You are on page 1of 154

ISSN 1857-0577

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

SERIALE
2007-2008

CNCM
Chişinău 2012

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Serials

Published from 1973
Issued once a year

2007-2008

Chişinău
NBCM
2012

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Seriale

Se editează din anul 1973
Apare anual

2007-2008

Chişinău
CNCM
2012

Autori-alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Oxana PERCIUN
Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ
Design, tehnoredactare computerizată : Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Seriale = Serials : Se ed. din anul 1973 : Apare anual / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Oxana Perciun; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – Chişinău : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2012 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 20 cm. – (Bibliografia Naţională a Moldovei). – ISSN 1857-0577. – ISBN 978-9975-49-0283.
2007-2008. – 2012. – 154 p. – Text : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-090-0.
015 (478):70

 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2012

Prefaţă ≡ Preface

PREFAŢĂ
"Seriale" continuă una din fasciculele "Bibliografiei Naţionale a Moldovei".
Lucrarea este elaborată în baza numărului existent de titluri ale publicaţiilor periodice apărute în anii 2007-2008 în Republica Moldova, înregistrate la Camera Naţională
a Cărţii şi prezervate în colecţiile Arhivei Depozitului legal al CNC.
Descrierea bibliografică s-a efectuat de-visu, în limba originalului, după ultimul număr al publicaţiei periodice şi este realizată conform ISBD (CR). Toate schimbările, pe
care le-a suportat publicaţia în timp : dinamica publicaţiei, încetări de apariţii, noi titluri
de apariţii, schimbări de titluri, fuzionări, scindări, redactori, tiraj etc. sunt trecute în note
după periodicitatea publicaţiei.
Lucrarea este structurată conform tipurilor de publicaţii : reviste, buletine, anale ştiinţifice, anuare şi ziare. Cu excepţia ziarelor, notiţele bibliografice sunt sistematizate în
ordine alfabetică, după limba de apariţie a publicaţiei. Ziarele sunt ordonate conform
următoarelor compartimente :
- republicane ;
- municipale ;
- raionale şi săteşti ;
- independente şi particulare ;
- ale instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor ;
- ale asociaţiilor obşteşti şi profesionale ;
- ale instituţiilor de învăţământ ;
- ale partidelor şi mişcărilor politice ;
- parohiale şi ale confesiunilor.
În interiorul fiecărui compartiment se păstrează ordonarea alfabetică a descrierilo r
bibliografice.
Pentru facilitarea găsirii informaţiei pot fi utilizaţi indecşii :
- de nume ;
- de titluri ;
- al editorilor, fondatorilor;
- de loc.
Lucrarea vine în sprijinul regăsirii informaţiei despre editarea revistelor, ziarelor, resurselor în continuare în anii 2007-2008, servind drept sursă de informare exhaustivă
pentru documentarea diverselor categorii de beneficiari : editori, bibliotecari, cercetători
etc.

5

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

PREFACE
The "Serials" continues one of the beams of the "National Bibliography of
Moldova". The issue is prepared in the existing number of titles of periodicals published
in Moldova in 2007-2008. All publications registered at the National Book Chamber and
preserved in collections of the Warehouse Legal Deposit of NBC.
Bibliographic descriptions were making in the original language after the last number of periodicals and are performing according to the ISBD (CR) standards. All
changes, which-while the newspaper supported : dynamic publication, termination of
appearances, new title releases, changes in securities, mergers, divisions, editors, circulation etc. is listed in the notes after publication frequency. The issue is structured
according to types of publications : journals, newsletters, scientific-what anal, yearbooks
and newspapers. Except newspapers, bibliographic notes are collated alphabetically
and by language of publication Issue. Newspapers are ranked according to their nextsections :
- republican ;
- municipal ;
- district and village ;
- independent and private,
- institutions, companies and organizations,
- public and professional associations,
- educational institutions ;
- the political parties and movements ;
- parish and confessions.
To facilitate finding information may be used indexes :
- by name ;
- by title ;
- the editors, founders;
- by place.
This issue is a tool to support information retrieval on editing journals, newsletters, continuing resources in 2007-2008. It will serve as a comprehensive information
source for documenting the various categories of users : publishers, librarians, researchers, etc.

6

Reviste ≡ Magazines

REVISTE
1. "a" MIC : magazin ilustrat pentru copii şi adolescenţi / dir. : Alexandru Rusu ; red.-şef :
Alexandrina Rusu. – 1993, 15 iul. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, cab. 117), 2007-2008 (Tipogr.
"Baştina-Radog" SRL). – 30 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (159) - 12 (170). – 4600 ex.
2008, Nr 1 (171) - 12 (182). – 4600 ex.
Supl. : Amicuţa. – Lunar. – 2006 – .
2007, Nr 5 - 12. – 4 p. – 4600 ex.
2008, Nr 1 - 12. – 4 p. – 4600 ex.

2. "a" MIC : иллюстрир. журн. для детей и подростков / дир. : Александру Русу ; гл.
ред. : Aлександрина Русу. – 1995 – . – Кишинэу (ул. Пушкина 22, каб. 117), 2007-2008 (Tип.
"Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (133) - 12 (144). – 400 ex.
2008, Nr 1 (145) - 12 (156). – 400 ex.
3. Administrarea Publică : rev. metodico-şt. trim. / fondator : Acad. de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Rep. Moldova ; col. red. : Roman Alexandru (red.-şef) [et al.]. – 1993,
noiem. – . – Chişinău (str. Ialoveni 100 ; E-mail : sae@aap.gov.md ;
sectia_a_aasp_gov@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 24 cm.
Trimestrial. – Text: lb. rom., engl., fr., rusă.
ISSN 1813-8489 = Administrarea Publică.
2007, Nr 1/2 (53/54) - 4 (56). – 400 ex.
2008, Nr 1 (57) - 3/4 (59/60). – 450-500 ex.
4. Afaceri imobiliare : rev. specializată / fondator : "Afaceri Imobiliare" SRL ; red.-şef :
Calioglu Marian. – 2005, 3 ian. – . – Chişinău (str. Cuza-Vodă 43 ; E-mail : afaceri_imobiliare@yahoo.com), 2007 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 30 cm.
Bilunar. – Text : lb. rom., parţial lb. rusă.
2007, Nr 43 - 47. – 1000 ex.
5. AGEPI Info : digest trim. : Supl. la rev. "Intellectus" / ed. : Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ; col. red. : D. Chiroşca (preşedinte) [et al.] ; red. resp. : A. Zavalistîi. – 1997
– . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1, bl. 1 ; URL : www.agepi.md ; Email : ofice@agepi.md),
2007-2008 (AGEPI). – 25 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., parţial lb. rusă. – Format : Nr 1-4, 2007: 20 cm.
2007, Nr 1 - 4. – 100 ex.
2008, Nr 1 - 4. – 100 ex.
6. Agricultura Moldovei : rev. de şt. şi practică trilingvă / fondator : Min. Agriculturii şi Ind.
Alimentare al Rep. Moldova ; col. red. : Emilian Dimitrenco (dir. şi red.-şef). – 1956 – . – Chişinău (str.
Puşkin 22, bir. 209 ; E-mail : agricultura@mail.md), 2007-2008 (ÎS "Dinamo-MA"). – 26 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Sumar şi în lb. engl.
7

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

ISSN 0582-5229 = Agricultura Moldovei.
2007, Nr 1 (260) - 12 (269) . – 1000 ex. – Nr 2 : An. : Seceta şi metode de minimalizare a
consecinţelor nefaste : recomandări pentru asigurarea durabilităţii agriculturii / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova ; col. red. : Gheorghe Duca
(red. principal) [et al.]. – Chişinău, 2007. – 30 p.
2008, Nr 1 (270) - 12 (281). – 500 ex.
7. Akademos : Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă / fondator : Acad. de Ştiinţe a
Moldovei ; red.-şef : Viorica Cucereanu. – 2005 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 1, et. 4, bir.
432 ; E-mail : vcucereanu@yahoo.fr), 2007-2008 (Tipogr. AŞM). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl. – Red.-şef : Nr 1, 2007 : Dragoş Vicol. – Adresa red. : Nr 1
- 2/3, 2007 : bd. Ştefan cel Mare 1, et. 3, bir. 320.
ISSN 1857-0461 = Akademos.
2007, Nr 1 (6) - 4 (8). – 500 ex.
2008, Nr 1/2 (9) - 4 (11). – 500 ex.
8. Alunelul : rev. pentru copii de la 5 la 10 ani / fondator : Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova ; dir. : Ştefan Melnic (red.-şef). – 1982, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 20072008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 0868-667X = Alunelul.
2007, Nr 1 (260) - 12 (269). – 20000-22000 ex.
2008, Nr 1 (270) - 12 (279). – 19000-21000 ex.
9. Amor : журн. для молодоженов : рекл.-познaват. журн. / гл. ред. : Ирина Раецкая.
– 2008 – . – Кишинев (ул. В. Александри 35-А ; E-mail : jurnalamor@mail.ru), 2008 ("Tipogr.Reclama" SA). – 22 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rusă. – Anexă la rev. "Omnibus".
2008, весна. – 1000 ex.
10. Aquarelle : первый жен. журн. Молдовы / учредитель и гл. ред. : Анжела Сырбу. –
2003, 4 авг. – . – Кишинэу (ул. Пушкина 47/1А, д. 3 ; URL : www.aquarelle.md ; E-mail :
aquarelle@aquarelle.md), 2007-2008 ("Блиц-Принт", Киев, Украина). – 28 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-0518 = Aquarelle.
2007, Nr 1 (40) - 12 (51). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (52) - 12 (63). – 3000 ex.
11. Archives of the Balkan Medical Union : new series : The Official Journal of the Balkan Medical Union : / ed.-in-chief : V. Cândea (offic. secr. gen.), România ; presidents of regional
sect. : Gh. Ciobanu (Moldavia). – 1963 – . – Chişinău ; Iaşi, 2006-2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – Text : lb. rom., engl.
ISSN 0041-6940 = Archives of the Balkan Medical Union.
2006, Vol. 41, Nr 3. – Conf. Intern. "Asistenţa medicală de urgenţă prespital – evoluţie –
prezent şi perspective", 29 noiem. – 3 dec. 2006, Iaşi –Chişinău. – 114 p. – Text : lb. rom., engl.
– 2000 ex.
8

Reviste ≡ Magazines

2008, Vol. 43, Nr 3 (vol. 1, 2). – Modern approaches in medico-surgical emergencies : the
first Congress of Emergency medicine of the Republic of Moldova. – Chişinău, 16-18 Sept. 2008,
Chişinău. – Text : lb. engl.
Vol. 1 : articles. – 388 p. : il., tab. – 2000 ex.
Vol. 2 : summaries. – 96 p. – 2000 ex.
12. ARS assecuratiorum : arta asigurărilor / ARS Assecuratiorum PP SRL ; col. red. :
Sergiu Certan (preşedinte) [et al.] ; red.-şef : Teodor Ungureanu. – 2008, dec. – . – Chişinău (str.
Astronom N. Donici 18 ; E-mail : info@ars.md), 2008 (Tipogr. "Policolor"). – 30 cm.
ISSN 1857-4025 = ARS assecuratiorum.
2008, dec. – 1000 ex.
13. Arta Medica : rev. medicală şt.-practică / fondator : PP "Arta Medica" ; dir. : Oleg
Conţu ; red.-şef. : Vladimir Hotineanu. – 2002, dec. – . – Chişinău (str. N. Testemiţanu 29, Spitalul
Clinic Republican, et. 12 ; URL : www.artamedica.md ; E-mail : info@artamedica.md), 2007-2008
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 30 cm.
Odată la 2 luni. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1810-1852 = Arta Medica.
2007, Nr 1 (22) - 6 (27). – 500 ex. – Ed. spec. : Materialele "Lecturii de iarnă" : ed. a 6-a a
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, 15-18 ian. – 76 p. ; Ed.
spec. : Materialele Conferinţei ştiinţifice dedicate jubileului de 190 ani de la fondarea Spitalului
Clinic Republican, Chişinău, 26 dec. 2007. – 288 p.
2008, Nr 1 (28) - 6 (33). – 500 ex. – Ed. spec. : Congresul II de Gastroenterologie şi Hepatologie cu participare internaţională : rezumate, Chişinău, 22-23 mai 2008. – 260 p.
14. Artă şi educaţie artistică : rev. de cultură, ştiinţă şi practică educaţională / fondator :
Univ. de Stat "Alecu Russo"din Bălţi ; cofondator : Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din
Chişinău ; red.-şef : Ion Gagim. – 2006 – . – Bălţi (str. Puşkin 38 ; E-mail : artedart@mail.md ;
gagimi@mail.md), 2007-2008 (Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 25 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. rom., parţial rusă.
ISSN 1857-0445 = Artă şi educaţie artistică.
2007, Nr 1 (4) - 3 (6). – 150 ex.
2008, Nr 1 (7) - 3 (9). – 150 ex.
15. Auto Bazar / учредитель : PubliArt SRL ; изд. : Ассоц. Авто Прессы Молдовы ; дир. :
Сергей Адам ; гл. ред. : Андрей Табуйка. – 2005 – . – Кишинев (ул. Пушкин 45, 4 этаж ; URL :
www.autobazar.md ; E-mail : wweb@autobazar.md),2005-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 28
cm.
Bilunar. – Text : lb. rusă. – Tit. : Nr 1, 2005 – Nr 9, 2008 : Авто Базар. – Red. : Nr 1, 2005 –
Nr 34, 2006 : Сергей Уреки.
ISSN 1857-0402 = Auto Bazar.
2005, Nr 1 - 10. – 4500 ex.
2006, Nr 1 (11) - 34 (44). – 4800 ex.
2007, Nr 1 (45) - 19 (53). – 5000 ex.
2008, Nr 1 (54) - 17/18 (68). – 5000 ex.
9

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

16. Auto Expert : rev. / Fondator : PubliArt SRL ; ed. : Asoc. Presei Auto ; dir. gen. : Serghei
Adam ; red.-şef. : Andrei Tabuica. – 2003, sept. – . – Chişinău (str. Armenească 35, of. 7 ; URL :
www.autoexpert.md ; E-mail : redactia@autoexpert.md), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Office" SRL). –
29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Tipogr. : Nr 1, 2007 – Nr 3, 2008 : IM „Nova-Imprim” SRL.
ISSN 1857-1115 = Auto Expert.
2007, Nr 1 - 12 (dec. 2007 - ian. 2008). – 3000 ex.
2008, Nr 1 - 11/12. – 3000 ex.
Supl. : Спутник покупателя : новости, страхование, цены, сервис, техн. и потреб. характеристики
автомоб. - 2008, Nr 1-9. – 3000 ex.

17. Auto salon / ген. дир. и гл. ред. : Михаил Стрестьян . – 2006 – . – Кишинев (бул.
Дечебал 139B, оф. 110 ; URL : www.autoinfo.md), 2008 (Tipogr. "Estate Design"). – 30 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Гл. ред. : Nr 3, 2008 : Константин Богдэнаш. – Tipogr. :
Combinatul Poligr.
ISSN 1857-2324 = Auto salon.
2008, Nr 3 (15) - 10 (22). – 5000 ex.
18. Auto vînzare-cumpărare : Ed. naţ. : продажа автомобилей / ген. дир. : Михаил
Стрестьян. – 2006 – . – Кишинев (ул. Пушкина 22, оф. 314 ; URL : www.autojurnal.md ; E-mail
: autotrader@mail.md, reklama@autojurnal.md), 2007-2008 (Tipogr. "Estate Design" SRL). – 23
cm.
Bilunar. – Text : lb. rusă. – Subtit. : Nr 3 – 4, 2009 : Беспл. прил. к журн. "Аuto Salon".-–
Гл. ред. : Nr 2 - Nr 9, 2008 : Гутюм Михаил. – Format : Nr 1, 2007 - Nr 4, 2008 : 30 cm. - Tiraj :
Nr 1, 2007 - Nr 8, 2008 : 3000 ex.
ISSN 1857-3797 = Auto vânzare-cumpărare.
2007, Nr 1 (4) - 9 (12). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (13) - 17 (29). – 3000-9000 ex.
19. Avocatul poporului : rev. şt.-practică şi inform. de drept / fondatori : Baroul Avocaţilor
din Rep. Moldova, Centrul de Drept al Avocaţilor, Acad. de Drept, Inst. Rep. de Expertiză Juridică
şi Criminalistică de pe lângă Min. Justiţiei ; red.-şef : Maria Hadârcă. – 1996, ian. – . – Chişinău
(str. Vlaicu Pârcălab 8, of. 7-8), 2007-2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1810-7141 = Avocatul poporului.
2007, Nr 1/2 - 12. – 1000 ex. – Ed. spec. : Nr 1 - 4. – 1000 ex.
2008, Nr 1/2 - 12. – 1000 ex. – Ed. spec. : Nr 7. – 1000 ex .
20. AXA : rev. de politică, cultură şi spiritualitate / Liga pentru Dezvoltarea şi Realizarea
Tinerilor (LIDER) ; red.-şef : Marius Tărîţă. – 2008, apr. – . – Chişinău (URL : www.axa.info.md ;
E-mail : revista.axa@gmail.com), 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 28 cm. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Konrad Adenauer Stiftung.
Lunar.
ISSN 1857-3495 = AXA.
2008, Nr 1 - 5. – 1000 ex.
10

Reviste ≡ Magazines

21. Biblio Polis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale inform. : ser. nouă / ed. : Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu" din Chişinău ; dir. : Lidia Kulikovski ; red.-şef : Vlad Pohilă. – 2002, mar. – . –
Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 148 ; URL : www.hasdeu.md ; E-mail : bibliopolis@hasdeu.md),
2007-2008 (Tipogr. "Elan-Poligraf" SRL). – 24 cm.
Trimestrial.
ISSN 1811-900X = Biblio Polis.
2007, Nr 1 (Vol. 21) - 4 (Vol. 24). – 500 ex.
2008, Nr 1 (Vol. 25) - 4 (Vol. 28). – 500 ex.
22. Biblio-Info : rev. de specialitate / ed. : Bibl. Municipală "E. Coşeriu", Bălţi ; resp. ed. :
Zinaida Dolinţă ; red.-şef : Ludmila Ouş. – 2005 – . – Bălţi, 2008. – 30 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-2790 = Biblio-Info.
2008, Nr 1 (14) - Nr 2 (15). – 50 ex.
23. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoref.
Teze. Art. din rev. şi ziare. Referinţe. Recenzii. Note muz. Artă / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ;
alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă. – 1958 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202 ; URL : www.bookchamber.md ; Email : bookchamber.md@gmail.com) : Camera Naţ. a Cărţii, 2007-2008. – 20 cm.
Lunar.– Text : lb. rom., engl., rusă şi alte lb. străine.
ISSN 1857-0550 = Bibliografia Naţională a Moldovei.
2007, Nr 1 - 12. – 50 ex.
2008, Nr 1 - 12. – 50 ex.
24. Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale = National Bibliography of Moldova.
Serials / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Vera Tarasov, Maria Ciobanu ; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – 1973 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 180, of.
202 ; URL : www.iatp.md/cnc ; E-mail : cnc@cncm.dnt.md) : Camera Naţ. a Cărţii, 2007. – 20 cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., rusă şi alte lb. străine.
ISSN 1857-0577 = Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale.
2003/2004. – 2007. – 130 p. – 100 ex.
25. Buletin de perinatologie = Вестник перинатологии : rev. şt.-practică / fondatori :
Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Asoc. de medicină
perinatală din Rep. Moldova ; red. : V. Batâr. – 1998 – . – Chişinău (str. Burebista 93, of. 115),
2007-2008 ("Tipogr.-Reclama" SA). – 29 cm. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF Moldova.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1810-5289 = Buletin de perinatologie.
2007, Nr 1 (33) - 4 (36). – 500 ex.
2008, Nr 1 (37) - 4 (40). – 500 ex.
26. Buletin ştiinţific. Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie = Scientific bulletin.
Ethnography, Natural Sciences and Museology = Бюллетень. Этнография, естественные
науки и музеология : ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală ; col. red. : Mihai
11

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Ursu (preşedinte) [et al.]. – 1926 – . – Chişinău (str. Mihail Kogălniceanu 82 ; E-mail :
mnein_posta@yahoo.com), 2007-2008 ("Tipogr.-Reclama" SA). – 24 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-0054 = Buletin ştiinţific. Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie.
2007, Nr 6 (19) : Ştiinţele Naturii. – 272 p. : tab., foto. – 500 ex.
2008, Nr 7 (20) : Etnografie şi Muzeologie. – 356 p. : foto. – 500 ex.
2007, Nr 8 (21) : Ştiinţele Naturii. – 204 p. : tab., foto. – 500 ex.
2008, Nr 9 (22) : Etnografie şi Muzeologie. – 368 p. : foto. – 500 ex.
27. Bunul Sfat = Добрый совет : publ. a Episcopiei Romano-Catolice de Chişinău / fondator :
Episcopia Romano-Catolică de Chişinău ; red.-şef : Andrei Dăscălaşu. – 1995, apr. – . – Chişinău (str.
Mitropolit Dosoftei 85 ; E-mail : bunul_sfat@yahoo.com), 2008 (Combinatul Poligr.). – 26 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
2008, Nr 1 . – 1000 ex.
28. Bursa invenţiilor : Business-idei lansate de inventatori / ed. : Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ; consiliul ed. : D. Chiroşca (preşedinte) [et al.]. – 1997 – . – Chişinău (str. Andrei
Doga 24, bl. 1 ; URL : www.agepi.md ; E-mail : office@agepi.md), 2007-2008 (Tipogr. AGEPI). – 21 cm.
Lunar. – Supl. la rev. "Intellectus".– Consiliul ed. : Nr 1 – 3, 2007 : Şt. Novac ; Nr 4, 2007 : I.
Badîr.
2007, Nr 1 (105) - 11 (115). – 100 ex.
2008, Nr 1 (116) - 3 (118). – 100 ex.
29. Business Class : ежемес. экон. журн. / авт. проекта и учредитель : Анжела
Сырбу; гл. ред. : Людмила Андроник. – 2006, 1 sept. – . – Кишинев (ул. Пушкина 47/1, д. 3 ;
URL : www.businessclass.md ; E-mail : jurnal@businessclass.md), 2007-2008 (Tipogr. "Блицпринт", Киев, Украина). – 29 cm. – Text : lb. rusă.
Lunar.
ISSN 1857-1638 = Business Class.
2007, Nr 5 (05) - 16 (15). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (16) - 12 (27). – 2000 ex.
30. Caravela : rev. ce descoperă Moldova / PPR Elan Art Studio SRL ; dir. : Vitalie Leonte
; concept. şi red.-şef : Lenuţa Burghilă. – 2007 – . – Chişinău (str. Decebal 3, bir. 413 ; E-mail :
caravela_revista@yahoo.com), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-260X = Caravela.
2007, Ed. spec. – 10000 ex.
2008, Nr 1 - 7. – 5000 ex.
31. Chemistry Journal of Moldova : General, Industrial and Ecological Chemistry / Acad.
of Sciences of Moldova, Inst. of Chemistry, State Univ. of Moldova ; ed.-in-chef : Gheorghe Duca
(preşedinte) – 2006 – . – Chişinău (str. Academiei 3 ; E-mail : chemjm@cc.acad.md ,
chemjm@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. AŞM). – 30 cm.
Semestrial. – Text : lb. engl.
ISSN 1857-1727 = Chemistry Journal of Moldova.
12

Reviste ≡ Magazines

2007, Vol. 2, Nr 1. – 400 ex.
2008, Vol. 3, Nr 1 - 2. – 400 ex.
32. Chipăruş plus : rev. de satiră şi umor / dir. ed. : Teodor Popovici ; red.-şef : Margareta
Chiţcatîi . – 2007, aug. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 5, bir. 571), 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 30 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (1). – 10000 ex.
33. Chişinău city : Info Guide / "Ivor Grup" advertising agency Project ; dir. : Andrei
Ceban. – 2006 – . – Кишинев (Московский пр-т 21, оф. 303 ; URL : www.ivorgrup.md ; E-mail :
ig@dnt.md , office@ivorgrup.com), 2007-2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală") . – 21 cm.
Text : lb. engl., rusă.
ISSN 1857-1247 = Chişinău city.
2007, ed. 5 - 7. – 1000 ex.
2008, Nr 8 - 10. – 1000 ex.
34. Clipa : rev. de cultură şi creaţie lit. a tinerei generaţii : Ser. nouă / ed. : Inst. Cultural
Român (Bucureşti), Centrul Naţ. de Cultură şi Creaţie Literară "Iulia Hasdeu" şi Rev. "Clipa siderală" SRL (Chişinău) ; dir. onorific şi coord. de proiect : Eugenia Bulat ; dir. : Iulia Iordăchescu;
red.-şef : Aurelia Borzin. – 1995, sept. – . – Chişinău (str. 31 August 1989, 98 ; URL :
www.clipa.in.md ; E-mail : clipa_siderală@yhoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
29 cm. – Apare cu sprijinul Inst. Cultural Român.
Odată la 2 luni. – Tit. : 2006 : "Clipa siderală".
2007, Nr 1 (46) - 6 (51). – 1500 ex.
2008, Nr 1 (52) - 6 (57). – 1500 ex.
35. Computer Science Journal of Moldova / ed. by : Acad. of Sciences of Moldova, Inst. of
Mathematics and Computer Science ; ed.-in-chief : C. Gaindric. – 1993 – . – Kishinev (Academiei 5 ;
E-mail : csjmol@math.md), 2007-2008 (Tipogr. AŞM). – 21 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. engl.
ISSN 1561-4042 = Computer Science Journal of Moldova.
2007, Vol. 15, Nr 1 (43) - 3 (45). – 300 ex.
2008, Vol. 16, Nr 1 (46) - 3 (48). – 250 ex.
36. Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. informării / Bibl. Şt. a Univ. de
Stat "Alecu Russo" ; dir. : Elena Harconiţă ; red.-şef : Anatol Moraru. – 2005 – . – Bălţi (str. Puşkin, 38 ; URL : www.libruniv.usb.md ; E-mail : libruniv@usb.md), 2007-2008. – 29 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-0232 = Confluenţe bibliologice.
2007, Nr 1/2 (7/ 8) - 3/4 (9/10). – 150 ex.
2008, Nr 1/2 (11/12) - 3/4 (13/14). – 150 ex.
37. Connect : rev. tehnologiilor moderne / ed. : PubliArt Media SRL ; dir. : Sergiu Adam ;
red.-şef : Eugeniu Frimu. – 2008, mai – . – Chişinău (str. Puşkin 45, et. 4 ; URL : www.conect.md ;
E-mail : office@conect.md), 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 28 cm.
13

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Trimestrial.
ISSN 1857-341X = Connect.
2008, Nr 1 (mai) - 4 (dec. 2008 - ian. 2009). – 3000 ex.
38. Contabilitate şi audit : rev. practico-şt. pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali,
auditori / ed. : Publ. Periodică "Contabilitate şi Audit " SRL ; col. red. : Pavel Tostogan (red.-şef)
[et al.]. – 1995, sept. – . – Chişinău (str. Căpriana 50, ASEM, bl. "C", bir. 418, 514 ; URL :
www.contabilitate.md ; E-mail : contabil@starnet.md), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1813-4408 = Contabilitate şi audit.
2007, Nr 1 (137) - 12 (148). – 9000 ex.
2008, Nr 1 (149) - 12 (160). – 9000 ex.
39. Cugetul : rev. de ist. şi cultură / dir. : Oleg Bodrug ; red.-şef : Ion Negrei. – 1990 – . –
Chişinău (str. Ion Creangă 59 ; E–mail : info.editura@prut.ro), 2007 (Tipogr. "Balacron"). – 29 cm.
Trimestrial.
ISSN 0868-7730 = Cugetul.
2007, Nr 1 (33) - 4 (36). – 1000 ex.
40. Curierul medical = Medical courier = Медицинский курьер : rev. / Min. Sănătăţii
din Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu" ; red.-şef : Boris
Topor. – 1958 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 192 ; URL : www.usmf.md ; E-mail :
curiermed@usmf.md), 2007-2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 30 cm.
Odată la 2 luni. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 0130-1535 = Curierul Medical.
2007, Nr 1 (295) - 6 (300). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (301) - 6 (306). – 1000 ex.
41. Delta : rev. şt.-didactică de matem. şi inform. / fondatori : Ed. "Prut Internaţional" şi
Univ. de Stat din Tiraspol ; dir. : Oleg Bodrug ; red.-şef : Andrei Braicov. – 2006 – . – Chişinău
(str. George Enescu 6, bl. 1 ; E-mail : prut@mtc.md), 2007-2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29
cm.
De 3 ori pe an.
ISSN 1857-1018 = Delta.
2007, Nr 1 (4) - 3 (6). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (7). – 1000 ex.
42. Destin românesc = Romanian destiny : Ser. nouă : rev. de ist. şi cultură / ed. : Inst. Cultural Român, Red. Destin Românesc ; red.-şef : Gheorghe Negru. – 1994 – . – Chişinău (str. Ştefan cel
Mare 133 ; E-mail : destinromanesc@yhoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 24 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1964 = Destin românesc.
2007, Nr 1/2 (49/50) - 3/4 (51/52). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (53) - 5/6 (57/58). – 1000 ex.

14

Reviste ≡ Magazines

43. Didactica Pro... : rev. de teorie şi practică educaţională / Centrul Educaţional "Pro Didactica" ; red.-şef : Mariana Vatamanu-Ciocanu. – 2000, iun. – . – Chişinău (str. Armenească 16/2
; URL : www.prodidactica.md/revista ; E-mail : didacticapro@prodidactica.md), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. – Sponsor : Fundaţia Soros Moldova.
Odată la 2 luni.
ISSN 1810-6455 = Didactica Pro...
2007, Nr 1/2 (41/42) - 5/6 (45/46). – 1500 ex.
2008, Nr 1 (47) - 6 (52). – 1500 ex.
44. Drept, Economie şi Informatică / Acad. de Studii Economice din Moldova, Univ. "Dunărea de Jos" din Galaţi, Univ. "Ovidius" din Constanţa (România) ; red.–şef : Silvia Ghinculov
(ASEM), Costel Nistor (Galaţi), Gheorghe Negoescu (Constanţa). – 2000 – . – Chişinău (str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni 59, bl. B, of. 106 ; E-mail : dei@mail.md), 2007-2008 (Tipogr.
:"MIXERA", Brăila, România). – 30 cm.
De 3 ori pe an. – – Red.-şef : Nr 1 – 3, 2007 : Emilia Tănăsescu (Galaţi). - Locul ed. : Nr 3,
2008 : Constanţa ; Nr 2, 2008 : Galaţi.
ISSN 1810-8725 = Drept, Economie şi Informatică.
2007, Nr 1 (11) - 3 (13). – 70 ex.
2008, Nr 1 (14) - 3 (16). – 70 ex.
45. Dreptul muncii = Трудовое право : rev. şt.-practică şi inform. de drept / Publ. Period. Rev. "Dreptul muncii" SRL ; asociaţi : Min. Economiei şi Comerţului al Rep. Moldova, Confederaţia Naţ. a Patronatului, Confederaţia Naţ. a Sindicatelor din Moldova, Inst. Muncii ; red.-şef :
Leontie Arsene. – 2006, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 5, of. 501, 516 ; E-mail : legea@molddata.md), 2007-2008 (ÎS "Dinamo-MA"). – 20 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (13) - 12 (24). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (25) - 12 (36). – 1000 ex.
46. Economica : rev. şt.-didactică / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col. red. : Vadim
Cojocaru (red.-şef) [et al.]. – 1993 – . – Chişinău (str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni 59, bl. B,
bir. 503 ; E-mail : rev_economica@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. ASEM). – 28 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl.
ISSN 1810-9136 = Economica.
2007, Nr 1 (57) - 4 (60). – 130 – 150 ex.
2008, Nr 1 (61) - 4 (64). – 120 ex.
47. Economie şi sociologie = Экономия и социология : rev. teoretico–şt. / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercet. Econ., Finanţe şi Statistică ; red.-şef : Gheorghe Iliade. – 1953
– . – Chişinău (str. I. Creangă 45 ; URL : www.iefes.md ; E-mail : iefes@iefes.md), 2007-2008
(Complexul Ed.-Poligr. IEFES). – 20 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 0236-3070 = Economie şi sociologie.
2007, Nr 1 - 3. – 100 ex.
2008, Nr 1 - 3. – 100 ex.
15

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

48. Energia / fondator : Agenţia Naţ. pentru Reglementare în Energetică ; red. : Ion
Preaşcă. – 2001, iun. – . – Chişinău (str. Columna 90 ; E-mail : ipreasca@anre.md), 2007-2008
(Tipogr. "Bons Offices"). – 29 cm.
Odată la 2 luni. – Are ed. şi în lb. rusă.
ISSN 1857-0682 = Energia.
2007, Nr 1 (44) - 6 (49). – 250 ex.
2008, Nr 1 (50) - 3 (52). – 200 ex.
49. Energia / изд. Нац. Агентства по регулированию в энергетике ; red. : Ион Пряшкэ.
– 2001, iun. – . – Chişinău (str. Columna 90 ; E-mail : ipreasca@anre.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 29 cm.
Odată la 2 luni. – Text : lb. rusă. – Are ed. şi în lb. rom.
ISSN 1857-0682 = Energia.
2007, Nr 1 (44) - 6 (49). – 250 ex.
2008, Nr 1 (50) - 3 (52). – 200 ex.
50. Fin-Consultant : rev. lunară şt.-consultativă în management / fondator : Asoc. Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Rep. Moldova ; ed. : "Fin - Consultant" SRL ; dir. : Nadejda Gulchina ; col. red. : Grigore Belostecinic (preşedinte) [et al.] ; red.-şef : Ion Prisăcaru. –
2005. – . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu, 34 ; URL : www.finconsult.md ; E-mail : finconsultmoldova@yandex.ru), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă, engl.
ISSN 1857-0216 = Fin-Consultant.
2007, Nr 1 - 12. – 1000 ex. – Ed. spec. : "TOP – 50 manageri de succes". – 2007. – 80 p. –
1000 ex.
2008, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
Supl. : Fin-Lex : Supl. legislativ lunar la rev. „Fin-Consultant”. – 2006. – Text paral. : lb. rom., rusă. –
500 ex.

51. Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de cercetare
"Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări" / fondator : Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi ; col. red. : Nicolae Filip (red.–şef) [et al.]. – 2006 – . – Bălţi (str. Puşkin 38 ; URL :
www.fizteh.usb.md ; E-mail : tfmi@usb.md), 2007-2008 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi). – 25 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., engl.
ISSN 1857-0437 = Fizică şi tehnică.
2007, Nr 1. – 100 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 100 ex.
52. Folks : rev. / ed. : Publ. Period. Rev. "Standart Grup" PP SRL ; дир. : Андрей Жикол ;
гл. ред. : Инеса Стратулат. – 2007 – . – Кишинев (ул. А. Щусева, 11/1 ; E-mail :
folksmagazin@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. Nova-Imprim SRL). – 29 cm.
Bilunar. – Text : lb. rusă. – Tipogr. : Nr 2, 2007 – июнь, 2008 : SC "Elan Poligraf" SRL.
ISSN 1857-2731 = Folks.
2007, Nr 1 - 2. – 5000 ex.
2008, Nr 3 - 8. – 5000 ex.
16

Reviste ≡ Magazines

53. Ghid TV : săptămânal / dir. : Bânzaru Lilia ; red.-şef : Petru Maleş. – 2008 – . – Chişinău (str. Pan Halipa 3/1, of. 3 ; URL : www.ghidtv.md ; E-mail : info@ghidtv.md), 2008 (Tipogr.
"Nova Imprim" SRL. – 21 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-2596 = Ghid TV.
2008, Nr 1 - 4. – 2500 ex.
54. Guneşcik : uşaklara jurnal / "Sabaa Yildizi" jurnalin Eklemes ; baş. red. : Stepan Bulgar. – 1997 – . – Komrat (str. Lenin 159 ; E-mail : bulg2004@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 28 cm.
Trimestrial. – Text : lb. găgăuză.
ISSN 1857-1921 = Guneşcik.
2007, Nr 37 - 39. – 500 ex.
2008, Nr 40 - 43. – 500 ex.
55. Gurmand / учредитель : изд–во "Savronis" ; дир. : Андрей Унтилов ; ред.-шеф :
Ольга Киорогло. – 2007 – . – Chişinău (str. Negruzzi 2/6 ; URL : www.gurmands.allmoldova.com
; E-mail : gurmands@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Red.-şef : Nr 1 - 2, 2007 – Nr 2, 2008 : Ольга Стамова. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-2669 = Gurmand.
2007, Nr 1 (1) - 2 (dec.-ian.). – 5000 ex.
2008, Nr 2 (3) - 12 (12). – 5000 ex.
56. Guvernare şi Democraţie : rev. semestrială de analiză şi sinteză / ed. : Asoc. pentru
Democraţie Participativă ADEPT ; coord. gen. : Igor Boţan ; red. : Andrei Gamarţ. – 2008 – . –
Chişinău (str. V. Alecsandri 97 ; URL : www.e-democracy.md ; E-mail : adept@e-democracy.md),
2008 (Ed. "Gunivas"). – 23 cm.
Semestrial. – Are ed. şi în lb. rusă.
ISSN 1857-3932 = Guvernare şi Democraţie.
2008, An. 1, Nr 1 - 2. – 2000 ex.
57. Imobiliare de Lux : Premium Property / учредитель и изд. : Рекл.-изд. дом
"RolsiMedia" SRL ; Дмитрий Тэрэбуркэ [и др.]. – 2008, iun. – . – Chişinău (str. Bucureşti 18/5 ;
URL : www.imobiliaredelux.md), 2008 (Tipogr. "Poli Art"). – 34 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-3681 = Imobiliare de Lux.
2008, Nr 1 (июнь) - 6 (дек.). – 3000 ex.
58. Info Agrarius : rev. teoretico-practică / ed. : Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de
Stat din Moldova ; dir. : Ludmila Costin ; col. red. : Viorica Lupu [et al.]. – 2003 – . – Chişinău,
2007-2008. – 23 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-1670 = Info Agrarius.
2007, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
17

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

59. Info Baby / Рекл. агентство "Ivor Grup" ; dir. : Natalia Sîtnic. – 2007 – . – Chişinău
(bd. Moscovei 21, of. 303 ; URL : www.ivorgrup.com ; E-mail : ig@dnt.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Elan-Poligraf"). – 28 cm.
Semestrial. – Subtit.: Nr 1, 2007 : прил. к свадеб. журн. : "Splendid".
ISSN 1857-2383 = Info Baby.
2007, Nr 1 - 4. – 2000 ex.
2008, Nr 5 - 6. – 2000 ex.
60. Info-Med : rev. şt.-practică / red.-şef : Ion Mereuţă. – 2003 – . – Chişinău (str.
Testemiţanu 30 ; Inst. Oncologic din Moldova, Clinica de Oncologie, et. 5 ; E-mail : lax@mail.md),
2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 30 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1810-3936 = Info - Med.
2007, Nr 1 (11) - 2 (12). – 500 ex.
2008, Nr 1 (13) - 2 (14). – 500 ex.
61. Intellectus : rev. de proprietate intelectuală / ed. : Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Rep. Moldova ; co-ed. : Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare ; consiliul ed. :
Şt. Novac (preşedinte) [et al.] ; col. red. : A. Zavalistîi (red.-şef) [et al.]. – 1995 – . – Chişinău (str.
Andrei Doga 24/1), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1810-7079 = Intellectus.
2007, Nr 1 - 4. – 125 ex.
2008, Nr 1 - 4. – 125 ex
62. Inter text : rev. şt. / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale ; dir. publ. : Ana Guţu ; red.-şef : Elena Prus. – 2007 – . – Chişinău (str. V. Părcălab
52), 2007-2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 25 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-3711 = Inter text.
2007, Nr 1/2 - 3/4. – 100 ex.
2008, Nr 1/2 - 3/4. – 100 ex.
63. Interstitio : East European Review of Historical Antropology / Rethinking History
Center ; ed. board : Virgiliu Bârlădeanu [et al.]. – 2007, iunie – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 52,
of. 705 ; E-mail : rethinkinghistorycenter@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Mart" SA). – 24 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom. , engl., pol.
ISSN 1857- 2707 = Interstitio.
2007, Vol. 1, Nr 1 - 2. – 300 ex.
2008, Vol. 2, Nr 1 (3). – 300 ex.
64. IT-Moldova : rev. inform.-publicitară / dir. gen. al Casei Ed. "IT-Moldova" : Elena
Horoşih ; Cofondatori : ÎS "Registru", SA "Moldtelecom”, ÎS "Poşta Moldovei" [et al.]. – 2007 – . –
Chişinău (str. Puşkin 42 ; URL : www.it-moldova.md), 2007-2008 (Tipogr. "Metrompaş"). – 28 cm.
Semestrial. – Text paral. : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-4033 = IT–Moldova.
18

Reviste ≡ Magazines

2007, Nr 1/2 . – 1000 ex.
2008, Nr 1/2. – 1000 ex.
65. Itinerar strategic : rev. de Studii de Securitate şi Apărare : Publ. şt. / Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Inst. de Ist., Stat şi Drept ; red.-şef : Constantin Manolache. – 2007 – . – Chişinău (bd.
Ştefan cel Mare, 1), 2007 (CEP USM). – 28 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857 – 2006 = Itinerar strategic.
2007, Nr 1/2. – 100 ex.
66. Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие : publ. şt. şi inform. de
drept / fondator : Curtea Constituţională a Rep. Moldova ; consiliul red. : Dumitru Pulbere (preşedinte) [et al.] ; red.-şef. : L. Arsene. – 2003, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 5 ; E-mail : legea@molddata.md), 2007-2008 (Tipogr. "Dinamo"). – 30 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă. – Supl. al rev. "Legea şi viaţa".– Consiliul red. : Nr 1 – 2,
2007 : Victor Puşcaş (preşedinte) [et al.].
ISSN 1810-7257 = Justiţia Constituţională.
2007, Nr 1 (17) - 4 (20). – 150 ex.
2008, Nr 1 (21) - 4 (24). – 1000 ex.
67. Jutrzenka : Pismo Polakow w Moldawii / Wydawca : Stowarzysenie "Dom Polski" w
Bielcach , Jutrzenka PP ; red. nac. : Helena Usowa. – 1996, listopad (noiem.). – . – Bălţi (str. Păcii
31 ; URL : www.jutrzenka.md ; E-mail : redakcja.jutrzenka@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Elan
- Poligraf"). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. poloneză, rusă.
ISSN 1857-324X = Jutrzenka.
2007, Nr 1 (104) - 12 (115). – 500 ex.
2008, Nr 1 (116) - 12 (127). – 500 ex.
68. La beauté : журн. о красоте и не только… / гл. ред. : Игорь Карпович. – 2007, авг. – . – Chişinău (ул. В. Александри 90 ; E-mail : labeaute2007@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 30
cm.
Trimestrial. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-257X = La beauté.
2007, Nr 1 – 2. – 7500 ex.
2008, Nr 1 (3). – 4 (6). – 7000 ex.
69. Legea şi viaţa : publ. şt.-practică / fondator : Min. Justiţiei al Rep. Moldova ; asociaţi :
Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Min. Afacerilor Interne [et al.] ; red.-şef. : L.
Arsene. – 1991, ian. – . – Chişinău, (str. Puşkin 22, et. 5, of. 502, 510 ; E-mail : legea@molddata.md), 2007-2008 (Tipogr. ÎS "Dinamo-MA"). – 42 cm.
Lunar.
ISSN 1810-309X = Legea şi viaţa.
2007, Nr 1 (181) - 12 (192). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (193) - 12 (204). – 1000 ex.
19

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

70. Level : creating life standards for you / учредитель и изд. : "Brodsky Publishing" SRL ;
ген. дир. : David Brodsky ; гл. ред. : Валентина Топоривская. – 2004 – . – Chişinău (bd. Ştefan
cel Mare, 65, of. 400), 2007-2008 (Tipogr. ÎM "Financial Papers Plus L.C.K." SRL). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rusă. – Гл. ред. : vesna, 2007 - zima, 2008 : Natalia Zamari. –
Tipogr. : vesna - oseni/zima, 2007 : Combinatul Poligr.
ISSN 1857-2715 = Level.
2007, vesna - oseni/zima. – 3000 ex.
2008, zima - zima 2008/2009. – 3000 ex.
71. Limba Română : rev. de şt. şi cultură / ed. : echipa red. ; col. red. : A. Acsan (preşedinte) [et al.] ; red.-şef : Alexandru Bantoş. – 1990 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 134, c/p nr.
83 ; E-mail : limbaromanachisinau@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Balacron"). – 26 cm. – Apare cu sprijinul Inst. Cultural Român.
Lunar. – Text : lb. rom., fr.
ISSN 0235-9111 = Limba Română.
2007, Nr 1/3 (139/141) - 10/12 (148/150). – 3500 ex.
2008, Nr 1/2 (151/152) - 11/12 (161/162). – 1000 ex.
72. Luminătorul : rev. a Soc. Culturale şi Bisericeşti "Mitropolitul Varlaam" şi a Mitropoliei
Basarabiei / red. ed. : prot. Petru Buburuz. – 1992 – . – Chişinău (str. Vişinilor 32 ; E-mail :
protpbuburuz@mail.com.), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 20 cm.
Odată la 2 luni.
2007, Nr 1 (88) - 6 (93). – 400 ex.
2008, Nr 1 (94) - 6 (99). – 400 ex.
73. Magazin bibliologic : ser. nouă / fondatori : Bibl. Naţ., Asoc. Bibliotecarilor din Rep.
Moldova, Soc. Bibliophililor ; ed. : Bibl. Naţ. a Moldovei ; red.-şef : Alexe Rău. – 1991 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 78A) : BNRM, 2007-2008. – 30 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1476 = Magazin bibliologic.
2007, Nr 1 - 3/4. – 150 ex.
2008, Nr 1/2. – 150 ex.
74. Marketing : rev. / fondatori : Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; Asoc. pentru Cercetare şi Dezvoltare din Rep. Moldova ;
Centrul de Semiotică Economică ; ed. : Centrul de Semiotică Economică ; dir. : Silvia Harnău ;
col. red. : Larisa Bugaian (red.-şef) [et al.]. – 2006, noiem. – . – Chişinău (str. M. Eminescu 6/7 ;
URL : www.semiotics.md ; E-mail : office@semiotics.md), 2007 (Combinatul Poligr.). – 30 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-0909 = Marketing.
2007, Nr 1 (2). – 3000 ex.
75. Mass-Media in Moldova : analytical bul. / The Independent Journalism Center ; dir. : Angela Sîrbu ; ed.-in-chief : Nicolae Negru. – 1995 – . – Chişinău (53 Şciusev str. ; URL : www.ijc.md ;
E-mail : editor@ijc.md), 2007-2008 (Printing Logosprint SRL). – 29 cm. – Published with the support
of the UK Global Conflict Prevention Pool and the OSCE Mission to Moldova, DFID, OSCE.
20

Reviste ≡ Magazines

Semestrial. – Text : lb. engl. – Are ed. şi în lb. rom., rusă.
ISSN 1857-0038 = Mass-Media in Moldova.
2007, iun. – dec. – 200 ex.
2008, iun. – dec. – 200 ex.
76. Mass-Media în Republica Moldova : rev. analitică / ed. : Centrul Independent de Jurnalism ; dir. : Angela Sîrbu ; red.-şef : Nicolae Negru. – 1995 – . – Chişinău (str. Şciusev 53 ; URL
: www.ijc.md ; E-mail : editor@ijc.md), 2007-2008 (Tipogr. "Imprint service" SRL). – 29 cm. –
Apare cu sprijinul Fondului Global pentru Prevenirea Conflictelor al Guvernului Marii Britanii şi al
Fundaţiei Eurasia, USAID, DFID, SIDA.
Semestrial. – Are ed. şi în lb. engl., rusă.
ISSN 1857-002X = Mass-Media în Republica Moldova.
2007, iun. – dec. – 200 ex.
2008, iun. – dec. – 200 ex.
77. Mass-Media в Молдове : аналит. журн. / Независ. центр журналистики ; дир. :
Анжела Сырбу ; гл. ред. : Николае Негру. – 1995 – . – Chişinău (str. Şciusev 53 ; URL :
www.ijc.md ; E-mail : c@ijc.md), 2007-2008 (Tipogr. SC "LogoSprint" SRL). – 30 cm. – Изд. при
финанс. подержке Глобал. фонда правительства Великобритании по предотвращению
конфликтов, Миссия ОБСЕ в Респ. Молдова, DFID, OSCE.
Semestrial. – Are ed. şi în lb. rom., engl.
ISSN 1857-002X = Mass–Media в Молдове.
2007, июнь - дек. – 200 ex.
2008, июнь - дек. – 200 ex.
78. Medicina stomatologică : publ. oficială a Asoc. Stomatologilor din Rep. Moldova şi a Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" / fondator : Asoc. Stomatologilor din Rep. Moldova ;
cofondator : Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" ; red.-şef : Ion Lupan. – 2006 – . –
Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 194 B, bl. 4, et. 1), 2007-2008 (Tipogr. "Grafema Libris " SRL). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-1328 = Medicina stomatologică.
2007, Nr 1 (2) - 4 (5). – 300 ex.
2008, Nr 1 (6) - 4 (9). – 500 ex.
79. Mediul Ambiant : rev. şt., de inform. şi cultură ecologică / fondatori : Min. Ecologiei şi
Resurselor Naturale, Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM ; col. red. : Mihailescu Constantin
(preşedinte) [et al.] ; col. şt. : Duca Gheorghe (preşedinte) [et al.]. – 2002, mai – . – Chişinău (str.
Şciusev 63 ; E-mail : mediulambiant@mediu.gov.md ; mediulambiant@mail.asm.md), 2007-2008
(F.E.-P."Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. al
MERN.
Odată la 2 luni. – Text : lb. rom., parţial rusă. – Subtit. paral. : lb. rom., engl.
ISSN 1810-9551 = Mediul Ambiant.
2007, Nr 1 (31) - 6 (36). – 1100 ex.
2008, Nr 1 (37) - 6 (42) . – 1000 ex.

21

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

80. Menu = Меню удовольствий / учредитель и изд. : MediaPortgrup SRL ; дир. :
Владислав Семенцул ; гл. ред. : Вадим Панфили. – 2008 – . – Кишинев (str. Bucureşti 41–D ;
E-mail : v_panfili@yahoo.com), 2008 (Tipogr. "Dunaf-Press", Plovdiv). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă, engl. – Pe cop. Nr 11 – redat greşit.
2008, Nr 1. – 5000 ex.
81. Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova = Вестник Министерства
Здравоохранения Республики Молдова : Ed. lunară a Min. Sănătăţii al Rep. Moldova : ser.
nouă / ed. : Rev. "Legea şi viaţa" ÎS ; red.-şef : L. Arsene. – 2005, iunie. – . – Chişinău (str. Puşkin
22), 2007-2008 (ÎS "Dinamo-MA"). – 29 cm.
Lunar. – Din ian. 1993 s-a ed. cu tit. : Mesagerul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale al
Rep. Moldova. – Ed. nouă din iunie, 2005. – Text paral. : lb. rom., rusă.
ISSN 1810-7273 = Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.
2007, Nr 1 (165) - 12 (176). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (177) - 12 (188). – 1000 ex.
82. Metaliteratură : rev. şt. trim. : ser. nouă / Inst. de Filologie al AŞM şi a Fac. de Filologie a UPS "Ion Creangă" ; dir. fondator : Alexandru Burlacu ; red.–şef : Aliona Grati. – 2000 – . –
Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, bir. 416 ; E-mail : metaliteratura@gmail.com), 20072008. – 24 cm.
Trimestrială. – Format : Nr 1 - 2, 2007 - Nr 1/2, 2008 : 29 cm.
ISSN 1857-1905 = Metaliteratură.
2007, Nr 1/2 (15) - 3/4 (16). – 100 ex.
2008, Nr 1/2 (17) - 5/6 (19). – 100 ex.
83. Mireasa : ghidul complet al nunţii tale / ed. : Casa de Publicitate "Arhimedia" SRL ; dir. :
Carolina Vizir ; red.-şef : Liuba Lupaşco. – 2008 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 67, of.
408 ; URL : www.mireasa.md ; E-mail : info@mireasa.md), 2008 (Tipogr. "Nova Imprim"). – 29 cm.
Odată la 2 luni.
ISSN 1857-274X = Mireasa.
2008, Nr 1 - 6. – 2000 ex.
84. Mobilă & Design Interior : Mobilă, evenimente, stiluri şi direcţii, design interior, decor,
arhitectură : Prima ed. specializată în Rep. Moldova / fondator : Casa ed. de publicitate
"Rolsimedia" SRL ; ed. : PPR "Mobila - Design Interior" SRL ; red.-şef : Vlada Popuşoi. – 2005 – .
– Chişinău (str. Bucureşti 18/5 ; URL : www.mi-mag.md ; E-mail : info@mi-mag.com), 2008
(Tipogr. "Monarh"). – 32 cm.
Lunar. – Repetă numerotarea globală şi ISSN-ul a ed. în lb. rusă „Мебель и Интерьер”.
2008, Nr 1(25). – 2000 ex.
85. Modernitate în învăţămîntul municipal : rev. didactică şi metodică / Direcţia Generală
Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport ; resp. ed. : Valentina Cujbă. – 2005 – . – Chişinău (str. Bucureşti
83, Univers Educaţional ; E-mail : univers.educaţional@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Sirius"). –
24 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-0291 = Modernitate în învăţămîntul municipal.
22

Reviste ≡ Magazines

2007, Nr 1/2 - 3/4. – 300 – 350 ex.
2008, Nr 1/3 - 3/4. – 350 ex.
86. Moldavian Journal of the Physical Sciences / Acad. of Sciences of the Rep. of Moldova,
Physical Soc. of Moldova, State University of Moldova ; ed.-in-chief : Valeriu Kantser. – 2002 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 1 ; URL : www.sfm.asm.md/moldphys), 2007-2008 (Tipogr. AŞM). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. engl.
ISSN 1810-648X = Moldavian Journal of the Physical Sciences.
2007, Vol. 6, Nr 1 - 3/4. – 200 ex.
2008, Vol. 7, Nr 1 - 4. – 200 ex.
87. Moldoscopie : (Probleme de analiză politică) : rev. şt. trim. / Univ. de Stat din Moldova
; col. red. : V. Moşneaga (red.-şef) [et al.]. – 2004 – . – Chişinău (str. A. Mateevici 60 ; URL :
www.usm.md/cercetare/moldoscop.asp), 2007-2008 (Centrul Ed. al USM). – 20 cm.
Trimestrial. – Până în a. 2003 a apărut tip carte.
ISSN 1812-2566 = Moldoscopie.
2007, Nr 1 (XXXVI) - 4 (XXXIX). – 50 ex.
2008, Nr 1 (XL) - 4 (XLIII). – 50 ex.
88. Moldova : Ser. nouă : publ. social–culturală şi de arte / fondator : Guvernul Rep. Moldova ; red.-şef : Boris Marian. – 1966, iul. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 5 ; E-mail :
revistamoldova@list.ru), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. – Ed. trilingvă : rom., engl., rusă.
ISSN 1857-3487 = Moldova
2007, Nr 1/2 - 11/12. – 1500 ex. – Subtit. : Nr 1/2 : ed. trilingvă : rom., engl., rusă.
2008, Nr 1 - 11/12. – 2000 ex.
89. Moldova turistică : periodical magazine about Moldova / Publ. Period "Ţara Turistică"
SRL ; Journalist Women Association of Moldova "Viziunea Noua" ; dir., ed.-in-chief : Natalia
Sineavscaia. – 2007 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab, 45, of. 406 ; E-mail : sinnat9@gmail.com),
2007-2008 ("Combinatul Poligr."). – 29 cm. – Suppported by Culture and Tourism Ministry.
De 3 ori pe an. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Tipogr.: Nr 1– 2, 2007 : "Nova Imprim";
Nr 3, 2007 - Nr 2, 2008 : "Elan Poligraf".
ISSN 1857-2235 = Moldova turistică.
2007, Nr 1 (iun.-iul.) - 3 (noiem.-dec.). – 3000 ex. –
2008, Nr 1 (4) (ian.-febr.) - 3 (6) (sept.-oct.) – 3000 ex. – Anexă : Nr 1 (4) : CD Audio Video.
90. Moldova Today : Easy-to-know Guide about Moldova and its success / fondator : Aeroportul Internaţional Chişinău ; ed. : Agenţia de publicitate "Enreco Plus Advertising Agency" ; dir.
proiect : Anna Andriuţă ; red.–şef : Alexandru Burdeinîi. – 2008 – . – Chişinău (str. S. Lazo 4 ;
URL : www.enrecoplus.allmoldova.com), 2008 (Tipogr. "Bons Offices"). – 28 cm.
Semestrial. – Text paral. : rom., rusă. – Are ed. şi în lb. rom., engl.
ISSN 1857-3614 = Moldova Today.
2008, Nr 1 - 2. – 10000 ex.

23

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

91. Moldoveanca / Publ. Period. "Moldoveanca" SRL ; dir. : Vlad Pascaru. – 2007, iulie – .
– Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : moldoveanca@yandex.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Nova Imprim"
SRL). – 28 cm.
Anual.
ISSN1857-3053 = Moldoveanca.
2007, Nr 1. – 3000 ex.
2008, Nr 1. – 5100 ex.
92. Monitorul construcţiilor / fondator : Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a
Rep. Moldova ; ed. : Inst. de Cercetări Şt. în Construcţie "INCERCOM" ; col. red. : Anatol Ţurcanu
(red.-coord.) [et al.]. – 1994 – . – Chişinău (str. Independenţei 6/1 ; E-mail :
zolotcov@cercom.moldnet.com), 2007-2008 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. rom., rusă. – Red.-coord. : Vol. 1, 2007 : A. Izbîndă.
2007, Vol. 1 (35) - 3 (37). – 300 ex.
2008, Vol. 1 (38) - 2 (39). – 300 ex.
93. Monitorul Economic : analize şi prognoze trim. / Centrul de Politici Economice al IDIS
"Viitorul" ; resp. ed. : Veaceslav Ioniţă. – 2005 – . – Chişinău (str. Iacob Hâncu 10/14 ; E-mail :
vi@moldova.org, idisviitorul@mdl.net), 2007. – 29 cm.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. engl.
2007, Nr 9-11. – 1000 ex.
94. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed. : Agenţia Inform. de Stat "Moldpres" ;
dir. : Valeriu Reniţă ; red.-şef : Simion Ropot. – 1994, aug. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 3 ;
URL : www.moldpres.md ; E-mail : monitor@moldpres.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 28
cm.
De 3 ori pe săptămână. – Are ed. şi în lb. rusă. – Tipogr. : Nr 25 – 28, 2007 : Combinatul
Poligr.
2007, Nr 1/2 (1988/1989) - 203/206 (3090/3093). – 5400 ex. - Ed. spec. : ian., 2007. – 142
p. – 250 ex. ; iun., 2007. – 134 p. – 250 ex. ; iun., 2007. – 178 p. – 250 ex. ; iul., 2007. – 188 p. –
215 ex.
2008, Nr 1/4 (3094/3097) - 237/240 (3331/3334). – 4600 ex. – Ed. spec.: iul., 2008. – 217 p. –
210 ex.
95. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / изд. : Гос. информ. агентство "Moldpres" ;
дир. : Валериу Реницэ ; гл. ред. : Симион Ропот. – 1994, aug. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 3 ;
URL : www.moldpres.md ; E-mail : monitor@moldpres.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 28
cm.
De 3 ori pe săptămână. – Are ed. şi în lb. rom. – Tipogr. : Nr 25 – 28, 2007 : Combinatul Poligr.
2007, Nr 1/2 (1988/1989) - 203/206 (3090/3093). – 4700 ex. - Ed. spec.: ian., 2007. – 142 p.
– 4700 ex.
2008, Nr 1/4 (3094-3097) - 237/240 (3331/3334). – 3500 ex.

24

Reviste ≡ Magazines

96. Neorama : Magazin Naţional : Publ. period. / fondator şi red.-şef : Sandu Osadcenco ;
dir. proiect : Emil Bologan. – 2005 – . – Chişinău (bd. Dacia 33, ap. 13), 2007 (Tipogr. "NovaImprim"). – 30 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-0666 = Neorama.
2007, Nr 5 - 6. – 2000 ex.
97. Noi : rev. pentru copii şi adolescenţi / fondator : Min. Educaţiei şi Tineretului ; red.-şef :
Valerie Volontir. – 1930, oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2007-2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
28 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0798 = Noi.
2007, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
2008, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
98. Nomus : науч.-практ. и публицист. журн. / учредитель : ОО "Nomus Antropos" ;
Науч. о-во молодых ученых и студентов "Antropos" ; отв. ред. : Окушко Р. В. – 2008 – . –
Тирасполь (E-mail : nomus@list.ru), 2008. – 29 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă.
2008, вып. 1, т. 1 – вып. 2. – 1000 ex.
99. Nunta : Ghidul unei nunţi selecte / ed. : "Ocazie" SRL ; dir. : Angela Spătaru ; red.-şef :
Angela Chişlaru. – 2000 – . – Chişinău (str. Vasile Alecsandri 39), 2007-2008 (Tipogr. "Nova
Imprim" SRL). – 29 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-1298 = Nunta.
2007, Nr 9 - 11. – 2000 ex.
2008, Nr 12 - 14 . – 2000 ex.
100. Odoraş : rev. pentru părinţi / ed. : PP Rev. "Odoraşul" SRL ; dir. : Dorina Osipov ; red.şef : Veronica Boboc. – 2007, sept. – . – Chişinău (str. Tighina 50, ap. 14 ; odorash@gmail.com ;
www.odorash.com), 2007-2008 (Tipogr. " Monarh print house"). – 27 cm.
Lunar. – Numerele duble au apărut revistă-valet.
ISSN 1857-2650 = Odoraş.
2007, Nr 1- 3. – 1000 ex.
2008, Nr 4/5 - 15. – 1000 ex. – Supl. : Alimentaţia copilului în primul an de viaţă. – 2008. –
[12] p. : il. color.
101. Omnibus : Всем : сад, огород, подворье : науч. образовaт. журн. для
землевладельцев / учредители : ПНИИСХ, Kvint ; кол. ред. : М. Д. Березиков (гл. ред.) [и др].
– 1992 aug. – . – Chişinău (str. V. Alecsandri 35, а/я 52 ; URL : www.omnibus.name ; E-mail :
omnibus@hotbox.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-0747 = Omnibus.
2007, Nr 1 (173) - 12 (184). – 5000 ex.
2008, Nr 1 (185) - 12 (196). – 5000 ex.
25

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

102. Open Skies : in-flight magazine / ed. by : "Sambucus" SRL ; ed.-in-chief : Vadim
Panfili ; dir. : Vladislav Sementsul. – 2003 – . – Chişinău (str. Bucureşti 41-D ;
openskies@hotbox.ru), 2007-2008 (Printed in Europa). – 28 cm.
Odată la 2 luni. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-100X = Open Skies.
2007, Nr 1 (17) (ian./febr.) - 6 (22) (noiem./dec.). – 6000 ex.
2008, Nr 1 (23) (ian./febr.) - 6 (28) (noiem./dec.). – 6000 ex.
103. Orthodoxia pentru copii : supl. al rev. "Orthodoxia" / resp. : Nicoleta Pădureţ. – 2003
– . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 134 c/p 170 ; E-mail : ortodoxia_copii@mail.md), 2007. – 29
cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (19) - 3 (21). – 5000 ex.
104. Ostap : мужской журн. / учредитель и ген. дир. : Сергей Крединца ; гл. ред. :
Алена Кеорэску. – 2005 – . – Кишинев (ул. Александру чел Бун 83 ; E-mail :
ostapmagazin@mail.md), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Odată la 2 luni. – Text : lb. rusă.
ISSN 1853-0313 = Ostap.
2007, (янв.-февр.) - (окт.-нояб.). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (янв.-февр.) - 6 (нояб.- дек.). – 2000 ex.
105. Parc'ovca : журн. для двигателей прогресса / изд. : PARC Comunicaţii SRL ; ген.
дир. : Александр Беженарь ; гл. ред. : Вадим Лисовый. – 2007 – . – Кишинев (ул. Антон Панн
4, оф. 104), 2007 (Типогр. "Monarh"). – 28 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-2375 = Parc 'ovca .
2007, Nr 1 - 2. – 1500 ex.
106. Post-Factum : aceasta e revista ta! / dir. : Eugen Miţchevici ; red.-şef : Alex Ţurcan. –
2008 – . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : postfactum08@gmail.com), 2008 (Tipogr. "EstateDesign"). – 28 cm.
Săptămânal. – Tipogr. : Nr 1 - 13, 2008 : "Elan Poligraf".
ISSN 1857-386X = Post-Factum.
2008, Nr 1 (8-14.09) - 14. – 3000 ex.
107. Pro-Auto : рекл. ежемес. брошюра / учредитель и изд. : "Stadix-Com" SRL. – 2006 – .
– Кишинев (ул. Трандафирилор 11/2, кв. 60 ; E-mail : proautomd@gmail.com). – 2007. – 21 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-2057 = Pro–Auto.
2007, Nr 1 (2) - 2 (3). – 1000 ex.
108. Pro Business : rev. inform.-analitică / fondatori : Camera de Comerţ şi Industrie a
Rep. Moldova, Centrul Ed. şi de Publicitate "Ghidinfo" SRL ; ed. : Camera de Comerţ şi Industrie
a Rep. Moldova ; coed. : Camera de Comerţ Americană din Moldova "Am Cham Moldova" ; gru26

Reviste ≡ Magazines

pul red. : Petru Iacob (red.-şef). – 1998 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 5, bir. 511-517 ; E-mail :
massmedia@chamber.md), 2007-2008 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-0887 = Pro Business.
2007, Nr 1 (ian.) - 12 (dec.). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (ian.) - 6/7 (iun. – iulie) – 1000 ex.
109. Problemele energeticii regionale : rev. şt., inform.-analitică şi inginerească / ed. :
Inst. de Energetică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red. : Postolati V. (red. principal) [et al.]. –
2005 – . – Chişinău, 2007-2008 (Tipogr. AŞM). – 29 cm.
Semestrial.
ISSN 1857-0070 = Problemele energetice regionale.
2007, Nr 1. – 150 ex.
2008, Nr 1 (6) - 3 (8). – 150 ex.
110. Profit : Bănci şi finanţe : rev. lunară econ.-financ. / ed. : "Profit" SA ; red.-şef : Alexandru Tanas. – 1998, oct. – . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 76 ; URL : www.profit.md ; E-mail
: office@infotag.md), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 27 cm.
Lunar.– Are ed. şi în lb. rusă.
ISSN 1857-0178 = Profit : Bănci şi finanţe.
2007, Nr 1/2 (139/140) - 12 (150). – 4500 ex.
2008, Nr 1/2 (151/152) - 12 (162). – 5300 ex.
111. Profit : Банки и финансы : финанс.-экон. ежемес. журн. / изд. : "Profit" SA ; гл.
ред. : Александр Танас. – 1998, oct. – . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 76 ; E-mail :
office@infotag.md), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 27 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
ISSN 1857-0186 = Profit : Банки и финансы.
2007, Nr 1/2 (139/140) - 12 (150). – 3000 ex.
2008, Nr 1/2 (151/152) - 12 (162). – 5800 ex.
112. Promo plus : rev. publicitar-inform. / ed. : PP "PROMO plus" SRL ; dir. executiv : Victoria
Verlan ; red.-şef : Svetlana Albu. – 2004, sept. – . – Chişinău (str. Armenească 27-A ; URL :
www.promoplus.md ; E-mail : office@advertising.md.md), 2007-2008 (Tipogr. "Estate Design"). – 23
cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1024 -7696 = Promo plus.
2007, Nr 28/29 (febr.) - 39 (dec.). – 10000 ex.
2008, Nr 40/41 (febr.) - 51 (dec.) . – 10000 ex.
113. Psihologie = The Psychology : rev. şt.-practică / red.–şef : Lucia Savca. – 2007 – . –
Chişinău (bd. Moscovei 12/2 – 61 ; E-mail : luciasavca@mail.ru ; cojpsy-@yahoo.com), 20072008 (Tipogr. Centrul Şt., Metodic şi Ed. "Univers Pedagogic"). – 24 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-2502 = Psihologie.
2007, Nr 1/4. – 500 ex.
27

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2008, Nr 1 - 2/4. – 500 ex.
114. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială : rev. / Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie spec. a Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chişinău ; col. red. : Igor Racu
(red. şt.) [et al.]. – 2005 – . – Chişinău (str. I. Creangă 1, bl. 3, bir. 52, 59 ; E-mail :
iracu64@yahoo.com , ion7neg@yahoo.co.uk), 2007-2008 (UPS "I. Creangă"). – 29 cm.
Trimestrial. - Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-0224 = Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.
2007, Nr 1 (6) - 4 (9). – 200 ex.
2008, Nr 1 (10) - 4 (13). – 50 ex.
115. Public : общество , события, мнения / учредитель и изд. : "Brodsky Publishing" ;
ген. дир. : Дэвид Бродский ; гл. ред. : Наталия Подоба. – 2006 – . – Кишинев (бул. Штефан
чел Маре 65, оф. 406 ; URL : www.public.md ; E-mail : info@public.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Financial Papers"). – 29 cm.
Odată la 2 luni. - Text : lb. rusă.
ISSN 1857-1700 = Public.
2007, Nr 2 (dec. 2006 - ian.) - 6 (noiem.) - 3000 ex.
2008, Nr 7 (febr.) - 9 (sept.). – 3000 ex.
116. Puişorul curios : rev. pentru copiii între 3 şi 10 ani / dir. : Elvira Cemortan–Voloşin ;
red.–şef : Stela Cemortan. – 2006 – . – Chişinău (str. Dimo Nicolae 23 ; E-mail : stelpart@mail.ru ,
stelpert@gmail.com), 2007-2008 ("Tipogr.-Reclama" SA). – 28 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1409 = Puişorul curios.
2007, Nr 1 (3) - 6. – 1000 ex.
2008, Nr 7 - 10. – 1000 ex.
117. Punkt : rev. de cultură, artă şi cultură / dir. : Angela Braşoveanu ; red.-şef : Vsevolod
Ciornei. – 2006 – . – Chişinău (str. Bucureşti 68, bir. 535 ; URL : www.punkt.md), 2007-2008
(Tipogr. "Bons Offices"). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0755 = Punkt.
2007, Nr 1 (dec. – ian.). – 9/10. – 3000 ex.
2008, Nr 1 (17) - 25. – 3000 ex.
118. Revista apelor : publ. trim. dedicată protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor acvatice / Agenţia Elveţiană pentru Dezv. şi Cooperare ; conducător proiect : Vladimir Garaba ; col. red.
: Petru Cocîrţă [et al.]. – 2007, noiem. – . – Chişinău (str. Mihai Eminescu 1 ; E-mail :
chbemm@moldnet.md), 2007-2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 29 cm. – Finanţatorul proiectului :
Agenţia Elveţiană pentru Dezv. şi Cooperare.
Trimestrial. – Rez. : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-2774 = Revista apelor.
2007, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
2008, Nr 3 - 4. – 1000 ex.
28

Reviste ≡ Magazines

119. Revista Arheologică : ser. nouă / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; Inst. Patrimoniului Cultural ; Centrul Arheologie ; col. red. : Valentin Dergaciov (red. principal) [et al.] ; red.–şef : Eugen
Sava. – 2005 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 1), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 29 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Tipogr.: Nr 1/2, 2007 : SRL "Business-Elita".
ISSN 1857-016X = Revista Arheologică.
2007, Nr 1/2 . – 300 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 200 ex.
120. Revista Botanică / fondator : Grădina Botanică (Institut) a AŞM ; col. red. : A. Ciubotaru (red.-şef) [et al.]. – 2008 – . – Chişinău (str. Pădurii 18, Grădina Botanică a AŞM ; E-mail :
gradinabotanica@moldnet.md), 2008 (Tipogr. AŞM). – 24 cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Ed. susţinută de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltare Tehnologică al AŞM.
ISSN 1857-095X = Revista Botanică.
2008, Vol. 1, Nr 1. – 500 ex.
121. Revista de etnologie şi culturologie = Журнал этнологии и культурологии =
The Journal of Etnology and Culturology / col. red. : V. Dergaciov (red. principial) [et al.]. –
2006 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 1), 2007-2008 (Tipogr. "Business-Elita").
Semestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISBN 1857-2049 = Revista de etnologie şi culturologie.
2007, Vol. 2. – 200 ex.
2008, Vol. 3 - 4. – 200 ex.
122. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice : rev. şt. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Şt. Politice ; red.-şef : Ivan Rusandu. – 1953 – . – Chişinău
(bd. Ştefan cel Mare 1), 2007-2008 (Tipogr AŞM). – 25 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-2294 = Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice.
2007, Nr 1 (143) - 3 (145). – 150 ex.
2008, Nr 1 (146) - 3 (148). – 150 ex.
123. Revista de Istorie a Moldovei : publ. şt. / fondator : Inst. de Istorie, Stat şi Drept al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red. : Leonid Bulmaga (red.-şef) [et al.]. – 1990 – . – Chişinău
(str. 31 August 1989 82 ; E-mail : aburian@mail.md), 2007-2008 (Tipogr. ÎS "Dinamo"). – 26 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-2022 = Revista de Istorie a Moldovei.
2007, Nr 1 (69) - 4 (72). – 200 ex.
2008, Nr 1 (73) - 4 (76). – 200 ex.
124. Revista de Studii şi Cercetări Juridice : publ. period. şt.-practică / fondator : Inst. de
Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red. : Andrei Smochină (red.-şef) [et al.].
– 2007 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 82 ; E-mail : studii_juridice@zahoo.com), 2007-2008
(ÎS "Dinamo"). – 25 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-2014 = Revista de Studii şi Cercetări Juridice.
29

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2007, Nr 1/2 - 3/4. – 100 ex.
2008, Nr 1/2 - 3/4. – 100 ex.
125. Revista Economică : rev. de teorie şi practică econ.-financ. : ser. nouă / fondator :
Centrul Int. de Cercet. a Reformelor Econ. CICRE ; Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică ; Centrul de Cercet. Economice ULBS ; ed. : Univ. "Lucian Blaga" din Sibiu ; col. red. : Dan Popescu
(red.-şef, România), Anatol Caraganciu (red.-şef, Rep. Moldova). – 2000. – . – Chişinău (str. Ion
Creangă 45 ; URL : www.economice.ulbsibiu.ro/revistaeconomica.php ; E-mail : revista.economica@ulbsibiu.ro), Sibiu (str. Victoriei 10), 2007-2008. – 20 cm.
Odată la 2 luni. – Continuă preocuparea şi activităţile din "Economie şi Finanţe", dar are o
numerotare nouă. – Text : lb. rom., engl.
ISSN 1582-6260 = Revista Economică.
2007, Nr 1 (32) - 6 (37). – 300 ex.
2008, Nr 1 (38) - 5/6. – 300 ex. – Supl. : Vol. 1 - Vol. 3. – 300 ex.
126. Revista Farmaceutică a Moldovei : publ. şt.-practică / Asoc. Farmaciştilor din Rep.
Moldova ; red.-şef : Eugen Diug. – 1993 – . – Chişinău (str. Testemiţanu 22, Catedra Tehnologia
Medicamentelor ; E-mail : usmfdiug47@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 24 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1812-5077 = Revista Farmaceutică a Moldovei.
2007, Nr 1/4. – 200 ex.
2008, Nr 1/2 - 3/4. – 200 ex.
127. Revista Institutului Naţional al Justiţiei : publ. şt.-practică, inform. şi de drept / fondator : Inst. Naţ. al Justiţiei ; red.-şef : Liubovi Brînză. – 2006 – . – Chişinău (str. S. Lazo 1 ; E-mail
: inj-rm@mail.md), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices"). – 29 cm. – Apare cu sprijinul financiar al
Misiunii OSCE în Moldova.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-2405 = Revista Institutului Naţional al Justiţiei.
2007, Nr 1/3. – 300 ex.
2008, Nr 1/2 (5) - 4 (7). – 500 ex.
128. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale =
Moldavian Journal of International Law and International Relations = Молдавский журнал
международного права и международных отношений : pupl. period. şt.-teoretică şi inform.-practică / fondator : Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei şi Asoc. de
Drept Intern. din Rep. Moldova ; consiliul-red. : Alexandru Burian (preşedinte) [et al.]. – 2006 – . –
Chişinău (str. 31 august 1989, nr. 82 ; E-mail : abruian@mail.md, alexandruburian@mail.ru,
alexandruburian@yahoo.com), 2007-2008 (ÎS "Dinamo").
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-1999 = Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.
2007, Nr 1/2 (6) - 3/4 (8). – 100 ex.
2008, Nr 1 (9) - 4 (12). – 150 ex.
129. Revista Naţională de Drept : (Publ. period. şt.-practică) / fondatori : Univ. de Stat din
Moldova, Univ. de Studii Europene din Moldova, Univ. Liberă Intern. din Moldova, Uniunea Jurişti30

Reviste ≡ Magazines

lor din Moldova ; red.-şef : Gheorghe Avornic. – 2000, sept. – . – Chişinău (str. Mateevici 60, bir.
222 ; E-mail : revistadrept@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 29 cm.
Lunar. – Red.-şef : Nr 1 – 5, 2007 : Eugenia Tofan.
ISSN 1811-0770 = Revista Naţională de Drept.
2007, Nr 1 (76) - 12 (87). – 430 ex. – 2007. – Ed. spec. : 2007. – 104 p. – 430 ex.
2008, Nr 1 (88) - 12 (99). – 650 ex.
130. Revistă de Criminologie, Drept Penal şi Criminalistică : publ. şt. şi inform. de specialitate / fondatori : Inst. de Istorie, de Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei , Asoc. Criminologilor din Rep. Moldova ; asociaţi : Acad. Ştefan cel Mare a MAI al Rep. Moldova, Univ. de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Univ. Liberă Intern. din Moldova [et al.] ; col. red : Valerii Bujor (red.şt. coord.) [et al.]. – 2003, aug. – . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : legea@molddata.md),
2007 (ÎS "Dinamo-MA").
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1810-729X = Revistă de Criminologie, Drept Penal şi Criminalistică.
2007, Nr 1/2 (15/16) - 3/4 (17/18). – 200 ex.
131. Revistă de Drept de Azil şi Drept Umanitar : Drept intern. public 1 / fondatori : Reprezentanţa Înaltului Comisariat al Organizaţiilor Naţ. Unite pentru Refugiaţi în Moldova (ICNUR),
Soc. pentru Refugiaţi din Moldova (SRRM) ; red. , col. şt. şi de consultanţă : Petrus Wijinga, Octavian Mohorea (reprez. ICNUR în Rep. Moldova) [et al.]. – 2003, aug. – . – Chişinău (31 August
87-B ; URL : www.unher.org.md, www.refugiati.info ; E-mail : refugium@mail.md), 2007-2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 23 cm.
De 3 ori pe an.
ISSN 1857-0275 = Revistă de Drept de Azil şi Drept Umanitar.
2007, Nr 1 (10) - 3 (12). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (13) - 3 (15). – 1000 ex.
132. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; red.-şef : Ana Bantoş. – 1958 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1), 2007-2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm.
De 3 ori pe an. – Red.-şef : Nr 1/2, 2007 - Nr 1/2, 2008 : Silviu Verejan. – Tipogr. : Nr 1/2,
2007 - Nr 1/2, 2008 : "Elan Poligraf".
ISSN 0236-3119 = Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară.
2007, Nr 1/2 (229/230) - 5/6 (233/234). – 200 ex.
2008, Nr 1/2 (235/236) - 5/6 (239/240). – 200 ex.
133. Revistă de ştiinţe socioumane : ed. didactico-şt. / fondator : Univ. Pedagogică de
Stat "Ion Creangă" din Chişinău ; col. red. : Ion Guţu (red.-şef.) [et al.]. – 2005 – . – Chişinău (str.
Creangă 1 ; E-mail : creangaups@yahoo.com), 2007-2008 (CE UPS "Ion Creangă"). – 29 cm.
De 3 ori pe an.
ISSN 1857-0119 = Revistă de ştiinţe socioumane.
2007, Nr 1 (5) - 3 (7). – 50 ex.
2008, Nr 1 (8) - 3 (10). – 50 ex.

31

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

134. Roua stelară : Literatură, artă, muzică etc. / fondatori : Tatiana Buza, Dumitru Mămăligă ; red.-şef : Dumitru Mămăligă. – 2008 – . – Chişinău : Ancestrala (str. Vărzaru 5/2, ap. 57),
2008 (F.E.-P."Tipogr. Centrală"). – 28 cm.
Trimestrial. – Subtit. : Nr 1, 2008 : Rev. lit. pentru tineret ; Nr 2, 2008 : Rev. pentru tineret :
Lit., artă, muzică etc.
ISSN 1857-372X = Roua stelară.
2008, Nr 1 - 4. – 500 ex.
135. Sabaa Yildizi : jurnalin kurucusu Gagauzianin Bakannir komiteti : etnik bilimi–kultura–
istoria / baş red. : Stepan Bulgar. – 1996 – . – Komrat (str. Lenin 159 ; E-mail :
bulg2004@mail.ru), 2007-2008(Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 29 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. găgăuză. – Tipogr. Nr 36 – 38, 2007 : F.E.-P. "Tipogr. Centrală".
ISSN 1857-1913 = Sabaa Yildizi.
2007, Nr 37 - 39. – 500 ex.
2008, Nr 40 - 43. – 500 ex.
136. Sănătate : все о красоте, здоровье, спорте и туризме : ежемес. спец. журн. о здоровье и здоровом образе жизни / гл. ред. : Дориан Попа. – 2008, aпр. – . – Кишинев (ул. Ион
Инкулец 105/2, оф. 1 ; URL : www.sanatate.md ; E-mail : info@sanatate.md), 2008 (Tipogr.
"Monarh"). – 23 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă. – Tit. : Nr 1 - 3/5, 2008 : Sănătate.MD.
ISSN 1857-0836 = Sanatate.
2008, Nr 1 (apr.) - 7 (noiem./dec.). – 6000 ex.
137. Sănătate publică, economie şi management în medicină : rev. şt.-practică / Asoc.
Econ., Management şi Psihologie în Medicină ; cofondatori : Centrul Şt.-Practic Sănătate Publică
şi Management Sanitar al Min. Sănătăţii, Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă ; red.-şef
: Constantin Eţco. – 2003, iulie – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 194/4 ; E-mail : c.etco@publicheaith.md), 2007-2008 (Tipogr. "Epigraf" SRL) – 29 cm.
Odată la 2 luni. – Text : lb. rom., rusă. – Sumar şi în lb. engl.
ISSN 1729-8687 = Sănătate publică, economie şi management în medicină.
2007, Nr 1 (16) - 6 (21). – 250 ex.
2008, Nr 1 (23) - 5 (27). – 250 ex.
138. Securitatea şi igiena muncii : rev. period. de inform. şi instruire tehn. / fondator şi
red.-şef : Trifan Fedeleş. – 2007 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 129, of. 913 ; E-mail : securitatea@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 30 cm.
Lunar. – Rev. valet ("перевертыш"). – Text paral. : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-2154 = Securitatea şi igiena muncii.
2007, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
2008, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
139. Semn : rev. literară / ed. : rev. "Semn" (Bălţi - Drochia), Inst. Cultural Român ; red.-şef :
Nicolae Leahu. – 1997 – . – Bălţi (str. Voluntarilor 20/36 ; URL : www.semn.md ; E-mail :
nicolae_leahu@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29 cm.
Trimestrial. – Tipogr. : Nr 1 - 4, 2007 : Combinatul Poligr.
32

Reviste ≡ Magazines

2007, Nr 1 - 4. – 1000 ex.
2008, Nr 1 - 4. – 1000 ex.
140. Shopping : только правильные покупки / изд. : Publ. Period. rev. "Boutique" SRL ;
гл. ред. : Светлана Бендерски. – 2007 – . – Кишинев (ул. Армянская 27 ; URL : www.ghid.md ;
E-mail : office@ghid.md), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 30 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-2146 = Shopping.
2007, Nr 1 (apr.) - 9 (dec.). – 10000 ex.
2008, Nr 1/2 (ian./febr.). – 12 (20). – 10000 ex.
141. Siesta Chişinău : ghidul oraşului = city ghide = столичный гид / "Siesta Chişinău" ; dir.
gen. : Vladimir Gladun ; red.-şef. : Irina Moghiliova. – 2003, dec. – . – Chişinău (str. Maria Cibotari 37
; URL : www.siesta.ournet.md ; E-mail : info@siesta.md), 2007-2008 (Tipogr. "Foxtrot"). – 22 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Tipogr. : Nr 1–9, 2007 : Nova-Imprim, Nr 10 – 12, 2007 :
"Foxtrot".– Nr 1,2008 : Combinatul Poligr.
ISSN 1857-0080 = Siesta Chişinău.
2007, Nr 1 (36) - 12 (47). – 6000 ex.
2008, Nr 1 (48) - 10 (57). – 6000 ex.
142. Siesta Escape : Только туризм = Tourism only / fondator : "Siesta Chişinău" SRL ; dir. gen.
: Vladimir Gladun ; red.-şef : Irina Moghiliova. – 2005 – . – Chişinău (str. Kogălniceanu, 88 ; URL :
www.siesta.md ; E-mail : escape@siesta.md ; info@siesta.md), 2007-2008 (Tipogr. "Monarh"). – 30
cm.
Lunar. – Text : lb. rusă, engl. – Adresa red. : Nr 1 - 24, 2007 – Nr 24, 2008 : str. 31 August
151 . – Tipogr. : Nr 1–8, 2007 : "Nova-Imprim" ; Nr 9, 2007 - Nr 27, 2008 : "Foxtrot". – Format :
2007: 23 cm.
ISSN1857-0090 = Siesta Escape.
2007, Nr 1 (13) - 12 (24). – 10000 ex.
2008, Nr 26 - 28. – 10000 ex.
143. Societatea & Legea / fondator : Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova ; red.–şef : Sergiu
Golovaci. – 2007 – . – Chişinău (E-mail : centrupresa.mai@rambler.ru), 2007 (Combinatul Poligr.). – 28 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. rom., rusă. – Tipogr. : Nr 1 – 2, 2007 : "Metrompaş.
2007, Nr 1 - 3. – 1000 ex. – 1000 ex..
144. Spiriduşii : rev. instructiv-distractivă de la 4 la 10 ani / PP Rev. "Spiriduşii" SRL ; red.şef : Stela Diaconu-Stîncă. – 2007 – . – Chişinău (bd. Traian 8/1 ; E-mail : spiriduşii@gmail.com),
2007-2008 (Tipogr. "MultiArt-SV" SRL). – 23 cm. – Elaborată conform Curriculumului şcolar,
aprobat de Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova.
Lunar.
ISSN 1857-2065 = Spiriduşii.
2007, Nr 1 - 12. – 3000 ex.
Supl. : Carte de colorat. Spiriduşii. – 2007. - Nr 1 – 10. – ISSN 1857-2189. – 3000 ex.

2008, Nr 1 (13) - 4 (16). – 3000 ex.
Supl. : Умная раскраска. Spiriduşii. – 2008. – Nr 1 - 3. – ISSN 1857-2189. – 3000 ex.
33

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

145. Splendid : свадеб. журн. Nr 1 в Молдове / учредитель : Андрей Чебан ; дир. :
Наталья Сытник. – 2004 – . – Кишинев (Московский пр-т, оф. 303 ; URL : www.ivorgrup.com ;
E-mail : ig@dnt.md, office@splendid.com, design@ivorgrup.in.md), 2007-2008. – 30 cm. – Журн.
"Splendid" – проект реклного агентства Ivor Grup.
De 3 ori pe an. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-0364 = Splendid.
2007, весна - лето - зима. – 1000 - 2000 ex. – Tipogr. : осень : Elan Poligraf.
2008, весна - осень. – 1000 ex.
146. Sport Time : спорт. журн. Молдовы Nr 1 / учредитель : АР "Sport-Time" SRL ; изд. :
Ассоц. спортив. прессы Респ. Молдова ; гл. ред. : Сергей Донец. – 2006 – . – Кишинев (ул.
Пушкина 11 ; E-mail : sportmag1@gmail.com), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 28 cm.
Semestrial. – Text. : lb. rusă.
ISSN 1857-1441 = Sport Time.
2007, Nr 1. – 1000 ex.
2008, Nr 1 - 3. – 1000 ex.
147. Standard Financiar : calitate în afaceri / ed. : "Standard Financiar" SRL ; autor proiect
şi red.-şef : Anatol Căşlaru. – 2008 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 320), 2008 (Tipogr. "Nova
Imprim"). – 28 cm.
Lunar. – Tipogr. Nr 1 – 4, 2008 : Simbol-NP ; Nr 5, 2008 : Bons Offices.
ISSN 1857-3525 = Standard Financiar.
2008, Nr 1 - 8 (dec./ian. 2009). – 2000 ex.
148. Star Paparazzi : rev. / PP "Star Paparazzi" SRL ; preşedinte : Marius Stoian ; dir. : Igor
Trofim ; red.-şef. : Maria Dimineţ. – 2007 – . – Chişinău (str. Bănulescu-Bodoni 16, of. 2 ; URL :
www.star.md), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. - Text : Nr 1 - 5 : lb. rusă.
ISSN 1857-2278 = Star Paparazzi.
2007, Nr 1 - 7. – 8000-15000 ex.
2008, Nr 8 - 11. – 8000 ex.
149. Stiluette : Rev. pentru femei / ed. : "Stiluette" SRL ; dir. gen. şi red.-şef : Mariana AtanasovaCataeva. – 2007 – . – Chişinău (str. G. Bănulescu-Bodoni 57/1, et. 2, of. 201 ; URL : www.stiluette.md ;
E-mail : stiluette@stiluette.md), 2007-2008 (Tipogr. BLITZ Print, Ucraina, Kiev). – 29 cm.
Lunar. – Fondatori : Nr 1 - 2, 2007 – Nr 8, 2008 : Asoc. de Shaping, Galina Tomaş, Lia
Vorniceş. – Adresa red. : Nr 1 - 2, 2007 – Nr 3, 2008 : bd. Decebal 3, bir. 304. – Nr 4 – 8, 2008 :
str. Alecsandri 1. – Tipogr. : Nr 1 – 2, 2007 : "Nova-Imprim" SRL; Nr 1 - Nr 8, 2008 : "Elan Poligraf" SRL.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-2626 = Stiluette.
2007, Nr 1 - 2. – 3000 ex.
2008, Nr 3 - 12 (dec.) – 3000 ex.

34

Reviste ≡ Magazines

150. Studia Universitatis : rev. şt. / fondator : Univ. de Stat din Moldova. – 2007 – . –
Chisinău (str. A. Mateevici, 60 ; E-mail : igorceag@usm.md), 2007-2008 (C. E.–P. USM). – 29
cm.
Semestrial. – Red.-şef : an. 2007 la toate ser. : Gheorghe Rusnac. – Include 5 serii cu tit. individual. – Text : lb. rom., engl., germ., rusă.
Ser. : Ştiinţe ale educaţiei : Pedagogie. Psihologie. Didactici particulare / red.-şef : Vladimir
Guţu. – ISSN 1857-2103.
2007, Nr 5. – 304 p. ; Nr 9. – 328 p. – 100 ex.
2008, Nr 5 (15). – 218 p. ; Nr 9 (19). – 244 p. – 100 ex.
Ser. : Ştiinţe ale naturii : Biologie. Chimie. Fizică / red.-şef : Maria Duca. – ISSN 1857-1735.
2007, Nr 1. – 330 p. ; Nr 7. – 294 p. – 100 ex.
2008, Nr 2 (12). – 254 p. ; Nr 7 (17). – 213 p. – 100 ex.
Ser. : Ştiinţe exacte şi economice : Matematică. Informatică. Economie / red.–şef : Gh. Ciocanu. – ISSN 1857-2073.
2007, Nr 2. – 274 p. ; Nr 8. – 298 p. – 100 ex.
2008, Nr 3 (13). – 256 p. – 100 ex. ; Nr 8 (18). – 246 ex. – 100 ex.
Ser. : Ştiinţe sociale : Asistenţă Socială. Sociologie. Drept. Jurnalism. Ştiinţe ale comunicării.
Ştiinţe Politice / red.– şef : Maria Bulgaru. – ISSN 1857-2081.
2007, Nr 3. – 324 p. ; Nr 6. – 330 p. – 100 ex.
2008, Nr 1 (11). – 232 p. ; Nr4 (14). – 276 p. – 100 ex.
Ser. : Ştiinţe umanistice : Istorie. Filosofie. Lingvistică şi Literatură. Studiul artelor / red.–şef :
Irina Condrea. – ISSN 1857-209X.
2007, Nr 4. – 357 p. ; Nr 10. – 341 p. – 100 ex.
2008, Nr 6 (16). – 215 p. ; Nr 10 (20). – 236 p. – 100 ex.
151. Studii Economice : rev. şt. / Univ. Liberă Intern. din Moldova (ULIM) ; col. red. : Natalia Burlacu (red.-şef) [et al.]. – 2007 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 52 ; E-mail :
revistaeconomica@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 23 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., fr., germ., rusă.
ISSN 1857-226X = Studii Economice.
2007, Nr 1/2 (iun.) - 4 (dec.). – 100 ex. – (ULIM – 15 ani de ascensiune).
2008, Nr 1/2 - 3/4 (dec.). – 100 ex.
152. Studii juridice universitare : rev. şt.-teoretică şi inform.–practică / fondator : academ.
Andrei Galben ; ed. : Inst. Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului (ICDPDO) al Univ.
Libere Intern. din Moldova ; red.-şef : Vitalie Gamurari. – 2008 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab
52 ; E-mail : vgamurari@yahoo.fr), 2008. – 24 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-4122 = Studii juridice universitare.
2008, Nr 1/2 - 3/4. – 50 ex.
153. Sud-Est Cultural : rev. trim. de artă, cultură şi civilizaţie / ed. : Inst. Cultural Român, "SudEst cultural" SRL ; red.-şef : Valentina Tăzlăuanu. – 1990 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 78, bir. 512
; URL : sud-est.md ; E-mail : valentinatazluanu@yahoo.com), 2007-2008 (Ed. "Universul"). – 20 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-0143 = Sud-Est Cultural.
35

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2007, Nr 1 - 4. – 500 ex.
2008, Nr 1 - 4. – 600 ex.
154. Ştiinţa Agricolă = Agrarian Science / fondatori : Univ. Agrară de Stat din Moldova,
Inst. de Tehn. Agricolă ITA "Mecagro", Inst. de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae Dimo", Inst. de
Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică ; red.-şef. : Simion Toma. – 2005 – . – Chişinău
(Mirceşti, 44 ; URL : www.uasm.md), 2007-2008 (Centrul Tipogr. UASM). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., parţial rusă.
ISSN 1857-0003 = Ştiinţa Agricolă.
2007, Nr 1 - 2. – 50 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 50 ex.
155. Techno-Style / учредитель и гл. ред. : Александр Пелин ; dir. : Виорика Тону. –
2008 – . – Кишинев (ул. Булгарэ 24А ; URL : www.techno.md ; E-mail : info@techno.md), 2008
(Tipogr. "Monarch Print House"). – 28 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-3541 = Techno-Style.
2008, Nr 1 (mar.) - 4 (dec.). – 3000 ex.
156. Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală : rev. şt.-metodică / col. red. : Veaceslav
Manolachi (preşedinte) [et al.] ; red.-şef : Iurie Carp. – 2005, dec. – . – Chişinău (str. A. Doga 22,
bir. 220 ; E-mail : rev.teorie@yahoo.com), 2007-2008 ("Tipogr.-Reclama" SA). – 24 cm. – Apare
în colaborare şt. cu Univ. de Stat de Ed. Fizică şi Sport.
Trimestrial.
ISSN 1857-0615 = Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală.
2007, Nr 1 (6) - 4 (9). – 500 ex.
2008, Nr 1 (10) - 4 (13). – 500 ex.
157. The UN in Moldova = ONU în Moldova : rev.-magazin / ed. : Biroul Coordonatorului
Rezident al ONU ; coord. : Ludmila Ţiganu. red. : Igor Guzun. –1999, oct. – . – Chişinău (str. 31
August 1989 131 ; URL : www.un.md), 2007-2008 (Tipogr. "Nova Imprim"). – 29 cm.
Trimestrial.
2007, Nr 1 (30) - 4 (33). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (34) - 4 (37). – 1000 ex.
158. Tropoţel şi Tropoţica : Magazin cognitiv pentru toţi copiii / red.-şef. : Nicolae Roşioru.
– 1998, mai – . – Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 45 ; E-mail : tropotica@mail.md), 2007-2008
(SA "Crio"). – 29 cm.
Lunar. – Supl. la publ. independentă "Ora locală".
ISSN 1857-3479 = Tropoţel şi Tropoţica.
2007, Nr 1 (69) - 12 (80). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (81) - 12 (92). – 2000 ex.
159. Tyragetia : rev. şt. cu profil arheologic, ist. şi cultural : Ser. nouă / ed. : Muzeul Naţ. de
Arheologie şi Ist. a Moldovei ; col. red. : Eugen Sava (red. resp.) [et al.]. – 2005 – . – Chişinău (str.
36

Reviste ≡ Magazines

31 August 1989 121A ; E-mail : tyragetia@starnet.md), 2007-2008 (Casa Ed.-poligr. "Bons
Offices").
Semestrial. – Text : lb. rom., fr.,engl., rusă.
ISSN 1857-0240 = Tyragetia.
2007, Vol. 1 [16], Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – 404 p. : des., tab. – 300 ex.
2007, Vol. 1 [16], Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – 368 p. : des., tab. – 300 ex.
2008, Vol. 2 [17], Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – 412 p. : des., tab. – 300 ex.
2008, Vol. 2 [17], Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – 380 p. : des., tab. – 300 ex.
160. Univers Muzical : publ. [rev.] / fondator : Uniunea Muzicienilor din Moldova ; red.-şef :
Claudia Partole. – 2002 – . – Chişinău (str. Puşkin 24, et. II), 2007 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 24 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă. – Întrerupere în ed. : 2005-2006.
2007, Nr 6. – 1000 ex.
161. Univers Pedagogic : Rev. Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova / elab. de
CŞME "Univers Pedagogic", Inst. de Şt. ale Educaţiei ; dir. : Iurie Miron ; red.-şef : Nina Artin. –
2003 – . – Chişinău (str. Columna 118 ; E-mail : univers_ped@yahoo.com), 2007-2008 (Ed.
"Lyceum"). – 24 cm. – Apare cu sprijinul UNFPA (Fondul pentru Populaţie).
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1811-5470 = Univers Pedagogic.
2007, Nr 1 (13) - 3 (15). – 2500 ex.
2008, Nr 1. – 2000 ex.
162. Valori : rev. de educaţie, familie şi sănătate : Publ. oficială / Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova ; dir. : Leonid Panciuc ; col. red. : Sergiu Miron (red.-şef) [et al.]. –
2006 – . – Chişinău (str. Ialoveni 1/1, Dep. Comunicaţii, Uniunea de Conferinţe a Bisericii Creştine
Adventiste de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova), 2007-2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
De 3 ori pe an. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 - 3. – 800 ex.
2008, Nr 1. – 800 ex.
163. Vama : publ. period. a Serviciului Vamal = период. изд. Тамож. службы / учредитель
: Гос. Предприатие "Moldvama Grup" ; гл. ред : Татьяна Смешная. – 2007, dec. – . – Кишинев
(ул. Пушкина 22), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 30 cm.
Odată la 2 luni. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1. – 2000 ex.
2008, Nr 1 (2) - 6 (7). – 2000 ex.
164. Viaţa Basarabiei : rev. [lit.] : publ. fondată în 1932 / condusă de Pan Halippa şi Nicolai
Costenco ; ed. : Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor din România ; coed. : Soc.
"Pro-Noi" SRL ; dir. : Mihai Cimpoi ; col. red. : Ioan Baba (red.-şef) [et al.]. – 1932 ; ser. nouă
reluată din 2002 – . – Chişinău (str. 31 August 1989, nr. 89), 2007-2008 (Tipogr. Centrală). – 24
cm. – Apare cu sprijinul Inst. Cultural Român. – Nr 4, 2007 : cu sprijinul Ambasadei SUA în Rep.
Moldova.
Trimestrial.
2007, Nr 1 (17) - 4 (20). – 1000 ex.
37

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2008, Nr 1 (21) - 2/4 (18/20). – 1000 ex.
165. Viaţa ta : rev. pentru cei cu inima tânără / ed. : "Viaţa Ta" PP SRL; dir. : Sorina Sandu ;
red.-şef. : Iurie Postolachi. – 2004, apr. – . – Chişinău (bl. Dacia 47/2, bir. 12 ; URL: e-mail : simbol-design@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Simbol-NP" SRL). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0925 = Viaţa Ta.
2007, Nr 1 (24) - 12 (35). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (36) - 12 (47). – 1000 ex.
166. VIP fashion : o rev. de 5* / fondator : "Super Media" SRL ; dir. : Valentina Luchian ;
red.-şef : Indiana Frunză-Zlotea. – 2008, dec. – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 27/1 ; E-mail :
fachionvip1@rambler.ru), 2008 (Tipogr. "Blitz Print" Kiev, Ucraina). – 30 cm.
Lunar.
2008, Nr 1 (dec.). – 3000 ex.
167. VIP Magazin : produs în Moldova : rev. / dir. : Rodica Ciorănică ; red.-şef. : Sergiu
Gavriliţă. – 2004 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 428, 432 ; URL : www.wipmagazin.md ; E-mail
: vip_magazin@mdl.net), 2007-2008 (Tipogr. "Nova-Imprim" SRL). – 28 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0534 = VIP Magazin.
2007, Nr 33/34 (ian./febr.) - 44 (dec.) – 4000 ex.
2008, Nr ian./febr. – 56 (dec.) – 3000 ex.
168. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova : publ. şt.-practică, analitică şi de inform. / fondatori : Agenţia Agroindust. "Moldova-Vin", Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie, Într. de Stat
Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici" [et al.] ; red.-şef. : Vasile Odoleanu. – 2006 – . –
Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 317, 319), 2007-2008 (F.E.-P. "Baştina-Radog" SRL). – 30 cm.
Lunar.– Are ed. şi în lb. rusă. – Col. red. : Nr 1 – 6, 2007 : Iurie Carp (preşedinte) [et al.].
ISSN 1857-1026 = Viticultura şi Vinificaţia în Moldova.
2007, Nr 1 (7) - 6 (12). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (13) - 6 (18). – 2000 ex.
169. Vocea Evangheliei = Голос Евангелия : Publ. [period.] / Uniunea Bisericilor Creştine
Evanghelice din Rep. Moldova ; col. red. : Petru Borşci [et al.]. – 1998 – . – Chişinău (bd. Mircea cel
Bătrân 4/5 ; URL : www.moldpent.com ; E-mail : vocea@moldpent.com), 2007-2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 28 cm.
Semestrial. – Text bilingv : lb. rom., rusă.
2007, Nr 14 - 15. – 1000 ex.
2008, Nr 16. – 1000 ex.
170. Zerkalo Plus : культ.-просвет. журн. о пробл. гендер. отношений / изд. : "Зеркало"
SRL ; гл. ред. : Алексей Марчков. – 1998 – . – Кишинев (а/я 317 ; URL : www.gay.md ; E-mail :
info@gay.md), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rusă, parţial rom. – Subtit. : 2007 : Журн. только для взрослых.
2007, Nr 1 (30) - 4 (33). – 500 ex.
38

Reviste ≡ Magazines

2008, Nr 1 (34) - 4 (37). – 500 ex.
171. Zile şi nopţi : cel mai tare ghid de Chişinău / dir. : Ţepordei Igor ; red. : Kostovskaia
Ekaterina. – 2007, iun. – . – Chişinău (bd. Traian 22 ; URL : www.zilesinopti.md ; E-mail :
reclama@zilesinopti.md, zilenopti@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Nova-Imprim" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Format: 2007: 20 cm.
[2007, 1-8. – 10 000 ex.]
2008, Nr 1- 12 (22). – 10000 ex.
172. Авто-Базар : еженед. объявлений / учредитель : "PubliArt" SRL ; изд. : Ассоц. Авто Прессы Молдовы ; дир. : Сергей Адам ; гл. ред. : Андрей Табуйка. – 2005 – . – Кишинев
(ул. Пушкин 45, 4 эт. ; URL : www.autobazar.md ; E-mail : web@autobazar.md), 2007-2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 26 cm.
Lunar.– Text : lb. rusă.
ISSN 1857-0402 = Авто-Базар.
2007, Nr 1 (45) - 19 (53). – 5000 ex. – Tipogr. Nr 1 - 19 : IM. "Nova-Imprim" SRL.
2008, Nr 1 (54) - 17/18 (68). – 5000 ex.
173. Бизнес-право : ежемес. журн. рукoводителя, бухгалтера и юриста / изд. :
"Бизнес-Элита" SRL ; гл. ред. : П. А. Лейченко. – 1995 – . – Chişinău (str. Bulgară 24 а ; E-mail
: business-elita@rambler.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Business-Elita" SA). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0704 = Бизнес-право.
2007, Nr 1 (101) - 12 (112). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (113) - 12 (124). – 2000 ex.
174. Бухгалтерские и налоговые консультации : ежемес. науч.-практ. журн. / изд. :
PP "Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor" SRL ; гл. ред. : С. Темрин. – 1996, aпр.
– . – Chişinău (str. Miron Costin 14, bir. 122 ; E-mail : audit@concept.md), 2007-2008 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-1697 = Бухгалтерские и налоговые консультации.
2007, Nr 1 (130) - 12 (141). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (142) - 12 (153). – 1000 ex.
175. Ваш бизнес : магaзин, ресторан, бар, климат, отопление / группа компаний "Dina
Cociug" ; ред. : Старцев Олег Михайлович. – 2004 – . – Кишинев (бул. Дачия 38/7 ; URL :
www.dina.md), 2007-2008 (Tipogr. "Policolor"SRL). – 29 cm.
Trimestrial.
1857-3703 = Baш бизнес.
2007, Nr 9 (весна) - 12 (зима). – 11000-15000 ex.
2008, Nr 13 (зима) - 16 (зима). – 11000-15000 ex.
176. Виноградарство и виноделие в Молдове : науч.-практ., аналит. и информ. период. изд. / учредители : Агропром. Агентство "Moldova-Vin", Нац. ин-т виноградарства и
виноделия, Гос. предприятие Комб. качественных вин "Mileştii Mici" [и др.] ; редкол. : Василе
39

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Одоляну (гл. ред.) [и др.]. – 2006 – . – Кишинэу (ул. Пушкина 22, kаб. 317, 319 ; E-mail :
vitivinifmd@gmail.com), 2007-2008 (ИПФ "Baştina-Radog" OOO). – 30 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
ISSN 1857-1023 = Виноградарство и виноделие в Молдове.
2007, Nr 1 (7) - 6 (12). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (13) - 6 (18). – 2000 ex.
177. Вкус жизни : искусство вкусно жить! / изд. : Green Fusion Agency şi "Marketing,
Reclama & Consulting" SRL ; ген. дир. : Гэинэ Марина ; гл. ред. : Гэинэ Елена. – 2008 – . –
Кишинев ("Marketing, Reclama & Consulting" SRL, E-mail : redactor@taste-of-life.md), 2008
(Tipogr. "Nova-Imprim"). – 30 cm.
Lunar. – Tipogr : янв.-сент., 2008 : Monarh Print House ; окт., 2008 : Bons Offices.
ISSN 1857-3045 = Вкус жизни.
2008, (зима/янв.) - (зима/дек.). – 3000 ex.
178. Время ремонта : журн. о ремонте и стр-ве, дизайне и уюте / изд. : PP "Время ремонта" SRL ; редкол. : Татьяна Меделян (гл. ред.) [и др.]. – 2005, 10 марта – . – Chişinău
(URL : www.remont.md ; E-mail : info@remont.md), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29
cm.
De 5 ori pe an. – Tipogr. : Nr 1,2007 : "Amprenta-Foil" SRL ; Nr 3 – 4, 2007: Nova–Imprim.
ISSN 1857-033X = Bремя ремонта.
2007, Nr 1 (9) - 4 (12). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (13) - 5 (17). – 2000 ex.
179. Документ : Прил. к “Экономическому обозрению "Логос Пресс" / изд. : Информ.коммерч. компания "Логос-Пресс" ; гл. ред. : С. Мишин. – 1994 - . – Кишинев (ул. С. Лазо 40 ;
URL : www.logos.press.md), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. – Adresa red.: Nr 1 - 7/8, 2007 - Nr 1, 2008 : bd. Ştefan cel Mare 180.
2007, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
2008, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
Кто есть кто в Молдове: 1000 крат. биогр. : Ежегодник. – 2007 . - . Кишинев, 2007-2008. («Документ», прил. к «Экон. обозрению «Логос пресс » Nr 1).

180. Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журн. / учредитель : М-во Юстиции РМ ; соучредители : Конституц. суд , Высш. судеб. палата, М-во внутр. дел [и др.] ; гл.
ред. : Л. Арсене. – 1991, янв. – . – Кишинев (ул. Пушкина 22, ; E-mail : legea@molddata.md),
2007-2008 (Tipogr. "Динамо-МА"). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1810-3081 = Закон и жизнь.
2007, Nr 1 (182) - 12 (193). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (194) - 12 (205). – 1000 ex.
181. Кадры и заработная плата : Практ. журн. по кадровой работе / учредитель : PP
Revista "Resurse umane şi salarii" SRL ; гл. ред. : Елена Кайсын. – 2007 – . – Chişinău (а/я 512
; URL : www.rus.md ; E-mail : redactor@rus.md), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 24 cm.
Lunar. Text : lb. rusă, parţial rom.
40

Reviste ≡ Magazines

2007, Nr 1 - 12. – 1000 - 1400 ex.
2008, Nr 1 (13) - 12 (24). – 1900 ex.
182. Кодры. Молдова литературная : журн. Союза писателей Респ. Молдова / гл. ред. :
Юрий Греков. – 1948, iun. – . – Chişinău (str. 31 August 98), 2007-2008 (Ed. : "Universul"). – 20 cm.
Trimestrial. – Tipogr. Nr 1 – 4, 2007 : F.E.P. "Tipogr. Centrală".
ISSN 1814-9383 = Кодры. Молдова литературная.
2007, Nr 1/2 - 3/4. – 500 ex.
2008, Nr 1/2 - 3/4. – 500 ex.
183. Мабильные развлечения / учредитель и изд. : "Direct Marketing" SRL ; дир. :
Екатерина Прутян ; гл. ред. : Виктория Крюкова. – 2007 – . – Кишинев (ул. Зимбрулуй 10/1 ;
URL : www.mabila.md ; E-mail : office@mabila.md), 2007-2008 (Типогр. "Monarh"). – 30 cm.
Lunar. – Дир. и гл. ред. : Nr 1 – 4, 2007 : Екатерина Прутян. – Типогр. : Nr 1, 2007 : "Baştina-Radog".
ISSN 1857-2367 = Мабильные развлечения.
2007, Nr 1 (июнь) - 6 (дек.). – 5000 ex.
2008, Nr 7 (янв.) - 17 (дек.). – 5000 ex.
184. Мебель и Интерьер : Мебель, события, стили и направления, интерьеры, декор,
дом и ландшафт, архитектура : Первое специализиров. изд. в Молдове / изд. : PPR "MobilaDesign Interior" SRL ; учредитель : Рекл.-изд. дом "RolsiMedia" SRL ; гл. ред. : Виктория
Калдарий . – 2005 – . – Кишинев (ул. Букурешть 18/5 ; URL : www.mi-mag.md, Е-mail :
info@mi-mag.md), 2007-2008 (Tipogr. "Monarh"). – 32 cm.
De 10 ori pe an. – Гл. ред. : Nr 1 - 9, 2007 : Влада Попушой, Nr 2 - 3, 2008 : Елена
Ченуша; Nr 5 - 7, 2008 : Влада Попушой.
ISSN 1857-0852 = Мебель и Интерьер.
2007, Nr 1 (16) - 9 (24). – 2000 ex.
2008, Nr 2 (26) - 10 (34). – 2000 ex. – Nr 1(25) a apărut în lb. rom.
185. Мир компьютеров : информ.-период. дайджест / учредитель и изд. : I-LOGIK ; гл.
ред. : О. Новицкая. – 2000, окт. – . – Тирасполь (ул. Свердлова 86 ; Е-mail : gazeta@mk.md),
2007-2008 (Tipogr. "Litera"). – 29 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3142 = Мир компьютеров.
2007, Nr 1 (314) - 52 (365). – 1100 ex.
2008, Nr 1 (366) - 2 (367). – 1100 ex.
186. Мужской клуб / учредитель и изд. : SRL "Мужской клуб" ; дир. : Марианна Атанасова–Катаева ; ред. шеф : Екатерина Алексеева. – 2006 – . – Кишинев (ул. Бэнулеску-Бодони
57/1, оф. 203 ; E-mail : mclub@mclub.md), 2008 (Типогр. "Блиц-Принт", г. Киев). – 28 см.
Lunar.
ISSN 1857-0763 = Мужской клуб.
2008, noiem. – dec. – 3000 ex.

41

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

187. Мысль : Теория. Практика. Публицистика : обществ.-полит. журн. Партии коммунистов Респ. Молдова / учредитель : Партия коммунистов Респ. Молдова ; ред. совет :
Владимир Воронин (пред.) [et al.].– 1998 – . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2007-2008. – 29 cm.
De 3 ori pe an. – Supl. la ziarul "Comunistul".
2007, Nr 1 (35) - 3 (37). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (38) - 2 (39). – 1000 ex.
188. Новый дом : [специализир. журн.] / изд-во «Новый Дом», "Estariol" SRL; Алина
Любимова [и др.]. – 2007 – . – Кишинэу (ул. Щусева 102, оф. 10а ; URL : www.building.md ; Email : dom.moldova@gmail.com), 2007-2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm.
2007, весна – осень. – 10 000 ex.
2008, весна - осень. – 4000 ex.
189. Охотник и рыболов Молдовы : ежемес. информ. журн. / Респ. О-вo охотников и
рыболовов / гл. ред. : Явтушенко С. – 2003 – . – Кишинев (ул. Шипотелор 2 ; URL :
www.oхота.md ; E-mail : ooirm@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Print Plus"). – 29 cm.
Lunar. – Tipogr. : Nr 1, 2008 : "PPG-Color".
2007, Nr 1 (7) - 12 (18). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (19) - 12 (30). – 3000 ex.
190. Правление и Демократия : информ.-аналит. журн. / Изд. : Ассоц. ADEPT ; ред. :
Татьяна Шаршова. – 2008 – . – Кишинев (ул. В. Александри, д. 97 ; Е-mail : adept@edemocracy.md ; URL : www.e-democracy.md), 2008 (Изд-во "Gunivas"). – 23 cm. – Изд. при
финансовой поддержке Ин-та "Открытое Общество", Будапешт.
Semestrial. – Are ed. şi în lb. rom.
ISBN 1857-3932 = Правление и Демократия.
2008, Nr 1, вып. 1. – 600 ex.
191. Православие для детей : Прил. к журн. "Othodoxia" : для детей, их родителей и учителей / вып. ред. : Николета Пэдурец. – 2003 – . – Кишинев (бд. Штефан чел Маре 134, п/я 170 ;
URL : www.copilortodox.wordpress.com ; E-mail : ortodoxia_copii@mail.md), 2007. – 32 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (19) - 3 (21). – 1000 ex.
192. Предсказатель : ежемес. aстрол. альманах / учредитель : ООО "Infopress" ; гл.
ред. : Игорь Папанага. – 2008, март. – . – Кишинев (а/я 3016, ул. Б. Воевод 6 ; E-mail : luna110208@mail.ru), 2008 (Tipogr. "Prag-3"). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-3487 = Предсказатель.
2008, Nr 1 (март) - 12 (10). – 1600 ex.
193. Пророчество : информ. изд. : Прогноз. Политика. Общество. Религия. Мистика /
OOO „Пророчество” ; учредители : Капацына Г., Капацына А. ; гл. ред. : Г. Капацына. – 2005,
февр. – . – Кишинев (Дурлешты, ул. Г. Уреке 13 ; E-mail : prorocestvo@rambler.ru), 2007 (Tipogr.
Centrală). – 28 cm.
Semestrial.
42

Reviste ≡ Magazines

2007, Nr 3. – 4. – 350-400 ex.
194. Росток : информ.-познават. журн. для детей / гл. ред. : М. Д. Березиков. – 2007 – .
– Кишинев (ул. В. Александри 35-А), 2007-2008 ("Tipogr.-Reclama" SA). – 22 cm.
Trimestrial. – Прил. к журн. "Omnibus".
2007, Nr 1 - 3. – 1000 ex.
2008, Nr 1 (4) - 2 (5). – 1000 ex.
195. Русин : междунар. ист. журн. / Обществ. Ассоц. "Русь" ; редкол. : С. Суляк (гл.
ред.) [et al.]. – 2005 – . – Кишинев (ул. Когэлничану 24/1 ; E-mail : journalrusyn@rambler.ru),
2007-2008 (Tipogr. "Reclama"). – 21 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-2685 = Русин.
2007, Nr 1 (7) - 4 (10). – 600 ex.
2008, Nr 1/2 (11/12) - 3/4 (13/14). – 400 – 700 ex.
196. Строй-бизнес : специализир. строит. журн. / изд. : РР „Стройбизнес” SRL ; гл.
ред. : Николай Звягинцев. – 2005 – . – Кишинев (ул. Буребиста 110, 3 эт. ; URL :
www.sbmd.info ; Е-mail : stroybusiness07@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Poliprof Grup"). –
29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0895 = Строй-бизнес.
2007, Nr 1/2 (19/20) - 12 (30). – 2000 ex.
2008, Nr 1/2 (31) - 12 (42). – 2000 ex.
197. Тема : информ.-образоват. альманах : ежекварт. изд. на рус., рум. и англ. яз. /
ред. : А. Данилова. – 2005 – . – Кишинев (Центр информации "ГендерДок-М", а/я 317 ; Е-mail
: women_coordinator@gay.md, women_assistant@gay.md), 2007-2008 (Полиграфкомбинат). –
28 cm. – Изд. в рамках проекта "Equality and diversity information campaign : promoting rights
of LGBT" при фин. поддержке Швед. Ком. Хельсинки.
Trimestrial. – Ред. : Nr 1, 2007 : Лея Ариель. – Nr 1 - 3, 2007 : Изд. при фин. поддержке
СОС, Нидерланды.
2007, Nr 1 (VIII) - 3 (XI). – 500 ex.
2008, Nr 1 (XII) - 4 (XV). – 500 ex.
198. T.ЗК : Техника 3-го тысячилетия : науч.-познават. журн. о высоких технологиях
"ТЕК" / дир. : N. Potărniche. – 2007, dec. – . – Кишинев (бул. Дачия 47, кв. 43), 2007 (URL :
www.t3k.md ; E-mail : info@t3k.md), 2007. – 28 cm.
Lunar.
ISSN 1857-310X = T.3K.
2007, dec. – 1000 ex.
199. Фазендочка : ежемес. журн. для очень занятых людей / alcăt. : Emil Dimitrenco. –
1996 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 209), 2007-2008 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 15 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă., parţial : rom. – Supl. al rev. "Agricultura Moldovei".
ISSN 1857-3401 = Фазендочка.
43

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2007, Nr 1 (вып. 126) - 12 (вып. 137). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (вып. 138) - 12 (вып. 149). – 2000 ex.
200. Ценности : журн. о духовном образовании, семье и здоровье / Офиц. изд. Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого Дня Респ. Молдова ; дир. : Леонид Панчук ; гл. ред. : Сергей
Мирон. – 2006 – . – Кишинев (ул. Яловенская 1/1), 2007 (И.-П.Ф. "Центр. Tип."). – 28 см.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom.
ISSN 1857-1360 = Ценности.
2007, An. 2, Nr 1 - 3. – 700 ex.
201. Электронная обработка материалов : науч. и произв.-техн. журн. / учредитель :
Акад. Наук Респ. Молдова, Ин -т прикл. физики ; гл. ред. : М. К. Болога. – 1965, aug. – . –
Chişinău (str. Academiei 5), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28 cm.
Odată la 2 luni. – Sumar paral.: lb. rusă, engl.
ISSN 0013-5739 = Электронная обработка материалов.
2007, Nr 1 (243) - 6 (248). – 170 ex.
2008, Nr 1 (249) - 6 (254). – 170 ex.

44

Anale ştiinţifice ≡ Scientific annals

ANALE ŞTIINŢIFICE
202. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova : Ed. 5-a / Acad. De Studii Econ. din Moldova ; col. red. : Grigore Belostecinic
(preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Dep. Ed. – Poligr. al ASEM, 2007. – 29 cm.– Texte : lb. rom.,
rusă. – 50 ex.
ISSN 1857-1433 = Analele Academiei de Studii Economice din Moldova.
2007. – 400 p.: fig., graf., tab. – 50 ex. – ISBN 978-9975-75-136-0.
203. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova : Ed. 6-a / Acad. de Studii Econ. din Moldova,Min. Educaţiei al Rep. Moldova ;
col. red. : Grigore Belostecinic (preşedinte), Gheorghe Mişcoi, Ion Petrescu [et al.]. – Chişinău :
Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 29 cm. – Text: lb. rom., rusă.
ISSN 1857-1433 = Analele Academiei de Studii Economice din Moldova.
2008. – 401 p. : fig., graf., tab. – 50 ex. – ISBN 978-9975-75-405-7.
204. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Analele ATIC / Acad. de
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii ; red. resp. : Dumitru Solomon [et al.]. – Chişinău : Evrica,
2007 (Tipogr. AŞM). – 21 cm. – ISBN 978-9975-942-91-1. – ISSN 1857-2413.
Vol. 1 (10). – 2007. – 267 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. –250 ex. - ISBN 978-9975942-95-9.
Vol. 2 (11). – 2007. – 201 p. : fig., tab., scheme. – Text : lb. rom., rusă. – 250 ex. - ISBN
978-9975-942-99-7.
205. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI / Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne ;
red. coord. : Igor Bantuş. – Chişinău : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2007. – 21
cm. – ISBN 978-9975-930-24-6.
ISSN 1857-2391 = Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI.
Seria : "Drept Public", Nr 8. – 2007. – 177 p. – Texte : lb. rom., engl. – Rez. : lb. engl. – 100
ex. – ISBN 978-9975-930-25-3.
206. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Analele ştiinţifice / Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne, Catedra Drept civil ; coord. şt. : Andrei
Guştiuc ; col. red. : Igor Trofimov, Vasile Zavatin, Vladimir Poleacov. – Chişinău : Acad."Ştefan cel
Mare" a Min. Afacerilor Interne, 2007. – 21 cm. – ISBN 978-9975-930-24-6.
ISSN 1857-2421= Analele ştiinţifice.
Seria : "Drept privat", Nr 6. – 2007. – 197 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. - 100 ex. – ISBN 978-9975-930-27-7.
207. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova : Ed. a 7-a
/ Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova ; col. red. : Constantin Boişteanu
(preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2006.– 30
cm. – Text : lb. rom., fr., rusă.
45

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

ISSN 1857-0976 = Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova.
Ştiinţe socio-umaniste. – 2006. – 216 p. : fig., scheme, tab. -- 100 ex. - ISBN 978-9975-930-17-8.
208. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova. Analele Ştiinţifice = Scientific
Annals / Asoc. Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova ; sub red. : Eva Gudumac. – Chişinău :
Asoc. Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova, 2007 (CEP "Medicina"). – 30 cm. – ISBN 9789975-9807-2-2.
ISSN 1857-0631 = Analele Ştiinţifice.
Vol. 8. – 2007. – 92 p. : fig., tab. – Text : lb. engl., rusă. - 250 ex. – ISBN 978-9975-9807-08.
209. Asociaţia Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova. Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova / Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova ; red.-şef : Sergiu Musteaţă. –
Chişinău : Pontos, 2008 ("Tipogr.-Reclama" SA). – 26 cm.
Vol. 8 : Anuar istoric. – 2008. – 276 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu
sprijinul financ. al Ambasadei SUA în Rep. Moldova. – 300 ex. – ISBN 978-9975-938-73-0.
210. Institutul de Stat de Instruire Continuă. Analele Ştiinţifice ale Institutului de Stat de
Instruire Continuă / Inst. de Stat de Instruire Continuă. – Chişinău : Inst. de Stat de Instruire Continuă, 2006. – 21 cm. – ISBN 978-9975-9944-0-8.
ISSN 1857-1387 = Analele Ştiinţifice ale Institutului de Stat de Instruire Continuă.
Vol. 3. – 2006. – 247 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 300 ex. – ISBN 978-99759944-5-3.
211. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova = International studies. Views from
Moldova : Publ. periodică şt.-metodică / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : V. Teosa (red.-şef),
E. Ciobu, C. Eşanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2007. – 24 cm.– ISBN 978-9975-70-011-5.
ISBN 1857-1336 = Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova.
Vol. 3 : Nr. 2, 2007. – 220 p. : tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu suportul Proiectului Intern. INTAS. – 200 ex. – ISBN 978-9975-70-524-0.
212. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Materialele simpoz. şt.
int. "Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură" consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea prof. univ. Gherasim Rudi / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Fac. de
Horticultură ; col. red. : Gh. Cimpoieş (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : Centrul ed. al UASM, 2007. –
24 cm. – ISBN 978-9975-946-11-7.
Vol. 15 (1). – 2007. – 385 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-94631-5 : 50 ex.
Vol. 15 (2). – 2007. – 401 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-94637-7 : 50 ex.
Vol. 15 (3). – 2007. – 487 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-94639-1 : 50 ex.

46

Anale ştiinţifice ≡ Scientific annals

213. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat din
Moldova ; red.-şef : Gh. Cimpoeş. – Chişinău : CE UASM, 2008. – 26 cm. – ISBN 978-9975-64-1258.
Vol. 16 : Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor / col. red. : V. Balan, G.
Grădinariu, M. Barbaroş [et al.]. – 2008. – 454 p. : fig., fot., tab. – Text : lb. rom., rusă. – Rez. : lb.
engl. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-127-2.
Vol. 17 : Contabilitate / col. red. : A. Frecăuţeanu, V. Ţurcanu, Veronica Prisăcaru. – 2008. –
110 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-128-9.
Vol. 18 : Zootehnie şi biotehnologii / col. red. : N. Eremia, B. Păsărin, Şt. Ţurcanu [et al.]. –
2008. – 253 p. : diagr., fig., tab. – ext : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. – 100 ex. – ISBN 9789975-64-129-6.
Vol. 19 : Medicină veterinară / col. red. : G. Donica, G. Grădinariu, M. Barbaroş [et al.]. –
2008. – 197 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64130-2.
Vol. 20 : Agronomie şi ecologie / col. red. : N. Burdujan, V. Ungurean, A. Palii [et al.] –
2008. – 148 p. : fot., tab. – Text : lb. rom., engl., engl., rusă. – Rez. : lb. engl. – 100 ex. – ISBN
978-9975-64-131-9.
Vol. 21 : Inginerie agrară şi transport auto / col. red. : Gr. Marian, V. Gorobeţ, V.
Pobedinschi [et al.]. – 2008. – 261 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Rez. : lb. engl. –
100 ex. – ISBN 978-9975-64-132-6.
Vol. 22 : Economie / col. red. : P. Tomiţă, P. Movileanu, S. Gangan [ et al.]. – 2008. – 278 p.
: fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-133-3.
Vol. 23 : Cadastru, organizarea teritoriului şi ingineria mediului / col. red. : T. Moraru, G.
Grădinariu, M. Barbaroş [et al.]. – 2008. – 94 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Rez. : lb.
engl. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-134-0.
214. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova ;
col. red. : Tudor Maleca (red.-şef), [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2007. - Text : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez. : lb. engl., fr.
ISSN 1857-1239 = Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
2007. – 260 p. : fig., scheme, tab. ; 30 cm. –– 50 ex. – ISBN 978-9975-70-154-9.
215. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova ; col. red. : Tudor Maleca (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2008. – Text : lb. rom.,
engl., rusă.
ISSN 1857-1239 = Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova.
2008. – 441 p. : fig., scheme, tab. ; 30 cm. – 120 ex. - ISBN 978-9975-905-10-7.
216. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova ; col. red. : Tudor Maleca (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2008.– Text : lb. rom.,
engl., fr. – Rez. : lb. engl., fr.
ISSN 1857-1239 = Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova.
2008. – 441 p. : fig., scheme, tab. ; 30 cm. – 85 ex. - ISBN 978-9975-70-726-8 (eronat).
47

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

217. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova ; col. red. : Tudor Maleca (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2008. – Text : lb. rom.,
engl., fr. – Rez. : lb. engl., fr.
ISSN 1857-1239 = Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova.
2008. – 303 p. : fig., scheme, tab. ; 30 cm. – 85 ex. - ISBN 978-9975-70-726-8 (eronat).
218. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Analele Universităţii "Alecu Russo”
din Bălţi : Ser. nouă / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; col. red. : Ala Trusevici (preş.) [et al.].
– Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007 (Tipogr. USB "Alecu Russo"). – 25 cm. – ISBN 978-99759555-9-1.
Fasc. A, T. 21 : Economie. – 2007. – 206, p. : fig., tab.. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 100
ex. - ISBN 978-9975-931-01-4.
219. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Analele ştiinţifice ale
Universităţii de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul ;
col. red. : Sergiu Cornea (red. – şef) [et al.]. – Cahul : Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul, 20072008 (Tipogr. "Raza de Sud" SA). – 29 cm. – ISBN 978-9975-9626-1-2. – ISSN 1857-2170.
Vol. 2. – 2007. – 226 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl. – 100 ex. – ISBN 978-9975-96262- 9.
Vol. 3. – 2007 (Tipogr. :"Turnul Vechi" SRL). – 212 p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb.
rom.,engl., fr. – 100 ex. - ISBN 978-9975-9834-5-7.
Vol. 4. – 2008 (Tipogr. :"Turnul Vechi" SRL). – 189 p. : diagr. – Text : lb. rom., fr., rusă. –
100 ex. – ISBN 978-9975-9683-7-9.
220. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., consacrate "Anului Nicolae Testemiţanu" cu prilejul aniversării a 80 de ani de la naştere, 16-19 oct. 2007: Ed. 8-a / Univ. De Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" ; col. red. : Ion Ababii (red. – şef) [et al.]. – Chişinău : USMF, 2007 (C.E.-P. "Medicina"). – 25 cm. - ISBN 978-9975-918-81-7.
ISSN 1857-1719 = Anale ştiinţifice.
Vol. 1 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Prezent day public health
and management problems. – 2007. – 393 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. –
160 ex. - ISBN 978-9975-918-91-6.
Vol. 2 : Probleme medico-biologice, farmaceutice = Medico-bilological and pharmaceutical
problems. – 2007. – 283 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. –90 ex. - ISBN
978-9975-918-82-4.
Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Prezent-day problems of internal medicine. –
2007. – 549 p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. : lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. - ISBN 978-9975-918-83-1.
Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. – 2007. – 542 p. : fig., tab.
– Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. – 160 ex. - ISBN 978-9975-918-89-3.
221. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., consacrate "Anului Nicolae Testemiţanu" cu prilejul aniversării a 80 de ani de la naştere, 16-19 oct. 2007 : Ed. 8-a / Univ. De Medicină şi Farmacie "Nicolae
48

Anale ştiinţifice ≡ Scientific annals

Testemiţanu" ; col. red. : Ion Ababii (red.-şef) [et al.] – Chişinău : USMF, 2008 (C.E.-P. "Medicina"). – 25 cm. – ISBN 978-9975-918-81-7.
ISSN 1857-1719 = Anale ştiinţifice.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-bilological and pharmaceutical
problems. – 2008. – 344 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. engl. –100 ex. - ISBN
978-9975-918-81-7.
Vol. 1 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Prezent-day public health
and management problems. – 2008. – 257 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl. – Rez. : lb. engl. –
ISBN 978-9975-915-48-9 : 100 ex.
Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Prezent-day problems of internal medicine. –
2008. – 554 p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., engl. – Rez. : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
–ISBN 978-9975-915-51-9.
222. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"din Republica
Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., 15-17 oct. 2008 : Ed. 9-a / Univ. De
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel Prisăcari,
Victor Popescu [et al.]. – Chişinău : CEP "Medicina", 2008. – 25 cm.
ISSN 1857-1719 = Anale ştiinţifice.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological and pharmaceutical
problems. – 2008. – 344 p. : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.– ISBN
978-9975-918-81-7.
223. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., 15-17 oct. 2008 : Ed. a 9-a / Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel Prisăcaru, Viorel Popescu [et al.]. – Chişinău : C.E.-P. "Medicina", 2008. – 25 cm.– ISBN 978-9975-918-81-7.
ISSN 1857-1719 = Anale ştiinţifice.
Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. – 2008. – 451 p. : fig., tab.
– Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. : 150 ex. – ISBN 978-9975-915-54-0.
Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current problems of mother and
child's health. – 2008. – 255 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl. – Rez. : lb. rom., engl. – 80 ex. –
ISBN 978-9975-915-49-6.
224. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Petru Chetruş (red.–şef). – Chişinău : CEP USM, 2007. –
21 cm.
ISSN 1857-2588 = Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.
Seria " Lucrări Studenţeşti" : Ştiinţe socio – umanistice. – 2007. – 362 p. : fig., tab. – Text :
lb. rom., engl., span., rusă. – 90 ex. - ISBN 978-9975-70-186-0.
Seria "Lucrări studenţeşti" : Ştiinţe naturale şi exacte. – 2007. – 102 p. : fig., tab. – Texte : lb.
rom., rusă. – ISBN – 40 ex. - ISBN 978-9975-70-187-7.
225. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red.–şef), Larisa Daragancea
(red. coord.), Tamara Fornea [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2008. – 21 cm.
ISSN 1857-2588 = Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.
49

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Seria " Lucrări Studenţeşti" : Ştiinţe socio-umanistice. – 2008. – 466 p. – Text : lb. rom.,
engl., it., rusă. – 120 ex. – ISBN 978-9975-70-740-4.
226. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red.–şef), Tatiana Bulimaga (red.
coord.) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2008. – 21 cm.
ISSN 1857-2588 = Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.
Seria " Lucrări Studenţeşti" : Ştiinţe naturale şi exacte. – 2008. – 136 p. – Text : lb. rom.,
engl., it., rusă. – 40 ex. – ISBN 978-9975-70-741-1.
227. Universitatea de Stat din Moldova. Fac. de Matematică şi Informatică. Analele ştiinţifice = Scientific annals / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematică şi Informatică; ed.-inchief : Gheorghe Ciocanu. – Chişinău : CEP USM, 2004 [2007]. – 28 cm.
Vol. 6. – 2004 [2007]. – 112 p. : fig. – Text : lb. rom., engl. – 50 ex. - ISBN 9975-917-27-5
(eronat).
Vol. 7. – 2005 [2007]. – 114 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl. – 50 ex. - ISBN 9975-91727-5 (eronat).
228. Universitatea de Stat din Tiraspol. Acta et commentationes : Analele Univ. de Stat
din Tiraspol / Univ. de Stat din Tiraspol ; col. red. : M. Cioban (red.–şef) [et al.]. – Chişinău : UST,
2006 (Tipogr. AŞM). – 20 cm.
ISSN 1857-1069 = Acta et commentationes.
Vol. 1 : Ştiinţe filologice, psihologice, pedagogice şi social – politice. – 2006. – 449 p. :
diagr., tab. – Text : lb. rom., engl., fr., rusă. – 300 ex. - ISBN 978-9975-9914-6-9.
Vol. 2 : Ştiinţe biologice, geografice, geologie, economice, chimice şi didactica geografiei, bilogiei şi chimiei. – 2006. – 293 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 300 ex. - ISBN 9789975-9914-7-6.
Vol. 3 : Ştiinţe fizice şi matematice, informatică, didactica fizicii, matematicii şi informaticii. –
2006. – 252 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 300 ex. - ISBN 978-9975-9914-8-3.
229. Universitatea Liberă Intern. din Moldova. Analele Universităţii Libere Internaţionale
din Moldova : 15 ani de ascensiune / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; dir. publ. : Andrei Galben ;
coord. şt. : Ana Guţu, Elena Prus ; red. resp. : Silvia Sofronie, Olga Dimo. – Chişinău : ULIM,
2006. – 30 cm. – ISBN 978-9975-920-44-5.
Vol. 4 : Ser. : Filologie. – 2006. – 230 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez. :
lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. - ISBN 978-9975-920-48-3.
230. Universitatea Liberă Intern. din Moldova. Analele Universităţii Libere Internaţionale
din Moldova : 15 ani de ascensiune / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; consiliul red. : Vitalie
Gamurari (preşedinte), Victor Guţuleac, Andrei Smochină [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2007. – 30
cm. – ISBN 978-9975-920-44-5.
Vol. 7 : Ser. : Drept. – 2007. – 177 p. : diagr., tab. – Text : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-920-68-1.
231. Universitatea Liberă Intern. din Moldova. Analele Universităţii Libere Internaţionale
din Moldova / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Ana Guţu ;
50

Anale ştiinţifice ≡ Scientific annals

red. resp. : Petru Roşca. – Chişinău : ULIM, 2007-2008 (Tipogr. "Monograf"). – 25 cm. – ISBN
978-9975-9747-4-5.
ISSN 1857-1468 = Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.
Vol. 5. : Seria "Economie". – 2007. – 350 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 100
ex. – ISBN 978-9975-9747-5-2.
Vol. 7 : Seria "Economie". – 2008. – 354 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 100 ex.
– ISBN 978-9975-920-97-1.
232. Universitatea Tehn. a Moldovei. Analele Catedrei Drept Patrimonial / Univ. Tehn. a
Moldovei ; coord. : Ala Climov ; col. red. : Viorica Rusu [et al.]. – Ch : S. n., 2006 (Tipogr. "Dinamo"). – 29 cm. – ISBN 978-9975-9638-6-2.
ISSN 1857-193X = Analele Catedrei Drept Patrimonial.
Vol. 1. – 2006. – 44 p. : tab. – 50 ex. – ISBN 978-9975-9638-7-9.
233. Вестник Приднестровского Университета : науч.-метод. журн. / Рос. Aкад.
Естеств. наук, Приднестр. Гос. Ун-т им. Т. Г. Шевченко ; редкол. : С. И. Берил (отв. ред.) [et
al.]. – 1993, июль – . – Тирасполь (ул. 25 Октября 128), 2007-2008 (Тип. "Полиграфист"). – 24
сm.
Apare de 3 ori pe an. – Include 3 ser. cu tit. individuale.
Ser. : Гуманитарные науки. – ISSN 1857-1158.
2007, Nr 1 (27). – 216 p. – 500 ex.
2008, Nr 1 (30). – 192 p. – 500 ex.
Ser. : Медико-биологические и химические науки. – ISSN 1857-1166.
2007, Nr 2 (81). – 184 p. – 500 ex.
2008, Nr 2 (31). – 160 p. – 500 ex.
Ser. : Физико-математические и технические науки. – ISSN 1857-1174.
2007, Nr 3 (29). – 239 p. – 500 ex.
2008, Nr 3 (32). – 239 p. – 500 ex.
234. Славянский Ун-т Респ. Молдова. Вестник Славянского Университета : 10-летию
Славян. Ун-та посвящается / Cлавян. ун-т Респ. Молдова ; редкол. : Л. Г. Чумак (отв. ред.)
[et al.]. – 1997 – . – К. : Славян. ун-т (str. Florilor 28/1), 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. –
ISBN 978-9975-9628-8-9.
ISSN 1857-162X = Вестник Славянского Университета.
Вып. 13. – 2007. – 211 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – 80 ex. - ISBN 978-9975-68047-9.
235. Славянский Ун-т Респ. Молдова. Вестник Славянского Университета : 10-летию
Славян. Ун-та посвящается / Cлавян. ун-т Респ. Молдова ; редкол. : Милушев Д. В. [и др.].
– 1997 – . – К. : Славян. ун-т (str. Florilor 28/1), 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISBN
978-9975-9628-8-9.
ISSN 1857-162X = Вестник Славянского Университета.
Вып. 14 : Серия "Право". – 2008. – 407 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 80 ex.
– ISBN 978-9975-68-097-4.

51

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

ANUARE
236. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Anuar ştiinţific : muzică, teatru, arte
plastice / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; col. red. : Victoria Melnic (red.-şef), Vladimir
Axionov, Angela Rojnoveanu [et al.]. – Chişinău : Grafema Libris, 2007. – ISBN 978-9975-52-0195.
Anual.
ISSN 1857-1581 = Anuar ştiinţific.
2007. – 232 p. : fig., tab. – 20 cm. – Text : lb. rom., rusă. – 200 ex.
237. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Anuar ştiinţific : muzică, teatru, arte
plastice : Învăţământul artistic – dimensiuni culturale : Conf. de totalizare a activităţii şt.-didactice
a pedagogilor şi doctoranzilor AMTAP (22 apr. 2005), Ed. a 5-a / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice ; col. red. : Victoria Melnic (red.-şef) [et al.] ; Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice. –
Chişinău : "Grafema Libris" SRL, 2005 [2007]. – 20 cm. – Rez. lb. engl., fr. – ISBN 978-99759501-1-4.
Anual.
ISSN 1857-2251 = Anuar ştiinţific.
2005. – 2007. – 280 p. : n. muz., tab. – 100 ex.
238. Admitere : [supl. la ziarul] "Oбразование и работа" / [red.–şef : Фролова Стела]. –
2008 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 410 ; URL : www.birjatruda.md), 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Anual.
ISSN 1857-2308 = Admitere.
2008. – 2008. – 52 p. – 2500 ex.
239. Admiterea = Учеба : ghid anual / ed. : PP "Business Media Grup" ; elab. : Eduard Robu (dir.) [et al.]. – 2002 – . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : edrobu@yahoo.com), 2007-2008.
– 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Anual.
ISSN 1857-2162 = Admiterea.
2007. – 2007. – 80 p. – Text paral. : lb. rom., rusă. – 250 ex.
2008. – 2008. – 80 p. – Text paral. : lb. rom., rusă. – 9000 ex.
240. AGEPI expo : supl. al rev. "Intellectus" / ed. : Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ; consiliul ed. : D. Chiroşca (preşedinte) ; col. red. : A. Zavalistîi [et al.]. – 2004 – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1 ; URL : www.agepi.md ; E-mail : office@agepi.md), 2007 (Tipogr.
AGEPI). – 20 cm. – (INFOINVENT).
2007, ed. X-a (27 -30 iun. 2007). – 2007. – 32 p. – [100 ex.]
241. Almanah Olimpic : anuar / ed. : Com. Naţ. Olimpic al Rep. Moldova ; ed. coord. : Alexandru Gheorghiţă. – 2006 – . – Chişinău , 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – Apare cu
sprijinul Solidarităţii Olimpice Internaţionale.
Anual.
2006. – 2007. – 140 p. – 1000 ex.
52

Anuare ≡ Annual editions

242. Annual report / Compania Intern. de Asigurări SA "ASITO". – 2006 – . – Chişinău (str.
Mitr. Bănulescu-Bodoni 57/1 ; URL : www.asito.md ; E-mail : asito@asito.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Sirius"). – 30 cm.
Anual. – Are ed. şi în lb. rom.
2006. – 2007. – 22 p. – 200 ex.
2007. – 2008. – 40 p. – 1000 ex.
243. Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник
Республики Молдова = Statistical yearbook of the Republic of Moldova... / Biroul Naţ. de
Statistică al Rep. Moldova. – Chişinău : Statistica, 2007-2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29
cm. – În cop. tare. – (Statistica Moldovei).
Anual. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
2007. – 2007. – 557, [3] p. : diagr., tab. - 600 ex.
2008. – 2008. – 578 p. : diagr. color, tab. – 550 ex. – ISBN 978-9975-9786-8-2 (în cop. tare).
244. Anul fotbalistic / ed. : Federaţia Moldovenească de Fotbal ; autor : Victor Daghi. –
2005 – . – Chişinău (str. Tricolorului 39 ; URL : www.fmf.md ; E-mail : fmf@fmf.md), 2007-2008
(Tipogr. SC "Elan Poligraf" SRL). – 29 cm.
Anual.
2007. – 2007. – 48 p. : il. – 1000 ex.
2008. – 2008. – 48 p. : il. – 1000 ex.
245. Arta : Ser. : Arte Audio-Vizuale / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor ; col. red. : Valentin Dergaciov (red.-şef) [et al.]. – 2001 – . – Chişinău
(bd. Ştefan cel Mare 1), 2007-2008 (Tipogr. "Business-Elita" SRL). – 30 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă. – Sumar : lb. engl.
ISSN 1857-1050 = Arta : Ser.: Arte Audio-Vizuale.
2007. – 2007. – 180 p. : fot. – 300 ex.
2008. – 2008. – 200 p. : fot. – 150 ex.
246. Arta : Ser. : Arte Vizuale. Arte Plastice. Arhitectură / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. Patrimoniului Cultural ; Centrul Studiul Artelor ; col. red. : Valentin Dergaciov (red.-şef) [et
al.]. – 2001 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 1), 2007-2008 (Tipogr. "Business – Elita" SRL). –
30 cm. – Apare cu sprijinul parţial al Consiliului Suprem pentru Şt. Şi Dezvoltare Tehnologică din
Rep. Moldova.
Anual. – Text : lb. rom., rusă . – Sumar : lb. engl.
ISSN 1857-1042 = Arta : Ser.: Arte vizuale. Arte Plastice. Arhitectură.
2007. – 2007. – 94 p. : fot. – 300 ex.
2008. – 2008. – 170 p. : fot. – 200 ex.
247. ASITO : Raport anual / Compania Intern. de asigurări QBE-Asito SA ; resp. : Ion
Chişlaru. – 2006 – . – Chişinău (str. Mitropolitul Bănulescu-Bodoni 57/1 ; URL : www.asito.md ; Email : asito@asito.md), 2007-2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL).
Anual. – Are ed. şi în lb. engl.
2006. – [2007]. – 22 p. – 200 ex. – Tit. : QBE ASITO.
53

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2007. – [2008]. – 40 p. – 1000 ex.
248. ASITO : Annual report / Compania Intern. de asigurări QBE-Asito SA ; resp. : Ion
Chişlaru. – 2006 – . – Chişinău (str. Mitropolitul Bănulescu-Bodoni 57/1 ; URL : www.asito.md ; Email : asito@asito.md), 2007-2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL).
Anual. – Text : lb. engl. – Are ed. şi în lb. rom. – Tit. : 2007: QBE ASITO.
2006. – [2007]. – 22 p. – 200 ex.
2007. – [2008]. – 40 p. – 1000 ex.
249. Atletism : Anuar al Federaţiei de Atletism din Rep. Moldova = Ежегодник Федерации
легкой атлетики Респ. Молдова / Federaţia de Atletism din Rep. Moldova ; autor. : Serghei Donets. –
2002 – . – Chişinău (str. Tighina 12 ; URL : www.fam.com.md ; E-mail : atletism_mda@mdl.net), 20052007 . – 29 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-0690 = Atletism.
2005/2006. – 2005. – 43 p. – 250 ex.
2006/2007. – 2006. – 44 p. – 250 ex.
2007/2008. – 2007. – 48 p. – 250 ex.
250. Auto Business : прил. к справ. "Auto-Info" / изд. : АPEO–Media SRL ; гл. ред. :
Елена Свистун. – 2006 – . – Кишинев (бул. Дечебал 139B, оф. 110 ; URL : www.autoinfo.md),
2006-2008 (Tipogr. "Policolor"). – 27 cm.
Anual. – Text : lb. rusă
2006, Nr 1. – 2006. – 56 p. – 6000 ex.
2007, Nr 2. – 2007. – 56 p. – 6000 ex.
2008, Nr 3. – 2008. – 56 p. – 6000 ex.
251. Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriotica) / Bibl. Naţ. a Rep.
Moldova ; alcăt. : Larisa Bulat. – 2000 – . – Chişinău : BNRM (str. 31 August 1989 78A), 20072008 (Imprimeria BNRM). – 20 cm.
Anual.
ISSN 1857-1522 = Moldavistica.
2005. – 2007. – 92 p. – 30 ex.
2006. – 2008. – 108 p. – 30 ex.
252. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Raport anual / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova
; elab. : Svetlana Barbei ; red. : Elena Turuta. – 2008 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 78A ;
URL : www.bnrm.moldova.md ; E-mail : bnrm@moldova.md), 2008 (Imprimeria BNRM). – 30 cm.
Anual.
ISSN 1857-1573 = Raport Anual.
2007. – 2008. – 60 p. – 30 ex.
253. Bubuieci-Info : rev. inform. / Primăria Bubuieci ; red. : Vlad Caimacan. – 2008 – . –
Bubuieci (Primăria Bubuieci ; E-mail : bubuieciinfo@mail.md), 2008. – 21 cm.
Anual.
2008, Nr 1. – 2008. – 54 p. – 700 ex.
54

Anuare ≡ Annual editions

254. Calea Ferată din Moldova / fondator : ÎS "Calea Ferată din Moldova" ; red.-şef : Irina
Kraevskaia ; elab. : Liliana Nichiforov ; trad. : Ana Sîrcu ; imag. : Iurie Kozlov. – 2000. – Chişinău
(str. Piaţa Gării 6) , 2008 (Combinatul Poligr.). – 30 cm.
Anual. – Ed. specială a ziarului "Feroviarul Moldovei". – Are ed. şi în lb. rusă.
2008. – 2008. – 46 p. : il. color ; 30 cm. – 250 ex.
255. Calendar Naţional / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; Valeria Matei, Maria Şveţ, Elena Perju
[et al.] ; col. red. : Iurie Colesnic (red.-şef.) [et al.]. – 1994 – . – Ch : BNRM, 2006-2007. – 30 cm.
Anual.
ISSN 1857-1549 = Calendar Naţional.
2007. – 2006. - 368 p. : il. – 300 ex. – ISBN 978-9975-9954-4-3.
2008. – 2007. - 298 p.: il. – 300 ex. – ISBN 978-9975-9968-3-9.
256. Cartea. Biblioteca. Cititorul : bul. metodic şi bibliogr. / ed. : Bibl. Naţ. pentru Copii
"Ion Creangă" ; ed. îngr. de Claudia Balaban. – 1993 – . – Chişinău (str. Şciusev 65 ; E-mail :
bncreanga@dnt.md), 2006-2008 (F.E.-P. "Baştina-Radog" SRL). – 21 cm. – Text : lb. rom., rusă.
– Sumar şi în lb. engl.
Anual.
ISSN 1857-1182 = Cartea. Biblioteca. Cititorul.
2006, Fasc. 15. – 2006. – 100 p. – 1000 ex.
2007, Fasc. 16. – 2007. – 124 p. – 1000 ex.
2008, Fasc. 17. – 2008. – 133 p. – 1000 ex.
257. 50 branduri moldoveneşti / ed. : Elita Media, VIP Magazin ; dir. : Rodica Ciorănică ;
red.-şef : Sergiu Gavriliţă. – 2008 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 428, 432 ; URL :
www.vipmagazin.md ; E-mail : vip_magazin@mdl.net), 2008 (Tipogr. "Nova Imprim" SRL). – 28 cm.
Anual.
ISSN 1857-0534 = 50 branduri moldoveneşti.
2007/2008. – 2008. - 166, [2] p. : foto color.
258. 50 cei mai influenţi moldoveni : 10 manageri străini în Moldova : influenţă politică,
putere financiară, notorietate / ed. : Elita Media, VIP Magazin ; dir. : Sergiu Gavriliţă ; red.-şef :
Rodica Ciorănică. – 2005 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 428, 432 ; E-mail :
vip_magazin@mdl.net), 2007-2008 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – 28 cm.
Anual.
ISSN 1857-0623 = 50 cei mai influenţi moldoveni.
2007. – 2007. – 208 p. : foto color. – 4000 ex.
2008. – 2008. – 190 p. : foto color. – 3000 ex.
259. Concurenţa : rev. analitico-inform.=inform.-analitical magazine= информ.-аналит.
журн. / Agenţia Naţ. pentru Protecţia Concurenţei; consiliul administrativ: Viorica Cărare (preşedinte) [et al.] ; consiliul red. : Anatolie Caraganciu (preşedinte) [et al.]. – 2008 – . – Chişinău (str. I.
Creangă 45, of. 316), 2008 (SC "Rabei Grup" SRL). – 29 cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-2952 = Concurenţa.
2008, Nr 1. – 2008. – 48 p.: il. color. - 2000 ex.
55

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

260. Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei /
Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt. : Elena Perju. – 2000 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 78A),
2007 (Imprimeria BNRM). – 20 cm.
Anual.
ISSN 1857-1514 = Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei.
2005. – 2007. – 230 p. – 30 ex.
2006. – 2007. – 203 p. – 30 ex.
261. Cultura în Moldova : bul. de inform. şi documentare / Bibl. Naţ. a Moldovei ; alcăt. : Maria
Sârbu-Sargun ; red.-şef : Iana Badan. – 1995 – . – Chişinău (Imprimeria BNRM), 2007-2008. – 21 cm.
Anual.
2004, ian. – dec. – 2007. – 301 p. – 30 ex.
2005, ian. – dec. – 2008. – 412 p. – 30 ex.
262. Federaţia Sportului Univ. a Rep. Moldova. Anuar / Federaţia Sportului Univ. a Rep.
Moldova ; conducerea FSUM : Petru Gaugaş (preş.) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2007. – 20
cm.
Anual.
ISSN 1857-1956 = Anuar.
2007. – 2007. - 96 p. : imagini, tab. – ISBN 978-9975-70-439-7. – 70 ex.
263. Ghidul imobiliar : anuar / fondator : "Standard Financiar" SRL ; red.-şef : Anatol
Câşlaru. 2008 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 320), 2008.
Anual.
ISSN 1857-3860 = Ghidul imobiliar.
2008. – 2008. - 112 p. – 2000 ex.
264. Grawe Carat. Asigurări SA : Group Report / resp. for the contents : Grazer Wechselseitige Versicherung AG. – 2003 – . – Chişinău, 2004-2008. – 30 cm.
Anual.
2004, Nr 2 / elab. : Tamara Cotoman [et al.]. – 2004. - 64 p. ; 30 cm. – ISBN 9975-9994-1-7. –
200 ex.
2005, Nr 3. – 2005. - 48 p. – 100 ex.
2007, Nr 4. – 2007. - 72 p. – 100 ex.
2008, Nr 5. – 2008. - 70 p. ; Nr 6. – 68 p. – 100 ex.
265. Institutul de Stat de Relaţii Intern. din Moldova. Anuar ştiinţific / Inst. de Stat de Relaţii Int. din Moldova ; col. red. : Valentin Beniuc (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 20062007. – 24 cm. – ISBN 978-9975-9699-1-8.
ISSN 1857-1840 = Anuar ştiinţific.
Vol. 4 : Procese integraţioniste europene : Dezv. econ. în contextul globalizării. Asigurarea
dreptului naţ. la legislaţia intern. Aspecte comparativ-contrastive în filologia contemporană. –
2006. – 267 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – 100 ex. - ISBN 978-9975-9699-2-5.
Vol. 5. – 2007. – 352 p. : diagr., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă, ucr. – 100 ex. – ISBN
978-9975-9764-1-1.
56

Anuare ≡ Annual editions

266. Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента : Universităţi. Colegii. Cursuri.
– Chişinău : "Analytique Moldpresa PP" SRL, 2008 (Tipogr. "Nica Grafic Print" SRL). - 30 cm.
Anual. – Text paral. : rom., rusă.
ISSN 1857-1581 = Îndrumarul abiturientului.
2008. – 2008. – 64 p. – ISBN 978-9975-9716-3-8.
267. Medicina Alternativă. Fiziologie clinică şi metode de tratament = Альтернативная
Медицина. Клиническая физиология и методы лечения : rev. şt.-practică : publ. period. anuală
/ ed. : Asoc. Medicină Alternativă şi Complementară din Rep. Moldova ; col. red. : Lacusta V (preşedinte) [et al.]. – 1997 – . – Chişinău (str. Armenească 9/1 ; E-mail : lacusta@mtc.md), 20072008 (Tipogr. "Bons Offices"). – 29 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-0844 = Medicina Alternativă.
2007, Vol. 12. – 2007. - 78 p. : tab. – 100 ex.
2008, Vol. 13. – 2008. - 90 p. : tab. – 400 ex.
268. Micul prinţ = Le Petit Prince = Little Prince : ed. independentă : rev. pentru copii, făcută de copii / fondator şi ed. : Renata Verejanu (preş.) ; red.-şef : Daniel Verejanu. – 1992, 23
sept. – . – Chişinău (str. Puşkin 24 ; E-mail : ceclubs@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 28 cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., rusă.
2007. – 2007. - 15 p. : foto color. – 1000 ex.
2008. – 2008. - 15 p. : foto color. – 1000 ex.
269. Neogen : ghid al serviciilor / ed. : ÎMPP "Neogen" SRL ; dir. gen. : Ligia Beatrice Cotea
Vasilescu (R. Moldova) ; red.–şef : Viorica Nistor. – 2005 – . – Chişinău (str. Romană 1 ; E-mail :
neogen_ghid@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28 cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISBN 9975-9553-2-0
ISSN 1857-3363 = Neogen.
2007. – 2007. - 158 p. : foto color., hărţi. – 5000 ex.
2008. – 2008. - 224 p. : foto color. – 5000 ex.
270. Noosfera : rev. şt., de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică / fondatori : Inst. de
Cercetări pentru Mediu şi Dezv. Durabilă al ULIM şi Acad. Naţ. de Şt. Ecologice din Rep. Moldova
; col. red. : Ion Dediu (red.-şef.) [et al.]. – 2008 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab nr. 52 ; E-mail :
iondediu@mail.ulim.md), 2008 (Ed. Phoenix SRL). – 28 cm.
Anual. – Text : lb. rom., fr., engl., germ., span., rusă.
ISSN 1857-3517 = Noosfera.
2008, Nr 1. – 2008. - 84 p. - 150 ex.
271. Pagini de Aur. Moldova = Золотые страницы Молдовы : ежегод. бизнес–справ.
Молдовы / ICS "Pagini de Aur" SA. – 1996 – . – Chişinău (str. Bulgară 31A ; URL :
www.paginideaur.md ; E-mail : office@paginideaur.md), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
30 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
57

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2007. – 2007. - 208 p. – 43000 ex.
2008. – 2008. - 208 p. – 43000 ex.
272. Pergament : Anuarul arhivelor Rep. Moldova / Serv. de Stat de Arhivă a Rep. Moldova, Arhiva Naţ. a Rep. Moldova, Arhiva organizaţiilor social-politice a Rep. Moldova ; red.-şef :
Vasile Isac. – 1998 – . – Chişinău (str. Gh. Asachi 67B), 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29
cm.
Anual.
2007/2008, An. X-XI. – 2008. – 252 p.: color. – 300 ex. - ISBN 9975-78-150-0.
273. Resursele şi activitatea sistemului farmaceutic al Republicii Moldova : bienar statistic / Min. sănătăţii şi protecţiei sociale al Rep. Moldova, Inst. Naţ. de Farmacie ; resp. : Vladimir
Safta. – Chişinău, 2008. – 29 cm.
Odată la 2 ani.
2006/2007. – 2008. – 76 p. – 100 ex.
274. Revistă de Ştiinţe Penale : anuar / col. red. : George Antoniu (preşedinte, România)
[et al] ; red.-şef : Igor Dolea. – 2005 – . – Chişinău (str. Bucureşti 23, bl. A, bir. 202 ; E-mail :
info@irp.md), 2007-2008 (C.E.-P. "Helmax"). – 24 cm. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1812-3392 = Revistă de Ştiinţe Penale.
2007, An. 3. – 2007. – 279 p. – 500 ex.
2008/2009, Ed. spec. – 2008. – 250 p. – 500 ex.
275. Sănătatea publică în Moldova / Centrul Şt.-Practic Sănătate Publică şi Management
Sanitar ; red.-şef : Mihai Ciocanu. – Chişinău : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
2006. – 2007. – 308 p. : diagr., tab.
276. Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ... = Coциальноэкономическое положение Республики Молдова / Biroul Naţ. de Statistică. – Chişinău : S.
n., 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. – (Statistica Moldovei). – Text paral. : lb. rom., rusă.
... ian. – iun. 2007. – 2007. – 129 p. : diagr., tab.
... ian. – mar. 2008. – 2008. – 110 p. : diagr., color, tab.
277. Teatracţie : rev. UNITEM / Uniunea Teatrală din Moldova ; preşedinte : Aurelian Dănilă ; echipa red. : Galina Crăciun (dir.) ; red.-şef : Angelina Roşca. – 2006 – . – Chişinău (str. Puşkin 24 ; E-mail : teatractie@yahoo.com), 2007 ("Epigraf" SRL). – 29 cm.
Anual.
ISSN 1857-0674 = Teatracţie.
2007, Nr 2. – 2007. – 104 p. – 1000 ex.
278. Zubr : изд. "Ultra Boys" (Зимбру, Кишинев). – 2007 – . – Chişinău (URL :
www.ultraboys.net). – 20 cm.
Anual. – Text : lb. rusă.
58

Anuare ≡ Annual editions

2007, nr 1. – 2007. - 68 p.
279. Абитуриент = Admitere : Toate inst. cu învăţământ univ. din Rep. Moldova, Transnistria, colegii, şcoli, cursuri, studii în străinătate / SC Business Liga SRL . – 2006 – . – Chişinău,
2007 (Tipogr. "Bons Office"). – 28 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-1263 = Абитуриент.
2007. – 2007. – 24 p. : color. – 15000 ex.
280. Aбитуриент : справ. для поступающих в вузы, коллледжи, пту, лицеи, на курсы /
сост. : О. Гарачкун. – 1998 – . – Кишинев (ул. Пушкина 22), 2007-2008 (Изд. "Universul"). – 28
cm. – 74 p. : color.
Anual. – Прил. к газ. : "Кишиневские Новости".
2007. – 2007. - 68 p. - 15000 ex.
2008. – 2008. - 76 p. - 15000 ex.
281. Железная дорога Молдовы : ежегодник / учредитель : ГП "Железная дорога
Молдовы" ; гл. ред. : Ирина Краевская. – 2000 – . – Chişinău (Piaţa Gării 6), 2008 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm.
Bianul. – Ed. spec. a ziarului "Железнодорожник Молдовы". – Are ed. şi în lb. rom.
2008/2009. – 2008. – 46 p. : imagini color. – 750 ex.
282. Президент = The President : rev. social-polit. intern. / ed. : Agenţia de presă "InfoPublic" SRL ; red.-şef şi dir. gen. : Valeriu Gaiciuk (Codru). – 2007 – . – Bălţi (str. 1 Mai 5 ; URL :
www.Theprezident.md ; E-mail : agencyofthepress07@rambler.ru), 2007 (Blitz-Print, Kiev, Ucraina). – 29 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 2. – 2007. - 280 p. – 10000 ex.
283. Спорт Молдовы : спорт. ежегодник / изд. : Ассоц. "Media Sport" ; гл. ред. :
Эдуард Чобану. – 1999 – . – Chişinău (E-mail : mediasport@mail.ru), 2008 (Tipogr. "BaştinaRadog" SRL). – 29 cm.
Anual.
2007/2008. – 66 p. : foto. – 3000 ex.
284. Справочник для родителей = Îndrumar pentru părinţi : Прил. к еженед.
"Analytique" / учредитель : SA "Moldpresa" ; дир. : Вероника Багич-Тома. – 2007 – . – Кишинев
(ул. 31 Августа 85 ; E-mail : analytique@analytique.md), 2007-2008 (Tipogr. "Nica Grafic Print"). –
29 cm.
Anual. – Text : lb. rusă , rom.
ISSN 1857-2545 = Справочник для родителей.
ISBN 978-9975-77-040-8.
2007, Nr 1. – 2007. – 15 p. – 3000 ex.
2008, Nr 2. – 2008. – 15 p. – 3000 ex.

59

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

BULETINE
285. Alternativa XXI : bul. inform. al Soc. Independente pentru educaţie şi drepturile omului
/ fondator : Soc. Independentă pentru Educaţie şi Drepturile Omului (SIEDO) ; red. : Elena Grosu.
– 1997 – . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 17 ; URL : www.siedo.moldnet.md ; E-mail :
siedo@moldnet.md), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29 cm. – Apare cu suportul
financ. al Fundaţiei Cordaid (Olanda).
De 3 ori pe an. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (19) -3 (21). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (22) - 2 (23). – 1000 ex. – Supl. în interior : "Alternativa XXI Junior", Nr. 1, 2008.
286. Alumni news : Ed. period., inform. / US Embassy, Alumni Resource Center. Chişinău,
Moldova ; ed. : Alumni News Center ; ed. îngrijită de Sorina Ştefârţă. – 2003 – . – Chişinău (str.
Bănulescu-Bodoni 57/1, QBE ASITO, et. 2 ; URL : www.ac.iatp.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 12 (13) - 13 (14). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (15) - 5 (19). – 1000 ex.
287. Apicultura modernă : bul. inform. / Asoc. apicultorilor din Rep. Moldova "Apis
Mellifera" ; col. red. : Andrei Zagareanu (preşedinte) [et al.]. – 2006 – . – Chişinău (str. Armenească 4 ; E-mail : apismeliferamd@yahoo.com), 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm.
Semestrial. – Are ed. şi în lb. rusă.
ISSN 1857-1107 = Apicultura modernă.
2007, Nr 1 (3). – 1300 ex.
288. Apicultura modernă : информ. бюл. / Asoc. apicultorilor din Rep. Moldova "Apis
Mellifera" ; редкол. : Андрей Загаряну [et al.]. – 2006 – . – Chişinău (str. Armenească 4 ; E-mail :
apismeliferamd@yahoo.com), 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm.
Semestrial. – Are ed. şi în lb. rom.
ISSN 1857-1107 = Apicultura modernă.
2007, Nr 1 (3). – 1300 ex.
289. Asistenţa Socială : bul. Inform. al reţelei naţ. de asistenţi sociali / ed. : Asoc. de Promovare a Asistenţei Sociale (APAS) ; resp. : Silvia Bogdănaş. – 2007 – . – Chişinău (bd. Ştefan
cel Mare 73, of. 320 ; E-mail : buletin_asistenta@yahoo.com), 2007-2008. – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1/2 - 5 (dec.). – 1250 ex.
2008, Nr 6 - 7. – 1250 ex.
290. Autorul : bul. inform. al Asoc. "Drepturi de Autor şi Conexe" (DAC) / Fondator : Asoc.
"Drepturi de Autor şi Conexe" ; red.-şef : Nicolae Rusu. – 2000, iun. – . – Chişinău (str. Zelinski
24A ; E-mail : asdac@asdac.org.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 30 cm.
Periodicitate nedeterminată. Semestrial.
2007, Nr 1 (11) - 2 (12). – 300 ex.
2008, Nr 1 (13) - 2 (14). – 300 ex.
60

Buletine ≡ Bulletins

291. Avocatul parlamentar : bul. inform. trim. / ed. : Centrul pentru Drepturile Omului din
Moldova (CpDOM) ; dir. : Raisa Apolschii ; col. red. : Sabina Colomiicenco (coord. principal) [et
al.]. – 2005 – . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 16 ; URL : www.ombudsman.md ; E-mail :
cpdom@mdl.net), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices"). – 30 cm. – Apare cu sprijinul financ. al
OSCE, Misiunea în Moldova.
Trimestrial. – Are ed şi în lb. engl., rusă.
2007, Nr 1 - 4. – 800 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 800 ex.
292. Banca Naţională a Moldovei : bul. trim. / Banca Naţ. a Moldovei ; red. : Elena Mămăligă. – 1993 – . – Chişinău (bd. Renaşterii 7 ; URL : www.bnm.org), 2007-2008 (CEP USM). – 30
cm.
Trimestrial.
2007, Nr 1 - 4. – 170 ex.
2008, Nr 1 - 4. – 170 ex.
293. Buletin analitic trimestrial / Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică (IEFS), Min. Econ. şi
Comerţului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red. : Caraganciu Alexandru (preşedinte) [et al.]. – 2006 – . – Chişinău (str. Ion Creangă 45 ; URL : www.iefs.md ; E-mail :
iefs@iefs.md), 2007-2008 (Tipogr. Complexului Ed.-poligr. al IEFS). – 30 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1751 = Buletin analitic trimestrial.
2007, ed. 1 (ian. – mar.) - 4 (noiem. – dec.). – 100 ex.
2008, ed. 1 (ian. – mar.) – 2 (apr. – iun.). – 100 ex.
294. Buletin bibliologic / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova , Serviciul dezv. în biblioteconomie ; alcăt.
: Lucia Bai, Viorica Antonov. – 1994 – . – Chişinău BNRM (str. 31 August 1989 78a), 2007-2008. – 20
cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom. şi alte lb. străine.
2007, Nr 13 - 14. – 30 ex.
2008, Nr 15. – 30 ex.
295. Buletin ecologic / ed. : G. Barac, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale ; col. red. :
Constantin Mihăilescu (preşedinte) [et al.]. – 2005 – . – Chişinău (str. Cosmonauţilor, 9 ; URL :
www.moldova.md ; E-mail : cim@moldova.md), 2007-2008 (Ed. : Mediul Ambiant, F.E.-P. "Tipogr.
Centrală") – 20 cm. – Apare cu financiar al FEN.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (10) - 5 (14). – 1000 ex.
Supl. : 2007 : "Ora Ecologică". – 16 p. – 500 ex.
Supl. : 2007 : "Экологический час". – 16 p. – 500 ex.
2008, Nr 1 (15). – 1000 ex.
296. Buletin informativ : aceste cărţi de le citeşti... / fondator : Biblioteca Municipală "Eugen Coşeriu" din Bălţi, Filiala pentru copii "Ion Creangă" ; resp. de ed. şi red. : Z. Dolinţă ; alcăt. :
Ana Botezat. – 2008 – . – Bălţi. – 20 cm.
2008, Fasc. Nr 2. – 50 ex.
61

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

297. Buletin informativ / fondator : Guvernul Rep. Moldova ; resp. : Carmena Lupei. –
2006 – . – Chişinău (Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului ; URL : www.gov.md),
2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 29 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (6) - 12 (17). – 1500 ex.
2008, Nr 1 (18) - 12 (29). – 1300 ex.
298. Buletin informativ / fondator : Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – 1994 – .
– Chişinău (str. Socoleni 16/1), 2007-2008 (Tipogr. Orhei). – 20 cm.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 - 6. – 4000 ex.
2008, Nr 1/2 - 3. – 4000 ex.
299. Buletin informativ : publ. sem. / Comisia Electorală Centrală a Rep. Moldova ; resp
de ed. : Doina Bordeianu ; red. : Angela Musteaţă. – 2007 – . – Chişinău (str. V. Alecsandri 119),
2007-2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
Semestrial.
2007, Nr 1. – 500 ex.
2008, Nr 2. – 200 ex.
300. Buletin informativ / Biroul executiv al sindicatului "Sănătatea" din Rep. Moldova. –
2008 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 129), 2008 (Tipogr. "Crio" SA). – 21 cm.
Trimestrial.
2008, Nr 1 - 3. – 300 ex.
301. Buletin informativ : Promovarea transparenţei şi combaterea corupţiei : doc., cercet.,
publ. / Transparency International Moldova. – 2005 – . – Chişinău (str. 31 August 98, of. 204 ;
URL : www.transparency.md ; E-mail : office@transparency.md), 2007-2008 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 30 cm. – Publ. finanţată de Oxfarm NOVIB (Min. de Externe a Germaniei).
Lunar.
2007, ian. – dec. – 2000 ex.
2008, ian. – dec. – 2000 ex.
302. Buletin Informativ : publ. Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Rep. Moldova /
Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Rep. Moldova ; dir. executiv : Marina Şelaru. – 2005 – .
– Chişinău (str. Mitropolitul Varlaam 65 ; URL : www.acap.md ; E-mail : isclifos@acap.md,
info@acap.md), 2007-2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm.
Odată la 2 luni. – Tit. : mar. – 6, 2007 : ACAP.
ISSN 1857-2480 = Buletin Informativ.
2007, mar. – 6 (dec.). – 800 ex.
2008, Nr 1 - 6 (dec.). – 800 ex.
303. Buletin informativ al Cercetărilor statistice prin sondaj în gospodăriile populaţiei
= Информационный бюллетень выборочных статистических обследований : ed. trim. /
Bir. Naţ. de Statistică ; ed. : Lucia Corobcă. – 2008 – . – Chişinău (str. Grenoble 106, of. 619 ;
URL : www.statistica.md), 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 28 cm. – Apare cu sprijinul financiar al
62

Buletine ≡ Bulletins

PNUD Moldova în cadrul proiectului comun al PNUD, UNIFEM, UNFPA "Consolidarea sistemului
statistic naţional".
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
2008, Nr 1(iunie) – 2 (dec.). – 400 ex.
304. Buletin informaţional / Agenţia Medicamentului, Secţia "Autorizare med., evaluare clinică şi farmacovigilenţă" ; resp. de ed. : Lucia Ţurcan. – 2000 – . – Chişinău (str. Korolenco 2/1 ; E-mail
: pharmacovigilance@front.ru), 2007. – 30 cm. – Apare cu susţinerea financ. a UCIMPA BM.
Trimestrial.
2007, Nr 30 - 31/32. – 300 ex.
305. Buletin Oficial de Proprietate Industrială = The Official Bulletin of Industrial
Property / fondator : Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale ; col. red. : Ecaterina Mărăndici [et al.]. – 1993, oct. – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1), 2007-2008 (Ed. AGEPI).
– 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1810-7095 = Buletin Oficial de Proprietate Industrială.
2007, Nr 1 - 12 – 150 ex.
2008, Nr 1 - 12 – 150 ex.
306. Buletin oficial. Dreptul de autor şi drepturile conexe = The official bulletin Copyright
and related rights / ed. : Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală ; consil. ed. : Dorian
Chiroşca (preşedinte) [et al.]. – 2007 – . – Chişinău (str. A. Doga 24/1 ; URL : www.agepi.md ; Email : office@agepi.md), 2007 (AGEPI). – 29 cm.
Semestrial.
2007, Nr 1 - 2. – 50 ex.
307. Buletin statistic = Статистический бюллетень / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – 2005 – . – Chişinău (str. Grenoble 106 ; URL : www.statistica.md ; E-mail :
moldstat@statistica.md) : Statistica, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – (Statistica Moldovei).
Trimestrial. – Text paral. : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 - 4. – 150 ex.
308. Buletinul ABRM : publ. period. / fondator : Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova ;
red.-şef : Iulia Tătărescu; resp. de ed. : Ludmila Costin. – 2006 – . – Chişinău (str. Mirceşti 44 ;
URL : www.abrm.md ; E-mail : i.tatarescu@uasm.md), 2007-2008 (USM). – 29 cm.
Semestrial.
ISSN 1857-1034 = Buletinul ABRM.
2007, Nr 1 (5) - 2 (6). – 100 ex.
2008, Nr 1 (7) - 2 (8). – 100 ex.
309. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica / Inst. de Mat. şi
Informatică ; red.-şef : N. I. Vulpe. – 1989, oct. – . – Chişinău (str. Academiei 5 ; URL :
www.math.md/publications/basm/ ; E-mail : buletinimi@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. AŞM). –
26 cm. – Apare cu sprijinul : Supreme Council of Science and Technological Development of the
Academy of Science of Moldova.
63

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

De 3 ori pe an. – Text : lb. engl.
ISSN 1024-7696 = Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica.
2007, Nr 1 (53) - 3 (55). – 250 ex.
2008, Nr 1 (56) - 3 (58). – 250 ex.
310. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale = Buletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences : rev. şt.-practică / Academia de Ştiinţe a
Moldovei, Secţia de Ştiinţe Medicale ; red.-şef. : Gheorghe Ghidirim. – 2005 – . – Chişinău (bd.
Ştefan cel Mare 1, bir. 330 ; E-mail : sectiamed@asm.md), 2007-2008 (Tipogr. AŞM). – 29 cm. –
Apare cu sprijinul financ. al Centrului Naţ. Şt.-Practic de Medicină Urgentă.
De 5 ori pe an.
ISSN 1857-0011 = Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale.
2007, Nr 1 (10) - 5 (14). – 350 ex.
2008, Nr 1 (15) - 5 (49). – 150 ex.
311. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Ştiinţele vieţii = Известия
Академии Наук Республики Молдова. Науки о жизни / fondatori : Inst. de Zoologie al AŞM,
Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, Inst. de Geografie al AŞM ; col. red. : Teodor Furdui
(red.–şef) [et al.]. – 1951, oct. – . – Chişinău (str. Academiei 1, et. 3, of. 306), 2007-2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 26 cm.
De 3 ori pe an. – Înlocuieşte din a. 2005 ser. "Ştiinţe biologice, chimice şi agricole" a cărei
numerotare o continuă. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-064X = Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.
2007, Nr 1 (301) - 3 (303). – 200 ex.
2008, Nr 1 (304) - 3 (306). – 200 ex.
312. Buletinul Achiziţiilor Publice : bul. analitic-inform. / Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare ; consiliul red. : Ion Ţurcan [et al.]. – 2004 – . – Chişinău (str.
Columna 118/1 ; URL : www.tender.gov.md ; E-mail : BAP@tender.gov.md), 2007-2008 (Ed.
"Universul"). – 23 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 - 104. – 500 ex.
2008, Nr 1 - 100. – 730-880 ex.
313. Buletinul Agenţiei Medicamentului / Agenţia Medicamentului ; dir. gen. : Vladimir
Verdeş ; red.-şef. : Vladimir Safta. – 1997 – . – Chişinău (Korolenko 2/1, MD-2028), 2007-2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0151 = Buletinul Agenţiei Medicamentului.
2007, Nr 1 - 12. – 400 ex.
2008, Nr 1 - 12. – 400 ex.
314. Buletinul constructorului / fondator : Federaţia Patronatului din Construcţii şi producerea materialelor de construcţii din Rep. Moldova ; red.-şef : Valentina Butnaru. – 2003 – . –
Chişinău (str. Cosmonauţilor 9, of. 144 ; E-mail : jpcpmc@gmail.com), 2007(Tipogr. "Sirius"SRL).
– 29 cm.
64

Buletine ≡ Bulletins

Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 (6). – 300 ex.
315. Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de
pe lângă Ministerul Finanţelor = Бюллетень Экономической Апелляционной Палаты и
Главной Государственной Налоговой Инспекции при Министерстве Финансов : ed.
lunară / red.-şef : L. Arsene ; resp. ed. : Oleg Doroş. – 1991, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22),
2007-2008 (IS "Dinamo-MA"). – 29 cm.
Lunar. – Text paral. : lb. rom, rusă.
ISSN 1810-7281 = Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor.
2007, Nr 1 (184) - 12 (195). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (196) - 12 (207). – 1000 ex.
316. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova = Бюллетень Высшей
Судебной Палаты Республики Молдова : ed. lunară / Curtea Supremă de Justiţie a Rep.
Moldova ; ed. : Rev. "Legea şi viaţa" ÎS ; red.-şef : L. Arsene. – 1996, ian. – . – Chişinău (str.
Puşkin 22), 2007-2008 (IS "Dinamo-MA"). – 29 cm.
Lunar. – Text paral. : lb. rom., rusă.
ISSN 1810-7265 = Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.
2007, Nr 1 (133) - 12 (144). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (145) - 12 (156). – 1000 ex.
317. Buletinul de Standardizare : publ. oficială / Serviciul Standardizare şi Metrologie al
Rep. Moldova, Inst. Naţ. de Standardizare şi Metrologie ; col. red. : Sergiu Baban (preşedinte) [et
al.]. – 1994 – . – Chişinău (str. E. Coca 28), 2007-2008 (Rotaprint). – 20 cm.
Odată la 2 luni. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 - 6. – 110 ex.
2008, Nr 1 - 6. – 200 ex.
318. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei = Bulletin of the Institute of Geology and Seismology Moldavian Academy of
Sciences / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Geologie şi Seismologie ; col. red. : A. V. Drumea
(red.-şef) [et al.]. – 2008 – . – Chişinău (str. Academiei 3 ; URL : www.igs.asm.md/buletin.php),
2007-2008 ("Elena-VI" SRL). – 24 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-0046 = Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.
2007, Nr 1 - 2. – 100 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 100 ex.
319. Buletinul Institutului de Lingvistică / fondator : Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Filologie ; col. red. : Ion Bârsă (red.-şef) [et al.]. – 2003 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi
Sfânt 1, bir. 404), 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 34 cm.
Semestrial.
ISSN 1814-8522 = Buletinul Institutului de Lingvistică.
65

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2007, Nr 7/8. – 100 ex.
320. Buletinul Oficial al Camerei Înregistrării de Stat : publ. period. / ed. : Camera Înregistrării de Stat a Min. Dezv. Inform. ; coord. ed. : Mihai Dragan ; col. red. : Andrei Şeremet (preşedinte) [et al.]. – 2001, 25 apr. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 366), 2007-2008
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Text paral. : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 - 12. – 150 ex.
2008, Nr 1 - 12. – 150 ex.
321. Bursa de construcţii : bul. inform. săpt. – 2006, oct. – . – Chişinău (str. Prunului 19/1,
of. 303 ; URL : www.bcm.md ; E-mail : info@bcm.md), 2007-2008 (Tipogr. "Art-Digital-Print"). –
30 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rusă, parţial rom.
ISSN 1857-1980 = Bursa de construcţii.
2007, Nr 7 - 59. – 50 ex.
2008, Nr 60 - 109. – 50 ex.
322. Catalog Ofertă : În sănătatea ta / Într. mixtă moldo-ungară "Rihpangalfarma" SRL ;
red.-şef : Ala Derbenţeva. – 2007 – . – Chişinău (str. Zadnipru 12/2 ; URL : www.rpgt.md ; E-mail :
info@rpgf.md), 2007-2008 (Tipogr. "Reclama"). – 28 cm.
Lunar.
ISSN 1857-2529 = Catalog Ofertă.
2007, Nr 1 - 12. – 700 ex.
2008, Nr 1 - 12. – 700 ex.
323. Courier parliamentary : Newsletter / The Parliament of the Republic of Moldova. –
2006 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 105 ; URL : www.parlament.md ; E-mail :
info@parlament.md), 2007. – 30 cm. – Published with the support of the UNDP Moldova project
"Strengthening the Institutional Capacity of the Parliament".
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (4). – 350 ex.
324. Cronica apelor : bul. ecologic trim. / ed. : Mişcarea Ecologistă din Moldova, Org. Teritorială Chişinău ; conducător de proiect şi red. : Vladimir Garaba. – 2004 – . – Chişinău (str. Mateevici 31/5 ; URL : www.chbemm.ngo.md ; E-mail : chbemm@moldnet.md), 2007. – 30 cm. –
Apare din mijloacele alocate de Ambasada Regatului Unit.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 7 (febr.). – 1000 ex.
325. Curier Ex Lege : publ. a Agenţiei pentru Susţinerea Învăţământului Juridic şi a Organelor de Drept "Ex Lege" ; resp. ed. : Valeriu Zubco ; red. : Angela Danilescu. – 2004 – . – Chişinău (bd. Mircea cel Bătrân 28/2, ap. 48 ; URL : www.mtc.md/exlege ; E-mail : exlege@mail.ru),
2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., engl.
2007, Nr 8 - 11. – 100 ex.
66

Buletine ≡ Bulletins

2008, Nr 12 - 13. – 100 ex.
326. Curier Parlamentar : bul. inform. / Parlamentul Rep. Moldova. – 2006 – . – Chişinău
(bd. Ştefan cel Mare 105 ; URL : www.parlament.md ; E-mail : info@parlament.md), 2007. – 30
cm. – Apare cu sprijinul proiectului PNUD Moldova "Consolidarea capacităţii instituţionale a Parlamentului".
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. engl., rusă.
2007, Nr 1 (4). – 350 ex.
327. Curier UNESCO : bul. / Comisia Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO ; dir. : Constantin Rusnac ; red. : Dorian Conea. – 2003 – . – Chişinău (str. Corobceanu 24a ; E-mail :
unesco@moldova.md), 2008 (Ed. AO "Princeps"). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., fr.,engl., rusă. – Întrerupere în ed. : 2006 – 2007.
2008, Nr 9 - 12. – 100 ex.
328. Curierul Sanitas : bul. inform. / Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova. – 1993 – . –
Chişinău (str. 31 August 1989 nr. 129), 2007-2008 (SA "Crio"). – 30 cm.
Trimestrial.
2007, Nr 1 (81) - 4 (84). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (85) - 5 (89). – 3000 ex.
329. Curtea de Conturi a Republicii Moldova : bul. inform. / col. red. : Aliona Zaporojan
(resp. ed.) [et al.]. – 2006 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 162 ; URL : www.ccrm.md), 20072008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., engl, rusă.
2007, Nr 2 - 3. – 100 ex. – Ed. spec. : rom.-engl. – 72 p. – 100 ex.
2008, Nr 4 - 7. – 100 ex.
330. Dialog : bul. de cultură şi inform. / Centrul de Inform. "GenderDoc-M” ; preşedinte : A.
Marcicov ; red. : Maxim Anmeghichean. – 2004 – . – Chişinău (CP-422), 2007-2008 (Combinatul
Poligr.). – 21 cm. – Apare cu suportul financ. al Com. Helsinki din Suedia, SIDA şi Cordaid
De 3 ori pe an. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (11) - 3 (13). – 550 ex.
2008, Nr 1 (14). – 550 ex.
331. Echilibru = Равновесие : bul. / OO "Somato" ; red.-şef : Chihai Jana. – 2006 – . –
Bălţi (str. Şevcenco 23A ; URL : www.somato.md), 2007 (Combinatul Poligr.). – 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 3 - 4. – 200 ex.
332. Econom : publ. corporativă a Băncii de Economii SA / fondator : Banca de Economii
SA ; ed. : secţia Marketing ; preşedinte : Grigore Gacikevici ; red.-şef : Galina Cliuevschi. – 2005
– . – Chişinău (E-mail : bem@bem.md ; galina.cliuevschi@bem.md), 2007-2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 30 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
2007, Nr 9 (mar.) - 12 (noiem.). – 1000 ex.
67

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2008, Nr 13 (mar.) - 15 (oct.). – 1500 ex. – Ed. spec. : 2008. – 8 p. – 1500 ex.
333. Episod : bul. realizat de / Muzeul "Casa Părintească" ; Asoc. "Casa Părintească" ; dir.
de proiect : Tatiana Popa ; resp. ed. : Antonina Sărbu. – 2007 – . – Com. Palanca, r-nul Călăraşi
(E-mail : tpopa@mtc-cl.md) , 2007. – 30 cm. – Apare cu sprijinul JANIVO, ACASA.
Bianual. – Text : lb. rom., engl., rusă.
2007, Nr 1 - 2. – 300 ex.
334. Forum civic : rev. inform.-analitică de educaţie civică şi politică / ed. : Centrul de Informare, Instruire şi Analiză Socială "CAPTES" ; dir. : Radu Gorincioi ; red.-şef : Victoria Tataru. –
Chişinău (str. Puşkin 22, of. 525 ; URL : www.forum-civic.ong.md ; E-mail : forum_civic@ong.md),
2007-2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – Ed. cu suportul financiar al Ambasadei SUA în
Moldova.
Odată la 2 luni. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Periodicitate: 2007 : Lunar.
2007, Nr 1 (15) - 12 (26). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (27) - 6 (32). – 2000 ex.
335. Funcţionarul public = Государственный служащий : supl. la rev. "Administrarea
publică" : Ziar bilunar / ed. : Acad. de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Rep. Moldova ;
echipa red. : Vlad Ciobanu (red.-şef.) [et al.]. – 1994, dec. – . – Chişinău (str. Ialoveni 100 ; E-mail
: sae@aap.gov.md), 2007-2008 (Tipogr. AAP). – 30 cm.
Bilunar.
2007, Nr 1 (254) - 24 (277). – 410 - 550 ex.
2008, Nr 1 (278) - 24 (301). – 500 ex.
336. Gender : rev. bilunară pentru femei şi bărbaţi cu orizont larg : bul. inform. / ed.: Grupul
Donatorilor privind Egalitatea de Gen din Rep. Moldova : UNIFEM, SIDA, DFID [et al.]; ed.: Ramona Lupu. – 2008 - . – Chişinău (str. V. Alecsandri 1 ; URL : www.un.md/UNIFEM ;
www.unfemcis.org), 2008 ("Elan Poligraf" SRL). – 30 cm. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei
Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida).
Bilunar. – Are ed. şi in lb. engl.
2008, Nr 1 - 2. – 350 ex.
337. Gender : bimonthly newsletter for open minded women and men / Gender newsletter
is supported by the Donors Group on Gender Equality in Moldova : UNIFEM, SIDA, DFID [et al.] ;
ed.: Ramona Lupu. – 2008 - . – Chişinău (str. V. Alecsandri 1 ; URL : www.un.md/UNIFEM ;
www.unfemcis.org), 2008 ("Elan Poligraf" SRL). – 30 cm. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei
Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida).
Bilunar. – Are ed. şi in lb. rom.
2008, Nr 1 – 2. – 150 ex.
338. Inclusiv EU : Bul. inform. de educaţie incluzivă / ed. : Centrul de zi "Speranţa", Centrul de
Resurse "Inclusiv Eu", Centrul Educaţional "Pro Didactica" ; red.-şef. : Mariana Vatamanu-Ciocanu. –
2007 – . – Chişinău (bd. Traian 12/2, ap. 2 ; E-mail : inclusiveu@yahoo.md, sperantamd@mdl.net,
prodidactica@prodidactica.md), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 30 cm. – Apare cu sprijinul financiar al Hilfswerk Austria, ERSTE Foundation, Austrian Development Cooperation.
68

Buletine ≡ Bulletins

Odată la 2 luni.
2007, Nr 1 - 3. – 2000 ex.
2008, Nr 4 - 9. – 2000 ex.
339. Idei pentru Afaceri : rev. / fondator : Centrul de Informare şi Iniţieri de Afaceri
"ProEconomica" ; ed. : Publ. Period. Revista "Idei pentru Afaceri" SRL ; dir. : Godiac Ghenadii ;
red.-şef : Caburgan Veaceslav. – 2008, apr. – . – Chişinău (str. Ştefan cel Mare 134, box 193 ;
URL : www.economie.md ; E-mail : proeconomica@mail.ru), 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 30
cm.
Lunar.
ISSN 1857-0593 = Idei pentru Afaceri.
2008, Nr 1 (apr.). – 4000 ex.
340. IMPACT : bul. CNPAC / ed. : Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii ; col.
red. : Daniela Sâmboteanu-Popescu (red.-şef) [et al.]. – 2005 – . – Chişinău (str. Calea Ieşilor
61/2), 2007. – 28 cm. – Ed. : în cadrul Proiectului"Amicul" – Centrul de asistenţă psiho-socială a
copilului şi familiei", susţinut de Reprezentanţa UNICEF în Rep. Moldova.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 (7). – 1000 ex.
341. Inno views : bul. inform.-analitic AITT / ed. : Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp. de ed. : Lidia Maier. – 2008, dec. – . – Chişinău (bd.
Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, of. 440 ; URL : www.aitt.md ; E-mail : aitt@aitt.md), 2008. – 29 cm.
Lunar.
2008, Nr 1 (dec.). – 300 ex.
342. Integrame pentru toţi : rev. cultural-cognitivă / fondator : PP "Junior-X" SRL ; dir. : Nicolae Josanu ; red. : L. Samson. – 1998 – . – Chişinău (Casa Presei ; str. Puşkin 22), 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-2863 = Integrame pentru toţi.
2007, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
2008, Nr 1 - 12 . – 5000 ex.
343. Integrame simple : rev. cultural-cognitivă / fondator : PP "Junior-X" SRL ; dir. : Nicolae
Josanu ; red. : L. Samson. – 2000 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). –
29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-2871 = Integrame simple.
2007, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
2008, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
344. Integrame simplissime : rev. cultural-cognitivă pentru începători / fondator : "RelaxM" PP SRL ; red. : L. Captari. – 2001 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2007 (Tipogr. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
69

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2007, Nr 1 - 8. – 2000 ex.
345. Integrame uşurele : rev. lunară de integrame / fondator : PP "Relax-M" SRL ; red. : L.
Captari. – 2003 – . – Chişinău, 2007 (Tipogr. "Universul"). – 30 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 - 2. – 5000 ex.
346. La Creangă : almanah literar / fondator : Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; dir. :
Claudia Balaban ; red. : Claudia Partole. – 1996 – . – Chişinău (str. Şciusev, 61), 2007-2008
(Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Semestrial.
2007, Nr 20 - 21. – 50 ex.
2008, Nr 22. – 50 ex.
347. Mâine : bul. trim. / fondator : Centrul de Comunicare şi Inform., Asoc. de Caritate şi
Asistenţă Socială "Acasă" ; red.-şef : Ioan Moca (preşedinte). – 2001, ian. – . – Chişinău (str.
Şciusev 82 ; E-mail : acasă@acasă.mldnet.com), 2007-2008 (Combinatul Poligr.). – 26 cm. –
Apare cu sprijinul CORDAID.
Trimestrial.
2007, Nr 27 (ian. – iun.) – 28 (iul. – dec.). – 1500 ex.
2008, Nr 29 (ian.) - 30 (mar.). – 2000 ex.
348. Mâine junior : bul. / Centrul de Comunicare şi Inform. al Asoc. de Caritate şi Asistenţă
Socială "Acasă" ; cons. de adm. : Ioan Moca (preşedinte) et al ; coord. : Ioana Canţâr. – 2003 – .
– Chişinău (str. Şciusev 82 ; E-mail : acasă@acasă.mldnet.com), 2007-2008 (Combinatul Poligr.).
– 29 cm. – Apare cu sprijinul CORDAID.
De 3 ori pe an. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 9 (mar.) - 12 (dec.). – 2000 ex.
2008, Nr 13 (iun.) - 14 (dec.). – 2000 ex.
349. Medicamente : price-list / ed. : Sanfarm-Prim SA. – 1999, oct. – . – Chişinău (str. Grenoble 149a), 2007-2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
2007, 01.01 - 01.12. – 700 ex.
2008, 01.01 - 05.12. – 700 ex.
350. Mihai Eminescu : bul. : ser. nouă / ed. : Centrul Acad. Intern. "M. Eminescu", Uniunea
Scriitorilor din Moldova, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, Soc. de Distribuire a Cărţii "Pro-Noi" ; dir. : M. Cimpoi. – 2004 – . – Chişinău (str. George Enescu 6/1, "Prut
Internaţional"), 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – Apare cu sprijinul Com. Naţ. a Rep.
Moldova pentru UNESCO.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., parţial engl., fr.
2007, Nr 3 (6). – 500 ex.

70

Buletine ≡ Bulletins

351. Nestle Inform : бюл. : период. науч.-практ. изд. для педиатров и нутрициологов /
отв. за вып. : Герман Евгений. – 2007 – . – Chişinău (str. Tighina 49/4, of. "Nestle" ; URL :
www.nestle.com ; URL : www.nestle.ru) , 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL).
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă.
2008, Nr 3 (mai - iun.). – 1000 ex.
352. Parliamentary advocate : inform. newsletter / ed. : Centre for Human Rights of Moldova ; dir. : Raisa Apolschi ; red.-şef : Sabina Colomiicenco (main coord.) [et al.]. – 2005 – . –
Chişinău (16, Sfatul Ţării str. ; URL : www.ombudsman.md ; E-mail : cpdom@mdl.net), 2007-2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – Financially supported by OSCE.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 - 4. – 300 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 300 ex.
353. Pentru tineri. Pentru Moldova : bul. inform. / realizat în cadrul Proiectului "Participarea tinerilor la rezolvarea politicilor de tineret" ; resp. ed. : Irina Drăguţanu. – 2006 – . – Chişinău
(Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 ; URL : www.tineret.md, www.edu.md ; E-mail :
irina.drăguţanu@yahoo.com), [2007]-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – Susţinut de Min. Educaţiei
şi Tineretului al R.M., UNICEF Moldova.
Semestrial.
[2007, Nr 4 - 5. – 3400 ex.]
2008, Nr 6 - 7. – 3400 ex.
354. Piaţa muncii : bul. inform. / Agenţia Naţ. pentru Ocuparea Forţei de Muncă. – 2003,
mai – . – Chişinău (str. V. Alecsandri 1, et. 6 ; URL : www.anofm.md ; E-mail :
anofm@moldova.md), 2007 (Ed. "Universul"). – 20 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (febr.) . – 1000 ex.
355. Primul pas = Первый шаг. – 2006 – . – Chişinău (str. Petricani 21, bir. 201 ; URL :
www.novator.com.md ; E-mail : novator@mail.md), 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL).
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-1654 = Primul pas.
2006/2007 , Nr 1. – 2000 ex.
356. Reforma Penală : bul. inform. / ed. : Direcţia Ed. a Inst. de Reforme Penale ; red.-şef :
Vladimir Cojocaru. – 2002 – . – Chişinău (str. Lomonosov 33 ; URL : www.irp.md ; E-mail :
info@irp.md), 2007-2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29 cm. – Apare cu sprijinul financiar al
Fundaţiei Soros Moldova şi Agenţiei Suedeze pentru dezv. şi cooperare intern. – Ed. în cadrul
proiectului "Grupuri marginalizate. Reintegrarea socială a ex-deţinuţilor".
Trimestrial.
2007, Nr 1 - 6. – 500 ex.
2008, Nr 1 - 4. – 500 ex. – Ed. spec. : 24 p. – 500 ex.
357. Refugium : bul. inform. / fondator : Soc. pentru Refugiaţi din Rep. Moldova. – 1998 – .
– Chişinău (str. 31 August 1989 87B ; E-mail : refugium@mail.md), 2007-2008 (Tipogr. Concernu71

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

lui "Presa"). – 29 cm. – Apare cu sprijinul Reprezentanţei ICNUR în Moldova, Ambasadei Olandei,
Kiev, Fundaţiei "Soros Moldova".
Odată la 2 luni. – Text : lb. rom., engl., rusă.
2007, Nr 26 (74) - 30 (78). – 1000 ex.
2008, Nr 32 (80) - 34 (82). – 1000 ex.
358. Revista internă : destinată angajaţilor întreprinderii / ed. : ÎCS "Red. Union Fenosa"
SA ; resp. : Vasile Gribincea. – 2008 – . – Chişinău , 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 29 cm.
De 3 ori pe an. – Are ed. şi în lb. rusă.
2008, Nr 1 (ian.) - 3 (iul.). – 1400 ex.
359. Revista internă : предназначен работникам предприятия / изд. : Î. C. S. "Red. Union
Fenosa" SA ; отв. : Vasile Gribincea. – 2008 – . – Chişinău, 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 29 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. rusă. – Are ed. şi în lb. rom.
2008, Nr 1 (янв.) - 3 (июнь). – 1400 ex.
360. Sudoku / PP "Relax" SRL ; red. : Josan Ruxanda. – 2006 – . – Chişinău, 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 20 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-3061 = Sudoku.
2007, Nr 7 - 12. – 2000 ex.
2008, Nr 1 - 4. – 2000 ex.
361. Themis : bul. inform. / ed. : Asoc. Judecătorilor din Rep. Moldova, Curtea Supremă de
Justiţie ; resp. ed. : Xenofon Ulianovschi ; red. : Maria Hadârcă. – 2008 – . – Chişinău (str. P.
Rareş 18 ; E-mail : ajm@cni.md), 2008 (Tipogr. " Sirius"). – 29 cm.
Periodicitate variabilă. – Semestrial.
2008, Nr 1 - 2. – 500 ex.
362. Transpress : bul. inform. / fondatori : Asoc. Int. a Transportatorilor Auto din Moldova
"AITA", Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Int. "CIPTI" ; red.-şef : Serghei
Taran. – 1995, ian. – . – Chişinău (str. Vlad Ţepeş 3 ; URL : www.aita.md ; E-mail :
transpres@mail.ru, cipti@softhome.net), 2007-2008 (Tipogr. din Bălţi). – 21 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (113) - 4 (116). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (117) - 4 (120). – 1000 ex.
363. Urma ta : rev. de comunicare / red.-şef : Aurelia Guzun . – 2007 – . – Chişinău (str.
Puşkin 22, bir. 243 ; E-mail : urmata@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 20 cm.
Semestrial.
ISSN 1857-2219 = Urma ta.
2007, Nr 1 (mar.) - 2/3 (noiem.). – 500 ex.
2008, Nr 1 (4). – 500 ex.

72

Buletine ≡ Bulletins

364. Uşi. Ferestre. Faţade : catalog / изд. : SC "Flexograf-Com" SRL ; ред. : Скурту О. Д.
– 2006 – . – Кишинев (ул. Сфатул Цэрий 61, оф. 1а ; URL : www.flexograf-com.com ; E-mail :
office@flexograf-com.com), 2007 (Tipogr. "Nova Imprim" SRL). – 30 cm.
Semestrial. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-16898 = Uşi. Ferestre. Faţade.
2007, Nr 3 - 4. – 10000 ex.
365. Информационный бюллетень "Copilărie pentru toţi" / Ассоц. "Copilărie pentru
toţi", Aссоц. "Credinţă" ; ред. : Ю. Вердеш [et al.]. – 2006 – . Кишинев (ул. М. Костин 7, oф. 515
; E-mail : womenplus_md@yahoo.com), 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – Apare cu
suport financ. al Fondului "TIDES".
Odată la 2 luni.
2007, Nr 1 - 6. – 500 ex.
366. Информационный бюллетень / М-во Просвещ. и Молодежи Респ. Молдова. –
1994 – . – Chişinău (str. Socoleni 16/1), 2007-2008 (Tipogr. Orhei). – 20 cm.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 - 6. – 600 ex.
2008, Nr 1/2 - 3. – 600 ex.
367. Информационный вестник / Правительство Респ. Молдова ; отв. : Кармена
Лупей. – 2006 – . – Кишинев (Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului ; URL :
www.gov.md), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 29 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (6) - 12 (17). – 1500 ex.
2008, Nr 1 (18) - 12 (29). – 1500 ex.
368. Лицейский научно-методический вестник / Рус. теорет. лицей им. Петра Великого, Теорет. лицей им. А. С. Пушкина ; ред. совет : Б. А. Шаповалов (гл. ред.) [et al.]. – Chişinău : "Elan Poligraf" SRL, 2008. – 21 cm.
Nr 10 : Материалы межлицейской научно-практической конференции "Создание ситуации успеха на уроке", 11 янв. 2008. – 2007. – 145 p. : il., tab. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN
978-9975-66-066-2. – 100 ex.
369. Новый дом. Price / учредитель и изд. : SRL "Estariol" ; дир. : Юрий Гуменюк. –
2003 – . – Кишинэу (ул. Щусева 102, оф. 10а ; URL : www.building.mg ; E-mail :
dom.moldova@gmail.com), 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0933
2007, Nr 41 - 50 . – 5000 ex. – Nr 51 – 52 a apărut cu tit. „Строймаркет”. - Subtit.: строит.
рынок Молдовы.
370. Обзор рынка недвижимости / учредители : Задорожный А. А., Малиновский В.
М. ; дир. и гл. ред. : Малиновский В. М. – 1996, 22 mar. – . – Chişinău (str. Decebal 99, of. 609 ;
URL : www.obzor.md ; E-mail : obzor96@yandex.ru), 2007-2008 (Fabrica Poligr. CSC "Dinamo"
SA). – 24 p. : il. ; 29 cm.
73

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Săptămânal.
ISSN 1857-1301 = Обзор рынка недвижимости.
2007, Nr 1 (553) - 51 (603). – 1800 ex.
2008, Nr 1 (604) - 51 (654). – 1800 ex.
371. Парламентский адвокат : информ. бюл. / Центр по правам Человека Молдовы ;
дир. : Сабина Коломийченко. – 2006 – . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 16 ; URL :
www.ombudsman.md ; E-mail : cpdom@mdl.net), 2007-2008 (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm.
– Apare cu suport financ. OSCE în Moldova
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom., engl.
2007, Nr 1 - 4. – 500 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 500 ex.
372. Парламентский вестник : информ. бюл. / Парламент Респ. Молдова. – 2006 – . –
Chişinău, 2006. – 30 cm. – Изд. при поддержке проекта ПРООН Молдовы "Консолидация
организац. возможностей Парламента".
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom., engl.
2007, Nr 1 (4). – 700 ex.
373. Сканворды на любой вкус : культ.-познават. журн. / PP "Junior-X" SRL ; дир. : Н.
Жосану ; ред. : Л. Самсон. – 1998 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). –
29 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-288X = Сканворды на любой вкус.
2007, Nr 1 (428) - 52 (479). – 5000 ex.
2008, Nr 1 (480) - 51 (530). – 5000 ex.
374. Сканворды супер простые : культ.-познават. журн. / PP " Relax-M" SRL ; red. : L.
Captari. – 1999 – . – Chişinău, 2007 (Tipogr. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2007, Nr 2 - 3. – 5000 ex.
375. Хроника Воды : экол. бюл. / изд. : Экол. движение Молдовы, Кишин. террит. орг.
; гл. ред. : Владимир Гараба. – 2004 – . – Chişinău (str. Mateevici 31/5 ; URL :
www.chbemm.ngo.md ; E-mail : chbemm@moldnet.md), 2007 (Tipogr. "Sirius"). – 20 cm. – Apare
cu sprijinul financ. al Direcţiei pentru dezv. şi colaborare al Elveţiei.
Trimestrial.
2007, Nr 7 (февр.) - 9 (окт.). – 500 ex.

74

Ziare ≡ Newspapers

ZIARE
ZIARE REPUBLICANE
376. Ana Sözü : gagauz dilindä gaz. / red. : Todur Zanet. – 1988, 14 aug. – . – Kişinêu (c/p Nr 1025 ;
URL : www.anasozu.com ; E-mail : info@anasozu.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (500) - 12 (511). – 2500 ex.
2008, Nr 1 (512) - 12 (523). – 2500 ex.
377. Curierul vamal = Таможенный вестник : publ. a Dep. Vamal al Rep. Moldova / fondator : Dep. Vamal al Rep. Moldova ; red.-şef : Vlad Pascaru. – 2004, 15 iun. – . – Chişinău (str.
Columna 30), 2007 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1/2 (63/64) - 15/16 (77/78). – 5910 ex.
378. Făclia : săpt. de inform. opinie şi cultură pedagogică / red.-şef : Tudor Rusu. – 1954, 3
oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : faclia@.moldnet.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3010 = Făclia.
2007, Nr 1 (2970) - 48 (3018). – 5400 ex.
2008, Nr 1/2 (3019/3020) - 48 (3066). – 5500 ex.
379. Florile dalbe : săpt. instructiv-cognitiv şi lit.-artistic pentru copii şi adolescenţi : Ser.
nouă / fondator : Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova ; red.-şef : Ion Anton. – 1941, mar.
– . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : floriledalbe@hotmail.ro, florile_d@mtc.md), 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3851 = Florile dalbe.
2007, Nr 1 (3766) - 40 (3805). – 15784 ex.
2008, Nr 1 (3807) - 39/40 (3844-3845). – 11000 ex.
380. Literatura şi arta : săpt. al scriitorilor din Rep. Moldova / fondator : Uniunea Scriitorilor din Rep.
Moldova ; red.-şef : Nicolae Dabija. – 1954, 7 apr. – . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 2 ; URL :
www.literaturasiarta.md ; E-mail : literaturasiarta@mail.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 60
cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3835 = Literatura şi arta.
2007, Nr 1 (3201) - 52 (3252). – 20000 ex.
2008, Nr 1 (3253) - 52 (3304). – 8000 ex.
381. Moldova Suverană : cotid. naţ. independent : serie nouă / ed. : Cotid. Naţ. Independent "Moldova Suverană" SRL ; dir. : Ion Berlinski. – 2006, 10 ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22,
et. 3 ; URL : www.moldova.suverana.md ; E-mail : cotidian@moldova-suverana.md), 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 60 cm.
75

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Cotidian.
ISSN 1857-1859 = Moldova Suverană.
2007, Nr 1 (196) - 198/199 (393-394). – 5000 ex.
2008, Nr 1 (395) - 210 (603). – 5000 ex.
382. Oastea Moldovei : publ. / Min. Apărării al Rep. Moldova ; red.-şef : Ion Vulpe. – 1992,
27 mai. – . – Chişinău (şos. Hânceşti 84 ; E-mail : oasteamoldovei@army.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Prag - 3"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Tip publ. : Nr 23 - 24, 2007, Nr 15 - 16, 23 - 24, 2008 : rev.
2007, Nr 1/2 (432/433) - 23/24 (454/455). – 2000 ex.
2008, Nr 1/2 (456/457) - 23/24 (478/479). – 2500 ex.
383. Pro Economica : ed. naţ. : bul. inform. al Progr. Naţ. "Fii Pro Eco" / Progr. Naţ. "Fii Pro
Eco" ; coord. : Veaceslav Caburgan. – 2008 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 134 ; URL :
www.economie.md ; E-mail : proeconomica@mail.ru), 2008. – 12 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-3975 = Pro Economica.
Municipiul Chişinău. – 2008, Nr 1. – 5000 ex.
Raionul Străşeni. – 2008, Nr 1. – 3000 ex.
Raionul Ungheni. – 2008, Nr 1. – 6000 ex. – ISSN 1857-0593.
[Raionul] Căuşeni, Ştefan Vodă. – 2008, Nr 1 – 4000 ex.
384. Sport Plus : publ. period. / ed. : Com. Naţ. Olimpic ; red.-şef : Pavel Brădescu. – 2002,
11 febr. – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1 ; E-mail : sportplus06@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr.
"Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-2812 = Sport Plus.
2007, Nr 1 (252) - 52 (303). – 8000 ex. – Ed. spec.
2008, Nr 1 (304) - 51 (352). – 8000 ex.
385. TV Programe : săpt. / Compania publică "Teleradio-Moldova" ; red.-şef : Leonid
Lazarencu. – 1960, ian. – . – Chişinău (şos. Hânceşti 64 ; E-mail : teleradio@moldnet.md), 20072008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 30 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
ISSN 1857-1743 = TV Programe.
2007, Nr 1 (2451) - 52 (2502). – 23500 ex.
2008, Nr 1 (2503) - 52 (2554). – 18000 ex.
386. TV Программы : еженед. / Обществ. Компания "Телерадио-Молдова" ; ред. : Л.
Лазаренку. – 1960, янв. – . – Кишинэу (Хынчештское шоссе 64 ; E-mail :
teleradio@moldnet.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 30 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
ISSN 1857-1743 = TV Программы.
2007, Nr 1 (2451) - 52 (2502). – 23535 ex.
2008, Nr 1 (2503) - 52 (2606). – 5000 ex.
76

Ziare ≡ Newspapers

387. Univers Pedagogic Pro : ziar pentru pedagogi şi elevi / fondator : Ministerul Educaţiei
al Rep. Moldova ; dir. : Iurie Miron ; red.-şef : Ion Iachim. – 2004, 17 aug. – . – Chişinău (str. Columna 118 ; E-mail : ziar_upp@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Subtit. : Nr 1-48, 2007 : Săpt. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova.
ISSN 1857-3282 = Univers Pedagogic Pro.
2007, Nr 1 (82) - 48 (129). – 2000 ex.
2008, Nr 1/2 (130-131) - 47 (176). – 2500 ex.
388. Vocea poporului : săpt. al Sindicatelor din Moldova / fondator : Confederaţia Naţ. a
Sindicatelor din Moldova ; red.-şef : Gheorghe Copoţ. – 1990, febr. – . – Chişinău (str. 31 August
1989 129 ; E-mail : vocea@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (832) - 47/48 (878-879). – 2800 ex.
2008, Nr 1 (880) - 48 (927). – 3400 ex.
389. Голос народа : еженед. профcоюзов Молдовы / учредитель : Нац. Конфедерация Проф. Молдовы ; гл. ред. : Георге Копоц. – 1990, febr. – . – Chişinău (str. 31 August 1989
129 ; URL : www.csrm.md ; E-mail : vocea@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il.
; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (832) - 47/48 (878-879). – 800 ex.
2008, Nr 1 (880) - 48 (927). – 1000 ex.
390. Кишинëвские новости : респ. общ.-полит. рекл.-информ. газ. / изд. : AO СППИ
"Кишиневские новости" ; гл. ред. : С. Дробот. – 1991, ian. – . – Chişinău (ул. Пушкина 22, каб.
200а ; URL : www.kn.md ; E-mail : kn@kn.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 10 p. : il. ; 60
cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-0372 = Кишиневские новости.
2007, Nr 1 (838) - 52 (889). – 8300 ex.
2008, Nr 1 (890) - 52 (941). – 9394 ex.
391. Кишиневский обозреватель : информ.-аналит. еженед. / изд. : "Кишиневский обозреватель" SRL ; гл. ред. : Ирина Астахова. – 1993, нояб. – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45 ;
URL : www.ko.md ; E-mail : oboz@moldnet.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-2847 = Кишиневский обозреватель.
2007, Nr 1 (572) - 48 (616). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (617) - 47 (662). – 4000 ex.
392. Молдавские ведомости : нар. газ. / изд. : "Молдавские ведомости" SRL ; гл. ред.
: Дмитрий Чубашенко – 1995, 16 dec. – . – Chişinău (str. Влайку Пыркэлаб 63 ; E-mail : editor@mv.net.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 60 cm.
Bisăptămânal.
ISSN 1857-0259 = Молдавские ведомости.
77

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2007, Nr 1 (898) - 82 (979). – 15500 ex.
2008, Nr 1 (980) - 91 (1071). – 9500 ex.
393. Независимая Молдова : pесп. обществ.-полит. газ. / гл. ред. : Юрий Тищенко. –
1991, 4 oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : e-mail@nm.md ), 2007-2008 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 4 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-1824 = Независимая Молдова.
2007, Nr 1 (192) - 190 (381). – 4200 - 5800 ex.
2008, Nr 1 (382) - 193 (574). – 5000 ex.

ZIARE MUNICIPALE
394. Capitala : ziar public municipal / fondator : Consiliul municipal Chişinău ; red.-şef :
Antonina Sârbu. – 1998, dec. – . – Chişinău (str. Alexe Mateevici 42 ; E-mail : capitala.ziar@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă..
ISSN 1857-3304 = Capitala.
2007, Nr 1 (756) - 52 (807). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (808) - 73 (880). – 1700 ex.
395. Capitala-Столица : муницип. газ. / учредитель : Муницип. Совет Кишинэу ; гл.
ред. : Антонина Сырбу . – 1998, dec. – . – Chişinău (str. Alexe Mateevici 42 ; E-mail : capitala.ziar@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
ISSN 1857-3304 = Capitala-Столица.
2007, Nr 1 (756) - 52 (807). – 1500 ex.
2008, Nr 1 (808) - 73 (880). – 1300 ex.
396. Comuna Ciorescu : bul. inform. / fondator : Primăria Comunei Ciorescu ; red. : Vlad
Bătrîncea. – 2007, 27 noiem. – . – Chişinău, 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1. – 1000 ex.
2008, Nr 2 - 4. – 2000 ex.
397. Comuna Stăuceni : municipiul Chişinău : bul. inform. / resp. ed. : Mucan-Lazari Irina.
– 2007, 21 sept. – . – Chişinău, 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2008, Nr 3 - 12 (dec.). – 1000 ex.
398. Curier de Botanica : publ. comunitară bilingvă de inform. şi opinie. – 2006, 1 dec. – . –
Chişinău, 2007 (Tipogr. "Universul"). – 6 p. : il. ; 60 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 2. – 1000 ex.

78

Ziare ≡ Newspapers

399. Curierul de Vadul lui Vodă : bul. inform. lunar / Primăria or. Vadul lui Vodă ; red. :
Kuhanovskaia Alina. – 2006 – . – Vadul lui Vodă (str. Ştefan cel Mare 60), 2007-2008 ("Tipogr.Sirius" SRL). – 30 cm.
Odată la 2 luni.
2007, Nr 7. – 2000 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 2000 ex.
400. Eveniment Central : ziar comunitar bilingv de inform. şi analiză / red.-şef. : Irina
Didencu. – 2006, 1 dec. – . – Chişinău (str. Şciusev 53 ; E-mail : eveniment_central@yahoo.com),
2007 (Tipogr. "Universul"). – 6 p. : il. ; 60 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 2. – 1000 ex.
401. Monitorul de Chişinău : supl. la ziarul municipal "Capitala" / fondator : Consiliul Municipal Chişinău ; resp. ed. : Victor Dumbrăveanu. – 2005, 3 aug. – . – Chişinău (str. Mateevici 42),
2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 32 p. : il. ; 30 cm.
Bilunar.
2007, Nr 1 (21) - 15/16 (36/37). – 660 ex. – Are ed. şi în lb. rusă.
2008, Nr 1/2 (38/39) - 22 (59). – 660 ex.
402. Monitorul de Chişinău : прил. к муницип. газ. "Capitala-Столица" / учредитель :
Муницип. Cовет Кишинэу ; отв. за вып. : Виктор Думбрэвяну. – 2005, 3 авг. – . – Кишинев
(ул. Матеевич 42), 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 32 p. : il. ; 30 cm.
Bilunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (21) - 15/16 (36/37). – 100 ex.
403. Oraşul Vadul lui Vodă : bul. inform. / red. : Alina Kuhanovskaia. – 2007, 6 noiem. – . –
Vadul lui Vodă (bd. Ştefan cel Mare 60), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (noiem. – 2 (dec.). – 500 ex.
2008, Nr 1 (ian.) - 8 (noiem). – 500 ex.
404. Ziarul de Băcioi : bul. inform. / ed. : Acţiunea Comunitară Băcioi ; red.-şef : Ghenadie
Cojocaru. – 2007, iul. – . – Chişinău (Primăria comuna Băcioi ; E-mail :
Cojocarughenadie@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm. – Apare cu
sprijinul Primăriei comunei Băcioi.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 - 8. – 1000 ex.
2008, Nr 1 (9) - 11. – 1000 ex.
405. Газета МD : еженед. информ.-аналит. изд. севера Молдовы / учредитель : SRL
"Dialog-Media" ; гл. ред. : Максим Калмыков. – 2007, нояб. – . – Бельцы (ул. Кишиневская 72
; E-mail : gazeta@dalmacom.md), 2007-2008 (AO "Tipogr. din Bălţi"). – 20 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
ISSN 1857-2987 = Газета МD.
2007, Nr 1 (1) - 5 (5). – 3000 ex.
79

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2008, Nr 1 (6) - 51 (56). – 3000 ex.
406. Город Вадул луй Водэ : информ. бюл. / ред. : Алина Кухановская. – 2007, 6 нояб. –
. – Вадул луй Водэ (ул. Штефан чел Маре 60), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 - 2. – 1500 ex.
2008, Nr 1 - 8. – 500 ex.
407. Коммуна Чореску : информ. бюл. / учредитель : Коммуна Примэрии Чореску ; ред.
: Влад Батрынча. – 2007, 27 нояб. – Кишинэу, 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1. – 1000 ex.
2008, Nr 2. – 1000 ex.
408. Коммуна Stăuceni : информ. бюл. / отв. за вып. : Мукан-Лазарь Ирина. – 2007, 21
сент. – . – Кишинэу, 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2008, Nr 3 - 12. – 1000 ex.
409. Курьер г. Вадул-луй-Водэ : информ. бюл. / изд. : Примэриа г. Вадул-луй-Водэ ;
ред. : Кухановская Алина. – 2007 – . – Вадул-луй-Водэ (ул. Штефан сел Маре 60 ;
Примэрия), 2007.
Odată la 2 luni.
2007, Nr 7. – 2000 ex.
410. Столица. Комрат : бюл. примэрии и муницип. Совета / гл. ред. : Л. Томайлы. –
2005, 15 марта – . – Комрат (ул. Третьякова 36 ; URL : www.stolista.rifo.net ; E-mail :
capitala@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2007, Nr 2 (44) - 24 (66). – 1400 ex.
2008, Nr 1 (67) - 31 (97). – 3000 ex.

ZIARE RAIONALE ŞI SĂTEŞTI
Anenii-Noi
411. Drapelul muncii : Ed. nouă : publ. inform. a Consiliului raional Anenii Noi / Consiliul raional Anenii Noi ; red.-şef : Ludmila Zveaghinţev. – 1950, dec.– . – Anenii-Noi (str. Suvorov 8 ;
URL : www.opentechnet.net ; E-mail : drapelul@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. din Străşeni) – 4 p. :
il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (147) - 50 (196). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (197) - 48 (244). – 1000 ex.
412. Знамя труда : Новый вып. : информ. изд. район. совета Анений Ной / Район.
совет Анений Ной ; гл. ред. : Людмила Звягинцева. – 1950, дек. – . – Анений Ной (str.
80

Ziare ≡ Newspapers

Suvorov 8 ; URL : www.opentechnet.net ; E-mail : drapelul@mail.ru), 2007-2008 (АО "Тип.
Стрэшень"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 2 (128) - 50 (177). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (177) - 48 (228). – 1000 ex.

Cahul
413. Adverb : publ. a Consiliului raional Cahul / Consiliul raional Cahul ; resp. de ed. : Manoil Alexandru ; red. : Vuiţic Alexandru. – 2005 – . – Cahul (str. Republicii 17-a), 2007-2008
(Tipogr. SC "ProInfoCom" SRL). – 2 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Anul 2007 copertat în interiorul ziarului "Cahul Expres".
2007, Nr 1 (100) - 50 (149). – 6000 ex.
2008, Nr 1 (150) - 45 (194). – 6000 ex.
414. Civi Cahul : publ. period. a Sectorului Asociativ din Regiunea de Dezv. Sud a Rep.
Moldova / Sectorul Asociativ din Regiunea de Dezv. Sud a Rep. Moldova ; dir. : Nicolae Dandiş ;
red.-şef. : Petru Botezatu. – 2006 – . – Cahul (str. M. Frunze 57/11 ; E-mail : contacte@mtc_Chişinăumd), 2007-2008 (Tipogr. SC "ProinfoCom" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 - 8. – 1000 ex.
2008, 3 - 8. – Ed. spec. – 2000 ex.
415. Infor. Slobozia Mare : rev. Primăriei / coord. principal : Aculina Bratu. – 2008. – . –
Cahul, 2008 (Tipogr. SC „ProInfoCom” SRL). – 8 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2008, Nr 2 - 4. – 1000 ex.
416. Биржа : новости каждую неделю / гл. ред. : Александр Вуйцик. – 2003, 20 марта –
. – Кахул (ул. Фрунзе 62 ; URL : www.cahulexpres.md ; E-mail : info@cahulexpres.md), 20072008 (Tipogr. SC "ProlnfoCom" SRL). – 32-80 p. : il. ; 30 cm.
Săptămânal. – Tit. : Nr 1 - 52, 2007 - Nr 1 - 34, 2008 : "Cahul Expres". – Subtit. : Nr 1 – 16,
2007 : независ. информ. еженед. ; Nr 17, 2007 : период. изд.
ISSN 1857-3533 = Биржа.
2007, Nr 1/2 (200/201) - 52 (251). – 6000 ex.
2008, Nr 1 (252) - 49 (300). – 6000 ex.

Cantemir
417. Baştina / fondatori : Consiliul Comunal Ţiganca, Asoc. Obştească "Satul meu Ţiganca", Cantemir ; resp. de ed. : Gh. Valicu. – 2008, iun. – . – Cantemir (s. Ţiganca, Primăria), 2008
(Tipogr. or. Leova). – 2 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2008, Nr 1 - 8. – 1000 ex.

81

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

418. Curierul de Cantemir / fondator : Consiliul raional Cantemir ; red.-şef : Ion Domenco.
– 2005, 23 iun. – . – Cantemir (str. Trandafirilor 2, et. 2, bir. 215 ; E-mail : curierul@mtc-ct.md),
2007-2008 (Tipogr. din Leova). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1/2 (77/78) - 48 (124). – 1100 ex.
2008, Nr 1 (125) - 40 (164). – 1100 ex.

Călăraşi
419. Călăraşii : publ. / Consiliul raional Călăraşi ; red.-şef : Doina Chicu. – 2004, 29 ian. – .
– Călăraşi (str. Biruinţei 1, et. 3 ; E-mail : calarasii@yahoo.com), 2007-2008 (SA "Tipogr. Străşeni"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1/2 (66) - 34 (98). – 1000 ex.
2008, Nr 1/2 (100) - 44 (142). – 1000 ex.

Căuşeni
420. Căuşeni : pentru democraţie şi adevăr : publ. a Consiliului raional Căuşeni / Consiliul
raional Căuşeni ; red.-şef : Svetlana Berghi. – 2003, 3 oct. – . – Căuşeni (str. Păcii 30 ; E-mail :
redcauseni@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (159) - 48 (206). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (207) - 47 (253). – 1000 ex.

Ceadâr-Lunga
421. Знамя / учредитель : адм. Чадыр-Лунг. р-на ; ред. : Н. Чеботарь. – 1948, 18 янв. –
. – Чадыр-Лунга (ул. Ленина 116 ; E-mail : gznamia@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). –
6 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (7332) - 52 (7383). – 3300 ex.
2008, Nr 1 (7384) - 51 (7434). – 4000 ex.
422. Настоящее Знамя : независ. информ.-публ. изд. / изд. : publ. period. "Настоящее
Знамя" SRL ; ред. : Ирина Пинегина. – 2002, 12 дек. – . – Чадыр-Лунга (ул. Ленина 133 ; Email : goldbergl@mail.ru), 2007-2008 (Тип. SC "ProInfoCom" SRL, г. Кагул). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (202) - 47 (247). – 1600 ex.
2008, Nr 1 (248) - 23 (270). – 1000 ex.
423. Час Пик : гл. газ. Автономии : Регион., молодёж. информ.-аналит. изд. / изд. : SRL
"Iusivmedia" ; ред. : Любовь Захария. – 2008, 3 нояб. – . – Чадыр-Лунга (ул. Ленина 133, к. 4 ;
E-mail : chaspik-@mail.ru), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. : 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3878 = Час Пик.
2008, Nr 1 - 13. – 3000 ex.
82

Ziare ≡ Newspapers

424. Экспресс Ayin-Açik : информ.-рекл. газ. / изд. : "Айын-Aчык" SRL ; ред. : Л.
Касым. – 2007, sept. – . – Чадыр-Лунга (ул. Чкалова 59/7 ; URL : www.aiinaciic.ucoz.ru/EXPRES-gazeta ; E-mail : aiin-aciic@list.ru), 2007-2008 (Tipogr. SC "ProInfoCom"
SRL, Cahul). – 6-12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 - 16. – 3500 ex.
2008, Nr 1 (17) - 51 (67). – 1000 ex.

Cimişlia
425. Busines-info : publ. period. Independentă : membru-fondator al Asoc. Presei Independente (API), afiliată Asoc. Mondiale a Ziarelor (WAN) / Asoc. Presei Independente ; dir. : Vladimir Javgureanu ; red.-şef : Ion Ciumeică. – 1995, 3 mai – . – Cimişlia (str. Decebal 11 ; URL :
www.business_info.api.md ; E-mail : business@mtc.cm.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag - 3"). – 16
p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 572 - 619. – 5000 ex.
2008, Nr 620 - 665 . – 5000 ex.
426. Cimprim : ziar de publicitate / fondator : "Cimprim Imobil" SRL ; conducător : Stanislav
Cramcianinov. – 2008, 1 noiem. – . – Cimişlia (str. Decebal 12, of. 7 ; URL : www.cimprim.md ; Email : info@cimprim.md), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
ISSN 1857-4041 = Cimprim.
2008, Nr 1 - 2. – 2500 ex.

Comrat
427. Gagauzlar : еженед. изд. / учредитель : "Gagauzlar" SRL ; гл. ред. : Марина
Папета. – 2009, дек. – . – Кагул (ул. Calea Griviţei 11/45 ; E-mail : gazetagagauzlar@gmail.com
; URL : www.gagauzlar.md), 2009. – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2009, Nr 1. – 3000 ex.
428. Ачык gëz = Третий глаз : независ. изд. : газ. для беспарт. людей / учредитель :
O-во с огранич. ответств. "Ачык gёz" ; ред. : Иван Топал. – 1995, дек. – . – Комрат (ул.
Победы 125), 2007-2008 (Tipogr. SC "ProInfoCom" SRL, Cahul). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 47 - 50. – 500 ex.
2008, Nr 51 - 52. – 300 ex.
429. Бюллетень официальных документов Гагаузии : прил. к регион. газ. "Вести
Гагаузии" / гл. ред. : Д. Маринов. – 2001, 30 янв. – . – Комрат (ул. Ленина 200), 2007-2008
(Tipogr. "Prag-3"). – 8 - 16 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 2 - 7. – 4350 ex.
2008, Nr 1/2 (69 - 70) – 15 (83). – 4000 ex.
83

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

430. Вести Гагаузии : газ. Hар. Cобрания Гагаузии / гл. ред. : Д. Маринов. – 1948, окт.
– . – Комрат (ул. Ленина 200 ; E-mail ; vеsti@mtc-co.md, vestigagauzii@mail.ru), 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1/2 (7375/7376) - 99/100 (7473/7474). – 4350 ex.
2008, Nr 1/2 (7475/7476) - 103/104 (7577/7578). – 4300 ex.
431. Единая Гагаузия : информ.-публицист. изд. обществ. движения "Единая Гагаузия" / изд. : SRL "Maxi-Media" ; ред. : Д. Попозогло. – 2004, 9 апр. – . – Комрат (ул. Федько
19/9 ; E-mail ред. : eg.gazeta@mail.ru ; E-mail : edinaia_gagauzia@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Red. : Nr 9, 2007 - Nr 10, 2008 : D. Vlah.
ISSN 1857-3908 = Единая Гагаузия.
2007, Nr 53 (126) - 49 (174). – 3000 ex. – De la Nr 57 (130) numerotare greşită, care continuă până la sfârşitul an.
2008, Nr 1 (175) - 52 (226). – 6000 ex.
432. Правда Гагаузии : информ.-аналит. газ. / учредитель : Обществ. движение "Бизнес и женщины" ; гл. ред. : Дмитрий Кыльчик. – 2007, 14 dec. – . – Комрат (ул. Победы 113),
2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il ; 42 cm.
Odataă la 2 luni.
2007, Nr 1 - 2. – 3000 ex.
2008, Nr 3 - 9. – 3000 ex.
433. Сильная Гагаузия - Сильная страна : прил. к информ.-публицист. изд. обществ.
движения "Единая Гагаузия" / ред. : Д. Влах. – 2008, 23 янв. – . – Комрат (ул. Федько 19/9),
2008 (Tipogr. "Prag - 3"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Odată la 2 luni.
2008, Nr 1 - 6. – 20000 ex.

Criuleni
434. Administraţia Publică : bul. inform. : Raionul Criuleni / red. resp. : Grigore Savin. –
2004 – . – Criuleni, 2007-2008 (Tipogr. SA "Crio") – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2007, Nr 1/2 (60/61) - 21/22 (76). – 3000 ex.
2008, Nr 1/2 (78) - 39/40 (114). – 3000 ex.
435. EST-Curier : publ. period. independentă : Membru - fondator al Asoc. Presei Independente /
Asoc. Presei Independente ; dir. : Gh. Motricală ; red.-şef. : E. Chiriac. – 1997, apr. – . – Criuleni (str. 31
August 101/4 ; URL : www.est_curier.api.md ; E-mail : estc@)mtc-cr.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Bisăptămânal.. – Text : lb. rom., rusă. – De la Nr 36, 2007 - numerele pare : lb. rusă; numerele impare : lb. rom. ; ed. de marţi : lb. rusă; ed. de vineri : lb. rom. – Periodicitate : 2007 : săptămânal.
2007, Nr 1 (428) - 67 (492). – 3500 ex.
2008, Nr 1 (493) - 71/72 (563/564). – 3000 ex.
84

Ziare ≡ Newspapers

436. Monitorul de Drăsliceni : bul. inform. ale deciziilor Consiliului Local Drăsliceni / Consiliul Local Drăsliceni ; ed. : Primăria Drăsliceni, Consiliul Local Drăsliceni. – 2008 – . – Criuleni,
2008 (SA "Crio"). – 29 cm.
2008, Nr 1. – 500 ex.
437. Tînăr în Criuleni : rev. tinerilor din Criuleni / ed. în cadrul planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Tineret, de către Direcţia Gen. Învăţământ, Serv. Tineret şi Sport în
colaborare cu ONG Geronimo ; resp. ed. : Soltanici Vladimir. – 2006 – . – Criuleni (URL :
www.liderlocal.com), 2007-2008 (Tipogr. SA "Crio"). – 8 p. : il. ; 30 cm.
Trimestrial.
2007, Nr 6 - 10. – 1500 ex.
2008, Nr 12 - 14. – 1500 ex.
438. Vizavi Info : bul. inform. / ed. : Centrul de voluntariat Criuleni "Prometeu" ; dir. proiect :
Elena Frumosu. – 2006, 8 dec. – . – Criuleni, 2007 (Tipogr. SA "Crio"). – 29 cm. – Apare cu sprijinul financiar al ICCO din Olanda în cadrul proiectului "Pro Informare".
Lunar.
2007, Nr 2 (03) - 8 (09). – 400 ex.

Drochia
439. Glia Drochiană : săpt. de inform., analiză şi sinteză / fondator : colectivul publ. period.
"Glia Drochiană" ; red.-şef : Valentina Cibotaru. – 1951, ian. – . – Drochia (bd. Independenţei 15 ;
URL : www.glia_drochiana.api.md ; E-mail : gliadrochiana@api.md), 2007-2008 (SA : "Tipogr. din
Râşcani"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (349) - 49 (397). – 2500 ex.
2008, Nr 1 (398) - 48 (445). – 2500 ex. – Supl. lunar : "Dialog".

Dubăsari
440. Noutăţi Nistrene : ziarul Consiliului raional Dubăsari / Consiliul raional Dubăsari ; resp.
ed. : Maria Jimbei. – 2005 – . – Dubăsari, s. Coşniţa, 2007-2008 (Tipogr. "Crio" SA). – 4 p. : il. ; 42
cm.
Bilunar.
2007, Nr 1 (45) - 24 (68). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (69) - 24 (92). – 1000 ex.

Floreşti
441. Observatorul de Nord : ziar dependent de floreşteni / ed. : subred. : Floreşti ; red. :
Victor Cobăsneanu. – 2006, 17 febr. – . – Floreşti (str. Ştefan cel Mare 32 ; www.odn.info.md ; Email : observatorul@mte_sr.md), 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm. – Apare cu
sprijinul Fundaţiei Soros Moldova.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (35) - 22 (53). – 1000 ex.
85

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Hânceşti
442. Curierul de Hânceşti : publ. period. independentă / SC "Curierul de Hânceşti" SRL ; dir. :
Grigore Ciorici ; red.-şef : Tatiana Todoseiciuc. – 2003, 27 aug. – . – Hânceşti (str. Mihalcea Hâncu
132, et. 3, birou 307 ; E-mail : cdhl1@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (164) - 48 (209). – 5000 ex.
Supl. în interiorul ziarului „Buletin Informativ”.

2008, Nr 1 (211) - 48 (256). – 5000 ex. –
Supl. în interiorul ziarului „Buletin Informativ” ; „Buletin Info”.

Ialoveni
443. Curierul de Ialoveni : bul. inform. / Primăria şi Consiliul orăşenesc Ialoveni ; resp. de
ed. : Tamara Castraşan. – 2001 – . – Ialoveni (URL : www.prim.ialov.md ; E-mail : curier@ialov.md), 2007-2008 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la publ. period. independentă "Ora locală".
2007, Nr 69/70 - 5 (75). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (77) - 4 (80). – 1000 ex.
444. Ora locală : publ. period. independentă / ed. : SRL "Ora locală" ; dir. : Nicolae Roşioru
; red. : Olesea Hâncu. – 1998, 29 dec. – . – Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 45 ; URL :
www.api.md : E-mail : oralocală@api.md), 2007-2008 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 8 p. : il. ; 42
cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (395) - 48 (442). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (443) - 47 (489). – 3000 ex. – Supl. : din Nr 25, 2008 : "OL-market" în interior cu
numerotare individuală.

Leova
445. Curierul de Leova : ed. săpt. bilingvă / fondator : Consiliul raional Leova ; red. : A. Butuc. – 2004, 7 aug. – . – Leova (str. Independenţei 5 : E-mail : anna1962.12@mail.ru), 2007-2008
(Tipogr. "Leova"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (120) - 48 (197). – 1100 ex.
2008, Nr 1 (198) - 37 (234). – 1300 ex.
446. Cuvântul liber : publ. period. independentă / dir. : Ion Mititelu. – 1998, 22 aug. – . –
Leova (str. Independenţei 8 ; URL : www.liber.api.md ; E-mail : liber@api.md, liber98@mail.ru),
2007-2008 (SA "Tipogr. Leova"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (396) - 48 (440). – 5000 ex.
2008, Nr 1 (441) - 44 (484). – 4000 ex.

86

Ziare ≡ Newspapers

Nisporeni
447. Deşteptarea : publ. period. independentă / SC "Deşteptarea" SRL ; dir. : Grigore
Ciorici ; red. : Ana Moraru. – 2004, 11 iun. – . – Nisporeni (str. Suveranităţii 2, etaj 1, bir. 1 ; E-mail
: publicitate.cdh1@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (126) - 48 (173). – 2800 ex.
2008, Nr 1 (174) - 49 (221). – 2000 ex.
448. Gazeta de Vest : săpt. de opinie şi inform. : Ziar membru al Asoc. Presei Independente (API), afiliată Asoc. Mondiale a Ziariştilor (WAN) / Asoc. Presei Independente ; red.-şef : Dumitru Mititelu. – 1996, 31 aug. – . – Nisporeni (str. Alexandru cel Bun 96 ; URL : www.iatp.md/gvest ;
E-mail : gvest25@hotmail.com), 2007-2008 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1/2 (470) - 45 (492). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (493) - 48 (536). – 1000 ex.

Ocniţa
449. Stelele Nordului : pentru tineret, de la tineret : raionul Ocniţa / Consiliul Raional Ocniţa
; red.–şef : Radu Melnic. – 2007, mai – . – Ocniţa (str. Independenţei 51, et. 6, cab. 601), 20072008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. il. ; 42 cm.
2007, Nr 1 - 3. – 800 ex.
2008, Nr 1 (4). – 1000 ex.

Orhei
450. Plaiul Orheian : săpt. regional de inform. şi opinie liberă / fondator : Consiliul raional
Orhei ; red.-şef : Vasile Roman. – 1940 – . – Orhei (bd. M. Eminescu 2 ; E-mail :
plaiorh@rambler.ru ; plaiulorheian@yahoo.fr), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42
cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (8340) - 52 (8391). – 2200 ex.
2008, Nr 1 (8392) - 51 (8532). – 2200 ex.

Râşcani
451. Eveniment Actual : publ. period. / Consiliului raional Râşcani ; dir. : Gheorghe
Serjantu. – 2004, ian. – . – Râşcani (str. Independenţei 44, bir. 57 ; E-mail : eveniment_actual@mail.md), 2007-2008 (SA Tipogr. din Râşcani). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 3 (156) - 47 (200). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (201) - 48 (248). – 1000 ex.

Rezina
452. Monitorul nistrean : publ. period. / fondatori : Consiliile raionale Rezina şi Şoldăneşti ;
red.-şef : Aculina Popa. – 1948, apr. – . – Rezina (str. 27 August 1 ; E-mail : fa87

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

rul_nistrean@mail.ru (Rezina), cvasiom@mail.ru (Şoldăneşti)), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). –
8 p. : il. ; 42 cm. Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. – Supl. : "Monitorul Oficial" al Consil. Raional
Rezina.
2007, Nr 1 (7292) - 50 (7341). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (7342) - 50 (7391). – 2250 ex.
453. Monitorul de Rezina : bul. inform. / Primăria Rezina ; red. resp. : Alexei Cioric. – 2007,
1 apr. – . – Rezina (str. 27 august 1), Şoldăneşti (str. Trandafirilor 17), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 6 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Supl. al PP "Farul Nistrean" ÎM, publ. period. a Consiliilor raionale Rezina şi Şoldăneşti.
2007, Nr 1 (1) - 6/7. – 1000 ex.
2008, Nr 3/5 (10/12) - 11/12 (18/19). – 1000 ex.

Soroca
454. Observatorul de Nord : săpt. independent de inform. şi atitudine / dir. : Elena
Cobăsneanu ; red.-şef : Victor Cobăsneanu. – 1998, 3 noiem. – . – Soroca (str. Independenţei 75
; URL : www.odn.info.md ; E-mail : odn@gmail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ;
42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (390) - 48 (437). – 7215 ex.
2008, Nr 1 (438) - 48 (485). – 7000 ex.
455. Observatorul de Nord : незaвис. еженед. / дир. : Елена Кобэсняну ; гл. ред. :
Виктор Кобэсняну. – 1998, 3 нояб. – . – Сорока (ул. Индепенденцей 75 ; URL :
www.odn.info.md ; E-mail : odn@api.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (390). – 48 (437). – 7215 ex.
2008, Nr 1 (438) - 48 (485). – 7215 ex.
456. Realitatea : săpt. / fondator : Consiliul raional Soroca ; red.-şef. : Ion Talmaci. – 1940,
6 iul. – . – Soroca (str. Ştefan cel Mare 5 ; URL : www.soroca.org.md ; E-mail : realitatea@rambler.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (7848) - 49 (7896). – 1500 ex.
2008, Nr 1 (7897) - 52 (7948). – 1900 ex.
457. Realitatea : еженед. / учредитель : район. совет Сорока ; гл. ред. : Ион Талмач. –
1940, 6 июля – . – Сорока (ул. Штефан чел Маре 5 ; URL : www.soroca.org.md ; E-mail : realitatea@rambler.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (7848) - 49 (7896). – 600 ex.
2008, Nr 1 (7897) - 51 (7947). – 600 ex.

88

Ziare ≡ Newspapers

Străşeni
458. Cuvîntul Liber St. : publ. period. : Ed. nouă / Consiliul raional Străşeni ; red.-şef interimar : Ştefan Tulbur. – 2008, 17 apr. – . – Străşeni (str. Serghei Lazo 2 ; E-mail :
cliberst@yahoo.com), 2008 ("Tipogr. din Străşeni"). – 6 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2008, Nr 1 - 32. – 1000 ex.
459. Străşeneanca : Ziarul familiei tale / ed. : Consiliul raional Străşeni ; red. : Andrei
Margarint. – 1999, 11 iul. – . – Străşeni (str. M. Eminescu 96 ; E-mail : margarint@yandex.ru),
2007-2008 ("Tipogr. din Străşeni"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (371) - 51 (421). – 2000 ex.
2008, Nr 2 (423) - 50 (469). – 2000 ex.

Ştefan-Vodă
460. Prier : publ. săpt. / Consiliul raional Ştefan-Vodă ; red.-şef : Leonid Ardeleanu. – 1965,
apr. – . – Ştefan-Vodă (str. 31 August 10"A"), 2008 (Tipogr. ISPP "Prier"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2008, Nr 24 (5018).
461. Prier : еженед. изд. / Совет р-на Штефан-Водэ ; гл. ред. : Леонид Арделяну. –
1965, aпр. – . – Штефан-Водэ (ул. 31 Август 10 "А"), 2008 (ГППИ "Приер"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2008, Nr 24 (5018).

Taraclia
462. Свет : информ.-аналит. изд. Тараклийс. р-на / учредитель : Тараклийс. рaйон. совет ; ред. : В. Минчев. – 1950, окт. – . – Тараклия (ул. Советская 9-б ; E-mail :
svettar04@yandex.ru), 2007-2008 (Тип. SC "ProInfoCom" SRL, Cahul). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Începând cu Nr 9, 2007 – s-a restabilit numerotarea globală.
2007, Nr 1 (188) - 51/52 (5663/5664). – 4770 ex. – Supl. lunar "Вестник Тараклии".
2008, Nr 1 (5665) - 31 (5695). – 2000 ex.

Ungheni
463. Expresul de Ungheni : publ. de inform. analiză şi opinii / ed. : SC Miraza SRL ; dir. :
Lucia Bacalu ; red. : Ghenadie Nicu, Cristian Jardan. – 2007, 1 noiem. – . – Ungheni (str. Barbu
Lăutaru 26, of. 229 ; URL : www.expresul.wordpress.com ; E-mail : unexpres@gmail.com), 20072008 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 - 5. – 1000 ex.
2008, Nr 1 (6) - 50 (55). – 2000 ex.

89

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

464. Unghiul / PP "Unghiul" ; dir. : Nicolae Sanduleac ; red. : Lucia Bacalu. – 1997, 20 iul.
– . – Ungheni (str. Mihai Eminescu 45 ; URL : www.unghiul.com ; E-mail : contact@unghiul.com),
2007-2008 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 12 p. : il. ; 42 cm. – Membru al Asoc. Presei Independente.
Săptămânal. – Are ed şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (477) - 51 (527). – 5000 ex.
2008, Nr 1 (528) - 50 (577). – 5000 ex.
465. Unghiul / ПИ "Unghiul" ; дир. : Николае Сандуляк ; ред. : Валентина Слотина. –
1997, 20 iul. – . – Унгень (ул. Еминеску 45 ; URL : www.unghiul.com ; E-mail : contact@unghiul.com), 2007-2008 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 12 p. : il. ; 42 cm. – Membru al Asoc.
Presei Independente.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (477) - 51 (527). – 4100 ex.
2008, Nr 1 (528) - 50 (577). – 4000 ex.

Vulcăneşti
466. Панорама : еженед. обществ.-полит. газ. Вулканешт. p-на / учредитель. : Администрация Вулканешт. p-на Гагаузии ; ред. : Е. Грекова. – 1951, 1 ian. – . – Вулканешты (ул.
Гагарина 40 ; E-mail : gazeta.panorama@mail.ru), 2007-2008 (Тип. SC "ProInfoCom" SRL, г.
Кагул). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (8254) - 51 (8304). – 950 ex.
2008, Nr 1 (8305) - 52 (8356). – 800 ex.

ZIARE INDEPENDENTE, PARTICULARE
467. 222 : Отдых. Услуги : рекла вашего бизнеса / ред. : Vasilii Movilă. – 2006, 25 iul. –
. – Кишинёв (ул. Коробчану 7-а, кв. 15 ; URL : www.222md ; E-mail : info@222.md), 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 6 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-1425 = 222 : Отдых. Услуги.
2007, Nr 15 - 62. – 20000 ex.
2008, Nr 1 (63) - 49 (111). – 40000 ex.
468. 999.md : газ. объявлений / офиц. партнер проекта : Электрон. биржа www.999.md ; гл. ред. : Маткаш Максим. – 2006, 27 сент. – . – Кишинев (ул. Пушкин 5/4, оф.
4, этаж, 7 каб. ; URL : www.smsmarket.md ; E-mail : info@smsmarket.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Universul"). – 40 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-2820 = 999.md.
2007, Nr 1 (15) - 51. – 5000 ex.
2008, Nr 1 - 51. – 7000 ex.

90

Ziare ≡ Newspapers

469. Anunţ Info : publ. period. / dir. gen. : Ligia Beatrice Cotea Vasilescu (Rep. Moldova) ;
dir. gen. : Filip Vasilescu (România) ; red. : Natalia Tornea, Violeta Popa ; dir. fondator : Viorel
Cotea. – 2008, 1 oct. – . – Chişinău (str. Română 1 ; URL : www.neogenghid.com/www.anunţul.ro), 2008 (Tipogr. Grafica & Design). – 52 p. : il. ; 15 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. al rev. "Neogen".
ISSN 1857-3380 = Anunţ Info.
2008, Nr 1 (oct.) - 2 (dec.). – 2000 ex.
470. Asta-DA : ziarul Nr 1 pentru tineret / dir. : Tudor Darie ; red.-şef. : Tatiana Corcebaş. –
2005, 25 ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 522 ; URL : www.astada.uni.md ; E-mail :
astada@uni.md). – 2007. – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (52) - 18 (69). – 4150 ex.
471. Businessul Agricol : rev. [ziar] lunară de analiză şi inform. / ed. : PP "Business Media
Grup" SRL ; editor : Eduard Robu ; red. : Tatiana Caraman [et. al]. – 2007, dec. – . – Chişinău
(str. Puşkin 22 ; E-mail : edrobu@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Reclama"). – 32 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Tipogr. Nr 1, 2007 – Nr 1 - 7, 2008 : "Universul".
ISSN1857-2553 = Businessul Agricol.
2007, Nr 1 (dec. – ian., 2008). – 5000 ex.
2008, Nr 1 (febr.) – 10 (noiem.-dec.). – 5000 ex.
Sup. : 2007/2008. – 2008. – 80 p. – Anual. – 6200 ex.
472. Capital : publ. de analiză şi inform. / ed. : PP "Business Media Grup". – 2008, apr. – . –
[Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 430, 443 ; E-mail : edrobu@yahoo.com), 2008 (Tipogr. "Universul")].
– 16 p. il. ; 42 cm.
Lunar. – Se distribuie cu rev. : "Businessul agricol".
ISSN 1857-0828 = Capital.
2008, Nr 1. – 5000 ex.
473. Contrafort : rev. tinerilor scriitori din Rep. Moldova / ed. : Inst. Cultural Român ; "Contrafort" SRL ; dir. : Vasile Gârneţ ; red.-şef : Vitalie Ciobanu. – 1994, oct. – . – Chişinău (str. 31
August 1989 98 ; URL : www.contrafort.md ; E-mail : contrafort@moldnet.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 32 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
ISSN 1857-1603 = Contrafort.
2007, Nr 1/3 (147/149) - 11/12 (157/158). – 1300 ex.
2008, Nr 1/2 (159/160) - 11/12 (169-170). – 1000 ex.
474. Curierul Agricol : săpt. despre sat şi pentru sat. : publ. period. independentă / dir. fondatori : Constantin Rotaru, Dumitru Ţara ; red.-şef : Ilie Bujor. – 2006, 1 ian. – . – Chişinău (str. Puşkin
22, bir. 312 ; E-mail : curierul.agricol@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (48) - 48 (94). – 5420 ex.
Supl. : "Pe un picior de plai…". – 4 p. – 1000 ex.

2008, Nr 1 (95) - 48 (142). – 5420 ex.
91

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

475. Democraţia : săpt. independent / fondator : Inst. de Studii Europene din Moldova ; dir.
: Cornel Ciurea ; red.-şef : Eduard Balan. – 2001, 6 dec. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 4 ; URL
: www.democraţia.in.md ; E-mail : democraţiasăptămânal@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3207 = Democraţia.
2007, Nr 1 (174) - 20 (193). – 10000 ex.
2008, Nr 1 (194) - 28 (221). – 3500 ex.
476. Dreptul meu : primul ziar dedicat drepturilor omului din Rep. Moldova / red.-şef. : Sergiu Praporşcic ; coord. : Petru Chiţanu. – 2007 – . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 16), 2007 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (ian.) - 12 (dec.). – 20000 ex.
477. ECO : magazin economic / dir. : Victoria Ursu ; red.-şef : Anatol Câşlaru. – 2004, 15
sept. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 4, bir. 459 ; URL : www.eko.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. lunare : în interiorul ziarului : "Eco-Financiar", "Eco-Agrobusiness",
"Capital Uman", "Eco-Turism".
ISSN 1857-0780 = ECO.
2007, Nr 106 - 155. – 5595 ex.
2008, Nr 156 - 202. – 6100 ex.
478. Expres magazin : ed. publicitară. – 2008, 16 mar. – . – Chişinău (E-mail : expresm@mail.ru), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 30 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rusă.
2008, Nr 1 - 28. – 35000 ex.
479. Flux : săptămânal : ed. de vineri / Grupul de presă "Flux" ; dir. : Sergiu Praporşcic ;
red.-şef : Nicolae Federiuc. – 1995, 23 mai – . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17 ; E-mail :
ap@flux.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 12 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3088 = Flux săptămânal.
2007, Nr 1 (580) - 52 (633). – 38000 ex.
2008, Nr 1 (634) - 50 (684). – 17000 ex.
480. Flux Continuu : cotid. naţ. / Grupul de presă "Flux" ; red.-şef : Sergiu Praporşcic. –
1997, 15 mar. – . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17 ; E-mail : publicitate@flux.md), 2007 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 60 cm.
ISSN 1857-3070 = Flux Continuu.
Cotidian.
2007, Nr 1 (1686) - 178 (1863). – 3500 ex.

92

Ziare ≡ Newspapers

481. Flux Continuu : Anchetă / Grupul de presă "Flux" ; red.-şef : Sergiu Praporşcic. –
1995 – . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17 ; URL : www.flux.md ; E-mail : ap@flux.md), 2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Continuă anul de fondare şi ISSN-ul al "Flux Continuu : ed. de vineri".
2008, Nr 1 - 35. – 2500 ex.
482. Flux Continuu : Economic / Grupul de presă "Flux" ; red.-şef : Sergiu Praporşcic. –
1995 – . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17 ; URL : www.flux.md ; E-mail : ap@flux.md), 2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Continuă anul de fondare şi ISSN-ul al "Flux Continuu : ed. de vineri".
2008, Nr 1 - 35. – 3500 ex.
483. Flux Continuu : Sănătate / Grupul de presă "Flux" ; red.-şef : Sergiu Praporşcic. –
1995 – . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17 ; URL : www.flux.md ; E-mail : ap@flux.md), 2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Continuă anul de fondare şi ISSN-ul al "Flux Continuu : ed. de vineri".
2008, Nr 1 - 35. – 5500 ex.
484. Flux Continuu : Studentul / Grupul de presă "Flux" ; red.-şef : Sergiu Praporşcic. –
1995 – . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17 ; URL : www.flux.md ; E-mail : ap@flux.md), 2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Continuă anul de fondare şi ISSN-ul al "Flux Continuu : ed. de vineri".
2008, Nr 1 - 35. – 2700 ex.
485. Flux european : ed. de marţi / Grupul de presă "Flux" ; dir. : Sergiu Praporşcic ; red.şef : Nicolae Federiuc. – 2008 – . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17 ; URL : www.flux.md ; E-mail
: ap@flux.md), 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 24 p. il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2008, Nr 38 - 40. – 13000 ex.
486. Gazeta liberă : publ. săpt. despre şi pentru chişinăueni şi oaspeţii capitalei / red.-şef :
Sergiu Afanasiu. – 2005, 3 febr. – . – Chişinău (str. Bucureşti 68 ; E-mail : afanasiu@yahoo.com),
2007 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 (87) - 3 (89). – 4500 ex.
.
487. Glasul : rev. reîntregirii neamului / Duplex Chişinău–Bucureşti ; fondator onorific : Leonida Lari ;
red.-şef : Ion Proca. – 1989, 15 febr. – . – Chişinău (str. 31 August 1989 15 ; URL : www.glasulnaţiunii.md ;
E-mail : glasul_naţiunii@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3"). – 12 p. : il ; 42 cm.
Săptămânal. – Tit. : Nr 1, 2007 - 2 (718), 2008 : Glasul Naţiunii.
ISSN 1857-2642 = Glasul.
2007, Nr 1 (696) - 21 (715). – 10000 ex.
2008, Nr 1 (717) - 29 (745). – 10000 ex.

93

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

488. Jurnal de Chişinău : săpt. independent / dir. : Val Butnaru ; red.-şef : Rodica Mahu. –
1999, 29 oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 446 ; E-mail : cotidian@jurnal.md), 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 20 p. : il. ; 42 cm.
Apare de 3 ori pe săptămână.
ISSN 1857-3223 = Jurnal de Chişinău.
2007, Nr 541 - 654. – 14000 ex.
2008, Nr 655 - 804. – 9500 ex.
489. MARKO. Inform plus : publ. period. / dir. : Natalia Bâtcă ; red. : Maria Onofraş. – 2007, 3
aug. – . – Străşeni (str. Serghei Lazo 7/1), 2007 (Tipogr. "Reclama", Străşeni). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (aug.) - 18 (noiem.). – 1000 ex.
490. Natura : publ. de ecologie, turism şi cultură / dir. : Alecu Reniţă ; red.-şef : Boris Vieru.
– 1993, aug. – . – Chişinău (str. S. Lazo 13 ; URL : www.natura.md ; E-mail : natura@natura.md),
2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
ISSN 1857-2677 = Natura.
2007, Nr 1 (178) - 12 (189). – 10000 ex. – Red.-şef : Nr 1 - 12 : Lilia Curchi.
2008, Nr 1 (190) - 12 (202). – 8000 ex.
491. Office : каждую неделю в каждом офисе / гл. ред. : Алексей Дмитриев. – 2000, 15
febr. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 182, of. 505 ; E-mail : gazeta@office.net.md), 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (339) - 50 (388). – 8000 ex.
2008, Nr 1 (389) - 50 (438). – 8000 ex.
492. Omniomarket : ziar de anunţuri şi publicitate / fond. : Compania "Ominosoft" SRL ;
red.-şef : Ştirbu Denis. – 2008, 7 oct. – . – Rezina (str. Şciusev 4 ; URL : www.omino.md ; E-mail :
contacts@omino.md), 2008 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3886 = Omniomarket.
2008, Nr 1 - 11. – 2000 ex.
493. Phoenix : rev. de lit. şi artă pentru tineret / fondator : Traianus ; dir. : Ion Condrea ; red.
: Nicolae Fabian. – 2005 – . – Chişinău (str. Bucureşti 68, of. 316, F.E.-P. "Periscop" SRL), 2007
(Tipogr. "Universul"). – 32 p. : il. ; 42 cm.
2007, Nr 1 (8) - 2 (9). – 1000 ex.
494. Prospectul noutăţilor : еженед. газ. / изд. : ÎM PPZ "Prospectul noutăţilor" SRL ; дир.
: Кока Ольга ; ред. : Фарафонова Елена. – 2008 – . – Кишинев (ул. М. Садовяну 24 ; E-mail :
prospectul@rambler.ru), 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text: lb. rusă.
ISSN 1857-3827 = Prospectul noutăţilor.
2008, Nr 1 (sept.) - 4 (dec.). – 3000 ex.
94

Ziare ≡ Newspapers

495. Rec-Dom : ed. Publicitară. – 2008, 3 mar. – . – Chişinău (URL : www.rec-dom.md ; Email : info-rec@mail.ru), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă.
2008, Nr 1 (mar.) - 22 (noiem.). – 40000 ex.
496. Reporter Media : publ. period. de inform., opinie, divertisment / fondator : Alecu Mocanu. – 2002, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 331 ; E-mail : reporter.media@mail.md),
2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 27. – 10000 ex. – Ed. spec. : "Фалунь Дафа" în lb. rusă.
2008, Nr 3 (30) - 6 (33). – 3000 ex.
497. Săptămîna : rev. econ.-social-polit. / ed. : rev. "Săptămîna" SRL ; red.-şef : Viorel Mihail. – 1992, 20 noiem. – . – Chişinău (str. 31 August 1989 107 ; URL : www.saptamina.md ; Email : saptamina@mdl.net), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 32 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-2332 = Săptămâna.
2007, Nr 1 (732) - 52 (783). – 15323 ex.
2008, Nr 1 (784) - 52 (835). – 13000 ex.
498. Sebasimobiliare : bul. publicitar. – 2007, 8 oct. – . – Chişinău (str. Alexandru cel Bun
7, of. 310 ; E-mail : sebasimob@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 30 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-2618 = Sebasimobiliare.
2007, Nr 1 - 11. – 8000 ex.
2008, Nr 1 (12) - 6 (17). – 8000 ex.
499. Stare de urgenţă : rev. bilunară de lit., artă şi atitudine / fondatori : Dumitru Crudu, Marius Ianuş ; red.-şef : Marius Ianuş . – 2008, ian. – . – Chişinău (str. Ismail 108, ap. 7 ; URL :
www.staredeurgenta.wordpress.com ; E-mail : stare-de-urgenta@yahoo.com), 2008 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., engl.
ISSN 1857-2936 = Stare de urgenţă.
2008, Nr 1 - 8. – 2000 ex.
Supl. : "Oberliht" (URL : www.oberliht.org.md).

500. Stroika : пер. информ. изд. о стр-ве в Молдове. – 2007 – . – Chişinău (str. Sarmisegetuza 92, of. 404 ; E-mail : info@stroika.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă.
2007, Nr 1. – 10000 ex.
2008 – întrerupere în ed.
501. SunTV программа / учредитель : "Suninform" ; гл. ред. : Сомов С. М. – 1997, июнь
– . – Кишинев (ул. Пушкина 22, оф. 506 ; E-mail : programasuntv@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 32 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rusă.
95

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

ISSN 1857-2910 = Sun TV.
2007, Nr 1 (403) - 52 (454). – 5300 ex.
2008, Nr 1 (455) - 53 (507). – 5200 ex.
502. Tainele sănătăţii : publ. period. / fondator : PP "Tainele sănătăţii" SA ; red.-şef : Vladimir Sainciuc. – 1992, 1 sept. – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45, of. 403, 416, 417 ; E-mail :
tainelesanatatii@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (172) - 12 (183). – 13000 ex.
2008, Nr 1 (184) - 12 (195). – 9000 ex.
503. Timpul : cotid. naţ. independent / fondator : Constantin Tănase ; red.-şef coord. : Sorina Ştefârţă. – 2001, 14 sept. – . – Chişinău (str. Mitropolit Dosoftei 95 ; URL : www.timpul.md ; Email : timpul@mdl.net , 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Cotidian. – Supl. lunare : "Integrarea Europeană Pas cu Pas", "Timpul Sănătăţii".
ISSN 1857-2448 = Timpul.
2007, Nr 1 (504) - 232 (735). – 9000 ex.
2008, Nr 1 (736) - 239 (974). – 9000 ex.
Timpul : ed. de vineri. – ISSN : ed. de vineri : 1857-2472.
504. Total : ed. publicitară : еженед. изд. – 2008, 26 mai – . – Chişinău (E-mail :
reclamatotal@mail.ru), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-3657 = Total.
2008, Nr 1 - 23. – 40000 ex.
505. Total : Exclusiv. Informativ. Publicitar / ed. coord. : SRL "Prestigiu Design". – 2008,
25 apr. – . – Chişinău (Cimişlia : str. M Eminescu 46 ; Orhei : str. Vasile Lupu 41), 2008 (Tipogr.
"Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
2008, Nr 1 - 3. – 26000 ex.
506. Total. Reclama-pres / учредитель : редакция ; гл. ред. : Сомов С. М. – 2006, 3 мая
– . – Chişinău, 2007 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 - 43. – 40000 ex.
507. Total. Sport. Elat : спорт.-aзарт. инфopм. еженед. / дир. : Евгений Цымбал ; гл.
ред. : Vitalii Sacican . – 2007, 24 aug. – . – Chişinău (str. Bucureşti 98, of. 2 ; E-mail : totalsport@total-sport.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. Text : lb. rusă.
ISSN 1857-3231 = Total. Sport. Elat.
2007, Nr 1 - 19. – 5000 ex.
2008, Nr 1 (20) - 45 (64). – 5000 ex.

96

Ziare ≡ Newspapers

508. Tribuna copiilor : un ziar pentru copiii de toate vârstele : publ. săpt. / red.-şef : Sergiu
Afanasiu. – 2004, 14 oct. – . – Chişinău (str. Bucureşti 68, bir. 718), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
ISSN 1857-3916 = Tribuna copiilor.
2007, Nr 1 (36) - 24 (59). – 5000 ex.
2008, Nr 1 (60) - 24 (83). – 5000 ex.
509. Ţara Moldovei : săpt. independent de opinii şi inform. / fondator : SRL "Ţara Moldovei"
; dir. : Tudor Chifiac. – 2006, 22 noiem. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 162, of. 609 ; E-mail :
tara_moldovei@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3550 = Ţara Moldovei.
2007, Nr 1 (7) - 48 (54). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (55) - 15 (69). – 2000 ex.
510. Universul sănătăţii : publ. de lb. rom. / fondator : colectivul red. ; red.-şef : Onisim Rotaru. – 2001 – . – Chişinău (str. Calea Orheiului 98/1, c/p 51), 2007-2008 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 20 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Supl. în interiorul ziarului : 2007 : "Bunicuţa la bucătărie" ; "Chipăruş-ghiduş" ;
"Farmacia Domnului" ; "Lacrimile iubirii" ; "Leacurile bunicuţei" ; "Sfaturile bunicuţei" ; "Pensie şi
sărăcie" ; "Poveştile bunicuţei", "Божья аптека".
2007, Nr 1 (83) - 11 (95). – 500 ex.
2008, Nr 1 (96) - 12 (107). – 800 ex.
511. www.rabota.md : бюлл. – прил. к сайту www.rabota.md / гл. ред. : Михай Елена. –
2007, 11 dec. – . – (SC "Inovita Grup" SRL), 2007 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1. – 5000 ex.
512. Ziarul de Gardă : săpt. independent de investigaţii / fondator : echipa red. ; dir. : Alina Radu ;
red.-şef : Aneta Grosu. – 2004, 29 iul. – . – Chişinău (str. 31 august 129, bir. 449 ; URL :
www.garda.com.md ; E-mail : redactia@garda.com.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 60
cm.
Săptămânal. ISSN 1857-3150 = Ziarul de Gardă.
2007, Nr 1 (113) - 49 (161). – 5000 ex.
2008, Nr 1 (162) - 49 (210). – 5000 ex. – Supl. : Nr 29 : "Zona publică" cu numerotare individuală.
513. Ziarul Liber : săpt. independent / red.-şef. : Ion Druţă. – 2007, 1 mai – . – Chişinău
(str. Puşkin 22, of. 518 ; URL : www.liber.info.com ; E-mail : ziarul.liber@gmail.com), 2007-2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3258 = Ziarul Liber.
2007, Nr 1 - 18. – 1000 ex.
2008, Nr 19 - 70. – 1000 ex.
97

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

514. Аргументы и Факты. Молдова / изд. : "Аргументы и Факты - Moldova" SRL ; дир.
: Виктор Чобану ; гл. ред . : Евгения Анохина. – 1996 – . – Кишинев (ул. Aрмянская 55, каб.
101, 203-a ; E-mail : info@aif.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1/2 (546) - 52 (596). – 25100 ex.
2008, Nr 1/2 (598) - 52 (648). – 24500 ex.
515. Ваш домашний доктор : ежемес. газ. / изд. : Издат. дом "Татьяна" ; гл. ред. : С.
Суляк. – 1994, 31 oct. – . – Кишинев (ул. M. Kогэлничяну 24 ; E-mail : vash_doctor@mail.ru),
2007-2008 (Тип. : "Универсул"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Supl. la ziarul "Observatorul Chişinăului" [Кишиневский обозреватель].
ISSN 1857-3037 = Ваш домашний доктор.
2007, Nr 1 (131) - 12 (142). – 7100 ex.
2008, Nr 1 (143) - 12 (154). – 7100 ex.
516. Время : еженед. газ. / учредитель : SRL "Vremea" ; гл. ред. : Евгений Паскарь. –
1999, 9 iun. – . – Кишинев (ул. Штефан чел Маре 73 ; E-mail : news@vremea.md), 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 14 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3134 = Время.
2007, Nr 1 (1338) - 170 (1507). – 6800 ex.
2008, Nr 1 (1508) - 179 (1686). – 6800 ex.
517. Город : еженед. тотал. реклама / учредитель : SRL "Бизнес-Элита" ; дир. : Марар
Сергей. – 2005 – . – Кишинёв, 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. – De la Nr 18, 2008 apare în 4 culori cu tirajul : albastru
– 48000 ex. ; verde, roşu şi negru – 40000 ex.
2007, Nr 14 (536) - 48 (599). – 168000 ex.
2008, Nr 1 (600) - 50 (649). – 168000 ex.
518. Деловой меридиан : информ.-позноват. газ. / учредитель : РР "Деловой меридиан" SRL ; гл. ред. : Маркина Татьяна Николаевна. – 2004, 19 окт. – . – Chişinău (ул. Пушкина
22, оф. 500 ; URL : www.delovoi-meridian.co.nr ; E-mail : delovoi_meridian@mail.ru), 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857-3096 = Деловой меридиан.
2007, Nr 1 - 9. – 5000 ex.
2008, Nr 1 - 16. – 6200 ex.
519. Известия в Молдове : общенац. газ. / дир. : Тая Рудяну ; ред. : Юрий Дзятковский. – 2007, 3 окт. – . – Кишинёв (ул. Пушкина 22, оф. 250 ; E-mail : izvestiamd@yahoo.com),
2007-2008 (Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-2634 = Известия в Молдове.
2007, Nr 1 - 26. – 2000 ex.
2008, Nr 1 (27) - 43 (69). – 7000 ex.
98

Ziare ≡ Newspapers

520. Комсомольская правда в Молдове / изд. : Коммерч. О-во "Комсомольская
правда Basarabia" ; гл. ред. : Сергей Чуриков. – 2000 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 20072008 (Tipogr. "Universul"). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-0739 = Комсомольская правда в Молдове.
2007, Nr 1 - 52. – 10000 ex. – Ed. spec. : "Здоровье", "Ваш дом", "Приятного аппетита",
"Мой любимый город", "Талисман удачи", "Автомобили".
2008, Nr 1 - 52. – 10000 ex. – Ed. : spec. : "Здоровье", "Ваш дом".
521. Kоммерсант Plus : еженед. информ.-аналит. газ. / изд. : "Comersant Plus" SRL ;
редколлегия. – 1992 – . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : inform@commert.press.md ; URL :
www.km.press.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 20 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3002 = Koммерсант Plus.
2007, Nr 1/2 (657/658) - 47/48 (693/694). – 11000 ex. – Supl. : Nr 26, 2007 : "Энергетика".
2008, Nr 1/2 (695/696) - 48 (742). – 11000 ex.
522. Маклер : газ. беспл. частных объявлений / учредитель : коллектив ред. ; гл. ред. :
Ольга Свиридова. – 1991, ian. – . – Кишинев (ул. Пушкина 44), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). –
118 p. : il. ; 42 cm.
De 3 ori pe săpt.
ISSN 1857-3746 = Маклер : ed. de marţi.
ISSN 1857-2111 = Маклер : ed. de joi.
ISSN 1857-1972 = Маклер : ed. de vineri.
2007, Nr 1 (2397) - 156 (2552). – 18000 ex.
2008, Nr 1 (2553) - 157 (2718). – 17000 ex.
523. Меридиан Спорт : еженед. спорт. газ. / изд. : ПИ "Меридиан Спорт" ; дир. : Ефим
Жосану ; ред. : Сергей Лисевич. – 2007, 3 сент. – . – Кишинев (ул. Алба Юлия 77, оф. 101,
102 ; E-mail : meridiansport@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Cotidian.
ISSN 1857-2561 = Меридиан Спорт.
2007, Nr 1 - 85. – 1100 ex.
2008, Nr 1/2 (87) - 180 (265). – 1000 ex.
524. Моë Право : первая газ. о правах человека в Рecп. Молдова / гл. ред. : Серджиу
Прапорщик. – 2007, янв. – . – Кишинэу (ул. Сфатул Цэрий 16 ; E-mail :
dreptul_meu@yahoo.com), 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (ian.) - 12 (dec.). – 10000 ex.
525. Новое время : pесп. соц.-аналит. газ. / изд. : PP "Новое время" SRL ; гл. ред. :
Лариса Веверица. – 1998, 11 dec. – . – Chişinău (str. Cojocarilor, 14a ; E-mail :
nv.press@moldnet.md), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 10 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-2359 = Новое время.
99

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

2007, Nr 1/2 (450/451) – 48 (497). – 10000 ex.
2008, Nr 1/2 (498/499) – 48 (545). – 10500 ex.
526. Полезная газета / учредитель : журналист. коллектив ; гл. ред. : С. Никифорова.
– 1992, апр. – . – Кишинев (ул. Пушкина 22), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 29
cm.
Bilunar.
2007, Nr 1 (347) - 24 (370). – 2600 ex.
2008, Nr 1 (371) - 2 (372). – 2300 ex.
527. Семейный доктор : специализир. мед. изд. для врачей и фармацевтов / изд. :
SRL "Семейный доктор" ; гл. ред. : Ольга Припелова. – 2001, mai – . – Кишинев (ул.
Ломоносова 51/1 ; E-mail : semdok@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42
cm.
Bilunar.
ISSN 1857-2804 = Семейный доктор.
2007, Nr 1 (136) - 24 (159). – 3500 ex.
2008, Nr 1 (160) - 24 (183). – 3500 ex.
528. Спорт-Curier : независ. газ. / учредитель : АО "Спорт-курьер" ; ред. : Вячеслав
Романеску. – 1995, янв. – . – Кишинев (а/я 2800 ; URL : www.sport-curier.md ; E-mail :
sportc2001@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-0917 = Спорт-Curier.
2007, Nr 1 (1735) - 197 (1931). – 4700 ex.
2008, Nr 1 (1932) - 200 (2131). – 5000 ex.
Supl. : în interiorul ziarului : Ринг Молдовы : Орган Федерации Бокса Респ. Молдова / ред. : Анатолий Пытов. – Lunar. – 1998 - .

2007, Nr 1(83) – 8(90). – 4700 ex.
2008, Nr 1 (91) – 9 (99). – 5000 ex.
529. Спрос. Предложение : незав. регион. еженед. / гл. ред. : О. Хитальский. – 1997,
сент. – . – Bălţi (ул. 31 August 1989, 20б ; URL : www.gazeta-sp.info ; E-mail : sp@gazetasp.info), 2007-2008 (Tipogr. "Hârtie" Edineţ). – 52 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. : "Свежая Программа".
ISSN 1857-2138 = Спрос. Предложение.
2007, Nr 1 (641) - 52 (692). – 10000 ex.
2008, Nr 1 (693) - 51 (743). – 6500 ex.
530. Строительная газета : независ. информ.-аналит. изд. / учредитель и гл. ред. :
Вадим Дрелинский. – 2004, март – . – Кишинев (ул. Mирон Костин 11/4 ; E-mail :
vdl8@rambler.ru), 2007 (Tipogr. din Străşeni). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 (17). – 3000 ex.

100

Ziare ≡ Newspapers

531. Тайны здоровья : период. изд. / учредитель : РР "Tainele sănătăţii" SA ; гл. ред. :
Владимир Саинчук. – 1992, 1 сент. – . – Кишинэу (ул. В. Пыркэлаб 45, каб. 403, 416, 417 ; Email : tainelesanatatii@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (172) - 12 (183). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (184) - 12 (195). – 2500 ex.
532. Труд-Молдова / учредитель : SA "Moldpresa" дир. : Вероника Багич-Тома ; гл.
ред. : Татьяна Кропанцева. – 2000 – . – Кишинев (ул. 31 Августа 85 ; E-mail :
mtavas@mtc.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-1140 = Труд-Молдова.
2007, Nr 1 (430) - 51 (478). – 9000 ex.
2008, Nr 1/2 - 52. – 9000 ex.
533. Шанс : еженед. / учредитель : редакция ; гл. pед. : Ткачев В. А. – 1997, 10 окт. – .
– Кишинев (ул. Пушкина 22, каб. 434), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 32 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857- 2197 = Шанс.
2007, Nr 1 (754) - 52 (805). – 15400 ex.
2008, Nr 1 (806) - 52 (857). – 15000 ex.
534. Экстра класс / учредитель : редакция ; гл. ред. : Сомов С. М. – 2001, 23 febr. – . –
Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 81-A , of. 426), 2007-2008, (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 32 p. : il. ; 42
cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-2901 = Экстра класс.
2007, Nr 1 (307) - 52 (358). – 16000 ex.
2008, Nr 1 (359) - 53 (411). – 15000 ex.

ZIARE ALE INSTUTUŢIILOR, ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR
535. Agrofit-Bonus / fondator : "Agrofit-Bonus" SRL ; dir. : Mihai Brânză. – 2006, dec. – . –
Chişinău (str. Columna 60, ap. 202), 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 - 2. – 2000 ex.
536. AmsiCons / Брокер. компания "AmsiCons" ; отв. за вып. : Владимир Карпухин. –
2007. – . – Кишинев (ул. Одесская 14 ; E-mail : amsicons@mail333.com), 2007-2008 (Tipogr.
"Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1. – 3000 ex.
2008, Nr 1. – 3000 ex.

101

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

537. Analytique : неделя Moldpresa / учредитель : "Analytique Moldpresa" SRL ; гл. ред.
: Natalia Uzun. – 2006 – . – Chişinău (str. 31 August, 1989, 85 ; E-mail :
analytique@analytique.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-1778 = Analytique.
2007, Nr 1 (18) - 48 (65). – 8000 ex.
2008, Nr 1 (66) - 49 (113). – 8000 ex.
538. Asegro-Plus : publ. period. săpt. / dir. : S. Groza ; red.-şef : Marian Pavel. – 2006, 1
dec. – . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : asegro_plus@yahoo.com), 2007 (Tipogr. "Prag - 3").
– 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 (4) - 4 (7). – 7000 ex.
539. Asigurarea Socială = Социальное страхование : publ. lunară / fondator : CNAS
Casa Naţ. De Asigurări Soc. a Rep. Moldova ; red.-şef : Irina Costricenco. – 2003, 30 ian. – . –
Chişinău (str. Gh. Tudor 3 ; URL : www.cnas.gov.md ; E-mail : irina.costricenco@cnas.gov.md),
2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Ziar-valet.
2007, Nr 1 (46) - 12 (58). – 6000 ex.
2008, Nr 1 (59) - 12 (70). – 6000 ex.
540. Cadastrul : publ. periodică / Agenţia de Stat "Relaţii Funciare şi Cadastru" ; resp. ed. :
Alexandru Şchendrea. – 2000, iul. – . – Chişinău (str. Puşkin 47 ; E-mail :
surca_md@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 12 p. : il. ; 30 cm.
Lunar.
2007, Nr 1/2 (87/88) - 11/12 (97/98). – 2000 ex.
2008, Nr 1/2 (99/100) - 11/12 (109/110). – 1800 ex.
541. Capital Market : publ. bilingvă / fondator : Comisia Naţ. a Pieţei Financiare ; ed. : „Capital Market” ÎS ; red.-şef : Ghenadie Tudoreanu. – 2003, 12 dec. – . – Chişinău (str. V. Alecsandri 115 ; URL : www.capital.market ; E-mail : capital@market.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 40 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. – De la nr 2, 2008 apare ziar-valet. – Subtit.: nr 1-30,
2007 : publ. bilingvă a Comisiei Naţ. a Valorilor Mobiliare. – Red.-şef : Nr 1, 2007-Nr 16, 2008 :
Vitalie Condraţchi.
2007, Nr 1 (165) - 52 (216). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (217) - 50 (266). – 1000 ex. – Ed. spec.
542. Capital Market : период. изд. / Нац. Коммис. по финансовому рынку ; Гос.
предприятие „Capital Market” ; гл. ред. : Генадие Тудоряну. – 2003, 12 dec. – . – Chişinău (str.
V. Alecsandri 115 ; URL : www.capital.market ; E-mail : capital@market.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Prag-3"). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Subtit.: nr 1-30, 2007 : двуязыч. изд. Нац. коммис. по ценным бумагам. –
De la nr 2, 2008 apare ziar-valet, integrat cu ed. în lb. rom.
2007, Nr 1 (165) - 52 (216). – 1000 ex.
102

Ziare ≡ Newspapers

2008, Nr 1 (217). – 1000 ex.
543. Cultura : ziar de promovare a culturii / ed. : ÎS Agenţia de impresariat "MoldArtProduction" ; şef direcţie : Iurie Miron ; red. : Maria Rusu. – 2008 – . – Chişinău (str. A. Puşkin 24 ;
E-mail : info@moldart.md), 2008 (Tipogr. "Combinatul Poligrafic"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3754 = Cultura.
2008, Nr 1 (1654) - 9/10 (1663/1664). – 5000 ex.
544. Dezvoltarea : săpt. pentru oamenii de afaceri / fondator : Camera de Comerţ şi Industrie a Rep. Moldova ; red.-şef : Constantin Luncă. – 1998, noiem. – . – Chişinău (str. A. Puşkin 22
; URL : www.chambler.md ; E-mail : dezvolt@chambler.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8
p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (343) - 44 (386). – 2123 ex.
2008, Nr 1 (387) - 44 (430). – 2300 ex.
Supl. : Dezvoltarea-digest în interiorul ziarului : în lb. rusă.

545. Dreptul : săpt. juridic / fondatori : Univ. de Stat din Moldova, Uniunea Juriştilor din
Moldova ; red.-şef : Gheorghe Avornic. – 2001, 20 oct. – . – Chişinău (str. Mateevici 60, bir. 222 ;
E-mail : dreptul_pravo@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Red.-şef : Nr 1 - 47, 2007 - Nr 1 - 23, 2008 : Eugenia Tofan.
ISSN 1857-3185 = Dreptul.
2007, Nr 1 (164) - 47 (210). – 3850 ex.
2008, Nr 1 (211) - 49 (259). – 3850 ex.
546. Ecoul Eminescu : ziar / Centrul Academic Intern. Eminescu ; dir. CAIE : Elena Dabija.
– 2004 – . – Chişinău (bl. Dacia 20 ; E-mail : caie@personal.ro), 2007-2008 (Tipogr. CAIE). – 4 p.
: il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, febr. – aug. – 300 ex.
2008, iunie. – 300 ex.
547. Elat INFO : информ. еженед. / PP "Elat-Info" SRL ; гл. ред. : В. Исак. – 2003, июнь –
. – Кишинев (Дечебал 99). – 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-0798 = Elat INFO.
2007, Nr 1 (185) - 51 (235). – 5000 ex.
2008, Nr 1 (236) - 51 (286). – 4600 ex.
548. Feroviarul Moldovei : ziar al colectivului Căii Ferate din Moldova / Calea Ferată din
Moldova ; red.-şef : Irina Craevscaia. – 1941, 1 mai – . – Chişinău (Piaţa Gării, 6), 2007-2008
(Tipogr. PP "Depozit En-gros"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (5406) - 53/54 (5449/5450). – 500 ex.
2008, Nr 1 (5451) - 54 (5504). – 500 ex.
103

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

549. Pe-un picior de plai : bul. inform. / ed. : Inst. pentru Cercet. şi Amenajări Silvice. –
2007 – . – Chişinău, 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1. – 1000 ex.
550. PND – planul naţional de dezvoltare : bul. inform. / Asoc. Presei Independente ; red.
: Anatol Câşlaru. – 2007, sept. – . – Chişinău (URL : www.pnd.md ; office@scers.md), 2007
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 - 4. – 90000 ex.
551. PND – planul naţional de dezvoltare : bul. inform. / Asoc. Presei Independente ; ред.
: Aнатол Кышлару. – 2007, сент. – . – Кишинев (URL : www.pnd.md), 2007 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 - 4. – 90000 ex.
552. Poşta Moldovei : ziar departamental / fondator : ÎS "Poşta Moldovei" ; red.-şef : Tatiana Fachira, Victoria Tănase. – 2004, 9 iul. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 134 ; Email : presa@posta.md), 2007 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2007, Nr 1 (46) - 13/14 (58/59). – 4500 ex.
553. Salon-Expres : ed. spec. a Salonului Intern. de Carte / ed. : Bibl. Naţ. a Rep. Moldova.
– 2003 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 78A), 2007-2008. – 2 p. : il. ; 42 cm.
Cotidian în timpul salonului.
2007, Nr 1 - 3. – 500 ex.
2008, Nr 1 - 4. – 500 ex.
554. Tehnopolis : gaz. parcurilor şt.-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare . – 2008, 29
febr. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la publ. period. "Curierul Agricol".
2008, Nr 1. – 500 ex.
555. Антенна : [в Молдове ] : общенац. город. телегид / ed. : IM "Media Reserve" SRL ;
dir. gen. : : Veaceslav Climenco ; red. : Тatiana Şarşov. – 2002, iulie. – . – Chişinău (str. N. Dimo
13 a, bloc 1 ; URL : www.antena-telesem.ru ; E-mail : antenna@antenna.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Segodnya Multimedia", Киев, Украина). – 40 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (611) - 52 (662). – 54200 ex.
2008, Nr 1 (663) - 52 (714). – 42000 ex.
556. Бездефектная правда : корпоратив. газ. / НПП [Науч.-произв. предприятие]
"РДМ" / гл. ред. : Александра Маркова. – 2008, нояб. – . – Кишинёв (бул. Гагарина 2 ; E-mail :
gazeta_rdm@mail.ru), 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
104

Ziare ≡ Newspapers

Periodicitate variabilă.
2008, Nr 1 (noiem.) - 2 (dec.). – 500 ex.
557. Железнодорожник Молдовы : газ. коллектива Ж. Д. Молдовы / Ж. Д. Молдовы ;
гл. ред. : Ирина Краевская. – 1941, 1 mai – . – Chişinău (Piaţa Gării 6), 2007-2008 (Tipogr. "Depozit En-gros" SA). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (5406) - 53/54 (5449/5450). – 2500 ex.
2008, Nr 1 (5451) - 55/56 (5505/5506). – 1500 ex.
558. Наш дом Кишинев : еженед. информ.-аналит. газ. / ген. дир. : Олег Онищенко ;
гл. ред. : Любовь Саенко. – 2006, 12 мая – . – Кишинев (А. Руссо 1, оф. 433 ; URL :
www.cnc.md ; E-mail : gazeta@cnc.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Red.-şef : Nr 1 – 47, 2007 : Никита Гайдаш.
2007, Nr 1 (033) - 47 (079). – 20000 ex.
2008, Nr 1 (080) - 48 (127). – 20000 ex.
559. Образование и работа : еженед. период. изд. / изд. : "Навигатор" АО ; гл. ред. :
Фролова Стела. – 2002, apr. – . – Кишинев (ул. Букурешть 23А ; URL : www.birjatruda.md ; Email : rio_moldova@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-2308 = Образование и работа.
2007, Nr 1 (227) - 49 (275). – 5500 ex.
2008, Nr 1 (276) - 48. – 5500 ex.
560. Педагогический вестник / М-вo Просвещения и Молодежи Респ. Молдова ; дир.
: Юрий Мирон ; гл. ред. : Дана Склифос. – 2006 – . – Кишинэу (ул. Колумна 118 ; E-mail :
vestnik_ped@yahoo.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
ISSN 1857-3290 = Педагогический вестник.
2007, Nr 8 (8) - 11 (18). – 700 ex.
2008, Nr 1 (19) - 11 (29). – 700 ex.
561. Право : прил. к журн. "Rev. Naţ. de Drept" / гл. ред. : Василе Гуцу. – 2002, 20 oct. –
. – Chişinău (ул. Матеевич 60), 2007 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (119) - 24 (142). – 3850 ex.
562. Семейные финансы : рекл.–познават. изд. / red. : Alexei Micul. – 2005, 1 iul. – . –
Кишинев (bl. Ştefan cel Mare 81 a), 2007 (Tipogr. "Полиграфкомбинат"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 (apr.) - 7 (dec.). – 50000 ex.
563. Товары оптом и в розницу : информ.-рекл. изд. Молдовы / учредитель : АО
"Интекс-наука" ; гл. ред. : И. В. Романова. – 1994, 1 sept. – . – Кишинев (str. M. Varlaam 65 ;
E-mail : depozitangro@rambler.ru), 2007-2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 32 p. : il. ; 29 cm.
105

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Bilunar.
2007, Nr 1 (313) - 23 (335). – 1500 ex.
2008, Nr 1 (336) - 23 (358). – 1200 ex.
564. Экономическое обозрение „Logos-Press” / учредитель : "Logos-Press" SA ; глред. : Сергей Мишин. – 1990, noiem. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 180, bir. 500 ; E-mail :
red@logos.press.md ), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 48-56 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3312 = Logos Press. Экономическое обозрение.
2007, Nr 1 (689) - 48 (736). – 9500 ex.
2008, Nr 1 (737) - 48 (784). – 9000 ex.

ZIARE ALE ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI ŞI PROFESIONALE
565. Agro-inform : publ. period. / Federaţia Naţ. a Agricultorilor din Moldova "AGROinform"
; red.-şef : Alexandru Gîscă. – 2006, 1 iul. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 123V ; URL :
www.agroinform.md, www.agravista.md ; E-mail : agasca@agroinform.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 8-12 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2007, Nr 1 (9) - 18 (26). – 3500 ex.
2008, Nr 1 (27) - 21 (46). – 3500 ex.
566. Businessul Moldovei : ed. [ziar] inform.-analit. săpt. / fondator : Asoc. Naţ. a Producătorilor din Moldova ; dir. : Natalia Calac ; red.-şef : Valentina Piontcovscaia. – 2004, 12 oct. – . –
Chişinău (str. Bănulescu-Bodoni 45, et. 3, bir. 317-318 ; E-mail : businessmd@mail.ru), 2007-2008
(Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Red. : Nr 29, 2007 – Nr 15, 2008 : Vadim Drelinski. – Are ed. şi în lb. rusă.
ISSN 1857-3169 = Businessul Moldovei.
2007, Nr 1 (109) - 48 (156). – 4500 ex.
2008, Nr 1 (157) - 48 (204). – 5000 ex.
567. Cod-237 : publ. inform. / ed. : Asoc. Obştească "Cultura Nouă" ; red. : Ion Munteanu. –
2007, 12 noiem. – . – Străşeni (str. Ion Creangă 31 ; E-mail : ziar_cod237@yahoo.com), 20072008 (Tipogr. "Crio" SA). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 (noiem.) - 3 (dec.). – 1000 ex.
2008, Nr 5 (1) - 9 (05). – 1000 ex.
568. Comunicaţii : bul. inform. pentru membrii de sindicat / Federaţia Sind. din Comunicaţii
din Rep. Moldova ; resp. ed. : Valentina Soldatencova. – 2003, oct. – . – Chişinău (str. 31 August
129 ; E-mail : fscm@mtc.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, ian. – dec. – 1000 ex.
2008, ian. – dec. – 3000 ex.

106

Ziare ≡ Newspapers

569. Copiii Europei : ed. a Org. Mondiale a Copiilor Talentaţi / Org. Mondială a Copiilor Talentaţi ; red.-şef : Dănuţ Verejanu. – 1997, aug. – . – Chişinău (str. Puşkin 24), 2007-2008 (Tipogr.
"Universul") . – 8 p. il. ; 42 cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., fr.
2007, Nr 1 (32). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (33). – 1000 ex.
570. Corjova astăzi / fondator : Asoc. Veteranilor de Război din Moldova "Corjova-1992" /
resp. ed. : Vlad Grecu. – 2007, 1 mai – . – satul Corjova, raionul Dubăsari, 2007 (Tipogr. "Crio"
SA). – 4 p. : il. ; 30 cm. – Apare cu sprijinul finaciar : Iurie Coţofan, dir. SRL "Salidina-Prim".
Trimestrial.
2007, Nr 1 (1, mai) - 4 (dec.). – 1000 ex.
571. Cronica sindicală = Профсоюзная хроника : publ. de inform. şi opinie a Federaţiei
Sind. a angajaţilor din serviciile publice din Rep. Moldova (Federaţia SINDASP) / resp. ed. : Vlad
Ciobanu. – 1994, 6 sept. – . – Chişinău (str. 31 August 1989 129, et. 8, cab. 825), 2007-2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Odată la 2 luni. – Supl. al săpt. "Vocea poporului".
2007, Nr 1 (23). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (24) - 6 (29). – 3000 ex.
572. Curierul economic : publ. [zair] / Acad. de Studii Economice din Moldova şi Asoc.
Economiştilor / red.-şef : Andrei Prodan. – 1999, 28 ian. – . – Chişinău (str. Bănulescu-Bodoni 61 ;
E-mail : curierul@ase.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Din a. 2008 publică art. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1/2 (102/103) - 36 (137). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (138) - 17 (154). – 1000 ex.
573. DAAC-Hermes-Pres : газ. акционера / учредители : ред. колегия, DAAC-Hermes
Grup SA ; гл. ред. : Валерия Сыли. – 1995, ian. – . – Кишинэу (ул. Каля Ешилор 10), 20072008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-1288 = DAAC-Hermes-Pres.
2007, Nr 1 (116). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (117). – 1000 ex.
574. Dinamo : publ. ed. de CSC "Dinamo" / CSC "Dinamo" ; red.-şef : Ion Robu. – 1995 – .
– Chişinău (Şciusev 106-a), 2007-2008 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
Bilunar.
2007, Nr 37 (mai) - 38 (oct.). – 300 ex.
2008, Nr 39(mai) – 40(sept.). – 300 ex.
575. Farmacia Pro / ed. : Asoc. Obştească "Pro Farmacia" ; dir. : Liviu Belâi ; red.-şef : Mihail
Vâlcu. – 2004, ian. – . – Chişinău (str. O. Goga 3), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42
cm.
Lunar.
107

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

ISSN 1857-0569 = Farmacia Pro.
2007, Nr 1/2 - 12. – 2000 ex.
2008, Nr 1/2 - 12/1 (dec. 2008/ian. 2009). – 1000 ex.
576. Fermierul : supl. la ziarele membre ale Asoc. Presei Independente / Asoc. Presei Independente ; red. : Dumitru Lazur. – 2001, 8 iun. – . – Chişinău (str. Bucureşti 77 ; URL :
www.api.md/supliment/index.html), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – . Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 156 - 170. – 65000 ex.
2008, Nr 171 - 178. – 65000 ex.
577. Gazeta bibliotecarului : bul. inform. / Bibl. Naţ. şi Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova / red.-şef : Alexe Rău. – 2001 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 78A ; URL : www.bnrm.md
; E-mail : gazetabib@yahoo.com), 2007-2008 (Imprimeria BNRM). – 16 p. : il. ; 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857-1484 = Gazeta bibliotecarului.
2007, Nr 1/2/3 (75/76/77) - 12 (86). – 100 ex.
2008, Nr 1/2 (87/88) – 11/12 (97/98). – 100 ex.
578. Gazeta de Floreni : ziar experimental, realizat în cadrul cursului de Jurnalism Comunitar la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism / colab. : stud. Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism. – 2008, febr. – . – Chişinău (URL : www.scoaladejurnalism.md), 2008 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
2008, Nr 1. – 500 ex.
579. Gutta-picătură : publ. obştească ecologistă pentru copii şi adolescenţi / fondator :
CRCT "Gutta-Club" ; red.-şef : Ala Cravciuc. – 1997 – . – Chişinău ("Gutta", c/p Nr 6, MD-2012 ;
E-mail : gutta@mtc.md), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 16 p. : il. ; 29 cm.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (113) - 4 (116). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (117) - 3/4 (119/120). – 2000 ex.
580. Gutta-капля : обществ. экол. газ. для юных и любознательных / учредитель :
РДЮЦ "Gutta-Club" ; гл. ред. : Алла Кравчук. – 1997 – . – Кишинев ("Gutta", а/я Nr 6, MD-2012
; E-mail : gutta@mtc.md), 2007-2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 16 p. : il. ; 29 cm.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (113) - 4 (116). – 400 ex.
2008, Nr 1 (117) - 3/4 (119/1209). – 400 ex.
581. L’Agenda : bul. italiano-român : notiziario dell’associazione imprenditori Italiani in
Moldova / red. : Raffaele Scognamiglio. – 2005, 1 sept. – . – Chişinău (str. V. Alecsandri 141 ; URL :
www.aiimd.org ; E-mail : aiimita@mail.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (ian.) - 11/12 (noiem./dec.). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (ian.) - 8 (dec.). – 1000 ex.
108

Ziare ≡ Newspapers

582. Lăstăruş : ziar pentru părinţi / fondator : Asoc. Obştească "Lăstăraş" pe lângă grădiniţa-şcoală Nr 199 ; echipa de creaţie : Eugenia Bogaşevschi (red.-şef) [et al.]. – 2008, 15 febr. – . –
Chişinău (str. A. Doga 32/1 ; E-mail : lastaras@rambler.ru), 2008 (Tipogr. "Sirius"). – 29 cm.
Semestrial.
ISSN 1857-3509 = Lăstăruş.
2008, Nr 1 - 2. – 500 ex.
583. Obiectiv : supl. anticorupţie / ed. : Asoc. Presei Independente / dir. : Petru Macovei ;
red. : Dumitru Lazur. – 2004, оct. -. – Chişinău (str. Bucureşti 77 ; E-mail : obiectiv@api.md),
2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (16). – 80000 ex.
2008, Nr 2 (17) - 10 (25). – 83000 ex.
584. Obiectiv : прил. по гражд. и электорал. воспитанию / изд. : Ассоц. Незaвис.
Прессы ; дир. : Петру Маковей ; ред. : Думитру Лазур. – 2004, oкт. – . – Кишинэу (ул.
Букурешть 77 ; E-mail : obiectiv@api.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are şi ed. în lb. rom.
2007, Nr 1 (16). – 500 ex.
2008, Nr 2 (17) - 10 (25). – 500 ex.
585. Pacificus : период. изд. Межднунар. пацифист. правозащит. Ассоц. "Пацифизм
без границ" / Межднунар. пацифист. правозащит. Ассоц. "Пацифизм без границ" ; дир. :
Анатолий Гуцу ; ред. : Вячеслав Бородаев. – 2002, 29 noiem. – . – Кишинев (ул. Подул де
флорь 10А ; E-mail : pacificus@inbox.ru), 2007-2008, (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (21) - 5 (25). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (26) - 3/4 (28/29). – 2000 ex.
586. Primarul : bul. inform. al Ligii Naţ. a Asoc. de Primari / Liga Naţ. a Asoc. de Primari ;
coord. : Liubomir Chiriac. – 2004 – . – Chişinău, 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42
cm. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 58 - 60. – 1000 ex.
2008, Nr 61 (febr.) - 66 (dec.). – 1000 ex.
587. Pro Cooperaţia : publ. period. / fondator : Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Rep. Moldova (Moldcoop) ; dir. şi red.-şef : Valentina Melinte. – 1981, sept. – . – Chişinău
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 67), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2007, Nr 1 (537) - 12 (548). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (549) - 22/24 (570/572). – 1310 ex.
588. Proconsumator : ziar social de protecţie a consumatorilor / fondator :
"Proconsumator" SRL ; ed. : Roman Mihăeş ; red.-şef : Arina Roşca. – 2007, 17 ian. – . – Chişi109

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

nău (str. Bucureşti 68, of. 407 ; URL : www.proconsumator.md ;
proconsumator@gmail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
ISSN 1857-2855 = Proconsumator.
2007, Nr 1 - 18. – 3000 ex.
2008, Nr 19 - 34. – 3000 ex.

E-mail

:

589. Progressive / изд. : Обществ. Ассоц. Союз Польской Молодежи в Молдове ; ред. :
Зиборова Виктория. – 2008, 1 февр. – . – Chişinău (str. Mateevici 109/1, of. 308 ; URL :
www.zpmm.org.md ; E-mail : zpmm@rambler.ru), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă.
2008, Nr 1 - 4 (sept.). – 1000 ex.
590. Reclama master : регион. рекл.-информ. газ. / изд. : рекл. агентство "Master" ; гл.
ред. : Константинов В. П. – 2008, 7 апр. – . – Комрат (пер. Третьякова 5 ; E-mail : gazeta_master@mail.ru), 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
ISSN 1857-2537 = Reclama master.
2008, Nr 1 - 16. – 7000 ex.
591. Roata Norocului : еженед. газ. / учредитель : "Бизнес-Элита" SRL ; red.-şef : Negrea Tatiana. – 2008, noiem. -. – Chişinău (str. Bulgară 24A), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il.
; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rusă.
2008, Nr 1 (noiem.) - 7 (dec.). – 47000 ex.
592. Scurt Circuit : bul. Centrului Tânărului Jurnalist din Rep. Moldova / Centrul Tânărului
Jurnalist din Rep. Moldova. – 2008, iun. – . – Chişinău, 2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il ; 42
cm. – Apare cu sprijinul AED, IREX, USAID.
Periodicitate variabilă.
2008, Nr 1 (iun.) - 2 (sept.). – 500 ex.
593. Solidaritate : bul. inform. al Confederaţiei Sind. Libere din Rep. Moldova "Solidaritate"
/ Confederaţia Sind. Libere din Rep. Moldova "Solidaritate" ; resp. ed. : Vasile Odoleanu, Constantin Hioară. – 2003 – . – Chişinău, 2007 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial.
2007, Nr 1 (23) - 2 (24). – 1000 ex.
594. Stranierul : ed. lunară pentru cetăţenii Rep. Moldova stabiliţi în străinătate / resp. ed. :
Antonina Sîrbu. – 2008, 1 sept. – . – Chişinău (E-mail : R.Cemartan@yahoo.com), 2008 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm. – Apare în cadrul proiectului "Pod peste frontiere" iniţiat de
ONG "Noi şi lumea" în colaborare cu clubul ziariştilor "Zece plus".
Lunar.
2008, Nr 1. – 1000 ex.

110

Ziare ≡ Newspapers

595. Stud-M : primul ziar stud. rep. / fondator : Asoc. studenţilor-jurnalişti din Rep. Moldova.
– 2006, mar. – . – Chişinău (URL : www.studm.md ; E-mail : info@studm.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 16 p. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Ziar-valet.
ISSN 1857-3568 = Stud-M.
2007, Nr 3 (mar.) - 8 (noiem.). – 2000 ex.
2008, Nr 9 (mar.) - 16 (dec.). – 2000 ex.
596. Tetis-info : информ. бюл. – 2005, февр. – . – Кишинев (ул. В. Пыркэлаб 45 ; URL :
www.tetis.md ; E-mail : info@tetis.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 6 p. : il. ; 60 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă.
2007, ian. – dec. – 1000 ex.
2008, ian. – dec. – 1000 ex.
597. UNSTM : Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tineretului din Moldova / red.-şef : Maria
Dimineţ. – 2008 – . – Chişinău (str. Gh. Madan 87/7), 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. il. ; 42 cm.
Neregulat.
ISSN 1857-4009 = UNSTM.
2008, Nr 4 - 5. – 10000 ex.
598. Veteranul : organ al Consiliului Organizaţiei Veteranilor din Rep. Moldova / fondator :
Consiliul Organizaţiei Veteranilor din Rep. Moldova ; red. : Vitalie Atamanenco. – 1997, ian. – . –
Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 124), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (84) - 12 (95). – 12000 ex.
2008, Nr 1 (96) - 12 (107). – 12420 ex.
599. Viaţa : publ. a Asoc. "Pentru Demnitatea Umană" / Asoc. "Pentru Demnitatea Umană" ;
red.-şef : Sorin Ciobanu. – 2004, 2 iul. – . – Chişinău (str. V. Lupu 16/1 ; E-mail :
ziarulviaţa@yahoo.com), 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă – Întrerupere în ed. : 2005 – 2007.
2008, Nr 1 (4) - 6 (9). – 3000 ex.
600. Бизнес Молдовы : еженед. информ.-аналит. изд. / учредитель : Нац. Ассоц.
Товаропроизводителей Молдовы ; дир. : Наталья Калак ; гл. ред. : Валентина Пионтковская.
– 2004, 9 окт. – . – Кишинев (ул. Бэнулеску-Бодони 45 ; E-mail : businessmd@mail.ru), 20072008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Гл. ред. : Nr 29, 2007 – Nr 15, 2008 : Вадим Дрелинский. – Are şi ed. în lb.
rom.
ISSN 1857-3177 = Бизнес Молдовы.
2007, Nr 1 (109) - 48 (156). – 4500 ex.
2008, Nr 1 (157) - 48 (204). – 5000 ex.
601. Бизнес-Элита : газ. руководителя / учредитель : "Бизнес-Элита" SRL ; гл. ред. :
Татьяна Негря. – 2005, 12 апр. – . – Кишинев (ул. Болгарская 24-а ; URL : www.elita-md ; Email : business-elita@rambler.ru), 2007-2008 (Тipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
111

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Săptămânal.
2007, Nr 1 (84) - 49 (133). – 6000 ex.
2008, Nr 1 (134) - 48 (181). – 6600 ex.
602. Деловая Молдова / учредитель : "Artdigitalprint" SRL ; гл. ред. : Анатолий Гурницкий. – 2007, 30 март. – . – Кишинев (бул. Штефан чел Маре 180, каб. 704 ; URL :
www.delovaia.md ; E-mail : obzor@delovaia.md ; reclama@delovaia.md), 2007-2008 (Tipogr.
"Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Subtit. : Nr 1, 2007 – 3, 2008 : изд. независ. отраслевых профсоюзов Молдовы.
ISSN 1857-2200 = Деловая Молдова.
2007, Nr 1 - 36. – 3500 ex.
2008, Nr 1 (37) - 14 (50). – 5600 ex.
603. Еврейское местечко : еженед. / Благотвор. фонд "Dor le Dor" ; ред. : Илья
Марьяш. – 2003, 3 март. – . – Кишинев (ул. Чуфля 32, кв. 1 ; URL : www.dorledor.info; E-mail :
dorledor@dorledor.info), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-0135 = Еврейское местечко.
2007, Nr 1 (164) - 46 (209). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (210) - 46 (255). – 1000 ex.
604. Истоки жизни : информ. культурно-просветит. Еврей. газ. Хабад-Любавич / гл.
ред. : Рива Рознер. – 1991, sept. – . – Кишинев (ул. Хабад-Любавич 8 ; URL :
www.kishinev.org/istoky.html), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 5 (ian.) - 4 (dec.). – 2500 ex.
2008, Nr 5 (ian.) - 4 (dec.). – 2500 ex.
605. Олива : постоян. Представительство Еврей. Агентства "Сохнут" для Израиля в
Молдове / ред. : С. Борисова. – 2004 – . – Кишинев (ул. Букурешть 88 ; E-mail :
msk@sohnut.moldline.net), 2007 (Tipogr. "Elan-Poligraf"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (38). – 2000 ex.
606. Русское слово : период. изд. / учредитель : Рус. община мун. Бельцы "Содружество" и Центр рус. культуры в Респ. Молдовы ; гл. ред. : Татьяна Борисова. – 2001, febr. – .
– Chişinău (Московский пр. 21, URL : www.russlovo.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 20 p.
: il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-2939 = Русское слово.
2007, Nr 1 (141) - 24 (164). – 3000 ex.
2008, Nr 1/2 (165/166) - 51 (215). – 3000 ex.
607. Украинцы Молдовы : ежемес. информ. газ. / учредитель : ОО "Наш дом Кишинев"
. – 2008, апр. – . – Кишинев (ул. А. Руссо 1, оф. 433), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Supl. la ziarul "Наш дом Кишинев".
112

Ziare ≡ Newspapers

2008, Nr 1 (001). – 20000 ex.
608. Фермер : полезная информ. для настоящих хозяев / ред. : Думитру Лазур. – 2003
– . – Кишинёв (ул. Букурешть 77), 2007 (Tipogr. "Prag–3"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom. – Supl. la ziarele Asoc. Presei Independente.
2007, Nr 107 (156) - 114 (163). – 700 ex.

ZIARE ALE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
609. Apropo OG / fondator : Liceul "O. Ghibu" cu susţinerea colectivului de profesori ; red.şef : Mihai Ursu. – 2007 – . – Chişinău (str. N. Costin 63 a), 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. :
il., 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 2 - 3. – 500 ex.
610. Asterisc : publ. de creativitate şi opinie / Liceul Teoretic "Al. Ioan Cuza" ; consultant
jurnalist : Valentina Malai. – 2008 – . – Chişinău (str. Poştei 44), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p.
il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2008, Nr 1 – 2 (dec.). – 1000 ex.
611. Carpe Diem : publ. / Colegiul Naţ. de Comerţ al ASEM ; red. : Tocarciuc GheorgheEugen. – 2002 – . – Chişinău (str. Petru Rareş 18, CNC al ASEM, bir. 230 ; URL :
www.cnc.ase.md ; E-mail : zit_s@mail.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 3 (febr.) - 8 (dec.). – 1000 ex.
2008, Nr 9 (febr.). – 1000 ex.
612. Codul Metafizic : rev. de idei lit. şi filosofice / fondat în cadrul liceului "Nicolae Iorga" în
colaborare cu Centrul de creaţie a copiilor "Luceafărul". – 2007, 1 dec. – . – Chişinău (Liceul "Nicolae Iorga" ; URL : www.codulmetafizic.do.am ; E-mail : metafizic@yahoo.com), 2007-2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm. – Apare cu sprijinul financiar al librăriilor SA "Cartea".
Lunar.
2007, Nr 1. – 1000 ex.
2008, Nr 2 - 4. – 1000 ex.
613. Generaţia XXI : bul. inform. interliceal al liceenilor. – 2008, 20 mai – . – Chişinău (Email : generaţia21@gmail.com), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2008, Nr 1. – 5000 ex.
614. Itinerare didactice : supl. al publ. period.”Univers Pedagogic Pro” / ed.: Direcţia Generală Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport / red. : Natalia Pâslaru. – 2004, sept. – . – Chişinău (str.
Socoleni 16/1), 2007 (Centrul Şt., Metodic şi Editorial "Univers Pedagogic"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2007, Nr 1 (51) - 23 (73). – 710 ex.
113

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

615. Liceum : publ. a Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din Cahul / red.-şef : Petru Botezatu. – 2008, febr. – . – Cahul (E-mail : ziarul.liceum@gmail.com), 2008 (Tipogr. SC
"ProInfoCom" SRL). – 8 p. : il. ; 30 cm.
Lunar.
2008, Nr 1 (febr.) - 9 (dec.). – 800 ex.
616. Medicus / fondator : Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Rep. Moldova ; red.-şef. : Galina Ţurcan. – 2005, 18 mar. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 165
; E-mail : medicus.ziar@mail.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., parţial : lb. engl., fr.
2007, Nr 1/2 (803/804) - 8/9 (811/812). – 600 ex.
2008, Nr 1 (813) - 9/10 (821/822). – 600 ex.
617. Mesager universitar : ed. lunară / fondator : Univ. Tehn. a Moldovei ; red.-şef : Marina Romanciuc. – 1998, 16 febr. – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 168, URL : www.utm.md/mesager ; E-mail
: masager@adm.utm.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
2007, Nr 1 (89) - 10 (98). – 2200 ex.
2008, Nr 1 (99) - 10 (108). – 2200 ex.
618. Mileniul III : publ. a Liceului Teoretic "Boris Dânga", Criuleni / Liceului Teoretic "Boris
Dânga", Criuleni ; coord. : Rusnac Zinaida ; red.-şef : Florescu Mihaela. – 2007 – . – Criuleni (str.
Biruinţei 4), 2007-2008 (Tipogr. SA "Crio").
Periodicitate variabilă.
2007, oct. – 300 ex.
2008, ian. – oct. – 300 ex.
619. Student Travel : ghidul tău de Work & Travel. – 2008, noiem. – Chişinău (str. Puşkin
37 ; E-mail : info@studenttravel.md), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2008, noiem. – dec. – 20000 ex.
620. UniversitAS : [publ. a Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul] / Univ. de
Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ; red.-şef : Petru Botezatu. – 2007 – . – Cahul (E-mail
: universitas@mail.md), 2007-2008 (Tipogr. SC "ProInfoCom"). – 8 p. : il. ; 30 cm.
Peridicitate variabilă. – Red.-şef. : 2007 : Marina Chedric.
2007, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
2008, Nr 1 (12) - 2 (13). – 1000 ex.
621. Universitatea de Stat din Moldova : [ziar] / ed. : Univ. de Stat din Moldova : red.-şef :
Mihai Morăraş. – 2000 – . – Chişinău (str. A. Mateevici 60 ; URL : www.usm.md/ziar), 2007-2008
(Tipogr. USM). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 6 (73) – 5 (83). – 1000 ex.
2008, Nr 6 (84, ian. 2008), 11 (89, iun.), 1 (90), - 5 (94, dec.). – 1000 ex.
114

Ziare ≡ Newspapers

622. Universul : publ. Liceului "Nicolae Iorga" / Liceul "Nicolae Iorga" ; resp. : Medinschi
Dina. – 2000, 1 mai. – . – Chişinău (str. Valea Crucii 4/1), 2007-2008 (Tipogr. SRL "Supercom"). –
4 p. : il ; 42 cm.
2007, Nr 8. – 250 ex.
2008, Nr 9. – 250 ex.
623. USEM : Univ. de Studii Europene din Moldova / Univ. de Studii Europene din Moldova ;
dir. : PP "Reporter M" ; coord. : Alecu Mocanu. – 2008, 24 iulie – . – Chişinău (USEM, str. Gh.
Iablocikin 2/1 ; URL : www.USEM.md ; E-mail : USEM-80@mail.ru), 2008 (Tipogr. "Universul"). –
8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
2008, Nr 1. – 1000 ex.
624. Viaţa studenţească : ziar naţ. studenţesc / dir. ed. : Teodor Popovici ; red.-şef : Ecaterina Galuşinschi. – 2007, 12 noiem. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 5, bir. 565 ; E-mail :
viaţastudenţească@yandex.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-3139 = Viaţa studenţească.
2007, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
2008, Nr 1 (13) - 39/40 (51/52). – 5000 ex.
Supl. : Academia Umorului. – 2008. – Nr 1-6. – 5000 ex.

625. Vivat profesia : publ. de inform. şi opinii / Şcoala Profesională Nr 1 din Cahul ; red.-şef
: A. Chiricuţă. – 2007 – . – Cahul (str. M. Şolohov 40), 2007-2008 (Tipogr. SC "ProInfoCom" SRL).
– 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 2 - 6. – 500 ex.
2008, Nr 8. – 600 ex.
626. Ziarul Sindicatului Studenţesc ASEM / fondator : Acad. de Studii Econ. din Moldova ;
red. resp. : Dănilă Ecaterina. – 2008, 11 dec. – . – Chişinău (str. Bănulescu-Bodoni 61, bl. A, of. 105),
2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2008, Nr 1. – 1000 ex.
627. Сокурсник : газ. Славян. Ун - тa / учредитель : Славян. Ун - т Респ. Молдова ; гл.
ред. : И. Топченко. – 2006, 11 апр. – . – Кишинев (ул. Матей Басараб 2, 4-й корп. СУ, каф.
журн. ; E-mail : sokursnik@mail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 3 (3). – 500 ex.
2008, Nr 4 (4). – 500 ex.
628. Студент : информ. вестник / Лигa студентов и молодежи КГУ, Komrat Delvet
Universiteti ; ред. : М. Болгар. – 2008 – . – Комрат (E-mail : m.bolgar@mail.ru), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
115

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Periodicitate variabilă.
2008, Nr 1 - 2. – 1000 ex.

ZIARE PAROHIALE ŞI ALE CONFESIUNILOR
629. Altarul Credinţei : publ. period. de inform. bisericească, teologie şi spiritualitate a Bisericii Ortodoxe din Moldova / red.-şef : protoiereu Octavian Moşin. – 2000, 15 ian. – . – Chişinău
(str. Bucureşti 119 ; E-mail : altarul@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2007, Nr 1 - 23/24. – 3000 ex.
2008, Nr 1 - 23/24. – 3000 ex.
630. ATECO : ziar / Asoc. Tinerilor şi Elevilor Creştini Ortodocşi ; resp. ed. : preot Vasile
Negru. – 2008, febr. – . – Călăraşi, 2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2008, Nr 1. – 500 ex.
631. Betleem : publ. / red. : protoiereu Anatolie Gîrbu. – 2008, 1 ian. – . – Chişinău, Revaca
(str. Mateevici 7 ; E-mail : biserica-revaca@mail.md), 2008, ian. – 4 p. : il. ; 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857-3355 = Betleem.
2008, Nr 1 (ian.) - 11/13 (oct. – dec.). – 500 ex.
632. Credinţa noastră : pulbl. bilingvă de spiritualitate şi gândire ortodoxă / Mănăstirea
"Sfânta Treime" din Saharna ; dir. : arhimandritul Adrian Baciu ; red.-şef : ieromonahul Iuvenalie
Ghervas. – 2006 – . – Saharna (Mănăstirea "Sfânta Treime" ; URL : www.manastireasaharna.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 1 - 6. – 2000 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 2000 ex.
633. Curierul Ortodox : publ. / Biserica Ortodoxă din Rep. Moldova ; red.-şef : Nicolae Fuştei. – 1995, 24 iun. – . – Chişinău (bl. Traian 3/1 ; URL : www.geocities.com/cortodox), 2007-2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (186) - 12 (197). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (198) - 12 (209). – 1100 ex.
634. Cuvântul Adevărului : ziar / Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste din
Moldova ; red.-şef : Valeriu Ghileţchi. – 2003, 4 apr. – . – Chişinău (str. Alexandru Haşdeu 94 ; Email : cuvantuladevar@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul") – 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (46) - 12 (57). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (58) - 12 (69). – 800 ex.

116

Ziare ≡ Newspapers

635. Făclia Credinţei : publ. period. de inform. teologică şi de spiritualitate / Mănăstirea
"Adormirea Maicii Domnului" ; dir. : Arhimandritul Vasile ; red.-şef. : Monahia Xenia. – 2008, 1 ian.
– . – s. Tabăra (Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" ; E-mail : faclia.credintei@gmail.com),
2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la PP "Reporter Media".
2008, Nr 1 - 14. – 3000 ex.
636. Făclia ortodoxă : bul. misionar trim. / Protopopiatul de Anenii Noi ; secr. resp. : Ghenadie Valuţa. – 2007, aug. – . – Anenii Noi (str. Sf. Dumitru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4
p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial.
2007, Nr 1 (aug./oct.) - 2 (noiem./ian.). – 300 ex.
2008, Nr 3 (ian./mar.) - 8 (noiem./ian. 2009). – 3500 ex.
637. Lumină din lumină ... : publ. period. / Biserica Ortodoxă "Schimbarea la Faţă" din municipiul Chişinău ; red.-şef. : protoiereu Ioan Plămădeală. – 2003 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel
Mare 164), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 30 cm.
Lunar.
2007, Nr 35 (ian.) - 39 (noiem.). – 600 ex.
2008, Nr 43 - 49. – 600 ex.
638. Misionarul : publ. a Mitropoliei Basarabiei : Fondat în 1929 de Mitropolitul Gurie Grosu
: Ser. nouă / Mitropolia Basarabiei ; red.-şef : Anatol Telembici. – 2004, febr. – . – Chişinău (str.
31 August 1989 161 ; E-mail : misionarulbasarab@mail.com), 2007-2008 (Tipogr. "Prag - 3"). – 8
p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (36) - 12 (47). – 1600 ex.
2008, Nr 1 (48) - 12 (59). – 1600 ex.
639. Nica : publ. trim. / Protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari ; preş. : ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove ; red.-şef. : Prot. Teodor Pelin. – 2005, sept. – . – Dubăsarii
Vechi (Biserica cu hramul "Sf. Arhanghel Mihail" ; E-mail : ciorba@yandex.ru), 2007-2008 (Tipogr.
SA "Crio"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial.
2007, Nr 1 (ian./mar.) - 4 (oct./dec.). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (ian./mar.) - 4 (oct./dec.). – 1000 ex.
640. Ortodoxia : bul. misionar, periodic / Protopopiatul de Anenii Noi ; red. : Vitalii Şaraban.
– 2008, iun. – aug. – . – Chişinău, 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm. – Apare cu
binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove.
Trimestrial.
2008 Nr 1 (iun. – aug.) - 2 (sept. – dec.). – 3000 ex.
641. Steaua Betleemului : publ. period. / Episcopia de Edineţ şi Briceni a Bisericii Ortodoxe
din Moldova ; fondator : PS Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni ; red. : arhim. Damian (Bur117

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

lacu), ieromonax : Hrisostom (Morocica). – 2000, ian. – . – Edineţ (şos. Bucovinei 35/4), 20072008 (Tipogr. "Prag -3"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2007, Nr 1 (74) - 12 (84). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (85) - 12 (96). – 2000 ex.
642. Studentul Ortodox : bul. inform. / Asoc. Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din
Rep. Moldova. ; red.-şef. : Iulian Rusanovschi . – 2008, 1 dec. – . – Chişinău (str. A. Lăpuşneanu
2 ; URL ; www.ascor.md ; E-mail : ascor-rm@yahoo.com), 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il.
; 42 cm. – Apare cu sprijinul Misiunii Sociale "Diaconia".
Periodicitate variabilă.
2008, Nr 1. – 2000 ex.
643. Theologos : publ. period. ed. cu binecuvântarea PS Anatolie Episcop de Cahul şi
Comrat / Soborul Catedral "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" ; preş. : P.S. Episcop Anatolie Botnari. –
2005, 1 mai – . – Cahul (str. Tolstoi 1), 2007 (S. A. Tipogr. : "Raza de Sud"). – 12 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2007, Nr 9 (ian.) - 12 (apr.). – 1000 ex.
644. Toaca : publ. [ziar] / fondator şi ed. de Asoc. Creştinilor Ortodocşi "Fericita Maica
Matrona" ; dir. : Larisa Burcă. – 2007, 1 apr. – . – Chişinău (str. Columna 76 ; URL : www.blajmatrona.orthodoxy.ru ; E-mail : toaca2007@mail.ru, fericitamatrona@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (apr.) - 9 (dec.). – 2000 ex.
2008, Nr 1 (10) - 12 (21). – 2000 ex.
Ed. spec. : apr., 2008. – 16 p. – În lb. rusă.
645. Вифлеемская Звезда : период. изд. / Единец.-Бричан. Епархия Православной
Церкви в Молдове / ред. : архим. Дамиан (Бурлаку), иеромонах : Хризостом (Морочика). –
2000, ian. – . – Eдинец (ул. Буковиней 35/4), 2007-2008 (Tipogr. "Prag - 3"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (74) - 12 (84). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (85) - 12 (96). – 1000 ex.
646. Новый город = Oraşul nou : "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" /
Церковь "Новый город". – 2004 – . – Кишинев (ул. Белградская 7, оф. 47), 2007-2008 (Tipogr.
"Elan-Poligraf"). – 4 p. : il. ; 30 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rusă.
2007, Nr 14 - 17. – 500 ex.
2008, Nr 18 - 19. – 500 ex.
647. Слово жизни : ред. : Aнатол Апостол. – 1993, 1 нояб. – . – Кишинэу (ул. A. Руссо
8/1, кв. 65 ; E-mail : agape@maganet.md), 2007 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Odată la 2 luni.
2007, Nr 1 - 5/6. – 600 ex.
118

Ziare ≡ Newspapers

648. Слово Истины : газ. / Союз Церквей Eванг. Христиан-баптистов Молдовы / ред. :
Валерий Гилецкий. – 2003 – . – Кишинев (ул. А. Хыждэу 94 ; E-mail : slovoistini@mail.ru),
2007-2008 (Tipogr. "Universul") – 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2007, Nr 1 (46) - 12 (57). – 600 ex.
2008, Nr 1 (58) - 12 (69). – 700 ex.
649. Христианские вести : христиан. газ. / ХЦРЕ [Христиан. Церковь Полного Евангелия] "Слово веры" ; гл. ред. : Бекчева Светлана. – 2006, 15 дек. – . – Кишинев (ул. Дечебал
2 ; URL : www.vera.md ; E-mail : glory@arax.md), 2007-2008 (Tipogr. "Prag - 3"). – 8 p. : il. ; 42
cm.
Lunar. – Format : din Nr 1 - 4, 2007 : 30 cm., 20 p.
2007, Nr 2 - 7. – 1000 ex.
2008, Nr 1 - 6. – 1000 ex.

ZIARE ALE PARTIDELOR ŞI MIŞCĂRILOR POLITICE
650. Actualităţi Floreştene : ed. social-politic / red.-şef : Alexandru Isaiev. – 2008, 28 mar.
– . – Floreşti, 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă. – Anexă la ziarul "Comunistul".
2008, Nr 1. – 3000 ex.
651. Actualităţi Nistrene : ziar / Com. Raional Soroca al Partidului Comununiştilor din Rep.
Moldova / red. : Valerii Jitari. – 2006, 8 febr. – . – Soroca (str. M. Eminescu 8 ; E-mail :
act.nistrene@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Universul") – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. – Anexă la ziarul "Comunistul".
2007, Nr 8 - 20. – 3000 ex.
2008, Nr 1 - 7 (1). – 3000 ex.
652. Adevărul : publ. săpt. / fondator : Partidul Social-Democrat ; red.-şef : Petru Maleş. –
2008, 1 noiem. – . – Chişinău (str. S. Lazo 27/1 ; E-mail : adevărul.ziar@gmail.com), 2008
(Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2008, Nr 1 - 7 (7). – 5000 ex. – Ed. spec. : 25000 ex.
653. Adevărul : еженед. газ. / изд. : Социал-Демократ. партия ; гл. ред. : Петру Малеш.
– 2008, 1 нояб. – . – Chişinău (str. S. Lazo 27/1 ; E-mail : adevărul.ziar@gmail.com), 2008
(Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2008, Nr 1 - 7. – 5000 ex. – Ed. spec. : 25000 ex.
654. Alianţa Moldova Noastră : publ. săpt. / fondator : PP "Alianţa Moldova Noastră" SRL
; dir. : Iurie Colesnic ; red.-şef : Elena Zamura. – 2006, apr. – . – Chişinău (str. Eminescu 68 ; Email : ziarul@amn.md ; elenazamura@mail.ru), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42
cm.
119

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
ISSN 1857-3339 = Alianţa Moldova Noastră.
2007, Nr 1 (37) - 46 (82). – 4000 ex.
2008, Nr 1 (83) - 47 (129). – 4000 ex.
655. Centrum : bul. analitic-inform. / Uniunea Centristă din Moldova. – 2008, oct. – . – Chişinău, 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. , 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2008, Nr 1 (oct.) - 2 (dec.). – 1000 ex.
656. Centrum : информ.-аналит. бюл. / Союз Центристов Молдовы. – 2008, окт. – . –
Кишинев, 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. , 42 cm.
Neregulat. – Are ed. şi în lb. rom.
2008, Nr 1 (oct.) - 2 (dec.). – 1000 ex.
657. Comunistul / fondator : Partidul Comuniştilor din Rep. Moldova ; red.-şef : Elena Danu. – 1995, 14 apr. – . – Chişinău (str. Bucureşti 39 ; URL : www.comunist.md ; E-mail :
info@comunist.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.– Red.-şef. : Nr 1, 2007 – Nr 38, 2008 : D. Rusu. – Are ed. şi în lb. rusă.
ISSN 1857-3444 = Comunistul.
2007, Nr 1 (508) - 52 (559). – 11000 ex.
2008, Nr 1 (560) - 47/48 (606/607). – 12000 ex.
658. Consolidarea : raionul Leova / red.-şef : Alexandru Isaev. – 2008, 10 apr. – . – Leova,
2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă. – Anexă la ziarul "Comunistul".
2008, Nr 1. – 3000 ex.
659. Curierul de Criuleni : ziarul Com. raional de Partid Criuleni / resp ed. : Burca B. A. –
2008 – . – Criuleni, 2008 (Tipogr. SA "Crio"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Comunistul".
2008, Nr 1 (10) - 4 (12). – 3000 ex.
660. Ecoul : raionul Nisporeni / red.-şef : Alexandru Isaiev. – 2008, 29 febr. – . – Nisporeni
(str. I. Vodă 4), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Comunistul".
2008, Nr 1 - 2. – 3000 ex.
661. Flacăra : sector Buiucani / red.–şef : Alexandru Isaiev ; 2008, iun. – . – Chişinău (str. I.
Creangă 45-a ; E-mail : flacăra@mail.md), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Comunistul".
2008, Nr 1 - 5. – 3000 ex.
662. Hânceşti expres / red. : Alexandru Isaev. – 2008, apr. – . – Hânceşti (str. M. Hâncu
132, bir. 301), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Comunistul".
120

Ziare ≡ Newspapers

2008, Nr 1 - 6. – 3000 ex.
663. Ialoveni Info : publ. de inform. şi analiză / red.–şef : Alexandru Isaiev. – 2008, mar. – .
– Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 19), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Comunistul".
2008, Nr 1 - 8. – 3000 ex. – Nr 3, 4, 7 : lb. rusă.
664. Moldova Mare : publ. [gaz.] a Partidului Patrioţii Moldovei : în lb. mold. şi rusă / ed. :
SRL "Moldova Mare" ; col.red. : Victor Mîndrescu (red.-şef) [et. al]. – 2008, 5 febr. – . – Chişinău
(str. G. Asachi 1A ; URL : www.patriot.md ; E-mail : info@patriot.md), 2008 (Tipogr. "Universul"). –
4 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. – Subtit. : Nr 1-32, 2008 : publ. independentă : în lb.
mold. şi rusă.
ISSN 1857-3398 = Moldova Mare.
2008, Nr 1 (febr.) - 41 (dec.). – 3000 ex.
665. Mesager de Ocniţa / red.-şef : Alexandru Isaev. – 2008, 21 mar. – . – Ocniţa (str. Independenţei 47), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă. – Supl. la ziarul "Comunistul".
2008, Nr 1 - 2. – 3000 ex.
666. Patria mea Moldova / red.–şef : Alexandru Isaev. – 2008 – . – s. Coşniţa, Dubăsari
(Comitetul Raional Dubăsari al PCRM), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il ; 42 cm.
2008, Nr 1 - 2. – 3000 ex. – Supl. la ziarul "Comunistul".
667. Patria – Родина : Равноправие : обществ.-полит. движение / отв. : Валентин
Крылов. – 2005 – . – Chişinău (bd. Renaşterii 16, ap. 29), 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il.
; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă. – Supl. la ziarul "Альтернатива".
2007, Nr 1 - 2. – 25000 ex.
668. Prosperitate. Stabilitate. Dreptate : bul. inform. / Partidul Social Democrat. – 2008, 1
iun. – . – Chişinău (str. Alexandru cel Bun 97), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2008, Nr 1. – 70000 ex.
669. Raţiunea : raionul Ştefan Vodă / red.-şef : Alexandru Isaev. – 2008, 31 mar. – . – Ştefan Vodă (str. Mateevici 2/21), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă. – Supl. la ziarul "Comunistul".
ISSN 1857-3444 = Raţiunea.
2008, Nr 1 - 3. – 3000 ex.
670. Realitatea : raionul Străşeni / red.-şef : Alexandru Isaev. – 2008, 1 febr. – . – Străşeni
(str. Ion Creangă 10), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă. – Supl. la ziarul "Comunistul".
2008, Nr 1 - 10. – 3000 ex.
121

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

671. Renaştere = Возрождение : орган Кагул. райкома партии коммунистов Респ.
Молдова / ред. : Орлова Галина Сергеевна. – 2005 – . – Кахул (ул. Штефан чел Маре 24-а),
2007-2008 (Tipogr. SC "ProInfoCom" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm
Bilunar.
2007, Nr 1 (53) - 8 (60). – 1000 ex.
2008, Nr 1 (61). – 1000 ex.
672. Scânteia / red.-şef : Alexandru Isaev. – 2008 – . – Orhei (str. Renaşterii Naţionale 15),
2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il ; 42 cm.
2008, Nr 1 - 3. – 3000 ex. – Supl. la ziarul "Comunistul".
673. Socius. Respublica Est Res populi : săpt. de inform., opinie şi atitudine social-dem. /
fondator : Partidul Social - Democrat ;red.-şef : Elena Panuş. – 2005, 16 sept. – . – Chişinău (str.
Alba Iulia 75 ; URL : www.socius.md), 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2007, Nr 1 (61) - 28. – 3000 ex.
674. Stejarul : bul. inform. / Partidul Liberal Democrat din Moldova . – 2008, sept. – . – Chişinău (str. Bucureşti 83 ; URL : www.pldm.md), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 24 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2008, Nr 1 (sept.). – 500 ex.
675. Stejarul : информ. бюл. / Либерал-Демократ. партия Молдовы. – 2008, сент. – . –
Кишинёв (ул. Букурешть 88 ; URL : www.pldm.md), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 24 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2008, Nr 1 (sept.). – 300 ex.
676. Tribuna Donduşeni / red.-şef : Alexandru Isaev. – 2008 – . – Donduşeni (str. Independenţei 47), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
2008, Nr 1 - 2. – 3000 ex. – Supl. la ziarul "Comunistul".
677. Авангард : прил. к газ. "Коммунист" / орган Дрокиев. РК ПКРМ ; гл. ред. : Исаев
Александр. – 2006, 30 сент. – . – Кишинев (ул. Букурешть 39), 2007 (Tipogr. "Universul"). – 4
p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2007, Nr 1 (6). – 3000 ex.
678. Актуальная газета : район Тараклия / гл. ред. : Исаев Александр. – 2008, 28 марта – . – Тараклия, 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Comunistul".
2008, Nr 1. – 3000 ex.

122

Ziare ≡ Newspapers

679. Альянс Moldova Noastră : еженед. газ. / учредитель : РР "Moldova Noastră" SRL ;
дир. : Юрие Колесник ; гл. ред. : Елена Замура. – 2006, апр. – . – Кишинэу (ул. Еминеску 68 ;
E-mail : ziarul@amn.md ), 2007-2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom. .
ISSN 1857-3347 = Альянс Moldova Noastră.
2007, Nr 1 (37) - 46 (82). – 4000 ex.
2008, Nr 1 (83) - 47 (129). – 4000 ex.
680. Будни Ботаники : столич. информ. обозреватель / Орган РК ПКРМ сектора
Ботаника / отв. за вып. : Ленина Терзи ; гл. ред. : Исаев Александр. – 2008, 28 мая – . –
Кишинёв (ул. Букурешть 39), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Supl. la ziarul "Коммунист".
2008, Nr 1 - 7. – 3000 ex.
681. Вестник Бричан / гл. ред. : Исаев Александр. – 2008, 7 марта – . – Бричаны, 2008
(Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă. – Supl. la ziarul "Коммунист".
2008, Nr 1. – 3000 ex.
682. Возрождение = Renaşterea : район Кахул / red.-şef : Isaev Alexandr. – 2008, 29 febr.
– . – Cahul (str. Ştefan cel Mare, 24 a), 2008 (Tipogr. SC "ProInfoCom" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă. – Supl. la ziarul "Comunistul".
2008, Nr 1 - 2. – 3000 ex.
683. Голос Коммуниста : район Единец / гл. ред. : Исаев Александр. – 2008, 26 февр.
– . – Единец (ул. Маяковского 112), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Коммунист".
2008, Nr 1 - 3. – 3000 ex.
684. Гренада : газ. коммунистов Чекан / изд. РК ПКРМ сектора Чеканы ; ред. : Савостин Л. – 2007, дек. – . – Chişinău (E-mail : grenada@comunist.md, grenada_ce@mail.ru), 2008
(Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 30 cm.
Lunar. – Supl. la ziarul "Коммунист".
2008, Nr 1 (ian.) - 12 (dec.). – 3000 ex.
685. Избиратель Вулканешть / гл. ред. : Исаев Александр. – 2008, 26 февр. – . –
Кишинёв (ул. Букурешть 39), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. –Supl. la ziarul "Коммунист".
2008, Nr 1 - 3. – 3000 ex.
686. Избиратель Комрата / гл. ред. : Исаев Александр. – 2008, 26 февр. – . – Кишинёв
(ул. Букурешть 39), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Коммунист".
2008, Nr 1 - 3. – 3000 ex.

123

Seriale 2007-2008 ≡ Serials 2007-2008

687. Избиратель Чадыр-Лунги / гл. ред. : Исаев Александр. – 2008, 26 февр. – . –
Кишинёв (ул. Букурешть 39), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Коммунист".
2008, Nr 1 - 3. – 3000 ex.
688. Искра : район Рышкань / гл. ред. : Исаев Александр. – 2008, 28 марта – . –
Рышкань (ул. 31 Августа 4), 2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Коммунист".
2008, Nr 1. – 3000 ex.
689. Коммунист / учредитель и изд. : Партия Коммунистов Респ. Молдова ; ред. : А.
Исаев. – 1995, 14 apr. – . – Кишинёв (ул. Букурешть 39 ; URL : www.comunist.md ; E-mail :
info@comunist.md, 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
ISSN 1857-3452 = Коммунист.
2007, Nr 1 (548) - 52 (599). – 20000 ex. – Red.-şef : Nr 1 - 52 : N. Antonova.
2008, Nr 1 (600) - 47/48 (646/647). – 21000 ex.
690. Коммунист : мун. Кишинёв, сектор Рышкань / гл. ред. : Исаев Александр. – 2007,
1 янв. – . – Кишинёв, 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Коммунист".
2007, Nr 2 - 11. – 1000 ex.
2008, Nr 12. – 2000 ex.
691. Новая газета Кишинёва : столич. информ. обозреватель / изд. : РК ПКРМ сект.
Рышкань ; редкол. : Влад Батрынча (гл. ред.) et al. – Chişinău (URL : www.pcrm-riscani.md),
2008 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Коммунист".
2008, Nr 1 - 3. – 3000 ex.
692. Пульс : еженед. аналит. газ. / учредитель : Ком. Союз Молодежи Молдовы ; гл.
ред. : Дмитрий Каврук. – 1999 – . – Кишинев (ул. М. Дософтей 118 ; URL : www.plus.md ; Email : red@plus.md), 2007-2008 (Tipogr. "Universul"). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-0488 = Пульс.
2007, Nr 1 (175) - 43 (217). – 3000 ex.
2008, Nr 1 (218) - 44 (261). – 3000 ex.

124

Index de nume
Berghi, Svetlana 420
Berlinschi, Ion 381
Boboc, Veronica 100
Bodrug, Oleg 39, 41
Bogaşevschi, Eugenia 582
Bogdănaş, Silvia 289
Boişteanu, Constantin 207
Bologan, Emil 96
Bordeianu, Doina 299
Borşci, Petru 169
Borzin, Aurelia 34
Botezat, Ana 296
Botezatu, Petru 414, 615, 620
Botnari, Anatolie 643
Boţan, Igor 56
Braicov, Andrei 41
Braşoveanu, Angela 117
Bratu, Aculina 415
Brădescu, Pavel 384
Brânză, Mihai 535
Brînză, Liubovi 127
Brodsky, David 70
Buburuz, Petru 72
Bugaian, Larisa 74
Bujor, Ilie 474
Bujor, Valerii 130
Bulat, Eugenia 34
Bulat, Larisa 251
Bulgar, Stepan 54, 135
Bulgaru, Maria 150
Bulimaga, Tatiana 226
Bulmaga, Leonid 123
Burca, B. A. 659
Burcă, Larisa 644
Burdeinîi, Alexandru 90
Burdujan, N. 213
Burghilă, Lenuţa 30
Burian, Alexandru 128
Burlacu, Alexandru 82
Burlacu, Natalia 151
Butnaru, Val 488
Butnaru, Valentina 314
Butuc, A. 445
Buza, Tatiana 134

A
Ababii, Ion 220-23
Acsan, A. 71
Adam, Seghei 16
Adam, Sergiu 37
Afanasiu, Sergiu 486, 508
Albu, Svetlana 112
Andriuţă, Anna 90
Anmeghichean, Maxim 330
Anton, Ion 379
Antoniu, George 274
Antionov, Viorica 294
Antonova, N. 689
Apolschi, Raisa 291, 352
Ardeleanu, Leonid 460
Arhimandritul Vasile 635
Arsene, L. 66, 69, 81, 315-16
Arsene, Leontie 45
Artin, Nina 161
Atamanenco, Vitalie 598
Atanasova-Cataeva, Mariana 149
Avornic, Gheorghe 129, 545
Axionov, Vladimir 236
B
Baba, Ioan 164
Baban, Sergiu 317
Bacalu, Lucia 463-64
Baciu, Adrian 632
Badan, Iana 261
Badîr, I. 28
Bai, Lucia 294
Balaban, Claudia 256, 346
Balan, Eduard 475
Balan, V. 213
Bantoş, Alexandru 71
Bantoş, Ana 132
Bantuş, Igor 205
Barbaroş, M. 213
Barbei, Svetlana 252
Batâr, V. 25
Bătrîncea, Vlad 396
Bânzaru, Lilia 53
Bârlădeanu, Virgiliu 63
Bârsă, Ion 319
Bâtcă, Natalia 489
Belâi, Liviu 575
Belostecinic, Grigore 50, 202-03
Beniuc, Valentin 265

C
Caburgan, Veaceslav 339, 383
Caimacan, Vlad 253
Calac, Natalia 566
Calioglu, Marian 4
125

Canţâr, Ioana 348
Captari, L. 344-45, 374
Caraganciu, Alexandru 293
Caraganciu, Anatol 125
Caraganciu, Anatolie 259
Carama, Tatiana 471
Carp, Iurie 156, 168
Castraşan, Tamara 443
Cărare Viorica 259
Câşlaru, Anatol 147, 263, 477, 550
Cândea, V. 11
Ceban, Andrei 33
Cemortan, Stela 116
Cemortan-Voloşin, Elvira 116
Certan, Sergiu 12
Chedric, Marina 620
Chetruş, Petru 224
Chicu, Doina 419
Chifiac, Tudor 509
Chihai, Jana 331
Chiriac, E. 435
Chiriac, Liubomir 586
Chirichuţă, A. 625
Chiroşca, D. 5, 28, 240
Chiroşca, Dorian 306
Chişlaru, Angela 99
Chişlaru, I. 247-48
Chitoroagă, Valentina 23-24
Chiţanu, Petru 476
Chiţcatîi, Margareta 32
Cimpoieş, Gh. 212-13
Cimpoi, Mihai 164, 350
Cioban, M. 228
Ciobanu, Gh. 11
Ciobanu, Maria 24
Ciobanu, Sorin 599
Ciobanu, Vitalie 473
Ciobanu, Vlad 335, 571
Ciobu, E. 211
Ciocanu, Gh. 150
Ciocanu, Gheorghe 227
Ciocanu, Mihai 275
Ciorănică, Rodica 167, 257-58
Cioric, Alexei 453
Ciorici, Grigore 442, 447
Ciornei, Vsevolod 117
Ciubotaru, A. 120
Cibotaru, Valentina 439
Ciumeică, Ion 425
Ciurea, Cornel 475
Climenco, Veaceslav 555
Climov, Ala 232

Cliuevschi, Galina 332
Cobăsneanu, Elena 454
Cobăsneanu, Victor 441, 454
Cocîrţă, Petru 118
Cojocaru, Ghenadie 404
Cojocaru, Vadim 46
Cojocaru, Vladimir 356
Colescnic, Iurie 255, 654
Colomiicenco, Sabina 291, 352
Condraţchi, Vitalie 541
Condrea, Ion 493
Condrea, Irina 150
Conea, Dorian 327
Conţu, Oleg 13
Copoţ, Gheorghe 388
Corcebaş, Tatiana 470
Cornea, Sergiu 219
Corobcă, Lucia 303
Costin, Ludmila 58, 308
Costricenco, Irina 164, 539
Cotea, Viorel 469
Cotea Vasilescu, Ligia Beatreice 269, 469
Cotoman, Tamara 264
Coţofan, Iurie 570
Cozonac, Renata 23-24
Craevscaia, Irina 548
Cramcianinov, Stanislav 426
Cravciuc, Ala 579
Crăciun, Galina 277
Crudu, Dumitru 499
Cucereanu, Viorica 7
Cujbă, Valentina 85
Curchi, Lilia 490
D
Dabija, Elena 546
Dabija, Nicolae 380
Daghi, Victor 244
Damian (Burlacu) (arhimandrit) 641
Dandiş, Nicolae 414
Danilescu, Angela 325
Danu, Elena 657
Daragancea, Larisa 225
Darie, Tudor 470
Dănilă, Aurelian 277
Dănilă, Ecaterina 626
Dăscălaşu, Andrei 27
Dediu, Ion 270
Derbenţeva, Ala 322
Dergaciov, Valentin 119, 121, 245-46
Diaconu-Stîncă, Stela 144
Didencu, Irina 400
126

Dimineţ, Maria 148, 597
Dimitrenco, Emil 199
Dimitrenco, Emilian 6
Dimo, Olga 229
Diug, Eugen 126
Dolea, Igor 274
Dolinţă, Z. 296
Dolinţă, Zinaida 22
Domenco, Ion 418
Donets, Serghei 249
Donica, G. 213
Dorimendot, Episcop de Edineţ şi Briceni 641
Doroş, Oleg 315
Dragan, Mihai 320
Drăguţanu, Irina 353
Drelinski, Vadim 566
Drumea, A. V. 318
Druţă, Ion 513
Duca, Gheorghe 6, 31, 79
Duca, Maria 150
Dumbrăveanu, Victor 401

Gangan, S. 213
Garaba, Vladimir 118, 324
Gaugaş, Petru 262
Gavriliţă, Sergiu 167, 257-58
Gârneţ, Vasile 473
Gheorghiţă, Alexandru 241
Ghervas, Iuvenalie 632
Ghidirim, Gheorghe 310
Ghileţchi, Valeriu 634
Ghinculov, Silvia 44
Gîrbu, Anatolie 631
Gîscă, Alexandru 565
Gladun, Vladimir 141-42
Godiac, Ghenadii 339
Golovaci, Sergiu 143
Gorincioi, Radu 334
Gorobeţ. V. 213
Grati, Aliona 82
Grădinariu, G. 213
Grecu, Vlad 570
Gribincea, Vasile 358-59
Grosu, Aneta 512
Grosu, Elena 285
Grosu, Gurie 638
Groza, S. 538
Gudumac, Eva 208
Gulchina, Nadejda 50
Guştiuc, Andrei 206
Guţu, Ana 62, 229, 231
Guţu, Ion 133
Guţu, Vladimir 150
Guţuleac, Victor 230
Guzun, Aurelia 363
Guzun, Igor 157

E
Eremia, N. 213
Eşanu, C. 211
Eţco, Constantin 137
F
Fabian, Nicolae 493
Fachira, Tatiana 552
Fedeleş, Trifan 138
Federiuc, Nicolae 479, 485
Filip, NIcolae 51
Florescu, Mihaela 618
Fornea, Tamara 225
Frecăuţeanu, A. 213
Frimu, Eugeniu 37
Frumosu, Elena 438
Frunză-Zlotea, Indiana 166
Furdui, Teodor 311
Fuştei, Nicolae 633

H
Hadârcă, Maria 19, 361
Halippa, Pan 164
Harconiţă, Elena 36
Harnău, Silvia 74
Hâncu, Olesea 444
Hioară, Constantin 593
Horoşih, Elena 64
Hotineanu, Vladimir 13
Hrisostom (Morocica) (ieromonah) 641

G
Gacikevici, Grigore 332
Gagim, Ion 14
Gaiciuk, Valeriu 282
Gaindric, C. 35
Galben, Andrei 152, 229, 231
Galuşinschi, Ecaterina 624
Gamarţ, Andrei 56
Gamurari, Vitalie 152, 230

I
Iachim, Ion 387
Iacob, Petru 108
Ianuş, Marius 499
Iliade, Gheorghe 47
127

Ioniţă, Veaceslav 93
Iordăchescu, Iulia 34
Isac, Vasile 272
Isaiev, Alexandru 650, 658, 660-63, 665-66,
669-70, 672, 676, 682
Izbîndă, A. 92

Marian, Pavel 538
Matei, Valeria 255
Marcicov, A. 330
Mămăligă, Dumitru 134
Mămăligă, Elena 292
Mărăndici, Ecaterina 305
Medinschi, Dina 622
Melinte, Valentina 587
Melnic, Radu 449
Melnic, Ştefan 8
Melnic, Victoria 236-37
Mereuţă, Ion 60
Micul, Alexei 562
Mihail, Viorel 497
Mihailescu, Constantin 79, 295
Mihăieş, Roman 588
Miron, Iurie 161, 387, 543
Miron, Sergiu 162
Mişcoi, Gheorghe 203
Mititelu, Dumitru 448
Mititelu, Ion 446
Miţchevici, Eugen 106
Mîndrescu, Victor 664
Moca, Ioan 347-48
Mocanu, Alecu 496, 623
Moghiliova, Irina 141-42
Mohorea, Octavian 131
Monahia Xenia 635
Moraru, Ana 447
Moraru, Anatol 36
Moraru, T. 213
Morăraş, Mihai 621
Moşin, Octavian 629
Moşneaga, V. 87
Motricală, Gh. 435
Movilă, Vasilii 467
Movileanu, P. 213
Mucan-Lazari, Irina 397
Munteanu, Ion 567
Musteaţă, Angela 299
Musteaţă, Sergiu 209

J
Jardan, Cristian 463
Javgureanu, Vladimir 425
Jimbei, Maria 440
Jitari, Valerii 651
Josan, Ruxanda 360
Josanu, Nicolae 342-43
K
Kantser, Valeriu 86
Kostovskaia, Ekaterina 171
Kozlov, Iurie 254
Kraevskaia, Irina 254
Kuhanovskaia, Alina 399, 403
Kulikovski, Lidia 21
L
Lacusta, V. 267
Lari, Leonida 487
Lazarencu, Leonid 385
Lazur, Dumitru 576, 583
Leahu, Nicolae 139
Leonte, Vitalie 30
Luchian, Valentina 166
Luncă, Constantin 544
Lupan, Ion 78
Lupaşco, Liuba 83
Lupei, Carmena 297
Lupu, Ramona 336-37
Lupu, Viorica 57
M
Macovei, Petru 583
Mahu, Rodica 488
Maier, Lidia 341
Malai, Valentina 610
Maleca, Tudor 214-17
Maleş, Petru 53, 652
Manoil, Alexandru 413
Manolache, Constantin 65
Manolachi, Veaceslav 156
Margarint, Andrei 459
Marian, Boris 88
Marian, Gr. 213

N
Negoescu, Gheorghe 44
Negrea, Tatiana 591
Negrei, Ion 39
Negru, Gheorghe 42
Negru, Nicolae 75-76
Negru, Vasile 630
Nichiforov, Liliana 254
Nicu, Ghenadie 463
Nistor, Costel 44
128

Nistor, Viorica 269
Novac, Şt. 28, 61

R
Racu, Igor 114
Radu, Alina 512
Rău, Alexe 577
Reniţă, Alecu 490
Reniţă, Valeriu 94
Revenco, Mihail 225-26
Robu, Eduard 239, 471
Robu, Ion 574
Rojnoveanu, Angela 236
Roman, Alexandru 3
Roman, Vasile 450
Romanciuc, Marina 617
Ropot, Simion 94
Roşca, Angelina 277
Roşca, Arina 588
Roşca, Petru 231
Roşioru, Nicolae 158, 444
Rotaru, Constantin 474
Rotaru, Onisim 510
Rudi, Gherasim (212)
Rusandu, Ivan 122
Rusanovschi, Iulian 642
Rusnac, Constantin 327
Rusnac, Gheorghe 150
Rusnac, Zinaida 618
Rusu, Alexandrina 1
Rusu, Alexandru 1
Rusu, D. 657
Rusu, Maria 543
Rusu, Nicolae 290
Rusu, Tudor 378
Rusu, Viorica 232

O
Odoleanu, Vasile 168, 593
Onofraş, Maria 489
Osadcenco, Sandu 96
Osipov, Dorina 100
Ouş, Ludmila 22
P
Palii, A. 213
Panciuc, Leonid 162
Panfili, Vadim 102
Panuş, Elena 673
Partole, Claudia 160, 346
Pascaru, Vlad 91, 377
Pădureţ, Nicoleta 103
Păsărin, B. 213
Pâslaru, Natalia 614
Pelin, Teodor (protoiereu) 639
Perju, Elena 255, 260
Petrescu, Ion 203
Piontcovscaia, Valentina 566
Plămădeală, Ioan (protoiereu) 637
Pobedinschi, V. 213
Pohilă, Vlad 21
Poleacov, Vladimir 206
Popa, Aculina 452
Popa, Tatiana 333
Popa, Violeta 469
Popescu, Dan 125
Popescu, Victor 222-23
Popescu, Viorel 223
Popovici, Teodor 32, 624
Popuşoi, Vlada 84
Postolachi, Iurie 165
Postolati, V. 109
Potărniche, N. 198
Praporşic, Sergiu 476, 479-85
Preaşcă, Ion 48
Prisăcari, Viorel 222-23
Prisăcaru, Ion 50
Prisăcaru, Veronica 213
Proca, Ion 487
Prodan, Andrei 572
Prus, Elena 62, 229
Pulbere, Dumitru 66
Puşcaş, Victor 66

S
Sacican, Vitalii 507
Safta, Vladimir 273, 313
Sainciuc, Vladimir 502
Samson, L.. 342-43
Sandu, Sorina 165
Sanduleac, Nicolae 464
Sava, Eugen 119, 159
Savca, Lucia 113
Savin, Grigore 434
Sărbu, Antonina 333
Sâmboteanu-Popescu, Daniela 340
Sârbu, Antonina 394
Sârbu-Sargun, Maria 261
Scognamiglio, Raffaele 581
Sementsul, Vladislav 102
Serjantu, Gheorghe 451
129

Sineavscaia, Natalia 89
Sîrbu, Angela 75-76
Sîrbu, Antonina 594
Sîrcu, Ana 254
Sîtnic, Natalia 59
Smochină, Andrei 124, 230
Sofronie, Silvia 229
Soldatencova, Valentina 568
Solomon, Dumitru 204
Soltanici, Vladimir 437
Spătaru, Angela 99
Stoian, Marius 148

Tulbur, Ştefan 458
Turuta, Elena 252
Ţ
Ţara, Dumitru 474
Ţepordei, Igor 171
Ţiganu, Ludmila 157
Ţurcan, Alex 106
Ţurcan, Galina 616
Ţurcan, Ion 312
Ţurcan, Lucia 304
Ţurcanu, Anatol 92
Ţurcanu, Şt. 213
Ţurcanu, V. 213

Ş
Şaraban, Vitalii 640
Şarşov, Tatiana 555
Şchendrea, Alexandru 540
Şeremet, Andrei 320
Şelaru, Marina 302
Ştefârţă, Sorina 286, 503
Ştirbu, Denis 492
Şveţ, Maria 255

U
Ulianovschi, Xenofon 361
Ungurean, V. 213
Ungureanu, Teodor 12
Ursu, Mihai 26, 609
Ursu, Victoria 477
Usowa, Helena 67
Uzun, Natalia 537

T

V

Tabuica, Andrei 16
Talmaci, Ion 456
Tanas, Alexandru 110
Taran, Serghei 362
Tarasov, Vera 24
Tataru, Victoria 334
Tănase, Constantin 503
Tănase, Victoria 552
Tănăsescu, Emilia 44
Tărîţă, Marius 20
Tătărescu, Iulia 308
Tăzlăuanu, Valentina 153
Telembici, Anatol 638
Teosa, V. 211
Tocarciuc, Gheorghe-Eugen 611
Todoseiciuc, Tatiana 442
Tofan, Eugenia 129, 545
Tolstogan, Pavel 38
Toma, Simion 154
Tomaş, Galina 149
Tomiţă, P. 213
Topor, Boris 40
Tornea, Natalia 469
Trofim, Igor 148
Trofimov, Igor 206
Trusevici, Ala 218
Tudoreanu, Ghenadie 541

Valicu, Gh. 417
Valuţa, Ghenadie 636
Vasilescu, Filip 469
Vatamanu-Ciocanu, Mariana 43, 338
Vâlcu, Mihail 575
Verdeş, Vladimir 313
Verejan, Silviu 132
Verejanu, Daniel 268
Verejanu, Dănuţ 569
Verejanu, Renata 268
Verlan, Victoria 112
Vicol, Dragoş 7
Vieru, Boris 490
Vizir, Carolina 83
Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii
Moldove) 639-40
Vlah, D. 431
Volontir, Valerie 97
Vorniceş, Lia 149
Vuiţic, Alexandru 413
Vulpe, Ion 382
Vulpe, N. I. 309

130

W

Г

Wijinga, Petrus 131

Гайдаш, Никита 558
Гараба, Владимир 375
Гарачкун, О. 280
Герман, Евгений 351
Гилецкий, Валерий 648
Греков, Юрий 182
Грекова, Е. 466
Гуменюк, Юрий 369
Гурницкий, Анатолий 602
Гутюм, Михаил 18
Гуцу, Анатолий 585
Гуцу, Василе 561
Гэинэ, Елена 177
Гэинэ, Марина 177

Z
Zabiaco, Olesea 23
Zagareanu, Andrei 287
Zamari, Natalia 70
Zamura, Elena 654
Zanet, Todur 376
Zaporojan, Aliona 329
Zavalistîi, A. 5, 61, 240
Zavatin, Vasile 206
Zubco, Valeriu 325
Zveaghinţev, Ludmila 411
А

Д

Адам, Сергей 15, 172
Алексеева, Екатерина 186
Андроник, Людмила 29
Анохина, Евгения 514
Апостол, Анатол 647
Арделяну, Леонид 461
Арсене, Л. 180
Ариель, Лея 197
Астахова, Ирина 391
Атанасова-Катаева, Марианна 186

Дамиан (Бурлаку) (архимандрит) 645
Данилова, А. 197
Дзятковский, Юрий 519
Дмитриев, Алексей 491
Донец, Сергей 146
Дрелинский, Вадим 530, 600
Дробот, С. 390
Думбрэвяну, Виктор 402
Ж

Б

Жикол, Андрей 52
Жосану, Ефим 523
Жосану, Н. 373

Багич-Тома, Вероника 284, 532
Батрынча, Влад 407, 691
Бегчева, Светлана 649
Беженарь, Александр 105
Бендерски, Светлана 140
Березиков, М. Д. 101б 194
Берил, С. И. 233
Богдэнаш, Константин 17
Болгар, М. 628
Болога, М. К. 201
Борисова, С. 605
Борисова, Татьяна 606
Бородаев, Вячеслав 585
Бродский, Дэвид 115

З
Загаряну, Андрей 288
Задорожный, А. А. 370
Замура, Елена 679
Захария, Любовь 423
Зиборова, Виктория 589
Звягинцев, Николай 196
Звягинцева, Людмила 412
И
Исаев, Александр 677-78, 680-81, 683, 685-90
Исак, В. 547

В

К

Веверица, Лариса 525
Вердеш, Ю. 365
Влах, Д. 433
Воронин, Владимир 187
Вуйцик, Александр 416

Каврук, Дмитрий 692
Кайсын, Елена 181
Калак, Наталья 600
Калдарий, Виктория 184
Калмыков, Максим 405
131

Капацына, А. 193
Капацына, Г. 193
Карпович, Игорь 68
Карпухин, Владимир 536
Касым, Л. 424
Кеорэску, Алена 104
Киорогло, Ольга 55
Кобэсняну, Елена 455
Кобэсняну, Виктор 455
Кока, Ольга 494
Колесник, Юрие 679
Коломийченко, Сабина 371
Константинов, В. П. 590
Копоц, Георге 389
Кравчук, Алла 580
Краевская, Ирина 281, 557
Крединца, Сергей 104
Кропанцева, Татьяна 532
Крылов, Валентин 667
Крюкова, Виктория 183
Кухановская, Алина 406, 409
Кыльчик, Дмитрий 432
Кышлару, Анатол 551

Мишин, С. 179
Мишин, Сергей 564
Мукан-Лазарь, Ирина 408
Н
Негру, Николае 77
Нетря, Татьяна 601
Никифорова, С. 526
Новицкая, О. 185
О
Одоляну, Василе 176
Окушко, Р. В. 98
Онищенко, Олег 558
Орлова, Галина Сергеевна 671
П
Панфили, Вадим 80
Панчук, Леонид 200
Папанага, Игорь 192
Папета, Марина 427
Паскарь, Евгений 516
Пелин, Александр 155
Пинегина, Ирина 422
Пионтковская, Валентина 600
Подоба, Наталия 115
Попа, Дориан 136
Попозогло, Д. 431
Попушой, Влада 184
Прапорщик, Серджиу 524
Припелова, Ольга 527
Прутян, Екатерина 183
Пряшкэ, Ион 49
Пытов, Анатолий 528
Пэдурец, Николета 191

Л
Лазаренку, Л. 386
Лазур, Думитру 584, 608
Лейченко, П. А. 173
Ленина, Терзи 680
Лисевич, Сергей 523
Лисовый, Вадим 105
Лупей, Кармена 367
Любимова, Алина 188
М
Маковей, Петру 584
Малеш, Петру 653
Малиновский, В. М. 370
Марар, Сергей 517
Маринов, Д. 429-30
Маркина, Татьяна Николаевна 518
Маркова, Александра 556
Марчков, Алексей 170
Марьяш, Илья 603
Маткаш, Максим 468
Меделян, Татьяна 178
Милушев, Д. В. 235
Минчев, В. 462
Мирон, Сергей 200
Мирон, Юрий 560
Михай, Елена 511

Р
Раецкая, Ирина 9
Реницэ, Валериу 95
Рознер, Рива 604
Романеску, Вячеслав 528
Романова, И. В. 563
Ропот, Симион 95
Рудяну, Тая 519
Русу, Александрина 2
Русу, Александру 2
С
Савостин, Л. 684
Саенко, Любовь 558
132

Саинчук, Владимир 531
Самсон, Л. 373
Сандуляк, Николае 465
Свиридова, Ольга 522
Свистун, Елена 250
Семенцул, Владислав 80
Склифос, Дана 560
Скурту, О. Д. 364
Слотина, Валентина 465
Смешная, Татьяна 163
Сомов, С. М. 501, 506, 534
Стамова, Ольга 55
Старцев, Олег Михайлович 175
Стратулат, Инеса 52
Стрестьян, Михаил 17-18
Суляк, С. 195, 515
Сыли, Валерия 573
Сырбу, Анжела 10, 29, 77
Сырбу, Антонина 395
Сытник, Наталья 145

у
Унтилов, Андрей 55
Уреки, Сергей 15
ф
Фарафонова, Елена 494
Фролова, Стела 238, 559
Х
Хитальский, О. 529
Хризостом (Морочика) (иеромонах) 645
Ц
Цымбал, Евгений 507
Ч
Чебан, Андрей 145
Чеботарь, Н. 421
Ченушa, Елена 184
Чобану, Виктор 514
Чобану, Эдуард 283
Чубашенко, Дмитрий 392
Чумак, Л. Г. 234
Чуриков, Сергей 520

Т
Табуйка, Андрей 15, 172
Талмач, Ион 457
Танас, Александр 111
Темрин, С. 174
Тищенко, Юрий 393
Ткачев, В. А. 533
Толченко, И. 627
Томайлы, Л. 410
Тону, Виорика 155
Топал, Иван 428
Топоривская, Валентина 70
Тудоряну, Генадие 542
Тэрэбуркэ, Дмитрий 57

Ш
Шаповалов, Б. А. 368
Шаршова, Татьяна 190
Я
Явтушенко, С. 189

133

Index de titluri
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat"B. P.
Hasdeu" din Cahul 219
Analele Universităţii "Alecu Russo" din Bălţi 218
Analele Universităţii Libere Internaţionale din
Moldova 229-31
Analytique 537
Annual report 242
Anuar ştiinţific 236-37, 265
Anuarul statistic al Republicii Moldova 243
Anul fotbalistic 244
Anunţ Info 469
Apicultura modernă 287-88
Apropo OG 609
Aquarelle 10
Archives of the Balkan Medical Union 11
ARS assecuratiorum 12
Arta : Ser. : Arte Audio-Vizuale 245
Arta : Ser. : Arte Vizuale. Arte Plastice.
Arhitectura 246
Arta Medica 13
Artă şi educaţie artistică 14
Asegro-Plus 538
Asigurarea Socială 539
Asistenţa Socială 289
ASITO 247-248
Asta-Da 470
Asterisc 610
ATECO 630
Atletism 249
Auto Bazar 15
Auto Business 250
Auto Expert 16
Auto salon 17
Auto vînzare-cumpărare 18
Autorul 290
Avocatul parlamentar 291
Avocatul Poporului 19
AXA 20

A
a" MIC 1-2
Academia umorului 624
Acta et commentationes 228
Actualităţi Floreştene 650
Actualităţi Nistrene 651
Adevărul 652-53
Administrarea Publică 3, 434
Admitere 238, 279
Admiterea 239
Adverb 413
Afaceri imobiliare 4
AGEPI expo 240
AGEPI info 5
Agrarian Science 154
Agricultura Moldovei 6
Agrofit-Bonus 535
Agro-inform 565
Akademos 7
Alianţa "Moldova Noastră" 654
Almanah Olimpic 241
Altarul Credinţei 629
Alternativa XXI 285
Alternativa XXI Junior 285
Alumni news 286
Alunelul 8
Amicuţa 1
Amor 9
AmsiCons 536
Ana Sözü 376
Anale ştiinţifice 220-223
Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici
din Moldova 209
Analele Catedrei Drept Patrimonial 232
Analele Academiei de Studii Economice
din Moldova 202-203
Analele ATIC 204
Analele ştiinţifice 206, 208, 227
Analele ştinţifice ale Academiei "Ştefan cel
Mare" a MAI 205, 207
Analele ştiinţifice ale Institutului de Stat de instruire Continuă 210
Analele ştiinţifice ale Universităţii CooperatistComerciale din Moldova 214-217
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova 224226

B
Banca Naţională a Moldovei 292
Baştina 417
Betleem 631
Biblio Polis 21
Bibliografia Naţională a Moldovei 23
- Moldavistica (Exteriorica) 251
- Seriale 24
Biblio-Info 22
134

Bubuieci-Info 253
Buletin ABRM 308
Buletin analitic trimestrial 293
Buletin bibliologic 294
Buletin de perinatologie 25
Buletin ecologic 295
Buletin Info 442
Buletin informativ 296-302, 442
Buletin informativ al Cercetărilor statistice
selective în gospodăriile populaţiei 303
Buletin informaţional 304
Buletin oficial : Dreptul de autor şi drepturile
conexe 306
Buletin Oficial de Proprietate Industrială 305
Buletin statistic 307
Buletin ştiinţific. Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie 26
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova : Ser. : Matematica 309
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova : Ser. : Ştiinţe Medicale 310
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova. Ştiinţele vieţii 311
Buletinul achiziţiilor publice 312
Buletinul Agenţiei Medicamentului 313
Buletinul constructorului 314
Buletinul Curţii de Apel Economice şi
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe
lângă Ministerul Finanţelor 315
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova 316
Buletinul de Standardizare 317
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismoligie a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei 318
Buletinul Institutului de lingvistică 319
Buletinul Oficial al Camerei Înregistrării de Stat
320
Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova.
Medical Sciences 310
Bulletin of the Institute of Geology and
Siesmology Moldavian Academy of
Sciences 318
Bunicuţa la bucătărie 510
Bunul Sfat 27
Bursa de construcţii 321
Bursa invenţiilor 28
Business Class 29
Business-info 425
Businessul Agricol 471
Businessul Moldovei 566

C
Cadastrul 540
Cahul Expres 413, 416
Calea Ferată din Moldova 254
Calendar Naţional 255
Capital 472
Capital Market 541-42
Capital Uman 477
Capitala 394
Capitala-Столица 395
Caravela 30
Carpe Diem 611
Carte de colorat. Spiriduşii 144
Cartea. Biblioteca. Cititorul 256
Catalog Ofertă 322
Călăraşii 419
Căuşeni 420
Centrum 655-56
Chemistry Journal of Moldova 31
Chipăruş-ghiduş 510
Chipăruş plus 32
Chişinău city 33
Cimprim 426
50 branduri moldoveneşti 257
50 cei mai influenţi moldoveni 258
Civi Cahul 414
Clipa 34
Cod-237 567
Codul Metafizic 612
Computer Science Journal of Moldova 35
Comuna Ciorescu 396
Comuna Stăuceni 397
Comunicaţii 568
Comunistul 657
Concurenţa 259
Confulenţe bibliologice 36
Connect 37
Consolidarea 658
Contabilitate şi audit 38
Contrafort 473
Copiii Europei 569
Corjova astăzi 570
Courier parliamentary 323
Credinţa noastră 632
Cronica apelor 324
Cronica sindicală 571
Cronica vieţii politico-administrative, socialeconomice şi culturale a Moldovei 260
Cugetul 39
Cultura 543
Cultura în Moldova 261
135

Curier de Botanica 398
Curier de Vadul lui Vodă 399
Curier Ex Lege 325
Curier Parlamentar 326
Curier UNESCO 327
Curierul Agricol 474
Curierul de Cantemir 418
Curierul de Criuleni 659
Curierul de Hânceşti 442
Curierul de Ialoveni 443
Curierul de Leova 445
Curierul economic 572
Curierul Ortodox 633
Curierul medical 40
Curierul sanitas 328
Curierul vamal 377
Curtea de Conturi a Pepublicii
Moldova 329
Cuvântul Adevărului 634
Cuvântul liber 446
Cuvântul Liber ST 458

Energia 48-49
Episod 333
EST-Curier 435
Eveniment actual 451
Eveniment Central 400
Expres magazin 478
Expresul de Ungheni 463
F
Farmacia Domnului 510
Farmacia Pro 575
Făclia 378
Făclia Credinţei 635
Făclia ortodoxă 636
Fermierul 576
Feroviarul Moldovei 548
Fin-Consultant 50
Fin-Lex 50
Fizică şi tehnică 51
Flacăra 661
Florile dalbe 379
Flux Continuu : Anchetă 481
Flux Continuu : Economic 482
Flux Continuu : Sănătate 483
Flux Continuu : Studentul 484
Flux Continuu 480
Flux european : ed. de marţi 485
Flux săptămânal : ed. de vineri 479
Folks 52
Forum civic 334
Funcţionarul Public 335

D
DAAC-Hermes-Pres 573
Delta 41
Democraţia 475
Destin românesc 42
Deşteptarea 447
Dezvoltarea 544
Dezvoltarea-digest 544
Dialog 330
Didactica Pro... 43
Dinamo 574
Drapelul muncii 411
Drept, Economie şi Informatică 44
Dreptul 545
Dreptul meu 476
Dreptul muncii 45

G
Gagauzlar 427
Gazeta bibliotecarului 577
Gazeta de Floreni 578
Gazeta de Vest 448
Gazeta liberă 486
Gender 336-37
Generaţia XXI 613
Ghid TV 53
Ghidul imobiliar 263
Glasul 487
Glasul Naţiunii 487
Glia Drochiană 439
Grawe Carat. Asigurări SA 264
Guneşcik 54
Gurmand 55
Guta-picatură 579
Guta-капля 580
Guvernare şi Democraţie 56

E
Echilibru 331
Eco-Agrobusiness 477
Eco-Financiar 477
Eco-Turism 477
Eco : magazin economic 477
Econom 332
Economica 46
Economie şi sociologie 47
Ecoul 660
Ecoul Eminescu 546
Elat-INFO 547
136

H

Literatura şi arta 380
Lucrări ştiinţifice 212-213
Lumină din lumină ... 637
Luminătorul 72

Hânceşti expres 662
I

M

Ialoveni Info 663
Idei pentru Afaceri 339
Imobiliare de Lux 57
IMPACT 340
Inclusiv EU 338
Info Agrarius 58
Info Baby 59
Info-Med 60
Infor : Slobzia Mare 415
Inno views 341
Integrame pentru toţi 342
Integrame simple 343
Integrame Simplissime 344
Integrame uşurele 345
Integrarea Europeană Pas cu Pas 503
Intellectus 61
Inter text 62
International studies. Views from Moldova 211
Interstitio : East European Review of Historical
Antropology 63
Itinerare didactice 614
Itinerar-Strategic 65
It-Moldova 64

Magazin bibliologic 73
Mâine 347
Mâine junior 348
MARCO. Inform plus 489
Marketing 74
Mass-Media in Moldova 75
Mass-Media în Republica Moldova 76
Mass-Media в Молдове 77
Medical courier 40
Medicamente 349
Medicina alternativă 267
Medicina stomatologică 78
Medicus 616
Mediul Ambiant 79
Menu 80
Mesager de Ocniţa 665
Mesager universitar 617
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii
Moldova 81
Metaliteratură 82
Micul prinţ 268
Mihai Eminescu 350
Mileniul III 618
Mireasa 83
Misionarul 638
Mobilă & Design Interior 84
Modernitate în învăţămîntul municipal 85
Moldavian Journal of International Law and
International Relations 128
Moldavian Journal of the Physical Sciences 86
Moldoscopie 87
Moldova 88
Moldova Mare 664
Moldova Suverană 381
Moldova Today 90
Moldova turistică 89
Moldoveanca 91
Monitorul construcţiilor 92
Monitorul de Chişinău 401-02
Monitorul de Drăsliceni 436
Monitorul de Rezina 453
Monitorul Economic 93
Monitorul nistrean 452
Monitorul Oficial al Republicii Moldova 94-95

Î
Îndrumar pentru părinţi 284
Îndrumarul abiturientului 266
J
Jurnal de Chişinău 488
Justiţia Constituţională 66
Jutrzenka 67
L
L`Agenda 581
La beaute 68
La Creangă 346
Lacrimile iubirii 510
Lăstăruş 582
Le Petit Prince 268
Leacurile bunicuţei 510
Little Prince 268
Legea şi viaţa 69
Level 70
Liceum 615
Limba Română 71
137

N

Post-Factum 106
Poşta Moldovei 552
Poveştile bunicuţei 510
Prier 460-61
Primarul 586
Primul pas 355
Pro Business 108
Pro Cooperaţia 587
Pro Economica 383
Pro-Auto 107
Problemele energeticii regionale 109
Proconsumator 588
Profit : Bănci şi finanţe 110
Profit : Банки и финансы 111
Progressive 589
Promo plus 112
Prospectul noutăţilor 494
Prosperitate. Stabilitate. Dreptate 668
Psihologie 113
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială 114
Public 115
Puişorul curios 116
Punkt 117

National Bibliography of Moldova 23
National Bibliography of Moldova. Serials 24
Natura 490
Neogen 269
Neorama 96
Nestle Inform 351
Nica 639
Noi 97
Nomus 98
Noosfera 270
999. md 468
Noutăţi Nistrene 440
Nunta 99
O
Oastea Moldovei 382
Oberliht 499
Obiectiv 583-84
Observatorul de Nord 441, 454-55
Odoraş 100
Office 491
OL-market 444
Omnibus 101
Omniomarket 492
ONU în Moldova 157
Open Skies 102
Ora Ecologică 295
Ora locală 443-44
Oraşul nou 646
Oraşul Vadul lui Vodă 403
Ortodoxia 640
Ortodoxia pentru copii 103
Ostap 104

R
Raport Anual 252
Raţiunea 669
Realitatea 456-57, 670
Rec-Dom 495
Reclama master 590
Reforma Penală 356
Refugium 357
Renaştere 671
Renaşterea 682
Reporter Media 496
Resursele şi activitatea sistemului farmaceutic al
Republicii Moldova 273
Revista apelor 118
Revista Arheologică 119
Revista Botanică 120
Revista de etnologie şi cultorologie 121
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
122
Revista de Studii şi Cercetări Juridice 124
Revista de Ştiinţe Penale 274
Revista Economică 125
Revista Farmaceutică a Moldovei 126
Revista Institutului Naţional al Justiţiei 127
Revista internă 358-59

P
Pacificus 585
Pagini de Aur. Moldova 271
Parcovca 105
Parliamentary advocate 352
Patria - Родина 667
Patria mea Moldova 666
Pentru tineri. Pentru Moldova 353
Pergament 272
Pensie şi sărăcie 510
Pe-un picior de plai 474, 549
Phoenix 493
Piaţa muncii 353
Plaiul Orheian 450
PND- planul naţional de dezvoltare 550-51
138

Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale 128
Revista Naţională de Drept 129
Revistă de Criminologie, Drept Penal şi
Criminalistică 130
Revistă de Drept de Azil şi Drept Umanitar 131
Revistă de Istorie a Moldovei 123
Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară 132
Revistă de ştiinţe socioumane 133
Roata Norocului 591
Romanian destiny 42
Roua stelară 134

Stranierul 594
Străşeneanca 459
Stroika 500
Student Travel 619
Studentul Ortodox 642
Studia Universitatis 150
Studii Economice 151
Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova 211
Studii juridice universitare 152
Stud-M 595
Sud-Est Cultural 153
Sudoku 360
SunTV программа 501

S

Ş

Saaba Yldizi 135
Salon-Expres 553
Sănătate 136
Sănătate Publică în Moldova 275
Sănătate publică, economie şi management în
medicină 137
Săptămâna 497
Scânteia 672
Scientific annals 208, 220-223, 227
Scientific annals of the Nicolae Testemiteanu
Scientific bulletin. Ethnography, Natural
Sciences and Museology 26
Scurt Circuit 592
Sebasimobiliare 498
Securitatea şi igiena muncii 138
Semn 139
Sfaturile bunicuţei 510
Shopping 140
Siesta Chişinău 141
Siesta Escape 142
Situaţia social-economică a Republicii Moldova
276
Societatea & Legea 143
Socius. Respublica Est Res populi 673
Solidaritate 593
Spiriduşii 144
Splendid 145
Sport Plus 384
Sport Time 146
Standard Financiar 147
Star Paparazzi 148
Stare de urgenţă 499
Statistical yearbook of the Republic of Moldova
243
Steaua Betleemului 641
Stejarul 674-75
Stelele Nordului 449
Stiluette 149

Ştiinţa Agricolă 154
T
Tainele sănătăţii 502
Tânăr în Criuleni 437
Teatracţie 277
Tehnopolis 554
Tehno-Style 155
Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală 156
Tetis-Info 596
The Journal of Etnology and Culturology 121
The Official Bulletin of Industrial Property 305
The President 282
The Psyhology 113
The UN in Moldova 157
Themis 361
Theologos 643
Timpul 503
Timpul Sănătăţii 503
Toaca 644
Total 504
Total : Exclusiv. Informativ. Publicitar 505
Total. Reclama-pres 506
Total Sport. Elat 507
Transpress 362
Tribuna copiilor 508
Tribuna Donduşeni 676
Tropoţel şi Tropoţica 158
TV Programe 385
TV Программы 386
Tyragetia 159
Ţara Moldovei 509
U
Unghiul 464-65
139

Univers Muzical 160
Univers Pedagogic 161
Univers Pedagogic Pro 387
Universitatea de Stat din Moldova 621
UniversitAS 620
Universul 622
Universul sănătăţii 510
UNSTM 597
Urma ta 363
USEM 623
Uşi. Ferestre. Faţade 364

Аргументы и Факты - Молдова 514
Ачык гёз 428
Б
Бездефектная правда 556
Бизнес Молдовы 600
Бизнес -Элита 601
Бизнес-право 173
Биржа 417
Божья аптека 510
Будни Ботаники 680
Бухгалтерские и налоговые консультации 174
Бюллетень Высшей Судебной Палаты
Республики Молдова 316
Бюллетень официальных документов
Гагаузии 429
Бюллетень Экономической Апелляционной
Палаты и Главной Государственной
Налоговой Инспекции при Министерстве
Финансов 315
Бюллетень. Этнография, естественные науки
и музеология 26

V
Valori 162
Vama 163
Veteranul 598
Viaţa 599
Viaţa Basarabiei 164
Viaţa studenţească 624
Viaţa ta 165
VIP fashion 166
VIP Magazin 167
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova 168
Vivat profesia 625
Vizavi Info 438
Vocea Evangheliei 169
Vocea Poporului 388

В
Ваш бизнес 175
Ваш дом 520
Ваш домашний доктор 515
Вести Гагузии 430
Вестник Бричан 681
Вестник Министерства Здравоохранения
Республики Молдова 81
Вестник перинатологии 25
Вестник Приднестровского Университета 233
Вестник Славянского Университета 234-235
Вестник Тараклии 462
Виноградство и виноделие в Молдове 176
Вифлеемская Звезда 645
Вкус жизни 177
Возрождение 671, 682
Время 516
Время ремонта 178

W
www.rabota.md 511
Z
Zerkalo Plus 170
Ziarul de Băcioi 404
Ziarul de Gardă 512
Ziarul Liber 513
Ziarul Sindicatului Studenţesc ASEM 626
Zile şi nopţi 171
Zona publică 512
Zubr 278
А

Г

Абитуриент 280
Абитуриент-Admiterea 279
Авангард 677
Авто-Базар 172
Автомобили 520
Актуальная газета 678
Альтернативная Медицина 267
Альянс Moldova Noastră 679
Антенна 555

Газета MD 405
Голос Евангелия 169
Голос Коммуниста 683
Голос народа 389
Государственный служащий 335
Город 517
Город Вадул луй Водэ 406
Гренада 684
140

Д

Конституционное правосудие 66
Кто есть кто в Молдове 179
Курьер г. Вадул-луй-Водэ 409

222 : Отдых. Услуги 467
Деловая Молдова 602
Деловой меридиан 518
Добрый совет 27
Документ 179

Л
Лицейский научно-методический вестник 368

Е

М

Еврейское местечко 603
Единая Гагаузия 431

Мабильные развлечения 183
Маклер 522
Мебель и Интерьер 184
Медицинский курьер 40
Меню удовольствий 80
Меридиан Спорт 523
Мир компьютеров 185
Мое Право 524
Мой любимый город 520
Молдавские ведомости 392
Молдавский журнал международного права и
международных отношений 128
Мужской клуб 186
Мысль 187

Ж
Железная дорога Молдовы 281
Железнодорожник Молдовы 557
Журнал этнологии и ультрологии 121
З
Закон и жизнь 180
Здоровье 520
Знамя 421
Знамя труда 412
Золотые страницы Молдовы 271

Н
Настоящее Знамя 422
Наш дом Кишинев 558
Независимая Молдова 393
Новая Газета Кишинева 691
Новое время 525
Новый город 646
Новый дом 369

И
Избератель Вулканешть 685
Избератель Комрата 686
Избератель Чадыр-Лунги 687
Известия Академии Наук Республики
Молдова. Науки о жизни 311
Известия в Молдове 519
Информационный бюллетень 366
Информационный бюллетень "Copilărie pentru
toţi" 365
Информационный бюллетень выборочных
статистических обследований 303
Информационный вестник 367
Искра 688
Истоки жизни 604

О
Обзор рынка недвижимости 370
Образование и работа 559
Олива 605
Охотник и рыболов Молдовы 189
П
Панорама 466
Парламентский адвокат 371
Парламентский вестник 372
Педагогический вестник 560
Первый шаг 355
Полезная газета 526
Правда Гагаузии 432
Правление и Демократия 190
Православие для детей 191
Право 561
Предсказатель 192

К
Кадры и заработная плата 181
Кишиневские новости 390
Кишиневский обозреватель 391
Кодры. Молдова литературная 182
Коммерсант Plus 521
Коммуна Stăuceni 408
Коммуна Чореску 407
Коммунист 689-90
Комсомольская правда в Молдове 520
141

Президент 282
Приятного аппетита 520
Пророчество 193
Профсоюзная хроника 571
Пульс 692

Т
Т.ЗК 198
Тайны здоровья 531
Талисман удачи 520
Таможенный вестник 377
Тема 197
Товары оптом и в розницу 563
Третий глаз 428
Труд-Молдова 532
Трудовое право 45

Р
Равновесие 331
Равноправие 667
Ринг Молдовы 528
Росток 194
Русин 195
Русское слово 606

У
Украинцы Молдовы 607
Умная раскраска. Spiriduşii 144
Учеба 239

С
Свежая Программа 529
Свет 462
Семейные финансы 562
Семейный доктор 527
Сильная Гагаузия - Сильная страна 433
Сканворды на любой вкус 373
Сканворды супер простые 374
Слово жизни 647
Слово истины 648
Сокурсник 627
Социально-экономическое положение
Республики Молдова 276
Социальное страхование 539
Спорт Молдовы 283
Спорт-Curier 528
Справочник абитуриента 266
Справочник для родителей 284
Спрос. Предложение 529
Спутник покупателя 16
Статистический бюллетень 307
Статистический ежегодник Республики
Молдова 243
Столица. Комрат 410
Строительная газета 530
Строй-бизнес 196
Строймаркет 369
Студент 628

Ф
Фазендочка 199
Фалунь Дафа 496
Фермер 608
Х
Христианские вести 649
Хроника Воды 375
Ц
Ценности 200
Ч
Час Пик 423
Ш
Шанс 533
Э
Экологический час 295
Экономическое обозрение „Logos-Press” 564
Экономия и социология 47
Экспресс Aiân Aciîc 424
Экстра класс 534
Электронная обработка материалов 201
Энергетика 521

142

Index de editori şi fondatori
Agrofit-Bonus SRL 535
Alumni Resourse News Center 286
"Analytique Moldpresa" SRL 537
APEO-Media SRL 250
Arhiva Naţională a Republicii Moldova 272
Arhiva organizaţiilor social-politice a Republicii
Moldova 272
"ARS Assecuratiorum" PP SRL 12
"Artdigitalprint" SRL 602
Asistenţa Reformei Penale îm Moldova IRP
Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" 290
Asociaţia Apicultorilor din Republica Moldova
"Apis Mellifera" 287-88
Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în
Management din Republica Moldova 50
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
73, 308, 577
Asociaţia "Casa Părintească" 333
Asociaţia Chirurgilor Pediatri UNiversitari din
Republicii Moldova 208
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti
din Republica Moldova 302
Asociaţia Creştinilor Ortodocşi "Fericita Maica
Matrona" 644
Asociaţia de Caritate şi Asistenţă "Acasă" 347
Asociaţia de Criminologilor din Republica
Moldova130
Asociaţia de Drept Internaţional din Republica
Moldova 128
Asociaţia de Medicină perinatală din Republica
Moldova 25
Asociaţia de Promovare a Asistenţei Sociale 289
Asociaţia de Shaping 149
Asociaţia Economie, Management şi Psihologie
în Medicină 137
Asociaţia Economiştilor 572
Asociaţia Farmaciştilot din Republica Moldova
126
Asociaţia Internaţională a Transporturilor Auto
din Moldova "AITA" 362
Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova
361
Asociaţia Medicină Alternativă şi
Complementară din Republica Moldova 267
Asociaţia Naţională a Producătorilor din Moldova
566
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din
Moldova 209
Asociaţia Obştească "Cultura Nouă" 567

A
Academia de Administrare Publică de pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova 3, 335
Academia de Drept din Moldova 19
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 14,
236-37
Academia de Studii Economice din Moldova 44,
46, 202-03, 572, 626
Academia de Ştiinţe a Moldovei 7, 47, 65, 74,
119, 122, 132, 245, 293, 310, 318-19
Academia de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii 204
Academia Naţională de Ştiinţe Ecologice din
Republica Moldova 270
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova 130,
205-07
Academy of Sciences of the Republic of
Moldova 31, 35, 86
Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare 312
Acţiunea Comunitară Băcioi 404
Aeroportul Internaţional Chişinău 90
"Afaceri Imobiliare" SRL 4
Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" 168
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a
Republicii Moldova 92
Agenţia de presă "Info-Public" SRL 282
Agenţia de publicitate "Enreco Plus Advertising
Agency" 90
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
5, 28, 61, 74, 240, 306
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Intelectuale 305
Agenţia de Stat "Relaţii Funciare şi Cadastru"
540
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi
Cooperare 118
Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres" 94
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei 341
Agenţia Medicamentului 304, 313
Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de
Muncă 354
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei
259
Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică 48
Agenţia Rezerve Materiale 312
143

Asociaţia Obştească "Lăstăraş" 582
Asociaţia Obştească "Pro Farmacia" 575
Asociaţia Obştească "Satul meu Ţiganca" 417
Asociaţia pentru Cercetare şi Dezvoltare din
Republica Moldova 74
Asociaţia pentru Democraţie Participativă
ADEPT 56
Asociaţia "Pentru Demnitatea Umană" 599
Asociaţia Presei Auto 16
Asociaţia Presei Independente 425, 435, 448,
550-51, 576, 583
Asociaţia Stomatologilor din Republica Moldova
78
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români
din Republica Moldova 642
Asociaţia studenţilor jurnalişti din Republica
Moldova 595
Asociaţia Tinerilor şi Elevilor Creştini Ortodocşi
630
Asociaţia Veteranilor de Război din Moldova
"Corjova-1992 570

C
Camera de Comerţ Americană din Moldova "Am
Cham Moldova" 108
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova 108, 544
Camera Înregistrării de Stat a Ministerului
Dezvoltării Informaţionale 320
Camera Naţională a Cărţii din Republica
Moldova 23-24
"Capital Market" ÎS 541
Casa de publicitate "Arhimedia" SRL 83
Casa editorială de publicitate "Rolsimedia" SRL
84
Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii
Moldova 539
Centre for Human Rights of Moldova 352
Centrul Academic Internaţional "M. Eminescu"
350, 546
Centrul Editorial şi de Publicitate "Ghidinfo" SRL
108
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 43, 338
Centrul de Cercetări Economice ULBS 125
Centrul de Comunicare şi Informare al Asociaţiei
de Caritate şi Asistenţă Socială "Acasă"
347-48
Centrul de Creaţie a copiilor "Luceafărul" 612
Centrul de Drept al Avocaţilor 19
Centrul de Informare "Gender Doc-M" 330
Centrul de Informare, Instruire şi Analiză Socială
"CAPTES" 334
Centrul de Informare şi Iniţieri de Afaceri
"ProEconomica" 339
Centrul de Instruire a Personalului pentru
Transporturi Internaţionale "CIPTI" 362
Centrul de Politici Economice al IDIS "Viitorul" 93
Centrul de Resurse "Inclusiv Eu" 338
Centrul de Semiotică Economică 74
Centrul de voluntariat Criuleni "Prometeu" 438
Centrul de zi "Speranţa" 338
Centrul Independent de Jurnalism 76
Centrul Internaţional de Cercetare a Reformelor
Economice 125
Centrul Naţional de Cultura şi Creaţie Literară
"Iulia Hasdeu" 34
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de
Copii 340
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină
Preventivă 137
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova
291
Centrul Studiul Artelor 245-46

B
Banca de Economii SA 332
Banca Naţională a Moldovei 292
Baroul Avocaţilor din Republica Moldova 19
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" din
Chişinău 21
Biblioteca Municipală "E. Coşeriu" din Bălţi 22,
296
Biblioteca Naţională din Republica Moldova 73,
251-52, 255, 260-61, 294, 553, 577
Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă"
256, 346
Biblioteca Republicană Ştiinţifico-Agricolă a
UASM 58
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "Alecu
Russo" 36
Biroul Coordonatorului Rezident al ONU 157
Biroul executiv al sindicatului "Sănătatea" din
Republica Moldova 300
Biroul Naţional de Statistică al Republicii
Moldova 243, 276, 303, 307
Biserica Adventistă Ziua a Şaptea din Republica
Moldova 162
Biserica Ortodoxă din Republica Moldova 633
Biserica Ortodoxă "Schimbarea la Faţă" din
municipiul Chişinău 637
"Brodsky Publishing" SRL 70, 115

144

Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi
Management Sanitar al Min. Sănătăţii 137,
275
Centrul Tânărului Jurnalist din Republica
Moldova 592
Cimprim Imobil SRL 426
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM 611
"Comersant Plu" SRL 521
Comisia Electotală Centrală a Republicii
Moldova 299
Comisia Naţională a Pieţei Financiare 541
Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru
UNESCO 327
Comitetul Naţional Olimpic din Moldova 241, 384
Comitetul Raional Soroca al Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova 651
Compania Internaţională de Asigurări SA
"ASITO" 242, 247-48
Compania "Omnisoft" SRL 492
Compania Publică "Teleradio-Moldova" 385
Confederaţia Naţională a Paptronatului 45
Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova
45, 388
Confederaţia Sindicatelor Libere din Republica
Moldova "Solidaritate" 593
Consiliul Comunal Ţiganca 417
Consiliul Local Drăsliceni 436
Consiliul Municipal al Asociaţiei Proprietarilor de
locuinţe ,
Consiliul municipal Chişinău 394, 401
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
61
Consiliul Organizaţiei Veteranilor din Republica
Moldova 598
Consiliul orăşenesc Ialoveni 443
Consiliul raional Anenii Noi 411
Consiliul raional Cahul 413
Consiliul raional Cantemir 418
Consiliul raional Călăraşi 419
Consiliul raional Căuşeni 420
Consiliul raional Dubăsari 440
Consiliul raional Leova 445
Consiliul raional Ocniţa 449
Consiliul raional Orhei 450
Consiliul raional Râşcani 451
Consiliul raional Rezina 452
Consiliul raional Soroca 456
Consiliul raional Străşeni 458-59
Consiliul raional Ştefan-Vodă 460
Consiliul raional Şoldăneşti 452
"Contrafort" SRL 473

Cotidianul Naţional Independent "Moldova
Suverană" SRL 381
CRCT "Gutta-Club" 579
CSCS "Dinamo" 574
CŞME "Univers Pedagogic" 161
Curtea Constituţională a Republicii Moldova 66,
69
Curtea Supremă de Justiţie 69, 316, 361
D
DAAC-Hermes Grup SA 573
Departamentul Vamal al Republicii Moldova 377
Direcţia Edituri a Institutului de Reforme Penale
356
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport 85,
614
Direcţia Generală Îmvăţămînt 437
"Direct Marketing" SRL 183
E
Editura "Prut Internaţional" 41
Elita Media 257-58
Episcopia de Edineţ şi Briceni a Bisericii
Ortodoxe din Moldova 641
Episcopia Romano-Catolică de Chişinău 27
F
Federaţia de Atletism 249
Federaţia Moldovenească de Fotbal 244
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova
"AGROinform" 565
Federaţia Patronatului din Construcţieii şi
producerea materialelor de construcţii din
Republica Moldova 314
Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din
Republica Moldova 568
Federaţia Sportului Universitar a Republicii
Moldova 262
"Fin-Consultant" SRL 50
G
Gagauzlar SRL 427
Green Fusion Agency 177
Grădina Botanică (Institut) a AŞM 120
Grupul de presă "Flux" 479-85
Grupul Donatorilor privind Egalitatea de Gen din
Republica Moldova 336
Guvernul Republicii Moldova 88, 297

145

I

Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei 311
Institutul Muncii 45
Institutul Naţional al Justiţiei 127
Institutul Naţional de Farmacie 273
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie
317
Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie
168
Institutul Patrimoniului Cultural 119, 245
Institutul Republican de Expertiză Juridică şi
Criminalistică de pe lângă Ministerul Justiţiei
19
"Ivor Grup" advertising agency Project 33

ICS "Pagini de Aur" SA 271
I-LOGIC 185, 203
IM "Media Reserve" SRL 555
Institute of Chemistry 31
Institute of Mathematics and Computer Science
35
Institutul Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului (ICDPDO) al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova 152
Institutul Cultural Român 34, 42, 139, 153, 473
Institutul de Cercetări Economice, Finanţe şi
Statistică 47
Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale
62
Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare
Durabilă al ULIM 270
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţie
"INCERCOM" 92
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului al
Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova
25
Institutul pentru Cercetări şi Amenajări Silvice
549
Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei 79
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică 125,
293
Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei 109
Institutul de Filozofie, Sociologie şi Stiinţe
Politice 122
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei 311
Institutul de Filologie 82, 132, 319
Institutul de Geografie al AŞM 311
Institutul de Geologie şi Seismologie 318
Institutul de Istorie, Stat şi Drept 65, 123-24,
128, 130
Institutul de Matematică şi Informatică 309
Institutul de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae
Dimo" 154
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură
Ecologică 154
Institutul de Stat de Instruire Continuă 210
Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din
Moldova 265
Institutul de Studii Europene din Moldova 475
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 161
Institutul de Tehnică Agricolă ITA "Mecagro" 154

Î
ÎCS "Red. Union Fenosa" SA 358-59
ÎMPP "Neogen" SRL 269
ÎM PPZ "Prospectul noutăţilor" SRL 494
Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de
Calitate "Mileştii Mici" 168
Întreprinderea mixtă moldo-ungară
"Rihpangalfarma" SRL 322
ÎS Agenţia de impresariat "MoldArt-Production"
543
ÎS "Calea Ferată din Moldova" 254, 548
ÎS "Poşta Moldovei" 64, 552
ÎS "Registru" 64
Journalist Women Association of Moldova "Viziunea Noua" 89
Jutrzenka PP 67
K
Kvint 101
Liceul "Nicolae Iorga" 612, 622
Liceul "O. Ghibu" 609
Liceul Teoretic "Al. Ioan Cuza" 610
Liceul Teoretic "Boris Dânga" 618
Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni 350
Liga Naţională a Asociaţiei de primari din
Republica Moldova 586
Liga pentru Dezvoltarea şi Realizarea Tinerilor
20
"Logos- Press" SA 564
M
"Marketing, Reclama & Consulting" SRL 177
Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" 635
Mănăstirea "Sfânta Treime" din Saharna 632
"MediaPortgrup" SRL 80
146

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Moldova 143
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii
Moldova 69
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al
Republicii Moldova 6
Ministerul Apărării al Republicii Moldova 382
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale 79,
295
Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii
Moldova 45, 293
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii
Moldova 8, 97, 203, 298, 379, 387
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 69
Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova 40
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al
Republicii Moldova 273
Mişcarea Ecologistă din Moldova 324
Mitropolia Basarabiei 638
Moldova-Agroindbank BC SA
Moldtelecom SA 64
Muzeul "Casa Părintească" 333
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei 159
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
26

PP "Relax" SRL 360
PP Revista "Odoraşul" SRL 100
PP Revista "Resurse umane şi salarii" SRL 181
PP Revista "Spiriduşii" SRL 144
PP "Star Paprazzi" SRL 148
PP "Tainele Sănătăţii" SA 502, 531
PP "Unghiul" 464
PP "Время ремонта" SRL 178
PP "Настоящее Знамя" SRL 422
PP "Новое время" SRL 525
PP "Стройбизнес" SRL 196
PPR "Elan Art Studio" SRL 30
PPR "Mobila-Design Interior" SRL 84, 184
Primăria Bubuieci 253
Primăria comunei Ciorescu 396
Primăria Drăsliceni 436
Primăria or. Ialoveni 443
Primăria or. Vadul lui Vodă 399
Primăria Rezina 453
Proconsumator SRL 588
"Profit" SA 110-11
Programul Naţional "Fii Pro Eco" 383
Protopopiatul de Anenii Noi 636, 640
Protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari 639
"PubliArt" SRL 15-16, 37, 172
Publicaţia Periodică "Contabilitate şi Audit" SRL
38
Publicaţia Periodică "Glia Drochiană" 439
Publicaţia Periodică "Moldoveanca" SRL 91
Publicaţia Periodică revista "Boutique" SRL 140
Publicaţia Periodică revista "Dreptul muncii" SRL
45
Publicaţia Periodică revista "Idei pentru Afaceri"
SRL 339
Publicaţia Periodică revista "Standart Grup" PP
SRL 52
Publicaţia Periodică "Ţara Turistică" SRL 89

O
"Ocazie" SRL 99
ONG Geronimo 437
OO "Somato" 331
Organizaţia Mondială a Copiilor Talentaţi 569
P
PARC Comunicaţii SRL 105
Parlamentul Republicii Moldova 326
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 657
Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova
674
Partidul Social-Democrat din Republica Moldova
652, 668, 673
Physical Society of Moldova 86
PP "Alianţa Moldova Noastră" SRL 654
PP" Arta Medica" 13
PP "Business Media Grup" 239, 471-72
PP "Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi
Impozitelor" SRL 174
PP "Elat-info" SRL 547
PP "Junior-X" SRL 342-43, 373
PP "Moldova Noastră" SRL 679
PP "Promo plus" SRL 112

R
"Relax-M" PP SRL 344-45, 374
Reporter M PP 623
Reprezentanţa Înaltului Comisariat a Naţiunilor
Unite pentru Refugiaţi în Moldova 131
Rethinking Historz Center 63
Revista "Clipa Siderală" 34
Revista "Legea şi viaţa" ÎS 81, 316
Revista "Săptămîna" SRL 497
Revista "Semn" (Bălţi-Drochia) 139
S
SA "Moldpresa" 284, 532
147

"Sabaa Yildizi" jurnalin Eklemes 54
"Sambucus" SRL 102
Sanfarm-Prim SA 349
SC "Business Liga" SRL 279
SC "Curierul de Hânceşti" SRL 442
SC "Deşteptarea" SRL 447
SC "Flexograf-Com" SRL 364
SC Miraza SRL 463
Sectorul Asociativ din Regiunea de Dezvoltare
Sud a Republicii Moldova 414
Secţia "Autorizare medicală, evaluare clinică şi
farmacovigilenţă" 304
Secţia de Ştiinţe Medicale 310
Semn (Bălţi-Drochia) 139
Serviciul de Stat de Arhivă a Republicii Moldova
272
Serviciul dezvăltării în biblioteconomie 294
Serviciul Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova 317
Serviciul Tineret şi Sport 437
"Siesta Chişinău" SRL 141-42
Sindicatul "Sănătatea" din Republica Moldova
328
Soborul Catedral "Sf. Arh. Mihail şi Gavriil" 643
Societatea Bibliofililor 73
Societatea de Distribuţie a Cărţii "Pro-Noi" 164,
350
Societatea Independentă pentru Educaţie şi
Drepturile Omului 285
Societatea pentru Refugiaţi din Republica
Moldova 131, 357
SRL "Dialog-Media" SRL 405
SRL "Estariol" 188, 369
SRL "Iusivmedia" 423
SRL "Maxi-Media" 31
SRL Moldova Mare 664
SRL "Ora locală" 444
SRL "Prestigiu Design" 505
SRL "Ţara Moldovei" 509
SRL "Vremea" 516
SRL "Айын-Ачык" 424
SRL "Бизнес-Элита" 173, 517, 591, 601
SRL "Деловой меридиан" 518
SRL "Мужской клуб" 186
SRL "Семейный доктор" 527
"Stadix-Com" SRL 107
"Standart Financiar" SRL 147, 263
State University of Moldova 31, 86
"Stiluette" SRL 149
"Suninform" 501
"Sud-Est Cultural" SRL 153
"Super Media" SRL 166

Ş
Şcoala Profesională Nr 1 din Cahul 625
T
The Independent Journalism Center 75
The Parliament of the Republic of Moldova 323
Transparency International Moldova 301
U
"Ultra Boys" SRL 278
Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice din
Republica Mildova 169
Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice
Baptiste din Republica Moldova 634
Uniunea Centrală a Coperativelor de Consum
din Republica Moldova (MOLDCOOP) 21417, 587
Uniunea Centristă din Moldova 655
Uniunea Juriştilor din Moldova 129, 545
Uniunea Muzicienilor din Moldova 160
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova 164,
350, 380
Uniunea Scriitorilor din România 164
Uniunea Teatrală din Moldova 277
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 154,
212-13
Universitatea Cooperatist-Comercială din
Moldova 214-17
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi 14,
51, 130, 218
Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul
219, 620
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" 40, 78, 220-23, 616
Universitatea de Stat din Moldova 87, 129, 150,
211, 224-27, 545, 621
Universitatea de Stat din Tiraspol 41, 228
Universitatea de Studii Europene din Moldova
129, 623
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 44
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
62, 129-30, 151, 229-31
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 125
Universitatea "Ovidius" din Constanţa 44
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Crangă"
133
Universitatea Tehnică a Moldovei 232, 617
US Embasy Alimni Resource Center 286

148

V

Е

"Viaţa Ta" PP SRL 165
VIP Magazin 257-58

Единецко-Бричанская Епархия Православной
Церкви в Молдове 645
"Зеркало" SRL 170

W

И
Wydawca : Stowarzysenie "Dom Polski" w
Bielcach 67

Издательский дом "Татьяна" 515
Издательство "Savronis" 55
Издательство "Новый Дом" 188
Институт прикладной физики 201
Информационная комерческая компания
"Логос-Пресс" 179

А
Администрация Вулкэнештского р-на
Гагаузии 466
Администрация Чадыр-Лунгского района 421
Агропромышленное Агентство "Moldova Vin"
176
Академия Наук Республики Молдова 201
AP "Sport-Time" SRL 146
"Аргументы и Факты - Moldova" SRL 514
Ассоциация Авто прессы Молдовы 15, 190,
172
Ассоциация спортивной прессы Республики
Молдова 146
Ассоциация ADEPT 190
Ассоциация "Copilărie pentru toţi " 365
Ассоциация "Credinţă" 365
Ассоциация "Media Sport" 283
Ассоциация независимой прессы 584
АО Интекс-Наука 563
АО "Спорт-курьер" 528
AO СППИ "Кишиневские новости" 390

К
"Кишиневский обозреватель" SRL 391
Коммерческoe Общество "Комсомольская
правда Basarabia" 520
Комунистический Союз Молодежи Молдовы
692
Коммуна Примэрии Чореску 407
Конституционный суд 180
Л
Либерал-Демократическая партия Молдовы
675
Лигa студентов и молодежи КГУ, Komrat Delvet
Universiteti 628
Лицей имени Петра Великого 368
М

Б

Международная пацифистическая правозащитная Ассоциация "Пацифизм без границ" 585
Министерство внутрених дел 180
Министерство Просвещения и Молодежи
Республики Молдова 366, 560
Министерство Юстиции РМ 180
"Молдавские ведомости" SRL 392
Муниципальный Совет Кишинэу 395, 402

Благотворительный фонд "Dor le Dor" 603
Брокерская Компания "AmsiCons" 536
В
Высшая Судебная Палата РМ 180
Г
Государственное информационное агентство
"Moldpres" 95
Государственное предприятие Комбинат
качественных вин "Mileştii Mici" 176
Государственное предприятие "Capital Market" 542
Государственное предприятие "Moldvama
Grup" 163
ГП "Железная дорога Молдовы" 281, 557
Группа компаний "Dina Cociug" 175

Н
"Навигатор" АО 559
Научное общество молодых ученых и
студентов "Antropos" 98
Национальная Ассоциация Товаропроизводителей Молдовы 600
Национальный Институт виноградарства и
виноделия 176
Национальная Коммисия по финансовому
рынку 542
149

Национальная Коммисия по ценным бумагам
542
Национальная Конфедерация Профсоюзов
Молдовы 389
Национальное Агентство по регулированию в
энергетике 49
Независимый центр журналистики 77

Рекламно-издательский дом "RolsiMedia" SRL
57, 84, 184
Рекламное агентство "Ivor Grup" 59
Рекламное агентство "Маster" 590
Республиканскoe Общество охотников и
рыболовов 189
РК ПКРМ Дрокиевского района 677
РК ПКРМ сектора Ботаника 680
РК ПКРМ сектора Рышкань 694
РК ПКРМ сектора Чеканы 684
Российская Aкадемия Естественых Наук 233
Русская община муниципия Бельцы "Содружество" 606

О
Общество с ограниченной ответственностью
"Ачык gez" 428
Общественная Ассоциация "Русь" 195
Общественная Ассоциация Союз Польской
Молодежи в Молдове 589
Общественная Компания "ТелерадиоМолдова" 386
Общественное движение "Бизнес и женщины"
432
OO "Nomus Antropus" 98
ОО "Наш дом Кишинев" 607
OOO "Infopress" 192
OOO "Пророчество" 193

С
Славянский университет Республики
Молдова 234-35, 627
Совет района Штефан-Водэ 461
Социальная-Демократическая партия 653
Союз Центристов Молдовы 656
Союз Церквей Eвангельских Христианбаптистов Молдовы 648

П

Т

Парламент Республики Молдова 372
Партия Коммунистов Республики Молдова
187, 689
ПИ "Unghiul" 465
ПИ "Меридиан Спорт" 523
ПНИИСХ 101
Правительство Республики Молдова 367
Приднестровский Государственый Университетт имени Т. Г. Шевченко 233
Примэрия г. Вадул-луй-Водэ 409

Тараклийский рaйонный совет 462
Теоретический лицей им. А. С. Пушкина 368
Христианская Церковь Полного Евангелия
"Слово веры" 649
Ц
Центр по правам человека Молдовы 371
Центр русской культуры в РМ 606
Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня
Республики Молдова 200
Церковь "Новый город" 646

Р

Э

Районный совет Анений Ной 412
Районный Совет Сорока 457
РДЮЦ "Gutta-Club" 580

Экологическое движение Молдовы 375

150

Index de loc
A

I

Anenii Noi 411, 636

Ialoveni 158, 443-44, 663
Iaşi 11

B

K

Bălţi 14, 22, 36, 51, 67, 139, 218, 282, 296, 331,
529
Bubuieci 253

Kishinev 35
Kişinêu 376
Komrat 54, 135

C

L

Cahul 219, 413-15, 615, 620, 625, 643, 682
Călăraşi 419, 630
Cantemir 417-18
Căuşeni 420
Chişinău 1, 3-8, 11-13, 16, 19-21, 23-28, 30-32,
34, 37-50, 53, 55-66, 68-79, 81-97, 99-103,
106, 108-14, 116-34, 137-38, 141-44, 14754, 156-57, 159-62, 164-69, 171, 173-74,
178, 181-82, 187, 199, 201-17, 220-32, 236-49, 251-52, 254-79, 281, 283, 285-95, 29730, 332, 334-63, 366, 368, 370-75, 377-85,
387-98, 400-01, 404, 469-88, 490-91, 493,
495-00, 502-10, 512-13, 518, 520-21, 525,
534-35, 537-46, 548-50, 552-55, 557, 561,
564-66, 568-69, 571-72, 574-79, 581-83,
586-89, 591-95, 597-99, 606, 609-14, 61617, 619, 621-24, 626, 629, 631, 633-34,
637-38, 640, 642, 644, 652-55, 657, 661,
664, 667-68, 673-74, 684, 691
Cimişlia 425-26
Corjova 570
Coşniţa 440, 666
Criuleni 434-38, 618, 659

Leova 445-46, 658
N
Nisporeni 447-48, 660
O
Ocniţa 449, 665
Orhei 450, 672
P
Palanca, Călăraşi 333
R
Râcani 451
Rezina 452-53, 492
S
Saharna 632
Soroca 454, 456, 651
Ş

D

Şoldăneşti 452-53
Ştefan-Vodă 460, 669
Străşeni 458-59, 489, 567, 670

Donduşeni 676
Drochia 439
Dubăsari 440, 570, 639, 666

T

E

Tabăra 635
Ungheni 463-64

Edineţ 641

V

F

Vadul lui Vodă 399, 403

Floreşti 441, 650

А

H

Анений Ной 412

Hânceşti 442, 662

151

Б

Р

Бельцы 405
Бричаны 681

Рышкань 688
С

В

Сорока 455, 457

Вадул луй Водэ 406, 409
Вулканешты 466

Т

Е

Тараклия 462, 678
Тирасполь 98, 185, 233

Единец 645, 683

У

К

Унгень 465

Кагул 427
Кахул 416, 671
Кишинев 9, 15, 17-18, 29, 33, 52, 80, 104-05,
107, 115, 136, 140, 145-46, 155, 163, 170,
172, 175, 177, 179-80, 183-84, 186, 189-98, 200, 234-35, 250, 280, 284, 364-65,
367, 402, 467-68, 494, 501, 514-17, 519,
522-23, 526-28, 530, 532-33, 536, 547, 551,
556, 558-59, 562-63, 580, 585, 596, 600-05,
607-08, 627, 646, 648-49, 656, 675, 677,
680, 685-87, 689-90, 692
Кишинэу 2, 10, 176, 188, 369, 386, 407-08, 524,
531, 560, 573, 584, 647, 679
Комрат 410, 428-33, 590, 628

Ч
Чадыр-Лунга 421-24
Ш
Штефан-Вoдэ 461

152

CUPRINS
PREFAŢĂ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 5
REVISTE ................................ ................................ ................................ ................................ .... 7
ANALE ŞTIINŢIFICE ................................ ................................ ................................ ................. 45
ANUARE ................................ ................................ ................................ ................................ . 52
BULETINE ................................ ................................ ................................ ............................... 60
ZIARE ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 75
Ziare republicane ................................ ................................ ................................ ............. 75
Ziare municipale................................ ................................ ................................ ............... 78
Ziare raionale şi săteşti ................................ ................................ ................................ .... 80
Anenii-Noi................................ ................................ ................................ .................. 80
Cahul ................................ ................................ ................................ .......................... 81
Cantemir ................................ ................................ ................................ ..................... 81
Călăraşi ................................ ................................ ................................ ....................... 82
Căuşeni ................................ ................................ ................................ ....................... 82
Ceadâr-Lunga ................................ ................................ ................................ ............. 82
Cimişlia ................................ ................................ ................................ ...................... 83
Comrat ................................ ................................ ................................ ........................ 83
Criuleni ................................ ................................ ................................ ....................... 84
Drochia ................................ ................................ ................................ ....................... 85
Dubăsari ................................ ................................ ................................ ..................... 85
Floreşti................................ ................................ ................................ ........................ 85
Hânceşti ................................ ................................ ................................ ...................... 86
Ialoveni ................................ ................................ ................................ ....................... 86
Leova ................................ ................................ ................................ .......................... 86
Nisporeni ................................ ................................ ................................ .................... 87
Ocniţa ................................ ................................ ................................ ......................... 87
Orhei................................ ................................ ................................ ........................... 87
Râşcani ................................ ................................ ................................ ....................... 87
Rezina ................................ ................................ ................................ ......................... 87
Soroca................................ ................................ ................................ ......................... 88
Străşeni ................................ ................................ ................................ ....................... 89
Ştefan-Vodă................................ ................................ ................................ ................ 89
Taraclia................................ ................................ ................................ ....................... 89
153

Ungheni ................................ ................................ ................................ ...................... 89
Vulcăneşti ................................ ................................ ................................ ................... 90
Ziare independente, particulare................................ ................................ ........................ 90
Ziare ale instutuţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor................................ ................. 101
Ziare ale asociaţiilor obşteşti şi profesionale ................................ ................................ . 106
Ziare ale instituţiilor de învăţământ ................................ ................................ ............... 113
Ziare parohiale şi ale confesiunilor ................................ ................................ ................ 116
Ziare ale partidelor şi mişcărilor politice ................................ ................................ ....... 119
Index de nume ................................ ................................ ................................ .......... 125
Index de titluri ................................ ................................ ................................ .......... 134
Index de editori şi fondatori ................................ ................................ ...................... 143
Index de loc ................................ ................................ ................................ .............. 151

Bibliografia Naţională a Moldovei
Seriale
Formatul 60X84/16
Coli de Tipogr. 9,24
Coli ed. 8,95
Coli tipar 8,47
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 3a-2012
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 18, of. 22
Chişinău, MD 24, Republica Moldova
Tel. /373 22/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /373 22/ 29 58 60
E-mail: bookchamber.md@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.md

ISBN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SRL
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chişinău, MD 2024, Republica Moldova
Tel. /373 22/ 43 03 91
Email: info@valinex.md
http://www.valinex.md

154