Вы находитесь на странице: 1из 46

N um.

3 5

E DI TOR//IL

Desembre

L'evoIucio de Ia tecnica en els darrers doscents

2003

anys na anat aparellada amp el progres de Ia numanitat i


obviament I'espeIeologia no na escapat a aquest avenc,

Butlleti dinf0rmaci0
de la Seccic

dlnvestigacicns

Espeleclcglques del
Centre Excursiomsta
ALIGA.

molt especialment en el darrer quart de segle. La practica


espeleologica, com a activitat pluridisciplinar, requereix
del coneixement de moltes i diferents especialitats,

implicant aixi a tota una serie de persones que formen


Iequip, formula que ha esdevingut classica en el
coneixement del mon subterrani.

C/ Viladomat,1 52
08015 BARCELONA
Tel. 934544056

REAcc|0;

Pero els espeleolegs, a mes dunes tecniques en


constant at/enc, han de tenir una qualitat molt especial, Ia
credibilitat. L'acces i exploracio de moltes cavitats i

Josep Guarrc

d'aIguns sistemes subterranis son privilegi d'uns pocs i

JM. Miharro

Francesc Rubinat

les dades que aportin nan de ser el mes fidedignes

I\/Iarc Rubinat

possible, tot pensant que algu pot anar al cap del tempS

J.I\/I. Victoria

a comprovar-no.

BESCANVIS:

Ja fa molt de {9mpS que vam deixar enrera

J.I\/I. Latcrre

aquelles topografies on els pous es mesuraven

FOTOGRAFIA

pendents es calculaven de les maneres mes

Portadaz
Bora Fcsca.

(Tav@n@0
Foto: F. Rubiriat.

mitjancant les escales (cada tres graons un metre I), els


inversemblants i el nord magnetic de la bruixola es
confonia tot sovint amb el sud. I no parlem de Ia

cartografia sobre Ia que haviem de situar les cavitats on,


amlo molta bona voluntat, I'error podia superar el mig
quilometre.

Contraportadaz
Fotos: J.i\/1. Victoria

Sortosament avui dia disposem d'uns aparells

impensables fa tan sols vint anys, d'una canografia molt

Aquesta publicacio
porta inclos un CD

acurada i dunes aplicacions informatiques que, tot

Rom Gratuit.

plegat, poden donar una precisio excepcional a les

Diposit Legal:
B-612261/1970

Composicio SIE

nostres dades. Nomes cal saber fer-les servir

correctament i amb nonestedat, fugint d'exageracions

que, voluntaries o no, encara podem detectar


actualment.

La rodaccio no
sidoritifica

riocossariamerit, amb

ol contingut dols
articles sigriats. els
quais son

resporisabilitat oels
autors

En aquest ESPELEOSIE, de caracter monografic,


volem oferir un programari informatic que pot ser de forca
utilitat per a tots aquells que es vulguin incorporar a
I`aplicacio de les noves tecnologies, tant per al seu us en
treballs de camp com per a Ia gestio de biblioteca i de
catalogacio espeleologica.

Q __' {wsa; { rg

SIE

Aquest es un programa de topografia espeleologica. Ens serveix per visualitzar


la poligonal de les nostres cavitats en tres dimensions. La Visio en 3D ens dona un pas
qualitatiu a l`hora de tenir una Visio mes realista. acurada i clara de la cavitat. l tamb
ens facilita el dibuix topografic sobre paper.

Hem escollit aquest programa per diferents motius. entre els que destacarem:
esta traduit al catala. el seu us. com aqui veurem. es molt senzill. es gratuit i amb

qualsevol ordinador. per poc potent que sigui. funciona. amb el que podem anar am
qualsevol portatil a la campanya i realitzar in situ les nostres topografies. Actualmen
existeixen programes de topografia que funcionen amb una palm. aquests son molt ut
en les campanyes i en les estades llargues a eavitats pel seu reduit pes i volum.
En el mercat tambe es troben softtrare que fan la representacio de la cavitat en

volum pero necessiten un gran nombre de mesures per fer una representacio acurada d
la cavitat a mes de necessitar ordinadors mes potents per poder fer les visualitzacions
amb comoditat.

El Survex tambe crea arxius .dxf que podem exportar a gran nombre de

programes per poder-hi treballar. El programa tambe inclou una ajuda en format .pd
que es molt completa pero esta en angles.

Installacio

Per instal-lar el programa obrirem el fitxer "survexwin321.0.27.exe" que es


troba al CD adjunt a la revista i seguir els passos que ens indiqui l`installador. Per anar
actualitzant el programa nomes cal entrar a la pagina httg.//tmwsurvex.comi baixar-se
les actualitzacions que van sortint.

Introduccio de dades

ESmm@ghgen5A.m
mgpgcw
~

;j;;;;;;;?QpAPaTl.Q
rggwmammW-aa
`'?
;;j;;QffO.,

lf***W*m
gfjjjijigjg
"

t* , g gigijji

mpo

El primer que haurem de fer es


entrar les dades. Per ferho el que
farem sera obrir un fitxer de text i per
ferho cliquem el boto dret del ratoli.
posem el cursor del ratoli sobre
"nuevo" i se`ns obrira una nova

finestra. amb tots els tipus de fitxer


que podem obrir, escollirem
"documento de texto". En aquest

H g:`;'Qf;_j0d,JQOSO,tE.i_j document ja podrem anotar totes les


;;*"Z""*
mmm

dades topografiques que haurem pres a


la cavitat.

Al documem de text la primera wsa que farem sera intmduir la situaci de la


cavitat. per fer-h0 farem servir l`0rdre HX.

fix (a continuaci del Hx cal posar el mm -0 numer0 del punt de la pdligcmal

que es vql fixar 1 les eqqrdenades x, y 1 2 d'aquest punt). Per exemple *fLx
0624563 47482744 1463.

L`0rdre Hx serveix per fixar les bqques amb les seves cqqrdenades. les

cqqrdenades especificades pqden ser UTM 0 rectangulars. cal tenir en c0mpte qu


2;;] ha tancament de p0l1g0nals. les

1_1_ I ttz

c00rdenades fixades amb l`0rdre HX 110

mm adm mma va ,u;a

seran m0gudes 111 c0mpensades per

47132*M l4i

,:E piC""`i

l`err0r de tancament.

1; {1

N0 cal que el punt que fixem

5**

1 Tm ` ````

sigui el primer punt de la t0p0graf1a. 111


tar1 s0ls l`e11trada de la cavitat. el que
hem de flxar s un punt que c0r1eguem

amb la max1ma pree1s10 p0ss1ble. ja

4 sigui algun punt d`ur1a p0l1g0r1al


exter10r 0 l`er1trada de la cav1tat.

N0mes cal dir-l1 qu1r1 s el r10m (11umer0) que \0lem fixar. per exemple *1YX e

begin (a c0r1t1r1uac10 del begin cal p0sar el 110m que d0r1em a aquest t
t0p0graf1a). per exemple "begjn pr0va. Aquesta 0rdre cal p0sar-la sempre al p
cada fitxer de dades .svx.

Despres 1r1tr0du1rem les dades de la r10stra t0p0graf1a. l`0rdre preestabler


p0sar el punt de t0p0 1111c1al. el punt de t0p0 final. la distancia entre ambd0s

direcci0 1 per acabar la inclinacid. aquest 0rdre es p0t m0d1ficar. mes endavant veurem
c0m. Quan tinguem t0tes les dades 1ntr0du1des farem servir la 0rdre "end
end (a c0ntinuaci0 del end cal p0sar el n0m que haguem p0sat a aquests tram

de t0p0grafia). per exemple *end pr0va. Aquesta 0rdre cal p0sar-la sempre al final
cada fitxer de dades svx.

Entre el begin i el end es 0n shan de p0sar t0ta la resta de dades t0p0grafiques 1


OI`CllS SCLlIl(l3f1S.

T0ts els fitxers de dades han de

M ` _v ;t 2*.

Q;Qf`Q`]`;jQ"==iZ?:=iz - v,. ; ..;Z t.. 1 -EEg_


Z3!}

Euzceym Q _} E

tenir l`extens10 .svx. per ac0nsegu1rh0


haurem de canviar el tipus d`arx1u. hem
de transf0rmar el .txt a .s\x. Per ferh0
anirem al menu "arch1v0" 1 esc0llirem

?=_g~1; sz ze 12

l`e1na "guardar c0m0" 1 a l`0pc10


n0mbre" escriurem `n0m de

l`arx1u.s\x" per exemple: pr0va.svx


Cal tenir en c0mpte que els
n0ms dels fitxers 1 de les t0p0graf1es
han de tenir un maxim de 8 caracters 1
Ncnnre 40ras<

Ta:

t30c:,a i
Cymllz 1

que n0 hi p0t haver n1 s1mh0ls. ni


espais, n1 accents.

C-occxzor

A l`h0ra de visualitzar les t0p0graf1es si v0lem que la/es entrada/es de la cavitat

quedi diferenciada amb un punt vermell caldra que utilitzem l`0rdre *enrrance.

si zzS~== *""' ta a del


mm Edmn Fmmm ver m ' eritrance cal posar -el nom -o numeroxxg 06%;% mggxx ma s un punt de i r><>hg<m1 pet exmple
Hnwde ._\CHb|_a\l994SV entrarice 0. S1 lordre entrance es posa
~n:xnC O en un f1tXer superior (abans del begm)
0 1 ll 0 _gO Cal posar el nom de la topografia
hem 22 2 precedint el nom d'estaci, en aquest
cas haurem dhaver escrit: *entra17ce
z2.0.
eeen . ne.eeenn.. q nnn.. r eV..nn q nnne. Vrdre evtrn no fwa @11
``; '=:;=:``:`;;;:;`;=;`::;=;; ::` ``` ` ;::`: a: ::`::`:':`::: ::::;: t a c lcul de la topografia, nomes es fa
servir per visualitzar la poligonal amb el programa Aven.
Per incloure subtopografies, una altra cavitat o arxius que no estan dintre de
larXiu o topografia que nosaltres estem utilitzant hem de fer servir lordre nclude.
*nC1ude (a continuaci del nclude cal posar el nom de la topografia), per
exemple *nC1t1de C`V[[2. Si el fitxer al que cridem est en una altra Carpeta cal posarho, per exemple *nC1ude Cavtat2\Cvtaz2 crida al fitxer cavitat2.svX que est dins la
Carpeta cavitat2.
\%%.-Btcnws ;= En Qu$t 685 Vhem utilitzat Per
*"" " '" *" incloure un fitxer que ens modifica
*'Ca`|1brate declinatwon 3.24u 4 _ _ ,
totes les dades de la declmacio. Amb
l'ordre *nCIude .. \Ca1bra\1994.SvX ens
busca l`arXiu l994.svX que es troba
dintre de la Carpeta Calibra.
Aquest arxiu ens diu que vari
;1 totes les mesures de direcci sumant-li
de la declinaci magntica lany 1994 en aquesta zona. s molt til sobretot si SeSt
treballant molts anys en un mateix massis si es realitzen topografies amb molts anys de
diferncia. Ho farem mitjanant l'ordre *Ca1br1te.
. :._ .; _AA.A _ .__ q _ *Ca1brate (a continuaci del
p Ova.Sv H|Ucde0!%$ = =.L?2 Cq]j[)]*[g Cg] ggpgcjfjcgy que eg VO]
rchwo Edicn Fnrmato ve: Ayucla _ _ _
bxrg/2 0624563 47482744 146; flllbff). Es fl SI'V1f per C1l1bI`3f els
cabrae tape tx 214 _34 mstruments de topografia S1 se sap que
end pma 6-3 325 6 tenen un error Constant. Per exemple, si
hi ha una cinta mtrica que li falten els
primers 50cm per que s'ha trencat, en
:4; comptes de manualment anar restant a
cada tirada els 50cm, a la llibreta es pot
apuntar la mesura llegida a la cinta i desprs al entrar les dades especificarho aixr
*Ca1br1te tape +0.5
Per corregir els errors constants de la brixola haurem descriure *Ca]brate
Compass, per corregir els errors del clinmetre *caIbrate CIUO i per corregir la
declinaci magntica *CaIbr1te declination.
4

LEM

data aquesta ordre ems permet

especificar en quin Ordre Shan

Fmaj
C;6;;;jj4Elm

imrcduir les dades mpografiques per

Wm mm Epi

poder-les ccpiar directamem de la

if? ?

llibreta de t0p0grafia. Per defecte

""C

lbrdre es: Punt inicial Pum Final

Longitud - Bmixola Clinbmetre.


Si les dades estan emrades en

aquest Ordre. 110 cal fer res ni tan $01s utiiitzar lbrdre daza perf) si qui apuma
ilibreta de tcpcgrafia les ha escrit amb un ahrc Ordre. amb data as pm especificar l
adequat. pet example:

Xdata normal from to compass olmo tape especifica que 1`ordre sera (data normal fro
to) bruixola. clinonietre. longitud (compass cljno tapo)

Lordrc data s moit ms potent i permet entrar dades en altres formats. per

example per urilitzar-lo en espeleosub. que en compres de elmo es fa servir


profuridimetre o si hem utilirzat topofil. ere. per mes informacio es pot consul
manual d ajuda.

*f1ags surface Sutilitza per

especificar que les dades topografiques


*fix prowa.Q 52&563 4?&B2F1&
*oegn proga
H*rlag$ sorraie

1463 aM

ordre. son dades de poligonals exteriors

l 5.4 224

de manera que no es tenen en compte

2 ?" F

Q1
2 23
*enc prova

que segueixen a continuacio d'aquesta

en el recorregut. desnivell etc de la


cavitat i quan es visualitza la topografia
amb Aren. aquestes tirades
topografiques es visualitzen en trac
puntejat i tambe es poden amagar

*Equate Aquesta ordre serveix

zz;n=1:=

.:c?iv0 Ezin Forrnato Ve: Ayuda

i prova.O 0624563 47432744


*equate prova.2 prova.O

"ljEQ:I F1 [JF Siva 1 5.7 214 -34

1 2 6.3 325 -6
*eoc prowa

*begin p":va2

C= 1 24 253 *2
l E 4.3 O
*eno roua2

1463 JJ

per unir punts. ens indica que dos punts


topografics amb diferents noms son el
mateix punt.

En aquest exemple podem

.__. _q5`.

:=;zx1.;.;:=:zm=r

i.:r<c E:scu Fcn.: '2 Muze

bifurcacicns.

Important: per escriure


anmtacicns abans caldr escriure

estigui escrit desprs del punt i


ccma el pmgrama no h0 tindrx en
ccmpte a l`h01a de realitzar els
clculs.

Important: por soparar els

J
`s

enters clels decimals ho farem amb

un (.) (punt) 1 no amb una (,


(coma)

<_

Important: davant de
totes les ordres hem de posar el

. A--6-.:
C. '

simbol (*) (asterlsc).


:5;

c . :1

3~ __

En lexemple de baix podem veure una topografia d`un sistema complex on hi


ha diversos fitxers que s`han inclos dintre daquest i tambe hi ha molts punts dintre de
diferents arxius que son el mateix punt.
E5-l'rZH=

larva'-: E:i{r =crrxc- *Je iv.-:,.:2

vch:c Edtzr Fermi; ver A;:.:

E'-=:i=.= n.i ri :i;.`> *.1 M.: *;`:..=-

l.SQ
>.t

"vz1 I

-.3..

:*~.i:: 1:1 :52

t ~#

:*-;.~ t;.;. 1,* TS1

WK

:.-4

-:

l-:> :r -v-* *23

_`

!
7;

::.j_;.: 1; E:1

l`Q

,`.-1-

*:.i:..: 1: <:~i 1: T=r~ w<

ll;

"=C;u== ful l="; i' *1.5. =.:`;; ,


5

=:11A 1.2 rvn.v:Z AR a; rvz-.:r~1


"

:&c,ir M;

--2

$**:2t.:; oasc:1

lf?

lil
wi?

i*l,:; qrissuz

L-.4C

{""Z-l..2E CTi .J"

ZY Inici0 VA-, ;::q;i:j> iA&;: den. I r~14.5vX - Bloc =`:C>1f

. {,"""Y """""""""""""""' ` ' _ E' Inicio; :r:e.sw - Sts: den .. M4.SVX Bloc de n...

isualitzaci dc la topugratia
. . ~ 111 ==~ :=:: a

El primer que hem de fer

=-~

s seleccicnar l`arxiu .svx cm

iss

hem imreduir les nesrres dades

W h 1 " sg

"

(amh el h0t6 esquerre del ramli)


1 clicar el h0rO drer del rardli.
se`r1$ dhrir uh menu l

E1? <>~~_<g*==>=

esedllirem ldpcid "p10cess


__ 1

EHS gHl"3I`3f1 [YES &fXlL1SZ El

9** =*

fgjf$ *""" l

120111. @1*1: 110112. 10g 1 110122. Sd.

i52daME.w"

-252*311 *.1 emu: pz awash.

Qiadu a"M$.r.a-` y 1~.:z pcv


Ad: a: Ep

KQAG: a:
I2 ani E>4e=?S5 m

Ir2xacc2.<c&r:::

QW'.; P'3{$dBC':5*S

#?Cl`5*.*O Eccin Formato <r Ayuda


1.0.25

5 Marr L

;d;.:1g11: I ;00;-200; 022;- Etti


1.2 t0p=0gr21i2 :0122, 9013 2st2.:2012$, 1.102092 {EI" 915 2:21:21:1es.

. ., 1I1fO1m&C1O general del


firxer PYOC$$1lI el

HOmbr de punts
1.cr11:2tlj2;Et21:ie Yes T`l`&GES de `KC1{)CQf`&;j3 = 15564.91m
U.

{65e5.8Tm carregitj

LO1'I;'lII.1`K 2:1:21 em p:*0j:*C::1r2t:012t2l= 5903.4011

~ - , [Ol:)OgI`af1CS G1 desnuell

$1d@11:21:1-12
1:02:2
e as tiradrs e 1:0 DQl"&`l;'
1;22f12~1211 2:01:21 = 1;+9.58m~xet2:2?
(des de $0l2.g,12r2.5?
2156E1.32rr2
*2 ` 19 213>56"1ni1

. .*-3
2<&GE
d s0pl2.222120rd2.75
E<1:e0$21 11;0500
1Q?.3n(es
T?E`?

73<l33.2Qn : $0 Tia 210.41 2 435.mf1 |

' [C' S1 hl ha algun QITOY


` U lHU`3dE1 de (l21de$_

.1;.<c2r1;1<1 1;;ni.;.E; ; ?g1;._gg,r {ida; {je ;OpT&_iadaptatS_1; 3


72.;.10 2 E9=i582.90111Q1
2. $00
[amb gggpgcjfica gn
**95 2r
aquest fitxer 2 els altres
53 300de$.
1;ES.
1P
-;%

&5

4-1101121

I d0s (30 1 .e11) 120 es


gI1I`H.

Archvo Edicin Fcrmatc Ver Ayuda

I` I1 ES l11f><Y

I'; 012 es detallen els

$0pl2.21j21201:d2. 7 - 20p`l2.11j2120rd2. 86

$0pl2.~122r10rd2.25 >01:1l2..122120rd2.84 `
SOFZJ-lE1.1"l&V1GFCl2.S21 s0p|2.~.1221201d2.82
SCl[IJl&."1"l2Hf`IC*1`Cl2.8]. SDF]l&.\.l &i'70f`Cl2.8U
s0pl2.v22120rd2.?9 20pl2.2122n0rd2.7S

EH-Org dg tancamentl Si

I I es que hl ha l)L1CleS

tangats dms deleum

pOl1gO123l_
_ LO!WQ`lTZl.l`C Of`:|Qll"lE1_l 115.50111 tf 10 t2r2des_ji1, reduits E . f U5 m mma
s0pl2.1.122r101d2 . 0

1.07m (_ 0.11m,/t2r21:i2_2. E1r0r 0.93%


2-0?9*5@l

_ _ _ _ Hi 2.751238 V: 0.12:5029k:i

c0m ha disrribult
. l EYIOY QUITE els

3OFJlE1.[Z1C1ZOl2.0 SOFD-lEl.[Z1OEC1;l.2.:l. SOp_lEt.[IlC1EC1l2.2


d1frmSpumS'
s00l2.p02012.3 SGQl3.pC12012.1 = s01:1l2.1122r101d2.12

?%W"ZC?*?<

1. 2 :.1 gg

=r: 2:r;a Anza

:ias* $iia:s

EC A ggx _#/

.3d Amb aquest


firxer serr amb ei que
visualirzarem ia nnsrra

rqpqgrafia.

Asegi

T- E<~1e;r-; :=;;A
ELEEEE $733-$$.2

,,;-,,-;-.,... ,...... v .. wg;54;:gg;;;;5;

:~ X: :.;..-1; ,..2

;.e# F-sis:-: Zerrva;~:- ineua Ccrczs #:2

YE.va; n>Dcs`;2:usTa2x$er<.4 3::

*Eu&:`T:cSs5-;r>e-z a2l Z_'@ zsl5:rez aE=3;_=C-mix


*E.s-e:?ms2;;<?;:;;;a5 E
f4e. T>;>cs5:sL~: 3.5

Si cliquem 1`0pei6
fitxer se`ns qbriri un

~;=;.:vent: aid 5e:;rqs'?rtariMs 5;-1.er:;s ,;5;;=,d,z;;as;aa;c;:.ar3i


YS4~a:T::.s5eezQIEf::;;:=2s'ee<a>E:cia`;;>:a,E

in-: =*:;>cs`:=ze.*2=5*>>og<s.5err:r:`.:::s.3c

*I>;y2rts ri Sezzrgs ,:z1~:a*2?5@s $;~;uer-t;s,%r;.s:.`.a2;;e$xs $315.2


3.y~s?'::.nz5c1aEs~a.$~e<:% Ed

menu 0n pndem escnllir


qbrir una de les uitimes

tqpqgrafies que hem


utilirzat 0 be mirjangant
lepci obrir pqdrem
lqcaiirzar ei firxer .3d que
ens inreressa 0brir.

z <- .;<x. r-..% (wx -;,4-N kw;

Ama sue yp Iva:


i&&t ~$ @$2

*.A<<- zrvw;
2'>J:1 $ vii?

Si cliquem i`0pciO
mtaci se`ns ubriri un

menu en ei que trqbarem


una serie d`0pci0ns que
ens permeren rorar de
forma autumuiea la

tqpqgrafia.
5 ae;} 4~;>,zA
eww rw

I. www ;-.&-,;.. wx :`< wp

E { >;,z;m; y
vmxvx s ia
>~.. ~z s im:

Si cliquem a

r,. ` a Fbrs
we. - nwxzzz ax 4 mw:

l`0pci0 Orientaci de la

Vw. nav 1-.,-; J com


cn. :;<x<z<~; wu

F xv "n; ~1.<>c012e;4; my

barra del menu se`ns

desplegara una serie


d`0pci0ns que ens

me yy mm z

vhs sx mm an bx;
y,_ mw
mu

M ;uxv<va-z

permetran canviar la
vista de la t0p0grafia.
aixi c0rn ni0ure1a 0
canviar1i el tamanv

(escala).
?:w:;o:a;u
.?;:,2 ' Kr; M

Y f""'1_. ., {:r""""f._.. _r_:;

{ vsomr

'*i_Z(_j

=*+ra F cast; *;rerx,1x:- a;e flcryds Ruta

Si cliquern

Q ..f. Ni, E was d esters:


Iraqi

l`0pci0 Veure se`ns

3 aeie
v Haas uaenwes

0bre un menu 0n

p0drem esc01lir entre les


parts de la t0p0grafia
que v01em veure. c0m
per exemple els punts

Farm as Lys? ais


Fwza :s =~.<<s Ezcrrxs

marcats c0rn El entrades

(entrance). els punts


fixats (Hx), els punts

Tram

Avaya

ir - s - zvema :e7.a<

exp0rtats (equate) 0 la
t0p0grafia de superficie
(flags surface).

Arena 3773*

iii F?'=`2 F;

Pixy Fdacc &&riacn Qscs Cyndi Aux

G #3 < *
in an

Gus
:9'Y5'5

Law;

www

v Frm $,de.xar~s

En aquest menu

tanibe p0drern esc0l1ir


?>r Sccrepczsas
Mau hes E:-;rades

ds Fw; f-xx;
Maia c6 Pmi; Exwx

entre veure els n0rns

dels punts t0p0grafics. 0


marcar t0ts els punts

t0p0grafics amb creus.


.=e;:

; E`e::>5 regis

$<#=="i

2 *: i ESE

=;=e Quan Q.: :1:: weve ;.y-{-;,5 2;.;:2

Q, pq v, A _ 1;?$< 2 se.ti C::i+$

Si
4 Ji-:

v Qznacse Lxrs

escollim

1`0pci6 Controls sons

v :e:;;.;a

w Eau ce iv imacat

obre un menu que ons

, v Yvt
v zzrs c :2i&>&
1 ~.w;s

permet escollir qu s @1
que volem visualitzar a la
nostra pamalla. com per
example la bruixola. el
clinometre 0 lescala.

Tambe ens permet


escollir el sistema metric
:z:; : *>;L2

que volem utilitzar.

, _;_
z, ~ mx 1M.,, .-M- :.%-.,0 Am,

sf-~< .1;/

Si amb el ratoli

cliquem damunt dun punt


de la t0p0grauia (0 be
l`esc0llim at la llista dels

punts que tindrem 21


lesquerra de la pantalla) i
despres cliquem un altre
punt. at la part inferior
esquerra de la pantalla
sortir la distmcia en
h0rit20ntal i en vertical

:w,z

i;u; e;~z>
gem: ` ia>

que separen els d0s punts.

e:&.i":. * 2LV:
gem;

km .2.

wx; g2.?- z new ;,,av.{x. www tau

P:> inthe.; .:>=: Ecy ~e =a-~c-kx v2v*a; Qu-.-:1:


-.Ui$ * 1`v*"s;=?

e-e;21E':::;ae-a~ieea Tee';

_ V,

-9 4-n,;,

I V:_V_ as ; , Pm:essc1 .V ...i;`: ki . .. ,7 3 Mm


-Z:r=?s% *2 AAA: :>t;r; ri I`f=*% 1T..........T..._
utewc

LDH :*:1

hater scr. *=:t.;z inner-=

Qkiay a arch-. 2
@.is a `;*wr:a..a`
=iFad . er~ ::: e=&
@hs aww; ry' ~ a.a ;e
va ;q;

LQ Lx c: rea a :
at 8*3, ;e:a zz
;=:.w A

Si fem un clic amb


el b0t0 dret del rz1t0li
damunt d`un fitxer .3d
se`ns 0bre un menu. si

esc0llim l`0pci0 "Comerit


[O DXF" se`ns generar
un arxiu .dxf. Aquest tipus
derxiu el p0dem obrir
amb m0lts programes c0m
]'ArceXp]01*e1: 1 `Aurocad 0
el Mjcrostarjon.

as e<ces-: @:2;

E*.L2z*
iw;-.a wr:<e

;*;a~cia1si

B W,{,.>Y,

;geg;g;;:;;a::==:

$1*:-: E5:-tr xy =z $-2}; a~5.wa~.:;5 i. hea

my-: rc

;; ?e:;>

Si vqieni imprimir

cw t. Y., - 2 ,

__ .;:;5> 2 * Ahm J; Q;-.;: F-:: hai: >:z-;

la tqpqgrafia ciicareni ei
beta dret del ratnli
damunt d`un fitxer .3d i

:r: 0;*

Mica ;0 Pa;t:r =1*>`

Aa*; a -5 :1/0
Qmiar ixe2a.a

escqllirem

iepcid

Qixiaj- anew -:1 ere;

impriniir

Mai e :e-are- z e~z >:< &=z


g aa: a: Z:
Q kx tz :#:Qe.r
Q sw: E-Her irsrarrc
:4-.,-s :

1?*e

Yay aces: yea:


;v2
1 ant A e

= xezeses

Sens qbrira una

iislv

finestra que ens demanara si


velem imprimir la planta

(p) 0 lalgat (a). Escqllirern


lepcid que ens interessi.
Despres

ens

dernanara la direccid de la

vista (entre O i 360 graus).


A cqntinuacid la inclinacid
*= , . . . ,. Q %Qeia522252222i2;2i2ei2=2=2=s>--~

-W {EJ

anib que la veiem imprimir


(O graus per lalgat fins a 90

graus que seria la planta).


A cqntinuacid ens

demanara que si names

velem imprimir una part de


la tnpngrafia li indiquem

Hiiiii

quin n0m te.

''

. ' ; - ,,..v.. ; V.V;.C.;25zi2i;i;i2z%2%2?==i==i=S


{wiz;

s_

Seguidament ens
pregunta que vqlern
;5 i 5
imprimir: els punts
tqpqgrafics (creus). les
tirades entre els punts. etc.
Finalment ens indica

quina escala es la cnrrecta


per imprimir el fitxer en la
n0stra impressqra.

Li diern al prqgrama
quina escala hem escnilit
per imprimir-he i unicament
ens quedara cqnfirrnar ia
nestra seleccid.

INE

EOTIFFE

Aquest programa ems permet gecreferenciar els arxius tipus Q 1 aixb ems
permetr agafar un mapa. &$car1eja110 i treballar amb @11 00m un arxiu referenciat. Aqui
110 explicarem com Sha de fer per escanejarja que considerem que hi ha alues manuals
meuys espeeialitzats que he exphquen. Aqui Simemara explicar pas per pas que Sha de
fer per geqreferermiar qualsevql tipus darxiu de dibuix.
Hem qptat pel prqgrama geotiffexamine per la seva senzillesa dus. tut 1 ser en
angles 1 per que es pm trnbar de fnrma gratulta a la xarxa.
Tarnbe cal rernarear que al ICC (Institut Cartngrafic de Catalunya) venen els
niapes en fqrmat ge0tiff(ge0tefereneiat) en Cd per 6 1 a cada cd 1 pnden cabre de
lnrdre tie 20 mapes eartngtafics l:5000 refereneiats. amb el que ens estalviem ninlta
feina de escanejar. i refereneiar. a mes que es mes exacte. peri) eqm que nn n0rnes ens
tnnvem a Catalunya aquest prngrama ens pet ser mnlt util.

Installaci6
~&8;:rml: E2c7?lE~:re Seam wcgsi The
::gzy mi rzaci cx` Yi; -:ec cr; you

_; * -1 -:J*C.&:

Per instal-lar el pmgrama haurem


daceedir a l`arxiu 2e0tiffe.exe inclns

Tri: zvzgan rs rwrvsied :7: Meara: Echware ire: are 1:


acszpiecfwsc tg; the a : wr mcmztanwxg

dintre del Cd adjunt a la revista 1 fer-hi

*-1-zrecv :;i.-22 irc, wake; sz warznhes aww: cwzrrdse:

:r:x*rr;; 2*% ezmsecg w;:-e2re;2,1dsatt;-, or meiaify


sl hz wl; am any suegwsze Marc' :;=~a=e law; 2 -- sk :2
unies ri: zabty Ahysczver ecurreg yy use ca ce the
f&3y r: Jae E12 ;9~;a

dnble clic.

Sens nbrira una pantalla cnm la de


lesquerra i clicarem al bntd que hi pnsa
@. A la seguent pantalla clicarem un
altre eqp al hntd @.

is ur=arce::ab1etcy:a_c:% faecal mw *; termnata


Fa: has 2*;;*1

Z:a;.s;;Pxci1E? Manly Scrwaee lm; All ?%_;>?: F 2s2re<:

hee .~ { Lace

`fcu are nov- esaqz in rea} Sea? 3>mne

:::: tra1m2a%:.d;:r E: begn Hwa mtaiam cs Bn: Bei

Despres de elicar dns cops mes a un


hntd que h1 diu @ se`ns nhrira una
pantalla cum aquesta en la qual haurem de
elicar al bntd que hi diu Install.

*:.;,1n:m 2: eenzez the x~;:a31:n k0n=srfc*1::2-eed


ww
r:aE.ar Fadda;

C'2::3~:s c p;;are5w?="5ane
F=;:san Ram: 2*-32
:ce::.:s2:

Finalment se`ns nhrira una finestra en la

que cliearem al bntd Finish 1 el prngtama


ja estara 1nstallat al nnstre nrdinadnr.
] I g}~s{aiA Cj imc?

I2

K. ,.

` ""2i:`.j.,:`:"`: =2ziiaizisizi22F=i=%i?= 5;

- <-Z$T?S:?1?it?7:2L2;Z2>3$:J:2i:>>w

=<~**

Un mp tinguem l`arxiu

a>=;>x=:;z:.~x;r;=;$.c$`mx

=~~ -:;:;; " " , \ >

- ~ sw

-~4< . ,<<>> ~

escanejat s mclt pmbable que no

= --

* :<-2i`-:f<?$#?~$?S::$$tF

.J: ,;;::_ *''* '

*-, '

V. m

$JJi`2<$Z.t'?.:Z

::;i" M
-.=~ `
. z,:2:>.<~3;p,5Z@=E*;=?-*{

*1`?*%;"*?$=

"

. . , .>,;;$>=; `..,.,,., .._.v-A )


. $.>&>s<..
M, _,.,__3 _,,, - ....,,,

es tmbi en fcnrmat ;@per aquest

mctiu cbrirem algun pmgrama de

` `

`.. , , " ~- ~

: MM = w; V ; i :* i- {

dibuix c0m el @1; (accescris de


Windows) i anirem al memi
Arxivo. eina Guardar cmg i li

V , , V . , . . .VV,, , . .....V . , - -. . , . ,.,,L : Q * wA ` U - H M; V-! V

5 -~ =

-i

direm que guardi @1 nostre arxiu

2" .,, M- 2 E

00m a TIFF

;~ ` "' I

"*

sum

n. ,,;.;mz::#,z

.,

-::M x:4,y:x -~ .-nv.-,-4;

,-,`,{

:9;:;E
yw "}`

" " " *~*m**'%:5&Z?


.,,AA.

g.

***1 Q @ . #2 ..= .; 1<-.-ri.i* ,Q, i-~=*~ $**%*~v *2 ~r~< ~,__ ]T:=T~ 5 A2 I2 ? ~ 2%,...f <>

~ 2 Ls

vw

. .wm;..,-.~.4.t...,.

...A - .A.-V - , , ` `

..,,,w.,),w_ _ _ _ .4 ,,,.. - V `- ` - - - - V W V Y

` 5.

("hwrl VWM

._\~-~J
\ . . .#.;:>::;.,,
N .;

.v`s ~ my

Un detall impmtam s qu

\ -W-~;~ q,.~/~;..,,.,

{ / 4 - ' *f -wa.,.`.x",;"T* .>

si l mapa scanjat 110 ns ha


_ ..~*-,s:M.w-~*m-~
$~m,& .~
.
.
' $"":
??$}i`-!
N(com
~.,lVd.A
pr0u rct
la ~
,w;;%;v::; .,qudat
`
@&%2&%~
=Lx?zTZ>~=-
2$*?i ` , 1 """ A _;,.,_ fu ` >~~ ~~ _ }` A A x:;:v $$ r Aimatg)
: *- . " hi
:'~<
>~--.~
ha pmgrams
(tam.***.
d
dibuix
00m
d
rtcc
fmgrfic;)
M~1 _ @@4 ~ .4
qu ns prmtn vltar l mapa.
WM .-.- j .,Z-~ =w ~:C. `
- vL >
4$"" * . ursamz,
c0m pr xmpl l Freehand.

w ,.- I %

>em::

z ~%=

=~=~

a , X r

, pm _ - ` `" "`-

FQ;,_;,*2;

A>- m

4 ; . Q

y__;- .* . .+;: ~
.,_,,,,,;;,,gm `,;,,.~

m~~

*A;_`1

_,

C0reI Draw. Adobe Ph0t0sh0


5.5 mnsaltrs hem utiiitzat

aquest (iltim.

W*" Mi r

;;_, Mxwsw .. M Mw ;.,.,..z* ,,_, wd

,__- f> 5 L'"Z'- ZZ-.

& une jg ;~ j Q ws W4 .;u<> xilmi N, :.;x;i 5Q.n.;;.;M !uR.;>z~.~vM Q jj S - gg,} Q rex.

:;-; ~....

,%>$2$25i:ErE=

4 4.

,_;; <;

%2;=:=:E=:=EEE~=
Z ;`

" ``' -"

K2 ;.,.

: -`

""" is J

ei " ~ V?

) -5.;;..%

`>.4,,A-.x~ .. ` NW-Lr* ` " '

' <. . ,,.

sm . ?%
j>
>)..,. .4 *

._._4. ....... .:;:2..

Af s` . < ~--r * . *~ * <

` *=

~ ~ *
umm.

lienze. I aqui dirli ei nombre de


graus que el volem fer vohaiz Si
- , .~,*3$*.*a> J
. "" J -' ""YQ .,' **= Zvolem que voiti en ia direecio de
ies aguiies del reilotge els graus
Q_,,,_ 2 ,~T#

,,,.., _w

' *' ?'z . I "~~

. .... ,. ..

mm. 4 WM, .........4 .. 5

Imagen. i ebrir la eina Ry;

?
<.

fg;
" "

Sha danar al memi

1"

.,, M}! ',_ `

"~ A

\ -

fl ~;$#~;=-@Z.4 #[2:31
` * _._<" - *' % -:-4. . - {~iJ:4

seran positius i en sentit conuari

gl? ` .... '-# ""

~ - QQN ( ..
6

' _' -> .w$s*T-..rf-"Zseran


"1 negauus.
_.. /&jg4m."-*~#~.%~ . . - .
. v; M ' M m ` :~ .

S '/>?9>o$."
a="' E;,.. !{;4I`
4 . j ` " ` Q s:;.
if_._,w.; _"1`, __,*-'

-<-. .

_ N ,. ' *?* '

' . - ,
-.;;

-:::

. - , }: K w __ 2 .

, ./~ ' ' 1 i,

zi_!
, * V ' wh ~ _` W? ' ` . $2-;,, Tg?. 2;.q/aw - .?
.__
wJ w` _ .i,_~ "~. **0. \ A,. "~>_,,, ` V j__

x.,} M _; &"_.s xx - '~,_x2\x ,_ A `--.5* vvt Ti ., v"-LB a4e___m- ge. M; , v';Y>.. "*?.`;*5A '

ei

$-222
i i tr , _.-> 1 ,;. >; -:> ~S> x ` X) `W W V M

- ~~= L

W V.. -- 3*=*?===

. mq-z=;;;=m;;=;m;;;;;;;;;,;`gm--v;-;,m,w

35 I

:dE$>z=%:::=:=1=;m==;=>=:n:==

A15 prcgrames de remc


fomgrfic i de dibuix acostuma
Q 'vl >--
a hax@rhi una regleta amb el
, ~x=;a :;:: `
. J . nl V z J
nombre de pixels que ecupa la
* i . " Q .
2i
imatge (com es pet veure a la
fem). greies a aquesta regleta
g: . >~>t7M?:i>?<5*f~,E
i` .......la lima blava del
veiem que
;;; .

,.

"` *

..;. --

==*=:==*-=

*3_; V

.,. .->;-~~-;m:2:

.,,..

:;:-M;

`1

;.A

,.,/...w...*"*Qim:.*"": i,..J$: *2

,5

""

-.;_\&&_ :__ gf

.~><" =~25;*,~;>s6:x~!$4>~E= ;W.,~ `'

UTM 694000 es trqba situar al

` 4139068;; _4/,

$x:
:.::::>]

>>;&Z*t: 1t:f::
:g5:;:i:E3

pixel 05 i la linia del UTM

,, _ ,.vg#v. ~.v...;,m..;,;.>x.. ,-,2;R;M

. s , e z ;,;;;;<;;: . s =

=w~~r~.W ..-.

./ S .- gf ` :7

e;::2:

7*

095000 es tmba situat al pixel

. .~-~v>=<xm;<;::e:xm:;m;::x:4;;z;;;,;;;

-;4.., M4~M%.4_,9,MwN<~,-M,.W<~,w_ ` "".-m::-5 -%:$?$<?R$:

~,.;.,;., >'c.:v.<;
9S::i;: L ,< *

302.
.. ,__,w5:4$4:.
. 7 **-5$-:-*5..-:.5- V.-6?~:1$`:{,2<:?t;:t;Q~:$'2;;2;->:

_, . __ _

1%*;;:-:;: :::.:;.;

V ..

fj.3 .. ; 1 Q? ~ if J :1 ._.... Fifii?I`Q ,,,. .._,;.. ,,v` T1f'tTi;ilTV;V4`;$**" Z1E.;f:f:?TQ~.j'ii;.,Q * iis ? * 1% :-9 =

$...,`,Z;
a*=%~* iiE5%%5;%iiiziz5i?

.. .

'>-* win bx7* 5-~ x-:#>v ie. a~ wS. ;>


'''''

~ , , ` kg;55*%~.~..'<". %.;.7:~;::j*{.*g:;$5;..,.

z. %.~&w~<=4> -=->z$~i:=sz=s32
<<` -"*

:v>~. +~~2 "

"' `;;;;;,M,
- " -i`; Zi ;g$*.."
"".:*
Si 110 es veu
clar a 3;;%*
quin Y. gs
',>:..,.A.;S =>~5 ;:
__ .

- _ . , Z

_~. , .i-.,42 ; M www 4 "'*"":# V :

pixel cerrespen cada punt s`ha

~1=
=M2!-"
-%y ge:
:4 V ww; de
$4%
;; ... E"'
fer uu 200m al menu
ww ;;,M% _.~ me W- .,..4..43 `V`'
?/:M?g5,z :, ja "V -~<- -~ L:. Z: .<===v:

%= 55 _ V .

ver fins

a determinar amb la maxima

lzz
V V.;
nr .~ : .,,.,~
ww -v--

qg _ .,;g4;;z?xr*_,...
.r..,......,v
; K, --~-
precisi
pessible
el pixel*al que
,= ,.if',&&,..
.' g1f~.
Q~
=*~# VV
eurrespen cada linia.
=<r*"

>< ..,.

Y., v x;.

mz;,~_:

.-.- ;. ,2;.,

@5 ;:;_.;. `''`

, ,,...:..@
`?~4m~
.- Wi V {
..5Y
,,

.-mw -:
.-.,

.. ._%2;;

.; .-" -> %=sm~;

sxacx

;2$2)?W} .; :.>~.& ~
.,, ., ;.-sf:-_....- N @.,,:5-1;;. _ ~2*#. .. .-M
T" ;,, (W N , ,,1... , ,.....,.,,,-.,., .,..0. ...... ,,A... \.,,........ ......,

# ~ 2. z. M Q2 .: -*= -v~*. V ";w.&;.:;m;;i::.,M.. $**"** 3 6 ? Y` " $*

Si resiem les dues xifres (302-05) ens ddna 237 pixels.

Q;;Q::;_Q.;: _ Z VV R * 2 sw__T;'3EgE;;i&j;V .........- V ....}X g

En el nqstre cas. aquest es el nembre de pixels que


.- # E c

tenim entre els UTM 094000 i 095000. si restem aquestes des


xifres ens d0na 1000. es Ei dir que tenim representats 1000

>V.i L i E

metres de mapa en 237 pixels. Si dividim aquestes dues xifres

.1
~ %

(1000/237) ens d0na 4.22. Aquest nombre sdn els metres que
-;__J% representa cadet pixel del npstre mapa.

14

, ;

il >r .$1< xulv X.< x>Sv`; -9.* -::4 v~l,yr1 Q-{tz

` -nlwh-w`V-xim V:-rm

Ara hem de mirar un


-rr:i-:j #- <
zmzm;:::t{;qj,.;j;;::::;:;g
j;g;i

punt del qual coneixem les

i1;i

seves coordenades exactes com


X=695000.
Y=4739000 i
;g,,.~.,~-N @4-5r<-.~W. el
YE-;
i-
.<-/.yv<4y X ;

~g.< _gM -

a=>~

~~

- gz

mirar a quin pixel eorrespon. en


aquest cas al X=302. Y=2l l.

" "`

wmv T.. . z= ,: 2 A
_ ____._ A

Un cop renim rora

_ __ ,,,_ __ " `'` V


E2?

= ~ = ww. M r:::

aquesra informaeio podem


execurar el programa.

xLrs3*
.,W,w,
.

%3j~ .
s$=*
2..*,.
j::g.~.4;i

iii

-.~xs~ w -c-,;~<# ----

j,.~ ,.`. ~

**; W ,

*-** >~ ` J J -%?.f1:;..;,4;it;$i;;-;;h.. .3;,;2;;;z:;,,~ ,_._ Q B~-- Q X2 .:, 7 w

l1Ci0I1HIIlllt

-:~:~:;:;:;;:;:;:;:;:515;:3.,-v }.?~ZEE>ESE:$::i:i:

5 EQ

` ' - *9Y iz;

Memo; Key an, cx browse 20r, a Tf rib Reefed #04: Mew wi? be csxed w au5cm.a%r~;ay
g;y;,,;;~;_Usein;C0s&
B&?cr&n:wg
xrsfcrmawsri w be daspa9&~; s--Qwrwycu la cut 02 the $:6 Nana heid g *
20 Lemmste the appcaucw

Primer de ror obrir el

B;:w22 S i

he ~i awe

pro grama Geo T iffExamine.

P Li Su - 5

HH Ge nmt=d as += E

H: eiie suecsfsed as ye?

Sens obrira una finesrra com

'

,&{;{g;

aquesra.

-) { Xaljeclci y- il

Clicarem al boro siruat a

Y Vector K2-

Tie Pcmi, 1-{ Pixel il}

<~ _ A- ---3 r' ~e<:tc~r Y C

. Yevod? Fhxel EU

Tre Pow, Wodd X- QU

wueid Bef Pom! >< F

Te Pam?. `wcrid`f. 10

`vimid Ref Pow V if

www mentoszoftwaseinc can

dalr. a la drera Browse.

,. R . pbase g Heb

::;:::-:-: ; ;~ >. ;-py;


;.-::

{ey in, as browse wr, a T f nie, Heiaied www hes wd be p:c<ed up eutesum-:4%.
.. mm xm Referenrym irxfnrmaiinn xw}? he dkviaued Mmm um: ish ra;) ni Phe Zip Nami {gu

.5.3

%*,&$;%ag;;i;:~Z;1;

" tc. . ` ;, UYCE Bl'- 1 _m_, mgpgv

Sens ohrira una finesrra

V1;- vi wx G .._:__

Bs #$2 5; gi

Q4

:=en:

fm ~ -m=:..T:=

L. s

iE

Buscar en fins a rrobar l`arxiu

Q i- slg que hem creat ahans i

.T

com la de l`esquerra i haurem


de navegar per les carperes

obrirlo

,.i

_ZW

V:
YPoynbre; bfrkBr&UYN

Abt:

UQ3, U6- Pie; l" M;

:3 CHKELBS E i
r' E

-aw_me~;:s1rtvarer:. com

, _ _ _ Lime A e1;t= g g

1 :1

=s:::a;:=r:z:w::::

L1a\ Org

mntcr e.25.:= as ;::~s2!:s ewftde ?%eia1s~: wud mesa-{%ts :c:e:=;;->.:ma=-:3i,

llaurem

:'T"""`:"' ?&varsrv::v .~ X #:*2 : ; Q - ,>;.:2 :;:> 0% ..2`T:`, zzvwisd ` ' ` L .. G " **" d Omuhr @1 uuadre
*r::e:r:=ar *4:; ~:~;::2r:: E`e*e#E 5r:+;:-2

2a?am2

<:':L: He

ua; 2 as we

7:% {Se ir H5? gs#:se%esac&

Cwesponng x==:+s$ Me coe: m= &::K


><v`e.:t:s 2f:

. ~;cs< was 2

@4% Ecaez. QQ

'xe;t2 Y

`e"."::1:, 3

mateixa). a nesaltres eps havia

Y\#`e:tE-Yi`;

dcmar 4.22 mlm;. On ppsa fie

'

:2 Tian l>?m;z 2
vc @:=rs? `{ r*sc&;` i

Y Fisw. *+c+ > $ iii

wm: REA Pan: L!

H2 :0;% ` U

Fez? Pawn? T

Licdafe F=@erer;;r:q m YEFF Fse

e=ie new wai: ?s+&

.m~. rr;ercr::rraarr;,. cm

amb la infmmacici que hem


recepilat abans. Primer pesem
lescala del pixel X i despres la
dei pixel Y (en pririeipi serari la

CME? g HE};

Point X gixel hem de pesar el


pixel X del punt UTM que
haviem escqllit cum a fixe (en

el nqsrre cas el pixel 302) i a la


segiiem casella el mateix per les

Y (en el riqsrre cas sera el pixel 211). A la segiiem casella Tie Point: W0r1dXhaurem
cieseriure la cqqrdenada X UTM que cqrrespqn al pixel que hem escrit abahs. en el
riqsrre cas sera la cqqrdehada 695000. En la ultima easella escriurem la cqqrdehada Y

UTM que cqrrespqn eh aquest exemple al 4739000.

Un e0p hem escrir mrs aquests paramerres clicarem al hqtq de baix a lesquerra
Update Referencing in TIFF File. daquesra manera el rrqsrre arxiu @_ja esrara

Mggggy K eg.: or cmwzce for a Tiff He Belated vwrid {Ee: wak :2 prcke: m au:ra!i:.:J.

Si cliquem a la fletxa
que apuma cap a la drera seris
qmplirau les caselles de la drera
i si cliquem el bqtd Write new

?Te!eryc1rrg kwimmatjnn wifi be dspayed when psu rah cw ef me Tie Name` iied
Lisa Cece is %e:mmae me apkcafim

Kewl Q :=: mehr; an: Serum?~F0rati1kM; c0curne:0:".Eerwer-5 Browse


Gecfl if He

Waslc He

He is N5 gwaerenced

Ccnecponng wcwid re Goes noi ems!

`< Hw Scare. li

Www:- ><.l* Z

world file sehs erea uri arxiu

Y Pmei Seas. li Q

}<Ve::zY:lZ

Qque ccmte la infqrmacid del

vveem>:.;

mapa. aquest arxiu ha danar

he Pm. >< em; 13il

rr.; pcm yl eye; gi


Tre ?4r# Wcrfd < li SEC
Tre Pm, v`cm `r $4*35CSj
Upda& Feerencma m HPF Fe

i-xa;iy i I

aes Pgm w 3595631


WCM pw; ~, _ FTEEEET EE
\=/me new wxh rie

WWW. DTE?CYE GfIW~5!3C CGM

3 1...:ire ii

16

sempre acqmpanyarir al ja
que ddna irifqrmacid sqbre
aquest.

E1 pmgrama ArcExpl0rer s un SIG (Sistema d`Inf0rmac1O Geogrfica). A


tipus de pmgrama ans permet treballar. mitjangam diferems capes. els diverscs tip
darxius gecreferenciats. Aixb ems permet visualitzar el recorregut de les xarxes `
subterrnies a la superficie. wsa que ems pm resultar m0lt util a lh0ra de l0calitzar
p0ssib1es bcques a lbxterior. 0 discemir quina via t ms p0ssibilitats de ccminua
sag0ns @1 tipus de relleu an que ans tmbem (walls. pnyasegats. ...)
Aquest pmgrama s d lliur Lis i s pm dscarrgar a la pagina dimmt

vxm.s1i.c0ni i tamb s {mba al Cd qu accmpanya la rvista. Actualmm. xistixn


dus vrsicms al mrat: lArcExp10rr 2 i 1ArcExp10rer 4.0.1 . Xcsalirs farm srvir

]ArcExp10rr Zja qu la vrsi 4 rqurix la installa<;iO d Java. El Cd tamb in


ima ajuda n fdrmat pdf.

Installaci6

Pr instal-lar l programa haurm

\?Slc0m!

d fr dobl clic sobr l`arxiu:


Tins uncixcrv crogram mi =z{a.mv:.k:eaz 2

a2stug.x qu s troba dins dl Cd.


Sns obrira aqusta finstra i clicarm
[Eg Dsprs. a la sgdm finstra.

S -30 Nav! is xw he xd simon iw :ar cisk `Zs*:ei 4; argv


EVE 8 76: *l'f i$T&E;C'

clicarm l boto IAccpti a la trcra un

altr cop l bold Ng.

En aqusta finstra ns assgurm


qu ls trs componms stan slccionats.
com s vu a la imatg. i cliqum l boto

Select Components
{roses whsn >e::~x>2r!; *; m:3 by :h=::i<.n; We bam

Next.

v .;;B:ar01 Mi-;
Asia ard Ymnna ?i=;:

A ls trs sgdms pamalls haurm d

F5"

clicar novamm l boto Next.


$33 ~

sv we: n=;:& ws

Per acabar la instal-lacio. l programa ns


jms Emu Fimkd
Tm: Cas 5:::2 Mtv refs

dmanara si volm riniciar lordinador.

31235%
TYSZE i

aqui haurm d clicar l jg.


La iustal-laci stara compltada.

4 a:$, ir Eev? ` 1

17

uncicnamcnt

` 1* fi;r;;5;;; ;. , Aw, ..

Per Obrir el pmgrama anirem ax

3;:;;:*

1 1T d 1 1E mem 0 as as nmgramas sm
ArcEXpI0rer 2. 0lArcExp10rer

, .`< v

1
J

E
` i '4 ` ;`E`E;E;E;E;E;;;;;;
ii

0 b cliquem a 1`accs directe que sha


cream a lscriprori.

_.:

m;,,.j

<~

**

. > Q -..`-,<- !

-M

2 &<%i;*

" wa- .~.w.g.v .,

l 2\j~ M,.

_ 1 `~. ;.;

; @& -~ W

* ..` W, W- V g

'`' "

~ H .. .

: _> _,

: " A. ,..

; 1 E F

= Fi? www *r.-wv; Y=*$< -wr


4 - r

'*'r 2 ; 0 Q E lg ene Cbt+ WI"/W `T""`"" Ad: hifi Fare Cc+{= 2


Sns obrir una pamalla
E'"V`/

,:_ ..:

LI? '.~fa.i

c0m aquesta.
Anirem al menu Theme

1 dins daquest 21 Add theme.


Aquesta cnpci es la que ems

permetr afegir totes les Capes.

ix Prana; 2] : 'isw

H: ixctvs `r2m:

'?Z?i;?5??>E**F?EZ:5;-.;;;;;;;;;1;;;j;g
V gswazza:Iw;e2&;,+42.M4.2>,.;2:2iz;Z2i;;:zi;:;;;z:25?2.2%;

_ _ _ - 23; xg ;

{s Qi yi:--# The;e [mis ge;

Naveguem pel nestre

L @l"`* 3 ~ ;
=m"'
::;.._ ._v .

urdinadur fins u0bar lerxiu

4:;

'

i*sreTy;az ti~:;E; ez::2; , g 2; 2} gg Tqme {ma

desiqat.

F;`2 :4 a:#" 7 ::::s` 3GEZaf;raia?E-2rr$a`~


, _:.__g;0;A;.J&T_E

EH HQUGSI CBS 3fgiIH UH m3p8

2- I-

..J 21: g

de tipus geereferenciat
reviamem amb el r0 rama P p g

. ......1}-_,1L~_;

`?E

Ge0 T iffExamine.

$3;-%

`i $

` ? :33

?.=;sia

Ffsacy

18

ww-.>S5%

*= = ==<- ==
in > Ar $=1~s TrJ 5-wr

' F1 ai- + @2 "F


> scr

-5 *7 Gl TT} ' $-&= " Q4 ' J


..: 3;.*,\'$ =

~ ',L"."l'i"r:,-,> M;. gv; f ?$;`, _,_, **"- ?z` "

:\< . - ~ V 5,, . .~v.. , 3.;- ----- _ " ` .;v-:~LQ s1"<v4~>; ,.23i}V .. __?%,&~,?;;gv>=_ sr:
.. = =`V ,;i-=-a `- eg s

` ` ""= :f -V. -- ~- *

:z : _.4: fw :~.sC=<,@2T ..,, 1 e,;~;=~t 4. 3 3 H-. a 7* --> "- *;`;p:;>E 7. {jigs, };&;g%? .r ~~. ~ <:
__

ii ' `F
s ` 3#*
(`--;2==i.
j`-A-;EE*
. _,.,__
_,_..,_
> T*9 s`=
-24:
&<?=
.;. *iE;;25E

Per activar la capa 1


que aquesta slgui visible cal
v";"2i-.-;=1Z*"*
el quadradet que esta al
-.- j. &> I E-* `** ` -Tv- if iii? *`` "- clicar
1
eqstat
del
n0m de
-. ,.,s*;-_4 ?< . r ;>-:r;,<5 .-.-**.``
.-.larxiu
_ :9* 5 .- ~ 12: ...... .~
perque aparegui
la _y.
. = "`"=\=.- -=aEi;i2:z===.=."
*->"""Me=;;.:,
. .-2 -

~- we ~*--x..x./ ~ QF~gq;.> y;;.-- ; $si$i-Z$E"%ZZf . "i* ;-;1;- '$;` -4 --* .=<`--Zj"*5i, #**2FZ: 5;.1- =

, 3 3;:;;; ?=: Q -. I "";=";"?'?:" 1-. ?.` -;"". iiii. * -

1 Z--:3-j-jr;23;5;z;5j:;;:;3;:;:-;;.;;;:5;;g;z;5;;= . --. -.
-v- a ,-=- ==r =~$-#$2:

--

. . . ... . .

-,.\.
. ..i .. *
3 4& : J\

` `*fijQ__%.,., ,,;*E;>_5os
-s:=E--E;E Q, .,, I ,5 -4$*c*
i
3*E``:Z2:;

..:-:-;.:: s. i*
g-=#
.g;=>Z22i;;TT
.- z-;

E.

'` .
..

t-:re Ther: LIFT

- :;<_3

- . . { wle~e c~:~sa =:v ax EuBLE5 CAF as a "

C12-Uas; mas: iq-F }mx2-h:+1:ad1,aay;m


is ai:. : y:r.z
,.J_,, *

1 S M -> = ._ .

Pqpris

Mitjangant el mateix

57

. V z;.;;<\ ~-.-mf . 7 E { 31-,,. . .

Prggr-;3`

sistema activem un fitxer .dxf

- .es- , := { i {5;;;. ;.;,y.


A1: Q.
;=~
~?fT.., '"*
"` - ` # 'V` 25*-l ... ---. ""

f Yard

..

(tnpqgrafia pmvinent
del
________w_; T*
. .. -.`i L._.$4;&;:<*`
.-_. *'"`~---

gg ._ - _ =-. -- /'*;2?-?<"T->.-- , _ye;_


--fdirFg;->
Survexl.
L1 pndem
que ds {__ .
.af#<? . f {
=rv- - - 2..i;.}:;~
3 impnrti
-` i 2els punts tnpegrfics 1
--Mix- E 7 E

"

ME ,, " Mx " *==- -4 _ _*" -%;.1;


......

4# .-.....- "'' """

~r ,

el nnm de les estacinns.

. . A _

ph, ' our "=><*.r;c wc; "*%=q- "~ .T.m__ -2*-ap. 3 -e- *

, V - } *431 ;j 5 ;;-rw.;

- " *15;T"1

. 2 Tm SE, ' __._ ;


__

i :"e- - - :.5, _

V 5;,}

" -*sg fyi g - bi*#-- Dis *2*2

{;

...3 F "" g
,,*

Xqsalttes nptarem per les


linies que unelxen els punts.
cum es veu at la imatge.

-J=cF{J-"&. T"E9 ____


yv-.4*
W. g _;

...4 A M 3 <

AT}

ni} ME E

--1 C Z - in

2 .21

Be idk iw =; LM nw

12gQw+

?> 9HK" $
LOT? Kb/\N`si
* '" " -` J SJGJKS gv;

* *

. , ,. . -. . .. . , 1+: kiss;-s %' .%??`


.;,;;;.+;Z;?;%%;;;g
. f_;-"JT i`-"`*-*<-- f"-E4"- `ZTI
..-,-: = "?

activar la cap;-1 cal


.. ~ #U" ..._ --,;;
- ..,Z-:
I)-. v I __ A _ -Zj;_;_iE:;g`
__PerZ_
,i Z, .'5_;:- ,~__(. ` V _ _
iin -' '"
clicar el requadre del cnstat

. N :>>.< -Ag-Q-:-;, .-:-. , .' -_%,:-{__


.-xg;*$*::;.j:;:::Q;_-Q?{%<:
{
del ZF
n0u_element.
en aquest cas

r_ $T?;;;;;,-.:;;gj 3 Y; *,.,_gk"i:;;E;;f;-,.v
,.-Z % .- p-b00ues.dXf.
- ..*` `''

W . .` .-. - V =* . `'* ```

-I?*$'~` . *. I.f-J=----=
"Q%
.-.

=;.=.,-- $;:.1=>-"
;:-~..E.-* *` *

.;=2=.2s . := ..-. .` ; . 5..*; `.-. EY`,

1 =t -*

-.nn

... *`. -???;?=*%*?j?"@$??` ?. ?if.Y] ` ... .-.-. . V


4% '`' ? ```'

Trzrm Hemcmes

r*

_ V. _ _,..

A: we 'Huxre EGOUE E ECM?

; _ iji Xi i

, V , , *5,A&>:2&&m:v
. ..... . .,.,.. z>;-;z;<=;=;;;=:=;;;;;;-r--;;;-:5;-;-z:-;
j;;;ie_'
an-zs924:55E>~mmc:,;2i:-E-;E1
M1.-.-:-;-;;-;-:-:....... . .vv.. %$ErE=z
im&m;;;.;-M-;;;

. :$ EEK V n.u. .-~

2=
X E -

? ~'

, 4 . ( .7W I I
- Z : '1:(>:i~>:Z:- 51:1*:**

$ -<r=u`.=Jlh1-=|r!P<f?6?ff 1 E

_. U . '- :~' :` r ., 2. ~nr ` "`


~"ezine
*-*4
, Mh {*2
&,r;>:,
Z7 EEE.] P i_.w._3,

Si fem un dmble clic


sobre el n0m de l`arxiu .dxf.

A1`.
__ 3* * {Lacs :1ea~:
_:x

QQZFLTS-1 __ 4 _, 2 = Si-sc:: exc;

s@`ns obrir un quadre amb


les pmpietats de la capa.

. ..4 .E.@i;l1: LZJEL;

:2% 2

<T=25?s;4E;2z

M`

Q- ~
,f_&;;;;.;

i$;%E

~>i:;;;;.""iJ' a
w

**,.*~? #Q$fC??> 5:
;;

1i
z W;

4W ~ , *,.;.7.;

=*g

_ _ _ , { =~* 2 ==>

x , V.,A

'>.; : ~rz~.=-

,,E.$;_ ,, ,r ..,. ` ~,

- 2 Ei ,25}

E5
$!e2=s>Q:-Si>.4;4a-:%-E-Jiriiriz-we-s;::;-;=;-::::;:;ZE=I
ig? :t ifE'=EZH$$55;*=i1r2E:E:2i:=:-:;:;;:;:-:;;;...

gs?

*5;<~2:-:6%5ii<:..+;E=:-E-z-;>;:-;-;:
___h '

* J V

4* ,4- . I _ _, , , 2: L..C>1`u3:K:;,

-.x M.; in ;2 3;*::1 cixcsr :.:9:-an ::;la;. a feavczr ednere


?aj* QU--LL`

Per camiar el color do

I@? '``` @II

la capa fom un doble clic


sobre ol color original i sons

IESIIIII

*?:** L3

21

[atm: ;zz:&w:;;
1 .*,...r...r.r--- `

obrira una palota do colors

aiz2S

wi

quo ons pcrmcrr cscollir ol


color dcsirjat. Un cop cscollir

Zd>nk cme; ;e;::+$z:a::: 22 @

cal clicar Acemar.

Azrspia Q Ler-:e%
A LQ
,5

*;
;,_;_,:2

- ,r, JK 2 gmx g 1p~;,

woe Frcczsuis

2 qi X 2 2

%$*;>.2:s:%nE:Lj;E;E:i:;*E'?E:=iE=E;E;EjE;E;;-E3E=, EF *56.2:1

Twerne have lb2;;,e; jre

Por cariviar ol gruix do

V Zlasxxar ::=C;m<>:=: -2

The Sage 5g<=c ciszs dapeag. ai Eire e~:t=;=es ir; a trveve

*""""*

A -,

_ bx`<;2`:g2in3

.QM
$%;
,ji?<$2;i:,,`la2 liriia clicar diris dol
?"
* -*

~ . V Lxq,za ::z:

.._, .-2 2 .2:- P

.~ Gay; 5:55;;

rcquadro do QQ i oscriurc ol

.>.. V, $5 E `?` `2 E

. _ Ex`
.mrv.ia.--1.-22;

gruix dcsitjar.
Ponsem quo im gruix adcquat

. -= .. 1

2;; o\2-mr.; jeec

.2 2~2 . . . S7` 2

M. 2: ~ N

, .\ ~*" _,r`, ~
2

5:5 I

les cavitats
s
i-*`"=
el;-c=Zr;.;:;<_:g@5;;
=por
__:;;;;;:;;gE_~.
- ~_,y,

;3}i:2Z?~ ~

cl Q. ja quo
ons pormor visualirzar-los

N. _ r- -1*};

iacilmom
~-2... ,_:*> _ -_. g `

~-~ -"" Y"? #t2

<

-r2 *

" r " #52;2?2

.-"i .

-:~:-;;r:.2,
_ - ` J. Q E .:2.
,E42
/E:.;:5;.
. {2 j~_ _, ~ '
E. l Zlamef l E

Mme Fscpmeec

:=-we E Eff:

2O

sorisc racar massa ol

mapa.

Clicar Q]_( quam tiriguom

lopcio dosirjada.

- $2%

=: .-1:* ;..i.-Q

=: => .w sr= *~k >-hir

EQ * T?

I i .1 A-Tg

P0dem
C7T;,= Tl ,_ Mgeezsr . g ` * ;= <#* ;~**
*2 afegir t0ts els
U%?$4:;..a
*-"$*'f=`
Sfi:+ . fitxers ge0ret"enc121ts que
szws ;"?*#;, .,- _,+__Y
,_ :f`g-;=-, .
ga - ga
. gz
1 per act1xV0rl0s 0
V 3 ~--. , __ "*:"` :333-* --: ,. 4;}- f* ,_. _ , ;- Y ` - ,.,` .-'Vvulguem
--. ~ 1
%i

`- - -V ~E
. i"` ??<*"-*** gv ;&<:z = Q. 5;;:;%"? ..:..~ { ...~< w-- +.24.5 3 i
" *r " ?

1 * ;:;2 OF

a- .. ,7 "` YL;->`~ -{;-"?$??


_
desactivar-l0s$ n0mes
caldrn

` ~ `, : wx? : gv ~ L-

Q5. ;

?* . <<"`

- !$ ._ .( .,...;,4,.y`..,,___,,_7_ *%?~

c; . -- A. ?_ _.r;;._.-;- __,, 1,;, (wm .,--

clicar
requadre
del c0stat 5 Q
,_ i?
__.&,v . .. _. 2,: .-1.. G-.
_.. el
VJ?
>zl,;;j_~2:-.~' JY`
.-J4,.
aj;$<i _.
-,-l

5 ~ ,1 [ik?

-4-i=fi-Z .4 _. _{ ,0-___:.;_.,. - , .e3;ilgj- del


.{>_-_j>7-;__;:;;_
;4g~_Y-
n0m.
___~

. __. _:` ,_ 2, 5 -~e=;sz=-s. ` %1"%*.-T -**Zi.i , i.. -,,. __- UV

$._;;;__;-_;;;;;:;.;. 4 __,,g;;;--J q 3 ""Ig~~~&a4.;_=;r;;:i2-if 4 2 17 R. `. '`


___

,ZC~.-1.-.-- l`}Z . _ . .j,;,. _ _; ,_ Q Ugfs; &> ; $-;$` i? E - ;.=:;:_.&<


_ *;i;;;.V_;= -- = sg;- ,-1* =-W -.- ;> ~ ; 2 . ,3}.., ._. __ __,. ,_.., ,,
; _ 2- ;:--...;.-2..4;=;=;s#;-:=:=s:=;=:- .- - ..`;2,.4 c 2" P.1L`Z~ e ~ :: -* 4 - ,4-e;,;.*&*** = :;~

. EBU P," WH? ` *

_4> _$:

__

. - 5;-% --_
1 : 3 ; Z?i=:C' I :___;_;,
-. - ->lE=L ; *L
.-V

.. V=A -- ; 2 :,Z:EZ`&`-'TQ`:E=:%E=EE:=- ex;-o._. 5 E

y_gzi, J-:1 - . ;;E95j;;;:3;;;:.,;:;:,_. _: M5: cx; .2 259 - 1,, 5 ?2-*=.;%z.. I2=&:$s%=&i=

. -`~_; ;<- 2--@22:

=i

'*h3<E$2S;i=E<lEi
a, 1 x.!.!

ifs gsi few Key jc-25 ZQT

. K =._ ..

= `~*`= 2 A'? . ... y- . n, '- I -a`- -- 3*. .. ..- .---i------~ il __- -, ..._. {
Per allunyar
> .. . ;;;2:'i%.. ` ` -;*xk*?1.z`.
I 2 E. a 3 &d2LUC' ? e .~>~?'>v.L
Z :;$:.., la lmatge
g_I , ` vi -.

anem al menu T001s 1 dintre


_ _._. z i z
, . ,g..,. ~._,,._.B._:j,,
-=;=;_,~ _..;..j<. L ~4:2:;:.$:><;,;- 1 \ L ~ Qi* -==-*=*
? 2-'- ~*aT.iZY*~
" \ .: .> ~ -5..->- .:;:
daquest
selecc10nem
leina - r ~ - s-. - -==
.<` p. ..,__ _;_;;g{ - "" ,.Z_;#Z2mE<`
;=2
; V -F`=i=-=?.
. _ m- ,-- ..,.2_;_; , .:;-4.. _:.<.;._.;.. 21 =.-*i~=;-5&v_`;i>
"~?* T--Hi. 2 -2.2;.- . -,y;$< -2;
Z00m 0ut.
2,2, -__T;:2.-2

gf >:;;;;..: mg F,:,V__ g _5 ~-4 Fmx- 1--<


.;;;;;.

, =

we ,> .:~;;.><- I

: E 2*/

"E?VZ- SjiT. :.J.=.T`**-C ' $?-A---?`<2

V1 CW

lrnatge2 1~<_- -2;;.- ~ P -4


Q?. .-L '? 2-?" . ...~2i5%*
5 ..'2>Cliquem
-; .>;;:21E la
.;;-rem;.
>@2 -=V2

.- . . - :Q xjr- .5 Cx;

aquesta se`ns allunyar.


. . -2>-2- . $.,,4-2;.:;:-+,;."?"_:V
V E : " W ?] -i
.-- -. ...... -. . --.. ..2 -2 .-- , -- ...5 " Vw
g
A
;g%
__.-V
ry

:.. .. .,

pc.-.2

;:*22Z.i2-*2i.&.f.2: -2.;;:2;.. ... 2 { . x 2 2 -V--V -

:- :4- -: 2: ?*.J
:2

2:~!2 "'W ~*

=<_;rigggm-.- .:2zw.2gg $2z; 2 V1E?2 --EV`EE: 2Z*- J" ' ' P

. 2..--;, Agia ~V V- r`- i <

..... . z-:$2g2;=:>=:;2

A-

.3; ;..._ _.

M_ M_

We 5,. BY I

Acme Theme EEFNER& [WF E

Zmv Bm

**2%%E:;=$isi2i2:

H.

......

-Z~ -2.-.0 2* L.l.*.>

Per apr0par la imatge

ia Ex knew T;

21 . E" P: '2'2 :?_ L Er Q EE tf 5 22 2- w s


.W

%2 -V= Q 2*: $ 2;2 2- 4*


-..

''

-- 2%- . s- 1@

**8; {QQ? i .. V

fern servir l`e1na Z00m In.


tambe dintre del menu T001s.
P0dern cl1carla dlntre
V

) A ,:- '
_ ?*5{*;"? 0 %?E;E$j.-I-1-gw;} -.2.
- E __ ._? - 5 itsigs.;:;i2T:;2:.
#s$"f{=->*E:'"*7
2=: i * V *'?$`ly
zjga -2s%27- *VV`
VV$. i T-1- 2.: . E de
-*V-"
"->" 1 el punt cl1cat
la
imatge
2.;:
_
2
Qs;2
2
2 af 1T-=.2_...2 E E? ?~.><T Y" - - VV. L :
".

.... . .-22;:---

- V

.. . . 2 ,. .f-YVi1i-.2* ~ 5?F``> sera


. .r-2;;-:iT=""
L`}7*-;2:..2.=i$T?15E::2:
el centre de l`ampl1ac10
0
`

-iE5?. 55%?

"

--. 2 -%j'-?*-'@:?-:.?`

be selecc10nar
el tr0s que .- z =2.=..
=
: ; .. - t.=>2:.;azE1==em2w
_"*= WV .-. .. .. . .-V. -2-. 2 . . ........ . .. .
v0lem veure apretant el b0t0
.. vs

--V V.
:7 g ...J ` H`lxv` "

W -.22222 M 2;%:. V" V V' V -

----V2 ;

de la dreta del rat0li 1

E --------:&i:i==212-ziziz ---=VVV V - 2 V-VV


...2.

.,,- . ..... . .... . .... .....2.....2.2. f V-- . -

--=.

rnanten1ntl0 apretat fins que

selecc10nem el recuadre~.2:&FVV-2. . 2 2 f'


... 2 ...... >.240;;= . V-.-V V:Vi.;..:-;2.2-V_,::2-EE=2=EEi=. -2-- 2- .-;.=:;E..='"

apr0p1at.
V`2=""$ Wi: `V =$ir; `-?i*?Y?2:fT.
S. E . ~ - *--
I r* -- _

____

. _. E . )x' . ,2: ;;_ _.".;

__ ._,_. 2 y: ,_,2 _., ti Z"wIZZ ' 'I.-$rZZ" '> V.-A: VV*z- -~<* ;

A;iv;3]g gg Vggju

A-ILNE Ykerrw A Ti?

: == - QE, X; :

.;;.sg.;1 N .;.

` -- ` -Z + L *.%-5*1992 4 Br Q 4 =

Si seleccicmem del

; ' # *3 i Q -

. ` w *~ :"" 3** "`S " "" " ., ..A. +=@e-W --~

menu T001s leina Pam .

.&-*?
i " i"?= ;'ici, ~?<%*?:$1i=Z"
v=Q.*~= wl *---v`v ;
ne. v` 5} 6 ; ,\%%sfi2F>2e<
-= A i
*

ems permetr mqure la


, a ;22-;;;g.x:
ar- . F.: - - .. e= "5~ :;E1<`Q
. aquesta
, ==Qu-;
* $**7-".
-* F
?gz;,:> 4
E .2 . 5 z = >~* - l
;;g`= `= ` " ``
`Ai
pamalla visible
cap alla OH
~.~ ;r:= - zzz; *-1

;-w

.{

mes ens COH\'11'lgL11.

.3;%;: _ * E
-it-;__ E, gf-..;.;_g

_ __ ___ I __-- V., ,,:7, :_-``


_ '``
_ ,"F`
S ` "firiw ...e: 3; . ,.= _. . 5 2 9 ~;5=-;

:-- -.- W.- . L.- gz .:;=~,---+ >;:~%

-V

~ ....- ,

5;;* MQ-X

. A . V . AA - A- . -V ` *"r >
Q ir -i;.qs=

e'

z.- A, F-N - - < s-;_$-->s;-_.g;:.__


;A .;;;;>g_._ wg;. .. iii ;!*;L2 "u-*.~'' E Q
.,;g=
#

. , *85.* 2: U . , .zi*E=` .-; - e 5:r;%@=

-' <-=<*

; - 2`~7 #*-1 -- . _ ,4 5 .V * A ._., *. s =?% 2 .-; .;; ` T= :


` `` V`

."" `v'

3r** arf; :F< my "

.' ' I Z ` " 4 ?`;=i;Z2S.=.==%.;*"**Z.2E=$;V F - `.-r` <_. A V7 ;; ,# ? =? 5 E


A

iii m<n~nw{?

>;:;.=0:nr

=A_ _` V A r_'____:_` `
nm cg J; as S
. *2. v- Vw

;,.

5**2 wif

i;:..-:;.- . .,;

EQ: k~a Therm '-wk

~ - !> ; Q E Q tv :@
. *i*;

N; * W >
_ _ -- *-q ;.>;m di @**3 %f`~*`~i **6

Dinsadel
menu T001s
~.. _ _, ` . . N . >$3;_,,.,_
.>~$;;*+v;.r=
q`
?`@g??**<
Bu-J&EP.;.
; _, _q -. ,;: ,- ,; ;r;,_ *_4_ ; ,_ ;<`l Z
hi ha l`eir1a Full Extent.
*2;
-
_?.g2
."1J `` rr: . *g 4 .-=; = *" 2
A :,,4 , .3Xr 2 I ')-,
;@<.M;_2.
-;;_ $.4
1%:
i;9;<=#2:, . f .-;. IZ ,.,- y; vz - ="e*
2

2 -. Z

Sue , g

"*T* r

_ iT" {MF

aquesta fa que la pamalla


tbtes les i
5 =2:= .=2E;q-, ;**=_-. , x ' . ; =, 5 z visible
J`} , :.cbmingui
2: ; ;e~;.3v;
s_,, qz " *=$Y"` -7 gi " >Yf?{`"`;;`I .;, "`~=.j.=E> $ /"Q

. __ _ *27 1 =~F

N ..

capes
en linstam
:2;:__,, -n.<.;;_,_:2__E_::_
, VV_ ;,_Q:;t lv.;J`;g&A
- -:-: actives
_;_Eg;:E(::2;}E
" =-*2*T"" "?`? ..... . ;?5@B2 V YL if`
.

dlaccibnar el bO[6.

:%;=$"~:.2~% , Q; " 1:=j,% i

_ .,;-.-;;;<-" 2:;-; " _:5. _ , ;_;.; _,_,-j-...Q


y ;;, _. le.; .,>,_ ;.;~ Q *?vi:I??s2.
.`` <`

2,_ _ ;; 2% H?.D`<F 2 =*?sa Wa :si2

"

=; .,;__g?=
;;2 A g... ` --. 5;;;.;.. -2-ty _., 2 :i = '* 2
$.252; 2: we ..-.:1 ..if -*2* 2
f

,,.. . -- 22 *e*CV

mpg.; `YT-~ *$
22- 2...,-:,. :-.2- 2.

-. A. -;_ _ I 22 2~ ,
?<

<=>.2.;2:... -:=:5;:$@>22;;. - 22.22 2`2


F6i ; . 2 2 "`*` " ``"`

2% gz?s25;*=-3;*%
.-J
-453
.: <
**:.,...3.;
j ~- <- z
- g ;;&

: JW

A:t$2a 7F-are 8EFNE?1AD>i: >

2 : . *. '" " "

2 . .......}- 2E

if Q; +4 5 T Ak-2 2%

g g? ?:; < gg-

Al menu Theme
trbbem leina Z00m t0 Active
__
`"$' "?
; ~ ` `"``
Zx;i&2@2Z=?;>;
i
2;. .;`;3 . 2 52 ` ..

** <*"#~

?i _,:T ; . _ * .; 5 ~-----~ ._-_2 , 2-- _. ;; ... ,,4


---

,..Q; Z~;-*
.2.-: .- ,$ - `*5<=*

Theme.
` -== =-- Wx -3 ;=-E Jr:

... - ... _. ,. . g_;;_.;;.;.;2:;:_.2.:,F :2-.~.--~.. .jZ:E. 2 _;::>2:`

.- _;;\>_\>.=<F
; 2:;--;-;;:i:; gw ;<> 5'2 E?1E$;=;$
,~g-!.-2:-?-;;ge-j;;j
2_.;;;2
Theme s la
,} ,_....., . T:.-1; :$E:$ Y fi *}:2: 2*La.Active
. 2 V V `. *' 2
:-;: -. *a;<20;;>s `

... **2- *

cape que tenim escbllida

2 $2,2 -._" 2..2 2 -._ . 1 R;. .,._ -


$3*,;-_.;;;.-->.
mitjancgant
un clic s0b1e del ; . _ ,2*:

2..2.22.22w smc---2 .

... -

2 S

~. .2. 2_2_ ;""2;-`


=-..;;2g;g;gg2g;;... "
~3?T?:x*=gj
$ ;___v%;1f_;;.;;2;.2...

nom. en aquest cas es la Ag!.


aquesta eine ens centre

2iSGQ
2 2. 2. "`fii*- . #:.23 -.. ----: 2=i X'! ... .,i";+ $2-. 5 L.,;_._ ~;_;;i:_=:;;;- ;.;;.;; Tw 2;` ze; ;;::.
aquesta cape El la pamalla
2

LEB tw? ,. ~ 22.2. . =&-2;2s visible.


...*;;.2; i5" =;2i_1"*==" V
2... 2

'

;:; s;2;,:~2=2~==;2;2;2=;2:.;-; `$=:=2=22-2;25=5-. _,32-*2


.:he A UF?

_ , - ?:& X3?

2<'*W>>':;;5$:i::;2-;i '`'` `
.., .. .. s. !.z.s.s.=

C 9 i .:

. g_ 5 3, E

S1 anem al menu View


1 trobem l`e1na Displaygag
Bar. cl1canth1 sobre se`ns
obrita una escala metrica.

.......~.~. L 3,;;,; L%;,_,,-,j E, _;;7;;:_;v:`


:;-.2 se`ns
__._activen
` *"
=iz~ ; 5- > rr . . V , M ,, _, ir
Tambe..2-:=:
2 viii- J ~ k * < ,__ 1-ag ,. 5 .- --
..-4;<
. s' ;, "*==:-:- jg->.->: ., *:; ; > _~ -._A
~ _

, , A__ ___ ` E = E5- .2 .;~- q ?`*


- -._2:;:=zles coordenades
X 1 Y </*}
1 quan =: _ r `;* <
~s_

__&;::;.:..*= 2

- ..;, E "*" Ma: Mz;-V?;a;_ .==% -posem


_;:-,el' ratoli
._ ...,sobre
. el
?`mapa
5 5.1 1 i-%."` f
---. -- ~ x ;~; >. by

_ ) Q v___ ,, . _ Q ,, ._.;V ; "

.. ~ I =- <.., 2

ens d1ra la posicio X 1 Y


A N; , ,--yp;-..
_ 1 __5%*2-.'*?
, z -. -
%... . _ T E ;` .=Z- " :*

(escala UTM) en que esta el


;_;_-#

- r.` - -

=4;:<,- =:5;;;Ei;Zi:-: r;4.;.,.;E:i:. i

@2;

"

www -,._;.;;.;.;;:Y_-K- .~ -~. ;;;.-wc; _, file- - V--_ ` -; Q4 __.; t 2


,.;. ._ ._ .. . .... .A.. ---- . `
punter.

,. __;_ __ _ _ ; =* = =~=<
~

2Q1aj";
_;.*=:;;s;:;:;;;;E \ ,,.- -.,;_-~ ~;v
, _._._
___._,.v ,j . -i-V ,-- A- `' *
*__.;>>.- -;: .5-.; _ ;_ - j.;-.:1.;__j "E; _.;:.-,m>;-
lyescala
en que

. . . , _ 2 z" = = - = - --- .. -, -. ,. . e -- 2* v1s10nem


. 4* `-.= *el mapa
--tambe
` 'ens

-- - - 2 <~-:- -.

:;

--

V`

>i~._ _ ._,_;,_,_ _ Q _,- . :> E Q, , . ,4%- g

* T2? 2;;;-;; *>;e2=T:-2:2::; _ ; _ "` "' ?..UE,;_F,$ e ms-; em J; plaparetx.


0,m
. ,;,5; z

Ci < 1

sw-? rama we ;-if

` " " W >*

eg X =

::.1* n;.:n_.;s gy-

iw-z=Es:EIi:::2::::

C E 1****

,.,

Podem canviar el

sistema metric 1 passat-lo a


, fjjgl V 4 V 1 --x5:;;;- { ` i.Z;j;=;;;;;;
<:~.=:
peus 0 a graus
Decimal
- .V..

, ... _ ~- *5 -m~s=1=

.-2. -. V ;

,,,,_

,-q . ,..__ _ _ -=.-g-;: -.4- ;$ ,;,3-;_:L

B 1 -- -'_,ff ttf; ~=

'V= =---- km:

Degrees s1 anem al menu


Viewi seleccionem Scale Bar
Properties. Map Units.

$;~ ~;5 "; >``rl,3,`


- ,.>E-ii -_.>c.*.:;:v;1

, _"``Y- }

$.- .--- ~ = *"T *Q

. . . 0 5f*=F Li *

wi E~<F .;-- ZT _ A , <-.->-az; - -- . V .. . . _ ; -; -- "' -:? -- I

f - 0 Dx? ; _,_ _;j -.-- ge . ~--- = * -


,. , ,, _,. nv aOr'J Dv 3

{ @
--.; =-~;~;-;g;-;2,Z:.;-_;_-= ;;;-;;;:
M -.;_;,-,:_-_ i_._ "<:~=~:=> : . A .-.-_.; ____ 4 -- - -;-.4*

-~%M
;Q4;-

_ ; y

-;- .,3

-_;;-;$,

e; "i2iE}z==

, FiE?EEEE:1%Eii-**:Z- 2-.= -.:m=.--s...-= Qizizggzzg;-;. ";>>----- -:-j-5;;;, ~-=* i=i>:;2:


_,. _ _ _ .-.;.,2
**? J- =?--5:1.-;e;z;s;s* gg .- -- 1,2-.--,-;-;; , riff

,- " ._ ;_ 1 - - = "= `- -~ `;;::@2 3-. --*"--*"`

y- . E-, T,. -.`- ; '

. .-;--`>=E=-=;=&:.-$xz5&.==---:5;:-A-:55; " '&ff?'z:-* 2 *


.3.

5 _ __ _ , - -==> * ````' --`' ` `'```"`'``'-```-'``````''`


````
-.-;:"<"%-

t-_._. Q- =

= #-~;-:- % Er$>?~>i _ HE; :z<c1;-.,_ gg 4 T_r_, "??`?""' lm Q2 *2-,


..<=e,+:,: xt

,,_, _ O,6 Gi 2 $

::~.: Tn-rue CPi..> 3><?

M55

_ gg;

;:-:;-;.11.u-u

;a ==a mp--. nvm.- ?mbs l-by

S1 volem el1m1nar

Ctrwt

24.
E *_ /__ M ~:~.. ni. .1e=e... u~., ,_ ) Q ' * I;

alguns del elements que hem

- - ><

_, ,-;.
a mr;
>
--
ifi? ?` . 37 BS :
=. ccc ..,w,;% e V - _ ------~~1ism tz ..m.afmmeme
1nser1t. cal seleccionar amb un
2

. ____r=;z=;2

,.,L,.__ , .-.. , ..,

cl1c
' 5- i-.~~<%i--' .j*f.;gQ[
-:2--..;-5.;;-Q`;
i"i

2** wr ax:

la capa que volem

ananti *al- menu


. . wy :;-L . (-,;>r -->r~&el1m1nar
.**$-::--
;-%-<--4- >. =
i-;<e ---.-.
.
M
>
selecc1onar
_-;,E< 32* _ r .v vj-_Theme
A __1__;>-*5
1 l`e1na
?<-
Remove Theme.
-1
.. .

.. ..-- .
~~-

c,,b ;atC*;

i ~ z w

*7 cnc: x r.-:

-#-=-<

.-.--- 1 ~ ` ;.;g;;=:;@;=:--.;3
__-%

-. -- #-=-;e.r; _-1%,]-1..;:;.-..3 ` = V- % g .r:;-

..~ . . , . - E MQ ; (J

gg -5: , _ J l$._: :.-;.;-.:2- 4 ; ; :;. -::- : ~:r:,;- ~ :.. ": : - :-..1-_

3 }- $2-.:;:;;- UE-:>;$5. `*` .-;- `- -- `% ;5--$:;:;E3*;;;'-s=*~- - - qw ;. - - .. E Pit DF-r 3}* - : .~-:- . .. -xs--.: :__f-;. _ *"-* Z 3;-* . . - " ` 7 ,, - . . 2 '- iy--- .;_ E
.. >-=;
_;;;:{_\: Vf t}v

-= ,... e .-.. 2 -- .- . ==- =

.- p-.-

Q ., ;;,3;;t 1.153%
H .>.; ng as :.s . g
W., p,mm.,,.,,.
ix z~a2s:v,;*
Fzv:~e.=.:e -r.;vs

. - ,,,., _k , , -.

guy.! 5,.:.,,e pg; ;...-y

>'

@-9$:x:2:kia5233
>.;Em%;-E;=>:;5:=>>:-;-E>>E-E=%E?E?E ?:=;Z?, E=Ei-E= E E-.Z:E>]rZ.E;i$ ;l ..

; I 2 Z.} =

Per imprimir anirem al

{je Ejji giaw `hegme {xi je;


K {5*

menu File. l`eina Printi Sens


4- I- *2 0 gx * r _ , z ":$"

E; *~.=&

nbrir una finesua cum la que


veiem al cqstat. cliquem Ei
sg
M .. . A . i.~==><%& * 1* , 1,%-M-`* - +* %
. ,-Z:E.. 3Z ==:: <$ <*;-car ;`/,.v. - E
}r- ..l..1 se`ns imprimir el dncument.
= . z
; =m
, . ;> 3 _;; 5
Cal tenir en cqmpte que
-,
E`
,u__Z.'___
1
:*1
`
g
zi-;,
rj
'_
,
F?
;!._
E i la
.....................
61%, *2 * )(.
Simprimin
part del mapa
4 ,9;* .v.v raw r
`= ` ' ~Q j E .;= - :
que veiem en pantalla.
.,. _ . .. , .._._ , H ,,,;,X., ., ,.;] C ,,, { , I%iEZ=i=-:?=f";Ki?.%.;.`
... `?.~ .r =F}=&
*

I . K iw; ,e..g,;;; 1 - ..f<Y.`?x:.<.zs 2

. ._ lg

==

W = q Tw. 4. - ap e

>?i.T.=i1*>f ... i
V

`L' [ ji`"

J .- ._ ._ , -_,- eg?

;,~,,;~ --.;,,;.;.;;

_gw 23'-r*`
{ iq? *

~ -.;.;.-.;.-..2.-;., - .-im _. :--.-... .

ms 4 ` ``"

,.,;~ q

, ~-V z;;.;...z;.~-; ;

.> ---;;;-2*"i;:;:;;:Z_13;;i,1`_Q;-#&_;;g=;r.;
5 Q-.E>:* " ` ,;>.%"E=>. "Z
**====*"=;="**
j; ;,__;;;g;:.;:2.:;= -====:VV

v._.> V.-. ;:;}.;;Z;*ii;,ig;


Z;i, 5_**->s.=?>=E
-?`*~ ` <"= Q S
;.-..1 ..; g; 4 = 2 7.,,z,5>,-;
`.. $..1- . 5;.4..5
-=-1%

. . ,,,,,,,,.... ,.. . ........... se- ..: -..; 1 * .-4,.-;z;;> .-..4 > V

P:. *& *;:1: ~


@;>,,-.~..
' i *1 .. _ ; `'` ..- y;-....
j;Z22;222;22?Q * Y .
' F.:*ZZESE==E=EEE:5E=E?$E==ZE:.J:
z
--~;; -; .. ~- 4;-.-. -;-,..;--;-{
ga; fi-;;;$EE=;=:=:E"
~
**5* .

2, ._;x_: L,.
L, 0 .,.............. Q#.iS=$rt;2;
( wp _I T_t1;.t,7_5_$ Jr . $:2 T3 :5 GE 1
:..:.M.-~:-zu

:Me Ynerrae I<lZ.C`TF

-=~r=r s

-215512

= :-> =.s,=. #1-.pm <.< -ep-

.. rm. ,.

.a,: .v s.1;ou .s ,;~r_ .- -<, {E;

sv < . , . , ` ;; :*:.:4 -

v_ ; ft

Una altra qpciq s

_ LV{0Fd9{'

*j$,5:;g ; guardar
" si E la visualitzaci de la
rg
"';E5$;;TZ;
.-~-V
..Q__
.-.'
.;`%"-?.=
. M 6=:=-.;4.~,,<
_-. `-
. : *5
. . .4 ,.. N _..r A = . ke. -:** 1

X .-. I W `C {0%%

-... ;~ Z. .;Ze=&-i;.

2 ?iR.E?.:\[.<

pantalla
c0m un'fitxer
dibuix
`2&s2:$#=.;-;=-cm
. spi. Z - .;:.-:.
. -.--.
' .7de
4~23. .f" _..- .. ~~si-
~.,:.;. s;; `
bm

.;::>
I., ZV_..Zi-;.;.;.....-
. .-:;.{.i.;;=2.22Pz2;;; ,.;.3;j&. ,`
pi .~ - < ' = " : : -;_ . ...- *2 ' ~ '` " ~
1:;-,

i Six;

Per guardanhq haurem


* .-;Q.:. s` I} 4 *
<i-bw-i..V
??*-i;5i$Er;:
*>&.S*
.-i.;;
::;;;e:>;_.
;Q-
f:;->_.
:

.
...$4;;
. 12
d`21nar
al
menu Edit
i
.,._
_._..
"
=<evI;*-..2.2
.
$
, -<:- , l _ - <& 4g;;,7 %,?\E.
as
mv ~==-*v-- ;..,2> ~.-. ;- _*T= ..... ..5, ; " *.E=2.Ii"*E:~.;. . ,;:5;

1s..-..= "iysiEgi P_
**4 1 """`
, Capy
iw .. 5 e .. 3:;!=.I;;?W..g*5~
{,..2;...;;.;.=..522==52a5=*;i==$>
selecciunar
```'` t0
` `````
File {BMP
`
=-. **-.:>=:-*:- =;=:;2 -=s:az.=,;:.r ;a>"~=;i--; = -=**?` . - -- -:-=:=i;%23+x:;:=- 2
5 ` 2 "...Zz5 L XV
n

. "` ` , ._. * "` '"'

..... ; mi 2%...1. ..[


ayMz1'~#"
5;...
% =_..
' arr .:,z.. . 2 .... V---X .-. -;*- s:%h;12?

, .

A .. .

.- 2.22.iJ:6
ii . ,_.T.~;j.=;.;2;?a;.
_,;j. Xe-:::~:.-. r*-:<-.:..W -.. -- -- i> ra
... ` .*.1 **"
?":` @2 = **
E

. .Vv._ 2 & .;

gy- ;_;,:.; El.; D-; E . -

,.x` &_->f V O irlvrg--.rfE S @*4:; 5 fr ` " Ye- @2 is 05 ue 1 2


iy* *=*#4*

LM; new >;;.;>r

gf'? _7*g~7&sa~;4.a<<zz.;;;:--:..><..:;;.-.;V.;-............
$-Fa~N`I;'2;i:E$3E&5>H::-o:E:1;:EkE::-;:5

_ { - in 53

"\ `; - 3 ; _ .__ .; Q ag EE tf 5 L2. 4;.;;.;% gg

I ii 1 "`. O r_ - A . == s=%".' 0\k;

= ' ` `` -= -.-A -...... :-:'.E1EE=EE=i:EE:Z:i:E:::::5::-:6:-wz-:-; i


{

! Ji., LA! i U

'**r#=

..

3. * `

Per guardar la feina


realitzada fins el mqment.

$$1:.,.,,, .- .. .-,..

g .;

~' gi!-T 5*2 _- *

nqmes ens cal anar 211 menu

~1

'

;;T$E

.._

@9. selecciqnar @ i guardar


el pmjecte amb el n0m i al 110c
adequat

..

~.sx- ,=:=:"q%$ 2

. 2 _ < ;. . }
_it;_.__ *z`>= i * .

,>

.; I

WW'-,.-w;;;%&Z
i

_i

'};=.

E TW i.rZE;~ce:: e::&E;

~- E E " '

E1 programa Spelecbase. s una base cle dades creada per lspelebleg P


Bia de l`Spe1@0club Avalon (Blglca).

El mmiu de triar aquest pmgrama malgrat que noms es pm utllitzar an les

versions on angls o francs. es dau a la sova simplicitat dutilitzacio a la voga


pormet inclouro una gran quantlrat do dados. aixi com irnargos. topografio
s gratuit. Pals axarnplas da funaionamant. ham optat par utllitzar la varsio
Installaci6

as- su s

Welcome to the Spe|e0Base Setup


Wizard

Par instal-lar aquast


Tw at ,~.tlt were.? E3ala;Ea;a Q 4 2 :r ,~nt: :on:Jta

i 1::- strongly ra:cmrre:a: tlzat you czlcza al :tkar a:;:>2:amr:v

programa. insartam al

Cd qua
sI sm. ltE~E 'Ll*1tr`tg lIEl)E 1tlrr*utg
TH;acontpanva
wal VnE ;i<EPr" aft
cmrl cls its rt: il'? metal altvm :>*o:a:

llispalaosia i fam dobla

Neat : :;mmua_ .2* Camel to an? E am:

alia sobra larxiu

Spalaobasa. sobrira una

va T?

i~?7$?Z;.*

finastra com la da

www

lasquarra i clicararn una

vagada damunt da
,\*axr"
?~ext> 1 Cancel

Information

Ftaaca read the to wmg n=onrtant =:~ornat-lzrr :aora ::rrttn=w:;

IZ;

when you ate reads io comma with Setup, ot:l< Next

Sobrira una finastra

hvrarmou 1
Si SpeIeoBase existe dj sur votre PC: il faut
aisligatoremam installer risms ia mama ragsariare ot)

amb al contingut

Spele0Base sa trouve dj .Votre base da donnes exlstanta

informatiu sobra al

programa. par contrnuar

sera preservee.

Sur1out.n`instal|ez pas dans un nouveau sousrpertoire

clicaram novamant

{p.ex. ancienne installation dans chspeleohase at


maintonant vous choisimez cnspeleobasetspeleobaso >

sobra "Naxr

CEST FAUX!!l`l

lf SpeleoBase is already installed on your PC: you must

iirzstall
in the soma folder as where your previous version was
lI..,`II.-ull TL}- ...`.. ..... al.! J..-` CIAA ...2II Ln ,.......`-J ....:
<Eiaola I l~2ext> Q Cancai

25

.. i fj

ggjgg Ljjv;. :4.:r;

Select Destination Directory


``F

" 7:%

c0; ::2 ;rcgrarna;ati


gi: '.~i>:hi

A cqmiuuacicj sebrir

2dthen msi; Next

it tht-iz
whrcm
would
ttem:t&,
$e%&:B
eece
udeee
p0a:2
tc cre

una finestra en la qual

'.Ei:e:nE
ci 2

my [
;!I1iHYEii=]IIZiBiuZ=

haurem ddndicar el
directcri 0n instal-lar el

g ..,L::,!ciH-?: ; rJix-*:.;
Lwr:: rw

pmgrama. un cqp indicat


aquest clicarem damum

Q uznmr

daptac

iljrirb
?r<3d

de "Nexr

g ac:
av : are

?Iz program reqnmes at feast 13,8 ME of space,

< Back I Nexi

::`:

=-r := A-. n 1=

Camei

.. T

>~mc."" "':Z59:i:?:*:i:-:T.i

Ready lu Install

5-snap na rlcw reajy I0 begin matamg 5:er2:Bass cw ;,~cu ccerrzutet

Seguirem clicam damum


de ".\lv,Yl`" en les

Lick irectali to ccrzzzme wxh the mszslatran, or cda Back if was war; sevicw or
change any catmga.

seguems finestres que

Dectmatacrn daectary.

sebrin. fins arribar E1 la

5 C.'3mrarcs Je ;zrcguama\$pe%e0Ba:e

finesua que tenim a la


imatge cle lesquerra. en
aquesta clicarem damum
de "fnstall " per pmcedir
a instal-lar el pmgrama.

Sta:t Menu folder;


$peEecBa:e

ilkdditiczmal {asl. s"


Cre&e a desldca icon

< Back I lnsfal I Cancel

:--:;

"li* H'; *:*1*

-~ ..l...l ~ Z3

etu;: ha: Unazhe-:1 r;:a1.in; 52ec3a:e cr your compute The


apDiz:at::n may me lawched by :el2c*ang the :rr::aile:l :0r:.
Ctr: :n:;l to ear Sem;

A ceminuaciq ens

apareixer una finestra


que ens indicar que ja
Sha efectuat la
Q> j"A9=
ii;?;.-r

installaci. seguidamem

,,

Q
sz v'

farem un clic sobre

L~`.!'Z <%<

"Fj12js/7

Fresh

Funcionament

Obrir Speleqbase.

Un cqp qberta ia tauia si


ei que vqiem es intrdduir
un neu registre de

..;p,

agent:
F,re E-11:-:r irzveter Aze

Q m is U

cavitat. haurem de clicar


damunt dintrqduir

Filtres suppimentaizcs

* iixii if Z?Z *31:4-2; Tar}: V ii-? -32 '.Z3< 5i"sf'%E


Posilionnes sur

cavitat "ajquter came

Ewa Ii Z*ac

Syxlmc .Dn,T0lQDvAY0{Q Pay: Pmv/Dept Lieu

Cddnne?:>m

D I Y =| ST Nnmm

&Z-X ?S EEE} Na~;<1:a acaza

1,4 yvg Q-MEET


$4 y @jEEE-E
L E y;' EBI?]

TU {EEE wieza ,2:+2

nyrewa ua 2: .a*t2 E sara -22 a

z ., i:iw2 xxx: _x Sszle-rvs~}& 2 REFS GQ:. gmmai 2

que es trqba a ia barra


superiqr i sqbrira la
fitxa de cavitat "Fiche
came" a la finestra
De1i0111j11atj011

et

[OC3./1'S8[jOH

Si pei cqntrari el que


vqiem es fer una

eqnsulta dun registre


existent. eris situarem a

ia iiriia de la taula que


vI

ens interessi i clicant


sqbre ia fiia s`0brira el

registre escdllit. Tambe


es pet utilitzar ei
cercadqr "pqsitjmmer

sur " que hi ha a la taula.


Uri COI) qberta ia fitxa de
cavitat. prqcedirem a
intrdduir ies dades de ia

neva cavitat a registrar.

A ia part superior
s`i1itr0duira el r10m i
;2"f- : e' 2L5.:arcr -,

numerd (si en te) de la

TYCI- EY GSTTZ" Z' V'?"~ZTI`. -E' ' -%Z5C ..P"I 712 -E'L'2

Dfinrtiun

.f"\ Z Q'E"n gg ;_;

qi; J ;;c:

Num Sistame d& Cerro Cuevn

Numm: {@21;
h; ~e

C"? Z3"-*'f"[-5

VC" '"'?'CC

Z.CT

Splomlnc {cn m )

cavitat. a cqntiuuacid el

desniveil. recurregut.

Z/`OV*""?

VIII 1`DEC"5" ;i

"3Z CCE iIf7?'!i . E'

dades gedgrafiques
c00rder1ades. aitura. aixi

Kern :aee+-2 ik?

cqm els mitjans

E-VE 3,-.; TCS)

utiiitzats per qbtenir ies


Lucahsahon
-ZZ$

Fax:

dades

;e:raX-2:

V? Ce:
h2' Z5`?

v:::# :;a: :2E.;;a


'T?ZCE

L >;=-:n<r

use Z 3 E3;

:2::*; Z JI

~-=

L E IVE C? Z>E1`E 3?'BEZ Z9 CCI ZZCEZ ZE'ZJ?:EZ 'T._J "

:;ea< 5;; v :1+: ~ T- ~. ,-accrue


<:a.e.:f:r

Cf'v3E (Z Z$"ECi '?"IQ `Z"V5CZT Ii: QUE! JE'? ,35

-T~2I2i:;ZZDT Y EI55E&Z U.; " $-3 ELZE'ECZ E" V3'};


Z3'! Ei ZE1ZZ Qi CZ5"Z3 E "5 if 2 Z
"?E'=LV"';'VZ I- ;:E " T? Z'Ef Z2' ii Z5?'E'3Q ILE
A .9" E J"";E ".ii EEE Z -' CEL "'EC~Z-2,6
?'.&7:;2'D'1 L1'} ZCZYZ i" T IVE E Zi"-? Z? CEZC

4#EIj1YI 5 .J` ' 3 "T .f'& IACEZKZT 19 T"-EVE" YI */

T.33TH2 Sutemc kl Cena Cwcvn

;i:e Eraegwar Fe2

: rrar

Hi han algunes caseiies


que shari d`0mp1ir
qbligatbriamerit. quan
acabem elicarem s0bre

"e111egjst1e1

quedaran les dades


guardades. si vqiem
sdrtir haurem de ciicar
sdbre "femier

27

(GPS.

Aitimetreetc).

i:2;r i' ez: Za 1* YY" if V Cf?


Hwzwrxqu

Per

Drazscuphon
il/E"`5Z "; :*3**52 "

ZC 3"`?`IY ""3f ~ZV"E2ZZ CC' ;i'W1iZ Jiif . ','v'ZC

ccmtmuar

intmduim

dades

ubrirem la finesua

EZ'? CCI 5TZ1"?'?'Z Zz? 4% Y B


Z EF'? Iii.-if ZYLVK E

C E*' 5* $,.5 E 3"ii? ZEZCIDE C -?E":ZLE E


'SCWE fl-E I

currespcmem

ka exaaca a {

c:r;::; -= BEL
E 312E"IE 2 CEE iZE'F' EW Z..rI V2"3Z Zi ZE'}? F {UCC
"?f`CZ} Ei !;i E 3 lvi .' 'Z3

I?EZr.ET Zi .' E 3"iI3Z iE3Z'V- E if Eg d { "


`E4 1;*:.

zxzx-a :e :2 -:" :2 :& ;; ri 2 .2 ::-2 -'iI zrm :r


"'5'Z2 ZZ'L?T'

Expiczabou

"""" ""

Zifi ELC ''1'ZZi ZT J 'if I- .k" *-3 3..*3 lI"ZLC&" "s"E J

1.+; ez:;*;&Lr

"BYEQE-I 3;.5 EE-Z PVC ?'E"LIDiZZ


Q-j 3 ? 9 LX ":L Ciil CE -`. ' ZLZ<"C V

*&i:et lat I

Q2 :`2*r22 3;..11-2

. ;<::*:* 2; *:42 a

:;-2: *:;:*2 c "

*`iL3*?` Zi- Z1j!r}C'I

aquesta

en

fitxa

S.iHCOI`pOlH dades
$0bre els grups que
han explurat la cavitat,
actual

lestat

;` iii 6 `

et

"Hisieiique
description '

dexpluraci.
descripci i mesures
de pmtecci. Un cup

T 33TR2 Siueme del Cum Cmzvn

la

E:2r;1:s2* x :22 intmduides les dades

r. 3 rrsre

clicarem

$0bre

enregistrer

2*.Jr2r;r: 2r -:;.2n;r2: ;*:*-:~,2 =i :12; ::4;-r:r "?"'?r?"? Aer: #*2ge; Lew `xi -9*-: [ ci;
Bibhographie

Obrirem la fmestra

Emnuement

"infermatieiis OH

E hzwwea ` I rv ECS

trubarem els apartats


per poder immduir
infurmaci de la
Hydcoksge/golcgc

Plcmge/Smhons

; z,=;2.: 2 2 26 Ira :2 V2 *2 2 E12 r ee am.: e


3:;,2.*:2 ce . S21

Info topo

Info: sw Vacc: la cavi

bibliugrafia. sifuns.
infurmaci subre la

tupografia. hidrulugia.
equipamem de la
cavitat. acces a la
cavuat. etc.

Hcmarqxx:

T 33 TH? Summa &i Curr; lkrewn

Inietlxl zh.: me

Q:. "' _ *"""`

Clicarem damum

"E11regis[rer" i anirem
a la seguem finestra.

Obrirem la finestra

"iifi $#1

# nary a' :;::::*:1 :*:*:2 a :21:*:M

:`r~*f
I < .1%`;i" -2

Autcur Dale

Chemm d'acc: Nom du Hchier

Cat Descxiption

imatges vinculades
"L1'@r1s iznages" per
immduir
pcder
imatges. prviamem
Shaur

d`ha\er

Omplert la fitxa de
dencminaci
localitzaci.

Un 00p Oberta la
finestra. apareixer
una base de dades. a la
*:**2 2. *2;%; er *r 2*,22 er

-,? E

;;,:r_&,

sem part inferior


esquerra 1 clicarem

`T` : ~:ua: rev Ev: 2

sobre el b0t "Aj0uz@1`

Y.33rYR2 Sisteae def Cano Cucvn

, _ ;'>f;;"> :?'Tg

"`

lien

Scbrira una finestra

en la que indicarem el
tipus dimatge que

IHF?
_ 5:3g1;>

2-1dqui1im

F`}~1lZ {FH i

(f010.

t0p0g1afi21. alues)
aquesta i11f01maci0
quedar e111egis11ada

T 0;:0 {T F]
` Dwers

en la base de dades
Gverrxir; dac:es

!P';T|iEI

D WEDEPMC%O~l'~FEZ1E_\.~#`EE1\j.i,"JlTQTE.C.,v `AT 5 i1,hGEFiEi

Tambe iHdiCElI`fIl el
cami decces al fi1xe1

cer1.Q

.&u?6ur

Uescxrptvon

Gaia

aHtI_1OI_

011 es 110021 la imatge i


a la de$c1ipci0. que s
UH camp 0bligat01i. es

*9**

.uWv mi

fare alguna 1efe1e11cia


E""* R ;"

29

s0b1e la imatge.
Desp1es CHCHYQHI
HYgiSIf3f 1 $01111.

S1 tomem .21 la
ULjI1S

ccnmpg

% I1I1S[I`E1 rn mgrrw "pr-11e x reww

{ ` _' ,3 U rw; ~-We--=<* -v

_ __ _ _ mmges 1 chquem

SJSTEMA DEL CERR0 DEL CUEVDN


" "'

"Pr@1i@u'. S.Obf1f1

una finestra en 121

qual p0d1m anar


veiem {mes les
*5

imatges que S.h3g1H


intmduit E1 la base de
dades.

S1 vclem eliminar

algun registre. el
S1CC1OHH1 E1 la
base de dades 1

cliquem el 11016
"E11]@1*@1 [jen
-1589

@i;py;;;;;~;- ~;q,iE:;B;;pJr 1-:;V--war.; -.:mgaa -"1Yc--Z ;e~:

TW. ummm

S1 mlem 1m10du11

d-mx

'i!iz%$Z3iil}?i;11L*E`E%'?\"!'IY??

s!2.

0b1i1 la finestra

liens mpc
s`0b111 una base
de dades 1

c11ca1em a la pam
111161101 $qu11a
d`aques1a damum
el 11016 "Ajouier
lien " 1 sen`s Obfifgi
una 110va finestra.

M E1"?

Ac;-&re [ ;re~e;=w

Sislcme d:1Ccn0 Cuevdn

Ewigxhl :?~&

rtw-E

30

En aquesta r10\a
_ finestra.

caldr

immduir les dades


_ __.f._J_ ._ @3

,5%

del cami daccs als

gqBm;r.d&;,; E; ;ue.;F,~a1 :l.#cl1s~,aE=a;;l22i~w::l2FlFae;.ser-E=<~mE-2=

les dades de la

M ___. ,; .?'l:I 1 mj

y-;;:;;f{

arxlus cm @5 tmben

t0p0g1af1a. tambe

pi.l;m.,m T,,E_ I $h&L1f?:1 d1I1d1Ca1

T!&j~*i" al: l- B

lmm

**-*** M

.upus de fuxer de
tcpcgrafia emprat.

TOYHGYGHI 3 CllC3I`

Qemmum :r&l

@meg1stra1 1 $01*ur.

Er:rei::2 ` K Fermaz

Finalmem per poder


lmmdulr dccumems

a*:renr a ccarzai ;r - :J:m2 -:-1:-2;crr;c ::et-:: -2r: wage; .z-aw; '


;s~s ce ::,:_;s:-f; - , , e

Description

amb format (PDF.


DOC. TXT. md

daccs Nom du fichacr E Autew Date


ams

Obrirem la flnestra
"Lj@11s Dacs"' els

pas$0s a seguu scm

idmics als que


shan

clescrlt

amemermem.

Un c0p Oberta la
base de clades
clicarem damum el
E:4e _sr ; -n :ch-2

beta "Aj0u[e1` lien'

352:5: av Er6e.*e -1-;

i s`anlran immduim

t0tes les dades a la

B15B1 R? Sishzma de Ia: Fuanhas de Excuain


I 0 were

_' *rei E*:&;:"& ~; w

TL fitxa. indieam el

tipus de fitxer.
Finalmem clicarem

enreg1strar.

31

Si volem veure

algun daquesis

Larw.0 E:;;cr- =;*akc e sv

documents. caldra

,**7 ;--_~

C%E-EA.Q 54Q- ;`
in C-<E-E

que ans situem a la


pagina de la base
de dades liens

A`

Docs i clicarem

sobre el bct

`J

Oui1jr F1'ch1'@1

011 podrem veure

- 0.- . " I T I 7 K:

@1

documem

escollit.

{D

Aquesi s el
senzill pmcs per
poder utilitzar
1`E$pe1e0base.

Hem esccllir aquesr pmgrama entre la gran quamirat que es peden tmbar al
mercat perque es [mba en catal. es gratuit 1 a mes es de {Heil us ja que utilitza entqrrr
Windows. Parabooks ems permet arxivar tant llibres cqm revistes 1 pqsseeix un
buscadqr melt eficierrt. A mes el prqgrama 1r1cl0u una ajuda en eatal que ems put gu1ar 1

sqlucitmar qualsevql dubte. T0t 1 a1xO farem un petit guiatge de cqm ut1l1tzar el
prqgrama.

Installaci6

Per lnstal-lar aquest prqgrama irtsertem el Cd que acqmparrya l`Espele0s1e 1


0br1m la carpeta bibliqteca. Dintre dequesta carpeta trqbarem l`arx1u gbwfull. fer dqble
cl1c sqbre aquest arxiu 1 segulr les instruccitms que ens qferlr l`ass1ste11t t1`1nstallat;16
de Parab00ks f0r Windows.

Funcionament
2} ....i-* `-`

E.; *i

Fer un cl1c a la casella que

$-E" ZY! C E1Z?EZ Z>Z5E E t,3.1'

uma

Er Revsia
es {asa
ewera

1nd1ca Htxa: situada a

Maze; N r*fa:g

E :::

Exernple d`una revistaz

lesquerra de la finestra.

?25FL CET?. YE 'JEZIEEI Zyiz

Col azczi

h Cerce
?a?"*i

lane

Omplir els diferents quadres

Erezades

2 =- scntniesPima:
Hmwo de me

Pts ciaige
ig .t;m.ns
v cegeshc
.J.;us

pesr.>s

amb

la

inforrnaeio

corresponent.

C sxrvpzb {
Meg Exa
nre:

Smvd ima

Per fer una nova entrada clicar

jj F5&.1 E

ExeK>%5'

a Afegir Htxa

i El:},P5

www

Fncax &

?t - 1 g 5
Prize: {mes Ants

QE5

=? ?

Exemple d`un article:

2;*7 {rm
(U2 CE

lm ]aoad.e; eepeasazgmei a *;;::1: ;e 5e=a :1:-ee,

g :4exya

%rw: E*E* IOC;

;v;s ` " Seneca


Izcca

-; .~%*>;
Mez;

aura;-:

r3gw`i

.. Emacssi W s:.vi:es
>.E25a

LW QI; `ivr.e.a me

Omplir cada quadre amb la

e -,e:e;:::a g

ipa ?3 "E 5:

{ Pizrnmde me

gg Cp;.-ses LZ; deqen


:G7315

iQ :>ez:&s

Freztafge

may ii-.:
;ez.c.c:

:u;1re?1a

Exe:cAess .:... f Ei.1.:a

L-e rm: fr: if

G cerxf A:.:crz=af: a

Fer un clit; a Revista

informacio corresponent

Si fem un clic a la vareta

Y`.; _ F 1 _" 5 w E 3 @ ?

situada a la drew de la casella

I~':1 _ A 1 vl: 2 : aix

que velem emplir Sens ebrire


lessistem. en aquest ces es de

:s;err

F-i-,,; g4_.'ZE {
Tama

r_ _ is -"*>

aewas Auz;4

F`meaf:a
#3: 5
reustes.
. _ 5;:.; ij Het Q N ww .... -....... Q. .....vi-;
- ___, aww; - =*~
m=;.;... -: _ \ _ _ _ _ E f 9a=: tau ;>; cvs; -x esamer: cv x-:1J#se ur ce -1:; :2: ra me ; . . ..
q Qqkr

Feagi ais; "

; . ` I 9e;:v*2:= ce ive

Ens apareixer la llista de les


que ja hem emret i fem deble
clic sebre le que ems imeressi

loom _ 2 :~? ge1=,:j Lilo! af


=`= gmyy gg F=*9 ; ;;&<&c ag
::a<2ci>2

HE? pm

UEZ Ubi 13

_,_,,

ens estalviarem de t0mar1a a

vw me

**$ %am,
.*:wevs

escmure.

E a~2;;a2

?P-se mcvtx Zrmna:

:&:`.d2KI;>1

F: ce: isms ~;e:a

,q Uibxe: Viva {LAS


znzcesna

`g Rws: E&ar;: :2*-;::at: :2 Z ve-. :a*a& 3 a-- Ear or Lara: %a:1ar:: m:c iarizpeea zruc de ge
:2e: " H13?
? BL

Si CHQum 3 Tama Gaaafal ana


apareix tem la infermaci de les

e?2* -;:'::*a ecie:


a

fitxes dividides en llibres i

A remstes.
ae

~=i;i
;

$2
::>;4sem:ce

Fine: Enes Quia

Si anem a les epcicms de


gesti pedem canvier els
criteris amb que ens

l `~. : "` 1;; m Q Q 5. re $ Q


E : " Gizenar

irsqmass zxbernsntia

Ecceuqsdaa ia l:s=sa:.c::l::e @2::2: GQ la ccgggujq

_ R e;evzS!a '33G:.. ;:5:1rE4 ii ]&FECL L(ClT5kZ3


s crceamamesu<a cpe ies e:eu n=-::un

Ge-em ISGS ;:--ra:

apereixer la taula general.

4::

tant de liibres cem de revisres.

Cris: d':a

-... ..- .. . M-_,_ ,.>, "`,._, ,_ _ uafadecraax *-= .a z .=.m = has

e ;,O"f{d`; 2 E_m,m?t f` S-mt?2: f` Bags: f` Exzvcvlarz I * j

nnmes cal que fem clic a ia


1 ; 0pc10 desigada.

`* 9:*:****5 ?" .;,~%: f? ?<er:aa =" Caegona

kesegesu
_ mm
1 {Emi; , <1`S "`
<H&; fQsidge
~~ ~ ~ ~r -~-- Evan-;

~#~ : ?Q.s6!$

Z Dysuif {}!&!xb{3&lfDmBI2& Qgigrpg 515 i

A la banda de baix cle ia dreta

7?:+.: 0::k< ache

ObSI`VIH
UH7 Iql1E1df
OH */*rr*r<
.gew;e e :e;::m;; ai ```` j `i``i "`" `ii
I - -rr ~-~~ rrr
/*/rr*~rr* ~r~
pOSE1 Euquetes. COHHgl1I`21I`
. , Sl CIIQUGITI EIQUIZ

;.;:
l ' Acmesirsescsc=>.2d
F:?&T'`Z5>3`

34

w;>zm==;;;::;:;;>;2=,5;:;; ` :;=;i:;>-;=;;:=:;

gg :~
_

Xg ?

ee

_ 1zz:*

__ , ___,_______ _ QB; 1'5GC2Z:G.. CC*`E i"O*&' j i i'ZJE@:; -.i< ":;r-; Q? f-d:

vH Z e,:=me< awe'; `:? z a-: tinrcci -2; ;:z4 r::1=:5 2 cme yl em {mae g
:1E'n5

sehs 0bre una pamalla que ems


permet czmviar els parmuetres
que ens genereu les etiquetes.

iQEyes __f__ "'-wniw

. .*;' ;- ; ~
l T"

in- ;T. s
9;;;: 2]

`dl T" cxB:2rie;$:;1e=2;&a:rf

: Lift:

. Env.

$E"`'..J

.: "" i;:y er :&i


c 2: ; ,Y;r

_ 3 ;""""`"""""""". 4 , _ _; 5

=-= *

. 4: 4; ; ain ;. .; ;

, wx;

V Lcfzicav ie: sszxtcs sr: 1:%


Era aka: -12 Erubza
:waB;=; z-2;~e as ci-mcse
A=:@.41zz: rmx cx 2: twe
hc. sctua-za mas

Agia

razc-1 @:@::z;a*

*"

-. m , Q ; -. -M , _ . ,___. ; .____. ,. , .__. I


;':$r R

*: 1

_.-j ,.. @ {

Per crear letiqueta amb els


parmeues desitjats nqmes
4 ;:~tsv::: 2 E
Fr .# T J C `

~ - , . { ?-nrzeaisxa 5 5

. N [eco

haurem de situar el ratoli $0bre

de 1`espai destmat a l`Etiqueta


i fer un clic.

_-( Emzes

V. $"`"'S Fzsmzs ' ```'' `"'

V N-ryaode K-has

.> Z`:-:0ns _. * :3 G5;4 F*"e %

; ; f 2- 2

In ;" {,::c:s;: { pzsoews


Msg Hxa Q Q
i}e:

'nxgrmr imc.: Q
aw $1

Cdzgcwa

Fm: rmi;-:6

Q{3EiZk_f:'EZ_Z;fE
,. . $:7;]:?:""Z::5-:-:-;-:-:-Z5-:4-:+2-:Zc:'-'"arabocks
for Windows
u 6&`?$;rk2;I$:1Z-.
F2';. Z-*2 = ,4;.,.,,;,; A

g 1 1 3.} 2.532

Fu? Erm Az

EEQ&5?
E Fm Luca
_ Tcvi a area:

Q qw" ` nm i:err~&a

Per buscar uu llibre 0 una


revista nqmes hem de cliear a la

{_ hoe

@$5* { " Tma3:rza

Tmia

Y `_ GEMM Pezlsh Q;;;;;mi


M ZIam; atizs L13ta;g_E

finesua Cerca de lesquerrai


escriure una paraula i/0 nqmbre
del que estem buscam 1

*:5**42 ~;"" 3

Q* wide:

immediatamem se`ns mqstrarn

` egestnc E
$_ wcms 5

el resultat de Ia nqstra recerea.

wwwa: E

Pk-er1@=:<&;.i

30

*73 il

lgw Q ZL; Um

PGI 3 IDQS 1I1fOfII]3C1O ObI`1I"Il

3W

1 ` a j uda de Parabaaks for

i;
_ ;f;i,;;L

;
;;;

.;;,:;%*:5 5 ____W__m_w_W

MGI1dO/VS I

) (V. ;.WA_,M ,..W,..M.


iJ

: s -7 _' M'~ 4

"_ teh '7,:-*>'


V , " """ 1 - ;-.e< 4, -:f~;
Q _ (I, _ ~,.__ pmmq - ' ~ `~ "<"~~
"

= u .....mw Q

V _ ' x>= >*:-zzv

1 .,,_., .~.A.-> V __b,_m_, `

_ ` ;-.,,:-,4 4.>.:-m :=.r~>a

Nm

' d cw!

E i~v V .,q ~;(*4q ,:10 * ,ne*<

2 V_ -r:wrx i"\<~5' 5*wc

>e./.q" ww? - ,,V


_ ~ .`....sy

{@,6-M.

; .V
Zf.LA

> Q oA*u.A 4 vxwx-

',7r`<m

LsZ-x- ar xx-v:

`a qv

I g L.: ,- V " Z-~

,4; wg; _; `~ jj ~x;.;;

i%Y"=EE:?EEEiEE
V -rr~ V ;:V;V:;;V:;:;:;;::;::~:-;-:+>,',,l,l |l,= |,,;_
44:2 5,l, i r;;r;~:4:~:;-:-:42=:;=:=:=;2&:s?$

l E E Q.-~ v ' E f}

:: VL v z-

EFYUEYT1 JIQKYJ *.~'ECr

Q:~r: &g;e g;q5c,e

Crear un fitxer

Aqui {anim una explicaci clara

2 5ewr;-ts
E E = HH E

i detallada de {mes les funcicms

7 .1>.: QI *2 :\.>\:.:

i pcssibilitats daquast
pmgrama.

;~ *:1;:; ""P8' ` 'T:=' ?".i PCS'}? VE f'4VI1 WUII ;

1r~~w ..r n

3 Dasar *.2* fire:


Y~i;-*':S5 R. IW C 5'C ;&E;COS
i Nota

V Q bra;

A.

xd

_ _ 2 ii

36

Amb la fomgrafia tradicicnal ( Ia de les camares de 35 mm ). Obteniem imarges

de les mstres explcracicns. que les pcdiem repartir. en @1 fcrmat de cbpies en paper. als
nestres cempanys. 0 be. Obtenim diapesitives. pr0jectarles davam dun public mes
membres. cem pedria ser el cas d`ur1a cenferencla e presemacie dels resulrars d`una
campanya.

La feregrafia digital direcra ees efereix riembreses avamatges. el mes essencial


es que peclem veure en el mateix memerrt si la fere que em fer es preu beria. e si pel
cemrari eris cal repetir-la perque ens ha fallat la sirrcreniizaeie del flash. be perque hi
surr uri baf perrerbader e qualsevel altre defecte r1e desirjar.
Ne es menys imperram que el cest de caprura de la imatge. es practicamem

irrellevam. ja que ram sels es censumeix espai demmagatzemarge i eriergia de les piles.
ambdes reutilitzables i/e recargables. amb el que a la practica fem melres mes fetes que
en el sisrema rradicienal. El que pedia ser usual de fer 15 e 20 feres per una cavirat
imeressam es multiplica iacilmem per IO amb el que renim cemeriars de fetes que
peden derallar gairebe exhausrivamem les nesrres expleraciens.
Lamie revelat sha cenverrir en uri precedimem infermaric demestie. en el que
seleccienem les mes "beries". cerregim els defectes meners. equilibram eeler. cemrasr.
reenquadrarrr al tamany desitjat i inclusiu pels mes ereatius. mumarges diverses. Per
aixe exisreixen multitud de pregrames. i gairebe els fabricams de les cameres digitals
els prepercierien de franc en la vema dels seus preducres.

Obtingudes les imatges "finals" pedem gravarles er1 uri CD i lliurarles als
amics. Cemenars de fetes per menys d`un eurel O be amb lajut dun PC i uri
videeprejecter mestrar-les a una audiencia riembresa.

Amb aquest article velem ajudarves a realitzar un muritatge amb les vestres
fetes. per tal de denar-hi un acabat de qualitat.

IlHl

aaa ..a

at

Podem generar des d`una simple successi dimatges 0 diapcrama. fins a una
presentaci multimdia en la que imegrem textcs. imatges. acompanyamem musical i
video. Tambe pedem afeginhi imeractivitat per permeue diversus "itmeraris" cle
visualitzacicj.

Existeixen multitud de pmgrames d`aut0r dissenyats per fer aquestes


presemacicms. El que nqsalues hem escellit cum a miciaciq. es el Mediator eu la seva
versiq 5 bsica. que eus permet fer uues presemacicms m0lt acurades sense que calgui
escriure cqdis ui prqgramacicj. La majqria de les funciqns es basen eu seleccicmar
qpciqns de memis 0 armssegar i c0l-l0car ic0ues. T0t i que 00 es una versi0 en catal.
pensem que amb un xic d`aten0i0. ajudam-se del n0su*e tut0rial. es p0t utilitzar amb
relative facilitat.

Es un pmgrama de d0mir1i public (distribuit c0m a "c0ver disc" en l`edici0


anglesa de PC Pr0 de labril del 2003) Es tracta d`ur1 pr0ducte t0talmem p10fessi0nal. del
que ja han s0rtit 00ves \ersi0ns m0lt mes p0tems. El resultat final que 0btindrem s un
fitxer que p0drem executar-l0 ( presentar-l0 ) en qualsev0l 0rdinad0r pers0nal sense que
tingui instal-lat el Mediat0r ni cap altre pmgrama de visualitzacid.
En el CD gratuit que ac0mpanya aquest exemplar d`Espele0SlE. tr0bareu en el
direct0ri \Presentaci0ns. junt al pr0grama. i d`altres utilitats. un extens document en
format pdf que us guiara en l'utilitzaci0 d`una part de les multiples prestacions del
programa.

Tot i que aquest document. veritable tutorial. que per la seva extensio no ens ha
estat possible incloure directament en la versio impresa de la revista. us aconsellem que
us limprimiu. per tal de seguir comodament les explicacions. que bi trobareu
subdividides en quatre apartats:

En el primer Com Installar el Mediator". es una explicacio pas a pas del que
cal fer per instal-larv0s el programa.
En el segon. "Com fer una presentacio d'una seqiincia de fotos d'una
cavitat" mostrem com construir una visita senzilla a la Cova dels Meandres de Sal de

Cardona. utilitzant una plantilla estandard. queja queda accessible des de la instal-lacio

de programa. i on l`unic que ens cal. es substituir les imatges de mostra. per les de la
* F5

--r > ==:>?.-2 .` if"


A

*4;. $1Z22%Q:2:.-l ee 7;; #. { ;;;;,.r; *:2 "`

$nP?.;f
. =*v.*Zti;.s: Ti? . ,=;=; @$1
_ ;$~2" ..q i = -4 .~,. .&
,, wwzis .,.;.. ;

_,;;;:;i; ,..... oat

f__

;g.$.,;,:,_;e:g-:-:*m
2 + { I '- ..-, . ~
..... _

~=E ".- Z
'

`f*4:. ; i$"

*?%;;* i.; tg -.;:;;iL_'-: g


_,...` or" $541 " l
}.6r.:,"} lIS T. .z~4@,.4mA

..., i. s

cdva de sal. Evidentment. si ja tenim dispqnihles altres f0t0s pqdem anar creant la
n0stra prcbpia presentacin.

Tamhe veurem c0m es genera el fitxer final per a distribucid. en el qual t0tes les
r"0t0s han quedat engldhades en un unic ddcument de facil reprdduccm.

En el tercer apartat "Com fer la presentaci interactiva d'un ccnjunt de


cavitats" hem esc0llit un exemple mes elabnrat que utilitza el ccmjunt de cavitats de la
Cdxa Simanva en el vessant W del Nlnntcau.

Cova Simanya

`fqnesat Q

_/"

Videc

En aquest cas mcstrem un grup de cavitats prdperes i permetrem que llusuari


"navegui" a vnluntat duna a l'altre. Afegirem imatges. tnpdgrafies. un f0ns musical.
textds. etc. Mdstrarem c0m la prdximitat del "punter" del mnuse 0bre les imatges. c0m
prement un bcitd ens presenta una sequencia de vided. etc.

Partint d'una pantalla en blanc. veurem c0m crear "pagines". c0m assignar-lis
prdpietats. c0m establir esbdrrats espectacular en les transicinns entre pagines. etc.
Ddminat aquest exemple. que p0drem adaptarl0 a la majnr part de les
necessitats "espeleulbgiques". pddrem pel n0stre c0mpte. fer-hi alguns passds mes
encara.

En efecte. utilitzant lajuda i exemples que el prcipi prdgrama ens mdstra. pddrem
desc0brir altres interessants funcidnalitats que incdrpura el Mediator. aixn si. en
lcminipresent ididma de Shakespeare.

Finalment en el quart apartat "Altres recursos multimedia", us presentem


breument un parell de prdgrames "free" que creiem que us pdden ser prdu utils.

39

L Yrfran View en la seva versio 3.85. el podeu utilitzar entre d`altres interessants
funcionalitats. per a millorar les vostre imatges. corregintles. afegint efectes. etc. per a
transformantles finalment en el format que mes us agradi.

s 4> = 4*,

QQQ>< Eiosfi ` 52-3 ~ - = = ln


rs S

scan & prin!

Q- create slidesiwws
Q batclz___pr117;sing

j?"` J , `. p.Lai;mr*i<< & ~~y;;; v


xi; ma yr" und I7GHI` HZUHY I}I(}I'(.

El JAlbum GH la S\i&1 versio #1.2. que pfm[ CYGEH pI`SI1t&1C1OI1S especialment


optimitzades per a pagines Web. generar eodis H UIL 1 tambe applets kl l kl.

tgt =:

Web photo album gcnezatoz

Existeixen eentenars de programes de l'est1l dels que us presentem. des dels

g1`&[u`1[S O "1FfH61fH. lS de pI`O\Elf 1 plgif O l`S}7&11`I181`". 1 1`1I1&lIT1I


inicial o "comercials". D'entre aquests darrers. en eastella. trobarem el Neobook. el
abordable 1 facil Medi@sh0w. i evidentment el famos pero relativament limitat

PowerPoint (part de l`Off1ee de Microsoft). Tambe podem utilitzar pero sense gaire
interaccio el curios F1ipA1bum 1 lespectacular Photojam. Finalment els potents

pfOgI`E1mS de lVI21CI`0md1a COm son Gl Flash 1 Gl SGL1 gI`mi gfm El DiFC{0I


el seu llenguatge de "srzptjng" fan la delicia del programadors. de tal manera que es
facil de comprovar que suporten la major part de les presentacions professionals. tant en
planes web com en aplicacions multimedia en suport CDRom.

40

Me`11 r@c0rd0 dun 00p que Yam emrar a fer una "puma" 1 a 1`ultima entrada. feia

ja un parell de caps de setmana. haviem dacidit deixar els trasws de t0p0 dins. a ligua
que la maquina. les cordes .... En arribar al mu de material. agafem la bessa de t0p0.
lebrim 1 alla memes h1 havia la c1ma 1 la llibrera. llamrs ems Yam recerdar. Si. haviem

r1e1xat els rrasres de rape. peri) haviem decidlt treure la brnjrixela 1 el clmbmerre perque
110 agafessm humitar.

En aquella entrada vam explnrar un quilemetre de galeries. pern despres de


quatre girs ja nn sabiem n1 0n haviem de1xa`t el sentit de l`0r1entac16. N0 sabiem 0n
estavem. $1 ens d1r1giem cap a fora del massis. cap a una altra cavitat 0 simplement
d0navem v0ltes $0bre n0saltres mate1x0$. Despres per q11est10ns mete0r0l0g1ques (neu)
n0 vam p0der t0rnar a la eavitat fins al cap de $15 me$0$.
Obviament vam e$tar $1$ me$0$ mventant te0r1e$ $0bre 0n e$tavem. algune$ en$

$1tuax*en m0lt a pr0p del centre de la terra. altre$ en un altre planeta mitjangant un

e$trany f0rat negre d11`ic1l dexpliear per la f1$1ca. Algune$ de le$ te0r1e$ van re$ultar $
me$ real1$te$ que d`altre$. perque negar-h0. Per0 t0te$ le$ te0r1e$ que haviem fer durant
aquell$ me$0$ per d1$cut1r cap a 0n e$ d1r1giem eren err0n1e$.

Amb aque$ta experiencia n0me$ vull dir que a l`h0ra de realitzar l`expl0rac10
d`una cavitat e$ 1mpre$cind1ble a1xecar la t0p0graf1a de la cavitat. $en$e t0p0graf1a n0
$ap$ n1 0n et$ n1 cap a 0n va$. Ja n0 n0me$ per fac1l1tar la teva feina. per $aber 0n e$
prefer1ble 0r1entar el$ teu$ e$f0r00$ $1n0 tambe per d0nar a c0ne1xer l`act1v1tat que e$ta$
real1tzant 1 fac1l1tar a d`altre$ ja $1gui la \1$1ta 0 be la <;0nt1nuac10 de la fe1na en aquella
eavrtat.

C0m que realitzar la t0p0graf1a de la cavltat e$ 1mpre$t;1nd1ble hem d`ut1l1tzar


t0te$ le$ e1ne$ al n0$tre aba$t per que re$ult1 el me$ fac1l. rapida 1 prec1$a p0$$1ble.
Actualment ex1$te1xen al mereat aparell$ que en$ p0den fac1l1tar la pre$$a de le$ dade$.

en aque$t article de$cr1urem un d1$tanc10metre la$er el Leica DISTON litei.

mercat tambe p0dem tr0bar cl1n0metre$ electr0nic$ 1 bruix0le$ electr0n1que$. aixi c0m
d`altre$ aparell$ (0 be n0 c0merc1alitzat$ 0 extra0rdinar1ament car$. el$ qual$ 1nc0rp0ren
le$ tres func10n$).

:-3 sc! 1%:,

DISTO (distancibmetre laser)


AQUQSI aparell en$ permet me$urar de f0rma facil.
clara 1 prec1$a la d1$tanc1a que $epara a (lOS punt$.
Per ferh0 r10me$ caldra que pitgem el b0t0 vermell
del centre del DlStO (veure imatge). S0rt1ra un raig vermell
del aparell amb el que enf0carem al punt que v0lem me$urar.
T0rnarem a pitjar el b0t0 1 a la pantalla p0drem veure 1 llegir
la d1$tanc1a que $epara el$ d0$ punt$.

El Leica DISTON litea re altre$ 0pc10n$ que en algun


m0ment en$ p0den SEI` ut1l$;
-P0dem SCOlllf entre que c0menc1 a me$urar de$ del
c0mencament 0 el final de laparell.

41

0 Funciona amb piles. sns poden acabar a mirja exploraci. wt 1 que amb
un joe realitzes mcltissimes mesures (a ms utilitza dues piles AA
liabiiuals en les fmmals per la qual cpsa aeestumes a pertar recami)
Preu

0 El Dist0 es u`0ba al mereai per uns 400 Eur0s (amb l\`A inel0s)

Dades tecniques
Preeisi0 de mesure: n0rmal: ;3mm miixima j 5mm
Distmcia de mesure: 0.2m fins a 200 metres

Temps de mediei0: Emre l i 4 seg0ns


Alimemaci0:
2 pilas tipus AA de l.5\~
Durada de les piles: Unes 10.000 mesures
Pr0tecci0:

lP54 seg0ns lEC529 pmiegit de salpieades i p0ls

Dimensi0ns:

l42x73x45mm

Pes:

315g

Rang de temperatures:

Funei0a entre l0 i 50 OC

lh0ra de comprar
Al mereat tr0bem altres marques 00m B0s0h 0 Hjltj que tambe presenten m0dels
de distan<;i0metres lasers i la pr0pia Leica 0fereix una amplia gamma de distanci0metres
lasers.

Per esc0llir up 0 un altre hem de tenir en c0mpte aquests punts:

-L`us que li d0narem es basicamerit el cle mesurar distancies pel que hem cle
fugir de distanci0metres que eris 0fereixeh realitzar m0ltes i`unei0ns.
-Buscarem el distanei0metre mes petit i lleuger p0sihle
-Que la seva aut0n0mia sigui el
mes elevada p0ssible

.-rzygrg
;_;i

~ N.
...4q;;,_ : H,. ~1~.i : ._*2;.-l,`.;A4-*
x she? .1 : - :1.-2:;:: -= .;T.-:r *:L;=i:?4zs;M

El preu sigui el mes m0derat


p0ssihle

-. ;. ,5;=;;:;;r;:= 3:-*- ' -3;;;.

V ... 5

Per ultim c0mentarem que al


=EQ" 4 ">~

mercat tambe existeixeri uns altres


distanci0metres. m0lt mes ec0n0mics. els

ae .r.~ ef
.2, ` #=-. . ` K
- M *2%:::1:....
$52*5;-Iq"Z Z;:;:;9Z-Z

que funci0nen mitjanearrt 0nes. Aquest r10


serveixen per realitzar mesures a dintre de
les cavitats perque r10 p0dem c0htr0lar el
punt fins que fem la mesura i perque amb

=:;

e0ndici0r1s de m0lta humitat (00m s0r1 les


cavitats) d0uer1 m0lts err0rs.

Bibliugraiia
http: .t4l I tl users.sl<vpet.be/sl<x~75l l2 .tt' axal0tiul<ftechpieal .l` tlist0.htm
http: ,!*l/.tl` v.ww.tlist0.e0tp,
http: .iti ./Xwyw.rai;;.e0m .tt

Fotografiesz JM. Victpria.

43

.r._, _ . _._._ ._. ,, $;:Z-cfggii;;ig;;::;:; _; {VQ

?=- "%-$;=

Editorial

..........................................................................................

SURVEX (prcgrama per a tcpcgrafiar)

.................................................

aut0r SIE".

GEDTIFFEXAMINE (programa per ea gecreferenciar mapes) ............... 12


`autor SIE'

ARCEXPLORER (sistema dinf0rmaciO gecgrafica "SIG") ............... 17


`autcr SIE'

SFELEOBASE (base de dadezs per a cavitats)

25

...................................

`autcr SIE'

BIBLIDTECA (base de dades per a publicacicns)

33

.............................

`autcr SIE'

PRESENTACIO MULTIMEDIA DE FOTOS DIGITALS ...........,.......... 37


aut0r SIE'

DISTANCIOMETRE LASER

41

.................,.....,,,...,.,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,___

aut0r SIE'

Generalitat

de Cataiunva
Ccmseli Catal

de !Esprt

E
$2~:e;;a24@=#:;-g?

if //*"&*2i?i?$
E$pR,I4A

44