Вы находитесь на странице: 1из 61
БИБЛИОТЕКА РАЗВЕДЧИКА

БИБЛИОТЕКА

РАЗВЕДЧИКА

ДОПРОС

ВОЕННОПЛЕННЫХ

www.VRAZVEDKA.ru 2003 „.

Ç Ò·ÓÌËÍ ӷӷ˘ÂÌ ÓÔ˚Ú ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË ÔÓ ÏÂÚÓ‰ËÍ ‰ÓÔÓÒ‡ ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı, ̇ÍÓÔÎÂÌÌ˚È Á‡ „Ó‰˚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÓÔ‰ÂÎÂÌ˚ ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ӷflÁ‡ÌÌÓ- ÒÚË ‚ÓÂÌÌ˚ı ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓ‚ ÔÓÎ͇, ‰Ë‚ËÁËË, ÍÓÔÛÒ‡ Ë ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡- ÒÚË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ‡ÏËË. å‡ÚÂˇΠÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ Í Ô˜‡ÚË „ÂÌÂ‡Î-χÈÓ ëÛËÌ ë. à.

éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰‡ÍÚÓ „ÂÌÂ‡Î ‡ÏËË á‡ı‡Ó‚ å.Ç.

ÇÇÖÑÖçàÖ

åÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ ÔËÏÂ˚ ËÁ ‚ÓÂÌÌÓÈ ËÒÚÓËË ÔÓ͇Á˚- ‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÔÂ·ÂʘËÍÓ‚ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ ‚‡ÊÌÂȯËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‰Ó·˚‚‡ÌËfl Ò‚Â- ‰ÂÌËÈ Ó ÔÓÚË‚ÌËÍÂ. Ç ıӉ ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ‚ Ò‚flÁË Ò Ó·˘ËÏ ‡Á‚ËÚËÂÏ ÚÂıÌËÍË, ‚ÓÈÒÍÓ‚‡fl ‡Á‚‰͇ Ó·Ó„‡ÚË·Ҹ ÌÓ‚˚- ÏË, ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ËÎË Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ ÔËÏÂÌfl‚- ¯ËÏËÒfl Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‡Á‚‰ÍË: ‡˝ÓÙÓÚÓÒ˙ÂÏÍÓÈ Ò ·Óθ¯Ëı ‚˚ÒÓÚ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÈ Ò˙ÂÏÍÓÈ Ò ·²˘Â„Ó ÔÓÎÂÚ‡, ‚ËÁÛ- ‡Î¸Ì˚Ï Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ò Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ˚ÏË Ò‰- ÒÚ‚‡ÏË ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓÈ ËÌÒÚÛÏÂÌڇθÌÓÈ ‡Á‚‰ÍË, ‡- ‰ËÓ‡Á‚‰ÍÓÈ, ‡‰ËÓÎÓ͇ˆËÂÈ Ë ‰. é‰Ì‡ÍÓ ÔÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ Ò‰ÒÚ‚‡ ‡Á‚‰ÍË Ì ÛχÎflÎË, ‡, ̇ӷÓÓÚ, ÔÓ‚˚¯‡ÎË Á̇- ˜ÂÌË ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÔÂ·ÂʘËÍÓ‚, Í‡Í Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‚‡ÊÌÂȯËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ı Ò‚Â- ‰ÂÌËÈ. ë‡Ï˚È Ù‡ÍÚ Á‡ı‚‡Ú‡ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔË̇‰ÎÂʇ˘Ëı Í ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÔÓÚË‚ÌË͇, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó‚‡Î Ó Ì‡Î˘ËË ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÈÓÌÂ. Ç ıӉ ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Í‡Í Á‡ı‚‡ÚÓÏ ÔÎÂÌÌ˚ı ‡Á΢Ì˚ı ˜‡ÒÚÂÈ, ‰Ë‚ËÁËÈ, Ú‡Í Ë ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰Ó- ÔÓÒ‡ Ëı ̇ ‚ÒÂı ÙÓÌÚ‡ı ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË Âʉ̂ÌÓ ÔÓ‰- Ú‚Âʉ‡ÎÓÒ¸ Ë ÔÓ‚ÂflÎÓÒ¸ ÓÚ ÒÓÓ͇ ‰Ó ¯ÂÒÚˉÂÒflÚË ÌÓÏÂ- Ó‚ ‰Ë‚ËÁËÈ; ˝ÚÓ ‰‡‚‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ Ú˜ÂÌË ÚÂı-˜ÂÚ˚- Âı ‰ÌÂÈ ÔÂÂÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚Ò˛ „ÛÔÔËÓ‚ÍÛ ÌÂψÍÓ-Ù‡¯ËÒÚ- ÒÍËı ‚ÓÈÒÍ, ̇ıӉ˂¯ËıÒfl ̇ ÙÓÌÚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ˝¯ÂÎÓÌÂ.

ç‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔË ÛÏÂÎÓÏ ‚‰ÂÌËË ‰ÓÔÓÒ‡ Ë Ú˘‡ÚÂθÌÓÏ ËÁÛ˜ÂÌËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı Û ÌËı, ‡ Ú‡ÍÊ ‰Û„Ëı χÚÂˇÎÓ‚ ̇¯Ë ‡Á‚‰˜ËÍË ËÏÂÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÛ‰ËÚ¸ Ó ÒËÎÂ, ÒÓÒÚ‡‚Â, „ÛÔÔËÓ‚ÍÂ, ·ÓÂÒÔÓ- ÒÓ·ÌÓÒÚË Ë Ì‡ÏÂÂÌËflı ÔÓÚË‚ÌË͇, Ó Â„Ó ÛÍÂÔÎÂÌËflı, ÒË- ÒÚÂÏ ӄÌfl, ‚ÓÓÛÊÂÌËË Ë ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. ÇÒ ˝ÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl ӷ΄˜‡ÎË ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ Ó·˘Û˛ ÓËÂÌÚË- Ó‚ÍÛ, ÔÓÏÓ„‡ÎË ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ì‡Ë·ÓΠÔ‡‚ËθÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ÒËÎ‡Ï ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë ÔËÌflÚ¸ ̇˷ÓΠˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ Â- ¯ÂÌËÂ. Ç fl‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÎÂÌÌ˚ı ÒÓ‰ÂʇÎË Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌ˚ ҂‰ÂÌËfl, ËÏ‚¯Ë ¯‡˛˘Â Á̇˜ÂÌË ‰Îfl ÔÓ‰„Ó- ÚÓ‚ÍË Ë Ôӂ‰ÂÌËfl ÍÛÔÌÂȯËı ÓÔÂ‡ˆËÈ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ Ä- ÏËË. í‡Í, ‚ Ì˛Ì 1943 „. ÔÎÂÌÌ˚È ÌÂψÍËÈ ÓÙˈÂ, Á‡ı‚‡- ˜ÂÌÌ˚È ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÏ Ú˚ÎÛ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë ÔÂ·Ó¯ÂÌÌ˚È Á‡- ÚÂÏ ˜ÂÂÁ ÎËÌ˲ ÙÓÌÚ‡, ‰‡Î ÔÓ͇Á‡ÌËfl Ó ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌËË ÍÛÔÌ˚ı ÒËÎ ÌÂψ‚ ‚ ‡ÈÓÌ é· Ò ˆÂθ˛ ̇ÒÚÛÔÎÂÌËfl ̇ äÛÒÍ, ‡ Ú‡ÍÊ ÒÓÓ·˘ËÎ Ó ‰‡Î¸ÌÂȯËı ̇ÏÂÂÌËflı ÌÂψ- ÍÓ„Ó „·‚ÌÓ„Ó ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl ‚ Ò‚flÁË Ò ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ Í ÎÂÚÌÂ- ÏÛ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌ˲ 1943 „. ùÚË ÔÓ͇Á‡ÌËfl ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ‰Û„Ë- ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË, ËÏ‚¯ËÏËÒfl ‚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËË ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË, ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ‡Á„‡‰‡Ú¸ Á‡Ï˚ÒÎ˚ ÌÂψ‚ ÓÚ- ÌÓÒËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl ̇ äÛÒÍ Ë Ëı Ô·Ì˚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‚‰ÂÌËfl ÎÂÚÌÂÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË 1943 „. ᇠ‰Â̸ ‰Ó ̇ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÌÂψ‚ ̇ äÛÒÍ ·˚ÎË Á‡ı‚‡˜ÂÌ˚ ÌÂψÍË ҇ÔÂ˚-‡Á‚‰- ˜ËÍË, ‡Á‚‰˚‚‡‚¯Ë ̇¯Ë ÏËÌÌ˚ ÔÓÎfl. çÓ˜¸˛, ͇̇ÌÛÌ ̇˜‡Î‡ ̇ÒÚÛÔÎÂÌËfl, ‰Û„Ë Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ ‚ ÔÎÂÌ ÌÂψ˚ ̇ ‰ÓÔÓÒ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË ÔÓ͇Á‡ÌËfl Ò‡ÔÂÓ‚-‡Á‚‰˜ËÍÓ‚ Ó ‚Â- ÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË. èÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÔÓ‚‡Î‡ ÌÂψÍÓ„Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl ̇ äÛÒÍ ÍÓ- χ̉Ë 19-È ÌÂψÍÓÈ Ú‡ÌÍÓ‚ÓÈ ‰Ë‚ËÁËË „ÂÌÂ‡Î-ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ òÏË‰Ú ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰Ì‚ÌËÍ ÔËÒ‡Î: «êÛÒÒÍË ·˚ÎË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ó҂‰ÓÏÎÂÌ˚ Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í ̇¯Â„Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Á̇ÎË Ó ÔÂÂÌÂÒÂÌËË Ì‡˜‡Î‡ ̇¯ÂÈ ‡ÚËÎÎÂËÈ- ÒÍÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ì‡ 10 ÏËÌÛÚ ÔÓÁÊÂ. Ç ÂÁÛθڇÚ ˝ÚÓ„Ó ‚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ̇¯Ë ˜‡ÒÚË ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÎËÒ¸ ̇ ËÒıÓ‰Ì˚ı ÔÓ-

ÁˈËflı (Á‡ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏËÌÛÚ ‰Ó ̇¯ÂÈ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓÈ ÔÓ‰- „ÓÚÓ‚ÍË), ÛÒÒÍË ÓÚÍ˚ÎË ÔÓ ÌËÏ Û‡„‡ÌÌ˚È ‡ÚËÎÎÂËÈ- ÒÍÓ-ÏËÌÓÏÂÚÌ˚È Ó„Ó̸, ÍÓÚÓ˚È Ò‡ÁÛ Ê ̇Û¯ËÎ ‚Ò ̇- ¯Ë Ô·Ì˚». Ç ıӉ ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Á‡ı‚‡ÚÛ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë Ëı ‰ÓÔÓÒÛ Ôˉ‡‚‡Î ·Óθ¯Ó Á̇˜ÂÌË ÚÓ‚‡ˢ ëÚ‡ÎËÌ. àÏ ·˚Î ÓÚ‰‡Ì ÔË͇Á Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ÔË ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ı ÓÚ- ‰Â·ı ¯Ú‡·Ó‚ ‡ÏËÈ Ë ÙÓÌÚÓ‚ ÒΉÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ. ç‡ ÌËı ‚ÓÁ·„‡ÎËÒ¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë Ôӂ‰Â- Ì˲ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÔÂ·ÂʘËÍÓ‚ ‚ ¯Ú‡·‡ı ‡ÏËÈ Ë ÙÓÌÚÓ‚, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇ÏË ¯Ú‡·Ó‚ ÍÓÔÛÒÓ‚, ‰Ë- ‚ËÁËÈ Ë ÔÓÎÍÓ‚ ÔÓ ‰ÓÔÓÒÛ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÔÓÏÓ˘¸ ÔÂ‚Ӊ˜Ë- Í‡Ï ‚ Ëı ‡·ÓÚÂ. ÇÓ ‚ÂÏfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ 1941—1945 „„. ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎË ÓÙˈÂ˚-‡Á‚‰-

˜ËÍË. é‰Ì‡ÍÓ ‚ fl‰Â ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ Á‡ÒÚ‡‚- Îfl· ÔÓÛ˜‡Ú¸ ‚‰ÂÌË ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓÎÍÓ‚˚Ï, ‰Ë‚ËÁËÓÌÌ˚Ï Ë ÍÓÔÛÒÌ˚Ï ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇Ï. Ç ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„- ‰‡ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ ·˚Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ‚ ‚ÓÂÌÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ë Ó·Î‡- ‰‡Î ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ‰Îfl ‚‰ÂÌËfl ‰ÓÔÓÒ‡ Á̇ÌËflÏË Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË, ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎÒfl „‡ÏÓÚÌÓ, ˆÂ- ÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓ Ë ÔËÌÓÒËÎ Ó„ÓÏÌÛ˛ ÔÓθÁÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲. ä‡Í ÔÓ͇Á‡Î ÓÔ˚Ú ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÙÛÌÍ- ˆËË ‚ÓÂÌÌ˚ı ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ. ÇÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇ ÔÓÎ͇:

— Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔÂ·ÂʘËÍÓ‚ Ë

‚ÒÂı ÔÓ‰ÓÁËÚÂθÌ˚ı Îˈ, Á‡‰ÂʇÌÌ˚ı ‚ ‡ÈÓÌ ‡ÒÔÓÎÓ-

ÊÂÌËfl ËÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓÎ͇, ‡ Ú‡ÍÊ ÔË ÓÔÓÒ ÏÂÒÚÌ˚ı ÊË- ÚÂÎÂÈ;

— ‚ÂÒÚË ÔÓÚÓÍÓÎ˚ ‰ÓÔÓÒ‡;

— ‚ÂÒÚË Û˜ÂÚ ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚; ÔÓÒΠ·Â„ÎÓ„Ó ÔÓ-

ÒÏÓÚ‡ ‚ÒÂı Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÒÓ·‡ÌÌ˚ı ̇ ÔÓΠ·Ófl (ÒÓΉ‡ÚÒÍËı ÍÌËÊÂÍ Û·ËÚ˚ı, ·Ó‚˚ı ‡ÒÔÓflÊÂÌËÈ, ÔË͇ÁÓ‚, ‰ËÂÍÚË‚, ÒıÂÏ Ë Í‡Ú, ÔËÒÂÏ, „‡ÁÂÚ Ë Ú. Ô:), Ë Á‡- ÔËÒË ÌÛÊÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ ÌÂωÎÂÌÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎflÚ¸ ‚ ¯Ú‡· ‰Ë- ‚ËÁËË;

— ‰ÓÍ·‰˚‚‡Ú¸ ̇˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË ÔÓÎ͇ ÌÓ‚˚ ҂‰Â- ÌËfl Ó ÔÓÚË‚ÌËÍÂ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ë ‚ Â„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ;

— Ò ‡Á¯ÂÌËfl ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ÔÓÎ͇ ̇Ô‡‚ÎflÚ¸

‰ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı Îˈ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ÏË Û ÌËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡-

ÏË Ì‡ ÍÓÚÓ˚ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂ̇ ÓÔËÒ¸) ̇˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË ‰Ë‚ËÁËË ‚ ÒÓÍË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ ÔÓÒΉÌËÏ;

— ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÓÚ‰ÂθÌ˚ Á‡‰‡ÌËfl ÔÓ ÔÓÛ˜ÂÌ˲ ̇˜‡Î¸-

ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ÔÓÎ͇. äÓÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl Ò‚ÓËı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ÔÂÂ-

‚Ó‰˜ËÍ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË ÔÓÎ͇ ‚ Ò·ÓÂ, ÔÓÎÛ- ˜ÂÌËË Ë Ó·‡·ÓÚÍ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ Ó ÔÓÚË‚ÌË- ÍÂ Ë ‚ ÔÂ‰‡˜Â ËÌÙÓχˆËË ÍÓχ̉Ë‡Ï ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ. ÇÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇ ‰Ë‚ËÁËË (ÍÓÔÛÒ‡):

ÌflÎ ÚÓθÍÓ Ú ‚ÓÔÓÒ˚, Á̇ÌË ÍÓÚÓ˚ı Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÎÓ ÍÓ- χ̉ӂ‡Ì˲ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Í Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂθÌÓÏÛ ·Ó˛ Ë Â„Ó ÛÒ- Ô¯ÌÓ Ôӂ‰ÂÌËÂ. ÇÒ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl ·ÂÁ χÎÂȯÂ- „Ó ÔÓωÎÂÌËfl ‰ÓÍ·‰˚‚‡ÎËÒ¸ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ Ë ‚˚¯ÂÒÚÓfl- ˘ÂÏÛ ¯Ú‡·Û. èË ˝ÚÓÏ ÓÒÓ·Û˛ Óθ Ë„‡ÎË Ô‰‚‡ËÚÂθÌ˚ ‰ÓÌÂÒÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚ ÒÓ‰ÂʇÎË Ì‡Ë·ÓΠˆÂÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‚ ÂÁÛθڇÚ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı. è‰‚‡ËÚÂθ- Ì˚ ‰ÓÌÂÒÂÌËfl ÔÂ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ ¯Ú‡·Û ÚÂÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ò‚flÁË, ÍÓÚÓ˚ ӷÂÒÔ˜˂‡ÎË Ì‡Ë·ÓΠ·˚ÒÚÛ˛ ‰ÓÒÚ‡‚ÍÛ. Ç ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ì‡˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ‡ÏËË ÔÓËÁ- ‚Ó‰ËÎÒfl ‰ÓÔÓÒ Ò ˆÂθ˛ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËfl ҂‰ÂÌËÈ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÓÚ ÔÎÂÌÌ˚ı, ‚ ÌËÊÂÒÚÓfl˘Ëı Á‚Â̸flı. èÓ‰Ó·ÌÓÒÚ¸ ‰ÓÔÓÒÓ‚

— Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔÂ·ÂʘËÍÓ‚ Ë ‚ÒÂı ÔÓ‰ÓÁËÚÂθÌ˚ı Îˈ, Á‡‰ÂʇÌÌ˚ı ‚ ÔÓÎÓÒ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‰Ë‚ËÁËË;

ÓÔ‰ÂÎfl·Ҹ Á̇ÌËÂÏ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ‡Á‚‰ÍË ‡ÏËË ÔÓÚË- ‚ÓÒÚÓfl˘Â„Ó ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë Á‡‰‡˜‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ ·˚ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂ- Ì˚ ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂÏ Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ‡Á‚‰ÍË ÙÓÌÚ‡.

‚‰ÂÌË ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔÂ·ÂʘËÍÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊ ÓÔ-

ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ‚Ò ÚÓÙÂÈÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸

è‡ÍÚË͇ ‚ÓÈÌ˚ ‰‡Î‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ ‰Îfl ÒΉ-

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ҂‰ÂÌËfl Ë ÔÂ‚ӉËÚ¸ Ú ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÍÓÚÓ˚ ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ò ‡Á¯ÂÌËfl ‚˚Ò¯Â„Ó ¯Ú‡·‡;

‚ÂÒÚË Û˜ÂÚ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ÂÒÚË

ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÙÛÌ͈ËË:

ÓÒ ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ;

ÔÓÚÓÍÓÎ˚ ‰ÓÔÓÒ‡;

Ú˘‡ÚÂθÌÓ ËÁÛ˜ÂÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı Û ÔÎÂÌ-

— Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÓÚÔ‡‚ÍÛ ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚;

Ì˚ı;

 

— ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÔÓÛ˜ÂÌËfl ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ‰Ë‚ËÁËË

ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ë Ó·‡·ÓÚ͇ ‚ÒÂı ҂‰ÂÌËÈ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ Â-

(̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ÍÓÔÛÒ‡) Ë ÔÓÏÓ„‡Ú¸ Â„Ó ÔÓÏÓ˘ÌËÍÛ ‚ Ò·ÓÂ Ë Ó·‡·ÓÚÍ (Û˜ÂÚÂ) ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ı ‰ÓÌÂÒÂÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ ËÌÙÓχˆËË ˜‡ÒÚÂÈ. èÂ‚Ӊ˜ËÍ ‰ÓÍ·‰˚‚‡ÂÚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ËÎË Â„Ó ÔÓÏÓ˘ÌË- ÍÛ ‚Ò ÌÓ‚˚ ҂‰ÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‚ ÂÁÛθڇÚ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ‚ ÔÓˆÂÒÒ ËÁÛ˜ÂÌËfl ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. ÑÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ Á‚ÂÌ ÔÓÎÍ — ‰Ë‚ËÁËfl, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl ‚ Ó·˙ÂÏÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÏ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ҂‰Â- ÌËÈ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ‚‰ÂÌËfl ·Ófl. àÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ Á̇˜ÂÌË ËÏÂÎ ·˚ÒÚ˚È Ë ˆÂÎÂÛÒÚÂÏ- ÎÂÌÌ˚È ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ‚Ó ‚ÂÏfl ·Ófl ÔÂ‰Ó- ‚˚ı ·‡Ú‡Î¸ÓÌÓ‚ ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl ̇¯Ëı ‚ÓÈÒÍ. Ç ˝ÚËı ÒÎÛ˜‡flı ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ·˚ÒÚÓ, ÌÓ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ‚˚flÒ-

ÁÛθڇÚ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÔÓÒÏÓÚ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Ë ‰Ó- Í·‰ Ëı ̇˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË ‡ÏËË;

— ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ÔÓÚÓÍÓÎÓ‚ ‰ÓÔÓÒ‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ Î˘Ì˚ı ‰Ó- ÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı Û ÔÎÂÌÌ˚ı;

— ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ÔÓÂÍÚ‡ ÔÛÌÍÚ‡ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓÈ Ò‚Ó‰ÍË «èÓ ÔÓ͇Á‡ÌËflÏ ÔÎÂÌÌ˚ı»;

— ‚‰ÂÌË ‡·Ó˜ÂÈ Í‡Ú˚ „ÛÔÔËÓ‚ÍË ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ÌË- ͇ ÔÂ‰ ÙÓÌÚÓÏ ‡ÏËË Ë ÒÓÒ‰ÂÈ;

— ÒÓÓ·˘ÂÌË Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï ¯Ú‡·‡Ï Ó‰Ó‚ ‚ÓÈÒÍ Ë

ÒÔˆˇθÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ, ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÏÛ ÓÚ‰ÂÎÛ Ë Ó„‡Ì‡Ï “ëåÖêò” Ó Á‡ı‚‡Ú ÔÎÂÌÌ˚ı-ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚ Ò Û͇Á‡ÌËÂÏ ‚ÂÏÂÌË, Óڂ‰ÂÌÌÓ„Ó ËÏ ‰Îfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡;

— ÔÓ Û͇Á‡Ì˲ ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ËÌÙÓχˆËfl ‚ÓÈÒÍ

ÔÓ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÏ Ëı ‚ÓÔÓÒ‡Ï; Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË Ëı ҂‰ÂÌËflÏË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÏË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ‚ ÂÁÛθ- Ú‡Ú ËÁÛ˜ÂÌËfl Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚; ÓÚÔ‡‚͇ ÔÓÚÓÍÓ- ÎÓ‚ ‰ÓÔÓÒÓ‚, ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë ÔÂ‚Ӊӂ ̇˜‡Î¸- ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË ÙÓÌÚ‡ Ë ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÚÓÏÛ ÒÓ‰ËÌÂ- Ì˲, ̇ Û˜‡ÒÚÍ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÎÂÌÌ˚È Á‡ı‚‡˜ÂÌ;

— ÍÓÌÚÓθ Á‡ Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÚÔ‡‚ÍÓÈ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÚÓ- ÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÈ ¯Ú‡·;

— ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔËÂÏÓÏ ÔÎÂÌÌ˚ı ÓÚ ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂ-

ÌËÈ, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ó·˚Ò͇, ‡ÁÏ¢ÂÌËfl, Óı‡Ì˚ Ë ÔËÚ‡ÌËfl ÔÎÂÌÌ˚ı, ‡ Ú‡ÍÊ ÓÚÔ‡‚ÍË ·ÓθÌ˚ı Ë ‡ÌÂÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ „ÓÒÔËڇθ;

— ‚‰ÂÌË ÔÓÈÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂÒÓ̇θÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ‰ÓÔÓ¯ÂÌ-

Ì˚x ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÔÂ·ÂʘËÍÓ‚, ‚˚fl‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ΂˚ı ÔÓ˜Ú Ë

‡Á΢Ì˚ı ÓÔÓÁ̇‚‡ÚÂθÌ˚ı Á̇ÍÓ‚;

— ÓÚÔ‡‚͇ Ò ‡Á¯ÂÌËfl ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ÔÓÎËÚË-

˜ÂÒÍÓÏÛ ÓÚ‰ÂÎÛ ÔËÒÂÏ, ÙÓÚÓ, ÔÂËӉ˘ÂÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ Ë ÍÓÔËÈ Ï‡ÚÂˇÎÓ‚, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘Ëı ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓÂ

ÒÓÒÚÓflÌË ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ÌË͇;

— ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ̇ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌ˚ı ‰Îfl ‚˚¯Â-

ÒÚÓfl˘Ëı ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ı ËÌÒڇ̈ËÈ ÂÊÂÏÂÒfl˜Ì˚ı ÒÔ‡-

‚ÓÍ ÔÓ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÒÓ ÒÔËÒ͇ÏË ‚˚fl‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ΂˚ı ÔÓ˜Ú, ÛÒÎÓ‚Ì˚ı Ó·ÓÁ̇˜Â- ÌËÈ, ÔËÌflÚ˚ı ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë Ô.;

— ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ÂÊÂÏÂÒfl˜Ì˚ı ÓÚ˜ÂÚÓ‚ Ó ‡·ÓÚ ÒΉÒÚ‚ÂÌ- ÌÓÈ ˜‡ÒÚË;

— ÔÓ‰‰ÂʇÌË ÚÂÒÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò Óډ·ÏË (ÓÚ‰ÂÎÂÌË-

flÏË) ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ú˚·, ‚‰‡˛˘ËÏË ˝‚‡ÍÛ‡ˆËÂÈ ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı, Ë Ò Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ·ÎËʇȯËı ÔÛÌÍÚÓ‚ ÔËÂχ ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ ˆÂÎflı Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ÓÚ·Ó‡ ÔÎÂÌÌ˚ı ‰Îfl ‰ÓÔÓca Ë Û˜ÂÚ‡ ÔÓÚË‚ÌË͇ ÔÓ ˜‡ÒÚflÏ Ë ÒÓ‰Ë- ÌÂÌËflÏ, ÂÒÎË Á‡ı‚‡Ú ÔÎÂÌÌ˚ı ÌÓÒËÚ Ï‡ÒÒÓ‚˚È ı‡‡ÍÚÂ. è‡ÍÚË͇ ‡·ÓÚ˚ ÒΉÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë· ˆÂ- ÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÒÛÚÓ˜ÌÓ„Ó Ó·ÁÓ‡ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌ˚ı. ùÚÓ – ‡Ò¯ËÂÌÌ˚È (ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‡Á‚‰˚‚‡-

ÚÂθÌÓÈ Ò‚Ó‰ÍÓÈ) χÚÂˇÎ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔË‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‚Ò ÔÓ- ͇Á‡ÌËfl ÔÎÂÌÌ˚ı, Á‡ÒÎÛÊË‚‡‚¯Ë ‚ÌËχÌËfl Ë ÏÓ„Û˘Ë ÔÓ- ÒÎÛÊËÚ¸ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ-ÒÔ‡‚Ó˜Ì˚Ï Ï‡ÚÂˇÎÓÏ Í‡Í ‰Îfl ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘Ëı ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚, Ú‡Í Ë ‰Îfl Ó‰Ó‚ ‚ÓÈÒÍ. ëÛÚÓ˜Ì˚È Ó·ÁÓ ̇Ô‡‚ÎflÎÒfl ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ ¯Ú‡·Û

ÔÓ ÚÂ΄‡ÙÛ Ë ‰Û·ÎËÓ‚‡ÎÒfl ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ; Âʉ̂ÌÓ ˝ÚÓÚ Ó·- ÁÓ ‰ÓÍ·‰˚‚‡ÎÒfl ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ ÔÎÂÌÌ˚ı Ô‡‚‰Ë‚˚ ÔÓ͇Á‡- ÌËfl ‚ ̇˷ÓΠÍÓÓÚÍËÈ ÒÓÍ, ̇˜‡Î¸ÌËÍ ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡- ÒÚË ‰ÓÎÊÂÌ:

— ‚·‰ÂÚ¸ flÁ˚ÍÓÏ ÔÓÚË‚ÌË͇;

— ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â ‚·‰ÂÚ¸ Ú‡ÍÚËÍÓÈ Ë ÚÂıÌËÍÓÈ ‰ÓÔÓÒ‡;

ÛÏÂÚ¸ ÔÓ‰ÓÈÚË Í ÔÎÂÌÌÓÏÛ Ò Û˜ÂÚÓÏ Â„Ó Ë̉˂ˉۇθÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ë Ô‰ÛÔ‰ËÚ¸ ‰ÂÁËÌÙÓχˆË˛;

— ıÓÓ¯Ó Á̇ڸ ÒÚÛÍÚÛÛ ‡ÏËË ÔÓÚË‚ÌË͇,  ‚ÓÓÛ-

ÊÂÌËÂ, Ú‡ÍÚËÍÛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ‡ Ú‡ÍÊ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ- ‚Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ‚Ó˛˛˘ÂÈ Ò Ì‡ÏË ÒÚ‡Ì˚;

— Á̇ڸ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÔÂ‰ ÙÓÌÚÓÏ! ‡ÏËË Ë Ì‡ Û˜‡ÒÚ͇ı

ÒÓÒ‰ÂÈ. èÂ‰ ‰ÓÔÓÒÓÏ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÔÓÎÛ˜‡Î Û Ì‡˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ËÎË Û Ì‡˜‡Î¸ÌË͇ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl Û͇Á‡ÌËfl Ó ÚÓÏ, ͇ÍË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ‚˚flÒ- ÌÂÌ˲ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸. é·˚˜ÌÓ Ì‡ ‰ÓÔÓÒ‡ı ‚˚fl‚ÎflÎËÒ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‚ÓÔÓÒ˚:

ÌÛÏÂ‡ˆËfl ˜‡ÒÚÂÈ, ‰ËÒÎÓ͇ˆËfl ¯Ú‡·Ó‚, „ÛÔÔËӂ͇ ‚ÓÈÒÍ, Ëı ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ Ë ·Ó‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚; Á‡‰‡˜Ë ˜‡ÒÚË (ÒÓ‰ËÌÂÌËfl) Ë ·ÎËʇȯË ̇ÏÂÂÌËfl ÔÓÚË‚ÌË͇ (ÔË͇Á); ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚ Ú‡ÍÚËÍ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ÒÂı Ó‰Ó‚ ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ÌË͇; ÒÓÒÚÓflÌË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ˜‡ÒÚË,  Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ˜ËÒÎÂÌÌ˚È Ë ·Ó‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚, ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ; ÓÙˈÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ (Â„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÒÓΉ‡Ú‡Ï); ËÌÊÂÌÂÌ˚ ÒÓÓÛÊÂÌËfl Ë ÔÓ‰‰Â- ÊË‚‡˛˘Ë ӄÌ‚˚ Ò‰ÒÚ‚‡ (‡ÚËÎÎÂËfl, ¯ÚÛÏÓ‚˚ ÓÛ- ‰Ëfl, Ú‡ÌÍË Ë ‰.); ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ıËÏ˘ÂÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÂ; ÏÂÒÚÓÔÓ- ÎÓÊÂÌËÂ Ë ı‡‡ÍÚÂ ÂÁÂ‚Ó‚ Ë Ú˚ÎÓ‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚; ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÌÓ‚ÓÏ ÓÛÊËË; Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‡Á‚‰ÍË Ë Ú‡ÍÚË͇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇.

èÓÒÚÓflÌÌÓ ËÁÛ˜ÂÌË ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ÌË͇ fl‚ÎflÎÓÒ¸ ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ̇¯ÂÈ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË. ÑÓÔÓÒ, ͇҇˛˘ËÈÒfl ÔÓÎË- ÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë ‰ÓÔÓÒ ÔÓ ‚ÒÂÏ ‰Û„ËÏ ‡Á‰Â·Ï, Ì ‚ÂÎÒfl ÔÓ ¯‡·ÎÓÌÛ, Ú‡Í Í‡Í ÔÓÎËÚËÍÓ- ÏÓ‡Î¸ÌÓ ÒÓÒÚÓflÌË ÔÓÚË‚ÌË͇ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, Á‡‰‡‚ Ó‰ËÌ Ó·˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ. Ö„Ó Ó·˚˜ÌÓ ‡Ò˜ÎÂÌflÎË Ì‡ fl‰ ÒÓÒÚ‡‚Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚: ̇ÒÚÓÂÌËÂ, ‰ËÒˆËÔÎË̇; ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Ë Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚; ÔÓÚÂË Ë ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂ; ÔËÚ‡ÌËÂ Ë Ó·ÏÛ̉ËÓ‚‡ÌËÂ; ÛÒÎÓ‚Ëfl ·Ó‚ÓÈ ÊËÁÌË. ÑÓÔÓÒ ‚ÂÎÒfl ‚ ÔÓ- ÌflÚÌÓÈ Ë ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ÔÎÂÌÌÓÏÛ ÙÓÏÂ; Á‡Ú‡„Ë‚‡ÎËÒ¸ Ú ‚Ó- ÔÓÒ˚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ ÏÓ„ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl Ë Ì‡ ͇ÍË ÏÓ„ ÓÚ‚Â- ÚËÚ¸. ëÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ˝ÚËı ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl· ÓÙˈÂÛ-‡Á- ‚‰˜ËÍÛ ÔËÚÚË Í Ô‡‚ËθÌÓÏÛ ‚˚‚Ó‰Û. èÓ Û͇Á‡Ì˲ ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÒΉÒÚ- ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ Ó·Û˜ÂÌËÂÏ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓ‚ ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ú‡ÍÚËÍÂ Ë ÏÂÚÓ‰‡Ï ‚‰ÂÌËfl ‰ÓÔÓÒ‡ Ë ËÌÒÚÛÍÚËÓ‚‡Î Ëı Ó ÔÓfl‰Í ËÁÛ˜ÂÌËfl ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı Û ÔÎÂÌ- Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. ëΉÒÚ‚ÂÌ̇fl ˜‡ÒÚ¸ Ó·˚˜ÌÓ ‡ÒÔÓ·„‡Î‡Ò¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‡ÔÔ‡- ‡ÚÓÏ Ì‡˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ‚ ÔÂ‚ÓÏ ˝¯ÂÎÓÌ ¯Ú‡·‡ ‡ÏËË. é‰Ì‡ÍÓ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl ‚Ì ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓχ̉ÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡ (‚ 3—5 ÍÏ ÓÚ Ì„Ó). èË ·Óθ¯ÓÏ ÒÍÓÔÎÂÌËË ÔÎÂÌÌ˚ı ̇ ‡ÏÂÈÒÍËı ÔÛÌÍÚ‡ı ÓÚ·Ó‡ ÔÎÂÌÌ˚ı ‰ÓÔÓÒ Ëı ÔÓ ÔË͇Á‡Ì˲ ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á- ‚‰ÍË ÒΉÒÚ‚ÂÌ̇fl ˜‡ÒÚ¸ ÔÓËÁ‚Ӊ˷ ̇ ˝ÚËı ÔÛÌÍÚ‡ı. ÑÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ËÎË ÔÂ·ÂʘË͇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ ÓÙˈÂ‡ÏË-‡Á‚‰˜Ë͇ÏË; Î˯¸ ÔÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í Ì‡- ˜‡Î¸ÌËÍ ‡Á‚‰ÍË Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡Î ‰ÓÔÓÒ, ÔÎÂÌÌ˚È ÔÂ‰‡‚‡ÎÒfl ‰Û„ËÏ Ó„‡Ì‡Ï Ë Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ‰Û„Ëı Ó‰Ó‚ ‚ÓÈÒÍ Ë ÒÔˆˇθÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ. Ç ÔÂËÓ‰ ̇ÒÚÛÔ‡ÚÂθÌ˚ı ·Ó‚ ÒΉÒÚ‚ÂÌ̇fl ˜‡ÒÚ¸ ‡ÒÔÓ- ·„‡Î‡Ò¸ ‚·ÎËÁË Ì‡˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË, ËÏÂfl ÚÂÎÂÙÓÌÌÛ˛ Ò‚flÁ¸ Ò ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓÏ ¯Ú‡·‡ ‡ÏËË. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ó‰ËÌ ËÁ ÓÙˈÂÓ‚ ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ̇ ̇·Î˛- ‰‡ÚÂθÌÓÏ ÔÛÌÍÚ ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Â„Ó ‡ÏËË. Ç ÔÂËÓ‰ ̇ÒÚÛÔ‡-

ÚÂθÌ˚ı ·Ó‚ ÔË ·Óθ¯ÓÏ Ì‡ÔÎ˚‚ ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÂ‚Ӊ˜ËÍË ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ÔÓÏÓ„‡ÎË ‚ ÔÓfl‰Í ‚Á‡Ë- ÏÓÔÓÏÓ˘Ë ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË. è‡ÍÚË͇ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ Ì ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡flı ÔÎÂÌÌ˚È Óڂ˜‡Î ̇ ‚ÓÔÓÒ˚, ÍÓÚÓ˚ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl- ÎË ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl. åÌÓ„Ó Á‡‚ËÒÂÎÓ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Ó҂‰ÓÏÎÂÌÌÓÒÚË Ò‡ÏÓ„Ó ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ë ÓÚ ÛÏÂÌËfl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡- ˛˘Â„Ó ‚˚‚‰‡Ú¸ ‚Ò ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÎÂÌÌÓÏÛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. ùÚÓ ÛÏÂÌË ÔËÓ·ÂÚ‡ÎÓÒ¸ ÓÙˈÂÓÏ-‡Á‚‰˜ËÍÓÏ Ë ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓÏ ÔÓ- ÒÚÂÔÂÌÌÓ, ‚ ÔÓˆÂÒÒ ‰ÎËÚÂθÌÓÈ Ë ‚‰ÛϘ˂ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ̇‰ ÒÓ·ÓÈ, ÔÛÚÂÏ „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó ËÁÛ˜ÂÌËfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ‡Á‚‰˚‚‡- ÚÂθÌÓ-ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ë Û„ÎÛ·ÎÂÌËfl Ò‚ÓËı ‚ÓÂÌÌ˚ı Á̇ÌËÈ. ÅÓθ¯Ó Á̇˜ÂÌË ‰Îfl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó Ë ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ- ˜Ë͇ ËÏÂÎÓ Á̇ÌË ‡Á„Ó‚ÓÌÓ„Ó flÁ˚͇, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ËÁ˙flÒÌflÎÒfl ÔÎÂÌÌ˚È. çÂÁ̇ÌË ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓÏ ‡Á„Ó‚ÓÌÓÈ Â˜Ë Ó·˚˜ÌÓ ‚‰ÌÓ ÓÚ‡Ê‡ÎÓÒ¸ ̇ ÂÁÛθڇڇı ‰ÓÔÓÒ‡. óÂÏ ÎÛ˜¯Â ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ËÎË ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ ‚·‰ÂÎ flÁ˚ÍÓÏ ÔÓ- ÚË‚ÌË͇, ÚÂÏ ·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı Ë ˆÂÎÂÛÒÚ- ÂÏÎÂÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÏÓ„ ÓÌ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÎÂÌÌÓÏÛ Ë ÚÂÏ ÒÍÓ-  ‰Ó·Ë‚‡ÎÒfl ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚.

*

*

*

è‡ÍÚË͇ ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ‚‡ÊÌ˚ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÔÓÚË‚ÌËÍ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ Ú‡ÍÊ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÛ˜ÂÌËfl Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ÓÓÛÊÂ- ÌËfl, Ó·ÏÛ̉ËÓ‚‡ÌËfl, Ò̇flÊÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÛÚÂÏ ÓÒÏÓÚ‡ ÔÓÎfl ·Ófl Ë ·˚‚¯Ëı ‡ÈÓÌÓ‚ (ÏÂÒÚ) ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ‚ÓÈÒÍ ÔÓ- ÚË‚ÌË͇. èÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË ‡Á‚‰ÍË ‚ÒÂı ÒÚÂÔÂÌÂÈ ÒÚÂÏËÎËÒ¸ Ì ÚÓθÍÓ Í ÒËÒÚÂχÚ˘ÂÒÍÓÏÛ Á‡ı‚‡ÚÛ ÔÎÂÌ- Ì˚ı, ÌÓ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Ó·‡ÁˆÓ‚ ÌÓ‚Ó„Ó ÓÛÊËfl, ÚÂıÌËÍË, Ò̇flÊÂÌËfl. ç‡ ÔÓΠ·Ófl Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÔÓÒχÚË‚‡ÎÓÒ¸ ‚Ò ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÚÂı ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ‡ÒÔÓ- ·„‡ÎËÒ¸ Â„Ó ¯Ú‡·˚.

èË Ò·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ̇¯Ë ‡Á‚‰˜ËÍË Ì ÔÂÌ·„‡- ÎË ˜‡ÒÚÌÓÈ ÍÓÂÒÔÓ̉Â̈ËÂÈ, ÚÂ΄‡ÙÌ˚ÏË ÎÂÌÚ‡ÏË, ÍÌË„‡ÏË, ‡‰ËÓ„‡ÏχÏË, ÓÚ‰ÂθÌ˚ÏË Ó·˚‚͇ÏË ‰ÓÍÛ- ÏÂÌÚÓ‚. Ç ÔÂËÓ‰ Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ·Ó‚ ‡Á‚‰˜ËÍË, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÎË ÒÓΉ‡ÚÒÍË ÍÌËÊÍË, ÔËҸχ, Á‡ÔËÒÌ˚ ÍÌËÊÍË, ÙÓÚÓ„‡ÙËË, „‡ÁÂÚ˚, ‡ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ÓÚÌ˚Â Ë ·‡Ú‡- θÓÌÌ˚ ·Ó‚˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÊÛ̇Î˚ ̇·Î˛‰ÂÌËfl Ë Ï‡ÚÂË- ‡Î˚ ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚÒÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡. ÇÓ ‚ÂÏfl ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡¯Ëı ‚ÓÈÒÍ ‡Á‚‰˜ËÍË ËÏÂÎË ·Óθ¯Û˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡Ú¸ ¯Ú‡·Ì˚ ‰ÓÍÛ- ÏÂÌÚ˚ ·‡Ú‡Î¸ÓÌÓ‚, ÔÓÎÍÓ‚, ‰Ë‚ËÁËÈ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‰Û„Ëı ¯Ú‡·Ó‚. é Á‡ı‚‡Ú ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ (Ò Û͇Á‡ÌËÂÏ, „‰Â, ‚ ͇ÍÓ ‚ÂÏfl ͇ÍË Á‡ı‚‡˜ÂÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë ÍÓÏÛ ÓÌË ÔË̇‰ÎÂʇÎË) ÌÂ- ωÎÂÌÌÓ Î˛·˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË! ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÏ

¯Ú‡·‡Ï, ‡ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ̇Ô‡‚ÎflÎËÒ¸ ‚ ¯Ú‡· ‰Ë- ‚ËÁËË, „‰Â ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ì‡˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰- ÍË ‰Ë‚ËÁËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ Ëı ÔÂ‚˘Ì˚È ÔÓÒÏÓÚ. ã˘Ì˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓÒΠۘÂÚ‡ Ëı ̇Ô‡‚ÎflÎËÒ¸ ‚ ÓÚ‰Âθ- ÌÓÏ Ô‡ÍÂÚ ÒÓ ÒÚ‡¯ËÏ ÍÓÌ‚Ófl. á‚ÂÌÓ ÔÓÎÍ—‰Ë‚ËÁËfl Ì ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ·˚ÎÓ Á‡ÌËχڸÒfl ÔÂ‚Ӊ‡ÏË ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌË ÔÓÒΠÒÓ- ÚËÓ‚ÍË Ëı ÌÂωÎÂÌÌÓ ÓÚÔ‡‚ÎflÎË ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ Ì‡˜‡Î¸- ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË. îÓÚÓ„‡ÙËË, ÔËҸχ, Á‡ÔËÒË, ÔË̇‰ÎÂʇ‚- ¯Ë ӉÌÓÏÛ ÎˈÛ, ‰ÂʇÎË ‚ÏÂÒÚÂ. èË ÒÓÚËÓ‚Í ‚ ¯Ú‡·Â ‡ÏËË Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ëı Ó·˚˜ÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎflÎË Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚ „ÛÔÔ˚:

1. èË͇Á˚, ÔË͇Á‡ÌËfl, ‡ÒÔÓflÊÂÌËfl, ÓÙˈˇθÌ˚Â

ÔËҸχ, ÒÎÛÊ·Ì˚ Á‡ÔËÒÍË, Ò‚Ó‰ÍË Ë ‰Û„Ë ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-

Ú‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚. ùÚË Ï‡ÚÂˇÎ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡Ò- ÒÏÓÚÂÌ˚ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸.

2. éÙˈˇθÌ˚ Ô˜‡ÚÌ˚ ËÁ‰‡ÌËfl (ÛÒÚ‡‚˚, ̇ÒÚ‡‚ÎÂ-

ÌËfl, ËÌÒÚÛ͈ËË, ÔË͇Á˚, Ò‚Ó‰ÍË).

3. É‡Ù˘ÂÒÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ (͇Ú˚, ÒıÂÏ˚, ˝ÒÍËÁ˚ Ë ‰.).

4. ã˘Ì˚ ÒÓΉ‡ÚÒÍË ÍÌËÊÍË, Á̇ÍË (ÓÌË ‰‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ó‰ ‚ÓÈÒÍ, ÌÓÏÂ‡ ˜‡ÒÚÂÈ, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı, ËÎË ÌÓÏÂ‡ Ëı ÔÓ΂˚ı ÔÓ˜Ú Ë ‰Û„Ë ‰‡ÌÌ˚Â).

5. ÑÌ‚ÌËÍË, Á‡ÔËÒÌ˚ ÍÌËÊÍË, ˜‡ÒÚÌ˚ Á‡ÔËÒË (˝ÚË ‰Ó-

ÍÛÏÂÌÚ˚ ÓÚ΢‡˛ÚÒfl Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸˛ Ë ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛).

6. ó‡ÒÚ̇fl ÔÂÂÔËÒ͇ (‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ˝ÚÓ„Ó Ó‰‡ ËÏÂ˛Ú ˆÂÌ-

ÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ‚˚fl‚ÎÂÌËfl ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë ËÁÛ˜ÂÌËfl ÒÓÒÚÓflÌËfl Â„Ó Ú˚·).

7. ɇÁÂÚ˚ Ë ‡ÁÌ˚ ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ËÁ‰‡ÌËfl.

8. é·˙fl‚ÎÂÌËfl „‡Ê‰‡ÌÒÍËı ‚·ÒÚÂÈ.

ëÓ‰ÂʇÌË ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ ‰ÓÍ·‰˚‚‡Î ̇˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË ËÎË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ„Ó Ì‡- Ô‡‚ÎÂÌËfl Ë ÔÓÎÛ˜‡Î Û͇Á‡ÌËfl Ó ÔÓfl‰Í ÔÂ‚Ӊ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌ- ÚÓ‚ Ë ÓÚÔ‡‚ÍË Ëı ¯Ú‡·Û ÙÓÌÚ‡. Ç ÔÂËÓ‰ ̇ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ÂÏÂÌË ‰Îfl ‰ÂڇθÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ‚ÒÂı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ˜‡ÒÚÓ Ì ı‚‡Ú‡ÎÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‰Â- ·ÎÓÒ¸ Ú‡Í: Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ ¯Ú‡·Ì˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ·˚ÒÚÓ ‡ÒÒÓ- ÚËÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ Ë ËÁ ̇˷ÓΠ҂ÂÊËı ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı ÔË͇ÁÓ‚, ͇Ú Ò Ì‡ÌÂÒÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ, ÒËÒÚÂÏÓÈ Ó„Ìfl Ë Ó„‡Ê‰Â- ÌËflÏË, ‰ÓÌÂÒÂÌËÈ Ó ·Ó‚ÓÏ Ë ˜ËÒÎÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â, ÔÓÚÂflı Ë ÔÓÔÓÎÌÂÌËflı, Ú. Â. ËÁ χÚÂˇÎÓ‚, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‚˚flÒ- ÌÂÌ˲ ·Ó‚˚ı ÔÓfl‰ÍÓ‚ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÔÂ‰‚ËÊÂÌËÈ Â„Ó ‚ÓÈÒÍ, ÓÔ‰ÂÎÂÌ˲ Â„Ó Á‡Ï˚ÒÎÓ‚, ̇ÏÂÂÌËÈ Ë „ÛÔÔËÓ‚- ÍË, ‚˚·Ë‡ÎËÒ¸ ÌÛÊÌ˚ ҂‰ÂÌËfl. èÓÒΠ˜Â„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ·ÂÁ ÔÂ‚Ӊ‡ Ëı ÌÂωÎÂÌÌÓ ÓÚ- Ô‡‚ÎflÎËÒ¸ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË. éÚÔ‡‚Í ÔÓ‰ÎÂʇÎË Ú‡ÍÊ ÛÒÚ‡‚˚ Ë Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl, „‡ÁÂÚ˚, ÊÛ̇Î˚, ÔËҸχ, Á‡ÔËÒÌ˚ ÍÌËÊÍË, ÙÓÚÓ„‡ÙËË. òËÙ˚, ÍÓ‰˚, ‰Ó- ÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÓ ‡‰ËÓÒ‚flÁË, ÓÒÓ·Ó ‚‡ÊÌ˚ ÔË͇Á˚ Ë Í‡Ú˚ Ò Ì‡- ÌÂÒÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊ ÌÓ‚˚ ӷ‡Áˆ˚ ÓÛÊËfl Ë ‡Á- Ì˚ Î˘Ì˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Îˈ ̇Ô‡‚ÎflÎËÒ¸ ̇˜‡Î¸- ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË ÙÓÌÚ‡ ÌÂωÎÂÌÌÓ. ä‡Ú„Ó˘ÂÒÍË Á‡Ô¢‡ÎÓÒ¸ ‰Â·ڸ ̇ ÔÓ‰ÎËÌÌ˚ı ‰ÓÍÛ- ÏÂÌÚ‡ı ÔÓχÍË Ë Á‡ÏÂÚÍË, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓ„ÎÓ ‚‚ÂÒÚË ‚ Á‡- ·ÎÛʉÂÌË ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ÔË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ó·‡·ÓÚ- Í ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏ ÒÓ‰ËÌÂÌËË. 燉ÔËÒË Ì‡ ÓÔÂ-

‡ÚË‚Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ë Ôӂ҉̂Ì˚ ÔË͇Á˚ ÔÓ ÔÓÎÍÛ Ë ‰Ë‚ËÁËË ‰‡‚‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚fl‚ËÚ¸ Ù‡ÏËÎËË Îˈ ÍÓχ̉- ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, ‡ ÔÓ Ù‡ÏËÎËflÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ˜‡ÒÚË Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. éÒÓ·Ó ‚ÌËχÌË ۉÂÎflÎÓÒ¸ ‡Ì‡ÎËÁÛ Í‡Ú Ò Ì‡ÌÂÒÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ, ÒıÂÏ (͇Ú) Ò Û˜‡ÒÚ͇ÏË Ó·ÓÓÌ˚, Ô·ÌÓ‚ ÏËÌ- Ì˚ı ÔÓÎÂÈ Ë Á‡„‡Ê‰ÂÌËÈ. í‡ÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÓÒΠ·˚ÒÚÓÈ ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ÌÂωÎÂÌÌÓ ‰Ó‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‰Ó ‚ÓÈÒÍ, ‰ÓÍ·‰˚‚‡ÎËÒ¸ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ Ë Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÎËÒ¸ ̇- ˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË ÙÓÌÚ‡, Ú‡Í Í‡Í ÔÓ˜ÂÔÌÛÚ˚ ËÁ ÌËı Ò‚Â- ‰ÂÌËfl ÔË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ‡Á‚ËÚËË ·Ófl Ó͇Á˚‚‡ÎËÒ¸ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ó˜Â̸ ˆÂÌÌ˚ÏË. ä‡ÚÍÓ ÒÓ‰ÂʇÌË ÔÂ‚‰ÂÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-‡Á‚‰˚- ‚‡ÚÂθÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Ëϲ˘Ëı ‚‡ÊÌÓ Á̇˜ÂÌË ‰Îfl ·Ófl, ÌÂωÎÂÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ‚ ÌËÊÂÒÚÓfl˘Ë ¯Ú‡·˚ Ë ‰ÓÍ·‰˚- ‚‡ÎÓÒ¸ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÏ ¯Ú‡·‡Ï ‰Ó ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ÙÓÌ- Ú‡ ‚Íβ˜ËÚÂθÌÓ (no ÚÂ΄‡ÙÛ ËÎË ÔÓ ‡‰ËÓ).

*

*

*

éÔ˚Ú ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡Á- ‚‰ÍË ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁÂÌ Ë Ú·ÛÂÚ „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó ËÁÛ˜ÂÌËfl. è‰·- „‡Âχfl ‡·ÓÚ‡ Ó·Ó·˘‡ÂÚ ÏÂÚÓ‰ËÍÛ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó. é̇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÂÍÓÏẨӂ‡Ì‡ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ„Ó Ï‡- ÚÂˇ·, ËÒÔÓθÁÛÂÏÓ„Ó ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í ÓÙˈÂÓ‚-‡Á‚‰˜Ë- ÍÓ‚ Ë ‚ÓÂÌÌ˚ı ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓ‚ ‚ ˜‡ÒÚflı, ÒÓ‰ËÌÂÌËflı Ë ‚ ۘ·- Ì˚ı Á‡‚‰ÂÌËflı.

ÑéèêÄòàÇÄûôàâ

ÑÓÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÔÎÂÌÌ˚ı ‰ÓÎÊÂÌ ÛÏÂÚ¸ ͇ʉ˚È ÓÙˈÂ- ‡Á‚‰˜ËÍ. èÓÎÌÓÚ‡ Ë ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ҂‰ÂÌËÈ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚ı ÓÚ

ÔÎÂÌÌ˚ı ËÎË ÔÂ·ÂʘËÍÓ‚, ·Û‰ÛÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‰Ó- Ô‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó Ë ÓÚ Á̇ÌËfl ËÏ ÚÂıÌËÍË ‚‰ÂÌËfl ‰ÓÔÓÒ‡. ÑÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ Ò‚ÓËÏ ÍÓ- χ̉ӂ‡ÌËÂÏ Á‡ ÔÓÎÌÓÚÛ, Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ Ë Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı. ÑÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇Á̇˜ÂÌ ËÁ ˜ËÒ· ÓÙˈÂÓ‚ ˜‡ÒÚË ËÎË ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl Ôӂ‰ÂÌËfl ͇- ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ÓÚ‰ÂθÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ ËÎË Ê ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ˝ÚË ÙÛÌ͈ËË. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‚‰ÂÌË ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı ‰ÓÔÓÒÓ‚ ‚ÓÁ·„‡ÂÚÒfl ̇ ÓÙˈÂÓ‚-‡Á‚‰˜ËÍÓ‚.

Ç ÒÚÂÎÍÓ‚ÓÏ ÔÓÎÍÛ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı, ‚‚Ë‰Û Â„Ó Ì·Óθ-

¯Ó„Ó Ó·˙Âχ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ̇˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ‡Á‚‰ÍË ÔÓÎ͇ ËÎË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ¯Ú‡·‡.

Ç ¯Ú‡·Â ‰Ë‚ËÁËË ÔÎÂÌÌ˚ı ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ‡Á-

‚‰ÍË ‰Ë‚ËÁËË ËÎË Â„Ó ÔÓÏÓ˘ÌËÍ.

Ç ¯Ú‡·Â ÍÓÔÛÒ‡ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ

̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË. Ç ¯Ú‡·Â ‡ÏËË ‰ÓÔÓÒ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ̇˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË, ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË — Ó‰ÌËÏ ËÁ ÓÙˈÂÓ‚-‡Á‚‰˜ËÍÓ‚ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ‡ÏËË èÎÂÌÌ˚Â, ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÍÓÚÓ˚ı ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÓÒÓ·Ó ÒÛ- ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡Ú¸Òfl ΢ÌÓ Ì‡- ˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ‡Á‚‰ÍË ‡ÏËË. óÂÏ ‚˚¯Â ÒÚÂÔÂ̸ ¯Ú‡·‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‰Ó- ÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÚÂÏ ·Óθ¯Â Ë ¯Ë ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Í‚‡ÎËÙË- ͇ˆËfl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó.

ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚Ò ËÌÚÂÂÒÛ˛˘Ë ÍÓχ̉ӂ‡- ÌË ‰‡ÌÌ˚Â, ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰„Ó- ÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ Ó·˘ËÏ Ë ‚ÓÂÌÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â Á̇ڸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ë Ú‡ÍÚËÍÛ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ·˚Ú¸ ‚ ÍÛÒ Ëϲ˘ËıÒfl ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı Ó „ÛÔÔËÓ‚ÍÂ, ̇ÏÂÂÌËflı Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘Â„Ó ÔÓÚË‚ÌË͇. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÓÌ Ó·flÁ‡Ì Á̇ڸ ‚ Ó·˙ÂÏÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÏ ‰Îfl ‚‰ÂÌËfl ‰ÓÔÓÒÓ‚, ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÂ, ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÂ Ë „ÂÓ„‡- Ù˘ÂÒÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÚ‡Ì˚ ÔÓÚË‚ÌË͇; Á̇ڸ Ó„‡ÌËÁ‡- ˆË˛ Ò‚ÓËı ‚ÓÈÒÍ; ‚Ò„‰‡ Á̇ڸ Á‡‰‡˜Ë Ò‚ÓÂÈ ˜‡ÒÚË (ÒÓ‰ËÌÂ- ÌËfl); ӷ·‰‡Ú¸ ¯ËÓÍËÏ ÍÛ„ÓÁÓÓÏ: ÂÒÎË ÌÂÚ ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇, ‚·‰ÂÚ¸ flÁ˚ÍÓÏ ÔÓÚË‚ÌË͇. ÑÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ‰ÓÎÊÂÌ ÛÏÂÚ¸ ·˚ÒÚÓ Ë ˜ÂÚÍÓ ÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ˚, ·˚Ú¸ ̇·Î˛‰‡ÚÂθ- Ì˚Ï Ë ‚ÌËχÚÂθÌ˚Ï, ӷ·‰‡Ú¸ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ÔӉϘ‡Ú¸ „·‚ÌÓÂ, ÍËÚ˘ÂÒÍË Ï˚ÒÎËÚ¸ Ë ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸, Û‚ÂÂÌÌÓ Ë ¯ËÚÂθÌÓ ÔÓ‰˜ËÌflÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ‚ÓΠ‰‡Ê ҇Ï˚ ÒËθÌ˚ ̇- ÚÛ˚ Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡flı ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ ‚Ó΂ÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒËθÌÂÂ, ˜ÂÏ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡ÂÏ˚ ËÏ Îˈ‡. ÑÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ó·flÁ‡ÚÂθÌ˚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ı·‰ÌÓÍÓ‚Ì˚Ï, ÒÔÓÍÓÈÌ˚Ï Ë ÌË ÔË Í‡ÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı Ì ÚÂflÚ¸ Ò‡ÏÓӷ·‰‡ÌËfl. 䇘ÂÒÚ‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθ- ÌÓ-ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚, Ì ‚ÓÁÌË͇˛Ú ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò‡ÁÛ Ë Ì ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌ˚ ·ÂÁ Ô·ÌÓÏÂÌÓÈ Ë ‰ÎËÚÂθÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË. éÌË ‰ÓÒÚË„‡˛ÚÒfl ÔÛÚÂÏ ËÁÛ˜ÂÌËfl ÒÔˆˇθÌ˚ı Ô‰ÏÂÚÓ‚ ‚ ‚ÓÂÌÌÓ-ۘ·Ì˚ı Á‡‚‰ÂÌËflı, ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ‡·Ó- ÚÓÈ Ì‡‰ ÒÓ·ÓÈ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ Ë ‡Á‚ËÚËÂÏ ‚ Ò· ÌÂÓ·ıÓ‰Ë- Ï˚ı ‚Ó΂˚ı ͇˜ÂÒÚ‚. éÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË Ó·flÁ‡Ì˚ ËÁÛ˜‡Ú¸ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ flÁ˚ÍË. á̇ÌË flÁ˚͇ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‡Á‚‰˜ËÍÛ ·˚ÒÚÓÚÛ, ÔÓÎÌÓÚÛ, ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ë ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ‰ÓÔÓÒ‡. ÇÂҸχ ÊÂ- ·ÚÂθÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË Á̇ÎË ıÓÚfl ·˚ Ó‰ËÌ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È flÁ˚Í. é‰Ì‡ÍÓ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ì ÏÓÊÂÚ Ô‰ۄ‡‰‡Ú¸, ͇ÍËÏ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï flÁ˚ÍÓÏ ÂÏÛ ÔˉÂÚÒfl ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ‚ÓÈÌÂ, ‡ ËÁÛ˜ÂÌË ÏÌÓ„Ëı flÁ˚ÍÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl Ì ÚÓθÍÓ ÚÛ‰Ì˚Ï ‰ÂÎÓÏ, ÌÓ Ë Ì ‚Ò„‰‡ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏÓ, Ç Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı

̇ ÔÓÏÓ˘¸ ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ ÔËıÓ‰ËÚ ÒÔˆˇθÌÓ ÔÓ‰- „ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ. ÇÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ‚·‰ÂÚ¸ ‡Á„Ó‚ÓÌ˚Ï Ë ‚ÓÂÌÌ˚Ï flÁ˚ÍÓÏ ÔÓÚË‚ÌË͇. çÓ Ó‰ÌÓ„Ó Á̇ÌËfl ‡Á„Ó‚ÓÌÓ„Ó flÁ˚͇ ÔÓÚË‚ÌË͇ ‰Îfl ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂ- ‚Ó‰˜Ë͇ ¢ Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. è‡ÍÚË͇ ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌ- ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ÏÌÓ„Ë Îˈ‡, ‰Îfl ‰Ó‚ÓÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ- ‚ËÈ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ‚·‰Â‚¯Ë ÌÂψÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ, ‚ ·Ó‚ÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í Ì ÏÓ„ÎË Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ Ò‚ÓÂÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ‰Ó- ÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ‡ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë Ì ÛÏÂÎË Ô‡‚ËθÌÓ ÔÂ‚ӉËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡‚¯ËÏË ÓÙˈÂ‡ÏË. á̇ÌË ‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂÏËÌÓÎÓ- „ËË, ÔËÌflÚ˚ı ÛÒÎÓ‚Ì˚ı Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËÈ Ë ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ — ÌÂ- ÓÚ˙ÂÏÎÂχfl ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÁ̇ÌËÈ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇. é˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ‚ÓÂÌ̇fl ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëfl Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‡Á„Ó‚ÓÌÓÏÛ flÁ˚ÍÛ, Ë ·ÛÍ‚‡Î¸Ì˚È ÔÂ‚Ӊ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ·ÂÒÒÏ˚ÒÎˈÂ. ç‡- ÔËÏÂ, ¯ËÓÍÓ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚È ÚÂÏËÌ «Spanischer Reiter» ÓÁ̇˜‡ÂÚ Ó„‡ÚÍÛ, ‡ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÔÂ‚ӉËÚÒfl Í‡Í «ËÒ- Ô‡ÌÒÍËÈ Ì‡ÂÁ‰ÌËÍ». íÂÏËÌ «Reiterzug» ÓÁ̇˜‡ÂÚ ‚Á‚Ó‰ ͇‚‡- ÎÂËË, ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂ‚‰ÂÌ, Í‡Í «ÔÓÂÁ‰ Ò Í‡‚‡ÎÂËÂÈ». í‡ÍËı ÔËÏÂÓ‚ ÏÓÊÌÓ ÔË‚ÂÒÚË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó. ÇÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ, ‰‡Ê ıÓÓ¯Ó ‚·‰Â˛˘ËÈ ËÌÓÒÚ‡Ì- Ì˚Ï flÁ˚ÍÓÏ, ‰ÓÎÊÂÌ (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í ‚ ÏËÌÓ ‚ÂÏfl) ËÁÛ˜‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ÏÂÒÚÌ˚ ̇˜Ëfl (‰Ë‡ÎÂÍÚ˚, ‚ÓÂÌÌ˚È Ê‡„ÓÌ), Ë Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ÔÓÌËχڸ Ëı. éÌ Ì ËÏÂÂÚ Ô‡- ‚‡ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÔÓˆÂÒÒ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÂÏÛ ÔˉÂÚÒfl ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ Ò ÔÎÂÌÌ˚ÏË, ËÁ˙flÒÌfl˛˘ËÏËÒfl ÚÓθÍÓ Ì‡ Ó·˘ÂÔËÌflÚÓÏ flÁ˚ÍÂ. èÎÂÌÌ˚ ·Û‰ÛÚ ÔË̇‰ÎÂʇڸ Ì ÚÓθÍÓ Í ‡Á΢Ì˚Ï ÒÎÓflÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Ë ËÏÂÚ¸ ÌÂÓ‰Ë̇ÍÓ‚˚È ÍÛθÚÛÌ˚È ÛÓ‚Â̸, ÌÓ Ë ·Û‰ÛÚ ÛÓÊÂ̈‡ÏË ‡Á΢Ì˚ı Ó·- ·ÒÚÂÈ, „‰Â flÁ˚Í ÌÂ‰ÍÓ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÓÚÍÎÓÌflÂÚÒfl ÓÚ Ó·˘Â- ÔËÌflÚÓ„Ó. Ç ÇÂÎËÍÛ˛ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‚ÓÈÌÛ ÏÌÓ„Ë ̇¯Ë ‚ÓÂÌÌ˚ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍË ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÎË ·Óθ¯Ë Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËfl ÔË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı ÌÂψ‚, fl‚Îfl‚¯ËıÒfl ÛÓÊÂ̈‡ÏË Å‡‚‡ËË, òÎÂÁ‚Ë„-ÉÓθ¯ÚÂÈ̇ Ë ‰Û„Ëı ÌÂψÍËı ÔÓ‚Ë̈ËÈ. Ç ÔÂË- Ó‰ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚËfl Ëڇθfl̈‚ ‚ ·Óflı ̇ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ-„ÂχÌ-

ÒÍÓÏ ÙÓÌÚ ̇¯Ë ‚ÓÂÌÌ˚ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍË ÓÚ΢ÌÓ ‚·‰Â˛˘Ë ËڇθflÌÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ, Ò ÚÛ‰ÓÏ ‚ÂÎË ‰ÓÔÓÒ ÛÓÊÂ̈‚ ëˈË- ÎËË Ë ÔÓ„‡Ì˘Ì˚ı Ò î‡ÌˆËÂÈ ‡ÈÓÌÓ‚. èÓÏËÏÓ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ„Ó Á̇ÌËfl ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó flÁ˚͇, ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇ Ì ÏÂÌ ‚‡ÊÌÓ Ó·Î‡‰‡Ú¸ ¯ËÓÍËÏË ‚ÓÂÌÌ˚ÏË ÔÓÁ̇ÌËflÏË. çÂθÁfl ·˚Ú¸ ıÓÓ¯ËÏ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓÏ Ë ÔÂ‚ӉËÚ¸ ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍË, ·ÂÁ ÔÓÌËÍÌÓ‚Â- ÌËfl ‚ ÒÏ˚ÒÎ ÔÂ‚ӉËÏÓ„Ó. èÂ‚Ӊ˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì Ì ÚÓθÍÓ ÔÓÌËχڸ, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÂ‚ӉËÚ, ÌÓ Ë Á̇ڸ, ‰Îfl ˜Â„Ó Á‡‰‡ÂÚÒfl ÚÓÚ ËÎË ËÌÓÈ ‚ÓÔÓÒ Ë Í‡ÍÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡ ÓÊˉ‡ÂÚ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛- ˘ËÈ ÓÚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó. èÂ‚Ӊ˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ Ò‚Ó˛ Á‡‰‡˜Û ‚ Ô‰Â·ı Ë ÙÓχı, ÓÔ‰ÂÎflÂÏ˚ı Ôӂ‰ÂÌËÂÏ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó ÓÙË- ˆÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇, Ú. Â. ˜¸, ÚÓÌ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÌÚÓ̇ˆËË ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ôӂ‰ÂÌ˲ ÓÙˈÂ‡, ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘Â„Ó ‰ÓÔÓÒ. ÇÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ Ì ËÏÂÂÚ Ô‡- ‚‡ ÔÂ‚ӉËÚ¸ ·ÂÁ‡Á΢ÌÓ ËÎË ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÒÌËʇڸ ÔÓ‚ÂÎËÚÂθÌ˚È ËÎË Ì‡ÒÚÓȘ˂˚È ÚÓÌ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛- ˘Â„Ó. ÇÒflÍÓ ÒÏfl„˜ÂÌË ÚÓ̇ ÔË ÔÂ‚Ӊ ËÎË ‡ÒÔÎ˚‚˜‡- Ú‡fl ÙÓχ ‚onpoca Ô˂‰ÂÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÓÒ Ì ‰‡ÒÚ ÌÛÊ- Ì˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚. íÓ˜ÌÓ Ú‡Í Ê Ì‰ÓÔÛÒÚËÏ˚ fl‚ÎÂÌËfl Ó·‡Ú- ÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡, ÍÓ„‰‡ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‚Â- ‰ÂÚ ‰ÓÔÓÒ ‚ Ïfl„ÍÓÈ Ë ÒÔÓÍÓÈÌÓÈ ÙÓÏÂ, ‡ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ ËÒ- ͇ʇÂÚ ËÌÚÓ̇ˆË˛ Ë Ò‡ÏÓ‚ÓθÌÓ ËÁ·Ë‡ÂÚ ÂÁÍËÈ Ë ÔÓ‚ÂÎË- ÚÂθÌ˚È ÚÓÌ. éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‰ÓÔÓÒ‡ ÌÂÒÂÚ ÓÙˈÂ-‡Á- ‚‰˜ËÍ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓÛ˜ÂÌ ‰ÓÔÓÒ, Ë ˝Ú‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂÂÎÓÊÂ̇ ̇ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇ ËÎË ÔÓ- ËÁ‚ÓθÌÓ ÔËÌflÚ‡ ËÏ Ì‡ Ò·fl. èÂ‚Ӊ˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ‚Òfl˜ÂÒÍË ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ- ‰ËÏ˚ı ҂‰ÂÌËÈ, ÚÓ˜ÌÓ Ë ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ÔÂ‚ӉËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó Ë ÓÚ‚ÂÚ˚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, Ì ‰ÓÔÛÒ͇ڸ ËÒ͇ÊÂ- ÌËÈ, ÌÂÌÛÊÌ˚ı ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ Ë ËÁÎ˯ÌËı ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ. ÇÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ ı‡‡ÍÚÂÛ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ‡Á‚‰˜ËÍÓÏ, ‚·‰Â˛˘ËÏ flÁ˚- ÍÓÏ ÔÓÚË‚ÌË͇.

ÑÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ, ‡‚ÌÓ Í‡Í Ë ‚ÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÎÂÌÌ˚È fl‚ÎflÂÚÒfl ‚‡„ÓÏ, ÍÓÚÓ˚È, ‰‡Ê ·Û‰Û˜Ë ‡ÁÓÛÊÂÌ, ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÓÎʇڸ ·Ó¸·Û Ë ‚ ÔÎÂ- ÌÛ, ‰‡‚‡fl Á‡‚‰ÓÏÓ ÎÓÊÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl Ë ‚‚Ó‰fl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛- ˘Â„Ó ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌËÂ. ç‡fl‰Û Ò Ú·ӂ‡ÚÂθÌ˚Ï ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ Í ÔÎÂÌÌÓÏÛ Ë ÔÂÒ˜ÂÌËÂÏ ‚ÒflÍËı ‚‡Ê‰Â·Ì˚ı ‚˚Ô‡‰Ó‚ Ò Â„Ó ÒÚÓÓÌ˚, ‰Ó- Ô‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ó·flÁ‡Ì Òӷβ‰‡Ú¸ ÍÓÂÍÚÌÓ ӷ‡˘ÂÌËÂ Ò ÔÎÂÌÌ˚ÏË. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ì ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ «ÌÂ- ËÌÚÂÂÒÌ˚ı» ÔÎÂÌÌ˚ı, Ú‡Í Í‡Í Î˛·ÓÈ ÔÎÂÌÌ˚È Ó҂‰ÓÏÎÂÌ Ì ‚ Ó‰ÌÓÈ, Ú‡Í ‚ ‰Û„ÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚ ÛÏÂÌËfl ‰ÓÔ‡- ¯Ë‚‡˛˘Â„Ó ‚ÂÒÚË ‰ÓÔÓÒ Á‡‚ËÒËÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ˆÂÌÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ Ó ÔÓÚË‚ÌËÍÂ. ÑÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ó·flÁ‡Ì ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÁÛθڇÚ˚ Â„Ó p‡·ÓÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÔÓ‚ÎËflÚ¸ ̇ ÔËÌflÚË ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂÏ ¯ÂÌËfl. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÁ̇‚‡Ú¸ ÓÚ- ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡fl ̇ ÌÂ„Ó ‚ÓÁÎÓÊÂ̇ ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂÏ Ë êÓ‰ËÌÓÈ.

éíÅéê èãÖççõï

èË Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ Á‡ı‚‡Ú ‚ ÔÎÂÌ ÒÓΉ‡Ú Ë ÓÙˈÂÓ‚ ÔÓÚË‚- ÌË͇ ̇˷ÓΠÚÛ‰ÌÓ ·˚‚‡ÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ ÓÚÓ·‡Ú¸ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔÓ‰ÎÂʇ˘Ëı ‰ÓÔÓÒÛ. í‡ÍÓÈ ÓÚ·Ó ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Á‡‰‡˜Ë, ÍÓÚÓÛ˛ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ÒÚ‡‚ËÚ ÔÂ‰ ‡Á‚‰ÍÓÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÔÂʉ ˜ÂÏ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ÓÚ·ÓÛ ÔÎÂÌÌ˚ı, ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ- ÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl (ËÎË Ì‡˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË) ÚÓ˜Ì˚ Û͇Á‡ÌËfl, ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË Í‡ÍËı ҂‰ÂÌËÈ ÓÌÓ Ì‡Ë·ÓΠÁ‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÓ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ. ç‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË Ì‡Ë·Óθ¯ËÈ ËÌÚÂÂÒ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ËÌ- ÊÂÌÂÌ˚ ÒÓÓÛÊÂÌËfl ÔÓÚË‚ÌË͇, ÚÓ ËÁ Ò‰˚ ÔÎÂÌÌ˚ı ̇‰ÎÂÊËÚ ÓÚÓ·‡Ú¸ Ò‡ÔÂÓ‚ ËÎË ÒÓΉ‡Ú, ÔËÌËχ‚¯Ëı Û˜‡Ò- ÚË ‚ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Â ‰‡ÌÌÓ„Ó Ó·ÓÓÌËÚÂθÌÓ„Ó Û·Âʇ. ÖÒÎË ‚ÌËχÌË ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl ÔËÍÓ‚‡ÌÓ Í ËÁÛ˜ÂÌ˲ ‡ÚËÎÎÂ- ËÈÒÍËı Ò‰ÒÚ‚ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÚÓ Ì‡Ë·ÓΠˆÂÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ‰‡Ú¸ ÔÎÂÌÌ˚ ‡ÚËÎÎÂËÒÚ˚ Ë Ú. ‰. ë̇˜‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡Á·ËÚ¸ ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓ Ó‰‡Ï ‚ÓÈÒÍ Ë ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË Ëı Í ˜‡ÒÚflÏ. ùÚÛ ‡Á·Ë‚ÍÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÔÓÎ- ÍÓ‚ÓÈ ‚ÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÚÂÏ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË ÔÓÎ͇ ÚÓ˜Ì˚ ҂‰ÂÌËfl, Í Í‡ÍËÏ ˜‡Ò- ÚflÏ ÔË̇‰ÎÂÊ‡Ú Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ ÔÎÂÌÌ˚Â. ÇÓ ‚ÂÏfl éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Í Ú‡ÍÓÈ ‡Á·Ë‚Í ÔË- ‚ÎÂ͇ÎËÒ¸ Ò‡ÏË ÔÎÂÌÌ˚Â. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÌËı (Ó·˚˜- ÌÓ ÒÚ‡¯ÂÏÛ ÔÓ Á‚‡Ì˲) ‚Û˜‡ÎÒfl ͇‡Ì‰‡¯ Ë ÎËÒÚ ·Ûχ„Ë, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ÓÚϘ‡Î ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ˜‡ÒÚÂÈ (ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ- ÌËÈ) Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı; ‚ ÓÚ‰ÂθÌÛ˛ Û- ·ËÍÛ ‚ÌÓÒËÎËÒ¸ Îˈ‡ ÛÌÚÂ-ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó Ë ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó

ÒÓÒÚ‡‚‡. èÓ‰ӷ̇fl ‡Á·Ë‚͇ ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ó˜Â̸ ·˚ÒÚÓ Ë Ì Ú·ÛÂÚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚËfl ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ˜Ë͇. ç‡ Â„Ó Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÎÂÊËÚ Î˯¸ ÔÓ‚Â͇ Ô‡‚ËθÌÓÒÚË

Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÔÎÂÌÌ˚Â, ÔË̇‰ÎÂʇ- ˘ËÂ Í Ó‰ÌÓÏÛ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌ˲, ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒfl Ë ÔÓËÁ‚Ó- ‰ËÚÒfl Ëı ÔÓ‰Ò˜ÂÚ.

Ç ÔÂËÓ‰ ̇ÒÚÛÔ‡ÚÂθÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ, ÍÓ„‰‡ ˜ËÒÎÓ ÔÎÂÌ-

Ì˚ı ‚ÂÎËÍÓ, ÔÓÎÍÓ‚ÓÈ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ Ó„‡Ì˘ËÚ¸Òfl ÔÓÒÚÂȯËÏ Û˜ÂÚÓÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÓÌ Á‡ÌÓÒËÚ ‚ ÚÂÚ‡‰¸ Û˜ÂÚ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı ÒÎÂ‰Û˛- ˘Ë ҂‰ÂÌËfl: ‰‡ÚÛ Á‡ı‚‡Ú‡, ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó

ÔÎÂÌÌ˚ı Ò ‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ Á‚‡ÌËflÏ, ÏÂÒÚÓ Á‡ı‚‡Ú‡, ÓÒÓ·˚ ÔËϘ‡ÌËfl.

Ç ‰Ë‚ËÁËÓÌÌ˚ı, ÍÓÔÛÒÌ˚ı Ë ‡ÏÂÈÒÍËı ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθ-

Ì˚ı ‡ÔÔ‡‡Ú‡ı ‚‰ÂÚÒfl Û˜ÂÚ ÚÓθÍÓ ‰ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı Îˈ, Ú‡Í Í‡Í Ó·˘ËÈ Û˜ÂÚ ÔÎÂÌÌ˚ı Ì fl‚ÎflÂÚÒfl Ëı ÙÛÌ͈ËÂÈ (˝Ú‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ̇ Ò·ÓÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚÌË- ͇ÏË Ú˚·). ì˜ÂÚ ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ ‰Ë‚ËÁËË, ÍÓÔÛÒÂ Ë ‡ÏËË ‚‰ÂÚÒfl ÔÓ ÛÒ- Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÙÓÏ (ÒÏ. ÔËÎÓÊÂÌË 1). èÓÎÍÓ‚˚ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍË ˜‡ÒÚÓ Ê‡ÎÓ‚‡ÎËÒ¸ ̇ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸Ì˚ı ҂‰ÂÌËÈ ÒÚÂÎÍÓ‚˚ı ·‡Ú‡- θÓÌÓ‚ Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı Ò Ëı Ù‡ÍÚ˘ÂÒ- ÍËÏ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ. í‡ÍÓ ‡ÒıÓʉÂÌË ‚ÔÓÎÌ ÔÓÌflÚÌÓ, Ú‡Í Í‡Í ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ·Ófl Ì Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÚÓ˜ÌÓ Û˜ÂÒÚ¸ ˜ËÒÎÓ ÔÎÂÌÌ˚ı. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ Ì ‰‡ÂÚ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÛ Ô‡- ‚‡ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÈ ¯Ú‡· Á‡‚‰ÓÏÓ ÌÂÔ‡‚ËθÌ˚ ËÎË ÌÂÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl Ó ˜ËÒΠÔÎÂÌÌ˚ı. äÓχ̉ӂ‡ÌË ç-ÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ ‚ 1944 „. ÔÓËÁ‚ÂÎÓ ÌÂÓ- Êˉ‡ÌÌÛ˛ ÔÓ‚ÂÍÛ ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ÓÚ ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ÔÎÂÌÌ˚ı. Å˚ÎË ÔÓ‚ÂÂÌ˚ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ Ú˘‡- ÚÂθÌÓÒÚ¸˛ ‚Ò ‰ÓÌÂÒÂÌËfl ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Á‡ ÓÔ‰Â- ÎÂÌÌ˚È ÔÂËÓ‰. Ç ÂÁÛθڇÚ ÔÓ‚ÂÍË ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÎÍË ÔÓ˜ÚË ‚Ò„‰‡ ÔÂÛ‚Â΢˂‡ÎË ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı, ‡ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ë ËÌÒڇ̈ËË (‰Ë‚ËÁËÓÌÌ˚Â, ÍÓÔÛÒ-

Ì˚Â Ë ‡ÏÂÈÒÍË ¯Ú‡·˚) ÔÓËÁ‚ÓθÌÓ «ÓÍÛ„ÎflÎË» ËÎË ‚Ë- ‰ÓËÁÏÂÌflÎË ˝ÚË ˆËÙ˚, Ë ÙÓÌÚÓ‚Ó ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ‚‚Ó‰Ë- ÎÓÒ¸ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌËÂ. èÓÒΠÔÓ‚ÂÍË ‚ÒÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ ˜‡ÒÚflÏ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËflÏ ·˚ÎÓ ‡Á˙flÒÌÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚ fl‚ÎÂÌËfl ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì‰ÓÔÛÒÚËÏ˚ Ë ˜ÚÓ ‚ ˆÂÎflı ·Ó¸·˚ Ò Ú‡ÍËÏË ËÒ͇ÊÂÌËflÏË Ù‡ÍÚÓ‚ ÌÛÊÌÓ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ô‡‚ËθÌ˚È Û˜ÂÚ ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ ÔÓÎÍÛ. äÓÏ ÚÓ- „Ó, ·˚ÎÓ Û͇Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÎÂÌÌ˚ÏË ‰ÓÎÊÌ˚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ Ú Îˈ‡, ÍÓÚÓ˚ ҉‡Ì˚ ̇ Ò·ÓÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚ ÔÓ‰ ÙÓχθÌÛ˛ ‡ÒÔËÒÍÛ. ùÚ‡ ÔÓ‚Â͇ ÔËÌÂÒ· ·Óθ¯Û˛ ÔÓθÁÛ. Ç ‰‡Î¸- ÌÂȯÂÏ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÎÂÌÌ˚ı Ì ‡ÒıÓ‰ËÎÓÒ¸ Ò ˆËÙ‡ÏË, ÒÓÓ·˘ÂÌÌ˚ÏË ‚ ҂Ӊ͇ı. ç‡Ô‡‚Îflfl ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÈ ¯Ú‡·, ÔÓÎÍÓ‚ÓÈ ÔÂ- ‚Ӊ˜ËÍ Û͇Á˚‚‡ÂÚ ‚ ÔÂÔÓ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÈ Á‡ÔËÒÍ ÍÓ΢ÂÒÚ- ‚Ó Ì‡Ô‡‚ÎflÂÏ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ Ëı Í ˜‡ÒÚflÏ (ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËflÏ). ùÚË Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ˆËÙ˚ ÌÂωÎÂÌÌÓ ‰Ó- Í·‰˚‚‡˛ÚÒfl ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË ‰Ë‚ËÁËË. Ç ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ÒÚ‡‚ËÚ ‡Á‚‰Í ӷ¯ËÌ˚ Á‡‰‡˜Ë ÔÓ ‰Ó·˚‚‡Ì˲ ҂‰ÂÌËÈ Ó ÔÓÚË‚ÌËÍÂ. íÓ„‰‡ ÔÂ‰ ÓÙˈÂÓÏ-‡Á‚‰˜ËÍÓÏ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘ËÏ ‰Ó- ÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı, ‚ÓÁÌË͇ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: ÍÚÓ ËÏÂÌÌÓ ËÁ Á‡ı‚‡˜ÂÌ- Ì˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ·ÓΠËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Ë ÓÚ‚ÂÚ˚ ̇ ‚ÓÔÓÒ˚, ËÌÚÂÂÒÛ˛˘Ë ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂ? ÖÒÎË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı Ó·ÓÓÌËÚÂθÌÓ„Ó ·Ófl ËÎË ÒÚ‡·ËθÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ̇ ÙÓÌÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÎÂÌÌ˚ı ·˚‚‡ÂÚ ÌÂÁ̇˜Ë- ÚÂθÌ˚Ï Ë ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ÏÓÊÂÚ ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸ Ò‚Ó ‚ÌËχÌË ̇ ‰ÓÔÓÒ ‚ÒÂı Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı Â„Ó ˜‡ÒÚ¸˛ (ÒÓ‰ËÌÂ- ÌËÂÏ) Îˈ, ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ̇ÒÚÛÔ‡ÚÂθÌ˚ı ·Ó‚, ÍÓ„‰‡ Ò‰‡˜‡ ‚ ÔÎÂÌ ÔÓÚË‚ÌË͇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ˆÂÎ˚ÏË „ÛÔÔ‡ÏË, ‚˚·‡Ú¸ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‰Îfl ‰ÓÔÓÒ‡ Ó˜Â̸ ÚÛ‰ÌÓ. éÔ˚ÚÌ˚È ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ÔÓÌËχÂÚ, ˜ÚÓ ÓÚ Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ͇ÍÓÂ-ÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ò‚Â‰ÂÌËÈ ·Óθ¯ÂÈ ËÎË ÏÂ̸¯ÂÈ ˆÂÌÌÓÒÚË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÒÚÂÏËÚ¸- Òfl ‰ÓÔÓÒËÚ¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·Óθ¯Â ÔÎÂÌÌ˚ı. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ Ó͇Á‡ÎÓÒ¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚Ï ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÂʉÂ

‚ÒÂ„Ó Ó„‡Ì˘ËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‰ÓÔÓÒ ‡Á¯ÂÌËÂÏ Á‡‰‡˜, ÍÓÚÓ˚ ÂÏÛ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚, Ë ÓÚ¯ËÚ¸Òfl ÓÚ ÌÂÌÛÊÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ˜‡- ÒÚÌÓÒÚÂÈ. èËÌflÚÓ ‰Ûχڸ, ˜ÚÓ Ò‡Ï˚ÏË Ó҂‰ÓÏÎÂÌÌ˚ÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÎÂÌÌ˚Â, Ëϲ˘Ë ̇˷Óθ¯Â ‚ÓËÌÒÍÓ Á‚‡ÌËÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓÔ˚ÚÌ˚È ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÚ ‚Ò ҂Ó ‚ÌËχ- ÌË ̇ ÓÚ·Ó ÛÌÚÂ-ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ (ÂÒÎË ÒÂ‰Ë ÔÎÂÌ- Ì˚ı Ì ËÏÂÂÚÒfl ÓÙˈÂÓ‚) Ë ÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ ÒÚÓÓÌ ÒÓΉ‡ÚÒÍÛ˛ χÒÒÛ. ùÚÓ ·Û‰ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ. èË ÓÚ·Ó ÒΉÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û Ì ÚÓθÍÓ ‚ÓËÌÒÍÓ Á‚‡ÌË ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÌÓ Ë ı‡‡ÍÚÂ ‚˚- ÔÓÎÌfl‚¯ËıÒfl ËÏ Á‡‰‡˜. é˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚ ͇Ú„ÓËË fl‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÎÛ˜¯Â Ó҂‰ÓÏÎÂÌ˚, ˜ÂÏ, ̇ÔËÏÂ, ÛÌ- ÚÂ-ÓÙˈÂ˚. íÂÎÂÙÓÌËÒÚ˚ Ë ÔÓÒ˚θÌ˚ ÔË ÍÓχ̉Ë ·‡- ڇθÓ̇ ËÎË ‚ ¯Ú‡·Â ÔÓÎ͇ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ·Óθ¯Â ‚ ÍÛÒ ӷÒÚ‡- ÌÓ‚ÍË, ˜ÂÏ ÏÌÓ„Ë ÍÓχ̉Ë˚ ÓÚ Ë ‚Á‚Ó‰Ó‚. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔË ·Â„ÎÓÏ ÓÔÓÒ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚flÒÌflÚ¸ ̇΢ˠÒÂ‰Ë ÌËı ÒÓΉ‡Ú, ‚˚ÔÓÎÌfl‚¯Ëı Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ- Ò˚θÌ˚ı, Ò‚flÁÌ˚ı, ÓÙˈÂÒÍËı ‰ÂÌ˘ËÍÓ‚, ÚÂÎÂÙÓÌËÒÚÓ‚, ¯ÓÙÂÓ‚ Ë Ô. í‡ÍÓÈ ·Â„Î˚È ÓÔÓÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ò ·Óθ¯ÓÈ ·˚ÒÚÓÚÓÈ Ë Ì Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌË͇ÍËı ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ. éÒÂ̸˛ 1943 „. ‚Ó ‚ÂÏfl ·Ó‚ ̇ í‡Ï‡ÌÒÍÓÏ Ô·ˆ‰‡Ï ÔË ·Â„ÎÓÏ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÔË ÙÓÒËÓ‚‡- ÌËË Í‡Ì‡Î‡ äÛ͇, ·˚Πӷ̇ÛÊÂÌ ¯ÓÙÂ ÍÓχ̉Ë‡ 50-È ÔÂıÓÚÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË ÌÂψ‚, ÍÓÚÓÓ„Ó Á‡ ͇ÍÓÈ-ÚÓ ÔÓÒÚÛÔÓÍ Ì‡Ô‡‚ËÎË ‚ ÔÂıÓÚÌÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ. ùÚÓÚ ¯ÓÙÂ ̇ ‰ÓÔÓ- Ò ‚ ¯Ú‡·Â ç-ÒÍÓÈ ‡ÏËË ÔÓ͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÎÛÊ·Ì˚ı ÔÓÂÁ‰ÓÍ ÔÓ ÎËÌËË ÙÓÌÚ‡ „ÂÌÂ‡Î-ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ òÏË‰Ú ‚ÂÎ ‚ χ¯ËÌÂ Ò ‡Á΢Ì˚ÏË ÓÙˈÂ‡ÏË ÒÎÛÊ·Ì˚ ‡Á„Ó‚Ó˚; ÔÎÂÌÌ˚È Í‡ÚÍÓ ËÁÎÓÊËÎ ÒÓ‰ÂʇÌË Ëı, ˜ÚÓ ÔÓÏÓ„ÎÓ Ì‡¯Â- ÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ ÔÎ‡Ì Ë ÒÓÍ ÓÚıÓ‰‡ 50-È ÔÂ- ıÓÚÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË Ì‡ ÌÓ‚˚È Û·ÂÊ. Ç ÍÓ̈ ÓÍÚfl·fl 1943 „. ‚ ‡ÈÓÌ ó‡ÔÎËÌ͇ (Ò‚ÂÌ èÂÂÍÓÔ‡) ·˚Î Á‡ı‚‡˜ÂÌ ‚ ÔÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌËÒÚ ·‡Ú‡Î¸Ó̇ Ò‚flÁË 49-„Ó („ÓÌÓ„Ó) ‡ÏÂÈÒÍÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡. ùÚÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌËÒÚ Ì‡ ÓÒ- ÌÓ‚‡ÌËË ÔÓ‰ÒÎÛ¯‡ÌÌ˚ı ËÏ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ‡Á„Ó‚ÓÓ‚ ÏÂÊ‰Û ÓÙˈÂ‡ÏË ¯Ú‡·‡ 49-„Ó ‡ÏÂÈÒÍÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡ ‰‡Î ˆÂÌÌ˚ ÔÓ-

͇Á‡ÌËfl Ó ÒÓÒÚÓflÌËË ÌÂψÍËı ÔÂıÓÚÌ˚ı ‰Ë‚ËÁËÈ, ‡Á„ÓÏ- ÎÂÌÌ˚ı ̇ ÍÛ·‡ÌÒÍÓÏ Ô·ˆ‰‡χ Ë ÔÂ·Ó¯ÂÌÌ˚ı ÌÂψ- ÍËÏ ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂÏ Ì‡ ˛ÊÌÓ-‰ÌÂÔÓ‚ÒÍËÈ Û˜‡ÒÚÓÍ ÙÓÌÚ‡. è˂‰ÂÌÌ˚ ÔËÏÂ˚ ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú ‚‡ÊÌÓ Á̇˜ÂÌË Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ÓÚ·Ó‡ ÔÎÂÌÌ˚ı. çÂχÎÓ‚‡ÊÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔËÓ·ÂÚÂÌË ̇‚˚͇ ‚ ÓÚ·Ó ÔÓ ‚̯ÌËÏ ÔËÁÌ‡Í‡Ï ËÁ Ó·˘ÂÈ Ï‡ÒÒ˚ ÔÎÂÌÌ˚ı ËÏÂÌÌÓ ÚÂı, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ̇˷ÓΠˆÂÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl. ìÏÂÌË «˜ËÚ‡Ú¸ ÔÓ Îˈ‡Ï» ÔË- Ó·ÂÚ‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÓÔ˚ÚÓÏ, Ë ‰‡Ú¸ ͇ÍËÂ-ÎË·Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ Ó˜Â̸ ÚÛ‰ÌÓ. èÓ‰ ‚̯ÌËÏË ÔËÁ͇̇ÏË Ì ÒΉÛÂÚ ÔÓÌËχڸ ÒÓÒÚÓflÌË ӉÂʉ˚, ı‡‡Í- ÚÂÌ˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÒÎÓÊÂÌËfl Ë ‰Û„Ë ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ‚̯ÌÂ- „Ó ÔÓfl‰Í‡. Ç̯ÌËÈ ‚ˉ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÚÓθÍÓ ËÌÓ„‰‡ Ë Î˯¸ ‚ ÌÂÍÓÚÓÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÏÓÊÂÚ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Â„Ó ı‡- ‡ÍÚÂ‡. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÓÒÓ·Ó ÒΉÛÂÚ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ÔÎÂÌ- Ì˚ı ÓÙˈÂ‡ı. è‡ÍÚË͇ ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ- ͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ‰ÓÔÓÒ ÓÙˈÂÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl Ó·flÁ‡- ÚÂθÌÓ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË, ÍÓÚÓÛ˛ Á‡ÌËχΠÔÎÂÌ- Ì˚È. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ β·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, Í‡Í ÔË Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ, Ú‡Í Ë ÔË Ó‰ËÌÓ˜ÌÓÏ Á‡ı‚‡Ú ‚ ÔÎÂÌ, ÓÙˈÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‰ÓÔÓ¯ÂÌ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ- „Ó ÓÙˈÂ‡ Ì Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ ‰Îfl ‰Ë‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ë ÍÓÔÛÒÌ˚ı ‡Á‚‰˜ËÍÓ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒ‡, ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ Í‡Í ‚˚¯Â- ÒÚÓfl˘ËÈ ¯Ú‡· ÒÏÓÊÂÚ ËÁ‚Θ¸ ËÁ Â„Ó ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ‚‡ÊÌ˚ ҂Â- ‰ÂÌËfl. í‡Í, ‚ ‡‚„ÛÒÚ 1944 „. ‚Ó ‚ÂÏfl ·Ó‚ ̇ ÑÛ·ËÒÒÍÓÏ Ó·Ó- ÓÌËÚÂθÌÓÏ Û·ÂÊ (1-È èË·‡ÎÚËÈÒÍËÈ ÙÓÌÚ) ·˚Î Á‡ı‚‡- ˜ÂÌ ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ, ÔË̇‰ÎÂʇ‚¯ËÈ Í 548-È ÔÂıÓÚÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË ÌÂψ‚. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÌËÏ ·˚ÎË Á‡ı‚‡˜ÂÌ˚ ÚË ÒÓΉ‡Ú‡ ËÁ ÒÓÒÚ‡‚‡ ÓÚ˚, ÍÓÚÓÓÈ ˝ÚÓÚ ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ ÍÓχ̉ӂ‡Î. ÇÒ ˜ÂÚ‚ÂÓ ·˚ÎË ‰ÓÔÓ¯ÂÌ˚, Ë ÓÙˈÂ ‰‡Î ̇ËÏÂÌ ËÌÚÂÂÒ- Ì˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl. èË ‰ÓÔÓÒ ‚ ¯Ú‡·Â ‰Ë‚ËÁËË Ë ‚ ¯Ú‡·Â ÍÓÔÛÒ‡ Ì ӷ‡ÚËÎË ‚ÌËχÌËfl ̇ Ò··˚ ÔÓÁ̇ÌËfl ÔÎÂÌÌÓ- „Ó ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ‡, Â„Ó ÔÓÒÚÓ ÒÓ˜ÎË Ï‡ÎÓÓ҂‰ÓÏÎÂÌÌ˚Ï ÓÙË-

ˆÂÓÏ Ë Ì Ôˉ‡ÎË ˝ÚÓÏÛ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Û ÌË͇ÍÓ„Ó Á̇˜Â- ÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ‰ÓÔÓÒ‡ ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏ ¯Ú‡·Â ÓÙË- ˆÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË Ó·‡ÚËÎË ‚ÌËχÌË Ì ÚÓθÍÓ Ì‡ Ò··Û˛ Ó҂‰ÓÏÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÌÓ Ë Ì‡ Â„Ó Ú‡ÍÚ˘ÂÒÍÛ˛ χÎÓ- „‡ÏÓÚÌÓÒÚ¸. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÔÓ‚ÂÒÚË ‰ÓÔÓÒ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ËÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ fl‰ ˆÂÌÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ Ó ÔÓfl‰Í ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‰Îfl Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı «Ì‡- Ó‰ÌÓ-ÔÂıÓÚÌ˚ı» ‰Ë‚ËÁËÈ ÙÓθÍÒ„Â̇‰ËÂ), ‚ÔÂ‚˚ ÔÓ- fl‚Ë‚¯ËıÒfl ̇ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ-„ÂχÌÒÍÓÏ ÙÓÌÚ ‚ ̇˜‡Î ÓÒÂÌË 1944 „. ç‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÓ- ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÛʉÂÌË ӷ ÛÏÂÌËË ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‰‡ÌÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ·ÓÂÏ. Ç ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ, ÔÓÒΠÔÓ˚‚‡ ̇- ¯ËÏË ‚ÓÈÒ͇ÏË ÑÛ·ËÒÒÍÓ„Ó Ó·ÓÓÌËÚÂθÌÓ„Ó Û·Âʇ, ‚ÚÓ- ‡fl «Ì‡Ó‰ÌÓ-ÔÂıÓÚ̇fl» ‰Ë‚ËÁËfl ·˚· ÒÏflÚ‡ Ë ·˚ÒÚÓ ‡Á- „ÓÏÎÂ̇. éÙˈÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ‰Ë‚ËÁËË Ì ÚÓθÍÓ Ì ÒÛÏÂÎ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl, ÌÓ ‰‡Ê Ì ӷÂÒÔ˜ËÎ Ò‚ÓËÏ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËflÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚıÓ‰‡, Ë ÒÓΉ‡Ú˚ ‡Á·Âʇ- ÎËÒ¸ ÔÓ ÎÂÒ‡Ï. èÎÂÌÌ˚ ÓÙˈÂ˚ ‚Ò„‰‡ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‰Îfl ÓÙˈÂ‡- ‡Á‚‰˜Ë͇ ËÌÚÂÂÒ Í‡Í ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ҂‰ÂÌËÈ. èÓ- ˝ÚÓÏÛ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ͇ÍË ·Ó‚˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚‰ÂÚ ÒÓ- ‰ËÌÂÌË (˜‡ÒÚ¸), Á‡ı‚‡ÚË‚¯Â ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ‰ÓÔÓÒ ÓÙˈÂ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰ÂÌ Ú˘‡ÚÂθÌÓ, ‚ Ô‰Â·ı ÚÂı ‚ÓÔÓ- ÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚ÏË ËÌÚÂÂÒÛÂÚÒfl ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ÒÓ‰ËÌÂÌËfl (˜‡- ÒÚË) ‰Îfl Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚‰ÂÌËfl ·Ófl. èÓ‰Ó·Ì˚È Ë ‡ÁÌÓÒÚÓ- ÓÌÌËÈ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı ÓÙˈÂÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ¯Ú‡·‡ı ‡ÏËË Ë ÙÓÌÚ‡.

éÅõëä èãÖççéÉé

é·˚ÒÍ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ Ú˘‡ÚÂθÌÓ. èÂʉ ‚ÒÂ„Ó ÒΉÛÂÚ Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ÔÎÂÌÌ˚È ÏÓÊÂÚ ı‡- ÌËÚ¸ ÔË Ò· ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ‡Á‚‰ÍË. ç‡Ë·ÓΠÓÔ‡‚‰‡‚¯ËÏ Ò·fl ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó Ó·˚Ò- ͇ ÂÒÎË ˜ÎÂÌÌ˚È ÛÊ ӷ˚ÒÍ‡Ì ‚ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËË, Á‡ı‚‡ÚË‚- ¯ÂÏ Â„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÚ‰‡˜‡ ÔË͇Á‡ÌËfl ‚˚ÌÛÚ¸ ‚Ò ËÁ ͇χÌÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ÔÓÚ‡ÈÌ˚ı ÏÂÒÚ. èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í ÔÎÂÌÌ˚È Á‡fl‚ËÚ, ˜ÚÓ ‚˚ÌÛÎ ËÁ ͇χÌÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ÏÂÒÚ ı‡ÌÂÌËfl ‡·ÒÓβÚÌÓ ‚Òfi, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÍÓÌÚÓθÌ˚È Ó·˚ÒÍ. í‡ÍÓÈ Ó·˚ÒÍ ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÓÙˈÂ- ÓÏ-‡Á‚‰˜ËÍÓÏ, ‚Â‰Û˘ËÏ ‰ÓÔÓÒ, ËÎË ‚ÓÂÌÌ˚Ï ÔÂ‚Ӊ- ˜ËÍÓÏ. é·˚ÒÍ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÎˈÓÏ, ÒÔˆˇθÌÓ ‚˚‰ÂÎÂÌ- Ì˚Ï ‰Îfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË (ÍÂÏ-ÎË·Ó ËÁ Óı‡Ì˚ ËÎË ÍÓÌ‚ÓËÓ‚). ÖÒÎË ÔÎÂÌÌ˚È ˜ÚÓ-ÎË·Ó ÛÚ‡ËÎ, ̇‰Ó ‚ÌËχÚÂθÌÓ ËÒÒÎÂ- ‰Ó‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ë ‚ ͇ÍËı ˆÂÎflı. Ç ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÔÎÂÌÌ˚È Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ÒÓı‡ÌËÚ¸ ͇ÍËÂ-ÌË·Û‰¸ Á‡ÔËÒË, ‰ÓÍÛ- ÏÂÌÚ˚ ËÎË Ô‰ÏÂÚ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂωÎÂÌÌÓ ËÁ˙flÚ¸ Ëı Ë Ú˘‡ÚÂθÌÓ ËÁÛ˜ËÚ¸. Ç ÌÓfl· 1943 „. ‚Ó ‚ÂÏfl ·Ó‚ ‚ ‰ÌÂÔÓ‚ÒÍËı Ô·‚Ìflı (Ò‚ÂÓ-‚ÓÒÚӘ̠ïÂÒÓ̇) ·˚· Á‡ı‚‡˜Â̇ ̇ ÔÂ‰ÌÂÏ Í‡Â ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθ̇fl „ÛÔÔ‡ 73-È ÔÂıÓÚÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË ÌÂÏ- ˆÂ‚. á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÒÓΉ‡Ú Ë ÛÌÚÂ-ÓÙˈÂ‡ Ú˘‡ÚÂθÌÓ Ó·˚Ò- ͇ÎË Ì‡ ÏÂÒÚ Á‡ı‚‡Ú‡ Ë Á‡ÚÂÏ ‚ ¯Ú‡·Â ÔÓÎ͇. èË ÔÓ‚ÚÓ- ÌÓÏ ‰ÓÔÓÒ ‚ ¯Ú‡·Â ‰Ë‚ËÁËË ÒÌÓ‚‡ ÔÓËÁ‚ÂÎË Ú˘‡ÚÂθÌ˚È Ó·˚ÒÍ Ë ‚ „ÓÎÓ‚ÌÓÏ Û·Ó ÛÌÚÂ-ÓÙˈÂ‡ ӷ̇ÛÊËÎË ÎËÒ-

ÚÓÍ Ô‡ÔËÓÒÌÓÈ ·Ûχ„Ë, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ·˚· ̇ÌÂÒÂ̇ ÒıÂχ ‡ÈÓ̇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓÈ „ÛÔÔ˚ „‰Â Ó·ÓÁ̇˜ÂÌ˚

ÔÓıÓ‰˚ ‚ ÌÂψÍËı ÏËÌÌ˚ı ÔÓÎflı. ùÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÌÂω- ÎÂÌÌÓ Ë Ò ·Óθ¯ËÏ ÛÒÔÂıÓÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎË Ì‡¯Ë ‡Á‚‰˜ËÍË.

Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ÔÎÂÌÌ˚ Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰Â̸-

„Ë, ΢Ì˚ ÔËҸχ, ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‡ÏÛÎÂÚ˚ Ë ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒ-

ÚË ÂÎË„ËÓÁÌÓ„Ó ÍÛθڇ. ùÚÓ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÙˈÂÛ, ‚Â- ‰Û˘ÂÏÛ ‰ÓÔÓÒ, ÒÛ‰ËÚ¸ Ó ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflı ÔÎÂÌÌÓ- „Ó (ÒÍÛÔÓÒÚ¸, ÔË‚flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ Í ÒÂϸÂ, ÒÛ‚ÂËÂ, ÂÎË„ËÓÁ- ÌÓÒÚ¸ Ë Ô.) Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ëı ÔË ‰ÓÔÓÒÂ.

Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı Ó·ÓÓÌËÚÂθÌÓ„Ó ·Ófl ËÎË ÒÚ‡·ËθÌÓ„Ó ÔÓÎÓ-

ÊÂÌËfl ̇ ÙÓÌÚÂ, ÍÓ„‰‡ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÎÂÌÌ˚ı ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓ, ÓÌË ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒfl Ú˘‡ÚÂθÌÓÏÛ Ó·˚ÒÍÛ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ˜‡ÒÚflı. ÇÓ ‚ÂÏfl ̇ÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ ÔÓÚÓÍ ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ÂÎËÍ, ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ú˘‡ÚÂθÌ˚È Ó·˚ÒÍ ‚ÒÂı ÔÎÂÌÌ˚ı Ì ‚Ò„‰‡ Ô‰- ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï. é‰Ì‡ÍÓ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡flı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ó·˚ÒÍ Ò ˆÂθ˛ ËÁ˙flÚËfl Í‡Í Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó, Ú‡Í Ë ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ÓÛÊËfl. èÂÌ·ÂÊÂÌË ˝ÚËÏ Ú·ӂ‡ÌËÂÏ ÏÓ- ÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂÔËflÚÌ˚Ï ÔÓÒΉÒÚ‚ËflÏ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì ‚Ò„‰‡ ÍÓÌ‚ÓËÓ‚‡ÌË ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ı ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓ„ÓÒÚ¸˛. èÓ ÔÛÚË ÒΉӂ‡- ÌËfl ‰‡Ê Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ó·ÂÁÓÛÊÂÌÌ˚ ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ ‚‡Îfl˛˘ËÂÒfl ÓÛÊËÂ Ë ·ÓÂÔËÔ‡Ò˚.

Ç Ï‡Ú 1945 „. ‚Ó ‚ÂÏfl ·Ó‚ ̇ Ù˯ı‡ÛÁÂÌÒÍÓÏ Ì‡Ô‡‚-

ÎÂÌËË ‚ ¯Ú‡· Ó‰ÌÓÈ ËÁ ̇¯Ëı ‡ÏËÈ ÔÓÒÚÛÔË· ·Óθ¯‡fl „ÛÔÔ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ó·˚Ò͇ÌÌ˚ı ‚ ˜‡ÒÚflı. èË ÍÓÌÚÓθÌÓÏ Ó·˚ÒÍÂ Û ‰‚ÓËı ÔÎÂÌÌ˚ı ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‚ ͇Բ¯Ó̇ı ÁËÏÌËı ÍÛÚÓÍ Û˜Ì˚ „‡Ì‡Ú˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Ó·- ‡Áˆ‡, ÔÓ‰Ó·‡ÌÌ˚ ËÏË ‚ ÔÛÚË ÒΉӂ‡ÌËfl. ç‡ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ ÔËÁ̇ÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌË Á‡Ï˚¯ÎflÎË Ôӷ„ Ë ‰Îfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË ‚ÓÓÛÊËÎËÒ¸. í‡ÍË ÒÎÛ˜‡Ë ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸, Ë ÓÙˈÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰fl- ˘ËÈ ‰ÓÔÓÒ, Ó·flÁ‡Ì, ÔÂʉ ˜ÂÏ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í Ò‚ÓÂÈ ‡·Ó- ÚÂ, ÔË͇Á‡Ú¸ Ó·˚Ò͇ڸ ÔÎÂÌÌÓ„Ó.

éÅëíÄçéÇäÄ ÑéèêéëÄ

éÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÏÂÚ¸ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÔÎÂÌ- Ì˚ı ‚ β·˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı. åÂÒÚÓÏ ‰Îfl ‰ÓÔÓÒ‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ˜‡ÒÚË ËÎË ÒÓ‰ËÌÂÌËË ÏÓ„ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ÓÓÌ͇ ÓÚ Ò̇fl‰‡, ‡Á‚‡ÎË̇ ‰Óχ, β·ÓÈ ÓÍÓÔ ËÎË ÛÍ˚ÚËÂ. é‰Ì‡ÍÓ ÔË Ï‡ÎÂȯÂÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚‰ÂÌË ‰ÓÔÓÒ‡ ÒΉÛÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔË ÌÂÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Î˯¸ Ú Îˈ‡, ÍÓÚÓ˚ ËÏÂ˛Ú Í ÌÂÏÛ ÔflÏÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ. ÇÒflÍËÈ Î˯ÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ï¯‡ÂÚ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ÂÏÛ ÒÓÒÂ- ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl, ÓÚ‚ÎÂ͇ÂÚ ‚ÌËχÌË ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ̇Û¯‡ÂÚ Ó·- ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‰ÓÔÓÒ‡ ÌÂÛÏÂÒÚÌ˚ÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË Ë Á‡Ï˜‡ÌËflÏË. ç‡ ‰ÓÔÓÒ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ë ÔÂ- ‚Ӊ˜ËÍ. ÖÒÎË ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl, ÚÓ ÓÌ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ·ÂÂÚ Ì‡ Ò·fl Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛- ˘Â„Ó Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‰ÓÔÓÒ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ- ˜‡Â Â„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ÒÚ‡‚ËÚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ‚ Á‡‚ËÒË- ÏÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ ÔÓ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÂÁÛθڇÚ˚ ‰ÓÔÓÒ‡. àÒÍβ˜ÂÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ҉·ÌÓ ‰Îfl Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó- ‰Ó‚ ‚ÓÈÒÍ, ÍÓ„‰‡ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ ÒÔˆË- ‡Î¸Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ì ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÂÌ. é‰Ì‡ÍÓ Ë ‚ ˝ÚËı ÒÎÛ˜‡flı ‰ÓÔÓÒ ÒΉÛÂÚ ‡Á- ·ËÚ¸ ̇ ‰‚ ҇ÏÓÒÚÓflÚÂθÌ˚ ˜‡ÒÚË: ‚ ÔÂ‚ÓÈ—ÓÙˈÂ-‡Á- ‚‰˜ËÍ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËfl ÒÔˆˇÎËÒÚÓ‚, ‚Ó ‚ÚÓÓÈ — ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‰ÓÔÓÒ ÔÓ ÒÔˆˇθÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó Ó‰‡ ‚ÓÈÒÍ. ç ÒΉÛÂÚ ‰ÓÔÛÒ͇ڸ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl ̇ ‰ÓÔÓÒ ÒÓΉ‡Ú, ÌÂ- ÒÛ˘Ëı Óı‡ÌÛ, ËÎË ÍÓÌ‚ÓËÓ‚.

åÓÊÂÚ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ Ò‚Â‰ÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ÓÚ ÔÎÂÌÌÓ- „Ó, Ì ·Û‰ÛÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚË, fl‚flÚÒfl ÔÎÓ- ‰ÓÏ Â„Ó ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËfl, ÂÁÛθڇÚÓÏ ÌÂÓ҂‰ÓÏÎÂÌÌÓÒÚË ËÎË ÔÓÒÚÓ ÁÎÓÒÚÌÓÈ ‰ÂÁËÌÙÓχˆËÂÈ. í‡ÍË ҂‰ÂÌËfl Ì ‰ÓÎÊ- Ì˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ‚‰ÛÚ Í ‡ÒÔÓ- ÒÚ‡ÌÂÌ˲ ÎÓÊÌ˚ı ÒÎÛıÓ‚ Ë Í ‰ÂÁÓËÂÌÚ‡ˆËË Ò‚ÓËı ‚ÓÈÒÍ. ùÚÓ Â˘Â Ó‰Ì‡ Ô˘Ë̇, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë Î˯ÌËı β- ‰ÂÈ Ì‡ ‰ÓÔÓҠ̉ÓÔÛÒÚËÏÓ. ÑÓÔÓÒ ‚ ¯Ú‡·Â ÔÓÎ͇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÔÓ΂˚ı ÛÒÎÓ‚Ë- flı, Ë ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ ÌÂÛ‰Ó·ÌÓÏ ÔÓÏ¢ÂÌËË ËÎË „‰Â-ÎË·Ó Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÒ- ÚË. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ, ‚Â‰Û˘ËÈ ‰ÓÔÓÒ ‚ ÔÓ΂˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı, ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ Ô‰ÛÒÏÓÚËÚÂθÌ˚Ï Ë Á‡‡Ì ÔËÌflÚ¸ ÏÂ˚ ‰Îfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ôӷ„‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó. ÑÓÔÓÒ ‚ ¯Ú‡·Â ‰Ë‚ËÁËË ËÎË ‚ ¯Ú‡·Â ÍÓÔÛÒ‡, ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ¯Ú‡·Â ‡ÏËË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚ ·ÓΠۉӷÌ˚ı ‰Îfl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó ÛÒÎÓ‚Ëflı. ÇÓ ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡flı ÒΉÛÂÚ ÒÚÓ„Ó Òӷβ‰‡Ú¸ Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ Ô‡‚ËÎÓ — Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ- ‚ÂÌÌÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ÍÓχ̉ÌÓÏ ÔÛÌÍÚÂ. ÑÎfl ‚‰ÂÌËfl ‰ÓÔÓÒ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁ·‡ÌÓ Î˛·Ó ÔÓÏ¢ÂÌËÂ, ̇ıÓ‰fl˘ÂÂÒfl ‚ ÌÂ- ÍÓÚÓÓÏ ÓÚ‰‡ÎÂÌËË ÓÚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ¯Ú‡·‡ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. åÂÒÚÓ ‰Îfl ‰ÓÔÓÒ‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ¯Ú‡·Â ‡ÏËË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚·Ë‡Ú¸ Ò Ú‡ÍËÏ ‡Ò˜ÂÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÎÂÌÌ˚È ÔÓ ÔÛÚË Ì‡ ‰Ó- ÔÓÒ Ë ÔÓÒΠÌÂ„Ó Ì ‚ˉÂÎ ÔËÁ̇ÍÓ‚, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘Ëı ̇- ΢ˠÍÛÔÌÓ„Ó ¯Ú‡·‡: ÎËÌËÈ ÚÂ΄‡ÙÌÓ-ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚fl- ÁË, Á‡Ï‡ÒÍËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÓflÌÓÍ ‡‚ÚÓχ¯ËÌ, Á̇˜ËÚÂθÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÓÙˈÂÓ‚ Ë Ô. çË ÔË Í‡ÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı ÔÎÂÌÌ˚È Ì ‰ÓÎÊÂÌ Á̇ڸ ËÎË ‰Ó„‡‰˚‚‡Ú¸Òfl, ‚ ͇ÍÓÈ ËÌ- Òڇ̈ËË Â„Ó ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛Ú. èÎÂÌÌ˚Â, ÔÓ‰‚Â„‡˛˘ËÂÒfl ‰ÎËÚÂθÌÓÏÛ Ë ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ- ÏÛ ‰ÓÔÓÒÛ, ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ‰ÂʇڸÒfl ‚ Ú‡ÍÓÏ ÔÓÏ¢ÂÌËË, ÍÓÚÓ- Ó ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ıÓÓ¯Ó Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Óı‡ÌÛ Ë ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÛÊ ‰ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı Îˈ ÓÚ ÔÎÂÌÌ˚ı, ¢ ÔÓ‰ÎÂʇ˘Ëı ‰ÓÔÓ- ÒÛ. èÎÂÌÌ˚ı ÓÙˈÂÓ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ‰Âʇڸ ÓÚ‰ÂθÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË Ì ÒÏÓ„ÎË Ó͇Á˚‚‡Ú¸ ‚ÎËflÌËfl ̇ ÒÓΉ‡Ú. çÂÁ‡‚Ë-

ÒËÏÓ ÓÚ ‚ÓËÌÒÍÓ„Ó Á‚‡ÌËfl ÔÎÂÌÌ˚ı, Ó·˘ÂÌË Ëı Ò ÏÂÒÚÌ˚- ÏË ÊËÚÂÎflÏË Ë Îˈ‡ÏË, Ì Ëϲ˘ËÏË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í ÒÓÒÚ‡- ‚Û ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓ-ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË, ̉ÓÔÛÒÚËÏÓ. åÂÒÚÓ ‰ÓÔÓÒ‡ ‰ÓÎÊÌÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ Ú‡ÍÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ ÔÓÏ¢ÂÌËfl, „‰Â ÒÓ‰ÂʇÚÒfl ÔÎÂÌÌ˚Â, ˜ÚÓ·˚ ËÒÍβ˜‡Î‡Ò¸ ‚Òfl͇fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÒÎۯ˂‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‰„Îfl‰˚‚‡ÌËfl. èÓÏ¢ÂÌËÂ, „‰Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‰ÓÔÓÒ, ÒΉÛÂÚ ÒÓ‰Âʇڸ

‚ Ó·‡ÁˆÓ‚ÓÈ ˜ËÒÚÓÚÂ Ë ÔÓfl‰ÍÂ. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì‰ÓÔÛÒÚËÏÓ,

˜ÚÓ·˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓÏ¢ÂÌËË ÍÚÓ-ÎË·Ó ÒԇΠËÎË ˜ÚÓ·˚ ‚ ÒÏÂÊ- Ì˚ı ÔÓÏ¢ÂÌËflı ‚Ó ‚ÂÏfl ‰ÓÔÓÒ‡ ÛÔ‡ÊÌflÎËÒ¸ ‚ ÔÂÌËË, Ë„ ̇ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ı Ë Ú. Ô. çÛÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓÏ¢ÂÌË ‰Îfl ‰ÓÔÓÒ‡ — Ú‡ÍÓ Ê ¯Ú‡·ÌÓ ÔÓÏ¢Â-

ÌËÂ, Í‡Í Ë ‚ÒflÍÓ ‰Û„ÓÂ. ÇÒ ÒÒ˚ÎÍË Ì‡ ÙÓÌÚÓ‚˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl

‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â fl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Ë ‰‡Ê ‚‰-

Ì˚ÏË, Ú‡Í Í‡Í ‚ Ò‡ÏÓÈ ÚÛ‰ÌÓÈ ÔÓ΂ÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í ‚Òfi ÊÂ

ÏÓÊÌÓ Òӷβ‰‡Ú¸ ÔÓfl‰ÓÍ Ë ˜ËÒÚÓÚÛ, ËÒÔÓθÁÛfl ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ıÓÚfl ·˚ ÔÎÂÌÌ˚ı.

Ç ÔÓÏ¢ÂÌËË ‰Îfl ‰ÓÔÓÒ‡ Ì ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌË˜Â„Ó Î˯-

Ì„Ó. ãÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ‰Îfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÍÓÏ̇ÚÛ, ‚

ÍÓÚÓÓÈ ËÏÂÂÚÒfl Î˯¸ ÒÚÓÎ Ë ÒÚÛÎ ‰Îfl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó. ç‡ ÒÚÂ̇ı ÍÓÏ̇Ú˚ Ì ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ËÒÂÚ¸ Ô·͇Ú˚, ͇ÚËÌ˚ Ë Ô. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ÔÓÎÂÁÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÔÓËÒ- ıÓ‰ËÚ ‰ÓÔÓÒ, ‚ËÒ· ÚÓÙÂÈ̇fl ͇Ú‡ ‡ÈÓ̇, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ·˚Î Á‡ı‚‡˜ÂÌ ÔÎÂÌÌ˚È. ä‡Ú‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ˜ËÒÚÓÈ Ë ·ÂÁ ͇- ÍËı-ÎË·Ó ÔÓÏÂÚÓÍ; Ó̇ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Ôӂ¯Â̇ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔÎÂÌÌ˚È ÏÓ„ Û͇Á˚‚‡Ú¸ ̇ ÌÂÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÔÛÌÍÚ˚, Ì ÔË·ÎËʇflÒ¸ Í ÒÚÓÎÛ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó.

Ç ÔÓÏ¢ÂÌËË Ì ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌË͇ÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ-

˚ÏË ÔÎÂÌÌ˚È ÏÓ„ ·˚ ̇ÌÂÒÚË Û‰‡ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ÂÏÛ. éÒÓ- ·ÂÌÌÓ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÌÛÊÌÓ ÒΉËÚ¸ Á‡ ˝ÚËÏ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ̇ ‰ÓÔÓÒ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÍÚÓ-ÎË·Ó ËÁ ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl. èÓÏ¢ÂÌËÂ, „‰Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‰ÓÔÓÒ, Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ Óı‡ÌflÚ¸Òfl. ì ‚ıÓ‰ÌÓÈ ‰‚ÂË Ò̇ÛÊË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡- ÂÚÒfl ÔÓÒÚ. Ç ÒÎÛ˜‡Â ̇‰Ó·ÌÓÒÚË ‚ÚÓÓÈ ÔÓÒÚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ- Òfl Û ÓÍ̇ Ò Ì‡ÛÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚. ó‡ÒÓ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÚÓ˜- ÌÓ ÔÓËÌÒÚÛÍÚËÓ‚‡Ì˚ Ë ÌÂÒÚË ÒÎÛÊ·Û ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-

ÒÚ‚ËË Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÔÓfl‰ÍÓÏ. Ç˚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÔÓÒÚ ÌÂÊ·ÚÂθÌÓ, Ú‡Í Í‡Í ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë Î˯ÌÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÔÓϯ‡ÂÚ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ÂÏÛ. é¯Ë·Ó˜ÌÓ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÔÓÒÚ ÌÛÊÂÌ ‰Îfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Ó- Ô‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó. éÙˈÂ, ‚Â‰Û˘ËÈ ‰ÓÔÓÒ, ÌË ÔË Í‡ÍËı Ó·- ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÓÔ‡Ò‡Ú¸Òfl ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ‡ Ó·flÁ‡Ì ÒËÎÓÈ ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÎÓÏËÚ¸ ‚ÒflÍÓ ÒÚÂÏÎÂÌË ÔÎÂÌÌÓ- „Ó Í ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌ˲ Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â„Ó ‚ Á‡‚ËÒËÏÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. éÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ó·flÁ‡Ì ËÏÂÚ¸ ÔË Ò· ËÒÔ‡‚ÌÓÂ Ë Á‡- flÊÂÌÌÓ ӄÌÂÒÚÂθÌÓ ÓÛÊËÂ. çÂÔ‡‚ËθÌÓ ‰Â·ÂÚ ‚Â‰Û˘ËÈ ‰ÓÔÓÒ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ÌËχÂÚ ÓÛÊËÂ Ë Í·‰ÂÚ Â„Ó ÔÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Ì‡ ÒÚÓÎ. í‡Í ÌÂθÁfl ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËflÏ: Ò·- ·Ó‚ÓθÌ˚È ËÎË Ì‡ÔÛ„‡ÌÌ˚È ÔÎÂÌÌ˚È Ì‡˜ÌÂÚ Î„‡Ú¸ Ë ÔÛÚ‡Ú¸, Ô˚Ú‡flÒ¸ ËÁ·Âʇڸ flÍÓ·˚ ÌÂÏËÌÛÂÏÓÈ ‡ÒÔ‡‚˚; ‚Ó΂ÓÈ ÒËθÌ˚È, Ô‰ÔÓ·„‡fl ·ÎËÁÍÛ˛ ÒÏÂÚ¸, ÎË·Ó Â˘Â ·ÓΠÁ‡- ÏÍÌfiÚÒfl, ÎË·Ó, ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ Û‰Ó·Ì˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ, ÔÓ- Ô˚Ú‡ÂÚÒfl Òı‚‡ÚËÚ¸ ÓÛÊËÂ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ‰Îfl Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚‡ ËÎË ‰Îfl Û·ËÈÒÚ‚‡ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó ÓÙˈÂ‡. ÖÒÎË ‰ÓÔÓÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÚÂÏÌÓÏ ÔÓÏ¢ÂÌËË ËÎË ‚ ÌÓ˜ÌÓ ‚ÂÏfl, ÒΉÛÂÚ ÔÓÁ‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó Ì‡Î˘ËË ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl. éÌÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÏÂÚÓ‰ËÍË ‰ÓÔÓÒ‡. éÙË- ˆÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ ÔÓÎÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ˉÂÚ¸ ‚˚‡ÊÂÌË Îˈ‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ë Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ ÌËÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ‰Ó- ÔÓÒ‡. ì ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ β‰ÂÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ‚ÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl, ÎËˆÓ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ‚ÌÛÚÂÌÌ ÒÓÒÚÓflÌËÂ, ‚ÒΉÒÚ‚Ë ˜Â„Ó ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ÏÓÊÂÚ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸, ÎÊÂÚ ÔÎÂÌÌ˚È ËÎË ÌÂÚ, Û‚ÂÂÌ ÎË ÓÌ ‚ Ò‚ÓËı ÔÓ͇Á‡ÌËflı ËÎË ÒÓ- ÏÌ‚‡ÂÚÒfl, Í‡Í ÓÌ ‡„ËÛÂÚ Ì‡ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚ ‚ÓÔÓÒ˚ Ë Ú. ‰. èÎÂÌÌ˚È ‰‡ÂÚ Ò‚ÓË ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÒÚÓfl. ÑÓÔÓÒ ÌË ÔË Í‡- ÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı Ì ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ÔÓÏË̇ڸ «‰ÛÊÂÒÍÛ˛ ·Â- Ò‰ۻ, Ë ‡Á¯ÂÌË ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ͇Á‡ÌËfl Òˉfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂ- ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÔÎÂÌÌÓÏÛ Î˯¸ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ- Òfl ‚ Ó˜Â̸ ÔÎÓıÓÏ ÙËÁ˘ÂÒÍÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. ÑÓÔÓÒ ‡ÌÂÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ó·ÒÚÓ- flÚÂθÒÚ‚.

èÎÂÌÌ˚È Ó·flÁ‡Ì Òӷβ‰‡Ú¸ ‚Ò Ú·ӂ‡ÌËfl ‚ÓËÌÒÍÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, ÔËÌflÚ˚ ‚ Â„Ó ‡ÏËË; ˝ÚË Ô‡‚Ë· Ôӂ‰ÂÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ÂÏÛ. çÂθÁfl Ú·ӂ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÎÂÌÌ˚È ‚ÂÎ Ò·fl ÔÓ Ô‡‚Ë·Ï, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‚ ëÓ- ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÂÏÛ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚. é˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ÔÂ·ÂʘËÍË Ë ‰ÂÁÂÚË˚ Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ‰Â- ʇڸÒfl ÌÂÔËÌÛʉÂÌÌÓ Ë ıÓÚflÚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl «Ì‡ ‡‚ÌÓÈ Ìӄ» Ò ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÏ Ëı ÓÙˈÂÓÏ. í‡ÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ÌÂÚÂÔËÏÓ Ë ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂÒÂ͇ڸÒfl ÌÂωÎÂÌÌÓ. çÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ô˘ËÌ, Ôӷۉ˂¯Ëı ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÒÎÓÊËÚ¸ ÓÛÊËÂ, ÓÌ Ó·flÁ‡Ì ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂ Òӷβ‰‡Ú¸ ‰ËÒˆËÔÎËÌÛ. å‡ÎÂȯ ÔÓÔÛÒÚËÚÂθÒÚ‚Ó ‚ ˝ÚÓÏ ‚ÓÔÓÒ ‚‰ÂÚ Í ÌÂÊ·- ÚÂθÌ˚Ï Ë ‚‰Ì˚Ï ÔÓÒΉÒÚ‚ËflÏ. èÎÂÌÌ˚È ‰ÓÎÊÂÌ Á̇ڸ ‚ÓËÌÒÍÓ Á‚‡ÌË ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛- ˘Â„Ó ÓÙˈÂ‡ Ë Ì‡Á˚‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˝ÚËÏ Á‚‡ÌË- ÂÏ. ÑÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ò‡Ï ÔÓθÁÛÂÚÒfl Ô‡‚ÓÏ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ Ù‡ÏËÎËË, Ì ӷÓÁ̇˜‡fl Á‚‡ÌËfl. íÓθÍÓ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ì‡È‰ÂÚ ˝ÚÓ ÌÛÊÌ˚Ï ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ‰ÓÔÓÒ‡, ÏÓÊÌÓ ‰ÓÔÛÒ͇ڸ ËÒÍβ˜ÂÌËfl ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÔÎÂÌ ÓÙˈÂÓ‚. ÖÒÎË ËϲÚÒfl ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡ ‰Ó·Ó‚ÓθÌÓÈ Í‡ÔËÚÛÎflˆËË ÓÙˈÂ‡, Á‡ ÌËÏ ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl Ô‡‚‡ Ë ÔÂËÏÛ- ˘ÂÒÚ‚‡, Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË. ÉÛ·ÂÈ¯Û˛ ӯ˷ÍÛ ‰ÓÔÛÒ͇˛Ú ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÂ, Ó·‡- ˘‡flÒ¸ Í ÔÎÂÌÌÓÏÛ Ì‡ «Ú˚». Ç ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ Ó·‡˘Â- ÌË ̇ «Ú˚» Û Á‡Ô‡‰Ì˚ı ̇Ó‰Ó‚ fl‚ÎflÂÚÒfl Ì ÓÒÍÓ·ËÚÂθ- ÌÓÈ, ‡ ‰ÛÊÂÒÍÓÈ ÙÓÏÓÈ. ÇÓ ‚ÂÏfl ‰ÓÔÓÒ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔˉÂÊË‚‡Ú¸Òfl ÙÓÏ˚ Ó·‡˘ÂÌËfl, Û͇Á‡ÌÌÓÈ ‚ ÛÒÚ‡‚‡ı ëÓ- ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË, Ì ‰ÓÔÛÒ͇˛˘Ëı Ó·‡˘ÂÌËfl ̇ «Ú˚». í·Ûfl ÓÚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Òӷβ‰ÂÌËfl ‚ÒÂı ‚̯ÌËı ÔËÁ̇- ÍÓ‚ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚, ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ó·flÁ‡Ì ÔÓ- ÏÌËÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‡Ï ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË. éÌ Ò‚ÓËÏ ‚̯ÌËÏ ‚ˉÓÏ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÌÛ¯‡Ú¸ Û‚‡ÊÂ- ÌËÂ Í Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÏÓÈ ËÏ ‡ÏËË. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì‰ÓÔÛÒÚËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ËÏÂÎ ıÛ‰¯ËÈ ‚ˉ, ˜ÂÏ ÚÓÚ ÓÙˈÂ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓ‰˜ËÌflÎÒfl ÔÎÂÌÌ˚È ‚ Ò‚ÓÂÈ ‡ÏËË. Ç̯Ìflfl

ÔÓ‰ÚflÌÛÚÓÒÚ¸, ÛÏÂÌË ‰ÂʇڸÒfl ‚ÌÛ¯ËÚÂθÌÓ Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ, Òӷβ‰ÂÌË ‰‡Ê ‚ ÚÛ‰Ì˚ı ÔÓ΂˚ı Ë ·Ó‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı, ‚̯ÌÂ„Ó ‚ˉ‡, ‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó Á‚‡ÌËfl ÓÙˈÂ‡ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ Ä- ÏËË, fl‚ÎflÂÚÒfl ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‚‡ÊÌ˚Ï Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚ÓÏ ‚ ‡·ÓÚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇. ÉÓ‚Ófl Ó· Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í ‰ÓÔÓÒ‡, ÌÂθÁfl Ì ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl ̇ Ú‡ÍÓÏ ‚‡ÊÌÓÏ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Â, Í‡Í Ôӂ‰ÂÌË ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó; ÓÌÓ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ÔÎÂÌÌÓ- „Ó Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÓÔ‰ÂÎflÂÚ ÛÒÔÂı ‰ÓÔÓÒ‡. ï·‰ÌÓÍÓ‚Ë ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÒÛ˘Â ‚ÒflÍÓÏÛ ‡Á‚‰˜ËÍÛ, ‡ ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ÂÏÛ ÔÎÂÌÌ˚ı. ÑÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂÏ Ò‚ÓËÏ Ôӂ‰ÂÌËÂÏ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ̇ ‰ÓÔÓÒ ÒÚÓ„Û˛ Ë ÒÔÓÍÓÈ- ÌÛ˛ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ. Ç Î˛·˚ı ÒÎÛ˜‡flı, ‰‡Ê ҇Ï˚ı ÒÎÓÊÌ˚ı Ë ËÒÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ÒÓı‡ÌflÚ¸ flÒÌÓÒÚ¸ Ï˚ÒÎË Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ. ç˘ÚÓ Ú‡Í Ì ‚‰ËÚ ‰ÓÔÓÒÛ, Í‡Í ·ÂÒÔÓÍÓÈÌÓ Ôӂ‰ÂÌË ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó. ÅÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË ÚÓ̇, ÍËÍ, ÒÛÂÚÎË‚ÓÒÚ¸, ‡ÁχıË‚‡ÌË Û͇ÏË Ë ÔӘˠÔÓfl‚ÎÂÌËfl ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔË‚Ó‰flÚ Í ÔÓ- ÎÓÊËÚÂθÌ˚Ï ÂÁÛθڇڇÏ. èÓÚÂfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚- ÏË ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏË ÌÂÏËÌÛÂÏÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚Â‰Û˘ËÈ ‰Ó- ÔÓÒ Ì ÒÏÓÊÂÚ ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl, ÔÓÚÂflÂÚ flÒÌÓÒÚ¸ Ï˚ÒÎË Ë Î˯ËÚ ‰ÓÔÓÒ ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÒÚË. ëΉÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÂ‰Ë ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ÒÚ˜‡˛ÚÒfl ÓÔ˚Ú- Ì˚Â Ë Ì‡·Î˛‰‡ÚÂθÌ˚ β‰Ë, ÍÓÚÓ˚ Ò‡ÁÛ Û˜ÚÛÚ ÌÂÛ‡‚ÌÓ- ‚¯ÂÌÌÓÒÚ¸ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó Ë Ì ÔÓ‰˜ËÌflÚÒfl Â„Ó ÏÓ‡Î¸- ÌÓÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲. ç ÒΉÛÂÚ ‰Ûχڸ, ˜ÚÓ ı·‰ÌÓÍÓ‚Ë ÂÒÚ¸ ‚ÓʉÂÌÌÓ ÒÓÒÚÓflÌËÂ. ùÚÓ Ì‚ÂÌÓ: ÓÌÓ ‰‡ÂÚÒfl ‰ÎËÚÂθÌÓÈ ‡·ÓÚÓÈ Ì‡‰ ÒÓ·ÓÈ, Ë Í‡Ê‰˚È, ÍÚÓ ·Û‰ÂÚ ÚÂÌËÓ‚‡Ú¸ Ò·fl ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚- ÎÂÌËË, ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚. îÓÌÚÓ‚˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ¯ÍÓÎÓÈ ‰Îfl ‚˚‡·ÓÚÍË ı·‰- ÌÓÍÓ‚Ëfl Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ëfl. ÇÒÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ôӂ‰ÂÌË ÒÓÎ- ‰‡Ú‡ Ë ÓÙˈÂ‡, ‚ÔÂ‚˚ ÔÓÔ‡‚¯Ëı ‚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ·Ófl, ÂÁÍÓ ÓÚ- ΢‡ÂÚÒfl ÓÚ Ôӂ‰ÂÌËfl ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó ÙÓÌÚÓ‚Ë͇. ùÚÓ Ó·˙flÒÌfl- ÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ «Ó·ÒÚÂÎflÌÌ˚È» ÙÓÌÚÓ‚ËÍ ÒÛÏÂÎ ÔËÓ·ÂÒÚË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ̇‚˚ÍË, Á‡Í‡ÎËÎ Ò‚Ó˛ ‚Óβ Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÔÓ‰ Ó„-

ÌÂÏ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë Ì‡Û˜ËÎÒfl ÒÓı‡ÌflÚ¸ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ë ‰‡Ê ÍÓ„‰‡ Â„Ó ÊËÁÌË „ÓÁËÚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. ÇÓÒÔË- Ú‡ÌË ı·‰ÌÓÍÓ‚Ëfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ‡·ÓÚ˚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ̇‰ ÒÓ·ÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ‰ÓÎÊ̇ ‚ÂÒÚËÒ¸ ‚ β·˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ë ÒËÒÚÂχÚ˘ÂÒÍË, Í‡Í ‚ ÏË- ÌÓÂ, Ú‡Í Ë ‚ ‚ÓÂÌÌÓ ‚ÂÏfl. ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ÌÂÔ‡‚Ëθ̇fl, ÓÔÓ‚Â„ÌÛÚ‡fl ÓÔ˚ÚÓÏ ÇÂ- ÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ «ÚÂÓËfl» Ó Ì‰ÓÔÛÒÚËÏÓÒÚË Ó‰- ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚‰ÂÌËfl ‰ÓÔÓÒ‡ Ë ÔÓÚÓÍÓθÌ˚ı Á‡ÔËÒÂÈ. èÓ ÏÌÂÌ˲ Îˈ, ‚˚‰‚Ë„‡‚¯Ëı ˝ÚÛ «ÚÂÓ˲», Á‡ÔËÒ¸ ÓÙˈÂÓÏ- ‡Á‚‰˜ËÍÓÏ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÔÒËıËÍÛ- ÔÎÂÌÌÓ„Ó. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ ÏÌÂÌË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÒÓÒÚÓflÚÂθÌÓ. ç‡Ó·ÓÓÚ, ÔÎÂÌÌ˚È ·Û‰ÂÚ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ „Ó‡Á‰Ó ÏÂ̸¯Â ÎÓÊÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌ Û‚Ë‰ËÚ, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl Â„Ó ÙËÍÒËÛ˛ÚÒfl ̇ ·Ûχ„Â. è‡ÍÚË͇ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ‚‰ÂÌË ÔÓÚÓ- ÍÓθÌ˚ı Á‡ÔËÒÂÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ‰ÓÔÓÒ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, Ú‡Í. Í‡Í Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÔÓÏÌËÚ¸ ‚Ò ҂‰ÂÌËfl, ÒÓÓ·˘ÂÌ- Ì˚ ÔÎÂÌÌ˚Ï, Ë Ô‡‚ËθÌÓ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ Ëı ÔÓÁ‰ÌÂÂ. ljÂÌË ÔÓÚÓÍÓθÌ˚ı Á‡ÔËÒÂÈ ‚ ˜ÂÌÓ‚ÓÏ ‚ˉ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl. Ò‡- ÏËÏ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÏ ËÎË ‚ÓÂÌÌ˚Ï ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓÏ, ÂÒÎË ÓÌ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ‰ÓÔÓÒÂ. èÓfl‰ÓÍ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÔÓËÁ‚ÓθÌ˚Ï Ë Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Îˈ‡, ‚Â‰Û˘Â„Ó ‰ÓÔÓÒ. çÂθÁfl. ‰‡Ú¸ ÌË͇ÍÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡ ‚‰ÂÌËfl ‰ÓÔÓÒ‡, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ ÔÓËÁ- ‚Ó‰ËÚÒfl Ì ÔÓ ¯‡·ÎÓÌÛ. é˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‚˚- ÌÛʉÂÌ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Á‡‰‡‚‡Ú¸ Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ Ê ‚ÓÔÓÒ, ÏÂÌflfl ÚÓθÍÓ Â„Ó ÙÓÏÛ ËÎË Á‡‰‡‚‡fl Â„Ó ‚ ËÌÓÈ Ò‚flÁË. Ç ˝ÚÓÏ Ë Á‡- Íβ˜‡ÂÚÒfl ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ‚‰ÂÌËfl ‰ÓÔÓÒ‡. ÇÓÔÓÒ˚ ÒΉÛÂÚ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÎÂÌÌÓÏÛ flÒÌÓ, ˜ÂÚÍÓ Ë ‚ ÔÓ- ÒÚÓÈ ÙÓÏÂ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ ˝ÚÓ ÔË ‰ÓÔÓÒ fl‰Ó‚Ó„Ó ÒÓ- ÒÚ‡‚‡. óÂÏ ÔӢ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ÓÔÓÒ, ÚÂÏ flÒÌ ·Û‰ÂÚ ÓÚ‚ÂÚ. çÂflÒ̇fl Ë ÔÛڇ̇fl ÙÓχ ‚ÓÔÓÒ‡ ÌÂÏËÌÛÂÏÓ Ô˂‰ÂÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÎÂÌÌ˚È Ì‡˜ÌÂÚ ÔÛÚ‡Ú¸ ËÎË ÔÓÒÚÓ Ì ÔÓÈÏÂÚ Á‡- ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡. éÒÌÓ‚Ì˚Ï ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â- „Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÏÂÌË ‚ Í‡Ú˜‡È¯ËÈ ÒÓÍ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÚ ÔÎÂÌÌÓ- „Ó ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Â„Ó Ë Ô‡‚‰Ë‚Ó„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡ ̇ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È

‚ÓÔÓÒ. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔË ‰ÓÔÓÒ ÓÙˈÂ- Ó‚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÎÓÊÌflÚ¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ËÎË Á‡‰‡- ‚‡Ú¸ Ëı ‚ ÓڂΘÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ; Ӊ̇ÍÓ ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl Ú‡ÍÓ- „Ó ÏÂÚÓ‰‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÓÒÌÓ‚‡ÌË (̇ÔËÏÂ, ÛÔÓÌÓ ÌÂ- Ê·ÌË ÔÎÂÌÌÓ„Ó Óڂ˜‡Ú¸ ̇ ‚ÓÔÓÒ˚). çÂθÁfl ÒÚÓËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÎÂÌÌÓÏÛ Ò‡ÏËÏ ‚ÓÔÓÒÓÏ Á‡‡Ì ÔÓ‰Ò͇Á˚‚‡ÎÒfl ÓÚ‚ÂÚ. Ç ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÂÒ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‰ÓÔÓÒ‡ ҂‰ÂÚÒfl Í ÌÛβ. ÑÓÔ‡¯Ë‚‡- ˛˘ËÈ Ó·flÁ‡Ì ‚˚flÒÌËÚ¸ ËÒÚËÌÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ò‚ÓËı ΢Ì˚ı Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡. èÎÂÌÌ˚È ÌË ÔË Í‡ÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı Ì ‰ÓÎÊÂÌ ‰Ó„‡‰˚‚‡Ú¸Òfl, ͇ÍÓÈ ‚ÓÔÓÒ ·Óθ¯Â ‚ÒÂ„Ó ËÌÚÂÂÒÛÂÚ ÓÙˈÂ- ‡-‡Á‚‰˜Ë͇. ùÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó ÌÛÊÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ‚Ò„‰‡, ‡ ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔË ‰ÓÔÓÒ ÓÙˈÂÓ‚. Ç Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ ‚ÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ à‚‡ÌÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl Á‡‰‡ÌË ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‰‡ÌÌ˚Â, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ËÁ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘Â„Ó ¯Ú‡·‡, Ó ÒÓÒ‰ÓÚÓ- ˜ÂÌËË ‚ ‡ÈÓÌ ç-ÒÍÓ„Ó ÎÂÒ‡ ÔÂıÓÚ˚ Ë Ú‡ÌÍÓ‚ ÔÓÚË‚ÌË͇. ÇÓ ‚ÂÏfl ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÓÙˈÂ‡ ‚ÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ Á‡‰‡‚‡Î ÂÏÛ ‚ÓÔÓÒ˚ ÚÓθÍÓ ‚ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ÂÏ Â„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂ- ÌËË. èÎÂÌÌ˚È ·˚ÒÚÓ ÔÓÌflÎ ÌÂıËÚ˚È Á‡Ï˚ÒÂÎ ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ‡ Ë «ÔÓ͇Á‡Î» ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÚ ÌÂ„Ó Ú·ӂ‡ÎË. Ç ÂÁÛθڇÚ ڇÍÓ„Ó «‰ÓÔÓÒ‡» ‚ÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ ÚÓθÍÓ ‰ÂÁËÌÙÓÏËÓ‚‡Î Ò‚Ó ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂ; ÔÓ‚ÂË‚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‰Û„ËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ë Û·Â‰Ë‚¯ËÒ¸ ‚ Ëı ÎÓÊÌÓÒÚË, ÒÚ‡¯ËÈ Ì‡˜‡Î¸- ÌËÍ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ô‡‚ËθÌÓ Ì‡ÎÓÊËΠ̇ ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ‡ à‚‡ÌÓ- ‚‡ ÒÚÓ„Ó ‚Á˚Ò͇ÌËÂ. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ, ÔËÒÚÛÔ‡fl Í ‰ÓÔÓÒÛ, Ì ‰ÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ Ô‰‚ÁflÚÓ„Ó ÏÌÂÌËfl ÔÓ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÏ Â„Ó ‚ÓÔÓÒ‡Ï, Ë̇˜Â ÏÓÊÂÚ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÓÌ ·ÂÒÒÓÁ̇ÚÂθÌÓ ·Û‰ÂÚ «ÔÓ‰„Ó- ÌflÚ¸» ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰ ˝ÚÓ ÏÌÂÌËÂ. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ì ËÏÂÂÚ Ô‡‚‡ ıÓÚfl ·˚ ‚ χÎÂȯÂÈ ÒÚÂÔÂÌË .ËÒ͇ÁËÚ¸ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ fl‚- ÎflÂÚÒfl ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û ‰ÂÁËÌÙÓχˆËÂÈ. ä‡Í ·˚ „Ó¸ÍË Ë ÌÂ- ÔËflÚÌ˚ ÌË ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl, ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ó·flÁ‡Ì ‰ÓÎÓÊËÚ¸ Ëı ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ÒÓ ‚ÒÂÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛.

ÑÓÔÓÒ ‡ÌÂÌ˚ı — ˜‡ÒÚÓ fl‚ÎÂÌË ‚ Ô‡ÍÚËÍ ÓÙˈÂ‡- ‡Á‚‰˜Ë͇. èË̈ËÔˇθÌÓÈ ‡ÁÌˈ˚ ‚ ÏÂÚӉ ‰ÓÔÓÒ‡ ΄ÍÓ ‡- ÌÂÌÌÓ„Ó Ë Á‰ÓÓ‚Ó„Ó ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÌÂÚ. èÂ‰ ‰ÓÔÓÒÓÏ ‡ÌÂÌÓ- ÏÛ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Ó͇Á‡Ì‡ ωˈËÌÒ͇fl ÔÓÏÓ˘¸. é͇Á‡ÌˠωˈËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÛ‰ËÂÏ ¯‡Ì- Ú‡ÊËÓ‚‡ÌËfl ÔÎÂÌÌÓ„Ó. í‡ÍÓÈ ÏÂÚÓ‰ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔflÏÓÏ ÔÓÚË‚Ó˜ËË Ò Ò‡ÏËÏ ‰ÛıÓÏ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛- ˘ËÏË ‚ ̇¯ÂÈ ÒÚ‡Ì Á‡ÍÓ̇ÏË. çË͇ÍËı ËÒÍβ˜ÂÌËÈ ‰Îfl ΄ÍÓ ‡ÌÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ ÓÚ- ÌÓ¯ÂÌËË ‰ÓÔÓÒ‡ Ì ‰Â·ÂÚÒfl, Ë ‰ÓÔÓÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ó·˚˜- Ì˚Ï ÔÓfl‰ÍÓÏ. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı, ÂÒÎË ˝ÚÓ„Ó ÚÂ·Û˛Ú Ó·- ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡, ‡ÌÂÌÓÏÛ ÔÎÂÌÌÓÏÛ ‡Á¯‡˛Ú ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ͇Á‡- ÌËfl Òˉfl (̇ÔËÏÂ, ÔË ‡ÌÂÌËË ‚ ÌÓ„Û). ÑÓÔÓÒ ÚflÊÂÎÓ ‡ÌÂÌÌÓ„Ó — ·ÓΠÚÛ‰ÌÓ ‰ÂÎÓ. Ç ˝ÚËı ÒÎÛ˜‡flı ‰ÓÔÓÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÎË·Ó ‚ „ÓÒÔËڇθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ë- flı, ÎË·Ó ÔÓ ÏÂÒÚÛ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÔÎÂÌÌÓ„Ó. é˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ÔÎÂÌÌ˚È, ÔÓÎۘ˂¯ËÈ ÚflÊÂÎÓ ‡ÌÂÌËÂ, ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÓÒÚÓfl- ÌËË, ˜ÚÓ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‰ÓÔÓÒ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. íÓ„‰‡ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ÂÒÎË ÌÛÊÌÓ — Ò ÔÂÂ- ˚‚‡ÏË, Á‡‰‡ÂÚ ÔÎÂÌÌÓÏÛ Ì‡Ë·ÓΠ‚‡ÊÌ˚ ‚ÓÔÓÒ˚. ÇÓÔÓ- Ò˚ ÒÚ‡‚flÚÒfl ˜ÂÚÍÓ Ë ÌÂÏÌÓ„ÓÒÎÓ‚ÌÓ, Ò Ú‡ÍËÏ ‡Ò˜ÂÚÓÏ, ˜ÚÓ- ·˚ ÓÌË Î„ÍÓ ‚ÓÒÔËÌËχÎËÒ¸. ê‡ÒÔÎ˚‚˜‡ÚÓÒÚ¸ Ë ÏÌÓ„Ó- ÒÎÓ‚ÌÓÒÚ¸ ‰ÓÔÓÒ‡ ‚ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‡ÌÂÌ˚È ‚Ô‡‰ÂÚ ‚ ·ÂÒÔ‡ÏflÚÒÚ‚Ó ËÎË ÛÏÂÚ-‡ÌÂÂ, ˜ÂÏ ÒÓÓ·˘ËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ҂‰ÂÌËfl. é„ÓÏÌÓ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÎÂÌÌ˚ı Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò‡Ï˚È Ù‡ÍÚ ÚflÊÂÎÓ„Ó ‡ÌÂÌËfl Ë ‚ÓÁÏÓÊ̇fl ·ÎËÁÓÒÚ¸ ÒÏÂÚË ÓÒ‚Ó- ·Óʉ‡˛Ú Ëı ÓÚ «ÏÓ‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË» Á‡ ‰‡˜Û ÔÓ͇Á‡- ÌËÈ Ò‚ÓÂÏÛ ÔÓÚË‚ÌËÍÛ. ùÚÓÚ Ù‡ÍÚÓ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÒΉÛÂÚ ÛÔÛÒ͇ڸ ËÁ ‚ˉ‡. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÓÔ˚Ú ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ͇Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ÒflÍËÈ ÔÎÂÌÌ˚È ÒÚÂÏËÚÒfl ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸, Ë Ú ‡ÌÂÌ˚ ÔÎÂÌÌ˚Â, ÍÓÚÓ˚Ï ·˚· Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ‚ÌËχ- ÚÂθÌÓ Ó͇Á‡Ì‡ ωˈËÌÒ͇fl ÔÓÏÓ˘¸, ÓıÓÚÌÓ Ë ÔÓÎÌÓ ÓÒ‚Â- ˘‡˛Ú ‚Ò ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ËÏ ‚ÓÔÓÒ˚, ËÌÚÂÂÒÛ˛˘Ë ‰ÓÔ‡¯Ë- ‚‡˛˘Â„Ó.

ó‡ÒÚÓ ·˚‚‡ÂÚ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰‚ÛÏfl-ÚÂÏfl Ù‡Á‡ÏË ‡ÒÒÂflÚ¸ Óı- ‚‡ÚË‚¯Â ÚflÊÂÎÓ ‡ÌÂÌÌÓ„Ó ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÛÌ˚ÌËÂ Ë ‚ÒÂÎËÚ¸ Û ÌÂ„Ó ·Ó‰ÓÒÚ¸. èË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ „ÓÒÔËڇθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÌÂÓ·ıÓ- ‰ËÏÓ ÒΉËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ̇ ÏÂÒÚ ‰ÓÔÓÒ‡ Ì ·˚ÎÓ Î˯ÌËı β- ‰ÂÈ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÌÂÒÚË ÌÓÒËÎÍË Ò ÎÂʇ˘ËÏ Ì‡ ÌËı ÔÎÂÌÌ˚Ï ‚ ͇ÍÓÂ-ÎË·Ó ÓÚ„ÓÓÊÂÌÌÓ ÔÓÏ¢ÂÌË ËÎË ‰‡Ê ÔÓÒÚÓ ‚ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È Û„ÓÎ. èËÒÛÚÒڂˠωˈËÌÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ̇ ‰ÓÔÓÒ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl, ÂÒÎË ÚÓθÍÓ ÚÂχÚË͇ ‰Ó- ÔÓÒ‡ Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ‡·ÒÓβÚÌÓÈ Ú‡ÈÌÓÈ, ‡Á„·¯ÂÌË ÍÓÚÓÓÈ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÔÎ‡Ì‡Ï Ì‡¯Â„Ó ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl. Ç fl‰Â ÒÎÛ- ˜‡Â‚ ÔËÒÛÚÒڂˠωˈËÌÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÏÓÊÂÚ Ó͇Á‡Ú¸ Á̇- ˜ËÚÂθÌÛ˛ ÔÓθÁÛ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ‰ÓÔÓÒ‡ ÓÙˈÂ-‡Á- ‚‰˜ËÍ ÓÁ̇ÍÓÏËÎÒfl Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË, ËÁ˙flÚ˚ÏË Û ‡ÌÂÌÓ„Ó. àÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‚‡ÊÌÓ ÛÒÔÂÚ¸ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ΢ÌÛ˛ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, Ú‡Í Í‡Í Ì‡ÔÓÏË̇ÌËÂ Ó ÒÂϸ ӘÂ̸ ÒËθÌÓ ‰ÂÈ- ÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ β‰ÂÈ, ̇ıÓ‰fl˘ËıÒfl ̇ „‡ÌË ÊËÁÌË Ë ÒÏÂÚË. ÖÒ- ÎË ÔË ËÁ˙flÚËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ӷ̇ÛÊÂÌ˚ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂϸË, ÚÓ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ‰ÓÎÊÂÌ Î˘ÌÓ ‚ÂÌÛÚ¸ Ëı ‡ÌÂ- ÌÓÏÛ ÔÎÂÌÌÓÏÛ, ˜ÚÓ Ó·˚˜ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‚ÂҸχ ÒËθÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ. ñÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸ ΢Ì˚ ÔËҸχ Ì ‚Ò ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‡ÌÂÌÓÏÛ ÔÎÂÌÌÓÏÛ Ó ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÓÏÂ. èË ‰ÓÔÓÒ ÚflÊÂÎÓ ‡ÌÂÌÌÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò ÓÒÓ·ÓÈ ÓÒ- ÚÓÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸ Í ÒÓÓ·˘‡ÂÏ˚Ï ËÏ Ò‚Â‰ÂÌËflÏ, Ú‡Í Í‡Í ËÁ-Á‡ ÚflÊÂÎÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ÔÎÂÌÌ˚È ˜‡ÒÚÓ Ì‚ÓθÌÓ Ò„Û- ˘‡ÂÚ Í‡ÒÍË. àÌÓ„‰‡ ‡ÌÂÌ˚È ÔÎÂÌÌ˚È ÔÓÒÚÓ ·‰ËÚ. Ç ˝ÚËı ÒÎÛ˜‡flı ÓÔ˚Ú Ë Á̇ÌË ӷÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓ‰Ò͇ÊÛÚ ÓÙˈÂÛ- ‡Á‚‰˜ËÍÛ, ˜ÚÓ ËÁ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ËÒÚËÌÓÈ.

Ñéèêéë

èÎÂÌÌ˚È, ÔÂʉ ‚Ò„Ó, fl‚ÎflÂÚÒfl ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‡Á‚‰˚- ‚‡ÚÂθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË. è‡‚ËθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ ӷ΄˜ËÚ ‚‰ÂÌË ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ë ÒÓı‡ÌËÚ ÊËÁ̸ ÏÌÓ„ËÏ Ì‡¯ËÏ ‚ÓË̇Ï. íÓθÍÓ Ò ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ ̇ıÓ‰fl˘Â„ÓÒfl ̇ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚ ÔÎÂÌÌ˚ ‡ÒÒχÚË‚‡˛Ú Ò‚Ó Ô·˚‚‡ÌË ‚ ÔÎÂÌÛ Í‡Í ÔÓ- ‰ÓÎÊÂÌË ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÌ˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË. ç‡Ë·ÓΠ‡Ò- ÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌÓÈ ÙÓÏÓÈ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÏ˚¯ÎÂÌ̇fl ‰ÂÁËÌÙÓχˆËfl. ÅÓ¸·‡ Ò ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ‰ÂÁËÌÙÓχˆËÂÈ — ‚ÓËÌÒÍËÈ ‰Ó΄ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇, ‚Â‰Û˘Â„Ó ‰ÓÔÓÒ. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ Î˛·˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ÒÎÓÏËÚ¸ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌË ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ë Ì ÚÓθÍÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÚ ÌÂ„Ó Ô‡‚ËθÌ˚ı ÔÓ͇Á‡- ÌËÈ, ÌÓ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ô˘ËÌ˚, Ôӷۉ˂¯ËÂ Â„Ó Í ‰ÂÁËÌÙÓ- χˆËË. è˘ËÌ, ÔÓ·Ûʉ‡˛˘Ëı ÔÎÂÌÌÓ„Ó Í ‰ÂÁËÌÙÓχˆËË, ÒÛ- ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÏÌÓ„Ó; ̇˷ÓΠ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ ËÁ ÌËı ÒΉÛ- ˛˘ËÂ:

1. èÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÒÓÓ·‡ÊÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ ÔÎÂÌÌ˚È (˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÓÙˈÂ ·ÛÊÛ‡ÁÌÓ„Ó ËÎË ‰‚ÓflÌÒÍÓ„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌËfl) ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ Ó͇Á˚‚‡Ú¸ ÏÓ‡Î¸ÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌË Ë, ÒÓÓ·˘‡fl Á‡‚‰ÓÏÓ ÎÓÊÌ˚ ҂‰ÂÌËfl, ÒÚÂÏËÚÒfl ̇ÌÂÒÚË ‚‰ ̇¯ÂÈ ‡ÏËË, ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡fl ÒÔÛÚ‡Ú¸ Ô·Ì˚ ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl. 2. «òÍÛÌ˚» ÒÓÓ·‡ÊÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ ÔÎÂÌÌ˚È Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ÒÓ- Ó·˘ÂÌËÂÏ ÌÂÔ‡‚ËθÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸, flÍÓ·˚ ̇ıÓ‰fl˘Û˛Òfl ‚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

3. ëÔˆˇθÌ˚ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ ÔÎÂÌÌ˚È Á‡ÒÎ‡Ì Ì‡ ̇¯Û ÚÂËÚÓ˲ (˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓ‰ ‚ˉÓÏ ÔÂ·ÂʘË͇) Ó- „‡Ì‡ÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡Á‚‰ÍË Ò ˆÂθ˛ ‰ÂÁËÌÙÓχˆËË. ㄘ ‚ÒÂ„Ó ‡ÒÔÓÁ̇˛ÚÒfl ‰ÂÁËÌÙÓχÚÓ˚, Ì Ëϲ- ˘Ë ÒÔˆˇθÌÓ„Ó Á‡‰‡ÌËfl ‚‡ÊÂÒÍÓÈ ‡Á‚‰ÍË. ç‡Ë·ÓΠ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‡Áӷ·˜ÂÌËfl Ú‡ÍËı ‰ÂÁËÌÙÓ- χÚÓÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl Ә̇fl ÒÚ‡‚͇ Ë ÔÂÂÍÂÒÚÌ˚È ‰ÓÔÓÒ ‰Û- „Ëı ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔË̇‰ÎÂʇ˘Ëı Í ÚÓÈ Ê ˜‡ÒÚË ËÎË ÔÓ‰‡Á‰Â- ÎÂÌ˲. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ, Á‡ÔÓ‰ÓÁË‚¯ËÈ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ÛÏ˚¯- ÎÂÌÌÓÈ ‰ÂÁËÌÙÓχˆËË, ‰ÓÎÊÂÌ Ô‰ÛÔ‰ËÚ¸ „Ó, ˜ÚÓ ‰‡˜ÂÈ ÎÓÊÌ˚ı ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÓÌ ÒÚ‡‚ËÚ Ò·fl ‚ Ì‚˚„Ó‰ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ·Û‰ÂÚ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ÔÓÚË‚ÌËÍ, ÔÓ‰ÓÎʇ˛˘ËÈ ÒÓ- ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ÒÓ ‚ÒÂÏË ‚˚ÚÂ͇˛˘ËÏË ÓÚÒ˛‰‡ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl- ÏË. ÖÒÎË ÔÓÒΠڇÍÓ„Ó Ô‰ÛÔÂʉÂÌËfl ÔÎÂÌÌ˚È ÔÓ‰ÓÎʇ- ÂÚ Ì‡Òڇ˂‡Ú¸ ̇ Ò‚ÓËı ÔÓ͇Á‡ÌËflı, ÚÓ ‚‚Ó‰flÚÒfl ÓÒڇθÌ˚ ۘ‡ÒÚÌËÍË Ó˜ÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË (Ê·ÚÂθÌÓ — ‡Ì ‰ÓÔÓ¯ÂÌ- Ì˚Â) Ë ËÏ ÒÚ‡‚flÚÒfl Ú Ê ‚ÓÔÓÒ˚, ˜ÚÓ Ë ‰ÂÁËÌÙÓχÚÓÛ. ᇉ‡˜‡ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ — ÒËÒÚÂÏÓÈ ÛÏÂÎÓ ÔÓÒÚ‡‚- ÎÂÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÚ ÓÒڇθÌ˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ô‡‚‰Ë- ‚˚ı ÔÓ͇Á‡ÌËÈ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ‰ÂÁËÌÙÓχÚÓ‡ ‚ ·ÂÁ‚˚ıÓ‰ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. 燉 ÚÂÏ, ͇ÍÓ‚‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÒËÒÚÂχ ˝ÚËı ‚Ó- ÔÓÒÓ‚, ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ÔÓ‰Ûχڸ ‰Ó ̇˜‡Î‡ Ó˜ÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË Ë ‚ÂÒÚË ‰ÓÔÓÒ ÔÓ ÛÒÎÛ, Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ÂÏÛ ÔÓÒÚ‡- ÌÓ‚ÍÛ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‚ ̇˷ÓΠ‚˚„Ó‰ÌÓÏ ‰Îfl Ò·fl ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË. ëΉÛÂÚ Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒÂflÚ¸ ‚ÌËχÌËÂ Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔÎÂÌÌÓÏÛ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÏÛ, ÍÓÚÓ˚È ÛÏÂÂÚ ·˚ÒÚÓ ÔˉÛÏ˚‚‡Ú¸ ÎÓÊÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl Ë ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡Ú¸Òfl Í Î˛·ÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ÓÚÓÈÚË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÚÂÏ˚ ‰ÓÔÓÒ‡. èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÚ˚ Á‡ÌÓÒflÚÒfl ‚ ÔÓÚÓÍÓθ- Ì˚ Á‡ÔËÒË. ÇÔÓÎÌ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ˜ÂÚ- ÍÓ ÙÓÏÛÎËÓ‚‡Î ÔÓ͇Á‡ÌËfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ó˜ÌÓÈ ÒÚ‡‚ÍË. çÂθÁfl ‰ÓÔÛÒ͇ڸ ÏÂÊ‰Û ÔÎÂÌÌ˚ÏË ÔÂ„ӂÓÓ‚, ÔÂ„Îfl‰˚- ‚‡ÌËÈ, ÊÂÒÚËÍÛÎflˆËË Ë ‰Û„Ëı ÒÔÓÒÓ·Ó‚ Ó·˘ÂÌËfl. ç‰ÓÔÛÒ- ÚËÏÓ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÎÂÌÌ˚ ‚ÒÚÛÔ‡ÎË ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ‚ ÒÔÓ, Û‚ÎÂ͇ÎËÒ¸ ˜‡ÒÚÌÓÒÚflÏË Ë Ì‡Û¯‡ÎË ‰ËÒˆËÔÎËÌÛ ‰ÓÔÓÒ‡.

ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‰ÂÁËÌÙÓχÚÓ Ì ÏÓÊÂÚ ·ÂÁÛ˜‡ÒÚÌÓ ÓÚÌÓ- ÒËÚ¸Òfl Í ÔÓ͇Á‡ÌËflÏ ‰Û„Ó„Ó ÔÎÂÌÌÓ„Ó, Ë Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı Á‡‰‡˜ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔËÒڇθÌÓ ̇·Î˛‰Â- ÌË Á‡ Ôӂ‰ÂÌËÂÏ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ‰‡‚¯Â„Ó ÎÓÊÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl. äÓ„‰‡ ‚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËË ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ Ì ËÏÂÂÚÒfl

ÔÎÂÌÌ˚ı ËÁ ÚÓÈ ˜‡ÒÚË (ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl), Í ÍÓÚÓÓÈ ÔË̇‰ÎÂ- ÊËÚ ‰ÂÁËÌÙÓχÚÓ, ‡Áӷ·˜ÂÌËÂ Â„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÁ‚ÂÒÚ- Ì˚ ÚÛ‰ÌÓÒÚË. íÓθÍÓ ÂÒÎË ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ËÏÂÂÚ ‰ÓÒÚ‡- ÚÓ˜Ì˚È Ì‡‚˚Í ‚ ‚‰ÂÌËË ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÛÏÂÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ‰ÂÁËÌÙÓχÚÓ‡ Ò ÔÓ͇Á‡ÌËflÏË ‰Û- „Ëı ÔÎÂÌÌ˚ı Ë Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÏË ËÁ ËÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌË- ÍÓ‚, ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ Ê ‚ÓÔÓÒ ‚ ‡ÁÌ˚ı ‚‡ˇÌÚ‡ı, ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËflı Ë ‚ ‡Á΢ÌÓ ‚ÂÏfl, ÓÌ ÒÏÓÊÂÚ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ‰ÂÁ- ËÌÙÓχÚÓ‡ Ë ‡Áӷ·˜ËÚ¸ „Ó. èÂʉ ˜ÂÏ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ‰ÓÔÓÒÛ, ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì:

— ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl (̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰-

ÍË) Û͇Á‡ÌËfl, ͇ÍË ҂‰ÂÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‰Ó·˚Ú˚ ‚ ÔÂ- ‚Û˛ Ó˜Â‰¸;

— Á̇ڸ ͇ÚÛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÈÓ̇ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ë ÛÒÎÓ- ‚Ëfl, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ·˚Î Á‡ı‚‡˜ÂÌ ÔÎÂÌÌ˚È;

— ËÁÛ˜ËÚ¸ „ÛÔÔËÓ‚ÍÛ ÔÓÚË‚ÌË͇ ÔÂ‰ Ò‚ÓÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛

(ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ) Ë ÒÓÒ‰flÏË;

— Á̇ڸ Á‡‰‡˜Ë ‡Á‚‰ÍË Ò‚ÓÂÈ ˜‡ÒÚË (ÒÓ‰ËÌÂÌËfl), ÍÓ- ÚÓ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂÏ; — ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ËÌÙÓχˆËÂÈ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘Â„Ó ¯Ú‡·‡ (‡Á‚‰҂ӉÍË, Ó·ÁÓ˚ Ë Ô.);

— ËÁÛ˜ËÚ¸ ΢Ì˚Â Ë ‰Û„Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔËÒ·ÌÌ˚ Ӊ-

ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÔÎÂÌÌ˚Ï ËÎË ËÁ˙flÚ˚Â ÔË Ó·˚ÒÍÂ;

— ÔÓ‚ÂËÚ¸, ‚Ò ÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ‰Îfl ‰ÓÔÓÒ‡ Ë Ó·ÂÒÔÂ-

˜ÂÌÓ ÎË ÒÓı‡ÌÂÌË ÔÓfl‰Í‡ ÔË Â„Ó ‚‰ÂÌËË. ÇÒ ˝ÚË ÏÂÓÔËflÚËfl Ì ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚÚfl„Ë‚‡Ú¸ ̇˜‡ÎÓ ‰Ó- ÔÓÒ‡. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÓÈÌ ˝ÎÂÏÂÌÚ ‚ÂÏÂÌË Ë„‡ÂÚ ¯‡˛˘Û˛ Óθ. é˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ÍÓ- χ̉ӂ‡ÌË Û͇Á˚‚‡ÂÚ ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ, ‚ ͇ÍÓÈ ÒÓÍ ÓÌ Ó·flÁ‡Ì ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ÂÁÛθڇÚ˚ ‰ÓÔÓÒ‡. ëΉÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ

ÏÂÚÓ‰Ë͇ ‰ÓÔÓÒ‡ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ ÓÚ- ‚‰ÂÌÌÓ„Ó ‰Îfl ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË. ÖÒÎË ÔÓ Ì Á‡‚ËÒfl˘ËÏ ÓÚ ÓÙË- ˆÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡Ï ‰ÓÔÓÒ Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ Á‡ÍÓÌ- ˜ËÚ¸ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ, ÓÌ Ó·flÁ‡Ì ‚ ̇Á̇˜ÂÌÌÓ ‚ÂÏfl ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ËÏ Ò‚Â‰ÂÌËfl, ıÓÚfl ·˚ Ë ÌÂÔÓÎÌ˚Â. èË ‚‰ÂÌËË ‰ÓÔÓÒ‡ ÒΉÛÂÚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ‚ÓËÌÒÍÓ Á‚‡ÌË ÔÎÂÌÌÓ„Ó, Â„Ó ÔÒËıÓÎӄ˲, ΢Ì˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ë ÙËÁ˘ÂÒ- ÍÓ ÒÓÒÚÓflÌËÂ. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì‰ÓÔÛÒÚËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÙˈÂ, ‚Â‰Û˘ËÈ ‰Ó- ÔÓÒ, ‰ÂÎËÎÒfl Ò ‚ÓÂÌÌ˚Ï ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓÏ ËÎË Ò ‰Û„ËÏË ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË, ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ì‡ ‰ÓÔÓÒÂ, Ò‚Ó- ËÏË ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËflÏË Ó ıӉ ‰Â·, ‡ Ú‡ÍÊ ‰‡‚‡Î ÓˆÂÌÍÛ ÔÓ͇- Á‡ÌËflÏ ÔÎÂÌÌÓ„Ó. àÁÎ˯ÌË ‡Á„Ó‚Ó˚ ̇ ‰ÓÔÓÒ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ËÒÍβ˜ÂÌ˚. ç‡‰Ó Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÎÂÌÌ˚È ‚Ò„‰‡ ‚ÒÎÛ- ¯Ë‚‡ÂÚÒfl ‚ ÌÂÁ̇ÍÓÏÛ˛ ÂÏÛ ˜¸ Ë Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ‰Â·ڸ ‚˚‚Ó‰˚, Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ì‚ÂÌ˚Â. äÓÏ ÚÓ„Ó, Ì ÒΉÛÂÚ Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÌÂ- ÍÓÚÓ˚ ÔÎÂÌÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÌËχڸ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í, Ë ˝ÚÓ ‰‡ÎÂ- ÍÓ Ì ‚Ò„‰‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰Îfl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó. Ç ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ, ˜ÚÓ ÔÎÂÌÌ˚È ‚·‰ÂÂÚ ÛÒ- ÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ, ÒΉÛÂÚ ‚˚flÒÌËÚ¸ ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ, ‚ ͇ÍÓÏ Ó·˙ÂÏ ÂÏÛ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ flÁ˚Í, ÓÚÍÛ‰‡ ÓÌ Â„Ó Á̇ÂÚ Ë Ô. ÇÓ ‚ÂÏfl ÇÂ- ÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ̇˷Óθ¯ËÈ ÔÓˆÂÌÚ Á‡Ò·Ì- Ì˚ı ÌÂψÍËı ·ÁÛÚ˜ËÍÓ‚ ·˚Î ÒÂ‰Ë ÔÎÂÌÌ˚ı, ‚·‰Â‚¯Ëı ÛÒÒÍËÏ flÁ˚ÍÓÏ. Ç ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı, ÂÒÎË ˝ÚÓ ‚˚Á‚‡ÌÓ ÓÒÓ·˚Ï Ó·ÒÚÓfl- ÚÂθÒÚ‚‡ÏË (‡ÌÂÌË ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ÔÓÎÓÒÚ¸ Ú‡, ‚ „Û‰¸), ‰Ó- ÔÓÒ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰ÂÌ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ‚ˉÂ. àÌÓ„‰‡ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ‚ˉ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛ÚÒfl ÓÙˈÂ˚ ÒÚ‡¯Ëı ÒÚÂÔÂ- ÌÂÈ. àı Ó·flÁ˚‚‡˛Ú Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ËÁÎÓÊËÚ¸ Ò‚ÓË ÔÓ͇Á‡- ÌËfl ‚ ÙÓÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ë Á‡ÚÂÏ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ „Ó. ÑÓÔÓÒ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÏ ‚ˉ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÏÂÌÂÌ Ë ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ Ú·ÛÂÚÒfl ÛÒËÎËÚ¸ Û ÔÎÂÌÌÓ„Ó ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒ- ÚË Á‡ Ò‚ÓË ÔÓ͇Á‡ÌËfl. ä‡ÍË ·˚ ˆÂÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl ÌË ÒÓÓ·˘‡Î ÔÎÂÌÌ˚È, ÓÙË- ˆÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ì ËÏÂÂÚ Ô‡‚‡ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌË Ô‰ÒÚ‡‚-

Îfl˛Ú ‰Îfl ÌÂ„Ó ËÌÚÂÂÒ. Ç Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ó·flÁ‡Ì ÒÓı‡ÌflÚ¸ ı·‰ÌÓÍÓ‚ËÂ Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, ‚ÂÒÚË ‰‡Î¸- ÌÂȯËÈ ‰ÓÔÓÒ ‚ Ó·˚˜ÌÓÏ ÚÂÏÔÂ Ë Ì ‡ÍˆÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ÌË- χÌËfl ̇ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘Ëı Â„Ó Ò‚Â‰ÂÌËflı. ᇉ‡‚‡fl ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ ‡Á΢Ì˚ı ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËflı, «ÔÓ‰‚Ó‰fl» ÔÎÂÌÌÓ„Ó Í ÌÂÏËÌÛÂÏÓÏÛ ËÁÎÓÊÂÌ˲ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘Ëı ‡Á‚‰˜Ë͇ Ù‡ÍÚÓ‚, ÏÓÊÌÓ ‰Ó- ·ËÚ¸Òfl „Ó‡Á‰Ó ·ÓΠˆÂÌÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚, ˜ÂÏ Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌ- ÌËÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË Ì‡ Ó‰ÌÛ Ë ÚÛ Ê ÚÂÏÛ. ä ‚˚flÒÌÂÌ˲ ‚ÓÔÓÒ‡ Ó Ì‡Î˘ËË ÌÓ‚˚ı ‚ˉӂ ‚ÓÓÛÊÂ- ÌËfl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸ Ó˜Â̸ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, Ú‡Í Í‡Í ÔÎÂÌÌ˚ ‚Ò„‰‡ ·ÓflÚÒfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ‡Á„·¯Â- ÌË ÒÂÍÂÚÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ. è‰ÔÓÎÓÊËÏ, ˜ÚÓ ÓÙˈÂÛ-‡Á- ‚‰˜ËÍÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ҂‰ÂÌËfl Ó ‰ÂÒflÚËÒÚ‚ÓθÌ˚ı ÏËÌÓÏÂÚ‡ı. Å˚ÎÓ ·˚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ÂÒÎË ·˚ ÓÌ ÒÔÓÒËÎ Û ÔÎÂÌÌÓ„Ó:

«çÂÚ ÎË ‚ ‚‡¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÌÓ‚Ó„Ó ÓÛÊËfl, ̇ÔËÏÂ, ‰ÂÒfl- ÚËÒÚ‚ÓθÌ˚ı ÏËÌÓÏÂÚÓ‚, Ë Í‡Í ÓÌË ÛÒÚÓÂÌ˚?» ç‡ Ú‡ÍÓÈ ‚Ó- ÔÓÒ ÔÓ˜ÚË ÌË Ó‰ËÌ ÔÎÂÌÌ˚È Ì ÓÚ‚ÂÚËÚ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ ÔÓÈÏÂÚ, ˜ÚÓ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ó‚ÌÓ ÌË˜Â„Ó Ó ‰ÂÒflÚËÒÚ‚ÓθÌ˚ı ÏË- ÌÓÏÂÚ‡ı Ì Á̇ÂÚ. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÎÂÌÌ˚ı ÒÓ¯ÎÂÚÒfl ̇ ÌÂÁ̇- ÌËÂ, ‡ ̇˷ÓΠıËÚ˚ ÔÓÒÚ‡‡˛ÚÒfl Á‡ÔÛÚ‡Ú¸ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛- ˘Â„Ó. è‡‚ËθÌ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒËÚ¸: ÒÍÓθÍÓ ‚ ˜‡ÒÚË Ì‡ Ú‡ÍÓÂ- ÚÓ ˜ËÒÎÓ ‰ÂÒflÚËÒÚ‚ÓθÌ˚ı ÏËÌÓÏÂÚÓ‚ Ë ÔÓ˜ÂÏÛ ‰Ó ÒËı ÔÓ Ì ÔË·˚ÎË ÓÒڇθÌ˚Â? í‡ÍÓÈ ‚ÓÔÓÒ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‰Û- χڸ, ˜ÚÓ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Á̇ÂÚ ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ÓÌ Ò‡Ï. àÌÓ„‰‡ ÔË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚Ï (ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÚ‡¯ËÏ ÓÙË- ˆÂ‡Ï) ÒÓÓ·˘‡˛Ú ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ ‰‡ÌÌ˚Â. ùÚÓ ‰Â·ÂÚÒfl ‚ ˆÂÎflı Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ‰ÂÁËÌÙÓχˆËË Ë Á‡- ÔË‡ÚÂθÒÚ‚‡. ëÂ‰Ë Ú‡ÍËı ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÍÎËÌËÚ¸ Ó‰ÌÛ-‰‚ Ì‚ÂÌ˚ ˆËÙ˚ Ë ÔÓÒΉËÚ¸ Á‡ ÚÂÏ, ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÎË ÔÎÂÌÌ˚È ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl ‰ÂÁËÌÙÓχˆËË ËÎË ËÒÔ‡‚ËÚ «Ó¯Ë·ÍÛ» ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë- ͇ Ë ÔÓ͇ÊÂÚ Ô‡‚‰Û. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ËÁ˚ÒÍË‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚ ÙÓÏ˚ Ë ÏÂÚÓ‰˚ ‰ÓÔÓÒ‡, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Òӷ≇fl ÔËÌflÚ˚ ‚ ̇¯ÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ó· Ó·‡˘ÂÌËË Ò ÔÎÂÌÌ˚ÏË.

èÖêÇàóçõâ à èéãçõâ Ñéèêéë

ê‡Á΢‡˛Ú ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‚ˉ‡ ‰ÓÔÓÒ‡: ÔÂ‚˘Ì˚È Ë ÔÓÎÌ˚È. èÂ‚˘Ì˚È ‰ÓÔÓÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÍÛ Ë ‰Ë‚ËÁËË Ë ËÏÂÂÚ ˆÂθ˛ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË ‚˚- ÔÓÎÌÂÌËfl ·Ó‚˚ı Á‡‰‡˜. èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ÔË ‰ÓÔÓÒ ҂‰ÂÌËfl ÌÂωÎÂÌÌÓ ÒÓÓ·˘‡˛ÚÒfl ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ ¯Ú‡·Û ‚ ‚ˉ Ô‰- ‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ‰ÓÌÂÒÂÌËfl. èÓÎÌ˚È ‰ÓÔÓÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ̇˜‡Î¸ÌË͇ÏË ‡Á‚‰ÍË ÍÓÔÛÒÓ‚ Ë ‡ÏËÈ. ÇÓ ‚ÂÏfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÓÙˈÂ˚ ‡Á‚‰ÍË ÔÓÎÍÓ‚ Ë ‚ÓÂÌÌ˚ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍË Ê‡ÎÓ‚‡- ÎËÒ¸, ˜ÚÓ Ó·˙ÂÏ Ë ÒÓ‰ÂʇÌË ‰ÓÔÓÒ‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏÓ„Ó ‚ ÔÓÎÍÛ, Ó˜Â̸ ÒÛÊÂÌ˚ Ë flÍÓ·˚ Ì Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ËÌÚÂÂÒ‡. í‡- ÍÓ ÒÛʉÂÌË Ì‚ÂÌÓ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ô˘Ë̇Ï: ‰ÓÔÓÒ ‚ ÔÓÎÍÛ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ÔÓÎ͇ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ˆÂÌ- Ì˚ ҂‰ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚ ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ËÒÔÓθÁÓ- ‚‡Ú¸ ÔË ‚‰ÂÌËË ·Ófl; ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÂ‚˘ÌÓÏÛ ‰ÓÔÓÒÛ ÛÚÓ˜- ÌflÂÚÒfl „ÛÔÔËӂ͇ ÔÓÚË‚ÌË͇, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÛ‰ËÚ¸ Ó Ì‡- ΢ËË ÔÂ„ÛÔÔËÓ‚ÓÍ Ë ÔÂ·ÓÒÓÍ ‚‡ÊÂÒÍËı ‚ÓÈÒÍ; Ò‚Â- ‰ÂÌËfl, ‰Ó·˚Ú˚ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂ‚˘ÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡, ÔÓÏÓ„‡˛Ú ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ËÁÛ˜ËÚ¸ fl‰ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÔË Ô·ÌËÓ‚‡ÌËË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÂÁÛθڇÚ˚ ÔÂ‚˘ÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ ÒΉÛÂÚ Ò˜Ë- Ú‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Á‚ÂÌÓÏ ‚Ó ‚ÒÂÈ ˆÂÔË Ò‚Â‰ÂÌËÈ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚ı ‚ ÂÁÛθڇÚ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı. èÂ‚˘Ì˚È ‰ÓÔÓÒ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚È ‚ ÔÓÎÍÛ Ë ‰Ë‚ËÁËË, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚flÒÌËÚ¸:

— Ó·˘Ë ҂‰ÂÌËfl Ó ÔÎÂÌÌÓÏ (Á‚‡ÌËÂ, ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸, Ù‡ÏË- ÎËfl);

— ÌÛÏÂ‡ˆË˛ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ˜‡ÒÚË, ÒÓ‰ËÌÂÌËfl, Í ÍÓ-

ÚÓ˚Ï ÔË̇‰ÎÂʇΠÔÎÂÌÌ˚È, Ë Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ;

— ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ӄÌ‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ, Ó„Ì‚˚ı ÔÓÁˈËÈ (‚ ÚÓÏ

ÌË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ˜‡ÒÚË, ÒÓ‰ËÌÂÌËfl;

— ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ˜‡ÒÚË, ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Ë Ëı ÒÓÒÚ‡‚;

˜ËÒΠÁÂÌËÚÌÓÈ ‡ÚËÎÎÂËË), ̇΢ˠڇÌÍÓ‚ Ë Ò‡ÏÓıÓ‰Ì˚ı

ÒËÒÚÂÏÛ Ó„Ìfl;

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, ̇·Î˛‰‡ÚÂθÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ‡ÚËÎÎÂËË Ë ÏËÌÓÏÂ-

‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ı‡‡ÍÚÂ Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂ-

ÚÓ‚, ‡ÁÏ¢ÂÌËÂ Ë ı‡‡ÍÚÂ ÔÓÚË‚ÓÔÂıÓÚÌ˚ı Ë ÔÓÚË‚ÓÚ‡Ì-

ÌËÈ;

ÍÓ‚˚ı ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÈ Ë Á‡„‡Ê‰ÂÌËÈ Ì‡ ÔÂ‰ÌÂÏ Í‡Â Ó·ÓÓ-

‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËı (‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠÁÂÌËÚÌ˚ı)

Ì˚ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë ‚ „ÎÛ·ËÌÂ, ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓχ̉Ì˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ·‡Ú‡Î¸ÓÌÓ‚, ˜‡ÒÚË, ÒÓ‰ËÌÂÌËfl;

ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ, ͇ÎË· ÓÛ‰ËÈ, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó, Ó„Ì‚˚ ÔÓÁË- ˆËË, ̇·Î˛‰‡ÚÂθÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚, ÒËÒÚÂÏÛ Ò‚flÁË;

— ·ÓÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ë ˜‡ÒÚË, Ëı ˜ËÒÎÂÌ-

ÌÓÒÚ¸, ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ, ÔÓÚÂË Ë ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂ, χÚÂˇθÌÛ˛ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌÌÓÒÚ¸, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘ËÂ Ë Ôˉ‡ÌÌ˚ Ò‰ÒÚ‚‡;

— ·ÎËÊ‡È¯Û˛ Á‡‰‡˜Û ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl ËÎË ˜‡ÒÚË, ÒÚ˚ÍË,

ÒÓÒ‰Ë;

— ̇΢ˠÂÁÂ‚‡, ÏÂÒÚÓ, ÓÚÍÛ‰‡ ÔË·˚· ˜‡ÒÚ¸, ÍÓ„Ó ÒÏÂÌË·;

— ÔÛÚË ÔÓ‰‚ÓÁ‡ ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚.

ÑÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ÔÓÎÍÛ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Í‡ÚÍËÏ, ·ÂÁ ‰Â- Ú‡ÎËÁ‡ˆËË, Ì Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ËÌÚÂÂÒ‡ ‰Îfl ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl

ÔÓÎ͇. éÒÓ·Ó ‚ÌËχÌË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó·‡˘ÂÌÓ Ì‡ ‚˚flÒÌÂ- ÌË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl Ó„Ì‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ ÔÓÚË‚ÌË͇ ‚Ó ‚ÒÂı ÔÓ- ‰Ó·ÌÓÒÚflı. ÑÓÔÓÒ ‚ ÔÓÎÍÛ ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ̇ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı Û‰Ó·Ì ‚˚flÒÌflÚ¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ӄÌ‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë ÛÚÓ˜ÌflÚ¸ ‰Û„Ë ҂‰ÂÌËfl. ÅÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚‰ÂÚÒfl ‚ ¯Ú‡·Â ÍÓÔÛ- Ò‡ Ë ‡ÏËË. á‰ÂÒ¸ ‚˚flÒÌfl˛Ú:

— Ù‡ÏËÎ˲, ËÏfl, ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÓËÌÒÍÓ Á‚‡ÌË ÔÎÂÌÌÓ„Ó;

— ı‡‡ÍÚÂ ‚˚ÔÓÎÌfl‚¯ÂÈÒfl ÔÎÂÌÌ˚Ï ‡·ÓÚ˚;

— ̇ˆËÓ̇θÌÓÒÚ¸, ‚ÓÁ‡ÒÚ, ÏÂÒÚÓ ÓʉÂÌËfl;

— Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ Ë ÏÂÒÚÓ Á‡ı‚‡Ú‡ ‚ ÔÎÂÌ;

— ÌÓÏÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ˜‡ÒÚË, ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Ë ÔÓ΂ÓÈ

ÔÓ˜Ú˚;

— ÓÔÓÁ̇‚‡ÚÂθÌ˚ Á̇ÍË ÒÓ‰ËÌÂÌËfl;

— ‚ÂÏfl Ë Ï‡¯ÛÚ ÔË·˚ÚËfl ˜‡ÒÚË Ì‡ ÙÓÌÚ;

— Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛, ·Ó‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚, ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÓÓÛÊÂ-

— ̇΢ˠ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚;

— ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ú‡ÌÍÓ‚, Ò‡ÏÓıÓ‰Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, „‰Â ÓÌË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Ë Ô.;

— ÔÓÚÂË Ë ÔÓÔÓÎÌÂÌË ‚ ΢ÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â Ë Ï‡ÚÂˇθ- ÌÓÈ ˜‡ÒÚË;

— ÌÓ‚˚ ‚ˉ˚ ‚ÓÓÛÊÂÌËfl;

— ·ÓÂ‚Û˛ Á‡‰‡˜Û ˜‡ÒÚË Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl;

— ÒÓÒÚÓflÌË ‰ÓÓ„ Ë ÏÓÒÚÓ‚ ‚ Ú˚ÎÛ ÔÓÚË‚ÌË͇;

— ‰‡ÌÌ˚Â Ó ‚Ó‰Ì˚ı ÔÂÔflÚÒÚ‚Ëflı Ë ÒÚÂÔÂÌË Ëı ÔÓıÓ‰Ë- ÏÓÒÚË;

— ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ ÒÓÒÚÓflÌˠ΢ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ˜‡Ò-

ÚË, ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Ë Ú˚·. ùÚÓÚ ÔÂ˜Â̸ ‚ÓÔÓÒÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï; ‚Ò ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚˚flÒÌÂÌ˚ ̇ β·ÓÏ ‰ÓÔÓÒÂ. é‰Ì‡ÍÓ ÔË ‰Ó- ÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ¯Ú‡·Â ÍÓÔÛÒ‡ (‡ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı Ë ‚ ‰Ë‚ËÁËË) Ó·˙ÂÏ ‰ÓÔÓÒ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ¯ËÂ. ëÚÂÔÂ̸ ‰ÂÚ‡ÎËÁ‡ˆËË ‰ÓÔÓÒ‡ ·Û‰ÂÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ Á‡‰‡˜, ÔÓ- ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ, Ì ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Ó҂‰ÓÏÎÂÌÌÓ- ÒÚË ÔÎÂÌÌÓ„Ó. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚Ò ҂‰ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚ ÓÙË- ˆÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ ÔÎÂÌÌ˚ı, Ì Ô‰ÒÚ‡‚Îfl- ÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï. 鷢ˠ҂‰ÂÌËfl Ó ÔÎÂÌÌÓÏ (Ù‡ÏËÎËfl, ËÏfl, ‚ÓËÌÒÍÓ Á‚‡ÌËÂ, ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸) ‚˚flÒÌfl˛ÚÒfl ‚Ò„‰‡ ‰‚ÓflÍËÏ ÔÛÚÂÏ:

΢Ì˚ÏË ÔÓ͇Á‡ÌËflÏË ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ë ÔÓ‚ÂÍÓÈ Â„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌ- ÚÓ‚. ÖÒÎË Û ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ÂÒÚ¸ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ô‰ÔÓ·- „‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÎÂÌÌ˚È Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÂÏ ÎˈÓÏ, Á‡ ÍÓÚÓÓ ÓÌ ÒÂ-

·fl ‚˚‰‡ÂÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ fl‰ÓÏ ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚, Á‡‰‡- ‚‡ÂÏ˚ı ‚ ÔÓˆÂÒÒ ‰ÓÔÓÒ‡, ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰Ó- ÁÂÌËÈ. ëÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ÔÎÂÌÌ˚È ‚˚‰‡ÂÚ Ò·fl Á‡ ‰Û„Ó„Ó, ‰Ó- ‚ÓθÌÓ ‰ÍË, ÌÓ ‚Ò Ê ÏÓ„ÛÚ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl. èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Í ˜‡ÒÚË ‚˚flÒÌflÂÚÒfl ‚Ó ‚ÒÂı ËÌÒڇ̈Ëflı. í‡ÍÓÈ ÏÂÚÓ‰ ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË „‡‡ÌÚË- ÛÂÚ ÓÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ӯ˷ÓÍ. èÎÂÌÌ˚È ‚Ò„‰‡ Á̇ÂÚ, Í Í‡ÍÓ- ÏÛ ·‡Ú‡Î¸ÓÌÛ Ë ÔÓÎÍÛ ÓÌ ÔË̇‰ÎÂÊËÚ. ç‡ ÔÂ‚˘ÌÓÏ ‰ÓÔÓÒÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘ÂÏÒfl ‚ ÔÓÎÍÛ (‰Ë‚Ë- ÁËË), Í‡ÚÍÓ ‚˚flÒÌfl˛ÚÒfl ÓÒÌÓ‚Ì˚ ҂‰ÂÌËfl Ó ÔÎÂÌÌÓÏ, ·ÂÁ ÌÂÌÛÊÌ˚ı ̇ ‰‡ÌÌÓÏ ˝Ú‡Ô ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚË ÔÓ- ‰Ó·ÌÓÒÚË ËÏÂ˛Ú ·Óθ¯Ó Á̇˜ÂÌË ÔË ‰ÓÔÓÒ ‚ ¯Ú‡·Â ÍÓÔÛÒ‡ Ë ‡ÏËË, „‰Â ‰ÓÔÓÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙Â- ÏÂ, Ë ÒÎÛÊ‡Ú ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı ˆÂÎÂÈ, ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ‡ ‡ÏËË ÔÓÚË‚ÌË͇. é·˙ÂÏ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔË ‚˚flÒÌÂÌËË Î˘Ì˚ı ҂‰ÂÌËÈ, ÔÓ͇Á‡Ì ‚ Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ÔËÏÂ‡ı.

éÅôàÖ ëÇÖÑÖçàü é èãÖççéå

èÖêÇàóçõâ

 

èéãçõâ Ñéèêéë

 

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

 
 

èËÏÂ 1

I.

ìÌÚÂ-ÓÙˈÂ

ìÌÚÂ-ÓÙˈÂ ÇÂÎËı ÉÂ„‡‰, ÍÓχÌ- ‰Ë ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl 3-È ÓÚ˚ 14-„Ó ÙÛÁËÎÂÌÓ-„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ 14 Ô‰. èÓ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË ÌÂψ. ìÓÊÂ̈ „. è˛ˈ, ÔÓ‚Ë̈Ëfl åÂÍÎÂÌ-

·Û„; Ó‰ËÎÒfl ‚ 1913 „. ÑÓ ÔËÁ˚‚‡ ÏÂı‡ÌËÍ Ì‡ Á‡‚Ӊ ãÂÛ̇‚ÂÍ ‚ ɇÎΠ̇ ᇇÎÂ. Ç ‡Ï˲ ÔËÁ‚‡Ì ‚ ‡ÔÂΠ1942 „. ‚ ÓÍÛ„Â ÅÛ̈·Û. ÑÓ Ë˛Ìfl 1942 „. ÔÓıÓ‰ËÎ Ó·Û˜Â- ÌË ‚ 14-Ï Û˜Â·ÌÓ-Á‡Ô‡ÒÌÓÏ ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ‚ „. ÅÛ̈·Û. ë ˲Ìfl 1942 „. ‰Ó 22.4.45 ÔÓ- ıÓ‰ËÎ ÒÎÛÊ·Û ‚Ó 2-È ÓÚ 14 Ô„‰ 14 Ô‰. ë

ÇÂÎËı ÉÂ„‡‰, ÍÓχÌ- ‰Ë ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl 3-È ÓÚ˚ 14-„Ó ÙÛÁËÎÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡- θÓ̇ 14 Ô‰. á‡ı‚‡˜ÂÌ ‚ ÔÎÂÌ 27.4.45 ‚ ‡ÈÓÌ ÓÚÏ. 9,5 ̇ ÍÓÒ î˯- çÂÛÌ„.

23.4.45

‚ Ò‚flÁË Ò ‡ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂÏ 14 ÔÚ‰

̇Ô‡‚ÎÂÌ ‚ 3-˛ ÓÚÛ 14-„Ó ÙÛÁËÎÂÌÓ„Ó ·‡- ڇθÓ̇ 14 Ô‰. 燄‡‰ Ë ‡ÌÂÌËÈ Ì ËÏÂÂÚ. á‡ı‚‡˜ÂÌ ‚ ÔÎÂÌ 27.4.45 ‚ ‡ÈÓÌ ÓÚÏ. 9,5 ̇ ÍÓÒ î˯-çÂÛÌ„.

èËÏÂ 1

II.

ìÌÚÂ-ÓÙˈÂ

ìÌÚÂ-ÓÙˈÂ ÅÂ„ÌÂ î‡Ìˆ, ÍÓχÌ-

ÅÂ„ÌÂ î‡Ìˆ, ÍÓχÌ- ‰Ë ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl 4-È ÓÚ˚ 1 ·‡Ú‡Î¸Ó̇ Ò‚Ó‰ÌÓÈ ‚ÓÈÒÍÓ‚ÓÈ „ÛÔÔ˚. á‡- ı‚‡˜ÂÌ ‚ ÔÎÂÌ 14.7.44 ‚ ‡ÈÓÌ ÜÓÎÌÂ˯ÍË (4

ÍÏ Ò‚ÂÌ ÄÎËÚÛÒ).

‰Ë ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl 4-Ë ÓÚ˚ 1 ·‡Ú‡Î¸Ó̇ Ò‚Ó‰- ÌÓÈ ‚ÓÈÒÍÓ‚ÓÈ „ÛÔÔ˚. á‡ı‚‡˜ÂÌ ‚ ÔÎÂÌ

14.7.44

‚ ‡ÈÓÌ ÜÓÎÌÂ˯ÍË (4 ÍÏ Ò‚Â-

Ì ÄÎËÚÛÒ). èÓ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÒÚË ÌÂψ. êÓ‰ËÎÒfl ‚ 1915 „. ‚ å‡ÁÂÌÂÌ (ÇÓÒÚӘ̇fl èÛÒÒËfl). éÍÓ̘ËΠ̇Ó‰ÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ. ÑÓ ÔËÁ˚‚‡ — ÒÂθÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ. ë 1936 ÔÓ 1938 „. ̇ıÓ‰ËÎÒfl ̇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ- ÌÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â ‚ 73-Ï ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ‡˝Ó- ‰ÓÏÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl. ÇÌÓ‚¸ ÔËÁ‚‡Ì ̇ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ‚ ‡‚„ÛÒÚ 1939 „. ‚ 176-È Á‡- Ô‡ÒÌ˚È ÔÓÎÍ 61 Ô‰ ‚ „. ùθ·ËÌ„ (ÓÍÛ„ чÌ- ˆË„). 옇ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ‚ÓÈÌ ÔÓÚË‚ î‡ÌˆËË Ë èÓθ¯Ë. ç‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ-„ÂχÌÒÍÓÏ ÙÓÌÚ Ò

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

 

22.6.41. Ç ·Óflı ÔÓ‰ 㸂ӂÓÏ ·˚Î ÚflÊÂÎÓ ‡- ÌÂÌ Ë Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ̇ ËÁΘÂÌËË ‰Ó χfl 1942 „. (‰‡ÌÌ˚ ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛ÚÒfl ‰ÓÍÛÏÂÌ- ڇθÌÓ). ë 14.5.42 ÔÓ 15.5.44, ÔÓ Ô˘ËÌ ӄ‡Ì˘ÂÌÌÓÈ „Ó‰ÌÓÒÚË Í ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â, ÒÎÛÊËÎ ‚ Á‡Ô‡ÒÌ˚ı Ë Óı‡ÌÌ˚ı ˜‡ÒÚflı (211- È Á‡Ô‡ÒÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ, ɇÌÌÓ‚Â; 151-È Á‡- Ô‡ÒÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ, ÅÂÎÓÒÚÓÍ; 176-È Á‡Ô‡ÒÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ, Å‡ÛÌÒ·Â„; 400-È Á‡Ô‡ÒÌ˚È ·‡Ú‡- θÓÌ, Ä‚„ÛÒÚÓ‚; 201-È Óı‡ÌÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ, ÉÓ„Â̯ڇÈÌ, ÇÓÒÚӘ̇fl èÛÒÒËfl; 218-È Óı- ‡ÌÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ, ê‡ÒÚÂÌ·Û„, ÇÓÒÚӘ̇fl èÛÒÒËfl).

ë 15.5 ÔÓ 10.7.44 ÔÓıÓ‰ËÎ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Ì‡ ÍÛÒ‡ı ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÛÌÚÂ- ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‚ òÚ‡·Î‡Í (ÇÓÒÚӘ̇fl èÛÒÒËfl), ÓÚÍÛ‰‡ ·˚Î 11.7.44 ̇Á̇˜ÂÌ ‚ 4- ˛ ÓÚÛ Ò‚Ó‰ÌÓÈ ‚ÓÈÒÍÓ‚ÓÈ „ÛÔÔ˚, ÙÓÏËÓ‚‡‚¯ÂÈÒfl ‚ òÚ‡·Î‡Í.

Ç ÔÓÒΉÌËÈ ÔÂËÓ‰ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÍÓ„‰‡ ̉Ó- ÒÚ‡ÚÓÍ. β‰ÒÍËı ÂÁÂ‚Ó‚ Ì ‰‡‚‡Î „ÂχÌÒÍÓÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡- Ì˲ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÔÓÎÌflÚ¸ Ò‚ÓË ÔÓÚÂÔ‡ÌÌ˚ ˜‡ÒÚ‡, ÓÚ- ‰ÂθÌ˚ ÔÓÎÍË Ë ·‡Ú‡Î¸ÓÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÒÓÒÚ‡‚ «˜ÛÊËı» ‰Ë‚ËÁËÈ ËÎË ÔÂÓ·‡ÁÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ‚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ «·Ó‚˚ „ÛÔÔ˚» (͇ÏÔÙ„ÛÔÔÂÌ). éÙˈÂ‡Ï-‡Á‚‰˜ËÍ‡Ï ‚ Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı ·˚ÎÓ ÔÓ‰˜‡Ò Ó˜Â̸ ÚÛ‰ÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÚ ÔÎÂÌÌ˚ı ˜ÂÚ- ÍËı ÔÓ͇Á‡ÌËÈ, ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ͇ÍÓ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Ëı ˜‡ÒÚ¸ (ÔÓ‰- ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ) ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ. í˘‡ÚÂθÌÓ ‚˚flÒÌÂÌË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ÔÎÂÌÌÓ„Ó ËÏÂÂÚ Ë ·Óθ¯Ó ÔË̈ËÔˇθÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ, Ú‡Í Í‡Í ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‡Á- ‚‰Í ÒΉËÚ¸ Á‡ ÔÂ„ÛÔÔËӂ͇ÏË ÔÓÚË‚ÌË͇. çÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚ı ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ó ÔË- ̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË Í ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ˜‡ÒÚË, ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·fl-

Á‡Ì Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Â„Ó Î˘Ì˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë ·Ûχ- „Ë, ӷ̇ÛÊÂÌÌ˚ ÔË Ó·˚ÒÍÂ. àÌÓ„‰‡ (ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Î˘Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚) ÔË̇‰- ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl ÔÓ ÌÓÏÂÛ ÔÓ΂ÓÈ ÔÓ˜Ú˚, Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌÓÈ Ì‡ Â„Ó Î˘Ì˚ı ÔËҸχı. Ç ˝ÚËı ÒÎÛ˜‡flı ÔÓ- ‚Â͇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍÛ ÌÛÏÂ‡ˆËË ÔÓ΂˚ı ÔÓ˜Ú. ÖÒÎË Û ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ì ӷ̇ÛÊÂÌÓ ÌË͇ÍËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë ÔËÒÂÏ, ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛˘Ëı Â„Ó ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ Í ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ˜‡ÒÚË, ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì Ò ·Óθ¯ÓÈ Ú˘‡ÚÂθ- ÌÓÒÚ¸˛ ‚˚flÒÌËÚ¸ Ô˘ËÌ˚, Ôӷۉ˂¯Ë ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÛÌ˘ÚÓ- ÊËÚ¸ Ëı. éÚÒÛÚÒÚ‚Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‚Ò„‰‡ ‰ÓÎÊÌÓ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰Ó- Ô‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó Ì‡ÒÚÓÓÊÂÌÌÓ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Í ÔÎÂÌÌÓÏÛ. Ç˚flÒÌÂÌË ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚ Á‡ı‚‡Ú‡ ‚ ÔÎÂÌ fl‚ÎflÂÚÒfl Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒÓÏ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔË ‰ÓÔÓÒ ‚ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθ- ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡Ú ÍÓÔÛÒ‡, ‡ÏËË. ÖÒÎË ÔÎÂÌÌ˚È Á‡ı‚‡˜ÂÌ ‚Ó ‚ÂÏfl Â„Ó Û˜‡ÒÚËfl ‚ ‡Á‚‰ÍÂ, ÚÓ ÓÙˈÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘ËÈ ‰ÓÔÓÒ, Ó·flÁ‡Ì ÛÚÓ˜ÌËÚ¸, ͇͇fl Á‡‰‡˜‡ ÒÚ‡‚Ë·Ҹ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓÈ „ÛÔÔÂ. ÖÒÎË Á‡‰‡˜‡ ‚ ˆÂ- ÎÓÏ ÔÎÂÌÌÓÏÛ ÌÂËÁ‚ÂÒÚ̇, ÚÓ ÔÓ ÓÚ‰ÂθÌ˚Ï ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ï, ÍÓ- ÚÓ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ‚˚flÒÌÂÌ˚, ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÒÛ- ‰ËÚ¸ Ó ‚ÒÂÈ Á‡‰‡˜Â ËÎË Ó ·Óθ¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÂÂ. Ç˚flÒÌÂÌË ı‡- ‡ÍÚÂ‡ Á‡‰‡˜Ë ‡Á‚‰˜ËÍÓ‚ Ë ˆÂÎÂÈ, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË Ó̇ ·˚· ÔÓÒÚ‡‚ÎÂ̇, ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ì‡¯ÂÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ÔˉÚË Í ·ÓΠËÎË ÏÂÌ Ô‡‚ËθÌÓÏÛ ‚˚‚Ó‰Û Ó Ô‰ÒÚÓfl˘Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ëflı ËÎË Ì‡ÏÂÂÌËflı ÔÓÚË‚ÌË͇. ÖÒÎË ÔÎÂÌÌ˚È Á‡ı‚‡˜ÂÌ ‚ ÂÁÛθڇÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡¯ÂÈ ‡Á‚‰ÍË Ë ‚ÁflÚ ËÁ ·Ó‚˚ı ÔÓfl‰ÍÓ‚ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÚÓ ÍÛ„ Á‡- ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÂÏÛ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌ˚Ï. ëΉÛÂÚ ÓÚÏÂ- ÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÎÂÌÌ˚Â, ‚ÁflÚ˚ ËÁ ·Ó‚˚ı ÔÓfl‰ÍÓ‚ Ë ‰ÓÎ„Ó Ì ·˚‚‡‚¯Ë ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ú˚ÎÛ, ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‰Îfl ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ËÌÚÂÂÒ ÚÓθÍÓ ‚ ÒÏ˚ÒΠÛÚÓ˜ÌÂÌËfl Ë ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl ̇΢Ëfl ̇ ÚÓÏ ËÎË ËÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍ ÙÓÌÚ‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl ËÎË ˜‡ÒÚË ÔÓÚË‚ÌË͇. ùÚÓ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·ÓΠÔÓÎÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó Â„Ó „ÛÔÔËÓ‚ÍÂ.

éÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë Îˈ, ‰Ó·Ó‚ÓθÌÓ ÔÂ¯‰¯Ëı ÎËÌ˲ ÙÓÌÚ‡. Ç ˝ÚËı ÒÎÛ˜‡- flı ̇‰ÎÂÊËÚ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ‡Á΢‡Ú¸ β‰ÂÈ, ÒÓ‚Â¯Ë‚¯Ëı ÔÂ- ÂıÓ‰ ˜ÂÂÁ ÙÓÌÚ ÔÓ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËflÏ, ÓÚ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÁÂÚËÓ‚. ä Á‡fl‚ÎÂÌËflÏ Ë ÔÓ͇Á‡ÌËflÏ ÚÂı Ë ‰Û„Ëı ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ÓÚÌÂÒÚËÒ¸ ‚ÂҸχ ÍËÚË- ˜ÂÒÍË Ë ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚ÒÂÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, ÔË Í‡- ÍËı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı Îˈ‡ Û͇Á‡ÌÌ˚ı ͇Ú„ÓËÈ ÔÂ¯ÎË ÎË- Ì˲ ÙÓÌÚ‡. ä‡Í ÔÓ͇Á‡Î ÓÔ˚Ú ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ËÏÂÌÌÓ ÒÂ‰Ë ˝ÚÓÈ Í‡Ú„ÓËË ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ÒÚ˜‡ÂÚÒfl ̇˷Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‡„ÂÌÚÓ‚ ‚‡ÊÂÒÍÓÈ ‡Á‚‰ÍË. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ ÔÂÂıÓ‰‡ ÎËÌËË ÙÓÌÚ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚Ò„‰‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‚˚flÒÌflÚ¸, Ì ÔÓfl‚Îflfl ËÁÎ˯ÌÂ„Ó ‰Ó‚ÂËfl. ç‡‰Ó Ú‡ÍÊ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚ˉÛ, ˜ÚÓ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ ÔÓ‰‡Á- ‰ÂÎÂÌËfl β·flÚ ËÌÓ„‰‡ ÔËÛÍ‡ÒËÚ¸ Ò‚Ó˛ Óθ ‚ Á‡ı‚‡Ú ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ë ËÁÓ·‡ÁËÚ¸ „Ó, Í‡Í ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Ë ÒËθÌÓ ÒÓÔÓÚË‚Îfl‚¯Â„ÓÒfl ÔÓÚË‚ÌË͇. ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÎÂÌÌ˚È Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ·Û‰ÂÚ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔË Á‡ı‚‡Ú ‚ ÔÎÂÌ ÓÌ Ì Ó͇Á˚‚‡Î ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl, ‡ Ò‰‡ÎÒfl ‰Ó·Ó‚ÓθÌÓ, é·˚˜ÌÓ ËÒÚË̇ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ì˜ÚÓ Ò‰Ì ÏÂÊ‰Û ˝ÚËÏË ‰‚ÛÏfl ÔÓÚË‚Ó˜˂˚ÏË ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË. èË Î˛·˚ı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ı ÔÎÂÌÌ˚È ‰ÓÎÊÂÌ Á̇ڸ ÌÓ- ÏÂ ÔÓ΂ÓÈ ÔÓ˜Ú˚ Ò‚ÓÂÈ ˜‡ÒÚË. èÓ͇Á‡ÌËfl ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ Ì ËÏÂÂÚ ÒÂÏ¸Ë Ë Á̇ÍÓÏ˚ı Ë Ì ‚‰ÂÚ ÔÂÂÔËÒÍË, Ì ÏÓ„ÛÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ÓÒÌÓ‚‡ÚÂθÌ˚ÏË. íÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„- ‰‡ ÔÎÂÌÌ˚È ÔË̇‰ÎÂÊ‡Î Í ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÓÔÓÎÌÂÌ˲ Ë ·˚Î Ò‡- ÁÛ Á‡ı‚‡˜ÂÌ ‚ ÔÎÂÌ, ÌÓÏÂ ÔÓ΂ÓÈ ÔÓ˜Ú˚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÂÏÛ Â˘Â ÌÂËÁ‚ÂÒÚÂÌ. çÓ ‰Îfl ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ Ú‡ÍÓÈ ÔÎÂÌÌ˚È Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ Á̇˜ËÚÂθÌ˚È ËÌÚÂÂÒ Ò ‰Û„ÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl. éÌ ÒÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á‡Ú¸, ÓÚÍÛ‰‡ Ë ÍÓ„‰‡ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ÔË·˚ÎÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ‚ˉÂÎ ‚ ÔÛÚË, ͇ÍÓ‚ ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl, ͇ÍÓ‚‡ ÒÚÂ- ÔÂ̸ Ó·Û˜ÂÌÌÓÒÚË ÒÓΉ‡Ú Ë Ô. éÔ‰ÂÎÂÌË ÓÔÓÁ̇‚‡ÚÂθÌ˚ı Á̇ÍÓ‚ ËÏÂÎÓ Á̇˜ÂÌË ÚÓθÍÓ ‚ ̇˜‡Î ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚. íÓ„‰‡ ͇Ê- ‰‡fl ‰Ë‚ËÁËfl ËÏ· Ò‚ÓË ÓÔÓÁ̇‚‡ÚÂθÌ˚ Á̇ÍË, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÏ¢‡ÎËÒ¸ ̇ ‡‚ÚÓχ¯Ë̇ı, Ú‡Ì͇ı, ·ÓÌÂÚ‡ÌÒÔÓÚÂ‡ı Ë

Ô. èÓ ÏÂ ۂÂ΢ÂÌËfl ÔÓÚÂ¸ ‚ ÌÂψÍÓÈ ‡ÏËË, ÛÏÂ̸- ¯ÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÚÂıÌËÍË, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ ˆÂÎflı ÒÓı‡ÌÂÌËfl ‚Ó- ÂÌÌÓÈ Ú‡ÈÌ˚ ÓÔÓÁ̇‚‡ÚÂθÌ˚ Á̇ÍË ·˚ÎË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ËÁ˙- flÚ˚ Ë Í 1944 „. ËÒ˜ÂÁÎË ÒÓ‚ÒÂÏ (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ Ú˚ÎÓ‚˚ı ˜‡- ÒÚÂÈ). Ç˚fl‚ÎÂÌË ÍÓχ̉ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÔÓÚË‚ÌË͇ ËÏÂÂÚ ·Óθ- ¯Ó Á̇˜ÂÌË ÔÓ fl‰Û Ô˘ËÌ. èÓÏËÏÓ ÒÔˆˇθÌ˚ı ˆÂÎÂÈ, ‡ÒÒÏÓÚÂÌË ÍÓÚÓ˚ı Ì ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ̇¯Û Á‡‰‡˜Û, ˝ÚÓ Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ ‰Îfl Ò‡ÏÓ„Ó ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó. á̇fl Ù‡ÏËÎËË ÍÓχÌ- ‰Ë‡ ÓÚ˚, ·‡Ú‡Î¸Ó̇ ËÎË ÔÓÎ͇, Ó˜Â̸ ΄ÍÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Í ÚÓÏÛ ËÎË ËÌÓÏÛ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌ˲ ËÎË ˜‡ÒÚË. ùÚÓ ÔÓÏÓÊÂÚ ËÁ·Âʇڸ ӯ˷ÓÍ Ë ÔÛÚ‡Ìˈ˚ Ë ·Û- ‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‡Áӷ·˜ÂÌ˲ ÔÓ‰ÓÁËÚÂθÌ˚ı Îˈ. ÇÓ ‚ÂÏfl ·Ó‚ ‚ ‡ÈÓÌ „. ùÎ¸Ò Ì‡ ÒÚÓÓÌÛ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË ÔÂ¯ÂÎ ÒÓΉ‡Ú, flÍÓ·˚ ÔË̇‰ÎÂʇ˘ËÈ Í 317-ÏÛ ·‡- ڇθÓÌÛ ÙÓθÍÒ¯ÚÛχ, ‡Ì ‰ËÒÎÓˆËÓ‚‡‚¯ÂÏÛÒfl ‚ „. ùθÒ. ÇÓ ‚ÂÏfl ‰ÓÔÓÒ‡ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ÒڇΠÒÓÏÌ‚‡Ú¸Òfl ‚ Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ë ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ Á‡‰‡Î ÂÏÛ ‚ÓÔÓÒ: «ä‡Í ÔÓÊË‚‡ÂÚ ÓÚÏËÒÚ ï‡ÌÙ?» èÂ·ÂʘËÍ, Á‡- ÒÚË„ÌÛÚ˚È ÌÂÓÊˉ‡ÌÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒÓÏ ‚‡ÒÔÎÓı, ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÏÂÒÚÓÔ·˚‚‡ÌË ÓÚÏËÒÚ‡ ï‡ÌÙ‡ ÂÏÛ ÒÂȘ‡Ò ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Ó·Ì‡ÛÊËÎ Ò‚Ó «Á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó» Ò ÓÙˈÂÓÏ, fl‚- Îfl‚¯ËÏÒfl ÍÓχ̉ËÓÏ 8-„Ó ÓÚ‰ÂθÌÓ„Ó ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇, ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡‚¯Â„Ó Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍ ÙÓÌÚ‡. чθ- ÌÂȯËÏ ‰ÓÔÓÒÓÏ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ «ÔÂ·ÂʘËÍ» fl‚- ÎflÎÒfl ‡Á‚‰˜ËÍÓÏ 8-„Ó ÓÚ‰ÂθÌÓ„Ó ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓ„Ó ·‡Ú‡- θÓ̇ Ë ÔÂ¯ÂÎ ÎËÌ˲ ÙÓÌÚ‡ ÒÓ ÒÔˆˇθÌ˚Ï Á‡‰‡ÌËÂÏ. Ç Ô˂‰ÂÌÌÓÏ ÔËÏÂ Á̇ÌË ÓÙˈÂÓÏ-‡Á‚‰˜ËÍÓÏ ÍÓχ̉ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÔÓÚË‚ÌË͇ ÔÓÏÓ„ÎÓ ‚˚flÒÌËÚ¸ Ù‡ÍÚ˘Â- ÒÍÛ˛ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ë ËÒÚËÌÌÛ˛ ˆÂθ èÂÂıÓ‰‡ ËÏ ÎËÌËË ÙÓÌÚ‡. ÇÓ ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡flı Á̇ÌË هÏËÎËÈ ÓÙˈÂÓ‚ ÔÓÚË‚- ÌË͇ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ ‚ÂÒÚË ‰ÓÔÓÒ, Ú‡Í Í‡Í ÒÓÁ‰‡ÂÚ Û ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ·Óθ¯ÓÈ ÓÒ‚Â- ‰ÓÏÎÂÌÌÓÒÚË ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó Ë Ô‡‡ÎËÁÛÂÚ Ëı ̇ÏÂÂÌËfl ÒÓÓ·˘ËÚ¸ Ì‚ÂÌ˚ ҂‰ÂÌËfl. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ÔӉӷ̇fl

Ó҂‰ÓÏÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÙˈÂÓ‚-‡Á‚‰˜ËÍÓ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ ‚ÓÁÏÓÊ̇ Î˯¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ‰ÎËÚÂθÌÓÈ Ó·ÓÓÌ˚ Ë ÔË ÌÂÒÏÂÌflÂÏÓÒ- ÚË ˜‡ÒÚÂÈ ÔÓÚË‚ÌË͇. ÇÓ ‚ÂÏfl ̇ÒÚÛÔ‡ÚÂθÌ˚ı ·Ó‚, ÍÓ„- ‰‡ ‚‡ÊÂÒÍË ˜‡ÒÚË ÒÏÂÌfl˛ÚÒfl ·˚ÒÚÓ, Ó˜Â̸ ÚÛ‰ÌÓ ‚˚flÒ- ÌËÚ¸ Ëı ÓÙˈÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚. é‰Ì‡ÍÓ Ë ‚ ˝ÚËı ÒÎÛ˜‡flı ÒÎÂ- ‰ÛÂÚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ Ù‡ÏËÎËË ÓÙˈÂÓ‚ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë ‚ ÒÎÛ- ˜‡Â ̇‰Ó·ÌÓÒÚË ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Ó·˚Ú˚ ҂‰ÂÌËfl ÔË ‰ÓÔÓ- Ò ÔÎÂÌÌ˚ı. ë ËÒÍβ˜ËÚÂθÌ˚Ï ‚ÌËχÌËÂÏ ÓÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘Ë ‰ÓÔÓÒ ‚ ¯Ú‡·‡ı ‚ÒÂı ÒÚÂÔÂÌÂÈ, ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÚÌÂÒÚËÒ¸ Í ÔÓfl‚ÎÂÌ˲ ̇ Û˜‡ÒÚÍ ÙÓÌÚ‡ ÌÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË (ÒÓ- ‰ËÌÂÌËfl) ÔÓÚË‚ÌË͇. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÏ ‚˚¯Â ÒÚÂÔÂ̸ ¯Ú‡·‡, ÚÂÏ Û„ÎÛ·ÎÂÌÌ ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰ÓÔÓÒ, ÔÎÂÌ- ÌÓ„Ó, ÔË̇‰ÎÂʇ‚¯Â„Ó Í ‚ÌÓ‚¸ ÓÚϘÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË (ÒÓ‰Ë- ÌÂÌ˲). Ç ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Ì‡‰Ó ÚÓ˜ÌÓ ‚˚flÒÌËÚ¸, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÎË ÔÎÂÌÌ˚È ÔË̇‰ÎÂÊËÚ Í ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË, Ë ‚ÒÂ- ÒÚÓÓÌÌ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Â„Ó (Û˜ÂÒÚ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔËҸχ, ‰ÂÚ‡ÎË Ó‰Âʉ˚ Ë Ô.). í‡Í‡fl ÔÓ‚Â͇ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÓ- fl‚ÎÂÌË ÌÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË (ÒÓ‰ËÌÂÌËfl) ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È Ë ‚ÔÓÎÌ ӷ˙flÒÌËÏ˚È ËÌÚÂÂÒ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘Ëı ¯Ú‡- ·Ó‚, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÒΉfl˘Ëı Á‡ ‚ÒÂÏË ÔÂ„ÛÔÔËӂ͇ÏË ÔÓÚË‚ÌË͇, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ú˘‡ÚÂθ̇fl ÔÓ‚Â͇ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ÔÎÂÌÌÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÂ‚ÂȯÂÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó. ÇÓ ‚ÂÏfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÌÂ‰ÍÓ ·˚‚‡- ÎË ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ‚ ˆÂÎflı ‰ÂÁËÌÙÓχˆËË ËÎË ËÁ-Á‡ ̉Ó- ÒÚ‡Ú͇ β‰ÒÍËı ÂÁÂ‚Ó‚ ÓÚ‰ÂθÌ˚ χ¯Â‚˚ ÍÓχ̉˚, ÔË̇‰ÎÂʇ‚¯ËÂ Í Á‡Ô‡ÒÌ˚Ï ·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡Ï (˝Á‡ˆ-·‡Ú‡Î¸Ó- ̇Ï) ÌÂψÍËı ÔÂıÓÚÌ˚ı ‰Ë‚ËÁËÈ, ̇Ô‡‚ÎflÎËÒ¸ ̇ ÔÓÔÓÎ- ÌÂÌË ‰Û„Ëı ‰Ë‚ËÁËÈ, Ë ÒÓΉ‡Ú˚ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl Ì Á̇ÎË, Í Í‡ÍÓÈ ‰Ë‚ËÁËË ÓÌË Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔË̇‰ÎÂʇÚ. ç‡ ‰ÓÔÓÒ ÓÌË ÔÓ͇Á˚‚‡ÎË Ò‚Ó˛ ÙÓχθÌÛ˛ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ Í ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË Ú‡Í‡fl ÔË̇‰ÎÂÊ- ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡Î‡Ò¸, Ë ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ËÏÂÎ ‚Ò ÓÒÌÓ- ‚‡ÌËfl Ô‰ÔÓ·„‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÚË‚ÌËÍ Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍ ‚‚ÂÎ

‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÌÓ‚Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÌÓ

ÛÚÓ˜ÌËÚ¸, ‚ ͇ÍÓÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â, ÍÛ‰‡ Ë ÓÚÍÛ‰‡ ÔË·˚ÎÓ ‰‡Ì- ÌÓ ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂ, ͇ÍÓ‚ ·˚Πχ¯ÛÚ, ÒÔÓÒÓ· ÔÂ‚ÓÁÍË (˝¯ÂÎÓÌ ËÎË ÓÚ‰ÂθÌ˚È ‚‡„ÓÌ), „‰Â ‚˚„ÛÁËÎËÒ¸. çÂχÎÓ- ‚‡ÊÌÛ˛ Óθ Ë„‡ÂÚ Á̇ÌË ڇÍËÏ ÔÎÂÌÌ˚Ï Ò‚ÓÂ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÌÓÏÂ‡ ÔÓ΂ÓÈ ÔÓ˜Ú˚, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸, Í Í‡ÍÓÈ ˜‡ÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÔË̇‰ÎÂÊËÚ ÔÎÂÌÌ˚È.

Ç ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ҘËÚ‡ÂÚ ‰Ó͇Á‡ÌÌ˚Ï

‚‚Ó‰ ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÌÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË (ÒÓ‰ËÌÂÌËfl), ‰Ó-

Ô‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ‰ÓÎÊÂÌ Ò‡Ï˚Ï Ú˘‡ÚÂθÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚˚flÒ- ÌËÚ¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ˝ÚÓÈ ˜‡ÒÚË (ÒÓ‰ËÌÂÌËfl). èË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ÍÓÔÛÒÂ Ë ‡ÏËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó˜Â̸ ÔÓ‰Ó·ÌÓ

‚˚flÒÌËÚ¸ ‚Ò ‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÔÂ·ÓÒÍÓÈ ÌÓ‚Ó„Ó ÒÓ- ‰ËÌÂÌËfl ̇ ‰‡ÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ ÙÓÌÚ‡.

Ç ÔÂËÓ‰ ÓÒÂÌÌÂ-ÁËÏÌÂÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË 1944 „. ÌÂψÍÓ ÍÓ-

χ̉ӂ‡ÌË ÎËıÓ‡‰Ó˜ÌÓ ÔÂ·‡Ò˚‚‡ÎÓ Ò‚ÓË ÏÓÚÓÏÂı‡ÌË- ÁËÓ‚‡ÌÌ˚ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ ̇ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ- ÔÛÒÒÍËÈ Ô·ˆ‰‡Ï, ÒÚ‡‡flÒ¸ Ì ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl ëÓ- ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË Ì‡ ÚÂËÚÓ˲ ÉÂχÌËË. Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ·˚ÎË ÔÂ·Ó¯ÂÌ˚ Ô‡‡¯˛ÚÌÓ-Ú‡ÌÍÓ‚˚È ÍÓÔÛÒ «ÉÂÏ‡Ì ÉÂ- ËÌ„», 12-fl Ú‡ÌÍÓ‚‡fl ‰Ë‚ËÁËfl Ë ‰Û„Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. èË ‰Ó- ÔÓÒ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔË̇‰ÎÂʇ‚¯Ëı Í ÔÂ·Ó- ¯ÂÌÌ˚Ï ÒÓ‰ËÌÂÌËflÏ, ̇¯Ë ÓÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË ÔÓ‰Ó·- ÌÓ ‚˚flÒÌËÎË ÔÛÚ¸ ÒΉӂ‡ÌËfl ˝¯ÂÎÓÌÓ‚, ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÒÚÓ- flÌÍË Ì‡ ÛÁÎÓ‚˚ı Òڇ̈Ëflı, ÒÚÂÔÂ̸ Á‡„ÛÊÂÌÌÓÒÚË ÓÚ‰Âθ- Ì˚ı ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚, ÚÂÏÔ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl Ë fl‰ ‰Û„Ëı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ. Å˚ÎÓ Ó·‡˘ÂÌÓ ‚ÌËχÌË ̇ ÏÂÚÓ‰˚ ÊÂÎÂÁ- ÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ı ÔÂ‚ÓÁÓÍ Ì ÚÓθÍÓ Î˛‰ÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, ÌÓ Ë Ï‡ÚÂˇθÌÓÈ ˜‡ÒÚË. Ç ÂÁÛθڇÚ fl‰‡ ‰ÓÔÓÒÓ‚ Ï˚ ÔÓÎÛ˜Ë- ÎË ˆÂÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl Ó ÒÓÒÚÓflÌËË ÊÂÎÂÁÌ˚ı ‰ÓÓ„ ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÏ Ú˚ÎÛ ÔÓÚË‚ÌË͇, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË ÒÛ‰ËÚ¸ Ó ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÌÂψ‚ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ÔÂ·ÓÒÍË ÍÛÔÌ˚ı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ò Ó‰ÌÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ ̇ ‰Û„ÓÈ. éÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘Ë ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌ- Ì˚ı, ÔË ÔÓfl‚ÎÂÌËË ÌÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË (ÒÓ‰ËÌÂÌËfl) ‰ÓÎÊÌ˚ Ò Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ ·˚ÒÚÓÚÓÈ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸, ‚ ͇ÍÓÏ

ÒÓÒÚ‡‚Â, Ò Í‡ÍËÏ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂÏ Ë Ò Í‡ÍÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÌÓ‚Ó ÒÓ- ‰ËÌÂÌË ÔË·˚ÎÓ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ. ñÂÌÌ˚Ï ÔÓÒÓ·ËÂÏ ÔË ËÁÛ˜ÂÌËË ÌÓ‚Ó„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl fl‚flÚÒfl Ô˜‡ÚÌ˚ χÚÂˇÎ˚ Ò Û͇Á‡ÌËÂÏ ·Ó‚˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒ- ÚËÍ Ë ·ÓÂ‚Ó„Ó ÔÛÚË ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÒÔËÒÍË ÍÓχ̉- ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍË ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë fl‰ ÔÂËӉ˘ÂÒÍËı ËÁ‰‡ÌËË. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‚Ò ˝ÚË Ï‡ÚÂˇÎ˚ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÓÙˈÂÛ-‡Á- ‚‰˜ËÍÛ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ·Ó‚ÓÏ ÔÛÚË Ë ÓÒÓ·ÂÌ- ÌÓÒÚflı ‚ÌÓ‚¸ ÔÓfl‚Ë‚¯Â„ÓÒfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÓÌË ÓÒ‚Ó·Óʉ‡˛Ú ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ÓÚ ËÁÎ˯ÌÂÈ Á‡Ú‡Ú˚ ‚Â- ÏÂÌË Ë ÒËΠ̇ ‚˚fl‚ÎÂÌË ÛÊ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ. ç‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÌËχÌË ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ Í ÒËÒÚÂ- χÚ˘ÂÒÍË ‚˚ÔÛÒ͇ÂÏ˚Ï ÒÔ‡‚Ó˜Ì˚Ï ËÁ‰‡ÌËflÏ, ‡Á‚‰˚‚‡- ÚÂθÌ˚Ï ·˛ÎÎÂÚÂÌflÏ Ë ÔÓ˜ËÏ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Á‡ÚÛ‰ÌflÂÚ ‡·Ó- ÚÛ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘Â„Ó Ë ÛıÛ‰¯‡ÂÚ Â ͇˜ÂÒÚ‚Ó. ÇÓÁÏÓÊÌ˚ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ÒÔ‡‚Ó˜Ì˚ χÚÂˇÎ˚ Ó͇ÊÛÚ- Òfl ÛÒÚ‡‚¯ËÏË, ÚÓ„‰‡ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ‚ÓÒÔÓÎÌËÚ¸ Ëϲ˘ËÂÒfl ‚ ÌËı ̉ӘÂÚ˚ Ë ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠÚÓ˜Ì˚ı ҂‰ÂÌËÈ. ùÚ‡ Á‡‰‡˜‡ ÎÓÊËÚÒfl ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ ̇ ÓÙˈÂÓ‚-‡Á‚‰˜ËÍÓ‚ ¯Ú‡·Ó‚ ‡ÏËÈ Ë ÍÓÔÛÒÓ‚. é‰Ì‡ÍÓ Ë ‰Ë‚ËÁËÓÌÌ˚Ï ‡Á‚‰˜ËÍ‡Ï ÒΉÛÂÚ ÔËÌflÚ¸ ‚ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ ÔÓÒËθÌÓ ۘ‡ÒÚËÂ. äÛ„ Á‡‰‡˜ ÔÓÎÍÓ‚˚ı ÓÙˈÂÓ‚-‡Á‚‰- ˜ËÍÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ó„‡Ì˘ÂÌ Ë Ì ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ Ô‰ÂÎÓ‚ ·Ó‚ÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÔÓÎ͇. ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡  Á‡Íβ˜ËÚÂθÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ, ÌÂψÍÓ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï Ô˘Ë̇Ï, Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÁ ‡„ËÚ‡ˆËÓÌÌÓ-ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËı ÒÓÓ·‡ÊÂÌËÈ, ̇˜‡ÎÓ ÙÓÏËÓ- ‚‡Ú¸ ÌÓ‚˚ ÚËÔ˚ ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË ÍÓÚÓ- ˚ı Ì ·˚ÎÓ (Ë Ì ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸) Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÌË͇ÍËÏË ÒÔ‡‚Ó˜ÌË͇ÏË. í‡Í ‚ÓÁÌËÍÎË ‚ 1944 „. «Ì‡Ó‰ÌÓ-ÔÂıÓÚÌ˚» ‰Ë‚ËÁËË (ÙÓθÍÒ„Â̇‰ËÂ), ÙÓÏËÓ‚‡ÌË ÍÓÚÓ˚ı ̇˜‡- ÎÓÒ¸ ÔÓÒΠÔÓÍÛ¯ÂÌËfl ̇ ÉËÚÎÂ‡. ùÚË ‰Ë‚ËÁËË ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ̇ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ-„ÂχÌÒÍÓÏ ÙÓÌÚ ‚ ‡‚„ÛÒÚ 1944 „.; Ó„‡ÌËÁ‡- ˆËfl Ëı, ·Ó‚ÓÈ Ë ˜ËÒÎÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚, ‚ÓÓÛÊÂÌË ·˚ÎË ‚ ÒÍÓ- ÓÏ ‚ÂÏÂÌË ‚ÒÍ˚Ú˚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏË ÓÙˈÂ‡ÏË-‡Á‚‰˜Ë͇ÏË.

ÇÒΉ Á‡ «Ì‡Ó‰ÌÓ-ÔÂıÓÚÌ˚ÏË» ‰Ë‚ËÁËflÏË ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ «Ì‡Ó‰ÌÓ ÓÔÓΘÂÌË» (ÙÓθÍÒ¯ÚÛÏ), ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË ÍÓÚÓ- Ó„Ó Ì ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸ Ó·˙flÒÌÂÌÓ ÌË͇ÍËÏË ‚ÓÂÌÌ˚ÏË ÒÓÓ·‡- ÊÂÌËflÏË Ë ÌÓÒËÎÓ ‡‚‡ÌÚ˛ËÒÚ˘ÂÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ. èÓfl‚ÎÂÌË ÔÂ‰ ̇¯ËÏË ‚ÓÈÒ͇ÏË ‚ ÍÓ̈ 1944 „. ˜‡ÒÚÂÈ ÙÓθÍÒ- ¯ÚÛχ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚËÔ˘Ì˚Ï ‰Îfl ÍÓ̈‡ ‚ÓÈÌ˚, ÍÓ„‰‡ ÌÂψ- ÍÓ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ÓÒÚÓ Ó˘ÛÚËÎÓ ÌÂı‚‡ÚÍÛ Î˛‰ÒÍËı Ë Ï‡ÚÂ- ˇθÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚. Ç˚fl‚ÎÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ·ÓÂ‚Ó„Ó Ë ˜ËÒÎÂÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ë ‚ÓÓÛÊÂÌËfl ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl (˜‡ÒÚË, ÒÓ‰ËÌÂÌËfl) ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ‚ÒflÍÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ ‚ÌÓ‚¸ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÎÂÌÌÓ„Ó. Ç ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÔÎÂÌÌ˚ı Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛Ú ÒËÒÚÂ- χÚ˘ÂÒÍË Ë Û͇Á‡ÌÌ˚ ‚ÓÔÓÒ˚ ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ̇¯ÂÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲, ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ÔÓ‚ÂËÚ¸, Ì ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÎË Á‡ ÔÂËÓ‰, Ôӯ‰¯ËÈ ÒÓ ‚ÂÏÂÌË Á‡ı‚‡Ú‡ ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ͇ÍËı-ÎË·Ó ËÁÏÂÌÂÌËÈ. ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ ÌÂψÍÓ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËÂÏ fl‰‡ ÊÂÒÚÓÍËı ÔÓ‡ÊÂÌËÈ ÒÚ‡ÎÓ ÏÂÌflÚ¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ò‚ÓËı ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ. ä Ú‡ÍËÏ ËÁÏÂÌÂÌËflÏ Ì‡‰Ó ÔÂʉ ‚ÒÂ- „Ó ÓÚÌÂÒÚË ÔÂÂıÓ‰ ̇ ‰‚Ûı·‡Ú‡Î¸ÓÌÌ˚ ÔÓÎÍË ÔË ÒÓı‡ÌÂ- ÌËË ‚ ‰Ë‚ËÁËË ÚÂıÔÓÎÍÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÙÓÏËÓ‚‡ÌË ÌÓ- ‚˚ı ‰Ë‚ËÁËÈ ‰‚ÛıÔÓÎÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÔË Ì‡Î˘ËË ÚÂı ·‡Ú‡- θÓÌÓ‚ ‚ ÔÓÎÍÛ. ä ÍÓÌˆÛ ‚ÓÈÌ˚ ‚ „ÂχÌÒÍÓÈ ‡ÏËË ·˚· ·Óθ¯‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌ̇fl ÔÛÚ‡Ìˈ‡. Ç ıÓ‰‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó Ë ÒËÒÚÂχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÛÌ˘ÚÓÊÂÌËfl „ÂχÌÒÍÓÈ ‡ÏËË ÌÂψÍÓ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ËÁÏÂÌflÎÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËı ÔÓÎ- ÍÓ‚, ÔÂÂıÓ‰fl ‚ ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ̇ ÚÂı‰Ë‚ËÁËÓÌÌÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ, ËÎË ÊÂ, ÒÓı‡Ìflfl ˜ÂÚ˚Âı‰Ë‚ËÁËÓÌÌÛ˛ ÒÚÛÍÚÛ- Û, ÒÓÍ‡˘‡ÎÓ ˜ËÒÎÓ ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ‰Ë‚ËÁËÓ̇ı ÎË·Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ‚ ·‡Ú‡ÂÂ. çÂÍÓÚÓ˚ ˜‡ÒÚË ·˚ÎË ÛÔ‡Á‰ÌÂÌ˚, ÒÎË- Ú˚ Ë ÂÓ„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ÏÂÒÚÓ ‡Á‚‰˚‚‡- ÚÂθÌ˚ı ·‡Ú‡Î¸ÓÌÓ‚ ‚ÓÁÌËÍÎË ÙÛÁËÎÂ˚, Ô‡‡¯˛ÚÌ˚ ÒÓ- ‰ËÌÂÌËfl Ô‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÔÂıÓÚÌ˚Â. ç‡ Á‡Íβ˜ËÚÂθÌÓÏ ˝Ú‡Ô ‚ÓÈÌ˚ ÌÂψÍÓ ÍÓχ̉ӂ‡- ÌË ÙÓÏËÓ‚‡ÎÓ Ë ·ÓÒ‡ÎÓ ‚ ·ÓÈ «Ò‚Ó‰Ì˚ ‚ÓÈÒÍÓ‚˚ „ÛÔÔ˚», «·Ó‚˚ „ÛÔÔ˚» Ë Ô., ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌË ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ

Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÎÓÒ¸ ÌË͇ÍËÏË ¯Ú‡ÚÌ˚ÏË ‡ÒÔËÒ‡ÌËflÏË ËÎË ÛÁ‡ÍÓÌÂÌÌ˚ÏË ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË. ùÚË ˜‡ÒÚË Ë ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ÒÓÒÚÓfl‚¯Ë ËÁ ‡ÚËÎÎÂËÒÚÓ‚, Ò‡ÔÂÓ‚, ‡‚ˇÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÒÓ̇·, ÒÓΉ‡Ú Ú˚ÎÓ‚˚ı ÒÎÛÊ·, ÒΉÛÂÚ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ ÌÂ Í‡Í ÌÓ‚Û˛ ÙÓÏÛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‡ ÚÓθÍÓ Í‡Í ‚ÂÏÂÌÌ˚ ÙÓ- ÏËÓ‚‡ÌËfl, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ ‚ ÔÂËÓ‰ ‡„ÓÌËË Â„Ó ‡ÏËË. Ç Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ô‰ÒÚ‡‚Îfl· ‰Îfl ÓÙË- ˆÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌ˚È ËÌÚÂÂÒ, Ë Á‡‰‡˜‡ Â„Ó Ò‚Ó- ‰Ë·Ҹ Í ‚˚flÒÌÂÌ˲ ·ÓÂ‚Ó„Ó Ë ˜ËÒÎÂÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ë ‚ÓÓÛ- ÊÂÌËfl ‚ÌÓ‚¸ ÔÓfl‚Ë‚¯Â„ÓÒfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl (˜‡ÒÚË).

èéüÇãÖçàÖ çéÇéâ óÄëíà èËÏÂ

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

èÎÂÌÌ˚ Ä., Å. Ë Ç. ÔË̇‰ÎÂÊ‡Ú Í ÌÂ„Û- ÎflÌ˚Ï ˜‡ÒÚflÏ «ÙÓθÍÒ- ¯ÚÛÏ» 25/58 Ë 25/60.

ÇÓÈÒÍÓ‚˚ ˜‡ÒÚË 25/58 Ë 25/60 fl‚Îfl˛Ú- Òfl ÌÂ„ÛÎflÌ˚ÏË ˜‡ÒÚflÏË „ÂχÌÒÍÓÈ ‡- ÏËË, ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ ÔË͇ÁÛ ÉËÏÏ- ÎÂ‡ ‚ ÌÓfl· 1944 „. ÑÎfl ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ˝ÚËı ˜‡ÒÚÂÈ, ÌÓÒfl˘Ëı ̇Á‚‡ÌË «ÙÓθÍÒ¯ÚÛÏ» (̇Ó‰ÌÓ ÓÔÓΘÂÌËÂ), ËÒ- ÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ ÍÓÔÚËÌ„ÂÌÚ˚, Ì ÔÓ‰ÎÂʇ˘Ë ÔËÁ˚‚Û ‚ „ÛÎflÌ˚ ‚ÓÈÒ͇, ‡·Ó˜ËÂ Ë ÒÎÛʇ˘Ë ӷÓÓÌÌ˚ı Ô‰ÔËfl- ÚËÈ; ˜ÎÂÌ˚ ̇ˆËÓ̇Î-ÒӈˇÎËÒÚÒÍÓÈ Ô‡- ÚËË, ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌÌ˚ ÓÚ ÔËÁ˚‚‡ ‚ ‡Ï˲ ÔÓ Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó Ô˘Ë̇Ï, Ë ‚Ò ÔӘˠ˝ÎÂ- ÏÂÌÚ˚, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÌÓÒËÚ¸ ÓÛÊËÂ. îÓÏË- Ó‚‡ÌË ÓÚfl‰Ó‚ «ÙÓθÍÒ¯ÚÛÏ» ÔÓËÁ‚Ó- ‰ËÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ì‡ˆËÓ̇Î-ÒӈˇÎËÒÚÒÍË- ÏË Ô‡ÚËÈÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË, ÍÓÚÓ˚ ‚˚‰ÂÎflÎË ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Îˈ, ÍÓ„‰‡-ÎË·Ó ÒÎÛÊË‚¯Ëı ‚ „ÂχÌÒÍÓÈ ‡ÏËË ËÎË Ëϲ- ˘Ëı ‚ÓÂÌÌ˚ ÔÓÁ̇ÌËfl. èÓ ÏÌÂÌ˲ ÉËÏÏ- ÎÂ‡, ÒÓÁ‰‡ÌË «ÙÓθÍÒ¯ÚÛÏÒÍËı» ÓÚfl‰Ó‚ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‰‰Âʇڸ ÏÓ‡Î¸Ì˚È ‰Ûı ÓÚÒÚÛÔ‡˛˘ÂÈ „ÂχÌÒÍÓÈ ‡ÏËË Ë Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

èÎÂÌÌ˚ Ä., Å. Ë Ç. ÔË̇‰ÎÂÊ‡Ú Í ÌÂ„Û- ÎflÌ˚Ï ˜‡ÒÚflÏ “ÙÓθÍÒ¯ÚÛÏ» 25/58 Ë

 ӷÓÓÌflÚ¸ Û·ÂÊË ÉÂχÌËË ‰Ó ÔÓÒΉ- ÌÂÏ Í‡ÔÎË ÍÓ‚Ë. éÙˈÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ «ÙÓθÍÒ¯ÚÛχ» ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ô‡ÚËÈÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. ä‡Ê‰ÓÏÛ ÓÚfl‰Û «ÙÓθÍÒ¯ÚÛχ» ÔËÒ‚ÓÂÌ ÌÓÏÂ Ë Ì‡Á‚‡- ÌË ÚÓ„Ó ‡ÈÓ̇ ËÎË Ô‰ÔËflÚËfl, „‰Â ÓÚfl‰ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì. éÚfl‰ 25/58, ÔÓÏËÏÓ ÌÓÏÂ- ‡, ̇Á˚‚‡ÂÚÒfl «òËı‡Û», ÔÓ ËÏÂÌË ‚ÂÙÂÈ, ËÁ ˜ËÒ· ‡·Ó˜Ëı ÍÓÚÓ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ. éÚfl‰˚ «ÙÓθÍÒ¯ÚÛχ» ÔË‡‚ÌÂÌ˚ Í ÒÚÂÎÍÓ‚˚Ï ·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡Ï Ë Ì‡- Ò˜ËÚ˚‚‡˛Ú ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ ÓÚ 500 ‰Ó 700 ˜Â- ÎÓ‚ÂÍ. é·Û˜ÂÌË ‚ÓÂÌÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ «ÙÓθÍÒ¯ÚÛ- ÏÓ‚ˆÂ‚» ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ‚ Ú˜ÂÌË ÌÓfl·fl Ë ‰Â͇·fl 1944 „. Ë ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ·ÂÁ ÓÚ˚‚‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË. ëÓΉ‡Ú˚ Ë ÓÙˈÂ˚ «ÙÓθÍÒ¯ÚÛχ» ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÒÓ‰ÂʇÌË Ì ÓÚ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚Â- ‰ÓÏÒÚ‚‡, ‡ ÓÚ ÏÂÒÚÌ˚ı Ô‡ÚËÈÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡- ˆËÈ. éÍ·‰ ÒÓΉ‡Ú‡-«ÙÓθÍÒ¯ÚÛÏÓ‚ˆ‡» ÒÓ- ÒÚ‡‚ÎflÂÚ 30 χÓÍ ‚ ÏÂÒflˆ. ëÂÏ¸Ë ÔËÁ‚‡Ì- Ì˚ı ‚ «ÙÓθÍÒ¯ÚÛÏ» ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÓÚ Ô‰- ÔËflÚËfl, „‰Â ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È ‡·ÓÚ‡Î, ÂÊÂÏÂ- Òfl˜ÌÓ ÔÓÒÓ·Ë ‚ ‡ÁÏÂ Ò‰Ì„Ó-ÔÂÊÌÂ- „Ó Á‡‡·ÓÚ͇. èӘˠ‚ˉ˚ ‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ëfl ÓÚfl‰˚ «ÙÓθÍÒ¯ÚÛχ» ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÓÚ ÚÂı ‚ÓËÌÒÍËı ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ, ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú. ÇÒ ÓÚfl‰˚ «ÙÓθÍÒ¯ÚÛχ» Ó„‡ÌËÁ‡- ˆËÓÌÌÓ ÔÓ‰˜ËÌÂÌ˚ „‡ÛÎÂÈÚÂÛ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ èÛÒÒËË ËÎË ÚÓÈ ÔÓ‚Ë̈ËË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì˚. èÓ‰„ÓÚӂ͇ ÒÓΉ‡Ú Ë ÓÙˈÂÓ‚ «ÙÓθÍÒ¯ÚÛχ» Ò··‡fl, ·ÓÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÌÂÁ̇˜ËÚÂθ̇fl. éÚfl‰˚ «ÙÓθÍÒ¯ÚÛχ» ‚ÓÓÛÊÂÌ˚ ‚ËÌÚӂ͇ÏË ä-98, ËڇθflÌÒÍË- ÏË Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÏË Í‡‡·Ë̇ÏË Ë Ú. ‰.

25/60.

éêÉÄçàáÄñàü, ëéëíÄÇ à ÇééêìÜÖçàÖ èËÏÂ

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

I. 14-È ÙÛÁËÎÂÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ÚÂıÓÚÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, 1-fl Ë 2-fl ÓÚ˚ - ÒÚÂÎÍÓ‚˚Â, 3-fl ÓÚ‡ - Ú‡ÌÍÓËÒÚ·ËÚÂθ̇fl. óËÒÎÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ ÒÚÂÎÍÓ‚˚ı ÓÚ: ÔÓ 70 ˜ÂÎÓ ‚ÂÍ. ÇÓÓÛÊÂÌËÂ: 4 Û˜Ì˚ı ÔÛÎÂÏÂÚ‡,12 ÒÍÓ- ÓÒÚÂθÌ˚ı ‚ËÌÚÓ‚ÓÍ Í‡‡·ËÌ˚. í‡ÌÍÓËÒÚÂ- ·ËÚÂθ̇fl ÓÚ‡ — ‰Ó 50 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÇÓÓÛÊÂÌËÂ: 6 ÛÊÂÈ éÙÂÌÓ, 6 Ù‡- ÛÒÚÔ‡ÚÓÌÓ‚, ÓÒڇθ- ÌÓ — ‡‚ÚÓχÚ˚ Ó·. 1944 „.

14 ÙÛÁËÎÂÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ Á‡ÌÓ‚Ó ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì 25—26.4.45 ËÁ ΢ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‡ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó 14 ÔÚ‰ Ë ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ 56-„Ó ÙÛÁËÎÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ 56 Ô‰. ŇڇθÓÌ ÚÂıÓÚÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, Ó·˘ÂÈ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 200 ‡ÍÚË‚Ì˚ı ¯Ú˚ÍÓ‚. 1-fl Ë 2-fl ÓÚ˚ ÒÚÂÎÍÓ‚˚Â, ÔÓ 70 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ͇ʉÓÈ. ÇÓÓÛÊÂÌË ӷ˚˜ÌÓ ÒÚÂÎÍÓ‚ÓÂ. 3-fl ÓÚ‡—Ú‡ÌÍÓËÒÚ·ÔÚÂθ̇fl, ˜ËÒÎÂÌÌÓÒ- Ú¸˛ ‰Ó 50 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. í‡ÌÍÓËÒÚ·ËÚÂθ̇fl ÓÚ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÚÂı ‚Á‚Ó‰Ó‚.

1-È Ë 2-È ‚Á‚Ó‰˚ ËÏÂ˛Ú Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË ÔÓ 3 ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚ı Ûʸfl éÙÂÌÓ, 3 Ù‡ÛÒÚÔ‡ÚÓ̇, ‡‚ÚÓχÚ˚ Ó·. 1944 „. 3-È ‚Á‚Ó‰ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚Á‚Ó‰ÓÏ ÔËÍ˚ÚËfl Ú‡ÌÍÓ- ËÒÚ·ËÚÂθÌ˚ı ‚Á‚Ó‰Ó‚. ÑÓ ÍÓ̈‡ χÚ‡ 1945 „. 14 Ô‰ ‚ıӉ˷ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ 41 ‡Í 4 ‡ÏËË, ‡ Á‡ÚÂÏ, ÔÓÒΠÔÂÂ- ·ÓÒÍË Ì‡ ÍÓÒÛ î˯-çÂÛÌ„, ÔÂ¯· ‚ ÔÓ‰˜ËÌÂÌË 2 Ú‡. Ç ÒÓÒÚ‡‚ ͇ÍÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ 14 Ô‰, ÔÎÂÌÌ˚È Ì Á̇ÂÚ. ÇÓÒÒÚ‡- ÌÓ‚ÎÂÌË ‰Ë‚ËÁËË ÔÓÒΠ‡Á„Óχ  ‚ χ- Ú 1945 „. ‚ ‡ÈÓÌ ï‡È΄ËÌ·‡Èθ ÔÓËÁ‚Ó- ‰ËÎÓÒ¸ ̇ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÔÓ·ÂÂʸ ÍÓÒ˚ î˯-çÂÛÌ„ Ë ä‡ÏÂθË. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ‰Ë‚ËÁËË ‚ıÓ‰flÚ 11 Ë 53 ÔÔ (101 ÔÔ Ì ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ, Ë ÓÒÚ‡ÚÍË Â„Ó ÔÓ- ¯ÎË Ì‡ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ ‰Ë‚ËÁËË). ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË 14 ‡Ô ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ï‰ÎÂÌÌÓ ‚‚Ë‰Û Ì‰ÓÒÚ‡Ú͇ χÚÂˇθÌÓÈ ˜‡ÒÚË. ã˘Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚ 4-„Ó ‰Ë‚ËÁËÓ̇ ̇- Ô‡‚ÎÂÌ Ì‡ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ÔÂıÓÚÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ. á‡ÌÓ‚Ó ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì˚ 14-È ÙÛÁËÎÂÌ˚È Ë 14-È Ò‡ÔÂÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ˚. èÂıÓÚÌ˚ ÔÓÎÍË ‰‚Ûı·‡Ú‡Î¸ÓÌÌÓ„Ó ÒÓ- ÒÚ‡‚‡; ‚ ·‡Ú‡Î¸Ó̇ı ÔÓ ÚË ÒÚÂÎÍÓ‚˚ı ÓÚ˚

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

 

Ë ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ÓÚ ÚflÊÂÎÓ„Ó ÓÛÊËfl. èÎÂÌÌ˚È Ô‰ÔÓ·„‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÎÍÓ‚˚ı ÓÚ Ì Ô‚˚¯‡ÂÚ ‚ Ò‰ÌÂÏ 60 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç ÔÓÎ͇ı ËϲÚÒfl 13 Ë 14-fl ÓÚ˚. ç‡ ÙÓÏË- Ó‚‡ÌË 14 ÓÚ 11 Ë 53 ÔÔ ·˚Î Ó·‡˘ÂÌ Î˘Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚ 14 ÔÚ‰ Ë ‡ÚËÎÎÂËÒÚ˚ ÚflÊÂ- ÎÓ„Ó ‰Ë‚ËÁËÓ̇ 14 ‡Ô. 14-È Ò‡ÔÂÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÔÂıÓÚÌÓ„Ó ÂÁÂ‚‡.

II. 4-fl ÓÚ‡ 1-„Ó ·‡- ڇθÓ̇ Ò‚Ó‰ÌÓÈ ‚ÓÈÒÍÓ- ‚ÓÈ „ÛÔÔ˚ ̇ҘËÚ˚‚‡ÂÚ Ì‡ 14.7.44 ‰Ó 110 ¯Ú˚- ÍÓ‚. ÇÓÓÛÊÂÌË ÓÚ˚: 2 ÒÚ‡ÌÍÓ‚˚ı Ë 9 Û˜Ì˚ı ÔÛÎÂÏÂÚÓ‚, 9 ÛÊÂÈÌ˚ı „‡Ì‡ÚÓÏÂÚÓ‚, 5 ‡‚ÚÓχ- Ú˘ÂÒÍËı ÒÍÓÓÒÚÂθ- Ì˚ı ‚ËÌÚÓ‚ÓÍ, ÓÒڇθ- Ì˚ ͇‡·ËÌ˚. ÇÒÂ„Ó ‚ ·‡Ú‡Î¸ÓÌ 4 ÓÚ˚ Ó‰Ë̇ÍÓ‚ÓÈ ˜ËÒ- ÎÂÌÌÓÒÚË. êÓÚ˚ ËÏÂ˛Ú ÔÓ ÚË ÒÚÂÎÍÓ‚˚ı ‚Á‚Ó- ‰‡ Ë ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ ‚Á‚Ó‰Û ÒÚ‡ÌÍÓ‚˚ı ÔÛÎÂÏÂÚÓ‚. 1- ÏÛ ·‡Ú‡Î¸ÓÌÛ Ôˉ‡ÌÓ Ó‰ÌÓ 75-ÏÏ ¯ÚÛÏÓ‚Ó ÓÛ‰ËÂ

ë‚Ӊ̇fl ‚ÓÈÒÍÓ‚‡fl „ÛÔÔ‡ ÒÙÓÏËÓ- ‚‡Ì‡ ‚ òÚ‡·Î‡Í (ÇÓÒÚӘ̇fl èÛÒÒËfl) ̇ ·‡- Á ÍÛÒÓ‚ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÛÌÚÂ-ÓÙË- ˆÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡. îÓÏËÓ‚‡ÌË ·˚ÎÓ ÔÓ- ËÁ‚‰ÂÌÓ ‚ ÒÔ¯ÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ Ë ÔÓ‰ÓÎʇ- ÎÓÒ¸ ‰‚Ó ÒÛÚÓÍ. Ç ÒÓÒÚ‡‚ „ÛÔÔ˚ ‚ıÓ‰flÚ:

ÔÂıÓÚÌ˚È ÔÓÎÍ ‰‚Ûı·‡Ú‡Î¸ÓÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ (ÔÓÎÍ ÌÛÏÂ‡ˆËË Ì ËÏÂÂÚ), ‡ÚËÎÎÂËÈ- ÒÍËÈ ‰Ë‚ËÁËÓÌ, ÏÓÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂıÓÚÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ, ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚‡fl ÓÚ‡. ŇڇθÓÌ ÔÂıÓÚÌÓ„Ó ÔÓÎ͇ ˜ÂÚ˚ÂıÓÚ- ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡. óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÚ ÔÓÒΠÒÙÓ- ÏËÓ‚‡ÌËfl — ‰Ó 103 ¯Ú˚ÍÓ‚. ÇÓÓÛÊÂÌË ÓÚ: 2 ÒÚ‡ÌÍÓ‚˚ı Ë 9 Û˜Ì˚ı ÔÛÎÂÏÂÚÓ‚, 9 ÛÊÂÈÌ˚ı „‡Ì‡ÚÓÏÂÚÓ‚, 5 ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËı ÒÍÓÓÒÚÂθÌ˚ı ‚ËÌÚÓ‚ÓÍ Ë Í‡‡·ËÌ˚. äÓ- χ̉Ë˚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‚ÓÓÛÊÂÌ˚ ‡‚ÚÓχڇÏË. Ç ÒÓÒÚ‡‚ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓ„Ó ‰Ë‚ËÁËÓ̇ ‚ıÓ‰flÚ ÚË „‡Û·Ë˜Ì˚ ·‡Ú‡ÂË ˜ÂÚ˚Âı-ÓÛ- ‰ËÈÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ͇ÎË·‡ 105 ÏÏ Ë Ó‰Ì‡ ¯Ú‡·Ì‡fl ·‡Ú‡Âfl. ɇ۷˘̇fl ·‡Ú‡Âfl ̇ ÏÂ- ı‡Ì˘ÂÒÍÓÈ Úfl„Â. åÓÚÓ·‡Ú‡Î¸ÓÌ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ‰Ó 500 ¯Ú˚- ÍÓ‚. ÇÓÓÛÊÂÌË — Ó·˚˜ÌÓ ÒÚÂÎÍÓ‚ÓÂ. Ç ÏÓÚÓ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ‚ıÓ‰flÚ 60 „ÛÁÓ‚˚ı, 9 ΄ÍÓ- ‚˚ı ‡‚ÚÓχ¯ËÌ, 25 ÏÓÚÓˆËÍÎÓ‚ Ò ÍÓÎflÒ͇- ÏË Ë ·ÓÌÂÚ‡ÌÒÔÓÚÂ. åÓÚÓ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ËÒ- ÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ÂÁÂ‚‡. èÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚‡fl ÓÚ‡ ‚ÓÓÛÊÂ̇ Ôfl- Ú¸˛ 37-ÏÏ, ‰‚ÛÏfl 50-ÏÏ Ë Ó‰ÌËÏ 88-ÏÏ

èÖêÇàóçõâ

Ñéèêéë

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

èéãçõâ Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚ÏË ÓÛ‰ËflÏË. óËÒÎÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ Ë ÓÒڇθÌÓ ‚ÓÓÛÊÂÌË ÔÎÂÌÌÓÏÛ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚. àÁ ÒÓÒÚ‡‚‡ ÍÛÒÓ‚ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÛÌÚÂ-ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‚ Ò‚Ó‰ÌÛ˛ ‚ÓÈ- ÒÍÓ‚Û˛ „ÛÔÔÛ ·˚ÎÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ ‰Ó 850 ˜Â- ÎÓ‚ÂÍ. éÒڇθÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ ·˚Π̇Ô‡‚ÎÂÌ ËÁ ‡Á΢Ì˚ı Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÙÓÏËÓ‚Ó˜- Ì˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ èÛÒÒËË. èÂӷ·‰‡˛˘ËÈ ÒÓÒÚ‡‚ — ÌÂψ˚, ‰Ó 10% — ‡‚ÒÚËȈ˚ Ë ˝Î¸Á‡Òˆ˚. ÅÓθ¯ËÌÒÚ- ‚Ó ÒÓΉ‡Ú ËÏÂÂÚ ‰ÎËÚÂθÌ˚È ·Ó‚ÓÈ ÓÔ˚Ú. çÓÏÂ ÔÓ΂ÓÈ ÔÓ˜Ú˚ Ò‚Ó‰ÌÓÈ ‚ÓÈÒÍÓ- ‚ÓÈ „ÛÔÔ Ì ÔËÒ‚ÓÂÌ. ÇÒfl ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌ- ˆËfl ̇Ô‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ ÍÛÒÓ‚ ÛÒÓ‚Â- ¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÛÌÚÂ-ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‚ òÚ‡·Î‡Í.

íÓ˜ÌÓ Á̇ÌË ÒËÎ Ë Ò‰ÒÚ‚ ÔÓÚË‚ÌË͇ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊ- ÌÓÒÚ¸ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ‰Â·ڸ Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ Â„Ó Ì‡ÏÂÂÌËÈ. åÌӄˠ̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÓÔ˚ÚÌ˚ ÓÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË, ‚ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı ‚ıÓ‰ËÎ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı, Ò˜ËÚ‡ÎË ÙÓ- χθÌ˚Ï Ë ÒÍÛ˜Ì˚Ï Á‡ÌflÚËÂÏ Í‡Ê‰˚È ‡Á ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ ÔÎÂÌ- ÌÓ„Ó, ÒÍÓθÍÓ ÒÓΉ‡Ú ‚ Â„Ó ‚Á‚Ӊ ËÎË ÓÚ ËÎË Í‡ÍËÏ ÍÓÎË- ˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÛÎÂÏÂÚÓ‚ ÓÚ‡ ‡ÒÔÓ·„‡ÂÚ. éÌË Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÎË ‰Ó- Ô‡¯Ë‚‡Ú¸ ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓ fl‰Û ËÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚, ËÏ‚¯Ëı Ó·˘ÂÂ Ë Ì ‚Ò„‰‡ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ. åÂÊ‰Û ÚÂÏ Ò‡Ï˚È Ù‡ÍÚ ÒÓı‡ÌÂÌËfl ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ ˜ËÒ- ÎÂÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ̇ Ó‰ÌÓÏ ÛÓ‚Ì ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ÒËÒÚÂχÚ˘ÂÒÍË ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ËÁ Ò‚ÓÂÈ Á‡Ô‡ÒÌÓÈ ˜‡ÒÚË. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ̇Ô‡¯Ë‚‡ÂÚÒfl ‚˚‚Ó‰, ˜ÚÓ ÔÓÚË‚ÌËÍ ‡ÒÔÓ·„‡ÂÚ ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË Î˛‰ÒÍËÏË ÂÒÛÒ‡ÏË. ëÓı‡ÌÂÌË ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ ÔÓÎÌÓÈ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌÌÓÒÚË Ò‚ÓËı ÔÓ‰‡Á‰Â-

ÎÂÌËÈ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÛ‰ËÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‡Ï ÓÌ „ÓÚÓ‚ËÚÒfl Í Ì‡- ÒÚÛÔÎÂÌ˲ ËÎË ÓÊˉ‡ÂÚ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ò Ì‡¯ÂÈ ÒÚÓÓ- Ì˚ Ë ÔÓÚÓÏÛ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÔÓÔÓÎÌflÂÚ ÔÓÚÂË. Ç ÚÂı Ê ÒÎÛ˜‡- flı, ÍÓ„‰‡ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ÔÓÔÓÎÌfl˛ÚÒfl ËÎË ÔÓÔÓÎ- Ìfl˛ÚÒfl ‚ ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â Ë Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ú˚ÎÓ‚˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÍÓ„‰‡ ÒÂ‰Ë ˝ÚÓ„Ó ÔÓÔÓÎ- ÌÂÌËfl ËϲÚÒfl ÒÓΉ‡Ú˚, Ì Á‡ÍÓ̘˂¯Ë ÍÛÒ Î˜ÂÌËfl ‚ „ÓÒÔËÚ‡Îflı ËÎË ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ÓÁ‚‡ÚË‚¯ËÂÒfl ËÁ ÓÚÔÛÒ- ͇, ÏÓÊÌÓ Ò‰Â·ڸ ‚˚‚Ó‰ Ó ÚflÊÂÎÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÔÓÚË‚ÌË͇ ̇ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ Ë ÓÒ··ÎÂÌËË Â„Ó ·ÓÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. èÂıÓÚË̈, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚È Ì‡¯ËÏË ‡Á‚‰˜Ë͇ÏË ËÁ ·ÓÂ- ‚˚ı ÔÓfl‰ÍÓ‚ ÔÓÚË‚ÌË͇, Ó˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ Ì Á̇ÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÚflÊÂÎ˚ı ÔÛÎÂÏÂÚÓ‚, Ôˉ‡ÌÌ˚ı Â„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌ˲, Ë ÂÏÛ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ӄÌ‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ Ó·- ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó Ì ÓÒ‚Ó·Óʉ‡ÂÚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ÓÚ Ó·fl- Á‡ÌÌÓÒÚË ‚˚flÒÌËÚ¸ ‚Ò ˝ÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl; ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡Í‡ÔÎË- ‚‡flÒ¸, ˝ÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ÏË ‡Á‚‰ÍÓÈ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÏ, ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚˚fl‚ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ Ó„Ìfl ÔÓÚË‚ÌË͇. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl (˜‡ÒÚË, ÒÓ‰ËÌÂÌËfl) Ë Â„Ó ÒÓÒ‰ÂÈ, ÏÂÒÚ‡ ÒÚ˚ÍÓ‚, ‡ÁÏ¢ÂÌË ̇·Î˛‰‡ÚÂθÌ˚ı Ë ÍÓ- χ̉Ì˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ÛÚÓ˜Ìfl˛ÚÒfl ̇ ‚ÒÂı ÒÚÛÔÂÌflı ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó. èÂ‚˘Ì˚È ‰ÓÔÓÒ ÒÓΉ‡Ú ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‡Á‰ÂÎÛ Ê·ÚÂθÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÒÚË. é˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ÔÎÂÌÌ˚È ÔÎÓıÓ ‡Á·Ë‡ÂÚÒfl ÔÓ Í‡ÚÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ͇ÍÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡ ͇Ú‡ ·Û‰ÂÚ ÂÏÛ Ô‰˙fl‚ÎÂ̇. é·˚˜ÌÓ ‰ÎË- ÚÂθÌ˚È Ó·ÒÚÂÎ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÏÂÌflÂÚ Â ‚̯ÌËÈ ‚ˉ; ‰ÓÚ· ÛÌ˘ÚÓʇ˛ÚÒfl ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ ̇ ͇Ú ÔÓÒÚÓÈÍË, ÌËÁÏÂÌÌ˚ ۘ‡ÒÚÍË ÏÂÒÚÌÓÒÚË Á‡Ú‡ÔÎË‚‡˛ÚÒfl ‚Ó‰ÓÈ, ‚˚Û·‡˛ÚÒfl ÎÂÒ‡ Ë Ó˘Ë Ë Ú. ‰. Ç ÒËÎÛ ˝ÚËı Ô˘ËÌ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÒÚË Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÛÊ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Ú ÓËÂÌÚË˚, ÍÓÚÓ˚ ÂÒÚ¸ ̇ ͇ÚÂ. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó, ÔÎÂÌÌ˚È Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ÒÚ˚ÍË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÔÓ ÓËÂÌ- ÚË‡Ï, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Ï ‚ÓÈÌÓÈ, ̇ÔËÏÂ, ÔÓ Ò„Ó‚¯ÂÏÛ Ú‡ÌÍÛ, ÔÓ‰·ËÚÓÏÛ ÓÛ‰Ë˛, ‡ÁÛ¯ÂÌÌÓÈ Ñéí Ë Ô. éÚÒ˛‰‡ flÒÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÓÒ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ËÁ·‡‚ËÚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ÓÚ ÌÂ-

ÚÓ˜ÌÓÒÚÂÈ, ÌÂËÁ·ÂÊÌ˚ı ÔË ‚‰ÂÌËË ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÓ Í‡ÚÂ, Ë ‰‡ÒÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‡·ÒÓβÚÌÓ Ô‡‚ËθÌ˚ ҂‰Â- ÌËfl. íÓÚ Ê ҇Ï˚È ÏÂÚÓ‰ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì ÔË ‚˚flÒÌÂÌËË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl Ó„Ì‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ Ë Ó·ÓÓÌË- ÚÂθÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇. èË ‰ÓÔÓÒ ̇ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÔÎÂÌÌ˚È Ì ÏÓÊÂÚ ÓÚ„Ó‚‡Ë- ‚‡Ú¸Òfl ÌÂÁ̇ÌËÂÏ Û˜‡ÒÚ͇ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl. ã˛·ÓÈ ÒÓÎ- ‰‡Ú Á̇ÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÒ‰‡ Ë, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚ÂÏÂÌË Ô·˚‚‡ÌËfl ̇ ˝ÚÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ, ‡ Ú‡ÍÊ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Î˛·ÓÁ̇ÚÂθÌÓÒÚË, Ó·˚˜ÌÓ Á̇ÂÚ, Ò ÍÂÏ „‡Ì˘ËÚ Â„Ó Ô‡- ‚˚È Ë Î‚˚È ÒÓÒ‰. ìÚÓ˜ÌÂÌË ÒÚ˚ÍÓ‚ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ô‰ÒÚ‡‚- ÎflÂÚ ÓÒÓ·Û˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÂËÓ‰ ‰ÎËÚÂθÌ˚ı Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ·Ó‚ Ë ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í ̇¯Ëı ‚ÓÈÒÍ Í Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂθÌÓÈ ÓÔÂ- ‡ˆËË. èË ÓÚıӉ ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ÌË͇ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ, ‰ÓÔ‡- ¯Ë‚‡fl ÔÎÂÌÌ˚ı, ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸ Ò‚Ó ‚ÌËχÌË ̇ ‚˚flÒÌÂÌËË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl Ë ÔÛÚÂÈ ÓÚıÓ‰‡ „·‚Ì˚ı ÒËÎ ÔÓÚË‚- ÌË͇, ̇ ‚˚fl‚ÎÂÌËË ÒËÎ˚ Ë ÒÓÒÚ‡‚‡ ˜‡ÒÚÂÈ, ÔËÍ˚‚‡˛˘Ëı ÓÚıÓ‰, ÛÚÓ˜ÌÂÌËË ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÂÁÂ‚Ó‚ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ú‡ÌÍÓ‚˚ı Ë ÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ, Ë Ì‡ ÓÔ‰Â- ÎÂÌËË ÏÂÒÚ‡ Ëı ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌËfl. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÛÚÓ˜ÌËÚ¸ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ë ÚËÔ˚ Ú‡ÌÍÓ‚ Ë Ò‡ÏÓıÓ‰Ì˚ı ÓÛ‰ËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÒÚÂÔÂ̸ ‡Á„Óχ Ë ËÁÏÓÚ‡ÌÌÓÒÚË Â„Ó „·‚Ì˚ı ÒËÎ, ·Ó‚ÓÈ Ë ˜ËÒÎÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ ˝ÚËı ÒËÎ; ‚˚flÒÌËÚ¸, ÔÓ‰„Ó- Ú‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÎË ÔÓÚË‚ÌËÍ ÍÓÌÚ‡Ú‡ÍË Ì‡ Ù·̄‡ı, ‚ ͇ÍÓÏ ÒÓ- ÒÚÓflÌËË Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚‡ÊÂÒÍË ӷÓÓÌËÚÂθÌ˚ Û·ÂÊË Ë ÓÔÓÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚, ͇ÍÓ‚‡ ÒÚÂÔÂ̸ Ëı „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ë Á‡ÌflÚÓÒÚË ‚ÓÈÒ͇ÏË, ·Ó‚ÓÈ Ë ˜ËÒÎÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ ˝ÚËı ‚ÓÈÒÍ. Ç˚flÒÌÂÌË ÏÂÒÚÓ̇ıÓʉÂÌËfl ÍÓχ̉Ì˚ı Ë Ì‡·Î˛‰‡ÚÂθ- Ì˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ÔÓÚË‚ÌË͇ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ‚ÒflÍÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ ÔË Î˛·ÓÏ ‚ˉ ·Ófl. ä‡Ê‰˚È ÒÓΉ‡Ú Á̇ÂÚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ҂ÓÂÈ ÓÚ˚ Ë ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÏÂÒÚÓ̇ıÓʉÂÌˠ ÍÓχ̉Ë‡. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ·‡Ú‡Î¸ÓÌÌÓ„Ó ÍÓχ̉ÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Û ÔÎÂÌÌ˚ı; ÌÓ ÔÎÂÌÌ˚Â, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ ËÁ ·Ó‚˚ı ÔÓfl‰ÍÓ‚, Ì ‚Ò„‰‡ ·Û‰ÛÚ Á̇ڸ ÏÂÒÚÓ̇ıÓʉÂÌËÂ

62

¯Ú‡·‡ ÔÓÎ͇, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÔÎÂÌÌ˚È ÒÓΉ‡Ú ‰‡‚ÌÓ Ì ·˚Î ‚ Ò‚ÓÂÏ ·ÎËÊÌÂÏ Ú˚ÎÛ. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÔÂʉ ˜ÂÏ Á‡‰‡‚‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ÏÂÒÚÓ̇ıÓʉÂÌËË ¯Ú‡·‡ ÔÓÎ͇ (‰Ë‚ËÁËË), ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ‚˚flÒÌËÚ¸ Û ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÍÓ„‰‡ Ë ‰Îfl ˜Â„Ó ÓÌ ‚ ÔÓÒΉÌËÈ ‡Á ıÓ‰ËÎ ‚ Ò‚ÓÈ ‚ÓÈÒÍÓ‚ÓÈ Ú˚Î. ÖÒÎË ÔÎÂÌÌ˚È ‚˚ÔÓÎÌflÎ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓÒ˚θÌÓ„Ó, Ò‚flÁ- ÌÓ„Ó, ÎËÌÂÈ˘Ë͇-ÚÂÎÂÙÓÌËÒÚ‡ Ë Ô., ÓÌ ÔÓ˜ÚË ‚Ò„‰‡ Á̇ÂÚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓχ̉ÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡ ·‡Ú‡Î¸Ó̇ Ë ¯Ú‡·‡ ÔÓÎ͇. èË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔË̇‰ÎÂʇ‚¯Ëı Í ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÓ- ÔÓÎÌÂÌ˲, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÚÓ˜ÌÓ ‚˚flÒÌËÚ¸ ÔÛÚ¸ Ëı ÒΉӂ‡- ÌËfl ÓÚ Òڇ̈ËË ‚˚„ÛÁÍË ‰Ó ÔÂ‰ÌÂ„Ó Í‡fl. í‡ÍËÏ Ó·‡- ÁÓÏ ÏÓÊÌÓ ‚˚flÒÌËÚ¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË Á‡Ô‡ÒÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ ‰Ë‚ËÁËË Ë fl‰ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÏÓ„ÛÚ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ ÏÂÒÚÓ̇ıÓʉÂÌË ¯Ú‡·‡ ÔÓÎ͇ Ë ‰Ë‚ËÁËË Ë ‡ÁÏ¢ÂÌË Ëı Ú˚ÎÓ‚. óÂÏ ‚˚¯Â ¯Ú‡·, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‰ÓÔÓÒ, ÚÂÏ Ò ·Óθ¯ÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰- ıÓ‰ËÚ¸ Í ‚˚flÒÌÂÌ˲ ÏÂÒÚÓ̇ıÓʉÂÌËfl ¯Ú‡·Ó‚ ÔÓÚË‚ÌË͇. èÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı ÚÛ‰ÌÓ ‚˚flÒÌËÚ¸ ÏÂÒÚÓ̇- ıÓʉÂÌË ÍÛÔÌ˚ı ¯Ú‡·Ó‚ ÔÓÚË‚ÌË͇ (ÍÓÔÛÒ‡, ‡ÏËË); ˝ÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl ‰Ó·˚‚‡˛ÚÒfl ‰Û„ËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‡Á‚‰ÍË. çÓ ËÌÓ„‰‡ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÒÛ‰ËÚ¸ Ó Ô‡‚ËθÌÓÒ- ÚË ‰Ó·˚Ú˚ı ËÌ˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ò‚Â‰ÂÌËÈ. ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ı‡‡ÍÚÂ Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÎÛÊËÚ¸ Ô‰ÏÂÚÓÏ ÓÒÓ·Ó„Ó ‚ÌËχÌËfl ÔË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ ÔÓÎÍÛ Ë ‰Ë‚ËÁËË, ÍÓÚÓ˚Ï ‡Ì¸¯Â ËÎË ÔÓÁÊ ÔˉÂÚÒfl ÔÓ˚‚‡Ú¸ ÔÓÎÓÒÛ Ó·ÓÓÌ˚ ÔÓÚË‚ÌË͇. èÓ˝ÚÓÏÛ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ë Ì‡Í‡ÔÎË‚‡ÌË ҂‰ÂÌËÈ Ó· ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ ËÏÂÂÚ Ó˜Â̸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ; ̇‰ ˝ÚËÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ ÔËıÓ- ‰ËÚÒfl ÒËÒÚÂχÚ˘ÂÒÍË Ë Ú˘‡ÚÂθÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸. èË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌÓ„Ó ËÁ ·Ó‚˚ı ÔÓfl‰- ÍÓ‚ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸: ͇- ÍË ӷÓÓÌËÚÂθÌ˚ ÒÓÓÛÊÂÌËfl Â„Ó ÓÍÛʇÎË Ë ‚ ͇ÍÓÏ ÓÌ Ò‡Ï Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë „ÎÛ·ËÌÛ ÓÍÓÔÓ‚ (ÒÚÂÎÍÓ‚˚ı fl˜ÂÂÍ), „ÎÛ·ËÌÛ Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË ıÓ‰Ó‚ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl, ̇΢ˠË

63

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ñéí, Ñáéí, ÓÚÍ˚Ú˚ı ÔÛÎÂÏÂÚÌ˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ, ÒÚÂÔÂ̸ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ë ı‡‡ÍÚÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÓÓÛÊÂÌËÈ, ̇΢ËÂ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÁÂÏÎflÌÓÍ ‰Îfl ÓÚ‰˚ı‡ „‡- ÌËÁÓ̇. ëÚÂÔÂ̸ ̇Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚË Ó·ÓÓÌ˚ Á‡„‡Ê‰ÂÌËflÏË ˜‡ÒÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îfl ÒÛʉÂÌËfl Ó ÚÓÏ, ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ÎË ÔÓÚË‚ÌËÍ ‰ÎËÚÂθÌÓ Ë ÔÓ˜ÌÓ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ Á‡ÌËχÂÏ˚È Û·ÂÊ. ÇÚÓ˚Ï ‚‡ÊÌ˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ ÔË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó fl‚Îfl- ÂÚÒfl ‚˚flÒÌÂÌËÂ, ‚ ͇ÍÓÈ ÏÂÂ Ë Í‡ÍËÏË ÒË·ÏË ÔÓÚË‚ÌËÍ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓÎÓÒÛ Ó·ÓÓÌ˚. á̇ÌË ÒÚÂ- ÔÂÌË „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÔÓÎÓÒ˚ Ó·ÓÓÌ˚ Ë ı‡‡ÍÚÂ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÏ˚ı ‡·ÓÚ ÔÓ Â ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ì˲ (‚Ò„‰‡ ̇‰ÎÂÊËÚ ÚÓ˜ÌÓ ‚˚flÒÌflÚ¸ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı ‡·ÓÚ) ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ̇¯ÂÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ̇ ͇ÍÓÏ Û˜‡ÒÚÍ ÔÓ- ÚË‚ÌËÍ ÓÊˉ‡ÂÚ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡¯Ëı ‚ÓÈÒÍ Ë „‰Â ÓÌ Ì‡Ë·ÓΠÛflÁ‚ËÏ. Ç ıӉ ‰ÓÔÓÒ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚˚flÒÌËÚ¸ ÒËÒÚÂ- ÏÛ Ë ÒÚÂÔÂ̸ ‡Á‚ËÚËfl „·‚ÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚ Ó·ÓÓÌ˚ ÔÓÚË‚ÌË- ͇, ı‡‡ÍÚÂ Ú‡Ì¯ÂÈ, ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÓÔÓÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚, ÛÁÎÓ‚ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl, ̇΢ˠÑéí, Ñáéí, Á‡ÍÓÔ‡ÌÌ˚ı ‚ ÁÂÏβ Ú‡ÌÍÓ‚ Ë Ò‡ÏÓıÓ‰Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËı ÔÓÁˈËÈ, ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚ı ·‡Ú‡ÂÈ Ë ÓÛ‰ËÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓÁˈËÈ, ÁÂÌËÚÌÓÈ ‡ÚËÎÎÂËË Ë ÓÚÒ˜Ì˚ı ÔÓÁˈËÈ. ç‡fl‰Û Ò ‚˚flÒÌÂÌËÂÏ ˝ÚËı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÛÚÓ˜ÌËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ÒÚÂÔÂ̸ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ‚ÒÂı ‚Ë- ‰Ó‚ ÔÓÚË‚ÓÔÂıÓÚÌ˚ı Ë ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚ı Á‡„‡Ê‰ÂÌËÈ. èË ‚˚flÒÌÂÌËË Ì‡Î˘Ëfl ÏËÌÌ˚ı ÔÓÎÂÈ Ì ÒΉÛÂÚ Ó„‡- Ì˘˂‡Ú¸Òfl Í‡ÚÍËÏ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂÏ, ̇ÔËÏÂ, «ÔÂ‰ ÓÍÓÔ‡- ÏË 2-È ÓÚ˚ ËÏÂÂÚÒfl ÏËÌÌÓ ÔÓλ. í‡ÍÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÌÂ- ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó ¯ËËÌÂ Ë „ÎÛ·ËÌ ÏËÌÌÓ„Ó ÔÓÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ̇΢ˠÔÓ- ıÓ‰‡ ‚ ÌÂÏ Ë ÒÔÓÒÓ· Â„Ó Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ÏË̇ÏË Ë Ëı ÚËÔ. ÖÒÎË ‚˚flÒÌËÚÒfl ̇΢ˠÔÓ‚ÓÎÓ˜Ì˚ı Á‡„‡Ê‰ÂÌËÈ, ÌÛÊÌÓ ÛÁ̇ڸ Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ¯ËËÌÛ, ‚˚ÒÓÚÛ Ë Ô.

64

ç ‚Ò„‰‡ Ó‰ËÌ ÔÎÂÌÌ˚È ÏÓÊÂÚ ‰ÂڇθÌÓ ÓÔËÒ‡Ú¸ Ó·ÓÓ- ÌËÚÂθÌ˚ ÒÓÓÛÊÂÌËfl Ô‡ Ò‚ÓÂÏ Û˜‡ÒÚÍÂ. ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ËÁÛ˜Â- ÌË ÔÓÎÓÒ˚ Ó·ÓÓÌ˚ ÔÓÚË‚ÌË͇ fl‚ÎflÂÚÒfl ÂÁÛθڇÚÓÏ ‰ÎË- ÚÂθÌÓÈ Ë ÒËÒÚÂχÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇. í‡- ͇fl ÍÓÔÓÚÎË‚‡fl Ë, ͇Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, «ÒÍۘ̇fl» ‡·ÓÚ‡ ËÏÂÂÚ ‚ ÍÓ̘ÌÓÏ Ò˜ÂÚ ӄÓÏÌÓ Á̇˜ÂÌË ÔË ÔÂÂıӉ ̇¯Ëı ‚ÓÈÒÍ ‚ ̇ÒÚÛÔÎÂÌËÂ. óÂÏ ÎÛ˜¯Â ‡Á‚‰‡Ì‡ ÔÓÎÓÒ‡ Ó·ÓÓÌ˚ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÚÂÏ ÏÂ̸¯Â ÔÓÚÂ¸ ÔÓÌÂÒÛÚ Ì‡¯Ë ‚ÓÈÒ͇, ÚÂÏ Î„˜Â ̇¯ËÏ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚Ï „ÛÔÔ‡Ï ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔË Á‡- ı‚‡Ú ÔÎÂÌÌ˚ı. ÖÒÎË ‰Ë‚ËÁËÓÌÌ˚Â Ë ÔÓÎÍÓ‚˚ ÓÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË ‚˚- flÒÌfl˛Ú „·‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ÒÓÓÛ- ÊÂÌËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇ ̇ Â„Ó ÔÂ‰ÌÂÏ Í‡Â, ÚÓ ÔË ‰ÓÔÓÒ‡ı ‚ ¯Ú‡·‡ı ÍÓÔÛÒÓ‚ Ë ‡ÏËÈ, ÔÓÏËÏÓ ÔÓ‚ÂÍË Ë Ó·Ó·˘ÂÌËfl ÔÓ͇Á‡ÌËÈ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÌËÊÂÒÚÓfl˘Ëı ¯Ú‡·‡ı, ‚˚flÒÌflÂÚÒfl, ͇ÍË ӷÓÓÌËÚÂθÌ˚ ÒÓÓÛÊÂÌËfl ËϲÚÒfl Û ÔÓÚË‚ÌË͇ ‚ Â„Ó ·ÎËÊÌÂÏ Ú˚ÎÛ. á‡ı‚‡Ú ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÍÓÚÓÓÏÛ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ Ú‡- ÍË ҂‰ÂÌËfl, — fl‚ÎÂÌË ‰ÍÓÂ Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÂ. èÓ‰Ó·Ì˚ÏË Ò‚Â‰ÂÌËflÏË ÏÓ„ÛÚ ËÌÓ„‰‡ ӷ·‰‡Ú¸ ÔÎÂÌÌ˚Â, Ôӂ‰¯Ë ‰Ó΄Ó ‚ÂÏfl ‚ ·ÎËÊÌÂÏ Ú˚ÎÛ, ̇ıӉ˂¯ËÂÒfl ‚ Á‡Ô‡ÒÌÓÏ ·‡- ڇθÓÌ ‰Ë‚ËÁËË ËÎË Ì‡ ÙÓÏËÓ‚Ó˜ÌÓÏ ÔÛÌÍÚÂ. çÂψÍÓ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ˜‡ÒÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎflÎÓ ÒÓΉ‡Ú ËÁ «·‡- ڇθÓÌÓ‚ ‚˚Á‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘Ëı» ‰Îfl ÌÂÒÂÌËfl ͇‡ÛθÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ËÎË Ì‡Á̇˜‡ÎÓ Ëı ̇‰ÒÏÓÚ˘Ë͇ÏË Ì‡ ÓÍÓÔÌ˚ ‡- ·ÓÚ˚, ÔÓËÁ‚Ӊ˂¯ËÂÒfl ‚ „ÎÛ·ËÌ ÌÂψÍÓ„Ó Ú˚·. èÓÔ‡‚ ‚ ÔÎÂÌ, ˝ÚË ÒÓΉ‡Ú˚ ÔÓ͇Á˚‚‡ÎË, „‰Â, ÍÓ„‰‡ Ë Í‡ÍËÏË ÒË·ÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı Û·ÂÊÂÈ. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ҂‰ÂÌËfl Ó Ú˚ÎÓ‚˚ı Ó·ÓÓÌËÚÂθ- Ì˚ı Û·Âʇı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÍÓÚÓ˚ ÔË·˚ÎË Ò ÌÓ‚˚Ï ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ë ‚ ÔÛÚË ÒΉӂ‡ÌËfl ‚ˉÂ- ÎË, „‰Â ‚ÂÎËÒ¸ Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ ‡·ÓÚ˚. ëËÒÚÂχ Ó„Ìfl ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ӄÌ‚˚ı Ò‰ÒÚ‚ ‚˚flÒÌfl˛ÚÒfl Ë ÛÚÓ˜Ìfl˛ÚÒfl ÓÙˈÂÓÏ-‡Á‚‰˜ËÍÓÏ ‚ Á‚ÂÌ ÔÓÎÍ — ‰Ë‚ËÁËfl. Ç ¯Ú‡·‡ı ÍÓÔÛÒ‡ Ë ‡ÏËË ˝ÚË ‰‡Ì- Ì˚ ÚÓθÍÓ ÔÓ‚Âfl˛ÚÒfl Ë Ó·Ó·˘‡˛ÚÒfl. èÓ‰Ó·ÌÓ ÚÓÏÛ Í‡Í ÛÚÓ˜Ìfl˛ÚÒfl Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ ÒÓÓÛÊÂÌËfl ÔÓÚË‚ÌË͇, ‚˚flÒ-

65

ÌÂÌËÂ Â„Ó ÒËÒÚÂÏ˚ Ó„Ìfl ‚ ÔÂËÓ‰ Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ·Ó‚ ‰Ó- ÒÚË„‡ÂÚÒfl ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÍÓÔÎÂÌËfl Ë ÒÛÏÏËÓ‚‡- ÌËfl ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ‡ÁÌÓ ‚ÂÏfl ҂‰ÂÌËÈ. íÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ- ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ‚ ÔÎÂÌ Á‡ı‚‡˜ÂÌ ÍÓχ̉Ë ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl (ÓÚ˚), ÏÓÊÌÓ Ò‡ÁÛ ‚˚flÒÌËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ Ó„Ìfl ÔÓÚË‚ÌË͇ ̇ Û˜‡ÒÚÍ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl. êfl‰Ó‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ ÌËÍÓ„‰‡ Ì Á̇ÂÚ ÒËÒÚÂÏÛ Ó„- Ìfl ‚ ˆÂÎÓÏ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂθÁfl ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ̇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌˠ ÚÓθÍÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ò‚Â‰ÂÌËÈ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÔË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı ÒÓΉ‡Ú. èË ‚˚flÒÌÂÌËË Ó„Ì‚˚ı Ò‰ÒÚ‚ ÔÓÚË‚ÌË͇ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë- ÏÓ ÛÚÓ˜ÌflÚ¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË Á‡Ô‡ÒÌ˚ı Ó„Ì‚˚ı ÔÓÁˈËÈ. èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‚ ÂÁÛθڇÚÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÓÚ‰ÂθÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ ҂‰ÂÌËfl ̇ÌÓÒflÚÒfl ÓÙˈÂÓÏ-‡Á‚‰˜ËÍÓÏ Ì‡ ͇ÚÛ ËÎË ÒıÂÏÛ.

êÄëèéãéÜÖçàÖ à ïÄêÄäíÖê éÅéêéçàíÖãúçõï ëééêìÜÖçàâ èËÏÂ

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

é·ÓÓ̇ 197 ÔÔ Ë 1/198 ÔÔ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÔÂ- ˚‚ËÒÚÓÈ Ú‡Ì¯ÂË ÔÓÎ- ÌÓ„Ó ÔÓÙËÎfl Ò ÓÚÍ˚- Ú˚ÏË ÔÛÎÂÏÂÚÌ˚ÏË ÔÎÓ- ˘‡‰Í‡ÏË, ÓÚÒÚÓfl˘ËÏË Ó‰Ì‡ ÓÚ ‰Û„ÓÈ Ì‡ 100— 200 Ï. ç‡ ‚˚Ò. 197,5 100 Ï ˛ÊÌ ÓÁ. ÉÓÚÂ- á ËÏÂÂÚÒfl Ñáéí Ò ÔÂ- ÂÍ˚ÚËÂÏ ËÁ ÔflÚË Ì‡- ͇ÚÓ‚ Ë ÁÂÏÎË. чÎÂÂ Í ˛„Û ‰Ó ÏÓÒÚ‡ ˜ÂÂÁ . å‡ÎËÌ Ñáéí Ë Ñéí ÌÂÚ. 60 Ï ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì ÏÓÒÚ‡ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ñéí ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌ˚ ‡Á‚‡ÎË-

é·ÓÓ̇ 197 Ë 1/198 ÔÔ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÔÂ- ˚‚ËÒÚÓÈ Ú‡Ì¯ÂË ÔÓÎÌÓ„Ó ÔÓÙËÎfl Ò ÓÚ- Í˚Ú˚ÏË ÔÛÎÂÏÂÚÌ˚ÏË ÔÎÓ˘‡‰Í‡ÏË, ÓÚÒÚÓ- fl˘ËÏË Ó‰Ì‡ ÓÚ ‰Û„ÓÈ Ì‡ 100—200 Ï. ç‡ ÍÓχ̉Ì˚ı ‚˚ÒÓÚ‡ı ËϲÚÒfl Ñáéí. Ç ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ‚ÔÂÂ‰Ë Ú‡Ì¯ÂË ÛÒÚ‡- ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÌÓ Á‡„‡Ê‰ÂÌË ÚËÔ‡ «ÌÂψÍËÈ Á‡·Ó» Ë ÒÔË‡Î¸ ÅÛÌÓ. èÓ‰ıÓ- ‰˚ Í ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÏËÌËÓ‚‡Ì˚ ÔÓÚË‚ÓÔÂıÓÚ- Ì˚ÏË Ë ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚ÏË ÏË̇ÏË. èÓÚË‚ÌËÍ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó- ‚‡Ú¸ Á‡ÌËχÂÏ˚È Û·ÂÊ

66

èÖêÇàóçõâ

Ñéèêéë

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

èéãçõâ Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

Ì˚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl Ò„Ó‚- ¯ÂÈ ÏÂθÌˈ˚. ç‡ Û˜‡- ÒÚÍ 3 ÓÚ˚ 198 ÔÔ (ËÒÍ. ê‡ÍÓ‚ÍÂÌ—ËÒÍ. êÓ„‡È- ÌÂÌ) ‚ 70 Ï ‚ÔÂÂ‰Ë Ú‡Ì¯ÂË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÌÓ Á‡„‡Ê‰Â- ÌË ‚ ÚË ÍÓ· ÚËÔ‡ «ÌÂ- ψÍËÈ Á‡·Ó». Ç ÌÓ˜¸ ̇ 8.2.45 Ô‰ÔÓ·„‡ÂÚÒfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ- ‚ËÚ¸ ‚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌ- ÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË Í Ú‡Ì¯Â ÒÔË‡Î¸ ÅÛÌÓ. Ç Ì‡ÒÚÓ- fl˘Â „ÂÏfl ‚ ÌÓ˜Ì˚ ˜‡- Ò˚ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÔÓ‚ÓÎÓ˜- Ì˚ı Á‡„‡Ê‰ÂÌËÈ ÔÂ‰ ‚ÒÂÏË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËflÏË 197 ÔÔ Ë 1/198 ÔÔ. Ç 30—40 Ï ‚ÔÂÂ‰Ë Ú‡Ì- ¯ÂË Ì‡ Û˜‡ÒÚÍ êÓ„‡È- ÌÂÌ-èÎÂÌÂÌ ËϲÚÒfl ÏËÌÌ˚ ÔÓÎfl, ‡ÒÔÓÎÓ- ÊÂÌÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·- ‡ÁÓÏ: ‚‰Óθ Ò‚ÂÓ-‚ÓÒ- ÚÓ˜ÌÓÈ ÓÔÛ¯ÍË ÎÂÒ‡, ˜ÚÓ ˛ÊÌ ÓÚÏ. 61,4, — ˆÂ- ÏÂÌÚÌ˚ ÏËÌ˚; ÔÓ ‚ÓÒ- ÚÓ˜ÌÓÈ ÓÔۯ͠˝ÚÓ„Ó Ê ÎÂÒ‡ — ‰Â‚flÌÌ˚ ÏË- Ì˚; ÔÓ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÓÔÛ¯- Í χÎÓÈ Í‚‡‰‡ÚÌÓÈ Ó- ˘Ë — ˆÂÏÂÌÚÌ˚ ÏËÌ˚. ñÂÏÂÌÚÌ˚ ÏËÌ˚ ÛÎÓ- ÊÂÌ˚ ‚ ‰‚‡ fl‰‡; ‡ÒÒÚÓ- flÌË ÏÂÊ‰Û fl‰‡ÏË 4—8 Ï; ‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ÏË̇ÏË 1,5—2 Ï. ê‡Ò- ÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ÔÓÎflÏË

67

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

15-50 Ï. èÓÚflÊÂÌÌÓÒÚ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ÏËÌÌÓ„Ó ÔÓÎfl 200—300 Ï.

 

ÑÂ‚flÌÌ˚ ÏËÌ˚ ÛÎÓÊÂÌ˚ ‚ 4 fl‰‡; ‡Ò- ÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û fl‰‡ÏË 0,5 Ï, ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂθÌ˚- ÏË ÏË̇ÏË 1 Ï; ÔÓÚfl- ÊÂÌÌÓÒÚ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓÎfl ‰Â‚flÌÌ˚ı ÏËÌ — 24— 50 Ï, „ÎÛ·Ë̇ ÔÓÎfl 1,5 Ï.

èÓ Ó·Â ÒÚÓÓÌ˚ ¯ÓÒÒÂ, ‚Â‰Û˘Â„Ó ËÁ ÉÛ- ÌÂÌ ‚ ÅÛÚÍÛÌÂÌ, ̇ Û˜‡- ÒÚÍ ‚ÓÒÚӘ̠ÏÓÒÚ‡ (Ì˚Ì ‚ÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó), 400 Ï ˛ÊÌ ÉÂθ‚ẨÂÌ, ËÏÂÂÚÒfl ÏËÌÌÓ ÔÓΠÔÓÚflÊÂÌÌÓÒÚ¸˛ 100 Ï Ë „ÎÛ·ËÌÓÈ 8 Ï. åËÌ˚ ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚ ‰ÂÂ- ‚flÌÌ˚Â, ÛÎÓÊÂÌ˚ ‚ ¯‡ı- χÚÌÓÏ ÔÓfl‰Í ‚ 4 fl- ‰‡; ‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û fl‰‡ÏË 2 Ï.

è˂‰ÂÌÌ˚È Ì‡ÏË ÔËÏÂ ‰ÓÔÓÒ‡ Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËË Ë ı‡‡ÍÚÂ ӷÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ ÔËϘ‡ÚÂÎÂÌ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ó·˙ÂÏ ÔÂ‚˘ÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ ‚ ÔÓÎÍÛ (‰Ë‚ËÁËË) Á̇˜ËÚÂθ- ÌÓ ¯ËÂ Ë Ó·ÒÚÓflÚÂθÌ ÔÓÎÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡. í‡Í‡fl Ú˘‡ÚÂθ- ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‚˘ÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ‰Îfl ÔÓÎ͇ (‰Ë‚ËÁËË) Á̇ڸ ‰Ó ÏÂÎÓ˜ÂÈ ÔÓÎÓÒÛ Ó·ÓÓÌ˚ ÔÓÚË‚- ÌË͇, ̇ ÍÓÚÓÓÈ ÔˉÂÚÒfl ‚ÂÒÚË Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ. ÑÎfl ‚˚¯Â-

68

ÒÚÓfl˘Ëı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ú‡Í‡fl ‰ÂÚ‡ÎËÁ‡ˆËfl Ì ÌÛÊ̇; ‚ ÒÎÛ˜‡- flı, ÍÓ„‰‡ ‚ ˝ÚÓÏ ‚ÓÁÌË͇ÂÚ Ì‡‰Ó·ÌÓÒÚ¸, ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘Ë ¯Ú‡-

·˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ҂‰ÂÌËfl ‚ ¯Ú‡·Â ‰Ë‚ËÁËË. äÓÏ ÚÓ„Ó, ¯Ú‡·˚ ÍÓÔÛÒÓ‚ Ë ‡ÏËÈ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ ÒÓ- ÍË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÔÓÎÓÒ ӷÓÓÌ˚ ÔÓÚË‚ÌË͇ ‚ ‚ˉ ÓÚ˜ÂÚÌ˚ı ͇Ú, ÒıÂÏ Ë Ô. èÓÔÓÎÌÂÌËfl Ë ÔÓÚÂË — Ó˜Â̸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È Ù‡ÍÚÓ, ÔÓÁ- ‚ÓÎfl˛˘ËÈ ÒÛ‰ËÚ¸ Ó· ÛÒËÎÂÌËË ËÎË ÓÒ··ÎÂÌËË ÒÓÔÓÚË‚ÎÂ- ÌËfl ÔÓÚË‚ÌË͇, Ó Â„Ó Ô·̇ı Ë Î˛‰ÒÍËı ÂÒÛÒ‡ı. éÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ ÔÓÔÓÎÌÂÌËÈ Ë ÔÓÌÂÒÂÌÌ˚ı ËÏ ÔÓÚÂ¸ — ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂχfl ˜‡ÒÚ¸ ‚ÒflÍÓ„Ó ‰Ó- ÔÓÒ‡ ‚ β·ÓÈ ËÌÒڇ̈ËË. óÂÏ Ú˘‡ÚÂθÌÂÂ Ë ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌ ÔÓ‚Âfl˛ÚÒfl ҂‰ÂÌËfl Ó ÔÓÚÂflı Ë ÔÓÔÓÎÌÂÌËË, ÚÂÏ ·ÎËÊÂ

Í ËÒÚËÌ ·Û‰ÛÚ ÂÁÛθڇÚ˚. éÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓÚÂ¸ — Ó˜Â̸

ÒÎÓÊ̇fl Á‡‰‡˜‡, Ú‡Í Í‡Í ÔÎÂÌÌ˚È, ÍÓÚÓ˚È ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ ÌÂÏÌÓ„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ËÌÙÓχˆËË, ÌË- ÍÓ„‰‡ Ì ÏÓÊÂÚ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ ˆËÙÛ ÔÓÚÂ¸, ÔÓËү‰- ¯Ëı ‚ ÂÁÛθڇÚ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËfl, ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓ„Ó Ó·ÒÚ· ËÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËË ‡‚ˇˆËË. èÓ͇Á‡ÌËfl ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ó ÔÓ- ÚÂflı — χÚÂˇΠÒÓÏÌËÚÂθÌ˚È Ë ÚÂ·Û˛˘ËÈ ÍËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÓˆÂÌÍË. ë Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ËÒÔÛ„‡ÌÌ˚È Ù‡ÍÚÓÏ Á‡ı‚‡Ú‡ ‚ ÔÎÂÌ, ÔÎÂÌÌ˚È ÒÚ‡‡ÂÚÒfl ÔÂÛ‚Â΢ËÚ¸ ÔÓÚÂË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ, ̇‰ÂflÒ¸ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï «ÒÌËÒ͇ڸ ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌË» ‰ÓÔ‡- ¯Ë‚‡˛˘Â„Ó, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÎÂÌÌ˚È, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ·Û‰ÂÚ ÓÚ„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸Òfl ÌÂÁ̇ÌËÂÏ — ÓÌ, ÏÓÎ, ÚÓθÍÓ ÒÓΉ‡Ú, ‡ ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ ÓÙˈÂÓ‚. ÉÓ‡Á‰Ó ΄˜Â ‚˚flÒÌËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ÔÓÔÓÎÌÂÌËË; β·ÓÈ

ÒÓΉ‡Ú Á̇ÂÚ, ÒÍÓθÍÓ ÌÓ‚˚ı β‰ÂÈ ÔË·˚ÎÓ ‚ Â„Ó ‚Á‚Ó‰ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ‰Â͇‰Û ËÎË Ì‰Âβ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ÌÓ‚˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔËÌÓÒËÚ Ò ÒÓ·ÓÈ ËÁ Ú˚· ̘ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ Ë ‚˚Á˚‚‡ÂÚ

Í Ò· ËÌÚÂÂÒ.

69

èéèéãçÖçàÖ à èéíÖêà

èËÏÂ

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

ë 7.2 ÔÓ 15.2.44 ÔÓ- ÚÂË 1 ÓÚ˚ 121 ÔÔ ÒÓ- ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÚÓθÍÓ 29 ˜Â- ÎÓ‚ÂÍ Û·ËÚ˚ÏË Ë ‡ÌÂ- Ì˚ÏË. ç‡Ë·Óθ¯Ë ÔÓ- ÚÂË ÓÚ‡ ÔÓÌÂÒ· ÓÚ ÏËÌÓÏÂÚÌÓ„Ó Ó„Ìfl.

èÓÚÂË 1/121 ÔÔ 50 Ô‰ Ò 7.2 ÔÓ 15.2.44 ÓÔ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ‚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â 29 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ÔÓ- ÔÓÎÌÂÌ˚ Á‡ Ò˜ÂÚ Ï‡¯Â‚ÓÈ ÍÓχ̉˚ 65/11, ÔË·˚‚¯ÂÈ 25.1.44 ËÁ 50 Á‡Ô‡ÒÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸- Ó̇, ‰ËÒÎÓˆËÛ˛˘Â„ÓÒfl ‚ ÉÛ·ÂÌ. å‡¯Â‚‡fl ÍÓχ̉‡ 65/11 ·˚· ÓÚÔ‡‚- ÎÂ̇ ËÁ ÉÛ·ÂÌ 19.1.44 ÔÓ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Â ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ˝¯ÂÎÓ̇, ÔÂÂ- ‚ÓÁË‚¯Â„Ó ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÔÎÂÌÌÓÏÛ ‡ÚËÎÎÂ- ËÈÒÍÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ. å‡¯Â‚‡fl ÍÓχ̉‡ 65/11 ÒÓÒÚÓfl· ËÁ ÒÓΉ‡Ú, ̇ıӉ˂¯ËıÒfl ̇ ËÁΘÂÌËË ‚ Ú˚ÎÓ- ‚˚ı „ÓÒÔËÚ‡Îflı, Ë ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓ„Ó ˜ËÒ· ‚ÌÓ‚¸ ÔËÁ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ÚÓڇθÌÓÈ ÏÓ·ËÎËÁ‡- ˆËË. óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ χ¯Â‚ÓÈ ÍÓχ̉˚ 90 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ç‡ ÒÚ. èÂÈÒ˯-ÄÈÎ‡Û ‚‡„ÓÌ˚, ÔÂ- ‚ÓÁË‚¯Ë χ¯Â‚Û˛ ÍÓχ̉Û, ·˚ÎË ÓÚ- ˆÂÔÎÂÌ˚ ÓÚ ˝¯ÂÎÓ̇ Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ Ò ‚ÓÂÌ- ÌÓ-Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍËÏ ÔÓÂÁ‰ÓÏ ‰Ó ÒÚ. í‡ÛÓ„ÂÌ. чθÌÂȯ ̇Ô‡‚ÎÂÌË ˝¯ÂÎÓ̇, ÔÂ‚Ó- ÁË‚¯Â„Ó ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ, ÔÎÂÌÌÓÏÛ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ. éÚ ÒÚ. í‡ÛÓ„ÂÌ ‰Ó ÏÂÒÚ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl 50-„Ó ÔÓÎÂ‚Ó„Ó Á‡Ô‡ÒÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ („. ‰‚. ÇËθÏÂËÒ, 2 ÍÏ ˛ÊÌ Ï. û·Û„) χ¯Â- ‚‡fl ÍÓχ̉‡ ÒΉӂ‡Î‡ ̇ ÔÓÔÛÚÌ˚ı ‡‚ÚÓχ- ¯Ë̇ı. ÇÓ ‚ÂÏfl ÒΉӂ‡ÌËfl ÔÓ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰Ó- Ó„Â ÓÚ ÒÚ. ÉÛ·ÂÌ ‰Ó ÒÚ. í‡ÛÓ„ÂÌ ÔÓ Ï‡¯- ÛÚÛ (ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÔÂ˜ËÒÎflÂÚÒfl ̇Ë- ÏÂÌÓ‚‡ÌË ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ı ÛÁÎÓ‚˚ı ÒÚ‡Ì- ˆËË, ˜ÂÂÁ ÍÓÚÓ˚ ‰‚Ë„‡ÎÒfl ˝¯ÂÎÓÌ) ÔÎÂÌ- Ì˚È ‚ˉÂÎ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ‰‚ËÊÂÌË ‚ÓËÌ- ÒÍËı ˝¯ÂÎÓÌÓ‚, ÔÂ‚ÓÁË‚¯Ëı Ú‡ÌÍÓ‚˚ ˜‡- ÒÚË ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË Ò ˛„‡ ̇ Ò‚ÂÓ-‚ÓÒÚÓÍ. ù¯ÂÎÓÌ˚, ÔÂ‚ÓÁË‚¯Ë ڇÌÍË Ë Ëı ˝ÍËÔ‡-

ᇠ˝ÚÓÚ Ê ÔÂËÓ‰ ÓÚ‡ ÔÓÎۘ˷ ÔÓÔÓÎÌÂ- ÌË ‚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â 9 ˜ÂÎÓ- ‚ÂÍ. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ- ÔÓÎÌÂÌ˚ 2 Ë 3 ÓÚ˚ 1/121 ÔÔ. ÇÒÂ„Ó 1/121 ÔÔ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ‚ 29 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

70

èÖêÇàóçõâ

Ñéèêéë

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

èéãçõâ Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

ÊË, ÓÚÔ‡‚ÎflÎËÒ¸ ÒÓ Òڇ̈ËÈ ‚Ì ӘÂ‰Ë. èÎÂÌÌ˚È Ô‰ÔÓ·„‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ú‡ÌÍÓ‚˚ ˜‡ÒÚË ÔÂ·‡Ò˚‚‡ÎËÒ¸ Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÙÓÌÚ‡. ëÓΉ‡Ú˚-Ú‡ÌÍËÒÚ˚ ̇ Òڇ̈Ëflı ÏÂÌflÎË Û- Ï˚ÌÒÍË ÒË„‡ÂÚ˚ ̇ ÌÂψÍËÂ, Ú‡Í Í‡Í ËÏ Ì‡‰ÓÂÎÓ ÍÛËÚ¸ ÛÏ˚ÌÒÍËÈ Ú‡·‡Í. íËÔ˚ Ú‡ÌÍÓ‚ ÔÎÂÌÌÓÏÛ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ·˚ÎË Á‡Í˚Ú˚ ·ÂÁÂÌÚÓ‚˚ÏË ˜Âı·- ÏË, ÌÓ, ÒÛ‰fl ÔÓ ‡ÁÏÂ‡Ï, ˝ÚÓ ·˚ÎË Ò‰ÌË ڇÌÍË.

Ç˚flÒÌflÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ÔÓÔÓÎÌÂÌËflı ÒΉÛÂÚ ÒËÒÚÂχÚ˘ÂÒÍË ÔÓ ÏÂ Á‡ı‚‡Ú‡ ÔÎÂÌÌ˚ı; ҂‰ÂÌËfl Ó ÌËı ÓÚϘ‡˛ÚÒfl ‚ ͇- ÚӘۘ͠ÂÚ‡ ÔÓÚË‚ÌË͇. èË ÔÂ‚˘ÌÓÏ ‰ÓÔÓÒ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ÒÚÂÏËÚÒfl ÛÁ̇ڸ ÚÓθÍÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚ ҂‰ÂÌËfl Ó ÔÓÔÓÎÌÂÌËË. ç‡ ÔÓÎ- ÌÓÏ Ê ‰ÓÔÓÒ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Ë ҂Â- ‰ÂÌËfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚È ÔÎÂÌÌ˚È Ò‡Ï ÔË̇‰ÎÂÊËÚ Í ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÓÔÓÎÌÂÌ˲. èË ÔÓÎÌÓÏ ‰Ó- ÔÓÒ ̇‰Ó ‚˚flÒÌËÚ¸ Ì ÚÓθÍÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl, ÌÓ Ë Ï‡¯ÛÚ Â„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl, ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ- ÌËflÏ, ΢Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚ Ë fl‰ ËÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı, ÏÓ„Û˘Ëı ‰‡Ú¸ ˜ÂÚ- ÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ͇ÍÓÈ ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ͇- ˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl. è˂‰ÂÌÌ˚È ÔËÏÂ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ËÏÂÂÚÒfl Ó·˚˜ÌÓ ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂ, ÔËÒ·ÌÌÓ ËÁ Á‡Ô‡ÒÌÓ„Ó ·‡- ڇθÓ̇, Ë ˜ÚÓ ÔÓÚË‚ÌËÍ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ˜ËÒÎÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ Ò‚ÓËı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ᇉ‡˜‡ ÓÙˈÂ‡-‡Á- ‚‰˜Ë͇ ‚ÂÒÚË Û˜ÂÚ Ï‡¯Â‚ÓÈ ÍÓχ̉˚, ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚ Ó·Ó- Á̇˜ËÎË ‹ 65/11, Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ, ÍÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ Á‡ı‚‡˜ÂÌ ÌÓ- ‚˚È ÔÎÂÌÌ˚È, ÛÚÓ˜ÌflÚ¸, Ì ÔÓÒÚÛÔ‡ÎÓ ÎË ÌÓ‚Ó ÔÓÔÓÎÌÂÌË ÔÓÒΠ25 flÌ‚‡fl 1944 „. Ë Í‡ÍÓ‚ ·˚Î ÌÓÏÂ χ¯Â‚ÓÈ ÍÓ- χ̉˚.

71

чÌÌÓ ÔÓÔÓÎÌÂÌË Ì˘ÂÏ Ì ÔËϘ‡ÚÂθÌÓ, ÌÓ Ó·‡- ˘‡ÂÚ Ì‡ Ò·fl ‚ÌËχÌË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ËÌÓÈ Ù‡ÍÚ — ÔÓ‰Úfl„Ë- ‚‡ÌË ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ Ú‡ÌÍÓ‚˚ı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ò ˛ÊÌÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ ̇ Ò‚ÂÌ˚È. ᇉ‡˜‡ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ‡Á‚ËÚ¸ ‰ÓÔÓÒ ‚ Ú‡ÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó ÏÂθ˜‡È¯Ëı ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚÂÈ ‚˚flÒÌËÚ¸ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ë ı‡‡ÍÚÂ ‚ÓÓÛÊÂÌËfl ÔÂ·‡Ò˚‚‡Â- Ï˚ı Ú‡ÌÍÓ‚˚ı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ. Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÒÓÏÌÂÌ˲, ˜ÚÓ Ú‡ÌÍÓ‚˚ ˜‡ÒÚË ÔÂ·‡Ò˚‚‡˛ÚÒfl ËÁ êÛÏ˚- ÌËË, Ë ‰Âڇθ Ò ÛÏ˚ÌÒÍËÏË ÒË„‡ÂÚ‡ÏË Ì ‰ÓÎÊ̇ ÛÒÍÓθÁ- ÌÛÚ¸ ÓÚ ‚ÌËχÌËfl ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇. çÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ËÏÂÚ¸ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ÒÛʉÂÌË ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ, ̉ÓÒÚ‡- ÚÓ˜ÌÓ Ó‰ÌÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡ Ò Ó·ÏÂÌÓÏ ÒË„‡ÂÚ. LJÊÌÓ ‚˚flÒÌËÚ¸, fl‚- ÎflÂÚÒfl ÎË Ù‡ÍÚ Ú‡ÍÓ„Ó Ó·ÏÂ̇ ‰ËÌ˘Ì˚Ï ËÎË ˝ÚÓ ı‡‡ÍÚÂ- ÌÓ ‰Îfl ‚ÒÂı ˝¯ÂÎÓÌÓ‚. ÑÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÔË̇‰ÎÂʇ‚¯Â„Ó Í Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓÔÓÎÌÂ- Ì˲, ËÏÂÂÚ ·Óθ¯Û˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ Ë Ú·ÛÂÚ ÓÚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰- ˜Ë͇ ÔËÒڇθÌÓ„Ó ‚ÌËχÌËfl Ë ÍÓÔÓÚÎË‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚. í‡ÍÓÈ ÔÎÂÌÌ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡Ú¸Òfl ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á- ‚‰ÍË ‡ÏËË ËÎË ÙÓÌÚ‡. ÑÓÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ ¯Ú‡·‡ı ‰ÂÈÒÚ- ‚Û˛˘Ëı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ Ì ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ô‡‚Ëθ- ÌÓÒÚË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, Ì ÌÛÊÌÓ. ÖÒÎË ‰Îfl ÔÂ‚˘ÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚flÒÌËÚ¸ ‚ÂÏfl ÔË·˚ÚËfl Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰- ‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ (˜‡ÒÚ¸˛) ÔÓÚË‚ÌË͇ ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl, ÚÓ ÔË ÔÓÎ- ÌÓÏ ‰ÓÔÓÒ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ (ÂÒÎË ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·- ÒÚ‡Ìӂ͇) ı‡‡ÍÚÂ Ë ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl.

èËÏÂ

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

3-fl ÓÚ‡ 79 ÔÔ ÔÓ- ÌÂÒ· ÚflÊÂÎ˚ ÔÓÚÂË ‚ Ò‚flÁË Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚ÏË ·ÓflÏË ‚ ‡ÈÓÌ ‰Â. êÓ- ÁÂÌڇθ. óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ 2-

79 ÔÔ ÔÓÎÛ˜ËÎ 20.3.45 ÔÓÔÓÎÌÂÌË ‚ ÍÓ- ΢ÂÒÚ‚Â ‰Ó 200 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ùÚÓ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌÓ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ·‡Ú‡Î¸Ó̇ÏË 79 ÔÔ; ËÁ ÌËı 1/79 ÔÔ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‰Ó 80 ˜ÂÎÓ- ‚ÂÍ.120 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÔÓÎÌËÎË 2/79 ÔÔ, ̇ıÓ‰fl-

72

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

„Ó ‚Á‚Ó‰‡ ̇ 20.3.45 Ì Ô‚˚¯‡Î‡ 11 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ó- Ú˚ ‰Ó 35 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. 20.3.45 ÓÚ‡ ·˚· ÔÓÔÓÎÌÂ̇ ‰Ó 90 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡ Ò˜ÂÚ Ï‡- ¯Â‚Ó„Ó ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl, ÔË·˚‚¯Â„Ó ËÁ ÔÓÎÂ‚Ó„Ó Á‡Ô‡ÒÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ 21 Ô‰, ‰ËÒÎÓˆËÛ˛˘Â„ÓÒfl ‚ ï‡ÈÎË„ÂÌÍÂȈ. ä ÒÓ- ÒÚ‡‚Û Ï‡¯Â‚Ó„Ó ÔÓÔÓÎ- ÌÂÌËfl ÔË̇‰ÎÂÊ‡Î Ë ÔÎÂÌÌ˚È. ÇÒÂ„Ó ÔË·˚- ÎÓ Ì‡ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ÓÍÓÎÓ 200 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚ ·˚ÎË ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ·‡Ú‡Î¸Ó̇- ÏË 79 ÔÔ. ç‡Ë·Óθ¯Â ˜ËÒÎÓ ‚ÌÓ‚¸ ÔË·˚‚¯Ëı ÔÓÒÚÛÔËÎÓ Ì‡ ÔÓÔÓÎÌÂ- ÌË 2-„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇, ÍÓ- ÚÓ˚È ‚˚‚‰ÂÌ ‚Ó ‚ÚÓ- Û˛ ÎËÌ˲ ‰Îfl ÔÂÂ- ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl. àÁ ˜ËÒ- · ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ 1-È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ Ì‡Ë·Óθ¯Â ÔÓÔÓÎÌÂÌË ÔÓÎۘ˷ 3- fl ÓÚ‡ (55 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ). ä‡Í ·˚ÎË ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌ˚ ÓÒ- ڇθÌ˚Â, ÔÎÂÌÌ˚È Ì Á̇ÂÚ. ÇÒÂ„Ó 1-È ·‡Ú‡Î¸- ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ 20.3.45 Ì ·Óθ¯Â 80 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

˘ËÈÒfl ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÎËÌËË Ì‡ ÔÂÂÙÓÏËÓ‚‡- ÌËË. èÓÔÓÎÌÂÌË ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ËÁ ÔÓÎÂ‚Ó„Ó Á‡- Ô‡ÒÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ 21 Ô‰, ‰ËÒÎÓˆËÛ˛˘Â„Ó- Òfl ‚ ï‡ÈÎË„ÂÌÍÂȈ. äÓÌÚËÌ„ÂÌÚ ÔÓÔÓÎÌÂ- ÌËfl — ‰ÓÒÓ˜ÌÓ ÔËÁ‚‡ÌÌ˚ ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ è|ÛÒÒÒË Îˈ‡ ÓʉÂÌËfl 1927 „. Ë ‡·Ó˜Ë ‚ÓÂÌÌ˚ı Á‡‚Ó‰Ó‚, ‡Ì ÔÓθÁÓ‚‡‚¯ËÂÒfl ÓÚ- ÒÓ˜ÍÓÈ ÔÓ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË. ëÂ‰Ë ÒÓΉ‡Ú ËÏÂÂÚÒfl Á̇˜ËÚÂθÌÓ ˜ËÒÎÓ ÌÂÔË„Ó‰Ì˚ı Í ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â. àÏÂÂÚÒfl ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌÓ ˜ËÒÎÓ ÒÓΉ‡Ú, ̇ıӉ˂¯ËıÒfl ‚ ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ- ÒΠ‡ÌÂÌËfl. èÓ Á‡fl‚ÎÂÌ˲ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ‚Ò ÒÓΉ‡Ú˚, ̇ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒË- ÏÓ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË ËÁΘÂÌÌÓÒÚË, Ó·flÁ‡Ì˚ fl‚ËÚ¸Òfl ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚ ‡ÈÓÌÌ˚ ‚ÓÂÌÌ˚ ÍÓÏẨ‡ÚÛ˚. èÓÔÓÎÌÂÌË ÔÓ¯ÎÓ Í‡ÚÍÓ ‚ÓÂÌÌÓ ӷۘÂÌËÂ Ë 21-Ï ÔÓ΂ÓÏ Á‡Ô‡ÒÌÓÏ ·‡Ú‡Î¸- ÓÌÂ. ëÓÍ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÒÓΉ‡Ú-ÔÂıÓÚË̈‚ ÓÚ 7 ‰Ó 12 ‰ÌÂÈ. ëÓΉ‡Ú˚ Ó·Û˜‡ÎËÒ¸ ÒÚÂθ·Â ËÁ ‚ËÌÚÓ- ‚ÓÍ, „‡Ì‡ÚÓÏÂÚ‡Ì˲ Ë ÓÚ˚‚Í ÓÍÓÔÓ‚. é·Û˜ÂÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÛÌÚÂ-ÓÙˈÂ- ÒÍËÏ ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ 21-„Ó ÔÓÎÂ‚Ó„Ó Á‡Ô‡ÒÌÓ„Ó ·‡- ڇθÓ̇. ãˈ‡, ‡Ì ÒÎÛÊË‚¯Ë ‚ ‡ÏËË, Ó·Û˜ÂÌËfl Ì ÔÓıÓ‰ËÎË. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ‚ÌÓ‚¸ Ó·Û˜ÂÌÌ˚ı ÔÎÓıÓ ‚·‰ÂÂÚ ÒÚÂÎÍÓ‚˚Ï ÓÛÊËÂÏ. Ç ÔÛÚË ÒΉӂ‡ÌËfl ÓÚ ï‡ÈÎË„ÂÌÍÂȈ ‰Ó ‰Â. êÓÁÂÌڇθ ÔÎÂÌÌ˚È ‚ˉÂÎ ÔÓËÁ‚Ó‰- ÒÚ‚Ó ÒË·ÏË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Ë «ÙÓθÍÒ¯ÚÛχ» ÓÍÓÔÌ˚ı ‡·ÓÚ. íÓ˜ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ‚‰ÂÌËfl ÓÍÓÌÌ˚ı ‡·ÓÚ ÔÎÂÌÌ˚È Û͇- Á‡Ú¸ Ì ÏÓÊÂÚ.

73

í‡ÍÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Û·Â‰ËÚÂθÌÓ ı‡- ‡ÍÚÂËÁÛÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl, ‡ ÒΉӂ‡- ÚÂθÌÓ, Ë Â„Ó ·ÓÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸. äÓÏ ÚÓ„Ó, ËϲÚÒfl ̇ÎËˆÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔËÁ˚‚‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ‚ÓÁ‡ÒÚÓ‚ Îˈ, ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı ̇ ‚ÓÂÌÌ˚ı Á‡‚Ó‰‡ı. ùÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ Ó Ì‡- ÔflÊÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË Û ÔÓÚË‚ÌË͇ Ò Î˛‰ÒÍËÏË ÂÒÛÒ‡- ÏË. ÇÌËχÚÂθÌ˚È ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ (‡ Ú‡ÍËÏ Ó·flÁ‡Ì ·˚Ú¸ ͇ʉ˚È ËÁ ÌËı) Ó·‡ÚËÚ ‚ÌËχÌË ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ‰Îfl 79-„Ó ÔÂıÓÚÌÓ„Ó ÔÓÎ͇ ÔË·˚ÎÓ ËÁ 21-„Ó ÔÓÎÂ‚Ó„Ó Á‡Ô‡Ò- ÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ 21-È ÔÂıÓÚÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË, ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓÓÈ 79- È ÔÂıÓÚÌ˚È ÔÓÎÍ Ì ‚ıÓ‰ËÚ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Û ÓÙˈÂ‡-‡Á- ‚‰˜Ë͇ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ ÒÓÏÌÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚ ÓÌ Ó·flÁ‡Ì ‚˚flÒÌËÚ¸ ÔÛÚÂÏ ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÓ‰Ë- ÌÂÌËfl, ÍÛ‰‡ ‚ıÓ‰ËÚ 79-È ÔÂıÓÚÌ˚È ÔÓÎÍ. ÇÂÓflÚÌ ‚Ò„Ó, ˜ÚÓ ÔÎÂÌÌ˚È Ì Á̇ÂÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Ë ÒÔÛڇΠÌÛÏÂ‡ˆË˛ ÔÓÎÂ‚Ó„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇, ÍÓÚÓ˚È Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÌÓÒËÎ ‰Û„ÓÈ ÌÓÏÂ. á‡ı‚‡Ú ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÔË̇‰ÎÂʇ˘Â„Ó Í ËÌÊÂÌÂÌ˚Ï ˜‡ÒÚflÏ êÉä, Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÌÚÂÂÒ ÔÓ ÚÂÏ ÒÓÓ·‡ÊÂÌËflÏ, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚË êÉä ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‚ÒÚ˜‡˛ÚÒfl ̇ Û˜‡ÒÚ͇ı ÙÓÌÚ‡, ÔӘ̇fl Ó·ÓÓ̇ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ÒÓÍÓ ‡ÒˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂÏ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë ÔÓÚÓÏÛ Ú·ÛÂÚ ÛÒËÎÂÌËfl Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ÒÓ- ÓÛÊÂÌËÈ. àÌÊÂÌÂÌ˚ ˜‡ÒÚË êÉä ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÒÚÓ- ËÚÂθÒÚ‚‡ ‚ÚÓ˚ı ÔÓÎÓÒ Ó·ÓÓÌ˚. Ç ÒËÎÛ ˝ÚËı Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚ ÔË ÔÓÎÌÓÏ ‰ÓÔÓÒ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚flÒÌËÚ¸ ̇Á̇˜ÂÌËÂ, ÒÓ- ÒÚ‡‚, ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ Ë ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ ÓÒ̇˘ÂÌË ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ˜‡- ÒÚÂÈ êÉä. àÁ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔË̇‰ÎÂʇ˘Ëı Í ËÌÊÂÌÂ- Ì˚Ï ˜‡ÒÚflÏ êÉä, ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ̇΢ˠÎÓÊÌ˚ı ÙÓ- ÚËÙË͇ˆËÓÌÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ, Ëı ı‡‡ÍÚÂ Ë ÏÂÒÚÓ‡ÒÔÓÎÓ- ÊÂÌËÂ. Ç ıӉ ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ̇΢ˠÎÓÊÌ˚ı ÙÓÚËÙË͇ˆËÓÌÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ Û ÔÓÚË‚ÌË͇ ÂÁÍÓ ËÁÏÂ- ÌflÎÓÒ¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ıÓ‰ÓÏ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ. ë ÔÂÂ- ıÓ‰ÓÏ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË ‚ ̇ÒÚÛÔÎÂÌË ÌÂψ˚ Ì ÛÒÔ‚‡ÎË ÒÚÓËÚ¸ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚ (Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍËÂ) Ó·Ó- ÓÌËÚÂθÌ˚ Û·ÂÊË Ë ÓÚ͇Á‡ÎËÒ¸ ÓÚ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚‡ ÎÓÊ-

74

Ì˚ı ÛÍÂÔÎÂÌËÈ. é‰Ì‡ÍÓ ‚ Ú˜ÂÌË 1943 „. Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ 1944 „. ‚ÓÔÓÒ Ó Ì‡Î˘ËË ÎÓÊÌ˚ı ÙÓÚËÙË͇ˆËÓÌÌ˚ı ÒÓ- ÓÛÊÂÌËÈ ‚˚flÒÌflÎÒfl ‡Á‚‰˜Ë͇ÏË ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË ÒÓ ‚ÒÂÈ Ú˘‡ÚÂθÌÓÒÚ¸˛, Ë ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡flı ˝ÚÓ ÔËÌÓÒËÎÓ ·Óθ¯Û˛ ÔÓθÁÛ. èË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÔË̇‰ÎÂʇ˘Â„Ó Í ËÌÊÂÌÂÌ˚Ï ˜‡ÒÚflÏ êÉä, ‰ÓÎÊÌ˚ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl Ó·ÒÚÓfl- ÚÂθÒÚ‚‡ Á‡ı‚‡Ú‡ ‚ ÔÎÂÌ, Ú‡Í Í‡Í ‚ Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ·Óflı ÔË- ÒÛÚÒÚ‚Ë ̇ ÔÂ‰ÌÂÏ Í‡Â ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ˜‡Ò- ÚÂÈ êÉä Ó·˚˜ÌÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ͇ÍËÏË-ÎË·Ó ÓÒÓ·˚ÏË Ô˘Ë̇ÏË. ÇÒ ӷ˘Ë ‚ÓÔÓÒ˚ (΢Ì˚ ‰‡ÌÌ˚Â, ÔÓıÓʉÂÌË ÒÎÛÊ- ·˚, Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ Á‡ı‚‡Ú‡ ‚ ÔÎÂÌ Ë Ô.) ‚˚flÒÌfl˛ÚÒfl ‚ Ó·˚˜ÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ. Ç˚flÒÌÂÌË ÒÔˆˇθÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓËÁ- ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÓθÍÓ ‚ ¯Ú‡·Â ÍÓÔÛÒ‡ ËÎË ‡ÏËË Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÒÔÂ- ˆË‡ÎËÒÚÓ‚; Ú‡ÍÓÈ ‰ÓÔÓÒ ‚‰ÂÚÒfl ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÙˈÂ- ‡Á‚‰˜ËÍ ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚Ò ҂‰ÂÌËfl, ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÂ Â„Ó ‚ ‡ÁÂ- Á Á‡‰‡˜, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂÏ ‚ÓÈÒÍÓ‚ÓÈ ‡Á‚‰ÍÂ.

èêéíéäéã ‹

ÑéèêéëÄ ÇéÖççéèãÖççéÉé éÅÖê-ÖîêÖâíéêÄ 2-È êéíõ 268-„Ó ëÄèÖêçéÉé ÅÄíÄãúéçÄ êÉä ÉÖçêàïÄ äéçêÄÑ, áÄïÇÄóÖççéÉé 13.9.43 Ç êÄâéçÖ 300 Ï ûÉé-ÇéëíéóçÖÖ äÄãàçéÇäÄ (͇Ú‡ 100 000) èËÏÂ

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

1. é·Â-ÂÙÂÈÚÓ ÉÂÌËı äÓÌ‡‰ ÔË̇‰- ÎÂʇΠÍÓ 2-È ÓÚ 268-„Ó Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ êÉä. èÓ΂‡fl ÔÓ˜Ú‡

1. é·Â-ÂÙÂÈÚÓ ÉÂÌËı äÓÌ‡‰ Ó- ‰ËÎÒfl ‚ 1909 „. ‚ „ÓӉ êÓÒÚ·Û„ (êÛÒ͇fl ӷ·ÒÚ¸) é·‡ÁÓ‚‡ÌË — 8 Í·ÒÒÓ‚ ̇Ó‰- ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. ÑÓ ÔËÁ˚‚‡ ‚ ‡Ï˲ — „ÓÌÓ- ‡·Ó˜ËÈ. ëÂÏÂÈÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË — ıÓÎÓÒÚ.

44007-Ò.

75

èÖêÇàóçõâ

Ñéèêéë

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

èéãçõâ Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

Ç ‡Ï˲ ÔËÁ‚‡Ì ‚ ‡‚„ÛÒÚ 1939 „. ÇÓ-

ÂÌÌÛ˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÔÓıÓ‰ËÎ ‚ 68-Ï Û˜Â·ÌÓ- Ò‡ÔÂÌÓÏ ·‡Ú‡Î¸ÓÌÂ, ‰ËÒÎÓˆËÓ‚‡‚¯ÂÏÒfl ‚ „. ùÒÒÂÌ. Ç ÓÍÚfl· 1940 „. ̇Ô‡‚ÎÂÌ ‚ 18- È Ò‡ÔÂÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ 18 Ô‰. èËÌËχΠۘ‡- ÒÚË ‚ ·Âθ„ËÈÒÍÓÈ Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ Í‡ÏÔ‡- ÌËflı. ç‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ-„ÂχÌÒÍÓÏ ÙÓÌÚÂ Ò Ë˛Îfl 1941 „. ‚ ÒÓÒÚ‡‚ 18-„Ó Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ·‡- ڇθÓ̇ 18 Ô‰. ë ‰Â͇·fl 1941 „. ÔÓ Ë˛Ì¸ 1942 „. ̇ıÓ‰ËÎÒfl ̇ ËÁΘÂÌËË ‚. 뇇·- ˛ÍÍÂÌ. ë ˲Ìfl ÔÓ ‡‚„ÛÒÚ 1942 „. ̇ıÓ‰ËÎ- Òfl ‚ 68 ۘ·ÌÓ-Á‡Ô‡ÒÌÓÏ Ò‡ÔÂÌÓÏ ·‡Ú‡Î¸Ó- Ì ‚ „. òÚÂÈÌÏÂÚ‰. Ç Ò‚flÁË Ò ‡ÒÙÓÏËÓ- ‚‡ÌËÂÏ 68 ۘ·ÌÓ-Á‡Ô‡ÒÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ ̇- Ô‡‚ÎÂÌ ‚ 268 Ò‡ÔÂÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ êÉä, „‰Â Ë ÒÎÛÊËÎ Ò ‡‚„ÛÒÚ‡ 1942 „. (ÔÓıÓʉÂÌË ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÂÚÒfl Á‡ÔËÒflÏË ‚ ΢Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı). èÓ΂‡fl ÔÓ˜Ú‡ 268 Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ êÉä 44007-Ò.

2. é·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ Á‡ı‚‡Ú‡ ‚ ÔÎÂÌ

èÎÂÌÌ˚È Á‡ı‚‡˜ÂÌ ‚ ‡ÈÓÌ ˛ÊÌ˚ı Ò͇ÚÓ‚ ‚˚Ò. 101,9, 300 Ï ˛„Ó- ‚ÓÒÚӘ̠ä‡ÎËÌӂ͇ (͇Ú‡ 100000), ̇¯ÂÈ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓÈ „ÛÔ- ÔÓÈ.

Ç ÌÓ˜¸ ̇ 13.9.43 ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÚ˚ 268

Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ êÉä ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Á‡‰‡ÌË ̇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÏËÌÌ˚ı Á‡„‡Ê‰ÂÌËÈ ‚ ‡ÈÓÌ ˛ÊÌ˚ı Ò͇ÚÓ‚ ‚˚Ò. 101,9, 300 Ï ˛„Ó-‚ÓÒ- ÚӘ̠ä‡ÎËÌӂ͇. Ç ÔÛÚË Í ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÔÓ‰‚Â„ÎÓÒ¸ ̇ԇ‰ÂÌ˲ ÒÓ ÒÚÓ- ÓÌ˚ „ÛÔÔ˚ ÛÒÒÍËı ÒÓΉ‡Ú, ÍÓÚÓ˚ ‚˚- ÒÍÓ˜ËÎË ËÁ ÍÛÒÚÓ‚, ÔË΄‡˛˘Ëı Í ‰ÓÓ„Â. é·Â-ÂÙÂÈÚÓ äÓÌ‡‰ ·˚Î Ó„ÎÛ¯ÂÌ Û‰‡- ÓÏ ‚ „ÓÎÓ‚Û Ë Á‡ı‚‡˜ÂÌ ‚ ÔÎÂÌ.

3. ÅÓ‚ÓÈ Ë ˜ËÒÎÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ë ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ

2-fl ÓÚ‡ 268 Ò‡ÔÂ- ÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ êÉä Ôˉ‡Ì‡ Ò 2.9.43 150 Ò‡- ÔÂÌÓÏÛ ·‡Ú‡Î¸ÓÌÛ 50 Ô‰ Ë ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÏË-

268 Ò‡ÔÂÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ êÉä ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÚÂı Ò‡ÔÂÌ˚ı ÓÚ, Ó‰ÌÓÈ Î„ÍÓÈ Ò‡ÔÂÌÓÈ ÍÓÎÓÌÌ˚ (ËÌÊÂÌÂÌ˚È Ô‡Í) Ë ÏÓÒÚÓ‚ÓÈ ÍÓÎÓÌÌ˚ ÚËÔ‡ «Ç».

76

èÖêÇàóçõâ

Ñéèêéë

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

èéãçõâ Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

ÌËÓ‚‡ÌËfl Ú‡ÌÍÓ‰ÓÒÚÛÔ- Ì˚ı ÏÂÒÚ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍ 122 ÔÔ. óËÒÎÂÌÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚ ÓÚ˚ ‰Ó 150 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

ë‡ÔÂÌ˚ ÓÚ˚ ËÏÂ˛Ú ÔÓ ÚË ‚Á‚Ó‰‡, Á‚ÂÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë Ó·ÓÁ. óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ò‡ÔÂÌ˚ı ÓÚ ‰Ó 150 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Í‡Ê‰‡fl. ã„͇fl Ò‡ÔÂ̇fl ÍÓÎÓÌ̇ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌ˚È ËÌÊÂÌÂÌ˚È Ô‡Í Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (ÏËÌ˚, ÍÓβ˜‡fl ÔÓ‚ÓÎÓ͇, ÔÓ‰˚‚Ì˚ Ò‰ÒÚ‚‡, ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍË ÔËÎ˚, ÍÓÏÔÂÒÒÓ˚, ÔË·Ó˚ ‰Îfl ‡‚ÚÓ„ÂÌÌÓÈ ÂÁÍË Ë Ô.). óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ΄ÍÓÈ ÍÓÎÓÌÌ˚ ‰Ó 150 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

åÓÒÚÓ‚‡fl ÍÓÎÓÌ̇ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‰‚Ûı ÔÓÌÚÓÌÌ˚ı ‚Á‚Ó‰Ó‚, ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ„Ó ‚Á‚Ó‰‡ Ë ‡‚ÚÓÍÓÎÓÌÌ˚. óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÏÓÒÚÓ‚ÓÈ ÍÓÎÓÌÌ˚ ‰Ó 170 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ 268 Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ êÉä ‰Ó 800 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

ÑÓ 1.9.43 ·‡Ú‡Î¸ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ‚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËË 49 ‡Í Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎÒfl ̇ ÔÓÒÚÓÈÍ ӷÓÓÌËÚÂθÌÓ„Ó Û·Âʇ, ÌÓÒË‚¯Â„Ó ÛÒÎÓ‚ÌÓ ̇Á‚‡ÌË “í‡Ú¸fl̇». ùÚÓÚ Û·ÂÊ ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÓÍ‡ËÌ „. íÂÏ˛Í, ‰‡ÎÂÂ Í ˛„Û ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍÓÈ, ‚‰Óθ ÎÂ‚Ó„Ó ·Â„‡ . ÉÓÎÛ·‡fl. ÑÓ Ì‡˜‡Î‡ ÒÂÌÚfl·fl ·˚· ÓÚ˚Ú‡ ÒÔÎӯ̇fl Ú‡Ì¯Âfl Ò ÔËÏ˚͇˛˘ËÏË Í ÌÂÈ ÁÂÏÎflÌ͇ÏË ‰Îfl ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÒÓΉ‡Ú Ë ÓÚÍ˚Ú˚ ÔÛÎÂÏÂÚÌ˚ „ÌÂÁ‰‡. Ç ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÌÓ Á‡„‡Ê‰ÂÌË ‚ ÚË ÍÓ·. Ç Ú‡ÌÍÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ÒÓÓÛÊÂÌ ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚È Ó‚. ÅÂ„‡ . ÉÓÎÛ·‡fl ˝Ò͇ÔËÓ‚‡Ì˚. åÂÒÚÌÓÒÚ¸ ÏÂÊ‰Û Ä̇ÒÚ‡ÒË‚͇ Ë èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡·ÓÎÓ˜Â̇ ÔÛÚÂÏ ‡ÁÛ¯ÂÌËfl ÓÒÛ¯ËÚÂθÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÔÓ‰˚‚‡ ÔÎÓÚËÌ˚ ‚ ‡ÈÓÌ àθ˘‚ÒÍÓÂ. åÂÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓıÓ‰Ëχ ÚÓθÍÓ ‚ ‡ÈÓÌ 200 Ï Ò‚ÂÌ ·ÂÁ˚ÏflÌÌÓÈ Ó˘Ë (2 ÍÏ ˛„Ó- ‚ÓÒÚӘ̠Ä̇ÒÚ‡ÒË‚͇).

77

èÖêÇàóçõâ

èéãçõâ Ñéèêéë

Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

 

ëÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó Û·Âʇ Ì Á‡ÍÓ̘ÂÌÓ. ë 1.9.43 ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó Û·Âʇ «í‡Ú¸fl̇» ÔÂ- Í‡˘ÂÌÓ, Ë ‡·Ó˜Ë ÓÚfl‰˚ ËÁ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡- ÒÂÎÂÌËfl (˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 3 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ) ÒÔ¯ÌÓ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÄıÚ‡ÌË- ÁÓ‚ÒÍËÈ ÎËχÌ.

2.9.43 2-fl ÓÚ‡ 268 Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ êÉä ·˚· Ôˉ‡Ì‡ 150 Ò‡ÔÂÌÓÏÛ ·‡Ú‡Î¸Ó- ÌÛ 50 Ô‰, ÔÓËÁ‚Ӊ˂¯ÂÏÛ ËÌÊÂÌÂÌ˚ ‡- ·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ì˲ Ó·ÓÓÌËÚÂθ- Ì˚ı Û·ÂÊÂÈ «Ä» Ë «Ç».

ç‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË 2— 2,5 ÍÏ ÓÚ ÔÂ‰ÌÂ„Ó Í‡fl ÒÓÓÛʇÂÚÒfl ÒË·ÏË 150 Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ Ë 2/268 Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸- Ó̇ êÉä Ó·ÓÓÌËÚÂθ- Ì˚È Û·ÂÊ, ÌÓÒfl˘ËÈ Ì‡Á‚‡ÌË «Ä». ùÚÓÚ Û- ·ÂÊ ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ‚ÓÒÚÓ˜- Ì˚Ï ÒÍ‡Ú‡Ï ‚˚Ò. 101,9, ‚ ‡ÈÓÌ ÓÚÏ. 87,8 (3 ÍÏ ˛ÊÌ ä‡ÎËÌӂ͇, ‚‰Óθ Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ·Â„‡ . ÑÛ̇È͇ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂ- ÌËË å‡Î˚È á‡ÚÓÌ. é·Ó- ÓÌËÚÂθÌ˚È Û·ÂÊ ÒÓ- ÒÚÓËÚ ËÁ fl‰‡ ÓÔÓÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚, ÓÚÒÚÓfl˘Ëı Ó‰ËÌ ÓÚ ‰Û„Ó„Ó Ì‡ 300— 500 Ï. ä‡Ê‰˚È ÓÔÓÌ˚È ÔÛÌÍÚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ- ·ÓÈ ÓÚÂÁÓÍ Ú‡Ì¯ÂË ÔÓÎÌÓ„Ó ÔÓÙËÎfl ‰ÎË- ÌÓÈ ‰Ó 50 Ï Ò Á‡Í˚Ú˚- ÏË ÔÛÎÂÏÂÚÌ˚ÏË „ÌÂÁ‰‡- ÏË Ì‡ Ó·ÓËı ÍÓ̈‡ı Ú‡Ì¯ÂË. ÇÔÂÂ‰Ë Ú‡Ì-

é·ÓÓÌËÚÂθÌ˚È Û·ÂÊ «Ä» ÔÓıÓ‰ËÚ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË 2—2,5 ÍÏ ÓÚ ÔÂ‰ÌÂ„Ó Í‡fl Ë Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ fl‰ ÓÔÓÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚, ÓÚÒÚÓfl˘Ëı Ó‰ËÌ ÓÚ ‰Û„Ó„Ó Ì‡ 300—500 Ï.

êÛ·ÂÊ «Ä» ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Ï Ò͇- Ú‡Ï ‚˚Ò. 101,9 Ë ‰‡ÎÂÂ Í ˛„Û ‚‰Óθ Á‡Ô‡‰ÌÓ- „Ó ·Â„‡ . ÑÛ̇È͇. ç‡ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ·ÂÂ„Û . ÑÛ̇È͇ ËϲÚÒfl ÏËÌÌ˚ ÔÓÎfl.

78

èÖêÇàóçõâ

Ñéèêéë

(ÔÓÎÍ–‰Ë‚ËÁËfl)

èéãçõâ Ñéèêéë

(ÍÓÔÛÒ–‡ÏËfl)

¯ÂË, ‚ 15—18 Ï, ÛÒÚ‡- ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÌÓ Á‡„‡Ê‰ÂÌË ÚËÔ‡ ÒÔË‡- ÎË ÅÛÌÓ. èÓÏÂÊÛÚÍË ÏÂÊ‰Û ÓÔÓÌ˚ÏË ÔÛÌÍ- Ú‡ÏË Ô‰ÔÓ·„‡ÂÚÒfl ÏËÌËÓ‚‡Ú¸. èÎÂÌÌÓÏÛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó Ì‡Î˘ËË ÏËÌÌ˚ı ÔÓÎÂÈ ËÁ ÔÓÚË- ‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚ı ÏËÌ ÔÓ Ó·Â- ËÏ ÒÚÓÓÌ‡Ï ¯ÓÒÒÂÈÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë ÓÚ ä‡ÎËÌӂ͇ ‰Ó ÓÚÏ. 87,8. åËÌ˚ ÛÒÚ‡- ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ̇ ÓÚ‰ÂθÌ˚ı Û˜‡ÒÚ͇ı ‡ÁÏÂÓÏ 300 ı 30 Ï. Ç ‡ÈÓÌ ‚ÓÒÚӘ̠Ä·ԇ‚͇ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂ- ÌËË ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë ‰Ó . èÓÚÓ͇ ÒÓÓÛʇÂÚÒfl Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚È Û·ÂÊ «Ç». ç‡ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Â Û·Âʇ ‡·ÓÚ‡˛Ú 2-fl Ë 3-fl ÓÚ˚ 150 Ò‡ÔÂÌÓ„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ êÉä. èÓÏËÏÓ ‚ÓÈÒÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÂÈ, ̇ ÒÚÓËÚÂθÒÚ‚Â ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÏÂÒÚÌÓ ̇ÒÂÎÂÌË ‚ ÍÓ- ΢ÂÒÚ‚Â ‰Ó 400 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

êÛ·ÂÊ «Ç» Ô‰ÒÚ‡‚- ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔÂ˚‚˜‡ÚÛ˛ Ú‡Ì¯Â˛ ÔÓÎÌÓ„Ó ÔÓ- ÙËÎfl Ò ÔËÏ˚͇˛˘ËÏË Í ÌÂÈ ÔÛÎÂÏÂÚÌ˚ÏË „ÌÂÁ‰‡ÏË ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÚË- Ô‡. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl Û·ÂÊ ‚ÓÈÒ͇ÏË Ì Á‡- ÌËχÂÚÒfl.

ÇÓÒÚӘ̠Ä·ԇ‚͇ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë ‰Ó . èÓÚÓ͇ ÒÓÓÛʇÂÚ- Òfl Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚È Û·ÂÊ ÔÓ‰ ̇ËÏÂÌÓ‚‡- ÌËÂÏ «Ç». ëÚÓËÚÂθÒÚ‚Ó Ì Á‡ÍÓ̘ÂÌÓ. êÛ- ·ÂÊ «Ç» ÒıÓ‰ÂÌ Ò Û·ÂÊÓÏ «Ä» Ë Ô‰ÒÚ‡‚- ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚È Ó·ÓÓÌËÚÂθ- Ì˚È Û·ÂÊ.

79

Ç ÇÂÎËÍÓÈ éÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ ÔÓ ÏÂ ‡Á‚ËÚËfl ̇- ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÎÓ Á̇˜ÂÌË ÓÔÓÒ‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, „‡Ê- ‰‡ÌÒÍË Îˈ‡, ÂÒÎË ÓÌË Ì Ó͇Á˚‚‡˛Ú ‚ÓÓÛÊÂÌÌÓ„Ó ÒÓÔÓ- ÚË‚ÎÂÌËfl, Ì ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸Òfl Í‡Í ‚ÓÂÌÌÓÔÎÂÌÌ˚Â. ç‡Ë·Óθ¯ËÈ ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ÓÔÓÒ‡ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÏÂÒÚÌ˚ ÊË- ÚÂÎË, ÍÓÚÓ˚ ÔË‚ÎÂ͇ÎËÒ¸ ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ ‰Îfl ÒÚÓËÚÂθÒÚ- ‚‡ Ú˚ÎÓ‚˚ı Ó·ÓÓÌËÚÂθÌ˚ı Û·ÂÊÂÈ, ‡˝Ó‰ÓÏÌÓ„Ó ÒÚÓË- ÚÂθÒÚ‚‡ ËÎË ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÒÔˆˇθÌÓÈ ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚË („Û-

Ê‚˚ı ÔÂ‚ÓÁÓÍ, ÔÓ„ÛÁÓ˜Ì˚ı ‡·ÓÚ Ë Ú. ‰.). í‡ÍË Îˈ‡ ÏÓ- „ÛÚ Á̇ڸ Ó ÒÚÂÔÂÌË ‡Á‚ËÚËfl Ë „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ú˚ÎÓ‚˚ı Ó·ÓÓ- ÌËÚÂθÌ˚ı Û·ÂÊÂÈ ÔÓÚË‚ÌË͇ ̇ ÚÓÏ ËÎË ËÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍ (‡ÈÓÌÂ), ı‡‡ÍÚÂ ӷÓÓÌËÚÂθÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ, ̇΢ËË ÏËÌÌ˚ı ÔÓÎÂÈ Ë Á‡„‡Ê‰ÂÌËÈ, Ó ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌËË ‡ÚËÎÎÂËË

Ë Ú‡ÌÍÓ‚ Ë Ô.

É‡Ê‰‡ÌÒÍË Îˈ‡, ÔË‚ÎÂ͇‚¯ËÂÒfl ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl „Û- Ê‚ÓÈ ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚË, ÏÓ„ÛÚ Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ-

͇Á‡Ú¸, ÍÛ‰‡ Ë Í‡ÍÓÈ „ÛÁ ÓÌË ‚ÓÁËÎË, ‚ ͇ÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË

Ë Í‡ÍËÏË ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ÔÓÚË‚ÌËÍ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ

˝‚‡ÍÛ‡ˆË˛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, χÚÂˇθÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ë ‡ÌÂÌ˚ı,. ÏÌÓ„Ó ÎË „ÛÁÓ‚ Ë ‡ÌÂÌ˚ı ÒÍÓÔËÎÓÒ¸ ̇ ˝‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë ÔÂ‚‡ÎÓ˜Ì˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı, ˜ÚÓ ÓÌË Ì‡·Î˛‰‡ÎË ÔÓ ‰ÓÓ„Â Ë Ô. óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ˆÂÌÌ˚ÏË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ Ú˚ÎÛ ÔÓÚË‚ÌË͇, Ó Ì‡Î˘ËË ‡ÒÚÂflÌÌÓÒÚË, ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓÒÚË Ë Ô‡ÌËÍË. ìÏÂÎ˚È ÓÔÓÒ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ Ó˜Â̸ ˆÂÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl ‰Îfl ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇. ç ÒΉÛÂÚ Á‡‰‡- ‚‡Ú¸ „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ Îˈ‡Ï ‚ÓÔÓÒÓ‚, ̇ ÍÓÚÓ˚ ÓÌË ‚ ÒËÎÛ fl‰‡ Ô˘ËÌ Ì ÏÓ„ÛÚ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸. ç‡ÔËÏÂ, ‰‡ÎÂÍÓ Ì ͇Ê- ‰˚È ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂθ ÏÓÊÂÚ Á̇ڸ Ó ÒËÒÚÂχı ÓÛ‰ËÈ Ë Ú. Ô. ÇÓÔÓÒ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚ˚ÏË, ˜ÂÚÍËÏË Ë ÔÓÌflÚÌ˚ÏË ‰Îfl Îˈ‡, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ıÓÚflÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÌÙÓχˆË˛. èË ÓÔÓÒ „‡Ê‰‡ÌÒÍËı Îˈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ¸ β‰ÂÈ Í ÔÂÛ‚Â΢ÂÌËflÏ, ‚ ÒËÎÛ fl‰‡ Ô˘ËÌ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÛÒÎÓ‚ËflÏË ÔËÙÓÌÚÓ‚ÓÈ ÔÓÎÓÒ˚.

80

ᇘ‡ÒÚÛ˛ ÓÔ‡¯Ë‚‡ÂÏÓ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ ÎËˆÓ Ì‡ÁÓ‚ÂÚ ÓÛ- ‰Ëfl, ÍÓÚÓ˚ ÓÌ ‚ˉÂÎ, «Ó„ÓÏÌ˚ÏË», ËÒ˜ËÒÎËÚ ‚ÓÈÒ͇ ÔÓ- ÚË‚ÌË͇ «ÒÓÚÌflÏË Ú˚Òfl˜», Ò͇ÊÂÚ, ˜ÚÓ Ú‡ÌÍÓ‚ ÒÍÓÔËÎÓÒ¸ «‚ˉËÏÓ-Ì‚ˉËÏÓ» Ë Ú. ‰. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ıÓÚfl ÌÂÏÌÓ„Ó ÔË·ÎËÁËÚ¸Òfl Í ËÒÚËÌÂ, ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ fl‰ÓÏ ÔÓÒÚ˚ı Ë ÏÂÚÍËı ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ë Ò‡‚ÌÂÌËÈ ÒÌËÁËÚ¸ «ÔÓÎÂÚ Ù‡ÌÚ‡ÁËË» Ә‚ˉˆ‡. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ì ÏÓÊÂÚ ÔËÌË- χڸ ̇ ‚ÂÛ ‚Ò ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ, Ú‡Í Í‡Í Ë̇˜Â ÓÌ ‚‚‰ÂÚ ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌË ҂Ó ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂ. çÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÓÌ Ì ËÏÂÂÚ Ô‡‚‡ ÔÂÌ·„‡Ú¸ ҂‰ÂÌËflÏË, ̇ÔËÏÂ, Ó Ì‡Î˘ËË Û ÔÓÚË‚ÌË͇ Ú‡ÌÍÓ‚˚ı, ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËı Ë ÔÓ- ˜Ëı Ò‰ÒÚ‚, Ó ˜ÂÏ ÂÏÛ ÏÓ„ÛÚ ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ÓÔ‡¯Ë‚‡ÂÏ˚ „‡Ê- ‰‡ÌÒÍË Îˈ‡. éÔÓÒ ÏÂÒÚÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ Ë ‰Û„Ëı Îˈ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡- ÒÂÎÂÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜Â‰¸ ÓÙˈÂ‡ÏË-‡Á- ‚‰˜Ë͇ÏË ÔÓÎ͇ Ë ‰Ë‚ËÁËË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ̇ÒÚÛÔ‡- ÚÂθÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. Ç ¯Ú‡·‡ı ÍÓÔÛÒ‡ Ë ‡ÏËË ÓÔÓÒ „‡Ê- ‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚‰ÂÚÒfl ÂÊÂ, Ú‡Í Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÏÂÒÚ- Ì˚ı ÊËÚÂÎÂÈ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ËÌÚÂÂÒ „·‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‰Îfl ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ.

81

èéãàíàäé-åéêÄãúçéÖ ëéëíéüçàÖ

éˆÂÌ͇ ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰Ë- ÌÂÌËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÔÓÎÌÓ„Ó ‰Ó- ÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó. è‡‚Ëθ̇fl ÓˆÂÌ͇ ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ‚‡„‡ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ̇¯ÂÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ÒÛ‰ËÚ¸ Ó ·ÓÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ. çÂÔ‡‚ËθÌÓ ÔÓ·„‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚˚flÒÌÂÌËÂÏ ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ- ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ˜‡ÒÚÂÈ ÔÓÚË‚ÌË͇ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ÌËχڸÒfl Î˯¸ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Ó„‡Ì˚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË. ÇÔÓÎÌ ÔÓ- ÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Ó„‡Ì˚ ¯ËÂ Ë „ÎÛ·Ê ‚˚flÒÌfl˛Ú ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ Ë ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ËÌÙÓÏËÛ˛Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛- ˘Ëı ̇˜‡Î¸ÌËÍÓ‚ ‡Á‚‰ÍË Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ËÏË Ò‚Â‰ÂÌËflı. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ Ì ÒÌËʇÂÚ ÓÎË ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚- ÎÂÌËË ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ÔÓÚË‚ÌË͇. èÂʉ ‚ÒÂ„Ó Â„Ó ËÌÚÂÂÒÛÂÚ ÒÓÒÚÓflÌË ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ ‚ ‚ÓÈÒ͇ı ÔÓ- ÚË‚ÌË͇. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÛÚ‚ÂÊ- ‰ÂÌËfl Ó ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔÓÚË‚ÌË͇ ÔË ‰‡˜Â ҂‰ÂÌËÈ ‚ ‚˚үˠËÌÒڇ̈ËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔË‚Ó‰ËÚ¸ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ ÔËÏÂ˚, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘Ë ÒÓÒÚÓflÌË ÏÓ‡Î¸- ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ÔÓÚË‚ÌË͇. çÂθÁfl ÓÚ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸Òfl Ó·˘ËÏË Ù‡- Á‡ÏË ‚Ó‰Â: «ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ ÒÓÒÚÓflÌË ÔË΢ÌÓ» ËÎË «Ú‡Í Ò·». èÓ‰Ó·Ì˚ ÙÓÏÛÎËÓ‚ÍË ·ÂÁ„‡ÏÓÚÌ˚ ‚Ó ‚ÒÂı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ, ‚˚flÒÌflfl ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ ÒÓ- ÒÚÓflÌË ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘Â„Ó ÔÓÚË‚ÌË͇, ‰ÓÎÊÂÌ Ó˜Â̸ ÒÚÓ„Ó Ë ÍËÚ˘ÂÒÍË ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸ Í ÓˆÂÌÍ هÍÚÓ‚, ÒÓÓ·˘‡Â- Ï˚ı ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ ÔÎÂÌÌ˚ÏË. ÑÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ Ó·flÁ‡Ì ÛÏÂÚ¸ ÓÚ΢‡Ú¸ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚ ӈÂÌÍË ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-

82

ÚÂθÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚¢ÂÈ. éˆÂÌ͇ ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ÌË͇ — ÒÂ¸ÂÁ̇fl Á‡‰‡˜‡, ÍÓÚÓÛ˛ ̇‰Ó ‡Á¯‡Ú¸ Ì ‚ Ô·Ì ÔÓ„ÓÌË Á‡ ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌ˚Ï Ï‡ÚÂ- ˇÎÓÏ, ‡ ̇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó Ë ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ù‡ÍÚÓ‚. èÓËÁ‚Ó‰fl ‰ÓÔÓÒ ‚ ˜‡ÒÚË, ͇҇˛˘ÂÈÒfl ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ- ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl, ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ì ËÏÂÂÚ Ô‡‚‡ ÔÓ‰- ‰‡‚‡Ú¸Òfl ̇ÒÚÓÂÌËflÏ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓ˜ÚË ‚Ò„‰‡ ͇- ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡ı‚‡Ú‡ Â„Ó ‚ ÔÎÂÌ ‚Ò ÔÓ¯ÎÓ Ô‡ıÓÏ. íÓθÍÓ ÔË ÚÂÒÌÓÏ Ó·˘ÂÌËË Ë ‰ÛÊÌÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡- ·ÓÚ ÓÙˈÂÓ‚-‡Á‚‰˜ËÍÓ‚ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ÔÓÎËÚ˘ÂÒ- ÍËı Ó„‡ÌÓ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË ÏÓÊÌÓ ‰‡Ú¸ flÒÌÛ˛ Ë ˜ÂÚÍÛ˛ ͇ÚËÌÛ ÔÓÎËÚËÍÓ-ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ÌË͇.

83

êÄáÅéê íêéîÖâçõï ÑéäìåÖçíéÇ

Ç Ò‚ÓÂÈ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ÏË Û ÔÓÚË‚ÌË͇ (ÚÓÙÂÈÌ˚ÏË). ùÚÓ ÔÂʉ ‚ÒÂ„Ó Î˘Ì˚ ‰ÓÍÛ- ÏÂÌÚ˚ ÔÎÂÌÌ˚ı ËÎË Û·ËÚ˚ı, ËÁ˙flÚ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl Ó·˚Ò͇ ËÎË ÔÓ‰Ó·‡ÌÌ˚ ̇ ÔÓΠ·Ófl. ç‡Î˘Ë ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÛÚÓ˜ÌËÚ¸ „ÛÔÔËÓ‚- ÍÛ ÔÓÚË‚ÌË͇, Ú. Â. ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓËÌÒ͇fl ˜‡ÒÚ¸, ÌÓÒfl˘‡fl Ú‡ÍÓÈ-ÚÓ ÌÓÏÂ. ã˘Ì˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓ- ÏÓ„‡˛Ú ÓÔ‰ÂÎËÚ¸, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÎË ‰‡ÌÌ˚È ÔÎÂÌÌ˚È fl‚- ÎflÂÚÒfl ÚÂÏ ÎˈÓÏ, Á‡ ÍÓÚÓÓ ÓÌ Ò·fl ‚˚‰‡ÂÚ. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ÏÓÊÂÚ ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸Òfl Ò Ú‡ÍËÏ Ù‡Í- ÚÓÏ, Í‡Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔÎÂÌÌ˚Ï Ù‡Î¸¯Ë‚˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÌÓ ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Î˯¸ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ‡„ÂÌÚÓÏ ‚‡- ÊÂÒÍÓÈ ‡Á‚‰ÍË, Á‡Ò·ÌÌ˚Ï ‚ ̇¯ Ú˚Î. éÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓ‰ÎËÌÌÓÒÚË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÚÛ‰- ÌÛ˛ Á‡‰‡˜Û. ㄘ ‚ÒÂ„Ó Â ¯‡˛Ú ÓÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË, Ëϲ˘Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È Ì‡‚˚Í ‚ ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÒËÒÚÂχ- Ú˘ÂÒÍË ËÁÛ˜‡˛˘Ë ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘Â„Ó ÔÓÚË‚ÌË͇. ÖÒÎË ÓÙË- ˆÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ô·ÌÓÏÂÌÓ Ë ‚ÌËχÚÂθÌÓ ËÁÛ˜‡ÂÚ ÔÓÚË‚ÌË- ͇, Á̇ÂÚ Â„Ó ÓÙˈÂÒÍËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓ ÔÓ͇Á‡ÌËflÏ ‡Ì ‰ÓÔÓ- ¯ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı, Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËχÌË ̇ fl‰ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ, Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓÏÛ ËÎË ËÌÓÏÛ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌ˲ ËÎË ˜‡ÒÚË ÔÓÚË‚ÌË͇, Ë Á‡ÔÓÏÌËÎ ˝ÚË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ÚÓ ÔÓ- Ò‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÏÂÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÓÌ ‚Ò„‰‡ ÒÏÓÊÂÚ ÛÒ- Ú‡ÌÓ‚ËÚ¸, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÎË ÔÎÂÌÌ˚È ÔË̇‰ÎÂÊËÚ Í ÚÓÈ ˜‡- ÒÚË (ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌ˲), ÍÓÚÓ‡fl Û͇Á‡Ì‡ ‚ Â„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı.

84

ÇÓ ‚ÂÏfl ·Ó‚ Á‡Ô‡‰Ì ñËÚÓ‚flÌ˚ ‚ ‡‚„ÛÒÚ 1944 „. ÎË- Ì˲ ÙÓÌÚ‡ ÔÂ¯ÂÎ ÔÂ·ÂʘËÍ Ó·Â-ÂÙÂÈÚÓ 551-È ÔÂ- ıÓÚÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË ÌÂψ‚. ç‡ ‰ÓÔÓÒ ÓÌ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ‰Ó 1933 „. ÔË̇‰ÎÂÊ‡Î Í „ÂχÌÒÍÓÈ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË, ÓÚ- ·˚‚‡Î ͇̇Á‡ÌË ‚ „ËÚÎÂÓ‚ÒÍËı ·„Âflı, ÔÓ‰‚Â„‡ÎÒfl Â- ÔÂÒÒËflÏ Ë ÓÊˉ‡Î Û‰Ó·ÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË Ì‡ ÒÚÓ- ÓÌÛ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË. ùÚÓÚ ÔÎÂÌÌ˚È Ó·‡ÚËÎÒfl Í ÒÓ‚ÂÚ- ÒÍÓÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ‡Á¯ËÚ¸ ÂÏÛ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ÔÓ ‡‰ËÓ Ò ÔËÁ˚‚ÓÏ Í Ò‚ÓËÏ ÚÓ‚‡ˢ‡Ï Ó ÔÂÂıӉ ̇ ÒÚÓ- ÓÌÛ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË. ÅÓΠÚÓ„Ó, ÓÌ ËÁ˙fl‚ËÎ Òӄ·ÒË ̇ β·˚ ÙÓÏ˚ ‡„ËÚ‡ˆËË ÒÂ‰Ë ÌÂψÍËı ÒÓΉ‡Ú, ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó Ó·‡ÚÌÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡ ˜ÂÂÁ ÎËÌ˲ ÙÓÌÚ‡, ÂÒÎË ÚÓθÍÓ ÒÓ‚ÂÚ- ÒÍÓ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ̇ȉÂÚ ˝ÚÓ ÌÛÊÌ˚Ï. èÎÂÌÌ˚È ·˚Î ‚ Ó·- ˘ÂÏ ÔÓfl‰Í ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ Ó·˚ÒÍÛ Ë Ú˘‡ÚÂθÌÓÏÛ ‰ÓÔÓÒÛ. èË Ó·˚ÒÍÂ Û ÌÂ„Ó ·˚Πӷ̇ÛÊÂÌ ÙÓÚÓÔÓÚÂÚ Ç. à. ãÂÌË- ̇, ÍÓÚÓ˚È, ÔÓ ‡ÒÒ͇Á‡Ï ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÓÌ ı‡ÌËÎ Í‡Í ÂÎËÍ- ‚˲ Ò ‰Ó„ËÚÎÂÓ‚ÒÍËı ‚ÂÏÂÌ. Ç Ò‚ÓËı Í‡ÒÓ˜Ì˚ı ÔÓ ÙÓÏ ÔÓ͇Á‡ÌËflı ÔÎÂÌÌ˚È ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒ͇Á‡Î, Í‡Í ÓÌ ‚ Ú˜ÂÌË ӉËÌ̇‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ ÒÓı‡ÌflÎ ÚÓÚ ÔÓÚÂÚ, ËÒÍÛfl Ò‚ÓÂÈ ÊËÁ- ̸˛ Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂÏ ÒÂϸË. ÇÒ Î˘Ì˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ·˚ÎË ‚ ÔÓÎÌÓÏ ÔÓfl‰- ÍÂ, ‚Ò Á‡ÔËÒË Ò‰Â·Ì˚ Ô‡‚ËθÌÓ, ‡ ËÏ‚¯ËÂÒfl ÔË ÌÂÏ ÔËҸχ ·˚ÎË ‡‰ÂÒÓ‚‡Ì˚ ̇ Â„Ó ËÏfl ÔÓ Ô‡‚ËθÌÓÏÛ ÌÓÏÂ- Û ÔÓ΂ÓÈ ÔÓ˜Ú˚. ã˘Ì˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÌÓÒËÎË Û‚ÂÂÌÌ˚È ı‡‡Í- ÚÂ; ÓÌË Ì Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÎË ÓÒÓ·Ó„Ó ËÌÚÂÂÒ‡ ‰Îfl ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ ·˚Î Ò··Ó Ó҂‰ÓÏÎÂÌ ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı Ë ‚Ó ‚ÂÏfl ‰ÓÔÓÒ‡ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ «ÒÔÓÎÁ‡Î» ̇ ÔÓ- ÎËÚ˘ÂÒÍË ÚÂÏ˚. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ç-ÒÍÓÈ ÒÚÂÎÍÓ‚ÓÈ ‰Ë‚ËÁËË Ò‰Â·Π‚˚‚Ó‰ ˜ÚÓ ‰‡ÌÌ˚È ÔÎÂÌÌ˚È fl‚ÎflÂÚÒfl ÚËÔ˘Ì˚Ï ÔÂ·ÂʘË- ÍÓÏ ËÁ ˜ËÒ· ‡ÌÚËÙ‡¯ËÒÚÒÍË Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı ÌÂψ‚. èË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ¯Ú‡·Â ç-ÒÍÓ„Ó ÒÚÂÎÍÓ‚Ó„Ó ÍÓÔÛÒ‡, „‰Â ÓÌ ÔÓ‚ÚÓËÎ Ò‚ÓË ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸Ì˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËχÌË ̇ ÔËҸχ, ‡‰ÂÒÓ‚‡Ì- Ì˚ ÂÏÛ. èËҸχ, ·ÂÁӷˉÌÓ„Ó Ë Î˘ÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂʇÌËfl, ·˚ÎË

85

̇ÔËÒ‡Ì˚ ÓÚ ËÏÂÌË Â„Ó ÊÂÌ˚ Ë ‰‡ÚËÓ‚‡Ì˚ ‡Á΢Ì˚ÏË ˜ËÒ·ÏË ‚ Ô‰Â·ı ‡ÔÂÎfl—‡‚„ÛÒÚ‡. ùÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó ÌÂ- ωÎÂÌÌÓ ‚˚Á‚‡ÎÓ ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó ÔÓ‰ÓÁÂÌË ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ Á̇Î, ˜ÚÓ 551-fl ÔÂıÓÚ̇fl ‰Ë‚ËÁËfl ·˚· ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ÔÓÒΠ˲θÒÍÓ„Ó ÔÓÍÛ- ¯ÂÌËfl ̇ ÉËÚÎÂ‡; ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ‰Ó ˲Îfl 1944 „. ÔÎÂÌÌ˚È Ì ÏÓ„ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÔËÒÂÏ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÌÓÏÂÛ ÔÓ΂ÓÈ ÔÓ˜Ú˚. ÅÓ- Π‰ÂڇθÌÓ ÓÁ̇ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò ÔËҸχÏË ÔË‚ÂÎÓ Â˘Â Í Ó‰- ÌÓÏÛ ‚‡ÊÌÓÏÛ Ì‡·Î˛‰ÂÌ˲: ‚Ò ÔËҸχ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ‡Á- ΢Ì˚ ‰‡Ú˚, Û͇Á‡ÌÌ˚ ‚ ÚÂÍÒÚÂ, ËÏÂÎË Ó‰ÌÛ ‰‡ÚÛ ÔÓ˜ÚÓ‚Ó- „Ó ¯ÚÂÏÔÂÎfl ̇ ÍÓÌ‚ÂÚ‡ı. Å·„Ó‰‡fl Ú‡ÍÓÈ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂθÌÓÒÚË ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ç-ÒÍÓ„Ó ÒÚÂÎÍÓ‚Ó„Ó ÍÓÔÛÒ‡ Ë Á̇Ì˲ ËÏ Ò‚ÓËı Ó·flÁ‡ÌÌÓ- ÒÚÂÈ ·˚Î ‡Áӷ·˜ÂÌ ‡„ÂÌÚ ÌÂψÍÓÈ ‡Á‚‰ÍË. ÇÔÓÒΉÒÚ- ‚ËË ÓÚ ÌÂ„Ó Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ fl‰ ˆÂÌÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ. Ç ÓÍÚfl· 1943 „. ‚Ó ‚ÂÏfl ·Ó‚ ̇ Û·ÂÊ . åÓÎӘ̇fl ÎËÌ˲ ÙÓÌÚ‡ ÔÂ¯ÂÎ ÒÓΉ‡Ú Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÔÂıÓÚÌ˚ı ÔÓ‰‡Á- ‰ÂÎÂÌËÈ 79-È ÔÂıÓÚÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË ÌÂψ‚. èÎÂÌÌ˚È Ó·˙flÒÌËÎ Ò‚ÓÈ ÔÂÂıÓ‰ ÎËÌËË ÙÓÌÚ‡ ΢Ì˚- ÏË ÏÓÚË‚‡ÏË: «Ü·ÂÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸ ‚Ó ËÏfl Ò‚ÓÂÈ ÒÂϸ˻. éÌ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡Î, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË ‡ÍÚË‚ÂÌ Ì ·˚Î, ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ ‚ ÛÒÒÍËı Ì ÒÚÂÎflÎ Ë Ó„‡Ì˘Ë- ‚‡ÎÒfl ÒÚÂθ·ÓÈ ‚ ‚ÓÁ‰Ûı, ‰Ó͇Á˚‚‡Î, ˜ÚÓ ÂÎË„ËÓÁÌ˚ ۷ÂÊ- ‰ÂÌËfl Ì ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÂÏÛ Û·Ë‚‡Ú¸ β‰ÂÈ Ë Ú. ‰. èÓ͇Á‡ÌËfl ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ó ÒÓÒÚ‡‚Â Â„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl ÒÓÓÚ- ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚË: ÔÎÂÌÌ˚È ·ÂÁӯ˷ӘÌÓ Ì‡- Á‚‡Î Ù‡ÏËÎËË ÍÓχ̉Ë‡ ÓÚ˚, ·‡Ú‡Î¸Ó̇, ÔÓÎ͇, Ô‡‚Ëθ- ÌÓ Û͇Á‡Î ÌÓÏÂ ÔÓ΂ÓÈ ÔÓ˜Ú˚, ÒÛÏÂÎ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ̇ ‚Ò ‚Ó- ÔÓÒ˚. èÓ‚Â͇ ΢Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë Ì‡ıӉ˂¯ËıÒfl ÔË ÔÎÂÌ- ÌÓÏ ·Ûχ„ Ì ‚˚Á‚‡Î‡ ÔÓ‰ÓÁÂÌËÈ, Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ Ó‰ÌÓÈ ‰ÂÚ‡ÎË: ÔË ÔÓ‚ÂÍ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËχÌË ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÓΉ‡ÚÒ͇fl ÍÌËÊ͇ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ò̇·ÊÂ̇ Â„Ó ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ‚ 1943 „. ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ì‡ ÒÓΉ‡ÚÒÍËı ÍÌËÊ͇ı ËÏÂÎËÒ¸ ÚÓθÍÓ Û ÒÓΉ‡Ú, ÔË·˚‚¯Ëı ̇ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ËÁ Ú˚·. åÂÊ‰Û ÚÂÏ ÔÎÂÌÌ˚È ÛÚ‚Âʉ‡Î, ˜ÚÓ

86

‚ Ò‚ÓÂÏ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËË ÓÌ ÒÎÛÊËÚ ‰‡‚ÌÓ Ë ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ Ò 1942 „. Ì ·˚Î. ç‡ ‚ÓÔÓÒ, Û ‚ÒÂı ÎË ÒÓΉ‡Ú Â„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl ΢Ì˚ ۉÓÒÚÓ‚ÂÂÌËfl Ò̇·ÊÂÌ˚ ÙÓÚÓ„‡ÙËflÏË, ÔÎÂÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚËÎ ÛÚ‚Â‰ËÚÂθÌÓ; ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ Ê ·˚ÎÓ ËÁ‚Â- ÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Û ‡Ì Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔË̇‰ÎÂʇ‚¯Ëı Í ÚÓÏÛ Ê ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌ˲, ÒÓΉ‡ÚÒÍË ÍÌËÊÍË Ì ËÏÂÎË ÙÓÚÓ- „‡ÙËÈ. ùÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó ‰‡ÎÓ ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ‚ ÂÁÛθڇÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î ÒÔˆˇÎËÒÚ-ÔÓ‰˚‚ÌËÍ, ̇Ô‡‚- ÎÂÌÌ˚È ÌÂψÍÓÈ ‡Á‚‰ÍÓÈ ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ Ú˚Î. èÎÂÌÌ˚È ÔÓ- ͇Á‡Î, ˜ÚÓ Â„Ó Á‡‰‡˜ÂÈ ·˚ÎÓ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ‰‡Î¸ÌË ·„ÂË, „‰Â ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ‰Ë‚ÂÒËÓÌÌÛ˛ „ÛÔÔÛ Ë Ó„‡ÌË- ÁÓ‚‡Ú¸  Ôӷ„ Ò ˆÂθ˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl ‰Ë‚ÂÒËÓÌÌ˚ı ‡ÍÚÓ‚. í‡ÍË fl‚ÎÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ‚ÒÚ˜‡Ú¸Òfl ÔË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌ˚ı, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ Ú·ÛÂÚÒfl ·Óθ¯‡fl Ú˘‡ÚÂθ- ÌÓÒÚ¸ ÔË ÔÓ‚ÂÍ ‚ÒÂı Ëı ΢Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. é˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÒÎ˚¯‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚ÂÏÂ- ÌË Ï¯‡ÂÚ ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ Á̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò Î˘ÌÓÈ ÔÂÂ- ÔËÒÍÓÈ ÔÎÂÌÌ˚ı. ÅÂÒÒÔÓÌÓ, ˜ÚÂÌË ÔËÒÂÏ ÓÚÌËχÂÚ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË Û˜ÂÒÚ¸ ÌÂ‡Á·Ó˜Ë‚ÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÂÍÓ‚ Ë ÌÂ‰ÍÓ ÔÛÚ‡ÌÛ˛ χÌÂÛ ËÁÎÓÊÂÌËfl. çÂθÁfl Ú·ӂ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ˜ËڇΠ‚Ò ÔËҸχ, ÓÚÓ·‡ÌÌ˚Â Û ÔÎÂÌÌ˚ı. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú ̇˜‡Î¸- ÌËÍÓ‚ ‡Á‚‰ÍË ÍÓÔÛÒÓ‚ Ë ‡ÏËÈ, „‰Â ÔÎÂÌÌ˚È ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚ- Òfl ÔÓÎÌÓÏÛ ‰ÓÔÓÒÛ, ˜ÚÂÌË ËÎË ıÓÚfl ·˚ Í‡ÚÍËÈ ÔÓÒÏÓÚ ˝ÚËı ÔËÒÂÏ Ó·flÁ‡ÚÂÎÂÌ. èË ÔÂ‚˘ÌÓÏ ‰ÓÔÓÒ ˜ÚÂÌË ËÎË ÔÓÒÏÓÚ ÔËÒÂÏ Ó·flÁ‡ÚÂθÌ˚Ï Ì fl‚ÎflÂÚÒfl. èËҸχ Ó˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ ÒÎÛÊ‡Ú ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó ÒÓÒÚÓflÌËË Ú˚· ÔÓÚË‚ÌË͇. Ç ÓÚ‰ÂθÌ˚ı Ù‡- Á‡ı, ÛÒÍÓθÁÌÛ‚¯Ëı ÓÚ ‚ÌËχÌËfl ‚ÓÂÌÌÓÈ ˆÂÌÁÛ˚ ÔÓÚË‚- ÌË͇, ‚ÒÚ˜‡˛ÚÒfl Ó˜Â̸ ˆÂÌÌ˚ ҂‰ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÏÓ„‡- ˛Ú ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ ÒÛ‰ËÚ¸ Ó ÒÓÒÚÓflÌËË Ú˚· ÔÓÚË‚ÌË- ͇, Ó „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ú‡Ï Ì‡ÒÚÓÂÌËflı Ë ÏÓ‡Î¸ÌÓÏ ÒÓÒÚÓ- flÌËË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ·Ó‚ÓÈ ‰Ûı ‡- ÏËË ÔÓÚË‚ÌË͇ ‚Ò„‰‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ì‡ÒÚÓÂÌËÈ Ú˚·.

87

Ç ÓÍÚfl· 1943 „., ‚Ó ‚ÂÏfl ·Ó‚ ÔÓ ÎË͂ˉ‡ˆËË ÌÂψ- ÍÓÈ „ÛÔÔËÓ‚ÍË ‚ ‡ÈÓÌ í‡Ï‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚‡, Û ÒÓÎ- ‰‡Ú‡ 667-„Ó ÔÂıÓÚÌÓ„Ó ÔÓÎ͇, ‚ÁflÚÓ„Ó ‚ ÔÎÂÌ ‚ ‡ÈÓÌ äÛ˜Û- „Û˚, ·˚ÎË ËÁ˙flÚ˚ ÔËҸχ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ËÏ ÓÚ Ó‰Ì˚ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ Â„Ó ÔÓÒΉÌ ÌÂÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌÓ ÔËÒ¸ÏÓ. ëÂϸfl ÔÎÂÌÌÓ- „Ó ÒÓÒÚÓfl· ËÁ ÚÂı ·‡Ú¸Â‚, ‰‚Ûı ÒÂÒÚÂ, ÓÚˆ‡ Ë Ï‡ÚÂË. èËҸχ Ó˜Â̸ ˜ÂÚÍÓ ı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡ÎË ÔÓÎÓÊÂÌË ‚ Ù‡¯ËÒÚ- ÒÍÓÈ ÉÂχÌËË Ë Ì‡ÒÚÓÂÌËfl ‚ ÌÂψÍÓÈ ‡ÏËË. èË‚Ó‰ËÏ ÔÂ‚Ӊ˚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ËÁ ˝ÚËı ÔËÒÂÏ.

ɲÌÚÂÛ îÂθÒÍ ÓÚ ·‡Ú‡, ïÓÒÚ‡ îÂθÒÍÂ

(èÓΠ‚‡fl ÔÓ˜Ú‡ 0570—‚) 3.12.42

«Ç˜Â‡ fl ÔÓÎÛ˜ËÎ ËÁ ‰Óχ ÔÂ‚Ó ÔËÒ¸ÏÓ, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓ- ÚÓÓÏÛ ÏÌ ۉ‡ÎÓÒ¸ ̇ԇÒÚ¸ ̇ Ú‚ÓÈ ÒΉ. èÓ‚Â¸, fl ÔÓÒÚÓ Ó·‡Î‰ÂÎ, ÛÁ̇‚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú˚ ÒڇΠÒÓΉ‡ÚÓÏ. ü ·˚Î Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ÛÊ ‰Îfl Ú·fl Ú‚Ófl ÙËχ ÒÛÏÂÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·ÓÌ˛. í˚ — Ë ‚‰Û„ ÒÓΉ‡Ú! ч ¢ ‚ êÓÒÒËË! ë Ûχ ÒÔflÚËÚ¸ ÏÓÊÌÓ ë͇ÊË, Ú·fl ıÓÚ¸ ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂ ӷۘËÎË ˜ÂÏÛ-ÌË·Û‰¸? àÎË Ú˚ ·Û‰Â¯¸ Ó·Û˜‡Ú¸Òfl ‚ êÓÒÒËË? ü ÒÎ˚¯‡Î, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÌÓ‚Ó·‡ÌˆÂ‚ Ó·Û˜‡˛Ú ÔflÏÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÔÓÚË‚ÌË͇ óÚÓ Ú˚ Ò͇ʯ¸ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û „Ë·ÂÎË ÉÂ·ÂÚ‡ á‡Û͇? ü ‰Û- χ˛, ˜ÚÓ Í ÍÓÌˆÛ ˝ÚÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ï˚ Ì ‰ÓÒ˜ËÚ‡ÂÏÒfl ÏÌÓ„Ëı ‰ÛÁÂÈ. ëÛÓ‚‡fl ‚ÓÈ̇! à Î˯¸ ÔÓ Â ÓÍÓ̘‡ÌËË Ï˚ ÏÌÓ- „Ó ÛÁ̇ÂÏ».

ɲÌÚÂÛ îÂθÒÍ ÓÚ ÒÂÒÚ˚ ùθÁ˚

ÅÂÎËÌ, 7.1.43

Ç˚ÒÎÛ¯‡È, «

îËθ‰Ò Û·ËÚ

‰ÓÓ„ÓÈ É˛ÌÚÂ, Ô˜‡Î¸ÌÛ˛ ÌÓ‚ÓÒÚ¸:

ùÚÓ Ú‡Í ÒÚ‡¯ÌÓ, ˜ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ Ò· Ô‰-

ÒÚ‡‚ËÚ¸. çÓ ˝ÚÓ Ì‡‰Ó ÔÂÂÚÂÔÂÚ¸, Ú‡Í Í‡Í ‰Û„Ó„Ó ËÒıÓ‰‡ ÌÂÚ. äÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ˝Ú‡ ‚ÓÈ̇ ÓÍÓ̘ËÚÒfl »

ÖÏÛ Ê ÓÚ ÒÂÒÚ˚ ùθÁ˚

ÅÂÎËÌ, 19.1.43

Ì‡Ò ‚ ÒÛ··ÓÚÛ Ë ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ ·˚ÎË ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ ÚÂ-

‚Ó„Ë. é·Â ‚ ÔÓÎÓ‚ËÌ ‚ÓÒ¸ÏÓ„Ó ‚˜Â‡, Ë Í‡Ê‰˚È ‡Á ÓÌË

88

ì «

ÔÓ‰ÓÎʇÎËÒ¸ ÔÓ ‰‚‡ ˜‡Ò‡. Å˚ÎË Ò·Ó¯ÂÌ˚ Á‡ÊË„‡ÚÂθÌ˚ ·ÓÏ·˚, Ë Ì‡¯ ‡ÈÓÌ ÔÓÒÚ‡‰‡Î. ÅÓθÌˈ‡ ì·‡Ì‡ Ò„Ó·. ょfl ÔÓÎÓ‚Ë̇ ‰Óχ ‹18 ÔÓ Ì‡¯ÂÈ ÛÎˈ ÛıÌÛ·. èÓ ÅβıÂ¯Ú‡ÒÒ ÌÂÚ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ‰Óχ Ò ˆÂÎ˚ÏË ÒÚÂÍ·ÏË. ê‡ÈÓÌ ï‡ÎίÂÒ íÓ ÒڇΠÔÛÒÚ˚ÌÂÈ. Ç ÑÂȘ·̉Á‡Î ÚÓÊ ÔÓÔ‡ÎÓ. äÛÔÓÎ ÔÓ‚‡ÎËÎÒfl Í‡Í ‡Á ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl. ëÍÓθÍÓ Ú‡Ï ·˚ÎÓ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËı ÊÂÚ‚ — Ì Á̇˛. ÉÓ‚ÓflÚ,

·Û‰ÚÓ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ÛÒÔÂÎË ‚Ó-‚ÂÏfl ‚˚ÔÛÒÚËÚ¸. ë͇ÊÛ Ôfl-

Ä ‚ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ Ï˚ ÒÌÓ‚‡ ÒË-

ÏÓ, ˝ÚÓ ·˚Î ÛʇÒÌ˚È ‚˜Â

‰ÂÎË ‚ ÔÓ‰‚‡ÎÂ, ÌÓ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ·ÓÏ·ËÎË ‰Û„ÓÈ ‡ÈÓÌ. è‡‚‰‡, ‚ ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚Í ÌË˜Â„Ó ıÓÓ¯Â„Ó ÌÂÚ, ÌÓ ‚Ò Ê Ì ÒΉÛÂÚ ËÁ-Á‡ Ì ÚÂflÚ¸ „ÓÎÓ‚˚ »

ÖÏÛ Ê ÓÚ ÒÂÒÚ˚ ùθÁ˚

ÅÂÎËÌ, 23.2.43

ɲÌÚÂ, ÏÌ ÒÌÓ‚‡ ̇‰Ó ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ̇ ‡·ÓÚÛ,

Ú‡Í Í‡Í ‚Ò ·ÂÁ‰ÂÚÌ˚ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÚÂÔÂ¸ Ó·flÁ‡Ì˚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚Ó ËÏfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl Ôӷ‰˚. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔËÁ‚‡Ú¸ ̇ ‚ÓÂÌ-

ÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ‚ÒÂı ÏÛʘËÌ. ü Òӄ·Ò̇ ËÚÚË ‡·ÓÚ‡Ú¸, Î˯¸ ·˚ ‚ÓÈ̇ ·˚· ‚˚Ë„‡Ì‡. ç‡‰Â˛Ò¸, Ú˚ ÊË‚ Ë Á‰ÓÓ‚. á̇¯¸ ÎË Ú˚, ˜ÚÓ è‡Ûθ ËÁ. ‰Óχ ‹33 Û·ËÚ ÔÓ‰ ëÚ‡ÎËÌ„‡‰ÓÏ?

ÑÓÓ„ÓÈ «

ÅÂÎËÌ, 4.3.43

ÖÏÛ Ê ÓÚ Ï‡ÚÂË

χÚ‡ ̇ ÅÂÎËÌ ·˚Î Ûʇ҇˛˘ËÈ Ì‡ÎÂÚ. èÓ-

ʇÎÛÈ, Ò‡Ï˚È ·Óθ¯ÓÈ ËÁ ‚ÒÂı, ÍÓÚÓ˚ Ï˚ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÔÂ- ÂÊËÎË. ÇÒ ‰Óχ ÔÓ òËÔͯÚ‡ÒÒÂ, ÉÓ·Â¯Ú‡ÒÒÂ Ë ÅËͯÚ‡ÒÒ ҄ÓÂÎË ËÎË ÛıÌÛÎË. ã˛‰Ë Â˘Â ‰Ó ÒËı ÔÓ

Á‡‚‡ÎÂÌ˚ ‚ ÔÓ‰‚‡Î‡ı. éÌË Ô˚Ú‡˛ÚÒfl ‚˚ÎÂÁÚ¸ ÓÚÚÛ‰‡, ÌÓ Ì‡- Ô‡ÒÌÓ. ä‡Í ˝ÚÓ ÒÚ‡¯ÌÓ Ë Ô˜‡Î¸ÌÓ! ÅÂÎËÌ Ë Â„Ó Ô‰ÏÂ- ÒÚ¸fl ÊÛÚÍÓ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË Ë ÓÔÛÒÚÂÎË.

‚ ÔflÚ¸ ˜‡ÒÓ‚ ‚˜Â‡ ÒÌÓ‚‡ ÔËÎÂڇΠËı ‡Á‚‰-

˜ËÍ. ëÂȘ‡Ò, ÍÓ„‰‡ ÔË·ÎËÁËÎÒfl ‚˜Â, Ï˚ Ò ÛʇÒÓÏ ÓÊˉ‡- ÂÏ ‚Ófl ÒËÂÌ˚. ÑÛχ˛, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ô‰ÒÚÓËÚ ÏÌÓ„Ó ÔÂÂÊËÚ¸!»

ÇÚÓÓ„Ó «

ë„ӉÌfl

89

ÖÏÛ Ê ÓÚ ÒÂÒÚ˚ ùθÁ˚

ÅÂÎËÌ, 6.3.43

‚ÂÓflÚÌÓ, Á̇¯¸, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ÅÂÎËÌÂ? ÇÒÂ

íÓ, ˜ÚÓ Ì ÒÎÛÊ‡Ú ËÌ-

ÚÂÂÒ‡Ï ‚ÓÈÌ˚, — Á‡Í˚ÚÓ. ÇÂÒ¸ ÔÂÒÓ̇Π˝ÚËı Ô‰ÔËflÚËÈ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡˜‡Ú¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ̇ Ó·ÓÓÌÛ. èÓ‚Ò˛‰Û ÔËÁ‚‡ÎË ÚÂı, ÍÚÓ ‡Ì ̠·˚Î ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡Ì. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ë ÒÂ‰Û ÒÌÓ‚‡ ·˚ÎË ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ ̇ÎÂÚ˚. Äı, ÂÒÎË ·˚ ̇¯Ë ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ ÒË- Î˚ ÔÓÒÍÓ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎËÒ¸ ̇ ‚ÓÒÚÓÍÂ!»

Á‡Í˚ÚÓ. êÂÒÚÓ‡Ì˚, ͇ÙÂ, ‚ÒÂ, ‚ÒÂ!

í˚, «

àÁ-ÔÓ‰ „. éÂÎ, 9.4.43

ÖÏÛ Ê ÓÚ ·‡Ú‡

‡ÒÒ͇ÊÛ Ó Ò·Â, Ú‡Í Í‡Í Á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÏÌ ÔË-

¯ÎÓÒ¸ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ fl‰Â ·Ó‚ Ë ÔÂÂıÓ‰Ó‚. í˚, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÛÊ ÒÎ˚¯‡Î Ó ·Óθ¯Ëı ËÁÏÂÌÂÌËflı ̇ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÙÓÌÚÂ. íÂÏËÌ «ÒÓÍ‡˘ÂÌË ÙÓÌÚ‡» ‰Îfl Ú·fl, ÍÓ̘ÌÓ, ÌÂflÒÌÓ ÔÓÌflÚËÂ, ÌÓ, ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË „Ó‚Ófl, ˝ÚÓ „Ó‡Á‰Ó ÌÂÔËflÚÌÂÂ,

˜ÂÏ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ. ë̇˜‡Î‡ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ ̇¯Â„Ó ÓÚ˚‚‡ ÓÚ ÌÂÔËflÚÂÎfl ÔÓ- ıӉ˷ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ Ë ·ÎÂÒÚfl˘Â. çÓ Á‡ÚÂÏ ÛÒÒÍËÂ, ˜ÂÂÁ Ò‚Ó- Ëı ‡Á‚‰˜ËÍÓ‚, ÔÓÌ˛ı‡ÎË ‰Â̸ ̇¯Â„Ó ÓÚıÓ‰‡ Ë Ì‡˜‡ÎË, Í‡Í ·Â¯ÂÌ˚Â, ‡Ú‡ÍÓ‚‡Ú¸. å˚ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÓÚ·Ë‚‡ÎË Ëı ‡Ú‡- ÍË, ÌÓ ÛÒÒÍË ̇˜‡ÎË ·ËÚ¸ ËÁ ÏËÌÓÏÂÚÓ‚ ‚ÒÂı ͇ÎË·Ó‚ Ë Ì‡ÌÂÒÎË Ì‡Ï Ó„ÓÏÌ˚ ÔÓÚÂË. íÓ„‰‡ ̇˜‡ÎÓÒ¸ ̇¯Â

ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ

é˜Â̸ ˜‡ÒÚÓ Ì‡Ï ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÌÓ˜Ë Ì‡ÔÓÎÂÚ

ÏÂÁÌÛÚ¸ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÔÓÎÂ. ó‡ÒÚÓ Ì‡Ò‰‡Î ̇ Ì‡Ò ‡Á˙flÂÌ- Ì˚È! ‚‡„. ü ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‰ÛÏ‡Î Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì ÒÛϲ ÍÓÒ- ÚÂÈ Ò‚ÓËı ÒÓ·‡Ú¸, ÌÓ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÂÒÚ¸ Ò‚Ó Ҙ‡ÒÚ¸Â, ‡ Û ÒÓΉ‡Ú‡ — ÓÒÓ·ÂÌÌÓÂ

íÂÔÂ¸ «

ëÚ‡ı «

ÅÂÎËÌ, 16.5.43

ÖÏÛ ÊÂ ÓÚ ÒÂÒÚ˚

Úfl„ÓÚÂÂÚ Ì‡‰ ̇ÏË. íÂÔÂ¸ ÔË Ï‡ÎÂȯÂÈ Ú‚Ó-

„ ÔÓ‰˚χÂÚÒfl Ûʇ҇˛˘‡fl ÒÚÂθ·‡

90

ë ÔÓ‰Ó‚ÓθÒÚ‚ËÂÏ ÒÚ‡ÎÓ Ó˜Â̸ ÚÛ„Ó. ë„ӉÌfl ‚ „‡ÁÂÚ‡ı

̇Ô˜‡Ú‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÌÓχ ÏflÒ‡ ÒÌÓ‚‡ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚÒfl. èflÏÓ Ì Á̇¯¸, ËÁ ͇ÍËı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‚ Ú˜ÂÌË ‚ÒÂÈ Ì‰ÂÎË, ÂÒÎË ıӘ¯¸ ‚ ‚ÓÒÍÂÒÂ̸ ÌÂÏÌÓ„Ó ÎÛ˜¯Â ÔÓӷ‰‡Ú¸. ë ÊË- ‡ÏË ÒÚ‡ÎÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÎÓıÓ, ‡ ÚÓ ·˚ fl ËÒÔÂÍ· ‰Îfl Ú·fl Ô˜Â- ̸Â. è‡ÔËÓÒ Ï˚ ÒÚ‡ÎË ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ¢ ÏÂ̸¯Â, ‚ÒÂ„Ó 14 ¯ÚÛÍ ‚ ̉Âβ. ì ÏÂÌfl ·˚ÎË 30 ¯ÚÛÍ, fl Ëı Ú· ÔÓÒ·· »

ÅÂÎËÌ, 18.6.43

ÖÏÛ ÊÂ ÓÚ ÒÂÒÚ˚

ïÓÒÚ‡ Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ËÁ‚ÂÒÚËÂ, ˜ÚÓ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl

ÔÓ‰ éÎÓÏ Ë Ú‡Ï Ì‡¯Ë ‚ÓÈÒ͇ ÊÂÒÚÓÍÓ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ ÛÒÒÍÓÈ

‡‚ˇˆËË. ë„ӉÌfl ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÏÛÊ Ö‚˚ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚

ǘÂ‡ ·˚· ‚ÓÁ‰Û¯Ì‡fl

Ú‚ӄ‡. ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Ò·ËÚÓ 34 ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘Ë͇. Ç ÔflÚÌË- ˆÛ ÚÓÊ ·˚Î ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚È Ì‡ÎÂÚ »

„ÓÒÔËÚ‡ÎÂ. ÖÏÛ ‡ÏÔÛÚËÓ‚‡ÎË ÛÍË

«

éÚ

ÅÂÎËÌ, 21.7.43

ÖÏÛ ÊÂ ÓÚ ÒÂÒÚ˚

«Ç˜Â‡ Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ûʇ҇˛˘Â ËÁ‚ÂÒÚËÂ: ̇¯ β·ËÏ˚È ·‡Ú ïÓÒÚ Ô‡Î ÒÏÂÚ¸˛ ı‡·˚ı. å˚ ‚Ò ۷ËÚ˚ „ÓÂÏ »

ÅÂÎËÌ, 3.8.43

ÖÏÛ ÊÂ ÓÚ ÒÂÒÚ˚

‰Ó ÒËı ÔÓ Ì ÏÓÊÂÏ Ò‚˚ÍÌÛÚ¸Òfl Ò Ï˚Òθ˛, ˜ÚÓ

̇¯ ïÓÒÚ Ì ‚ÂÌÂÚÒfl. é·Ó ‚ÒÂÏ Ï˚ ÛÁ̇ÎË 20.7.43, ÍÓ„‰‡ ‚˜ÂÓÏ ‚ÂÌÛÎËÒ¸

‰ÓÏÓÈ. ü Â˘Â Û‰Ë‚Ë·Ҹ, ˜ÚÓ ‚ÓÁΠ̇¯ÂÈ ‰‚ÂË ÒÓ·‡ÎËÒ¸ β‰Ë Ë ˜ÚÓ-ÚÓ Ó·ÒÛʉ‡ÎË. Ç ‰‚Âflı ÚÓ˜‡ÎÓ ÔËÒ¸ÏÓ ÒÓ

» èÓÚÓÏ ‡Á-

‰‡ÎÒfl ÛʇÒÌ˚È ÍËÍ: ˝ÚÓ Í˘‡Î ÓÚˆ. Ç ˝ÚÛ ÌÓ˜¸ Ï˚ Ì ÒÓ- ÏÍÌÛÎË „·Á. ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰Â̸ ·˚Π¢ ÛʇÒÌÂÂ, Ú‡Í Í‡Í ‚ÒflÍËÈ Ë Í‡Ê‰˚È Ò˜ËڇΠÌÛÊÌ˚Ï fl‚ËÚ¸Òfl ‚˚‡ÁËÚ¸ ÒÓ·ÓÎÂÁ- ÌÓ‚‡ÌËÂ.

¯ÚÂÏÔÂÎÂÏ «ÔÓ„Ë· ‚Ó ËÏfl ‚ÂÎËÍÓÈ ÉÂχÌËË

å˚ «

91

á̇¯¸, ‰ÓÓ„ÓÈ É˛ÌÚÂ, ̇ ̇¯ÂÈ ÛÎˈ ÂÒÚ¸ ¢ fl‰ Û·ËÚ˚ı: 10 ˲Îfl Û·ËÚ ïÓÒÚ, 11 ˲Îfl Û·ËÚ É‡ÒÒÓ‚, 19 ˲- Îfl Û·ËÚ Ç‡Î¸ÚÂ êÛθÒÚÂ. à ‚Ò ÓÌË Û·ËÚ˚ ÔÓ‰ éÎÓÏ. É‡ÒÒÓ‚ ̉‡‚ÌÓ ÓÍÓ̘ËÎ ‚ ÅÂÎËÌ ÓÙˈÂÒÍÛ˛ ¯ÍÓÎÛ Ë ÛÂı‡Î ̇ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÙÓÌÚ. óÂÂÁ ‰‚‡ ÏÂÒflˆ‡ ÓÌ ·˚Î Û·ËÚ. êÛθÒÚÂ ·˚Î ÍÓχ̉ËÓÏ Ú‡Ì͇ Ë Û·ËÚ ‚ ·Ó˛ Ò ÛÒÒÍËÏË. ùθÁÂÙ˚ ÚÓÊ ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÈ Ô˜‡ÎË, ÓÌË Ì‰‡‚ÌÓ ÔÓÚÂflÎË Ò˚- ̇. åÓÎÓ‰ÓÈ ÉÛÏËÎÂÛÒ (Ú˚ ÔÓÏÌ˯¸ ˝ÚÓ„Ó Ï‡Î¸˜Ë¯ÍÛ) Û·ËÚ ÔÓ‰ éÎÓÏ »

É-Ê îÂθÒÍ ÓÚ Ò˚̇

(ÌÂÓÚÔ‡‚ÎÂÌÌÓ ÔËÒ¸ÏÓ, ËÁ˙flÚÓÂ Û ÔÎÂÌÌÓ„Ó) 4.10.43

Á‡ÌËχÂÏ Û·ÂÊ, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÏ Ó·ÓÓÌflÚ¸ Ô‡Û

‰ÌÂÈ, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÛȉÂÏ ‚ ä˚Ï. ä‡Í ‚˚ Á̇ÂÚ ËÁ „‡ÁÂÚ, äÛ- ·‡ÌÒÍÓ Ô‰ÏÓÒÚÌÓ ÛÍÂÔÎÂÌË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ̇ÏË Ó˜Ë˘Â- ÌÓ, Ë ÒÂȘ‡Ò ÓÚÒÚÛÔÎÂÌË ˉÂÚ ÔÓÎÌ˚Ï ıÓ‰ÓÏ. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÔÓÊË‡ÂÏ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÏ, ‡ ÓÒڇθÌÓ ÛÌ˘ÚÓʇÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ Ì ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÛÒÒÍËÏ. å˚ ‚‚Óβ ÊÂÏ ¯ÓÍÓ·‰ Ë

å˚ «

ÍÓÌÙÂÚ˚

ä‡Í ‚ˉ˯¸, ÓÚÒÚÛÔÎÂÌË ËÏÂÂÚ Ò‚ÓË ıÓÓ¯ËÂ

ÒÚÓÓÌ˚!»

ä‡ÍË ҂‰ÂÌËfl ‰Ó·˚Î ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ËÁ ˝ÚËı ÔËÒÂÏ? ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ˜ÚÓ Ó·Û˜ÂÌË ‚ÌÓ‚¸ ÔËÁ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ì ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÏ ÌÂψÍÓÏ Ú˚ÎÛ, ‡ ‚ ÌÂÔÓÒ‰- ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ÙÓÌÚ‡. ëΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰- „ÓÚÓ‚ÍË ˝ÚËı ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚÓ‚ Ì‚˚ÒÓÍÓÂ. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ˜ÚÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ «ÒÓÍ‡˘ÂÌË ÙÓÌÚ‡» ÔÓËÁ- ‚ÂÎÓ ÚflÊÂÎÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ̇ ÌÂψÍËı ÒÓΉ‡Ú. Ç-ÚÂÚ¸Ëı, ˜ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÏ ÌÂψÍÓÏ Ú˚ÎÛ Ì‡- ÔflÊÂÌÌÓ ‚ Ò‚flÁË Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚ÏË ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ÏË ·ÓÏ·‡‰Ë- ӂ͇ÏË. Ç-˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı, ˜ÚÓ Ó„ÓÏÌ˚ ÔÓÚÂË, ÔÓÌÂÒÂÌÌ˚ ÌÂψ- ÍËÏË ‚ÓÈÒ͇ÏË ÔÓ‰ éÎÓÏ, ÔÓËÁ‚ÂÎË ·Óθ¯Ó ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ‚ ÌÂψÍÓÏ Ú˚ÎÛ. Ç-ÔflÚ˚ı, ˜ÚÓ ÒÓÍ‡˘ÂÌË ÔÓ‰Ó‚ÓθÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡ˆËÓ̇ ÚflÊÂÎÓ ÓÚÓÁ‚‡ÎÓÒ¸ ̇ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËË.

92

è‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÓÁ̇ÍÓÏÎÂÌË ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ Ò ˝ÚËÏË ÔËҸχÏË ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Ó·Î„˜ËÎÓ ÂÏÛ ‰Ó- ÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ˝ÚË ÔËҸχ ·˚ÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚. èÂ‚Ӊ ÔËÒÂÏ, ËÁ˙flÚ˚ı Û Û·ËÚ˚ı ËÎË ‚ÁflÚ˚ı ‚Ó ‚ÂÏfl χÒÒÓ‚Ó„Ó Á‡ı‚‡Ú‡ ‚ ÔÎÂÌ ‚ÓÈÒÍ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÄÏËË. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ Ì ÓÒ‚Ó·Óʉ‡ÂÚ ÓÙˈÂÓ‚-‡Á‚‰˜ËÍÓ‚ ÓÚ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË Á̇ÍÓ- ÏËÚ¸Òfl Ò ÔÂ‚Ӊ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚ ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÓÚ ÔÓ- ÎËÚ˘ÂÒÍËı Ó„‡ÌÓ‚ ‚ ÔÓfl‰Í ӷÏÂ̇ ËÌÙÓχˆËÂÈ. àÁÛ˜ÂÌˠ΢Ì˚ı ‰Ì‚ÌËÍÓ‚ Ë Á‡ÔËÒÌ˚ı ÍÌËÊÂÍ ÔÎÂÌ- Ì˚ı ËÏÂÂÚ ·Óθ¯Ó Á̇˜ÂÌË ‰Îfl ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇, ÔÓ- ËÁ‚Ó‰fl˘Â„Ó ÔÓÎÌ˚È ‰ÓÔÓÒ. èÓ ˝ÚËÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï Î„ÍÓ ÓÔ- ‰ÂÎËÚ¸ ÍÛ„ ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÒÚÂÔÂ̸ Â„Ó Ì‡·Î˛‰‡- ÚÂθÌÓÒÚË Ë fl‰ ΢Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ. ç‡‰Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂψÍË ÒÓΉ‡Ú˚, ÔÓÔ‡‰‡fl ‚ ÔÎÂÌ, Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ÛÌ˘ÚÓÊËÚ¸ ËÎË ‚˚·ÓÒËÚ¸ ΢Ì˚ Á‡ÔËÒÌ˚ ÍÌËÊÍË Ë ‰Ì‚ÌËÍË. èÓ˝ÚÓÏÛ ˜ÂÁ‚˚˜‡È- ÌÓ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ΢Ì˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÎÂÌÌ˚ı ËÁ˚χÎËÒ¸ Ò‡ÁÛ Ê ÔÓÒΠÁ‡ı‚‡Ú‡ Ëı ‚ ÔÎÂÌ Ë ÔÂÔÓ‚Óʉ‡ÎËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË ÔÓ ËÌÒڇ̈ËË. ìÌ˘ÚÓÊÂÌË ÔÎÂÌÌ˚ÏË ‰Ì‚ÌËÍÓ‚ Ë Á‡ÔËÒÌ˚ı ÍÌËÊÂÍ Ó·˙flÒÌflÎÓÒ¸ ‚ ‚ÓÈÌ 1941—1945 „„. ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÌÂψÍÓ ÍÓ- χ̉ӂ‡ÌË Á‡Ô¢‡ÎÓ Ò‚ÓËÏ ÒÓΉ‡Ú‡Ï, ̇ıÓ‰fl˘ËÏÒfl ̇ ÔÂ- ‰ÌÂÏ Í‡Â, ‚ÂÒÚË Î˘Ì˚ Á‡ÔËÒË, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÎË ·˚ Ô‰- ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ÛÒÒÍÓÈ ‡Á‚‰ÍË. ÑÓ‚ÓθÌÓ ˜‡ÒÚÓ Ì‡- ·Î˛‰‡ÎËÒ¸ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ÌÂψÍË ÒÓΉ‡Ú˚ Á‡¯ËÙÓ‚˚‚‡ÎË ÚÂÍÒÚ ËÎË ˜‡ÒÚ¸ ÒÎÓ‚ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ˚ÏË ¯ËÙ‡ÏË. ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ˝ÚË ¯ËÙ˚ ·˚ÎË Ó˜Â̸ ÌÂÒÎÓÊÌ˚ÏË Ë ‡Ò¯ËÙÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÔ˚ÚÌ˚ÏË ÓÙˈÂ‡ÏË-‡Á‚‰˜Ë͇ÏË Ò ·Óθ¯ÓÈ Î„ÍÓÒÚ¸˛. ëΉÛÂÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ «Á‡¯ËÙÓ‚˚‚‡ÌË» ÌËÍÓ„‰‡ Ì ͇҇ÎÓÒ¸ ÍÛÔÌ˚ı ‚ÓÂÌÌ˚ı Ú‡ÈÌ, ÍÓÚÓ˚Â Ë Ì ÏÓ„ÎË ·˚Ú¸ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÒÓΉ‡ÚÛ ËÎË ÓÙˈÂÛ, ̇ıÓ‰fl˘ÂÏÛÒfl ̇ ÔÂ‰ÌÂÏ Í‡Â. ó‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Á‡¯ËÙÓ‚˚‚‡Î‡Ò¸ Û„‡Ì¸ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ Ô‡‚Ë- ÚÂθÒÚ‚‡ ËÎË ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl; ËÌÓ„‰‡ Á‡¯ËÙÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ‡Á- Ì˚ ËÌÚËÏÌ˚ Ï˚ÒÎË ËÎË ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌËfl ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ·ÎËÁÍËı ÔÎÂÌÌÓÏÛ Î˛‰ÂÈ. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ‡‚ÚÓ˚ ‰Ì‚ÌËÍÓ‚

93

ÔËÏÂÌflÎË ÛÒÎÓ‚Ì˚ ӷÓÁ̇˜ÂÌËfl, ‡Á„‡‰Í‡ ÍÓÚÓ˚ı Ì Ô‰ÒÚ‡‚Îfl· ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ̇·Î˛‰‡ÚÂθÌÓ„Ó ÓÙˈÂ‡-‡Á- ‚‰˜Ë͇. ê‡Ò¯ËÙӂ͇ Ë ‡Á„‡‰˚‚‡ÌË ڇÍËı ‰Ì‚ÌËÍÓ‚ Ì ÏÓ„ÛÚ Ë Ì ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚ ·Ó‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı. ç ÒΉÛÂÚ ÚÂflÚ¸ ̇ ˝ÚÓ ‚ÂÏÂÌË. ÖÒÎË ‡‚ÚÓ ‰Ì‚ÌË͇, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ËÏÂ- ˛ÚÒfl Á‡¯ËÙÓ‚‡ÌÌ˚ ÏÂÒÚ‡, Á‡ı‚‡˜ÂÌ ‚ ÔÎÂÌ Ë Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ‰ÓÔÓÒÂ, ÚÓ ‡Ò¯ËÙӂ͇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ËÏ Ò‡ÏËÏ, Ô˘ÂÏ ÌÛÊÌÓ ÔÓÚ·ӂ‡Ú¸ ÓÚ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ó·˙flÒÌÂÌËfl Ô˘ËÌ, ÔÓ·Û- ‰Ë‚¯Ëı Â„Ó ÔËÏÂÌËÚ¸ ¯ËÙ. í‡ÍÓÈ ÏÂÚÓ‰ Ò·fl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÔ‡‚‰‡Î, Ú‡Í Í‡Í ÔÎÂÌÌ˚È Ì ËÒÍÌÂÚ ‚‚Ó‰ËÚ¸ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡- ˛˘Â„Ó ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌËÂ, ‡ ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡˛˘ËÈ ËÏÂÂÚ ÔÓÎÌÛ˛ ‚ÓÁ- ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ «¯ËÙÓ‚‡Î¸ÌÓ„Ó Íβ˜‡». èÓÏËÏÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ΢Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ‰Ì‚ÌËÍË Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ËÌÚÂÂÒ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‚ ÌËı ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÓÔËÒ‡ÌËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡¯Ëı ‚ÓÈÒÍ, ÓˆÂÌÍÛ Ëı ‰ÂflÚÂθ- ÌÓÒÚË, ÓÔ‰ÂÎÂÌË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡¯Ëı Ó„Ì‚˚ı Ò‰ÒÚ‚. ë‡Ï˚È Ù‡ÍÚ ‚‰ÂÌËfl ÔÎÂÌÌ˚Ï ‰Ì‚ÌË͇ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ, ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘ÂÏÛ ‰ÓÔÓÒ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ ÌËÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ Î˛·ÓÁ̇ÚÂθÌÓÒÚ¸˛, ÒÚ‡- ‡˛˘ËÈÒfl ÔÓ Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ÒÓÓ·‡ÊÂÌËflÏ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ Ô‡Ïfl- ÚË ÒÓ·˚ÚËfl, Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl. èÎÂÌÌ˚Â, ‚‰¯Ë ‚ ‡ÏËË ‰Ì‚ÌËÍË, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ó͇Á˚‚‡ÎËÒ¸ ıÓÓ- ¯ËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ËÌÙÓχˆËË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔË ÓÚ·Ó ÔÎÂÌ- Ì˚ı ‰Îfl ‰ÓÔÓÒ‡ ÏÓÊÌÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ËÒıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ̇΢Ëfl Û ÔÎÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔËÒÌÓÈ ÍÌËÊÍË ËÎË ‰Ì‚ÌË͇. Ç fl‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÂ‚ÂÒÚË ‰Ì‚ÌËÍ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì‚ÓÁ- ÏÓÊÌÓ ËÁ-Á‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl ‚ÂÏÂÌË. è‡‚‰‡, ÏÓÊÌÓ Ó„‡ÌË- ˜ËÚ¸Òfl ·Â„Î˚Ï ÓÁ̇ÍÓÏÎÂÌËÂÏ Ò Â„Ó ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ Ë ËÒÔÓθ- ÁÓ‚‡Ú¸ ÓÚ‰ÂθÌ˚ ÏÂÒÚ‡ ‰Îfl ‰ÓÍ·‰‡ Ò‚ÓÂÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲. ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ 1941—1945 „„. ÏÌÓ„Ë ÓÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË Ê‡ÎÓ‚‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌË ‚˚ÌÛʉÂÌ˚ ËÌÓ„‰‡ ÓÚ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ˜ÚÂÌËfl Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ËÎË ËÁ˙flÚ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ËÁ-Á‡ ÌÂ‡Á- ·Ó˜Ë‚ÓÒÚË ÔÓ˜ÂÍÓ‚. í‡ÍË ʇÎÓ·˚ ÒÔ‡‚‰ÎË‚˚, Ë·Ó Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì‡ ˜ÚÂÌËÂ Ë ‡Á·Ó ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÏÂÒÚ ËÌÓ„‰‡ ÛıÓ- ‰ËÚ „Ó‡Á‰Ó ·Óθ¯Â ‚ÂÏÂÌË, ˜ÂÏ Ì‡ ÔÂ‚Ӊ ËÎË ÓÁ̇ÍÓÏ-

94

ÎÂÌËÂ Ò ˝ÚËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË ‚ ˆÂÎÓÏ. ÑÎfl ӷ΄˜ÂÌËfl ‡·Ó- Ú˚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ‚ ÒΉÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚflı ̇˜‡Î¸ÌËÍÓ‚ ‡Á‚‰ÍË ‡ÏËÈ Ë ÙÓÌÚÓ‚ Ô‡ÍÚËÍÓ‚‡ÎÒfl ÔÓÒÚÓÈ Ë ÓÔ‡‚- ‰‡‚¯ËÈ Ò·fl ÒÔÓÒÓ·: ‡Á·Ó ÌÂflÒÌÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡ ÔÓÛ˜‡ÎÒfl ÍÓ- ÏÛ-ÎË·Ó ËÁ ‚ÔÓÎÌ „‡ÏÓÚÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı („·‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ËÁ ˜ËÒ· ÔËÒ‡ÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡), Ë ÓÌË ÎË·Ó ˜ÂÚÍÓ ÔÂÂÔËÒ˚- ‚‡ÎË, ÎË·Ó ‚ÒÎÛı Á‡˜ËÚ˚‚‡ÎË ÚÂÍÒÚ. Ç ¯Ú‡·‡ı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ, Ì ‡ÒÔÓ·„‡˛˘Ëı Ú‡ÍËÏ ÒÔˆˇθÌ˚Ï Ó„‡- ÌÓÏ ÔÓ ‰ÓÔÓÒÛ ÔÎÂÌÌ˚ı, Í‡Í ÒΉÒÚ‚ÂÌ̇fl ˜‡ÒÚ¸, ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÏÂÚÓ‰ ‡Á·Ó‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ̉ÓÔÛÒÚËÏ. èÓÏËÏÓ Î˘Ì˚ı Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÈ (ÒÓΉ‡ÚÒÍËı ÍÌËÊÂÍ), ÔËÒÂÏ, ‰Ì‚ÌËÍÓ‚ Ë Á‡ÔËÒÌ˚ı ÍÌËÊÂÍ, Û ÔÎÂÌÌ˚ı ÏÓ„ÛÚ Ó͇- Á‡Ú¸Òfl Ë ‰Û„Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ΢ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡. ä ÌËÏ ÓÚÌÓ- ÒflÚÒfl ‚ÒflÍË ÒÔ‡‚ÍË, Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËfl, ÔÓÔÛÒ͇, ‡ÚÚÂÒÚ‡Ú˚, „‡Ê‰‡ÌÒÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë Î˘Ì˚ ÙÓÚÓ„‡ÙËfl. çÂÍÓÚÓ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÛ˛ ˆÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓ‰- ÎÂÊ‡Ú ÓÚÔ‡‚Í ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÈ ¯Ú‡·; ÓÒڇθÌ˚Â, ÂÒÎË ÓÌË ÌÓÒflÚ ÒÛ„Û·Ó Î˘Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ; ̇Ô‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÎÂÌ- Ì˚Ï ‚ ·„Â¸. èÓÏËÏÓ Î˘Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‚Ò„‰‡ ËÏÂÂÚ ‰ÂÎÓ Ò ÚÓÙÂÈÌ˚ÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ Â- ÁÛθڇÚ ·Ófl ˜‡ÒÚÂÈ ËÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌ˚ı ÔÓ‰‡Á- ‰ÂÎÂÌËÈ. ÇÓ ‚ÂÏfl ̇ÒÚÛÔÎÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ ̇¯Ë ˜‡ÒÚË „ÓÏflÚ ¯Ú‡·˚ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ó˜Â̸ ‚ÂÎËÍÓ. ä ˜ËÒÎÛ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÓÚÌÓÒflÚÒfl: ͇Ú˚ Ò Ì‡ÌÂÒÂÌÌÓÈ Ì‡ ÌËı Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ë ·ÂÁ ÌÂÂ, ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔË͇Á˚, ÊÛ̇Î˚ ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ, ËÌÒÚÛ͈ËË, ¯ËÙ˚, ÍÓ‰Ó‚˚ ڇ·Îˈ˚, ÛÒÚ‡‚˚ Ë Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂ- ÌËfl, ÚÂÍÛ˘‡fl ÔÂÂÔËÒ͇ Ë Ú. Ô. éÔÂ‡ÚË‚Ì˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ‰ÂÈ- ÒÚ‚Û˛˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË ‚Íβ˜‡˛Ú Ò‚ÂÊËÈ Ú‡ÍÚ˘ÂÒÍËÈ Ï‡ÚÂˇÎ. ÖÒÎË Ê ÓÌË ÛÒÚ‡ÂÎË, ÚÓ ÔÂ‚Ӊ Ëı Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï, Ë ÓÌË ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÌÂωÎÂÌÌÓÈ ÓÚ- Ò˚ÎÍ ÔÓ ËÌÒڇ̈ËË ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÈ ¯Ú‡·. ê‡Á·Ó ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl

95

ÔÓÒÚÂȯËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, Ú. Â. ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÓÍ ËÁ- ‰‡ÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, ÍÂÏ ‰‡ÌÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ËÁ‰‡Ì Ë Â„Ó Í‡ÚÍÓ ÒÓ‰ÂʇÌËÂ. ÖÒÎË Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ì ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒ- ÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ÍÓχ̉ӂ‡ÌËÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ˜‡ÒÚË (ÒÓ‰ËÌÂ- ÌËfl), ÚÓ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì Ò̇·‰ËÚ¸ ͇ʉ˚È ÓÚÒ˚·- ÂÏ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Í‡ÚÍÓÈ ÔËÔËÒÍÓÈ: «á‡ı‚‡˜ÂÌÓ Ú‡ÍÓ„Ó-ÚÓ ˜ËÒ·, Ú‡Ï-ÚÓ», Ë ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÈ ¯Ú‡·. íÓÙÂÈÌ˚ ͇Ú˚ ‰ÓÎÊÌ˚ fl‚ÎflÚ¸Òfl Ô‰ÏÂÚÓÏ Ò‡ÏÓ„Ó Ú˘‡ÚÂθÌÓ„Ó ËÁÛ˜ÂÌËfl, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ÒÍ˚Ú¸ „ÛÔÔËÓ‚ÍÛ ÔÓÚË‚ÌË͇, ÒÓÒÚ‡‚ ÂÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Â„Ó Ó„ÌÂ- ‚˚ı Ò‰ÒÚ‚, ÔÎ‡Ì ÓÔÂ‡ˆËË. Ç fl‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓ Á‡ı‚‡˜ÂÌÌÓÈ Í‡Ú ÏÓÊÌÓ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓÚË‚ÌËÍ Á̇ÂÚ Ó Ì‡¯Ëı ‚ÓÈ- Ò͇ı, Ó ÏÂÒÚ‡ı ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌËfl ̇¯Ëı ÏÂı‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ˜‡- ÒÚÂÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËË ‡ÚËÎÎÂËË Ë Ô. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÙˈÂ- ‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ‰ÓÎÓÊËÚ¸ Ò‚ÓÂÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÒÓ‰ÂʇÌËfl ̇ÌÂÒÂÌÌ˚ı ̇ ͇ÚÛ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËÈ. ÖÒ- ÎË Í‡Ú‡ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl ÒÓ‰ËÌÂ- ÌËfl, ÚÓ ‚Ò ҂‰ÂÌËfl, ÔÓ˜ÂÔÌÛÚ˚ ËÁ ÌÂÂ, ÔÂÂÌÓÒflÚÒfl ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÒıÂÏÛ ËÎË Í‡ÚÛ, ÔÓ‰ÎËÌÌËÍ Ê ÌÂωÎÂÌ- ÌÓ ÔÂÂÒ˚·ÂÚÒfl ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ ¯Ú‡·Û. ÇÓ ‚ÒÂı ÓÒڇθÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ͇Ú‡ ÔÂÂÒ˚·ÂÚÒfl ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ ¯Ú‡·Û ·ÂÁ ÍÓÔË- Ó‚ÍË. íÓÙÂÈÌ˚ÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÍÓ‰Ó‚˚ ڇ·Îˈ˚ Ë «Íβ˜Ë» ‰Îfl ‡‰ËÓÔÂ„ӂÓ- Ó‚, ‡ Ú‡ÍÊ ڇ·Îˈ˚ ÔÓÁ˚‚Ì˚ı Ë ÛÒÎÓ‚Ì˚ı ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ, ÂÒ- ÎË ÓÌË ÔÓ‰ÓÎʇ˛Ú ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. èË Á‡ı‚‡Ú ڇÍËı ‰ÓÍÛ- ÏÂÌÚÓ‚ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‚ ÔÓÎÍÛ, ‰Ë‚ËÁËË Ë ‚ ÍÓÔÛÒ Ì ËÏÂÂÚ Ô‡‚‡ Á‡‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ëı Û Ò·fl Ë Ó·flÁ‡Ì ÒÍÓÂȯËÏ ÒÔÓ- ÒÓ·ÓÏ ÔÂÂÒ·ڸ Ëı ÔÓ ËÌÒڇ̈ËË ‰Îfl Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ËÒ- ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‡‰ËÓ‡Á‚‰ÍÓÈ. í‡ÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ËÁ˚χ˛ÚÒfl ÔË Ó·˚ÒÍÂ Û ÔÎÂÌÌ˚ı ‡‰ËÒÚÓ‚. ÇÓÈ̇ 1941—1945 „„. ÔÓ͇Á‡Î‡, ˜ÚÓ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ÓÒ‚Ó- ·Óʉ‡Ú¸ ‰Ë‚ËÁËÓÌÌ˚ı Ë ÍÓÔÛÒÌ˚ı ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓ‚ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ- ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‚ӉËÚ¸ ‰‡Ê ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ ‰ÓÍÛÏÂÌ- Ú˚. ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ÂÒÎË ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‰ÓÎÓ- ÊËÚ Ò‚ÓÂÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ÒÓ‰ÂʇÌË Á‡ı‚‡˜ÂÌÌÓ„Ó ÓÔÂ‡-

96

ÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡. èÓÎÌ˚È ÔÂ‚Ӊ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚ ¯Ú‡·‡ı ‡ÏËÈ Ë ÙÓÌÚÓ‚ Ë ÚÓ Î˯¸ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ‚ Ô‡Í- Ú˘ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ‚ÓÈÒÍ. èÂ‚Ӊ ÛÒÚ‡‚Ó‚, ̇ÒÚ‡‚ÎÂ- ÌËÈ, ‡ıË‚ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂˇ· Ë Ú. Ô. ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸- Ì˚ı ÛÔ‡‚ÎÂÌËflı. 28 ÒÂÌÚfl·fl 1943 „. ‡Á‚‰˜ËÍË ç-ÒÍÓ„Ó ÒÚÂÎÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎ- ͇ Á‡ı‚‡ÚËÎË ÔÓÒ˚θÌÓ„Ó, ËÏ‚¯Â„Ó ÔË Ò· ÔË͇Á, ÍÓÚÓ- ˚È Ô˂‰ÂÌ ÌËÊÂ.

òÚ‡· 121 ÔÂıÓÚÌÓ„Ó ÔÓÎ͇

äÓχ̉ËÛ 3 ·‡Ú‡Î¸Ó̇ äè ÔÓÎ͇ 28.9.43

1. 3 ·‡Ú‡Î¸ÓÌ, ÛÒËÎÂÌÌ˚È ‚Á‚Ó‰ÓÏ Î„ÍËı ÔÂıÓÚÌ˚ı ÓÛ-

‰ËÈ (2 ÓÛ‰Ëfl), ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ËÁ ‡ÈÓ̇ åíî 300

Ï ˛ÊÌ ꯘ‡Ú˚È äÂÒÚ (Í‚‡‰‡Ú 5810). ÇÁ‚Ó‰ ΄ÍËı ÔÂ- ıÓÚÌ˚ı ÓÛ‰ËÈ Ú‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓ‰˜ËÌÂÌ ·‡Ú‡Î¸ÓÌÛ.

2. ᇉ‡˜‡: ‚˚ıÓ‰ ̇ ËÒıÓ‰Ì˚È Û·ÂÊ ‰Îfl ÍÓÌÚ‡Ú‡ÍË Ì‡

Û˜‡ÒÚ͇ı 290 Ë 282 ÔÔ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ˛ÊÌÓ„Ó ÔÓ·ÂÂʸfl ÏÂÊ‰Û ˆÂÎflÏË 59 Ë 36.

3. èÓËÁ‚ÂÒÚË ‡Á‚‰ÍÛ ÔÛÚÂÈ Ò·ÎËÊÂÌËfl ̇ Û͇Á‡ÌÌ˚ı ‚

Ô. 2 Û˜‡ÒÚ͇ı (Ú‡ÍÊÂ Ë ‰Îfl ÌÓ˜ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË). äÓχ̉ËÛ ·‡- ڇθÓ̇ ΢ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÍÓχ̉Ë‡ÏË ˜‡ÒÚÂÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ̇ ˝ÚËı Û˜‡ÒÚ͇ı. é ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌËË ·‡Ú‡Î¸Ó̇ ̇ ËÒıÓ‰ÌÓÏ Û·ÂÊ ‰ÓÌÂÒ- ÚË ÔÓÎÍÛ Ò‚flÁÌ˚Ï.

4. ë‚flÁ¸ ÓÚ 121 ÔÔ Í 3 ·‡Ú‡Î¸ÓÌÛ ÔÓ ‡‰ËÓ.

5. 3 ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ‰Ó‚Ó‰ËÚ ˝ÚÓÚ ÔË͇Á ‰Ó ҂‰ÂÌËfl 13 ÓÚ˚.

èÓ‰ÔËÒ‡Î: ä‡Ò ÒËÂ

á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚È ‡Á‚‰˜Ë͇ÏË ÔÎÂÌÌ˚È ÔÓ͇Á‡Î, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓ- ÒÎ‡Ì ÍÓχ̉ËÓÏ 3-„Ó ·‡Ú‡Î¸Ó̇ Í ÍÓχ̉ËÛ 13-È ÓÚ˚ Ò Ô‡ÍÂÚÓÏ, ÒÓ‰ÂʇÌË ÍÓÚÓÓ„Ó ÂÏÛ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ. èÎÂÌÌ˚È ·˚Î ÌÂωÎÂÌÌÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ¯Ú‡· ÔÓÎ͇, ÒÓ‰ÂʇÌË ԇÍÂ- Ú‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‚‰ÂÌÓ Ë ‰ÓÎÓÊÂÌÓ ÍÓχ̉ËÛ ç-ÒÍÓ„Ó

97

ÒÚÂÎÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎ͇. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÓ‰ÂʇÌË Á‡ı‚‡˜ÂÌÌÓ„Ó ÔË͇Á‡ ·˚ÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌÓ Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ò‚flÁË ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ‰Ë‚ËÁËË. èÓ‰ÎËÌÌ˚È ÔË͇Á ·˚Î ÔÂÂÒÎ‡Ì Ò Ì‡Ó˜Ì˚Ï ‚ ¯Ú‡· ‰Ë‚ËÁËË, ‡ ÓÚÚÛ‰‡ ‚‚Âı ÔÓ ËÌÒڇ̈ËË.

Ç ‡ÔÂΠ1944 „. ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓ˚‚‡ ̇¯ËÏË ‚ÓÈÒ͇ÏË

èÂÂÍÓÔÒÍÓ„Ó Ó·ÓÓÌËÚÂθÌÓ„Ó Û·Âʇ ·˚· Á‡ı‚‡˜Â̇ Ô‡˜-

͇ ÔË͇ÁÓ‚ Á‡ 1943 „., ÓÚÌÓÒfl˘ËıÒfl Í ·Ó‚˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ Ó‰- ÌÓÈ ËÁ ÌÂψÍËı ‰Ë‚ËÁËÈ Ì‡ ë‚ÂÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ. ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ ˝ÚË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ËÏÂ˛Ú ÚÓθÍÓ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÈ ËÌÚÂÂÒ Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. é‰- ̇ÍÓ ‚ÓÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ ‰Ë‚ËÁËË, Á‡ı‚‡ÚË‚¯ÂÈ ˝ÚË ‰ÓÍÛ- ÏÂÌÚ˚, ÔÓfl‚ËÎ Í ÌËÏ Ì˘ÂÏ Ì ӷ˙flÒÌËÏ˚È ËÌÚÂÂÒ Ë Â- ¯ËÎ Á‡ÌflÚ¸Òfl Ëı ÔÂ‚ӉÓÏ. Ç ÂÁÛθڇÚ ÔÓÒΠ‰Ó‚ÓθÌÓ ‰Ó΄ÓÈ Ë ÍÓÔÓÚÎË‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÂ‚Ӊ˜ËÍ ÔÂ‚ÂÎ ‚Ò ˝ÚË ÔË͇Á˚, ÍÓÚÓ˚ Ì ËÏÂÎË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl. ç‡‰Ó ËÏÂÚ¸ ‚ ‚ˉÛ, ˜ÚÓ ‰ÂÎÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚ ÔÂËÓ‰ ̇ÔflÊÂÌÌ˚ı ·Ó‚ Á‡ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ä˚χ, Ë Û ‰Ë‚ËÁËÓÌÌÓ„Ó ÔÂ‚Ӊ˜Ë- ͇, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Ì‡Ô‡ÒÌÓ ÔÓÚÂfl‚¯Â„Ó ‰‡„ÓˆÂÌÌÓ ‚ÂÏfl, ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÒÓ˜ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‰ÓÔÓÒÛ ÔÎÂÌÌ˚ı.

Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÒÂ‰Ë Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı Û ÔÓ-

ÚË‚ÌË͇ ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÌÂ‰ÍÓ ÔÓÔ‡‰‡˛ÚÒfl ÚÂÍÒÚ˚

Ò‚Ó‰ÓÍ ‡‰ËÓ‡Á‚‰ÍË. è˂‰ÂÏ ÚËÔ˘ÌÛ˛ Ò‚Ó‰ÍÛ ‡‰ËÓ‡Á‚‰ÍË ÔÓÚË‚ÌË͇.

ꇉËÓ‡Á‚‰҂Ӊ͇ ¯Ú‡·‡ ë‚ÂÌÓÈ ÉÛÔÔ˚ ÄÏËÈ ÓÚ 27.7.44 „.

éÔÂ‡ÚË‚Ì˚È ÍÓχ̉Ì˚È ÔÛÌÍÚ 1-„Ó èË·‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡ ÔÂÂÏÂÒÚËÎÒfl ËÁ ‡ÈÓ̇ 15 ÍÏ Ò‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì ìÚÂ- Ì˚ ‚ Ò‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. Ç Ú˜ÂÌË 26 ˲Îfl ÓÚ- ÏÂÚËÎÒfl ¢ ӉËÌ ¯Ú‡·, ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚È ÍÓ- χ̉ӂ‡Ì˲ ÙÓÌÚ‡. ùÚÓÚ ¯Ú‡· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ‡‰ËÓÒ‚flÁ¸ ÒÓ ¯Ú‡·‡ÏË 2-È „‚‡‰ÂÈÒÍÓÈ ‡ÏËË Ë 51-È ‡ÏËË. ç ËÒÍβ˜Â- ÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ¯Ú‡· fl‚ÎflÂÚÒfl ¯Ú‡·ÓÏ ‚ÌÓ‚¸ ÔË·˚‚‡˛˘ÂÈ ‡- ÏËË. í·ÛÂÚÒfl ‰‡Î¸ÌÂȯ ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂ. 3-È „‚. ÏÂı‡ÌËÁËÓ- ‚‡ÌÌ˚È ÍÓÔÛÒ ‚ÏÂÒÚ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ¯Ú‡·ÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ‡ÈÓÌÂ

98

30 ÍÏ Á‡Ô‡‰Ì è‡Ì‚ÂÊ. ëËθÌ˚ ÔÂ‰‚ËÊÂÌËfl 51-È ‡- ÏËË Ë 2-È „‚. ‡ÏËË Â˘Â Ì ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ó·˙flÒÌÂÌ˚. èÂÂ- ‰‚ËÊÂÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛ÚÒfl Ò Á‡Ô‡‰‡ ‚ Ò‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ Ì‡- Ô‡‚ÎÂÌËË. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÂ„ÛÔÔËӂ͇ Ò ˆÂθ˛ ̇ÌÂÒÂÌËfl ¯ËÚÂθÌÓ„Ó Û‰‡‡ ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂ- ÌËË. é‰Ì‡ÍÓ Ì ËÒÍβ˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚË ÔÂ‰‚ËÊÂÌËfl Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÔË·˚ÚËÂÏ ÌÓ‚ÓÈ ‡ÏËË. Ç Ò‚flÁË Ò ÔË·˚ÚËÂÏ ÒÓ‰ËÌÂ- ÌËÈ 6 „‚. ‡ÏËË Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÒÛÁËÎÒfl ÙÓÌÚ 43-È ‡ÏËË. ç‡ 2-Ï èË·‡ÎÚËÈÒÍÓÏ ÙÓÌÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚‚‰ÂÌ ‚ ‰ÂÈ- ÒÚ‚Ë 5-È Ú‡ÌÍÓ‚˚È ÍÓÔÛÒ. ùÚÓÚ ÍÓÔÛÒ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ‡ÈÓÌ тËÌÒÍ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ 4-˛ Û‰‡ÌÛ˛ ‡Ï˲. ç‡ ÙÓÌÚ 3- È Û‰‡ÌÓÈ ‡ÏËË ÓÔÂ‡Ú˂̇fl Ú‡ÌÍÓ‚‡fl „ÛÔÔ‡ ¯Ú‡·‡ ÙÓÌ- Ú‡ ÔÂÂÏÂÒÚË· Ò‚ÓÈ ÍÓχ̉Ì˚È ÔÛÌÍÚ Ì‡ Ô‡‚˚È Ù·̄ ‡- ÏËË ‚ ‡ÈÓÌ Ò‚ÂÌ ä‡Û̇҇. òÚ‡· „ÛÔÔ˚ ‰ÓÌÂÒ ÔÓ ‡- ‰ËÓ 26.7.44 Ó· ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÂ„ÛÔÔËÓ‚ÍË ÒËÎ Ë Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡Ï˜ÂÌÌ˚ ‡Ú‡ÍË Ì ÒÓÒÚÓflÎËÒ¸ ËÁ-Á‡ ÓÚıÓ‰‡ ÌÂψÍËı ‚ÓÈÒÍ. ç‡ ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÏ ÙÓÌÚÂ, Í‡Í ˝ÚÓ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸ ¢ ‚ χÂ, ‚ ÒÓÒÚ‡‚ 8-È ‡ÏËË ‚ıÓ‰flÚ ˜ÂÚ˚ ÒÚÂÎÍÓ‚˚ı ÍÓÔÛÒ‡. é·‡ ΂ÓÙ·̄ӂ˚ı ÍÓÔÛÒ‡ ̇ҘËÚ˚‚‡ÎË ÔÓ ‰‚ ‰Ë‚ËÁËË. èÓ‰Ú‚Â‰ËÎËÒ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl 2-È Û‰‡ÌÓÈ ‡ÏËË. Ç Â ÒÓÒÚ‡‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ˜ÂÚ˚ ÍÓÔÛÒ‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒΠ109-È ÒÚÂÎÍÓ‚˚È ÍÓÔÛÒ, ÔË·˚‚¯ËÈ Ò ä‡ÂθÒÍÓ„Ó ÔÂ¯ÂÈ͇. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ Ó‰ÌËÏ ËÁ  ˜ÂÚ˚Âı ÍÓÔÛÒÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl Ú‡ÍÊ 7-È ˝ÒÚÓÌ- ÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ. í‡ÌÍÓ‚˚ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ˝ÚÓÈ ‡ÏËË, ¢ Ì Á‡ÍÓ̘ËÎË Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌËfl. 201- fl ÒÚÂÎÍÓ‚‡fl ‰Ë‚ËÁËfl, ̇ıӉ˂¯‡flÒfl ‚ ÂÁÂ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó É·‚ÌÓÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl, ÒÌÓ‚‡ ÓÚÏÂÚË·Ҹ ̇ ÙÓÌÚ 2-È Û‰‡- ÌÓÈ ‡ÏËË. ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÈÌ˚ 1941—1945 „„. ̇·Î˛‰‡ÎËÒ¸ ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓ- ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒ‡ ÓÙˈÂÓ‚-‡Á‚‰˜ËÍÓ‚ ¯Ú‡·Ó‚ ‰Ë‚Ë- ÁËÈ Ë ÍÓÔÛÒÓ‚ Í Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚Ï Û ÔÓÚË‚ÌË͇ ÊÛÌ‡Î‡Ï ·ÓÂ- ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. Ç ˝ÚËı ÊÛ̇·ı Ó·˚˜ÌÓ ÓÔËÒ˚‚‡ÎËÒ¸ ÂÊÂ- ‰Ì‚Ì˚ ·Ó‚˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇. óÂÏ ÍÛÔÌ ¯Ú‡·, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚ÂÎÒfl ÊÛ̇Î, ÚÂÏ ÓÌ ·˚Î ÔÓ- ‰Ó·ÌÂÂ Ë ÚÂÏ ¯Ë Óı‚‡Ú˚‚‡Î ·Ó‚˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.

99

óÚÓ ‰‡˛Ú Ú‡ÍË ÚÓÙÂÈÌ˚ ‡‰ËÓ‡Á‚‰҂ӉÍË ËÎË ÊÛ- ̇Î˚ ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‰Îfl ̇¯Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ ËÎË ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ? çÛÊÌÓ ÎË ÔÓÎÍÓ‚ÓÏÛ, ‰Ë‚ËÁËÓÌÌÓÏÛ Ë ‰‡Ê ÍÓÔÛÒÌÓÏÛ ËÎË ‡ÏÂÈÒÍÓÏÛ ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ ÚÂflÚ¸ ‚ÂÏfl ̇ ÔÂ‚Ӊ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚? äÓ̘ÌÓ, ÌÂÚ! ÑÓ- ÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ËÌÚÂÂÒ ÚÓθÍÓ ‰Îfl É·‚ÌÓ„Ó äÓχ̉ӂ‡ÌËfl, Ë ‰ÂÎÓ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ — ÔÓ- Á‡·ÓÚËÚ¸Òfl ÚÓθÍÓ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÎËÌÌ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ·˚ÎË ÌÂωÎÂÌÌÓ ÔÂÂÒ·Ì˚ ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÈ ¯Ú‡·, ÍÓÚÓ˚È Ì‡- Ô‡‚ËÚ Ëı ‰‡Î ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲. èË Á‡ı‚‡Ú Á̇˜ËÚÂθÌÓ„Ó ˜ËÒ· ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌ- ÚÓ‚, Ëϲ˘Ëı ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂ- ÌËÈ, ‡ÔÔ‡‡Ú ̇˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË ‡ÏËË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ «é·ÁÓ ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚». éÌ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ò·ÓÌËÍ ÒÓÍ‡˘ÂÌÌ˚ı ÔÂ‚Ӊӂ ̇˷ÓΠ‚‡ÊÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. Å·- „Ó‰‡fl Ú‡ÍËÏ Ó·ÁÓ‡Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Ë ˜‡ÒÚË ·˚- ÒÚÓ Ë Ô‡‚ËθÌÓ ËÌÙÓÏËÛ˛ÚÒfl Ó ÒÓÒÚÓflÌËË ‚ÓÈÒÍ ÔÓ- ÚË‚ÌË͇. ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ӷÁÓÓ‚ Ì ‰ÓÎÊÌÓ ÒÎÛÊËÚ¸ ÓÒÌÓ‚‡- ÌËÂÏ ‰Îfl ‰ÎËÚÂθÌÓÈ Á‡‰ÂÊÍË ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. «é·ÁÓ ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚» ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔËÏÂÌÓ ÔÓ ÔË‚Ó‰ËÏÓÏÛ Ó·‡ÁˆÛ.

ëÂÍÂÚÌÓ

(ê‡ÒÒ˚·ÂÚÒfl ‰Ó ¯Ú‡·‡ ÒÚÂÎÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎ͇)

é·ÁÓ ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ı ‚ÓÈÒ͇ÏË ç-ÒÍÓÈ ‡ÏËË 20.7.43 „. ‚ ‡ÈÓÌ ç.

1. èË͇Á ÍÓχ̉Ë‡ 123-„Ó „Â̇‰ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÎ͇ ÓÚ 3.7.43 ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÛÒËÎÂÌËfl ·Ó‚ÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ- ÌËÈ ÔÓÎ͇. Ç ÔË͇Á ÓÚϘ‡˛ÚÒfl Ô‡‰ÂÌË ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ ‚ ÒÚÂÎÍÓ‚˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËflı Ë ÌÂÓ·Û˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ÌÓ‚¸ ÔË·˚‚- ¯Â„Ó ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl. Ç Ô. 4 ÔË͇Á‡ Û͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇ ̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚‰ÂÌËfl ÓÚ‡ÏË Ë ·‡Ú‡Î¸Ó̇ÏË Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl Á‡ ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ Ë Ì‡ ÔÎÓıÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ·ÓÂ‚Ó„Ó Óı‡ÌÂÌËfl, ˜ÚÓ ÔË‚ÂÎÓ 1.7.43 Í Á‡ı‚‡ÚÛ ÛÒÒÍËÏË ‡Á‚‰˜Ë͇ÏË ‰‚Ûı ÌÂψÍËı ÒÓΉ‡Ú.

100

2. èË͇Á ÍÓχ̉Ë‡ 123 ÔÔ ÔÓÎÍÓ‚ÌË͇ ÅËχÌÌ Ó·

ÛÎÛ˜¯ÂÌËË ‡·ÓÚ˚ ¯Ú‡·‡ ÔÓÎ͇.

3. äÓÔËfl ‡ÔÓÚ‡ ÔÓÎÍÓ‚Ó„Ó ‚‡˜‡ 123 ÔÔ 50 Ô‰ ̇ ËÏfl

ÍÓχ̉Ë‡ ÔÓÎ͇ Ó ÒËÏÛÎflˆËË Ó·Â-ÂÙÂÈÚÓÓÏ ÖÌÂÍ ÔÒË-

ı˘ÂÒÍÓ„Ó ‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ˆÂθ˛ ÛÍÎÓÌÂÌËfl ÓÚ ÌÂÒÂÌËfl ‚Ó- ËÌÒÍÓÈ ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚË.

4. èË͇Á‡ÌË ÍÓχ̉Ë‡ 2/123 ÔÔ Í‡ÔËڇ̇ çËÍÂ Ó ÌÂ-

‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏ Òӷβ‰ÂÌËË ÒÓΉ‡Ú‡ÏË 6-È ÓÚ˚ Ô‡‚ËΠχÒÍË- Ó‚ÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ̇ÎÂÚ‡ ÛÒÒÍÓÈ ‡‚ˇˆËË.

èÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ é·flÁ‡Ì ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò Ëı ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ Ë Á‡ÔËÒ‡Ú¸ Â„Ó ‚ ÚÂ- Ú‡‰¸ Û˜ÂÚ‡ ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ (ÒÏ. ÔËÎÓÊÂÌË 2). èÂÂÒ˚Î͇ ÚÓÙÂÈÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‚ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÈ ¯Ú‡· ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ó·˚˜Ì˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ò‚flÁË, ÂÒÎË Ì ËÏÂÂÚÒfl ÒÔˆˇθÌ˚ı Û͇Á‡ÌËÈ Ó ÔÂÂÒ˚ÎÍ ̇Ó˜Ì˚Ï. ç‡ ÓÚÒ˚·ÂÏ˚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÓÔËÒ¸, ‚ ÍÓÚÓ- ÓÈ Û͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÎË- ÒÚÓ‚. Ç ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÔÂ‚‰ÂÌ, ÚÂÍÒÚ ÔÂ‚Ӊ‡ ÔÂÂÒ˚·ÂÚÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÓË„Ë̇ÎÓÏ. ÖÒÎË ÔÂ‚Ӊ Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ ‚˚‰ÂÊ͇ı, ÚÓ Ì‡ ÔÂ‚Ӊ ÒÚ‡‚ËÚÒfl ÔÓÏÂÚ͇ «ëÓÍ‡˘ÂÌÌ˚È ÔÂ‚Ӊ». ç‡ Í‡Ê‰ÓÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‰Â·ÂÚÒfl ͇‡Ì‰‡¯Ì‡fl ÔÓÏÂÚ͇ Ó ‰‡ÚÂ Ë ÏÂÒÚÂ Â„Ó Á‡ı‚‡Ú‡. åÂÒÚÓ Á‡ı‚‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì Ó·ÓÁ̇˜ËÚ¸ ̇ Ò‚ÓÂÈ ‡·Ó˜ÂÈ Í‡ÚÂ Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÔÓ- ÏÂÚÍÓÈ.

101

ëéëíÄÇãÖçàÖ éíóÖíçõï ÑéäìåÖçíéÇ

ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ÓÚ˜ÂÚÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÌÂ‡Á˚‚ÌÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ‡·ÓÚÓÈ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ÔÓ ‰ÓÔÓÒÛ ÔÎÂÌÌ˚ı. Ç ‡ÁÌ˚ı ËÌÒڇ̈Ëflı ˝ÚË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ·Û‰ÛÚ ‡Á΢Ì˚ÏË ÔÓ ÒÓ‰Âʇ- Ì˲, ˜ËÒÎÓ Ëı ÚÓÊ ·Û‰ÂÚ ÌÂÓ‰Ë̇ÍÓ‚˚Ï. èÓÚÓÍÓÎ˚ ‰ÓÔÓÒ‡ (ÔÂ‚˘ÌÓ„Ó Ë ÔÓÎÌÓ„Ó) ‚‰ÛÚÒfl ‚ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂθÌÓÈ ËÎË ‚ ‚ÓÔÓÒÌÓ-ÓÚ‚ÂÚÌÓÈ ÙÓÏÂ. ÇÓÔÓÒÌÓ-ÓÚ‚ÂÚ̇fl ÙÓχ ̇„Îfl‰ÌÓ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ‚ÂÒ¸ ıÓ‰ ‚‰ÂÌËfl ‰ÓÔÓÒ‡. é‰Ì‡ÍÓ Ó̇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÏÂÌÂ̇ Î˯¸ ‚ ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı — ÔË ‰ÓÔÓÒ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ¯Ú‡·Â ‡ÏËË ËÎË ÙÓÌÚ‡, ‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ˜‡ÒÚflı Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËflı, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÂÍÓÏẨӂ‡Ì‡ ·˚Ú¸ Ì ÏÓÊÂÚ. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, Ó̇ ÌÂ- Ó·˚˜‡ÈÌÓ „ÓÏÓÁ‰Í‡ Ë Ú·ÛÂÚ ÒÎ˯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÓÙÓÏÎÂÌË ÔÓÚÓÍÓ·. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ‚. ·Ó‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÓ- ÚÓÍÓÎ, ËÁÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÙÓÏÂ, ÌÂÛ‰Ó·Ó˜ËÚ‡ÂÏ Ë ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÏ Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂθÌÓ. èÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂθ̇fl ÙÓχ Ò ËÁÎÓÊÂÌËÂÏ Ï‡ÚÂˇ· ÔÓ ‡Á‰ÂÎ‡Ï ıÓÚfl Ë Ì ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ıÓ‰‡ ‰ÓÔÓÒ‡, ÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÔ- ‡‚‰˚‚‡ÂÚ Ò·fl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ‚ÓÈÌ˚. èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ÏË Â fl‚Îfl- ˛ÚÒfl: Í‡ÚÍÓÒÚ¸, ÒËÒÚÂχÚ˘ÌÓÒÚ¸, Û‰Ó·Ó˜ËÚ‡ÂÏÓÒÚ¸, ̇„Îfl‰- ÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓÒÚÓÚ‡. ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ÔÓÚÓÍÓ· ‚ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂθ- ÌÓÈ ÙÓÏ Ì Ú·ÛÂÚ ÓÚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ËÁÎ˯ÌÂÈ Á‡- Ú‡Ú˚ ‚ÂÏÂÌË. èÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Í‡ÚÍËÏ, ÒʇÚ˚Ï ÔÓ ÙÓÏÂ, ˜ÂÚ- ÍËÏ ÔÓ flÁ˚ÍÛ Ë ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËË. ç ÒΉÛÂÚ ‰ÓÔÛÒ͇ڸ ‚ ÔÓ- ÚÓÍÓΠÎ˯ÌËı ÒÎÓ‚ Ë ÌÂÌÛÊÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ; ÔÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÂ‰‡‚‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌÓ„Ó. ùÚÓ Ì ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÚÓÍÓΠ̉ÓÔÛÒÚËÏÓ ÔË‚Ó- ‰ËÚ¸ ÓÚ‰ÂθÌ˚ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ‚˚‡ÊÂÌËfl ‰ÓÔ‡¯Ë‚‡ÂÏÓ„Ó,

102

ÌÓ ˆËÚËÓ‚‡ÌË ‡Á¯‡ÂÚÒfl Î˯¸ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÔË- ‚Ó‰ËÏÓ ÔÓ‰ÎËÌÌÓ ‚˚‡ÊÂÌË ÔÎÂÌÌÓ„Ó flÍÓ Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘Â ËÌÚÂÂÒ. çÂÔ‡‚ËθÌÓ ‰Ûχڸ, ˜ÚÓ ‡ÁÏÂ ÔÓÚÓÍÓ· ÓÔ‰ÂÎflÂÚ Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ó·flÁ‡Ì ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÍÓ- χ̉ӂ‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÌ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÔÓÒ‡, Ì ‡ÒÔÓ·„‡ÂÚ ËÁÎ˯ÌËÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë Ì ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Á‡„Û- ÊÂÌÓ ˜ÚÂÌËÂÏ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÈ ¯ÂÎÛıË. çËÊ ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÔËÏÂ ÔÓÚÓÍÓ·, ÍÓÚÓ˚È Ì ‰‡ÂÚ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ÌË͇ÍËı ÔÓÎÂÁÌ˚ı ҂‰ÂÌËÈ, Á‡„ÓÏÓʉ‡ÂÚ ÚÂ΄‡Ù ÔË ÔÂ‰‡˜Â Ë ‚ ÂÁÛθڇÚ Ó͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÒÓ‚Â¯ÂÌ- ÌÓ ÌÂÌÛÊÌ˚Ï. Ç ¯Ú‡·Â ç-ÒÍÓ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ·˚Î ‰ÓÔÓ¯ÂÌ ÔÎÂÌÌ˚È ÚÂ- ÎÂÙÓÌËÒÚ 472-„Ó ÔÂıÓÚÌÓ„Ó ÔÓÎ͇ 252-È ÔÂıÓÚÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚È 19 ÒÂÌÚfl·fl 1944 „. ‚ ‡ÈÓÌ áÂÎÂÌ͇. ùÚÓÚ ÔÎÂÌÌ˚È ÔÓ Ò‚ÓÂÈ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË fl‚ÎflÎÒfl ÍËÌÓ‡- ÚËÒÚÓÏ, ˜ÚÓ Ë ÔË‚ÎÂÍÎÓ Í ÌÂÏÛ ‚ÌËχÌË ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰- ˜Ë͇. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Ô‰ÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÓÂÏÛ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÔÓÚÓÍÓÎ:

«Ç ˲Π1942 „. ÔÎÂÌÌÓÏÛ ÔÓ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Û ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÌÂ- ψÍÓÈ ÍËÌÓÙËÏ˚ «ìÙ‡», „‰Â ÓÌ ‡·ÓڇΠ‰Ó ÔËÁ˚‚‡, ·˚Î Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÔÓÎÛÚÓ‡ÏÂÒfl˜Ì˚È ÓÚÔÛÒÍ ‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ Ò˙ÂÏ͇ı ÍËÌÓÙËθχ «ùÍËÔ‡Ê Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ÑÓ‡», ÍÓÚÓ˚È ÙËχ ÚÓ„‰‡ „ÓÚÓ‚Ë· ‚ è‡ËÊÂ. ùÚÓÚ ÙËÎ¸Ï Ó ÔÓ‰‚Ë„‡ı ÌÂψÍËı ÎÂÚ˜Ë- ÍÓ‚ ̇ ‡ÙË͇ÌÒÍÓÏ Ú‡ÚÂ Ú‡Í Ë Ì ÔÓfl‚ËÎÒfl ̇ ˝Í‡ÌÂ. èÓÊË‚‡fl ÎÂÚÓÏ 1942 „. ‚ ÒÌflÚÓÏ ÙËÏÓÈ «ìÙ‡» ÌÓÏÂ-  Ù¯ÂÌ·ÂθÌÓ„Ó Ô‡ËÊÒÍÓ„Ó ÓÚÂÎfl, ÔÎÂÌÌ˚È ËÏÂÎ ‚ÓÁ- ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ̇·Î˛‰‡Ú¸ ¯ËÓÍËÈ Ó·‡Á ÊËÁÌË ‚ ˝ÚÓÏ ÓÚÂΠ‚ÓÂÌÌ˚ı ËÌÚẨ‡ÌÚÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ÌÂψÍËı ÓÙˈÂÓ‚ ÒÎÛÊ· Ú˚·, ÓÚÍ˚ÚÓ ÒÔÂÍÛÎËÓ‚‡‚¯Ëı ̇„‡·ÎÂÌÌ˚ÏË ‚Ó î‡Ì- ˆËË ‚Ë̇ÏË, ¯ÂÎ͇ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÚÓ‚‡‡ÏË. óÛ‚ÒÚ‚Ûfl Ò‚Ó˛ ·ÂÁ͇̇Á‡ÌÌÓÒÚ¸ ‚ ˝ÚËı ÒÔÂÍÛÎflÚË‚Ì˚ı χıË̇ˆËflı, Ú‡Í Í‡Í ÒÚ‡¯Ë ̇˜‡Î¸ÌËÍË ‰Â·ÎË ÚÓ Ê ҇ÏÓÂ Ë Ëı ÔÓÍ˚‚‡ÎË, ˝ÚË ÓÙˈÂ˚ „Ó‚ÓËÎË ‚˚ÒÓÍÓÔ‡Ì˚ÏË Ô‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍËÏË Ù‡Á‡ÏË Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËfl ‚ÓÈÌ˚ ‚ÒÂÏË Ò‰- ÒÚ‚‡ÏË.

103

ÇÓÁ‚‡ÚË‚¯ËÒ¸ ‚ ‡‚„ÛÒÚ 1942 „. ‚ Ò‚Ó˛ ˜‡ÒÚ¸, ÔÎÂÌÌ˚È ˜‡ÒÚÓ ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Î ÒÓΉ‡Ú‡Ï Ó ÊËÁÌË ˝ÚËı ‚ÓÂÌÌ˚ı ˜ËÌÓ‚ÌË- ÍÓ‚-ÒÔÂÍÛÎflÌÚÓ‚ Ë Á‡ ˝ÚÓ ·˚Î ÔÓ ‰ÓÌÓÒÛ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ Òۉ·- ÌÓÏÛ ÔÂÒΉӂ‡Ì˲ Ë ÓÒÛʉÂÌ ÔÓ Á‡ÍÓÌ‡Ï ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ- ÌË ÔÓ Òڇڸ 5-È «èÓ‰˚‚ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÏÓ˘Ë ÒÚ‡Ì˚». ã˯¸ ·Î‡„Ó‰‡fl Ò‚flÁflÏ ÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ÍËÌÓÍÛ„‡ı Ë Á‡ÒÚÛÔÌ˘ÂÒÚ‚Û ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÂÌÌ˚ı ÒÏÂÚ̇fl ͇Á̸ ·˚· Á‡ÏÂÌÂ̇ 15 ÏÂÒfl- ˆ‡ÏË Ú˛ÂÏÌÓ„Ó Á‡Íβ˜ÂÌËfl; Á‡ÚÂÏ Ì‡Í‡Á‡ÌË ·˚ÎÓ ÒÌËÊÂ- ÌÓ ‰Ó 6 ̉Âθ ÒÚÓ„Ó„Ó ‡ÂÒÚ‡ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË- ÂÏ Ì‡ ÙÓÌÚ. éÚ·˚‚ ‡ÂÒÚ ‚ ‚ÓÂÌÌÓÈ Ú˛¸Ï îÂÌ Û è‡Ëʇ, Ò·‚Ë‚- ¯ÂÈÒfl Ò‚ÓËÏ ÊÂÒÚÓÍËÏ ÂÊËÏÓÏ, ÔÎÂÌÌ˚È ÒڇΠËÁ˚ÒÍË‚‡Ú¸ ÒÔÓÒÓ·˚ ÛÍÎÓÌËÚ¸Òfl ÓÚ ÔÓÂÁ‰ÍË Ì‡ ÙÓÌÚ, Ú‡Í Í‡Í Ò˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ‰ÂÎÓ ÉËÚÎÂ‡ ÔÓË„‡ÌÓ, Ë Ì ıÓÚÂÎ ÔÓ„Ë·‡Ú¸ Á‡ ÌÂ̇‚Ë- ÒÚÌ˚È Ù‡¯ËÒÚÒÍËÈ ÂÊËÏ, ‚Â‰Û˘ËÈ ÉÂχÌ˲ Í Í‡Ú‡ÒÚÓÙÂ. èÎÂÌÌ˚È ÛÚ‚Âʉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ ‡ÁÌ˚ÏË ÔÛÚflÏË Û‰‡ÎÓÒ¸ ËÁ·Âʇڸ ÔÓÒ˚ÎÍË Ì‡ ÙÓÌÚ ‚ Ú˜ÂÌË 16 ÏÂÒflˆÂ‚ — Ò flÌ‚‡- fl 1943 „. ÔÓ ‡ÔÂθ 1944 „. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÓÌ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔË- ·Â„‡Î Í ˜ÎÂÌÓ‚‰ËÚÂθÒÚ‚Û — ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚˚ÁÓ‚ „˚ÊË, ÓÔÛıÓθ ÍÓÎÂ̇, — ˜ÚÓ ‰‡‚‡ÎÓ ÂÏÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ‚ „ÓÒÔËÚ‡Îflı ÔË ÔÓÔÛÒÚËÚÂθÒÚ‚Â ‡ÌÚËÙ‡- ¯ËÒÚÒÍË Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı ‚‡˜ÂÈ Ë ÒÂÒÚÂ, ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ ÔÓÌË- χ‚¯Ëı Â„Ó ÔÓ‰ÂÎÍË, ÌÓ ÒÍ˚‚‡‚¯Ëı Ëı Ë ‚Òfl˜ÂÒÍË Á‡Úfl„Ë- ‚‡‚¯Ëı ΘÂÌËÂ. èÓÒÚÓflÌÌÓ ÓÚÎ˚ÌË‚‡ÌË ÓÚ ÙÓÌÚ‡ ÔÎÂÌ- ÌÓÏÛ, Ӊ̇ÍÓ, Ì ‚Ò„‰‡ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸, Ë ÓÌ ÔÓÔ‡‰‡Î Á‡ ˝ÚÓ ‚ ‚Ó- ÂÌÌ˚ ڲ¸Ï˚ — íÓ„‡Û (ë‡ÍÒÓÌËfl), ‚ÓÂÌÌ˚È ÍÓ̈·„Â¸ ç‡ÛÏ·Û„ ̇ . ᇇÎÂ. ã˯¸ ‚ χ 1944 „. ÔÎÂÌÌ˚È ÔË·˚Î ‚ 252-È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ Ò‚flÁË 252 Ô‰, ÓÚÍÛ‰‡ ‚ ̇˜‡Î ˲Ìfl ·˚Î ÔÂ‚‰ÂÌ ‚ 8-˛ Ó- ÚÛ 472 ÔÔ ˝ÚÓÈ Ê ‰Ë‚ËÁËË, ÍÓÚÓ˚È ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ÌÓ‚¸ ‚ÓÒ- Òڇ̇‚ÎË‚‡ÎÒfl ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ ‚ÓÁ‚‡ÚË‚¯ËıÒfl ‚ ÒÚÓÈ ‡ÌÂ- Ì˚ı Ë ÒÓΉ‡Ú, ÔÂ‚‰ÂÌÌ˚ı ËÁ Ú˚ÎÓ‚˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ‚ ÒÚÓ‚˚Â. ÑÂÈÒÚ‚Ûfl ‚ ‡ÈÓÌ Ò‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì ÇËÚ·Ò͇, ‰Ë‚ËÁËfl ‚ ÍÓÌˆÂ Ë˛Ìfl ·˚· ‡Á„ÓÏÎÂ̇, ÓÒÚ‡ÚÍË Â ÔÓÔ‡ÎË ‚ ÓÍÛ- ÊÂÌË».

104

óÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÔÓ‰Ó·Ì˚È «ÔÓÚÓÍÓλ? óÚÓ ÓÌ ‰‡ÂÚ ÍÓχ̉ӂ‡Ì˲? ÑÎfl ˜Â„Ó ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ç-ÒÍÓ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‚ÓÂÌÌ˚Ï ÔÂ‚Ӊ˜ËÍÓÏ Á‡Ú‡ÚËÎË Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚ÂÏÂÌË ‰Îfl ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌÓ„Ó? ᇘÂÏ ˝ÚÓÚ ÔÓÚÓÍÓÎ ÔÂ‰‡ÎË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË ‚˚¯Â- ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ¯Ú‡·Û, „‰Â ̇ ÓÁ̇ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò ÌËÏ ÒÌÓ‚‡ ·˚ÎÓ Á‡- Ú‡˜ÂÌÓ ‚ÂÏfl? èÂʉ ‚Ò„Ó, ̇‰Ó Ò΢ËÚ¸ ‰‡ÚÛ ÔÓÚÓÍÓ· Ë ÓÔËÒ˚‚‡Â- Ï˚ ‚ ÌÂÏ ÒÓ·˚ÚËfl. èÎÂÌÌ˚È ‰ÓÔÓ¯ÂÌ ‚ ÒÂÌÚfl· 1944 „., ‡ ÒÓÓ·˘‡ÂÏ˚ ËÏ Ò‚Â‰ÂÌËfl ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í 1942 „. ë‡Ï˚ «Ò‚Â- ÊË» ҂‰ÂÌËfl ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í Ë˛Ì˛ 1944 „., ÍÓ„‰‡ ‰Ë‚ËÁËfl ·˚- · ‡Á„ÓÏÎÂ̇ ‚ ‡ÈÓÌ Ò‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì ÇËÚ·Ò͇. óÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚ ÔÂËÓ‰ Ò Ë˛Ìfl ÔÓ ÒÂÌÚfl·¸ 1944 „., ËÁ ÔÓÚÓÍÓ· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂθÁfl. é˜Â‚ˉÌÓ, 472-È ÔÂıÓÚÌ˚È ÔÓÎÍ 252-È ÔÂıÓÚÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËË ·˚Î ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ, ÌÓ ÍÓ„‰‡ Ë ‚ ͇ÍÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â, ͇ÍÓ‚˚ ·˚ÎË Â„Ó ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸, ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ, Á‡‰‡˜‡ — ‚Ò ˝ÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl, ‚˚Ô‡ÎË ËÁ ÔÓÎfl ÁÂÌËfl ÓÙˈÂ- ‡-‡Á‚‰˜Ë͇, ÔÓËÁ‚Ӊ˂¯Â„Ó ‰ÓÔÓÒ. óÚÓ ÏÓÊÂÚ ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ÍÓχ̉ӂ‡ÌË ËÁ ҂‰ÂÌËÈ, ÒÓÓ·- ˘ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚Ï Ë Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚ı ÓÙˈÂÓÏ-‡Á‚‰˜ËÍÓÏ ‚ ˆËÚËÛÂÏ˚È ÔÓÚÓÍÓÎ? íÓθÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ 1942 „. ÙËχ «ìÙ‡» ÒÌËχ· ‚ è‡ËÊ ÍËÌÓÙËθÏ, ÍÓÚÓ˚È Ì ÔÓfl‚ËÎÒfl ̇ ˝Í‡ÌÂ. åÓÊÌÓ Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó Ò˙ÂÏ͇ı ÍËÌÓÙËθχ Ì Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ËÌÚÂÂÒ‡ ÌË ‰Îfl ‡Á‚‰ÍË, ÌË ‰Îfl ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl. éÔËÒ‡ÌË Ôӂ‰ÂÌËfl ËÌÚẨ‡ÌÚÓ‚ ‚ «Ù¯ÂÌ·ÂθÌÓÏ ÓÚÂλ — ÌËÍÓÏÛ Ì ÌÛÊÌ˚ ¯‡·ÎÓÌÌ˚Â, ҂‰ÂÌËfl, Ì ‰‡˛- ˘Ë ÌË˜Â„Ó ÌÓ‚Ó„Ó, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ·˚ ÒÛ‰ËÚ¸ Ó ÒÓÒÚÓflÌËË ÌÂψÍÓ„Ó Ú˚·. äÓÏ ÚÓ„Ó, ‰‚ÛıÎÂÚÌËÈ ‡Á˚‚ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË ÏÂÊ‰Û ‰ÓÔÓÒÓÏ ÔÎÂÌÌÓ„Ó Ë Â„Ó Î˘Ì˚ÏË ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËflÏË Ô‚‡˘‡ÂÚ ÒÓÓ·˘‡ÂÏ˚ ËÏ Ò‚Â‰ÂÌËfl ‚ ÒÎÓ‚ÂÒÌÛ˛ ¯ÂÎÛıÛ. чΠÒÓÓ·˘‡ÂÚÒfl Ó· ÛÍÎÓÌÂÌËË ÔÎÂÌÌÓ„Ó ÓÚ ÔÓÂÁ‰ÍË Ì‡ ÙÓÌÚ Ë ÌÂÊ·ÌËË «ÔÓ„Ë·‡Ú¸ Á‡ ÌÂ̇‚ËÒÚÌ˚È Ù‡¯ËÒÚÒÍËÈ ÂÊËÏ». á‰ÂÒ¸ ÓÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ‚ԇΠ‚ ӯ˷ÍÛ Ë Á‡ÌÂÒ ‚

105

ÔÓÚÓÍÓΠ҂‰ÂÌËfl, Ì Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ë ‚ÌËχÌËfl. èÂʉ ‚Ò„Ó, ÏÓÊÌÓ ÛÒÓÏÌËÚ¸Òfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ 1942 „., ÍÓ„‰‡ ÌÂψ˚ Ó‰ÂʇÎË fl‰ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÛÒÔÂıÓ‚, ÔÎÂÌÌ˚È ·˚Î Û‚ÂÂÌ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ «‰ÂÎÓ ÉËÚÎÂ‡ ÔÓË„‡ÌÓ». í‡ÍÓ ۷ÂʉÂÌË ÏÓ„ÎÓ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÚÓθÍÓ ‚ ÂÁÛθڇÚ fl‰‡ ÔÓ‡ÊÂÌËÈ ÌÂψÍÓÈ ‡ÏËË, ÍÓÚÓ˚ Ó̇ ̇˜‡Î‡ ÚÂÔÂÚ¸ ÔÓÒΠëÚ‡ÎËÌ„‡‰ÒÍÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË. ÇÓÁÏÓÊÌ˚ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ÌÂψ˚ ÔÓÌËχÎË ÌÂÏË- ÌÛÂÏÓÒÚ¸ ‡Á„Óχ ÉÂχÌËË Ë ‰Ó 1943 „., ÌÓ ‚fl‰ ÎË Í Ëı ˜ËÒÎÛ ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÎÂÌÌÓ„Ó. í‡ÍÓ ۷ÂʉÂÌË ÏÓ„ÎÓ ·˚Ú¸ Û ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ‡Ì ÔË̇‰ÎÂʇ‚¯Â„Ó Í ‡ÌÚËÙ‡- ¯ËÒÚÒÍËÏ Ô‡ÚËflÏ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ ÌËı ÒÓÚÛ‰Ì˘‡‚¯Â„Ó, ÌÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ï˚ ËÏÂÂÏ ‰ÂÎÓ Ò Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÂÁÂÚËÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î ‚Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚ ÛÍÎÓÌËÚ¸Òfl ÓÚ ÓÚÔ‡‚ÍË Ì‡ ÙÓÌÚ. óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ËÁÎÓÊÂÌËfl χÚÂˇ·, ÚÓ ÒÚËθ ÔÓÚÓÍÓ· Ì ËÏÂÂÚ ÌË˜Â„Ó Ó·˘Â„Ó Ò ÌÓχθÌ˚Ï ‚ÓÂÌÌ˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌ- ÚÓÏ Ë ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ̇ÏË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÔËÏÂ‡, Í‡Í Ì ÒΉÛÂÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÚÓÍÓÎ˚ ‰ÓÔÓÒÓ‚. Ç ÔÓÚÓÍÓΠ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÒÓı‡ÌÂÌÓ Î˯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓχ̉ӂ‡ÌËfl, ‚˚¯Â- ÒÚÓfl˘Â„Ó ¯Ú‡·‡, Ó‰Ó‚ ‚ÓÈÒÍ Ë ‰Îfl ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ. îÓχ ËÁÎÓÊÂÌËfl ˝ÚËı ҂‰ÂÌËÈ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÒʇÚÓÈ Ë ÔÓÒÚÓÈ. é‰Ì‡ÍÓ ˜ÂÁÏÂÌÓ ÒÓÍ‡˘‡Ú¸ χÚÂˇΠÌ ÒΉÛÂÚ, Ë·Ó ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ì‡ÌÂÒÚË Û˘Â· ÒÓ‰ÂʇÌ˲. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÔÓÒ‡ ÌÂω- ÎÂÌÌÓ ÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ‰ÓÔÓÒ‡ Ë ‰ÓÍ·‰˚‚‡ÂÚ Â„Ó ÔÓ. ËÌÒÚ‡Ì- ˆËË. èÂ‰‡˜‡ ÒÓ‰ÂʇÌËfl ÔÓÚÓÍÓ· ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ ¯Ú‡·Û ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÎË·Ó ÔÛÚÂÏ ÔÂÂÒ˚ÎÍË ÔÓÚÓÍÓ· Ò Ì‡Ó˜Ì˚Ï (ÂÒÎË Ì‡ ÚÓ ËϲÚÒfl ÒÔˆˇθÌ˚ Û͇Á‡ÌËfl), ÎË·Ó ÔÓÒ‰ÒÚ- ‚ÓÏ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË ˜ÂÂÁ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ‰ÓÌÂÒÂÌËÈ. Ç ¯Ú‡·‡ı, „‰Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓÎÌ˚È ‰ÓÔÓÒ (ÍÓÔÛÒ — ‡ÏËfl) Ë „‰Â ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ò‰ÒÚ‚‡ Ò‚flÁË, ÒÓ‰ÂʇÌË ÔÓÚÓÍÓ· ÔÂ‰‡ÂÚ- Òfl ÔÓ‚Ó‰Ì˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ò‚flÁË (ÚÂ΄‡ÙÓÏ). èÂ‰‡˜‡ ÔÓ ÚÂ΄‡ÙÛ ÔÓÎÌÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡ ÔÓÚÓÍÓ· Ì ‚Ò„‰‡ ‚ÓÁÏÓÊ̇ Ë Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ. ñÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ ÔÂ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ ÚÂ- ΄‡ÙÛ ÚÓθÍÓ Ú ‡Á‰ÂÎ˚ ÔÓÚÓÍÓ·, ÍÓÚÓ˚ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl-

106

˛Ú ËÌÚÂÂÒ ‰Îfl ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘Â„Ó ¯Ú‡·‡. éÒڇθÌÓÈ ÚÂÍÒÚ (̇- ÔËÏÂ, ΢Ì˚ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÔÎÂÌÌÓÏ, Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ Á‡ı‚‡Ú‡ ‚ ÔÎÂÌ, ҂‰ÂÌËfl ÒÛ„Û·Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl Ë Ô.) ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÔÛ˘ÂÌ. ëÓ‰ÂʇÌË ÔÂ‚˘ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍÓ· (ÔÓÎÍ — ‰Ë‚ËÁËfl) ÔÂ‰‡ÂÚÒfl ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ÂÏÛ ¯Ú‡·Û ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ. èÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÔÓÒ‡, Í‡Í ÚÓθÍÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Â„Ó Á‡ÍÓ̘Â- ÌÓ Ë ÒÓ‰ÂʇÌË ‰ÓÎÓÊÂÌÓ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ‡Á‚‰ÍË, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ- Òfl ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇, ‚‰‡˛˘Â„Ó ËÌÙÓχˆË- ÂÈ. çÂÔ‡‚ËθÌÓ ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú Ú ̇˜‡Î¸ÌËÍË ÒΉÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˜‡- ÒÚÂÈ ‡ÏËÈ, ÍÓÚÓ˚ ·ÂÛÚ Ì‡ Ò·fl ÙÛÌ͈ËË ÔÓ ËÌÙÓχˆËË ‚ÓÈÒÍ, ÏËÌÛfl ̇˜‡Î¸ÌË͇ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl. ëΉÒÚ‚ÂÌ̇fl ˜‡ÒÚ¸ Ó·flÁ‡Ì‡ ‰ÓÔÓÒËÚ¸ ÔÎÂÌÌÓ„Ó, ÒÓÒÚ‡- ‚ËÚ¸ ÓÚ˜ÂÚÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ (ÔÓÚÓÍÓÎ) Ë ÔÓ ÛÚ‚ÂʉÂÌËË Â„Ó Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ‡Á‚‰ÍË ‡ÏËË ÌÂωÎÂÌÌÓ ÔÂ‰‡Ú¸ ̇˜‡Î¸- ÌËÍÛ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl. ê‡ÒÒ˚Î͇ ÔÓÚÓÍÓÎÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÒÛ- ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ì‡ ˝ÚÓÚ Ò˜ÂÚ Û͇Á‡ÌËflÏË. é‰ËÌ ˝ÍÁÂÏÔÎfl ÔÓÚÓÍÓ· ı‡ÌËÚÒfl Û Ì‡˜‡Î¸ÌË͇ ‡Á‚‰ÍË, ‚ «ÑÂΠÔÓÚÓ- ÍÓÎÓ‚ ‰ÓÔÓÒ‡ ÔÎÂÌÌ˚ı».

107

éÅáéê èéäÄáÄçàâ èãÖççõï

Ç ÔÂËÓ‰ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡¯Ëı ‚ÓÈÒÍ, ÍÓ„‰‡ ˜ËÒÎÓ ÔÎÂÌÌ˚ı ‚ÂÎËÍÓ Ë ÓÙˈÂ˚-‡Á‚‰˜ËÍË Ì ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÒÓ- ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÎÌ˚ ÔÓÚÓÍÓÎ˚ ̇ ‚ÒÂı ‰ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı, ÏÓÊÌÓ Ó„‡Ì˘ËÚ¸Òfl ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ «é·ÁÓ‡ ‚‡ÊÌÂȯËı ÔÓ- ͇Á‡ÌËÈ ÔÎÂÌÌ˚ı Á‡ ËÒÚÂͯË ÒÛÚÍË». Ç ˝ÚÓÚ Ó·ÁÓ, fl‚Îfl˛- ˘ËÈÒfl ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ Í ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓÈ Ò‚Ó‰ÍÂ, ‚Íβ˜‡˛Ú- Òfl ̇˷ÓΠ‚‡ÊÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl Á‡ ÔÂËÓ‰ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl Ò‚Ó‰- ͇ÏË. àÌÓ„‰‡ Ú‡ÍÓÈ Ó·ÁÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ˜‡˘Â, ˜ÂÏ ‡Á ‚ ÒÛÚ- ÍË. ùÚÓ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‰ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÓÚ ı‡‡ÍÚÂ‡ ·Ó‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. èÂ‰‡˜‡ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Ó·ÁÓÓ‚ ‡Á„ÛʇÂÚ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÛ˛ Ò‚Ó‰ÍÛ ÓÚ ËÁÎ˯ÌÂ„Ó Ï‡ÚÂË- ‡Î‡; ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚˚¯ÂÒÚÓfl˘ËÈ ¯Ú‡·, ÒÓÒÂ‰Ë Ë ÔÓ‰˜ËÌÂÌ- Ì˚ ‚ÓÈÒ͇ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‡Á‚ÂÌÛÚÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‰ÂflÚÂθ- ÌÓÒÚË ÔÓÚË‚ÌË͇. é·ÁÓ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔËÏÂÌÓ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ Ó·‡ÁˆÛ.

éÅáéê èéäÄáÄçàâ èãÖççõï, áÄïÇÄóÖççõï ÇéâëäÄåà ç-ëäéâ Äêåàà Í 8.00 13.3.45

ä‡Ú‡ 50 000

1. èÎÂÌÌ˚ 399 ÔÔ 170 Ô‰ ÂÙÂÈÚÓ ä‡Î òÛθˆ (1-fl Ó- Ú‡), ÛÌÚÂ-ÓÙˈÂ ÉÂ„‡‰ ÅÂıÂ (2-fl ÓÚ‡), Ó·Â-„ÙÂÈÚÓ ÄÎÓËÁ É˛Ì (3-fl ÓÚ‡), ÛÌÚÂ-ÓÙˈÂ ĉÓθ٠ã‡Í (4-fl Ó- Ú‡), ÒÓΉ‡Ú ä‡Î ãÂÏ‡Ì (5-fl ÓÚ‡), ÂÙÂÈÚÓ îˈ ㇷ (8- fl ÓÚ‡), Ó·Â-ÂÙÂÈÚÓ ÄθÙ‰ ÉÂÏ‡Ì (13-fl ÓÚ‡), Á‡ı‚‡-

108

˜ÂÌÌ˚ Ò‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰Ì „. ‰‚. éÚÚÂÌ, ÔÓ͇Á‡ÎË: 399 ÔÔ 170 Ô‰ ‰‚Ûı·‡Ú‡Î¸ÓÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡. ç‡ 13.3.45 ÓÚ˚ ̇ҘËÚ˚‚‡ÎË:

1, 2, 3-fl ÒÚÂÎÍÓ‚˚ ÓÚ˚ ÔÓ 25—30 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡- ‚‡, ÔÓ 3—4 Û˜Ì˚ı ÔÛÎÂÏÂÚ‡, ÔÓ 1 èíê éÙÂÌÓ, ÔÓ 3—4 Ù‡ÛÒÚ„‡Ì‡Ú˚; 5, 6, 7-fl ÒÚÂÎÍÓ‚˚ ÓÚ˚ — ÔÓ 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, ÔÓ 2—3 Û˜Ì˚ı ÔÛÎÂÏÂÚ‡, ÔÓ 3—4 Ù‡ÛÒÚ„‡- ̇Ú˚; 4 Ë 8-fl ÓÚ˚ — ÔÓ 50—60 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, ÔÓ 5—6 ÒÚ‡ÌÍÓ‚˚ı ÔÛÎÂÏÂÚÓ‚, ÔÓ 4 ÏËÌÓÏÂÚ‡ ͇ÎË· 81 ÏÏ. 13- fl ÓÚ‡ ÔÂıÓÚÌ˚ı ÓÛ‰ËÈ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡Î‡ ‰Ó 65 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, 4 ÔÂıÓÚÌ˚ı ÓÛ‰Ëfl ͇ÎË·‡ 75 ÏÏ; 14-fl ÓÚ‡ èíé — ‰Ó 40 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ë 2 ÓÛ‰Ëfl èíé ͇ÎË·‡ 75 ÏÏ; ¯Ú‡·Ì‡fl ÓÚ‡ — ‰Ó 30 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë 2 Û˜Ì˚ı ÔÛÎÂÏÂÚ‡. é·- ˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÎ͇ ·˚· ‰Ó 450 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. èÓÎÍ ËÏÂÎ Á‡- ‰‡˜Û ÛÔÓÌÓ Ó·ÓÓÌflÚ¸ Á‡ÌËχÂÏ˚ ÔÓÁˈËË ‚ ‡ÈÓÌ Ò‚Â- Ó-Á‡Ô‡‰Ì „. ‰‚. éÚÚÂÌ. ûÊÌ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ 401 ÔÔ 170 Ô‰, Ò‚ÂÌ — ÙÛÁËÎÂÌ˚È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ 170 Ô‰. è‰ÔËÌflÚÓ ÛÒÒÍËÏË ‚ÓÈÒ͇ÏË 12.3.45 ̇ÒÚÛÔÎÂÌË ·˚ÎÓ ÌÂÓÊˉ‡Ì- Ì˚Ï. Ç ÂÁÛθڇÚ ÛÒÒÍÓÈ ‡ÚÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔÓÎÍ ÔÓÚÂflÎ Ì ÏÂÌ 30% ΢ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‡ÌÂÌ˚ÏË Ë Û·ËÚ˚ÏË. ç‡Ë·Óθ¯ËÈ ÛÓÌ Ô˘ËÌËÎ Ó„Ó̸ ÛÒÒÍËı ÚflÊÂÎ˚ı ÏË- ÌÓÏÂÚÓ‚. Ç ÂÁÛθڇÚ ÔÓ˚‚‡ ÛÒÒÍËı ̇ Û˜‡ÒÚÍ ӷÓÓÌ˚ 2/399 ÔÔ ·‡Ú‡Î¸ÓÌ ‚˚ÌÛʉÂÌ ·˚Î ÓÚÓÈÚË Ë Á‡ÌflÚ¸ ‚ÚÓÛ˛ Ú‡Ì¯Â˛ ‚ ‡ÈÓÌ ·ÂÁ˚ÏflÌÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ (1 ÍÏ Ò‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰- Ì „. ‰‚. éÚÚÂÌ). èÓÎÍ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ‰‚ ·‡Ú‡ÂË 240 ‡Ì Ë ÚË Ò‡ÏÓıÓ‰Ì˚ı ÓÛ‰Ëfl ËÁ èíÑ 170 Ô‰. ᇠÔÓÒΉÌË ‰ÌË ÔÓÎÍ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‰Ó 250 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl ËÁ ÒÓΉ‡Ú Ú˚ÎÓ‚˚ı ÒÎÛÊ·, Ëϲ˘Ëı ̉ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛ Ó„ÌÂ‚Û˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ. çÂÍÓ- ÚÓÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÓΉ‡Ú ËÁ ˜ËÒ· ˝ÚÓ„Ó ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl ÔË·˚- ÎÓ ÏÓÒÍËÏ ÔÛÚÂÏ ËÁ ÉÂχÌËË. ìÌÚÂ-ÓÙˈÂ ĉÓθ٠ã‡Í ÔË·˚Î 6.3.45 ËÁ òÚÂÚÚË̇ ‚ ï‡ÈÎË„ÂÌ·‡Èθ ̇ Ô‡ÓıӉ «é·Â·˛„ÂχÈÒÚÂ ï‡ÍÂÌ». ç‡ ·ÓÚÛ Ô‡ÓıÓ‰‡ ̇ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ‰Ó 1 000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ ˜ËÒ· ‚˚Á‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘Ëı ÔÓÒΠ‡ÌÂÌËÈ Ë ÔËÁ‚‡ÌÌ˚ı ËÁ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ‡ÈÓ̇ ÑÂÒÒ‡Û. èÎÂÌÌ˚È ÒÎ˚¯‡Î, ˜ÚÓ 10.3.45 ‚ ï‡ÈÎË„ÂÌ·‡Èθ ÔË·˚ÎÓ ‰Ó ÔflÚË Ú‡ÌÒÔÓÚÓ‚ Ò ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ë ·ÓÂÔËÔ‡Ò‡ÏË ‰Îfl ‚ÓÈÒÍ, ÓÍ- ÛÊÂÌÌ˚ı ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì äÂÌË„Ò·Â„.

109

2. èÎÂÌÌ˚ 401 ÔÔ 170 Ô‰, ÔË̇‰ÎÂʇ‚¯ËÂ Í 1, 2, 5, 8,

14-È ÓÚ‡Ï Ë Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚ 13.3.45 Á‡Ô‡‰ÌÂÂ Ë ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì „. ‰‚. éÚÚÂÌ, ÔÓ͇Á‡ÎË: ÒÚÂÎÍÓ‚˚ ÓÚ˚ ̇ҘËÚ˚‚‡˛Ú ‚ Ò‰- ÌÂÏ ÔÓ 20—25 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, ÔÓ 3 Û˜Ì˚ı ÔÛÎÂÏÂ- Ú‡, 2—3 Ù‡ÛÒÚ„‡Ì‡Ú˚; 4 Ë 8-fl ÓÚ˚ — ÔÓ 45 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓ 2 ÒÚ‡ÌÍÓ‚˚ı ÔÛÎÂÏÂÚ‡ Ë ÔÓ 4 ÏËÌÓÏÂÚ‡ ͇ÎË·‡ 81 ÏÏ. ÅÓÂ- ÔËÔ‡ÒÓ‚ Í ÏËÌÓÏÂÚ‡Ï Ì ËÏÂÂÚÒfl. 13-fl Ó„‡ ̇ҘËÚ˚‚‡ÂÚ 50 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÚË ÔÂıÓÚÌ˚ı ÓÛ‰Ëfl ͇ÎË·‡ 75 ÏÏ, 14-fl ÓÚ‡ — ‰Ó 90 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë ÒÂϸ ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚˚ı ÓÛ‰ËÈ Í‡ÎË·‡ 75 ÏÏ. é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÔÓÎ͇ — ‰Ó 350 ˜Â- ÎÓ‚ÂÍ. Ç ÂÁÛθڇÚ ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÛÒÒÍËı ÔÓÎÍ ÔÓÌÂÒ ÚflÊÂÎ˚ ÔÓÚÂË Ë Ì‡˜‡Î ·ÂÒÔÓfl‰Ó˜Ì˚È ÓÚıÓ‰ ‚ Ò‚ÂÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. èÓ ÌÂÛÚÓ˜ÌÂÌÌ˚Ï Ò‚Â‰ÂÌË- flÏ, ÍÓχ̉Ë ÔÓÎ͇ ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ åÂˆ Û·ËÚ. ÇÒΉÒÚ‚Ë ËÁÏÓÚ‡ÌÌÓÒÚË Î˘ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÔÓÎ͇ ·ÓÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Â„Ó ÌÂ- ‚˚ÒÓ͇. 10.3.45 ÔÓÎÍ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓÔÓÎÌÂÌË ‚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‰Ó 100 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔË·˚‚¯Ëı Ô‡ÓıÓ‰ÓÏ ËÁ òÚÂÚÚË̇.

3. èÎÂÌÌ˚È ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËÈ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂθ 2/240 ‡Ô 170

Ô‰ ÛÌÚÂ-ÓÙˈÂ ÉÂÈ̈ êÛÏÏ, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚È 13.3.45 ‚ ‡ÈÓÌÂ

1,5 ÍÏ Á‡Ô‡‰Ì „. ‰‚. éÚÚÂÌ, ÔÓ͇Á‡Î: 2/240 ‡Ô ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡- ÂÚ 401 ÔÔ. é„Ì‚˚ ÔÓÁˈËË 4-È ·‡Ú‡ÂË — ÍÛÒÚ‡ÌËÍ 0,5 ÍÏ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ êËÚÚÂıÓÙ, 5-È ·‡Ú‡ÂË — ÓÚ‰ÂθÌ˚ ‰ÓÏËÍË 700 Ï Ò‚ÂÓ-‚ÓÒÚӘ̠êËÚÚÂıÓÙ, 6-È ·‡Ú‡ÂË — ˛Ê̇fl ÓÍ‡- Ë̇ êËÚÚÂıÓÙ. äÓχ̉Ì˚È ÔÛÌÍÚ ÍÓχ̉Ë‡ ‰Ë‚ËÁËÓ̇ — ‚ ·ÎË̉‡Ê‡ı ̇ Á‡Ô‡‰Ì˚ı Ò͇ڇı ‚˚Ò. 186,3. 1/240 ‡Ô ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ 547 ÔÔ 170 Ô‰, 3/240 ‡Ô ÔÓ‰‰Â- ÊË‚‡ÂÚ 399 ÔÔ 170 Ô‰. 4-È ‰Ë‚ËÁËÓÌ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰Ë- ‚ËÁËÓÌÌÓÈ ÔÓÎÓÒÂ. èÓÁ˚‚Ì˚ (‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ ÔÓ 15.3.45) ‰Îfl ‡‰ËÓÒ‚flÁË:

äè 240 ‡Ô — «ÅÂÚ‡», çè 2/240 ‡Ô — «ò‡ÎÓÚÚ‡», 4-fl ·‡Ú‡Âfl — «í˚¯ÎÂ», 5-fl ·‡Ú‡Âfl — «á‡ÚÚÎÂ», 6-fl ·‡Ú‡- Âfl— «òÛÒÚÂ». Ç ‡ÈÓÌ äËÔ (1,5 ÍÏ Á‡Ô‡‰Ì êËÚÚÂıÓÙ) ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂ- Ì˚ Á‡Ô‡ÒÌ˚ ӄÌ‚˚ ÔÓÁˈËË ‰Îfl 2/240 ‡Ô.

4. èÎÂÌÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌËÒÚ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂθÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡ 2/62 ‡Ô

êÉä, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚È 13.3.45 „. ‚ ‡ÈÓÌ 0,8 ÍÏ ˛ÊÌ åËÚÂÌ,

110

ÔÓ͇Á‡Î: 2/62 ‡Ô êÉä Ò 5.3.45 Ôˉ‡Ì 240 ‡Ô 170 Ô‰. åÂÒÚÓ- ̇ıÓʉÂÌËfl ÓÒڇθÌ˚ı ‰Ë‚ËÁËÓÌÓ‚ ÔÎÂÌÌ˚È Ì Á̇ÂÚ. ÑË- ‚ËÁËÓÌ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 4, 5, 6-È Ë ¯Ú‡·ÌÓÈ ·‡Ú‡ÂÈ, 4 Ë 5-fl ·‡- Ú‡ÂË Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡˛Ú ͇ʉ‡fl ÔÓ 90—100 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÒÓ- ÒÚ‡‚‡, ÔÓ 4 ÓÛ‰Ëfl ͇ÎË·‡ 105 ÏÏ, 6-fl ·‡Ú‡Âfl — ‰Ó 80 ˜Â- ÎÓ‚ÂÍ Ë 4 ÓÛ‰Ëfl ͇ÎË·‡ 150 ÏÏ, Ó„Ì‚˚ ÔÓÁˈËË:

4-È ·‡Ú‡ÂË — 800 Ï Ò‚ÂÓ-‚ÓÒÚӘ̠å‡ËÂÌıÓÙ, 5-È ·‡Ú‡ÂË — ‚ ‡ÈÓÌ ‰‚Ûı ÓÚ‰ÂθÌÓ ÒÚÓfl˘Ëı ‰Â‚¸Â‚ (600 Ï ˛„Ó-‚ÓÒÚӘ̠å‡ËÂÌıÓÙ), 6-È ·‡Ú‡ÂË — 1,5 ÍÏ Á‡Ô‡‰Ì å‡ËÂÌıÓÙ. èÎÂÌÌ˚È ÒÎ˚¯‡Î ÓÚ ÓÙˈÂ‡ ̇ ̇·Î˛‰‡ÚÂθ- ÌÓÏ ÔÛÌÍÚÂ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ÌÛʉÂÌÌÓ„Ó ÓÚıÓ‰‡ ‰Ë‚ËÁËÓÌ Á‡ÈÏÂÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ ӄÌ‚˚ ÔÓÁˈËË ‚ ‡ÈÓÌ Ó˘Ë 3,5 ÍÏ Á‡Ô‡‰Ì å‡ËÂÌıÓÙ. ÄÚËÎÎÂËÈÒÍËÈ Ë ÏËÌÓÏÂÚÌ˚È Ó„Ó̸ ÛÒÒÍËı ÛÚÓÏ 13.3.45 ·˚Î ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ ÚÓ˜Ì˚Ï Ë ˝Ù- ÙÂÍÚË‚Ì˚Ï. 燷≇ÚÂθÌ˚È ÔÛÌÍÚ, ̇ ÍÓÚÓÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl ÔÎÂÌÌ˚È, ·˚Î Ó·ÒÚÂÎflÌ ÛÒÒÍÓÈ ‡ÚËÎÎÂËÂÈ; ‰‚Ó ̇·Î˛- ‰‡ÚÂÎÂÈ ·˚ÎË Û·ËÚ˚. èÓÁ˚‚Ì˚ ÍÓχ̉ÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡. 240 ‡Ô — «ùθÙˉ‡», ÍÓχ̉ÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡ 2/62 ‡Ô êÉä — «ÉÂÚÛ‰‡», 4-È ·‡Ú‡ÂË — «ñËÏÏÂχ̻, 5-È ·‡Ú‡ÂË — «å‡ÎÂ», 6-È ·‡Ú‡ÂË — «ÑÂÂ». èÓÎÓÊÂÌËÂ Ò ·ÓÂÔËÔ‡Ò‡- ÏË ‚ ÔÓÒΉÌË ‰ÌË ÛÎÛ˜¯ËÎÓÒ¸ ‚ Ò‚flÁË Ò ÔË·˚ÚËÂÏ Ú‡ÌÒ- ÔÓÚÌ˚ı Ô‡ÓıÓ‰Ó‚ ËÁ òÚÂÚÚË̇. é˘Û˘‡ÂÚÒfl ̉ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚ Ò̇fl‰‡ı ͇ÎË·‡ 150 ÏÏ.

5. èÎÂÌÌ˚ 1 Ë 4-È ÓÚ 547 ÔÔ 170 Ô‰, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚Â

12.3.45 ‚ ‡ÈÓÌ ‚˚Â. 124,6, ÔÓ͇Á‡ÎË: ¯Ú‡· 170 Ô‰ ‡ÒÔÓÎÓ-

ÊÂÌ ‚ ã‡ÌÍ. Ç Ò‚ÂÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÎÂÒ‡ êÂÔÔÂ‚‡Î¸‰ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÍÛÔÌ˚È ÒÍ·‰ ËÌÊÂÌÂÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚Á˚‚˜‡Ú˚ı ‚Â- ˘ÂÒÚ‚. Ç Á‡Ô‡‰ÌÓÏ Û„ÎÛ ÎÂÒ‡ ·Óθ¯Ó ÒÍÓÔÎÂÌË ‡‚ÚÓχ¯ËÌ 170 Ô‰.

6. èÎÂÌÌ˚ 1, 2 Ë 3-È ÓÚ 234 ÔÔ 56 Ô‰, Á‡ı‚‡˜ÂÌÌ˚Â

13.3.45 ‚ ‡ÈÓÌ ŇÚ·̄ÂÌ, ÔÓ͇Á‡ÎË: ÔÓÎÍ ÔÓÌÂÒ ÚflÊÂÎ˚Â

ÔÓÚÂË. 2-fl ÓÚ‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ı‚‡˜Â̇ ‚ ÔÎÂÌ. äÓχ̉Ë 1/234 ÔÔ Í‡ÔËÚ‡Ì çÓθˆÂ ÚflÊÂÎÓ ‡ÌÂÌ. èÓÎÍ ‚ ·ÂÒÔÓfl‰Í ÓÚıÓ‰ËÚ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ï‡ÎÎÂ. çÂÍÓÚÓ˚ ËÁ ÔÎÂÌÌ˚ı, ‰Ó 5.3.45 ÒÎÛÊË‚¯Ë ‚ ‡‚ÚÓ- Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÍÓÎÓÌÌ „ÛÔÔ˚ ‚ÓÈÒÍ „ÂÌÂ‡Î-χÈÓ‡ ÇÂÎ-

111

ÎÂ, ÔÓ͇Á‡ÎË: ‚ ÎÂÒÛ 2 ÍÏ ‚ÓÒÚӘ̠É˛ÌıÂÙıÂÌ ËÏÂÂÚÒfl ÍÛÔÌ˚È ÒÍ·‰ „Ó˛˜Â„Ó Ë ÒχÁÓ˜Ì˚ı χÒÂÎ. ä ÎÂÒÛ ÔÓ‰‚Â- ‰Â̇ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊ̇fl ‚ÂÚ͇. 4.3.45 ‚ ÎÂÒ ÔË·˚ÎÓ ÌÂÒÍÓθ- ÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ˆËÒÚÂÌ Ò „Ó˛˜ËÏ, Ô‰̇Á̇˜‡‚¯ËÏÒfl ‰Îfl ÌÓ- ‚Ó„Ó Ú‡ÌÍÓ‚Ó„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔË·˚Ú¸ ËÁ ‡ÈÓ̇ Å‡ÛÌÒ·Â„. ñËÒÚÂÌ˚ Ë ÒÍ·‰˚ Ú˘‡ÚÂθÌÓ Á‡Ï‡- ÒÍËÓ‚‡Ì˚. Ç ‰Ì‚ÌÓ ‚ÂÏfl ÔÓ‰˙ÂÁ‰ ‡‚ÚÓχ¯ËÌ Í ÎÂÒÛ ‚ÓÒ- Ô¢ÂÌ. é‰ËÌ ËÁ ÔÎÂÌÌ˚ı 5.3.45 ‚ÓÁËÎ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍË Ò̇- fl‰˚ ̇ ÒÍ·‰ ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ ˛ÊÌÓÈ ÓÍÓ- ̘ÌÓÒÚË Ó˘Ë 2 ÍÏ Á‡Ô‡‰Ì îÂȉÂÌڇθ. í‡Ï ÊÂ, ‚ Á‡Ô‡‰- ÌÓÈ ÓÍÓ̘ÌÓÒÚË Ó˘Ë, ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÒÍ·‰ ÏËÌ Í ‰ÂÒflÚËÒÚ- ‚ÓθÌ˚Ï ÏËÌÓÏÂÚ‡Ï. 7. èÎÂÌÌ˚ 3-È ÓÚ˚ ·Ó‚ÓÈ „ÛÔÔ˚ «ÇÓθٻ, Á‡ı‚‡˜ÂÌ- Ì˚ 13.3.45 ‚ ‡ÈÓÌ ‚˚Â. 127,0, ÔÓ͇Á‡ÎË: ‡Ì ÓÌË ÔË- ̇‰ÎÂʇÎË Í 500-ÏÛ ¯ÚÛÏÓ‚ÓÏÛ Ò‡ÔÂÌÓÏÛ ·‡Ú‡Î¸ÓÌÛ ·ÓÂ- ‚ÓÈ „ÛÔÔ˚ ÔÓÎÍÓ‚ÌË͇ ï‡ÛÁÂ. 8.3.45 ·Ó‚‡fl „ÛÔÔ‡ «ï‡Û- ÁÂ» ‡ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ Ë Î˘Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚  ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì ‰Îfl ÔÓÔÓÎÌÂÌËfl ·Ó‚ÓÈ „ÛÔÔ˚ «ÇÓθٻ, ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌÓÈ 56 Ô‰. èÎÂÌÌ˚ ÒÎ˚¯‡ÎË ÓÚ ÍÓχ̉Ë‡ 3-È ÓÚ˚ ÎÂÈÚÂ̇ÌÚ‡ ÅÓÏ- ·Â„, ˜ÚÓ ‚ îÂȉÂÌڇθ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl ÙÓÏËÓ‚‡ÌË „ÛÔ- Ô˚ «ÇÓθٻ.

ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ӷÁÓÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÓθÍÓ Ì‡˜‡Î¸ÌË͇- ÏË ‡Á‚‰ÍË ‡ÏËÈ, ÂÊ ̇˜‡Î¸ÌË͇ÏË ‡Á‚‰ÍË ÍÓÔÛÒÓ‚, ‡ÒÔÓ·„‡˛˘ËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ‰Îfl ‰ÓÔÓÒ‡ Á̇˜ËÚÂθÌ˚ı „ÛÔÔ ÔÎÂÌÌ˚ı. Ç ÔÓÎ͇ı Ë ‰Ë‚ËÁËflı ÔÓ‰Ó·Ì˚ ӷÁÓ˚ Ì ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl. ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌË ӷÁÓÓ‚ ‚ ÔÂËÓ‰ ̇ÒÚÛÔ‡ÚÂθÌ˚ı ·Ó‚ Ì ÓÒ‚Ó·Óʉ‡ÂÚ ÓÙˈÂ‡-‡Á‚‰˜Ë͇ ÓÚ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ ̇˷ÓΠ‚‡ÊÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ÔÎÂÌÌ˚ı. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔÓÚÓÍÓÎ˚ ‰ÓÔÓÒ‡ ÓÙˈÂÒÍÓ„Ó ÒÓ- ÒÚ‡‚‡ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚Íβ˜ÂÌËfl Ëı ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ‚ Ó·ÁÓ.

112

ìó›íçÄü äÄêíéóäÄ

ÖÒÎË ÙÓÌÚ ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÓÎ„Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÒÚ‡- ·ËθÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË Ë Á‡ı‚‡Ú ÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÒËÒÚÂ- χÚ˘ÂÒÍË, ‡ ÔÓÚË‚ÌËÍ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍ ‚ Ó‰- ÌÓÏ Ë ÚÓÏ Ê ÒÓÒÚ‡‚Â, ͇̇ÔÎË‚‡ÂÚÒfl ÏÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍÓÎÓ‚, ‡Á·Ë‡Ú¸Òfl ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÙˈÂÛ-‡Á‚‰˜ËÍÛ Í‡ÈÌ ÌÂÛ‰Ó·- ÌÓ.

Ç Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı ÏÓÊÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡Ú¸ ÔÓÒÚÂȯËÈ ÒÔÓ- ÒÓ· Û˜ÂÚ‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ҂‰ÂÌËÈ Ó ÔÓÚË‚ÌËÍÂ, ‚ÔÓÎÌ ÓÔ‡‚- ‰‡‚¯ËÈ Ò·fl ‚ Ô‡ÍÚËÍ ‡·ÓÚ˚ ‡Á‚‰˚‚‡ÚÂθÌÓ„Ó Óډ· ç-ÒÍÓÈ „‚‡‰ÂÈÒÍÓÈ ‡ÏËË. ÑÎfl Û˜ÂÚ‡ ˝ÚËı ҂‰ÂÌËÈ ·˚· ‚‚‰Â̇ «ä‡ÚӘ͇ Û˜ÂÚ‡ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ, ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇». í‡ÍË ͇ÚÓ˜ÍË ‚ÂÎËÒ¸ ‡Á‚‰˜Ë͇ÏË ‚ ÔÓÎÍÛ, ‰Ë‚ËÁËË, ÍÓÔÛÒÂ Ë ‡ÏËË. ä‡ÚÓ˜ÍË ·˚ÎË Ó‰Ë̇ÍÓ‚˚ ÔÓ ÚËÔÛ, ÏÂÌflÎÓÒ¸ ÚÓθ- ÍÓ Ëı ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ˜ËÒ· ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘Ëı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ, ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ ÔÓÚË‚ÌË͇. ç‡ÔËÏÂ, ÔÂ‰ ç-ÒÍËÏ ÒÚÂÎÍÓ‚˚Ï „‚‡‰ÂÈÒÍËÏ ÔÓÎ- ÍÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú 2 Ë 3-È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ˚ 45 ÔÔ 21 Ô‰ Ë 1-È ·‡Ú‡Î¸- ÓÌ 123 ÔÔ 50 Ô‰. èÓ͇Á‡ÌËflÏË ÔÎÂÌÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ·‡- ڇθÓÌ˚ 45 ÔÔ 21 Ô‰ ËÏÂ˛Ú ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓ ÚË ÒÚÂÎÍÓ- ‚˚ı Ë ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ÔÛÎÂÏÂÚÌÓÈ ÓÚÂ, ‡ 1-È ·‡Ú‡Î¸ÓÌ 123 ÔÔ 50 Ô‰ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ‰‚Ûı ÒÚÂÎÍÓ‚˚ı Ë Ó‰ÌÓÈ ÔÛÎÂÏÂÚÌÓÈ ÓÚ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ÒÂ„Ó ÔÂ‰ ç-ÒÍËÏ „‚‡‰ÂÈÒÍËÏ ÒÚÂÎ- ÍÓ‚˚Ï ÔÓÎÍÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ 11 ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ, ÔÓ‰ÎÂʇ˘Ëı Û˜ÂÚÛ. éÙˈÂ-‡Á‚‰˜ËÍ Á‡ÌÓÒËÚ Í‡Ê‰Û˛ ÓÚÛ Ì‡ ÓÚ‰ÂθÌÛ˛ ͇ÚÓ˜ÍÛ, Ëϲ˘Û˛ ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ÙÓÏÛ:

113

äÓχ̉Ë

èÓ΂‡fl

ÔÓ˜Ú‡

ĉ¸˛Ú‡ÌÚ

 

(‹ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl, ˜‡ÒÚË, ÒÓ‰ËÌÂÌËfl)

äÓχ̉Ë˚:

ëÓÒÚ‡‚ ÓÚ˚

1

чڇ, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó

2

옇ÒÚÓÍ (‡ÈÓÌ) Ó·ÓÓÌ˚

3

4

èÓÚÂË (‰‡Ú‡, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó)

5

ê‡ÁÌ˚ ‰‡ÌÌ˚Â

     

éÛÊËÂ

 

ÅÓ‚˚Â Ë ‚ÒÔÓ- ÏÓ„‡ÚÂθÌ˚ χ¯ËÌ˚

 

чڇ ÔÓ͇Á‡ÌËfl,

‹ ÔÓÚÓÍÓ·

‚ËÌÚÓ‚ÍË

‡‚ÚÓχÚ˚

Û˜Ì˚ ÔÛÎÂÏfiÚ˚

81-ÏÏ ÏËÌÓÏfiÚ˚

120-ÏÏ ÏËÌÓÏfiÚ˚

 

ÓÛ‰Ëfl áÄ

ÓÛ‰Ëfl èíé

75-ÏÏ ÔÂıÓÚÌ˚ ÓÛ‰Ëfl

150-ÏÏ ÔÂıÓÚÌ˚ ÓÛ‰Ëfl

105-ÏÏ ÓÛ‰Ëfl ÑÄ

150-ÏÏ ÓÛ‰Ëfl ÑÄ

 

·ÓÌÂÚ‡ÌÒ