Вы находитесь на странице: 1из 192
~ Tinh foan dam (Geam Catulations) su dung dé tinh momen quan tinh Chuong 1 va €uting din h6i cba dim. = Shaft Calevlations bao gm dubng dan hél, moment usin, moment xon, phan luc tal cae gl tya, goc xoan, moment tuong duong va hé s6 an toan cia tryc. - Fastener Calculations chon chinh xac kich thude méi ghép ren dya theo {i trong cho true, vat igu va phuong phap id. = Bearing Caiculations giip cho vie chon & lan mot céch chinh xéc dua ne = 2 ~ tran ti trong va tuéi tho 8 - FEA xac dinh sic bén vat ligu dudi tac dung tai trong khong déi, Chuc THIET LAP BAN VE nang nay cho phép ban them yao gOi tua oO Ginh hoge di agng, tai trong t€p trung hoae phan dé. vA Sau khi cai dat cdc bidu tUgng cdc phan mém 68 xuat hien: BS khél dng AutoCAD Mechanical ta chon vao biéu tung cud) cing. BAN VE MAU ena reer es Trong chucng nay ching ta <6 tim hi6u cdc Iénb thiét lap ban vé od ban va cdc ban vé mau da dinh trudc cia AutoCAD Mechanical va phuong phap ad tu tao ban vé mAu véi cae néi dung sau: 4, Gain lop lam hign hank 2. Thiét lap cae Iva chon co kh. 8. Dinh gidi han ban ve, 4. Luu lai ban vé mau. 5. SU dung ban ve mau. Cac lenh sv dung trong chung: ~ Si dung Jénh Amlayer a8 quan Wy he théng lp. ~ Si dung lénh Amoptions lam xuat nlen hop thoal Mechanical Options dé cinh cau hinh cho AuteCAD Mechanical. Si dung lénh Amsetupdwg 48 gan ban vé mau mdi cho ban vé hig hanh Trinh ty tao bén ve MAU trong AUIoCAD chung t6i da gici thigu trong tai gu [10]. 6 day chi b3 sung cde chile nang cd thé thue hién trén AutoCAD Mechanic: 1.1 Lam viéc vdi Idp (lénh Amlayer) os Menu | Nh€p [enh J | [ane layer Functions | AzsebLayerayer Group> | Amlayer Layee Corto Layer Layer Grou Cor Tén dp tn AutoCAD Mechanical duoc tao san (tham khao chuong 9), Méi khi ban khéi dong AutoCAD Mechanical, Iop 0 Ia hién hanh, Bai vi 1dp 0 khéng thugs véo.cae lop Mechanical, do d6.no sé khong hidn thi néu nhy/trén danh sach Show ctia hép thoai Layer Centrol ia chon Mechanical Objects, Tuy nhién ban cd thé s¥ dung lénh Layer dé tao Iép hy AutoCAD. Vi du 48 gan Iép AM_0 18 I6p mac cinh ban dau ta thuc hign nhu sau: i; 1. Bat dau tnuc hién lenh Amlayer. 2. Trén hop thoei Layer Control ta chon trang Layer Control va Wen truéng Name ta chi dinh tén AU_O. 3. Chon nut Current. Hinh 1.1 H6p thoai Layer Control 4, Chen nut OK, Trén thanh céng cy sé hién thi lép hién hanh AM_O. [Pape ano EU cha y 4. Ténidp trong AutoCAD Mechanical duce tiéu chun va dat tn san. Au tric cla hé thong lop duge chia nhé thanh cae muc seu = Lp AM_O dén AM_12, ngoai tn Idp AM_9 duge t4t, duge goi a cAc lép lam viée (working layers). = CAc lop chia chi tiét teu chudn (standard parts) la cas Iép AM_ON dén AM_12N. = Cap |dp riéng 16 cho dudng bao ban vé (Idp AM BOR), dong mo. ta chi tiét (l6p AM_PAREF), construction lines (6p AM_CL), ‘viewports (lép AM_VIEW) va khéng nhin thay (lp AM_INV) ~ B8 gan ede dp treng tiéu chudn tr thanh cde l6p trong ban v8 thi ban chon Idp va sau d6 chon nut Create, 2, Tén hop thoai Layer Control c5 hai trang Layer Control va Layer Group Control, Trén trang Layer Group Control ta co thé tao cdc hom 1p. Do 46 kde véi AutoCAD, trong AutoCAD Mechanical da tao sn cc Jdp. Ngoai ra ta cé thé sit dung lénh Layer dé tao cac Iép mdi. Sau khi tao dang ienn Layer ml cac lop-nay-se,co. rong danh-sacn'idp ban vé hien eae Profiles, AM:Standards, AM:Structure, AM:Drawing, AM:Standard Parts, AM:Shaft, AM:Calculation, AM:Preferences. Trang AM:Standard Trén trang AM:Standards ta oé thé thuc hién: - Thay déi mau, dang auong.. cla Iép ta chon nut Layevobjects (tham khdo chuong 5). = Thay déi fiéu chudn cc ky higu sé vi tr, danh sch chi tiét (BOM) ta chon nut SymboliBOM Stangards.. (them khao chuong 16). - Thay déi khé gidy ta chon nut Drawing Shee. - Thay 4éi ede thiét Ifp trén truéng Standard, tat c& cae thist lap lién quan tiéu chudn duge thay d6i (kich thuée, s6 vi tri, bang ké chi ti, symbols... va dUgc lu trong ban v8 miu. Anh 1.3 Trong chuong § chung ti gidi thigu d4y di hon vé lép, 1.2 Thiét lap cdc lua chon co khf (lénh AMOPTIONS) = Trén trugng Measurement ta chon don vi vé mac dinh la Metric. Nat lénh. Menu Nhapiénn = Dinh tila ban vé trén truéng Seale. AssiebOntens. | AMCPTIONS = Ta chon ban vé mau mac dinh bang cach nnap vao 0 soan thao ® Default Template hoac chon véo nuit Browse... dé chon ban vé mau é thi6t lap cac mac dinh trong ban vé mau khi lam viec trén rén hép thoai Select File (hinh 4.15). AutoCAD Mechanical ta sU dung lénh Amoptions xudt hién hop thoat Options, trén hop thoai nay ta chon cdc thiét lap cho ban vé mau, Vi dy dé gan tieu chuan, don vi va t118 cho ban vé thi trén hop thoai Options, ta chon trang General va sau dé chi dini Standard: ‘SO (Chon tieu chun ISO) Measurement: Metric (Chon don vi theo hé Mét) Seale: 1:4 (Chon tt16 1:1) inn 1.4 Hop thoa Options Trén H9p thoai Options ¢6 eae trang sau. File, Display, Open and Save, Plot and Publish, System, User Preferences, Drafting, Selection