UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
CATEDRA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI POLITOLOGIE


CURRICULUM

la disciplina

CONFLICTUL TRANSNISTREAN

AUTORI:
ŢicuViorica,
Panţa Rodica

Chişinău 2011
2


I. PRELIMINARII
Fenomenul separatismului reprezintă una din principalele surse ale conIlictelor şi
ameninţărilor la adresa păcii şi securităţii mondiale. ˉntr-o lume aIlată ˩n proces de globalizare şi
interdependenţă, separatismul aIectează ˩nsăşi Iundamentul societăţii şi reprezintă un pericol
considerabil pentru suveranitatea şi integritatea statelor. Pentru Republica Moldova problema
separatismului teritorial (regiunea transnistreană) e Iundamentală, Iiind una din principalele
sIidări aduse securităţii naţionale şi ˩nsăşi existenţei statului. Separatismul transnistrean a trecut
prin toate Iazele dezvoltării sale - de la Iorma latentă la conIlict armat, acest Ienomen av˩nd
maniIestări anticonstituţionale.
Cursul presupune analiza proIundă şi multilaterală a cauzelor apariţiei conIlictului
transnistrean şi etapelor evoluţiei lui, prin examinarea tuturor posibilităţilor şi a tuturor
˩ncercărilor de ieşire din criză Iăcute ˩n timp, prin elaborarea unor principii concrete care trebuie
respectate de părţile aIlate ˩n conIlict şi propunerea unor căi de reglementare echitabilă.

II. OBIECTIVELE GENERALE/ STANDARD ALE DISCIPLINEI

La nivel de cunoatere i înelegere :

· conştientizarea elementelor conceptuale ale cursului;
· ˩nsuşirea noţiunilor de bază ale aparatului categorial;
· cunoaşterea actualităţii problematicii cursului;
· evidenţierea cauzelor ce au generat declanşarea conIlictului;
· determinarea naturii conIlictului transnistrean prin prisma tipologiei conIlictelor;
· ˩nsuşirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare realizării unor negocieri eIiciente;
· asimilarea unor metodologii şi instrumente pentru gestionarea conIlictelor;
· ˩nţelegerea corelaţiei documentare-analiză-elaborare de soluţii ˩n procesul de
reglementare a diIerendului transnistrean;
· delimitarea locului şi rolului comunităţii internaţionale ˩n soluţionarea conIlictului
transnistrean.

La nivel de aplicare:

· analiza cadrului teoretico-conceptual al conIlictelor prin prisma celor mai importante
teorii ale relaţiilor internaţionale;
· dob˩ndirea cunostiinţelor Iundamentale despre noţiunile de criză, conIlict, risc şi
soluţionarea conIlictelor;
· cunoaşterea importanţei comunicării ˩n mediere şi ˩nţelegerea modului de Iolosire a
tehnicilor de comunicare ˩n soluţionarea conIlictului transnistrean;
· ˩nţelegerea necesităţii parcurgerii Iiecărei etape şi a modalităţilor de organizare a
negocierilor şi desIăşurare a acestora;
· să consulte diverse tratate, acorduri elaborate ˩n procesul de soluţionare a conIlictului
transnistrean.3
La nivel de integrare :

· dezvoltarea abilităţilor de negociere necesare identiIicării soluţiilor pentru rezolvarea
conIlictelor, inclusiv a conIlictului transnistrean;
· transpunerea ˩n practică a cunoştinţelor, prin realizarea unor sesiuni simulate de
negociere şi mediere;
· elaborarea unor proiecte de acorduri privind soluţionarea conIlitului transnisrean;
· maniIestarea unei atitudini creative, personale şi responsabile Iaţă de desIăşurarea
etapelor procedurii de mediere;
· cultivarea principiilor etice ale medierii, promovarea comunicării şi dialogului;
· promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice bazate pe dialog ˩n
reglementarea conIlictului transnisrean.


III. TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Tematica i repartizarea orientativă a orelor la prelegeri


A) PRELEGERI
NO TEMA FORMA
PREZENTARII
(CLASICA,
INTERACTIVA,
CU FOLOSIREA
NOILOR
TEHNOLGII ETC)
NO DE ORE
1. INTRODUCERE. ROLUL ŞI LOCUL
SOLUŢIONĂRII CONFLICTELOR ÎN
CADRUL STUDIILOR DE
SECURITATE
CLASICĂ 2
2. DIFERENDUL TRANSNISTREAN
PRIN PRISMA TIPOLOGIEI
CONFLICTULUI
PREZENTARE
POWERPOINT
2
3. ORIGINEA ŞI PREMISELE
SECESIONISMULUI ÎN RAIOANELE
DE EST ALE REPUBLICII MOLDOVA
INTERACTIVĂ 2
4. RĂZBOIUL DE PE NISTRU (martie-
iulie 1992)
PREZENTARE
POWERPOINT
2
5. ASPECTELE MILITARE A
CONFLICTULUI TRANSNISTREAN
INTERACTIVĂ 2
6. PARTICULARITĂŢILE REGIMULUI
AUTOPROCLAMATEI RMN
CLASICĂ 2
7. INSTITUIREA ŞI ROLUL FORŢELOR
PACIFICATOARE ÎN RAIOANELE DE
EST ALE
REPUBLICII MOLDOVA
PREZENTARE
POWERPOINT
INTERACTIVĂ
2
8. MEDIEREA– PARTE INTEGRANTĂ A
SISTEMULUI DE SOLUTIONARE
ACONFLICTELOR
INTERACTIVĂ 2
9. OPŢIUNI ŞI PROIECTE ÎN
PROBLEMA SOLUŢIONĂRII
DIFERENDULUI
TRANSNISTREAN(1992-2012)
CLASICĂ 2
4
10. PERSPECTIVE DE SOLUŢIONARE A
CONFLICTULUI TRANSNISTREAN
DUPĂ INSTITUIREA
ADMINISTRAŢIEI ŞEVCIUC LA
PUTERE
INTERACTIVĂ 2
TOTAL PRELEGERI 20


Tematica i repartizarea orientativă a orelor la seminare
NO TEMA FORMA
PREZENTARII
(CLASICA,
INTERACTIVA,
CU FOLOSIREA
NOILOR
TEHNOLGII ETC)
NO DE ORE
1. INTRODUCERE. ROLUL ŞI LOCUL
SOLUŢIONĂRII CONFLICTELOR ÎN
CADRUL STUDIILOR DE
SECURITATE
CLASICĂ 2
2. DIFERENDUL TRANSNISTREAN
PRIN PRISMA TIPOLOGIEI
CONFLICTULUI
PREZENTARE
POWERPOINT
2
3. ORIGINEA ŞI PREMISELE
SECESIONISMULUI ÎN RAIOANELE
DE EST ALE REPUBLICII MOLDOVA
INTERACTIVĂ 2
4. RĂZBOIUL DE PE NISTRU (martie-
iulie 1992)
PREZENTARE
POWERPOINT
2
5. ASPECTELE MILITARE A
CONFLICTULUI TRANSNISTREAN
INTERACTIVĂ 2
6. PARTICULARITĂŢILE REGIMULUI
AUTOPROCLAMATEI RMN
CLASICĂ 2
7. INSTITUIREA ŞI ROLUL FORŢELOR
PACIFICATOARE ÎN RAIOANELE DE
EST ALE
REPUBLICII MOLDOVA
PREZENTARE
POWERPOINT
INTERACTIVĂ
2
8. MEDIATORI ŞI GARANŢI ÎN
GESTIONAREA CONFLICTULUI
TRANSNISTREAN: POZIŢII,
ACŢIUNI ŞI PERSPECTIVE
INTERACTIVĂ 2
9. OPŢIUNI ŞI PROIECTE ÎN
PROBLEMA SOLUŢIONĂRII
DIFERENDULUI
TRANSNISTREAN(1992-2012)
CLASICĂ 2
10. PERSPECTIVE DE SOLUŢIONARE A
CONFLICTULUI TRANSNISTREAN
DUPĂ INSTITUIREA
ADMINISTRAŢIEI ŞEVCIUC LA
PUTERE
INTERACTIVĂ 2
TOTAL PRELEGERI 205
IV. REFERINE BIBLIOGRAFICE:

Bibliografie obligatorie

1. B˩rsan Victor. Masacrul inocenţilor, Războiul din Moldova, (1 martie ʑ 29 iulie 1992),
Bucureşti, 1993.
2. Gribincea M., Politica rusă a bazelor militare: Georgia şi Moldova, Chişinău, 1999.
3. Grecu, M., Ţăranu, A., Trupele ruse ˩n Republica Moldova, (Culegere de documente şi
material, Chişinău: Grupul Editorial Litera, 2004.
4. Cernencu, M., Galben A., Rusnac, Gh., Solomon C., Republica Moldova: Istoria politică
(1989-2000). Documente şi materiale. Vol. I-II, Chişinău: CE USM, 2000.
5. Dumitru M˩nzărari, Moldova rătăcită ˩n labitintul ˩ncurcat al conIlictului transnistrean,
Chiinău: IDIS Viitorul, 2010.
6. Moldova-Transnistri: eIorturi comune pentru un viitor prosper, procesul de negocieri,
Chiinău, 2009.
7. Молдова–Приднестровье: Общими усилиями ʑк успешному будущему
переговорный процесс, Кишинэу, 2009.
8. Молдова–Приднестровье: Общими усилиями ʑ к успешному будущему,
социальные аcпекты, Кишинэу, 2009.
9. Gorelova Elena, elari Galina, Costurile conIlictului transnistrean i beneIiciile
soluionării lui, Chiinău, 2009.

Bibliografie opională

1. B˝rsan, V., Procesul Ilaşcu, Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Rom˝ne, 2004.
2. Boţan, Igor, Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană, Chişinău: ARC, 2009.
3. Boţan, Igor, Armonizarea relaţiilor interetnice ʑ sIidări şi oportunităţi, Chişinău:
Institutul de Politici Publice, 2005.
4. Budeanu, Grigorii, Transnistria ˩n Ilăcări : (Reportajele unui corespondent de razboi),
Chişinau: Universitas, 1993.
5. Cart˩şev, S., ConIlictologhia, Chişinău: Prut Internaţional, 1996.
6. Dima, Nicolas, Basarabia şi Bucovina ˩n jocul geopolitic al Rusiei, Chişinău: Civitas.
7. Munteanu, A., Ciubotaru N., Rom˝nii de la Est. Războiul de pe Nistru. (1990-19992),
Bucureşti: Editura AGER-Economistul, 2004.
8. Munteanu, Anatol, SacriIiciu şi trădare : Războiul de secesiune din Republica Moldova
(1990-1992) Bucureşti: Fundaţia Europeană Titulescu, 2005.
9. Nantoi, Oazu, Aspecte ale conIlictului transnistrean, Chişinău: Ştiinta, 2001.
10. Serebrian, O., Va exploda Estul? Geopolitica spaţiului pontic, Cluj-Napoca: Dacia, 1998.
11. Cojocaru Gh., DiIerendul Transnistrean şi rivalităţile ruso-ucrainene. In: Arena Politică,
An. I, Nr. 8, 1997, p. 35-40.
12. Duţă, Petre, Pavel, Duţă, ConIlictul transnistrean şi securitatea Mării Negre, In:
Monitorul Strategic, Bucureşti: Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate,
2007.
13. Medar, Sergiu-Tudor, Savu, Gheorghe, ConIlicte ʎ˩ngheţateʏ ˩n zona Mării Negre, In:
Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare ʎCarol Iʏ, Nr. 4, Bucureşti: Universităţii
Naţionale de Apărare, 2008, p. 189-192.


Resurse Internet:
www.transnistria.md.