Вы находитесь на странице: 1из 35!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

kun.bzang.rdor.sems.dpal chen.he ru ka/

, , ,

rdo rje chos dang mkha''gro las dbang mo/

pra b+h hsti d+hA na sM skra-i ta/


, ,

gsol ba 'debs so bar chd g,yul 'jomsshog/- !

dga' rab rdo rje slob dpon HUM kA ra/


, ,

rdo rje thod phrengrtsal.dang bi ma la/

bal 'bangs ka lA sid+d+hi mkhar chen bza'/

gsol ba 'debs so bar chd g,yul 'jomsshog/- !

chos rgyal yab sras mchog gyur bde chen gling/

- ( ) -


rtsa ba yan lag rgyud lung man ngag gi/

, ,

brgyud pa'ibla ma rim par byon rnams la/

gsol ba 'debs so bar chd g,yul 'jomsshog/- !

thun mong thun min sngon 'gros rgyud sbyangsshing/


, ,

lam gyi dngos po yongs rdzogs nyams blangs pas/

gdos bcas lus la yeshes skur smin te/


bdud 'joms dpa' bo'i go 'phang mngon 'gyurshog/


- .

!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

!__;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

@#//n mo bdzra ku mA rA y;__

dpal chen rdo rje gzhon nu yi;phrin ls snying pora bsdus pa ni;skyabs yul thms cd mdun du

bsgom;

, ,
.

bla m dkon mchog gsum rnams dng;

he ru ka dng mkha''gro m;

skyabs yul rgya mtsho khyed rnams l;

byang chuba bar du skyabs su mchi;

. (3 )

sems cn kun gyi don gyi phyir;

rdzogs pa'i sngs rgyas thoba 'dod l;

br du gcod pa'ibdud 'dul phyir;


, ,

dpal chen go 'phng thoba para bya;


. (3 )

rdo rje khros pas zhe sdang gcod;

mtshon chen sngon po 'b,ra ba ni;

nm mkh'i dkyil ns thig pashr;

HUM gi 'od zera phyogs bcura 'phros;

snang srid phura bu'izhing khms gyur;

mthing nag e yi klong dkyil du;


- ,

brag chen pad nyi lha chen steng;


, ,

HUM yig yongs su gyura pa ls;

rdo rje mthing nag HUM gis mtshn;

- , .

!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

'od zera mchog tu 'br, ba ls;

ngng nyid rdo rje chos dbyings ls;

'b,r b'i khro bo mi bzd pa;

- ,

mthing nag zhl gsum phyag drug pa;

- .

gys dkar gayon dmar dbus mthing zhl;


MAP

, .

drag po'i spyan dgu phyogs bcura bgrad;

zhl gdngs ljags 'dril mche gtsigsshing;


, , ,

A ral+li yi sgra chen sgrog;

sma ra smin m me ltara 'br;

dbu skra gyen 'khyil skra gseba tu;

rdo rje phyed pas mtshn pa yi;

lte bar bla m mi bskyod pa;

() .

gys pa dng pos rtse dgu dng;

bar ps rtse lnga phyogs bcura gzir;

, .

gayon pa dng pos me phung dng;

M
,

bar pas kha TwAM rtse gsum 'dzin;

tha ms ri rab phura bu bsgril;

rdo rje rin chen gshog pa gdengs;

glang chen zhing lpags stod du gsol;

stag gi pags pa'ishm thbs mdzd;

!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

thod phreng tshra gsum doshl dng;

thod skam rnams kyis dbu brgyan cing;

rin po che yi rtse phran dng;

sbrul rigs lnga yi chun pos brgyan;

khrag zhg thl ba rnams kyis byugs;


, .

rus pa'irgyan drug l sogs pa'i;

dpal gyi chs bcu sku l rdzogs;

zhbs bzhi rol pa'i stabs kyis 'gying;

de yi pang du sbyora b'i yum;

'khora lo rgyas 'debs mthing nag 'br;


- .

gys pas uta pal yba mgul 'khyud;


gayon pas thod khrag yba l stob;

lng tsho rgyas pa'i'gyura bg cn;

phyag rgya lnga yi rgyan 'chng zhing;

gayon bskum yba kyi sked l 'khril;

, ,

gys brkyang bde ba chen pora sbyor;

; .

spyi bora oM HUM trAM hrIHAH

, , , ,

yeshes lnga yi bdg nyid cn;

gns gsum oM AHHUM~M gis mtshn;

, , ,

sku gsung thugs su byin gyis brlabs;


, .

!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

yba kyi gsng gns HUM yig ls;

rdo rje'ilte barHUM gis mtshn;

, .

yum gyi mkh' gsng pAM yig ls;

pad+mar nyi m AM gis mtshn;

AM

, AM;

bde ba chen po'i dbyings su rol;

ba spu rdo rje phyed pa dng;

sna tshogs rdo rje'i go khraba gsol;

phura bu'itshwa tshwa skara ltara 'khrugs;

-.

thugs kar 'od kyi gura khyim dbus;

pad+ma nyi zla'i gdn steng du;

, ,

10

10

yeshes sems dpa'rdo rje sems;

, .

dkar gsl rdo rje dril bu dzin;

, , ,

snyems m gri thod 'dzin dng 'khril;

, .

skyil krung bzhugs pa'i srog gi gor;

rin chen cha brgyad nyi zla'i steng;

, ,

rdo rje sngon po'i lte ba l;


() .

nyi m'i steng du HUM mthing g;

, () - ,

mth'bskora 'bru dgu rng sgrra bcs;

de ls 'od zera rab 'phros pas;

phyogs bcu'irgyal ba thms cd kyi;

11

11

!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

sku gsung thugs l mnyes mchod phul;


, .

sku gsung thugs kyi byin rlabs rnams;

oM dkar AHdmara, HUM mthing ni;

A MAP

dpag tu med pa spyan drangs te;

rng gi gns gsum thim pa yis;

dbng bskura byin rlabs dngos gruba thob;

, .

bde gshegs bla m mnyes para byas;


() ,

mched dng lcam dral nyms chg bskangs;

mkh''gro chos skyong 'khon pa sbyangs;

dregs pa thms cd ls l btsud;

12

12

bdud dng dm sri thl bar brlag;

'gro b'i sgo gsum sgriba pa sbyangs;

snang ba thms cd lha yi sku;

grags pa thms cd sngags kyi sgr;

dran rtog yeshes rol para bsgom;

rng gi sems nyid 'di dg ni;__rdo rje gzhon nu nyid du blta;

oM bdzra kI li kI l y srba big+h+nAn bM HUM phT;

ces bzlas thun mtshms gtora m 'bul;__skabs su dpal gyi gtora m ni;_lha ru bsgoms l
dbng blangs te;__de yng dng po me tog 'bul;

. .
.
.

bla m dpal chen he ru k;

rdo rje gzhon nu yba yum gyis;

13

13

!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

bdg l byin gyis brlabs ns kyang;

sku gsung thugs kyi dbng mchog stsol;

, .
zhes gsol rng nyid lha ru bsgom;

, .

gtora m'ilha yi gns gsum ns;


-,

'od zera dkar dmar mthing gsum 'phros;

MAP

, ,

rng gi gns gsum thim pa yis;

sgo gsum sgriba pa m lus sbyangs;

sku gsung thugs kyi dbng thoba bsm;


, .

HUM;__gtora snod mthing nag gru gsum 'bar b'i dbyings;

- .

gtora m'i ngo bo dpal chen he ru k;

14

14

bcom ldan rdo rje gzhon nu khro bo'irgyal;


, ,

yum mchog sgrol m 'khora lo rgyas 'debs m;

, ,

bdud 'dul khro bcu yba yum phra thbs dng;

, .

sras mchog sgo skyong srung m'itshogs rnams kyis;

dus 'dira thugs dm gnyn po'i sgo phyes l;

gzi brjid sku yi dbng mchog lus l stsol;

lus kyi nd gdon sdig sgriba bar chd sol;


, ,

'j'lus rdo rje'i sku ru 'gruba para mdzod;

tshangs dbyangs gsung gi dbng mchog ngg l stsol;

ngg sgriba ngg mnn dig lkugs bsl ba dng;


, ,

15

15

!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

drag sngags mthu yi dngos gruba stsal du gsol;

spros bral thugs kyi dbng mchog sems l stsol;

yid sgriba smyo 'bogs brgyal nd zhi ba dng;

, ,

bde chen thugs kyi dngos gruba stsal du gsol;

gzhn yng byad kha rbod gtong bzlog pa dng;


, ,

gdug cing sdang sems ldan pa tshrachod l;

tshe bsod dpal 'byora rgyas para mdzd du gsol;

, , .
sngags mthara __ :

kA y wA ka tsit+ta srba sid+d+hi pha l a b+hi Shiny+tsa hoH

zhes pas dbng blang gtora 'bul ni;

. :

r~M y~M kh~M gis gtora m bsregs gtora bkrus;

, , ,
.

16

16

stong pa'i ngng ls rlung me thod sgyed steng;

M
, ,

b+h+rU~M ls b+hany+dza yngsshing rgya che'i nng;

go ku d ha n lssha lnga dng;

, , , , ;

bi mu m rashu ls bdud rtsi lnga;

, , , , .

kha chod nyi m zla ba rdo rjes mtshn;

me rlung sbyora bs bdud rtsi zhu zhing khol;

rlangs pas 'khora 'ds dwangs m bcud rnams 'dus;,

rigs lnga yba yum skura gyura bde chen sbyor;

-, .

kha chod bcs pa byang chuba sems su zhu;

dm tshig yeshes bdud rtsira gnyis med 'dres;

17

17

!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

'dod yon mchod sprin nm mkh' gng bar gyur;

 .

oM AHHUM ho;__

lg pa gys phyara gayon gdengsshing;__mtheba mdzuba sbrel ba'iphyag rgyas brlab;

, .

HUM;__chos kyi dbyings kyi pho brang ns;

bcom ldan rdo rje gzhon nu dng;


()

srung m dm cn 'khora dng bcs;

srid pa'iphura bu sgruba pa dng;

dbng dng dngos gruba stsol b'iphyir;

yeshes khro bo gshegs su gsol;, !

yeshes khro bo gshegs ns kyang;


, ,

rtags dng mtshn m bstan pa dng;

18

18

kI l y yi dngos gruba stsol;

bdzra s mA dz;_
HUM;__bla med mchog gi mchod pa dm pa ni;

yeshes lnga yi 'od zera rnam para 'phro;

'dod pa'i yon tn lnga yis rab brgyan te;

thugs dam bzhin du ci bdera bzhes su sol;

, , .

oMshrI bdzra ku mA ra d+harma pa l s pa ri wA ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gn+d+he naai wid+yashb+da


pra tI ts+tsha ye swA hA;_

m hA pany+tsa a mr-i t kha rM khA hi;_m hA rk+ta kha rM khA hi;

oM bdzra kI li kI l y s pa ri wA ra i dM ba liM gra-ih+NAn+tu;_m m srba sid+d+hi m+me pra y ts+tsha;


19MEM

19

!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbs bzhugs so;

oM bdzra kI li kI l y d+harma pA l s pa ri wA ra i dM ba liM t kha kha khA hi khA hi;HUM;__thbs kyis spyod pa'i'gro don du;

byams dng snying rjes gng 'dul b;

sngs rgyas phrin ls rdzogs mdzd pa'i;

phura pa phrin ls lha l phyag 'tshl pastod;

HUM;__m bcos spros med de bzhin nyid dbyings ls;

bde chen lhun gruba 'bar b'i skura bzhengs pa;

bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dng;

yum mchog sgrol m 'khora lo rgyas 'debs m;

, ,

rdo rje phura bu'i rig pa 'dzin rnams dng;

20

20

khri bcu yba yum z byed gsod byed tshogs;

, ,

sras mchog nyera gcig khro mo sgo m bzhi;

shwa n bdg nyid s bdg skyes bu'itshogs;

, ,
.

phura pa'i srung m dm cn rgya mtshora bcs;

mi mngon dbyings ns gns 'dira skura bzhengs l;

dm rdzas phyi nng gsng b'imchod pa dng;

, ,

bdud rtsi rk+ta gtora m'imchod pa bzhes;


, .

bdg cg dpon sloba yon mchod 'khora bcs rnams;

sgo gsum longs spyod bcs pa srung ba dng;


.
21

21

!_/gsang thig skor gsum las/rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'itshogs mchod phrin las bcud thig ces bya ba bzhugs so/

sku gsung thugs kyi dngos gruba stsal du gsol;


, .

nd gdon bar chd thms cd zhi ba dng;

tshe bsod dpal 'byora thms cd rgyas pa dng;

, , .

khms gsum srid gsum dbng du sdud pa dng;

dgra bgegs thl bar brlag pa'iphrin ls mdzod;

byad kha phura kha thms cd bzlog tu gsol;

bkrashi bde legs 'byung bar mdzd du gsol;

zhes bcol yeshes rng l bstim;_'jig rten pa rnams rng gns gshegs;_'dis ni bara chd
thms cd zhi;__bsam pa thms cd 'di yis 'grub;__de phyira 'di l rtson para gyis;__zba

mo'i gdms pa 'di nyid kyang;__m 'ongs don du gtera du sbas;__ls cn zhig dng 'phad para

shog;__s m y rgya rgya;_-sprul pa'i gtera chen mchog gyura bde chen gling pas tsA 'dra rin chen brag

ns spyan drangs te yng khrod kun bzng bde chen 'od gsl gling du gtn l phba pa'i yig bris pad+ma

gar gyi dbng phyug gis bgyis pa dge legs 'phel//


22

22

!__/gsang thig skor gsum las/rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'itshogs mchod phrin las
bcud thig ces bya ba bzhugs so//


@#/_/grub mchog kun gyi thugs dam lha//bdud 'dul khro bo chen po la/gus pas phyag byas tshogs

mchad tshul//nyung dur bri la dge legs stsol//lha 'di la tshogs chod 'bul bar 'dod cing phrin
las rgyas pa blos mi lcogs pa dag gis/dpal gtor sman rak phyi mchod tshogs kyi rdzas ci 'byor

bshams la/gter gzhung gi bdag bskyed bzlas pa ci 'grub byas nas mthar dbang len 'grub min

gang bdes chog_/de nas gtor ma bran la gtor 'bul phrin bcol bcas grub pa dang /tshogs rdzas
chu chang mang mchod kyis sbyangs la/

,-
, .
.
, ,
( ), ,
.
, .
.
, ().

hU~M;_rang byung rig pa'i yeshes kyis;_

ra~M ya~M kha~M gis sngos 'dzin sbyangs;

b+hUM las dbyings kyi ka pA lar;

oM hU~M trAM hrIHAHrnams kyis;

23

23

!_/gsang thig skor gsum las/rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'itshogs mchod phrin las bcud thig ces bya ba bzhugs so/

bde gshegs rigs lnga'i dam tshig rdzas;

kha dog dri ro nus par ldan;

, .

oM ga Na tsa kra kA ma gu Na hU~M hrIHThA;

kama

tshogs zhing spyan 'dren pa ni/

hU~M;_chos kyi dbyangs kyi pho brang nas;

bcom ldan rdo rje gzhon nu dang ;


()

srung ma dam can 'khor dang bcas;

srid pa'iphur bu sgrub pa dang ;

dbang dang dngos grub stsol pa'iphyir;

yeshes khro bo gshegs su sol;


, !

yeshes khro bo gshegs nas kyang ;


, ,

24

24

rtags dang mtshan ma bstan pa dang ;

kI la ya yi dngos grub stsol;

badzra sa ma dza;_
mchod pa ni;

hU~M;_yeshes lnga yi cho 'phrul las;

'dod yon mchod sprin bsam mi khyab;

bsod nams yeshes tshogs rdzogs phyir;


/dkyil 'khor lha tshogs rnams la 'bul;

ga Na tsakra pU dza hoH

skabs 'dir skong ba spro n/ , .

HUM;__m bcos spros med de bzhin nyid dbyings ls;

bde chen lhun gruba 'bar b'i skura bzhengs pa;


25

25

!_/gsang thig skor gsum las/rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'itshogs mchod phrin las bcud thig ces bya ba bzhugs so/

bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dng;

yum mchog sgrol m 'khora lo rgyas 'debs m;

, ,

rdo rje phura bu'i rig pa 'dzin rnams dng;

khri bcu yba yum z byed gsod byad tshogs;

, ,

sras mchog nyera gcig khro mo sgo m bzhi;

shwa n bdg nyid s bdg skyes bu'itshogs;

, ,

phura pa'i srung m dm cn rgya mtshora bcs;

mi mngon dbyings ns gns 'dira skura bzhengs l;

dm rdzas phyi nng gsng b'imchod pa dng;

, ,

bdud rtsi rk+ta gtora m'imchod pa bzhes;


, .
26

26

thugs dam gnyan po chos kyi dbyings su bskang;

dam tshig nyams chag 'gal 'khrul mthol zhing bshags;

bdg cg dpon sloba yon mchod 'khora bcs rnams;

sgo gsum longs spyod bcs pa srung ba dng;

sku gsung thugs kyi dngos gruba stsal du gsol;


, .

nd gdon bar chd thms cd zhi ba dng;

tshe bsod dpal 'byora thms cd rgyas pa dng;

, , .

khms gsum srid gsum dbng du sdud pa dng;

dgra bgegs thl bar brlag pa'iphrin ls mdzod;

byad kha phura kha thms cd bzlog tu gsol;

27

27

!_/gsang thig skor gsum las/rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'itshogs mchod phrin las bcud thig ces bya ba bzhugs so/

bkrashi bde legs 'byung bar mdzd du gsol;

tshar grangs lta bushin tu 'du skabs skong ba 'di ma byas kyang chog__

( , ,
, ).

/bshags pa ni/

hU~M;_thog med dus nas da lta'ibar;

me

ma rig lus dang ngag sems kyis;

- , , ,

bag med spyod pas dam 'gal ba;

tshogs kyi 'khor los bskang zhing bshags;

sa ma yashud+d+he aH

bsgral ba ni/

hU~M;_ma rig gnyis 'dzin dgra dang bgegs;

rnam thar gsum gyi e dbyings su;


28

28

yeshes phur pa'imtshon gyis bsgral;

lha tshogs rnams kyi zhal du bstabs;

ma tra ru dra mA ra ya mAM sa rak+ta kaiM ni ri ti kha raM khA hi;

gal te yun thung dus tshar grangs bsag dgos 'byung na;

,
, :

oM AHhU~M;_
oM badzra kI li kI la ya sapa ri wA ra ma hA ga Na tsa kra pU dza kha kha khA hi khA hi;

hU~M;_dpal chen 'khor dang bcas rnams kyis;

mchod pa rgya mtsho 'di bzhesshig;

nyams chag rgya mtsho ma lus bshags;

thugs dam rgya mtsho ma lus bskang;

,
29

29

!_/gsang thig skor gsum las/rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'itshogs mchod phrin las bcud thig ces bya ba bzhugs so/

dngos grub rgya mtsho stsal du gsol;

, ,

phrin las rgya mtsho ma lus sgrubs;

zhes pa la grangs zung ngo /_/de nas brda'i'bul len bcas tshogs la rol;_
[ ]

lhag ma;_ :

oM aHhU~M;_dpal gyi bka'nyan dam tshig can;

lhag ma'i gtor ma 'di bzhes la;

sngon tshe dpal gyi bka'lung bzhin;

bcol pa'iphrin las 'grub par mdzod;

, .

uts+tshiSh+Ta ba laiM ta khA hi;

des tshogs kyi phrin las grub cing /rjes mchod bstod ni/

.
:

HUM;__bla med mchog gi mchod pa dm pa ni;


30

30

yeshes lnga yi 'od zera rnam para 'phro;

'dod pa'i yon tn lnga yis rab brgyan te;

thugs dam bzhin du ci bdera bzhes su sol;

, , .

oMshrI badzra ku mA ra d+harma pA la sa pa ri wA ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he naai bi d+ya


shab+da pra tI ts+tsha swA hA;_

ma hA pa ny+tsa a mra-i ta rak+ta ba laiM ta kha raM khA hi;

HUM;__thbs kyis spyod pa'i'gro don du;

byams dng snying rjes gng 'dul b;

sngs rgyas phrin ls rdzogs mdzd pa'i;

phura pa phrin ls lha l phyag 'tshl bstod;

31

31

!_/gsang thig skor gsum las/rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'itshogs mchod phrin las bcud thig ces bya ba bzhugs so/

yig brgya dang /ma rnyed yongs su sogs kyis nongs pa bshags/

(), .....
, .

ma rnyed yongs su ma tshang dang /

ma

gang yang nus pa ma bgyis pa/

de ni bgyis p gang nongs pa/

de kun khyed kyis bzod mdzad rigs/

hU~M;_dpal chen rdo rje gzhon nu dang ;

yum chen 'khor lo rgyas 'debs kyis;_

bde chen gsang ba'imkha'klong nas;

mchog dang thun mong dngos grub stsol;

oM bdzra kI li kI l y srba big+h+nAn bM HUM phT;


32

32

kA ya wA ka tsi t+ta sarba sid+d+hi hU~M;_

zhes dngos grub blang /

. .
.
, .
, .
. , , , , ,
.

hU~M;_snang srid phur bu'i dkyil 'khor rnams;

thugs kyi thug le chen por thim;

dpal chen po yi dbyings nyid las;

sku gsung thugs kyid kyil 'khor gsal;

zhes bsdu ldang bya/__

gats+tsha gats+tsha swab+hA wA nAM/

zhes mgron thabs 'jig rten pa gshegs/

.
[
:]

hU~M;_mi gnas yeshes dkyil 'khor du;

33

33

!_/gsang thig skor gsum las/rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'itshogs mchod phrin las bcud thig ces bya ba bzhugs so/

sku gsung thugs su lhun grub nas;

rdo rje gzhon nu'i go 'phang thob;

'gro bkun gyi dpal dushog;

hU~M;_rig 'dzin rtsal 'chang byin rlabs kun gyi bdag;

srid pa'iphur bu dngos grub kun gyi gter;

ma mo mkh''gro myur mgyogs phrin las can;

phur pa'i dkyil 'khor lha yi bkrashisshog;

.
ces bsdo smon dangshis pa brjod pasadge legs su bya'o//dpal chen dgyes pa'inyi 'od gyis//lha
min mun tshogs rab basala nas//gnas skabs mthar thug grub gnyis kyi/_/dge mtshan rgyas pa'i

dpal dushog_/ces pa'ng nye bar gnas pa ka rma nor 'phel nas don du gnyer ba'i ngor/_'chi med

bstan gnyis yung drung gling pa rtsal gyis gter gzhung rnams kyi dgongs pa bsdebs pa dge legs
'phel//


.

,
.

34

34


,
( ), .
!

35

35

Вам также может понравиться