You are on page 1of 6

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

12 de Novembro de2012

Comisin Organizadora:
Moderador: Oliver Castro Secretario de Actas: Olalla Losada Suplente: Alejandro Rodrguez

Orde do da:
0. 1. 2. 3. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. Aprobacin da orde do da. Comisins. Varios.

Desenvolvemento:
Sendo as 20:17 comeza a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

0. Aprobacin das actas anteriores:


Aprbase por asentimento a ltima acta.

1. Aprobacin da orde do da:


Proponse un cambio na orde do da quedando de tal xeito. 0. Lectura e aprobacin, se procede, das actas anteriores. 1. Aprobacin da orde do da. 2. Folga Xeral do 14 de novembro 3. Fin de ano alternativo 4. Comisins. 5. Varios. Aprobase por 5 votos a favor, 2 en contra e 0 abstencins.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

12 de Novembro de2012

2. Folga xeral do 14N.


Comeza a intervencin deste puntos no que un dos membros di que ridcula e inservible, mais hai demandas estudants de sobra. Precisa que a A Asemblea s debe facer piquetes informativos se estes son os tradicionais intensivos. Neste eixo propn das cousas: 1) adherirse folga, e publicitala s polas redes socias, non cartelera, e 2) que a Asemblea faga piquetes de forma activa. Os piquetes tradicionais, pero naturalmente sen obrigar a ningun a formar parte dos mesmos. Outro intervinte di que estando a favor co anterior, deberiamos sumarse a folga presionando as bases sindicais dende dentro. Folga en serio estendendo o mais posible a sa duracin. Indcanos que dende o sindicato de estudantes van propor que ao acabar a folga levarn a cabo traballar ca CEAPA e con quen se queira sumar para facer unha folga que abrangue a todo a profesional educativo e estudantes pedindo a dimisin de Wert e parar as medidas que est levando a cabo o Ministerio. En canto aos piquetes, precisa que non debemos deixar pasar a ningun, iso si, explicando os motivos, o porqu da folga. Facendo fincap en que non somos autoritarios pero si explicando a xustificacin da folga. Incluso, animando a CCOO e UGT para que profundicen o movemento e ampliando o perodo precisas. Flase posibilidade de quendas e outras actuacins con outras asociacins estudants. Sometemos a votacin o indicado: 1. Adherirse a folga xeral: A favor por unanimidade. 2. Facer piquetes tradicionais: aprbase por 8 a favor e 1 abstencin. Recordatorio de publicalos polas redes sociais: encrgase Pablo Crespo. 24h, 48h.. ou as que poxen

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

12 de Novembro de2012

3. Fin de ano Alternativo :


Proposta de organizalo xa canto antes e adiantarnos a sucesos que poida haber. Un dos presentes propn que a Asemblea se encargue da cena e as uvas, e no caso de que os de 4 queiran facer a festa posterior como forma de sacar cartos para a viaxe darlle esa posibilidade. Outro di que non considera tico porque a Asemblea non debe participar nisto por ser un fin lucrativo que perseguen outros. Dise tamn que a Asemblea non pode perder estes cartos como autofinanzamento pero algun precisa que nesta actividade a Asemblea non s non gaa cartos senn que os perde. Lmbrase que noutro ano a Asemblea colaborou co paso de licenciatura non pisando os seus actos, e dicir non que a Asemblea organice algo por outros senn que colabore cedendo parte da celebracin do Fin de Ano Alternativo, xa que este non un fin lucrativo, non saca nada del. Este asunto queda pendente ata saber mis. Precisamos todos que o fin de ano ten que ser sen fins lucrativos, de facer algo dende os alumnos para as alumnos. Ademais indcase que a Comisin de Cultura baralle distintas datas para traelas a vindeira asemblea e escoller a ptima. Das derradeiras apreciacins sobre isto: No caso de escoller de novo Monte da Condesa, pedir saln comedor non como o ano pasado e que canto antes o decidamos mellor.

4. Comisins:
Cultura
Debido a falta de permisos pola USC proponse que non haxa magosto, falta de tempo e perspectivas de falta de autorizacin novamente. Tras sometelo a votacin acrdase cancelalo por 1 voto a favor, 0 en contra e 3 abstencins.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

12 de Novembro de2012

preciso explicalo nas redes socias poendo que o motivo e alleo a ns e atinxe exclusivamente ao Vicerreitorado de Economa e Infraestructuras. Temos que anunciar tamn o gaador do concurso do cartel e desculparnos. Decidimos por unanimidade, que a comisin de cultura que se encargue de enviar email ao alumno gaador dicindo que por non poder facer o magosto queda convidado a cena do vindeiro Fin de Ano Alternativo:

Formacin
Charla sobre o voluntariado:

Est xa todo organizado e acordamos que Oliver se encarga de recibir ao poente e de presentalo.

II Xeiras sobre Temas Actuais das Relacins Internacionais:

Decidimos facelas sobre Oriente Prximo e Palestina. Proponse falar ca Fundacin Araguaney para consultarlle posbeis contactos, Daniel Arosa encrgase de tal labor. Como queremos centrarnos no que ns interesa decidimos consultar a alumnado publicitando nas redes sociais que vean e se impliquen comisin na que se trate iso. Acordo por unanimidade. Queremos tamn profundizar tamn o papel do politlogo e as relacins ca UE, USA, ONU A Comisin de Cultura ten que ver tamn as posibilidades de solicitar crditos para grao.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

12 de Novembro de2012

Xurdica.
Reunronse as propostas do alumnado de primeiro e en vindeiras comisins estudaranse as sas posibilidades. Estn pendentes anda varias instancias acordadas (TFG, prcticas externas, propostas do alumnado, RRI, Palano de Estudos...) Encrgase tamn para xurdica que revise a nomeamento das comisins permanentes dos Departamentos.

Mercadotecnia e Finanzas.
Gastos pendentes: Paguselle xa a Sara e non sabemos se queda pendente andrs. Fxose o cartel de avisos de prximas asembleas para os corredor do aulario (baixo e 1 andar) Tamn se fixo o cartel das comisin para pr na entrada. lex posponse gardar os cartos ata que abramos a nova conta. Aprbase por unanimidade.

5. Varios:
Acrdase darlle ao persoal de conserxera unha lista dos representantes da asemblea que poden solicitar a chave do local de alumnos, por ser de uso exclusivo aos representantes de alumnos. Trtase tamn un suceso indito na anterior asemblea no que apoiamos que un alumno de outra organizacin tea un posto como alumno na comisin permanente do Departamento de Ciencia Poltica en detrimento de ns, cando a nosa obriga de pular en todos os rganos que sexan posible. Pensamos que iso xa est feito e acordmolo por maiora pero non se pode volver repetir xa que incluso vai en contra dos estatutos da Asemblea.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

12 de Novembro de2012

Comida do Mundialito: temos que seguir intentado contactar ca cocia econmica e levar os produtos. Acordamos tirar ao lixo o cartel da folga estudantil. Algun propn ver as posibilidades de replantar nas xardineiras da entrada co fin de que a xente non bote cabichas, acrdase que a Comisin de Cultura analice a posibilidade de mercar sementes para elas. Tratamos o do trofeo do Mundialito, hai xa un responsbel que ten que mercalo.

Queda convocada a vindeira Asemblea de Estudante de Ciencias Polticas para o da luns 19 s 20:00 na aula 0.1 coa seguinte Comisin Organizadora: Moderador: Daniel Arosa Secretario de Actas: Pablo Crespo Suplente: Ines Couso

Quedan convocadas as vindeiras comisin na aula de asociacins segundo se dispn: Comisin Mercadotecnia e Finanzas o xoves 22 s 18:00. Comisin Xurdica o martes 20 s 18:00. Comisin Cultural o martes 13 s 19:00. Comisin Formacin o luns 19 s 19:00.

Sendo as 22:37 dse por rematada a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.