MASTAR
'=- (muclevvizun)
SM FAL
'= (iclevviz)
EMR HAZIR
'=- ` (la teclevviz)
NEHY HAZIR

Bundan sonras RUBA MEZD BABLARIN EKMLERYLE alakaldr.

FNLAAL babn ekimi : (bu bab HRANCEME ye mulhak 2 babdan birincisidir.)

F'NLAAL BABI
==- (ishankeke)
FL MAZ
==-, (yeshankiku)
FL MUZAR
''=- (ishinkaaken)
MASTAR
==-- (mushankikun)
SM FAL
==- (ishankik)
EMR HAZIR
==- ` (la teshankik)
NEHY HAZIR


FNLAAUN babnn ekimi : (bu bab HRANCEME ye mulhak 2 babdan ikincisidir)

F'NLAAUN BABI
_'- (islengaa)
FL MAZ
_'-, (yeslengii)
FL MUZAR
-''- (islingaaun)
MASTAR
'-- (muslengin)
SM FAL
'- (islengi)
EMR HAZIR
'- ` (la teslengi)
NEHY HAZIR


FLLAALEN babnn ekimi : (bu bab RUBA MCERREDE 2 harf ilave edilen bablardandr)

F'LLAALEN BABI
- (igearre)
FL MAZ
-, (yageirru)
FL MUZAR
- (igiraaren)
MASTAR
-- (mugeirrun)
SM FAL
- (igeirre)
EMR HAZIR
- ` (la tegeirre)
NEHY HAZIRFLLAALEN babnn ekimi : (bu bab RUBA MCERREDE 2 harf ilave edilen bablardandr)

F'NLAALEN BABI
== (ihranceme)
FL MAZ
==, (yahrancimu)
FL MUZAR
'-'== (ihrincaamen)
MASTAR
==- (muhrancimun)
SM FAL
== (ihrancim)
EMR HAZIR
== ` (la tahrancim)
NEHY HAZIR

(Btn bu bablar iin BNA KTABI na mracaat ediniz)...(daha fazla bilgi iin)


BAZI FAYDALI BLGLER BLM :

Lazm fiil , sebeple MTEADD olur.
1- bana hemze getirerek (FAL babna naklederek) : rnek : = (ahrace) gibi.
2- Sonuna harf-i cerr getirerek : - = gibi.
3- Aynel fiilini eddeleyerek (TEFL babna naklederek) : rnek : = (harrece) gibi.
4- . (tefaale- ayn eddeli) ve .' (tefalele) bablarndan ta lar atlrsa fiil yine mteaddi
olur.( mutavaat mteaddi yapmak iin)

Mteaddi fiili lazm yapmak iin tadiye sebepleri hazfedilir veya . babna nakledilerek yaplr.
.' (falele) babnn bana ta getirilirse lazm olur.

Lazm fiilden , meful-u bih ve mehul kalplar gelmez.

MUFAAALE babnn binas az mstesna ,iki kii arasnda mareket(ortaklk) iindir.
rnek : '-' (nadaltuhu) onunla ok attk, yani birbirimize ok attk. Mareket iin olmayana rnek
: ''--'= (aagabtullssa) hrsz cezalandrdm, gibi.

.='- (tefaaul) bab : a) iki ey arasnda ortaklk iindir: -= -='- (zeyd ile amr birbirinden
uzaklat). b) daha ok ey arasnda ortaklk iin: ' _''- (tesalehalgavmu) : topluluk kendi arasnda
bart.

.='- (tefaaul) bab bazen gerekte olmayan bir eyi izhar etmek iin kullanlr.
rnek : -'- (temaaradtu) hasta numaras yaptm, demektir.

Eer .- (ifteale) nin faal fiili - - = - = harflerinden biri olursa, ta harfi = harfine
kalbedilir(deitirilir). rnekler : --- -=- gibi.
- =- gibi.
= = (itterade) gibi.
= = (izzahara) gibi.
Eer .- (ifteale) nin faal fiili - - harflerinden biri olursa , ta harfi dal harfine kalbedilir.
rnekler : _-- _- (iddemea) gibi.
(izzekere) gibi.
= = (izdecera) gibi.Eer .- (ifteale) nin faal fiili - - - harflerinden biri olursa ,bu harfler ta ya kalbedilir sonra
ta, ta ya idam edilir.

rnekler : _ _ (ittegaa) gibi.
- - (ittesera) gibi.
-` ` (isseara) gibi.


simlere ve fiillere zait olan harfler 10 tanedir. ( -'- ,' ) harfleridir.
Eer bir kelime 3 harften fazla ise ve iinde bu harflerden biri varsa o harf zaittir,ancak bu harfler
karldnda geriye manal bir kelime kalmyorsa o harfler zait deildir, - (vesvese) gibi.

Drt harfli (RUBA) fiillerin hepsi (ister slasiye mezid 4 harfli, isterse rubai mecerred olsun)
MTEADD dir. Ancak _- (derbaha) fiili lazmdr.

Be harfli (HUMAS) fiillerin hepsi (ister slasiye mezid 5 harfli, isterse rubai mezid 5 harfli olsun)
LAZIM dr. Ancak .- (ifteale) , . (tefaale- ayn eddeli), .='- (tefaa ale) bablar hem
mteaddi hem de lazmdr.

Alt harfli (SDAS) fillerin hepsi (ister slasiye mezid 6 harfli, isterse rubai mezid 6 harfli olsun)
LAZIM dr. Ancak -- (istefale) bab hem mteaddi hem de lazmdr. Ayrca _'
(ifanlaa) babndan gelen iki fiil -- (isrendaa) --= (irendaa) mteaddi dir.(efale) babnn hemzesi birka manaya gelir.

1- tadiye (mteaddilik) iin : gibi.(ikram etti)
2-Sayruret (olu) iin : _-- gibi.(yrr oldu)
3- vicdan (bulmak) iin : -'=- gibi.(onu cimri buldum)
4- haynunet ( zamann yaklamas) iin : '-= gibi.(ekinleri hasat vakti yaklat)
5- izale (gidermek) iin : ,- gibi. (onun ikayetini giderdim)
6- duhul (bir eye girmek) iin : _-- gibi.(sabaha girdi)
7- kesret (okluk) iin : .='-' gibi.(adamn yannda ok ya olduu zaman sylenir)


-- (istefale) nin sin i birka manaya gelir :

1- talep (istemek) iin : ''- ALLAH tan beni balamasn isterim.
2- Sual (sormak) iin : -=- haber sordu .
3- Tahavvl (bir halden baka bir hale gei) iin : .=- (istehalle) arap, sirke oldu.
4- tikat (inan) iin : -- onun cmert olduuna inandm.
5- Vicdan (bulmak) iin : -=- yeni (eski olmayan) buldum.
6- Teslim (boyun emek ) iin : '_=- topluluk ALLAH a teslim olarak istirca etti. (istirca :
inna lillah ve inna ileyhi raciun demektir).


- - med harfleri, lin harfleri , illet harfleri bu harflerdir. Ayrca bu harfler zait
harflerdendir(-'- ,') ...

herhangi bir slasi FL MAZ nin banda(faal fiilinde) bu harflerden biri olursa , o fiile illetli MSAL
FL denir. Harekeleri tamada ,yklenmede SAHH FLE benzedii iin MSAL(benzer) denmitir.
rnek : = (veade) - - (yesera) gibi.