You are on page 1of 11

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

Comisin Organizadora:
Moderador: Olalla Losada Vzquez Secretario de Actas: Raquel Cespn Romero Suplente: Ramiro Gmez Salgado

Orde do da:
0. 1. 2. 3. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. Aprobacin da orde do da. Comisins. Varios.

Desenvolvemento:
Sendo as 19:41 comeza a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

0. Aprobacin das actas anteriores:


Aprbase por asentimento a acta do da 22 de outubro de 2012.

1. Aprobacin da orde do da:


Aprbase a orde do da por asentimento.

2. Comisin:
2.1 Comisin Xurdica: Na anterior Asemblea acordouse elaborar instancias sobre os exames de xullo e a sa problemtica para a solicitude de bolsas, os problemas na coordinacin do TFG e coas prcticas externas (por exemplo; o perodo lectivo do primeiro cuadrimestre remata o 29 de xaneiro, polo que moitos non podern rematar as 750h de prcticas externas). Destacase a importancia que teen ambas instancias e o traballo na propia comisin. Introdcese o tema das reformas das fiestras, e o seu estado actual, e proponse inclur este punto na prxima Xunta de Facultade.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

A instancia elaborada con respecto a dous destes temas incluirase no Anexo, e procdese sa lectura. - Proponse presentar esta instancia ante a Secretara Xeral. - Votacin; aprbase por unanimidade. No eido xurdico trtase o tema dos permisos precisos para a realizacin do Magosto. Este punto concluirase cando se trate a Comisin de Cultura. Proponse realizar a planificacin das propostas do programa electoral da Asemblea de Estudantes, para decidir cales se realizarn a longo prazo ou ao longo do curso. As como a preparacin das emendas a un posible programa electoral. Este punto queda pendente para a prxima Comisin Xurdica. Proponse buscar o modo de atraer aos alumnos de primeiro tanto actividade da Asemblea de Estudantes como ao traballo da xurdica. En canto a isto, tamn se propn facer promocin mediante carteis cos horarios das comisins organizadoras. - Proponse: Elaborar un cartel para promocionar as Comisins Organizadoras. - Votacin: Votos a favor: 9 Votos en contra: 0 Abstencins: 1 Queda, por tanto, Mercadotecnia. esta tarefa encomendada prxima Comisin de

2.2 Comisin de Mercadotecnia e Finanzas: Esta Comisin non se reuniu. Daniel Arosa queda responsable de facer unha anlise das Caixas de Aforro actuais para crear nunha delas unha conta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

2.3 Comisin Cultural: No relativo aos xogos populares, tratase a imposibilidade de realizalos neste cuadrimestre. Polo que queda pendente para o vindeiro cuadrimestre. Magosto Despois de pornos en contacto con Vegano, acordamos das barras e un refrixerador prestados (ou dous refrixeradores se fose necesario). Estn avisados de que podemos aprazar o magosto pola situacin meteorolxica semana seguinte.. Na organizacin con Estrella Galicia, estamos espera da sa chamada. A opcin mis rpida ir ao polgono do Tambre. En vista disto proponse barallar a posibilidade de mercar latas de 0,5l nun supermercado, como xa se ten feito no magosto do ano anterior. Falouse coa Liga Gaiteira Galega, estn dispostos a vir e esperan coecer as condicins (se vai haber mis actuacins, comida, bebida, etc). De seguido proponse convidar de novo a Ricardo Parada. Valrase esta opcin. Tamn consta que se puxo a disposicin un ordenador porttil para poer msica. En canto ao permiso Vicerreitora de Economa e Infraestruturas, lembrase que ma (mrcores 31/10/2012), debe acudir algun a supervisar o estado do permiso, e lembrar que estamos espera da sa resposta. Oliver Castro, e Ins Couso quedan responsables desta tarefa Lembrase que a acta do da 8 de outubro de 2012 onde figuran as cantidades e as persoas encargadas de ocuparse de cada unha das tarefas. Ser na vindeira Asemblea do luns 5 de novembro onde se reafirmarn os responsables das mesmas, e se coordinar o traballo previo. En canto ao concurso de cartaces do Magosto, o gaador Ismael Sierra Garca de 1 Curso. Pablo Crespo queda encargado de avisar ao gaador as como de comunicarlle as modificacins pertinentes ao cartaz. Aprbase este cartel recibido para o uso da promocin do Magosto 2012 da Asemblea de Ciencias Polticas por unanimidade.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

Agardamos ao luns para decidir en base a propostas se se empregar o sistema de tickets para o pagamento das consumicins. En relacin queimada, queda aclarar o tema da dispoibilidade de louza necesaria para poder elaborala. 2.4 Comisin Formacin: Charla Coloquio Voluntariado USC. Despois de pornos en contacto co Servizo de Participacin e Integracin Universitaria, e da sa dispoibilidade e aceptacin para realizar o coloquio. As como de elaborar un esquema coas lias xerais dos contidos do mesmo; orientacin do voluntariado de cara a nosa titulacin, cursos de formacin de voluntariado, entidades de voluntariado, etc. Queda pendente a confirmacin do da e da hora ao SEPIU. Aprbase por asentimento que sexa o Martes 13 de Novembro s 11:00, por asentimento. Queda pendente a reserva do Saln de Graos, as como o aviso aos profesores da facultade e ao decanato e a elaboracin dun cartaz para a sa promocin. Ciclo/semana dedicada ao conflito rabe-israel. Falouse coa profesora Irene Manzano para a bsqueda de poentes. Estamos espera das sas propostas e a pedirlle suxestins ao profesor Rafael Garca, tarefa da que se encargar Raquel Cespn. Este tema tratarase na Comisin Organizadora de Formacin. Proponse a organizacin dun debate sobre educacin, en primeiro lugar debtese sobre convidar a representantes de sindicatos. Finalmente decdese que si hai unha necesidade dun debate centrado na educacin pero preferiblemente sen a presencia de representantes de sindicatos. Queda pendente o trato deste tema para a prxima Comisin de Formacin.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

Por outra banda realizarase un planning de actividades da Asemblea de Estudantes para todo o curso, xa que non temos capacidade para organizar varias actividades a un mesmo tempo.

3. Varios:
Queda pendente para a Comisin xurdica pescudar sobre a situacin da profesora Garca An, da materia optativa Xestin da Informacin de terceiro curso, xa que non se est impartindo docencia. Debtese sobre a importancia de que as Asembleas se realicen nun horario que permita que poidan asistir tanto os alumnos da quenda de ma como da quenda de tarde. Barllase a posibilidade de realizar as asembleas na aula Seminario de profesores xa que dese xeito poderemos dispor de un pouco tempo mis para a realizacin das asembleas. Resltase que nas presentacins realizadas se expuxo que o horario das asembleas se adaptaran e procuraran non solapar o horario de clases se haba persoas interesadas en asistir. Queda pendente o reparto de cuestionarios, para o 31 de outubro: - Quenda de ma: Olalla, Ins, Oliver, Laura, Miguel (10:00). - Quenda de tarde: Olalla, lex, Andrs, e Oliver (17:00)

Queda convocada a vindeira Asemblea de Estudante de Ciencias Polticas para o luns para as 19:30 na aula 0.1 coa seguinte Comisin Organizadora:
Moderador: Pablo Crespo Secretario de Actas: Oliver Castro Suplente: Miguel Vzquez

Quedan convocadas as vindeiras comisin na aula de asociacins segundo se dispn:


Comisin Mercadotecnia e Finanzas o mrcores 31 s 17:00. Comisin Xurdica o xoves 8 s 18:00.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

Comisin Cultural o luns 5 s 17:00. Comisin Formacin o xoves 8 s 17:00.

Sendo as 21:19 dse por rematada a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

ANEXO
atencin da Secretara Xeral: A Asociacin de Cultura e Formacin de Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas, tendo como interesados aos alumnos de Grao en Ciencia Poltica e da Administracin Pablo Crespo Rodrguez, con DNI N: 44488283-G, e Daniel Arosa Otero, con DNI N: 77414035-Z, vmonos na obriga de presentar a seguinte instancia debido aos sucesos acaecentes no perodo de exames de Xullo, no que se nos informou, por parte da Coordinarora Erasmus da Facultade de Ciencias Polticas e Sociais, que non se nos permitira acudir convocatoria de Xullo daquelas materias que non foran superadas e figurasen no noso acordo de estudos co propsito de ser convalidadas coa universidade de destino acorde ao programa Erasmus. Co posterior consentimento por parte da Secretara Xeral do incumprimento de tal dictame. EXPOMOS: O feito de carecermos doutra oportunidade en Xullo para acadar os crditos nos que nos atopamos martriculados deixounos nunha clara situacin de desigualdade fronte aos compaeiros da Licenciatura e aqueles que non participaron no programa Erasmus, infrinxindo os artigo 2, 4 e 7 do Estatuto do Estudantado. O troco da posibilidade de presentarse a Xullo respecto a anos anteriores, as como a carente informacin tanto deste feito como dos motivos polos que se levou a cabo, xunto coa falta de asesoramento proporcionada polo rgano competente e responsable deste feito, impidu que os alumnos afectados poidan planificar os seus obxectivos acadmicos en funcin desta situacin, infrinxindo o artigo 7 do Estatuto do Estudantado e o artigo 8 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela vixentes nese intre. O feito de non ter posibilidade de acadar estes crditos, pode impedirnos chegar s requerimentos necesarios para a obtencin de bolsas e axudas proporcionadas tanto pola universidade como por outras institucins ou organizacins. Esto supn unha infraccin do artigo 8 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela vixentes nese intre. A privacin do dereito a avaliarnos dunha materia na que nos atopamos matriculados supn o incumprimento do artigo 126 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela vixentes nese intre. Non se deu motivo algn deste troco as como a inexistencia de base normativa ou legal algunha pola que se levou a cabo esta limitacin.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

Prodcese un serio agravio comparativo posto que houbo alumnos alleos Facultade de Ciencias Polticas e Sociais que, desatendendo as indicacins da Secretara Xeral, se presentaron a esta convocatoria e que, baixo o amparo da sas respectivas facultades e o consentimento desta mesma secretara, finalmente foron calificados. O cal supn unha flagrante infraccin dos artigos 2, 4 e 7 do Estatuto do Estudantado. SOLICITAMOS: Atendendo principalmente ltimo motivo exposto, en prevencin de posibeis prexuzos vindeiros en relacin a este e tendo fundamentalmente en conta a solicitude da Beca Xeral de Mobilidade do Ministerio de Educacin; que non figuren no expediente acadmico a convocatoria en relacin a estes feitos das susoditas materias ou, canto menos, non computen hora de solicitar bolsas e axudas como a xa especficamente mencionada ou calquer outra. Que se remita a resolucin coa mxima prontitude posbel correo electrnico da asociacin (asembleaestudantes@hotmail.com) e mediante correo ordinario secretara da Facultade de Ciencias Polticas e Sociais. Axntanse os artigos previamente sinalados as como as sinaturas de solicitantes e interesados.

Estatuto do Estudante Universitario


Boletn Oficial do Estado, publicado o 30 de decembro de 2010: CAPTULO II De los derechos y deberes de los estudiantes Artculo 2. Igualdad de derechos y deberes. 1. Todos los estudiantes universitarios tendrn garantizada la igualdad de derechos y deberes, independientemente del centro universitario, de las enseanzas que se encuentren cursando y de la etapa de la formacin a lo largo de la vida en la que se hallen matriculados. 2. Dicha igualdad se ejercer siempre bajo el principio general de la corresponsabilidad universitaria, que se define como la reciprocidad en el ejercicio de los derechos y libertades y el respeto de las personas y de la institucin universitaria como bien comn de todos cuantos la integran. Artculo 4. No discriminacin. Todos los estudiantes universitarios, independientemente de su procedencia, tienen el derecho a que no se les discrimine por razn de nacimiento, origen racial o tnico, sexo, religin, conviccin u opinin, edad, discapacidad,

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

nacionalidad, enfermedad, orientacin sexual e identidad de gnero, condicin socioeconmica, idiomtica o lingstica, o afinidad poltica y sindical, o por razn de apariencia, sobrepeso u obesidad, o por cualquier otra condicin o circunstancia personal o social, con el nico requerimiento de la aceptacin de las normas democrticas y de respeto a los ciudadanos, base constitucional de la sociedad espaola. Artculo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios. 1. Los estudiantes universitarios tienen los siguientes derechos comunes, individuales o colectivos: a) Al estudio en la universidad de su eleccin, en los trminos establecidos por el ordenamiento jurdico. Asimismo, a que las universidades promuevan programas de informacin y orientacin a sus futuros estudiantes, que favorezcan la transicin activa a la universidad, enfocados a una mejor integracin en sus estructuras, niveles y mbitos de formacin a lo largo de la vida, actividad investigadora, cultural y de responsabilidad social. Los estudiantes universitarios tienen el derecho a participar en el diseo, seguimiento y evaluacin de la poltica universitaria. b) A la igualdad de oportunidades, sin discriminacin alguna, en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio de sus derechos acadmicos. c) A una formacin acadmica de calidad, que fomente la adquisicin de las competencias que correspondan a los estudios elegidos e incluya conocimientos, habilidades, actitudes y valores; en particular los valores propios de una cultura democrtica y del respeto a los dems y al entorno. d) A una atencin y diseo de las actividades acadmicas que faciliten la conciliacin de los estudios con la vida laboral y familiar, as como el ejercicio de sus derechos por las mujeres vctimas de la violencia de gnero, en la medida de las disponibilidades organizativas y presupuestarias de la universidad. e) Al asesoramiento y asistencia por parte de profesores, tutores y servicios de atencin al estudiante, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto. f) A la informacin y orientacin vocacional, acadmica y profesional, as como al asesoramiento por las universidades sobre las actividades de las mismas que les afecten, y, en especial, sobre actividades de extensin universitaria, alojamiento universitario, deportivas y otros mbitos de vida saludable, y su transicin al mundo laboral. g) A ser informado de las normas de la universidad sobre la evaluacin y el procedimiento de revisin de calificaciones. h) A una evaluacin objetiva y siempre que sea posible continua, basada en una metodologa activa de docencia y aprendizaje. i) A obtener reconocimiento acadmico por su participacin en actividades universitarias culturales, deportivas, de representacin estudiantil, solidarias y de cooperacin en los trminos establecidos en la normativa vigente. j) A la validacin, a efectos acadmicos, de la experiencia laboral o profesional de acuerdo con las condiciones que, en el marco de la normativa vigente, fije la universidad. k) A participar en los programas de movilidad, nacional o internacional, en el marco de la legislacin vigente.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

l) A conocer y participar en los programas y observatorios de incorporacin laboral que desarrollen las universidades y otras instituciones. m) Al uso de instalaciones acadmicas adecuadas y accesibles a cada mbito de su formacin. n) A recibir formacin sobre prevencin de riesgos y a disponer de los medios que garanticen su salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. o) A la portabilidad de las becas y ayudas al estudio de las convocatorias nacionales, entendiendo por sta el derecho a su disfrute en todo el territorio nacional, con independencia del lugar de residencia, as como a la portabilidad de las becas propias de las universidades, en los trminos que se establezcan en sus respectivas convocatorias. p) Al acceso a la formacin universitaria a lo largo de la vida, para lo cual las universidades establecern y difundirn los mecanismos especficos de admisin que correspondan.

Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela


Texto aprobado polo Claustro Universitario o 21 de maio de 2003 e adaptado segundo o seu acordo do 18 de decembro de 2003: TTULO PRIMEIRO DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA CAPTULO 1 DISPOSICINS XERAIS Artigo 7 A comunidade da Universidade de Santiago de Compostela est formada por: a) O seu persoal docente e investigador. b) O estudantado. c) O seu persoal de administracin e servizos. Artigo 8 Son dereitos de todos os membros da comunidade universitaria, no marco das previsins contidas na lexislacin vixente: a) A participacin nos rganos de goberno e de xestin de acordo co establecido nos presentes Estatutos. b) A organizacin, promocin e participacin en actividades formativas, culturais, recreativas e deportivas e de extensin universitaria, e a utilizacin das instalacins e dos servizos universitarios conforme o que establezan as normas da Universidade. c) A liberdade de expresin, asociacin, sindicacin, reunin, manifestacin e folga dentro do mbito universitario. Os estudantes podern suspender de xeito colectivo as sas actividades discentes e acadmicas. d) A organizacin, promocin e participacin en actividades que contriban a vincular a Universidade de Santiago de Compostela co seu contorno e a mellora desta institucin. e) A recibir as distintas axudas ou subvencins que a Universidade estableza, de acordo cos requisitos establecidos nas respectivas normas que as regulen.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

30 de Outubro de 2012

f) O goce das prestacins asistenciais e de accin social promovidas, xestionadas ou fomentadas pola Universidade de acordo cos requisitos establecidos nas respectivas normas que as regulen. g) A informacin regular, mediante a publicidade, sobre todas as cuestins que afecten comunidade universitaria. h) Dispor de condicins de traballo e/ou estudo axeitadas. i) Non ser discriminado por razn da sa discapacidade. l) Dispor dos medios axeitados para contribur ao bo funcionamento do servizo pblico universitario e mellora da sa xestin. m) Ao pleno respecto sa dignidade profesional e persoal no exercicio das sas funcins. TTULO CUARTO DO ESTUDO, A DOCENCIA E A INVESTIGACIN CAPTULO 1 DO RXIME DOS ESTUDOS Artigo 124 1.- A admisin na Universidade de Santiago de Compostela estar aberta a todas aquelas persoas que poidan acreditar a sa aptitude para o ingreso, de acordo cos criterios establecidos pola propia Universidade no marco das disposicins legais vixentes. 2.- O Consello de Goberno, de acordo coa lexislacin vixente, establecer os procedementos para a admisin dos estudantes. Estas competencias podern ser delegadas, de forma parcial ou total, en rganos interuniversitarios. Artigo 125 No marco do disposto pola lexislacin vixente, correspndelle ao Consello de Goberno da Universidade propoerlle Comunidade Autnoma Galega o lmite de prazas das titulacins, logo da proposta dos centros respectivos. Artigo 126 1.- A Universidade de Santiago de Compostela, por acordo do seu Consello de Goberno, regular as modalidades de matrcula para os estudos que desenvolva. 2.- En todo caso, a formalizacin da matrcula supn o dereito de asistencia s clases tericas e prcticas propias de cada materia e a ser avaliado. Asemade implica o deber de asistencia e realizacin daquelas actividades formativas que se establezan como obrigatorias na programacin docente. 3.- Con carcter singular para casos especficos, a xunta de centro poder conceder a dispensa de asistencia a clase. Nestes casos, se fose necesario, poder considerarse un sistema de avaliacin diferenciado do criterio xeral.