Вы находитесь на странице: 1из 54

EEVVOOCCAACCIIOONNEESS YY NNAAUUFFRRAAGGIIOOSS FFrraanncciissccoo JJaavviieerr PPaavvóónn 11999944

1
1

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN SSii hhaa ddee ppeennssaarrssee aallggoo ddee llaa ppeerrssoonnaalliiddaadd,, qquuee ssee ppiieennssee,, ppeerroo qquuee nnoo ssee vvaayyaa mmááss aalllláá ddee mmii

ddeetteerrmmiinnaacciióónn AA uunn hhoommbbrree nnoo ssee llee mmiiddee ppoorr ssuuss aammbbiicciioonneess,, ssiinnoo ppoorr ssuuss rreennuunncciiaass

eessttaa ffoorrmmaa ccoommiieennzzaann llaass nnoottaass qquuee aahhoorraa

ttrraannssccrriibboo;; yy qquuee eennccoonnttrréé eenn uunnaa ccaajjaa mmeeddiioo ppooddrriiddaa ppoorr eell ttiieemmppoo yy llaa hhuummeeddaadd,, eenn uunnaa ccaassaa ddeerrrruuiiddaa ddee

NNoo sséé qquuiiéénn llaass eessccrriibbiióó,, nnii ppoorr qquuéé,, eell

úúnniiccoo ddaattoo qquuee ppuueeddee ssaaccaarrssee ddee vvaarriiaass ddee llaass ccaarrttaass,, eess llaa ffeecchhaa,, llaa mmaayyoorrííaa eenn ttoorrnnoo aa

DDee

uunn ppuueebblloo

EEVVOOCCAACCIIOONNEESS

2
2

UUnnaa ggaattaa eessttáá ppaarriieennddoo eenn llaa vviieejjaa ccaammaa ddee uunn nniiññoo DDee llaass sseemmiillllaass aarrrraaiiggaaddaass eenn eell ssuueelloo,, nnaacceenn uunnooss vveerrddeess bbrrootteess ttiieerrnnooss EEll áágguuiillaa rreeaall hhaa mmuueerrttoo,, uunn ccaazzaaddoorr ffuurrttiivvoo,, uunn llooccoo,, lloo hhaa mmaattaaddoo LLaass aabbeejjaass nnoo ssee mmoolleessttaann ppoorrqquuee lleess rroobbeenn llaa mmiieell ddee

ssuuss ccoollmmeennaass EEll ppaassttoorr ssuubbee uunn mmoommeennttoo aa llaass rrooccaass ppaarraa aarrrraannccaarr rroommeerroo LLaass ccuueevvaass ddoonnddee ssee ccuullttiivvaann llooss cchhaammppiiññoonneess,, hhaann ssiiddoo ddeessaalloojjaaddaass ppoorr llooss cchhiiccooss ddee llaass ppeeññaass,, mmiieennttrraass dduurreenn llaass ffiieessttaass EEnn llaa bbaallssaa,, ggrraassiieennttaa yy eennggaaññoossaa,, hhaann ccoollooccaaddoo llaa ccuuccaaññaa LLooss ppeellddaaññooss ddee llaa IIgglleessiiaa eessttáánn ccuubbiieerrttooss ddee nniieevvee,, yy llooss ppeeqquueeññooss ssee rreessbbaallaann ppoorr eellllooss eenn ssuuss ttrriinneeooss ddee ssaaccooss EEnn llaa ppllaazzaa ddee ttoorrooss,, llooss ttrroonnccooss ssoonn mmeejjoorreess bbuurrllaaddeerrooss qquuee llaass ppuueerrttaass ppiinnttaaddaass ddee rroojjoo,, aammaarriilllloo yy rroojjoo ddeesstteeññiiddooss LLaass mmuujjeerreess yy llooss hhoommbbrreess ssaalleenn aall ccaammppoo ppaarraa rreeccooggeerr eessppáárrrraaggooss ttrriigguueerrooss,, ddeessppuuééss ddee llaass pprriimmeerraass lllluuvviiaass ddee AAbbrriill UUnnaa ggaattaa hhaa ppaarriiddoo eenn uunnaa ccaajjaa ddee ccaarrttóónn qquuee hhaayy eenn eell ttrraasstteerroo,, yy llaa lleeññeerraa ssee hhaa lllleennaaddoo ddee jjuugguueetteess vviieejjooss EEll ttrriilllloo nnaavveeggaa iinnccaannssaabbllee eenn llaass eerraass

UUnn

ccaacchhoorrrroo ddiivveerrttiiddoo yy rraabbiioossoo hhaa ddeessttrroozzaaddoo ttooddoo

eessttoo

3
3

AAUUSSEENNCCIIAASS LLaa mmeessaa ttiieennee llaa mmaaddeerraa ccaarrccoommiiddaa,, yy tteerrmmiinnaarráá ppoorr hhuunnddiirrssee eessttrreeppiittoossaammeennttee eennttrree eell ppoollvvoo LLaa lláámmppaarraa ddee ddiiaammaanntteess aaccrriissttaallaaddooss yy ccaaddeennaass rrooññoossaass,, ssee ssoossttiieennee ddeell tteecchhoo ddee aaddoobbee yy llee ccuueessttaa hhoorrrroorreess nnoo ddeesspplloommaarrssee LLooss ccuuaaddrrooss ssee vveenn ffaavvoorreecciiddooss ppoorr llaass tteellaarraaññaass,, qquuee ddee aallgguunnaa ffoorrmmaa ddaann uunn ttooqquuee ddee ccoolloorr aa llooss lliieennzzooss AAttrraavveessaannddoo eell ppaattiioo ssee lllleeggaa hhaassttaa uunnaa bbooddeeggaa lllleennaa ddee ttiinnaajjaass vvoollccaaddaass,, eennoorrmmeess yy vvaaccííaass UUnnaa ppaajjaa vviieejjaa yy ssuucciiaa iinnuunnddaa eell ssuueelloo,, llooss ggaattooss ssee eennccaarraammaann aa uunnaa vveelloocciiddaadd ddee vvéérrttiiggoo,, aa llooss ttrraavveessaaññooss qquuee aaúúnn ssee ssuujjeettaann ddeell tteecchhoo EEll ddeessvváánn ssee oobbsseerrvvaa iimmpprreessiioonnaannttee yy ttoorrcciiddoo,, eell ssuueelloo rreettuummbbaa ccoonn llaass ppiissaaddaass ppoorr mmuucchhoo ccuuiiddaaddoo qquuee ssee ppoonnggaa,, eenn nnoo ddeessccaarrggaarr ttooddoo eell ppeessoo ddee ggoollppee ssoobbrree llooss ppiieess AAqquuíí ttaammbbiiéénn vviivveenn ffaammiilliiaass eenntteerraass ddee ggaattooss,, qquuee hhuuyyeenn eessttrreemmeecciiddooss ppoorr mmiieeddoo aa qquuee ssee lleess ppuueeddaa hhuunnddiirr llaa ggaatteerraa,, mmááss qquuee ppoorr qquuee lleess vviissiittee aallgguuiieenn LLaa ppooccaa lluuzz,, eennttrraa ppoorr uunnaass ddiimmiinnuuttaass yy ddeessttaarrttaallaaddaass vveennttaannaass,, eennrreejjaaddaass ccoonn hhiieerrrrooss ddeessiigguuaalleess eenn ffoorrmmaa ddee ccrruuzz;; aapprriissiioonnaaddaass ppoorr eell ttoossccoo ggrroossoorr ddee llaass ppaarreeddeess EEnnffrreennttee jjuussttoo,, aa ttrraavvééss ddee llaass rreejjaass,, ppuueeddee vveerrssee aa dduurraass ppeennaass,, uunnaa ccaassaa ddeerrrruuiiddaa ppoorr llooss aaññooss;; ppeerroo qquuee ccoonnsseerrvvaa uunnaa ppuueerrttaa ddeessddiinntteellaaddaa,, ccoonn uunn cceerrrroojjoo ooxxiiddaaddoo yy ttoossccoo,, qquuee ppeerrmmaanneeccee cceerrrraaddoo ttooddaavvííaa,, ccoommoo ssii gguuaarrddaassee llaa pprrooppiieeddaadd ddee llaass rruuiinnaass UUnn bboossqquuee ddee mmuussggoo ssee aappooddeerraa ddee llaass tteejjaass,, uunn mmuussggoo oo uunnaa mmaallaa hhiieerrbbaa qquuee lloo iinnuunndda