You are on page 1of 5

Hanggang

Mysic by: Roni and Gigi Cordero Anna Abeleda-Piquero


Tenor

##

Soprano

# & # c . # & # c w V ## p p
doo


doo

. w w

. w w w w

P . R w .

w w

I - lang u - lit mo nang

i - ti - na - ta - nong sa 'kin

doo

doo

doo

doo

Alto

Tenor

p c .
doo doo


doo

doo

doo

j .
doo

j .
doo

Bass

? ## c

w
doo

# V # # & # . # & # w
doo

kung

hang gang sa - an

. w w .
doo

hang - gang sa -an

J
hang-gang kai -lan


mag -ta - ta -gal

w w

hang - gang kai lan

ang a - king pag ma -ma -

doo

doo

w w

doo

w w

doo

doo

# V # J ? ## w

doo

doo

J w

doo

J w
doo

doo

J w

doo

j .
doo

2
12

Hanggang

# V # & ##

hal

# & # V ##

doo

P P

..
3

n .
3 3


at

hang -gang may

.. #
hi - mig pa
3

a - kong

na - ri - ri - nig

di - to

sa 'ting

da -ig -dig

hang-gang may

? ## ##

hang -gang may P


hang -gang may

..
hi - mig pa
3

a - kong

na - ri - ri - nig

..
hi - mig pa

.
nig

di - to

sa

'ting daig - dig

at

a - kong

di

n
di - to

sa

'ting daig - dig

hang -gang may

..
3 hi - mig pa

a - kong

di

nig

di - to

sa

'ting daig - dig

at

17

. r R
tag -

.
ki-ta'y

# & # n. # & # . .. # . .. V #
mu - si- kang mu - si- kang mu - si - ka

Gi - liw 'wag mo

F J
sa - nang i - si -

pin

a - kong

ti - na - tag - lay

i - ni - i - big

gi

liw

. . .
'di

'di

j j

li - li -

ti - na - tag - lay

. .

ki-ta'y

i - ni - i - big


Ah

gi

liw

'di

li - li -

ti - na - tag - lay

? ## .

ki-ta'y

i - ni - i - big


Ah

mu - si- kang

lay

i - ni - i -

big

gi

liw

'di

li - li -

gi

liw

li - li -

22

# V # # & # & V ## ##
i - kaw ay a - king li - li - sa - nin

. . . .

'di ko ma -ga - ga - wang

lu -ma - yo sa yong pi- ling

. J
at

sa

nin

. . .

. . .

ma -ga - wang

lu -ma - yo

w w w w

doo

p p p p

na - is kong ma - la -man mo

kung

doo

sa

nin

ma -ga - wang

lu -ma - yo

doo

doo

sa

nin

ma -ga - wang

lu -ma - yo

doo

doo

? ##

sa

nin

at

'di

la - la

yo

doo

doo

Hanggang
26

# . V # # & # # & # # V #
ga' - no ga' - no ga' - no ga' - no

.
ga - a - no

p w
1.

p . p w
doo


doo

. w

. w w w w

ki-ta

ka ma - hal
1.

3 j
hang

ki - tang
1.


ga - a - no ga - a - no

ki - tang
1.

p . p .

doo

ki - tang
1.

doo

? ## .
ga' - no
33

doo

# P V # # & # w # & # .
doo


di - wa ko'y


sa 'yo la - an

. w


ma -ma - ha - lin

gang ang

ta - nging

kai -lan - man

J .

hang -

doo

doo

w w

doo

.
doo

doo

w w

# j V # .
doo

doo

j w

doo

? ## w
37

J w
doo
3

doo

J w
doo

doo

doo

doo

##
gang

# & # w & ## w

pag - i- big ko'y hang - gang wa lang hang-gan

. J .

. w w .

w w

ma -ma -ha -lin

kai lan - man

doo

doo

doo

2. P 2 .. 4 j c

2 .. 4
2.

hal

# V # J ? ## w
doo

doo

doo

J
doo

doo

j .
doo

2. P 2 .. 4 j c

2. P 2 .. 4 j c

hang gang may

hang gang may

hang gang may

hang gang may

w
doo

2. P 2 .. 4 j c

hang gang may

hang gang may

hang gang may

hang gang may

4
42

Hanggang

# V # c

n.
hang gang may

. r R
tag -

3 3 ## c # n . &

# & # c .
3 3

hi - mig pa

a - kong na - ri - ri - nig

di - to

sa 'ting

da-ig -dig

mu - si - ka a - kong

ti - na - tag -

# V # c
3

hi - mig pa

a - kong na - ri - ri - nig

di - to

sa

'ting daig - dig

hi - mig pa

a - kong di

nig

n
di - to

at

mu - si-kang

. .. . .. .

ti - na - tag -

sa

'ting daig - dig

at

mu - si-kang

ti - na - tag -

? ## c
3 hi - mig pa 47

a - kong di

nig

di - to

sa

'ting daig - dig

at

mu - si-kang

# V # # & # # & # # V #

.
ki ta'y

n
hang gang may

pu - so a - kong

ma -ru - nong

mag ma -hal

na ang si- ni -

lay

i- ni - i - big


doo

n
doo

lay

. .

ki ta'y

i- ni - i - big

doo


doo

doo

w
doo

? ## w
52

lay

ki ta'y

i- ni - i - big

doo

lay

J
i - ni - i

big

doo

# V # # & # # & # # V # ? ##
-

si-gaw

j .
ay la - gi

nang i - kaw

hang -gang sa - an

n j
hang

# n.
gang

. . . .
3 ki-tang ma -hal hang gang ang

doo

doo

hang gang kai - lan hang gang kai - lan

ka - i - lan

. j

hang - gang ma -hal

hang -

doo

doo

hang

gang

. . .

kai - lan

hang

gang ma - hal

hang

n.
doo

doo

hang

gang

kai - lan

J j

hang

#.

gang ma - hal

hang

.
doo

hang

gang

kai - lan

hang

gang

ma

hal hang

Hanggang
56

# w V #
3

.
molto rit.

# & # # & # # V # ? ## b Vbb

bu - hay ko'y ku - nin ng May ka - pal

an ntempo J bbb
Gi liw 'wag mo sa - nang i - si - pin a tempo

ku -

w
3

n
Ah O

gang

nin ng May ka - pal

nnbb b nn b bb nnbb b nn b bb

. .. .

i - kaw ay a - king li - li -sa - nin

gi

liw

'di

ku

w
3

gang

nin ng May ka - pal

w w
3

b
Ah

J j

.
nin

li - li - sa

n b b b

gi

liw

'di

gang

ku

nin ng May ka - pal

gang

ku

nin ng May ka - pal

#w
3

Ah

gi

liw

'di

li - li - sa

nin

. .

li - li - sa

nin

'di

Ah

gi

liw

li - li - sa

nin

at

61


'di ko ma -ga - ga - wang

. . . . .

. J
lu - ma - yo

.
Ah

.
i - si - si - gaw


si - si - gaw

b & b b . b & b b . b V b b .
'di 'di 'di

ma - ga - wang

lu - ma - yo

w w w w
yo

sa 'yong pi - ling

hang - gang may pag - i - big

la - ging

..
ang

R
i i

.
i-

ma - ga - wang

lu - ma - yo

Ah

ang

..
si

r
-

si - si - gaw

.
i -

i-

ma - ga - wang

lu - ma - yo

Ah

ang

gaw

? b bb
65

si -

'di

la - la

ang

gaw

n
i

b . Vbb
3

poco rit.

&

b b b .

ta nging i - kaw


Ah ah

hang - gang may pag - i - big

rit. . . . .. J
3

w R
i - kaw


Ah Ah

la - ging i - si - si gaw

ang

i -

> > > > .

> > w
ay

b & b b . b w Vbb ? bb b

kaw

si - si-gaw i - kaw

Ah

ah

kaw

ang


i i

. >> > > si - si-gaw i - kaw >> > > w


si - si-gaw i - kaw

> > w > > w

i - kaw

ay

i - kaw

kaw

ah

ang

kaw

Ah

n b
ah

i -

ay

i kaw > > - w w i - kaw

ang

si - si-gaw i - kaw

ay