Вы находитесь на странице: 1из 140

Atlas Copco

Oil-injected rotary screw air compressors

GA 37+, GA 45+, GA 55, GA 75

Parts list

Atlas Copco
Oil-injected rotary screw air compressors

GA 37+, GA 45+, GA 55, GA 75


From following serial No. onwards :
API 518 000

Parts list

Copyright 2009, Atlas Copco Airpower n.v., Antwerp, Belgium.


Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use
of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

2009 - 03
No. 2930 7085 50

www.atlascopco.com

EN - INSTRUCTIONS FOR USE


1 ORDERING PARTS
Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.
Pages marked with Service symbol - contain parts of Service kit(s). For complete contents of the kit see chapter 1 - Service kits.
2 COLUMN INFORMATION
Ref. - Reference number: links a specific listed part to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number
are simply there to illustrate the assembly.
Part number - Part number: if no part number is specified, the component is not available as a spare part. A line shown in bold is an assembly. A part of which the number is followed by a black dot is comprised in the bold printed assembly right above.
<<< >>> Directs to another list with the same title as the Name.
When the part number of the specific parts is placed below the Ref./Name line a choice must be made upon the type/version of the machine.
Qty - Quantity: indicates the number of parts in connection with the corresponding reference number. AR means As required: quantity or number to be determined.
Name - Part name: translations of the English names can be found in document Glossary of part names.
Remarks - Extra information about the part.
A series of letters can indicate that a particular part has been certified by the specified authorized body, in accordance with the codes or rules of the list.
Measurements are given in millimeters.

BG -
1
, , .
, - , (). . 1 - Service kits (1
- ).
2
Ref. - : . .
.
Part number - : , . . ,
, , .
<<< >>> Name.
Ref./Name, / .
Qty - : , . : .
Name - : .
Remarks - .
,
.
.

BR - INSTRUES DE USO
1 ENCOMENDANDO PEAS
Sempre especifique o nmero da pea, o nome e a quantidade dos itens necessrios, assim como o tipo e o nmero de srie da mquina.
Pginas marcadas com o smbolo Servio -
contm peas do(s) Kit(s) de servio. Para conhecer o contedo completo do kit, consulte o captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
servio).
2 INFORMAES SOBRE AS COLUNAS
Ref. - Nmero de referncia: indica onde est uma pea especfica listada no desenho. Somente peas com nmero de referncia so mostradas no desenho. As peas no desenho que
no tm um nmero de referncia destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.
Part number - Nmero da pea: se nenhum nmero de pea estiver especificado, o componente no est disponvel como pea sobressalente. Uma linha mostrada em negrito um
conjunto. Uma pea cujo nmero seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.
O smbolo <<< >>> direciona para outra lista com o mesmo ttulo, como Name (Nome).
Quando o nmero de pea especfico colocado abaixo da linha Ref./Name (Ref. / Nome), preciso escolher o tipo/verso da mquina.
Qty - Quantidade: indica o nmero de peas e os nmeros de referncia correspondentes. AR significa As required (Conforme solicitado): a quantidade ou o nmero a ser
determinado.
Name - Nome da pea: as tradues dos nomes em ingls podem ser encontradas no documento Glossary of part names (Glossrio de nomes de peas).
Remarks - Observaes - Informaes extras sobre a pea.
Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea certificada pelo rgo autorizado especfico, de acordo com os cdigos ou as regras da lista.
As medidas so fornecidas em milmetros.

CS -NVOD K POUIT
1 OBJEDNN DL
Vdy uvete pesn slo dlu, nzev a mnostv poadovanch poloek, a tak typ a sriov slo stroje.
Strnky oznaen symbolem servisu - obsahuj sousti servisn sady (servisnch sad). Kompletn obsah sady naleznete v kapitole 1 - Service kits (1, Servisn sady).
2 INFORMACE VE SLOUPCCH
Ref. - Referenn slo: odkazuje dl uveden v seznamu k mstu ve vkresu. Ve vkresu jsou uvedeny pouze dly s referennm slem. Dly bez referennho sla, kter jsou ve
vkresu uvedeny, slou pouze jako ilustrace.
Part number. - slo dlu: pokud nen uvedeno slo dlu, komponent se jako nhradn dl nedodv. dek tun je sestava. Dl, jeho slo je nsledovno ernou tekou, je
soust sestavy, jej nzev je vytitn tun ve.
<<< >>> vede na dal seznam se stejnm nzvem, jak je uveden v poli Name (Nzev dlu).
Pokud je pod dkem Ref./Name umstno slo dlu konkrtnho dlu, mus bt proveden vbr typu/verze stroje.
Qty - Mnostv: uvd poet dl spojench s pslunm referennm slem. AR znamen As required (podle poadavk): mnostv nebo slo, kter m bt ureno.
Name - Nzev dlu: peklad anglickho nzvu lze najt v dokumentu Rejstk nzv dl.
Remarks - Doplkov informace k dlu.
Srie psmen me oznaovat, e urit dl byl certifikovn autorizovanou osobou v souladu s kdy a pravidly seznamu.
Rozmry jsou uvedeny v milimetrech.

II

2930 7052 02

DA - ANVENDELSESINSTRUKTIONER
1 BESTILLING AF RESERVEDELE
Angiv altid reservedelsnummer, navn og antal for de dele, du nsker, samt maskinens typebetegnelse og serienummer.
Sider markeret med servicesymbolet - indeholder dele af service-kittet(ene). For et samlet overblik over kittets indhold, se kapitel 1 - Service kits(1 - Service kits).
2 FORKLARING TIL SPALTER
Ref. - Referencenummer: knytter en specifik del p listen til tegningen. P tegningen vises kun reservedele, som har et referencenummer. Reservedele p tegningen, som ikke har et
referencenummer, er medtaget for illustrationens skyld.
Part number. - Reservedelsnummer: hvis der ikke er angivet noget reservedelsnummer, fs den pgldende komponent ikke som reservedel. En linje, som vises med fed skrift, er
en samling af dele. En reservedel, hvor nummeret er efterfulgt af en sort prik, er en af de dele, der indgr i samlingen af dele, som vises med fed skrift ovenover.
<<< >>> henviser til en anden liste med samme titel som Name.
Nr den specifikke reservedels nummer placeres under linjen Ref./Name, skal du vlge type/version for maskinen.
Qty - Antal: angiver antallet af reservedele, der indgr i det tilsvarende referencenummer. AR betyder As required (som krvet): mngde eller antal skal bestemmes.
Name - Reservedelsnavn: oversttelse af de engelske navne kan findes i dokumentet Liste over reservedelsnavne.
Remarks - Ekstra information om reservedelen.
En bogstavrkke kan angive, at en bestemt reservedel er blevet certificeret af det pgldende godkendende organ, i henhold til standarderne p listen.
Alle ml er angivet i millimeter.

DE - BEDIENUNGSANWEISUNG
1 BESTELLEN VON TEILEN
Immer Teilenummer, Bezeichnung und Anzahl der erforderlichen Teile sowie Typ und Seriennummer der Maschine angeben.
Seiten mit dem Servicesymbol - enthalten Teile von Service-Kit(s). Informationen zum vollstndigen Inhalt des Kits finden Sie im Kapitel 1 - Service kits (1 - Service-Kits).
2 ERLUTERUNG DER SPALTEN
Ref. Referenznummer: Querverweis zwischen einem aufgefhrten Teil und der Zeichnung. In der Zeichnung sind nur Teile mit einer Referenznummer abgebildet. Abgebildete
Teile ohne Referenznummer dienen lediglich der Darstellung der Baugruppe.
Part number Teilenummer: Falls keine Teilenummer angegeben ist, ist das Bauteil nicht als Ersatzteil lieferbar. Baugruppen sind fett hervorgehoben. Wenn sich hinter einer
Teilenummer ein schwarzer Punkt befindet, gehrt dieses Teil zur darber stehenden Baugruppe.
<<< >>> bedeutet, da Sie eine andere Liste nachschlagen mssen.
Steht die Teilnummer unter der Ref./Name Zeile, so mu eine Wahl gemacht werden je nach Typ/Ausfhrung der Maschine.
Qty Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile in Bezug auf die entsprechende Referenznummer an. AR steht fr As required (nach Bedarf), die gewnschte Anzahl muss angegeben
werden.
Name Teilebezeichnung: Eine bersetzung der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument Glossary of part names (Glossar Teilebezeichnungen).
Remarks Zustzliche Information zu dem Teil.
Eine Buchstabenfolge weist darauf hin, dass ein bestimmtes Teil durch die angegebene zustndige Stelle gem den aufgefhrten Normen und Richtlinien zertifiziert wurde.
Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

EL -
1
, , , .
- . ,
1 - Service kits (1 ).
2
Ref. - : .
. .
Part number - : , .
.
.
To <<< >>> Name.
Ref./Name, / .
Qty - : . AR As required ( ):
.
Name - : .
Remarks - .
,
.
.

ES - INSTRUCCIONES DE USO
1 PEDIDO DE PIEZAS
Especifique siempre la designacin, el nombre y la cantidad de las piezas deseadas, as como el tipo y el nmero de serie de la mquina.
Las pginas marcadas con el smbolo de Servicio - contienen piezas de kit(s) de servicio. Para el contenido completo del kit, vea el captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
servicio).
2 INFORMACIN DE LAS COLUMNAS
Ref. - Nmero de referencia: establece un vnculo entre una pieza especfica de la lista y el dibujo. Slo las piezas con nmero de referencia aparecen en el dibujo. Las piezas que
aparezcan sin nmero de referencia slo se muestran en el dibujo para ilustrar el conjunto.
Part number - Designacin: si no se indica ninguna designacin, el componente no se encuentra disponible como pieza de repuesto. Los conjuntos aparecen con una lnea en negrita. Las piezas con nmeros seguidos por un punto negro, indican que forman parte del conjunto que aparece en negrita anteriormente.
<<< >>> dirige a otra lista con el mismo ttulo que el Name.
Cuando la designacin de una pieza especfica est situada debajo de la lnea Ref./Name se debe elegir el tipo/versin de la mquina.
Qty - Cantidad: indica la cantidad de piezas asociadas al nmero de referencia correspondiente. AR significa As required (segn se requiera): debe determinarse la cantidad o el
nmero.
Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en ingls se encuentran en el documento Glosario de nombres de piezas.
Remarks - Observaciones: informacin adicional sobre las piezas.
Una serie de letras puede indicar que una pieza especfica ha sido certificada por la entidad autorizada indicada, conforme a los cdigos o reglas especificados.
Las dimensiones se expresan en milmetros.
2930 7052 02

III

ET - KASUTUSJUHISED
1 OSADE TELLIMINE
Mrake alati osa number, vajalike osade nimed ja kogused, samuti masina tp ja seerianumber.
Hooldussmboliga thistatud lehekljed - sisaldavad hoolduskomplketi(de) osi. Komplekti tieliku sisu jaoks vt peatkki 1 - Service kits (1- Hoolduskomplektid).
2 VEERUTEAVE
Ref. viitenumber seostab konkreetse nimistus oleva osa vastava joonisega. Joonisel on toodud ainult viitenumbriga osad. Joonisel olevad viitenumbrita osad on meldud ainult illustratsioonidena.
Part number: osa number. Kui osa number pole mratud, siis pole see komponent varuosana saadaval. Rasvane joon thistab seadet. Osa, millele jrgneb must punkt, koosneb
paremal leval rasvaselt trkitud koostisest.
<<< >>> viib teise loendini, millel on samasugune pealkiri kui Nimi.
Kui osa number vi konkreetne osa on paigutatud Viite/Nime joone alla, tuleb valida seadme tp/versioon.
Qty: kogus nitab vastava viitenumbriga thistatud osade arvu. AR thendab As required (Vastavalt vajadusele): mratletakse kas kogus vi number.
Name ehk osa nimi: ingliskeelsete nimede tlked leiate dokumendist Osa nimede snastik.
Remarks osa kohta kiv lisateave.
Thtede seeria vib nidata, et mingi osa on vastavalt nimekirja koodidele vi reeglitele volitatud organist sertifitseeritud.
Mtmed on millimeetrites.

FI - KYTTOHJEET
1 OSIEN TILAAMINEN
Mainitse aina osan numero, haluttujen osien nimitykset ja mrt, sek koneen malli ja valmistusnumero.
Huoltosymbolilla - merkityill sivuilla on huoltotarvikesarjojen osia. Katso sarjan tydellinen sislt luvusta 1 - Service kits (1 - Huoltotarvikesarjat).
2 SARAKKEIDEN SELITYKSET
Ref. - Viitenumero: Viittaa osaan luettelossa ja piirustuksessa. Vain osat, joilla on viitenumero, nkyvt piirustuksessa. Ilman viitenumeroa piirustuksessa olevien osien tarkoituksena
on vain selkeytt kokonaisuutta.
Part number - Osanumero: Jos osanumeroa ei ole ilmoitettu, osaa ei ole saatavana varaosana. Lihavoituna nkyv rivi on kokonaisuus. Osa, jonka numeroa seuraa musta piste,
sisltyy lhinn ylhll lihavoidulla painettuun tarvikesarjaan.
<<< >>> kehottaa katsomaan toista luetteloa, jonka Name-otsikko on sama.
Kun tietyn osan osanumero on Ref./Name-viivan alapuolella, on valittava koneen tyyppi/versio.
Qty - Mr: Ilmoittaa viitenumeroon liittyvien osien mrn. AR tarkoittaa As required (tarpeen mukaan): irtotavaraa tai mr on selvitettv.
Name - Osanimi: englanninkielisten osanimien knnkset lytyvt painotuotteesta Osien nimien sanasto.
Remarks - Listietoa osasta.
Kirjainyhdistelm voi ilmoittaa, ett mainittu valtuutettu elin on hyvksynyt osan luettelon koodien tai sntjen mukaisesti.
Mitat on annettu millimetrein.

FR - INSTRUCTIONS DUTILISATION
1 COMMANDE DE PIECES DETACHEES
Prcisez toujours le numro de pice, la dsignation et la quantit de composants souhaite, ainsi que le type et le numro de srie de la machine.
Les pages sur lesquelles figure le symbole dentretien - traitent de pices comprises dans un/des kit(s) dentretien. Pour le contenu complet du kit, voir le chapitre 1 - Service
kits (1- Kits dentretien)
.
2 INFORMATIONS DISPONIBLES DANS LES COLONNES
Ref. - Numro de rfrence : se rfre une pice particulire dans la liste et le schma. Seules les pices auxquelles un numro de rfrence a t attribu sont reprsentes sur le
schma. Les pices sans numro de rfrence sur le schma sont simplement destines complter lillustration.
Part number - Numro de pice dtache : si aucun numro de pice nest spcifi, le composant nest pas disponible en tant que pice dtache. Une ligne qui apparat en gras
correspond un ensemble. Une pice dont le numro est suivi dun point noir est comprise dans lensemble apparaissant en gras juste au-dessus.
<<< >>> indique consulter une autre liste.
Si le numro de pice dune pices spcifiques est plac au-dessous de la ligne de rfrence/nom, il faut choisir le type/version de la machine.
Qty - Quantit : indique le nombre de pices avec le numro de rfrence correspondant. AR signifie As required (comme requis) : il sagit de la quantit ou du nombre
dterminer.
Name - Dsignation de la pice : la traduction des dsignations anglaises est disponible dans le document Glossary of part names (Glossaire des dsignations des pices).
Remarks - Remarques : informations supplmentaires concernant la pice.
Une srie de lettres peut indiquer quune pice spcifique a t certifie par lorganisme autoris mentionn, conformment aux codes et rglements de la liste.
Les dimensions sont indiques en millimtres.

HU - HASZNLATI TMUTAT
1 ALKATRSZRENDELS
Mindig adja meg a cikkszmot, a krt elemek nevt s mennyisgt, valamint a kszlk tpust s gyri szmt.
A Szerviz - szimblummal jellt oldalak a szervizkszlet(ek) egyes alkatrszeire vonatkoznak. A kszlet teljes tartalmt lsd az 1 - Service kits (1 - Szervizkszletek) fejezetben.
2 A TBLZAT OSZLOPAI
Ref. - Hivatkozsi szm: a felsorolt alkatrszt a megfelel brhoz trstja. A rajzon csak hivatkozsi szmmal elltott alkatrszek lthatk. Az bra hivatkozsi szm nlkli rszei
csak az sszeszerels mdjt illusztrljk.
Part number. ha nincs megadva cikkszm, az adott alkatrsz nem kaphat ptalkatrszknt. A vastag vonal szerelvnyt jelez. Ha a cikkszm utn fekete pont ll, az alkatrsz a
jobbra fent vastaggal jellt szerelvny rsze.
A <<< >>> jel tirnyt egy msik listhoz, amely a Name elemmel azonos nev.
Ha egy adott alkatrsz cikkszmt a Ref./Name oszlopba helyezik, ki kell vlasztani a kszlk tpust/verziszmt.
Qty - Mennyisg: az adott hivatkozsi szmhoz kapcsold alkatrszek szmt jelli. Az AR jelentse As required (igny szerint): itt megadhatja a mennyisget vagy a szmot.
Name - Az alkatrsz neve: az angol nyelv elnevezsek fordtsai az Alkatrsznevek listja c. dokumentumban tallhatk.
Remarks - Az alkatrsszel kapcsolatos tbbletinformci.
Egy betsor jelzi azt, hogy az adott alkatrszt az illetkes hatsg a lista kdjainak vagy szablyainak megfelel tanstvnnyal ltta el.
A mrsi eredmnyek millimterben rtendk.

2930 7052 02

IT - ISTRUZIONI PER LUSO


1 ORDINE DI PARTI DI RICAMBIO
Indicare sempre il numero categorico, il nome e la quantit delle parti richieste, come pure il tipo e il numero di serie della macchina.
Le pagine contrassegnate dal simbolo di assistenza - descrivono componenti appartenenti ai kit di manutenzione. Per informazioni sul contenuto completo del kit, consultare il
capitolo 1 - Service kits (1 - Kit di manutenzione).
2 INFORMAZIONI SULLE COLONNE
Ref. - Numero di riferimento: indica un componente specifico elencato nel disegno. Nel disegno sono presenti solo i componenti con un numero di riferimento. I componenti senza
numero di riferimento sono presenti al solo scopo di illustrare il gruppo.
Part number - Numero categorico: se non specificato nessun numero categorico, il componente non disponibile come parte di ricambio. Una riga in grassetto indica un assemblaggio. Una parte il cui numero seguito da un punto nero compresa nellassemblaggio stampato in grassetto in alto a destra.
<<< >>> indica di consultare un altro elenco di parti di ricambio.
Quando il numero di catalogo di una parte specifica messo sotto la linea del riferimento/denominazione si deve fare una scelta in base al tipo/versione della macchina.
Qty - Quantit: indica il numero di componenti relativo al numero di riferimento. AR significa As required (Come richiesto): devono essere determinati la quantit o il numero.
Name - Nome parte: le traduzioni dei nomi inglesi dei componenti possono essere reperite nel Glossary of part names (Glossario dei nomi parti).
Remarks - Ulteriori informazioni sul componente.
Una serie di lettere possono indicare la certificazione di un componente da parte di un ente autorizzato specificato, in conformit alle normative riportate nellelenco.
Le misure sono espresse in millimetri.

LT - NAUDOJIMOINSTRUKCIJA
1 DETALI USAKYMAS
Visada nurodykite detals numer, pavadinim ir reikiam kiek bei renginio tip ir serijos numer.
Puslapiuose, paymtuose techninio aptarnavimo simboliu - , yra aptarnavimo reikmen rinkinio (-i) dali. Nordami gauti informacijos apie vis rinkinio turin, r. skyri 1
- Service kits (1 - Aptarnavimo reikmen rinkiniai).
2 INFORMACIJA STULPELYJE
Ref. - Nuorodos numeris: susieja srae nurodyt detal ir brin. Brinyje pavaizduotos tik detals, turinios nuorodos numer. Brinio detals, neturinios nuorodos numerio, tik
iliustruoja komplektin blok.
Part number - detals numeris: jeigu detals numeris nenurodytas, komponento kaip atsargins detals sigyti negalima. Eilutje, kuri parodyta parykintu riftu, yra agregatas.
Detal, po kurios numerio eina juodas takas, yra montuota parykintu riftu aukiau ispausdintame agregate.
<<< >>> nukreipia kit sra, kurio pavadinimas toks pat, kaip Name (detals pavadinimas).
Kai specifins detals numeris yra nurodytas emiau Ref. (nuoroda) /Name (detals pavadinimas) eiluts, reikia apsisprsti dl renginio tipo/versijos.
Qty - Kiekis: naudojamas su atitinkamu nuorodos numeriu ir nurodo detali kiek. AR reikia As required (prireikus): dar neinomas kiekis ar skaiius.
Name - detals pavadinimas: anglik pavadinim vertimus galima rasti dokumente rangos dali terminai.
Remarks - Papildoma informacija apie detal.
Raidi derinys gali rodyti, kad konkreiai detalei sertifikuot idav galiota institucija pagal srao nurodymus ir taisykles.
Matmenys pateikti milimetrais.

LV - INSTRUKCIJAS LIETOANAI
1. PASTANAS DETAAS
Vienmr nordiet nepiecieams iekrtas detaas numuru, nosaukumu un daudzumu, k ar tipu un manas serilo numuru.
Lappuses, kas apzmtas ar apkopes simbolu - satur Apkopes komplekta(u) daas. Pilnam komplekta satura prskatam, skatiet nodau 1 - Service kits (1 - Apkopes komplekti).
2. KOLONNAS INFORMCIJA
Ats. - Inventra numurs: savieno atbilstos saraksta daas ar attlu. Tikai detaas ar inventra numuru ir pardtas attl. Detaas attl bez inventra numura ir montai, vienkri
paskaidrotas attl.
Part number detaas numurs: ja nav nordts detaas numurs, komponents nav pieejams k rezerves detaa. Treknrakst pardt lnija ir monta. Detaa, aiz kuras numura seko
melns punkts, ir ietverta tiei augpus treknrakst druktaj mont.
<<< >>> novirza uz citu sarakstu, kuram ir tds pats nosaukums k Nosaukums.
Kad kdas noteiktas detaas numurs ir novietots zem lnijas Ats./Nosaukums ir jizvlas iekrtas veids/versija.
Qty daudzums: norda detaas daudzumu savienojum ar attiecgo inventra numuru. AR nozm As required (pc vajadzbas): daudzums vai numurs, kuru jnosaka.
Name detaas nosaukums: angu nosaukumu tulkojumus var atrast dokument Detau nosaukumu vrdnca.
Remarks specila informcija par detau.
Burtu rindia, saska ar saraksta noteikumiem un kodiem, var nordt, ka o detau ir sertificjusi autorizta organizcija.
Izmri ir nordti milimetros.

NL - INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK


1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.
Paginas gemarkeerd met het servicesymbool - bevatten onderdelen uit servicekits. Voor de complete inhoud van de kit, zie paragraaf 1 - Service kits (1 - Servicekits).
2 KOLOM INFORMATIE
Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld.
Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het samenstel te illustreren.
Part number - Onderdeelnummer: indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar. Een regel in een vet lettertype
is een samenstel. Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.
<<< >>> verwijst naar een andere lijst met dezelfde titel als de Name (benaming).
Als het onderdeelnummer van het desbetreffende onderdeel onder de regel Ref./Name (Ref./Benaming) staat vermeld, moet er een keuze met betrekking tot het machinetype en
de machineversie worden gemaakt.
Qty - Aantal: geeft het aantal onderdelen aan in samenhang met het overeenkomstige referentienummer. AR betekent As required (benodigde hoeveelheid): de hoeveelheid of
het aantal moet nader worden bepaald.
Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document Glossary of part names (Woordenlijst van onderdelen).
Remarks - Extra informatie over het onderdeel.
Een reeks letters kan aangeven dat een bepaald onderdeel gecertificeerd is door het opgegeven bevoegde orgaan, in overeenstemming met de codes of voorschriften in de lijst.
Afmetingen zijn in millimeters vermeld.
2930 7052 02

NO - BRUKSANVISNING
1 BESTILLING AV DELER
Angi alltid delenummeret, navnet og antallet deler samt type- og serienummeret for maskinen.
Sidene som er merket med Service-symbolet - , omtaler deler av servicesettene. Du finner informasjon om hele innholdet i settet i kapittel 1 - Service kits (1 - Servicesett).
2 FORKLARING TIL KOLONNENE
Ref. Referansenummer: knytter en bestemt del i listen til tegningen. Deler uten referansenummer vises ikke p tegningen. Delene p tegningen som ikke har referansenummer, er
tatt med for illustrere monteringen.
Part number Delenummer: Hvis det ikke er angitt noe delenummer, kan ikke delen bestilles som reservedel. En fet linje er en montering. En del som har et nummer som er etterfulgt av en svart prikk, er omfattet i monteringen med fet skrift ovenfor.
<<< >>> henviser til en annen liste som heter det samme som Navn.
Nr delenummeret til en bestemt del plasseres under linjen Ref./Name m man velge hva slags type/versjon maskinen er.
Qty Antall: angir hvor mange deler som er knyttet til referansenummeret. AR str for As required (etter behov): Antall eller nummer m spesifiseres.
Name Delenavn: Oversettelsene av de engelske navnene finner du i dokumentet Ordliste med delenavn.
Remarks Anmerkninger: tilleggsinformasjon om delen.
Bokstaver kan indikere at en bestemt del er sertifisert i henhold til det autoriserte organet som er angitt, i samsvar med kodene eller reglene for listen.
Ml er angitt i millimeter.

PL - INSTRUKCJA UYTKOWANIA
1 ZAMAWIANIE CZCI
Zawsze podawa numer czci, nazw i ilo potrzebnych elementw, a take typ i numer seryjny urzdzenia.
Strony oznaczone symbolem - zawieraj czci zestaww serwisowych. Pen zawarto zestaww mona znale w rozdziale 1 - Service kits (1 - Zestawy serwisowe).
2 OBJANIENIA KOLUMN
Ref. - Numer referencyjny: czy konkretn cz z listy ze schematem. Na schemacie prezentowane s wycznie czci posiadajce numer referencyjny. Czci na schemacie nie
majce numeru referencyjnego umieszczono w celu zilustrowania montau.
Part number - Numer czci: jeli nie podano numeru czci, dany element nie jest dostpny jako cz zapasowa. Tekst wytuszczony oznacza zesp. Cz, po numerze ktrej
wystpuje czarna kropka, wchodzi w skad wytuszczonego zespou wskazanego powyej po prawej stronie.
<<< >>> su do przechodzenia do innej listy o tym samym tytule, co w kolumnie Name (Nazwa).
Jeli numer dla konkretnej czci jest umieszczony poniej wiersza Ref./Name, naley wybra typ/wersj maszyny.
Qty - Ilo: oznacza liczb czci w odniesieniu do odpowiadajcego im numeru referencyjnego. AR oznacza As required (Wg zapotrzebowania): ilo zostanie uzgodniona.
Name - Nazwa czci: tumaczenie nazw angielskich mona znale w dokumencie Glossary of part names (Sownik czci).
Remarks - Informacje dodatkowe o danej czci.
Cig liter moe informowa, e dana cz uzyskaa certyfikat okrelonej, upowanionej organizacji, zgodnie z kodami lub zasadami z listy.
Wymiary zostay podane w milimetrach.

PT - INSTRUES PARA UTILIZAO


1 ENCOMENDA DE PEAS
Especificar sempre a referncia da pea, o nome e a quantidade de itens necessrios, bem como o tipo e o nmero de srie da mquina.
Pginas marcadas com o smbolo de assistncia - contm peas de kits de assistncia. Para ver todos os contedos do kit consultar o captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
assistncia).
2 INFORMAO SOBRE AS COLUNAS
Ref. - Nmero de referncia: estabelece a ligao entre uma pea especfica listada e o desenho. No desenho, apenas so mostradas peas com um nmero de referncia. As peas
mostradas no desenho que no apresentem um nmero de referncia servem apenas para ilustrar o conjunto.
Part number - Referncia da pea: se no for indicada a referncia da pea, o componente no est disponvel como pea sobresselente. Uma linha em negrito representa um conjunto. Uma pea cujo nmero esteja seguido de um ponto preto est includa no conjunto impresso em negrito, imediatamente acima.
<<< >>> conduz a outra lista com o mesmo ttulo de Name.
Quando a referncia da pea especfica se encontra por baixo da linha Ref./Name, preciso escolher o tipo/verso da mquina.
Qty - Quantidade: indica o nmero de peas relacionadas com o nmero de referncia correspondente. AR significa As required (consoante requerido): quantidade ou nmero a
determinar.
Name - Nome da pea: possvel encontrar tradues dos nomes ingleses das peas no documento Glossrio de designaes de peas.
Remarks - Informao extra sobre a pea.
Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea foi certificada pela entidade autorizada referida, de acordo com os cdigos ou as normas da lista.
As medidas so indicadas em milmetros.

RO - INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
1 COMANDAREA PIESELOR
Specificai ntotdeauna numrul de reper, numele i cantitatea articolelor necesare i tipul i numrul de serie ale mainii.
Paginile marcate cu simbolul Service - conin componente din kituri de service. Pentru coninutul complet al acestui kit consultai capitolul 1 - Service kits (1 - Kituri de
service).
2 INFORMAIILE DIN COLOANE
Ref. - Numrul de referin: coreleaz piesa respectiv din list cu desenul. n desen sunt prezentate numai piesele care au numere de referin. Piesele din desen care nu au niciun
numr de referin se afl acolo numai pentru a ilustra ansamblul.
Part number - Numr de reper: dac nu este specificat niciun numr de reper, componenta nu este disponibil ca pies de schimb. O linie ngroat reprezint un ansamblu. Un
reper al crui numr este urmat de un punct negru este cuprins n ansamblul tiprit ngroat de deasupra sa.
<<< >>> direcioneaz ctre o alt list care are titlul identic cu Nume.
Cnd numrul de reper al piesei respective este plasat sub linia Referin/Nume, este obligatorie selectarea unui tip sau a unei versiuni a mainii.
Qty - cantitate: indic numrul de piese corespunztoare numrului de referin respectiv. AR nseamn Conform necesar: cantitate sau numr care urmeaz a fi determinat.
Name - Nume reper: traducerile numelor englezeti pot fi gsite n documentul Glosar de nume de repere.
Remarks - Informaii suplimentare despre piese.
O serie de litere poate indica faptul c o anumit pies a fost certificat de organismul de autorizare specificat, n conformitate cu regulile sau codurile listei.
Dimensiunile sunt date n milimetri.

2930 7052 02

RU -
1
, , . ,
Service - , () (). 1 - Service kits (1 - ).
2
Ref. - : , , . , .
.
Partnumber - : , .
. , , , .
<<< >>> , Name ( ).
Ref./Name, , / .
Qty - : . AR As required ( ):
.
Name - : Glossary of Part Names ( ).
Remarks - - . , ,
. .

SK - NVOD NA POUITIE
1 OBJEDNVANIE SAST
Vdy zadajte slo sasti, nzov a mnostvo poadovanch poloiek a takisto typ a vrobn slo zariadenia.
Strany oznaen servisnm symbolom - obsahuj asti servisnej spravy/servisnch sprav. pln zoznam prslunej spravy njdete v kapitole 1 - Service kits (1 - Servisn
spravy) .
2 INFORMCIE V STPCOCH
Ref. - Referenn slo: sli na prepojenie konkrtnej uvedenej sasti k prslunmu vkresu. Na vkrese s zobrazen len sasti s referennm slom. Sasti bez referennho
sla na vkrese slia len na ilustrciu montnej skupiny.
Part number - slo sasti: ak nie je uren iadne slo sasti, dan komponent nie je k dispozcii ako nhradn siastka. Riadok uveden tunm psmom predstavuje
montnu skupinu. Sas, za ktorej slom nasleduje ierna bodka, je zahrnut vo vyie uvedenej hrubo vytlaenej zostave vpravo.
<<< >>> smeruje na al zoznam s rovnakm nzvom ako v poloke Name.
Ke sa slo uritej sasti nachdza pod riadkom Ref./Name, je potrebn vybra typ/verziu zariadenia.
Qty - Mnostvo: oznauje poet sast vzhadom na prslun referenn slo. Skratka AR znamen As required (poda potreby): mnostvo alebo slo bude stanoven.
Name - Nzov siastky: preklady anglickch nzvov mete njs v dokumente Register nzvov sast.
Remarks - alie informcie o danej sasti.
Postupnos psmen me urova, e urit sas bola certifikovan stanovenou oprvnenou intitciou poda kdov alebo pravidiel v danom zozname.
Rozmery s uveden v milimetroch.

SL - NAVODILA ZA UPORABO
1 NAROANJE DELOV
Vedno navedite tevilko dela, ime in koliino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko tevilko stroja.
Strani, oznaene s simbolom za servis , vsebujejo dele servisnih kompletov. Za celotno vsebino kompleta si oglejte poglavje 1 - Service kits(1 - Servisni kompleti).
2 INFORMACIJE O STOLPCU
Ref. - Referenna tevilka: povezuje doloen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenno tevilko. Deli na risbi, ki nimajo referenne tevilke, so namenjeni
samo prikazu sklopa.
Part number - tevilka dela: e tevilka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot rezervni del. Vrstica z odebeljenim tiskom predstavlja sklop. Del, katerega tevilki sledi rna
pika, spada v sklop, natisnjen z odebeljenim tiskom neposredno nad njim.
<<< >>> vas usmeri na drug seznam z enakim nazivom kot Name (Ime).
e je pod vrstico Ref./Name navedena tevilka dela za doloeni del, mora izbira temeljiti na tipu/razliici stroja.
Qty - Koliina: doloa tevilo delov v povezavi z ustrezno referenno tevilko. AR pomeni As required (kot je zahtevano): koliina ali tevilo za doloitev.
Name - Ime dela: prevodi anglekih imen se nahajajo v dokumentu Pojmovnik z imeni delov.
Remarks - Dodatne informacije o delu.
Zaporedje rk lahko pomeni, da je bil doloen del certificiran s strani navedenega pooblaenega organa, v skladu z zakoni ali pravili seznama.
Mere so podane v milimetrih.

SV - INSTRUKTIONER FR ANVNDNING
1 BESTLLA DELAR
Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som nskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer p maskinen.
Sidor markerade med servicesymbolen - innehller delar av servicesatser. Hela innehllet i satsen redovisas i kapitlet 1 - Service kits (1 - Servicesatser).
2 SPALTINFORMATION
Ref. - Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i frteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med fr att illustrera sjlva monteringen.
Part number - Reservdelsnummer: om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel. Monteringsanvisningar visas med fet stil. En reservdel vars nummer fljs
av en svart punkt finns med i den fetstilta monteringsanvisningen direkt ovanfr.
<<< >>> hnvisar till en annan lista med samma titel som namnet.
Nr reservdelsnumret fr den specifika delen r placerad nedanfr Ref./Namn-raden mste ett val gras utifrn maskinens typ/version.
Qty - Antal: anger hur mnga delar som r kopplade till motsvarande referensnummer. AR betyder As required (som erfordras): antal eller nummer bestms senare.
Name - Reservdelsbeteckningar: versttningar av de engelska beteckningarna terfinns i dokumentet Glossary of part names (Ordlista med reservdelsbeteckningar).
Remarks - Extrainformation om reservdelen.
En uppsttning bokstver kan ange att en viss reservdel har certifierats av det befullmktigade organet, enligt koderna eller reglerna i frteckningen.
Mtt anges i millimeter.

2930 7052 02

VII

TR - KULLANIM TALMATLARI
1 PARA SPAR
Gerekli elerin para numaralar, ad ve miktarnn yan sra makinenin tip ve seri numarasn da mutlaka belirtin.
Servis simgesi - tayan sayfalarda Servis kiti (kitleri) paralar bulunmaktadr. Kitle ilgili tm bilgilere ulamak iin 1 - Service kits (1 - Servis kitleri) blmne bavurun.
2 KOLON BLGLER
Ref. - Referans numaras: zel olarak listelenmi bir para iin izimden balant salar. Sadece referans numaras olan paralar izimde gsterilir. izimde referans numaras bulunmayan paralar sadece montaj ilemlerini gstermek iin verilmitir.
Part number - Para numaras: para numaras belirtilmemise, bileen yedek para olarak bulunmamaktadr. Koyu harflerle gsterilen satr montajdr. Numarasndan sonra siyah
bir nokta gelen para, yukarda koyu harflerle baslm montaja dahildir.
<<< >>>, Name (Ad) ile ayn balkta bir baka listeye ynlendirir.
Belirli bir parann para numaras Ref./Name (Ref./Ad) satrnn altna yerletirildiinde, makine tipi/modeli konusunda seim yaplmaldr.
Qty - Miktar: uygun referans numarasyla balantl olarak para saysn gsterir. AR, As required (Gerektii gibi) anlamna gelmektedir: belirlenecek olan miktar veya say.
Name - Para ad: ngilizce adlarn evirileri, Para adlar szlnde bulunabilir.
Remarks - Aklamalar: Para hakknda ek bilgiler.
Bir dizi harf, belirli bir parann yasalara veya liste kurallarna uygun olarak zel yetkili bir makam tarafndan sertifikalandrldn gsterebilir.
lmler milimetre cinsinden verilmitir.

ZH -

1 - 1 - Service kits
1

Ref. -

Part number -

<<< >>>
Ref.()Name()/
Qty - ARAs required
Name -
Remarks -

VIII

2930 7052 02

2930 7052 02

Parts list

Table of contents
1

Service kits ....................................................................................................... 5

Drive arrangement............................................................................................ 9

Air system - Air inlet........................................................................................15

Air system - Unloader assembly .....................................................................21

Air system - Air receiver - GA 37+, GA 45+, GA 55 ........................................ 23

Air system - Air receiver - GA 75 .................................................................... 27

Air flow and cooling system - Air-cooled ......................................................... 31

Air flow and cooling system - Water-cooled ................................................... 35

Oil system ......................................................................................................37

10

Air outlet - Pack - Air-cooled ...........................................................................39

11

Air outlet - Pack - Water-cooled .....................................................................41

12

Air outlet - Full Feature - Air-cooled ................................................................ 43

13

Air outlet - Full Feature - Water-cooled .......................................................... 45

14a/b Air outlet - Full Feature - Air dryer (Design A - 14a / Design B - 14b) ........ 47/63

15

Drain system - Pack - Air-cooled ....................................................................71

16

Drain system - Pack -Water-cooled ................................................................ 73

17

Drain system - Full Feature - Air-cooled ......................................................... 75

18

Drain system - Full Feature - Water-cooled ................................................... 77

19

Cubicle - IEC ..................................................................................................71

20

Cubicle - UL-cUL ............................................................................................79

21

Bodywork......................................................................................................101

22

Standard option - Energy recovery system - GA 37+, GA 45+ ..................... 105

23

Standard option - Energy recovery system - GA 55, GA 75 ......................... 107

24

Standard option - Energy recovery system - Connections ........................... 109

25

Standard option - Lifting device .................................................................... 111

26

Standard option - Rain protection ................................................................. 113

27

Standard option - Full feature - Air dryer bypass .......................................... 115

28

Standard option - Full feature - DD Filter ...................................................... 117

2930 7085 50

Parts list

29

Standard option - Full feature - DD/PD Filter ............................................... 119

30

Standard option - Modulating control ............................................................ 121

31

Standard option - Water shut-off valve ......................................................... 125

2930 7085 50

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7085 50

Parts list

Service kits
Ref.

Part number

Qty

Name

Oil
ROTO-INJECTFLUID - 5 litres
ROTO-INJECTFLUID - 20 litres
ROTO-INJECTFLUID - 209 litres

2901 0245 01
2901 0522 00
2901 0045 01

2930 7085 50

2901 1453 00
0663 7139 00
1613 3223 01
1622 3662 00
0663 2101 01
1622 3664 00
0335 3111 00
0663 3120 00

1
1
1
1
1
1
1
1

Minimum Pressure Valve kit


O-ring
Washer
Spring
O-ring
Spring
Retaining ring
O-ring

2901 0570 00
0663 7150 00
0663 7138 00
0663 2107 77
0663 7135 00
0663 3120 00
0663 7136 00
1613 8377 00
0653 1100 00
1613 8451 01
0653 1062 00
0661 1000 43
0337 6068 00
2903 1015 01
2904 0061 00
0337 0009 35
0147 1409 03
0504 0200 13
0663 2103 22
0508 1100 50
0335 2169 00
0663 2109 30

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Element mounting kit


O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Joint
Flat gasket
Antivibration pad
Flat gasket
Seal washer
Parallel key
Coupling
Lipseal kit
Parallel key
Hexagon bolt
Bearing
O-ring
Roller bearing
Int.circlip
O-ring

2901 0503 01
0661 1000 40
0663 2107 77
0663 7136 00
0663 7138 00
1613 8906 00
1613 5165 00

1
1
1
2
1
1
1

Check valve kit


Seal washer
O-ring
O-ring
O-ring
Check valve
Spring

2901 0217 01
0663 7135 00
0663 3120 00
0661 1000 39
1622 5662 00
0661 1000 60
0661 1000 43
0663 2101 97
0663 2100 24

1
1
1
1
1
1
1
2
1

Oil stop valve kit


O-ring
O-ring
Washer
Spring
Seal
Seal washer
O-ring
O-ring

Remarks

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7085 50

Parts list

Service kits
Ref.

2930 7085 50

Part number

Qty

Name

0663 2101 80
1613 8907 00

2
1

O-ring
Valve body

2901 1619 00
0335 2173 00
0508 1100 97
1622 4628 00
1622 3106 00
1622 3740 00
0663 2107 89
0502 1092 56
1089 0679 03

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Motor overhaul kit GA 37+, GA 45+


Circlip
Roller bearing
Seal
Bushing
Drain nipple
O-ring
Bearing
Fan

2901 1910 01
0335 2178 00
0508 1100 98
1616 5517 00
1622 6623 00
0663 2107 89
1622 3740 00
0663 2113 59
0502 1092 55
1622 3793 00
1089 0679 09

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Motor overhaul kit GA 55, GA 75


Int.circlip
Bearing
Lip seal
Bushing
O-ring
Drain nipple
O-ring
Ball bearing
Oil nozzle
Fan

2901 1622 00
1613 6818 01
1622 3173 00
1622 3170 05
1622 3168 00
0663 7149 00
0160 0996 86
0301 2318 00
1622 3694 80
0663 2111 55
1622 3182 00
1622 3183 00
1622 3184 00
1622 3185 00
0661 1000 40
0663 7150 00
0211 1957 64

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Unloader valve kit


Valve
Tape
Bushing
Ring
O-ring
Cross rec screw
Washer
Blow off valve
O-ring
Guide
Seal
Bushing
Spring
Seal washer
O-ring
Hex socket screw

Remarks

Parts list

9820 9629 00-01ed00

2930 7085 50

Parts list

Drive arrangement
Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1160
1170
1180
2010
2020

1616 7281 80
1622 6600 00
0337 6051 00
1622 5593 00
0147 1409 03
0101 1951 40
0147 1364 03
0663 2103 22
1619 6032 00
0663 2107 84
1622 8704 00
0147 1320 03
0686 3718 15
0147 1402 03
0301 2358 00
1622 3740 00

1
1
1
1
1
2
12
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Service stage
Spacer
Parallel key
Spacer
Hexagon bolt
Pin
Hexagon bolt
O-ring
Nipple (SPM)
O-ring
Nozzle oil
Hexagon bolt
Plug
Hexagon bolt
Washer
Drain nipple
Circlip
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Bearing
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Seal
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Gearbox
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Hexagon bolt
Nipple (SPM)
Bushing
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Key
Motor
GA 37+ 230V/50Hz IEC
GA 37+ 400V/50Hz IEC
GA 37+ 500V/50Hz IEC
GA 37+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 37+ 220-230V/60Hz UL-cUL
GA 37+ 380V/60Hz UL-cUL
GA 37+ 440-460V/60Hz UL-cUL
GA 37+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 230V/50Hz IEC

0335 2173 00
0335 2173 00
0335 2178 00
0335 2178 00
2030

1
0508 1100 97
0508 1100 97
0508 1100 98
0508 1100 98

2040

1
1622 4628 00
1622 4628 00
1616 5517 00
1616 5517 00

2050

2060
2070
2080

2090
2100

1
1622 4618 00
1622 4618 00
1622 4619 00
1622 4619 00
0147 1477 03
1619 6032 00
1622 3106 00
1622 3106 00
1622 6623 00
1622 6623 00
1622 8789 00
1080 4214 02
1080 4214 04
1080 4214 06
1080 4214 11
1080 4214 12
1080 4214 13
1080 4214 17
1080 4214 14
1080 4247 02

2930 7085 50

4
1
1

1
1

Remarks

Parts list

9820 9629 00-01ed00

10

2930 7085 50

Parts list

Drive arrangement
Ref.

2110
3010

3020
3030
3040
3045
3050

Part number
1080 4247 04
1080 4247 06
1080 4247 11
1080 4247 12
1080 4247 13
1080 4247 17
1080 4247 14
1080 4241 52
1080 4241 54
1080 4241 56
1080 4241 61
1080 4241 62
1080 4241 63
1080 4241 67
1080 4241 64
1080 4242 52
1080 4242 54
1080 4242 56
1080 4242 61
1080 4242 62
1080 4242 63
1080 4242 67
1080 4242 64
1088 1001 03
1622 3108 00
1622 3108 00
1622 3120 00
1622 3120 00
1622 3105 00
0101 2313 00
0147 1963 02
3315 0195 08

Qty

1
1

1
2
1
1
1

1622 3152 02
1622 3152 02
1622 3152 01
1622 3152 01
3055

1
1613 6752 13
1613 6752 13
1613 6752 19
1613 6752 19

3060

3070
3080
3090
3100
3110

1
0147 1492 03
0147 1492 03
0147 1485 03
0147 1485 03
0301 2378 00
0147 1401 03
0301 2358 00
1622 3150 00
0147 1106 11

2930 7085 50

1
2
2
1
2

Name

Remarks

GA 45+ 400V/50Hz IEC


GA 45+ 500V/50Hz IEC
GA 45+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 220-230V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 380V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 440-460V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 55 230V/50Hz IEC
GA 55 400V/50Hz IEC
GA 55 500V/50Hz IEC
GA 55 200V/60Hz UL-cUL
GA 55 220-230V/60Hz UL-cUL
GA 55 380V/60Hz UL-cUL
GA 55 440-460V/60Hz UL-cUL
GA 55 575V/60Hz UL-cUL
GA 75 230V/50Hz IEC
GA 75 400V/50Hz IEC
GA 75 500V/50Hz IEC
GA 75 200V/60Hz UL-cUL
GA 75 220-230V/60Hz UL-cUL
GA 75 380V/60Hz UL-cUL
GA 75 440-460V/60Hz UL-cUL
GA 75 575V/60Hz UL-cUL
Warning mark
Spacer
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Spacer
Pin
Hexagon bolt
Lock washer
Spacer
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Antivibr.pad
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Hexagon bolt
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Washer
Hexagon bolt
Washer
Support
Hexagon bolt
GA 37+

11

Parts list

9820 9629 00-01ed00

12

2930 7085 50

Parts list

Drive arrangement
Ref.

Part number

3115
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3250

0147 1106 11
0147 1964 17
0147 1964 17
0333 3237 00
0301 2358 00
1622 3135 00
0147 1402 03
0301 2358 00
1613 6752 12
0147 1401 03
0301 2358 00
0147 1479 03
1622 5501 80
1622 5501 00
1622 3699 00
0663 2107 89

4010

Qty

2
2
1
5
5
2
4
4
2
1
1
1
1
1

1622 3110 35
1622 3110 33
1622 3110 27
1622 3110 17
1622 3110 25
1622 3110 69
1622 3110 15
1622 3110 13
1622 3110 43
1622 3110 41
1622 3110 37
1622 3110 29
1622 3110 35
1622 3110 71
1622 3110 25
1622 3110 19
1622 3110 49
1622 3110 45
1622 3110 63
1622 3110 39
1622 3110 43
1622 3110 39
1622 3110 33
1622 3110 71
1622 3110 83
1622 3110 55
1622 3110 53
1622 3110 49
1622 3110 51
1622 3110 47
1622 3110 63
1622 3110 43
4020

1
1622 3110 36
1622 3110 34
1622 3110 28
1622 3110 18
1622 3110 26

2930 7085 50

Name

Remarks

GA 45+
GA 55
GA 75
Lock washer
Washer
Support
Hexagon bolt
Washer
Antivibr.pad
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
Plug assembly
Plug
Magnet
O-ring
Gear drive
GA 37+ 7.5 bar(e)
GA 37+ 8 bar(e)
GA 37+ 10 bar(e)
GA 37+ 13 bar(e)
GA 37+ 100 psig
GA 37+ 125 psig
GA 37+ 150 psig
GA 37+ 175 psig
GA 45+ 7.5 bar(e)
GA 45+ 8 bar(e)
GA 45+ 10 bar(e)
GA 45+ 13 bar(e)
GA 45+ 100 psig
GA 45+ 125 psig
GA 45+ 150 psig
GA 45+ 175 psig
GA 55 7.5 bar(e)
GA 55 8 bar(e)
GA 55 10 bar(e)
GA 55 13 bar(e)
GA 55 100 psig
GA 55 125 psig
GA 55 150 psig
GA 55 175 psig
GA 75 7.5 bar(e)
GA 75 8 bar(e)
GA 75 10 bar(e)
GA 75 13 bar(e)
GA 75 100 psig
GA 75 125 psig
GA 75 150 psig
GA 75 175 psig
Gear driven
GA 37+ 7.5 bar(e)
GA 37+ 8 bar(e)
GA 37+ 10 bar(e)
GA 37+ 13 bar(e)
GA 37+ 100 psig

13

Parts list

9820 9629 00-01ed00

14

2930 7085 50

Parts list

Drive arrangement
Ref.

Part number
1622 3110 70
1622 3110 16
1622 3110 14
1622 3110 44
1622 3110 42
1622 3110 38
1622 3110 30
1622 3110 36
1622 3110 72
1622 3110 26
1622 3110 20
1622 3110 50
1622 3110 46
1622 3110 64
1622 3110 40
1622 3110 44
1622 3110 40
1622 3110 34
1622 3110 72
1622 3110 84
1622 3110 56
1622 3110 54
1622 3110 50
1622 3110 52
1622 3110 48
1622 3110 64
1622 3110 44

2930 7085 50

Qty

Name

Remarks

GA 37+ 125 psig


GA 37+ 150 psig
GA 37+ 175 psig
GA 45+ 7.5 bar(e)
GA 45+ 8 bar(e)
GA 45+ 10 bar(e)
GA 45+ 13 bar(e)
GA 45+ 100 psig
GA 45+ 125 psig
GA 45+ 150 psig
GA 45+ 175 psig
GA 55 7.5 bar(e)
GA 55 8 bar(e)
GA 55 10 bar(e)
GA 55 13 bar(e)
GA 55 100 psig
GA 55 125 psig
GA 55 150 psig
GA 55 175 psig
GA 75 7.5 bar(e)
GA 75 8 bar(e)
GA 75 10 bar(e)
GA 75 13 bar(e)
GA 75 100 psig
GA 75 125 psig
GA 75 150 psig
GA 75 175 psig

15

Parts list

9820 9629 10-01ed00

16

2930 7085 50

Parts list

Air system - Air inlet


Ref.

Part number

1010

1020
1030
1050
1060
1070

1080
1090
1130
1170
1180
1190
1220
1230
2010
2020
2030
2040
2045
2050
2060
2070
2080
2090
2100
3010

1622 4639 00
1622 4639 00
1622 4639 00
1622 4639 01
1613 2359 00
0686 3718 19
1613 8907 00
1622 5662 00

Qty

Name

Valve housing
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Piston
Plug
Valve body
Spring
Nipple
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
O-ring
Nipple
Hexagon bolt
Check valve
Spring
Gasket
Plug
Temp. sensor
Unloader assembly
Seal washer
Nipple
Hose assembly
Nipple
Seal washer
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Temp.sensor
Grommet
Air filter assembly
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Filter element
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Hose clip
Hose clip
Plate filter
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Washer
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Air hose assembly

1
1
1
1
1

1622 5565 00
1622 5565 00
1622 5565 00
1622 6613 01
0663 3130 00
0571 0036 07
0147 1377 03
1622 9639 00
1622 0796 00
1622 4664 00
0686 3718 15
1089 0574 70
<<< >>>
0661 1000 40
1079 5840 03
0574 9914 18
1079 5840 03
0661 1000 40
0663 7150 00
0147 1363 03
0301 2344 00
1089 0574 12
0989 4220 15

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1

1622 5073 80
1622 5073 80
1622 1854 01
1622 1854 01

3030
3040
3050
3060
3070
3080

1613 7408 00
1613 7408 00
1622 1855 01
1622 1855 01
0347 6115 00
0347 6115 00
1622 3146 00
0147 1963 08
0147 1327 03

1
1
1
2
2
2

0301 2344 00
0301 2344 00
0301 2335 00
0301 2335 00
1

2930 7085 50

Remarks

17

Parts list

9820 9629 10-01ed00

18

2930 7085 50

Parts list

Air system - Air inlet


Ref.

Part number

Qty

Name

1
1
1
2
2
1
1
2
2

GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Air hose
Indicator
O-ring
Screw
Washer
Pipe
O-ring
Screw
Washer

1622 3129 81
1622 3129 81
1622 3199 81
1622 3199 81
4010
4020
5010
5020
5025
5030
5040
5050
5060

2930 7085 50

1613 7912 01
0663 7136 00
0211 1363 03
0300 0274 55
1622 3154 00
0663 7136 00
0211 1363 03
0300 0274 55

Remarks

19

Parts list

9820 9629 05-01ed00

20

2930 7085 50

Parts list

Air system - Unloader assembly


Ref.
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1070
1075
1085
1090
1095
1100
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055

2930 7085 50

Part number
1622 3162 82
1622 3162 00
1622 3164 00
1622 3163 00
1613 6818 01
1622 3168 00
1622 3169 00
1622 3173 00
0663 7149 00
0663 2111 55
0261 1090 99
0335 2179 00
1622 3170 05
0160 0996 86
0301 2318 00
1622 3182 00
1622 3183 00
1622 3184 00
1622 3185 00
1622 3694 80
1622 3694 00
1622 3694 01
1622 3694 02
1513 0477 00
1622 3694 03
1622 3694 04
1622 3694 05
1622 3694 06
1622 3694 07
0226 3300 18
0663 2112 69

Qty

Name

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1

Unloader assy
Housing
Rod
Cover
Valve
Ring
Piston
Tape
O-ring
O-ring
Nut
Circlip
Bushing
Screw
Washer
Guide
Seal
Bushing
Spring
Blow-off valve
Housing
Cover
Piston
Piston ring
Seal
Seal
Rivet
Insert
Glide seal
Bolt
O-ring

Remarks

21

Parts list

9820 9629 50-01ed00

22

2930 7085 50

Parts list

Air system - Air receiver - GA 37+, GA 45+, GA 55


Ref.

Part number

1010

Qty

Name

Safety valve
7.5 bar(e)
8 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
125 psig
150 psig
175 psig
Vessel assy
CE/ASME
LL/DIR
MOL
MOM
SQL
Washer
Hexagon bolt
O-ring
Oil level gauge
Oil separator
Scavenge line pipe
Shield
O-ring
O-ring
Cover
Hexagon bolt
Washer
Piston valve
Washer
Hexagon bolt
Washer
Spring
Piston
O-ring
O-ring
Non return valve
Seal washer
Spring
Retaining ring
Parallel pin
Nipple
Nipple
Vessel
CE/ASME
LL/DIR
MOL
MOM
SQL
Housing
Hexagon bolt
O-ring
Plug
Seal washer
Vessel

0832 1000 78
0832 1000 78
0832 1000 78
0832 1000 79
0830 1008 39
0830 1008 39
0830 1008 40
0830 1008 40

2002
2005
2008
2010
2020
2030
2040
2060
2070
2080
2090
2095
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
2210
2230
2240
2270
2360

1622 5089 99
1622 5089 82
1622 5089 85
1622 5089 95
1622 5089 86
0301 2321 00
0147 1249 03
0663 2113 24
1622 3659 00
1622 3140 00
1622 3157 00
1622 3138 00
0663 3120 00
0663 7139 00
1622 3661 00
0147 1365 03
0301 2344 00
1613 3221 00
1613 3222 00
0147 1244 03
1613 3223 01
1622 3662 00
1622 3663 00
0663 2101 01
0663 2108 11
1613 9005 01
0661 1000 38
1622 3664 00
0335 3111 00
0101 2465 00
1622 5078 00
1622 3693 00

3010
3020
3030
3040
3050
3060

1622 3100 99
1622 3100 82
1622 3100 85
1622 3100 95
1622 3100 86
1622 3101 00
0147 1962 99
0663 2113 20
0686 4206 00
0661 1000 43
1622 3100 00

2930 7085 50

4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

1
11
2
1
1
1

Remarks

23

Parts list

9820 9629 50-01ed00

24

2930 7085 50

Parts list

Air system - Air receiver - GA 37+, GA 45+, GA 55


Ref.

Part number

3070
3080
3090
3100
3110
3120

0244 4184 00
1202 8992 00
0663 2102 15
1622 3660 00
0663 2111 17

4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
5010
5020
5030
5040
5050
5090
5100

2930 7085 50

1622 6560 00
1622 6562 00
1622 6562 00
1622 6562 00
1622 6561 00
1622 3125 80
1622 3143 00
1622 3125 00
0661 1000 43
0686 6446 00
0335 2126 00
1622 4614 00
0663 2113 16
0147 1325 03
0301 2335 00
0392 1100 28
0301 2335 00
0291 1110 00
1613 8967 12
0147 1963 08
0852 0010 22
0686 3718 16

Qty

Name

4
1
1
1
1
1

Screw
Plug
O-ring
Plug
O-ring
Dataplate
CE/ASME
LL/DIR
MOL
MOM
SQL
Oil filter assy
By pass valve
Filter housing
Seal washer
Plug
Circlip
Cover
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Vibration damper
Washer
Lock nut
Grounding of vessel
Hexagon bolt
Ball valve
Plug

1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
4
4
1
1
1
1

Remarks

25

Parts list

9820 9629 51-01ed00

26

2930 7085 50

Parts list

Air system - Air receiver - GA 75


Ref.

Part number

1010

Qty

Name

Safety valve
7.5 bar(e)
8 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
125 psig
150 psig
175 psig
Vessel assy
CE/ASME
LL/DIR
MOM
SQL
Oil level gauge
Pipe
Oil separator
Hexagon bolt
O-ring
O-ring
Cover
Piston valve
Washer
Hexagon bolt
Washer
Spring
Piston
O-ring
O-ring
Seal washer
Spring
Washer
Retaining ring
Nipple
Parallel pin
Nipple
Hexagon bolt
O-ring
Non return valve
Shield
Housing
Cover
O-ring
Washer
Hexagon bolt
By pass valve
Circlip
Plug
O-ring
Hexagon bolt
Nipple
Vessel
CE/ASME
LL/DIR

0832 1000 78
0832 1000 78
0832 1000 78
0832 1000 79
0830 1008 39
0830 1008 39
0830 1008 39
0830 1008 40

2010
2020
2030
2060
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
2280
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2390
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2490

1622 5695 99
1622 5695 82
1622 5695 95
1622 5695 86
1622 3659 00
1622 5696 00
1622 5693 00
0147 1249 03
0663 3120 00
0663 7139 00
1622 3661 00
1613 3221 00
1613 3222 00
0147 1244 03
1613 3223 01
1622 3662 00
1622 3663 00
0663 2101 01
0663 2108 11
0661 1000 38
1622 3664 00
0301 2321 00
0335 3111 00
1622 5078 00
0101 2465 00
1622 3693 00
0147 1365 03
0663 2113 24
1613 9005 01
1622 5694 00
1622 5699 00
1622 4614 00
0663 2106 16
0301 2335 00
0147 1325 03
1622 3143 00
0335 2126 00
0686 6446 00
0663 7137 00
0147 1363 03
2253 8063 00
1622 3100 99
1622 3100 82

2930 7085 50

1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
4
3
1

Remarks

27

Parts list

9820 9629 51-01ed00

28

2930 7085 50

Parts list

Air system - Air receiver - GA 75


Ref.

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120

4010
4020
4030
4040
4050
4090
4100

2930 7085 50

Part number
1622 3100 95
1622 3100 86
1622 3101 00
0147 1962 99
0663 2113 20
0686 4206 00
0661 1000 43
1622 3100 00
0244 4184 00
1202 8992 00
0663 2102 15
1622 3660 00
0663 2111 17
1622 6560 00
1622 6562 00
1622 6562 00
1622 6561 00
0392 1100 28
0301 2335 00
0291 1110 00
1613 8967 12
0147 1963 08
0852 0010 22
0686 3718 16

Qty

1
11
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1

4
4
4
1
1
1
1

Name

Remarks

MOM
SQL
Housing
Hexagon bolt
O-ring
Plug
Seal washer
Vessel
Drive screw
Plug
O-ring
Plug
O-ring
Data plate
CE/ASME
LL/DIR
MOM
SQL
Vibration damper
Washer
Lock nut
Grounding of vessel
Hexagon bolt
Ball valve
Plug

29

Parts list

9820 9629 20-01ed01

30

2930 7085 50

Parts list

Air flow and cooling system - Air-cooled


Ref.

Part number

1010

2010
2020
2030
3010

3015

2930 7085 50

1622 3197 08
1622 3197 14
1622 3197 15
1622 3197 01
1622 3197 11
1622 3197 11
1622 3197 11
1622 3197 01
1622 3197 03
1622 3197 11
1622 3197 12
1622 3197 08
1622 3197 14
1622 3197 15
1622 3197 01
1622 3197 11
1622 3197 11
1622 3197 11
1622 3197 11
1622 3197 11
1622 3197 01
1622 3197 03
1622 3197 12
1622 8587 64
1622 8587 64
1622 8587 60
1622 8587 60
1622 8587 60
1622 8587 60
1622 8587 61
1622 8587 60
1622 8587 60
1622 8587 61
1622 3197 71
1622 3197 72
1622 3197 74
1622 3197 83
1622 3197 72
1622 3197 81
1622 3197 81
1622 3197 81
1622 3197 81
1622 3197 82
0147 1963 08
1622 3147 80
1079 9901 18
0147 1963 08
1622 3193 00
1622 3194 00
1622 3195 00
1622 3196 00
0348 0102 11

Qty

Name

Fan assembly
GA 37+ 200V/50Hz IEC
GA 37+ 200V/60Hz IEC
GA 37+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 37+ 230V/50Hz IEC
GA 37+ 230V/60Hz IEC
GA 37+ 230V/60Hz UL-cUL
GA 37+ 380V/60Hz IEC
GA 37+ 400V/50Hz IEC
GA 37+ 500V/50Hz IEC
GA 37+ 460V/60Hz UL-cUL
GA 37+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 200V/50Hz IEC
GA 45+ 200V/60Hz IEC
GA 45+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 230V/50Hz IEC
GA 45+ 230V/60Hz IEC
GA 45+ 230V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 460V/60Hz IEC
GA 45+ 460V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 380V/60Hz IEC
GA 45+ 400V/50Hz IEC
GA 45+ 500V/50Hz IEC
GA 45+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 55 200-220V/50Hz IEC
GA 55 200-220V/60Hz UL-cUL
GA 55 230V/50Hz IEC
GA 55 230V/60Hz IEC
GA 55 380V/60Hz IEC
GA 55 400V/50Hz IEC
GA 55 500V/50Hz IEC
GA 55 230V/60Hz UL-cUL
GA 55 460V/60Hz UL-cUL
GA 55 575V/60Hz UL-cUL
GA 75 200V/50Hz IEC
GA 75 230V/50Hz IEC
GA 75 500V/50Hz IEC
GA 75 200V/60Hz UL-cUL
GA 75 400V/50Hz IEC
GA 75 380V/60Hz UL-cUL
GA 75 460V/60Hz UL-cUL
GA 75 230V/60Hz IEC
GA 75 380V/60Hz IEC
GA 75 575V/60Hz UL-cUL
Hexagon bolt
Fan protection
Label
Hexagon bolt
Cooler plate
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Cable tie

4
2
1
8
1

Remarks

1)

31

Parts list

9820 9629 20-01ed01

32

2930 7085 50

Parts list

Air flow and cooling system - Air-cooled


3020
3030

3040
3045
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120

0147 1963 08
1622 3188 00
1622 3189 00
1622 3190 00
1622 3191 00
0147 1323 03
0300 0274 34
0663 7136 00
0211 1363 03
0300 0274 55
1622 3155 00
0663 7136 00
0211 1363 03
0300 0274 55

4
1

4
4
1
2
2
1
1
2
2
1

0574 9918 18
0574 9918 18
0574 9918 18
0574 9918 22
3140

1
0574 9918 23
0574 9918 23
0574 9918 23
0574 9914 21

1)

Hexagon bolt
Cooler
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Hexagon bolt
Washer
O-ring
Cap screw
Plain washer
Pipe
O-ring
Cap screw
Washer
Hose assembly
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Hose assembly
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75

Lined with
Foam: 0395 6001 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

2930 7085 50

33

Parts list

9820 9629 21-01ed01

34

2930 7085 50

Parts list

Air flow and cooling system - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1015
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1115
1120
1140
1150
1170
1200
1210
1220
1230

1622 5079 80
0348 0102 11
0147 1963 08
1622 5075 80
1622 4642 02
0147 1963 08
1622 5077 80
1622 4642 01
0147 1963 08
1622 5080 00
0147 1963 08
0574 9918 18
0574 9918 23
1619 5509 00
0147 1963 08
0301 2335 00
0147 1322 03
0663 9868 00
0211 1363 03
0300 0274 55
1613 9357 82
0663 2111 27
0663 2111 80
4090 0309 00
0147 1360 03
0301 2344 00
0663 9868 00
0211 1363 03
0300 0274 55
0211 1363 03
0300 0274 55
1622 5081 00
1622 5082 00
1622 5083 00
1622 5084 00
1622 5085 00
1622 5086 00
1089 9556 28
0160 6039 00
0301 2315 00
0261 2106 00
1089 0574 70
1622 0661 01
1088 0031 04
1622 0663 03
0698 5140 71
0697 9809 20

1
6
4
1
1
2
1
1
2
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1

Plate
Cable tie
Hexagon bolt
After cooler
Support
Hexagon bolt
Oil cooler
Support
Hexagon bolt
Fan duct
Hexagon bolt
Hose assembly
Hose assembly
Nipple
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
O-ring
Screw
Washer
WSD 80
O-ring
O-ring
O-ring
Hexagon bolt
Washer
O-ring
Screw
Washer
Screw
Washer
Pipe
Flexible
Pipe
Pipe
Pipe
Pipe
Fan
Screw
Washer
Nut
Temp. sensor
Cable
Connector
Cable temp.sensor
Cable gland
Lock nut

1240
1250
1260
1280
1290
1310
1320
2005
2010
2015
2020
2025
2030
3020
3030
3040
3050
3070
3080
3090
3100
4040
4050

2930 7085 50

4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
2
1
1
2
1
1

8
Remarks

35

Parts list

9827 9629 55-01ed01

36

2930 7085 50

Parts list

Oil system
Ref.

Part number

1010

1020
2010
2020
2030

0574 9914 19
0574 9914 19
0574 9914 19
0574 9914 22
0574 9917 06
1622 3142 80
1622 5072 80
0663 2113 23

Qty

Name

Hose assembly
GA 37+
GA 45+
GA 55
GA 75
Hose assembly
Oil filter element
4000hrs
8000hrs
O-ring
Label
Roto Inject Fluid
Food Grade Oil
Roto Xtend Duty Fluid
Thermostatic valve
7.5 bar(e)
8 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
125 psig
150 psig
175 psig
Nipple
GA 75 7.5 bar(e)
O-ring
GA 75 7.5 bar(e)
Flexible
GA 75 7.5 bar(e)

1
1

1
1

1079 9909 57
1079 9920 99
1079 9925 87
3010

1
1622 7064 01
1622 7064 01
1622 7064 01
1622 7064 04
1622 7064 01
1622 7064 01
1622 7064 01
1622 7064 04

4300

2
0571 0036 19

4310

2
0663 3119 00

4320

1
0574 9911 44

2930 7085 50

Remarks

37

Parts list

10

9827 9629 30-01ed01

38

2930 7085 50

Parts list

10

Air outlet - Pack - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1020
1025
1035
1040
1050
2010
2020
2030
2040
2050
2060

1622 3198 00
0211 1363 03
0300 0274 55
0663 7136 00
0147 1963 08
1089 0575 54
0070 6002 05
0070 6002 05
0852 0010 19
0581 0000 35
0661 1000 38

1
2
2
1
2
1
AR
AR
1
2
2
1

Pipe
Screw
Plain washer
O-ring
Hexagon bolt
Press.transducer
Plastic tube
Plastic tube
Ball valve
Coupling
Seal washer
Bushing
UL-cUL
Ball valve
Plate
Grommet
Hexagon bolt
Separation plate
Hexagon bolt
Connector
Cover
Screw
Washer
Seal

2080
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
1)

2930 7085 50

0605 8350 26
0852 0010 45
1622 3149 80
1088 0801 53
0147 1963 08
1622 3148 81
0147 1963 08
1622 5576 00
1622 3796 00
0160 6040 00
0301 2315 00
1622 3795 00

1
1
1
6
1
4
1
1
4
4
1

Remarks

1)
1)

Lined with:
Foam: 0395 6001 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

39

Parts list

11

9820 9428 31-01ed00

40

2930 7085 50

Parts list

11

Air outlet - Pack - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1020
1025
1035
1040
1050
2010
2020
2030
2040
2050
2060

1622 3198 00
0211 1363 03
0300 0274 55
0663 7136 00
0147 1963 08
1089 0575 54
0070 6002 05
0070 6002 05
0852 0010 19
0581 0000 35
0661 1000 38

1
2
2
1
2
1
AR
AR
1
2
2
1

Pipe
Screw
Plain washer
O-ring
Hexagon bolt
Press.transducer
Plastic tube
Plastic tube
Ball valve
Coupling
Seal washer
Bushing
UL-cUL
Ball valve
Plate
Grommet
Hexagon bolt
Separation plate
Hexagon bolt
Connector
Cover
Screw
Washer
Seal

2080
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
1)

2930 7085 50

0605 8350 26
0852 0010 45
1622 3149 80
1088 0801 53
0147 1963 08
1622 3148 81
0147 1963 08
1622 5576 00
1622 3796 00
0160 6040 00
0301 2315 00
1622 3795 00

1
1
1
6
1
4
1
1
4
4
1

Remarks

1)
1)

Lined with:
Foam: 0395 6001 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

41

Parts list

12

9820 9629 35-01ed00

42

2930 7085 50

Parts list

12

Air outlet - Full Feature - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1020
1035
1040
1045
2010
2020
2030
2040
2050
2060

1622 3156 00
0211 1363 03
0300 0274 55
0663 7136 00
0663 7138 00
0070 6002 05
0070 6002 05
0852 0010 19
0581 0000 35
0661 1000 38

1
4
4
1
1
AR
AR
1
2
2
1

Pipe
Screw
Plain washer
O-ring
O-ring
Plastic tube
Plastic tube
Ball valve
Coupling
Seal washer
Bushing
UL-cUL
Ball valve
Separation plate
Hexagon bolt
Outlet pipe
O-ring
Hexagon bolt
Washer

2070
3010
3020
4010
4020
4030
4040
1)

2930 7085 50

0605 8350 26
0852 0010 45
1622 3148 80
0147 1963 08
1622 4627 01
0663 2104 75
0147 1326 03
0301 2335 00

1
1
4
1
1
2
2

Remarks

1)

Lined with:
Foam: 0395 6001 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

43

Parts list

13

9820 9629 36-01ed00

44

2930 7085 50

Parts list

13

Air outlet - Full Feature - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1020
1035
1040
1045
2010
2020
2030
2040
2050
2060

1622 3156 00
0211 1363 03
0300 0274 55
0663 7136 00
0663 7138 00
0070 6002 05
0070 6002 05
0852 0010 19
0581 0000 35
0661 1000 38

1
4
4
1
1
AR
AR
1
2
2
1

Pipe
Screw
Plain washer
O-ring
O-ring
Plastic tube
Plastic tube
Ball valve
Coupling
Seal washer
Bushing
CUL/cUL
Ball valve
Separation plate
Hexagon bolt
Outlet pipe
O-ring
Hexagon bolt
Washer

2070
3010
3020
4010
4020
4030
4040
1)

2930 7085 50

0605 8350 26
0852 0010 45
1622 3148 80
0147 1963 08
1622 4627 01
0663 2104 75
0147 1326 03
0301 2335 00

1
1
4
1
1
2
2

Remarks

1)

Lined with:
Foam: 0395 6001 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

45

Parts list

14a

63428_17

46

2930 7085 50

Parts list

14a

Air dryer - Full Feature - Design A


Ref.

1120
1160
1500
1510
1520
1540
1560
1580

2930 7085 50

Part number
8092 2901 40
8092 2652 41
8092 2650 68
9092 2650 76
8092 2651 00
8092 2651 34
8092 2650 84
8092 2650 92
8092 2651 26
8092 2650 50
8292 2650 68
8092 2650 76
8092 2651 00
8092 2651 34
8092 2650 84
8092 2651 18
8092 2650 92
8092 2651 26
8092 2650 50
8092 2650 68
9082 2650 76
8092 2651 00
8092 2651 34
8092 2650 84
8092 2651 18
8092 2650 92
8092 2651 26
8092 2650 68
8092 2650 76
8092 2651 00
8092 2651 34
8092 2650 84
8092 2651 18
8092 2650 92
8092 2651 26
8092 2650 50
8092 2650 68
8092 2650 76
8092 2651 00
8092 2651 34
8092 2650 84
8092 2651 18
8092 2650 92
8092 2651 26
1624 2374 00
0111 1686 12
1624 2368 80
1088 0803 08
1624 2370 00
1624 2371 00
624 2372 80
1624 2309 80
0129 3270 40

Qty

Name

Air dryer
GA 37+ ID 95 400V/50Hz
GA 37+ ID 95 460V/60Hz
GA 37+ ID 120 460V/60Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 37+ ID 170 380V/60Hz
GA 37+ ID 170 400V/50Hz
GA 37+ ID 170 500V/50Hz
GA 37+ ID 170 575V/60Hz
GA 45+ ID 120 400V/50Hz
GA 45+ ID 120 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 45+ ID 170 380V/60Hz
GA 45+ ID 170 400V/50Hz
GA 45+ ID 170 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 500V/50Hz
GA 45+ ID 170 575V/60Hz
GA 55 ID 120 400V/50Hz
GA 55 ID 120 460V/60Hz
GA 55 ID 170 200-230V/50Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 45+ ID 170 380V/60Hz
GA 45+ ID 170 400V/50Hz
GA 45+ ID 170 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 500V/50Hz
GA 45+ ID 170 575V/60Hz
GA 55 ID 120 460V/60Hz
GA 55 ID 170 200-230V/50Hz
GA 55 ID 170 200-230V/60Hz
GA 55 ID 170 380V/60Hz
GA 55 ID 170 400V/50Hz
GA 55 ID 170 460V/60Hz
GA 55 ID 170 500V/50Hz
GA 55 ID 170 575V/60Hz
GA 75 ID 120 400V/50Hz
GA 75 ID 120 460V/60Hz
GA 75 ID 170 200-230V/50Hz
GA 75 ID 170 200-230V/60Hz
GA 75 ID 170 380V/60Hz
GA 75 ID 170 400V/50Hz
GA 75 ID 170 460V/60Hz
GA 75 ID 170 500V/50Hz
GA 75 ID 170 575V/60Hz
Plate
Plug
Frame assy
Grommet
Support
Support
Plate assy
Support assy
Rivet

2
8
1
1
1
1
1
1
5

Remarks

47

Parts list

14a

63428_17

48

2930 7085 50

Parts list

14a

Air dryer - Full Feature - Design A


Ref.

Part number

1590
1600
1610
1620
1630
1640
2020
2030
2040
3040

0147 1247 03
0333 3220 00
0300 0274 64
0147 1323 03
0300 0276 47
1079 2263 02
1624 2451 00
1617 0092 03
1617 0315 00

3050
3060
3070
4010

5010
5020
5030

5040

5050

6010
6030
6040

2930 7085 50

1624 2390 05
1624 2390 04
1624 2390 03
1089 0575 54
0581 0000 71
0661 1000 39

1624 2284 80
1624 2289 80
1624 2274 80

1624 2315 00
1624 2412 00
1624 2411 00
1624 2671 00
1624 2677 00

1624 2687 00
1624 2680 00
1624 2676 00

1624 2681 00
1624 2675 00
1624 2675 00

1624 2682 00
1624 2679 00
1624 2678 00
1617 1269 00

0147 1247 0

0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41

Qty

Name

4
4
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hex. Bolt
Washer
Washer
Hex. bolt
Washer
Screw
Insulation
Ring
Ring
Label
ID 95
ID 120
ID 170
Press. transducer
Pipe coupling
Seal washer
Heat exchanger
ID 95
ID 120
ID 170
Heat exchanger
Label
ID 95
ID 120
ID 170
Insulation
Insulation
Insulation
ID 95
ID 120
ID 170
Insulation
ID 95
ID 120
ID 170
Insulation
ID 95
ID 120
ID 170
Freon gas
Hex. bolt
Pipe clamp
GA 37+ ID 95 400V/50Hz
GA 37+ ID 95 460V/60Hz
GA 37+ ID 120 460V/60Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 37+ ID 170 380V/60Hz
GA 37+ ID 170 400V/50Hz
GA 37+ ID 170 500V/50Hz
GA 37+ ID 170 575V/60Hz
GA 45+ ID 120 400V/50Hz
GA 45+ ID 120 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/50Hz

1
1

1
1
1

AR
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

Remarks

49

Parts list

14a

63428_17

50

2930 7085 50

Parts list

14a

Air dryer - Full Feature - Design A


Ref.

6050
6060
6070
6080
6090

Part number

Qty

Name

0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
0346 1000 41
1079 2263 01
0346 1000 37
0301 2327 00
0333 3220 00

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
7
1

GA 45+ ID 170 200-230V/60Hz


GA 45+ ID 170 380V/60Hz
GA 45+ ID 170 400V/50Hz
GA 45+ ID 170 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 500V/50Hz
GA 45+ ID 170 575V/60Hz
GA 55 ID 120 400V/50Hz
GA 55 ID 120 460V/60Hz
GA 55 ID 170 200-230V/50Hz
GA 55 ID 170 200-230V/60Hz
GA 55 ID 170 380V/60Hz
GA 55 ID 170 400V/50Hz
GA 55 ID 170 460V/60Hz
GA 55 ID 170 500V/50Hz
GA 55 ID 170 575V/60Hz
GA 75 ID 120 400V/50Hz
GA 75 ID 120 460V/60Hz
GA 75 ID 170 200-230V/50Hz
GA 75 ID 170 200-230V/60Hz
GA 75 ID 170 380V/60Hz
GA 75 ID 170 400V/50Hz
GA 75 ID 170 460V/60Hz
GA 75 ID 170 500V/50Hz
GA 75 ID 170 575V/60Hz
Screw
Pipe clamp
Washer
Washer
Condensor
GA 37+ ID 95 400V/50Hz
GA 37+ ID 95 460V/60Hz
GA 37+ ID 120 460V/60Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 37+ ID 170200-230V/60Hz
GA 37+ ID 170 380V/60Hz
GA 37+ ID 170 400V/50Hz
GA 37+ ID 170 500V/50Hz
GA 37+ ID 170 575V/60Hz
GA 45+ ID 120 400V/50Hz
GA 45+ ID 120 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 45+ ID 170 380V/60Hz
GA 45+ ID 170 400V/50Hz
GA 45+ ID 170 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 500V/50Hz
GA 45+ ID 170 575V/60Hz
GA 55 ID 120 400V/50Hz
GA 55 ID 120 460V/60Hz
GA 55 ID 170 200-230V/50Hz
GA 55 ID 170 200-230V/60Hz
GA 55 ID 170 380V/60Hz
GA 55 ID 170 400V/50Hz
GA 55 ID 170 460V/60Hz

1624 2278 00
1624 2683 00
1624 2278 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2278 00
1624 2278 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2278 00
1624 2278 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00

2930 7085 50

Remarks

51

Parts list

14a

63428_17

52

2930 7085 50

Parts list

14a

Air dryer - Full Feature - Design A


Ref.

6100
6110
6130
6140
6150
6160
6170
6180
6190
6200
6210
6220
6250
7010

Part number
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
1624 2290 00
0147 1247 03
0300 0274 64
1624 2293 00
0226 3343 07
0348 0101 13
1617 1625 00
0697 9809 10
0301 2335 00
0348 0110 03
1079 9903 48
0333 3227 00
0291 1110 00
0395 6005 95
1617 0314 00
1617 0386 00

7020
1624 2297 07
1624 2297 07
1624 2297 08
7030
1617 1524 04
1617 0314 00
1617 0107 00
1619 5563 02
1619 5563 02
1617 2750 00
1617 0058 00
1617 0082 00
8010

8020

2930 7085 50

Qty

6
6
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
2
1

1617 2499 15
1617 2499 13
1617 2499 14
1617 2499 07
1617 1641 80

Name

Remarks

GA 55 ID 170 500V/50Hz
GA 55 ID 170 575V/60Hz
GA 75 ID 120 400V/50Hz
GA 75 ID 120 460V/60Hz
GA 75 ID 170 200-230V/50Hz
GA 75 ID 170 200-230V/60Hz
GA 75 ID 170 380V/60Hz
GA 75 ID 170 400V/50Hz
GA 75 ID 170 460V/60Hz
GA 75 ID 170 500V/50Hz
GA 75 ID 170 575V/60Hz
Hex. bolt
Washer
Filter dryer
Screw
Cable tie
Liquid separator
Lock nut
Washer
Anchor
Warning label
Washer
Lock nut
Foam
Pipe assy
Nut
ID 170
Sleeve
ID 170
Pipe assy
Valve
ID 95
ID 120
ID 170
Pipe assy
HGB valve
Nut
Sleeve
Schrder Valve
Schrder Valve
ID 170
Non return valve
ID 170
Nut
ID 170
Sleeve
ID 170
Insulation hose
ID 95/50Hz
ID 95/60Hz
ID 120
ID 170
Insulation assy

53

Parts list

14a

63428_17

54

2930 7085 50

Parts list

14a

Air dryer - Full Feature - Design A


Ref.

8030
8040

8060
9010

9011
9020
9025

2930 7085 50

Part number

Qty

Name

1617 1641 01
1617 1642 00
1617 2361 00

1
1
1

1624 2589 00
1624 2455 00
1624 2452 00
1624 2455 00
1624 2452 00
1624 2455 00
1624 2452 00

1
1
1
1
1
1
1
1

Insulation
Insulation
Insulation
Insulation
ID 95/50Hz
ID 95/50Hz
ID 95/60Hz
ID 120
ID 120
ID 170
ID 170
Insulation
Refr. compressor
GA 37+ ID 95 400V/50Hz
GA 37+ ID 95 460V/60Hz
GA 37+ ID 120 460V/60Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 37+ ID 170 380V/60Hz
GA 37+ ID 170 400V/50Hz
GA 37+ ID 170 500V/50Hz
GA 37+ ID 170 575V/60Hz
GA 45+ ID 120 400V/50Hz
GA 45+ ID 120 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 45+ ID 170 380V/60Hz
GA 45+ ID 170 400V/50Hz
GA 45+ ID 170 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 500V/50Hz
GA 45+ ID 170 575V/60Hz
GA 55 ID 120 400V/50Hz
GA 55 ID 120 460V/60Hz
GA 55 ID 170 200-230V/50Hz
GA 55 ID 170 200-230V/60Hz
GA 55 ID 170 380V/60Hz
GA 55 ID 170 400V/50Hz
GA 55 ID 170 460V/60Hz
GA 55 ID 170 500V/50Hz
GA 55 ID 170 575V/60Hz
GA 75 ID 120 400V/50Hz
GA 75 ID 120 460V/60Hz
GA 75 ID 170 200-230V/50Hz
GA 75 ID 170 200-230V/60Hz
GA 75 ID 170 380V/60Hz
GA 75 ID 170 400V/50Hz
GA 75 ID 170 460V/60Hz
GA 75 ID 170 500V/50Hz
GA 75 ID 170 575V/60Hz
Washer
Hex. bolt
ID 170 575V/60Hz
Others
Washer

1624 2295 02
1624 2294 04
1624 2294 05
1624 2295 05
1624 2295 03
1624 2295 04
1624 2295 06
1619 7767 33
1619 7767 30
1624 2295 02
1624 2294 05
1624 2295 05
1624 2295 03
1624 2295 04
1624 2295 06
1624 2295 04
1619 7767 33
1619 7767 30
1624 2295 02
1624 2294 05
1624 2295 05
1624 2295 03
1624 2295 04
1624 2295 06
1624 2295 04
1619 7767 33
1619 7767 30
1624 2295 02
1624 2294 05
1624 2295 05
1624 2295 03
1624 2295 04
1624 2295 06
1624 2295 04
1619 7767 33
1619 7767 30
0333 3227 00

1619 5337 03
0147 1331 03
0033 3214 00

4
3
4
2

Remarks

55

Parts list

14a

63428_17

56

2930 7085 50

Parts list

14a

Air dryer - Full Feature - Design A


Ref.

Part number

9030
9040
9050
9060
9070

0300 8019 00
0333 3214 00
0301 2315 00
1088 1001 01

9080
9090
9100
9123
9130
9165
9200
9210
9230
9231
9250
9280
10021

2930 7085 50

1624 2390 80
1624 2037 80
1624 2037 80
1617 2057 80
1617 2581 80
1617 2057 80
1617 2057 80
1617 2582 80
1617 2582 80
1624 2390 80
1624 2037 80
1617 2057 80
1617 2581 80
1617 2057 80
1617 2057 80
1617 2581 80
1617 2582 80
1617 2582 80
1624 2390 80
1624 2037 80
1617 2057 80
1617 2581 80
1617 2057 80
1617 2057 80
1617 2581 80
1617 2582 80
1617 2582 80
1624 2390 80
1624 2037 80
1624 2037 80
1617 2581 80
1617 2057 80
1617 2057 80
1617 2581 80
1617 2582 80
1617 2582 80
1503 0786 00
0147 1326 03
0300 8019 00
0348 0101 13
1617 3077 85
0226 3256 00
1089 9139 04
0348 0111 06
0226 3343 07
0348 0111 06
1619 5703 00
0301 2315 00

Qty

Name

4
1
1
3
1

1
4
4
10
1
2
1
1
2
1
1
2
1

Washer
Washer
Washer
Warning mark
Fan assy
GA 37+ ID 95 400V/50Hz
GA 37+ ID 95 460V/60Hz
GA 37+ ID 120 460V/60Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 37+ ID 170 380V/60Hz
GA 37+ ID 170 400V/50Hz
GA 37+ ID 170 500V/50Hz
GA 37+ ID 170 575V/60Hz
GA 45+ ID 120 400V/50Hz
GA 45+ ID 120 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 45+ ID 170 380V/60Hz
GA 45+ ID 170 400V/50Hz
GA 45+ ID 170 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 500V/50Hz
GA 45+ ID 170 575V/60Hz
GA 55 ID 120 400V/50Hz
GA 55 ID 120 460V/60Hz
GA 55 ID 170 200-230V/50Hz
GA 55 ID 170 200-230V/60Hz
GA 55 ID 170 380V/60Hz
GA 55 ID 170 400V/50Hz
GA 55 ID 170 460V/60Hz
GA 55 ID 170 500V/50Hz
GA 55 ID 170 575V/60Hz
GA 75 ID 120 400V/50Hz
GA 75 ID 120 460V/60Hz
GA 75 ID 170 200-230V/50Hz
GA 75 ID 170 200-230V/60Hz
GA 75 ID 170 380V/60Hz
GA 75 ID 170 400V/50Hz
GA 75 ID 170 460V/60Hz
GA 75 ID 170 500V/50Hz
GA 75 ID 170 575V/60Hz
Rotation arrow
Hex. bolt
Washer
Cable tie
Temp. sensor
Screw
Fan switch
Connector
Screw
Connector
High press. switch
Washer
Wiring

Remarks

57

Parts list

14a

63428_17

58

2930 7085 50

Parts list

14a

Air dryer - Full Feature - Design A


Ref.

11005

2930 7085 50

Part number
1624 2360 80
1624 2364 80
1624 2364 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2362 80
1624 2360 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2360 80
1624 2364 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2362 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2360 80
1624 2364 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2362 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2360 80
1624 2364 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2362 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2360 80
1624 2362 80
1624 2361 00
1624 2361 00

1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2365 80
1624 2365 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2365 80
1624 2365 80
1624 2313 80

Qty

1
1

Name

Remarks

GA 37+ ID 95 400V/50Hz
GA 37+ ID 95 460V/60Hz
GA 37+ ID 120 460V/60Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 37+ ID 170 380V/60Hz
GA 37+ ID 170 400V/50Hz
GA 37+ ID 170 500V/50Hz
GA 37+ ID 170 575V/60Hz
GA 45+ ID 120 400V/50Hz
GA 45+ ID 120 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 45+ ID 170 380V/60Hz
GA 45+ ID 170 400V/50Hz
GA 45+ ID 170 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 500V/50Hz
GA 45+ ID 170 575V/60Hz
GA 55 ID 120 400V/50Hz
GA 55 ID 120 460V/60Hz
GA 55 ID 170 200-230V/50Hz
GA 55 ID 170 200-230V/60Hz
GA 55 ID 170 380V/60Hz
GA 55 ID 170 400V/50Hz
GA 55 ID 170 460V/60Hz
GA 55 ID 170 500V/50Hz
GA 55 ID 170 575V/60Hz
GA 75 ID 120 400V/50Hz
GA 75 ID 120 400V/50Hz
GA 75 ID 120 460V/60Hz
GA 75 ID 170 200-230V/50Hz
GA 75 ID 170 200-230V/60Hz
GA 75 ID 170 380V/60Hz
GA 75 ID 170 400V/50Hz
GA 75 ID 170 460V/60Hz
GA 75 ID 170 500V/50Hz
GA 75 ID 170 575V/60Hz
Plate
Crankcase heater
GA 37+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 37+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 37+ ID 170 380V/60Hz
GA 37+ ID 170 400V/50Hz
GA 37+ ID 170 500V/50Hz
GA 37+ ID 170 575V/60Hz
GA 45+ ID 120 400V/50Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/50Hz
GA 45+ ID 170 200-230V/60Hz
GA 45+ ID 170 380V/60Hz
GA 45+ ID 170 400V/50Hz
GA 45+ ID 170 460V/60Hz
GA 45+ ID 170 500V/50Hz
GA 45+ ID 170 575V/60Hz
GA 55 ID 120 400V/50Hz

59

Parts list

14a

63428_17

60

2930 7085 50

Parts list

14a

Air dryer - Full Feature - Design A


Ref.

Part number

Qty

1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2365 80
1624 2365 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2313 80
1624 2365 80
1624 2365 80

1088 0015 02

1624 2389 00
1624 2389 00
1624 2389 00
1624 2389 00
1624 2389 00
1624 2389 00
1624 2389 00
1088 0015 14

2930 7085 50

1
1
1

Name

Remarks

GA 55 ID 170 200-230V/50Hz
GA 55 ID 170 200-230V/60Hz
GA 55 ID 170 380V/60Hz
GA 55 ID 170 400V/50Hz
GA 55 ID 170 460V/60Hz
GA 55 ID 170 500V/50Hz
GA 55 ID 170 575V/60Hz
GA 75 ID 120 400V/50Hz
GA 75 ID 170 200-230V/50Hz
GA 75 ID 170 200-230V/60Hz
GA 75 ID 170 380V/60Hz
GA 75 ID 170 400V/50Hz
GA 75 ID 170 460V/60Hz
GA 75 ID 170 500V/50Hz
GA 75 ID 170 575V/60Hz
Crankcase heater
Connector
Clamp
ID 95 400V/50Hz
ID 120 400V/50Hz
ID 170 200-230V/50Hz
ID 170 200-230V/60Hz
ID 170 380V/60Hz
ID 170 400V/50Hz
ID 170 460V/60Hz
Pin contact

61

Parts list

14b

9820 9629 37-01ed00

62

2930 7085 50

Parts list

14b

Air dryer - Full Feature - Design B


Ref.

Part number

1010

8092 2657 46
8092 2657 53
8092 2657 87
8092 2657 95
8092 2658 03
8092 2658 45
8092 2658 11
8092 2658 52
8092 2658 86
8092 2658 29
8092 2658 60
8092 2658 37
8092 2658 78
1624 9143 80
0348 0111 06
1088 0803 08
1624 2374 00
0111 1686 12
1624 2372 80
1624 2372 00
0129 3270 40
0147 1247 03
0300 0274 64
0333 3220 00
1624 2451 00
1617 0315 00
1617 0092 03

1020
1030
1060
1070
1100
1110
1120
2020
2030
2040
3010

1624 2284 80
1624 2289 80
1624 2274 80

3030
3040
3050
3060

3070
3080
3090
3100
4010
4020

4030

2930 7085 50

1624 2315 00
1624 2412 00
1624 2411 00
1089 0575 54
0583 8100 71
0583 8120 74

1624 2390 05
1624 2390 04
1624 2390 03
1624 2370 00
1624 2371 00
0147 1323 03
0300 0276 47
1624 2671 00

1624 2675 00
1624 2675 00
1624 2677 00

1624 2676 00

Qty

Name

Air dryer
ID 95 400V/50Hz 3ph IEC
ID 95 460V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 120 400V/50Hz 3ph IEC
ID 120 460V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 200V/50Hz 3ph IEC
ID 170 200V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 230V/50Hz 3ph IEC
ID 170 230V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 380V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 400V/50Hz 3ph IEC
ID 170 460V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 500V/50Hz 3ph IEC
ID 170 575V/60Hz 3ph UL-cUL
Frame assy
Anchor pad
Grommet
Plate
Plug
Plate assy
Plate
Blind rivet
Bolt
Washer
Washer
Insulation
Ring
Ring
Heat exchanger
ID 95
ID 120
ID 170
Label
ID 95
ID 120
ID 170
Press.transducer
Pipe coupling
Pipe elbow
Label
ID 95
ID 120
ID 170
Support
Support
Bolt
Washer
Insulation
Insulation
ID 95
ID 120
ID 170
Insulation
ID 95

1
1
1
2
8
1
1
5
4
4
4
2
1
1
1

1
1
1
1

1
1
4
4
1
1

Remarks

63

Parts list

14b

9820 9629 37-01ed00

64

2930 7085 50

Parts list

14b

Air dryer - Full Feature - Design B


Ref.

Part number

Qty

1624 2677 00
1624 2687 00
4040
1624 2677 00
1624 2679 00
1624 2681 00
4050

5030
5035
5040

5050
5060
5070
5080
5090
5100
5110
5115
6010
6040
6050
6060

7010

7020
7030

8010

8020
8030
9010

2930 7085 50

1624 2678 00
1624 2680 00
1624 2682 00
0346 1000 41
1079 2263 01

1624 9138 00
1624 9138 00
1624 9139 00
1624 2293 00
0226 3343 07
0348 0110 03
1079 9903 48
0395 6005 95
0129 3270 38
0348 0101 13
0348 0101 20
1624 9152 00
1624 9335 00
1624 9336 00
1624 9334 00

1624 9153 00
1624 9154 00
1624 9155 00

1624 2488 02
1624 2488 02
1624 2488 03
1617 0674 00
1617 0092 01

1624 9159 00
1624 9160 00
1624 9158 00

1624 2486 01
1624 2486 01
1624 2486 02
1617 0107 00
1617 0314 00

1624 2615 06
1624 2615 06
1624 2615 06
1624 2615 06

1
1
1

1
1
1
1
1
6
7
6
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

Name

Remarks

ID 120
ID 170
Insulation
ID 95
ID 120
ID 170
Insulation
ID 95
ID 120
ID 170
Pipe clamp
Screw
Condenser
ID 95
ID 120
ID 170
Filter
Screw
Anchor plate
Warning label
Foam
Rivet
Cable tie
Cable tie
Pipe
Insulation thermal
Insulation thermal
Insulation thermal
Pipe
ID 95
ID 120
ID 170
Valve
ID 95
ID 120
ID 170
Sleeve
Nut
Pipe assy
ID 95
ID 120
ID 170
Valve
ID 95
ID 120
ID 170
Sleeve
Nut
Compressor
ID 95 400V/50Hz 3ph IEC
ID 95 460V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 120 400V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 120 460V/60Hz 3ph UL-cUL

65

Parts list

14b

9820 9629 37-01ed00

66

2930 7085 50

Parts list

14b

Air dryer - Full Feature - Design B


Ref.

9020
9030
9040
9050

9060
9070
9080
9090
9100
9110
9120
9130

9140
9150
9160
9170
9180
9190

10010

10020
10030
10040
10050
10060
10070

2930 7085 50

Part number
1624 2615 08
1624 2615 08
1624 2615 08
1624 2615 08
1624 2698 00
0147 1331 03
0300 8019 00

1624 9164 00
1624 9164 00
1624 9364 00
1624 9364 00
1624 9164 00
1088 1001 01
1617 3077 85
1617 0128 00
1089 9139 16
1089 9139 13
0348 0111 06
0226 3343 07

1624 2390 80
1624 2037 80
1624 2390 80
1624 2037 80
1624 9262 01
1624 9262 02
1624 9262 01
1624 2617 02
1624 2617 04
1503 0786 00
0147 1326 03
0333 3227 00
0226 3256 00
0301 2315 00
0333 3214 00

1624 9365 00
1624 9375 00
1624 9366 00
1624 9367 00
1624 9368 00

1624 9338 00
1624 9338 00
1624 9339 00
1624 9221 00
1624 9261 00
1624 9264 00
1624 9231 80
1624 9229 80
1089 9594 03
1089 0612 25
1089 9416 66

Qty

4
4
8
1

2
1
AR
1
1
1
2
1

1
4
4
1
2
1
1

1
1
1
1
1
3

Name

Remarks

ID 170 200V/50Hz 3ph IEC


ID 170 200V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 230V-400V-500V/50Hz 3ph IEC
ID 170 460V-575V/60Hz 3ph UL-cUL
Bushing
Bolt
Washer
Wiring
ID 95 400V/50Hz 3ph IEC
ID 120 460V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 200V-230V-500V/50Hz 3ph IEC
ID 170 200V-575V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 460V/60Hz 3ph UL-cUL
Warning mark
Temp. sensor
Heat conducting
Switch
Fan switch
Connector
Screw
Fan assy
ID 95 400V/50Hz 3ph IEC
ID 95 460V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 120 400V/50Hz 3ph IEC
ID 120 460V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 200V-230V/50Hz 3ph IEC
ID 170 500V/50Hz 3ph IEC
ID 170 200V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 400V-575V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 460V/60Hz 3ph UL-cUL
Rotation arrow
Bolt
Washer
Screw
Washer
Washer
Transformer assy
ID 170 200V/50Hz 3ph IEC
ID 170 230V/50Hz 3ph IEC
ID 170 500V/50Hz 3ph IEC
ID 170 200V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 575V/60Hz 3ph UL-cUL
Autotransformer
ID 170 200V/50Hz 3ph IEC
ID 170 230V/50Hz 3ph IEC
ID 170 500V/50Hz 3ph IEC
ID 170 200V/60Hz 3ph UL-cUL
ID 170 575V/60Hz 3ph UL-cUL
Wiring
Box
Support
Fuseholder
Fuse
Circuit breaker

67

Parts list

14b

9820 9629 37-01ed00

68

2930 7085 50

Parts list

14b

Air dryer - Full Feature - Design B


Ref.

Part number

10080
0147 1326 03
10090
0129 3270 38

2930 7085 50

Qty

Name

Hex.bolt
ID 170
Rivet
ID 170

Remarks

69

Parts list

15

9820 9629 63-01ed00

70

2930 7085 50

Parts list

15

Drain system - Pack - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150

0581 0000 53
0070 6002 06
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0147 1963 08
0661 1000 39
1079 9926 02
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0581 1200 23
0581 1200 29
1622 8551 81

1
AR
AR
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Coupling
Plastic tube
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Hexagon bolt
Washer
Label
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Elbow coupling
Elbow coupling
EWD 330M
Drain
Bushing
Bushing
Support
Red. socket
Cable
Label
Label
Warning mark

2010
2020
2030
2040
2050
2060
2080
2090
2100

2930 7085 50

0605 8700 39
1622 8550 01
1622 8553 00
0607 1151 08
1622 1799 01
1079 9927 97
1079 9927 89
1088 1001 01

Remarks

71

Parts list

16

9820 9629 64-01ed00

72

2930 7085 50

Parts list

16

Drain system - Pack - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1015
1020
1030
1040
1050
1090
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1200
1210
1220
1230

0581 1200 29
0661 1000 38
1613 8084 00
0070 6002 03
0147 1963 08
0070 6002 06
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0661 1000 38
0581 0000 35
1079 9926 02
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0581 1200 23
1622 8551 81

1
1
1
AR
1
AR
AR
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Elbow coupling
Seal washer
Pipe coupling
Tube
Hexagon bolt
Plastic tube
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Seal washer
Coupling
Label
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Elbow coupling
EWD 330M
Drain
Bushing
Bushing
Support
Red. Socket
Cable
Label
Label
Warning mark

2010
2020
2030
2040
2050
2060
2080
2090
2100

2930 7085 50

0605 8700 39
1622 8550 01
1622 8553 00
0607 1151 08
1622 1799 01
1079 9927 97
1079 9927 89
1088 1001 01

Remarks

73

Parts list

17

9820 9629 65-01ed00

74

2930 7085 50

Parts list

17

Drain system - Full Feature - Air-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
2020
2030
2040
2050
2060
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2150

0581 0000 53
0070 6002 06
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0147 1963 08
0661 1000 39
1079 9926 02
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0581 1200 23
0581 1200 29
0070 6002 06
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0147 1963 08
1079 9926 02
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0581 1200 23
0581 1200 29
1622 8551 81

1
AR
AR
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AR
AR
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Coupling
Plastic tube
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Hexagon bolt
Washer
Label
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Elbow coupling
Elbow coupling
Plastic tube
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Hexagon bolt
Label
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Elbow coupling
Elbow coupling
EWD 330M
Drain
Bushing
Bushing
Support
Red. socket
Cable
Label
Label
Warning mark

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3080
3090
3100

2930 7085 50

0605 8700 39
1622 8550 01
1622 8553 00
0607 1151 08
1622 1799 01
1079 9927 97
1079 9927 89
1088 1001 01

Remarks

75

Parts list

18

9820 6929 66-01ed00

76

2930 7085 50

Parts list

18

Drain system - Full Feature - Water-cooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1015
1020
1030
1040
1050
1090
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1200
1210
1220
1230
2020
2030
2040
2050
2060
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2150

0581 1200 29
0661 1000 38
1613 8084 00
0070 6002 03
0147 1963 08
0070 6002 06
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0661 1000 38
0581 0000 35
1079 9926 02
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0581 1200 23
0070 6002 06
0070 6002 03
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0147 1963 08
1079 9926 02
0581 0000 35
0661 1000 38
0581 0000 87
0581 1200 23
0581 1200 29
1622 8551 81

1
1
1
AR
1
AR
AR
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
AR
AR
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Elbow coupling
Seal washer
Pipe coupling
Tube
Hexagon bolt
Plastic tube
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Seal washer
Coupling
Label
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Elbow coupling
Plastic tube
Tube
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Hexagon bolt
Label
Coupling
Seal washer
Pipe coupling
Elbow coupling
Elbow coupling
EWD 330M
Drain
Bushing
Bushing
Support
Red. Socket
Cable
Label
Label
Warning mark

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3080
3090
3100

2930 7085 50

0605 8700 39
1622 8550 01
1622 8553 00
0607 1151 08
1622 1799 01
1079 9927 97
1079 9927 89
1088 1001 01

Remarks

77

Parts list

19

9820 9629 39-01ed00

78

2930 7085 50

Parts list

19

Cubicle - IEC
Ref.

Part number

Qty

Name

Cubicle
GA 37+ 200-230V/50Hz IEC
GA 37+ 400V/50Hz IEC
GA 37+ 500V/50Hz IEC
GA 37+ 200-230V/60Hz IEC
GA 37+ 380V/60Hz IEC
GA 37+ 460V/60Hz IEC
GA 45+ 200-230V/50Hz IEC
GA 45+ 400V/50Hz IEC
GA 45+ 500V/50Hz IEC
GA 45+ 200-230V/60Hz IEC
GA 45+ 380V/60Hz IEC
GA 45+ 460V/60Hz IEC
GA 55 200-230V/50Hz IEC
GA 55 400V/50Hz IEC
GA 55 500V/50Hz IEC
GA 55 200-230V/60Hz IEC
GA 55 380V/60Hz IEC
GA 55 460V/60Hz IEC
GA 75 200-230V/50Hz IEC
GA 75 400V/50Hz IEC
GA 75 500V/50Hz IEC
GA 75 200-230V/60Hz IEC
GA 75 380V/60Hz IEC
GA 75 460V/60Hz IEC
Fan Module
1900 2506 01
1900 2506 02
1900 2506 03
1900 2506 04
1900 2506 05
1900 2506 06
1900 2506 07
1900 2506 08
1900 2506 09
1900 2506 10
1900 2506 11
1900 2506 12
1900 2506 13
Cable lug
Connector
Terminal
Contact block
Circuit breaker
1900 2811 04
1900 2811 07
1900 2811 09
1900 2811 10
1900 2811 16
1900 2811 18
1900 2811 21
Connection block
1900 2811 16
1900 2811 18
1900 2811 21

1900 2506 10
1900 2506 01
1900 2506 05
1900 2506 10
1900 2506 07
1900 2506 06
1900 2506 11
1900 2506 02
1900 2506 07
1900 2506 11
1900 2506 07
1900 2506 07
1900 2506 12
1900 2506 03
1900 2506 08
1900 2506 12
1900 2506 09
1900 2506 09
1900 2506 13
1900 2506 04
1900 2506 09
1900 2506 13
1900 2506 09
1900 2506 09
1900 2811 04
1900 2811 04
1900 2811 07
1900 2811 09
1900 2811 04
1900 2811 04
1900 2811 04
1900 2811 16
1900 2811 18
1900 2811 07
1900 2811 07
1900 2811 10
1900 2811 21
K22
0694 5285 25
X107 1088 0031 82
1X1:Y 1089 0506 75
Q15
1089 9416 01
Q15
1089 9416 24
1089 9616 27
1089 9616 29
1089 9616 30
1089 9616 66
1089 9616 68
1089 9616 71
Q15
1089 9616 75
1089 9616 75
1089 9616 75

2930 7085 50

3
1
1
1
1

Remarks

79

Parts list

19

9820 9629 39-01ed00

80

2930 7085 50

Parts list

19

Cubicle - IEC
Ref.

Part number

1900 2813 08
1079 9925 69
1622 7302 00
1900 2815 13
L1-L2 0694 5285 25
For fan hole
0697 9809 21
WH/- 0697 9809 24
0697 9810 29
For fan hole
0698 5140 72
X101 1088 0015 02
X101 1088 0015 36
2X31 1088 0031 26
2X30 1088 0031 32
X132 1088 0031 43
X106 1088 0031 82
X103 1088 0031 84
X117 1088 0031 86
X134 1088 0037 02
X108-X108a
1088 0037 03
X103 1088 0037 04
X117 1088 0037 06
X104 1088 0037 31
X109 1088 0037 32
2X28 1088 0037 80
L=300/450mm
1088 0851 16
L=300mm
1088 0851 19
S3
1089 0362 51
1089 0577 58
X102 1089 0700 02
X102 1089 0700 04
S3
1089 9337 13
0
1089 9556 05
X103-X108-X108a1088 0031 18
X106-X107-X136
1088 0031 22
X109 1088 0031 54
X108-X108a
1088 0031 83
X105-1X5-X134
1088 0037 30
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 16
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 06

2930 7085 50

Qty

Name

1
1
1
1
2

Module
Label
Data label
Basis module
Cable lug

1
2
1

Nut
Nut
Plug

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Cable gland
Connector
Connector socket
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector

2
1
1
1
1
1

Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector

Raceway

1
1
2
1
8
2
1

Raceway
Emergency stop button
End retainer
Connector
Connector socket
Contact block
Air inlet

Adaptor

3
1

Connector
Connector

Connector

3
1

Connector
Starter module
1900 2506 01
1900 2506 02
1900 2506 03
1900 2506 04
1900 2506 05
1900 2506 06
1900 2506 07

Remarks

81

Parts list

19

9820 9629 39-01ed00

82

2930 7085 50

Parts list

19

Cubicle - IEC
Ref.

Part number

1900 2824 02
1900 2824 14
1900 2824 16
1900 2825 02
1900 2825 02
1900 2826 01
L=320mm & 75mm
0090 1400 02
K22-K23
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
K22-K23
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
K22
0694 5900 06
K23
1088 0004 20
1088 0004 20
1088 0004 20
K21
0694 5900 07
0694 5900 07
0694 5900 07
0694 5900 07
0694 5900 07
K21-K23
0694 5900 08
0694 5900 09
K22
0694 5900 08
Starter rail ends
1089 0577 58
X102 1089 0700 01
X102 1089 0700 03
K22
1089 9415 09
1089 9415 09
1089 9415 09
1089 9415 09
1089 9415 09

2930 7085 50

Qty

Name

Remarks

1900 2506 08
1900 2506 09
1900 2506 10
1900 2506 11
1900 2506 12
1900 2506 13

9
9
9
6
6
6
6
6
6

2
1
8
1

Mounting rail
Isolator cap
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
Faston flat
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
Faston flat
1900 2825 02
Double faston
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
Angled faston
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
Rings faston
1900 2825 02
1900 2826 01
Rings faston
1900 2826 01
End retainer
Connector
Connector pin
Contact block
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 03

83

Parts list

19

9820 9629 39-01ed00

84

2930 7085 50

Parts list

19

Cubicle - IEC

Ref.

Part number

Qty

1089 9415 09
1089 9415 09
1089 9415 09
1089 9415 09
K22
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 35
1089 9415 44
1089 9415 44
1089 9415 45
1089 9415 61
K21-K23
1089 9415 35
1089 9415 36
1089 9415 36
1089 9415 44
1089 9415 44
1089 9415 44
1089 9415 45
1089 9415 45
1089 9415 61
1089 9415 81
K21
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
K23
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
F21
1089 9424 39
1089 9424 40
1089 9424 41
1089 9424 46
1089 9424 47
1089 9424 46
1089 9424 66
1089 9424 49

2930 7085 50

Name

Remarks

1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
1900 2825 02
Contactor
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
1900 2825 02
1900 2826 01
Contactor
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
1900 2825 02
1900 2826 01
Contact block
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
Contact block
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
Over load relay
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16

85

Parts list

19

9820 9629 39-01ed00

86

2930 7085 50

Parts list

19

Cubicle - IEC

Ref.

Part number

1089 9424 71
1089 9424 72
1X0:L123onK21
1089 9416 93
1089 9416 93
1089 9416 93
1089 9362 04
1089 9362 04
1089 9362 04
1089 9362 04
1089 9362 04
1X0:L123onK21
1622 1692 00
1622 1692 00
1622 1692 00
1622 1692 00
1622 1692 00
1622 3042 00
K23-Motor
1622 3042 10
1
1622 3399 01
1622 3399 01
set of 3 in plastic bag
0694 5281 34
0694 5281 34
0694 5281 34
0694 5281 34
0694 5281 34

F1-F2
F1-F2

T1

2930 7085 50

Qty

3
3
3
3
3
6
3

1900 2830 03
1900 2830 04
1900 2830 04
1900 2830 04
1900 2830 09
1900 2830 09
1900 2830 10
1900 2830 10
1900 2830 10
1900 2830 10
1900 2830 10
1900 2830 10
1900 2830 12
1089 0612 01

1089 0612 24
1089 0612 24
1089 0612 24
1089 0612 24
1089 0612 25

1089 9436 39
1089 9436 40

2
2

Name

Remarks

1900 2825 02
1900 2826 01
Terminal block
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2823 13
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
Connection element
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
1900 2825 02
Connection element
1900 2826 01
Plate
1900 2825 02
1900 2826 01
Cable lug
1900 2824 02
1900 2824 03
1900 2824 06
1900 2824 14
1900 2824 16
Transfo module
1900 2506 01
1900 2506 02
1900 2506 03
1900 2506 04
1900 2506 05
1900 2506 06
1900 2506 07
1900 2506 08
1900 2506 09
1900 2506 10
1900 2506 11
1900 2506 12
1900 2506 13
Fuse holder
Fuse
1900 2830 03
1900 2830 04
1900 2830 09
1900 2830 10
1900 2830 12
Transformer
1900 2830 03
1900 2830 04

87

Parts list

19

9820 9629 39-01ed00

88

2930 7085 50

Parts list

19

Cubicle - IEC
Ref.

Part number

Qty

1089 9436 44
1089 9436 45
1089 9436 47
WH
MSA
1005
1010
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1055
2010
2020
2030

1089 0577 58
1089 0577 58
1622 3124 70
1622 6673 80
1622 3115 51
1622 3115 50

0333 3120 00
0160 0996 83
1202 6584 01
1202 6584 01
1202 6584 01
1622 8586 00
1900 5200 11
0147 1169 03
0301 2315 00
1900 2600 71
L=300mm
0090 1400 02
onK11 0694 5285 12
L1-L2-L3
0694 5285 26
onK11 0694 5900 10
X210 1088 0015 41
X104 1088 0037 63
F7-F8-F9-F30-F31-F31
1089 0612 01
F30-F31-F32
1089 0612 24
F7-F8-F9
1089 0612 28
K12
1089 9415 14
K11
1089 9415 24
100
9820 3549 04
X210 1088 0015 34
X210 1088 0015 36
1089 0577 58

1)

2930 7085 50

Name

1
1
1
1
1
2
2
AR
AR
AR
1
1
4
4
1

1900 2830 09
1900 2830 10
1900 2830 12
End retainer
1900 2830 10
1900 2830 12
Wire harness
Cubicle
Bolt
Bolt
Cubicle
Washer
Screw
Seal
Seal
Seal
Decal
Elektronikon MkV
Bolt
Washer
Dryer rail

1
3

Mounting rail
Isolator cap

3
3
1
1

Fast-on
Fork faston
Connector
Connector

Fuse holder

Fuse

3
1
1
1
6
5
2

Fuse
Contactor
Contactor
Label
Connector socket
Connector socket
End retainer

Remarks

1)

Lined with:
Foam: 0395 6001 64 (AR) 20 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

89

Parts list

20

9820 9629 39-01ed00

90

2930 7085 50

Parts list

20

Cubicle - UL-cUL
Ref.

Part number

Qty

Name

3
1
1
1
1

1
1
2
1

Cubicle
GA 37+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 37+ 230V/60Hz UL-cUL
GA 37+ 460V/60Hz UL-cUL
GA 37+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 200V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 230V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 460V/60Hz UL-cUL
GA 45+ 575V/60Hz UL-cUL
GA 55 200V/60Hz UL-cUL
GA 55 230V/60Hz UL-cUL
GA 55 460V/60Hz UL-cUL
GA 55 575V/60Hz UL-cUL
GA 75 200V/60Hz UL-cUL
GA 75 230V/60Hz UL-cUL
GA 75 460V/60Hz UL-cUL
GA 75 575V/60Hz UL-cUL
Fan module
1900 2506 51
1900 2506 52
1900 2506 53
1900 2506 54
1900 2506 55
1900 2506 56
1900 2506 57
1900 2506 58
Cable lug
Connector
Terminal
Contact block
Circuit breaker
1900 2811 13
1900 2811 17
1900 2811 18
1900 2811 21
Connection block
Basis module
Cable lug
Nut

1
1
1

Nut
Nut
Plug

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Cable gland
Connector
Connector socket
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector

1900 2506 56
1900 2506 56
1900 2506 52
1900 2506 51
1900 2506 56
1900 2506 56
1900 2506 53
1900 2506 52
1900 2506 57
1900 2506 57
1900 2506 54
1900 2506 54
1900 2506 58
1900 2506 57
1900 2506 55
1900 2506 54
1900 2811 13
1900 2811 13
1900 2811 13
1900 2811 17
1900 2811 18
1900 2811 17
1900 2811 21
1900 2811 21
K22
0694 5285 25
X107 1088 0031 82
1X1:Y 1089 0506 75
Q15
1089 9416 01
Q15
1089 9416 63
1089 9416 67
1089 9416 68
1089 9416 71
Q15
1089 9416 75
1900 2815 50
L1-L2 0694 5285 25
0697 9809 06
forfanhole
0697 9809 21
WH
0697 9809 24
0697 9810 38
forfanhole
0698 5140 72
X101 1088 0015 02
X101 1088 0015 36
2X31 1088 0031 26
2X30 1088 0031 32
X132 1088 0031 43
X106 1088 0031 82
X103 1088 0031 84
X117 1088 0031 86
X134 1088 0037 02

2930 7085 50

Remarks

91

Parts list

20

9820 9629 39-01ed00

92

2930 7085 50

Parts list

20

Cubicle - UL-cUL
Ref.

Part number

X108-X108a
1088 0037 03
X103 1088 0037 04
X117 1088 0037 06
X104 1088 0037 31
X109 1088 0037 32
2X28 1088 0037 80
L=300/450mm
1088 0851 16
L=300mm
1088 0851 19
S3
1089 0362 51
1089 0577 58
X102 1089 0700 02
X102 1089 0700 04
S3
1089 9337 13
0
1089 9556 05
X103-X108-X108a1088 0031 18
X106-X107-X136
1088 0031 22
X109 1088 0031 54
X108-X108a
1088 0031 83
X105-1X5-X134
1088 0037 30
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
1900 2825 01
1900 2826 01
1900 2826 02
L=320mm & 75mm
0090 1400 02
K22-K23
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
0694 5285 12
K22-K23
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
0694 5900 06
K22
0694 5900 06
0694 5900 08
0694 5900 08

2930 7085 50

Qty

Name

2
1
1
1
1
1

Connector
Connector
Connector
Connector
Connector
Connector

Raceway

1
1
2
1
8
2
1

Raceway
Emergency stop button
End retainer
Connector
Connector socket
Contact block
Air inlet

Adaptor

3
1

Connector
Connector

Connector

3
1

Connector
Starter module
1900 2506 51
1900 2506 52
1900 2506 53
1900 2506 54
1900 2506 55
1900 2506 56
1900 2506 57
1900 2506 58

Mounting rail
Isolator cap
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
Faston flat
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
Faston flat
1900 2825 01
1900 2826 01
1900 2826 02

9
9
6
6
6
6

Remarks

93

Parts list

20

9820 9629 39-01ed00

94

2930 7085 50

Parts list

20

Cubicle - UL-cUL
Ref.

Part number

K23
1088 0004 20
1088 0004 20
K21
0694 5900 07
0694 5900 07
0694 5900 07
K21-K23
0694 5900 08
0694 5900 09
0694 5900 09
Starter rail ends
1089 0577 58
X102 1089 0700 01
X102 1089 0700 03
K22
1089 9415 09
1089 9415 09
1089 9415 09
1089 9415 09
1089 9415 09
1089 9415 09
K22
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 34
1089 9415 35
1089 9415 44
1089 9415 44
1089 9415 61
1089 9415 62
K21-K23
1089 9415 35
1089 9415 36
1089 9415 44
1089 9415 45
1089 9415 46
1089 9415 61
1089 9415 81
1089 9415 83
K21
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
1089 9415 55
K23
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1089 9415 56
1X0:L123onK21

2930 7085 50

Qty

Name

Double faston
1900 2823 09
1900 2823 12
Angled faston
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
Rings faston
1900 2825 01
1900 2826 01
1900 2826 02

2
1
8
1

Remarks

End retainer
Connector
Connector pin
Contact block
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
1900 2825 01
Contactor
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
1900 2825 01
1900 2826 01
1900 2826 02
Contactor
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
1900 2825 01
1900 2826 01
1900 2826 02
Contact block
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
Contact block
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
Terminal block

95

Parts list

20

9820 9629 39-01ed00

96

2930 7085 50

Parts list

20

Cubicle - UL-cUL
Ref.

Part number

1089 9416 93
1089 9416 93
1089 9362 04
1089 9362 04
1089 9362 04
1X0:L123onK21
1622 1692 00
1622 1692 00
1622 3042 00
1622 1692 00
K23-motor
1622 3042 00
1622 1692 00
1
1622 3399 01
1622 3399 01
set of 3 in plastic bag
0694 5281 34
0694 5281 34
0694 5281 34
F21
1089 9424 39
1089 9424 40
1089 9424 46
1089 9424 46
1089 9424 48
1089 9446 71
1089 9446 72
1089 9446 72

1089 9436 44
1089 9436 45
1089 9436 47
1089 0612 01

1089 0577 58

1900 2830 15
1900 2830 15
1900 2830 16
1900 2830 16
1900 2830 16
1900 2830 16
1900 2830 18
1900 2830 18
180
1079 9924 26
1079 9924 26
1079 9924 28
F1-F2
1089 9168 26
1089 9168 26
1089 9168 34
T1

F1-F2
-

2930 7085 50

Qty

2
1

Name

Remarks

1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
Connection element
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2825 01
1900 2824 18
Connection element
1900 2826 01
1900 2826 02
Plate
1900 2826 01
1900 2826 02
Cable lug
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
Overload relay
1900 2823 09
1900 2823 12
1900 2824 02
1900 2824 10
1900 2824 18
1900 2825 01
1900 2826 01
1900 2826 02
Transfo module
1900 2506 51
1900 2506 52
1900 2506 53
1900 2506 54
1900 2506 55
1900 2506 56
1900 2506 57
1900 2506 58
Label
1900 2830 15
1900 2830 16
1900 2830 18
Fuse link
1900 2830 15
1900 2830 16
1900 2830 18
Transformer
1900 2830 15
1900 2830 16
1900 2830 18
Fuse holder
End retainer
1900 2830 16

97

Parts list

20

9820 9629 39-01ed00

98

2930 7085 50

Parts list

20

Cubicle - UL-cUL

Ref.
WH

MSA
1005
1010
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1055
2010
2020
2030

Part number
1089 0577 58
1622 3124 70
1900 2813 37
1079 9925 69
1613 3431 00
1622 7302 00
1622 6673 80
1622 3115 51
1622 3115 50

0333 3120 00
0160 0996 83
1202 6584 01
1202 6584 01
1202 6584 01
1622 8586 00
1900 5200 11
0147 1169 03
0301 2315 00
1900 2600 72
L=300mm
0090 1400 02
onK11 0694 5285 12
L1-L2-L3
0694 5285 26
onK11 0694 5900 10
X210 1088 0015 41
X104 1088 0037 63
F7-F8-F9-F30-F31-F32
1089 0612 01
F30-F31-F32
1089 9168 26
F7-F8-F9
1089 9168 62
K12
1089 9415 14
K11
1089 9415 25
100
9820 3549 04
X210 1088 0015 34
X210 1088 0015 36
1089 0577 58
1)

2930 7085 50

Qty

Name

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
AR
AR
AR
1
1
4
4
1

1900 2830 18
Wire harness
Module
Label
Label
Data-label
Cubicle
Bolt
Bolt
Cubicle
Washer
Screw
Seal
Seal
Seal
Decal
Elektronikon MkV
Bolt
Washer
Dryer rail

1
3

Mounting rail
Isolator cap

3
3
1
1

Fast-on
Fork faston
Connector
Connector

Fuse holder

Fuse link

3
1
1
1
6
5
2

Fuse link
Contactor
Contactor
Label
Connector socket
Connector socket
End retainer

Remarks

1)

Lined with:
Foam: 0395 6001 64 (AR) 20 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

99

Parts list

21

9820 9629 41-01ed00

100

2930 7085 50

Parts list

21

Bodywork
Ref.

Part number

Qty

Name

1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1180
1185
1190
1195
1200
1210
1230

1622 5587 80
0147 1963 08
1622 5585 80
0147 1963 08
1622 5588 80
0147 1963 08
1622 3134 00
0147 1963 08
1622 3128 00
0147 1963 08
1622 4617 80
0266 2110 00
0301 2335 00
1622 6605 00
0226 3343 59
0266 2110 00
0301 2335 00
0211 1965 60
0333 3220 00
1622 3122 00
0291 1110 00
1622 6671 80
1619 7705 00
1622 3880 80
1622 3133 80
1622 6655 00
1622 3133 81
1622 6655 00
1622 3131 80
1622 6655 00
1622 3132 80
1622 6655 00
0690 1132 01
1622 3121 80
0147 1963 08
1622 8559 00
1079 9903 48
1079 9922 39
1622 3153 80
1503 1056 00
0147 1963 08
1621 0606 00
1621 0607 00
0211 1965 60
0333 3220 00
1622 4616 00
0211 1965 60
0333 3220 00
1622 6658 00
0147 1963 08
1622 6658 10
0147 1963 08

1
2
1
2
2
8
1
4
1
4
1
6
6
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
4
2
1
AR
4
4
4
1
1
1
2
2
1
3
1
3
1

Beam
Hexagon bolt
Beam
Hexagon bolt
Beam
Hexagon bolt
Z-plate
Hexagon bolt
Panel inlet
Hexagon bolt
Inlet baffle
Nut
Washer
Drain plate
Screw
Nut
Washer
Screw
Lock washer
Panel cubicle
Lock nut
Cubicle door
Lock
Document holder assembly
Door
Lock
Door
Lock
Door
Lock
Door
Lock
Decal
Roof assy
Hexagon bolt
Frame
Decal
Label
Plate
Seal
Hexagon bolt
Hinge
Pin
Screw
Lock washer
Bracket
Screw
Lock washer
Plate
Hexagon bolt
Plate
Hexagon bolt
Label
GA37+
GA37+ FF

1235
1240
1250
1260
1270
1280
1290
2010
2020
2030
3010
3015
3020
3030
3040
3045
3050
3060
3065
3070
3075
3080
3085
4010

1622 4631 25
1622 4631 26

2930 7085 50

Remarks
1)3)
1)3)
2)

4)

3)
3)
3)
3)
3)

3)

101

Parts list

21

9820 9629 41-01ed00

102

2930 7085 50

Parts list

21

Bodywork

4020
4050
1-4)

2930 7085 50

1622 4631 27
1622 4631 28
1622 4631 29
1622 4631 30
1622 4631 31
1622 4631 32
1622 8581 80
1613 9846 01
1622 8500 00

1
1
1

GA45+
GA45+ FF
GA55
GA55 FF
GA75
GA75 FF
Panel
Decal
Bracket

Lined with:
1) Foam: 0395 6001 64 (AR) 20 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
2) Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
3) Foam: 0395 6001 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
4) Foam: 0395 6006 69 (AR) 50 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

103

Parts list

22

9820 9421 02-01ed00

104

2930 7085 50

Parts list

22

Standard option - Energy recovery system - GA 37+, GA 45+


Ref.

1010
1020
1025
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2100
2130
2140
2150

2930 7085 50

Part number

8092 2888 62
8092 2888 62
8092 2888 62
8092 2888 70
8092 2888 62
8092 2888 62
8092 2888 62
8092 2888 70
1622 5513 00
0661 1000 60
0663 3130 00
0571 0036 01
0147 1326 03
0301 2335 00
1622 5507 81
1622 5507 82
1622 5519 00
1622 5508 00
1622 5529 00
0266 2110 00
1622 5514 80
0564 0000 29
0551 0000 67
0147 1344 03
1089 0574 70
0605 8700 51
0564 0000 64
1622 5509 00
0298 1000 43
0147 1963 08
1622 5510 00
0147 1963 08
0551 0002 69
0560 0200 24
0574 9871 03
1079 9913 79
1079 9913 69
1622 0663 03

Qty

Name

Standard option
Energy recovery
7.5 bar(e)
8 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
125 psig
150 psig
175 psig
Pipe
Seal
O-ring
Nipple
Hexagon bolt
Washer
Thermostat
40C
60C
Heat exchanger
Frame
Label
Nut
Pipe
Tee
Pipe
Hexagon bolt
Temp. sensor
Bushing
Tee
Support
Blind riven nut
Hexagon bolt
Plate
Hexagon bolt
Pipe
Elbow
Hose assembly
Inform.label
Inform.label
Cable Temp.sensor

1
2
6
6
2
8
1

1
1
1
2
1
1
1
4
2
2
1
1
2
4
1
4
2
2
2
1
1
2

Remarks

105

Parts list

23

9820 9518 90-01ed00

106

2930 7085 50

Parts list

23

Standard option - Energy recovery system - GA 55, GA 75


Ref.

1010
1020
1025
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2100
2130
2140
2150

2930 7085 50

Part number

8092 2888 88
8092 2888 88
8092 2888 88
8092 2888 96
8092 2888 88
8092 2888 88
8092 2888 88
8092 2888 96
1622 5513 00
0661 1000 60
0663 3130 00
0571 0036 01
0147 1326 03
0301 2335 00
1622 5507 81
1622 5507 82
1622 5520 00
1622 5508 00
1622 5529 00
0266 2110 00
1622 5692 80
0147 1344 03
1089 0574 70
0605 8700 51
0564 0000 64
1622 5509 00
0298 1000 43
0147 1963 08
1622 5510 00
0147 1963 08
0551 0002 69
0560 0200 24
0574 9871 03
1079 9913 79
1079 9913 69
1622 0663 03

Qty

Name

Standard option
Energy recovery
7.5 bar(e)
8 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
125 psig
150 psig
175 psig
Pipe
Seal
O-ring
Nipple
Hexagon bolt
Washer
Thermostat
40C
60C
Heat exchanger
Frame
Label
Nut
Pipe
Hexagon bolt
Temp. sensor
Bushing
Tee
Support
Blind riven nut
Hexagon bolt
Plate
Hexagon bolt
Pipe
Elbow
Hose assembly
Inform.label
Inform.label
Cable Temp.sensor

1
2
6
6
2
8
1

1
1
1
2
1
4
2
2
2
1
2
4
1
4
2
2
2
1
1
2

Remarks

107

Parts list

24

9820 9421 02-01ed00

108

2930 7085 50

Parts list

Standard option - Energy recovery system - Connections


Ref.

Part number

Qty

Name

Remarks

Standard option
Energy recovery
O-ring
Flange
Cap screw
Spacer
Nipple
O-ring
Nipple
O-ring
Nipple

1)2)

1020
1050
1070
1080
1090
2010
2020
2030
2040

0663 7137 00
1622 5938 00
0211 1964 74
1622 5506 00
0603 4100 42
0663 2113 37
0571 0036 15
0663 3130 00
0571 0036 01

1-2)

Part of
1) Energy recovery system - GA 37+, GA 45+
2) Energy recovery system - GA 55, GA 75

2930 7085 50

24

2
1
4
2
1
1
1
1
1

109

Parts list

25

9820 9589 00-01ed00

110

2930 7085 50

Parts list

25

Standard option - Lifting device


Ref.

Part number

Qty

Name

1079 9922 39
1079 9903 48
1622 8560 00
0211 1402 03
1622 5574 80
0147 1963 08
0147 1632 03
1613 7394 03
0244 4184 00
0371 1100 15
1622 5568 80
1622 5569 80
1622 5570 00
1622 5571 00
1622 5567 80

1
2
4
1
8
1
10
6
1
4
1
1
1
2
1
2

Frame assy
Label
Decal
Frame
Cap screw
Roof assy
Hexagon bolt
Hex bolt
Data plate
Drive screw
Lifting eye
Beam
Beam
Beam
Beam
Beam

1010

1070
1280
1290
1510
1520
1530
1560
2005
2010
2020
2025
2060
1-3)

2930 7085 50

Remarks

3)

1)3)
1)3)
2)

Lined with
1) Foam: 0395 6001 64 (AR) 20 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
2) Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
3) Foam: 0395 6001 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

111

Parts list

26

9820 9594 10-01ed01

112

2930 7085 50

Parts list

26

Standard option - Rain protection


Ref.

Part number

1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460

8092 2829 56
1622 5574 80
0147 1963 08
1622 5069 00
1619 2765 00
1619 5188 00
1622 5070 00
1619 2765 00
1619 5188 00
1622 5068 00
1619 2765 00
1619 5188 00
1622 6685 00
1619 2765 00
1619 5188 00
1622 8582 80
0226 3256 00
1619 5188 00
0697 9810 27
0697 9809 22

2930 7085 50

Qty

Name

Standard option
Rain protection
Roof assy
Hexagon bolt
Roof
Screw
Seal
Roof
Screw
Seal
Baffle
Screw
Seal
Baffle
Screw
Seal
Baffle
Screw
Seal
Plug
Lock nut

1
10
1
11
AR
1
11
AR
1
10
AR
1
10
AR
1
3
AR
2
2

Remarks

113

Parts list

27

9820 9592 10-01ed00

114

2930 7085 50

Parts list

27

Standard option - Full Feature - Air dryer bypass


Ref.

Part number

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160

8092 2889 95
1622 8592 00
0298 1000 43
0147 1325 03
0301 2335 00
0852 0010 32
0852 0010 19
1089 0575 54
0663 7136 00
0663 7138 00
1622 8591 00
1622 8593 00
0571 0035 41
0661 1000 61
0147 1366 03
0301 2344 00
0266 2111 00

2930 7085 50

Qty

Name

Standard option
Dryer bypass
Pipe
Blind rivet nut
Hexagon bolt
Washer
Ball valve
Ball valve
Press.transducer
O-ring
O-ring
Pipe
Pipe
Fitting
Seal
Hexagon bolt
Washer
Nut

1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
4
2

Remarks

115

Parts list

28

9820 9539 10-01ed00

116

2930 7085 50

Parts list

28

Standard option - Full Feature - DD Filter


Ref.

Part number

Qty

Name

Standard option
DD 120 Filter - ID 95
DD 120 Filter - ID 120
DD 175 Filter - ID 170
Filter
DD 120
DD 175
Not used
Outlet pipe
Not used
O-ring
Nut
Screw
Not used
Hexagon bolt
Washer
Connector
Coupling
Not used
Tube
Not used
Wire assembly
Coupling
Elbow
Seal washer
Pipe coupling
Decal
Cable gland
Insert
Blind plug
Cable lug
Plastic tube
Coupling
Washer
Tee
Washer
Coupling
Seal washer

8092 2888 47
8092 2888 47
8092 2888 54
1010
1617 7203 00
1617 7254 00
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
2010
2020
2030
2040
2050
2070
2075
2080
2090
2110
2120
2130
2141
2150
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3100

2930 7085 50

0663 2104 75
0261 2110 00
0215 0003 74
0147 1326 03
0301 2335 00
1088 0031 54
1617 7082 02
0070 6002 03
1622 4660 80
0581 0000 35
0581 1200 23
0661 1000 38
0581 0000 87
1079 9912 28
0698 5140 75
0698 5148 09
0698 5148 08
0694 5285 13
0070 6002 06
0581 0000 53
0661 1000 39
0564 0005 04
0661 1000 39
0581 0000 53
0661 1000 38

1
2
2
2
2
2
1
1
AR
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
AR
1
1
1
1
1
1

Remarks

117

Parts list

29

9820 9539 10-01ed00

118

2930 7085 50

Parts list

29

Standard option - Full Feature - DD/PD Filter


Ref.

Part number

Qty

Name

Standard option
DD/PD 120 Filter - ID 95
DD/PD 120 Filter - ID 120
DD/PD 175 Filter - ID 170
Filter
DD 120
DD 175
Filter
PD 120
PD 175
Outlet pipe
Screw
O-ring
Nut
Screw
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Connector
Coupling
Elbow
Tube
Tee
Wire assembly
Coupling
Elbow
Seal washer
Pipe coupling
Decal
Cable gland
Insert
Blind plug
Cable lug
Plastic tube
Coupling
Washer
Tee
Washer
Coupling
Seal washer

8092 2888 21
8092 2888 21
8092 2888 39
1010
1617 7203 00
1617 7254 00
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
2010
2020
2030
2040
2050
2070
2075
2080
2090
2110
2120
2130
2141
2150
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3100

2930 7085 50

1617 7162 00
1617 7252 00
1622 4627 03
0215 0003 74
0663 2104 75
0261 2110 00
0215 0003 74
0663 2104 75
0147 1326 03
0301 2335 00
1088 0031 54
1617 7082 02
0581 1200 23
0070 6002 03
0581 2000 18
1622 4660 80
0581 0000 35
0581 1200 23
0661 1000 38
0581 0000 87
1079 9912 28
0698 5140 75
0698 5148 09
0698 5148 08
0694 5285 13
0070 6002 06
0581 0000 53
0661 1000 39
0564 0005 04
0661 1000 39
0581 0000 53
0661 1000 38

1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
AR
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
4
AR
1
1
1
1
1
1

Remarks

119

Parts list

30

9820 9629 42-01ed00

120

2930 7085 50

Parts list

30

Standard option - Modulating control


Ref.

1010
1020
1030
1040
1050
1055
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1115
1120
1130
1135
1140
1145
1150
1160
1170
1190
1200
1210
1220
1230
1240
2010

Part number

8092 2837 98
8092 2837 98
8092 2837 98
8092 2838 06
8092 2838 06
8092 2838 06
1613 9583 00
0147 1323 03
0301 2335 00
0266 2110 00
1513 0480 00
0580 8402 00
0070 6002 04
0581 1200 16
0560 4400 85
1503 2564 10
1613 6961 00
1619 5205 00
0661 1000 38
0574 9911 01
1619 5205 00
0661 1000 38
1613 7367 00
0653 1100 00
0581 1200 26
0070 6002 05
0581 2000 27
0070 6002 05
0581 1200 23
1503 2564 01
1079 5840 25
0574 9911 01
1088 0031 53
1613 6968 05
1613 6968 05
1613 6968 06
1613 6968 05
1613 6968 05
1613 6968 06

2020

2030
2040

2930 7085 50

1089 0621 09
1089 0621 09
1089 0621 09
1089 0621 02
1089 0621 02
1089 0621 02
1622 1295 01

1089 0621 20
1089 0621 20

Qty

Name

Standard option
Modulating control
7.5 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
150 psig
175 psig
Plate
Hexagon bolt
Washer
Nut
Pressure gauge
Pipe coupling
Plastic tube
Coupling
Cross
Nipple
Regulator
Nipple
Seal washer
Hose assembly
Nipple
Seal washer
Connection
Flat gasket
Elbow
Plastic tube
Tee
Plastic tube
Elbow
Nipple
Nipple
Hose assembly
Connector
Nozzle
7.5 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
150 psig
175 psig
Solenoid valve
7.5 bar(e)
10 bar(e)
13 bar(e)
100 psig
150 psig
175 psig
Cable
Solenoid valve
7.5 bar(e)
10 bar(e)

1
2
2
2
1
1
AR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AR
1
AR
1
1
2
1
1
1

1
1

Remarks

121

Parts list

30

9820 9629 42-01ed00

122

2930 7085 50

Parts list

30

Standard option - Modulating control


Ref.

Part number

2050
2060
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4110

1089 0621 20
1089 0621 19
1089 0621 19
1089 0621 19
1088 0150 53
1088 1001 01
0661 1000 40
1079 5840 03
0574 9914 18
1079 5840 03
0661 1000 40
0663 7150 00
0147 1363 03
0301 2344 00
1089 0574 12
0989 4220 15
1613814485
0661 1000 40
1079 5840 03
0574 9914 01
1079 5840 20
0661 1000 40
0581 1200 23
0070 6002 05
0581 1200 23
1613 6949 00
1079 9903 83

2930 7085 50

Qty

Name

1
2
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AR
1
1
1

13 bar(e)
100 psig
150 psig
175 psig
Connector
Warning mark
Seal washer
Nipple
Hose assembly
Nipple
Seal washer
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Temp.sensor
Grommet
Unloader
Seal washer
Nipple
Hose assembly
Nipple
Seal washer
Elbow coupling
Plastic tube
Elbow coupling
Adaptor
Warning label

Remarks

123

Parts list

31

9820 9629 45-01ed00

124

2930 7085 50

Parts list

31

Standard option - Water shut-off valve


Ref.

Part number

1010
1015
1020
1025
1030
1035

8092 2889 38
0017 2317 07
0694 5807 00
0694 5285 13
1900 2323 11
1089 0624 04
0607 2900 17

2930 7085 50

Qty

Name

Standard option
Water shut-off valve
Cable
End socket
Cable lug
Module
Solenoid valve
Reducing socket

AR
5
1
1
1
2

Remarks

125

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

126

2930 7085 50

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7085 50

127

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

128

2930 7085 50

In order to be First in Mind-First in Choice for all your quality


compressed air needs, Atlas Copco delivers the products
and services that help to increase your business efficiency
and profitability.

Atlas Copco's pursuit of innovation never ceases,


driven

by

our

need

for

reliability

and

effeciency.

Always working with you, we are committed to providing


you the customized quality air solution that is the driving

No. 2930 7085 50 / 2009 - 03 Printed in Belgium

force behind your business.

www.atlascopco.com