Вы находитесь на странице: 1из 5

Bahagian B

( 20 markah)
Jawab semua soalan
Tulis jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat
menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan yang berikutnya.
1. Jadual 1 menunjukkan maklumat yang telah di kumpulkan oleh Pak Dollah.
Haiwan
Makanan yang
diperlukan
setiap hari (kg)
a)

Tikus

Angsa

Musang

Gajah

0.2

1.0

2.4

200.0

Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.


__________________________________________________________

b)

Apakah corak perubahan bagi makanan yang diperlukan setiap hari?


__________________________________________________________

2. Sekumpulan murid telah menjalankan suatu penyiasatan yang menggunakan kiub-kiub


bersaiz 1cm3 dan empat kotak M, N, O dan P. Mereka memenuhkan setiap kotak dengan
kiub-kiub bersaiz 1cm3 seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Jadual 2 menunjukkan
keputusan yang diperoleh.
Kotak
M
N
O
P
Rajah 1
a)

Bilangan kiub-kiub
bersaiz 1cm3
8
27
36
48

Jadual 2

Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.


__________________________________________________________

b)

Berdasarkan Jadual 2, susun kotak-kotak mengikut urutan isi padu yang menurun.
__________________________________________________________

Sains Tahun 4 (2012)

3. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan menggunakan lima bandul H, I, J, K dan L


seperti dalam Rajah 2. Semua bandul itu mempunyai berat ladung yang sama, tetapi panjang
tali yang berbeza. Bandul diayun dengan cara yang sama untuk menyukat masa yang diambil
untuk 20 ayunan. Keputusan penyiasatan dicatat dalam Jadual 3.

Rajah 2
Bandul
H
I
J
K
L

Panjang tali (cm)


20
30
40
50
60

Masa yang diambil untuk 20 ayunan (s)


18
23
28
33
Jadual 3

a)

Apakah tujuan penyiasatan di atas?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b)

Nyatakan
i) Apa yang ditetapkan (pemboleh ubah dimalarkan)
__________________________________________________________________
ii) Apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasikan)
__________________________________________________________________
iii) Apa yang diukur (pemboleh ubah bergerak balas)
__________________________________________________________________

c)

Ramalkan masa yang diambil untuk 20 ayunan (s) bagi bandul L.


__________________________________________________________________

Sains Tahun 4 (2012)

4. Rajah 4 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat cara mencegah pengaratan. Susunan
radas ini dibiarkan selama dua minggu.

Rajah 4
a)

Ramalkan pemerhatian yang akan diperoleh bagi tabung uji P dan Q.


__________________________________________________________________

b)

Pintu pagar besi harus dicat dari semasa ke semasa supaya tahan lama.
Tulis satu hubungan yang boleh anda buat berdasarkan pernyataan di atas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Rajah 5 menunjukkan tiga orang murid sedang memutarkan tiga biji bola plastik sambil
berjalan mengelilingi sebiji bola tampar mengikut lintasan yang ditunjukkan. Andaikan bola
tampar sebagai Matahari dan bola-bola plastik mewakili planet-planet dalam Sistem Suria.

Rajah 5
a)

Apakah yang diwakili oleh lintasan yang dilalui oleh murid-murid itu?
________________________________________________________________

Sains Tahun 4 (2012)

b)

Jika murid C mewakili planet bumi, apakah planet yang diwakili oleh murid A?
_______________________________________________________________

c)

Tiada hidupan di planet yang paling dekat dengan Matahari.


Beri satu sebab (inferens) bagi penyataan di atas.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Sekumpulan murid perempuan kelas 4 Bestari telah mengumpulkan maklumat tentang


bilangan telefon mudah alih yang dijual di sebuah kedai di Kampung Paris Kinabatangan.
Carta bar dalam Rajah 6 menunjukkan maklumat yang telah diperoleh.

Rajah 6
a)

Apakah tujuan penyiasatan ini?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b)

Nyatakan
i) Apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasikan )
___________________________________________________________________
ii) Apa yang di ukur (pemboleh ubah bergerak balas)
___________________________________________________________________

Sains Tahun 4 (2012)

c)

Apakah corak perubahan bagi bilangan telefon mudah alih yang dijual?
___________________________________________________________________

d)

Ramalkan bilangan telefon mudah alih yang akan dijual pada tahun 2012.
__________________________________________________________________

e)

Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Tamat)

Disediakan oleh,

...........................................
MOHD MUSTAKIM BIN KAMARUDIN
GURU SAINS TAHUN 4 (KETUA PANITIA SAINS)

Disemak oleh,

...........................................
ZAINUDIN BIN AHMAD
GURU PENOLONG KANAN KURIKULUM
SK PARIS 3 KINABATANGAN

Sains Tahun 4 (2012)

Оценить