!,,3$R/-0R:A-o/-HJ<-2#?-0-28$?-?

R,,
THE DAILY PRACTICE OF THE PROTECTOR MAHAKALA

1

!,,~A%-!R2?-(J/-0R?-:1$?-;=-=/-3%-2PR.,,]R-PR?-(J/-0R?-(R?-!/-.J-*A.-$9A$?,,P2-0-(J/-0R?-(R-:U=-&A-;%-!R/,,
NYING TOB CHEN PÖ PAK YUL LEN MANG DRÖ

LO DRÖ CHEN PÖ CHÖ KUN DE NYI ZIK

DRUP PA CHEN PÖ CHO TRUL CHI YANG TÖN

=R-4-(J/-0R:C-82?-=-$?R=-2-:.J2?,,/?-3,-(J/-0R?-{-.P-l.-/?-2&.,,.!:-,.-(J/-0R?-]-3-3*J?-0<-36.,,

LO TSA CHEN POY SHAP LA SÖL WA DEP

3

NÜ TU CHEN PÖ KU DRA TSE NAY CHAY

KA CHAY CHEN PÖ LA MA NYE PAR DZAY

2lR/-:P?-(J/-0R?-12-0:A-o=-35/-24$?,,<?-0-(J/-0R:C-82?-=-$?R=-2-:.J2?,,,J$-0-(J/-0R?-<A$?-3(R$-;R%?-?-?.,,
TSON DRU CHEN PÖ DRUP PAY GYEL TSEN TSUK

RE PA CHEN POY SHAP LA SOL WA DEP

TEK PA CHEN PÖ RIK CHOK YONG SU SAY

K$-o-(J/-0R?-gR$?-
0-3%R/-.-I<,,UA/-=?-(J/-0R-3#:-.%-3*3-0<-2h=,,~A%-|R3-(J/-0R:C-82?-=-$?R=-2-:.J2?,,
CHAGGYA CHEN PÖ TOK PA NGÖN DU GYUR

TRIN LAY CHEN PO KA DANG NYAM PAR DAL

NYING GOM CHEN POY SHAP LA SÖL WA DEP

4

!,,/-3R-$-<-3-@-!-=-;J,,
HOMAGE TO GURU MAHAKALA!

12-2o.-2!/-0:A-2l?-?-2}$?-0:A-$?R=:.J2?-.R/-!/-P2-0:A-.L%?-~/-&J?-L-2-28$?,
This is the Sweet Song that Accomplishes all
Aims, supplication of praise and
compensation by the Practice Lineage.

2  138
MAHAKALA

Kator

Mator

Tuntor

Baling

Shalze

Dakposhale

1

!, ,l-$?3-z-5S$?-;=-z-$8A-2.$-i3?-GA-$?J<-*J3?-28$?-?R,            

MAHAKALA SERKYEM

,/-3R-0E-!k-!-;J-/-3: :.A<-l-$?3-z-5S$?-;=-z-$8A-2.$-i3?-=-$?J<-*J3?-3(R.-0<-L-2<-:.R.-0?-$4%-8A%-o-(J-2:A-3(R.-m?--i3?-:.-L?-=, , 
This is a Ser Kyem [tea offering] for all the assembled deities of the Three Roots, local deities and landlords. NAMO PEMA KARMA KAYE NAMAH!
If you wish to offer serkyem to all the assembled deities of the Three Roots, local deities and landlords, gather pure, extensive offering substances.

<-2#-AWF-+-!(-=A-@-/-@-/->-1B, <-J-S-7->:: ?j-Kk-J-S-7->:R@-@),  <-=>,  

OM BENZA AMRITA KUNDALI HANA HANA HUNG PHAT

=/-$?3-IA-3(R.-m?-LA/-IA?-2_2?-=, , 

OM SOBAWA SHUDDHA SARWA DHARMAH SOBAWA SHUDDHO HANG

GN,   l-$?3-!/-:.?-AR-o/-hR-eJ-:(%-, ,.LJ<-3J.-$%-YA.-9A=-$/R/-!k-0,, 

Repeat three times to bless the offering substances. KYE

TSA SUM KUN DÜ ORGYEN DORJE CHANG

YER ME NANG SI IL NÖN KARMA PA

2
MAHAKALA SERKYIM

$-5S$?-+-:U=-2!:-2o.-]-3-=,     ,;J->J?-2..-lA:A-$?J<-*J3?-1.-GA?-3(R.,    ,:#R<-=R-2.J-3(R$-:)A$-gJ/-.2%-K$-.%-,, 
NA TSOK GYU TRÜL KA GYÜ LAMA LA

YESHE DÜTSI SER KYEM PÜD KYI CHÖ

KHOR LO DEM CHOK JIK TEN WANG CHUK DANG

$-<-S$-0R-hR-eJ-PR-2R-=R., ,1$-OR?-?J%-?R$?-;A-.3-z-5S$?-=,   ,;J->J?-2..-lA:A-$?J<-*J3?-1.-GA?-3(R.,, 

GURU DRAKPO DORJE DROWO LÖD

PHAK THRÖ SENG SOK YIDAM LHA TSOK LA

YESHE DÜTSI SER KYEM PÜD KYI CHÖ

=J$?-w/-/$-0R-hR-eJ-2J<-/$-&/,    ,K$-28A-K$-S$-$<-3$R/-3-/A%-.%-,   ,<%-L%-o=-3R-..-$?R=-z-3R-=,, 

LEK DEN NAK PO DORJE BER NAK CHEN

CHAK SHI CHAK DRUK GUR GÖN MA NING DANG

RANG JUNG GYELMO DÜ SÖL LHA MO DANG