You are on page 1of 40

Priam ti priu / Telling a story / Eu v spun o poveste

Priam ti priu / Telling a story / Eu v spun o poveste

Zabok, 2012. godine

Snjena meava / The snow blizzard Sarajevska zima / Sarajevo winter Sarajevo je ejf / Sarajevo is pleasure Armija u nonji / Army in the traditional national costumes Ples ivota / The dance of life Na srcu nema bora! / The heart has no wrinkles!

Srednja kola primijenjenih umjetnosti Sarajevo / BIH

Snjena meava Nisam roena u Sarajevu, ali ne dam nikome da kae da nisam Sarajka. Ovaj grad mi je dao sve, porodicu, ljubav, posao, stan, sve. Kad smo, moj mu i ja, bili mladi nae drutvo je zimovalo na okolnim planinama. To je bilo veliko drutvo, nas pedeset. Sjeam se jedne Nove godine, tek sam bila rodila sina i ostavila ga kod mueve majke radi nae proslave sa prijateljima. Bili smo na planini, uivali u radostima sa prijateljima kada je poela strana meava. Sam plan je bio provesti par dana na planini, ali smo ostali zavejani deset dana, bez hrane i pia. Nakon desetog dana nismo vie mogli izdrati, iskopali smo put van iz kolibe i pjeke krenuli niz planinu. Do tada se ve saznalo za nas, ak su i na radiju spominjali grupu koju je zatrpao snijeg. Tako smo kroz duboki snijeg pjeaili mnoge kilometre, prolazili kroz sela, gdje su nas ljudi doekivali sa ajem i sendviima. Trebalo nam je dva dana hoda da stignemo do Sarajeva, mada nas je na posljednjem dijelu puta ovjek prevezao sa kamionom. Nekako je itav ivot u Sarajevu bio takav, jedna velika avantura.

The snow blizzard I was not born in Sarajevo, but I never give anyone the permission to say that I'm not a native. This city has given me everything: family, love, work, housing, everything. When we, my husband and I, were young, we spent winters in the surrounding mountains together with our friends. It was a great company of fifty people. I remember one New Year's Eve,I just gave birth to my first son, and left him at my husband's mothers place, so that we could celebrate with our friends. We were on the mountain, enjoying the time with our friends when a terrible blizzard began. We planed to spend a few days on the mountain, but we were buried in snow for ten days, without food or drink. After the tenth day we were no longer able to endure, we dug a way out of the hut and started walking down the mountain. At this time everybody knew about us, they even mentioned on the radio that a group of people is buried under the snow. So we walked through the deep snow for many kilometers, passing through villages where people welcomed us with tea and sandwiches. It took us two days' journey to get to Sarajevo, but on the last stretch of the road a man gave us a lift in his a truck. Somehow the whole my life in Sarajevo was like that, one big adventure.

006

/ Nada

007

008

Sarajevska zima Ja sam u ovom gradu upoznao sve, kao i dobre tako i loe strane ivota. Ali se posebno rado sjeam zime u ovom gradu. Uvijek je sve bilo okieno, uvijek buno i ivo, puno svijeta pored velikih hladnoa. Ljudi su se okupljali u kafanama, razgovarali, prepirali se nadmetali se u poljima umjetnosti, kulture. ivjeli smo u zajednitvu, zima nam je donosila radost, jo jedan razlog da se okupljamo, druimo. Sjeam se jednog dogaaja, bio je decembar, ja mislim, kafana u kojoj je moje drutvo sjedilo je bila opljakana, razbijena. Svi gosti se zajedno sklopili dogovor i obnovili pokvarena stakla. Jednostavno smo se brinuli jedni za druge.

Sarajevo winter In this town I've met everything, good and bad sides of life. But I especially remember winter in this town. It was always all decorated, always noisy and lively, streets full of people despite great coldness. People gathered in coffee bars, talked, argued, debated in the fields of art and culture. We lived in communion, the winter brought us joy, it was another reason to gather, socialize. I remember one incident, it was December, I think, coffeeshop in which my company sat was looted, smashed. All its guests jointly signed the agreement to restore broken glass. We just took care of each other.

009

/ Marko

Sarajevo je ejf Bila je jedna kafana u mojoj mladosti kojoj se dobro pratilo na koji nain su gosti pili kafu, jer se kod nas kafa pije na poseban nain, i u kojoj je uvreda bila za vlasnika kada bi se neko naao ko nije znao uivati u kafi. Naa arija je uvijek odisala tim duhom ispijanja kafe, ak se kafa naruivala, uvijek, jedan su dva ili jedna dezva i dva fildana radi samo mogunosti da bi netko mogao da svrati na trenutak. Ja sam ono to je Sarajevo uinilo od mene. Bilo je lijepih momenata a i loih, ivot je takav. Imao sam enu i troje djece, a sada imam jednog sina i jednog unuka. Najtee mi je bilo kada mi je sin, koji je bio vojnik, u ratu, u tunelu na izlazu iz Sarajeva izdahnuo na mojim rukama od srca.

Sarajevo is pleasure There was a coffee bar in my youth where there was well attended how the guests were drinking coffee, because coffee drinking is very special here. The owner would be insulted when he found someone who did not know how to enjoy the coffee. Our arija (neighbourghood) has always exuded the spirit of drinking coffee, coffee was even ordered as one with two which meant one dezva (coffee pots) and two fildan (cups), because there was a possibility that someone could come over for a moment. I am what Sarajevo made me. There were nice moments and bad too, life is like that. I had a wife and three children. And now I have one son and grandson. The hardest thing in my life was when my son, who was a soldier in war, died in my hands from heart in the tunnel at the exit from Sarajevo.

010

/ Hadija - Suljo

011

012

Armija u nonji Nikada neu zaboraviti, kada sam tek doao u Sarajevo, 60-ih, i prvi put proao arijom ljude u tradicionalnim nonjama koji su izlazili ispred svojih radnjica ujutro i pozdravljali se sa itavom arijom. Kao ni svoje vrijeme u vojsci i razne ljude koji su proli kroz moju jedinicu, raznih nacionalnosti i vjeroispovijesti koji su se nali zajedno na jednom mjestu bez nesuglasica. Vojska i jeste bila razlog mog dolaska i boravka u Sarajevu. Sjeam se smijene situacije sa vojnikom koji je stigao u moju jedinicu i pravio strane probleme, radi obeanja koje mi je dao da e on odravati mir u jedinici. Morao sam ga poslati nazad kui i s njim pratnju jednog od mojih najboljih vojnika, mirnog i malo manjeg. Nakon povratka mi je vojnik priao to je sve doivio, kako se osjeao nelagodno i kako je onaj koji je pravio probleme u jednom trenutku ak i pobjegao iz voza.

Army in the traditional national costumes I will never forget when I came to Sarajevo, in the 1960s, and for the first time walked through the arija and saw people in traditional costumes in front of their workshops in the morning who were greeting everybody on arija. I will also remeber my time in the army and different people who passed through my unit, various nationalities and religions who have found themselves in one place without disagreements. The army is the reason for my visit and stay in Sarajevo. I remember a funny situation with a soldier who came to my unit and caused terrible problems because he gave me a promise that he would maintain peace in the unit. I had to send him back home accompanied by one of my best soldiers, quiet, a little smaller. After returning, my soldier told me everything he experienced, that he felt uncomfortable and that, the one who made the problems, at one point even escaped from a train.

013

/ Luka

Ples ivota Nikada neu zaboraviti svoju prvu ljubav koju mi je dalo ba Sarajevo, bili smo mladi i ivjeli u istoj mahali, dijelili klupu u koli. Zvao se Amir i uvijek smo se zajedno divili baarijskim radnjama i tim nonjama kao to je i Luka rekao. Tada su se praznici kod nas slavili unutar mahale i okupljali kod porodica, posebno za Boi i Bajram. A ni mladost ne zaboravljam, ni plesove na koje smo ili. To je bilo drugaije nego kod vas sada, uvijek smo znali ko nas simpatie, im nas pozove na ples par puta. Sreivale smo se, uvijale kosu, oblaile lijepe haljine, pa ak i bjeale od kue samo da odemo na ples. Bilo je uzbudljivo, kao iz romana, osjeala sam se tako ivo. Znate, Sarajevo je bilo posebno. Lijep je ovaj grad bio.

The dance of life I will never forget my first love, which gave me just Sarajevo. We were young, we lived in same mahala (settlement), we shared the same bench at school. His name was Amir and we always admired arija stores and those costumes. Then, the holidays were celebrated inside the mahala and within the family, especially for the Christmas and Bayram. And I'm not forgetting the youth, or the dances which we went to. It was different then than it is now, we always knew who liked us, as soon as we were invited to dance with him for a few times. We had make-overs, we curled our hair, wore beautiful dresses, and even escaped from home just to go to the dance. It was exciting, like in novels, I felt so alive. You know, Sarajevo was special. It was a beautiful town.

014

/ Anja

015

016

Na srcu nema bora! Kau da ljubav ne zna za godine. To nam je potvrdio jedan sedamdesetogodinji brani par. U ovom gradu - u ovom naem Sarajevu nala sam ljubav u ovom domu, ljubav s kojom ve 10 godina dijelim sobu i srce. Prije deset godina doli smo ovde i zaljubili se na prvi pogled, kako kau. Isprva su nas zabrinjavale nae godine, jer smo zaista dosta stari, ali s vremenom smo shvatili da one u ljubavi nisu bitne, da na srcu nema bora i da nae posljednje godine ivota elimo provesti zajedno. Mi ne dijelimo samo sobu, krevet i slicno, mi dijelimo ivot, dijelimo zrak, dobre i loe stvari. Kroz sve prolazimo zajedno. Sve ovo nam je dalo nae Sarajevo, zbog njega smo saznali za ove ljude i zato smo mu zahvalni na tome.

The heart has no wrinkles! They say that love does not know years. This has been confirmed by a septuagenarian couple. In this town - in our Sarajevo,our home I found love, the love with whom I've been sharing a room and heart for 10 years. Ten years ago we came here and fell in love at first sight, as they say. At first we were concerned about our age because we are really quite old, but over the time we realized that years in love are not essential, that the heart has no wrinkles and that we want to spend our last years of life together. We do not share only a room, a bed, we share life, we share the air, good and bad things. Through all of it we go together. Our Sarajevo gave us this story, Sarajevo made us we hear about these people and that is why we are grateful to it. 017

/ Kaja i Bajro

Nepoznata ena / The Unknown Woman

kola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu Zabok / HR

020

Bio je esti dan promrzloga sijenja dan Sveta tri kralja. Padale su krupne pahulje snijega. Uske ceste nisu bile prohodne. Gospoa Josipa i njezin sin jedva su se probijali kroz snijeg na putu do crkve.

It was the sixth day of a frozen January the day of the Twelfth Night. Big snowflakes were falling on the ground covering the narrow roads with thick snow and making them hard to be walked on. Josipa and her son were on their way to the church. They were walking through the snow with great difficulty.

021

Pokuavajui progledati kroz gustu maglu, Josipa osjeti prisutnost tree osobe i nenadani nemir koji joj obuze um i tijelo. Ugleda pred sobom enu niega rasta omotanu u bijeli rubac, odjevenu u crni kaput - mrtvilo crnoga gavrana koji navjeuje smrt.

As she was forcing her eyes to break the thick fog, Josipa felt a presence of a third person. Her mind and body were forced into a sudden feeling of intense anxiety. All at once, standing in front of her, she saw a rather short woman wrapped into a white head scarf, dressed into a black coat black raven announcing death.

022

Na nogama su se vidjele arape bijele poput anela koje su se stopile sa snijegom. Tu je bjelinu prekidalo i unitavalo i opet mrtvilo glomazne crne cipele. Kako li je samo mogla hodati u njima? Izgledale su kao da imaju tonu.

On her legs there were white stockings, white as angels, white as the snow around her. The whiteness was broken and destroyed by death again on her feet there were very big black shoes. How on earth is she able to walk in them? They must weigh a ton.

023

Josipa je bila oarana prizorom sve dok nije ugledala rasputenu neopranu kosu koja je odavala dojam neurednosti i zaputenosti. Imala je osjeaj kao da zna tu enu odnekud, vidjela je ve tu kosu negdje! Rekla joj je : "Dobro jutro!, no ena se bez odgovora udaljila.

Josipa was overwhelmed by the scene until she noticed the womans long, greasy hair which gave impression of untidiness; negligence, too. Josipa felt as if she had known the woman; she had seen that hair somewhere! Good morning, she said. The woman moved away without saying a word.

024

Mlada se ena izgubila u magli dok je Josipa uhvatila svog sinia za promrzlu ruicu. elja da sustigne nepoznatu enu natjerala je Josipu da pone trati. U jednom je trenutku ostala bez daha! Uznemirila se! Koliko god da trala, Josipa se neznanki nije mogla pribliiti!

The fog hid her and Josipa reached for her sons little frozen hand. The wish to catch up with the woman made her run. Suddenly she was out of breath! And she felt really restless! No matter how fast she ran, she wasnt able to reach her.

025

Iscrpljena, upita sina: "E si ti to videl? Kak to more biti, kak?" Nastala je mukla tiina. Uavi u crkvu, Josipin je nemir rastao. U nadi da e vidjeti nepoznatu enu, dizala se na prste traei je pogledom. Omamilo je mnotvo koje se guralo, zasieni zrak, nelagoda. Otkuda taj osjeaj nemira koji je nastao pojavom neznanke? eli li joj neto rei, nagovijestiti, pokazati, upozoriti?

Did you see that? How is that possible?! How?! , she asked her son exhaustedly. A silence fell all around them. As they entered the church, Josipas uneasiness grew. Hoping to see the unknown woman, she stood on her tiptoes trying to see her face amongst all the people. She became stunned by the crowd, burnt incense and anxiety. Why did this stranger make her feel so restless? Does she have something to tell her or does she want to warn her of something?

026

Josipa mladu ena vie nikada nije vidjela, ali i danas u sebi nosi sliku bijeloga rupca, glomaznih crnih cipela, raskutrane svijetle kose. Nosi nemir koji je u njoj ostavila, a ne zna tko je ona tek slutnja najdubljih strahova na ivotnome putu svakoga ovjeka?

Josipa has not seen the woman since, but she still remembers the white head scarf, giant black shoes and tousled hair. She still feels restless not knowing who the woman was maybe a hint of every mans deepest fear?

027

Bunicul meu - Veteran de rzboi / My grandfather - A war veteran

Licuel de Arta Margareta Sterian / RO

030

La intrarea Romniei n rzboi mpotriva URSS, la 22 iunie 1941, ca aliat a Germaniei, aviaia militar romn avea n serviciu 621 de avioane; Aviaia a ndeplinit sute de misiuni, contribuind efectiv la eliberarea provinciilor romneti Bucovina de nord i Basarabia, ocupate cu fora armat de URSS n iulie 1940. Aviaia romn a obinut ntre anii 19411944 un numr de 2000 victorii aeriene. De veteranii de rzboi ne amintim cu mndrie, iar acetia in s ne reaminteasc, purtndu-i cu onoare inuta militar i decoraiile, c poate Romnia ar fi avut alte granie dac nu ar fi bttorit la pas i n zbor, Rusia, Ungaria, Cehia i alte trmuri mcinate de cel de-al Doilea Rzboi Mondial.

On June 1941, when Romania entered the war as an ally of Germany against the URSS, the Romanian air force had 621 aircrafts on its service. The air force accomplished hundreds of victorious missions, contributing in releasing of the Romanian provinces, northern Bucovina and Bessarabia, occupied by the Soviet armed forces in July1940. The Romanian Air Force obtained between 1941 and 1944 a large number of 2000 victories. We proudly recall the war veterans and they keep remembering us, wearing their military uniform and decorations, that maybe Romania would have now had other boundaries if they did not beaten the ground and the skies of lands such as Russia, Hungary, Czech Republic and others destroyed by the Second World War. 031

032

n anul 1940, bunicul meu, Gheorghe P. Gheorghe, era elev pilot la coala Militar de Pilotaj, pentru a primi brevetul de pilot de rzboi. Dup absolvirea colii, a fost nrolat n Flotila 2 Bombardament. Aviaia de bombardament, din care fcea parte i bunicul meu, a executat 107 misiuni cu 487 ieiri avion n 374 ore de zbor. Aciunile de lupt duse pe teritoriul Cehoslovaciei au durat din luna decembrie 1944 pn la 12 mai 1945. n aceast perioad au fost lansate 210 tone bombe asupra a 37 noduri de comunicaie de cale ferat, 36 de concentrri mari de trupe, reuind s distrug 61 maini auto, 3 tancuri, 30 trenuri, 6 baterii de artilerie antiaerian. n dimineaa zilei de 6 mai, dup o puternic pregtire de artilerie i aviaie, a nceput ultima operaie din timpul celui de-al doilea rzboi mondial din Europa Operaia de la Praga, la care Corpul Aerian Romn a participat cu toatele forele sale. n prima zi a ofensivei, aviaia de asalt i aviaia de vntoare au lovit rezistenele hitleriste de la Holesov i Hulin i concentrrile de trupe de la Prostejov.

In 1940, my grandfather Gheorghe P. Gheorghe was a pilot student at the Military School of Pilotage, in order to receive the pilot certificate. After graduation he was enrolled in Bombardment 2 Flotilla. The Bombardment Aviation which my grandfather was a part of, executed 107 missions with 487 aircraft routes during 374 hours of flight. The battle held on the territory of Czechoslovakia lasted from December 1945 to may 1945. During this period of time there were launched 210 tons of bombs on 37 railway communication nodes and troops, managing to destroy 61 cars, 3 tanks, 30 trains, 6 anti-aircraft artillery batteries. On the morning of may 6, after a serious artillery and aviation preparation, the last operation of the Europe Second War began "Prague Operation", where the Romanian Air Force participated with all the forces available. In the first day of the attack the fighter aircraft hit the Hitler resistance from Holesov and Hulin and the troops Prostejov.

033

034

Efecte asemntoare a avut i atacul formaiilor Grupului 1 bombardament din care fcea parte i echipajul bunicului meu, Gheorghe P. Gheorghe, asupra garniturilor de tren militare hitleriste din gara Prostejov, n urma cruia s-au produs incendii i explozii. La 9 Mai 1945, sub loviturile concentrice ale forelor Naiunilor Unite, Germania nazist a fost silit s capituleze necondiionat, astfel cel de-al II-lea Rzboi Mondial declanat de axa Berlin - Roma - Tokio, n anul 1939, a luat sfrit n Europa. Pierderile armatei romne n cel de-al Doilea Rzboi Mondial 1939 - 1945 au fost de peste 850 de mii de militari mori rnii i disprui, iar din 1944 - 23 august pn la 25 octombrie acelai an 62.000 militari, pagube materiale i mari distrugeri comise de armatele germane i hortiste ungare.

The attacks of the Bombardment Group 1 that included my grandfather's crew had similar effects on the Prostejov train station, producing fire and explosions. On May 9, 1945 after the concentring blows of the United Nations, the Nazi Germany was forced to surrender unconditionally, as a result, the Second World War ended in Europe. Romania also takes place among the victorious states. Romanian army losses in the Second World War 1939 1945 counted over 850000 deaths, injured and disappeared, and from August, 1944 to October 25, counted 62000 soldiers, material losses and huge destructions committed by the German and Hungarian armies.

035

O projektu / About the project

Projektom Priam ti priu kola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu Zabok ukljuila se u Akademiju srednjoeuropskih kola (ACES), te je partnerstvom sa Srednjom kolom primijenjenih umjetnosti iz Sarajeva (BiH) i Liceul de Arta iz Buzaua (Rumunjska) odluila uvrstiti veze izmeu kola i lokalnih zajednica, odnosno, domova za starije i nemone, ali i stvoriti nove veze izmeu uenika umjetnikih kola ovih triju zemalja. Svaka kola je u suradnji s domovima za starije i nemone osobe sakupila prie njihovih tienika koje e spasiti od zaborava ilustriranjem i objavljivanjem zajednike slikovne knjiice pod nazivom Priam ti priu. Svi sudionici projekta njegovim e zadaama ostvariti zajedniki cilj ovogodinjeg ACES programa, odnosno, izgradit e mostove u drutvu volontirajui u domovima za starije i nemone, gdje e njihovim tienicima pokazati da nisu zaboravljeni i da iz njihovih pria o djetinjstvu i mladenatvu mogu jako puno nauiti o prolosti svoga kraja. Sluanjem e se stvori nove stare prie koje e ispriati zajedno uenici triju zemalja i tienici svih ukljuenih domova. Najosnovniji i najmoniji nain kojime se povezujemo s drugima je sluanje. Samo sluanje. Moda je najvanija stvar koju ikada pruamo drugima naa panja... Rachel Naomi Remen

School of Art, Design, Graphics and Clothes Zabok (Croatia) has become one of the 105 schools whose projects were awarded in the 2011 project competition of the Academy of Central European Schools (ACES) whose overall theme was: Building bridges in societies volunteer in your communities. Together with the School of Art from Sarajevo (Bosnia nd Herzegovina) and Liceul de Arta from Buzau (Romania) the project Telling a Story was applied to the contest and was successfully accepted by the ACES board. Telling a Story is the project within which students from these three countries will collect, illustrate and publish typical or forgotten stories of their communities in a booklet titled Telling a Story. The stories published in the booklet will be told to the students by the people who live in old people's homes in their communities. The project's main goal is to establish contacts and cooperation between schools and old people's homes, that is, to broaden the volunteering experience of the students by visiting and spending time with elderly citizens of their communities. However, through this project students from three different countries who all attend art schools will also exchange experience and knowledge among themselves thus building bridges outside their own countries. The stories will be heard and then retold in a new way by all participants, young and old, as an inspiration to all of us to have an open mind and open heart to things we have already labelled as outdated and irrelevant. The most basic and powerful way to connect to another person is to listen. Just listen. Perhaps the most important thing we ever give each other is our attention Rachel Naomi Remen

037

Impressum Izdava / Publisher kola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu Zabok Urednik / Editor Nikola Sinkovi Urednitvo / Editorial BIH Amela Ajanovi / Marija Pudari, Benjamin Panjeta, Admir urkovi HR Barbara Hanjilec, Carmen Baura Potoi, Sonja Kea / Ivana Grbec, Klara Vitkovi, Sara Vrgo, Vesna Muner, Ivana Funtek, Samanta Petrua, Jelena Benger, Valerija Djanjei, Kristina Koec, eljka Malbaa, Barbara Micek, Marta aravec RO Alina Scarlat / Adriana Gheorghe, Andreea Lctu Web stranice / Web site www.pricastoy.com Nikola Vidovi Tisak / Printed in kola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu Zabok CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 799261 ISBN 978-953-96996-5-7

kola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu Zabok

Licuel de Arta Margareta Sterian

Priam ti priu / Telling a story / Eu v spun o poveste

789539 699657

ISBN 953-96996-5-7