You are on page 1of 1861

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 395 ZJN SG BiH 49/04

Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda, odr`anoj 27. septembra 2004. godine i na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 23. septembra 2004. godine, usvojila je ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE ODJELJAK I. OSNOVNI PRINCIPI I DEFINICIJE ^lan 1. (Svrha i predmet zakona) (1) Ovim zakonom uspostavlja se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, prava, du`nosti i odgovornosti u~esnika u postupcima nabavke i postupak kontrole javnih nabavki radi osiguranja: a) najefikasnijeg na~ina kori{tenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke; b) izvr{enja nabavke i dodjeljivanja ugovora o javnoj nabavci, koji vr{e ugovorni organi u skladu s postupcima utvr|enim ovim zakonom i c) da, pri tome, ugovorni organi preduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravi~na i aktivna konkurencija me|u potencijalnim dobavlja~ima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti. (2) Javna nabavka odnosi se na nabavku roba, usluga i radova, a provode je "ugovorni organi" iz ~lana 3. ovog zakona u skladu s Pravilima utvr|enim u ovom zakonu i u prate}im podzakonskim aktima usvojenim u skladu s odredbama ~lana 53. ovog zakona. ^lan 2. (Definicije) (1) "Hitni postupak" podrazumijeva poseban oblik hitnog ograni~enog postupka koji mo`e biti primijenjen kada po{tivanje propisanih rokova nije mogu}e zbog hitnosti, prijetnje ugro`avanja okoli{a ili vi{e sile. (2) "Kandidat" podrazumijeva dobavlja~a koji je podnio zahtjev za poziv da u~estvuje u ograni~enom ili pregovara~kom postupku.
1

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(3) "Konkurs za izradu idejnog rje{enja" podrazumijeva postupak koji ugovornom organu omogu}ava da osigura, uglavnom u oblastima prostornog ure|enja, urbanizma, arhitekture i gra|evinarstva ili obrade podataka, plan ili rje{enje koje izabira Konkursna komisija u postupku konkurentskog nadmetanja sa ili bez dodjele nagrada. (4) "Elektronska sredstva" podrazumijevaju telegraf, faks ili drugu telekomunikacijsku opremu namijenjenu za prijenos podataka. (5) "Okvirni sporazum" podrazumijeva sporazum ograni~enog trajanja izme|u ugovornog organa i dobavlja~a, a njegova je svrha utvr|ivanje okvira za ugovore koji }e se dodjeljivati u tom periodu, naro~ito u pogledu predmeta ugovora, a kada je to primjereno, i u pogledu predvi|enih vrijednosti, obima ili koli~ine, kao i cijene. (6) "Subvencionirani ugovor" podrazumijeva dodjeljivanje ugovora o javnim nabavkama roba, usluga i radova koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju. (7) "Pregovara~ki postupak" podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora s jednim ili vi{e pozvanih dobavlja~a. Ovaj postupak mo`e se provoditi sa ili bez prethodnog objavljivanja obavje{tenja o nabavci, isklju~ivo prema uslovima utvr|enim u ovom zakonu. (8) "Otvoreni postupak" podrazumijeva postupak u kojem svaki zainteresirani dobavlja~ mo`e dostaviti ponudu. (9) "Pretkvalifikacija" podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ, na osnovu selekcionih kriterija definiranih u tenderskoj dokumentaciji, vr{i izbor kvalificiranih kandidata, koji }e se pozvati da dostave ponude u ograni~enom ili pregovara~kom postupku. (10) "Ugovor o javnoj nabavci usluga" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaklju~uje radi ostvarivanja finansijske koristi a odnosi se na osiguranje usluga koje nisu izuzete od ovog zakona. Ovaj ugovor nije ugovor o nabavci roba ili radova definiranih u stavu (10), odnosno (11) ovoga ~lana. Usluge koje su izuzete od ovog zakona navedene su u Aneksu II., dio C, koji je sastavni dio ovog zakona. Ugovor o javnoj nabavci mo`e biti: a) Ugovor o javnoj nabavci, ~iji su predmet i robe i usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga, ukoliko vrijednost odnosnih usluga prelazi vrijednost roba obuhva}enih tim ugovorom. b) Ugovor o javnoj nabavci, ~iji su predmet usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga. On uklju~uje i radove u smislu Aneksa I. ovog zakona koji su sporedni u odnosu na osnovni predmet ugovora. (11) "Ugovor o javnoj nabavci roba" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaklju~uje radi ostvarivanja finansijske koristi i odnosi se na kupovinu, leasing, zakup ili najamnu kupovinu, sa ili bez opcije otkupa roba (sirovina, proizvoda, opreme i drugih predmeta bilo kojeg oblika i veli~ine), uklju~uju}i neophodnu pripremu mjesta izvo|enja radova i usluga ugradnje. (12) "Ugovor o javnoj nabavci radova" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaklju~uje radi ostvarivanja finansijske koristi, a za predmet ima ili izvo|enje ili i izvo|enje i
2

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

projektiranje radova koji se odnose na neku od djelatnosti utvr|enih u Aneksu I., koji je sastavni dio ovog zakona, ili realizaciju, bez obzira na sredstva, posla koji odgovara uslovima utvr|enim od strane ugovornog organa. Pojam "radova" podrazumijeva rezultat gradnje ili gra|evinskih radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dovoljan za ispunjenje neke ekonomske ili tehni~ke funkcije. (13) "Zahtjev" podrazumijeva pisani dokument kojim dobavlja~ podnosi zahtjev za poziv za u~e{}e u ograni~enom ili pregovara~kom postupku. (14) "Ograni~eni postupak" podrazumijeva postupak u kojem bilo koji dobavlja~ koji `eli postati kandidat mo`e zahtijevati u~e{}e i u kojem samo oni kvalificirani kandidati koje pozove ugovorni organ mogu dostaviti ponude. (15) Pojmovi "dobavlja~", "pru`alac usluga" i "izvo|a~ radova" podrazumijevaju svakog privrednog subjekta, koji mo`e biti fizi~ko ili pravno lice ili grupa takvih lica koja na tr`i{tu nudi robe, usluge ili radove. Ukoliko nije druga~ije nazna~eno, pojam "dobavlja~" podrazumijevat }e "dobavlja~", "pru`alac usluga" ili "izvo|a~ radova". (16) "Ponuda" podrazumijeva dokument koji podnosi dobavlja~ i kojim nudi snabdijevanje proizvodima, pru`anje usluga ili izvo|enje radova pod uslovima koji su odre|eni od strane ugovornog organa. (17) "Tenderska dokumentacija" podrazumijeva dokumen- taciju kojom se opisuje predmet nabavke, uslovi ugovora i postupak izbora najpovoljnije ponude, a objavljuje je ili dobavlja~ima predstavlja ugovorni organ. Ova dokumentacija uklju~uje obavje{tenje o nabavci, poziv na dostavu ponuda, tehni~ke specifikacije, nacrt ugovora i druge relevantne dokumente i obja{njenja. (18) "Ponu|a~" podrazumijeva dobavlja~a koji je dostavio ponudu. (19) "Alternativna ponuda" podrazumijeva ponudu u kojoj se nude druga~ije karakteristike predmeta ugovora u odnosu na one koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji. (20) "Pisani" ili "u pisanoj formi" podrazumijeva svaki izraz koji se sastoji od rije~i ili brojeva koji se mogu pro~itati, umno`iti i naknadno saop}iti, a tako|er i informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomo} elektronskih sredstava, naravno pod uslovom da je sadr`aja osiguran i da se potpis mo`e identificirati. ODJELJAK II. PRIMJENA ZAKONA ^lan 3. (Ugovorni organi) (1) Pod ugovornim organom podrazumijeva se:

a) svaki organ uprave na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno na kantonalnom, gradskom ili op}inskom nivou (u daljem tekstu: organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave);

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

b) svaki javni subjekt i/ili privredno dru{tvo, tj. organ, kako je to definirano u stavu (2) ovog ~lana; c) svako javno dru{tvo / preduze}e koje obavlja neku od djelatnosti definiranih u stavu (3) ovog ~lana i nad kojim ugovorni organ mo`e vr{iti dominantan uticaj po osnovu vlasni{tva nad tim dru{tvom / preduze}em, finansijskog u~e{}a u tom dru{tvu / preduze}u ili po osnovu Pravila o upravljanju tim dru{tvom / preduze}em. (2) Javni subjekt, tj. organ, u skladu sa stavom (1) ta~ka b) ovog ~lana, podrazumijeva svaki subjekt: a) osnovan u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od op}eg interesa, a nema industrijski ili komercijalni karakter, b) koji ima svojstvo pravnog lica i

c) koji ve}inskim dijelom finansiraju organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definirani u ovom stavu; ili u kome nadzor nad upravljanjem vr{e organi ili subjekti definirani u ovom stavu; ili koji ima upravni, upravlja~ki ili nadzorni odbor u kojem su vi{e od polovine ~lanova imenovali organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definirani u ovom stavu. (3) Djelatnosti koje obavljaju javna dru{tva / preduze}a iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana sastoje se od: a) osiguranja ili rada fiksnih mre`a s ciljem pru`anja javnih usluga u vezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom: 1) 2) 3) vode, elektri~ne energije ili plina ili toplotne energije;

ili snabdijevanja takvih mre`a vodom, elektri~nom energijom, plinom ili toplotnom energijom; b) 1) eksploatacije geografske lokacije sa svrhom: istra`ivanja ili crpljenja nafte, plina, uglja ili drugih ~vrstih goriva, ili

2) smje{taja zra~ne, morske ili rije~ne luke ili drugih terminala za prijevoznike u zra~nom, morskom ili rije~nom saobra}aju; c) rada mre`a koje pru`aju usluge javnog prijevoza putem `eljeznice, metroa, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are; d) osiguranja ili rada javnih telekomunikacionih sistema ili pru`anje jedne ili vi{e javnih telekomunikacionih usluga.
4

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(4) U slu~aju da neku od djelatnosti definiranih u stavu (3) ovog ~lana osigurava i jedno ili vi{e preduze}a koja nisu obuhva}ena definicijom iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana, Vije}e za konkurenciju }e, na tra`enje direktora Agencije za javne nabavke a po osnovu zahtjeva odnosnog ugovornog organa, ocijeniti / izjaviti da li je tr`i{te za datu djelatnost (relevantno tr`i{te) konkurentno. U slu~aju da je to relevantno tr`i{te progla{eno konkurentnim, direktor Agencije za javne nabavke predlo`it }e izmjenu i dopunu ovog zakona, kojim se, u odnosu na konkretnu djelatnost, od obaveze po{tivanja ovog zakona osloba|aju svi definirani ugovorni organi. (5) Agencija za javne nabavke priprema liste kategorija ugovornih organa. Ako se ugovorni organ definiran u st. (1) do (3) ovog ~lana ne na|e na listi koju utvrdi Agencija za javne nabavke, on }e, bez obzira na to, biti obuhva}en ovim zakonom. ^lan 4. (Ugovori koji su predmet ovog zakona) (1) Ugovorni organi dodijelit }e ugovore o javnoj nabavci radova, roba i usluga u skladu s odredbama ovog zakona i njegovim podzakonskim aktima. (2) Ovaj zakon tako|er se primjenjuje na dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci radova, roba i usluga koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju. Ugovorni organ koji daje takve subvencije du`an je osigurati po{tivanje odredbi ovog zakona u slu~ajevima kada subvencionirani ugovor dodjeljuje neko drugo fizi~ko ili pravno lice, odnosno du`an je i sam po{tivati odredbe ovog zakona u slu~ajevima kada dodjeljuje subvencionirani ugovor za ili u ime tih fizi~kih ili pravnih lica. (3) Okvirni sporazum koji se provodi u skladu s odredbama ~lana 32. ovog zakona se, u smislu ovog zakona, smatra ugovorom zaklju~enim u skladu s ovim zakonom. ^lan 5. (Ugovori na koje se ne primjenjuju odredbe ovog zakona) (1) Sljede}i ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

(a) ugovori koji se odnose na dr`avne tajne, kao {to je definirano relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u Bosni i Hercegovini; (b) ugovori ~ije izvr{enje mora biti popra}eno posebnim mjerama sigurnosti, u skladu s relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u Bosni i Hercegovini; (c) ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura me|unarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata; (d) ugovori iz oblasti odbrane koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu oru`jem, vojnom opremom i namjenskim materijalom; (e) kupovina ili iznajmljivanje, bilo kojim finansijskim sredstvima, zemlji{ta, postoje}ih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja iz njih proisti~u.

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(2) Koncesioni ugovori dodjeljuju se u skladu sa zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini. ODJELJAK III. ZAJEDNI^KE ODREDBE ^lan 6. (Vrijednosni razredi) (1) Vrijednost ugovora o javnoj nabavci procjenjuje ugovorni organ na po~etku postupka nabavke u skladu s odredbama od stava (5) do stava (8) ovog ~lana. Ta vrijednost odredit }e koje }e se poglavlje ovog zakona primjenjivati na postupak dodjele ugovora, u skladu s odredbama iz stava (2) i stava (3) ovog ~lana. (2) Primarni, tj. doma}i vrijednosni razredi:

a) Kada je vrijednost ugovora jednaka ili ve}a od 30.000,00 KM u slu~aju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slu~aju radova, ugovorni organ primjenjivat }e Pravila utvr|ena u Poglavlju II. ovog zakona. b) Kada je vrijednost ugovora ni`a od 30.000,00 KM u slu~aju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slu~aju radova, ugovorni organ primjenjivat }e Pravila utvr|ena u Poglavlju III. ovog zakona. (3) Me|unarodni vrijednosni razredi:

Kada je vrijednost ugovora u slu~aju roba i usluga jednaka ili ve}a od 500.000,00 KM za dr`avne organe ili 700.000,00 KM za lokalne organe ili javne subjekte definirane u ~lanu 3. stav (2) ovog zakona, ili u slu~aju kada je vrijednost radova jednaka ili ve}a od 2.000.000,00 KM, postupak }e, osim u slu~aju usluga nabrojanih u Aneksu II., dio B ovog zakona, biti otvoren za me|unarodnu konkurenciju. Ugovorni organ postupat }e u skladu s Pravilima utvr|enim u Poglavlju II. ovog zakona, uz primjenu sljede}ih odredbi: a) objavljivanje obavje{tenja o nabavci iz ~lana 20. ovog zakona dopunjava se objavljivanjem sa`etka obavje{tenja o nabavci na engleskom jeziku; b) obavje{tenje o nabavci }e tako|er biti objavljeno u skladu sa stavom (4) ~lana 20. ovog zakona; c) rokovi navedeni u ~lanu 21. stav (5) i stav (6) ta~ka a) i b) ovog zakona se u svakom pojedinom slu~aju produ`avaju za 12 dana; d) dva roka navedena u ~lanu 21. stav (6) ta~ka c) ovog zakona produ`avaju se i iznose 12, odnosno 10 dana. (4) Vrijednosni razredi navedeni u ovom ~lanu va`it }e do momenta njihove izmjene na na~in utvr|en u podzakonskim aktima. (5) Vrijednost ugovora o javnoj nabavci je procijenjena ukupna vrijednost, bez uklju~enog iznosa pripadaju}ih indirektnih poreza, koju pla}a ugovorni organ za predmet ugovora.
6

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(6) Osnov za izra~unavanje vrijednosti okvirnog sporazuma je procijenjena maksimalna vrijednost, bez uklju~enog iznosa pripadaju}ih indirektnih poreza, svih ugovora predvi|enih u datom periodu. (7) Procjene iz st. (5) i (6) ovog ~lana moraju biti va`e}e u vrijeme objavljivanja obavje{tenja o nabavci ili, u slu~ajevima kada se takvo obavje{tenje ne zahtijeva, u momentu u kojem ugovorni organ zapo~inje postupak dodjele ugovora. (8) Ugovornim organima nije dozvoljeno dijeljenje predmeta ugovora s namjerom izbjegavanja primjene nabavnih postupaka utvr|enih ovim zakonom. Ugovor se mo`e dijeliti samo ako su svi dijelovi tako podijeljenog ugovora predmet istog postupka o javnoj nabavci, koji je, u skladu s odredbama ovog zakona, odabran za taj cjelokupni ugovor. ^lan 7. (Komisija za nabavke) (1) Za provo|enje postupaka javne nabavke, u skladu s Poglavljem II. ovog zakona, ugovorni organ obavezan je imenovati Komisiju za nabavke. (2) Za provo|enje postupaka javne nabavke, u skladu s Poglavljem III. ovog zakona, ugovorni organ mo`e imenovati Komisiju za nabavke. (3) Uspostavljanje i rad Komisije za nabavke regulirat }e se podzakonskim aktima. ^lan 8. (Upotreba jezika) Svi dokumenti navedeni u ovom zakonu koje, u vezi s postupcima dodjeljivanja ugovora propisanim ovim zakonom, ispostavljaju ugovorni organi ili koje podnose ugovornim organima sa~injavaju se na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama ~lana 6. stav (3) ta~ka a) ovog zakona. Pored toga, tenderska dokumentacija mo`e se pripremiti i na engleskom ili bilo kom drugom odgovaraju}em jeziku, s tim da se pri tome mora sa~uvati cjelovitost sadr`aja informacija iz tenderske dokumentacije. Sa`etak objave obavje{tenja o javnoj nabavci uvijek se mo`e pripremiti na engleskom ili bilo kom drugom odgovaraju}em jeziku za me|unarodno objavljivanje - kao {to je navedeno u ~lanu 20. st. (4) i (5) ovog zakona. ^lan 9. (Povjerljivost) Uva`avaju}i va`e}e propise o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini: a) Povjerljive informacije sadr`ane u bilo kojoj tenderskoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehni~ke informacije ili poslovne tajne ili znanja (know-how) u~esnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvani~no uklju~eno u postupak nabavke. b) Nakon javnog otvaranja tendera, nijedna informacija vezana za ispitivanje, poja{njenje ili ocjenu tendera i razmatranje ugovornog organa ili Komisije za nabavke ne smije se otkrivati

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

nijednom u~esniku tendera ili tre}em licu prije nego {to se odluka o dodjeli ugovora ne saop}i pobjedniku tendera. POGLAVLJE II. POSTUPCI DODJELE UGOVORA U KATEGORIJI DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA ODJELJAK I. IZBOR POSTUPKA ZA DODJELU UGOVORA ^lan 10. (Vrste postupaka za dodjelu ugovora) Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvr{enju radova dodjeljuju se putem jednog od sljede}ih postupaka i prema uslovima navedenim u ~lanu 11. ovog zakona: a) b) c) d) e) otvoreni postupak; ograni~eni postupak s pretkvalifikacijom; pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci; pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci; konkurs za izradu idejnog rje{enja. ^lan 11. (Uslovi za primjenu postupaka dodjele ugovora) (1) Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu otvorenog postupka, osim u slu~aju da su ispunjeni uslovi iz st. (2) i (5). (2) U slu~aju obimnih ili slo`enih nabavki, koje iziskuju provo|enje postupka pretkvalifikacije, mo`e se koristiti ograni~eni postupak. Ugovor o pru`anju konsultativnih usluga bit }e dodijeljen po procedurama ograni~enog postupka. (3) Ugovorni organi mogu izuzetno ugovore dodjeljivati putem pregovara~kog postupka, nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci, na na~in kako je to ni`e opisano. Isklju~ena je mogu}nost primjene ovog postupka na ugovore koji na bilo koji na~in uklju~uju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rje{enja. Slu~ajevi dodjele ugovora nakon objavljivanja obavje{tenja o nabavci: a) u slu~aju kada su u otvorenom ili ograni~enom postupku dostavljene samo ponude koje ne ispunjavaju postavljene uslove i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome osigurao da ugovorni uslovi u skorije vrijeme provedenog postupka nisu zna~ajno promijenjeni;

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

b) u izuzetnim, posebnim slu~ajevima ugovora o izvo|enju radova ili pru`anju usluga, kada priroda radova ili usluga ili rizici koji se odnose na prethodno navedeno ne dozvoljavaju prethodno utvr|ivanje ukupnih cijena; c) kada se odnosi na ugovore o javnim nabavkama radova - za radove koji se izvode isklju~ivo s ciljem istra`ivanja, testiranja ili razvoja, a ne s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade tro{kova istra`ivanja i razvoja. (4) Ugovorni organi izuzetno mogu ugovore dodjeljivati putem pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci, u ni`e navedenim slu~ajevima. Isklju~ena je mogu}nost primjene ovog postupka na ugovore koji na bilo koji na~in uklju~uju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rje{enja. Slu~ajevi dodjele ugovora bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci: a) kod ugovora o javnim nabavkama radova, roba ili usluga:

1) u slu~aju kada nijedna ponuda ili nijedna odgovaraju}a ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograni~enom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome osigurao da ugovorni uslovi u skorije vrijeme provedenog postupka nisu zna~ajno promijenjeni i da su svi ponu|a~i koji zadovoljavaju minimum kvalifikacionih zahtjeva pozvani na pregovaranje; 2) kada nijedan zahtjev za u~e{}e u ograni~enom postupku nije dostavljen ili nijedan kvalificirani kandidat nije zatra`io u~e{}e u ograni~enom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome osigurao da ugovorni uslovi u skorije vrijeme provedenog postupka nisu zna~ajno promijenjeni; 3) kada zbog su{tinskih, tehni~ki dokazivih ili umjetni~kih razloga, ili zbog razloga koji se odnose na za{titu ekskluzivnih prava, samo odre|eni dobavlja~i mogu izvr{iti nabavku, pru`iti usluge ili izvr{iti radove i kada ne postoji druga mogu}nost izbora; 4) kada se izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane doga|ajima nepredvidivim za dati ugovorni organ, ne mogu ispo{tovati ovim zakonom utvr|eni minimalni rokovi za ubrzani ograni~eni postupak. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ne smiju se ni u kom slu~aju mo}i dovesti u vezu s ugovornim organom. b) kod ugovora o javnim nabavkama roba:

1) kada su proizvodi u pitanju proizvedeni isklju~ivo za svrhe istra`ivanja, eksperimentiranja, prou~avanja ili razvoja; ova odredba ne odnosi se na koli~insku (serijsku) proizvodnju s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade tro{kova istra`ivanja i razvoja; 2) za dodatne isporuke koje vr{i prvobitni dobavlja~, a koje su namijenjene ili kao djelimi~na zamjena redovnih isporuka ili ugradnji, ili kao pro{irenje postoje}ih isporuka ili ugradnji, kada su prethodni ugovori jo{ uvijek na snazi, kada nema su{tinskih izmjena u cijenama i drugim uslovima i kada bi promjena dobavlja~a obavezala ugovorni organ na nabavku materijala razli~itih tehni~kih karakteristika, {to bi rezultiralo pojavom nekompatibilnosti ili disproporcionalnih tehni~kih pote{ko}a u radu i odr`avanju; trajanje takvih ugovora kao i trajanje obnovljenih ugovora, kao op}e pravilo, ne mo`e biti du`e od jedne godine ra~unaju}i od dana dodjele inicijalnog ugovora;
9

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

3)

za robe nu|ene i kupljene na berzovnom tr`i{tu;

4) za nabavku robe pod izuzetno povoljnim uslovima, ili od dobavlja~a koji je u postupku likvidacije svojih poslovnih aktivnosti, ili od potra`iva~a ili vr{ioca ste~aja, ili u aran`manu s povjeriocima, ili u sli~nom postupku; c) u slu~aju ugovora o javnim nabavkama usluga, kada odnosni ugovor slijedi nakon konkursa za izradu idejnog rje{enja, provedenog u skladu s odredbama ~l. 43. i 44. ovog zakona, a ugovor se dodjeljuje pobjedniku, odnosno jednom od pobjednika konkursa; u posljednjem slu~aju svi pobjednici konkursa pozivaju se na u~e{}e u pregovorima; d) u slu~aju ugovora o javnim nabavkama usluga i radova:

1) za dodatne usluge ili radove koji nisu uklju~eni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaklju~eni ugovor ali koji, usljed nepredvi|enih okolnosti, postanu neophodni za izvr{enje ili izvo|enje u njima opisanih usluga, odnosno radova, i kada se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu tehni~ki ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez ve}ih nepogodnosti za ugovorni organ. Me|utim, takvi ugovori jedino se mogu zaklju~iti s dobavlja~em kome je dodijeljen glavni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ili radove ne mo`e pre}i 50% od vrijednosti glavnog ugovora; 2) za nove usluge ili radove koji predstavljaju ponavljanje sli~nih usluga ili radova povjerenih dobavlja~u kojem je isti ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takve usluge ili radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen prvi ugovor u skladu s otvorenim ili ograni~enim postupkom. Na mogu}nost vo|enja postupka ukazat }e se ve} pri raspisivanju tendera za prvi projekat, a ukupne procijenjene tro{kove kasnijih usluga ili radova ugovorni organ uzet }e u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora. Ovaj postupak mo`e se primjenjivati samo tokom tri godine nakon zaklju~ivanja prvobitnog ugovora. (5) Konkurs za izradu idejnog rje{enja mo`e biti otvoren kada ugovorni organi dodijele ugovore u skladu s ~lanom 2. stavom (2) i ~l. 43. i 44. ovog zakona. ^lan 12. (Prestanak postupka dodjele ugovora) (1) Kada je postupak dodjele ugovora pokrenut putem objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci, on mo`e biti okon~an samo u sljede}im slu~ajevima: a) b) 1) 2) 3) nakon zaklju~enja ugovora ili okvirnog sporazuma; nakon otkazivanja postupka o dodjeli ugovora iz jednog od sljede}ih razloga: nijedna ponuda nije dostavljena u odre|enom krajnjem roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su zna~ajno ve}e od bud`eta ugovornog organa;

10

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

4) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor; 5) broj kvalificiranih kandidata je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor; c) postupak dodjele ugovora otkazan je zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. (2) Kada je postupak dodjele ugovora otkazan bez dodjele ugovora ili zaklju~ivanja okvirnog sporazuma, potrebno je objaviti obavje{tenje o otkazivanju, koje sadr`i informacije u skladu s podzakonskim aktima. ODJELJAK II. ZAJEDNI^KE ODREDBE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI I SPECIFIKACIJAMA ^lan 13. (Neophodne informacije) (1) Ugovorni organ priprema tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima. U tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ dat }e potpune informacije o uslovima ugovora i postupcima dodjele ugovora, koji su ponu|a~ima dovoljni za pripremu svojih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi. (2) Obavje{tenja o nabavci pripremljena u skladu s ~lanom 19. ovog zakona ~ine sastavni dio tenderske dokumentacije. (3) Tenderska dokumentacija sadr`avat }e jasne i odgovaraju}e informacije za odabrani postupak dodjele ugovora. Tenderska dokumentacija, u najsa`etijem obliku, sadr`ava sljede}e informacije, a prema detaljnijoj razradi koja }e biti utvr|ena podzakonskim aktima: a) ugovorni organ;

b) odabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome da li se predvi|a zaklju~ivanje okvirnog sporazuma; c) d) e) f) g) h) opis datih proizvoda, usluga ili radova; iznos, obim ili koli~ina; koli~inske specifikacije, tehni~ke specifikacije, opis posla / zadatka; mjesto izvr{enja / obavljanja radova ili isporuke; navo|enje mogu}nosti za podno{enje ponuda po lotovima; rokovi za izvr{enje / isporuku predmeta ugovora ili trajanje ugovora; navo|enje mogu}nosti za podno{enje alternativnih ponuda (varijanti);

11

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

i) kriteriji izbora koji ustanovljuju minimalne uslove za kvalifikaciju kandidata ili ponu|a~a i informacije za vr{enje takve procjene; j) kriteriji za dodjelu ugovora utvr|eni kao "ekonomski najpovoljnija ponuda" ili "isklju~ivo najni`a cijena"; k) l) uslovi predlo`enog ugovora; period va`enja ponuda;

m) garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude); garancija za dobro izvr{enje posla i svako drugo tra`eno osiguranje za privremena pla}anja; n) o) p) q) r) s) mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za u~e{}e; mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda; mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda; valuta u kojoj se izra`avaju cijene; informacija o kalkulaciji cijene; zahtjev u pogledu upotrebe jezika.

(4) Tenderska dokumentacija bit }e pripremljena u skladu s modelima i/ili standardnom tenderskom dokumentacijom, a pripremit }e je Agencija za javne nabavke. (5) Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ugovorni organ po{tivat }e principe jednakog tretmana i nediskriminacije dobavlja~a. Ugovorni organ ne smije koristiti savjete bilo kojeg lica koje mo`e imati bilo kakav direktni ili indirektni interes za ishod postupka dodjele ugovora ukoliko je vjerovatno da to mo`e uticati na stvarnu konkurenciju za odnosni ugovor. (6) Ugovorni organ mo`e napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one u~ine dostupnim zainteresiranim dobavlja~ima istog dana, a najkasnije pet dana prije roka utvr|enog za prijem zahtjeva ili ponuda. U slu~aju da takve izmjene podrazumijevaju bilo kakvu su{tinsku promjenu predmeta ugovora, rok za prijem zahtjeva ili ponuda }e se shodno tome produ`iti i to najmanje za sedam dana. ^lan 14. (Tehni~ke specifikacije) (1) Tehni~ke specifikacije bit }e nediskriminatorne prema dobavlja~ima i osiguravat }e pravi~nu i aktivnu konkurenciju. (2) Uva`avaju}i postoje}e obavezuju}e tehni~ke propise koji su definirani u zakonima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini, tehni~ke specifikacije pozivat }e se na:

12

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

a) 1) bh. standarde koji su u skladu s evropskim standardima, tehni~ka odobrenja ili zajedni~ke tehni~ke specifikacije koje se koriste u Evropskoj uniji; ili 2) me|unarodnoprihva}ene standarde, tehni~ke propise ili norme; ili

3) druge bh. standarde ili druge reference tehni~ke prirode, uz napomenu da su prihvatljivi i proizvodi, usluge i radovi koji su u skladu s drugim standardima ili tehni~kim referencama odobrenim od me|unarodnopriznatih institucija za standardizaciju u drugim dr`avama, a koji su barem su{tinski ekvivalentni navedenim referencama. b) ugovorni organ nema pravo odbiti ponudu na osnovu toga {to ponu|eni proizvodi, usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene zahtjeve u pogledu standarda nazna~enih u tehni~koj specifikaciji ukoliko ponu|a~ u svojoj ponudi mo`e dokazati da rje{enja koja nudi zadovoljavaju na su{tinski ekvivalentan na~in zahtjeve postavljene u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije; c) ili, kada ne postoje primjenjivi standardi, tehni~ki propisi ili norme do `eljenih funkcionalnih karakteristika ili zahtjeva za izvr{enje posla, koji tako|er obuhvataju i one koji se odnose na za{titu zdravlja i sigurnosti gra|ana, kao i one koji se odnose na za{titu okoli{a; ove karakteristike ili zahtjevi moraju biti precizni i jasni kako bi se dobavlja~ima omogu}ilo da izrade svoje ponude, a ugovornom organu da dobije robe, usluge ili radove koji }e ispuniti postavljene objektivne zahtjeve. (3) Svaka nedosljednost u tehni~kim propisima u Bosni i Hercegovini zbog eventualnih razlika u relevantnim entitetskim legislativama ne}e ni pod kojim uslovima biti razlog za odbijanje bilo koje ponude koja osigurava najmanje su{tinsku ekvivalentnost ponu|enih proizvoda, usluga ili radova s referencama koje je zahtijevao ugovorni organ. (4) Ugovorni organ odbit }e sve ponude kojima se nude robe, usluge ili radovi koji su{tinski ne ispunjavaju tehni~ke specifikacije sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. (5) Pozivanje na robe odre|ene izrade ili izvora snabdijevanja, ili na odre|eni proces, ili na robne marke, patente, tipove ili odre|eno porijeklo, ili proizvodnju, radi favoriziranja ili eliminacije odre|enih dobavlja~a, proizvoda ili metoda je zabranjeno, osim kada je ugovorni organ u nemogu}nosti da kori{tenjem objektivnih tehni~kih specifikacija navede opis predmeta ugovora koji je dovoljno precizan i u potpunosti razumljiv. U takvom slu~aju ugovorni organ obavezan je navesti da }e prihvatiti proizvode, usluge ili metode koji su ekvivalentni u pogledu njihovih osobina dodavanjem izraza "ili ekvivalent". ^lan 15. (Period va`enja ponude) (1) Period va`enja ponude odre|uje ugovorni organ. Period va`enja ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji i ni u kom slu~aju ne}e biti kra}i od 30 dana. Ukoliko se u ponudi ne navede period njenog va`enja, smatrat }e se da ponuda va`i za period nazna~en u tenderskoj dokumentaciji. (2) Tokom perioda va`enja ponude, ugovorni organ mo`e od dobavlja~a, u pisanoj formi, zahtijevati da produ`e period va`enja do odre|enog roka. Svaki dobavlja~ ima pravo odbiti takav zahtjev bez gubljenja prava u vezi sa osiguranjem ponude.
13

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(3) Dobavlja~ koji pristane produ`iti period va`enja ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produ`ava period va`enja ponude i osigurava produ`enu garanciju za ponudu (za ozbiljnost ponude). Ponuda se ne mo`e mijenjati. Ukoliko dobavlja~ ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u pogledu produ`enja perioda va`enja ponude ili ne produ`i rok va`enja ponude ili ne osigura produ`enu garanciju za ponudu (za ozbiljnost ponude), smatrat }e se da je dobavlja~ odbio zahtjev ugovornog organa. ^lan 16. (Osiguranje ponude. Osiguranje izvr{enja ugovora) (1) Ugovorni organ mo`e zahtijevati da se efektivnost ponuda garantira putem odgovaraju}ih garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude). Garancije za ponudu (za ozbiljnost ponude) ne}e iznositi vi{e od 1 do 2% od ponu|enih cijena. (2) Ugovorni organ mo`e zahtijevati da se izvr{enje ugovora garantira putem odgovaraju}ih garancija za izvr{enje. Garancije za izvr{enje ne}e iznositi vi{e od 10% od vrijednosti ugovora. (3) Ugovorni organ ne mo`e odbaciti garancije za ponudu (za ozbiljnost ponude) ili za izvr{enje ugovora na osnovu toga {to garanciju nije izdao privredni subjekt Bosne i Hercegovine, pod uslovom da garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude), garancije za izvr{enje ugovora i institucija koja je izdala garanciju ispunjavaju uslove postavljene u tenderskoj dokumentaciji. ^lan 17. (Alternativne ponude) (1) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi da li odobrava alternativne ponude. Alternativne ponude mogu se dozvoliti samo onda kada je kriterij za dodjelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. U razmatranje se uzimaju jedino alternativne ponude koje zadovoljavaju minimalne uslove koje je postavio ugovorni organ. (2) Pored minimalnih zahtjeva koje su alternativne ponude obavezne ispunjavati, ugovorni organ }e u tenderskoj dokumentaciji navesti i sve ostale zahtjeve za njihovo podno{enje. (3) U postupcima dodjele ugovora o javnoj nabavci roba ili usluga, ugovorni organ koji je odobrio podno{enje alternativnih ponuda ne mo`e odbiti alternativnu ponudu samo na osnovu ~injenice da bi ona vodila ka promjeni karaktera ugovora - od ugovora o javnoj nabavci usluga u ugovor o javnoj nabavci roba ili obrnuto. ^lan 18. (Davanje tenderske dokumentacije) (1) a) b) Ugovorni organ mo`e, kako je primjereno, dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju: na zahtjev dobavlja~a; zajedno s pozivom na dostavu ponuda;

14

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

c) objavljivanjem na web-stranici javnih nabavki u skladu s podzakonskim aktima ili kori{tenjem drugih elektronskih sredstava. (2) Ugovorni organ }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Ako na osnovu ~lana 21. stava (6) ta~ke c) ovog zakona ugovorni organ skrati rokove odre|ene za prijem zahtjeva za u~e{}e i za prijem ponuda, rok za otpremu tenderske dokumentacije bit }e smanjen na dva dana. (3) Prilikom davanja tenderske dokumentacije, ugovorni organ }e se u odnosu na dobavlja~e pridr`avati principa jednakosti i nediskriminacije. Ugovorni organ ne smije dati tendersku dokumentaciju nijednom dobavlja~u prije objavljivanja obavje{tenja o nabavci. (4) Ugovorni organ mo`e za sve dobavlja~e odrediti jednaku nov~anu naknadu koja se pla}a za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada }e pokrivati / uklju~ivati samo stvarne tro{kove kopiranja i dostavljanja dokumentacije dobavlja~ima. Zainteresirani dobavlja~i imat }e pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije nabavke. ODJELJAK III. TRANSPARENTNOST I JAVNOST ^lan 19. (Obavje{tenje o nabavci) (1) Ugovorni organ objavit }e obavje{tenje o javnoj nabavci o razmatranom ugovoru, osim u slu~ajevima u kojima se ugovor dodjeljuje u pregovara~kom postupku bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci. Obavje{tenje o javnoj nabavci }e svim zainteresiranim dobavlja~ima pru`iti dovoljno informacija koje }e im omogu}iti da ocijene da li `ele dostaviti ponudu za razmatrani ugovor. (2) Obavje{tenje o javnoj nabavci sadr`avat }e kratku informaciju u skladu s relevantnim bitnim informacijama iz tenderske dokumentacije spomenute u ~lanu 13. ovog zakona i sastojat }e se od maksimalno 650 rije~i. (3) Obavje{tenje o nabavci }e, u pogledu informacija koje sadr`i i forme u kojoj se sastavlja, biti u skladu s odredbama podzakonskih akata. ^lan 20. (Objavljivanje obavje{tenja) (1) Sva obavje{tenja o javnoj nabavci, obavje{tenja o dodjeli ugovora i obavje{tenja o poni{tenju ugovorni organ objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". Obavje{tenja objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" objavljuju se i na web-stranici javnih nabavki dostupnoj putem Interneta. (2) Formu i obrazac obavje{tenja koja se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" odredit }e Agencija za javne nabavke u saradnji s Redakcijom "Slu`benog glasnika BiH". (3) Obavje{tenja o nabavci, obavje{tenja o dodjeli ugovora i obavje{tenja o poni{tenju procedure ugovorni organi mogu objaviti i u drugim publikacijama ili na web-stranicama koje
15

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

nisu navedene u stavu (1) ovog ~lana. Takva obavje{tenja ne smiju se objavljivati u drugim publikacijama niti na drugim web-stranicama prije datuma njihovog objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a ne smiju sadr`avati ni dodatne ili bilo koje druge informacije osim onih objavljenih u "Slu`benom glasniku BiH". (4) U slu~aju ugovora ~ija vrijednost prelazi vrijednost me|unarodnih vrijednosnih razreda iz stava (3) ~lana 6. ovog zakona, obavje{tenje o nabavci obavezno se treba objaviti ili u novinama s me|unarodnim opticajem ili na web-stranici javnih nabavki sigurno dostupnoj u inozemstvu, u skladu s odredbama podzakonskih akata. (5) Me|unarodno objavljivanje odre|eno u stavu (4) ovog ~lana mo`e se koristiti i u slu~aju ugovora ~ija vrijednost ne prelazi iznos me|unarodnih vrijednosnih razreda. ^lan 21. (Minimalni rokovi za podno{enje zahtjeva i ponuda) (1) Ugovorni organ utvr|uje mjesto, datum i sat za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u ograni~enom ili pregovara~kom postupku, i/ili za podno{enje ponuda. (2) U slu~aju prijema zahtjeva ili ponude nakon odre|enog datuma i sata, oni se dobavlja~u vra}aju neotvoreni. (3) Minimalni rokovi za prijem zahtjeva ili ponuda ra~unaju se od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" ili od datuma otpreme poziva za dostavljanje ponuda pretkvalificiranim kandidatima. (4) Minimalni rokovi za prijem zahtjeva ili ponuda koje je odredio ugovorni organ ne mogu biti kra}i od rokova definiranih u ovom ~lanu i dovoljno su dugi kako bi zainteresiranim stranama dali dovoljno vremena za sastavljanje i podno{enje ponuda. Prilikom odre|ivanja ovih rokova, ugovorni organ uzima u obzir kompleksnost uslova ugovora i vrijeme potrebno za sastavljanje zahtjeva i ponuda. (5) U slu~aju otvorenog postupka, minimalni rok za prijem ponuda ne mo`e biti kra}i od 28 dana od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". (6) U slu~aju ograni~enog ubrzanog ili pregovara~kog postupka:

a) krajnji rok odre|en za prijem zahtjeva za u~e{}e ne mo`e biti kra}i od 18 dana od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH"; b) krajnji rok odre|en za prijem ponuda u slu~aju ograni~enog postupka ne mo`e biti kra}i od 28 dana od datuma otpreme poziva za dostavljanje ponuda pretkvalificiranim kandidatima; c) u slu~ajevima kada su ispunjeni uslovi za primjenu ubrzanog ograni~enog postupka, ugovorni organ ima pravo utvrditi rok za prijem zahtjeva koji nije kra}i od osam dana i rok za prijem ponuda koji nije kra}i od pet dana. (7) Ako iz bilo kojeg razloga tenderska dokumentacija ili neki njeni dijelovi nisu dostavljeni u odre|enom roku, a

16

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

blagovremeno su zatra`eni, ili ako se nakon osiguranja tenderske dokumentacije poka`e da se ponude mogu pripremiti samo nakon posjete mjestu izvo|enja ili nakon pregleda na licu mjesta dokumenata koji podr`avaju tendersku dokumentacijiu, rokovi za prijem ponuda produ`avaju se za period od najmanje sedam dana, kako bi se omogu}ilo da svi dobavlja~i budu upoznati sa svim informacijama koje su neophodne za sastavljanje ponude. (8) Zainteresirani dobavlja~i mogu u pisanoj formi od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije blagovremeno i najkasnije deset dana prije isteka roka za podno{enje zahtjeva i ponuda. Ugovorni organ odgovorit }e u pisanoj formi, pridr`avaju}i se principa stvarne konkurencije u postupku dodjele, a odgovor }e biti otpremljen svim kandidatima ili ponu|a~ima najkasnije pet dana prije isteka roka za podno{enje zahtjeva ili ponude. Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjena tenderske dokumentacije, ugovorni organ }e, u skladu sa stavom (5), ~lana 13. ovog zakona, produ`iti rok za podno{enje zahtjeva ili ponude najmanje za period od sedam dana. (9) Zahtjeve ili ponude mogu podnositi pojedina~ni dobavlja~i kao i grupe dobavlja~a, kako je to utvr|eno u stavu (14), ~lana 2. ovog zakona. Od takvih grupa ne}e se tra`iti da osnuju novo pravno lice kako bi dostavile zahtjeve ili ponudu, ali }e one preuzeti solidarnu odgovornost za svoje obaveze. (10) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi da se zahtjevi ili ponuda obavezno podnose u pisanoj formi i da ih treba potpisati lice koje je ovlastio dobavlja~. Ugovorni organ tako|er zahtijeva da se ponude dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom, osim u slu~aju ponuda za konsultantske usluge koje se dostavljaju u dvije koverte u skladu s odredbama podzakonskih akata. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane. Garantni dokumenti, spomenuti u ~lanu 16. ovog zakona, mogu biti neuvezani i bez numeriranih stranica. (11) Na zahtjev dobavlja~a, ugovorni organ osigurava potvrdu o prijemu ponude uz navo|enje datuma i vremena prijema. ODJELJAK IV. KVALIFIKACIJA, SELEKCIJA I DISKVALIFIKACIJA ^lan 22. (Provjeravanje kvalifikacija dobavlja~a) (1) U skladu s minimumom zahtijevanih kvalifikacionih uslova koje kandidati i ponu|a~i treba da ispunjavaju, a koji su utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ ocjenjuje i provjerava da li je kandidat ili ponu|a~ kompetentan, pouzdan i sposoban da izvr{i ugovor. (2) U skladu sa stavom (1) ovog ~lana, ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi kriterije za selekciju i time uspostavlja minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata ili ponu|a~a u pogledu njihove li~ne situacije u skladu s ~lanom 23. ovog zakona, njihovu podobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s ~lanom 24. ovog zakona, njihovo ekonomsko i finansijsko stanje u skladu s ~lanom 25. ovog zakona, te njihove tehni~ke i/ili profesionalne sposobnosti u skladu s ~lanom 26. ovog zakona. Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji od kandidata i ponu|a~a tra`i obaveznu dostavu informacija i dokumenata koji dokazuju da njihove kvalifikacije odgovaraju onima koje zahtijeva ugovorni organ u skladu s ~l. 23. do 26. ovog zakona.
17

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(3) Minimum kvalifikacionih uslova koje je ugovorni organ odredio za kandidate i ponu|a~e i broj dokumenata koji su potrebni za njihovo dokazivanje obavezno treba da budu srazmjerni predmetu ugovora i uskla|eni s njim. Oni ne smiju imati ograni~avaju}i efekat na konkurenciju i moraju biti razumni, jasni i precizni. Ugovorni organ }e od dobavlja~a zahtijevati samo one informacije koje su neophodne da bi se utvrdilo da li dobavlja~ zadovoljava kvalifikacione uslove koje je postavio ugovorni organ. Ovi uslovi ne smiju onemogu}avati ostvarivanje prava dobavlja~a na za{titu intelektualne svojine i poslovnih tajni. (4) Ugovornom organu nije dozvoljeno odbiti zahtjev za u~e{}e ili ponudu isklju~ivo na osnovu toga {to su podneseni ili od pravnog od fizi~kog lica. (5) Samo onim kandidatima ili ponu|a~ima ~ije kvalifikacije zadovoljavaju selekcione kriterije uspostavljene u tenderskoj dokumentaciji bit }e dozvoljeno da nastave postupak javne nabavke. ^lan 23. (Ograni~enja za u~e{}e dobavlja~a u postupku javne nabavke) (1) Ugovorni organ }e, u tenderskoj dokumentaciji, predvidjeti da zahtjev za u~e{}e u ograni~enom postupku ili ponuda moraju biti odbijeni u slu~aju da je kandidat, odnosno ponu|a~: a) pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran; b) predmet postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran; c) osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude; d) progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran; f) nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran; g) propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~l. 23. do 26. ovog zakona.

18

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(2) U slu~ajevima kada ugovorni organ od kandidata ili ponu|a~a zahtijeva da pru`i dokaze da se nijedan slu~aj iz stava (1), ta~. a), b), c), e) ili f) ovog ~lana ne odnosi na njih, ugovorni organ du`an je da kao zadovoljavaju}e prihvati sljede}e dokaze: a) u slu~ajevima iz stava (1), ta~.e a), b) ili c) ovog ~lana, osiguranje izvoda iz sudskog registra ili ekvivalentnog dokumenta koji je izdao nadle`ni sudski ili upravni organ u Bosni i Hercegovini, ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje to lice dolazi, a koji pokazuje da su postavljeni zahtjevi ispunjeni; takvi dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca; b) u slu~ajevima iz stava (1), ta~. e) ili f) ovog ~lana, uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca a izdao ga je nadle`ni organ u Bosni i Hercegovini ili nadle`ni organ odnosne dr`ave. (3) Agencija za javne nabavke sastavit }e listu organa u Bosni i Hercegovini koji su nadle`ni za izdavanje dokumenata iz stava (2) ovog ~lana. ^lan 24. (Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji mo`e od kandidata, odnosno ponu|a~a zahtijevati da doka`u svoju registraciju u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. ^lan 25. (Ekonomska i finansijska podobnost kandidata ili ponu|a~a) (1) U tenderskoj dokumentaciji ili, ako je to primjereno, u dijelu tenderske dokumentacije koji se odnosi na pretkvalifikaciju, ugovorni organ utvr|uje minimalne uslove u pogledu ekonomske i finansijske podobnosti kandidata ili ponu|a~a i, kao dokaz da su ti uslovi ispunjeni, od njih mo`e zahtijevati da osiguraju jednu ili vi{e od ni`e navedenih referenci: a) odgovaraju}a bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovaraju}eg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran; c) izjavu o ukupnom prometu dobavlja~a i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine; d) bilans uspjeha za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine. (2) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji precizira koju referencu ili reference kandidati, odnosno ponu|a~i moraju osigurati da bi dokazali svoju ekonomsku i finansijsku podobnost.
19

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 26. (Tehni~ka i profesionalna sposobnost) (1) Ugovorni organ utvr|uje minimalne zahtjeve u pogledu tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti kandidata ili ponu|a~a koje oni treba da ispunjavaju u skladu sa st. (2), (3), (4) i (5) ovog ~lana. Stoga se od njih zahtijeva da osiguraju jedan ili vi{e dokaza iz st.a (2), (3), (4) i (5) ovog ~lana. (2) U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci roba, dokazi o tehni~koj sposobnosti kandidata, odnosno ponu|a~a mogu se osigurati na jedan ili vi{e od sljede}ih na~ina: a) lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama; b) opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu opremljenost i osposobljenost za ispitivanja i istra`ivanja; c) navode o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u; d) uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva; e) uvjerenja koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se, jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost proizvoda; f) u slu~aju kada su proizvodi koji se nabavljaju slo`eni ili ukoliko se, izuzetno, za posebne namjene, osigurava provjera proizvodnih kapaciteta dobavlja~a, te, ako je to potrebno, i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju provodi ugovorni organ ili koju u njegovo ime provodi nadle`ni zvani~ni organ zemlje u kojoj je dobavlja~ registriran; g) saop}enje / naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati.

(3) U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci usluga, ugovorni organ mo`e od kandidata ili ponu|a~a zahtijevati da osiguraju jedno ili vi{e od sljede}ih sredstava, kao dokaz njihovih tehni~kih i profesionalnih sposobnosti: a) listu glavnih usluga pru`enih u posljednje dvije do tri godine, s ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvr{enim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole pru`aoca usluga, samo uz izjavu pru`aoca usluga o izvr{enim uslugama; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`aoca usluga i/ili kvalifikacije njegovog rukovode}eg osoblja i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno lic koja su odgovorna za pru`anje konkretnih usluga;

20

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

c) navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju pru`aocu usluga; d) izjavu pru`aoca usluga o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i o broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine; e) izjavu o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e pru`alac usluga za izvr{enje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta; f) u slu~aju kada su usluge koje se pru`aju slo`ene ili ukoliko se, izuzetno, osiguravaju za posebne namjene, provjera tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti pru`aoca usluga te, ako je to potrebno, i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju provodi ugovorni organ ili koju u njegovo ime provodi nadle`ni zvani~ni organ zemlje u kojoj je pru`alac usluga registriran; g) saop}enje / naznaka elemenata ugovora koje pru`alac usluga namjerava podugovarati.

(4) U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci radova, dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima kandidata ili ponu|a~a mogu se osigurati na jedan ili vi{e od sljede}ih na~ina: a) lista radova koji su izvedeni u posljednje tri do pet godina uz prilaganje potvrda o zadovoljavaju}oj izvedbi za najva`nije radove; potvrde uklju~uju vrijednost, vrijeme i lokaciju izvo|enja radova i navode da li su radovi izvedeni u skladu s pravilima poslovanja i da li su propisno okon~ani; u slu~aju kada je to potrebno, ove potvrde ugovornom organu direktno dostavlja odre|eni nadle`ni organ; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvo|a~a radova, kao i/ili kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja, i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno lic koja su odgovorna za izvo|enje konkretnih radova; c) navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima, naro~ito o onim zadu`enim za kontrolu kvaliteta, bez obzira na to da li neposredno pripadaju izvo|a~u radova; d) izjavu izvo|a~a radova o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine; e) izjavu o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje konkretnih radova; f) izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja.

(5) Ukoliko u tenderskoj dokumentaciji zahtijeva osiguranje uvjerenja koja izdaju nadle`ni organi, a kojima se potvr|uje da dobavlja~ zadovoljava odre|ene standarde osiguranja kvaliteta, ugovorni organ du`an je pozvati se na sisteme osiguranja kvaliteta koji se baziraju na relevantnim me|unarodnim ili standardiziranim specifikacijama. Ugovorni organ tako|er je du`an prihvatiti i druge dokaze o ekvivalentnim mjerama osiguranja kvaliteta od dobavlja~a koji nemaju pristupa takvim uvjerenjima ili mogu}nosti da ih pribave u zadatom roku.

21

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 27. (Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije) (1) Uva`avaju}i zakone u Bosni i Hercegovini o dr`avnoj slu`bi kao i druge relevantne propise, ugovorni organ odbit }e zahtjev za u~e{}e u postupku javne nabavke ili ponudu ukoliko je kandidat ili ponu|a~ sada{njem ili biv{em zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito, u vidu nov~anih sredstava ili u bilo kojem nenov~anom obliku, kao poku{aj radi ostvarivanja uticaja na radnju ili odluku ili tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ }e u pisanoj formi informirati ponu|a~a i direktora Agencije za javne nabavke o odbijanju takvog zahtjeva ili ponude i o razlozima odbijanja, te to konstatirati u Izvje{taju o postupku javne nabavke. (2) U slu~aju da zahtjevi ili ponude koje je ugovorni organ primio u toku postupka javne nabavke prouzrokuju ili mogu prouzrokovati bilo kakav sukob interesa, ugovorni organ }e, djeluju}i u skladu s relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili odnosnim internim pravilima, osigurati efektivnu za{titu svrsishodnog provo|enja ovog zakona. ODJELJAK V. VO\ENJE POSTUPAKA ^lan 28. (Otvoreni postupak) U provo|enju otvorenog postupka ugovorni organ du`an je: a) pripremiti tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ~l. 13. do 17. i u skladu s ~lanom 21. ovog zakona; b) objaviti obavje{tenje o javnoj nabavci u skladu s ~l. 19. i 20. ovog zakona, pozivaju}i sve zainteresirane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju, te da pripreme i podnesu ponude koje ispunjavaju uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji; c) dobavlja~ima osigurati tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ~lana 18. ovog zakona; d) shodno ~lanu 33. ovog zakona, organizirati i provesti javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda; e) verificirati kvalifikacije ponu|a~a prema kriterijima izbora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji u skladu s ~l. 22. do 26. ovog zakona; f) ocijeniti ponude koje su dostavili kvalificirani ponu|a~i prema kriterijima za dodjelu ugovora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji u skladu s ~l. 34. do 37. ovog zakona i dodijeliti ugovor ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu; g) informirati ponu|a~e o odlukama donesenim u vezi sa ocjenom ponuda kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona; h) ponuditi ugovor najuspje{nijem ponu|a~u u skladu s odredbama ~lana 39. ovog zakona.

22

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 29. (Ograni~eni postupak) U provo|enju ograni~enog postupka ugovorni organ du`an je: a) pripremiti tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ~l. 13. do 17. i u skladu s ~lanom 21. ovog zakona. Tenderska dokumentacija mo`e biti pripremljena u dva dijela, koja odgovaraju pretkvalifikacionoj i tenderskoj fazi postupka; b) objaviti obavje{tenje o nabavci u skladu s ~l. 19. i 20. ovog zakona, pozivaju}i sve zainteresirane kandidate da zatra`e pretkvalifikacionu dokumentaciju (ukoliko se ona daje odvojeno od obavje{tenja o nabavci) i da podnesu zahtjev za pretkvalifikaciju prila`u}i potrebne informacije i dokumente; c) dati kandidatima pretkvalifikacionu dokumentaciju (ukoliko se ona daje odvojeno od obavje{tenja o nabavci) u skladu s odredbama ~lana 18. ovog zakona; d) izvr{iti izbor kandidata koji }e biti pozvani da podnesu ponude na na~in utvr|en u ~l. 22. do 26. ovog zakona; e) informirati kandidate o odlukama donesenim u vezi s pretkvalifikacijom kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona. Informiranje odabranih kandidata mo`e se provesti u isto vrijeme kada se oni budu pozivali da podnesu ponude; f) dati tendersku dokumentaciju svim odabranim kandidatima istovremeno, u skladu s odredbama ~lana 18. ovog zakona, pozivaju}i ih da pripreme i podnesu ponudu koja ispunjava zahtjeve navedene u tenderskoj dokumentaciji; g) organizirati i provesti javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda, kako je predvi|eno u ~lanu 33. ovog zakona; h) ocijeniti i uporediti otvorene ponude prema kriterijima za dodjelu ugovora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji, u skladu s ~l. 34. do 37. ovog zakona, i dodijeliti ugovor ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu; i) ponu|a~e informirati o odlukama donesenim u vezi sa ocjenom ponuda, kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona; j) ponuditi ugovor najuspje{nijem ponu|a~u u skladu s odredbama ~lana 39. ovog zakona. ^lan 30. (Vo|enje pregovara~kog postupka) (1) Ugovorni organ provodi pregovara~ki postupak uz objavljivanje obavje{tenja o nabavci pod sljede}im uslovima: a) obavlja pretkvalifikacioni postupak u skladu s odredbama ~lana 29. ovog zakona, kako je primjereno za pregovara~ki postupak;

23

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

b) poziva najmanje tri kvalificirana kandidata da podnesu inicijalne ponude i u~estvuju u pregovorima o tehni~kim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora; c) na osnovu rezultata obavljenih pregovora, poziva u~esnike da podnesu svoje kona~ne ponude i me|u njima identificira najuspje{nijeg ponu|a~a u skladu s kriterijima izbora prema ~lanu 34. ovog zakona. (2) Kada primjenjuje pregovara~ki postupak bez objave obavje{tenja o nabavci, ugovorni organ du`an je: a) u slu~aju da je na pregovore pozvano vi{e od jednog kandidata, verificirati da li su kvalifikacije kandidata u skladu s kriterijima navedenim u pozivu, pregovarati tehni~ke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora i, na osnovu rezultata odr`anih pregovora, pozvati u~esnike da podnesu svoje kona~ne ponude i me|u njima odrediti uspje{nog ponu|a~a u skladu s kriterijima za dodjelu prema ~lanu 34. ovog zakona; b) u slu~aju da je samo jedan kandidat pozvan na pregovore, verificirati da li su kvalifikacije kandidata u skladu s kriterijima navedenim u pozivu, i pregovarati tehni~ke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora s ciljem postizanja ekonomski najpovoljnije ponude za ugovorni organ. (3) Daljnje odredbe u vezi s vo|enjem pregovara~kog postupka bit }e odre|ene u podzakonskim aktima. ^lan 31. (Zahtjevi u pogledu pregovara~kog postupka sa ili bez objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci) Tokom pregovara~kog postupka, ugovorni organ pridr`ava se sljede}ih zahtjeva: a) pregovori se vode sa svakim kandidatom odvojeno;

b) nijedna informacija dobijena od kandidata, a tako|er ni informacije o rje{enjima koja su predlo`ili kandidati ne mogu se otkriti tre}im licima bez prethodne saglasnosti tog kandidata; c) svim kandidatima / ponu|a~ima postavit }e se isti zahtjevi i pru`it }e im se iste informacije; mora biti osigurana jednakost tretmana prema svim kandidatima / ponu|a~ima; d) zapisnici i izvje{taji o postupku pregovora sa~injavaju se u skladu s odredbama ~lana 41. ovog zakona. ^lan 32. (Okvirni sporazumi) (1) Ugovorni organ mo`e zaklju~iti okvirni sporazum samo nakon provedenog otvorenog ili ograni~enog postupka u skladu s odredbama ovog zakona. (2) Na osnovu okvirnog sporazuma zaklju~enog u skladu sa stavom (1) ovog ~lana, ugovorni organ posljedi~no }e imati pravo da tokom cijelog ugovornog perioda zaklju~uje ugovore sa

24

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

uspje{nim ponu|a~em bez primjene postupaka utvr|enih u ovom zakonu u pogledu svakog od ugovora koji su dodijeljeni po osnovu okvirnog sporazuma. (3) Ugovorni organ mo`e razmotriti dodjelu okvirnog sporazuma samo uz postojanje jedne ili vi{e ni`e navedenih okolnosti: a) predmet ugovora su svakodnevne usluge ili potro{ne robe, koje nisu klasificirane kao trajna sredstva; b) c) predmet ugovora su robe ili usluge ~ije se cijene i uslovi isporuke ~esto mijenjaju; predmet ugovora su stalne popravke ili radovi na odr`avanju;

d) kada ugovorni organ treba dodijeliti vi{e identi~nih ugovora u roku od jedne godine, a okvirnim sporazumom bi se omogu}ilo smanjenje tro{kova nabavke. (4) Nakon zaklju~enja okvirnog sporazuma, njegove odredbe ne mogu se mijenjati.

(5) Ugovornim organima nije dopu{teno kori{tenje okvirnih sporazuma na nepropisan na~in ili na na~in kojim se spre~ava, ograni~ava ili ugro`ava konkurencija. ODJELJAK VI. OCJENA I DODJELA UGOVORA ^lan 33. (Otvaranje ponuda) (1) Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda neposredno nakon isteka roka za podno{enje ponuda, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. (2) Ponude se otvaraju na sastanku Komisije za nabavku na dan i sat koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Svi dobavlja~i koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda. Izmjena krajnjeg roka za prijem ponuda uticat }e na promjenu datuma otvaranja ponuda. (3) Koverte otvara predsjedavaju}i Komisije za nabavke na otvorenom sastanku, bez obzira na to da li tom sastanku prisustvuju ponu|a~i ili njihovi predstavnici. (4) Proceduru otvaranja koverti, uklju~uju}i i onu za ponude konsultantskih usluga, kao i pravila o saop}avanju relevantnih informacija o sadr`aju tendera propisat }e podzakonski akti. (5) Rezultati postupka javnog otvaranja ponuda unose se u zapisnik sastanka prema obrascu zapisnika koji utvr|uje Agencija za javne nabavke. (6) Zapisnik o otvaranju ponuda dostavlja se svim ponu|a~ima odmah ili najkasnije u roku od tri dana, ra~unaju}i od vremena otvaranja ponuda. (7) Naknadni postupci analize ponuda, njihove ocjene i pore|enja provode se na zatvorenom sastanku Komisije.
25

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 34. (Kriteriji za dodjelu ugovora) (1) Nakon izbora kvalificiranih kandidata ili ponu|a~a, kako je propisano ~l. 22. do 26. ovog zakona, ugovorni organ dodjelu ugovora zasniva na jednom od sljede}ih kriterija: a) ili ekonomski najpovoljnije ponude za ugovorni organ, a po osnovu navedenih kriterija za evaluaciju utvr|enih kriterija u skladu s prirodom i svrhom predmeta konkretnog javnog ugovora, npr: kvalitet, cijena, tehni~ka sposobnost, funkcionalne i ekolo{ke karakteristike, operativni tro{kovi, ekonomi~nost, postprodajni servis i tehni~ka pomo}, datum isporuke i period isporuke ili period izvr{enja; b) ili najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude.

(2) Ugovor se dodjeljuje odabranom ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu s ta~. a) i b) stava (1) ovog ~lana. ^lan 35. (Ocjena ponuda) (1) Ugovorni organ ocjenjuje i poredi ponude koje su podnijeli kvalificirani ponu|a~i, primjenjuju}i kriterije za dodjelu ugovora navedene u tenderskoj dokumentaciji u skladu s ~lanom 34. ovog zakona. (2) U otvorenom i ograni~enom postupku, pregovori izme|u ugovornog organa i ponu|a~a o osnovnim aspektima ugovora, a naro~ito o cijeni, nisu dozvoljeni. Me|utim, ugovorni organ mo`e od ponu|a~ zahtijevati da pojasne svoje ponude bez uno{enja bilo kakvih izmjena u sadr`aj ponude. ^lan 36. (Neprirodno niske ponude) (1) Ukoliko se, za dati ugovor, dostavljene ponude poka`u neprirodno niskim u odnosu na robu, usluge ili radove koji su predmet ugovora, ugovorni organ }e od ponu|a~a zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ugovornom organu ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbaciti ponudu. (2) Da bi dobio opravdanje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva da doti~ni ponu|a~ pru`i detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uklju~uju}i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ uzima u razmatranje obja{njenja koja se na primjeren na~in odnose na: a) ekonomi~nost proizvodnog procesa, pru`enih usluga ili gra|evinske metode;

b) izabrana tehni~ka rje{enja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponu|a~ ima za dostavu roba ili usluga ili za izvo|enje radova; c) originalnost posla, roba ili usluga koje je ponu|a~ ponudio;

26

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

d) uskla|enost s va`e}im odredbama koje se odnose na radnu za{titu i uslove rada na mjestu gdje se izvodi rad, pru`a usluga ili isporu~uje roba. ^lan 37. (Preferencijalni tretman doma}eg) Preferencijalni tretman za doma}e mo`e biti primijenjen samo u mjeri u kojoj to dopuste podzakonski akti. ODJELJAK VII. DU@NOSTI NAKON DODJELE UGOVORA ^lan 38. (Obavje{tavanje kandidata i ponu|a~a o rezultatima) (1) Ugovorni organ }e istovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana od dono{enja odluke, pismeno obavijestiti kandidate, odnosno ponu|a~e koji su blagovremeno podnijeli zahtjeve ili ponude o odlukama koje su donesene u pogledu pretkvalifikacije, ocjene ponuda ili obustavljanja postupka. (2) Obavje{tenje kandidatima, kao minimum, obavezno sadr`i podatke o tome da li je dati kandidat zadovoljio pretkvalifikacije ili ne. U slu~aju da nije, navode se razlozi. (3) U obavje{tenju ponu|a~ima ~ija je ponuda odbijena obavezno se navode razlozi odbijanja. (4) Obavje{tenje svim ponu|a~ima, kao minimum, obavezno sadr`i ime ponu|a~a kome je ugovor dodijeljen i razloge izbora te ponude u skladu s ~lanom 9. ovog zakona. (5) U slu~aju da je postupak obustavljen, u obavje{tenju kandidatima ili ponu|a~ima navode se razlozi obustavljanja. ^lan 39. (Ugovori) (1) Ugovorni organ nudi ugovor onom kvalificiranom ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu s odredbama ~l. 35. do 37. ovog zakona. Ugovor se zaklju~uje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine o obligacijama. Nijedan ugovor ne mo`e se zaklju~iti u periodu od 15 dana od datuma kada su ponu|a~i obavije{teni o rezultatu u skladu sa stavom (1) ~lana 38. ovog zakona. (2) a) Ako dobavlja~ kojem je dostavljen prijedlog dodjele ugovora: u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora; ili

b) propusti da ostavi garanciju za izvr{enje ugovora o nabavci, kako je propisano u tenderskoj dokumentaciji; ili c) propusti da potpi{e ugovor o nabavci; ili

27

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

d)

odbije da zaklju~i ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji;

ugovorni organ predla`e dodjeljivanje ugovora onom dobavlja~u ~ija je ponuda po redoslijedu odmah nakon ponude najuspje{nijeg ponu|a~a koji je odbio dodjelu ugovora. (3) Prilikom dodjele ugovora o nabavci, cijena navedena u najuspje{nijoj ponudi, kao i uslovi utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji ne mogu se mijenjati. Ukoliko se u tenderskoj dokumentaciji dopu{ta odredba o varijabilnoj cijeni (cjenovna formula), zasnovana na odre|enim / definiranim objektivnim pravilima, takva odredba mo`e biti unesena u ugovor. (4) Dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor ne}e sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovara~a obavezno se saop}avaju ugovornom organu blagovremeno prije sklapanja podugovora. Ugovorni organ obavijestit }e dobavlja~a o svojoj odluci u roku od 15 dana nakon prijema saop}enja, navode}i razloge u slu~aju odbijanja. Dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora. (5) Ugovorni organ u ugovoru postavlja uslov da dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor o javnoj nabavci nema pravo da zapo{ljava, u svrhu izvr{enja ugovora o javnoj nabavci, fizi~ka ili pravna lica koja su u~estvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu ~lana ili stru~nog lica koje je anga`irala Komisija za nabavke, nadle`na za dodjelu navedenog ugovora o javnoj nabavci, najmanje {est mjeseci po zaklju~enju ugovora. ^lan 40. (Obavje{tenje o dodjeli ugovora) (1) Ugovorni organ u skladu s ~lanom 20. ovog zakona objavljuje obavje{tenje o dodjeli ugovora na osnovu rezultata postupka dodjele. Takva obavje{tenja objavljuju se {to je prije mogu}e, ali ne kasnije od 30 dana po zaklju~enju ugovora. (2) U slu~aju da je u skladu s ~lanom 32. ovog zakona zaklju~en okvirni sporazum, ugovorni organ objavljuje obavje{tenje o dodjeli ugovora na osnovu zaklju~enog okvirnog sporazuma i nije du`an objavljivati obavje{tenja o dodjeli svakog ugovora koji se zaklju~i na osnovu tog sporazuma. (3) Obavje{tenje o dodjeli ugovora sadr`ava informacije koje reguliraju podzakonski akti. ^lan 41. (Izvje{taj o postupku nabavke) (1) Ugovorni organ priprema izvje{taj o svakom postupku dodjele ugovora koji se obavi u skladu s odredbama ovog poglavlja, uklju~uju}i i slu~ajeve kada je zaklju~en okvirni sporazum. (2) Izvje{taj uklju~uje primjerene informacije zavisno od izabranog postupka dodjele. Minimum informacija koje izvje{taj sadr`i utvr|uje se u podzakonskim aktima. (3) Izvje{taj se priprema i dostavlja Agenciji za javne nabavke u roku od 15 dana nakon datuma okon~anja postupka nabavke. Agencija za javne nabavke utvr|uje pravila i obrasce za dostavu izvje{taja.
28

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 42. (Arhiviranje dokumenata) Zaklju~eni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti vezani za nabavku, ~uvaju se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine koji se odnose na arhiviranje. ODJELJAK VIII. KONKURS ZA IZRADU IDEJNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ^lan 43. (Provo|enje konkursa za izradu idejnog rje{enja) (1) Konkurs za izradu idejnog rje{enja ogla{ava se u skladu s odredbama ~l. 19. i 20. ovog zakona. (2) Konkurs za izradu idejnog rje{enja provodi se kako bi se odredio u~esnik ili u~esnici koji su podnijeli najbolji plan ili idejni prijedlog kada se namjerava: a) dodijeliti ugovor o pru`anju usluga pobjedniku konkursa ili jednom od pobjednika konkursa. U ovom slu~aju ugovorni organ mo`e se opredijeliti da iza postupka konkursa za izradu idejnog rje{enja uslijedi postupak dodjele ugovora o pru`anju usluga i to putem pregovara~ke procedure bez objave obavje{tenja o nabavci kako je navedeno u ~lanu 11. stav (3) ta~ka c) ovog zakona, pozivaju}i jednog ili vi{e pobjednika konkursa na pregovore o uslovima ugovora; ili b) osigurati nagrade pobjedniku ili pobjednicima konkursa ili druge nagrade za u~e{}e.

(3) Ugovorni organ utvrdit }e pravila za organizaciju konkursa za izradu idejnog rje{enja i uklju~iti ih u tendersku dokumentaciju pripremljenu na primjeren na~in u skladu s ~lanom 13. ovog zakona. (4) I pravnim i fizi~kim licima dozvoljeno je da u~estvuju u konkursu za izradu idejnog rje{enja. (5) Prihvatanje u~esnika u konkursu za izradu idejnog rje{enja ne mo`e se ograni~avati pozivanjem na odre|enu teritoriju niti se mo`e provoditi drugo ograni~enje diskriminatornog karaktera. (6) Ugovorni organ mo`e se odlu~iti na provo|enje pretkva- lifikacionog izbora kandidata, koje }e pozvati da dostave svoje idejne projekte. U tom slu~aju, ugovorni organ odre|uje nediskriminatorne kvalifikacijske kriterije koji mogu osigurati stvarnu konkurenciju i navodi ih u tenderskoj dokumentaciji. ^lan 44. (Konkursna komisija) (1) Projekte koje su ponu|a~i blagovremeno podnijeli ocjenjuje Konkursna komisija, koju formira ugovorni organ ili ovla{teni organ. Ugovorni organ du`an je u potpunosti ovlastiti Konkursnu komisiju za ocjene projekata i odre|ivanje jednog ili vi{e pobjednika. Konkursna
29

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

komisija sastavljena je isklju~ivo od fizi~kih lica koja su nezavisna od u~esnika u konkursu. Samo se fizi~ka lica besprijekorne reputacije koja su potpisala Izjavu o nepristrasnosti i Izjavu o povjerljivosti imenuju za ~lanove Komisije. U slu~aju kada se od u~esnika u konkursu zahtijeva posebna stru~na kvalifikacija, Konkursna komisija formirat }e se uz zastupljenost stru~njaka tra`ene kvalifikacije. (2) Konkursna komisija je samostalna u dono{enju svojih odluka ili mi{ljenja. Ocjenjuju se samo anonimno prijavljeni projekti. Konkursna komisija mo`e saznati ime uspje{nog u~esnika, odnosno uspje{nih u~esnika isklju~ivo nakon {to donese odluku u vezi s jednim ili vi{e najboljih idejnih rje{enja ili projekata. (3) Projekti se ocjenjuju prema kriterijima za ocjenjivanje utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji, a oni ne moraju nu`no biti zasnovani na najni`oj cijeni ili ekonomski najpovoljnijoj ponudi. (4) Konkursna komisija odlu~uje isklju~ivo na svojim sastancima. Na sastancima Konkursne komisije vode se zapisnici, koji su sastavni dio Izvje{taja o postupku, a on se sa~injava i dostavlja Agenciji za javne nabavke, u skladu s odredbama ~lana 41. ovog zakona. POGLAVLJE III. DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA ^lan 45. (Vrste postupaka za dodjelu ugovora ispod doma}ih vrijednosnih razreda) (1) Ugovor o nabavci roba, usluga ili radova ~iju je vrijednost ugovorni organ procijenio na iznos koji je ni`i od doma}eg vrijednosnog razreda iz stava (2) ~lana 6. ovog zakona mo`e se dodijeliti u jednom od sljede}ih postupaka: a) kroz postupak koji je utvr|en u ~l. 10. i 11. ovog zakona, prema uslovima iz tih ~lanova i u skladu s Pravilima iz Poglavlja II. ovog zakona; ili b) kroz postupak konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda u skladu s odredbama ~lana 46. ovog zakona i stava (2) ovog ~lana. (2) Ugovor za nabavku roba, usluga ili radova ~iju je vrijednost ugovorni organ procijenio u skladu s odredbama st. (5) do (8) ~lana 6. ovog zakona na iznos koji je jednak ili manji od 3.000,00 KM mo`e se dodijeliti putem direktnog sporazuma, u skladu s odredbama ~lana 47. ovog zakona. Ugovorni organ du`an je osigurati da ukupna godi{nja vrijednost takvih kupovina ne prelazi 10% njegovog ukupnog godi{njeg bud`eta za nabavke. (3) Ugovorni organ priprema i dostavlja izvje{taj Agenciji za javne nabavke o svakom ugovoru dodijeljenom u skladu s odredbama ovog poglavlja, kako je odre|eno u podzakonskim aktima i prema obrascu izvje{taja koji utvrdi Agencija za javne nabavke. Svi dokumenti koji se odnose na dodjelu ugovora ~uvaju se u skladu s ~lanom 42. ovog zakona. ^lan 46. (Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda)

30

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(1) Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda je postupak u kojem ugovorni organ, radi dodjeljivanja konkretnog ugovora u skladu s odredbama st. (3) do (6) ovog ~lana, upu}uje zahtjev za dostavljanje ponuda za snabdijevanje robama, uslugama ili radovima odre|enom broju dobavlja~a, davalaca usluga ili izvo|a~a radova, a pri tome taj broj nije manji od tri. (2) Ugovorni organ mo`e dodatno objaviti odgovaraju}e obavje{tenje u "Slu`benom glasniku BiH". (3) Zahtjev za ponude iz stava (1) ovog ~lana obuhvata adekvatne i dovoljne informacije na osnovu kojih dobavlja~i mogu pripremiti svoje ponude na stvarno konkurentskom osnovu. Zahtjev tako|er sadr`i i precizan rok i mjesto prijema ponuda. Dodjela ugovora isklju~ivo se zasniva na najni`oj cijeni u skladu s ta~kom b) ~lana 34. ovog zakona. (4) Svaki dobavlja~, pru`alac usluga ili izvo|a~ radova mo`e ponuditi samo jednu cijenu, koju nakon dostavljanja ponude ne mo`e mijenjati. O ponu|enoj cijeni se ne pregovara. (5) Ugovorni organ ocjenjuje primljene ponude nakon isteka roka spomenutog u stavu (3) ovog ~lana na osnovu kriterija koji su utvr|eni u skladu sa stavom (3) ovog ~lana. Ukoliko su prikupljene najmanje tri odgovaraju}e ponude, ugovorni organ ugovor dodjeljuje onom dobavlja~u, davaocu usluga ili izvo|a~u radova koji zadovoljava kriterije za dodjelu navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda. (6) U slu~aju kada su prikupljene manje od tri odgovaraju}e ponude, ugovorni organ poni{tava postupak i zapo~inje naredni obnovljeni postupak. Me|utim, ukoliko se ugovorni organ u prethodnom postupku opredijelio na dodatno objavljivanje obavje{tenja iz stava (2) ovog ~lana, tada se ne zahtijeva ponavljanje postupka u slu~aju prijema manje od tri odgovaraju}e ponude i ugovorni organ u tom slu~aju mo`e neposredno pristupiti dodjeljivanju ugovora dobavlja~u ~ija ponuda zadovoljava kriterije navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda, u skladu s odredbama ~l. 38. i 39. ovog zakona. (7) Agencija za javne nabavke priprema obrasce i/ili standardne dokumente koji se koriste u postupku konkurentskog zahtjeva za podno{enje ponuda. ^lan 47. (Direktni sporazum) Direktni sporazum podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ prikuplja prijedlog cijene ili ponudu od pojedina~nog dobavlja~a, davaoca usluga ili izvo|a~a radova i pregovara ili prihvata tu cijenu kao uslov za kona~ni sporazum. Takav postupak definira se u internom pravilniku ugovornog organa, koji ga utvr|uje u skladu s modelom koji priprema Agencija za javne nabavke. POGLAVLJE IV. PRIMJENA ZAKONA ODJELJAK I. INSTITUCIJE ^lan 48. (Agencija za javne nabavke)
31

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(1) Agencija za javne nabavke (u daljem tekstu: Agencija) ovim zakonom se osniva kao samostalna, upravna organizacija sa statusom pravnog lica. Agencija }e imati sjedi{te u Sarajevu i posjedovat }e pe~at u skladu sa Zakonom o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03). (2) Agencija }e imati dvije filijale sa sjedi{tem u Banjoj Luci i Mostaru. Filijale ne}e imati status pravnih lica i ne}e biti ovla{tene da donose odluke bez odobrenja Agencije. One }e imati pe~ate identi~ne pe~atu Agencije, koji }e kao jedinu dopu{tenu razliku dodatno sadr`avati naziv i lokaciju filijale. (3) Agencija }e po~eti s radom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Uloga Agencije je da osigura pravilno provo|enje ovog zakona. Detaljne nadle`nosti Agencije bit }e definirane u podzakonskim aktima. Nadle`nosti Agencije }e obavezno uklju~ivati: a) predlaganje izmjena i dopuna ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata, u cilju osiguranja njihove djelotvornosti i svrsishodnosti; b) unapre|enje informiranosti ugovornih organa i dobavlja~a o propisima o javnim nabavkama i njihovim ciljevima, postupcima i metodama; c) objavljivanje priru~nika i uputstava, kao i izrada i a`uriranje standardnih obrazaca i modela, u skladu s odredbama ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata, namijenjenih ugovornim organima; d) pru`anje tehni~ke i savjetodavne pomo}i i ugovornim organima i dobavlja~ima u vezi s primjenom i tuma~enjem odredbi ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata; e) uspostava sistema za pra}enje ugovornih organa u vezi s primjenom ovog zakona;

f) prikupljanje, analiza i objavljivanje informacija u vezi s postupcima javnih nabavki i dodijeljenim ugovorima o javnim nabavkama; g) razvijanje elektronskog informacionog sistema dostupnog na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, koji bi dodatno, pored "Slu`benog glasnika BiH", objavljivao tendersku dokumentaciju; h) pokretanje i podr{ka razvoju prakse elektronskih nabavki i komunikacija u oblasti javnih nabavki; i) objavljivanje informacija u vezi s obukom, objavljivanje priru~nika i druge vrste pomo}i na planu profesionalnog razvoja u podru~ju javnih nabavki; j) k) (5) vo|enje evidencije akreditiranih predava~a iz oblasti javnih nabavki; podno{enje godi{njih izvje{taja Vije}u ministara Bosne i Hercegovine. Agencija ima direktora i Odbor.

32

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(6) Direktor Agencije donosi Pravilnik o unutra{njoj organizaciji Agencije u roku od dva mjeseca nakon uspostavljanja Agencije. (7) Odbor Agencije daje saglasnost na podzakonske akte koje donosi direktor Agencije.

(8) U skladu s odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine imenuje direktora sa statusom sekretara s posebnim zadatkom na period od pet godina s mogu}no{}u jednog ponovnog imenovanja. Direktora mo`e razrije{iti du`nosti Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odbora, a u skladu s odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi Bosne i Hercegovine. (9) Odbor Agencije sastoji se od sedam ~lanova. ^lanovi su: ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine, ministar finansija Republike Srpske i ~etiri stru~njaka koji su izabrani putem javnog konkursa na na~in predvi|en podzakonskim aktima. Gradona~elnik Br~ko Distrikta imenuje u Odbor jednog posmatra~a iz Br~ko Distrikta. Direktor Agencije ima status posmatra~a u Odboru. ^lanovi Odbora, osim ministara ili njihovih predstavnika, uklju~uju}i posmatra~a iz Br~ko Distrikta, imaju petogodi{nji mandat u Odboru, uz mogu}nost jednog ponovnog imenovanja. (10) ^lanovi Odbora ve}inom glasova izme|u sebe biraju predsjedavaju}eg na period od dvije godine. Odbor se sastaje jednom u tri mjeseca ili ~e{}e, ukoliko predsjedavaju}i to ocijeni potrebnim. Agencija Odboru osigurava odgovaraju}a sredstva i kadrovsku podr{ku kako bi Odboru bilo omogu}eno da izvr{ava svoje du`nosti u skladu s ovim zakonom. (11) Svi ugovorni organi s teritorije Bosne i Hercegovine obavezni su sara|ivati s Agencijom, njenim direktorom i Odborom kada oni obavljaju svoje aktivnosti koje proisti~u iz okvira nadle`nosti utvr|enih ovim zakonom i prate}im podzakonskim aktima. ^lan 49. (Ured za razmatranje `albi) (1) Provo|enje odredbi ovog zakona osigurat }e se postupkom utvr|enim u Odjeljku II. ovog poglavlja, koji }e kao drugostepeni organ voditi Ured za razmatranje `albi (u daljem tekstu: UR@). (2) UR@ se ovim zakonom osniva kao samostalna, upravna organizacija sa statusom pravnog lica. UR@ }e imati sjedi{te u Sarajevu i posjedovat }e pe~at u skladu sa Zakonom o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03). (3) UR@ }e po~eti s radom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Predsjedavaju}i UR@-a donosi Pravilnik o unutra{njoj organizaciji UR@-a u roku od dva mjeseca od uspostavljanja UR@-a. (5) UR@ se sastoji od tri ~lana, koji se biraju iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka, koji imaju status jednak statusu nezavisnih sudija, nespojiv s obavljanjem bilo koje druge neposredne ili posredne, stalne ili povremene du`nosti, sa izuzetkom akademskih aktivnosti, i tri ~lana, koji su stru~njaci u oblasti izvo|enja radova, javnih nabavki, transporta i strate{kog poslovnog upravljanja, a izabrani su putem javnog konkursa na na~in predvi|en podzakonskim aktima.
33

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(6) Po okon~anju javnog konkursa, Vije}e ministara predla`e Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine ~lanove UR@-a, uzimaju}i u obzir da dva ~lana budu iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske. (7) (8) ^lanove UR@-a imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. UR@ dostavlja godi{nje izvje{taje Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine. ODJELJAK II. POSTUPAK REVIZIJE ^lan 50. (Prigovori) Svaki dobavlja~ koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekr{io jednu ili vi{e odredbi ovog zakona i/ili prate}ih podzakonskih akata ima pravo ulo`iti prigovor na postupak, na na~in i u rokovima utvr|enim u ~lanu 51. ovog zakona. ^lan 51. (Postupak i rokovi za podno{enje i razmatranje prigovora) (1) Prigovor se podnosi odnosnom ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u `albenom postupku, u pisanoj formi, u roku od pet dana od dana kada je podnosilac saznao ili je trebalo da sazna za navodnu povredu ovog zakona, i ne kasnije od jedne godine od datuma navodne povrede. (2) Po prijemu pismenog prigovora, ugovorni organ obustavlja postupak dodjele ugovora u toku dok se prigovor u potpunosti ne razmotri i ne donese odluka prije isteka roka utvr|enog u stavu (4) ovog ~lana. (3) Ugovorni organ du`an je, ukoliko je to potrebno, produ`iti rokove za postupak dodjele ugovora za period trajanja obustave iz stava (2) ovog ~lana. U slu~aju da zbog razmatranja prigovora do|e do promjene rokova postupka dodjele ugovora o kojima su dobavlja~i bili prethodno obavije{teni, ugovorni organ }e im o tome uputiti obavje{tenje, navode}i razloge za produ`enje rokova. (4) Ugovorni organ obavezan je razmotriti prigovor i donijeti obrazlo`enu odluku u roku od pet dana od prijema prigovora i najkasnije narednog radnog dana obavijestiti podnosioca prigovora o donesenoj odluci i istovremeno je obrazlo`iti. (5) Ako ugovorni organ propusti da razmotri prigovor u roku utvr|enom u stavu (4) ovog ~lana ili prigovor odbije, podnosilac prigovora mo`e ulo`iti pismenu `albu UR@-u u roku od pet dana po~ev od prvog radnog dana nakon isteka roka utvr|enog u stavu (4) ovog ~lana, ili, u slu~aju da je ugovorni organ odbio prigovor u prvostepenom postupku, od datuma kada je ugovorni organ o tome obavijestio podnosioca prigovora. Kopija pismene `albe istovremeno }e biti dostavljena ugovornom organu. (6) Po prijemu kopije pismene `albe podnosioca, ugovorni organ obustavit }e postupak dodjele ugovora u toku na period od pet dana, osim ako UR@ ne izda druga~ije pismene instrukcije.
34

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(7) Stavovi (5) i (6) ovog ~lana ne primjenjuju se u slu~aju postupka direktnog sporazuma prema stavu (2) ~lana 45. ovog zakona. ^lan 52. (Ovla{tenja Ureda za razmatranje `albi) (1) Po prijemu `albe u pismenoj formi, UR@ }e se uvjeriti da je ugovorni organ obustavio postupak dodjele ugovora u toku na period od pet dana, osim ukoliko mu UR@ druga~ije nalo`i. Prije isteka ovog roka, UR@ donosi odluku o tome da li }e se izdati privremeni nalog u skladu sa stavom (2) ovog ~lana i o tome obavje{tava ugovorni organ najkasnije narednog radnog dana. (2) U bilo kom trenutku nakon prijema `albe, a prije zaklju~enja ugovora, UR@ mo`e, putem privremenog naloga i u o~ekivanju svoje kona~ne odluke po `albi, obustaviti postupak dodjele ugovora na koji se odnosi navodna povreda ili obustaviti provo|enje bilo koje odluke ili radnje ugovornog organa za vrijeme odvijanja postupka, u sljede}im slu~ajevima: a) s obzirom na informacije kojima raspola`e UR@, vjerovatno je da }e `alba biti rije{ena u korist `albenika, i/ili b) odluka o obustavi postupka ne bi prouzrokovala nesrazmjernu {tetu na ra~un javnog interesa, ugovornog organa ili ponu|a~a. (3) Prije zaklju~enja ugovora o javnoj nabavci, UR@ je, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovog zakona, ovla{ten da: a) sa~ini izjavu u vezi s pravnim pravilima ili principima koji se odnose na predmet `albe;

b) u cjelini ili djelimi~no poni{ti bilo koji akt ili odluku ugovornog organa koji nisu u skladu s ovim zakonom, {to podrazumijeva i ovla{tenje za otklanjanje bilo koje tehni~ke ili druge specifikacije koja nije u skladu s ovim zakonom; c) izda nalog ugovornom organu da otkloni svaku povredu i da nastavi postupak dodjele ugovora u skladu s tim; d) izda nalog za prekid postupka dodjele ugovora;

e) donese odluku o naknadi {tete `albeniku, koji je, kao ponu|a~, a zbog po~injene povrede ovog zakona, pretrpio gubitak ili {tetu. (4) Nakon zaklju~enja ugovora o javnoj nabavci, UR@ je, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovoga zakona, ovla{ten da: a) sa~ini izjavu u vezi s pravnim pravilima ili principima koji se odnose na predmet `albe i, ukoliko je to opravdano; b) dodijeli naknadu {tete `albeniku, koji je, kao ponu|a~, a zbog po~injene povrede ovoga zakona, pretrpio gubitak ili {tetu.

35

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(5) Visina od{tete koja se dodjeljuje u skladu s ovim stavom ograni~ena je do iznosa tro{kova pripreme ponude ili do 10% ponu|a~eve ponu|ene cijene, zavisno od toga koji je od ova dva iznosa ve}i. UR@ mo`e, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovog zakona, ugovornom organu nalo`iti da `albeniku nadoknadi tro{kove `albenog postupka. (6) Na odluku UR@-a mo`e se podnijeti tu`ba nadle`nom sudu Bosne i Hercegovine u roku od 45 dana od datuma kada je ta odluka upu}ena `albeniku. U slu~aju da tu`ba nije podnesena sudu u predvi|enom roku, odluka UR@-a je kona~na. Sud postaje nadle`an tek po okon~anju administrativnog `albenog postupka pred UR@-om. (7) U slu~aju da UR@ smatra da je slu`beno lice ugovornog organa izvr{ilo promi{ljenu i namjernu povredu ovog zakona, ugro`avaju}i time njegovu svrhu navedenu u ~lanu 1. ovog zakona, UR@, pored ovla{tenja navedenih u st. od (1) do (5) ovog ~lana, mo`e: a) b) da podnese prekr{ajnu ili krivi~nu prijavu nadle`nom sudu; ili izre}i nov~ane kazne u iznosu do 4.000,00 KM.

(8) U skladu s odredbama ovog ~lana, podzakonskim aktima regulirat }e se procedure rada UR@-a, uklju~uju}i i objavljivanje godi{njeg izvje{taja o aktivnostima UR@-a. POGLAVLJE V. USVAJANJE PODZAKONSKIH AKATA ^lan 53. (Podzakonski akti) U roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine }e, na prijedlog ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, usvojiti podzakonske akte u kojima }e biti poja{njene postavke ovoga zakona u skladu s njegovim odredbama, a posebno u smislu ~l. 1., 4., 6., 7., 12., 13., 18., 19., 20., 30., 37., 40., 41., 45., 48., 49., 50. i 52. ovog zakona. POGLAVLJE VI. PRIJELAZNE ODREDBE, PRESTANAK VA@ENJA, STUPANJE NA SNAGU ^lan 54. (Privremeno vr{enje nadle`nosti Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje `albi) (1) U prijelaznom periodu od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, nadle`nosti Agencije za javne nabavke vr{it }e Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. (2) U prijelaznom periodu od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, nadle`nosti Ureda za razmatranje `albi vr{it }e Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadle`nosti.

36

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 55. (Okon~anje zapo~etih postupaka dodjele ugovora) Sve radnje u postupcima javne nabavke koje su zapo~ete objavljivanjem obavje{tenja o nabavci, u skladu sa do tada va`e}im propisima o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, prije stupanja na snagu ovoga zakona, i za koje nije zaklju~en ugovor o nabavci ili protiv kojih se vodi sudski ili bilo koji drugi postupak, bit }e okon~ane u skladu s propisima o javnim nabavkama do tada va`e}im u Bosni i Hercegovini. ^lan 56. (Prestanak va`enja) (1) Nakon stupanja na snagu ovog zakona prestaje va`iti Odluka o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova za potrebe institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/03 i 7/04) kao i svi ostali propisi koji su regulirali materiju propisanu ovim zakonom, uz izuze}e slu~ajeva iz ~lana 55. ovog zakona. (2) U roku od 60 dana nakon stupanja na snagu ovog zakona, nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine stavljaju van snage Zakon o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova RS-a ("Slu`bene novine RS", broj 20/01); Uredbu o postupku nabavke roba, o uslugama i ustupanju radova u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/03, 58/03 i 11/04); Pravilnik o postupku nabavke robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta", broj 14/02), kao i sve ostale propise koji su regulirali materiju utvr|enu ovim zakonom, uz izuze}e slu~ajeva iz ~lana 55. ovog zakona. Ovaj zakon primjenjivat }e se u entitetima i Br~ko Distriktu. ^lan 57. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupit }e na snagu osmog dana nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a objavit }e se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. PSBiH broj 101/04 27. septembra 2004. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Martin Ragu`, s. r. Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Goran Milojevi}, s. r.

37

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 127 ZJN SG BiH 19/05

Na osnovu ~lana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 18. februara 2005. godine, i na 38. sjednici Doma naroda, odr`anoj 22. februara 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) u ~lanu 48. stav (3) rije~i: "tri mjeseca" zamjenjuju se rije~ima: "{est mjeseci". ^lan 2. U ~lanu 49. stav (3) rije~i: "tri mjeseca" zamjenjuju se rije~ima: "{est mjeseci". ^lan 3. U ~lanu 54. stav (1) i stav (2) rije~i: "tri mjeseca" zamjenjuju se rije~ima: "{est mjeseci". ^lan 4. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". PSBiH broj 160/05 22. februara 2005.godine Sarajevo Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH [efik D`aferovi}, s. r. Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Velimir Juki}, s. r.

337

ZJN SG BiH 52/05

Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarana skup{tina Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 29. juna 2005. godine, i na 45. sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. jula 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04 i 19/05) u ~lanu 48. stav (3) rije~i: "{est mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "devet mjeseci". ^lan 2. U ~lanu 49. stav (3) rije~i: "{est mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "devet mjeseci". ^lan 3. U ~lanu 54. stavovi (1) i (2) rije~i: "{est mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "devet mjeseci". ^lan 4. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". PSBiH broj 208/05 28. jula 2005. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH [efik D`aferovi}, s. r. Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Velimir Juki}, s. r.

334

ZJN SG BiH 52/05

Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 22. decembra 2004. godine, i na sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. jula 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U stavu dva (2) ~lana 34. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) rije~ "najni`e" mijenja se rije~ju "najbolje" ^lan 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku BiH", a objavit }e se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. PSBiH broj 205/05 28. jula 2005. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH [efik D`aferovi}, s. r. Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Velimir Juki}, s. r.

53

ZJN SG BiH 08/06

Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 21. decembra 2005. godine, i na 53. sjednici Doma naroda, odr`anoj 31. januara 2006. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05) u ~lanu 48. stav (3) rije~i: "devet mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "12 mjeseci". ^lan 2. U ~lanu 49. stav (3) rije~i: "devet mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "12 mjeseci". ^lan 3. U ~lanu 54. st. (1) i (2) rije~i: "devet mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "12 mjeseci". ^lan 4. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".

PSBiH broj 265/06 31. januara 2006. godine Sarajevo

Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH dr. Nikola [piri}, s. r.

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Mustafa Pamuk, s. r.

178

ZJN SG BiH 24/06

Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 75. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 7. marta 2006. godine, i na 55. sjednici Doma naroda, odr`anoj 27. marta 2006. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05 i 92/05) u ~lanu 49. stav (3) rije~i: "u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona" zamjenjuju se rije~ima: "do 31.3.2006. godine". ^lan 2. U ~lanu 54. stav (2) rije~i: "od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona" zamjenjuju se rije~ima: "do 31.3.2006. godine". ^lan 3. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".

PSBiH broj 285/06 27. marta 2006. godine Sarajevo

Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH dr. Nikola [piri}, s. r.

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Mustafa Pamuk, s. r.

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 444

ZJN SG BiH 70/06

Na osnovu ~lana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 25. jula 2006. godine, i na 61. sjednici Doma naroda, odr`anoj 27. jula 2006. godine, donijela je ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06) u ~lanu 26. u stavu (2) dodaje se ta~ka h), koja glasi: "h) dokaz da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem koncesionih naknada ako je predmet javne nabavke roba koja je predmet ugovora o koncesiji." ^lan 2. U ~lanu 39. iza stava (4) dodaje se novi stav (5), koji glasi: "(5) Ugovorni organ ne}e odobriti zalju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23., 24., 25. i 26. ovog Zakona." Dosada{nji stav (5) postaje stav (6).
^lan 3. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".

PSBiH broj 335/06 27. jula 2006. godine Sarajevo

Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Martin Ragu`, s. r.

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Goran Milojevi}, s. r.

70

ZJN SG BiH 12/09

Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 3. decembra 2008. godine, i na 24. sjednici Doma naroda, odr`anoj 29. januara 2009. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06) u ~lanu 6. u stavu (2) u ta~kama a) i b) broj "30.000,00" zamjenjuje se brojem "50.000,00" i broj "60.000,00" zamjenjuje se brojem "80.000,00". ^lan 2. U ~lanu 45. u stavu (2) broj "3.000,00" zamjenjuje se brojem "6.000,00". ^lan 3. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a bit }e objavljen i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PSBiH broj 290/09 29. januara 2009. godine Sarajevo

Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Niko Lozan~i}, s. r.

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Dr. Mladen Ivani}, s. r.

338 ZJN SG BiH 60/10 Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 75. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 7. aprila 2010. godine, i na 48. sjednici Doma naroda, odr`anoj 13. jula 2010. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) u ~lanu 52. stav (6) mijenja se i glasi: "(6) Odluka UR@-a je kona~an upravni akt. UR@ obavezan je dostaviti svoju odluku `aliocu i ugovornom organu. Ugovorni organ obavezan je dostaviti odluku UR@-a svim ostalim ponu|a~ima koji su u~estvovali u postupku koji je prethodio dono{enju odluke UR@-a i to najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odluke UR@-a. Protiv odluke UR@-a mo`e se podnijeti tu`ba u upravnom sporu pred Sudom Bosne i Heregovine u roku od 30 dana od dana prijema odluke. Tu`ba kojom se pokre}e upravni spor nema suspenzivno djelovanje. U upravnom sporu protiv odluke UR@-a Sud Bosne i Hercegovine odlu~uje po hitnom postupku. Na osnovu zahtjeva za odga|anje od izvr{enja kona~nog upravnog akta UR@-a odlu~uje Sud Bosne i Hercegovine rje{enjem o privremenoj mjeri." ^lan 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a bit }e objavljen i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku RS" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH".

PSBiH, broj 541/10 13. jula 2010. godine Sarajevo

Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Dr. Milorad @ivkovi}, s. r.

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Sulejman Tihi}, s. r.

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma ("SG" 53/06)


Na osnovu lana 47. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" br. 49/04,19/05, 52/05, 8/06 i 24/06), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije, direktor Agencije za javne nabavke, donosi PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA lan 1. (Svrha i predmet pravilnika) (1) Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma, koji predstavlja model (u daljem tekstu:Pravilnik) definiraju se osnove pripreme i voenja postupka direktnog sporazuma. (2) Ugovorni organi iz lana 3. (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon), duni su donijeti interni pravilnik o postupku direktnog sporazuma, koji e biti usklaen sa ovim Pravilnikom. lan 2. (Definicije i uslovi za primjenu postupka direktnog sporazuma) (1) Postupak direktnog sporazuma se primjenjuje na nabavku roba, usluga ili radova ija je vrijednost procijenjena od strane ugovornog organa na iznos jednak ili manji od 3.000 KM. (2) Direktni sporazum je postupak u kojem ugovorni organ trai prijedlog cijene ili ponudu od jednogdobavljaa, pruaoca usluga ili izvoaa radova (u daljem tekstu: dobavlja) i pregovara ili prihvata tu cijenu, kao uslov za konaan sporazum. (3) Ukupna godinja vrijednost svih nabavki putem direktnog sporazuma ne smije prei 10% ukupnog godinjeg budeta za nabavke ugovornog organa. lan 3. (Principi dodjele direktnog sporazuma) (1) Ugovorni organ ne moe provesti postupak direktnog sporazuma sa namjerom da diskrimnira ili favorizuje bilo kojeg dobavljaa. (2) Postupak direktnog sporazuma se provodi na nain da osigura potovanje principa iz lana 1. Zakona. lan 4. (Priprema postupka) (1) Procjenjivanje vrijednosti nabavki koji su dodijeljeni postupkom direktnog sporazuma vri se u skladu sa lanom 6. st. (5), (7) i (8) Zakona i lanom 8. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" broj 3/05). (2) Procijenjena vrijednost nabavke moe se bazirati ili na cijenama prethodnih slinih nabavki, ili iz dobavljaevog kataloga, ili iz istraivanja trita koje je prethodno uraeno ili je uraeno u vrijeme konkretne nabavke putem direktnog sporazuma. (3) Procijenjena vrijednost nabavke mora biti vaea u trenutku kada ugovorni organ zatrai prijedlog cijene ili ponudu od jednog dobavljaa. lan 5. (Odluka o primjeni postupka dodjele direktnog sporazuma) Nakon prijema ponude jednog dobavljaa, a prije donoenja odluke o direktnom sporazumu, ugovorni organ razmatra, uzimajui u obzir princip najefikasnijeg koritenja javnih sredstava, da li: a) prihvata prijedlog cijene ili pregovara o istoj, ili b) u sluaju neprihvatljivosti cijene ili nepovoljnog ishoda pregovora, ugovorni organ e se obratiti drugom dobavljau da dostavi prijedlog cijene ili ponudu, ili c) e odabrati drugu vrstu postupka, definiranu Zakonom. lan 6. (Definiranje potreba ugovornog organa) (1) Ugovorni organ e paljivo razmotriti svoje zahtjeve koji se odnose na robe, usluge ili radove. (2) Zahtjev za prijedlog cijene ili ponuda obuhvata detaljan opis roba, usluga ili radova koji se trae, ukljuujui i relevantne faktore poput koliine, kvaliteta, tehnikog opisa, estetskih i funkcionalnih zahtjeva, okolinih osobina, mjesta i roka za isporuku i/ili slino, a primjereno predmetu nabavke. lan 7. (Odabir dobavljaa) (1) Uzimajui u obzir l. 2. i 3. ovog Pravilnika, ugovorni organ odabira dobavljaa kojeg e pozvati i tako provesti aktivnosti nabavke. (2) Prije odluke o pozivanju odreenog dobavljaa, ugovorni organ provjerava situaciju na odgovarajuem tritu roba, usluga ili radova, posebno, trinu cijenu roba, usluga ili radova koji su predmet nabavke. (3) Ugovorni organ odabira dobavljaa na nain koji garantira adekvatnu razmjenu vrijednosti za novac. lan 8. (Provoenje postupka) (1) Ugovorni organ informira odabranog dobavljaa o svim zahjevima koji se odnose na robe, usluge ili radove koji se namjeravaju nabaviti. (2) Kada trai prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni organ daje dobavljau dovoljno vremena da pripremi prijedlog cijene ili ponudu, uzimajui u obzir kompleksnost nabavke. (3) Slijedei princip dobre prakse u nabavci, ugovorni organ e odabrati dobavljaa koji je dovoljno kvalificiran da uredno izvri ugovor. (4) Ugovorni organ paljivo ocjenjuje ponuene robe, radove ili usluge u odnosu na zahtjeve koje je sam utvrdio. (5) Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni organ djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom. lan 9. (Prihvatanje predloene ili dogovorene cijene i zakljuivanje direktnog sporazuma) (1) Ugovorni organ osigurava da dogovorena ili prihvaena cijena ne bude via od odgovarajue trine cijene. (2) Ugovorni organ moe vriti nabavke direktnim sporazumom na nain da zakljui poseban ugovor u pismenoj formi.

(3) Direktni sporazum smatra se zakljuenim i kada ugovorni organ prihvati raun ili drugi osnov za plaanje u sluaju: a) nabavki ija vrijednost iznosi 500,00 KM ili manje, direktni sporazum smatra se zakljuenim uz prilaganje odgovarajue dokumentacije; b) nabavki ija vrijednost je via od 500,00 KM, nabavka direktnim sporazumom se dokazuje narudbenicom ugovornog organa ili ugovorom u pismenoj formi. (4) Ugovorni organ moe internim pravilnikom i drugaije definirati vrijednosnu granicu za stav (3) taka 1 ovog lana, ali samo unutar te vrijednosti. (5) Ugovorni organ mora biti u mogunosti da dokae da su principi javnih nabavki zadovoljeni u konkretnom postupku direktnog sporazuma. lan 10. (Pravo prigovora) U postupku direktnog sporazuma, dobavlja ima pravo prigovora, a alba nije doputena. lan 11. (Prelazne i zavrne odredbe) (1) Ugovorni organi su duni donijeti ili uskladiti postojee interne pravilnike o postupku direktnog sporazuma u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. (2) Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave i objavit e se u "Slubenom glasniku BiH". Broj: 01-02- 876-2/06 DIREKTOR inita Foo 06. juli 2006. godine Sarajevo

Pravilnik o akreditaciji i registraciji predavaa javnih nabavki ("SG" 99/06)


Na osnovu lana 48. (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu suglasnost Odbora Agencije, direktor Agencije za javne nabavke, donosi PRAVILNIK O AKREDITACIJI I REGISTRACIJI PREDAVAA JAVNIH NABAVKI lan 1. Ovim Pravilnikom se definie postupak akreditacije i registriranja predavaa u oblasti javnih nabavki, uloga Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:AJN) u postupku akreditiranja i registracije i druga pitanja u vezi sa postupkom akreditiranja i registriranja predavaa. lan 2. AJN je nadlena da uspostavi i odrava Registar akreditovanih predavaa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: RAPJN). lan 3. RAPJN predstavlja auriranu listu/bazu podataka lica koja su kvalificirana putem programa obuke predavaa u javnim nabavkama, te je lista/baza podataka dostupna svim zainteresovanim na web stranici AJN Prvu grupu certificiranih predavaa, koja je uspjeno okonala obuku u organizaciji Tehnike pomo EUAJN e unijeti u RAPJN i init e akreditirane predavae u skladu sa ovim Pravilnikom. lan 4. Predavai koji uspjeno okonaju obuke, koje AJN bude organizovala, provodila, administrirala ili pomagala prema programu obuke koji utvrdi AJN u buduem periodu, stei e status akreditovanih predavaa. Postupak priznanja programa obuke drugih institucija radi sticanja statusa akreditovanog predavaa javnih nabavki, provodit e AJN po odredbama Zakona o upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH" broj 29/02 ) i ovom Pravilniku. Akreditovane predavae iz st.1. i 2. ovog lana AJN e staviti na listu RAPJN, u roku od 30 dana od dana sticanja statusa akreditovanog predavaa ili priznanja programa drugih institucija. Izgled akreditacije propisuje AJN i dat je kao Anex III ovog Pravilnika. lan 5. RAPJN ine osnovni podaci o predavaima prema abecednom redu prezimena predavaa i to: a) puno ime predavaa b) adresa i kontakt informacije c) podaci o certifikatu (podaci o programu, lice koje izdaje certifikat, broj i datum) d) datum akreditacije e) registarski broj f) posebna struna oblast (napr. javni radovi, zdravstveni sektor, obrazovanje) ukoliko je dostupno, g) ostale informacije kao to su: broj strunih programa obuke o javnim nabavkama koje je predava implementirao u prolosti, prethodne ocjene kvaliteta, dodatna struna usavravanja predavaa i sl. lan 6. AJN, pored podataka o predavaima koji su dostupni svim zainteresiranim, u RAPJN vodi i druge evidencije o svakom predavau i to: a) ostale line podatke o predavau (broj line karte, podaci o mjestu boravka, itd.) b) podatke o poslodavcu (kontakt adresa, kontakt osobe, itd.) c) sve profesionalne programe obuke koje je predava implementirao (odreenje programa, datum, mjesto, organizator, broj uesnika, itd.) d) uea u obukama koje su bile organizovane za predavae e) uee i podrka aktivnostima AJN, prvenstveno onim koje se odnose na obuku (priprema radnog plana, priprema daljih programa obuke predavaa i profesionalne obuke, organiziranje i priprema obuke, uee na sastancima, itd.), f) ocjena predavaevog rada bilo koje vrste putem monitoringa i evaluacije predavaevog djelovanja od strane AJN, g) ocjena bilo koje vrste ili komentari o predavaevom radu koje pruaju uesnici obuke i / ili institucije koje naruuju profesionalne programe obuke koje je je predava implementirao u prolosti h) povreda pravila bilo koje vrste u odnosu na ZJN, podzakonska akta i ovaj Pravilnik RAPJN sadri podatke iz stava (1) ovog lana za sve predavae koji su upisani, kao i one koji su brisani sa liste akreditiranih predavaa. lan 7. Predavai imaju obavezu da informiraju AJN o svim promjenama u njihovom registru ili o ostalim relevantnim podacima navedenim u lanovima 4. i 5. ovog Pravilnika i to u roku od 30 dana, izuzimajui informacije koje se odnose na profesionalne programe obuke koje predava implementira , u skladu sa lanom 5. ovog Pravilnika i u tom sluaju se odnosno obavjetenje mora dostaviti AJN-u ne kasnije od 3 radna dana prije odravanja same obuke. Pismeni izvjetaj o zavrenoj obuci mora se dostaviti AJN-u u roku od 5 radnih dana nakon izvedbe svakog programa, i mora sadravati slijedee: a) b) c) d) e) ime i mjesto institucije / organizatora obuke, datum i mjesto odravanja obuke, registrirani broj uesnika, opservacije i/ili ostale relevantne informacije koje su korisne za razvoj sistema obuke, evaluacione liste uesnika obuke o uspjenosti obuke i predavaa

Forma pismenog izvjetaja i evaluacionog lista data je kao Anex I i II ovog Pravilnika. lan 8. AJN e donijeti Kodeks ponaanja, koji, uz ovaj Pravilnik, definira set pravila koja se primjenjuju na akreditovane predavae u cilju obezbjeenja i zatite ugleda predavaa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, i AJN-a, kao nadlene institucije. lan 9. U cilju da se osigura dobar kvalitet profesionalnih obuka o javnim nabavkama koje izvode akreditovani predavai, AJN organizira, prua strunu pomo i/ili podrava zvaninu aktivnost monitoringa s ciljem redovnog ocjenjivanja obuke koju provode akreditovani predavai. lan 10. Dunost AJN je da osigura da razliiti moduli programa profesionalne obuke budu struno/ispravno izraeni/pripremljeni, a da se pri tome obezbjedi i obuhvati tematski ciljana pravila postupaka, aktivnosti, tema / set pitanja, odnosno posebna pitanja javnih nabavki i/ili probleme od posebnog interesa raznih uesnika u javnim nabavkama, koji su relevantni za praksu javnih nabavki. Bosni i Hercegovine.

lan 11. Dunost AJN je da razvije i svim akreditiranim predavaima uini dostupnim module razliitih programa profesionalne obuke o javnim nabavkama, zajedno sa odgovarajuim, neophodnim materijalima za obuku, sa ciljem da se omogui predavaima da se pripreme na odgovarajui nain i kasnije implementiraju module programa navedene u lanu 10. ovog Pravilnika. lan 12. AJN objavljuje na svojoj web stranici listu svih razvijenih modula programa profesionalne obuke, ili saetak nastavnog plana i programa takvih modula, kako bi sve zainteresirane strane (ugovorni organi, privredni subjekti, itd.) mogle traiti organizaciju ili organizirati radionice obuke za konkretne module koje e implementirati pozvani akreditovani predavai. lan 13. Kada je akreditirani predava pozvan u skladu sa lanom 12. ovog Pravilnika, moe odrati samo module programa profesionalne obuke koji su pripremljeni u skladu sa lanom 11. ovog Pravilnika. lan 14. Dunost akreditovanog predavaa je da provodi program profesionalne obuke (predloen / podran i/ili organizovan od strane AJN, ADS, ili druge odgovarajue institucije) na koji je pozvan, u skladu sa njegovim/njenim poslovnim obavezama i/ili raspoloivou. lan 15. Trokove akreditiranog predavaa snosit e zainteresirana strana koja ga poziva radi odravanja obuke, a ukoliko ista nisu osigurana akreditovani predava moe odbiti poziv za izvoenje programa profesionalne obuke javnih nabavki Kako je jedan od obaveznih preduslova za kandidate za program obuke bila odgovarajua podrka poslodavca za takve obuke i za budui angaman u ulozi predavaa, eventualna novana naknada za predavaa moe biti dogovorena sa zainteresovanom stranom, koja poziva/ organizatorom takve obuke, ali u skladu sa prethodnim dogovorom sa stalnim poslodavcem. Definiranje radnog statusa predavaa tokom takvog angamana, mora biti uinjeno uz prethodno odobrenje poslodavca predavaa, te poslodavac mora biti upoznat sa iznosom naknade koju predava moe primiti za predmetno predavanje. U sluaju da je predava nezaposlen ili samozaposlen takav prethodni dogovor ne moe biti preduslov za dogovor o novanoj naknadi. lan 16. AJN na poetku svake godine moe utvrditi minimalan broj obuka koje se od akreditovanih predavaa oekuju /ili su ih obavezni izvesti tokom odreenog vremenskog perioda, sa ciljem da se osigura ispravno koritenja kapaciteta vezanog za obuku javnih nabavki, imajui pri tome u vidu broj dostupnih akreditovanih predavaa, kao i stvarne potrebe i registrirani interes svih strana zainteresovanih za takvu obuku, poev od 2007. godine. lan 17. Dunost akreditovanog predavaa je da odgovori na pozive za uee i polaganje ispita koji se odnose na dalje obuavanje ili usavravanje predavaa putem programa obuke, i/ili ostalih oblika obuke koje organizira /podrava AJN. lan 18. Akreditovani predava je duan da u potpunosti potuje sva pravila koja su definirana ovim Pravilnikom, kao i drugim aktima koja ureuju rad akreditiranih predavaa( napr. Kodeks ponaanja)., ili generalnim pravilima u vezi sa javnom nabavkom. lan 19. Status akreditovanog predavaa, kao i akreditaciju moe povui AJN, u slijedeim situacijama: a) Vie od 24 mjeseca su prola od datuma posljednjeg vaeeg certifikata sa obuke, i akreditovani predava nije uspjeno uestovao i poloio ispit u daljem obuavanju ili u naprednim programima obuke predavaa (s tim da je u tokm periodu AJN organizirala takve programe) na koje je on/ona bio pozivan vie puta od strane AJN (dozvoljeni opravdani razlozi, kao to su bolest, slubeno odsustvo i sl.); b) Ukoliko u vie navrata i bez razumnog (prihvatljivog) obrazloenja akreditovani predava je odbio da sprovede obuku (koju je predloila / podrala i/ili organizirala AJN, ADS, ili neka druga odgovarajua institucija) na koju je on/ona bio pozvan, i/ili nije sproveo, u datom vremenskom periodu, dovoljan broj obuka koji je AJN uspostavila kao obavezni minimum, u skladu sa lanom 16.ovog pravilnika. c) Ukoliko je kroz monitoring utvreno da je u vie navrata negativno ocijenjena izvedba obuke datog akreditovanog predavaa; d) Ukoliko vie uesnika razliitih obuka, koje je akreditovani predava izveo, je uloilo zvanian/pisani prigovor AJN-u o izvedbi akreditovanog predavaa, a AJN je dokazala da su navodne optube opravdane i ozbiljne; e) Ukoliko akreditovani predava bude osuen pravosnanom sudskom odlukom na kaznu zatvora u trajanju duem od 6 mjeseci, danom stupanja na izdravanje kazne zatvora; f) Ukoliko je akreditovani predava prekrio pravila definirana u ovom Pravilniku i/ili Kodeksu ponaanja, i/ili kompromitirao ugled akreditovanih predavaa javnih nabavki Bosne i Hercegovine na neki drugi nain; g) Ukoliko je postupao suprotno sistemu javnih nabavki, i/ili kompromitirao ugled institucija sistema javnih nabavki. lan 20. Rjeenje o oduzimanju statusa akreditovanog predavaa u oblasti javnih nabavki,donosi direktor AJN. Postupak oduzimanja statusa akreditovanog predavaa provodi komisija kojuimenuje direktor AJN posebnim rjeenjem. Komisija broji tri lana, i ine je dravni slubenici uposleni u AJN. lan 21. Protiv rjeenja direktora AJN o oduzimanju statusa akreditovanog predavaa u oblasti javnih nabavki doputena je alba albenom vijeu pri Vijeu ministara BiH. alba se neposredno predaje ili alje potom AJN i to u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja. AJN je duna da postupi po albi na nain da istu preispita u smislu lana 222. ZUP-a, te dostavi Odboru AJN na miljenje. Po pribavljenom miljenju Odbora AJN, alba se razmatra u skladu sa l.-223-225. ZUP-a. Ukoliko AJN u radu po albi utvrdi da je alba doputena, pravovremena i izjavljena od ovlatene osobe, a nije novim rjeenjem zamjenila rjeenje koje se albom pobija, proslijedit e je albenom vijeu Vijea ministara BiH, u roku od 8 dana od dana prijema albe, putem pote. lan 22. U prelaznom periodu do donoenja modula obuke, obaveza predavaa definisana lanom 13. ovog Pravilnika, ne primjenjuje se. lan 23. Na konaan akt albenog vijea Vijea ministara BiH, nezadovoljna stranka moe pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

lan 24. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Slubenom glasniku BiH". Broj :01-01_______ /06 DIREKTOR inita Foo Dana____________2006.godine Sarajevo ANEKS I IZVJETAJ PREDAVAA 1. IME I PREZIME PREDAVAA 2. ADRESA I KONTAKT TELEFON 3. INSTITUCIJA IZ KOJE DOLAZI 4. PODACI O AKREDITACIJI 5. IME I MJESTO INSTITUCIJE /ORGANIZATORA OBUKE 6. DATUM I MJESTO ODRAVANJA OBUKE 7. REGISTRIRANI BROJ UESNIKA OBUKE 8. TEMA NAZIV MODULA REALIZIRANE OBUKE 9. OSTALE INFORMACIJE U VEZI SA REALIZIRANOM OBUKOM 10. ZAPAANJA PREDAVAA U VEZI SA OBUKOM 11. OSTALE INFORMACIJE Datum i mjesto _____________________ Potpis predavaa _____________________ ANEKS II Molimo uesnike obuke o javnim nabavkama da za ocjenjivanje programa obuke i predavaa, koriste ocjene od 1 do 5. 1. DIO KOJI SE ODNOSI NA PREDAVAA 1.1 Poetno predstavljanje ciljeva i sadraja 1.2 Prezentacija teorijskih sadraja 1.3 Prezentacija praktinih sadraja/vjebi 1.4 Jasnoa izlaganja 1.5 Sposobnost da zainteresira uesnike 1.6 Razumjevanje potreba uesnika 1.7 Nain odravanja predavanja 1.8 Sposobnost interakcije sa uesnicima 1.a PROSJENA OCJENA (upisuje AJN) 2. DIO KOJI SE ODNOSI NA AJN 2.1 DIDAKTIKI MODALITETI 2.1.1 Kvalitet i prilagoenost prateeg materijala ( tekstovi i drugi materijali) pripremljeni od AJN 2.1.2 Da li su u programu trebali vie biti zastupljeni praktini primjeri sa vjebama 2.1.3 Da li su u programu trebala vie biti zastupljena teorijska znanja 2.1.a PROSJENA OCJENA (upisuje AJN) 2.2 OSTVARENI CILJEVI OBUKE 2.2.1 Unapreenje znanja 2.2.2 Unapreenje strunosti 2.2.3 Primjenjivost steenih znanja u daljnjem radu 2.2.4 Originalnost programa u odnosu na druge programe u kojim ste uestvovali 2.2.a PROSJENA OCJENA ( upisuje AJN) UKUPNA OCJENA OBUKE/popunjava AJN/ 3. VAA ZAPAANJA I SUGESTIJE 3.1 Zapaanja o odranoj obuci: 3.2 Sugestije za slijedee obuke: Potpis uesnika obuke _____________________ ANEKS III IZGLED PROPISANE AKREDITACIJE OCJENA OCJENA

Prednja strana akreditacije

Zadnja strana akreditacije

Pravilnik o monitoringu postupaka javnih nabavki ("SG" 48/08)


Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,81/07 i 94/07), lana 48. stav 4. take e) i 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH broj 49/04, l9/05, 52/05 8/06, 24/06 i 70/06 ), na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici odranoj 24.04.2008.godine, donijelo je PRAVILNIK O MONITORINGU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I OPTE ODREDBE lan 1. (Predmet i nadlenost za provoenje monitoringa) (1) Pravilnikom o monitoringu postupaka javnih nabavki (u daljem tekstu: Pravilnik) definie se sistem praenja primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon). (2) Predmet monitoringa postupaka javnih nabavki obuhvaa zakonitost primjene pojedinanih postupaka javnih nabavki kod ugovornih organa. (3) Agencija za javne nabavke (u daljem tekstu: Agencija) zaduena je da provodi monitoring postupaka javnih nabavki za sve ugovorne organe. lan 2. (Izvori za praenje postupaka javnih nabavki) Za vrenje potrebe praenja postupaka javnih nabavki, Agencija e koristiti: a) obavjetenja vezana za javne nabavke objavljena u Slubenom glasniku BiH i u dnevnim novinama, b) izvjetaje o postupku nabavke koje u skladu sa Zakonom ugovorni organi dostavljaju Agenciji, c) odluke Ureda za razmatranje albi (u daljem tekstu UR), d) izvjetaji ureda za reviziju u Bosni i Hercegovini, e) dopisi koje ugovorni organi i ponuai upuuju Agenciji, f) dopisi od strane drugih nadlenih institucija (inspekcije, policije, sudovi, tuilatva i dr.), g) izvjetaji nevladinih organizacija, h) informacije iz medija. lan 3. (Kriteriji za provoenje monitoringa) Kriteriji na osnovu kojih Agencija vri izbor postupaka javnih nabavki za monitoring su: a) vrijednost nabavke, b) teina nepravilnosti, c) posredan znaaj. lan 4. (Odabir kriterija) (1) Kod odreivanja vrijednosti nabavke u postupku praenja uzima se u obzir: a) procjenjena vrijednost javne nabavke ukoliko je postupak nabavke u toku, ili b) ugovorena vrijednost nabavke, ukoliko je izvren izbor najpovoljnijeg ponuaa i ugovor sa istim zakljuen. (2) Teina nepravilnosti je stepen povrede Zakona i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki, posebno ukoliko je dokazana povreda osnovnih naela javnih nabavki definisanih Zakonom: a) b) c) d) troenje javnih sredstava, pravedna i aktivna konkurencija meu dobavljaima, jednak tretman (nediskriminacija), transparentnost.

(3) Posredan znaaj se odnosi na povezanost konkretne nabavke sa nabavkama iz prethodnih postupaka, kao i sa nabavkama koje se planiraju u vezi sa njom u budunosti, i da li se nepravilnosti kod datog ugovornog organa ponavljaju. II POSTUPAK MONITORINGA lan 5. (Pokretanje postupka monitoringa) Postupak monitoringa se provodi na osnovu saznanja do kojih Agencija dolazi iz izvora navedenih u lanu 2. ovog Pravilnika i moe se vriti u svakoj fazi postupka javne nabavke. lan 6. (Postupanje Agencije u postupku monitoringa) (1) Kada Agencija, na osnovu uvida u Obavjetenje, izvjetaj kao i putem komunikacije sa UR i dr., utvrdi da je dolo do odreenih povreda Zakona i podzakonskih akata, obratit e se ugovornom organu putem dopisa u kojem e ukazati na uinjene nepravilnosti i dati preporuku za otklanjanje istih, ukoliko je iste mogue otkloniti u Zakonom utvrenim rokovima. (2) Kopiju dopisa iz stava 1 ovog lana, Agencija e dostaviti i nadlenom uredu za reviziju. (3) Agencija e periodino i po potrebi na web stranici i putem informativnih materijala i broura ukazivati na uoene nepravilnosti. lan 7. (Postupanje ugovornog organa u postupku monitoringa) (1) Ugovorni organ je duan da po navedenom dopisu postupi, otkloni nepravilnosti i da o tome obavjesti Agenciju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana otklanjanja uoenih nepravilnosti. (2) Ukoliko ugovorni organ ne postupi po dopisu Agencije, duan je izvijestiti Agenciju o razlozima zbog kojih nije otklonio uoene nedostatke. III POSTUPANJE SA UTVRENIM NEPRAVILNOSTIMA lan 8. (Postupanje po utvrenim nepravilnostima u postupku monitoringa)

(1) Nakon uoene nepravilnosti u postupanju ugovornog organa, dravni slubenik Agencije, sainjava zabiljeku u kojoj navodi injenino stanje utvreno prilikom monitoringa, kao i dopis u kojem e ukazati ugovornom organu na uoenu nepravilnost i dati preporuku na koji nain da se ista otkloni. (2) Agencija je duna u dopisu ukazati ugovornom organu da e u sluaju da ne otkloni uoenu povredu, u ostavljenom roku, sve informacije o predmetnom postupanju dostaviti nadlenom uredu za reviziju i uoenu povredu postaviti na web stranu Agencije, kao primjer loe prakse. lan 9. (Preporuke u svrhu educiranja) (1) Ugovorni organ kod koga je uoena povreda odredbi Zakona i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki, duan je postupiti u skladu sa lanom 7. ovog Pravilnika. (2) Ukoliko ugovorni organ ne otkloni uoeni nedostatak, Agencija e na web stranu postaviti informaciju o uoenim povredama zakona, sa nazivom ugovornog organa, kao i preporukom koja je data za otklanjanje uoenog nedostatka. lan 10. (Publikovanje rezultata postupka monitoringa) Direktor Agencije donosi odluku o periodinom objavljivanju uoenih nedostataka i postupanju ugovornih organa po uoenim nedostatcima. lan 11. (Koordinacija u postupcima monitoringa) Agencija e putem koordinativnih sastanaka sa uredima za reviziju i UR-om ukazati na uoena postupanja, te u saradnji sa uredima za reviziju i UR dati edukativnu informaciju putem web strane sa preporukama za daljnja postupanja kod konkretnih sluajeva loe, ili pogrene primjene zakona ili podzakonskih akata u vezi sa javnim nabavkama. IV PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 12. (Zavrne odredbe) Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". PREDSJEDAVAJUI VIJEA MINISTARA BIH dr. Nikola piri VM broj 71/08 24.04.2008. godine, Sarajevo

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o akredit. i regist. predavaa jn ("SG" 59/08)


Na osnovu lana 48. stav 4. taka a) i stav 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke na 18. sjednici, odranoj 6. juna 2008., direktor Agencije donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AKREDITACIJI I REGISTRACIJI PREDAVAA JAVNIH NABAVKI lan 1. U lanu 4. Pravilnika o akreditaciji i registraciji predavaa javnih nabavki ("Slubeni glasnik BiH", broj 99/06), iza stava 1. dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glase: "Status akreditovanog predavaa mogu stei dravni slubenici zaposleni u AJN koji rade na normativno-pravnim poslovima, poslovima obuke i analize i poslovima pruanja tehnike i savjetodavne pomoi u implementaciji Zakona o javnim nabavkama. Zaposleni u AJN iz prethodnog stava stiu status akreditovanog predavaa po sopstvenom zahtjevu nakon proteka roka od dvije godine od dana prijema u radni odnos u AJN. Nakon ispunjenja propisanih uvjeta direktor Agencije donosi odgovarajue rjeenje." Stav 2. postaje stav 4. Stav 3. postaje stav 5. koji se mijenja i glasi: "Akreditovane predavae iz stava 1.,3. i 4. ovog lana AJN e staviti na listu RAPJN, u roku od 30 dana od dana sticanja statusa akreditovanog predavaa ili priznanja programa drugih institucija." Stav 4. postaje stav 6. lan 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slubenom glasniku BiH". Broj 01-01-1398-2/06 19. juna 2008. godine Sarajevo Direktor inita Foo, s. r.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("SG" 20/09)


Na osnovu l. 47. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), uz predhodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA lan 1. U Pravilniku o postupku direktnog sporazuma ("Slubeni glasnik BiH", broj 53/06), u lanu 2. stav (1) broj "3.000,00 KM", zamjenjuje se brojem "6.000,00 KM". lan 2. Pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". Broj : 01-02-2-1031/09 25.02.2009.godine Direktor inita Foo

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o monitoringu postupaka jn ("SG" 50/10)


Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), lana 48. stav 4. take e), lana 53. i lana 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), na prijedlog Agencije za javne nabavke, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici odranoj 20. maja 2010. godine, donijelo je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MONITORINGU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI lan 1. U lanu 6. stav (1) Pravilnika o monitoringu postupaka javnih nabavki ("Slubeni glasnik BiH", broj 48/08), rijei "izvjetaj kao i putem komunikacije sa UR-om i dr." briu se. U lanu 6. stav (2) se brie. Dosadanji stav (3) postaje stav (2). lan 2. U lanu 7. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "Ukoliko se primitak dopisa za ispravku nepravilnosti vremenski podudara sa periodom obustave postupka zbog prigovora, albe ili privremenog naloga UR-a, ugovorni organ je duan o tome izvijestiti Agenciju." lan 3. U lanu 8. stav (1) rijei "zabiljeku u kojoj navodi injenino stanje utvreno prilikom monitoringa kao i" briu se. lan 4. U lanu 9. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi: "U sluaju nepostupanja ugovornog organa po preporuci Agencije u postupku monitoringa, ili neizvjetavanja Agencije o razlozima za nepostupanje, kompletan predmet dostavlja se nadlenom uredu za reviziju." lan 5. U lanu 11. dosadanji stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Agencija organizira koordinativne sastanke sa uredima za reviziju na kojima prezentira nalaze monitoringa po izvjetajima ureda za reviziju, te zajedno utvruju stavove koje e uiniti javno dostupnim, putem web strane, radi edukativnog djelovanja na ugovorne organe, na nain da e dati preporuku za otklanjanje uoene pogrene primjene Zakona i podzakonskih akata, kao i uoene loe prakse u postupcima javnih nabavki." U lanu 11. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "(2) Agencija periodino i po potrebi organizira koordinativne sastanke sa UR-om, na kojima prezentira nalaze monitoringa po odlukama UR-a, te zajedno utvruju stavove koje e Agencija uiniti dostupnim putem web strane, u cilju otklanjanja pogrene primjene Zakona ili podzakonskih akata, kao i uoene loe prakse." lan 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". VM broj 122/10 20. maja 2010. godine Sarajevo Predsjedavajui Vijea ministara BiH Dr. Nikola piri, s. r.

Poslovnik o radu Ureda za razmatranje albi BiH


Na osnovu l. 52. stav (8) i 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06), lana 22. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" broj 3/05) i take II Odluke o imenovanju predsjedavajueg Ureda za razmatranje albi broj UR-106/06 od 21. septembra 2006. godine, na osnovu prethodne saglasnosti lanova Ureda za razmatranje albi, na sjednici Ureda za razmatranje albi odranoj u Sarajevu 16. novembra 2006. godine, predsjedavajui Ureda za razmatranje albi donio je POSLOVNIK O RADU UREDA ZA RAZMATRANJE ALBI BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJAK I OPE ODREDBE lan 1. (Predmet Poslovnika o radu) Ovim Poslovnikom o radu Ureda za razmatranje albi (u daljnjem tekstu: Poslovnik) utvruju se pravila rada Ureda za razmatranje albi (u daljnjem tekstu: UR), kao i druga pitanja u vezi s postupkom razmatranja albi dobavljaa. lan 2. (Pojmovi koriteni u Poslovniku) (1) Pojmovi predsjedavajui UR-a, lan/ovi UR-a, predsjednik vijea, lan vijea, izvjestilac, struni savjetnik, nezavisni vjetak i druge strune osobe, koji se koriste kao pojmovi Poslovnika, pisani u mukom rodu, odnose se bez razlike na muki i na enski rod. (2) Odredbe Poslovnika, koje se odnose na strunog savjetnika UR-a, koriste se takoer i za pripravnike koji su u UR-u na obuci. ODJELJAK II POSTUPAK RADA lan 3. (Podnoenje albe) (1) albu moe podnijeti svaki dobavlja (u daljnjem tekstu: alilac) u skladu s lanom 51. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06; u daljnjem tekstu: ZJN), ako je prethodno podnio prigovor u skladu s lanom 50. ZJN-a. (2) alba se podnosi u pismenoj formi, mora biti razumljiva i sadravati sve potrebne elemente da bi se po albi moglo postupiti. alba se podnosi na jednom od jezika i pisama koji su u slubenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. (3) alba treba sadravati: a) ime ili naziv alioca, prebivalite ili sjedite alioca, ime zastupnika ili punomonika alioca ako ga ima; b) naziv ugovornog organa protiv kojeg se podnosi alba, broj i datum odluke ugovornog organa protiv kojeg se donosi odluka; c) navode i dokaze koji potvruju blagovremenost podnoenja albe, u skladu sa rokovima propisanim lanom 51. ZJN-a; d) navode o povredama odredbe ili odredbi ZJN-a koje su navodno prekrene u postupku javnih nabavki; e) opis injeninih okolnosti iz kojih proizlazi povreda odredbi ZJN-a koje su prekrene u postupku javne nabavke; f) izjavu ili dokaz, u pravilu, o istovremenom upuivanju kopije albe ugovornom organu u skladu s ovim lanom; g) podatak o visini ponude koju je alilac ponudio u postupku javne nabavke na koji se alba odnosi; h) dokaz o plaenoj administrativnoj taksi na albu, u iznosu propisanom Zakonom o administrativnim taksama ("Slubeni glasnik BiH" br. 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06) i Tarifom administrativnih taksi ("Slubeni glasnik BiH" br. 16/02, 43/04 i 8/06), prema taki h) ovog stava; i) valjan dokaz o imenovanju punomonika za prijem pismena u Bosni i Hercegovini ili advokata sa sjeditem u Bosni i Hercegovini, ako je sjedite ili prebivalite alioca izvan Bosne i Hercegovine; j) uredan potpis alioca i peat (ako ga alilac ima) ili potpis ovlatenog lica odnosno punomonika (ako ga alilac ima). (4) alilac dostavlja albu UR-u neposredno ili potom. alba se moe dostaviti i faksom ili e-mailom, s tim da je u tom sluaju alilac obavezan da albu dostavi UR-u i neposredno ili potom, najkasnije u roku od pet dana od dana kada ju je uputio UR-u faksom ili e-mailom. (5) Ako ocijeni da dostavljena alba ne sadri obavezne elemente navedene u stavu (3) ovog lana UR e, postupajui u skladu s lanom 8. ovog Pravilnika, bez odlaganja o tome obavijestiti alioca i naloiti mu dopunu albe, najkasnije u roku od tri dana. (6) UR je duan da kopiju obavijesti iz stava (5) ovog lana istovremeno dostavi ugovornom organu, koji je duan postupiti na nain propisan lanom 11. stav (3) ovog Pravilnika, kao i u smislu lana 51. stav (6) ZJN-a. (7) Odredbe stava (5) ovog lana primijenit e se i u sluaju da alilac ne postupi na nain predvien u st. (2) i (4) ovog lana. (8) Podnosilac albe je duan bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana, dopuniti albu u skladu sa zahtjevom UR-a, i ako to propusti uiniti u navedenom roku alba se odbacuje u skladu s lanom 15. ovog Poslovnika. (9) U skladu sa stavom (5) ovog lana alilac je obavezan kopiju dopune dostaviti ugovornom organu, a izjavu ili dokaz o dostavi kopije dopune albe UR-u i, u pravilu, istovremeno ugovornom organu. Ugovorni organ u tom sluaju rok iz lana 51. stav (6) ZJN-a rauna od dana prijema kopije dopune albe. lan 4. (Registar) (1) UR vodi registar podnesenih albi. (2) Predsjedavajui UR-a, uz prethodnu saglasnost lanova UR-a, internim aktom odreuje formu i nain voenja registra. lan 5. (Funkcionalna nadlenost za dodjelu albi) (1) Po prijemu albe predsjedavajui UR-a donosi odluku u skladu s lanom 6. ovog Poslovnika, kojom dodjeljuje albu vijeu UR-a (u daljnjem tekstu: vijee) i ujedno istom odlukom odreuje sastav vijea koje ima predsjednika vijea i dva lana vijea, od kojih je jedan izvjestilac, ili UR u punom sastavu koji ine imenovani lanovi UR-a. (2) Predsjedavajui UR-a moe dodijeliti albu lanu pojedincu UR-a ako vrijednost ugovora u postupku javnih nabavki ne prelazi vrijednosti iz lana 6. stav (2) ZJN-a. (3) Ako lan pojedinac UR-a, kojem je dodijeljeno rjeavanje odreene albe, nakon pregleda dokumentacije smatra da odluku treba donijeti vijee, predloit e predsjedavajuem UR-a da predmet dodijeli na rjeavanje vijeu. (4) Ako vijee iz stava (1) ovog lana nakon pregleda dokumentacije smatra da odluku treba donijeti UR u punom sastavu, predloit e predsjedavajuem UR-a da predmet dodijeli na rjeavanje UR-u u punom sastavu koji ine imenovani lanovi UR-a. lan 6. (Redoslijed dodjele albi)

(1) Predsjedavajui UR-a bez odlaganja dodjeljuje albu s dostavljenom dokumentacijom izvjestiocu vijea ili lanu pojedincu UR-a, u skladu s lanom 5. ovog Poslovnika. (2) Svaki lan vijea je obavezan da se upozna s predmetom albe. Svaki lan vijea mora imati potpun i neogranien pristup dokumentaciji iz predmeta albe kojom raspolae UR. (3) Izvjestilac je lan vijea koji priprema i vodi detaljan izvjetaj o predmetu albe, a koji treba da sadri najmanje saetak albe, bitne injenice i prijedlog odluke vijea. (4) Predsjedavajui UR-a za svaku pojedinu albu imenuje, u skladu s lanom 5. ovog Poslovnika, predsjednika i lanove vijea UR-a od kojih je jedan izvjestilac, kao i strunog savjetnika ako to smatra potrebnim. Najmanje jedan lan vijea mora biti iz reda strunjaka za upravno pravo/upravni postupak, odnosno iz reda strunjaka iz oblasti javnih nabavki. (5) U pravilu, predsjedavajui UR-a dodjeljuje predmete po automatizmu, a prema abecednoj listi prezimena lanova UR-a. (6) U sluaju odsutnosti ili izuzea zbog sukoba interesa, predsjedavajui UR-a imenuje narednog lana UR-a, u skladu sa stavom 4. ovog lana. lan 7. (Struni savjetnici, nezavisni vjetaci) (1) Ako ocijeni potrebnim da struni savjetnik treba uestvovati u radu o albi, predsjedavajui UR-a, nakon dodjeljivanja albe, odreuje koji struni savjetnik UR-a treba saraivati na pripremi prijedloga za odluku vijea ili lana pojedinca po albi. (2) lan vijea - izvjestilac ili lan pojedinac UR-a dodjeljuje konkretne zadatke strunim savjetnicima UR-a i rukovodi njihovim radom na pojedinanim predmetima. (3) Kada je za utvrivanje ili ocjenu neke injenice vane za rjeavanje albe potrebno struno znanje kojim ne raspolae UR, odredit e se nezavisni vjetak. lan 8. (Popratna i dodatna objanjenja) (1) Predsjednik vijea ili lan pojedinac UR-a moe odlukom zahtijevati od podnosioca albe da uz svoju albu priloi dodatnu dokumentaciju, u naloenom roku koji ni u jednom sluaju ne moe biti neprimjeren ili dodatno ometati postupak javnih nabavki i istovremeno obavijestiti ugovorni organ o tako postavljenom zahtjevu podnosiocu albe. (2) Predsjednik vijea ili lan pojedinac UR-a moe zahtijevati i od ugovornog organa i od podnosioca albe dodatna pojanjenja, dostavljanje relevantne dokumentacije, pregled prostorija ili drugih lokacija relevantnih za predmet albe ili mogu odluiti da to uradi lan vijea, struni savjetnik ili angairani vjetak. (3) Predsjednik vijea ili lan pojedinac UR-a ima pravo zahtijevati od svakog lica, ugovornog ili javnog organa da podnese materijale ili dokaze za koje opravdano smatra da imaju znaaj za odluivanje u sluaju, kao i poduzeti neku drugu radnju koja je potrebna i opravdana kako bi se otkrilo je li dolo do povrede zakonskih propisa. (4) Predsjednik vijea ili lan pojedinac UR-a moe, kada ocijeni da je potrebno za rjeavanje albe, pozvati strane u postupku da se izjasne o predmetu albe na usmenoj raspravi. lan 9. (Izuzee zbog sukoba interesa) (1) lan UR-a ili druga osoba koja je na osnovu ovog Poslovnika ukljuena u rjeavanje odreene albe ne moe donositi odluku o odreenoj albi ili biti ukljuena u postupak odluivanja ako je sa ponuaem ili ugovornim organom, pravnim predstavnikom ili osobom koju su ovlastili ponua, ugovorni organ ili njihovi pravni predstavnici, lanovima uprave ili odgovornim predstavnicima u poslovnoj vezi, u direktnoj ili indirektnoj (ukljuujui rodbinsku vezu zakljuno sa etvrtim koljenom) rodbinskoj vezi, u branoj (ak i ako je dolo do prekida braka) ili vanbranoj zajednici, ili u tazbinskoj vezi zakljuno s treim koljenom. (2) Na osnovu ovog Poslovnika, a u skladu sa stavom (1) ovog lana, ne moe donositi odluke o odreenoj albi niti biti ukljuen u postupak rjeavanja odreene albe lan UR-a, odnosno druga osoba koja je bila u radnom odnosu, odnosno zaposlena kod ponuaa ili ugovornog organa, a od prestanka radnog odnosa nisu protekle najmanje dvije godine. (3) Uzimajui u obzir razloge iz st. (1) i (2) ovog lana, kao i druge razloge za izuzee, lan UR-a mora bez odlaganja obavijestiti predsjedavajueg UR-a, koji je duan donijeti odluku o izuzeu lana UR-a. Protiv ove odluke nije doputena alba. Odredbe ovog stava analogno se primjenjuju i na drugu osobu koja je na osnovu ovog Poslovnika ukljuena u rjeavanje odreene albe, ako po odredbama ovog lana ne moe biti ukljuena u postupak njenog rjeavanja. (4) U sluaju da kod predsjedavajueg UR-a postoje razlozi iz st. (1) i (2) ovog lana, predsjedavajui je duan bez odlaganja o tome obavijestiti ostale lanove UR-a, koji donose odluku o njegovom izuzeu. (5) Protiv odluke iz st. (3) i (4) ovog lana nije doputena alba. lan 10. (Sjednice vijea) (1) Vijee donosi odluku o albi na, za javnost zatvorenoj, sjednici koju saziva i kojom predsjedava predsjednik vijea. (2) lan UR-a, izvjestilac o pojedinanoj albi, usmeno izlae sadraj albe, bitne injenice i prijedlog odluke. Nakon izlaganja izvjestioca predsjednik vijea daje rije ostalim lanovima vijea koji mogu izloiti svoje miljenje u vezi s predmetom o kojem je izvjestilac izlagao. Nakon zavretka rasprave prelazi se na glasanje za donoenje odluke. (3) O donesenoj odluci na sjednici vijea UR-a se sainjava zapisnik o vijeanju u koji se upisuje kako je svaki prisutni lan UR-a glasao i izreka odluke. Zapisnik, koji potpisuju svi prisutni lanovi vijea koji su glasali i zapisniar, kuvertira se i ini sastavni dio odluke vijea. (4) Na vijeu se odluke donose prostom veinom glasova lanova vijea. Predsjednik i lanovi vijea se ne mogu uzdrati od glasanja. (5) Osim predsjednika, lanova vijea i zapisniara, samo struni savjetnik koji je radio na pripremi predmeta o albi moe biti prisutan na sjednici vijea. lan 11. (Krajnji rok za donoenje odluke o albi) (1) Sve strane u postupku ine sve napore da to prije otklone povredu nastalu u postupku javne nabavke. (2) Vijee ili lan pojedinac UR-a mora donijeti odluku o albi u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema kompletne albe u skladu s lanom 3. ovog Poslovnika. (3) Ugovorni organ je nakon prijema kopije albe od alioca, u skladu s lanom 51. stav 6. ZJN-a, duan bez odlaganja obustaviti postupak javne nabavke na period od pet (5) dana i dostaviti UR-u dokaz o obustavi postupka javne nabavke bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana prijema kopije albe, uz svu relevantnu dokumentaciju kojom raspolae ukljuujui, ali se ne ograniavajui na:

a) kopiju oglasa o javnom nadmetanju; b) tendersku dokumentaciju; c) provedbeni interni akt na osnovu kojeg su vrednovane ponude; d) zapisnik o otvaranju ponuda, te zapisnik o vrednovanju ponuda odnosno oitovanje o nainu dodjele bodova po predmetnim kriterijima; e) kompletnu fotokopiju ponude najpovoljnijeg ponuaa; f) kompletnu fotokopiju ponude alioca; g) kopiju preporuke Komisije za nabavke ugovornom organu o izboru najpovoljnijeg ponuaa; h) kopiju obavijesti ugovornog organa o izboru najpovoljnijeg ponuaa; i) kopiju odluke o prigovoru; j) dokaz o uruenju odgovora o prigovoru; k) kopiju odluke ugovornog organa o imenovanju Komisije za nabavke, ukoliko je ona imenovana u postupku javnog nadmetanja na koji se odnosi predmetna alba. (4) Ako ugovorni organ iz objektivnih razloga nije u mogunosti dostaviti UR-u svaki pojedinani dokument naveden u stavu (3) ovog lana, uz dokumentaciju kojom raspolae duan je dostaviti UR-u posebnu izjavu i navesti razloge zbog kojih nije u mogunosti dostaviti neki od dokumenata ija je dostava propisana u stavu (3) ovog lana, a sve u zavisnosti od faze postupka u kojoj je izjavljena alba. (5) Osim dokumentacije iz st. (3) i (4) ovog lana UR moe zatraiti od ugovornog organa i drugu dokumentaciju. Ukoliko raspolae dokumentacijom koja se trai primjenom ovog stava, ugovorni organ ju je duan dostaviti UR-u bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva od UR-a. (6) Uz traenu dokumentaciju u smislu st. (3) i (4) ovog lana, ugovorni organ u istom roku moe dostaviti UR-u i odgovor na albu. (7) U sluajevima kada za to postoji opravdan razlog, vijee ili lan pojedinac UR-a moe predloiti produenje krajnjeg roka za rjeavanje albe, najvie za narednih 30 (trideset) dana, uz prima facie procjenu ishoda predmeta albe. U takvim je sluajevima predsjednik vijea ili lan pojedinac UR-a duan, blagovremeno i prije isteka roka od 15 (petnaest) dana, dostaviti predsjedavajuem UR-a konkretan prijedlog za produenje krajnjeg roka. (8) Predsjedavajui UR-a donosi odluku o pitanju produenja krajnjeg roka za najvie 30 (trideset) dana, u zavisnosti od: a) b) c) d) sloenosti albe, prima facie procjene ishoda predmeta albe, ranijih odluka i mogunosti izdavanja privremenog naloga, u skladu s lanom 52. ZJN-a, svih drugih okolnosti vezanih za odreeni sluaj, uzimajui u obzir mogunosti povrede razliitih interesa, ukljuujui i javni interes.

(9) Nakon donoenja odluke u skladu sa stavom 8. ovog lana, UR o tome obavjetava podnosioca albe i ugovorni organ. (10) Ako ugovorni organ u roku predvienom u stavu (3) ovog lana ne dostavi UR-u svu relevantnu dokumentaciju kojom raspolae ili koju je UR zatraio zahtjevom u smislu ovog lana, UR je duan ponovo pismeno pozvati ugovorni organ da traenu dokumentaciju dostavi UR-u odmah, a najkasnije u naknadnom roku od tri dana od momenta prijema ponovnog zahtjeva UR-a, uz naznaku da e u sluaju nepostupanja po takvom zahtjevu donijeti odluku na osnovu stanja u spisu. lan 12. (Privremeni nalog) (1) U bilo kojem trenutku nakon prijema albe, a prije zakljuivanja ugovora, u smislu lana 6. ovog Poslovnika odreeni predsjednik vijea ili lan pojedinac UR-a mogu donijeti odluku o izdavanju privremenog naloga u skladu s uvjetima iz lana 52. st. (1) i (2) ZJN. (2) U sluaju iz stava 1. ovog lana, UR obavjetava podnosioca albe i ugovorni organ o odluci iz stava (1) ovog lana. lan 13. (Odluka) (1) Na osnovu injenica utvrenih u postupku o albi, UR donosi rjeenje ili drugi akt (u daljnjem tekstu: odluka) u pismenoj formi o albi koja je predmet postupka, ako ovim Poslovnikom ili zakonom nije drugaije odreeno. (2) Odluka UR-a mora, pored odluke o predmetu albe, sadravati referentni broj, datum, izreku, obrazloenje odluke, pouku o pravnom lijeku, potpis ovlatene osobe i peat UR-a. (3) Odluka se donosi u pismenoj formi u najmanje tri (3) primjerka. Sve primjerke odluke potpisuje predsjednik vijea ili lan pojedinac UR-a. Po jedan primjerak odluke se dostavlja podnosiocu albe i ugovornom organu, a jedan primjerak se arhivira u spisu UR-a. (4) UR dostavlja odluku svim subjektima iz stava (2) ovog lana bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri (3) dana od donoenja odluke. (5) UR je duan arhivirati svu relevantnu dokumentaciju u vezi sa pojedinanom albom. lan 14. (Donoenje odluke u postupku) (1) Odluka u postupku se donosi nakon kompletiranja neophodne dokumentacije i utvrivanja svih relevantnih injenica, kao i svih dokaza bitnih za donoenje odluke o albi. (2) Odluka o voenju postupka, u kojoj u toku postupka donoenja odluke o albi UR odreuje prekluzivni krajnji rok, mora sadravati i jasno upozorenje o tome koje su posljedice nepridravanja takvog krajnjeg roka. (3) Odluke o voenju postupka potpisuje predsjednik vijea ili lan pojedinac UR-a kojem je dodijeljen sluaj. lan 15. (Nadlenosti UR-a ) (1) Kod donoenja odluke o albi, UR ima ovlasti: a) odbaciti albu ako prethodno nije podnesen prigovor nadlenom ugovornom organu, b) odbaciti albu kao neblagovremenu, ako je alba podnesena poslije isteka rokova iz lana 51. stav (5) ZJN-a, c) odbaciti albu kao neurednu, ako podnosilac albe ne dopuni albu u roku propisanom lanom 3. ovog Poslovnika, d) odbaciti albu kao nedozvoljenu ako albu nije podnio dobavlja/ponua definiran u lanu 50. ZJN-a, e) odbiti albu kao neosnovanu, ukoliko utvrdi da nije dolo do povrede ZJN-a, f) donijeti jednu ili vie odluka navedenih u lanu 52. stav (3) ili 52. stav (4) ZJN-a, ako je alba osnovana. (2) Ukoliko alilac povue albu postupak se obustavlja zakljukom. (3) Pri donoenju odluke UR se, u naelu, ograniava na povredu/povrede navedene u albi. Potujui granice albenog zahtjeva, UR moe raspravljati i o povredi/povredama za koje alilac nije znao i nije imao naina da sazna, a koja/e su uticale ili su mogle uticati na odluku ugovornog organa. lan 16. (Provoenje odluke) (1) UR moe zahtijevati od ugovornog organa da pravovremeno podnese izvjetaj UR-u o ispravci nepravilnosti koje su predmet odluke UR-a ili izvjetaj o tome kako ugovorni organ primjenjuje odluku UR-a. (2) Odluke UR-a se objavljuju u punom tekstu na web stranici koju koristi UR.

lan 17. (Trokovi postupka albe) (1) Trokovi postupka su trokovi koji se javljaju tokom ili zbog postupka albe (u daljnjem tekstu: trokovi). (2) Kod donoenja odluke o tome koje trokove treba nadoknaditi, vijee ili lan pojedinac UR-a primjenjuju odredbe o trokovima postupka predviene Zakonom o upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH" br. 29/02 i 12/04). lan 18. (Vjetaci i trokovi vjetaenja) Kad je za utvrivanje ili ocjenu neke injenice vane za rjeavanje stvari potrebno struno znanje kojim ne raspolae vijee ili lan pojedinac UR-a koji vodi postupak o albi, izvest e se dokaz vjetaenjem. Kod donoenja odluke o izvoenju dokaza vjetaenjem i trokovima vjetaenja primjenjuju se odredbe o vjetacima predviene Zakonom o upravnom postupku ("Slubeni glasnik BiH" br. 29/02 i 12/04). lan 19. (Primjena Zakona o upravnom postupku) albeni postupak se provodi u skladu s odredbama ZJN-a i ovim Poslovnikom, dok se odredbe Zakona o upravnom postupku primjenjuju samo ako odreena pitanja nisu regulirana ZJN-om i ovim Poslovnikom. ODJELJAK III - ODLUIVANJE UR-a U IZUZETNIM OKOLNOSTIMA lan 20. (Glasanje lana UR-a u odsutnosti) (1) Ukoliko postoje osobito vani razlozi koji ne trpe odlaganje donoenja neke odluke iz nadlenosti UR-a due od 24 sata zbog nedostatka kvoruma propisanog ovim Poslovnikom, u tom sluaju odsutni lan UR-a moe odluivati glasanjem preko faksa ili e-maila. (2) Odluivanje u sluaju iz stava 1. ovog lana punovano je iskljuivo pod uvjetom da odsutni lan UR-a nakon obavljenog glasanja preko faksa ili e-maila potpie originalni zapisnik o takvom glasanju i dostavi ga u sjedite UR-a. ODJELJAK IV PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 21. (Postupanje sa albama primljenim prije stupanja na snagu ovog Poslovnika) (1) Odredbe lana 11. ovog Poslovnika i Zakona o upravnom postupku o rokovima za rjeavanje albi ne primjenjuju se na albe primljene u UR prije stupanja na snagu ovog Poslovnika. (2) U roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Poslovnika umjesto roka od 15 (petnaest) dana za rjeavanje albi iz lana 11. st. (2) i (7) ovog Poslovnika primjenjivat e se rok od 30 (trideset) dana. lan 22. (Izmjene i dopune Poslovnika o radu UR-a) Izmjene i dopune ovog Poslovnika vre se na isti nain na koji je donesen ovaj Poslovnik. lan 23. (Stupanje na snagu) Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". lan 24. (Objava na web stranici) Ovaj Poslovnik bit e objavljen i na web stranici koju koristi UR. Broj: UR-140/06 Predsjedavajui Ureda za razmatranje albi Dr. Amir Pilav Sarajevo, 16.11.2006.godine

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Ureda za razmatranje albi BiH


Na osnovu l. 52. stav (8) i 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06), lana 22. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" broj 3/05), take II Odluke o imenovanju predsjedavajueg Ureda za razmatranje albi broj UR-106/06 od 21. septembra 2006. godine i lana 22. Poslovnika o radu Ureda za razmatranje albi ("Slubeni glasnik BiH" broj 100/06), na osnovu prethodne saglasnosti lanova Ureda za razmatranje albi, na sjednici Ureda za razmatranje albi odranoj u Sarajevu 28. februara 2007. godine, predsjedavajui Ureda za razmatranje albi donio je POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU UREDA ZA RAZMATRANJE ALBI BOSNE I HERCEGOVINE lan 1. (1) U Poslovniku o radu Ureda za razmatranje albi ("Slubeni glasnik BiH" broj 100/06) u lanu 3. stav 3. se mijenja i glasi: "(3) alba treba sadravati: a) ime ili naziv alioca, prebivalite ili sjedite alioca, ime zastupnika ili punomonika alioca ako ga ima; b) valjanu punomo u originalu ili ovjerenom prijepisu ako alilac podnosi albu uz pomo punomonika; c) naziv ugovornog organa protiv kojeg se podnosi alba, broj i datum odluke ugovornog organa protiv kojeg se donosi odluka; d) navode i dokaze koji potvruju blagovremenost podnoenja albe, u skladu s rokovima propisanim lanom 51. ZJN-a; e) navode o povredama odredbe ili odredbi ZJN-a koje su navodno prekrene u postupku javnih nabavki; f) opis injeninih okolnosti iz kojih proizlazi povreda odredbi ZJN-a koje su prekrene u postupku javne nabavke; g) izjavu ili dokaz, u pravilu, o istovremenom upuivanju kopije albe ugovornom organu u skladu s ovim lanom; h) podatak o visini ponude koju je alilac ponudio u postupku javne nabavke na koji se alba odnosi; i) dokaz o plaenoj administrativnoj taksi na albu, u iznosu propisanom Zakonom o administrativnim taksama ("Slubeni glasnik BiH br. 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06) i Tarifom administrativnih taksi ("Slubeni glasnik BiH br. 16/02, 43/04 i 8/06), prema taki h) ovog stava u originalu ili ovjerenom prijepisu; j) valjan dokaz u originalu ili ovjerenom prijepisu o imenovanju punomonika za prijem pismena u Bosni i Hercegovini ili advokata sa sjeditem u Bosni i Hercegovini, ako je sjedite ili prebivalite alioca izvan Bosne i Hercegovine; k) preciziran zahtjev odluke ije donoenje trai alilac od UR-a (npr. ponitenje ili preinaenje odluke ugovornog organa, zahtjev za naknadu tete, zahtjev za naknadu trokova albenog postupka - trokovnik); l) navode i dokaze o visini prouzrokovane tete ukoliko se albom trai naknada tete u skladu s takom k) ovog stava; m) uredan potpis alioca i peat (ako ga alilac ima) ili potpis ovlatenog lica odnosno punomonika (ako ga alilac ima)." lan 2. Iza lana 6. dodaje se novi lan 6a. koji glasi: "lan 6a. (Spajanje postupka) (1) Ako postoji vie albi koje se odnose na isti postupak dodjele ugovora, predsjedavajui UR-a moe donijeti zakljuak da se sve albe rjeavaju u jednom vijeu ili kod jednog lana UR-a. U tom sluaju donosi se jedna odluka za sve albe. Rokovi se raunaju od datuma prispijea posljednje albe. (2) Protiv zakljuka iz stava 1. ovog lana nije doputena posebna alba ili tuba kojom se pokree upravni spor". lan 3. U lanu 13. u stavu (4) iza rijei: "iz stava" broj "2" zamjenjuje se brojem "3". lan 4. U lanu 15. stav 3. se mijenja i glasi: "(3) Pri donoenju odluke, UR se ograniava na albene navode. UR moe razmatrati i odluivati o povredama koje nisu eksplicitno navedene u albi, ako su te povrede ozbiljne i ako bi rezultirale ponitenjem postupka dodjele ugovora." lan 5. Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". Broj: UR-28/07 Predsjedavajui Ureda za razmatranje albi Dr. Amir Pilav Sarajevo, 28.2.2007. godine

Lista ugovornih organa koji su obavezni primjenjivati ZJN BiH ("SG" 03/05)
Na osnovu lana 3. stav (5) i lana 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" broj 49/04), Ministarstvo finansija i trezora donijelo je LISTU UGOVORNIH ORGANA, PO KATEGORIJAMA, KOJI SU OBAVEZNI PRIMJENJIVATI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE lanom 3. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" broj 49/04), u daljem tekstu:Zakon, utvreno je da e Agencija za javne nabavke utvrditi listu kategorija ugovornih organa, definiranih lanom 3. Zakona, koji su obavezni primjenjivati Zakon. lanom 54. Zakona utvreno je da Ministarstvo finansija i trezora obavlja funkcije Agencije do njene uspostave, te shodno tome utvruje se lista kategorija ugovornih organa koji su obavezni primjenjivati Zakon. Ova Lista ugovornih organa po kategorijama je pomono sredstvo za ugovorne organe koji su obavezni primjenjivati Zakon. 1. Svaki organ na dravnom ili lokalnom nivou uprave, iz lana 3. stav (1) Zakona; 2. svaki javni subjekt, tj. organ definiran lanom 3. stav (2) Zakona te, shodno tome, utvruju se sljedee kategorije: a) Obrazovanjeuniverziteti, institucije za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, edukativne ustanove i sline obrazovne institucije; b) Nauka, istraivanje i razvoj subjekti koji se bave istraivanjem, zatim nauna udruenja, ustanove ija je djelatnost promoviranje nauke, tehnologije i izuma; c) Poslovanje i ekonomijaposlovna, bankarska i trgovinska udruenja, industrijske i privredne komore, poljoprivredna i zanatska udruenja i esnafi, struna udruenja, organizacije koje promoviraju poduzetnitvo i ekonomski razvoj, organizacije koje promoviraju turizam, te sline organizacije; d) Socijalno osiguranjefondovi za zdravstveno i penziono osiguranje, fondovi za osiguranje posljedica nesretnog sluaja ili nezgoda i druge ustanove za socijalno osiguranje; e) Zdravstvobolnice, medicinski centri, ustanove za medicinsko istraivanje i druge zdravstvene ustanove; f) Kulturapozorita, orkestri, muzeji, biblioteke, arhivi, druge ustanove za umjetnost i kulturu, zooloki i botaniki vrtovi, zatita kulturnohistorijskog i prirodnog naslijea; g) Socijalna skrbjaslice, obdanita, djeiji domovi, centri za rekreaciju, domovi kulture, staraki domovi, smjetaj za beskunike; h) Sportsportski centri i objekti; i) Sigurnostvatrogasne brigade, druge spasilake i urgentne slube; j) Otpad, sakupljanje i odvoz smeaienje ulica, odstranjivanje smea i otpadnih voda (kanalizacije); k) Zatita okoliaodravanje parkova i zelenih povrina, nacionalni parkovi i slino; l) Odravanje puteva odravanje i popravka puteva; m) umeustanove za gazdovanje umama; n) Upravljanje vodamaobjekti za regulaciju vode, graevinski radovi odvodnjavanja i navodnjavanja; o) Zatita potroaaUdruenje potroaa; p) Izgradnja, graevinarstvo i stambene jediniceurbano planiranje, urbani razvoj, agencije za izgradnju stambenih jedinica. 3. Svaka javna kompanija, definirana lanom 3. stav (3) Zakona, preko koje ugovorni organ moe imati dominantan utjecaj, a vri jednu od sljedeih djelatnosti: a) osiguranja ili rada fiksnih mrea s ciljem pruanja javnih usluga u vezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom: - vode, - elektrine energije ili - plina ili toplotne energije, ili snabdijevanja takvih mrea vodom, elektrinom energijom, plinom ili toplotnom energijom; b) eksploatacije geografske lokacije sa svrhom: - istraivanja ili crpljenja nafte, plina, uglja ili drugih vrstih goriva, ili - smjetaja zrane, morske ili rijene luke ili drugih terminala za prijevoznike u zranom, morskom ili rijenom saobraaju; c) rada mrea koje pruaju usluge javnog prijevoza putem eljeznice, metroa, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili iare; d) osiguranja ili rada javnih telekomunikacionih sistema ili pruanje jedne ili vie javnih telekomunikacionih usluga. Ova lista ugovornih organa po kategorijama je pomono sredstvo za ugovorne organe koji su obavezni da primjenjuju Zakon. Ako ugovorni organ definiran u takama 1 do 3 ove liste nije obuhvaen, to ne iskljuuje njegovu obavezu postupanja, ukoliko je definiran lanom 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Broj 01-STK- 129/05 Ministrica mr. Ljerka Mari, s.r. 12. januara 2005. godine Sarajevo

Lista o izmjeni liste ugovornih organa koji su obavezni primjenjivati ZJN BiH ("SG" 86/06)
Na osnovu lana 3. stav (5) i lana 48. stav (4) taka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke, direktor Agencije donosi LISTU O IZMJENI LISTE UGOVORNIH ORGANA PO KATEGORIJAMA KOJI SU OBAVEZNI PRIMJENJIVATI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE U taki 2. podtaka c) Liste ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 3/05), iza rijei: "trgovinska udruenja" briu se rijei: "industrijske i privredne komore", a ostali dio teksta se ne mijenja. Ova Lista o izmjeni Liste ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine stupa na snagu danom objave u "Slubenom glasniku BiH". Broj 01-02-407-3/06 Direktor inita Foo, s. r. 11. oktobra 2006. godine Sarajevo

Odluka o obaveznom koritenju preferencijalnog tretmana domaeg ("SG" 105/06)


Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" br.30/03, 42/03 i 81/06), lana 37. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06) i lana 20. stav (2) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" broj 3/05), Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici odranoj 21.12.2006.godine, donijelo je ODLUKU O OBAVEZNOM KORITENJU PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAEG U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI lan 1. (1) Ovom odlukom utvruje se obavezna primjena koritenja preferencijalnog tretmana domaeg u postupku javnih nabavki u svim sektorima, u cilju obnove i zatite razvoja privrede Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BIH). (2) Od primjene ove odluke u postupku javnih nabavki izuzeta je nabavka elektrine energije, kao specifine robe u sektoru elektrine energije. lan 2. Ugovorni organi definisani u lanu 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) obavezni su da, u postupku javnih nabavki, koriste preferencijalni tretman domaeg , na nain da primjene preferencijalne cijene samo u svrhu poreenja ponuda, u skladu sa lanom 37. Zakona i lanom 20. stav (1) taka a) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Uputstvo). lan 3. (1) Ugovorni organi su duni da prilikom raunanja cijena ponuda, u svrhu poreenja ponuda, umanje za preferencijalni faktor cijene domaih ponuda, u visini od 10%. (2) Odredbe stava (1) ovog lana primjenjuju se za ugovore koji se dodjeljuju u 2007. i 2008. godini. lan 4. (1) Koritenje preferencijalnog tretmana domaeg u smislu lana 20. Uputstva, primjenit e se na domae ponude koje podnose pravna ili fizika lica, sa sjeditem u BiH, osnovane prema zakonima BiH, i kod kojih u sluaju ugovora o nabavkama, najmanje 50% od ponuenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u sluaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage, za izvrenje ugovora, je iz BiH. (2) Preferencijalni faktor za ponude iz stava (1) ovog lana utvruje se u svrhu poreenja ponuda, u visini od 10% za ugovore koji se dodjeljuju u 2007. i 2008. godini. lan 5. Ugovorni organi su duni navesti koritenje preferencijlnog tretmana domaeg u obavjetenju o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji, u skladu sa odredbama Uputstva i ove odluke. lan 6. Poetkom primjene ove odluke prestaje da vai Odluka obaveznom koritenju preferencijalnog tretmana domaceg u postupku javnih nabavki ("Slubeni glasnik BiH" broj 50/05) i Odluka o izmjeni Odluke o obaveznom koritenju preferencijalnog tretmana domaceg u postupku javnih nabavki ("Slubeni glasnik BiH" broj 65/06). lan 7. (1) Ova odluka stupa na snagu danom donoenja, a primjenjuje se od 01.01.2007.godine. (2) Ova odluka objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH". VM broj _____________ Predsjedavajui Vijea ministara BiH Adnan Terzi 21.12.2006. godine Sarajevo

Odluka o obaveznom koritenju preferencijalnog tretmana domaeg ("SG" 29/09)


Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i l. 37. i 48. stav (4) taka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), na prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici odranoj 26. februara 2009. godine, donijelo je ODLUKU O OBAVEZNOM KORITENJU PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAEG U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI lan 1. (Primjena preferencijalnog tretmana domaeg) (1) Ovom odlukom utvruje se obavezna primjena preferencijalnog tretmana domaeg u postupku javnih nabavki u svim sektorima, u cilju obnove i zatite razvoja privrede Bosne i Hercegovine. (2) Od primjene ove odluke u postupku javnih nabavki izuzeta je nabavka elektrine energije, kao specifine robe u sektoru elektrine energije. lan 2. (Subjekti primjene) Ugovorni organi definisani u lanu 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) obavezni su da, u postupku javnih nabavki, koriste preferencijalni tretman domaeg, na nain da primijene preferencijalne cijene samo u svrhu poreenja ponuda, u skladu sa lanom 37. Zakona i lanom 20. stav (1) taka a) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 3/05 i 24/09), (u daljnjem tekstu: Uputstvo). lan 3. (Visina i rok preferencijalnog faktora) (1) Ugovorni organi su duni da prilikom raunanja cijena ponuda, u svrhu poreenja ponuda, umanje cijene domaih ponuda za preferencijalni faktor, u visini od 10%. (2) Odredbe stava (1) ovog lana primjenjuju se za ugovore koji se dodjeljuju od 2007. do 2012. godine. (3) Odredbe stava (2) ovog lana se ne primjenjuju poev od maja 2010. godine, za zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju srednjeevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidirana verzija srednjeevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.) ("Slubeni glasnik BiH - Meunarodni ugovori", broj 9/07). lan 4. (Obaveze ugovornog organa) Ugovorni organi su duni navesti koritenje preferencijalnog tretmana domaeg u obavjetenju o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji, u skladu sa odredbama Uputstva i ove odluke. lan 5. (Prijelazne odredbe) (1) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da vai Odluka o obaveznom koritenju preferencijalnog tretmana domaeg u postupku javnih nabavki ("Slubeni glasnik BiH", broj 105/06). (2) Izuzetno od odredbe lana 5. ove Odluke, svi postupci koji su zapoeli prije stupanja na snagu ove Odluke provest e se i okonati u skladu sa odlukom koja je vaila u to vrijeme. lan 6. (Stupanje na snagu) Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a objavit e se i u slubenim glasilima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine. VM broj 50/09 Predsjedavajui Vijea ministara BiH Dr. Nikola piri, s. r. 26. februara 2009. godine Sarajevo

Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("SG" 03/05)


(Objavljeno u Slubenom glasniku BiH 03/05 od 24.01.2005. godine) Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" brojevi 30/03 i 42/03) i lana 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" broj 49/04) Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, na 72 sjednici, odranoj 16.12.2004. godine, donijelo je UPUTSTVO O PRIMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJAK I lan 1. (Primjena uputstva) Ovo uputstvo detaljnije razrauje primjenu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" broj 49/04), u daljnjem tekstu: Zakon, kako je navedeno u lanu 53. ovog zakona. lan 2. (Osnovni elementi javne nabavke) Ugovorni su organi duni, svojim internim aktima o unutarnjoj organizaciji, osigurati da se poslovi dodjele ugovora o javnim nabavkama vre na nain da se osigura efikasnost, transparentnost, nepristrasnost, jednak odnos prema svim stranama, te konkurencija u skladu sa Zakonom i ovim uputstvom. lan 3. (Razmjena informacija) (1) Prilikom provoenja postupka za javnu nabavku razmjena informacija izmeu ugovornog organa i ponuaa obavlja se u pismenoj formi, u skladu s lanom 2. stav (20) Zakona. (2) Ugovorni organ ima pravo izabrati sredstvo razmjene informacija, vodei rauna o tome da izabrano sredstvo mora biti dostupno svim zainteresiranim za postupak nabavke i da se ne ograniava pristup ponuaa svim fazama postupka nabavke. (3) Razmjena informacija izmeu ugovornog organa i ponuaa treba osigurati: a) zatienost integriteta i sveobuhvatnosti podataka, b) da informacija koju je ponua izriito naznaio kao povjerljivu ili kao profesionalnu tajnu, a sadrana je u ponudi ili zahtjevu za ueem u postupku nabavke, ne smije biti ustupljena licu koje nije uestvovalo u postupku nabavke, c) da ugovorni organi razmotre sadraj ponude tek nakon isteka roka odreenog za dostavljanje ponuda. (4) U sluaju da su kao sredstvo razmjene informacija odabrana elektronska sredstva, primjenjuju se sljedea pravila: a) informacije koje se razmjenjuju na ovaj nain, ukljuujui i mjere zatite sadraja od neovlatenog pristupa, moraju biti dostupne zainteresiranim, pod uslovom da je povjerljivost osigurana, b) tehnike karakteristike sredstava koja se koriste u elektronskoj razmjeni informacija moraju biti kompatibilne sa proizvodima komunikacione tehnologije u irokoj upotrebi da bi se izbjegla mogunost ograniavanja uea ponuaa u postupku nabavke. (5) Ukoliko se ugovorni organ opredijeli za sredstvo razmjene informacija iz stava (4) ovog lana, to ne iskljuuje njegovu obavezu da sve ponude, kao i zahtjeve za ueem u postupku nabavke, mora dostaviti i u pismenoj formi, u skladu s lanom 21. stav (10) Zakona. Ugovorni organ moe dozvoliti da se zahtjevi za ueem u postupku nabavke dostave putem faksa ili elektronskom potom, a takvi zahtjevi naknadno moraju biti potvreni i u pismenoj formi a prije isteka utvrenog roka. (6) Sve detalje i uslove u vezi s izborom sredstva za razmjenu informacija ugovorni organ mora naznaiti u obavjetenju o javnoj nabavci ukljuujui i rok dostave ponuda. (7) Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije mogu biti upueni u pismenoj formi, putem faksa ili elektronske pote, ili putem telefona, uz obavezu ponuaa da u to kraem roku dostavi zahtjev u pismenoj formi, a najkasnije do roka utvrenog u obavjetenju o javnoj nabavci. Ukoliko ponua ne dostavi zahtjev u pismenoj formi do utvrenog roka, smatra se da je odustao od uea u javnoj nabavci, uz obavezu da ugovornom organu nadoknadi trokove tenderske dokumentacije i dostavljanja na adresu ponuaa. lan 4. (Ugovorni organi) Ugovorni organ, direktno ili indirektno, vri "dominantan utjecaj" na javno preduzee, u skladu s lanom 3. stav (1) taka c) Zakona, u sluaju da ugovorni organ u odnosu na preduzee: a) posjeduje veinu upisanog kapitala preduzea, ili b) posjeduje kontrolu nad veinom glasova zasnovanih na emitiranim dionicama preduzea, ili c) moe imenovati vie od polovine lanova upravljakog, administrativnog ili nadzornog organa preduzea. lan 5. (Uspostava Komisije za javne nabavke) (1) Ugovorni je organ duan utvrditi poslove koje Komisija za javne nabavke (u daljnjem tekstu: Komisija) treba izvriti, te joj u svrhu ispunjavanja utvrenih poslova dodjeljuje potrebna ovlatenja, u skladu sa Zakonom. (2) Komisija odgovara ugovornom organu za izvrenje poslova i izvrava samo one poslove i zadatke koje ugovorni organ dostavi u pismenoj formi. (3) Prilikom formiranja Komisije moraju biti ispunjeni sljedei uslovi: a) Komisiju, koja se sastoji od najmanje 3 (tri) lana, formira ugovorni organ. U sluaju ugovora ija procijenjena vrijednost prelazi meunarodne vrijednosne razrede iz lana 6. stav (3) Zakona, Komisija se sastoji od 5 (pet) lanova. Broj lanova sa pravom glasa uvijek je neparan. Kada se neki od lanova Komisije angairaju izvan ugovornog organa, oni ne mogu predstavljati veinu u Komisiji. b) Ugovorni organ je duan, izmeu lanova Komisije, imenovati predsjedavajueg Komisije, koji usmjerava rad Komisije i na taj nain osigurava potivanje odredaba Zakona i ovog uputstva; c) Ugovorni organ takoer imenuje i sekretara Komisije, bez prava glasa, koji vri administrativne poslove za Komisiju, priprema zapisnik sa sastanaka Komisije i izvjetaje o radu Komisije, vodi dokumentaciju i vri druge poslove koje zahtijeva predsjedavajui Komisije. d) Prilikom imenovanja lanova Komisije, ugovorni organ mora voditi rauna da izabrani lanovi Komisije poznaju propise o javnim nabavkama i da najmanje 1 (jedan) lan Komisije posjeduje posebnu strunost u oblasti predmeta javne nabavke. (4) Ugovorni organ za lana Komisije ne moe imenovati lice za koje je utvreno da je u posljednjih 5 (pet) godina:

a) nadleni sud donio presudu kojom je utvreno da je to lice poinilo krivino djelo koje sadri elemente korupcije, krivino djelo pranja novca ili krivino djelo primanja ili davanja mita,ukljuujui djela vezana za finansijski interes Bosne i Hercegovine ili neke druge drave; b) nadleni sud donio presudu kojom je utvreno da je lice izvrilo ili na bilo koji drugi nain uestvovalo u izvrenju krivinog djela falsificiranja; c) nadleni sud ili drugi upravni ili administrativni organ utvrdio da je lice odgovorno za zloupotrebu poloaja i ovlatenja, ime je prekrilo standarde profesionalnog ponaanja u vrenju dodijeljenih poslova i radnih zadataka; d) Ured za razmatranje albi, na osnovu utvrenih injenica, ustanovio da je zloupotrijebilo slubeni poloaj ili pogreno interpretiralo informacije o dostavljenim dokumentima u vezi s postupkom javne nabavke ili u vezi s aktivnostima utvrenim zakonima u Bosni i Hercegovini. (5) Ugovorni organ ili subjekat koji je osnovao Komisiju ima pravo, na svoju ili na inicijativu Komisije, pozvati strunjake za sluajeve gdje predmet javne nabavke zahtijeva specifino tehniko ili specijalizirano znanje koje inae nije dostupno unutar ugovornog organa. Strunjaci angairani na ovaj nain nemaju pravo glasa. lan 6. (Rad Komisije za javne nabavke) (1) Rad Komisije za javne nabavke obuhvata sljedee: a) Komisija djeluje u ime ugovornog organa, u granicama datog ovlatenja; b) Komisija, nakon okonanog postupka, daje ugovornom organu preporuku, zajedno s izvjetajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke; c) Konanu odluku o dodjeli ugovora donosi ugovorni organ, koji snosi odgovornost za javnu nabavku. Ugovorni organ moe prihvatiti ili odbaciti preporuku Komisije za javne nabavke. Ukoliko ugovorni organ ne prihvati preporuku Komisije, on je duan sastaviti zapisnik o razlozima neprihvatanja preporuke Komisije; d) Komisija djeluje od dana donoenja odluke o njenom formiranju do okonanja svih poslova vezanih za javnu nabavku koje joj u pismenoj formi povjeri ugovorni organ ili do donoenja odluke o prekidu postupka javne nabavke; e) Komisija odluke donosi na sastancima prostom veinom glasova, putem javnog glasanja; f) Odluke Komisije unose se u zapisnik. U zapisniku se navode razlozi na osnovu kojih je Komisija donijela odluku, isti se obrazlau i u zapisnik se unosi stav svakog lana Komisije s izdvojenim miljenjem. Zapisnik potpisuju svi lanovi Komisije koji su uestvovali u radu i koji su prisutni; g) lan 9. Zakona, koji se odnosi na povjerljivost, izriito se primjenjuje na sve lanovi Komisije, lanove angairane izvan ugovornog organa, kao i strunjake koje je angairala i imenovala Komisija; h) Svaki lan Komisije, bilo da je zaposlenik ugovornog organa ili lan angairan izvan ugovornog organa, kao i strunjak angairan izvan ugovornog organa, moe uestvovati u radu Komisije tek nakon to potpie izjavu o nepristrasnosti u odnosu na ponuae i izjavu o povjerljivosti; (2) Izvjetaj o broju i predmetu sastanaka Komisije, ukljuujui i zapisnike sa sastanaka, priprema se i prilae uz izvjetaj o ukupnom postupku dodjele ugovora, pripremljenom u skladu s lanom 41. Zakona te, u odreenim sluajevima, u skladu s lanom 45. stav (3) Zakona. lan 7. (Zajednike javne nabavke vie ugovornih organa) (1) Ugovorni organi mogu donijeti odluku da zajedniki provode postupak javne nabavke, za jednu ili vie nabavki u odreenom vremenskom roku. (2) Kada vie ugovornih organa uestvuje u postupku jedne ili vie javnih nabavki, u skladu s postupcima utvrenim Zakonom, svaki od ugovornih organa koji uestvuje u zajednikom postupku nabavke bit e jasno naznaen u tenderskoj dokumentaciji. Svaki ugovorni organ koji je uestvovao u zajednikom postupku nabavke zakljuuje poseban ugovor s izabranim ponuaem. (3) Ugovorni organi mogu prenijeti odgovornost za obavljanje postupaka javnih nabavki ili dodjeljivanje ugovora ili okvirnih sporazuma na jedan ugovorni organ. (4) Vijee ministara Bosne i Hercegovine ili vlade na lokalnom nivou mogu odluiti da organiziraju zajedniku javnu nabavku za odreenu vrstu robe, usluga ili graevinskih radova za ugovorne organe. U tom sluaju, Vijee ministara Bosne i Hercegovine ili vlada na lokalnom nivou odreuje organ odgovoran za provoenje zajednike nabavke. ODJELJAK II lan 8. (Proraunavanje vrijednosti ugovora) (1) Procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavci, u skladu s lanom 6. stav (1) Zakona, proraunava se na sljedei nain: a) Procijenjena vrijednost ugovora o robama, uslugama ili radovima jednaka je ukupnom neto iznosu naknade koju ugovorni organ treba platiti za sve robe, usluge, radove, nepokretnu imovinu i druge objekte navedene u ugovoru, ukljuujui, u sluaju ugovora o radovima, objekte potrebne za izvrenje takvog ugovora koje ugovorni organ treba ustupiti izvoau radova. b) Procijenjenu vrijednost takvih roba, usluga ili radova ini njihova procijenjena neto cijena u vrijeme objavljivanja obavjetenja o javnoj nabavci, ili, u sluajevima kada takvo obavjetenje nije potrebno, u trenutku kada ugovorni organ zapoinje postupak dodjele ugovora. (2) U odreivanje procijenjene vrijednosti predloenog ugovora o robama, uslugama ili radovima, ugovorni organ je duan ukljuiti sve segmente krajnje neto cijene koju ugovorni organ treba platiti za takve robe, usluge i objekte kod ugovora o dodjeli radova. (3) Ukoliko su robe, usluge ili radovi podijeljeni u nekoliko lotova, od kojih je svaki lot predmet zasebnog ugovora, ukupna procijenjena vrijednost svih takvih lotova koristi se za odreenje vrijednosnog razreda svakog od tih ugovora, u skladu s lanom 6. Zakona. (4) U sluaju ugovora o lizingu, zakupu ili najamnoj kupovini roba ili predloenih ugovora o uslugama koji ne navode ukupnu vrijednost koja treba biti osnova za proraunavanje, vrijednost ugovora je: a) ukupna neto vrijednost ugovora, ukljuujui procijenjenu rezidualnu vrijednost na domaem tritu, u sluaju zakljuivanja ugovora na odreeno vrijeme; b) mjesena neto vrijednost pomnoena sa 48 (etrdeset osam), u sluaju ugovora s neogranienim periodom trajanja ili u sluaju kada se ne moe odrediti duina trajanja ugovora.

(5) U sluaju kada postoje realne pretpostavke da bi predloeni ugovor mogao biti produen, obnovljen ili bi poslije njega mogao uslijediti naredni ugovor o novim robama, uslugama ili radovima, osnova za proraunavanje procijenjene neto vrijednosti ugovora za takav predloeni ugovor jeste maksimalni mogui ukupni iznos u skladu s predloenim ugovorom, ukljuujui maksimalni mogui ukupni iznos u skladu s realnim pretpostavkama o mogunosti da bi ugovor mogao biti produen, obnovljen ili bi poslije njega mogao uslijediti naredni ugovor o novim robama, uslugama ili radovima. (6) Ukoliko predloeni ugovor sadri alternativnu ponudu, osnova za proraunavanje procijenjene neto vrijednosti ugovora je maksimalni mogui ukupni iznos javne nabavke, lizinga, zakupa ili najamne kupovine, ukljuujui sve iznose koji mogu postati naplativi usljed primjene klauzule o alternativnoj ponudi. (7) Za potrebe proraunavanja procijenjene neto vrijednosti predloenih ugovora o uslugama koji obuhvataju osiguravajue usluge, bankarske usluge ili druge vrste finansijskih usluga, ili usluge izrade idejnog rjeenja, gdje je to mogue, moe se uzeti u obzir: a) naplativa premija, u sluaju osiguravajuih usluga; b) trokovi provizije, kamata, kao i druga vrsta naknade u sluaju bankarskih usluga i drugih finansijskih usluga; c) trokovi ili naknade, u sluaju izrade idejnog rjeenja. lan 9. (Izmjene i dopune vrijednosnih razreda) (1) Direktor Agencije za javne nabavke (u daljnjem tekstu: Agencija) moe, prema Zakonu, pokrenuti inicijativu za izmjenu i dopunu vrijednosnih razreda, u opravdanim sluajevima, naroito u sluaju: a) znaajne promjene stope inflacije, b) znaajne promjene ekonomskih uslova u Bosni i Hercegovini, c) promjene Zakona Evropske unije o javnoj nabavci. (2) Uz prethodno odobrenje Upravnog odbora Agencije, direktor Agencije inicijativu za izmjenu i dopunu vrijednosnih razreda podnosi Vijeu ministara Bosne i Hercegovine. ODJELJAK III lan 10. (Tenderska dokumentacija) (1) Tenderska dokumentacija priprema se tako da, pored navedenog u lanu 21. stav (10) sadri i informacije u skladu sa lanom 13. stav (3) Zakona, a najmanje sljedee: a) podatke o ugovornom organu, i to: naziv ugovornog organa, adresu i broj telefona, faksa i /ili e-mail adresu osobe ili osoba ovlatenih za komunikaciju sa dobavljaima u vezi sa postupcima javnih nabavki; b) rokove za isporuku roba i usluga, odnosno zavretak radova ili duinu trajanja ugovora; gdje je to mogue, precizirat e se datum do kojeg isporuka roba i usluga treba poeti, odnosno poetak izvoenja radova. U sluaju okvirnog sporazuma, precizira se poetak i trajanje tog ugovora. c) minimalne uslove koje alternativne ponude moraju zadovoljiti, ukoliko su alternativne ponude prihvatljive; d) kriterije za selekciju koji se odnose na poloaj ponuaa, u skladu s odredbama lana 23. Zakona, i to: - informacije koje dokazuju da ponuai ne spadaju u sluajeve za koje je opravdano iskljuenje, - kriterije za selekciju koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehnike i/ili profesionalne mogunosti koje se oekuju od ponuaa, u skladu s lanovima 24. do 26. Zakona, kao i informacije potrebne za njihovu procjenu, - potvrde o ispunjavanju uslova neophodnih za kvalifikaciju grupe pojedinanih ponuaa, ukoliko podnose jedinstvenu ponudu. e) ukoliko je kao kriterij dodjele ugovora o javnoj nabavci odabrana "ekonomski najpovoljnija ponuda" u skladu sa lanom 34. Zakona, u tom sluaju treba ukljuiti i potkriterije koji se primjenjuju pri ocjeni ponuda, opadajuim redoslijedom prema vanosti, uz relativno uee za svaki potkriterij. f) uslovi ugovora koji ponuaima predlae ugovorni organ, sa nacrtom ugovora (ukoliko ga je mogue pripremiti); g) tano mjesto, datum i sat otvaranja ponuda, kao i napomenu o tome koja lica su ovlatena da prisustvuju otvaranju ponuda, a nisu navedena u lanu 33. Zakona; h) informaciju da su sve cijene u ponudi izraene u KM (konvertibilne marke), a ukoliko su cijene izraene u stranoj valuti, uz napomenu da e, u svrhu ocjenjivanja i poreenja sa ponudama drugih kvalificiranih ponuaa, cijene biti pretvorene u KM i to po kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda (ili po kursu na drugi datum ili na nain koji utvrdi ugovorni organ); i) informacije vezane za metod i nain kalkulacije cijene, tako da cijena ukljuuje sve pripadajue poreze; j) ukoliko se iste zahtjevaju, format bankovnih garancija ili drugih odgovarajuih sredstava osiguranja, s ciljem pruanja garancije za ponudu i izvrenje ugovora u skladu sa lanom 16. Zakona; k) da li je i u kojoj mjeri dozvoljeno podugovaranje; l) zahtjeve u pogledu upotrebe jezika, u skladu s lanom 8. i 13 stav (3) take s) Zakona; m) ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuaa, zahtjev da takva grupa, uz ponudu, podnese i potpisan originalni primjerak ugovora o njihovoj saradnji. (2) Tenderska dokumentacija priprema se u skladu s uzorcima i/ili standardnom tenderskom dokumentacijom koju objavljuje Agencija, uz prethodno odobrenje Upravnog odbora Agencije, i to ne kasnije od 90 (devedeset) dana od osnivanja Agencije. lan 11. (1) U skladu s lanom 19. stav (3) Zakona, obavjetenje o nabavci sadri najmanje sljedee informacije u skladu s postupkom dodjele ugovora, i to: a) naziv ugovornog organa, adresu, broj telefona i/ili faksa, web stranicu i/ili e-mail adresu ukoliko ih posjeduje; b) naziv slube kod koje se moe dobiti tenderska dokumentacija, adresu, broj telefona i/ili faksa, kao i e-mail adresu ukoliko ista postoji; c) vrstu postupka dodjele ugovora i informaciju o tome da li je predvieno zakljuivanje okvirnog sporazuma; d) planiranu nabavku roba, usluga ili izvoenje radova, uz kratak opis karakteristika predmeta ugovora, ukljuujui i navode o tome da li je predmet ugovora podijeljen u lotove, i mogunosti dostavljanja ponuda za jedan ili vie lotova; e) ogranienja u pogledu mjesta i vremena isporuke roba i usluga ili izvrenja radova; trajanje ugovora gdje je to primjereno; f) da li su alternativne ponude dozvoljene ili nedozvoljene;

g) tano mjesto, datum i sat prijema pismenih ponuda i tano mjesto, vrijeme i sat otvaranja ponuda u sluaju provoenja otvorenog postupka; h) tano mjesto, datum i sat prijema pismenih zahtjeva za uee u sluaju upotrebe ogranienog ili pregovarakog postupka javne nabavke; i) kriterije za ocjenu ponuda definisanih kao "najnia cijena" ili "ekonomski najpovoljnija ponuda". U sluaju "ekonomski najpovoljnije ponude" potrebno je ukljuiti i potkriterije koji se primjenjuju prilikom ocjene ponuda, opadajuim redoslijedom prema vanosti, uz relativno uee za svaki potkriterij. j) kratki opis zahtjeva u pogledu garancije osiguranja ponude i garancije za izvrenje ugovora ukoliko se iste zahtjevaju; k) zahtjeve u pogledu upotrebe jezika; l) eventualnu novanu naknadu za tendersku dokumentaciju, odredivu u skladu s lanom 18. stav (4) Zakona. (2) U skladu s lanom 40. stav (3) Zakona, obavjetenja o dodjeli ugovora ukljuuju najmanje sljedee informacije: a) naziv ugovornog organa, adresu, broj telefona i/ili faksa, web stranicu i/ili e-mail adresu ukoliko ih posjeduje; b) informacije koje definiraju obavjetenje o javnoj nabavci objavljeno za dodijeljeni ugovor; c) vrstu postupka dodjele ugovora i informaciju o tome da li je zakljuen okvirni sporazum; d) predmet ugovora; e) kriterije za dodjelu ugovora; f) broj primljenih ponuda; g) minimalnu i maksimalnu cijenu primljenih ponuda (raspon cijena); h) datum zakljuivanja ugovora; i) naziv i adresu ponuaa kojem je dodijeljen ugovor; j) cijenu odabrane ponude; k) kada je to primjereno, vrijednost i procentualni dio ugovora koji e biti mogue podugovoriti s treim licima. (3) Pored informacija koje odreuju obavjetenje o javnoj nabavci objavljeno za predvieni ugovor, obavjetenja o ponitenju procedure najmanje sadre i odgovarajue informacije iz stava (2), take a), c) i f) ovog lana. ODJELJAK IV lan 12. (Voenje pregovarakog postupka sa ili bez objave obavjetenja o javnoj nabavci) (1) Voenje pregovarakog postupka sa ili bez objave obavjetenja o javnoj nabavci, prema lanu 30. stav (3) Zakona, primjenjuje se u skladu sa sljedeim uslovima: a) Ugovorni organ moe predvidjeti odvijanje pregovarakog postupka u vie uzastopnih faza, kako bi se primjenom kriterija za dodjelu ugovora navedenih u tenderskoj dokumentaciji smanjio broj ponuda. U takvim sluajevima, ugovorni organ obavjetava ponuae o rezultatima svake faze. Tenderska dokumentacija ukljuuje informaciju o tome da li se ovaj metod primjenjuje ili ne. b) Rokovi odreeni za prijem ponuda postavit e se tako da uesnicima ostavljaju razuman rok za pripremu i dostavljanje ponuda. c) Konane ponude otvaraju se u skladu s lanom 33. Zakona. ODJELJAK V lan 13. (Otvaranje ponuda) (1) Ugovorni organ otvara sve ponude dostavljene prije isteka roka za dostavljanje ponuda, na mjestu i u vrijeme koje je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, u skladu s lanom 33. Zakona. (2) Ponude koje se dostave nakon utvrenog roka ne otvaraju se i neotvorene se odmah vraaju ponuau. (3) Pri otvaranju svake pojedinane ponude, ugovorni organ prisutnim ponuaima za svaku prihvaenu ponudu saopava: a) naziv predmetnog ponuaa, b) ukupnu cijenu ponude navedene u ponudi, osim u sluaju kada predmetna ponuda predstavlja samo komponentu tehnike ponude u dvostepenom postupku otvaranja tendera, c) svaki popust naveden u ponudi; popust koji nije naveden nee se razmatrati pri ocjeni ponuda. (4) Sve saopene informacije neposredno se biljee u zapisnik Komisije, koji na kraju sjednice potpisuju predsjedavajui Komisije za nabavke kao i svaki od predstavnika ponuaa koji su prisustvovali otvaranju ponuda. Takav zapisnik odmah postaje sastavni dio tenderske dokumentacije, a kopije zapisnika bez odlaganja se dostavljaju svim ponuaima, ukljuujui i one ponuae iji predstavnici nisu prisustvovali otvaranju ponuda. lan 14. (Ispitivanje, ocjena i poreenje ponuda) (1) Ugovorni organ moe pismenim putem zahtijevati od ponuaa pismeno pojanjenje bilo kojeg dijela njegove ponude s ciljem olakanja procesa ispitivanja, ocjene i poreenja ponuda. Potrebne informacije ili pojanjenja ne smiju predstavljati izmjenu ponude, niti ih ugovorni organ moe prihvatiti kao izmjenu ponude. (2) Ugovorni e organ ispraviti greku u ponudi koja je iskljuivo raunske prirode, ako se takva greka otkrije tokom ispitivanja ponuda. U sluaju da se raunska greka ispravlja, ugovorni organ je duan predmetnom ponuau odmah uputiti pismeno obavjetenje o svakoj takvoj ispravci i tek nakon to ponua pismeno odobri primljeno obavjetenje o ispravci, moe nastaviti rad s unesenom ispravkom. U sluaju da ponua odbije potvrditi predloenu ispravku, ponuda se odbija bez ulaganja zahtjeva za naplatu garancije za ponudu, ukoliko ista postoji. (3) Ugovorni organ smatra ponudu odgovarajuom ukoliko ista ispunjava zahtjeve utvrene obavjetenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijom. Izuzetno, ugovorni organ moe smatrati ponudu odgovarajuom ukoliko: a) ponuda sadri greke ili propuste koji se mogu ispraviti a da se time ne mijenjaju bitni uslovi ili aspekti ponude, niti naruava konkurencija, ili b) ako sadri samo manja odstupanja koja ne mijenjaju niti se bitno udaljavaju od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrenih obavjetenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se svakom takvom odstupanju na to je bolje mogui nain dodijeli odgovarajui mjerni izraz, te da se ista na primjeren nain uzmu u obzir prilikom ocjene i poreenja ponuda. (4) Izuzev komunikacije konkretno doputene stavovima (1) i (2) ovog lana, sve komunikacije, razgovori ili pregovori bilo koje vrste izmeu ugovornog organa i ponuaa u vezi s dostavljenom ponudom, su nedoputene. lan 15. (Podugovaranje)

Najuspjenijem ponuau nije doputeno, bez prethodne pismene saglasnosti ugovornog organa, podugovaranje sa treim stranama u mjeri veoj od navedene u njegovoj ponudi. ODJELJAK VI lan 16. (Osiguranje ponude) (1) Ugovorni organ moe od ponuaa traiti da podnese garanciju za ponudu u skladu s lanom 16. Zakona za one ponude na koje se primjenjuju procedure iz Odjeljka II Zakona. (2) Ukoliko je ustanovljen zahtjev za podnoenje garancije za ponudu, ugovorni organ odbija i ne uzima u razmatranje ponude onih ponuaa koji nisu ispotovali ustanovljeni zahtjev. (3) Dostavljena garancija za ponudu realizuje se u sluaju da: a) ponua povue ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, a prije isteka roka vaenja ponuda naznaenog u tenderskoj dokumentaciji; ili b) ponuau se dodijeli ugovor, a: - ponua odbije potpisati ugovor, ili - ne ispotuje neki od uslova navedenih u tenderskoj dokumentaciji koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora, ili - ne zakljui odnosno ne potpie ugovor koji je u skladu s uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. (4) Ukoliko, u skladu s lanom 16. Zakona, ugovorni organ zahtjeva dostavljanje garancije za ponudu, iznos zahtjevane garancije ne moe biti vei od 2% (dva posto) od ponuenih cijena, uz uslov da isti ne moe biti manji od 2.000 KM (dvije hiljade konvertibilnih maraka). lan 17. (Vrste i nain davanja garancije za ponudu) (1) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi sve uslove vezane za vrstu, formu, iznos, kao i druge uslove koji se odnose na zahtjevanu garanciju za ponudu. (2) Garancija za ponudu se moe dostaviti u formi: certificiranog eka, obveznice, bezuslovne bankovne garancije ili kreditnog pisma. Garancija za ponudu se takoer moe doznaiti u gotovini ili gotovinskom ekvivalentu, kao to su telegrafska bankovna doznaka ili bankovni transfer, pod uslovom da je garancija primljena prije isteka navedenog roka. (3) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi i sve zahtjeve koje subjekt koji izdaje takve ekove, obveznice, kreditna pisma ili garancije mora ispuniti. (4) Agencija, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Agencije, izdaje uputstvo kojim propisuje minimalne uslove koje subjekti koji izdaju certificirane ekove, obveznice, kreditna pisma ili bankovne garancije moraju ispunjavati kako bi ti instrumenti bili prihvatljivi. (5) Ukoliko ugovorni organ zahtijeva dostavu garancije za ponudu, u tenderskoj dokumentaciji mora biti navedeno sljedee: a) iznos garancije ponude i njen period vaenja, b) rok za dostavljanje garancije za ponudu, c) izjava o sluajevima u kojim se pristupa realizaciji garancije, ukljuujui i ispunjenje zahtjeva iz lana 19. stav (4) ovog uputstva. lan 18. (Obaveze ugovornog organa prema garanciji za ponudu) (1) Ugovorni organ vri povrat sredstava ili dokumenata koja predstavljaju garanciju za ponudu i to u roku od 10 (deset) radnih dana u sluaju gotovinskog depozita, odnosno 5 (pet) radnih dana u drugim sluajevima, a po nastupanju bilo kojeg od sljedeih sluajeva: a) odbijanje, ocjena ponude kao neodgovarajue ili istek perioda vaenja ponude, b) dodjela i stupanje na snagu ugovora o javnoj nabavci, c) zvanino otkazivanje ili okonanje postupka javne nabavke prije dodjele ili stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci, ili d) povlaenje ponude prije isteka odreenog roka za dostavljanje ponuda, osim ukoliko je u tenderskoj dokumentaciji izriito naznaeno da povlaenje ponuda nije dozvoljeno. (2) Ukoliko nastane neki od sluajeva iz stava (1) ovog lana, ugovorni organ, u pismenoj formi, obavjetava ponuaa o odluci i vri povrat sredstava odnosno, u sluaju kada je garancija za ponudu dostavljena u formi certificiranog eka, obveznice, ili bezuslovne bankovne garancije ili kreditnog pisma, poduzima sve neophodne mjere kako bi ponuau koji je dostavio garanciju omoguio povrat sredstava od subjekta koji je izdao garanciju. (3) Ukoliko ponua ospori realizaciju garancije za ponudu, ugovorni organ zadrava tako realizirana sredstva deponovanim na odgovarajuem raunu sve do momenta do kojeg ponua ne iscrpi sva svoja prava albe u odnosu na odluku ugovornog organa. lan 19. (Garancija za dobro izvrenje posla) (1) Ugovorni organ moe, ukoliko je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji, traiti od najuspjenijeg ponuaa da podnese garanciju za dobro izvrenje posla, kao preduslov za potpisivanje i stupanje na snagu ugovora o javnoj nabavci. (2) Ugovorni organ osigurava da iznos svake garancije za dobro izvrenje posla iz stava (1) ovog lana ne bude vei od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora i da je utvren u iznosu dovoljnom da osigura nadoknadu svake tete i trokova ije nastajanje ugovorni organ razumno moe oekivati u sluaju da dobavlja prekri zakljueni ugovor o javnoj nabavci. (3) Ugovorni organ osigurava da tenderska dokumentacija i odgovarajui ugovor o javnoj nabavci sadre detaljne odredbe o vrsti, formi, iznosu, statusu, uslovima, realizaciji i povratu za svaku od traenih garancija za dobro izvrenje posla. Ugovor sadri i sljedee odredbe: a) zahtjev prema ugovornom organu kojim se trai da dobavljau dostavi pismeno obavjetenje o svakom navodnom propustu dobavljaa da postupi po ugovoru, i b) davanje razumnog roka dobavljau za ispravku takvih propusta. (4) Ukoliko ne nastupi ni jedan od sluajeva koji bi zahtjevao realizaciju garancije za dobro izvrenje posla, ugovorni organ vri povrat sredstava ili dokumenta koji predstavljaju garanciju za dobro izvrenje posla prema uslovima iz ugovora. ODJELJAK VII lan 20. (Koritenje preferencijalnog tretmana domaeg) (1) U cilju zatite razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine, i to samo u periodu tranzicije, koji je naveden u takama b) i f) ovog stava, ugovorni organ moe, u skladu s lanom 37. Zakona i u skladu s utvrenom ekonomskom politikom:

a) primijeniti cjenovni preferencijalni tretman iskljuivo u svrhu poreenja ponuda u skladu s lanom 35. Zakona; b) prilikom obrauna cijena ponuda u svrhu poreenja ponuda, umanjiti cijene domaih ponuda za preferencijalni faktor ne vei od: - 15% za ugovore koji se dodijeljuju u 2005. i 2006. godini, - 10% za ugovore koji se dodijeljuju u 2007. i 2008. godini, - 5% za ugovore koji se dodijeljuju u 2009. i 2010. godini; c) u svrhu ovog lana, domae ponude su ponude koje podnose kompanije (ili fizika lica) locirane u Bosni i Hercegovini, osnovane prema zakonima u Bosni i Hercegovini, kod kojih, u sluaju ugovora o nabavkama, najmanje 50% (pedeset posto) od ponuenih roba imaju porjeklo iz Bosne i Hercegovine, a u sluaju ugovora o uslugama ili radovima, najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvrenje ugovora ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine; d) u sluaju ugovora o uslugama ili radovima, prilikom obrauna cijena ponuda u svrhu poreenja ponuda, umanjiti cijene ponuda koje nisu iz Bosne i Hercegovine za 5% (pet posto) ukoliko najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvrenje ugovora ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine; e) svako koritenje preferencijalonog tretmana domaeg u skladu s ovim lanom mora biti navedeno a njegova primjena objanjena u tenderskoj dokumentaciji. f) Odredbe ovog lana prestaju vaiti 01. 01. 2011. godine. (2) U okviru ovog lana, Vijee ministara Bosne i Hercegovine moe definirati politiku, pojedinosti i druge uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaeg, a naroito sektore, u kojima bi primjena preferencijalnog tretmana domaeg bila obavezna ili preporuena. ODJELJAK VIII lan 21. U skladu s lanom 49. stava (5) Zakona, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, u roku od 8 (osam) dana nakon objavljivanja ovog uputstva u "Slubenom glasniku BiH", pokree proceduru za otvoreni konkurs za izbor lanova Ureda za razmatranje albi. lan 22. Podzakonske akte iz lana 53. Zakona, u vezi s lanovima 48, 49, 50. i 52. Zakona, donijet e Agencija i Ured za razmatranje albi, kada se ispune za to potrebni uslovi. lan 23. (1) Ovo e se uputstvo objaviti u "Slubenom glasniku BiH". (2) Ovo uputstvo stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". VM broj 300/04 Predsjedavajui Vijea ministara BiH Adnan Terzi, s.r. 16. decembra 2004. godine Sarajevo

Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, dodjeli ugovora i ponitenju


(Objavljeno u Slubenom glasniku BiH br. 17/05, od 28. marta 2005. godine) Na osnovu lana 20. stav (2), a u vezi sa lanom 13. stav (3), 12. stav (2) i lana 40, te na osnovu 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 49/04), ministar finansija i trezora donosi UPUTSTVO O NAINU PRIPREME OBAVJETENJA O NABAVCI, O DODJELI UGOVORA I PONITENJU POSTUPKA NABAVKE lan 1. Ovim se uputstvom utvruje nain pripreme obavjetenja koje su ugovorni organi iz lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) duni koristiti u postupku javne nabavke, u skladu s odredbama Zakona. lan 2. (1) U skladu s odredbom lana 20. stav (2), Zakona utvruju se sljedei obrasci obavjetenja: a) Obavjetenje o nabavci priprema se u skladu sa lanom 13. stav (3) i 19. Zakona, te lanom 11. stav (1) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slubeni glasnik BiH" broj 3/05 ), (u daljem tekstu: Uputstvo) i to prema modelu obavjetenja - Aneks 1; b) Obavjetenje o dodjeli ugovora priprema se na osnovu lana 40. Zakona, te lana 11. stav (2) Uputstva, i to prema modelu obavjetenja - Aneks 2; c) Obavjetenje o otkazivanju postupka nabavke priprema se na osnovu lana 12. stav (1) taka b) i stav (2), kao i ponitenja nabavke iz lana 20. stav (1) i 46. stav (6) i obustavljanja postupka nabavke iz lana 38. stav (2) Zakona i lana 11. stav (3) Uputstva, i to prema modelu obavjetenja - Aneks 3. (2) Obrasci obavjetenja iz stava 1. take a), b) i c) ovog lana nalaze se u prilogu ovog uputstva i ine njegov sastavni dio. lan 3. U sluaju da javna nabavka prelazi meunarodne vrijednosne razrede, potrebno je objaviti kratak saetak obavjetenja o nabavci (Aneks 1) i na engleskom jeziku, u skladu sa lanom 6. stav (3) taka a) Zakona. Saetak na engleskom jeziku treba sadravati najmanje sljedee podatke, pri emu se popunjavaju rubrike pod oznakama iz Aneksa 1 ovog uputstva i to: a) Ime/naziv ugovornog organa (I.1), b) Vrstu ugovora (II.2), c) Saet opis predmeta ugovora (II.4), d) Ukupni kvantitet i/ili opseg ugovora (II.5), e) Vrstu postupka (IV.1), f) Uvjete za dobijanje tenderske dokumentacije (IV.4), g) Krajnji rok za prijem ponuda/zahtjeva za uee (IV.6). lan 4. (1) Prilikom izrade obavjetenja o javnoj nabavci ugovorni organi su duni ispuniti minimum tehnikih uvjeta potrebnih za objavljivanje predmetnog obavjetenja i to: a) b) c) d) e) obavjetenja moraju biti popunjena na raunaru ili rukom (tampanim slovima), rubrike u koje se unosi tekst, a koje se ne popunjavaju, ugovorni organi ostavljaju prazne, rubrike koje daju mogunost izbora trebaju se zaokruiti ili oznaiti na neki drugi, prepoznatljiv i uoljiv nain, obavjetenja se dostavljaju faksom, potom ili lino na adresu "Slubenog glasnika BiH", obavjetenje koje ugovorni organ dostavi faksom, nije potrebno dostaviti i potom.

(2) Ugovorni organ uz obavjetenje za objavu dostavlja i narudbenicu ili zahtjev za objavu, potpisan od ovlatenog lica i ovjeren peatom. lan 5. Ugovorni organi prilikom pripreme obavjetenja ne popunjavaju one rubrike koje nisu potrebne za konkretni predmet javne nabavke. Objavljuju se samo one rubrike koje su popunjene za odreenu nabavku. lan 6. (1) Obavjetenje koje dostavi ugovorni organ "Slubenom glasniku BiH" objavljuje se svakog ponedjeljka. (2) Sva obavjetenja koja budu dostavljena "Slubenom glasniku BiH" do utorka bit e objavljena u ponedjeljak naredne sedmice. (3) Sva obavjetenja koja budu dostavljena "Slubenom glasniku BiH" nakon utorka nee biti objavljena u ponedjeljak naredne sedmice, ve e se objaviti u prvom narednom broju. lan 7. Nakon objavljivanja obavjetenja "Slubeni glasnik BiH", bez odlaganja, dostavlja obavjetenje na objavu Agenciji za javne nabavke, u elektronskoj formi, u svrhu objavljivanja na web-stranici javnih nabavki. lan 8. Ukoliko ugovorni organi obavjetenja o javnoj nabavci ne pripreme u skladu s ovim uputstvom i aneksima 1, 2 i 3, "Slubeni glasnik BiH" odbija objavljivanje istog. "Slubeni glasnik BiH" e primati na objavu sva obavjetenja koja budu dostavljena i u formi koja ne odgovara modelu obavjetenja iz aneksa 1, 2 i 3, i to u prijelaznom roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ovog uputstva. lan 9. Elektronski uzorci obrazaca obavjetenja iz aneksa 1, 2 i 3 ovog uputstva bit e dostupni bez naknade svim ugovornim organima na web-stranici javnih nabavki i web-stranici JP NIO Slubenog lista BiH. Uzorak obrasca obavjetenja iz aneksa 1, 2 i 3 ovog uputstva bit e dostupan ugovornim organima i u papirnoj formi u Agenciji za javne nabavke, nakon osnivanja iste, i u Slubenom glasniku BiH. lan 10. Ovo uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". Broj 01-STK1-02-816/05

ANEKS 1

OBAVJETENJE O NABAVCI OBAVIJEST O NABAVI


Robe / robe / r Usluge / usluge / Radovi / radovi / Odjeljak I: Odjeljak I: I: I.1. UGOVORNI ORGAN UGOVORNO TIJELO

PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / - Potanski broj / Potanski broj / Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Faks / Faks / Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / (web)

Organizacija / Organizacija / Adresa / Adresa / Grad / Grad / Telefon / Telefon /

Elektronska pota (e-mail) / Elektronska pota (e-mail) / (-)

I.2.

ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. Kao pod I.1. I.1. Kao u Aneksu A Prema Aneksu A

I.3.

ADRESA NA KOJOJ SE MOE DOBITI DOKUMENTACIJA ADRESA NA KOJOJ SE MOE DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. Kao pod I.1. I.1. Kao u Aneksu A Prema Aneksu A

I.4.

ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UEE ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UEE / Kao pod I.1. Kao pod I.1. I.1. Kao u Aneksu A Prema Aneksu A

I.5.

VRSTA UGOVORNOG ORGANA (lan 3 ZJN1) VRSTA UGOVORNOG TIJELA (lanak 3 ZJN2) ( 3 3) I.5.a upravni organ tijelo uprave na dravnom nivou na dravnoj razini ostali ostali javni subjekt javni subjekt na entitetskom nivou na entitetskoj razini javno preduzee javno poduzee na lokalnom nivou na lokalnoj razini

I.5.b

1 2

Zakon o javnim nabavkama BiH Zakon o javnim nabavama BiH 3 2

Odjeljak II: Odjeljak II: II: II.1

PREDMET UGOVORA PREDMET UGOVORA

VRSTA UGOVORA: VRSTA UGOVORA: : Robe / robe / Usluge / usluge / Radovi / radovi /

II. 2.

DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUITI OKVIRNI SPORAZUM? (lan 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUITI OKVIRNI SPORAZUM? (lanak 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) SE ? ( 32 ) ( ) Da Da Ne Ne

II.3.

NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA /

II. 4.

OPIS PREDMETA UGOVORA:(ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) OPIS PREDMETA UGOVORA:(ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) : ( , )

II. 5.

UKUPNA KOLIINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA UKUPNA KOLIINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OPSEG UGOVORA ( ) /

II.6.

MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRENJA USLUGA ILI RADOVA MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRENJA USLUGA ILI RADOVA

II. 7.

PODJELA NA LOTOVE PODJELA NA LOTOVE Da Da Ne Ne

Ponude se mogu dostavljati za / Ponude se mogu dostavljati za / : jedan lot jedan lot II. 8. nekoliko lotova nekoliko lotova sve lotove sve lotove

PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (lan 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (lanak 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) ? ( 17 ) ( ) Da Da Ne Ne

II.9

TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRENJA TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRENJA Ili: period u mjesecima Ili: period u mjesecima : Ili: zapoinje Ili: zapoinje : i/ili danima i/ili danima / i/ ili zavrava i/ ili zavrava / (od dodjele ugovora) (od dodjele ugovora) ( )

Odjeljak III: Odjeljak III: III: III. 1.

PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIKE INFORMACIJE PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIKE INFORMACIJE ,

IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (lan 16 ZJN) IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (lanak 16 ZJN) , ( 16 )

III. 2.

OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (lan 16-17. UPZ 4) OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (lanak 16-17. NPZ 5) , ( 16-17. 6)

III. 3.

IZNOS GARANCIJE ZA IZVRENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (lan 16 ZJN) IZNOS JAMSTVA ZA IZVRENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (lanak 16 ZJN) , ( 16 )

III. 4.

OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (lan 19 UPZ) OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (lanak 19 NPZ) , ( 19 )

III. 5.

USLOVI ZA UEE LINA SITUACIJA (lan 23 ZJN) UVJETI ZA UEE OSOBNA SITUACIJA (lanak 23 ZJN) ( 23 )

4 5

Uputstvo o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH Naputak o primjeni zakona o javnim nabavama BiH 6 5

III. 6.

USLOVI ZA UEE SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (lan 24 ZJN) UVJETI ZA UEE SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (lanak 24 ZJN) ( 24 )

III. 7.

USLOVI ZA UEE EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (lan 25 ZJN) UVJETI ZA UEE EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (lanak 25 ZJN) ( 25 )

III. 8.

USLOVI ZA UEE TEHNIKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (lan 26 ZJN) UVJETI ZA UEE TEHNIKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (lanak 26 ZJN) / ( 26 )

Odjeljak IV: POSTUPAK Odjeljak IV: POSTUPAK IV: IV. 1. VRSTA POSTUPKA: VRSTA POSTUPKA: A : Otvoreni / Otvoreni / Ogranieni / Ogranieni / Ubrzani ogranieni / Ubrzani ogranieni / Pregovaraki / Pregovaraki / Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Konkurs za izradu idejnog rjeenja Natjeaj za izradu idejnog rjeenja Ostali Ostali IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (lan 34 ZJN): KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (lanak 34 ZJN): ( 34 ): (a) Samo najnia cijena Samo najnia cijena

(b)

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu nie navedenih kriterija (prema opadajuem redoslijedu) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju nie navedenih kriterija (prema opadajuem redoslijedu) ( ) uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / % % % % % %

1) 2) 3) 4) 5) 6)

IV. 3.

PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAEG (lan 20 UPZ) PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAEG (lanak 20 NPZ) ( 20 )

IV. 4.

USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (lan 18 ZJN): UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (lanak 18 ZJN): ( 18 ): Moe se obezbijediti do Moe se obezbijediti do Novana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista naplauje Novana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista naplauje ,

IV.5.

ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, ukoliko su osim slubenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (lan 8 ZJN) ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, ukoliko su osim slubenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (lanak 8 ZJN) , ( 8 )

IV. 6.

ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UEE ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UEE / (datum), (nadnevak), (), (vrijeme) (vrijeme) ()

IV.7.

MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VANOSTI PONUDE KOJI JE PONUA DUAN OBEZBIJEDITI MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VANOSTI PONUDE KOJI JE PONUDITELJ DUAN OBEZBIJEDITI Do Do ili ili mjeseci i / ili dana mjeseci i / ili dana / nakon krajnjeg roka za podnoenje ponuda nakon krajnjeg roka za podnoenje ponuda

IV. 8.

DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (u sluaju otvorenog postupka) (lan 33 ZJN, lan 13 UPZ) NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (u sluaju otvorenog postupka) (lanak 33 ZJN, lanak 13 UPZ) ( ) ( 33 , 13 ) Datum / nadnevak / Mjesto / mjesto /

Odjeljak V: Odjeljak V: V:

DODATNE INFORMACIJE DODATNE INFORMACIJE

10

Aneks A Aneks A
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / -

Organizacija / Organizacija /

Adresa / Adresa /

Potanski broj / Potanski broj /

Grad / Grad /

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj /

Telefon / Telefon /

Faks / Faks /

Elektronska pota (e-mail) / Elektronska pota (e-mail) / (-)

Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / (web)

I.3.

ADRESA NA KOJOJ SE MOE DOBITI DOKUMENTACIJA ADRESA NA KOJOJ SE MOE DOBITI DOKUMENTACIJA Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / -

Organizacija / Organizacija /

Adresa / Adresa /

Potanski broj / Potanski broj /

Grad / Grad /

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj /

Telefon / Telefon /

Faks / Faks /

Elektronska pota (e-mail) / Elektronska pota (e-mail) / (-)

Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / (web)

I.4.

ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UEE ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UEE / Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / -

Organizacija / Organizacija /

Adresa / Adresa /

Potanski broj / Potanski broj /

Grad / Grad /

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj /

Telefon / Telefon /

Faks / Faks /

Elektronska pota (e-mail) / Elektronska pota (e-mail) / (-)

Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / (web)

11

ANEKS 2

OBAVJETENJE O DODJELI UGOVORA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA


Robe / robe / r Usluge / usluge / Radovi / radovi / Odjeljak I: Odjeljak I: I: I.1. UGOVORNI ORGAN UGOVORNO TIJELO

PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / - Potanski broj / Potanski broj / Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Faks / Faks / Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / (web)

Organizacija / Organizacija / Adresa / Adresa / Grad / Grad / Telefon / Telefon /

Elektronska pota (e-mail) / Elektronska pota (email) / (-)

I.2.

VRSTA UGOVORNOG ORGANA (lan 3 ZJN1) VRSTA UGOVORNOG TIJELA (lanak 3 ZJN2) ( 3 3) I.2.a upravni organ tijelo uprave na dravnom nivou na dravnoj razini ostali ostali javni subjekt javni subjekt na entitetskom nivou na entitetskoj razini javno preduzee javno poduzee na lokalnom nivou na lokalnoj razini

I.2.b

1 2

Zakon o javnim nabavkama BiH Zakon o javnim nabavama BiH 3

Odjeljak II: Odjeljak II: II: II.1

PREDMET UGOVORA PREDMET UGOVORA

VRSTA UGOVORA: VRSTA UGOVORA: : Robe / robe / Usluge / usluge / Radovi / radovi /

II. 2.

DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUITI OKVIRNI SPORAZUM? (lan 32 ZJN) (ukliko je primjenjivo) DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUITI OKVIRNI SPORAZUM? (lanak 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) ? ( 32 ) ( ) Da Da Ne Ne

II.3.

NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA

II. 4.

OPIS PREDMETA UGOVORA/ OPIS PREDMETA UGOVORA/ :

II. 5.

PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) ( -)

Odjeak III: Odjeak III: III: III. 1.

POSTUPAK POSTUPAK

VRSTE POSTUPKA: VRSTE POSTUPKA: : Otvoreni / Otvoreni / Ogranieni / Ogranieni / Ubrzani ogranieni / Ubrzani ogranieni / Pregovaraki / Pregovaraki / Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Konkurs za izradu idejnog rjeenja Natjeaj za izradu idejnog rjeenja Ostali Ostali

III. 2.

KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (lan 34 ZJN): KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (lanak 34 ZJN): ( 34 ): (a) Samo najnia cijena Samo najnia cijena

(b)

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu nie navedenih kriterija (prema opadajuem redoslijedu) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju nie navedenih kriterija (prema opadajuem redoslijedu) ( ) uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / uee / % % % % % %

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Odjeljak IV: Odjeljak IV: IV: IV. 1.

DODJELA UGOVORA DODJELA UGOVORA

NAZIV I ADRESA NAJUSPJENIJEG PONUAA NAZIV I ADRESA NAJUSPJENIJEG PONUAA

Broj ugovora Broj ugovora Organizacija / Organizacija / Adresa / Adresa / Grad / Grad / Telefon / Telefon / Potanski broj / Potanski broj / Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Faks / Faks / Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / (web)

Elektronska pota (e-mail) / Elektronska pota (email) / (-)

IV.2.

INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJENIJE PONUDE I NAJNIOJ / NAJVIOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJENIJE PONUDE I NAJNIOJ / NAJVIOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA /

Cijena najuspjenije ponude: Cijena najuspjenije ponude: : Cijena: najnie ponude Cijena: najnie ponude : IV. 3. PODUGOVARANJE PODUGOVARANJE / najvie ponude: / najvie ponude: / :

Da li se predvia podugovranje? Da li se predvia podugovranje? ? Da Da Ne Ne

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti vrijednost ili procentualni dio ugovora za koji se predvia podugovaranje sa treim licima: Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti vrijednost ili procentualni dio ugovora za koji se predvia podugovaranje sa treim licima: , : Vrijednost: Vrijednost: : ili Dio: ili Dio : : % ili nepoznato % ili nepoznato %

Odjeljak V: Odjeljak V: V: V.1.

DODATNE INFORMACIJE DODATNE INFORMACIJE

DATUM ZAKLJUENJA UGOVORA DATUM ZAKLJUENJA UGOVORA BROJ PRIMLJENIH PONUDA BROJ PRIMLJENIH PONUDA DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJETENJE U SLUBENOM GLASNIKU BIH? DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U SLUBENOM GLASNIKU BIH? ? Da Da Ne Ne

V.2.

V.3.

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavjetenja: Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavjetenja: , : Broj obavjetenja Broj obavijesti V.4. u Slubenom glasniku BiH br. u Slubenom glasniku BiH br. . objavljenom dana objavljenom dana

DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo ,

ANEKS 3

OBAVJETENJE O PONITENJU POSTUPKA NABAVKE OBAVIJEST O PONITENJU POSTUPKA NABAVE


Robe / robe / r Usluge / usluge / Radovi / radovi / Odjeljak I: Odjeljak I: I: I.1. UGOVORNI ORGAN UGOVORNO TIJELO

PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / - Potanski broj / Potanski broj / Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Faks / Faks / Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / (web)

Organizacija / Organizacija / Adresa / Adresa / Grad / Grad / Telefon / Telefon /

Elektronska pota (e-mail) / Elektronska pota (email) / (-)

I.2.

VRSTA UGOVORNOG ORGANA (lan 3 ZJN1) VRSTA UGOVORNOG TIJELA (lanak 3 ZJN2) ( 3 3) I.2.a upravni organ tijelo uprave na dravnom nivou na dravnoj razini ostali ostali javni subjekt javni subjekt na entitetskom nivou na entitetskoj razini javno preduzee javno poduzee na lokalnom nivou na lokalnoj razini

I.2.b

1 2

Zakon o javnim nabavkama BiH Zakon o javnim nabavama BiH 3

Odjeljak II: Odjeljak II: II: II.1

PREDMET UGOVORA PREDMET UGOVORA

VRSTA UGOVORA: VRSTA UGOVORA: : Robe / robe / Usluge / usluge / Radovi / radovi /

II. 2.

DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUITI OKVIRNI SPORAZUM? (lan 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUITI OKVIRNI SPORAZUM? (lanak 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) ?( 32 ) ( ) Da Da Ne Ne

II.3.

NAZIV POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA NAZIV POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

II. 4.

OPIS PREDMETA UGOVORA / OPIS PREDMETA UGOVORA / :

II. 5.

PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) ( -)

Odjeljak III: Odjeljak III: III: III. 1.

POSTUPAK POSTUPAK

VRSTE POSTUPKA: VRSTE POSTUPKA: : Otvoreni / Otvoreni / Ogranieni / Ogranieni / Ubrzani ogranieni / Ubrzani ogranieni / Pregovaraki / Pregovaraki / Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Konkurs za izradu idejnog rjeenja Natjeaj za izradu idejnog rjeenja Ostali Ostali

III.2.

RAZLOG PONITENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (lan 12 ZJN): RAZLOG PONITENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (lanak 12 ZJN): ( 12 ): u navedenom krajnjem vremenskom roku nije podnesena nijedna ponuda; u navedenom krajnjem vremenskom roku nije podnesena nijedna ponuda; ; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; ; cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno vee od budeta ugovornog organa; cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno vee od budeta ugovornog organa; ; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurencju za konkretni ugovor; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurencju za konkretni ugovor; 3 () ; broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor; broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor; 3 () ; drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. .

Odjeljak IV: Odjeljak IV: IV: IV.1.

DODATNE INFORMACIJE DODATNE INFORMACIJE

DATUM PONITENJA DATUM PONITENJA BROJ PRIMLJENIH PONUDA BROJ PRIMLJENIH PONUDA INFORMACIJE O NAJNIOJ / NAJVIOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA INFORMACIJE O NAJNIOJ / NAJVIOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA / / najvie ponude: / najvie ponude: / :

IV.2.

IV.3.

Cijena: najnie ponude Cijena: najnie ponude : IV.4.

DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJETENJE U SLUBENOM GLASNIKU BIH? DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U SLUBENOM GLASNIKU BIH? ? Da Da Ne Ne

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti referentni broj obavjetenja: Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti referentni broj obavjetenja: , : Broj obavjetenja Broj obavijesti IV.5. u Slubenom glasniku BiH br. u Slubenom glasniku BiH br. . objavljenom dana objavljenom dana

DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo ,

Uputstvo o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda ("SG" 17/05)


(Objavljeno u Slubenom glasniku br. 17/05 od 28.03.2005. godine) Na osnovu lana 33. stav (5) i 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 49/04), ministar finansija i trezora donosi UPUTSTVO O NAINU VOENJA ZAPISNIKA O OTVARANJU PONUDA lan 1. Na osnovu lana 33. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i lana 13. stav (4) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama (Slubeni glasnik BiH, broj 03/05), nakon javnog otvaranja ponuda, ugovorni organ je duan unositi podatke u zapisnik sastanka prema obrascu zapisnika koji je dat u Aneksu, koji ini sastavni dio ovog uputstva. lan 2. Zapisnik o otvaranju ponuda sadri sve podatke koji su utvreni obrascem zapisnika i koji se unose u zapisnik na sastanku, koji poinje u vrijeme i na mjestu koji su utvreni u obavjetenju o nabavci. Zapisnik o otvaranju ponuda ugovorni organ vodi na nain da: (1) sve saopene informacije neposredno se biljee u zapisnik, (2) na kraju sjednice zapisnik potpisuju predsjedavajui Komisije za nabavke, kao i svaki od predstavnika ponuaa koji su prisustvovali otvaranju ponuda, (3) takav zapisnik odmah postaje sastavni dio tenderske dokumentacije, (4) kopije zapisnika bez odlaganja se dostavljaju svim ponuaima, ukljuujui i one ponuae iji predstavnici nisu prisustvovali otvaranju ponuda. lan 3. Ovo uputstvo e se objaviti u "Slubenom glasniku BiH" i stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". Broj 01-STK-02-815/05 Ministar mr. Ljerka Mari, s.r. 7. marta 2005. godine Sarajevo

(Objavljeno u Slubenom glasniku br. 17/05 od 28.03.2005. godine) ( . 17/05 28.03.2005. )

ZAPISNIK SA OTVARANJA PONUDA ZAPISNIK SA OTVARANJA PONUDA


1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / - Potanski broj / Potanski broj /

Organizacija / Organizacija / Adresa / Adresa / Grad / Grad / Telefon / Telefon /

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Faks / Faks / Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / (web)

Elektronska pota (e-mail) / Elektronska pota (e-mail) / (-)

2.

VRSTA UGOVORA VRSTA UGOVORA Robe / robe / Usluge / usluge / Radovi / radovi /

3.

NAZIV / REFERENCA TOG UGOVORA KOD UGOVORNOG ORGANA NAZIV / REFERENCA TOG UGOVORA KOD UGOVORNOG ORGANA /

_________________________________________________________________________ 4. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJETENJE U SLUBENOM GLASNIKU BIH? DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U SLUBENOM GLASNIKU BIH? ? Da Ne Da Ne -1-

Datum, mjesto Nadnevak, mjesto ___________________________ , Potpis predsjedavajueg Potpis predsjedatelja _______________________

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavjetenja: Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavjetenja: , : Broj obavjetenja Broj obavijesti 5. u Slubenom glasniku BiH br. u Slubenom glasniku BiH br. . objavljenom dana objavljenom dana

DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA Datum / nadnevak / Mjesto / mjesto /

6.

OSOBE ZADUENE ZA PROVEDBU OTVARANJA PONUDA U IME KOMISIJE ZA NABAVKE/ UGOVORNOG ORGANA: OSOBE ZADUENE ZA PROVEDBU OTVARANJA PONUDA U IME KOMISIJE ZA NABAVKE/ UGOVORNOG TIJELA: / : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ PREDSTAVNICI PONUAA PRISUTNI PRILIKOM OTVARANJA PREDSTAVNICI PONUDITELJA PRISUTNI PRILIKOM OTVARANJA Ponua Ponuditelj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Predstavnik Predstavnik

7.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Datum, mjesto Nadnevak, mjesto ___________________________ , Potpis predsjedavajueg Potpis predsjedatelja _______________________

-2-

8.

DRUGE OSOBE PRISUTNE TOKOM OTVARANJA PONUDA (AKO IH IMA) DRUGE OSOBE PRISUTNE TOKOM OTVARANJA PONUDA (AKO IH IMA) ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ SPISAK PONUDA KOJE SU STIGLE NA VRIJEME SPISAK PONUDA KOJE SU STIGLE NA VRIJEME Registracijski broj Registracijski broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Naziv/ime ponuaa (ifra) Naziv/ime ponuditelja (ifra) / () Datum prijema Datum primitka

9.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Datum, mjesto Nadnevak, mjesto ___________________________ , Potpis predsjedavajueg Potpis predsjedatelja _______________________

-3-

10.

SAETAK PRIMLJENIH PONUDA SAETAK PRIMLJENIH PONUDA


Broj koverte sa ponudom / Broj kuverte sa ponudom / Naziv/ ime ponuaa (ifra) / Naziv/ ime ponuditelja (ifra) / / () Datum prijema ponude / Datum prijema ponude / Ukupni broj paketa / Ukupni broj paketa / Koverta sa ponudom, ispravno zatvorena i potpisana ili opeaena / Kuverta sa ponudom, ispravno zatvorena i potpisana ili opeaena / , da/ne / da/ne / / Tenderski obrazac ispravno popunjen / Tenderski obrazac ispravno popunjen / Ponuda ispravno potpisana / Ponuda ispravno potpisana / Svi elementi ponude dostavljeni / Svi elementi ponude dostavljeni / Svi elementi ponude dostavljeni / Ukupna cijena ponude / Ukupna cijena ponude / Ponueni popust/ Ponueni popust/ /

Registracijski broj ponuaa / Registracijski broj ponuditelja /

da/ne / da/ne //

da/ne / da/ne / /

da/ne / da/ne /d/

Datum, mjesto Nadnevak, mjesto ___________________________ , Potpis predsjedavajueg Potpis predsjedatelja _______________________

11.

POTPISI PREDSTAVNIKA PONUAA PRISUTNIH TOKOM OTVARANJA PONUDA POTPISI PREDSTAVNIKA PONUAA PRISUTNIH TOKOM OTVARANJA PONUDA POTPISI PREDSTAVNIKA PONUAA PRISUTNIH TOKOM OTVARANJA PONUDA Ponua Ponuditelj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Predstavnik Predstavnik Potpis Potpis

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Datum, mjesto Nadnevak, mjesto ___________________________ , Potpis predsjedavajueg Potpis predsjedatelja _______________________

(Naziv ugovornog organa) (Adresa) (Ovlatena-odgovorna osoba) IZVJETAJ o provedenom postupku nabavke iz poglavlja III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Vrsta postupka R.b. Vrsta predmeta nabavke Ime i broj Cijena prijavljenih dostavljen ponuaa/ ih ponuda dobavljaa

Predmet nabavke (opis)

Konkuren ski zahtjev

Direktni sporazum

Podaci o izabranom ponuau/dobavljau ( naziv ponuaa, sjedite, zemlja)

Datum zakljuenj a ugovora

Vrijednost dodijeljenog ugovora


bez PDV-a sa PDVom

Robe

Usluge

Radovi

NAPOMENA: Kvadratie ispunjavati sa oznakom X u zavisnosti od vrste postupka i vrste predmeta nabavke

Uputstvo o obliku i sadraju izvjetaja o provedenom postupku jn iz poglavlja III ZJN


(Objavljeno u "Slubenom glasniku BiH" broj 101/06) Na osnovu lana 45.stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine,, broj: 49/05,19 /05,52/05,8/06,24/06 i 70/06), uz prethodnu saglasnost Odbora AJN, direktor Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, donosi: UPUTSTVO O OBLIKU I SADRAJU IZVJETAJA O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNIH NABAVKI IZ POGLAVLJA III ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE I Ovim Uputstvom propisuje se oblik, sadraj i upotreba obrasca Izvjetaja o provedenom postupku javnih nabavki utvrenih u Poglavlju III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Izvjetaj), koji sastavlja ugovorni organ naveden u odredbama lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. II Ugovorni organ duan je mjeseno podnijeti Izvjetaj o svakom provedenom postupku nabavke koji je prethodio dodjeli i zakljuenju ugovora, u skladu sa Poglavljem III Zakona o javnim nabavkama BiH, najkasnije u roku od 7 dana u tekuem mjesecu za protekli mjesec, na obrascu koji je sastavni dio ovog Uputstva. III Izvjetaj obavezno sadri sljedee elemente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. redni broj (upisuje se po redoslijedu provedenih postupaka); vrste postupka; vrsta predmeta nabavke; kratak opis predmeta nabavke; naziv i broj prijavljenih ponuaa/dobavljaa; cijena dostavljenih ponuda ( ili procijenjena vrijednost), podaci o izabranom ponuau; datum i broj zakljuenog ugovora odnosno narudbenice; vrijednost dodijeljenog ugovora odnosno nabavke sa PDV-om i bez PDV-a. IV Iznad naslova Izvjetaja u lijevom gornjem uglu ugovorni organ upisuje sljedee podatke: 1.naziv ugovornog organa , datum i broj Izvjetaja; 2.adresa -sjedite; 3.ime i prezime ovlatene odgovorne osobe u ugovornom organu. V U sluaju zapoetih a nedovrenih postupaka nabavki nakon zavretka izvjetajnog perioda isti e biti obuhvaen u narednom izvjetajnom periodu u kojem je isti okonan zakljuenjem ugovora. Ukoliko ugovorni organi sastavi i pripremi Izvjetaj suprotno ovim Uputstvom i na nepropisnom obrascu, Agencija e isti odbaciti i smatrat e se da nije dostavljen. VI Elektronski obrazac Izvjetaja, kao sastavni dio ovog Uputstva bit e dostupan bez naknade svim ugovornim organima na web-stranici Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Ugovorni organi su duni Izvjetaje dostavljati iskljuivo putem pote. VII Sastavni dio ovog Uputstva ini tabelarni obrazac "Izvjetaj o provedenom postupku Javnih nabavki utvrenih u poglavlju III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine" - kao aneks 1.Uputstva. VIII Ovo Uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine". Broj: 01-02-_______/06 DIREKTOR inita Foo 08.12.2006. godine Sarajevo

Uputstvo o primjeni i koritenju modela STD za postupke jn ("SG" 56/07)


(Objavljeno u "Slubenom glasniku BiH" broj 56/07) Na osnovu lana 13.stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06) i lana 10. stav (2) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ( "Slubeni glasnik BiH" broj 03/05), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke, direktor Agencije za javne nabavke donosi: UPUTSTVO O PRIMJENI I KORITENJU MODELA STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE ZA ROBE, USLUGE I RADOVE lan 1. (1) Ugovorni organi obavezni su da prilikom izrade tenderske dokumentacije koriste modele standardne tenderske dokumentacije koji ine sastavni dio ovog Uputstva. (2) Modeli standardne tenderske dokumentacije odnose se na svaki postupak javne nabavke za dodjelu ugovora iz Poglavlja II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon). lan 2. (1) Modeli standardne tenderske dokumentacije sadre: a) Poziv za dostavljanje ponude, b) Opte informacije u vezi sa postupkom, c) Informacije o ugovornom organu, d) Predmet nabavke, e) Instrukcije za dobavljae ( nain komunikacije sa dobavljaima, priprema ponude, povjerljivost, raunanje cijene, mjesto i datum i vrijeme prijema ponuda, mjesto i datum i vrijeme otvaranja ponuda, garancija za ponudu, period vaenja ponude), f) Kvalifikacija ( kriteriji za uee i dokumentacija), g) Ocjena ponuda ( kriteriji dodjele ugovora, preferencijalni tretman domaeg, zabrana pregovora, neprirodno niske ponude, ispravka greaka i propusta), h) Informacije o zatiti prava dobavljaa, i) Potpisivanje ugovora ( garancija za dobro izvrenje ugovora, uslovi iz ugovora), j) Informacije o tenderskoj dokumentaciji, k) Aneksi. (2) Za ogranieni postupak sa pretkvalifikacijom i pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja, modeli standardne tenderske dokumentacije se razlikuju u dijelovima koji se odnose na fazu I i fazu II ovih postupaka. lan 3. (1) Modeli standardne tenderske dokumentacije, pored neophodnih informacija iz lana 2. ovog Uputstva, koje moraju biti sastavni dio svakog konkretnog tenderskog dokumenta, sadri i informacije koje su date kao opcije, za koje ugovorni organ, u skladu s predmetom nabavke odluuje da li e ih uvrstiti u tenderski dokument. (2) Ukoliko ugovorni organ odlui da koristi opciju navedenu u modelu standardne tenderske dokumentacije, ista se koristi na nain da se rije opcija brie, a tekst predmetne opcije postaje sastavni dio konkretne tenderske dokumentacije. (3) Ukoliko ugovorni organ odlui da ne primjenjuje opciju/e iz modela standardne tenderske dokumentacije u potpunosti je/ih brie prilikom izrade konkretne tenderske dokumentacije. lan 4. (1) U sluaju opcija koje su date u modelima standardne tenderske dokumentacije, ugovorni organ moe postupiti na slijedei nain: a) ako se radi o podjeli predmeta javne nabavke po lotovima, ugovorni organ duan je svaki lot opisati i navesti da li dobavlja moe podnijeti ponudu za jedan lot, vie njih ili za sve lotove; b) ako se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma, ugovorni organ je duan navesti poetak i trajanje tog okvirnog sporazuma, kao i procjenjenu koliinu robe, ili usluge ili radova koje planira nabavljati za period trajanja okvirnog sporazuma; c) ako se zahtijeva osiguranje ponude, odnosno garancija za ozbiljnost ponude, ugovorni organ je duan navesti sve elemente garancije, a posebno novani iznos, formu, povrat i zadravanje garancije; d) ako se dozvoljavaju alternativne ponude, ugovorni organ je duan postaviti minimum zahtjeva koje te alternativne ponude moraju ispuniti, uz naznaku da opcije cijena nisu dozvoljene; e) Ako se zahtjeva garancija za dobro izvrenje posla, ugovorni organ treba navesti detaljne odredbe o vrsti, formi, novanom iznosu, uslovima, predaji, realizaciji i povratu za traenu garanciju. (2) Ugovorni organ duan je uz standardnu tendersku dokumentaciju ukljuiti nacrt ugovora ili osnovne elemente sa uslovima za konkretnu nabavku, vodei pri tome rauna da nacrt ugovora, odnosno elementi iz standardne tenderske dokumentacije, koji e initi ugovor, budu u skladu sa sa propisima koji ureuju obligaciono-pravne odnose u Bosni i Hercegovini. lan 5. (1) Prilikom pripreme standardne tenderske dokumentacije za konkretni postupak javne nabavke, ugovorni organ duan je pripremiti na nain da su jasno defnisani svi elementi iste, bez dvosmislenih mogunosti, kao i jasnih i odreenih uputa za dobavljae, i uz obavezno potivanje principa iz lana 1. Zakona. (2) Ugovorni organ duan je prilikom pripreme standardne tenderske dokumentacije kod vrednovanja ponuda po kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda, jasno i precizno dati upute svim zainteresiranim dobavljaima na koji nain e vrednovati svaki podkriterij, unutar utvrenog kriterija. (3) Ukoliko je ugovorni organ za postupak javne nabavke odabrao kriterij najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude, duan je navest minimum tehnikih uslova za predmetnu javnu nabavku, uz obavezno potivanje odredbi l. 1. i 14. Zakona. lan 6.

Sastavni dio modela standardne tenderske dokumentacije ini i model konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, te je ugovorni organ duan koristiti isti na nain da model prilagodi za svaku konkretnu javnu nabavku. lan 7. (1) Ugovorni organi duni su primjenjivati modele standardne tenderske dokumentacije koje su sastavni dio ovog Uputstva, kao anexi i to: a) Anex I - Standardna tenderska dokumentacija za javnu nabavku roba za otvoreni postupak, ogranieni postupak i pregovaraki postupak sa objavom obavjetenja o nabavci; b) Anex II Standardna tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga za otvoreni postupak, ogranieni postupak i pregovaraki postupak sa objavom obavjetenja o nabavci; c) Anex III Standardna tenderska dokumentacija za javnu nabavku radova za otvoreni postupak, ogranieni postupak i pregovaraki postupak sa objavom obavjetenja o nabavci; d) Anex IV- Model konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda; lan 8. (1) Ugovorni organi duni su primjenjivati modele standardne tenderske dokumentacije u svim postupcima javne nabavke, koje pokrenu nakon stupanja na snagu ovog Uputstva. (2) Modeli standardne tenderske dokumentacije su dostupni za ugovorne organe na web strani Agencije za javne nabavke, bez naknade. lan 9. Ovo Uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a obavezna primjena poinje tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Uputstva. lan 10. Ovo Uputstvo se objavljuje u "Slubenom glasniku BiH". Broj: 02-02-2230/07 DIREKTOR inita Foo Dana, 18.07.2007. godine Sarajevo

ANEKS I IZVJETAJ o provedenom postupku javne nabavke iz Poglavlja II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine I - PODACI O UGOVORNOM ORGANU 1) Naziv ugovornog organa: _____________________________________ 2) Sjedite i adresa : ____________________________________________ 3) Djelatnost Sektor i statistiki broj : ________________________ 4) Ovlatena osoba : ____________________________________________ II - PODACI O VRSTI POSTUPKA I PREDMETU JAVNE NABAVKE 1) 2) 3) 4) Redni broj predmeta nabavke: _________________________________ Vrsta postupka: ____________________________________________ Predmet nabavke: __________________________________________ Kratak opis predmeta nabavke: ________________________________

III PODACI O VRIJEDNOSTI JAVNE NABAVKE 1) Procjenjena vrijednost nabavke: __________________________________ 2) Ugovorena vrijednost javne nabavke bez PDV-a: ____________________ 3) Ugovorena vrijednost nabavke sa PDV-om: _________________________ IV - PODACI O ODABRANOM DOBAVLJAU 1) Datum zakljuenja ugovora : ______________________________________ 2) Naziv odabranog dobavljaa i zemlja u kojoj je registriran : ______________ V PODACI O DOBAVLJAIMA KOJI SU UESTVOVALI U POSTUPKU 1) 2) 3) 4) Broj primljenih ponuda : __________________________ Broj kvalifikovanih dobavljaa : ____________________ Broj odbaenih ponuda : __________________________ Naziv dobavljaa koji su uestvovali u postupku i zemlja u kojoj su registrirani : a) ____________________________________ b) ____________________________________ c) ____________________________________ .

VI PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA (zaokruiti) a) Da b) Ne (Ukoliko je odgovor da, ugovorni organ je obavezan popuniti Anex II)

ANEKS II IZVJETAJ o primjeni preferencijalnog tretmana domaeg u postupcima javne nabavke I - PODACI O UGOVORNOM ORGANU 1) 2) 3) 4) Naziv ugovornog organa: _______________________________________ Sjedite i adresa : ______________________________________________ Djelatnost Sektor i statistiki broj : _______________________________ Ovlatena osoba : ______________________________________________

II - PODACI O VRSTI POSTUPKA I PREDMETU JAVNE NABAVKE 1) Redni broj predmeta nabavke: _____________________________________ 2) Vrsta postupka: _________________________________________________ 3) Kratak opis predmeta nabavke: ____________________________________ III - PODACI O ODABRANOM DOBAVLJAU 1) Naziv odabranog dobavljaa i zemlja u kojoj je registriran : _____________________________________________________________ IV PODACI O VRIJEDNOSTI JAVNE NABAVKE 1) Ponuda sa najniom cijenom u postupku ( u KM): ______________________ 2) Cijena odabrane ponude sa preferencijalnim faktorom ( u KM) : ___________ 3) Razlika cijene odabrane ponude sa preferencijalnim faktorom i ponude sa najniom cijenom ( u KM) : _____________________________ .

Uputstvo o obliku i sadraju izvjetaja o provedenom postupku jn iz poglavlja II ZJN


(Objavljeno u "Slubenom glasniku BiH" broj 82/07) Na osnovu lana 41.stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/05, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu saglasnost Odbora AJN na XIII sjednici, odranoj 14.09.2007. godine, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine donosi UPUTSTVO O OBLIKU I SADRAJU IZVJETAJA O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNIH NABAVKI IZ POGLAVLJA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE lan 1. Ovim Uputstvom propisuje se oblik, sadraj i upotreba obrasca Izvjetaja o provedenom postupku javnih nabavki utvrenih u Poglavlju II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 49/05, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), koji priprema ugovorni organ naveden u odredbama lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Zakon). lan 2. Ugovorni organ duan je dostaviti Agenciji za javne nabavke (u daljem tekstu: Agenciji) izvjetaj o postupku javne nabavke u roku od 15 dana nakon datuma okonanja postupka javne nabavke, prema Aneksu I ovog Uputstva. lan 3. Izvjetaj iz Aneksa I obavezno sadri slijedee elemente: I-Podaci o ugovornom organu, II-Podaci o vrsti postupka i predmetu javne nabavke, III-Podaci o vrijednosti javne nabavke, IV-Podaci o odabranom dobavljau, V-Podaci o dobavljaima koji su uestvovali u postupku, VI-Podaci o primjena preferencijalnog tretmana domaeg lan 4. Ukoliko je u postupku javne nabavke primjenjen preferencijalni tretman domaeg, ugovorni organ je duan sainiti Izvjetaj iz Aneksa II, koji obavezno sadri slijedee elemente: I-Podaci o ugovornom organu, II-Podaci o vrsti postupka i predmetu javne nabavke, III-Podaci o odabranom dobavljau, IV-Podaci o vrijednosti javne nabavke. lan 5. Ukoliko ugovorni organ sastavi i pripremi Izvjetaj suprotno ovom Uputstvu i na nepropisnom obrascu, Agencija e isti odbaciti i smatrae se da nije dostavljen. lan 6. Elektronski obrazac Izvjetaja, kao sastavni dio ovog Uputstva bie dostupan bez naknade svim ugovornim organima na web stranici Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Ugovorni organi su duni izvjetaje dostavljati iskljuivo putem pote. lan 7. Sastavni dio ovog Uputstva ine obrazac Izvjetaja o provedenom postupku javnih nabavki utvrenih u poglavlju II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine"-kao aneks I. Uputstva i obrazac Izvjetaja o primjeni preferencijalnog tretmana domaeg u postupcima javne nabavke, kao Anex II Uputstva. lan 8. Ovo uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine".

Na osnovu l.33. stav (4) i 48. st. (4) taka a) i (7) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke na XVII sjednici, odranoj 14.03.2008. godine, direktor Agencije d o n o s i UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda lan 1. U Uputstvu o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda (Slubeni glasnik BiH broj 17/05), u Aneksu, koji je sastavni dio Uputstva, taka X mijenja se i glasi: X-Saetak ponuda primljenih u roku
Broj protokola ugovornog organa Redni broj koverte ponude Naziv / Ime dobavljaa Koverta sa ponudom ispravno zatvorena (zapeaena ili potpisana) (da / ne) Ukupna cijena ponude Ponueni popust

lan 2. Ovo Uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u Slubenom glasniku BiH. DIREKTOR Broj: 01-50- 776-6-1/08 Sarajevo, 14.03.2008. godine inita Foo

Uputstvo o izmjeni i dopuni uputstva o primjeni ZJN BiH ("SG" 24/09)


(Objavljeno u "Slubenom glasniku BiH" broj 24/09) Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i lana 48. stav (4) taka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), na prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici odranoj 26. februara 2009. godine, donijelo je UPUTSTVO O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA O PRIMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE lan 1. U Uputstvu o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 3/05), u lanu 20. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) U cilju zatite razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine i to samo u periodu tranzicije i stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju izmeu evropskih zajednica i njihovih drava lanica i Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH" Meunarodni ugovori, broj 10/08), ugovorni organ moe, u skladu sa lanom 37. Zakona i u skladu sa utvrenom ekonomskom politikom: a) Primijeniti cjenovni preferencijalni tretman iskljuivo u svrhu poreenja ponuda u skladu sa lanom 35. Zakona; b) Prilikom obrauna cijena ponuda u svrhu poreenja ponuda, umanjiti cijene domaih ponuda za preferencijalni faktor ne vei od: 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2005. i 2006. godini, 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2007. do 2012. godine, 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2013. i 2014. godini. c) Preferencijalni tretman domaeg se moe primjenjivati do maja 2010. godine, kada e prestati primjena preferencijalnog faktora za zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidirana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.) ("Slubeni glasnik BiH"- Meunarodni ugovori, broj 9/07); d) U smislu ovog lana, domae ponude su ponude koje podnose ponuai locirani u Bosni i Hercegovini, ije su firme osnovane u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini kod kojih: - u sluaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% (pedeset posto) ukupne vrijednosti od ponuenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, - u sluaju ugovora o nabavkama usluga, najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvrenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, - u sluaju ugovora o nabavci radova, najmanje 50 % (pedeset posto) ukupne vrijednosti roba, koje se ugrauju imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine i najmanje 50 % (pedeset posto) radne snage za izvrenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine. e) Preferencijalni faktor domaeg se moe primijeniti i za ugovore o nabavkama usluga ili izvoenja radova, prilikom obrauna cijene ponuda, u svrhu poreenja ponuda ugovorni organ e umanjiti cijene ponuda ponuaa koji nisu iz Bosne i Hercegovine, za 5% (pet posto) i to ukoliko najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvrenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine. f) Svako koritenje preferencijalnog tretmana domaeg u skladu sa ovim lanom mora biti navedeno, a njegova primjena detaljno objanjena u tenderskoj dokumentaciji." Iza stava (2) lana 20. dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Odredbe ovog lana prestaju vaiti 1. januara 2015.godine, izuzev take c) stava (1) ovog lana." lan 2. Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH", a objavit e se i u slubenim glasilima entiteta i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajui Vijea ministara BiH Dr. Nikola piri, s.r. VM broj 31/09 26. februara 2009. godine Sarajevo

Uputstvo o pripremi i dostavi izvjetaja o dodjeli ugovora u postupcima jn ("SG" 81/09)


(Objavljeno u "Slubenom glasniku BiH" broj 81/09) Na osnovu lana 41. stav 3. i lana 45. stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/05, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), uz prethodnu saglasnost Odbora AJN na XXV sjednici, odranoj 28. septembra 2009. godine, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine donosi UPUTSTVO O PRIPREMI I DOSTAVI IZVJETAJA O DODJELI UGOVORA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI IZ POGLAVLJA II I POGLAVLJA III ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE lan 1. Ovim Uputstvom propisuje se nain pripreme i dostavljanje Izvjetaja o dodjeli ugovora u postupcima javnih nabavki iz Poglavlja II i Poglavlja III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Zakon), koritenjem web informacionog sistema Agencije za javne nabavke (u daljem tekstu: elektronski sistem za dostavu izvjetaja), u formi i sa obrascima koji su ugovorni organi obavezni koristiti u postupku javne nabavke. Elektronski sistem za za dostavu izvjetaja dostupan je na web strani javnih nabavki (www.javnenabavke.gov.ba). lan 2. Elektronskim sistemom za izvjetavanje o dodjeli ugovora u postupcima javne nabavke, se osigurava bri i funkcionalniji proces dostave Izvjetaja iz Poglavlja II i Poglavlja III Zakona. Agencija za javne nabavke e pripremiti Prirunik za koritenje elektronskog sistema za dostavu izvjetaja, kojim e usmjeravati operatere kroz sistem, i isti e biti dostupan na web strani javnenabavke.gov.ba. lan 3. Ugovorni organ je duan registrovati glavnog operatera, u svrhu koritenja elektronskog sistema za dostavu izvjetaja, koji e izvriti proces prijave ugovornog organa u sistem. Ugovorni organ moe registrovati samo jednog glavnog operatera, za kojeg dostavlja podatke u pismenoj formi, prilikom procesa registracije. Za potrebe ugovornog organa, nakon registracije ugovornog organa i glavnog operatera, moe se registrovati do 8 (osam) pomonih operatera, kojima e biti omogueno koritenje odreenih funkcija u sistemu za izvjetavanje. lan 4. Registrovani operateri, u ime ugovornog organa (u daljem tekstu: operater) e vriti funkciju unosa i upravljanja izvjetajima, u slijedeim oblicima: 1. unos izvjetaja o dodjeli ugovora, 2. generisanje statistikih izvjetaja, 3. pregled zavrenih izvjetaja. lan 5. Ugovorni organ je duan izvriti unos izvjetaja o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke u elektronski sistem za dostavu izvjetaja, u roku od 15 dana nakon okonanja postupka javne nabavke iz Poglavlja II i Poglavlja III Zakona. Rok od 15 dana odnosi se i na lanove 6. i 7. ovog Uputstva. lan 6. Ukoliko je dodjeli ugovora prethodilo zakljuivanje okvirnog sporazuma, onda je ugovorni organ duan dodati svaki dodjeljeni ugovor/ugovore, u formu "dodaj ugovor u okvirni sporazum". lan 7. Ukoliko je postupak dodjele ugovora imao podjelu na lotove, a jedan ili vie lotova se nije okonao dodjelom ugovora, ugovorni organ je duan po okonanju postupka za taj/te lot/ove unijeti izvjetaj. lan 8. Ugovorni organ u modulu "Generisanje statistikih izvjetaja" ima mogunost generisanja statistikih izvjetaja o unesenim ugovorima, uz pomo kojih moe voditi statistiku svojih dodijeljenih ugovora u postupcima nabavke, za odreeni vremenski period, po slijedeim parametrima: 1. 2. 3. 4. 5. broj postupaka, ukupna vrijednost ugovora po postupcima, vrijednost pojedinanih ugovora po dobavljau, vrijednost pojedinanih ugovora za sve dobavljae, vrijednost ugovora po okvirnom sporazumu. lan 9. Ugovorni organ u "pregledu zavrenih izvjetaja" ima mogunost pregleda zavrenih izvjetaja i pretraivanja izvjetaja po zadatim elementima. lan 10. Ugovorni organ je duan unijeti tane podatke prilikom registracije u elektronski sistem za dostavu izvjetaja. Ugovorni organ unosi sve podatake u Izvjetaj i odgovoran je za tanost unesenih podataka. lan 11. Ugovorni organi u prelaznom periodu od 01.11.2009. god do 31.12.2009.godine, dostavljaju Izvjetaje o dodjeljenom ugovoru u postupku javne nabavke za Poglavlje II i Poglavlje III Zakona, putem pote, ukoliko nisu zavrili proces registracije. lan 12. Ugovorni organ je obavezan da zavri proces registracije u elektronski sistem za dostavu izvjetaja do 31.12.2009. godine. lan 13.

Ugovorni organ je obavezan dostavljati Izvjetaje o dodjeljenom ugovoru u postupku javne nabavke za Poglavlje II i Poglavlje III Zakona iskljuivo putem elektronskog sistema za dostavu izvjetaja, poev od 01.01.2010. godine. lan 14. 01.01.2010. godine prestaju da vae Uputstvo o obliku i sadraju Izvjetaja o provedenom postupku javnih nabavki iz Poglavlja II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 82/07) i Uputstvo o obliku i sadraju Izvjetaja o provedenom postupku javnih nabavki iz Poglavlja III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 101/06). lan 15. Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine". Broj: 01-50-4682-2/09 Sarajevo, 1. oktobra 2009. godine

Uputsvo o nainu objavljivanja obavjetenja u postupcima javnih nabavki ("SG" 43/11)


(Objavljeno u Slubenom glasniku BiH broj 43/11) Na osnovu lana 17. Zakona o Vijeu ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08 ) i l. 20. i 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), na prijedlog Agencije za javne nabavke, Vijee ministara Bosne i Hercegovine, na 150. sjednici odranoj dana 11. maja 2011.godine, donijelo UPUTSTVO O NAINU OBJAVLJIVANJA OBAVJETENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI lan 1. (Predmet) Ovim uputstvom se utvuje nain objavljivanja obavjetenja u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljem tekstu: Zakon), obavezni primjenjivati u postupcima javnih nabavki, u skladu sa odredbama Zakona. lan 2. (Vrste obavjetenja) (1) Ugovorni organ dostavlja obavjetenja u postupcima javnih nabavki na objavljivanje putem Informacionog sistema za elektronsko objavljivanje obavjetenja ( u daljem tekstu: Informacioni sistem). (2) Objavljivanje obavjetenja se vri na web stranici javnih nabavki www.javnenabavke.gov.ba i u "Slubenom glasniku BiH". (3) Obavjetenja koja se primjenjuju su: a) Obavjetenje o nabavci, 1) Obavjetenje za konkurs za izradu idejnog rjeenja, b) Obavjetenje o dodjeli ugovora, 1) Obavjetenje o dodjeli ugovora za pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, c) Obavjetenje o ponitenju postupka javne nabavke, 1) Obavjetenje o ponitenju pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, d) Dodatno obavjetenje za konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, e) Obavjetenje o nabavci-meunarodno objavljivanje, f) Ispravka obavjetenja. (4) Obrasci obavjetenja navedena u stavu (3) ovog lana dostupna su na web stranici javnih nabavki iz stava (2) ovog lana, u elektronskom obliku. (5) Obrasci obavjetenja u papirnoj formi su dati kao Prilozi ovog Uputstva i ine njegov sastavni dio. lan 3. (Postupak registracije) (1) Ugovorni organ je duan prije poetka koritenja Informacionog sistema izvriti registraciju. (2) Nakon unosa podataka obaveznih za registraciju ugovorni organ je duan da dostavi pismenu potvrdu podataka Agenciji za javne nabavke. (3) Ukoliko ugovorni organ ne posjeduje tehnike pretpostavke za koritenje Informacionog sistema duan je popuniti obrazac za registraciju, koji je dat kao Prilog i ini sastavni dio ovog Uputstva. lan 4. (Koritenje Informacionog sistema) (1) Ugovorni organ nakon to se registruje moe nesmetano koristiti obrasce u aplikaciji. (2) Ugovorni organ je odgovoran za popunu obrazaca u aplikaciji. (3) U sluaju vrijedonosnog razreda za koji se zahtjeva meunarodno objavljivanje ugovorni organ pored objavljivanja obavjetenja o nabavci, duan je objaviti obrazac na engleskom jeziku. Ugovorni organ je odgovoran za tekst oglasa na engleskom jeziku. (4) Ugovorni organ koji nema mogunosti dostavljanja obavjetenja on-line putem, moe koristiti obrasce u papirnoj formi do prelaska na on-line dostavu, a najkasnije 2 (dvije) godine od dana stupanja na snagu ovog Uputstva. (5) Kada ugovorni organ dostavi obavjetenje u JP NIO "Slubeni list BiH"( u daljem tekstu: "Slubeni list BiH") on-line, duan je istovremeno dostaviti i narudbenicu ili pismeno koje se obavezno mora pozivati na broj obavjetenja koji je dodjeljen automatski. lan 5. (Mogunosti Informacionog sistema) (1) On line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanje obavjetenja u postupcima javnih nabavki podrazumjeva unos traenih podataka (izbor izmeu ponuenih opcija, unos informacija ili oznaka) u predviena polja. (2) On-line unos podataka omoguava ugovornom organu: a) b) c) d) e) jednostavan i brz unos podataka u predviena polja, ispravljanje i brisanje unesenog teksta, prije konanog slanja na objavljivanje, pomo pri unosu podataka, automatsku dojavu o neispunjenim poljima, automatsku dojavu uoenih greaka unosa prije slanja na objavljivanje. lan 6. (Uslovi za koritenje Informacionog sistema) Za koritenje Informacionog sistema potrebno je da ugovorni organ obezbjedi minimum tehnikih uslova potrebnih za izradu i obavljivanje obavjetenja u postupcima javnih nabavki i to: a) pristup internetu i b) internet preglednik. lan 7. (Dostavljanje obavjetenja u papirnoj formi)

(1) Ugovorni organ koji ne ispunjava minimum tehnikih uslova iz lana 6. stav (1) ovog Uputstva, popunjava obrasce u papirnoj formi, te ih zajedno sa popratnim aktom alje "Slubenom listu BiH" faksom, potom ili linom dostavom. (2) Ugovorni organ je obavezan obrasce za obavjetenja u postupcima javnih nabavki popunjavati itko, a ispravke moraju biti unesene vidljivo i dokazivo. (3) "Slubeni list BiH" nije obavezan objavljivati obavjetenja iz stava (1) ovog lana, ukoliko u dostavljenom obrascu nisu ukljueni svi obavezni podaci, o emu e bez odgode obavijestiti ugovorni organ. (4) U sluaju da "Slubeni list BiH" objavi tekst obavjetenja, popunjenog u papirnoj formi koji nije istovjetan dostavljenom tekstu ugovornog organa "Slubeni list BiH" e objaviti ispravak obavjetenja na propisanom obrascu iz priloga ovog Uputstva, bez naknade, u prvom narednom broju "Slubenog glasnika BiH" od momenta kada ga je ugovorni organ o tome obavijestio na dokaziv nain, a u skladu sa rokovima predvienim Zakonom. lan 8. (Objavljivanje obavjetenja) (1) Obavjetenja dostavljena on-line "Slubenom list BiH" do etvrtka u 12:00 sati, bit e objavljena u ponedeljak naredne sedmice. (2) Obavjetenja dostavljena u "Slubeni list BiH" u skladu sa lanom 7. stav (1) ovog Uputstva do utorka u 16:00 sati, bit e objavljena u ponedeljak naredne sedmice. (3) Obavjetenja koja budu dostavljena "Slubenom list BiH" poslije rokova utvrenih u st. (1) i (2) ovog nee biti objavljena u ponedeljak naredne sedmice, ve e biti objavljena u prvoj narednoj sedmici. lan 9. (Prelazne odredbe) Danom poetka primjene ovog Uputstva prestaje da vai Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponitenju postupka nabavke ("Slubeni glasnik", broj 17/05). lan 10. (Stupanje na snagu) Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH, a primjenjivat e se od 01.09.2011.godine. VM broj Sarajevo, 11. maja 2011. godine Predsjedavajui Vijea ministara BiH Dr. Nikola piri PRILOG A Obavjetenje o nabavci A. 1. Obavjetenje o nabavci za konkurs za izradu idejnog rjeenja PRILOG B Obavjetenje o dodjeli ugovora PRILOG C Obavjetenje o ponitenju postupka nabavke PRILOG D Dodatno obavjetenje za konkurentski zahtjev PRILOG E Obavjetenje o nabavci-meunarodna objava PRILOG F Ispravka obavjetenja PRILOG G Obrazac za registraciju

OBAVJETENJE O NABAVCI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I 1.

Kao u Aneksu A

I 3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I 1. I 4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za uee Kao pod I 1.

Kao u Aneksu A

Kao u Aneksu A

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 5.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzee I 5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

Dravni nivo Entitetski nivo Brko distrikt BiH Kantonalni nivo Optinski nivo (FBiH) Optinski nivo (RS) Grad

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Optinu u FBiH] [Upisati Optinu u RS] [Upisati Grad]

I 5.c. Djelatnost ugovornog organa


(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Slube javnog reda i sigurnosti Zatita okolia Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i odravanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo

Javno preduzee Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Elektrina energija Traenje i vaenje nafte ili plina Traenje i vaenje ugljena i drugih vrstih goriva Vodosnabdijevanje Potanske usluge eljeznike usluge Usluge gradske eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili iare Djelatnosti luka-morskih ili rijenih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zrane luke Telekomunikacije

I 6. Zajednika nabavka Da

Ne

I 6.a. Ugovorni organi koji uestvuju u zajednikoj nabavci


(Popunjava se samo u sluaju da se radi o zajednikoj nabavci vidjeti taku I 6.).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora


(Odaberite ili upiite samo jednu opciju).

Robe Kupovina Leasing Zakup Ugovor o zakupu s opcijom kupovine Kombinacija svega navedenog

Usluge

Radovi

Upisati uslugu iz liste usluga Aneksa II dio A i B ZJN

Upisati naziv klase iz liste aktivnosti Aneksa I ZJN

II 2. Podjela na lotove Da (Popunjava se Aneks B za svaki lot) II 2.a. Broj lotova

Ne

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za (Odaberite samo jednu


opciju)

Jedan lot Vie lotova Sve lotove II 3. Da li se namjerava zakljuiti okvirni sporazum
(Ne popunjava se u sluaju pregovarakog postupka).

Da II 3.a. Trajanje okvirnog sporazuma (Ne popunjava se ako


postoji podjela na lotove vidjeti Aneks B).

Ne

II 3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a

II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

II 5. Ukupna koliina ugovora ili obim ugovora


(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove vidjeti Aneks B).

II 5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a


(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako se ne namjerava zakljuiti okvirni sporazum).

II 6. Mjesto isporuke roba ili izvrenja usluga ili izvoenja radova


(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove vidjeti Aneks B).

II 7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?


(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude vidjeti taku IV 2.).

Da II 8. Trajanje ugovora ili rok izvrenja

Ne

(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako se ne namjerava zakljuiti okvirni sporazum).

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIKE INFORMACIJE III 1. Da li zahtjeva garancija za ponudu? Da
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji).

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvrenje ugovora? Da


(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji).

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaanja ili upuivanje na odgovarajue propise

III 4. Ogranienja za uee


(Obavezni uslovi za uee iz lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

III 7. Tehnika ili profesionalna sposobnost

Odjeljak IV: POSTUPAK IV 1. Vrsta postupka


(Odaberite samo jednu opciju).

Otvoreni postupak Ogranieni postupak Ubrzani ogranieni postupak Pregovaraki postupak s objavljivanjem obavjetenja o nabavci IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
(Odaberite samo jednu opciju).

Najnia cijena tehniki zad. ponude IV 2.a. Podkriteriji

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

uee uee uee uee

% % % %

IV 3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV 3.a. Datum Moe se obezbijediti do IV 3.b. Novana naknada Da IV 3.b-1. Iznos novane naknade

Ne

IV 4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za uee Datum IV 5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum Vrijeme Adresa i mjesto Vrijeme

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

ANEKS A
I 2. Adresa za dodatne informacije Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za uee Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

ANEKS B
Podaci o lotovima/dijelovima predmeta nabavke

Lot broj

I Opis I 1. Naziv predmeta ugovora

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

II Ukupna koliina ugovora ili obim ugovora

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvrenja/Trajanje okvirnog sporazuma

III Podkriteriji
(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

uee uee uee uee

% % % %

IV Mjesto isporuke roba ili izvrenja usluga ili izvoenja radova

V Dodatne informacije

OBAVJETENJE O NABAVCI ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEENJA


Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1.

Kao u Aneksu A

I 3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1. I 4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za uee Kao pod I.1.

Kao u Aneksu A

Kao u Aneksu A

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 5.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzee I 5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

Dravni nivo Entitetski nivo Brko distrikt BiH Kantonalni nivo Optinski nivo (FBiH) Optinski nivo (RS) Grad

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Optinu u FBiH] [Upisati Optinu u RS] [Upisati Grad]

I 5.c. Djelatnost ugovornog organa


(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Slube javnog reda i sigurnosti Zatita okolia Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i odravanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo

Javno preduzee Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Elektrina energija Traenje i vaenje nafte ili plina Traenje i vaenje ugljena i drugih vrstih goriva Vodosnabdijevanje Potanske usluge eljeznike usluge Usluge gradske eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili iare Djelatnosti luka-morskih ili rijenih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zrane luke Telekomunikacije

I 6. Zajednika nabavka Da

Ne

I 6.a. Ugovorni organi koji uestvuju u zajednikoj nabavci


(Popunjava se samo u sluaju da se radi o zajednikoj nabavci vidjeti taku I 6.).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli)

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora Usluge II 2. Podjela na lotove Da (Popunjava se Aneks B za svaki lot). II 2.a. Broj lotova

Ne

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za (Odaberite samo jednu


opciju).

Jedan lot Vie lotova Sve lotove

II 3. Opis II 3.a. Naziv idejnog rjeenja

II 3.b. Kratak opis idejnog rjeenja

II 4. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?


(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude vidjeti taku IV 3.).

Da

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIKE INFORMACIJE III 1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvrenje ugovora? Da


(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaanja ili upuivanje na odgovarajue propise

III 4. Ogranienja za uee


(Obavezni uslovi za uee iz lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji)

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

III 7. Tehnika ili profesionalna sposobnost

Odjeljak IV: POSTUPAK IV 1. Vrsta postupka Konkurs za izradu idejnog rjeenja IV 2. Predvia se dodjela
(Odaberite samo jednu opciju).

Ugovora

Nagrade
(Kriterij za dodjelu kao u tenderskoj dokumentaciji).

IV 3. Kriterij za dodjelu ugovora


(Popunjava se samo u sluaju ako se predvia dodjela Ugovora vidjeti taku IV.2.).

Najnia cijena tehniki zad. ponude IV 3.a. Podkriteriji

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude vidjeti taku IV.3.).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli)

uee uee uee uee

% % % %

IV 4. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV 4.a. Datum Moe se obezbijediti do IV 4.b. Novana naknada Da IV 4.b-1. Iznos novane naknade

Ne

IV 5. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za uee Datum IV 6. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum Vrijeme Adresa i mjesto Vrijeme

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

ANEKS A
I 2. Adresa za dodatne informacije Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za uee Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

ANEKS B
Podaci o lotovima/dijelovima predmeta nabavke

Lot broj

I Opis I 1. Naziv idejnog rjeenja

I 2. Kratak opis idejnog rjeenja

II Podkriteriji 1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli)

uee uee uee uee

% % % %

III Dodatne informacije

OBAVJETENJE O DODJELI UGOVORA


Broj obavjetenja o nabavci
(Ne popunjava se u sluaju Pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci).

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 2.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzee I 2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

Dravni nivo Entitetski nivo Brko distrikt BiH Kantonalni nivo Optinski nivo (FBiH) Optinski nivo (RS) Grad

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Optinu u FBiH] [Upisati Optinu u RS] [Upisati Grad]

I 2.c. Djelatnost ugovornog organa


(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Slube javnog reda i sigurnosti Zatita okolia Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i odravanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo

Javno preduzee Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Elektrina energija Traenje i vaenje nafte ili plina Traenje i vaenje ugljena i drugih vrstih goriva Vodosnabdijevanje Potanske usluge eljeznike usluge Usluge gradske eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili iare Djelatnosti luka-morskih ili rijenih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zrane luke Telekomunikacije

I 3. Zajednika nabavka Da

Ne

I 3.a. Ugovorni organi koji su uestvovali u zajednikoj nabavci


(Popunjava se samo u sluaju da se radi o zajednikoj nabavci vidjeti taku I 3.).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora


(Odaberite ili upiite samo jednu opciju).

Robe Kupovina Leasing Zakup Ugovor o zakupu s opcijom kupovine Kombinacija svega navedenog

Usluge

Radovi

Upisati uslugu iz liste usluga Aneksa II dio A i B ZJN

Upisati naziv klase iz liste aktivnosti Aneksa I ZJN

II 2. Podjela na lotove Da (Popunjava se Aneks D za svaki lot). II 2.a. Broj lotova

Ne

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za (Odaberite samo jednu opciju). Jedan lot Vie lotova Sve lotove II 2.b-1 Redni brojevi lotova (Upisati lotove za koje se
dodjeljuje ugovor).

II 3. Da li je zakljuen okvirni sporazum


(Ne popunjava se u sluaju pregovarakog postupka).

Da II 3.a. Trajanje okvirnog sporazuma (Ne popunjava se ako


postoji podjela na lotove vidjeti Aneks D).

Ne

II 3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a

II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

II 5. Ukupna koliina ugovora ili obim ugovora


(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove vidjeti Aneks D).

II 5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a


(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako nije zakljuen okvirni sporazum).

II 6. Mjesto isporuke roba ili izvrenja usluga ili izvoenja radova


(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove vidjeti Aneks D).

II 7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?


(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude vidjeti taku III 2.).

Da

Ne

II 8. Trajanje ugovora ili rok izvrenja


(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako nije zakljuen okvirni sporazum).

Odjeljak III: POSTUPAK III 1. Vrsta postupka


(Odaberite samo jednu opciju).

Otvoreni postupak Ogranieni postupak Ubrzani ogranieni postupak Pregovaraki postupak s objavljivanjem obavjetenja o nabavci (Obavezno popuniti i Aneks C) Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci (Obavezno popuniti i Aneks C) III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
(Odaberite samo jednu opciju).

Najnia cijena tehniki zad. ponude III 2.a. Podkriteriji

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

uee uee uee uee

% % % %

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA


(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove vidjeti Aneks D).

IV 1. Podaci o najuspjenijem ponuau/grupi ponuaa Ponua

Grupa ponuaa IV.1.a. Broj lanova grupe ponuaa

Domai Naziv IDB/JIB Optina/Grad


(Dodati onoliko tabela koliko ima lanova grupe ponuaa).

Strani

Drava

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


(Take IV 2.a., IV 2.b. i IV 2.c. popunjavaju se ako nije predviena Zajednika nabavka).

IV 2.a. Konana ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a IV 2.b. Ako je vrijednost ugovora izraena godinje ili mjeseno navesti Godinja vrijednost IV 2.c. Datum zakljuenja ugovora Mjesena vrijednost

IV 2. Informacije o ugovornim organima koji su uestvovali u zajednikoj nabavci


(Popunjava se samo u sluaju ako je predviena Zajednika nabavka).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

Konana ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a

Datum zakljuenja ugovora

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

IV 2.d. Broj primljenih ponuda IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda IV 2.f. Vrijednost najnie prihvatljive ponude bez PDV-a IV 2.g. Vrijednost najvie prihvatljive ponude bez PDV-a

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE


(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove vidjeti Aneks D).

V 1. Da li su koriteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora Da V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da V 3. Dodatne informacije

Ne

Ne

ANEKS C
a) Odabrati uslov iz Zakona za primjenu Pregovarakog postupka s objavljivanjem obavjetenja o nabavci
(Odaberite samo jednu opciju).

lan 11.

Stav (3)

Taka a) Taka b) Taka c)

b) Navesti razloge za primjenu Pregovarakog postupka s objavljivanjem obavjetenja o nabavci

c) Odabrati uslov iz Zakona za primjenu Pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci
(Odaberite samo jednu opciju).

Taka a)

lan 11.

Stav (4)

Taka b) Taka c) Taka d)

Alineja (1) Alineja (2) Alineja (3) Alineja (4) Alineja (1) Alineja (2) Alineja (3) Alineja (4) Alineja (1) Alineja (2)

d) Navesti razloge za primjenu Pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci

e) Broj ponuaa sa kojima ste pregovarali

f) Naziv ponuaa sa kojima ste pregovarali

ANEKS D
Podaci o lotovima/dijelovima predmeta nabavke

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

I Opis I 1. Naziv predmeta ugovora

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

II Ukupna koliina ugovora ili obim ugovora

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvrenja/Trajanje okvirnog sporazuma

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvrenja usluga ili izvoenja radova

III Podkriteriji
(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

uee uee uee uee

% % % %

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV 1. Podaci o najuspjenijem ponuau/grupi ponuaa Ponua

Grupa ponuaa IV 1.a. Broj lanova grupe ponuaa

Domai Naziv IDB/JIB Optina/Grad


(Dodati onoliko tabela koliko ima lanova grupe ponuaa).

Strani

Drava

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


(Take IV 2.a., IV 2.b. i IV 2.c. popunjavaju se samo u sluaju ako nije predviena Zajednika nabavka).

IV 2.a. Konana ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a IV 2.b. Ako je vrijednost ugovora izraena godinje ili mjeseno navesti Godinja vrijednost IV 2.c. Datum zakljuenja ugovora IV 2. Informacije o ugovornim organima koji su uestvovali u zajednikoj nabavci
(Popunjava se samo u sluaju ako je predviena Zajednika nabavka).

Mjesena vrijednost

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

Konana ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a

Datum zakljuenja ugovora

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

IV 2.d. Broj primljenih ponuda IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda IV 2.f. Vrijednost najnie prihvatljive ponude bez PDV-a IV 2.g. Vrijednost najvie prihvatljive ponude bez PDV-a

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V 1. Da li su koriteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora Da V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da V 3. Dodatne informacije

Ne

Ne

OBAVJETENJE O PONITENJU POSTUPKA NABAVKE


Broj obavjetenja o nabavci
(Ne popunjava se u sluaju Pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci).

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 2.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzee I 2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

Dravni nivo Entitetski nivo Brko distrikt BiH Kantonalni nivo Optinski nivo (FBiH) Optinski nivo (RS) Grad

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Optinu u FBiH] [Upisati Optinu u RS] [Upisati Grad]

I 2.c. Djelatnost ugovornog organa


(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Slube javnog reda i sigurnosti Zatita okolia Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i odravanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo

Javno preduzee Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Elektrina energija Traenje i vaenje nafte ili plina Traenje i vaenje ugljena i drugih vrstih goriva Vodosnabdijevanje Potanske usluge eljeznike usluge Usluge gradske eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili iare Djelatnosti luka-morskih ili rijenih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zrane luke Telekomunikacije

I 3. Zajednika nabavka Da

Ne

I 3.a. Ugovorni organi koji su uestvovali u zajednikoj nabavci


(Popunjava se samo u sluaju da se radi o zajednikoj nabavci vidjeti taku I 3.).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora


(Odaberite ili upiite samo jednu opciju).

Robe Kupovina Leasing Zakup Ugovor o zakupu s opcijom kupovine Kombinacija svega navedenog

Usluge

Radovi

Upisati uslugu iz liste usluga Aneksa II dio A i B ZJN

Upisati naziv klase iz liste aktivnosti Aneksa I ZJN

II 2. Podjela na lotove Da (Popunjava se Aneks E za svaki lot). II 2.a. Broj lotova

Ne

II 2.b. Ponitava se (Odaberite samo jednu opciju). Jedan lot Vie lotova Sve lotove II 2.b-1 Redni brojevi lotova (Upisati lotove koji se ponitavaju).

II 3. Da li je zakljuen okvirni sporazum


(Ne popunjava se u sluaju pregovarakog postupka).

Da II 3.a. Trajanje okvirnog sporazuma (Ne popunjava se ako


postoji podjela na lotove vidjeti Aneks E).

Ne

II 3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a

II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

II 5. Ukupna koliina ugovora ili obim ugovora


(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove vidjeti Aneks E).

II 5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a


(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako nije zakljuen okvirni sporazum).

II 6. Mjesto isporuke roba ili izvrenja usluga ili izvoenja radova


(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove vidjeti Aneks E).

II 7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?


(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude vidjeti taku III 2.).

Da

Ne

II 8. Trajanje ugovora ili rok izvrenja


(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako nije zakljuen okvirni sporazum).

Odjeljak III: POSTUPAK III 1. Vrsta postupka


(Odaberite samo jednu opciju).

Otvoreni postupak Ogranieni postupak Ubrzani ogranieni postupak Pregovaraki postupak s objavljivanjem obavjetenja o nabavci Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
(Odaberite samo jednu opciju).

Najnia cijena tehniki zad. ponude III 2.a. Podkriteriji

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

uee uee uee uee

% % % %

Odjeljak IV: RAZLOG PONITENJA


(Odaberite samo jednu opciju. Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove vidjeti Aneks E).

Nijedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjem roku Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva Cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno vee od budeta ugovornog organa Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE


(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove vidjeti Aneks E).

V 1. Datum ponitenja V 2. Broj primljenih ponuda V 3. Broj prihvatljivih ponuda V 4. Informacije o najnioj/najvioj cijeni prihvatljivih ponuda V 4.a. Vrijednost najnie prihvatljive ponude bez PDV-a V 4.b. Vrijednost najvie prihvatljive ponude bez PDV-a

V 5. Dodatne informacije

ANEKS E
Podaci o lotovima/dijelovima predmeta nabavke

Broj lota koji se ponitava

I Opis I 1. Naziv predmeta ugovora

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

II Ukupna koliina ugovora ili obim ugovora

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvrenja/Trajanje okvirnog sporazuma

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvrenja usluga ili izvoenja radova

III Podkriteriji
(Popunjava se samo u sluaju Ekonomski najpovoljnije ponude).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

uee uee uee uee

% % % %

Odjeljak IV: RAZLOG PONITENJA


(Odaberite samo jednu opciju).

Nijedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjem roku Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva Cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno vee od budeta ugovornog organa Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V 1. Datum ponitenja V 2. Broj primljenih ponuda V 3. Broj prihvatljivih ponuda V 4. Informacije o najnioj/najvioj cijeni prihvatljivih ponuda V 4.a. Vrijednost najnie prihvatljive ponude bez PDV-a V 4.b. Vrijednost najvie prihvatljive ponude bez PDV-a V 5. Dodatne informacije

DODATNO OBAVJETENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV


Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I 1.

Kao u Aneksu A

I 3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 3.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzee I 3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

Dravni nivo Entitetski nivo Brko distrikt BiH Kantonalni nivo Optinski nivo (FBiH) Optinski nivo (RS) Grad

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Optinu u FBiH] [Upisati Optinu u RS] [Upisati Grad]

I 3.c. Djelatnost ugovornog organa


(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Slube javnog reda i sigurnosti Zatita okolia Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i odravanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo

Javno preduzee Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Elektrina energija Traenje i vaenje nafte ili plina Traenje i vaenje ugljena i drugih vrstih goriva Vodosnabdijevanje Potanske usluge eljeznike usluge Usluge gradske eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili iare Djelatnosti luka-morskih ili rijenih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zrane luke Telekomunikacije

I 4. Zajednika nabavka Da

Ne

I 4.a. Ugovorni organi koji uestvuju u zajednikoj nabavci


(Popunjava se samo u sluaju da se radi o zajednikoj nabavci vidjeti taku I 4.).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli)

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora


(Odaberite ili upiite samo jednu opciju).

Robe Kupovina Leasing Zakup Ugovor o zakupu s opcijom kupovine Kombinacija svega navedenog

Usluge

Radovi

Upisati uslugu iz liste usluga Aneksa II dio A i B ZJN

Upisati naziv klase iz liste aktivnosti Aneksa I ZJN

II 2. Opis II 2.a. Naziv predmeta ugovora

II 2.b. Kratak opis predmeta ugovora

Odjeljak III: POSTUPAK III 1. Rok i mjesto za prijem ponuda Datum Vrijeme Adresa i mjesto

ANEKS A
I 2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

PROCUREMENT NOTICE INTERNATIONAL PUBLICATION


Part I: CONTRACTING AUTHORITY I 1. Official name and address of the contracting authority Organization Contact person

Address

Postal code

Municipality/City Telephone E-mail

Identification number Fax Internet address

1 2. Address from which further information can be obtained As in step I.1.

As in Annex A

I 3. Type of the contracting authority and main activity 1 3.a. Type of contracting authority
(Select only one option)

Administrative bodies Public subjects Public enterprise I 3.b. Level of government where contracting authority belong to
(Select only one option in the left side of the table) (Depending on the chosen level fill only one option in the right side of the table).

State level Entity level Brcko District BiH Cantonal level Municipality level (FBiH) Municipality level (RS) City

[Should not be filled] [Enter the Entity] [Should not be filled] [Enter the Canton] [Enter the Municipality in FBiH] [Enter the Municipality in RS] [Enter the City]

I 3.c. Activities of contracting authority


(Select only one option)

Administrative bodies Public Administration

Public subjects Defense Services of public order and safety Environmental Protection Economy and Finance Health Residential economy and utilities Social care Leisure, culture and religion Education Other

Public enterprise Transmission or distribution of gas or heat Electricity Finding and extracting oil or gas Finding and extracting coal and other solid fuels Water supply Postal services Train services Services the city railways, trams, trolleybuses, buses or lifts Port activity - the sea or river ports and other terminal equipment Activities of the airport Telecommunications

Part II: OBJECT OF THE CONTRACT II 1. Type of the contract


(Select or enter only one option)

Goods Purchase Lease Rental Hire purchase A combination of these

Services

Works

Enter a service provider from the list in Annex II Part A and B of the PPL

Enter the name of the class from the list of activities in Annex I of the PPL

II 1.a. Title of the object of the contract

II 1.b. Description of the object of the contract

II 1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Part III: PROCEDURE III 1. Type of procedure


(Select only one option)

Open procedure Restricted procedure Accelerated procedure Negotiated procedure with publication of procurement notice III 2. Conditions for obtaining tender documents III 2.a. Date Obtainable until III 2.b. Price of tenders documents, if a fee is required

III 3. Time limit and place for receipt of tenders/requests to participe Date Time Address and place

Part IV: ADDITIONAL INFORMATION

ANNEX A
I.2. Address from which further information can be obtained Organization Contact person

Address

Postal code

Municipality/City Telephone E-mail

Identification number Fax Internet address

ISPRAVKA OBAVJETENJA
Broj obavjetenja koje se ispravlja

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Potanski broj

Optina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Ispravlja se sljedee

REGISTRACIJSKI OBRAZAC
Agencija za javne nabavke BiH Faks: (033) 251-595
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Naziv organizacione jedinice koja ima status pravnog lica

IDB/JIB

Adresa

Opina/Grad Telefon Elektronska pota (e-mail) Odgovorna osoba i pozicija odgovorne osobe

Potanski broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 2.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzee I 2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

Dravni nivo Entitetski nivo Brko distrikt BiH Kantonalni nivo Optinski nivo (FBiH) Optinski nivo (RS) Grad

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Optinu u FBiH] [Upisati Optinu u RS] [Upisati Grad]

I 2.c. Djelatnost ugovornog organa


(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Slube javnog reda i sigurnosti Zatita okolia Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i odravanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo

Javno preduzee Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Elektrina energija Traenje i vaenje nafte ili plina Traenje i vaenje ugljena i drugih vrstih goriva Vodosnabdijevanje Potanske usluge eljeznike usluge Usluge gradske eljeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili iare Djelatnosti luka-morskih ili rijenih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zrane luke Telekomunikacije

Odjeljak II: GLAVNI OPERATER II 1. Podaci o glavnom operateru Ime Telefon Elektronska pota (e-mail) Prezime Faks Pozicija

Prilog: - Uvjerenje o poreznoj registraciji/Potvrda o registraciji

Potpis odgovorne osobe ___________________________________

M.P.

Ispravka uputstva o nainu objavljivanja obavjetenja u postupcima jn ("SG" 47/11)


(Objavljeno u "Slubenom glasniku BiH" broj 47/11) Nakon izvrenog sravnjivanja sa izvornim tekstom, utvreno je da se u Uputstvu o nainu objavljivanja obavjetenja u postupcima javnih nabavki ("Slubeni glasnik BiH", broj 43/11), koje je objavljeno na srpskom jeziku, potkrala tehnika greka, te u skladu sa lanom 101. Poslovnika o radu Vijea ministara Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 22/03) i lanom 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 11/05), a na prijedlog Agencije za javne nabavke (kao obraivaa Uputstva i kao organa u ijem djelokrugu je staranje za izvrenje Uputstva), daje se ISPRAVKA UPUSTVA O NAINU OBJAVLJIVANJA OBAVJETENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U Uputstvu o nainu objavljivanja obavjetenja u postupcima javnih nabavki ("Slubeni glasnik BiH", broj 43/11), u lanu 4. stav (5) rijei: "Slubeni glasnik BiH", zamjenjuju se rijeima: "Slubeni list BiH". U lanu 7. st. (1) i (3) rijei: "Slubeni glasnik BiH", zamjenjuju se rijeima: "Slubeni list BiH", i u stavu (4) u prvom i etvrtom redu rijei: "Slubeni glasnik BiH", zamjenjuju se rijeima: "Slubeni list BiH". U lanu 8. st. (1), (2) i (3) rijei: "Slubeni glasnik BiH", zamjenjuju se rijeima: "Slubeni list BiH" u odgovarajuem padeu. Broj 01-02-1056-2/10 8. juna 2011. godine Sarajevo Direktor Ureda za zakonodavstvo Vijea ministara BiH Dragan Podini, s. r.

Anex IV

MODEL KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Zaglavlje ugovornog organa <Broj i datum> NAZIV DOBAVLJAA <Adresa dobavljaa>

PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za ____________________ [upisati krai opis predmeta nabavke] Potovani, U ime __________________ [naziv ugovornog organa] pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabavke e se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. 1. Predmet nabavke 1.1 Predmet javne nabavke je _______________[precizno navesti predmet javne nabavke]. 1.2 OPCIJA ako je predmet nabavke podjeljen na lotove Ugovor e se izvravati prema slijedeim lotovima: Broj lota/ova Opis lota/ova 1.3 Dobavlja moe dostaviti ponudu za [samo jedan lot] [sve lotove] [____ lotova (navesti broj lotova)]. 1.4 Robe / usluge / radovi e se dostaviti / pruiti/ izvoditi do _________. 1.5 Mjesto dostavljanja roba / pruanja usluga / izvoenja radova je ____________. 2. Uslovi za uee i potrebni dokazi 2.1 Da bi uestvovali u proceduri javnih nabavki, ugovorni organ moe predvidjeti neke od uslova za dobavljae, srazmjerno predmetu nabavke, kao to su: a) dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje jednog ili vie uslova iz lana 23. Zakona, ukoliko se ista zahtjeva;

b) pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovakim registrima; c) ekonomsko i finansijsko stanje treba garantirati ispravno izvrenje ugovora; d) tehnika i profesionalna sposobnost treba garantirati ispravno izvrenje ugovora. 2.2 Dobavljai trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvruju da ispunjavaju uslove traene konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda. 3. Zahjevi po pitanju jezika Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom izmeu dobavljaa i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini. Pratea dokumentacija i tampana literatura koju dostavi dobavlja mogu biti napisani na drugom jeziku, u meunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvanian prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda. 4. Priprema ponuda 4.1 Dobavljai snose sve trokove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti duan snositi te trokove. 4.2 Ponude se dostavljaju na slijedeu adresu: _______________________[tana adresa], do [datum i vrijeme]. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti vrsto uvezani, sa oznaenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlatene da zastupaju dobavljaa. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti itljive i parafirane od ovlatenih osoba. Osim toga, u sluaju da ponudu dostavlja grupa ponuaa, uz ponudu se mora dostaviti i punomo kojom se navedene osobe ovlatuju da predstavljaju grupu ponuaa u toku postupka nabavke (punomo moe takoer sadravati i ovlatenje za potpisivanje ugovora). 4.3 Dobavlja dostavlja ponudu u originalu i 1 (jednoj) kopiji, na kojima e jasno pisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Original ponude i kopija trebaju biti zapeaeni u neprovidnoj koverti, sa peatom ili potpisom dobavljaa, imenom i adresom dobavljaa, na kojoj e stajati: Ponuda za _______________ (dostavljanje roba/pruanje usluga/izvoenje radova)- ne otvarati. 4.4 Dobavljai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude prije isteka roka za podnoenje ponuda. Izmjena ili povlaenje ponude mora biti izvrena u skladu sa takom 4.3. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljaa treba pisati slijedee:IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. 5. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda istie ____________ (dan/mjesec/godina) u _____sati. 6. Kriterij dodjele ugovora i cijena Ugovor se dodjeljuje dobavljau na osnovu kriterija najnie cijene tehniki zadovoljavajue ponude. Dobavljai mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se nee pregovarati. U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ugovorni organ e primjeniti preferencijalni tretman domaeg, u skladu sa Odlukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom koritenju preferencijalnog tretmana domaeg u postupcima javne nabavke. Ugovorni organ e navesti koju dokumentaciju zahtjeva kao dokaz za primjenu preferencijalnog tretmana domaeg. 7. Obavjetenje o dodjeli Dobavljai e biti obavijeteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom sluaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljaa. 8. Informacije o zatiti prava dobavljaa U sluaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvrio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uloiti prigovor ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavjesti o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od 1 (jedne) godine od dana kada je navodna povreda uinjena. U ime ugovornog organa ______________________

Anex III

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI RADOVA JAVNA NABAVKA PUTEM OGRANIENOG POSTUPKA

SADRAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE ............................................................... 3 2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE .............................................................................. 7
NAIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/PONUAIMA......................................................... 7 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UEE/PONUDE .................................................................................. 7

6. FAZA BR. 1 PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 7


MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOENJA ZAHTJEVA ZA UEE............................................... 7 USLOVI ZA UEE I POTREBNI DOKAZI ...................................................................................... 8

7. FAZA BR. 2 DOSTAVLJANJE PONUDA ................................................................................... 11


POVJERLJIVOST......................................................................................................................................... 12 DOSTAVLJANJE PONUDA ........................................................................................................................ 12 IZMJENA ILI POVLAENJE PONUDA ...................................................................................................... 12 RAUNANJE CIJENE ................................................................................................................................. 12 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJA PONUDA ...................................................................... 13 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ............................................................................ 13 PERIOD VAENJA PONUDA ..................................................................................................................... 14

8. OCJENA PONUDA .......................................................................................................................... 14


KRITERIJI DODJELE UGOVORA .............................................................................................................. 14 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAEG .............................................................................................. 16 ZABRANA PREGOVORA ........................................................................................................................... 17 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ................................................................................................................. 17 ISPRAVKE GREAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 17

9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA PONUAA....................................................................... 18 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 18


USLOVI IZ UGOVORA ............................................................................................................................... 18 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUAA........................................................................................ 19

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 19 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 19

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE


Broj nabavke.............. Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za uee, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj____, od ______, pozivate se da dostavite zahtjev za uee u ogranienom postupku za izvoenje slijedeih radova: .................................................................. [koncizno opisati predmet traenih radova, kao i navesti osnovne informacije o lotovima]. Faza br. 1-Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za uee na nain i u formi koju nalae ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za uee koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama l. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvruje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvrenje ugovora uzimajui u obzir: a) linu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehniku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vri izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2 - Poziv na dostavljanje ponuda: Ugovorni organ alje poziv za dostavljanje ponuda ponuaima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa. Ponuai dostavljaju ponude koje e pregledati ugovorni organ da bi se osiguralo da kandidati zadovoljavaju zahtjeve za uee i da su ponude zadovoljavajue. Zadovoljavajue ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuau koji dostavi najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi bili pozvani da dostave ponude, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz l.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taki 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA- da li se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma [navesti: DA/NE] Ako se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zakljuuje. Zahtjevi za uee se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: ............................................. [navesti tanu adresu] najkasnije do ...... [navesti datum i sat kada rok istie]. Svi kandidati e biti obavijeteni o ishodu kvalifikacije i to u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. Samo kvalificirani kandidati e biti pozvani da dostave ponude. Kriteriji dodjele ugovora OPCIJA 1- ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [prema opadajuem redoslijedu, sa relativnim procentualnim ueem]: ..

......... Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2 - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti izabranom ponuau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom. Postupak dodjele ugovora e se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki ponua koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povredu jedne ili vie odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona.

2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM


2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znae slijedee: Ovlateno lice / lica lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomo da djeluje/u u ime ponuaa Ugovorni organ [naziv ugovornog organa] Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Postupak nabavke postupak koju provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije. Podzakonski akti podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Slubeni glasnik BiH broj 3/05), Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponitenju postupka nabavke (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) i Uputstvo o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) Dobavlja svaki privredni subjekt koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa ponuaa koja na tritu nudi radove i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponua dobavlja koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom Kandidat- dobavlja koji je podnio zahtjev da uestvuje u ogranienom postupku TD ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javnih nabavki e se izvriti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa lanom 12. Zakona, ugovorni organ moe ponititi postupak nabavke iz jednog od slijedeih razloga: a) nijedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjem roku ; b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;

c) cijene svih prihvatljivih ponuda su znaajno vee od budeta ugovornog organa d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalificiranih kandidata je manji 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU


Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog rauna ( ukoliko je dostupno): ________________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/lica koje/a je/su ovlateno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuaima:______________________________, Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je izvoenje __________________ [navesti predmet nabavke precizno] radova. __________________________ radovi ukljuuju: 1. ... 2. ... 3. . Ponua sa kojim je ugovor potpisan e izvoditi radove: Od: ____________________ (datum) Do: ____________________ (datum)

OPCIJA ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Radovi e se izvoditi u slijedeim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Rok za izvoenje radova je _________. OPCIJA ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadravati raspored izvoenja radova po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto izvoenja radova _________________. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate: ____________________________, ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se ponuai mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani ponua se treba obratiti na gore navedenu adresu u taki 3. prije datuma odlaska kako bi potvrdio svoju zainteresovanost za planirani odlazak na lice mjesta. Dodatne informacije ili pojanjenja koja e se davati tokom obilaska, e se dostaviti svim kvalificiranim ponuaima.Sve trokove obilaska snose ponuai. 4.5 Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA - ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedeim minimalnim uslovima: a) ... b) ... c) . Jedan dobavlja moe dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili vie alternativnih ponuda od strane jednog dobavljaa je razlog za odbijanje tog dobavljaa. 4.6 Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne moe biti vee od ____% vrijednosti ugovora. Ponuai trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviaju sklapanje podugovora sa treom stranom. Ponua sa najuspjenijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa treom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ e biti blagovremeno obavijeten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovaraa. Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavjetenja i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ nee odobriti zakljuenje ugovora s podugovaraem ako on ne ispunjuava uslove propisane l. 22-26. Zakona. Ponua kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE
Nain komuniciranja sa kandidatima/ponuaima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmeu ugovornog organa i kandidata/ponuaa treba se voditi u pisanoj formi, na nain da se ista dostavlja potom, ili lino na adresu naznaenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija e se vriti putem _____________ [odabrati metod komunikacije npr. faks], uz obavezu da se ista proslijedi potom prije isteka roka utvrenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za uee/ponude 5.3 Kandidati/ponuai su obavezni da pripreme zahtjeve za uee/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbaene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuai snose sve trokove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ ponuda.Ugovorni organ ne snosi nikakave trokove kandidata/ponuaa u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeu kandidata/ponuaa i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini. Pratei dokumenti i tampana literatura koju dostavlja kandidata/ponuaa mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najee koristi u meunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvanian prevod odgovarajuih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije zahtjeva za uee/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti vrsto uvezani, sa oznaenim stranicama. Svi listovi zahtjeva osim neizmijenjene odtampane literature trebaju parafirati ili potpisati ovlatena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti itljive i parafirane od ovlatenih lica. Osim toga, u sluaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuaa, uz zahtjev se mora dostaviti i punomo kojom se navedena lica ovlauju da predstavljaju grupu ponuaau toku postupka nabavke (punomo moe takoer sadravati i ovlatenje za potpisivanje ugovora). Zahtjevi se dostavljaju u originalu. OPCIJA- Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, ali isti naknadno moraju biti dostavljeni u tampanom obliku prije isteka vremenskog roka za podnoenje zahtjeva.

5.2

5.4

5.5

5.6

5.7

6. FAZA br. 1 PRETKVALIFIKACIJA


Mjesto, datum i vrijeme podnoenja zahtjeva za uee 6.1 6.2 Zahtjevi se podnose na slijedeu adresu: ____________________________________. Rok za podnoenje zahtjeva za uee istie dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka e biti kandidatu/ponuau vraeni neotvoreni.

Uslovi za uee i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa l. 22-26. Zakona kandidati trebaju ispunjavati slijedee uslove: a) da nema smetnje za njihovo uee u smislu odredbe l.23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovakim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspjenu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnika i profesionalna sposobnost garantuje uspjenu realizaciju ugovora. 6.4 U skladu sa lanom 23. Zakona zahtjevi se odbija ako je kandidat: a) pod steajem ili pred likvidacijom, ili je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistjee iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglaen krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g ) propustio da dostavi ili dostavio pogrene informacije na traenje prema lanu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedee dokaze: a) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steajem ili pred likvidacijom, niti da je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuen sudskom presudom za krenje

zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji, u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza (direktnih i indirektnih) u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; 6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taki 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, raunajui od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za uee dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovakom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreenom djelatnou. to se tie ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedee minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri ugovorni organ moe imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje .. godine [navedite period ne dui od tri godine odnosno od poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan,odnosno poeo sa radom prije manje od ____ godine] ne smije biti ispod .. KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajui zahtjev.

6.6

6.7

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidat e se izvriti na osnovu slijedee izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) odgovarajua bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno poeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine].

6.8

to se tie tehnike i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedee minimalne uslove: a) Uspjeno iskustvo (OPCIJA- kao osnovnog ugovaraa) u realizaciji najmanje ugovora iji su karakter i kompleksnost isti ili slini onima koji se odnose na predloeni ugovor, u prethodnih .. [navedite period ne krai od tri i ne dui od pet godina]; b) Mogunost pristupa ili osiguran pristup slijedeim tehnikim objektima i opremi koji e biti na raspolaganju za izvrenje ugovora: 1 . 2 ... 3 ... c) Zaposleno najmanje .. lica kao zaposlenika na neodreeno vrijeme i/ili najmanje osoba meu rukovodnim kadrom u posljednje 3 godine; d) Obrazovne i strune kvalifikacije zaposlenika, a posebno onih koji su nadleni za izvoenje radova koje se odnose na predmet nabavke; e) Tehnika lica ili tehniki organi koji su ukljueni, u skladu sa slijedeim kriterijima: 1 . 2 ... 3 ...

6.9

Ocjena tehnike i profesionalne sposobnosti kandidat e se izvriti na osnovu slijedeih izjava i dokumenata koje dostave kandidati [izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) listu glavnih radova vrenih u posljednje _________ godine [navedite period ne krai od tri i ne dui od pet godina], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvrenim najbitnijim radovima koje su izdali primaoci radova i u kojima stoji da su radovi izvreni u skladu pravilima trgovine te da su uspjeno izvreni; ako bude potrebno, nadleni organ e podnijeti takve potvrde direktno ugovornom organu; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije kandidata i/ili kvalifikacije njegovoga rukovodnog osoblja i naroito kvalifikacije lica, odnosno lic koja su odgovorna za izvoenje radova; c) navode o angaovanom tehnikom osoblju ili tehnikim organima, naroito o onim licima zaduenim za kontrolu kvaliteta, bez obzira na to da li neposredno pripadaju kandidatu; d) izjavu kandidata o prosjenom godinjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine; e) izjavu o prosjenom godinjem broju uposlenika i broju upravnog osoblja u posljednje 3 (tri) godine; f) izjavu o tehnikoj opremi dostupnoj kandidatu za izvoenje ovih radova; g) naznaka elemenata ugovora koje kandidat namjerava podugovarati.

6.10 Ako je period od registracije/osnivanja kandidata krai od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehniku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja.

6.11 U sluaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuaa, ugovorni organ e prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvreni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehniku i profesionalnu sposobnost lanova grupe ponuaa. Stoga lanovi grupe ponuaa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u takama 6.7 i 6.9 tenderske dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod takom 6.4 i 6.5 moraju se posebno pripremiti za svakog lana grupe ponuaa. 6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadlenog organa. Dokumenti koji se navode pod takom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadlene institucije ili od kandidata, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.U sluaju ozbiljne sumnje u pogledu autentinosti ili itljivosti kopije, ugovorni organ moe zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.13 U skladu sa lanom 27. Zakona, kao i drugim relevantnim propisima, ugovorni organ e odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadanjem ili bivem zaposleniku ugovornog organa, poklon u vidu novanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokuaju da izvri uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ e u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome e napraviti zabiljeku u izvjetaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ moe u pisanoj formi traiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja sutinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.15 Kandidati e odmah biti obavijeteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. 6.16 Odabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je odredio ugovorni organ pozivaju se da podnesu ponude.

7. FAZA br. 2 DOSTAVLJANJE PONUDA


7.1 Ponuai su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbijene kao neprihvatljive. Ponuda treba sadravati slijedee dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________, 7.2.2___________, 7.2.3___________.

7.2

7.3

Svaki ponua moe dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuai dostave vie modaliteta ponude, niti vie modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost

7.4

lan 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuaa da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Ponuai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda

7.5

Ponuai e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuaa, na kojoj e pisati slijedee rijei: Ponuda za izvoenje __________ radova ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena ili povlaenje ponuda

7.6

Ponuai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude prije isteka roka za podnoenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuaa treba pisati slijedee: IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. Raunanje cijene Ponua treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku radova koji e se izvoditi, njihov krai opis, koliinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i pripadajue indirektne poreze.Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu, koji utvruje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda vaenja ponude.

7.7

7.8

7.9

Ponua e navesti u rasporedu cijena ukupan iznos ponude za radove (sa svim porezima).

7.10 Cijena koju navede ponua nee se mijenjati u toku izvrenja ugovora i ne podlijee bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugaije odreeno u tenderskoj dokumentaciji, Ugovorni organ e kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadri cijenu koja se moe prilagoavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja ponuda 7.11 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: ______________________________________. 7.12 Rok za dostavljanje ponuda istie _____________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka biti e vraene ponuau neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 7.13 Javno otvaranje ponuda e se odrati dana _____________ [dan/mjesec/godina], u ___ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala________________. Ponuai ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskau u toku javnog otvaranja ponuda e se dostaviti svim ponuaima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA - Garancija za ponudu 7.14 Da bi uestvovali u postupku javne nabavke ponuai trebaju dostaviti u originalu garanciju za ponudu. Iznos traene garancije za ponudu je _____KM ( rijeima:______KM). OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U sluaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedei: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - _______ KM 7.15 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda e biti odbaena. 7.16 Garancija za ponudu moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, obveznica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

7.17 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponua treba takoer dostaviti i potvrdu o izvrenom bankovnom transferu. U svim predvienim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u taki a) do d)) trebaju biti validni tokom cijelog perioda vaenja ponude. U sluaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na raun ugovornog organa, vremenom dostavljanja e se smatrati vrijeme

prijema garancije na bankovnom raunu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraa ili zadrava su utvreni u podzakonskim aktima. Period vaenja ponuda 7.18 Ponude moraju vaiti do ______ . (OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, raunajui od isteka roka za podnoenje ponuda). Sve dok ne istekne period vaenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da trai od ponuaa u pisanoj formi da produe period vaenja njihovih ponuda do odreenog datuma. Ponuai mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponua koji pristane da produi period vaenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produit e period vaenja ponude i dostaviti produenu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponua ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produenjem perioda vaenja ponude ili ne dostavi produenu garanciju za ponudu, smatrat e se da je ponua odbio zahtjev ugovornog organa. U tom sluaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

8. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit e se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji dodjele ugovora 8.1 OPCIJA 1 - Najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je ponudio najniu ukupnu cijenu tehniki zadovoljavajue ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda. [Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ moe odluiti koje kriterije, odgovarajue predmetu nabavke, eli da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za uporeivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz l.22-26. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najnie ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa nie navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedeih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena ija je vrijednost ________(npr. 50 %) b)(npr. period izvrenja) ija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) (npr..) ija je vrijednost ________( npr. 20 %) Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dobio najvii ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedeom formulom: G = P + T + S + .

Pri emu je: G ukupan broj bodova P broj bodova koji je dobio ponua za ponuenu cijenu T broj bodova koji je ponua dobio za ponueni period izvrenja S broj bodova koje je ponua dobio za 1. Cijena

Maksimalan broj bodova [npr. 50] e se dodijeliti ponuau koji je predloio najniu bruto cijenu (ukljuujui i sve indirektne poreze). Drugi ponuai e u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema sljedeoj formuli: [50] Pri emu je: P broj bodova koji je ponua dobio za ponuenu cijenu Pl najnia cijena koja je ponuena u postupku nabavke Pt cijena koja je predloena u ponudi koja je predmet ocjene [50] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najniu cijenu 2. Period izvrenja (npr.)

Opcija 1 Period izvrenja koji je ponudio ponua maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najkrai period izvrenja, dok e drugi ponuai dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedeom formulom: [30] Pri emu je: T broj bodova koji je dodijeljen ponuau za ponueni period izvrenja Tt vremenski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Ts najkrai ponueni vremenski period [30] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najkrai period izvrenja Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 30. Bodovi za period izvrenja e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 30 bodova 2. 31 do 60 dana 20 bodova 3. 61 dan i vie 10 bodova

3.

Garancijski period (npr.)

Opcija 1 Garancijski period koji je ponudio ponua maksimalno [npr. 20] bodova Maksimalan broj bodova [20] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najdui garancijski period u skladu sa slijedeom formulom: [20] Pri emu je: G- broj bodova za ponueni garancijski period Gt garancijski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Gl najdui ponueni garancijski period [20] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najdui period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 20. Bodovi za garancijski period e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 2. 31 do 60 dana 3. 61 dan i vie Preferencijalni tretman domaeg 8.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaeg (preferencijalni tretman cijene) iz lana 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena e se primjenjivati samo u svrhu poreenja ponuda, prilikom ocjene ponuda, u skladu sa lanom 35. Zakona. Prilikom raunanja cijena iz ponuda u svrhu poreenja ponuda, cijena iz domaih ponuda e biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domae ponude su ponude koje dostave fizika ili pravna lica sa sjeditem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage angairano na izvrenju ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ e definisati dokumente kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz BiH. Cijene ponuda koje nisu iz BiH e se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angaovano za izvrenje ugovora porijeklom iz BiH. 10 bodova 15 bodova 20 bodova

8.3

8.4

8.5

Zabrana pregovora 8.6 Sa ponuaima se nee obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Meutim, ugovorni organ moe od ponuaa traiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u odreenom roku, s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. Neprirodno niske ponude 8.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na radove koji su predmet ugovora, ugovorni organ e zahtijevati od ponuaa da opravda ponuenu cijenu. Ako ponua ugovornom organu ne dostavi zadovoljavajue opravdanje, ugovorni organ ima pravo da odbaci ponudu. Da bi dobio obrazloenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtjeva od ponuaa da prui detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, ukljuujui i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ e uzeti u obzir objanjenje: a) ekonominosti procesa proizvodnje; b) tehnikih rjeenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuau za izvoenje radova; c) originalnosti radova koje ponua predlae; d) potivanja odredbi koje se odnose na zatitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje e se radovi izvriti. Ispravke greaka i propusta 8.9 Ugovorni organ e ispraviti bilo koju greku u ponudi koja je isto aritmetike prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ e neodlono ponuau uputiti obavjetenje o svakoj ispravci i moe nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom grekom, pod uslovom da je ponua to odobrio u roku koji je predvidio ugovorni organ. Ako ponua ne odobri predloenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraa se ponuau.

8.8

8.10 Ugovorni organ e ispraviti greke u raunanju cijene u slijedeim sluajevima: a) kada postoji razlika izmeu iznosa izraenog u brojevima i rijeima - u tom sluaju prednost ima iznos izraen rijeima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetika greka; b) ako postoji razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa koji se dobije mnoenjem jedinine cijene i koliine, jedinina cijena koja je navedena e imati prednost i potrebno je ispraviti konaan iznos; c) ako postoji greka u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos e imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj nain e biti obavezujui za ponuaa. Ako ih ponua kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA PONUAA


9.1 Svaki ponua koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponua saznao ili je trebao saznati da je dolo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvren u lanu 51.stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora moe uloiti albu u pisanoj formi Uredu za razmatranje albi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u taki 9.2 ili u sluaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obavijeten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu e se poslati kopija albe istovremeno sa njenim podnoenjem Uredu.

9.2

9.3

10. POTPISIVANJE UGOVORA


10.1 Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa ija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. OPCIJA - Garancija za dobro izvrenje ugovora 10.2 Ugovorni organ e traiti garanciju za izvrenje ugovora. Iznos garancije za izvrenje ugovora je ______% [navedite iznos ne vei od10 %] od vrijednosti ugovora. 10.3 Garancija za dobro izvrenje ugovora moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, mjenica, bezuslovna bankarska garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

10.4 Uslovi povrata ili zadravanja garancije za dobro izvrenje ugovora: [popunitu skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora 10.5 Ugovorni organ zakljuuje ugovor sa ponuaem ija je ponuda odabrana kao najbolja za [____ ] [za dati lot]. 10.6 Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora nalaze se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (nacrt). Ponua mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadrani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi).

10.7 Svaku stranu nacrta koji popuni ponua treba parafirati ovlateno lice i priloiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnoenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priloen uz tendersku dokumentaciju kao aneks ____. U obrascu za podnoenje ponude ponua potvruje svoju spremnost da zakljui ugovor. Garancija i druge obaveze ponuaa 10.8 Ponuai su obavezni da dostave garanciju za izvedene radove, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Duina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI


11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaa naknada u iznosu od _____KM. Ovaj iznos pokriva stvarne trokove i trokove slanje tenderske dokumentacije ponuaima. Zainteresirani ponuai imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego to je otkupe. 11.2 Zainteresirani ponuai mogu traiti pojanjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. 11.3 Ugovorni organ e pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj e zadrati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji e se dostaviti svim kandidatima ili ponuaima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadraja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ e, produiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 11.4 Ugovorni organ moe u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuaima na isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je odreen kao rok za podnoenje ponuda. Donesena izmjena e biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedei aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavjetenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE RADOVI

Naziv ugovora i broj nabavke: . Obavjetenje o nabavci objavljeno u Slubenom glasniku BiH broj ..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedeoj tabeli) Ime / imena ponuaa Glavni ponua* lan grupe ponuaa* Itd * * dodati ili oduzeti rubrike za lanove grupe ponuaa, prema potrebi. Vodite rauna o tome da se podugovara ne smatra lanom grupe ponuaa u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponua, ime ponuaa se treba upisati u rubriku 'glavni ponua' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail Potpis

IZJAVA PONUAA U odgovoru na vae pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedee: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadraj tenderske dokumentacije br. .(broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ogranienja. Nudimo izvoenje slijedeih radova, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ogranienja: Lot br. [.]: [opis radova uz naznaku koliine] Lot br. [.]: [opis radova uz naznaku koliine] 3. Cijena nae ponude [bez popusta koji je opisan u taki 4] iznosi: Lot br. 1: [..] KM Lot br. 2: [..] KM U prilogu se nalazi na obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom . tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %] ili [...] u sluaju da nam bude dodijeljen lot br. . Nae preduzee je domae sa sjeditem u BiH i najmanje 50% radne snage je iz BiH, te stoga naa ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaeg / OPCIJA Naa ponuda ne uiva preferencijalni tretman domaeg. Ova ponuda vai [] (dana/mjeseci) raunajui od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do [../../..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz take 7. tenderske dokumentacije. Ako naa ponuda bude prihvaena, obavezujemo se da emo dostaviti garanciju za dobro izvrenje ugovora, u skladu sa takom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u taki 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili iskljueni iz uea. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime osobe koja je ovlatena da predstavlja ponuaa: [] Potpis: [] Mjesto i datum: [..] Peat firme / preduzea: Uz ponudu je dostavljeno slijedee: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU Strana ____ od _____ Naziv ponuaa: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 Redni br. 2 Opis radova 3 Datum / vrijeme izvoenja radova (od __do___) 4 Cijena sa posebno iskazanim PDV-om

Ukupno

Potpis ponuaa __________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izraene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U sluaju razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa, ispravka e se izvriti u skladu sa Instrukcijom ponuaima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od moguih opcija. Ugovorni organ moe samostalno odrediti ta ukljuuje jedinina cijena radova i nain definisanja cijene, kao i eventualne popuste na ponudu.

ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem e te informacije biti povjerljive

Potpis i peat ponuaa ___________________

Anex I

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA


JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OGRANIENOG POSTUPKA

SADRAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE ............................................................... 2 2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE .............................................................................. 6
NAIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/PONUAIMA ............................................................... 6 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UEE/PONUDE........................................................................................... 6

6. FAZA BR. 1 PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 7


MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOENJA ZAHTJEVA ZA UEE .................................................... 7 USLOVI ZA UEE I POTREBNI DOKAZI ............................................................................................... 7

7. FAZA BR. 2 - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ................................................................. 10


POVJERLJIVOST......................................................................................................................................... 11 DOSTAVLJANJE PONUDA ........................................................................................................................ 11 IZMJENA I POVLAENJE PONUDA.......................................................................................................... 11 RAUNANJE CIJENE ................................................................................................................................. 11 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJA PONUDA ...................................................................... 12 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ............................................................................ 12 PERIOD VAENJA PONUDA ..................................................................................................................... 13

8. OCJENA PONUDA .......................................................................................................................... 13


KRITERIJI DODJELE UGOVORA .............................................................................................................. 13 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAEG ............................................................................................. 15 ZABRANA PREGOVORA ........................................................................................................................... 16 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ................................................................................................................. 16 ISPRAVKA GREAKA I PROPUSTA ......................................................................................................... 16

9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA PONUAA....................................................................... 17 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 17


USLOVI IZ UGOVORA ............................................................................................................................... 17 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUAA........................................................................................ 18

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 18 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 18

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE


Broj nabavke___________.

Ovim pozivom za dostavljanje zahtjeva za uee, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj_______ od_________ pozivate se da dostavite zahtjev/e za uee u ogranienom postupku za nabavku slijedeih roba: ..........................................................[koncizno opisati robe koje su predmet ugovora kao i navesti osnovne informacije o lotovima]. Faza br. 1-Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za uee na nain i u formi koju nalae ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za uee koji su pristigli od kandidata, u skladu sa odredbama l. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvruje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvrenje ugovora uzimajui u obzir: a) linu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehniku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vri izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2-Poziv na dostavljanje ponuda: Ugovorni organ alje poziv za dostavljanje ponuda ponuaima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa. Ponuai dostavljaju ponude koje e pregledati ugovorni organ, da bi se osiguralo da kandidati zadovoljavaju zahtjeve za uee i da su ponude zadovoljavajue. Zadovoljavajue ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuau koji dostavi najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi bili pozvani da dostave ponude, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz l.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taki 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA - da li se se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma [ navesti DA/NE ] Ako se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zakljuuje. Zahtjevi za uee se trebaju dostaviti na slijedeu adresu............................. [navesti tanu adresu], najkasnije do ...... [navesti datum i sat kada rok istjee]. Svi kandidati e biti obavijeteni o ishodu kvalifikacija u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke o rezultatima kvalifikacije. Samo kvalificirani kandidati e biti pozvani da dostave ponude. Kriteriji dodjele ugovora OPCIJA 1 - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [prema opadajuem redoslijedu, sa relativnim procentualnim ueem]: .. .. Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2 - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti izabranom ponuau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom.

Postupak dodjele ugovora e se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki ponua koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povredu jedne ili vie odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona.

2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM


2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znae slijedee: Ovlateno lice / lica lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomo da djeluje/u u ime ponuaa Ugovorni organ [naziv ugovornog organa] Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Postupak nabavke postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije Podzakonski aktipodzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Slubeni glasnik BiHbroj 3/05), Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponitenju postupka nabavke (Slubeni glasnik BiH broj 17/05 ) i Uputstvo o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda (Slubeni glasnik BiH broj 17/05 ) Dobavlja svaki privredni subjekt koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa ponuaa koja na tritu nudi robe i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponua dobavlja koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom Kandidat dobavlja koji je podnio zahtjev da uestvuje u ogranienom postupku TD ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javnih nabavki e se izvriti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa lanom 12. Zakona, ugovorni organ moe ponititi postupak nabavke iz jednog od slijedeih razloga: a) b) c) d) nijedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjem roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su znaajno vee od budeta ugovornog organa; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU


Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog rauna (ukoliko je dostupno): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/lica koje/a je/su ovlateno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima / ponuaima:____________________________________,Tel. ____________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je ________________ [navesti predmet nabavke precizno]. OPCIJA ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Robe e se dostavljati u slijedeim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Robe treba dostaviti do _________. OPCIJA ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadravati raspored dostavljanja roba po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto dostavljanja roba _________________. Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA- ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedeim minimalnim uslovima:

a) ... b) ... c) . Jedan ponua moe dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili vie alternativnih ponuda od jednog ponuaa je razlog za odbijanje te ponude. 4.5 Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne moe biti vee od ____% vrijednosti ugovora. Ponuai trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviaju sklapanje podugovora sa treom stranom. Ponua sa najuspjenijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa treom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ e biti blagovremeno obavijeten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovaraa. Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavjetenja i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku.Ugovorni organ nee odobriti zakljuenje ugovora s podugovaraem ako on ne ispunjava uslove propisane l.22-26. Zakona. Ponua kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE
Nain komuniciranja sa kandidatima/ponuaima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmeu ugovornog organa i kandidata/ponuaa treba se voditi u pisanoj formi, na nain da se ista dostavlja potom ili lino na adresu naznaenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija e se vriti putem _____________ [navesti metod komunikacije npr. faks], uz obavezu da se ista proslijedi i potom prije isteka roka utvrenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za uee/ponude 5.3 Kandidati/ponuai su obavezni da pripreme zahtjeve za uee/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbaene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuai snose sve trokove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva / ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakave trokove kandidata/ponuaa u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeu kandidata/ponuaa i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini. Pratei dokumenti i tampana literatura koju dostavlja kandidat/ponua mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najee koristi u meunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvanian prevod odgovarajuih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije zahtjeva za uee/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti vrsto uvezani, sa oznaenim stranicama. Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odtampane literature, trebaju parafirati ili potpisati ovlatena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti itljive i parafirane od ovlatenog lica. Osim toga, u sluaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuaa, uz zahtjev se mora dostaviti i

5.2

5.4

5.5

5.6

punomo kojom se navedena lica ovlauju da predstavljaju grupu ponuaa u toku postupka nabavke (punomo moe takoer sadravati i ovlatenje za potpisivanje ugovora). 5.7 Zahtjevi se dostavljaju u originalu. OPCIJA - Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, ali isti naknadno moraju biti dostavljeni potom prije isteka roka za podnoenje zahtjeva.

6. FAZA br. 1 PRETKVALIFIKACIJA


Mjesto, datum i vrijeme podnoenja zahtjeva za uee 6.1 6.2 Zahtjevi se podnose na slijedeu adresu: ____________________________________. Rok za podnoenje zahtjeva za uee istie dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka e biti kandidatu vraeni neotvoreni. Uslovi za uee i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa l. 22-26. Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedee uslove: a) da nema smetnje za njihovo uee u smislu odredbe lana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovakim registrima; c) da njhovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspjenu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnika i profesionalna sposobnost garantuje uspjenu realizaciju ugovora. 6.4 U skladu sa lanom 23. Zakona, zahtjev se odbija ako je kandidat: a) pod steajem ili pred likvidacijom, ili je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistjee iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj registrovan; c) osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglaen krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrene informacije na traenje prema lanu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju: 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedee dokaze: a) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj

b)

c)

d)

e)

kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije pod steajem ili pred likvidacijom, niti da je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taki 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, raunajui od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za uee dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovakom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreenom djelatnou. to se tie ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedee minimalne kriterije (zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri ugovorni organ moe imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora): a) ukupan promet u zadnje .. godine [navedite period ne dui od tri godine, odnosno od poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine] ne smije biti ispod .. KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjericima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajui zahtjev. 6.7 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidat e se izvriti na osnovu slijedee izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]:

6.6

a) odgovarajua bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine]. 6.8 to se tie tehnike i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedee minimalne uslove: a) Uspjeno iskustvo (OPCIJA - kao osnovnog ugovaraa) u realizaciji najmanje ugovora iji su karakter i kompleksnost isti ili slini onima koji se odnose na predloeni ugovor, u prethodnih .. [navedite period ne krai od dvije i ne dui od tri godine]; b) Mogunost pristupa ili osiguran pristup slijedeim tehnikim objektima i opremi koji e biti na raspolaganju za izvrenje ugovora: 1. . 2. ... 3. .... c) Tehnika lica ili tehniki organi koji su ukljueni, u skladu sa slijedeim kriterijima: 1.. 2 ...... 3... 6.9 Ocjena tehnike i profesionalne sposobnosti kandidat e se izvriti na osnovu slijedeih izjava i dokumenata koje dostave kandidati [izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) listu glavnih roba dostavljenih u posljednje _________ [navedite period ne krai od dvije i ne duiod tri godine], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole kandidata, samo uz izjavu kandidata o dostavljenim robama; b) opis tehnike opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolae kandidat za dostavu roba i osiguranje kvaliteta; c) navode o angaovanom tehnikom osoblju ili tehnikim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju kandidatu. 6.10 Ako je period registracije/osnivanja kandidata krai od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose ekonomsko i finansijsko stanje i tehniku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja.

6.11 U sluaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuaa, ugovorni organ e prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvreni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehniku i profesionalnu sposobnost grupe ponuaa. Stoga lanovi grupe ponuaa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u taki 6.7 i 6.9 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod takom 6.4 i 6.5 moraju se posebno pripremiti za svakog lana grupe ponuaa. 6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadlenog organa. Dokumenti koji se navode pod takom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadlene institucije ili od kandidata, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U sluaju ozbiljne sumnje u pogledu autentinosti ili itljivosti kopije, ugovorni organ moe zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.13 U skladu sa lanom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ e odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadanjem ili bivem zaposleniku ugovornog organa, poklon u vidu novanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokuaju da izvri uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ e u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome e napraviti zabiljeku u izvjetaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ moe u pisanoj formi traiti od kandidata da pojasni ili da dopuni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja sutinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.15 Kandidati e biti odmah obavijeteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom sluaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. 6.16 Odabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozivaju se da dostave ponude.

7. FAZA br. 2 - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA


7.1 Ponuai koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbijene kao neprihvatljive. Ponuda treba sadravati slijedee dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________ (npr. detaljne tehnike specifikacije hardvera), 7.2.2___________ (npr. spisak instaliranog softvera), 7.2.3___________ (npr: uslovi garancije/ izjava o garantnom roku). 7.3 Svaki ponua moe dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuai dostave vie modaliteta ponude, niti vie modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

7.2

10

Povjerljivost 7.4 lan 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuaa da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Ponuai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda 7.5 Ponua e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDE i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuaa, na kojoj e pisati slijedee rijei :Ponuda za dostavljanje_________ roba ne otvarati do _________________________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena i povlaenje ponuda 7.6 Ponuai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuaa treba pisati slijedee: IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. Raunanje cijene 7.7 Ponua treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje e se dostaviti, zemlje njihovog porijekla, koliinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i pripadajue indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu koji utvruje Centralna banka BiH na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda vaenja ponude. Ponua e navesti u rasporedu cijena jedininu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.

7.8

7.9

7.10 Ponuena cijena roba treba ukljuivati sve trokove i obaveze vezane za tu robu, a naroito:

11

a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su ve plaeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba; b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su ve plaeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili e se nalaziti u toj robi; c) sve pripadajue indirektne poreze, poreze na prodaju i druge sline poreze na gotove proizvode koji e se trebati platiti u Bosni i Hercegovini ako ovaj ugovor bude dodjeljen; d) cijena svakog prijevoza; e) osiguranje; f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD; g) drugi trokovi. 7.11 Cijena koju navede ponua nee se mijenjati u toku izvrenja ugovora i ne podlijee bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugaije odreeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ e kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadri cijenu koja se moe prilagoavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja ponuda 7.12 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: ________________________________. 7.13 Rok za dostavljanje ponuda istie________ [dan/mjesec/godina] u _______ sati. Ponude koje se dostave nakon isteka ovog roka bit e vraene ponuau neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 7.14 Javno otvaranje ponuda e se odrati dana ________ [dan/mjesec/godina] u ___sati u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ____. Ponuai ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskau u toku javnog otvaranja ponuda e se dostaviti svim ponuaima koji su u roku dostavili ponude.

OPCIJA - Garancija za ponudu


7.15 Da bi uestvovali u postupku javne nabavke ponuai trebaju dostaviti garanciju u originalu za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traene garancije za ponudu je ________ KM (rijeima: ___________KM). OPCIJA- ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U sluaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedei: Lot 1 - _______KM Lot 2 - _______ KM 7.16 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda e biti odbaena. 7.17 Garancija za ponudu moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) ovjereni ek, b) obveznica,

12

c) bezuvjetna bankovna garancija, d) kreditno pismo, e) gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer). 7.18 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponua treba takoer dostaviti i potvrdu o izvrenom bankovnom transferu. U svim predvienim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u taki a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda vaenja ponude. U sluaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na raun ugovornog organa, vremenom dostavljanja e se smatrati vrijeme prijema garancije na bankovnom raunu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraa ili zadrava su utvreni u podzakonskim aktima. Period vaenja ponuda 7.19 Ponude moraju vaiti do ______ . (OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, raunajui od isteka roka za dostavljanje ponuda). Sve dok ne istekne period vaenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da trai od ponuaa u pisanoj formi da produe period vaenja njihovih ponuda do odreenog datuma. Ponuai mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponua koji pristane da produi period vaenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produit e period vaenja ponude i dostaviti produenu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponua ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produenjem perioda vaenja ponude ili ne dostavi produenu garanciju za ponudu, smatrat e se da je ponua odbio zahtjev ugovornog organa. U tom sluaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

8. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit e se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehnikim kriterijima, ugovorni organ moe, u skladu sa lanom 26. Zakona, predvidjeti da ponuai dostavite slijedee: a) uzorke, opise i/ili fotografije roba koje e dostaviti, a iju autentinost mora ovjeriti ponua; b) potvrde koje izdaju nadlene agencije za kontrolu kvaliteta kojim se potvruje da su robe koje su jasno identificirane po referencama, u skladu sa specifikacijama ili standardima; c) (OPCIJA - ako su robe koje e se isporuiti kompleksne ili izuzetno su potrebne u odreene svrhe): provjera koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadleni zvanini organ zemlje u kojoj je ponua registriran, nad proizvodnim kapacitetima ponuaa i, ako je potrebno, nad mogunostima prouavanja i istraivanja i mjerama kontrole kvaliteta. Kriteriji dodjele ugovora 8.1 OPCIJA 1 - Najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je ponudio najniu ukupnu cijenu tehniki zadovoljavajue ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda

13

[Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ moe odluiti koje kriterije eli da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za uporeivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz l.2226. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa nie navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedeih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena ija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) (npr. garantni period) ija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) (npr. usluge nakon prodaje) ija je vrijednost ________( npr. 20 %) Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dobio najvii ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedeom formulom: T = P + G + S + . Pri emu je: T ukupan broj bodova P broj bodova koji je dobio ponua za ponuenu cijenu G broj bodova koji je ponua primio za ponueni garancijski period S broj bodova koje je ponua dobio za ponuene usluge nakon prodaje 1. Cijena Maksimalan broj bodova [npr. 50] e se dodijeliti ponuau koji je predloio najniu bruto cijenu (ukljuujui sve indirektne poreze). Drugi ponuai e u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedeoj formuli: [50] Pri emu je: P broj bodova koji je ponua dobio za ponuenu cijenu Pl najnia cijena koja je ponuena u postupku nabavke Pt cijena koja je predloena u ponudi koja je predmet ocjene [50] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najniu cijenu 2. Garancijski period (npr.) Opcija 1 Garancijski period koji je ponudio ponua maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najdui garancijski period, dok e drugi ponuai dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedeom formulom:

14

[30] Pri emu je: G broj bodova koji je dodijeljen ponuau za ponueni garancijski period Gt garancijski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Gl najdui ponueni garancijski period [30] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najdui garantni period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 30. Bodovi za garantni period e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 10 bodova 2. 31 do 60 dana 20 bodova 3. 61 dan i vie 30 bodova 3. Usluge nakon prodaje (npr.) Opcija 1 Usluge nakon prodaje koje nudi ponua maksimalno [20] bodova Maksimalan broj bodova [20] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najvei broj usluga nakon prodaje, dok e ostali ponuai dobiti stoga dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedeom formulom: [20] Pri emu je: S broj bodova koje je ponua dobio za ponuene usluge nakon prodaje St broj usluga nakon prodaje ponuenih u ponudi koja se ocjenjuje Sh najvii broj usluga nakon prodaje ponuenih u postupku javnih nabavki [20] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najvii broj usluga nakon prodaje Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 20. Bodovi za broj usluga nakon prodaje e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 usluga do 5 usluga 10 bodova 2. od 6 usluga do 10 usluga 15 bodova 3. od 11 usluga i vie 20 bodova Preferencijalni tretman domaeg 8.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaeg (preferencijalni tretman cijene) iz lana 37. Zakona i podzakonskih akata.

15

8.3 8.4 8.5

Preferencijalni tretman cijena e se primjenjivati samo u svrhu poreenja ponuda, prilikom ocjene ponuda, u skladu sa lanom 35. Zakona. Prilikom raunanja cijena iz ponuda u svrhu poreenja ponuda, cijena iz domaih ponuda e biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domae ponude su ponude koje dostave fizika ili pravna lica sa sjeditem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% ponuene robe za izvrenje ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ e definisati dokumente kojim se dokazuje da je roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Zabrana pregovora

8.6

Sa ponuaima se nee obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Meutim, ugovorni organ moe od ponuaa traiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u odreenom roku, s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. Neprirodno niske ponude Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuene robe, ugovorni organ e zahtijevati od ponuaa da opravda ponuenu cijenu. Ako ponua ne dostavi zadovoljavajue opravdanje ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. Da bi dobio obrazloenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od ponuaa da prui detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, ukljuujui i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ e uzeti u obzir objanjenje: a) ekonominosti procesa proizvodnje; b) tehnikih rjeenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuau za dostavu roba; c) originalnosti roba koje ponua nudi; d) potivanja odredbi koje se odnose na zatitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje e se robe dostaviti. Ispravka greaka i propusta

8.7

8.8

8.9

Ugovorni organ e ispraviti bilo koju greku u ponudi koja je isto aritmetike prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ e neodlono ponuau uputiti obavjetenje o svakoj ispravci i moe nastaviti sa postupkom sa ispravljenom grekom, pod uslovom da je ponua to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponua ne odobri predloenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji se vraa ponuau.

8.10 Ugovorni organ e ispraviti greke u raunanju cijene u slijedeim sluajevima: a) kada postoji razlika izmeu iznosa izraenog u brojevima i rijeima - u tom sluaju prednost ima iznos izraen rijeima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetika greka; b) ako postoji razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa koji se dobije mnoenjem jedinine cijene i koliine, jedinina cijena koja je navedena e imati prednost i potrebno je ispraviti konaan iznos; c) ako postoji greka u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos e imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

16

Iznosi koji se isprave na taj nain e biti obavezujui za ponuaa. Ako ih ponua kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA PONUAA


9.1 Svaki ponua koji ima opravdan interes za ugovor o javnom nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponua saznao ili je trebao da sazna da je dolo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvren u lanu 51. stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora moe uloiti albu u pisanoj formi Uredu za razmatranje albi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u taki 9.2 ili u sluaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obavijeten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu e se poslati kopija albe istovremeno sa njenim podnoenjem Uredu.

9.2

9.3

10. POTPISIVANJE UGOVORA


10.1 Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa ija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. OPCIJA- Garancija za dobro izvrenje ugovora 10.2 Ugovorni organ e traiti garanciju za izvrenje ugovora. Iznos garancije za izvrenje ugovora je ______% [navedite iznos ne vei od10 %] od vrijednosti ugovora. 10.3 Garancija za dobro izvrenje ugovora moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, mjenica, bezuvjetna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

10.4 Uslovi povrata ili zadravanja garancije za dobro izvrenje ugovora: [popunitiu skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora 10.5 Ugovorni organ zakljuuje ugovor sa ponuaem ija je ponuda odabrana kao najbolja za [_____ [za dati lot]. 10.6 Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora nalaze se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (nacrt). Ponua mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadrani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi).

17

10.7 Svaku stranu nacrta koju popuni ponua, treba parafirati ovlateno lice i priloiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnoenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priloen uz tendersku dokumentaciju kao aneks ____. U obrascu za podnoenje ponude ponua potvruje svoju spremnost da zakljui ugovor. Garancija i druge obaveze ponuaa 10.8 Ponuai su obavezni da dostave garanciju za ponuene robe, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Duina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI


11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaa taksa u iznosu od________KM. Ovaj iznos pokriva stvarne trokove i trokove slanja tenderske dokumentacije ponuaima. Zainteresirani ponuai imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego to je otkupe. 11.2 Zainteresirani ponuai mogu traiti pojanjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

11.3 Ugovorni organ e pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj e zadrati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji e se dostaviti svim kandidatima ili ponuaima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadraja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ e produiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 11.4 Ugovorni organ moe u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuaima na isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je odreen kao rok za dostavljanje ponuda. Donesena izmjena e biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedei aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavjetenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

18

ANEKS 2

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ROBE

Naziv ugovora i broj nabavke: . Obavjetenje o nabavci objavljeno u Slubenom glasniku BiH broj ..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedeoj tabeli) Ime / imena ponuaa Glavni ponua* lan grupe ponuaa * Itd * * dodati ili oduzeti rubrike za lanove grupe ponuaa, prema potrebi. Vodite rauna o tome da se podugovara ne smatra lanom grupe ponuaa u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponua, ime ponuaa se treba upisati u rubriku 'glavni ponua' (i sve ostale rubrike izbrisati). KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail

Potpis

19

IZJAVA PONUAA U odgovoru na vae pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedee: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadraj tenderske dokumentacije br. . (broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ogranienja. Nudimo dostavljanje slijedeih roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ogranienja: Lot br. [.]: [opis roba uz naznaku koliine i zemlju porijekla] Lot br. [.]: [opis roba uz naznaku koliine i zemlju porijekla] 3. Cijena nae ponude [bez popusta koji je opisan u taki 4] iznosi: Lot br. 1: [..] KM Lot br. 2: [..] KM U prilogu se nalazi na obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3. tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %] ili [..] u sluaju da nam bude dodijeljen lot br. . Nae preduzee je domae sa sjeditem u BiH i najmanje 50% ponuenih roba za izvrenje ugovora je iz BiH, te stoga naa ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaeg / OPCIJA - Naa ponuda ne uiva preferencijalni tretman domaeg. Ova ponuda vai [] (dana/mjeseci) raunajui od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do [../../..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz take 7. tenderske dokumentacije. Ako naa ponuda bude prihvaena, obavezujemo se da emo dostaviti garanciju za dobro izvrenje ugovora, u skladu sa takom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u taki 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili iskljueni iz uea. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime lica koja je ovlateno da predstavlja ponuaa: [] Potpis: [............] Mjesto i datum: [..] Peat firme / preduzea: Uz ponudu je dostavljeno slijedee: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

20

ANEKS 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od _____ Naziv ponuaa: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 2 3 4 5 Jedinina cijena bez PDV-a (ukljuujui dostavu i ostale trokove) 6 Ukupna cijena po stavki bez PDV-a (4 x 5) 7 Ukupna cijena po stavki sa PDV-om

Stavka br.

Opis roba

Zemlja porijekla

Koliina

Obuka i druge sline usluge Ukupan iznos

Paualni iznos

Potpis ponuaa __________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izraene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U sluaju razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa, ispravka e se izvriti u skladu sa Instrukcijom ponuaima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od moguih opcija. Ugovorni organ moe samostalno odrediti ta ukljuuje jedinina cijena robe i nain definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

21

ANEKS 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem e te informacije biti povjerljive

Potpis i peat ponuaa ___________________

22

Anex II

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OGRANIENOG POSTUPKA

SADRAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE ............................................................... 2 2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE .............................................................................. 6
NAIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/PONUAIMA ............................................................... 6 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UEE/PONUDE........................................................................................... 7

6. FAZA BR. 1 PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 7


MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOENJA ZAHTJEVA ZA UEE .................................................... 7 USLOVI ZA UEE I POTREBNI DOKAZI ............................................................................................... 7

7. FAZA BR.2 - DOSTAVLJANJE PONUDA ..................................................................................... 11


POVJERLJIVOST......................................................................................................................................... 11 DOSTAVLJANJE PONUDA ........................................................................................................................ 12 IZMJENA I POVLAENJE PONUDA.......................................................................................................... 12 RAUNANJE CIJENE ................................................................................................................................. 12 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJA PONUDA ...................................................................... 12 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ............................................................................ 13 PERIOD VAENJA PONUDA ..................................................................................................................... 13

8. OCJENA PONUDA .......................................................................................................................... 14


KRITERIJI DODJELE UGOVORA .............................................................................................................. 14 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAEG ............................................................................................. 16 ZABRANA PREGOVORA ........................................................................................................................... 16 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ................................................................................................................. 16 ISPRAVKE GREAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 16

9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA PONUAA....................................................................... 17 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 17


USLOVI IZ UGOVORA ............................................................................................................................... 18 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUAA........................................................................................ 18

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 18 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 18

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE


Broj nabavke..............

Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za uee, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj____, od ______, pozivate se da dostavite zahtjeve za uee u ogranienom postupku za pruanje slijedeih usluga: .......................................................[koncizno opisati predmet traenih usluga, kao i navesti osnovne informacije o lotovima]. Faza br. 1-Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za uee na nain i u formi koji nalae ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za uee koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama l. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvruje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvrenje ugovora uzimajui u obzir: a) linu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehniku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vri izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2- Poziv na dostavljanje ponuda: Ugovorni organ alje poziv za dostavljanje ponuda kandidatima/ponuaima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa. Ponuai dostavljaju ponude koje e pregledati ugovorni organ da bi se osiguralo da kandidati zadovoljavaju zahtjeve za uee i da su ponude zadovoljavajue. Zadovoljavajue ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuau koji dostavi najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se predmet nabavke podjeljen u lotove Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi bili pozvani da dostave ponude, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz l.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taki 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA: da li se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma [navesti DA/NE] Ako se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zakljuuje. Zahtjevi za uee se se trebaju dostaviti na slijedeu adresu [navesti tanu adresu], najkasnije do... [navesti datum i sat kada rok istie]. Svi kandidati e biti obavijeteni o ishodu kvalifikacija i to u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. Samo kvalificirani kandidati e biti pozvani da dostave ponude. Kriteriji za dodjelu ugovora OPCIJA 1 - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [prema opadajuem redoslijedu, sa relativnim procentualnim ueem]: .. .. Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2 - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti izabranom ponuau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom.

Postupak dodjele ugovora e se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki ponua koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povredu jedne ili vie odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona.

2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM


2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znae slijedee: Ovlateno lice / lica lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomo da djeluje/u u ime ponuaa Ugovorni organ [naziv ugovornog organa] Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Postupak nabavke postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije Podzakonski akti podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Slubeni glasnik BiH broj 3/05), Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponitenju postupka nabavke (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) i Uputstvo o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda (Slubeni glasnik BiH broj 17/05). Dobavlja svaki privredni subjekt koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa ponuaa koja na tritu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponua dobavlja koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom Kandidat- dobavlja koji je podnio zahtjev da uestvuje u ogranienom postupku TD ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javnih nabavki e se izvriti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa lanom 12. Zakona, ugovorni organ moe ponititi postupak nabavke iz jednog od slijedeih razloga: nijedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjem roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su znaajno vee od budeta ugovornog organa; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalificiranih kandidata je manji 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor; a) b) c) d)

f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU


Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: ____________________________________________________ Broj bankovnog rauna ( ukoliko je dostupno): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/lica koje/a je/su ovlateno/a da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuaima:______________________________, Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je pruanje____________________[navesti predmet nabavke precizno] usluga. __________________________ usluge podrazumijevaju: a) ... b) ... c) . Ponua sa kojim je ugovor potpisan e pruati usluge: Od :________________________ (datum) Do: ________________________ (datum) OPCIJA ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Usluge e se pruati u slijedeim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Usluge e se pruati od ______ do _________. OPCIJA ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadravati raspored pruanja usluga po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto na kojem e se pruati usluge _________________. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate: ____________________________, ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se ponuai mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani ponua se treba obratiti na gore navedenu adresu u taki 3. prije datuma odlaska kako bi potvrdio svoju zainteresovanost za planirani odlazak na lice mjesta. Dodatne informacije ili pojanjenja koja e se davati tokom obilaska, e se dostaviti svim kvalificiranim ponuaima. Sve trokove obilaska snose ponuai. 4.5 Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA - ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedeim minimalnim uslovima: a) ... b) ... c) Jedan dobavlja moe dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili vie alternativnih ponuda od jednog ponuaa je razlog za odbijanje tog dobavljaa. 4.6 Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne moe biti vee od ____% vrijednosti ugovora. Ponuai trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviaju sklapanje podugovora sa treom stranom. Ponua sa najuspjenijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa treom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ e biti blagovremeno obavijeten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovaraa. Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavjetenja i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ nee odobriti zakljuenje ugovora s podugovaraem ako on ne ispunjava uslove propisane l.22-26. Zakona. Ponua kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE
Nain komuniciranja sa kandidatima/ponuaima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmeu ugovornog organa i kandidata/ponuaa treba se voditi u pisanoj formi, na nain da se ista dostavlja potom, ili lino

na adresu naznaenu u tenderskoj dokumentaciji. 5.2 Posebno, komunikacija i razmjena informacija e se vriti putem _____________ [odabrati metod komunikacije npr. faks]. Uz obavezu da se ista proslijedi potom prije isteka roka utvrenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za uee/ponude 5.3 Kandidati/ponuai su obavezni da pripreme zahtjeve za uee/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbaene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuai snose sve trokove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakave trokove kandidata/ponuaa u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeu dobavljaa i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini. Pratei dokumenti i tampana literatura koju dostavlja dobavlja mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najee koristi u meunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvanian prevod odgovarajuih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije zahtjeva za uee/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti vrsto uvezani, sa oznaenim stranicama. Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odtampane literature, trebaju parafirati ili potpisti ovlatena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti itljive i parafirane od ovlatenih lica. Osim toga, u sluaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuaa, uz zahtjev se mora dostaviti i punomo kojom se navedene lica ovlauju da predstavljaju grupu ponuaa u toku postupka nabavke (punomo moe takoer sadravati i ovlatenje za potpisivanje ugovora). Zahtjevi se dostavljaju u originalu. OPCIJA - Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, ali isti naknadno moraju biti dostavljeni potom prije isteka roka za podnoenje zahtjeva.

5.4

5.5

5.6

5.7

6. FAZA br. 1 PRETKVALIFIKACIJA


Mjesto, datum i vrijeme podnoenja zahtjeva za uee 6.1 6.2 Zahtjevi se dostavljaju na slijedeu adresu: ____________________________________. Rok za dostavljanje zahtjeva za uee istie dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka e biti kandidatu vraeni neotvoreni. Uslovi za uee i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa l. 22-26. Zakona kandidati trebaju ispunjavati slijedee uslove: a) da nema smetnje za njihovo uee u smislu odredbe lana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovakim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspjenu realizaciju

ugovora; d) da njihova tehnika i profesionalna sposobnost garantuje uspjenu realizaciju ugovora. 6.4 U skladu sa lanom 23. Zakona, zahtjev se odbijena ako je kandidat: a) pod steajem ili pred likvidacijom, ili je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistjee iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglaen krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrene informacije na traenje prema lanu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedee dokaze: a) izvod/a iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steajem ili pred likvidacijom, niti da je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojo je registrovan; b) izvod/a iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) izvoda iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

e) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza (direktnih i indirektnih)u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taki 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, raunajui od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za uee dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovakom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreenom djelatnou. 6.6 to se tie ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedee minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri ugovorni organ moe imati neke druge zahtjeve, ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje .. godine [navedite period ne dui od tri godine, odnosno od poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan,odnosno poeo sa radom prije manje od ____ godine ] ne smije biti ispod .. KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajui zahtjev. 6.7 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidat e se izvriti na osnovu slijedee izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) odgovarajua bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno poeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine]. 6.8 to se tie tehnike i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedee minimalne uslove: a) Uspjeno iskustvo (OPCIJA- kao osnovnog ugovaraa) u realizaciji najmanje ugovora iji su karakter i kompleksnost isti ili slini onima koji se odnose na predloeni ugovor, u prethodnih .. [navedite period ne krai od dvije i ne dui od tri godine];

b) Mogunost pristupa ili osiguran pristup slijedeim tehnikim objektima i opremi koji e biti na raspolaganju za izvrenje ugovora: 1. . 2. 3. . c) Zaposleno najmanje .. lica kao zaposlenika na neodreeno vrijeme i/ili najmanje lica meu rukovodnim kadrom u posljednje 3 godine; d) Obrazovne i strune kvalifikacije zaposlenika, a posebno onih koji su nadleni za pruanje usluga koje se odnose na predmet nabavke; e) Tehnika lica ili tehniki organi koji su ukljueni, u skladu sa slijedeim kriterijima: 1. . 2. ... 3. ... 6.9 Ocjena tehnike i profesionalne sposobnosti kandidat e se izvriti na osnovu slijedeih izjava i dokumenata koje dostave kandidati [izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) listu glavnih usluga pruenih u posljednje _________ godine [navedite period ne krai od dvije i ne dui od tri godine], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvrenim uslugama koje su izdali primaoci, ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole kandidata, samo uz izjavu kandidata o izvrenim uslugama; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije kandidata i/ili kvalifikacije njegovoga rukovodnog osoblja i naroito kvalifikacije lica, odnosno lic koja su odgovorna za pruanje konkretnih usluga; c) navode o angaovanom tehnikom osoblju ili tehnikim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju kandidatu; d) izjavu kandidata o prosjenom godinjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine; e) izjavu o tehnikoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolae kandidat za izvrenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta; f) provjera koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadleni zvanini organ zemlje u kojoj je kandidat registriran, nad tehnikom sposobnou kandidata, i, ako je potrebno, nad mogunostima prouavanja i istraivanja i mjerama kontrole kvaliteta; g) naznaka elemenata ugovora koje kandidat namjerava podugovarati. 6.10 Ako je period od registracije/osnivanja kandidata krai od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehniku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. 6.11 U sluaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuaa, ugovorni organ e prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvreni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehniku i profesionalnu sposobnost lanova grupe ponuaa. Stoga, lanovi grupe ponuaa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u takama 6.7 i 6.9 tenderske dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod takom 6.4 i 6.5 moraju se posebno pripremaju za svakog lana grupe ponuaa.

10

6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadlenog organa. Dokumenti koji se navode pod takom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadlene institucije ili od kandidata, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.U sluaju ozbiljne sumnje u pogledu autentinosti ili itljivosti kopije, ugovorni organ moe zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.13 U skladu sa lanom 27. Zakona, kao i drugim relevantnim propisima, ugovorni organ e odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadanjem ili bivem zaposleniku ugovornog organa, poklon u vidu novanog iznosa ili u nekom drugom obliku u pokuaju da izvri uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ e u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome e napraviti zabiljeku u izvjetaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ moe u pisanoj formi traiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja sutinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.15 Kandidati e odmah biti obavijeteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom sluaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. 6.16 Odabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je odredio ugovorni organ e biti pozvani da podnesu ponude.

7. FAZA br.2 - DOSTAVLJANJE PONUDA


7.1 Ponuai su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbijene kao neprihvatljive. Ponuda treba sadravati slijedee dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________, 7.2.2___________, 7.2.3___________ . 7.3 Svaki ponua moe dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuai dostave vie modaliteta ponude, niti vie modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost 7.4 lan 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke.

7.2

11

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuaa da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Ponuai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda 7.5 Ponuai e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuaa, na kojoj e pisati slijedee rijei: Ponuda za pruanje __________ usluga ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena i povlaenje ponuda 7.6 Ponuai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude prije isteka roka za podnoenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuaa treba pisati slijedee: IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. Raunanje cijene 7.7 Ponua treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje e se pruati, njihov krai opis, koliinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i pripadajue indirektne poreze.Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu, se cijene navode u stranoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu) koji utvruje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda vaenja ponude. Ponua e navesti u rasporedu cijena ukupan iznos ponude za usluge (sa svim porezima).

7.8

7.9

7.10 Cijena koju navede ponua nee se mijenjati u toku izvrenja ugovora i ne podlijee bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugaije odreeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ e kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadri cijenu koja se moe prilagoavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja ponuda 7.11 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: ___________________________________.

12

7.12 Rok za dostavljanje ponuda istie _____________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka e biti vraene ponuau neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 7.13 Javno otvaranje ponuda e se odrati dana ___________[dan/mjesec/godina], u ___ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala________________. Ponuai ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskau u toku javnog otvaranja ponuda e se dostaviti svim ponuaima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA- Garancija za ponudu 7.14 Da bi uestvovali u postupku javne nabavke ponuai trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traene garancije za ponudu je _____KM (rijeima:__________KM). OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U sluaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedei: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - ______ KM 7.15 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda e biti odbaena. 7.16 Garancija za ponudu moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, obveznica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

7.17 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponua treba takoer dostaviti i potvrdu o izvrenom bankovnom transferu. U svim predvienim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u taki a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda vaenja ponude. U sluaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na raun ugovornog organa, vremenom dostavljanja e se smatrati vrijeme prijema garancije na bankovnom raunu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraa ili zadrava su utvreni u podzakonskim aktima. Period vaenja ponuda 7.18 Ponude moraju vaiti do ______.(OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, raunajui od isteka roka za podnoenje ponuda). Sve dok ne istekne period vaenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da trai od ponuaa u pisanoj formi da produe period vaenja njihovih ponuda do odreenog datuma. Ponuai mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponua koji pristane da produi period vaenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produit e period vaenja ponude i dostaviti produenu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponua ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produenjem perioda vaenja ponude ili ne dostavi produenu

13

garanciju za ponudu, smatrat e se da je ponua odbio zahtjev ugovornog organa. U tom sluaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

8. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit e se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji dodjele ugovora 8.1 OPCIJA 1 - Najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je ponudio najniu ukupnu cijenu tehniki zadovoljvajue ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda [Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ moe odluiti koje kriterije eli da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za uporeivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz l.2226. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa nie navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedeih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena ija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) (npr. period izvrenja) ija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) (npr. ..) ija je vrijednost ________( npr. 20 %) Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dobio najvii ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedeom formulom: G = P + T + S + . Pri emu je: G ukupan broj bodova P broj bodova koji je dobio ponua za ponuenu cijenu T broj bodova koji je ponua primio za ponueni period izvrenja S broj bodova koje je ponua dobio za 1. Cijena Maksimalan broj bodova [npr. 50] e se dodijeliti ponuau koji je predloio najniu bruto cijenu (ukljuujui i sve indirektne poreze). Drugi ponuai e u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedeoj formuli: [50] Pri emu je:

14

P broj bodova koji je ponua dobio za ponuenu cijenu Pl najnia cijena koja je ponuena u postupku nabavke Pt cijena koja je predloena u ponudi koja je predmet ocjene [50] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najniu cijenu 2. Period izvrenja (npr.) Opcija 1 Period izvrenja koji je ponudio ponua maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najkrai period izvrenja usluge/a, dok e drugi ponuai dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedeom formulom: [30] Pri emu je: T broj bodova koji je dodijeljen ponuau za ponueni period izvrenja Tt vremenski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Ts najkrai ponueni vremenski period [30] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najkrai vremenski period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 30. Bodovi period izvrenja e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. 2. 3. od 0 do 30 dana 30 bodova 31 do 60 dana 20 bodova 61 dan i vie 10 bodova

3. Garancijski period (npr.) Opcija 1 Garancijski period koji je ponudio ponua maksimalno [npr. 20] bodova Maksimalan broj bodova [20] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najdui garancijski period u skladu sa slijedeom formulom: [20] Pri emu je: G- broj bodova za ponueni garancijski period Gt garancijski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Gl najdui ponueni garancijski period [20] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najdui garancijski period

15

Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 20. Bodovi za garancijski period e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 10 bodova 2. 31 do 60 dana 15 bodova 3. 61 dan i vie 20 bodova Preferencijalni tretman domaeg 8.2 8.3 8.4 8.5 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaeg (preferencijalni tretman cijene) iz lana 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena e se primjenjivati samo u svrhu poreenja ponuda, prilikom ocjene ponuda, u skladu sa lanom 35. Zakona. Prilikom raunanja cijena iz ponuda u svrhu poreenja ponuda, cijena iz domaih ponuda e biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domae ponude su ponude koje dostave fizika ili pravna lica sa sjeditem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage angairano na izvrenju ugovora iz BiH. Ugovorni organ e definisati dokumente kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz BiH. Cijene ponuda koje nisu iz BiH e se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angaovano za izvrenje ugovora porijeklom iz BiH. Zabrana pregovora 8.6 Sa ponuaima se nee obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Meutim, ugovorni organ moe od ponuaa traiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u odreenom roku s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. Neprirodno niske ponude 8.7 Ako se dostavljene ponude ugovornom organu ine neprirodno niske u odnosu na usluge koje su predmet ugovora, ugovorni organ e zahtijevati od ponuaa da opravda ponuenu cijenu. Ako ponua ne dostavi zadovoljavajue opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. Da bi dobio obrazloenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtjeva od ponuaa da prui detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, ukljuujui i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ e uzeti u obzir objanjenje: a) ekonominosti procesa proizvodnje; b) tehnikih rjeenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuau za pruanje usluga; c) originalnosti usluga koje ponua predlae; d) potivanja odredbi koje se odnose na zatitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje e se usluge pruati. Ispravke greaka i propusta 8.9 Ugovorni organ e ispraviti bilo koju greku u ponudi koja je isto aritmetike prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ e neodlono ponuau uputiti obavjetenje o

8.8

16

svakoj ispravci i moe nastaviti sa postupkom sa ispravljanjenom grekom, pod uslovom da je ponua to odobrio u roku koji je predvidio ugovorni organ. Ako ponua ne odobri predloenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraa se ponuau. 8.10 Ugovorni organ e ispraviti greke u raunanju cijene u slijedeim sluajevima: a) kada postoji razlika izmeu iznosa izraenog u brojevima i rijeima, u tom sluaju prednost ima iznos izraen rijeima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetika greka; b) ako postoji razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa koji se dobije mnoenjem jedinine cijene i koliine, jedinina cijena koja je navedena e imati prednost i potrebno je ispraviti konaan iznos; c) ako postoji greka u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos e imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj nain e biti obavezujui za ponuaa. Ako ih ponua kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA PONUAA


9.1 Svaki ponua koji ima opravdan interes za ugovor o javnoJ nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponua saznao ili je trebao saznati da je dolo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvren u lanu 51.stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora moe uloiti albu u pisanoj formi Uredu za razmatranje albi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u taki 9.2 ili u sluaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obavijeten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu e se poslati kopija albe istovremeno sa njenim podnoenjem Uredu.

9.2

9.3

10. POTPISIVANJE UGOVORA


10.1 Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa ija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. OPCIJA - Garancija za dobro izvrenje ugovora 10.2 Ugovorni organ e traiti garanciju za izvrenje ugovora. Iznos garancije za izvrenje ugovora je ______% [navedite iznos ne vei od10 %] od vrijednosti ugovora. 10.3 Garancija za dobro izvrenje ugovora se moe dostaviti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, mjenica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

17

10.4

Uslovi povrata ili zadravanja garancije za dobro izvrenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora

10.5

Ugovorni organ zakljuuje ugovor sa ponuaem ija je ponuda odabrana kao najbolja za [_____][za dati lot].

10.6 Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora nalaze se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (nacrt). Ponua mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadrani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). 10.7 Svaku stranu nacrta koju popuni ponua treba parafirati ovlateno lice i priloiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnoenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priloen uz tendersku dokumentaciju kao aneks ____. U obrascu za podnoenje ponude ponua potvruje svoju spremnost da zakljui ugovor. Garancija i druge obaveze ponuaa 10.8 Ponuai su obavezni da dostave garanciju za ponuene usluge, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Duina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI


11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaa naknada u iznosu od _____KM.Ovaj iznos pokriva stvarne trokove i trokove slanja tenderske dokumentacije ponuaima.Zainteresirani ponuai imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego to je otkupe. 11.2 Zainteresirani ponuai mogu traiti pojanjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. 11.3 Ugovorni organ e pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj e zadrati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji e se dostaviti svim kandidatima ili ponuaima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na osnovu sadraja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ e produiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 11.4 Ugovorni organ moe u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuaima na isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je odreen kao rok za dostavljanje ponuda. Donesena izmjena e biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedei aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavjetenje o javnoj nabavci

18

Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

19

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE USLUGE

Naziv ugovora i broj nabavke: . Obavjetenje o nabavci objavljeno u Slubenom glasniku BiH broj..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedeoj tabeli) Ime / imena ponuaa Glavni ponua* lan grupe ponuaa* Itd * * dodati ili oduzeti rubrike za lanove grupe ponuaa, prema potrebi. Vodite rauna o tome da se podugovara ne smatra lanom grupe ponuaa u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponua, ime ponuaa se treba upisati u rubriku 'glavni ponua' (i sve ostale rubrike izbrisati). KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail Potpis

20

IZJAVA PONUAA U odgovoru na vae pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedee: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadraj tenderske dokumentacije br. .(broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ogranienja. Nudimo pruanje slijedeih usluga, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ogranienja: Lot br. [.]: [opis usluga uz naznaku koliine] Lot br. [.]: [opis usluga uz naznaku koliine] 3. Cijena nae ponude [bez popusta koji je opisan u taki 4] iznosi: Lot br. 1: [..] KM Lot br. 2: [..] KM U prilogu se nalazi na obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom . tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %] ili [..] u sluaju da nam bude dodijeljen lot br. . . Nae preduzee je domae sa sjeditem u BiH i najmanje 50% radne snage je iz BiH, te stoga naa ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaeg / OPCIJA Naa ponuda ne uiva preferencijalni tretman domaeg. Ova ponuda vai [] (dana/mjeseci) raunajui od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do [../../..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz take 7. tenderske dokumentacije. Ako naa ponuda bude prihvaena, obavezujemo se da emo dostaviti garanciju za dobro izvrenje ugovora, u skladu sa takom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u taki 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili iskljueni iz uea. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime osobe koja je ovlatena da predstavlja ponuaa: [] Potpis: [] Mjesto i datum: [ .] Peat firme / preduzea: Uz ponudu je dostavljeno slijedee: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

21

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Strana ____ od _____ Naziv ponuaa: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 Stavka br. 2 Opis usluga 3 Period pruanja usluga (od ____ do ____) 4 Cijena

Ukupna cijena

Potpis ponuaa __________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izraene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U sluaju razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa, ispravka e se izvriti u skladu sa Instrukcijom ponuaima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od moguih opcija. Ugovorni organ moe samostalno odrediti ta ukljuuje jedinina cijena usluge i nain definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

22

ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem e te informacije biti povjerljive

Potpis i peat ponuaa ____________________

23

Anex III

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI RADOVA JAVNA NABAVKA RADOVA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

SADRAJ
1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ...................................................................................................... 3 2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAE.................................................................................................. 6 NAIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAIMA........................................................................................... 6 PRIPREMA PONUDE ............................................................................................................................... 7 POVJERLJIVOST..................................................................................................................................... 7 DOSTAVLJANJE PONUDA ....................................................................................................................... 8 IZMJENA ILI POVLAENJE PONUDA ......................................................................................................... 8 RAUNANJE CIJENE ............................................................................................................................... 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA ......................................................................................... 9 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ................................................................................... 9 PERIOD VAENJA PONUDA ................................................................................................................... 10 6. KVALIFIKACIJA ............................................................................................................................ 10 KRITERIJI ZA UEE I POTREBNI DOKAZI ............................................................................................ 10 7. OCJENA PONUDA .......................................................................................................................... 13 KRITERIJI DODJELE UGOVORA ............................................................................................................. 14 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAEG................................................................................................ 16 ZABRANA PREGOVORA........................................................................................................................ 17 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ............................................................................................................... 17 ISPRAVKE GREAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 17 8. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA DOBAVLJAA .................................................................. 18 9. POTPISIVANJE UGOVORA .......................................................................................................... 18 USLOVI IZ UGOVORA .......................................................................................................................... 18 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE DOBAVLJAA ....................................................................................... 19 10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 19 11. ANEKSI .......................................................................................................................................... 19

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA


Broj nabavke ................ Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj _____ od _______, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za izvoenje slijedeih radova: .................................................................. [koncizno opisati radove koji su predmet ugovora]. OPCIJA - ako se radi o lotovima [navesti osnovne informacije o lotovima] Dobavlja moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljai moraju zadovoljiti minimalne uslove iz l.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taki 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA- da li se predvia zakljuivanje okvirnog sporazuma [navesti DA/NE] Ako se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zakljuuje. OPCIJA - ako se zahtijeva osiguranje ponude Uz sve ponude se mora dostaviti garancija za ponudu u iznosu od ...... [navesti iznos garancije za ponudu]. Ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu ............................................ [navesti tanu adresu] najkasnije do ........................................................... [navesti datum i sat kada rok istjee]. Ponude se otvaraju na ................................... [navesti lokaciju na kojoj e se ponude otvarati], u.................. [navesti datum i sat kada e se ponude otvarati], u prisustvu dobavljaa koji ele prisustvovati. Kriteriji za dodjelu ugovora OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvanijeg ka manje vanom i sa relativnim ueem]: .. .. Ugovor e se dodijeliti dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti izabranom dobavljau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom. Svi dobavljai e biti obavijeteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. Postupak dodjele ugovora e se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).

Svaki dobavlja koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povredu jedne ili vie odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona.

2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM


2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znae slijedee: Ovlateno lice / lica lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomo da djeluje/u u ime dobavljaa Ugovorni organ [naziv ugovornog organa] Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Postupak nabavke postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije Podzakonski akti podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Slubeni glasnik BiH broj 3/05), Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponitenju postupka nabavke (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) i Uputstvo o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) Dobavlja svaki privredni subjekt koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa ponuaa koja na tritu nudi radove i koji je/su predao/li ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom TD ova tenderska dokumentacija. 2.2 Postupak javne nabavke e se izvriti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa lanom 12. Zakona, ugovorni organ moe ponititi postupak nabavke iz jednog od slijedeih razloga: a) nijedna ponuda nije dostavljena u utvrenom roku; b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; c) cijene svih prihvatljivih ponuda su znaajno vee od budeta ugovornog organa; d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konnkurenciju; e) broj kvalifikovanih dobavljaa je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

2.3 2.4

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU


Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog rauna (ukoliko je dostupan): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________

Lice / lica koje/a je/su ovlateno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljaima:_________________________________, Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je izvoenje ___________________ [navesti precizno] radova. __________________________ radovi ukljuuju: a) ... b) ... c) . Dobavlja s kojim se potpie ugovor e izvoditi radove: Od: _________________________ [datum] Do: _________________________ [datum] OPCIJA ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Radovi e se izvoditi po slijedeim lotovima: Broj lota Opis lota

Dobavlja moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove].

4.2

Rok za izvoenje radova je _________. OPCIJA ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadravati raspored izvoenja radova po lotovima.

4.3 4.4

Mjesto izvoenja radova _________________. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate: _________________________, ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se dobavljai mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani dobavlja se treba obratiti na gore navedenu adresu u taci 3 prije datuma odlaska, kako bi potvrdio svoju zainteresiranost za planirani odlazak na lice mjesta. Dodatne informacije ili pojanjenja koja e se davati tokom obilaska e se dostaviti svim kvalificiranim dobavljaima. Sve trokove obilaska snose dobavljai.

4.5

Dobavljaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA- ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedeim minimalnim uslovima: a) ... b) ... c) . Jedan dobavlja moe dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude ili vie alternativnih ponuda, od jednog dobavljaa, je razlog za odbijanje te ponude.

4.6

Dobavljaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovoranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne moe biti vee _____% vrijednosti ugovara. Dobavljai trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviaju sklapanje podugovora sa treom stranom. Dobavlja sa najuspjenijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa treom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ e biti blagovremeno obavijeten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovaraa. Ugovorni organ e obavijestiti dobavljaa o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ nee odobriti zakljuenje ugovora s podugovaraem, ako on ne ispunjava uslove propisane l. 22-26. Zakona. Dobavlja kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAE
Nain komuniciranja sa dobavljaima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmeu ugovornog organa i dobavljaa treba se voditi u pisanoj formi, na nain da se ista dostavlja potom ili lino na adresu naznaenu u tenderskoj dokumentaciji.

5.2

Posebno, komunikacija i razmjena informacija e se vriti putem __________[navedite metod komunikacije, npr: faks], uz obavezu da se ista proslijedi i potom prije isteka roka utvrenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema ponude

5.3

Dobavljai su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvreeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbaene kao neprihvatljive. Dobavljai snose sve trokove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve trokove dobavljaa u postupku nadmetanja. Ponuda, svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeu dobavljaa i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini. Pratei dokumenti i tampana literatura koju dostavlja dobavlja mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najee koristi u meunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvanian prevod odgovarajuih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti vrsto uvezani, sa oznaenim stranicama. Svi listovi ponude, osim neizmijenjene odtampane literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlatena da zastupaju dobavljaa. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti itljive i parafirane od ovlatenih lica. Osim toga, u sluaju da ponude dostavljaju grupe ponuaa, uz ponudu se mora dostaviti i punomo kojom se navedene lica ovlauju da predstavljaju grupu ponuaa u toku postupka nabavke (punomo moe takoer sadravati i ovlatenje za potpisivanje ugovora). Ponuda treba sadravati slijedee dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 5.7.1___________, 5.7.2___________, 5.7.3___________; d) Izjava kojom se potvruje da dobavlja ima obaveze prema svojoj ponudi do / u trajanju od ____________________.

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Svaki dobavlja moe dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljai dostave vie modaliteta ponude, niti vie modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost

5.9

lan 9. (a) Zakona navodi da:

Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od dobavljaa da navedu, kada predaju ponude ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Dobavljai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda 5.10 Dobavlja e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljaa, na kojoj e pisati slijedee rijei: Ponuda za izvoenje __________ radova, ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati.

Izmjena ili povlaenje ponuda 5.11 Dobavljai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljaa treba pisati slijedee: IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. Raunanje cijene 5.12 Dobavlja treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku radova koji e biti izvreni, njihov obim i cijenu. 5.13 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i pripadajue indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu koji utvruje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda vaenja ponude. 5.14 Dobavlja e navesti u rasporedu cijena ukupan iznos ponude radova (ukljuujui i sve poreze). 5.15 Cijena koju navede dobavlja nee se mijenjati u toku izvrenja ugovora i ne podlijee bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugaije odreeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ e kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadri cijenu koja se moe prilagoavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda 5.16 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: _______________________________________. 5.17 Rok za dostavljanje ponuda istie _____________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka e biti vraene dobavljau neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 5.18 Javno otvaranje ponuda e se odrati ___________ [datum/mjesec/godina] u ______ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ______. Dobavljai ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskau u toku javnog otvaranja ponuda e se dostaviti svim dobavljaima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA - Garancija za ponudu 5.19 Da bi uestvovali u postupku javne nabavke, dobavljai trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude ( u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traene garancije za ponudu je _______ KM (rijeima: ____________ KM). OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U sluaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedei: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - ______ KM 5.20 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda e biti odbaena. 5.21 Garancija za ponudu se moe dostaviti u jednom od slijedeih oblika: a) ovjereni ek, b) obveznica, c) bezuslovna bankovna garancija, d) kreditno pismo, e) gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer). 5.22 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, dobavlja treba takoer dostaviti i potvrdu o izvrenom bankovnom transferu. U svim predvienim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u taki a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda vaenja ponude. U sluaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na raun ugovornog organa, momentom dostavljanja e se smatrati momenat prijema garancije na bankovnom raunu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraa ili zadrava su utvreni u podzakonskim aktima.

Period vaenja ponuda 5.23 Ponude moraju vaiti do ________ (OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, raunajui od isteka roka za podnoenje ponuda). Sve dok ne istekne period vaenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da trai od dobavljaa u pisanoj formi da produe period vaenja njihovih ponuda do odreenog datuma. Dobavljai mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavlja koji pristane da produi period vaenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produit e period vaenja ponude i dostaviti produenu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavlja ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produenjem perioda vaenja ponude ili ne dostavi produenu garanciju za ponudu, smatrat e se da je dobavlja odbio zahtjev ugovornog organa. U tom sluaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za uee i potrebni dokazi 6.1 U skladu sa l. 22-26. Zakona, dobavljai trebaju ispunjavati slijedee uslove: a) da nema smetnji za njihovo uee u smislu odredbi lana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovakim registrima; c) da njihovo ekonomsko i financijsko stanje garantuje uspjenu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnika i profesionalna sposobnost garantuje uspjenu realizaciju ugovora. 6.2 U skladu sa lanom 23. Zakona ponude e biti odbijene ako je dobavlja: a) pod steajem ili pred likvidacijom, ili je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglaen krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini, ili u zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrene informacije na traenje prema lanu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.2.1 Dobavljai trebaju dostaviti slijedee dokaze:

10

a) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steajem ili pred likvidacijom, niti da je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja dolazi u cilju dokazivanja da nije osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.2.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taki 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, raunajui od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.3 Dobavljai trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovakom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreenom djelatnou. to se tie ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa lanom 25. Zakona, ponuda e biti odbaena ako dobavlja ne ispuni slijedee minimalne uslove [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri ugovorni organ moe imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje ..godine [navedite period ne dui od tri godine, odnosno od poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od______godine], ne smije biti ispod.. KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajui zahtjev. 6.5 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljaa e se izvriti na osnovu slijedee izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje dobavljai trebaju dostaviti iz siljedeeg]:

6.4

11

a) odgovarajua bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu dobavljaa i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registriran, odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registriran, odnosno poeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine]. 6.6 to se tie tehnike i profesionalne sposobnosti, dobavljai trebaju ispuniti slijedee minimalne uslove: a) Uspjeno iskustvo (OPCIJA-kao osnovnog ugovaraa) u realizaciji najmanje ugovora ija su karakter i kompleksnost isti ili slini onima koji se odnose na predloeni ugovor, u prethodnih .. [navedite period ne krai od tri i ne dui od pet godina]; b) Mogunost pristupa ili osiguran pristup slijedeim tehnikim objektima i opremi koji e biti na raspolaganju za izvrenje ugovora: 1 . 2 ... 3 ... c) Zaposleno najmanje .. lica kao zaposlenika na neodreeno vrijeme i/ili najmanje lica meu rukovodnim kadrom u posljednje tri godine; d) Obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoblja, a posebno osoba koje su odgovorne za izvoenje radova koji su vezani za predmet nabavke; e) Tehnika lica ili tehniki organi koji su ukljueni, u skladu sa slijedeim kriterijima: 1 ... 2 ... 3 ... 6.7 Ocjena tehnike i profesionalne sposobnosti dobavljaa e se izvriti na osnovu slijedeih izjava i dokumenata koje dostave dobavljai [izaberite dokumente ili potvrde koje dobavljai trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) listu radova koji su izvedeni tokom posljednjih 3 do 5 (tri do pet) godina, sa potvrdama o uspjeno izvrenim glavnim radovima; potvrde trebaju navesti vrijednosne iznose, datume i mjesto radova, i specificirati da li su zavreni u skladu sa pravilima i uspjeno zavreni; kada je potrebno, ovakve potvrde e ugovornom organu direktno dostaviti odreeni organ, koji je ovlaten za izdavanje istih; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije dobavljaa i/ili administrativnog osoblja i posebno, onih osoba koje su odgovorne za izvoenje radova;

12

c) izjavu o angaovanom tehnikom osoblju, bez obzira na to da li su neposredno zaposleni kod dobavljaa; d) izjavu dobavljaa o prosjenom godinjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine; e) izjavu o tehnikim sredstvima kojim raspolae dobavlja za izvoenje radova; f) navode o namjeravanim podugovaranjima i obimu podugovaranja. 6.8 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljaa krai od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehniku i profesionalnu sposobnost dobavljaa, dobavlja treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. U sluaju da ponudu dostavljaju grupe ponuaa, ugovorni organ e prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvreni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehniku i profesionalnu sposobnost lanova grupe ponuaa. Stoga, lanovi grupe ponuaa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u taki 6.5. i 6.7 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke (taka 4). Dokumenti koji su navedeni pod takom 6.2 i 6.3 moraju se posebno pripremiti za svakog lana grupe ponuaa.

6.9

6.10 Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadlene institucije. Dokumenti koji su navedeni pod takom 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7 moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadlene institucije ili dobavljaa, u zavisnosti kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom. U sluaju ozbiljne sumnje u pogledu autentinosti ili itljivosti kopije, ugovorni organ moe zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.11 U skladu sa lanom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ e odbaciti ponudu ukoliko je dobavlja koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadanjem ili bivem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokuaju da izvri uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ e u pisanoj formi obavijestiti dobavljaa i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome e napraviti zabiljeku u izvjetaju o postupku nabavke. 6.12 Ugovorni organ moe u pisanoj formi traiti od dobavljaa da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja sutinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.13 Dobavljai e biti obavjeteni, to je prije mogue , o odlukama u vezi sa rezultatima postupka, u svakom sluaju u od 7 ( sedam) dana od dana donoenja odluke.

7. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit e se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehnikim kriterijima, ugovorni organ moe, u skladu sa lanom 26. Zakona, predvidjeti da dobavljai dostavite slijedee:

13

a) listu radova koji su izvedeni u posljednje tri do pet godina,odnosno za period od kojeg je registrovan dobavlja, uz prilaganje potvrda o odgovarajuoj izvedbi radova sa liste, koje sadre vrijednost, vrijeme, lokaciju izvoenja radova, propise po kojim su radovi izvedeni, te rok okonanja radova. Ugovorni organ se moe direktno obratiti bilo kojem organu sa liste koja je priloena, sa zahtjevom za potvrdu injenica; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvoaa radova, kao i kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja, odnosno lica koja su odgovorna za izvoenje radova koji su predmet nabavke; c) izjavu o angaovanom tehnikom osoblju, naroito o osoblju zaduenom za kontrolu kvaliteta, uz naznaku da to osoblje ne mora biti zaposleno kod dobavljaa, te u tom sluaju se zahtjeva i dostava dokaza o angairanju osoblja za kontrolu; d) izjavu izvoaa radova o prosjenom godinjem broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine, odnosno za period kada je poeo sa radom; e) izjavu o tehnikoj opremi koju izvoa ima na raspolaganju za izvoenje konkretnih radova ili ugovor o koritenju tehnike opreme treih lica za predmetnu ponudu; f) izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja. Kriteriji dodjele ugovora 7.1 OPCIJA 1 - Najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je ponudio najniu ukupnu cijenu tehniki zadovoljavajue ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda [Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ moe odluiti koje kriterije eli da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za uporeivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz l.2226. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa nie navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedeih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena ija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) (npr. period izvoenja radova) ija je vrijednost ____ (npr. 30 %) c) (npr. rok garancije na izvedene radove) ija je vrijednost _____ (npr. 20%) Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je dobio najvii ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedeom formulom: G = P + T + S + . Pri emu je: G ukupan broj bodova P broj bodova koji je dobio dobavlja za ponuenu cijenu

14

T broj bodova koji je dobavlja dobio za ponueni period izvrenja S broj bodova koje je dobavlja dobio za 1. Cijena Maksimalan broj bodova [npr.50] e se dodijeliti dobavljau koji je predloio najniu bruto cijenu (ukljuujui i sve indirektne poreze). Drugi dobavljai e u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedeoj formuli: [50] Pri emu je: P broj bodova koji je dobavlja dobio za ponuenu cijenu Pl najnia cijena koja je ponuena u postupku nabavke Pt cijena koja je predloena u ponudi koja je predmet ocjene [50] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljau koji je ponudio najniu cijenu 2. Period izvoenja radova (npr.) Opcija 1 Period izvoenja radova koji je ponudio dobavlja maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] e se dodijeliti dobavljau koji je ponudio najkrai period izvoenja radova, dok e drugi dobavljai dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedeom formulom: [30] Pri emu je: T broj bodova koji je dodijeljen dobavljau za ponueni period izvoenja radova Tt vremenski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Ts najkrai ponueni period izvoenja radova [30] broj bodova koji je dodijeljen dobavljau koji je ponudio najkrai period izvoenja radova Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavlja moe dobiti je 30. Bodovi za period izvoenja radova e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 30 bodova 2. 31 do 60 dana 20 bodova 3. 61 dan i vie 10 bodova

3. Garancijski period (npr.)

15

Opcija 1 Vremenski period koji je dobavlja ponudio za garanciju maksimalmo [20] bodova Maksimalan broj bodova [20] e se dodijeliti dobavljau koji ponudi najdui garancijski period, dok e drugi dobavljai dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedeom formulom: [20] Pri emu je: G-broj bodova koji je dodjeljen dobavljau za ponueni garancijski period Gt garancijski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Gl najdui ponueni garancijski period [20] broj bodova koji je dodijeljen dobavljau koji je ponudio najdui period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavlja moe dobiti je 20. Bodovi za garantni period e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 10 bodova 2. od 31 do 60 dana 15 bodova 3. od 61 dan i vie 20 bodova Preferencijalni tretman domaeg 7.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaeg (preferencijalni tretman cijene) iz lana 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena e se primjenjivati samo u svrhu poreenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu sa lanom 35. Zakona. Prilikom raunanja cijena iz ponuda u svrhu poreenja ponuda, cijena iz domaih ponuda e biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domae ponude su ponude koje dostave fizika ili pravna lica sa sjeditem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage koja e izvriti ugovor porijeklom iz BiH. Ugovorni organ e definisati dokumente kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz BiH. Cijena ponuda koje nisu iz BiH e biti umanjena za 5%, u svrhu poreenja ponuda, ako je najmanje 50% radne snage za izvrenje ugovora porijeklom iz BiH.

7.3

7.4

7.5

16

Zabrana pregovora 7.6 Sa dobavljaima se nee obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Meutim, ugovorni organ moe od dobavljaa traiti da pismenim putem pojasne svoje ponude, u odreenom roku, s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. Neprirodno niske ponude 7.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na radove koji su predmet ugovora, ugovorni organ e zahtijevati od dobavljaa da opravda ponuenu cijenu. Ako dobavlja ugovornom organu ne prui zadovoljavajue opravdanje, ugovorni organ ima pravo da odbaci ponudu. Da bi dobio obrazloenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtjeva od dobavljaa da prui detalje informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, ukljuujui elemente cijene i kalkulacije. Ugovorni organ e uzeti u obzir objanjenje: a) ekonominosti procesa proizvodnje; b) tehnikih rjeenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju dobavljau za izvoenje radova; c) originalnosti radova koje dobavlja predlae; d) potivanja odredbi koje se odnose na zatitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje e se radovi izvriti. Ispravke greaka i propusta 7.9 Ugovorni organ e ispraviti bilo koju greku u ponudi koja je isto aritmetike prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ e bez odlaganja dobavljau uputiti obavjetenje o svakoj ispravci i moe nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom grekom, pod uslovom da je dobavlja to odobrio u roku koji je predvidio ugovorni organ. Ako dobavlja ne odobri predloenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraa se dobavljau.

7.8

7.10 Ugovorni organ e ispraviti greke u raunanju cijene u slijedeim sluajevima: a) kada postoji razlika izmeu iznosa izraenog u brojevima i rijeima - u tom sluaju prednost ima iznos izraen rijeima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetika greka; b) ako postoji razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa koji se dobije mnoenjem jedinine cijene i koliine, jedinina cijena koja je navedena e imati prednost i potrebno je ispraviti konaan iznos; c) ako postoji greka u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos e imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj nain e biti obavezujui za dobavljaa. Ako ih dobavlja kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

17

8. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA DOBAVLJAA


8.1 Svaki dobavlja koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je dobavlja saznao ili je trebao saznati da je dolo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvren u lanu 51. stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora moe izjaviti albu u pisanoj formi Uredu za razmatranje albi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u taki 8.2 ili u sluaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obavijeten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu e se poslati kopija albe istovremeno sa njenim podnoenjem Uredu.

8.2

8.3

9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1 Ugovorni organ e obavijestiti dobavljaa ija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zakljuivanja ugovora. OPCIJA - Garancija za dobro izvrenje ugovora 9.2 Ugovorni organ e traiti garanciju za izvrenje ugovora. Iznos garancije za izvrenje ugovora je ______% [navedite iznos ne vei od 10 %] od vrijednosti ugovora Garancija za dobro izvrenje ugovora moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) 9.4 ovjereni ek, mjenica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

9.3

Uslovi povrata ili zadravanja garancije za dobro izvrenje ugovora: [popunitiu skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora

9.5

Ugovorni organ zakljuuje ugovor sa dobavljaem ija je ponuda odabrana kao najbolja, za [ ____ ] [za dati lot]. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora je ukljuen u aneks ________ ove tenderske dokumentacije (nacrt). Dobavlja treba popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadrani u ponudi (tj.cijena i drugi uslovi).

9.6

18

9.7

Svaku stranu nacrta koju popuni dobavlja, treba parafirati ovlateno lice i priloiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnoenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priloen uz tendersku dokumentaciju kao aneks _____. U obrascu za podnoenje ponuda dobavlja potvruje svoju spremnost da zakljui ugovor. Garancija i druge obaveze dobavljaa

9.8. Dobavljai su obavezni da dostave garanciju za ponuene radove, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Duina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI


10.1 Za tendersku dokumentaciju se plaa iznos od ____KM. Ovaj iznos pokriva stvarne trokove i trokove slanja tenderske dokumentacije dobavljaima. Zainteresovani dobavljai imaju pravo uvida u tendersku dokumnetaciju prije nego to je otkupe.

10.2 Zainteresirani dobavljai mogu traiti pojanjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnoenje ponuda. 10.3 Ugovorni organ e pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj e zadrati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji e se dostaviti svim dobavljaima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadraja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ e produiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 10.4 Ugovorni organ moe u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljaima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je odreen kao rok za podnoenje ponuda. Izvrena izmjena e biti sastavni dio tenderske dokumentacije

11. ANEKSI
Slijedei aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavjetenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

19

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - RADOVI

Naziv ugovora i broj nabavke: . Obavjetenje o nabavci objavljeno u Slubenom glasniku BiH broj: ...

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedeoj tabeli) Ime / imena dobavljaa Glavni dobavlja* lan grupe ponuaa* Itd * * dodati ili oduzeti rubrike za lanove grupe ponuaa, prema potrebi. Vodite rauna o tome da se podugovara ne smatra lanom grupe ponuaa u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan dobavlja, ime dobavljaa se treba upisati u rubriku 'glavni dobavlja' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail Potpis

20

IZJAVA DOBAVLJAA U odgovoru na vae pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedee: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadraj tenderske dokumentacije br. .(broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ogranienja. Nudimo izovoenje slijedeih radova, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ogranienja: Lot br. [.]: [opis radova uz naznaku koliine] Lot br. [.]: [opis radova uz naznaku koliine] 3. Cijena nae ponude [bez popusta koji je opisan u taki 4] iznosi: Lot br. 1: [..] KM Lot br. 2: [..] KM U prilogu se nalazi na obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom . tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [. %], ili [...] u sluaju da nam bude dodijeljen lot br. . Nae preduzee je domae sa sjeditem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvrenje ugovora je iz BiH, te stoga naa ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaeg / OPCIJA-Naa ponuda ne uiva preferencijalni tretman domaeg. Ova ponuda vai [] (dana/mjeseci) raunajui od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do [../../..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz take 5. tenderske dokumentacije. Ako naa ponuda bude prihvaena, obavezujemo se da emo dostaviti garanciju za dobro izvrenje ugovora, u skladu sa takom 9. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u taki 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili iskljueni iz uea. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime lica koja je ovlateno da predstavlja dobavljaa: [] Potpis: [] Mjesto i datum: [..] Peat firme / preduzea: Uz ponudu je dostavljeno slijedee: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa sa nazivom istih]

21

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Strana ____ od _____ Naziv dobavljaa: _____________________ Ponuda br. __________________________

1 Redni br.

2 Opis radova

3 Datum / vrijeme izvoenja radova (od __do___)

4 Cijena sa posebno iskazanim PDV-om

Ukupno

Potpis dobavljaa__________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izraene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U sluaju razlika izmeu jedininih cijena i ukupnog iznosa, ispravka e se izvriti u skladu sa Instrukcijom dobavljaima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od moguih opcija.Ugovorni organ moe samostalno odrediti ta ukljuuje jedinina cijena radova i nain definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

22

ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem e te informacije biti povjerljive

Potpis i peat dobavljaa _____________________

23

Anex I

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

SADRAJ

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA .......................................................................................... 3 2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 4 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAE.................................................................................................. 6 NAIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAIMA .......................................................................................... 6 PRIPREMA PONUDE ............................................................................................................................... 6 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................... 7 DOSTAVLJANJE PONUDA ....................................................................................................................... 7 IZMJENA ILI POVLAENJE PONUDA ......................................................................................................... 7 RAUNANJE CIJENE............................................................................................................................... 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA ......................................................................................... 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ................................................................................... 8 PERIOD VAENJA PONUDA ..................................................................................................................... 9 6. KVALIFIKACIJA .............................................................................................................................. 9 KRITERIJI ZA UEE I POTREBNI DOKAZI .............................................................................................. 9 7. OCJENA PONUDA .......................................................................................................................... 13 KRITERIJI DODJELE UGOVORA ............................................................................................................. 13 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAEG ............................................................................................... 15 ZABRANA PREGOVORA........................................................................................................................ 15 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ............................................................................................................... 16 ISPRAVKE GREAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 16 8. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA DOBAVLJAA .................................................................. 16 9. POTPISIVANJE UGOVORA .......................................................................................................... 17 USLOVI IZ UGOVORA ........................................................................................................................... 17 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE DOBAVLJAA ....................................................................................... 17 10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 17 11. ANEKSI .......................................................................................................................................... 18

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA


Broj nabavke ______________. Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj___ od___________, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za nabavku slijedeih roba: ..............................[koncizno opisati robe koje su predmet ugovora]. OPCIJA - ako se radi o lotovima [ navesti osnovne informacije o lotovima] Dobavlja moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljai moraju zadovoljiti minimalne uslove iz l. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taki 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA da li se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma [navesti DA/NE] Ako se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zakljuuje. OPCIJA - ako se zahtijeva osiguranje ponude Uz sve ponude se mora dostaviti garancija za ponudu u iznosu od [navesti iznos garancije za ponudu]. Ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu ....... [navesti tanu adresu], najkasnije do [navesti datum i sat kada rok istjee]. Ponude se otvaraju na ...[navesti lokaciju na kojoj e se ponude otvarati], u .[navesti datum i sat kada e se ponude otvarati] u prisustvu dobavljaa koji ele prisustvovati. Kriteriji dodjele ugovora OPCIJA ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvanijeg ka manje vanom i sa relativnim ueem]: .. .. Ugovor e se dodijeliti dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti izabranom dobavljau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom. Svi dobavljai e biti obavijeteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. Postupak dodjele ugovora e se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Svaki dobavlja koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povredu jedne ili vie odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak, na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona.

2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM


2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znae slijedee: Ovlateno lice / lica lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djelujue/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomo da djeluje/u u ime dobavljaa Ugovorni organ [naziv ugovornog organa] Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Postupak nabavke postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije Podzakonski akti podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Slubeni glasnik BiH broj 3/05), Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponitenju postupka nabavke (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) i Uputstvo o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) Dobavlja svaki privredni subjekt koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa ponuaa koja na tritu nudi robe i koji je/su predao/li ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom TD ova tenderska dokumentacija. 2.2 Postupak javne nabavke e se izvriti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa lanom 12. Zakona, ugovorni organ moe ponititi postupak nabavke iz jednog od slijedeih razloga: a) nijedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjem roku; b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; c) cijene svih prihvatljivih ponuda su znaajno vee od budeta ugovornog organa; d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalificiranih dobavljaa je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

2.3 2.4

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog rauna (ukoliko je dostupno):_________________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/Lica koje/a je/su ovlateno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljaima:______________________________,Tel. ____________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je ______________ [navesti predmet nabavke precizno]. OPCIJA - ako je predmet javne nabavke podijeljen na lotove Robe e se dostavljati u slijedeim lotovima: Broj lota Opis lota

Dobavlja moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Robe treba dostaviti do _________. OPCIJA ako je predmet javne nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadravati raspored dostavljanja roba po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto dostavljanja roba _________________. Dobavljaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA- ako je dozvoljeno dostavljanjealternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedeim minimalnim uslovima: a) ... b) ...

c) . Jedan dobavlja moe dostaviti ili samo osnovnu ponudu, ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili vie alternativnih ponuda, od jednog dobavljaa, razlog je za odbijanje te ponude. 4.5 Dobavljaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovoranje Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne moe biti vee _____% vrijednosti ugovara. Dobavljai trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviaju sklapanje podugovora sa treom stranom. Dobavlja sa najuspjenijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa treom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ e biti blagovremeno obavijeten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovaraa. Ugovorni organ e obavijestiti dobavljaa o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ nee odobriti zakljuenje ugovora sa podugovaraem, ako on ne ispunjava uslove propisane l.22-26. Zakona. Dobavlja kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAE
Nain komuniciranja sa dobavljaima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmeu ugovornog organa i dobavljaa treba se voditi u pisanoj formi, na nain da se ista dostavlja potom ili lino na adresu naznaenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija e se vriti putem _____________[navesti metod komunikacije npr. faks], uz obavezu da se ista proslijedi i potom prije isteka roka utvrenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema ponude 5.3 Dobavljai su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbaene kao neprihvatljive. Dobavljai snose sve trokove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve trokove dobavljaa u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeu dobavljaa i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini. Pratei dokumenti i tampana literatura koju dostavlja dobavlja mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najee koristi u meunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvanian prevod odgovarajuih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti vrsto uvezani, sa oznaenim stranicama. Svi listovi ponude, osim neizmijenjene odtampane literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlatena da zastupaju dobavljaa. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti itljive i parafirane od ovlatenih lica. Osim toga, u sluaju da ponude dostavljaju grupe ponuaa, uz ponudu se mora dostaviti i punomo kojom se navedena lica ovlauju da predstavljaju grupu ponuaa u toku postupka nabavke (punomo moe takoer sadravati i ovlatenje za potpisivanje ugovora).

5.2

5.4 5.5

5.6

5.7

Ponuda treba sadravati slijedee dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ uz tendersku dokumentaciju; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 5.7.1___________ (npr. detaljne tehnike specifikacije hardvera), 5.7.2___________ (npr. spisak instaliranog softvera), 5.7.3___________ (npr. uslovi garancije / izjava o garantnom roku).

5.8

Svaki dobavlja moe dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljai dostave vie modaliteta ponude, niti vie modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost

5.9

lan 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od dobavljaa da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Dobavljai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda

5.10

Dobavlja e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom i potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljaa, na kojoj e pisati slijedee rijei: Ponuda za dostavljanje __________ roba ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena ili povlaenje ponuda

5.11 Dobavljai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljaa treba pisati slijedee: IZMJENA PONUDE ili POVLAENJE PONUDE.

Raunanje cijene 5.12 Dobavlja treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje e biti dostavljene, zemlju njihovog porijekla, koliinu i cijenu. 5.13 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i pripadajue indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu koji utvruje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda vaenja ponude. 5.14 Dobavlja e navesti u rasporedu cijena jedininu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude. 5.15 Ponuena cijena roba treba ukljuivati sve obaveze vezane za tu robu, a naroito: a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su ve plaeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba; b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su ve plaeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili e se nalaziti u toj robi; c) sve pripadajue indirektne poreze, poreze na prodaju i druge sline poreze na gotove proizvode koji e se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen; d) cijenu prijevoza; e) osiguranje; f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD; g) drugi trokovi. 5.16 Cijena koju navede dobavlja nee se mijenjati u toku izvrenja ugovora i ne podlijee bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugaije odreeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ e kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadri cijenu koja se moe prilagoavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda 5.17 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: __________________________________. 5.18 Rok za dostavljanje ponuda istie _____________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka e biti vraene dobavljau neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 5.19 Javno otvaranje ponuda e se odrati ________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ____. Dobavljai ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskau u toku javnog otvaranja ponuda e se dostaviti svim dobavljaima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA - Garancija za ponudu

5.20 Da bi uestvovali u postupku javne nabavke dobavljai trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traene garancije za ponudu je _______ KM (rijeima: ___KM_________). OPCIJA - ako ugovorni organ podijeli predmet javne nabavke u lotove U sluaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedei: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - _______ KM 5.21 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda e biti odbaena. 5.22 Garancija za ponudu moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, obveznica, bezuslovna bankarska garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

5.23 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, dobavlja treba takoer dostaviti i potvrdu o izvrenom bankovnom transferu. U svim predvienim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u taki a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda vaenja ponude. U sluaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na raun ugovornog organa, momentom dostavljanja e se smatrati momenat prijema garancije na bankovnom raunu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraa ili zadrava su utvreni u podzakonskim aktima. Period vaenja ponuda 5.24 Ponude moraju vaiti do ________. (OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, raunajui od isteka roka za podnoenje ponuda). Sve dok ne istekne period vaenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da trai od dobavljaa u pisanoj formi da produe period vaenja njihovih ponuda do odreenog datuma. Dobavljai mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavlja koji pristane da produi period vaenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produit e period vaenja ponude i dostaviti produenu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavlja ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produenjem perioda vaenja ponude ili ne dostavi produenu garanciju za ponudu, smatrat e se da je dobavlja odbio zahtjev ugovornog organa. U tom sluaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za uee i potrebni dokazi 6.1 U skladu sa l. 22 26. Zakona, dobavljai trebaju ispunjavati slijedee uslove: a) da nema smetnji za njihovo uee u smislu odredbe lana 23. Zakona;

b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovakim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspjenu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnika i profesionalna sposobnost garantuje uspjenu realizaciju ugovora. 6.2 U skladu sa lanom 23. Zakona, ponuda e biti odbijena ako je dobavlja: a) pod steajem ili pred likvidacijom, ili je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistjee iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglaen krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrene informacije na traenje prema lanu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.2.1 Dobavljai trebaju dostaviti slijedee dokaze: a) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steajem ili pred likvidacijom, niti da je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja dolazi, u cilju dokazivanja da nije osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa

10

relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.2.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taki 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca raunajui od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.3 Dobavljai trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovakom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreenom djelatnou. to se tie ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa lanom 25. Zakona, ponuda e biti odbaena ako dobavlja ne ispuni slijedee minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri ugovorni organ moe imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje .. [navedite period ne dui od tri godine, odnosno od poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine], ne smije biti ispod KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajui zahtjev.

6.4

6.5

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljaa e se izvriti na osnovu slijedee izjave i dokumenata (izaberite dokumente ili izjave koje dobavljai trebaju dostaviti iz slijedeeg): a) odgovarajua bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu dobavljaa i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ godine [navedite period ne dui od posljednje 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri) godine].

6.6

to se tie tehnike i profesionalne sposobnosti, dobavljai trebaju ispuniti slijedee minimalne uslove: a) Uspjeno iskustvo (OPCIJA - kao osnovnog ugovaraa) u realizaciji najmanje . ugovora iji su karakter i kompleksnost slini onima koji se odnose na predloeni ugovor, u prethodnih .. [navedite period ne krai od dvije i ne dui od tri godine]; b) Mogunost pristupa ili osiguran pristup slijedeim tehnikim objektima i opremi koji e biti na raspolaganju za izvrenje ugovora:

11

1 2 ... 3 ... 4 . c) Tehnika lica ili tehniki organi koji su ukljueni, u skladu sa slijedeim kriterijima: 1 2 ... 3 ... 4 Ocjena tehnike i profesionalne sposobnosti dobavljaa e se izvriti na osnovu slijedeih izjava i dokumenata koje dostave dobavljai [izaberite dokumente ili potvrde koje dobavljai trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) listu glavnih roba dostavljenih u posljednje _________ [navedite period ne krai od dvije i ne dui od tri godine], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primaoci ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljaa roba, samo uz izjavu dobavljaa roba o dostavljenim robama; b) opis tehnike opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolae dobavlja za osiguranje kvaliteta, i za studije i istraivanja; c) navode o angaovanom tehnikom osoblju ili tehnikim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavljau; d) navode o elementima ugovora koje dobavlja eventualno ima namjeru podugovarati. 6.8 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljaa krai od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehniku i profesionalnu sposobnost dobavljaa, dobavlja treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. U sluaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuaa, ugovorni organ e prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvreni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehniku i profesionalnu sposobnost lanova grupe ponuaa. Stoga, lanovi grupe ponuaa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u taki 6.5 i 6.7 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke (taka 4). Dokumenti koji su navedeni pod takom 6.2 i 6.3 moraju se posebno pripremiti za svakog lana grupe ponuaa.

6.7

6.9

6.10 Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadlene institucije. Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7 moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadlene institucije ili od strane dobavljaa, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U sluaju ozbiljne sumnje u pogledu autentinosti ili itljivosti kopije, ugovorni organ moe zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.11 U skladu sa lanom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ e odbaciti ponudu ukoliko je dobavlja koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadanjem ili bivem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokuaju da izvri uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ e u pisanoj formi obavijestiti dobavljaa i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome e napraviti zabiljeku u izvjetaju o postupku nabavke.

12

6.12 Ugovorni organ moe u pisanoj formi traiti od dobavljaa da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja sutinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.13 Dobavljai e biti obavijeteni, to je prije mogue, o odlukama u vezi sa rezultatima postupka, u svakom sluaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke.

7. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit e se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehnikim kriterijima, ugovorni organ moe, u skladu sa lanom 26. Zakona, predvidjeti da dobavljai dostavite slijedee: a) uzorke, opise i/ili fotografije roba koje e dostaviti, a iju autentinost mora ovjeriti dobavlja; b) potvrde koje izdaju nadlene agencije za kontrolu kvaliteta, kojim se potvruje da su robe koje su jasno identificirane po referencama, u skladu sa specifikacijama ili standardima; c) (OPCIJA- ako su robe koje e se isporuiti kompleksne ili izuzetno su potrebne u odreene svrhe: provjera koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadleni zvanini organ zemlje u kojoj je dobavlja registrovan nad proizvodnim kapacitetima dobavljaa i, ako je potrebno, nad mogunostima prouavanja i istraivanja i mjerama kontrole kvaliteta). Kriteriji dodjele ugovora 7.1 OPCIJA 1 - Najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je ponudio najniu ukupnu cijenu tehniki zadovoljavajue ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda. [Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ moe odluiti koje kriterije eli da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za uporeivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz l.2226. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa nie navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedeih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena ija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) .....(npr. garantni period) ija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) (npr. usluge nakon prodaje), ija je vrijednost ______( npr. 20 %) Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je dobio najvii ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedeom formulom:

13

T = P + G + S + . Pri emu je: T ukupan broj bodova P broj bodova koji je dobio dobavlja za ponuenu cijenu G broj bodova koji je dobavlja primio za ponueni garantni period S broj bodova koje je dobavlja dobio za ponuene usluge nakon prodaje 1. Cijena Maksimalan broj bodova [npr.50] e se dodijeliti dobavljau koji je predloio najniu bruto cijenu (ukljuujui i sve indirektne poreze). Drugi dobavljai e u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedeoj formuli: [50] Pri emu je: P broj bodova koji je dobavlja dobio za ponuenu cijenu Pl najnia cijena koja je ponuena u postupku nabavke Pt cijena koja je predloena u ponudi koja je predmet ocjene [50] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljau koji je ponudio najniu cijenu 2. Garancijski period (npr.) Opcija 1 Garantni period koji je ponudio dobavlja maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] e se dodijeliti dobavljau koji je ponudio najdui garancijski period, dok e drugi dobavljai stoga dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedeom formulom: [30] Pri emu je: G broj bodova koji je dodijeljen dobavljau za ponueni garantni period Gt garantni period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Gl najdui ponueni garantni period [30] broj bodova koji je dodijeljen dobavljau koji je ponudio najdui period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavlja moe dobiti je 30. Bodovi za garantni period e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 10 bodova 2. 31 do 60 dana 20 bodova 3. 61 dan i vie 30 bodova

14

3. Usluge nakon prodaje (npr.) Opcija 1 Usluge nakon prodaje koje nudi dobavlja maksimalno [20] bodova Maksimalan broj bodova [20] e se dodijeliti dobavljau koji je ponudio najvei broj usluga nakon prodaje, dok e ostali dobavljai dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedeom formulom: [20] Pri emu je: S - broj bodova koji je dodijeljen dobavljau za ponueni broj usluga nakon podaje St broj usluga nakon prodaje ponuenih u ponudi koja se ocjenjuje Sh najvii broj usluga nakon prodaje ponuenih u postupku javnih nabavki [20] broj bodova koji je dodijeljen dobavljau koji je ponudio najvii broj usluga nakon prodaje Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavlja moe dobiti je 20. Bodovi za broj usluga nakon prodaje e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 5 usluga 10 bodova 2. 6 do 10 usluga 15 bodova 3. 11 i vie usluga 20 bodova

Preferencijalni tretman domaeg 7.2 7.3 7.4 7.5 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaeg (preferencijalni tretman cijene) iz lana 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena e se primjenjivati samo u svrhu poreenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu sa lanom 35. Zakona. Prilikom raunanja cijena iz ponuda u svrhu poreenja ponuda, cijena iz domaih ponuda e biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domae ponude su ponude koje dostave fizika ili pravna lica sa sjeditem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% ponuene robe za izvrenju ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ e definisati dokumente kojim se dokazuje da je roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Zabrana pregovora 7.6 Sa dobavljaima se nee obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Meutim, ugovorni organ moe od dobavljaa traiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u odreenom roku, s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu.

15

Neprirodno niske ponude 7.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuene robe, ugovorni organ e zahtijevati od dobavljaa da opravda ponuenu cijenu. Ako dobavlja ne dostavi zadovoljavajue opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. Da bi dobio obrazloenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od dobavljaa da prui detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, ukljuujui i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ e uzeti u obzir objanjenje: a) ekonominosti procesa proizvodnje; b) tehnikih rjeenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju dobavljau za dostavu roba; c) originalnosti roba koje dobavlja nudi; d) potivanja odredbi koje se odnose na zatitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje e se robe dostaviti. Ispravke greaka i propusta 7.9 Ugovorni organ e ispraviti bilo koju greku u ponudi koja je isto aritmetike prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ e neodlono dobavljau uputiti obavjetenje o svakoj ispravci i moe nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom grekom, pod uslovom da je dobavlja to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavlja ne odobri predloenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraa ponuau.

7.8

7.10 Ugovorni organ e ispraviti greke u raunanju cijene u slijedeim sluajevima: a) kada postoji razlika izmeu iznosa izraenog u brojevima i rijeima - u tom sluaju prednost ima iznos izraen rijeima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetika greka; b) ako postoji razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa koji se dobije mnoenjem jedinine cijene i koliine, jedinina cijena koja je navedena e imati prednost i potrebno je ispraviti konaan iznos; c) ako postoji greka u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos e imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj nain e biti obavezujui za dobavljaa. Ako ih dobavlja kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

8. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA DOBAVLJAA


8.1 Svaki dobavlja koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je dobavlja saznao ili je trebao saznati da je dolo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvren u lanu 51.stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora moe uloiti albu u pisanoj formi Uredu za razmatranje albi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u taki 8.2 ili u sluaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome

8.2

8.3

16

obavijeten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu e se poslati kopija albe istovremeno sa njenim podnoenjem Uredu.

9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1 Ugovorni organ e obavijestiti dobavljaa, ija je ponuda izabrana, o datumu i mjestu zakljuivanja ugovora. OPCIJA - Garancija za dobro izvrenje ugovora 9.2 9.3 Ugovorni organ e traiti garanciju za izvrenje ugovora. Iznos garancije za izvrenje ugovora je ______% [navedite iznos ne vei od 10 %] od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvrenje ugovora moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) 9.4 ovjereni ek, mjenica, bezuvjetna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

Uslovi povrata ili zadravanja garancije za dobro izvrenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora

9.5 9.6

Ugovorni organ zakljuuje ugovor sa dobavljaem ija je ponuda odabrana kao najbolja za [ ___ ] [za dati lot]. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora su ukljueni u aneks _________ ove tenderske dokumentacije (nacrt). Dobavlja treba popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadrani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). Svaku stranu nacrta koju popuni dobavlja, treba parafirati ovlateno lice i priloiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnoenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priloen uz tendersku dokumentaciju kao aneks _____. U obrascu za podnoenje ponuda dobavlja potvruje svoju spremnost da zakljui ugovor. Garancija i druge obaveze dobavljaa

9.7

9.8

Dobavljai su obavezni da dostave garanciju za ponuene robe, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Duina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI


10.1 Za tendersku dokumentaciju se plaa naknada u iznosu od ______KM. Ovaj iznos pokriva stvarne trokove i trokove slanja tenderske dokumentacije dobavljaima. Zainteresirani dobavljai imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego to je otkupe.

17

10.2 Zainteresirani dobavljai mogu traiti pojanjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnoenje ponuda. 10.3 Ugovorni organ e pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj e zadrati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji e se dostaviti svim dobavljaima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnoenje ponuda. Ukoliko je na temelju sadraja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ e produiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 10.4 Ugovorni organ moe u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljaima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je odreen kao rok za podnoenje ponuda. Donesena izmjena e biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

11. ANEKSI
Slijedei aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavjetenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

18

ANEKS 2

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - ROBE

Naziv ugovora i broj nabavke: . Obavjetenje o nabavci objavljeno u Slubenom glasniku BiH broj .. (mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedeoj tabeli) Ime / imena dobavljaa Glavni dobavlja* lan grupe ponuaa* Itd * *dodati ili oduzeti rubrike za lanove grupe ponuaa, prema potrebi. Vodite rauna o tome da se podugovara ne smatra lanom grupe ponuaa u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan dobavlja, ime dobavljaa se treba upisati u rubriku 'glavni dobavlja' (i sve ostale rubrike izbrisati) Potpis

KONTAKT LICE (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail

19

IZJAVA DOBAVLJAA U odgovoru na vae pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedee: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadraj tenderske dokumentacije br. . (broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ogranienja. Nudimo dostavljanje slijedeeh roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ogranienja: Lot br. [.]: [opis roba uz naznaku koliine i zemlju porijekla] Lot br. [.]: [opis roba uz naznaku koliine i zemlju porijekla] 3. Cijena nae ponude [bez popusta koji je opisan u taki 4] iznosi: Lot br. 1: [..] KM Lot br. 2: [..] KM U prilogu se nalazi na obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3 tendersku dokumentaciju. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [....%] ili [....] u sluaju da nam bude dodijeljen lot br.____. Nae preduzee je domae sa sjeditem u BiH i najmanje 50% ponuenih roba za izvrenje ugovora je iz BiH, te stoga naa ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaeg / OPCIJA - Naa ponuda ne uiva preferencijalni tretman domaeg. Ova ponuda vai [] (dana/mjeseci) raunajui od isteka roka za podnoenje ponuda, tj. do [../../..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz take 5. tenderske dokumentacije. Ako naa ponuda bude prihvaena, obavezujemo se da emo dostaviti garanciju za dobro izvrenje ugovora, u skladu sa takom 9. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacione uslove koji su navedeni u taki 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili iskljueni iz uea. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrujemo da su kvalifikacioni uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime lica koje je ovlateno da predstavlja dobavljaa: [] Potpis: [] Mjesto i datum: [..] Peat firme/preduzea: Uz ponudu je dostavljeno slijedee: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

20

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od _____ Naziv dobavljaa _____________________ Ponuda br. __________________________

Stavka br.

Opis roba

Zemlja porijekla

Koliina

5 Jedinina cijena bez PDV-a (ukljuujui dostavu i ostale trokove)

6 Ukupna cijena po stavki bez PDV-a (4 x 5)

7 Ukupna cijena po stavki sa PDV-om

Obuka i druge sline usluge Ukupan iznos Potpis dobavljaa __________________________ Napomena: 1. 2. 3.

Paualni iznos

Cijene moraju biti izraene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U sluaju razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa, ispravka e se izvriti u skladu sa Instrukcijom dobavljaima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od moguih opcija. Ugovorni organ moe samostalno odrediti ta ukljuuje jedinina cijena robe i nain definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

21

ANEKS 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem e te informacije biti povjerljive

Potpis i peat dobavljaa ____________________

22

Anex II

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

SADRAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA.............................................................................................. 3 2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM........................................................................ 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU .................................................................................... 4 4. PREDMET NABAVKE ......................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAE ..................................................................................................... 6 NAIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAIMA .............................................................................................. 6 PRIPREMA PONUDE ................................................................................................................................... 6 POVJERLJIVOST ........................................................................................................................................ 7 DOSTAVLJANJE PONUDA ........................................................................................................................... 8 IZMJENA ILI POVLAENJE PONUDA ............................................................................................................ 8 RAUNANJE CIJENE .................................................................................................................................. 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA ............................................................................................ 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ....................................................................................... 8 PERIOD VAENJA PONUDA ........................................................................................................................ 9 6. KVALIFIKACIJA ................................................................................................................................. 9 KRITERIJI ZA UEE I POTREBNI DOKAZI .................................................................................................. 9 7. OCJENA PONUDA ............................................................................................................................. 13 KRITERIJI DODJELE UGOVORA................................................................................................................. 13 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAEG ................................................................................................... 15 ZABRANA PREGOVORA ........................................................................................................................... 15 NEPRIRODNO NISKE PONUDE .................................................................................................................. 15 ISPRAVKE GREAKA I PROPUSTA ............................................................................................................. 16 8. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA DOBAVLJAA ..................................................................... 16 9. POTPISIVANJE UGOVORA.............................................................................................................. 17 USLOVI IZ UGOVORA ............................................................................................................................. 17 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE DOBAVLJAA ........................................................................................... 17 10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI................................................................. 17 11. ANEKSI.............................................................................................................................................. 18

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA


Broj nabavke:................ Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj _____ od ______, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za pruanje slijedeih usluga: ......................................................................... [koncizno opisati usluge koje su predmet ugovora]. OPCIJA - ako se radi o lotovima [navesti osnovne informacije o lotovima] Dobavlja moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljai moraju zadovoljiti minimalne uslove iz l.2226. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taki 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA da li se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma [navesti DA/NE] Ako se predvia zakljuenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zakljuuje. OPCIJA - ako se zahtijeva osiguranje ponude Uz sve ponude se mora dostaviti garancija za ponudu u iznosu od .. [navesti iznos garancije za ponudu]. Ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu [navesti tanu adresu], najkasnije do ..... [navesti datum i sat kada rok istjee]. Ponude se otvaraju na [navesti lokaciju na kojoj e se ponude otvarati], u [navesti datum i sat kada e se ponude otvarati] u prisustvu dobavljaa koji ele prisustvovati. Kriteriji dodjele ugovora OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvanijeg ka manje vanom i sa relativnim ueem]: .. .. Ugovor e se dodijeliti dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti izabranom dobavljau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom. Svi dobavljai e biti obavijeteni o odluci ugovornog organa, o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. Postupak dodjele ugovora e se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki dobavlja koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povredu jedne ili vie odredaba Zakona

i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak, na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona.

2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM


2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znae slijedee: Ovlateno lice / lica lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomo da djeluje/u u ime dobavljaa Ugovorni organ [naziv ugovornog organa] Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Postupak nabavke postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije Podzakonski akti podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Slubeni glasnik BiH broj 3/05), Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponitenju postupka nabavke (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) i Uputstvo o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) Dobavlja svaki privredni subjekt koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa ponuaa koja na tritu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom TD ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javne nabavke e se izvriti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa lanom 12. Zakona, ugovorni organ moe ponititi postupak nabavke iz jednog od slijedeih razloga: a) b) c) d) nijedna ponuda nije dostavljena u utvrenom roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su znaajno vee od budeta ugovornog organa; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalifikovanih dobavljaa je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU


Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________

Broj bankovnog rauna ( ukoliko je dostupan): ________________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice / lica koje/a je/su ovlateno/a da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljaima:_______________________________,Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je pruanje_____________________ [navesti predmet nabavke precizno] usluga. __________________________ usluge podrazumijevaju: a) ... b) ... c) Dobavlja sa kojim je ugovor potpisan e pruati usluge: Od: _________________________ [datum] Do: _________________________ [datum] OPCIJA - ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Usluge e se pruati po slijedeim lotovima: Broj lota Opis lota

Dobavlja moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Usluge e se pruati od _______ do _________. OPCIJA - ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadravati raspored pruanja usluga po lotovima. 4.3 Mjesto na kojem e se pruati usluge _________________.

4.4

Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate: _________________________, ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se dobavljai mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani dobavlja se treba obratiti na gore navedenu adresu u taki 3 prije datuma odlaska, kako bi potvrdio svoju zainteresiranost za planirani odlazak na lice mjesta. Dodatne informacije ili pojanjenja koja e se davati tokom obilaska, e se dostaviti svim kvalifikovanim dobavljaima. Sve trokove obilaska snose dobavljai.

4.5

Dobavljaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA- ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedeim minimalnim uslovima: a) ... b) ... c) . Jedan dobavlja moe dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili vie alternativnih ponuda od jednog dobavljaa, razlog je za odbijanje te ponude.

4.6

Dobavljaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovoranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne moe biti vee _____% vrijednosti ugovara. Dobavljai trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviaju sklapanje podugovora sa treom stranom. Dobavlja sa najuspjenijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa treom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ e biti blagovremeno obavijeten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovaraa. Ugovorni organ e obavijestiti dobavljaa o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ nee odobriti zakljuenje ugovora sa podugovaraem ako on ne ispunjava uslove propisane l.22-26. Zakona. Dobavlja kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAE
Nain komuniciranja sa dobavljaima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) izmeu ugovornog organa i dobavljaa treba se voditi u pisanoj formi, na nain da se ista dostavlja potom ili lino na adresu naznaenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija e se vriti putem ___________[navedite metod komunikacije npr. faks], uz obavezu da se ista proslijedi i potom prije isteka roka utvrenog za dostavu informacije, odnosno ponude. Priprema ponude 5.3 Dobavljai su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbaene kao neprihvatljive.

5.2

5.4 5.5

Dobavljai snose sve trokove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve trokove dobavljaa u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeu dobavljaa i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini. Pratei dokumenti i tampana literatura koju dostavlja dobavlja, mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najee koristi u meunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvanian prevod odgovarajuih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti vrsto uvezani, sa oznaenim stranicama. Svi listovi ponude osim neizmijenjene odtampane literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlatena da zastupaju dobavljaa. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti itljive i parafirane od ovlatenih lica. Osim toga, u sluaju da ponude dostavljaju grupe ponuaa, uz ponudu se mora dostaviti i punomo kojom se navedena lica ovlatujju da predstavljaju grupu ponuaa u toku postupka nabavke (punomo moe takoer sadravati i ovlatenje za potpisivanje ugovora). Ponuda treba sadravati slijedee dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 5.7.1 ___________ 5.7.2 ___________ 5.7.3 ___________ d) Izjava kojom se potvruje da dobavlja ima obaveze prema svojoj ponudi do / u trajanju od ____________________.

5.6

5.7

5.8

Svaki dobavlja moe dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljai dostave vie modaliteta ponude, niti vie modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost

5.9

lan 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od dobavljaa da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Dobavljai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Dostavljanje ponuda 5.10 Dobavlja e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljaa, na kojoj e pisati slijedee rijei: Ponuda za pruanje __________ usluga ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena ili povlaenje ponuda 5.11 Dobavljai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljaa, treba pisati slijedee: IZMJENA PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. Raunanje cijene 5.12 Dobavlja treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje e pruati, njihov krai opis, koliinu i cijenu. 5.13 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i pripadajue indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu koji utvruje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda vaenja ponude. 5.14 Dobavlja e navesti u rasporedu cijena ukupan iznos ponude za sve usluge (sa svim porezima). 5.15 Cijena koju navede dobavlja nee se mijenjati u toku izvrenja ugovora i ne podlijee bilo kakvim promjenama,ukoliko nije drugaije odreeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ e kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadri cijenu koja se moe prilagoavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda 5.16 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: _________________________________. 5.17 Rok za dostavljanje ponuda istjee _____________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka e biti vraene dobavljau neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 5.18 Javno otvaranje ponuda e se odrati ___________ [datum/mjesec/godina] u ______ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ______. Dobavljai ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskau u toku javnog otvaranja ponuda e se dostaviti svim dobavljaima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA - Garancija za ponudu 5.19 Da bi uestvovali u postupku javne nabavke, dobavljai trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude ( u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traene garancije za ponudu je _______ KM (rijeima: ____________ KM). OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove

U sluaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedei: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - ______ KM 5.20 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda e biti odbaena. 5.21 Garancija za ponudu moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, obveznica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

5.22 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, dobavlja treba takoer dostaviti i potvrdu o izvrenom bankovnom transferu. U svim predvienim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u taki a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda vaenja ponude. U sluaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na raun ugovornog organa, momentom dostavljanja e se smatrati momenat prijema garancije na bankovnom raunu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraa ili zadrava su utvreni u podzakonskim aktima. Period vaenja ponuda 5.23 Ponude moraju vaiti do ________ . [OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, raunajui od isteka roka za podnoenje ponuda]. Sve dok ne istekne period vaenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da trai od dobavljaa u pisanoj formi da produe period vaenja njihovih ponuda do odreenog datuma. Dobavljai mogu odbiti takav zahtjev,a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavlja koji pristane da produi period vaenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produit e period vaenja ponude i dostaviti produenu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavlja ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produenjem perioda vaenja ponude ili ne dostavi produenu garanciju za ponudu, smatrat e se da je dobavlja odbio zahtjev ugovornog organa. U tom sluaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za uee i potrebni dokazi 6.1 U skladu sa l. 22-26. Zakona, dobavljai trebaju ispunjavati slijedee uslove: a) da nema smetnji za njihovo uee u smislu odredbi lana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovakim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspjenu realizaciju ugovora;

d) da njihova tehnika i profesionalna sposobnost garantuje uspjenu realizaciju ugovora. 6.2 U skladu sa lanom 23. Zakona ponuda e biti odbijena ako je dobavlja: a) pod steajem ili pred likvidacijom, ili je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistjee iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglaen krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrene informacije na traenje prema lanu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.2.1 Dobavljai trebaju dostaviti slijedee dokaze: a) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steajem ili pred likvidacijom, niti da je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja dolazi u cilju dokazivanja da nije osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza, a koje obuhvata direktne i

10

indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.2.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taki 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca raunajui od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.3 Dobavljai trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovakom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreenom djelatnou. 6.4 to se tie ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa lanom 25. Zakona, ponuda e biti odbaena ako dobavlja ne ispuni slijedee minimalne uslove [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri ugovorni organ moe imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje ..godine [navedite period ne dui od tri godine, odnosno od poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od______godine], ne smije biti ispod.... KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjerocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajui zahtjev. 6.5 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljaa e se izvriti na osnovu slijedee izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje dobavljai trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) odgovarajua bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu dobavljaa i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registriran, odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registriran, odnosno poeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine]. 6.6 to se tie tehnike i profesionalne sposobnosti, dobavljai trebaju ispuniti sljedee minimalne uslove: a) Uspjeno iskustvo (OPCIJA - kao osnovnog ugovaraa) u realizaciji najmanje ugovora ija su karakter i kompleksnost slini onima koji se odnose na predloeni ugovor, u prethodnih .. [navedite period ne krai od dvije i ne dui od tri godine]; b) Mogunost pristupa ili osiguran pristup slijedeim tehnikim objektima i opremi koji e biti na raspolaganju za izvrenje ugovora: 1. .. 2. ... 3. ...

11

c) Zaposleno najmanje lica kao zaposlenika na neodreeno vrijeme i/ili najmanje osoba meu rukovodnim kadrom u posljednje 3 godine; d) Obrazovne i strune kvalifikacije zaposlenika, a posebno onih koji su nadleni za pruanje usluga koje se odnose na predmet nabavke; e) Tehnika lica ili tehniki organi koji su ukljueni, u skladu sa slijedeim kriterijima: 1. . 2. . 3. . 6.7 Ocjena tehnike i profesionalne sposobnosti dobavljaa e se izvriti na osnovu slijedeih izjava i dokumenata koje dostave dobavljai [izaberite dokumente ili potvrde koje dobavljai trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) listu glavnih usluga pruenih u posljednje _________ [navedite period ne krai od dvije i ne dui od tri godine] godine, sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvrenim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljaa usluga, samo uz izjavu dobavljaa usluga o izvrenim uslugama; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije dobavljaa i/ili kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja i naroito kvalifikacije lica, odnosno lica koja su odgovorna za pruanje konkretnih usluga; c) izjavu o angaovanom tehnikom osoblju, bez obzira na to da li su neposredno zaposleni kod dobavljaa; d) izjavu dobavljaa o prosjenom godinjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine; e) izjavu o tehnikoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolae dobavlja za izvrenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta; f) provjera koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadleni zvanini organ zemlje u kojoj je dobavlja registriran, nad tehnikom sposobnou dobavljaa i, ako je potrebno, nad mogunostima prouavanja i istraivanja i mjerama kontrole kvaliteta; g) naznaka elemenata ugovora koje dobavlja namjerava podugovarati. 6.8 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljaa krai od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehniku i profesionalnu sposobnost dobavljaa, dobavlja treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije /osnivanja. U sluaju da ponudu dostavljaju grupe ponuaa, ugovorni organ e prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni uslovi utvreni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehniku i profesionalnu sposobnost lanova grupe ponuaa. Stoga, lanovi grupe ponuaa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u taki 6.5. i 6.7 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke (taka 4). Dokumenti koji su navedeni pod takom 6.2 i 6.3 moraju se posebno pripremiti za svakog lana grupe ponuaa.

6.9

6.10 Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.2.i 6.3. mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadlene institucije.Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7. moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadlene institucije ili od dobavljaa, u zavisnosti kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom. U sluaju ozbiljne sumnje u pogledu autentinosti ili itljivosti kopije, ugovorni organ moe zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.

12

6.11 U skladu sa lanom 27. Zakona, kao i sa drudim relevantnim propisima, ugovorni organ e odbaciti, ponudu, ukoliko je dobavlja koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadanjem ili bivem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokuaju da izvri uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ e u pisanoj formi obavijestiti dobavljaa i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome e napraviti zabiljeku u izvjetaju o postupku nabavke. 6.12 Kandidati e biti odmah obavijeteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom sluaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. 6.13 Odabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozivaju se da dostave ponude.

7. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit e se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji dodjele ugovora 7.1 OPCIJA 1 - Najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je ponudio najniu ukupnu cijenu tehniki zadovoljavajue ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda. [Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ moe odluiti koje kriterije eli da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za uporeivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz l.22-26. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu, u skladu sa nie navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedeih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena ija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) (npr. period izvrenja) ija je vrijednost _____(npr. 30 %) c) (npr. .) ija je vrijednost _____( npr. 20 %). Ugovor se dodjeljuje dobavljau koji je dobio najvii ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedeom formulom: G = P + T + S + . Pri emu je:

13

G ukupan broj bodova P broj bodova koji je dobio dobavlja za ponuenu cijenu T broj bodova koji je dobavlja dobio za ponueni period izvrenja S broj bodova koje je dobavlja dobio za . 1. Cijena Maksimalan broj bodova [npr. 50] e se dodijeliti dobavljau koji je predloio najniu bruto cijenu (ukljuujui i sve indirektne poreze). Drugi dobavljai e u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedeoj formuli: [50] Pri emu je: P broj bodova koji je dobavlja dobio za ponuenu cijenu Pl najnia cijena koja je ponuena u postupku nabavke Pt cijena koja je predloena u ponudi koja je predmet ocjene [50] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljau koji je ponudio najniu cijenu 2. Period izvrenja (npr.) Opcija 1 Period izvrenja koji je ponudio dobavlja maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] e se dodijeliti dobavljau koji je ponudio najkrai period izvrenja usluge/a, dok e drugi dobavljai dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedeom formulom: [30] Pri emu je: T broj bodova koji je dodijeljen dobavljau za ponueni period izvrenja Tt vremenski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Ts najkrai ponueni vremenski period [30] broj bodova koji je dodijeljen dobavljau koji je ponudio najkrai vremenski period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavlja moe dobiti je 30. Bodovi za ponueni period izvrenja e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 30 bodova 2. 31 do 60 dana 20 bodova 3. 61 dan i vie 10 bodova 3. Garantni period (npr.) Opcija 1

14

Vremenski period koji je dobavlja ponudio za garanciju maksimalmo [20] bodova Maksimalan broj bodova [20] e se dodijeliti dobavljau koji ponudi najdui garantni period u skladu sa slijedeom formulom: [20] Pri emu je: G broj bodova koji je dodjeljen dobavljau za ponueni garantni period Gt garantni period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Gl najdui ponueni garantni period [30] broj bodova koji je dodijeljen dobavljau koji je ponudio najdui period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavlja moe dobiti je 20. Bodovi za garantni period e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 2. 31 do 60 dana 3. 61 dan i vie Preferencijalni tretman domaeg 7.2 7.3 7.4 7.5 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaeg (preferencijalni tretman cijene) iz lana 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena e se primjenjivati samo u svrhu poreenja ponuda prilikom ocjene ponuda u skladu sa lanom 35. Zakona. Prilikom raunanja cijena iz ponuda u svrhu poreenja ponuda, cijena iz domaih ponuda e biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijea ministra Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domae ponude su ponude koje dostave fizika ili pravna lica sa sjeditem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% radne snage za izvrenje ugovora iz BiH. Ugovorni organ e definisati dokumente kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz BiH. Cijene ponuda koje nisu iz BiH e se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angaovano za izvrenje ugovora porijeklom iz BiH. Zabrana pregovora 7.6 Sa dobavljaima se nee obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Meutim, ugovorni organ moe od dobavljaa traiti da pismenim putem pojasne svoje ponude, u odreenom roku s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. Neprirodno niske ponude 7.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na usluge koje su predmet ugovora, ugovorni organ e zahtijevati od dobavljaa da opravda ponuenu cijenu. Ako dobavlja ne dostavi zadovoljavajue opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu . 10 bodova 15 bodova 20 bodova

15

7.8

Da bi dobio obrazloenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtjeva od dobavljaa da prui detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, ukljuujui i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ e uzeti u obzir objanjenje: a) ekonominosti procesa proizvodnje; b) tehnikih rjeenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju dobavljau za pruanje usluga; c) originalnosti usluga koje dobavlja predlae; d) potivanja odredbi koje se odnose na zatitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje e se usluge pruati. Ispravke greaka i propusta

7.9

Ugovorni organ e ispraviti bilo koju greku u ponudi koja je isto aritmetike prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ e neodlono dobavljau uputiti obavjetenje o svakoj ispravci i moe nastaviti sa postupkom sa ispravljenom grekom, pod uslovom da je dobavlja to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavlja ne odobri predloenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraa se dobavljau.

7.10 Ugovorni organ e ispraviti greke u raunanju cijene u slijedeim sluajevima: a) kada postoji razlika izmeu iznosa izraenog u brojevima i rijeima - u tom sluaju prednost ima iznos izraen rijeima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetika greka; b) ako postoji razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa koji se dobije mnoenjem jedinine cijene i koliine, jedinina cijena koja je navedena e imati prednost i potrebno je ispraviti konaan iznos; c) ako postoji greka u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos e imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj nain e biti obavezujui za dobavljaa. Ako ih dobavlja kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

8. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA DOBAVLJAA


8.1 Svaki dobavlja koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku datog postupka dodjele ugovora izvrio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u vremenskom roku koji je odreen u lanu 51. Zakona. Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je dobavlja saznao ili je trebao saznati da je dolo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvren u lanu 51. stav (4). Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora moe uloiti albu u pisanoj formi Uredu za razmatranje albi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u taki 8.2 ili u sluaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obavijeten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu e se poslati kopija albe istovremeno sa njenim podnoenjem Uredu.

8.2

8.3

16

9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1 Ugovorni organ e obavijestiti dobavljaa ija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zakljuivanja ugovora. OPCIJA - Garancija za dobro izvrenje ugovora 9.2 9.3 Ugovorni organ e traiti garanciju za izvrenje ugovora. Iznos garancije za izvrenje ugovora je ______% [navedite iznos ne vei od 10 %] od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvrenje ugovora moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) 9.4 ovjereni ek, mjenica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

Uslovi povrata ili zadravanja garancije za dobro izvrenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora

9.5

Ugovorni organ zakljuuje ugovor sa dobavljaem ija je ponuda odabrana kao najbolja za [ ____ ] [za dati lot]. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora su ukljueni u aneks _________ ove tenderske dokumentacije (nacrt). Dobavlja treba popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadrani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). Svaku stranu nacrta koju popuni dobavlja, treba parafirati ovlateno lice i priloiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnoenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priloen uz tendersku dokumentaciju kao aneks _____. U obrascu za podnoenje ponuda dobavlja potvruje svoju spremnost da zakljui ugovor. Garancija i druge obaveze dobavljaa

9.6

9.7

9.8

Dobavljai su obavezni da dostave garanciju za ponuene usluge, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Duina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI


10.1 Za tendersku dokumentaciju se plaa iznos od ____KM. Ovaj iznos pokriva stvarne trokove i trokove slanje tenderske dokumentacije dobavljaima. Zainteresovani dobavljai imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego to je otkupe. 10.2 Zainteresirani dobavljai mogu traiti pojanjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnoenje ponuda.

17

10.3 Ugovorni organ e pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj e zadrati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji e se dostaviti svim dobavljaima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadraja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ e, produiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 10.4 Ugovorni organ moe u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljaima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je odreen kao rok za podnoenje ponuda. Donesena izmjena e biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

11. ANEKSI
Slijedei aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavjetenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

18

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - USLUGE

Naziv ugovora i broj nabavke: . Obavjetenje o nabavci objavljeno u Slubenom glasniku BiH broj ..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedeoj tabeli)

Ime / imena dobavljaa Glavni dobavlja* lan grupe ponuaa* Itd *

Potpis

* dodati ili oduzeti rubrike za lanove grupe ponuaa, prema potrebi. Vodite rauna o tome da se podugovara ne smatra lanom grupe ponuaa u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan dobavlja, ime dobavljaa se treba upisati u rubriku 'glavni dobavlja' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail

19

IZJAVA DOBAVLJAA U odgovoru na vae pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedee: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadraj tenderske dokumentacije br. ........ (broj nabavke koji je dao ugovorni organ).Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ogranienja. Nudimo pruanje slijedeih usluga, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ogranienja: Lot br. [.]: [opis usluga uz naznaku koliine] Lot br. [.]: [opis usluga uz naznaku koliine] 3. Cijena nae ponude [bez popusta koji je opisan u taki 4] iznosi: Lot br. 1: [..] KM Lot br. 2: [..] KM U prilogu se nalazi na obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom . tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [%], ili [..] u sluaju da nam bude dodijeljen lot br. . . Nae preduzee je domae sa sjeditem u BiH i najmanje 50% radne snage je iz BiH, te stoga naa ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaeg / OPCIJA - Naa ponuda ne uiva preferencijalni tretman domaeg. Ova ponuda vai [] (dana/mjeseci) raunajui od isteka roka za podnoenje ponuda, tj. do [../../.] (datum). Garancija ponude je dostavljena u skladu sa kriterijima iz take 5. tenderske dokumentacije. Ako naa ponuda bude prihvaena, obavezujemo se da emo dostaviti garanciju za dobro izvrenje ugovora, u skladu sa takom 9. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u taki 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili iskljueni iz uea. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7. 8.

9.

Ime i prezime lica koje je ovlateno da predstavlja dobavljaa: [] Potpis: [] Mjesto i datum: [..] Peat firme / preduzea: Uz ponudu je dostavljeno slijedee: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

20

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Strana ____ od _____ Naziv dobavljaa: _____________________ Ponuda br. __________________________

1 Stavka br.

2 Opis usluga

3 Vrijeme pruanja usluge od do

4 Cijena

Ukupna cijena

Potpis dobavljaa__________________________ Napomena: 1. Cijene moraju biti izraene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. 2. U sluaju razlika izmeu jedininih cijena i ukupnog iznosa, ispravka e se izvriti u skladu sa Instrukcijom dobavljaima. 3. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od moguih opcija.Ugovorni organ moe samostalno odrediti ta ukljuuje jedinina cijena usluge i nain definisanja cijene kao i eventualne popuste uz ponudu.

21

ANEKS 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem e te informacije biti povjerljive

Potpis i peat dobavljaa ____________________

22

Anex III

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI RADOVA JAVNA NABAVKA PUTEM PREGOVARAKOG POSTUPKA UZ OBJAVLJIVANJE OBAVJETENJA O NABAVCI

SADRAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE ............................................................... 3 2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ...................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 6 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE .............................................................................. 7 NAIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/ PONUAIMA ....................................................................... 7 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UEE/PONUDE.............................................................................................. 7 6. FAZA BR. 1 - PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJA ZAHTJEVA ZA UEE .......................................................... 8 USLOVI ZA UEE I POTREBNI DOKAZI ................................................................................................. 8 7. FAZA BR. 2 POZIV ZA DOSTAVLJANJE POETNIH PONUDA I PREGOVORI ................ 12 PRIPREMA POETNE PONUDE ............................................................................................................... 12 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 12 DOSTAVLJANJE POETNIH PONUDA...................................................................................................... 13 IZMJENA I POVLAENJE POETNIH PONUDA .......................................................................................... 13 RAUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 13 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA POETNIH PONUDA ....................................................................... 13 POZIV NA PREGOVARANJE ................................................................................................................... 16 8. FAZA BR. 3 - KONANE PONUDE ............................................................................................... 16 PRIPREMA KONANIH PONUDA ............................................................................................................ 16 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 17 DOSTAVLJANJE KONANIH PONUDA .................................................................................................... 17 IZMJENA I POVLAENJE KONANIH PONUDA ......................................................................................... 17 RAUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 18 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJA KONANIH PONUDA............................................................ 18 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA KONANIH PONUDA ................................................................ 18 PERIOD VAENJA PONUDA ................................................................................................................... 18 OCJENA KONANIH PONUDA ............................................................................................................... 18 KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA ........................................................................................................ 19 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAEG ............................................................................................... 19 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ............................................................................................................... 19 ISPRAVKE GREAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 20 9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA PONUAA....................................................................... 20 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 21 USLOVI IZ UGOVORA .......................................................................................................................... 21 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUAA ........................................................................................... 21 11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 21 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 22

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE


Broj nabavke................ Ovim pozivom za dostavljanje zahtjeva za uee, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj____, od____, pozivate se da dostavite zahtjeve za uee u pregovarakom postupku za izvoenje slijedeih radova: .................................................[koncizno opisati predmet ugovora, kao i navesti osnovne informacije o lotovima]. Faza br. 1 - Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za uee na nain i u formi koju nalae ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za uee koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama l. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvruje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvrenje ugovora uzimajui u obzir: a) linu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehniku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vri izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2 - Poziv za dostavljanje poetnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ alje poziv za dostavljanje poetnih ponuda ponuaima [x broj minimalno 3] koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa. Nakon primanja poetnih ponuda, ugovorni organ pregleda poetne ponude da bi se uvjerio da su uslovi za uee zadovoljeni i da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ poziva, u pismenoj formi, sve ponuae koji su dostavili prihvatljive poetne ponude da zaponu pregovore sa ugovornim organom, vodei pri tome rauna da se primjene odredbe koje definiu situaciju kada je broj ponuaa koji se kvalificira i bude pozvan da podnese poetnu ponudu i/ili da pregovara manji od tri. Ugovorni organ nakon toga zakljuuje pregovore. Faza br.3 - Poziv za dostavljanje konanih ponuda i ocjenjivanje konanih ponuda: Nakon zakljuenja pregovora ugovorni organ alje poziv za podnoenje konanih ponuda onim ponuaima sa kojima je pregovarao. Ponuai dostavljaju konane ponude, koje se javno otvaraju i koje e ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajue. Zadovoljavajue konane ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuau koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Uslovi za kvalifikaciju: Da bi bili pozvani na uee u pregovarakom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz l.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taki 6. tenderske dokumentacije. Zahtjevi se trebaju dostaviti na slijedeu adresu ........... [navesti tanu adresu] najkasnije do ................. [navesti datum i sat kada rok istjee]. Svi kandidati e biti obavijeteni u roku od 7 dana od donoenja odluke o ishodu kvalifikacije. Kandidati koji budu zadovoljili kvalifikacijske uslove (najmanje 3) e biti pozvani da dostave

poetne ponude i zatim da uestvuju u pregovorima o tehnikim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora. Kriteriji za ocjenu poetnih ponuda OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu poetnih ponuda [prema opadajuem redoslijedu, uz relativno uee]: .. .. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Najbolje ocjenjenom poetnom ponudom smatrae se tehniki zadovoljavajua ponuda sa najniom cijenom. Kriteriji za ocjenu konanih ponuda OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji e se primjenjivati za ocjenu konanih ponuda [prema opadajuem redoslijedu, uz relativno uee]: .. .. [kriteriji koji se primjenjuju pri ocjeni poetnih i konanih ponuda ne moraju biti jednaki] Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom. Postupak dodjele ugovora e se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki ponua koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povredu jedne ili vie odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona.

2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM


2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znae slijedee: Ovlateno lice / lica lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomo da djeluje/u u ime ponuaa Ugovorni organ [naziv ugovornog organa] Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

Postupak nabavke postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije. Podzakonski akti podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Slubeni glasnik BiH broj 3/05), Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponitenju postupka nabavke (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) i Uputstvo o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda (Slubeni glasnik BiH broj 17/05). Dobavlja svaki privredni subjekt koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa ponuaa koja na tritu nudi radove i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom Ponua dobavlja koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Kandidat dobavlja koji je podnio zahtjev za uee u pregovarakom postupku. TD ova tenderska dokumentacija. 2.2 Postupak javnih nabavki e se izvriti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa lanom 12. Zakona, ugovorni organ moe ponititi postupak nabavke iz jednog od slijedeih razloga: a) b) c) d) nijedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjem roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su znaajno vee od budeta ugovornog organa; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalifikovanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

2.3 2.4

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU


Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog rauna ( ukoliko je dostupno): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/lica koje/a je/su ovlateno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima /ponuaima:_________________________________, Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je izvoenje _________________ [navesti predmet nabavke precizno] radova. __________________________ radovi ukljuuju: a) ... b) ... c) .................................................................... Ponua sa kojim e biti potpisan ugovor e izvoditi radove: Od: _________________________ [datum] Do: _________________________ [datum] OPCIJA - ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Radovi e se izvoditi po slijedeim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Radovi e se izvoditi u periodu od ____do _________. OPCIJA - ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadravati raspored izvoenja radova po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto izvoenja radova _________________. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate:_____________________________. ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se ponuai mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani ponua se treba obratiti na gore navedenu adresu u taki 3. prije datuma odlaska kako bi potvrdio svoju zainteresiranost za planirani odlazak na lice

mjesta. Dodatne informacije ili pojanjenja koja e se davati tokom obilaska, e se dostaviti svim kvalificiranim ponuaima. Sve trokove obilaska snose ponuai. 4.5 Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA- ako je dozvoljeno dostavljati alternativne ponude, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedeim minimalnim uslovima: a) ... b) ... c) .................................................................. Jedan ponua moe dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili vie alternativnih ponuda od jednog ponuaa je razlog za odbijanje te ponude. 4.6 Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne moe biti vee od ___%vrijednosti ugovora. Ponuai trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviaju sklapanje podugovora sa treom stranom. Ponua sa najuspjenijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa treom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ e biti blagovremeno obavijeten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovaraa. Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ nee odobriti zakljuenje ugovora s podugovaraem, ako on ne ispunjava uslove propisane l.22-26. Zakona. Ponua kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE
Nain komuniciranja sa kandidatima/ponuaima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmeu ugovornog organa i kandidata/ponuaa treba se voditi u pisanoj formi, na nain da se ista dostavlja potom, ili lino na adresu naznaenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija e se vriti putem _________ [navedite metod komunikacije npr. faks] uz obavezu da se ista proslijedi i potom prije isteka roka utvrenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za uee/ponude 5.3 Kandidati/ponuai su obavezni da pripreme zahtjeve za uee/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbaene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuai snose sve trokove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve trokove kandidata/ponuaa u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeu kandidata/ponuaa i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini.

5.2

5.4

5.5

Pratei dokumenti i tampana literatura koju dostavlja dobavlja mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najee koristi u meunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvanian prevod odgovarajuih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. 5.6 Original i sve kopije zahtjeva/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti vrsto uvezani, sa oznaenim stranicama. Svi listovi zahtjeva trebaju parafirati ili potpisati ovlatena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti itljive i parafirane od ovlatenih lica. Osim toga, u sluaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuaa, uz zahtjev se mora dostaviti i punomo kojom se navedena lica ovlatavaju da predstavljaju grupu ponuaa u toku postupka nabavke (punomo moe takoer sadravati i ovlatenje za potpisivanje ugovora). Zahtjevi se dostavljaju u originalu. OPCIJA - Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, s tim da se naknadno dostavi i original prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva.

5.7

6. FAZA br. 1 - PRETKVALIFIKACIJA


Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja zahtjeva za uee 6.1 Rok za dostavljanje zahtjeva za uee istie dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka e biti kandidatu/ponuau vraeni neotvoreni. Zahtjevi se dostavljaju na slijedeu adresu: ___________________________________. Uslovi za uee i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa l. 22-26. Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedee uslove: a) da nema smetnji za njihovo uee u smislu odredbe l.23. Zakona, b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovakim registrima, c) da ekonomsko i finansijsko stanje kandidata garantuje uspjenu realizaciju ugovora, d) da njihova tehnika i profesionalna sposobnost kandidata treba da garantuje uspjenu realizaciju ugovora. 6.4 U skladu sa lanom 23. Zakona zahtjevi za uee e biti odbijeni ako je kandidat: a) pod steajem ili pred likvidacijom, ili je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;

6.2

d) proglaen krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrene informacije na traenje prema lanu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedee dokaze: a) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije pod steajem ili pred likvidacijom, niti da je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojo je registrovan; b) Izvod/a iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod/a iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taki 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, raunajui od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za uee dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovakom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreenom djelatnou. 6.6 to se tie ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedee minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri ugovorni organ moe imati neke druge

zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje .. godine [navedite period ne dui od tri godine odnosno od poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine] ne smije biti ispod.. KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajui zahtjev. 6.7 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidat e se izvriti na osnovu slijedee izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) odgovarajua bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine]. 6.8 to se tie tehnike i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedee minimalne uslove: a) Uspjeno iskustvo (OPCIJA- kao osnovnog ugovaraa) u realizaciji najmanje ugovora iji su karakter i kompleksnost isti ili slini onima koji se odnose na predloeni ugovor, u prethodnih .. [navedite period ne krai od tri i ne dui od pet godina]; b) Mogunost pristupa ili osiguran pristup slijedeim tehnikim objektima i opremi koji e biti na raspolaganju za izvrenje ugovora: 1. .. 2. ... 3. ... c) Zaposleno najmanje .. lica kao zaposlenika na neodreeno vrijeme i/ili najmanje lica meu rukovodnim kadrom u posljednje 3 godine; d) Obrazovne i strune kvalifikacije zaposlenika, a posebno onih koji su nadleni za izvoenje radova koji se odnose na predmet nabavke; e) Tehnika lica ili tehniki organi koji su ukljueni, u skladu sa slijedeim kriterijima: 1. 2. 3. .. .... ...

10

6.9

Ocjena tehnike i profesionalne sposobnosti kandidat e se izvriti na osnovu slijedeih izjava i dokumenata koje dostave kandidati [izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) listu radova koji su izvreni tokom posljednjih ___ godina [navedite period ne krai od tri i ne dui od pet godina], sa potvrdama o uspjeno izvrenim glavnim radovima; potvrde trebaju navesti vrijednosne iznose, datume i mjesto radova, i specificirati da li su zavreni u skladu sa pravilima i uspjeno zavreni; kada je potrebno, ovakve potvrde e ugovornom organu predati organ koji je nadlean za izdavanje istih; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije kandidata i/ili upravnog osoblja, i, posebno, onih osoba koje su odgovorne za izvoenje radova; c) navode o angairanom tehnikom osoblju ili tehnikim organima, posebno onih koji su odgovorni za kontrolu kvaliteta, bez obzira na to da li neposredno pripadaju kandidatu; d) navode o prosjenom godinjem broju uposlenih i broju upravnog osoblja u posljednje 3 (tri) godine; e) navode o tehnikim sredstvima kojim raspolae kandidat za izvoenje radova; f) navode o namjeravanim podugovaranjima i obimu podugovaranja.

6.10 Ako je period od registracije/osnivanja kandidata krai od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehniku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. 6.11 U sluaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuaa, ugovorni organ e prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvreni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehniku i profesionalnu sposobnost lanova grupe ponuaa. Stoga,lanovi grupe ponuaa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u taki 6.7 i 6.9 tenderske dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod takom 6.4 i 6.5 koji se posebno pripremaju za svakog lana grupe ponuaa trebaju se dostaviti uz ponudu. to se tie dokumenata i izjava u vezi sa predmetom javne nabavke (taka 4.), dovoljno je dostaviti jedan paket dokumenata skupa sa ponudom. 6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadlenog organa. Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadlene institucije ili od strane kandidata, u ovisnosti kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom. U sluaju ozbiljne sumnje u pogledu autentinosti ili itljivosti kopije, ugovorni organ moe zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.13 U skladu sa lanom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ e odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadanjem ili bivem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokuaju da izvri uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ e u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome e napraviti zabiljeku u izvjetaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ moe u pisanoj formi traiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja sutinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ.

11

6.15 Kandidati e biti odmah obavijeteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom sluaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. 6.16 Izabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozvat e se da dostave poetne ponude. Ukoliko su poetne ponude prihvatljive, i pozivaju se da uestvuju u pregovorima o tehnikim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora. Ugovorni organ e odabrati _______ [minimalno 3 (tri)] kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove. 6.17 Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od ______ [broj naveden u taki 6.16] ugovorni organ poziva sve kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove da dostave poetne ponude i da sudjeluju u pregovorima. Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurentnost u dodjeli ugovora, postupak o dodjeli ugovora se ponitava.

7. FAZA br. 2 POZIV ZA DOSTAVLJANJE POETNIH PONUDA I PREGOVORI


Priprema poetne ponude 7.1 Ponuai koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme poetne ponude u skladu sa zahtjevima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbijene kao neprihvatljive. Poetna ponuda treba sadravati slijedee dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________, 7.2.2___________, 7.2.3___________ . 7.3 Svaki ponua moe dostaviti samo jednu poetnu ponudu. Povjerljivost 7.4 lan 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje.

7.2

12

Ugovorni organ zahtijeva od ponuaa da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Ponuai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje poetnih ponuda 7.5 Ponua e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuaa, na kojoj e pisati slijedee rijei: Ponuda za izvoenje__________ radova ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena i povlaenje poetnih ponuda 7.6 Ponuai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude prije isteka roka za podnoenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuaa treba pisati slijedee: IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. Raunanje cijene 7.7 Ponua treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku radova koji e se izvoditi, koliinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i pripadajue indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po k ursu koji utvruje Centralna banka BiH na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda veenja ponude. Ponua e navesti u rasporedu cijena jedininu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za radove koje se nude. Mjesto, datum i vrijeme prijema poetnih ponuda 7.10 Poetne ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: ___________________ . 7.11 Rok za dostavljanje poetnih ponuda istie ___ (dan/ mjesec/ godina) u sati ____ . Ponude koje su pristigle po isteku ovog roka bit e vraene ponuaima ne otvorene. OPCIJA - Garancija za ponudu 7.12 Da bi uestvovali u postupku javne nabake ponuai trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponudu ( u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traene garancije za ponudu je ___________KM (rijeima: __________ KM).

7.8

7.9

13

OPCIJA- ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U sluaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedei: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - _______ KM 7.13 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje poetnih ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda e biti odbaena. 7.14 Garancija za ponudu moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, obveznica, bezuslovna bankarska garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

7.15 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponua treba takoer dostaviti i potvrdu o izvrenom bankovnom transferu. U svim predvienim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u taki a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda vaenja ponude. U sluaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na raun ugovornog organa, momentom dostavljanja e se smatrati momenat prijema garancije na bankovnom raunu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraa ili zadrava su utvreni u podzakonskim aktima. 7.16 Poetne ponude e biti ocijenjene u skladu sa slijedeim kriterijima: OPCIJA 1 - Najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Najbolje ocjenjenom poetnom ponudom smatrat e se tehniki zadovoljavajua ponuda sa najniom cijenom. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda [Kriteriji za ocjenu poetnih ponuda, navedeni su samo kao primjeri. Ugovorni organ ima slobodu da odlui koje kriterije e primjenjivati u svrhu ocjene poetnih ponuda. Isto pravilo primjenjuje se za formulu za usporedbu i bodovanje konanih ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz l.22-26. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedeih kriterija: a) cijena ija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) (npr. period izvrenja) ija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) (npr. ..........................) ija je vrijednost ________( npr. 20 %) Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedeom formulom: G = P + T + S + . Pri emu je:

14

G ukupan broj bodova P broj bodova koji je dobio ponua za ponuenu cijenu T broj bodova koji je ponua dobio za ponueni period izvrenja S broj bodova koje je ponua dobio za ......................... 1. Cijena

Maksimalan broj bodova [npr. 50] e se dodijeliti ponuau koji je predloio najniu bruto cijenu (ukljuujui i sve indirektne poreze). Drugi ponujai e u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema sljedeoj formuli: [50] Pri emu je: P broj bodova koji je ponua dobio za ponuenu cijenu Pl najnia cijena koja je ponuena u postupku nabavke Pt cijena koja je predloena u ponudi koja je predmet ocjene [50] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najniu cijenu 2. Period izvrenja (npr.)

Opcija 1 Period izvrenja koji je ponudio ponua maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najkrai period izvrenja, dok e drugi ponuai dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedeom formulom: [30] Pri emu je: T broj bodova koji je dodijeljen ponuau za ponueni period izvrenja Tt vremenski period izvrenja ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Ts najkrai ponueni vremenski period izvrenja [30] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najkrai vremenski period izvrenja Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 30. Bodovi za period izvrenja e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 30 bodova 2. 31 do 60 dana 20 bodova 3. 61 dan i vie 10 bodova

15

3.

Garancijski period (npr.)

Opcija 1 Garancijski period koji je ponudio ponua maksimalno [npr. 20] bodova Maksimalan broj bodova [20] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najdui garancijski period u skladu sa slijedeom formulom: [20] Pri emu je: G- broj bodova za garancijski pariod Gt garancijski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Gl najdui ponueni garancijski period [20] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najdui garancijski period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 20. Bodovi za garancijski period e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 2. 31 do 60 dana 3. 61 dan i vie Poziv na pregovaranje 7.17 Ponuai koji su podnijeli prihvatljive poetne ponude se pozivaju pismenim putem na pregovore sa ugovornim organom. Pregovori sa ponuaima koji su podnijeli prihvatljive ponude e se odrati u prostorijama koje odredi ugovorni organ. Ponuai e u pozivu na pregovaranje biti informisani o mjestu i vremenu odravanja pregovora. Pregovori se vode sa svakim ponuaem odvojeno. Svim ponuaima e se postaviti isti zahtjevi i pruit e im se iste informacije. O postupku pregovora se sainjavaju zapisnici. 10 bodova 15 bodova 20 bodova

8. FAZA br. 3 - KONANE PONUDE


Ponuai koji su uestvovali u pregovorima sa ugovornim organom e biti pozvani da podnesu konane ponude. Priprema konanih ponuda 8.1 Ponuai su obavezni da pripreme konane ponude u skladu sa kriterijima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Konane ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbijene kao neprihvatljive. Konana ponuda treba sadravati slijedee dokumente:

8.2

16

a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 8.2.1___________ , 8.2.2___________ , 8.2.3___________ . 8.3 Svaki ponua moe dostaviti samo jednu konanu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuai dostave vie modaliteta ponude, niti vie modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost 8.4 lan 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuaa da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Ponuai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje konanih ponuda 8.5 Ponua e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuaa, na kojoj e pisati slijedee rijei:Ponuda za izvoenje __________radova ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena i povlaenje konanih ponuda 8.6 Ponuai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnoenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuaa treba pisati slijedee: IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE.

17

Raunanje cijene 8.7 Ponua treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku radova koje treba izvoditi, njihovu koliinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i sve pripadajue indirektne poreze.Izuzetno ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode u stranoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu koji utvruje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda vaenja ponude. Ponua e navesti u rasporedu cijena dodati jedininu cijenu ( tamo gdje to odgovara) i ukupnu cijenu radova (ukljuujui sve poreze) koji se nude.

8.8

8.9

8.10 Cijene koje je ponudio ponua nee se mijenjati i ne podlijeu bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugaije odreeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organm e kao neprihvatljivu, odbiti onu ponudu koja sadri cijenu koja se moe prilagoavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja konanih ponuda 8.11 Konane ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: _________________________ 8.12 Rok za dostavljanje konanih ponuda istie ___(dan/mjesec/godina) u ____sati. Ponude dostavljene po isteku toga roka e biti ponuaima vraene neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konanih ponuda 8.13. Javno otvaranje konanih ponuda e se odrati dana _________u _______ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ___________. Ponuai ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskau u toku javnog otvaranja ponuda e se dostaviti svim dobavljaima koji su u roku dostavili konane ponude. Period vaenja ponuda 8.14 Ponude moraju vaiti do _____ OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, raunajui od isteka roka za podnoenje ponuda). Period vaenja ponuda poinje od momenta isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period vaenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da trai od ponuaa u pisanoj formi da produe period vaenja njihovih ponuda do odreenog datuma. Ponuai mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponua koji pristane da produi period vaenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produit e period vaenja ponude i dostaviti produenu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponua ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produenjem perioda vaenja ponude ili ne dostavi produenu garanciju za ponudu, smatrat e se da je ponua odbio zahtjev ugovornog organa. U tom sluaju ponudu odbacuje ugovorni organ. Ocjena konanih ponuda 8.15 Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

18

Odbit e se ponude koje u nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji za dodjelu ugovora 8.16 OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda [Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu konanih ponuda od najvanijeg,, ka manje vanom i sa relativnim ueem].[Kriteriji za ocjenu ne moraju biti isti kao pri ocjeni poetnih ponuda]: a) .................................................. b) ................................................... c) .................................................. [Ugovorni organ ocjenjuje konane ponude po utvrenim kriterijima, na nain definisan u taki 7.16 tenderske dokumentacije]. Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA -ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom. Preferencijalni tretman domaeg 8.17 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaeg (preferencijalni tretman cijene) iz lana 37. Zakona i podzakonskih akata. 8.18 Preferencijalni tretman cijena e se primjenjivati samo u svrhu poreenja ponuda, prilikom ocjene ponuda, u skladu sa lanom 35. Zakona. 8.19 Prilikom raunanja cijena iz ponuda u svrhu poreenja ponuda, cijena iz domaih ponuda e biti smanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijea ministara BiH. 8.20 U smislu ove odredbe, domae ponude su ponude koje dostave fizika ili pravna lica sa sjeditem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage angairano na izvrenju ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ e definisati dokumenta kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Cijene ponuda koje nisu iz BiH e se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angaovano za izvrenje ugovora porijeklom iz BiH. Neprirodno niske ponude 8.21 Ako se dostavljena ponuda ugovornom organu ini neprirodno niskom u odnosu na ponuene radove, ugovorni organ e zahtijevati od ponuaa da opravda ponuenu cijenu. Ako ponua ne dostavi zadovoljavajue opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. 8.22 Da bi dobio obrazloenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od dobavljaa da prui detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, ukljuujui i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ e uzeti u obzir objanjenje:

19

a) ekonominosti procesa proizvodnje; b) tehnikih rjeenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuau za izvoenje radova; c) originalnost radova koje ponua predlae; d) potivanja odredbi koje se odnose na zatitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje e se izvoditi radovi. Ispravke greaka i propusta 8.23 Ugovorni organ e ispraviti bilo koju greku u ponudi koja je isto aritmetike prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ e neodlono ponuau uputiti obavjetenje o svakoj ispravci i moe nastaviti sa ispravkom ustanovljene greke pod uslovom da je ponua to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponua ne odobri predloenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraa ponuau. 8.24 Ugovorni organ e ispraviti greke u raunanju cijene u slijedeim sluajevima: a) kada postoji razlika izmeu iznosa izraenog u brojevima i rijeima - u tom sluaju prednost ima iznos izraen rijeima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetika greka; b) ako postoji razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa koji se dobije mnoenjem jedinine cijene i koliine, jedinina cijena koja je navedena e imati prednost i potrebno je ispraviti konaan iznos; c) ako postoji greka u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos e imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj nain e biti obavezujui za ponuaa. Ako ih ponua kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA PONUAA


9.1 Svaki ponua koji ima opravdan interes za ugovor o javnom nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona. 9.2 Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponua saznao ili je trebao da sazna da je dolo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. 9.3 Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvren u lanu 51. stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora moe izjaviti albu u pisanoj formi Uredu za razmatranje albi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u taki 9.2 ili u sluaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obavijeten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu e se poslati kopija albe istovremeno sa njenim podnoenjem Uredu.

20

10. POTPISIVANJE UGOVORA


10.1 Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa ija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. OPCIJA Garancija za dobro izvrenje ugovora 10.2 Ugovorni organ e traiti garanciju za izvrenje ugovora. Iznos garancije za izvrenje ugovora je ______% (navedite iznos ne vei od 10 %) od vrijednosti ugovora 10.3 Garancija za dobro izvrenje ugovora se dostavlja u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, mjenica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

10.4 Uslovi povrata ili zadravanja garancije za dobro izvrenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom]

Uslovi iz ugovora
10.5 Ugovorni organ zakljuuje ugovor sa ponuaem ija je ponuda odabrana kao najbolja za [ ___ ] [za dati lot], __________. 10.6 Nacrt ugovora nalazi se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (nacrt). Ponua mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadrani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). 10.7 Svaku stranu nacrta koji popuni ponua treba parafirati ovlateno lice i priloiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnoenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priloen uz tendersku dokumentaciju kao Aneks ____. U obrascu za podnoenje ponude ponua potvruje svoju spremnost da zakljui ugovor. Garancija i druge obaveze ponuaa 10.8 Ponuai su obavezni da dostave garanciju za ponuene radove, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Duina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI


11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaa naknada u iznosu od _____KM. Ovaj iznos pokriva stvarne trokove i trokove slanje tenderske dokumentacije ponuaima. Zainteresirani ponuai imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego to je otkupe. 11.2 Zainteresirani ponuai mogu traiti pojanjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

21

11.3 Ugovorni organ e pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj e zadrati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji e se dostaviti svim kandidatima ili ponuaima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadraja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ e, produiti rok za dostavljanje ponuda u skladu s tim i to najmanje za 7 (sedam) dana. 11.4 Ugovorni organ moe u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuaima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je odreen kao rok za podnoenje konanih ponuda. Donesena izmjena e biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedei aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavjetenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje poetne/ konane ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

22

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POETNE / KONANE PONUDE RADOVI Naziv ugovora i broj nabavke: . Obavjetenje o nabavci objavljeno u Slubenom glasniku BiH broj ..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedeoj tabeli)

Ime / imena ponuaa Glavni ponua* lan grupe ponuaa* Itd *

Potpis

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuaa, prema potrebi. Vodite rauna o tome da se podugovara ne smatra lanom grupe ponuaa u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponua, ime ponuaa se treba upisati u rubriku 'glavni ponua' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT LICE (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail

23

IZJAVA PONUAA U odgovoru na va poziv na dostavljanje ponude, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedee: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadraj tenderske dokumentacije br. . (broj nabavke koji je dao ugovorni organ).Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ogranienja. Nudimo izvoenje slijedeih radova, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ogranienja: Lot br. [.]: [opis radova uz naznaku koliine ] Lot br. [.]: [opis radova uz naznaku koliine ] 3. Cijena nae ponude [bez popusta koji je opisan u taki 4] iznosi: Lot br. 1: [..] KM Lot br. 2: [..] KM U prilogu se nalazi na obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom _____ tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %] ili [..] u sluaju da nam bude dodijeljen lot br. . . Nae preduzee je domae sa sjeditem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvrenje ugovora je iz BiH, te stoga naa ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaeg / OPCIJA - Naa ponuda ne uiva preferencijalni tretman domaeg. Ova ponuda vai [] (dana/mjeseci) od zadnjeg datuma roka za dostavljanje ponuda, tj. do [../../..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz take 7. tenderske dokumentacije. Ako naa ponuda bude prihvaena, obavezujemo se da emo dostaviti garanciju za dobro izvrenje ugovora, u skladu sa takom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u taki 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili iskljueni iz uea. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime osobe koja je ovlatena da predstavlja ponuaa: [] Potpis: [............] Mjesto i datum: [..] Peat firme / preduzea: Uz ponudu je dostavljeno slijedee: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

24

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od _____ Naziv ponuaa: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 Redni br. 2 Opis radova 3 Datum / vrijeme izvoenja radova (od __do___) 4 Cijena sa posebno iskazanim PDV-om

Ukupno

Potpis ponuaa__________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izraene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U sluaju razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa, ispravka e se izvriti u skladu sa Instrukcijom ponuaima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od moguih opcija. Ugovorni organ moe samostalno odrediti ta ukljuuje jedinina cijena radova i nain definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

25

ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem e te informacije biti povjerljive

Potpis i peat ponuaa ___________________

26

Anex I

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM PREGOVARAKOG POSTUPKA UZ OBJAVLJIVANJE OBAVJETENJA O NABAVCI

SADRAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE ............................................................... 3 2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 6 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE .............................................................................. 7 NAIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/ PONUAIMA ....................................................................... 7 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UEE/PONUDE.............................................................................................. 7 6. FAZA BR. 1 - PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE ........................................................... 8 USLOVI ZA UEE I POTREBNI DOKAZI ................................................................................................. 8 7. FAZA BR. 2 POZIV ZA PODNOENJE POETNIH PONUDA I PREGOVORI ..................... 11 PRIPREMA POETNIH PONUDA ............................................................................................................. 11 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 12 DOSTAVLJANJE POETNIH PONUDA...................................................................................................... 12 IZMJENA I POVLAENJE POETNIH PONUDA .......................................................................................... 12 RAUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 12 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA POETNIH PONUDA ....................................................................... 13 POZIV NA PREGOVARANJE ................................................................................................................... 16 8. FAZA BR. 3 - KONANE PONUDE ............................................................................................... 16 PRIPREMA KONANIH PONUDA ............................................................................................................ 16 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 16 DOSTAVLJANJE KONANIH PONUDA .................................................................................................... 17 IZMJENA I POVLAENJE KONANIH PONUDA ......................................................................................... 17 RAUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 17 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA KONANIH PONUDA ...................................................................... 18 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA KONANIH PONUDA ................................................................ 18 PERIOD VAENJA PONUDA ................................................................................................................... 18 OCJENA KONANIH PONUDA ............................................................................................................... 18 KRITERIJI DODJELE UGOVORA ............................................................................................................. 19 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAEG ............................................................................................... 19 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ............................................................................................................... 19 ISPRAVKE GREAKA I PROPUSTA ......................................................................................................... 20 9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA PONUAA....................................................................... 20 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 20 USLOVI IZ UGOVORA ........................................................................................................................... 21 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUAA ........................................................................................... 21 11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 21 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 22

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE


Broj nabavke___________. Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za uee, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj_________ od ________, pozivate se da dostavite zahtjeve za uee u pregovarakom postupku za nabavku slijedeih roba: ................................................................. [koncizno opisati robe koje su predmet ugovora, kao i navesti osnovne informacije o lotovima]. Faza br. 1- Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za uee na nain i u formi koju nalae ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za uee koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama l. 22 -26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvruje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvrenje ugovora uzimajui u obzir: a) linu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehniku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vri izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2-Poziv za dostavljanje poetnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ alje poziv za dostavljanje poetnih ponuda ponuaima [x broj minimalno 3] koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa. Nakon primanja poetnih ponuda, ugovorni organ pregleda poetne ponude da bi se uvjerio da su uslovi za uee zadovoljeni i da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ poziva, u pismenoj formi, sve ponuae koji su dostavili prihvatljive poetne ponude da zaponu pregovore sa ugovornim organom, vodei pri tome rauna da se primjene odredbe koje definiu situaciju kada je broj ponuaa koji se kvalificira i bude pozvan da podnese poetnu ponudu i/ili da pregovara manji od tri. Ugovorni organ nakon toga zakljuuje pregovore. Faza br. 3 - Poziv na dostavljanje konanih ponuda i ocjenjivanje konanih ponuda: Nakon zakljuenja pregovora, ugovorni organ upuuje poziv za dostavljanje konanih ponuda onim ponuaima sa kojim je pregovarao. Ponuai dostavljaju konane ponude, koje se javno otvaraju i koje e ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajue. Zadovoljavajue konane ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuau koji podnese najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Uslovi za kvalifikaciju: Da bi bili pozvani na uee u pregovarakom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz l. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taki 6. tenderske dokumentacije. Zahtjevi za uee se trebaju dostaviti na slijedeu adresu : [navesti tanu adresu], najkasnije do [navesti datum i sat kada rok istjee].

Svi kandidati e biti obavijeteni u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke o ishodu kvalifikacije. Kandidati koji budu zadovoljili kvalifikacijske uslove (najmanje 3) e biti pozvani da dostave poetne ponude i zatim da uestvuju u pregovorima o tehnikim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora. Kriteriji za ocjenu poetnih ponuda OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu poetnih ponuda [prema opadajuem redoslijedu, uz relativno uee]: .. .. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Najbolje ocijenjenom poetnom ponudom smatrat e se tehniki zadovoljavajua ponuda sa najniom cijenom. Kriteriji za ocjenu konanih ponuda OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji e se primjenjivati za ocjenu konanih ponuda [prema opadajuem redoslijedu, uz relativno uee]: .. .. [kriteriji koji se primjenjuju pri ocjeni poetnih i konanih ponuda ne moraju biti jednaki] Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti izabranom ponuau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom. Postupak dodjele ugovora e se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki ponua koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povredu jedne ili vie odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona.

2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM


2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znae slijedee: Ovlateno lice / lica lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomo da djeluje/u u ime ponuaa Ugovorni organ [naziv ugovornog organa] Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

Postupak nabavke postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije Podzakonski akti podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Slubeni glasnik BiH broj 3/05), Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponitenju postupka nabavke (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) i Uputstvo o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda (Slubeni glasnik BiH broj 17/05). Dobavlja svaki privredni subjekt koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa ponuaa koja na tritu nudi robe i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom Ponua dobavlja koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom Kandidat- dobavlja koji je podnio zahtjev za uee u pregovarakom postupku TD ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javnih nabavki e se izvriti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa lanom 12. Zakona, ugovorni organ moe ponititi postupak nabavke iz jednog od slijedeih razloga: a) nijedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjem roku; b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; c) cijene svih prihvatljivih ponuda su znaajno vee od budeta ugovornog organa; d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalifikovanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU


Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog rauna (ukoliko je dostupno): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________

Web stranica: __________________________________________________________

Lice/lica koje/a je/su ovlateno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuaima:_______________________________,Tel. _____________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je __________________ [navesti predmet nabavke precizno]. OPCIJA ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Robe e se dostavljati u slijedeim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Robe treba dostaviti do________ . OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Svaka ponuda treba sadravati raspored dostavljanja roba po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto dostavljanja roba _________________. Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA - Ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedeim minimalnim uslovima: a) ... b) ... c) . Jedan ponua moe dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili vie alternativnih ponuda od jednog ponuaa je razlog za odbijanje te ponude. 4.5 Ponuaima je dozvoljeno/ nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne moe biti vee od ____% vrijednosti ugovora. Ponuai trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviaju sklapanje podugovora sa treom stranom. Ponua sa najuspjenijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ e biti blagovremeno obavjeten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovaraa. Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest)

dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ nee odobriti zakljuenje ugovora s podugovaraem ako on ne ispunjava uslove propisane l. 22-26. Zakona. Ponua kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE
Nain komuniciranja sa kandidatima/ponuaima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmeu ugovornog organa i kandidata/ponuaa treba se voditi u pisanoj formi, na nain da se ista dostavlja potom, ili lino na adresu naznaenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija e se vriti putem _____________ [navesti metod komunikacije npr. faks], uz obavezu da se ista proslijedi i potom prije isteka roka utvrenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za uee/ponude 5.3 Kandidati/ponuai su obavezni da pripreme zahtjeve za uee/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbaene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuai snose sve trokove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve trokove kandidata/ponuaa u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeu kandidata/ponuaa i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini. Pratei dokumenti i tampana literatura koju dostavlja kandidat/ponua mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najee koristi u meunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvanian prevod odgovarajuih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije zahtjeva za uee/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti vrsto uvezani, sa oznaenim stranicama. Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odtampane literature, trebaju parafirati ili potpisati ovlatena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti itljive i parafirane od ovlatenih lica. Osim toga, u sluaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuaa, uz zahtjev se mora dostaviti i punomo kojom se navedena lica ovlauju da predstavljaju grupe ponuaa u toku postupka nabavke (punomo moe takoer sadravati i ovlatenje za potpisivanje ugovora). Zahtjevi se dostavljaju u originalu. OPCIJA - Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, s tim da se naknadno dostavi i original prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva.

5.2

5.4

5.5

5.6

5.7

6. FAZA br. 1 - PRETKVALIFIKACIJA


Mjesto, datum i vrijeme dostavljanje zahtjeva za uee 6.1 Zahtjevi se dostavljaju na slijedeu adresu:__________________________________________ . 6.2 Rok za dostavljanje zahtjeva za uee istie dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka e biti kandidatu vraeni neotvoreni. Uslovi za uee i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa l. 22 26.Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedee uslove: a) da nema smetnje za njihovo uee u smislu odredbe lana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovakim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspjenu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnika i profesionalna sposobnost garantuje uspjenu realizaciju ugovora.

6.4 U skladu sa lanom 23. Zakona, zahtjev se odbija ako je kandidat: a) pod steajem ili pred likvidacijom, ili je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglaen krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrene informacije na traenje prema lanu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedee dokaze: a) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidati dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steajem ili pred likvidacijom, niti da je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taki 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, raunajui od trenutka podnoenja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za uee dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovakom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreenom djelatnou. 6.6 to se tie ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedee minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri ugovorni organ moe imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje .. godine [navedite period ne dui od tri godine, odnosno od poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine] ne smije biti ispod .. KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajui zahtjev. 6.7 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidat e se izvriti na osnovu slijedee izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) odgovarajua bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat

registrovan odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno poeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri) godine]. 6.8 to se tie tehnike i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedee minimalne uslove: a) Uspjeno iskustvo (OPCIJA - kao osnovnog ugovaraa) u realizaciji najmanje ugovora iji su karakter i kompleksnost isti ili slini onima koji se odnose na predloeni ugovor, u prethodnih .. [navedite period ne krai od dvije i ne dui od tri godine]; b) Mogunost pristupa ili osiguran pristup slijedeim tehnikim objektima i opremi koji e biti na raspolaganju za izvrenje ugovora: 1 2 . 3 .. c) Tehnika lica ili tehniki organi koji su ukljueni, u skladu sa slijedeim kriterijima: 1 2 3 6.9 .

Ocjena tehnike i profesionalne sposobnosti kandidat e se izvriti na osnovu slijedeih izjava i dokumenata koje dostave kandidati (izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg): a) listu glavnih roba dostavljenih u posljednje _________godine [navedite period ne krai od dvije i ne dui od tri godine], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primaoci ili, izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole kandidata, uz izjavu kandidata o dostavljenim robama; b) opis tehnike opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolae kandidat za dostavu roba i osiguranje kvaliteta; c) navode o angaovanom tehnikom osoblju ili tehnikim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju kandidatu.

6.10 Ako je period od registracije/osnivanja kandidata krai od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehniku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. 6.11 U sluaju da zahtjev dostavlja grupa ponuaa, ugovorni organ e prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvreni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehniku i profesionalnu sposobnost lanova grupe ponuaa. Stoga lanovi grupe ponuaa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u takama 6.7 i 6.9 tenderske

10

dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod takom 6.4 i 6.5 moraju se posebno pripremiti za svakog lana grupe ponuaa. 6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadlenog organa. Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadlene institucije ili od strane ponuaa, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U sluaju ozbiljne sumnje u pogledu autentinosti ili itljivosti kopije, ugovorni organ moe zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.

6.13 U skladu sa lanom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ e odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadanjem ili bivem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokuaju da izvri uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ e u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome e napraviti zabiljeku u izvjetaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ moe u pisanoj formi traiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja sutinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.15 Kandidati e biti odmah obavijeteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom sluaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke. 6.16 Izabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozivaju se da dostave poetne ponude. Ukoliko su poetne ponude prihvatljive, i pozivaju se da uestvuju u pregovorima o tehnikim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora. Ugovorni organ e odabrati _______ [minimalno3 (tri)] kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove. 6.17 Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od ______ [broj naveden u taki 6.16], ugovorni organ poziva sve kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove da dostave poetne ponude i da sudjeluju u pregovorima. Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurentnost u dodjeli ugovora, postupak o dodjeli ugovora se ponitava.

7. FAZA br. 2 POZIV ZA PODNOENJE POETNIH PONUDA I PREGOVORI


Priprema poetnih ponuda 7.1 Ponuai koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme poetne ponude u skladu sa kriterijima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbijene kao neprihvatljive.

7.2 Poetna ponuda treba sadravati slijedee dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________ (npr. detaljne tehnike specifikacije hardvera),

11

7.2.2___________ (npr. spisak instaliranog softvera), 7.2.3___________ (npr. uslovi garancije/ izjava o garantnom roku). 7.3 Svaki ponua moe dostaviti samo jednu poetnu ponudu. Povjerljivost 7.4 lan 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuaa da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Ponuai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje poetnih ponuda 7.5 Ponua e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuaa, na kojoj e pisati slijedee rijei: Ponuda za dostavljanje________roba - ne otvarati do___________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena i povlaenje poetnih ponuda 7.6 Ponuai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude prije isteka roka za podnoenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuaa treba pisati slijedee: IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. Raunanje cijene 7.7 Ponua treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje e se dostaviti, zemlje njihovog porijekla, koliinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i pripadajue indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu koji utvruje Centralna banka BiH na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda vaenja ponude.

7.8

12

7.9

Ponua e navesti u rasporedu cijena jedininu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.

7.10 Ponuena cijena roba treba ukljuivati sve trokove i obaveze vezane za tu robu, a naroito: a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su ve plaeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koji se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba, b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su ve plaeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili e se nalaziti u toj robi, c) sve pripadajue indirektne poreze, poreze na prodaju i druge sline poreze na gotove proizvode koji e se trebati platiti u Bosni i Hercegovini ako ovaj ugovor bude dodjeljen, d) cijena svakog prijevoza, e) osiguranje, f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD, g) drugi trokovi. 7.11 Cijena koju navede ponua nee se mijenjati u toku izvrenja ugovora i ne podlijee bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugaije odreeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ e kao neprihvatljivu odbiti ponudu koja sadri cijenu koja se moe prilagoavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema poetnih ponuda 7.12 Poetne ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu:___________________________. 7.13 Rok za dostavljanje poetnih ponuda istie________(dan/mjesec/godina) u sati ____. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka bit e vraene ponuau ne otvorene. OPCIJA - Garancija za ponudu 7.14 Da bi uestvovali u postupku javne nabavke ponuai trebaju dostaviti u originalu za ozbiljnost ponude ( u daljem tekstu: garancija za ponudu ). Iznos traene garancije za ponudu je _________ KM (rijeima: ____________KM). OPCIJA - ako predmet nabavke podjeljen u lotove U sluaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedei: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - ______ KM 7.15 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje poetnih ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda e biti odbaena. 7.16 Garancija za ponudu moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, obveznica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

13

7.17 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponua treba takoer dostaviti i potvrdu o izvrenom bankovnom transferu. U svim predvienim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u taki a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda vaenja ponude. U sluaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na raun ugovornog organa, vremenom dostavljanja e se smatrati vrijeme prijema garancije na bankovnom raunu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraa ili zadrava su utvreni u podzakonskim aktima. 7.18 Poetne ponude e biti ocijenjene u skladu sa slijedeim kriterijima: OPCIJA 1 Najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Najbolje ocjenjenom poetnom ponudom smatrat e se tehniki zadovoljavajua ponuda sa najniom cijenom. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda [Kriteriji za ocjenu poetnih ponuda, navedeni su samo kao primjeri. Ugovorni organ ima slobodu da odlui koje kriterije e primjenjivati u svrhu ocjene poetnih ponuda. Isto pravilo primjenjuje se za formulu za usporedbu i bodovanje konanih ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz l.22-26. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedeih kriterija: a) cijena ija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) (npr. garancijski period) ija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) (npr. ponuene usluge nakon prodaje) ija je vrijednost ______( npr. 20 %) Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedeom formulom: T = P + G + S + . Pri emu je: T ukupan broj bodova P broj bodova koji je dobio ponua za ponuenu cijenu G broj bodova koji je ponua dobio za ponueni garancijski period S broj bodova koje je ponua dobio za ponuene usluge nakon prodaje 1. Cijena

Maksimalan broj bodova [npr. 50] e se dodijeliti ponuau koji je predloio najniu bruto cijenu (ukljuujui i sve indirektne poreze). Drugi ponuai e u skladu s tim dobiti manji broj bodova prema slijedeoj formuli: [50] Pri emu je: P broj bodova koji je ponua dobio za ponuenu cijenu

14

Pl najnia cijena koja je ponuena u postupku nabavke Pt cijena koja je predloena u ponudi koja je predmet ocjene [50] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najniu cijenu 2. Garancijski period ( npr.) Opcija 1 Garancijski period koji je ponudio ponua maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najdui garancijski period, dok e drugi ponuai stoga dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedeom formulom: [30] Pri emu je: G broj bodova koji je dodijeljen ponuau za ponueni garancijski period Gt garancijski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Gl najdui ponueni garancijski period [30] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najdui garancijski period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 30. Bodovi za garancijski period e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 2. 31 do 60 dana 3. 61 dan i vie 3. Usluge nakon prodaje (npr.) 10 bodova 20 bodova 30 bodova

Opcija 1 Usluge nakon prodaje koje nudi ponua maksimalno [20] bodova Maksimalan broj bodova [20] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najvei broj usluga nakon prodaje, dok e ostali ponuai dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedeom formulom: [20] Pri emu je: S broj bodova koje je ponua dobio za ponueni broj usluga nakon prodaje St broj usluga nakon prodaje ponuenih u ponudi koja se ocjenjuje Sh najvii broj usluga nakon prodaje ponuenih u postupku javnih nabavki [20] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najvii broj usluga nakon prodaje Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 20. Bodovi za broj usluga nakon prodaje e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom:

15

1. od 0 usluga do 5 usluga 10 bodova 2. 6 usluga do 10 usluga 15 bodova 3. 11 usluga i vie 20 bodova Poziv na pregovaranje 7.19 Ponuai koji su podnijeli prihvatljive poetne ponude se pozivaju pismenim putem na pregovore sa ugovornim organom. Pregovori sa ponuaima koji su podnijeli prihvatljive ponude e se odrati u prostorijama koje odredi ugovorni organ. Ponuai e biti u pozivu na pregovaranje informisani o mjestu i vremenu odravanja pregovora. Pregovori se vode sa svakim ponuaem odvojeno. Svim ponuaima e se postaviti isti zahtjevi i pruit e im se iste informacije. O postupku pregovora se sainjavaju zapisnici.

8. FAZA br. 3 - KONANE PONUDE


Ponuai koji su uestvovali u pregovorima sa ugovornim organom e biti pozvani da dostave konane ponude. Priprema konanih ponuda 8.1 Ponuai su obavezni da pripreme konane ponude u skladu sa kriterijima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Konane ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbijene kao neprihvatljive. Konana ponuda treba sadravati slijedee dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 8.2.1___________ (npr. detaljne tehnike specifikacije hardvera), 8.2.2___________ (npr. spisak instaliranog softvera), 8.2.3___________ ( npr. uslovi garancije/ izjava o garantnom roku); d) Vremenski raspored za dostavljanje roba (ako se razlikuje od onog ukljuenog u poetnu ponudu) u skladu sa emom koja se nalazi u aneksu ______, potpisana od ovlatenog lica, zajedno sa izjavom ponuaa da e izvriti ugovor u skladu sa vremenskim periodom navedenim u tom vremenskom rasporedu. 8.3 Svaki ponua moe dostaviti samo jednu konunu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuai dostave vie modaliteta ponude, niti vie modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost 8.4 lan 9. (a) Zakona navodi da:

8.2

16

Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuaa da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Ponuai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4 informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje konanih ponuda 8.5 Ponua e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuaa, na kojoj e pisati slijedee rijei: Ponuda za dostavljanje __________ roba ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena i povlaenje konanih ponuda 8.6 Ponuai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnoenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuaa treba pisati slijedee: IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. Raunanje cijene 8.7 Ponua treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje e dostavljati, zemlju porijekla, njihovu koliinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i pripadajue indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode i u drugoj/stranoj) valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu koji utvruje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda vaenja ponude. Ponua e navesti u rasporedu cijena jedininu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.

8.8

8.9

8.10 Ponuena cijena roba treba ukljuivati sve obaveze vezane za tu robu, a naroito: a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su ve plaeni ili koji se mogu platiti na komponentei sirovine koji se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba; b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su ve plaeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili e se nalaziti u toj robi;

17

c) sve pripadajue indirektne poreze, poreze na prodaju i druge sline poreze na gotove proizvode koji e se trebati platiti u Bosni i Hercegovini ako ovaj ugovor bude dodjeljen; d) cijena prijevoza; e) osiguranje; f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD; g) drugi trokovi. 8.11 Cijena koju je ponudio ponua nee se mijenjati u toku izvrenja ugovora i ne podlijeu bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugaije odreeno u tenderskoj dokumentaciji.Ugovorni organ e kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadri cijenu koja se moe prilagoavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema konanih ponuda 8.12 Konane ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: _______________________________. 8.13 Rok za dostavljanje konanih ponuda istie _____(dan/mjesec/godina) u sati_____. Ponude dostavljene po isteku ovog roka e biti ponuaima vraene neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konanih ponuda 8.14 Javno otvaranje konanih ponuda e se odrati dana _________u _______ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ___________. Ponuai ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskau u toku javnog otvaranja ponuda e se dostaviti svim ponuaima koji su u roku dostavili konane ponude. Period vaenja ponuda 8.15 Ponude moraju vaiti do ______ (OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, raunajui od isteka roka za podnoenje ponuda). Sve dok ne istekne period vaenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da trai od ponuaa u pisanoj formi da produe period vaenja njihovih ponuda do odreenog datuma. Ponuai mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponua koji pristane da produi period vaenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produit e period vaenja ponude i dostaviti produenu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponua ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produenjem perioda vaenja ponude ili ne dostavi produenu garanciju za ponudu, smatrat e se da je ponua odbio zahtjev ugovornog organa. U tom sluaju ponudu odbacuje ugovorni organ. Ocjena konanih ponuda 8.16 Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit e se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehnikim kriterijima, ugovorni organ moe, u skladu sa lanom 26. Zakona, predvidjeti da ponua dostaviti slijedee: a) uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koje e dostaviti, a iju autentinost mora ovjeriti ponua;

18

b)

potvrde koje izdaju nadlene agencije za kontrolu kvaliteta kojim se potvruje da su proizvodi koji su jasno identificirani po referencama, u skladu sa specifikacijama ili standardima; c) (OPCIJA - ako su robe koje e se isporuiti kompleksne ili izuzetno su potrebne u odreene svrhe: provjera koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadleni zvanini organ zemlje u kojoj je ponua registriran, nad proizvodnim kapacitetima ponuaa i, ako je potrebno, nad mogunostima prouavanja i istraivanja i mjerama kontrole kvaliteta).

Kriteriji dodjele ugovora 8.17 OPCIJA 1 - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda [Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu konanih ponuda od najvanijeg, ka manje vanom i sa relativnim ueem]. [Kriteriji za ocjenu ne moraju biti isti kao pri ocjeni poetnih ponuda]: .. .. [Ugovorni organ ocjenjuje konane ponude po utvrenim kriterijima, na nain definisan u taki 7.18 tenderske dokumentacije]. Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2 - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti dobavljau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom. Preferencijalni tretman domaeg 8.18 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaeg (preferencijalni tretman cijene) iz lana 37. Zakona i podzakonskih akata. 8.19 Preferencijalni tretman cijena e se primjenjivati samo u svrhu poreenja ponuda, prilikom ocjene ponuda, u skladu sa lanom 35. Zakona. 8.20 Prilikom raunanja cijena iz ponuda u svrhu poreenja ponuda, cijena iz domaih ponuda e biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine. 8.21 U smislu ove odredbe, domae ponude su ponude koje dostave fizika ili pravna lica sa sjeditem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% ponuene robe za izvrenje ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ e definisati dokumente kojim se dokazuje da je roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Neprirodno niske ponude 8.22 Ako se dostavljena ponuda ugovornom organu ini neprirodno niskom u odnosu na ponuene robe, ugovorni organ e zahtijevati od ponuaa da opravda ponuenu cijenu. Ako ponua ne dostavi zadovoljavajue opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. 8.23 Da bi dobio obrazloenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od dobavljaa da prui detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, ukljuujui i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ e uzeti u obzir objanjenje: a) ekonominosti procesa proizvodnje;

19

b) tehnikih rjeenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuau za dostavu roba; c) originalnosti roba koje ponua nudi; d) potivanja odredbi koje se odnose na zatitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje e se robe dostaviti. Ispravke greaka i propusta 8.24 Ugovorni organ e ispraviti bilo koju greku u ponudi koja je isto aritmetike prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ e neodlono ponuau uputiti obavjetenje o svakoj ispravci i moe nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom grekom, pod uslovom da je ponua to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponua ne odobri predloenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraa ponuau. 8.25 Ugovorni organ e ispraviti greke u raunanju cijene u slijedeim sluajevima: a) kada postoji razlika izmeu iznosa izraenog u brojevima i rijeima - u tom sluaju prednost ima iznos izraen rijeima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetika greka; b) ako postoji razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa koji se dobije mnoenjem jedinine cijene i koliine, jedinina cijena koja je navedena e imati prednost i potrebno je ispraviti konaan iznos; c) ako postoji greka u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos e imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj nain e biti obavezujui za ponuaa. Ako ih ponua kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA PONUAA


9.1 Svaki ponua koji ima opravdan interes za ugovor o javnom nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponua saznao ili je trebao da sazna da je dolo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvren u lanu 51.stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora moe uloiti albu u pisanoj formi Uredu za razmatranje albi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u taki 9.2 ili u sluaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obavijeten, od strane ugovornog organa. Ugovornom organu e se poslati kopija albe istovremeno sa njenim podnoenjem Uredu.

9.2

9.3

10. POTPISIVANJE UGOVORA


10.1 Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa ija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora.

20

OPCIJA - garancija za dobro izvrenje ugovora 10.2 Ugovorni organ e traiti garanciju za izvrenje ugovora. Iznos garancije za izvrenje ugovora je ______% [navesti iznos ne vei od 10 %] od vrijednosti ugovora 10.3 Garancija za dobro izvrenje ugovora se dostavlja u jednom od slijedeih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ek, mjenica, bezuvjetna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

10.4 Uslovi povrata ili zadravanja garancije za dobro izvrenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora 10.5 Ugovorni organ zakljuuje ugovor sa ponuaem ija je ponuda odabrana kao najbolja za [ ___ ] [za dati lot]. 10.6 Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora nalaze se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (nacrt). Ponua mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadrani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). 10.7 Svaku stranu nacrta koju popuni ponua, treba parafirati ovlateno lice i priloiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnoenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priloen uz tendersku dokumentaciju kao aneks ____. U obrascu za podnoenje ponude ponua potvruje svoju spremnost da zakljui ugovor. Garancija i druge obaveze ponuaa 10.8 Ponuai su obavezni da dostave garanciju za ponuene robe, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Duina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI


11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaa taksa u iznosu od _________ KM. Ovaj iznos pokriva stvarne trokove i trokove slanja tenderske dokumentacije ponuaima. Zainteresirani ponuai imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego to je otkupe. 11.2 Zainteresirani ponua mogu traiti pojanjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. 11.3 Ugovorni organ e pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj e zadrati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji e se dostaviti svim kandidatima ili ponuaima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadraja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ e produiti rok za dostavljanje ponuda u skladu s tim i to najmanje za 7 (sedam) dana.

21

11.4 Ugovorni organ moe u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuaima na isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je odreen kao rok za dostavljanje konanih ponuda. Donesena izmjena e biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedei aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavjetenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje poetne / konane ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

22

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POETNE / KONANE PONUDE ROBE Naziv ugovora i broj nabavke: . Obavjetenje o nabavci objavljeno u Slubenom glasniku BiH broj..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedeoj tabeli) Ime / imena ponuaa Glavni ponua* lan grupe ponuaa * Itd * * dodati ili oduzeti rubrike za lanove grupe ponuaa, prema potrebi. Vodite rauna o tome da se podugovara ne smatra lanom grupe ponuaa u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponua, ime ponuaa se treba upisati u rubriku 'glavni ponua' (i sve ostale rubrike izbrisati) Potpis

KONTAKT LICE (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail

23

IZJAVA PONUAA U odgovoru na vae pismo za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedee: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadraj tenderske dokumentacije br. . (broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ogranienja. Nudimo dostavljanje slijedeeih roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ogranienja: Lot br. [.]: [opis roba uz naznaku koliine i zemlju porijekla] Lot br. [.]: [opis roba uz naznaku koliine i zemlju porijekla] 3. Cijena nae ponude [bez popusta koji je opisan u taki 4] iznosi: Lot br. 1: [..] KM Lot br. 2: [..] KM U prilogu se nalazi na obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom ______ tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %] ili [..] u sluaju da nam bude dodijeljen lot br. . . Nae preduzee je domae sa sjeditem u BiH i najmanje 50% ponuenih roba za izvrenje ugovora je iz BiH, te stoga naa ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaeg / OPCIJA - Naa ponuda ne uiva preferencijalni tretman domaeg. Ova ponuda vai [] (dana/mjeseci) raunajui od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do [../../..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz take 7. tenderske dokumentacije. Ako naa ponuda bude prihvaena, obavezujemo se da emo dostaviti garanciju za dobro izvrenje ugovora, u skladu sa takom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u taki 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili iskljueni iz uea. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime lica koje je ovlatena da predstavlja ponuaa: [] Potpis: [............] Mjesto i datum: [..] Peat firme / preduzea: Uz ponudu je dostavljeno slijedee: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

24

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od _____ Naziv ponuaa: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 2 3 4 5 Jedinina cijena bez PDV-a (ukljuujui dostavu i ostale trokove) 6 Ukupna cijena po stavki bez PDV-a (4 x 5) 7 Ukupna cijena po stavki sa PDV-om

Stavka br.

Opis roba

Zemlja porijekla

Koliina

Obuka i druge sline usluge Ukupan iznos Potpis ponuaa __________________________ Napomena: 1. 2. 3.

Paualni iznos

Cijene moraju biti izraene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U sluaju razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa, ispravka e se izvriti u skladu sa Instrukcijom ponuaima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od moguih opcija. Ugovorni organ moe samostalno odrediti ta ukljuuje jedinina cijena i nain definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

25

ANEKS 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem e te informacije biti povjerljive

Potpis i peat ponuaa ___________________

26

Anex II

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA PUTEM PREGOVARAKOG POSTUPKA UZ OBJAVLJIVANJE OBAVJETENJA O NABAVCI

SADRAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE ............................................................... 3 2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ..................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 6 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE .............................................................................. 7 NAIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/ PONUAIMA ....................................................................... 7 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UEE/PONUDE.............................................................................................. 7 6. FAZA BR. 1 - PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 8 MJESTO,DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE ........................................................... 8 USLOVI ZA UEE I POTREBNI DOKAZI ................................................................................................. 8 7. FAZA BR. 2 POZIV ZA PODNOENJE POETNIH PONUDA I PREGOVORI ..................... 12 PRIPREMA POETNIH PONUDA ............................................................................................................. 12 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 12 DOSTAVLJANJE POETNIH PONUDA...................................................................................................... 13 IZMJENA I POVLAENJE POETNIH PONUDA .......................................................................................... 13 RAUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 13 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA POETNIH PONUDA ....................................................................... 13 POZIV NA PREGOVARANJE ................................................................................................................... 16 8. FAZA BR. 3 - KONANE PONUDE ............................................................................................... 16 PRIPREMA KONANIH PONUDA ............................................................................................................ 16 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 17 DOSTAVLJANJE KONANIH PONUDA .................................................................................................... 17 IZMJENA I POVLAENJE KONANIH PONUDA ......................................................................................... 17 RAUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 18 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA KONANIH PONUDA ...................................................................... 18 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA KONANIH PONUDA ................................................................ 18 PERIOD VAENJA PONUDA ................................................................................................................... 18 OCJENA KONANIH PONUDA ............................................................................................................... 19 KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA ........................................................................................................ 19 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAEG ............................................................................................... 19 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ............................................................................................................... 20 ISPRAVKE GREAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 20 9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA DOBAVLJAA .................................................................. 20 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 21 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUAA ........................................................................................... 21 11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 22 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 22

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UEE


Broj nabavke................ Ovim pozivom za dostavljanje zahtjeva za uee, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj____, od____, pozivate se da dostavite zahtjeve za uee u pregovarakom postupku za pruanje slijedeih usluga: ....................................................[koncizno opisati predmet ugovora i navesti osnovne informacije o lotovima], Faza br. 1 - Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za uee na nain i u formi koju nalae ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za uee koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama l. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvruje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvrenje ugovora uzimajui u obzir: a) linu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehniku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vri izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2- Poziv za dostavljanje poetnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ alje poziv za dostavljanje poetnih ponuda ponuaima [x broj minimalno 3] koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa. Nakon primanja poetnih ponuda, ugovorni organ pregleda poetne ponude da bi se uvjerio da su uslovi za uee zadovoljeni i da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ poziva, u pismenoj formi, sve ponuae koji su dostavili prihvatljive poetne ponude da zaponu pregovore sa ugovornim organom, vodei pri tome rauna da se primjene odredbe koje definiu situaciju kada je broj ponuaa koji se kvalificira i bude pozvan da podnese poetnu ponudu i/ili da pregovara manji od tri. Ugovorni organ nakon toga zakljuuje pregovore. Faza br.3 - Poziv na dostavljanje konanih ponuda i ocjenjivanje konanih ponuda: Nakon zakljuenja pregovora ugovorni organ alje poziv za podnoenje konanih ponuda onim ponuaima sa kojima je pregovarao. Ponuai dostavljaju konane ponude, koje se javno otvaraju i koje e ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajue. Zadovoljavajue konane ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuau koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Uslovi za kvalifikaciju: Da bi bili pozvani na uee u pregovarakom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz l.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taki 6. tenderske dokumentacije. Zahtjevi se trebaju dostaviti na sljedeu adresu: [navesti tanu adresu], najkasnije do .. [navesti datum i sat kada rok istjee].

Svi kandidati e biti obavijeteni u roku od 7 (edam) dana od donoenja odluke o ishodu kvalifikacije. Kandidati koji budu zadovoljili kvalifikacijske uslove (najmanje 3), e biti pozvani da dostave poetne ponude i zatim da uestvuju u pregovorima o tehnikim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora. Kriteriji za ocjenu poetnih ponuda OPCIJA 1- ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu poetnih ponuda [prema opadajuem redoslijedu, uz relativno uee]: .. .. OPCIJA 2 - ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Najbolje ocijenjenom poetnom ponudom smatrae se tehniki zadovoljavajua ponuda sa najniom cijenom. Kriteriji za ocjenu konanih ponuda OPCIJA 1 - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedei kriteriji e se primjenjivati za ocjenu konanih ponuda [prema opadajuem redoslijedu, uz relativno uee]: .. .. [kriteriji koji se primjenjuju pri ocjeni poetnih i konanih ponuda ne moraju biti jednaki] Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2- ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom. Postupak dodjele ugovora e se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki ponua koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povredu jedne ili vie odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona.

2. OPTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM


2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znae slijedee: Ovlateno lice / lica lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomo da djeluje/u u ime ponuaa Ugovorni organ [naziv ugovornog organa] Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

Postupak nabavke postupak koju provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije. Podzakonski akti podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Slubeni glasnik BiH broj 3/05), Uputstvo o nainu pripreme obavjetenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponitenju postupka nabavke (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) i Uputstvo o nainu voenja zapisnika o otvaranju ponuda (Slubeni glasnik BiH broj 17/05) Dobavlja svaki privredni subjekt koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa ponuaa koja na tritu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponua dobavlja koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom Kandidat dobavlja koji je podnio zahtjev za uee u pregovarakom postupku TD ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javnih nabavki e se izvriti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa lanom 12. Zakona, ugovorni organ moe ponititi postupak nabavke iz jednog od slijedeih razloga: a) b) c) d) nijedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjem roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su znaajno vee od budeta ugovornog organa; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalifikovanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU


Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog rauna ( ukoliko je dostupno): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/lica koje/a je/su ovlateno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa kadidatima/ ponuaima:_________________________________, Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je pruanje ________________ [navesti predmet nabavke precizno] usluga. __________________________ usluge podrazumijevaju: a) ... b) ... c) . Ponua sa kojim je ugovor potpisan e pruati usluge: Od: _________________________ [datum] Do: _________________________ [datum] OPCIJA ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Usluge e se pruati po slijedeim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponua moe dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Usluge e se pruati od ________do _________. OPCIJA - ako je predmet javne nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadravati raspored pruanja usluga po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto na kojem e se pruati usluge _________________. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate:_________________________. ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se ponuai mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani ponua se treba obratiti na gore navedenu adresu u taki 3. prije datuma odlaska kako bi potvrdio svoju zainteresiranost za planirani odlazak na lice

mjesta. Dodatne informacije ili pojanjenja koja e se davati tokom obilaska, e se dostaviti svim kvalificiranim ponuaima. Sve trokove obilaska snose ponuai. 4.5 Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA ako je dozvoljeno dostavljati alternativne ponude, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedeim minimalnim uslovima: a) ... b) ... c) . Jedan dobavlja moe dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili, vie alternativnih ponuda od jednog ponuaa je razlog za odbijanje te ponude. 4.6 Ponuaima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne moe biti vee od ___% vrijednosti ugovora. Ponuai trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviaju sklapanje podugovora sa treom stranom. Ponua sa najuspjenijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa treom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ e biti blagovremeno obavijeten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovaraa. Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ nee odobriti zakljuenje ugovora s podugovaraem ako on ne ispunjava uslove propisane l.22-26. Zakona. Ponua kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUAE
Nain komuniciranja sa kandidatima/ponuaima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmeu ugovornog organa i kandidata/ponuaa treba se voditi u pisanoj formi, na nain da se ista dostavlja potom, ili lino na adresu naznaenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija e se vriti putem _________ [navedite metod komunikacije npr. faks) uz obavezu da se ista proslijedi i potom prije isteka roka utvrenog za dostavu informacija, odnosno ponude], uz obavezu da se ista proslijedi i potom prije isteka roka utvrenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za uee/ponude 5.3 Kandidati/ponuai su obavezni da pripreme zahtjeve za uee/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbaene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuai snose sve trokove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve trokove kandidata/ponuaa u postupku nadmetanja.

5.2

5.4

5.5

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeu kandidata/ponuaa i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slubenih jezika u Bosni i Hercegovini. Pratei dokumenti i tampana literatura koju dostavlja kandidat/ponua mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najee koristi u meunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvanian prevod odgovarajuih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije zahtjeva/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti vrsto uvezani, sa oznaenim stranicama. Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odtampane literature trebaju parafirati ili potpisati ovlatena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti itljive i parafirane od ovlatenih lica. Osim toga, u sluaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuaa, uz zahtjev se mora dostaviti i punomo kojom se navedena lica ovlauju da predstavljaju grupu ponuaa u toku postupka nabavke (punomo moe takoer sadravati i ovlatenje za potpisivanje ugovora). Zahtjevi se dostavljaju u orignalu. OPCIJA - Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, s tim da se naknadno dostavi i original prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva.

5.6

5.7

6. FAZA br. 1 - PRETKVALIFIKACIJA


Mjesto,datum i vrijeme dostavljanje zahtjeva za uee 6.1 6.2 Rok za dostavljanje zahtjeva za uee istie dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka, e biti kandidatu vraeni neotvoreni. Zahtjevi se dostavljaju na slijedeu adresu: ___________________________________. Uslovi za uee i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa l. 22-26. Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedee uslove: a) da nema smetnji za njihovo uee u smislu odredbe lana 23. Zakona, b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovakim registrima, c) da ekonomsko i finansijsko stanje kandidata/ponuaa brisati treba garantirati uspjenu realizaciju ugovora, d) da njihova tehnika i profesionalna sposobnost garantirati uspjenu realizaciju ugovora. U skladu sa lanom 23. Zakona zahtjev se odbija ako je kandidat: a) pod steajem ili pred likvidacijom, ili je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglaen krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;

6.4

e) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrene informacije na traenje prema lanu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedee dokaze: a) Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steajem ili pred likvidacijom, niti da je uao u odreeni aranman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojo je registrovan; b) Izvod/a iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod/a iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogue, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadleni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponaanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlatenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taki 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, raunajui od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za uee dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovakom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odreenom djelatnou. to se tie ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedee minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri ugovorni organ moe imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]:

6.6

a) ukupan promet u zadnje .. godine [navedite period ne dui od tri godine odnosno od poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine] ne smije biti ispod.. KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajui zahtjev. 6.7 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidat e se izvriti na osnovu slijedee izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) odgovarajua bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registriran; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne dui od 3 (tri) godine] za koje se raspolae podacima, ili od datuma registracije, odnosno poetka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno poeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri) godine]. 6.8 to se tie tehnike i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedee minimalne uslove: a) Uspjeno iskustvo (OPCIJA - kao osnovnog ugovaraa) u realizaciji najmanje ugovora iji su karakter i kompleksnost slini onima koji se odnose na predloeni ugovor, u prethodnih .. [navedite period ne krai od dvije i ne dui od tri godine]; b) Mogunost pristupa ili osiguran pristup slijedeim tehnikim objektima i opremi koji e biti na raspolaganju za izvrenje ugovora: 1. . 2. ... 3. .... c) Zapoljavanje najmanje .. lica kao zaposlenika na neodreeno vrijeme i/ili najmanje lica meu rukovodnim kadrom u zadnje 3 godine; d) Obrazovne i strune kvalifikacije zaposlenika, a posebno onih koji su nadleni za pruanje usluga koje se odnose na predmet nabavke; e) Tehnika lica ili tehniki organi koji su ukljueni, u skladu sa slijedeim kiterijima: 1. . 2. .. 3. ... 6.9 Ocjena tehnike i profesionalne sposobnosti kandidat e se izvriti na osnovu slijedeih izjava i dokumenata koje dostave kandidati [izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedeeg]: a) listu glavnih usluga pruenih u posljednje _________ godine [navedite period ne krai

10

b)

c) d) e) f)

g)

od dvije i ne dui od tri godine], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvrenim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole kandidata, samo uz izjavu kandidata o izvrenim uslugama; obrazovne i profesionalne kvalifikacije kandidata i/ili kvalifikacije njegovoga rukovodnog osoblja i naroito kvalifikacije lica, odnosno lic koja su odgovorna za pruanje konkretnih usluga; navode o angairanom tehnikom osoblju ili tehnikim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju pruaocu usluga; izjavu kandidata o prosjenom godinjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine; izjavu o tehnikoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolae kandidat za izvrenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta; provjera tehnike opremljenosti i osposobljenosti kandidata te, ako je to potrebno, i njegovih kapaciteta za prouavanje i istraivanje, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju provodi ugovorni organ ili koju u njegovo ime provodi nadleni zvanini organ zemlje u kojoj je kandidat registrovan; naznaka elemenata ugovora koje kandidat namjerava podugovarati.

6.10 Ako je period od registracije/osnivanja kandidata/ponuaa krai od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehniku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. 6.11 U sluaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuaa, ugovorni organ e prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvreni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehniku i profesionalnu sposobnost lanova grupe ponuaa. Stoga lanovi grupe ponuaa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u taki 6.7 i 6.9 tenderske dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod takom 6.4 i 6.5 koji se posebno pripremaju za svakog lana grupe ponuaa trebaju se dostaviti uz ponudu. 6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadlenog organa. Dokumenti koji su pomenuti pod takom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadlene institucije ili od strane kandidata, u ovisnosti kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom. U sluaju ozbiljne sumnje u pogledu autentinosti ili itljivosti kopije, ugovorni organ moe zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.13 U skladu sa lanom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ e odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadanjem ili bivem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokuaju da izvri uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ e u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome e napraviti zabiljeku u izvjetaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ moe u pisanoj formi traiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, a da ne mijenja sutinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.15 Kandidati e biti odmah obavijeteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom sluaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donoenja odluke.

11

6.16 Izabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozvat e se da dostave poetne ponude. Ukoliko su poetne ponude prihvatljive, i pozivaju se da uestvuju u pregovorima o tehnikim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora. Ugovorni organ e odabrati _______ [minimalno 3 (tri)] kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove. 6.17 Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od ______ [broj naveden u taki 6.16] ugovorni organ poziva sve kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove da dostave poetne ponude i da sudjeluju u pregovorima. Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurentnost u dodjeli ugovora, postupak o dodjeli ugovora se ponitava.

7. FAZA br. 2 POZIV ZA PODNOENJE POETNIH PONUDA I PREGOVORI


Priprema poetnih ponuda 7.1 Ponuai koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme poetne ponude u skladu sa zahtjevima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbijene kao neprihvatljive. Poetna ponuda treba sadravati slijedee dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________, 7.2.2___________, 7.2.3___________. 7.3 Svaki ponua moe dostaviti samo jednu poetnu ponudu. Povjerljivost 7.4 lan 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuaa da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju.

7.2

12

Ponuai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje poetnih ponuda 7.5 Ponua e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko napisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuaa, na kojoj e pisati slijedee rijei: Ponuda za dostavljanje __________ roba ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena i povlaenje poetnih ponuda 7.6 Ponuai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude prije isteka roka za podnoenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuaa treba pisati slijedee: IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. Raunanje cijene 7.7 Ponua treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje e se dostaviti, zemlje njihovog porijekla, koliinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i pripadajue indirektne poreze, brisati PDV. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po k ursu koji utvruje Centralna banka BiH na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda veenja ponude. Ponua e navesti u rasporedu cijena jedininu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za usluge koje se nude. Mjesto, datum i vrijeme prijema poetnih ponuda 7.10 Poetne ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: __________________________. 7.11 Rok za dostavljanje poetnih ponuda istie ___(dan/ mjesec/ godina) u sati ___. Ponude koje su pristigle po isteku ovog roka bit e vraene ponuaima neotvorene. OPCIJA- Garancija za ponudu 7.12 Da bi uestvovali u postupku javne nabake ponuai trebaju dostaviti garanciju u originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos traene garancije za ponudu je _________KM (rijeima:______________ KM). OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U sluaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je sljedei: Lot 1 - ______ KM

7.8

7.9

13

Lot 2 - _______ KM 7.13 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje poetnih ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda e biti odbaena. 7.14 Garancija za ponudu moe biti u jednom od slijedeih oblika: a) ovjereni ek, b) obveznica, c) bezuslovna bankarska garancija, d) kreditno pismo, e) gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer). 7.15 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponua treba takoer dostaviti i potvrdu o izvrenom bankovnom transferu. U svim predvienim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u taki a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda vaenja ponude. U sluaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na raun ugovornog organa, momentom dostavljanja e se smatrati momenat prijema garancije na bankovnom raunu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraa ili zadrava su utvreni u podzakonskim aktima. 7.16 Poetne ponude e biti ocijenjene u skladu sa slijedeim kriterijima: OPCIJA 1 - Najnia cijena za tehniki zadovoljavajue ponude Najnie ocjenjenom poetnom ponudom smatrat e se tehniki zadovoljavajua ponuda sa najniom cijenom. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda [Kriteriji za ocjenu poetnih ponuda, navedeni su samo kao primjeri. Ugovorni organ ima slobodu da odui koje kriterije e primjenjivati u svrhu ocjene poetnih ponuda. Isto pravilo primjenjuje se za formulu za usporedbu i bodovanje poetnih ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz l.22-26. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedeih kriterija: a) cijena ija je vrijednost ________(npr. 50 %) b)(npr. period izvrenja) ija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c)(npr. ..........................) ija je vrijednost ________( npr. 20 %) Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedeom formulom: G = P + T + S + . Pri emu je: G ukupan broj bodova P broj bodova koji je dobio ponua za ponuenu cijenu T broj bodova koji je ponua primio za ponueni period izvrenja S broj bodova koje je ponua dobio za .........................

14

1.

Cijena

Maksimalan broj bodova [npr. 50] e se dodijeliti ponuau koji je predloio najniu bruto cijenu (ukljuujui i sve indirektne poreze). Drugi ponujai e u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedeoj formuli:

P=

Pl x [50] Pt

Pri emu je: P broj bodova koji je ponua dobio za ponuenu cijenu Pl najnia cijena koja je ponuena u postupku nabavke Pt cijena koja je predloena u ponudi koja je predmet ocjene [50] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najniu cijenu 2. Period izvrenja (npr.)

Opcija 1 Period izvrenja koji je ponudio ponua maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najkrai rok izvrenja usluge/a, dok e drugi ponuai stoga dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedeom formulom:

T=

Ts x [30] Tt

Pri emu je: T broj bodova koji je dodijeljen ponuau za ponueni period izvrenja Tt vremenski period izvrenja ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Ts najkrai ponueni vremenski period izvrenja [30]broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najkrai vremenski period izvrenja Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 30. Bodovi za vremenski period izvrenja e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 30 bodova 2. 31 do 60 dana 20 bodova 3. 61 dan i vie 10 bodova

3.

Garancijski period (npr.)

Opcija 1

15

Garancijski period koji je ponudio ponua maksimalno [npr. 20] bodova Maksimalan broj bodova [20] e se dodijeliti ponuau koji je ponudio najdui garancijski period u skladu sa sljedeom formulom:

G=

Gt x [20] Gl

Pri emu je: G - broj bodova za ponueni garancijski period Gt garancijski period ponuen u ponudi koja se ocjenjuje Gl najdui ponueni garancijski period [20] broj bodova koji je dodijeljen ponuau koji je ponudio najdui period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponua moe dobiti je 20. Bodovi za garancijski period e se dodjeljivati u skladu sa slijedeom formulom: 1. od 0 do 30 dana 10 bodova 2. 31 do 60 dana 15 bodova 3. 61 i vie 20 bodova Poziv na pregovaranje 7.17 Ponuai koji su podnijeli prihvatljive poetne ponude se pozivaju pismenim putem na pregovore sa ugovornim organom. Pregovori sa ponuaima koji su podnijeli prihvatljive ponude e se odrati u prostorijama koje odredi ugovorni organ. Ponuai e u pozivu na pregovaranje biti informisani o mjestu i vremenu odravanja pregovora. Pregovori se vode sa svakim ponuaem odvojeno. Svim ponuaima e se postaviti isti zahtjevi i pruit e im se iste informacije. O postupku pregovora se sainjavaju zapisnici.

8. FAZA br. 3 - KONANE PONUDE


Ponuai koji su uestvovali u pregovorima sa ugovornim organom e biti pozvani da podnesu konane ponude. Priprema konanih ponuda 8.1 Ponuai su obavezni da pripreme konane ponude u skladu sa kriterijima koji su utvreni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Konane ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom e biti odbijene kao neprihvatljive. Konana ponuda treba sadravati slijedea dokumenta: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa emom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke:

8.2

16

8.2.1___________, 8.2.2___________, 8.2.3___________; d) Vremenski raspored za pruanje usluga (ako se razlikuje od onog ukljuenog u poetnu ponudu) u skladu sa emom koja se nalazi u aneksu ______, potpisana od strane ovlatenog lica, zajedno sa izjavom ponuaa da e izvriti ugovor u skladu sa vremenskim periodom navedenim u tom vremenskom rasporedu. 8.3 Svaki ponua moe dostaviti samo jednu konanu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuai dostave vie modaliteta ponude, niti vie modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost 8.4 lan 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadrane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili know how uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuai dostave potpuno povjerljive. Neke informacije ukljuujui i komercijalne, finansijske ili tehnike i know how e ve biti javne ili e, u budunosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuaa da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo e biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluaju. Ponuai moraju napraviti spisak (popunjen po emi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje konanih ponuda 8.5 Ponua e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima e itko pisati: ORIGINAL PONUDA i KOPIJA PONUDE. Ponuda i njene kopije sa peatom ili potpisom trebaju biti zapeaene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuaa, na kojoj e pisati slijedee rijei :Ponuda za pruanje __________usluga ne otvarati do__________ [dan/mjesec/godina], ______ sati. Izmjena i povlaenje konanih ponuda 8.6 Ponuai mogu izmijeniti ili povui svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijeten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnoenje

17

ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuaa treba pisati slijedee: IZMJENE PONUDE ili POVLAENJE PONUDE. Raunanje cijene 8.7 Ponua treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje e se pruati, njihovu koliinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, ukljuujui i sve pripadajue indirektne poreze.Izuzetno ako je tenderskom dokumentacijom omogueno da se cijene navode u stranoj valuti, navedeni iznos e se preraunati u KM po kursu koji utvruje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadrati po istom kursu sve do isteka perioda vaenja ponude. Ponua e navesti u rasporedu cijene i ukupnu cijenu usluga (ukljuujui sve poreze i druge trokove) koje je ponudio.

8.8

8.9

8.10 Cijene koje je ponudio ponua se mijenjati i ne podlijeu bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugaije odreeno u tenderskoj dokumentaciji.Ugovorni organm e kao neprihvatljivu, odbiti onu ponudu koja sadri cijenu koja se moe prilagoavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema konanih ponuda 8.11 Konane ponude se trebaju dostaviti na slijedeu adresu: ________________________. 8.12 Rok za dostavljanje konanih ponuda istie ___(dan/mjesec/godina) u ____sati. Ponude dostavljene po isteku ovog roka e biti ponuaima vraene neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konanih ponuda 8.13 Javno otvaranje konanih ponuda e se odrati dana _________u _______ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ___________. Ponuai ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskau u toku javnog otvaranja ponuda e se dostaviti svim ponuaima koji su u roku dostavili konane ponude. Period vaenja ponuda 8.14 Ponude moraju vaiti do _____(OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, raunajui od isteka roka za podnoenje ponuda). Sve dok ne istekne period vaenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da trai od ponuaa u pisanoj formi da produe period vaenja njihovih ponuda do odreenog datuma. Ponuai mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponua koji pristane da produi period vaenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produit e period vaenja ponude i dostaviti produenu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponua ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produenjem perioda vaenja ponude ili ne dostavi produenu garanciju za ponudu, smatrat e se da je ponua odbio zahtjev ugovornog organa. U tom sluaju ponudu odbacuje ugovorni organ.

18

Ocjena konanih ponuda 8.15 Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit e se ponude koje u nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji za dodjelu ugovora 8.16 OPCIJA 1-ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda [Slijedei kriteriji se primjenjuju za ocjenu konanih ponuda od najvanijeg, ka manje vanom i sa relativnim ueem]. [Kriteriji za ocjenu ne moraju biti isti kao pri ocjeni poetnih ponuda]: a) .. b) .. c) .. [Ugovorni organ ocjenjuje konane ponude po utvrenim kriterijima, na nain definisan u taki 7.16 tenderske dokumentacije]. Ugovor e se dodijeliti dobavljau koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2- ako se radi o kriteriju najnia cijena tehniki zadovoljavajue ponude Ugovor e se dodijeliti ponuau koji je dostavio tehniki zadovoljavajuu ponudu sa najniom cijenom. Preferencijalni tretman domaeg 8.17 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaeg (preferencijalni tretman cijene) iz lana 37. Zakona i podzakonskih akata. 8.18 Preferencijalni tretman cijena e se primjenjivati samo u svrhu poreenja ponuda, prilikom ocjene ponuda u skladu sa lanom 35. Zakona. 8.19 Prilikom raunanja cijena iz ponuda u svrhu poreenja ponuda, cijena iz domaih ponuda e biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijea ministara Bosne i Hercegovine. 8.20 U smislu ove odredbe, domae ponude su ponude koje dostave fizika ili pravna lica sa sjeditem u BiH, osnovane u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage angairano na izvrenju ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ e definisati dokumenta kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Cijene ponuda koje nisu iz BiH e se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angaovano za izvrenje ugovora porijeklom iz BiH.

19

Neprirodno niske ponude 8.21 Ako se dostavljena ponuda ugovornom organu ini neprirodno niskom u odnosu na ponuene usluge, ugovorni organ e zahtijevati od ponuaa da opravda ponuenu cijenu. Ako ponua ne dostavi zadovoljavajue opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. 8.22 Da bi dobio obrazloenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od ponuaa da prui detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, ukljuujui i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ e uzeti u obzir objanjenje: a) ekonominosti procesa proizvodnje; b) tehnikih rjeenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuau za pruanje usluga; c) potivanja odredbi koje se odnose na zatitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje e se usluge pruati. Ispravke greaka i propusta 8.23 Ugovorni organ e ispraviti bilo koju greku u ponudi koja je isto aritmetike prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ e neodlono ponuau uputiti obavjetenje o svakoj ispravci i moe nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom grekom, pod uslovom da je ponua to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponua ne odobri predloenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, ne zadrava se. 8.24 Ugovorni organ e ispraviti greke u raunanju cijene u slijedeim sluajevima: a) kada postoji razlika izmeu iznosa izraenog u brojevima i rijeima - u tom sluaju prednost ima iznos izraen rijeima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetika greka; b) ako postoji razlika izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa koji se dobije mnoenjem jedinine cijene i koliine, jedinina cijena koja je navedena e imati prednost i potrebno je ispraviti konaan iznos; c) ako postoji greka u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos e imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj nain e biti obavezujui za ponuaa. Ako ih ponua kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZATITI PRAVA DOBAVLJAA


9.1 Svaki ponua koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloi prigovor na postupak na nain i u roku koji je odreen u lanu 51. Zakona. Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponua saznao ili je trebao da sazna da je dolo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede.

9.2

20

9.3

Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvren u lanu 51. stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora moe uloiti albu u pisanoj formi Uredu za razmatranje albi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u taki 9.2 ili u sluaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obavijeten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu e se poslati kopija albe istovremeno sa njenim podnoenjem Uredu.

10. POTPISIVANJE UGOVORA


10.1 Ugovorni organ e obavijestiti ponuaa ija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. OPCIJA Garancija za dobro izvrenje ugovora 10.2 Ugovorni organ e traiti garanciju za izvrenje ugovora. Iznos garancije za izvrenje ugovora je ______% (navedite iznos ne veio od 10 %) od vrijednosti ugovora 10.3 Garancija za dobro izvrenje ugovora se dostavlja u jednom od slijedeih oblika: a) ovjereni ek, b) mjenica, c) bezuslovna bankovna garancija, d) kreditno pismo, e) gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer). 10.4 Uslovi povrata ili zadravanja garancije za dobro izvrenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora 10.5 Ugovorni organ zakljuuje ugovor sa ponuaem ija je ponuda odabrana kao najbolja za [___ ] [za dati lot]. 10.6 Nacrt ugovora ili osnovni elemeti ugovora nalaze se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (nacrt). Ponua mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadrani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). 10.7 Svaku stranu nacrta koji popuni ponua treba parafirati ovlateno lice i priloiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnoenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priloen uz tendersku dokumentaciju kao aneks ____. U obrascu za podnoenje ponude ponua potvruje svoju spremnost da zakljui ugovor. Garancija i druge obaveze ponuaa 10.8 Ponuai su obavezni da dostave garanciju za ponuene usluge, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Duina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

21

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI


11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaa naknada u iznosu od _____KM. Ovaj iznos pokriva stvarne trokove i trokove slanja tenderske dokumentacije ponuaima.Zainteresirani ponuai imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego to je otkupe. 11.2. Zainteresirani ponuai mogu traiti pojanjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. 11.3 Ugovorni organ e pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj e zadrati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koja e se dostaviti svim kandidatima ili ponuaima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadraja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ e produiti rok za dostavljanje ponuda u skladu s tim i to najmanje za 7 (sedam) dana. 11.4 Ugovorni organ moe u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuaima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je odreen kao rok za dostavljanje konanih ponuda. Donesena izmjena e biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedei aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavjetenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje poetne / konane ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

22

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POETNE / KONANE PONUDE USLUGE Naziv ugovora i broj nabavke: . Obavjetenje o nabavci objavljeno u Slubenom glasniku BiH broj ..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedeoj tabeli) Ime / imena ponuaa Glavni ponua* lan grupe ponuaa* Itd * * dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuaa, prema potrebi. Vodite rauna o tome da se podugovara ne smatra lanom grupe ponuaa u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponua, ime ponuaa se treba upisati u rubriku 'glavni ponua' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail Potpis

23

IZJAVA PONUAA U odgovoru na va poziv na dostavljanje ponude, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedee: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadraj tenderske dokumentacije br. . (broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ogranienja. Nudimo pruanje slijedeih usluga, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ogranienja: Lot br. [.]: [opis usluga uz naznaku koliine] Lot br. [.]: [opis usluga uz naznaku koliine] 3. Cijena nae ponude [bez popusta koji je opisan u taki 4] iznosi: Lot br. 1: [..] KM Lot br. 2: [..] KM U prilogu se nalazi na obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom _____ tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %], ili [..] u sluaju da nam bude dodijeljen lot br. . Nae preduzee je domae sa sjeditem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvrenje ugovora je iz BiH, te stoga naa ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaeg / OPCIJA - Naa ponuda ne uiva preferencijalni tretman domaeg. Ova ponuda vai [] (dana/mjeseci) raunajui od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do [../../..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz take 7. tenderske dokumentacije. Ako naa ponuda bude prihvaena, obavezujemo se da emo dostaviti garanciju za dobro izvrenje ugovora, u skladu sa takom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u taki 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili iskljueni iz uea. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime osobe koja je ovlatena da predstavlja ponuaa: [] Potpis: [] Mjesto i datum: [..] Peat firme / preduzea: Uz ponudu je dostavljeno slijedee : [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

24

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od _____ Naziv ponuaa: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 Stavka br. 2 Opis usluga 3 Period pruanja usluga (od ____ do ____) 4 Cijena

Ukupna cijena

Potpis ponuaa__________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izraene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U sluaju razlike izmeu jedinine cijene i ukupnog iznosa, ispravka e se vriti u skladu sa Instrukcijom ponuaima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od moguih opcija. Ugovorni organ moe samostalno odrediti ta ukljuuje jedinina cijena usluge i nain definisanja cijene kao i eventualne popuste uz ponudu.

25

ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem e te informacije biti povjerljive

Potpis i peat ponuaa ___________________

26

Standardni obrazac pisma Poziv za dostavu poetne/konane ponude

UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedite: Mjesto: Broj: Datum: IME PONUAA/ KANDIDATA < Adresa ponuaa/kandidata > PREDMET: Poziv na dostavu ponude [poetne/konane] za uee u ogranienom postupku ili pregovarakom postupku uz objavu obavjetenja Potovani, Zahvaljujemo Vam na dostavljenom zahtjevu za uee u ogranienom/pregovarakom postupku, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj____, od _____za nabavku slijedeih roba/radova/usluga (koncizno opisati predmet nabavke) ___________________________,te Vas kao kvalificiranog ponuaa/kandidata, pozivamo da dostavite Vau ponudu. [poetna ponuda / konana ponuda u pregovarakom postupku uz objavljivanje obavjetenja o javnoj nabavci]. Ponudu [ poetna/konana] treba dostaviti na slijedeu adresu ______________________________ [ tana adresa ugovornog organa]. Rok za dostavljanje ponuda istie dana ___________( dan/mjesec/godina) u _____ sati. Javno otvaranje ponuda e se odrati u: (adresa: ______________________________________________ ), soba br. ____ dana _____________ (dan/mjesec/godina), u _______ sati.

S potovanjem Ime i prezime odgovorne osobe

Prilog: Tenderska dokumentacija

Standardni obrazac pisma - Poziv na pregovaraki postupak bez objave obavjetenja UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedite: Mjesto: Broj: Datum: NAZIV KANDIDATA/DOBAVLJAA Adresa kandidata/ponuaa PREDMET: poziv na pregovaraki postupak bez objave obavjetenja za [predmet nabavke] Potovani, Pozivamo Vas na uee u pregovarakom postupku bez objavljivanja obavjetenja, u postupku za dodjelu ugovora, koji za predmet nabavke ima _________________________ [jasan i precizan naziv javne nabavke]. Alternativne ponude su/nisu dozvoljene. (ako jesu: alternativne ponude moraju ispunjavati slijedee minimalne uslove: 1. .. 2. .. 3. ..) Trajanje dodijeljenog ugovora je od (datum poetka) do (datum zavretka). Da bi se kvalificirali za dodjelu ugovora, dobavljai moraju ispunjavati sljedee minimalne uslove: Slijedei kriteriji e se primjenjivati na ocjenu ponuda [opis kriterija skupa sa relativnim ueem]: % % % Pregovaranje e se odrati dana __________ u _______ sati ______ _______________ [ adresa], soba br.____. Osobe koje budu predstavljale dobavljaa moraju dostaviti dokaz kojim potvruju da imaju punomo kojom su ovlatene da djeluju u tom svojstvu (t.j. orginal / ovjerenu kopiju punomoi) Ukoliko smatrate da je prekren Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uloiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana

kada ste saznali za povredu , ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda uinjena. S potovanjem, Ime i prezime odgovorne osobe

Standardni obrazac pisma Obavjetenje neuspjenom dobavljau

UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedite: Mjesto: Broj: Datum: NAZIV DOBAVLJAA Adresa dobavljaa PREDMET: Obavjetenje neuspjenom dobavljau u [otvorenom, ogranienom ili pregovarakom] postupku javne nabavke Potovani, Zahvaljujemo Vam na ueu u postupku javne nabavke, koji je objavljen u Slubenom glasniku BiH broj:________, od ________ za nabavku slijedeih roba/radova/usluga (koncizno opisati predmet nabavke) ______________, te Vas obavjetavamo da smo dana ________ godine donijeli Odluku o izboru najpovoljnije ponude, koju Vam dostavljamo u prilogu. Na osnovu provedenog postupka ocjene i poreenja ponuda, Vaa ponuda nije izabrana kao najpovoljnija iz slijedeeg/ih razloga: npr. u Vaoj ponudi nije ponuena najnia cijena od svih ponuda, a kriterij za dodjelu ugovora je bila najnia cijena. Ukoliko smatrate da je prekren Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uloiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema obavjetenja o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu , ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda uinjena. S potovanjem,

Ime i prezime odgovorne osobe Prilog: Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Standardni obrazac pisma Obavjetenje o izboru najuspjenijeg dobavljaa

UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedite: Mjesto: Broj: Datum NAZIV DOBAVLJAA Adresa dobavljaa PREDMET: Obavjetenje o izboru najuspjenijeg dobavljaa u [otvorenom, ogranienom ili pregovarakom] postupku javne nabavke Potovani, Zahvaljujemo Vam na ueu u postupku javne nabave, koji je objavljen u Slubenom glasniku BiH, br. ____ , od ______ za nabavku slijedeih roba /radova /usluga (koncizno opisati predmet nabavke) ________________________, te vas obavjetavamo da smo dana ________ donijeli Odluku o izboru najpovoljnije ponude. Obzirom da je na osnovu provedenog postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, Vaa ponuda odabrana kao najpovoljnija, u prilogu Vam dostavljamo kopiju Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljaa. Ukupna vrijednost ugovora prema Vaoj ponudi je ___________KM. Ukoliko smatrate da je tokom postupka javne nabavke prekren Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uloiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema obavjetenja , odnosno od dana kada ste saznali za povredu , ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda uinjena. S potovanjem, Ime i prezime odgovorne osobe Prilog: Odluka o izboru najpovoljnije ponude;

Standardardni obrazac pisma Obavjeenje o odbijanju ponude

UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedite: Mjesto: Broj: Datum: NAZIV DOBAVLJAA Adresa dobavljaa PREDMET:Obavjetenje o odbijanju ponude u (otvorenom,ogranienom ili pregovarakom) postupku javne nabavke Potovani, Zahvaljujemo Vam na ueu u otvorenom/ogranienom/pregovarakom postupku, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj___, od ______ za nabavku slijedeih roba/radova/ usluga ( koncizno opisati predmet nabavke)________________, te Vas obavjetavamo da smo u konkretnom postupku Vau ponudu odbili iz slijedeeg razloga: (oznaiti kvadrati koji opisuje razlog odbijanja ponuaa) a) u sluaju otvorenog postupka iz razloga predvienih lanom 23 Zakona o javnim nabavkama, tanije jer ste: pod steajem ili pred likvidacijom, ili u odreenom aranmanu s povjeriocima, ili su obustavljene ili ograniene poslovne aktivnosti, ili analogna situacija koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je preduzee registrovano (lan 23. (1) (a) Zakona); predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aranmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je preduzee registrovano (lan 23. (1) (b) Zakona); osueni sudskom presudom za krenje zakona u smislu poslovnog ponaanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnoenja zahtjeva (lan 23. (1)(c) Zakona); proglaeni krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u periodu od pet godina prije podnoenja zahtjeva (lan 23.(1) (d) Zakona); niste ispunili obveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj ste registrovani (lan 23. (1) (e) Zakona); niste ispunili obveze u vezi s plaanjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj ste registrovani (lan 23. (1) (f) Zakona);

propustili ste dostaviti ili ste dostavili pogrene informacije na traenje prema lanovima 23. do 26. ovog zakona (lan 23. (1) (g) Zakona); niste registrirovani u profesionalnim ili trgovakom registru zemlje u kojoj ste osnovali preduzee, ili niste dostavili posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje Vae pravo da se profesionalno bavite traenom djelatnou (lan 24. Zakona); niste dostavili sve traene izjave i dokumente vezane za ocjenu Vaeg ekonomskog i finansijskog stanja (lan 25. Zakona) i to: odgovarajua bankovna pisma ili dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika; poslovne bilanse, ili izvode iz poslovnih bilansa; izjavu o ukupnom prometu za traeni period; bilans uspjeha za posljednje ___ finansijske godine niste dostavili traene izjave i dokumente vezane za ocjenu Vae tehnike i/ili profesionalne sposobnosti (lan 26. Zakona) a koji se odnose na: listu glavnih isporuka/ radova / usluga u formi potvrda ili izjava za traeni period; opis/ izjava tehnike opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojim raspolaete za dostavu roba i osiguranje kvaliteta / za izvrenje konkretnih usluga / za izvoenje konkretnih radova, obrazovne i profesionalne kvalifikacije, navode o angairanom tehnikom osoblju i tehnikim organima, uzorke, opise i fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, izjava o prosjenom godinjem broju zaposlenih i o broju rukovodeeg kadra, uvjerenja izdata od agencija za kontrolu kvaliteta, provjera koju provodi ugovorni organ nad tehnikom sposobnou kandidata, naznaka/izjava o elementima ugovora koje kandidat namjerava podugovarati dali ili se pripremali da date, sadanjem ili ranijem zaposleniku ugovornog organa poklon u obliku gotovine ili u nekom drugom negotovinskom obliku kao pokuaj da se utie na radnje ili odluke u postupku javne nabavke (lan 27 Zakona); b) u sluaju, otvorenog, ogranienog ili pregovarakog postupka ponuda kojom nudite robe/radove/usluge sutinski ne ispunjava tehnike specifikacije sadrane u tenderskoj dokumentaciji, ponuene robe,radovi, usluge ne ispunjavaju postavljene zahtjeve u pogledu standarda naznaenih u tenderskoj dokumentaciji, _____________________________________________________________ drugi razlozi koji su mogli uticati na odbijanje ponude npr.ponuda nije napisana ni na jednom jeziku predvienom tenderskom dokumentacijom i sl.

Napomena: ako je ugovorni organ ve odabrao najuspjenijeg dobavljaa , ovim pismom treba informisati ostale dobavljae o njegovom izboru. Ukoliko smatrate da je tokom postupka prekren Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uloiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema obavjetenja , odnosno od dana kada ste saznali za povredu , ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda uinjena. S potovanjem,

Ime i prezime odgovorne osobe

Standardni obrazac pisma Obavjetenje o odbijanju zahtjeva za uee UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedite: Mjesto: Broj: Datum: NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA / KANDIDATA Adresa podnosioca zahtjeva/ kandidata PREDMET: Obavjetenje o odbijanju zahtjeva za uee u ogranienom postupku ili pregovarakom postupku sa objavom obavjetenja Potovani, Zahvaljujemo Vam na dostavljenom zahtjevu za uee u ogranienom/pregovarakom postupku, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj___, od ______ za nabavku slijedeih roba/radova/ usluga ( koncizno opisati predmet nabavke)________________, te Vas obavjetavamo da smo izvrili izbor kandidata koji su zadovoljili pretkvalifikacijske uslove. Va zahtjev za uee u konkretnom postupku pretkvalifikacije je odbijen iz slijedeeg razloga (oznaiti kvadrati koji opisuje razlog odbijanja kandidata) iz razloga predvienih lanom 23 Zakona o javnim nabavkama, tanije jer ste: pod steajem ili pred likvidacijom, ili u odreenom aranmanu s povjeriocima, ili su obustavljene ili ograniene poslovne aktivnosti, ili analogna situacija koja proistie iz slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je preduzee registrovano (lan 23. (1) (a) Zakona); predmet postupaka za proglaenje steaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aranmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog slinog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je preduzee registrovano(lan 23. (1) (b) Zakona); osuen sudskom presudom za krenje zakona u smislu poslovnog ponaanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnoenja zahtjeva (lan 23. (1)(c) Zakona); proglaen krivim za tei profesionalni prekraj od strane nadlenog suda u periodu od pet godina prije podnoenja zahtjeva (lan 23.(1) (d) Zakona); niste ispunili obveze u vezi s plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj ste registrovani (lan 23. (1) (e) Zakona); niste ispunili obveze u vezi s plaanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj ste registrovani (lan 23. (1) (f) Zakona);

propustili ste dostaviti ili ste dostavili pogrene informacije na traenje prema lanovima 23. do 26. ovog zakona (lan 23. (1) (g) Zakona); niste registrovani u profesionalnom ili trgovakom registru zemlje u kojoj ste osnovali preduzee, ili niste dostavili posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje Vae pravo da se profesionalno bavite traenom djelatnou (lan 24. Zakona); niste dostavili sve traene izjave i dokumente vezane za ocjenu Vaeg ekonomskog i finansijskog stanja (lan 25. Zakona) i to: odgovarajua bankovna pisma ili, dokaz o postojanju odgovarajueg osiguranja od profesionalnog rizika; poslovne bilanse, ili izvode iz poslovnih bilansa; izjavu o ukupnom prometu za traeni period; bilans uspjeha za posljednje ___ finansijske godine niste dostavili traene izjave i dokumente vezane za ocjenu Vae tehnike i/ili profesionalne sposobnosti (lan 26. Zakona) a koji se odnose na: listu glavnih isporuka/ radova / usluga u formi potvrda ili izjava za traeni period; opis/ izjava tehnike opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojim raspolaete za dostavu roba i osiguranje kvaliteta / za izvrenje konkretnih usluga / za izvoenje konkretnih radova, obrazovne i profesionalne kvalifikacije, navode o angairanom tehnikom osoblju i tehnikim organima, uzorke, opise i fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, izjava o prosjenom godinjem broju zaposlenih i o broju rukovodeeg kadra, uvjerenja izdata od agencija za kontrolu kvaliteta, provjera koju provodi ugovorni organ nad tehnikom sposobnou kandidata, naznaka/izjava o elementima ugovora koje kandidat namjerava podugovarati dali ili se pripremali da date, sadanjem ili ranijem zaposleniku ugovornog organa poklon u obliku gotovine ili u nekom drugom negotovinskom obliku kao pokuaj da se utie na radnje ili odluke u postupku javne nabavke (lan 27 Zakona); Ukoliko smatrate da je tokom postupka pretkvalifikacije prekren Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uloiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema obavjetenja o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu , ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda uinjena. S potovanjem, Ime i prezime odgovorne osobe

Standardni obrazac pisma Obrazac zahtjeva za uee u javnoj nabavci Zaglavlje dobavljaa Adresa dobavljaa PREDMET: Obrazac zahtjeva za uee u javnoj nabavci u [ogranienom postupku, pregovarakom postupku uz obavjetenje o javnoj nabavci] za [predmet javne nabavke u skladu sa tenderskom dokumentacijom], U odgovoru na ___________ [ obavjetenje o javnoj nabavci], ovim dostavljamo zahtjev za uee /zahtjev za kvalifikaciju za gore navedeni postupak javne nabavke. Ovaj zahtjev je pripremljen u skladu sa tenderskom dokumentacijom (TD). Ovim potvrujemo slijedee: a) da smo registrovani u odgovarajuem profesionalnom ili trgovakom registru i/ili da imamo pravo baviti se profesionalnom djelatnou; b) da ispunjavamo minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ u vezi sa naim ekonomskim i finansijskim stanjem; c) da ispunjavamo minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ u vezi sa naom tehnikom i strunom sposobnou da izvrimo ugovor; d) da naa ponuda sadri dokumentaciju zahtjevanu lanom 23. Zakona. Kao dokaz naih kvalifikacija, dostavljamo slijedee dokaze: (dati listu dokumenata koje trai ugovorni organ i koje kandidat treba dostaviti) Naziv preduzea: ___________________________________________ Potpisi: ___________________________________________________ (ovlateni od strane gore navedene kompanije) Datum: ___________________________________________________ Lista aneksa (dokazi koje trai ugovorni organ): poredani po rednim brojevima i sa nazivima aneksa

Standardni obrazac Odluke o ponitenju postupka javne nabavke UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedite: Mjesto Broj: Datum: PREDMET: Obavjetenje o ponitenju postupka javne nabavke u [otvorenom, ogranienom ili pregovarakom] postupku javne nabavke Potovani, zahvaljujemo Vam na ueu u otvorenom /ogranienom /pregovarakom postupku, objavljenom u Slubenom glasniku BiH broj ______, od ____ za nabavku slijedeih roba/radova /usluga (koncizno opisati predmet nabavke)________________.. Ovaj postupak nabavke moramo ponititi iz slijedeeg razloga: (oznaiti odgovarajui razlog / razloge): Niti jedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjemu roku (lan 12. (1.) b) 1.)); Niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (lan 12. (1.) b) 2.)); Cijene svih prihvatljivih ponuda znaajno su vee od prorauna ugovornog organa (lan 12. (1.) b) 3.)); Broj primljenih prihvatljivih ponuda manji je od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor. (lan 12. (1.) b) 4.)); Broj kvalificiranih kandidata manji je od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor (lan 12. (1.) b) 5.)); Postupak je poniten zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan nae kontrole i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora ( navesti razloge) (lan 12. (1.) c):

Ukoliko smatrate da je prekren Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uloiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema obavjetenja o ponitenju postupka, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda uinjena. S potovanjem, Ime i prezime odgovorne osobe

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

KOMENTAR NA ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA POGLAVLJE I OPE ODREDBE

ODJELJAK I PRINCIPI I DEFINICIJE ODJELJAK I Poglavlja I ZJN (lanovi 1. i 2.) navodi principe sadrane u ZJN kao i definicije pravnih termina koji se koriste u ZJN.
lan 1 Svrha i predmet Zakona

lan 1. navodi svrhu ZJN i navodi principe koji definiraju primjenu Zakona. lan 1. stav (1) taka a):
(1) Ovim zakonom uspostavlja se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, prava, dunosti i odgovornosti uesnika u postupcima nabavke i postupak kontrole javnih nabavki radi osiguranja a) najefikasnijeg naina koritenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke;

lan 1. stav (1) taka a) navodi princip efikasnosti naina koritenja javnih sredstava. Taj princip efikasnosti (koji je takoer poznat kao princip razmjene vrijednosti za novac) u biti znai da odabir izmeu dvije ili vie ponuda mora biti zasnovan na usporedbi troka u odnosu na dobijeni razultat. Odabrano rjeenje mora biti: (b) (c) (a) Rjeenje kojim se dobija isti rezultat ali uz manji troak, ili Rjeenje kojim se sa istim ili manjim trokom postie bolji rezultat, ili

Rjeenje kojim se, iako uz vei troak, postie bolji rezultat (pod uslovom da ta dodatna efikasnost opravdava poveanje trokova)
1

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Efikasnost predstavlja jedan od ciljeva ZJN i sama injenica da je pomenut na samom poetku predstavlja stalnu napomenu za zvaninike javne uprave (kao i za ostale strane u postupku) da upravo efikasnost mora biti krajnji cilj odluka koje oni donose. lan 1. stav (1) take b) i c):
b) c) izvrenja nabavke i dodjeljivanja ugovora o javnoj nabavci, koji vre ugovorni organi u skladu s postupcima utvrenim ovim zakonom, i

da, pri tome, ugovorni organi preduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravina i aktivna konkurencija meu potencijalnim dobavljaima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

lan 1. stav (1) take b) i c) podcrtavaju principe koji se nalaze u ZJN.

lan 1. stav (1) taka b) naroito se odnosi na obavezu ugovornih organa da sprovode nabavku roba, usluga i radova u skadu sa pravilima i postupcima utvrenim ZJN. Primjena ovih propisa osigurava transparentnost [princip transparentnosti je eksplicitno naveden u lanu 1. stav (1) taka c)] cijelog postupka nabavke. lan 1. stav (1) taka c) prvo pominje principe pravinosti i konkurencije. Pravinost u postupku javne nabavke osigurava se i pospjeuje principima nediskriminacije i jednakog tretmana (to je naknadno i pomenuto u toj odredbi). Princip nediskriminacije je u gramatikom smislu definiran negacijom, obziorm da taj princip zabranjuje odreene aktivnosti (na primjer: iskljuivanje inostranih privrednih subjekata iz uee u dodjeli ugovora u Bosni I Hercegovini). S druge strane, princip jednakog tretmana je pozitivan u smislu da on zahtijeva pozitivno djelovanje (na primjer: otkrivanje istih informacija svim ukljuenim privrednim subjektima). Ova dva posljednja principa su prikaz osnovnog principa jednakosti.

Pominjanje konkurencije vezano je za ciljem postizanja efikasnosti kod koritenja javnih sredstava [pomenuto u lanu 1. stav (1) taka a)] obzorm da prvi predstavlja neophodan uslov za drugi.

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 1. stav (2):


(2)

Javna nabavka odnosi se na nabavku roba, usluga i radova, a provode je ugovorni organi iz lana 3. ovog zakona u skladu s Pravilima utvrenim u ovom zakonu i u prateim podzakonskim aktima usvojenim u skladu s odredbama lana 53. ovog zakona.

lan 1. stav (2) navodi poetnu definiciju pojma javne nabavke i potrebno ju je itati zajedno sa lanovima 3. (definiranje ratione personae organi koji moraju potivati propise iz ZJN), 4. i 5. (definiranje ratione materiae organi koji moraju potivati propise iz ZJN) te relevantnih podzakonskim aktima. lan 2. Definicije lan 2. navodi definiciju razliitih pravnih termina i pojmova koji se koriste u ZJN. lan 2. stav (1)
(1) Hitni postupak podrazumijeva poseban oblik hitnog ogranienog postupka koji moe biti primijenjen kada potivanje propisanih rokova nije mogue zbog hitnosti, prijetnje ugroavanja okolia ili vie sile.

Prema lanu 2. stav (1) pojam hitni postupak predstavlja jedan modificirani oblik ogranienog postupka sa kraim vremenskim rokovima. Ovaj hitni postupak moe se koristiti samo u sluaju hitnosti, ili vie sile koji se ne mogu pripisati ugovornom organu, i nije mogue potovati ustaljene vremenske rokove. lan 2. stav (2)
(2) Kandidat podrazumijeva dobavljaa koji je podnio zahtjev za poziv da uestvuje u ogranienom ili pregovarakom postupku.

Prema lanu 2. stav (2) pojam kandidat predstavlja privrednog subjekta koji je podnio zahtjev za uee u ogranienom ili pregovarakom postupku.

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 2. stav (3)


(3)

Konkurs za izradu idejnog rjeenja podrazumijeva postupak koji ugovornom organu omoguava da osigura, uglavnom u oblastima prostornog ureenja, urbanizma, arhitekture i graevinarstva ili obrade podataka, plan ili rjeenje koje izabira Konkursna komisija u postupku konkurentskog nadmetanja sa ili bez dodjele nagrada.

Prema lanu 2. stav (3) konkurs za izradu idejnog rjeenja jeste postupak koji se prvenstveno koristi u arhitekturi, ininjerstvu, urbanizmu i prostornom planiranju kao i kod obrade podataka u svrhu nabavke idejnog rjeenja ili plana iz gorenavedenih oblasti. Ovaj postupak sastoji se od faze natjecanja (sa ili bez dodjele) a odabir jednog ili vie pobjednika vri imenovana komisija. lan 2. stav (4)
(4) Elektronska sredstva podrazumijevaju telegraf, faks ili drugu telekomunikacijsku opremu namijenjenu za prijenos podataka.

Prema lanu 2. stav (4) elektronska sredstva predstavljaju telegraf, faks ili drugu telekomunakacijsku opremu namijenjenu za prijenos podataka. lan 2. stav (5)
(5) Okvirni sporazum podrazumijeva sporazum ogranienog trajanja izmeu ugovornog organa i dobavljaa, a njegova je svrha utvrivanje okvira za ugovore koji e se dodjeljivati u tom periodu, naroito u pogledu predmeta ugovora, a kada je to primjereno, i u pogledu predvienih vrijednosti, obima ili koliine, kao i cijene.

Prema lanu 2. stav (5) okvirni sporazum je sporazum koji podrazumijeva odreeni vremenski period a sklapa se sa dobavljaima. Tim sporazumom definiraju se uslovi i rokovi (uglavnom kada je u pitanju koliina i cijena) prema kojima se vre te odreene nabavke tokom cijelog vremenskog perioda trajanja sporazuma. Vidi takoer lan 32. ZJN. lan 2. stav (6)
(6) Subvencionirani ugovor podrazumijeva dodjeljivanje ugovora o javnim nabavkama roba, usluga i radova koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju.

Prema lanu 2. stav (6) pojam subvencioniranih ugovora ukljuuje sve ugovor o javnim nabavkama, koje ugovorni organi direktno ili indirektno finansiraju.

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 2. stav (7)


(7) Pregovaraki postupak podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora s jednim ili vie pozvanih dobavljaa. Ovaj postupak moe se provoditi sa ili bez prethodnog objavljivanja obavjetenja o nabavci, iskljuivo prema uslovima utvrenim u ovom zakonu.

Prema lanu 2. stav (7) pregovaraki postupak predstavlja postupak koji omoguava ugovornom organu voenje pregovora o uslovima i rokovima ugovora, sa jednim ili vie privrednih subjekata. Pregovaraki postupak ima dva oblika, sa i bez objavljivanja obavjetenja o nabavci. Oba oblika ovog postupka su izuzetni postupci te se kao takvi koriste samo na osnovu uslova (koji moraju biti usko definirani) i mogunosti navedenih ZJN. (vidi takoer lan 11. stav (3) i (4), lan 30. i lan 31.). lan 2. stav (8)
(8) Otvoreni postupak podrazumijeva postupak u kojem svaki zainteresirani dobavlja moe dostaviti ponudu.

Prema lanu 2. stav (8) pojam otvoreni postupak predstavlja postupak u kojem svaki zainteresirani ponua moe podnijeti ponudu. lan 2. stav (9)
(9) Pretkvalifikacija podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ, na osnovu selekcionih kriterija definiranih u tenderskoj dokumentaciji, vri izbor kvalificiranih kandidata, koji e se pozvati da dostave ponude u ogranienom ili pregovarakom postupku.

Prema lanu 2. stav (9) pojam pretkvalifikacija predstavlja jednu fazu ogranienog i pregovarakog postupka u kojoj ugovorni organi odabiraju kandidate koji e biti pozvani da podnesu svoje ponude. Odabir se vri na osnovu kriterija za odabir ponuaa definiranih u tenderskoj dokumentaciji.

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 2. stav (10)


(10)

Ugovor o javnoj nabavci usluga podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zakljuuje radi ostvarivanja finansijske koristi a odnosi se na osiguranje usluga koje nisu izuzete od ovog zakona. Ovaj ugovor nije ugovor o nabavci roba ili radova definiranih u stavu (10), odnosno (11) ovoga lana. Usluge koje su izuzete od ovog zakona navedene su u Aneksu II., dio C, koji je sastavni dio ovog zakona. Ugovor o javnoj nabavci moe biti: a) b) Ugovor o javnoj nabavci, iji su predmet i robe i usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga, ukoliko vrijednost odnosnih usluga prelazi vrijednost roba obuhvaenih tim ugovorom.

Ugovor o javnoj nabavci, iji su predmet usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga. On ukljuuje i radove u smislu Aneksa I. ovog zakona koji su sporedni u odnosu na osnovni predmet ugovora.

lan 2. stav (10) navodi gramatiki negativnu definiciju pojma ugovor o javnoj nabavci usluga. Prema tome ugovor o javnoj nabavci usluga predstavlja ugovor u pisanom obliku, koji se zakljuuje radi finansijske koristi, a koji nije ni ugovor o nabavci roba niti radova. Uz to ovaj lan dalje navodi smjernice o tome kako se ugovor klasificira ako sadri elemente iz vie kategorija. Prema tih smjernicama [lan 2. stav (10) taka a)] ugovor koji sadri i robe i usluge smatra se ugovorom o javnoj nabavci usluga ukoliko vrijednost usluga prelazi vrijednost roba obuhvaenih tim ugovorom.

Ugovor koji sadri i usluge i radove smatra se ugovorom o javnoj nabavci usluga ako su radovi samo sporedni u odnosu na osnovni predmet ugovora.
(11)

lan 2. stav (11)

Ugovor o javnoj nabavci roba podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zakljuuje radi ostvarivanja finansijske koristi i odnosi se na kupovinu, leasing, zakup ili najamnu kupovinu, sa ili bez opcije otkupa roba (sirovina, proizvoda, opreme i drugih predmeta bilo kojeg oblika i veliine), ukljuujui neophodnu pripremu mjesta izvoenja radova i usluga ugradnje.

Prema lanu 2. stav (11) pojam ugovor o javnoj nabavci usluga predstavlja ugovor u pisanom obliku, koji se zakljuuje radi ostvarivanja finansijske koristi i ukljuuje kupovinu, leasing, zakup ili najamnu kupovinu sa ili bez mogunosti otkupa roba, ukljuujui neophodnu pripremu mjesta izvoenja radova i usluge ugradnje.

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 2. stav (12)


(12)

Ugovor o javnoj nabavci radova podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zakljuuje radi ostvarivanja finansijske koristi, a za predmet ima ili izvoenje ili i izvoenje i projektiranje radova koji se odnose na neku od djelatnosti utvrenih u Aneksu I., koji je sastavni dio ovog zakona, ili realizaciju, bez obzira na sredstva, posla koji odgovara uslovima utvrenim od strane ugovornog organa. Pojam radova podrazumijeva rezultat gradnje ili graevinskih radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dovoljan za ispunjenje neke ekonomske ili tehnike funkcije.

Prema lanu 2. stav (12) pojam ugovor o javnoj nabavci radova predstavlja ugovor u pisanom obliku koji se zakljuuje radi finansijske koristi a za predmet ima ili izvoenje ili i idejno rjeenje i izvrenje radova navedenih u Aneksu I ZJN, ili realizaciju posla koji odgovara uslovima utvrenim od stane ugovornog organa. Pojam radova shodno tome, definiran je kao rezultat gradnje ili graevinskih radova koji su sami po sebi dovoljni za ispunjenje neke tehnike ili ekonomske funkcije. lan 2. stav (13)
(13) Zahtjev podrazumijeva pisani dokument kojim dobavlja podnosi zahtjev za poziv za uee u ogranienom ili pregovarakom postupku.

Prema lanu 2. stav (13) pojam zahtjev predstavlja dokument kojim privredni subjekt izraava elju i interes da ga ugovorni organ pozove na uee u ogranienom ili pregovarakom postupku. lan 2. stav (14)
(14) Ogranieni postupak podrazumijeva postupak u kojem bilo koji dobavlja koji eli postati kandidat moe zahtijevati uee i u kojem samo oni kvalificirani kandidati koje pozove ugovorni organ mogu dostaviti ponude.

U prvoj fazi svi zainteresirani privredni subjekti mogu podnijeti zahtjev [vidi lan 1. stav (13)] za uee.

Prema lanu 2. stav (14) pojam organieni postupak predstavlja postupak koji ukljuuje dvije faze.

U drugoj fazi ugovorni organ odabira samo one ekonomske operatere, koji su u skladu sa krtierijima za odabir ponuaa, dovoljno kvalificirani i poziva ih da podnesu ponude.

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 2. stav (15)


(15)

Pojmovi dobavlja, prualac usluga i izvoa radova podrazumijevaju svakog privrednog subjekta, koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa takvih lica koja na tritu nudi robe, usluge ili radove. Ukoliko nije drugaije naznaeno, pojam dobavlja podrazumijevat e dobavlja, prualac usluga ili izvoa radova.

Prema lanu 2. stav (15) pojmovi dobavlja, prualac usluga i izvoa radova odnose se na svkog privrednog subjekta koji moe biti fiziko ili pravno lice ili grupa takvih lica koji na tritu nude robe, usluge ili radove.

Uz to, lan 2. stav (15) navodi da se, osim ako drugaije nije navedeno, pojam dobavlja koristi kao opi pojam, koji ukljuuje sve ekonomske operatere (to stricto sensu ukljuuje dobavljae (u sluaju ugovora o javnoj nabavci roba), izvoae radova (kod ugovora o javnoj nabavci radova) i pruaoce usluga (kod ugovora o javnoj nabavci usluga)). lan 2. stav (16)
(16) Ponuda podrazumijeva dokument koji podnosi dobavlja i kojim nudi snabdijevanje proizvodima, pruanje usluga ili izvoenje radova pod uslovima koji su odreeni od strane ugovornog organa.

Prema lanu 2. stav (16) pojam ponuda predstavlja dokument koji privredni subjekt podnosi ugovornom organu i priprema u skladu sa definiranim uslovima za dodjelu ugovora o nabavci roba, radova ili usluga. lan 2. stav (17)
(17) Tenderska dokumentacija podrazumijeva dokumentaciju kojom se opisuje predmet nabavke, uslovi ugovora i postupak izbora najpovoljnije ponude, a objavljuje je ili dobavljaima predstavlja ugovorni organ. Ova dokumentacija ukljuuje obavjetenje o nabavci, poziv na dostavu ponuda, tehnike specifikacije, nacrt ugovora i druge relevantne dokumente i objanjenja.

Prema lanu 2. stav (17) pojam tenderska dokumentacija predstavlja dokumentaciju, kojom se definira predmet nabavke i uslovi ugovora i postupak dodjele ugovora. Ovu dokumentaciju ugovorni organ ili dostavlja (na primjer: dostavljanje poziv za uee) ili obavljuje (na primjer: obavjetenje o javnoj nabavci). lan 2. stav (18)
(18) Ponua podrazumijeva dobavljaa koji je dostavio ponudu.

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Prema lanu 2. stav (18) pojam ponua predstavlja privrednog subjekta koji je podnio ponudu [vidi lan 2. stav (16)]. lan 2. stav (19)
(19) Alternativna ponuda podrazumijeva ponudu u kojoj se nude drugaije karakteristike predmeta ugovora u odnosu na one koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji.

Prema lanu 2. stav (19) pojam alternativna ponuda predstavlja ponudu koja sadri dodatne ili alternativne karakteristike u odnosu na minimalni set karakteristika naveden u tehnikoj specifikaciji tenderske dokuemtacije. lan 2. stav (20)
(20) Pisani ili u pisanoj formi podrazumijeva svaki izraz koji se sastoji od rijei ili brojeva koji se mogu proitati, umnoiti i naknadno saopiti, a takoer i informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomo elektronskih sredstava, naravno pod uslovom da je sadraja osiguran i da se potpis moe identificirati.

Prema lanu 12. stav (20) pojmovi pisani ili u pisanoj formi predstavljaju svaki izraz koji se moe proitati, umnoiti i saopiti, ukljuujui informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomo elektronskih sredstava, pod uslovom da postoji garancija za sigurnost sadraja te da se potpis moe identificirati.

ODJELJAK II PRIMJENA ZAKONA ODJELJAK II Dijela I ZJN (lanovi od 3. do 6.) definira obim primjene ZJN, i ratione personae i ratione materiae.
lan 3. Ugovorni organi

lan 3. definira obuhvaenost ZJN kada je rije o ratione personae t.j. o obuhvaenim ugovornim organima.

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 3. stav (1)


(1)

Pod ugovornim organom podrazumijeva se:

Prema lanu 3. stav (1) postoje tri kategorije ugovornih organa kada je u pitanju obuhvaenost ZJN. lan 3. stav (1) taka a)
a) svaki organ uprave na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno na kantonalnom, gradskom ili opinskom nivou (u daljnjem tekstu: organi na dravnom ili lokalnom nivou uprave);

Prva kategorija ukljuuje one organe koji bi se mogli podvesti pod klasine organe javnog sektora tj. svaki odgan uprave na Dravnom, regionalnom ili lokalnom nivou. lan 3. stav (1) taka b)
b) svaki javni subjekt i/ili privredno drutvo, tj. organ, kako je to definirano u stavu (2) ovog lana;

Druga kategorija ukljuuje ono to bi se moglo nazvati organima kojima upravlja javno pravo. lan 3. stav (1) taka c)
c) svako javno drutvo/preduzee koje obavlja neku od djelatnosti definiranih u stavu (3) ovog lana i nad kojim ugovorni organ moe vriti dominantan uticaj po osnovu vlasnitva nad tim drutvom/ preduzeem, finansijskog uea u tom drutvu/preduzeu ili po osnovu Pravila o upravljanju tim drutvom/preduzeem.

Konano, trea kategorija predstavlja javna preduzea koja su aktivna u komunalnom sektoru (tj. vode, elektrina energija, gas, telekomunikacije i transport). Druga i trea kategorija zahtijevaju paljiv pristup. lan 3. stav (2)
(2)

Javni subjekt, tj. organ, u skladu sa stavom (1) taka b) ovog lana, podrazumijeva svaki subjekt:

Prema lanu 3. stav (2) postoje tri kumulativna uslova koje organ mora zadovoljiti kako bi se smatrao javnim subjektom (druga kategorija) za svrhe ZJN.
10

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 3. stav (2) taka a)


a)

osnovan u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od opeg interesa, a nema industrijski ili komercijalni karakter, i

Prvo, prema lanu 3. stav (2) taka a) javni subjekt mora biti osnovan u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od opeg interesa, a da nema industrijski ili komercijalni karakter. Veoma irok spektar aktivnosti se moe podrazumijevati pod kategorijom potreba od opeg interesa (na primjer: usluge tampanja, prikupljanje smea, itd). Ovdje je potrebno pomenuti da ovdje teorijski moe spadati sve to vlada smatra potrebnim za javno dobro. Kada je u pitanju nekomercijalni karakter kompanije postoji trodijelni test koji se moe koristiti: (a) Da li je sticanje profita osnovni cilj tog organa? (b) Da li taj organ ima konkurenciju na tritu?

Ako su odgovori pod (a) i (b) negativni a odgovor pod (c) potvrdan onda vjerovatno taj organ nema komercijani ili industrijski karakter i tim je obuhvaen ZJN ako ispunjava i ostale uslove iz lana 3. lan 3. stav (2) taka b)
b) koji ima svojstvo pravnog lica i

(c) Da li je mogue da bi Drava ili neki drugi upravni organ intervenirali u svrhu umanjivanja komercijalnog pritiska, na primjer kako bi time sprijeili steaj tog organa?

Drugo, prema lanu 3. stav (2) taka b) taj organ mora biti pravno lice. Za ovaj uslov nije potreban dalji komentar. lan 3. stav (2) taka c)
c) koji veinskim dijelom finansiraju organi na dravnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definirani u ovom stavu; ili u kome nadzor nad upravljanjem vre organi ili subjekti definirani u ovom stavu; ili koji ima upravni, upravljaki ili nadzorni odbor u kojem su vie od polovine lanova imenovali organi na dravnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definirani u ovom stavu.

11

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Tree, prema lanu 3. stav (2) taka c) taj organ mora biti organ koji ili veinskim dijelom finansiraju ili kome nadzor nad upravljanjem vre ugovorni organi ili organ koji ima upravni, upravljaki ili nadzorni odbor u kome je vie od polovine lanova imenovano od strane ugovornih organa. Kada je u pitanju sintagma veinskim dijelom finansiran dovoljno je rei da je to jednako finansiranju od vie od 50%.

Prema objanjenju lana lana 3. stava (2) taka c), taj pojam finansiranja ukljuuje samo ono plaanje koje e vjerovatno stvoriti ili ojaati zavisni odnos izmeu tog organa i ugovornog organa koji vri plaanje. Tako se plaanja koja se vre kao rezultat redovnog komercijalnog odnosa (na primjer: kada je u pitanju pruanje usluga) ne uzimaju u obzir u svrhe odreivanja ovih 50%. Znaenje izraza nazor nad upravljanjem zahtjeva odreeni nivo nadzora koji omoguava ugovornom organu utjecaj na odluke o javnim ugovorima organa koji je pod nadzorom. Taj nivo nadzora ne zahtijeva neophodno ovlasti formalnog uplitanja u odluke uprave tog organa. Ipak, sama revizija legalnosti odluke tog organa od strane ugovornog organa nije isto to i nadzor nad upravljanjem.

Trea kategorija ugovornih organa obuhvaenih ZJN navodi se u lanu 3. stav (1) taka c). Prema tom stavu javna preduzea koja djeluju u oblastima navedenim u lanu 3. stav (3), tj. voda, elektrine energije, gasa, transporta, itd, su obuhvaena direktivom ako ugovorni organ ima dominantan uticaj nad njima.

Isto objanjenje nalazi se i u treem sluaju navedenom u lanu 3. stav (2) taka c) naime, imenovanje vie od polovine lanova upravnog, upravljakog ili nadzornog odbora tog organa od strane drugog ugovornog organa. U takvom sluaju postoji nesumnjiva pretpostavka da ugovorni organ ima odreeni utjecaj na taj organ.

Dominantni utjecaj potencijalno postoji radi vlasnitva nad javnim preduzeem od strane drugog ugovornog organa, ili radi njegovog finansijskog uea kod javnog preduzea, ili radi pravila koja odreuju javno preduzee.

Na primjer, to bi bio sluaj kada neki drugi ugovorni organ posjeduje veinu upisanog kapitala tog javnog preduzea ili kada posjeduje veinu glasova vezanih za dionice, ili ak ako posjedovanjem manje od pola dionica ipak posjeduje znaajan utjecaj (na primjer kada posjeduje 30% dionica, dok je ostalih 70% podijeljeno na vie manjih dioniara). Takva kontrola postoji ako drugi ugovorni organ moe imenovati vie od pola lanova upravnog, upravljakog ili nadzornog odbora. Ponovo objanjenje iz lana 3. stav (1) taka c) ukljuuje organe koji ne operiraju na potpuno konkurentnim tritima i koji su vjerovatno podloniji pritiscima Drave ili nekog drugog organa uprave kod dodjele svojih ugovora o javnim nabavkama. Tako, kombinacija nedostataka komercijalnog pritiska i
12

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

utjecaj drugog ugovornog organa mogu rezultirati ne-efikasnou to teti kupcima koji e imati vee trokove.

Zbog toga, lan 3. stav (1) taka c) se mora posmatrati zajedno sa lanom 3. stav (3) i lanom 3. stav (4). (3) lan 3. stav (3)
a) Djelatnosti koje obavljaju javna drutva / preduzea iz stava (1) taka c) ovog lana sastoje se od, osiguranja ili rada fiksnih mrea s ciljem pruanja javnih usluga u vezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom: 1. 2. 3. vode; ili elektrine energije; ili

b)

eksploatacije geografske lokacije sa svrhom: 1. 2.

ili snabdijevanja takvih mrea vodom, elektrinom energijom, plinom ili toplotnom energijom; istraivanja ili crpljenja nafte, plina, uglja ili drugih vrstih goriva, ili

plina ili toplotne energije;

c) d)

osiguranja ili rada javnih telekomunikacionih sistema ili pruanje jedne ili vie javnih telekomunikacionih usluga.

rada mrea koje pruaju usluge javnog prijevoza putem eljeznice, metroa, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili iare;

smjetaja zrane, morske ili rijene luke ili drugih terminala za prijevoznike u zranom, morskom ili rijenom saobraaju;

lan 3. stav (3) navodi aktivnosti javnih preduzea, koja su obuhvaena ZJN. Bitno je napomenuti da su aktivnosti koje su pomenute u stavu (3) vezane za trita, koja esto imaju monopolistike ili oligopolistike karakteristike (tj. nisu u pospunosti konkurentna). Naroito, lan 3. stav (3) obuhvata javna preduzea koja obezbjeuju: a) osiguranje ili rad fiksnih mrea s ciljem pruanja javnih usluga u vezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom ili snabdijevanje takvih mrea vodom, elektrinom energijom, plinom ili toplotnom energijom [lan 3. stav (3) taka a)] istraivanje ili crpljenje nafte, plina, uglja ili drugih vrstih goriva.

b)

13

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 3. stav (4)


(4)

U sluaju da neku od djelatnosti definiranih u stavu (3) ovog lana osigurava i jedno ili vie preduzea koja nisu obuhvaena definicijom iz stava (1) taka c) ovog lana, Vijee za konkurenciju e, na traenje direktora Agencije za javne nabavke a po osnovu zahtjeva odnosnog ugovornog organa, ocijeniti / izjaviti da li je trite za datu djelatnost (relevantno trite) konkurentno. U sluaju da je to relevantno trite proglaeno konkurentnim, direktor Agencije za javne nabavke predloit e izmjenu i dopunu ovog zakona, kojim se, u odnosu na konkretnu djelatnost, od obaveze potivanja ovog zakona oslobaaju svi definirani ugovorni organi.

Suprotno, lan 3. stav (4) navodi da onda kada se stvore zadovoljavajui konkurentski uslovi u bilo kojem segmentu navedenom u stavu (3), tada ta javna preduzea koja posluju u tim segmentima mogu biti izuzeta od primjene ZJN. Neophodan uslov za ovom izuzimanje jeste prethodna izjava Konkurencijskog vijea, koje djeluje nakon prijave Direktora Agencije za javne nabavke (AJN), da je to relevantno trite (t.j. trite tog segmenta) konkurentno. Nakon potvrde Konkurencijskog vijea, Direktor AJN predlae sve potrebne izmjene i dopune ZJN. lan 3. stav (5)
(5) Agencija za javne nabavke priprema liste kategorija ugovornih organa. Ako se ugovorni organ definiran u stavovima (1) do (3) ovog lana ne nae na listi koju utvrdi Agencija za javne nabavke, on e, bez obzira na to, biti obuhvaen ovim zakonom.

Ipak, ove liste e biti indikativne i ni u kom sluaju konane. Drugim rijeima, ako neki organ ispuni kriterije za jednu od kategorija ugovornih organa kako je definirano lanom 3. stavovi od (1) do (3), taj organ je obuhvaen ZJN ak i ako nije na spiskovima koje je sastavila AJN.
lan 4. Ugovori koji su predmet ovog zakona

Prema lanu 3. stav (5) AJN priprema liste kategorija ugovornih organa.

lan 4 definira predmet primjene ZJN - ratione materiae, tj. obuhvaene ugovore.

14

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 4. stav (1)


(1)

Ugovorni organi dodijelit e ugovore o javnoj nabavci radova, roba i usluga u skladu s odredbama ovog zakona i njegovim podzakonskim aktima.

lan 4. stav (1) uspostavlja obavezu ugovornog organa da sprovede dodjelu ugovora o nabavci roba, usluga i radova u skladu sa odredbama ZJN i podzakonskim aktima. Ova odredba treba se posmatrati zajedno sa lanom 2. stavovi od (10) do (12) (definicije ugovora o uslugama, robama i radovima). lan 4. stav (2)
(2) Ovaj zakon takoer se primjenjuje na dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci radova, roba i usluga koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju. Ugovorni organ koji daje takve subvencije duan je osigurati potivanje odredbi ovog zakona u sluajevima kada subvencionirani ugovor dodjeljuje neko drugo fiziko ili pravno lice, odnosno duan je i sam potivati odredbe ovog zakona u sluajevima kada dodjeljuje subvencionirani ugovor za ili u ime tih fizikih ili pravnih lica.

lan 4. stav (2) navodi da ZJN obuhvata takoer i ugovore o nabavci roba, usluga ili radova koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju, ali koje dodjeljuje organ koji sam nije ugovorni organ. Bitno je pojasniti da obaveza tih neugovornih organa da primjenjuju propise ZJN postoji samo kod dodjele tih subvencioniranih ugovora. lan 4. stav (3)
(3) Okvirni sporazum koji se provodi u skladu s odredbama lana 32. ovog zakona se, u smislu ovog zakona, smatra ugovorom zakljuenim u skladu s ovim zakonom.

lan 4. stav (3) navodi da se okvirni sporazumi (vidi lan 32.) takoer potpadaju pod predmet ZJN, i kao rezultat toga njihova dodjela mora biti u skladu sa propisima iz ZJN.
lan 5. Ugovori na koje se ne primjenjuju odredbe ovog zakona

lan 5. odreuje predmet ZJN time to navodi kategorije ugovora koji su izuzeti od primjene ZJN.

15

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 5. stav (1) taka a)


(1) a)

Sljedei ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

ugovori koji se odnose na dravne tajne, kao to je definirano relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama vaeim u Bosni i Hercegovini;

Prva kategorija ugovora izuzetih od primjene ZJN su ugovori koji su vezani za dravne tajne kao to je definirano pravnim propisima u Bosni i Hercegovini (zakonima, regulativama ili upravnim odredbama koje su na snazi na dravnom i entitetskim nivoima. Bitno je pomenuti da pozivanje na dravnu tajnu mora biti opravdano te da se ova odredbe ne smije upotrebljavati kao sredstvo za izbjegavanje odredbi ZJN. lan 5. stav (1) taka b)
(1) b) Sljedei ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

ugovori ije izvrenje mora biti popraeno posebnim mjerama sigurnosti, u skladu s relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama vaeim u Bosni i Hercegovini;

Druga kategorija ugovora koji su izuzeti od primjene ZJN su oni ugovori ije izvrenje mora biti popraeno posebnim mjerama sigurnosti. To bi na primjer mogao biti ugovor o uslugama za nadgledanje dravne granice putem fotografiranja iz zraka. (Potrebno je napraviti razliku izmeu ove kategorije i kategorije iz lana 5. stav (1) taka d) vidi u daljem tekstu) lan 5. stav (1) taka c)
(1) c) Sljedei ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura meunarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata;

Trea kategorija ukljuuje ugovore koji se dodjeljuju u skladu sa postupcima o meunarodnom kreditiranju ili donorskim organizacijama. Ovo odraava meunarodnu praksu u smislu da sporazumi izmeu meunarodnih organizacija obino (kreditor ili donator) i korisnika (drave koja prima pomo) ukljuuju i stavku po kojoj dodjela ugovora o javnim nabavkama prema tom sporazumu mora biti dodijeljena u skladu sa postupcima te odreene organizacije.

16

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 5. stav (1) taka d)


(1) d)

Sljedei ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

ugovori iz oblasti odbrane koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu orujem, vojnom opremom i namjenskim materijalom;

Bitno je pomenuti da ova odredba iskljuuje iz segmenta primjene ZJN samo kupovinu i proizvodnju oruja na primjer: vojnih letjelica, blindiranih vozila, rakete i municije na primjer: metaka, eksploziva i bombi - (ti ugovori se mogu definirati kao ugovori za teka odbrana) kao i usluga vezanih za njih.

Prema lanu 5. stav (1) taka d) ugovori iz oblasti odbrane koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu orujem i vojnom opremom izuzeti su od primjene ZJN.

lan 5. stav (1) taka d) se ne smije tumaiti kao opi izuzetak za sve ugovore o javnoj nabavci koje ugovorni organi dodjeljuju u oblasti odbrane. Na primjer, ugovor o javnoj nabavci roba za nabavku raunara za Ministarstvo odbrane jeste obuhvaen ZJN. Jedini nain na koji takav ugovor (ugovor koji dodjeljuje ugovorni organ iz oblasti odbrane a koji nije ugovor o tekoj odbrani) moe biti izuzet iz ZJN jeste ako njegovo izvrenje zahtijeva posebne sigurnosne mjere (vidi lan 5. stav (1) taka b)).

Jednako tako robe i usluge dvostruke namjene, naime robe koje se mogu koristiti i u vojne svrhe ali i u druge svrhe na primjer: ambulantna kola, motori, fotografije iz vazduha, itd su u principu obuhvaeni ZJN. Ponovo, lan 5. stav (1) taka b) bi mogao biti relevantan ovdje (vidi gore). lan 5. stav (1) taka e)
(1) e) Sljedei ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

kupovina ili iznajmljivanje, bilo kojim finansijskim sredstvima, zemljita, postojeih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja iz njih proistiu.

lan 5. stav (1) taka e) izuzima ugovore koji imaju za svoj predmet kupovinu ili iznajmljivanje nepokretne imovine (zemlja, zgrade ili prava i privilegije koje iz njih proistiu).

17

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 5. stav (2)


(2)

Koncesioni ugovori dodjeljuju se u skladu sa zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini.

lan 5. stav (2) navodi da dodjela koncesionih ugovora naime, ugovori kod kojih se posao dodjeljen ugovarau sastoji, dijelom ili u cjelosti od usluga ili radova na eksploataciji se ne dodijeljuju po ZJN ve prema posebnim propisima o koncesijama u dravi.

ODJELJAK III OPE ODREDBE ODJELJAK III Poglavlja I ZJN obuhvata Ope odredbe ZJN.
lan 6. Vrijednosni razredi

lan 6. navodi pravila za vrijednosne razrede (vrijednosni razredi). Vrijednosni razredi odreuju primjenjivca pravila i zahtjeve po pitanju izbora postupka dodjele ugovora o javnoj nabavci. lan 6. stav (1)
(1) Vrijednost ugovora o javnoj nabavci procjenjuje ugovorni organ na poetku postupka nabavke u skladu s odredbama od stava (5) do stava (8) ovog lana. Ta vrijednost odredit e koje e se poglavlje ovog zakona primjenjivati na postupak dodjele ugovora, u skladu s odredbama iz stava (2) i stava (3) ovog lana.

Prema lanu 6. stav (1) ugvoorni organ ima obavezu da izvri procjenu vrijednosti ugovora. Ta procjena je od bitnog znaaja obziorom da ona odreuje pravila koja e se koristiti kod dodjele tog odreenog ugovora. Direktno relevantan po tom pitanju je takoer lan 6. stav (8) koji zabranjuje ugovornom organu dijeljenje ugovora na manje ugovore (vidi dolje. Vidi takoer lan 8. Odluke Vijea ministara od 16.12.2004. godine o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH)

18

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 6. stav (2) i (3)


(2) a) b) (3)

Primarni, tj. domai vrijednosni razredi:

Kada je vrijednost ugovora jednaka ili vea od 30.000,00 KM u sluaju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u sluaju radova, ugovorni organ primjenjivat e Pravila utvrena u Poglavlju II. ovog zakona. Kada je vrijednost ugovora nia od 30.000,00 KM u sluaju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u sluaju radova, ugovorni organ primjenjivat e Pravila utvrena u Poglavlju III. ovog zakona.

Meunarodni vrijednosni razredi:

Kada je vrijednost ugovora u sluaju roba i usluga jednaka ili vea od 500.000,00 KM za dravne organe ili 700.000,00 KM za lokalne organe ili javne subjekte definirane u lanu 3. stav (2) ovog zakona, ili u sluaju kada je vrijednost radova jednaka ili vea od 2.000.000,00 KM , postupak e, osim u sluaju usluga nabrojanih u Aneksu II., dio B ovog zakona, biti otvoren za meunarodnu konkurenciju. Ugovorni organ postupat e u skladu s Pravilima utvrenim u Poglavlju II. ovog zakona, uz primjenu sljedeih odredbi: a) b) c) d)

objavljivanje obavjetenja o nabavci iz lana 20. ovog zakona dopunjava se objavljivanjem saetka obavjetenja o nabavci na engleskom jeziku; rokovi navedeni u lanu 21. stav (5) i stav (6) taka a) i b) ovog zakona se u svakom pojedinom sluaju produavaju za 12 dana;

obavjetenje o nabavci e takoer biti objavljeno u skladu sa stavom (4) lana 20. ovog zakona; dva roka navedena u lanu 21. stav (6) taka c) ovog zakona produavaju se i iznose 12, odnosno 10 dana.

Postoje tri razliite vrste vrijednosnih razreda, naime Primarni tj. domai vrijednosni razredi iz lana 6. stav (2) i Meunarodni vrijednosni razredi iz lana 6. stav (3) i ono to bi se moglo nazvati vrijednosni razred za ugovore niskih vrijednosti iz lana 45. stav (2). U biti lan 6. stavovi (2) i (3) [zajedno sa lanom 45. stav (2)] uspostavljaju sistem od etiri kategorije ugovora javnih nabavki koji se dijele na osnovu njihove vrijednosti: Ugovori javnih nabavki ija vrijednost prelazi meunarodne vrijednosne razrede (izuzimajui usluge navedene u Aneksu II, DIO B)

Ugovori javnih nabavki ija vrijednost je ispod meunarodnih vrijednosnih razreda ali iznad domaih vrijednosnih razreda (izuzimajui ugovore o uslugama navedenim u Aneksu II, DIO B)

19

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ugovori javnih nabavki ispod domaih vrijednosnih razreda

Ugovori javnih nabavki ija vrijednost je ispod najnieg vrijednosnog razreda (lan 45. stav (2)). Prvo, nabavka ugovora ija vrijednost prelazi vrijednosti domaih vrijednosnih razreda (30.000 KM za robe i usluge, 60.000 KM za radove) ali je ispod meunarodnih vrijednosnih razreda sprovodi se u skladu sa Pravilima iz Poglavlja II ZJN. Ugovori ija vrijednost je nia od domaih vrijednosnih razreda dodjeljuju u skladu sa odredbama iz Poglavlja III ZJN.

Drugo, nabavka ugovora o javnim nabavkama ija vrijednost prelazi Meunarodne vrijednosne razrede (500.000 KM za robe i usluge koje dodjeljuju dravni organi, 700.000 KM za robe i usluge koje dodjeljuju lokalni organi i 2.000.000 KM za ugovore o javnoj nabavci radova) vri se u skladu sa propisima iz Poglavlja II, zajedno sa lanom 6. stav (3) podstavovi a, b, c i d.

Za ugovore iznad meunarodnih vrijednosnih razreda obavjetenje o javnoj nabavci ukljuuje saetak na engleskom jeziku. Dodatno, treba postojati i obavjetenje objavljeno i u novinama sa meunarodnim opticajem (ili alternativno tome na webstranici javnih nabavki) (vidi lan 20. stav (4)) i da se vremenski rokovi za otvoreni (lan 21. stav (5)), ogranieni, ubrzani ili pregovaraki postupak (lan 20. stav (6) podstavovi a-c) produuju. Objanjenje lana 6. stav (3) je oigledno nastojanje da se olaka uee za strane ekonomske operatere time to e im se omoguiti da saznaju za tu mogunost prijavljivanja na tender (objavljivanje obavjetenja na meunarodnom nivou) te da pripreme ponudu obzirom da se ne koriste neophodno sa lokalnim okruenjem za javne nabavke (produeni vremenski rokovi). Potrebno je razjasniti to da uee stranih privrednih subjekata nije zabranjeno u sluaju ugovora ija vrijednost prelazi domae vrijednosne razrede a nalaze se ispod meunarodnih vrijednosnih razreda.

Obzirom da ne postoji izriita odredba kojom se zabranjuje uee meunarodnim privrednim subjektima pri postupku dodjele ugovora ispod meunarodnih vrijednosnih razreda, more se predpostaviti da je njima dozvoljeno uee u skladu sa odredbama Poglavlja II. Ovo tumaenje se podrava primjenom principa racionalne potronje i konkurencije koji su prethodno objanjeni [lan 1.] i koji se primjenjuju na cijeli ZJN.

20

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 6. stav (4)


(4)

Vrijednosni razredi navedeni u ovom lanu vait e do momenta njihove izmjene na nain utvren u podzakonskim aktima.

lan 6. stav (4) predvia mogunost izmjene vrijednosnih razreda samo u skladu sa postupkom definiranim u podzakonskim aktima. Izmjene vrijednosnih razreda se mogu uvesti samo putem izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama. Ova odredba se ne treba tumaiti kao mogunost izmjena vrijednosnih razreda putem podzakonskih akata koje usvaja Vijee ministara. To bi bilo u suprotnosti sa ustavnim sistemom u Bih. Podzakonski akti mogu samo definirati postupak kojim se nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnim nabavkama usvaja u odnosu na vrijednosne razrede. Ustvari, lan 9. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama koje je donijelo Vijee ministara 16.12.2004. godine navodi da direktor Agencije za javne nabavke moe predloiti izmjene vrijednosnih razreda u sluaju: znaajne promjene stope inflacije, znaajne promjene ekonomskih uslova u BiH, i

Konanu odluku o nacrtu izmjena i dopuna donosi Vijee ministara BiH. Izmjene u vrijednosnim razredima, kao i u sluaju bilo kakvih izmjena i dopuna ostalih odredbi Zakona, moe donijeti samo Parlament BiH. lan 6. stavovi (5) i (6)
(5) (6) Vrijednost ugovora o javnoj nabavci je procijenjena ukupna vrijednost, bez ukljuenog iznosa pripadajuih indirektnih poreza, koju plaa ugovorni organ za predmet ugovora.

promjene propisa Europske unije o javnim nabavkama.

Osnov za izraunavanje vrijednosti okvirnog sporazuma je procijenjena maksimalna vrijednost, bez ukljuenog iznosa pripadajuih indirektnih poreza, svih ugovora predvienih u datom periodu.

lan 6. stavovi (5) i (6) navode kako ugovrni organ treba ispunjavati svoje obaveze iz lana 6. stav (1) tj. vriti ocjenu vrijednosti ugovora.

Ti stavovi navode da vrijednost ugovora o javnoj nabvaci predstavlja ukupnu vrijednost koju plaa ugovorni organ, bez pripadajuih indirektnih poreza, dok se vrijednost okvirnog sporazuma rauna na osnovu procijenjene maksimalne vrijednosti svih ugovora predvienih u ugovorenom periodu, bez pripadajuih indirektnih poreza.

21

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 6. stav (7)


(7)

Procjene iz stavova (5) i (6) ovog lana moraju biti vaee u vrijeme objavljivanja obavjetenja o nabavci ili, u sluajevima kada se takvo obavjetenje ne zahtijeva, u momentu u kojem ugovorni organ zapoinje postupak dodjele ugovora.

lan 6. stav (7) navodi da procjene iz lana 6. stavovi (5) i (6) moraju biti vaee u vrijeme objavljivanja obavjetenja o javnoj nabavci ili, u sluajevima kada se obavjetenje ne zahtijeva, na poetku kada ugovorni organ zapoinje postupak dodjele ugovora.

Obrazloenje za ovu odredbu jeste da se njome omoguava odreuivanje specifinog vremenskog trenutka u kojem se procjena iz lana 6. stavovi (5) i (6) mora uraditi i kao takva smatrati konanom. Ovakva odreba je neophodna obzirom da odreene robe ili usluge mogu biti podlone znaajnoj izmjeni cijena tokom vremena a rezultat toga mogu biti znaajne promjene u cijeni odreenog ugovora o javnoj nabavci. Shodno tome promjena vrijednosti moe utjecati na primjenjiva pravila (na primjer: ta nova vrijednost prelazi odreeni vii vrijednosni razred). lan 6. stav (8)
(8) Ugovornim organima nije dozvoljeno dijeljenje predmeta ugovora s namjerom izbjegavanja primjene nabavnih postupaka utvrenih ovim zakonom. Ugovor se moe dijeliti samo ako su svi dijelovi tako podijeljenog ugovora predmet istog postupka o javnoj nabavci, koji je, u skladu s odredbama ovog zakona, odabran za taj cjelokupni ugovor.

lan 6. stav (8) eksplicitno zabranjuje praksu dijeljenja predmeta nabavke sa namjerom izbjegavanja postupaka javnih nabavki kao sredstvo kojim se osgirava efikasnost ZJN u cjelosti. U protivnom cijeli sistem bi bio podloan zloupotrebi. Zanimljivo je da ugovor moe biti podijeljen samo ako su svi njegovi dijelovi predmet istog postupka javne nabavke koji bi se koristio i kod samo jednog ukupnog ugovora. Drugim rijeima, sve dok dijeljenje ugovora ne utjee na odabir postupka javne nabavke (ili druge pravne obaveze), dijeljenje je dozvoljeno.

Na primjer: ugovor o nabavci usluga od 600.000 KM moe se podijeliti na tri lota od 200.000 KM samo ako se ova tri lota dodjeljuju kao dio istog postupka javne nabavke koji je odreen lanom 6. stav (3) naime postupak za meunarodne vrijednosne razrede.

22

Komentar na Zakon o javnim nabavkama lan 7. Komisija za javne nabavke

lan 7. predvia uspostavljanje Komisije za javne nabavke kod ugovornog organa. lan 7. stav (1)
(1) Za provoenje postupaka javne nabavke, u skladu s Poglavljem II. ovog zakona, ugovorni organ obavezan je imenovati Komisiju za nabavke.

Uspostavljanje Komisije za javne nabavke je obavezno za ugovornog organa u sluajevima kada se sprovodi postupak iz Poglavlja II ZJN, drugim rijeima kada se dodjeljuju ugovori ija vrijednost prelazi ili domai ili meunarodni vrijednosni razred. lan 7. stav (2)
(2) Za provoenje postupaka javne nabavke, u skladu s Poglavljem III. ovog zakona, ugovorni organ moe imenovati Komisiju za nabavke.

Suprotno tome, ugovorni organ moe, a i ne mora da uspostavi Komisiju za javne nabavke kada koristi postupak dodjele ugovora obuhvaen Poglavljem III ZJN (ugovori niskih vrijednosti). lan 7. stav (3)
(3) Uspostavljanje i rad Komisije za nabavke regulirat e se podzakonskim aktima.

Propisi vezani za uspostavljanje, ovlasti i rad Komisije za javne nabavke se nalaze u podzakonskim aktima (vidi lanove 5. i 6. Odluke Vijea ministara od 16.12.2004. godine o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH).

23

Komentar na Zakon o javnim nabavkama lan 8. Upotreba jezika

Svi dokumenti navedeni u ovom zakonu koje, u vezi s postupcima dodjeljivanja ugovora propisanim ovim zakonom, ispostavljaju ugovorni organi ili koje podnose ugovornim organima sainjavaju se na jednom od zvaninih jezika u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama lana 6. stav (3) taka a) ovog zakona. Pored toga, tenderska dokumentacija moe se pripremiti i na engleskom ili bilo kom drugom odgovarajuem jeziku, s tim da se pri tome mora sauvati cjelovitost sadraja informacija iz tenderske dokumentacije. Saetak objave obavjetenja o javnoj nabavci uvijek se moe pripremiti na engleskom ili bilo kom drugom odgovarajuem jeziku za meunarodno objavljivanje kao to je navedeno u lanu 20. stav (4) i (5) ovog zakona.

lan 8. navodi da se sva dokumentacija u postupku nabavke (koju sastavi ugovorni organ i podnesu privredni subjekti) mora sastaviti na jednom od slubenih jezika BiH. Ugovorni organ ima pravo da odabere jedan od slubenih jezika. Dokumentacija sastavljena na jednom od slubenih jezika BiH ne treba se prevoditi na ostale slubene jezike. Uz to, u specifinim sluajevima koji su navedeni u ZJN dokumentacija se takoer priprema na jednom stranom jeziku. Na primjer to je sluaj kod ugovora javnih nabavki ija vrijednost prelazi meunarodne vrijednosne razrede u skladu sa lanovima 6. stav (4), 20. stav (4) i (5).
lan 9. Povjerljivost Uvaavajui vaee propise o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini:

lan 9. navodi princip povjerljivosti postupka nabavke. lan 9. taka a)


a)

Naroito razlikuje dva podruja u kojima je princip povjerljivosti primjenjiv.


Povjerljive informacije sadrane u bilo kojoj tenderskoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehnike informacije ili poslovne tajne ili znanja (know-how) uesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanino ukljueno u postupak nabavke.

Prvo, princip povjerljivosti ukljuuje postupanje prema komercijalnim tajnama, tehnolokom znanju (know-how), finansijskim ili drugim osjetljivim informacijama koje se nalaze u ponudi. Te osjetljive informacije se mogu otkriti samo licima koja su zvanino ukljuena u postupak nabavke (lan 9. taka (a)).
24

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 9. taka b)
b) Nakon javnog otvaranja tendera, nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojanjenje ili ocjenu tendera i razmatranje ugovornog organa ili Komisije za nabavke ne smije se otkrivati nijednom uesniku tendera ili treem licu prije nego to se odluka o dodjeli ugovora ne saopi pobjedniku tendera.

Drugo, princip povjerljivosti odnosi se na informacije vezane za tok postupka nabavke nakon javnog otvaranja ponuda. Naroito, nije dozvoljeno otkrivati informacije vezane za ispitivanje, pojanjenje ili ocjenu ponuda koje vri ugovorni organ, niti jednom ponuau ili treem licu prije nego se pobjednik obavijesti da je dobio ugovor (lan 9. taka (b)).

To znai da je nakon obavjetavanja pobjednika da je dobio taj ugovor, otkrivanje odreenih informacija vezanih za ispitivanje i ocjenu ponuda dozvoljeno. Takvo otkrivanje se potrebno zbog principa transparentnosti samog postupka i lana 38. stav (4) ZJN. Ipak, otkrivanje se ne smije odnositi na informacije iz lana 9. taka a) obziorm da je ta zabrana sadrana u tom lanu konana.

25

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

POGLAVLJE II PRIMARNI POSTUPCI ZA DODJELU UGOVORA Poglavlje II ZJN koje sadri lanove 10. 44., odnosi se na primarne postupke za dodjelu ugovora. Primarni postupci za dodjelu ugovora su postupci koji su definirani u lanu 10. ZJN, a koje ugovorni organi trebaju primjenjivati kada dodjeljuju ugovore ija je procijenjena vrijednost jednaka ili vea od vrijednosnih razreda definiranih u lanu 6., stavu (2) ZJN. Procijenjena vrijednost" ugovora o javnoj nabavci je definirana u lanu 6., stavu (1) ZJN, a raunanje procijenjene vrijednosti je definirano u lanu 6., stavovima (5) do (8) ZJN, vidi komentare na lan 6

Sve ugovore ija je procijenjena vrijednost jednaka ili vea od primarnih vrijednosnih ugovorni organi dodjeljuju u skladu sa proceduralnim propisima iz Poglavlja II.

Ugovore ija je procijenjena vrijednost jednaka ili vea od meunarodnih vrijednosnih razreda koji su definirani u lanu 6., stavu (3) ZJN, ugovorni organi dodjeljuju takoe u skladu sa proceduralnim propisima iz Poglavlja II ali uz potivanje odredbi o objavljivanju i minimalnim vremenskim rokovima koje su navedene u lanu 6., stavu (3), takama a) do d) ZJN, posebno pozivajui meunarodnu konkurenciju, vidi komentare na lan 6.

Svi primarni postupci dodjele ugovora su i bit e otvoreni za konkurenciju1 [1] meu privrednim subjektima iz BiH kao i iz inostranstva2, bez obzira kolika je procijenjena vrijednost datih ugovora. Ovaj princip, u skladu sa lanom 1., stavom (1), takom c) ZJN, je kljuni element u stvaranju jedinstvenog i otvorenog trita u BiH za robe, usluge i radove

Proceduralni propisi za dodjelu ugovora ija je procijenjena vrijednost nia od primarnih vrijednosnih razreda se, u skladu sa lanom 6., stavom (2) ZJN nalaze u Poglavlju III ZJN, u lanovima 45. do 47.

Ugovorni organi mogu uzeti u obzir preferencijalni tretman domaeg u prijelaznom periodu, vidi lan 37. ZJN i lan 20. Uputstva o primjeni ZJN: 2 ak i u sluaju pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, ugovorni organi moraju poduzeti sve neophodne mjere da osiguraju odvijanje pravine i aktivne konkurencije meu potencijalnim dobavljaima (kada postoji vie od jednog mogueg dobavljaa).
1

26

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

ODJELJAK I ODABIR POSTUPKA DODJELE UGOVORA ODJELJAK JEDAN Poglavlja II Zakona o javnim nabavkama (ZJN), koji obuhvata lanove od 10. do 12., koji se odnosi se na izbor postupka dodjele, specificira vrste postupaka dodjele (lan 10.), uslove za koritenje postupaka dodjele (lan 11.) i validne razloge za prestanak postupka dodjele ugovora (lan 12.).

ZJN uspostavlja pet razliitih primarnih postupaka dodjele ugovora za BiH, koji se slau sa osnovnim postupcima koji su uspostavljeni pravilima EU o javnim nabavkama3. Uslovi za koritenje i provoenje postupaka dodjele za BiH koje utemeljuje ZJN su u odreenim takama pojednostavljeni u poreenju sa Direktivama EU o javnim nabavkama, ali nisu s njima u kontradikciji.

Obino se preferira koritenje otvorenog postupka, dok koritenje ostalih postupaka zavisi od toga da li su prisutne odreene okolnosti/ispunjeni odreeni uslovi.

Prema ZJN, odabir/izbor postupka koji ugovorni organ moe koristiti/primijeniti u posebnom pojedinanom sluaju je podloan odreenim ogranienjima koja su definirana/data u lanu 11. Otvoreni postupak se uvijek moe odabrati (kao primarni postupak dodjele ugovora) za nabavku roba, usluga i radova, osim u sluajevima nabavke konsultantskih usluga, koje se kupuju koritenjem ogranienog postupka, vidi objanjenje lana 11. stav (2), ispod.

Konkurs za izradu idejnog rjeenja je ureen lanom 10. kao primarni postupak dodjele ugovora. Konkurs za izradu idejnog rjeenja nije stvarno, sam po sebi, postupak dodjele ugovora, ve postupak nabavke koji moe, a i ne mora biti praen postupkom dodjele ugovora. Ipak, konkurs za izradu idejnog rjeenja e se provoditi prema istim opim principima transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije kao kod postupaka dodjele ugovora. Tamo gdje nisu spomenuta specifina pravila primjenjuju se opa pravila.

Pravila EU o javnim nabavkama su propisana Direktivama 2004/17/EC i 2004/18/EC Evropskog Parlamenta i Vijea, od 31. marta, 2004. godine, vidi objanjenje lana 1. ZJN iznad. Prema ovim Direktivama, uspostavljaju se 2 nova postupka dodjele ugovora pored osnovnih postupaka koji su sadrani u prijanjim Direktivama EU o javnim nabavkama, to jest konkurentski dijalog (obavezan za zemlje lanice EU) i, kao varijanta otvorenog postupka, dinamini sistemi kupovine (neobavezni za zemlje lanice EU). Ova 2 nova EU postupka od sada nisu ukljueni u u sistem javnih nabavki koji je Zakonom o javnim nabavkama uspostavljen za BiH.
3

27

Komentar na Zakon o javnim nabavkama lan 10. Vrste postupaka dodjele ugovora

lan 10. taka a), otvoreni postupak:


a) otvoreni postupak;

lan 10. postavlja pet razliitih primarnih postupaka dodjele ugovora prema takama a) do e) lana 10.4.
Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvrenju radova dodjeljuju se putem jednog od sljedeih postupaka i prema uslovima navedenim u lanu 11. ovog zakona:

To to je postupak otvoren ne znai da se dozvoljava od reda svim privrednim subjektima da se natjeu za ugovor. Ugovorni organ uvijek zahtijeva da se ponua ne nalazi niti u jednoj od linih situacija kao to su navedene u lanu 23. stav (1) take a) do g)7. Ugovorni organ e takoer naznaiti koje to zahtjeve u pogledu ekonomske i finansijske podobnosti 8 i tehnike i profesionalne sposobnosti9 ponuai moraju ispunjavati i tamo gdje je to primjereno, zahtijevat e da je ponua sposoban da obavlja profesionalnu djelatnost10. Ipak, svaki ekonomski subjekat koji ispunjava takve kriterije izbora koje je specificirao ugovorni organ u obavjetenju o nabavci ima pravo da se, kao kvalificirani ponua, natjee za ugovor podnoenjem ponude. Shvaen na ovaj nain, otvoreni postupak je u potpunosti otvoren za natjecanje izmeu privrednih subjekata.

Otvoreni postupak predstavlja postupak po kojem svaki zainteresirani ekonomski subjekat moe podnijeti ponudu. Otvoreni postupak se uvijek pokree objavljivanjem obavjetenja o nabavci5, ime se privredni subjekti (1) obavjetavaju da ugovorni organ namjerava dodijeliti ugovor koritenjem otvorenog postupka i (2) pozivaju da podnesu zahtjev za tendersku dokumentaciju6 i da nakon toga podnesu ponudu.

Druga dva postupka za dodjelu su utemeljena u Poglavlju III za nabavke ispod primarnih vrijednosnih razreda. 5 Vidjeti lan 19. ZJN. 6 Vidjeti lan 13. ZJN o tenderskoj dokumentaciji i lan 13. ZJN o davanju tenderske dokumentacije. 7 Takve line situacije su: da je ponua pod steajem ili u procesu oglaavanje steaja, da je osuivan u sudskom postupku u smislu njegovog poslovnog ponaanja za krenje zakona ili loe upravljanje, da nije ispunio obaveze u vezi sa plaanjem doprinosa za socijalno osiguranje ili poreza, itd. 8 Vidjeti lan 25. ZJN. 9 Vidjeti llan 26. ZJN. 10 Vidjeti lan 24. ZJN.
4

28

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ponude koje su primljene na vrijeme se otvaraju, ocjenjuju itd. prema odredbama Odjeljka VI, Poglavlja II ZJN, od lana 33. do 37. Provoenje otvorenog postupka je dalje opisano u lanu 28. ZJN. lan 10. taka b), ogranieni postupak sa pretkvalifikacijom:
b) ogranieni postupak s pretkvalifikacijom;

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvrenju radova dodjeljuju se putem jednog od sljedeih postupaka i prema uslovima navedenim u lanu 11. ovog zakona:

Ogranieni postupak sa pretkvalifikacijom11 predstavlja postupak u kojem svaki ekonomski subjekat koji eli postati kandidat12 moe zatraiti uee, a gdje ugovorni organ poziva samo kvalificirane kandidate da podnesu ponudu.

Pretkvalifikacija oznaava postupak u kojem ugovorni organ odabire, na osnovu kriterija izbora (isti kriteriji izbora koji se koriste u otvorenom postupku, vidi objanjenje za lan 10. taka a), iznad) koji su specificirani u obavjetenju o nabavci13, kandidate koji su kvalificirani da ih se pozove da dostave ponudu u ogranienom postupku.

Postupak se sastoji iz dvije faze: otvorena pretkvalifikacijska faza i ograniena faza prikupljanja ponuda.

Ogranieni postupak se uvijek pokree obavljivanjem obavjetenja o nabavci, ime se privredni subjekti 1) obavjetavaju da ugovorni organ namjerava dodijeliti ugovor koritenjem ogranienog postupka i 2) pozivaju da podnesu zahtjev za uee u postupku time to e dostaviti informaciju i dokumente za koje je u obavjetenju o nabavci navedeno da su potrebni za pretkvalifikaciju. U ogranienom postupku, tenderska dokumentacija14 moe se pripremiti u dva dijela, koji odgovaraju pretkvalifikacijskoj fazi i fazi prikupljanja ponuda. Ako se pripreme dva dijela, obavjetenje o nabavci mora sadravati informaciju o krajnjem roku i mjestu za podnoenje zahtjeva za pretkvalifikacijske dokumente.

U fazi prikupljanja ponuda, ugovorni organ poziva kvalificirane kandidate da dostave ponudu, te se ponude koje su primljene na vrijeme otvaraju, ocjenjuju itd. shodno odredbama Odjeljka VI, Poglavlja II Zakona o javnim nabavkama, od lana 33. do 37.

ZJN takoer koristi krai naziv ogranieni postupak vidi lan 29.; oba naziva su jasna i mogu se zamijeniti. 12 Kandidat je dobavlja koji je podnio zahtjev za poziv da uestvuje u ogranienom postupku, prema lanu 2. stav (2) ZJN. 13 Vidjeti lan 19. ZJN. 14 Vidjeti lan 13. ZJN o tenderskoj dokumentaciji i lan 18 ZJN o davanju tenderskih dokumenata.
11

29

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

U ogranienom postupku s pretkvalifikacijom, svakom zainteresiranom ekonomskom subjektu iz BiH ili iz inostranstva koji ispunjava kriterije izbora, specificirane u obavjetenju o nabavci daje se mogunost da podnese zahtjev za poziv da dostavi ponudu. Shvaena na ovaj nain, pretkvalifikacija je otvorena za sve zainteresirane natjecatelje. Samo oni kandidati ije kvalifikacije ispunjavaju kriterije izbora imaju pravo biti pozvani da podnesu ponudu. Shvaena na ovaj nain, faza prikupljanja ponuda obuhvata samo odreene ekonomske subjekte. Meutim, meu takvim privrednim subjektima konkurencija je slobodna, s tim da se vjerovatno uzima u obzir preferencijalni tretman domaeg za period tranzicije15.. U stvari, ogranieni postupak koji je utemeljen prema ZJN, nije uistinu ogranien, budui da ugovorni organ poziva sve kvalificirane kandidate da podnesu ponudu i uestvuju u natjecanju. Ugovorni organ ne moe izabrati samo neke od kvalificiranih kandidata on mora pozvati sve te kandidate. Budui da nije prisutan element svojevoljnosti i subjektivnosti, ogranieni postupak je isto toliko objektivan i transparentan kao i otvoreni postupak.

Prema pravilima EU o javnim nabavkama, ugovorni organi mogu izabrati ogranieni broj kvalificiranih kandidata, to znai da neki kvalifikovani kandidati nee biti pozvani da podnesu ponudu. Takva ograniavanja nisu dozvoljena prema ZJN.

Uslovi za koritenje ogranienog postupka navedeni su u lanu 11. stav (2), ZJN. Ogranieni postupak moe, u odreenim sluajevima koji iziskuju hitnost, biti proveden kao ubrzani postupak16 sa skraenim vremenskim rokovima za prijem zahtjeva za uee i za prijem ponuda17. Provoenje ogranienog postupka je dalje opisano u lanu 29. ZJN. Ogranieni postupak je po mnogim aspektima slian otvorenom postupku:

Oba postupka se pokreu objavljivanjem obavjetenja u Slubenom glasniku i na web stranici javnih nabavki; U oba postupka svi zainteresirani dobavljai mogu uestvovati ili podnijeti zahtjev za uee; Uslovi i kriteriji za kvalifikaciju i dokumenti, koji se mogu zahtijevati od dobavljaa kako bi pruili dokaz o svojim kvalifikacijama su isti (lanovi 22. do 27. se primjenjuju jednako); Svi kvalificirani dobavljai mogu podnijeti svoje ponude;

Vidjeti napomenu 1 iznad. Vidjeti lan 2. stav (1), ZJN. 17 Vidjeti lan 21. stav (6) taka c), na koji se odnosi lan 6. stav (3) taka d), ZJN.
15 16

30

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Otvaranje ponuda je javno;

Metode ocjene ponuda i kriteriji za dodjelu ugovora su isti;

Razlike u postupku izmeu otvorenog i ogranienog postupka su:

Pregovori izmeu ugovornog organa i dobavljaa na tenderu su zabranjeni. U otvorenom postupku ugovorni organ moe primiti ponude od dobavljaa koji ne ispunjavaju zahtjeve kvalifikacije. U ogranienom postupku ugovorni organ prima ponude samo od kvalificiranih ponuaa a ne prima ponude nekvalifikovanih ponuaa. Provjera kvalifikacija kandidata vri se u toku pretkvalifikacijskog procesa. Meutim, budui da ocjena ponuda u otvorenom postupku poinje provjerom kvalifikacija ponuaa, odgovornost koju snosi ugovorni organ koji prima ponude od nekvalificiranih ponuaa u otvorenom postupku nije mnogo vea od one koju ima ugovorni organ koji prima zahtjeve od nekvalificiranih kandidata za uee u ogranienom postupku.

Velika prednost ogranienog postupka je na strani privrednih subjekata. Kad se radi o velikim i sloenim ugovorima i ugovorima o nabavci konsultantskih usluga, zainteresirani dobavljai mogu usredotoiti svoje napore na dva koraka: pretkvalifikacijsku fazu i fazu prikupljanja ponuda. Kandidati koji budu eliminirani u pretkvalifikacijskoj fazi nee uzalud troiti svoja sredstva na pripremu ponuda koje bi ionako bile odbijene zbog toga to ponua nema odgovarajue kvalifikacije. lan 10. taka c), pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci:
c) pregovaraki postupak s objavljivanjem obavjetenja o nabavci;

Zbog vremenskih rokova ogranieni postupak traje due od otvorenog postupka. U otvorenom postupku koji se provodi za dodjelu ugovora koji je iznad meunarodnih vrijednosnih razreda, minimalni vremenski rok za prijem ponuda je 40 dana od datuma objavljivanja obavjetenja o nabavci. U ogranienom postupku koji se provodi za dodjelu ugovora koji je vii od meunarodnih vrijednosnih razreda, minimalni vremenski rok za prijem zahtjeva za uee je 30 dana od datuma objavljivanja obavjetenja o nabavci, a minimalni vremenski rok za prijem ponuda je 40 dana od dana kada su poslani pozivi za ponude, ukupno 70 dana.

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvrenju radova dodjeljuju se putem jednog od sljedeih postupaka i prema uslovima navedenim u lanu 11. ovog zakona:

31

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci predstavlja postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora sa pozvanim, kvalificiranim kandidatima koji su odabrani u otvorenom pretkvalifikacionom postupku kao to je opisano iznad u lanu 10. taka b), za ogranieni postupak.

Pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci, s druge strane, prua fleksibilniji metod dodjele ugovora. Prema pravilima EU o javnim nabavkama, javna preduzea, tzv. komunalni operateri, mogu slobodno izabrati da koriste takav postupak umjesto otvorenog ili ogranienog postupka. ZJN ne prua komunalnim operaterima u BiH slobodu izbora pregovarakog postupka sa objavljivanjem obavjetenja.

S obzirom da je takav pregovaraki postupak za dodjelu ugovora manje transparentan od otvorenog ili ogranienog postupka, predvieno je da se pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci koristi samo za mali broj izvanrednih sluajeva.

U pretkvalifikacijskoj fazi ugovorni organ, na osnovu kriterija za odabir (isti kriteriji za odabir koji se koriste kod otvorenog i ogranienog postupka, vidi objanjenje lana 10. taka a), iznad), koji su specificirani u obavjetenju o nabavci18, vri izbor kandidata koji su kvalificirani da dobiju poziv za uee u pregovorima.

Pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci sastoji se iz dvije faze: otvorena pretkvalifikacijska faza i faza pregovaranja i prikupljanja ponuda.

Postupak se pokree objavljivanjem obavjetenja o nabavci u kojem se privrednim subjektima upuuje poziv da podnesu zahtjev za pretkvalifikaciju.

U fazi pregovaranja i prikupljanja ponuda, kandidati se pozivaju da uzmu uee u pregovorima s ugovornim organom, s ciljem da se postave egzaktni uslovi ugovora, te da se na osnovu rezultata postignutih u obavljenim pregovorima podnese konana ponuda. Konane ponude se otvaraju, ocjenjuju itd. prema odredbama Odjeljka VI, Poglavlja II ZJN, od lana 33. do 37.

U pregovarakom postupku sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci, tenderska dokumentacija moe se pripremiti u dva dijela (kao u ogranienom postupku), tako da odgovara pretkvalifikacijskoj fazi i fazi pregovaranja i prikupljanja ponuda. Ako se pripremaju pretkvalifikacijski dokumenti, obavjetenje o nabavci mora sadravati informaciju o krajnjem roku za podnoenje zahtjeva za te dokumente. Uslovi za primjenu pregovarakog postupka sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci navedeni su u lanu 11. stav (3) ZJN.
18

Vidjeti lan 19. ZJN.

32

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci je slian otvorenom i ogranienom postupku u sljedeim takama: Sva tri postupka poinju objavljivanjem obavjetenja u Slubenom glasniku i na web stranici javnih nabavki; Kod sva tri postupka svi zainteresirani dobavljai mogu uestvovati ili uputiti zahtjev za uee; Uslovi i kriteriji za kvalifikaciju i dokumenti, koji bi se mogli traiti od dobavljaa kako bi pruili dokaz o svojim kvalifikacijama su isti (lanovi 22. do 27. se jednako primjenjuju);

Provoenje pregovarakog postupka sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci dalje je opisano u lanu 30. stav (1) i lanu 31. ZJN.

Svi kvalificirani dobavljai mogu dostaviti svoje ponude ili poetne ponude; Kriteriji za dodjelu ugovora su isti.

Najvea razlika kod pregovarakih postupaka u poreenju s otvorenim i ogranienim postupkom je ta to se dozvoljava voenje pregovora izmeu ugovornog organa i kvalificiranih kandidata o tehnikim, ekonomskim, pravnim i/ili drugim aspektima ugovora. Zbog toga to se mogu voditi takvi pregovori, ovaj postupak je manje transparentan, ali je fleksibilniji. lan 10. taka d), pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci:
d) pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci;

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvrenju radova dodjeljuju se putem jednog od sljedeih postupaka i prema uslovima navedenim u lanu 11. ovog zakona:

Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci predstavlja postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora sa jednim ili vie dobavljaa koje je pozvao, a gdje nije potrebno prethodno objaviti obavjetenje o nabavci. Ovaj postupak nije direktno otvoren za natjecanje kao to to jesu ostala tri gore spomenuta postupka19. Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci predvien je za primjenu samo u izvanrednim sluajevima, na primjer gdje su dva puta provedeni otvoreni i ogranieni postupak i jo uvijek nisu primljene nikakve ponude, ili kada postoji samo jedan potencijalni dobavlja, a nema druge mogunosti izbora, vidi objanjenje lana 11. stav (4), iznad.
Vidjeti napomenu 2 iznad.

19

33

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci se moe, u izvanrednim okolnostima, primijeniti u sluajevima ekstremne hitnosti, pod uslovom da se dogaaji koji zahtijevaju ovaj postupak nisu mogli predvidjeti i da ih nije prouzroio ugovorni organ. Uslovi za primjenu pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci navedeni su u lanu 11. stav (4) ZJN.

S razlikom to u ovom postupku nema poetnog objavljivanja obavjetenja o nabavci, njegovo provoenje je identino provoenju pregovarakog postupka sa prethodnim objavljivanjem obavjetenja. Provoenje pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci dalje je opisano u lanu 30. stav (2) i lanu 31. ZJN. lan 10. taka e), konkurs za izradu idejnog rjeenja:
e) konkurs za izradu idejnog rjeenja

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvrenju radova dodjeljuju se putem jednog od sljedeih postupaka i prema uslovima navedenim u lanu 11. ovog zakona:

Konkurs za izradu idejnog rjeenja predstavlja postupak koji omoguava ugovornom organu da osigura plan ili idejni prijedlog koji je odabrala konkursna komisija nakon to je provedeno natjecanje, sa dodjelom nagrada ili bez dodjele. Konkurs za izradu idejnog rjeenja se uglavnom koristi u oblastima prostornog ureenja ili urbanizma, arhitekture i graevinarstva, ili kod rjeenja za sisteme za obradu podataka, no moe se koristiti u svim sluajevima gdje se eli dobiti plan ili idejni prijedlog. Konkurs za izradu idejnog rjeenja moe se provesti bez pretkvalifikacije, ili sa istom, to odgovara otvorenom ili ogranienom postupku kao to je gore opisano.

Konkurs za izradu idejnog rjeenja se uvijek pokree oglaavanjem obavjetenja o konkursu za izradu idejnog rjeenja20. Provoenje konkursa za izradu idejnog rjeenja je dalje opisano u lanovima 43. i 44. ZJN.

Nakon konkursa za izradu idejnog rjeenja moe uslijediti dodjela ugovora o pruanju usluga putem pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, vidjeti ispod pod lanom 11. stav (4) taka c).

20

Vidjeti lan 43. stav (1) ZJN.

34

Komentar na Zakon o javnim nabavkama lan 11. Uslovi za upotrebu postupaka dodjele ugovora

lan11. predvia uslove za primjenu pet primarnih postupaka dodjele ugovora koji su postavljeni prema lanu 10. ZJN. lan 11. stav (1):
(1) Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu otvorenog postupka, osim u sluaju da su ispunjeni uslovi iz stavova (2) i (5).

Otvoreni postupak je glavni i osnovni postupak koji se primjenjuje za dodjelu ugovora o javnoj nabavci, zato to na najefikasniji nain osigurava pravino i aktivno nadmetanje meu potencijalnim dobavljaima i time predstavlja najbolji metod za najekonominije koritenje javnih sredstava.

Ugovorni organi e u najveoj moguoj mjeri preferirati otvoreni postupak za dodjelu ugovora o javnoj nabavci roba, ugovora o javnoj nabavci radova, ugovora o javnoj nabavci usluga, osim kada se radi o ugovorima o nabavci konsultantskih usluga, za koje se mora koristiti ogranieni postupak21. Pod uslovom da je procijenjena vrijednost ugovora iznad primarnih vrijednosnih razreda, te samo kada su prisutne okolnosti koje su navedene u stavovima (2) do (5) ovog lana, ugovorni organ moe razmotriti primjenu drugih postupaka u suprotnom se mora primijeniti otvoreni postupak.

Osim za nabavku konsultantskih usluga kao to je gore pomenuto, ugovorni organi nisu obavezni da razmatraju primjenu drugih postupaka osim otvorenog postupka (pod uslovom da je procijenjena vrijednost ugovora iznad primarnih vrijednosnih razreda) to je pravo, a ne obaveza. Prema tome, ak i kada su ispunjeni uslovi za primjenu drugih postupaka, ugovorni organ jo uvijek moe primijeniti otvoreni postupak, ako smatra da je to korisno. Za ugovore ija je vrijednost ispod primarnih vrijednosnih razreda, mogu se koristiti pojednostavljeni postupci opisani u lanovima 45. do 47., ako su ispunjeni uslovi koji su u njima definirani. Ipak, ugovorni organi imaju pravo da isto tako primjene postupke definirane u Poglavlju II (ukljuujui otvoreni postupak) za dodjelu ugovora male vrijednosti. lan 11. stav (2):
(2)

U sluaju obimnih ili sloenih nabavki, koje iziskuju provoenje postupka pretkvalifikacije, moe se koristiti ogranieni postupak. Ugovor o pruanju konsultativnih usluga bit e dodijeljen po procedurama ogranienog postupka.

21

Vidjeti lan 11. stav (2), ZJN.

35

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ogranieni postupak namijenjen je za primjenu kada se dodjeljuju veliki ili sloeni ugovori o nabavci roba, usluga ili radova, gdje se trai metod koji se sastoji iz dvije faze, a koji je opisan iznad u lanu 10. taka b), to znai da je efikasniji za primjenu od otvorenog postupka.

Pored toga, naloeno je kao obaveza koristiti ogranieni postupak za dodjelu ugovora za bilo kakve konsultantske usluge (koji imaju jednak iznos kao primarni vrijednosni razredi ili su vii od njih, to je odreeno lanom 6. stav (2), ZJN). Pod velikim ili sloenim ugovorom podrazumijeva se ugovor velike ekonomske vrijednosti (ugovori velikog obima) i/ili visoke tehnike ili organizacione sloenosti (vei graevinski radovi, kompleksni IT sistemi). U takvim sluajevima kvalifikacijski zahtjevi za potencijalne ponuae mogu biti visoki i detaljni, te bi prema tome pretkvalifikacija mogla biti korisna za ugovorni organ kao i za ekonomske subjekte kao to je istaknuto iznad u lanu 10. taka b). Isti argumenti esto vae za nabavke konsultantskih usluga, to je razlog zbog kojeg se ogranieni postupak uvijek koristi za dodjelu takvih ugovora. Suprotno tome, ogranieni postupak ne smije se koristiti za male, jednostavne ugovore, ak i ako ugovorni organ oekuje mnoge ponude i eli ograniiti broj ponuda radi ekonominosti i brzine postupka.

Kvalifikacijski kriteriji specificirani u obavjetenju o nabavci bie strogo u skladu sa odredbama lanova 24. do 26. ZJN i odnosie se na predmet ugovora, te biti proporcionalni s istim. Oni ne smiju imati ograniavajui biti efekat na natjecanje i moraju biti razumni, jasni i precizni22. Na primjer, kada se od kandidata trae veoma specifine kvalifikacije, ugovorni organ mora obratiti posebnu panju kako bi osigurao natjecateljski aspekt u pretkvalifikacijskom procesu. lan 11. stav (3):
(3) Ugovorni organi mogu izuzetno ugovore dodjeljivati putem pregovarakog postupka, nakon objavljivanja obavjetenja o javnoj nabavci, na nain kako je to nie opisano. Iskljuena je mogunost primjene ovog postupka na ugovore koji na bilo koji nain ukljuuju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rjeenja.

Pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o javnoj nabavci namijenjen je za primjenu u veoma malom broju sluajeva, kao to je spomenuto iznad u lanu 10. taka c) i opisano nie. Ugovor dodijeljen koritenjem pregovarakog postupka sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci nikada ne moe sadravati bilo kakve opcije za dodatne isporuke.

22

Vidjeti lan 22. stav (3), ZJN.

36

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci nije relevantan kao naknadni postupak kod konkursa za izradu idejnog rjeenja.23. lan 11. stav (3) take a) do c), navodi sluajeve u kojima je opravdana primjena pregovarakog postupka sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci. lan 11. stav (3) taka a):
a)

u sluaju kada su u otvorenom ili ogranienom postupku dostavljene samo ponude koje ne ispunjavaju postavljene uslove i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovarajuim izmjenama uslova i pri tome osigurao da uslovi iz ugovora u skorije vrijeme provedenog postupka nisu znaajno promijenjeni;

Prvi sluaj u kojem je opravdana primjena pregovarakog postupka je kada nije uspjelo prethodno prikupljanje ponuda, a bilo je bezuspjeno zbog nedovoljnog broja primljenih ponuda. Kako bi se osigurala stvarna konkurencija, provedeni otvoreni ili pregovaraki postupak e se, u najveoj moguoj mjeri, obznaniti kada ugovorni organ primi najmanje tri prihvatljive ponude. Smatra se da ponuda prihvatljiva kada (i) je ponudu dostavio kvalificirani ponua i (ii) kada ponuda ispunjava sve specifikacije i zahtjeve koje je ugovorni organ postavio u tenderskoj dokumentaciji i kada nema znaajnih odstupanja ili pridravanja prava u pogledu tih specifikacija i zahtjeva. Usklaenost ponude se dalje objanjava u lanu 35., Ocjena ponuda, ispod. Nain da se rijei situacija kada su u otvorenom ili ogranienom postupku (ukljuujui ograniene postupke za dodjelu ugovora o konsultantskim uslugama) primljene samo ponude koje ne ispunjavaju postavljene uslove moe biti primjena pregovarakog postupka sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci. Meutim, koritenje pregovarakog postupka sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci u takvim sluajevima se dozvoljava tek kao trei pokuaj, nakon to jedan za drugim ne uspiju dva postupka prikupljanja ponuda (vidjeti objanjenje lana 11. stav (4) taka a), 1), ispod). Aktivnost nabavke u takvim sluajevima mora se izvesti kako slijedi: (1) pokree se uobiajeni otvoreni ili ogranieni postupak. Recimo da su primljene samo ponude koje nisu prihvatljive. Dakle, postupak je otkazan24, i

Relevantni postupak koji treba primijeniti kao naknadni postupak nakon provedenog konkursa za izradu idejnog rjeenja jeste pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci kao to je navedeno u lanu 11. stav (4) taka c) ZJN, ukoliko je za konkurs za izradu idejnog rjeenja preduslov da se pobjedniku ili jednom od pobjednika konkursa dodijeli ugovor o pruanju usluga, vidjeti lan 43. stav (2) taka a), ZJN. 24 Vidjeti lan 12. stav (1) taka b), i stav (2), ZJN.
23

37

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

(2)

(3)

pokree se novi otvoreni ili ogranieni postupak, uz eventualne manje izmjene uslova (znai da uslovi nisu znaajno25 izmijenjeni, jer bi to onda zahtijevalo potpuno novi postupak i samo ako bi takvi izmijenjeni uslovi koji jo uvijek zadovoljavaju potrebe ugovornog organa vjerovatno mogli obezbijediti ponude koje ispunjavaju postavljene uslove). Recimo da su opet primljene samo ponude koje ne ispunjavaju postavljene uslove. Dakle, postupak se ponovo otkazuje, i samo tada smije se pokrenuti pregovaraki postupak objavljivanjem obavjetenja o nabavci, pod uslovima koji su u znaajnoj mjeri isti kao kod prethodnih postupaka.

Ako se uope ne dostave nikakve ponude, ugovorni organ moe primijeniti pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci (vidjeti lan 11. stav (4) taka a), 1)).

Razlog zbog kojeg se pregovaraki postupak dozvoljava tek kao trei pokuaj je to to se trite mora ozbiljno ispitati u otvorenom prikupljanju ponuda, prije nego to ugovorni organ pribjegne postupku u kojem je ima manje konkurencije i transparentnosti. Meutim, ako obavljeni pregovori idu u tom smjeru da dovedu do ugovora koji e u znaajnoj mjeri biti drugaiji, postupak se u cjelosti mora otkazati i mora se pokrenuti sasvim novi postupak (ponovo kroz otvoreni ili ogranieni postupak).

U sluaju da postupak broj (2) rezultira podnoenjem ponuda od dovoljnog broja26 kvalificiranih ponuaa, ali ponude nisu prihvatljive, tada se moe primijeniti pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci kao to je dato u lanu 11. stav (4) taka a), 1), pod uslovom da se svi kvalificirani ponuai pozovu da uestvuju u pregovorima.

Zapravo, pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci moe se koristiti kao trei pokuaj u gore opisanim sluajevima, kada je razumno za oekivati da e takvo objavljivanje obezbijediti dovoljan broj prihvatljivih ponuda (ili jednostavno vie njih). Ako se ne ini vjerovatnim da e objavljivanje, u treem pokuaju, obavjetenja o nabavci pregovarakim postupkom dati takav rezultat, tada se moe primijeniti pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, u skladu sa lanom 11. stav (4) taka a), alineja 1).

Znaajno se shvaa u okruenju jednakih uslova nadmetanja i ovdje znai da uslovi namijenjenog ugovora u ponovljenom postupku odgovaraju istim privrednim subjektima koji su bili potencijalni natjecatelji u postupku broj (1). 26 Dovoljan broj se odnosi na broj koji je dovoljan da bi se osiguralo nadmetanje, obino je to najmanje tri, vidjeti lan 12. stav (1) ZJN.
25

38

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

U doslovnom tumaenju, odredba lana 11. stav (3) taka a) ne moe se primijeniti kada je broj dostavljenih ponuda manji od tri (na primjer dvije ponude ili jedna), ali su dostavljene ponude prihvatljive. U takvoj situaciji moe se dodijeliti bilo koji od ugovora (ako je osigurana konkurencija) ili se tender moe otkazati (ako nije osigurana konkurencija); ali u posljednjem sluaju postupak koji se nakon toga ponovi mora biti otvoren ili ogranien, a ne pregovaraki. lan 11. stav (3) taka b):
b) u izuzetnim, posebnim sluajevima ugovora o izvoenju radova ili pruanju usluga, kada priroda radova ili usluga ili rizici koji se odnose na prethodno navedeno ne dozvoljavaju prethodno utvrivanje ukupnih cijena;

Mora se napomenuti da je primjena pregovarakog postupka sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci pod takvim okolnostima u potpunosti izuzetna situacija. Ugovorni organi obino ne uzimaju u razmatranje primjenu takvog postupka. Ugovorni organi su uvijek svjesni da privredni subjekti, koji moda budu smatrali da je konkurencija neopravdano ograniena s obzirom na provedene pregovore, mogu uloiti prigovor na postupak u skladu sa albenim postupkom koji je odreen u ZJN. lan 11. stav (3) taka c):
c) kada se odnosi na ugovore o javnim nabavkama radova za radove koji se izvode iskljuivo s ciljem istraivanja, testiranja ili razvoja, a ne s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade trokova istraivanja i razvoja.

Pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci moe se koristiti u takvim izuzetnim, posebnim sluajevima ugovora o izvoenju radova ili pruanju usluga, kada priroda radova ili usluga ili rizici koji se odnose na prethodno navedeno ne dozvoljavaju prethodno utvrivanje ukupnih cijena. Na primjer, u sluaju izvoenja veih popravki ili usluga ili pruanja opsenih revizorskih usluga, moda bude nemogue unaprijed predvidjeti obim posla, te samim tim ponuai nee moi ponuditi ukupni iznos svih cijena. Na osnovu pregovora izmeu ugovornog organa i pretkvalificiranih kanidata, ugovor se moe tada dodijeliti. Iskljuena je mogunost primjene stava (3) taka b) lana 11. za ugovore za javnu nabavku roba.

U sluaju ugovora za javnu nabavku radova koji e se izvoditi iskljuivo u svrhu istraivanja, testiranja ili razvoja, a ne s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade trokova istraivanja i razvoja, moe se izuzetno primijeniti pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci. Kao primjer se mogu navesti istraivanja u okviru alternativne energije, nuklearna istraivanja, podzemne instalacije itd.

39

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 11. stav (4)


(4)

Ugovorni organi izuzetno mogu ugovore dodjeljivati putem pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, u nie navedenim sluajevima. Iskljuena je mogunost primjene ovog ppostupka na ugovore koji na bilo koji nain ukljuuju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rjeenja.

Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci predvien je za primjenu samo izuzetno kao to je pomenuto u lanu 10. taka d) i objanjeno ispod. Ugovor dodijeljen koritenjem pregovarakog postupka sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci nikada ne moe sadravati bilo kakve opcije za dodatne isporuke. Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci moe se primijeniti kao naknadni postupak za konkurs za izradu idejnog rjeenja27. lan 11. stav (4) take a) do d), specificira sluajeve u kojima je opravdana primjena poregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci. lan 11. stav (4) taka a):
a) kod ugovora o javnim nabavkama radova, roba ili usluga:

Za ugovore o javnim nabavkama radova, roba ili usluga (ukljuujui konsultantske usluge), pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci moe se koristiti u sljedeim sluajevima: lan 11. stav (4) taka a) alineja 1):
1) u sluaju kada nijedna ponuda ili nijedna odgovarajua ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ogranienom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovarajuim izmjenama uslova i pri tome osigurao da uslovi iz ugovora u skorije vrijeme provedenog postupka nisu znaajno promijenjeni i da su svi ponuai koji zadovoljavaju minimum kvalifikacionih zahtjeva pozvani na pregovaranje;

Formulacijom druge reenice u lanu 11. stav (4) ZJN iskljuuju se ugovori kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rjeenja. Oigledno je da je ovo greka, budui da se lan 11. stav (4) taka c), izriito odnosi na ugovore kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rjeenja. Na osnovu principa lex specialis, lan 11. stav (4) taka c) je vaea odredba o dodjeli ugovora o javnim nabavkama usluga koja slijedi nakon to je konkurs za izradu idejnog rjeenja proveden prema odredbama lanova 43. i 44. ZJN.
27

40

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ako niti jedna ponuda uope ne bude primljena, ili ne bude primljena niti jedna prihvatljiva ponuda, ime se stvara priblino ista situacija kao da nijedna ponuda nije primljena u otvorenom ili ogranienom postupku, moe se uzeti u razmatranje da se provede pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci. Ipak, primjena pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci u takvim sluajevima dozvoljena je tek kao trei pokuaj, shvaena na isti nain kao to je objanjeno u lanu 11. stav (3) taka a), iznad. Aktivnost nabavke u takvim sluajevima mora se nastaviti u 3 dijela kao to je opisano u lanu 11. stav (3) taka a), iznad, tako to se otkazuje prvi dio u kojem nije primljena nijedna ponuda, provodi drugi dio sa manjim izmjenama u uslovima i ponovno otkazuje, ako nije primljena niti jedna ponuda, a onda se provodi pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci pod uslovima koji su u znaajnoj mjeri isti kao prethodni postupak. Ugovorni organ poziva najmanje tri ponuaa na uee u pregovorima. U sluaju da postupak broj (2) rezultira dostavljanjem nekoliko ponuda od kvalificiranih ponuaa, ali su ponude beskorisne, tada se provodi pregovaraki postupak tako to se pozivaju najmanje svi prethodno kvalificirani ponuai.

Kao to je navedeno u lanu 11. stav (3) taka a), provedeni otvoreni ili ogranieni postupak e se, u najveoj moguoj mjeri, obznaniti kada ugovorni organ primi najmanje tri prihvaljive ponude28.

Ono to se navodi iznad u lanu 11. stav (3) taka a), a u vezi je sa razlogom zbog kojeg se pregovaraki postupak dozvoljava kao trei pokuaj i pokretanjem sasvim novog postupka u sluaju da pregovori tee da dovedu do ugovora koji je u znaajnoj mjeri drugaiji, takoer vai za pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci. Uistinu, pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci moe se koristiti kao trei pokuaj u gore opisanim sluajevima kada ne postoje izgledi da e daljnje objavljivanje obezbijediti dovoljan broj prihvatljivih ponuda. Meutim, ugovorni organ u takvim situacijama moe uvijek izabrati da primijeni pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci kao to je dato u lanu 11. stav (3) taka a), kako bi se uvelo bolje nadmetanje za predvieni ugovor. lan 11. stav (4) taka a) alineja 2):
2)

kada nijedan zahtjev za uee u ogranienom postupku nije dostavljen ili nijedan kvalificirani kandidat nije zatraio uee u ogranienom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovarajuim izmjenama uslova i pri tome osigurao da uslovi iz ugovora u skorije vrijeme provedenog postupka nisu znaajno promijenjeni;

28

U vezi sa izrazom prihvatljive ponude, molimo pogledati tumaenje u lanu 11. stav (3) taka a), i lanu 35.

41

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Postoji slinost kod situacija kada se ne primi nijedna ponuda ili se prime samo ponude koje nisu prihvatljive i situacije kada nije dostavljen nijedan zahtjev za uee u provedenom ogranienom postupku, ili nijedan kvalificirani kandidat nije zatraio uee u tom ogranienom postupku. Rjeenje za takvu situaciju moe biti provoenje pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci. Ali da ponovimo, kao to je opisano iznad u lanu 11. stavovi (3) taka a), i (4) taka a) alineja 1), kada u provedenom otvorenom ili ogranienom postupku nema upotrebljivih ponuda, u takvim sluajevima dozvoljeno je da se pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci primijeni kao trei pokuaj. Aktivnost nabavke mora se izvesti kako slijedi: (1) pokree se uobiajeni ogranieni postupak. Recimo da ne bude dostavljen nijedan zahtjev za uee ili nijedan kvalificirani kandidat ne zatrai uee (to znai da su svi zahtjevi bili odbijeni). Dakle, postupak se otkazuje, i

(2)

(3)

pokree se novi ogranieni postupak, mogue pod malo izmijenjenim uslovima (to znai da uslovu nisu izmijenjeni u znaajnoj mjeri29, jer bi to zahtijevalo sasvim novi postupak, i samo ako tako izmijenjeni uslovi koji jo zadovoljavaju potrebe ugovornog organa mogu vjerovatno obezbijediti kvalificirane kandidate). Recimo da ponovo ne budu dostavljeni zahtjevi za uee ili nijedan kvalificirani kandidat ne bude zatraio uee. Dakle, postupak se otkazuje, i tada moe biti pokrenut pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, pod uslovima koji su u znaajnoj mjeri isti kao postupak broj (2). Ugovorni organ poziva najmanje tri dobavljaa da uestvuju u pregovorima. Meutim, ugovorni organ u takvim situacijama moe uvijek izabrati da primijeni pregovaraki postupak sa objavljivanjem obavjetenja o nabavci, kao to je dato u lanu 11. stav (3) taka a), kako bi uveo bolje nadmetanje za predvieni ugovor.

Ono to je navedeno u lanu 11. stav (3) taka a), a u vezi je sa razlogom zbog kojeg se dozvoljava da se pregovaraki postupak provede tek kao trei pokuaj i pokretanjem sasvim novog postupka u sluaju da pregovori tee da dovedu do ugovora koji je u znaajnoj mjeri drugaiji, takoer vai za pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci u sluaju kada se koristi takav postupak, gdje nije dostavljen niti jedan zahtjev za uee niti je ijedan kvalificirani kandidat zahtijevao uee u provedenom ogranienom postupku..

Znaajno se shvaa u okruenju jednakih uslova nadmetanja i ovdje znai da uslovi namijenjenog ugovora u ponovljenom postupku odgovaraju istim privrednim subjektima koji su bili potencijalni natjecatelji u postupku broj (1).
29

42

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 11. stav (4) taka a) alineja 3):


3)

kada zbog sutinskih, tehniki dokazivih ili umjetnikih razloga, ili zbog razloga koji se odnose na zatitu ekskluzivnih prava, samo odreeni dobavljai mogu izvriti nabavku, pruiti usluge ili izvriti radove i kada ne postoji druga mogunost izbora;

Dodjela ugovora jednom moguem dobavljau, gdje ne postoji mogunost izbora alternativnog dobavljaa, predstavlja drugu grupu sluajeva kada se moe koristiti pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci. Nedostatak alternativnog izbora mora biti objektivne prirode. To nije situacija kada ugovorni organ ne zna za bilo kakav alternativni izbor to je situacija kada alternativni izbor uistinu ne postoji. Nedostatak alternativnog izbora ne smije biti uzrokovan bilo kakvim faktorom razlog za taj nedostatak se moe pripisati tehnikim ili umjetnikim razlozima ili zatiti ekskluzivnih prava (prema tome, sam organizacijski ili ekonomski motiv ne predstavlja zadovoljavajue opravdanje). Jedan mogui dobavlja moe postojati u sluaju kada su predmeti predvienog ugovora, na primjer, rezervni dijelovi za sloene maine iju tehniku specifikaciju ne poznaje nijedan alternativni dobavlja. Neophodnost da ugovor izvri odreeni dobavlja mora biti objektivne i ozbiljne prirode ne moe postojati bilo koji drugi prihvatljiv ugovara. Na primjer, sama injenica da ugovorni organ ve posjeduje vozni park koji se sastoji od vozila odreene marke, ne opravdava to da se vozila i dalje nabavljaju od istog proizvoaa (bez nadmetanja) mogue je vozni park popuniti i vozilima druge marke, to moe stvoriti neke organizacione probleme ugovornom organu, ali je to prepreka koju treba prevazii.

Ovaj postupak moe se takoer primijeniti kada ugovor moe izvriti odreeni dobavlja zbog postojanja prirodnog monopola i gdje ne postoji konkurencija za tog monopolistu (na primjer snabdijevanje vodom ili strujom). Budui da je pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci najmanje konkurentan i transparentan postupak, treba ga koristiti samo u izuzetno rijetkim sluajevima. Dodjeljivanjem ugovora u ovom postupku, ugovorni organ riskira da plati vie za slabiji kvalitet (dobavlja nije prisiljen da zbog konkurenata smanji svoju cijenu i garantira kvalitet). U mnogim sluajevima dobavljai ele da brendiraju svoje proizvode kako bi privukli klijente upravo ka robi odreene izrade ili izvora snabdijevanja. Ugovorni organi moraju biti veoma paljivi kako bi osigurali pravinu i aktivnu konkurenciju i pri tome dobili najbolje cijene. U svim sluajevima kada ugovorni organ sumnja da li bi moglo biti prisutno jo konkurenata na tritu, preferira se primjena otvorenog ili ogranienog postupka. Na primjer, isto tako u sluaju kupovine posebne opreme, na koju postoje ekskluzivna prava koja proizilaze iz patenata itd., jedina mogunost je da se sa
43

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

vlasnikom tih prava provede pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci. I ovdje treba ponoviti da ugovorni organi moraju biti veoma paljivi kako bi osigurali pravinu i aktivnu konkurenciju za predvieni ugovor. lan 11. stav (4) taka a) alineja 4):
4) kada se izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane dogaajima nepredvidivim za dati ugovorni organ, ne mogu ispotovati ovim zakonom utvreni minimalni rokovi za ubrzani ogranieni postupak. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ne smiju se ni u kom sluaju moi dovesti u vezu s ugovornim organom;

Za hitne sluajeve, u kojima nije mogue primijeniti ove normalne vremenske rokove, uspostavljen je ubrzani ogranieni postupak33 sa minimalnim vremenskim rokom za prijem zahtjeva za uee od 8 dana i 5 dana za prijem ponuda. Kada se, izuzetno, zbog krajnje hitnosti, ne moe primijeniti ak ni ubrzani ogranieni postupak, moe se koristiti pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci.
Vidjeti lan 21. stav (5), na koji se odnosi lan 6. stav (3) taka c) ZJN. Vidjeti lan 21. stav (6) taka a), na koji se odnosi lan 6. stav (3) taka c) ZJN. 32 Vidjeti lan 21. stav (6) taka b), na koji se odnosi lan 6. stav (3) taka c) ZJN. 33 Vidjeti lan 21. stav (6) taka c), na koji se odnosi lan 6. stav (3) taka d) ZJN.
30 31

Ukratko, ZJN utemeljuje otvoreni postupak kao glavni postupak koji se treba koristiti to je vie mogue, vidjeti iznad u lanu 11. stav (1) i ogranieni postupak koji treba koristiti u posebnim sluajevima, vidjeti iznad u lanu 11. stav (2). Normalni minimalni vremenski rok za prijem ponuda u otvorenom postupku (primarni postupak dodjele ugovora, procijenjena vrijednost ugovora nije u istom iznosu ili nije via od meunarodnih vrijednosnih razreda) za prijem zahtjeva je 28 dana 30. Normalni minimalni vremenski rok (za primarni postupak dodjele ugovora, procijenjena vrijednost ugovora nije u istom iznosu ili nije via od meunarodnih vrijedosnih razreda) za prijem zahtjeva za uee u ogranienom postupku je 18 dana31 a za prijem ponuda u ogranienom postupku 28 dana32.

Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci je postupak koji se moe koristiti u sluajevima krajnje hitne nabavke, gdje je hitnost prouzrokovana izuzetno nepredvidivim dogaajima (poput prirodnih katastrofa). Izuzetno, kada vanjski dogaaji utiu na aktivnost ugovornih organa i zahtijevaju naroito brzu akciju to se tie nabavke, moe se koristiti pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, zato to se ovaj postupak moe provesti u vrlo kratkom vremenskom periodu. Odredba se jednako odnosi na sve tipove nabavki: robe, radove i usluge.

44

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Takav krajnje hitan postupak provodi se tako to se pozivaju jedan ili vie dobavljaa koje je ugovorni organ izabrao kao to je opisano u lanu 10. taka d) i ispod u lanu 30. stav (2). Pregovori o uslovima predvienog ugovora mogu se provesti u periodu od nekoliko dana. S obzirom da se nijedan ugovor, u skladu sa lanom 39. stav (1) ne moe zakljuiti u periodu ekanja od 15 dana, taj period ekanja mora se takoer potovati i u krajnje hitnim sluajevima. Samo u sluaju izuzetne nude, bilo bi opravdano prekriti ovu odredbu ZJN, oslanjajui se na javni zakon o opoj opasnosti, te zakljuiti ugovor ranije, bez ekanja punih 15 dana. Vidjeti takoer objanjenja odredbi lana 39. stav (1), ZJN (u vezi periodom ekanja od 15 dana) i objanjenje lana 30. stava (2) taka a), i lana 39. stava (1), ispod. Uslovi za primjenu pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci u takvim sluajevima su specificirani u lanu 11. stav (4) taka a) alineja 4) ZJN, kako slijedi: (i)

(ii) (iii)

razlozi krajnje hitnosti moraju biti dokazivi (objektivni), to znai da se razlozi mogu na uvjerljiv nain objasniti javnosti (a naroito Uredu za razmatranje albi, u sluaju da je Uredu uloena alba), okolnosti krajnje hitnosti moraju izazvane dogaajima koje ugovorni organ, prema objektivnoj procjeni, nije mogao predvidjeti, i

Klasini primjer su direktne posljedice prirodnih katastrofa, koje mogu, za aktivnosti koje je potrebno prve izvriti u hitnoj situaciji, zahtijevati vrlo brze akcije u vezi sa nabavkom. lan 11. stav (4) taka b):
b) kod ugovora o javnim nabavkama roba:

te okolnosti moraju poticati od vanjskih uzroka i ne smiju se ni u kom sluaju moi dovesti u vezu sa ugovornim organom.

Dok se lan 11. stav (4) taka a) moe jednako primijeniti na ugovore o javnoj nabavci radova, roba ili usluga, dotle lan 11. stav (4) taka b) vai samo za ugovore o javnoj nabavci roba. Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci moe se izuzetno koristiti za dodjelu ugovora o javnoj nabavci roba u sljedeim sluajevima:

45

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 11. stav (4) taka b) alineja 1):


1)

kada su proizvodi u pitanju proizvedeni iskljuivo za svrhe istraivanja, eksperimentiranja, prouavanja ili razvoja; ova odredba ne odnosi se na koliinsku (serijsku) proizvodnju s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade trokova istraivanja i razvoja;

Kada e se proizvodi koji su predmet nabavke, prema predvienom ugovoru o nabavci roba, proizvoditi iskljuivo u svrhu istraivanja, eksperimentiranja, prouavanja ili razvoja koje je poduzeo ugovorni organ, moe se koristiti pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci; ta proizvodnja ne moe se odnositi na serijsku proizvodnju sa dobavljaem s ciljem ostvarenja zarade ili na proizvodu/proizvodima ili nadoknade trokova istraivanja i razvoja za dobavljaa. Takav sluaj nije veoma praktian, jer je najee, na primjer kod istraivanja u oblasti fizike, spin off za dobavljaa u ugovoru o javnoj nabavci dragocjen za buduu inovaciju u kom sluaju se mora osigurati nadmetanje za odreeni ugovor. lan 11. stav (4) taka b) alineja 2):
2) za dodatne isporuke koje vri prvobitni dobavlja, a koje su namijenjene ili kao djelimina zamjena redovnih isporuka ili ugradnji, ili kao proirenje postojeih isporuka ili ugradnji, kada su prethodni ugovori jo uvijek na snazi, kada nema sutinskih izmjena u cijenama i drugim uslovima i kada bi promjena dobavljaa obavezala ugovorni organ na nabavku materijala razliitih tehnikih karakteristika, to bi rezultiralo pojavom nekompatibilnosti ili disproporcionalnih tehnikih potekoa u radu i odravanju; trajanje takvih ugovora kao i trajanje obnovljenih ugovora, kao ope pravilo, ne moe biti due od jedne godine raunajui od dana dodjele inicijalnog ugovora;

Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci moe se koristiti za dodatne isporuke roba pod odreenim uslovima. U javnoj nabavci ope je pravilo da se ugovor ne moe proiriti, obnoviti ili produiti, kako u vezi sa koliinom robe tako i u odnosu na period isporuke, u odnosu na ono to je odreeno u tenderskoj dokumentaciji i u zakljuenom ugovoru. Kao ope pravilo, za bilo kakve nove robe podrazumijeva se zakljuenje novog ugovora nakon to se stavi na nadmetanje. U izuzetnim sluajevima ugovorni organ moe eljeti da nabavi dodatne robe u uskoj vezi s vaeim ugovorom, bilo kao djelominu zamjenu roba pod vaeim ugovorom ili kao dodatne robe. Samo u sluaju kada bi promjena dobavljaa obavezala ugovorni organ da nabavi materijal koji ima razliite tehnike karakteristike a to bi rezultiralo pojavom nekompatibilnosti, ili nesrazmjernih tehnikih problema u radu i odravanju, dozvoljeno je zakljuiti
46

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

obnovljeni ugovor za dodatne isporuke koritenjem pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci pod uslovom da je obnovljeni ugovor zakljuen sa istim dobavljaem i po cijeni koja je u znaajnoj mjeri ista i pod ostalim uslovima, kao to su dati u vaeem ugovoru. Ova mogunost moe se koristiti jednu godinu (kao ope pravilo) nakon dodjele inicijalnog ugovora i dodatne nabavke, ne bi trebala, prema meunarodnoj dobroj praksi, prei 50% od iznosa vrijednosti inicijalnog ugovora (iako posljednji uslov nije eksplicitno naveden u zakonu). Ako godinu dana nakon zakljuenja ugovora budu potrebne dodatne robe, ugovorni organ treba organizirati normalni postupak (uglavnom otvoreni postupak). lan 11. stav (4) taka b) alineja 3):
3) za robe nuene i kupljene na berzovnom tritu;

Za robe nuene i kupljene na berzovnom tritu moe se koristiti pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci. Takva nabavka je uobiajena za odreena javna preduzea koja su obuhvaena ZJN; kao primjer se moe navesti kupovina lo-ulja na berzovnom tritu. Budui da berzovno trite samo po sebi predstavlja konkurentsko okruenje, zakljuivanje ugovora pod takvim okolnostima moe se obaviti nakon direktnih pregovora sa dobavljaima, vidjeti objanjenje lana 30. stav (2) taka a), ispod. lan 11. stav (4) taka b) alineja 4)
4) za nabavku robe pod izuzetno povoljnim uslovima, ili od dobavljaa koji je u postupku likvidacije svojih poslovnih aktivnosti, ili od potraivaa ili vrioca steaja, ili u aranmanu s povjeriocima, ili u slinom postupku;

U sluajevima kada su uslovi sporazuma o cijeni izrazito povoljni, npr. kada se robe koje su predmet nabavke stavljaju slobodno na prodaju u vezi sa postupkom likvidacije poslovnih aktivnosti, steaja ili slinih situacija, moe se koristiti pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci. lan 11. stav (4) taka c):
c) u sluaju ugovora o javnim nabavkama usluga, kada odnosni ugovor slijedi nakon konkursa za izradu idejnog rjeenja, provedenog u skladu s odredbama lana 43. i 44. ovog zakona, a ugovor se dodjeljuje pobjedniku, odnosno jednom od pobjednika konkursa; u posljednjem sluaju svi pobjednici konkursa pozivaju se na uee u pregovorima;

47

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ovo odredbom ureuje se da se pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci moe koristiti u sluaju kada je proveden34 konkurs za izradu idejnog rjeenja i kada je u konkursnoj dokumentaciji35 navedeno da e pobjedniku ili jednom od pobjednika konkursa za izradu idejnog rjeenja biti dodijeljen ugovor o pruanju usluga na osnovu datog idejnog rjeenja36. U tom sluaju aktivnost nabavke se izvodi kako slijedi: (1) Konkurs za izradu idejnog rjeenja ureen je prema odredbama lanova 43., i 44., ZJN s namjerom da: (i)

(ii)

(2) (3)

Provodi se konkurs za izradu idejnog rjeenja, obznanjuje se identitet pobjednika (ili pobjednika) i objavljuje u obavjetenju o rezultatima konkursa za izradu idejnog rjeenja. Ako je u prvobitnom natjeaju bilo jasno da e se pobjedniku (ili jednom od pobjednika) dodijeliti ugovor o pruanju usluga na osnovu pobjednikog idejnog rjeenja, za taj ugovor nee biti nikakvog daljnjeg nadmetanja te se ugovor moe dodijeliti primjenom pregovarakog postupka bez daljnjeg objavljivanja (ukljuujui pobjednika ili sve pobjednike konkursa za izradu idejnog rjeenja).

Odredi pobjedniko rjeenje ili rjeenja i onda dodijeli ugovor o pruanju usluga koji ukljuuje, na primjer, izradu detaljnog idejnog rjeenja i upravljanje izvoenjem radova na osnovu pobjednikog idejnog rjeenja (ili jednog od pobjednikih idejnih rjeenja). Glavni uslovi takvog ugovora o pruanju usluga moraju se unaprijed opisati u dokumentaciji konkursa za izradu idejnog rjeenja.

Ili odredi pobjedniko idejno rjeenje (ili rjeenja) na osnovu kriterija za ocjenjivanje koji su prethodno utvreni u dokumentaciji konkursa za izradu idejnog rjeenja, ili

Ugovorni organ, suoen sa takvim pregovorima, nije u povoljnoj poziciji kad je rije o dobijanju pogodne cijene i drugih uslova ugovora, budui da je pobjedniko idejno rjeenje (ili rjeenja) ve odreeno (a). Zbog toga ugovorni organ mora dobro razmisliti o koritenju idejnog rjeenja nakon kojeg slijedi pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci.

Prema slobodnom izboru, konkurs za izradu idejnog rjeenja moe biti pripremljen iskljuivo da bi se dobilo idejno rjeenje, uz obezbjeivanje nagrada za pobjednika ili pobjednike. U tom sluaju, ugovorni organ moe koristiti pobjedniko idejno rjeenje, ili jedno od pobjednikih idejnih rjeenja
U skladu sa lanovima 43. i 44. ZJN. Tenderska dokumentacija za konkurs za izradu idejnog rjeenja e se nalaziti kao dokumentacija konkursa za izradu idejnog rjeenja. 36 Vidjeti. lan 43., stav (2), a), ZJN.temel
34 35

48

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

kao osnovu za otvoreni ili ogranieni postupak s ciljem da se dodijeli ugovor o pruanju usluga. lan 11. stav (4) taka d):
d) u sluaju ugovora o javnim nabavkama usluga i radova:

Sljedee odredbe vae za ugovore za javnu nabavku usluga (ukljuujui konsultantske usluge) i javnu nabavku radova. Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci moe se koristiti u sljedeim sluajevima: lan 11. stav (4) taka d) alineja 1):
1) za dodatne usluge ili radove koji nisu ukljueni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zakljueni ugovor ali koji, usljed nepredvienih okolnosti, postanu neophodni za izvrenje ili izvoenje u njima opisanih usluga, odnosno radova, i kada se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu tehniki ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez veih nepogodnosti za ugovorni organ. Meutim, takvi ugovori jedino se mogu zakljuiti s dobavljaem kome je dodijeljen glavni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ili radove ne moe prei 50% od vrijednosti glavnog ugovora;

U izuzetnim sluajevima ugovorni organ moe eljeti da nabavi dodatne usluge ili dodatne radove u uskoj vezi sa vaeim (glavnim) ugovorom, kada takve dodatne isporuke, usljed nepredvienih okolnosti, postanu neophodne za izvrenje usluga ili radova koji su obuhvaeni glavnim ugovorom. Ali samo u sluaju kada se takve nepredviene dodatne usluge ili radovi ne mogu tehniki ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez veih nepogodnosti za ugovorni organ, dozvoljeno je da se zakljue posebni ugovori za dodatno pruanje usluga ili izvrenje radova koritenjem pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, pod uslovom da se posebni ugovori zakljue sa istim pruaocem usluga ili ugovaraem radova koji izvrava glavni ugovor. Meutim, ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za takve dodatne usluge ili radove ne smije prei 50 % od vrijednosti glavnog ugovora.

Kao to je spomenuto iznad u lanu 11. stav (4) taka b) alineja 2), ope je pravilo u javnim nabavkama da se ugovor ne moe proiriti, obnoviti ili produiti, kako u vezi sa koliinom robe tako i u odnosu na period isporuke, u odnosu na ono to je odreeno u tenderskoj dokumentaciji i u zakljuenom ugovoru. Kao najvanije pravilo, za bilo kakve nove isporuke podrazumijeva se zakljuenje novog ugovora nakon to se stavi na nadmetanje.

49

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 11. stav (4) taka d) alineja 2):


2)

za nove usluge ili radove koji predstavljaju ponavljanje slinih usluga ili radova povjerenih dobavljau kojem je isti ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takve usluge ili radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen prvi ugovor u skladu s otvorenim ili ogranienim postupkom. Na mogunost voenja postupka ukazat e se ve pri raspisivanju tendera za prvi projekat, a ukupne procijenjene trokove kasnijih usluga ili radova ugovorni organ uzet e u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora. Ovaj postupak moe se primjenjivati samo tokom tri godine nakon zakljuivanja prvobitnog ugovora.

Kada ugovorni organ eli da se prui niz usluga ili izvede serija radova, moda bude elio da zakljui ugovor samo za prvi broj u nizu i da dobije mogunost da e sljedee po redu usluge ili radove izvriti isti prualac usluga ili ugovara radova. Postupak koji je primjenjiv za zakljuenje ugovora prema takvoj mogunosti je pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci. Meutim, u tenderskoj dokumentaciji za otvoreni ili ogranieni postupak koji je koriten za prvi ugovor mora se predvidjeti takva mogunost, a ukupne procijenjene trokove kasnijih usluga ili radova ugovorni organ uzet e se u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora. Pregovaraki postupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci koji se odnosi na nove usluge ili radove moe se primjenjivati samo tokom tri godine nakon zakljuivanja prvobitnog ugovora. lan 11. stav (5):
(5) Konkurs za izradu idejnog rjeenja moe biti otvoren kada ugovorni organi dodijele ugovore u skladu s lanom 2. stavom (2) i lanom 43. i 44. ovog zakona.

Uslovi za koritenje konkursa za izradu idejnog rjeenja proizilaze iz lanova 43. i 44., vidjeti ispod pod tim lanovima.

50

Komentar na Zakon o javnim nabavkama lan 12. Okonanje postupka dodjele ugovora

U lanu 12. navode se razlozi zbog kojih postupak nabavke, koji je zapoet ili pokrenut37, moe biti okonan:

No, zbog drukijih razloga ugovorni organ moe eljeti da okona pokrenuti postupak bez zakljuenja ugovora ili okvirnog sporazuma, to e rei da otkae postupak. Takvo okonanje postupka dodjele ugovora ne moe se uraditi svojevoljno, jer bi to impliciralo nejednak tretman ponuaa/kandidata koji uestvuju i oslabilo njihovo povjerenje u reim javnih nabavki. Openito, postupak moe biti otkazan zbog stvarnih razloga koji nisu mogli da se predvide u vrijeme pokretanja postupka dodjele .

Uobiajeni povod za okonanje postupka dodjele ugovora oigledno je zakljuenje ugovora ili okvirnog sporazuma koji je bio planiran pokretanjem i provoenjem postupka dodjele. Postupak nabavke mora biti pokrenut s ozbiljnom namjerom da se zakljui ugovor o javnim nabavkama o kojem je rije; postupak nabavke ne moe se pokrenuti u druge svrhe, na primjer da bi se testiralo trite ili steklo znanje o dostupnim tehnikim rjeenjima za dati problem.

Pokretanje postupka dodjele ugovora stvara oekivanja meu privrednim subjektima. to se u dalje provede postupak, to e privredni subjekti, sukladno, uloiti vie sredstava u pripremu ponuda. Na taj nain otkazivanje postupka im uzrokuje dodatni, nepotrebni rad i trokove. Zbog toga otkazivanje pokrenutog postupka moe da desi samo kada za to postoje prinudni razlozi, kao to je utvreno u lanu 12. ZJN. Opravdani razlozi zbog kojih pokrenuti postupak dodjele moe biti otkazan (ili treba biti otkazan u nekim sluajevima) bez zakljuenja bilo kakvog ugovora ili okvirnog sporazuma, navedeni su u lanu 12. stav (1) taka b) alineje 1) do 5) ZJN. Opa klauzula egzoneracije za otkazivanje nalazi se u lanu 12. stav (1) taka c), ZJN, za dogaaje koji se nisu mogli predvidjeti, koji su izvan kontrole ugovornog organa, koji nisu u vezi sa izvoenjem postupka dodjele ugovora, kao na primjer prirodna katastrofa ili iznenadna promjena u tehnologiji.

Nakon otkazivanja postupka moe uslijediti pokretanje novog, ponovljenog postupka sa uslovima koji su u znaajnoj mjeri isti, ako ugovorni organ jo uvijek eli da dodijeli ugovor, vidjeti opis ponovljenog postupka u lanu 11. stav (3) taka a), i stav (4) taka a) alineje 1) i 2), iznad (pod uslovom da su ti uslovi
U trenutku kada je obavjetenje o nabavci dostupna javnosti, za postupak dodjele ugovora se kae da je pokrenut. U sluaju kada se koristi pregovaraki potupak bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, slanje poziva za uee u pregovorima jeste pokretanje postupka.
37

51

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

ispunjeni). Ako su uslovi znaajno promijenjeni, pokretanje novog postupka ne predstavlja ponavljanje, ve pokretanje sasvim novog postupka. U sluaju da se postupak dodjele ugovora pokrenut objavljivanjem obavjetenja o nabavci otkae, obavjetenje o otkazivanju e se objaviti, vidjeti lan 12. stav (2), ZJN.

Model obrasca za obavjetenje o otkazivanju objavljen je u Slubenom glasniku br. 17/05 kao aneks Smjernicama koje je usvojilo Ministarstvo finansija i trezora BiH. Obavjetenje o otkazivanju treba, izmeu ostalog, sadravati sljedee informacije38:
(1)

Naziv i adresu ugovornog organa; Opis predmeta nabavke; Broj primljenih ponuda;

Vrstu postupka za dodjelu ugovora; Procijenjenu ukupnu vrijednost planiranog ugovora; Razlog za otkazivanje postupka.

lan 12. stav (1):

Kada je postupak dodjele ugovora pokrenut putem objavljivanja obavjetenja o javnoj nabavci, on moe biti okonan samo u sljedeim sluajevima:

Opravdani razlozi za okonanje pokrenutog postupka dodjele ugovora su kako slijedi: lan 12. stav (1) taka a):
a) nakon zakljuenja ugovora ili okvirnog sporazuma;

Kada je planirani ugovor ili okvirni sporazum zakljuen u skladu sa uslovima u tenderskoj dokumentaciji i uspjenoj ponudi, u skladu sa odredbama lanova 38. i 39. ZJN, postupak e biti okonan objavljivanjem obavjetenja o dodjeli ugovora39, to predstavlja zvanini prestanak postupka i slanjem izvjetaja Agenciji za javne nabavke40.

Vidjeti takoer lan 11. stav (3) Uputstva o primjeni zakona o javnim nabavkama. Vidjeti lan 40. ZJN. 40 Vidjeti lan 41. ZJN.
38 39

52

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

lan 12. stav (1) taka b):


b)

nakon otkazivanja postupka o dodjeli ugovora iz jednog od sljedeih razloga:

Prije nego ili bez da je zakljuen bilo kakav ugovor ili okvirni sporazum, postupak dodjele moe biti otkazan iz jednog od sljedeih razloga: lan 12. stav (1) taka b) alineja 1):
1) nijedna ponuda nije dostavljena u odreenom krajnjem roku;

U sluaju da do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda uope ne bude primljena nijedna ponuda, postupak se moe otkazati. Ugovorni organ nema drugog izbora nego da otkae postupak. Ponude koje se dostave nakon isteka roka za dostavljanje ponuda ne smiju se nikada uzeti u razmatranje. lan 12. stav (1) taka b) alineja 2):
2) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;

U sluaju kada je pripremljena pretkvalifikacija42, ime se implicira da su samo kvalificirani kandidati pozvani da dostave ponude, ponude nisu prihvatljive zbog toga to dobavljai u ponudama nisu ispunili specifikacije i/ili uslove koje zahtijeva ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. I u takvim sluajevima ne postoji mogunost da se zakljui ugovor i zbog toga ugovorni organ nema drugog izbora nego da otkae postupak. lan 12. stav (1) taka b) alineja 3):
3)

U sluaju da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva41, postupak se moe otkazati. Neprihvatljivost moe biti zbog toga to ponuai koji su podnijeli ponude ili ne ispunjavaju kriterije za odabir koji su specificirani u tenderskoj dokumentaciji, ili ponude ne ispunjavaju specifikacije i/ili uslove koje zahtijeva ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji (ili oboje).

cijene svih prihvatljivih ponuda su znaajno vee od budeta ugovornog organa;

Ako se u svim primljenim prihvatljivim ponudama nude cijene ponuda koje su znaajno vee od budeta ugovornog organa, postupak se otkazuje.
U vezi sa prihvatljivou ponuda, vidjeti objanjenje lana 11. stav (3), taka a), iznad, i lana 35. ispod. 42 Vidjeti objanjenje iznad, lana 10. take b) i c), ZJN.
41

53

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Otkazivanje zbog ovog razloga e normalno znaiti da e ugovornom organu biti potrebno da razmotri uslove za nabavku i da na takvoj novoj osnovi ponovo pokrene postupak dodjele ugovora43. Naravno, rjeenje moe biti ponovno razmatranje raspodjele budeta. Ugovorni organ moe prilagoditi svoj budet i raspodijeliti dodatna sredstva za finansiranje ugovora.

Dakle, u situaciji kada cijena najnie ponude prekorauje budet, postoje dva jednako raspoloiva izbora: da se povea budet i dodijeli ugovor ili da se postupak otkae.

Moe se pojaviti delikatno pitanje, kada je kriterij u dodjeli ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda, a na primjer tekui trokovi ili odravanje predstavljaju podkriterije za ekonomsku prednost. Moe se desiti da se u ponudi nudi niska cijena koju prate visoki tekui trokovi ili skupo odravanje te prema tome takva ponuda moe biti manje ekonomski povoljna od druge ponude sa viom cijenom i niim tekuim i trokovima odravanja. Budet je, meutim, esto ogranien u pogledu na stvarnu cijenu koju treba platiti i ugovorni organ moe eljeti da izabere najniu stvarnu cijenu i da vodi manje rauna o buduim tekuim ili trokovima odravanja. Meutim, ispravno rjeenje za takvu situaciju je ili da se povea budet ili da se otkae postupak prema lanu 12. stav (1), taka b), alineja 3), ZJN, budui da se ova odredba shvaa u skladu sa oba kriterija dodjele ugovora. Ugovorni organ e koliko god je to mogue, izbjegavati takve situacije tako to e paljivo postaviti podkriterije i njihovu relativnu vanost. Oigledno je da e ugovorni organ uiniti sve to je u njegovoj mogunosti da prethodno osigura realistian budet za predvieni ugovor.
4) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor;

lan 12. stav (1) taka b) alineja 4):

Ako je broj primljenih prihvatljivih ponuda manji od tri i ugovorni organ smatra da se u takvoj situaciji nee osigurati dovoljna konkurencija za predvieni ugovor, postupak se moe otkazati. Procjena ugovornog organa se mora praviti na sljedeoj osnovi. Ope je pretpostavka da je dovoljna konkurencija osigurana ako su dostavljene najmanje tri prihvatljive ponude.
U odreenim sluajevima, za ugovorni organ moe biti mogue da snizi na jednak i proporcionalan nain sve primljene prihvatljive ponude kako bi se postigao nivo cijene prihvatljiv za ugovorni organ, ali samo ako se takvo sniavanje moe izvriti objektivno i uz ouvanje istinski jednakog tretmana.
43

54

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ako su dostavljene manje od tri ponude (ali vie od nule znai samo dvije ili jedna) postoji rizik da bi nedostatak konkurencije mogao dovesti do nedovoljno konkurentnih ponuda. Dakle, ugovorni organ bi trebao imati pravo da odlui da li e nastaviti postupak (u sluaju kada su ponude dovoljno konkurentne) ili e obustaviti postupak. Ugovorni organ ne bi trebao biti prisiljen da prihvati ponude koje nisu efikasne zbog nedostatka konkurencije.

S druge strane, ugovorni organ nije prinuen da otkae postupak ne postoji automatsko bezuslovno otkazivanje u sluaju da se dostave samo jedna ili dvije ponude. U situacijama kada su primljene smo jedna ili dvije prihvatljive ponude, odluka ugovornog organa o tome da li da dodijeli ugovor ili otkae postupak treba se zasnivati na procjeni konkurentnosti dostavljenih ponuda (da je osigurana stvarna konkurencija).

Otkazivanje postupka dodjele ugovora zbog nedostatka konkurencije u sluaju kada su primljene samo jedna ili dvije prihvatljive ponude moe izazvati razoaranje kod dobavljaa koji su podnijeli prihvatljive ponude. Meutim, procijenjeno je da interes ugovornog organa da pribavi dovoljnu konkurenciju ima prevagu nad neprilikama dobavljaa u takvim sluajevima. Razoarani dobavljai mogu takoer uestvovati s ponudama u ponovljenom postupku.

Ipak, najvanije pravilo je da trebaju biti primljene najmanje tri ponude, u otvorenom ili ogranienom postupku kako bi se osigurala pravina i aktivna konkurencija za predvieni ugovor. lan 12. stav (1) taka b) alineja 5):
5) broj kvalificiranih kandidata je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor.

Bilo da se postupak mora otkazati ili se pokree novi postupak u takvim sluajevima, na ugovornom je organu da donese odluku na osnovu procjene uslova na konkretnom tritu. Ako su ponuene cijene razumne u poreenju sa trinom cijenom, onda jedna ili dvije prihvatljive ponude mogu biti dovoljne. U tom sluaju dunost ugovornog organa je da prui dokaz da je konkurencija zadovoljena. Ugovorni organ treba da dokae da je, prihvatajui ponude u toj situaciji, pravedno ocijenio trinu konkurenciju. Naravno, ugovorni organ snosi punu odgovornost za prihvatanje takvih ponuda.

Ako je broj primljenih zahjeva za uee u ogranienom ili pregovarakom postupku koje su dostavili kvalificirani ponuai manji od tri, te ugovorni organ smatra da se u toj situaciji nee osigurati dovoljna konkurencija za predvieni ugovor, kao to je opisano u lanu 12. stav (1), taka b), alineja 4), postupak se moe otkazati. Sve gore navedene rasprave o konkurentnosti ponuda i stvarnoj konkurenciji u trinim uslovima se u skladu s tim primjenjuju i ovdje.

55

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ova odredba takoer obuhvata sluaj kada nijedan zahtjev za uee nije primljen do krajnjeg roka koji je specificiran u obavjetenju o nabavci. lan 12. stav (1) taka c):
c) postupak dodjele ugovora otkazan je zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

Drugi prinudni dogaaji koji se pominju u lanu 12. stav (1), taka b), alineje 1) do 5), ZJN mogu prisiliti ugovorni organ da otkae postupak dodjele ugovora prije nego to se zakljui bilo kakav ugovor ili okvirni sporazum. Bilo koji razlog za takvo otkazivanje mora biti: (i) (ii) izvan kontrole ugovornog organa, i dokaziv (to znai da se javnosti moe dati uvjerljivo objanjenje),

(iii)

Situacija koja se nerijetko sree je sluaj da je postupak pokrenut, ali se ne moe okonati zakljuenjem ugovora prije kraja budetske godine. Ugovorni organi moraju uvijek temeljito isplanirati i pripremiti postupke javnih nabavki, uzimajui u obzir realistian vremenski raspored. Ponekadse dogodi da se ocjena ponuda pokae kao proces koji traje due nego to je predvieno, ili se postupak otkae i ponovno pokrene nekoliko puta i ako se budetska godina zavrava prije zakljuenja ugovora, ne moe se vie raspolagati raspodijeljenim sredstvima. Ugovorni organi moraju uzeti u obzir takve situacije u upravljanju svojim budetima. Samo kada je odlaganje postupka nabavke u potpunosti izvan kontrole ugovornog organa treba izvriti otkazivanje kao to je pomenuto u lanu 12. stav (1), taka c), ZJN. Sljedee situcije na koje se lan 12. stav (1) taka b) ZJN ne osvre direktno su primjeri opravdanja za otkazivanje postupka, u skladu sa lanom 12. stav (1) taka c): (i) prirodne katastrofe, zbog kojih izvrenje ugovora postaje beskorisno ili se znaajno mijenjaju uslovi projekta;

da ga ugovorni organ nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele.

(ii) (iii)

sluajevi u kojima se ugovorni organ, grekom ili zabludom, suoava sa situacijom koja ugroava svrhu ZJN, kao to je na primjer nedostatak konkurencije zbog ozbiljne greke u tenderskoj dokumentaciji;

situacije u kojima se ugovorni organ tokom provoenja postupka susretne sa znaajnim promjenama trinih uslova, pojavom novih inovativnih tehnologija itd., u kom sluaju bi zavretak postupka nabavke zakljuenjem ugovora predstavljao traenje javnih sredstava;

56

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

(iv) (v)

vane promjene u budetu institucije koje su uzrokovane vanjskim faktorima;

Za takve ili sline sluajeve, vidjeti objanjenje u lanu 12. openito, otkazivanje je legalno s take gledita javnog interesa, u pogledu na lan 12. stav (1), taka c), ZJN. lan 12. stav (2):
(2) Kada je postupak dodjele ugovora otkazan bez dodjele ugovora ili zakljuivanja okvirnog sporazuma, potrebno je objaviti obavjetenje o otkazivanju, koje sadri informacije u skladu s podzakonskim aktima.

promjene u zakonu, na primjer, nametanje novih zahtjeva za zatitu okolia u vezi sa robama o kojima je rije.

U sluaju kada je pokrenuti postupak otkazan na nain kako je dozvoljeno prema odredbama lana 12. stav (1), taka b) ili c), ZJN, obavjetenje o otkazivanju se objavljuje koritenjem standardnog obrasca za obavjetenja o otkazivanju44, ukoliko je postupak dodjele bio pokrenut objavljivanjem obavjetenja o nabavci.

Obavjetenje o otkazivanju mora, izmeu ostalog, sadravati informacije o broju dostavljenih ponuda, njihovu maksimalnu/minimalnu cijenu i razlog za otkazivanje. Opa pravila za objavljivanje obavjetenja kao to je predvieno lanom 20. ZJN jednako se primjenjuju na obavjetenja o otkazivanju.

ODJELJAK II ZAJEDNIKE ODREDBE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI I SPECIFIKACIJAMA ODJELJAK DVA POGLAVLJA II ZJN, u kojem su obuhvaeni lanovi 13. do 18., sadri odredbe o neophodnim informacijama koje sadri tenderska dokumentacija (lan13.), zahtjevima za tehnike specifikacije (lan 14.), periodu vaenja ponude (lan 15.), osiguranju ponude i osiguranju izvrenja ugovora (lan 16.), alternativnim ponudama (lan 17.) i davanju tenderske dokumentacije (lan 18.).

44

Objavljeno u Slubenom glasniku BiH br. 17/05.

57

Komentar na Zakon o javnim nabavkama lan 13. Neophodne informacije

lan 13. regulira pripremu tenderske dokumentacije i po naslovljenim takama predvia koje informacije se daju ugovornom organu u tenderskoj dokumentaciji.

Agencija za javne nabavke je stavila na raspolaganje detaljne obrasce tenderske dokumentacije (Standardna tenderska dokumentacija).

Ugovorni organ priprema set tenderske dokumentacije za svaki predvieni postupak dodjele ugovora obuhvaen pravilima POGLAVLJA II ZJN (primarni postupci dodjele ugovora: otvoreni i ogranieni postupci, pregovaraki postupci sa ili bez objavljivanja obavjetenja o nabavci i konkursi za izradu idejnog rjeenja). Na pripremu tenderske dokumentacije utie veliki broj drugih pravila ZJN, budui da tenderski dokumenti sadre kompletan paket informacija, na osnovu ega e ponuai pripremiti svoju ponudu, vidjeti objanjenje lana 13. stav (3), ispod. Ugovorni organi se naroito pridravaju zahtjeva u pogledu upotrebe jezika, vidjeti lan 8. ZJN. lan 13. stav (1):
(1)

Ugovorni organ priprema tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima. U tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ dat e potpune informacije o uslovima ugovora i postupcima dodjele ugovora, koji su ponuaima dovoljni za pripremu svojih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.

U svrhu otvorenog postupka, tenderska dokumentacija sadri i zahtjeve koji se odnose na stanje potencijalnog dobavljaa (kvalifikacijske zahtjeve), tako i zahtjeve koji se odnose na planiranu nabavku (roba, usluga ili radova). U svrhe ogranienog postupka ili pregovarakog postupka sa pretkvalifikacijom, tenderski dokumenti mogu se pripremiti iz dva dijela, koji odgovaraju pretkvalifikacijskoj fazi (pretkvalifikacijski dokumenti, koji sadre sve kvalifikacijske zahtjeve) i fazi prikupljanja ponuda ili fazi pregovora-i58

Tenderska dokumentacija prua relevantne informacije o konkretnom predvienom ugovoru, koje su predoene na nain koji omoguava privrednim subjektima da pripreme ponude samo na osnovu sadraja u tenderskoj dokumentaciji. Ovo znai da se sve informacije koje su neophodne za opis uslova predvienog ugovora nalaze u tenderskoj dokumentaciji, ali da se isto tako daje samo onoliko informacija koliko je potrebno da se ostavi prostor za stvarnu konkurenciju za predvieni ugovor.

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

U svrhu pregovarakog postupka bez objavljivanja obavjetenja o nabavci, tenderska dokumentacija sadri sve informacije koje su neophodne dobavljaima kako bi se pripremili za pregovore za ugovornim organom o konkretnom ugovoru.

prikupljanja ponuda (dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na ugovor), vidjeti objanjenje lana 10. taka b) i c), iznad.

U sluaju provoenja konkursa za izradu idejnog rjeenja, tenderska dokumentacija sadri pravila o organizaciji konkursa za izradu idejnog rjeenja. Zbog toga to se konkurs za izradu idejnog rjeenja moe provesti s pretkvalifikacijom, tenderska dokumentacija za konkurs u takvim sluajevima moe se pripremiti iz dva dijela, jednako provoenju ogranienog postupka ili u tri dijela: 1) predkvalifikacija, 2)konkurs za izradu idejnog rjeenja i 3) poziv na natjeaj.
(2)

lan 13. stav (2):

Obavjetenja o nabavci pripremljena u skladu s lanom 19. ovog zakona ine sastavni dio tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacija i obavjetenje o nabavci za odreeni postupak nabavke su konzistentni. Obavjetenje o nabavci je, u stvari, kratki pregled sadraja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija ukljuuje i sadraj objavljenog obavjetenja o nabavci.

U praksi, kopija objavljenog obavjetenja o nabavci se prilae uz tendersku dokumentaciju koja je pripremljena za konkretni postupak dodjele ugovora. lan 13. stav (3):
(3) Tenderska dokumentacija sadravat e jasne i odgovarajue informacije za odabrani postupak dodjele ugovora. Tenderska dokumentacija, u najsaetijem obliku, sadrava sljedee informacije, a prema detaljnijoj razradi koja e biti utvrena podzakonskim aktima. a) b) c) d) e) f) g) h) ugovorni organ; odabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome da li se predvia zakljuivanje okvirnog sporazuma; koliinske specifikacije, tehnike specifikacije, opis posla / zadatka; navoenje mogunosti za podnoenje ponuda po lotovima; mjesto izvrenja / obavljanja radova ili isporuke; opis datih proizvoda, usluga ili radova; iznos, obim ili koliina;

rokovi za izvrenje / isporuku predmeta ugovora ili trajanje ugovora;

navoenje mogunosti za podnoenje alternativnih ponuda (varijanti);

59

Komentar na Zakon o javnim nabavkama i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) kriteriji izbora koji ustanovljuju minimalne uslove za kvalifikaciju kandidata ili ponuaa i informacije za vrenje takve procjene; kriteriji za dodjelu ugovora utvreni kao ekonomski najpovoljnija ponuda ili iskljuivo najnia cijena period vaenja ponuda; uslovi predloenog ugovora;

mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za uee; mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda; valuta u kojoj se izraavaju cijene; mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda; informacija o kalkulaciji cijene;

garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude); garancija za dobro izvrenje posla i svako drugo traeno osiguranje za privremena plaanja;

zahtjev u pogledu upotrebe jezika;

Tenderska dokumentacija kao minimum sadri neophodne informacije, navedene u lanu 13. stav (3), taka a) do s). Za svaki postupak dodjele ugovora ugovorni organ pomno prua jasne i cjelovite informacije relevantne za pojedinani konkretni ugovor, prema ovoj listi. U Uputstvu za primjenu Zakona o javnim nabavkama navode se detaljnija pravila za informacije koje se daju pod takama u lanu 13. stav (3).

U tabeli ispod sainjene su uporedne reference izmeu pojedinih taki lana 13., stav (3) i drugih relevatnih odredbi ZJN i data objanjenja u svjetlu sadraja odredbi ZJN i meunarodne dobre prakse.
Druge relevantne odredbe ZJN

Take lana 13. stav (3), ZJN (a) Ugovorni organ

Objanjenja Jasno indikacija ugovornog organa znai njegov puni naziv, adresu i broj telefona, broj faksa i/ili e-mail adresu osobe ili osoba koje su ovlatene da komuniciraju sa dobavljaima po pitanju postupaka u javnim nabavkama

60

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Druge relevantne odredbe ZJN

Take lana 13. stav (3), ZJN (b) Odabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome da li se predvia zakljuivanje okvirnog sporazuma (c) Opis datih proizvoda, usluga ili radova; iznos, obim i koliina

Objanjenja Nazivi postupaka u javnim nabavkama u BiH su u skladu sa Direktivama EU o javnim nabavkama

lan 10., Vrste postupaka za dodjelu ugovora i lan 32., Okvirni sporazumi

Opis mora biti jednostavan, tako da dobavljai iz BiH i inostranstva, mogu identificirati koje tano potrebe ima ugovorni organ. Moe se uputiti na take Rjenika nabavki Evropske unije EU Common Procurement Vocabulary (CPV sistem) koji se moe nai na internetu na: http://simap.eu.int. Upotreba CPV e ubudue bit obavezna i za postupke javnih nabavki u BiH lan 14., Tehnike specifikacije U okviru koliinske specifikacije naznaene su procijenjene koliine i jedinice, na primjer prema nacrtima radnih projekata. Tehnike specifikacije e biti objektivno formulirane, vidjeti ispod u lanu 14. Izbjegava se pozivanje na robe odreene izrade, ili izvore snabdijevanja, ili na robne marke itd., kao to je navedeno u lanu 14. stav (5). U sluaju ugovora o pruanju usluga, specifikacije se esto daju kao sveukupni opis, pod nazivom opis posla, predmeta ugovora. Tano mjesto isporuke/izvrenja/ izvoenja se jasno navodi tako da ponuai mogu proraunati trokove transporta itd.

(d) Koliinske specifikacije, tehnike specifikacije, opis posla/zadataka

(e) Mjesto izvrenja/ obavljanja radova ili isporuke

61

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Druge relevantne odredbe ZJN

Take lana 13. stav (3), ZJN (f) Navoenje mogunosti za podnoenje ponuda po lotovima (g) Rokovi za izvrenje /isporuku predmeta ugovora ili trajanje ugovora

Objanjenja Predmet predvienog ugovora moe biti podijeljen po broju lotova. U tim sluajevima svaki lot se opisuje i navodi se da li dobavlja moe podnijeti ponudu za jedan lot, vie njih ili za sve lotove. Naznaavaju se svi vremenski rokovi za izvrenje/isporuku predmeta ugovora, poetak i/ili trajanje ugovora. U sluaju lotova, svaka odstupanja od vremenskih rokova po lotu se jasno navode.U sluaju okvirnog sporazuma specificiraju se datumi poetka i trajanja ugovora.

(h) Navoenje mogunosti za podnoenje alternativnih ponuda (varijanti) (i) Kriteriji izbora koji ustanovljuju minimalne uslove za kvalifikaciju kandidata ili ponuaa i informacije za vrenje takve procjene

lan 17., Alternativne ponude lanovi 23., Ogranienja za uee dobavljaa u postupku javne nabavke, lan 24., Sposobnost obavljanja profesionaln e djelatnosti, lan 25., Ekonomska i finansijska podobnost kandidata ili ponuaa, i lan 26., Tehnika i profesionalna sposobnost

Kada se alternativne ponude mogu prihvatiti, prema lanu 17., postavlja se minimum zahtjeva koje te alternativne ponude moraju ispuniti. U skladu s odredbama lana 23., ZJN uvijek se postavljaju kriteriji izbora s obzirom na linu situaciju dobavljaa, kao i jasni zahtjevi za dokazima na temelju isprava kojima se dokazuje da dobavlja ne potpada pod sluajeve u kojima je opravdano iskljuenje. Kriteriji izbora u pogledu sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, ekonomske i finansijske podobnosti i tehnike i/ili profesionalne sposobnosti se postavljaju kako je primjereno, kao i potrebne informacije za vrenje takve procjene, vidjeti nie u lanovima od 24. do 26. Ugovorni organ za svaki kriterij naznaava zahtjeve za pojedinane lanove grupe dobavljaa koji podnose jednu ponudu.

62

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Druge relevantne odredbe ZJN

Take lana 13. stav (3), ZJN (j) Kriteriji za dodjelu ugovora utvreni kao ekonomski najpovoljnija ponuda ili iskljuivo najnia cijena (k) Uslovi predloenog ugovora (l) Period vaenja ponuda (m)Garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude); garancija za dobro izvrenje posla i svako drugo traeno osiguranje za privremena plaanja (n) Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za uee

Objanjenja U sluaju da je izabrani kriterij dodjele: ekonomski najpovoljnija ponuda, u tenderskoj dokumentaciji se jasno navode kriteriji za evaluaciju koji se primjenjuju u toku procjene ponuda, u to je mogue veoj mjeri po opadajuem redu vanosti zajedno sa relativnim znaajem koji se dodjeljuje svakom kriteriju evaluacije. U tendersku dokumentaciju treba ukljuiti nacrt ugovora ili spisak relevantnih uslova.

lan 34., Kriteriji za dodjelu ugovora

lan 15., Period vaenja ponuda lan 16., Osiguranje ponude. Osiguranje izvrenja ugovora

Vidjeti ispod u lanu 15.

U sluaju da se zahtijeva garancija za ponudu (za obiljnost ponude) i/ili za izvrenje ugovora, jasno se navode svi zahtjevi o prirodi, obliku, koliini, oduzimanju prava, vidjeti ispod u lanu 16. Kada se trae takve garancije, u tendersku dokumentaciju mogu biti ukljueni formati za bankovne garancije ili ekvivalentne garancije. Zahtjev za uee odnosi se na ogranieni ili pregovaraki postupak.

lan 21., Minimalni rokovi za podnoenje zahtjeva i ponuda lan 21., Minimalni rokovi za podnoenje zahtjeva i ponuda

(o) Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

63

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Druge relevantne odredbe ZJN

Take lana 13. stav (3), ZJN (p) Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Objanjenja Tano mjesto, datum i vrijeme za otvaranje ponuda navodi se zajedno sa naznakom da svi dobavljai koji su dostavili ponude na vrijeme ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati tokom postupka otvaranja ponuda. Vidjeti lan 10., Uputstva o primjeni ZJN. Sve metode koje se mogu primjenjivati za proraunavanje cijena ponude, ukljuujui pravila o prijavama poreznih iznosa, se objektivno formuliraju i jasno naznaavaju. Vidjeti lan 10., Uputstva o primjeni ZJN.

lan 33., Otvaranje ponuda

(q) Valuta u kojoj se izraavaju cijene (r) Informacija o kalkulaciji cijene

(s) Zahtjevi u pogledu upotrebe jezika

lan 8., Jezik

Vidjeti iznad pod lanom 8. ZJN

Ugovorni organ moe nadopuniti bilo koju od neophodnih informacija na nain koji odgovara konkretnom predloenom ugovoru. U sluaju, recimo, ugovora o nabavci radova, ugovorni organ e pripremiti izvjetaj o planiranom projektu sa detaljnim opisom i obaveznim zahtjevima; takav izvjetaj se moe ukljuiti u tendersku dokumentaciju ili staviti u prilogu (aneks