Вы находитесь на странице: 1из 22

Instrukcja instalacji i programowania

KARTA

DRL3-IP
WERSJA 1.2

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

SPIS TRECI
1. WPROWADZENIE ....................................................................................................................... 5 1.1. Cechy ................................................................................................................................... 5 1.2. Obsugiwane oprogramowanie.............................................................................................. 5
1.2.1. Oprogramowanie System III Console Software .................................................................................5 1.2.2. Oprogramowanie T-Link Console Software .......................................................................................5

1.3. Opis urzdzenia ................................................................................................................... 5 1.4. Instalacja i testowanie odbiornika ........................................................................................ 6 1.5. Opis (dziaanie) ..................................................................................................................... 7
1.5.1. Praca na ustawieniach fabrycznych ..................................................................................................7 1.5.2. Wirtualne poczenie .........................................................................................................................7 1.5.3. Adresowanie komunikatw o stanie urzdze ..................................................................................7 1.5.4. Komunikacja z komputerem z programem odbiorczym (Port 1025)...................................................8 1.5.5. Protokoy automatycznego odbioru ...................................................................................................8 1.5.6. Protok przesyu danych ..................................................................................................................8 1.5.7. Potwierdzenie odbioru sygnau .........................................................................................................8 1.5.8. Odpowiedzi od komputera ................................................................................................................8 1.5.9. Brak odpowiedzi od komputera .........................................................................................................8 1.5.10. Format komunikatu wewntrznego (SIA) ........................................................................................8

2. TRYBY PRACY KARTY DRL3-IP ............................................................................................... 9 2.1. Tryb czuwania ...................................................................................................................... 9 2.2. Usterka CPM3 ...................................................................................................................... 9 2.3. Komunikat Bdne dane ..................................................................................................... 9 2.4. Interfejs Ethernetowy ............................................................................................................ 9 2.5. Baza danych urzdze ULAA ............................................................................................... 9 2.6. Wyjcie DEBUG ................................................................................................................... 9 3. PROGRAMOWANIE KARTY DRL3-IP ..................................................................................... 10 3.1. Opcje od [00] do [46] ........................................................................................................... 10 4. TERMINOLOGIA ........................................................................................................................ 14 DODATEK A - Wewntrzne komunikaty statusu moduu CPM3 .............................................. 18 DODATEK B - Zdarzenia DVACS ................................................................................................ 18 DODATEK C - Zdarzenia SG - DRL3 - IP ..................................................................................... 19 DODATEK D - Tabela konwersji DEC - HEX - BIN ..................................................................... 20 DODATEK E - Tabela znakw ASCII ........................................................................................... 20 DODATEK F - DVACS Droga przepywu informacji .................................................................. 21 DODATEK G - T-Link TL300 zdarzenia Contact ID .................................................................... 21

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

1. WPROWADZENIE
1.1. Cechy
Modu odbiornika SG-DLR3-IP dziaa podobnie do karty SG-DRL3. Karta SG-DLR3 odbiera poprzez sie telekomunikacyjn kody raportujce wysyane przez centrale alarmowe, natomiast karta SG-DRL3-IP odbiera te same kody raportujce poprzez sie TCP/IP. Odbiorniki Systemu III mog by tak skonfigurowane by u ywa jednoczenie kart linii SG-DLR3 jak i kart SG-DRL3-IP. W celu szczegowych informacji nale y zapozna si z instrukcj Obsugi i programowania odbiornika Sur-Gard System III Poni ej podano najwa niejsze cechy karty SG-DLR3-IP: Zapewnia wikszy poziom bezpieczestwa ni standardowy dialer telefoniczny poprzez funkcje pollingowania Szybsza transmisja dziki braku koniecznoci wybierania numeru i handshake Centrala jest inicjatorem sygnaw alarmowych i tylko ona wymaga potwierdzenia sygnau ze stacji monitorowania Usterki sieciowe wywietlane s na wywietlaczu LCD, w oprogramowaniu System III Console, oraz drukowane na drukarce. Detekcja usterki utraty komunikacji Statyczny adres IP dla programowanych protokow sieciowych Mo liwo odpytywania sieci DVACS co 90 sekund W przypadku transmisji informacji z centrali alarmowej do stacji monitorowania poprzez poczenie PC-Link u ywane s deskryptory zdarze SIA. Funkcja zabezpieczenia przekazuje stacji monitorujcej informacj w przypadku gdy modu zosta odczony i przeniesiony w inne miejsce. Uwaga! Modu SG-DLR3-IP jedynie mo e odbiera dane wysyane przez komunikatory alarmowe TL250/TL300, oraz nadajnik GS3055. Urzdzenie nie jest kompatybilne z moduem T-Link TL100. Funkcja DVACS dotyczy jedynie moduw T-Link TL250/TL300 wersji 1.10 lub wy szej, oraz jest jedynie kompatybilna z kartami SG-DLR3-IP wersji 1.1 lub wy szej.

1.2. Obsugiwane oprogramowanie


1.2.1. Oprogramowanie System III Console Software Programowanie ustawie kart SG-DRL3-IP w wersji 1.2 mo e odbywa si manualnie poprzez modu CPM3, lub przy u yciu oprogramowania System III Console wersji 2.0 lub wy szej. Karty SG-DRL3-IP w wersji 1.10 wymagaj oprogramowania System III Console w wersji 2.20 lub wy szej. Opcje kart linii mog by zmienione bezporednio poprzez modu CPM3 lub przy u yciu oprogramowania System III Console wersji 2.30 lub wy szej. Za pomoc oprogramowania System III Console software mo na programowa karty linii SG - DRL3 oraz SG - DRL3-IP. Wicej informacji na temat oprogramowania System III Console znajduje si w instrukcji Obsugi i programowania odbiornika Sur-Gard System III 1.2.2. Oprogramowanie T-Link Console Software Oprogramowanie T-Link Console wersji 1.20 jest aplikacj ktra zapewnia kontrol oraz uatwia nadzr nad moduami T-Link TL250/TL300 jak i kartami linii SG-DRL3-IP. Oprogramowanie T-Link Console zapewnia: Generowanie oraz przypisywanie unikalnych kodowych kluczy ka demu z odbiornikw IP. Zdaln konfiguracj ustawie TCP/IP kart linii SG-DRL3-IP, oraz kont moduw TL250/TL300. Lokalne oraz zdalne programowanie moduw TL250/TL300. Upgrade oprogramowania moduw T-Link TL/250/TL300 przy u yciu protokou TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Przechowywanie w lokalnej bazie danych tabeli kont moduw T-Link oraz zakodowanych kluczy.

1.3. Opis urzdzenia


Modu SG-DRL3-IP pracuje jako serwer LAN lub WAN dla wielu odlegych nadajnikw. Urzdzenie odbiera kody raportujce wysyane przez nadajniki i przesya je do moduu CPM3, ktry wysya dane do komputera z programem odbiorczym oraz do drukarki. Gdy modu odbiornika zostanie zainstalowany i poprawnie skonfigurowany, urzdzenie zacznie dziaa na pierwotnie zdefiniowanym porcie i bdzie czeka na komunikacj z nadajnikami, ktre zostay skonfigurowane by komunikowa si z tym wanie odbiornikiem. Gdy komunikacja zostanie nawizana, nadajnik przeczy si na swj normalny tryb pracy (oczekiwanie na poolingowanie, wysyanie sygnau testowego, wysyanie kodw raportujcych oraz kodw o wejciu w tryb programowania DLS). Karta SG-DRL3-IP zaloguje poczenie i wygeneruje waciwy kod raportujcy o poczeniu po czym przele te informacje do moduu CPM3. W przypadku gdy w systemie wystpi zdarzenie alarmowe nadajnik wyle zaprogramowane kody raportujce przy u yciu protokou UDP/IP/Ethernet, po czym zakodowane dane zostan odebrane przez stacj odbiorcz. Po odebraniu zaszyfrowanych kodw raportujcych , odbiornik deszyfruje dane, a nastpnie wysya do nadajnika odpowiedni komunikat potwierdzajcy odbioru sygnau. Czas potwierdzenia odbioru sygnau jest standardowym czasem wymaganym przez central alarmow. Je eli wysane zdarzenia byy poprawnymi kodami raportujcymi , zdarzenia zostan przechowane w buforach drukarki jaki i komputera z oprogramowaniem System III Console do momentu a , zostan pomylnie odebrane przez modu CPM3 i wysane do waciwych urzdze wyjciowych. Modu SG-DRL3-IP odbiera okresowo sygnay testowe od wszystkich nadzorowanych aktywnych nadajnikw w sieci. Pozwala to urzdzeniu okreli czy wszystkie z nadzorowanych nadajnikw s on-line. Urzdzenie prowadzi wykaz wszystkich zainstalowanych nadajnikw i monitoruje ich status (obecno/nieobecno w sieci, wersje zainstalowanego oprogramowania, adresy MAC oraz pozostae dane sieci).

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

Modu odbiornika SG-DRL3-IP mo e by zaprogramowany na r ne konfiguracje i opcje zawierajce adres IP urzdzenia, mask podsieci, adres bramy domylnej. Wejcie w tryb programowania parametrw urzdzenia chronione jest hasem. Ustawienia fabryczne hasa mog zosta zmienione podczas pocztkowej instalacji. Modu SG-DRL3-IP ma zaprogramowany fabrycznie unikalny adres MAC, ktrego nie mo na przeprogramowa Uwaga! Ka dy modu karty linii SG-DRL3-IP mo e monitorowa maksymalnie 512 kont nadzorowanych i 512 kont nie nadzorowanych co daje w sumie monitoring nad 1024 kontami.

1.4. Instalacja i testowanie odbiornika


Firma DSC zaleca przetestowanie pracy odbiornika przed jego zainstalowaniem. Wczeniejsze zapoznanie si ze struktur systemu i zasad dziaania uatwi kocow instalacj urzdzenia. Do wykonania testu potrzebne bd nastpujce urzdzenia: Przewd sieciowy do podczenia zasilania do odbiornika Jedno urzdzenie sieciowe (hub lub router) Jedna lub wicej central alarmowych z dialerem telefonicznym oraz podczonymi moduami T-Link TL250/TL300, lub nadajnikami GS3055. 1. Nale y rozpakowa elementy systemu Uwaga! Nale y ostro nie wypakowa odbiornik i sprawdzi czy nie uleg uszkodzeniu podczas przesyki. W przypadku widocznego uszkodzenia nale y natychmiast powiadomi o tym fakcie kuriera. 2. Nale y odkrci panel przedni i otworzy odbiornik. Uwaga! Przed wo eniem moduu CPM3 nale y podczy przewd wst k do pyty UIB3. Przed wo eniem PSC3 nale y podczy podwietlenie wywietlacza LCD. 3. Nale y wo y wszystkie karty w obudow we waciwych pozycjach (patrz str 6 Obsugi i programowania odbiornika SurGard System III). Nale y podczy przewd wst k od panela przedniego do moduu CPM3 przed jego wo eniem. Nastpnie podczy podwietlenie wywietlacza LCD do moduu PSC3 przed jego wo eniem. 4. Nale y wo y modu PSU3 do obudowy i waciwie zamontowa. 5. Nale y podczy przewd internetowy do waciwej karty SG-DRL3-IP. 6. Nale y podczy zasilanie u ywajc standardowego przewodu komputerowego (nie jest dostarczany w komplecie). 7. Ekran LCD zacznie dziaa i wywietli usterki (drukarki, komputera, uszkodzenie linii telefonicznej, brak sieci TCP/IP). Je eli sie TCP/IP jest przyczona do moduu DRL3-IP i jest sprawna to zielona dioda LED na module powinna wieci. Je eli zielona dioda LED nie wieci nale y upewni si czy lina TCP/IP jest podczona do waciwego wejcia karty. Uwaga! Wewntrzna diagnostyka urzdzenia mo e potrzebowa wicej ni jedn minut po podaniu zasilania sieciowego. 8. Nale y wysa sygna z centrali alarmowej do odbiornika. Sygna powinien si pojawi na ekranie LCD. Po wywietleniu komunikatu nale y go potwierdzi przyciskajc przycisk potwierdzenia [ACK]. Nacinicie przycisku wycisza wewntrzny brzczyk i czyci ekran LCD odbiornika.

LED 1 GRN LED 2 YEL LED 3 BLU

Usterka linii Status Watch Dog

Brak sieci TCP/IP Usterka w systemie

Dioda zapalona je eli sie TCP/IP Ilo migni diody okrela usterk

Oprogramowanie Watch Dog Dioda przecza si co 500mS

Rys. 1 Modu SG-DRL3-IP

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

UWAGA: WSZYSTKIE URZDZENIA ZEWNTRZNE POWINNY BY ZAMONTOWANE W TYM SAMYM POMIESZCZENIU CO ODBIORNIK

ZCZE DB-25 WYJCIE DRUKARKI RWNOLEGEJ

NIE U YWANE

WYJCIE DEBUG CPM3

12 ZCZ RJ-45 NIE U YWANE

PRZECZNIK ADRESU ODBIORNIKA

WSZYSTKIE OBWODY MAJ OGRANICZENIA NAPICIOWO-PRDOWE

ZCZA DO PODACZENIA DRUGIEJ TYLNEJ PYTY

NALE Y ZAPOZNA SI Z DIAGRAMEM POCZENIA SYSTEMU Z ZASILACZEM UPS

12 ZCZ RJ-45 DO U YTKU JEDYNIE Z MODUEM SG-DRL3-IP

ZCZE IEC DO PODACZENIA ZASILANIA SIECIOWEGO 230 V~ / 50 Hz

WYJCIE RS-232 DO PODCZENIA DO KOMPUTERA PC

WYJCIE ETHERNET 10/100 BaseT

25 PAR RJ-21 NADZR LINII TELEFONICZNYCH UWAGA! NALE Y ZACHOWA 6.,5mm ODSTPU POMIEDZY PRZEWODAMI ZASILAJCYMI A INNYMI PRZEWODAMI.

Rys. 2 Okablowanie odbiornika System III CE Poprawna instalacja

Uwaga! Nie nale y przekroczy maksymalnej odlegoci 15 cm od rodka ferrytu do zcza ethernetowego
Sie TCP/IP Uwaga! Je eli do poczenia z odbiornikiem System III u ywany Gniazdo RJ-45 w module SG-DRL3-IP

jest hub lub router, nale y zapewni tym urzdzeniom zasilanie pomocnicze mogce potrzyma je przez 24h.

Ferrytowy zacisk wraz z ethernetowymi przewodami CAT5 nale y umieci wewntrz 19 racka gdzie zainstalowany jest odbiornik System III

1.5. Opis (dziaanie)


1.5.1. Praca na ustawieniach fabrycznych Je eli nie wprowadzono adnych zmian w programowaniu praca odbiornika na ustawieniach fabrycznych wyglda nastpujco:

Sygnay wysyane s do rwnolegego wyjcia drukarkowego oraz do komputera podczonego do portu COM1 lub do zcza 10/100BaseT Je eli komputer nie zosta podczony, na ekranie LCD zostanie wywietlony komunikat o alarmie, oraz wewntrzny brzczyk zacznie emitowa sygna. W celu wyciszenia brzczyka i potwierdzenia komunikatu na wywietlaczu LCD naley nacisn przycisk [ACK].

1.5.2. Wirtualne poczenie Ka dy odbiornik ma jeden adres IP i kilka zwizanych z nim portw. Programowanie pakietowe u ywa portw do realizacji okrelonych zada. Zarzdzanie konfiguracj z programu System III Console jest realizowane przez port 1024. Program System III Console jest przeznaczony do pracy w systemach Windows 98/ME/NT/2000/XP co zapewnia graficzne menu dla zarzdzania konfiguracj. Dodatkowe funkcje dostpne z programem System III Console to zapis ustawie wirtualnego odbiornika i kreator konfiguracji. 1.5.3. Adresowanie komunikatw o stanie urzdze Stan karty linii jest raportowany z jej fizycznym adresem. Numer odbiornika i numer slotu gdzie dana karta linii jest wo ona jest automatycznie przypisywany dla karty. Wszystkie informacje dotyczce stanu kart linii s zapisywane w formacie Sur-Gard. Raportowanie stanu danej karty na wyjciu do komputera i drukarce jest fizycznie powizane z fizycznym adresem karty.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

1.5.4. Komunikacja z komputerem z programem odbiorczym (Port 1025) Tradycyjna komunikacja do komputera z programem odbiorczym zapewniona jest przez port 1025 przy poczeniu Ethernet. Ten port jest standardowym wyjciem Sur-Gard i zapewnia standardowy protok komunikacyjny Sur-Gard. Wszystkie lub kilka z wirtualnych odbiornikw mo e by mapowanych z wyjciem Sur-Gard. 1.5.5. Protokoy automatycznego odbioru System III mo e wysya informacje do komputera w wielu r nych protokoach, poprzez sie TCP/IP i/lub port RS-232. Kompletna lista protokow mo e zosta udostpniona na prob. 1.5.6. Protok przesyu danych System III fabrycznie u ywa nastpujcych ustawie do przesyania i odbioru danych przez port RS-232: szybko transmisji 9600 baud, 1 bit startu, 8 bitw danych, 0 bitw parzystoci i 2 bity stopu. Ustawienia te mo na zmieni w programowaniu odbiornika. 1.5.7. Potwierdzenie odbioru sygnau Odbiornik System III wymaga potwierdzania odbioru przesyanych komunikatw zdarze przez komputer z programem odbiorczym. Komputer powinien wysa potwierdzenie [ACK] (Hex 06) w cigu 4 sekund po ka dym przesanym komunikacie. Nie potwierdzenie sygnau przychodzcego wywouje 3 retransmisje sygnau a nastpnie stan usterki komunikacji. Podczas trwania usterki komunikacji odbiornik przestaje przesya sygnay do komputera z wyjtkiem sygnau testowego sprawdzajcego poprawno poczenia pomidzy odbiornikiem a komputerem. Taka sama sytuacja ma miejsce gdy odbiornik odbiera sygna nie potwierdzenia [NCK] (Hex 15). W czasie trwania usterki komunikacji z komputerem odbiornik mo e zapamita do 512 zdarze na ka d kart linii DRL3 i do 768 zdarze na ka d kart SG-DRL3-IP w wewntrznej pamici karty. Gdy komunikacja powraca sygna testowy zostanie potwierdzony. Po wznowieniu cznoci wszystkie sygnay przechowywane w rejestrze zdarze s przesyane do komputera. 1.5.8. Odpowiedzi od komputera Kiedy modu CPM3 wyle komunikat o zdarzeniu do komputera to oczekuje na jedn z trzech mo liwych odpowiedzi: ACK (potwierdzone), NAK (nie potwierdzone) lub Unknow/No response (nieznane/brak odpowiedzi). Je eli modu CPM3 otrzyma informacj zwrotn ACK oznacza to e komputer otrzyma komunikat i komunikacja zakoczya si sukcesem. Je eli otrzyma informacj NAK oznacza to e komputer otrzyma komunikat ale jest on dla niego nie zrozumiay. Karta linii bdzie prbowa wysa ponownie komunikat 25 razy. Je eli po 25 prbach modu CPM3 nadal bdzie otrzymywa sygna NAK to wyle informacj o wewntrznym bdzie komunikacji na drukark. Po 25 prbach karta linii wygeneruje tak e wewntrzny raport o zdarzeniu na drukark, a nastpnie bdzie prbowa wysa kolejny raport o zdarzeniu do komputera z programem odbiorczym. Ka da inna odpowied od komputera wczajc w to brak odpowiedzi powoduje powtrzenie przesania komunikatu przez modu CPM3 4 razy. Je eli po 4 prbach modu CPM3 nie otrzyma odpowiedzi lub odpowied bdzie nieznana to modu CPM3 uznaje, e poczenie jest uszkodzone i generuje alarm. 1.5.9. Brak odpowiedzi od komputera Kiedy komputer nie odpowiada na transmisj od odbiornika to modu CPM3 generuje usterk SG-Serialx fail (Usterka poczenia z komputerem przez port szeregowy) lub usterk SG-TCP/IPx fail (Usterka poczenia z komputerem przez sie TCP/IP). Podczas trwania usterki modu CPM3 nadal przesya sygna testowy sprawdzajcy poprawno poczenia pomidzy odbiornikiem a komputerem a do czasu otrzymania odpowiedzi. System III wysya periodycznie co 30 sekundy po 4 sygnay testowe.
00000 s @ [DC4] Protok (1) testowego sygnau nadzoru 100000sssssssssss@ssss[DC4] Numer odbiornika. spacja Identyfikator testu. Koniec komunikatu, 14 Hex

Sygna ten jest u ywany do nadzoru komunikacji pomidzy odbiornikiem a komputerem. Jest on automatycznie wysyany co 30 sekund. Po odebraniu sygnau testowego komputer powinien automatycznie potwierdzi jego odebranie i przesa do odbiornika sygna [ACK]. Czas pomidzy kolejnymi sygnaami testowymi jest regulowany w programie moduu CPM3 w zakresie od 01 do 99 sekund (zalecane jest ustawienie na 30 sekund). Je eli modu CPM3 nie otrzyma od komputera potwierdzenia odebrania sygnau natychmiast przesya sygna powtrnie. Ilo prb jest ograniczona do 4. System III domylnie przesya sygnay poprzez sie TCP/IP. Je eli poczenie TCP/IP bdzie wykazywa usterk to system automatycznie przeczy si na przesyanie danych poprzez port szeregowy. Je eli poczenie poprzez port szeregowy bdzie wykazywa usterk to system przejdzie w tryb obsugi rcznej. Wszystkie sygnay bd wywietlane na ekranie LCD i bd wymagay rcznego potwierdzenia poprzez nacinicie przycisku [ACK] na panelu przednim odbiornika. Aby przywrci poczenie z komputerem przez sie TCP/IP musi zosta wygenerowany sygna resetu z poziomu programu Console. Je eli bufor zdarze danej karty linii si wypeni to karta przestanie odbiera poczenia przychodzce. 1.5.10. Format komunikatu wewntrznego (SIA)
0 RR LLL 0000 NYYZZ [DC4] 0RRLLL[#0000|NYYZZZZ] Identyfikator protokou Numer odbiornika (CPM3) Numer karty linii (000 oznacza komunikat CPM3) Konto System III. Typ zdarzenia (SIA) Koniec komunikatu, 14 Hex

0RRLLL[#0000|NYYZZZZ]:RR jest numerem odbiornika CPM3, LLL przyjmie posta 000 by zaznaczy zdarzenie CPM3. Nale y zapozna si z rozdziaem Komunikaty wewntrzne CPM3.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

2. TRYBY PRACY KARTY DRL3-IP


2.1. Tryb czuwania
Po wczeniu zasilania karta linii wchodzi w tryb czuwania i zaczyna monitorowa stan poczenia sieciowego TCP/IP oraz moduu CPM3. W zale noci od statusu systemu ka da z kart SG-DLR3-IP mo e znajdowa si w nastpujcych stanach wskazywanych za pomoc diod LED na panelu przednim. DIODA LED LINIA (Dioda zielona) STATUS (Dioda ta) WATCHDOG (Dioda niebieska) WIECI Sie TCP/IP obecna Usterka w systemie ZGASZONA Brak sieci TCP/IP Off-line MIGA N/A *status usterki Karta linii funkcjonuje

Karta linii nie funkcjonuje

* Ilo migni tej diody LED informuje o wystpujcej usterce: 1. Brak cznoci z moduem CPM3 2. Karta linii zajta 3. Zapeniony bufor drukarki 4. Zapeniony bufor komputera 5. Nieprawidowa suma kontrolna karty linii

2.2. Usterka CPM3


Je eli karta linii DRL3-IP nie wykryje w systemie moduu CPM3 to zaczyna zapisywa do rejestru wszystkie poczenia przychodzce. Karta DRL3-IP mo e zapamita do 768 komunikatw dla drukarki oraz komputera. Kiedy rejestr zdarze zostanie zapeniony karta linii przestaje odbiera komunikaty a dioda LED Statusu zacznie miga. Gdy modu CPM3 zacznie pracowa poprawnie to wszystkie informacje przechowywane w rejestrze zdarze karty linii zostan przesane do moduu CPM3 wraz z dokadnym czasem ich odebrania.

2.3. Komunikat Bdne dane


Gdy w systemie wystpuje problem tego typu to na drukark i do komputera s przesyane nastpujce informacje: Drukarka: SG-12-234-AAAAAA-YN-*Invalid Report 192.158.8.34 Komputer: 012234[#AAAAAA;NYN*192.158.8.34 Uwaga! Komunikat AAAAAA na wyjciu do komputera informuje, e poczenie zostao odebrane, ale adne dane nie zostay wykryte ( dane s zakodowane, a karta SG-DRL3-IP nie zna poprawnego klucza do odkodowania), lub dane wysane przez modu T-Link zostay odrzucone (NAK) przez odbiornik 4 razy. Patrz opcja 45.

2.4. Interfejs Ethernetowy


Modu SG-DRL3-IP wyposa ona jest ethernetowy interfejs dziaajcy jako 10BaseT/100BaseT (tryb half duplex). Port ten obsuguje standardowe zcza RJ-45. Na pycie urzdzenia znajduje si tak e dioda LED ACTIVITY ktra informuje o usterkach zcza. Adres karty SG-DRL3-IP jest programowalny. Port ethernetowy wykorzystywany jest do pocze w systemie urzadze takich jak nadajniki oraz porty konsoli. Uwaga! Sie Ethernetowa musi by podczona do certyfikowanych urzdze.

2.5. Baza danych urzdze ULAA


Odbiornik SG-DRL3-IP ma mozliwo monitorowania nadajnikw T-Link, ktre pracuj jako urzdzenia ULAA. Odbiornik automatycznie bdzie ledzi nowe nadajniki w sieci i sygnalizowa gdy ktry z nich zaginie.

2.6. Wyjcie DEBUG


Nale y podczy przewd zakoczony zczem RJ-45 do gniazda znajdujcego si na przodzie karty. Drugi koniec przewodu zakoczony zczem DB-9 ( eski) do portu szeregowego w komputerze PC (port COM1, lub COM2- zazwyczaj DB-9, mski). W celu szczegowych informacji nale y zapozna si z instrukcj Obsugi i programowania odbiornika Sur-Gard System III

RJ45
PIN 3 do PIN 4 PIN 4 do PIN 3 PIN 5 do PIN 5

DB-9 WIDOK Z TYU

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

3. PROGRAMOWANIE KARTY DRL3-IP


Uwaga! Do programowania oraz komunikacji z moduami kart linii SG-DRL3-IP su y oprogramowanie System III Console v2.20 lub wy sza

3.1. Opcje od [00] do [46]


Opcja [00] RBUS Speed (RBUS - Szybko transmisji) W opcji ustawia si szybko komunikacji pomidzy moduem CPM3 a kartami DRL3-IP. Ustawienie [00] odpowiada szybkoci komunikacji 19,2kb, by zwikszy prdko komunikacji do 57,6kb nale y ustawi warto [01]. Uwaga! Wszystkie karty oraz modu CPM3 musz mie ustawion tak sam prdko BUS, aby komunikacja przebiegaa poprawnie. Wszystkie dotychczasowe wersje moduw komunikuj si z prdkoci 19,2kb. Po zmianie opcji szybkoci karta musi zosta zresetowana, aby zmiany zostay przyjte. Opcje [01] - [04] Receiver IP Address (Adres IP odbiornika) Adres IP ustawiony w tych opcjach identyfikuje kart SG-DRL3-IP w sieci TCP/IP. Ka dy wze w sieci TCP/IP musi mie przypisany unikalny adres IP, ktry jest stworzony z identyfikatora sieci oraz identyfikatora hosta. Moduy SG-DRL3-IP mog u ywa jedynie statycznych adresw IP, protokou DHCP nie jest u ywany. W opcjach od [01] do [04] programuje si adres IP odbiornika, programowane w Hex. Ustawienie fabryczne: 01:C0, 02:A8, 03:00, 04:01 co oznacza: 192.168.000.001 Opcje [05] - [08] Receiver Subnet Mask Address (Adres maski podsieci odbiornika) W opcjach programuje si adres maski u ywany do okrelenia do ktrej podsieci nale y adres IP odbiornika. Podsie jest czci sieci ktra rozdziela wsplne adresy komponentw. W sieciach TCP/IP, podsieci s definiowane jak wszystkie urzdzenia, ktrych adres IP ma ten sam prefix. Dzielenie sieci na podsieci jest u yteczne z przyczyn bezpieczestwa jak i funkcjonalnoci. W opcjach od [05] do [08] programuje si mask podsieci odbiornika, programowane w Hex. Ustawienie fabryczne: 05:FF, 06:FF, 07:00, 08:00 co oznacza: 255.255.000.000 Opcje [09] - [0C] Receiver Gateway (Brama domylna odbiornika) Jest to adres IP lokalnej bramy, ktry musi u y modu SG-DLR3-IP w celu poczenia si z moduem T-Link. Adres ten jest stosowany to wszystkich moduw T-Link poczonych z kart SG-DLR3-IP. W opcjach od [09] do [0C] programuje si bram domyln odbiornika, programowane w Hex. Ustawienie fabrycznie: 09:00, 0A:00, 0B:00, 0C:00 co oznacza: 000.000.000.000 Opcje [0D] - [0E] T-Link Connection Port Number (Numer portu T-Link) Opcje te ustalaj 2 bitowy numer portu poczeniowego moduu T-Link, od najwy szego bitu do najni szego, gdzie najwy szy programowany jest w sekcji [0B] a najni szy w sekcji [0C], programowane w Hex. Je eli opcja zostanie zmieniona, to moduy T-Link poczone z kart SG-DLR3-IP musz mie zaprogramowany nowy numer portu, na ktry bd wysyay sygnay. Ustawienie fabryczne: 0D:0B, 0E:F5, co oznacza: 3061 Opcja [0F] Receiver Number (Numer odbiornika) Numer odbiornika jest u ywany przy wysyaniu sygnaw do komputera z programem odbiorczym. Nale y sprawdzi czy program odbiorczy nie ma specjalnych wymaga dotyczcych numeru odbiornika. Nale y sprawdzi czy jaki inny odbiornik na stacji monitorowania nie ma ustawionego tego samego numeru. Ustawienie fabryczne: 01 Opcja [10] Line Card Number (Numer karty linii) Opcja ta umo liwia ustawienie wirtualnego numeru do identyfikacji ka dej z kart linii SG-DRL3-IP. Programowane numery [HEX] od [01] do [FE]. Ustawienie fabryczne: 01 Opcja [11] Line Card Number Lenght (Dugo numeru karty linii) Opcja ta umo liwia ustawienie liczby cyfr z numeru karty liniowej, ktre bd wysyane do wyjcia do drukarki lub komputera. . Istnieje tak e mo liwo ustawienia sposobu wywietlania numeru w postaci HEX lub dziesitnej. Opcj nale y zaprogramowa na jedn z poni szych wartoci: [01] - wysyanie jednej cyfry HEX na wyjcie do drukarki lub komputera. Jeli numer karty linii jest dwucyfrowy to przesyana jest ostatnia cyfra. [02] - wysyanie na wyjcie dwch cyfr HEX numeru karty linii. [03] - wysyanie na wyjcie trzech cyfr HEX numeru karty linii. Na pocztku wstawiona bdzie cyfra 0. [0A] - Wysyanie na wyjcie trzech cyfr numeru karty linii w formacie dziesitnym, wysyanie dwch cyfr numeru odbiornika w formacie dziesitnym. Ustawienie fabryczne. [0D] - wysyanie na wyjcie trzech cyfr numeru karty linii w formacie dziesitnym. Opcja [12] Debug Output (Wyjcie debug) Opcja ta powinna by jedynie aktywowana w przypadku korzystania z trybu debugowania i dezaktywowana po skoczonej pracy w tym trybie. Wczenie opcji powoduje zredukowanie zdolnoci monitorowania moduw T-Link przez odbiornik System III. Ustawienie fabryczne: 00 - wyczone Opcje [13]-[14] Transmiter Absent Debounce Time (Czas braku odpowiedzi z nadajnika) Opcje su do programowania czasu braku odpowiedzi dla ka dego z nadajnikw zaprogramowanych jako nadzorowane, po jakim zostanie wygenerowana usterka Brak nadajnika. Poprawne wartoci od 30 do 255 sekund programowane w Hex. Ustawienie fabryczne: 078 (120s)

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

10

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

Uwaga! Czas braku odpowiedzi moduu T-Link nie powinien by zaprogramowany na krtszy ni 90 sekund. Dla instalacji UL opcja ta powinna by ustawiona na warto B4h (180s). Dla instalacji ULC opcja ta powinna by ustawiona na warto 5Ah (90s) dla 4 poziomu bezpieczestwa i 4Bh (75s) dla 5 poziomu bezpieczestwa. Opcje [15]-[16] Transmitter Restoral Time (Czas powrotu braku odpowiedzi z nadajnika) Opcja su y do programowania czasu przez jaki nadajnik musi by obecny by zosta zarejestrowany w tabeli aktywnych kont i zostao wygenerowane zdarzenie Powrt nadajnika. Czas powrotu braku odpowiedzi z nadajnika powinien by zaprogramowany na warto minimum 30 sekund. Ustawienie fabryczne: 003C (60s) Opcja [17] Network Present Trouble Mask (Maskowanie obecnej sieci TCP/IP) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze do karty SG-DLR3-IP o aktywnoci sieci TCP/IP . Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [18] Network Absent Trouble Mask (Maskowanie usterki braku sieci TCP/IP) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze o brak sieci TCP/IP w odbiorniku SG-DRL3-IP. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [19] Transmitter Restoral Trouble Mask (Maskowanie usterki powrotu nadajnika) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze do karty SG-DLR3-IP o powrocie nadajnika. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [1A] Transmitter Failure Trouble Mask (Maskowanie usterki braku nadajnika) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze do karty SG-DLR3-IP o uszkodzeniu/braku nadajnika. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [1B] Transmitter Swap Trouble Mask (Maskowanie usterki o zmianie nadajnika) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze do karty SG-DLR3-IP o zmianie nadajnika. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [1C] Transmitter Unencrypted Trouble Mask (Maskowanie usterki o wysyaniu przez nadajnik nie zaszyfrowanych zdarze) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze o wysyaniu przez modu T-Link nie zaszyfrowanych zdarze do karty SG-DLR3-IP. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [1D] Invalid Report Trouble Mask (Maskowanie usterki o niewaciwym raportowaniu) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze o usterce niewaciwego raportowania. Usterka tego typu wystpuje w przypadku gdy SG-DRL3-IP stwierdza i sygna odbierany jest niewaciwy: niewaciwa suma kontrolna, niewaciwy klucz kodowy. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [1E] Unknown Account Trouble Mask (Maskowanie usterki o nieznanym koncie) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze o stanie nieznanego konta. Usterka tego typu wystpuje w przypadku gdy SG-DRL3-IP otrzymuje sygnay z konta nie wystpujcego w tabeli kont odbiornika. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [1F] Account Exceeded Trouble Mask (Maskowanie usterki o przekroczeniu iloci kont) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze o przekroczeniu iloci kont w tabeli kont. Zdarzenia tego typu bd generowane w przypadku gdy nowy nadajnik prbuje poczy si z moduem SG-DRL3-IP a limit tabeli kont karty zosta ju zapeniony. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [20] Transmitter Deleted Trouble Mask (Maskowanie usterki o usuniciu nadajnika) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze o usuniciu konta moduu T-Link z tabeli kont. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [21] Option Change Trouble Mask (Maskowanie usterki o zmianie opcji) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze o zmianie opcji karty SG-DRL3-IP. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [22] Console Leads In Trouble Mask (Maskowanie usterki o wejciu w tryb programowania) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze o wejciu w tryb programowania przy u yciu programu Console software. Zdarzenie tego typu wysyane zostanie w przypadku gdy komputer z oprogramowaniem Console software pomylnie poczy si z kart SG-DRL3-IP. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

11

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

Opcja [23] Console Leads Out Trouble Mask (Maskowanie usterki o wyjciu z trybu programowania) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze o wyjciu z trybu programowania przy u yciu programu Console software. Zdarzenie tego typu wysyane zostanie w przypadku gdy komputer z oprogramowaniem Console software pomylnie rozczy poczenie z kart SG-DRL3-IP. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Uwaga! Dla instalacji UL oraz ULC opcje [17], [18], [19] [1A], [1B] oraz [1C] powinny by zaprogramowane na warto [00]. Opcja [24] Console Session Denied Trouble Mask (Maskowanie usterki o odmowie wejcia w tryb programowania) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarze o odmowie wejcia w tryb programowania przy u yciu programu Console software. Sytuacja tego typu mo e wystpi w przypadku gdy inne poczenie jest ju nawizane, lub kody uwierzytelniajce nie s poprawne. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [25] Printer Buffer Full Trouble Mask (Maskowanie usterki o zapenionym rejestrze drukarki) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarzenia o zapenionym rejestrze zdarze drukarki. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [26] Computer Buffer Full Trouble Mask (Maskowanie usterki o zapenionym rejestrze komputera) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarzenia o zapenionym rejestrze zdarze komputera. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [27] Internal Communications Error (Printer) Trouble Mask (Maskowanie wewntrznej usterki komunikacji) (Drukarka) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarzenia o wewntrznej usterce komunikacji wysyanej wiadomoci przez drukark. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [28] Internal Communications Error (Computer) Trouble Mask (Maskowanie wewntrznej usterki komunikacji (Komputer) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarzenia o wewntrznej usterce komunikacji wysyanej wiadomoci przez komputer. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [29] Remote Reset Trouble Mask (Maskowanie usterki o zdalnym resecie) Opcja pozwala na wczenie lub wyczenie raportowania zdarzenia o zdalnym resecie. Ustawienie wartoci [00] oznacza wczenie raportowania zdarze, [01] wycza opcj raportowania. Ustawienie fabryczne: 00 Opcja [2A] - Nie u ywane Opcja [2B] Busy Out (Wyjcie zajte) Karta linii zaprzestanie potwierdzania okrelonych zdarze generowanych przez nadajnik, je eli opcja [27] zaprogramowana jest jak opisano poni ej: [00] - nie zaprogramowany czas w module CPM3, nieprawidowa suma kontrolna, wewntrzny rejestr peny. [01] - Karta linii aduje si (Ustawienie fabryczne). [04] - nie zaprogramowany czas w module CPM3, nieprawidowa suma kontrolna, karta linii aduje si, wewntrzny rejestr jest peny, lub zosta utracony. [05] - nie zaprogramowany czas w module CPM3, komputer z programem Console software nieobecny, utrata CPM3, karta linii aduje si. Uwaga! Je eli wybrano warto [01], karta linii nadpisze rejestr zdarze je eli ten jest ju peny. Opcja [2C] Internal Messages RS-232 (Wewntrzna wiadomo RS-232) Je eli w opcji zaprogramowano warto [00], karta linii SG-DRL3-IP will output swoje wewntrzne wiadomoci w formacie jak podano poni ej: SRRLLL[#AAAA|Nxxyy] Je eli zaprogramowano [01] wiadomo wewntrzna bdzie wygldaa nastpujco: 0RRLLL[#AAAA|Nxxyy] gdzie: S,0 (zero) - numer protokou RR - numer odbiornika LLL - numer linii AAAA - kod konta, zawsze 0000

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

12

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

Je eli zaprogramowano wartoci jak poni ej: [00] - wyjcie dla wszystkich wewntrznych sygnaw ma protok SRRL [01] - wyjcie dla wszystkich wewntrznych sygnaw ma protok 0RRL (Ustawienie fabryczne). [02] - sygnay wyjciowe maj automatyczny protok SRRL z miejscem z przodu na numer linii (DVACS tylko) [03] - sygnay wyjciowe maj automatyczny protok 0RRL z miejscem z przodu na numer linii (DVACS tylko) Opcje od [2D] do [39] - Nie u ywane Opcje [3A] - [3B] Console port (Numer portu) W powy szych opcjach programuje si numer portu do poczenia komputera z oprogramowaniem Console software gdzie najwy szy bit numeru programowany jest w sekcji [3A], a najni szy w sekcji [3B]. Je eli opcja zostaa zmieniona to konsole podczony do moduu SG-DRL3-IP musi tak e zmieniony numer portu. Ustawienie fabryczne: 3A: 0B, 3B: F8 (3064) Opcje [3C] - [3F] Console IP Adress (Adres IP komputera z oprogramowaniem Console) Je eli nie zaprogramowano adnego adresu, ka dy komputer mo e poczy si z kart SG-DLR3-IP w celu przeprogramowania odbiornika. Ustawienie fabryczne: 3C: 00, 3D: 00, 3E: 00, 3F: 00, co oznacza (000.000.000.000) Opcje [40] - [43] Console Password (Haso) Opcja [44] - Nie u ywane Opcja [45] - Licznik niewa nych raportw Powy sza opcja su y do ograniczenia wysyania do komputera oraz drukarki niewa nych wiadomoci o niewaciwych kluczach kodowych. Przy ustawieniach fabrycznych raport zostanie wysany co 25 bdnych raportw (19 hex). W celu wysyania ka dego niewa nego raportu do drukarki lub komputera nale y w powy szej opcji zaprogramowa [00]. Przykad: Je eli w opcji zaprogramowano warto [19] (ustawienie fabryczne) to licznik niewa nych raportw jest ustawiony na 25 nastpujcych po sobie zdarze do wydrukowania niewa nego raportu dla ka dego z kont wystpujcego w tabeli kont. Je eli konto nie jest w tabeli to oglny licznik , wsplny dla wszystkich niewa nych kont bdzie dziaa podobnie do powy szej opcji. Opcja [46] Usuwanie cyfr numeru z konta Je eli pierwsze cyfry numeru konta centrali alarmowej lub moduu T-Link s zerami, to ustawienie w powy szej opcji wartoci [02] spowoduje usunicie pierwszych cyfr z numeru konta bdcych zerami i uzyskanie cztero cyfrowego numeru. [00] - opcja wyczona (ustawienie fabryczne) [02] - opcja wczona

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

13

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

4. TERMINOLOGIA
Account - (Konto) cz sygnau zawierajca informacje identyfikujce poo enie lub waciciela systemu alarmowego. Mo e tak e oznacza numer konta, kod konta lub cyfry konta. Acknowledgement (ACK) - (Potwierdzenie) sygna przesyany z odbiornika do centrali informujcy o odebraniu danych przez odbiornik. Pozytywne potwierdzenie (ACK) oznacza e dane zostay przesane bez bdw, natomiast negatywne potwierdzenie (NAK) oznacza, e dane zostay przesane ale wystpiy pewne bdy (zobacz: kiss-off). Potwierdzenie mo e zosta przesane za porednictwem pakietu lub alarmu. AHS (Automatic Hanshake Selection) - Automatyczny Wybr Handshakea; odnosi si do funkcji odbiornika ktra umo liwia dobranie przez kart linii odpowiedniego sygnau hanshake dla danej centrali alarmowej ktra czy si odbiornikiem. Modu CPM posiada baz danych najczciej u ywanych handshakew dla wszystkich kont podczonych do odbiornika. Dany typ handshakea przechowywany jest w pamici wraz z numerem telefonu danego obiektu. Alarm - (Alarm) komunikat przesyany z centrali alarmowej do odbiornika zawierajcy numer konta, zdarzenie, numer u ytkownika lub inne informacje. Podczas dzwonienia mo e zosta przesany jeden lub wicej komunikatw. Komunikat o alarmie mo e zosta powtrzony podczas tego samego poczenia je eli poprzednia prba przesania komunikatu nie zakoczy si sukcesem. Sygna alarmowy mo e skada si z jednego lub wicej pakietw. Pakiety mog zawiera ilo powtrze lub inne informacje. Transmisja alarmu jest inicjowana sygnaem handshake i je eli jest poprawna to zostaje potwierdzona sygnaem kiss-off, ANI (Automatic Number Identification) - Automatyczna Weryfikacja Numeru. Odnosi si do funkcji odbiornika, ktra umo liwia karcie linii za danie sygnau handshake u ywanego przez konkretn central alarmow. Modu CPM utrzymuje baz danych ostatnio u ywanych sygnaw handshakew przez wszystkie konta wsppracujce z odbiornikiem. Handshake przechowywane s wraz z numerem telefonu przypisanym do danej centrali alarmowej. ASCII (America Standard Code for Informational Interchange) - Standardowe Amerykaskie Kody Wymiany Informacji; 7 bitowe kody u ywane powszechnie do przesyania informacji. Do 7 bitowych kodw czsto dodawana jest parzysto celem detekcji bdw. Automation - (Automatyczny odbiornik) kombinacja odpowiedniego oprogramowania z komputerem PC su ca do odbioru informacji odbiornika System III. Automatyczny odbiornik mo e zosta podczony do systemu poprzez port szeregowy lub poprzez sie TCP/IP. Automation Message - (Automatyczny komunikat) informacja o alarmie przesana w specjalnym protokole z odbiornika do komputera PC lub do sieci. Informacja ta nazywana jest tak e komunikatem komputerowym. Backplane - (Tylna Pyta) nale y zobaczy BP3. Block - (Blok) grupa danych ktra szczeglnie charakteryzuje jeden z elementw alarmu. Na przykad: blok konta, blok zdarzenia lub blok alarmu. Jeden pakiet mo e zawiera wiele blokw. BP3 - tylna pyta BP3 zapewnia poczenie pomidzy moduami a wyjciami odbiornika. Jest wyposa ona w gniazda do ktrych mo na podczy do 12 kart linii DRL3, 1 modu CPM3, 1 modu PSC3 i 2 moduy DC/DC3. Ponadto dwie pyty BP3 mog by poczone razem przy konfiguracji z dwoma odbiornikami System III. Dodatkowo pyta BP3 jest wyposa ona w port rwnolegy drukarki i 2 porty szeregowe oraz port Ethernet. Busy Out - (Zajta) stan karty linii. W tym stanie karta linii jest czynna ale nie przyjmuje adnych nowych alarmw. Call - (Poczenie przychodzce) proces podczas ktrego odbiornik jest w stanie czynnym, obiera jedn lub kilka informacji o alarmie i przechodzi w stan bierny. Caller ID - (Numer ID poczenia przychodzcego) informacja przesyana w formacie FSK przez kart linii. Informacja ta mo e zosta wykorzystana przez odbiornik do wyboru odpowiedniego sygnau handshake dla poczenia przychodzcego. Informacja ta tak e mo e by wykorzystana przez odbiornik do zapewnienia dodatkowych informacji dla wszystkich alarmw odbieranych podczas poczenia. Capture - (Przechwyt) zdolno odbiornika do zapamitania wszystkich informacji przesanych do centrali alarmowej z komputera PC po przesaniu wszystkich alarmw z centrali alarmowej do odbiornika. Centronics - standardowy rwnolegy interfejs drukarki. Znany jest tak e pod nazw standard IEEE1284. Interfejs Centronics zosta zaimplementowany do moduu CPM3 i jego wyjcie znajduje si na pycie tylnej BP3 jako wyjcie do podczenia drukarki rwnolegej. Checksum - (Suma Kontrolna) dodatkowe informacje dodane do sygnau alarmowego wskazujce i zawarto komunikatu zostaa odebrana poprawnie. Odbywa si to przez zsumowanie wszystkich cyfr komunikatu i przesanie tej informacji jako sumy kontrolnej. R ne metody obliczania sumy kontrolnej mog by r ne dla konkretnego formatu lub protokou. C.L.A.S.S. (Custom Local Area Signaling Services) - Usuga Sygnalizacji dla Sieci Lokalnej; termin ten jest u ywany w przemyle telefonicznym dla oznaczenia wszystkich funkcji linii telefonicznej takich jak: numer ID poczenia przychodzcego, przesyanie danych poczenia, 3-dro ne poczenie itp.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

14

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

Client - (Klient) jedna ze stron dwustronnego poczenia przez sie TCP. Klient jest odpowiedzialny za zainicjowanie poczenia ze zdalnym serwerem. Konsola reprezentuje stron klienta przy poczeniu z moduem CPM3. Computer Message - (Komunikat komputera) zobacz Automatyczny komunikat. Console - (Konsola) program na komputer PC ktry umo liwia poczenie z odbiornikiem i zapewnia mo liwo diagnostyki i programowania przez u ytkownika. Dla System III program czy si z CPM3 poprzez sie TCP/IP. CPM3 - modu procesora; modu CPM3 kontroluje wszystkie operacje wykonywane przez odbiornik System III w ktrych zawiera si multipleksowanie sygnaw alarmowych z wszystkich kart linii i przesyanie informacji o nich na odpowiednie wyjcia. DC/DC3 - zasilacz napicia staego odbiornika System III. Dialer - (Dialer) inna nazwa centrali alarmowej. DNIS (Dialed Number Identification Service) - Usuga Identyfikacji Wybieranego Numeru. DRL3 - cyfrowy odbiornik, karta linii. DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) - Podwjny Ton Wielokrotna Czstotliwo; metoda wybierania numeru telefonu, ktra wykorzystuje 2 komplety 4 tonw (czstotliwoci) ka dy. Wybranie jednego tonu z ka dego kompletu wytwarza 16 r nych par. Pary te s wykorzystywane do wybierania cyfr numeru telefonu. Ethernet - protok sieci, ktry otacza najni sz logiczn warstw stosu sieci, natychmiast ponad fizycznym poziomem. Ten protok jest nadzorowany przez IEEE i jest opisany w specyfikacji IEEE802.3. Ethernet skada si z kilku odmian, midzy innymi: 10Base2, 10Base5, 10BaseT, 100BaseT i inne. Odmiany 10BaseT i 100BaseT s najczciej wykorzystywane. Equivalent Line Number - (Ekwiwalent numeru linii) opcja w odbiorniku. Fabrycznie, wydruk i komunikaty komputera, zawieraj numer karty linii. Czasami jest to konieczne by przetworzy wydruk lub komunikat komputera z innym numerem karty linii; w tym przypadku opcja ta mo e by u yta do nadpisania numeru karty linii na wydruku i w komputerze odbiornika. Event - (Zdarzenie) okrelony typ alarmu z centrali alarmowej. Event Code - (Kod zdarzenia) termin oznaczajcy cyfr (liter) lub grup cyfr (liter) stanowicych komunikat. Cyfry (litery) te s u ywane do oznaczenia zdarzenia raportowanego przez central alarmow. Przykad 1: automatyka SG raportuje alarm jako kod zdarzenia A, powrt jako kod R, usterk jako kod T. Przykad 2: Kod zdarzenia alarm wamaniowy w formacie SIA jest raportowany jako BA. FES (Format Expert Systems) - nazwa zadania odbiornika ktre obejmuje nastpujce funkcje: 1) przesanie handshakea, 2) detekcja formatu transmisji wykorzystywanego przez central alarmow, 3) przetworzenie odebranego z centrali alarmu, 4) wysanie sygnau kiss-off do centrali alarmowej. Format - (Format) zdefiniowane dla ka dego zdarzenia alarmowego kody zdarze skadajce si z cyfr lub liter za pomoc ktrych informacja jest przesyana z centrali alarmowej do stacji monitorowania. FSK (Frequency Shift Keying) - technika modulacji wykorzystywana w modemach pracujcych na wolnych prdkociach (od 300 do 1800 bps). Handshake - sygna wysyany z odbiornika do centrali alarmowej informujcy o tym e poczenie zostao odebrane i zachcajcy central do przesania informacji o zdarzeniu. Mo e to by sygna tonowy lub dane modemu. Heartbeat - (Sygna nadzoru) periodycznie wysyany sygna sprawdzajcy poprawno poczenia pomidzy odbiornikiem a komputerem. Cykl wysyania sygnau nadzoru jest kontrolowany przez opcj w module CPM3. Alternatywnie, sygnaem nadzoru nazywany jest sygna pomidzy moduami CPM3 przy konfiguracji z dwoma odbiornikami sprawdzajcy obecno ka dego z moduw. Hook Flash - proces odbiornika ktry jest chwilowo czynny, zazwyczaj podczas prby przekazania poczenia telefonicznego. Hot-Swappable - (Wyjmowanie moduw bez potrzeby zdejmowania napicia zasilania) w odbiorniku System III wszystkie poszczeglne moduy mog by wyjmowane i przekadane bez potrzeby zdejmowania napicia zasilania co zapewnia sta nie przerywan prac odbiornika. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - protok wysokiego poziomu w komplecie protokow TCP/IP odpowiedzialny za zaimplementowanie przegldarek web. Jest to protok zaimplementowany przez modu CPM3 do uaktywnienia interfejsu web. IEEE 1284 - zobacz Centronics. IEEE 802.3 - zobacz Ethernet. Inter-burst Time - (Czas pomidzy czciami sygnau) termin odnoszcy si do formatw impulsowych. Jest to czas pomidzy dwoma sekwencjami sygnau. Inter-digit Time - (Czas pomidzy cyframi) termin odnoszcy si do formatw impulsowych i DTMF. Jest to czas pomidzy dwoma cyframi. Internal Trouble - (Wewntrzna usterka) stan usterki ktry zostaje wygenerowany przez odbiornik w przeciwiestwie do sygnaw wysyanych przez centrale alarmowe. Usterka wewntrzna jest tak e przesyana na drukark i do komputera.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

15

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

Kiss-off - termin u ywany w technice alarmowej oznaczajcy pozytywne potwierdzenie przyjcia sygnau. Line - (Linia) indywidualny kana na karcie linii, rwnowa ny jednej linii telefonicznej. Line Card - (Karta linii) wyjmowana karta zawierajca interfejs linii telefonicznej analogowej POTS, kontrolujca jedn lub wicej linii telefonicznych analogowych POTS. W odbiorniku System III jedna karta linii (DRL3) posiada jeden interfejs linii telefonicznej. Line Conditioning - (Kompensacja linii) elektryczna kompensacja polegajca na tumieniu zakce wywoanych opnieniem fazy na linii telefonicznej PSTN. Kompensacja jest wykonywana przez u ycie korektora. MAC adres (Media Access Control) - (Adres MAC) jest to 6 bajtowy unikalny adres dla urzdze podczanych do sieci Ethernet. Przypisywanie adresw MAC jest realizowane przez IEEE; ka de przedsibiorstwo OEM, ktre produkuje urzdzenia Ethernet musi zastosowa si i zakupi OUI (Organizationally Unique Identifier), ktry skada si z bloku 16,777,216 adresw MAC, wszystkich, ktre maj takie same pierwsze 3 bajty. Dalszy przydzia adresw w tych blokw jest dowolny dla nabywcy. Ka de wyprodukowane urzdzenie Ethernet musi posiada inny adres MAC aby zagwarantowa mo liwo poprawnego dziaania urzdze w sieci. W odbiorniku System III, adres MAC jest wprowadzony do EEPROMu na pycie moduu CPM3. Adres jest programowany podczas produkcji. MLRF3 - metalowa obudowa odbiornika przeznaczona do monta u w szafie rack. W obudowie montowane s wszystkie moduy pojedynczego odbiornika System III. MPC860 - gwny mikroprocesor w systemie znajdujcy si na module CPM3. Multidrop - (Wielopunktowy) Link komunikacyjny w ktrym pojedynczy kana jest podzielony przez kilka stacji lub terminali (DVACS jest sieci wielopunktow). Tylko jedna ze stacji mo e nadawa w tym samym czasie. Negative Acknowledgement - (Negatywne potwierdzenie) zobacz Acknowlegdement. Off-hook - (Czynny) proces obierania poczenia przychodzcego albo wybierania numeru zdalnego urzdzenia. On-hook - (Bierny) proces rozczania si po zakoczeniu poczenia (odkadanie suchawki). Options - (Opcje) ustawialne parametry konfiguracji urzdzenia ktre kontroluj dziaanie urzdzenia. W odbiorniku System III moduy DRL3 i CPM3 zawieraj zestaw takich opcji. Opcje statyczne odwouj si do wszystkich profilw na karcie linii. Opcje dynamiczne s unikalne dla ka dego z profili. Packet - (Pakiet) grupa cyfr lub liczb zawierajcych informacje o alarmie. Panel - (Centrala alarmowa) urzdzenie alarmowe ktre ma zadanie przesya informacje o alarmie do odbiornika stacji monitorowania. Ping - standardowe polecenie sieciowe ktre jest u ywane do sprawdzania obecnoci urzdzenia ktre posiada adres IP w sieci komputerowej. Ping jest zaimplementowany jako cz protokou ICMP i zawiera polecenia Echo Request (Proba Echa) oraz Echo Replay (Odpowied Echa). POTS (Plain Old Telephone System) - skrt oznaczajcy standardow analogow sie telefoniczn lub standardow analogow lini telefoniczn. Printer Message - (Komunikat na drukark) informacja o alarmie dostarczana do drukarki podczonej do odbiornika na stacji monitorowania. Informacja jest przedstawiana oglnie w formie opisowej w jzyku angielskim. Profile - (Profil) odnosi si do grupy opcji. Odbiornik mo e wybra profil oparty na ustalonych warunkach. Protocol - (Protok) ustalony sposb przesyania informacji za pomoc odpowiednich kodw pomidzy odbiornikiem a komputerem monitoringu. PSC3 (Power Supply Controller 3) - Kontroler zasilania odbiornika System III. PSTN (Public Switched Telephone Network) - zobacz POTS. PSU3 (Power Supply Unit 3) - modu zasilacza Receiver - (Odbiornik) urzdzenie su ce do odbioru informacji o alarmie wysyanych przez centrale alarmowe. ODBIORNIKI FIRMY Sur-Gard to SLR i MLR. Nazwa Odbiornik jest czasami wymiennie stosowana do okrelenia karty linii jako karty ktra aktualnie odbiera sygna alarmowy w odbiorniku MLR. Ring - jeden z przewodw linii telefonicznej. Zazwyczaj jest to przewd w kolorze czerwonym. Rounds - (Rundy) dwa lub wicej pakietw informacji o alarmie przesyanych w celu weryfikacji bdw. Je eli dwa odebrane pakiety danych s identyczne oznacza to e pakiet zawiera poprawne informacje. RRLLL - cz komunikatu przesyanego do komputera ktry zawiera numer odbiornika i numer karty linii. Dugo tego komunikatu jest kontrolowana przez opcje w karcie linii i module CPM3. Server - ( Serwer) jedna ze stron dwustronnego poczenia w sieci TCP/IP. Serwer jest odpowiedzialny za odbieranie poczenia ze zdalnymi komputerami klientw sieci. Mo e on rwnoczenie odbiera poczenia od wielu zdalnych komputerw. Modu CPM3 jest serwerem dla konsoli i interfejsu sieci.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

16

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

SG (Sur-Gard) - nazwa marki handlowej firmy DSC. Nazwa ta jest u ywana tak e do oznaczenia typu wyjcia odbiornika do komunikacji z komputerem PC. SIA (Security Industry Association) - nazwa stowarzyszenia przemysu ochrony. Nazwa ta jest tak e u ywana do oznaczenia formatu komunikacji np. z modulacj FSK. RS-232 - asynchroniczny, szeregowy protok komunikacji. U ywany jest przy komunikacji pomidzy moduem CPM3 i komputerem PC przez wyjcie debug. Protok ten jest tak e u ywany do komunikacji pomidzy odbiornikiem a komputerem PC z programem monitorowania alarmw. System III - nazwa pojedynczej konfiguracji odbiornika zawierajcego obudow rack, modu CPM3, karty linii, zasilacze itp. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - standardowy protok komunikacji po sieci komputerowej. W odbiorniku System III protok TCP/IP przy komunikacji pomidzy konsol i moduem CPM3. Protok ten jest tak e u ywany przy komunikacji moduu CPM3 z drukark TCP/IP (umieszczon w konsoli) i programem monitorowania po TCP/IP (niezale nym od konsoli). Tip - jeden z przewodw linii telefonicznej. Zazwyczaj jest to przewd w kolorze zielonym. UIB3 (User Interface Board 3) - (Pyta Interfejsu U ytkownika) pyta ktr nale y podczy do moduu CPM3. Pyta zawiera diody LED i 4 przyciski u ywane do obsugi interfejsu u ytkownika. Do pyty jest tak e podczany ekran LCD. Zone - (Linia) cz sygnau ktra zawiera informacje o naruszonej linii dozorowej w centrali alarmowej.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

17

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

DODATEK A - Wewntrzne komunikaty statusu moduu CPM3


Informacje dotyczce wewntrznych komunikatw statusu moduu CPM3 zawarte s w Dodatku B Instrukcji instalacji i programowania odbiornika Sur-Gard System III.

DODATEK B - Zdarzenia DVACS


Generowane zdarzenia DVACS Zdarzenia DVACS generowane z paneli DVACS poczonych z moduami T-Link TL250/TL300, u ywaj tych samych protokow co urzdzenia SG-DVL2A. Przykady zdarze alarmowych DVACS Przykad 1: (DVACS z odbiornikiem ustawionym jako 1 cyfrowy numer linii) Drukarka:
01 Nov 2004-11:38:22-01/02-SG-01-1-001--Burgl Alm Zn#02

Komputer:
1011 001 A 02

Przykad 2: (DVACS z odbiornikiem ustawionym jako 3 cyfrowy numer linii) Drukarka:


01/02-SG-01-1-014--Burgl Alm Zn#13

Komputer
101001 014 A 13

SIA przykady zdarze alarmowych DVACS Przykad 1: (DVACS z odbiornikiem ustawionym jako 1 cyfrowy numer linii) Drukarka:
01 Nov 2004-13:50:51-01/02-SG-01-456--Fire Alm Zn999

Komputer:
3011 456FA 999

Przykad 2: (DVACS z odbiornikiem ustawionym jako 3 cyfrowy numer linii) Drukarka:


01 Nov 2004-13:51:03-01/02-SG-01-001-456--Medical Alm Zn999 Zn001

Komputer:
301001 456MA 001

Zdarzenia dodatkowe W przypadku gdy nadajnik T-Link TL250/TL300 nie odbiera sygnau odpowiedzi z centrali alarmowej, modu T-Link wygeneruje zdarzenia, powrt po zdarzeniu uprzednio wygenerowane przez SG-DVL2A dla panelu DVACS. SIA Drukarka:
01 Nov 2004-13:50:51-01/02-SG-01-001--Account Absent

Komputer:
301001 001YC 000

Drukarka:
01 Nov 2004-13:50:51-01/02-SG-01-001--Account Present

Komputer:
3011 001YK 000

Standardowe Drukarka:
01 Nov 2004-13:50:51-01/02-SG-01-1-001--IDcde IncResp

Komputer:
1011 001 A 0A

Drukarka:
01 Nov 2004-13:50:51-01/02-SG-01-1-001--IDcde Restore

Komputer:
1011 001 R 0A

Uwaga! Dla nadajnikw DVACS kartaSG-DLR3-IP u ywa 10 cyfrowych identyfikatorw konta w tabeli IP. Pierwsze cztery cyfry stanowi numer linii oraz odbiornika pierwotnie u ywanych przez SG-DVL2A i programowanych jako pierwsze 4 cyfry konta moduw T-link (patrz Dodatek F). Je eli protok wymagany jest w postaci 1RRL, 3RRL przy u yciu DRL3-IP w konfiguracji DVACS nale y ustawi: DRL3-IP Opcja [11] = 1 CPM3 Opcje [10] i [11] = 03

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

18

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

DODATEK C - Zdarzenia SG - DRL3 - IP


Opis/Zdarzenie Network Present (Sie obecna) Network Absent (Brak sieci) Transmiter restoral (Powrt nadajnika) Transmiter failure (Usterka nadajnika) Transmiter Swap (Zamiana nadajnika) Transmiter Unencrypted (Nadajnik rozszyfrowany) Invalid Raport (Niewa ny raport) Accounts Exceeded (Liczba kont przekroczona) Transmiter Delated (Nadajnik usunity) Option Change (Zmiana opcji) Automation message (Automatyczny komunikat) Printer message (Komunikat na drukark)

[#000000|NNR*10.0.0.2*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-NR-*Network Restoral [#000000|NNT*10.0.0.2*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-NT-*Network Failure [#123456|NYK*10.0.0.1*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-123456-YK-*Transmitter Restoral 10.0.0.1* [#123456|NYC*10.0.0.1*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-123456-YC-*Transmitter Failure 10.0.0.1* [#123456|NYS*10.0.0.1*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-123456-YS-*Transmitter Swap 10.0.0.1* [#123456|NNC*10.0.0.1*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-123456-NC-*Transmitter Unencrypted 10.0.0.1* [#123456|NYN*10.0.0.1*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-123456-YN-*Invalid Report 10.0.0.1* [#123456|NJO*10.0.0.1*] [#123456|NJX*10.0.0.1*] [#000000|NLS0101] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-123456-JO-*Accounts Exceeded 10.0.0.1* Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-123456-JX-*Transmitter Delated 10.0.0.1* Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-LS-Option Change

[#000000|NRB*10.0.0.3*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-RB-Console Lead In Console Lead In (Wejcie w tryb programowania) [#000000|NRS*10.0.0.3*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-RS-Console Lead Out Console Lead Out (Wyjcie z trybu programowania) Console Session Denied (Odmowa wejcia w tryb prog.) Printer Buffer Full (Rejestr drukarki peny) Computer Buffer Full (Rejestr komputera peny) Internal Communications Error (Printer) (Usterka wew. komunikacji) (Drukarka) Internal Communications Error (Computer) (Usterka wew. komunikacji) (Komputer) Line Card Programming (Programowanie karty linii) LC Remote reset (Zdalny reset karty linii) [#000000|NRD*10.0.0.3*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-RD-Console Session Denied [#000000|NYB0001] [#000000|NYB0002] [#000000|NRT0001] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-YB-Printer Buffer Full Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-YB-Computer Buffer Full Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-RT-Printer:Internal Communication Error

[#000000|NRT0002]

Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-RT-Computer:Internal Communication Error

[#000000|NYB0101] [#000000|NRN0101]

Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-YB-LC Programming Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-RN-Remote Programming Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-000000-YF-Checksum Failed

[#000000|NYF0101] LC Checksum fail (Nieprawidowa suma kontrolna) Unknown Account (Nieznane konto)

[#123456|NXA*10.0.0.1*] Jan 01 2004-12:00:00-01/01-SG-123456-XA-*Unknown Account 10.0.0.1*

Uwaga! Po wygenerowaniu przez modu SG-DLR3-IP zdarzenia Compromise Attempt (Usiowanie wejcia), nale y upewni si czy niema adnych zewntrznych prb ataku na odbiornik.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

19

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

DODATEK D - Tabela konwersji DEC - HEX - BIN


Dec 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 Hex 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A Binary 0000 0000 0000 0001 0000 0010 0000 0011 0000 0100 0000 0101 0000 0110 0000 0111 0000 1000 0000 1001 0000 1010 0000 1011 0000 1100 0000 1101 0000 1110 0000 1111 0001 0000 0001 0001 0001 0010 0001 0011 0001 0100 0001 0101 0001 0110 0001 0111 0001 1000 0001 1001 0001 1010 Dec 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 Hex 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 Binary 0001 1011 0001 1100 0001 1101 0001 1110 0001 1111 0010 0000 0010 0001 0010 0010 0010 0011 0010 0100 0010 0101 0010 0110 0010 0111 0010 1000 0010 1001 0001 1010 0010 1011 0010 1100 0010 1101 0010 1110 0010 1111 0011 0000 0011 0001 0011 0010 0011 0011 0011 0100 0011 0101

DODATEK E - Tabela znakw ASCII


Zgodne z ASCII na drukarce (Opcja 70)
Kod 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 Znak Odstp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H Kod 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5C Znak I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z \

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

20

Karta linii DRL3-IP Instrukcja instalacji i programowania

DODATEK F - DVACS Droga przepywu informacji

Protok DVACS DVAC Panel ID=34 DVL2A RRL=01A Komputer z oprogramowaniem System III Console 101A 034

Protok DVACS Komputer z oprogramowaniem 1 cyfra 101A 034... 2 cyfry 10101A 034... 3 cyfry 10100A 034... SG-DLR-IP RRLLL=02345 Konto IP = 010A000034

T-Link DVACS TL250 ID=34 Konto = 010A000034 RRLL=010A Standard T-Link Linie

Komputer z oprogramowaniem 1 cyfra S025[#000034|... 2 cyfry S0245[#000034|... 3 cyfry S02345[#000034|...

DODATEK G - T-Link TL300 zdarzenia Contact ID


Karta linii w wersji 1.20 lub wy szej mo e odbiera zdarzenia w formacie Contact ID wysyane przez modu T-Link TL300. Zdarzenie w tym formacie bdzie generowane przez central alarmow do ktrej podczony jest modu T-Link TL300. Wygenerowane zdarzenie bdzie posiadao informacj o numerze identyfikacyjnym systemu. W celu zaprogramowania innych zdarze dotyczcych centrali alarmowej nale y zapozna si z Instrukcja instalacji i programowania danej centrali alarmowej. Modu T-Link cay czas bdzie transmitowa swoje wewntrzne zdarzenia w formacie SIA. Przykady: Zdarzenia wysyane przez modu T-Link TL300 podczony do centrali alarmowej: 12Jul 2005 09:36:08 - 12Jul 2005-09:36:06-01/03-SG - 01-001-0092-E100-00 MEDICAL 000 12Jul 2005 09:36:11 - 12Jul 2005-09:36:09-01/03-SG - 01-001-0092-R100-00 MEDICAL 000 Zdarzenia wysyane przez ten sam modu T-Link TL300 z wejcia 3: 12Jul 2005 09:37:20 - 12Jul 2005-09:37:18-01/03-SG - 01-001-0000001212Nri1/FA0003 12Jul 2005 09:37:20 - 12Jul 2005-09:37:18-01/03-SG - 01-001-0000001212Nri1/FH0003

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

21

AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puawska 431, 02-801 Warszawa tel. 0 22 546 05 46, faks 0 22 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa tel./faks 0 22 743 10 11 e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl ul. czycka 37, 85-737 Bydgoszcz tel./faks 0 52 342 91 24, 342 98 82 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice tel./faks 0 32 351 48 30, 256 60 34 e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl ul. Prosta 25, 25-371 Kielce tel./faks 0 41 361 16 32, 361 16 33 e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl ul. Mieszczaska 18/1, 30-313 Krakw tel./faks 0 12 266 87 95, 266 87 97 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl ul. Energetykw 13a, 20-468 Lublin tel. 0 81 744 93 65-66, faks 0 81 744 91 77 e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl 90-019 d, ul. Dowborczykw 25 tel./faks 0 42 674 25 33, 674 25 48 e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl ul. Racawicka 82, 60-302 Pozna tel./faks 0 61 662 06 60, 662 06 61 e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl Al. Niepodlegoci 659, 81-855 Sopot tel./faks 0 58 551 22 63, 551 67 52 e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin tel./faks 0 91 483 38 59, 489 47 24 e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl ul. Na Niskich kach 26, 50-422 Wrocaw tel./faks 0 71 348 20 61, 348 42 36 e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

Warszawa II

Bydgoszcz

Katowice

Kielce

Krakw

Lublin

Pozna

Sopot

Szczecin

Wrocaw

NIP 525-23-98-192, REGON 141047400 Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286127, Nr rej. GIO: E0001894WZ wysoko kapitau zakadowego: 121 600 z