Вы находитесь на странице: 1из 6

Instrukcja instalacji

CZUJKA

AC-101
WERSJA 1.0

AC-101 Instrukcja instalacji

AC-101
Mikrofonowa czujka zbicia szyby

Czujka AC-101 jest nowoczesn mikrofonow czujk zbicia szyby. Dziki zastosowaniu ukadw cyfrowej obrbki sygnau, urzdzenie to jest szczeglnie czue na czstotliwoci zwizane z efektem tuczonego szka, natomiast nie reaguje na inne normalne haasy zewntrzne.

USTAWIANIE CZUOCI
Na pytce drukowanej czujki AC 101 umieszczona jest zwora J3, ktra su y do wyboru poziomu czuoci detekcji urzdzenia. W zale noci od akustyki i wymiarw pomieszczenia zwora mo e by ustawiona na poziom czuoci niski lub wysoki. Fabrycznie zwora J3 ustawiona jest na wysoki poziom czuoci (J3=OFF). Takie ustawienie zalecane jest w przypadku, gdy urzdzenie instalowane jest w pomieszczeniach o du ych powierzchniach, lub w pomieszczeniach w ktrych znajduj si przedmioty takie jak: dywany, zasony, firany itp. mogce tumi dwiki. Taki rodzaj ustawienia zwory J3 jest odpowiedni dla wikszoci instalacji. W przypadku instalacji urzdzenia w maych pomieszczeniach takich jak: kuchnie, sypialnie lub wejcia, zalecane jest ustawienie zwory J3 na niski poziom czuoci (J3=ON).

Dioda LED Otwr na przewody Zaciski

J1 Otwr monta owy

J3 J2 Otwr monta owy

Rys. 1

Sabota

Mikrofon

Nale y lekko odgi zaczep za pomoc wkrtaka i zdj oson urzdzenia

WYBR MIEJSCA INSTALACJI


Z uwagi na to, e dwik tuczonego szka przekazywany jest przez powietrze, wa ne jest, aby czujka bya umieszczona w tym samym pomieszczeniu co chronione okno. Na rysunku poni ej przedstawiono miejsca monta u czujki AC-101 Monta cienny Monta sufitowy

Okna

Rys. 2

Okna

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

AC-101 Instrukcja instalacji

MONTA URZDZENIA
Po ustaleniu miejsca instalacji czujki nale y zamocowa j w sposb trway za pomoc dwch wkrtw. W tym celu nale y: Zdj pokryw urzdzenia odginajc lekko zaczep (rys. 1). Przecign przewody przez otwr na przewody (rys. 1). Przykrci czujk do podo a za pomoc dwch wkrtw. Podczy przewody do listwy zaciskowej (rys. 2). Zao y pokryw czujki.
Wyjcie alarmowe +12V -12V Wyjcie sabota owe

Rys. 3

ZALECENIA DOTYCZCE INSTALACJI


Czujka powinna by tak umieszczona aby widziaa chronione okno (nale y unika przesaniania czujki meblami, kwiatami, zasonami lub innymi obiektami). Przy monta u ciennym urzdzenie powinno by zainstalowana na wysokoci nie mniejszej ni 1,8m. Je eli w pomieszczeniu chronionym zainstalowano aluzje pionowe, lub na oknach s zasony, czujk nale y instalowa mo liwie najbli ej otworu okiennego. Zaleca si testowanie czujki testerem AFT-100. Inne metody testowania urzdzenia nie gwarantuj skutecznoci dziaania urzdzenia. Nie nale y umieszcza czujki na tej samej cianie na ktrej s otwory okienne oraz w pobli u rde dwiku takich jak: goniki itp. Nawet je eli tester AFT-100 wykazuje dobre dziaanie czujki nale y unika instalacji urzdzenia w odlegoci wikszej ni 7,6m poniewa przy zmianie akustyki pomieszczenia (np. powieszenie nowego obrazu na cianie) czujka mo e nie dziaa poprawnie.

ZALECENIA DOTYCZCE REDUKCJI POWSTAWANIA FASZYWYCH ALARMW


Nale y unika umieszczania czujki zbicia szyby na linii dozorowej 24 godzinnej. Mimo, i czujka AC-101 zaprojektowana jest tak aby nie reagowa na zakcenia typ dzwonek drzwiowy, dzwonienie telefonu, szum klimatyzatora, nale y unika bliskiego ssiedztwa tych urzdze z czujk AC-101.

Po zainstalowaniu urzdzenia nale y sprawdzi odporno czujki na r nego rodzaju dwiki jakie mog pojawi si w
danym pomieszczeniu.

TRYB TESTOWANIA CZUJKI AC-101


Czujka AC-101 nie wymaga regulacji czuoci wykrywania zbicia szyby, niemniej zaleca si przeprowadzenie okresowego testu dziaania czujki. W celu przeczenia czujki na tryb testowy nale y: Po zamontowaniu czujki (je eli to potrzebne zdj pokryw odginajc lekko zaczep wkrtakiem) zasili czujk z baterii 9V Zwor J1 znajdujc si na pytce drukowanej ustawi w pozycji ON. Przekanik alarmu zostanie uaktywniony w warunkach powstania alarmu i pozostanie zatrzanity do momentu zdjcia zwory J1 z pozycji ON. Je eli funkcja pamici alarmu jest aktywna (zwora J2 ustawiona w pozycji ON) dioda LED bdzie wieci stale od chwili wystpienia alarmu. Sygnalizacja alarmu jest kasowana przez odczenie zasilania na czas du szy ni 1 sekunda. Procedur testowania nale y zawsze wykonywa z zao on pokryw czujki.

TESTER AFT-100
Tester AFT-100 mo e generowa dwa rodzaje dwikw: charakterystyczny dla tuczenia tafli zwykego szka (Plate
Glass) lub hartowanego (Tempered Glass). W przypadkach wtpliwoci co do rodzaju szka wskazane jest ustawienie testera na zwyke szko. W celu pojedynczej emisji dwiku nale y nacisn przycisk na testerze oznaczony jako Single. W celu automatycznej emisji dwiku (sygnay co 10 sekund) nale y nacisn przycisk na testerze oznaczony jako Continuous.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

AC-101 Instrukcja instalacji

TESTOWANIE CZUJKI AC-101 ZA POMOC TESTERA AFT-100


Stojc w pobli u okna spowodowa wyemitowanie dwiku przez tester naciskajc przycisk Single lub Continuous. Je eli w pomieszczeniu powieszone s zasony lub aluzje testy poprawnoci dziaania urzdzenia nale y przeprowadzi dla r nych przypadkw przesonienia okna. Je eli co najmniej trzy razy w takich samych warunkach czujka zadziaaa, lokalizacja jest poprawna. Je eli czujka nie reaguje na niektre sygnay nale y j umieci w innym miejscu. W przypadku du ych okien testowanie przeprowadzi nale y w r nych fragmentach okna. Uwaga! Testowanie czujki testerem wykonuje si tylko dla trybu testowania (zwora J1 w pozycji ON).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model Napicie zasilania Pobr prdu w stanie czuwania Pobr prdu w stanie alarmu Wyjcie alarmowe Wyjcie sabota owe Typ mikrofonu Czas trwania alarmu Temperatura pracy Wilgotno (bez kondensacji) Wymiary AC-101 9 - 16V= 25mA 35mA 1A @ 24V= 0,1A @ 24V= Omnidirectional Electret 3 sekundy 0C do 50C maks 95% 89 x 64 x 20 mm Funkcja testu instalatorskiego Funkcje dodatkowe Funkcja pamici alarmw

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puawska 431, 02-801 Warszawa tel. 0 22 546 05 46, faks 0 22 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa tel./faks 0 22 743 10 11 e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl ul. czycka 37, 85-737 Bydgoszcz tel./faks 0 52 342 91 24, 342 98 82 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice tel./faks 0 32 351 48 30, 256 60 34 e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl ul. Prosta 25, 25-371 Kielce tel./faks 0 41 361 16 32, 361 16 33 e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl ul. Mieszczaska 18/1, 30-313 Krakw tel./faks 0 12 266 87 95, 266 87 97 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl ul. Energetykw 13a, 20-468 Lublin tel. 0 81 744 93 65-66, faks 0 81 744 91 77 e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl 90-019 d, ul. Dowborczykw 25 tel./faks 0 42 674 25 33, 674 25 48 e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl ul. Racawicka 82, 60-302 Pozna tel./faks 0 61 662 06 60, 662 06 61 e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl Al. Niepodlegoci 659, 81-855 Sopot tel./faks 0 58 551 22 63, 551 67 52 e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin tel./faks 0 91 483 38 59, 489 47 24 e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl ul. Na Niskich kach 26, 50-422 Wrocaw tel./faks 0 71 348 20 61, 348 42 36 e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

Warszawa II

Bydgoszcz

Katowice

Kielce

Krakw

Lublin

Pozna

Sopot

Szczecin

Wrocaw

NIP 525-23-98-192, REGON 141047400 Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286127, Nr rej. GIO: E0001894WZ wysoko kapitau zakadowego: 121 600 z