Вы находитесь на странице: 1из 270

PREKRAJNO PRAVO

sa osnovama privrednoprestupnog prava

Prof. dr ore orevi


Design by SO&BO

SISTEM KAZNENIH DELIKATA


KAZNENI DELIKTI KAZNENO PRAVO

________________________________
Krivina dela Privredni prestupi p p Prekraji - Krivino pravo - Privrednoprestupno pravo p p p - Prekrajno pravo

Design by SO&BO

POJAM PREKRAJNOG PRAVA


Grana prava
Skup pravnih propisa

Grana pravne nauke


Nauno prouavanje prekrajnog prava kao grane prava

Nastavni predmet
Izuava prekrajno pravo k granu prava i I k j kao kao naunu disciplinu
3

Design by SO&BO

PREDMET PREKRAJNOG PRAVA


Koja se ponaanja smatraju prekrajima Opti uslovi za postojanje prekraja i prekrajnu odgovornost Prekrajne sankcije i opti uslovi za njihovo izricanje jih i i j Nadlenost prekrajnih organa i pravila prekrajnog postupka Pravila o izvrenju prekrajnih sankcija j p j j
Design by SO&BO

ZADATAK PREKRAJNOG PRAVA


Zatitna funkcija suzbijanje prekraja, zatita pravno regulisanih odnosa u drutvu
Propisivanjem prekrajnih odredaba Primenom prekrajnih odredaba

Garantivna funkcija zatita graana od samovolje i arbitrernosti dravnih organa Instrumentalna funkcija instrument kriminalne politike u irem smislu
Design by SO&BO

SISTEM PREKRAJNOG PRAVA


Materijalno prekrajno pravo
Opti deo Posebni deo

Prekrajno procesno pravo Izvrno prekrajno pravo

Design by SO&BO

MESTO PREKRAJNOG PRAVA U SISTEMU PRAVA Kazneno pravo


Krivino pravo Privrednoprestupno pravo Prekrajno pravo

Design by SO&BO

ODNOS PREKRAJNOG PRAVA SA DRUGIM GRANAMA PRAVA


Ustavno pravo U t Upravno pravo Krivino pravo Krivino procesno pravo Privrednoprestupno pravo Graansko pravo G k

Design by SO&BO

ISTORIJSKI RAZVOJ PREKRAJNOG PRAVA


Opti razvoj prekrajnog prava Razvoj prekrajnog prava u naoj zemlji jp j gp j j izmeu dva rata Razvoj prekrajnog prava u naoj zemlji posle Drugog svetskog rata Savremeni razvoj prekrajnog prava Srbije

Design by SO&BO

IZVORI PREKRAJNOG PRAVA


Ustav Republike Srbije Zakoni
Zakon o prekrajima R Z k k ji Republike Srbije (2005) blik S bij Svi zakoni kojima su predvieni pojedini prekraji Krivini zakonik, Zakonik o krivinom postupku, Zakon o , p p , izvrenju krivinih sankcija, Zakon o izvrnom postupku

Uredbe i Odluke (skuptine optine, skuptine AP, skuptine grada i skuptine grada Beograda) kojima su predvieni prekraji Propisi organizacionog karaktera kojima se regulie rad pojedinih organa prekrajnog postupka (tuilatva, org. unutranjih poslova, carininskih organa, poreskih organ) Meunarodni ugovori, obiaji, praksa prek. organa, pravna teorija nisu izvori 10
Design by SO&BO

TUMAENJE PREKRAJNIH PROPISA


Tumaenje prema subjektu: subjektu:
Autentino Sudsko ( d S d k (administrativno) ) Nauno (teorijsko) Jeziko (gramatiko) Logiko Sistematsko Uporedno Istorijsko Teleoloko (ciljno) Ue (restriktivno) ire (ekstenzivno)

Tumaenje prema nainu: nainu:

Tumaenje prema obimu: obimu:


11

Design by SO&BO

VAENJE PREKRAJNIH PROPISA Prostorno vaenje prekrajnih propisa Vremensko vaenje prekrajnih propisa Vaenje prekrajnih propisa u p g pogledu lica

Design by SO&BO

12

PROSTORNO VAENJE PREKRAJNIH PROPISA


Teritorijalni princip prema mestu gde je uinjen prekraj Personalni princip prema dravljanstvu uinioca Realni i i R l i princip prema povreenom Univerzalni princip prema tome gde se nalazi uinilac Princip zastupnike j p p jurisdikcije j
Design by SO&BO

13

VREMENSKO VAENJE PREKRAJNIH PROPISA


Poetak vaenja propisa
Od dana njegovog stupanja na snagu Osmog dana od objavljivanja u slubenom glasilu ako propisom nije drukije odreeno

Prestanak vaenja propisa


Propisi sa odreenim i sa neodreenim vremenom vaenja izriito i preutno ukidanje Kasniji propis derogira raniji, specijalni derogira opti i

Primenjuje se propis koji je vaio u vreme izvrenja - retroaktivna primena samo blaeg propisa
Design by SO&BO

14

VAENJE PREKRAJNIH PROPISA U POGLEDU LICA


Na svakog ko uini p g prekraj j Lica koja uivaju imunitet
Dravnopravni
ef drave, lanovi Vlade, predsednik ustavnog suda, poslanici

Meunarodnopravni
efovi stranih drava i diplomatski predstavnici
Design by SO&BO

15

POJAM PREKRAJA PREKRAJA


Zakonska definicija: Protivpravna definicija: skrivljeno izvrena radnja koja je propisom nadlenog organa odreena kao prekraj Doktrinarana definicija: Prekraj je definicija: po da javnog po povreda ja og poretka koju uini fiziko a oju u o ili pravno lice, koja je protivpravna, j p p g g skrivljena i propisom nadlenog organa odreena kao prekraj

Design by SO&BO

16

ELEMENTI PREKRAJA
Delo fizikog (odgovornog lica, preduzetnika) ili pravnog lica Protivpravnost (protivno propisima kojima je p (p p p j j regulisan javni poredak) Krivica (psihiki odnos uinioca prema prekraju) Odreenost u propisu kao prekraj (zakon (zakon, uredba, odluka skuptine autonomne pokrajine, optine, grada Beograda ili grada) pokrajine optine
Design by SO&BO

17

DELO FIZIKOG ILI PRAVNOG LICA Radnja prekraja Posledica prekraja Uzroni odnos objektivna veza izmeu radnje i posledice

Design by SO&BO

18

RADNJA RADNJA PREKRAJA


Objektivno shvatanje telesni pokret ObjektivnoObjektivno-subjektivno shvatanje voljni telesni pokret injenje i neinjenje Neinjenje ako postoji dunost da se neto uini (zakon, drugi propis, slubena dunost, radni odnos, ugovor, prethodno injenje) Prekraji injenja i prekraji neinjenja (pravi i nepravi) Radnje izvrenja R d j i j i radnje sauesnitva d j i Proste i sloene radnje Alternativne i kumulativne radnje
Design by SO&BO

19

POSLEDICA PREKRAJA
Normativno shvatanje povreda pravnog propisa Realistiko shvatanje promena u spoljnom svetu Povreda nekog d b ili ugroavanje d b P d k dobra j dobra
Povreda unitenje ili oteenje Ugroavanje konkretna ili apstraktna opasnost
20

Design by SO&BO

BIE PREKRAJA
Skup posebnih elemenata prekraja Posebni elementi:
Konkretizacija optih elemenata (radnja posledica) Dopuna optih elemenata (nain, sredstvo, (nain sredstvo vreme, mesto)

Objektivni i subjektivni Osnovni i dopunski


Design by SO&BO

21

OBJEKT PREKRAJA
Zatitni objekt dobro ili interes koji se zatiuju propisivanjem prekraja
Opti zatitni objekt Grupni zatitni objekt Pojedinani zatitni objekt

Objekt radnje dobro prema kome je upravljena radnja prekraja, na kome se prekraja ostvaruje posledica
Design by SO&BO

22

SUBJEKT PREKRAJA Aktivni subjekt lice koje je uinilo p prekraj j Pasivni subjekt lice ije je dobro povreeno prekrajem rtva prekrajem, prekraja

Design by SO&BO

23

Fiziko lice svako lice starije od 14 godina Pravno lice organizacija ili zajednica ljudi koji obavljaju odreenu delatnost i kojoj je pravnim poretkom priznato svojstvo pravnog subjekta Odgovorno lice lice kome su u pravnom licu povereni odreeni poslovi koji se odnose na upravljanje, poslovanje ili proces rada Odgovorno lice u dravnom organu, organu organu, teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave Preduzetnik fiziko lice koje obavlja 24 delatnost radi sticanja dobiti
Design by SO&BO

SUBJEKT PREKRAJA

OSNOVI KOJI ISKLJUUJU POSTOJANJE PREKRAJA Nuna odbrana Krajnja nuda Sila i pretnja

Design by SO&BO

25

NUNA ODBRANA Nuna odbrana je ona odbrana koja je neophodno potrebna da uinilac od svog d b ili od dobra drugoga dobra l d d b d odbije istovremeni protivpravni napad j Napad i odbrana

Design by SO&BO

26

NUNA ODBRANA (elementi napada) ( l ti d ) Napad mora d dolazi od N d da d l i d oveka k Upravljen na neko dobro lica koje se p j j brani ili nekog drugog lica (pravnog ili fizikog) Napad treba da je stvaran (ako nije putativna nuna odbrana) t ti db ) Napad treba da je protivpravan apad t eba p ot p a a
Design by SO&BO

27

NUNA ODBRANA (elementi odbrane) ( l ti db ) Odbrana od napada sastoji se u delu koje ima sva obeleja prekraja predvienog u propisu Odbrana mora biti istovremena sa napadom Odbrana treba da je neophodno potrebna t b Odbrana mora biti srazmerna
Design by SO&BO

28

PREKORAENJE (EKSCES) NUNE ODBRANE


Intenzivni eksces odbrana jaa nego to je neophodno Ekstenzivni eksces odbrana trajala due nego to je potrebno Prekraj P k j postoji, ali se za njega moe t ji li j blae kazniti Ako je prekoraenje uinjeno pod naroito olakavajuim okolnostima uinilac nee odgovarati za prekraj
Design by SO&BO

29

KRAJNJA NUDA Postoji ako je prekraj uinjen radi j j p j j toga da uinilac otkloni od svog dobra ili od dobra drugoga istovremenu g g neskrivljenu opasnost koja se na drugi nain nije mogla otkloniti, a pri g j g , p tom uinjeno zlo nije vee od zla koje je p et o pretilo Opasnost i otklanjanje opasnosti
Design by SO&BO

30

KRAJNJA NUDA (elementi opasnosti) ( l ti ti) Opasnost dolazi od oveka, ivotinje ili prirodne sile Opasnost preti nekom dobru lica koje je otklanja ili nekog drugog lica Opasnost t b d bude stvarna ( O t treba da b d t (u suprotnom postojae putativna krajnja d ) k j j nuda) Opasnost treba da bude neskrivljena p j
Design by SO&BO

31

KRAJNJA NUDA (elementi otklanjanja opasnosti) ( l ti tkl j j ti) Delo koje ima obeleja nekog prekraja Otklanjanje Otkl j j opasnosti i t ti istovremeno sa postojanjem opasnosti Opasnost se nije mogla na drugi nain otkloniti Uinjeno zlo nije vee od zla koje je pretilo
Design by SO&BO

32

PREKORAENJE (EKSCES) KRAJNJE KRAJNJE NUDE


Intenzivni eksces uinjena povreda je vea od one koja je bila nuna Ekstenzivni eksces otklanjanje opasnosti ste e sces ot a ja je opas ost trajalo due nego to je potrebno Prekraj e postojati, ali se za njega moe j p j , j g blae kazniti Ako j prekoraenje uinjeno pod naroito je p j j p olakavajuim okolnostima uinilac nee odgovarati za prekraj
Design by SO&BO

33

SILA I PRETNJA
Sila je primena fizike snage prema nekom da bi se prinudio da neto uini ili ne uini Apsolutna sila Kompulzivna sila Via sila (vis maior) dolazi od prirodnih sila Pretnja je stavljanje drugome u izgled nekog zla ije nastupanje zavisi od volje onoga koji preti, da bi se prinudio da neto uini ili ne uini Prinuda opti pojam za silu i pretnju Znaaj sile i pretnje po ZOP-u iskljuuje ZOPprekraj uinioca k j i i
Design by SO&BO

34

STICAJ PREKRAJA
postoji kada jedno lice uini vie prekraja za sva te prekraje vodi se j di k j di jedinstven postupak donosi se jedno reenje i izrie jedinstvena kazna sticaj moe biti:
Idealni i realni Homogeni i heterogeni Stvarni i prividni
35

Design by SO&BO

PRIVIDNI STICAJ
Prividni idealni sticaj
p po po po po osnovu osnovu osnovu osnovu specijaliteta p j supsidijariteta konsumpcije alternativiteta lt ti it t

Prividni realni sticaj


sluaj supsidijariteta sluaj konsumpcije sloeni prekraji kolektivni prekraji produeni prekraji prekraji sa indiferentnim brojem injenja i prouzrokovanja
Design by SO&BO

36

PRODUENI PREKRAJ
Isti uinilac Isti ili istovrsni prekraji Vremenski kontinuitet Povezujui element
Isti objekt j Isti pasivni subjekt Isto mesto izvrenja Korienje iste prilike ili istog odnosa Jedinstveni umiljaj Jedinstveni cilj vrenja prekraja
Design by SO&BO

37

KOLEKTIVNI PREKRAJ
U vidu zanata U vidu zanimanja Iz navike

PREKRAJI ZA INDIFERENTNIM BROJEM RADNJI IZVRENJA I POSLEDICA


Postoji jedan prekraj bez obzira koliko je puta radnja izvrenja ponovljena

Design by SO&BO

38

STADIJUMI IZVRENJA PREKRAJA


Donoenje odluke da se izvri prekraj D j dl k d i i k j Pripremanje prekraja Zapoinjanje prekraja (pokuaj) Svreni prekraj
Design by SO&BO

39

POKUAJ PREKRAJA
Umiljajno zapoinjanje prekraja koji nije dovren Svreni i nesvreni pokuaj Razgranienje pokuaja od pripremnih radnji Odgovornost za pokuaj prekraja samo kada je to propisom izriito predvieno j p p p Nepodoban pokuaj
Nepodobno sredstvo i nepodoban objekt Apsolutno i relativno nepodoban pokuaj
Design by SO&BO

40

DOBROVOLJNI ODUSTANAK OD IZVRENJA PREKRAJA


Odustanak je dobrovoljan ako je uinilac bio svestan da delo moe da dovri pa je svojom voljom odustao od dovrenja Dobrovoljni odustanak od svrenog i od nesvrenog pokuaja Nije bitno iz kojih je pobuda izvrilac odustao od izvrenja prekraja d t di j k j Odustajanje treba da bude definitivno
Design by SO&BO

41

MESTO IZVRENJA PREKRAJA IZVRENJA


Znaaj odreivanja mesta izvrenja
Prostorno vaenje prekrajnog propisa Mesna nadlenost prekrajnog organa Mesto kao element bia prekraja

Teorija ubikviteta: mesto izvrenja ubikviteta: prekraja je mesto gde je uinilac radio ili bio duan da radi kao i mesto gde je nastupila posledica prekraja
Design by SO&BO

42

VREME IZVRENJA PREKRAJA


Znaaj odreivanja vremena izvrenja j j j
Vremensko vaenje prekrajnog propisa Uzrast uinioca U a u o a Uraunljivost i vinost uinioca Vreme izvrenja kao element bia prekraja Zastarelost prekrajnog gonjenja

Teorija delatnosti: vreme izvrenja delatnosti: prekraja je vreme kada je uinilac radio ili bio duan da radi
Design by SO&BO

43

POJAM I OBLICI SAUESNITVA


Pojam: Pojam: uestvovanje vie lica u ostvarenju prekraja Ob c saues t a Oblici sauesnitva (u irem s s u) e smislu)
Izvrilatvo (ili saizvrilatvo) Podstrekavanje j Pomaganje

Oblici sauesnitva (u uem smislu) ( )


Podstrekavanje Pomag j Pomaganje
Design by SO&BO

44

IZVRILATVO I SAIZVRILATVO
Izvrilatvo izvrenje prekraja od strane jednog lica Saizvrilatvo izvrenje prekraja od strane vie lica
Objektivni uslov: uestvovanje u izvrenju uslov: Subjektivni uslov: S bj kti i uslov: svest o zajednikom d l l t j d ik delovanju j

Zajedniko uestvovanje u radnji izvrenja ili ostvarujui zajedniku odluku drugom radnjom bitno doprinoenje izvrenju prekraja

Design by SO&BO

45

PODSTREKAVANJE
Pojam: umiljajno navoenje drugoga da uini prekraj Radnje:nagovaranje, ubeivanje, savetovanje, Radnje:nagovaranje, molba, obeanje nagrade i dr. Podstrakavanje treba da kod podstrekavanog lica izazove ili uvrsti odluku da izvri prekraj Neposredno i posredno, sapodstrekai Podstrakavanje treba da bude upravljeno na odreeno lice (ili na odreeni krug lica) i mora da se odnosi na odreeni prekraj p j Neophodno je da podstreka zna koga podstrekava, podstrekava, dok podstreknuti moe, ali ne mora da zna ko ga je podstrekao Uspelo i neuspelo podstrekavanje
Design by SO&BO

46

POMAGANJE
Pojam: Pojam: umiljajno preduzimanje radnje kojom se doprinosi izvrenja prekraja Naini: Naini: Fiziko i psihiko Neposredno i posredno Od strane jednog ili vie lica (sapomagai) Odnosi se na odreeno lice i odreeni prekraj Od i d li d i k j Pomaga zna lice kome pomae, a pomognuti ne mora znati ko mu pomae Pre, za vreme ili posle izvrenja (ako je unapred obeano) ) Uspelo i neuspelo pomaganje
Design by SO&BO

47

KANJAVANJE ZA PODSTREKAVANJE I POMAGANJE


Kao da su sami izvrili prekraj S obzirom na prirodu prekraja, nain i okolnosti pod kojima je izvren i stepen k l ti d k ji j i t odgovornosti podstrekaa i pomagaa oni se mogu:
Blae kazniti Prekrajni postupak protiv njih moe se obustaviti
Design by SO&BO

48

PREKRAJNA ODGOVORNOST
Skup uslova koji su potrebni da bi neko bio kanjen za prekraj Prekrajna odgovornost u uem smislu skup subjektivnih elemenata (uraunljivost i vinost) Prekrajna odgovornost u irem smislu obuhvata samo izvrenje prekraja i krivicu za prekraj Prekrajna odgovornost subjektivna odgovornost prekrajna odgovornost pravnih lica zasniva se na objektivnom izvrenju prekraja i krivici organa upravljanja, upravljanja odgovornog lica ili drugog lica prekrajna odgovornost fizikih lica, odgovornih lica i preduzetnika pored izvrenja prekraja potrebna je i krivica uinioca prekraja
Design by SO&BO

49

SUBJEKTI PREKRAJNE ODGOVORNOSTI


Fizika lica Pravna lica Odgovorna lica Od li Preduzetnici uvek

samo k d je kada j to predvieno propisom o prekraju

Design by SO&BO

50

ODGOVORNOST PRAVNIH LICA


Ako j Ak je prekraj uinjen skrivljeno preduzetom k j i j k i lj d t radnjom ili proputanjem dunog nadzora od strane organa upravljanja ili odgovornog lica ili skrivljenom radnjom drugog lica koje je u vreme izvrenja prekraja bilo ovlaeno da postupa u ime pravnog lica Republika Srbije, dravni organi, organi teritorijalne autonomije, grad i jedinice lokalne samouprave ne autonomije mogu odgovarati za prekraj Strana pravna lica ako imaju predstavnitvo na teritoriji nae zemlje Pravno lice pod steajem samo oduzimanje predmeta i oduzimanje imovinske koristi
Design by SO&BO

51

ODGOVORNOST ODGOVORNIH LICA


Odgovorno lice je odgovorno za prekraj g j g p j izvren: Njegovom radnjom ili proputanjem dunog nadzora i Ako je bilo uraunljivo i postupalo sa umiljajem ili iz nehata Odgovornost se ne gasi prestankom radnog odnosa u pravnom licu, otvaranjem steaja ili prestankom pravnog lica Nareenje pretpostavljenog
Design by SO&BO

52

ODGOVORNOST FIZIKOG LICA


Fiziko lice odgovara za prekraj ako je: Bilo uraunljivo j Postupalo sa umiljajem ili iz nehata (vinost) Za prekrajnu odgovornost dovoljan je i nehat ako samim propisom nije predviena odgovornost samo za umiljaj
Design by SO&BO

53

URAUNLJIVOST
Psihiko stanje uinioca u vreme izvrenja prekraja koje ga ini sposobnim da shvati znaaj onoga to ini i da moe da upravlja svojim postupcima Uraunljivost je odreena negativno Uraunljivost se pretpostavlja, a neuraunljivost se mora dokazati lji t d k ti

Design by SO&BO

54

NEURAUNLJIVOST
BiolokoBioloko-psiholoki metod Bioloki osnovi neuraunljivosti nenormalna psihika stanja: ihik t j
Duevna obolenja (psihoze) trajna i privremena Privremene duevne poremeenosti Druga tea duevna poremeenost Zaostao duevni razvoj

Psiholoki osnovi neuraunljivosti poremeaji psihikih funkcija:


Poremeaji svesti nemogunost shvatanja znaaja P ji ti t h t j j svoga dela Poremeaji volje nemogunost upravljanja svojim postupcima
Design by SO&BO

55

URAUNLJIVOST
Stepenovanje uraunljivosti smanjena i bitno smanjena uraunljivost Actiones liberae in causa uinilac sam sebe dovede u stanje neuraunljivosti upotrebom droge ili alkohola pa u takvom stanj uini prekraj stanju ini p ek aj ZOP: Okolnost da je prekraj uinjen pod dejstvom alkohola ili omamljujuih sredstava ne iskljuuje odgovornost za prekraj
Design by SO&BO

56

VINOST (KRIVICA)
Psihiki odnos uinioca prema uinjenom prekraju na osnovu koga mu se to delo moe staviti na teret i izrei kazna Psihiki elementi na osnovu kojih se utvruje vinost: svest i volja Vinost se mora dokazati Oblici vinosti: umiljaj i nehat

Design by SO&BO

57

UMILJAJ
tei oblik vinosti karakteriu k kt i ga d psihika elementa: elemenat dva ihik l t l t svesti i elemenat volje dva d osnovna oblika umiljaja: blik ilj j DIREKTNI - uinilac je svestan svoga dela i hoe njegovo izvrenje EVENTUALNI - uinilac je svestan da usled njegove radnje (injenja ili neinjenja) moe da nastupi zabranjena posledica pa je pristao na njeno nastupanje
Design by SO&BO

58

NEHAT
laki oblik vinosti, odsustvo voljnog elementa kod uinioca osnovni oblici nehata: SVESNI NEHAT (uinilac j svestan da usled ( je njegovog injenja ili neinjenja moa da nastupi zabranjena polsedica, ali olako dri da e je spreiti ili da ona nee nastupiti) NESVESNI NEHAT (uinilac nije svestan mogunosti nastupanja posledice, ali je mogao i bio duan da bude svestan te mogunosti) obian i grubi nehat; obian i profesionalni nehat
Design by SO&BO

59

OSNOVI KOJI ISKLJUUJU PREKRAJNU ODGOVORNOST


Stvarna zabluda Pravna zabluda (samo osnov za ublaavanje kazne) Nareenje pretpostavljenog (samo za odgovorno lice) d l )

Design by SO&BO

60

ZABLUDA
Zabluda:
nedostatak svesti pogrena predstava o neemu

Moe biti dvojaka:


Stvarna zabluda - zabluda o pravno relevantnim injenicama Pravna zabluda - zabluda o pravu
61

Design by SO&BO

STVARNA ZABLUDA
U uem smislu - nedostatak svesti ili pogrena p predstava o stvarnim okolnostima uinjenog j g prekraja koje imaju znaaj obeleja prekraja U irem smislu pogrena svest da postoje okolnosti koje delo ine dozvoljenim Otklonjiva stvarna zabluda (uinilac mogao da ima ispravnu predstavu) - iskljuuje umiljaj i svesni nehat Neotklonjiva t N tkl ji stvarna zabluda (uinilac nije bl d ( i il ij mogao da ima ispravnu predstavu) - iskljuuje prekrajnu odgovornost
Design by SO&BO

62

PRAVNA ZABLUDA
Zabluda o odreenosti dela u propisu ili o protivpravnosti dela Sluajevi pravne zablude:
Uinilac ne zna da je delo odreeno propisom Uinilac ne zna propise kojima se dopunjuje blanketna dispozicija kojom je prekraj odreen Uinilac ne zna sadrinu pojmova kojima je prekraj odreen Uinilac ne zna da postupa protivpravno Uinilac pogreno dri da neka postojea okolnost ini delo dozvoljenim

Ignoratio iuris nocet Ako je uinilac u pravnoj zabludi iz opravdanih razloga - fakultativni osnov za ublaavanje kazne
Design by SO&BO

63

NAREENJE PRETPOSTAVLJENOG
Moe da iskljui prekrajnu odgovornost odgovornog lica d li Po Zakonu o prekrajima:
Ako je postupalo po nareenju drugog odgovornog lica ili organa upravljanja, i Ako je preduzelo sve akte koje je na osnovu zakona, drugog propisa ili opteg akta bilo duno da preduzme da bi spreilo izvrenje p p j prekraja

Mogue i na osnovu drugog propisa kojim je odreen prekraj


Design by SO&BO

64

PREKRAJNE SANKCIJE
Mere propisane prekrajnim pravom Naelo legaliteta Izriu ih nadleni organi u zakonito sprovedenom prekrajnom postupku Primenjuju se prema uiniocu prekraja Sastoje se u oduzimanju ili ograniavanju S j d i j i j nekih prava uinioca ili u pretnji da do toga moe da doe Svrha sankcija: suzbijanje vrenja sankcija: prekraja i zatita javnog poretka
Design by SO&BO

65

VRSTE PREKRAJNIH SANKCIJA

Kazne Opomena Zatitne mere Vaspitne mere

Design by SO&BO

66

KAZNE
Kazna zatvora (samo zakonom) samo kao glavna kazna Novana kazna glavna ili sporedna Rad u javnom interesu glavna ili sporedna Kazneni poeni ( K i i (samo zakonom) glavna ili sporedna k ) l d Za prekraj se moe propisati kazna zatvora ili novana kazna, obe kazne alternativno ili kumulativno Ako su propisane aletrnativno kazna zatvora se moe izrei samo ako su prekrajem prouzrokovane tee posledice ili prekraj ukazuje na vei stepen odgovornosti uinioca Svrha kanjavanja drutveni prekor i uticanje na uinioca i na sva ostala lica da ubudue ne ine prekraje
Design by SO&BO

67

Kazna zatvora
Propisuje u trajanju od najmanje jednog dana, dana, a najvie ezdeset dana Moe je izrei samo prekrajni sud Ne moe se izrei:
Trudnoj eni (posle navrena 3 mes. trudnoe) Majci (dok dete ne navi godinu dana, a ako je j umrlo 6 mes. posle poroaja) l l j )

Design by SO&BO

68

Novana kazna
Novana kazna se propisuje na razliite naine zavisno od toga:
za k j se subjekte prekraja ova k koje bj kt k j kazna predvia 2. za koje se prekraje propisuje 3. u kom postupku se kazna izrie 4. k ji kojim se propisom propisuje i i j
1.

Design by SO&BO

69

Novana kazna
za fizika i odgovorna lica
od 5.000 do 150.000 dinara

za pravna li lica
od 100.000 do 2.000.000 dinara

za preduzetnika
od 10.000 do 500.000 dinara

Design by SO&BO

70

Novana kazna
Za prekraje iz oblasti javnih prihoda, javnog informisanja, carinskog, spoljnotrgovinskog i i f i j i k lj t i k deviznog poslovanja u srazmeri sa visinom priinjene tete, neizvrene obaveze ili vrednosti tete robe ili druge stvari koja je predmet prekraja (do desetostrukog iznosa) ( g ) Za prekraje iz oblasti spreavanja, ograniavanja ili naruavanja konkurencije u g j j j procentu (1%-10%) od prihoda koji su ostvarili (1%pravno lice ili preduzetnik u obraunskoj godini
Design by SO&BO

71

Novana kazna
Novana kazna koja se naplauje na licu mesta propisuje se u fiksnim iznosima i to
Za pravna lica i preduzetnike od 2.000 do p p 20.000 dinara Za fizika i odgovorna lica od 500 do 5.000 dinara dina a

Za prekraje koji se propisuju odlukom novane kazne mogu se propisati do polovine iznosa koji se mogu propisati zakonom ili uredbom
Design by SO&BO

72

Rad u javnom interesu


Nova kazna u krivinom i prekrajnom pravu kazna Sastoji se u neplaenom radu u korist drutva Od 20 do 240 asova (najvie 2 asa dnevno) Prilikom izricanja sud ima u vidu: vrstu prekraja, uzrast, fiziku i radnu sposobnost, psihika svojstva, obrazovanje, sklonosti i svojstva obrazovanje druge karakteristike linosti uinioca Kao glavna i kao sporedna kazna
Design by SO&BO

73

Kazneni poeni
Za prekraje protiv bezbednosti saobraaja na putevima Od 1 do 18 kaznenih poena Uz U ovu kaznu mogu se izrai i d k i i dopunske k obaveze 18 ili vie kaznenih poena tokom dve godine i k ih t k d di sud presudom ponitava vozaku dozvolu Posle j d P l jedne godine od ponitavanja moe se di d it j ponovo pod zakonom propisanim uslovima stei vozaka dozvola
Design by SO&BO

74

ODMERAVANJE KAZNE
Zakonsko i sudsko (administrativno) Z k k d k ( d i i t ti ) odmeravanje kazne Ideja i di id li ij k Id j individualizacije kazne Odreivanje vrste i mere kazne za uinjeni prekraj u granicama propisanim za taj k j i i i t j prekraj Odmerena kazna treba da odgovara teini Od k t b d d t i i uinjenog prekraja i linosti uinioca Pri d P i odmeravanju kazne za prekraj j k k j uzimaju se u obzir sve okolnosti koje utiu da kazna bude manja ili vea olakavajue i oteavajue okolnosti 75
Design by SO&BO

OLAKAVAJUE I OTEAVAJUE OKOLNOSTI


Teina i posledice prekraja Okolnosti pod kojima je prekraj uinjen St Stepen prekrajne odgovornosti uinioca k j d ti i i Line i porodine prilike uinioca Dranje uinioca posle uinjenog prekraja Imovno stanje uinioca (kod odmeravanja novane kazne) Povrat (fakultativna oteavajua okolnost)
Design by SO&BO

76

POVRAT
Ranija osuivanost uinioca za prekraje
Opti i specijalni Obian i viestruki Vremenski ogranien i neogranien

ZOP ako od dana pravosnanosti reenja o prekraju kojim je izreena kazna ili zatitna mera nije prolo vie od dve godine fakultativna oteavajua okolnost
Design by SO&BO

77

UBLAAVANJE KAZNE
Sluajevi ublaavanja Kada je to zakonom izriito propisano (prekoraenje nune odbrane i krajnje nude, p pravna zabluda, podstrekavanje, pomaganje) ,p j ,p g j ) Na osnovu optih uslova iz ZOP-a ZOPPrekrajem nisu prouzrokovane tee posledice j p p Postoje olakavajue okolnosti koje ukazuju da se i sa ublaenom kaznom moe postii svrha kanjavanja

Naini ublaavanja po meri, po vrsti, samo jedna meri, od kumulativno izreenih kazni Po ZOP-u samo po meri P ZOPi
Design by SO&BO

78

OBUSTAVLJANJE POSTUPKA ZBOG NAKNADE TETE


Ako je uinilac dobrovoljno posle izvrenja prekraja, a pre pokretanja prekrajnog postupka otklonio protivpravno stanje ili nadoknadio tetu priinjenu prekrajem (samo ako je u pitanju prekraj sa propisanom novanom kaznom)

Design by SO&BO

79

ODMERAVANJE KAZNE ZA STICAJ PREKRAJA


Dve faze: Utvruje se kazna za svaki prekraj Izrie I i se j di t jedinstvena kazna k Pravila: Za sve prekraje utvrena kazna zatvora jedinsvena kazna p j j zatvora, ne dua od 90 dana Za sve prekraje utvrena novana kazna jedinstvena novana, ne vea od dvostrukog iznosa opteg maksimuma g p g novane kazne Za sve prekraje utvrena kazna rada u javnom interesu jedinstvena kazna rada u javnom interesu ne dua od 240 asova Za neke prekraje zatvor, a za neke novana kazna jedna zatvor, kazna zatvora i jedna novana pod gornjim uslovima Ako su utvreni kazneni poeni zbir svih kaznenih poena ne vei od 18
Design by SO&BO

80

OPOMENA
Opomena je mera upozorenja koja se izrie uiniocu prekraja umesto propisane kazne p j p p Uslovi:
Ako postoje okolnosti koje znatno umanjuju odgovornost uinioca, Ako se moe oekivati da i bez izvrenja kazne ubudue nee vriti prekraje i

Naroito u sluajevima kada je uinilac pre doneenja reenja o prekraju nadoknadio prouzrokovanu tetu ili izmirio obavezu
Design by SO&BO

81

ZATITNE MERE Posebna vrsta prekrajnih sankcija preventivnog karaktera iji je cilj otklonjanje uslova ili stanja koji mogu dovesti do ponovong vrenja prekraja Izriu se uiniocu prekraja, najee uz prekraja kaznu ili opomenu, ali mogu i samostalno opomenu, Mogu se propisati zakonom i uredbom M i ti k db Izrie ih prekrajni sud
Design by SO&BO

82

VRSTE ZATITNIH MERA


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 8. 9. 10. 10

Oduzimanje predmeta Zabrana vrenja odreenih delatnosti j Zabrana pravnom licu da vri odreene delatnosti Zabrana odgovornom licu da vri odreene poslove Zabrana upravljanja vozilom na motorni pogon Obavezno leenje alkoholiara i narkomana Zabrana pristupa oteenom objektima ili mestu oteenom, izvrenja prekraja Zabrana prisustvovanja odreenim sportskim p j p priredbama Javno objavljivanje presude Udaljenje stranca sa teritorije nae zemlje
Design by SO&BO

83

Oduzimanje predmeta
Sastoji se u oduzimanju od uinioca prekraja, predmeta: kojim je prekraj izvren, izvren koji su bili namenjeni za izvrenje prekraja k j koji su nastali izvrenjem prekraja

Design by SO&BO

84

Zabrana vrenja odreene delatnosti d l t ti


p preduzetniku ili drugom uiniocu prekraja g p j zabranjuje se da u roku od est meseci do tri meseci godine vri odreenu privrednu ili drugu delatnost za koju nadleni organ izdaje odgovarajuu dozvolu ili koja se upisuje u odgovarajui registar izrie se uiniocu prekraja koji je zloupotrebio vrenje te delatnosti za izvrenje prekraja ili k l ako se opravdano moe oekivati da postoji opasnost za ivot ili zdravlje ljudi ako nastavi sa vrenjem te delatnosti
Design by SO&BO

85

Zabrana pravnom licu da vri odreene delatnosti d d l t ti


Pravnom licu kome je izreena ova mera j zabranjuje se proizvodnja odreenih proizvoda ili vrenje odreenih poslova u oblasti prometa robe, robe finansija i usluga ili mu se zabranjuje vrenje nekih drugih odreenih poslova u trajanju od tri meseca do jedne godine Ova mera se moe izrei ako se ocenjuje da bi dalje vrenje odreene delatnosti od strane pravnog lica koje je izvrilo prekraj bilo opasno po ivot ili zdravlje ljudi ili bi bilo tetno za finansijsko poslovanje, za privredu ili za druga j p j , p g pravna lica
Design by SO&BO

86

Zabrana odgovornom licu da vri odreene poslove d l


Izrie se odgovornom licu koje je izvrilo e odgo o o cu oje o prekraj, a sastoji se u zabrani vrenja odreenih poslova koje je vrilo u vreme izvrenja prekraja, ili odreene rukovodee dunosti u privrednom ili finansijskom poslovanju, poslovanju u trajanju od tri meseca do jedne godine Mera se izrie ako je odgovorno lice zloupotrebilo vrenje tih poslova za izvrenje prekraja
Design by SO&BO

87

Zabrana upravljanja vozilom na motorni pogon t i


Ako propisom kojim je odreen prekraj nisu posebno predvieni uslovi moe se izrei uiniocu prekraja
Koji je uinio teu teu povredu propisa o bezbednosti saobraaja, ili ije ij ranije krenje propisa ukazuje na ij k j i k j opasnost da uinilac upravlja vozilom na motorni pogon odreene kategorije

Sastoji se u oduzimanju dozvole za upravljanje vozilom na motorni pogon u trajanju od trideset dana do jedne godine
Design by SO&BO

88

Obavezno leenje alkoholiara i narkomana k


Izricanje ove zatitne mere vezano je za tri uslova:
1. 1

2.

3.

da uinilac prekraja zbog upotrebe alkohola ili droga naruava svoje zdravlje ili postaje opasan za okolinu, da je uinio prekraj usled stalne zavisnosti od upotrebe alkohola ili opojnih droga i da je kod njega nastala opasnost da zbog zavisnosti nastavi i dalje da ini prekraje
Design by SO&BO

89

Zabrana pristupa oteenom, objektima ili mestu izvrenja prekraja bj kti t i j k j Radi spreavanja uinioca da nastavi sa vrenjem prekraja i ugroavanjem oteenog Odluka suda mora da sadri:
Vremenski period, period, Lica i objekti kojima uinilac ne sme pristupati Vreme, mesta i lokacije u okviru kojih se uiniocu zabranjuje pristup

Trajanje mere do godinu dana Krenje zabrane novana kazna do 30.000 e je ab a e o a a a a 30.000 000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana
Design by SO&BO

90

Zabrana prisustvovanja odreenim sportskim priredbama t ki i db


Namenjena je uiniocima prekraja iz Zakona o spreavanju nasilja i nedolinog ponaanja na j ilj d li j sportskim priredbama Obaveza uinioca da se pre poetka sportske p p p priredbe javi slubenom licu u podrunoj policijskoj upravi u mestu gde se u to vreme zatekao i da sve vreme trajanja sportske priredbe tu provede Trajanja ove mere je od jedne do tri godine Izricanje ove mere moe biti obavezno ili fakultativno Neizvravanje ove obaveze od strane kanjenog lica povlai sa sobom novu kaznu zatvora od trideset do ezdeset dana
Design by SO&BO

91

Javno objavljivanje presude Ako sud smatra da bi bilo korisno da se javnost upozna sa presudom Obavezno ili fakultativno Prema znaaju prekraja preko tampe, radija ili televizije, u celini ili u izvodu televizije, Najkasnije 30 dana od dana pravosnanosti

Design by SO&BO

92

Udaljenje stranca sa teritorije zemlje lj


Primena ove zatitne mere se vri u sluaju kada je stranac uinio prekraj zbog koga se ocenjuje da je njegov dalji boravak u naoj zemlji nepoeljan Trajanje mere od est meseci do tri g godine

Design by SO&BO

93

PREKRAJNE SANKCIJE PREMA MALOLETNICIMA


Vaspitne mere Kazne (samo starijim maloletnicima) ( j ) Zatitne mere (uz vaspitnu meru, ako je neophodno)

Design by SO&BO

94

VASPITNE MERE
Mere upozorenja i usmeravanja:
Ukor Posebne obaveze

Mere pojaanog nadzora


Pojaani d P j i nadzor od strane roditelja, usvojitelja d t dit lj jit lj ili staratelja Pojaani nadzor od strane organa starateljstva

Design by SO&BO

95

Posebne obaveze
Da se izvini otee o a oteenom Da popravi ili nadoknadi tetu Da ne poseuje odreena mesta i izbegava drutvo odreenih lica Da se podvrgne leenju od zavisnosti Da se uputi u ustanovu za osposobljavanje vozaa Da se ukljui u rad humanitarnih organizacija Da se ukljui u rad sportskih i drugih sekcija
Design by SO&BO

96

KANJAVANJE MALOLETNIKA
Maloletni uinilac prekraja moe biti i kanjen (novana kazna ili kazna zatvora do 15 dana) pod sledeim uslovima:
1. 2.

3. 3

da je u pitanju stariji maloletnik, maloletnik, da je dovoljno duevno razvijen da je mogao d shvati znaaj svoje radnje i da da h i j j d j d upravlja svojim postupcima da zbog teih posledica prekraja i veeg stepena odgovornosti maloletnika ne bi bilo opravdano primeniti vaspitnu meru
Design by SO&BO

97

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE PREKRAJEM


O a e a je prekrajna sankcija e Ova mera nije p e aj a sa c ja ve predstavlja jednu posebnu meru koja ima za cilj da obezbedi ostvarivanje principa da niko ne moe da zadri imovinsku korist ako ju je pribavio protivpravnim delom, u ovom sluaju , p prekrajem j Primenjuje se prema svim uiniocima prekraja Moe se oduzeti i od lica koje nije uinilac prekraja ve je do nje dolo bez ili uz neodgovarajuu naknadu, a znalo je ili je moglo da zna da je korist pribavljena izvrenjem prekraja
Design by SO&BO

98

ZASTARELOST
Prestanak prava drave na primenu ili izvrenje prekrajne sankcije usled protoka vremena
Zastarelost pokretanja i voenja postupka Zastarelost izvrenja kazne i zatitne mere

Relativna i apsolutna zastarelost Obustava i prekid zastarelosti Ob t kid t l ti

Design by SO&BO

99

POSEBNI DEO PREKRAJNOG PRAVA


S up p a Skup pravnih propisa kojima su odreeni pojed p op sa oj a od ee pojedini prekraji U zakonima, uredbama i odlukama zakonima, Sistematizovani u pojedine grupe prekraja prema svom grupnom zatitnom objektu (javni red i mir, devizno poslovanje, zdravlje, odbrana zemlje, obrazovanje, javni prihodi, zatita ivotne sredine, bezbednost saobraaja i dr) b b d t b j d) Prekraji iz oblasti unutranjih poslova Finansijski prekraji k k
Design by SO&BO

100

PREKRAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA


Zakon o javnom redu i miru Republike Srbije iz a o ja o edu u epub e S b je 1992. Karakteristike prekraja: p j Radnja najee injenje Uinioci najee fizika lica Zajednika posledica remeenje javnog reda i mira Sankcije kazne (kazna zatvora i novana), zatitne mere (oduzimanje predmeta i zabrana obavljanja odreene delatnosti)
Design by SO&BO

101

Svaa i vika
Ko svaom ili vikom remeti javni red i mir ili ugroava bezbednost graana kaznie se novanom kaznom od 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 20 dana Kad se prekraj iz st 1 ovog lana izvri u st. 1. grupi kaznie se kaznom zatvora do 60 dana

Design by SO&BO

102

Pretnja
Ko ugroava sigurnost drugog lica pretnjom da e napasti na ivot ili telo tog ili njemu bliskog lica kaznie se novanom kaznom do 25.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Design by SO&BO

103

Vreanje, vrenje nasilja ili tua


Ko vreanjem ili zloupotrebom drugog, vrenjem nasilja nad drugim, izazivanjem tue ili uestvovanjem u njoj, ugroava njoj, spokojstvo graana ili remeti javni red i mir kaznie se novanom kaznom do 30.000 di 30 000 dinara ili kaznom zatvora do 60 k t d dana. K d se prekraj iz st. 3. ovog l Kad k ji t 3 lana izvri u i i grupi kaznie se kaznom zatvora do 60 dana
Design by SO&BO

104

Neovlaeno paljenje raketa ili pucanje iz vatrenog oruja


Ko neovlaenim paljenjem raketa i drugog zapaljivog ili eksplozivnog materijala lji k l i t ij l (petarde i sl.) ili pucanjem iz vatrenog oruja remeti javni red i mir ili ugroava bezbednost ti j i d i b b d t graana kaznie se novanom kaznom do 20.000 di 20 000 dinara ili kaznom zatvora do 60 k t d dana. Ko prekraj iz stava 1. ovog lana izvri u grupi kaznie se kaznom zatvora do 60 dana.
Design by SO&BO

105

Kockanje
Ko se kocka ili ustupa prostorije radi kockanja kaznie se novanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana Ko se kocka sa maloletnim licem ili ustupa prostorije ili na drugi nain omoguava kockanje maloletnom licu kaznie se kaznom zatvora do 60 dana
Design by SO&BO

106

Neupozoravanje lica koje naruava javni red i mir u ugostiteljskom objektu


Ko u obavljanju ugostiteljske delatnosti propusti da upozori lice koje naruava javni red i mir u ugostiteljskom objektu ili bez odlaganja o tome ne obavesti organ unutranjih poslova, odnosno poslova, radnika milicije radi uspostavljanja javnog reda i mira kaznie se novanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 40 dana Za prekraj iz stava 1. ovog lana kaznie se p j g pravno lice novanom kaznom do 100.000 dinara, preduzetnik novanom kaznom do 50.000 dinara, a odgovorno lice novanom kaznom do 10.000 dinara. 107
Design by SO&BO

Preprodaja ulaznica
Ko vri preprodaju ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe kaznie se novanom kaznom do 10.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana Ko prekraj iz stava 1. ovog lana izvri u grupi kaznie se novanom kaznom do 20.000 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 40 dana Ko organizuje ili omoguava preprodaju ulaznica g j g p p j za bioskope, sportske ili druge priredbe kaznie se novanom kaznom do 30.000 dinara 30.000 ili kaznom zatvora do 60 dana k t d d
Design by SO&BO

108

Davanje alkoholnog pia


Ko pri prometu alkoholnih pia koja se t oe na o p p o etu a o o p a oja troe a licu mesta daje alkoholno pie oigledno pijanom licu ili maloletnom licu koje nije navrilo 16 godina ivota kaznie se novanom kaznom do 10.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana Za prekraj i stava 1. ovog l k j iz 1 lana k kaznie se i pravno lice novanom kaznom do 50.000 dinara, dinara preduzetnik novanom kaznom do 25.000 dinara, a odgovorno lice novanom kaznom do 10.000 dinara
Design by SO&BO

109

Prosjaenje, skitnienje i bezobzirno ponaanje b b i j


Ko prosjaenjem ili skitnianjem, ili nepristojnim, drskim i bezobzirnim ponaanjem ugroava spokojstvo graana ili remeti javni red i mir kaznie se novanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana Ko organizuje prosjaenje ili ko se zatekne da prosjai u grupi kaznie se novanom kaznom do 30.000 dinara ili kaznom 30 000 zatvora do 60 dana 110
Design by SO&BO

Vraanje
Ko se bavi vraanjem, proricanjem vraanjem, sudbine, tumaenjem snova ili slinim obmanjivanjem na nain kojim ugroava spokojstvo graana ili remeti javni red i mir kaznie se novanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana

Design by SO&BO

111

Prostitucija
Ko se odaje prostituciji ili ko ustupa prostorije radi prostitucije kaznie se kaznom zatvora do 30 dana. dana. Ko maloletnom licu ustupa prostorije radi prostitucije kaznie se zatvorom do 60 dana.

Design by SO&BO

112

Remeenje mira glasnom muzikom glasnom muzikom ili mehanikim izvorima buke
Ko remeti mir drugih izvoenjem muzikih i drugih sadraja, korienjem muzikih sadraja, instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvunih ureaja, kao i mehanikim ureaja izvorima buke i zvunim signalima (motora i sl.) kaznie se novanom kaznom do 10.000 dinara Za prekraj iz stava 1. ovog lana kaznie se p j g pravno lice novanom kaznom do 30.000 dinara, preduzetnik novanom kaznom do 25.000 dinara, a odgovorno lice novanom kaznom do 113 10.000 dinara
Design by SO&BO

Dranje predmeta koji mogu da ugroze prolaznike ili da im nanesu tetu


Ko stavi ili dri ispred zgrade ili ograde, odnosno o sta d sp ed g ade ograde, od os o og ade ade, na zgradi ili ogradi ureaj ili predmet koji moe ugroziti prolaznika ili mu naneti tetu ili ko takve predmete izbaci na ulicu kaznie se novanom kaznom do 5.000 dinara Za prekraj i stava 1. ovog l k j iz 1 lana k kaznie se i pravno lice novanom kaznom do 30.000 dinara, preduzetnik novanom kaznom do 25.000 25 000 dinara, a odgovorno lice novanom kaznom do 5.000 dinara
Design by SO&BO

114

Dranje opasnih ivotinja bez nadzora i zlostavljanje ivotinja d l t lj j i ti j


Ko bez nadzora ili zatitnih sredstava dri opasne ivotinje koje drugog mogu p j j g g g prestraiti ili povrediti ili ko na javnom j ivotinje, j mestu zlostavlja ivotinje, odnosno na drugi nain sa njima surovo postupa kaznie se novanom kaznom do 20.000 dinara

Design by SO&BO

115

Neovlaeno prikupljanje dobrovoljnih priloga d b lj ih il


Ko neovlaeno prikuplja dobrovoljne priloge kaznie se novanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 20 000 dana. Z prekraj i stava 1 ovog l Za k j iz t 1. lana kaznie k i se pravno lice novanom kaznom do 50.000 di 50 000 dinara, a odgovorno lice novanom d li kaznom do 10.000 dinara
Design by SO&BO

116

Neovlaeno organizovanje priredbi sa upotrebom pirotehnikih sredstava


Ko neovlaeno organizuje bakljadu, vatromet i priredbu na kojima se koriste pirotehnika sredstva k i t h ik d t kaznie se i novanom kaznom do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana Za prekraj iz stava 1. ovog lana kaznie se pravno lice novanom kaznom do 800.000 dinara, a odgovorno lice novanom kaznom do 30.000 dinara
Design by SO&BO

117

Proputanje dunog nadzora nad maloletnikom l l t ik


Roditelj ili staralac maloletnika koji izvri prekraj iz l. 6. do 19, izuzev prekraja iz lana 11 ovog zakona, ako je uinjeni 11. zakona prekraj posledica njegovog proputanja dunog nadzora nad maloletnikom, a u maloletnikom, mogunosti je da takav nadzor vri kaznie se novanom kaznom do 30.000 30 000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana
Design by SO&BO

118

PREKRAJI IZ ZAKONA O SPREAVANjU NASILjA I NEDOLINOG PONAANjA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA SPORTSKIM

Spo ts e priredbe: sp ta Sportske priredbe: sp. takmienja i manifestacije p edbe e ja a estac je Organizator sp. priredbe: sp. savez, sp. drutvo, sp. priredbe: organizacija (klub), drugo pravno ili fiziko lice g j ( ), g p Vreme odravanja sportske priredbe: vremenski interval koji obuhvata samo trajanje sportske priredbe i dva sata (etiri sata) vremena pre i posle sata sata) priredbe Uesnici sportske priredbe: sva lica koja su prisutna priredbe: na sportskoj priredbi Sportski objekat: objekat namenjen za odravanje k objekat: b k b k d sportskih priredbi (sportski teren i gledalite) 119
Design by SO&BO

Karakteristike prekraja
Radnja uglavnom neinjenje Uinioci fizika (kao organizatori ili kao ( g uesnici), pravna, odgovorna lica i preduzetnici Posledica: remeenje javnog reda i mira i ugroavanje bezbednosti ljudi i imovine Sankcije: Kazne: zatvor (do 60 dana) i novana kazna Zatitne mere: zabrane vrenja odreenih delatnosti i poslova pravnom, odgovornom licu i preduzetniku i zabrana (fizikom licu) prisustvovanja odreenim sportskim i t j d i t ki priredbama 120
Design by SO&BO

Prekraji organizatora sportske priredbe


Neobezbeenje nesmetanog i bezbednog odravanja sportske priredbe Nevrenje kontrole d N j k t l nad sprovoenjem mera utvrenih ovim j t ih i Zakonom Nepreduzimanje propisanih preventivnih mera Neorganizovanje odgovarajue redarske slube N i j d j d k l b Angaovanje redara koji nije proao program obuke Ministarstva Neobavljanje od strane redarske slube poslova koji su im povereni Odbijanje saradnje sa Ministarstvom j j j Neobezbeenje prisustva slube medicinske pomoi ili drugih nadlenih organa i organizacija Nepreduzimanje propisanih mera ako okolnosti ukazuju da se p j p p j radi o sportskoj priredbi poveanog rizika Neproglaavanje sportske priredbe poveanog rizika 121
Design by SO&BO

Nepreduzimanje propisanih mera na sportskim priredbama poveanog rizika Nepreduzimanje propisanih mera pre poetka, za vreme trajanja i po zavretku sportske priredbe poveanog rizika Nevoenje propisanih evidencija odnosno nedostavljanje istih j p p j j j Ministarstvu Prodaja ulaznice licima koja ne poseduju identifikacioni dokument Prodaja vie ulaznica jednom licu Omoguavanje ulaska na sportsku priredbu licima koja ne p poseduju identifikacioni dokument, odnosno licima mlaim od j dokument, 16 godina bez pratnje punoletnog lica Prodaja ulaznica van odobrenih posebnih prodajnih mesta Neobezbeenje odgovarajueg sportskog objekta za odravanje sportske priredbe poveanog rizika Nepreduzimanje zakonom propisanih mera od strane gostujue ekipe Prodaja alkoholna pia suprotno zabrani
Design by SO&BO

122

Prekraji fizikog lica, uesnika sportske priredbe


bacanje predmeta na sportski teren ili u gledalit ; gledalite l d li te; li uni unitavanje imovine prilikom dolaska ili odlaska sa sportske priredbe; priredbe; neovlaen neovlaen ulazak na sportski teren, odnosno u teren, slu slubene prostorije i slubene prolaze sportskog slu objekta ili u deo gledalita sportskog objekta koji gledali je namenjen protivnikim navijaima; protivni navijaima; uno unoenje ili pokuaj unoenja u sportski objekat, poku uno objekat, p posedovanje ili upotrebljavanje u sportskom j p j j p objektu, objektu, alkohola ili drugih opojnih sredstava; sredstava;
Design by SO&BO

123

uno j unoenje ili pokuaj unoenja u sportski objekat poku j uno j k ki bj k ili korienje pirotehnikih sredstava i drugih korienje pirotehni predmetea i sredstava kojima moe da se ometa mo tok sportske priredbe; priredbe; paljenje navijakih rekvizita ili drugih predmeta; navija predmeta; no noenje navijaog ala, kape ili drugih predmeta navija ala, u nameri da skriva identitet; identitet; ne postupanje po nalozima redarske slube; slube; preprodaja ulaznice protivno zabrani; prodaja alkoholna pia suprotno zabrani.

Design by SO&BO

124

PREKRAJI U VEZI JAVNOG OKUPLjANjA GRAANA


Pravo javnog okupljanja i pojam javnog skupa Zakon o okupljanju graana Tei prekraji teke kazne, zatvor do 60 dana i novana kazna Uinilac: Uinilac: saziva (fiziko, pravno, odgovorno lice) Posledica: Posledica: remeenje javnog reda i mira, ugroavanje sigurnosti graana i imovine
Design by SO&BO

125

Prekraji iz Zakona o okupljanju graana k lj j


Nepreduzimanje mera za odravanje reda na javnom skupu Okupljanje graana bez prethodne prijave Odravanje javnog skupa protivno zabrani Neprekidanje javnog skupa po nalogu nadlenog organa

Design by SO&BO

126

PREKRAJI U VEZI SA ORUJEM I MUNICIJOM


Pojam oruja i municije Kazne: Kazne:
zatvor do 60 dana i novana k kazna

Zatitne mere: mere:


oduzimanje predmeta i d i j d t zabrana vrenja dunosti za preduzetnika

Uinioci fizika, Ui i i: fi ik pravna, odgovorna lica i Uinioci: d li preduzetnici Posledice: Posledice: remeenje javnog reda i mira, mira ugroavanje bezbednosti ljudi i imovine
Design by SO&BO

127

Tei prekraji fizikih lica


Nabavljanje, dranje ili noenje hladnog oruja, p posebnog oruja, naprave ili ureaja odnosno g j , p j noenje lovakog, sportskog i posebnog oruja Nabavljanje delova za vatreno oruje i municije za j j j j oruje sa oluenim cevima bez odobrenja nadlenog organa Dranje bez odobrenja nadlenog organa trofejnog oruja ili oruja koje zbog dotrajalosti vie nije za upotrebu t b Nabavljanje, dranje ili noenje vazdunog ili oruja sa tetivom bez odobrenja nadlenog organa
Design by SO&BO

128

Noenje trofejnog, dotrajalog ili starog oruja, ili spravljanje i dranje municije za to j lj j d j i ij oruje Nepravilno dranje i noenje oruja Nepravilno prenoenje oruja p p j j Upotreba oruje na javnom mestu ili mestu oru na kome se upotrebom oruja moe ugroziti oru mo bezbednost ljudi ili objekata Davanje oruja na poslugu Prevoz oruja, delova za oruje i municije bez d b j b odobrenja nadlenog organa dl
Design by SO&BO

129

Laki prekraji fizikih lica


Nabavljanje municije za oruje sa neoluenim cevima bez orunog lista koji se izdaje za to oruje Nepodnoenje zahteva nadlenom organu N d j h dl radi izdavanja orunog lista Neprijavljivanje nabavljanja i dranja starog oruja Prenoenje oruja bez prethodne prijave Nevraanje orunog lista
Design by SO&BO

130

Nenoenje isprava prilikom prenoenja ili noenja oruja Nabavljanje i dranje posebnog oruja od strane lana sportske ili druge organizacije bez odobrenja Noenje oruja i municije van objekta, podruja ili pravca kretanja transporta k ji d j k t j t t koji obezbeuje Neprijavljivanje nestanka odnosno pronalaenja oruja
Design by SO&BO

131

Tei prekraji pravnog, odgovornog lica li i preduzetnika d t ik


Stavljanje St lj j u promet, nabavljanje, dranje, t b lj j d j popravljanje ili prepravljanje zabranjenog oruja, naprave ili ureaja j j Nabavljanje i dranje oruja i municije bez odobrenja radi obavljanja delatnosti Neobavetavanje nadlenog organa o j g g prestanku potrebe za posedovanjem oruja i municije j j
Design by SO&BO

132

Neizdavanje propisane isprave za noenje oruja licima koja obavljaju poslove fizikog obezbeenja i zatite objekata Poveravanje oruje i municiju licu koje ne j j j j ispunjava uslove ili koje ne uva oruje i j municiju na bezbednom mestu Neovlaen promet i prevoz oruja, delova za oruje i municije

Design by SO&BO

133

Laki prekraji pravnog lica i preduzetnika d t ik


Neizdavanje propisane isprave N i d j i i Neprijavljivanje nestanka odnosno pronalaenja oruja Neobavetavanje nadlenog organa o j g g izvrenoj prepravci oruja Nevoenje propisane evidencije Poseban prekraj preduzetnika
Design by SO&BO

134

SAOBRAAJNE NEZGODE
Broj poginulih u saobraajnim nezgodama u Republici Srbiji (bez Kosmeta)
2005 2004 00 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 839 950 858 854 1275 1048 1100 1331 1327 1124
Design by SO&BO

135

SAOBRAAJNE NEZGODE
Broj saobraajnih nezgoda 61.933 (2005. god) Broj poginulih 839 jp g 297 vozaa motornih vozila 170 putnika u motornom vozilu p 204 peaka 42 vozaa traktora 90 biciklista Od toga 36 dece do 14 godina Doba godine: maj, oktobar, avgust Preko vikenda U veernjim asovima 136
Design by SO&BO

SAOBRAAJNI PREKRAJI
Broj saobraajnih prekraja u 2005. 2005
1.149.094 prekraja 496.937 teih prekraja 496 937 Vie od 2/3 svih prekraja Naj Najvie u Panevu Kruevcu aku, Valjevu Panevu, Kruevcu, aku Manje kanjenih nego u 2004. Primena preventivnih mera Pi ti ih

Design by SO&BO

137

OPTE KARAKTERISTIKE SAOBRAAJNIH PREKRAJA Grupni zatitni objekt: objekt:


bezbednost saobraaja na putevima opta sigurnost ljudi i imovine

Posledica: Posledica:
apstraktne opasnosti opasnosti, konkretna konkretna opasnost (neposredna opasnost), povrede (saobraajna nezgoda) nezgoda)

Uinioci: Uinioci: svi prekrajnopravni subjekti Krivica: Krivica: umiljaj i nehat


Design by SO&BO

138

Sankcije za saobraajne prekraje


Kazna zatvora (do 60 dana) samostalno ili alternativno sa novanom kaznom Novana kazna
Za pravna lica do 800.000 dinara Za preduzetnike do 500.000 dinara Za fizika lica i odgovorna lica do 50.000 dinara Za fizika lica (u fiksnom iznosu) 3.000 i 5.000 dinara

Kazneni poeni fizikom licu uz kaznu ili licu, opomenu, od 1 do 18 poena Zatitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 do 12 meseci
Design by SO&BO

139

Prekrajni postupak za saobraajne prekraje


Organ dravne uprave u prvom stepenu za prekraje koje uini:
Pravno, odgovorno lice i preduzetnik Fiziko lice Fi ik li , za prekraje za zapreenom nov. k lice, k j kaz. u fiksnom iznosu ako u roku od 8 dana ne plati novanu kaznu po nalogu polic. slu. p g p

Prekrajni sud
U prvom stepenu - za sve ostale prekraje U drugom stepenu albe na odluke organa uprave

Vii prekrajni sud u drugom stepenu, albe na odluke prekrajnog suda kao prvostepenog
Design by SO&BO

140

SAOBRAAJNI PREKRAJI - pravna odgovorna lica, preduzetnici pravna, lica, Tei prekraji pravnih i odgovornih lica (l (l. 326. ZOBS)
Od 100.000 do 800.000 (pravna lica) 100 000 d 800 000 ( li ) Od 6.000 do 50.000 (odgovorna lica)

Tei prekraji preduzetnika (l. 328. ZOBS)


Od 100.000 do 500.000

Design by SO&BO

141

SAOBRAANI PREKRAJI - fizika lica l. 329. ZOBS nasilnika vonja (voza koji voza postupa u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraaja, saobraaja, pri emu ne pokazuje obzir prema bezbednosti ostalih uesnika u saobraaju) u saobraaju) Osnovni oblik Kazna zatvora od 30 do 60 dana Kazneni poeni 15 Zatitna mera najmanje 9 meseci Tei blik T i oblik saobraajna nezgoda b j d Kazna zatvora od 45 do 60 dana Kazneni poeni 17 Zatitna mera najmanje 10 meseci
Design by SO&BO

142

SAOBRAANI PREKRAJI - fi ik lica fizika li


330 O S te prekraji ( p e aja) l. 330. ZOBS teki p e aj (17 prekraja) Osnovni oblik Kazna zatvora od 15 do 60 dana Kazneni poeni 14 Zatitna mera najmanje 8 meseci Tei oblik saobraajna nezgoda Kazna zatvora od 45 do 60 dana Kazneni poeni 16 Zatitna mera najmanje 9 meseci
Design by SO&BO

143

Posebni sluajevi odgovornosti za saobraajne prekraje


Odgovornost roditelja, usvojioca odnosno staraoca
Lice do 14 godina prekraj uinjen usled proputanja dunog nadzora Lice od 14 do 18 godina - prekraj uinjen usled proputanja dunog nadzora, bio u mogunosti da nadzora, vri nadzor

Odgovornost instruktora vonje - osim ako dokae dokae da nije bio u mogunosti da sprei nije bio sprei izvrenje prekraja Odgovornost vlasnika odnosno korisnika vozila jer su omoguila da se njihovim vozilom uini prekraj, prekraj, a voza koji je upravljao njihovim vozilom nije identifikovan,
Design by SO&BO

144

PREKRAJI U VEZI SA LINOM KARTOM


Lina karta - javna isprava a a ta ja a sp a a Slui za dokazivanje: identiteta lica drugih injenica koje se u njoj sadrane Ime i prezime lica, ime jednog od roditelja, vreme i lica roditelja mesto roenja, registarski broj, JMBG, prebivalite i adresa stana, datum izdavanja i rok vaenja , j j Prekraji iz Zakona o linoj karti Uinioci fizika lica Sankcije novana kazna i kazna zatvora
Design by SO&BO

145

TEI PREKRAJI U VEZI SA LINOM KARTOM


Posedovanje vie vaeih linih karti Uno Unoenje neistinitih podataka u zahtev za izdavanje line karte li Davanje na poslugu svoje ili sluenje slu tu tuom linom kartom li Odbijanje pokazivanja line karte li slu slubenom licu ovlaenom za ovlaenom legitimisanje
Design by SO&BO

146

LAKI PREKRAJI U VEZI SA LINOM KARTOM


Nepodnoenje zahteva za izdavanje line karte Nenoenje line karte Nepodnoenje zahteva za zamenu line karte Sluenje neodgovarajuom linom kartom Neprijavljivanje gubitka line karte

Design by SO&BO

147

PORESKI PREKRAJI
Zakon o osnovama poreskog sistema Zakon o poreskom postupku i poreskoj ad administraciji st ac j Zakon o akcizama Zakon o porezu na dobit preduzea Zakon o porezu na dohodak graana Zakon o porezima na imovinu Zakon o porezu na dodatu vrednost
Design by SO&BO

148

PORESKI PREKRAJI
Uinioci: Uinioci: fizika, pravna, odgovorna lica i preduzetnici Radnja: Radnja: neinjenje, nepostupanje po nekom propisu Posledica: Posledica: oteenje dravnih prihoda, ugroavanje poreskog sistema i finansijskih interesa zemlje Sankcije: Sankcije: novana kazna (u rasponu, u srazmeri) zatitne mere - zabrana obavljanja odreenih delatnosti (za preduzetnika, pravno i odgovorno lice)
Design by SO&BO

149

Prekraji iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji


Nepodnoenje poreske prijave, neobraunavanje i prijave, neplaanje poreza (lan 177. Zakona) po e a 177 Prijavljivanje manjih iznosa poreza (lan 178. Zakona) Davanje netanih podataka u poreskoj prijavi (lan 178a) Ostali poreski prekraji pravnih lica i preduzetnika (lan 179), 179), Poreski prekraji poreskih obveznika fizikih lica ( lan 180), 180) Poreski prekraji poreskih posrednika i drugih poreskih dunika (lan 181), 181) Prekraji odgovornih lica u Poreskoj upravi (lan 182). 182) 150
Design by SO&BO

CARINSKI PREKRAJI
Carinski Carinski zakon Uinioci: fizika, pravna, odgovorna lica i preduzetnici inioci: ,p , g p Radnja: injenje ili neinjenje adnja injenje neinjenje Posledica: umanjenje dravnih prihoda, ugroavanje osledica: umanjenje dr prihoda, ugroavanje pravilnog funkcionisanja carinskog sistema Novana kazna u rasponu, u srazmeri (do rasponu, etvorostrukog i t t k iznosa) ili u fiksnom iznosu (za lake ) fik i ( l k prekraje) Zatitna mera oduzimanje predmeta, oduzimanje predmeta prevoznog sredstva (obavezna) Prekrajni postupak u prvom stepenu vodi Komisija za j p p p p j prekraje Carinarnice
Design by SO&BO

151

DEVIZNI PREKRAJI
Zakon o deviznom poslovanju Uinioci: Uinioci: fizika, pravna, odgovorna lica i preduzetnici (rezidenti i nerezidenti) Radnja: najee neinjenje Radnja: j j j j Posledica: Posledica: oteenje dravne imovine ili imovine pravnih lica, ugroavanje funkcionisanja deviznog poslovanja Novane kazne: u rasponu ili u srazmeri kazne: Zatitne mere: zabrane obavljanja delatnosti (za mere: pravno lice i preduzetnika), oduzimanja predmeta, oduzimanja prevoznog sredstva
Design by SO&BO

152

SPOLjNOTRGOVINSKI PREKRAJI
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju Uinioci: Uinioci: domaa pravna lica i odgovorna lica, lica Radnja: Radnja: najee neinjenje Posledica: g oa anje p a ilnog Posledica: ugroavanje pravilnog i nesmetanog vrenja spoljnotrgovinskih poslova Novane kazne: kazne: Za pravna lica od 25.000 do 250.000 dinara Za d Z odgovorna lica od 2.500 do 25.000 dinara li d 2 500 d 25 000 di Za voenje postupka nadlean Devizni inspektorat Ministarstva finansija
Design by SO&BO

153

PREKRAJNO PROCESNO PRAVO


Pojam: Pojam: Grana prekrajnog prava koja regulie prekrajni postupak
Skup pravnih propisa kojima se odreuju procesni subjekti, procesne radnje koje oni vre i procesni odnosi u koje stupaju sa ciljem reenja prekrajne stvari

Grana nauke prekrajnog prava Deo nastavnog predmeta prekrajno pravo Predmet: Predmet: prekrajni postupak Zadatak: Zadatak: regulisanje prekrajnog postupka u cilju potpunog i pravednog reenja prekrajne stvari 154
Design by SO&BO

PREKRAJNI POSTUPAK - pojam j


Grana pravnog sistema Nauka prekrajnog prava Deo nastavnog predmeta Sam postupak zbog uinjenog prekraja p p g j gp j
Zakonom regulisan postupak u kojem procesni subjekti preduzimaju odreene procesne radnje i j p j p j zasnivaju odreene procesne odnose sa zajednikim ciljem pravilnog i zakonitog reenja prekrajne stvari k j t i
Design by SO&BO

155

PREKRAJNI POSTUPAK - vrste t


Opti prekrajni postupak Posebni prekrajni postupci
Postupak protiv maloletnika Postupak za naknadu tete zbog neopravdanog kanjavanja k j j Postupak koji vode organi dravne uprave Redovan postupak Postupak za naplatu kazne na licu mesta
Design by SO&BO

156

PREKRAJNI POSTUPAK -f faze Prvostepeni postupak P t i t k


Prethodni postupak Pretres Donoenje odluke o prekraju

Postupak po pravnim lekovima


Po redovnim pravnim lekovima p Po vanrednim pravnim lekovima

Design by SO&BO

157

NAELA PREKRAJNOG POSTUPKA


Naelo Naelo Naelo Naelo Naelo Naelo N l Naelo Naelo Naelo Naelo zakonitosti pokretanja prekrajnog postupka pretpostavke nevinosti okrivljenog utvrivanja istine slobodne ocene dokaza ispitivanja okrivljenog i iti j k i lj prava na odbranu okrivljenog pomoi neukoj st anci ne koj stranci upotrebe jezika u postupku dvostepenosti prekrajnog postupka
Design by SO&BO

158

NAELA PREKRAJNOG POSTUPKA


Naelo ekonominosti Naelo k d t t N l naknade tete neopravdano zadranom d d ili kanjenom licu Naelo j N l javnosti ti Naelo raspravnosti Naelo N l neposrednosti d i Naelo postojanosti prekrajne stvari Naelo monofunkcionalnosti Naelo ne bis in idem Naelo zabrane reformatio in peius
Design by SO&BO

159

PREKRAJNOPROCESNI SUBJEKTI - pojam i karakteristike Pojam: Pojam: j


lice koje u prekrajnom postupku vri odreenu funkciju na osnovu koje ima odgovarajua prava i dunosti u postupku d j d ti t k

Karakteristike: Karakteristike:
Subjekt: fiziko l S b k f k ili pravno lice l Procesno sposoban: stvarna i operativna sposoban: legitimacija Nosilac odreenih prava i obaveza Vri svoju procesnu funkciju: neposredno i funkciju: posredno
Design by SO&BO

160

PREKRAJNOPROCESNI SUBJEKTI - vrste t


Glavni - nosioci glavnih funkcija, obavezno uee u postupku
Prekrajni organ funkcija presuenja Okrivljeni funkcija odbrane Podnosilac zahteva funkcija optube

Sporedni (pomoni) nosioci sporednih funkcija, mogu ali ne moraju uestvovati u postupku
Oteeni, zak. zastupnik, svedoci, vetaci, tumai, prevodioci tumai prevodioci, predstavnik pravnog lica, lica org. unutr. poslova i dr.
Design by SO&BO

161

ORGANI ZA VOENJE PREKRAJNOG POSTUPKA Sudovi za prekraje


Sudovi posebne nadlenosti Prekrajni sudovi - osnivaju se za teritoriju osnivaju grada, odnosno jedne ili vie optina (45); odeljenja prekrajnih sudova odreuju se posebnim zakonom Vii prekrajni sud sedite u Beogradu, odelenja u Novom Sadu, Niu i Kragujevcu

Nadleni organi dravne uprave


Design by SO&BO

162

NADLENOST ORGANA ZA VOENJE PREKRAJNOG POSTUPKA Prekrajni sud: sud:


Prvostepeni postupak, ako nije nadlean organ uprave (kazna zatvora, zatitne mere, maloletnici, imov.prav.zahtev) l l h ) Odluuju o odreenim pitanjima kad postupak vodi organ uprave (dovoenje, zadravanje, (dovoenje zadravanje jemstvo, oduzimanje putne isprave, p pretresanje) j ) Odluuje o albama na odluke koje u prekrajnom postupku donose organi uprave
Design by SO&BO

163

NADLENOST ORGANA ZA VOENJE PREKRAJNOG POSTUPKA Vii prekrajni sud: sud:


Odluuje o albama na odluke prekrajnog suda Sukob nadlenosti, prenoenje nadlenosti Prati d P ti rad prekrajnih sudova k j ih d Vri druge poslove predviene zakonom Sedite B S di u Beogradu, odelenja u Niu, d d l j Ni Kragujevcu i Novom Sadu
164

Design by SO&BO

STVARNA NADLENOST
Pravo i dunost odreenog organa za prekraje da vodi prekrajni postupak za odreeni prekraj U prvom stepenu
Prekrajni sud (sudija pojedinac) ili Organ uprave (Komisija za prekraje ili slubeno lice)

U drugom stepenu
Vii prekrajni sud (tri lana, jedan predsednik) Prekrajni sud (tri lana, jedan predsednik)
Design by SO&BO

165

MESNA NADLENOST
Opta mesna nadlenost O t dl t
Prvost. prekr. organ na ijem je podruju uinjen prekraj Domai brod ili vazduhoplov organ na ijem je podruju luka u kojoj se zavrava putovanje lan posade organ na ijem je podruju matina luka Prekraj uinjenna podruju vie organa koji je prvi pokrenuo postupak

Supsidijarna mesna nadlenost

Kumulacija mesne nadlenosti Spajanje i razdvajanje postupka Prenoenje mesne nadlenosti Sukob nadlenosti
Design by SO&BO

Isto lice okrivljeno za vie prekraja prema mestu prebivalita (boravita) okrivljenog - ako se ne zna mesto gde je uinilac pronaen, uhvaen ili se sam prijavio

166

Izbor sudija
Uslovi:
Dravljanstvo Zavren pravni fakultet, poloen pravosudni ispit Radno iskustvo Strunost, osposobljenost, dostojnost dostojnost

Prvi i b P i izbor za sudiju na tri godine i dij i di predsednike sudova Narodna skuptina na predlog Visokog saveta sudstva dl Vi k d Za trajno obavljanje funkcije Visoki savet sudstva
Design by SO&BO

167

Prestanak sudijske funkcije


Prestanak funkcije: Na lini zahtev Ako Ak ne bude izabran na stalnu funkciju b d i b t l f k ij Kada navri radni vek Razreenjem sa funkcije
Osuda za krivino delo Nesavesno i nestruno obavljanje funkcije

Trajni gubitak radne sposobnosti


Design by SO&BO

168

IZUZEE
1. 2. 2

3. 3

4.

5. 6.

Oteen prekrajem Brak ili srodstvo sa pojedinim uesnicima u postupku Odnos staraoca-staranika usvojioca-usvojenika ili staraoca-staranika, usvojiocahraniocahranioca-hranjenika sa pojedinim uesnicima u p postupku p U istom predmetu ve imao neku procesnu funkciju Uestvovao u donoenju prvostepene odluke Ako postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u p j j j j njegovu nepristrasnost
Design by SO&BO

169

OKRIVLJENI
Prava okrivljenog: okrivljenog: Pravo na linu i strunu odbranu Pravo na podnoenje dokaza, stavljanje P d j d k lj j predloga i upotrebu pravnih sredstava Pravo da bude upoznat za prekrajem za koji je okrivljen Pravo na vreme za p p e u odbrane a o a e e a pripremu odb a e Pravo da bude sasluan okrivljenog: j g Obaveze okrivljenog: Da se odazove pozivu Da obavesti organ o promeni prebivalita (boravita) 170 Korektno ponaanje u postupku
Design by SO&BO

BRANILAC
Prava branioca: branioca: Prava koja ima sam okrivljeni j j Pravo da prisustvuje izvoenju procesnih radnji Pravo da kontaktira sa okrivljenim Pravo da razgleda spise Pravo d predlae dokaze i da uestvuje u P da dl d k d t j njihovom izvoenju Pravo da daje zavrnu re Obaveze branioca Da ima uredno punomoje Da potuje red u postupku
Design by SO&BO

171

OTEENI
Pojam - fiziko ili pravno lice ije je neko lino ili imovinsko pravo povreeno ili ugroeno uinjenim prekrajem Prava oteenog u postupku:
Da podnese zahtev za pokretanje prekrajnog postupka, da izjavi albu na odluku donetu povodom njegovog zahteva Da podnosi dokaze i stavlja predloge Da istakne imovinsko-pravni zahtev imovinskoDesign by SO&BO

172

PODNESCI I ZAPISNICI
Podnesak izjava ili saopetenje od znaaja za prekrajni postupak
U pismenoj formi Usmeno na zapisnik

Zapisnik pismeni akt o svakoj procesnoj radnji u prekrajnom postupku d ji k j k


Sastavlja se istovremeno sa vrenjem procesne radnje ili neposredno posle nje Zapisnik vodi zapisniar, a izuzetno lice koje preduzima procesnu radnju
Design by SO&BO

173

ROKOVI
Rok: Rok: vreme u kome se mora, treba ili ne sme preduzeti odreena procesna radnja d ti d d j Roite: termin odreen za preduzimanje Roite: neke procesne radnje Zakonski i sudski (pravi i nepravi) (p p ) Finalni (peremptorni) i odloeni (dilatorni) Materijalni i procesni Unutranji (interni) i spoljanji (eksterni) Obini (instruktivni) i strogi (prekluzivni)
Design by SO&BO

174

TROKOVI POSTUPKA
Trokovi za svedoke, vetake, tumae Trokovi uviaja Trokovi prevoza okrivljenog Izdaci za dovoenje okrivljenog Prevozni i putni trokovi slubenih lica Nuni izdaci oteenog (zak. zastupnika, punomonika) Nuni izdaci i nagrada za rad branioca Paualni i P l i iznos
Design by SO&BO

175

TROKOVI POSTUPKA
Na teret k i lj N t t okrivljenog ako je oglaen k j l krivim za uinjeni prekraj Na teret prvostepenog organa ako je postupak zavren obustavom ili oslobaajuom presudom Na teret oteenog oteeni podneo g p laan zahtev ili je odustao od zahteva

Design by SO&BO

176

DOSTAVLJANJE PISMENA
Lino dostavljanje Posredno dostavljanje Dostavljanje na radnom mestu Odbijanje prijema pismena Dostavljanje braniocu, zastupniku ili j j , p punomoniku Dostavljanje vojnim licima, pripadnicima policije Dostavljanje dravnim organima i pravnim licima Isticanje pismena na oglasnoj tabli j p g j
Design by SO&BO

177

IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV
U cilju obeteenja okrivljenog u prekrajnom postupku Ako se time ne odugovlai postupak Odnosi se na naknadu tete (imovinske ili ( neimovinske) ili povraaj stvari Odluke prekrajnog organa:
Usvaja zahtev u celini Delimino usvaja zahtev (za ostatak upuuje na parnicu) i ) Upuuje oteenog na parnicu

Sud u presudi odreuje rok za naknadu tete ne dui od 15 dana 178


Design by SO&BO

TOK PREKRAJNOG POSTUPKA


Prvostepeni postupak Prethodni postupak
Prekrajna prijava Zahtev za pokretanje prekrajnog postupka

Pretres Donoenje odluke o prekraju Postupak po pravnim lekovima p p p Po redovnim pravnim lekovima Po vanrednim pravnim lekovima
Design by SO&BO

179

PREKRAJNA PRIJAVA
Akt kojim se podnosilac zahteva obavetava da je uinjen prekraj Prijava mora biti potpuna, jasna, sadrajna, potpuna jasna sadrajna uredna i potkrepljena dokazima Prijava treba da sadri: ime podnosioca, P ij t b d d i i d i naziv organa kome se podnosi, podatke o uiniocu, opis radnje prekraja, vreme i i i i d j k j mesto izvrenja, pravnu kvalifikaciju
Design by SO&BO

180

ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRAJNOG POSTUPKA


Optuni akt u prekrajnom postupku Podnosilac zahteva: zahteva:
Oteeni O ae organ Ovlaeni o ga Organi uprave Ovlaeni inspektori Javni tuilac l Organi i organizacije koji vre javna ovlaenja

Sadrina zahteva: zahteva:


Naziv podnosioca, naziv prvostepenog organa za prekraje, podaci o okrivljenom, injenini opis dogaaja (vreme, mesto, okolnosti), propis o d j ( t k l ti) i prekraju, predlog dokaza, potpis i peat podnosioca 181 zahteva
Design by SO&BO

ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRAJNOG POSTUPKA


Nadleni prvostepeni organ koji odluuje o zahtevu moe da donese reenje odnodno zakljuak kojim se pokree prekrajni postupak da odbaci zahtev ako utvrdi da ne postoje uslovi za po e a je prekrajnog postupka pokretanje p e aj og pos up a ako radnja zbog koje je podnet zahtev nije prekraj ako nije stvarno nadlean za voenje prekrajnog postupka, ako postoje osnovi za iskljuenje odgovornosti za prekraj ako je nastupila zastarelost ako je zahtev podnet od organa ili lica koja nisu ovlaeni ako postoje drugi razlozi zbog kojih se ne moe pokrenuti prekrajni postupak 182
Design by SO&BO

MERE ZA OBEZBEENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG


Pozivanje j Dovoenje Zadravanje Jemstvo

Design by SO&BO

183

POZIVANJE OKRIVLJENOG
Naziv prvostepenog organa Ime okrivljenog Prekraj za k ji se tereti P k j koji i Mesto i vreme javljanja Naznaku svojstva okrivljenog N k j t k i lj Obaveza linog prisustva ili pismena odbrana Upozorenje da e u sluaju neodazivanja biti doveden (neophodno prisustvo) ili da e odluka biti doneta bez njegovog prisustva j g gp (prisustvo nije neophodno) Uz poziv primerak zahteva za pokretanje. . . Pouka o pravu na branioca 184 Potpis i peat
Design by SO&BO

DOVOENJE OKRIVLJENOG
Mera prinude, regulisana ZOP-om prinude, ZOPMoe odrediti samo sud, organ uprave moe sud, zatraiti od suda da odredi dovoenje Naredbom, ako je prisustvo neophodno Nije se odazvao na poziv, nije opravdao d d izostanak Nije izvreno uredno dostavljanje, izbegava dostavljanje prijem pismena Naredba: Naredba: Pismena Mora biti naveden razlog dovoenja g j Izvravaju je organi unutranjih poslova
Design by SO&BO

185

PRIVOENJE UINIOCA PREKRAJA


Bez naredbe, od strane pripadnika policije naredbe, Kad je lice zateeno u vrenju prekraja: prekraja:
Ne moe se utvrditi njegov identitet Nema prebivalite ili boravite Postoji opasnost da odlaskom u inostranstvo izbegne odgovornost za prekraj Da se sprei nastavljanje vrenja prekraja

Moe se zadrati do 24 asa, ako uinilac: asa, ako


Ne moe da se privede sudiji, a postoji sumnja da e pobei ili nastaviti sa vrenjem prekraja
Design by SO&BO

186

ZADRAVANJE OKRIVLJENOG
Naredbu o zadravanju donosi prekrajni sud Zadravanje do donoenja presude ili reenja o prekraju, a najdue 24 asa U sledeim sluajevima
Ne moe da se utvrdi identitet ili prebivalite, prebivalite, osnovana sumnja da pobei e Odlaskom u inostranstvo moe izbei odgovornost za prekraj sa zapreenom k d t k j kaznom zatvora Zateen i j prekraja, da Z t u izvrenju prekraja, d bi se spreilo k j il dalje vrenje prekraja 187
Design by SO&BO

ZADRAVANJE LICA POD DEJSTVOM ALKOHOLA


Moe narediti sud i organ unut. poslova Pod sledeim uslovima: uslovima:
Da je lice zateeno u vrenju prekraja pod uticajem alkohola Da je lice privedeno odnosno da se nije moglo privesti sudiji za prekraje Da postoji opasnost da e i dalje vriti prekraje

Trajanje mere: dok se ne otrezni, najdue mere: 12 sati


Design by SO&BO

188

JEMSTVO
Ako postoji opasnost da bi okrivljeni bekstvom mogao izbei odgovornost za prekraj zamena za zadravanje Sastoji se u polaganju materijalne i line S ji l j ij l li garancije da okrivljeni nee pobei Glasi na odreeni novani iznos Uslovi: Uslovi:
Okrivljeni ve ispitan Pristanak okrivljenog na jemstvo
Design by SO&BO

189

ZADRAVANJE PUTNE ISPRAVE Samo sud Do izvrenja presude Ako bi kanjeno lice sa boravitem u inostranstvu moglo osujetiti izvrenje presude Ne moe organ uprave, ali moe zatraiti g p , od suda

Design by SO&BO

190

POJAM i VRSTE DOKAZA


Predmet dokazivanja glavna injenica
Pretpostavka da je odreeno lice uinilo prekraj i da li je za njega odgovorno

Dokazna injenica (dokazni osnov)


injenica koja govori o osnovanosti pretpostavke sadrane u predmetu dokazivanja

Dokazno sredstvo (izvor dokaza)


Izvor podataka, izjave lica ili predmeti na osnovu kojih dolazimo do dokaznih injenica

Vrste dokaza
Direktni i indirektni (indicije) Lini i stvarni Neposredni i posredni Optuni i odbrambeni
Design by SO&BO

191

POSTUPAK DOKAZIVANJA
Otkrivanje dokaza
Utvrivanje postojanja odreenih injenica i Ut i j t j j d ih i j i sredstava pomou kojih se do njih moe doi

Izvoenje dokaza
Pribavljanje, obezbeenje i prezentacija dokaza

Proveravanje dokaza
Korienjem drugih dokaznih sredstava

Ocena dokaza
Formalna (zakonska) ocena dokaza Slobodna ocena dokaza
Design by SO&BO

192

VRSTE DOKAZNIH SREDSTAVA


Sasluanje okrivljenog iskaz okrivljenog S l j k i lj i k k i lj Sasluanje svedoka iskaz svedoka Vetaenje nalaz i miljenje vetaka Uviaj materijalni dokazi Pretresanje prostorija i lica materijalni dokazi

Design by SO&BO

193

SASLUANJE OKRIVLJENOG
Usmeno, izuzetno p s e o (a o p ost o ga Us e o Usmeno, u et o pismeno (ako prvost. organ o, nae da usmeno nije neophodno) Lini podaci okrivljenog p j g Za ta se okrivljuje Iznoenje odbrane, postavljenje pitanja, ne odbrane, mora da odgovara Potovanje linosti okrivljenog j j g Suoavanje (sa saokrivljenim, svedokom) Preko tumaa (okrivljeni nem, gluv i sl)
Design by SO&BO

194

SASLUANJE SVEDOKA
Zabrana svedoenja: svedoenja: Lice koje bi svojim iskazom povredilo dunost uvanja slubene ili vojne tajne j l b j t j Branilac okrivljenog Osloboenje d d O l b j od dunosti svedoenja: ti svedoenja: d j Brani drug okrivljenog Srodnici u pravoj liniji, bonoj (do 3. stepena), liniji 3 stepena) tazbinskoj (do 2. stepena) Usvojenik i usvojilac Verski ispovednik Nije duan da odgovori na pojedina pitanja j du a odgo o a poj d a p a ja (teka sramota, mat. teta, krivino gonjenje)
Design by SO&BO

195

UVIAJ
Lino i neposredno opaanje sudije Sudija odreuje koja lica prisustvuju U i j mesta, predmeta, mat. d k Uviaj t d t t dokaza, dokumenata Blagovremenost, objektivnost, aktivnost, metodinost i doslednost Rekonstrukcija dogaaja Sastavlja se zapisnik
Design by SO&BO

196

VETAENJE
Davanje miljenja od strane strunih lica o relevantnim injenicama na osnovu pravila nauke odnosno tehnike discipline Kad prekrajni organ ne raspolae strunim znanjem Vetak ne moe biti:
Lice koje se ne moe sasluati kao svedok Lice koje je osloboeno dunosti svedoenja Oteeni

Vetak daje svoj nalaz i miljenje


Design by SO&BO

197

PRETRESANJE PROSTORIJA I LICA


Kada K d su u pitanju tei prekraji, ako je it j t i prekraji, k j k ji verovatno:
Da e D se pronai predmeti ili tragovi i d ti t i Da e se uhvatiti uinilac

Naredba o pretresanju prekrajni sud Tok pretresanja: pretresanja:


Predaja P d j naredbe db Pozivanje na dobrovoljnu predaju P i t d punoletna graanina Prisustvo dva l t i Pretresanje enskog lica Nasilno otvaranje zatvorenih prostora

Privremeno oduzimanje predmeta


Design by SO&BO

198

PRETRES
Faza prekrajnog postupka (nije obavezna) Samo u prvostepenom postupku Pozivaju se: k i lj i ( d P i j se: okrivljeni (predstavnik pravnog lica) i ik li ) njegov branilac (obavezno), podnosilac zahteva, svedoci, vetaci (po potrebi) Tok usmenog pretresa: Iznoenje sad oe je sadrine zahteva e a te a Ispitivanje okrivljenog (pravno, pa odgovorno lice) Izvoenje dokaza Zavrna re okrivljenog Zakljuenje pretresa
Design by SO&BO

199

DONOENJE ODLUKE
Zavrna faza prvostepenog postupka Glavna odluka o samoj prekrajnoj stvari jp j j U formi presude ili reenja Mora se zasnivati na injenicama izvedenim u postupku Objektivni Obj kti i i subjektivni id tit t sa bj kti i identitet zahtevom Organ koji vodi postupak nije vezan za predloge i ocenu u pogledu pravne kvalifikacije prekraja
Design by SO&BO

200

ODLUKA O PREKRAJU
Saoptava se usmeno (ako je okrivljeni prisutan)
javno objavljivanje izreke, izreke, kratko obrazloenje, pouka o pravnom leku

Izrada i I d pismene presude (reenja) u roku od 8 d ( j ) k d dana (ako okrivljeni zatrai) Pismeno izraena odluka se dostavlja: dostavlja:

okrivljenom podnosiocu zahteva oteenom (ako je podneo imovinsko-pravni zahtev) imovinskolicu iji je predmet oduzet licu protiv koga je izreena mera oduzimanja imovinske koristi i i k k i ti
Design by SO&BO

201

VRSTE I FORMA ODLUKA


Presuda kojom se okrivljeni oglaava krivim Presuda kojom se okrivljeni oslobaa krivice Reenje k ji R j kojim se obustavlja prekrajni b t lj k j i postupak Ako postupak vodi organ uprave - reenje p p g p j
Design by SO&BO

202

SADRINA PISMENO IZRAENE PRESUDE Uvod (naziv organa, ime sudije, ime i prebivalite okrivljenog, prekraj, osnov donoenja reenja) d ) Izreka (podaci o okrivljenom, injenini opis, pravna kvalifikacija, odluka o pravnoj stvari) Obrazloenje (sadrina zahteva, injenino stanje, dokazi, propisi) Pouka o pravnom leku Broj predmeta, datum donoenja reenja, predmeta reenja potpis sudije, slubeni peat 203
Design by SO&BO

Reenje kojim se obustavlja prekrajni postupak


ako je postupak voen, a nije bilo zahteva lica k j je ovlaeno za njegovo podnoenje koje j l j d j ako organ koji je vodio postupak nije bio za to nadlean n dle n ako je okrivljeni za istu radnju ve pravosnano kanjen u prekrajnom postupku ili je prekrajni postupak pravosnano obustavljen, ali ne zbog nenadlenosti ako je okrivljeni za isto delo ve kanjen za krivino delo ili privredni prestup p p p
Design by SO&BO

204

ako okrivljeni uiva di l k k i lj i i diplomatski imunitet t ki i it t ako je nastupila zastarelost ako je okrivljeni umro odnosno ako je p prestalo da postoji pravno lice protiv p j p p koga se vodi prekrajni postupak ako je podnosilac zahteva za pokretanje prekrajnog postupka odustao od istog u drugim Zakonom predvienim sluajevima
Design by SO&BO

205

Presuda kojom se okrivljeni oslobaa k i i l b krivice


ako radnja za koju se vodi postupak nije prekraj ako postoje okolnosti koje iskljuuju odgovornost okrivljenog ako nije dokazano d je okrivljeni izvrio k ij d k da j k i lj i i i prekraj

Design by SO&BO

206

Presuda kojom se okrivljeni oglaava krivim l k i i


U prekrajnom postupku utvreno:
Postojanje prekraja Odgovornost okrivljenog za taj prekraj

Design by SO&BO

207

Izreka presude kojom se okrivljeni oglaava krivim g


Izreka presude obavezno sadri:
prekraj za koji se okrivljeni oglaava krivim naznaku propisa koji su primenjeni odluku o sankcijama koje se izriu odluku kojom se oduzima imovinska korist ostvarena prekrajem odluku o uraunavanju zadravanja i pritvora u kaznu odluku o trokovima postupka odluku o imovinsko-pravnom zahtevu imovinsko-

Osim toga:
Rok plaanja i nain zamene novane kazne, postupak za oduzetim predmetima vraanje privremeno predmetima, oduzetih predmeta
Design by SO&BO

208

SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE


Predlog sporazuma stranke predaju sudiji do zavretka prvog roita za odravanje pretresa Sporazum sadri: Priznanje okrivljenog da je uinio prekraj Saglasnost stranaka o prekrajnim sankcijama Odustajanju podnosioca zahteva od prekrajnog gonjenja za druge prekraje, Saglasnost o trokovima postupka i imovinkopravnom zahtevu Odricanje od prava na albu protiv odluke suda donete na osnovu sporazuma. Obavezu okrivljenog da vrati imovinsku korist steenu prekrajem, odnosno da vrati predmet prekraja Sud donosi reenje kojim odbacuje, odbija ili usvaja predlog Po P pravosnanosti reenja sud na osnovu sporazuma d ti j d donosi i presudu kojom okrivljenog oglaava krivim
Design by SO&BO

209

PRAVNI LEKOVI
Redovni
alba

Vanredni
Zahtev za po a je je postup a a te a ponavljenje postupka Zahtev za zatitu zakonitosti

Design by SO&BO

210

ALBA
Redovan pravni lek protiv odluke donete u prvom stepenu albu mogu izjaviti
okrivljeni (branilac, brani drug, srodnik u pravoj liniji, j ( , g, p j j, zakonski zasupnik, usvojilac, usvojenik) podnosilac zahteva vlasnik oduzetog predmeta (samo u pogledu zatitne mere)

alba se podnosi u roku od osam dana p Podnosi se drugostepenom organu preko prvostepenog organa alba odlae izvrenje odluke
Design by SO&BO

211

Osnovi za pobijanje prvostepene odluke dl k


1. 1

2. 2 3.

4.

bitne povrede odredaba prekrajnog postupka povrede propisa o prekraju pogreno ili nepotpuno utvrenog injeninog stanja i j i t j odluke o prekrajnim sankcijama, odluke sankcijama, o oduzimanja imovinske koristi, odluke o koristi, trokovima prekrajnog postupka, odluke postupka, o imovinsko-pravnom zahtevu imovinskoDesign by SO&BO

212

Postupak po albi
Prvostepeni organ za prekraje kome je podneta alba j g , j j j ceni da li je alba blagovremena, dozvoljena i izjavljena od ovlaenog lica i zavisno od te ocene odbacuje albu ili dostavlja je drugostepenom organu zajedno sa spisima u roku od tri dana Drugostepeni organ za prekraje po prijemu albe i spisa razmatra albu i moe da donese sledee odluke: da albu odbaci da odbije albu i potvrdi prvostepenu odluku da uvai albu i preinai prvostepenu odluku da d uvai lb i ukine prvostepenu odluku albu k dl k
Design by SO&BO

213

PONAVLJANJE PREKRAJNOG POSTUPKA


Vanredni pravni lek Moe se podneti iz sledeih razloga: 1. ako je reenje zasnovano na lanoj ispravi ili lanom iskazu svedoka ili vetaka 2. ako je reenje doneto krivinim delom sudije ili drugog slubenog lica koji su uestvovali u postupku 3. ako je lice kanjeno za prekraj ve bilo kanjeno za taj prekraj 4. ako postoje nove injenice ili dokazi koji bi uticali na odluku da su bili poznati u postupku u kome j je doneta odluka o prekraju p j
Design by SO&BO

214

PONAVLJANJE PREKRAJNOG POSTUPKA


Podnosi se prvostepenom organu za prekraje p p g p j Mogu ga podneti: kanjeni (njegov branilac) i podnosilac zahteva U roku od godinu dana od pravnosnanosti odluke Odluke povodom zahteva:
Zahtev se odbacuje (neblagovremen, nedozvoljen, izjavljen od strane neovlaenih lica, ne sadri zakonski osnov, dokaze) Ponavlja se postupak Zahtev se odbija Odluka se ukida u celini ili delimino
Design by SO&BO

215

ZAHTEV ZA ZATITU ZAKONITOSTI


Podnosi ga Republiki javni tuilac ako smatra da je presudom ili reenjem o prekraju povreen zakon ili drugi propis o prekraju U roku od 3 meseca od dana dostavljanja reenja Odluujui o zahtevu Vrhovni kasacioni sud moe: Odbiti zahtev kao neosnovan Usvojiti zahtev preinaiti pravnosnanu odluku ukinuti u celosti ili delimino odluke u prvom i u drugom stepenu i vratiti predmet na ponovno odluivanje prvostepenom organu samo utvrditi povredu propisa
Design by SO&BO

216

POSEBNI POSTUPCI
Postupak prema maloletnicima Postupak za naknadu tete zbog neopravdanog kanjavanja i zadravanja Prekrajni postupak koji vode organi dravne uprave d
Redovni postupak Naplata novane kazne na licu mesta

Design by SO&BO

217

POSTUPAK PREMA MALOLETNICIMA


Karakteristike postupka:
Hitnost Obazrivost u postupanju Miljenje organa starateljstva Pozivanje preko roditelja Obaveza svedoenja Izdvajanje postupka prema maloletniku Prava roditelja i staralaca u postupku Necelishodnost pokretanja postupka Pravo na podnoenje albe (brat, sestra, staralac, hranilac) Iskljuenje javnosti Postupak prema detetu
Design by SO&BO

218

POSTUPAK ZA NAKNADU TETE ZBOG NEOPRAVDANOG KANJAVANJA O OG J J Licu izreena kazna ili zatitna mera, a mera, povodom v. p. leka postupak obustavljen v p Izvrenje pre pravosnanosti, a u pravosnanosti, albenom postupku doe do obustave Lice izdralo kaznu zatvora, a povodom zatvora, albe ili v.p. leka izreena kraa kazna ili vp druga sankcija Lice zadrano, a postupak bude zadrano, obustavljen Lice zadrano due nego to zakon dozvoljava 219
Design by SO&BO

REDOVNI PREKRAJNI POSTUPAK KOJI VODE ORGANI DRAVNE UPRAVE Ako je propisana samo novana kazna Zakonom odreeno da postupak vode organi uprave o ga up a e Postupak se vodi po odredbama ZOP-a ZOPAko treba izrei zatitnu meru organ podnosi zahtev za pokretanje . . . alba se izjavljuje nadlenom prekrajnom sudu Reenje izvrava nadleni prekrajni sud
Design by SO&BO

220

NAPLATA NOVANE KAZNE NA LICU MESTA Vrsta prekajnog postupka koji vode odreeni organi dravne uprave d i id U sluajevima kada je to propisom o prekraju i iit predvieno k j izriito d i Sastoji se u utvrivanju prekraja i izricanju i naplati fik l ti fiksno odreene novane k d kazne na licu mesta Ako li Ak lice ne plati kaznu na licu mesta l ti k li t poziv da to uini u roku od osam dana ili da pristupi u organ dravne uprave radi voenja prek. postupka 221
Design by SO&BO

IZVRENJE ODLUKA
Vri se po pravilu po proteku 15 dana od pravnosnanosti odluke Nadlean prvostepeni organ za prekraje Postoji i mogunost izvrenja odluke i pre njene pravnosnanosti u sledeim sluajevima: ako ne moe da se utvrdi identitet okrivljenog ako okrivljenog, nema prebivalite, ako odlazi u inostranstvo, a prema oceni prvostepenog organa za prekraje postoji osnovana sumnja da e da osujeti izvrenje kazne koja mu je odlukom o prekraju izreena Okrivljenom izreena kazna zatvora za prekraj protiv JRM, postoji osnovana sumnja da ponoviti prekraj e ili to zahtevaju interesi bezbednosti Nije mogue p e a maloletnicima kao i kad je u pitanju je ogue prema a o et c a ao ad p ta ju prinudno izvrenje reenja o prekraju koje je doneo organ dravne uprave 222
Design by SO&BO

IZVRENJE NOVANE KAZNE


Lice kanjeno novanom kaznom obavezno je da j j kaznu plati u roku odreenom presudom ili reenjem o prekraju Ako Ak ne plati zamena novane k l ti kazne k kaznom zatvora Novana kazna izreena pravnom licu, prof.vojniku, licu prof vojniku iznos preko 60.000 dinara (koji se ne moe zameniti zatvorom), kao i trokovi postupka naplauju se prinudnim putem, po propisima o prinudnoj naplati d d l poreza Naknada tete ili povraaj stvari vre se po pravilima izvrnog postupka na zahtev oteenog
Design by SO&BO

223

PRIVREDNI PRESTUPI
Posebna vrsta kaznenih delikata Uvedeni u pravni sistem 1953. godine (Uredba o osnovnim sredstvima privrednih organizacija), p organizacija), g j ) ), da bi se ustanovila kaznena odgovornost pravnih lica za tee delikte uinjene u privrednom i finansijskom poslovanju Termin privredni prestup prvi put se pominje u Zakonu o privrednim sudovima iz 1954. Prvi zakon o privrednim prestupima donet je 1960. godine, a danas vai zakon koji je donet 1977. godine
Design by SO&BO

224

Zakon o privrednim prestupima sadri: d i


Opta pravila o odgovornosti i kanjavanju za privredne prestupe (opti deo) Pravila postupka za utvrivanje odgovornosti i kanjavanje za privredni prestup Odredbe o uslovima za izvrenje odluka o izreenim i i sankcijama za privredne k ij i d prestupe
Design by SO&BO

225

POJAM I ELEMENTI PRIVREDNOG PRESTUPA


Pojam: Pojam: Drutveno tetna povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja je prouzrokovana ili mogla da prouzrokuje tee p posledice i koja je propisom nadlenog organa j j p p g g odreena kao privredni prestup Elementi privrednog prestupa:
Delikt pravnog i odgovorna lica lk d l Drutvena tetnost koja se ogleda u prouzrokovanju ili mogunosti p g prouzrokovanja teih posledica j p Protivpravnost koja se ogleda u povredi propisa o privrednom i finansijskom poslovanju Odreenost prestupa u zakonu ili uredbi
Design by SO&BO

226

OSNOVI KOJI ISKLJUUJU POSTOJANJE PRIVREDNOG PRESTUPA


1. 1

2.

ako je uinjena povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju neznatne drutvene tetnosti; tetnosti; ako je povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju uinjena u krajnjoj nudi
Design by SO&BO

227

NEZNATNA DRUTVENA TETNOST postoji ako je povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja ima sva obeleja privrednog prestupa predviana zakonom, odnosno uredbom donetom na osnovu zakona, malog znaaja i ako nije izazvala tetne posledice ili su k ij i l t t l di one neznatne
Design by SO&BO

228

KRAJNJA NUDA Postoji kada uinilac uini povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju da bi od sebe ili od drugog otklonio istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi nain nije mogla otkloniti i ako je pri tom uinjeno zlo koje nije vee od onog koje je pretilo Opasnost i otklanjanje opasnosti
Design by SO&BO

229

ODGOVORNOST ZA PRIVREDNE PRESTUPE


Kao pravna lica imaju se u vidu preduzea, ustanove, ustanove organizacije kao i druga pravna lica koja obavljaju privredno ili finansijsko poslovanje Kao odgovorno lice u pravnom licu, smatra se lice kome je u pravnom licu poveren odreeni krug poslova, u oblasti privrednog ili finansijskog poslovanja (di kt l j (direktor, ef raunovodstva, f d t knjigovoa, blagajnik, poslovoa) Za privredni prestup ne mogu odgovarati drutvenodrutveno-politike zajednice i njihovi organi, drugi dravni organi i mesne zajednice, ali se zajednice, propisom kojim je odreen p.p. moe predvideti i k ji j d d id ti odgovornost odgovornih lica u ovim organima 230
Design by SO&BO

ODGOVORNOST PRAVNIH LICA


Ako je privredni prestup uinjen radnjom p p j g ili proputanjem dunog nadzora od strane organa upravljanja, odgovornog lica u tom pravnom licu ili radnjom drugog lica koje j bilo ovlaeno d postupa u ime je bil l da i pravnog lica Strana pravna li ako i j St lica k imaju predstavnitvo na teritoriji nae zemlje Pravno li pod steajem samo P lice d t j oduzimanje predmeta i oduzimanje imovinske koristi
Design by SO&BO

231

ODGOVORNOST ODGOVORNIH LICA


Odgovorno za privredni prestup:
Izvren njegovom radnjom ili proputanjem dunog nadzora i Ako je bilo uraunljivo i postupalo sa umiljajem ili iz nehata (ako propisom nije predviena odgovornost samo za umiljaj)

Odgovornost se ne gasi prestankom radnog odnosa u pravnom licu, otvaranjem steaja ili p prestankom pravnog lica p g Nee se kazniti za privredni prestup ako je ve oglaen krivim za krivino delo koje ima obeleja privrednog prestupa p i ednog p est pa Nareenje pretpostavljenog 232
Design by SO&BO

SANKCIJE ZA PRIVREDNE PRESTUPE Kazne novana kazna Uslovna osuda Zatitne mere
Javno objavljivanje presude, Oduzimanje predmeta, Od i j d t Zabrana pravnom licu da se bavi odreenom privrednom delatnou, i delatnou Zabrana odgovornom licu da vri odreene dunosti
Design by SO&BO

233

NOVANA KAZNA Novana kazna je jedina vrsta kazne koja se moe propisati za privredne prestupe Moe propisati na dva naina: naina:
odreivanje i posebnog minimuma i maksimuma novane kazne u okviru opteg minimuma i maksimuma ove kazne za privredne prestupe za pravna lica od 10.000 do 3.000.000 dinara za odgovorna lica od 2.000 do 200.000 dinara u srazmeri sa visinom uinjenje tete, neizvrene tete, obaveze ili vrednosti robe ili druge stvari koja je predmet privrednog prestupa (do dvadesetostrukog iznosa)
Design by SO&BO

234

ODMERAVANJE NOVANE KAZNE


Novana kazna se odmerava u granicama propisane kazne za uinjeni privredni prestup Pri odmeravanju sud je duan da uzme u obzir sve olakavajue i oteavajue j g okolnosti koje mogu da utiu na visinu odmerene kazne Obavezno se uzima u obzir ekonomska snaga pravnog lica i imovno stanje odgovornog lica Povrat fakultativna oteavajua okolnost
Design by SO&BO

235

POOTRAVANJE KAZNE
do dvostrukog iznosa najvee mere propisane kazne u sluaju viestrukog po ata s uaju est u og povrata:
lice najmanje dva puta osuivano za srodna krivina dela ili privredne prestupe (na kazne preko 4.000 odnosno 20.000 dinara) i k d d ) od poslednje osude nije proteklo vie od pet godina Uinilac pokazuje sklonost ka vrenju ovakvih delikata (odgovorno lice)
Design by SO&BO

236

UBLAAVANJE KAZNE
Kod odmeravanja kazne za privredne prestupe j p p p mogue je ublaavanje kazne u tri sluaja: u sluajevima kada je to predvieno zakonom; zakonom; k kad postoje naroito olakavajue okolnosti, okolnosti, i kada su organi unutranje kontrole, drugi organi ili radnici u pravnom licu otkrili ili g p prijavili privredni prestup. U ovom treem prestup. sluaju sud moe i da oslobodi pravno lice od kazne
Design by SO&BO

237

USLOVNA OSUDA
Moe se izrei pravnom i odgovornom licu p g Uvek fakultativno Uslovi: sud je pravnom licu utvrdio novanu kaznu do 20.000,00 dinara, a odgovornom licu do 4.000,00 4 000 00 dinara Uverenje suda da osueni nee vriti p.p. i k.d. Vreme proveravanja moe iznositi najmanje jednu, a najvie dve godine
Design by SO&BO

238

OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE


Razlozi za opozivanje:
Izvrenje novog p.p. ili k.d. u toku roka proveravanja Saznanje za p.p. izvren pre ovog za koji je izreena uslovna osuda za koji se nije znalo j j Neispunjenje nametnutih obaveza

Opozivanje najkasnije u roku od godinu dana od isteka vremena proveravanja


239

Design by SO&BO

ZATITNE MERE Posebna vrsta privrednoprestupnih sankcija slina merama bezbednosti u k ij li b b d ti krivinom pravu Mere preventivnog karaktera iji je cilj M ti k kt j ilj otklanjanje uslova ili stanja koji mogu dovesti do ponovnog vrenja privrednih prestupa Izriu se uz kaznu ili uslovnu osudu Zakon o privrednim prestupima predvia etiri vrste zatitnih mera
Design by SO&BO

240

VRSTE ZATITNIH MERA


1. 1 2. 3.

4.

Javno objavljivanje presude, Oduzimanje predmeta, Zabrana pravnom licu da se bavi Z b li d b i odreenom privrednom delatnou, i Zabrana odgovornom licu da vri odreene dunosti

Design by SO&BO

241

Javno objavljivanje presude


Ova zatitna mera moe se izrei ako sud oceni da bi to bilo korisno kako bi se javnost upoznala sa presudom Naroito ako se time doprinosi otklanjanju doprinosi opasnosti za ivot ili zdravlje ljudi, zatiti sigurnosti prometa ili nekih drugih interesa i ti t kih d ih i t privrede Objavljivanje se moe izvriti na razne Obj lji j i iti naine: objavljivanjem u tampi, na radiju ili na televiziji
Design by SO&BO

242

Oduzimanje predmeta
su bili namenjeni za izvrenje ili koji su nastali izvrenjem privrednih prestupa Mogu se oduzeti i od nevlasnika ako to zahtevaju interesi uvanja ivota i zdravlja ljudi, sigurnost prometa, prometa drugi ineresi privrede ili razlozi morala

Sastoji se u oduzimanju od uinioca odreenih predmeta - kojima je izvren privredni prestup koji prestup,

Oduzeti predmeti se:


mogu prodati na javnoj prodaji prema Zakonu o izvrnom postupku, mogu predati dravnim organima, kriminalistikom muzeju, muzeju naunim ili dobrotvornim ustanovama, ustanovama mogu unititi
Design by SO&BO

243

Zabrana pravnom licu da se bavi odreenom privrednom delatnou


Sastoji se u zabrani pravnom licu da se bavi p oi odnjom odreenih proizvoda i vrenjem proizvodnjom od eenih p oi oda enjem odreenih poslova prometa robe i usluga ili drugih privrednih poslova g p p Ako sud oceni da bi dalje bavljenje odreenom privrednom delatnou bilo opasno po ivot ili zdravlje ljudi ili t t za privredno ili finansijsko d lj lj di tetno i d fi ij k poslovanje drugih pravnih lica ili za privredu ili bi tetilo ugledu nae zemlje i naih preduzea u inostranstvu Trajanje ove mere moe biti od est meseci do deset godina
Design by SO&BO

244

Zabrana odgovornom licu da vri odreene dunosti


Izrie se odgovornom licu u sluajevima kada je ono zloupotrebilo vrenje svoje dunosti za izvrenje p.p. lo pot ebilo enje s oje d nosti a i enje p p Sastoji se u zabrani odgovornom licu da vri odreene dunosti i to: 1. dunost koju je vrio u vreme kada je privredni prestup izvren; 2. 2 odreenu rukovodeu dunost u pogledu privrednog i finansijskog poslovanja; 3. odreenu vrstu poslova ili nekih ili svih dunosti koje se tiu raspolaganja, korienja upravljanja ili raspolaganja korienja, rukovanja drutvenim odnosno dravnim sredstvima ili uvanja tih sredstava Trajanje ove mere moe biti od est meseci do deset godina
Design by SO&BO

245

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE PRIVREDNIM PRESTUPOM


Nije zatitna mera niti je uopte sankcija za p privredne prestupe, ali se primenjuje kod p p , p j j privrednih prestupa iz razloga pravinosti i opteg pravnog principa da niko ne moe zadrati imovinsku korist pribavljenu d ii i k k i ib lj protivpravnim delom Moe M se oduzeti i od drugog lica ako je preneta d ti d d li k j t besteretno ili po neodgovarajuoj ceni

Design by SO&BO

246

ZASTARELOST
U privrednoprestupnom pravu institut zastarelosti zasniva se na istim principima kao i u k i i krivinom pravu Zakon o privrednim prestupima i predvia shodnu primenu odredaba KZ o zastarelosti, a zastarelosti sam odreuje samo odgovarajue rokove zastarelosti koji se primenjuju u privrednoprestupnom pravu (3 godine, odnosno 5 godina) Zastarelost gonjenja i zastarelost izvrenja sankcija Prekid i obustava zastarelosti, relativna i apsolutna zastarelost
Design by SO&BO

247

POSTUPAK ZA PRIVREDNE PRESTUPE


Zasnovan je na principima i pravilima j p p p krivinog postupka Regulisan je odredbama Zakona o privrednim prestupima Postupak za privredne prestupe se vodi pred nadlenim sudom (Privredni sud, Privredni dl i d (P i d i d P i d i apelacioni sud), a postupak pokree javni sud), tuilac Kao okrivljeni u postupku pojavljuju se pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu
Design by SO&BO

248

SASTAV SUDA I NJEGOVA STVARNA I MESNA NADLENOST


Sudovi za privredne prestupe sude, po pravilu, u veu Za suenje u prvom stepenu vee Privrednog suda sastavljeno je od jednog sudije (koji je ujedno i predsednik vea) i dva sudije porotnika. porotnika. Izuzetno, za l k privredne prestupe t lake i d t (propisana kazna do 100.000 dinara za pravno lice) u prvom stepenu sudi sudija pojedinac Kad se odluuje o albama na druga reenja u p prvostepenom postupku ili se donose odluke p p p van glavnog pretresa vee prvostepenog suda sastavljeno je od trojice sudija 249
Design by SO&BO

SASTAV SUDA I NJEGOVA STVARNA I MESNA NADLENOST


Drugostepeni sudovi sude u veu od tri lana Vee Privrednog apelacionog suda koje sudi u drugim stepenu sastavljeno je od dva sudije (od kojih je jedan predsednik vea) i jednog sudije porotnika. porotnika. Vee sastavljeno od tri sudija donosi odluke u drugim sluajevima odreenim zakonom. g j zakonom. Vrhovni kasacioni sud odluuje u veu koje moe imati pet lanova, tri sudije i dva sudije porotnika (zahtev za zatitu zakonitosti) ili tri lana, sudije lana (odreivanje i prenoenje mesne nadlenosti, sukob nadlenosti) Mesna nadlenost suda se odreuje prema seditu okrivljenog pravnog lica 250
Design by SO&BO

VRSTE POSTUPKA ZA PRIVREDNE PRESTUPE Opti ili redovni postupak Skraeni postupak Posebni postupci P b i t i
Za oduzimanje imovinske koristi Za naknadu tete zbog neopravdane osude Za brisanje osude, prestanak zatitne mere ili pravne posledice osude l di d

Design by SO&BO

251

PROCESNE STRANKE U POSTUPKU ZA PRIVREDNE PRESTUPE TUILAC


Javni tuilac Oteeni kao supsidijarni tuilac

OKRIVLJENI
Okrivljeno pravno lice Okrivljeno odgovorno lice

Design by SO&BO

252

TOK POSTUPKA
Prethodni postupak
Podnoenje prijave i postupanje po prijavi Istrane radnje Stavljanje pod optubu
Podnoenje optunog predloga Prethodno ispitivanje optunog predloga

Glavni postupak
Pripremanje glavnog pretresa Glavni pretres Donoenje i objavljivanje presude

Postupak po pravnim lekovima


Redovnim Vanrednim
Design by SO&BO

253

PRETHODNI POSTUPAK Zakon prethodni postupak deli na tri faze: faze: podnoenje prijave za privredni prestup i postupanje po prijavi; istrane radnje; j ; stavljanje pod optubu:
1. 1 2.

1.

2. 3.

podnoenje optunog predloga prethodno ispitivanje optunog predloga

Design by SO&BO

254

PRIJAVA ZA PRIVREDNI PRESTUP


Podnose je dravni organi, preduzea i druge organizacije i zajednice Pismeno ili usmeno na zapisnik koji se o tome sainjava i pri tome se podnosilac p j prijave upozorava na posledice lanog p p g prijavljivanja Prijavljivanje se takoe moe uiniti i telefonom Prijava se podnosi nadlenom javnom tuiocu
Design by SO&BO

255

Postupak javnog tuioca po prijavi za privredni prestup: i d i t


Odbacivanje prijave
ako delo ne predstavlja privredni prestup, ako je nastupila zastarelost gonjenja ili j p g j j stoje neki drugi razlozi koji iskljuuju gonjenje

Pribavljanje potrebnih podataka da bi konano odluio o prijavi (inspekcije, dravni organi i dl i ij i (i k ij d i i organizacije) Pokretanje postupka protiv uinioca privrednog prestupa
p predlog sudu za preduzimanje istranih radnji ili g p j j podnoenje sudu optuni predlog
Design by SO&BO

256

ISTRANE RADNJE
Preduzimanje istranih radnji javni tuilac predlae nadleom sudu ako smatra da prijava i prikupljena obavetenja i podaci ne sadre dovoljno osnova da bi na osnovu njih mogao da podigne optuni predlog Istrane radnje preduzima odreeni sudija St k i j pravo da prisustvuju sprovoenju Stranke imaju d i t j j istranih radnji. Po sprovedenim istranim radnjama odreeni sudija dostavlja spise javnom tuiocu koji odluuje o podnoenju optunog predloga sudu ili o odbacivanju prijave.
Design by SO&BO

257

OPTUNI PREDLOG I NJEGOVO PRETHODNO ISPITIVANJE Optuni predlog je optuni akt koji se podnosi sudu, a u kojem se uinilac sudu, optuuje za uinjeni privredni prestup Optuni predlog podnosi nadleni javni tuilac Navode se podaci o okrivljenom i o privrednom prestupu za koji se optuuje i razlozima za optubu, iznose dokazi koje optubu, treba izvesti na glavnom pretresu i ini predlog da se okrivljeni osudi za uinjeni privredni prestup 258
Design by SO&BO

OPTUNI PREDLOG I NJEGOVO PRETHODNO ISPITIVANJE


Kad primi optuni predlog predsednik vea ili sudija pojedinac razmatra isti radi utvrivanja da li optuni predlog daje osnova da se moe zakazati glavni pretres a a a ga p e es On potom moe da donese sledee odluke: odluke:
1. 2. 3. 4.

da zakae glavni pretres, ako za to postoje svi potrebni g p pretres, p j p uslovi; uslovi; da sprovede jo neke potrebne istrane radnje ili da neke dopuni one koje su ve sprovedene; sprovedene; ako utvrdi nenadlenost tog suda da uputi nadlenom sudu; sudu; da db i t i d odbaci optuni predlog ako stoje uslovi za njegovo dl k t j l i j odbacivanje
Design by SO&BO

259

Razlozi za odbacivanje optunog predloga: dl


1. 2.

3. 3

ako delo za koje se optuuje nije privredni j p j j p prestup, prestup, ako je nastala zastarelost za krivino gonjenje ili stoje drugi razlozi zbog k jih se i klj j t j d i l i b kojih iskljuuje gonjenje ako nema dovoljno dokaza da je okrivljeni uinio privredni prestup. prestup. Reenje o odbacivanju optunog predloga dostavlja se tuiocu i tuenom (pravnom i odgovornom li ) d licu) licu
Design by SO&BO

260

Prekid postupka
Postoji i mogunost prekida postupka protiv okrivljenog odgovornog lica ako je:
nedostupan dravnim organima ili ako je duevno oboleo ili duevno poremeen. poremeen. Po prestanku ovih smetnji prekinuti postupak se nastavlja

Design by SO&BO

261

PRIPREMANJE GLAVNOG PRETRESA GLAVNOG PRETRESA


Glavni pretres zakazuje predsednik vea ili p zakazuje p j sudija pojedinac Odrava se, zavisno od teine privrednog prestupa za koji se sudi, pred veem suda ili pred sudijom pojedincem Pozivaju P i j se: okrivljeni (uz poziv mu se k i lj i ( i dostavlja i prepis optunog predloga) , njihovi branioci, tuilac, oteeni i njegov branioci tuilac zastupnik ili punomonik, svedoci, vetaci i tumai
Design by SO&BO

262

GLAVNI PRETRES
itanje optunog predloga Sasluanje predstavnika okrivljenog pravnog lica, a onda se pristupa ispitivanju okrivljenog odgovornog lica Sasluavanje svedoka i vetaka i izvoenje ostalih dokaza d k Davanje zavrne rei od strane stranaka u postupku, sledeim redosledom: tuilac, oteeni, branilac tuilac oteeni okrivljenog pravnog lica, predstavnik okrivljenog pravnog lica, branilac okrivljenog odgovornog lica i okrivljeno odgovorno lice Predsednik vea, odnosno sudija pojedinac, zakljuuje g glavni pretres p Donoenje i objavljivanje presude
Design by SO&BO

263

DONOENJE PRESUDE
Presuda kojom se odbija optuni predlog Presuda kojom se optueni oslobaa od optube Presuda kojom se optueni oglaava odgovornim sadi sledee: sledee:
1. 2. 3.

4. 5. 6. 6 7. 8.

p privredni prestup za koji se okrivljeni oglaava odgovornim p p j j g g navoenje propisa koji su primenjeni kazna na koju se okrivljeni (pravno i odgovorno lice) osuuju, osuuju, odluka o osloboenju od kazne ukoliko je do toga dolo odluka o uslovnoj osudi ako je ona izreena umesto kazne odluka o zatitnim merama ukoliko su one izreene odluka o oduzimanju imovinske koristi odluka o trokovima postupka odluka o imovinskopravnom zahtevu ako je on bio istaknut u postupku od strane oteenog

Design by SO&BO

264

PRAVNI LEKOVI U POSTUPKU ZA PRIVREDNE PRESTUPE


Redovni pravni lekovi R d i il k i
alba protiv presude alba protiv reenja

Vanredni pravni lekovi


Zahtev za ponavljanje postupka p j j p p Zahtev za zatitu zakonitosti

Design by SO&BO

265

ALBA PROTIV PRESUDE I ALBA PROTIV REENJA


albu mogu izjaviti: stranke, branilac, oteeni i sopstvenik (nosilac prava raspolaganja, korisnik) raspolaganja oduzetog predmeta Javni tuilac - na tetu ili u korist okrivljenog j g Oteeni - samo u pogledu odluke o trokovima postupka alba protiv presude moe se izjaviti u roku od osam dana alba protiv reenja (ako zakonom nije drukije propisano) moe se izjaviti u roku od tri dana alba protiv reenja o privrednom prestupu p j p p p donetog u skraenom postupku u roku od osam dana 266
Design by SO&BO

ALBA PROTIV PRESUDE I ALBA PROTIV REENJA alba se moe izjaviti samo pismeno Blagovrmeno izjavljena alba od strane ovlaenog lica odlae izvrenje Osnovi zbog kojih se presuda moe pobijati bij ti O albi odluuje drugostepeni sud na sednici vea Postupak po albi p p
Design by SO&BO

267

ZAHTEV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA


Postupak se moe ponoviti ako su za to ispunjeni zakonski uslovi Postupak se pokree zahtevom za ponavljanje postupka koji predstavlja vanredni pravni lek protiv pravnosnane presude Postupak po ovom zahtevu regulisan je Zakonom o krivinom postupku, zbog ega Zakon o privrednim prestupima o tome ne p p p sadri odredbe izuzev jedne dopune

(odgovorno lice koje je pravosnano osueno za p.p. za i t d l ve isto delo pravosnano osueno za k.d.)
Design by SO&BO

268

ZAHTEV ZA ZATITU ZAKONITOSTI


Vanredni pravni lek koji se moe podneti protiv p j p p pravnosnane odluke (presude ili reenja) donete u postupku za privredne prestupe Moe se podneti ako je pravnosnanom odlukom suda o privrednom prestupu ili u postupku koji je prethodio toj odluci, povreen Zakon o privrednim prestupima ili drugi propis o privrednim prestupima O zahtevu reava Vrhovni kasacioni sud Moe ga podneti javni tuilac republike u roku od est meseci Stranke ne mogu podnositi ovaj zahtev g p j
Design by SO&BO

269

SKRAENI POSTUPAK
Donoenje reenja o privrednom prestupu bez odravanja glavnog pretresa Moe se sprovesti na predlog tuioca Za one privredne prestupe za ije je reavanje nadlean sudija pojedinac za pravna lica novana kazna do 100.000, a za odgovorna lica do 10.000 dinara Samo ako je predstavnik okrivljenog pravnog lica ve bio sasluan, sasluan, odnosno ako je okrivljeno odgovorno lice ve bilo ispitano Ne mogu se izrei zatitne mere (osim oduzimanja predmeta) predmeta) d Moe se izrei mera oduzimanja imovinske koristi i p dosuditi imovinskopravni zahtev do 10.000 dinara
Design by SO&BO

270