Вы находитесь на странице: 1из 356
Sy STRETEANL, FLORIN . eee Florin Streteanu Sa nscut lS octombrie 1972 jn Bra, ju. Hunedoara cso Studi: Faculatea de Drept, Universitatea .Bahey-Bolyai” Cl Napoca (1995), doctor i rept penal.cu teza Concursul de enfracunt sustinuta ta 1998, Specializiri si stagit de documentare: Academia de Drept European (Floren(a, 1996) Insttutul Intemational al Dreptuilor Omului (Strasbourg, 1997), Facultatea Intemationcty ‘de Drept Compara Strasbourg, ciclurite I, (1995-1999); Universitatea Pais I Panthéon Assas (1999, 2001); Universitatea Liberd din Bruxelles (2000) Universitatea din Zaragora (002) Tratat de drept penal Activate pefesonal: pps aniversitar (1995-1997, sen univer (197-199 tector unter (19.2003), confectiar uiverstardin 3008, Coles nee oe x Faculte ltematonalé de Dre Compara tin Sesbouy tale a eat ee Partea generala dren penal pesoanelor jonas ta dep compan’ ell cise Se Ee inva la Usvemittes dia Limoges 2003 S008): Unease Rn ea Sines Stastour GOD Uniesinte din Zargoes ONS) Penang Peek nee Dept, Unirestaten Babey oly ClyjNapoca (in 2006) Dies at oes ce f Drept Penal; Membru al Comisici pentru elaborarea proiectului noului Cod penal al Volumul I Romi (i 200) Fomor ina! NM, id as a denis epee (ain 2007 Membru al AsoiajiiIntematonale de Drop Pena Seneeh Se eer Compara ans) Cena de couvare supra intepenicceg eee conferinimeaaponale(Siacsa Not 2002 Being OK Carga Coma 307, Ganja 0) Publica: autor sau coautor a patra citi si manvale: Concursul de infractiun (1999) aspunderea penala a persoanet jridice (ed. 1~ 2002, ed. alka ~ 2007) in celaborce og R. Chi), Crepe penal. Partea general 1 (2003); Drept penal. Parte general: Culegers se taste gtd (2005) In colaborare cu D. Nia); autor a peste A de cel publics eed si sttindae, ok Editura C.H. Beck Bucuresti 2008 Tratat de drept penal Partea general Volumul I Edlitura C.HL, Beck este acreditats CNCSIS - Consul National al Cereetrit Since «in fnvagaméstul Superior ‘Pratat de drept penal. Partea generala, Volumal 1 Florin Stretexnu ‘Copyright © 2008 ~ Ediura CH. Beck ‘Toate deeptuile rezervate Fdturii CH. Beck Nicio parte dia aceasta lucrare nu poate fi copiat@ fir acordulscris al Editurit C.H. Beck Drepturle de fistibutie in straindtate aparin in exclusivitate edt STRETEANU, FLORIN ‘Tratat de drept penal : Partea generali/ Florin | Sereteanu.- Bucuresti: Editura CH, Beck, 2008. 2vol ISBN 978.973-115-163-2 Vol. 1. - 2008. - Bibliogr.- Index. - ISBN | 978.973. Editura CAH. Beck Sur Serg. Nufu Ion nr. 2, sector 5, Bucureyti Tel: (O21) 410.0847; (021) 410.08.09: (021) 410.08 73; (021) 410.08.46 Fax: (021) 410.08.48 E-mail: comenzi@beck.r0 Redactor: Forina Serban ‘Tehnoredactor: Catlin Manta Realizat la Imprimeria Arta Graficd $.A., Bucuresti Abrevieri Capitotul 1. Dreptul penal in sistemul dreptului pozit 1. Definirea dreptului penal 1. Rezonanta sociale dreptului penal, p. 1; 2. Definite, p.2 §2. Funeyiile dreptulut penal 3. Preliminari, p. 3; 4. Functia protectoare, p. 5; 5. Functia edu- ceativl, p.7 $3. Caracterele dreptului penal 6, Dreptul penal ca ramuti de drept public p. 10; 7. Dreptl penal ‘ea ramuri autonoma de drept, p. 13; 8. Caracteral subsidiar al dreptului penal, p. 16; 9. Caracterul selectv al dreptului penal, pit 64. Structura dreptului penal 10. Drept penal general si drept penal special, p. 18; 11, Drept penal intera si drept penal extem, p. 21; 12. Alte clasificii, p. 24 §5. Raporturile dreptului penal cu alte ramuri de drept. 1. Aspecte generale, p. 24; 14. Raporturile dreptului penal cu dreptul constitujional, p. 25; 15. Raporturile dreptului penal eu dreptul contravengional, p. 28; 16, Raporturile dreptului penal cu “dreptul procesual penal, p. 31 §6. Relatia intre dreptul penal $i moral 17. Nucleul dreptutui penal ~ domenia comun, p. 33, 18. Domenii marginale diferit, p33 Capitolul 1. Principille fundamentale ale dreptului penal Seetiunea I. Preliminarii 19, Define, p. 35; 20. Cadrul principilor fundamental, p. 35, Secjiunea a a. Principiu!legaliitiincriminari $ pedepsei $1. Consideratii generale - 21, Defintie i fundament, p. 36; 22. Imolicagi ale principiului legaitai, p. 37 §2. Lex seripta 23, Limitarea sfereiizvoarelordreptului penal, p. 38; 24. Accesibi- litates leg, p. 38 §3. Lex certa 25, Previzibiltatea lei, p. 39; 26. Tehniei de formulare a normelor penale, p. 41; 27. Elementele descriptive in conjinutul incrimi- 18 24 33