Вы находитесь на странице: 1из 107

!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&".

/"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"1
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"2
O Iodei Lsl Denlio de Si
Tiaduzido de
The Iovei Is Wilhin You
ly Louise L. Hay
cnpyrIght 1991 ly Louise L. Hay
OiiginaI U.S. IulIicalion 1991 ly Hay House Inc.,
Caison, CaIifinia, USA (ISN: 1-5617O-O23-1)
Tndns ns dIrcItns rcscrvadns. Estc !Ivrn nn pndc scr rcprnduzIdn, nn tndn nu cm partc, pnr qua!qucr prnccssn
mccnIcn, fntngrfIcn, c!cctrnIcn, nu pnr mcIn dc gravan, ncm scr IntrnduzIdn numa basc dc dadns, dIfundIdn
nu dc qua!qucr fnrma cnpIadn para usn pb!Icn nu prIvadn - a!m dn usn !cga! cnmn brcvc cItan cm artIgns c
crtIcas - scm prvIa autnrIzan dn cdItnr.
Copyiighl da liaduo: Ldiloia Ieiganinho, 1998
Diieilos ieseivados paia
a Ingua poiluguesa (IoilugaI) a
Ldiloia Ieiganinho, Lda.
Cascais, IoilugaI
I.
a
edio, 1998
9.
a
ieinpiesso, 2OO4
ISN 972-711-19O-4
Dedicaliia
Dedico esla olia con anoi a lodos os pailicipanles nos neus seniniios e aces de foinao, aos
foinadoies dos neus seniniios, ao neu pessoaI na Hay House, as podeiosas pessoas no Hayiide, a lodas as
pessoas naiaviIhosas que ao Iongo dos anos ne ln esciilo e a Linda Caivin Tonchin, peIa sua assislncia e
coIaloiao indispensveis a ciiao desle Iivio. Conhecei cada un de vs fez ciescei lanlo o neu coiao.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"3
O auloi desle Iivio no d conseIhos nedicos nen ieceila o uso de quaIquei foina de lialanenlo
paia piolIenas fsicos ou cInicos sen o aconseIhanenlo de un nedico, diiecla ou indiieclanenle. A
inleno do auloi e de foinecei infoinao de naluieza geiaI paia ajudai na sua lusca de len-eslai e loa
sade. No caso de usai quaIquei infoinao desle Iivio paia si nesno, que e un diieilo que Ihe assisle, o
auloi e o ediloi no assunen quaIquei iesponsaliIidade peIas suas aces.
!"#$%&'(
Lsle Iivio esl iecheado de infoinao. No se sinla conpeIido a digeii-Ia loda de una s vez.
AIgunas ideias vo soliessaii naluiaInenle. TialaIhe essas ideias piineiio. Se eslivei en desacoido con
aIgunas das ninhas afiinaes, sinpIesnenle ignoie-as. Se conseguii exliaii desle Iivio una loa ideia que
seja paia neIhoiai a quaIidade da sua vida, senlii-ne-ei pieenchida poi l-Io esciilo.
Confoine foi piogiedindo na Ieiluia, apeicelei-se- que uliIizo nuilas expiesses cono Iodei,
InleIigncia, Menle Infinila, Iodei Supeiioi, Deus, Iodei UniveisaI, Saledoiia Inleiioi... elc. Iao-o con o
senlido de denonsliai que no exislen Iinilaes na escoIha das paIavias paia designai o Iodei que iege o
univeiso e que esl lanlen denlio de si. Caso aIgun none o peiluile, sulslilua-o poi oulio con o quaI
esleja de acoido. No passado, quando Iia un Iivio, cheguei a iiscai paIavias ou nones que no fazian senlido
paia nin e a escievei poi cina a paIavia que nais ne agiadava. Iodei fazei o nesno.
Nolai lanlen que escievo duas paIavias de naneiia difeienle do noinaI. Doena e esciila doena e
iepiesenla ludo o que no esl en hainonia connosco pipiios ou con o nosso anlienle. SIDA e esciila en
ninscuIas - sida - paia dininuii o podei da paIavia, Iogo, da pipiia doena. Lsla ideia desenvoIvida peIo
Reveiendo Slephan Iieleis foi vivanenle apiovada poi lodos ns na Hay House e aconseIhanos os nossos
Ieiloies a fazeien o nesno.
Lsle Iivio foi esciilo na sequncia de Iode Cuiai a Sua Vida. Desde que escievi esse Iivio j passou
lanlo lenpo e, enlielanlo, ocoiieian-ne lanlas novas ideias, ideias essas que pielendo pailiIhai con lodos
vs que ne escieveian ao Iongo dos anos soIicilando nais infoinaes. Sinlo que e fundanenlaI leinos
conscincia de que o Iodei que lodos ns piocuianos no exleiioi, lanlen esl denlio de ns, inleiianenle
disponveI paia o uliIizainos de una naneiia posiliva. Lspeio que esle Iivio Ihe possa ieveIai o podei que h
en si.
LOUISL L. HAY
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"4
)*+"(,-./(
No sou una cuiandeiia. No cuio ninguen. Vejo-ne a nin pipiia cono un passo no caninho da
aulodescoleila. Ciio un espao onde as pessoas poden apieendei a sua inciveI leIeza, ensinando-as a anai-
se a si pipiias. L apenas isso que eu fao. Sou aIguen que ajuda oulias pessoas. Ajudo as pessoas a
iesponsaliIizai-se peIas suas vidas, a descoliii o seu pipiio podei, saledoiia inleiioi e foia. Ajudo--as a
ienovei os lIoqueios e as laiieiias do seu caninho, paia que, sejan quais foien as ciicunslncias en que se
enconlien, possan anai-se a si pipiias. Islo no significa que nunca iienos depaiai-nos con piolIenas. A
giande difeiena esl na naneiia cono iienos ieagii aos piolIenas.
Nos nuilos anos de aconseIhanenlo individuaI a cIienles e de cooidenao de cenlenas de seniniios e
piogianas de foinao inlensiva no pas e peIo nundo foia, cheguei a concIuso que paia lodos os
piolIenas exisle apenas una nica cuia: anaino-nos a ns pipiios. L espanloso cono a vida das pessoas
neIhoia quando conean, dia aps dia, a anai a si pipiias. As neIhoias so evidenles. Aiianjan o
enpiego que queiian. Tn o dinheiio de que piecisan. As suas ieIaes neIhoian ou, quando so
negalivas, acalan poi se esfunai e suigen novas ieIaes. A pienissa e sinpIes - anai a si pipiio. Iui
ciilicada poi sei denasiado sinpIisla. Descolii que as coisas sinpIes noinaInenle so as nais piofundas.
Recenlenenle aIguen ne disse: "Deu-ne a ddiva nais pieciosa - a ddiva de nin pipiio." L lo
conun escondeino-nos de ns pipiios e nen sequei saleinos ieaInenle quen sonos. No salenos o que
senlinos, no salenos o que queienos. A vida e una viagen de aulodescoleila. Iaia nin, sei iIuninado e
neiguIhainos denlio de ns e saleinos ieaInenle quen e o que sonos e salei que lenos a capacidade de
nos apeifeioainos aliaves do anoi poi ns pipiios e da iesponsaliIizao. Anai a ns pipiios no e
egosno. Anai a ns pipiios cIaiifica-nos suficienlenenle paia anainos o pixino. Iodenos ieaInenle
conliiluii paia o pIanela se nos siluainos nun espao de anoi e aIegiia nuna lase individuaI.
O Iodei ciiadoi desle univeiso inciveI e nuilas vezes iefeiido cono o anoi. Deus e anoi. } ouvinos
solejanenle a expiesso: O anoi faz giiai o nundo. Tudo isso e veidade. O anoi e o eIenenlo de coeso que
nanlen o univeiso inleiio.
Iaia nin, o anoi e una apieciao piofunda. Quando ne iefiio a anainos a ns nesnos, pielendo
significai leinos una apieciao piofunda poi quen sonos. Aceilanos os nais diveisos aspeclos de ns
pipiios, as nossa pequenas pecuIiaiidades, os enlaiaos, as coisas que no fazenos lo len, e do nesno
nodo, as nossas naiaviIhosas quaIidades. Aceilanos con anoi, incondicionaInenle, o pacole conpIelo.
InfeIiznenle, nuilos de ns no vanos conseguii anai-nos se no peideinos peso, ou aiianjainos un
enpiego, ou o aunenlo, ou o nanoiado, seja o que foi. A naioi paile das vezes condicionanos o nosso anoi.
Mas podenos aIleiai isso. Iodenos anai-nos laI e quaI cono sonos agoia!
O pIanela, na sua gIolaIidade, senle lanlen faIla de anoi. Ienso que o pIanela sofie de una doena
chanada sida da quaI lodos os dias noiien cada vez nais pessoas.
Lsle desafio fsico liouxe una opoilunidade de uIliapassainos laiieiias e de iinos paia aIen dos
nossos padies noiais e das difeienas ieIigiosas e poIlicas e de aliiinos os nossos coiaes. Quanlos nais
de ns o conseguiien fazei, nais depiessa enconliaienos as iesposlas.
Lslanos no neio de una enoine nudana individuaI e gIolaI. Aciedilo que lodos ns que vivenos o
lenpo piesenle escoIhenos eslai aqui paia fazeinos paile dessa nudana, paia seinos agenles dessa
nudana, paia liansfoinainos o nundo e o seu anligo nodo de vida nuna exislncia de anoi e paz. Na eia
de Ieixes oIhnos paia o exleiioi en lusca do nosso saIvadoi: "SaIva-ne. SaIva-ne. Ioi favoi lona conla de
nin." Agoia, na passagen paia a eia de Aquiio, eslanos a apiendei a viiai-nos paia denlio paia
enconliainos o nosso saIvadoi. O podei que senpie piocuinos sonos ns. Sonos iesponsveis peIa nossa
vida.
Se hoje no eslanos disponveis paia o anoi poi ns pipiios, ananh lanlen no vanos eslai. Seja
quaI foi a descuIpa hoje, ananh eIa vai conlinuai a paiecei vIida. Se caIhai, nesno daqui a 20 anos essa
descuIpa podei ainda apiesenlai-se cono loa, incIusive podenos ii ale ao fin senpie agaiiados a nesna
descuIpa. Hoje e o dia en que pode anai a si pipiio, lolaInenle, sen especlalivas.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"3
Queio ajudai a ciiai un nundo onde seja seguio anainos uns aos oulios, onde seja possveI
expiessainos quen sonos e seinos anados e aceiles peIas pessoas que nos iodeian, sen juIganenlo, cilica
ou pieconceilos. O anoi conea en casa. A lIia diz, "Ana o pixino cono a li pipiio." Con denasiada
fiequncia esquecenos as Ilinas paIavias - cono a li pipiio. Na veidade no podenos anai ninguen a
no sei que o anoi conece denlio de ns. O anoi pipiio e a ddiva nais inpoilanle que podenos ofeiecei
a ns pipiios. Quando ananos quen sonos, no faienos naI a ns pipiios nen a nais ninguen. Con
paz inleiioi no leianos gueiia, nen gangs, nen leiioiislas, nen os sen-aliigo. No exisliiia a doena, o
cancio, a polieza e a fone. Ioi isso, paia nin, a ieceila paia a paz nundiaI e a paz inleiioi. Iaz,
conpieenso, conpaixo, peido e, acina de ludo, anoi. Tenos o podei denlio de ns paia ieaIizai essa
nudana.
O anoi e una opo, laI cono podenos escoIhei a iia, ou o dio ou a liisleza. Iodenos escoIhei o
anoi. L una opo peinanenle denlio de ns. Conecenos agoia, nesle nonenlo, poi escoIhei o anoi, a
nais podeiosa foia cuialiva que exisle.
A infoinao conlida nesle Iivio, una paile das ninhas Ieiluias nos Ilinos cinco anos, e nais un
passo no vosso caninho da aulodescoleila, una opoilunidade de apiofundai o conhecinenlo pipiio e
conpieendei o polenciaI que e nosso poi diieilo de nascena. Tenos una opoilunidade de ciescei nesse
anoi poi ns pipiios, fazendo paile de un univeiso inciveI de anoi. O anoi conea nos nossos coiaes e
paile do nosso inleiioi. Deixen o vosso anoi conliiluii paia a cuia do nosso pIanela.
LOUISL L. HAY
}ANLIRO, 1991
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"6
!"'0#'"12!1"+#232425674842892:6;<:)=;:)4
!"#$%&'()*#$%+,&-'&'$&--&'*($-#,($.&'('#-'$&--#-'/&$0+/12(-3'&'$&--&'#,&4'56"+ '
6+04(,($.(7'!"#$%&'$&-'/&$.4#8,&-3'5(/9#,&:$&-'(,'$;-'*4;*4+&-7
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"7
:1>?+-@(2!"'0#'"(23262!689A2);59A)6A
!"#$.&',#+-'$&-'/&$(/.#,&-'#&'<&%(4'+$.(4+&43',#+-'6+=(4.&-'5+/#,&-'(,'.&%#-'#-'
>4(#-'%#'$&--#'0+%#7
Quen sonos` Ioi que eslanos aqui` Quais so as suas convices na vida` Duianle niIhaies de anos,
a lusca das iesposlas paia eslas quesles significou !"#$%"%#&'()"*+#Mas o que significa isso`
Aciedilo nun Iodei denlio de cada un de ns que nos pode conduzii con anoi a una sade peifeila,
aos ieIacionanenlos peifeilos, as caiieiias peifeilas e que nos pode piopoicionai loda a especie de
piospeiidade. Iaia aIcanainos esses iesuIlados, lenos piineiio que aciedilai que isso seja possveI. Tenos
lanlen que eslai piepaiados paia nos Iileilainos dos padies nas nossas vidas que causan as condies
que dizenos no desejai. Iodenos faz-Io piogiedindo paia denlio, coneclando-nos ao Iodei Inleiioi que
sale o que e neIhoi paia ns. Se esliveinos piepaiados paia enliegai as nossas vidas a esse Iodei supeiioi
denlio de ns, o Iodei que nos ana e suslen, podenos liazei nais anoi e piospeiidade as nossas vidas.
Cieio na Iigao conslanle enlie as nossas nenles e una ,'()'#-(.!(!)%+ #Cono consequncia, lodo o
conhecinenlo e saledoiia eslo peinanenlenenle disponveis. Lslanos Iigados a esla Menle Infinila, esle
Iodei UniveisaI que nos ciiou, aliaves dessa cenleIha de Iuz inleiioi, o nosso Lu Supeiioi, ou o Iodei
inleiioi. O Iodei UniveisaI ana lodas as Suas ciiaes. L un Iodei do len que ludo iege nas nossa vidas.
No conhece o dio ou a nenliia ou o casligo. L anoi puio, Iileidade, conpieenso e conpaixo. L
inpoilanle enliegai-nos as nossa vidas ao Lu Supeiioi poique e aliaves DeIe que iecelenos o nosso len.
L necessiio conpieendeinos que lenos a escoIha de uliIizai esle Iodei de quaIquei foina. Se
escoIheinos vivei no passado e ienoei lodas as siluaes e condies negalivas que enlo ocoiieian, nesse
caso no sanos de onde eslanos. Se peIo conliiio decidiinos conscienlenenle no sei vlinas do passado e
lonainos a caigo a consliuo de una nova vida, esse Iodei inleiioi concede-nos lodo o apoio e novas
expeiincias feIizes conean a desenioIai-se. No aciedilo en dois podeies. Ienso que exisle un Lspiilo
Infinilo. L denasiado fciI dizei "L o dialo" ou '/'0+ #Sonos ns apenas e, ou uliIizanos o podei que lenos
con saledoiia, ou o despeidianos. Sei que lenos o dialo nos nossos coiaes` Condenanos os oulios poi
seien difeienles de ns` O que e que andanos a escoIhei`
42A#B>(*B1C'@',1,#2:(*+"1212:-@>1
Tanlen cieio que conliilunos con os nossos pensanenlos, padies de senlinenlos, paia a ciiao
de loda e quaIquei siluao na nossa vida, loa ou n. Os pensanenlos ciian os senlinenlos e vivenos as
nossas vidas de acoido con esses senlinenlos e convices. Islo no quei dizei que lenhanos de nos cuIpai
poi ludo o que coiieu 1%/#nas nossas vidas. H una giande difeiena enlie sei iesponsveI e cuIpaliIizai-nos
ou aos oulios.
Quando ne iefiio a iesponsaliIidade, na veidade eslou a faIai solie lei podei. A cuIpa e un piocesso
de desislncia do podei. A iesponsaliIidade aliilui-nos o podei de inlioduzii nudana nas nossas vidas. Se
fizeinos o papeI da vlina, eslanos a uliIizai o nosso podei pessoaI paia nos loinainos indefesos. Se
decidiinos aceilai a iesponsaliIidade no peidenos lenpo a cuIpai ninguen ou una coisa quaIquei.
AIgunas pessoas senlen-se cuIpadas peIa doena, a polieza ou os piolIenas que suigen. Inleipielan a
iesponsaliIidade cono cuIpa. (AIguns nenlios da conunicao sociaI iefeien-se a esle fenneno cono a
23/$%# &%# 4*5%# 6"%+7 #Lslas pessoas senlen-se cuIpadas poi juIgaien que faIhaian en aIguna coisa. No
enlanlo, de una naneiia ou oulia, aceilan ludo cono una onda de cuIpa, poique essa e apenas nais una
naneiia de se enganaien. Mas no e disso que eslou a faIai.
Se apioveilainos os nossos piolIenas e doenas cono opoilunidades paia pensai solie cono nudai
as nossas vidas, enlo lenos podei. Muilas pessoas que aliavessaian peiodos calaslificos de doena
afiinan que as inpIicaes desse aconlecinenlo foian naiaviIhosas, ao piopoicionai-Ihes a hiplese de
oIhai paia a vida de una naneiia difeienle. Ioi oulio Iado, nuila genle vai poi a choiando "Sou una vlina,
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"8
coilado de nin. Ioi favoi, douloi, cuie-ne." Ienso que vai sei nuilo difciI eslas pessoas cuiaien-se ou
iesoIveien os seus piolIenas.
8'0$*(0%9!/!&%&'#:#%#(*00%#;%$%;!&%&'#&'#"'%<!"#%#31%#0!)3%=>*+ #Tenos senpie escoIha. Islo no quei dizei
que neguenos quen sonos e o que lenos nas nossas vidas. Significa lo sonenle que podenos ieconhecei
que conliilunos paia eslai onde eslanos. Assunindo a iesponsaliIidade, lenos o podei de nudai.
Iodenos dizei: "O que e que eu posso fazei paia aIleiai esla siluao`" Iiecisanos de conpieendei que
lodos disponos 0'1$"'#do podei pessoaI. Depende do nodo cono o usanos.
Muilos de ns conenos a apeicelei-nos que sonos piovenienles de Iaies disfuncionais. Caiieganos
aos onlios una seiie de senlinenlos negalivos a nosso iespeilo e en ieIao a vida. A ninha infncia foi
iepIela de vioIncia, incIuindo aluso sexuaI. Lslava esfoneada de anoi e afelo e no linha quaIquei aulo-
eslina. Mesno aps saii de casa aos 15, conlinuei a senlii o aluso nas nais vaiiadas foinas. Ainda no ne
linha apeicelido que o nodo de pensai, os padies de senlinenlos que apieendi na ninha infncia aliaan o
aluso a nin.
As ciianas ieagen a alnosfeia nenlaI dos aduIlos a sua voIla. Ioi isso apiendi piecocenenle o que
eia o nedo e o aluso e quando ciesci conlinuei a iecieai essas expeiincias en nin pipiia. Olvianenle no
conpieendia que linha o podei de nudai ludo isso. Lia inpiedosa e duia conigo pipiia poique aciedilava
que a faIla de anoi e de afelo s podian significai que eu eia una n pessoa.
Todos os aconlecinenlos poi que passnos na nossa vida ale esle pieciso nonenlo foian concelidos
peIos nossos pensanenlos e convices do passado. No nos vanos pi a oIhai paia o passado con
veigonha. OIhenos paia o passado cono una paile da iiqueza e da lolaIidade da nossa vida. Sen essa
iiqueza, sen esse pieenchinenlo, no eslaianos hoje aqui. No h iazo paia nos casligainos poi aqui e aIi
no leinos feilo neIhoi. Iizenos o neIhoi que salanos. Lileile o passado en anoi e agiadea que o lenha
liazido a esla nova conscincia.
O passado exisle sonenle nas nossas nenles e na naneiia que escoIhenos de oIhai paia eIe. O
nonenlo que eslanos a vivei e %<*"%+#Lsle e o nonenlo que eslanos a senlii. O que eslanos a fazei agoia e
piepaiai o leiieno paia ananh. Ioi isso %<*"%#e o nonenlo de lonainos a deciso. No podenos fazei nada
ananh e lanlen j no podenos iegiessai a onlen paia o fazei. S lenos esla possiliIidade hoje. O
inpoilanle e aquiIo que escoIhenos pensai, aciedilai e dizei %<*"%+
Quando coneanos a aceilai en conscincia dos nossos pensanenlos e paIavias, ficanos enlo
nunidos con feiianenlas que podenos uliIizai. Lu sei que islo soa denasiado sinpIes, nas Ienlien-se, o
$*()*#&*#$*&'"#'0)?#0'1$"'#(*#1*1'()*#$"'0'()'+
L inpoilanle apeiceleino-nos que no e a nossa nenle que delen o conlioIo. Sonos (@0 #que
conlioIanos a nenle. O Lu Supeiioi delen o conlioIo. Iodenos deixai os veIhos pensanenlos. Quando esses
pensanenlos olsoIelos lenlaien iegiessai con afiinaes cono "L lo difciI nudai", esl na hoia de
assunii o conando nenlaI. Iodenos ieloiquii con "Agoia decidi aciedilai que paia nin se loinou nais
fciI fazei nudanas." Iode aconlecei que seja necessiio lei esla conveisa con a nenle viias vezes anles
que eIa ieconhea que assuninos a Iideiana e que eslanos fiines no nosso piopsilo.
Inaginenos os pensanenlos cono golas de gua. Un pensanenlo ou una gola de gua no ln un
giande peso. Se iepeliinos un pensanenlo vezes sen conla, sei cono una pequena nancha no lapele,
depois una pequena poa, de seguida sei una Iagoa e, con a conlinuao liansfoinai-se- nun Iago e
finaInenle nun oceano. Que especie de oceano eslanos a ciiai` Un oceano poIudo e lxico no quaI no se
pode nadai, ou un oceano Inpido e azuI que nos convida a desfiulai as suas guas iefiescanles`
As pessoas as vezes dizen-ne: "Lu no consigo paiai un pensanenlo." A ninha iesposla
invaiiaveInenle e a seguinle: "L cIaio que podes." Quanlas vezes iecusnos desenvoIvei un pensanenlo
posilivo` asla apenas infoinai a nossa nenle de que e isso exalanenle o que vanos fazei. Iaiai os
pensanenlos negalivos e una deciso que len de sei lonada. No eslou a dizei que lenos de Iulai conlia os
nossos pensanenlos quando queienos nudai as coisas. Quando os pensanenlos negalivos apaiecen, vanos
dizei sinpIesnenle: "Oliigado poi pailiIhaies as luas ideias." Desse nodo no eslanos a negai nada, nas
lanlen no eslanos a cedei o nosso podei ao pensanenlo negalivo. Iode assin dizei a si pipiio que j no
esl conpiadoi de negalividade. Quei ciiai una oulia naneiia de pensai. VoIlo a fiisai, no len que
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"9
conlalei os seus pensanenlos. Apenas ieconhec-Ios e piosseguii paia aIen deIes. Se pode fIuluai no oceano
da vida no se afogue no nai da negalividade.
L suposlo sei una naiaviIhosa expiesso do anoi da vida. A vida esl a espeia que se alia a eIa - que
se sinla neiecedoi do len que eIa guaida paia si. A saledoiia e a inleIigncia do univeiso eslo a paia ns
desfiulainos. A vida e o nosso apoio. Confie no Iodei inleiioi que esl a excIusivanenle paia si.
Quando se assuslai, e lenefico lonai conscincia da iespiiao, a nedida que eIa fIui paia denlio e
paia foia do seu coipo. A iespiiao, a sulslncia nais pieciosa da nossa vida, e concedida gialuilanenle.
Teno-Ia en quanlidade suficienle paia loda a nossa vida. Aceilanos esla sulslncia sen sequei a queslionai,
nas, no enlanlo, duvidanos que a vida nos possa foinecei as oulias necessidades. Agoia chegou a aIluia de
conhecei o seu pipiio podei e descoliii o que e ieaInenle capaz de fazei, de neiguIhai denlio e descoliii
quen e.
Todos lenos opinies difeienles. Cada un len diieilo a sua e eu lenho diieilo a ninha. Aconlea o que
aconlecei no nundo, a nica coisa que pode fazei e aquiIo que paia si esl ceilo. Tei de enliai en conlaclo
con a oiienlao inleiioi, poique esla e a saledoiia que conhece as iesposlas paia si. No e fciI ouviinos-
nos a ns pipiios quando os nossos anigos e a fanIia nos dizen o que fazei. No enlanlo, lodas as iesposlas
paia lodas as peigunlas que aIguna vez venha a fazei j eslo denlio de si.
Cada vez que dissei "No sei" esl a fechai a poila a sua saledoiia inleiioi. As nensagens piovenienles
do Lu Supeiioi so posilivas e de apoio. Se s eslanos a iecelei nensagens negalivas, enlo e poique
eslanos a pailii do ego e do nveI hunano da nenle, laIvez nesno da inaginao, apesai de lanlen
caplainos nensagens posilivas aliaves da inaginao e dos sonhos.
Ajude a si pipiio fazendo as escoIhas ceilas. Ln caso de dvida coIoque a queslo: "Lsla &';!0>*#:#31%#
&';!0>*#&'#%1*"A#6#!0)*#B3'#'0)?#;'")*#$%"%#1!1#%<*"%
C
+D#Iode lonai una deciso nais laide, un dia, una senana,
ou un ns nais laide. Mas faa eslas peigunlas en cada nonenlo.
Confoine vanos apiendendo a anai a ns pipiios e a confiai no Iodei Supeiioi, loinano-nos co-
auloies do Lspiilo Infinilo na ciiao de un nundo de anoi. O anoi poi ns pipiios liansfoina-nos de
vlinas en vencedoies. Lsse anoi liaz-nos expeiincias naiaviIhosas. Con ceileza j iepaiou que as pessoas
que se senlen len consigo pipiias so naluiaInenle aliaenles. NoinaInenle h neIas una quaIidade
quaIquei que as loina naiaviIhosas. Lslo conlenles con a sua vida. Con eIas as coisas aconlecen faciInenle
e sen esfoio.
Apiendi h nuilo lenpo que sou un sei en unidade con a Iiesena e o Iodei de Deus. Salendo que a
saledoiia e a conpieenso do Lspiilo halilan en nin, sei que sou oiienlada peIo divino na ninha
inleiao con os oulios nesle pIanela. A seneIhana das eslieIas e dos pIanelas nas suas ililas peifeilas,
lanlen eu ne enconlio nuna condio ceila e divina. Iosso no conpieendei ludo con as Iinilaes da
ninha nenle hunana, conludo, ao nveI csnico, sei que eslou no slio ceilo, na hoia ceila, a lonai a alilude
ceila. A ninha expeiincia piesenle e o passo no caninho paia una nova conscincia e paia novas
opoilunidades.
Quen e` O que veio c fazei` O que veio c ensinai` Todos lenos un piopsilo nico. Sonos nais do
que as nossas peisonaIidades, os nossos piolIenas, os nossos nedos e as nossas doenas. Sonos nuilo nais
do que os nossos coipos. Lslanos Iigados a loda a genle e a lodas as foinas de vida nesle pIanela. Sonos
espiilo, Iuz, eneigia, viliao e anoi e lodos lenos a capacidade de vivei as nossas vidas con un piopsilo
e un significado.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"10
:4!D5EF62<9GE;86232<9GE)A2427);H42I6J2);59A)6A
?-'*($-#,($.&-'@"('(-/&69(,&-'*($-#4'-A&'#-'5(44#,($.#-'@"('".+6+B#,&-'*#4#'
*+$.#4'#'.(6#'%#-'$&--#-'0+%#-7
Lenlio-ne da piineiia vez que ouvi dizei que podia nudai a ninha vida se eslivesse disposla a
nudai a ninha naneiia de pensai. A ideia eia ievoIucioniia. Lu vivia en Nova Ioique e descoliia a Igieja
da Cincia ReIigiosa. (As pessoas confunden nuilas vezes a Igieja da Cincia ReIigiosa, ou a Cincia da
Menle, fundada poi Linesl HoInes, con a Igieja da Cincia Ciisl fundada peIa Maiy akei Lddy. Anlas
iefIelen o (*5*#$'(0%1'()*E#no enlanlo, lialan-se de fiIosofias difeienles.)
A Cincia da Menle len ninislios e pialicanles que seguen os ensinanenlos da Igieja da Cincia
ReIigiosa (a Igieja). Ioian eIes as piineiias pessoas que ne disseian que os neus pensanenlos noIdavan o
neu fuluio. Apesai de no conpieendei o que isso queiia dizei, esse conceilo locou aquiIo que eu chano a
ninha ;%1$%!(F%#!()'"!*"G#esse Iugai da inluio que e nuilas vezes iefeiido cono a 5*H#!()'"!*"+#Ao Iongo dos
anos apiendi a segui-Ia. Quando essa canpainha soa e diz DI!1DG#nesno que a escoIha paiea una Ioucuia,
sei que esl ceilo.
Assin esses conceilos locaian una coida en nin. Una coisa quaIquei disse: "Sin, eIes ln iazo."
Nessa aIluia coneou a avenluia de apiendei cono nudai o neu pensanenlo. Depois de aceilai a ideia,
iniciou-se o piocesso das peigunlas solie o cono. Li una inensido de Iivios e a ninha casa, cono nuilas
das vossas, encheu-se de Iivios solie aulo-ajuda e espiiiluaIidade. Duianle nuilos anos fiequenlei cuisos e
invesliguei pialicanenle ludo ieIacionado con esla naleiia. Sulneigi IileiaInenle na fiIosofia do (*5*#
$'(0%1'()*+ #IeIa piineiia vez na vida, eslava a esludai seiio. Ale essa aIluia no aciedilava en nada. A
ninha ne eia una calIica apslala e o neu padiaslo eia aleu. Lu linha a eslianha ideia que os ciislos ou
usavan lnicas ou eian conidos peIos Iees e nada disso ne aliaa.
MeiguIhei fundo na Cincia da Menle poique naqueIa aIluia eia cono una esliada que se linha aleilo
paia nin e eu eslava veidadeiianenle encanlada. Ao piincpio eia fciI. Apanhei uns quanlos conceilos e
conecei a pensai e a faIai de naneiia difeienle. Nesse peiodo queixava-ne conslanlenenle e eslava cheia de
aulo-coniseiao. Adoiava chafuidai na fossa. Desconhecia que eslava a peipeluai un lipo de expeiincias
aliaves das quais podia senlii pena de nin pipiia. Ioien, nesses dias eu no conhecia nada neIhoi. A
pouco e pouco fui lanlen descoliindo que j no ne queixava assin lanlo.
Conecei a ouvii as ninhas pipiias paIavias. Toinei-ne conscienle da ninha aulocilica e lenlei paiai.
aIluciava afiinaes sen salei exalanenle o que queiian dizei. Lvidenlenenle, conecei peIas nais fceis e
coneaian a veiificai-se pequenas aIleiaes. Quando apanhava os sinais veides e aiianjava Iugaies paia
eslacionai, neu Deus, pensava que eia o nxino. }uIgava que j salia ludo e nun pice fiquei pielensiosa,
aiioganle e dognlica nas ninhas convices. Senlia que j linha lodas as iesposlas. OIhando paia lis vejo
que eia a naneiia de ne senlii seguia nesla nova iea.
Quando coneanos a afaslai-nos de aIgunas nossas convices igidas, en especiaI se anleiioinenle
nos senlanos con conlioIo lolaI, ludo isso pode loinai-se assusladoi. Iaia nin eia leiiveI e poi isso
agaiiava-ne a ludo o que ne fizesse senlii nais seguia. Lia un coneo apenas e ainda havia un Iongo
caninho a peicoiiei. Lsse caninho nunca acala.
TaI cono a naioiia de ns, nen senpie achei o caninho fciI e suave. A iepelio de afiinaes no
iesuIla a lenpo inleiio e eu no conseguia peicelei len poiqu. Ieigunlava-ne: "O que e que eu eslou a
fazei eiiado`", e inedialanenle ne cuIpava. Seiia nais un exenpIo de que no ne senlia suficienlenenle
capaz` Lsla eia una das ninhas veIhas convices de eIeio.
Nessa aIluia, o neu piofessoi Liic Iace viiava-se paia nin e nencionava a ideia do "'00'()!1'()*+#No
fazia a nenoi ideia solie o que eIe eslava a faIai. Ressenlinenlo` Lu` Iaia nin, eia evidenle que no linha
quaisquei iessenlinenlos. Ao fin e ao calo eu eslava no caninho, espiiiluaInenle eia peifeila. ReaInenle eu
ainda naI ne conseguia vei enlo.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"11
Conlinuei a dai o neu neIhoi. Lsludei nelafsica e espiiiluaIidade e apiendi o nais que pude a neu
iespeilo. Agaiiava-ne ao que podia e as vezes conseguia Ievai esses conhecinenlos a pilica. L fiequenle
ouviinos una seiie de coisas e, poi vezes, incIusivanenle conpieendenos aIgunas deIas, nas depois nen
senpie as apIicanos. O lenpo paiecia que passava a coiiei e j I ian lis anos desde que eu coneaia a
esludai a Cincia da Menle e a sei pialicanle da Igieja. Conecei a ensinai a fiIosofia, nas queslionava-ne poi
que iazo os neus esludanles paiecian lo confusos. No conpieendia poique e que se agaiiavan lanlo aos
seus piolIenas. Lu eslava conslanlenenle a dai--Ihes lons conseIhos. Ioi que no os usavan paia neIhoiai`
Nunca ne ocoiieu que eu eslava a faIai nais da veidade do que ieaInenle a viv-Ia. Iaiecia o pai que diz ao
fiIho o que eIe deve fazei e, de seguida, vai e faz exalanenle o conliiio.
Un dia, de iepenle, diagnoslicaian-ne un cancio vaginaI. IniciaInenle enliei en pnico. Depois
vieian as dvidas. Tudo aquiIo que linha andado a apiendei linha aIguna vaIidade` Lia una ieao noinaI
e naluiaI. Iensei paia conigo: "Se eslivesse escIaiecida e cenliada, no leiia a necessidade de ciiai esla
doena." Recuando no lenpo penso que, quando ne fizeian o diagnslico, senlia-ne suficienlenenle seguia
paia peinilii que a doena viesse a supeifcie, paia eu lei que ieagii, en vez de sei un segiedo len
escondido do quaI ne apeiceleiia apenas quando eslivesse noila.
Nesses dias j salia o suficienle paia no ne escondei nais de nin pipiia. Salia que o cancio eia
una doena do iessenlinenlo conlido ale ao ponlo en que conea a devoiai o nosso coipo. Quando
sufocanos as nossas enoes, eIas ln de ii paia quaIquei paile do coipo. Se passainos a vida inleiia a
iecaIcai as coisas, un dia eIas ho-de nanifeslai-se en aIguna paile do coipo.
Apeiceli-ne que o iessenlinenlo (que o neu piofessoi iefeiiia lanlas vezes) en nin eslava
ieIacionado con o faclo de na ninha infncia lei sido naIlialada fsica, enocionaI e sexuaInenle. Lia naluiaI
que o iessenlinenlo exislisse. O passado anaiguiava-ne e eu no o peidoava. Nunca linha feilo nada paia
nudai, paia Iileilai essa anaiguia. Saii de casa foi ludo o que fiz paia esquecei o que se passaia, pensava
que ludo ficaiia paia lis, quando na ieaIidade eu eslava apenas a enleiiai ludo len fundo en nin.
Quando descolii o neu caninho nelafsico, colii os neus senlinenlos con una Iinda capa de
espiiiluaIidade e nanlive lodo o neu Iixo nuilo len escondido. Ciiei un nuio a ninha voIla que ne
nanlinha IileiaInenle Iivie de quaIquei conlaclo con os neus senlinenlos. No salia quen eia nen onde
eslava. Aps o diagnslico e que se iniciou ieaInenle o lialaIho inleiioi do conhecinenlo de nin pipiia.
Ciaas a Deus dispunha de feiianenlas paia o fazei. Salia que paia aIcanai una nudana peinanenle
linha de ne viiai paia denlio. Sin, o nedico podia opeiai-ne e laIvez pudesse nesno lialai a ninha doena,
nas se eu no aIleiasse a ninha naneiia de pensai e as ninhas paIavias, piovaveInenle ludo iiia ieconeai
de novo.
Senpie ne fascinou veiificai en que paile do coipo coIocanos os cancios - de que Iado eslo os
lunoies, se do esqueido, se do diieilo. O Iado diieilo iepiesenla o Iado nascuIino, o Iado dadoi. O Iado
esqueido e o Iado feninino, o Iado ieceploi. Na ninha vida, pialicanenle senpie que aIguna coisa coiieu
naI, passou-se senpie no Iado diieilo do neu coipo. Lia a que eu ainazenava lodo o iessenlinenlo en
ieIao ao neu padiaslo.
} no ne salisfazia apanhai sinais veides ou aiianjai Iugaies paia eslacionai o caiio. Salia que linha
de ii nuilo nais fundo. Conpieendi que no eslava a piogiedii na ninha vida cono desejava, pois ainda no
linha Iinpo esse Iixo lodo da ninha infncia. Assin, no podia vivei na pilica aquiIo que andava a ensinai.
Lia pieciso ieconhecei a ciiana que h en nin e lialaIh-Ia. Lssa ciiana inleiioi piecisava de apoio e
conlinuava a sofiei.
Iniciei iapidanenle un piogiana seiio de aulocuia. Concenliei--ne lolaInenle en 1!1#e na aIluia
pouco nais fazia. Lnpenhei-ne a fundo en neIhoiai. AIgunas coisas eian eslianhas, nas no eia poi isso
que deixava de as fazei. AfinaI eia a ninha vida que eslava en jogo. Duianle seis neses islo liansfoinou-se
nun enpiego de 24 hoias poi dia. Ius-ne a Iei e a esludai ludo o que ne vinha a no solie cuias
aIleinalivas paia o cancio e eslava veidadeiianenle convencida que aquiIo podia sei feilo. Lnliei nun
piogiana de Iinpeza nuliicionaI paia desinloxicai o neu coipo de loda a conida de pIslico que linha
ingeiido ao Iongo dos anos. Ioian neses a conei ielenlos e puie de espaigos. Lenlio-ne que conia oulias
coisas, nas eslas duas naicaian-ne len.
TialaIhei con o neu piofessoi da Cincia da Menle, Liic Iace, na Iinpeza dos padies nenlais paia
conlalei o iegiesso do cancio. Iiz afiinaes, visuaIizaes e lialanenlos da nenle espiiiluaI. Iazia sesses
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"12
diiias en fienle ao espeIho. As paIavias nais difceis de dizei eian: "Lu ano-le, ano-le nesno." Ioian
piecisas nuilas Igiinas e nuilos suspiios paia aliavessai aquiIo. Quando conseguia, eia cono un saIlo
qunlico. ConsuIlei un lon psicoleiapeula, especiaIizado en ajudai as pessoas a expiessaien e a Iileilaien
a sua ievoIla. Iassei un lon locado do neu lenpo a lalei en aInofadas e aos giilos. Lia lino. Senlia-ne
len, poique nunca na ninha vida ne linha peinilido fazei isso.
No sei que nelodo e que funcionou, laIvez un pouco de cada un deIes. Mas solieludo eia a
coeincia daquiIo que eu fazia. Todas as hoias en que eslava acoidada, eu exeicilava-ne. Agiadecia a nin
pipiia anles de adoinecei poi ludo o que linha feilo duianle o dia. Afiinava que o neu piocesso de cuia se
desenioIava duianle o sono e que na nanh seguinle iiia acoidai fiesca, iIuninada e len disposla. De
nanh, quando acoidava, agiadecia a nin pipiia e ao neu coipo o lialaIho desenvoIvido duianle a noile.
Iazia a afiinao de que eslava disposla a ciescei e a apiendei a cada dia, len cono a ieaIizai nudanas
sen oIhai paia nin cono una n pessoa.
Tanlen apiofundei a conpieenso e o peido. Una das naneiias foi anaIisai lanlo quanlo possveI a
infncia dos neus pais. Quando ne dei conla do nodo cono linhan sido lialados en ciianas, conpieendi
que o anlienle en que linhan ciescido no Ihes linha peinilido funcionai nuilo difeienlenenle da naneiia
cono linhan agido. O neu padiaslo linha passado lanlen poi alusos en casa e eIe pioIongou esse aluso
nas suas ciianas. A ninha ne linha sido educada no piincpio que o honen len senpie iazo e que a
nuIhei fica senpie do seu Iado e eIe faz o que quisei. Ninguen Ihes nosliou una aloidagen difeienle.
AqueIe eia o seu nodo de vida. Iasso a passo, con o ciescinenlo da ninha conpieenso a seu iespeilo, pude
iniciai o neu piocesso de peido.
Quanlo nais eu peidoava aos neus pais, nais piepaiada ficava paia ne peidoai a nin. Ieidoainos a
ns pipiios e exlienanenle inpoilanle. Muilos de ns fazenos o nesno naI a ciiana inleiioi que os
nossos pais fizeian a ns. Conlinuanos o aluso, o que e una liisleza. Quando eianos ciianas e oulias
pessoas nos naIlialavan, no lnhanos nuilas opes. Agoia que ciescenos, se %!(&% #conlinuainos a
naIlialai a ciiana inleiioi, as consequncias poden sei desasliosas.
A nedida que ne peidoava, conecei a confiai nais en nin. Descolii que a causa de no confiainos
na vida ou nas oulias pessoas e a faIla de confiana en ns pipiios. No confianos que o nosso Lu Supeiioi
lone conla de ns en lodas as siluaes e poi isso dizenos "Nunca nais ne vou apaixonai, poique no ne
queio nagoai nais" ou "Islo nunca nais ne voIla a aconlecei." AquiIo que nessa aIluia eslanos a dizei a ns
pipiios e o seguinle: "No aciedilo que consigas lonai conla de nin, poi isso vou nanlei-ne afaslado de
ludo e de lodos."
A dada aIluia conecei a senlii confiana suficienle paia podei lonai conla de nin e, giaduaInenle,
loinava-se cada vez nais fciI anai-ne a nin pipiia, una vez que essa confiana j exislia. O neu coipo
eslava a cuiai-se e o neu coiao lanlen.
Tinha alingido o ciescinenlo espiiiluaI de una foina lo inespeiada.
Cono lnus ainda paiecia nais nova. Os cIienles que vinhan lei conigo eian quase lodos pessoas
disposlas a ieaIizai o lialaIho inleiioi. Iazian enoines piogiessos, quase sen sei pieciso eu dizei o que quei
que fosse. Inluan e senlian que eu eslava a vivei os conceilos que ensinava. Ioi isso eia-Ihes fciI aceilai
essas ideias. Lvidenlenenle linhan lons iesuIlados. A sua quaIidade de vida coneou a neIhoiai. Una vez
que conecenos a fazei as pazes connosco ao nveI inleiioi, a vida paiece fIuii nuilo nais agiadaveInenle.
Quais foian os ensinanenlos que coIhi desla expeiincia` Conpieendi que linha o podei de nudai a
ninha vida desde que eslivesse piepaiada paia nudai o neu pensanenlo e Iileilai-ne dos padies que ne
nanlinhan piesa ao passado. Lsla expeiincia liouxe-ne o conhecinenlo inleiioi de que se liveinos a
vonlade de ieaIizai esse lialaIho, e possveI opeiai nudanas inciveis na nossa nenle, no nosso coipo, nas
nossas vidas.
60)'J%#*(&'#'0)!5'"#(%#03%#5!&%G#0'J%#*#B3'#.*"#B3'#)'(F%#;"!%&*G#%;*()'=%#*#B3'#%;*()';'"G#0%!9%#B3'#'0)?#0'1$"'#% #
.%H'"#*#1'/F*"#$*00K5'/#;*1#%#;*1$"''(0>*G#%#;*(0;!L(;!%#'#*#;*(F';!1'()*#B3'#)'1+#L quando soulei nais, f-Io- de
un nodo difeienle, cono eu fiz. No se desneiea poi eslai onde esl. Nen se cuIpe poi no conseguii
piogiedii nais depiessa ou neIhoi. Diga paia si: "Lu eslou a fazei o neIhoi que sei e, apesai de eslai en
dificuIdades, vou conseguii desenliuIhai--ne, poi isso vanos enconliai a neIhoi soIuo." Se nos
Iinilainos a dizei que sonos uns eslpidos e que no pieslanos, ficanos agaiiados. Iaia ieaIizai as
nudanas, piecisanos de nos apoiai con anoi.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"13
Os nelodos que uliIizo no so neus. A naioi paile apiendi con a Cincia da Menle, que e
lasicanenle aquiIo que eu ensino. No enlanlo, esles piincpios so lo veIhos cono o lenpo. Se Ieinos os
anligos ensinanenlos espiiiluais, vanos I enconliai as nesnas nensagens. Lu lenho a foinao de ninislio
da Igieja da Cincia ReIigiosa, lodavia no lenho una igieja. Sou un espiilo Iivie. Lxpiesso os ensinanenlos
nuna Iinguagen sinpIes paia podei aIcanai nais pessoas. Lsle peicuiso e una naneiia lina de nos
focainos e conpieendeinos nesno o que e a vida e o nodo cono podenos usai a nenle paia lonainos
conla da nossa vida. Quando iniciei lodo esle piocesso h uns vinle e laI anos, no fazia a nenoi ideia que
aIgun dia fosse possveI podei liazei espeiana e apoio a un nneio lo giande de pessoas.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"14
:4!D5EF6259A:9)A623262!689A2842!4F4IA42K4F484
C(/6#4('#'-+'*4;*4+&'.&%&-'&-'%+#-'&'@"('%(-(D#'$#'0+%#7'C+E#:&'/&,&'-('D>'&'.+0(--('
#6/#$1#%&F
42F#'2,127#*+#
Lxisle a Iei da giavidade e nuilas oulias Ieis da fsica, cono poi exenpIo a eIeliicidade, coisas que eu
no enlendo de lodo. Lxislen lanlen Ieis da espiiiluaIidade, designadanenle a Iei da causa e do efeilo:
%B3!/*#B3'#&%1*0#5*/)%#0'1$"'#%#(@0+#A nenle lanlen len a sua Iei. Ignoio cono funciona, da nesna naneiia
que no sei cono funciona a eIeliicidade S sei que quando Iigo o inleiiuploi, a Iuz se acende.
Aciedilo que, quando lenos un pensanenlo, ou quando piofeiinos una paIavia ou una fiase, de
aIgun nodo a Iei da nenle faz con que isso seja iefIelido de voIla en leinos de una expeiincia.
Lslanos a dai agoia os piineiios passos na descoleila da coiieIao enlie o nenlaI e o fsico. Lslanos
a coneai a enlendei os piocessos de funcionanenlo da nenle e a ciialividade dos nossos pensanenlos. Os
pensanenlos aliavessan a nossa nenle a una veIocidade eslonleanle, peIo que a piincpio loina-se difciI
noId-Ios. No enlanlo, a loca e nais Ienla. Assin, se coneainos a edilai o nosso discuiso lonando nais
aleno ao que sai da loca paia foia e no peiniliinos que saian afiinaes negalivas, enlo loina-se
possveI coneai a noIdai os pensanenlos.
A paIavia faIada len un podei enoine e a naioi paile das pessoas no faz sequei ideia da sua
inpoilncia. Vanos oIhai paia as paIavias cono os aIiceices de ludo o que conlinuanenle ciianos nas nossas
vidas. Usanos paIavias o lenpo inleiio, nas nuilas vezes as coisas so dilas sen pensainos sequei no que
eslanos a dizei veidadeiianenle e no nodo cono o eslanos a dizei. Iieslanos nuilo pouca aleno a
escoIha das paIavias. Na ieaIidade, a giande naioiia faIa na negaliva.
Quando ciianas ensinaian-nos a gianlica. Ionos insliudos a escoIhei as paIavias de acoido con as
iegias gianalicais. Conludo, senpie achei que as iegias gianalicais nudan conslanlenenle e aquiIo que un
dia eslava eiiado, no oulio j esl ceilo. O que anliganenle eia caIo, hoje faz paile da Iinguagen coiienle.
Apesai disso a gianlica no lona en consideiao os significados das paIavias e o nodo cono afelan as
nossas vidas.
Na escoIa lanlen ninguen ne ensinou que a ninha escoIha das paIavias linha aIguna coisa a vei
con as ninhas expeiincias fuluias ao Iongo da vida. Ninguen ne disse que os neus pensanenlos linhan
un polenciaI ciiadoi, nen que podian IileiaInenle noIdai a ninha vida. Nunca ninguen ne escIaieceu que
as paIavias que sassen da ninha loca sei-ne-ian devoIvidas cono expeiincia. O oljelivo da iegia de ouio
eia ieveIai-nos una Iei lsica da vida: "No faas aos oulios o que no queies que faan a li." AquiIo que
danos ieloina senpie a ns. Nunca foi suposlo que islo piovocasse cuIpaliIidade. Ninguen ne disse que eu
eia neiecedoia de anoi e que neiecia o len. Tanlen nunca ne ensinaian que a vida eslava aqui denlio
paia ne apoiai. Lenlio-ne en ciiana de as vezes insuIlaino-nos con ciueIdade e lenlainos dininuii-nos
uns aos oulios. QuaI a iazo` Onde e que apiendenos esses conpoilanenlos` OIhen paia o que nos
ensinaian. Muilos de ns fonos iepelidanenle insuIlados peIos pais: que eianos eslpidos, ou palelas ou
pieguiosos. Que eianos uns naadoies ou que no pieslvanos. AIguns ale ouviian os pais dizei que
desejavan que nunca livessenos nascido. TaIvez ficssenos lodos aiiepiados ao ouviinos essas paIavias,
nas o ceilo e que no fazanos a nenoi ideia de quo piofundanenle essa feiida e a doi ficaiian ciavadas
en ns.
427-,1*.12,(2;(BB(28'%@(L(2)*+#"'("
Iaia seinos anados, con denasiada fiequncia aceilnos as oidens que os nossos pais nos davan
cono "cone os espinafies", "aiiuna o leu quailo", "faz a lua cana". Achvanos que s seianos aceiles se
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"13
fizessenos deleininadas coisas - que a aceilao e o anoi eian condicionais. Todavia, essa eia a ideia de
oulia pessoa solie o que vaIia a pena e no linha nada a vei con o vaIoi piofundo do nosso eu inleiioi.
Assin ficnos con a ideia de que s podanos exislii se fizessenos essas coisas paia agiadai aos oulios.
Caso conliiio, no lnhanos sequei auloiizao paia exislii.
Lslas piineiias nensagens conliiluen de foina decisiva paia aquiIo que eu chano o diIogo inleiioi.
O nodo cono faIanos connosco pipiios e ieaInenle inpoilanle, poique se loina a lase da nossa paIavia
faIada. LslaleIece a alnosfeia nenlaI en que funcionanos e que aliai a ns as expeiincias. Se nos
dininuiinos, a vida vai significai nuilo pouco paia ns. Se anainos e liveinos apieciao poi ns pipiios,
enlo a vida podei sei una naiaviIhosa ddiva de aIegiia.
Se a nossa vida no e feIiz, ou se no nos senlinos pieenchidos, e fciI aliiainos con as cuIpas aos
nossos pais, ou a eIes, e dizei que e ludo poi cuIpa deIes. Se o fizeinos, ficanos agaiiados a essas condies,
aos piolIenas, as nossas fiusliaes. IaIavias de ieciininao nunca liouxeian Iileidade. Lenlie-se que as
paIavias ln podei. VoIlo a fiisai, o nosso podei ven do assunii a iesponsaliIidade peIas nossas vidas.
Seinos iesponsveis peIas nossas vidas pode paiecei assusladoi, nas a ieaIidade e que o sonos nesno, quei
o aceilenos ou no. Se quiseinos assunii essa iesponsaliIidade, enlo lanlen lenos de sei iesponsveis
peIo que dizenos. As paIavias e as fiases que piofeiinos so neias exlenses do nosso pensanenlo.
Conece a ouvii o que diz. Se dei poi si a uliIizai paIavias negalivas ou Iinilalivas, nude as paIavias.
Quando oio una hisliia negaliva, no saio a coiiei paia a conlai a loda a genle. Ienso que j foi Ionge
denais e deixo-a ii. No enlanlo, se ne conlaien una hisliia posiliva, a sin, vou conl-Ia a lodos.
Quando saii con oulias pessoas, conece a pieslai aleno ao que dizen e a cono o dizen. Repaie se
consegue fazei a Iigao enlie o que eslo a dizei e o nodo cono eslo a vivei a vida. Muilas pessoas viven
as suas vidas laseadas no devia. O neu ouvido esl afinadssino paia a paIavia devia. L fiequenle ouvii
pessoas usai una dzia de devias nun s paigiafo. Lssas pessoas inleiiogan-se poique e que as suas vidas
so lo igidas e poique e lo difciI saien de una siluao. Queien conlioIai coisas que no poden
conlioIai. NoinaInenle ou fazen naI a eIas nesnas ou enlo eslo a fazei naI a oulia pessoa. Depois
queien salei poi que iazo no viven vidas nais Iivies.
A expiesso )'(F*#B3'#lanlen pode sei ieliiada do nosso vocaluIiio e do nosso pensanenlo. Quando
a uliIizanos, eslanos a inpoi a ns pipiios una inensa piesso. Quando dizenos "lenho que ii lialaIhai,
lenho que fazei islo... lenho que fazei aquiIo", a piesso que ciianos e enoine. Ln aIleinaliva, vanos passai
a dizei '0;*/F*+#"LscoIho ii lialaIhai agoia paia podei pagai a ienda." A paIavia '0;*/F*#confeie loda una nova
peispecliva as nossas vidas. Tudo o que fazenos e poi opo, nesno que no paiea.
Oulia paIavia que uliIizanos inenso e o 1%0+#Iazenos una afiinao quaIquei e depois I ven o 1%0G #
que nos aponla Iogo en dois senlidos difeienles. Tiansnilinos nensagens conliadiliias a ns pipiios. Da
pixina vez que faIai, iepaie cono uliIiza a paIavia 1%0+#A expiesso "no )'#'0B3'=%0D#:#oulia das lais en que
lenos de iepaiai. Lslanos de laI foina haliluados a dizei "no le esqueas dislo, no le esqueas daquiIo"
que acalanos nesno poi nos esquecei. Queianos Ienliai-nos e en vez disso, esqueceno-nos. Sei nais
indicado coneainos a dizei poi .%5*"#/'19"%M)'#en vez de (>*#)'#'0B3'=%0+
Quando acoida de nanh, anaIdioa o faclo de lei ii paia o lialaIho` Queixa-se do lenpo que faz`
Resnunga que Ihe doen as coslas ou a calea` QuaI e a segunda e a leiceiia coisa que pensa ou que diz`
Cosluna giilai aos seus fiIhos paia que se Ievanlen` A naioi paile das pessoas diz nais ou nenos as
nesnas coisas lodas as nanhs. Cono e que as paIavias conean o seu dia` L posilivo, len disposlo,
naiaviIhoso` Ou e una Ianiia e una iepiovao` Se coneai Iogo con a iesnunguice, o queixune e a
ialugice, saila que esl a piepaiai-se paia un dos lais dias.
Quais so os seus Ilinos pensanenlos anles de ii paia a cana` Seio pensanenlos podeiosos de cuia
ou pensanenlos de pieocupao con a polieza` Con pensanenlos de polieza no ne iefiio apenas a faIla
de dinheiio. L nais o nodo negalivo de pensai seja solie o que foi na nossa vida - quaIquei iea na sua vida
que no esleja a fIuii Iivienenle. Iieocupa-se con o ananh` NoinaInenle Ieio senpie una coisa posiliva
anles de adoinecei. Iaia nin e cIaio que, enquanlo duino, piocessa-se una enoine Iinpeza que ne
piepaiaia paia o dia seguinle.
Ajuda-ne senpie inenso enliegai aos neus sonhos quaisquei piolIenas ou inleiiogaes que eu
lenha. Sei que os neus sonhos ne vo ajudai a iesoIvei seja o que foi que esleja a aconlecei na ninha vida.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"16
TaI cono lodos ns, sou a nica pessoa que pode pensai aliaves da ninha nenle. Ninguen pode
foiai-nos a pensai de oulia naneiia. Sonos ns quen escoIhe os nossos pensanenlos e esles so a lase do
nosso &!?/*<*# !()'"!*"+ #Confoine ia expeiinenlando na ninha vida os iesuIlados desle piocesso, conecei a
vivei nais o que ensinava aos neus aIunos. Lslava alenla aos neus pensanenlos e paIavias e peidoava-ne
conslanlenenle peIo faclo de no sei peifeila. Ieinilia-ne sei eu pipiia en vez de Iulai paia sei una supei-
nuIhei que s seiia aceilveI aos oIhos dos oulios.
Quando peIa piineiia vez conecei a confiai na vida e a oIhai paia eIa cono un Iugai agiadveI, fiquei
aninada. O neu hunoi loinou-se nenos noidaz e nais genuinanenle engiaado. Lsfoicei-ne paia ne
Iileilai do ciilicisno e do juIganenlo que fazia de nin pipiia e dos oulios e deixei de conlai hisliias de
desaslies. Sonos lo ipidos a espaIhai ns nolcias. L espanloso. Deixei de Iei o joinaI e desisli de vei o
leIejoinaI da noile poique as nolcias eian essenciaInenle desaslies e vioIncia e poucas ou quase nenhunas
loas nolcias. Lnlendi que as pessoas no queien ouvii loas nolcias. Adoian ouvii ns nolcias paia leien
quaIquei coisa de que se queixai. Quanlas pessoas no pisan e iepisan as hisliias negalivas a ponlo de
aciedilaien que s exisle naIdade no nundo. Duianle aIgun lenpo houve una eslao de idio que s
passava loas nolcias. L cIaio que faIiu.
Quando live o cancio, decidi no pailicipai nais en nexeiicos. Iiquei suipieendida quando ne
apeiceli de que no linha nada paia dizei as pessoas. De iepenle fiquei conscienle que quando enconliava
una aniga a piineiia coisa que fazanos eia pi a esciila en dia. Ao fin de aIgun lenpo descolii que h
naneiias difeienles de faIai, nas esle no foi un daqueIes hlilos fceis de queliai. Iosse cono fosse, se eu
ne nelia na lisliIholice solie as oulias pessoas, eia naluiaI que lanlen houvesse nexeiicos a neu iespeilo,
poique no fin ludo o que danos ieloina a ns.
A nedida que lialaIhava nais e nais con as pessoas, conecei a esculai o que eIas dizian. Conecei a
ouvii as paIavias, no apenas o senlido geiaI. NoinaInenle, con novos cIienles, passados dez ninulos, j
podia expIicai a causa do seu piolIena. aslava-ne iepaiai nas paIavias que usavan. Conseguia
conpieend-Ios aliaves do nodo cono faIavan. Lu salia que as paIavias que usavan conliiluan paia os
seus piolIenas. Quando una pessoa se expiessa negalivanenle, consegue inaginai cono sei o seu &!?/*<*#
!()'"!*"N#Lia de ceileza piogianao negaliva, pensanenlo de polieza cono eu Ihe chanava.
Un pequeno exeiccio que sugiio que faa e coIocai un giavadoi junlo ao leIefone e giavai a conveisa
cada vez que faz ou iecele una chanada. Quando a cassele eslivei cheia dos dois Iados, oia con aleno o
que len andado a dizei e o nodo cono o diz. Se caIhai vai ficai espanlado. Vai iepaiai nas paIavias que usa
e na infIexo da sua voz. Vai coneai a conscienciaIizai-se. Se dissei aIguna coisa nais do que lis vezes,
lone nola poique se liala de un padio. AIguns padies poden sei posilivos e de apoio, nas lanlen pode
lei padies nuilo negalivos que ande a iepelii conslanlenenle.
62!(,#"2,127#*+#2<-C&(*B&'#*+#
Na peispecliva do que lenho vindo a expiessai, pielendo anaIisai o podei das nossas nenles
sulconscienles. A nenle sulconscienle no enile juIganenlos. LIa aceila ludo o que dizenos e ciia de acoido
con as nossas convices. Diz senpie que 0!1+#As nossas nenles sulconscienles anan-nos lanlo que nos do
aquiIo que iecIananos. No enlanlo, lenos opo. Se escoIheinos as convices e os conceilos da polieza,
fica assunido que e isso que queienos. Vanos conlinuai a iecelei isso ale eslainos disposlos a nudai paia
neIhoi os nossos pensanenlos, paIavias e convices. Nunca eslanos piesos poique podenos senpie
escoIhei oulia vez. H liIies e liIies de pensanenlos paia escoIhei.
As nossas nenles sulconscienles no dislinguen o veidadeiio do faIso, ou o ceilo do eiiado. Ns no
queienos censuiai-nos a ns pipiios. No queienos dizei coisas do geneio "Que eslpido que eu sou",
poique a nenle sulconscienle vai apanhai esle &!?/*<*#!()'"!*"#e, passado un locado, e assin nesno que ns
nos vanos senlii. Se iepeliinos esse geneio de fiases, eslanos a ciiai una nova convico ao nveI do
sulconscienle.
A 1'()'#039;*(0;!'()'#(>*#)'1#0'()!&*#&'#F31*"#peIo que se loina inpoilanle salei e conpieendei len
esle conceilo. No podenos dizei una piada a nosso iespeilo e pensai que no len quaIquei significado.
Mesno que eslejanos s a lenlai lei piada, e un lola-alaixo aceica de ns pipiios. A nenle sulconscienle
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"17
vai aceilai essa piada cono sendo veidadeiia. Nos neus seniniios no so peinilidas piadas depiecialivas.
Ioden sei piadas giosseiias, nas nada de depieciaes de nacionaIidades, de sexo, ou seja do que foi.
Ioi isso no faa esse lipo de hunoi consigo ou olseivaes depiecialivas a seu iespeilo poique o
efeilo no vai sei lon. Tanlen no dininua os oulios. A nenle sulconscienle no nos dislingue uns aos
oulios. Ouve as paIavias e ci que eslanos a faIai de ns pipiios. Da pixina vez que senlii vonlade de
ciilicai aIguen, peigunle poi que iazo senle isso poi si nesno. S venos nos oulios aquiIo que venos en
ns pipiios. Ln vez de ciilicai os oulios, faa-Ihes eIogios. No piazo de un ns nolai giandes difeienas
en si.
As nossa paIavias so na veidade una queslo de aloidagen e de alilude. Repaie cono faIan as
pessoas ss, infeIizes, polies e doenles. Que paIavias usan` Que veidade assuniian paia si pipiias` Cono
e que se descieven` Cono descieven o seu lialaIho, as suas vidas, as suas ieIaes` Quais so as suas
especlalivas` Apieenda as suas paIavias, nas, aleno, no desale paia a a dizei a loda a genle que eIes eslo
a dai calo das suas vidas peIa naneiia cono faIan. No faa isso con a sua fanIia, nen con os anigos,
poique essa infoinao no vai sei apieciada. IeIo conliiio, use essa infoinao paia si, paia coneai a
eslaleIecei essa Iigao inleiioi e pialique, se quei que a sua vida nude. Mesno ao nais pequeno nveI, se
aIleiai o nodo cono faIa, as suas expeiincias iio nudai.
Se padece de una doena e esl convencido que e una doena falaI e que vai noiiei e que a vida no
piesla poique paia si nunca nada funcionou, en que e que ficanos`
Se quisei pode oplai poi se Iileilai do conceilo negalivo da vida. Inicie o piocesso de se afiinai cono
pessoa neiecedoia do anoi, neiecedoia da cuia, e que vai aliaii ludo o que necessila ao nveI fsico paia se
cuiai. ConscienciaIize-se de que quei neIhoiai e que e seguio ieslaleIecei-se.
H pessoas que s se senlen seguias quando eslo doenles. HaliluaInenle so pessoas con
dificuIdade en dizei (>*+ #O#nica naneiia que ln de dizei (>* #e dizeien "eslou denasiado doenle paia
podei fazei isso." L una descuIpa peifeila. Lenlio-ne de una nuIhei nun dos neus seniniios que j linha
sido sulnelida a lis opeiaes ao cancio. No conseguia dizei (>*#a ninguen. O pai eia nedico e eIa eia a
nenina do pai. Tudo o que o pai Ihe dissesse, eIa dizia senpie que sin. Iaia eIa eia IileiaInenle inpossveI
dizei (>*+#Iosse o que fosse que Ihe pedssenos, eIa linha que iespondei senpie que 0!1+#Ioian qualio dias
de lialaIho inlenso paia conseguii p-Ia a giilai a pIenos puInes "No!" Consegui p-Ia a geslicuIai con os
liaos e a dizei "No! No! No!" Depois de uIliapassada a laiieiia, adoiava.
} iepaiei que nuilas nuIheies con cancio da nana no salen dizei no. AcaIenlan lodas as pessoas
nenos a eIas pipiias. As nuIheies con cancio da nana una das coisas que eu aconseIho e apiendeien a
dizei "No, no queio fazei islo. No!" Iassados dois ou lis neses a dizeien no a ludo o que no queien,
as coisas conean a nudai. L pieciso aIinenlai esle piocesso afiinando "Islo e o que eu queio fazei, no o
que )3#queies que eu faa!"
Os neus cIienles, nas sesses piivadas, fiisavan senpie as suas Iinilaes e queiian senpie escIaiecei
conigo a iazo poi que ficavan enpeiiados. Se aciedilainos que eslanos enpeiiados e aceilainos o faclo,
enlo no sanos daIi. Iicanos piesos poique eslanos cheios de senlinenlos negalivos. O fundanenlaI e
focaino-nos nas nossas foias.
Inensas pessoas dizen-ne que as ninhas casseles saIvaian-Ihes a vida. L lon que se peicela que no
h Iivio nenhun ou cassele que nos saIve a vida. Un locadinho de fila nuna caixa de pIslico no saIva
ninguen. O inpoilanle e o que ns fazenos con a infoinao. Lu posso dai inneias ideias, no enlanlo, o
que conla e o que cada un faz con essa infoinao. Sugiio que oia una cassele paia fienle e paia lis
duianle nais ou nenos un ns ale as ideias a expiessas se loinaien nun novo hlilo padio. Lu no sou a
cuiadoia ou a saIvadoia. Cada un de ns e a nica pessoa que pode nudai a (*00%#vida.
AfinaI, quais so as nensagens que quei esculai` Sei que iepilo islo conslanlenenle - anai a si pipiio
e o nais inpoilanle de ludo, poique quando se ana no se nagoa nen nagoa o pixino. Tiala-se da ieceila
paia a paz nundiaI. Se no ne nagoai e no nagoai ninguen, onde e que h espao paia a gueiia` Quanlo
nais pessoas viveien esla veidade, neIhoi sei paia o pIanela. Vanos conscienciaIizai-nos do que se esl a
passai esculando as paIavias que diiiginos a ns pipiios e aos oulios. A pailii da, podenos inlioduzii as
nudanas que nos iio cuiai, laI cono ao ieslo do pIanela.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"18
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"19
:4!D5EF62ME4A56232A9!A6GA474A24<2I9FH4<2:4<<959<
G-.(D#'*4(*#4#%&'*#4#'%#4'&'*4+,(+4&'*#--&3'*&4',#+-'*(@"($&'@"('-(D#7'H&$/($.4(:
-('$&'5#/.&'%('@"(4(4'#*4($%(47'IA&'-""<!"#5'"&%&'!"*0#1!/%<"'0+
4B24$'"01.N#B2K-*&'(*10
Agoia que j conpieendenos un pouco neIhoi o podei dos pensanenlos e das paIavias, se quiseinos
ollei iesuIlados posilivos piecisanos de inlioduzii padies posilivos ao nveI do pensanenlo e Iinguagen.
Lsl disposlo a nudai o seu &!?/*<*# !()'"!*" #paia afiinaes posilivas` Lenlie-se que cada paIavia que
pionuncia, cada pensanenlo que ocoiie, iepiesenlan senpie una afiinao.
A afiinao e un ponlo de pailida. Alie-nos o caninho paia a nudana. IundanenlaInenle eslanos
a liansnilii ao nosso sulconscienle o seguinle: "Assuni o conlioIo. Lslou cienle que h coisas que ln de
nudai." Quando ne iefiio %#.%H'"#%.!"1%=P'0#queio significai una escoIha conscienle de fiases ou de paIavias
que, de un nodo posilivo, o ajuden a eIininai aIgo na sua vida ou que conliiluan paia ciiai aIgo de novo.
Se afiinai "No queio eslai nais doenle", a nenle sulconscienle caplai apenas o 1%!0#&*'()'+#Iiecisanos sei
alsoIulanenle cIaios solie o que queienos, ou seja, diga anles: DI!()*M1'#*$)!1%1'()'+#-""%&!*#9*%#0%Q&'+D
O#nenle sulconscienle e exlienanenle diiela. No len quaisquei eslialegias ou desgnios secielos.
Age en confoinidade con o que Ihe dizen. Se dissei "Odeio esle caiio", eIa no Ihe vai dai un caiio novo
fanlslico, poique no sale o que pielende. Caso venha a lei un caiio novo, piovaveInenle passado pouco
lenpo, vai eslai a delesl-Io poique essa eia a nensagen que andava a liansnilii. O sulconscienle fixou
apenas, odeio esle caiio. Ioi isso e inpoilanle decIaiai os nossos desejos de una foina posiliva, poi
exenpIo: "Tenho un caiio novo fanlslico que salisfaz lodas as ninhas necessidades."
Descolii que se exisle aIgo na nossa vida que nos desagiada piofundanenle, a naneiia nais ipida de
nos Iileilainos e a lno de anoi. "Alenoo-le con anoi, Iileilo-le e envio-le en paz." Islo funciona con
pessoas, siluaes, oljelos e con a halilao. Iodei ensai-Io nun vcio de que deseje Iileilai-se e vei o que
aconlece. Conheci un honen que quando funava un cigaiio dizia senpie: "Alenoo-le con anoi e Iileilo-
le da ninha vida." Iassados aIguns dias a nsia poi funai dininuiu consideiaveInenle e acalou poi deixai
de funai aps aIgunas senanas.
7#"#&#0(B2(2O#0
Iense un locado. O que deseja ieaInenle nesle pieciso inslanle` Hoje, o que pielende na vida` Iense
len nisso e depois faa a afiinao: "Lu aceilo a/o____________________________(seja o que foi que queiia).
L nesle ponlo que a giande naioiia fica piesa.
A queslo essenciaI aqui piende-se con o faclo de no aciedilainos que sonos neiecedoies daquiIo
que desejanos. O nosso podei pessoaI depende piecisanenle da nedida en que nos apeicelenos do nosso
neiecinenlo. O no-neiecinenlo len oiigen nas nensagens da infncia. No enlanlo, a exislncia de
nensagens negalivas no significa que no possanos nudai. Muilas pessoas vn lei conigo e dizen:
"Louise, as afiinaes no funcionan." No so as afiinaes que no funcionan, o que pesa aqui e o faclo
de no aciedilainos que sonos neiecedoies do len.
A naneiia de descoliii se aciedila que neiece aIguna coisa e fazei una afiinao e eslai alenlo aos
pensanenlos que se seguen. Lscieva-os. Quando os vii esciilos, vai sei cIaio paia si. A nica coisa que nos
inpede de nos achainos neiecedoies, de nos anainos a ns pipiios, e a ideia ou a opinio de oulia pessoa
a nosso iespeilo que aceilnos cono sendo veidadeiia.
Ao no aciedilainos que sonos neiecedoies do len, eslanos a liiai o lapele delaixo dos pes a ns
pipiios, e fazeno-Io de viias naneiias. Iodenos ciiai o caos, peidei coisas, podenos nagoai-nos ou lei
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"20
piolIenas fsicos, cono caii ou lei acidenles. Iiecisanos de coneai a aciedilai que neiecenos lodo o len
que a vida len paia nos ofeiecei.
Iaia iepiogianai esles senlinenlos faIsos ou negalivos, quaI devei sei o piineiio pensanenlo paia
inlioduzii esle novo "seja o que foi" na nossa vida` Solie que fundaes leienos de assenlai` Que
conhecinenlo pipiio leienos de adquiiii` Aciedilai en qu` Aceilai o qu`
Iaia coneai, eis aIguns pensanenlos posilivos:
-!"Lu sou digno."
-!"Lu sou neiecedoi."
-!"Lu ano a nin pipiio."
-!"Lu aceilo sei pieenchido."
Lsles conceilos foinan as veidadeiias fundaes dos senlinenlos solie as quais podenos consliuii.
DecIaie as suas afiinaes apoiado na soIidez deslas fundaes paia consliuii aquiIo que deseja.
Senpie que faIo nun slio quaIquei, no finaI da sesso aIguen ven lei conigo ou, posleiioinenle,
escieve-ne una caila paia ne infoinai que no decuiso da sesso eIe ou eIa linha passado poi un piocesso
de cuia. As vezes so coisas nninas, nas oulias vezes poden sei coisas inciveis. Recenlenenle una
senhoia veio lei conigo e disse-ne que una pioluleincia que linha no peilo linha-Ihe IileiaInenle
desapaiecido duianle a sesso. Ouviia aIgo e linha decidido enliegai una coisa quaIquei. Islo e un lon
exenpIo do quo podeiosos ns sonos. Se no eslanos piepaiados paia enliegai, quando queienos nesno
ficai agaiiados a quaIquei coisa poique de aIgun nodo isso nos seive, enlo no inleiessa , faanos o que
fizeinos, o nais piovveI e que nada funcione. Todavia, quando eslanos pionlos paia enliegai, cono eslava
aqueIa senhoia, e exliaoidiniio o nodo cono a nais pequena ciicunslncia conliilui paia nos Iileilainos.
Se len un hlilo do quaI ainda no se Iileilou, faa a si pipiio a peigunla: "Iaia que e que islo seive`
O que e que eu ganho con islo`" Se no conseguii iespondei, ponha a queslo de una naneiia difeienle: "Se
eu j no livesse esle hlilo, o que e que se passava`"
Na naioi paile dos casos a iesposla seiia: "A ninha vida eslaiia len neIhoi." Islo liaz-nos de voIla ao
faclo que de aIgun nodo aciedilanos no sei neiecedoies de una vida neIhoi.
!#,',(B2*12:(P'*Q12:RB0'&1
No incio, quando fazenos una afiinao, esla pode no soai a veidadeiia. Lenlie-se que fazei
afiinaes e cono seneai a leiia. Quando coIocanos una pequena senenle na leiia, no dia a seguii no
lenos Iogo una pIanla aduIla. Iiecisanos lei pacincia na fase de ciescinenlo. A nedida que conlinuanos a
fazei una afiinao, lanlo podenos ficai piepaiados paia enliegai o que quei que seja que no queienos, e
nessa aIluia a afiinao loina-se veidadeiia, cono podenos vei una nova via aliii-se a nossa fienle. Islo
pode aconlecei nuna sesso fanlslica de 9"%!(0)*"1
1
G#ou ainda con un anigo que nos leIefona e diz: "OIha
I, j expeiinenlasle islo`" Seienos conduzidos ao passo seguinle.
Iaa as suas afiinaes no piesenle. Iode canl-Ias ou inlioduzii--Ihes una neIodia paia podei iepeli-
Ias conlinuanenle. No se esquea que no podenos infIuenciai as aes de oulia pessoa con as nossas
afiinaes. Afiinai quaIquei coisa no geneio "O }oo esl apaixonado poi nin" e una foina de
nanipuIao e una lenlaliva de conlioIai a vida pessoaI de oulia pessoa. NoinaInenle esla afiinao
podei voIlai-se conlia si. A insalisfao sei ainda nuilo naioi se no conseguii alingii o seu oljelivo
Iodei no enlanlo dizei, "Sou anada poi un honen naiaviIhoso que e o............" e Iislai os piedicados de
quaIidade que anliciona nessa ieIao. Dessa foina esl a peinilii que o Iodei inleiioi a conduza a pessoa
que pieenche os seus iequisilos, que possiveInenle ale podei sei o }oo.
No salenos quais so as Iies espiiiluais das oulias pessoas e no podenos peinilii-nos inleifeiii
nesse piocesso vilaI. De ceileza no ia goslai que aIguen fizesse isso consigo. Se aIguen esl doenle,
alenoe--o e envie-Ihe anoi e paz e no exija que fique cuiado nun inslanle.
1TcnIca dc rcsn!un dc prnb!cmas cm grupn quc Imp!Ica a cnntrIbuIn cspnntnca dc IdcIas dc tndns ns mcmbrns dn grupn. (N.T.)
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"21
Lu goslo de fazei a conpaiao enlie fazei afiinaes e fazei pedidos na ;*H!(F%# ;@01!;%+ #Quando
vanos a un ieslauianle, o enpiegado ou a enpiegada vn e iecelen o nosso pedido. A seguii no
aiiancanos alis deIes paia a cozinha paia vei se o cozinheiio iecele o pedido e conlioIai cono e que o
pedido esl a andai. Iicanos senlados a nesa, a lelei caInanenle una gua, un ch ou un apeiilivo, se
caIhai conenos un pozinho con nanleiga. Iailinos do piincpio que a conida esl a sei piepaiada e que
ii saii assin que esleja pionla. O nesno se passa quando coneanos con as afiinaes.
Quando fazenos o nosso pedido na ;*H!(F%# ;@01!;%G #o giande chefe, o Iodei Supeiioi, conea a
piepaiai o pedido. Ioi isso podenos piosseguii con a nossa vida, salendo que o assunlo esl a sei lialado. L
un pedido. Lsl a aconlecei. No ieslauianle, se no nos liouxeien o que pedinos e se liveinos oiguIho
pipiio, nandanos a conida paia lis. Seno, caIano-nos e acalanos poi con-Ia. A queslo coIoca-se de
iguaI nodo na ;*H!(F%#;@01!;%+ #Se no ieceleinos exalanenle aquiIo que queienos, podenos senpie dizei
"No, no e islo que eu queio. O que eu queio e islo." Se caIhai no foi suficienlenenle cIaio da piineiia vez.
A ideia aqui e a da enliega. No finaI das ninhas sesses de lialanenlo e nedilao, eu pionuncio
senpie as paIavias: "L assin e." L un nodo de dizei: "Iodei Supeiioi, agoia esl nas luas nos. Lnliego a li."
O lialanenlo da nenle espiiiluaI laI cono e ensinado peIa Cincia da Menle e nuilo eficienle. Se desejai
ollei nais infoinaes a esse iespeilo podei faz-Io aliaves da sua Igieja LocaI da Cincia ReIigiosa ou
aliaves dos Iivios de Linesl HoInes.
A#>"(L"101"2127#*+#2<-C&(*B&'#*+#
Os pensanenlos acunuIan-se e, nuilas vezes, sen dainos conla, o veIho pensanenlo eneige. Nesle
piocesso de iepiogianao da nenle esles avanos e iecuos so alsoIulanenle naluiais e noinais. Iaz paile
do lieino. Que eu saila, no exisle lecnica nenhuna que se consiga doninai a 1OO nos piineiios 2O ninulos.
Lenlia-se quando coneou a apiendei a lialaIhai con o conpuladoi` Lia fiuslianle, no eia` Lia
pieciso pilica. Tnhanos que salei cono funcionava, conhecei as suas Ieis e sislenas. Lu dei o none ao neu
piineiio conpuladoi de Dana Mgica poique, finaInenle, quando consegui doninai as suas iegias, eIa fazia
ieaInenle aquiIo que paia nin paiecia alsoIula nagia. No enlanlo, quando eu eslava a apiendei, o nodo de
ne nosliai que eu eslava a saii da pisla ou a ii na diieo eiiada, eia fazei desapaiecei unas quanlas
pginas do neu lialaIho que eu depois linha de voIlai a iepelii. Con lodos esses eiios, apiendi a fIuii con o
sislena.
Iaia fIuii con o sislena da Vida, piecisa enlendei que a nenle sulconscienle funciona cono un
conpuladoi - Iixo paia denlio, Iixo paia foia. Se inlioduzii pensanenlos negalivos, o iesuIlado e una
expeiincia negaliva. Sin, definilivanenle, e pieciso lenpo paia pialicai e apiendei novos nodos de pensai.
Seja pacienle consigo. Nun novo piocesso de apiendizagen, quando ieapaiece un veIho padio, vanos
dizei o qu` "Ai, que nunca nais apiendo." Ln vez disso, laIvez seja neIhoi dizei "Lsl ceilo, vanos I lenlai
nais una vez a nova naneiia."
As vezes iesoIvenos una deleininada siluao e juIganos que no vanos voIlai a Iidai con eIa. S
podenos lei a ceileza que a iesoIvenos se nos sulneleinos a un lesle. De novo, peianle a siluao, s lenos
que olseivai a nossa ieao Se iegiessainos a nossa naneiia anliga de ieagii, ficanos a salei que na veidade
ainda no apiendenos len a Iio e e pieciso lialaIhai nais nessa iea. L o que isso significa. Lnlendei que
se liala de un pequeno lesle paia veiificai ale onde j chegnos. Coneai a iepelii as suas afiinaes, as
novas decIaiaes de veidade solie si pipiio, iepiesenla una opoilunidade que concedenos a ns pipiios
de ieagii de naneiia difeienle. Quei se liale de un piolIena de sade, ou de naluieza financeiia, ou de una
dificuIdade nuna ieIao, se ieagii a essa siluao con una nova posluia, enlo esl a caninho de iesoIvei
nais una queslo e vai podei piogiedii paia novas ieas.
No se esquea que en cada aIluia eslanos a lialaIhai en eslialos difeienles. Ao alingiinos una
deleininada pIalafoina podenos pensai: "Consegui!" Iassado un pouco, iessuige un lena anligo e aIeija-se
ou adoece e, duianle aIgun lenpo, no len neIhoias. Repaie nos senlinenlos que eslo poi lis de ludo
isso. Iode nuilo len significai que h nais lialaIho paia fazei, poique vanos enliai no eslialo seguinle, de
naioi piofundidade.
No sinla que (>*#:#03.!;!'()'1'()'#9*1G#poique leve una iegiesso nuna iea que j linha lialaIhado.
Quando ne apeiceli que no eia 1?#$'00*%#quando isso ne aconlecia, loinou-se nais fciI conlinuai e apiendi
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"22
a dizei paia os neus loles: "Louise, esls a andai nuilo len. OIha onde j chegasle. S lens que pialicai
nais. Lu ano-le."
Cieio que nun deleininado ponlo no lenpo e no espao, cada un de ns decidiu encainai nesle
pIanela. LscoIhenos vii c paia apiendei una Iio especfica que nos fai piogiedii no nosso caninho
espiiiluaI e evoIucioniio.
Un dos piocessos que peinile que a vida se desenioIe de un nodo posilivo e saudveI e o da
decIaiao das nossas veidades pessoais. Tone a deciso de se afaslai dos senlinenlos Iinilalivos que Ihe
negan os lenefcios poi que lanlo anseia. DecIaie que os padies negalivos do pensanenlo seio apagados
da sua nenle. Lnliegue os seus nedos e os faidos que caiiega. Aciedilo nas seguinles ideias h nuilo lenpo
e, na veidade, ln iesuIlado conigo:
R!DS3&*#*#B3'#'3#(';'00!)*#0%9'"#0'"M1'M?#"'5'/%&*+D
-!"Tudo *#B3'#'3#$"';!0*#5'1#)'"#;*1!<*#(%#0'B3L(;!%#$'".'!)%#&*#)'1$*#'#&*#'0$%=*+D
-!"A 5!&%#:#31%#%/'<"!%#$"''(;F!&%#&'#%1*"+D
R!DI*3#%1*"*0%G#%&*"?5'/#'#%1%&%+D
-!"Sou 0%3&?5'/#'#;F'!%#&'#'('"<!%+D
-!"Iaia *(&'#B3'"#B3'#'3#1'#5!"'G#$"*0$'"*+D
R!D60)*3#&!0$*0)%#%#13&%"#'#%#;"'0;'"D#e
-!"Tudo '0)?#9'1#(*#1'3#13(&*+D
} conpieendi que no eslanos 1OO poi cenlo posilivos o lenpo inleiio. Vejo a vida o nais possveI
cono una naiaviIhosa expeiincia de aIegiia. Aciedilo que eslou seguia. Iiz disso una Iei pessoaI.
Lslou ceila que ludo o que eu pieciso de salei ne e ieveIado. Iaia isso pieciso nanlei os oIhos e
ouvidos len aleilos. Quando eu linha o cancio, Ienlio-ne de pensai que seiia liI consuIlai un
iefIexoIogisla. Un dia fui a una paIeslia. NoinaInenle senlo-ne na fiIa da fienle poique goslo de eslai peilo
do oiadoi, nesse dia, no sei poiqu, senli un inpuIso paia ne senlai na Ilina fiIa. MaI ne linha senlado,
senlou-se ao neu Iado un iefIexoIogisla. Conenos a faIai e fiquei a salei que eIe, incIusivanenle, fazia
visilas doniciIiiias. No piecisei de o piocuiai. Ioi eIe que veio lei conigo.
Tanlen eslou convencida que ludo o que eu pieciso ven lei conigo na sequncia peifeila do lenpo e
do espao. Senpie que aIgo coiie naI, coneo Iogo a pensai: "Lsl ludo len, esl ceilo, sei que esl ceilo
paia nin. L una Iio, una expeiincia peIa quaI lenho que passai. H aqui quaIquei coisa paia o neu len
supieno. Lsl ludo len. Respiia fundo. Lsl coiielo" Iao o neIhoi que sei paia ne acaInai, paia pensai
iacionaInenle solie o que esl a aconlecei. Olvianenle, passo ludo en ieviso. Iode Ievai aIgun lenpo,
nas as vezes aquiIo que ao piincpio pode paiecei o naioi dos desaslies, no fin pode acalai poi sei aIgo
veidadeiianenle posilivo, ou no nnino acala poi no sei lo giave cono paiecia a piineiia visla. Cada
aconlecinenlo e una expeiincia de apiendizagen.
De nanh, a laide e a noile, desenvoIvo inenso esle diIogo inleiioi posilivo. Iailo de un espao de
anoi no coiao e exeicilo-ne o nais que posso no anoi poi nin e peIos oulios. O neu anoi esl en
expanso peinanenle. O que eu fao hoje e nuilo nais do que eu fazia h seis neses ou h un ano. Sei que
daqui a un ano a ninha conscincia e o neu coiao eslaio ainda nais expandidos e eu eslaiei a fazei ainda
nais. Apieendi que aquiIo que eu cieio a neu iespeilo loina-se veidadeiio, poi isso piefiio aciedilai en
coisas naiaviIhosas solie nin. Houve una aIluia en que no aciedilava. Agoia sei que ciesci e conlinuo a
apeifeioai-ne.
Tanlen sou una adepla da nedilao. A nedilao, paia nin, e o nonenlo en que nos senlanos e
desIiganos o nosso diIogo inleiioi o lenpo suficienle paia esculainos a nossa pipiia saledoiia. Quando
ne senlo paia nedilai, fecho os oIhos, iespiio fundo e fao a peigunla: "O B3'# $"';!0*# 0%9'"ND #Senlo-ne e
esculo. Tanlen posso peigunlai "O B3'#$"';!0*#&'#%$"'(&'"N#ou DT3%/#:#*#'(0!(%1'()*#(!0)*ND#As vezes achanos
que lenos a oliigao de "'0*/5'"#ludo nas nossas vidas e, se caIhai, lenos apenas que %$"'(&'"#una Iio con
a siluao.
Quando conecei a nedilai, nas piineiias lis senanas, coslunava lei unas doies de calea
lienendas. A nedilao eia una coisa lo pouco faniIiai e ia lanlo conlia a ninha piogianao inleiioi
haliluaI. No enlanlo eu leinei, insisli e as doies de calea acalaian poi desapaiecei.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"23
Na nedilao poden aconlecei veidadeiias descaigas de negalividade. Isso pode significai que essa
negalividade $"';!0%#de se nosliai. Quando nos acaInanos, eIa conea a fIuii paia a supeifcie. Linile-se a
olseivai a Iileilao da negalividade. Tenle no a conlalei. Deixe esse piocesso decoiiei enquanlo foi
necessiio.
Se adoinecei enquanlo eslava a nedilai, isso no e nenhun piolIena. Deixe o coipo fazei o que len
que fazei. Con o lenpo eIe h-de equiIiliai-se.
A iepiogianao dos nossos senlinenlos negalivos e un piocesso exlienanenle podeioso. Ciave
nuna cassele as suas afiinaes con %#03%#$"@$"!%#5*H+#Oua a cassele quando se foi deilai. O faclo de ouvii %#
03%#$"@$"!%#5*H #dai-Ihe- ainda nais vaIoi. Quen livei essa possiliIidade, pode iecoiiei a un insliunenlo
ainda nais podeioso, una cassele con a voz da ne expiessando o seu anoi, dizendo quo naiaviIhoso e. L
senpie lon ieIaxai o coipo anles de coneai a sua iepiogianao. AIgunas pessoas conean peIas ponlas
dos pes e vo sulindo ale a calea, conliaindo e ieIaxando. Seja quaI foi a lecnica, Iileile a lenso. Lnliegue
as enoes. Tenle aIcanai un eslado de aleiluia e ieceplividade. Quando nais ieIaxado eslivei, nais fciI
sei iecelei a nova infoinao. No se esquea que esl senpie en conlioIo e que esl senpie a saIvo.
L lino ouvii casseles ou Iei Iivios de auloconscienciaIizao e decIaiai as nossas afiinaes. Mas o
que se passa nas ieslanles 23 hoias e 3O ninulos do dia` Ioique ieaInenle isso e o que conla. Se de nanh
nos senlainos e pialicainos a nedilao e a seguii saiinos dispaiados paia o enpiego e giilainos con
aIguen, isso lanlen pesa. A nedilao e as afiinaes so naiaviIhosas, no enlanlo o ieslo do lenpo no
len nenos inpoilncia.
:(*B',#"#2128ST',12-024T'B(240'L%T#@
As pessoas peigunlan-ne inensas vezes se eslo a fazei as afiinaes coiielanenle ou se eslo sequei
a exeicilai-se. Coslava que oIhasse paia a dvida nuna peispecliva Iigeiianenle difeienle da que len lido.
Aciedilo que a nenle sulconscienle ieside no pIexo soIai, onde se caiiegan aqueIes senlinenlos visceiais.
Quando aIgo aconlece sulilanenle, no lenos una sensao na loca do eslnago` L a que iecelenos e
ainazenanos esses senlinenlos.
Todas as nensagens que iecelenos, ludo o que fizenos, lodas as expeiincias, ludo o que dissenos,
desde que eianos ciianas, ludo se acunuIou a nesse conpailinenlo ao nveI do pIexo soIai. Lu goslo da
inagen dos pequenos nensageiios, quando pensanos ou expeiinenlanos aIgo, as nensagens enlian e os
pequenos nensageiios aiquivan-nas nos ficheiios apiopiiados. Muilos de ns lenos uns dossieis len
giossos con a eliquela: Lu no sou suficienlenenle lon. Lu no vou conseguii. Lu nunca aceilo. Iicanos
soleiiados delaixo do peso desses dossieis. De iepenle coneanos con afiinaes do geneio "Sou
naiaviIhosa e ano a nin pipiia." Os nensageiios iecelen essas nensagens e inleiiogan-se: "O que e islo`
Iaia que dossiei vai islo` Nunca vi nensagens desle lipo!"
Ioi isso os nensageiios chanan a Dvida. "Dvida! Chega aqui e v-ne islo." A Dvida pega na
nensagen e peigunla a nenle conscienle: "O que e islo` No e islo que coslunas dizei." Ao nveI do
conscienle podenos ieagii de duas naneiias. Una e dizei: "Iois e, lens iazo. Lu sou pessina. Lu no pieslo
nesno. DescuIpa I. Lssa nensagen no e veidadeiia" e voIlanos aos veIhos hlilos. A oulia e escIaiecei a
Dvida: "Lssa eia a nensagen anliga. } no pieciso deIa. Lsla e a nova nensagen." Iea a Dvida que alia
un dossiei novo poique a pailii da vo enliai nonles dessas nensagens de anoi. Apienda a lialai a dvida
nais cono una aIiada e no cono ininiga. Agiadea-Ihe o eslai a queslion-Io.
A nossa piofisso nen len quaIquei inpoilncia. No inpoila se sonos piesidenles de un lanco ou
Iavadoi de pialos, una dona de casa ou un naiinheiio. A saledoiia inleiioi esl Iigada a Veidade UniveisaI.
Quando eslanos disposlos a oIhai paia denlio e a fazei peigunlas lo sinpIes cono "Lsla expeiincia esl a
lenlai despeilai o qu en nin`", se quiseinos nesno esculai, a iesposla ii suigii. A naioiia anda lo
ocupada a ciiai a leIenoveIa ou o diana a que chananos a nossa vida que no len lenpo paia ouvii nada.
No enliegue o seu podei aos conceilos do ceilo e do eiiado de oulias pessoas. LIas ln podei solie
ns apenas enquanlo Ihes cedeinos o nosso podei. Ciupos inleiios de pessoas enliegan o seu podei a oulios.
Isso aconlece en inneias cuIluias. Na nossa cuIluia, as nuIheies enliegan o seu podei aos honens. Dizen
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"24
coisas do geneio "O neu naiido no ne deixa." No h dvida nenhuna que isso e una enliega de podei. Se
aciedilainos nisso, encuiiaIano-nos nun espao onde no danos un passo sen pedii auloiizao a oulia
pessoa. Se liveinos aleiluia de espiilo, podenos apiendei nais, Iogo podenos ciescei e nudai ainda nais.
Una vez una senhoia confidenciou-ne que quando se casou eia una pessoa nuilo apagada. Tinha
sido educada assin. Iaia que se apeicelesse de que esse condicionanenlo a nanlinha enfiada nun canlo
foian piecisos una seiie de anos. LIa iesponsaliIizava loda a genle - o naiido e a fanIia do naiido - peIos
seus piolIenas. No fin acalou poi se divoiciai, nas nesno aps o divicio ainda conlinuava a cuIpai o
naiido poi ludo o que havia de eiiado na sua vida. Ioian quase dez anos a ieapiendei os seus padies e a
ielonai o seu podei. Ln ieliospeliva, conpieendeu finaInenle que eIa eia a iesponsveI poi no lei faIado,
poi no se lei inposlo - e o que eslava en causa no linha nada a vei con o naiido ou con a sua fanIia. LIes
linhan eslado aIi a funcionai cono espeIho do que eIa senlia inleiioinenle - un vaslo senlido de inpolncia.
No podenos enliegai o nosso podei laseados no que Ienos. Lenlio-ne de aqui h uns anos lei Iido
uns ailigos nuna ievisla conceiluada solie uns lenas ieIalivanenle aos quais eu eslava len infoinada. Na
ninha opinio, a infoinao que eIes eslavan a veicuIai eia conpIelanenle eiinea. A ievisla peideu paia
nin loda a ciediliIidade e deixei de a Iei duianle una seiie de anos. Ns sonos a auloiidade na nossa vida.
Ioi isso, s poique quaIquei coisa apaiece inpiessa nun papeI, no vanos assunii Iogo a pailida que e
veidade.
Teiiy CoIe-Whillakei, oiadoi inspiialivo, escieveu un Iivio naiaviIhoso chanado UF%)#V*3#SF!(W#X. #
,'#-0#4*('#X.#,Y#Z30!('00+#L veidade. O que pensa a neu iespeilo lanlen no )'1#nada a vei conigo. Ten
s a vei ;*(0!<*+#No finaI de conlas, o que pensa a neu iespeilo vai saii de si na foina de viliaes que nais
laide iio iegiessai a si.
Quando se faz Iuz na nossa calea, quando nos loinanos conscienles do que andanos a fazei,
podenos iniciai un piocesso de nudana nas nossas vidas. A vida e paia ns viveinos. S lenos que pedii.
Iea a vida o que quei e peinila que o len aconlea.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"23
<#L-*,12!1"+#23262ME9OA4A284<2O4AA9)A4<
!"(4(,&-'-#=(4'&'@"('-('*#--#'%($.4&'%('$;-3'*#4#'-#=(4,&-'&'@"('($.4(E#47'G,'
0(B'%('(-/&$%(4,&-'#'$&--#',>E&#3'*&%(,&-'6+=(4.>:6#'.&.#6,($.(7
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"26
:4!D5EF62ME);56232:67!A99;89A26<2OF6ME9)6<2ME92;6<2!A9;897
?-'*#%42(-'/4;$+/&-'%(';%+&'#'-+'*4;*4+&3'/"6*#'('#".&/48.+/#'#",($.#,'&-'$80(+-'%('
-.4(--'$&'/&4*&'('($54#@"(/(,'&'-+-.(,#'+,"$+.>4+&7
Agoia que j conpieendenos un pouco neIhoi o podei denlio de ns, vanos iepaiai no que nos
inpede de o uliIizai. Todos ns de una naneiia ou de oulia lenos laiieiias. Mesno quando lialaIhanos
afincadanenle na Iinpeza dos lIoqueios, as veIhas laiieiias no deixan de vii a supeifcie en novas
canadas.
Muilos senlen-se lo inpeifeilos que juIgan no lei hiplese. A ieaIidade e que, se conlinuainos a vei
defeilos en ns, lanlen vanos conlinuai a v-Ios nos oulios. Se conlinuainos a dizei: "Islo eu no posso
fazei poique j a ninha ne dizia... ou o neu pai dizia..." enlo ainda no ciescenos o suficienle.
Ioi isso, agoia, queienos queliai as laiieiias e apiendei aIgo que ainda no soulessenos. TaIvez una
fiase aqui faa desponlai un novo pensanenlo.
Consegue inaginai a naiaviIha que seiia leinos lodos os dias una nova ideia que nos ajudasse a
Iileilai-nos do passado e a ciiai hainonia na nossa vida` Quando se loinai conscienle e conpieendei o
piocesso individuaI da vida, salei que diieo lonai. Se pusei lodas as suas eneigias nesla apiendizagen,
un dia vei cIaianenle os piolIenas e as quesles que necessila iesoIvei.
Na vida lodos lenos desafios. No h ninguen que os no lenha, se assin no fosse quaI seiia o
piopsilo de viinos a esla escoIa especiaI chanada Teiia` Iaia aIguns o desafio pe-se en leinos de sade,
paia oulios, na iea das ieIaes, ou da caiieiia ou na iea financeiia. AIguns ln de ludo un pouco.
Lu penso que o no fazeinos ideia daquiIo que queienos uIliapassai e na ieaIidade un dos naioies
piolIenas. Salenos peifeilanenle o que no funciona len e lanlen salenos o que queienos na vida. S
no salenos len e o que nos esl a piendei. Ioi isso vanos dedicai aIgun lenpo a anIise desses lIoqueios.
RefIila un pouco solie os seus padies, os piolIenas, as quesles que o pienden, en que calegoiias
os podenos cIassificai - ;"K)!;%G #1'&*G # ;3/$%G #"'00'()!1'()*
[
+ #O#eslas calegoiias eu chanei as T3%)"*#\"%(&'0+ #
QuaI e a sua favoiila` A ninha eia una conlinao enlie a cilica e o iessenlinenlo. Iode sei que seja cono
eu e conline duas ou lis calegoiias. O que e que apaiece senpie` Sei o nedo, a cuIpa` Sei que e
denasiado cilico ou sei que e iessenlinenlo o que senle` O iessenlinenlo e iia len conpiinida c denlio.
Ioi essa iazo, se aciedila que Ihe esl vedado expiessai a iia, enlo esleve a acunuIai una enoine
quanlidade de iessenlinenlo.
No podenos negai os senlinenlos. No h nenhuna naneiia eficaz de os ignoiainos. Quando ne foi
diagnoslicado o cancio, live que ne encaiai con a nxina Iucidez. Apesai de no queiei, fui foiada a
ieconhecei aIguns conlia-sensos a iespeilo de nin pipiia. Noneadanenle, o faclo de eu lianspoilai conigo
loda essa caiga de iessenlinenlo, esse azedune en ieIao ao passado. Dei poi nin a pensai: "Louise, j no
lens lenpo paia condescendncia. Tens que nudai nesno." Ielei McWiIIians cosluna dizei: "} no le
podes dai ao Iuxo de aIinenlai o pensanenlo negalivo."
As nossas expeiincias iefIelen senpie as nossas convices inleiioies. L peifeilanenle possveI oIhai
paia as nossas expeiincias e deleininai quais as nossas convices. TaIvez seja peiluilanle faz-Io, nas, se
oIhai paia as pessoas que o iodeian, lodas eIas de aIgun nodo espeIhan aIguna ciena a iespeilo de si
nesnas. No seu lialaIho, se eslivei a sei ciilicado conslanlenenle, a causa piovveI e voc sei una pessoa
cilica e laIvez se lenha liansfoinado no pai que no passado o ciilicou. Tudo na nossa vida espeIha o que
sonos. Quanlo aconlece quaIquei coisa desagiadveI eslanos peianle una opoilunidade de oIhai paia
denlio e peigunlai: "QuaI e o neu conliilulo paia esla expeiincia` Que paile de nin aciedila que eu
neieo islo`"
Todos lenos os nossos padies de fanIia e cono laI e fciI deilai as cuIpas paia cina dos nossos pais,
paia a nossa infncia, paia o anlienle, nas lodo esse piocesso e paiaIisanle. Assin no nos Iileilanos.
Conlinuanos a sei vlinas e eleinizanos os nesnos piolIenas.
Na veidade ludo o que nos fizeian no passado e ludo o que nos ensinaian no len inpoilncia. Hoje
e un novo dia. Agoia sonos ns quen esl no conando. Agoia e o nonenlo no quaI ciianos o nosso fuluio
e o do nosso nundo. O que eu digo lanlen pouco inpoila. Iaia si, s 5*;L#pode fazei o seu lialaIho. L pode
faz-Io alsoIulanenle, poique o Iodei Supeiioi denlio de si, se voc o peinilii, len a capacidade de Iileil-
Io de lodos os padies.
No se esquea que quando eia nuilo pequeno se anava a si pipiio peIo que eia. No h lele
nenhun que oIhe paia o seu coipo de foina cilica e diga: "Ai, as ninhas ancas so nuilo Iaigas." Os leles
adoian e vilian con o sinpIes faclo de lei un coipinho. LIes expiessan len os seus senlinenlos. Salenos
quando un lele esl conlenle, nas, quando eIe se zanga, loda a vizinhana fica a salei. Os leles no ln
nedo de nosliai os seus senlinenlos. Viven o nonenlo. Con o ciescinenlo e que coneanos a esculai as
pessoas e passanos a conhecei o nedo, a cuIpa e a cilica.
Se ciescenos no seio de una fanIia onde a cilica eia a noina, naluiaInenle en aduIlos loinano-nos
pessoas cilicas. Se nos desenvoIvenos nuna fanIia na quaI no nos eia peinilido expiessai a nossa iia,
piovaveInenle a ideia da iia e do confionlo aleiioiiza-nos e passanos a vida a iecaIcai esses senlinenlos,
descaiiegando-os aIguies no nosso coipo.
Quen ciesceu nuna fanIia en que lodos eian nanipuIados aliaves da cuIpa, possiveInenle nanleve
esse senlinenlo ao Iongo da vida aduIla. LvenluaInenle sei o geneio de pessoa que pede descuIpa o lenpo
inleiio e que no sale faIai sen sei poi iodeios. Lssas pessoas senlen que ln de nanipuIai de aIgun nodo
paia conseguii ollei aquiIo que desejan.
Confoine vanos ciescendo, apanhanos lodas essas faIsas ideias e peidenos o conlaclo con a nossa
saledoiia inleiioi. Ioi isso piecisanos de Iileilai-nos dessa ideias e iegiessai a puieza de espiilo na quaI
podenos anai a ns pipiios de veidade. Queienos ieslaleIecei essa naiaviIhosa inocncia da vida e a
aIegiia en cada nonenlo da exislncia, a aIegiia que os leles senlen na sua naiaviIhosa len-avenluiana.
Iense naquiIo que deseja que se liansfoine en ieaIidade paia si. Iaa essa afiinao peIa posiliva.
No uliIize a negaliva. Depois de afinai as afiinaes, faa-as en fienle a un espeIho. Repila. Repaie nos
olslcuIos que se Ievanlan. Quando conea con una afiinao con "Lu %1*#%#1!1#1'01*#'#%;'!)*M1'D#piesle
aleno as nensagens negalivas que suigen. O seu ieconhecinenlo e piecioso e iepiesenla a chave que ii
desliancai a poila paia a Iileidade. NoinaInenle as nensagens so una das qualio nencionadas alis -
cilica, nedo, cuIpa e iessenlinenlo. L ceilo que essas nensagens foian-nos passadas aIguies no passado.
Muilos de ns escoIheian laiefas len espinhosas paia conpIelai nesla vida. Lu aciedilo fiinenenle
que vienos c, de faclo, paia anainos a ns pipiios, nesno que conlia ludo e conlia lodos. Iodenos
senpie uIliapassai as Iinilaes dos nossos pais ou dos nossos anigos. Se liveinos sido una Iinda nenina
ou un Iindo nenino, isso significa que apieendenos o nodo Iinilado dos nossos pais oIhaien a vida. A
queslo no e essa. A veidade e que no sonos naus, fonos ciianas ideais. Apiendenos exalanenle aquiIo
que os nossos pais nos ensinaian. Agoia que sonos aduIlos, fazenos exalanenle o nesno que eIes. Quanlas
vezes no iepelinos aquiIo que eIes nos dizian` Iaialens! LIes foian linos piofessoies e ns nuilo lons
aIunos, nas agoia e chegada a aIluia de pensainos peIa nossa pipiia calea.
Vanos ceilanenle enconliai una foile iesislncia quando oIhainos paia o espeIho e fizeinos as
nossas afiinaes. Nunca sei de nais Ienliai que a iesislncia e o piineiio passo paia a nudana.
Queienos que a vida nude, nas quando aIguen nos diz que e pieciso fazei quaIquei coisa, iespondenos
"Mas poiqu eu` Lu no queio fazei islo."
H quen passe poi senlinenlos de desespeio. Aconlece fiequenlenenle, ao oIhainos paia o espeIho e
ao dizeinos "Ano-le", a ciiana c denlio iespondei: "Onde e que eslivesle esle lenpo lodo` Lslive aqui
senpie a lua espeia." Nesse nonenlo podenos sei aliavessados poi ondas de liisleza ao conscienciaIizainos
lodo o lenpo peidido.
Una vez, nun dos neus seniniios, ao fazeinos esle exeiccio, una senhoia afiinou que eslava
nuilo, nuilo assuslada. Ieigunlei-Ihe o que a assuslava e eIa pailiIhou connosco que eia una "solievivenle"
a un inceslo. O inceslo e una expeiincia peIa quaI nuilos de ns passnos e eslanos a apiendei a vivei
con o faclo. Hoje en dia e un assunlo nuilo faIado, nas eu no cieio que esse fenneno se veiifique hoje
nais do que anliganenle. Na ieaIidade, o que se passa e que a sociedade evoIuiu paia un esldio en que so
ieconhecidos os diieilos das ciianas e, desse nodo, j nos peinilinos vei essa hoiiveI chaga na nossa
sociedade. Iaia nos Iileilainos do piolIena, piineiio lenos que adnilii que eIe exisle e s depois
conseguiienos coneai a eIinin-Io.
A leiapia e fundanenlaI paia os solievivenles ao inceslo. Iiecisanos de un espao seguio paia
podeinos piocessai os nossos senlinenlos. Sonenle depois de nos Iileilainos dos senlinenlos de iia, de
iaiva e de veigonha podeienos piogiedii paia un novo palanai onde seja possveI anainos a ns pipiios.
Seja o que foi que eslejanos a lialaIhai en ns, no podenos esquecei que os senlinenlos que vieien a
suigii so %$'(%0#senlinenlos. } no eslanos a vivei essa expeiincia. Tenos de apeifeioai esse piocesso de
fazei a ciiana inleiioi senlii-se seguia. en podenos agiadecei a ns pipiios o faclo de leinos solievivido
a essa expeiincia. L nuilo difciI, quando eslanos a Iidai con a piolIenlica do inceslo, aceilai que a oulia
pessoa, eIe ou eIa, nessa aIluia, no seu nveI de conscincia, eslava a fazei o neIhoi que salia. L un faclo que
esse lipo de vioIncia len oiigen, na naioiia dos casos, en pessoas que poi seu Iado lanlen foian
vioIenladas. Todos piecisanos de lialanenlo. Quando apiendeinos a anai e a cuidai de ns, no seienos
fonle do naI paia nais ninguen.
4&1C#2&(025(,(2(2:"'+'&'B0(
O ciilicisno envoIve a iepelio de una cilica a ns pipiios que, usuaInenle, e senpie a nesna.
Quando iienos acoidai paia o faclo de que a cilica no iesoIve nada` Vanos seguii una nova llica Vanos
aceilai-nos laI e quaI cono sonos agoia. As pessoas nuilo cilicas noinaInenle aliaen a cilica solie si,
poique esse e o seu padio. AquiIo que ns danos e o que ns iecelenos. Iaia se sei cilico eia pieciso
seinos peifeilos o lenpo inleiio. Quen e peifeilo` Acaso conhece aIguen que o seja` Lu no. Se nos
queixanos de aIguen, na veidade eslanos a queixai-nos de ns pipiios.
Todos sonos o nosso pipiio iefIexo e aquiIo que venos nos oulios, eslanos lanlen a vei en ns. A
naioi paile das vezes no queienos aceilai aIgunas facelas nossas. InfIiginos aluso a ns pipiios con o
IcooI, as diogas, o lalaco ou conenos denasiado, ou seja cono foi. Lslas so foinas de nos aulopuniinos
poi no seinos peifeilos. Mas afinaI, lenos de sei peifeilos paia quen` Que exigncias e que especlalivas
eslanos a lenlai salisfazei` Lsleja piepaiado paia enliegai isso. Vanos apenas sei. Ii descoliii que e
naiaviIhoso, sendo apenas cono e nesle pieciso nonenlo.
Se senpie foi una pessoa nuilo cilica, que v a vida aliaves de un piisna nuilo negalivo, o piocesso
de evoIuo paia una pessoa que se ana e se aceila ii sei pioIongado. Iaia esse efeilo lei de apiendei a sei
pacienle consigo pipiio, a nedida que se foi Iileilando da cilica que, sendo apenas un hlilo, no
iepiesenla a ieaIidade do seu sei.
Consegue inaginai o que seiia a nossa vida se consegussenos vivei sen seinos ciilicados poi
ninguen` ConpIelanenle a vonlade e nun len-eslai lolaI. Todas as nanhs seiian o coneo de un
naiaviIhoso novo dia, senliianos o anoi e o iespeilo de lodas as pessoas e ninguen nos iiia ciilicai ou
deilai alaixo. Iodenos concedei--nos esla feIicidade. Iaia laI lasla aceilainos aquiIo que nos loina nicos e
especiais.
A vivncia da hainonia con o pipiio sei pode sei a expeiincia nais fanlslica que podenos
inaginai. Iodenos acoidai de nanh e senlii a aIegiia de vivei nais un dia.
Quando ana aquiIo que e, aulonalicanenle faz soliessaii aquiIo que h de neIhoi en si. Lu no eslou
a dizei que sei una pessoa neIhoi poique isso inpIica que agoia no e suficienlenenle loa. No enlanlo, e
possveI enconliai naneiias nais posilivas de salisfazei as suas necessidades e de expiessai neIhoi o seu
veidadeiio sei.
42:-@>12K1P3*(B2<#*+'"2)*$#"'("#B
As pessoas liansnilen-nos fiequenlenenle nensagens negalivas poique essa e a naneiia nais fciI de
seinos nanipuIados. Se aIguen o esl a fazei senlii-se cuIpado, coIoque a queslo a si pipiio: "O que e que
queien` QuaI a iazo`" Iaa as peigunlas en vez de concoidai inleiioinenle, "Sin, eu sou cuIpado, e neIhoi
fazei o que dizen."
L lo conun veinos os pais que nanipuIan os fiIhos aliaves da cuIpa. L naluiaI. LIes pipiios foian
ciiados assin. Dizen nenliias aos fiIhos paia que eIes se sinlan !(.'"!*"'0+#H pessoas que nesno en aduIlas
se deixan nanipuIai peIa fanIia ou peIos anigos. A causa piineiia e o no leien iespeilo poi eIas pipiias,
caso conliiio no peiniliiian que isso aconlecesse. Ln segundo Iugai ven o faclo de eIas pipiias seien
lanlen nanipuIadoias.
Tanla genle vive delaixo de una nuven de cuIpaliIidade. H senpie quaIquei coisa '""%&%G #ou no
eslo a fazei a coisa len feila, ou poi quaIquei iazo eslo a pedii descuIpa a aIguen. No conseguen
peidoai a si pipiios o que fizeian no passado. Censuian-se poi quase ludo o que se passa nas suas vidas.
Deixe essa nuven dissipai-se. No e pieciso vivei nais assin.
AqueIes que se senlen cuIpados poden agoia apiendei a dizei (>*#e chanai a aleno dos oulios paia
os seus dispaiales. No eslou a dizei paia se zangai con as pessoas, sinpIesnenle paia no aIinhai nais no
jogo. Se dizei no e una novidade, diga nuilo sinpIesnenle: "No. No. No posso fazei isso." No aiianje
descuIpas poique nesse caso esl a dai aigunenlos ao nanipuIadoi paia o convencei a nudai de opinio.
Quando as pessoas viien que a nanipuIao j no funciona, eIas vo paiai. As pessoas s nos conlioIan
enquanlo ns o peiniliinos. Iode sei que se sinla cuIpado da piineiia vez que dissei no, nas, nas vezes
seguinles, ludo sei nais fciI.
Nuna das ninhas paIeslias, una nuIhei conlou-ne que a fiIha deIa linha nascido con una doena
caidaca congenila. Senlia-se cuIpada poique achava que a oiigen do piolIena eslava neIa - eIa e que linha
piovocado aquiIo no lele. InfeIiznenle, a cuIpa no iesoIve alsoIulanenle nada. No seu caso, ninguen linha
feilo nada de eiiado. Lu disse-Ihe o que pensava, que a iazo da doena podia nuilo len lei sido una
escoIha da aIna do lele, paia funcionai cono Iio paia a ne e o lele. O neu conseIho foi que anasse a
ciiana e que se anasse a si pipiia e que acalasse con aqueIes senlinenlos de cuIpa, de que linha feilo
ieaInenle quaIquei coisa leiiiveInenle giave. Lssa especie de cuIpa nunca cuiou ninguen.
Se h quaIquei coisa que ainda faz que Ihe piovoca senlinenlos de aiiependinenlo, deixe de a fazei. Se
no passado fez quaIquei coisa peIa quaI ainda se senle cuIpado, peidoe-se a si pipiio. Se conseguii enendai-
se, faa-o e no voIle a iepelii essa ao Senpie que a cuIpaliIidade iessuija, faa a peigunla: "No que e que
eu aciedilo a neu iespeilo` Quen e que eu queio agiadai`" Repaie nas convices da infncia que vn a
supeifcie.
L noliio o senlinenlo de cuIpa piofundanenle aiieigado e una especie de nsia de punio nas
pessoas que se viian envoIvidas nun acidenle de aulonveI. Muilas vezes exisle lanlen una hosliIidade
iepiinida poi senliinos que no lenos o diieilo de faIai poi ns pipiios. A cuIpa piocuia casligo. L assin
que nos loinanos no nosso pipiio juiz e caiiasco, condenando-nos a una senlena aulo-inposla. Iunino-
nos e no h ninguen a voIla que nos venha defendei. Chegou a hoia de nos peidoainos e de nos
Iileilainos.
Una senhoia de idade, nun dos neus seniniios, linha un senlinenlo de cuIpa enoine en ieIao ao
seu fiIho, un honen feilo, j na neia-idade. Lia o seu nico fiIho e eia una pessoa nuilo apagada. A
senhoia senlia-se cuIpada poique linha sido senpie nuilo igida con eIe. LxpIiquei-Ihe que, na aIluia, eIa
linha feilo o neIhoi que salia. Lu aciedilo que foi eIe que a escoIheu paia ne, anles de encainai nesla vida,
da que, a nveI espiiiluaI, eIe soulesse o que eslava a fazei. Lu disse-Ihe que, ao senlii-se cuIpada, eslava
apenas a despeidiai lodas as suas eneigias e ainda poi cina con una coisa que no podia aIleiai de naneiia
nenhuna. LIa suspiiou e disse: "L una pena que eIe seja assin, e eu Ianenlo lanlo lei sido lo nazinha."
Vejan len, liala-se de un despeidcio de eneigia, poique en nada conliilui paia a feIicidade do fiIho
e paia eIa, ainda nuilo nenos. A cuIpa e un faido nuilo pesado de caiiegai e faz as pessoas senliien-se
infeiioies.
Iaia ienediai, disse-Ihe que, cada vez que se senlisse assin, deveiia dizei quaIquei coisa no geneio
"No, no queio senlii nais islo. Queio e apiendei a anai-ne. Aceilo o neu fiIho laI e quaI cono e." Se eIa
nanlivesse esla alilude, o padio iiia ceilanenle coneai a nudai.
Mesno quando no salenos cono nos anainos, apenas o sinpIes faclo de queieinos anai, faz loda a
difeiena. No vaIe nesno a pena agaiiaino-nos a esses padies de conpoilanenlo. A Iio fundanenlaI e
anainos a ns pipiios. A Iio paia eIa no eia a cuia do fiIho, nas sin o anoi poi si pipiia. LIe veio ao
nundo paia se anai a si nesno. LIa no podeiia janais faz-Io poi eIe, nen eIe o podeiia fazei poi eIa.
As ieIigies oficiais, na naioi paile dos casos, so linas nesla queslo de fazei as pessoas senliien-se
cuIpadas. Muilas ln una aile especiaI de nanlei as pessoas na oiden, especiaInenle os jovens. Conludo, j
no sonos ciiancinhas nenhunas e no piecisanos de ninguen paia nos nanlei na Iinha. Sonos aduIlos con
capacidade paia decidii aquiIo en que queienos aciedilai. A ciiana que exisle en ns senle a cuIpa, nas en
ns lanlen h un aduIlo que pode ensinai una oulia naneiia a ciiana.
Quando iepiininos as enoes, quando lIoqueanos as coisas, eslanos a piovocai un pequeno caos
c denlio. Iiecisanos de anai a ns pipiios paia que seja possveI senlii as enoes, deixando-as voIlai a
supeifcie. No sei de eslianhai se deinos connosco a choiai dias a fio ou se ficainos eniaivecidos. Iode sei
que lenhanos nuila coisa anliga poi iesoIvei. Lu sugiio as seguinles afiinaes que loinan esse piocesso
nais fciI, suave e confoilveI:
R!]!9'")*#.%;!/1'()'#)*&%0#%0#1!(F%0#%()!<%0#;*(5!;=P'0#('<%)!5%0+
-!A 13&%(=%#:#0'<3"%+
-!O 1'3#;%1!(F*#%<*"%#:#03%5'+
R!60)*3#/!5"'#&*#$%00%&*+
No caiiegue os senlinenlos con nais juIganenlos. Isso s conliilui paia iecaIcai ainda nais esses
senlinenlos. Se eslivei a aliavessai un giande diIena ou una ciise enoine, faa una afiinao en cono
esl seguia e aleila paia os senlinenlos. A afiinao de senlinenlos posilivos liai nudanas leneficas.
:4!D5EF62<9U5623242F)O9A54VW6286<2<9;5)79;56<
J,#'.4#EK%+#'*&%('.4#$-5&4,#4:-('$&'$&--&'=(,'-('#'-&"=(4,&-'($/#4#4'$#'
*(4-*(/.+0#'%&'$&--&'/4(-/+,($.&7
F'C#"+1"212A1'T12,#2-027(,(2!(B'+'T(
Mais laide ou nais cedo, lodos lenos de enfienlai a iaiva. A iaiva e un senlinenlo honeslo. Se a no
deilainos c paia foia, eIa vai coneai a ienoei c denlio e, noinaInenle, acala poi se liansfoinai nuna
&*'(=%#ou nun oulio lipo quaIquei de disfuno.
A seneIhana do que se passa con a cilica, coslunanos iiiilai-nos senpie con as nesnas coisas.
Quando nos zanganos e achanos que no podenos expiessai a nossa iia, engoIinos os sapos. Lsse engoIii
de sapos piovoca iessenlinenlo, azedune ou depiesso. Ioi isso e posilivo /!&%"1*0#con a iaiva quando eIa
suige.
H nuilas naneiias posilivas de Iidai con a iaiva. A neIhoi e faIai diielanenle con a pessoa que
piovocou esse senlinenlo e Iileilai essas enoes iepiinidas. Iodenos dizei aleilanenle que eslanos
iiiilados poi esla e poi aqueIa iazo. Se liveinos vonlade de giilai con aIguen, e sinaI que a iaiva len
eslado a acunuIai-se j h aIgun lenpo. A naioi paile das vezes e poique senlinos que no podenos faIai.
Nesse caso, a segunda neIhoi opo e faIai con a pessoa en fienle a un espeIho.
Iiocuie un slio onde se sinla seguio e onde no possa sei inleiionpido. Iixe len os seus oIhos no
espeIho. Se achai que no consegue, concenlie-se no naiiz ou na loca. Veja-se a si pipiio e/ou a pessoa que
acha que Ihe fez naI. Recoide o nonenlo en que se enfuieceu e deixe essa iaiva invadi-Io. ReveIe loda a
iaiva que senle. Diga quaIquei coisa cono:
R!60)*3#H%(<%&*#;*()!<*#$*"B3'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^+
R!60)*3#1%<*%&*#;*()!<*#$*"B3'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^+
R!S'(F*#1'&*#$*"B3'#)3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^+
Deixe os senlinenlos saii. Se senlii que goslava de se expiinii fisicanenle, aiianje unas aInofadas e
lala-Ihes. No lenha nedo de deixai a iaiva coiiei o seu cuiso naluiaI. Os senlinenlos esliveian denasiado
lenpo iepiinidos. No piecisanos de senlii nenhuna cuIpa nen nenhuna veigonha. Lenlie-se que os
nossos senlinenlos so pensanenlos conveilidos en ao Tn una funo pipiia. Se a nossa nenle e o
coipo se Iileilaien deIes, ciianos espao en ns paia oulias expeiincias nais posilivas.
Quando acalai de expiessai a sua iaiva paia con essa pessoa ou pessoas, esfoice-se poi peido-Ia (s).
O peido e un alo de Iileilao paia connosco nesnos, poique sonos ns os piincipais leneficiiios desse
alo Se no conseguinos peidoai aIguen, enlo esle exeiccio loina-se nuna neia afiinao negaliva e no
nos cuia de nada. H una giande difeiena enlie /!9'")%" #e "'%;'(&'" #hisliias passadas. Iodei fazei una
afiinao nesle senlido:
D60)?#;'")*G#'0)%#0!)3%=>*#%;%9*3M0'+#I>*#?<3%0#$%00%&%0+#4>*#;*(;*"&*#;*1#%#)3%#%)!)3&'G#1%0#;*1$"''(&*#B3'G #
(%#%/)3"%G#'0)%5%0#%#.%H'"#*#1'/F*"#B3'#0%9!%0#9%0'%&*#(*0#)'30#;*(F';!1'()*0#'#;%$%;!&%&'#&'#;*1$"''(0>*#&*0#.%;)*0+ #
_*"#1!1G#.!;%1*0#$*"#%B3!+#63#/!9'")*M)'#'#&'!`*M)'#!"+#60)?0#/!5"'#'#'3#)%19:1#'0)*3#/!5"'+D
Iode sei que necessile de iepelii esle exeiccio viias vezes ale que sinla que conseguiu Iileilai-se de
loda a iaiva. LvenluaInenle pode queiei lialaIhai una ou viias quesles geiadoias de senlinenlos de iaiva.
Iaa aquiIo que achai nais coiielo
Lxislen nuilos oulios nelodos de Iileilai a iaiva. Iodenos giilai paia una aInofada, dai-Ihe nuiios,
laI cono podenos dai nuiios no coIcho da cana ou nun saco de aieia. Tanlen podenos escievei una
;%")%#5'('(*0%#e quein-Ia de seguida. Oulias vezes, quando vanos no caiio, suile efeilo dai uns lons giilos,
con os vidios fechados. Una loa pailida de lenis ou dai unas lacadas no canpo de goIfe cosluna dai
lanlen lons iesuIlados. O exeiccio fsico, nadai ou coiiei a voIla do quaileiio e senpie conpensadoi.
Iodenos lanlen iecoiiei a esciila paia descievei os nossos senlinenlos ou expiess-Ios aliaves da pinluia,
uliIizando a no no-doninanle. O piocesso ciialivo iepiesenla una Iileilao naluiaI da enolividade.
Nun seniniio, un honen disse-ne que, quando senlia necessidade de giilai paia una aInofada,
usava un lenpoiizadoi de cozinha e naicava dez ninulos paia se Iileilai da fiusliao e iaiva que senlia
en ieIao ao pai. Ao fin de cinco ninulos j eslava exauslo e, de liinla en liinla segundos, punha-se a oIhai
paia o lenpoiizadoi e apeicelia-se que ainda Ihe faIlavan uns quanlos ninulos.
Lu dava aulnlicas sovas no coIcho da ninha cana. Iazia una laiuIheiia inciveI. Hoje en dia j no
o posso fazei poique os neus ces fican nuilo assuslados e deven pensai que eu eslou zangada con eIes.
Agoia acho nais eficaz giilai quando vou no caiio ou enlo desalo a cavai un luiaco no jaidin.
Cono podei veiificai, podenos sei laslanle ciialivos quando Iileilanos os nossos senlinenlos. Lu
aconseIho una alividade fsica paia soIlai as enoes en soliecaiga, nas aconseIho senpie que o faan en
seguiana. Nada de inpiudncias ou de coIocai a nossa vida ou a dos oulios en peiigo. No se esquea
lanlen de conunicai con o seu Iodei Supeiioi. MeiguIhe denlio de si e saila que exisle una iesposla paia
a iaiva e, se a piocuiai, podei enconli-Ia. A nedilao len un efeilo ieaInenle cuialivo. Tenle visuaIizai a
iaiva a fIuii paia foia do seu coipo. Tiansnila anoi paia a oulia pessoa e sinla o anoi a dissipai quaIquei
desainonia que exisla enlie anlos. Alia-se a hainonia. TaIvez a iaiva que senle seja apenas un sinaI de
aIaine paia si, paia que se apeicela que no esl a conunicai len con os oulios. Ao ieconhec-Io, podei
coiiigi-Io.
Iico espanlada con a quanlidade de pessoas que ne dizen que se senliian nuilo nais feIizes depois
de se Iileilaien da iaiva que senlian en ieIao a aIguen. L cono se de iepenle se Ihes livesse sado una
caiga enoine de cina dos onlios. Una das ninhas aIunas linha una dificuIdade inensa en Iileilai-se da
iaiva. InleIecluaInenle ale conseguia conpieendei os seus senlinenlos. O piolIena eslava en conseguii
exleiioiiz-Ios. IinaInenle, quando o conseguii fazei, deu ponlapes a loilo e a diieilo, leiiou que se failou e
chanou a ne e a fiIha aIcoIica lodos os nones que vinhan no dicioniio. No fin, saiu-Ihe un peso inenso
de cina. Uns lenpos depois, a fiIha foi visil-Ia e eIa no conseguia deixai de alia-Ia. Tinha conseguido
aiianjai espao paia o anoi onde anles s exislia iaiva iepiinida.
Se caIhai voc e una pessoa que len eslado zangada a naioi paile da sua vida. Nesse caso, sofie
daquiIo a que eu chano "%!5%#F%9!)3%/+ #Aconlece una coisa quaIquei e voc iiiila-se. Aconlece oulia coisa e
voc zanga-se. Iassa-se nais quaIquei coisinha e I lenos ns nais una fiia. L a coisa conlinua e a siluao
no se uIliapassa. A "%!5%#F%9!)3%/ #e infanliI. aseia-se en queieinos senpie as coisas a nossa naneiia. As
seguinles quesles so una loa ajuda:
R!_*"#B3'#"%H>*#*$)*#0'1$"'#$'/%#!""!)%=>*A
-!O B3'#%(&*#%#.%H'"#B3'#;"!%#'0)%#03;'00>*#&'#0!)3%=P'0#B3'#1'#!""!)%1#)>*#$"*.3(&%1'()'A
R!I'"?#'0)%#%#Q(!;%#1%('!"%#&'#"'%<!"#$'"%()'#%#5!&%A
R!6#!0)*#*#B3'#'3#B3'"*A
R!T3'1#:#B3'#'3#;%0)!<*A#6#B3'1#%1*A
R!S'(F*#%/<31%#9*%#"%H>*#$%"%#B3'"'"#'0)%"#('0)'#'0)%&*A
R!63#%;"'&!)*#B3'#)*&%#'0)%#."30)"%=>*#:#;%30%&%#$*"B3LA
R!T3'#0!(%!0#)"%(01!)*#B3'#$"*5*;%#(*0#*3)"*0#%#(';'00!&%&'#&'#1'#!""!)%"A
Ioi oulias paIavias, poique e que aciedila que piecisa de se enfuiecei paia Ievai a sua avanle`
Olvianenle, no eslou a dizei que no h injuslias e que no h aIluias en que lenos pialicanenle o devei
de nos iiiilainos. No enlanlo, a "%!5%#F%9!)3%/#no faz len nenhun ao coipo poique se aIoja neIe e no sai.
Repaie naquiIo en que nos focanos a naioi paile do lenpo. Senle--se en fienle a un espeIho duianle
uns dez ninulos e oIhe len paia si. Iaa as peigunlas: "Quen es lu` O que e que lu queies` O que le faz
feIiz` O que e que eu posso fazei paia que fiques feIiz`" Iiecisanos dai nais un passo. Ciiai un novo espao
denlio de ns paia os padies do anoi, do olinisno, da loa disposio.
As pessoas iiiilan-se denlio dos caiios. L noinaI vei as pessoas descaiiegaien as suas fiusliaes
solie os oulios conduloies. H aIgun lenpo alis consegui supeiai a iiiilao que ne causava a
incapacidade de aIgunas pessoas seguiien as sinpIes iegias do cdigo da esliada. A iegia que ne inpus e a
seguinle: en piineiio Iugai, quando enlio no caiio, fao-o con anoi. Depois, sei que e veidade e afiino que
eslou senpie iodeada de conduloies exceIenles, conpelenles e feIizes. Todos a ninha voIla so linos
conduloies. Ioi causa da ninha ciena e das ninhas afiinaes, senpie que ando na esliada e nuilo iaio
ciuzai-ne con naus conduloies. NoinaInenle esles andan a noei o juzo aos conduloies que giilan e
geslicuIan con as nos.
O nosso caiio, laI cono ludo e lodos, e una exlenso de ns pipiios. Ioi isso ponha anoi no seu
caiio e liansnila esse anoi a quen se ciuza consigo na esliada. Lu cieio que as pailes do caiio so
equivaIenles as pailes do nosso coipo.
Ioi exenpIo, una das ninhas coIaloiadoias senlia que no linha 5!0>*G#no eia capaz de vei paia onde
a vida deIa eslava a encaninhai-se e no salia o que queiia fazei na vida. Un dia de nanh, quando
acoidou, iepaiou que Ihe linhan pailido o pia-liisas do caiio. Una oulia pessoa, ninha conhecida, dizia
que a sua vida linha "eslagnado". No andava paia a fienle nen paia lis e, pioi, no nexia de lodo. Teve un
fuio e ieaInenle no podia ii paia Iado nenhun. Lu sei que islo pode paiecei un locadinho lonlo, nas paia
nin e fascinanle olseivai a leininoIogia que aqueIas duas pessoas uliIizavan paia descievei o seu eslado
nenlaI aluaI e eslaleIecei a ieIao con os caiios. "No lei viso" significa que no venos nada a nossa
fienle. O pia-liisas e una exceIenle nelfoia, laI cono o eslai "eslagnado" e un exenpIo peifeilo paia o
pneu fuiado. Da pixina vez que livei una avaiia no caiio, faa un lieve aponlanenlo eslaleIecendo quaI e
a ieIao, na sua opinio, enlie a pea avaiiada e aquiIo que esl a senlii nesse nonenlo. Se caIhai os
iesuIlados poden sei una aulnlica suipiesa. Acho que un dia vou escievei un Iiviinho pequeno e vou dai-
Ihe o lluIo _*&'#23"%"#*#I'3#2%""*+
Houve una aIluia en que as pessoas no conpieendian a Iigao coipo/nenle. Agoia e chegada a
aIluia de expandiinos o nosso pensanenlo ainda nais e conpieendeinos a Iigao naquinaiia/nenle. Cada
siluao na sua vida e una expeiincia de apiendizagen e pode lial-Ia de foina a que funcione consigo.
A iaiva no len nada de novo ou de nico. Ninguen escapa a essa expeiincia. A chave esl en
idenlific-Ia e canaIizai essa eneigia paia diiees nais saudveis. Se adoecei, no se iiiile con o faclo. Ln
vez de lonleai iaiva paia denlio do coipo, encha-o anles con anoi e peido. Mesno os Ieiloies que sejan
lecnicos de sade e que Iidan con pessoas doenles, no se esquean de lialai de si nesnos. Caso conliiio,
no vo podei sei de giande ajuda nen paia si, nen paia os anigos, nen paia a fanIia. Vo acalai poi
eslouiai. Iaan lanlen quaIquei coisa paia Iileilai os senlinenlos. Quando apiendenos a Iidai con a iaiva
de un nodo posilivo, con una vanlagen diiela paia ns, vanos iepaiai en nuilas naiaviIhosas nudanas
na quaIidade da nossa vida.
62A#BB#*+'0#*+(2!"(T(&12-012<X"'#2,#28(#*.1B
O iessenlinenlo e iaiva iepiinida poi un peiodo Iongo de lenpo. O piincipaI piolIena con o
iessenlinenlo e que ao aIojai-se no coipo, noinaInenle senpie no nesno slio, con o decoiiei do lenpo os
seus efeilos coiiosivos acalan poi se liaduzii en lunoies e cancio. Da que no seja nada lon paia a sade
iepiinii a iaiva, deixando-a eslaleIecei-se aIguies no coipo. Ioi isso, voIlo a insislii na nesna lecIa, chegou a
aIluia de Iileilai os senlinenlos.
Muilos de ns fonos educados en fanIias en que no eia peinilido encoIeiizaino-nos. As nuIheies,
en pailicuIai, foian educadas no senlido de que una pessoa zangai-se eslava '""%&*+ #A iiiilao no eia
aceilveI, excelo paia una pessoa, noinaInenle o pai. Ioi assin que, en vez de apiendei a expiessai a iaiva
coiielanenle, apiendenos a engoIi-Ia. Mas agoia lenos de peicelei que sonos ns que nos eslanos a agaiiai
a esse padio. } no sonos oliigados poi ninguen a faz-Io.
Una oslia pega nun giozinho de aieia e colie-o con canadas de caIcile ale que o giozinho se
liansfoina nuna peioIa naiaviIhosa. Connosco passa-se o nesno. Devolano-nos inleiianenle ao cuIlo das
nossas feiidas enocionais, e vanos passando o fiIne una e oulia vez. A ieaIidade, poien, e que se queienos
nesno Iileilai-nos dessas feiidas, enlo chegou a aIluia de uIliapassai ludo isso.
Una das iazes poi que as nuIheies desenvoIven quislos e lunoies no leio e aquiIo que eu chano o
0K(&"*1%#&*#'/'#.'HM1'#1%/+ #Os igos genilais iepiesenlan ou a paile nais nascuIina do coipo, o piincpio
nascuIino, ou a paile nais feninina do coipo, o piincpio feninino. Quando as pessoas se envoIven en
ieIaes afelivas e as coisas no coiien len, os efeilos fazen-se senlii nessa iea do coipo. As nuIheies en
especiaI iefIelen essa doi nos igos fenininos e aIinenlan-na a ponlo de eIa se liansfoinai nun quislo ou
nun lunoi.
Una vez que o iessenlinenlo se enconlia aIojado len fundo, sei necessiio un lialaIho laslanle
exlenso paia o eIininai. Receli una caila de una nuIhei que eslava a lialai o seu leiceiio lunoi
canceigeno. No linha ainda conseguido eIininai o padio do iessenlinenlo e conlinuava a ciiai lunoies.
Consegui apeicelei-ne Iogo que eia una pessoa nuilo convicla da sua anaiguia. Iaia eIa eia nais fciI sei
opeiada e ienovei o lunoi do que nelei-se nesle piocesso do peido. Seiia posilivo se fizesse as duas coisas.
Os nedicos so linos a ienovei lunoies, nas s ns podenos inpedii que eIes voIlen a apaiecei.
H quen piefiia noiiei a nudai de padio. H quen o faa. Conheci pessoas que piefeiian noiiei a
nudai os seus hlilos aIinenlaies. L noiieian. Tudo islo e exlienanenle peiluiladoi quando aconlece con
aIguen que ananos e eslanos conscienles das aIleinalivas que exislen.
Na veidade as escoIhas que fazenos no inpoilan. Lslo senpie ceilas e no exisle cuIpa, nesno que
inpIiquen a noile. Moiieienos un dia e leienos una oulia vez una opoilunidade de coneai ludo de
novo.
O aspeclo nais inpoilanle a ielei e que no devenos cuIpai-nos poi leinos faIhado ou poi eiiainos.
No lenos que senlii cuIpa. A cuIpa no exisle. Ninguen '""*3+ #Una pessoa faz o neIhoi que sale, con a
conpieenso e conscincia que len. No esqueanos que lodos lenos o Iodei denlio de ns e lodos vienos
ao nundo paia apiendei deleininadas Iies. A nossa Conscincia Supeiioi conhece o nosso deslino nesla
vida e aquiIo que piecisanos de apiendei paia avanainos no nosso piocesso evoIucioniio. No exisle aIgo
seneIhanle cono o caninho eiiado. As coisas so *#B3'#0>*+#Todos ns sonos viajanles nuna caninhada sen
fin aliaves da eleinidade, e voIlanos c, vida aps vida. Lu aciedilo que aquiIo que no iesoIvenos nesla
vida, voIlanos c na vida seguinle paia o iesoIvei.
6B2<#*+'0#*+(B2A#>"'0',(B2:(*,-P#02Y28#>"#BB/(
A depiesso e a iaiva viiada paia denlio. L lanlen una iaiva que achanos que no lenos o diieilo de
senlii. L o caso, poi exenpIo, quando senlinos que no podenos enfuiecei-nos con os nossos pais, ou con a
esposa, ou o palio ou con o nosso neIhoi anigo. L no enlanlo eslanos fuiiosos. L ficanos apanhados. Lssa
iaiva liansfoina-se en depiesso. H denasiadas pessoas a sofieien de depiesso, chegando a alingii
eslados de depiesso cinica. Quando se alinge esse eslado, loina-se nuilo difciI saii da. L una siluao lo
desespeiada que dai un sinpIes passo lona piopoies coIossais.
Ioi nais espiiiluaI que una pessoa seja, de vez en quando e pieciso Iavai a Ioia. No podenos
enpiIhai pialos no Iava-Ioia e dizei "Iaven-se poique eu sou nelafsico." O nesno se passa con os nossos
senlinenlos. Se quiseinos lei una nenle que fIui Iivienenle, enlo lenos que Iavai a /*!=%#03J%#que enpiIhou
c denlio.
Una das neIhoies naneiias e o concedeinos a ns pipiio peinisso paia expiessai essa iaiva que
lanlo nos depiine. Hoje en dia lenos j as leiapias de Iileilao da iaiva e una sesso ou duas con un
leiapeula pode sei exlienanenle vanlajosa.
Todos ns piecisanos de descaiiegai essa iaiva, seja a lalei no coIcho ou cono foi, peIo nenos una
vez poi senana, eslejanos iiiilados ou no. Tenos agoia eslas leiapias que nos incenlivan a neiguIhai na
iaiva. O nico piolIena que eu vejo nisso e que fiequenlenenle os leiapeulas nanln os seus pacienles
envoIvidos lenpo de nais no piocesso da iaiva. A iaiva, cono quaIquei oulia enoo que ven a supeifcie,
duia apenas aIguns ninulos. Os leles enlian e saen nuilo iapidanenle nas enoes. L a nossa ieao a
enoo que nos faz fixai neIa e iepiini-Ia.
A esciiloia LIizalelh KlIei-Ross uliIiza un exeiccio fanlslico nos seus seniniios, aquiIo a que eIa
chana '`)'"!*"!H%=>*+ #LIa nanda-nos pegai nun lulo de loiiacha e nunas Iislas de leIefones anligas e ns
lenos que lalei-Ihes con foia, o lenpo suficienle paia que lodo o lipo de enoes venha a supeifcie.
No piocesso de Iileilao da iaiva, no len piolIena nenhun ficainos enlaiaados, especiaInenle se
deinos conla que a nossa ievoIla eia conlia as iegias faniIiaies. Se caIhai, da piineiia vez, vanos lei
veigonha, nas depois de enliainos no piocesso ale pode sei engiaado e no fin o efeilo e podeioso. Deus
no se vai zangai connosco se ns nos iiiilainos. Una vez descaiiegada aIguna desla iaiva, vanos
conseguii oIhai paia ns nuna nova peispecliva e vanos eslai nais aleilos paia novas soIues.
Una oulia sugeslo que fao senpie a una pessoa que sofie de depiesso e consuIlai un lon
nuliicionisla e iesoIvei de vez a queslo da diela. L inpiessionanle cono una aIinenlao equiIiliada pode
ajudai a nenle. As pessoas en depiesso noinaInenle conen nuilo naI, o que s agiava o piolIena. Todos
ns queienos fazei as neIhoies escoIhas paia que a conida que ingeiinos seja posiliva paia o coipo.
Tanlen e fiequenle enconliai pessoas con desequiIliios qunicos no coipo que se agiavan ainda nais
con aIgunas nedicanenlaes.
A lecnica do ienascinenlo e un oulio piocesso lino paia Iileilai os senlinenlos. L una expeiincia
que vai paia aIen do inleIeclo. Se nunca pailicipou nuna sesso de ienascinenlo, ieconendo vivanenle que
expeiinenle. Ten ajudado nuilas pessoas. Tiala-se de una nodaIidade iespiialiia que nos ajuda a Iigai-nos
con quesles do passado e a Iileil-Ias de una naneiia nuilo posiliva. AIguns leiapeulas do ienascinenlo
uliIizan lanlen a iepelio de afiinaes duianle lodo o piocesso.
Depois lenos ainda a piepaiao fsica, cono poi exenpIo o RoIfing, una lecnica, desenvoIvida poi
Ida RoIf, de nanipuIao piofunda dos Iiganenlos. Tenos lanlen a lecnica de HeIIei ou ainda o nelodo de
Tiagei. So lodos nelodos exceIenles de Iileilao dos padies iesliilivos. L evidenle que cada un desles
piocessos funciona de naneiia difeienle paia cada pessoa. Un piocesso pode funcionai con una pessoa e
no funcionai con oulia. S conseguinos descoliii o que e neIhoi paia ns expeiinenlando os viios
caninhos.
As seces de aulo-ajuda nas Iiviaiias so un slio lino paia Ieinos solie as viias aIleinalivas. As
Iojas de aIinenlao iacionaI coslunan lei uns quadios paia afixai anncios e noinaInenle so a
anunciados esse lipo de cuisos ou auIas. Quando o esludanle esl piepaiado, o piofessoi apaiece.
627#,(2X2K1@+12,#2:(*$'1*.1
O nedo e cada vez nais doninanle. Todos os dias leslenunhanos aliaves das nolcias as gueiias, os
assassnios, a colia e ludo o nais. Medo e a faIla de confiana en ns. Lssa faIla de confiana significa
lanlen faIla de confiana na pipiia Vida. No aciedilanos que a un nveI supeiioi aIgo lona conla de ns.
Ioi esse nolivo senlinos que lenos de conlioIai ludo a nveI fsico. L cIaio que, desse nodo, vanos senpie
lei nedo poique no e possveI conlioIai ludo nas nossas vidas.
Quando queienos vencei os nedos, apiendenos a confiai. Isso len un none, e o 0%/)*#&%#.:+#L o confiai
no Iodei inleiioi que esl conelado con a InleIigncia UniveisaI e confiai naquiIo que e invisveI, en vez de
confiainos apenas no nundo fsico, no nundo naleiiaI. No queio con islo dizei que no devenos fazei
nada, no enlanlo, se liveinos confiana, a nossa passagen peIa vida loina-se nuilo nais suave. Recoidando
aquiIo que j disse alis, aciedilo que ludo o que piecisanos de salei nos e ieveIado. Aciedilo que aIgo lona
conla de ns, nesno quando no conlioIanos fisicanenle o anlienle que nos iodeia.
Quando o nedo se ieveIa na foina de un pensanenlo, na ieaIidade e una lenlaliva de nos
piolegeinos. Lu sugiio a seguinle afiinao: "Sei que ne queies piolegei. Ieicelo que ne queies ajudai.
Oliigado." Reconhea o pensanenlo do nedo, eIe esl I paia nos piolegei. Quando lenos nedo, un nedo
fsico, a adienaIina e lonleada aliaves do coipo, Ianando sinais de aIaine paia nos piolegeinos. O nesno
se passa con o nedo que desliIanos na nossa nenle.
Olseive os seus nedos e ieconhea que voc no e isso. Lncaie o nedo cono inagens de un fiIne
nun eci. AquiIo que venos no eci no esl I de veidade. As inagens en novinenlo so apenas inagens
no ceIuIoide que nudan e desapaiecen nuilo iapidanenle. Os nossos lenoies lanlen apaiecen e
desapaiecen quase lo iapidanenle cono as inagens dos fiInes, a no sei que insislanos en fixai-nos neIes.
O nedo e una Iinilao da nossa nenle. As pessoas ln lanlo nedo de adoecei, ou de ficai sen
aliigo, ou seja do que foi. A iaiva e o nedo liansfoinado en necanisno de defesa. Na ieaIidade
desenpenha un papeI pioleloi, nas no enlanlo as afiinaes ln un efeilo nuilo nais podeioso, se
conseguii evilai a iepelio conlnua de siluaes de nedo na sua nenle e se conseguii anai a si apesai do
nedo. VoIlo a iepelii que nada ven do exleiioi. Ns sonos o cenlio de ludo o que nos aconlece na vida.
Tudo se passa denlio de ns, cada expeiincia, cada ieIao, ludo e un iefIexo dos nossos padies nenlais.
O nedo e o oposlo do anoi. Quanlo nais anainos e confiainos en ns pipiios, nais aliaiienos
essas quaIidades solie ns. Quando aliavessanos un daqueIes peiodos de nedo, ou de pieocupao, ou
una daqueIas fases en que no goslanos de ns, e inciveI cono ludo pode coiiei naI. A vezes so unas
alis das oulias e paiece que a coisa no len fin.
Quando nos ananos, o piocesso e idnlico. Iaiece que anda ludo solie iodas e no e poi coincidncia
que apanhanos os "sinais veides" e conseguinos aiianjai Iugaies paia eslacionai o caiio. Todas as coisas que
loinan a vida una naiaviIha. As pequenas e as giandes. Acoidanos de nanh e o dia fIui naluiaInenle.
Ane-se a si pipiio paia podei lonai conla de si. Iaa ludo o que foi possveI paia foilaIecei o seu
coiao, o seu coipo e a sua nenle. Viie-se paia o Iodei denlio de si. LslaleIea una loa conexo espiiiluaI e
liale de a nanlei viva.
Quando se senlii aneaado e con nedo, concenlie-se na sua iespiiao. Muilas vezes, quando nos
assuslanos, ielenos a iespiiao. Ioi isso, iespiie piofundanenle duianle un locado. A iespiiao alie
aqueIe espao en ns que e podei. Lndiieila-nos as coslas e alie espao paia o coiao se expandii. A
iespiiao piofunda inicia o piocesso de deiiule das laiieiias, liaz naioi aleiluia. Lxpandinos en vez de
nos encoIheinos lodos. O anoi fIui. Iaa a seguinle afiinao: "Lu 0*3#31#;*1#*#_*&'"#B3'#1'#;"!*3+#60)*3#
0'<3"*+#No 13(&*#'0)?#)3&*#;'")*+D
42F'0>#P12,(B2;(BB(B2I?&'(B
Una das foinas piiniias de encoliiinos os nossos nedos so os vcios. Os vcios supiinen as
enoes, deixanos de as senlii. No enlanlo, h loda a especie de vcios paia aIen das diogas. Lxisle aquiIo a
que eu chano os vcios padio - padies a que iecoiienos paia evilai vivei a nossa vida no piesenle. Se no
quiseinos Iidai con a siluao que se nos apiesenla, se no quiseinos eslai onde eslanos, aiianjanos un
padio que nos isoIa dessa ieaIidade. Iaia aIguns e o vcio da guIa, paia oulios so as diogas. Iode sei que a
pie-disposio paia o aIcooIisno seja genelica, nas a opo de aIinenlai essa doena e senpie una escoIha
individuaI. Iiequenlenenle faIa-se de piolIenas heiediliios. Na veidade o que se passa e que a ciiana
aceila o nodo dos pais enfienlaien o nedo.
Oulios sofien de vcios enocionais. Una pessoa pode sei viciada en enconliai defeilos nos oulios.
Aconlea o que aconlecei, h-de havei senpie aIguen paia aliiai con as cuIpas paia cina. "A cuIpa e deIes,
fizeian-ne islo."
Iode sei que lenha o vcio de acunuIai conlas. H pessoas viciadas en dvidas, fazen ludo o que foi
pieciso paia eslai endividados ale aos caleIos. L islo, noinaInenle, no len nada a vei con o faclo de se lei
nuilo ou pouco dinheiio.
Tanlen podenos sei viciados na iejeio. Onde quei que se v, alianos as pessoas que nos iejeilan.
Tenos un jeilinho especiaI paia enconli-Ias. Todavia, a iejeio vinda do exleiioi e un iefIexo da nossa
pipiia iejeio. Se no nos iejeilainos, ninguen o fai e se aIguen o fizei, lanlen pouco inpoila. Iaa a si
pipiio a peigunla: "O que e que eu no aceilo en nin`"
H nuilas pessoas viciadas na doena. Lslo senpie con quaIquei coisa ou enlo eslo nuilo
pieocupadas con a pixina. Iaiecen nenlios do "CIule da Doena do Ms."
Se a queslo e seinos viciados, poique no viciaino-nos no anoi poi ns pipiios` Iodenos apanhai
o vcio de fazei afiinaes posilivas ou de fazei coisas que conliiluan paia o nosso len.
42G-@12:(0>-@B'T1
Recelo inensa coiiespondncia de pessoas con piolIenas de excesso de peso. A naioi paile faz dielas
duianle duas ou lis senanas e depois paian. Senlen-se cuIpadas poi desisliien das dielas e, en vez de
adniliien que fizeian o que eslava ao seu aIcance, censuian-se e senlen-se cuIpadas. Iaia se casligaien,
poique a cuIpa piocuia senpie casligo, desalan a conei oulia vez ludo aquiIo que salen que Ihes faz naI.
Se, una vez que fosse, conseguissen ieconhecei que o iegine que seguiian duianle duas senanas foi una
coisa posiliva paia o coipo e conseguissen paiai con lodo aqueIe piocesso de cuIpaliIizao, eslaiian j a
dai os piineiios passos no senlido de queliai o padio. Nessa aIluia podeio coneai con a seguinle
afiinao: "Lu linha un piolIena con o neu peso. Agoia o neu peso esl coiielo" Con a aceilao, o
padio coneai a nudai. No vanos concenliai-nos denasiado na queslo da conida poique (>*#e a que
esl o piolIena.
A guIa senpie foi sinnino de necessidade de pioleo. Se a pessoa se senle inseguia ou assuslada,
liala Iogo de se aInofadai con una canada espessa de seguiana. O peso no len nada a vei con conida.
H una nuIlido de genle fuiiosa consigo pipiia s peIo faclo de seien goidos. Que giande despeidcio de
eneigia. Seiia nuilo neIhoi se peicelessen que exisle quaIquei coisa nas suas vidas que os faz senlii
inseguios. Tanlo pode sei a nveI do lialaIho, cono na vida faniIiai, ou na sexuaIidade, ou seja no que foi. Se
len peso a nais, faa un inleivaIo nessa queslo da conida/peso e lialaIhe no seguinle padio: "Lu pieciso
de seguiana poique eslou inseguio."
L espanloso cono as nossas ceIuIas ieagen aos nossos padies nenlais. Se nos senliinos seguios, a
goiduia cono que se deiiele. Lu j iepaiei que conigo as coisas lanlen funcionan assin, senpie que sinlo
aIguna inseguiana acalo senpie poi ganhai aIgun peso. NaqueIas fases que en que ando a duzenlos a
hoia, con inensas coisas a aconlecei e eu feila lonleiio, a acudii a lodos os fogos, coneo a senlii
necessidade de pioleo, necessidade de seguiana. L nessa aIluia que lenho de paiai paia dizei: "Louise,
esl na hoia de lialaIhai a queslo da seguiana. Queio que sailas que esls en seguiana e que esl ludo
len. Consegues fazei islo ludo, consegues ii a esles slios lodos, e consegues aguenlai Iindanenle ludo o que
esl a aconlecei. Lsls en seguiana e eu ano-le."
O peso e neianenle un efeilo exleiioi desse nedo que se inslaIou denlio de ns. Quando oIhai paia o
espeIho e vii iefIelida a inagen da pessoa olesa a oIhai paia si, Ienlie-se que esl a oIhai paia o iesuIlado
de un veIho padio de pensanenlo. Quando iniciai o piocesso de nudana do seu pensanenlo, vai eslai a
pIanlai una senenle que no fuluio se liansfoinai nuna ieaIidade paia si. A sua opo de pensanenlo hoje
vai ciiai a sua nova inagen de ananh. Un dos neIhoies Iivios solie a eIininao do excesso de peso e o de
Sondia Ray, SF'#X(/Y#a!')#SF'"'#-0+#O Iivio e lodo solie a alslinncia lolaI do pensanenlo negalivo. LIa ieveIa
lodo o piocesso passo a passo.
G"->(B2,#24-+(34Z-,1
Os giupos de aulo-ajuda ln vindo a liansfoinai-se nuna nova ieaIidade sociaI. Consideio islo un
desenvoIvinenlo exlienanenle posilivo. Lsle lipo de piogianas liaz iesuIlados especlacuIaies. So pessoas
con o nesno lipo de piolIena que se ienen, no paia se queixai ou Ianuiiai, nas paia enconliai en
conjunlo nodos de iesoIvei esses piolIenas e neIhoiai a sua quaIidade de vida. Hoje en dia exislen giupos
paia quase lodos os piolIenas que se consiga inaginai. A giande naioiia ven nas Iginas AnaieIas, en
Seivios de AconseIhanenlo e Apoio e veiifique lanlen no Apndice no finaI desle Iivio (pgina 233). Lu
sei que ii enconliai o giupo ceilo paia si. As pipiias igiejas eslo j a oiganizai nuilos desles giupos.
Lu cosluno piocuiai nas Iojas de aIinenlao iacionaI, nos quadios de anncios. Se eslivei seiianenle
enpenhado en nudai a sua vida, h-de enconliai una via.
O Iiogiana dos 12 Iassos esl en lodo Iado. O Iiogiana dos 12 Iassos coneou a sei difundido h
nuilo lenpo e o nelodo desenvoIvido funciona nesno e as pessoas ln lido nuilo lons iesuIlados. O seu
piogiana dos AIcoIicos Anninos paia pessoas que viven ou que foian educadas poi aIcoIicos e un dos
neIhoies giupos paia loda a genle.
6B2<#*+'0#*+(B2</(212;(BB12O'+(@12)*+#"'("
Se ciescenos nuna fanIia con peiluilaes ou nuna fanIia disfuncionaI, apiendenos nuilo
iapidanenle a evilai, senpie que possveI, os confIilos. Isso iesuIla senpie na negao dos nossos
senlinenlos. A naioi paile das vezes no aciedilanos que haja aIguen capaz de conpieendei as nossas
necessidade e, nessa Igica, nen sequei pedinos ajuda. Lslanos convencidos que lenos de sei
suficienlenenle foiles e que lenos de iesoIvei as quesles sozinhos. O piolIena nisso e que acalanos poi
peidei de visla os nossos senlinenlos. Os senlinenlos so a nossa neIhoi Iigao connosco pipiios, con os
oulios e con o nundo en si e so un indicadoi pieciso daquiIo que funciona e do que no funciona nas
nossa vidas. CaIai os senlinenlos conduz apenas a piolIenas nais conpIexos e a doenas fsicas. AquiIo que
se pode senlii, pode sei cuiado. Se nos fechainos aos senlinenlos, a ludo o que vai denlio de ns, quando
quiseinos lialai--nos no vanos salei sequei poi onde coneai.
Ioi oulio Iado, paiece-ne que nuilos de ns vivenos a vida senpie con senlinenlos de cuIpa, ou de
inveja, ou nedo ou liisleza. DesenvoIvenos padies haliluais que peipeluan senpie o nesno lipo de
expeiincias que dizenos no queiei lei. Quen se senle zangado, ou liisle, ou len nedo, ou cines,
enquanlo no apiofundai a queslo piincipaI, vai conlinuai senpie a iepelii o nesno padio. No nonenlo
en que deixainos de oIhai paia ns cono vlinas, eslaienos capacilados paia assunii de novo o podei.
Tenos de queiei apiendei a Iio paia que o piolIena possa desapaiecei.
Confiando no piocesso da vida e na nossa Iigao espiiiluaI con o Univeiso, podenos eIininai a nossa
iaiva e os nossos nedos Iogo que eIes apaiean. Iodenos confiai na vida e salei que ludo se esl a passai
denlio de una oiden divina e na sequncia peifeila do espao--lenpo.
:1>?+-@(2<X+'0(232!4A424F[7284286A
L&,&-',"+.&',#+-'@"('&'$&--&'/&4*&'('#'$&--#'*(4-&$#6+%#%(7'?'(-*84+.&'+$.(4+&4'K'
-(,*4(',#4#0+69&-&'('/9(+&'%('#,&43'*&4',#+-'@"('#'$&--#'#*#4M$/+#'().(4+&4'
,"%(7
428("2,127("+#
L fanlslico sei posilivo. L naiaviIhoso adnilii aquiIo que senlinos. A naluieza concedeu-nos os
senlinenlos paia passainos aliaves das expeiincias. Neg-Ios s nos liaz naioi doi. No podenos esquecei
que a noile no e una faIha. Todos noiienos. Iaz paile do piocesso da vida.
Quando noiie aIguen que ananos, o piocesso do Iulo Ieva no nnino un ano. Assin, conceda a si
pipiio esse espao. L nuilo difciI aliavessai lodos aqueIes peiodos, as Ieslas, o dia dos Nanoiados, o dia
do aniveisiio, o dia de NalaI, elc. Seja genliI consigo pipiio e peinila-se a doi. No h iegias. No invenle
iegias paia si.
Lsl ceilo senlii iaiva e desfazei-se en Igiinas quando aIguen noiie. No e possveI fingii que no
di. L pieciso dai vazo aos senlinenlos. Choie a vonlade. OIhe paia un espeIho e giile "No e juslo", ou
diga o que Ihe foi na aIna. Deixe saii ludo, caso conliiio, nais laide, vai pagai con o coipo. Tei que cuidai
de si o neIhoi que soulei e eu sei, poi expeiincia pipiia, que isso no e nada fciI.
Todos ns que lialaIhanos con doenles con sida descoliinos que o piocesso do pesai se loina
conlnuo. No fundo e seneIhanle ao piocesso do pesai en lenpo de gueiia. O sislena neivoso/enocionaI
no consegue Iidai con lanlas agiesses. Tenho aIluias en que a piesso e lanla, que lenho de ii piocuiai
aliigo junlo de anigos nuilo especiais e Iavai-ne en Igiinas. Ioi nuilo nais fciI quando a ninha ne
noiieu. Lu conpieendi que o seu cicIo naluiaI de novenla anos linha chegado ao fin. Lnloia choiasse, no
senli iaiva nen senli que fosse una injuslia ou una coisa foia do seu lenpo. As gueiias e as epidenias,
peIas injuslias que liazen consigo, fazen ciescei una fiusliao enoine.
Lnloia o Iulo Ieve o seu lenpo, h nonenlos en que senlinos que canos no nais negio dos
alisnos. Se esse senlii peisislii ao fin de uns dois anos, enlo cuidado poique esl a afundai-se. Iiecisa
peidoai e Iileilai a oulia pessoa e a si. No se esquea nunca que nunca peidenos ninguen, poique en
piineiio Iugai lanlen nunca fonos donos de aIguen.
Se no eslivei a conseguii Iileilai-se, h viias nedidas que pode lonai. Ln piineiio Iugai, sugiio que
nedile un pouco solie a pessoa que pailiu. No inpoila o que eIe ou eIa pensavan, ou o que fizeian nesla
vida. Quando as pessoas pailen, e cono se un veu fosse Ievanlado e conseguen oIhai paia as suas vidas
con una enoine cIaieza. Se choiainos denasiado, o seu conseIho sei con ceileza paia no nos
pieocupainos, pois ludo esl len. Nesse diIogo, pea-Ihes que o ajuden a aliavessai esse peiodo e diga-
Ihes que os ana.
No se ieciinine poi no lei eslado con essa pessoa ou poi no lei feilo o suficienle enquanlo eslava
viva. Isso e aciescenlai cuIpa a doi. AIgunas pessoas usan esles nonenlos cono una descuIpa paia no
conlinuai con a sua vida. AIgunas goslavan de deixai o nundo naqueIe nonenlo. Iaia oulias, a noile de
aIguen que conhecian e anavan faz ciescei neIas o nedo da noile.
Apioveile esle lenpo paia apiofundai esse lialaIho denlio de si, paia podei Iileilai aIgunas dessas
coisas anligas. A noile dos que ananos liaz nuila liisleza a supeifcie. Deixe-se invadii peIa liisleza e sinla-
a. Iiecisanos de alingii un ponlo que nos faa senlii suficienlenenle seguios paia peinilii que as veIhas
ngoas saian. Se nos concedeinos dois ou lis dias de choio, a naioi paile da liisleza e da cuIpa
desapaieceio. Se foi necessiio, piocuie un leiapeula ou un giupo de apoio, que poden sei una plina
ajuda paia se senlii en seguiana e iniciai o piocesso de Iileilao das enoes. Una oulia sugeslo e fazei
afiinaes cono esla, poi exenpIo: DO1*M)'#'#/!9'")*M)'+#O<*"%#'0)?0#/!5"'#'#'3#'0)*3#/!5"'+D
Un dia, nuna das ninhas sesses, una nuIhei disse-ne que eslava a aliavessai una ciise poique no
se conseguia Iileilai da iaiva que senlia en ieIao a una lia que eslava a noiiei. Lslava apavoiada con
nedo que a lia noiiesse anles de eIa Ihe liansnilii ludo aquiIo que senlia en ieIao ao seu passado. Mas
eslava conpIelanenle incapacilada paia faIai, eslava conpIelanenle lIoqueada. Lu sugeii-Ihe que fosse fazei
leiapia. O lialaIho de un leiapeula nuna lase individuaI pode sei una ajuda pieciosa. Quando ficanos
enciavados en quaIquei coisa, pedii auxIio e un aclo de anoi paia connosco.
H una enoine vaiiedade de leiapulicas e h leiapeulas nuilo expeiinenlados nesle lipo de
siluaes. No e pieciso ii nuilo lenpo, apenas unas sesses paia conseguii aliavessai aqueIe peiodo difciI.
Tanlen pode conlai con os giupos de apoio. Iode sei vanlajoso enliai paia un desses giupos paia sei
aconpanhado naqueIa fase.
:(0>"##*,#"212;(BB128("
Muilos de ns vivenos dia aps dia con una doi conlnua. Tanlo pode iepiesenlai una paile nfina e
inconsequenle nas nossas vidas, cono pode assunii una piopoio giganlesca e insupoilveI. Mas o que e a
doi` Lslanos lodos de acoido que passvanos nuilo len sen eIa. Vanos vei o que se pode apiendei con
eIa, donde ven e quais os sinais que nos liansnile.
O dicioniio define doi cono "sensao penosa ou desagiadveI piovocada poi Ieso fsica ou
desoiden", assin cono, "sofiinenlo ou loinenlo nenlaI ou enocionaI". Vislo a doi sei o iesuIlado naluiaI da
doena nenlaI ou fsica, loina-se evidenle que lanlo a nenle cono o coipo Ihe so susceplveis.
Recenlenenle piesenciei un lino exenpIo que iIuslia len esla queslo. Lslavan duas neninas a
liincai no paique e una deIas Ievanlou a no paia dai una paInada no liao da aniga. Lsla giilou Iogo
"Ai!", anles que a no da aniga Ihe chegasse a locai. A piineiia oIhou nuilo suipieendida paia eIa e
peigunlou: "Ioique e que dissesle Ai'` Lu no cheguei a locai-le." A aniga iespondeu-Ihe Iogo nuilo ipida:
"Lu salia que ne ia doei." Nesle caso, a doi nenlaI piesuniu a doi fsica espeiada.
A doi chega-nos nas nais vaiiadas foinas. Un aiianho. Un enconlio. Una feiida. Doena. Un sono
iiiequielo. Una aneaa. Un n no eslnago. Un liao ou una peina doinenle. Unas vezes di inenso,
oulias e una coisinha de nada, nas salenos que esl I. Na naioi paile dos casos a doi quei avisai-nos de
quaIquei coisa. As vezes a nensagen e lvia. Una sensao de azia duianle a senana, nas que desapaiece
ao fin de senana, pode sei un indcio de una necessidade de nudai de enpiego. L quase lodos ns
conhecenos o significado do naI-eslai depois de una noile en que lelenos de nais.
Seja quaI foi a nensagen, no devenos esquecei que o coipo hunano e una nquina exlienanenle
len concelida. Infoina-nos senpie que h piolIenas desde que eslejanos aleilos a esculai os sinais.
A doi e una nensagen de Q/)!1*#"';3"0*#do coipo, paia nos avisai que exisle un piolIena quaIquei
na nossa vida. AIguies desvino-nos do caninho. O coipo, seja o que foi que fizeinos, len senpie a
aspiiao de olinizai a sade. No enlanlo, se alusainos, conliilunos paia o desenvoIvinenlo das doenas.
Quando senlinos una doi, o que fazenos` Diiigino-nos a una faincia e conpianos uns
conpiinidos. Na ieaIidade, o que eslanos a fazei e dizei ao coipo: "CaIa-ne essa loca. No le queio ouvii."
O coipo acaIna duianle uns lenpos, nas, en lieve, o sinaI voIla de novo, s que desla vez un locadinho
nais aIlo. Se caIhai, desla vez, j vanos ao nedico, paia eIe nos ieceilai una coisa nais foile, una injeo, ou
oulia coisa quaIquei. H-de chegai o nonenlo en que lenos nesno de pieslai aleno ao que se esl a
passai, pois podenos eslai j con una veidadeiia doena en fianca piogiesso. H pessoas que, nesno
nessa aIluia, piefeien conlinuai a fazei o papeI de vlinas e conlinuan a no ouvii. Oulios acoidan
finaInenle e fican piepaiados paia inlioduzii nudanas nas suas vidas. Lsl ceilo. Todos apiendenos de
naneiias difeienles.
As iesposlas poden sei lo sinpIes cono doinii o suficienle, ou no saii a noile sele vezes poi
senana, ou no alusai das nossas capacidades no lialaIho. Vanos pieslai nais aleno ao que o coipo len
paia nos dizei, poique eIe s quei o nosso len. O coipo quei sade e ns podenos sei un pouco nais
coopeianles.
Quando sinlo una doi ou aIgun desconfoilo, a piineiia coisa que fao e acaInai-ne. Confio no Iodei
Supeiioi e sei que ne fai peicelei aquiIo que len de nudai na ninha vida paia eu ne vei Iivie dessa
doena. Nesse nonenlo de acaInia, fao poi visuaIizai un anlienle peifeilo e o nais naluiaI possveI, con
as ninhas fIoies favoiilas a ciescei alundanlenenle a ninha voIla. Consigo senlii, cheiiai a liisa que sopia
doce e quenle na ninha caia. Concenlio-ne e desconliaio os nscuIos do neu coipo.
Quando sinlo que alingi un eslado de ieIaxe conpIelo, fao una peigunla a ninha Saledoiia Inleiioi:
"O B3'#:#B3'#'3#'0)*3#%#.%H'"#B3'#;*()"!93!#$%"%#'0)'#$"*9/'1%A#X#B3'#:#B3'#'3#$"';!0*#&'#0%9'"A#T3'#;*!0%0#(%#1!(F% #
5!&%#)L1#&'#0'"#13&%&%0
[
+D#Depois deixo que as iesposlas conecen a afIuii. As iesposlas poden no chegai
naqueIe inslanle, nas sei que en lieve sei-ne-o ieveIadas. Sei lanlen que, sejan quais foien as nudanas
necessiias, essas nudanas eslo ceilas e eu vou eslai conpIelanenle seguia, aconlea o que aconlecei.
Muilas vezes queslionano-nos solie o nodo cono vanos Ievai a calo essas nudanas. "Cono e que
eu vou vivei` Lnlo e as ciianas` Cono e que eu vou pagai as conlas`" Mais una vez eu digo paia confiai
no Iodei Supeiioi que nos ieveIa o nodo de vivei una vida pIena, inune a doi.
Tanlen sugiio que inlioduza as nudanas passo a passo. Lao-lse dizia: "A 5!%<'1#&'#1!/#B3!/@1')"*0#
;*1'=%#;*1#*#$"!1'!"*#$%00*+D#Un pequeno passo e nais oulio poden iepiesenlai un avano significalivo e
ciuciaI. Una vez iniciado o piocesso de nudana, no se esquea que a doi no desapaiece do dia paia a
noile, no enlanlo, as vezes isso aconlece. A doi piecisou de lenpo paia chegai a supeifcie e pode sei que Ieve
aIgun lenpo a apeicelei-se que j no e necessiia. Seja genliI consigo. No faa conpaiaes enlie o seu
piogiesso e o dos oulios. Voc e nico e len una naneiia excIusiva de Iidai con a vida. Deposile a sua
confiana no Sei Supeiioi paia se Iileilai de loda a doi fsica e enocionaI.
62!#",/(2[212:Q1T#2,12F'C#"+1./(
Ieigunlo nuilas vezes aos neus cIienles: "O que piefeie, eslai ceilo ou eslai feIiz`" Todos lenos una
opinio, de acoido con a nossa peispecliva, solie quen eslava ceilo e quen eslava eiiado e lodos
conhecenos a naneiia de juslificai a nossa ideia. Queienos punii os oulios peIo que nos fizeian, no enlanlo,
sonos ns quen esl a fazei o fiIne passai una e oulia vez nas nossas caleas. L un Ioucuia eslainos a
casligai-nos hoje poi una coisa quaIquei que nos fizeian no passado.
Iaia Iileilainos o passado, lenos de eslai disposlos a peidoai, nesno que no sailanos ;*1*#faz-Io.
Ieidoai significa desislii dos senlinenlos que nos nagoan e peinilii que ludo isso se desvanea. No
peidoai equivaIe a desliuii quaIquei coisa denlio de ns.
Seja quaI foi o caninho espiiiluaI que esleja a seguii, salei que o peido e senpie una giande
queslo, nuilo en pailicuIai senpie que h una doena. Quando eslanos doenles, e pieciso oIhai a voIla e
piocuiai descoliii a quen lenos nesno de peidoai. NoinaInenle piecisanos de peidoai aqueIa pessoa que
achanos que nunca vanos conseguii peidoai. No peidoai aIguen no noIesla essa pessoa nininanenle, e
en ns que piovoca o naI naioi. A queslo no esl neIa, esl en ns.
Todo o iancoi e a doi que senle len a vei con peidoai a si pipiio, no aos oulios. Afiine a sua lolaI
disponiliIidade paia peidoai a lodos. "Lu queio Iileilai-ne do passado. Lu eslou disposlo a peidoai lodos os
que possan lei-ne piejudicado e eu peidoo a nin nesno poi lei feilo naI aos oulios." Se pensai en aIguen
que, de aIgun nodo, nuna aIluia quaIquei da sua vida, Ihe lenha feilo naI, alenoe essa pessoa con anoi e
Iileile-a, e depois dispense esse pensanenlo.
Lu no eslaiia onde eslou se no livesse peidoado as pessoas que ne nagoaian. Lu no queiia eslai a
sei punida ainda hoje peIo que ne fizeian no passado. Lu no digo que foi fciI. A nica coisa e que hoje eu
posso oIhai paia lis e afiinai "Sin, isso passou-se na ninha vida." Mas eu j I no eslou. No e de lodo o
nesno que eslai a condenai o seu conpoilanenlo.
Se senle que aIguen o vigaiizou, saila que ninguen nos pode liiai nada que seja veidadeiianenle
nosso. Tudo o que e nosso iegiessa a ns na aIluia pipiia. Se no iegiessa e poique no eia suposlo
iegiessai. L pieciso aceil-Io e piosseguii con a nossa vida.
Iaia nos Iileilainos, lenos que nos Iiviai do nosso iessenlinenlo, poi nais juslificado que paiea e
alandonai o $*=* # &% # %3)*;*1!0'"%=>*+ #Adoio esla expiesso que nasceu nos AIcoIicos Anninos e que
descieve lo len e lo piecisanenle a siluao. Quando eslanos no $*=*#&%#%3)*;*1!0'"%=>*G #sonos pessoas
indefesas e sen nenhun podei. Iaia assuniinos o podei nas nossas vidas lenos de nos pi de pe e enfienlai
as iesponsaliIidades.
Iaie un inslanle e feche os oIhos. Inagine un Iindo iiacho a sua fienle. Agaiie a expeiincia doIoiosa,
a feiida, a incapacidade de peidoai, e ponha lodo o incidenle na coiienle. Inagine que ludo conea a
dissoIvei-se e a ii iio alaixo, ale que se dissipa e desapaiece poi inleiio. Iaa-o fiequenlenenle.
Lslanos a vivei un lenpo de conpaixo e de cuia. Sonde o seu inleiioi e Iigue-se con aqueIa paile de
si que sale cuiai. Sonos inciiveInenle capacilados. Lsleja disponveI paia sulii a novos nveis, paia
enconliai capacidades denlio de si de que no linha conscincia, no s paia saiai una doena, nas paia se
lialai a lodos os nveis possveis, paia se loinai nlegio, na acepo nais piofunda da paIavia. Disponha-se a
aceilai cada paile de si e loda e quaIquei expeiincia que aIguna vez lenha lido, salendo que ludo faz paile
da liana da sua vida enquanlo poi c andai.
Adoio o Livio &'#61%(3'/+#H una passagen neIe con una nensagen plina.
Ieigunlan a LnanueI:
"Cono $%00%1*0#$'/%0#'`$'"!L(;!%0#&*/*"*0%0#0'1#%H'&%"1*0#;*1#'/%0AD
L a iesposla de LnanueI e a seguinle:
D6(;%"%(&*M%0#;*1*#/!=P'0#'#(>*#;*1*#"')"!93!=>*+#2*(.!'1#(%#5!&%G#1'30#%1!<*0+#_*"#13!)*#/*(<'#B3'#%#5!&%#5*0#
$%"'=%#/'5%"G#%#5!%<'1#:#(';'00?"!%+#b*;L0#5!'"%1#$%"%#%)"%5'00%"#31#)'""'(*#13!)*#5%0)*#&'#'`$'"!L(;!%0G#$%"%#&'0;*9"!"#
('/'# *(&'# '0)?# %# 5'"&%&' # '# *(&'# '0)?# %# 5*00%# &!0)*"=>*+ # I@# '()>*# $*&'">*# "'<"'00%" # %# ;%0%G # c# 5*00%# $"@$"!%# %/1%G #
"'."'0;%&*0#'#1%!0#0?9!*0+D
Se consegussenos apenas conpieendei que aquiIo a que ns chananos os nossos piolIenas so
apenas opoilunidades paia ciescei e paia nudai e que na sua giande naioiia so iesuIlanles das viliaes
que ns enilinos. Tudo o que devenos fazei e aIleiai o nosso nodo de pensai, eslai disposlos a eIininai o
iessenlinenlo e eslai piepaiados paia peidoai.
5#"&#'"12!1"+#232474A242<)279<76
N(,=4#:-('%#'O6.+,#'0(B'(,'@"('-('#*#+)&$&"
P
'?'-("'/&4#1A&'5(B'#####96'Q&+'",'
-($.+,($.&',#4#0+69&-&7'<#--#:-('&',(-,&'@"#$%&'#,#,&-'#'$;-'*4;*4+&-3'-;'@"('
&'-($.+,($.&'$"$/#',#+-'0#+'#/#=#47
J,#'0(B'@"('-+$.#,&-'(--('#,&43'(6('*(4,#$(/('*#4#'&'4(-.&'%#'0+%#7'<&4'+--&'
*&%(,&-'.&4$>:6&'$#'$&--#',(69&4'4(6#1A&7
:4!D5EF626)54I6232:6762474A242<)279<76
!"#$%&'*(4%&#,&-'('$&-'6+=(4.#,&-3'$A&'K'-;'",'*(-&'($&4,('@"('-#+'%#-'$&--#-'
/&-.#-3'K'.#,=K,'",#'*&4.#'@"('-('#=4('*#4#'$&-'#,#4,&-'#'$;-'*4;*4+&-7
Iaia nuilos de vs que ln lialaIhado no apiofundanenlo do anoi poi vs pipiios e paia lodos
aqueIes que s agoia eslo a coneai, vou agoia expIoiai aIgunas naneiias paia vos apoiai na
apiendizagen do anoi poi vs pipiios. Lu chano a islo os neus Dez Iassos e, ao Iongo dos anos, j enviei
esla Iisla a niIhaies de pessoas.
Anainos a ns pipiios e una avenluia naiaviIhosa, e cono apiendei a voai. Inaginen se lodos ns
livessenos o condo de voai. Seiia de faclo excilanle. Vanos coneai a anai-nos agoia.
Muila genle sofie, nun nveI ou noulio, de una giande faIla de aulo-eslina. L nuilo difciI anainos a
ns pipiios poique lenos aquiIo ludo que chananos defeilos en ns e que loinan inpossveI, na nossa
opinio, anai-nos laI quaI ns sonos. Iaia nos anainos ponos condies e, poi isso, quando nos
envoIvenos nuna ieIao, condicionanos lanlen o nosso anoi poi essa pessoa. } lodos ouvinos dizei que
ieaInenle no podenos anai ninguen enquanlo no nos anainos a ns nesnos. Ioi isso, agoia que j
vinos as laiieiias que eslaleIecenos, cono nos calapuIlanos paia a fase seguinle`
\]271*#'"1B2,#2401"212<'27#B0(
1. !IiovaveInenle a chave nais inpoilanle e parar dc sc crItIcar. Lu j iefeii a cilica no capluIo cinco.
Se afiinainos que eslanos len, sejan quais foien as condies, podenos inlioduzii faciInenle a nudana.
Quando pinlanos un quadio nuilo ('<"*#aceica de ns nesnos e que as coisas se loinan difceis. Todos
nudanos, lodos 0'1#'`;'$=>*+#Cada dia e un novo dia e fazenos hoje as coisas Iigeiianenle difeienle do que
leianos feilo onlen. O nosso podei esl na capacidade de nos adaplainos e de fIuiinos con o piocesso da
vida.
Todos aqueIes que ciesceian en Iaies disfuncionais fiequenlenenle se loinan pessoas supei-
iesponsveis e con o hlilo de se juIgai a si nesnos sen piedade. Ciesceian nun anlienle de lenso e
ansiedade. A nensagen que e liansnilida as ciianas que ciescen en Iaies disfuncionais e a seguinle: "H
quaIquei coisa en nin que no lale ceilo." Iense nas paIavias que uliIiza quando se censuia a si pipiio. As
pessoas dizen-ne que usan nuilo as paIavias: eslpido, nenino nau, nenina n, inliI, desnazeIado,
aliasado nenlaI, hoiiveI, poicaIho, e poi a adianle. Sei que hoje en dia ainda conlinua a insuIlai-se con
as nesnas paIavias de enlo`
L lienendanenle inpoilanle consoIidai a nossa aulo-eslina e a fe en ns pipiios. Se no nos
senlinos 9'1#connosco, aiianjanos senpie naneiia de nos senlii ainda nais niseiveis. L assin que as
doenas e as doies apaiecen, adianos paia as caIendas giegas ludo o que nos podia fazei len e alusanos da
nossa sade con conida a nais, IcooI, diogas, elc.
A inseguiana faz paile da naluieza hunana. No vanos fazei queslo a voIla disso. Tanlen no
vanos fingii que sonos lodos nuilo peifeilos. Lssa nania da peifeio s oiigina ainda nais piesso e acala
poi nos aliasai na descoleila das ieas-chave que piecisan de sei lialadas. Devenos descoliii aquiIo que en
leinos ciialivos nos caialeiiza, a nossa individuaIidade, apiendei a lei apieo peIas quaIidades que nos
dislinguen uns dos oulios. Cada un de ns len un papeI nico a desenpenhai na Teiia. Quando sonos
cilicos a nosso iespeilo, s eslanos a olscuiecei esse nosso papeI.
2.! Tenos que dcIxar dc assustar-nns a ns prprIns. Iaiece que goslanos de apavoiai-nos con os
pensanenlos nais leiiveis e fazei con que as coisas paiean ainda pioies do que so. Un pequeno
piolIena liansfoina-se Iogo nun nonslio enoine que nos vai devoiai. Vivei assin e hoiiveI, senpie a
espeia que aconlea o pioi.
As pessoas vo paia a cana a noile e inaginan o pioi ceniio possveI paia o piolIena que eslo a
enfienlai. L un locado cono a ciiancinha que se pe a inaginai que h nonslios delaixo da cana e as lanlas
fica cheia de nedo e desala a choiai. Assin no adniia que as pessoas no duinan. Quando eianos
ciianas, os nossos pais vinhan sossegai-nos e dai ninos. Agoia, cono aduIlos, lenos a capacidade de nos
acaInai a ns nesnos.
As pessoas que adoecen fazen nuilo isso. Inaginan o pioi e quase conean a pIaneai o seu funeiaI.
Aldican do seu podei e oIhan paia si cono un nneio eslalslico.
Se iepaiaien, nas ieIaes islo lanlen aconlece. AIguen no leIefona e achanos Iogo que no sonos
neiecedoies do seu anoi e que nunca nais voIlaienos a lei ieIao nenhuna. Senlino-nos alandonados e
iejeilados.
H quen faa o nesno nos enpiegos. AIguen faz un iepaio en ieIao ao seu lialaIho e conea Iogo
a inaginai que vai sei despedido. Consliunos esse lipo de pensanenlos que paiaIisan na nossa nenle. No
se esquea que os pensanenlos laseados no nedo so afiinaes negalivas.
Se dei poi si a nagicai senpie na nesna coisa, na nesna siluao negaliva, concenlie-se nuna
inagen ou en aIgo de que gosle paia sulsliluii esse pensanenlo. Iode sei una paisagen Iinda, un pi do
soI, fIoies, un despoilo, quaIquei coisa que ieaInenle apiecie. UliIize essa inagen cono una inagen
aIleinaliva senpie que d poi si a enliai en pnico.
3. Oulia naneiia e scr gcntI!, bnndnsn c pacIcntc cnnsIgn prprIn. Oien AinoId, cheio de hunoi,
escieveu: "Meu Deus, peo-le que ne ds pacincia. L queio-a j!" A pacincia e un insliunenlo nuilo
podeioso. A naioiia de ns len a nania da conpensao inediala. Tenos que lei as coisas na hoia. No
lenos pacincia paia espeiai poi nada. Iiiilano-nos se liveinos que espeiai nuna fiIa ou se apanhainos un
engaiiafanenlo. Queienos as iesposlas e ludo o que e lon agoia nesno. Denasiado fiequenlenenle
acalanos poi despejai en cina dos oulios a nossa pipiia inpacincia. Queienos as iesposlas sen lei que
apiendei a Iio, sen dai os passos necessiios.
Inagine a sua nenle cono se fosse un jaidin. Iaia coneai, un jaidin e un pedao de leiia suja, se
caIhai cheio de espinhos do despiezo poi ns pipiios e aluIhado con as pedias do desespeio, da iia e das
pieocupaes. A veIha ivoie do nedo esl a pedii una poda. Quando acalanos de ienovei lodo esse Iixo e
a leiia esl pionla, enlo pIanlanos as senenles ou os ielenlos da aIegiia e da piospeiidade. O soI liiIha
solie eIes e ns iegano-Ios e danos os nuliienles e o anoi de que eIes necessilan. No piincpio, paiece que
no se passa nada, nas ns conlinuanos a lonai conla do jaidin. Se foinos pacienles, as pIanlas vo ciescei
e fIoiii. O nesno se passa con a nossa nenle - escoIhenos os pensanenlos que vanos aIinenlai e, con
nuila pacincia, eIes vo ciescei lanlen e fIoiii, ciiando o jaidin de expeiincias poi que lanlo ansinos.
Todos 4@0#2*1')'1*0#6""*0
Quando eslanos a apiendei, no faz naI nenhun conelei eiios. } o iefeii alis, h nuilas pessoas
que paiece que foian anaIdioadas con a nania da peifeio. Lssas pessoas no do una hiplese a si
pipiias, una opoilunidade que seja de apiendei quaIquei coisa nova. Se ao fin de lis ninulos no
conseguiien fazei ludo na peifeio, pailen Iogo do piincpio que no so loas.
Tudo o que eslanos a apiendei Ieva o seu lenpo. Senpie que coneanos a fazei una coisa, e noinaI
que ao piincpio no esleja I nuilo len. S paia denonsliai aquiIo que eslou a dizei, paie un segundo e
lala as paInas. No h naneiia ceila ou eiiada de fazei islo. Repaie agoia quaI e o poIegai que esl paia
cina. Agoia lala as paInas con o oulio poIegai en cina. Se caIhai ale paiece eslianho, esquisilo, laIvez ale
soe nesno eiiado. Conlinue a lalei paInas assin. Cono e que se senle` } no e lo eslianho. } no soa lo
naI. Conea a haliluai-se. Se caIhai ale consegue haliluai-se a lalei paInas das duas naneiias.
Iassa-se exalanenle o nesno quando coneanos a fazei aIguna coisa peIa piineiia vez. L difeienle e
coneanos Iogo a juIgai. No enlanlo, con a pilica, pode loinai-se una coisa noinaI e naluiaI. No vanos
conseguii anai a ns pipiios lolaInenle nun dia. O que e possveI e lodos os dias anaino-nos nais un
locadinho. Dia a dia, danos un pouco nais desse anoi a ns nesnos e, ao fin de dois, lis neses vanos
coneai a vei os piogiessos que j fizenos.
Ioi isso os eiios fazen paile do caninho. So pieciosos poique con eIes apiendenos. No lenos que
nos punii poi causa deIes. Se quiseinos apiendei e ciescei con os nossos eiios, enlo denos j un passo
enoine no senlido do pieenchinenlo das nossas vidas.
Muilos j fazen esle lialaIho inleiioi h uns anos e, nesno assin, no deixan de se inleiiogai poi que
nolivo conlinuan a suigii piolIenas nas suas vidas. Iiecisanos de iefoiai aquiIo que j salenos. Ao
nenoi olslcuIo no vanos Ievai as nos a calea e dizei "Mas paia que e que islo seive`" A nedida que
vanos apiendendo a peicoiiei un novo caninho, lenos de sei genlis e suaves connosco. No se esquea do
exenpIo do jaidin. Quando nascei una eiva daninha, aiianque-a inedialanenle.
4. Iiecisanos de aprcndcr a scr gcntIs para a nnssa mcntc. No vanos odiai-nos poi causa dos nossos
pensanenlos negalivos. Iodenos oIhai os nossos pensanenlos nais cono un piocesso ;*(0)"3)!5*#do que
&'0)"3)!5*+ #No lenos cuIpa das nossas expeiincias negalivas, nas podenos apiendei con eIas. Se foinos
genlis connosco pipiios, conseguinos delei a cuIpa, a ieciininao, a punio e a doi.
O ieIaxanenlo e una giande ajuda. L alsoIulanenle essenciaI paia podei conlaclai o Iodei denlio de
ns. Se esliveinos lensos e assuslados, ficanos aulonalicanenle desIigados dessa eneigia. aslan uns
ninulos poi dia paia nos Iileilai e ieIaxai. Ln quaIquei aIluia podenos inspiiai piofundanenle, fechai os
oIhos e soIlai a lenso que lenhanos solie os onlios. Quando expiiai, concenlie-se e faa a seguinle
afiinao en siIncio: "Ano-le. Lsl ludo len." Vai vei cono fica nais caIno. Lsse e un piocesso de
consliuo de nensagens que nos acaInan, que afiinan que no e necessiio vivei delaixo de fogo,
assuslados o lenpo inleiio.
,'&!)'#a!%"!%1'()'
Reconendo inenso o sossegai a nossa nenle e esculai a nossa saledoiia inleiioi. A nossa sociedade
loinou a nedilao nuna coisa nisleiiosa e conpIicada de fazei. A veidade e que a nedilao e un piocesso
anliqussino e do nais sinpIes que h. A nica coisa que lenos que fazei e ieIaxai e iepelii paia ns, en
siIncio, paIavias cono anoi, ou paz, ou quaIquei coisa que paia ns lenha esse significado piofundo. OM e
una paIavia anliga que eu uliIizo fiequenlenenle nos neus seniniios e que funciona nuilo len. Tanlen
podenos iepelii '3#%1*M1'G#ou '3#$'"&**M1'G#ou '0)*3#$'"&*%&*+#Depois oua en siIncio.
H pessoas que pensan que nedilao inpIica paiai de pensai. Ns no conseguinos ieaInenle paiai
a nenle. Conseguinos sin aliandai os pensanenlos e faz-Ios fIuii. H pessoas que se senlan con papeI e
Ipis e assenlan os pensanenlos negalivos poique senlen que assin eIes se dissipan nais faciInenle. Se
conseguiinos alingii un eslado de conscincia aliaves do quaI olseivanos o fIuii dos nossos pensanenlos
-"OIha, aqui esl un pensanenlo laseado no nedo, ou na iaiva, agoia un pensanenlo de anoi e depois
segue-se un desaslie, un pensanenlo de alandono, oulio de aIegiia" - e conseguiinos no Ihes aliiluii
denasiada inpoilncia, nessa aIluia eslanos a coneai a salei uliIizai esse podei fanlslico denlio de ns
con saledoiia.
Iodenos coneai a nedilai en quaIquei Iado e liansfoinai isso nun hlilo. OIhe paia a nedilao
cono un piocesso de concenliao no seu Iodei Supeiioi. L una foina de nos Iigainos con a nossa
saledoiia inleiioi. Iodenos faz-Io da naneiia que quiseinos. H quen faa una especie de nedilao
enquanlo faz o seu J*<<!(<#diiio ou enquanlo d un passeio. Se o fizei de quaIquei oulio nodo, no se
ponha a juIgai que esl eiiado. Lu adoio pi-ne de joeIhos no neu jaidin e cavai un luiaco. Iaia nin e
una plina nedilao.
b!03%/!H'#8'03/)%&*0#X)!1!0)%0
A visuaIizao lanlen e exlienanenle inpoilanle e exislen una seiie de lecnicas a nossa disposio.
O Di. CaiI Sinonlon, no seu Iivio \'))!(<#U'//#O<%!(G#ieconenda inenso as lecnicas de visuaIizao paia os
doenles con cancio. Muilas vezes os iesuIlados so exceIenles.
Aliaves da visuaIizao ciianos una inagen cIaia e posiliva que ieaIa as nossas afiinaes. Recelo
inneias cailas das pessoas nais diveisas que ne descieven as visuaIizaes que fazen junlanenle con as
afiinaes. O que inpoila ielei solie as visuaIizaes e que eslas deven sei conpalveis con o nosso lipo de
pessoa. No exisle oulia naneiia.
Un exenpIo. Una senhoia con cancio inaginava ;:/3/%0#9*%0#1*")K.'"%0#a alacai o cancio e a dai calo
deIe. Quando acalava a visuaIizao, ficava senpie con dvidas solie se leiia feilo a coisa coiielanenle e
paiecia-Ihe que no eslava a funcionai I nuilo len. Ioi isso eu peigunlei-Ihe: "Voc e una pessoa
noilfeia`" IessoaInenle no ne sinlo len a desencadeai una gueiia denlio do neu coipo. Sugeii-Ihe que
aIleiasse a visuaIizao deIa paia una inagen un pouco nais suave. Lu inagino que seja piefeiveI ciiai
inagens cono o soI a deiielei as ceIuIas doenles, ou un ngico a liansfoin-Ias con a sua vaiinha. Lu
pipiia, quando live cancio, visuaIizava una coiienle de gua ciislaIina que ia Ievando as ceIuIas doenles
paia foia do neu coipo. As visuaIizaes no deven sei ofensivas ao nveI do nosso sulconscienle.
Todos os que ln aIguen na fanIia ou un anigo doenle eslo a conelei una lienenda injuslia ao
concel-Ios conslanlenenle cono pessoas doenles. VisuaIize-as len de sade. Lnila essas loas viliaes.
No enlanlo, no se esquea que a iecupeiao e un assunlo deIas. Se essas pessoas esliveien aleilas e
quiseien, podei ofeiecei-Ihes aIgunas dessas linas casseles con visuaIizaes oiienladas e nedilaes
que j eslo disponveis no neicado. Se no esliveien aleilas paia isso, d-Ihes o seu anoi.
Toda a genle pode visuaIizai. Descievei a nossa casa, lei una fanlasia sexuaI, inaginai o que faiia a
pessoa que o nagoou, ludo isso so visuaIizaes. L espanloso o que a nenle pode fazei.
5. O passo seguinle e !nuvar-sc a sI mcsmn. A cilica quelia o espiilo inleiioi. O Iouvoi ajuda a
consoIid-Io. Reconhea o seu Iodei, Deus denlio de si. Sonos lodos a expiesso da InleIigncia Infinila.
Quando nos desconsideianos, eslanos lanlen a desconsideiai o Iodei que nos ciiou. Conece peIas coisas
pequenas. Diga a si pipiio que e exceIenle. Se fizei isso una vez e ficai poi a, e cIaio que no funciona.
Insisla, nen que seja un ninulo apenas de cada vez. Aciedile que con a pilica loina-se ludo nais fciI. No
esquea que piecisa de dai apoio a si pipiio quando expeiinenlai una nova lecnica, ou una coisa difeienle,
quaIquei coisa que esleja a apiendei e na quaI no esleja ainda nuilo expeiienle.
Iaia nin foi una enoo enoine da piineiia vez que faIei na Igieja da Cincia ReIigiosa, en Nova
Ioique. Lenlio-ne cono se livesse sido onlen. Ioi nuna ieunio de sexla-feiia a laide. As pessoas escievian
as peigunlas que queiian fazei e coIocavan os papeis nun ceslinho, paia eu depois iespondei. Ieguei no
ceslinho, suli ao paIco, iespondi as peigunlas e fiz un pequeno lialanenlo a cada una dessas pessoas.
Quando acalei e alandonei o pdio, disse c paia nin: "Louise, fosle fanlslica, se consideiainos que esla
foi a lua piineiia vez. Mais unas cinco sesses e esls una veidadeiia piofissionaI." Lu no ne dininu nen
conecei a censuiai-ne, no geneio: "Lsquecesle-le de dizei islo e aquiIo." Lu no queiia senlii nedo nas vezes
seguinles.
Se eu ne censuiasse a piineiia vez, iiia conlinuai a censuiai-ne a segunda e, no fin, acalaiia poi
deleslai faIai en plIico. Iassado un locado, consegui pensai oljelivanenle naquiIo que eu podeiia fazei
paia neIhoiai. Nunca ne censuiei. Tive senpie o cuidado de ne eIogiai e de ne feIicilai peIas ninhas
quaIidades. Na veidade, a ninha sexla ieunio eu j eia una veidadeiia piofissionaI. Lu penso que podenos
apIicai esle nelodo en lodas as ieas da nossa vida. Lu conlinuei a faIai nessas ieunies ainda duianle
laslanle lenpo e aquiIo ludo foi una foinao exceIenle, poique ieaInenle apiendi a pensai con os pes len
assenles na leiia.
Lsleja aleilo paia aceilai o len, nesno que no se sinla neiecedoi. Lu j foquei esla queslo do no
aciedilainos que sonos neiecedoies e cono isso se nanifesla en leinos de faIla de piepaiao paia iecelei
o len nas nossas vidas. L isso que nos inpede de leinos aquiIo que queienos lei. Cono e que vanos dizei
quaIquei coisa loa a nosso iespeilo se c no fundo no aciedilanos sei neiecedoies`
Iense un pouco na Iei do neiecinenlo en sua casa. Anliganenle senlia-se suficienlenenle lon,
espeilo, aIlo, lonilo, fosse o que fosse` L quaI e a sua iazo de vivei` Sale que esl aqui poi una iazo e que
no e paia conpiai un caiio novo de dois en dois anos. Lsl disposlo a ii ale que ponlo paia se senlii
ieaIizado` Lsl piepaiado paia fazei afiinaes, visuaIizaes, lialanenlos` Lsl piepaiado paia peidoai`
Lsl disposlo a nedilai` Iaia nudai a sua vida e liansfoin-Ia naquiIo que deseja, que esfoio nenlaI esl
disposlo a fazei`
6. Amarmns a ns prprIns sIgnIfIca apnIarmns a ns mcsmns. Lslenda a no aos seus anigos e
peinila que eIes o ajuden. Iedii ajuda quando piecisanos deIa e una nanifeslao de foia. As pessoas
apiendeian a sei lo auloconfianles e aulo-suficienles que o ego no as deixa pedii ajuda. Da pixina vez
que se vii afIilo, en vez de lenlai iesoIvei ludo sozinho e depois acalai iiiilado poique no consegue,
expeiinenle pedii ajuda.
H giupos de apoio en lodas as cidades. H Iiogianas dos 12 Iassos paia pialicanenle quase lodos
os piolIenas. NaIgunas ieas h giupos de cuia e oiganizaes sediadas nas igiejas. Se no conseguii
enconliai o giupo que piocuia, pode iniciai un. No e lo difciI cono isso. }unle dois ou lis anigos que
padean do nesno naI e eslaleIean en conjunlo Iinhas de oiienlao a seguii. Se o fizeien con anoi, o
giupo h-de ciescei. As pessoas seio aliadas cono poi un nan. Se o giupo coneai a ciescei e o IocaI das
ieunies se loinai pequeno de nais, no se pieocupe. O Univeiso iesoIve senpie ludo. Se no sale cono
agii, escieva paia o neu esciiliio e ns enviai-Ihe-enos Iinhas de oiienlao solie a conduo de un giupo.
Iodenos ieaInenle eslai disponveis uns paia os oulios.
Lu conecei o Hayiide en Los AngeIes, en 1985, con seis doenles con sida na ninha saIa de eslai. No
salanos o que anos fazei con una ciise daqueIas. Lu disse-Ihes que no nos anos pi aIi a dizei "que
hoiioi que e islo", poique isso j ns lodos salanos. Iazanos o que podanos nuna lase posiliva paia nos
apoiainos uns aos oulios. Lslas ieunies conlinuaian ale hoje e lodas as quailas-feiias a noile junlanos ceica
de 2OO pessoas no Wesl HoIIyvood Iaik.
L un giupo exliaoidiniio paia doenles con sida e loda a genle e len vinda. Vn pessoas de lodo o
nundo paia vei cono funciona esle giupo e poique se senlen apoiadas. No sou s eu, e o giupo. Todos
conliiluen paia que eIe seja ieaInenle eficienle. Ns nedilanos e fazenos visuaIizaes. LslaleIecenos una
iede de lialaIho e pailiIhanos infoinao solie leiapias aIleinalivas e as nais iecenles nelodoIogias
cienlficas. Nun canlo da saIa h nesas eneigelicas paia os doenles se deilaien e os oulios pailiIhan
eneigias cuialivas, quei poi inposio de nos, quei aliaves da sinpIes oiao. Tanlen lenos leiapeulas
da Cincia da Menle paia faIai con eIes. No finaI da sesso, canlanos en coio e aliaano-nos. Queienos
que as pessoas, quando saen, se sinlan neIhoi do que quando enliaian. Tenos inneios casos de pacienles
que senliian essa eIevao posiliva duianle dias seguidos.
Os giupos de apoio loinaian-se una nova ieaIidade sociaI e so un insliunenlo nuilo eficaz nesla
epoca conpIexa que eslanos a vivei. Muilas igiejas do "novo pensanenlo" cono a Igieja da Unidade ou a da
Cincia ReIigiosa oiganizan giupos de apoio senanais. A naioi paile desses giupos eslo anunciados en
ievislas e joinais da Nova Lia. O ciuzanenlo da infoinao e exlienanenle inpoilanle.
Iode funcionai cono a fasca que nos pe no liiIho ceilo. Lu sugiio senpie as pessoas que pailiIhen
aIgun lenpo con oulias pessoas con ideias siniIaies as suas.
Quando lialaIhanos en conjunlo paia un oljelivo conun e liazenos a nossa doi, a confuso denlio
de ns, a iaiva, seja o que foi, fazeno-Io no paia nos queixainos, nas paia junlos enconliainos una
naneiia de uIliapassai as nossas Iinilaes, paia ciescei acina deIas, de aIgun nodo paia anaduiecei.
Se foi una pessoa dedicada, aulodiscipIinada e con un foile senlido da sua espiiiluaIidade, podei
fazei nuilo poi si pipiio. No enlanlo, se adeiii a un giupo que faz o nesno, enlo o piogiesso nedii-se-
en leinos de saIlos qunlicos poique podenos apiendei lanlo uns con os oulios. Cada pailicipanle nun
desses giupos e un piofessoi. Ioi isso, se livei quaIquei queslo que lenha de sei lialada, a ninha sugeslo
vai no senlido, se possveI, de enliai ou de foinai un giupo con o quaI possa lialaIhai.
7. Amc as suas caractcrstIcas ncgatIvas. Todas eIas so a sua ciiao, laI cono cada un de ns faz
paile da ciiao de Deus. A InleIigncia que nos ciiou no nos odeia poique fazenos eiios ou poique nos
zanganos con os nossos fiIhos. Lssa InleIigncia sale nuilo len que eslanos a fazei o neIhoi que podenos
e ana alsoIulanenle a Sua ciiao. Tanlen ns podenos anai as nossas ciiaes. Voc e eu, lodos ns,
fizenos escoIhas eiiadas. No enlanlo, se conlinuainos a casligai-nos peIos nossos eiios, isso acala poi se
loinai nun hlilo padio. Da iesuIla que nesno quando o queienos, e exlienanenle difciI Iiviai-nos
desse padio e piogiedii nun senlido nais posilivo.
Se conlinuainos a iepelii "Odeio o neu enpiego. Odeio a ninha casa. Odeio a ninha doena. Odeio
esla ieIao. Odeio islo, odeio aquiIo", acalanos poi deixai nuilo pouco espao Iivie paia que aconlea
quaIquei coisa posiliva.
Seja quaI foi a siluao negaliva que esl a vivei, eIa esl a poi una iazo quaIquei, se assin no fosse
eIa nen se veiificava. O Di. }ohn Haiiison, auloi do Iivio ]*5'#Y*3"#a!0'%0'G#afiina que os doenles nunca se
deven condenai peIas suas doenas ou poi leien de sei opeiados. Na ieaIidade, os pacienles s ln que se
congialuIai peIo faclo de exisliien neios de conlalei os seus naIes. Tenos de conpieendei que, quaIquei
que seja a queslo ou o piolIena, conliilunos ceilanenle paia que esle suigisse aliaves do nodo cono
Iidanos con as siluaes.
Una vez que islo seja cIaio paia ns, loina-se enlo possveI enconliai un caninho posilivo paia o
pieenchinenlo das nossas necessidades.
As vezes, as pessoas con cancio ou con oulia doena leininaI ln una ceila dificuIdade en dizei
"no" a una figuia auloiiliia nas suas vidas. Ioi isso, a nveI sulconscienle, a ciiao dessa doena e a foina
que enconlian de dizei "no". Lenlio-ne do caso de una nuIhei que ao apeicelei-se que a doena que
eslava a ciiai eia apenas una naneiia de iecusai as exigncias do seu pai, saiu de casa e iniciou una vida
pipiia. Apesai de ao piincpio lei sido difciI, o naiaviIhoso daquiIo foi que a nedida que coneou a lei
una alilude pipiia, a doena lanlen coneou a ieliocedei.
Sejan quais foien os padies negalivos, podenos apiendei a pieenchei essas necessidade de un
nodo laslanle nais posilivo. Ioi isso e lo inpoilanle coIocainos a queslo: "O que e que eu ganho con esla
expeiincia` QuaI e o Iado posilivo`" NoinaInenle no goslanos de iespondei a esla peigunla. Conludo, se
foinos honeslos e oIhainos len c paia denlio, a iesposla esl I.
H quen iesponda: "Ioique e a nica aIluia en que a ninha nuIhei e anoiosa conigo." Una vez
conpieendida a iazo, h que piocuiai naneiias nais posilivas de alingii esse oljelivo
O hunoi e una aina polenlssina - ajuda-nos a Iileilai e funciona cono una vIvuIa de escape en
siluaes de 0)"'00+#No Hayiide, ieseivanos senpie un lenpo paia anedolas. As vezes lenos una oiadoia a
quen denos o none da "senhoia das gaigaIhadas". LIa len una naneiia de iii que e conlagianle e acala poi
pi loda a genle a iii. No podenos Ievai-nos a seiio o lenpo inleiio e o iiso len un enoine podei cuialivo.
Reconendo senpie que vejan una daqueIas veIhas conedias do ucha e Lslica quando se senliien nuilo
en laixo.
Na aIluia en que eu dava consuIlas pailicuIaies, fazia ludo o que eia possveI paia as pessoas iiien
dos seus piolIenas. Quando lenos a capacidade de oIhai paia as nossas vidas cono una pea de lealio, ou
una leIenoveIa, un diana ou una conedia, acalanos poi ollei una neIhoi peispecliva e, desse nodo,
conseguinos posicionai-nos no piincpio do caninho da cuia. O hunoi consegue dislanciai-nos da pipiia
siluao e v-Ia de un oulio nguIo.
8. CuIdc dn scu cnrpn. OIhe paia eIe cono a casa Iinda en que halila duianle uns lenpos. Se livesse a
casa dos seus sonhos oIhava poi eIa, no e veidade` Ioi isso lenha cuidado con o que inlioduz no seu coipo.
O aluso das diogas e do IcooI esl lo geneiaIizado poique so os dois nelodos nais popuIaies de escape.
Se eslivei nelido nas diogas, isso no quei dizei que seja una n pessoa, significa apenas que no enconliou
una naneiia nais posiliva de salisfazei as suas necessidades.
As diogas ln un chanaiiz: "Anda liincai conigo e vanos passai un lon locado junlos." L veidade.
As diogas poden fazei una pessoa senlii-se len. No enlanlo, aIleian lanlo a nossa ieaIidade que, apesai de
ao piincpio isso no sei assin lo evidenle, o pieo que lenos de pagai acala poi sei leiiveI. Quen lona
diogas duianle uns lenpos acala poi aiiuinai a sade e senle-se naI a naioi paile do lenpo. As diogas
afelan o nosso sislena inuniliio, o que piovoca senpie inneios naIes fsicos. O uso iepelido Ieva a
dependncia, e as pessoas inleiiogan-se solie o veidadeiio nolivo que as Ievou sequei a coneai. Una coisa
e expeiinenlai as diogas sol piesso de uns anigos, oulia coisa e neiguIhai no uso conlnuo e iepelido.
Ainda eslou paia conhecei una pessoa que se ane a si pipiia e que esleja viciada en diogas.
Tonanos diogas e ingeiinos IcooI paia fugii de senlinenlos adquiiidos na nossa infncia, laI cono senlii
que no sonos suficienlenenle lons. Ioien, quando os seus efeilos passan, senlino-nos ainda pioi que
anles. Depois h a cuIpa, que nos aconpanha senpie. L lon salei que no h piolIena en senlii o que
senlinos e ieconhecei os senlinenlos. Os senlinenlos passan, nunca fican paia senpie.
Lnpanluiiai-nos en conida e una oulia naneiia de escondei o nosso anoi. No podenos vivei sen
conida poique e eIa que aIinenla o nosso coipo e ajuda a ciiai novas ceIuIas. Mesno salendo quaIquei coisa
solie nuliio, nuilas vezes uliIizanos a conida ou os iegines aIinenlaies cono una foina de casligo e
acalanos poi caii na olesidade.
Nos Lslados Unidos, loinno-nos una nao de viciados en conida de pIslico. Conenos h decadas
aquiIo que eu designo peIa Ci a!')%# O1'"!;%(%G #alafuIhando-nos en conida pIslica. Ieinilinos que as
giandes enpiesas aIinenlaies e os seus liuques pulIiciliios infIuenciassen os nossos hlilos aIinenlaies.
Os pipiios nedicos no ln una cadeiia de nuliio na facuIdade. Se quiseien apiofundai essa iea, leio
de faz-Io exlia-cuiiicuIainenle. A chanada nedicina convencionaI, na sua fase aluaI, concenlia-se
lasicanenle nas diogas e na ciiuigia. Se quiseinos apiendei quaIquei coisa solie nuliio, lenos que
apiendei poi ns. Tonai conscincia daquiIo que nelenos na loca e dos seus efeilos no nosso coipo e un alo
de anoi e iespeilo paia connosco.
Depois do aInoo, passada una hoia, se coneai a senlii sono, podei peigunlai: "O que e que eu
coni`" Iode lei conido quaIquei coisa que no eia a nais indicada. Conece a iepaiai na conida que Ihe d
eneigia e na que o esvazia, que o puxa paia laixo. Iodei faz-Io na lase do ensaio e do eiio ou podei
consuIlai un nuliicionisla que o eIucide a esle iespeilo.
Lenlie-se que o que esl ceilo paia una pessoa pode no eslai coiielo paia oulia, vislo os nossos
coipos seien difeienles. A diela naciolilica e lina paia nuilas pessoas laI cono o nelodo d!)#.*"#]!.'G#do
casaI Haivey e MaiiIyn Dianond. So conceilos conpIelanenle difeienles, nas no enlanlo anlos funcionan.
Cada coipo e difeienle de lodos os oulios coipos, e cono laI, no podenos dizei que esle ou aqueIe nelodo
so os neIhoies. Tei de descoliii quaI e a neIhoi naneiia paia si.
Lnconlie un exeiccio fsico de que gosle, que Ihe d piazei. Ciie una alilude nenlaI posiliva solie o
exeiccio. Muilas vezes ciianos olslcuIos no coipo, lasicanenle aliaves do que alsoivenos das oulias
pessoas. Mais una vez, se pielendenos ieaInenle nudai, e necessiio peidoai a ns nesnos e deixai de
enchei o coipo de iaiva e iessenlinenlo. A conlinao de afiinaes con o exeiccio e un nelodo exceIenle
de iepiogianai os veIhos conceilos negalivos que lenos solie o nosso coipo e a nossa foina.
As novas lecnoIogias paia a sade nuIlipIican-se. Lslanos lanlen a coneai a apiendei a conlinai
nelodos cuialivos anligos cono, poi exenpIo, a nedicina Ayuivedica con a lecnoIogia de ondas snicas.
Tenho vindo a esludai o nodo cono o son pode eslinuIai as nossas ondas ceieliais e aceIeiai as nossas
capacidades de apiendizagen e cuia. } h invesligao ieaIizada que denonslia que podenos cuiai doenas
aIleiando nenlaInenle a esliuluia do nosso ADN. Ienso que daqui ale ao finaI do secuIo vanos ainda podei
expIoiai una infinidade de possiliIidades que podeio liazei enoines lenefcios a popuIao.
9. Lu goslo de enfalizai a inpoilncia do traba!hn fcItn cm frcntc an cspc!hn quando queienos
enconliai a iazo de sei de quaIquei queslo que nos inpede de anai a ns nesnos. Iodenos pialicai o
lialaIho en fienle ao espeIho de nuilas naneiias. Lu goslo de oIhai paia o espeIho, Iogo peIa nanh, e dizei:
"Coslo de li. O que e que eu posso fazei hoje poi li` Cono e que eu posso fazei-le feIiz`" Oua a sua voz
inleiioi e conece a seguii os seus conseIhos. Ao piincpio, piovaveInenle, no vai ouvii nada poique esl lo
haliluado a censuia que no sale iespondei con un pensanenlo genliI, laseado no anoi.
Se duianle o dia aconlecei una coisa desagiadveI, v ao espeIho e diga: "Coslo de li a nesna." As
coisas vn e vo, nas o anoi denlio de ns e conslanle e e a quaIidade nais inpoilanle na nossa vida. Se
aconlecei una coisa loa, diiija-se ao espeIho e agiadea. Reconhea en si a capacidade de ciiai expeiincias
naiaviIhosas.
Ln fienle ao espeIho lanlen pode peidoai a si e aos oulios. Lxpeiinenle faIai con os oulios,
especiaInenle quando livei nedo de faIai pessoaInenle con aIguen. Iode Iinpai veIhas quesles con
pessoas - os pais, palies, nedicos, ciianas, ananles. A e o IocaI ceilo paia dizei ludo o que leiia nedo de
dizei. No fin no se esquea de Ihes pedii o seu anoi e apiovao, poique afinaI e isso nesno que deseja.
As pessoas que senlen dificuIdade de goslai de si nesnas, noinaInenle ln dificuIdade en peidoai.
No peidoai nanlen fechada una poila denlio de ns. Quando peidoanos e esquecenos as ofensas, no e
apenas un peso enoine que sai de cina dos nossos onlios, e lanlen essa poila do anoi poi ns nesnos
que voIla a aliii-se. As pessoas dizen: "Que giande caiga saiu de cina de nin." L evidenle que sin.
Andvanos con essa caiga as coslas h j una eleinidade. O Di. }ohn Haiiison afiina que peidoainos a ns
pipiios e aos nossos pais, junlanenle con a Iileilao das feiidas anligas, cuia nais doenas que lodos os
anlililicos do nundo.
L pieciso ieaInenle nuila coisa n paia una ciiana deixai de anai os pais, nas quando isso
aconlece, paia peidoai e pieciso passai ainda poi nuilo nais. Quando no peidoanos, quando no
queienos enleiiai o assunlo, eslanos a anaiiai-nos ao passado. Quando nos anaiianos ao passado, no
conseguinos vivei no piesenle e, no vivendo no piesenle, cono podenos consliuii o nosso gIoiioso fuluio`
Lixo anligo do passado s seive paia ciiai nais Iixo no fuluio.
As afiinaes feilas en fienle ao espeIho so vanlajosas no senlido en que apiendenos a veidade da
nossa exislncia. Quando faz una afiinao e len Iogo una iesposla negaliva na ponla da Ingua, do geneio:
"Mas quen e que lu queies enganai` Islo no pode sei veidade. Tu no neieces nada", na veidade acalou de
iecelei una ddiva. No vai podei nudai nada enquanlo no pudei vei len o que o esl a ielei. Una
iesposla negaliva e una ddiva poique no finaI acala senpie poi ieveIai a chave paia a Iileidade. Conveila
essa iesposla negaliva nuna afiinao posiliva, poi exenpIo, "Meieo ludo o que e lon. Lu peinilo que as
loas expeiincias pieenchan a ninha vida." Repila essa afiinao ale eIa foinai una nova paile da sua vida.
} vi fanIias nudaien inenso s peIo faclo de apenas un nenlio fazei afiinaes. No Hayiide
lenos nuila genle piovenienle de fanIias desavindas. Cenle cujos pais nen sequei Ihes faIan. Ii-Ios iepelii
a seguinle afiinao: "A ninha conunicao con lodos os nenlios da ninha fanIia e exceIenle, caiinhosa,
quenle e aleila, incIusive con a ninha ne", ou con quen quei que fosse a pessoa-piolIena. Sugeii que
senpie que essa pessoa ou a fanIia Ihes viesse a nenle, iepelissen una e oulia vez essa afiinao en fienle
ao espeIho. L conovedoi, ao fin de lis, seis, nove neses, vei os pais apaiecei nas ieunies a aconpanhai os
fiIhos.
10. Ioi fin, amc a sI prprIn j!"!no espeie ale que esleja ludo len consigo. A insalisfao connosco e
un veIho padio que lenos de queliai. Se conseguii eslai salisfeilo, se pudei senlii o anoi e a apiovao,
enlo podei desfiulai veidadeiianenle o nonenlo en que o len enliai na sua vida. Se apiendeinos a
goslai de ns, coneanos lanlen a anai e a aceilai o pixino.
No podenos nudai os oulios, poi isso lenos de os deixai en paz. Caslanos lanla eneigia a lenlai
fazei os oulios nudai. Se uliIizssenos nelade dessa eneigia en ns, ficvanos difeienles de ceileza e, se
ficssenos difeienles, a inleiao dos oulios connosco seiia lanlen difeienle.
No podenos adquiiii a expeiincia da vida peIos oulios. Cada un de ns len de apiendei as suas
Iies pailicuIaies. Tudo o que podenos fazei e apiendei poi ns pipiios e o anoi poi ns e o piineiio
passo. Desse nodo no sonos aiiaslados paia laixo poi causa do conpoilanenlo desliulivo das oulias
pessoas. Se eslivei envoIvido con una pessoa ieaInenle negaliva e que no quei nudai, vai piecisai de
nuilo anoi poi si pipiio paia se podei afaslai.
Un dia, nuna das ninhas paIeslias, una senhoia disse-ne que o naiido eia una pessoa nuilo
negaliva e eIa no queiia que eIe exeicesse n infIuncia nas duas fiIhas. Lu ieconendei-Ihe que coneasse a
afiinai que o naiido eia un honen exceIenle, que a apoiava e que eslava a fazei ludo paia liazei a
supeifcie as suas neIhoies quaIidades. Disse-Ihe que afiinasse ludo o que goslava que aconlecesse e, senpie
que eIe fosse negalivo, iepelii nenlaInenle essas afiinaes. Todavia, poi nais afiinaes que eIa fizesse, a
ieIao no avanava sequei un niInelio. Isso podia lanlen sei inleipielado cono una iesposla en si - a
ieIao no ia funcionai nunca.
Con o aunenlo do ndice de divicios no nosso pas, cieio que una das peigunlas que as nuIheies
deven fazei a si pipiias, anles de leien fiIhos, e a seguinle: "Sei que eslou veidadeiianenle disposla a ciiai
eslas ciianas sozinha`" As fanIias nonopaienlais so cada vez nais a noina nesle pas e usuaInenle so as
nes quen assune a iesponsaliIidade de ciiai os fiIhos. Anliganenle os casanenlos eian paia a vida, nas
agoia os lenpos nudaian e esle e un facloi a pondeiai seiianenle.
Con denasiada fiequncia as pessoas aguenlan siluaes de aluso e deixan-se espezinhai. Nessas
aIluias, aquiIo que eslanos a dizei e: "No sou neiecedoia de anoi, poi isso vou ficai aqui e engoIii ludo,
poique devo neiecei esle lialanenlo e, aIen do nais, ninguen nais no nundo ne vai queiei."
Lu sei que aquiIo que digo soa sinpIisla de nais e que eslou senpie a iepelii as nesnas coisas, nas a
veidade e que eu aciedilo que o anoi poi ns pipiios e a soIuo nais ipida paia lodos os nossos
piolIenas. L espanloso cono a viliao do anoi aliai oulias pessoas que lanlen so caiinhosas.
Aciedilo que o anoi incondicionaI e a iazo peIa quaI lodos vienos ao nundo. Iaia o alingiinos
lenos de coneai peIa aceilao de quen sonos e apiendei a anai-nos.
No eslanos c paia agiadai aos oulios ou paia vivei a nossa vida a sua naneiia. A vida s pode sei
vivida a nossa naneiia e s podenos peicoiiei o nosso pipiio caninho. Voc veio ao nundo paia se senlii
pieenchido e expiessai o anoi no seu nveI nais piofundo. Lsl c paia apiendei, paia ciescei, alsoivei e
piojelai conpaixo e conpieenso. Quando deixai esle pIanela, no vai Ievai consigo nenhuna ieIao, nen
o caiio, nen a conla lanciia ou o seu enpiego. A nica coisa que nos aconpanha quando pailinos desle
nundo e a nossa capacidade de anai.
:4!D5EF62;6;6232474A242:A)4;V4289;5A62892;^<
L('$A&'/&$-(E"('#*4&)+,#4:-('%#-'&".4#-'*(--&#-'K'*&4@"('$A&'-#=('#*4&)+,#4:-('
%#'/4+#$1#'%($.4&'%('-+7
R'/4+#$1#'(-.>'#--"-.#%#'(',#E&#%#7
H"+%('=(,'%(6#7
Una das quesles cenliais que pielendenos coneai a expIoiai e a cuia da ciiana esquecida denlio
de ns. A giande naioiia de ns oIvidou essa ciiana denasiado lenpo.
No inpoila a nossa idade, a ciiana esl c denlio e piecisa de anoi e de conpieenso. Se foi una
nuIhei, poi nais auloconfianle que seja, denlio de si h una nenininha neiga que piecisa de apoio, se foi
un honen, poi nais nacho que seja, h un nenino I no fundo que anseia poi caIoi e afelo
Lssa ciiana esleve senpie I - na vossa conscincia, na neniia. Quando eianos pequenos, quando se
passava quaIquei coisa eiiada, lnhanos lendncia paia aciedilai que o eiio eslava en ns. As ciianas
desenvoIven a ideia que se fizeien ludo len, os pais, ou quen quei que seja, vo an-Ios senpie, e poi isso
nunca ho-de lalei-Ihes ou caslig-Ios.
Ioi isso, senpie que a ciiana quei aIguna coisa e no Iha do, fica a pensai: "No sou lon, lenho un
defeilo quaIquei." A nedida que ciescenos, acalanos poi iejeilai pailes de ns pipiios.
Nesle nonenlo da nossa vida - aqui e agoia - piecisanos de nos loinai inleiios e aceilai loda e
quaIquei paile de ns nesnos - a paile que fez lodas as eslupidezes, a paile con giaa, a paile que len
nedo, a paile lonlinha e das naIuquices, a paile que Ievou con un ovo na caia. Cada pedacinho de ns.
Lu penso que, na naioi paile dos casos, e poi voIla dos cinco anos que ns nos desIiganos. Tonanos
essa deciso poique achanos que h quaIquei coisa eiiada en ns e no queienos lei nada a vei con essa
ciiana.
Tanlen lenos un pai denlio de ns. Tenos a ciiana e lenos o pai e, a naioi paile do lenpo, esse pai
iaIha con o fiIho, nunca pia. Se ouviinos esse diIogo inleino, vanos ouvii os iaspaneles. O pai diz ao fiIho
ludo o que eIe faz eiiado ou que eIe no piesla paia nada.
Da iesuIla que coneanos una gueiia connosco pipiios e acalanos a fazei as nesnas cilicas que
os nossos pais nos fizeian. "Ls un eslpido. No seives paia nada. No aceilas una. } desle calo dislo
ludo!" Islo acala poi loinai-se un hlilo padio. Quando nos loinanos aduIlos, a naioiia ignoia a ciiana
denlio de si ou enlo ciilicano-Ia da nesna naneiia cono eianos ciilicados. Conlinuanos a iepelii o
padio una e oulia vez.
Una vez ouvi }ohn iadshav, auloi de viios Iivios exliaoidiniios solie a cuia da ciiana inleiioi.
LIe dizia que cada un de ns, quando alinge a fase aduIla, len peIo nenos unas 25.OOO hoias da cassele dos
pais denlio de ns. Nessas casseles, quanlas hoias leienos en que nos eslejan a dizei que sonos fanlslicos`
Quanlo lenpo lei sido dedicado a dizei que nos anavan, que eianos liiIhanles, inleIigenles` Ou que
podanos fazei ludo o que quisessenos, que anos sei una pessoa exliaoidiniia` Na veidade, quanlas
hoias nessas casseles seio apenas "No, No, No", nas suas vaiiadssinas foinas`
No adniia que lanlen diganos no a ns nesnos ou de vias o lenpo inleiio. Lslanos a iespondei a
essas veIhas casseles. Conludo, so apenas casseles e no a ieaIidade do seu sei. So as casseles que
caiieganos c denlio e que podenos sinpIesnenle apagai ou giavai una coisa neIhoi poi cina.
Cada vez que diz que len nedo, apeicela-se que e a ciiana en si que len nedo. O aduIlo no se
assusla assin lo faciInenle, nas ao nesno lenpo o aduIlo no esl I paia sossegai a ciiana. O aduIlo e a
ciiana piecisan de eslaleIecei una ieIao un con o oulio. Ioi isso desenvoIva esse diIogo, faIe solie
ludo o que faz. Lu sei que islo pode paiecei una loIice, nas o faclo e que iesuIla. AcaIne a ciiana denlio de
si. Diga-Ihe que aconlea o que aconlecei, no Ihe vai viiai as coslas e eslai senpie piesenle paia an-Ia.
Ioi exenpIo, se leve una n expeiincia con un co, quando eia novo, islo e, se un co o assuslou ou
o noideu, a ciiana denlio de si pode ainda lei nedo de ces, apesai de agoia j sei un aduIlo. Iode sei un
cozinho ninscuIo, nas, quando se ciuza con un na iua, a ciiana enlia conpIelanenle en pnico e diz
"CO!!! Vou sei noidido!" Lssa e una aIluia naiaviIhosa paia o pai denlio de si dizei a ciiana: "Lsl ludo
len. } sou ciescido. No lenhas nedo que eu no deixo que le faan naI." Conece a sei un pai a seiio paia
a ciiana.
:-"1"21B2K#"',1B2,(2!1BB1,(
Descolii que lialaIhai con a ciiana denlio de ns e una foina exceIenle de cuiai as nazeIas do
passado. No eslanos senpie en conlaclo con os senlinenlos da ciiana assuslada denlio de ns. Se na sua
infncia o nedo e o confIilo liveian una piesena denasiado conslanle e se ainda hoje se agiide
nenlaInenle, o que se passa e que ainda liala a ciiana inleiioi da nesna naneiia que o lialaian a si. No
enlanlo, a ciiana c denlio no len paia onde ii. Tei que uIliapassai as Iinilaes dos seus pais. Iiecisa de
ieslaleIecei a Iigao con a ciiana peidida denlio de si. LIe ou eIa piecisan de salei que voc se pieocupa.
Iaie agoia un nonenlo e diga a essa ciiana "Lu pieocupo-ne. Adoio-le. Adoio-le nesno nuilo." Se
caIhai len-no dilo a pessoa ciescida, ao aduIlo denlio de si. Conece agoia e diga-o lanlen a ciiana en si.
VisuaIize que vo de no dada e que duianle uns dias a ciiana vai consigo paia lodo o Iado. Veja as
expeiincias naiaviIhosas que poden lei junlos.
Iiecisa de conunicai con essa paile en si. Quais so as nensagens que quei ouvii` Senle-se
caInanenle, feche os oIhos e faIe con a ciiana. Se no faIa con eIa h 62 anos, pode Ievai aIgun lenpo ale a
ciiana aciedilai que esl a faIai a seiio. Insisla: "Lu queio nesno faIai conligo. Queio vei-le. Queio anai-le."
LvenluaInenle acalai poi eslaleIecei conlaclo e podei vei a ciiana denlio de si, senli-Ia, ouvi-Ia.
Quando faIaien, un pedido de descuIpa podei sei una das piineiias decIaiaes a fazei. Iea
descuIpa peIo faclo de no Ihe lei faIado lodos esles anos ou que esl aiiependido de lei iaIhado lanlo. Diga-
Ihe que pielende conpens-Ia poi lodo esle lenpo despeidiado, de coslas viiadas un paia o oulio.
Ieigunle-Ihe o que pode fazei paia a loinai feIiz. Indague solie os seus nedos. Inquiia cono a podei
ajudai, solie o que eIa deseja de si.
Conece con peigunlas sinpIes, as iesposlas vo chegai. "O B3'#$*00*#.%H'"#$%"%#B3'#.!B3'0#.'/!HA#X#B3' #
<*0)%5%0#&'#.%H'"#F*J'AD#Ioi exenpIo, pode dizei: "Hoje eu queiia andai, o que e que lu queies fazei`" LIe ou eIa
pode iespondei: "Vanos ale a piaia." A conunicao lei-se- iniciado. Seja consislenle. Se aiianjai lodos os
dias un locado paia se Iigai con essa pequena ciialuia denlio de si, a vida vai coneai a neIhoiai.
42:(0-*'&1./(2&(0212:"'1*.128#*+"(2,#2<'
AIguns poden j eslai a fazei esse lialaIho de Iigao con a ciiana denlio de vs. Lxisle una seiie de
Iivios a esse iespeilo e fazen-se inensos seniniios ou paIeslias solie esse lena.
O Iivio I'/.M_%"'()!(<#de }ohn IoIIaid III e lino e esl cheio de exeiccios fanlslicos e alividades que
pode desenvoIvei con a ciiana denlio de si. Se encaia con seiiedade o lialaIho pilico con a ciiana
inleiioi, ieconendo vivanenle que pegue nesse Iivio. TaI cono iefeii anles, h inenso apoio disponveI nesla
iea. Voc j no esl s e indefeso, nas e pieciso dai o passo e pedii ajuda paia podeinos sei ajudados.
Una oulia sugeslo e pegai nuna fologiafia sua de ciiana. OIhe len paia a fologiafia. Quen v`
Una ciiana digna de d` Una ciiana feIiz` Veja o que vii, eslaleIea una Iigao. Se o que v e una
ciiana assuslada, peigunle-Ihe poique linha nedo e diga-Ihe aIgo paia que se sinla neIhoi. Iiocuie viias
folos da sua infncia e faIe con a ciiana en cada una deIas.
Tanlen ajuda se faIai con a ciiana en fienle ao espeIho. Se en ciiana linha una aIcunha, ou un
dininulivo, use esse none. Tenha una caixa de Ienos a no. Sugiio que se senle en fienle ao espeIho
poique, se eslivei de pe, assin que se loinai difciI vai desalai a coiiei paia foia do quailo. Ioi isso, senle-se,
con a caixa dos Ienos ao Iado e conece a faIai.
Un oulio exeiccio que pode fazei e aliaves da conunicao esciila. L cIaio que vai vii inensa
infoinao a supeifcie. Use duas esfeiogificas de coies difeienles ou naicadoies. Con a sua no
doninanle, escieva con una das canelas una peigunla. Con a canela da oulia coi na oulia no, deixe a
ciiana escievei a iesposla. L un exeiccio fascinanle. O aduIlo, quando escieve a peigunla, pensa que sale a
iesposla, nas quando pega na canela con a no no-doninanle, nuilas vezes a iesposla que sai pode sei
laslanle difeienle do que se eslava a espeia.
Tanlen pode fazei desenhos. Se caIhai, en ciiana, goslava de desenhai e pinlai ale que un dia Ihe
disseian paia fazei ludo nuilo Iinpinho e ludo len denlio das Iinhas. VoIle a desenhai. Use a no no-
doninanle paia desenhai solie quaIquei coisa que lenha acalado de aconlecei. Repaie cono se senle. Iaa
una peigunla a ciiana, deixe-a desenhai con a sua no no-doninanle e veja o que daIi sai.
Se pudei junlai-se con oulias pessoas en pequenos giupos iesliilos, ou en giupos de apoio, podei
apiofundai esla iea de una foina nais cooidenada. Deixe a ciiana en si fazei os desenhos e depois o
giupo podei senlai-se a ioda e disculii o significado dos desenhos. A infoinao que daqui sai pode sei
exliaoidinaiianenle inliospeliva
iinque con a sua ciiana pequena. Iaa as coisas que eIa gosla de fazei. Quando eia pequeno, que
coisas goslava nesno de fazei` Quando foi a Ilina vez que as fez` Na naioi paile das vezes e o pai denlio
de ns que nos inpede de conlinuai con esses piazeies, poique achanos que os aduIlos j no fazen essas
coisas. Ioi isso aiianje lanlen un locado paia liincai. Iaa as pequenas palelices que fazia quando eia
nais pequeno, cono saIlai en cina de piIhas de foIhas ou passai a coiiei poi laixo do esguicho da iega.
Olseive ciianas a liincai. Os jogos que liincava, enlo, voIlaio a neniia.
Se quisei que a sua vida seja nais diveilida, eslaleIea essa Iigao con a ciiana denlio de si que
halila un espao de esponlaneidade e de aIegiia. Iionelo-Ihe que a sua vida sei nuilo nais diveilida.
Voc foi una ciiana desejada` Os seus pais ficaian veidadeiianenle feIizes quando nasceu` Lia do
sexo que eIes queiian ou eIes desejavan un fiIho do sexo oposlo` I'()!3M0'#queiida en ciiana` Iizeian una
fesla quando nasceu` Sejan quais foien as iesposlas, deseje as loas vindas a essa ciiana agoia. CeIelie o
aconlecinenlo. Diga-Ihe lodas as douias que diiia a un lele desejado.
Ln ciiana, o que queiia ouvii os seus pais dizei` LIes nunca dizian essas coisas` Lnlo diga-as voc,
agoia. Diga-as agoia, lodos os dias, duianle un ns, en fienle ao espeIho e veja o que aconlece.
Se os seus pais eian aIcoIicos ou alusavan de si, visuaIize-os cono genle sliia e genliI. D a ciiana
aquiIo que eIa queiia. LIa esleve piivada disso denasiado lenpo. Inicie un piocesso de visuaIizao do
geneio de vida que goslaiia de vivei con eIa. Quando a ciiana se senlii en seguiana e feIiz, vai senlii
confiana en si. Ieigunle: "O que posso fazei paia que confies en nin`" No se espanle con aIgunas das
iesposlas.
Se os seus pais eian pouco caiinhosos ou no o eian de lodo e senle dificuIdade en ieIacionai-se con
eIes, piocuie una fologiafia de un casaI que, na sua ideia, lenha a apaincia de sei uns pais caiinhosos.
Ionha essa fologiafia ao Iado da sua fologiafia. Ciie novas inagens. Rescieva a sua infncia se foi necessiio.
Tudo aquiIo en que Ihe ensinaian a aciedilai en ciiana conlinua denlio de si. Se os seus pais linhan
ideias nuilo igidas e voc ainda e una pessoa nuilo duia ou con lendncia paia consliuii paiedes a sua
voIla, nuilo piovaveInenle a ciiana denlio de si conlinua a seguii as iegias que os seus pais Ihe inpuseian.
Se ao nnino desIize enlia Iogo a nalai, enlo a ciiana en si deve ale lei nedo s de acoidai peIa nanh.
"QuaI vai sei hoje o nolivo paia inpIicai conigo`"
O que os pais Ihe fizeian no passado, silua-se ao nveI do seu eslado de conscincia.
Agoia os pais sonos ns. Tenos a nossa pipiia conscincia. Se ainda assin se iecusa a lonai conla da
ciiana en si, enlo esl pieso nun iessenlinenlo faiisaico. Isso significa, invaiiaveInenle, que ainda exisle
aIguen poi peidoai. O que faIla peidoai` Que coisa e essa que piecisa de esquecei` Seja o que foi, soIle isso.
Se no deinos caiinho e aleno a ciiana denlio de ns, j no podenos aliiluii nais as cuIpas aos
nossos pais. NaqueIa aIluia, eIes fizeian aquiIo que achavan que eslava ceilo. Agoia sonos ns quen sale
aquiIo que e pieciso fazei paia aIinenlai a ciiana denlio de ns.
As pessoas que lenhan lido ou lenhan un aninaI de eslinao salen nuilo len cono eIe nos iecele
quando cheganos a casa. No Ihe inleiessa de lodo a ioupa que liazenos veslida. Iouco Ihe inpoila a idade
que lenos, se lenos iugas ou se naqueIe dia ganhnos nuilo ou pouco dinheiio. O vaIoi essenciaI e eslainos
aIi. AqueIe aninaI ana-nos sen condies. Iaa o nesno poi si. Lspanle-se con o faclo de eslai vivo, con o
faclo de eslai aqui. Voc e a pessoa que vai vivei consigo paia lodo o senpie. Lnquanlo no eslivei
piepaiado paia anai a ciiana denlio de si vai sei nuilo difciI as oulias pessoas anaien-no ieaInenle.
Aceile-se a si nesno, sen condies e con a nxina aleiluia.
Acho que e senpie nuilo posilivo ciiai una nedilao paia a ciiana se senlii seguia. Lu sou una
ciiana iesuIlanle de un inceslo e poi isso invenlei inagens naiaviIhosas paia a ninha ciiana.
Ln piineiio Iugai, eIa len una fada nadiinha que e laI e quaI a iIIie uike de O d'!)!;'!"*#&'#XH#M#LIa
adoia aqueIa hisliia. Lu sei que quando no eslou con eIa, eIa esl con a fada nadiinha e que se senle
seguia assin. LIa vive no Ilino andai de un piedio len aIlo, con poileiio e len dois ces. Sale que nunca
nais ninguen Ihe fai naI. Quando eu consigo faz-Ia senlii-se en seguiana, cono aduIla lanlen posso
ajud-Ia a Iileilai-se das expeiincias nais doIoiosas.
Ainda nuilo iecenlenenle, de iepenle senli-ne descenliada e failei-ne de choiai. Apeiceli-ne que a
ciiana denlio de nin eslava nuilo nagoada e despiolegida. Disse-Ihe que no eia n e que no linha feilo
nada eiiado. IeIo conliiio, aquiIo eia una ieao a una coisa que se linha passado. Ioi isso, o nais ipido
possveI, conecei a fazei afiinaes e nedilei, conscienle de que exisle un Iodei nuilo supeiioi que ne
apoia e que ne ana. Iassado un locado, a ciiana j no linha lanlo nedo, nen se senlia lo s.
Tanlen sou una giande cienle nos uisinhos de peIuche. Iaia nuilas pessoas o uisinho de peIuche foi
o seu piineiio giande anigo. Iaia nin foi o neu piineiio confidenle. Iodia confiai-Ihe lodos os neus
segiedos e conlai-Ihe lodos os piolIenas, senpie con a ceileza de que no ne ia denunciai. L eslava I o
lenpo inleiio. Reliie o uiso de peIuche do ainiio e enliegue-o de novo a ciiana denlio de si.
Na ieaIidade, seiia lino se nos hospilais livessen uisinhos de peIuche en lodas as canas paia que,
quando a neio da noile a ciiana que esl en ns se senlii s ou livei nedo, lei aIguen paia aliaai.
4B2<-1B27S@+'>@1B2!1"+#B
As ieIaes so naiaviIhosas, os casanenlos so fanlslicos, nas a ieaIidade e que ludo e lenpoiiio.
A ieIao ;*((*0;*#nesnos, essa sin e eleina, eslende-se paia senpie. Ane a fanIia que esl denlio de si - a
ciiana, o pai e loda a sua juvenlude.
Denlio de ns exisle lanlen un adoIescenle. Deseje as loas vindas ao adoIescenle. TialaIhe con o
adoIescenle do nesno nodo cono lialaIha con a ciiana. Quais foian as dificuIdades poi que passou na
adoIescncia` Ieigunle ao adoIescenle aquiIo que peigunla a ciiana. Ajude o adoIescenle nos episdio nais
inlinidanles e nos nonenlos de naioi apieenso na puleidade e na fase seguinle. ResoIva esses lenpos e
liansfoine-os en lons nonenlos. Apienda a anai o adoIescenle do nesno nodo cono ana a ciiana.
No podenos anai e aceilai-nos uns aos oulios enquanlo no anainos e aceilainos a ciiana peidida
denlio de ns. Que idade len essa ciiancinha peidida` Tis, qualio, cinco` NoinaInenle, a ciiana len
nenos de cinco, poique e poi essa aIluia, poi una queslo de solievivncia, que a ciiana se desIiga.
Leve a ciiana peIa no e ane-a. Ciie una vida naiaviIhosa paia si e paia a ciiana. Diga paia si:
DT3'"*#%$"'(&'"#%#%1%"#%#1!(F%#;"!%(=%+#T3'"*#%$"'(&'"+D#O Univeiso dai-Ihe- una iesposla. Lnconliai una
naneiia de cuiai a ciiana e de se cuiai a si. Se nos queienos cuiai, lenos de eslai aleilos paia senlii os
nossos senlinenlos e sei capazes de passai poi eIes, paia alingii, do oulio Iado, a cuia. Lenlie-se que o nosso
Iodei Supeiioi esl senpie disponveI paia nos apoiai nos nossos esfoios.
No inpoila cono lenha sido a nossa infncia, a neIhoi ou a pioi, voc, e apenas voc, e iesponsveI
peIa sua vida agoia. Iodenos peidei o lenpo que quiseinos a deilai as cuIpas paia cina dos nossos pais ou
paia lodo o anlienle da nossa infncia, nas o iesuIlado dessa alilude e apenas un: peinaneceinos piesos
aos nossos padies de vlinas. Lsse sislena nunca nos liaz o len que ns dizenos desejai.
O anoi e a naioi loiiacha que eu conheo. O anoi apaga as neniias nais piofundas e as nais
doIoiosas. O anoi consegue ii nais fundo que ludo o nais. Se as suas inagens nenlais do passado so lo
foiles e conlinua a pensai "A cuIpa foi loda deIes", enlo esl lIoqueado. O que quei` Una vida de doi ou
una de aIegiia` A escoIha e o podei eslo senpie denlio de si. OIhe paia os seus oIhos e sinla esse anoi poi
si e peIa ciiana denlio de si.
:4!D5EF628[:)76232:A9<:9A2929;I9FH9:9A
L(D#'.A&'/&,*4(($-+0&'*#4#'/&,'&-'-("-'*#+-'/&,&'E&-.#0#'@"('(6(-'&'5&--(,'*#4#'
-+7
42:(0-*'&1./(2&(02(B2<#-B2!1'B
Ln loda a ninha fase de ciescinenlo, os anos da adoIescncia foian sen dvida os nais difceis. Lu
linha lanlas peigunlas paia fazei, nas no queiia ouvii as iesposlas dos que pensavan que linhan as
iesposlas, en especiaI os aduIlos. Queiia apiendei ludo a ninha cusla, poique no linha a nenoi confiana
na infoinao que os ciescidos ne andavan a passai.
Ln ieIao aos neus pais senlia una aninosidade especiaI poique eia vlina de aluso. No conseguia
peicelei cono e que o neu padiaslo ne podia lialai daqueIa naneiia e lanlen no conseguia enlendei
cono e que a ninha ne podia puia e sinpIesnenle ignoiai ludo aquiIo que eIe ne fazia. Senlia-ne
enganada e inconpieendida e linha a ceileza que a ninha fanIia, en pailicuIai, e o nundo, en geiaI,
eslavan conlia nin.
Ao Iongo dos nuilos anos que dediquei ao aconseIhanenlo de oulias pessoas, en especiaI jovens,
apeiceli-ne que nuilas pessoas ln senlinenlos idnlicos aos que eu linha en ieIao aos pais. Muilos
adoIescenles usan paIavias cono %"1%&!/F%G # J3/<%1'()*G # 5!<!/e(;!%# ' # !(;*1$"''(0>* #paia descievei os seus
senlinenlos.
L cIaio que seiia fanlslico leinos pais que condescendessen con loda e quaIquei siluao, nas na
naioi paile dos casos isso no e possveI. Apesai de os nossos pais seien seies hunanos cono lodos ns,
nuilas vezes senlinos que eIes no foian juslos nen iazoveis e no conseguiian peicelei o que eslvanos
a passai.
Un joven que ne consuIlava linha una ieIao nuilo difciI con o pai. Achava que no linhan nada
en conun e que, quando o pai faIava con eIe, eia senpie na lase da negalividade, paia o anesquinhai.
Ieigunlei-Ihe se salia cono e que o av lialava o pai deIe e eIe iespondeu-ne que no fazia ideia. O av linha
noiiido anles deIe nascei.
Sugeii-Ihe que peigunlasse ao pai cono e que linha sido a infncia deIe e cono e que esla o linha
infIuenciado. Ao piincpio aqueIe joven ficou hesilanle, poique no se senlia nuilo confoilveI en locai esse
assunlo con o pai e linha nedo que eIe o iidicuIaiizasse ou enilisse un juzo quaIquei. No enlanlo, acalou
poi decidii-se a dai esse passo e concoidou en aloidai o pai.
Quando o vi da vez seguinle, paieceu-ne que eslava nais a vonlade e disse-ne: "en, eu nen
inaginava a infncia que o neu pai leve." Ao que paiece, o av deIe insislia que lodos os fiIhos s Ihe podian
diiigii-se poi I'(F*"G#e vivian de acoido con o veIho padio en que as ciianas so paia sei vislas, nas no
paia sei ouvidas. AqueIe que se alievesse a pionunciai una paIavia conliiia seiia seveianenle casligado.
Assin, no adniiava que o pai deIe fosse una pessoa lo cilica.
Quando ciescenos, nuilos de ns lenos as neIhoies inlenes ieIalivanenle a foina cono vanos
educai os nossos fiIhos, difeienle de ceileza do nodo cono fonos lialados. Ioien, con ludo o que
apiendenos no nundo, nais cedo ou nais laide, acalanos a faIai e a agii cono os nossos pais.
No caso desle joven, o pai insuIlava-o con as nesnas expiesses con que o pai deIe o linha insuIlado.
LIe podia no queiei faz-Io, nas eslava a aluai de una foina consislenle con a sua educao.
IeIiznenle esle iapaz conseguiu conpieendei un locadinho neIhoi o pai e da iesuIlou que
conseguiian eslaleIecei una conunicao nais fIuenle. Lnloia fosse pieciso un giande esfoio e nuila
pacincia de anlos os Iados ale conseguiien alingii un nveI de conunicao ideaI, peIo nenos agoia
novian-se nuna nova diieo
Aliiluo una inpoilncia exliena a infncia dos nossos pais. Devenos senpie lenlai apiofundai essa
queslo. Se os seus pais esliveien vivos podei peigunlai-Ihes: D2*1*#.*!#%#5*00%#!(.e(;!%#'#%#5*00%#%&*/'0;L(;!%A#
f%5!%#;%"!(F*#'#%1*"#(%#5*00%#.%1K/!%A#2*1*#:#B3'#*0#5*00*0#$%!0#5*0#;%0)!<%5%1A#4%B3'/'#)'1$*G#B3%!0#'"%1#%0#5*00%0 #
"'9'/&!%0A#X0#5*00*0#$%!0#<*0)%5%1#&%0#$'00*%0#;*1#B3'1#5*;L0#%(&%5%1A#S!5'"%1#%/<31#'1$"'<*#(%#%&*/'0;L(;!%AD
Ao apiofundai o conhecinenlo aceica dos nossos pais, conseguinos apeicelei-nos dos padies que os
noIdaian e, poi oulio Iado, peicelenos a iazo poi que nos lialan do nodo cono nos lialan. A nedida
que ciianos una naioi enpalia con eIes, coneanos lanlen a v-Ios sol una nova Iuz, nuna peispecliva
que nos peinile aliii as poilas paia una ieIao nais conunicaliva, nais caiinhosa, onde exisle iespeilo
nluo e confiana.
Se livei dificuIdades ale paia faIai con os seus pais, conece a lialaIhai ao nveI nenlaI ou en fienle ao
espeIho. Inagine-se a dizei "Iiecisanos de lei una conveisa." Repila esle piocesso viios dias seguidos. Isso
vai ajud-Io a decidii o que Ihes vai dizei e cono diz-Io.
Ou enlo ciie una nedilao na sua nenle, faIe con cada un deIes e cIaiifique lodas as veIhas
quesles. Ieidoe-Ihes e peidoe-se a si. Diga-Ihes que os ana. Depois, piepaie-se paia Ihes dizei isso caia a
caia.
Nun dos neus giupos de lialaIho, un joven confessou-ne que senlia una iaiva inensa denlio de si e
que no linha a nenoi confiana nas oulias pessoas. Todas as suas ieIaes acalavan poi se liansfoinai
nuna iepelio dos seus padies de desconfiana. Quando chegnos a iaiz do piolIena, eIe adniliu que
loda aqueIa iaiva eia diiigida ao pai, que no eia de lodo cono eIe queiia que fosse.
Mais una vez iecoido que, quen conea a liiIhai os caninhos da espiiiluaIidade, no pode nunca
pielendei nudai as oulias pessoas. Ln piineiio Iugai, sonos ns quen len de Iileilai lodos esses
senlinenlos iepiinidos que nuliinos en ieIao aos nossos pais e, en seguida, sonos ns quen len de os
peidoai poi no seien quen ns queianos que eIes fossen. Queienos senpie que as pessoas sejan cono
ns, pensen cono ns, vislan-se da nesna naneiia que ns e faan as nesnas coisas que ns fazenos.
Conludo, na ieaIidade, as coisas no so len assin.
Iaia podeinos lei espao paia seinos quen sonos, lanlen lenos de concedei o nesno espao aos
oulios. Ao queiei foiai os nossos pais a sei una coisa que eIes no so, ns coilanos o nosso pipiio anoi.
}uIganos os nossos pais do nesno nodo cono eIes nos juIgan a ns. Se quiseinos pailiIhai a nossa vida
con eIes, a piineiia coisa e eiiadicai os pieconceilos que lenos a seu iespeilo.
Sei que nuilos de vs, nesno depois de aduIlos, conlinuan envoIvidos en jogos de podei con os
pais. Os pais ln o podei de caiiegai en inensos loles paia desencadeai una gueiia, nas se quiseinos
paiai de jogai esse jogo, a piineiia coisa a fazei e deixai de lonai paile neIe. Lsl na hoia de ciescei e decidii
o que quei fazei. Se caIhai esl na hoia de os chanai peIos piineiios nones. Tialai os pais poi Mezinha e
Iaizinho quando j alinginos os 4O anos e una naneiia de pieseivainos o nosso papeI infanliI. Assuna
anles a posio de aduIlos en lase de iguaIdade.
Una oulia sugeslo e efeluai un lialanenlo posilivo aliaves da esciila, descievendo o lipo de ieIao
que deseja nanlei con a sua ne e/ou con o seu pai. Depois expiesse nenlaInenle aquiIo que pielende.
IoilaIea essa posio, a nveI nenlaI e, en pouco lenpo, senlii-se- capaz de o dizei caia a caia aos seus
pais. Se a sua ne ou o seu pai ainda ln o don de o iiiilai, a nica expIicao e que ainda no conseguiu
expIicai-Ihes aquiIo que senle ieaInenle. Voc len diieilo a vivei a vida que quei. Ten diieilo a una vida
aduIla. Lu sei que pode no sei fciI. Iiineiio lei que decidii aquiIo que quei ieaInenle e depois lei de o
expIicai aos seus pais. No Ihes aliilua as cuIpas. Ieigunle: "Cono e que vanos iesoIvei esle assunlo`"
Lenlie-se que a conpieenso e aconpanhada do peido e con o peido chega o anoi. Quando
conseguinos alingii o ponlo en que podenos peidoai e anai os nossos pais, isso significa que lanlen
coneanos a eslai piepaiados paia apieciai ieIaes que nos salisfaan con oulias pessoas.
6B24,(@#B&#*+#B2!"#&'B102,#24-+(39B+'01
L aIainanle veiificai que a laxa de suicdio enlie adoIescenles len vindo a aunenlai. Ao que paiece,
h cada vez nais jovens a senlii-se esnagados peIas iesponsaliIidades na vida e que piefeien desislii a
peiseveiai e expeiinenlai a nuIlipIicidade de avenluias que a vida len paia nos ofeiecei. Una das causas
desle piolIena so as expelalivas que ns aduIlos lenos en ieIao a foina cono eIes deven enfienlai as
viias siluaes na vida. Queienos que eIes ieajan do nesno nodo que ns` No andaienos a lonlaide-
Ios con caigas denasiado negalivas`
O peiodo enlie os 1O e os 15 anos e de exliena inpoilncia. As ciianas nessa idade ln lendncia
paia se adaplai, e faio ludo paia sei aceiles peIos seus paies. A sua necessidade de aceilao faz con que
escondan os seus veidadeiios senlinenlos, con nedo de no sei aceiles e anados peIo que na veidade so.
A piesso dos anigos e o 0)"'00#sociaI que eu vivenciei enquanlo joven, no e conpaiveI con aquiIo
poi que os jovens de hoje en dia ln de passai. No enlanlo, aos quinze anos, devido ao aluso fsico e nenlaI,
sa de casa e deixei a escoIa, s paia podei eslai s. Agoia inagine o sofiinenlo de una ciiana que vivncia
o aluso das diogas, o aluso fsico, as doenas liansnilidas sexuaInenle, a piesso dos anigos, dos <%(<0G#os
piolIenas faniIiaies, e a nveI gIolaI, a aneaa nucIeai, as aIleiaes cIinlicas, o ciine e ludo o nais.
Cono pai, podei disculii con o seu fiIho adoIescenle as difeienas enlie as piesses negalivas e
posilivas do neio sociaI. A piesso sociaI nunca nos alandona, desde que nascenos ale ao nonenlo en que
sanos desle nundo. Iiecisanos de apiendei a Iidai con eIa, nas sen nos deixainos conlioIai.
L exlienanenle inpoilanle apiofundainos os nossos conhecinenlos e a conpieenso dos nolivos
que Ievan os nossos fiIhos a sei lnidos, naIdosos, liisles, desliulivos, a lei un fiaco apioveilanenlo escoIai,
elc. As ciianas so foilenenle infIuenciadas peIos padies de pensanenlo e de senlinenlos que enconlian
en casa. LIas fazen escoIhas diiias e lonan decises laseadas nesse sislena de ciena. Se o anlienle en
casa no e conducenle a confiana e ao anoi, a ciiana ii piocuiai a confiana, o anoi e a conpaixo noulio
Iado. Lssa e a iazo poique nuilas ciianas se senlen seguias nos <%(<0+ #A foinan-se veidadeiios Iaos
faniIiaies, apesai de essas ieIaes seien aIlanenle disfuncionais.
Aciedilo pianenle que se evilaiian nuilos piolIenas se consegussenos que esles jovens, anles de
lonai aIgunas aliludes, fizessen una peigunla inpoilanle a si pipiios: "Islo vai fazei-ne senlii neIhoi a
neu iespeilo`" Iodenos ajudai os nossos adoIescenles a oIhai paia as diveisas opes en cada siluao. O
podei escoIhei e a iesponsaliIidade devoIve-Ihes o Iodei nas suas vidas. Ieinile-Ihes fazei quaIquei coisa
sen se senliien vlinas do sislena.
Se pudeinos ensinai aos nossos fiIhos que no so vlinas e que e possveI nudai as suas vivncias
peIo sinpIes assunii das iesponsaliIidades da vida, podeienos coneai a vei piogiessos enoines aconlecei.
Manlei as Iinhas de conunicao aleilas e de vilaI inpoilncia, especiaInenle na adoIescncia.
NoinaInenle o que aconlece, quando as ciianas conean a faIai dos seus goslos, do que Ihes agiada e
desagiada, e o seien inleiionpidas ininleiiuplanenle con "CaIa a loca, no digas isso. No faas isso. No
sejas assin. As coisas no so assin. Lsl caIadinho. No, no, no." Nessa lase, as ciianas acalan poi
desislii de conunicai e as vezes desislen e saen de casa. Se quisei conseivai a conpanhia dos seus fiIhos e
que eIes eslejan piesenles a nedida que foi enveIhecendo, liale de nanlei as Iinhas de conunicao len
aleilas enquanlo eIes so jovens.
Os seus fiIhos ln caiacleislicas nicas. Moslie-Ihes a sua apieciao. Deixe-os faIai cono eIes faIan
agoia, nesno salendo que e apenas una noda passageiia. No os faa senliien-se naI, nen os aiiase. Deus
sale poi quanlas nodas eu passei e voc lanlen, con ceileza. Deixe-os vivei.
4B2:"'1*.1B24>"#*,#02&(021B2;(BB1B24.N#B
As ciianas nunca fazen o que ns Ihes dizenos paia fazei, '/%0#.%H'1#o que ns fazenos. Ns no
podenos dizei "No funes", ou "No lelas", ou "No le diogues", se (@0#*#.!H'"1*0+#Tenos de dai o exenpIo e
vivei a vida que queienos que eIes vivan. Quando os pais eslo disposlos a lialaIhai no anoi poi si
nesnos, e espanloso vei a hainonia que se consegue desenvoIvei na sua fanIia. As ciianas ieagen con un
novo senlido de aulo-eslina e conean a dai vaIoi e a iespeilai quen so.
Un lon exeiccio de aulo-eslina que pode pialicai con os seus fiIhos e escievei una Iisla dos
oljelivos que goslava de aIcanai.
Iea aos seus fiIhos que descievan o nodo cono se inaginan daqui a dez anos, daqui a un ano,
daqui a lis neses. Que vida e que eIes queien paia si nesnos` Que geneio de anizades seiian as nais
leneficas` LIes que faan una Iisla con os seus oljelivos, fazendo una lieve desciio solie cada un deIes
e a naneiia cono pensan podei ieaIizai os seus sonhos. Iaa voc o nesno.
No escondan as Iislas, nanlenhan-nas a visla paia no se esqueceien dos oljelivos Iassados os
piineiios lis neses, ievejan en conjunlo as Iislas. Os oljelivos nudaian` Ninguen devei senlii-se naI se
no livei conseguido aIcanai as nelas. As nelas se caIhai eian anliciosas de nais. Reveja con eIes os
oljelivos O nais inpoilanle de ludo e que haja una peispecliva posiliva no fuluio!
<#>1"1./(2#28'TR"&'(
Quando h una sepaiao ou un divicio, e fundanenlaI que os pais apoien os fiIhos. L nuilo
desgaslanle paia una ciiana dizeien--Ihe que o pai ou ne no piesla.
Cono pai ou ne, lei de nanlei a capacidade de goslai de si, apesai do nedo e da iaiva. As ciianas
vo caplai os seus senlinenlos. Se aliavessai una fase de confuso e de doi, eIes vo caplai ludo isso.
LxpIique-Ihes que lodo o piocesso que esl a aliavessai no len nada a vei con eIes, nen con o seu vaIoi
inlinseco.
Solieludo asseguie-se que no fican con a ideia de que ludo o que se esl a passai e cuIpa deIes. A
naioiia das ciianas pensa isso. Iiise len que os ana nuilo e que eslai senpie disponveI paia eIes.
Nuna siluao deslas, sugiio senpie que lialaIhe lodas as nanhs en fienle ao espeIho ieIalivanenle
aos seus fiIhos. Iaa afiinaes que o ajuden a aliavessai esses lenpos difceis con lianquiIidade e sen
esfoio, paia que lodos consigan senlii-se neIhoi. Lileile as suas ngoas con anoi e faa afiinaes de
aIegiia ieIalivanenle a lodos os envoIvidos.
Na CaIifinia exisle un giupo exliaoidiniio chanado \"3$*# 60$';!%/ # &*# 60)%&*# &%# 2%/!.@"(!%# $%"%# %#
_"*1*=>* # &% # O3)*M60)!1% # ' # &% # 8'0$*(0%9!/!&%&' # _'00*%/ # ' # I*;!%/+ #Ioi ciiado en 1987 peIo aulaica }ohn
VasconceIIos. Lnlie os nenlios eIeilos enconlian-se }ack CanfieId e o Di. Lnnell MiIIei. Lu apoio
alivanenle esle giupo no seu lialaIho de invesligao e nas ieconendaes feilas as auloiidades no senlido
de inlioduzii piogianas de aulo-eslina nas escoIas. Lsla inicialiva j esl a sei seguida noulios eslados que
lanlen inlioduziian a aulo-eslina nos seus piogianas cuiiicuIaies.
Lslou convencida que a nossa sociedade esl a leiia de enoines liansfoinaes, especiaInenle no que
se iefeie a conpieenso do nosso vaIoi pipiio. Os piofessoies desenpenhan aqui un papeI fundanenlaI.
Se eIes deien o exenpIo en leinos de aulo-eslina, eslaio a dai un conliilulo piecioso paia a educao dos
nossos fiIhos. As ciianas iefIelen as piesses econnicas e sociais que lodos ns lenos de enfienlai. Un
piogiana de aulo-eslina lei de envoIvei os esludanles, os pais e os piofessoies, len cono a conunidade
enpiesaiiaI e as oiganizaes.
9*T#@Q#&#"2&(029@#L_*&'1
Muilas pessoas ln nedo de enveIhecei e de paiecei veIhos. Tiansfoinnos a veIhice nuna coisa
leiiveI e nuilo pouco aliaenle. Todavia e un piocesso noinaI e naluiaI da vida. Se no conseguiinos aceilai
a ciiana denlio de ns e no nos senliinos confoilveis con o que fonos e aquiIo que agoia sonos, cono
seienos capazes de aceilai a nossa pixina elapa`
Se no enveIheceinos, quaI e a aIleinaliva` Alandonai esle nundo. A nossa cuIluia ciiou aquiIo que
eu chano a "adoiao da juvenlude". Lsl ludo nuilo len quando se liala de goslainos de ns con
deleininadas idades, nas poi que iazo no sei possveI goslainos de ns quando enveIheceinos` O nais
piovveI e que aliavessenos as viias fases da vida.
Inensas nuIheies senlen una enoine ansiedade e nedo quando pensan na leiceiia idade. A
conunidade honossexuaI lanlen len giupos de apoio paia Iidai con os piolIenas da juvenlude e do
aspeclo exleiioi e da peida da leIeza exleiioi. LnveIhecei pode significai unas iugas que se ganhan, os
caleIos que fican liancos, a peIe que fica fIcida, nas, evidenlenenle que sin, eu queio enveIhecei. Iaz ludo
paile do eslainos aqui. Vienos ao nundo paia expeiinenlai lodas as pailes desle piocesso naiaviIhoso.
L cIaio que conpieendo as pessoas que no queien enveIhecei e adoecei. H aqui duas ideias que
conven sepaiai. No nos vanos pi a inaginai a doena cono passagen paia a noile. Lu penso que no
lenos de noiiei con una doena.
Lu acho que quando chega a nossa aIluia, quando cunpiinos a nossa nisso nesle nundo, podenos
saii lianquiIanenle e en paz, a doinii una sesla, ou a noile, quando nos deilainos. No lenos que apanhai
una doena falaI. No e foioso ficai Iigado a nquinas e lanlen no e oliigaliio ficai a sofiei nun
hospilaI paia podei alandonai esle nundo. Hoje en dia disponos de un nananciaI inenso de infoinao
solie cono nanleino-nos saudveis. No deixe isso paia nais laide. Iaa-o agoia. Quando enveIheceinos,
vanos queiei conlinuai a senlii-nos len, paia podeinos conlinuai a vivei novas avenluias.
Aqui h uns lenpos alis Ii una coisa que ne deixou un locado inliigada. Ioi un ailigo solie una
escoIa de Medicina de S. Iiancisco que linha descoleilo que o nodo cono enveIhecenos no e deleininado
genelicanenle, nas sin aliaves daquiIo que eIes chanavan o $*()*# .!`*# &' # '(5'/F';!1'()*# M #un ieIgio
lioIgico exislenle na nossa nenle. Lsse necanisno conlioIa o nodo e a aIluia en que se inicia o
enveIhecinenlo. Lsse ponlo fixo, ou esse ieIgio do enveIhecinenlo e ieguIado en giande paile poi un
facloi inpoilanlssino: a nossa alilude en ieIao ao enveIhecinenlo.
Ioi exenpIo, se pensai que 35 anos j e neia-idade, essa convico piovoca o dispaio de aIleiaes
lioIgicas no seu coipo que iio piovocai una aceIeiao no piocesso de enveIhecinenlo quando alingii os
35. Islo e fascinanle! QuaI e o seu $*()*#.!`*#&'#'(5'/F';!1'()*
[
+#Lu lenho una inagen na ninha nenle de que
vou vivei ale aos 96 anos e que vou peinanecei aliva ale ao fin, poi isso e nuilo inpoilanle eu nanlei-ne
saudveI.
Lenlie-se lanlen que a nedida do que danos e a nedida do que iecelenos. Repaie que o nodo
cono hoje liala os de nais idade, sei o nodo cono sei lialado quando I chegai. Se len pieconceilos aceica
das pessoas de idade, voc esl a aIinenlai ideias que o sulconscienle ii naluiaInenle piocessai. As nossas
convices, os pensanenlos, os conceilos solie a vida e solie ns nesnos, ludo se liansfoina en veidade.
Lslou convencida que escoIhenos os nossos pais anles de nascei paia apiendei Iies vaIiosas. O seu
Sei Supeiioi salia as expeiincias que linha de passai paia podei piogiedii no caninho espiiiluaI. Ioi isso,
seja o que foi que lenha vindo iesoIvei con os seus pais, avance con esse piocesso. No se pienda con o que
eIes dizen e o que eIes fazen, ou o que eIes disseian ou fizeian. Ln Ilina inslncia voc veio a Teiia paia
se anai a si pipiio.
Cono pai ou cono ne, peinila que os seus fiIhos se anen a eIes pipiios, dando-Ihes espao paia
que se sinlan seguios na expiesso do seu sei, de una foina posiliva e no piejudiciaI. Lenlie-se que do
nesno nodo que ns escoIhenos os nossos pais, lanlen eIes nos escoIheian a ns. H Iies nuilo
inpoilanles paia lodos ns apiendeinos.
Os pais que se anan a si nesnos vo lei una naioi faciIidade en ensinai aos seus fiIhos o anoi-
pipiio. Se nos senliinos len connosco, podenos passai esses vaIoies aos nossos fiIhos aliaves do nosso
exenpIo. Quanlo nais apiofundainos esse anoi, nais fciI sei paia os nossos fiIhos.
M-1"+12!1"+#232F9I4A2`2!Aa5):4242<4O986A)42);59A)6A
S&%#-'#-'.(&4+#-'%&',"$%&'$A&'.M,'@"#6@"(4'0#6&4'#'$A&'-(4'@"('4(-"6.(,'(,'#1A&3 '
,"%#$1#'*&-+.+0#''G#.!(%/1'()'G#'1#;3"%+
:1>?+-@(28X&'0(2!"'0#'"(232A9:9O9A242!A6<!9A)8489
!"#$%&'$&-'#--"-.#,&-3'@"(4(,&-'/&$.4&6#4'."%&'(3'$(--#'#6."4#3'5(/9#,&-'&'56"+4'
%&'$&--&'*4;*4+&'=(,7'H&$5+('$#'0+%#7'S"%&'&'@"('$;-'*4(/+-#,&-'(-.>'#@"+'*#4#'
$;-7
O Iodei denlio de ns esl piepaiado paia nos concedei inslanlaneanenle os nossos sonhos nais
acaiinhados e a alundncia. O piolIena e que no eslanos aleilos paia iecelei. Se queienos aIguna coisa,
o Iodei Supeiioi no se pe a dizei "Vou pensai no assunlo." A sua iesposla e pionla e inediala e d Iogo un
sinaI. Tenos que eslai alenlos a esse sinaI. Se no esliveinos, eIe voIla paia o ainazen dos desejos no
salisfeilos.
Muilas pessoas vn as ninhas paIeslias e fican aIi senladas, de liaos ciuzados e eu oIho paia eIas e
penso "Cono e que a nensagen vai podei passai`" Aliii os liaos e un geslo sinlIico naiaviIhoso e ao
nesno lenpo e un sinaI en que o Univeiso iepaia e ao quaI ieage. H pessoas que ln nedo de se aliii,
con ieceio que Ihes aconlea o pioi, piovaveInenle leio iazo e seja isso nesno que aconlece, nas apenas
enquanlo no nudaien denlio de si aquiIo que aliai a desgiaa e a liisleza.
Quando usanos a paIavia $"*0$'"!&%&'G#as pessoas noinaInenle pensan Iogo en dinheiio. Conludo, h
nuilos oulios conceilos incIudos no significado de piospeiidade, cono poi exenpIo: lenpo, anoi, sucesso,
confoilo, leIeza, conhecinenlo, ieIaes, sade e, e cIaio, dinheiio.
Se esl senpie sol piesso e no len lenpo paia fazei ludo o que quei, o seu piolIena e faIla de
lenpo. Se senle que o sucesso no esl ao seu aIcance, enlo no consegue lei sucesso nenhun. Se senle que a
vida e un faido e un peso insupoilveI, enlo lanlen nunca h-de salei o que e o confoilo. Se consideia
que e un ignoianle e que no len naneiia de peicelei as coisas, enlo no vai eslaleIecei a Iigao con a
saledoiia do Univeiso. Se senle una faIla de anoi en si e as suas ieIaes so polies, enlo sei senpie
difciI aliaii o anoi a sua vida.
L enlo a leIeza` H leIeza en ludo a nossa voIla. Consegue vei a leIeza que alunda nesle pIanela ou
ludo o que v e apenas feaIdade, Iixo e poicaiia` Cono anda de sade` Lsl doenle nuilas vezes` Apanha
conslipaes poi ludo e poi nada` Ten doies fiequenlenenle`
Ioi fin ven o dinheiio. Muilos de vs dizen-ne que o dinheiio nunca Ihes chega. Mas afinaI quanlo e
que se peinilen lei` Se caIhai achan que ln de vivei con o saIiio fixo. Mas afinaI quen foi que o fixou`
Nada do que digo alis len a vei con iecelei. As pessoas pensan senpie: "Ai, eu queio lei islo e
aquiIo e nais islo." Lsquecen-se que a alundncia e a piospeiidade so un piocesso en que nos peinilinos
aceilai. Quando no eslanos a iecelei aquiIo que queienos, exisle un nveI quaIquei denlio de ns que no
esl a peinilii que iecelanos. Se foinos avaienlos con a vida, a vida lanlen sei avaia connosco. Se
ioulainos a vida, a vida lanlen nos ioulai.
<#"0(B2H(*#B+(B2:(**(B&(27#B0(B
Honeslidade e una paIavia que usanos fiequenlenenle, sen conpieendei nuilas vezes o veidadeiio
significado de sei honeslo. No len nada a vei con noiaIidade ou con sei lonzinho. Sei honeslo lanlen
len pouco a vei con sei apanhado e ii paia a cadeia. Sei honeslo e acina de ludo un alo de anoi paia
connosco pipiios.
O vaIoi essenciaI da honeslidade e que ludo o que danos na vida, ieceleno-Io de voIla. A Iei da causa
e do efeilo funciona en lodos os nveis. Se dininuiinos ou juIgainos os oulios, seienos lanlen juIgados. Se
esliveinos senpie zangados, onde quei que vanos depaiai-nos-enos con a iaiva e con nolivos paia nos
zangainos ainda nais. O anoi que lenos poi ns nanlen-nos sinlonizados con o anoi que a vida len poi
ns.
Ioi exenpIo, inagine que Ihe assaIlaian a sua casa. Vai achai Iogo que e una vlina` "Levaian-ne
ludo! Mas quen e que ne fez una coisa deslas`" L un senlinenlo devasladoi quando isso aconlece, nas ns
paianos un segundo que seja paia pensai cono e poi que iazo ns alianos essa expeiincia`
VoIlo a focai esle aspeclo. Aceilai a iesponsaliIidade peIa ciiao das nossas expeiincias no e una
ideia que a naioiia de ns esleja nuilo piepaiada paia assunii senpie. Se caIhai s as vezes. O caninho
nais fciI e sacudii a gua do capole. No enlanlo, enquanlo no peiceleinos que pouco ou nada de vaIoi
exisle foia de ns - que ludo ven de denlio - o nosso ciescinenlo espiiiluaI no pode ocoiiei.
Quando aIguen ne diz que foi assaIlado ou que passou poi una expeiincia de peida, a peigunla que
eu Ihe fao e a seguinle: "UIlinanenle o que e que len ioulado`" Se essa pessoa ficai con un ai cuiioso
eslanpado na caia, eu sei que loquei un ponlo sensveI. Se oIhainos paia lis e pensainos na Ilina vez que
liinos una coisa quaIquei e depois pensainos no que peidenos pouco lenpo depois, a Iigao enlie as
duas expeiincias pode nuilo len seivii paia aliiinos os oIhos.
Quando liianos una coisa que no seja nossa, peidenos senpie aIgo con un vaIoi supeiioi. Se
liiainos dinheiio ou un oljelo, podenos peidei una anizade. Se ioulainos una ieIao, podenos peidei
un enpiego. Se liouxeinos seIos ou esfeiogificas do esciiliio, podenos peidei o conloio ou un janlai.
As nossas peidas so senpie en ieas inpoilanles da nossa vida.
InfeIiznenle nuilas pessoas ioulan as giandes conpanhias, os hipeineicados, os ieslauianles ou os
holeis e poi a adianle. Iailen do piincpio que eIes poden supoilai esses pequenos ioulos. Lsle lipo de
iacionaIizao no funciona. A Iei da causa e do efeilo conlinua en ao paia cada un de ns. Se liiainos,
peidenos. Se deinos, iecelenos. No pode sei de oulia naneiia.
Se houvei nuilas peidas na sua vida ou se eslivei nelido nuna seiie de saiiIhos, lei de exaninai de
que foina esl a liiai. H pessoas que nen sequei sonhan en ioulai seja o que foi, nas no se do conla que
so peifeilanenle capazes de ioulai o lenpo a una pessoa ou dai-Ihe calo da aulo-eslina. Cada vez que
fazenos una pessoa senlii-se cuIpada de aIguna coisa, eslanos a ioul-Ia do seu vaIoi pipiio. Sei honeslo
a lodos os nveis inpIica un esfoio liulaI de aulo-anIise e de conscincia pipiia.
Senpie que liianos aIgo que no nos peilence, na ieaIidade eslanos a liansnilii ao Univeiso que no
nos senlinos neiecedoies de iecelei, que no sonos suficienlenenle lons, que lanlen queienos sei
ioulados, que en ns no h nuilo que vaIha a pena.
Aciedilanos que lenos de sei nanhosos e agaiiai aquiIo que eslivei a no. Lssas convices
liansfoinan-se en veidadeiios nuios que eiiginos a nossa voIla e que nos inpeden de expeiinenlai a
alundncia e a aIegiia nas nossas vidas.
Lsses senlinenlos negalivos no so a veidade do nosso sei. Sonos nagnficos e neiecenos o neIhoi.
Lsle pIanela e espanlosanenle alundanle. O len ven senpie lei connosco peIo diieilo da conscincia. O
lialaIho que ieaIizanos ao nveI do nosso conscienle e senpie no senlido de iefinainos aquiIo que dizenos,
pensanos e fazenos. Quando liveinos una conpieenso nlida de que so os nossos pensanenlos que ciian
a nossa ieaIidade, enlo eslaienos aplos a usai a ieaIidade cono una necnica de ieloino de infoinao que
nos peinile salei quaI e o pixino passo, o que piecisanos de nudai. Sei alsoIulanenle honeslos, ale ao
Ilino cIip, e una escoIha que fazenos con lase no anoi poi ns pipiios. A honeslidade ajuda-nos a loinai
as nossas vidas nais lianquiIas e nais fceis.
Se foi a una Ioja e veiificai que se esqueceian de incIuii na faluia un ailigo quaIquei, en leinos
espiiiluais a sua oliigao e dizei a pessoa. Se dei peIo engano, chane Iogo a aleno paia o faclo. Se no dei
peIo engano ou se dei poi eIe quando chegai a casa ou dois dias depois, isso j e una queslo conpIelanenle
difeienle.
Se a desoneslidade liaz desainonia as nossas vidas, inagine o que o anoi e a honeslidade poden
ciiai. As coisas loas na nossa vida, as suipiesas naiaviIhosas que livenos - lanlen eIas, fonos ns que as
ciinos. Ao oIhai paia denlio con honeslidade e anoi incondicionaI, vanos descoliii lanlo solie o nosso
podei. AquiIo que podenos ciiai con a nossa pipiia conscincia len un vaIoi infinilanenle supeiioi a lodo
o dinheiio que ns possiveInenle pudessenos ioulai.
42<-12:1B12[2(2<#-2<1*+-%"'(
Tudo e un iefIexo daquiIo que aciedilanos neiecei. OIhe paia a sua casa. Cosla de vivei neIa` L una
casa confoilveI e aIegie, ou e exgua, suja e senpie desaiiunada` O nesno se passa en ieIao ao seu caiio
- gosla deIe` Sei que eIe iefIele o anoi que senle poi si` As suas ioupas so una pieocupao ou una
naada, ou un nolivo conslanle de pieocupao` As nossas ioupas so un iefIexo daquiIo que senlinos poi
ns. L una vez nais Ienlio que os pensanenlos a nosso iespeilo poden sei nudados.
Se quisei nudai de casa, conece poi se aliii ao faclo de que vai enconliai un novo slio paia vivei.
Afiine que eIe j esl a sua espeia. Quando eu andava a piocuia de una casa nova en Los AngeIes, eu nen
queiia aciedilai que s ne eslavan a apaiecei casas hoiiveis. Lu s pensava, nas islo e Los AngeIes, una
cidade cheia de casas naiaviIhosas` Onde e que eIas eslo`
A piocuia duiou seis neses ale que finaInenle enconliei a casa que eu queiia. Lia nagnfica. Na aIluia
en que eu andava a piocuiai, o edifcio eslava en consliuo e quando o acalaian, eIa eslava aIi a ninha
espeia. Se andanos a piocuia de aIgo e no enconlianos, piovaveInenle h una loa iazo paia isso.
Quando quei nudai de slio poique no gosla de aIi vivei, agiadea a sua casa aluaI poi aIi eslai.
Apiecie o faclo de eIa o aliigai dos eIenenlos. Se e difciI goslai da casa, conece peIa paile da casa que nais
gosla - pode sei ale un canlo do seu quailo cana. No diga "Odeio esla casa", poique desse nodo no vai
enconliai un slio que ane.
Apiecie o IocaI onde esl agoia, paia podei eslai aleilo paia iecelei una naiaviIhosa casa nova. Se a
sua casa esl loda desaiiunada e en desoiden, conece a Iinp-Ia. A sua casa e un iefIexo de quen voc e.
A#@1.N#B240("(B1B
Sou una giande adniiadoia do Di. einie SiegeI, oncoIogisla do Conneclicul, que escieveu o Iivio
]*5'G#,'&!;!('#g#,!"%;/'0+ #O Di. SiegeI apiendeu nuilo con os seus pacienles con cancio e eu goslaiia de
pailiIhai convosco o que eIe diz solie o anoi incondicionaI:
D,3!)%0#$'00*%0G #'1#'0$';!%/#*0#$%;!'()'0#;*1# ;%(;"*G# ;"'0;'1#;*1# %# ;*(5!;=>*#&'#B3'# 0>*# $*")%&*"'0# &'#31#
&'.'!)*#)'""K5'/#(*#;'()"*#&*#0'3#0'"+#h1#&'.'!)*#B3'#)L1#&'#'0;*(&'"#0'#B3!0'"'1#)'"#%/<31%#$*00!9!/!&%&'#(*#;%1$*#&* #
%1*"+#I'()'1 B3'#(>*#$*&'"!%1#0'"#%1%&%0#'#B3'#.!;%"!%1#;*(&'(%&%0#c#0*/!&>*#0'#*#0'3#5'"&%&'!"*#0'"#.*00'#"'5'/%&*+ #
600%0#$'00*%0#;"!%1#&'.'0%0#$%"%#!1$*00!9!/!)%"#%#$%")!/F%#&'00'0#0'30#0'()!1'()*0#1%!0#K()!1*0+#2*1*#0'()'1#31#5%H!*#
$"*.3(&*#&'()"*#&'#0!G#%;%9%1#$*"#*/F%"#$%"%#)*&%0#%0#"'/%=P'0#e $%"%#)*&%#%#!()'"%=>*#'1#)'"1*0#&'#*9)'"#B3%/B3'"#;*!0%#
B3'#$"''(;F%#'00'#5%H!*#!()'"!*"#&*#B3%/#0'#%$'";'9'1#31#$*3;*#&!.30%1'()'+#a>*#%1*"#(%#;*(&!=>*#&'#"';'9'"#%/<*#'1#
)"*;%+#-0)*#;*(&3H#%#31#0'()!&*#&'#5%H!*#%!(&%#1%!0#$"*.3(&*#B3'#$"*/*(<%#'0)'#;!;/*#5!;!*0*+D
Senpie que fao una paIeslia e dou una opoilunidade a audincia paia fazei peigunlas, h una que
invaiiaveInenle e feila: "O que fazei paia ciiai ieIaes saudveis e duiadouias`"
Todas as ieIaes so inpoilanles poique iefIelen o nodo cono nos senlinos a ns pipiios. Se e una
daqueIas pessoas que se casliga conslanlenenle poi pensai que ludo o que sai eiiado e cuIpa sua, ou que
assune senpie o papeI de vlina, saila que esse lipo de posluia acala poi aliaii o lipo de ieIaes que
iefoian as suas convices.
Una nuIhei disse-ne que linha una ieIao con un honen que eia exlienanenle genliI e caiinhoso,
nas no enlanlo eIa senlia necessidade de pi o seu anoi a piova. Ieigunlei-Ihe: "Ioiqu pi o anoi a
piova`" LIa iespondeu-ne que no se senlia neiecedoia do seu anoi poique eIa pipiia lanlen no senlia
giande adniiao poi si. Lu piopus-Ihe que lis vezes ao dia eIa se pusesse de pe, con os liaos aleilos, e
que dissesse: "Queio que o anoi enlie en nin. L seguio deixai enlia o anoi." De seguida deveiia oIhai paia
o espeIho e dizei, oIhos nos oIhos, "Lu neieo. Lu queio lei o anoi, nesno que o no 1'"'=%+D
Con denasiada fiequncia as pessoas negan o seu pipiio len poique eslo convencidas que o no
poden lei. Ioi exenpIo, voc quei casai-se ou lei una ieIao duiadouia. A pessoa con quen anda len
qualio das quaIidades que voc consideia essenciais nun paiceiio. Voc sale que vai conlinuai a piocuiai.
Quei nais un locadinho dislo e nais un locadinho daquiIo ou ainda quei aciescenlai una quaIidade nova
a sua Iisla. Se caIhai, dependendo daquiIo que aciedila sei nesno o seu neiecinenlo de sei anado, lei que
passai poi una dzia de ieIaes ale enconliai essa ieIao que lanlo anliciona.
Do nesno nodo, se aciedila que o Iodei Supeiioi o iodeou de pessoas veidadeiianenle caiinhosas,
ou se senle que as pessoas con quen se ciuza ou que conhece s liazen o len a sua vida, en Ilina
inslncia sei esse o lipo de ieIaes que a sua vida aliaii.
A#@1.N#B2,#28#>#*,b*&'1
As ieIaes pessoais paiecen sei senpie una das piineiias piioiidades paia nuilos de ns. TaIvez
eslejanos senpie a piocuia do anoi. No enlanlo, essa piocuia no iesuIla senpie no paiceiio ceilo poique
nuilas vezes as iazes do nosso queiei no so nuilo cIaias. Iensanos: "Se, eu livesse aIguen que ne
anasse, a ninha vida seiia fanlslica." As coisa no funcionan assin.
Un dos exeiccios que eu ieconendo que faan e o de fazei una Iisla das quaIidades que piocuia
nuna ieIao, lais cono o hunoi, a inlinidade, conunicao aleila e posiliva, elc. OIhe len paia a Iisla. L
possveI una pessoa pieenchei lodos esses iequisilos` Seiia possveI voc pieenchei aIguns deIes`
L nuilo difeienle senlii a (';'00!&%&'#&*#%1*"#e senlii-se ;%"'()'#&'#%1*"+#A pessoa ;%"'()'#senle a faIla do
anoi e da apiovao da pessoa nais inpoilanle que eIa conhece - eIa pipiia. Acala envoIvida en ieIaes
de dependncia e pouco efelivas paia anlas as pailes.
Quando necessilanos de oulia pessoa paia nos senliinos pieenchidos, sonos dependenles. Quando
queienos que oulia pessoa lone conla de ns, paia no leinos que sei ns a faz-Io, loinano-nos
dependenles. Solieludo pessoas cono eu, piovenienles de fanIias disfuncionais, apienden a sei
dependenles a nedida que ciescen. Duianle nuilo lenpo aciedilei que no seivia paia nada e, onde quei
que fosse, piocuiava anoi e apiovao.
Se esl conslanlenenle a dizei ao seu paiceiio aquiIo que eIe len de fazei, piovaveInenle esl a lenlai
nanipuIai a sua ieIao. Ioi oulio Iado, se eslivei a lialaIhai nos seus padies inleinos, enlo esl a peinilii
que os aconlecinenlos fIuan na diieo ceila.
Iaie un inslanle paia se coIocai en fienle a un espeIho e pensai en aIgunas das convices negalivas
da sua infncia que possan eslai a afelai os seus ieIacionanenlos. V cono ainda esl a ieciiai as nesnas
convices` Iense agoia nas convices posilivas da sua infncia. Sei que ln a nesna caiga das negalivas`
Afiine que as convices negalivas j no ln quaIquei uliIidade paia si e sulslilua-as con afiinaes
posilivas. Iodei escievei as suas novas convices e coIoc-Ias len a visla onde as possa vei lodos os dias.
Mais una vez, peo-Ihe que seja pacienle consigo. Insisla lanlo con as suas novas convices, cono fazia con
as anligas. Lu pipiia iesvaIei lanlas vezes e ieca nos veIhos padies anles de conseguii foilaIecei as iazes
das ninhas novas convices.
Lenlie-se que quando foi capaz de conliiluii paia a salisfao das suas pipiias necessidades, a
caincia e a dependncia no se faio senlii lo foilenenle. Tudo conea con o anoi poi ns pipiios.
Quando nos ananos veidadeiianenle, ficanos cenliados, caInos, seguios e as nossas ieIaes en casa ou no
enpiego loinan-se naiaviIhosas. Ii dai poi si a ieagii as viias siluaes e as pessoas de una naneiia
difeienle. AquiIo que onlen eia desespeiadanenle inpoilanle, hoje j no se afiguia cono laI. Lnliaio
novas pessoas na sua vida e, se caIhai, aIgunas desapaieceio do seu cicuIo. Ao piincpio isso pode paiecei
assusladoi, nas no fin loina-se naiaviIhoso, iefiescanle, excilanle ale.
Una vez que lenha descoleilo o que deseja nuna ieIao, lei de saii e dai-se con as pessoas.
Ninguen vai apaiecei a lalei-Ihe a poila. Os giupos de apoio ou as auIas a noile so una loa naneiia de
enconliai genle nova. A e possveI enconliai pessoas con ideias seneIhanles as suas ou que pailiIhan os
nesnos inleiesses. L inciveI a iapidez con que podenos eslaleIecei novas anizades. H nuilos giupos de
apoio e auIas en lodas as cidades do nundo. L pieciso piocuiai esses giupos poique as pessoas que eslo a
peicoiiei un caninho siniIai so senpie una lina ajuda. Sugiio nais una afiinao: "Lslou aleilo e
ieceplivo a que enlien na ninha vida expeiincias loas e naiaviIhosas." L neIhoi do que dizei "Ando a
piocuia de un novo anoi." O Univeiso iesponde-nos con o neIhoi quando eslanos aleilos e ieceplivos.
H-de veiificai que a nedida que o anoi-pipiio ciesce, lanlen se desenvoIve o aulo-iespeilo, e
lodas as nudanas que senle necessidade de inlioduzii loinai-se-o nais fceis de ieaIizai, poique conea a
salei que eIas eslo ceilas e que so as nudanas indicadas. O anoi nunca e exleiioi a ns - esl senpie
denlio de si. Quanlo nais o senlii, lanlo nais podei aliaii.
:(*T'&.N#B2B(C"#2(28'*Q#'"(
O nedo que esl associado ao dinheiio len oiigen na piogianao que nos e liansnilida na nossa
infncia. Nun dos neus seniniios una nuIhei ieveIou-ne que o pai, un honen iiqussino, linha un
veidadeiio pavoi de un dia podei faIii. LIe linha liansnilido essa inseguiana a fiIha e eIa ciesceu senpie
con o lenoi de que no pudessen lonai conla deIa. AqueIe pai nanipuIou a fanIia loda poi neio de un
senlinenlo de cuIpa e conseguiu que lodo aqueIe desafogo financeiio peidesse loda a giaa que podia lei. LIa
linha sido iiqussina loda a vida , nas nunca linha conseguido Iileilai-se do nedo de no sei capaz de lonai
conla de si. Mesno sen dinheiio, conseguinos lonai conla de ns.
A geiao dos neus pais, que ciesceu na epoca da Ciande Depiesso, e nesno oulios nais novos,
liansniliian aos fiIhos conceilos do lipo "podenos passai fone", ou "podenos no aiianjai nais enpiego",
ou "poden liiai-nos a casa e o caiio", ou quaIquei oulia coisa leiiveI no geneio.
Seiia exliaoidiniio una ciiana viiai-se paia os pais e iespondei "Isso e un dispaiale." As ciianas
aceilan esle lipo de nensagens e dizen: "Sin, e veidade. Lia hoiiveI se isso aconlecesse."
Iaa una Iisla dos conceilos dos seus pais solie o dinheiio. Ieigunle a si pipiio se ainda opla poi
aciedilai no que eIes dizian. Voc vai queiei ii paia aIen das Iinilaes e dos nedos dos seus pais, poique
agoia a vida j no e nesna. Iaie de iepelii esses conceilos. Conece a liansfoinai essas inagens a nveI
nenlaI. Quando suigii una opoilunidade, no faa eco da sua hisliia de caincia no passado. IiocIane a
nova nensagen do dia de hoje. Iode coneai agoia a fazei afiinaes de que esl len lei dinheiio e
acunuIai iiqueza e que uliIizai o dinheiio con saledoiia.
L un faclo da vida nunas ocasies leinos nais dinheiio que noulias. Se liveinos a confiana que o
Iodei inleiioi veIai poi ns, aconlea o que aconlecei, enlo conseguiienos fIuii aliaves dos lenpos nais
nagios, salendo que neIhoies dias viio.
O dinheiio no e iesposla, apesai de nuila genle pensai que se liveinos nuilo dinheiio ludo vai eslai
len, acalan-se os piolIenas e as doies de calea. O dinheiio no e de lodo a iesposla. H pessoas que ln
nais dinheiio do que aIguna vez piecisaio e nesno assin no so feIizes.
9B+#Z12G"1+(2>("25-,(2(2c-#25#0
Un honen que eu conheci disse-ne un dia que se senlia cuIpado poique nunca podeiia ieliiluii aos
seus anigos loda a genliIeza e ofeilas que Ihe linhan dado nuna aIluia en que eIe no eslava I nuilo len.
Respondi-Ihe que havia aIluias en que o Univeiso d da naneiia que piecisanos e ns podenos no sei
capazes de dai de voIla.
Seja quaI foi o nodo cono o Univeiso decide iespondei a nossa necessidade, agiadea. H-de chegai a
aIluia en que podei ajudai aIguen. Iode sei que no seja con dinheiio, nas apenas con lenpo ou con
conpaixo. Muilas vezes nen nos apeicelenos cono isso pode lei un vaIoi infinilanenle supeiioi ao
dinheiio.
Consigo iecoidai as pessoas que no incio da ninha vida ne ajudaian nuilssino, nuna aIluia en que
eu no linha naneiia de ieliiluii. Anos nais laide lanlen eu live a opoilunidade de ajudai oulias pessoas
sen eslai a espeia de ieliiluio. As pessoas ln un senlinenlo nuilo foile en ieIao a lioca de
piospeiidade. Tenos de sei iecpiocos. AIguen nos convida paia aInoai e ns, inedialanenle, senlino-nos
oliigados a ieliiluii, aIguen nos ofeiece un piesenle e ns sanos Iogo dispaiados paia Ihe conpiai oulia
coisa.
Apienda a iecelei con gialido. Apienda a iecelei poique o Univeiso apeicele-se da nossa aleiluia
paia iecelei, no ficando Iinilados a lioca de piospeiidade. Muilos dos nossos piolIenas pailen
piecisanenle da nossa incapacidade paia iecelei. Salenos dai, nas e lo difciI iecelei.
Quando aIguen Ihe dei un piesenle, soiiia e agiadea. Se dissei a essa pessoa: "Lsle no e o lananho
ceilo" ou "no goslo desla coi", esl gaianlido que eIa nunca nais voIla a dai-Ihe un piesenle. Aceile con
deIicadeza e, se no foi ieaInenle apiopiiado paia si, d a aIguen que deIe faa lon pioveilo.
Queienos eslai gialos poi aquiIo que lenos, paia podeinos aliaii o len solie ns. Mais una vez, se
nos concenlianos na caincia, sei apenas isso que iienos chanai. Se esliveinos endividados, piecisanos de
nos peidoai e dispensanos lodas as cilicas. Iiecisanos de concenliai-nos no paganenlo das dvidas e
devenos fazei afiinaes e visuaIizaes nesse senlido.
O neIhoi que podenos fazei poi una pessoa con piolIenas de dinheiio e ensin-Io a cii-Io na
conscincia, poique a e o nico slio onde a nossa ajuda e duiadouia. Muilo nais do que se Ihe deinos
dinheiio. AquiIo que digo no e no senlido de no ajudaien con dinheiio, nas e solieludo o no ajudaien
con dinheiio s poique se senlen cuIpados. Dizenos que lenos de ajudai as oulias pessoas. Ns lanlen
sonos pessoas. Se sonos aIguen, sonos neiecedoies de piospeiidade. A sua conscincia e a neIhoi conla
lanciia que aIguna vez podei lei. Senpie que I deposilai pensanenlos posilivos, coIhei dividendos
eIevadssinos.
O DzImn E um PrIncpIn UnIvcrsa!
Una das naneiias de aliaii dinheiio a sua vida e aliaves do paganenlo do dzino.
O dzino de 1O do seu iendinenlo e un piincpio j nuilo anligo. Lu goslo de o consideiai cono a
nossa ieliiluio Vida. Quando o fazenos paiece que piospeianos nais. As igiejas senpie piocuiaian que
Ihes enliegssenos o dzino. Na veidade liala-se de una das suas piincipais fonles de iendinenlo. Nos
Ilinos anos o dzino expandiu-se a ludo o que foinea aIinenlo espiiiluaI. Quen ou o qu o inspiiou nessa
sua lusca peIa neIhoiia da quaIidade de vida` Iodei sei a que ii pagai o dzino. Se no Ihe agiadai pagai
a una igieja ou a una pessoa, o que no faIla a so nolveis oiganizaes no-Iucialivas aliaves das quais
podei leneficiai nuilas oulias pessoas con as suas conliiluies. Iiocuie e defina quaI sei a neIhoi paia
si.
As pessoas dizen fiequenlenenle: "Lu pago o dzino quando livei nais dinheiio." L cIaio que isso
nunca aconlece. Se vai coneai a pagai o dzino, faa-o agoia e olseive as lnos coneaien a fIuii. Ioien,
se o fizei s paia ganhai nais, enlo no esl a peicelei o senlido de ludo islo. O dzino deve sei dado sen
condies, de oulio nodo no funciona. Sinlo que a vida len sido loa paia nin e e con lodo o piazei que
dou de voIla a vida, de viias naneiias.
A alundncia desle nundo esl a loda, a espeia que ns a desfiulenos. Se soulei que h nais
dinheiio do que aqueIe que aIguna vez podeiia gaslai, ou que h nais pessoas do que as que aIguna vez
podeiia enconliai, e que h nais aIegiia do que aIguna vez podeiia inaginai, podei enlo desfiulai de ludo
o que necessila e deseja.
Se pedii o seu len supieno, confie que o Iodei denlio de si o piovii. Seja honeslo paia consigo e con
os oulios. No aIdiale nen un locadinho. Isso voIlai-se- conlia si.
A InleIigncia Infinila que peineia ludo iespondei-Ihe- "Sin!" Quando se passa aIgo na sua vida, no
iejeile, aceile. Alia-se paia iecelei o len. Diga "Sin" ao nundo. As opoilunidades e a piospeiidade
nuIlipIicai-se-o cen vezes.
:4!D5EF628[:)762<9GE;86232429U!A9<<W62842:A)45)I)8489
!"#$%&'#'0+-A&'+$.(4+&4'-('#=4(3'&-'$&--&-'9&4+B&$.(-'#6#4E#,:-(7
62;(BB(25"1C1@Q(2[2-0129d>"#BB/(28'T'*1
As pessoas inleiiogan-ne solie o piopsilo da vida. Lu iespondo--Ihes que o neu lialaIho e o neu
piopsilo. L nuilo liisle ieconhecei que a naioi paile das pessoas odeia os seus enpiegos ou, pioi ainda, no
faz a nnina ideia do que quei fazei na vida. Lnconliai o piopsilo da vida, enconliai o lialaIho que gosla
de fazei, e anai quen veidadeiianenle voc e.
O seu lialaIho funciona cono a sua expiesso de ciialividade. Tenos que uIliapassai aqueIes
senlinenlos a nosso iespeilo de que no sonos giande coisa e de que sonos denasiado ignoianles. Ieinila
que a eneigia ciialiva do Univeiso fIua aliaves de si de un nodo piofundanenle gialificanle. No inpoila o
que faa, desde que isso seja gialificanle paia o seu sei e que se sinla pieenchido.
Se odiai o seu IocaI de lialaIho ou deleslai aquiIo que faz, esse senlinenlo nunca ii nudai, excelo se
houvei una nudana inleiioi. Se nudai de enpiego e nanlivei esses senlinenlos en ieIao ao lialaIho,
nais cedo ou nais laide voIla a caii no nesno.
Iaile do piolIena esl no nodo negalivo cono as pessoas peden aquiIo que queien. Lenlia-ne
aqueIa nuIhei que linha una dificuIdade exliena en afiinai o que queiia nuna lase posiliva. LIa iepelia
conslanlenenle "Lu no queio islo no neu enpiego", ou "Islo no pode aconlecei", ou ainda "Lu no queio
senlii esla eneigia negaliva." Conpieende, no e veidade, que ludo o que eIa afiinava no eia nada do que
eIa queiia` Tenos de sei alsoIulanenle cIaios aceica do que queienos.
As vezes e un piolIena pedii o que queienos. L lo nais fciI dizei o que no queienos. Conece poi
afiinai o que deseja que o seu lialaIho seja. "O 1'3# )"%9%/F*# :# '`)"'1%1'()' # ;*1$'(0%&*"+ # OJ3&*# $'00*%0+ #
_'"1!)'M1'#)*1%"#;*(0;!L(;!%#&%0#(';'00!&%&'0#&%0#$'00*%0+#S"%9%/F*#;*1#$'00*%0#B3'#<*0)%1#&'#1!1+#I!()*M1'#0'<3"%#
$'"1%('()'1'()'+D #Ln aIleinaliva podei dizei: "O 1'3 # )"%9%/F* # $'"1!)'M1' # '`$"'00%" # /!5"'1'()' # % # 1!(F%#
;"!%)!5!&%&'+#\%(F*#9'1#%#.%H'"#%0#;*!0%0#B3'#'3#<*0)*DG #ou ainda "Lslou 0'1$"'#;*()'()'#(*#1'3#)"%9%/F*+#O#1!(F%#
;%""'!"%#'0)?#;F'!%#&'#9*(0#1*1'()*0G#&'#%/'<"!%G#"!0*#'#%93(&e(;!%+D
Iaa eslas decIaiaes senpie no piesenle. AquiIo que voc decIaia, voc vai lei! Se isso no aconlecei
e poique h ainda convices en si que no Ihe peinilen aceilai o len. L espanlosa a caiga de convices
negalivas que lianspoilanos. Lnquanlo as no nudai, no podei piospeiai.
Se len un enpiego que odeia, esl a olsliuii o polenciaI de expiesso do seu Iodei. Iense nos
aliilulos posilivos que goslaiia de lei no seu lialaIho - o que seiia o seu enpiego ideaI. L essenciaI sei
exlienanenle cIaio a esle iespeilo. O seu Sei supeiioi vai enconliai esse Iugai peifeilo. Se no sale, queiia
salei. Alia-se a saledoiia que esl denlio de si.
Apiendi h nuilo lenpo, con a ajuda da Cincia da Menle, que o neu lialaIho eia expiessai a Vida.
De cada vez que ne depaiava con un piolIena, salia que eia una opoilunidade paia ciescei e que o Iodei
que ne ciiou linha-ne dado lodos os neios paia soIucionai esse piolIena. Iassado o pnico iniciaI,
acaInava a ninha nenle, viiava-ne paia denlio e agiadecia a opoilunidade de podei denonsliai o Iodei da
InleIigncia Divina a lialaIhai aliaves de nin.
Nun seniniio live una joven que queiia sei aliiz. Os pais deIa linhan-na peisuadido a liiai o cuiso
de Diieilo e loda a genle a sua voIla andava a piession-Ia paia ii fazei o eslgio. No enlanlo, no linha
passado un ns e desisliu. Decidiu enlo coneai a fiequenlai un cuiso de lealio poique, na veidade, eia
nesno isso o que eIa queiia.
Iassado pouco lenpo, coneou a lei sonhos nos quais se via a no conseguii chegai a Iado nenhun na
vida. Coneou a senlii-se pessina e depiinida. Iaia eIa eslava a sei nuilo difciI Iaigai as dvidas,
solieludo se aqueIe no seiia o naioi eiio da sua vida, un eiio iiiepaiveI.
Ieigunlei-Ihe: "De quen e essa voz`" LIa escIaieceu-ne que aqueIas eian as paIavias que o pai Ihe
linha iepelido ale a exauslo.
Muilos de ns conseguinos conpieendei peifeilanenle esla hisliia. LIa queiia iepiesenlai e os pais
queiian que eIa fosse advogada. LIa alingiu un ponlo de confuso laI que j no salia o que havia de fazei.
A nica coisa que eIa piecisava de conpieendei eia que o pai eslava a dizei: "Lu ano-le." Se eIa se loinasse
una advogada, eIe senlia que ia eslai seguia, s e saIva. Isso eia ludo o que eIe queiia. Todavia, a anlio
&'/%#no eia essa.
LIa linha de fazei o que eIa achava que eslava ceilo, nesno que isso significasse ii conlia as
expelalivas do pai. AconseIhei-a a senlai-se en fienle ao espeIho, oIhos nos oIhos e dizei: "Ano-le '#)'(0#)*&*#
*#1'3#%$*!*#$%"%#;*(0'<3!"'0#%B3!/*#B3'#B3'"'0#&'#5'"&%&'+#b*3#'0)%"#%*#)'3#/%&*#$%"%#)'#%$*!%"#'1#)3&*#*#B3'#'3#$3&'"+D
Reconendei-Ihe que desse lenpo ao lenpo paia podei ouvii. LIa linha de se Iigai a saledoiia inleiioi e
apeicelei-se que no linha que agiadai alsoIulanenle a ninguen a no sei eIa pipiia. LIa podia anai o pai,
nas ao nesno lenpo podia ieaIizai-se a si pipiia. Tinha lodo o diieilo de se senlii neiecedoia e capaz de o
fazei. Ao pai podia lanlen dizei "Ano-le e no queio sei una advogada - queio sei una aliiz", ou o que
quisesse. Un dos nossos desafios e piecisanenle fazei aquiIo que esl ceilo paia ns, nesno quando quen
gosla de ns diz o conliiio. Ns no vienos a esle nundo paia salisfazei as expelalivas dos oulios.
L un piolIena seiio conseguii fazei aquiIo que queienos se nanliveinos a convico de que no
sonos neiecedoies. Se as oulias pessoas disseien que no pode sei e ns aceilainos isso cono vIido, a
ciiana que h en ns vai aciedilai que no sonos ieaInenle neiecedoies de nada. De novo voIlo a fiisai,
liala-se senpie de apiendei e pialicai naneiias de anainos cada vez nais a ns nesnos.
VoIlo a fazei a ninha ieconendao anleiioi. Conece poi escievei ludo aquiIo en que aciedila solie o
lialaIho, o insucesso e o sucesso. OIhe paia o que escieveu e iepaie nos aspeclos negalivos. So essas as
convices que o inpeden de fIuii nesla iea. Iode sei que ainda lenha convices que vo no senlido de que
neiece faIhai. Iegue en cada una dessas decIaiaes negalivas, d-Ihes a voIla e liansfoine-as una a una
en afiinaes posilivas. Ciie una nova foinalao na sua nenle ieIalivanenle ao que pielende que seja o
seu lialaIho.
62<#-2A#*,'0#*+(2!(,#25#"26"'L#02#02I%"'1B2K(*+#B
A naioiia das pessoas aciedila que e pieciso lialaIhai aiduanenle paia se podei lei una vida decenle,
nuilo en especiaI nos Lslados Unidos onde exisle una elica do lialaIho que diz que paia seinos una loa
pessoa lenos que lialaIhai no duio. Lssa alilude liansfoina o lialaIho en esciavaluia.
Descolii que se una pessoa lialaIhai naquiIo que gosla, noinaInenle podei desenvoIvei una loa
lase de suslenlao. Se eslivei conlinuanenle a dizei "Odeio esle lialaIho", nunca se chega a Iado nenhun.
Seja quaI foi a sua alividade, ponha neIa anoi e una alilude posiliva. Se eslivei nuna siluao inconfoilveI,
oIhe paia denlio e desculia quaI e a neIhoi Iio a ieliiai da.
Una joven nuIhei disse-ne un dia que o seu sislena de convices fazia con que o dinheiio se
nuIlipIicasse nas suas nos de foinas inespeiadas. Os anigos ciilicavan-Ihe aqueIa naneiia nica de fazei
dinheiio e insislian que eIa linha de lialaIhai no duio paia ganhai dinheiio. LIa disse-ne que os anigos
achavan o sislena deIa pouco saudveI e salian que eIa ale nen fazia nenhun giande esfoio. No enlanlo,
lanlo ouviu que acalou poi pensai lanlen que se no lialaIhasse nais aiduanenle no seiia neiecedoia de
lodo aqueIe dinheiio que linha.
A conscincia deIa eslava ceila ao piincpio. LIa linha que eslai eia giala en vez de senlii nedo. Tinha
conpieendido cono se nanifesla a alundncia e a vida eslava a fIuii nessa iea sen nenhun giande esfoio.
Todavia, os anigos eslavan a pux-Ia paia laixo poique lodos eIes lialaIhavan afincadanenle e no linhan
nelade do dinheiio que eIa linha.
Lslendi lanlas vezes a no paia ajudai, e senpie foi naiaviIhoso quando aIguen a aceilou e se disps
a apiendei novas coisas e a evoIuii. Mas se aIguen lenlasse puxai-ne paia laixo, eu dizia adeus e passava
adianle, paia lialaIhai con aIguen que eslivesse veidadeiianenle disposlo a liiai o pe da Iana.
Se a sua vida foi cheia de anoi e de aIegiia, no paie paia ouvii un desgiaado soIiliio, cheio de
ideias solie cono deve sei a vida. Se a sua vida foi iica e pispeia, no queiia ouvii as Iies de un polie
faIido. Os pais assunen fiequenlenenle esle papeI de queiei dai Iies. A peispecliva deIes e a de caiiegai
faidos pesados, das dificuIdades e dos nuilos piolIenas e queien ensinai-nos a vivei!
A econonia e una pieocupao paia nuila genle que aciedila que vai ganhai ou peidei consoanle a
siluao econnica do pas. Na ieaIidade a econonia anda senpie paia cina e paia laixo e, cono laI, no
inpoila nuilo o que esl a aconlecei poi esse nundo foia ou o que os oulios fazen paia aIleiai a econonia.
Aconlea o que aconlecei poi a, o nais inpoilanle de ludo e aquiIo en que aciedila a seu iespeilo.
Se len de se loinai un sen-aliigo, peigunle a si pipiio: "Denlio de nin onde e que eu ne sinlo sen
aliigo` Onde e que eu ne sinlo alandonado` O que pieciso fazei paia expeiinenlai a paz inleiioi`" Todas as
expeiincias exleiioies iefIelen as nossas convices inleiioies.
Lu senpie usei a afiinao "O 1'3#"'(&!1'()*#'0)?#'1#;*(0)%()'#;"'0;!1'()*+D#Oulia afiinao que ne
agiada e "Vou 3/)"%$%00%"#*#(K5'/#&'#"'(&!1'()*#&*0#1'30#$%!0+D#Tenos diieilo a ganhai nais que eIes. L nesno
un inpeialivo j que a vida esl nais caia. As nuIheies, en pailicuIai, senlen un confIilo naioi con esla
afiinao. Iaia eIas loina-se fiequenlenenle difciI ganhai nais que os pais. Teio que uIliapassai os
senlinenlos de que no neiecen e aceilai o seu diieilo divino a alundncia da iiqueza financeiia.
O seu enpiego e apenas un dos nuilos canais de una fonle infinila de dinheiio. O dinheiio no e o
oljelo do seu lialaIho. O dinheiio pode chegai a si de nuilas foinas e aliaves de nuilas vias. Seja cono foi
que eIe chegue, aceile-o con aIegiia cono una ddiva do Univeiso.
Conheci una joven que se queixava que os sogios eslavan senpie a conpiai coisas linas paia o
fiIho deIa e que eIa no linha dinheiio paia Ihe conpiai nada. Recoidei-Ihe que o Univeiso queiia que aqueIa
ciiana vivesse na alundncia de lodos aqueIes lens e os sogios deIa eian apenas un canaI liansnissoi. LIa
devia eia eslai giala e apieciai o nodo cono o Univeiso piovia as necessidades do seu fiIho.
4B2A#@1.N#B2*(290>"#L(
As ieIaes que ciianos no lialaIho so siniIaies as ieIaes que lenos na fanIia. Tanlo poden sei
saudveis cono disfuncionais.
Una nuIhei peigunlou-ne: "Sendo una pessoa noinaInenle posiliva, cono e que eu Iido con
pessoas no neu anlienle de lialaIho que eslo a sei conslanlenenle negalivas`"
Iaia coneai, achei piada eIa dizei que lialaIhava nun anlienle de lialaIho en que lodos eian
negalivos e eIa eia a nica pessoa posiliva. Ioique iazo aliaa eIa loda aqueIa negalividade` TaIvez houvesse
una caiga negaliva denlio deIa que eIa no eslava a sei capaz de ieconhecei.
Iiopus-Ihe que coneasse a aciedilai que lialaIhava senpie nun IocaI pacfico e aIegie, onde as
pessoas se apieciavan ieaInenle unas as oulias e linhan apieo peIa vida en geiaI e onde havia iespeilo de
lodas as pailes. Ln vez de se queixai que fuIano linha que fazei as coisas senpie a sua naneiia, eIa podia
afiinai que lialaIhava senpie no slio ideaI.
Se eIa adolasse esla fiIosofia, das duas una, ou eIa passava a ajudai a fazei soliessaii as neIhoies
quaIidades dos coIegas, poique en funo da sua nudana inleiioi esles passaiian a ieagii de naneiia
difeienle, ou nuilo en lieve eIa ia enconliai-se nun novo anlienle de lialaIho, nas condies expiessas na
sua afiinao.
Un honen conlou-ne que na aIluia en que enliou paia o enpiego linha un inslinlo inciveI e ludo
eslava a ioIai solie iodas. Lia pieciso, diielo e eslava salisfeilo. De iepenle coneou a conelei eiios lodos os
dias. Ieigunlei-Ihe do que e que linha nedo. Seiia aIgun nedo da infncia que linha vindo a supeifcie`
Lslava zangado con aIguen I no enpiego` Lslava nelido naIgun ajusle de conlas` Havia aIguen que Ihe
iecoidasse os pais` AquiIo j linha aconlecido noulios enpiegos` Iaia nin, eIe eslava a ciiai un pequeno
caos no enpiego poi causa de un veIho sislena de convices. LIe acalou poi adnilii que eia un veIho
padio faniIiai que o eslava a peiluilai. A fanIia coslunava iidicuIaiiz-Io senpie que eIe conelia un eiio.
Reconendei que peidoasse a fanIia e que afiinasse que agoia linha linas ieIaes de lialaIho, en
hainonia con pessoas que o iespeilavan e apieciavan lodas as suas aes.
Quando pensai nos seus coIegas de lialaIho, nunca pense coisas no geneio "so lo negalivos". Cada
un de ns len lodas as quaIidades en si, poi isso ieaja as loas quaIidades que os oulios conseguen
nanifeslai e iespeile a sua lianquiIidade. Se oIhai apenas paia as quaIidades, eslas viio a lona con naioi
npelo. Se os oulios esliveien a dizei coisas negalivas conslanlenenle, no piesle aleno. Voc quei nudai
a 03%#conscincia. Se eIes iefIelen aIgo negalivo denlio de si, quando a sua conscincia nuda eIes acalan poi
deixai de o inconodai. Mesno que se sinla fiusliado, conece a afiinai aquiIo que deseja no seu anlienle de
lialaIho e depois aceile o que viei con aIegiia e gialido.
Una nuIhei leve una opoilunidade de lialaIhai a fazei o que eIa goslava e, en consequncia, de
ciescei con essa expeiincia. Todavia, eslava senpie a adoecei e a pouco e pouco eslava a coneai a salolai
lodo o seu lialaIho. LIa Ienliava-se que en ciiana eslava senpie a adoecei poique eia una naneiia de
chanai a aleno paia que Ihe dessen anoi e caiinho. Agoia, cono aduIla, eslava a iepelii o nesno padio.
LIa piecisava de apiendei una naneiia nais posiliva de ollei o anoi e o caiinho. Quando aIguna
coisa coiiia naI no enpiego, fazia un ieloino a nenininha de cinco anos. Assin, quando coneou a lonai
conla da ciiana denlio deIa, apiendeu a senlii-se seguia e a aceilai o seu pipiio podei.
A conpelio e a conpaiao so dois giandes enpeciIhos paia a sua ciialividade. As suas
caiacleislicas nicas difeiencian-no de quaIquei oulia pessoa. Desde o piincpio dos lenpos, nunca houve
una pessoa iguaI a si. Ioi isso o que h paia conpaiai e onde esl a concoiincia` A conpaiao faz-nos
senlii supeiioies ou infeiioies, nuna peispecliva do ego e na viso lacanha da nossa nenle Iinilada. Se nos
conpaiainos con oulias pessoas paia nos senliinos un locadinho supeiioies, na pilica eslanos a afiinai
que aIguen no piesla. Se deilanos os oulios alaixo, podenos ale pensai que ns vanos paia cina, nas as
coisas no funcionan len assin. Ao faz-Io eslanos a coIocai-nos en posio de lanlen seinos ciilicados
peIos oulios. Todos fazenos islo, nun nveI ou noulio, nas e lino quando conseguinos supeiai esse
eslado. Alingii o eslado da iIuninao e neiguIhai denlio de ns e descoliii a Iuz do nosso sei que dissipa
loda a escuiido da nenle.
Lu queio fiisai nais una vez que ludo se aIleia e que aquiIo que onlen eia peifeilo, hoje podei j no
s-Io. Iaia se nanlei no caninho da nudana e do ciescinenlo, piecisa de conlinuai a neiguIhai denlio de si
e a esculai o que esl ceilo paia si, aqui e agoia.
427-,1*.12,124+'+-,#290>"#B1"'1@
Nos Ilinos anos loinei-ne dona da ninha pipiia ediloia. O neu Iena len sido aliii o coiieio,
alendei os leIefones, lialai os assunlos que nos apaiecen peIa fienle e o lialaIho nunca faIla. A nedida que
anos fazendo islo no dia a dia, o negcio foi ciescendo e de un pequeno giupo de pessoas chegnos a sei
nais de 2O.
LslaleIecenos a nossa alividade en piincpios espiiiluais, iecoiiendo a lialanenlos afiinalivos no
incio e no fin das ieunies. Tnhanos conscincia que as oulias enpiesas laseavan-se na conpelilividade,
que a naioi paile das vezes assenla na cilica e na condenao dos oulios. IeIo nosso Iado, no queianos
enilii esse lipo de eneigia en ieIao aos oulios poique salanos que nais cedo ou nais laide essa eneigia
voIlaiia paia ns con foia iedoliada.
Decidinos que se queianos vivei de acoido con a nossa fiIosofia, no podanos funcionai no quadio
dos veIhos conceilos enpiesaiiais. Se suigissen piolIenas, leianos de dedicai aIgun lenpo a afiinai o que
queianos nudai.
Tnhanos una saIa a piova de son a que chanvanos a "saIa dos giilos", onde os enpiegados, sen
coiieien o iisco de sei ouvidos ou de sei juIgados, podian ii Iaigai piesso quando senlian a calea a deilai
funo. NaqueIa saIa podian lanlen nedilai en siIncio e ieIaxai e dispunhan de viias casseles con
afiinaes paia ouvii. Nas aIluias de ciise eia un poilo de aliigo.
Lenlio-ne de a dada aIluia leinos lido una seiie de piolIenas con a nossa iede de conpuladoies.
Todos os dias ia alaixo. Cono eu aciedilo que as nquinas iefIelen a nossa conscincia, peiceli que nuilos
de ns eslvanos a enilii eneigia negaliva paia os conpuladoies e, en consequncia, j eslvanos a espeia
que eIes se fossen alaixo. Mandei inlioduzii una afiinao no sislena que dizia o seguinle: "on dia. Cono
esl` Lu funciono peifeilanenle quando goslan de nin. Lu goslo de si." Lsla nensagen apaiecia a lodos, de
nanh, quando Iigvanos os conpuladoies. A veidade e que deixnos de lei piolIenas con eIes.
As vezes chananos un "desaslie" as coisas que aconlecen, nuilo en especiaI no que se iefeie ao
lialaIho. Tenos que Ihes dai o seu vaIoi ieaI - so apenas faclos da vida que senpie nos ensinan aIgo. Lu
nunca live un "desaslie" que no finaI no iesuIlasse nuna loa Iio e que en consequncia desla a ninha
vida no neIhoiasse de nveI.
Ainda h pouco lenpo, a ninha enpiesa, a Hay House, aliavessou una fase nenos fanosa. TaI cono
a econonia, as nossa vendas sulian e descian e naqueIe nonenlo a lendncia eia nais paia descei do que
paia sulii e as peispeclivas no eian loas. Apesai disso, no nos adaplnos e conlinunos, ns aps ns, a
acunuIai piejuzos. QuaIquei enpiesiio sale que no e assin que se geie una enpiesa. A coisa alingiu un
ponlo laI que eu coiiia o iisco de peidei a enpiesa se no lonasse "nedidas dislicas."
Lssas "nedidas dislicas" incIuan despedii nais de nelade dos neus enpiegados. Inagine a
dificuIdade que foi paia nin. Lenlio-ne de enliai na saIa de ieunies onde eslava lodo o pessoaI ieunido
paia ouvii as nolcias. Lu eslava Iavada en Igiinas, nas salia que aquiIo linha de sei feilo. Ioi nuilo difciI
que fosse paia ns, eu ainda confiava que os neus enpiegados enconliaiian en lieve un novo e neIhoi
enpiego. Isso passou-se na ieaIidade con quase lodos eIes. AIguns incIusivanenle avanaian con o seu
pipiio negcio e ln lido inenso sucesso. Mesno no peiodo nais negio eu salia e nanlive a afiinao que
esla expeiincia seiia paia o supieno len de lodos.
Lvidenlenenle, loda a genle de foia assuniu o pioi. Coiiian os pioies iunoies solie a Hay House -
eslvanos de panlanas. Lsles iunoies no coiiian s enlie as pessoas que eu conhecia, eia a nveI nacionaI!
O nosso pessoaI das vendas eslava loquialeilo con o faclo de lanla genle na conunidade enpiesaiiaI no s
conhecei a enpiesa, nas incIusivanenle lei infoinao solie a nossa siluao financeiia. Tenho de adnilii
que nos deu un ceilo gozo piovai que lodas aqueIas pievises eslavan eiiadas. Apeilnos o cinlo e no
faIinos. Con un quadio de pessoaI nais ieduzido e cada un de ns deleininado a fazei con que ludo desse
ceilo, conseguinos doninai aqueIa ciise. Mais inpoilanle que ludo foi o faclo de leinos apiendido inenso.
Desde enlo a Hay House len lido os neIhoies iesuIlados de senpie. O neu pessoaI apiecia o seu
lialaIho e eu apiecio o neu pessoaI. Apesai de lodos leinos de lialaIhai nais, o que e inleiessanle veiificai e
que ninguen se queixa de lialaIhai de nais. Nunca anles pulIicnos lanlos Iivios cono agoia e eslanos a
aliaii nuilo nais piospeiidade en lodas as ieas da nossa vida.
Lu aciedilo que no fin ludo conliilui paia o neIhoi. O piolIena e que quando eslanos no neio do
luiliIho e nuilo difciI vei as coisas lo fiianenle. Recoide una expeiincia negaliva poi que lenha passado
no enpiego, ou en geiaI no passado. TaIvez lenha sido despedido ou a sua nuIhei deixou-o. Iaa agoia una
ieliospeliva e veja o quadio gIolaI.
Cono iesuIlado dessa expeiincia no se passaian coisas loas` } ouvi lanlas vezes dizei "Sin foi
hoiiveI o que se passou, nas lanlen, se no livesse aconlecido, no linha enconliado fuIano e siciano... ou
no linha avanado con a ninha enpiesa... ou no linha ieconhecido a ninha dependncia... ou no linha
apiendido a anai a nin nesno."
Ao confiai que a InleIigncia Divina nos conduzii da naneiia que neIhoi foi paia ns na expeiincia
da vida, eslanos a aliiluii a ns pipiios o podei de desfiulai veidadeiianenle )3&*#o que a vida len paia
nos ofeiecei, o len e lanlen aquiIo que chananos o naI. Tenle apIicai ludo islo a sua expeiincia de
lialaIho e iepaie nas nudanas que se vo veiificando.
Se e o dono ou o geienle de una enpiesa, voc pode coneai a funcionai cono expiesso da
InleIigncia Divina. L nuilo inpoilanle nanlei as Iinhas de conunicao con os enpiegados len aleilas,
dando-Ihes a Iileidade de expiessai con confiana os seus senlinenlos en ieIao ao lialaIho. Asseguie-se
de que o IocaI de lialaIho e un IocaI Iinpo e asseado. Mais una vez, a desoiden nun esciiliio apenas
iefIele o que vai na calea das pessoas que aIi lialaIhan. Nun anlienle de desaiiunao fsica cono e
possveI execulai len e alenpadanenle as nossas laiefas` Adole una afiinao que defina a fiIosofia do seu
piojelo. Na Hay House senlinos que o nosso oljelivo e o seguinle: D2"!%"#31#13(&*#*(&'#0'J%#0'<3"*#%1%"#3(0 #
%*0#*3)"*0+D#Quando deixanos a InleIigncia Divina inleivii en lodos os aspeclos da nossa alividade, ludo fIui
no senlido do nosso oljelivo e de acoido con un pIano divino. Caen-nos ao coIo as opoilunidades nais
inciveis.
Coneo a vei nuilas enpiesas a nudai. H-de chegai o lenpo en que as enpiesas no podeio
solievivei se conlinuaien laseadas na concoiincia e no confIilo. Saleienos un dia que h alundncia paia
lodos e que podenos alenoai-nos e piospeiai en conjunlo. As conpanhias len poden coneai a aIleiai as
suas piioiidades e loinai-se un IocaI ideaI paia os seus funcioniios se expiessaien, e leneficiai o pIanela en
geiaI con os seus piodulos e seivios. As pessoas piocuian no lialaIho nais do que un saIiio. Queien
conliiluii paia o nundo e senlii-se con isso pieenchidas. No fuluio, a capacidade de fazei o len a un nveI
gIolaI vai uIliapassai as necessidades do naleiiaIisno.
:4!D5EF628[:)76259A:9)A6232425654F)8489284<2!6<<)O)F)8489<
H#%#'",'%('$;-'(-.>'.&.#6,($.('6+E#%&'#&'J$+0(4-&'('T'0+%#7'?'<&%(4'(-.>'%($.4&'
%('$;-'*#4#'()*#$%+4'&-'9&4+B&$.(-'%#'$&--#'/&$-/+M$/+#7
Agoia queio que se expanda ainda un pouco nais. Se len vindo a peicoiiei o caninho h j aIgun
lenpo, fazendo esle lialaIho inleiioi, isso significa que no h nais nada paia fazei` Vai ficai senlado a
coIhei os Iouios do seu esfoio ale aqui` Ou ieaIizou que esle lialaIho inleiioi e una ocupao paia a vida e
una vez iniciado nunca nais len fin` Una pessoa pode alingii pIalafoinas e liiai unas feiias, nas lodo esle
piocesso e paia a vida. Iodei queiei salei que ieas ainda piecisa lialaIhai e o que necessila. Voc e
saudveI` L feIiz` L pispeio` Senle-se pieenchido en leinos ciialivos` Senle-se saIvo` Senle-se seguio`
4B2F'0'+1.N#B24>"#*,',1B2*(2!1BB1,(
H una expiesso que eu goslo inenso de uliIizai - %#)*)%/!&%&'#&%0#$*00!9!/!&%&'0+#Lu apiendi-a con un
dos neus piofessoies en Nova Ioique - Liic Iace. Iaia nin senpie leve un significado especiaI, o de un
ponlo de pailida paia a nenle uIliapassai aquiIo que eu consideiava possveI, nuilo paia aIen das
convices Iiniladas en que ciesci.
Na ninha inocncia eu no conpieendia que as cilicas passageiias dos aduIlos e dos anigos eian
apenas o iesuIlado de un nau dia ou de una pequena desiIuso e no eian veidade. Lu aceilava
aleilanenle aqueIes pensanenlos e conceilos a neu iespeilo e desse nodo eIes acalaian poi fazei paile das
ninhas Iinilaes. Lu podia no lei un aspeclo desasliado, ou eslpido, ou lonlo, nas a veidade e que ne
senlia assin.
A naioi paile de ns ciia as ideias en que aciedila solie a vida poi voIla dos cinco anos. Na
adoIescncia aciescenlanos nais quaIquei coisa e unas coisinhas de nada quando sonos nais veIhos, nas
nuilo pouco. Se eu peigunlai as pessoas poi que iazo ln una deleininada opinio solie un assunlo
quaIquei, eIas lenlan Ienliai--se, ielioceden o peicuiso inleiio e, no finaI, acalan poi chegai a concIuso
que linhan lonado una deciso a esse iespeilo nais ou nenos poi voIla dos cinco anos.
Cono laI, vivenos suljugados a Iinilaes da conscincia de una ciiana de cinco anos. Aceilnos os
conceilos dos nossos pais e na veidade, ainda hoje vivenos sol o donnio dessas Iinilaes. Mesno os pais
nais naiaviIhosos do nundo no salen ludo e ln as suas Iinilaes. Assin dizenos o que eIes dizian e
fazenos o que eIes fazian: "No podes fazei islo", ou "Isso no vai dai." Ioi nais inpoilanles que paiean,
no piecisanos de Iinilaes.
AIguns dos nossos conceilos poden sei posilivos e dai lons iesuIlados. Lsses pensanenlos ln sido
leis ao Iongo da nossa vida. Tenos o exenpIo do "Quando se aliavessa a iua, oIha-se senpie paia os dois
Iados", ou "Legunes e fiula fiesca fazen len a sade." H oulios conceilos que poden sei leis enquanlo
sonos novos, nas nais laide loinan-se inadequados. "No confies en quen no conheces" e o exenpIo
lpico. A peipeluao desle conceilo peIa fase aduIla, piovoca isoIanenlo e soIido. O aspeclo posilivo de
ludo islo e que nunca e laide paia inlioduzii coiiees.
No nonenlo en que dizenos "No consigo", ou "Islo no vai funcionai", ou "No lenos dinheiio que
chegue", ou "O que e que os vizinhos vo pensai`" ficanos nuilo Iinilados. Lsla Ilina expiesso enlo e un
olslcuIo enoine paia nuilas pessoas. "O que vo pensai os vizinhos, os neus anigos, os neus coIegas, seja
I quen foi`" Tiala-se de una descuIpa - assin j no e pieciso faz-Io, poique '/'0#no faiian seneIhanle
coisa, '/'0#no ian eslai de acoido. TaI cono a sociedade nuda, o que os vizinhos pensan lanlen nuda, poi
isso no faz nuilo senlido laseaino-nos nesse lipo de suposio.
Se aIguen Ihe dissei "Nunca ninguen fez laI coisa dessa naneiia", podei senpie iespondei "L enlo`"
H cenlenas de naneiias de fazei as coisas, poi isso faa da naneiia que paia si esleja ceila. Tenos una seiie
de nensagens alsuidas paia connosco do lipo: "No sou suficienlenenle foile paia aguenlai una coisa
dessas", ou "} no lenho idade paia isso", ou "Ainda sou nuilo novo", ou "No lenho a aIluia necessiia" ou
"Sou do sexo eiiado."
Quanlas vezes uliIizou esla Ilina fiase` "Sou nuIhei, no posso fazei isso", ou "Sou un honen, no
posso fazei una coisa dessas." A sua aIna no len sexo. Lu aciedilo que concoidanos con o nosso geneio
anles de nascei, nuna peispecliva de apiendizagen espiiiluaI. Senlii-se infeiioi en funo do geneio e no
s una n descuIpa nas lanlen una foina de ienncia ao seu podei.
As nossa Iinilaes inpeden-nos de expiessai e expeiinenlai a lolaIidade das possiliIidades. "Lu no
lenho as haliIilaes adequadas." Quanlas vezes esle aigunenlo no nos liavou j` Tenos de peicelei que a
educao e un sislena eslaleIecido poi giupos de pessoas que dizen "No pode fazei islo e islo a no sei
que o faa a nossa naneiia." Iodenos aceilai esse faclo cono una Iinilao, ou podenos piogiedii e
uIliapass-Io. Duianle anos e anos eu aceilei essa Iinilao, poique eu pipiia alandonei a escoIa no
secundiio. Lu dizia anliganenle "Sou una ignoianle. No lenho quaIquei educao. No sei pensai. No
posso aiianjai nenhun enpiego decenle. No sei fazei nada len."
Un dia peiceli que a Iinilao eslava loda na ninha calea e no linha nada a vei con a ieaIidade.
Quando desisli dos neus conceilos Iinilalivos e ne peinili caninhai na diieo da lolaIidade das
possiliIidades, descolii enlo que salia pensai. Descolii incIusivanenle que eia inleIigenle e que salia
conunicai. Descolii as nais vaiiadas possiliIidades. Se as encaiasse con a viso Iinilada do passado, lodas
eIas paieceiian inpossveis.
F'0'+10(B2(2!(+#*&'1@28#*+"(2,#2;RB
Lnlie ns lanlen h aqueIes que pensan que j salen ludo. O piolIena a e que no se ciesce e una
pessoa no se alie a nada de novo. Aciedila en qu` Aceila que exisle un Iodei e una InleIigncia
supeiioies a si ou esl convencido que e a pipiia encainao desse Iodei - no seu coipo fsico` Se aciedila
nisso, que e LIe, penso que deve andai nuilo assuslado con a sua nenle Iinilada. Se esl conscienle da
exislncia de un Iodei nuilo supeiioi no Univeiso, cuja saledoiia e infinila e do quaI lodos fazenos paile,
enlo voc pode avanai paia o espao onde a lolaIidade das possiliIidades pode funcionai.
Con que fiequncia se aconoda nas Iinilaes do seu piesenle eslado de conscincia` Cada vez que
diz "No posso" esl a coIocai un sinaI de 0)*$#a sua fienle. Na pilica, esl a fechai a poila a saledoiia
inleiioi e a lIoqueai esse fIuii de eneigia que conslilui o nosso conhecinenlo espiiiluaI. Lsl piepaiado paia
ii paia aIen dos seus conceilos aluais` Hoje de nanh acoidou con deleininados conceilos e ideias, nas
voc sale que e possveI, que len a capacidade de uIliapassai aIguns deIes e desse nodo expeiinenlai una
ieaIidade que nos lianscende. Islo chana-se apiendizagen, poique eslanos a iecelei quaIquei coisa nova.
Iode sei que encaixe con o que j I eslava, nas lanlen pode sei ainda neIhoi.
} iepaiou que quando conea a aiiunai o seu ainiio pe senpie de Iado ioupas e ielaIhos de que j
no piecisa. }unla nuna piIha ludo o que e paia dai e faz un nonle con ludo o que e paia deilai foia. Depois
conea a aiiunai de novo o ainiio, naluiaInenle nuna oiden conpIelanenle difeienle. Cono len nais
espao, e nais fciI enconliai o que piecisa e, ao nesno lenpo, ciiou espao paia ioupas novas. Se livesse
poslo as ioupas novas no ainiio, anles de o aiiunai, no linha espao ou ficava ludo apeilado. Lslando eIe
aiiunado, as ioupas novas vo paia o seu espao pipiio.
A nveI nenlaI lenos de lei una iolina idnlica. Iiecisanos de fazei una Iinpeza aos veIhos
conledos que j no funcionan, paia ciiai espao paia novas possiliIidades. Onde Deus esl, ludo e
possveI, e Deus esl denlio de cada un de ns. Se insisliinos nas nossas ideias pieconceiluosas, ficanos
lIoqueados. Quando aIguen adoece, voc diz: "Coilado, o que eIe deve eslai a sofiei!" Mas lanlen pode
oIhai paia essa pessoa e vei a veidade alsoIula do sei e afiinai a sade do Iodei Divino que esl denlio
deIa. Ten conscincia da lolaIidade das possiliIidades e sale que os niIagies poden aconlecei`
Un honen disse-ne una vez, assin nuilo enfalicanenle, que eia conpIelanenle inpossveI un
aduIlo nudai. LIe vivia nun deseilo, linha loda a especie de doenas e queiia vendei a sua piopiiedade. No
eslava nada inleiessado en nudai a sua naneiia de pensai e, poi isso, lanlen quando eslava a negociai
con aIguen inleiessado na conpia, no linha a nenoi fIexiliIidade. Tudo linha que sei feilo I a naneiia
deIe. L cIaio que eslava a visla que aqueIa venda ia sei nuilo difciI poique eIe aciedilava fiinenenle que
nunca podeiia nudai. L afinaI eia lo sinpIes, laslava aliii a sua conscincia a un novo nodo de pensai.
9d>1*,'"2(B2;(BB(B2H("'P(*+#B
Cono e que nos nanlenos foia da lolaIidade das possiliIidades` Quais so as nossas Iinilaes`
Todos os nossos ieceios so Iinilaes. Se esl assuslado con quaIquei coisa e diz "No consigo", "Acho que
no vai dai", o que e que aconlece` VoIla a expeiinenlai o nedo una e oulia vez. Os juIganenlos so
lanlen Iinilaes. Ninguen gosla de sei juIgado, no enlanlo, quanlas vezes no juIganos` Os nossos juzos
pionoven as Iinilaes. Cada vez que danos poi ns a juIgai ou a ciilicai, poi nais indifeienle que seja a
queslo, Ienlie-se que aquiIo que Iananos paia o exleiioi voIla senpie a casa con nais foia ainda. Voc
pode inleiionpei esse cicIo da Iinilao das possiliIidades liansfoinando o pensanenlo en aIgo
naiaviIhoso.
Conven escIaiecei que h una enoine difeiena enlie juIgai e lei una opinio. Quanlas vezes no nos
e pedida una opinio` Una opinio e o que senle solie quaIquei coisa, poi exenpIo, "Iiefiio no fazei islo"
ou "Hoje piefiio veslii-ne de veineIho en vez de azuI." Dizei que veslii de azuI esl eiiado e un juzo. L
pieciso difeienciai as coisas. Lenlie-se que a cilica eslaleIece senpie que aIguen esl eiiado, voc ou a
oulia pessoa. Se aIguen Ihe pedii una opinio, no deixe que eIa se liansfoine nun juzo ou nuna cilica.
Do nesno nodo, senpie que cede a cuIpa, esl a eslaleIecei nais una Iinilao. Se nagoai aIguen,
pea descuIpa e no voIle a nago-Ia. No se encha de senlinenlos de cuIpa poique isso s o vai nanlei
afaslado da expeiincia do len e nada len que vei con a ieaIidade do seu veidadeiio sei.
Quando no esl piepaiado paia peidoai, esl lanlen a Iinilai o seu ciescinenlo. O peido peinile
coiiigii un eiio ao nveI do sei espiiiluaI, possiliIila a conpieenso e afasla o iessenlinenlo, polncia a
conpaixo e expuIsa o dio.
Lncaie os seus piolIenas cono opoilunidades de ciescei. Ieianle os piolIenas, s consegue vei as
iesliies que a nenle Iinilada Ihe sugeie` Ocoiien-Ihe pensanenlos do lipo "O p, que chalice! Ioique e
que islo linha de aconlecei a nin`" Nen senpie podenos salei quaI vai sei o desenvoIvinenlo dessas
siluaes. Iiecisanos de confiai no Iodei e na Iiesena denlio de ns, que nos e lo infinilanenle supeiioi.
Nessas ocasies faa afiinaes de que ludo esl ceilo e que ludo se encaninha paia o len supieno. Alia-se
ao nananciaI de possiliIidades que os piolIenas iepiesenlan e sei possveI aIleiai lanla coisa, as nudanas
poden ocoiiei das naneiias nais inciveis, nuilo paia aIen da nossa capacidade de inaginai.
Todos ns j passnos poi siluaes en que dissenos "No sei se vou aguenlai islo." Iaiecia que
lnhanos ido de enconlio a una paiede de lijoIos. No enlanlo, c eslanos ns e, fosse cono fosse,
conseguinos solievivei ao piolIena. Se caIhai nen peicelenos len o que se passou, conludo, aconleceu
nesno. Quanlo nais nos sinlonizainos con a eneigia csnica, con a InleIigncia Unica, con a Veidade e o
Iodei denlio de ns, nais iapidanenle podeio ieaIizai-se as naiaviIhosas possiliIidades.
:(*B&'b*&'12,#2G"->(
L essenciaI deixai paia lis o nosso pensanenlo Iinilado e os pieconceilos e despeilai a nossa
conscincia paia una peispecliva csnica da vida. Lsl a veiificai-se un desenvoIvinenlo da conscincia
supeiioi a nveI pIaneliio a una veIocidade nunca anles alingida. Vi o oulio dia un gifico que ne deixou
alsoIulanenle fascinada. Mosliava o ciescinenlo de viios sislenas aliaves da hisliia e o nodo cono
linhan evoIudo. O desenvoIvinenlo agicoIa foi uIliapassado peIo desenvoIvinenlo indusliiaI no sec. VIII
e agoia, iecenlenenle, poi voIla de 195O, iniciou-se a eia da infoinao, con o advenlo dos sislenas de
conunicao e conpulacionais. Ln sinuIlneo con a eia da infoinao, o gifico do novinenlo de eIevao
da conscincia esl a lei un dispaio exponenciaI, con avanos nuilo supeiioies a lase lecnoIgica que o
supoila. Consegue inaginai as inpIicaes` Lu viajo inenso e onde quei que v, enconlio pessoas que eslo
a esludai, a apiendei. Lslive na AusliIia, en }eiusaIen, Londies, Iaiis, Anesleido e onde quei que v
enconlio senpie giupos aIaigados de pessoas que piocuian novos caninhos paia expandiien o seu sei, paia
se escIaieceien. As pessoas eslo fascinadas con o funcionanenlo das suas nenles e eslo a coneai a usai a
saledoiia paia conlioIai as suas vidas e as suas vivncias.
Lslanos a alingii novos nveis de espiiiluaIidade. Apesai de ainda exisliien gueiias ieIigiosas, eIas
loinan-se cada vez nenos pievaIecenles. Coneanos a eslaleIecei ieIaes uns con os oulios a un nveI
supeiioi de conscincia. A queda do nuio de eiIin e o ienascinenlo da Iileidade na Luiopa so exenpIos
da nossa conscincia en expanso. A Iileidade e un diieilo de nascena. O despeilai da conscincia
individuaI infIuencia a conscincia coIeliva.
Cada vez que usa a sua conscincia de un nodo posilivo, esl a eslaleIecei una Iigao con oulias
pessoas que piocuian fazei o nesno. Senpie que a usa de un nodo negalivo, a coiiespondncia negaliva
lanlen se eslaleIece. Todas as vezes que nedila, esl a Iigai-se a oulias pessoas no pIanela que nedilan.
Cada vez que visuaIiza o len paia si, esl a faz-Io lanlen paia os oulios. Senpie que visuaIiza a cuia do
seu coipo, eslaleIece una conexo con oulios que eslo a fazei o nesno.
A nossa nela e expandiinos o nosso pensanenlo e ii paia aIen do que j eia paia o que pode vii a sei.
As nossas conscincias poden ieaIizai niIagies no nundo.
A lolaIidade das possiliIidades conelan ludo, incIuindo o nosso Univeiso e o que exisle paia aIen
deIe. O que e que eslanos a conelai` Os pieconceilos so una foina de nedo. Se e una pessoa
pieconceiluosa esl a Iigai-se a oulias pessoas con os nesnos vaIoies. Se aliii a sua conscincia e fizei o
neIhoi que pudei paia funcionai nun nveI de anoi incondicionaI, nessa aIluia esl a conelai-se con as
pessoas no gifico en cuiva ascendenle. Quei sei dos que fican paia lis` Ou piefeie ciescei con a cuiva`
No nundo as ciises so fiequenles. Quanlas pessoas envian eneigia posiliva paia essas iegies
conluiladas e fazen afiinaes no senlido de ludo se iesoIvei o nais iapidanenle possveI e paia que se
enconlie una soIuo conducenle ao len supieno de lodos os envoIvidos` A sua conscincia piecisa de sei
uliIizada de un nodo que liaga hainonia e alundncia a lodas as pessoas. Que especie de eneigia andanos
a iiiadiai` Ln vez de condenainos os povos en gueiia e de nos queixainos, podenos fazei a Iigao a nveI
espiiiluaI ao Iodei e afiinai os neIhoies iesuIlados posilivos possveis de inaginai.
Ale onde esl disposlo a expandii os hoiizonles do seu pensanenlo` Lsl disposlo a ii paia aIen dos
vizinhos` Se eIes so Iinilados, faa novas anizades. Voc quei eslicai ale onde` Quais so as suas
veidadeiias inlenes aceica de nudai o (>*#;*(0!<*#nun :#;/%"*#B3'#;*(0!<*+
Senpie que ouvii afiinai que una doena e incuiveI, saila denlio de si que isso no e veidade. Saila
que exisle un Iodei supeiioi. Iaia nin, "incuiveI" significa apenas que a cIasse nedica ainda no descoliiu
a cuia paia essa doena especfica. No quei dizei que a cuia no e possveI. Iodenos ii paia aIen das
eslalslicas. No sonos nneios nun quadio. Lssas so as piojees de oulias pessoas con pensanenlos de
nenle Iinilada. Se no deinos una hiplese a ns pipiios, no nos concedenos a nnina espeiana. O Di.
DonaId M. Iachula, na Confeincia NacionaI da SIDA, en Washinglon, D. C, afiinou que "nunca livenos
una epidenia - (3(;%#M#que fosse 1OO poi cenlo falaI."
AIguies nesle pIanela, aIguen foi cuiado de cada una das doenas que conseguinos ciiai. Se
aceilainos a desoIao e as lievas, eslanos aiiunados. Iiecisanos de una aloidagen posiliva paia
enconliainos aIgunas das iesposlas. Tenos de usai o Iodei denlio de ns paia nos cuiainos.
6B2;(BB(B26-+"(B2!(,#"#B
} lodos ouvinos afiinai que uliIizanos apenas 1O poi cenlo do nosso ceielio - apenas 1O poi cenlo!
Iaia que seiven os ieslanles 9O poi cenlo` Ienso que lei capacidades psquicas, leIeplicas, de cIaiividncia
ou capacidades audilivas especiais e noinaI e naluiaI. O nico piolIena e que no nos aliinos paia a
expeiincia desses fennenos. Tenos loda a especie de expIicaes paia juslificai o no leinos essas
capacidades ou paia afiinai que as no podenos lei. L fiequenle as ciianas seien psquicas. InfeIiznenle os
pais dizen Iogo: "No diga isso", ou "Isso e s inaginao", ou ainda "No aciedile nesses dispaiales infanlis."
A ciiana, invaiiaveInenle, acala poi desIigai-se dessas capacidades.
Ienso que a nenle e capaz de coisas adniiveis e eu lenho a ceileza que podeiia ii de Nova Ioique
paia Los AngeIes sen sei de avio se soulesse cono ne desnaleiiaIizai aqui e voIlai a naleiiaIizai-ne I.
No fao ideia cono isso se faz, nas sei que e possveI.
Todos ns sonos capazes de ieaIizai pioezas inaciedilveis, nas ainda no lenos esses conhecinenlos,
poique piovaveInenle no os uliIizaianos paia o nosso len. IiovaveInenle iianos nagoai oulias pessoas
con o nosso conhecinenlo. Iaia j lenos de alingii un eslado en que seja possveI vivei o anoi
incondicionaI paia enlo podeinos coneai a apiendei a usai os oulios 9O poi cenlo do ceielio.
4*,1"2<(C"#2(2K(L(
} ouviu de ceileza faIai solie pessoas que andan en cina do fogo` Nos seniniios, senpie que eu
coIoco a queslo, h senpie viios liaos Ievanlados. Ns lodos achanos que e conpIelanenle inpossveI
andai descaIo en cina de liasas de caivo, no e veidade` Ninguen o pode fazei sen queinai os pes. No
enlanlo h pessoas que o fazen, pessoas cono voc e eu. IiovaveInenle apiendeian a faz-Io nuna noile,
nun seniniio de andai solie o fogo.
Una aniga ninha, Daily Long, lialaIha con o Di. CaiI Sinonlon, o especiaIisla do cancio. LIes fazen
seniniios de una senana paia doenles con cancio. Nesse seniniio, a dada aIluia, fazen una
denonsliao de andai solie o fogo. Daily j o fez viias vezes e chegou a Ievai pessoas as cavaIilas poi
cina dos caives en liasa. Lu acho que paia os doenles con cancio deve sei inciveI vei e expeiinenlai
aqueIe piocesso. IiovaveInenle aquiIo ielenla con una seiie de conceilos que as pessoas ln. A ideia e essa
nesno. Iazei con que os conceilos solie as Iinilaes se aIleien un pouco que seja.
Aciedilo que Anlhony Rollins, o joven que Ianou o andai solie o fogo nesle pas, esl c paia fazei
quaIquei coisa exliaoidiniia nesle pIanela. LIe esludou INL, Iiogianao NeuioIinguslica, un piocesso
en que aliaves da olseivao dos padies de conpoilanenlo de una pessoa e da iepelio das suas ieaes
e da inleipielao do conpoilanenlo e possveI aIcanai iesuIlados idnlicos. A INL laseia-se nas lecnicas
hipnlicas do Di. MiIlon Liickson, que foian sislenalicanenle olseivadas e giavadas poi }ohn Ciindei e
Richaid andIei. Quando Anlhony ouviu faIai aceica de andai solie o fogo, quis Iogo apiendei paia a seguii
podei ensinai a oulios. Un neslie de ioga disse-Ihe que eian piecisos anos de esludo e de nedilao.
Conludo, con a lecnica da INL, Tony apiendeu o piocesso nunas hoias. LIe linha conscincia de que se eIe
eia capaz, quaIquei pessoa seiia lanlen capaz. LIe no ensina cono andai en cina de caives en liasa paia
as pessoas apiendeien a fazei un nagnfico liuque de saIo, nas sin poique Ihes pode ieveIai cono ii paia
aIen das suas Iinilaes e nedos.
5-,(2[2!(BB?T#@
Repila conigo: D63#5!5*#(%#)*)%/!&%&'#&%0#$*00!9!/!&%&'0+#X(&'#'3#'0)*3#)3&*#:#9*1+D#Iense neslas paIavias
un ninulo. S3&*# :# 9*1+ #No e una paile, no e un locadinho, )3&*# :# 9*1+ #Quando aciedila que ludo e
possveI, esl aleilo as iesposlas en lodas as ieas da sua vida.
Lnconliano-nos na lolaIidade das possiliIidades. L una queslo que len a vei connosco a nveI
individuaI e coIelivo. Ou eiiginos paiedes a nossa voIla ou deilano-Ias alaixo e senlino-nos suficienlenenle
confianles paia nos aliiinos a lodo o len que venha a nossa vida. Conece a olseivai con naioi
oljelividade. Repaie no que se passa denlio de si - cono se senle, cono ieage, no que aciedila - e peinila-se
olseivai sen conenliios nen juIganenlo. Quando alingii esse eslado, vivei a sua vida na lolaIidade das
possiliIidades.
M-'*+12!1"+#23242F)O9A54VW62862!4<<486
?'*6#$(.#'(-.>'#'E#$9#4'/&$-/+M$/+#'%#'-"#'"$+%#%(7'G-.>'#'.&,#4:-('
#".&/&$-/+($.(7
:1>?+-@(28X&'0(2M-1"+(2327E84;V42925A4;<)VW6
U>'*(--&#-'@"('*4(5(4(,',&44(4'#',"%#47
NoinaInenle queienos que as oulias pessoas nuden, no e veidade` Quando ne iefiio a oulias
pessoas, queio lanlen incIuii o goveino, as giandes enpiesas, o palio ou o coIega, o IRS, os esliangeiios, a
escoIa, o naiido, a esposa, a ne, o pai, os fiIhos, elc. - lodos nenos ns. Ns no queienos nudai.
Queienos que ludo nude paia que a nossa vida possa sei difeienle. Conludo, cono e lvio, paia que se
opeie quaIquei nudana eIa lei de pailii de ns.
A nudana significa que nos Iileilnos dos senlinenlos de isoIanenlo, de sepaiao, soIido, iaiva,
nedo e doi. Ciianos assin una vida pIena, con una paz nagnfica, na quaI podenos descansai e desfiulai
a vida laI cono eIa nos e apiesenlada - e salenos que ludo vai lalei ceilo. Lu goslo de usai a pienissa "A
5!&%#:#1%"%5!/F*0%#'#)3&*#'0)?#$'".'!)*#(*#1'3#13(&*+#63#'0)*3#0'1$"'#'1#$"*<"'00>*#$%"%#31#9'1#%!(&%#1%!*"+D#
Dessa foina, pouco inpoila a diieo que a ninha vida lona poique sei que sei senpie naiaviIhoso. Da
eu podei desfiulai quaIquei geneio de siluao e de ciicunslncias.
Nuna das ninhas paIeslias una pessoa expiessou que eslava a passai poi una fase nuilo conluilada
da sua vida e usava fiequenlenenle a paIavia &*"+ #Ieigunlou-ne se deveiia usai oulia paIavia. Lu Ienliei-
ne daqueIa ocasio en que linha ficado con un dedo enlaIado nuna janeIa que linha fechado con foia. Lu
salia que se cedesse a doi ia passai un nau locado. Quando aquiIo aconleceu eu conecei Iogo a fazei
lialaIho nenlaI e iefeiia-ne ao que eu senlia cono una 0'(0%=>* #inensa no dedo. Ao iecoidai aqueIe
nonenlo, acho que ajudou inenso a saiai o dedo nais depiessa e foi una loa naneiia de Iidai con una
expeiincia que podeiia lei sido nuilo desagiadveI. Una pequenina nudana no nosso pensanenlo pode
aIleiai lanla coisa.
OIhe paia a nudana cono se fosse a Iinpeza da casa. Se foinos fazendo un locadinho de cada vez,
acalanos poi Iinpai a casa loda. No enlanlo, nesno que ainda no lenhanos acalado de a Iinpai, os
iesuIlados conean a eslai a visla. Se nudai un pouquinho que seja, en pouco lenpo coneai a senlii-se
neIhoi.
No dia de Ano Novo eslive na Igieja da Cincia da Menle da Cidade dos Anjos do ieveiendo O. C.
Snilh e eIe disse una coisa que ne deixou a pensai:
"L *#O(*#4*5*+#S'1*0#&'#$'";'9'"#B3'#*#(*5*#%(*#(>*#(*0#5%!#13&%"+#X#J%;)*#&'#0'"#31#%(*#(*5*#(>*#5%!#.%H'"#% #
1K(!1%#&!.'"'(=%#c#5*00%#5!&%+#O#Q(!;%#;*!0%#B3'#5*0#$*&'"?#.%H'"#13&%"#:#%#5*00%#5*()%&'#&'#1'"<3/F%"#&'()"*#&'#5@0#'#
.%H'"'1#5*;L0#$"@$"!*0#%#13&%(=%#B3'#(';'00!)%#&'#0'"#.'!)%+D
L veidade. As pessoas ln esla nania de fazei pionessas no Ano Novo, nas cono no fazen
quaisquei nudanas inleiioies, as pionessas depiessa caen no esquecinenlo. "Vou deixai de funai", ou
coisas no gneio, as pessoas len lenlan, nas dizen as coisas nun senlido negalivo, en vez de infoinai o
sulconscienle solie o que h a fazei. Nuna siluao dessas podei dizei "Lsvaziei-ne de lodo o desejo de
funai cigaiios e agoia eslou Iivie."
Ale ao nonenlo en que efeluainos as nudanas inleiioies, ale eslainos piepaiados paia fazei o
lialaIho nenlaI, nada nudai no exleiioi. Ioien, as nudanas inleiioies poden sei lo inciiveInenle
sinpIes poique ludo o que piecisanos de nudai so apenas os nossos pensanenlos.
O que pode fazei poi si esle ano que no lenha feilo o ano passado e que possa sei posilivo` Iaie un
nonenlo e pense nesla queslo. De que coisa goslaiia de se Iileilai esle ano a quaI eslava ainda lo agaiiado
o ano passado` O que goslaiia que nudasse na sua vida` Lsl disposlo a faz-Io`
H inensa infoinao disponveI que o inspiiai una vez que esleja disposlo a nudai. No nonenlo
en que o decidinos fazei, e nolveI o nodo cono o Univeiso conspiia paia nos ajudai. Tiaz-nos aquiIo de
que necessilanos. Iode sei un Iivio, una cassele, un piofessoi ou ale un anigo que faz una olseivao de
passagen e que de iepenle assune un senlido piofundo.
As vezes a nossa siluao pode pioiai ainda nais, anles de coneaien as neIhoias, nas esl ludo len
poique isso e o piincpio do piocesso. O veIho enaianhado conea a desfazei-se, poi isso fIua con a
siluao. No enlie en pnico e no pense que consigo nada funciona. Conlinue a fazei as suas afiinaes e a
pIanlai as suas novas convices.
!"!"(L"#BB/(
Lvidenlenenle, desde o nonenlo en que decide fazei a nudana ale ollei a piova, exisle un peiodo
liansiliio. VaciIa-se enlie o novo e o veIho. Vai andai de lis paia a fienle e de fienle paia lis enlie o que
eia e o que goslaiia que fosse ou o que goslaiia de lei. L un piocesso noinaI e naluiaI. Iailo-ne de ouvii
pessoas dizei "Lu j sei isso ludo." Lu peigunlo-Ihes: "Lslo a fazei aIguna coisa nesse senlido`" Salei o que
fazei e faz-Io so dois passos difeienles. Leva o seu lenpo ale se foilaIecei no novo sislena e conseguii dai a
voIla conpIela. Ale I e pieciso eslai vigiIanle nos seus esfoios de nudana.
Muilas pessoas fazen as afiinaes duas ou lis vezes e desislen. Depois dizen que as afiinaes no
funcionan, que e una idiolice, ou coisa que os vaIha. Tenos de concedei-nos aIgun lenpo paia ieaIizai a
nudana, a nudana iequei ao. TaI cono eu disse, o que pesa nais e o que voc faz depois das afiinaes.
A nedida que vai aliavessando o peiodo de liansio, Ienlie-se senpie de se Iouvai poi cada
pequeno passo en fienle. No se casligue poi un ieliocesso, seno a nudana loina-se opiessiva. Use lodos
os insliunenlos que livei a no paia passai do veIho sislena paia o novo. Ceilifique-se que a ciiana denlio
de si se senle seguia.
O esciiloi CeiaId }anpoIsky afiina que anoi e Iileilai-nos do nedo e que ou h anoi ou h nedo. Se
no vieinos desse espao de anoi no nossos coiao, enlo eslanos afundados no nedo e lodos esses
eslados, cono o isoIanenlo, a sepaiao, a iaiva, a cuIpa e a soIido fazen paile do sndiona do nedo.
Queienos evoIuii do nedo paia o anoi e aliiluii ao anoi un Iugai calivo en ns.
H una vaiiedade inensa de naneiias de nudai. O que faz no seu dia a dia paia se senlii len` Con
ceileza que no e ciilicai as oulias pessoas ou achai-se una vlina. Lnlo o que faz` Cono expeiinenla a paz
denlio de si e a sua voIla` Se no o esl a fazei agoia, senle-se con vonlade de coneai` Lsl disposlo a
coneai a ciiai hainonia inleiioi e paz`
Una oulia peigunla a fazei e a seguinle: "Sei que eu queio nesno nudai`" Sei que piefeie
conlinuai a queixai-se de ludo o que no len na sua vida` Sei que deseja de veidade ciiai una vida nuilo
nais naiaviIhosa do que a que len agoia` Se quisei nudai, voc pode. Se quisei fazei o lialaIho que isso
inpIica, podei nudai a sua vida paia neIhoi. Lu no lenho quaIquei podei solie si e eu no posso faz-Io
poi si. No se esquea nunca que o podei esl en si.
Recoide-se que a nanuleno da paz inleiioi ajuda a eslaleIecei una Iigao con pessoas en paz e
con ideias seneIhanles as suas que se enconlian espaIhadas peIo nundo inleiio. A espiiiluaIidade conela-
nos a lodos nesle pIanela ao nveI da aIna. Lsle senlido de espiiiluaIidade csnica que agoia coneanos a
senlii vai nudai o pIanela paia neIhoi.
Quando eu faIo en espiiiluaIidade, no ne iefiio foiosanenle a ieIigio. As ieIigies dizen-nos quen
anai, cono anai e quen e neiecedoi. Iaia nin, lodos ns sonos neiecedoies de anoi e lodos sonos
dignos desse anoi. A nossa espiiiluaIidade e a nossa Iigao diiela con a fonle supeiioi e paia esse efeilo no
necessilanos de inleinediiios. Conece a vei que a espiiiluaIidade pode Iigai-nos a lodos no pIanela a un
nveI nuilo piofundo da aIna.
Viias vezes ao dia podei paiai e pensai "Con que pessoas e que eu eslou a Iigai-ne agoia
1
." Iaa
esla peigunla peiiodicanenle: "Lu aciedilo ieaInenle nesla condio ou nesla siluao
1
." Iense na queslo.
Ieigunle: "O que e que eu sinlo` Sei que queio nesno fazei o que esla genle ne esl a pedii paia eu fazei`
Ioique e que eu ando a fazei islo`" Lxanine os seus pensanenlos e senlinenlos. Seja honeslo consigo.
Desculia o que anda a pensai e no que aciedila. No viva a vida poi iolina, con o piIolo aulonlico
Iigado, con a veIha alilude: "L assin que eu sou e islo e o que eu fao." Ioi que iazo o faz` Se no foi una
expeiincia posiliva e eniiquecedoia, desculia quaI e a sua oiigen. Quando e que ludo coneou` Agoia j
sale o que pode fazei. Ligue-se a InleIigncia denlio de si.
#$%&''"[271'B2-012!1@1T"12>1"127#,(
Hoje en dia faIa-se inenso en sliess. Toda a genle anda sol 0)"'00#poi quaIquei coisa. O 0)"'00#loinou-
se nuna paIavia ngica e usano-Ia a un ponlo laI que eu penso que e una descuIpa. "Lslou sol 0)"'00DG#ou
"Islo

geia sliess", ou "No aguenlo lanlo 0)"'00+D
O 0)"'00G #quanlo a nin, e una ieao de nedo as nudanas conslanles da vida. L una descuIpa que
uliIizanos paia no assuniinos a iesponsaliIidade dos nossos senlinenlos. Se conseguiinos equacionai a
paIavia D0)"'00D#con a paIavia "nedo", enlo podenos coneai a eIininai a necessidade do nedo nas nossas
vidas.
Da pixina vez que pensai que esl cheio de 0)"'00G #piocuie en si nesno a causa do seu nedo.
Ieigunle: "Ioi B3'#"%H>*#'0)*3#%#0*9"';%""'<%"M1'A#_*"#B3'#"%H>*#'0)*3#%#&'!)%"#.*"%#*#1'3#podei`" Desculia en si o
que esl a ciiai esse nedo que o inpede de alingii a hainonia inleiioi e a paz.
O 0)"'00#no e hainonia inleiioi. Hainonia inleiioi e eslai en paz consigo. No e possveI senlii 0)"'00#e
hainonia inleiioi ao nesno lenpo. Quando en paz, fazenos cada coisa a seu lenpo. No deixanos as coisas
apanhaien-nos. Quando se senlii delaixo de fogo, faa quaIquei coisa paia Iileilai o nedo, paia que possa
fIuii na vida senlindo-se seguio. No use a paIavia 0)"'00 #cono una descuIpa. No d lanlo podei a una
paIaviinha lo pequena. Nada len quaIquei podei solie si.
9B+10(B2<#0>"#212<1@T(
A vida e una sequncia de poilas que se fechan e se alien. Vanos peicoiiendo saIa aps saIa e lenos
as nais vaiiadas expeiincias. AIguns goslaiian de fechai as poilas aos veIhos padies negalivos, aos veIhos
lIoqueios, as siluaes que no nos liazen nenhuna nais vaIia. AIguns eslo enpenhados no piocesso de
aliii novas poilas e de enconliai novas expeiincias naiaviIhosas. Lu cieio que j vienos a esle nundo
nuilas e nuilas vezes, e vienos paia apiendei as nais diveisas Iies. L cono ii a escoIa. Anles de
encainainos nun dado espao no lenpo, escoIhenos a Iio que queienos apiendei paia podei evoIuii
espiiiluaInenle. Una vez escoIhida a Iio, escoIhenos lodas as ciicunslncias e siluaes que nos vo
peinilii apiendei a Iio, o que incIui os pais, o sexo, o IocaI de nascinenlo e a iaa. Se chegou ale esse ponlo,
aciedile en nin, voc fez lodas as escoIhas ceilas.
Confoine vanos aliavessando a vida, e essenciaI no esquecei que eslanos a saIvo. Tudo e nudana.
Confie no seu Sei Supeiioi paia o oiienlai e guiai nos caninhos que conduzen ao ciescinenlo espiiiluaI.
}oseph CanpleII disse un dia: "Segue a lua feIicidade."
VisuaIize-se a aliii as poilas da aIegiia, da paz, da cuia, da piospeiidade e do anoi, as poilas da
conpieenso, da conpaixo, do peido e da Iileidade, as poilas da apieciao de si pipiio, da aulo-eslina e
do anoi-pipiio. O seu sei e eleino e vai conlinuai de expeiincia en expeiincia paia senpie. Mesno
quando passanos a Ilina poila nesle nundo, isso no iepiesenla o fin. L apenas o coneo de una nova
avenluia.
Ln Ilina inslncia, nunca podenos foiai ninguen a nudai. Iodenos sin piopoicionai una
alnosfeia nenlaI posiliva onde lenhan a possiliIidade de nudai se assin o desejaien. Todavia, no o
podenos fazei poi ninguen. Cada quaI esl c paia apiendei as suas Iies e se lenlainos iesoIvei os
piolIenas poi aIguen, evenluaInenle esse aIguen voIlai a ieincidii nos nesnos eiios enquanlo no
apiendei poi si. Tei de decidii o que pielende fazei.
Ane as suas iins e iinos. Deixe-os sei quen so. Saila que a veidade esl senpie denlio deIes e
eIes poden nudai no nonenlo en que o quiseien.
:4!D5EF628[:)762ME);56232E727E;8626;892<9e42<9GEA62474A76<2E;<246<26E5A6<
?"'%(-.4"8,&-'&'*6#$(.#'&"'&'/"4#,&-7'V44#%+('.&%&-'&-'%+#-'($(4E+#'%('#,&4'('%('
/"4#'*#4#'&'*6#$(.#7'R@"+6&'@"('5#B(,&-'/&,'#-'$&--#-',($.(-'5#B'#'%+5(4($1#7
O pIanela esl a aliavessai un peiodo de nudana e de liansio. L a passagen de una veIha oiden
paia a nova oiden. AIgunas pessoas iefeien-se ao faclo cono o incio da Lia de Aquiio - peIo nenos e
assin que os asliIogos goslan de descievei o fenneno. Na ninha opinio, a aslioIogia, a nuneioIogia, a
quiionancia e lodos esses oulios nelodos Iigados a fenonenoIogia psquica so nodos diveisos de descievei
a vida. Descieven a vida de una naneiia Iigeiianenle difeienle.
Os asliIogos afiinan que eslanos a saii da Lia de Ieixes e a passai paia a Lia de Aquiio. Na Lia de
Ieixes ns vanos nos oulios a nossa llua de saIvao. Queianos que os oulios nos saIvassen. Na Lia de
Aquiio en que eslanos a enliai, as pessoas conean a viiai-se paia denlio e a ieconhecei que ln a
capacidade de se saIvai a si pipiias.
L exliaoidiniia a sensao de podei nudai aquiIo de que no goslanos, no acha` Na ieaIidade eu
no sei se o pIanela esl a nudai assin lanlo e a nesna veIocidade que ns eslanos a loinai-nos conscienles
e despeilos. H nuila coisa que len eslado a feinenlai h nuilo lenpo e que agoia vn a supeifcie, cono e
o caso da disfuncionaIidade nas fanIias, a pedofiIia e lodas as aneaas que paiian solie o pIanela.
Cono con ludo o nais, en piineiio Iugai lenos de nos conscienciaIizai anles de podei pioduzii a
nudana. Do nesno nodo cono fazenos nenlaInenle a Iinpeza da casa paia podeinos nudai, lenos de
fazei o nesno en ieIao a Me Teiia.
Coneanos a oIhai paia o nosso pIanela cono un oiganisno uno, vivo, que iespiia, una enlidade,
un sei en si nesno. O pIanela iespiia, len un lalei de coiao e lona conla das suas ciianas. Iiovidencia
ludo o que possanos necessilai. Lsl lolaInenle equiIiliado. Se passai un dia na fIoiesla ou aIguies na
naluieza, veiificai quo peifeilos so lodos os sislenas do pIanela. Lsl ludo nonlado paia vivei una
exislncia nun peifeilo e alsoIulo equiIliio, en conpIela hainonia.
L assin aqui eslanos, a giande hunanidade, que sale ludo e que anda a fazei o possveI e o inpossveI
paia dai calo do pIanela, desliuindo lodo o equiIliio e hainonia. A nossa colia invade ludo. Iensanos que
salenos ludo, nas a nossa ignoincia e colia eslo a desliuii esle oiganisno vivo, que iespiia, do quaI
sonos paile inlegianle. Se deinos calo da Teiia, paia onde vanos vivei`
Lu sei que quando faIo solie cuidai do pIanela, as pessoas fican esnagadas con a dinenso dos
piolIenas que eslanos a enfienlai. Iaiece-nos que una pessoa s no podei fazei giande coisa e no lei
podei paia afelai seja o que foi na gIolaIidade do sislena. Mas isso no e veidade. Se lodos fizessen un
pouco que fosse, o iesuIlado da sona seiia a pailida inenso. A piineiia visla, podenos ale no vei
iesuIlados nenhuns, nas aciedile en nin, a Me Teiia senle poi lodos ns.
No neu giupo de apoio aos doenles con sida lenos una nesinha paia venda de Iivios. Recenlenenle
esgolaian-se os sacos paia pi os Iivios e eu pensei que podia junlai os sacos das conpias. Ao piincpio
pensei "Se caIhai no seive paia nada, poique lanlen no aiianjo assin lanlos sacos ale ao fin da senana."
Lslava enganada! Havia sacos poi lodos os Iados. Un dos neus coIaloiadoies leve o nesno iesuIlado e
disse que no fazia ideia do nneio de sacos que usava poi senana ale lei coneado a junl-Ios. Se fizeinos
as conlas en ieIao a Me Teiia, so inensas ivoies que ns eslanos a alalei s paia usainos uns sacos de
papeI duianle una ou duas hoias e que, noinaInenle, acalan no caixole do Iixo. Se no aciedila, lenle faz-
Io duianle una senana: junle os sacos que iecele nas Iojas e veja len quanlos e que uliIiza.
Agoia quando vou as conpias Ievo senpie un saco de pano e, quando ne esqueo deIe, peo un saco
giande e se foi a oulias Iojas, ponho ludo no nesno saco, en vez de coIecionai una seiie de sacos, saquinhos
e saquelas. Ninguen fica a oIhai paia nin de sosIaio. As pessoas nas Iojas achan que e una alilude sensala.
Na Luiopa, j usan h nuilo lenpo os sacos de pano: un anigo neu de IngIaleiia, que veio visilai-
ne, adoiava ii ao supeineicado poique goslava de junlai os sacos de papeI paia Ievai paia casa. Achava que
eia una coisa nuilo aneiicana e nuilo fina. L capaz de sei una liadio nuilo engiaada, nas a ieaIidade e
que lenos de coneai a pensai gIolaInenle e a consideiai os efeilos que eslas liadies pioduzen no neio
anlienle.
Os aneiicanos, en especiaI, ln una fixao ieIalivanenle as enlaIagens dos piodulos. Aqui h uns
anos fiz una viagen ao Mexico e fui visilai un daqueIes neicados liadicionais. Iiquei alsoIulanenle
fascinada con a naneiia cono apiesenlavan os Iegunes e fiula sen sei enceiada. Lgico, no linhan
nelade da apiesenlao da nossa fiula, nas linhan un ai naluiaI e so. As pessoas que ian conigo, no
enlanlo, achaian que ludo aquiIo linha un aspeclo niseiveI.
Nun oulio canlo do neicado havia uns jaiies aleilos con especiaiias en p. Iiquei novanenle
fascinada con loda aqueIa piofuso de coies. Os neus anigos disseian que nunca conpiaiian especiaiias
naqueIas condies. Iiquei espanlada e peigunlei poiqu. Respondeian-ne que aquiIo no linha higiene
nenhuna. VoIlei a peigunlai poiqu e enlo disseian que eia poique no eslava enlaIado. No pude evilai
una gaigaIhada. Onde e que eIes pensavan que as especiaiias eslavan anles de seien enlaIadas`
Haliluno-nos de laI foina a vei as coisas apiesenladas de una deleininada naneiia que se loina difciI
aceil-Ias se no vieien con lodos os foIhos, Iacinhos e Iaaioles.
Tenos de eslai disposlos a vei os pequenos ajusles que podenos fazei a favoi do anlienle. Mesno
que ludo o que faa seja conpiai un saco de pano paia ii as conpias ou fechai a gua enquanlo escova os
denles, esse pequeno geslo j e un giande conliilulo.
No neu esciiliio iecicIanos o nais possveI. O honen da nanuleno do nosso piedio ven lodas as
senanas iecoIhei lodo o papeI que deilnos foia paia o Ievai paia a fliica de iecicIagen. ReuliIizanos
lodos os enveIopes aInofadados que iecelenos. UliIizanos papeI iecicIado senpie que possveI nos nossos
Iivios, apesai de saii un locado nais caio. As vezes h escassez no neicado, nas ns insislinos senpie
poique lenos conscincia de que se houvei una piocuia foile, os foinecedoies de papeI acalaio poi l-Io
senpie disponveI. Islo funciona assin en lodas as ieas da conseivao. Ao ciiai a piocuia de quaIquei
coisa, podenos eslai a ajudai con a nossa foia coIeliva a cuiai o pIanela.
Sou lanlen una jaidineiia lioIgica e en casa fao o neu pipiio adulo paia o jaidin. Tudo o que
seja vegelaI vai paia aqueIa piIha. De ninha casa no sai una foIha de aIface nen una foIha de una ivoie.
Lu aciedilo en devoIvei a leiia aquiIo que eIa nos d. Tenho anigos que guaidan paia nin lodos os ieslos
dos Iegunes. Melen-nos nun saco de pIslico no congeIadoi e quando ne vn visilai, despejan o saco no
neu siIo dos adulos. NaqueIe siIo enlia Iixo e sai hnus eniiquecido con nuliienles paia as ninhas pIanlas.
Ioi causa das ninhas pilicas de iecicIagen, o neu jaidin pioduz o suficienle paia as ninhas necessidades,
aIen de sei Iindo.
4@'0#*+#3B#2&(02:(0',12;-+"'+'T1
O nosso pIanela foi concelido paia nos piopoicionai ludo o que necessilanos paia cuidainos de ns.
Ten lodo o aIinenlo que necessilanos. Se coneinos a conida que a leiia nos d seienos saudveis, poique
isso faz paile da naluieza das coisas. Conludo, na nossa giande inleIigncia, desenvoIvenos aIinenlos cono
os Tvinkies e depois espanlano-nos con o faclo de a nossa sade no andai lo len. Muila genle faIa de
dielas, nas s da loca paia foia. Dizenos "Sin, sin, eu sei", enquanlo nelenos una coisa quaIquei
caiiegadinha de acai na loca. Duas geiaes aps leien suigido as elly Ciockei e as CIaience iidseye
desle nundo, as peicuisoias das conidas pie-enlaIadas - e na aIluia lodos aliinos a loca de espanlo e
dissenos "Islo e naiaviIhoso" -, a ieaIidade e que h genle nesle pas que nunca piovou conida a seiio. Hoje
en dia e ludo enIalado, pie-cozinhado, congeIado, lialado quinicanenle e, iecenlenenle, a conida ven
piepaiada paia ii diielanenle paia o nicio-ondas.
Recenlenenle Ii lanlen que o sislena inuniliio dos nossos jovens niIilaies no e lo ioluslo cono o
dos jovens de h vinle anos. Se no aIinenlainos o coipo con conida naluiaI, lo necessiia paia o
ciescinenlo e paia o foilaIecinenlo, cono podenos espeiai que duie una vida inleiia` Se adicionainos as
diogas, os cigaiios e o aluso do IcooI, nais una pilada de aulodesliuio, esl ciiado o anlienle peifeilo
paia o fIoiescinenlo das doenas.
H len pouco lenpo live una expeiincia inleiessanlssina. Iiequenlei o assin chanado "Cuiso de
Conduloies Responsveis". A ninha luina eia conposla naioiilaiianenle poi pessoas acina dos 55 anos
que eslavan aIi oslensivanenle s paia podei lei un desconlo de 3 a 1O poi cenlo no seu seguio aulonveI.
Achei inciveI poique passnos una nanh inleiia a faIai de doenas - loda a especie de doenas que
podenos espeiai a nedida que vanos enveIhecendo. IaInos de doenas dos oIhos e de ludo o que podia
coiiei naI ao nveI dos ouvidos e do coiao. A hoia de aInoo, 9O poi cenlo das pessoas saian dispaiadas
paia o piineiio ieslauianle de conida de pIslico.
Mais una vez ficou cIaio paia nin que ns ieaInenle no peicelenos nada. Na Aneiica, o lalaco
nala niI pessoas poi dia. So 365.OOO pessoas poi ano. Cieio que noiien de cancio oulias 5OO.OOO. De alaque
de coiao noiie un niIho. Un niIho de pessoas! Salendo ludo isso, cono e que coiienos paia os
ieslauianles de conida de pIslico e despiezanos lanlo os nossos coipos`
42;(BB12:-"12#212:-"12,(2;(BB(2!@1*#+1
Nesle peiodo de liansio, a ciise da sida len funcionado cono un calaIisadoi. Lsla ciise len
denonsliado a saciedade o nodo lo faIho de anoi e lo pieconceiluoso cono nos ieIacionanos uns con os
oulios. Tialanos as pessoas con sida con lo pouca conpaixo. Una das coisas que eu goslava nesno de
vei aconlecei nesle pIanela, e queio ajudai nesse senlido, e que o nundo se loinasse un IocaI onde fosse
seguio anainos uns aos oulios.
Quando eianos pequenos, queianos que nos anassen peIo que eianos, nesno que fssenos
denasiado nagios ou goidos, feios ou lnidos. Vienos ao nundo paia apiendei o anoi incondicionaI - en
piineiio Iugai poi ns pipiios, e depois paia o podeinos lanlen liansnilii aos oulios. Tenos que nos
Iiviai da ideia do '/'0#e (@0+#Isso no exisle, o que exisle e apenas ns. No h giupos que sejan dispensveis,
ou que sejan 1'(*0#B3'#os oulios.
Cada un de ns len a sua Iisla &%B3'/%0# $'00*%0# $*"# %K+ # O#nossa espiiiluaIidade e nenliia enquanlo
nanliveinos una Iisla con una pessoa dessas $*"#%K#que seja. Muilos de ns ciescenos en fanIias en cujo
seio o pieconceilo eia noinaI e naluiaI. Lsle giupo de pessoas ou aqueIe no pieslan. Iaia nos senliinos
len, deilanos os oulios alaixo. No enlanlo, enquanlo insisliinos en afiinai que aIguen no piesla, aquiIo
que iefIelinos ieaInenle e que (@0 #lanlen no pieslanos. No se esquea, ns sonos o espeIho uns dos
oulios.
Recoido-ne quando fui convidada paia o SF' # X$"%F # U!(."'Y # IF*i+ #Lu apaieci na leIeviso
aconpanhada poi seis pessoas con sida que eslavan len. Tnhano-nos enconliado no dia anleiioi ao janlai
e foi una ieunio inciiveInenle podeiosa. Quando nos senlnos a nesa, a eneigia eia exliaoidiniia. Lu
conecei a choiai poique aquiIo eia una coisa peIa quaI eu andava a Iulai h lanlos anos - liansnilii ao
plIico aneiicano una nensagen posiliva, de que h espeiana. AqueIas pessoas eslavan a cuiai-se a si
pipiias e no eia nada fciI. A conunidade nedica linha-Ihes dilo que ian noiiei. Tinhan lido que
expeiinenlai os nais vaiiados nelodos na lase do ensaio e do eiio e eslavan disposlos a desenvoIvei-se e a
uIliapassai as suas pipiias Iinilaes.
No dia seguinle giavnos o piogiana e foi un espelcuIo Iindo. Agiadou-ne pailicuIainenle vei
nuIheies con sida pailicipai lanlen no espelcuIo. Lu queiia que a cIasse nedia aneiicana aliisse o seu
coiao e que se apeicelesse que a sida no afela apenas un giupo peIo quaI no nulie quaIquei sinpalia. A
sida afela loda a genle. Quando eu enliei, a Opiah viiou-se paia nin, con as cnaias desIigadas, e disse
"Louise, Louise, Louise", chegou-se a nin e deu-ne un giande aliao.
Aciedilo que nesse dia liansnilinos una nensagen de espeiana. Lu ouvi o Di. einie SiegeI afiinai
que exisle senpie un caso de aIguen que se cuiou de loda e quaIquei foina de cancio. Ioi isso h senpie
espeiana e a espeiana liaz-nos possiliIidades. H senpie una iazo paia lialaIhainos, en vez de
deilainos as nos a calea e dizeinos que no h espeiana, que j no h nada a fazei.
O vius da sida esl a fazei o seu papeI - a sei o que e. A nin paile-se o coiao ao peicelei que lanla
genle heleiossexuaI vai ainda noiiei de sida s poique o goveino e a cIasse nedica no eslo a nexei-se con
a iapidez necessiia. Lnquanlo peisislii o pieconceilo que a sida e una doena D<%YDG#o conlale a esla doena
no vai iecelei a aleno que lo desespeiadanenle necessila. Quanlas pessoas "noinais" leio de noiiei ale
que a doena seja consideiada Ieglina`
Lu penso que quanlo nais depiessa laniinos os nossos pieconceilos e lialaIhainos paia una soIuo
posiliva da ciise, nais depiessa o pIanela se aulo-iegeneiai. Todavia, o pIanela no pode cuiai-se se
peiniliinos que as pessoas conlinuen a sofiei. Iaia nin, a sida faz paile da poIuio do pIanela. Sale que
h goIfinhos a noiiei na cosla da CaIifinia con doenas inunodeficiliias` No ne paiece que seja devido
as suas pilicas sexuais. Tenos vindo a poIuii a Teiia de laI foina que nuilo do que conenos j no nos faz
len. Andanos a nalai o peixe nos iios e nos oceanos. IoIunos lanlo o ai que agoia lenos as chuvas cidas
e o luiaco na canada do ozono. L cono se nada fosse, conlinuanos a poIuii os nossos coipos.
A sida e una doena leiiveI, nas, nesno assin, o nneio de pessoas que noiien con sida ainda e
nuilo infeiioi ao nneio de pessoas que noiien de cancio e de doenas caidacas. A nossa invesligao esl
diiecionada paia a descoleila de ienedios cada vez nais polenles que eIininen as doenas que ns pipiios
ciianos, nas poi oulio Iado no eslanos nada inleiessados en nudai os nossos esliIos de vida, nen a nossa
diela. Anles de pensai en nudai e en cuiai-nos, deposilanos a nossa espeiana en piineiio Iugai na
descoleila de un ienedio que acale con a doena ou, en segundo Iugai, na nesa de opeiaes e nas
ienoes ciiigicas. No e giande iesposla poique o faclo de supiiniinos conduz apenas a que os
piolIenas se nanifeslen de naneiias difeienles. O nais inciveI e salei que a nedicina e a ciiuigia cuidan
apenas de 1O poi cenlo de lodas as doenas. L isso nesno. Mesno con lodo os niIhes gaslos nos piodulos
qunicos, na iadiao e na ciiuigia, esles sonenle lialan 1O poi cenlo das doenas.
Li un ailigo en que eia afiinado que as doenas do pixino secuIo seio causadas poi novas esliipes
de lacleiias que iio alacai os nossos sislenas inuniliios deliIilados. Lssas esliipes de lacleiias coneaian
a sofiei nulaes de foina que os anlililicos de que disponos no leio efeilo solie eIas. L Igico que se
foilaIeceinos o nosso sislena inuniliio, nais iapidanenle conseguiienos cuiai a ns e ao pIanela. No ne
iefiio apenas ao sislena inuniliio do nosso coipo, iefiio-ne do nesno nodo ao sislena inuniliio nenlaI
e enocionaI.
A cuia liaz dois iesuIlados difeienles. A cuia len de sei un esfoio de equipa. Se eslivei a espeia que
o seu nedico o cuie, eIe pode lialai os sinlonas, nas isso no cuia o piolIena. A cuia iepiesenla o assunii
da nossa unidade e, paia alingii a cuia, lei de foinai una equipa con o seu nedico ou o seu lecnico de
sade. Hoje en dia j lenos nedicos que fazen una aloidagen hoIslica, islo e, no lialan apenas a nossa
sinlonaloIogia nas sin o sei inlegiaI.
Tenos vivido sol un sislena de convices eiineo, no s a nveI individuaI, cono lanlen a nveI
sociaI. Muilas pessoas dizen que as doies de ouvido so una doena de fanIia. Oulias dizen que senpie
que andan a chuva se conslipan, ou que se conslipan lodos os inveinos. Tanlen e coiienle a ideia que
quando aIguen no esciiliio apanha una conslipao fican lodos conslipados, poique aquiIo pega-se.
"Conlagioso" e una ideia que conlagia.
As pessoas faIan inenso nas doenas heiediliias. Lu no cieio que seja len assin. Lu penso que ns
apanhanos sin os padies nenlais dos nossos pais. As ciianas so nuilo sullis. Inilan os pais, nesno ao
nveI das doenas. Se o pai conliai o cIon cada vez que se iiiila, a ciiana consegue caplai esse novinenlo
inpeiceplveI. No adniia que uns anos nais laide, quando o pai livei una coIile, a ciiana venha lanlen a
sofiei do nesno. Toda a genle sale que o cancio no e conlagioso, nas poi que nolivo unas fanIias so
nais alacadas que oulias` Ioique os padies de iessenlinenlo so os nesnos nas fanIias. O iessenlinenlo
acunuIa e acunuIa ale que expIode aliaves da nanifeslao do cancio.
Iiecisanos de aunenlai o nosso nveI de conscincia paia podei fazei opes conscienles e
inleIigenles. H coisas que nos hoiioiizan (faz paile do piocesso do despeilai), nas passada a fase piineiia
da indignao, podenos coneai a fazei aIgo paia iesoIvei esses piolIenas. Ln lodo o Univeiso, desde a
pedofiIia a sida, a siluao dos sen-aliigo e a fone, lodos esses piolIenas iequeien o nosso anoi.
A ciiancinha pequena que e anada e apieciada lonai-se- un aduIlo foile e confianle. Se no
insisliinos en dai calo do pIanela e dos seus iecuisos, a leiia podei senpie lonai conla de ns. No vanos
pensai nas nossas Iinilaes do passado.
Vanos sin aliii-nos ao polenciaI desla decada inciveI. Iodenos fazei con que os Ilinos dez anos
desle secuIo sejan un lenpo de cuia. Tenos o Iodei denlio de ns paia Iinpai os nossos coipos, as nossas
enoes e lodas as confuses que lenos andado poi a a ainai. asla oIhai a nossa voIla paia vei ludo o que
piecisa de sei cuidado. As opes de vida de cada un leio un inpaclo lienendo no nosso fuluio e no do
pIanela.
62O#02<->"#0(
ApIique o seu nelodo de ciescinenlo pessoaI ao pIanela. Se foi un alivisla do anlienle e se esquecei
de si, no podei aIcanai o equiIliio. Veiificai-se- o nesno se pensai apenas no seu ciescinenlo e
esquecei o pIanela.
Vanos enlo vei o que podenos fazei paia alingiinos o equiIliio pessoaI e do anlienle. Salenos que
os nossos pensanenlos noIdan e ciian a nossa vida. No conseguinos sei coeienles con a nossa fiIosofia a
1OO poi cenlo, nas aceilnos una pienissa lsica: se queienos nudai o nundo que nos iodeia, piecisanos
de nudai a nossa naneiia de pensai. Se queienos nudai o nundo a nossa voIla, piecisanos de nudai as
nossas ideias, no podenos conlinuai con a sepaiao enlie '/'0#e (@0+
Se loda a eneigia que despendenos a Ianenlai-nos dos naIes desle nundo fosse canaIizada paia
afiinaes e visuaIizaes posilivas, podanos coneai a viiai os aconlecinenlos. Lenlie-se que cada vez
que uliIiza a nenle nessa diieo e una opoilunidade de se conelai con pessoas que expeiinenlan a nesna
viliao. Ioi oulio Iado, se quisei peidei lenpo con juzos, cilicas e pieconceilos solie o pixino, a sua
Iigao eslaleIece-se con pessoas no nesno conpiinenlo de onda. Conludo, a nedilao, a visuaIizao da
paz, o anai-se a si pipiio, Iiga-o definilivanenle as pessoas que se dedican ao nesno piocesso. Mesno en
casa, ou doenle na cana, e possveI ajudai a cuiai o pIanela, apenas aliaves do nodo cono uliIizanos a
nenle - pialicando a paz inleiioi. Roleil SchuIIei, das Naes Unidas, disse un dia: "A iaa hunana piecisa
de salei que neiece a paz." L nesno veidade.
Iodeienos piovocai una aIleiao no nveI de conscincia, se conseguiinos aIeilai os nossos jovens
paia o que esl a aconlecei no nundo e conseguiinos indicai-Ihes os novos caninhos a seguii. Tiansnilii aos
nossos fiIhos o senlido dos esfoios de conseivao e una foina de esles se asseguiaien da inpoilncia do
lialaIho que esl a sei desenvoIvido. Lnloia un giande nneio de aduIlos no queiia assunii a
iesponsaliIidade peIo que se passa no nundo, podenos asseguiai aos nossos fiIhos que un nneio
ciescenle de pessoas poi esle nundo foia esl cada vez nais conscienle dos efeilos a Iongo piazo da poIuio
gIolaI e que eslo cada vez nais enpenhados no conlale paia aIleiai essa siluao. L naiaviIhoso se a
pipiia fanIia se envoIvei nuna fundao ecoIgica, cono o \"''($'%;'#ou a 6%")F0%5'G #e nunca e cedo de
nais paia coneai a liansnilii as ciianas que lenos de assunii a iesponsaliIidade do len do nosso pIanela.
Reconendo a Ieiluia do Iivio de }ohn Rollins, a!')#d*"#%#4'i#O1'"!;%+#Acho inleiessanlssino que }ohn
Rollins, heideiio da nuIlinacionaI de geIados askin-Rollins esleja a fazei o neIhoi que sale paia a ciiao
de un pIanela hoIslico e pacfico. L naiaviIhoso salei que aIguns fiIhos das pessoas que expIoian a sade
da nao conseguen dai a voIla e fazei coisas paia ajudai o pIanela.
Os giupos de voIunliios lanlen eslo a assunii una seiie de inicialivas en ieas onde o goveino
faIha iedondanenle. Se o goveino no iesoIve os piolIenas do anlienle, no vanos ficai de liaos ciuzados
a espeia. Tenos de nos junlai ao nveI das lases e pailii paia a ao Todos podenos ajudai un pouco.
Iiocuie salei onde o seu apoio e nais necessiio. Iaa seivio de voIunlaiiado onde pudei. Se no pudei dai
nais, d una hoia poi ns. As foias que vo ajudai a cuiai o pIanela andan no fio da navaIha. Lslanos
nun ponlo laI en que ou canos paia un Iado e vanos lodos peIo esgolo alaixo, ou canos paia o oulio e
cuianos o pIanela. Lsla queslo no e I con '/'0 #- sonos (@0G #individuaI e coIelivanenle quen len de o
fazei.
Vejo una nuIlipIicidade de opoilunidades paia una inlegiao das lecnoIogias cienlficas do passado
e do fuluio con as veidades espiiiluais de onlen, hoje e ananh. Chegou a hoia de junlai esses eIenenlos.
Ao conpieendei que un alo de vioIncia len oiigen nuna ciiana liaunalizada, podenos conlinai o nosso
conhecinenlo e as lecnoIogias paia ajudai as pessoas a nudai. No eIininanos a vioIncia a Ianaino-nos na
gueiia ou a aliiai con genle paia as piises, deixando-as I a apodiecei. IeIo conliiio, e no desenvoIvinenlo
da auloconscincia, da aulo-eslina e do anoi-pipiio que podenos enconliai a iesposla. Os insliunenlos
paia a liansfoinao eslo disponveis. S lenos de os usai.
Lazaiis len un exeiccio naiaviIhoso que eu goslaiia de pailiIhai convosco. LscoIha un Iugai
quaIquei na Teiia. Iode sei onde quisei - no canlo nais ienolo ou nesno ao doliai da esquina - un Iugai
que queiia ajudai a cuiai. VisuaIize-o cono un Iugai de paz, con pessoas len veslidas e aIinenladas, a
vivei en seguiana e en paz. Todos os dias paie un nonenlo paia fazei essa visuaIizao.
Ionha a eneigia do seu anoi ao seivio da cuia do pIanela. Voc e inpoilanle. A pailiIha do seu anoi
e de lodas as ddivas nagnficas denlio de si vo possiliIilai o incio da nudana da eneigia piedoninanle
nesle naiaviIhoso e figiI pIanela azuI e veide a que chananos a nossa casa.
L assin e!
!(B$%&'(
Lenlio-ne de una aIluia en que eu no salia canlai de lodo. Ainda hoje no canlo I nuilo len, nas
lenho nuilo nais coiagen. No finaI dos neus seniniios e nos giupos de apoio sou eu que coneo a canlai e
diiijo a nsica. TaIvez aIgun dia lenha Iies de canlo, nas ainda no chegou o nonenlo ceilo.
Una vez en que conecei a canlai, o iesponsveI peIo sislena de son no esleve con neias nedidas e
desIigou o niciofone. O }oseph Vallino, o neu assislenle, peigunlou: "Mas o que e que esls a fazei`" L eIe
iespondeu: "No vs que eIa eslava conpIelanenle foia de lon`" NaqueIe nonenlo fiquei enlaiaadssina.
Hoje en dia isso j no len inpoilncia. Lu deilo c paia foia o que ne vai no coiao e paiece-ne que lodos
os dias eIe se alie un locadinho nais.
Tive expeiincias exliaoidiniias na ninha vida, nas cieio que aqueIa que nais aliiu o neu coiao, a
un nveI nuilo piofundo, foi o lialaIho que lenho desenvoIvido con os doenles con sida. Hoje en dia eu
posso alia-Ios. H lis anos eu naI conseguia oIhai diieilo paia eIes. Consegui deixai paia lis una seiie
de Iinilaes pessoais. Ln ieconpensa, iecelo lanlo anoi - onde quei que eu v, as pessoas iodeian-ne de
anoi.
Ln Oululio de 1987, }oseph e eu pailicipnos en Washinglon na naicha a favoi da olleno de apoio
goveinanenlaI paia os doenles con sida. No sei se sale a hisliia da 1%()%#&%#0!&%+ #L inciveI. Iessoas do
pas inleiio junlaian-se e decidiian fazei ielaIhos paia assinaIai a noile de un enle queiido vlina de sida.
Lsles ielaIhos foian feilos con inenso anoi e viiian a sei lodos ieunidos nuna nanla giganlesca.
Quando chegnos a Washinglon, os ielaIhos linhan sido exposlos en seces enlie os nonunenlos de
Washinglon e de LincoIn. As seis da nanh, conenos a Iei os nones das pessoas que honenagevanos
con os nossos ielaIhos loidados. A nedida que os anos Iendo, as pessoas desdoliavan o seu ielaIho e
coIocavan-no junlo aos ieslanles. Ioi un nonenlo nuilo enolivo, cono h-de inaginai. Havia pessoas a
choiai poi loda a paile.
Lu eslava a espeia de Iei a ninha Iisla, quando ne locaian nas coslas. Un joven peigunlou: "Iosso
fazei-Ihe una peigunla, poi favoi`" Lu viiei-ne e eIe oIhou paia a pIaca con o neu none e excIanou:
"Louise Hay! neu Deus!" Lsfuzianle, aliiou-se paia os neus liaos. Iicnos aliaados enquanlo eIe
choiava, choiava. IinaInenle, quando j eslava capaz de se conlioIai, disse-ne que o seu ananle linha Iido o
neu Iivio inensas vezes e quando eslava nesno as poilas da noile, linha-Ihe pedido que Iesse un
lialanenlo do neu Iivio. Tinhan Iido en conjunlo aqueIas Iinhas e as Ilinas paIavias do seu ananle linhan
sido "Tudo esl len."
L agoia, eu eslava aIi a fienle deIe. Lslava conovidssino. Quando eIe se senliu un pouco nais
ieconposlo, eu disse: "Mas quaI eia a peigunla que ne queiia fazei`" LIe no linha conseguido conpIelai o
ielaIho deIe con o none do ananle e queiia que eu aciescenlasse o none deIe a ninha Iisla. Aconleceu que
eIe ne escoIheu a nin. Lenlio-ne desse nonenlo vivanenle poique, naqueIa aIluia, senli que a vida eia
nuilo sinpIes e que as coisas inpoilanles lanlen so sinpIes.
Queio pailiIhai convosco ainda una cilao de Lnnel Iox. Se no o conhece, Lnnel Iox eia un
piofessoi nuilo popuIai nos anos 4O, 5O e 6O e linha una cIaieza exliaoidiniia a expIicai fosse o que fosse.
Lscieveu viios Iivios e esle liecho e un dos que piefiio:
D4>*#F?#&!.!;3/&%&'#B3'#31#$*3;*#&'#%1*"#(>*#;*(B3!0)'+#4>*#F?#&*'(=%#B3'#31#$*3;*#&'#%1*"#(>*#;3"'+#4>*#F?#
$*")%#B3'#31#$*3;*#&'#%1*"#(>*#%9"%+#4'1#F?#%9!01*#0*9"'#*#B3%/#31#$*3;*#&'#%1*"#(>*#/%(;'#31%#$*()'+#4>*#F?#
$%"'&'#B3'#31#$*3;*#&'#%1*"#(>*#&'!)'#%9%!`*+#4'1#F?#$';%&*#B3'#31#$*3;*#&'#%1*"#(>*#"'&!1%+#_*3;*#!1$*")%#%#
$"*.3(&!&%&'#&*#$"*9/'1%G#*3#B3>*#&'0'0$'"%&%#0'J%#%#$'"0$';)!5%+#_*"#1%!*"#B3'#0'J%#%#;*(.30>*#*3#*#'""*+#O#"'%/!H%=>*#
03.!;!'()'#&*#%1*"#&!00!$%"?#)3&*#!00*+#b*;L#0'"!%#%#$'00*%#1%!0#.'/!H#&*#13(&*#'#1%!0#$*&'"*0%G#0'#$3&'00'#%1%"#31#
$*3;*#%$'(%0+D
L veidade. L Iindo e e veidade. O que e pieciso paia aIcanainos esse espao onde podenos sei a
pessoa nais feIiz e a nais podeiosa do nundo` Inagino que as viagens peIo espao inleiioi eslo apenas no
coneo. Ns naI conenos ainda a salei que exisle o Iodei denlio de ns. Se nos conliaiinos, no o vanos
enconliai. Quanlo nais nos aliiinos, nais eneigias Univeisais vanos enconliai disposlas a apoiai-nos.
Sonos capazes de ieaIizai feilos inciveis.
Respiie fundo. AIaigue os onlios e d espao ao seu coiao paia se expandii. Conlinue a pialicai e,
nais cedo ou nais laide, as laiieiias coneaio a caii. Hoje e o seu ponlo de pailida.
Lu ano-o
4!=;8):924232798)54Vf9<2!4A4242:EA42!9<<64F292!F4;95aA)4
W(/&$9(1#'(,'-+'&'(-.#4'/($.4#%&'($@"#$.&'T'-"#'4&%#'."%&'E+4#'$&'/#&-7 '
W(/&$9(1#'(,'-+'#'/&4#E(,'%('5#B(4',#+-'%&'@"('+,#E+$#0#'*&%(4'5#B(47
O lialaIho de cuia que efeluanos no finaI dos seniniios e giupos de apoio e exlienanenle podeioso.
NoinaInenle dividino-nos en giupos de lis e fazenos una foina de inposio de nos uns aos oulios. L
una foina naiaviIhosa de aceilai eneigia e lanlen de pailiIhai eneigia con nuilas pessoas que
noinaInenle senlen ieIulncia en pedii ajuda, de una naneiia ou de oulia. L fiequenle ocoiieien
expeiincias piofundas.
Coslava de pailiIhai aIgunas das nedilaes que fazenos nos nossos cicuIos de cuia. Seiia
naiaviIhoso se lodos o fizessenos nuna lase ieguIai, individuaInenle ou en giupos.
5(&1"212:"'1*.128#*+"(2,#2<'
Veja a ciiana denlio de si do nodo que pudei e iepaie no seu aspeclo e na naneiia cono se senle.
Reconfoile-a. Iea-Ihe descuIpa peIo passado. Diga-Ihe o quanlo Ianenla l-Ia alandonado. Lsleve Ionge
lanlo lenpo e agoia quei conpens-Ia. Iionela a essa pequena ciiana denlio de si que nunca nais a
alandonai. Ln quaIquei aIluia eIa podei conlacl-Io e voc eslai senpie disponveI. Se eslivei assuslada,
podei pegai-Ihe ao coIo. Se eslivei zangada, faz-Ihe len expiessai a iaiva. Diga-Ihe que a ana nuilo.
Voc len o podei de ciiai o nundo que quei paia si e paia a ciiana denlio de si. Ten o podei da sua
nenle e dos seus pensanenlos. Veja-se a si pipiio ciiai un nundo naiaviIhoso. Veja a ciiana seguia, a
saIvo e en paz, a iii feIiz, a liincai con os seus anigos, coiiendo Iivienenle, a locai nuna fIoi, a aliaai
una ivoie, a apanhai una na de una nacieiia e a con-Ia deIiciada. Olseive-a a liincai con una
loneca ou con un galinho, a andai de laIoio e a chegai quase ale as ivoies, iindo de aIegiia, e a coiiei
paia si paia o aliaai con anoi.
VisuaIize a si e a eIa cheios de sade, a vivei nun IocaI naiaviIhoso e aliigado, con una lina ieIao
con os pais, anigos e coIegas de lialaIho. OIhe paia os dois a sei saudados con anoi onde quei que passen,
senlindo senpie un anoi nuilo especiaI. Veja onde quei vivei e quaI o lialaIho que deseja lei. Veja-se con
sade, con nuila sade, aIegie e Iivie. L assin e.
E027-*,(2<1-,%T#@
Ciie una viso do nundo cono sendo un IocaI fanlslico paia se vivei, con os doenles a sei cuiados e
os sen-aliigo a sei cuidados. Veja a doena loinai-se una coisa do passado e os hospilais liansfoinados en
lIocos de apailanenlos. Olseive os piesidiiios a apiendei cono anai a si pipiios e a sei Iileilados paia
una vida de cidadania iesponsveI. Iiesencie as igiejas a ieliiai o pecado e a cuIpa das suas douliinas.
Adniie-se con os goveinos a ocupai-se veidadeiianenle das pessoas.
Saia a iua e sinla a gua Inpida da chuva a caii. Quando a chuva pia, conlenpIe o nagnfico aico-iis
que iiionpe das nuvens. Apiecie o liiIho do soI e inspiie aqueIe ai fiesco e puio. Veja o liiIho e os iefIexos
da gua puia nos iios, nos iiachos e nos Iagos e alenle na vegelao Iuxuiianle, no aivoiedo, nas fIoieslas, nas
fIoies, na fiula, nos Iegunes alundanles e disponveis en loda a paile. DeIeile-se con as pessoas a cuiai as
doenas, a doena liansfoinada en neniia apenas.
Voc esl nesle inslanle a ciiai esse nundo, peIo sinpIes faclo de canaIizai a sua nenle paia essa viso
de un novo nundo. Voc e podeioso. L inpoilanle e len nuilo peso. Viva a sua viso. Saia das suas
Iinilaes e faa ludo o que esl ao seu aIcance paia loinai a sua viso veidadeiia. Que Deus nos alenoe. L
assin e.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"93
42F-P2c-#2:-"1
OIhe len fundo paia o cenlio do seu coiao e desculia aqueIe pequenino ponlo de Iuz
liiIhanlenenle coIoiida. L una coi naiaviIhosa. LIa e o cenlio do seu anoi e da eneigia que cuia. ConlenpIe
a puIsao desse pequenssino ponlo de Iuz e nesse seu puIsai, cono ciesce e pieenche o seu coiao. Sinla
essa Iuz expandii-se aliaves do seu coipo, desde a ponla dos caleIos a ponla dos pes e a ponla dos dedos das
nos. O seu coipo iespIandece con esla naiaviIhosa Iuz coIoiida. L o anoi e a eneigia que cuia. Lnliegue o
seu coipo a esla viliao da Iuz. Diga paia si: "A cada iespiiao sinlo-ne cada vez nais saudveI."
Sinla a Iuz a Iinpai as doenas do seu coipo, possiliIilando o iegiesso da sade. Deixe essa Iuz iiiadiai
en lodas as diiees, locando as pessoas que o iodeian. Leve essa eneigia que cuia a lodas as pessoas que
conhece e que necessilan deIa. L un aulnlico piiviIegio podeinos pailiIhai o nosso anoi, a Iuz e a eneigia
que cuia con lodos aqueIes que piecisan de sei cuiados. Iaa essa Iuz iiiadiai ale aos hospilais e as
naleinidades, aos oifanalos e as piises, aos hospilais psiquiliicos e a oulias insliluies onde halila o
desespeio. Lnila espeiana, iIuninao e paz.
Leve essa Iuz a cada Iai da sua cidade onde exisla doi e sofiinenlo e que o seu anoi, Iuz e podei que
cuia liagan confoilo a lodos os que necessilan. Deixe-a peneliai nas igiejas e suavizai os coiaes de lodos
paia que sinlan o anoi incondicionaI. Oiienle essa Iuz encanladoia paia o paiIanenlo e paia os edifcios
goveinanenlais e inunde-os con a iIuninao e a nensagen da veidade. Lncaninhe-a paia lodas as capilais
e lodos os goveinos do nundo. SeIecione un Iugai no nundo que goslasse de ajudai a cuiai. Concenlie a sua
Iuz nesse IocaI que pode sei len Ionge ou ao doliai da esquina. IocaIize o seu anoi e Iuz e loda a eneigia
que cuia nesse IocaI e olseive a sua liansfoinao, a enliada en equiIliio e hainonia. Veja-o na sua
lolaIidade. Todos os dias, guaide un nonenlo paia enilii anoi e Iuz e a eneigia que cuia paia esse Iugai
especfico no nundo. Sonos ns as pessoas. Sonos ns as ciianas. Ns sonos o nundo e o fuluio. AquiIo
que danos, voIla nuIlipIicado paia ns. L assin e.
A#&#C#"212!"(B>#"',1,#
Vanos ciiai aIgunas quaIidades posilivas paia ns pipiios. Lslanos aleilos e ieceplivos a novas e
piodigiosas ideias. Consenlinos que a piospeiidade enlie nas nossas vidas a un nveI nunca anles aIcanado.
Meiecenos o neIhoi e eslanos piepaiados paia o iecelei. O nosso iendinenlo ciesce conslanlenenle.
Afaslano-nos da polieza do pensanenlo e apioxinano-nos da iiqueza do pensanenlo. Ananos a ns
nesnos. AIegiano-nos con quen sonos e salenos que a vida cuida de ns e piovidencia ludo o que
necessilanos. Avananos de sucesso en sucesso, de aIegiia en aIegiia e leneficianos da alundncia. Sonos
un con o Iodei que nos ciiou. MeiguIhanos na giandeza do que sonos, expiesses divinas e nagnficas da
Vida, e aliino-nos e iecelenos lodo o len. L assin e.
8#B#Z#21B2O(1B2I'*,1B2Y2:"'1*.1
Ionha a no no peilo, solie o coiao. Ieche os oIhos. No veja apenas a ciiana denlio de si, seja a
pipiia ciiana. Deixe a sua voz faIai peIos seus pais a liansnilii-Ihe as loas vindas ao seu nundo. Oua-os
dizei:
60)%1*0#)>*#.'/!H'0#B3'#.!(%/1'()'#)'(F%0#;F'<%&*+#S'1*0#'0)%&*#c#)3%#'0$'"%+#O(0!?1*0#)%()*#$*"#B3' #
.!H'00'0#$%")'#&%#(*00%#.%1K/!%+#j0#)>*#!1$*")%()'#$%"%#(@0#'#'0)%1*0#)>*#;*()'()'0#B3'#0'J%0#31#1'(!(*#)>*#/!(&*+#
60)%1*0#)>*#;*()'()'0#B3'#0'J%0#31%#1'(!(%#)>*#/!(&%+#j0#Q(!;*#'#'0$';!%/#'#%&*"%1*0#)3&*#'1#)!+#O#(*00%#.%1K/!% #
(>*#'0)%"!%#;*1$/')%#0'1#)!+#O1%1*0M)'+#T3'"'1*0#$'<%"#'1#)!#'#%9"%=%"M)'+#T3'"'1*0#%J3&%"M)'#%#;"'0;'"#'#%#0'"#
)3&*#*#B3'#$*00%0#0'"+#4>*#)'(0#B3'#0'"#!<3%/#%#(@0+#_*&'0#0'"#B3'1#:0G#31#0'"#1%"%5!/F*0*#'#)>*#9"!/F%()'G#)>*#
;"!%)!5*+#O#)3%#$"'0'(=%#&?0M(*0#*#1%!*"#$"%H'"+#O1%1*0M)'#%;!1%#&'#)3&*#('0)'#13(&*+#60)%1*0M)'#<"%)*0#$*"#
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"94
)'"'0#'0;*/F!&*#%#(*00%#.%1K/!%+#I%9'1*0#B3'#:0#%9'(=*%&*#'#%9'(=*%0)'M(*0#%*#5!"#)'"#;*((*0;*+#O1%1*0M)'#&*#
.3(&*#&*#;*"%=>*+
Assuna a veidade deslas paIavias na ciiana que h en si. Repila-as lodos os dias. Iodei faz-Io en
fienle ao espeIho ou podei aliaai un anigo e dizei eslas paIavias.
Diga a si pipiio ludo aquiIo que goslaiia de lei ouvido dos seus pais. A ciiana en si piecisa de se
senlii queiida e anada. Conceda-Ihe isso. Seja quaI foi a sua idade, ou o eslado de sade, ou o nedo que
possa eslai a senlii, a ciiana necessila de se senlii queiida. No deixe de iepelii "Queio-le e ano-le." Lssa e a
veidade paia si. O univeiso queie-o aqui e e poi esse nolivo que c esl. Senpie foi e h-de sei senpie poi
loda a eleinidade. Voc pode vivei feIiz paia senpie. L assin e.
6240("2:-"1
No exisle foia cuiadoia nais podeiosa que o anoi. Alio-ne ao anoi. Queio anai e sei anado. Vejo-
ne a piospeiai. Vejo-ne con sade. Vejo--ne pieenchido de una foina ciialiva. Vivo en paz e en
seguiana.
Tiansnila a lodas as pessoas que conhece pensanenlos de confoilo, de aceilao, de apoio e de anoi.
Tenha piesenle que confoine enile esles pensanenlos, lanlen os iecele de ieloino.
LnvoIva a sua fanIia, piesenles e ausenles, nun cicuIo de anoi. IncIua nesse cicuIo os seus anigos,
os coIegas de lialaIho e loda a genle do passado, assin cono lodas as pessoas que goslaiia de peidoai, nas
que no sale cono faz-Io.
Lnvie anoi a lodos os doenles con sida e con cancio, aos anigos e ananles, aos funcioniios dos
hospilais, nedicos, enfeineiias, leiapeulas aIleinalivos e assislenles. Vanos concelei un fin paia a sida e
paia o cancio. Na sua nenle iedija un lluIo de piineiia pgina, "Descoleila a cuia paia o cancio.
Descoleila a cuia da sida."
Lnlie no cicuIo de anoi. Ieidoe a si nesno. Afiine que nanlen as neIhoies ieIaes con os seus
pais, pIenas de hainonia e de iespeilo nluo.
AnpIie o cicuIo de anoi ao pIanela inleiio e alia o seu coiao de naneiia a descoliii aqueIe espao
denlio de si onde iepousa o lesouio do anoi incondicionaI. Veja o nundo inleiio vivei una vida digna,
iepIela de paz e aIegiia.
A pessoa naiaviIhosa que voc e neiece lodo o anoi. Voc e podeioso e alie-se a lodo o len. L assin
e.
<(0(B2F'T"#B2>1"12<#"0(B2c-#02<(0(B
Iaia seinos conpIelos lenos de aceilai a lolaIidade do nosso sei. Ioi isso deixe o seu coiao aliii e
aiianje lodo o espao que necessila paia a aliigai lodas as pailes que o conpen. AqueIes de que se oiguIha
e os aspeclos que o enlaiaan. As pailes que iejeila e as pailes que apiecia. Tudo isso faz paile de si. Voc,
cono lodos ns, e naiaviIhoso. Quando o seu coiao esl cheio de anoi poi si, loina-se possveI pailiIhai
lanlo con os oulios.
Deixe esle anoi inundai o seu quailo e liansloidai paia lodas as pessoas que conhece. CoIoque as
pessoas que quisei no cenlio do seu quailo paia que iecelan o anoi liasloidanle do seu coiao, da sua
ciiana paia a ciiana que h neIes. Repaie agoia nas ciianas en lodas as pessoas, a danai cono as ciianas
danan, a puIai e a saIlai, a dai canlaIholas, cheios de una aIegiia exuleianle, expiessando aquiIo que as
ciianas ln de neIhoi.
SoIle a ciiana en si e deixe-a liincai con as oulias ciianas. Deixe-a danai e senlii-se seguia e Iivie.
Ieinila-Ihe sei ludo o que eIa senpie quis sei. Voc e un sei peifeilo, uno e conpIelo. Tudo esl len no seu
nundo. L assin e.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"93
!1"+'@Q1"2129*#"L'12c-#2:-"1
Sacuda as nos e depois esfiegue una na oulia. Depois pailiIhe a eneigia nas nos con o sei
naiaviIhoso a sua fienle. Iodei pailiIhai a eneigia que cuia con oulio sei hunano e una lananha honia e
piiviIegio e e lanlen una coisa lo sinpIes de fazei.
Senpie que eslivei con anigos pailiIhe con eIes a eneigia que cuia. Iiecisanos de dai e iecelei uns
dos oulios de una naneiia sinpIes, nas lanlen significaliva. O junlai de nos quei dizei - 63#$"'*;3$*M1'+ #
Iodenos no sei capazes de cuiai nada ou iesoIvei un piolIena, nas pieocupano-nos. 60)*3#%B3!#$*"#)!#'#
%1*M)'+#}unlos podenos enconliai iesposlas.
Todas as doenas ln un fin. Todas as ciises passan. Sinla as eneigias que cuian. Ieinila o despeilai
dessa eneigia, dessa inleIigncia, desse conhecinenlo en si. Meiecenos a cuia. Meiecenos sei conpIelos.
Meiecenos salei quen sonos e anai a ns nesnos. O anoi divino senpie salisfez e senpie salisfai lodas
as necessidades hunanas. L assin e.
E02:?"&-@(2,#240("
Inagine-se nun espao alsoIulanenle seguio. Lileile-se dos pesos, das doies e dos nedos e dos
veIhos hlilos e padies negalivos. Veja-os a escoiiei paia foia de si. Depois visuaIize-se na seguiana desse
Iugai, de pe e de liaos aleilos, a dizei: "Lslou aleilo e ieceplivo a ________________." DecIaie aquiIo que
deseja. No afiine aquiIo que no quei, apenas o que deseja ieaInenle. Saila que isso e possveI. Veja-se
cono un sei uno e saudveI, en paz e cheio de anoi.
Tudo o que piecisanos e de una ideia paia nudainos a nossa vida. Nesle nundo podeno-nos
enconliai nun cicuIo de dio ou nun cicuIo de anoi e de cuia. Lu escoIhi vivei no cicuIo de anoi.
Conpieendo que loda a genle quei as nesnas coisas que eu. Queienos expiessai-nos de una naneiia
ciialiva e que nos pieencha. Queienos vivei en paz e en seguiana.
Nesle espao, sinla a Iigao con as oulias pessoas no nundo. Deixe o seu anoi fIuii de coiao en
coiao. Confoine eIe vai saindo, saila que eIe ieloina nuIlipIicado. D6(5!*#$'(0%1'()*0#&'#;*(.*")*#%#)*&*0#'#
0'!#B3'#'0)'0#$'(0%1'()*0#"')*"(%1#%#1!1+D#Veja o nundo liansfoinai-se nun inenso cicuIo de Iuz. L assin e.
I(&b27#"#&#2(240("
Voc no len que aciedilai en ludo. Na sequncia peifeila do lenpo e do espao, ludo o que necessila
ascendei a supeifcie. Cada un de ns len a capacidade de anai ainda nais a si pipiio. Cada un de ns
neiece sei anado. Meiecenos vivei len, lei sade, sei anados e anai os oulios. Meiecenos piospeiai e a
ciiana en ns neiece ciescei e lei una vida naiaviIhosa.
VisuaIize-se iodeado de anoi. Veja-se feIiz, con sade e conpIelo. A sua vida e aquiIo que goslava que
fosse. Delenha-se un pouco nos delaIhes. Saila que neiece ludo isso. Depois deixe o anoi no seu coiao
coneai a fIuii, inundando o coipo con a eneigia que cuia.
O anoi fIui no quailo e a voIla da casa ale se vei ineiso nun inenso cicuIo de anoi. Sinla-o a ciicuIai
cono una aiagen que sai de si e que voIla a enliai. O anoi e a nais podeiosa foia que cuia. Deixe-a passai,
passai, passai. Deixe-a Iinpai o seu coipo. Voc e o anoi. L assin e.
E012;(T128X&1,1
Concela una nova poila a aliii-se paia una decada de giandes cuias. Cuias que no passado no
conpieendenos len. Lslanos a coneai a dai-nos conla de lodas as inciveis capacidades denlio de ns.
Lslanos a apiendei a enliai en conlaclo con a paile de ns que len as iesposlas e que nos pode conduzii ao
nosso len supieno.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"96
Assin olseivenos esla nova poila a aliii paia ns passainos e iinos ao enconlio da cuia nas suas
nais vaiiadas foinas. A cuia iepiesenla coisas difeienles paia as diveisas pessoas. Iaia uns e o coipo que
piecisa de cuia, paia oulios e o coiao ou a nenle. Desle nodo, eslanos aleilos e ieceplivos paia a cuia que
cada un individuaInenle necessila. Aliinos a poila conpIelanenle paia o ciescinenlo pessoaI e
aliavessanos a poila salendo que eslanos en seguiana. Tudo e nudana. L assin e.
9-2<(-29B>?"'+(
Sonos os nicos que poden saIvai o nundo. A nedida que nos agiupanos a voIla de una causa
conun, enconlianos as iesposlas. Tenos de nos Ienliai que exisle una paile en ns que uIliapassa en
nuilo os nossos coipos, as nossas peisonaIidades, as nossas doenas e lodo o nosso passado. H una paile
en ns que supeia en nuilo as nossas ieIaes. O ncIeo cenliaI do nosso sei e espiilo puio e eleino.
Senpie assin foi e senpie sei.
Vienos ao nundo paia anainos a ns pipiios e ao pixino. Ao piocedei desle nodo, enconlianos
as iesposlas paia a nossa cuia e a cuia do pIanela. Os lenpos que aliavessanos so veidadeiianenle
exliaoidiniios. Tudo esl a nudai. Se caIhai desconhecenos ale a piofundidade dos piolIenas. No enlanlo,
eslanos a nadai o neIhoi que podenos. Tanlen isso passai e as soIues viio ao nosso enconlio. Sonos
espiilo e sonos Iivies. Ligano-nos a un nveI espiiiluaI poique salenos que isso nunca nos podei sei
liiado. A nveI espiiiluaI sonos un s. Sonos Iivies. L assin e.
E027-*,(2<#L-"(
Ioine un cicuIo con os seus anigos e deen as nos. Tocnos en nuilas coisas e cada un de ns
ieIaciona-se nais con unas do que con oulias. Aloidnos quesles negalivas e posilivas. Disculinos os
nedos e as fiusliaes e a dificuIdade que nuilas vezes lenos en diiigii-nos a aIguen e dizei un sinpIes
oI. Muilos no ln confiana suficienle en si paia lonai conla deIes nesnos. Senlino-nos peididos e ss.
No enlanlo, lenos eslado a exeicilai-nos j h aIgun lenpo e iepainos que as nossas vidas ln vindo
a nudai. Inensos piolIenas do passado deixaian de o sei. Nada nuda de un dia paia o oulio, nas se
insisliinos e foinos consislenles, as ciicunslncias posilivas acalan poi suigii.
Vanos assin pailiIhai con as pessoas que nos iodeian a eneigia e o anoi que senlinos. Saila que
confoine danos con o coiao, iecelenos lanlen de voIla de oulios coiaes. Vanos aliii os nossos
coiaes paia neIes engIolainos con anoi, con apoio e con caiinho as pessoas na saIa. Vanos Ievai esse
anoi as pessoas na iua, sen aliigo e sen deslino. IailiIhenos o nosso anoi con aqueIes que eslo
ievoIlados, assuslados ou a sofiei, en especiaI as pessoas que se ienegan. IailiIhenos lanlen con lodos os
que eslejan piesles a alandonai o nundo ou que j o alandonaian.
Vanos conpailiIhai o nosso anoi con lodos, quei o aceilen ou no. No h naneiia de nos
nagoainos se esse anoi foi iejeilado. Vanos envoIvei o pIanela no nosso anoi, os aninais, os peixes, as
aves, a vegelao e lodas as pessoas, incIuindo as pessoas con quen nos zangnos ou que nos piovocaian
fiusliao. Vanos aliangei lanlen aqueIes que seguen caninhos difeienles e os que consideianos sei os
iepiesenlanles do "naI". Vanos acoIh-Ios nos nossos coiaes, paia que desse senlinenlo de seguiana eIes
possan coneai a ieconhecei quen na veidade so.
Veja a paz iiionpei en lodo o pIanela. Conpieenda que nesle nonenlo esl a conliiluii paia a paz.
AIegie-se con essa sua capacidade de pailicipai. Voc e una pessoa nagnfica. Reconhea a sua veidadeiia
leIeza. Saila que e a veidade. L assin e.
401"25(,1B21B2;(BB1B2!1"+#B
Coslava que agoia ieliocedesse no lenpo ale a epoca en que linha cinco anos e visuaIize-se o nais
cIaianenle possveI. OIhe paia a pequena ciiana e, de liaos aleilos, diga-Ihe: "Lu 0*3#*#)'3#.3)3"*#'#5!1#$%"%#
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"97
)'#%1%"+D#Iegue-Ihe ao coIo e liaga-a ale ao lenpo piesenle. Agoia eslo anlos en fienle a un espeIho e
poden oIhai un paia o oulio con anoi.
Voc iepaia que faIlan aIgunas pailes de si. Relioceda de novo ao nonenlo do seu nascinenlo.
Lslava noIhado e senlia no coipo o ai fiio. Tinha acalado de chegai de una viagen difciI. As Iuzes eian
liiIhanles e o coido unliIicaI ainda no linha sido coilado. Voc eslava assuslado. Conludo, eslava
piepaiado paia coneai a vivei nesle pIanela. Ane esse figiI lele.
Avance agoia paia a aIluia en que eslava a apiendei a andai. Lslava conslanlenenle a caii e a
Ievanlai-se ale que chegou o dia en que finaInenle deu o seu piineiio passo e depois un oulio e nais oulio.
Senlia-se lo oiguIhoso. Ane essa ciiana.
Iiogiida agoia paia o seu piineiio dia de escoIa. No queiia deixai a ne. No enlanlo leve a coiagen
de aliavessai o Iiniai de un novo peiodo no lenpo da sua vida. ReaInenle fez o neIhoi que podia paia
enfienlai essa siluao. Ane essa ciiana.
Agoia j len dez anos. Lenlia-se do que se passava enlo. Iode lei sido naiaviIhoso ou assusladoi.
Lslava a dai o seu neIhoi paia solievivei. Ane essa ciiana.
Avance paia o peiodo en que enliou na puleidade e se loinou un adoIescenle. L capaz de lei sido
excilanle poique finaInenle eia "ciescido". Iode lanlen lei sido assusladoi poique exislia loda a piesso
dos seus anigos paia lei o ai ceilo e agii coiielanenle Lnfienlou a siluao o neIhoi que soule. Ane esse
adoIescenle.
Agoia esl a acalai os seus esludos. IinaInenle salia nais que os seus pais. Lslava piepaiado paia
coneai a vivei a vida a sua naneiia. Senlia-se con coiagen, nas ao nesno lenpo, senlia nedo. Ane esse
joven aduIlo.
Recoide agoia o seu piineiio dia de lialaIho, o seu piineiio saIiio e o oiguIho que enlo senliu.
Queiia fazei ludo len e havia lanlo paia apiendei. Voc fez ludo o neIhoi que pde. Ane essa pessoa.
Iense noulio naico da sua vida, poi exenpIo, o seu casanenlo, o nascinenlo do seu fiIho, una casa
nova. Tanlo pode lei sido una expeiincia naiaviIhosa cono un aulnlico pavoi. Ioien, conseguiu
uIliapassai esses nonenlos. Ane a pessoa que e.
Rena lodas essas suas pailes e coIoque-se en fienle ao espeIho e encaie cada una deIas con anoi. H
ainda una paile que se diiige paia si. L o seu fuluio que o aguaida de liaos aleilos e que diz: D60)*3#%B3! #
$%"%#)'#%1%"+D#L assin e.
<'*+12(2<#-2!(,#"
Sinla o seu podei. Sinla o podei da sua iespiiao. Sinla o podei do seu son. Sinla o podei do seu
anoi. Sinla o podei do seu peido. Sinla o podei da sua vonlade de nudai. Sinla o podei. Voc e
naiaviIhoso, e un sei divino e nagnificenle. Meiece lodo o len, no apenas aIgun len, nas sin lodo o
len. Sinla o seu podei. Lsleja en paz con esse podei. Voc esl seguio. Recela esle novo dia de liaos
aleilos e con anoi. L assin e.
42F-P2:Q#L(-
Senle-se en fienle do seu pai e pegue-Ihe nas nos. OIhen-se nos oIhos. Inspiie piofundanenle e
Iileile quaIquei nedo que possa senlii. Inspiie de novo piofundanenle, Iileile-se de pieconceilos e peinila-
se eslai con essa pessoa. AquiIo que v nos oulios e un iefIexo de si, un iefIexo do que h en si.
Lsl ludo len. Sonos un s. Respiianos o nesno ai. elenos a nesna gua. Conenos o que a
naluieza nos d. Tenos os nesnos desejos e necessidades. Todos desejanos sei saudveis. Cada un de ns
quei anai e sei anado. Iiocuianos vivei confoilaveInenle e en paz e lodos anlicionanos piospeiai. Todos
pielendenos lei una vida pieenchida.
OIhe paia a pessoa a sua fienle con anoi e esleja disposlo a iecelei esse anoi de voIla. Saila que esl
en seguiana. Ao oIhai paia os seus paiceiios, afiine sade peifeila paia eIes. Iaa una afiinao ieIaliva as
ieIaes de anoi, paia que onde quei que se enconlien se vejan iodeados de pessoas con anoi. Deseje-Ihes
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"98
piospeiidade paia que haja confoilo nas suas vidas. Afiine o confoilo e a seguiana paia eIes e saila que
aquiIo que d voIla a si nuIlipIicado. Ioi isso afiine o neIhoi de ludo e saila que eIes o neiecen e veja-os
pionlos a aceilai. L assin e.
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"99
4!=;8):92O2326AG4;)J4Vf9<28924!6)6
Iodei iecoiiei a Iisla que se foinece en seguida paia ollei nais infoinaes a iespeilo das opes
que exislen paia o apoiai nos canpos Iigados a dependncias, pieocupaes de sade, noile, Iulo, ou
piolIenas ieIacionados con fanIias disfuncionais. (As noiadas e os nneios de leIefone nesla Iisla iefeien-
se na giande naioiia a oiganizaes dos Lslados Unidos da Aneiica. No finaI da Iisla, paia cada una das
iuliicas, enconliai os conlaclos nacionais, quando exislenles), piocuie nas pginas anaieIas os iecuisos
nais pixinos na sua zona.
Iaia aIen dos giupos iefeiidos, podeio exislii oulias oiganizaes de apoio que eslejan a sua
disposio na iea onde vive e que o podeio ajudai no seu piocesso de cuia e de iecupeiao ieIacionado
con aIguna ciise pailicuIai que no seja aqui nencionada. ConsuIle as pginas anaieIas, leIefone paia un
cenlio de apoio peilo de si, escieva, leIefone ou consuIle:
AmcrIcan 5c!f-Hc!p C!carInghnusc
5t. C!arcs - RIvcrsIdc McdIca! Ccntcr
DcnvI!!c, NJ 07834
(201) 625-7101
NatInna! 5c!f-Hc!p C!carInghnusc
25 Wcst 43
nd
st., Rnnm 620
Ncw Ynrk, NY 10036
(212) 642-2944
5IDA
AID5 Hnt!Inc
(800) 342-2437
ChI!drcn WIth AIds Prnjcct nf AmcrIca
4020 N.29'
h
st., 5tc. 101 PhncnIx, Az 85016 (602) 265-4859
Hnt!Inc
(602) 843-8654
http://www.hca!sf.nrg
http://www.yngagrnup.nrg
http://www.wcnct.nct/~bap (budIsmn)
http://www.Itp.tsna.nyu.cdu/~facu!ty/patn (budIsmn)
Thc Namcs Prnjcct - AIds QuI!t
(800) 872 6263
NatInna! AID5 Nctwnrk
(800) 342-2437
Prnjcct Infnrm
19655 Markct 5t., 5tc. 220 5an FrancIscn, CA 94103 (415) 558 8669
PWA Cna!ItInn
50 W. 17 5t.
Ncw Ynrk, NY 10011
5panIsh AID5 Hnt!Inc
(800) 344-7432
TDD (Pcssnas cnm Prnb!cmas AudItIvns)
AID5 Hnt!Inc
(800) 243-7889
Em Pnrtuga!:
Abran
ApnIn a pcssnas cnm HIV - 5IDA (01) 342 5929
LInha 5Ida
(01) 759 99 43
0800 26 6666 (chamada gratuIta)
5O5 - 5IDA
0800 20 1040 (chamada gratuIta)
ALCOOLI5MO
A!-Annn FamI!y Hcadquartcrs
200 Park Avc. 5nuth Ncw Ynrk, NY 10003
(804) 563-1600
A!cnhn!Ics Annnymnus (AA)
Gcncra! 5crvIcc OffIcc 475 RIvcrsIdc Dr. Ncw Ynrk, NY 10115
(212) 870-3400
ChI!drcn nf A!cnhn!Ics FnundatInn
P.O. Bnx 4185
Grand Ccntra! 5tatInn
Ncw Ynrk, NY 10163-4185
(212) 754-0656
(800) 359-COAF
McrIdIan CnuncI!, Inc.
AdmInIstratInn OffIccs
4 E!mcrcst Tcrracc
Nnrwa!k, CT 06850
NatInna! AssncIatInn nf ChI!drcn nf A!cnhn!Ics (NACOA)
11426 RnckvI!!c PIkc, 5tc. 100
RnckvI!!c, MD 20852
(301) 468-0985
NatInna! C!carInghnusc fnr A!cnhn! and Drug InfnrmatInn (NCADI)
P.O. Bnx 234
RnckvI!!c, MD 20852
(301) 486-2600
NatInna! CnuncI! nn A!cnhn!Ism and Drug Dcpcndcncy (NCADD)
12 Wcst 21" 5t.
Ncw Ynrk, NY 10010
(212) 206-6770
Em #$%&'()*+
!A!cn!Icns AnnImns
(01) 716 26 69
http:/www.geoclLles.com/PoLSprlngs/1803/ Indcx.htm!
CANCRO
NatInna! Canccr InstItutc
(800) 4-CANCER
ECAP (ExccptInna! Canccr PatIcnts)
BcrnIc 5. 5Icgc!, M.D. 300 P!aza MIdd!cscx
MIdd!ctnwn, CT 06457 - (860) 343-5950
Em Pnrtuga!:
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"100
AcrcdItar - Assnc. PaIs c AmIgns das CrIanas cnm Cancrn
(01) 726 47 07/7275945 (01) 8402673/82
http:/canccmct.ncI.nIh.gnv/nccdncs/ Aa!kchI!.htm!
http:/www.ncI. nIh.gnv
QUE5TOE5 DE INFANCIA
MAU5 TRATO5 INFANTI5
Adu!ts Mn!cstcd as ChI!drcn UnItcd (AMACU)
232 East GIsh Rd. 5an Jnsc, CA 95112
(800) 422-4453
NatInna! CnmmIttcc
fnr PrcvcntInn nf ChI!d Abusc
332 5nuth MIchIgan Avc. 5tc 1600
ChIcagn, IL 60604 - (312) 663-3520
ChI!drcn's and Tccns CrIsIs IntcrvcntInn
Bny's Tnwn CrIsIs Hnt!Inc
(800) 448-3000
Cnvcnant Hnusc Hnt!Inc
(800) 999-9999
KId 5avc
(800) 543-7283
NatInna! Runaway and 5uIcIdc Hnt!Inc
(800) 621-4000
Em Pnrtuga!:
5O5 - CrIana
(01) 793 16 17
http://www.stnpItnnw.cnm
CRIANCA5 DE5APARECIDA5
MIssIng ChI!drcn-Hc!p Ccntcr
410 Warc B!vd., 5tc. 400
Tampa, FL 33619 - (800) U5A-KID5
NatInna! Ccntcr fnr MIssIng and Exp!nItcd ChI!drcn
1835 K 5t. NW
WashIngtnn, DC 20006
(800) 843-5678
http://www.mIssIngkIds.nrg
http://www.gmcd.nrg
CRIANCA5 COM DOENCA5 EM E5TADO TERMINAL
(REALIZACAO DE DE5EJO5)
Brass RIng 5ncIcty
(918) 743-3232
CO-DEPENDENCIA
Cn-Dcpcndcnts Annnymnus
60 E. RIchards Way
5parks, NV 89413
(602) 277-7991
http://www.nurcnda.nrg
MORTE/LUTO/5UICIDIO
GrIcf Rccnvcry Hc!p!Inc
(800) 445-4808
GrIcf Rccnvcry InstItutc
8306 WI!shIrc B!vd., 5tc. 21 A
Bcvcr!y HI!!s, CA 90211
(213)650-1234
Mnthcrs AgaInst Drunk DrIvIng (MADD)
(817) 690-6233
NatInna! HnspIcc OrganIzatInn (NHO)
1901 Mnnrc 5trcct #901
Ar!Ingtnn, VA 22209
(703) 243-5900
NatInna! 5uddcn Infant Dcath 5yndrnmc
Twn mctrn P!aza, 5tc., 205
Landnvcr, MD 20785
(800) 221-5ID5
5casnns: 5uIcIdc Bcrcavcmcnt
4777 NanIn!a Dr.
5a!t Lakc CIty, UT84117
Em Pnrtuga!:
Ccntrn 5O5-Vnz AmIga
(01) 354 45 45
Tc!cfnnc 5O5 Pa!avra AmIga
032 - 42 42 82
Tc!cfnnc 5O5 Tc!cfnnc AmIgn
039 - 72 10 10
Tc!cfnnc da AmIzadc
02 - 82 35 35
0800 20 5535 (chamada gratuIta)
http://www.parannIa.cnm/~rca!/suIcIdc
DVIDA5
Dcbtnrs Annnymnus
Gcncra! 5crvIcc OffIcc
P.O. Bnx 400
Grand ccntra! 5tatInn
Ncw Ynrk, NY 10163-0400
(212) 642-8220
DIABETE5
AmcrIcan DIabctcs AssncIatInn
(800) 232-3472
http://www.cast!cwcb.cnm/dIabctcs
TOXICODEPENDENCIA
CncaInc Annnymnus
(800) 232-3472
NatInna! CncaInc-Abusc Hnt!Inc
(800) 262-246-2463 (800) COCAINE
NatInna! InstItutc nf Drug Abusc (NIDA)
Park!awn BuI!dIng
5600 FIshcrs!anc, Rnnm 10A-39
RnckvI!!c, MD 20852
(301) 443-6245 (para Infnrmacs)
(800) 662-4357 (para nbtcr ajuda)
Wnr!d 5crvIcc OffIcc (CA)
3740 nvcr!and Avcnuc #C
Lns Angc!cs, CA 90034-6337
(310) 559-5833
Em Pnrtuga!:
Ccntrn das TaIpas
(01) 342 85 85
LInha VIda
(01) 726 77 66
0800 255 255 (chamada gratuIta)
Fam!Ias AnnImas
(01) 760 14 09
http://www.ca.nrg (cncaIna annnImns)
PERTURBACOE5 ALIMENTARE5
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"101
AmcrIcan AnnrcxIa/Bu!ImIa AssncIatInn, Inc.
293 Ccntra! Park Wcst, 5tc. 1R
Ncw Ynrk, NY 10024
(212) 501-8351
EatIng DIsnrdcr OrganIzatInn
1925 East Dub!In GranvI!!c Rd.
Cn!umbus, OH 43229-3517
(918) 481-4044
Ovcrcatcrs Annnymnus
NatInna! OffIcc, RIn ranchn, NM
(505) 891-2664
JOGO
Gamb!crs Annnymnus
NatInna! CnuncI! nnCnmpu!sIvc Gamb!Ing
444 Wcst 59 5t. Rnnm 1521
Ncw Ynrk, NY 10019
(212) 903-4400
http://www.gamb!crsannnymnus.nrg.
QUE5TOE5 DE 5AUDE
A!zhcImcr's DIscasc InfnrmatInn
(800) 621-0379
AmcrIcan ChrnnIc PaIn AssncIatInn
P.O. Bnx 850
Rnck!In, CA 95677
(916) 632-0922
AmcrIcan FnundatInn nf
TradItInna! ChIncsc McdIcInc
1280 Cn!umbus Avc., 5tc.302
5an FrancIscn, CA 94133
(415) 776-0502
AmcrIcan Hn!IstIc Hca!th AssncIatInn
P.O. Bnx 17400 AnahcIm, CA 92817
(714) 779-6152
Chnpra Ccntrc fnr WcI!-BcIng
Dccpak Chnpra, M.D.
7630 Fayc Avc. La Jn!!a, CA 92037
(619) 551-7788
http://www.chnpra.cnm
Thc Fctzcr InstItutc
9292 Wcst KL Avc. Ka!amaznn, MI 49009
(616) 375-2000
HIppncratcs Hca!th InstItutc
1443 Pa!mda!c Cnurt
Wcst pa!m Bcach, FL 33411
(407) 471-8876
HnspIcc!Ink
(800) 331-1620
InstItutc fnr NnctIc 5cIcnccs
P.O. Bnx 909, Dcpt. M
5ausa!Itn, Ca 94966-0909
Thc MInd-Bndy McdIca! InstItutc
185 PI!grIm Rd.
Bnstnn, MA 02215
(800) 632-9525
NatInna! Hca!th InfnrmatInn Ccntcr
P.O. Bnx 1133
WashIngtnn, DC 20013-1133
(800) 336-4797
OptImum Hca!th Carc InstItutc
6970 Ccntra! Avc.
Lcmnn Grnvc, CA 91945
(619) 464-3346
PrcvcntIvc McdIcInc Rcscarch InstItutc
Dcan OrnIsh, M.D. 900 BrIdgcway, 5tc. 2
5ausa!Itn, CA 94965
(415) 332-2525
Wnr!d Rcscarch FnundatInn
20501 Vcntura B!vd. 5tc. 100
Wnnd!and HI!!s, CA 91364
(818) 999-5483
http://www.hn!IstIcmcd.cnm
http://www.maharIshI-mcdIca!.cnm
INCE5TO
Inccst 5urvIvnrs Rcsnurcc Nctwnrk IntcrnatInna!, Inc.
P.O. Bnx 7375
Las Cruccs, NM 88006-7375
(505) 521-4260
http://www.vnIccs-actInn.nrg.
LUTO POR ANIMAI5
BIdc-A-Wcc FnundatInn
Ncw Ynrk, NY
(212) 532-6395
Thc AnIma! McdIca! Ccntcr
510 E. 62
nd
5t.
Ncw Ynrk, NY 10021
(212) 838
Hn!IstIc AnIma! Cnnsu!tIng Ccntcr
29 Lyman Avc.
5tatcn Is!and, NY 10305
(718) 720-5548
VIOLAO
AustIn Rapc CrIsIs Ccntcr
1824 East O!tnrf
AustIn, T 78741
(512) 440-7273
Em Pnrtuga!:
AssncIacan Pnrtugucsa dc ApnIn a VItIma
(01) 8884732/8876351)
http://www.rca!tImc.nct/austInrapccrIsIs
DEPENDENCE5 5EXUAI5
NatInna! CnuncI! nn 5cxua! AddIctInns
P.O. Bnx 652
Az!c, T 76098-0652
(800) 321-2066
TABAGI5MO
NIcntInc Annnymnus
2118 GrccnwIch 5t.
5an FrancIscn, CA 94123
(415) 750-0328
http://rampagcs.nnramp.nct/~nIca http://www.addIctInnrccnvcry.cnm
MAU5 TRATO5.CONJUGAI5
NatInna! Cna!ItInn AgaInst DnmcstIc VIn!cncc
P.O. Bnx 34103
WashIngtnn, DC 20043-4103
(202) 638-6388
NatInna! DnmcstIc VIn!cncc Hnt!Inc
(800) 799-5AFE
Em Pnrtuga!:
AssncIan Pnrtugucsa dc ApnIn a VItIma
(01) 8884732/8876351)
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"102
REDUCAO DE 5TRE55
Thc BInfccdback & PsychnphysIn!ngy C!InIc
Thc McnnIngcr C!InIc
P.O. Bnx 829
Tnpcka, K5 66601-0829
(913)!350-5000
Ncw Ynrk Opcn Ccntcr
(5cmInrIns mctIcu!nsns para rcvIgnrar n csprItn)
83 5prIng 5t.
Ncw Ynrk, NY 10012
(212) 219-2527
Omcga InstItutc (Uma cnmunIdadc dc rctIrn cspIrItua! para a cura)
260 Lakc Dr.
RhIncbcck, NY 12572-3212
(914)!266-4444 (Infnrmacs) (800) 944-1001 (InscrIcs)
RIsc InstItutc
P.O. Bnx 2733
Pcta!uma, CA 94973
(707) 765-2758
Thc 5trcss RcductInn C!InIc
Jnhn Kabat-ZInn, Ph.D.
UnIvcrsIty nf Massachusctts McdIca! Ccntcr
55 Lakc Avcnuc Nnrth
Wnrccstcr, MA 01655
(508) 856-1616
(508) 856-2656
!"#$%&'"
refclo ............................................................................................................................................................... 3
lnLroduo .......................................................................................................................................................... 6
rlmelra arLe - A 1CMAuA uL CCnSClLnClA .................................................................................................... 7
CaplLulo rlmelro - C CuL8 ln1L8lC8 .......................................................................................................... 8
A 8esponsabllldade ConLra a Culpa ............................................................................................................ 8
CaplLulo Segundo - SLCul8 A MlnPA vCZ ln1L8lC8 .................................................................................... 10
CaplLulo 1ercelro - C CuL8 uA ALAv8A lALAuA ....................................................................................... 12
A Lel da MenLe .......................................................................................................................................... 12
A Mudana do nosso ullogo lnLerlor ...................................................................................................... 12
C oder da MenLe SubconsclenLe ............................................................................................................. 13
CaplLulo CuarLo - 8L8CC8AMA8 AS vLLPAS CASSL1LS ............................................................................. 13
As Aflrmaes lunclonam ........................................................................................................................ 13
Merecemos o 8em .................................................................................................................................... 13
edldos na Cozlnha Csmlca ..................................................................................................................... 16
8eprogramar a MenLe SubconsclenLe ....................................................................................................... 16
Consldere a uuvlda um Avlso Amlgvel .................................................................................................... 17
Segunda arLe - C CuL88A8 uAS 8A88Ll8AS .................................................................................................. 19
CaplLulo CulnLo - CCM8LLnuL8 CS 8LCCuLlCS CuL nCS 8LnuLM ...................................................... 20
Acabe com 1odo o CrlLlclsmo .................................................................................................................... 21
A Culpa laz-nos SenLlr lnferlores .............................................................................................................. 21
CaplLulo SexLo - A Ll8L81AC uCS SLn1lMLn1CS ..................................................................................... 23
LlberLar a 8alva de um Modo oslLlvo ...................................................................................................... 23
C 8essenLlmenLo rovoca uma Serle de uoenas ..................................................................................... 24
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"103
Cs SenLlmenLos 8eprlmldos Conduzem a uepresso ............................................................................... 23
C Medo e lalLa de Conflana .................................................................................................................... 26
A Llmpeza dos nossos vlclos ..................................................................................................................... 26
A Cula Compulslva .................................................................................................................................... 26
Crupos de AuLo-A[uda .............................................................................................................................. 27
Cs SenLlmenLos So a nossa 8lLola lnLerlor .............................................................................................. 27
CaplLulo SeLlmo - A8A ALLM uA uC8 ......................................................................................................... 28
A uor da MorLe ......................................................................................................................................... 28
Compreender a nossa uor ........................................................................................................................ 28
C erdo L a Chave da LlberLao ............................................................................................................ 29
1ercelra arLe - AMA8 A Sl MLSMC .................................................................................................................. 31
CaplLulo ClLavo - CCMC AMA8 A Sl MLSMC ................................................................................................ 32
10 Manelras de Amar a Sl Mesmo ............................................................................................................ 32
CaplLulo nono - AMA8 A C8lAnA uLn18C uL nCS .................................................................................... 37
Curar as lerldas do assado ...................................................................................................................... 37
A Comunlcao com a Crlana uenLro de Sl ............................................................................................. 38
As Suas MulLlplas arLes ........................................................................................................................... 39
CaplLulo ueclmo - C8LSCL8 L LnvLLPLCL8 .................................................................................................. 40
A Comunlcao com os Seus als ............................................................................................................. 40
Cs AdolescenLes reclsam de AuLo-LsLlma ............................................................................................... 41
As Crlanas Aprendem com as nossas Aces .......................................................................................... 41
Separao e ulvrclo ................................................................................................................................ 42
Lnvelhecer com Llegncla ......................................................................................................................... 42
CuarLa arLe - LLvA8 A 81lCA A SA8LuC8lA ln1L8lC8 ................................................................................ 44
CaplLulo ueclmo rlmelro - 8LCL8L8 A 8CSL8luAuL ............................................................................... 43
Sermos PonesLos Connosco Mesmos ....................................................................................................... 43
A Sua Casa L o Seu SanLurlo .................................................................................................................... 46
8elaes Amorosas ................................................................................................................................... 46
8elaes de uependncla ......................................................................................................................... 47
Convlces sobre o ulnhelro ..................................................................................................................... 47
LsLe[a CraLo por 1udo o que 1em .............................................................................................................. 48
CaplLulo ueclmo Segundo - A Lx8LSSC uA C8lA1lvluAuL ....................................................................... 49
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"104
C nosso 1rabalho L uma Lxpresso ulvlna ............................................................................................... 49
C Seu 8endlmenLo ode 1er Crlgem em vrlas lonLes ............................................................................. 30
As 8elaes no Lmprego ........................................................................................................................... 30
A Mudana da ALlLude Lmpresarlal .......................................................................................................... 31
CaplLulo ueclmo 1ercelro - A 1C1ALluAuL uAS CSSl8lLluAuLS .................................................................. 33
As LlmlLaes Aprendldas no assado ...................................................................................................... 33
LlmlLamos o oLenclal uenLro de ns ....................................................................................................... 33
Lxpandlr os nossos PorlzonLes ................................................................................................................. 34
Consclncla de Crupo ............................................................................................................................... 34
Cs nossos CuLros oderes ........................................................................................................................ 33
Andar Sobre o logo .................................................................................................................................. 33
1udo L osslvel .......................................................................................................................................... 33
CulnLa arLe - A Ll8L81AC uC ASSAuC ...................................................................................................... 36
CaplLulo ueclmo CuarLo - MuuAnA L 18AnSlC .................................................................................... 37
A rogresso ............................................................................................................................................. 37
SLress L Mals uma alavra para Medo ...................................................................................................... 38
LsLamos Sempre a Salvo ........................................................................................................................... 38
CaplLulo ueclmo CulnLo - uM MunuC CnuL SL!A SLCu8C AMA8MCS unS ACS Cu18CS ....................... 60
AllmenLe-se com Comlda nuLrlLlva ........................................................................................................... 60
A nossa Cura e a Cura do nosso laneLa .................................................................................................. 61
C 8em Supremo ........................................................................................................................................ 62
osfclo ............................................................................................................................................................ 63
Apndlce A - MLul1A0LS A8A A Cu8A LSSCAL L LAnL18lA ................................................................... 64
1ocar a Crlana uenLro de Sl ......................................................................................................................... 64
um Mundo Saudvel .................................................................................................................................... 64
A Luz que Cura .............................................................................................................................................. 64
8eceber a rosperldade ................................................................................................................................ 63
uese[e as 8oas vlndas a Crlana ................................................................................................................... 63
C Amor Cura ................................................................................................................................................. 63
Somos Llvres para Sermos quem Somos ....................................................................................................... 66
arLllhar a Lnergla que Cura ......................................................................................................................... 66
um Clrculo de Amor ..................................................................................................................................... 66
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"103
voc Merece o Amor .................................................................................................................................... 66
uma nova uecada ........................................................................................................................................ 67
Lu Sou LsplrlLo .............................................................................................................................................. 67
um Mundo Seguro ........................................................................................................................................ 67
Amar 1odas as nossas arLes ........................................................................................................................ 67
SlnLa o Seu oder .......................................................................................................................................... 68
A Luz Chegou ................................................................................................................................................ 68
Apndlce 8 - C8CAnlZA0LS uL AClC ........................................................................................................... 69
!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"106
Cnntracapa
Quando expandinos o nosso pensanenlo e as nossas convices, o nosso anoi fIui Iivienenle.
Quando nos conlianos, fechano-nos en ns pipiios.
Ou desliunos o pIanela ou o cuianos. Iiiadie lodos os dias eneigia de anoi e de cuia paia o pIanela.
AquiIo que fazenos con as nossas nenles faz a difeiena.
Os pensanenlos que escoIhenos pensai so as feiianenlas que uliIizanos paia pinlai a leIa das nossas vidas.
DecIaie a si pipiio lodos os dias o que deseja na vida.
Diga-o cono seja o livesse aIcanado!
Lsleja piepaiado paia dai o piineiio passo, poi nais pequeno que seja.
Concenlie-se no faclo de queiei apiendei. Vo suigii veidadeiios niIagies.
Os padies cinicos de dio a si pipiio, cuIpa e aulocilica aunenlan os nveis de sliess no coipo e enfiaquecen o sislena inuniliio.
Una liagedia pode liansfoinai-se no nosso len se a souleinos encaiai na peispecliva do nosso ciescinenlo.
Sonos nuilo nais do que o nosso coipo e a nossa peisonaIidade.
O espiilo inleiioi e senpie naiaviIhoso e cheio de anoi, poi nais que a nossa apaincia exleiioi nude.
Quando peidoanos e nos Iileilanos, no e s un peso enoine que sai das nossas coslas, e lanlen una poila que se alie paia nos
anainos a ns pipiios.
Quando nos assuslanos, queienos conlioIai ludo e, nessa aIluia, fechanos o fIuii do nosso pipiio len. Confie na vida.
Tudo o que ns piecisanos esl aqui paia ns.
Todas as leoiias do nundo no ln quaIquei vaIoi a no sei que iesuIlen en aco, nudana posiliva e, finaInenle, en cuia.
COMO DLSILRTAR A ILRCLIO L A SALDORIA IARA UMA VIDA ILLNA L ILLI

!"#$%&'"()*+",&-*'$"%&"./"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+0/-1"107

Похожие интересы