You are on page 1of 440

րլուծական կենտր

րոն
«ՄԻՏՔ» վեր

Հա
այոց հյուս
սիսային
ն դարպա
ասները.
ՋԱՎԱԽՔ
ԼՈՌԻ
(նյո
ութերի ժող
ղովածու)

8

Երևան
«Մ
ՄԻՏՔ» վերլուծակա
ան կենտրոն
2012

1

ՀՏԴ 941 (479.25) : 32
ԳՄԴ 63.3 (2 Հ) + 66
Հ 282

Ժողովածուն կազմել և հրատարակության է պատրաստել
պ.գ.թ. Վահե ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ
Մատենաշարի հիմնադիր-հրատարակիչ`
«ՄԻՏՔ» վերլուծական կենտրոն
(նախագահ` պ.գ.թ. Էդուարդ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ)

Հ 282

Հայոց հյուսիսային դարպասները. ՋԱՎԱԽՔ, ԼՈՌԻ:
Նյութերի ժողովածու: 8 / Կազմ.` Վ. Սարգսյան. – Եր.:
«ՄԻՏՔ» վերլուծական կենտրոն, 2012. - 440 էջ:
Ներկայացվող նյութերի ժողովածուն իր մեջ ամփոփում է Հայաստանի հյուսիսային ծայրագավառների մասին տարաբնույթ տեղեկություններ: Այդ գավառներն
այսօր ամբողջովին կամ մեծամասամբ իրերի բերումով ներառված են ներկա Վրաստանի կազմում: Վերջիններիս պատմական անցյալի և քաղաքական ներկայի մասին ճշգրիտ և միջազգային իրավական նորմերի լույսի ներքո լուսաբանումը ուղղորդում է Վրաստանի հետ ներկայում և ապագայում հարաբերությունների կառուցման գործընթացում և տալիս շատ հարցերի պատասխաններ:
Ջավախք և Լոռի նպատմաշխարհագրական տեղանուններն այստեղ ստացել
են քաղաքական բովանդակություն և համապատասխանաբար տարածվել Հայաստանի մի շարք գավառների վրա:
«Հայոց հյուսիսային դարպասները. ՋԱՎԱԽՔ, ԼՈՌԻ» հրատարակությունը, իր
մեջ ներառելով համապատասխան թեմաներով աշխատանքներ, լինելու է շարունակական:

ՀՏԴ 941 (479.25) : 32
ԳՄԴ 63.3 (2 Հ) + 66

ISBN 978-99941-2-745-0
© «ՄԻՏՔ» վերլուծական կենտրոն, 2012
© ՍԱՐԳՍՅԱՆ Վահե (կազմողի համար), 2012

2

ºðÎàõ Êàêø
سë³Ùμ ϳ٠³ÙμáÕçáíÇÝ Ý»ñϳ ìñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ
ѳÛáó ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Í³Ûñ³·³í³éÝ»ñÇ ¨ ³ÛÝï»Õ ³åñáÕ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³éϳ ÑÇÙݳѳñóÇ ßáõñç ѳÛÏ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
ÙdzëÝ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ μ»ñáõÙ ¿ ѳٳϳñ·í³Í ·áñͻɳϻñåÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý: ´³óÇ ³Û¹, ûï³ñ ϳ٠ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÝ ³Ûëûñ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ÝáõÛÝåÇëÇ Ë³éÝÇ׳ճÝ× ¨ ѳϳë³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³É, áñÁ
ÝáõÛÝå»ë ÉÇ ¿ íï³Ý·Ý»ñáí: ²ÛÝÇÝã` ×ßÙ³ñïáõÃÛ³ÝÝ áõ ·Çï³Ï³Ý ³Ý³ã³éáõÃÛ³ÝÝ ³é³í»É³μ³ñ Ùáï ·ïÝíáÕ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ѳÛ,
íñ³óÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý É³ÛÝ ß»ñï»ñÇÝ Ñ³ëáõ ¹³ñÓÝ»ÉÁ
ϳñáÕ ¿ ³éϳ ÑÇÙݳѳñó»ñÁ ï³Ý»É Ë³Õ³Õ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³Ý ¨ í»ñç
¹Ý»É ûñ»óûñ Ëáñ³óáÕ ×·Ý³Å³ÙÇÝ, áñÝ ³éϳ ¿ ѳۖíñ³ó³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý–ù³Õ³ù³Ï³Ý, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ²Û¹
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý Ã»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ÙdzųٳݳÏ
ݳ¨` íñ³ó å»ï³Ï³Ý–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÑÇÙݳѳñóÇ
ÉáõÍÙ³Ý ÙdzÏáÕÙ³ÝÇ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ù³ñá½³ñß³íÝ »Ý ݳ¨ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ íñ³ó³Ï³Ý ѳÝñáõÃÛ³Ý ÙáÉáñáõÃÛ³Ý å³ï×³é ¹³éÝáõÙ: ÆëÏ ÙáÉáñí³Í áõ ÏáõÛñ ³ï»ÉáõÃÛ³Ý ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý ½áÑ ¹³ñÓáÕ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ
ÁݹáõÝ³Ï ¿ ³Ù»Ý íï³Ý·³íáñ ù³ÛÉÇ: Æ í»ñçá` ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ
ÙÇÝã ûñë ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÇ μ»ñáõÙáí ßñç³ÝóíáõÙ ¿, å»ïù ¿ μ³ñÓñ³óíÇ
¨ ¹³éݳ ÁݹáõÝ»ÉÇ: ØdzÛÝ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ÏѳñÃíÇ, Ñ³Û Ý߳ݳíáñ ¹Çí³Ý³·»ï ². æ³Ù³ÉÛ³ÝÇ »½ñáõÛÃáí ³ëí³Í, §Ñ³Û–íñ³ó³Ï³Ý ÏÝ×ÇéÁ¦:
ì»ñáÝßÛ³É ·³í³éÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³éϳ »Ý ï³ñμ»ñ É»½áõÝ»ñáí μ³½Ù³ÃÇí ¨ μ³½Ù³åÇëÇ ·áñÍ»ñ: ¸ñ³Ýù å³ïÙ³Ï³Ý ï³ñμ»ñ ųٳݳϳѳïí³ÍÝ»ñáõÙ ëï»ÕÍí»É »Ý ѳÛñ»Ý³Ï³Ý ¨ ûï³ñ³½·Ç å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÇ, ׳ݳå³ñÑáñ¹Ý»ñÇ, ¹Çí³Ý³·»ïÝ»ñÇ, ³½·³·ñ³·»ïÝ»ñÇ, ÑÝ»³μ³ÝÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³·»ïÝ»ñÇ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉáó ÏáÕÙÇó: ÜßÛ³É ÝÛáõûñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÁ, ·ïÝí»Éáí ï³ñμ»ñ
³Ùë³·ñ»ñáõÙ, ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñáõÙ, ѳݹ»ëÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ` ѳë³Ý»ÉÇ »Ý
»Õ»É ÙdzÛÝ ·Çï³Ï³Ý Ý»Õ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇÝ, ÇëÏ Ý³Ë³ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ÝÛáõûñÁ, ß³ï ¹»åù»ñáõÙ, ϳñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É ÙdzÛÝ
áñáß ³ñËÇíÝ»ñáõ٠ϳ٠·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇ ýáݹ»ñáõÙ: ²Ý·³Ù Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³Ù Ù»ñûñÛ³ ѳݹ»ëÝ»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í ϳ٠³3

é³ÝÓÇÝ ·ñùáõÛÏÝ»ñáí Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ÝÛáõûñÁ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ, ѳϳé³Ï Çñ»Ýó ϳñ¨áñáõÃÛ³ÝÁ, ÝáõÛÝå»ë ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ã»Ý ·ïÝáõÙ:
ä³ï׳éÁ ¹ñ³Ýó ËÇëï ë³Ñٳݳ÷³Ï ïå³ù³Ý³Ïáí Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ
¿: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹ íÇ׳ÏáõÙ í»ñçÇÝÝ»ñë ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ³é³í»É ³ñ¹Ûáõݳí»ï û·ï³·áñÍí»É ÇÝãå»ë ·Çï³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ùï³íáñ³Ï³Ý,
áõë³ÝáճϳÝ, ³ÛÝå»ë ¿É` ѳÝñáõÃÛ³Ý ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÛÉ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó: ÆëÏ ³Ûë ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³ñáï Ñ³Û ³½·³μݳÏãáõÃÛáõÝÁ,
áñÝ ³Ûëûñ ³ÙμáÕçáíÇÝ Ï³Ù Ù³ë³Ùμ μݳϻóñ»É ¿ Ýßí³Í ·³í³éÝ»ñÁ,
ß³ï ¹»åù»ñáõÙ áõÕÕ³ÏÇ ãÇ ÇÙ³ó»É ³Û¹ ÝÛáõûñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
ò³íáù, å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç íÇ×»ÉÇ Ñ³Ù³ñíáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨`
Ý»ñϳ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏáõÙ ³éϳ ß³ï ÑÇÙݳѳñó»ñÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñ å³ñáõݳÏáÕ ï»ùëï»ñÇÝ Ñ³ëáõ ãÉÇÝ»ÉÝ` ÇÝãå»ë ѳÛ, ³ÛÝå»ë
¿É` ûï³ñ ÙÇç³í³ÛñáõÙ, ïÇñáÕ Ë³éݳß÷áà Çñ³íÇ׳ÏÇ ³é³ç³óÙ³Ý
å³ï×³é ¿ ѳݹÇë³ó»É, áñÁ ·Ý³Éáí Ëáñ³ÝáõÙ ¿:
êáõÛÝ ÅáÕáí³ÍáõÇ ÉáõÛë ³ß˳ñÑ ·³ÉÁ Çñ ËáñùáõÙ Ýå³ï³Ï áõÝÇ
·Çï³Ï³Ý ÑÇÙݳíáñ ¨ ÷³ëï³é³ï áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí
μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»Éáõ ¨ ɳÛÝáñ»Ý ï³ñ³Í»Éáõ ³ÝóÛ³ÉÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨` í»ñçÇÝÇóë μËáÕ Ý»ñϳÛÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ, Ýå³ëï»Éáõ ³éϳ
ÑÇÙݳѳñó»ñÇ Ë³Õ³Õ ¨ ³ñ¹³ñ ϳñ·³íáñÙ³ÝÁ: ¶ñùáõÙ ½»ï»Õí³Í
ÝÛáõûñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÝ ëÏëí»É ¿ ¹»é¨ë Ä ¹³ñÇ í»ñç»ñÇÝ, ß³ñáõݳÏí»É
Æ ¹³ñáõÙ, ¨, μݳϳݳμ³ñ, Ý»ñϳÛáõÙë ÝáõÛÝå»ë ãÇ ¹³¹³ñ»É ³Û¹ ÁÝóóùÁ: ¸ñ³Ýù ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ѻﳽáïí»É »Ý,
ÁÝïñí»É ³é³í»É ϳñ¨áñ³·áõÛÝÝ»ñÁ ¨ ³ñï³ïåíáõÙ »Ý ³é³Ýó ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ÜÛáõûñÇ ³ÕμÛáõñ³·Çï³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ¨
ÑÇÙݳѳñóÇ ³å³·³ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇÝ áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý É³ÛÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»Éáõ ѳٳñ Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ýñ³ÝóáõÙ ã»Ý ϳï³ñí»É áã
ÙdzÛÝ ËÙμ³·ñ³Ï³Ý, ³Ûɨ` ëñμ³·ñ³Ï³Ý μÝáõÛÃÇ áõÕÕáõÙÝ»ñ ϳÙ
×ß·ñïáõÙÝ»ñ: ÎñÏÝáõÙ »Ýù, ÝÛáõûñÁ Ù³ïáõóíáõÙ »Ý μݳ·ñÇÝ Ñ³ñ³½³ï ¨ ã»Ý »ÝóñÏí»É áã ÙÇ Ï³ñ·Ç ÷á÷áËáõÃÛ³Ý: ²Û¹ ÝáõÛÝ ëϽμáõÝùÁ
ï³ñ³Íí»É ¿ ݳ¨ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ íñ³: ÆѳñÏ», ó³Ýϳó³Í
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ í»ñ³ïå»ÉÇë, ï»ùëïÇ ³í³ñïÇÝ Ýßí³Í ¿ ³ÕμÛáõñÁ,
ÇÝãå»ë ݳ¨` í»ñçÇÝÇë Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý í³ÛñÁ, Ãí³Ï³ÝÁ ¨ ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ºÉÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ»ÕÇݳÏÇó
·ñùáõÙ Ï³Ý Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ ·áñÍ»ñ, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ýù ѳٳñ»É ÝÛáõûñÁ ¹³ë³íáñ»É Áëï Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ: ÜßÛ³É Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ³ñͳñÍ³Í Ã»-

4

Ù³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÛÉ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ` Ù»ÏÇó áã ³í»ÉÇ ÝÛáõûñÁ ½»ï»Õí³Í »Ý í»ñçÇÝÝ»ñÇë ß³ñùáõÙ:
ÄáÕáí³ÍáõáõÙ ï»Õ »Ý ·ï»É ÇÝãå»ë ѳ۳½·Ç, ³ÛÝå»ë ¿É ûï³ñ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ·áñÍ»ñ, ¹ñ³ÝóÇó áñáß ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ïå³·ñíáõÙ »Ý
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù:
ì»ñçáõÙ Ïó³ÝϳݳÛÇÝù ·ÉáõË ËáݳñÑ»É ·ñùáõÙ ï»Õ ·ï³Í ÇÝãå»ë Éáõë³Ñá·Ç, ³ÛÝå»ë ¿É Ù»ñ ûñ»ñáõÙ ³åñáÕ ¨ ëï»Õͳ·áñÍáÕ μáÉáñ
³ÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ³éç¨, áñáÝó ßÝáñÑÇí Ù»Ýù ³Ûëûñ ¨ ³å³·³ÛáõÙ
Ï÷áñÓ»Ýù ³í»ÉÇ Ùáï Ï³Ý·Ý»É Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõ ¹»åÇ
×ßÙ³ñÇï ѳݷáõó³ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáñ¹»É ³éϳ ËݹÇñÝ»ñÁ:

ì³Ñ» ê²ð¶êÚ²Ü

5

æ²ô²ÊøÆ ÐÆØܲвðòÀ ºô Ð²Ú ¸²îÀ
²ßáï غÈøàܺ²Ü
æ³õ³ËùǪ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÇ, ÇÝãå¿ë »õ Ýñ³Ý Û³ñ³ÏÇó ²Ë³Éó˳ÛÇ »õ ̳ÉϳÛÇ ßñç³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙݳѳñóÁ, ÿ»õ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
ëÏë»É ¿ Ñ»ï³ùñùñ»É ³é³ÝÓÇÝ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ, ë³Ï³ÛÝ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ÙÝ³É Ñ³Ûáó å³ïÙáõû³Ý »õ ѳÛ
ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ³é³õ»É ÃáÛÉ áõëáõÙݳëÇñáõ³Í μݳ·³õ³éÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Û³ïϳå¿ë
§Ñ³ëáõ ã¿ñ¦ ³Û¹ ÑÇÙݳËݹñÇ Ýáñ ųٳݳϳѳïáõ³ÍǪ 19–20ñ¹ ¹³ñ»ñÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ: Ð³Û Ù³ëݳ·¿ïÝ»ñÁ ϳ٠áõÕÕ³ÏÇ Ëáõë³÷áõÙ ¿ÇÝ
æ³õ³ËùÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ËݹÇñÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÇõÝÇó, ϳ٠¿É ßñç³ÝóáõÙ ¿ÇÝ
ëáõñ áõ ÏÝ×éáï ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳñó»ñÁª ݳ˳å³ïáõáõÃÇõÝÁ ï³Éáí »ñÏáõ μ³Ëï³ÏÇó ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñǪ ѳۻñÇ áõ íñ³óÇÝ»ñÇ ÷áËѳٳ·áñͳÏóáõû³Ý áõ μ³ñ»Ï³Ùáõû³Ý ¹ñáõ³·Ý»ñÇ Éáõë³μ³ÝÙ³ÝÁ:
²ß˳ñѳù³Õ³ù³Ï³Ý Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñÏáõ ѳñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ³ÝϳËáõû³Ý ϳ۳óÙ³Ý áõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Çñ³íÇ׳ÏáõÙ, Ç ß³Ñ ßñç³Ý³ÛÇÝ Ë³Õ³Õáõû³Ý áõ ѳٳ·áñͳÏóáõû³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõû³Ý Édzϳï³ñ μ³ó³Û³ÛïáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ï»Ýë³Ï³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ »õ ϳñáÕ ¿ μ³ó³é³å¿ë μË»É ¹ñ³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ
߳ѻñÇó: ²Û¹ ï»ë³Ï¿ïÇó ϳñ»õáñ ¿ Ûëï³Ïûñ¿Ý ï³ñμ»ñ³Ï»É ×ßÙ³ñï³óÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ (ݳ»õª Çñ ³Ýó»³ÉÇ ¹³éÁ ¹³ë»ñáí áõ ëáõñ »É»õ¿çÝ»ñáí),
Ý»ñÏ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ »õ ³Ûëûñ ѳٳÏáÕÙ³ÝÇûñ¿Ý ѳۖ
íñ³ó³Ï³Ý ѳٳ·áñͳÏóáõû³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇó: γñÍáõÙ »Ýù, ³Û¹
Ýå³ï³ÏÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ͳé³Û»É ݳ»õ æ³õ³ËùÇ áõñáõ³·Í³ÛÇÝ å³ïÙáõû³Ý »õ Û³ïϳå¿ë Ýñ³ ³Ù»Ý³áÕμ»ñ·³Ï³Ý ßñç³ÝǪ 1918–1921 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ý»ñÏ³Û Ûû¹áõ³ÍÁ:
æ³õ³ËùÁª áõñ³ñï³Ï³Ý ųٳݳϳßñç³ÝÇ ¼³μ³Ë³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ
¶áõ·³ñù ³ß˳ñÑÇ 9 ·³õ³éÝ»ñÇó áõûñáñ¹Ý ¿ñ (1): ²ÛÝ ¶áõ·³ñùÇ Ñ»ï
Ùï»É ¿ ºñáõ³Ý¹áõÝ»³ó г۳ëï³ÝÇ Ï³½ÙÇ Ù¿ç (Ü. ø. 6ñ¹ ¹³ñ¿Ý 3ñ¹ ¹³ñ): ìñ³ó ö³éݳõ³½»³ÝÝ»ñÇó »ï ¿ í»ñ³¹³ñÓáõ»É ²ñï³ß¿ë ².Ç (Ü.
ø. 189–160) ÏáÕÙÇó (2): ²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÁ æ³õ³ËùÁ ¶áõ·³ñùÇ Ñ»ï í»ñ³Í»É »Ý ÑÇõëÇë³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³Ï³É μ¹»ßËáõû³Ý:

6

²ñ³μ³Ï³Ý ÉÍÇ Ãûó÷áõÙÇó ß³ï ã³Ýó³Íª 10ñ¹ ¹³ñáõÙ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÁ í»ñ³Ùdzóáõ»É ¿ ѳÛáó ´³·ñ³ïáõÝ»³ó ó·³õáñáõû³ÝÁ, ³å³ª ÑÇõëÇë³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇõë ßñç³ÝÝ»ñÇ ÝÙ³Ý, ³Ýó»É ìñ³ëï³ÝÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ïñáõ»É Ñ³Û ¼³ù³ñ»³Ý ÇßË³Ý³Ï³Ý ï³ÝÁª Çμñ»õ ųé³Ý·³Ï³Ý ϳÉáõ³Íùª ÂÙáõÏ (ÂÙϳμ»ñ¹) Ï»ÝïñáÝáí:
16ñ¹ ¹³ñáõ í»ñçÇÝ æ³õ³ËùÁ Ýáõ³×õáõÙ ¿ ûëٳݻ³Ý Ãáõñù»ñÇ
ÏáÕÙÇó, ÇëÏ 1828Ç ÚáõÉÇëÇ í»ñçÇݪ ³ÝóÝáõÙ éáõë³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõû³Ý ï³Ï:
Ðݳ·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó æ³õ³ËùÇ Ñ³Û ó»Õ³ÛÇÝ Ýϳñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ
å³Ñå³Ýáõ»É »Ý μ³½Ù³ÃÇõ ÛÇß³ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ áã ÙdzÛÝ Ñ³ÛϳϳÝ, ³ÛÉ»õ ûï³ñ, ³Û¹ ÃõáõÙª íñ³ó³Ï³Ý ³ÕμÇõñÝ»ñáõÙ: Àëï íñ³ó å³ïÙÇã
È¿áÝïÇ Øñáí»Éáõ, 4ñ¹ ¹³ñáõ ëϽμÇÝ æ³õ³ËùÇ ö³ñí³Ý³Û É×Ç ßñç³Ï³ÛùáõÙ ·áñÍ³Í³Ï³Ý É»½áõÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÝ ¿ñ (3): гٳӳÛÝ Ãáõñù³Ï³Ý ÙÇ
ѳñϳóáõó³ÏÇ, 16ñ¹ ¹³ñáõ í»ñçÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ μݳϳí³Ûñ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÇ μݳÏÇãÝ»ñÁ ѳۻñ ¿Çݪ î¿ñ Ú³Ïáμ, ²ñï³ß¿ë, èáõμ¿Ý, ê³ñ·Çë, ØÏñïÇã, ÎÇñ³Ïáë, ʳã³ïáõñ, ²ëïáõ³Í³ïáõñ, ¶ñÇ·áñ, ²μ³ë »õ
³ÛÉ ³ÝáõÝÝ»ñáí (4): 18ñ¹ ¹³ñáõ íñ³ó ì³Ëáõßï å³ïÙÇãÇ íϳÛáõû³Ùμ, æ³õ³Ë»ÃdzÛÇ ´³ñ³É¿Ã »õ ÎáÏdz ù³Õ³ùÝ»ñÇ μݳÏÇãÝ»ñÁ Ù»ëË»ñÁ (Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý³ó³Í ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ – ². Ø.), ѳۻñÝ áõ Ññ»³Ý»ñÝ
¿ÇÝ (5): ²Ë³Éù³É³ùÁ ѳ۳μÝ³Ï ¿ñ ݳ»õ Ãáõñù³Ï³Ý ¹³Å³Ý áõ »ñϳñ³ï»õ ïÇñ³å»ïáõû³Ý í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙª 19ñ¹ ¹³ñáõ ëϽμÇÝ (6):
1830ÇÝ ¾ñ½ñáõÙÇ Ý³Ñ³Ý·Çó ³ñï³·³ÕÃ³Í 7300 ÁÝï³ÝÇù ѳۻñ
μݳÏáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»óÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ, ²Ë³Éó˳ÛÇ »õ ̳ÉϳÛÇ
ßñç³ÝÝ»ñáõÙª ѳٳÉñ»Éáí ï»ÕÇ Ñ³Û μݳÏãáõû³Ýª »éɳϳÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñÁ: èáõë³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõû³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ (1828–1917) ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÁ, áñÁ ÏñÏÇÝ í»ñ³Íáõ»É ¿ñ ²Ý¹ñÏáíϳëÇ ³Ù»Ý³Ñ³Û³ß³ï
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó Ù¿ÏÇ, ½·³ÉÇ ïÝï»ë³Ï³Ý í»ñ»Éù ³åñ»ó:
æ³õ³ËùÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, Û³ïϳå¿ë Ýñ³ ³ñ»õÙï³Ñ³Û ͳ·áõÙ áõÝ»óáÕ
ѳïáõ³ÍÁ, ß³ñáõݳϻó μ³½Ù³åÇëÇ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³å»ñ å³Ñå³Ý»É ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï: 1878Ç Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇ
ÙÇç³½·³ÛݳóáõÙÝ Çñ ÏÝÇùÁ ÃáÕ»ó ݳ»õ ²Ë³Éù³É³ùÇ áõ ²Ë³Éó˳ÛÇ
ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý–ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ íñ³Û: 19ñ¹ ¹³ñ³í»ñçÇ Ù³ÙáõÉáõÙ
ϳñ»ÉÇ ¿ ѳݹÇå»É μ³½Ù³ÃÇõ ÃÕóÏóáõÃÇõÝÝ»ñǪ ëï³óáõ³Í æ³õ³ËùÇó, áñáÝóáõÙ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ ¿ÇÝ Û³ÛïÝáõÙ ³ñ»õÙï³Ñ³Ûáõû³Ý íÇ׳ÏÇ, гÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇ ³éÝãáõû³Ùμ:

7

19ñ¹ ¹³ñáõ 90³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ²Ë³Éù³É³ùáõÙ Û³ÛïÝÇ Ùï³õáñ³Ï³Ý, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã æ³É³É î¿ñ ¶ñÇ·áñ»³ÝÇ ÏáÕÙÇó
ëï»ÕÍõáõÙ ¿ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ËÙμ³Ï, áñÝ Çñ ³éç»õ ËݹÇñ ¿ ¹ÝáõÙ
Ýå³ëï»É ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ Éáõë³μ³ÝÙ³Ý »õ ÉáõÍÙ³Ý ËݹñÇÝ: ÜáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ·³õ³éáõÙ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ ¿ ëÏëáõÙ Ð³Û Ú»Õ³÷á˳ϳÝ
¸³ßݳÏóáõÃÇõÝÁ (7): ´³½Ù³ÃÇõ ³Ë³Éù³É³ùóÇ áõ ³Ë³Éó˳óÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ½ÇÝáõáñ³·ñõáõÙ »Ý ýÇï³Û³Ï³Ý ß³ñÅÙ³ÝÁ, Ù³ëݳÏóáõÙ
Û³ÛïÝÇ Ê³Ý³ëáñÇ ³ñß³õ³ÝùÇÝ:
æ³õ³ËùÁ ÍÝáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ–³½³ï³·ñ³Ï³Ý áõ Û»Õ³÷á˳ϳÝ
å³Ûù³ñÇ ³ÛÝåÇëÇ ¹¿Ùù»ñ, ÇÝãåÇëÇù ¿ÇÝ ÚáíÑ. ø³ç³½ÝáõÝÇÝ, гÙû úѳÝç³Ý»³ÝÁ, ì³Ñ³Ý î¿ñ»³ÝÁ, èáõμ¿Ý î¿ñ ØÇݳ뻳ÝÁ, èáõμ¿Ý ¸³ñμÇÝ»³ÝÁ »õ áõñÇßÝ»ñ:
²é³çÇÝ Ð³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÁ áÕμ»ñ·³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ
áõÝ»ó³õ ݳ»õ æ³õ³ËùÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ 1918ÇÝ »ÝóñÏáõ»ó Ãáõñù³Ï³Ý
Ý»ñËáõÅÙ³Ý »õ Ïáïáñ³ÍÇ, ÇëÏ 1918–1921 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ í»ñ³Íáõ»ó
ѳۖíñ³ó³Ï³Ý ѳϳٳñïáõû³Ý Ïǽ³Ï¿ïÇ:
¸»é»õë ². гٳß˳ñѳÛÇÝ ä³ï»ñ³½ÙÇ Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ ²Ý¹ñÏáíϳëÇ ½³Ý³½³Ý ³½·³ÛÇÝ–ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Éáõñç ùÝݳñÏÙ³Ý ËݹÇñ ¹³ñÓ³õ »ñÏñ³Ù³ëÇ Ýáñ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ μ³Å³ÝÙ³Ý
ѳñóÁ: ²Û¹ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÁ í»ñëÏë»óÇÝ 1917Ç ö»ïñáõ³ñ»³Ý Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ: 1917Ç ³Ùñ³ÝÁ íñ³ó Ù»Ýß»õÇÏÝ»ñÁ ·ïÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ
²Ý¹ñÏáíϳëÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ μ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ å¿ïù ¿ ³é³çÝáñ¹áõ»É
³½·³·ñ³Ï³Ý ëϽμáõÝùÝ»ñáí, ³ÛëÇÝùݪ áñï»Õ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ïáõ»³É
³½·Á, ³Û¹ ï³ñ³ÍùÁ å¿ïù ¿ ÙdzóÝ»É ïáõ»³É í³ñã³ÙdzõáñÇÝ, Áݹ áñáõÙª íÇ×»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ËݹñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ Ýϳïõáõ٠ѳÝñ³ùáõ¿Ý: ²Ûë ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ñ ݳ»õ íñ³ó³Ï³Ý ³ÛÉ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÜÙ³Ý ³ñ¹³ñ³óÇ Ùûï»óáõÙÁ ÏÇëáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý μáÉáñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ: ²Û¹ ëϽμáõÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ¹¿åùáõÙ ÂÇýÉÇëÇ Ý³Ñ³Ý·Ç Ï³½ÙáõÙ »Õ³Í ѳÛÏ³Ï³Ý »õ ·»ñ³½³Ýó³å¿ë ѳۻñáí μݳϻóáõ³Í ´áñã³ÉáõÇ (Èáéáõ Ñ»ï ÙdzëÇÝ) »õ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÝ»ñÇ »õ ºÉǽ³í¿ïåáÉÇ Ý³Ñ³Ý·Ç Ñ³ñ³õ–³ñ»õÙﻳÝ
ѳïáõ³ÍÇ (Ô³ñ³μ³Õ »õ ¼³Ý·»½áõñ) í³ñã³Ï³Ý í»ñ³»ÝóñÏÙ³Ý
ѳñóÁ ºñ»õ³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·ÇÝ, ÏÁ ¹³éݳñ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ: ܳËÏÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Ç Ñ»ï ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ÏÁ ϳ½Ù¿ÇÝ 54 ѳ½³ñ ù³é. ùÙ.ª

8

1,970 ѳ½³ñ μݳÏãáõû³Ùμ, áñÇó ѳۻñª 1,169 ѳ½³ñ, Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñª 546 ѳ½³ñ, íñ³óÇÝ»ñª 7 ѳ½³ñ »õ ³ÛÉÝ (8):
1917 Ãáõ³Ï³ÝÇ ·³ñݳÝÇó ö»ÃñáÏñ³ïáõÙ Çñ³õ³μ³Ý ¼áõñ³μ ²õ³ÉáíÇ ·É˳õáñáõû³Ùμ ëÏë»ó ·áñÍ»É Û³ïáõÏ Û³ÝÓݳÅáÕáíª ²Ý¹ñÏáíϳëÇ í³ñã³Ï³Ý í»ñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³ñóÁ ùÝݳñÏ»Éáõ ѳٳñ: ²Û¹ Û³ÝÓݳÅáÕáíÁ áñáßáõÙ ÁݹáõÝ»ó ´áñã³ÉáõǪ Èáéáõ ï³ñ³ÍùÇ 4/5Á »õ ʳÉù³É³ùÇ ·³õ³éÁ ÂÇýÉÇëÇ Ý³Ñ³Ý·Çó ѳݻÉáõ »õ Ýáñ ëï»ÕÍáõ»ÉÇù ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ Ý³Ñ³Ý·ÇÝ ÙdzóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ (9): ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÁÝóó³Ý
ݳ»õ ³ÛÉ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝóáõ٠ѳۻñÇ ß³Ñ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ
¿ÇÝ ²É. ʳïÇ뻳ÝÁ »õ ²õ. Þ³Ñ˳ÃáõÝ»³ÝÁ: ì»ñçÇÝë ³õ»ÉÇ áõß Ññ³ï³ñ³Ï»ó ÙÇ ³ß˳ïáõÃÇõÝ, áñáõÙ ÑÇÙݳõáñáõÙ ¿ ³½·³·ñ³Ï³Ý
ëϽμáõÝùáí ²Ý¹ñÏáíϳëÇ í»ñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝÁ:
1917 Ãáõ³Ï³ÝÇ ê»åï»Ùμ»ñ–ÐáÏï»Ùμ»ñÇÝ íñ³ó ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÁ, Û³ïϳå¿ë ³½·³ÛÇÝ ¹»ÙáÏñ³ïÝ»ñÁ, ѳݹ¿ë »Ï³Ý ÂÇýÉÇëÇ Ý³Ñ³Ý·Çó ´áñã³ÉáõÇ »õ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÝ»ñÁ ³Ýç³ï»Éáõ ¹¿Ù: Àݹ áñáõÙ, §ÂÇýÉÇëÇ Ý³Ñ³Ý·¦ μ³é»ñÁ Ýñ³Ýù ÝáÛݳóÝáõÙ ¿ÇÝ íñ³ó³Ï³Ý
³½·³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ýáõû³Ý Ñ»ï: ²Ûëå¿ë, 1917 Ãáõ³Ï³ÝÇ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ í³ñã³Ï³Ý μ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³ñóÁ í»ñ³Íáõ»ó ³½·³ÛÇÝ–ï³ñ³Íù³ÛÇÝ, å»ï³Ï³Ý ë³Ñٳݳ½³ïÙ³Ý ÑÇÙݳËݹñÇ:
1917 Ã. Û»ïÑáÏï»Ùμ»ñ»³Ý ÷áõÉáõÙ íñ³ó ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ èáõë³ëï³ÝÇó ³Ýç³ïáõ»Éáõ Ó·ïÙ³Ý áõŻճóÙ³Ý Ñ»ï Ù¿Ïï»Õ,
³½·³·ñ³Ï³Ý ëϽμáõÝùÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ Ùáé³óáõû³Ý ïñáõ»ó: Èáéáõ áõ ²Ë³Éù³É³ùÇ Ñ³ñóáõÙ ·»ñ³Ïßé»ó íñ³óÇÝ»ñÇ ³Ý½ÇçáõÙ áõ ϳñÍñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ:
²Ë³Éù³É³ùÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ 1918Ç ëϽμÇÝ ÷áñÓ»ó ÇõñáíÇ ÉáõÍ»É ³Û¹
ѳñóÁ: ÚáõÝáõ³ñÇ 21ÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³é³ÛÇÝ ·áñͳ¹Çñ ÏáÙÇï¿Ý
áñáßáõ٠ϳ۳óñ»ó í³ñã³Ï³Ýûñ¿Ý ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ ·³õ³éÇÝ ÙdzݳÉáõ Ù³ëÇÝ (10): ²Û¹ ù³ÛÉÁ г۳ëï³ÝÇÝ ÙdzݳÉáõ Ó·ïÙ³Ý ÇõñûñÇݳÏ
¹ñë»õáñáõÙ ¿ñ:
1917Ç ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ í»ñçÇÝ »õ 1918Ç ëϽμÇÝ, á·»õáñáõ³Í ²Ý¹ñÏáíϳëÇó éáõë³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇ Ñ»é³Ý³Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇó, Ãáõñù³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÇõÝÝ ëÏë»ó ³ßËáõÅûñ¿Ý ݳ˳å³ïñ³ëïáõ»É Û³ñÓ³ÏÙ³Ý: Âáõñù»ñÇ ¹ñ¹Ù³Ùμ ³ßËáõųó³Ý ²Ë³Éó˳ÛÇ »õ ²Ë³Éù³É³ùÇ
Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñÁª §Ù»ëË»ÃóÇÝ»ñÁ¦: Üñ³Ýù Û³ñÓ³Ïáõ»óÇÝ ²Ë³Éó˳
ù³Õ³ùÇ íñ³Û, áñÇ Ñ³Û »õ íñ³óÇ μݳÏãáõû³Ý Ñ»ñáë³Ï³Ý ÇÝùݳ-

9

å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ ·É˳õáñ»ó »ñÇï³ë³ñ¹ ·áñÍÇã, ù³Õ³ù³·ÉáõË ¼ûñÇ ¼ûñ»³ÝÁ:
1917 Ãáõ³Ï³ÝÇ í»ñçÇÝ Ó»õ³õáñáõ»ó ²Ë³Éù³É³ùÇ ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á, áñÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ»ó ù³Õ³ù³·ÉáõË ØÏñïÇã سñ·³ñ»³ÝÁ: ÊáñÑáõñ¹Á ëï»ÕÍ»ó ·³õ³éÇ å³ßïå³Ýáõû³Ý ųٳݳϳõáñ ÏáÙÇï¿, áñÁ áñáß ³ß˳ï³Ýù ϳï³ñ»ó ³ßËáõųó³Í Ù»ëË»ÃóÇÝ»ñÇ ë³ÝÓ³ñÓ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ½ëå»Éáõ áõÕÕáõû³Ùμ: ê³Ï³ÛÝ 1918Ç
سñï–²åñÇÉÇÝ ì»ÑÇå ÷³ß³ÛÇ ½ûñù»ñÇ Û³ñÓ³ÏáõÙÇó »õ Û³ïϳå¿ë
γñëÇ Ù³ñ½Ç ·ñ³õáõÙÇó Û»ïáÛ, ²Ë³Éù³É³ùÇ íÇ׳ÏÁ ËÇëï ͳÝñ³ó³õ: ²Ë³Éù³É³ùóÇÝ»ñÁ ϳñáÕ³ó³Ý ÷ñÏ»É ²ñï³Ñ³ÝÇ »õ úÉÃÇÇ ·³õ³éÝ»ñÇ 1500 Ñ³Û μݳÏÇãÝ»ñǪ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳݳÝó áõ »ñ»Ë³Ý»ñǪ
Ýñ³Ýó ÷á˳ݳϻÉáí ÎáÏdz, Âáù »õ Ãáõñù³Ï³Ý ³ÛÉ ·ÇõÕ»ñÇ μݳÏÇãÝ»ñÇ Ñ»ï (11):
1918Ç Ø³ÛÇëÇ 7ÇÝ (20ÇÝ) Ãáõñù³Ï³Ý ½ûñù»ñÁ âÉïÁñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñËáõÅ»óÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³é: î»ÕÇ μݳÏãáõÃÇõÝÇó ϳ½Ù³õáñáõ³Í
÷áùñ³ÃÇõ áõ í³ï ½ÇÝáõ³Í çáϳïÝ»ñÁ γñͳËÇ Ùûïª ºáù ¸³Õ É»ñ³Ý
ßñç³Ýáõ٠ϳñáÕ³ó³Ý ϳ½Ù³Ï»ñå»É ϳñ׳ï»õ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝ: гÛáó
²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ÂÇýÉÇëÇó áõÕ³ñÏáõ³Í ·Ý¹³å»ï ²é³ù»ÉáíÁ
÷áË³Ý³Ï Ù»ÏÝ»Éáõ ׳ϳï, ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ ÇÝùݳå³ßïå³Ý³Ï³Ý
áõÅ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ §Õ»Ï³í³ñ»É¦ ²Ë³Éù³É³ùÇóª 25–30 ùÙ. Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÇó: ÞÝáñÑÇõ éáõë³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇó ½ûñ³óñáõ³Í ½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñ ÈáõÃýÇÏ ¸»ÙÇñ×»³ÝÇ, Êáñ¿Ý ØÝáÛ»³ÝÇ, ¼³ñÙ³Ûñ ʳÝáÛ»³ÝÇ,
ÂÇýÉÇëÇó Å³Ù³Ý³Í äûÕáë ²μ¿É»³ÝÇ, éáõë ëå³Û 軽ÝÇÏáíÇ ËÙμ»ñÇ
ÙÕ³Í å³ßïå³Ý³Ï³Ý ͳÝñ Ù³ñï»ñÇ, Ñݳñ³õáñ »Õ³õ ³å³Ñáí»É ·³õ³éÇ μݳÏãáõû³Ý ·³ÕÃÁ: ìñ³ó ²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç »ÝóϳÛáõû³Ý
ï³Ï ·ïÝáõáÕ íñ³ó³Ï³Ý ½ûñ³çáϳïÝ ³é³Ýó Ù³ñïÇ Ù¿ç ÙïÝ»Éáõ, ÃáÕ»ó 鳽ٳ׳ϳïÇ ·ÇÍÁ:
¶³õ³éÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ·ÇõÕ»ñÇ μݳÏãáõÃÇõÝÁ ·³ÕÃ»ó ¹¿åÇ ´³ÏáõñdzÝ, ÇëÏ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝÁª ÑÇÙݳϳÝáõ٠̳Éϳª ï»ÕáõÙ ÃáÕÝ»Éáí Çñ ³ÙμáÕç ³Ýß³ñÅ ·áÛùÁ: â·³ÕûóÇÝ ÙdzÛÝ Ãñù³Ëûë Ñ³Û Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñÝ áõ
éáõë ïáõËáåáñÝ»ñÁ: ²Ûëå¿ë, ÙÇÝã»õ سÛÇëÇ í»ñçÁ ³ñï³·³Õûó ³ÙμáÕç ²Ë³Éù³É³ù ù³Õ³ùÇ »õ 61 ѳÛÏ³Ï³Ý ·ÇõÕ»ñÇ μݳÏãáõÃÇõÝÁ (12):
¶³õ³é Ý»ñËáõÅ³Í Ãáõñù ³ëÏ»³ñÝ»ñÝ áõ ï»ÕÇ Ù»ëË»ÃóÇÝ»ñÁ óɳݻóÇÝ ·ÇõÕ»ñÝ áõ ëñÇ ù³ß»óÇÝ ï»ÕáõÙ Ùݳó³Í μݳÏãáõû³Ý ÙÇ Ù³ëÇÝ: ¶»ñÇ í»ñóáõ³Í μݳÏãáõû³Ý ÙÇõë Ù³ëÇó ¿É ³é³ÝÓݳóáõ»óÇÝ ³ß-

10

˳ïáõÝ³Ï Ñ³ñÇõñ³õáñ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ »õ ³ùëáñáõ»óÇÝ Âáõñùdz, ÇëÏ ³õ»ÉÇ ù³Ý ѳ½³ñ Í»ñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ ϳݳÝó ³ùëáñ»óÇÝ ´³Ïáõñdzݪ ·³ÕóϳÝÝ»ñÇ ×³Ùμ³ñ: ²Ñ³õáñ ³Õ¿ïÇ »ÝóñÏáõ»óÇÝ Êáñ»Ýdz »õ ³Ëã³ ·ÇõÕ»ñÇ μݳÏÇãÝ»ñÁ, áñáÝó ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ã¿ñ ϳñáÕ³ó»É
·³ÕûÉ: Üñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ ³ñ·»É³÷³Ïáõ»ó Ù³ñ³·Ý»ñáõÙ áõ í³Ûñ³·ûñ¿Ý áãÝã³óáõ»ó (13):
Âáõñù³Ï³Ý Ññáë³ÏÝ»ñÁ ëå³Ý¹ ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ Ý³»õ Ø»Í ²ñ³·»³É, ¶áõÙåáõñïû, ²ëáõÉ, ´»Å³ÝáÛ ·ÇõÕ»ñáõÙ, ²Ë³Éù³É³ù ù³Õ³ùáõÙ
»õ ³ÛÉáõñ: Îáïáñ³ÍÝ ³õ»ÉÇ Ù»Í Í³õ³ÉÝ»ñ Ï'ÁݹáõÝ¿ñ, »Ã¿ ï»Õ–ï»Õ
μݳÏãáõÃÇõÝÁ ã¹ÇÙ¿ñ ÇÝùݳå³ßïå³Ýáõû³Ý: ÂßݳÙÇÝ Û³ïϳå¿ë Û³Ù³é ¹ÇÙ³¹ñáõû³Ý ѳݹÇå»ó ê³Ã˳ ·ÇõÕÇ Ù³ïáÛóÝ»ñáõÙ: ´áñÅáÙÇ
ßñç³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ûáõ³Í íñ³ó³Ï³Ý ½ûñù»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ½ûñ³í³ñ
²ñç»õ³ÝÇÍ¿Ý áã ÙdzÛÝ é³½Ù³Ï³Ý áõ ÝÇõÃ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáÛó ãïáõ»ó
Ñ³Û ·³ÕóϳÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ»õ ½Çݳó÷»ó Ñ³Û Ï³Ù³õáñÝ»ñÇÝ »õ, ëï³Ý³Éáí íñ³ó ²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ϳñ·³¹ñáõÃÇõÝÁ, ³ñ·»É»ó ³Ë³Éù³É³ùóÇ ·³ÕóϳÝÝ»ñÇÝ ï»Õ³õáñáõ»Éáõ ´³ÏáõñdzÝáõÙ »õ ìñ³ëï³ÝÇ
³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: ìñ³ëï³ÝÇ Ëáñù»ñÁ ï»Õ³÷áËáõ»Éáõ ³ñïûÝáõÃÇõÝ
ëï³ó³Ý ÙdzÛÝ íñ³óÇ ·³ÕóϳÝÝ»ñÁ (14):
²Ë³Éù³É³ùÇ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ·³ÕÃÇ ûñ»ñÇÝ Ï»³ÝùÇ Ïáãáõ»óÇÝ ³Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý »ñ»ù ѳÝñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ: гÛáó ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á سÛÇëÇ 30Ç ³ÝϳËáõû³Ý Ñéã³Ï³·ñáõÙ Çñ»Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ñ ѳÛÏ³Ï³Ý ·³õ³éÝ»ñÇ ·»ñ³·áÛÝ áõ ÙÇ³Ï Çß˳ÝáõÃÇõÝ: ²Ýßáõßï, §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³õ³éÝ»ñ¦ ³Ýáñáß μ³é³Ï³å³Ïóáõû³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÁ ÇÝùݳÝå³ï³Ï ã¿ñ:
ÜÙ³Ý Ó»õ³Ï»ñåáõÙáí ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á ÙÇ ÏáÕÙÇó Ëáõë³÷áõÙ ¿ñ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Û¹ μ³ñ¹ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ ûëٳݻ³Ý Ãáõñù»ñÇ »õ Ýáñ³ëï»ÕÍ Ñ³ñ»õ³Ý å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñ³Íù³ÛÇÝ í¿×»ñÇ Ù¿ç Û³ÛïÝáõ»Éáõ
íï³Ý·Çó, ÙÇõë ÏáÕÙÇó, ÿÏáõ½ ³Ýáñáß ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí, Û³ÛïÝáõÙ ¿ñ Çñ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÝϳïÙ³Ùμ: îáõ»³É ¹¿åùáõÙ í»ñçÇÝÇë ï³Ï ϳñ»ÉÇ ¿ñ ÝϳïÇ áõÝ»Ý³É »'õ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ, »'õ Ô³ñ³μ³ÕÁ, »'õ æ³õ³ËùÁ, »'õ ³ÛÉ íÇ׳۳ñáÛó ï³ñ³ÍùÝ»ñ:
ê³Ï³ÛÝ Áݹ³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï ß³μ³Ã Û»ïáÛª ÚáõÝÇëÇ 4ÇÝ, íñ³ó Ù»Ýß»õÇÏÝ»ñÁ, áñáÝù ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ñáí³Ý³õáñáõû³Ùμ ݳ˳å³ïñ³ëïáõ»É ¿ÇÝ
ìñ³ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõû³Ý Ñéã³ÏÙ³ÝÁ, ä³ÃáõÙáõÙ úëٳݻ³Ý ϳÛëñáõû³Ý Ñ»ï ÏÝù³Í ѳßïáõû³Ý å³Ûٳݳ·ñáí Çñ»Ýó Çñ³õáõÝù í»ñ³å³Ñ»óÇÝ ·»ñ³½³Ýó³å¿ë ѳۻñáí μݳϻóáõ³Í ²Ë³Éó˳ÛÇ »õ ²Ë³É-

11

ù³É³ùÇ ·³õ³éÝ»ñÁ Û³ÝÓÝ»Éáõ Ãáõñù»ñÇÝ: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ÝÙ³Ý ù³ÛÉÁ
ûɳ¹ñáõ³Í ã¿ñ ÙdzÛÝ Ãáõñù»ñÇÝ ¹ÇÙ³¹ñ»Éáõ ³ÝϳñáÕáõû³Ùμ: ²ÛÝ
ݳ»õ Ñ»éáõÝ ·Ý³óáÕ Ýå³ï³Ï ¿ñ Ñ»ï³åݹáõÙ: ܳË, ëï»ÕÍõáõÙ ¿ñ
ïå³õáñáõÃÇõÝ, ÿ Ýáñ³Ñéã³Ï ìñ³ëï³ÝÁ »õë г۳ëï³ÝÇ ÝÙ³Ý Éáõñç
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½ÇçáõÙÝ»ñ ¿ ³ÝáõÙ é³½Ù³Ï³Ý Û³ÕóݳÏÝ»ñ ·ñ³Ýó³Í
ÂáõñùdzÛÇÝ »õ »ñÏñáñ¹ª Çñ ÏÝù³Í ³é³çÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí
³ñӳݳ·ñáõÙ ¿ Çñ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ ³Û¹ ·³õ³éÝ»ñÇ μ³ËïÁ ïÝûñÇÝ»Éáõ
ѳñóáõÙ: ä³ï»ñ³½ÙáõÙ ÂáõñùdzÛÇ é³½Ù³Ï³Ý ³ÝÛ³çáÕáõû³Ý ¹¿åùáõÙ ìñ³ëï³ÝÁ ϳñáÕ ¿ñ ÝáñÇó í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Çñ §ûñÇݳϳݦ Çñ³õáõÝùÁ ²Ë³Éó˳ÛÇ »õ ²Ë³Éù³É³ùÇ ÝϳïÙ³Ùμ: ºõ í»ñç³å¿ë, áñ ³Ù»Ý³ó³õ³ÉÇÝ ¿, Ãáõñù³Ï³Ý μéݳ·ñ³õáõÙÁ ϳñáÕ ¿ñ ³ñÙ³ï³å¿ë ÷áË»É
æ³õ³ËùÇ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ. ³ÛÝ ¿ª ½ñÏ»É Ýñ³Ý Çñ ѳÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ Ýϳñ³·ñÇó: лﳷ³Û ¹¿åù»ñÁ μ³ó³Û³Ûï»Éáõ »Ï³Ý
íñ³ó ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ³Û¹ ³½·³ÛÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ:
γñ»õáñ»Éáí Ýáñ³ëï»ÕÍ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ý Ñ³ñóÁª ³ñ¹¿Ý ÚáõÝÇëÇ ëϽμÇÝ ìñ³ó »õ гÛáó ²½·³ÛÇÝ
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ ëÏë»óÇÝ μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Û¹ ËݹñÇ ßáõñç: ìñ³ó ²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ Ü. Äáñ¹³ÝÇ³Ý »õ í³ñã³å»ï Ü. è³Ù³ÇßíÇÉÇÝ ÂÇýÉÇëÇ Ð³Ûáó ²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Çݪ Ç ¹¿Ùë ². ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ, Ú. ø³ç³½ÝáõÝáõ »õ ²É. ʳïÇ뻳ÝÇ, ³é³ç³ñÏ»óÇÝ ´áñã³ÉáõÇ ·³õ³éÇ Ñ³ñóáõÙ ³é³çÝáñ¹áõ»É ³½·³·ñ³Ï³Ý ëϽμáõÝùáí: ²Ë³Éù³É³ùÇ Ù³ëÇÝ
Ëûëù ãϳñ, ù³Ý½Ç ³ÛÝ ·ñ³õáõ³Í ¿ñ Ãáõñù»ñÇ ÏáÕÙÇó, ÿ»õ, ÇÝãå¿ë Ýßáõ»ó, íñ³óÇÝ»ñÁ ³å³·³ÛáõÙ Ýñ³ ѳñóÇ ÉáõÍáõÙÁ »õë ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ Ûû·áõï ìñ³ëï³ÝÇ: ê³Ï³ÛÝ ßáõïáí ë³Ñٳݳ½³ïÙ³Ý Ñ³ñóáí гÛáó
²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç Ýß³Ý³Ï³Í Û³ïáõÏ Û³ÝÓݳËÙμÇÝ (Ê. γñ×ÇÏ»³Ý,
ʳïÇë»³Ý »õ Ôáñճݻ³Ý) Æ. Ì»ñ»Ã»ÉÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ ìñ³ëï³ÝÁ
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ãÇ Ï³ñáÕ Ññ³Å³ñáõ»É ²Ë³Éù³É³ùÇó »õ Èáéáõó, ÇÝãå¿ë »õ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ ·³õ³éÇ ö³Ùμ³ÏÇ ßñç³ÝÇó:
Àݹ áñáõÙ, íñ³ó ·áñÍÇãÁ ѳõ³ï³óÝáõÙ ¿ñ, áñ ¹³ μËáõÙ ¿ ݳ»õ ³Û¹
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ³Û μݳÏãáõû³Ý ߳ѻñÇó, ù³ÝÇ áñ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ñáí³Ý³õáñáõû³ÝÝ ³ñųݳó³Í ìñ³ëï³Ýáõ٠ѳۻñÇ Ñ³Ù³ñ »õë ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ Ï»³ÝùÇ ³õ»ÉÇ ³å³Ñáí íÇ׳Ï: ²½·³·ñ³Ï³Ý ëϽμáõÝùÇó Ññ³Å³ñáõ»Éáõ íñ³ó³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ³Û¹ ù³ÛÉÇ ¹¿Ù μáÕáù»ó Ê. γñ×ÇÏ»³ÝÁª íñ³ó
Ù»Ýß»õÇÏÝ»ñÇ ÝÙ³Ý Ùûï»óáõÙÁ μÝáõó·ñ»Éáí г۳ëï³ÝÁ ÂáõñùdzÛÇ,
ìñ³ëï³ÝÇ »õ ²½ñå¿Û׳ÝÇ ÙÇç»õ μ³Å³Ý»Éáõ ·áñͻɳϻñå (15): ê³Ñ-

12

ٳݳÛÇÝ Ñ³ñó»ñáí ѳۖíñ³ó³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ùï³Ý ÷³ÏáõÕÇ »õ í»ñëÏëáõ»óÇÝ ÙdzÛÝ ³ßݳÝÁ, »ñμ Ãáõñù»ñÁ ëÏë»óÇÝ Ñ»é³Ý³É
·ñ³õáõ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó:
1918Ç ÚáõÉÇëÇ ëϽμÇÝ íñ³ó ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ Ù»ñÅ»ó гÛáó ²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ÙÇçÝáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñÁª ·³ÕóϳÝÝ»ñÇÝ ìñ³ëï³ÝÇ Ëáñù»ñÁ
ï»Õ³÷áË»Éáõ, ÇÝãå¿ë »õ ´áñã³ÉáõÇó Ñ»é³ó³Í Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñÇ μݳϳí³Ûñ»ñáõÙ ï»Õ³õáñ»Éáõ Çñ³õáõÝù ³ñïûÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ:
²ÛëåÇëáí, »'õ íñ³ó ϳé³í³ñáõû³Ý, »'õ Ãáõñù³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõû³Ý ÏáÕÙÇó áñ»õ¿ áõÕÕáõû³Ùμ ï»Õ³ß³ñÅáõ»Éáõ Çñ³õáõÝùÇó
½ñÏáõ³Í ç³õ³Ë»óÇ ·³ÕóϳÝÝ»ñÁ ¹³ï³å³ñïõáõÙ ¿ÇÝ μݳçÝçÙ³Ý:
¶³ÕóϳÝáõû³Ý íÇ׳ÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ñ ûñѳë³Ï³Ý. ëÏëáõ»É ¿ÇÝ
óñï»ñÁ, ³ÝÓñ»õÝ»ñÁ, ëå³éõáõÙ ¿ñ ³Ý³ëݳ·É˳ù³Ý³ÏÁ: ìñ³ó³Ï³Ý
Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÃáÛɳïñ»óÇÝ øáõóÛÇëÇó, ¶áñÇÇó, ´áñÅáÙÇó »Ï³Í
ѳñÇõñ³õáñ ³õ³½³ÏÝ»ñÇ áõ í³ß˳éáõÝ»ñÇ ãÝãÇÝ ·Ý»ñáí ·³ÕóϳÝÝ»ñÇó ·Ý»Éáõ, ³é³ÝÓÇÝ ¹¿åù»ñáõÙ ¿Éª íñ³ó³Ï³Ý áëïÇϳÝáõû³Ý û·Ýáõû³Ùμ ËÉ»Éáõ ï³ëÝ»³Ï ѳ½³ñ³õáñ ·ÉáõË ³Ý³ëáõÝÝ»ñ: ²Ûë Û³ïáõÏ
ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý ßÝáñÑÇõ ìñ³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÉáõÍ»ó Çñ
μݳÏãáõû³Ý å³ñ»Ý³ÛÇÝ ËݹÇñÝ»ñÁ:
¶³ÕóϳÝáõû³Ý Ñá·ë»ñÇ áÕç ͳÝñáõÃÇõÝÁ Ùݳó гÛáó ·³ÕÃ³Ï³Ý³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç, ²Ë³Éù³É³ùÇ Ð³Ûñ»Ý»³ó í³ñãáõû³Ý, ÎáíϳëÇ
ѳÛáó μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõû³Ý, ìñ³ëï³ÝáõÙ ²Ù»ñÇÏ»³Ý ³é³ù»Éáõû³Ý, Ù³ë³Ùμ ݳ»õ ìÇñ³Ñ³Ûáó ²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç г۳ëï³ÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã ². æ³Ù³É»³ÝÇ áõë»ñÇ íñ³Û:
1918 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÚáõÝÇëÇó ÙÇÝã»õ ÜáÛ»Ùμ»ñ ´³ÏáõñdzÝÇ ³Ýï³éÝ»ñáõÙ ½áÑáõ»ó ³õ»ÉÇ ù³Ý 18 ѳ½³ñ Ù³ñ¹: ¶ñ»Ã¿ ÝáÛÝù³Ý ½áÑ»ñ ïáõ»óÇÝ Ì³ÉϳÛÇ »õ سݷÉÇëÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³å³ëï³Ý³Í Ñ³Û ·³ÕóϳÝÝ»ñÁ: ØÇÝã»õ Û³çáñ¹ ·³ñáõÝ ³Ë³Éù³É³ùóÇ ·³ÕóϳÝÝ»ñÇ ÏáñáõëïÝ»ñÁ ѳë³Ý 40 ѳ½³ñÇ:
1918 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÜáÛ»Ùμ»ñÇó, Û³Õóѳñ»Éáí íñ³ó ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý
Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Û³ñáõó³Í ½³Ý³½³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ, Û³×³Ë ßñç³ÝóÇÏ
׳ݳå³ñÑÝ»ñáí, ·³ÕóϳÝáõû³Ý μ»ÏáñÝ»ñÝ ëÏë»óÇÝ í»ñ³¹³éݳÉ
Çñ»Ýó ³õ»ñáõ³Í áõ óɳÝáõ³Í μݳϳí³Ûñ»ñÁ: ´³ÏáõñdzÝÇó ²Ë³Éù³É³ù ³ÝóÝ»Éáõ ÃáÛÉïáõáõû³Ý ¹ÇÙ³ó íñ³ó ½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñª íñ³ó³Ñå³ï³ÏáõÃÇõÝ ÁݹáõÝ»Éáõ,
·³õ³éÁ ìñ³ëï³ÝÇ Ù³ë ׳ݳã»Éáõ Ù³ëÇÝ (16):

13

ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 29ÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ ìñ³ëï³ÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã ê. ØïÇõ³ÝÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ ѳۖíñ³ó³Ï³Ý ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ Çñ ϳé³í³ñáõû³Ý ϳñÍÇùáí å¿ïù ¿ ³ÝóÝÇ Ý³ËÏÇÝ ÂÇýÉÇëÇ Ý³Ñ³Ý·Ç Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ
ë³ÑÙ³Ýáí, ³ÛëÇÝùݪ ÈáéÇÝ »õ ²Ë³Éù³É³ùÁ ÙïÝ»Éáõ »Ý ìñ³ëï³ÝÇ
ϳ½ÙÇ Ù¿ç:
²Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÇó Ù¿Ï ß³μ³Ã ã³Ýó³Íª ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 5ÇÝ, íñ³ó³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ, áñ ÙÇÝã»õ ³Û¹ª ÐáÏï»Ùμ»ñ–ÜáÛ»Ùμ»ñÇÝ
μéݳ·ñ³õ»É ¿ñ ÈáéÇÝ, ½ûñ³í³ñ سϳۻõÇ (سճßíÇÉÇ) ·É˳õáñáõû³Ùμ ½ûñù Ùïóñ»ó ݳ»õ ²Ë³Éù³É³ù: î»ÕÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áõÅ»ñÁ ½Çݳó÷áõ»óÇÝ, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇó Å³Ù³Ý³Í ÷áùñ³ÃÇõ ѳÛÏ³Ï³Ý ½ûñ³Ù³ëÁ, ѳۖ¹ñ³ó³Ï³Ý μ³ËáõÙÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ, ëïÇåáõ³Í ¹áõñë
»Ï³õ ºýñ»Ùáíϳ–îñáÛÇóÏáÛ¿ ·ÇõÕ»ñÇ ßñç³ÝÇó, áñÁ ·ñ³õ»É ¿ñ Ãáõñù»ñÇ
Ñ»é³Ý³Éáõó Û»ïáÛ (17):
ø³ç³½ÝáõÝáõ ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ, áñ ³Û¹ ËݹñáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
ÏáÕÙÇó ëï³ó»É ¿ñ ³½³ï ·áñÍ»Éáõ Çñ³õáõÝù, ù³ÝÇóë μáÕáù»ó Èáéáõ »õ
²Ë³Éù³É³ùÇ ·ñ³õÙ³Ý Ï³å³Ïóáõû³Ùμ: ê³Ï³ÛÝ íñ³óÇÝ»ñÁ ÙݳóÇÝ
³Ý¹ñ¹áõ»ÉÇ: ²Ûëå¿ë ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ Ï¿ë»ñÇÝ Í³·»ó ѳۖíñ³ó³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ, áñÇ ë³ÝÓ³½»ñÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ Çñ»Ýó ³Ù»Ý³Ù»Í ¹»ñÝ áõÝ»ó³Ý
Ãáõñù»ñÁ: ìÇ×»ÉÇ ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó Ñ»é³Ý³Éáõó ³é³ç Ýñ³Ýù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï »'õ г۳ëï³ÝÇ, »'õ ìñ³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ÇÝ ·³õ³éÝ»ñÁ Ýñ³Ýó Û³ÝÓÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ:
гÛÏ³Ï³Ý áõÅ»ñÁ ¸ñáÛÇ ·É˳õáñáõû³Ùμ ³½³ï³·ñ»óÇÝ Èáéáõ
Ù»Í Ù³ëÁ: ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 11–12ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ïÇíǽdzÛÇ 4ñ¹ Ñ»ï»õ³Ï³ÛÇÝ ·Ý¹Ç Ù¿Ï ·áõÙ³ñï³Ï ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇó ß³ñÅáõ»ó ¹¿åÇ ²Ë³Éù³É³ù »õ ³ÛÝï»Õ Ùï³Í íñ³ó³Ï³Ý ½ûñù»ñÇ Ñ»ï ÁݹѳñáõÙÇó Û»ïáÛ,
ÑëÏáÕáõû³Ý ï³Ï í»ñóñ»ó ·³õ³éÇ Ù»Í Ù³ëÁ: ìñ³ó³Ï³Ý áõÅ»ñÁ ù³ßáõ»óÇÝ ÑÇõëÇë:
¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 31ÇÝ Ñ³Û–íñ³ó³Ï³Ý ÁݹѳñáõÙÁ ¹³¹³ñ»óáõ»ó ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÇ ÙÇçÝáñ¹áõû³Ùμ: 1919 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÚáõÝáõ³ñÇ 9–17Á ÂÇýÉÇëáõ٠ϳ۳ó³Í ѳßïáõû³Ý ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÁ í×é»ó ÈáéÇÝ Ñéã³Ï»É 㿽áù ·ûïÇ, ÇëÏ ²Ë³Éù³É³ùÇ Ñ³ñóÁ Ùݳó ³éϳË: سñïÇÝ »ñÏáõ ѳÝñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ׳ݳã»óÇÝ ÙÇÙ»³Ýó ³ÝϳËáõÃÇõÝÁ, í»ñ³Ï³Ý·Ýáõ»ó »ñϳÃáõÕ³ÛÇÝ »ñûõ»ÏáõÃÇõÝÁ: гۖíñ³ó³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ɳñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ï»ÕÇ ïáõ»ó:

14

²ñ¹¿Ý ÚáõÝÇëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ϳñáÕ³ó³õ »ñϳÃáõÕáí ëï³óáõáÕ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÇó μ³ÅÇÝ Ñ³Ý»É ³Ë³Éù³É³ùóÇ ëáí»³ÉÝ»ñÇÝ: êï³óáõáÕ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÇó ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÇÝ μ³ÅÇÝ Ñ³Ý»Éáõ ·áñÍÁ ¹ñáõ»ó å»ï³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏÇ íñ³Û: ÂÇýÉÇëáõ٠г۳ëï³ÝÇ
Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÇõÝáõÙ ëï»ÕÍáõ»ó Û³ïáõÏ ·ñ³ë»Ý»³Ï Ëݳٳï³ñáõû³Ý ·Íáí, áñÁ ½μ³Õ»óñ»ó ¸. ¸³õÇÃ˳ݻ³ÝÁ: ØdzÛÝ Ø³ÛÇëÇ ëϽμÇÝ
г۳ëï³ÝÁ ²Ë³Éù³É³ùÇ ëáí»³ÉÝ»ñÇÝ Û³ïϳóñ»ó 3 ÙÇÉÇáÝ éáõμÉáõ
Ýå³ëï »õ 74,000 ѳ½³ñ éáõμÉǪ ë»ñÙ³óáõ ·Ý»Éáõ ѳٳñ (18):
²Û¹áõѳݹ»ñÓ, æ³õ³ËùÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ ãμ³ñ»É³õáõ»ó:
ìñ³ó Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ͳÝñ Ù³ùë»ñ ë³ÑٳݻóÇÝ áã ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³Ý
Ý»ñÙáõÍáõáÕ, ³ÛÉ»õ ²Ë³Éù³É³ù áõÕ³ñÏáõáÕ ³ÛÝ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÇ íñ³Û,
áñÇó Ù³ëݳμ³ÅÇÝ ¿ñ ѳÝõáõÙ »'õ ѳÛ, »'õ íñ³óÇ ·³ÕóϳÝÝ»ñÇÝ:
¼ûñ³í³ñ–ݳѳݷ³å»ï سϳۻõÁ ½Çݳó÷»ó Ñ³Û μݳÏãáõû³ÝÁ, ÆÙ»ñ»ÃdzÛÇó »õ ÂÇýÉÇëÇó μ»ñáõ³Í íñ³ó³Ï³Ý áëïÇϳÝáõû³Ý ÙÇçáóáí ѳëï³ï»ó Ëëï³·áÛÝ Ï³ñ·»ñ: Àݹ áñáõÙ, íñ³óÇÝ»ñÝ áõ Ù»ëË»ÃóÇ Ãáõñù»ñÁ ã½ñÏáõ»óÇÝ ½¿Ýù Ïñ»Éáõ Çñ³õáõÝùÇó: гۻñÇó ½¿Ýù ϳñáÕ ¿ÇÝ ëï³Ý³É ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ §Ï³ÙáíÇݦ, μ³Ûó Çñ³Ï³ÝáõÙ
μéÝáõû³Ùμ ½ûñ³ÏáãõáõÙ ¿ÇÝ íñ³ó³Ï³Ý μ³Ý³Ïª ³ÝÑݳ½³Ý¹ ²μ˳½Ç³ÛÇ »õ ²×³ñdzÛÇ ¹¿Ù Ïéáõ»Éáõ ѳٳñ:
êÏëáõ»ó ·³õ³éÁ íñ³óÇÝ»ñáí §·³ÕáõóóÝ»Éáõ¦ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
ØÇÝã»õ 1920Ç í»ñçÁ å»ïáõû³Ý Ñáí³Ý³õáñáõû³Ùμ ²Ë³Éù³É³ùÇ
·³õ³é ÷á˳¹ñáõ»óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÇõñ ÁÝï³ÝÇù ÇÙ»ñ»ÃóÇ í»ñ³μݳÏÇãÝ»ñ:
²Ýßáõßï, æ³õ³ËùÇ ÝϳïÙ³Ùμ Ù»Ýß»õÇÏÝ»ñÇ í³ñ³Í ³Û¹ ³½·³ÛݳÙáÉ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ³ÝÝϳï ã¿ñ ÙÝáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ, ÇÝã–ÇÝã Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí, ѳñÏ
¿ñ ѳٳñáõÙ 1919ÇÝ μ³õ³ñ³ñáõ»É ÙdzÛÝ Çñ ѳó³Ñ³ïÇÏÇó ²Ë³Éù³É³ùÇÝ Ù³ëݳμ³ÅÇÝ Ñ³Ý»Éáí »õ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï í³ñáõáÕ μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙÁ Ó·Ó·»Éáíª ÙÇÝã»õ ö³ñÇ½Ç í»Ñ³ÅáÕáíáõÙ ó³ÝϳÉÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ Ó»éù μ»ñáõÙÁ: èáõμ¿Ý î¿ñ ØÇݳ뻳ÝÁ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñáõÙ ¿ñ. §²Ý³ñ¹³ñ ¿ÇÝ ìñ³ëï³ÝÇ ¹ÇïáõÙÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ í»ñ³μ»ñÙ³Ùμ, ³Ý³ñ¹³ñ ¿ñ, áñ ݳ ²Ë³Éù³É³ù ½áõï ѳ۳μÝ³Ï ·³õ³éÁ ËÉ³Í ¿ñ Ù»½ÝÇó, ÿ»õ ÿ' ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, ÿ' ³½·³·ñ³Ï³Ý ï»ë³Ï¿ïáí ³Û¹ ·³õ³éÁ г۳ëï³ÝÇÝ ÏÁ å³ïϳݿñ: ²Ý³ñ¹³ñ ¿ñ

15

ݳ»õ ÈáéÇÇ í»ñ³μ»ñÙ³Ùμ Ýñ³ Ó·ïáõÙÁ... âÝ³Û³Í ³Û¹ íñ¹áí»óáõóÇã
¹ñáõû³Ý, ´ÇõñáÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÝ áõÝ¿ñ, áñ åÇïÇ Ñ³Ùμ»ñ»É »õ ½Çç»É íñ³óÇÝ»ñÇÝ, ÇÝãù³Ý áñ ϳñ»ÉÇ ¿¦ (19): ´³Ûó èáõμ¿ÝÝ áõ ѳÝñ³å»ïáõû³Ý
ÙÇõë ջϳí³ñÝ»ñÁ å³ñï³õáñ ¿ÇÝ Ýϳï»É, áñ áñù³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ
½ÇçáÕ ¿ñ ¹³éÝáõÙ, ³ÛÝù³Ý ²Ë³Éù³É³ùÇ áõ Èáéáõ ѳñóáõÙ íñ³óÇÝ»ñÝ
³õ»ÉÇ å³Ñ³Ýç³ï¿ñ ¿ÇÝ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ:
1919Ç ê»åï»Ùμ»ñÇ 17ÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ μ³óáõ»ó ѳۖíñ³ó³Ï³Ý Ýáñ
ËáñÑñ¹³ÅáÕáí: ìñ³ëï³ÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ÇÝ Ü. è³Ù³ßíÇÉÇÝ »õ ê.
ØïÇõ³ÝÇÝ, г۳ëï³ÝÁª êï. سÙÇÏáÝ»³ÝÁ »õ ê. ʳã³ïñ»³ÝÁ: ìñ³óÇÝ»ñÁ, ѳõ³Ý³μ³ñ í³Ë»Ý³Éáí Èáéáõ 㿽áù ·ûïáõó ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÇ
¹áõñëμ»ñÙ³Ý å³ï׳éáí ѳۖíñ³ó³Ï³Ý Ýáñ ﳷݳåÇ Í³·Ù³Ý ѳõ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó, ³é³ç³ñÏ»óÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ §÷á˽ÇçáõÙ³ÛÇݦ
ï³ñμ»ñ³Ï. г۳ëï³ÝÇÝ ÃáÕÝ»É ²ùáñÇ ·ÇõÕÇó ѳñ³õ ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, Èáéáõ ¹³ßïÁ (æ³É³ÉûÕÉÇ–ìáñáÝóáíϳ), ÇëÏ ìñ³ëï³ÝÇݪ
³Û¹ ·ÍÇó ÑÇõëÇë ÁÝÏ³Í ÑáÕ»ñÁ »õ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÁ: Àݹ áñáõÙ,
Ýñ³Ýù ³Ûë §½ÇçáõÙÁ¦ ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³õáñª ÙÇÝã»õ ö³ñÇ½Ç í»Ñ³ÅáÕáíÇ áñáßÙ³Ùμ ³ñ»õÙï³Ñ³Û ·³õ³éÝ»ñÇ ÙdzóáõÙÁ г۳ëï³ÝÇÝ:
гÛÏ³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ Çñ ϳé³í³ñáõÃÇõÝÇó Édz½ûñáõ³Í ¿ Ûû·áõï ìñ³ëï³ÝÇ ½Çç»Éáõ Êñ³ÙÇ (̳Éϳ) ßñç³ÝÁ,
²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ »õ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ: æ³õ³ËùÇ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ Ù³ëÁª É×»ñÇ ßñç³ÝÁª лßïdz–ê³Ã˳–Ðáϳٖ²½Ù³Ý³ ·ÇõÕ»ñáíª ÙÇÝã»õ Îáõñ ·»ïÁ ÙݳÉáõ ¿ñ г۳ëï³ÝÇÝ: ÈáéÇáí, Áëï ѳÛϳϳÝ
ݳ˳·ÍÇ, ë³ÑÙ³ÝÁ å¿ïù ¿ ³ÝóÝ¿ñ ÎáÕμÇó ÑÇõëÇëª È³Éí³ñ ·Íáí: ¿»õ
ÏáÕÙ»ñÇó áã Ù¿ÏÇÝ ãμ³õ³ñ³ñ»ó ÙÇõëÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ »õ ·ñ³õáñ ѳٳӳÛÝáõÃÇõÝ Ó»éù ãμ»ñáõ»ó, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ, áñ ѳÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Û³ÛïÝ»É ¿ñ ²Ë³Éù³É³ùÇ Ù»Í Ù³ëÁ »õ ³ÙμáÕç ̳ÉÏ³Ý ½Çç»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ, ìñ³ëï³ÝÁ ѳٳӳÛÝ»ó г۳ëï³ÝÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ï³ñ³ÝóÇÏ ³é»õïñÇ, ѻ鳷ÍÇ »õ ³ÛÉ ³ñïûÝáõÃÇõÝÝ»ñ: Ú³ïϳÝß³Ï³Ý ¿, áñ §½Çç»Éáõ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ¦ ìñ³ëï³ÝÁ ÁÝϳɻó Ñ¿Ýó ½ÇçáõÙ »õ æ³õ³ËùÇ
ÝϳïÙ³Ùμ Çñ»Ý í»ñ³·ñ»ó ³½³ï ïÝûñÇÝáõû³Ý Çñ³õáõÝù:
1919Ç μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ó»éù μ»ñáõ³Í ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇó ϳñ»ÉÇ ¿ ûñ»õë Ýᯐ 1919Ç ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 14Ç Ñ³Û–íñ³ó³Ï³Ý
ѳٳӳÛݳ·ÇñÁ, Áëï áñÇ ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç»õ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ »õ ³å³·³Ûáõ٠ͳ·»ÉÇù í¿×»ñÁ å¿ïù ¿ ÉáõÍáõ¿ÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑáí
ϳ٠㿽áù Çñ³õ³ñ³ñáõû³Ý ÙÇçáóáí (20):

16

âϳñáճݳÉáí ÉáõÍáõÙ ï³É ë³ÑٳݳÛÇÝ í¿×»ñÇݪ ѳÛÏ³Ï³Ý »õ
íñ³ó³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹ÇÙ»óÇÝ ²Ýï³ÝïÇ »ñÏñÝ»ñÇ û·Ýáõû³ÝÁ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ 1920Ç ú·áëïáëÇ 10Ç ê»õñÇ ¹³ßݳ·ñáõÙ
Ùïóáõ»ó Û³ïáõÏ Ûû¹áõ³Í, Áëï áñÇ ³Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ë³Ñٳݳ½³ïÙ³Ý ËݹÇñÁ å¿ïù ¿ ÉáõÍáõ¿ñ ÏáÕÙ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇó μ³Õϳó³Í ߳ѳ·ñ·Çé Û³ÝÓݳÅáÕáíÇ ç³Ýù»ñáí, ÇëÏ
ãÉáõÍáõ»Éáõ ¹¿åùáõÙ, ³ÛÝ ÙݳÉáõ ¿ñ ¹³ßݳÏÇó »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Û»óáÕáõû³ÝÁ:
1920Ç ³ßݳÝÁª Ãáõñù–ѳÛÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ñÇÝ, г۳ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ, ï»Õ»³Ï ÉÇÝ»Éáí Ãáõñù–íñ³ó³Ï³Ý ·³ÕïÝÇ Ï³å»ñÇÝ (21), ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ ëïÇåáõ³Í »Õ³õ ½ÇçáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ ìñ³ëï³ÝÇÝ: ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 13ÇÝ íñ³óÇÝ»ñÁ ½ûñù Ùïóñ»óÇÝ Èáéáõ 㿽áù ·ûïÇ »õ ²ñï³Ñ³Ý:
1921Ç ö»ïñáõ³ñÇ í»ñçÇÝ »õ سñïÇ ëϽμÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÁ
»ÝóñÏáõ»ó Ýáñ ³ñѳõÇñùǪ ù»Ù³É³Ï³Ý Ãáõñù»ñÇ Û³ñÓ³ÏÙ³ÝÁ: Ü»ñËáõÅ»Éáí æ³õ³Ëùª Ãáõñù»ñÁ ÷³ëïûñ¿Ý ˳ËïáõÙ ¿ÇÝ Ãáõñù–íñ³ó³Ï³Ý ·³ÕïÝÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ÇñÁ ìñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³Íù (áñåÇëÇÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ñ ²Ë³Éù³É³ùÁ) ãÙïÝ»Éáõ í»ñ³μ»ñ»³É: Î³Ý ÑÇÙù»ñ
»Ýó¹ñ»Éáõ, áñ ³ÝÏ³Ë ìñ³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ Çñ ³ÝÏÙ³Ý Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí Ãáõñù»ñÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ
·³õ³é ÙïÝ»Éáõ ³ñïûÝáõÃÇõÝ ¿ñ ïáõ»Éª ݳ˳å¿ë ÝáñÇó ½Çݳó÷»Éáí
Ñ³Û μݳÏãáõû³ÝÁ (22):
Âáõñù³μÝ³Ï Ðáϳ٠·ÇõÕÇ ÙáÉɳ ä³Ûñ³ÙÇ »õ Ö³Ù³É ³Õ³ÛÇ áõÕ»Ïóáõû³Ùμ ÔáõÙ³Ýï³ñ ÷³ß³ÛÇ ½ûñùÝ áõ Ãáõñù³Ï³Ý ËáõųÝÁ ß³ñÅáõ»óÇÝ ·³õ³éÇ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ·ÇõÕ»ñǪ γñͳËÇ, êáõɹ³ÛÇ, ¸³¹»ßÝÇ »õ
¶áõÙμáõñ¹áÛÇ íñ³Û: ì»ñçÇÝÇó áã Ñ»éáõ μ³½Ù³ÃÇõ ·áõÙμáõñ¹áóÇÝ»ñ, ³Û¹
ÃõáõÙª ϳݳÛù, ÁÝÏ³Ý ³Ýѳõ³ë³ñ Ù³ñïáõÙ: Âáõñù»ñÁ ¶áõÙμáõñ¹áÛáõÙ
·»ñÇ í»ñóñ»óÇÝ Ñ³ñÇõñ³õáñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÙÇ Ù³ëÇÝ ëå³ÝÝ»óÇÝ
ÎáõñÇ ÓáñáõÙ, ÙÇõëÝ»ñÇÝ, ÉóÝ»Éáí çñÑáñÝ»ñÁ, ˻չ³Ù³Ñ ³ñ»óÇÝ: Îáïáñ³ÍÝ»ñ »Õ³Ý ݳ»õ ·³õ³éÇ ³ÛÉ ·ÇõÕ»ñáõÙ: ²Ûë ³Ý·³Ù ·³õ³éÇ
μݳÏãáõÃÇõÝÁ ã·³Õûó: Âáõñù»ñÁ ѳݹÇå»óÇÝ Û³Ù³é ¹ÇÙ³¹ñáõû³Ý
²É³ëï³Ý, ØáÉÇï, î³μ³ÍÕáõñÇ »õ ³ÛÉ ·ÇõÕ»ñÇ Ù³ïáÛóÝ»ñáõÙ:
1918 »õ 1921 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý ³ñß³õ³ÝùÝ»ñÇ »õ ¹ñ³Ýó
³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ»ï»õ³Ýù ѳݹÇë³óáÕ ëáíÇ áõ ѳٳ׳ñ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÁ Ïáñóñ»ó Çñ Ñ³Û μݳÏãáõû³Ý 42–45 ïá-

17

ÏáëÁ: ²Ûëå¿ë ûñÇݳÏ. ²Ë³Éù³É³ù ù³Õ³ùÁ »Ã¿ 1917ÇÝ áõÝ¿ñ 5070, ³å³ 1922ÇÝ ÙdzÛÝ 2737 μݳÏÇã (23):
1921Ç Ø³ñïÇ »ñÏñáñ¹ Ï¿ëÇÝ ²Ë³Éù³É³ù Ùï³Ý 11ñ¹ γñÙÇñ μ³Ý³ÏÇ ½ûñù»ñÁ: ºÃ¿ γñÙÇñ μ³Ý³ÏÁ ÈáéÇ Ùï³õ г۳ëï³ÝÇó, ³å³ ²Ë³Éù³É³ùª ìñ³ëï³ÝÇóª ´áñÅáÙ–²Ë³Éó˳ »ñÃáõÕáí, ѳݷ³Ù³Ýù, áñÁ ùÇã ¹»ñ ã˳ճó ѻﳷ³ÛáõÙ Ýñ³ å³ïϳݻÉáõû³Ý ѳñóÇ í×éÙ³Ý
ï»ë³ÝÏÇõÝÇó:
Âáõñù³Ï³Ý ½ûñùÇ Ñ»é³Ý³Éáõó Û»ïáÛ ³õ»ÉÇ Û³×³Ë³ÏÇ ¹³ñÓ³Ý
ç³õ³ËùóÇÝ»ñÇ ¹ÇÙáõÙ–Ëݹñ³·ñ»ñÁª áõÕÕáõ³Í ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ìñ³ëï³ÝÇ Û»ÕÏáÙÝ»ñÇÝ, γñÙÇñ μ³Ý³ÏÇ Õ»Ï³í³ñáõû³ÝÁ, ÇÝãå¿ë »õ ½³Ý³½³Ý ³ÛÉ ³ï»³ÝÝ»ñǪ ·³õ³éÁ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
ϳ٠èáõë³ëï³ÝÇÝ ÙdzóÝ»Éáõ í»ñ³μ»ñ»³É: Üñ³ÝóÇó Ù¿ÏáõÙ, ·ñáõ³Í
²åñÇÉÇ 23ÇÝ, êáõɹ³, Øñ³·áí³É, ¸³¹»ß, ì³ãdzÝ, γñ½³Ë ·ÇõÕ»ñÇ
Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ ìñ³ëï³Ýáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇÝ
Û³ÛïÝáõÙ ¿ÇÝ. §Ø»Ýù ËݹñáõÙ »Ýù, áñ Ù»ñ ·³õ³éÁ, áñÇ 80,000 μݳÏãáõÃÇõÝÇó 60,000Çó ³õ»ÉÇÝ Ñ³Û»ñ »Ý, ...ÙdzóÝ¿ù г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý: ...ºÃ¿ Ù»ñ »ñÏÇñÁ ãÙÇ³Ý³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï, áñáí ³å³ÑáíõáõÙ »Ýù Ïáïáñ³ÍÇó..., ×ÝßáõÙÇó, »õë ³é³õ»É, »Ã¿ Ù»ñ »ñÏÇñÁ ã¹³éݳÛ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ Ù³ëÁ »õ Ù»ñ ·ÉËÇó ãí»ñ³Ý³Û Ãáõñù³Ï³Ý
»³Ã³Õ³ÝÁ, Ù»Ýù ³ÛÉ»õë ³ÝϳñáÕ »Ýù ÙÝ³É Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùáõÙ, áñ ³Ûë
ù³ÝÇ ï³ñÇ ¿ í»ñ³Íáõ»É ¿ ¹ÅáËùÇ, »õ Ù»Ýù ëïÇåáõ³Í »Ýù ·³ÕûÉáõ
èáõë³ëï³ÝÇ Ëáñù»ñÁ...¦ (24):
1921Ç ·³ñݳÝÇó ²Ý¹ñÏáíϳëÇ Ýáñ³ëï»ÕÍ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ μ³½Ù³ÃÇõ íÇ×»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÃõáõÙ ¹ñáõ»ó
ݳ»õ ²Ë³Éù³É³ùÇ áõ Ýñ³Ý Û³ñ³ÏÇó Êñ³ÙÇ (̳ÉϳÛÇ) ßñç³ÝÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³Ý Ñ³ñóÁ: ²Û¹ ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 1921Ç Ø³ÛÇëÇ 2ÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ
гٳÛݳí³ñ (μáÉß»õÇÏÝ»ñÇ) Ïáõë³Ïóáõû³Ý γõμÇõñáÛÇ ëï»ÕÍ³Í Û³ïáõÏ Û³ÝÓݳÅáÕáíÁ ÚáõÝÇëÇ 25–27ÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ Ññ³õÇñ»ó Çñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÝÇëïÁª ê. ÎÇñáíÇ Ý³Ë³·³Ñáõû³Ùμ: ìñ³ëï³ÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ
¿ÇÝ Û³ÝÓݳÅáÕáíÇ 2, ²½ñå¿Û׳ÝÁª 3, г۳ëï³ÝÁª 1 ³Ý¹³Ù (²É. ´»Ï½³¹»³Ý): ²é³çÇÝ ÇëÏ ÝÇëïáõÙ ´»Ï½³¹»³ÝÁ, Ýß»Éáí ó³ñǽÙÇ ÏáÕÙÇó
³Ýóϳóáõ³Í í³ñã³Ï³Ý μ³Å³ÝÙ³Ý ³Ý³ñ¹³ñ³óÇáõÃÇõÝÁ »õ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Í³Ýñ íÇ׳ÏÁ, Ëݹñ»ó Û³ÝÓݳÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ
ѳÛÏ³Ï³Ý ÑáÍ μݳÏãáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÁ (72 ïáÏáëÁª
ѳۻñ), ÈáéÇÝ »õ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÁ (94 ïáÏáë) ½Çç»É г۳ëï³ÝÇÝ:

18

ê³Ï³ÛÝ Ý³ ÙdzÛÝ³Ï Ùݳó Û³ÝÓݳÅáÕáíÇ íñ³óÇ áõ ³½ñå¿Û׳ÝóÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõû³Ý ѳݹ¿å (í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ùdzó³õ ÎÇñáíÁ), áñáÝù ìñ³ëï³ÝáõÙ »õ ²½ñå¿Û׳Ýáõ٠ѳϳۻճ÷áË³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ ³ßËáõųóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑáÕ ãëï»ÕÍ»Éáõ å³ïñáõ³Ïáí, Ù»ñÅ»óÇÝ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ´»Ï½³¹»³ÝÇ ³é³ç³ñÏÁ: ì»ñçÇÝë å³Ñ³Ýç»ó
ѳñóÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÁ ï»Õ³÷áË»É èÎ(μ)ΠλÝïÏáÙÇ Î³õμÇõñû:
г۳ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ Ù³ëݳ·¿ïÝ»ñÇ »õ ·Çï³Ï Ù³ñ¹Ï³Ýó Û³ÝÓݳñ³ñ»ó íÇ×»ÉÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñ»³É ϳ½Ù»É ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
ÏáÙÇë³ñdzïáõÙ ². Øé³õ»³ÝÇ Û³ÝÓݳñ³ñáõû³Ùμ äûÕáë ²μ¿É»³ÝÁ
1921Ç ÚáõÉÇëÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ Ù³ëÇÝ Ý»ñϳ۳óñ»ó ÙÇ Áݹ³ñÓ³Ï ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñï»Õ å³ïٳϳÝ, ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý »õ
ïÝï»ë³Ï³Ý ѳۻó³Ï¿ï»ñÇó ѳݷ³Ù³Ýûñ¿Ý ÑÇÙݳõáñáõÙ ¿ñ ²Ë³Éù³É³ùÁ г۳ëï³ÝÇÝ Ùdzõáñ»Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ñ¹³ñ³óÇ Ó·ïáõÙÁ.
§æ³õ³ËùÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ,– ·ñáõÙ ¿ñ ³Û¹ ½»Ïáõó³·ñáõÙ ²μ¿É»³ÝÁ,– Ù»Ýß»õÇÏ»³Ý ϳé³í³ñáõû³ÝÁ ï³×ϳϳÝÇó í³ï ¿ ѳٳñáõÙ: Üñ³ ³ãùÁ
³ÛÝå¿ë ¿ í³Ë»ó»É, áñ áã ÙÇ íñ³ó³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÇõÝ ãÇ áõ½áõÙ... ²Ûë
¿ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ: ²Ë³Éù³É³ùóÇÝ áõ½áõÙ ¿, áñ ²Ë³Éù³É³ùÁ ÉÇÝÇ ÇëϳϳÝ, ÃáõñùÇ Û³ñÓ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Û³õÇï»³Ý ³ÝÙ³ïã»ÉÇ èáõë³ëï³Ý. »Ã¿ ³Û¹ ¿É ã»Õ³õ, ݳ áõ½áõÙ ¿ Çñ μ³ËïÁ ϳå»É г۳ëï³ÝÇ Ñ»ï, »õ ݳ
³ÛÅÙ áõ½áõÙ ¿ ÙÇ³Ý³É ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇݦ (25):
1921Ç ÚáõÉÇëÇ 7ÇÝ èÎ(μ)ΠγõμÇõñáÛÇ ÅáÕáíÁ Æ. êï³ÉÇÝÇ Ù³ëݳÏóáõû³Ùμ ùÝݳñÏ»ó гÛÏ³Ï³Ý »õ ìñ³ó³Ï³Ý ÊêЖݻñÇ ÙÇç»õ íÇ×»ÉÇ
ѳٳñáõáÕ Èáéáõ³Û »õ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÁ: Ò³ÛÝ»ñÇ 6
ÏáÕÙ, 1 Ó»éÝå³Ñ Û³ñ³μ»ñ³Ïóáõû³Ùμ áñáßáõ»ó Èáéáõ 㿽áù ·ûïÇÝ
ÙdzóÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇÝ, ÇëÏ ²Ë³Éù³É³ùÇ áõ Êñ³ÙÇ (̳ÉϳÛÇ) ßñç³ÝÝ»ñÁ гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐÇÝ ÙdzóÝ»Éáõ ѳñóÁ ï»Õ³÷áË»É ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ù³Ûݳí³ñ Ïáõë³Ïóáõû³Ý λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿ »õ í»ñçÇÝÇë »½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝ»É Î³õμÇõñáÛÇ ÅáÕáíÇ ùÝݳñÏÙ³Ý (26): ¸Åáõ³ñ
ã¿ Ïé³Ñ»É, áñ íñ³ó μáÉß»õÇÏÝ»ñÇ Ñ³Û»óáÕáõû³ÝÁ ÃáÕÝáõ³Í ѳÛϳϳÝ
ÏáÕÙÇ å³Ñ³ÝçÁ ÏÁ Ù»ñÅáõ¿ñ: ºõ Çñûù, ÚáõÉÇëÇ 16ÇÝ ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ù³Ûݳí³ñ Ïáõë³Ïóáõû³Ý λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ø³Õ³ù³Ï³Ý ´ÇõñáÝ
³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»ó ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³ç³ñÏÁª Çñ áñáßáõÙÁ ÑÇÙݳõáñ»Éáí ÂÇýÉÇëÇ Ñ»ï ³Û¹ ·³õ³éÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ϳåáõ³Íáõû³Ý ßÇÝÍáõ »õ ³ÝѳÙá½Çã å³ï׳é³μ³Ýáõû³Ùμ »õ ÇÝã–ÇÝã §ù³-

19

Õ³ù³Ï³Ý Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí¦ (27): §¼³ñٳݳÉǦ ½áõ·³¹Çåáõû³Ùμ,
×Çß¹ ÝáÛÝåÇëÇ §÷³ëï³ñÏÝ»ñáí¦ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ³é³ç, γõμÇõñáÛÇ ÚáõÉÇëÇ 5Ç áñáßÙ³Ùμ г۳ëï³ÝÇ ³Ýç³ïáõ»É »õ ²½ñå¿Û׳ÝÇÝ ¿ñ ïñáõ»É
ѳÛÏ³Ï³Ý Ù¿Ï ³ÛÉ »ñÏñ³Ù³ëª È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÁ: 1921Ç ÚáõÉÇëÇÝ
íñ³ó–³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝÝ Áݹ¹¿Ù г۳ëï³ÝÇ ³ÏÝÛ³Ûï ¿ñ: ä³ïÙ³Ï³Ý æ³õ³ËùÁ ³Ûëå¿ë ïñáõ»ó ìñ³ëï³ÝÇÝ:
1921Ç ÚáõÉÇëÇ Ï¿ë»ñÇÝ ç³õ³Ëù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, Çñ³½»Ï ¹³éݳÉáí
γõμÇõñáÛÇ, ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ù³Ûݳí³ñ Ïáõë³Ïóáõû³Ý í»ñáÛÇß»³É áñáßáõÙÝ»ñÇÝ, μ³½Ù³ÃÇõ ݳٳϖμáÕáùÝ»ñ ÛÕ»ó ØáëÏáõ³, ÂÇýÉÇë, ºñ»õ³Ý:
ìñ³ó Û»ÕÏáÙÁ ϳñÍ»ë Û³ïáõÏ ³õ»ÉÇ ßÇϳóñ»ó ÙÃÝáÉáñïÁ: ²Ë³Éù³É³ùÇ Û»ÕÏáÙÇ Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïûÝÇó ³½³ïáõ»ó Û³ÛïÝÇ μáÉß»õÇÏ »õ ϳñÙÇñμ³Ý³Ï³ÛÇÝ, ³Ë³Éù³É³ùóÇÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ù»Í Ñ»ÕÇݳÏáõÃÇõÝ í³Û»ÉáÕ ²éáõëï³ÙáíÁ: Üñ³Ý å³ßïûÝáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ³Ë³Éù³É³ùóÇÝ»ñÇ μáÕáùÝ»ñÁ ÙݳóÇÝ ³ÝÑ»ï»õ³Ýù, »õ §ÀÝÏ. ²éáõëï³ÙáíÁ,– ·ñáõÙ
¿ÇÝ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ ìñ³ëï³Ýáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý ³é³ù»Éáõû³ÝÁ ç³õ³Ë»óÇÝ»ñÁ, ëïÇåáõ³Í Ñ»é³ó³õ ²Ë³Éù³É³ùÇóª ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ³Ù»Ý³³ÝÏ»ÕÍ
óáÛó»ñÇ ï³ñ³÷Ç ï³Ï¦ (28): Þáõïáí ·³õ³éÇ áëïÇϳݳå»ï Ý߳ݳÏáõ»ó ÅáÕáíñ¹ÇÝ ³ï»ÉÇ ê. ܳïÇñ³Í¿Ýª Ù»Ýß»õÇÏ»³Ý ïÇñ³å»ïáõû³Ý
ßñç³ÝáõÙ Û³ïáõÏ å³ïÅÇã çáϳïÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ: ºñμ ÅáÕáíñ¹Ç
×ÝßÙ³Ý ï³Ï ï»ÕÇ Û»ÕÏáÙÁ Ýñ³Ý ³½³ï»ó å³ßïûÝÇó, ÂÇýÉÇëÇ íñ³ó
μáÉß»õÇÏÝ»ñÁ, ܳïÇñ³Í¿ÇÝ ûÅï»Éáí ³õ»ÉÇ É³ÛÝ Édz½ûñáõÃÇõÝÝ»ñáí,
í»ñ³¹³ñÓñ»óÇÝ ²Ë³Éù³É³ù: ÄáÕáíñ¹Ç Ýáñ μáÕáùÝ»ñÇÝ Ñ»ï»õ»ó Û³ïáõÏ Û³ÝÓݳÅáÕáíÇ Å³Ù³ÝáõÙÁ: Ú³ÝÓݳÅáÕáíÇ áñáßÙ³Ùμ Ó»ñμ³Ï³Éáõ»óÇÝ ÙÇ ËáõÙμ Ù³ñ¹ÇÏ, ³Û¹ ÃõáõÙ ·³õ³éáõÙ Û³ÛïÝÇ Ñ³Û μáÉß»õÇÏ,
Û»ÕÏáÙÇ ³Ý¹³Ù ØÝáÛ»³ÝÁ, »õ áõÕ³ñÏáõ»óÇÝ ÂÇýÉÇëª â»Ï³ (²ñï³Ï³ñ·
Û³ÝÓݳÅáÕáí): Ø¿Ï ³ÙÇë ³Ýó ²Ë³Éù³É³ù ųٳݻó Ýáñ ³ñï³Ï³ñ·
Û³ÝÓݳÅáÕáí, áñÁ §³½·³ÛݳÙáɦ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí ³Ûë
³Ý·³Ù ¿É Ó»ñμ³Ï³É»ó áõ ÂÇýÉÇë áõÕ³ñÏ»ó ·³õ³éáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çß˳Ýáõû³Ý ѳëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ß³ñÅÙ³Ý Õ»Ï³í³ñ, ²Ë³Éù³É³ùÇ
Û»ÕÏáÙÇ ÑÇÙݳ¹Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Ù¿ÏÇݪ γñ³å»ï Ô³½³Ý绳ÝÇÝ: àõß³·ñ³õ ¿, áñ í»ñçÇÝë 1921Ç ö»ïñáõ³ñÇÝ, ÉÇÝ»Éáí 11ñ¹ γñÙÇñ μ³Ý³ÏÇ í³ßï»ñÇó Ù¿ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ³ãùÇ ¿ñ ÁÝÏ»É íñ³ó Ù»Ýß»õÇÏÝ»ñÇó
Èáéáõ ³½³ï³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÕáõ³Í Ù³ñï»ñáõÙ:
²Ûëå¿ë Ãáõñù³Ï³Ý »ñÏáõ ³ñß³õ³ÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ï³ëÝ»³Ï ѳ½³ñ³õáñ ½áÑ»ñ ïáõ³Í, íñ³ó³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõû³Ý ßñç³ÝáõÙ ½³Ý³-

20

½³Ý ѳɳͳÝùÝ»ñÇ »ÝóñÏáõ³Í ³Ë³Éù³É³ùóÇ Ñ³Û»ñÁ 1921Ç ·³ñݳÝÝ áõ ³Ùñ³ÝÝ ¿É Û³ÛïÝáõ»óÇÝ íñ³ó μáÉß»õÇÏÝ»ñÇ ë³ÝÓ³½»ñÍ³Í Ýáñ
³½·³ÛݳÙáÉ Ó»éݳñÏáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ:
Ú³ïϳÝß³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ³Ë³Éù³É³ùóÇÝ»ñÇ ·ñ³Í μ³½Ù³ÃÇõ ݳٳϖËݹñ³·ñ»ñáõÙ, áñáÝù Ñݳñ³õáñ ã¿ ÁÝûñó»É ³é³Ýó Ûáõ½³Ï³Ýáõû³Ý »õ íñ¹áíÙáõÝùÇ, ²Ë³Éù³É³ùáõÙ ëï»ÕÍáõ³Í ÙÕÓ³õ³Ýç³ÛÇÝ Çñ³íÇ׳ÏÇó ¹áõñë
·³Éáõ ÙÇ³Ï ÙÇçáó ѳٳñáõÙ ¿ÇÝ ·³õ³éÇ ÙdzóáõÙÁ г۳ëï³ÝÇÝ:
¸ñ³ÝóÇó Ù¿Ïáõ٠ϳñ¹áõÙ »Ýù. §...áñå¿ë½Ç í»ñ³óáõÇ æ³õ³Ë»ÃdzÛÇ
ßñç³÷³ÏáõÙÁ, ...áñå¿ë½Ç ϳݷ ³éÝÇ ³ñï³Ï³ñ· ÏáÙÇë³ñÝ»ñÇ ³ÛóÁ,
áñå¿ë½Ç í»ñç ïñáõÇ ³Ù»Ý³ÛÝ ï»ë³Ï ïÕ³Û³Ï³Ý Ï³Ù³Û³Ï³Ýáõû³Ý
»õ ëñμ³·áñÍáõ³Í ³É³Ý–óɳÝÇÝ, ÙdzÛÝ ÙÇ ÙÇçáó ϳÛ, áñÁ »õ ³ÙμáÕç
·³õ³éÇ μݳÏãáõû³Ý 75 ïáÏáë ϳ½ÙáÕ Ñ³Û ³½·³μݳÏãáõû³Ý ï»ÝãÝ
áõ ÷³÷³ùÝ ¿. ³ÛÝ ¿ª ÙdzóÝ»É ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÁ Çñ»Ý ѳñ³½³ï
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý Ñ»ï¦ (29):
1921Ç ÚáõÉÇëÇ 7ÇÝ èÎ(μ)ΠγõμÇõñáÛÇ »õ ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ù³Ûݳí³ñ
Ïáõë³Ïóáõû³Ý λÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç ´ÇõñáÛÇ ÚáõÉÇëÇ 16Ç áñáßáõÙÝ»ñÇó Û»ïáÛ ¿É Ñ³Û μáÉß»õÇÏÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ Ã»õÇ ÙÇ ß³ñù Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ áñáß ÷áñÓ»ñ ϳï³ñ»óÇÝ æ³õ³ËùÇ (ÇÝãå¿ë »õ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ) »ÝóϳÛáõû³Ý ѳñóÁ íÇ׳ñÏ»Éáõ áõÕÕáõû³Ùμ: ²Ë³Éù³É³ùÇó Ñ³Û μݳÏãáõû³Ý ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ³ñï³·³ÕÃÁ ϳÝË»Éáõ, Ýñ³
íñ¹áíÙáõÝùÁ Ù»ÕÙ»Éáõ, ËݹñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³é ³Ûó»É»ó ѳÛÏ³Ï³Ý Û»ÕÏáÙÇ Ý³Ë³·³Ñ ²É. ØdzëÝÇÏ»³ÝÁ: ì»ñçÇÝÇë ݳ˳ӻéÝáõû³Ùμ ÙÇ ËáõÙμ Ñ³Û μáÉß»õÇÏ ·áñÍÇãÝ»ñ 1922ÇÝ Ý»ñϳ۳óñÇÝ Ý³Ë³·ÇÍ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÇó »õ ´áñã³ÉáõÇ ·³õ³éÇ Ñ³Û³μÝ³Ï ·ÇõÕ»ñÇ ßñç³ÝÇó ìñ³ó³Ï³Ý ÊêРϳ½ÙáõÙ
Ù¿Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñã³Ùdzõáñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ê³Ï³ÛÝ íñ³ó å»ï³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ùï³õáñ³Ï³Ýáõû³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ (Û³ïϳå¿ë Æí. æ³õ³ËÇßáõÇÉÇÝ) ëáõÇÝÝ»ñáí ÁݹáõÝ»óÇÝ ³Û¹ ݳ˳·ÇÍÁª ³ÛÝ
¹Çï»Éáí Çμñ»õ ìñ³ó³Ï³Ý ÊêÐÝ ³Ý¹³Ù³Ñ³ï»Éáõ ù³ÛÉ »õ 1923ÇÝ Ñ³ë³Ý Ýñ³ Ù»ñÅÙ³ÝÁ (30): ÆÝã»õ¿, ë³ÑٳݳÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ٠ݳÉáí ÙdzÛÝ³Ï ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ²½ñå¿Û׳ÝÇ »õ ìñ³ëï³ÝÇ ³õ»ÉÇ ³½¹»óÇÏ μáÉß»õÇÏÝ»ñÇ »õ Ýñ³Ýó ³ç³ÏóáÕ Ï»ÝïñáÝÇ ³éç»õ, ËÇëï Ãáõɳó³Í г۳ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ, Ç í»ñçáÛ ï»ÕÇ ïáõ»ó: ¼³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ μéݳÙÇçáóÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çß˳Ýáõû³ÝÁ Û³çáÕáõ»ó ³éųٳݳÏ

21

Éé»óÝ»É ç³õ³Ë³Ñ³Ûáõû³ÝÁª Ýñ³ Ù¿ç ˻չ»Éáí г۳ëï³ÝÇÝ ÙdzݳÉáõ Ó·ïáõÙÁ:
***
ܳËÏÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÇ Ù»Í Ù³ëÇó ϳ½Ùáõ»ó ÝáÛݳÝáõÝ
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÁ: ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ·ÇõÕ»ñÇó î³μ³ÍÕáõñÇÝ, ØáÉÇïÁ »õ
â˳ñáÉ³Ý Ùïóáõ»óÇÝ ´áñÅáÙÇ, ÇëÏ ¸³Ù³É³Ýª ³õ»ÉÇ áõß Ï³½Ù³õáñáõ³Í ²ëåÇÝͳÛÇ ßñç³ÝÝ»ñÇ Ù¿ç: 1930ÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ ßñç³ÝÇó ³Ýç³ïáõ»ó Ýñ³ ѳñ³õ–³ñ»õ»É»³Ý Ù³ëÁª ϳ½Ù»Éáí äá·ï³ÝáíϳÛÇ (³ÛÅÙª
ÜÇÝáÍÙÇÝï³) ßñç³ÝÁ:
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Çß˳Ýáõû³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ–ïÝï»ë³Ï³Ý ÉͳÏÝ»ñÇ ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï Ý»ñ·áñÍáõû³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ëÏëáõ³Í μݳÏãáõû³Ý ³ñï³ÑáëùÁ ¹³ñÓ³õ æ³õ³ËùÇ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Çñ³¹ñáõû³Ý μÝáñáß »ñ»õáÛÃ: ²Û¹ ³éáõÙáí å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ñ, áñ
μݳÏãáõû³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ Û³ñ³μ»ñáõû³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó, Ç ÃÇõë ѳÛÏ³Ï³Ý ³ÛÉ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ, ºñÏñáñ¹ ³ß˳ñѳٳñïÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÝ áõÝ»ó³õ ³õ»ÉÇ Ù»Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñ: ´³õ³Ï³Ý ¿ Ýß»É, áñ
å³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ñÇÝ μ³Ý³Ï ½ûñ³Ïáãáõ³Í 12,684 ³Ë³Éù³É³ùóÇÝ»ñÇó
½áÑáõ»ó (Ù³ë³Ùμ ³ÝÑ»ï Ïáñ³ÍÝ»ñ) 7,788Á, ³ÛëÇÝùݪ 61,4 ïáÏáëÁ: ²½·³ÛÇÝ §Ù³ùñ³½ïٳݦ »ÝóñÏáõ»óÇÝ Ý³»õ Ù»ëË»ÃóÇ Ãáõñù»ñÁ, áñáÝó
¹³õ³×³Ýáõû³Ý Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí êï³ÉÇÝÁ 1944Ç ³Ùñ³ÝÁ ²Ë³Éó˳ÛÇ,
²¹Ç·»ÝÇ, ²ëåÇÝͳÛÇ »õ ²Ë³Éù³É³ùÇ ßñç³ÝÝ»ñÇó ³ùëáñ»ó ØÇçÇÝ ²ëdz: î»ÕÇ Ñ³Û»ñÇÝ ³ñ·»Éáõ»ó ½μ³Õ»óÝ»É Ãáõñù»ñÇó ¹³ï³ñÏáõ³Í ·ÇõÕ»ñÁ: ÆÙ»ñ»ÃdzÛÇó ½³Ý·áõ³Í³μ³ñ ³Ûë ßñç³ÝÝ»ñ ï»Õ³÷áËáõ»óÇÝ
íñ³óÇ í»ñ³μݳÏÇãÝ»ñ, áñáÝó ϳé³í³ñáõÃÇõÝÁ ï»Õ³õáñ»ó Ù»ëË»ÃóÇÝ»ñÇ μݳϳí³Ûñ»ñáõÙ: ìñ³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõû³Ý ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý
³Û¹ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí Ñ³Û³ß³ï ²Ë³Éó˳ÛÇ »õ ²Ë³Éù³É³ùÇ
ßñç³ÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ Ç Û³Ûï »Ï³õ íñ³ó³μÝ³Ï ²ëåÇÝͳÝ: ØÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, 1946–1949 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ½·³ÉÇ Ãáõáí ѳۻñ ìñ³ó³Ï³Ý ÊêРѳ۳μÝ³Ï ßñç³ÝÝ»ñÇó, ³Û¹ ÃõáõÙ æ³õ³ËùÇó, ³ùëáñáõ»óÇÝ ²ÉóÛÇ
»ñÏñ³Ù³ë »õ êÇåÇñ:
1950–70³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³ñųéÇÃÝ»ñáí
Ñ³Û μݳÏãáõû³Ý ³ñï³ÑáëùÁ гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ, ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ÎáíÏ³ë »õ
ݳËÏÇÝ ÊêÐØ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ, Ù»Í ã³÷»ñ ÁݹáõÝ»ó: ²Ñ³ ÿ ÇÝ-

22

ãáõ, μ³ñÓñ ÍÝ»ÉÇáõû³Ùμ »õ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ μ³½Ù³Ù³ñ¹áõû³Ùμ ³ãùÇ
ÁÝÏ³Í ²Ë³Éù³É³ùÇ »õ äá·ï³ÝáíϳÛÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ (áñáÝù ÙdzëÇÝ
ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳ½ÙáõÙ ¿ÇÝ Ý³ËÏÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³õ³éÇ Ï³Ù å³ïÙ³Ï³Ý ì»ñÇÝ æ³õ³ËùÇ ï³ñ³ÍùÁ) 1989ÇÝ μݳÏãáõû³Ý ÁݹѳÝáõñ
ÃÇõÁ ѳëÝáõÙ ¿ñ ëáëÏ 1917Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÇݪ 105 ѳ½³ñ Ù³ñ¹:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

– ºñ»Ù»³Ý ê., г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦Ç, ºñ»õ³Ý, 1963, ¿ç
110:
– êïñ³åáÝ, §úï³ñ ³ÕμÇõñÝ»ñÁ ѳۻñÇ Ù³ëÇݦ, Ñ. 1. º., 1940,
¿ç 54–57:
– ø³ñÃÉÇë òËáíñ»å³, Ñ. I, ÂÇýÉÇë, 1955, ¿ç 48–49 (íñ³ó»ñ¿Ý):
– §¶áõñçÇëï³ÝÇ íÇɳۿÃÇ Ù»Í ¹³õóñÁ¦, Ñ. 2, ÂÇýÉÇë, 1941,
¿ç 191–243, 275–278 (íñ³ó»ñ¿Ý):
– ø³ñÃÉÇë òËáíñ»å³, Ñ. IV, ÂÇýÉÇë, 1973, ¿ç 669–670 (íñ³ó»ñ¿Ý):
– ÆÝ×Ç×»³Ý Ô., §²ß˳ñѳ·ñáõÃÇõݦ, Ñ. ², ì»Ý»ïÇÏ, 1806,
¿ç 124–127:
– §ºñÏÇñ¦, 12 ÜáÛ»Ùμ»ñÇ, 1995, ¿ç 5:
– г۳ëï³ÝÇ ä³ïÙáõû³Ý λÝïñáÝ³Ï³Ý ä»ï³Ï³Ý ²ñËÇõ (³ÛëáõÑ»ï»õª ÐÐ äÎä²), ý. 200, ó. 1, ·. 104, Ã. 4–5:
– ÜáÛÝ ï»ÕáõÙ, Ã. 2–8:
– §Ø߳Ϧ, 1918, ÃÇõ 16:
– г۳ëï³ÝÇ Üáñ³·áÛÝ ä³ïÙáõû³Ý λÝïñáÝ³Ï³Ý ä»ï³Ï³Ý
²ñËÇõ (ÐÐ ÜäÎä²), ý. 114, ó. 2, ·. 2, Ã. 125³:
– ÐÐ ²² ä³ïÙáõû³Ý ÑÇÙݳñÏÇ ³ñËÇõ, È¿áÛÇ ³ÝÓÝ. ý. 1, ó. 1,
·. 242, Ã. 4–5:
– ÐÐ äÎä², ý. 200, ó. 1, ·. 17, Ã. 34–35:
– ÐÐ ²² äƲ, È¿áÛÇ ³ÝÓÝ. ý. 1, ó. 1, ·. 264, Ã. 1–2:
– ìñ³ó»³Ý ê., §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõݦ, ºñ., 1993,
¿ç 214–215:
– ÐÐ ÜäÎä², ý. 114, ó. 2, ·. 3, Ã. 131³:
– ìñ³ó»³Ý ê., Ýß. ³ßË., ¿ç 225–226:
– ìñ³ó»³Ý ê., Ýß. ³ßË., ¿ç 266:
– èáõμ¿Ý, §Ð³Û Ú»Õ³÷á˳ϳÝÇ ØÁ ÚÇß³ï³ÏÝ»ñÁ¦, Ñ. 7, »Ññ³Ý,
1982, ¿ç 242:
– §²ß˳ï³õáñ¦, 16 ÚáõÝÇëÇ, 1920, ÃÇõ 57:

23

21. – ø»Ù³É³–íñ³ó³Ï³Ý ϳå»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»'ë ¼áÑñ³μ»³Ý ¾. ².,
§1920 Ã. Ãáõñù–ѳÛÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ »õ ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦, ºñ.,
1997, ¿ç 68–70:
22. – ÐÐ ÜäÎä², ý. 114, ó. 2, ·. 3, Ã. 132:
23. – Ø»ÉùáÝ»³Ý ²., §æ³õ³ËùÇ ·áÕ·áóݦ, §²½³ï³Ù³ñï¦, 24 ²åñÇÉÇ, 1992, ¿ç 12:
24. – ÐÐ ÜäÎä², ý. 114, ó. 2, ·. 46, Ã. 66:
25. – ÐÐ ÜäÎä², ý. 114, ó. 2, ·. 2, Ã. 133:
26. – ÐРѳë³ñ³Ï³Ï³Ý–ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕûñÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ³ñËÇõ, ѳõ³ù³ÍáÛ 1, ·. 7, Ã. 45:
27. – ÜáÛÝ ï»ÕáõÙ, Ã. 43:
28. – ÐÐ ÜäÎä², ý. 114, ó. 2, ·. 24, Ã. 75:
29. – ÜáÛÝ ï»ÕáõÙ:
30. – §²ñï³Ýáõ×Ǧ (³Ùë³·Çñ), ÂÇýÉÇë, 1998, Ã. 7, ¿ç 29–30 (íñ³ó»ñ¿Ý):
§²½¹³Ï µ³ó³éÇϦ, ´»ÛñáõÃ, 24 ³åñÇÉÇ 1999 Ã., ¿ç 106–114

24

غ±Î ºÜ ²ð¸Úàø Æ´ºðܺðÀ, ø²ðÂìºÈܺðÀ
ºì ìð²òÆܺðÀ
гÙÉ»ï ¸²ìÂÚ²Ü
ÆÝãå»ë ¹³ñ»ñ ³é³ç, ³ÛÝå»ë ¿É Ù»ñ ûñ»ñáõÙ Ù³ñ¹áõ ѳٳñ §»ñÏÇñ¦, §ÑáÕ¦, §ï³ñ³Íù¦, §ë³Ñٳݦ μ³é»ñÁ ã»Ý Ïáñóñ»É Çñ»Ýó ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýù ÑÇÙùÝ »Ý §³½·¦, §³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõݦ, §³½·³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõݦ, §³½·³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõݦ
ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ë³Ï³ÛÝ, áÙ³Ýó ϳñÍÇùáí ³ëïÇ׳ݳμ³ñ
ÇÙ³ëï³½ñÏíáõÙ ¨ ³ñÅ»½ñÏíáõÙ »Ý, ù³Ý½Ç ˳ݷ³ñáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ´³Ûó ¹³ μÝ³í ³Û¹å»ë ã¿, áñù³Ý ¿É Ãí³, û ³å³·³Ý ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³é¨ïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ý¹ñ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ëáñ³óáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ: ²Ûë ·³Õ³÷³ñÇ ç³ï³·áíÝ»ñÁ ù³ç
·Çï»Ý, áñ Ï³Ý ÙݳÛáõÝ ³ñÅ»ùÝ»ñ, áñáÝóÇó »Ý ÑáÕÁ, μÝ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ, »ñÏÇñÁ, μ³Ûó ù³ñá½áõÙ »Ý ѳϳé³ÏÁ, áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ Ó¨áí ѳëï³ïáõÙ »Ý áõÅ»ÕÝ»ñÇ ¹Çñù»ñÁ, í»ñçݳϳݳå»ë ϳËÛ³É íÇ׳ÏÇ Ù»ç
·óáõÙ ÃáõÛÉ»ñÇÝ: Üñ³Ýù ³Ù»Ý ÇÝã ëÏëáõÙ »Ý §å³ïÙ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ¦ ųٳݳϳíñ»å ѳÛï³ñ³ñ»Éáõó ¨ í»ñç³óÝáõÙ »Ý μ³ñǹñ³óÇáõÃÛ³Ý áõ ˳ճÕáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÁ ÙdzÛÝ §ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³Ý˳Ëï»ÉÇáõÃÛáõÝÁ¦ ѳٳñ»Éáí, ÇëÏ ³Û¹ μáÉáñÁ
ÑÇÙݳíáñ»Éáõ ѳٳñ ß»ßïáõÙ »Ý ³éϳ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑáõÛë ¹Ý»Éáí
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³ñ× ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý íñ³` Çμñ¨ Ïéí³Ý ѳݹ»ë μ»ñáõÙ å³ïÙ³Ï³Ý Ï»ÕÍÇùÁ:
§²ß˳ñÑÇ ù³Õù»Ýdzϳݖëå³éáÕ³Ï³Ý ÁÝϳÉÙ³ÝÁ μÝáñáß ¿ ųٳݳÏÇ Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ¹»åùáõÙ ³ñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³éÙÇßï ÝáõÛÝÁ¦1,– ·ñáõÙ ¿ È. ¶áõÙÇɨÁ: Æñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ÛëûñÇÝ³Ï å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ »Ã» ÁݹáõÝ»ÉÇ, ³å³ ѳïϳå»ë ³½·³ÙÇçÛ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ
Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿, ¨ Çμñ¨ ëϽμáõÝù ³ÛÝ ÏÇñ³é»Éáõ ÷áñÓÝ ³Ý·³Ù ³ÝÃáõÛɳïñ»ÉÇ ¿: гۖíñ³ó³Ï³Ý ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝóóùÁ,
ó³íáù, Ùßï³å»ë ÝÙ³Ý ËáõûñÇ ¿ ѳݹÇåáõÙ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ íñ³óÇÝ»ñÁ ѳۻñÇ Ñ»ï ëáíáñ³μ³ñ å³Ñ³Ýç³ïÇñáç å»ë ¨ í»ñçݳ·ñ³ÛÇÝ É»½1

Гумилев Л., Древняя Русь и Великая степь, Москва, 2002, с. 19.

25

íáí »Ý ËáëáõÙ: Àëï Çñ»Ýó, ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ Ýñ³Ýù áõÝ»Ý, ѳßíÇ ³éÝ»Éáí… »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ó·íáÕ Ý»ñϳÛÇë ë³ÑÙ³ÝÝ áõ ë»÷³Ï³Ý
å³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ìñ³ëï³ÝÇ ¨ íñ³óÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÙÇ³Ï Ñ³í³ëïÇ ³ÕμÛáõñÝ ¿: Øݳó³Í μáÉáñÁ Ï»ÕÍ áõ ÑáñÇÝáíÇ »Ý, ѳïϳå»ë` ѳÛϳϳÝÁ: ²Ýѻû±Ã ¿: ²Ýßáõßï: سݳí³Ý¹, »Ã» ÝϳïÇ áõݻݳÝù, áñ
·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ëáíáñ³μ³ñ ³í»ÉÇ ³ñÅ»ù³íáñ »Ý ѳٳñíáõÙ ³ñï³ùÇÝ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ: ¼áõï íñ³ó³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ, ÇѳñÏ», ëáëÏ
å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ ãÇ ¹ñë¨áñíáõÙ, μ³Ûó Ù»Ýù Ïμ³í³ñ³ñí»Ýù ùÝÝ»É ³ÛÝ í»ñçÇÝÇë ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÙdzÛÝ: ²ÏÝѳÛï ¿, áñ íñ³óÇÝ»ñÁ ï³é³åáõÙ »Ý μáÉáñ »ñÇï³ë³ñ¹ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ μÝáñáß ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùμ` ï³ñÇùÇó ³í»ÉÇ ³í»ÉÇ Ù»Í »ñ¨³Éáõ ¨ ѳñ¨³ÝÇó Ûáõñ³óñ³ÍÁ
(ѳïϳå»ë ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ) ݳËÝÇÝ»ñÇó ëï³ó³Í ųé³Ý·áõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùμ: êïáñ¨ Ï÷áñÓ»Ýù áñáß Ñ³ñó»ñ ×ß·ñï»É ¨
ѳñó³¹ñáõÙÝ»ñ Ñëï³Ï»óÝ»É áã û μ³Ý³íÇ×»Éáõ ѳٳñ, ³ÛÉ ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ ³Ý»Éáõ, áñ ÑÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³í»ÉÇ »ñϳñ ¿, ѻ勉μ³ñ` ÑݳñáíÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ »ñμ»ù ãÇ Ï³ñáÕ ·áñÍáÝ ¹³éݳÉ:
гñó³¹ñáõÙÝ»ñÁ ëñ³Ýù »Ý`
–³ñ¹Ûáù Ýá±õÛÝ »ñÏñÇÝ »Ý å³ïϳÝáõÙ Æμ»ñdz ¨ ø³ñÃÉÇ »ñÏñ³ÝáõÝÝ»ñÁ,
–³ñ¹Ûáù Ýá±õÛÝÝ »Ý »Õ»É ¹ñ³Ýó ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ,
–³ñ¹Ûáù ÝáõÛݳϳ±Ý »Ý ø³ñÃÉÇÝ ¨ ìñ³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ,
–³ñ¹Ûáù å»ïù ¿ ³ëíÇ ìñ³ó ó·³íáñáõÃÛá±õÝ, û± ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝ,
–³ñ¹Ûáù ÑÝáõÙ »Õ»±É »Ý ²ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ìñ³ëï³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ μ³Å³ÝáõÙÝ»ñ,
–³ñ¹Ûáù ÑÝáõÙ »Õ»±É ¿ ²ñÇ³Ý ø³ñÃÉÇ, ¼»Ùá (ì»ñÇÝ) ø³ñÃÉÇ, øí»Ùá
(êïáñÇÝ) ø³ñÃÉÇ ¨ Þǹ³ (λÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³Ù ÊáñÇÝ) ø³ñÃÉÇ μ³Å³ÝáõÙ:
γñ»ÉÇ ¿ ³Ûë ó³ÝÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¨ ³å³ ѳÙá½í³Í ³ë»É, áñ Ãí³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ù»ç áã ÙÇ ÝáõÛݳϳÝáõÃÛáõÝ ãϳ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ÃáÕÝ»Ýù í»ñçáõÙ,
»ñμ ÷³ëï»ñÝ Çñ»Ýù ÏËáë»Ý: Ø»Ýù ÑÇÙ³ Ñ»ï¨Û³É ϳñ·Á ë³ÑٳݻÝù
Ù»½ ѳٳñ. Ëݹñá í»ñ³μ»ñÛ³É μ»ñ»Ýù ÇÝãå»ë íñ³óÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ
åݹáõÙÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ûɳ½·Ç ¨ Ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÝ áõ
íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

26

Æ´ºðƲ–ø²ðÂÈÆ ÜàôÚܲβÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ: ìñ³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ
í»ñçÇÝ Ñ³ñÛáõñ ï³ñáõÙ ïå³·ñí³Í ·ñù»ñáõÙ ³ÛÝ Ã»½Ý ¿ ³é³ç ù³ßí»É,
áñ Æμ»ñÇ³Ý ø³ñÃÉÇÇ ÑÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÝ ¿: Üß»Ýù ÙÇ ù³ÝÇëÁ.
“Иберией, как известно, греки называли Восточную Грузию начиная с эллинистической эпохи”2:
“Грузия, или Георгия, в древности Иверия, Иберия”3:
“Восточно–грузинским раннеклассовым государственным образованием явлалось Иберийское (Картлийское) царство, возникшее к 4 в.
до н. э. (столица Мцхета)”4:
“Картли, историческая область Восточной Грузии. В античных и
византийских источниках известна под названием Иберия”5:
§Æμ»ñdz ÎáíϳëÛ³Ý – ²ñ¨»ÉÛ³Ý ìñ³ëï³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Áëï Ñáõݳ–ÑéáÙ»³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ: …Æμ»ñÝ»ñ — ³ÝïÇÏ ëϽμݳÕμÛáõñÝ»ñáõÙ Æμ»ñdzÛÇ (ìÇñù` ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ) ï»ñÇïáñdzÛáõÙ ³åñáÕ ³ñ¨»É³–íñ³ó³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ¦6:
§ø³ñÃÉÇ – ²ñ¨»ÉÛ³Ý ìñ³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ù³ñ½: ²ÝïÇÏ ¨ μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ Æμ»ñdz ³Ýí³Ùμ¦7:
§î³ñ³μݳϻóÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ²ñ¨»ÉÛ³Ý ìñ³ëï³ÝáõÙ ³é³ç³ó³Í
Ù»ëË³Ï³Ý ÏÕ½Û³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¹³ñÓ³í ³ñ¨»É³íñ³ó³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý
ϳ½Ù³íáñÙ³Ý` Æμ»ñdzÛÇ (ø³ñÃÉÇÇ) Ï»ÝïñáÝ ØóË»ÃÁ: êϽμݳå»ë Æμ»ñdz (³Ûëå»ë ¿ÇÝ ÏáãáõÙ ³Û¹ å»ï³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙÁ ûï³ñÝ»ñÁ) ϳÙ
ø³ñÃÉÇ (»ñÏñÇ íñ³ó³Ï³Ý ÇÝùݳÝí³ÝáõÙÝ ¿) ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ ¨ ѻﳷ³ÛáõÙ ÙdzÛÝ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ³Ýí³ÝÙ³Ý ÑÇÙù ¹³ñӳ݅ Æμ»ñdz ³Ýí³ÝÙ³Ý Ñ³Û»ñ»Ý ï³ñμ»ñ³ÏÝ ¿ ìÇñùÁ, áñÁ, Ù»½³ÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëïáõ·³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ, ë˳ÉÙ³Ùμ μ³ó³ïñáõÙ »Ý áñå»ë §í»ñÇÝÝ»ñÇ »ñÏÇñ¦8:

2

Меликишвили Г., О происхождении грузинского народа, Тбилиси, 1952, с. 42.
Энциклопедический словарь “Гранат”, 11–е стереотипное издание, т. 17, с. 192.
4
Большая советская энциклопедия (³ÛëáõÑ»ï¨` БСЭ), т. 7, Москва, 1972, с. 364.
5
БСЭ, т. 11, Москва, 1973, с. 468.
6
гÛÏ³Ï³Ý ëáí»ï³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³Ý (³ÛëáõÑ»ï¨` ÐêÐ), Ñ. 4, ºñ¨³Ý, 1978, ¿ç 306:
7
ÐêÐ, Ñ. 12, ºñ¨³Ý, 1986, ¿ç 426:
8
г۳ëï³ÝÇ Ñ³ñ³ÏÇó »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ó»éݳñÏ ÙÇçÝ. ¹åñáóÇ Ñ³Ù³ñ, ºñ¨³Ý,
1992, ¿ç 125–126:
3

27

§Одержавший победу Фарнаваз после изгнания §греков¦ стал основоположником царской династии в Картли (эту страну чужеземцы
называли Иберией)¦9:
§На территории Грузии создаются два прочных государственных
образования – восточно–грузинское, именуемое Иберией и западно–
грузинское, именуемое Колхидой¦10:
Æ ¹»å, ³Û¹å»ë ¿ ¹³ë³í³Ý¹íáõ٠ݳ¨ ºäÐ å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ: §Ø.Ã.³. 4–ñ¹ ¹³ñáõÙ,– ϳñ¹áõÙ »Ýù ѳٳå³ï³ëË³Ý ÏáõñëÇ
¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý ·ñ³íáñ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ,– ÎáÕùÇëÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÝ
³ëïÇ׳ݳμ³ñ ÃáõɳÝáõÙ ¿ ¨ Ýñ³ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ »ÝóñÏíáõÙ »Ý
²ñ¨»ÉÛ³Ý ìñ³ëï³ÝáõÙ ³é³ç³ó³Í ø³ñÃÉÇÇ Ï³Ù Æμ»ñdzÛÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³ÝÁ¦: ê³Ï³ÛÝ ÂμÇÉÇëÇÇ å»ïѳٳÉë³ñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í ¨ ѳٳó³ÝóáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í
§ìñ³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõݦ ·ñùáõÙ ³ñ¹»Ý Áݹ³Ù»ÝÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¿
ÝßíáõÙ §Æμ»ñdz¦ »ñÏñ³ÝáõÝÁ, ³ÛÝ ¿É ÙdzÛÝ áñå»ë »Ýóí»ñݳ·Çñ`
§Образование Картлийского (Иберийского) царства¦11: ²ÛëÇÝùÝ, íñ³óÇ
å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÝ ³Ûëûñ ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÝ ³ÙμáÕçáíÇÝ ï³ÉÇë »Ý
§ø³ñÃÉǦ ¨ §ìñ³ëï³Ý¦ »ñÏñ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ: à±ñÝ ¿ ³Ûë ï»ë³Ï Ññ³Å³ñáõÙÇ ß³ñųéÇÃÁ (íñ³ó³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ÝÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ ¿ÉÇ Ï³Ý,
áñáÝó Ù³ëÇÝ ÏËáë»Ýù ѳٳå³ï³ëË³Ý ï»Õ»ñáõÙ): Æñ³Ï³ÝáõÙ ë³
·Çï³Ï³Ý áã ÙÇ ÑÇÙݳíáñáõÙ ãáõÝ»óáÕ Ùáï»óáõÙ ¿ ¨ ϳñáÕ ¿ μ³ó³ïñí»É ÙdzÛÝ áñáß å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÇ Ï³Ù³Û³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ, áñáÝù ÷áñÓáõÙ
»Ý ³Ûë ϳ٠³ÛÝ å³ïÙ³–³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ ϳ٠ï»ñÙÇÝÁ Ñ³Ý»É ·áñͳÍáõÃÛáõÝÇó, å³ï׳é³μ³Ý»Éáí, Çμñ ¹ñ³Ýù Ñݳó»É »Ý ¨ ˳ݷ³ñáõÙ »Ý ³ß˳ñÑÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ÁÝϳÉáõÙÝ»ñÇÝ (Ù»½ Ñ»ï ϳåí³Í ³Ù»Ý³ó³í³ÉÇ áõ íÇñ³íáñ³Ï³Ý ûñÇݳÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ù³ñ﻽³·ñáõÃÛáõÝÇó áõ å³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÇó ·ñ»Ã» ³ÙμáÕçáíÇÝ ¹áõñë »Ý ÙÕí»É §Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñѦ, §²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý¦ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ):
îºÔºÎàôÂÚàôÜܺð Æ´ºðƲÚÆ Ø²êÆÜ: êÏë»Ýù ³í³Ý¹³½ñáõÛóÇó,
áñÁ ·ñÇ ¿ ³é»É Ðáíë»åáë öɳíÇáëÁ (Ý.Ã. I ¹.): ²Ñ³ ³ÛÝ. §ÜáùáëÇ (Üá9

История Грузии, учебник для средней школы, Тбилиси, 1960, с. 28.
Меликишвили Г., Ýßí. ³ßË., ¿ç 51:
11
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М., История Грузии (с древнейших времен до наших
дней) в 3х томах, Тбилисский государственный университет, см.www.fictionbook.ru, с. 17.
10

28

ÛÇ.– Ð.¸.) áñ¹ÇÝ»ñÁ ½³í³ÏÝ»ñ áõÝ»ó³Ý, áñáÝó å³ïí»Éáõ ѳٳñ ¿É áñáß »ñÏñÝ»ñÇ ³é³çÇÝ μݳÏÇãÝ»ñÁ ³½·»ñÇÝ Ïáã»óÇÝ Ýñ³Ýó ³ÝáõÝÝ»ñáí: ²Ûëå»ë, Ú³÷»ÃÁ, ÜáùáëÇ áñ¹ÇÝ, áõÝ»ó³í Ûáà ½³í³Ï… »áμ»ÉáëÁ
ѳëï³ïáõÙ ¿ ûáμ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³ÛÅÙ ÏáãíáõÙ »Ý Çμ»ñÝ»ñ¦12:
ÜáõÛÝ »ñÏáõÙ öɳíÇáëÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ Çμ»ñÝ»ñÇÝ Ý³¨ ÙÇ å³ïٳϳÝ
Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ: §Èáõñ ѳë³í îÇ·ñ³ÝÇÝ,– ·ñáõÙ ¿
ݳ,– û ÈáõÏáõÉÉáëÁ, Ñ»ï³åݹ»Éáí ØÇÑñ¹³ïÇÝ, ãÇ Ï³ñáÕ³ó»É Ýñ³Ý
μéÝ»É, ù³ÝÇ áñ (í»ñçÇÝë) ÷³Ë»É ¿ Çμ»ñÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ¦13: سݳݹ۳ÝÁ
ÝáõÛÝÁ óñ·Ù³Ý»É ¿ áã û §Çμ»ñÝ»ñÇ »ñÏÇñ¦, ³ÛÉ` §Æμ»ñdz¦14:
ä³ïٳѳÛñ лñá¹áïáëÁ15 (Ý.Ã.³. V ¹.) ¨ øë»Ýá÷áÝÁ16 (Ý.Ã.³. IV ¹.)
áã ÙÇ ï»Õ ã»Ý ÑÇß³ï³ÏáõÙ Æμ»ñdzÝ, ѳϳé³Ï Ýñ³, áñ ³Ù»Ý³ÛÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùμ ·ñáõÙ »Ý ÙÇÝ㨠Ðݹϳëï³Ý ë÷éí³Í μáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ áõ »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Ü߳ݳÏáõÙ ¿` ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇó ѳñ³í ÁÝÏ³Í ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³Û¹åÇëÇ »ñÏÇñ ¹»é¨ë ãϳñ: §Æμ»ñdz¦ ³ÝáõÝÁ
Ñáõݳ–ÑéáÙ»³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ »ñÏ»ñáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ Ý.Ã.³. 65Ã. äáÙå»áëÇ Îáíϳë ϳï³ñ³Í ³ñß³í³ÝùÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ` Espiri iberes Ó¨áí17: ¸ÇáÝ Î³ëëÇáëÁ (155–235 ÃÃ.) Çñ Ý߳ݳíáñ §ÐéáÙ»³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõݦ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ãí³ñÏáõÙ ¿ ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇ Ýí³×³Í ³ñ¨»ÉÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ` Îñ»ï», äáÝïáë, ÎÇåñáë, ²ëdzϳÝ
Æμ»ñdz, ³ÛÝï»ÕÇ ²Éμ³Ýdz, ½áõÛ· êÇñdzݻñ, »ñÏáõ ²ñÙ»Ýdz, ²ñ³μdz ¨
ä³Õ»ëïÇÝ18: Æμ»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ î³ÏÇïáëÁ19:
²Ûë »ñÏñÇ ³Ù»Ý³Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ë³Ï³ÛÝ êïñ³μáÝÇ
§²ß˳ñѳ·ñáõÃ۳ݦ Ù»ç ¿, ¨ ¹³ μÝ³Ï³Ý ¿, ù³Ý½Ç Ñ»ÕÇݳÏÇ Ýå³ï³ÏÁ »Õ»É ¿ Çñ Ý»ñϳ۳óñ³Í »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ §ß³ñ³¹ñ»É ѳí³ëïÇ ¨

12

Ðáíë»åáë öɳíÇáë, Ðñ»³Ï³Ý ÑݳËáëáõÃÛáõÝ, úï³ñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨
ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ, Ñ. 9, ºñ¨³Ý, 1976, ¿ç 55:
13
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 67:
14
î»°ë Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., øÝÝ³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. ².,
ºñ¨³Ý, 1977, ¿ç 159:
15
î»°ë лñá¹áïáë, ä³ïÙáõÃÛáõÝ ÇÝÁ ·ñùÇó, ºñ¨³Ý, 1986:
16
î»°ë øë»Ýá÷áÝ, ²Ý³μ³ëÇë, ºñ¨³Ý, 1970:
17
Ø»ÉÇùÇßíÇÉÇÝ ÝßáõÙ ¿ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ` Митридатовские войны, XII, 103, 117; Кассий Дион,
Historia romana, XXVII, 1–2; Флор, Bellum Mithridaticum, I, XL, 28; Эвтропий, Breviarium ab
urbe condita, VI, 14; Фестус, Breviarium rerum gestarum populi romani, XVI; Павел Оросиус,
История против язычников, VI, 4,6:
18
¸ÇáÝ Î³ëëÇáë ÎáÏϻ۳Ýáë, ÐéáÙ»³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, úï³ñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ
¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ, Ñ. 9, ºñ¨³Ý, 1976, ¿ç 154:
19
Tacitus, Annales, 33:

29

×ß·ñÇï ³ÛÝåÇëÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ϳñáÕ »Ý û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É
ÑéáÙ»³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³ÛÇÝ ¨ ëå³ÛÇݦ20: §êïñ³μáÝÇó μ³óÇ, ³ÝïÇÏ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇó áã Ù»ÏÁ ãÇ ï³ÉÇë Æμ»ñdzÛÇ ³½·³μݳÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³åñ»É³Ï»ñåÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ¦21: Æμ»ñdzÛÇÝ
ÝíÇñí³Í ³é³ÝÓÇÝ ·ÉáõËÁ (XI,3) ³Û¹å»ë ¿É í»ñݳ·ñí³Í ¿` §Æμ»ñdzÛÇ
Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ¦: ºñÏñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ μ³ó³ïñ»Éáõó Ñ»ïá, ³ß˳ñѳ·ñ³·»ïÁ å³ïÙáõÙ ¿ Ýñ³ μݳÏÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ. §²ÛÝ Çμ»ñÝ»ñÁ,
áíù»ñ ³åñáõÙ »Ý ¹³ßï³í³ÛñáõÙ, ³í»ÉÇ ß³ï ½μ³ÕíáõÙ »Ý ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ùμ, Ë³Õ³Õ ÏÛ³Ýù »Ý í³ñáõÙ ¨ ѳ·ÝíáõÙ »Ý ѳۻñÇ áõ Ù³ñ»ñÇ
å»ë: ÆëÏ É»éݳÛÇÝ Ù³ëÁ ½μ³Õ»óÝáõÙ »Ý é³½Ù³ï»Ýã Çμ»ñÝ»ñÁ, áñáÝù
ٻͳٳëÝáõÃÛáõÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ ¨ é³½Ù³ï»Ýã »Ý, Ï»Ýó³Õáí ÝÙ³Ý »Ý
ëÏÛáõÃÝ»ñÇÝ ¨ ë³ñÙ³ïÝ»ñÇÝ, áñáÝó ¨° ѳñ¨³Ý »Ý, ¨° ³½·³ÏÇó: Àݹ áñáõÙ ëñ³Ýù ÝáõÛÝå»ë ½μ³ÕíáõÙ »Ý ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ùμ, μ³Ûó ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñáí ½áñù »Ý ѳí³ùáõÙ ÇÝãå»ë Çñ»Ýó
ÙÇçÇó, ³ÛÝå»ë ¿É ³Û¹ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó¦22:
Ø. æ³Ý³ßíÇÉÇÝ Çñ §ìñ³ó »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦23 áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç óñ·Ù³Ý³μ³ñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ݳ¨ ÑáõÛÝ ¨ ɳïÇÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇó ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ, áñï»Õ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ Ù»½ Ñ»ï³ùñùñáÕ »ñÏñ³Ù³ëÇ ùñÇëïáÝ»³óáõÙÁ: ¸ñ³ÝóÇó Ù»Ýù Ù»çμ»ñáõÙ
Ïϳï³ñ»Ýù ÙdzÛÝ »ñÏñ³ÝáõÝÁ ϳ٠ó»Õ³ÝáõÝÁ å³ñáõݳÏáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ: Àëï ³Û¹Ù, èáõ÷ÇÝáëÁ (IV¹. 1–ÇÝ ù³éáñ¹) ·ñáõÙ ¿. §Æμ»ñ³Ï³Ý
³½·Á, áñÝ ³åñáõÙ ¿ sub axe Pontico, ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÝ ÁݹáõÝ»ó Çñ»Ýó
Ùáï ѳÛïÝí³Í ·»ñáõÑáõó¦24: øÇã Ý»ñù¨` §²Û¹ Çμ»ñÝ»ñÝ ³åñáõÙ »Ý ¾íùëÇÝÛ³Ý äáÝïáëÇ ³÷»ñÇݦ25: ºñÏñáñ¹ Ñ»ÕÇݳÏÁ êáÕáÙ»ÝáëÝ ¿: Üñ³ÝÇó
ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù, áñ §Îáëï³Ý¹ÇÝ Ø»ÍÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
øñÇëïáëÇÝ Ñ³í³ï³óÇÝ Ý³¨ Çμ»ñÝ»ñÁ: ²Û¹ μ³ñμ³ñáë ÅáÕáíáõñ¹Á ٻͳÃÇí ¿ ¨ μ³í³Ï³ÝÇÝ é³½Ù³ßáõÝã, μݳÏíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇó ÑÛáõ-

20

Латышев В., Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, Вестник древней
истории, 4. 1947, с. 177.
21
Болтунова А., Описание Иберии в “Географии” Страбона, Вестник древней истории, 4.
1947, с. 142.
22
Страбон, География, пер. В. Латышева, Вестник древней истории, 4. 1947, с. 277.
23
Джанашвили М., История грузинской церкви, книга I, Обращение картвельцев,
Тифлис, 1898.
24
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 67:
25
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 69:

30

ëÇë¦26: ØÛáõë Ñ»ÕÇݳÏÁ ´³ñáÝÇáõëÝ ¿: ܳ ¿É ¿ ѳÛïÝáõÙ, áñ §ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ Îáëï³Ý¹ÇÝÇ ûñáù ï³ñ³Íí»ó Æμ»ñdzÛáõÙ: … ²Û¹ ÅáÕáíáõñ¹Ý ³åñáõÙ ¿ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠γëåÇó ÍáíÁ¦27:
601Ã. Ãí³·ñí³Í ݳٳÏáõÙ, áñÁ ÐéáÙÇ å³å ¶ñÇ·áñ ².–Ý áõÕ³ñÏ»É ¿ ÎÛáõñÇáÝÇÝ, ³ëí³Í ¿. §ÎÛáõñÇáÝ »åÇëÏáåáë, Æμ»ñdzÛÇ »Ï»Õ»óǦ28: ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï Â»á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕÁ (760–818
ÃÃ.) Çñ §Ä³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃ۳ݦ Ù»ç ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù Ñå³ÝóÇÏ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ Æμ»ñdz »ñÏÇñÁ: Ø»ÏÁ ë³ ¿. §[ÐáõëïÇÝdzÝáë II ϳÛëñÁ] ÑéáÙ»³Ï³Ý ½áñùáí г۳ëï³Ý áõÕ³ñÏ»ó È»áÝïÇáë ½áñ³í³ñÇÝ, áñÝ ³ÛÝï»ÕÇ
ë³ñ³ÏÇÝáëÝ»ñÇÝ ç³ñ¹ ï³Éáí, »ñÏÇñÝ Çñ»Ý Ñå³ï³Ï»óñ»ó, ÇÝãå»ë
ݳ¨ Æμ»ñdzÝ, ²Éμ³ÝdzÝ, ìñϳݳó ³ß˳ñÑÁ ¨ سñ³ëï³ÝÁ¦29:
§Æ´ºðƲ¦ ²Üì²Ü êîàô¶²´²ÜàôÂÚàôÜÀ: §ØÇçݳ¹³ñáõÙ íñ³óÇÝ»ñÁ ¨ ѳۻñÁ ë»ñï ÷áËѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç »Ý ·ïÝí»É: гۻñÁ Çñ»Ýó ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ñ¨³ÝÇÝ Ïáã»É »Ý ìÇñù, áñÁ ͳ·áõÙ ¿ Æμ»ñdz ϳÙ
Æí»ñdz ³Ýí³ÝáõÙÇó: ìÇñù (ìñ³ëï³Ý) ³Ýí³ÝáõÙÁ §í»ñÇÝÝ»ñ¦ ÇÙ³ëïáí ѳëϳݳÉáõ, ÇëÏ íñ³ó»ñ»ÝáõÙ êáÙË»ÃÇ (г۳ëï³Ý) ï»Õ³ÝáõÝÁ
áñå»ë §Ñ³ñ³í³ÛÇÝÝ»ñ¦ μ³ó³ïñ»Éáõ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëïáõ·³μ³ÝáõÃÛ³Ý ÷áñÓ»ñ »Ý¦,– ÏñÏÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ýù ³å³·³ Ñ³Û å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳñ¹³óíáÕ ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý Ù»ç:
ê³Ï³ÛÝ Ï³ñÍ»ë û áã μáÉáñÝ »Ý ѳٳӳÛÝ ëáõÛÝ ¹ñáõÛÃÇ Ñ»ï: úñÇݳÏ`
´. àõÉáõμ³μÛ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ §ëáÙË»ÃǦ íñ³ó»ñ»Ý Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ѳñ³í,
ÇëÏ êáÙË»Ã` ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÁ30: гñóÇÝ ³í»ÉÇ ß³ï
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ñÓñ»É íñ³óÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÁ, ³Ýï³ñ³ÏáõÛë, áã
ÙdzÛÝ ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÇó ¹ñ¹í³Í: ¸³ Ýϳï»ÉÇ ¿ ¶. Ø»ÉÇùÇßíÇÉáõ μ³ó³ïñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ܳ ·ñáõÙ ¿, áñ, Áëï VII ¹. §²ß˳ñѳóáÛóǦ (ÇÝùÁ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõݦ ¿ ³ëáõÙ), ²ñ³·í³Ý ó÷íáõÙ ¿ Îáõñ ·»ïÁ, áñÁ ì»ñÇÝ »ñÏñáõÙ ¿ (Ç ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ íñ³ó): ÆëÏ
ù³ÝÇ áñ §ì»ñÇÝ »ñÏÇñ¦ ϳñáÕ ¿ÇÝ ³ë»É ÙdzÛÝ ³í»ÉÇ Ñ³ñ³í ³åñáÕÝ»ñÁ, áñáÝù ÝáñÇó ù³ñÃí»ÉÝ»ñ ¿ÇÝ (³Ûë ѳݷ³Ù³ÝùÁ ß»ßï»Éáí, íñ³óÇ

26

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 72:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 77:
28
²ÏÇÝ»³Ý Ü., ÎÇõñÇáÝ Ï³ÃáÕÇÏáë íñ³ó, ìÇ»Ýݳ, 1910, ¿ç 189:
29
»á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ijٳݳϳ·ñáõÃÛáõÝ, úï³ñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨
ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ, Ñ. 13, ºñ¨³Ý, 1983, ¿ç 75:
30
î»°ë ºë³ÛÇ Ï³ÃáÕÇÏáë гë³Ý–æ³É³ÉÛ³Ý, гٳéáï å³ïÙáõÃÛáõÝ ²Õí³ÝÇó »ñÏñÇ,
ºñ¨³Ý, 1997, ¿ç 42, ÍÝÃ. 59:
27

31

å³ïÙ³μ³ÝÁ ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý μ³ó³éáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ñ³Û ÉÇÝ»ÉÁ), ³å³ Áݹ³Ù»ÝÁ ÏáõÉïáõñ–ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÑÛáõëÇë ï»Õ³÷áËí»Éáõ
å³ï׳éáí ¿ ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ Ùݳó»É31:
Üϳï»Ýù, áñ íñ³ó å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ñ³å»ïÝ»ñÁ, ÙïáíÇ Ù»Ï
³Ý·³Ù ѳñ³í ÇçÝ»Éáõó Ñ»ïá, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÏáñóÝáõÙ »Ý Æμ»ñdzÛÇ Çñ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ í»ñ³¹³éݳÉáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ áõ ß³ñáõݳÏáõÙ Ëáñ³Ý³É ¹»åÇ Ñ³ñ³í: Ø»ÉÇùÇßíÇÉÇÝ §Æμ»ñdzݦ μË»óÝáõÙ ¿ ѳÛϳϳÝ
§ìÇñù¦ Ó¨Çó (ÆíÇñù ϳ٠Æí»ñù), ³ÛÝ Ï³å»Éáí §ëí»ñ¦ ϳ٠§ëíÇñ¦ ó»Õ³Ýí³Ý Ñ»ï: öáñÓ»Ýù μ³Õ¹³ï»É: Æ–Ý Ý³Ë¹Çñ ¿, ϳå, Áëï ÇÙ³ëïÇ`
ï»ÕÇ Ï³å, áõÝÇ Ù»ç Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ (ûñ.` Ç ù³Õ³ù): ´ÝÇÏ Ñ³Û μ³é ¿32:
²ÛÅÙ` §ëí»ñ¦ ϳ٠§ëíÇñ¦ ó»Õ³Ýí³Ý ëïáõ·³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ áõÝÇ ë ݳ˳ͳÝó, áñå»ë óáõó³Ï³Ý Ñá¹, ¨ í»ñ ϳ٠íÇñ ³ñÙ³ï: ºÃ» ë³ í»ñ
·á۳ϳÝÝ ¿` §´³ñÓñ »Õ³Í ÏáÕÙÁ, μ³ñÓñ ¹Çñù¦ ÇÙ³ëïáí 33, ³å³ ¹³
³ÝÙÇç³å»ë ÑÇß»óÝáõÙ ¿ §´³ñÓñ гÛùÁ¦, áñÇ ·³í³éÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É
êå»ñÝ ¿: Þ³ï μ³ñÇ, μ³Ûó ³Ûë μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ ³ß˳ñÑÇ Ñ³Ù³ñ ¿` áã
íñ³óáõ: ì»ñçÇÝÇë ѳñϳíáñ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ·³í³éÁ ¹³ñÓÝ»É íñ³ó³Ï³Ý` ë»÷³Ï³Ý ͳ·áõÙݳμ³ÝáõÃÛ³Ý Í³ÛñÁ ·ïÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí »ñÏñ³Ýí³ÝÁ ÏáÝÏñ»ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ¨ ³½·³ÛÇÝ å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝ ï³Éáõ
ѳٳñ: ºí ³Ñ³` ëí»ñ||ëå»ñ Áëï Ø»ÉÇùÇßíÇÉáõ34, êμ»ñ||’Ðμ»ñ||Æμ»ñdz ¨
‘Ðí»ñ||ì»ñ ϳ٠ìÇñ` Áëï æ³í³ËÇßíÇÉáõ35: ²Ûëå»ë ¿ ³å³óáõóí»É, áñ
êå»ñÁ §ÑÇÝ íñ³ó³Ï³Ý Ù³ñ½¦ ¿36:
øÇã Ý»ñù¨ ³Ûë ѳñóÇÝ ÏñÏÇÝ Ï³Ý¹ñ³¹³éݳÝù Çμ»ñÝ»ñÇ É»½íÇ` Çμ»ñ»ñ»ÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ: ÆëÏ ³ÛÅÙ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»Ýù ѳÛïÝÇ
ÙÇ ÇñáÕáõÃÛ³Ý íñ³, »ñμ íñ³óÇ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ÷³ëï³ñÏ ãáõݻݳÉáõ ¹»åùáõÙ ÷³ëï»ñÝ »Ý Áëï å³Ñ³ÝçÇ Ñ³ñÙ³ñ»óÝáõÙ, ÝáõÛÝ Ï»ñå
í³ñí»Éáí ÙÇÝ㨠³Ý·³Ù ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó ûųݹ³Ï Ãí³óáÕ Ñ³ñó»ñáõÙ: ²Û¹åÇëÇ ÙÇ ûñÇÝ³Ï ¿ Æμ»ñdzÛÇ (¶áõ·³ñ³ó) μ¹»ßËÝ»ñÇ ÏÝÇùÝ»ñÇ
Ñáõݳñ»Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝûñóáõÙÁ: Ü³Ë Ý»ñϳ۳óÝ»Ýù ². ²å³ÏÇÓ»Ç Ñ»ï¨Û³É ï»ë³Ï»ïÁ: ܳ ·ñáõÙ ¿. §Ø»ñ ݳËÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ μ¹»ßËÇ å³ßïáÝÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ³é³ÛÅÙ ÑÇÙÝíáõÙ »Ý гÏáμ
Меликишвили Г., К истории древней Грузии, Тбилиси, 1959, с. 272.
²×³éÛ³Ý Ð., гۻñ»Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý μ³é³ñ³Ý, Ñ. ´., ºñ¨³Ý, 1973, ¿ç 235:
33
ijٳݳϳÏÇó ѳÛáó É»½íÇ μ³ó³ïñ³Ï³Ý μ³é³ñ³Ý, Ñ. IV, ºñ¨³Ý, 1980, ¿ç 387:
34
Меликишвили Г., Ýßí. ³ßË., ¿ç 102:
35
ÐêÐ, Ñ. IV, ¿ç 306:
36
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М., Ýßí. ³ßË., ¿ç 31.
31

32

32

òáõñï³í»óáõ »ñÏÇ, Ñݳ·áõÛÝ íñ³ó³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÇ, ³ñÅ»ù³íáñ ¨ μáí³Ý¹³Ï³ÉÇó å³ïÙ³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÇ íñ³ (Æ. æ³í³ËÇßíÇÉÇ): гٳӳÛÝ Ð³Ïáμ òáõñï³í»óáõ »ñÏÇ, μ¹»ßË ì³ñëÏ»ÝÁ (ì³½·»ÝÁ.– Ð.¸.)
ѳٳñíáõÙ ¿ ø³ñÃÉÇÇ μ¹»ßËÁ, û¨ §êáõñμ Þáõß³ÝÇÏ Ã³·áõÑáõ íϳ۳μ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ ¹ñ³ í»ñ³μ»ñÛ³É ³ÝÙÇç³Ï³Ý íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ
å³ñáõݳÏáõÙ (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.): …гñÏ ¿ Ýß»É, áñ, »Ã» íñ³ó³Ï³Ý
å³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÁ, ³é³í»É ¨ë` ûï³ñ ·ñ³íáñ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ, Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ý»É ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¨ ѻﳷ³ ¹³ñ»ñÇ
μ¹»ßËÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³å³ ·ñ»Ã» áãÇÝã ѳÛïÝÇ ã¿ ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇ Ù³ëÇÝ
ÙÇÝ㨠ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¹³ñÝ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó: ´¹»ßËáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý ØóË»ÃáõÙ
ϳï³ñí³Í Ñݳ·Çï³Ï³Ý å»ÕáõÙÝ»ñÁ: …Æ ÃÇíë áëÏáõó ¨ ³ñͳÃÇó
å³ïñ³ëïí³Í μ³½Ù³ÃÇí Çñ»ñÇ, ·ïÝí»ó ݳ¨ ÙÇ Ëáßáñ áëÏ» Ù³ï³ÝÇ… ѳϳé³Ï ¹³ë³íáñáõÃÛ³Ùμ Ñáõݳñ»Ý »ñÏáõ μ³éáí ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ùμ: ¸³çí³ÍùÇ íñ³ ϳñ¹³óíáõÙ ¿` ²ëå³íñáõÏ μ¹»ßË: …¸³Ùμ³ñ³ÝÁ,
áñáõ٠ѳÛïݳμ»ñí»É ¿ ³Û¹ Ù³ï³ÝÇÝ… Ãí³·ñíáõÙ ¿ II ¹³ñáí: …²ëå³íñáõÏÇ Ù³ï³Ýáõ ·ñáõÃÛáõÝÁ ëïÇåáõÙ ¿ ø³ñÃÉÇáõÙ μ¹»ßËáõÃÛ³Ý Í³·áõÙÁ
³éÝí³½Ý »ñ»ù ¹³ñ ³é³ç ï»Õ³ß³ñÅ»É: ²Ûëï»Õ §ø³ñÃÉǦ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ å³ÛٳݳϳÝáñ»Ý, ù³Ý½Ç ²ëå³íñáõÏÇ Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ý
Ù»ç »ñÏñÇ ³ÝáõÝÁ ãÇ ÝßíáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` Çñ³å»ë ãÇ Ñ³ëï³ïíáõÙ, áñ
ËáëùÁ ø³ñÃÉÇÇ μ¹»ßËÇ Ù³ëÇÝ ¿ (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.):
…ºñÏñáñ¹ ¹³Ùμ³ñ³ÝÇó ѳÛïݳμ»ñí³Í ³ñͳû óëÇ ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç… ÝáõÛÝå»ë ãÇ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ø³ñÃÉÇÝ, ë³Ï³ÛÝ, ÇѳñÏ», ³ÛÝ »Ýó¹ñíáõÙ ¿ §¶áõñ½³Ý »ñÏÇñ¦ ³Ýí³Ý Ù»ç: ²ñ¨»ÉÛ³Ý ìñ³ëï³ÝÇ §¶áõñ½³Ý¦ ³ÝáõÝÁ ø³ñÃÉÇ ³Ýí³Ý ³é³ÛÅÙ ³Ù»Ý³í³Õ ·ñ³íáñ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ÑÇÝ å³ñëÏ»ñ»Ýáí: …²ñÙ³½Çë˨ÇÇ »ñÏñáñ¹ ¹³Ùμ³ñ³Ýáõ٠ѳÛïݳμ»ñí³Í ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ïí»ó,
áñ Ý.Ã. III ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ø³ñÃÉÇáõÙ μ¹»ßËÇ å³ßïáÝ Ï³ñ, ³ÛëÇÝùÝ` ì³ñëÏ»ÝÇó áõ ²ßáõß³ÛÇó ¹»é »ñÏáõ ¹³ñ ³é³ç ¶áõñ½³Ý »ñÏÇñÁ
μ¹»ßË áõÝ»ñ: ¸Åí³ñ ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³Ûë íϳÛáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ
ø³ñÃÉÇÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.) ϳé³í³ñáÕÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ¦37: 
²ßáõß³ÛÇ ¶áõñ½³Ý »ñÏñÇ μ¹»ßË ÉÇÝ»Éáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùμ Ýϳï»Ýù,
áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ í»ñçÇÝÇë ÏÝÇùÁ, ¨ Ýñ³ ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
37

Апакидзе А., Армазисхевские питиахши, Тбилиси, 1978, с. 4–7.

33

ÝáõÛÝå»ë ãϳ ø³ñÃÉÇ ³ÝáõÝÁ: Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý ×Çßï
ÁÝûñóáõÙÇÝ ÝíÇñí³Í ³é³ÝÓÇÝ Ñá¹í³Í áõÝÇ, Áëï áñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳٻٳïáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ »Ýù ϳï³ñ»É: ²ßáõß³ μ¹»ßËÇ ÏÝÇùÇ íñ³ Ñáõݳñ»Ý ³ñӳݳ·ñí³Í ¿`  ´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ
ѳۻñ»Ý óñ·Ù³Ý»É ¿ ³Ûëå»ë` ²ßáõß³ μ¹»ßË íñ³ó γñù»¹á(Ù³Û)»óÇ:
ÜáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ éáõë»ñ»Ý ³Ù÷á÷áõÙÇ Ù»ç óñ·Ù³Ýí³Í ¿` Ашуша,
питиашх иверов, кархедо(май)ский, ÇëÏ ³Ý·É»ñ»Ý ³Ù÷á÷áõÙÇ Ù»ç`
Ashusha, pitiashkh of Iberes, Karkhedonian (Karkhedomayan)38: âáñë É»½íáí ¿É ³ëíáõÙ ¿, áñ ²ßáõß³Ý Æμ»ñdzÛÇ μ¹»ßËÝ ¿, áã û ø³ñÃÉÇÇ, ù³Ý½Ç
ø³ñÃÉÇ Ïáãí³Í »ñÏÇñ V ¹³ñáõÙ μÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳÛïÝÇ ã¿ñ (²ßáõß³ II–Á
í³Ë׳Ýí»É ¿ Ùáï³íáñ³å»ë 470 Ã.): 
²Ûë ûñÇݳÏáí ϳñ»ÉÇ ¿ å³ïÏ»ñ³óáõ٠ϳ½Ù»É, û ÇÝãå»ë »Ý íñ³óÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÁ, ãËáñß»Éáí ³Ý·³Ù ³Ý³ËñáÝǽÙÇó, ϳÝ˳Ùï³Íí³Í Ï»ñåáí »ñÏñ³ÝáõÝ áõ ó»Õ³ÝáõÝ ë³ñùáõÙ: ê³ ³ñ¹»Ý áã û Ñݳñù ¿,
³ÛÉ μ³í³Ï³ÝÇÝ É³í Ùß³Ïí³Í Ù»Ãá¹, áñÇ ÙÇçáóáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ í³é
»ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÜáõÛÝ »Õ³Ý³Ïáí ¶. Ø»ÉÇùÇßíÇÉÇÝ, ³Ù»Ý Ï»ñå Ó·ï»Éáí ÝáõÛݳóÝ»É §Æμ»ñdz¦ ¨ §ø³ñÃÉǦ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, Ý³Ë ÷áñÓáõÙ ¿ å³ÛٳݳϳÝáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É ³é³çÇÝÇÝ: ܳ ·ñáõÙ ¿. §²ÝïÇÏ ³ß˳ñÑáõÙ §Æμ»ñdz¦ ³ÝáõÝÁ ϳñÍ»ë û Ñ»Ýó ëϽμÇó ¿É Çñ ѳٳñ ÏáÝÏñ»ï ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³íáñÙ³Ý ³ÝáõÝ ¹³éݳÉáõ ׳ݳå³ñÑ ¿ñ ѳñÃáõÙ: سëݳíáñ³å»ë, ¹³ íëï³Ñ³μ³ñ ϳñ»ÉÇ ¿ åݹ»É êïñ³μáÝÇ ÏáÕÙÇó ³Ûë ï»ñÙÇÝÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ï»ñåÇ ³éáõÙáí: ܳ §Æμ»ñdzݦ ¨ §Çμ»ñÝ»ñÇݦ ³í»ÉÇ ßáõï Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Çμñ¨ ϳ۳ó³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùdzíáñ, ¨ í»ñçÇÝÇë μݳÏÇãÝ»ñ, áã û áñå»ë ÏáõÉïáõñ–¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ÝñáõÃÛáõÝ…
êïñ³μáÝÁ ³ÏÝѳÛïáñ»Ý Çμ»ñÝ»ñÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ ¿ Áëï ÏáõÉïáõñ–¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïϳÝÇßÝ»ñÇ (¹³ßï³ÛÇÝ ¨ É»éݳÛÇÝ.– Ð.¸.), ë³Ï³ÛÝ ¹³
Ýñ³Ý ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ μáÉáñÇÝ §Çμ»ñÝ»ñ¦ ѳٳñ»É, ³ÛëÇÝùÝ` ³½·³μݳÏãáõÃÛáõÝ, áñÁ ÙǨÝáõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³íáñÙ³ÝÁ` Æμ»ñdzÛÇÝ ¿
å³ïϳÝáõÙ¦39:
àñ §μáÉáñǦ Ù»ç ݳ¨ μáÉáñáíÇÝ ï³ñμ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ ϳÛÇÝ` Ýáñ
³å³óáõÛóÝ»ñ ÷Ýïñ»Éáõ ϳñÇù ãϳ: ìñ³óÇ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÝ Çñ»Ýù ¹ñ³
38
´³ñÃÇÏÛ³Ý Ð., ¶áõ·³ñ³ó ²ßáõß³ μ¹»ßËÇ ÏÝÇùÇ Ñáõݳñ»Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý
³é»ÕÍí³ÍÇ ÉáõÍáõÙÁ, ä´Ð, 1. 2005, ¿ç 81–90:
39
Меликишвили Г., Ýßí. ³ßË., ¿ç 293:

34

ù³ç³ï»ÕÛ³ÏÝ »Ý, ³ÛÉ μ³Ý, û »ñμ ¨ ÇÝãå»ë »Ý ³Û¹ûñÇÝ³Ï ÷³ëï»ñÝ Ç
ß³Ñ Çñ»Ýó û·ï³·áñÍáõÙ: ¸»é¨ë XX ¹³ñ³ëϽμÇÝ å³ïÙ³μ³Ý ¼. âÇÝãÇÝ³Ó»Ý ·ñáõÙ ¿ñ, áñ §Ý³Ë³ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ, ö³éÝ³í³½Ç
ûñáù, ûë»ñÁ (³É³ÝÝ»ñÁ.– Ð.¸.) Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ ¿ÇÝ, ³åñáõÙ ¿ÇÝ áã ÙdzÛÝ
μ³ñÓñ É»éÝ»ñÇ É³Ýç»ñÇÝ, ³Ûɨ ѳñóí³Ûñ»ñáõÙ¦40: ØÇ ÏáÕÙ ÃáÕÝ»Ýù
Ù»Ï ÙÇÉÇáÝÇ Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ϳñ¨áñ»Ýù ÙdzÛÝ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ,
áñ ³É³ÝÝ»ñÁ ÑÇßÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³åñáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ÎáíϳëÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ É³Ýç»ñÇÝ: ²Ýßáõßï, ËáëùÝ ³Ûëï»Õ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ ã¿, û É»éݳÛÇÝ Çμ»ñÝ»ñ ³ë»Éáí Ñ»Ýó Ýñ³Ýó å»ïù ¿ ѳëϳݳÉ, ³ÛÉ áã û Çμ»ñÝ»ñÇÝ` áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ÙÇ ÅáÕáíñ¹Ç: лÕÇݳÏÁ å³ñ½³å»ë áõñÇß Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åݹáõÙ, ³ÛÝ ¿` óáõÛó ï³É, áñ ûë»ñÁ (³É³ÝÝ»ñÁ) μáÉáñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ³åñ»ÉÇë »Ý »Õ»É ìñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, ³í»ÉÇ ëïáõÛ·` úëdzÝ
ÙÇßï ìñ³ëï³Ý ¿ »Õ»É: Øï³¹ñáõÃÛáõÝÁ å³ñ½ ¿. ìñ³ëï³ÝÁ ÑÇÝ áõ μ³½Ù³½· »ñÏÇñ ¿ñ ¹»é¨ë ö³éÝ³í³½Ç ûñáù: ÜáõÛÝ ·»ñÝå³ï³ÏÝ ¿ Ñ»ï³åݹáõÙ ¨ Ø»ÉÇùÇßíÇÉÇÝ, Ó·ï»Éáí ³å³óáõó»É, áñ êïñ³μáÝÇ Ýϳñ³·ñ³Í Æμ»ñÇ³Ý (ø³ñÃÉÇÝ, ìñ³ëï³ÝÁ) û¨ μ³½Ù³½· ¿ñ, μ³Ûó Ù»Ï »ñÏÇñ ¿ñ: ê³ ³ñ¹»Ý áã û §Æμ»ñdzÛǦ, ³ÛÉ §ø³ñÃÉÇǦ ѳٳñ ¹»åÇ ³í»ÉÇ
ÑÇÝ ¹³ñ»ñ ׳ݳå³ñÑ Ñ³ñûÉáõ ÙÇçáó ¿ñ: Àëï ³Û¹Ù, Æμ»ñÇ³Ý ÏáÝÏñ»ï ÅáÕáíñ¹Ç, Ù»Ï É»½íáí ËáëáÕ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý »ñÏÇñ ã¿ñ ¨, ÁݹѳÝñ³å»ë, Çμ»ñÝ»ñ ã»Ý »Õ»É, ¹³ ³ÝÇñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ¿, »Õ»É ¿ μ³½Ù³Ëáë μݳÏãáõÃÛáõÝ, μ³Õϳó³Í ·»ñ³½³Ýó³å»ë ù³ñÃí»ÉÝ»ñÇó, áñáÝó ûï³ñÝ»ñÁ
Çμ»ñÝ»ñ »Ý ³Ýí³Ý»É: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³ñ¹»Ý ù³ñÃí»ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»Õ ¿ñ
μ³óíáõÙ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÑÇÝ ¿ç»ñáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ Ø³éÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùμ, ù³ñÃí»É–íñ³óÇÝ»ñÁ ¨ Çμ»ñÝ»ñÁ μݳí
ÝáõÛÝÁ ã»Ý: ²Ï³Ý³íáñ É»½í³μ³ÝÁ ù³ÝÇóë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ѳñóÇÝ ¨
ÙÇßï Ñëï³Ï Ï»ñåáí ï³ñ³Ýç³ï»É ¿ Çμ»ñ»ñ»Ý áõ ù³ñÃí»É»ñ»Ý É»½áõÝ»ñÁ41: ÆëÏ ù³ÝÇ áñ É»½áõÝ»ñÁ ï³ñμ»ñ »Ý, ³å³, μݳϳݳμ³ñ, ¹ñ³Ýóáí ËáëáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ï³ñμ»ñ »Ý: Ü߳ݳÏáõÙ ¿` §Çμ»ñ¦ ¨
§ù³ñÃí»É¦ ¿ÃݳÝáõÝÝ»ñÁ áã û ÙǨÝáõÛÝ ÅáÕáíñ¹ÇÝ »Ý í»ñ³μ»ñáõÙ, Ù»ÏÁ Çμñ¨ ÇÝùݳÝí³ÝáõÙ, ÙÛáõëÁ` ³ÛÉáó ÏáÕÙÇó ïñí³Í, ³ÛÉ ¹ñ³Ýù ï³ñμ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³ïϳÝáÕ ï³ñμ»ñ ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý: Æμ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï

40

Чинчинадзе З., История Осетии по грузинским источникам, на груз. яз., Тифлис, 1915;
см. Осетия и осетины, составитель К. Челехсаты, Владикавказ – Санкт–Петербург, 1994,
с. 105.
41
Марр Н., К вопросу о ближайшем сродстве армянскаго языка с иверским, СПб, 1909.

35

ٳѳó»É ¿ ¨ Ýñ³Ýó É»½áõÝ` Çμ»ñ»ñ»ÝÁ42: ò³íáù, ë³ ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ,
áñù³Ý ¿É ѳϳé³Ï ÉÇÝÇ íñ³óÇ íñ³ó³·»ïÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÃÛ³ÝÁ:
§Æμ»ñdz¦ ï»ñÙÇÝÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ó¨»ñÁ ·ïÝ»Éáõ ѳٳñ سéÁ
Ñ»ï¨Û³É ï»ë³Ï»ïÝ ¿ ѳÛïÝáõÙ. §ä³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÇõÝÇó
·Çï»Ýù, áñ ÆÙ»ñ»Ãdz ¨ ØÝ·ñ»Édz ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ÝáõÛݳó³Í ¿ÇÝ, ³Û¹ μ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ϳۅ É»½áõ³μ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù. ë³Ï³ÛÝ ÇÙ»ñ–Á ¿ ÁݹѳÝáõñ
ï»Õ³ÛÇÝ ï»ñÙÇÝÇ Ïñ׳ïáõ³Í ÑÇÝ Ó¨»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÁ å³Ñå³Ý»É ¿ áñå¿ë Ùݳóáñ¹ ÙÇ áñáß, ë³Ñٳݳ÷³Ï ³é³ÝÓݳó³Í ßñç³Ý: ÆÙ»ñ ï»ñÙÇÝÇ ³ÝûñÇ ¨ ÑÇÝ Ó¨Á ÏÁÉÇÝÇ ÚÇÙ»ñ, ÷áË. ÚÇμ»ñ¦43: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ
»Ýù, Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Ø»ÉÇùÇßíÇÉáõ ¨ æ³í³ËÇßíÇÉáõ, سéÁ Æμ»ñ–Á
μË»óÝáõÙ ¿ áã û êå»ñ||‘Ðμ»ñ–Çó, ³ÛÉ ÆÙ»ñ||ÚÇμ»ñ–Çó: §È»½í³μ³Ýûñ¿Ý,– ·ñáõÙ ¿ ݳ,– Ù»·ñ»É (ÙÝ·ñ»ÉóÇ) Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Æí»ñ¦44: ÀݹëÙÇÝ,
ÏñÏÇÝ Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Ø»ÉÇùÇßíÇÉáõ ¨ æ³í³ËÇßíÇÉáõ, سéÁ ѳٳñáõÙ ¿, áñ` áã û ÑáõÛÝ»ñÁ ѳۻñÇó, ³ÛÉ Ñ³Û»ñÝ »Ý ÑáõÛÝ»ñÇó ÷á˳é»É§Æμ»ñdz¦ ï»ñÙÇÝÁ: Àëï Ýñ³, §Ñ³ñ³õ ³ñ¨Ùï»³Ý ÏáÕÙáõÙ ³åñáÕ
íñ³ó ó»Õ³ÏÇó ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ ¿É, ³ñ¨»É»³Ý ù³ñÃí¿ÉÝ»ñÇÝ ¿É ÛáÛÝ»ñÁ
Æí»ñÇá ¨ Ýñ³ÝóÇó ³éÝ»Éáí` ѳۻñÁ ìÇñù »Ý ÏáãáõÙ¦45:
²ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ»ï¨áõÙ ¿ ã³÷³½³Ýó áõß³·ñ³í »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ: §Æí»ñ³óÇÝ»ñ ³Ýáõ³Ùμ,– ³Ù÷á÷áõÙ ¿ ݳ,– å¿ïù ¿ ѳëϳݳÉ, ³Ûë μ³éÇ
ï»Õ³Ï³Ý, ³½·³·ñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõû³Ùμ, áã ÿ ³ñ¨»É»³Ý, ³ÛÉ
³ñ¨Ùï»³Ý íñ³óÇÝ»ñ, ³õ»ÉÇ ×Çß¹` ÙÇç»ñÏñ»³Û, ³ÛëÇÝùÝ, Íáí³÷Ý»³Û
ɳ½»ñÇó Û»ïáÛ íñ³ó³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ »ñÏñáñ¹ ß³ñùÁ (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.–
Ð.¸.), ó»Õ»ñÇ, áñáÝù ³ÝÙÇç³å¿ë ÏÇó »Ý ɳ½»ñÇÝ ¨ ½»ï»Õáõ³Í »Ý ÎáíϳëÇ Ý»ñùÇÝ ß»ñïÇ í»ñ³Û Ïáñ ·Íáí êå»ñÇó ÙÇÝ㨠êáõ³Ý»ÃdzÝ,
ѻ勉μ³ñ å³ñ÷³Ï»Éáí, »Ã¿ áã ³ÙμáÕç ³ÛÅÙ»³Ý ØÝ·ñ»ÉdzÝ, ³Ýßáõßï
Ýñ³ ٻͳ·áÛÝ Ù³ëÁ: ²Ûë ó»Õ³ÏÇó Çí»ñ³Ï³Ý »ñÏñÇ Ý߳ݳõáñ Ù³ëÁ
³ñ¨»É»³Ý íñ³óÇÝ»ñÁ – ù³ñÃí¿ÉÝ»ñÁ – É»½áõáí Ùdzóñ»É »Ý Çñ³Ýó Ñ»ï,
Ù³ëݳÏÇó ³Ý»Éáí Ýñ³Ý ù³ñÃí»É³Ï³Ý ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ,
áñ ³ÛÅÙ, í³Õáõó, ß³ï í³Õáõó ¹³ñÓ»É ¿ ѳٳíñ³ó³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ:
êϽμáõÙ, Ùûï³õáñ³å¿ë ÙÇÝ㨠¼.—¾. ¹³ñÁ Çí»ñ³Ï³Ý »ñÏÇñÁ ѳõ³Ýûñ¿Ý å³Ñå³Ý»É ¿ñ ³ÙμáÕçáíÇÝ Çõñ É»½áõ³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝáõÃÇõÝÁ
42

سé Ü., гμ»Ã³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ, ÀÝïÇñ »ñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. I, ºñ¨³Ý, 1949, ¿ç 195:
سé Ü., ØÏñïáõÃÇõÝ Ñ³Ûáó, íñ³ó, ³μ˳½³ó »õ ³É³Ý³ó Ç ëñμáÛÝ ¶ñÇ·áñ¿,
ì³Õ³ñß³å³ï, 1911, ¿ç 108:
44
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 106:
45
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 110:
43

36

(Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.), ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ í»ñ³μ»ñáõû³Ùμ
³Ûë Çí»ñ³óÇù ɳ½»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, ³ñ¨»É»³Ý íñ³óÇÝ»ñÇó–ù³ñÃí¿ÉÝ»ñÇó ï³ñμ»ñáõ»Éáõ ѳٳñ, (áñÇ ½³Ý³½³Ý ³å³óáÛóÝ»ñÁ ϳÝ), Ç
ëϽμ³Ý¿ ·ïÝõáõÙ ¿ÇÝ ÛáÛÝ »Ï»Õ»óáõ Ñ»ï μ³ó³éÇÏ ¨ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ѳÕáñ¹³Ïóáõû³Ý Ù¿ç¦46: ê³ Ï³ñ¨áñ ¿: ¸³éݳÝù, áõñ»ÙÝ, Æμ»ñdzÛÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ:
Æ´ºðƲÚÆ îºÔ²¸ðàôÂÚàôÜÀ: Ü³Ë ³ë»Ýù, áñ ¹Åí³ñ û Ù»Ýù ³í»ÉÇ É³í Ó¨³Ï»ñå»Ýù ѳñó³¹ñáõÙÁ, ù³Ý ¹»é¨ë 170 ï³ñÇ ³é³ç éáõë
³ñ¨»É³·»ï ú. ê»ÝÏáíëÏÇÝ ¿ ³ñ»É: §ä³ñ½»Éáõ ѳٳñ,– ·ñáõÙ ¿ ݳ,– »Õ»±É »Ý ³ñ¹Ûáù íñ³óÇÝ»ñ ìñ³ëï³ÝáõÙ ï³ëÝ»ñÏáõ»ñáñ¹ ¹³ñÇó ³é³ç,
ѳñϳíáñ ¿ ßáß³÷»É ã³÷³½³Ýó Ë××í³Í ÙÇ Ñ³ñó, ³ÛÝ, û áñï»Õ ¿
·ïÝí»É Æμ»ñdzÝ, áíù»ñ »Ý »Õ»É Çμ»ñÝ»ñÁ, ¨ ÇÝã Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý íñ³óÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó ó»ÕÇÝ áõ ÅáÕáíñ¹ÇÝ í»ñ³·ñ»É Çμ»ñ³Ï³Ý ï³ñμ»ñ ïÇñ³Ï³ÉÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñ ÑÇß³ï³Ïí³Í ¿ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç¦47: лÕÇݳÏÇ Ùáï»óáõÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿. §êïñ³μáÝÇ, äÉÇÝÇáëÇ,
¸ÇáÝÇëÇáëÇ, äïÕáÙ»áëÇ, äÉáõï³ñùáëÇ, î³ÏÇïáëÇ ¨ ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝÇ
³ÝïÇÏ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ï»ùëï»ñÇ áõß³¹Çñ ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝÓ μ»ñ»É ¿
³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ Æμ»ñdzÝ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, »Õ»É ¿ ³ÛÅÙÛ³Ý ÆÙ»ñ»ÃdzÝ,
è³ã³Ý, úë»ÃÇ³Ý ¨ È»½·Çëï³ÝÇ Ý߳ݳϳÉÇó Ù³ëÁ, Ñ³×³Ë ÙÇÝã¨
¸»ñμ»Ýï, ÇëÏ Æμ»ñdzÛÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ɳÛÝáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ ìɳ¹Çϳíϳ½Çó ÙÇÝ㨠ØóË»Ã, áõñ ²ñ³·í³Ý ˳éÝíáõÙ ¿ ÎáõñÇÝ… Àëï ¿áõÃÛ³Ý, ÐÇÝ
Æμ»ñÇ³Ý ÙdzÛÝ Ý»ñϳÛÇë ÆÙ»ñ»ÃÇ³Ý ¿ »Õ»É, ¨ Çñ³Ï³ÝáõÙ, ѳٳӳÛÝ
μáÉáñ ³ß˳ñѳ·ñ³·»ïÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝ ëÏëí»É ¿ ÎáÉËǹ³ÛÇ (ØÇÝ·ñ»ÉdzÛÇ) ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¨ Ñ³ñ³íáõ٠ѳë»É ÙÇÝ㨠Øáë˳ϳÝ
É»éÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÛÝ ³Ýç³ïáõÙ »Ý ²Ë³Éó˳ÛÇó: ØdzÛÝ ³Ûë Æμ»ñÇ³Ý ¿ÇÝ
׳ݳãáõÙ ³ÝïÇÏ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ, Ùݳó³Í Ù³ëÇ íñ³… ÙÇÝ㨠Ȼ½·Çëï³Ý, Ýñ³Ýù ï³ñ³ÍáõÙ ¿ÇÝ Æμ»ñdz ³ÝáõÝÁ ½áõï ÇÝùݳμ»ñ³μ³ñ¦48:
ÐÝáõÙ äÉáõï³ñùáëÁ ³é³çÇÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ, áñ Çñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ óáõÛó ¿ñ ï³ÉÇë ³Û¹ »ñÏñÇ ï»ÕÁ: §Æμ»ñÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ,– ·ñáõÙ ¿ ݳ,– ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠ØáëË³Ï³Ý É»éÝ»ñÁ áõ ºíùëÇÝÛ³Ý äáÝïáëÁ¦49:
êïñ³μáÝÝ ³í»ÉÇ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó ¿ å³ïÏ»ñáõÙ. §²Ûë »ñÏÇñÝ ³Ù»Ý ÏáÕ46

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 110:
Сенковский O. (Барон Брамбеус), Некоторые сомнения касательно истории грузинов,
Собрание сочинений, т. VI, СПб, 1859, с. 5.
48
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 6, 10:
49
äÉáõï³ñùáë, λÝë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 2001, ¿ç 266:
47

37

ÙÇó ßñç³å³ïí³Í ¿ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñáí, áñáíÑ»ï¨ ¹»åÇ Ñ³ñ³í
Ó·íáõÙ »Ý ÎáíϳëÇ μáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ѳñáõëï É»éݳ×ÛáõÕ³íáñáõÙÝ»ñÁ, Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ³é»Éáí ³ÙμáÕç Æμ»ñÇ³Ý ¨ ѳëÝ»Éáí ÙÇÝ㨠г۳ëï³Ý áõ ÎáÉËǹ³, ÇëÏ Ï»ÝïñáÝáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ ·»ï»ñáí áéá·íáÕ ¹³ßï³í³ÛñÁ: ¶»ï»ñÇó ³Ù»Ý³ËáßáñÁ ÎáõñÝ ¿, áñÁ ëÏÇ½μ ¿ ³éÝáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ ¨, ÁݹáõÝ»Éáí ÎáíϳëÇó ëÏÇ½μ ³éÝáÕ ²ñ³·áÝÝ áõ ³ÛÉ íï³ÏÝ»ñ, ³ÝÙÇç³å»ë ÙïÝáõÙ ¿ Ýßí³Í ¹³ßï³í³ÛñÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ý»Õ ·»ï³Ñáíïáí ÑáëáõÙ ²Éμ³Ýdz¦50:

ø³ñ﻽ 1. äïÕáÙ»áëÇ §²ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõݦ ѳïáñÇó ²ëdzÛÇ III ù³ñ﻽Á
(Ññ³ï. 1482 Ã.):

ÆëÏ ³Ñ³ û ÇÝã ¿ å³ïÙáõÙ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ. §(гÛáó ó·³íáñ
ì³Õ³ñß³ÏÁ) ϳñ·³íáñáõÙ ¿ سųùÇ ÏáÕÙ»ñÁ, åáÝï³óÇÝ»ñÇÝ ¨ »·»ñ³óÇÝ»ñÇÝ, áõ ¹³éÝáõÙ ¿ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë, ä³ñ˳ñ É»éÝ»ñÇ ëïáñáïáí,
î³ÛùÇ ÙÇçáí, ¹»åÇ ³Ýï³é³ËÇï, ·»ç, Ù³é³Ëɳå³ï Éáé³í»ï ï»Õ»ñÁ. ·»Õ»óÇÏ Ï»ñåáí ϳñ·³íáñáõÙ ¿ ³Ûë »ñÏÇñÁ… ²Ûëï»Õ ݳ ϳÝã»ó
»Ïíáñ í³Ûñ»ÝÇ ó»ÕÁ, áñ ³åñáõÙ ¿ñ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ¹³ßïáõÙ ¨ Îáíϳë Ù»Í
É»é³Ý ëïáñáïáõÙ, ³ÛÝ ÑáíÇïÝ»ñáõÙ ¨ ËáñÁ Ó·í³Í »ñϳÛݳӨ Óáñ»50

Страбон, География, пер. В. Латышева, Вестник древней истории, 4. 1947, с. 276.

38

ñáõÙ, áñ É»é³Ý ѳñ³í³ÛÇÝ ÏáÕÙÇó ÇçÝáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ Ù»Í ¹³ßïÇ μ»ñ³ÝÁ.
Ýñ³Ýó å³ïí»ñ ¿ ï³ÉÇë ÃáÕÝ»É ³í³½³ÏáõÃÛáõÝÁ, ¹»Ý ·ó»É Ù³ñ¹Ï³Ýó
¹³í»ÉÁ, Ñå³ï³Ïí»É ³ñùáõÝ³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇÝ áõ ѳñÏ»ñÇÝ, áñå»ë½Ç ѳçáñ¹ ³Ý·³Ù, »ñμ Ýñ³Ýó ï»ëÝ», ³é³çÝáñ¹Ý»ñ ¨ Çß˳ÝÝ»ñ ѳëï³ï» ·»Õ»óÇÏ Ï³ñ·»ñáí: ºí Ýñ³Ýó ³ñÓ³ÏáõÙ ¿` Çñ ÏáÕÙÇó ÇÙ³ëïáõÝ
Ù³ñ¹ÇÏ ¨ í»ñ³Ï³óáõÝ»ñ Ý߳ݳϻÉáí: ÆëÏ ÇÝùÁ, ³ñ¨ÙáõïùÇó ѳí³ù³Í μ³½ÙáõÃÛáõÝÝ ³ñӳϻÉáí` ÇçÝáõÙ ¿ Þ³ñ³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÇ ÙáïÇÏ Ëáï³í»ï ï»Õ»ñÁ, áñ ÑÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ ÏáãáõÙ ¿ÇÝ ²Ý÷³Ûï ϳ٠ì»ñÇÝ ´³ëÛ³Ý,
μ³Ûó Ñ»ïá… Ïáãí»ó ì³Ý³Ý¹¦51:
гٻٳï»Ýù Æμ»ñdzÛÇ áõ Çμ»ñ³óÇÝ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ï³ÉÇë »Ý êïñ³μáÝÝ áõ Êáñ»Ý³óÇÝ, ¨ Ýñ³ÝóáõÙ áã û ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ Ïï»ëÝ»Ýù: Êáñ»Ý³óÇÝ ¿É ¿ »ñÏÇñÝ Æμ»ñdz ³Ýí³ÝáõÙ. ³Ûë ѳïí³ÍáõÙ ã¿, μ³Ûó ѳçáñ¹ ¿ç»ñáõ٠ݳ ù³ÝÇóë û·ï³·áñÍáõÙ ¿ §Ç ì»ñdz¦52, §ì»ñdzóõáó ³ß˳ñѦ53 ûï³ñ Ó¨»ñÁ, áã û ѻﳷ³Ûáõ٠ѳÛϳϳݳóí³Í §ìÇñù¦, §ì»ñÇÝ ³ß˳ñѦ Ó¨»ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ` V
¹³ñáõ٠ѳۻñÁ ·áñͳÍáõÙ ¿ÇÝ §ì»ñdz¦, Ýñ³Ý ³ç áõ ³ÑÛ³Ï` §¶áõ·³ñù¦
¨ §È³½Çϳ (Ô³½Çϳ)¦ ³ÝáõÝÝ»ñÁ: VIII ¹³ñÇ å³ïÙÇã Ô¨áÝ¹Ý ¿É áõÝÇ
ì»édz Ó¨Á54: ÐáíѳÝÝ»ë ¸³ñë˳ݳϻñïóáõ (X ¹.) Ùáï ϳ §’Ç ìáõñÇ
³ß˳ñÑǦ55, û¨ μ³½Ù³ÏÇ ¿ ݳ¨ §ìÇñù¦ ϳ٠§ìñ³ó ³ß˳ñѦ Ó¨Á56:
àõËï³Ý»ëÁ (X ¹.) ·ñáõÙ ¿. §ì»ñÇ³Ý ·ïÝõáõÙ ¿ ó³Ù³ùÇ ³ñ»õÙï»³Ý ³÷Çݦ57, ÇëÏ Ù»ñ ÇÙ³ó³Í ìÇñùÁ ó³Ù³ùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿: àõËï³Ý»ëÁ,
Êáñ»Ý³óáõÝ ÏñÏÝ»Éáí, ݳ¨ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ ¿ §ìñ³ó¦ ¨ §ì»ñdzóõáó¦
³½·»ñÇÝ58: XII–XIII ¹¹. Ñ»ÕÇÝ³Ï Ñ³Ù³ñíáÕ Î³ñ³å»ï »åÇëÏáåáë
ê³ëݳóÇÝ59 سßïáóÇÝ ÝíÇñí³Í Çñ »ñÏáõÙ ·ñáõÙ ¿, áñ ݳ §¹ÇÙ¿ Ç ÏáÕÙ³Ýë ¸³ÕÙ³ÝáõÝ»³ó, ³ÛëÇÝùÝ Û³½ÇÝë ìÇé³óõáó¦60: ì»ñç³å»ë XIII ¹.
Ñéã³Ï³íáñ Ù³ï»Ý³·Çñ ¨ ³ß˳ñѳ·ñ³·»ï ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇÝ ÅáÕá51

Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ (·ñ³μ³ñ, ³ß˳ñѳμ³ñ), ºñ¨³Ý, 1981, ¿ç
121–123:
52
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 128:
53
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 138:
54
Ô¨áݹ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1982, ¿ç 112:
55
ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ (·ñ³μ³ñ, ³ß˳ñѳμ³ñ), ºñ¨³Ý,
1996, ¿ç 204, 316:
56
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 24, 88 ¨ ³ÛÉÝ:
57
àõËï³Ý¿ë »åÇëÏáåáë, гÛáó å³ïÙáõÃÇõÝ, ºñ»õ³Ý, 2006, ¿ç 132:
58
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
59
Üñ³ Ù³ëÇÝ ï»°ë ²×³éÛ³Ý Ð., гÛáó ·ñ»ñÁ, ºñ¨³Ý, 1968, ¿ç 54:
60
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 182:

39

íáõñ¹Ý»ñÇÝ ÝϳïÇ áõݻݳÉÇë ·áñͳÍáõÙ ¿ §Ç í»ñ³Û ìÇñ³óõáó¦ ¨
§³½·³õ ‘Ç ìñ³ó¦61, ÇëÏ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` §Ç ìÇñÇáÛ¦ ¨ §Ç ìÇñë¦62
ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÏÝ»ñ¨ ¿:
²ÛëåÇëáí, ³éÝí³½Ý ÙÇÝ㨠XIII ¹³ñÁ ѳۻñÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿ñ Çñ»ÝóÇó
ÑÛáõëÇë ·ïÝíáÕ Æμ»ñdz ³ÝáõÝáí ³é³ÝÓÇÝ ÙÇ »ñÏÇñ: л勉å»ë, ϳñÍáõÙ »Ýù, Ù»½ ѳٳñ ¿É å»ïù ¿ å³ñ½ ÉÇÝÇ, áñ Æμ»ñdz–Æí»édz–ì»édz
»ñÏÇñÁ ø³ñÃÉÇÝ ã¿63, ³ÛÉ ø³ñÃÉÇÇó ³ñ¨Ùáõïù ÁÝÏ³Í ³ÛÝ »ñÏÇñÁ, áñÁ
سéÝ ³ëáõÙ ¿` §Íáí³÷Ý»³Û ɳ½»ñÇó Û»ïáÛ íñ³ó³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ »ñÏñáñ¹
ß³ñùÁ¦: ê³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ »ñÏñ³ÝáõÝÁ ѳۻñ»ÝÇó, ³ÛÝ ¿` Æμ»ñ–Á
êå»ñ||‘Ðμ»ñ–Çó μË»óÝ»ÉÁ Ï»ÕÍ ¿ ¨ ÙÇïáõÙݳíáñ: ÆÝãå»ë ï»ë³Ýù,
íñ³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹³ ϳï³ñíáõÙ ¿ Çñ»ÝóÁ μáõÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ»ï ϳå»Éáõ, êå»ñ ·³í³éÁ μáõÝ íñ³ó³Ï³Ý ï³ñ³Íù ѳÛï³ñ³ñ»Éáõ, ø³ñÃÉÇÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ §´³ñÓñ гÛùÇݦ Ùáï»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Æ ¹»å, ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³í³ù³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÇó Æμ»ñÇ³Ý áñå»ë
å³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝ ½³ñٳݳÉÇáñ»Ý çÝçí»É ¿, ÇÝãÝ ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ íñ³óÇÝ»ñÇÝ ¨ íÝ³ë ¿ Ù»½: ´³Ûó ³Ñ³ éáõëÝ»ñÁ
¹³ å³Ñå³ÝáõÙ »Ý. ¶áõÙÇɨÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ù³ñ﻽, áñÇ íñ³ ѳçáñ¹³μ³ñ Ñëï³Ï Ýßí³Í »Ý ȳ½ÇϳÝ, ¾·ñÇëÁ, Æμ»ñdzÝ, ø³ñÃÉÇÝ, гÛùÁ64: àõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Ýù` Æμ»ñÇ³Ý ¨ ø³ñÃÉÇÝ ³é³ÝÓÇÝ–³é³ÝÓÇÝ
»Ý, ÇÝãå»ë ³í³Ý¹»É »Ý ݳ˳ëáí»ï³Ï³Ý ßñç³ÝÇ éáõë å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ: ²Ñ³ XIX ¹³ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÙÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó
ѳïí³Í, áñï»Õ Æμ»ñÇ³Ý ¨ ø³ñÃÉÇÝ ÏñÏÇÝ ï³ñμ»ñ »Ý: γñ¹áõÙ »Ýù.
§Что касается до туземнаго имени Картли и Картвели, которым сами–
себя именуют Грузины, не было–ли оно известно Страбону, который
упоминает о народе обитавшем на севере от Персии и Иверии
(Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.)¦65:

61

ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇ, îÇ»½»ñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ (·ñ³μ³ñ, ³ß˳ñѳμ³ñ), ºñ¨³Ý, 2001,
¿ç 41 ¨ 66:
62
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 41 ¨ 91:
63
²ñ¹Ûáù Ùáé³óí³Í Æμ»ñdzÛÇ ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÁ ãϳ±Ý ì»ñ³ ·»ïÇ ¨, Áëï ³Û¹Ù, ÂμÇÉÇëÇÇ
ì»ñ³ óճٳëÇ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: سݳí³Ý¹, áñ ì»ñ³ ·»ïÁ ëÏÇ½μ ¿ ³éÝáõ٠гÛùÇ ¨
Æμ»ñdzÛÇ ë³Ñٳݳμ³Å³Ý Âé»ÕùÇ (ÂñdzɻÃÇ) É»éݳßÕóÛÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëÇó:
64
Гумилев Л., Ýßí. ³ßË., ¿ç 201:
65
Надворный Советник и Кавалер Платон Иосселиан, Различныя наименования
грузинов, Тифлис, типография канцеларии наместника Кавказскаго, 1846, с. 31.

40

ø³ñ﻽ 2. ȳ½Çϳ, ¾·ñÇëÇ, Æμ»ñdz, ø³ñÃÉÇ, г۳
³ëï³Ý:

г
³Û»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛ³
³Ý Ù»ç §Æμ»ñdz¦
¦, §ø³ñÃÉǦ ¨ §ì
ìñ³ëï³Ý¦ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³óÝ»Éáõ í³ï³·áñÍáõÃÛáõ
í
õÝÁ ãÝ³Û³Í ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳï³ñí»É ¿ ëáí»ï³Ï³Ý ï³
³ñÇÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÛÝ ¹Åí³ñ ¿ ãÝß»É,
áñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ѳ
³Û»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñ
ñí»É ¿ ÇÝùݳϳÙ
Ù: ¸ñ³ ïËáõñ û-ñÇݳÏÝ
Ý»ñÇó ¿ ÜÇÏáÕ³Ûáë ²¹áÝóÇ ÏáÃ
ÃáÕ³ÛÇÝ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»Ý
Ññ³ï³
³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ²Ñ
ѳí³ëÇÏ, Ñ»ÕÇݳÏÁ éáõë»ñ»Ý (μ
μݳ·ñÇ É»½áõÝ ¿)
·ñ»É ¿. “Историк Зеноб
б Глак разсказы
ывает, что в дни
и Тирдата царь
ь
севера произвел набегг на Иверию и разорил всю стр
рану до Карина.
По просбе иверов (Áݹ
¹·Í. Ù»ñÝ »Ý.– Ð..¸.) Тирдат послал им на помощ
щ
66
армянс
ский отряд” : г
³Û»ñ»Ý óñ·Ù³Ý
Ýí³Í ¿. §¼»Ýáμ ¶É³ÏÁ

å³ïÙáõÙ
¿, áñ îñ
ñ¹³ïÇ ûñáù ÑÛáõõëÇëÇ Ã³·³íáñÁ
Á ³ëå³ï³Ï»ó ìñ³ëï³ÝÁ
ì
¨ ³66

Адонц Н., Армения в эпо
оху Юстиниана, Ере
еван, 1971, с. 241 (³é³çÇÝ Ññ³ï. ê.
áõñ·, 1908):
ä»ï»ñμá

41

í»ñ»ó ³ÙμáÕç »ñÏÇñÁ` ÙÇÝ㨠γñÇÝ: ìñ³óÇÝ»ñÇ (Áݹ·Í. Ù»ñÝ »Ý.–
Ð.¸.) Ëݹñ³Ýùáí îñ¹³ïÁ Ýñ³Ýó û·ÝáõÃÛ³Ý áõÕ³ñÏ»ó ѳÛÏ³Ï³Ý ÙÇ
½áñ³ËáõÙμ¦67: ³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÁ »ñÏáõëÝ »Ý` ². ÊáݹϳñÛ³Ý ¨ ¾. ÊáݹϳñÛ³Ý: ¶ÇñùÝ áõÝÇ Ý³¨ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ËÙμ³·Çñ` Þ. êÙμ³ïÛ³Ý, ë³Ï³ÛÝ »ñ»ùÁ ÙdzëÇÝ, áñ, ³Ýßáõßï, å³ï³Ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ ã»Ý, Æμ»ñdz ¨
ìñ³ëï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ù»Ï ³ÝáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí` Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý Ëáßáñ
ëË³É »Ý ÃáõÛÉ ïí»É: ¸ñ³Ýù ï³ñμ»ñ ¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ,
ï³ñμ»ñ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ï³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñ
»Ý: ²Ûë ϳñ·Ç ųٳݳϳß÷áÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ íñ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ó³ÝϳÉÇ »Ý, ÇѳñÏ»: Æ í»ñçá, »Ã» áõñÇßÝ»ñÝ ¿É »Ý ÝÙ³Ý Ùdz˳éÝáõÃÛáõÝÁ
μݳϳÝÇ ï»Õ ÁݹáõÝáõÙ, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ßáõñç 1000 ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛáõÝ
ѳí»É³·ñ»Éáõ Çñ»Ýó ç³Ýù»ñÁ ½áõñ ï»ÕÁ ã»Ý ³ÝóÝáõÙ:
Æμ»ñdzÛÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ñëï³Ïáñ»Ý ÝßáõÙ ¿ äñáÏáåÇáë λë³ñ³óÇÝ (VI ¹³ñ). §²ëdzÛÇ Çμ»ñÝ»ñÝ ³åñáõÙ »Ý Çñ»ÝóÇó ÑÛáõëÇë ·ïÝíáÕ
γëåÇó ¹éÝ»ñÇ Ùáï68: Æμ»ñÝ»ñÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ` ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ȳ½ÇÏ³Ý ¿, ÇëÏ ³ç ÏáÕÙáõÙ` ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ³åñáõÙ »Ý ä³ñëϳëï³ÝÇÝ »Ýóϳ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ¦69: ܳ ÝßáõÙ ¿ ݳ¨ Æμ»ñdzÛÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý67

²¹áÝó Ü., г۳ëï³ÝÁ ÐáõëïÇÝdzÝáëÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ, ºñ¨³Ý, 1987, ¿ç 271:
гϳë³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñ ϳÝ, û ÎáíϳëÛ³Ý áñ É»éݳÝóùÝ ¿ñ Ïáãíáõ٠γëåÇó ¹áõé:
Ð³×³Ë ³ÛÝ ÝáõÛݳóíáõÙ ¿ ¸»ñμ»ÝïÇ ÏÇñ×Ç` Öáñ³ å³Ñ³ÏÇ Ï³Ù ÍáíÁ ѳñ³íÇó »½»ñáÕ
γëåÇó É»éݳßÕóÛÇ ·É˳íáñ É»éݳÝóùÇ Ñ»ï, áñáÝó ѳٳñ ÙÇ³Ï ÑÇÙݳíáñáõÙÁ
γëåÇó ÍáíÇÝ Ùáï ÉÇÝ»ÉÝ ¿: ì»ñáμ»ñÛ³É Ñ³ïí³ÍÁ ͳÝáó·ñ»ÉÇë Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ ÝßáõÙ
¿, áñ ¹³ ²É³Ý³ó ¹áõéÝ ¿` ¸³ñÛ³ÉÇ ÏÇñ×Á (ɳïÇÝ»ñ»Ý Caspiae portae, ÍÝÃ.72): гñóÇÝ
ÝíÇñí³Í ³é³ÝÓÇÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ð. سݳݹ۳ÝÁ (Манандян Я., О
местонахождении Caspia via и Caspiae portae, “Исторические записки”, вып. 25, 1948),
áñï»Õ ݳ ³Û¹ É»éݳÛÇÝ Ý»ÕáõóÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ³ÛÅÙÛ³Ý ÊáëådzÛÇ ¨ ²Ë³Éù³É³ùÇ
Ùáï»ñùáõÙ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ, ë³Ï³ÛÝ, γëåÇó ¹áõé å»ïù ¿ ³Ýí³Ýí»ñ ³ÛÅÙ
ÂμÇÉÇëÇÇó 50 ÏÙ ÑÛáõëÇë–³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáÕ, ¹»é¨ë Ý.Ã.³. I ¹. ѳÛïÝÇ Î³ëåÇ ù³Õ³ùÇ
Ù»ñӳϳÛùÇ Ï³å³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Ú³ÙåáÉëÏÇÝ ·ñáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Ëáßáñ μݳϳí³ÛñÁ
ÑÇÙݳ¹ñ»É »Ý ϳëå»ñÁ (ϳ½μ»ñÁ), áñáÝù γëåÇó ÍáíÇ ³í³½³ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó ¿ÇÝ:
гí³Ý³μ³ñ ¹³ ϳåí³Í ¿ »Õ»É Ðݹϳëï³Ý–²ÛëñÏáíϳë–ê¨ Íáí çñ³ó³Ù³ù³ÛÇÝ
Ù³ÛñáõÕáõ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ»ï (Ç ¹»å, í³ñϳÍÁ ·³ÉÇë ¿ ³å³óáõó»Éáõ, áñ
ÑÇßÛ³É ¹³ñ»ñáõÙ ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ, »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ Ï³ÛÇÝ, ³å³ áñ¨¿ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ
ãáõÝ»ÇÝ): Àëï ³Û¹Ù, ó»Õ³ÝáõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ï»Õ³ÝáõÝ (Ямпольский 3., Каспи Грузии и этно–
топонимические закономерности. — Археологические памятники феодальной Грузии, т.
II, Тбилиси, 1974, с. 273—274): γëåÇó ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ϳñ¨áñ ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñ
¹ñ³ ѳٳӳÛÝ ×ß·ñïíáõÙ ¿ Æμ»ñdzÛÇ ½μ³Õ»óñ³Í ï³ñ³ÍùÁ:
ÆÙÇçdzÛÉáó, ϳëå»ñÇ »ñÏÇñÁ ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ³ÝáõÝáí Ý.Ã.³. II ¹. ÙÇÝ㨠Ý. Ã. V ¹. Ø»Í
гÛùÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ñ (ÐêÐ, Ñ. 5, ¿ç 277), гÛáó μ³Ý³ÏÇÝ ï³ÉÇë ¿ñ 3000
Ù³ñïÇÏ (ï»ë §¼áñ³Ý³Ù³Ï¦):
69
äñáÏáåÇáë λë³ñ³óÇ, ²ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, úï³ñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ
Ù³ëÇÝ, Ñ. 5, ºñ¨³Ý, 1967, ¿ç 28:
68

42

Ý»ñÁ: §²Ûë »ñÏñÇ (ȳ½ÇϳÛÇ.– Ð.¸.) ÏáÕùÇÝ, Ñ»Ýó Æμ»ñdzÛÇ Ùáï ³åñáõÙ »Ý Ù»ëË»ñÁ, áñáÝù ÑÝÇó Çμ»ñÝ»ñÇÝ »Ý Ñå³ï³Ï: êñ³Ýó μݳϳñ³ÝÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý É»éÝ»ñáõÙ: …²Ûë »ñÏñáõÙ Ï³Ý ß³ï μ³ñÓñ ³Ýï³é³ËÇï ¨ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇ É»éÝ»ñ, áñáÝù Ó·íáõÙ »Ý ÙÇÝã¨
ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÁ: Üñ³Ýó »ï¨áõÙ, ¹»åÇ ³ñ¨»Éù, Æμ»ñÇ³Ý ¿, áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠ä»ñë³ñÙ»Ýdz¦70: §È³½»ñÁ Æμ»ñdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ
Ùáï áõÝ»ÇÝ »ñÏáõ ³Ùñáó, êϳݹ³Ý ¨ ê³ñ³å³ÝÇëÁ (ųٳݳϳÏÇó
Þáñ³å³ÝÇÝ.– ÍÝÃ. Ãñ·Ù.), áñáÝù ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ß³ï ¹Åí³ñ³Ýó³Ý»ÉÇ áõ
¹Åí³ñ³Ù³ïã»ÉÇ í³ÛñáõÙ: …¸³ßï³í³ÛñáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ Ðéá¹áåáÉÇë ³ÝáõÝáí ù³Õ³ùÁ, áñÁ Æμ»ñdzÛÇó ÎáÉËÇë ÙïÝáÕÇÝ ³é³çÇÝÝ ¿ ѳݹÇåáõÙ¦71: ȳ½»ñÇ (ֳݻñÇ) ë³ÑÙ³ÝÁ ä³ñ˳ñ É»éÝ»ñÝ ¿ÇÝ72:
XIX ¹. í»ñçÇÝ ÝáõÛÝ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ñ: ´ñáÏѳáõ½Ç ¨ ºýñáÝÇ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝáõÙ ·ñí³Í ¿. §²ñ¨»ÉÛ³Ý Æμ»ñdzÝ, ѳٳӳÛÝ ³ÝïÇÏ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý, ·ïÝíáõÙ ¿ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ
ØáëË³Ï³Ý É»éÝ»ñÇ, ÑÛáõëÇëáõÙ ÎáíϳëÇ ¨ ê³ñÙ³ïdzÛÇ, ³ñ¨»ÉùáõÙ
²É³½áÝÇ (²É³½³Ý) ·»ïÇ, ѳñ³íáõ٠г۳ëï³ÝÇ ÙÇ稦73: XX ¹³ñáõÙ
Ý߳ݳíáñ íñ³ó³·»ïÝ»ñ Î. λϻÉÇÓ»Ç ¨ ê. γϳμ³Ó»Ç ѳٳñ ÝáõÛÝå»ë ³Ý»ñÏμ³ ¿ñ, áñ Æμ»ñÇ³Ý ÎáõñÇó ÑÛáõëÇë ¿ñ ÁÝϳÍ74:
º±ð´ ¾ Æ Ð²Úî ºÎºÈ ø²ðÂÈÆ îºÔ²ÜàôÜÀ: Î. λϻÉÇÓ»Ý ·ñáõÙ ¿.
§Ø»ñ »Ï»Õ»óáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ ¿ñ ³ÛÝ ï³ñ³Íùáí,
áñ ø³ñÃÉÇ ¿ñ ÏáãíáõÙ (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.)¦75: ÊáëùÁ V ¹³ñÇ Ù³ëÇÝ ¿:
ÎáñÛáõÝÁ ·ñáõÙ ¿. §[سßïáóÁ] Ùï³Í»ó Ñá· ï³Ý»É ݳ¨ μ³ñμ³ñáë³Ï³Ý
ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ… ¨ Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇ É³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ Ñ»ïÝ ³é³í, í»ñ ϳó³í, ·Ý³ó, Çç³í ìñ³ó ÏáÕÙ»ñÁ: …ìñ³ó ³ñù³Ý Ññ³Ù³Û»ó
Çñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ½³Ý³½³Ý ÏáÕÙ»ñÇó ¨ Ë³éÝÇ׳ճÝç ·³í³éÝ»ñÇó
Ù³ÝáõÏÝ»ñ ÅáÕáí»É ¨ ï³É í³ñ¹³å»ïÇ Ó»éùÁ: …[سßïáóÁ] Ýñ³Ýó, áñ
³ÛÝù³Ý ³é³ÝÓÇÝ ¨ μ³Å³Ýí³Í É»½áõÝ»ñÇó ÅáÕáíí»óÇÝ, Ù»Ï ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³ÙÝ»ñáí ϳå»ó, ¹³ñÓñ»ó Ù»Ï ³½· (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.–
Ð.¸.)¦76: γñá±Õ »Ýù ³ë»É, áñ ø³ñÃÉÇÝ áñå»ë ï³ñ³Íù ¨ ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ
70

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 244–245:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 270–271:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 199:
73
а
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. XII , СПб, 1894, с. 738.
74
î»°ë سñïÇñáëÛ³Ý ²., سßïáó, ºñ¨³Ý, 1982, ¿ç 287:
75
î»°ë سñïÇñáëÛ³Ý ²., Ýßí. ³ßË., ¿ç 346:
76
ÎáñÛáõÝ, ì³ñù ê. Ø»ëñáå سßïáóÇ, ºñ¨³Ý, 1994, ¿ç 47–48:
71
72

43

áñå»ë ³½· ëÏë»É »Ý Ó¨³íáñí»É V–VI ¹³ñ»ñáõÙ, »Ï»Õ»óáõ ßÝáñÑÇí:
γëϳÍÁ ÷³ñ³ïáÕ μ³Ý³Ó¨ áõÝÇ X ¹³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¶»áñ· Ø»ñãáõÉÁ, áñÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ñ, û §ø³ñÃÉÇ ¿ ѳٳñíáõÙ ³ÛÝ Áݹ³ñÓ³Ï »ñÏÇñÁ,
áõñ ųٳë³óáõÃÛáõÝÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¨ ³ÕáÃùÝ»ñÝ ³ñï³ë³ÝíáõÙ »Ý
íñ³ó»ñ»Ý É»½íáí ¨ ÙÇÙdzÛÝ ÏíÇñǻɻÛëáÝÁ (î»ñ áÕáñÙ»³Ý) Ñáõݳñ»Ý¦77: àõñ»ÙÝ` ø³ñÃÉÇ »ñÏÇñÁ áñáß³ÏÇ å³ÛٳݳϳÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÍÝáõݹ ¿ñ. ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ñ ¨ ãÉÇÝ»É Ï³Ù áõñÇß Ï»ñå Ïáãí»É: àõß³¹ñáõÃÛáõÝ
¹³ñÓÝ»Ýù. Ø»ñãáõÉÇ ø³ñÃÉÇÝ Çñ³Ï³Ý, ýǽÇÏ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãáõÝÇ:

ø³ñ﻽ 3. IX–XI ¹¹. î÷ÕÇëÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ø³ñÃÉÇÇ Ý³Ñ³Ý·Á:
î³ßÇñÁ гÛáó ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿:
77

Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., ìñ³ó ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ, ºñ¨³Ý, Ñ. ², 1934, ¿ç
179:

44

²Û¹áõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï ¿ ø³ñÃÉÇ ³ÝáõÝáí »ñÏñÇ
·áÛáõÃÛáõÝÁ: æáõ³Ýß»ñÁ (XI ¹.) ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ³ÛÝ. §И помер Мир,
отнесли (прах) его в Мцхета и погребли в верхней церкви у входа
на пороге. Арчил же призвал эриставов картлийских и выдал за них
(в супруги) племянниц своих: одну выдал за племянника отца
своего, сына Гуарама куропалата, что владел Кларджети и
Джавахети; вторую – за питиахша из рода Пероза и который
господствовал в Триалети, Ташири и Абоце; третью – за Нерсе
Нерсиана из рода знатных вельмож [242] царя Вахтанга; четвертую
– за Адарнасе Адарнасиана и обоих их наделил Верхней Землей,
которая есть Картли (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.); пятую – за Варзмана и
отдал (во владение) область от Котмана до Курдис–хеви; сей
Варзман был из рода персидского правителя Барды, что был отцом
матери Вахтанга; шестую за Джуаншера Джуаншериани, что был из
рода царя Мириана, одного из потомков Рева, и отдал им Джвари и
Херки и всю Мтиулети, Манглиское ущелье и Тбилиси¦78: ÜáõÛÝ
ѳïí³ÍÁ` ѳۻñ»Ý. §…²å³ ²ñãÇÉ Ã³·³íáñÁ ϳÝã»ó [Çñ»Ý Ùáï]
ø³ñÃÉÇÇ μáÉáñ Çß˳ÝÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ѳÝÓÝ»ó Çñ [ѳݷáõóÛ³É] »Õμáñ` ØÇÑñ ó·³íáñÇ` áñ¹áó. Ù»ÏÇÝ ïí»ó Ñáñ»Õμáñáñ¹Ç ¶áõñ³Ù Îáõñ³å³É³ïÇÝ, áñÁ ïÇñáõÙ ¿ñ ÎÕ³ñçùÇÝ (Îɳñç»ÃÇÝ) ¨ æ³í³ËùÇÝ
(æ³í³Ë»ÃÇÝ), ÇëÏ ÙÛáõëÇÝ` ä»ñá½Ç ³½·³Ï³Ý μ¹»ßËÇÝ (åÇïdzßËÇÝ), áñÝ ÇßËáõÙ ¿ñ Âé»ÕùáõÙ (ÂñdzɻÃáõÙ), î³ßÇñáõÙ ¨ ²ßáóùáõÙ,
»ññáñ¹ÇÝ` Ü»ñë»ë (Ü»ñë») Ü»ñëdzÝÇÝ, áñÁ ì³Ëï³Ý· ó·³íáñÇ
ÁÝïñÛ³ÉÝ ¿ñ…¦79:
ºÝó¹ñ»É ÙdzÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿, û ÇÝãáõ ¿ åñáý. Ø»ÉÇùë»Ã–´»ÏÁ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ï»ëÇÝ ¹³¹³ñ»óñ»É óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ½ñÏ»É μݳ·ñÇÝ Í³ÝáóݳÉáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ Ñ³Û Ý³Ë³ÝÓ³ÑáõÛ½ ÁÝûñóáÕÇÝ
ï»Õ»Ï³Ý³Éáõó, áñ ù³ñÃí»É (íñ³óÇ) Ù³ï»Ý³·ÇñÁ î³ßÇñÁ (³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Èáé»–î³ßÇñ ï»ñÙÇÝ ãϳñ) ¨ ø³ñÃÉÇÝ ãÇ ÝáõÛݳóÝáõÙ, ãÇ ¿É ß÷áÃáõÙ ¹ñ³Ýù, ³ÛÉ Ñëï³Ïáñ»Ý ï³ñ³Ýç³ïáõÙ ¿ Çñ³ñÇó: Üñ³ Ù³ïݳÝ78
Джуаншер Джуаншериани, Жизнь Вахтанга Горгасала, пер., введ. и примеч. Г. Цулая,
изд. АН СССР и АН ГССР, Тбилиси, 1986. ÜáõÛÝ ï»ùëïÁ ï»°ë ݳ¨ Летопись Картли, пер.,
введ. и примеч. Г. Цулая, изд. АН СССР и АН ГССР, Тбилиси, 1982.
79
æáõ³Ýß»ñ æáõ³Ýß»ñÛ³Ý, ì³Ëï³Ý· ¶áñ·³ë³ÉÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ï»°ë Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï,
Ýßí. ³ßË., Ñ. ², ¿ç 195:

45

ß³Í Верхняя Земля–Ý §ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ ìñ³óݦ ¿, áñÁ ÎáõñÇó áõ ØóË»ÃÇó í»ñ¨ ¿80:

ø³ñ﻽ 4. гïí³Í §²ß˳ñѳóáÛó¦–Çó. Ñëï³Ï ¿ ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ
ìñ³ó »ñÏñ³Ù³ëÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ:

²Ñ³ ¨ ø³ñÃÉÇÇ ËáñÑñ¹³Ý߳ϳÝ, ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, ëñμ³½Ý³óí³Í
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, áñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ëμ. ÜáõÝ»Ç ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ: Ø»çμ»ñ»Ýù §ø³ñÃÉÇÇ ¹³ñÓÁ¦ Ù³ïÛ³ÝÇó ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ³ïí³ÍÁ. §И видели множества горожан в темные те ночи, как спускался
огненный крест, увенчанный звездою, и становился над храмом до
рассвета и, видя это, все прославляли бога. К утру, при наступлении
зари, от него отделялись две звезды. Одна из них уходила к востоку,
другая к западу. А та главная, по–прежнему блистательная, медленно
уходила по ту сторону Арагви и становилась над скалистым холмом
сверху, поблизости того источника, который был вызван слезами
святой Нино, и оттуда возвышалась к небу. Так многократно узрело
все множество народа силу спасителя – бога нашего.
Тогда мы начали расспрашивать блаженную Нино: «Почему
звезды выделяются и уходят на восток и запад?»
А святая сказала царю и всему народу: «Разошлите людей по
высоким горам, на восток до гор кахетских, а на запад до границ
твоего владения (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.), и когда светила эти озарятся,
80

î»°ë г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦–Ç, г۳ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ïɳë, Ù³ë ².,
ºñ¨³Ý, 2005, ¿ç 43:

46

пусть наблюдают, где они остановятся. И там же поставьте эти два
креста для хранения всех христиан и сокрушения врага».
Царь так и сделал и занял вершины гор в продолжение десяти
дней. И в ночь с пятницы на субботу было то же самое знамение,
произошло оно так же, как всегда происходило.
На другой день пришли посланные на запад, которые стояли на
горе Квабта–тави и сказали царю, что звезда та остановилась над
горами Тхоти, спустилась к Каспскому перевалу, остановилась и постепенно сделалась невидимою. Также пришли посланные на восток и
сказали: «Мы увидели звезду, направившуюся сюда, и она остановилась над местечком Боди, на земле кахетской».
Тогда блаженная Нино велела, чтобы взяли эти два креста и
воздвигнули – один на Тхоти, где бог показал свою силу, «а другой
отдайте Саломе Уджармели – истинной рабыне божией, чтоб
поставила его в городе Уджарме. И пусть местечко Боди [в этом] не
посоперничает с городом царей, ибо там народу много. А местечко
Боди, как место возлюбленное богом, мы еще увидим».
И мы сделали так, как нам велела святая Нино»81.
²ÛëåÇëáí, IV ¹³ñáõÙ »Ã» ϳñ ø³ñÃÉÇ ³ÝáõÝáí »ñÏÇñ, ³å³ Ýñ³
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ` γëμÇó ¹áõéÁ ¨ ÂËáÃÇ ë³ñÁ (ÂμÇÉÇëÇÇó ßáõñç 50 ÏÙ ÑÛáõëÇë–³ñ¨Ùáõïù, ØáõËñ³ÝÇ ¹³ßï), ³ñ¨»ÉùáõÙ` ÆáñÇ ·»ïÇ íñ³ ·ïÝíáÕ àõç³ñÙ³ μ»ñ¹³ù³Õ³ùÇ Ù»ñӳϳÛùÁ (ÂμÇÉÇëÇÇó
ßáõñç 35 ÏÙ ÑÛáõëÇë–³ñ¨»Éù, γ˻Ã), ѳñ³íáõÙ` ÂμÇÉÇëÇÇ ÙÇçáí ÑáëáÕ
Îáõñ ·»ïÁ, ÑÛáõëÇëáõÙ ÎáíϳëÇ Ý³Ë³É»éÝ»ñÁ82:
ÆëÏ áíù»±ñ »Ý ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ: ÆÝãå»ë í»ñÁ Ýß»óÇÝù, Ýñ³Ýù Çμ»ñÝ»ñÁ ã»Ý, ¨ »Ã» Çμ»ñÝ»ñÝ ³ÝÑ»ï³ó»É »Ý, ÇëÏ ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ ѳë»É Ù»ñ ûñ»ñÁ, ³å³ ¹³ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, û ëñ³Ýó ݳËÝÇÝ»ñÁ Çμ»ñÝ»ñÝ »Ý »Õ»É:
ø³ñÃí»ÉÝ»ñÁ ³Ûɳɻ½áõ »Ý ¨ »Ïíáñ, μ³Ûó ¹Åí³ñ ¿ åݹ»É, û ³é³çÇÝ
81

Обращение Грузии, перевод с древнегруз. Е. Такайшвили, Тбилиси, 1989, гл. XIII.
ØÇçݳ¹³ñÛ³Ý Ù³ï»Ý³·ñÇ ËáëùÇ Ñëï³ÏáõÃÛáõÝÁ ³Ý߳ѳí»ï ¿ íñ³ó ųٳݳϳÏÇó
å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÌáõÉ³Û³Ý ·ñáõÙ ¿, áñ æáõ³Ýß»ñÇ »ñÏáõÙ ø³ñÃÉÇ
ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ μ³½Ù³Ýß³Ý³Ï ¿ ¨ ¹Åí³ñ ¿ ³ÛÝ ÏáÝÏñ»ï³óÝ»ÉÁ: Àëï Ýñ³, ï»ñÙÇÝÝ
³é³í»É ÁݹѳÝñ³Ï³Ý μÝáõÛà ¿ ëï³ó»É ¸³íÇà ÞÇݳñ³ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, »ñμ ·ñ³íáñ
³ÕμÛáõñÝ»ñáõ٠ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ·ï»É ê³ù³ñÃí»Éá ï»Õ³ÝáõÝÁ (ï»°ë Джуаншер
Джуаншериани, Ýßí. ³ßË., ¿ç 6): ê³Ï³ÛÝ ÌáõÉ³Û³Ý Ëáõë³÷áõÙ ¿ Ëáëïáí³Ý»É, áñ, »Ã»
³Û¹å»ë ¿, ³å³ ëË³É ¿ ݳ¨ XI–XII ¹¹. ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ IV ¹. ø³ñÃÉÇÇÝ í»ñ³·ñ»ÉÁ, Ýñ³Ý
Çμñ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ùdzíáñ Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÁ:
82

47

³Ý·³Ù »ñμ »Ý »ñ¨³ó»É Çñ»Ýó Ý»ñϳÛÇë ѳÛñ»ÝÇùáõÙ: ò³íáù, ³Ûë ³éáõÙáí íñ³ó³·ÇïáõÃÛáõÝÁ áñáß³ÏÇ áãÇÝã ãÇ ³ëáõÙ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ, ë»÷³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý³óí³Í Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáõó Ñ»ïá, ѳïϳå»ë XI ¹³ñÇó ëÏë³Í, íñ³ó³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ù³ÝÇóë
ËÙμ³·ñí»É »Ý, ³å³ »íñáå³Ï³Ý ³ñ¨»É³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÇÝ㨠سñÇ
´ñáëë» (áñ ¿ XIX ¹³ñ) íñ³óÇÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ Çμñ¨ ³é³ÝÓÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ ãÇ ×³Ý³ãí»É, ³ÛÉ Ù³Ý³í³Ý¹ Ýñ³ í³Õ ¨ ÙÇçÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÝ áõëáõÙݳëÇñí»É »Ý ѳÛáó å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ83, ÇëÏ ëáí»ï³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ íñ³ó³Ï³Ý å³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÁ ѳÛïÝÇ ¿ áñå»ë
ѳٳï³ñ³Í Ï»ÕÍÇùÝ»ñÇ ³ñÑ»ëï³Ýáó: ²ÛÅÙ ¿É ³Ù»Ý ÇÝã ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ á·áí, ¨ ³Û¹ å³ï׳éáí ³ëå³ñ»½áõ٠ѳñóÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ
³Ý³ã³é áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ ·ïÝ»ÉÁ ¹Åí³ñ ¿: ²Ñ³í³ëÇÏ, 1968 Ã. Þ.
Ø»ëËÇ³Ý ·ñáõÙ ¿. §ìñ³ëï³ÝÇ íñ³ ϳï³ñíáÕ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇó Ñ»ïá,
»Ïíáñ ó»Õ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ Ýñ³ ï³ñ³ÍùáõÙ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Ýëï³Ï»óáõÃÛ³Ý, ¨
³å³ ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ ÓáõÉíáõÙ íñ³ó³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ Ñ»ï: ²ñ¹»Ý
Ù.Ã.³. VIII–VII ѳñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ íñ³ó³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ Ù»ç ³é³ÝÓݳÝáõÙ ¿ÇÝ ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ, Ù»·ñ»É–׳ݻñÁ ¨ ëí³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»ÇÝ Çñ»Ýó
ó»Õ³ÛÇÝ É»½áõÝ, ï³ñ³ÍùÁ ¨ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ¦84: ²ÛëÇÝùÝ` ϳñ»ÉÇ ¿ ѳëϳݳÉ, áñ íñ³ó³Ï³Ý ó»Õ»ñÁ μÝÇÏ ¿ÇÝ: ´³Ûó ¹»é¨ë 20–³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³ñóÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ³Û¹ù³Ý å³ñ½ ã¿ñ: úñÇݳÏ` Î. λϻÉÇÓ»Ý
·ñáõÙ ¿ñ. §Ø»Ýù ã»Ýù ³Ý¹ñ³¹³éݳ VII–VI ¹³ñ»ñÇ øñÇëïáëÇ ÍÝáõݹÇó
³é³ç ìñ³ëï³ÝÇÝ, ÇëÏ ö³éÝ³í³½Ç Å³Ù³Ý³Ïí³ ìñ³ëï³ÝÇ ³ÛÝ
å³ïÏ»ñÁ, áñ Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ È»áÝïÇ Øñáí»ÉÇÝ, ³í»ÉÇ ßáõï »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ·³ëÇù ¿, ù³Ý å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ²ÛëåÇëÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý ¨ Ùdzíáñí³Í ìñ³ëï³Ý ³ÝÑݳñÇÝ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É øñÇëïáëÇó
³é³ç IV–III ¹³ñ»ñáõÙ, »ñμ íñ³ó ó»Õ»ñÁ, ѳٻݳÛÝ ¹»åë` μáÉáñ ó»Õ»ñÁ
¹»é¨ë ÝáõÛÝÇëÏ ã¿ÇÝ Ñ³ë»É ³ÛÝï»Õ Ýßí³Í ï³ñ³ÍùÇÝ (ï»ñÇïáñdzÛÇÝ)¦85: ê»ÝÏáíëÏÇÝ ¿É ¿ Ù³ïݳóáõÛó ³ÝáõÙ íñ³óÇÝ»ñÇÝ μÝáñáß §ÏáíϳëÛ³Ý Ñ½áñ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ¦86: Üñ³Ýù, ³Ýßáõßï, ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý áõ½³Í å³ÑÇÝ ÷á˳ï»Õ»É »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ áõ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ ³ÝáÕáù ¿:
83

î»°ë §²Ï³¹»ÙÇÏáë سñÇ ´ñáë» (ÅáÕáí³Íáõ)¦, ºñ¨³Ý, 2002, ¿ç 35:
Месхиа Ш., История Грузии (краткий обзор), Тбилиси, 1968, с. 4.
85
î»°ë سñïÇñáëÛ³Ý ²., Ýßí. ³ßË., ¿ç 370:
86
Сенковский O., Ýßí. ³ßË., ¿ç 3:
84

48

ØÇ ù³ÝÇ ù³Õí³ÍùÝ»ñ ÷³ëï³·ñ»Ýù, Áëï áñáÝó ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ »Ïíáñ »Ý: Þ. Ø»ëËÇ³Ý Çñ Ù»Ï áõñÇß ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ»ï¨Û³É ϳñÍÇùÝ
¿ ѳÛïÝáõÙ. §ìñ³ó³Ï³Ý ó»Õ³ËÙμ»ñÁ Ý»ñϳÛÇë Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ
í»ñ³μݳÏí»É »Ý, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ²ñÇ³Ý ø³ñÃÉÇÇó¦87: æ³í³ËÇßíÇÉÇÝ
³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÝ ¿ ³é³ç ù³ßáõÙ, û »ÏíáñÝ»ñÁ öáùñ ²ëdzÛÇó »Ý »Õ»É88:
ÜáõÛÝ í³ñϳÍÝ ¿ å³ßïå³Ýáõ٠ݳ¨ ¶. Ø»ÉÇùÇßíÇÉÇÝ: гٳӳÛÝ ³Û¹
í³ñϳÍÇ, ÙáëË»ñÁ (ÙáõßÏ»ñÁ) ß³ñÅí»É »Ý ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ¨ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ
³ñ¨»É³íñ³ó³Ï³Ý (Çμ»ñ³Ï³Ý) ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³íáñáõÙ ëï»ÕÍ»É89:
âÇ μ³ó³éíáõÙ, áñ öáùñ ²ëdzÛÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÇó` êå»ñÇ
ßñç³Ï³ÛùÇó, áñáß ó»Õ³ËÙμ»ñ μ³ñÓñ³ó³Í ÉÇÝ»Ý ä³ñ˳ñ É»éÝ»ñÇó
í»ñ¨, ϳ½Ù»Éáí Æμ»ñdzÝ, ë³Ï³ÛÝ Ýϳï»Ýù, áñ íñ³óÇ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý í³ñÏ³Í ¿ ³é³ç ù³ßíáõÙ î³Ûù–ÎÕ³ñçùÁ
í»ñçݳϳݳå»ë íñ³ó³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ å³ïÙ³Ï³Ý áõ å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙù»ñ áõݻݳÉáõ Ýå³ï³Ïáí: Ø»Ýù ÑÇÙ³ ³Ûë í³ñϳÍÇÝ
ѳϳé³Ï ÇÝùÝ»ñë áãÇÝã ã»Ýù ³ëÇ, å³ñ½³å»ë ÏÝ»ñϳ۳óÝ»Ýù Ù»Ï áõñÇß ï»ë³Ï»ï, áñÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ñ»Ýó ÙáëË»ñÇÝ: Æëå³Ý³óÇ Ñ»ï³½áïáÕ ²Ù³¹áñ ¹» Èáë èÇáëÁ ·ñáõÙ ¿. §Æëå³Ý³Ï³Ý ûñ³ÏÕ½áõ ³é³çÇÝ
μݳÏÇãÝ»ñÁ »Õ»É »Ý Çμ»ñÝ»ñÁ` ³ëÇ³Ï³Ý Çμ»ñÝ»ñÇ »Õμ³ÛñÝ»ñÁ, áñáÝù
ѳۻñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ×ÛáõÕ»ñÇó »Ý (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.) ¨ ³ëáõñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ ¨ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ »Ý
ÙáõßÏÇ (muski) ³ÝáõÝáí: ²Ûë ó»Õ»ñÁ, Áëï ÎÇå»ñïÇ, áñ ·ñáõÙ ¿ ÙáëËÇ,
ï³ñ³Íí³Í ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÇ »ñÏñáõÙ, ¨ Ýñ³Ýó ¿ñ å³ïϳÝáõÙ ÎáõñÇ ßñç³ÝÁ`
Æμ»ñdzÛÇ Ý»ñëáõÙ: سëå»ñáÝ Ýñ³Ýó ³Ýí³ÝáõÙ ¿ ÙáÝëÏáÛ ¨ ÙáëÏÇ»ÝÝ»ñ, Ýß»Éáí, áñ Ýñ³Ýó Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ º÷ñ³ïÇ »ñÏáõ ³÷»ñáí` í»ñ¨áõ٠ѳëÝ»Éáí ÙÇÝ㨠гÉÇë¦90:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, íñ³ó å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÝ ³ÏÝѳÛïáñ»Ý ¹Åí³ñÇÝ Ñ³ÝÓݳéáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝÓÝ»É. Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ áñáÝ»É
³ÛÝï»Õ, áñï»Õ ¹ñ³Ýù ãϳÝ: îíÛ³É ¹»åùáõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ Ù»ñ ËݹñÇÝ
³éÝãíáÕ Áݹ³Ù»ÝÁ Ù»Ï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ ³Ý»É. ³ÛÝ, áñ ÙǨÝáõÛÝ ¿, öáùñ
²ëdzÛÇó ï»Õ³÷áËí³ÍÝ»ñÁ ¨ §Çμ»ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³íáñáõÙ
ëï»ÕÍáÕÝ»ñÁ¦ ù³ñÃí»ÉÝ»ñ ã¿ÇÝ. öáùñ ²ëdzÛáõÙ å³ñ½³å»ë ù³ñÃí»É-

87

Месхиа Ш., Города и городской строй феодальной Грузии, Тбилиси, 1959, с. 17.
î»°ë Джавахишвили И., История грузинского народа, кн. I, Тифлис, 1928.
89
î»°ë Меликишвили Г., О происхождении грузинского народа, с. 44–45.
90
ê³ñ·ëÛ³Ý ì., гۖμ³ëÏÛ³Ý ÑÇÙݳѳñóÇ Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ, §²ñ³ùë¦, 2. 1996, ¿ç 18:
88

49

Ý»ñ ãϳÛÇÝ: Àݹ áñáõÙ ¹³ ¿ ³ëáõÙ ¨ Ø»ÉÇùÇßíÇÉÇÝ ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ÇëÏ Çñ
Ù»Ï ³ÛÉ ³ß˳ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ñáõÙ ¿, áñ §Øáùó»õ³Û ø³ñÃÉÇë³Û¦ (ìñ³ó
¹³ñÓÁ) »ñÏÇ Þ³ïμ»ñ¹Û³Ý ӻ鳷ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝ Ï³ ù³ñÃí»ÉÝ»ñÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ²ñÇ³Ý ø³ñÃÉÇÇó ·³Éáõ Ù³ëÇÝ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë
í»ñçÇÝÇë ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, μ³ó³ïñ»Éáí ݳ¨, áñ §²ñÇ³Ý ø³ñÃÉǦ
å³ñëÏ»ñ»Ý Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §ä³ñëÏ³Ï³Ý ø³ñÃÉǦ (ÑÇÝ å³ñëÏ»ñ»Ý
ariyana §³ñdzϳݦ, ³ÛëÇÝùÝ` §å³ñëϳϳݦ)91: àõñ»ÙÝ` ²ñdzÝÁ ²é³ÝÝ ¿: ´³Ûó ²é³ÝáõÙ ¿É »Ã» ù³ñÃí»É³É»½áõ ó»Õ ¿ ³åñ»É, ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, û ²é³ÝÇ ÙÇ Ù³ëÝ ²ñÇ³Ý ø³ñÃÉÇ ¿ Ïáãí»É: ÆëÏ Ã» »ñμ »Ý Ýñ³Ýù
ï»Õ³÷áËí»É Æμ»ñdzÛÇÝ ë³ÑٳݳÏÇó ¨ ¶áõ·³ñ³ó Ðáõݳñ³Ï»ñï ù³Õ³ùÇó í»ñ ·ïÝíáÕ ¹³ßï³í³Ûñ` å³ïÙáõÃÛáõÝÁ Ùï³å³Ñ»Éáõ ѳٳñ
ãÇ Ï³ñ¨áñ»É: Ðݳñ³íá±ñ ¿ áñ¨¿ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ ³Ý»É Øñáí»Éáõ ³ÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÇó, û î÷ÕÇëÁ Áݹ¹»Ù ØóË»ÃÇ Ï³éáõó»É ¿ å³ñëÇó ½áñ³å»ïÁ92: ºí Ý߳ݳÏá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù ë³, áñ Ý. Ã. V ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ (³Û¹
Å³Ù³Ý³Ï ¿ ÑÇÙݳ¹ñí»É Ý»ñϳÛÇë ÂμÇÉÇëÇÝ) ä³ñëÇó ï»ñáõÃÛáõÝÁ, »ñÏñ³Ù³ëÝ ³í»ÉÇ Ñݳ½³Ý¹ áõ ³å³Ñáí å³Ñ»Éáõ ѳٳñ, Ýáñ, ³ÛëÇÝùÝ`
ù³ñÃí»É³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ¿ í»ñ³μݳϻóñ»É, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë XVII ¹³ñáõÙ
Þ³Ñ ²μ³ëÁ μáñã³Éáõ Ãáõñù³Ï³Ý ó»ÕÁ μ»ñ»ó ï»Õ³íáñ»ó ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ
í³ÛñáõÙ:
ìñ³óÇ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÁ åݹáõÙ »Ý, Çμñ ÂμÇÉÇëÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ»É ¿
ø³ñÃÉÇÇ Ã³·³íáñ ì³Ëóݷ ¶áñ·³ë³ÉÁ93: êñ³Ýáí Ýñ³Ýù ϳٻÝáõÙ
»Ý ѳÙá½»É ¨ ³å³óáõó»É, áñ V ¹³ñáõÙ »Õ»É ¿ ø³ñÃÉÇÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ` ó·³íáñáí ѳݹ»ñÓ: Ü߳ݳÏáõÙ ¿` ù³ñÃí»ÉÝ»ñÝ ³Ûëï»Õ »Ã» áã
μÝÇÏ, ³å³ ³ÝϳëÏ³Í ÑݳμÝ³Ï »Ý: àõñ»ÙÝ ãÑÇß»Ýù, áñ λϻÉÇÓ»Ý
ö³éÝ³í³½Ç Å³Ù³Ý³Ïí³ ìñ³ëï³ÝÇ (ø³ñÃÉÇÇ) å³ïÏ»ñÁ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ·³ëÇù ¿ñ ѳٳñáõÙ, áñ ÙÇÝ㨠Ý. Ã. IV ¹³ñ ³Û¹ ï»ñÇïáñdzÝ
Çñ ѳÛÏ³Ï³Ý ¿ÃÝáëáí ¶áõ·³ñ³ó μ¹»ßËáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ ÙïÝáõÙ, áñ ³Ï³¹»ÙÇÏáë Æí. æ³í³ËÇßíÇÉÇÝ ù³çÝ ¶áñ·³ë³ÉÇ Ï»ñå³ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ѳݹÇë³óáÕ XI ¹³ñÇ å³ïÙÇã æáõ³Ýß»ñÇ »ñÏÝ Çμñ¨ å³ï91

Меликишвили Г., К истории древней Грузии, с. 278–280.
î»°ë Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., ¿ç 176:
93
î»°ë История Грузии, учебник для средней школы, с. 59. ²Ûë ³éáõÙáí ì. ܳÉμ³Ý¹Û³ÝÁ
·ñáõÙ ¿. §ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß í³ñdzÝïÝ»ñÇ Ù»ç ãÇ ÑÇßíáõÙ ÂμÇÉÇëÇÝ
ÑÇÙݳ¹ñáÕ íñ³ó ó·³íáñÇ ³ÝáõÝÁ, ÙÛáõëÝ»ñáõÙ ÂμÇÉÇëÇÇ Ï³éáõóáõÙÁ í»ñ³·ñíáõÙ ¿ 5–
ñ¹ ¹³ñÇ 2–ñ¹ Ï»ëÇÝ Ã³·³íáñáÕ ì³Ëï³Ý· ¶áñ·³ë³ÉÇݦ: î»°ë ܳÉμ³Ý¹Û³Ý ì.,
ÂμÇÉÇëÇÝ Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç (ëϽμÇó ÙÇÝ㨠XVIII ¹³ñÇ í»ñçÁ), ºñ¨³Ý, 1958, ¿ç
17–18:
92

50

Ù³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ ó³Íñ áñ³ÏÇ ·ñí³Íù ¿ ѳٳñáõÙ94, ¨ áñ íñ³óÇÝ»ñÁ,
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ýñ³Ý ÙÇýÇó ³ÙμáÕçáíÇÝ ã»Ý ÏïñáõÙ áõ §Ñ³Ù³ñáõÙ
»Ý ÏÇë³³é³ëå»É³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë¦95: ´³Ûó »Ã» ó³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ëñ³Ýù μáÉáñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ù³ëݳíáñ ϳñÍÇù ѳٳñ»É áõ ÷áñÓ»É μ³Ý³íÇ×»É, ³å³ ϳ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý í³í»ñ³·ñáõÃÛáõÝ, áñÇ
ÑÇß³ï³Ï³ÍÁ ³½ÝÇí ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ åÇïÇ ³ÝËáë ÁݹáõÝíÇ, áã û
ͳÍÏíÇ, Ùáé³óáõÃÛ³Ý Ù³ïÝíÇ: ²Û¹ ³ñųݳѳí³ï í³í»ñ³·ÇñÁ гÏáμ òáõñï³í»óáõÝ í»ñ³·ñíáÕ §êáõñμ Þáõß³ÝÇÏÇ íϳ۳μ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦
·ñ³íáñ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ ¿: ØÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ, áñÁ íñ³ó ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÁ ѳٳñáõÙ »Ý ³½·³ÛÇÝ ¹åñáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ÑÇÝ »ñÏÁ, ³é³çÇÝÁ ÁݹѳÝñ³å»ë96: Üñ³ »ñÏñáñ¹ ³ñÅ»ùÝ ³ÛÝ ¿, áñ »ñÏñ³Ù³ëÇ, §³í»ÉÇ ëïáõÛ·` Ýñ³ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÇ º ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ–¹³í³Ý³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ³é³í»É ѳí³ëïÇ ëϽμݳÕμÛáõñÝ ¿` ·ñ³éí³Í ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñÇÝ Ù³ëݳÏÇó
ųٳݳϳÏóÇ ÏáÕÙÇó¦97: ²Ñ³ ³Ûë »ñÏÝ ¿, áñ μݳ·ñ³·Çï³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛ³Ý »ÝóñÏ»Éáõó Ñ»ïá ä. Øáõñ³¹Û³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §ìϳ۳μ³ÝáõÃÛ³Ý μݳ·ñáõÙ (³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ íñ³ó³Ï³Ý Áݹ³ñÓ³ÏáõÙ) ³ÏݳñÏ ÇëÏ
ãϳ μ¹»ßËáõÃÛ³Ý ÏáÕùÇÝ ìñ³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý (³ÛÝ ¿É ì³Ëóݷ ¶áñ·³ë³ÉÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý) Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ98:
´³Ûó 㿱 áñ ì³Ëóݷ ¶áñ·³ë³ÉÇ Ù³ëÇÝ ËáëáõÙ ¿ ݳ¨ Ô³½³ñ
ö³ñå»óÇÝ: ²Ýßáõßï ³Û¹å»ë ¿, ¨ ³Ûëï»Õ áã ÙÇ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝ ãϳ:
ä³ñ½³å»ë ö³ñå»óáõ ÇÙ³ó³Í ìÇñùÁ áõñÇß ¿ñ` ÎáõñÇó í»ñ¨ ¿ñ áõ ¹»é
ø³ñÃÉÇ ã¿ñ, ÇëÏ ì³ËóݷÁ ëáëÏ ÅáÕáíñ¹³å»ï ¿ñ, ï³Ýáõï»ñ, áñÝ ³Ûɳ½·Ç ÉÇÝ»Éáõ å³ï׳éáí ¿ ûñ¨ë Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ÇñÁ ó·³íáñ Ñáñçáñç»É` ѳÛñ»Ý³ÏÇó Çß˳ÝÝ»ñÇó ï³ñμ»ñ»Éáõ ѳٳñ, ϳ٠ïáõñù ¿ ïí»É
³Û¹ ÅáÕáíñ¹Ç` Çñ ·É˳íáñÇÝ Ã³·³íáñ Ïáã»Éáõ ³é ³Ûëûñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëáíáñáõÃÛ³ÝÁ99: ÜáõÛÝ ûñÇݳÏáí Ëáë»Ýù. íñ³óÇÝ»ñÁ Þáõß³ÝÇ-

94

î»°ë Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., ¿ç 187:
ÐêÐ, Ñ. XI, ºñ¨³Ý, 1985, ¿ç 236:
96
î»°ë Яков Цуртавели, Мученичество Шушаник, Тбилиси, 1978; Кекелидзе К.,
Памятники древнегрузинской агиографической литературы, Тбилиси, 1956.
97
Øáõñ³¹Û³Ý ä., §êáõñμ Þáõß³ÝÇÏÇ íϳ۳μ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦, ºñ¨³Ý, 1966, ¿ç 63:
98
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 178:
99
ì³ËóݷÁ ó·³íáñ ã¿ñ, ó·³íáñ ã¿ÇÝ Ý³¨ Ýñ³ ݳËÝÇÝ»ñÁ` ²ñãÇÉÁ ¨ ØÇÑñ³ÝÁ:
§Ø»å»¦ íñ³ó»ñ»Ý μ³½ÙÇÙ³ëï μ³é ¿, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §Ã³·³íáñ¦: ²Ù»Ý
ý»á¹³ÉÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ³ë»É Ù»å» ¨ ëáíáñ³μ³ñ ³ëíáõÙ ¿ñ: ìñ³óÇÝ»ñÁ ëÇñáí å³Ñå³ÝáõÙ
95

51

ÏÇÝ Ñ³×³Ë Ù»Í³ñáõÙ »Ý Çμñ¨ ó·áõÑáõ (§êáõñμ Þáõß³ÝÇÏ Ã³·áõÑáõ
íϳ۳μ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦, §êáõñμ ݳѳï³Ï Þáõß³ÝÇÏ, ø³ñÃÉÇÇ Ã³·áõÑǦ ¨
³ÛÉÝ), μ³Ûó Þáõß³ÝÇÏÁ ó·áõÑÇ ã¿ñ, ¶áõ·³ñ³ó ïÇÏÇÝÝ ¿ñ, μ¹»ßËÇ ÏÇÝÁ, ÇëÏ »Ã» ó·áõÑÇ ¿ñ, ³å³ ø³ñÃÉÇÇ Ã³·áõÑÇÝ ã¿ñ: æáõ³Ýß»ñÇ ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ μ³ó»Ýù áõ ϳñ¹³Ýù. §Ð³ÛùáõÙ (êáÙËÇÃáõÙ) ϳñ ÙÇ Çß˳ݳó
áñ¹Ç ì³½·»Ý (ì³ëù»Ý) ³ÝáõÝ, áñÝ ³Ùáõëݳó³Í ¿ñ Çß˳ݳ½Ý Þáõß³ÝÇÏ Ïáã»óÛ³ÉÇ` ì³ñ¹³ÝÇ ¹ëï»ñ Ñ»ï¦100: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, å³ïÙÇãÁ ·ñáõÙ ¿ á㠳ٻݨÇÝ Çñ »ñÏñÇ, ³ÛÉ Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÇ ¨ Ýñ³ Çß˳ÝÇ Ù³ëÇÝ: æáõ³Ýß»ñÝ ¿ ³ëáõ٠ݳ¨, áñ ì³ËóݷÁ ó³Íñ ¿ñ ¶áõ·³ñ³ó μ¹»ßËÇó: §ºí ïí»ó ì³Ëï³Ý·Ý Ç ÏÝáõÃÛáõÝ å³ñëÇó ó·³íáñÇÝ Çñ ùáõÛñÝ,
áñÇ ³ÝáõÝÝ ¿ñ ØÇÑñ³Ý¹áõËï ¨ áñÇÝ ·»ñÇ ¿ÇÝ ï³ñ»É ûë»ñÁ, ÇëÏ ì³Ëï³Ý·Ý ³½³ï»É ¿ñ: ºí Êí³³ÝÓ»ÇÝ (ÙÛáõë ùñáçÁ.– Ð.¸.) ãïí»ó ³ÛÝ
å³ï׳éáí, áñ í»ñçÇÝë ·ñ³í ¿ñ гÛáó (êáÙËÇÃÇ) μ¹»ßËÇ (åÇïdzËßÇ) Ùáï (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.)¦101: ²ÛëåÇëáí, Þáõß³ÝÇÏÇÝ ø³ñÃÉÇÇ Ã³·áõÑÇ Ñ³Ù³ñ»Éáõ ¹»åùáõ٠ϳñáÕ »Ýù ×ßÙ³ñïáõÃÛ³ÝÁ Ùáï»Ý³É
ÉáÏ ³ÛÝù³Ýáí, áñ Çëϳå»ë ìÇñùÁ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï í³ñã³Ï³Ýáñ»Ý »ÝóñÏíáõÙ ¿ñ μ¹»ßËÇÝ, ì³ËóݷÁ »Ýóϳ ¿ñ ì³½·»ÝÇÝ (ãÝ³Û³Í íñ³óÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ѳϳé³ÏÁ óáõÛó ï³Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý), ÇëÏ ì³½·»ÝÇ ïÇÏÝáçÝ Çñ»Ýó ó·áõÑÇ ×³Ý³ã»ÉÁ ¹ñ³ ³ñÓ³·³ÝùÝ ¿: àõñ»ÙÝ,
³ÝÉáõñç ¿ ݳ¨ Ýñ³Ýó åݹáõÙÁ, û ì³ËóݷÁ ϳñáÕ ¿ñ å³ïÅ»É ì³½·»ÝÇÝ: ¸»åù»ñÇó áõÕÇÕ ÇÝÁ ï³ëݳÙÛ³Ï ³Ýó §Î³ñÙÇñ¦ ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝÛ³ÝÁ ·É˳ï»ó г۳ëï³ÝÇ Ù³ñ½å³Ý êáõñ»ÝÇÝ, μ³Ûó Ñ³Û å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ãÇ ³ëíáõÙ` å³ïÅ»ó: ä³ïÅáõÙ ¿ í»ñ³¹³ëÁ, ³ëïÇ׳Ýáí μ³ñÓñÁ: ²Û¹ ³åëï³ÙμÝ»ñÇó áã Ù»ÏÁ ó·³ÏÇñ ã¿ñ ¨ ³ÝÏ³Ë »ñÏÇñ
ãáõÝ»ñ, ¿É ã³ë»Ýù, áñ ÝÙ³Ý ·áñÍ»ñáí Ýñ³ÝóÇó áã Ù»ÏÁ áã ÙÇ û·áõï
ãïí»ó ë»÷³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹ÇÝ:
²ÛëåÇëáí, ÏñÏÝ»Ýù, áñ V ¹³ñáõÙ ø³ñÃÉÇÝ Çμñ¨ å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³íáñáõÙ ¹»é¨ë ãϳñ, áñáíÑ»ï¨ ³ÛÝ ³í»ÉÇ áõß Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ` IX–X ¹¹.
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ ÍÝáõݹ ¿ñ: ²Û¹ ßñç³ÝáõÙ ¿, áñ ø³ñÃÉÇÝ
»Ý ³Û¹ ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÁ: î»°ë Джуаншер Джуаншериани, Ýßí. ³ßË., ÍÝÃ. 6, ¿ç 108;
ÍÝÃ. 37, ¿ç 114.
²Ûë ³éáõÙáí ê. سÉ˳ëÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §Àëï Ü. سéÇ (гݹ¿ë ²Ùëûñ»³Û, 1892, ¿ç 165),
íñ³ó ë»÷¿=Ý»÷¿=Ù»÷¿ μ³éÁ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ó·³íáñ` ͳ·áõÙ ¿ ѳÛáó ê»åáõÑ μ³éÇó,
§áõ¦ ÑÝãÛáõÝÇ Ïáñëïáí, ë»å(áõ)Ñ»=ë»åÑ»=ë»÷»¦ (ï»°ë Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, Ýßí. ³ßË., ¿ç
483, ÍÝÃ. 122):
100
æáõ³Ýß»ñ æáõ³Ýß»ñÛ³Ý, ï»°ë Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ²., ¿ç 193:
101
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 192:

52

³ëïÇ׳ݳμ³ñ ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ Æμ»ñdzÛÇÝ, ¨ ¹³ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ï»ëùáí: î»ÕÇÝ ã¿, ÇѳñÏ»,
ѳñóÇ ßáõñç ͳí³Éí»ÉÁ, ë³Ï³ÛÝ ëïÇåí³Í ÙÇ ù³ÝÇ ÷³ëï å»ïù ¿ μ»ñ»Ýù, áñå»ë½Ç Áëï ³Û¹Ù ·áÝ» ݳËÝ³Ï³Ý ÑÇÙݳíáñáõÙ ï³Ýù ³é³ç
ù³ß³Í ï»ë³Ï»ïÇÝ: àõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Ýù Ñ»ï¨Û³É ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ. êïñ³μáÝÇó ÙÇÝ㨠äñáÏáåÇáë λë³ñ³óÇ, ³ÛÝ ¿` VI ¹³ñ, Ýϳñ³·ñíáõÙ ¿ Æμ»ñdzÛÇ μݳÏãáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó ͳ·áõÙÁ »Ã» ³é ³Ûëûñ
ѳÛïÝÇ ã¿, ѳÛïÝÇ ¿ ë³Ï³ÛÝ, áñ ¹ñ³Ýù ù³ñÃí»ÉÝ»ñ ã¿ÇÝ Ñ³ëï³ï: X
¹³ñáõÙ ³ñ¹»Ý μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñ ¨ Ù³ï»Ý³·Çñ Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝÁ Çμ»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë Ýϳñ³·ñáõÙ ¿… ï»Õ³óÇ Ñ³Û»ñÇÝ102:
àõñ»ÙÝ` Ýñ³ Å³Ù³Ý³Ï Çμ»ñÝ»ñ ³ñ¹»Ý ãϳÛÇÝ Ï³Ù Ï³ÛÇÝ ³ÝÝß³Ý Ãíáí:
ÆëÏ Ç±Ýã »Õ³Ý: ²é³çÇÝ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ` ³ñï³·³ÕûóÇÝ: ÜϳïÇ áõݻݳÝù` Æμ»ñÇ³Ý Ð³Û³ëï³Ý ã¿ñ ¨ Çμ»ñÝ»ñÁ ѳۻñ ã¿ÇÝ, áñ ÇÝãù³Ý ¿É
¹áõñë ÙÕí»ÇÝ, »ñÏÇñÝ ¿ÉÇ Ùݳñ ѳÛϳϳÝ: ê³ ÷áùñ³ÃÇí, ѳ½Çí ÙÇ
ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ ϳ٠·áõó» ÝáõÛÝÇëÏ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ³Ýáó ÅáÕáíáõñ¹ áõÝ»óáÕ103 ÷áùñ ÙÇ »ñÏÇñ ¿ñ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ³ñï³·³ÕÃÁ ã¿ñ
ϳñáÕ Ïáñͳݳñ³ñ ãÉÇÝ»É: Æμ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñï³·³Õà ¿ñ, »ñμ VI
¹³ñÇ å³ñëϳ–μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï μÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙáõÙ ÏéíáÕ é³½ÙÇÏÝ»ñÁ ϳ٠ϳÛëñáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý ϳéáõÛóáõÙ ï»Õ ·ïÝáÕÝ»ñÝ ³Ûɨë ѳÛñ»ÝÇù ã¿ÇÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ: Æμ»ñÝ»ñÇ
ѳٳñ ³ñï³·³Õà ¿ñ, »ñμ ³Ù»Ý Ñ³Ï³å³ñëÏ³Ï³Ý »ÉáõÛÃÇó Ñ»ïá
(ûñÇݳÏ` 523 Ã.) ջϳí³ñáÕÝ»ñÝ ³å³ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛáõÙ:
Æμ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñï³·³Õà ¿ñ, »ñμ 572 Ã. ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝÛ³ÝÇÝ ½áñ³Ïó³Í ¶áõñ·»Ý Çß˳ÝÁ ÝáõÛÝå»ë Çñ ÁÝï³ÝÇùáí áõ ïáÑÙáí Ñ³Û »ñ¨»ÉÇÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÷³Ë³í Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë áõ Ùݳó ³ÛÝï»Õ: àñù³±Ý ¹áõñë »Ï³Ý, áñù³±Ý ÙݳóÇÝ` ѳÛïÝÇ ã¿, μ³Ûó ѳëï³ï ¿, áñ VII–
VIII ¹³ñ»ñáõÙ Ýñ³Ýó ÃÇíÁ ë³ëïÇÏ ã³÷áí Ýí³½»ó »ñÏñáõÙ: ºí ù³ÝÇ áñ
»ñμ»ù áã ÙÇ μ³ñ»μ»ñ »ñÏÇñ »ñϳñ ųٳݳÏáí ³Ýï»ñ ãÇ ÙÝáõÙ, ³å³
102

Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝ, ²ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, úï³ñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ
Ù³ëÇÝ, Ñ. 6, ºñ¨³Ý, 1970, ¿ç 13–23:
103
ÐÙÙï. ѳٳñ. XIV ¹³ñÇ íñ³óÇ ²Ý³ÝáõÝ Å³Ù³Ý³Ï³·ÇñÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ 1254 Ã.
ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í ³ß˳ñѳ·ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝáõ٠ϳñ
ßáõñç 900 ѳ½³ñ ѳñϳïáõ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ ¿ ÝϳïÇ áõݻݳÉ, áñ ³Û¹ ÃíÇ ½·³ÉÇáñ»Ý
÷áùñ Ù³ëÝ ¿ñ Çμ»ñ–ù³ñÃí»É, áñáíÑ»ï¨ ÑÇÙݳϳÝÁ ¼³ù³ñÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ, γñëÇ ¨
³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñÇ μݳÏãáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, ï»°ë Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., Ýßí. ³ßË., Ñ. ¶., ¿ç 263: гçáñ¹Á.
ê»ÝÏáíëÏÇÝ μ»ñáõÙ ¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ, Áëï áñáÝó 1832 Ã. ѳٳÛÝ ìñ³ëï³ÝáõÙ
ϳñ Áݹ³Ù»ÝÁ 101 ѳ½³ñ ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ íñ³óÇ (ÇÙ³` ù³ñÃí»É, Ù»·ñ»É, ëí³Ý ¨ ³ÛÉÝ),
ï»ë Сенковский O., Ýßí. ³ßË., ¿ç 23:

53

Çμ»ñÝ»ñÇ Ýí³½Ù³ÝÁ ½áõ·ÁÝóó Ýñ³Ýó ѳÛñ»ÝÇùáõÙ Ý³Ë Ñ³Û»ñÝ ³ÝÙÇç³å»ë ³í»ÉÇ Ù»Í ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé ϳ½Ù»óÇÝ (ѳïϳå»ë ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ï³Ý ÙÇ ×ÛáõÕÇ Ñ³ëï³ïí»Éáõó Ñ»ïá), ÇëÏ Ñ»ïá ³ñ¨»ÉùÇó
ëÏë»óÇÝ ½³Ý·í³Í³μ³ñ Ý»ñó÷³Ýó»É ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ: гïϳå»ë
î÷ÕÇëÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛ³Ý ·áÛ³ßñç³ÝáõÙ (VIII–XII ¹¹.), »ñμ ùñÇëïáÝÛ³ ³½·³μݳÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÁ ï»Õ³÷áËí»ó ѳñ¨³Ý Æμ»ñdz, ù³ñÃí»ÉÝ»ñÇ ¨ Çμ»ñÝ»ñÇ ÓáõÉí»Éáõ ·áñÍÁÝóóÁ ß³ï ³í»ÉÇ ³ÏïÇí μÝáõÛà Ïñ»ó:
ºí »Ã» ø³ñÃÉÇÇ ë³ÑÙ³ÝÁ ÙÇÝã ³Û¹ ÎáõñÇ ¨ ²ñ³·íÇÇ Ùdz˳éÝí»Éáõ
ï»ÕÝ ¿ñ` ØóË»ÃÇ Ù³ïáõÛóÝ»ñáõÙ104, ³å³ ³Û¹áõÑ»ï Æμ»ñÇ³Ý ÝáõÛÝå»ë
¹³ñÓ³í ø³ñÃÉÇ: ÆëÏ »ñμ ¸³íÇà ÞÇݳñ³ñÁ 1122 Ã. ·ñ³í»ó î÷ÕÇëÝ áõ
í»ñç ïí»ó ³ñ³μ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ, ³ÙÇñ³ÛáõÃÛ³Ý ÎáõñÇó ѳñ³í ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ ¿É ³Ýó³Ý ø³ñÃÉÇÇÝ: ê»ÝÏáíëÏÇÝ ³ëáõÙ ¿, áñ
ÙÇÝã ³Û¹ ³éáõÙÁ î÷ÕÇëáõÙ ¨ »ñÏñ³Ù³ëáõÙ íñ³óÇÝ»ñ (ù³ñÃí»ÉÝ»ñ)
ãϳÛÇÝ105:
øÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ μáÉáñáíÇÝ áõñÇß ÝÛáõà ¿, û ÇÝãå»ë ¿, áñ ÑÇßÛ³É
¹³ñ»ñáõ٠ѳۖù³ñÃí»É³Ï³Ý μ³ËáõÙ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É, ³í»ÉÇÝ, ѳۻñÝ
Çñ»Ýó ³é³çݳÛÝáõÃÛáõÝÁ ½Çç»É »Ý ù³ñÃí»ÉÝ»ñÇÝ: âß»Õí»Éáõ ѳٳñ
³Ûëï»Õ Ýß»Ýù ÙdzÛÝ, áñ ÙÇÝã ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ, Ý³Ë Ñ³Û»ñÝ ¿ÇÝ Ï³Ù»ÝáõÙ
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ýáñ ÙÇç³í³Ûñ, Ýáñ ³ß˳ñÑ ëï»ÕÍ»É, ë³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë
ѻﳷ³ÛáõÙ å³ñ½í»ó, Ýñ³Ýó Íñ³·ÇñÁ ëϽμÇó ¨»Ã Ã»ñÇ ¿ñ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ¿É Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã¹³ñÓ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ýå³ï³Ï: ¶áõó» ë³ ¿É
å³ï׳é ѳݹÇë³ó³í, áñå»ë½Ç Ý߳ݳϳÉÇáñ»Ý ѳ۳μÝ³Ï ìÇñùÝ áõ
Æμ»ñÇ³Ý Ý³Ë í»ñ³Íí»Ý ø³ñÃÉÇÇ, ³å³ í»ñçÇÝë Çñ Ñ»ñÃÇÝ, Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí, ß³ï ³ñ³· ¹³éݳ ê³–ø³ñÃí»Éá` ìñ³ëï³Ý106: ä»ï³Ï³Ý ÙÇ Ï³½Ù³íáñáõÙ, áñÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ÑÇÙùÁ μ³½Ù³½³Ý ¿ñ ÇÝãå»ë ³Ûëûñ: Üϳï»Ýù, áñ í»ñÁ Ýßí³Í ·áñÍÁÝóóÁ ѳñ³ÝÙ³Ý ¿ ï³ñμ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÅáÕáíñ¹³ëï»ÕÍ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: úñÇݳÏ` Ýáñ Ó¨³íáñíáÕ éáõë³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ È. ¶áõÙÇɨÁ ·ñáõÙ ¿. §²½·³·ñ³Ï³Ý ÏáÝ·ÉáÙ»ñ³ïÇ ï»ÕáõÙ ³é³ç³ó³í ÐÇÝ èáõëdzÝ` ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·»ñ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇ ³ÙμáÕçáõÃÛáõݦ107: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, ÙǨÝáõÛÝ μ³ÝÝ ³Ýí³ñ³Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É ݳ¨

104

Джанашвили М., Ýßí. ³ßË., ¿ç 29–31:
Сенковский O., Ýßí. ³ßË., ¿ç 21:
106
ê³ù³ñÃí»Éá` μ³é³óÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §³ÛÝ, ÇÝã ø³ñÃÉÇÇ ßáõñçÝ ¿¦:
107
Гумилев Л., Ýßí. ³ßË., ¿ç 7:
105

54

ø³ñÃÉÇÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: àõß³·ñ³íÝ ³ÛÝ ¿, áñ ѳٳÝÙ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ ·ñ»Ã» ½áõ·³Ñ»é³μ³ñ, å³ïÙ³Ï³Ý ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ: Æ ¹»å, ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ø³ñÃÉÇ ï»ñÙÇÝÁ û¨ í»ñçݳϳݳå»ë ³Ùñ³ÏóíáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï ÙÇ ï³ñ³ÍùÇ, ë³Ï³ÛÝ íñ³ó³Ï³Ý å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ¹»é¨ë ÙÇ ï»ë³Ï ó÷³é³Ï³Ý ³ÝáõÝ ¿ ÙÝáõÙ: ÐÇß»Ýù ûÏáõ½, áñ í»ñÝ ³ñ¹»Ý Ù³ïݳóáõÛó ³ñí³Í
ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý Ó»éݳñÏáõÙ ø³ñÃÉÇÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ î³Ûù–
ÎÕ³ñçùÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ IX ¹³ñáõÙ108: ê³ ¨ë ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³ë»Éáõ, áñ
ø³ñÃÉÇÇ áñáß³ÏdzóáõÙÝ áõ ù³ñÃɳóÇÝ»ñÇ ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ëÏǽμÁ ѳñÏ ¿ Ãí³·ñ»É VIII–X ¹³ñ»ñáí109:

ø³ñ﻽ 5. ÎáíϳëÁ ¨ ²Ý¹ñÏáíϳëÁ ÙÇÝ㨠1815 Ã., ø³ñÃÉÇ–ø³ñóÉÇÝdzÝ`
ÂñdzɻÃÇó ÑÛáõëÇë, ì»ñÇÝ ¨ êïáñÇÝ ø³ñÃÉÇÝ»ñ ãϳÝ:
108

Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М., Ýßí. ³ßË., ¿ç 39:
ÆÙÇçdzÛÉáó, éáõëÝ»ñÁ, Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ íñ³óÇÝ»ñÇ, »ñμ»ù í³ï ã»Ý ½·áõÙ, áñ Çñ»Ýù
Áݹ³Ù»ÝÁ 1000–1200 ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, ³ÛÝÇÝã, Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ éáõëÝ»ñÇ,
íñ³óÇÝ»ñÁ »ñμ»ù ã»Ý μ³í³ñ³ñíáõÙ ë»÷³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛ³Ùμ áõ
ï³ñáÕáõÃÛ³Ùμ, ÷áñÓáõÙ »Ý ó³Ýϳó³Í áã ·Çï³Ï³Ý ÙÇçáó ·áñͳ¹ñ»Éáí Çñ»Ýó ÑݳٻÝÇ
³½· Ý»ñϳ۳óÝ»É:
109

55

ì»ñ³¹³éݳÉáí ²ñÇ³Ý ø³ñÃÉÇÇ Ñ³ñóÇÝ, Ýϳï»Ýù, áñ í»ñçÇÝë
Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ñ»Ã» ãÇ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ (ûñ¨ë Ýñ³ ³ÏÝѳÛï ßÇÝÍáõáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí), ÇëÏ ø³ñÃÉÇÝ Çñ ÙÛáõë μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáí ·ñ»Ã» ³Ù»Ýáõñ ¿: ²ÛÝ ¿` ¼»Ùá (ì»ñÇÝ) ø³ñÃÉÇ, Þǹ³ (λÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³Ù ÊáñÇÝ) ø³ñÃÉÇ, øí»Ùá (êïáñÇÝ) ø³ñÃÉÇ: ØÇÝã¹»é 100 ï³ñÇ ³é³ç ÝÙ³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ: ¶Çï³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ Ñ³Ù³ñ ϳñ Áݹ³Ù»ÝÁ ø³ñÃÉÇ Ï³Ù ø³ñóÉÇÝdz ³ÝáõÝáí »ñÏñ³Ù³ë:
´ñáÏѳáõ½Ç ¨ ºýñáÝÇ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ýáõ٠ϳñ¹áõÙ »Ýù. §Карталиния
– этим именем иногда обозначается страна по долине Куры, от
выхода ея из Боржомскаго ущелья до впадения Арагвы у Мцхета. К.,
образующая ныне Горийский и частью Душетский уу. Тифлисской губ.,
входила некогда, вместе с Кахетией, в состав Грузинскаго царства¦110:
ìñ³óÇ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÁ ï³ñμ»ñ ³éÇÃÝ»ñáí ÝßáõÙ »Ý ݳ¨, áñ
ø³ñÃÉÇÇ ÑÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¼»Ý³ ëá÷»ÉÇ ¿ ¨ ³ÛÝ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ
§ø³ñÃÉÇë óËáíñ»μ³ÛáõÙ¦111: ²ñù³Û³½Ý ì³ËáõßïÇÝ ¿É ¿ ÝßáõÙ §¼»Ý³
ëá÷»ÉǦ ³ÝáõÝÁ: ܳ ·ñáõÙ ¿. §î³ßÇëϳñÇÇó ¨ ÈÇËÇ É»éÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠²ñ³·íÇ áõ ÂÇýÉÇë 3 ëå³ëå»ïáõÃÛáõÝ Ï³. Ó³ËáõÙ ØáõËñ³ÝÇ, ³çáõÙ
ø³ñÃÉÇÇ Ã³·³íáñ³Ï³ÝÁ, ÂÇýÉÇëÇó í»ñ¨, ÎáõñÇó ѳñ³í áõ ÂñdzɻÃÇó ÙÇÝ㨠ö³ñí³Ý³` å³ïϳÝáõÙ ¿ ØóË»ÃÇ ïÇñáçÁ, ¨ Ýñ³Ý ÏáãáõÙ »Ý
Þǹ³ ø³ñÃÉÇ–¼»Ý³ ëá÷»ÉÇÇ ï»ñ¦112:
ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ¿ Ýϳñ³·ñáõÙ ³Û¹ »ñÏÇñÁ. §¼»Ý³
ëá÷»ÉÇ ø³ñÃÉÇë³Û, áñÇ μ³é³óÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ §ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ
ìñ³ó¦. ÏáãíáõÙ ¿ ݳ¨ Þǹ³ ø³ñÃÉÇ (Ü»ñùÇÝ ø³ñÃÉÇ)… ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ, ìñ³ó å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûñáñ³ÝÁ, ìÇñùÇ,
³ÛÅÙ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ìñ³ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ
Ï»ÝïñáÝÁ: ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ ìñ³ó »ñÏñ³Ù³ëÇ ÁݹѳÝáõñ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿ñ` 6485 ÏÙ2: سÛñ³ù³Õ³ùÝ ¿ñ Øó˻ó–Ý:

а

110

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. XIV , СПб, 1895, с.
609.
111
î»°ë Меликишвили Г., К истории древней Грузии:
112
Вахушти, Описание царства Грузинского, Тбилиси, 1981, с. 121.

56

ø³
³ñ﻽ 6. ìñ³ëï³ÝÁ ¨ Ýñ³Ý ÙdzÏóí³Í »ñÏñ³Ù³ë»ñÁ
»
1819 Ã.:
à ÎñÏÇÝ ÙdzÛÝ
ø³
³ñóÉÇÝdz, áõñÇß ø³
³ñÃÉÇÝ»ñ ãϳÝ:

§¼
¼»Ý³ ëá÷»ÉÇ ø³
³ñÃÉÇë³Û¦—§ì
ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ ìñ³ó¦ »ñÏñ³ÝáõÝÁ íñ³ó³·»ïÝ»ñÇ
í
Ï
ÏáÕÙÇó
ѳëϳóí
í»É ¿ Çμñ¨ ѳϳ¹
¹ñáõÃÛáõÝ §êïáñÇÝ ø³
³ñÃÉÇǦ: ê³Ï³ÛÛÝ ÑÝáõÙ ³Û¹åÇë
ëÇ Ñ³ëϳóáÕáõÃ
ÃÛáõÝ ãÇ »Õ»É: ºí
í
³Û¹ ѳ
³ëϳݳÉÇ ¿, ã¿ áñ
ñ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï
Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó
ó Çñ ¹Çñùáí §ì»ñÇÝ ³ß˳ñѦ ¿ñ Ø»ëË
Ë¿ÃÁ. î³ßÇë–γñÇÇó ÙÇÝ㨠Öáñá
áË ·»ïÇ ·»ï³-μ»ñ³ÝÁ
Á Ó·íáÕ »ñÏñ³Ù³
³ëÁ: Ø»ëË¿ÃÇó Ý»ñù¨`
Ý
ø³ñÃÉÇÇ ÑáíÇïÁ,
Ñ
μݳϳ-ݳμ³ñ ÏáãíáõÙ ¿ §ÞÇ
ǹ³ ø³ñÃÉǦ, ³ÛëÇÝùÝ` §Ü»ñ
ñùÇÝ ø³ñÃÉǦ,
§Î»Ýï
ïñáÝ³Ï³Ý ø³ñÃÉǦ: ì»ñçÇÝë ×ßïÇí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿
§²ß˳ñѳóáÛó¦–Ç §ì»
»ñÇÝ ³ß˳ñÑ ìñ³ó¦
ì
»ñÏñ³Ù³
³ëÇÝ ¨ Ó·íáõÙ ¿
î³ßÇë–
–γñÇÇó ÙÇÝ㨠ÂμÇÉÇëÇ (î³ßÇë
ë–γñÇÝ ³ÛÅÙÛ³
³Ý ´áñÅáÙÇÇ Ñá-íÇïÝ ¿ ʳßáõñÇÇ Ùáï.– Ð.¸.): ø³ñÃÉÇÇ »ññáñ¹ Ù³ëÁ` ²É·»ï ¨ Êñ³Ù
·»ï»ñÇ
Ç ¹³ßï³í³ÛñÁ, áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ
Ù ¿ñ ÂμÇÉÇëÇÇó ѳñ³í` í»ñçÇÝ
¹³ñ»ñá
áõÙ ÏáãíáõÙ ¿ñ §ø
øí»Ùá ø³ñÃÉǦ
¦, ³ÛëÇÝùÝ` §êï
ïáñÇÝ ø³ñÃÉǦ:
²Ñ³ ø³
³ñÃÉÇ–ìÇñùÇ ³Ûë μ³Å³ÝÙ³Ý ëÇ
Çëï»ÙÇÝ ¿ Ñ»ï¨áõÙ ³Ï³¹. Æ. ².
57

æ³í³Ë³ßíÇÉÇÝ Çñ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ìñ³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ø³ñ﻽áõÙ:
øí»Ùá ø³ñÃÉÇÝ ë³Ï³ÛÝ, íñ³ó ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿
ÙdzÛÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù, ³ÛÝ ¿É XV ¹³ñÇ ëϽμÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ ÙdzÛÝ ì³ËáõßïÇÝ ¿,
áñ XVIII ¹³ñáõÙ, Ñ³×³Ë ¿ ÑÇß³ï³ÏáõÙ §øí»Ùá ø³ñÃÉÇݦ, Çμñ¨ ÂμÇÉÇëÇÇó ѳñ³í ·ïÝíáÕ ìñ³ëï³ÝÇ ï»ñÇïáñdzÛÇ ³ÝáõÝ:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ ³Ûë μ³Å³ÝáõÙÁ` í»ñÇÝ, ÙÇçÇÝ ¨ ëïáñÇÝ Ù³ë»ñÇ ÑÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãÇ áõÝ»ó»É ¨ ³Ûë »ñÏñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ ¿ ÙdzÛÝ Ïáãí»É §ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ ìñ³ó¦: ºÃ» ³Û¹å»ë ¿,
³å³ ³Ûë ³ÝáõÝÁ åÇïÇ Ý߳ݳϻñ ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ ÇÝãå»ë ¨ ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ñ ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ` §Þǹ³ ø³ñÃÉǦ, μáÉáñÇó
μ³ñÓñ ¹³ëíáÕ §ì»ñÇݦ »ñÏñ³Ù³ë: ØdzÛÝ ³Ûëå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ μ³ó³ïñ»É Ù»½ Ñ»ï³ùñùñáÕ ³ÝáõÝÁ¦113:
ìñ³óÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ ³Ï³Ù³ÛÇó ѳëï³ïáõÙ »Ý ëáõÛÝ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, û §ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ ³Ûë μ³Å³ÝáõÙÁ` í»ñÇÝ, ÙÇçÇÝ ¨ ëïáñÇÝ
Ù³ë»ñÇ ÑÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãÇ áõÝ»ó»É¦, »ñμ, ÙÇ å³Ñ Ùáé³Ý³Éáí ¹ñ³ Ù³ëÇÝ, ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý ³ÝóÛ³ÉÇÝ: æ³Ý³ßíÇÉÇÝ ·ñáõÙ ¿, áñ §ëáõñμ ÜÇÝáÛÇ ìñ³ëï³Ý ÙáõïùÇ Å³Ù³Ý³Ï ìñ³ëï³ÝÁ áõÝ»ñ Ñ»ï¨Û³É ݳѳݷݻñÁ. γ˻ÃÁ ¨ лñ»ÃÁ` ²ñ³·íÇÇó áõ ÎáõñÇó ÙÇÝ㨠γëåÇó Íáí, è³ÝÁ`
¸»μ»¹ ·»ïÇó ÙÇÝ㨠ØáõÕ³Ý, êáÙËÇÃÁ` Êñ³Ù ¨ ¸»μ»¹ ·»ï»ñÇ ³í³½³ÝÝ»ñÁ, ø³ñÃÉÇÝ (ø³ñóÉÇÝdzÝ), ê³ÙóË»Ý` ÎáõñÇ ³í³½³ÝÁ ´áñÅáÙÇó ÙÇÝ㨠í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÝ»ñÁ, ²ñ·í»ÃÁ (Áëï ¿áõÃÛ³Ý` ÆÙ»ñ»ÃdzÝ),
êí³Ý»ÃÁ (êáõ³Ý»ÃÁ), ¾·ñÇëÁ (ØÇÝ·ñ»Édz), ²÷˳½»ÃÁ, ²×³ñ³Ý, ֳݻÃÁ (ȳ½Çëï³Ý), ÎÕ³ñç»ÃÁ, î³áëϳñÁ ¨ ´³ëdzÝÁ¦114: ²ÛëåÇëáí,
Ãí³ñÏÙ³Ý Ù»ç Áݹ³Ù»ÝÁ Ù»Ï ø³ñÃÉÇ Ï³: ÆÝãå»ë áñ ¿: ºíë Ù»Ï Ù»çμ»ñáõÙ ÝáõÛÝ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÇó. §ê³Ùï³íñÇÇ (§ë³Ùï³íñ»ÉǦ) ³ñù»åÇëÏáåáëÇÝ ¿ñ »ÝóñÏíáõÙ ³ÙμáÕç ø³ñÃÉÇÝ (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.)` è»ËáõÉÇ ·»ïÇó ÙÇÝ㨠¸Ç¹Ç–ÈdzËí³¦115: XVII ¹³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ö³ñë³¹³Ý
¶áñ·Çç³ÝÇÓ»Ý ·ñáõÙ ¿, áñ, 1555 Ã. ÂáõñùdzÛÇ ¨ ä³ñëϳëï³ÝÇ ÙÇç¨
ÏÝùí³Í å³Ûٳݳ·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ß³ÑÁ ¨ ëáõÉóÝÁ §ÏÇë»óÇÝ Çñ³ñ Ù»ç
ìñ³ëï³ÝÁ. ê³ÙóË»Ý, ø³ñÃÉÇÝ ¨ γ˻ÃÁ ³Ýó³Ý ß³ÑÇÝ, ÇëÏ ÆÙ»ñ»ÃÁ,

113

ºñ»ÙÛ³Ý ê., г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦–Ç, ºñ¨³Ý, 1963, ¿ç 83:
Джанашвили М., Ýßí. ³ßË., ¿ç 22–23:
115
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 58:
114

58

ú¹ÇßÇÝ ¨ ²μ˳½Ç³Ý, ¶áõñÇ³Ý ¨ ɳ½»ñÇ »ñÏÇñÁ` μ³ÅÇÝ Ñ³ë³Ý ëáõÉóÝÇݦ116: ÜáñÇó ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ ËáëùÁ Áݹ³Ù»ÝÁ Ù»Ï ø³ñÃÉÇÇ Ù³ëÇÝ ¿:
Ø»Ï ø³ñÃÉÇ` μáÉáñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ, ݳ˳ѳÛñ ø³ñÃÉáëÇó
ëÏë³Í: §îí»ó ݳ (³ñ·³ÙáëÁ – Ð.¸.) ø³ñÃÉáëÇÝ ÑáÕ»ñ… ²Ûë ø³ñÃÉáëÁ ëϽμÇó »Ï³í ³ÛÝ ï»ÕÁ, áñï»Õ ²ñ³·íÇÝ ÙdzÝáõÙ ¿ ÎáõñÇÝ, ¨ μ³ñÓñ³ó³í ³ÛÝ É»éÁ, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ ²ñÙ³½Ç: ºí Ý³Ë Ýñ³ íñ³ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳéáõó»ó ¨ Çñ ѳٳñ ïáõÝ ßÇÝ»ó ³ÛÝï»Õ ¨ ³Û¹ É»é³ÝÁ ïí»ó Çñ
³ÝáõÝÁ` ø³ñÃÉÇ: ºí ÙÇÝã ²ñÙ³½ÇÇ Ù»ÑÛ³ÝÇ Ï³éáõóáõÙÁ Ýñ³ íñ³, ³Û¹
É»éÁ ÏáãíáõÙ ¿ñ ø³ñÃÉÇ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ³ÙμáÕçÁ Ïáãí»ó ø³ñÃÉÇ – ø³ñÃÉÇ` ÊáõݳÝÇÇó ÙÇÝ㨠êå»ñ³Ï³Ý Íáí (Ðáõݳñ³Ï»ñïÇó ÙÇÝã¨ ê¨ Íáí.–
Ð.¸.)¦117: ø³ñÃÉáëÇ ³í³· áñ¹Ç ØóË»ÃáëÁ ųé³Ý·»ó §Çñ ѳÛñ ø³ñÃÉáëÇ Å³Ù³Ý³Í í³ÛñÁ, áñÝ ³ÛÅÙ ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ ²ñÙ³½Ç: ÆÝùÝ ¿É ÎáõñÇ ¨ ²ñ³·íÇÇ ÙdzݳÉáõ ï»ÕáõÙ ù³Õ³ù ϳéáõó»ó ¨ Ïáã»ó ³ÛÝ Çñ ³ÝáõÝáí`
ØóË»Ã: ºí ïÇñ»ó ݳ ÂμÇÉÇëÇÇó (Ñ»ïë³Ùáõï ¿, ÂμÇÉÇëÇÝ ¹»é ã¿ñ ÑÇÙݳ¹ñí»É.– Ð.¸.) ¨ ²ñ³·íÇÇó ÙÇÝ㨠³ñ¨ÙáõïùáõÙ êå»ñ³Ï³Ý ÍáíÁ ï³ñ³ÍíáÕ »ñÏñÇݦ118: ø³ñÃÉáëÇ Ãáé ¨ ØóË»ÃáëÇ ³í³· áñ¹Ç àõ÷ÉáëÇ ïÇñáõÛÃÝ ³ñ¹»Ý Íáí ã¿ñ ѳëÝáõÙ: ܳ §ïÇñáõÙ ¿ñ ²ñ³·íÇÇó áõ ÂμÇÉÇëÇÇó
ÙÇÝ㨠î³ëÇëϳñÇ ¨ ö³Ý³í³ñÇ… ºí ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ ³Ýí³Ý»ó ݳ ³ÛÝ
ï»ñÇïáñdzÝ, áñÇÝ ³ÛÅÙ ³ëáõÙ »Ý Þǹ³ ø³ñÃÉÇ` ²ñ³·íÇÇó ¨ ²ñÙ³½ÇÇó ÙÇÝ㨠î³ëÇëϳñÇ (Ý»ñϳÛÇë ´áñÅáÙÇÇ Ùáï.– Ð.¸.)¦119: Àݹ³Ù»ÝÁ
³Û¹ù³Ý: §ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ ìñ³ó »ñÏñ³Ù³ëÇ ÁݹѳÝáõñ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ
¿ñ` 6485 ÏÙ2¦,– ÏáÝÏñ»ï³óÝáõÙ ¿ ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ:
²ÛëåÇëáí, ø³ñÃÉÇ »ñÏñ³ÝáõÝÁ ͳ·»É ¿ ø³ñÃÉÇ É»é³Ý ³ÝáõÝÇó: ²Ûë
É»éÁ (É»éݳßÕóÝ) ³Ûëûñ ¿É ×Çßï Çñ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý ï»ÕáõÙ ¿` ØóË»ÃÇó (²ñÙ³½ÇÇó) Ó·íáõÙ ¿ ²ñ³·íÇÇÝ ½áõ·³Ñ»é ¹»åÇ ÑÛáõëÇë: ¸»åÇ Ñ³ñ³í ø³ñÃÉÇÇ §μáõÝ ï³ñ³Íù¦ ãϳ: ¸»åÇ Ñ³ñ³í ÝßíáÕ ø³ñÃÉÇÝ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ¿: ²ñ³·íÇÇó ÙÇÝ㨠´áñÅáÙÇ ¿ ù³ñÃí»ÉÝ»ñÇ ³ñ»³ÉÁ, áñå»ë
ÅáÕáíáõñ¹ Ó¨³íáñí»Éáõ Ýñ³Ýó ˳éݳñ³ÝÁ: ÀݹëÙÇÝ, »Ã» ÅáÕáíáõñ¹Ý
Çñ»Ý ¿ÃÝáÝÇÙ ¿ í»ñóñ»É ï»Õ³ÝáõÝÁ, áã û ÇÝùÝ ¿ Çñ ³ÝáõÝÁ ïí»É »ñÏñÇÝ, ³å³, ϳñÍáõÙ »Ýù, ³Ûëûñ ¿É ³é³í»É ëïáõÛ· ÏÉÇÝÇ Ýñ³Ýó áã û

116

Парсадан Горгиджанидзе, История Грузии, сетевая версия – Thietmar, 2003, с. 9.
Мровели Л., Жизнь Картлийских царей, Москва, 1979, с. 23.
118
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 24:
119
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
117

59

ù³ñÃí»ÉÝ»ñ, ³ÛÉ ù³ñÃɳóÇÝ»ñ ³ë»É, ÇÝãå»ë Øñáí»ÉÇÝ ¿ ·ñ»É120: ܳ
³Û¹å»ë ¿É ³ëáõÙ ¿` §Ñ³Û»ñ ¨ ù³ñÃɳóÇÝ»ñ¦, §å³ïÙ»Ýù ø³ñÃÉÇÇ ¨ Ýñ³
ó»Õ»ñÇ Ù³ëÇݦ121: ò»Õ»ñ, áñáÝù μ³½Ù³Ëáë ¿ÇÝ, ³å³ ¹³ñÓ³Ý ù³ñÃɳóÇÝ»ñ: ²Ûë ¹³éݳÉáõ Ù³ëÇÝ ÝáõÛÝ Øñáí»ÉÇÝ å³ïÙáõÙ ¿. §ø³ñÃÉáëÛ³ÝÝ»ñÇ É»½áõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÝ (ëáÙËáõñÇ) ¿ñ, áñáí ¨ ËáëáõÙ ¿ÇÝ: ÆëÏ »ñμ ³Ýѳٳñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ ÅáÕáí»ó³Ý ø³ñÃÉÇáõÙ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï íñ³óÇù
(ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑÇ μݳÏÇãÝ»ñÁ.– Ð.¸.) ÃáÕÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý (ëáÙËáõñÇ) É»½áõÝ,
¨ ³Ûë μáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó ·áÛ³ó³í íñ³ó»ñ»Ý (ù³ñÃáõÉÇ) É»½áõݦ122:
²Ýï³ñ³ÏáõÛë, ³Ûë å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ß³ï í³Õ ³ÝóÛ³ÉÇ ³ñÓ³·³Ýù ã¿ñ
ϳñáÕ ÉÇÝ»É:
V ¹³ñáõ٠سßïáóÁ ѳí³Ý³μ³ñ ëñ³Ýó` áã ù³ñÃÉáëÛ³ÝÝ»ñÇÝ
·ï³í ¹»é¨ë μ³ñμ³ñáë³Ï³Ý íÇ׳ÏáõÙ, ˳éÝÇ׳ճÝç ·³í³éÝ»ñáõÙ
³åñ»ÉÇë, ³é³ÝÓÇÝ ¨ μ³Å³Ýí³Í É»½áõÝ»ñáí Ëáë»ÉÇë: ºí ëñ³Ýó ݳ
Ù»Ï ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³ÙÝ»ñáí ϳå»ó, ¹³ñÓñ»ó Ù»Ï ³½·123: àñù³Ý
¿É íñ³óÇ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÁ ѳëϳݳÉÇ ß³Ñ³¹ÇïáõÃÛ³Ùμ ÅËï»Ý áõ
³é³ñÏ»Ý ÎáñÛáõÝÇÝ, ÷³ëï ¿, áñ Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ÇñÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. ø³ñÃÉÇÇ É»éÝ»ñÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙ ó»Õ»ñ ¿ÇÝ ³åñáõÙ, ݳ
·ñ»É ¿` ó»Õ»ñ, ÅáÕáíáõñ¹ ³åñ»ñ, Ï·ñ»ñ` ÅáÕáíáõñ¹: ƱÝã áõÝ»ñ ëï»Éáõ,
»Ã», ³Ûëå»ë û ³ÛÝå»ë, ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑÁ Ø»Í Ð³ÛùÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ¿ñ: ÎáñÛáõÝÁ å³ñ½³å»ë áõñÇß μ³Ý ¿ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ. V ¹³ñáõÙ
ø³ñÃÉÇ »ñÏÇñÁ ¨ ù³ñÃɳóÇ ÅáÕáíáõñ¹Á Ó¨³íáñí³Í ã¿ÇÝ: ²ÛëÇÝùÝ` Æμ»ñÇ³Ý ¹»é¨ë ϳñ, ÇëÏ ø³ñÃÉÇÝ ³é³ÛÅÙ ãϳñ, áõñ»ÙÝ ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ÇÝ
ûï³ñÝ»ñÁ Ýñ³Ýó Æμ»ñdz ¨ Çμ»ñÝ»ñ ³ë»É124: ø³ñÃÉÇÝ, ³ÛÝ ¿` ì»ñÇÝ ³ß120

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 21:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 21, 23:
Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., ¿ç 149:
123
î»°ë ÎáñÛáõÝ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 47–48:
124
ìñ³óÇ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÝ ³Ýßáõßï ã»Ý ÅËïáõÙ (ã»Ý ϳñáÕ ÅËï»É), áñ V ¹³ñáõÙ
ø³ñÃÉÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùdzíáñ ã¿ñ, ³ÛÉ Áݹ³Ù»ÝÁ ù³ñÃí»É³É»½áõ ³Ýç³ï–³Ýç³ï
ó»Õ»ñáí áõ ïáÑÙ»ñáí μݳϻóí³Í »ñÏñ³Ù³ë ¿ñ: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ Ýñ³Ýù ·ñáõÙ »Ý
ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ËáëùÁ ìÇñùáõ٠ѳۻñÇ áõÝ»ó³Í ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ ãÇ í»ñ³μ»ñáõÙ:
§ì³Ëóݷ ¶áñ·³ë³ÉÇ ÏÛ³ÝùÁ¦ »ñÏÇ Ý»ñ³Í³Ï³ÝáõÙ ¶. ÌáõÉ³Û³Ý ·ñáõÙ ¿ (¿ç 50–51).
§Значение Тбилиси как политического центра Грузии стало расти лишь на рубеже V–VI
вв., когда в стране началась та перегруппировка внутренных социально–политических
сил, которая в конечном счете и привела к объединению разрозненных картвельских
племен и княжеств в единое феодальное Грузинское царство¦: ØÇ ÏáÕÙ ÃáÕÝ»Ýù ïíÛ³É
ųٳݳϳßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÂÇýÉÇë ù³Õ³ùÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ã³÷³½³ÝóáõÙÁ (ÂÇýÉÇëÁ
íñ³ó³Ï³Ý ù³Õ³ù ¿ ¹³ñÓñ»É ¸³íÇà ÞÇݳñ³ñÁ XII ¹³ñáõÙ) ¨ Ù³ïݳÝß»Ýù ÙdzÛÝ, áñ,
ѳٳӳÛÝ íñ³óÇ áõëáõÙݳëÇñáÕÇ, »Ã» V–VI ¹¹. ë³Ñٳݳ·ÉËÇÝ »ñÏñáõÙ Ù»Ï
121
122

60

˳ñÑÁ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¶áõ·³ñ³ó μ¹»ßËáõÃÛ³Ý áã ѳ۳ɻ½áõ ѳïí³ÍÝ
¿ñ` ë»÷³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³å»ï»ñáí: ø³ñÃÉÇÝ åÇïÇ ëï»ÕÍí»ñ Ø»ñãáõÉÇ,
Øñáí»Éáõ ¨ ÙÛáõë ·³Õ³÷³ñ³ËáëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó125: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù ã¿ÇÝ,
áñ ø³ñÃÉÇÝ ÑÝûñÛ³ ¹³ñÓÝ»Éáõ ѳٳñ Ûáõñ³óñÇÝ Æμ»ñdzÛÇ ³ÝáõÝÝ áõ
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ. ¹³ ϳï³ñí»ó ß³ï ³í»ÉÇ áõß:
ä³ïÙ³Ï³Ý μáÉáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ ³Ùñ³óÝáõÙ »Ý ³ÛÝ Ñ³Ùá½áõÙÁ, áñ
ø³ñÃÉÇ »ñÏÇñÁ ¨ ù³ñÃɳóÇ ÅáÕáíáõñ¹Á ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É í³Õ ³ÝóÛ³ÉÇó ã»Ý
ѳë»É Ù»ñ ûñ»ñÁ. Ýñ³Ýó ÇëÏ³Ï³Ý ï³ñÇùÁ 10–12 ѳñÛáõñ³ÙÛ³Ï ¿:
º±ð´ ¾ êÎêìºÈ îºÔ²ÜàôÜܺðÆ Ê²èܲÞöàÂÀ: ´³Ûó ³ñ¹Ûá±ù ˳éݳß÷áÃÝ ³Ï³Ù³ÛÇó ¿ Í³·»É, û± Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ áõÝÇ: ìñ³ó³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÁݹáõÝí³Í ÷³ëï ¿, áñ §å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ, áñå»ë å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý μ³ÕϳóáõóÇã Ù³ë,
ϳåí³Í ¿ ì³ËáõßïÇ ´³·ñ³ïÇáÝÇÇ (1696–1757) ³Ýí³Ý Ñ»ï, ÇëÏ
å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ ¹ñ»É ¿ Æí³Ý» æ³í³ËÇßíÇÉÇÝ (1876–1940): Üñ³Ýó
ÏáÕÙÇó ¿ ëï»ÕÍí»É ÑÇÝ íñ³ó³Ï³Ý å³ïÙ³–³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ï»ñÙÇݳμ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ïñí»É »ñÏñÇ å³ïÙ³–³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ÑÇÙݳíáñ
μÝáõó·ÇñÁ¦126: » ÇÝã ëϽμáõÝùáí ¿ ³ß˳ï»É ³ñù³Û³½ÝÁ, Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÙ ¿ Ü. ܳϳßÇÓ»Ý` í»ñçÇÝÇë §ä³ïÙáõÃ۳ݦ ѳٳñ ·ñ³Í ݳ˳μ³ÝáõÙ: §ì³ËáõßïÇÇÝ ¿ å³ïϳÝáõÙ ìñ³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ
å³ñμ»ñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ³é³çÇÝ ÷áñÓÁ,– ϳñ¹áõÙ »Ýù ³ÛÝï»Õ:– Àëï
Ýñ³ ë˻ٳÛÇ` ³ÛÝ μ³Å³ÝíáõÙ ¿ »ñÏáõ ßñç³ÝÇ – ÑÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ ¨
å³ïÙáõÃÛáõÝ »ñÏÇñÁ ïñáÑí»Éáõó Ñ»ïá, í»ñçÇÝÁ Ãí³·ñ»Éáí 1469 Ãí³Ï³Ýáí… Æñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ì³ËáõßïÇÝ ·ñ»É ¿ ѳٳӳÛÝ ëáõÛÝ å³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: ²é³çÇÝ Ù³ëÁ` Ñݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠1469
Ãí³Ï³ÝÁ, ÷³ëï³óÇ Ñ³Ù³éáï ËÙμ³·ñí³Í ï³ñμ»ñ³ÏÝ ¿ §ø³ñÃÉÇÇ
ÏÛ³ÝùÁ¦ ÑÇÝ ï³ñ»·ñáõÃÛ³Ý: ²ÛÝ ·ñ»ÉÇë ì³ËáõßïÇÝ Ñ³ßíÇ ¿ ³é»É μáÙdzëÝ³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹ ã¿ñ ³åñáõÙ, ³å³ ÇѳñÏ» ÎáñÛáõÝÁ ×Çßï ¿ñ, ·ñ»Éáí, áñ V ¹.
ëϽμÇÝ ìÇñùáõÙ Ù»Ï ³½· ã¿ñ ³åñáõÙ:
125
²ÛÝ Ýå³ï³ÏÁ, áñ V ¹. سßïáóÝ ¿ñ Ñ»ï³åݹáõÙ ìÇñùáõÙ, Áëï ÎáñÛáõÝÇ` ÷áñÓ»Éáí
μ³ñμ³ñáë³Ï³Ý íÇ׳ÏáõÙ ·ïÝíáÕ ù³ñÃÉáëÛ³ÝÝ»ñÇÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³ÙÝ»ñáí
ϳå»É, Ù»Ï ³½· ¹³ñÓÝ»É, ìñ³ëï³ÝÇ Ã³·³íáñÝ»ñÁ XI–XII ¹¹. ¹ñ»óÇÝ å»ï³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ³Ý ÑÇÙùáõÙ` ù³ñÃí»É³É»½áõ ¨ áã ù³ñÃí»É³É»½áõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ íñ³
Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ áõ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Í»Éáõ, μáÉáñÇÝ Ñ³Ù³ÓáõÉ»Éáõ ѳٳñ
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÏñáÝÁ ·áñͳͻÉáí Çμñ¨ ÙÇçáó, ½»Ýù: î»ë Меликишвили Г., К истории
древней Грузии, с. 146; Дидебулидзе З., Культурные взаимосвязи народов Грузии и
Центрального Предкавказья в X–XII веках, Тбилиси, 1983, с. 48.
126
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М., Ýßí. ³ßË., ¿ç 3:

61

Éáñ ³ÛÝ áõÕÕáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³Û¹ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç ¿ñ Ùïóñ»É ì³Ëóݷ
VI–Ç Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ: ê³Ï³ÛÝ ì³ËáõßïÇÝ ãÇ μ³í³ñ³ñí»É ¹ñ³Ýáí. ݳ
ßïÏ»É ¿ ³ÛÝ μáÉáñ ë˳ÉÝ»ñÁ, áñáÝù ÃáõÛÉ ¿ÇÝ ïñí»É ÇÝãå»ë ѳÝÓݳÅáÕáíÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ÑÇÝ ï³ñ»·ÇñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, Ýáñ ϳ٠Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ùïóñ»É (Áݹ·ÍáõÙÁ Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.)¦127: ²Ñ³ ³Ûëå»ë, μáÉáñáíÇÝ ³ÝѳÛï ÑÇÙù»ñáí, μ³Ûó ѳÛïÝÇ å³ï׳éÝ»ñáí »Ý ³é³ç³ó»É ¼»Ùá ø³ñÃÉÇ, Þǹ³ ø³ñÃÉÇ ¨ øí»Ùá ø³ñÃÉÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ:
ÆÙÇçdzÛÉáó, ÝáõÛÝ Ü³Ï³ßÇÓ»Ý ·ñáõÙ ¿ ݳ¨, áñ §³ÛÝ »ñÏ»ñÇ Ý߳ݳϳÉÇó Ù³ëÁ, áñáÝó íñ³ ÑÕáõÙ ¿ ϳï³ñáõÙ ì³ËáõßïÇÝ, ¹»é¨ë ã»Ý ѳÛïݳμ»ñí»É ϳ٠×ß·ñïí»É¦128: ػճíá±ñ ¿ñ, áõñ»ÙÝ, ê»ÝÏáíëÏÇÝ, áñ ³ëáõÙ ¿ñ, û ì³ËáõßïÇÝ §ÇÝã–áñ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ í³í»ñ³·ñ»ñ ¿
íϳ۳μ»ñ»É, áñáÝù ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ýñ³ Ñ»ï ¿É ³ÝÑ»ï³ó»É »Ý¦129:
ò³íáù, ï»ñÙÇÝÝ»ñ ÑáñÇÝ»ÉÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ³ÝíÝ³ë ½μ³ÕÙáõÝù ã¿,
ÇÝãå»ë ϳñáÕ ¿ ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó Ãí³É: ì»ñáÝßÛ³É å³ïÙ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ, ûñÇݳÏ, ëáëÏ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ ã»Ý í»ñ³μ»ñáõÙ, ù³ÝÇ áñ ѳ׳Ë
³ñ¹Ç³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ³Ù»Ý³³Ýëå³ë»ÉÇ Ó¨»ñáí: ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý ëï»ÕÍí³Í øí»Ùá ø³ñÃÉÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ ³Ûëûñ Ý»ñ³é»É ¿
ѳÛÏ³Ï³Ý î³ßÇñ ¨ ÈáéÇ—ö³Ùμ³Ï ßñç³ÝÝ»ñÁ ¨, ÙïÝ»Éáí ·Çï³Ï³Ý
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ¹³ë³·ñù»ñ, ³½¹áõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý áõ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ íñ³: ²ëí³ÍÇ í³é ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿
Ù»ñ ÏáÕÙÇó ³ñ¹»Ý ÑÇß³ï³Ïí³Í ÂμÇÉÇëÇÇ å»ïѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ï³½Ù³Í
§ìñ³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦, áñÝ Çñ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, û
§íñ³óÇÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ »Ý ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ»ïù»ñÁ ¨ ѳÛÏ³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ (ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹, ÐáíѳÝÝ»ë
¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ ¨ áõñÇßÝ»ñ), ï³ñ³Íí³Í »Ý »Õ»É ݳ¨ ìñ³ëï³ÝÇ
ѳñ³í³ÛÇÝ Ù³ëÇ (øí»Ùá ø³ñÃÉÇ) μáõÝ íñ³ó³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ`
ÈáéÇÇ ¨ î³ßÇñÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝù ³ÛÅ٠ϳ½ÙáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÇ
гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ëÁ (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.)¦130: ÜáõÛÝ
ÙÇïùÁ μ³½ÙÇóë ÏñÏÝíáõÙ ¿ ݳ¨ ÙݳóÛ³É ¿ç»ñáõÙ: ê³ å³ñ½³å»ë ·Çï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ùáÕÇ ï³Ï óùÝí³Í ù³ñá½ã³Ï³Ý ³·ñ»ëdz ¿, áñÁ Ýå³ï³Ï áõÝÇ Ý³Ë³å»ë ÑÇÙݳíáñ»É áõ ³ñ¹³ñ³óÝ»É »ñμ¨¿, ³é³çÇÝ ÇëÏ
127

Вахушти Багратиони, История царства Грузинского (предисл. Н.Накашидзе), Тбилиси,
1976, с. 9.
128
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 10:
129
Сенковский O., Ýßí. ³ßË., ¿ç 4:
130
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М., Ýßí. ³ßË., ¿ç 13:

62

ѳñÙ³ñ ³éÇÃÇ ¹»åùáõ٠ϳï³ñ»ÉÇù ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³Ý»ùëdzÝ: ê³ ³í»ÉÇ ù³Ý Éáõñç μ³Ý ¿, ÁݹÑáõå ÙÇÝ㨠å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ
³é³Ýó Ññ»ï³Ý³Ó·áõÃÛ³Ý ¨, áõñ»ÙÝ, ³ÝѳëϳݳÉÇ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ³Ý¹³ñïáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ:
ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÇÝ: гÛïÝÇ ¿, áñ íñ³óÇÝ»ñÇ ³ß˳ñÑÇÏ ³í»ï³ñ³ÝÁ §ø³ñÃÉÇë óËáíñ»μ³Ý¦ ¿: гÛïÝÇ ¿ ݳ¨,
áñ ø³ñÃÉÇÇ ¨ ù³ñÃɳóÇÝ»ñÇ ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳÝÁ ³Û¹ Ù³ïÛ³ÝáõÙ ¿,
Ñ»ÕÇݳÏÝ ¿ È»áÝïÇ Øñáí»ÉÇÝ: гÛïÝÇ ¿, ÇѳñÏ», ¨ ³ÛÝ, áñ Øñáí»ÉÇÝ ³Ù»Ý³ÛÝ μͳËݹñáõÃÛ³Ùμ Ãí³ñÏ»É ¿ ݳ˳ѳÛñ ø³ñÃÉáëÇ ëï³ó³Í ï»ñÇïáñdzݻñÁ, áñáÝù ·áõó» ϳñ»ÉÇ ¿ íñ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ §μáõÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñ¦ ѳٳñ»É, μ³Ûó ¹ñ³Ýó Ù»ç ¶áõ·³ñùÁ ãϳ: ²é³í»É ¨ë` ÈáéÇÝ
¨ î³ßÇñÁ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù ³í»ÉÇ Ýáñ ßñç³ÝÇ ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý: Øñáí»ÉÇÝ
å³ïÙáõÙ ¿, áñ ³ñ·³ÙáëÁ §ø³ñÃÉáëÇÝ ïí»ó ¨ Ýß»ó ë³ÑÙ³ÝÁ. ³ñ¨»ÉùÇó лñ»ÃÁ ¨ ¸»μ»¹ ·»ïÁ, ³ñ¨ÙáõïùÇó` ÍáíÝ äáÝïáëÇ, ѳñ³íÇó` É»éÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ¸»μ»¹ ·»ïÇ ³ÏáõÝùáõÙ ¨ É»éÁ, áñÁ Ó·íáõÙ ¿ ¹»åÇ
³ñ¨ÙïÛ³Ý ÏáÕÙÁ, áñÇó ëÏÇ½μ ³éÝáÕ ·»ïÁ ÑáëáõÙ ¿ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ¨
ÉóíáõÙ Îáõñ ·»ïÁ, áñÁ ÑáëáõÙ ¿ ÎÕ³ñçùÇ ¨ î³ÛùÇ ÙÇç¨ ·ïÝíáÕ É»éÇó
ÙÇÝ㨠ÍáíÁ, ¨ ÑÛáõëÇëÇó` ë³ÑÙ³ÝÝ ¿ Ô³¹áÝ ÷áùñ É»éÁ, áñÁ ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ ¿ ÎáíϳëÇó ¨ Ñ³ëÝáõÙ ¿ Ô³¹áÛÇ »½ñÁ, áñÇÝ ³ÛÅÙ ÈÇëÇ »Ý ÏáãáõÙ:
²Ûë ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ (»Õ³Í) ³Ù»ÝÁ ïí»ó ø³ñÃÉáëÇݦ131:
È»½í³Ï³Ý ³éáõÙáí ·ñ³·»ï óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ ¿ (óñ·Ù³ÝÇã` ì³Ññ³Ù سñïÇñáëÛ³Ý), ë³Ï³ÛÝ μÝ³í ³Û¹ ³ñųÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ ã¿, áñ Ù»½
³ÝÑñ³Å»ßï ѳïí³ÍÁ ݳËÁÝïñ»óÇÝù í»ñóÝ»É Ñ³Û»ñ»Ý ÅáÕáí³ÍáõÇó,
áã û í»ñÝ ³ñ¹»Ý Ýßí³Í ÙáëÏáíÛ³Ý éáõë»ñ»Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó, áñÝ
³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ¿, ³ÛëÇÝùÝ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, μݳ·ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿132: ´³ÝÝ
³ÛÝ ¿, áñ ѳۻñ»Ý ï»ùëïÁ å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý ³éáõÙáí ³Ý·ñ³·»ï ¿,
³ÝÃáõÛɳïñ»ÉÇ ë˳ÉÝ»ñáí ѳݹ»ñÓ, áñáÝù ³Ûëûñ áõñÇß »Ýóï»ùëï áõ
Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝáõÙ, ¨ ³Û¹ å³ï׳éáí ëïÇåí³Í ëïáñ¨ ß»ÕáõÙ åÇïÇ Ï³ï³ñ»Ýù: ÊݹÇñÁ ë³ ¿. éáõë»ñ»Ý ï»ùëïáõÙ ³ëí³Í ¿.
§[Гаос] наделил Картлоса и утвердил [ему] рубежи: на востоке – Эрети
и река Бердуджи¦133: гۻñ»ÝáõÙ ÝáõÛÝÁ ÑÝãáõÙ ¿ ³Ûëå»ë. §[³ñ·³ÙáëÁ] ø³ñÃÉáëÇÝ ïí»ó ¨ Ýß»ó ë³ÑÙ³ÝÁ. ³ñ¨»ÉùÇó лñ»ÃÁ ¨ ¸»μ»¹ ·»131

î»°ë §ìñ³ó »ñÏÇÝù¦, ÅáÕáí³Íáõ, ºñ., 1990, ¿ç 61–62:
î»°ë Мровели Л., Ýßí. ³ßË.:
133
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 21:
132

63

ïÁ¦134: §Река Бердуджи¦–Ý ÷á˳ϻñåí»É ¹³ñÓ»É ¿ §¸»μ»¹ ·»ï¦:
سëݳ·»ïÁ ·Çï», áñ ¿ÃÇϳÛÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ óñ·Ù³ÝíáÕ ï»ùëïÇ Ù»ç Ï³Ù³Û³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»ÉÁ, ѳïϳå»ë
ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÷áË»ÉÁ (ϳñ»ÉÇ ¿ ͳÝáó·ñ»É), ³Ûɳå»ë, ÇÝãå»ë
³Ûëï»Õ, ¹³ ϳñáÕ ¿ ѳݷ»óÝ»É ÏáåÇï ë˳ÉÝ»ñÇ: îíÛ³É ¹»åùáõÙ
å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý Ù»Í ß÷áà ¿ ëï»ÕÍí»É, áñÇ å³ï׳éáí μ³½Ù³ÃÇí ѳñó»ñÇó μ³Õϳó³Í Ëáßáñ ÙÇ ÃÝçáõÏ ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñ³Ý· ¿
ëï³ó»É (ѳïϳå»ë ³Ûëûñ, »ñμ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ѳٳï»Õ ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ÙÇçáóáí ѳۖíñ³ó³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ »Ý ×ß·ñïíáõÙ):
³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ´»ñ¹áõçÁ ¸»μ»¹ ¹³éݳÉÇë ³ñ¨»ÉùÝ áõ ѳñ³íÁ ÷áËáõÙ »Ý Çñ»Ýó ï»Õ»ñÁ: ø³ñ﻽ÇÝ Ý³Û»Ýù, лñ»ÃÝ Çëϳå»ë
ø³ñÃÉÇÇó ³ñ¨»Éù ¿, μ³Ûó ¸»μ»¹Á ѳñ³íáõÙ ¿, лñ»ÃÇó Ñ»éáõ, »ñÏáõëÝ
Çñ³ñ Ñ»ï ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ÇÝ ø³ñÃÉÇÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ Ýß»É: ²ñ¨»ÉùáõÙ, лñ»ÃÇÝ Ùáï, Çñáù ´»ñ¹áõç ·»ïÝ ¿: ê³ ¿É ¿ ¸»μ»¹Ç ÝÙ³Ý ÎáõñÇ
³ç íï³ÏÝ»ñÇó, μ³Ûó ëÏÇ½μ ¿ ³éÝáõ٠ꨳÝÇ É»éݳßÕóÛÇó, Ý»ñϳÛÇë
³ÝáõÝÝ ¿É Ò»·³Ùã³Û ¿, áñáíÑ»ï¨ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ÙÇçáí ¿ ÑáëáõÙ135, ÇëÏ
ݳËÏÇÝáõÙ, »ñμ Ýñ³ ³÷»ñÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ¿ÇÝ, ÏáãíáõÙ ¿ñ Ò»·³Ù ϳ٠¼³Ï³Ù: ²Ûë ³éáõÙáí ³Ý³é³ñÏ»ÉÇ å»ïù ¿ ѳٳñ»É È.Ø»ÉÇùë»Ã–´»ÏÇ136 ¨
ä. Øáõñ³¹Û³ÝÇ137 ×ßïáõÙÝ»ñÁ: ´»ñ¹áõç (Ò»·³Ù//¼³Ï³Ù//ê³·ÇÙ) ·»ïÁ
лñ»ÃÇ Ùáï ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý XIII ¹. Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñ ¶ñÇ·áñ ²ÏÝ»ñóÇÝ (²Ï³Ý»óÇÝ), ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇÝ: ¶»ïÇ ÑáíïáõÙ ¿ñ ï³ñ³ÍíáõÙ ²ñó³Ë ³ß˳ñÑÇ μ³í³Ï³ÝÇÝ Áݹ³ñÓ³Ï ¼³Ï³Ù ·³í³éÁ: ²Ñ³ ì³ñ¹³Ý
²ñ¨»Éóáõ ï»Õ³·ñ³Ï³Ý Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ. §¶»Õ³Ù ¶»Õ³ñùáõÝÇ ¿, áõñ
Ï³Û áõËïÝ Ø³ù»ÝÇë, »õ ê»õ³Ý ÏÕ½ÇÝ Ç Ù¿ç ÍáíáõÝ: ºõ μ³½áõÙ ·³õ³éù Ç
ÏáÕÙÝ ÑÇõëÇëáÛ, áñ ÏáãÇ ¼³Ï³Ù, áõñ Ï³Û ëáõñμ Êáñ³Ý³ß³ï »õ ÐáÕ³ñÍÇÝ »õ ¶»ï»³ó í³Ýù, áõñ ³ÃáéÝ ¿ ¶áß ØËÇóñ í³ñ¹³å»ïÇݦ138: ì»ñç³å»ë, XIV ¹. íñ³óÇ ³Ý³ÝáõÝ Ñ»ÕÇݳÏÇÝ å»ïù ¿ ÑÇß»É, áñÝ ³ë»ë ѳïáõÏ ³Ûë ˳éݳß÷áÃáõÃÛáõÝÁ ϳÝË»Éáõ ѳٳñ ¿ ·ñáõÙ. §´»ñ¹áõç, áñ
³ÛÅÙ ê³·ÇÙ ¿ ÏáãíáõÙ¦139: ¶»ïÇ ³ÝáõÝÁ §ë˳ÉÙ³Ùμ¦ ï»Õ³÷áË»ÉÁ
134

î»°ë §ìñ³ó »ñÏÇÝù¦, ¿ç 61:
ÐêÐ, Ñ. VI, ºñ¨³Ý, 1980, ¿ç 694:
136
î»°ë Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ´, 1936, ¿ç 63–64, ÍÝÃ. 4:
137
î»°ë ìñ³ó ųٳݳϳ·ñáõÃÛáõÝ (1207–1318), óñ·Ù. ¨ ͳÝáÃ. ä. Øáõñ³¹Û³Ý, ºñ¨³Ý,
1971, ¿ç 196, ÍÝÃ. 17:
138
²ß˳ñѳóáÛó ì³ñ¹³Ý³Û í³ñ¹³å»ïÇ, ´³ñǽ, 1960, ¿ç 12–13:
139
ìñ³ó ųٳݳϳ·ñáõÃÛáõÝ, ¿ç 56:
135

64

íñ³óÇÝ»ñÇó ¿ ·³ÉÇë. ³é³çÇÝÁ` ì³ËáõßïÇÝ ¿ ¹³ ϳï³ñ»É140, ³å³
ÏñÏÝ»É áõ ³Ùñ³åݹ»É ¿ æ³í³ËÇßíÇÉÇÝ141, áñáÝù íñ³óÇ Ñ»ï³·³
áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓ³Ý ëϽμݳÕμÛáõñÝ»ñ: ò³íÝ ³ÛÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ, áñ Ñ³Û ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇó áÙ³Ýù ÝáõÛÝå»ë, ³ÝÝ»ñ»ÉÇ ³Ýï»ÕÛ³ÏáõÃÛáõÝ ¹ñë¨áñ»Éáí, ÁݹáõÝ»É »Ý Ï»ÕÍÇùÁ (óñ·Ù³ÝÇã ì. سñïÇñáëÛ³ÝÁ ϳñáÕ ¿ ³ñ¹³ñ³Ý³É):
Æ ¹»å, Øñáí»Éáõ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ÁݹѳÝñ³å»ë ¸»μ»¹ ³ÝáõÝáí
·»ï ãϳñ, ³Ûëûñí³ ¸»μ»¹Ý ¿É ÏáãíáõÙ ¿ñ Òáñ³·»ï: ²í»ÉÇÝ, Øñáí»Éáõó
Ñ»ïá ¿É, ÙÇÝ㨠ûÏáõ½ êï»÷³Ýáë úñμ»ÉÛ³Ý (XIII ¹³ñ) ·»ïÇ ³ÝáõÝÁ
íëï³Ñ³μ³ñ Òáñ³·»ï ¿ñ: ê³, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, áã ÙdzÛÝ å³ïÙ³μ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý, ³Ûɨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳñó ¿, áñáíÑ»ï¨ §ë˳ÉǦ Ñ»ï ѳٳӳÛÝ»Éáí, Ýñ³ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïñí»É ݳ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
å³ïϳݻÉáõÃÛ³Ý Ñ³ñó ³é³ç ù³ß»É: ÊݹÇñÁ Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ áõÝÇ.
»Ã» ¸»μ»¹Á, Èáéí³ ·»ï ÉÇÝ»Éáí, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ë³ÑÙ³Ý ¿ ø³ñÃÉÇÇ
ѳٳñ, ³å³ ÈáéÇÝ` ¸»μ»¹Ç ³í³½³Ýáí` ѳÛϳϳ±Ý, û± íñ³ó³Ï³Ý
ÑáÕ ¿: ´»ñ¹áõçÁ ³ñ¨»ÉùÇó ѳñ³í ï»Õ³÷áË»Éáí ѳñóÁ ÉáõÍíáõÙ ¿` ÈáéÇÝ ¹³éÝáõÙ ¿ §μáõÝ íñ³ó³Ï³Ý ï³ñ³Íù¦: ì»ñç: ¶ñãáí ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÑáÕ
Ýí³×»É: Ø»Ýù ë³ ã»Ýù ѳëϳó»É, ÇëÏ Ù»ñ ѳñ¨³ÝÁ, ³Ñ³, ѳëϳݳÉáí
Çñ ·áñÍÝ ³ñ»É ¿ ¨ ³Ûëûñ ¿É Çμñ¨ å³Ñ³Ýç³ï»ñ ¿ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ:
´³Ûó ëáõïÝ Çëϳå»ë ϳñ× áïù»ñ áõÝÇ, ÇëÏ ³ÝÑÇÙÝ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÛáõÝÁ` ݳ¨ Çñ ÍáõÕ³ÏÝ»ñÁ: ²Ñ³í³ëÇÏ, íñ³óÇ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÁ
åݹáõÙ »Ý, áñ ìñ³ëï³ÝÇ ÑÇÝ ³ÝáõÝÁ ø³ñÃÉÇ ¿, ѻ勉å»ë` íñ³ó³Ï³Ý
§μáõÝ ï³ñ³ÍùÁ¦ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ù³ñÃí»É³Ï³Ý »ñÏÇñÝ ¿: гٳӳÛÝ
»Ýù: ²Û¹ ¹»åùáõÙ, »Ã» Øñáí»Éáõ »ñÏáõÙ ãϳ íϳÛáõÃÛáõÝ, áñ ÈáéÇÝ
ù³ñÃí»É³Ï³Ý §μáõÝ ï³ñ³Íù¦ ¿, ³å³ ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ ³ÛÝ íñ³ó³Ï³Ý ÉÇÝ»É: »ñ¨ë ³Ûëï»Õ ³éÇÃÝ û·ï³·áñÍ»Ýù áõ Ýϳï»Ýù, áñ å»ïù ¿
ÁݹáõÝ»É ÙÇ å³ñ½ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ. í»ñç³å»ë, ù³ñÃí»É³Ï³Ý ³Ù»Ý ÇÝã
ã¿, áñ íñ³ó³Ï³Ý ¿: §Ø»Ýù ³Ý³ËñáÝǽ٠»Ýù ѳٳñáõÙ ³ÛÝ, áñ Øñáí»Éáõ (³é³í»É ¨ë` Ýñ³ ݳËáñ¹Ý»ñÇ) ÏáÕÙÇó Ýßí³Í ø³ñÃÉÇ ¨ ù³ñÃɳóÇÝ»ñ ³ÝáõÝÝ»ñÁ óñ·Ù³ÝíáõÙ »Ý §ìñ³ëï³Ý¦ ¨ §íñ³óÇÝ»ñ¦: §ìñ³ëï³Ý¦ ³ÝáõÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ §ê³ù³ñÃí»Éᦠ³Ýí³ÝÁ, áñÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù íϳÛí³Í ¿ §¸³íÇà ó·³íáñÇ å³ïÙáõÃ۳ݦ Ù»ç (XII ¹.–
140

ì³ËáõßïÇ ´³·ñ³ïÇáÝ, §ìñ³ëï³ÝÇ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõݦ, ï»°ë Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí.
³ßË., Ñ. ¶, 1955, ¿ç 78, 80:
î»°ë ìñ³ó ųٳݳϳ·ñáõÃÛáõÝ… ÍÝÃ. 17:

141

65

Ð.¸.)¦,– ·ñáõÙ ¿ Øñáí»Éáõ óñ·Ù³ÝÇã ¨ Ù»Ïݳμ³Ý ¶. Ìáõɳ۳Ý142: ²Ñ³
³Ûë ê³ù³ñÃí»ÉáÛÇ Ï³Ù ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇ Ù»ç ¿ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` ÈáéÇÝ) Ùï»É ÙÇÝ㨠Îáõñ ѳëÝáÕ Çñ
³½·³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí` áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ:

ø³ñ﻽ 7. ìñ³ëï³ÝÁ Áëï Æ. æ³í³ËÇËÇßíÇÉáõ (1919 Ã.):

ê³ ÝáõÛÝå»ë, ÇÝãå»ë¨ ³Ý³ËñáÝǽÙÇ í»ñ³μ»ñÛ³É íñ³óÇ Ù³ëݳ·»ïÇ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÁ` Ñ³Û Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ
ѳٳñ: ºñÏáõ ûñÇÝ³Ï μ»ñ»óÇÝù (ï»ë ݳ¨ í»ñÁ` ²¹áÝóÇ ·ñùÇ ³éÇÃáí),
áñï»Õ ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáÕÝ»ñÁ ïáõñù ï³Éáí ³Ý³ËñáÝǽÙÇÝ` íݳë
»Ý ѳëóñ»É ë»÷³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ: γñÍáõÙ »Ýù` ³ÝÃáõÛɳïñ»ÉÇ ¿ ³Ý·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ѳÛñ»ÝÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ ÏáñóÝ»ÉÁ: ºí áõñ»ÙÝ, ³ÛÝ åݹáõÙÁ, û ÈáéÇÝ áõ î³ßÇñÁ §μáõÝ íñ³ó³Ï³Ý »Ý¦,
³Ýï³ñ³ÏáõÛë, μ³ó³ñÓ³Ï ëáõï áõ Ï»ÕÍÇù ¿, ÇëÏ ×ßÙ³ñÇï ¿ ÉáÏ ³ÛÝ, áñ
ÈáéÇÝ áõ î³ßÇñÁ ·ïÝí»É »Ý íñ³ó³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ: êáõÛÝ
åݹáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, μáÉáñáíÇÝ ï³ñμ»ñ μ³Ý»ñ »Ý: àõñÇßÇ
142

Мровели Л., Ýßí. ³ßË., óñ·Ù. ¨ ͳÝáó·ñ. ¶. Ìáõɳ۳, ¿ç 40, ÍÝÃ. 1:

66

»ñÏñÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ïÇñ»Éáõ ÷³ëïÁ ãÇ Ï³ñáÕ í»ñçÇÝë ë»÷³Ï³Ý §μáõÝ ï³ñ³Íù¦ ѳٳñ»Éáõ ÑÇÙù ѳݹÇë³Ý³É:

ø³ñ﻽ 8. Ø»Í Ð³ÛùÁ ¨ ìÇñùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦–Ç:

¸³éݳÝù ÝáñÇó ݳ˳íñ³ó³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ ¨ Ýß»Ýù, áñ μ³í³ñ³ñ
ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÁ ·Çï»Ý, ÇѳñÏ», áñ î³ßÇñÁ (ÈáéÇÝ), ѳí»ÉÛ³É
ݳ¨ æ³í³ËùÁ, Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñù Ý³Ñ³Ý·Ç ·³í³éÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ÇëÏ ¶áõ·³ñùÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ìÇñùÇÝ ¿ Ùdzóí»É 387 Ãí³Ï³ÝÇÝ, »ñμ å³Ûٳݳ·ñáí Ø»Í Ð³ÛùÁ μ³Å³ÝíáõÙ ¿ ê³ë³ÝÛ³Ý ä³ñëϳëï³ÝÇ ¨ ²ñ¨»É³ÑéáÙ»³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨: ²í»Éáñ¹ ã¿ ÑÇß»óÝ»É, áñ ¶áõ·³ñ³ó ³ß˳ñÑÁ Ïáõë³Ï³É »ñÏÇñ ¿ñ` ѳÛáó ãáñë μ¹»ßËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÇëÏ
»ñμ Ùdzóí»ó ѳۻñÇ ÏáÕÙÇó §ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ ìñ³ó¦ Ñáñçáñçí³Í »ñÏñÇ Ñ»ï, ³å³ ÝáñÇó Ùݳó μ¹»ßËáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹»Ý å³ñëÇó ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùμ143: IV ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ ¶áõ·³ñùÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳóáõÃÛáõ143

Þáõñç 13 ¹³ñ ¶áõ·³ñù–¶á·³ñ»Ý»Ý ³Û¹ å³ßïáÝÝ ¿ñ ϳï³ñáõ٠ó·³íáñ³Ï³Ý
Ñ»ñó÷áËíáÕ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ϳé³í³ñíáÕ Ð³Ûáó å»ïáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ: ²Ñ³
³Û¹ Ãí³ñÏáõÙÁ. §Ø.Ã.³. 8–ñ¹ ¹. àõñ³ñï³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý μ³ÕϳóáõóÇã Ù³ëÝ ¿ñ, ÇëÏ
ѻﳷ³ÛáõÙ` 4–ñ¹ ¹. Ù.Ã.³. – 5–ñ¹ ¹. Ù.Ã. ÙïÝáõÙ ¿ñ ºñí³Ý¹áõÝÇÝ»ñÇ, ²ñï³ßÇëÛ³ÝÝ»ñÇ
¨ ²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç: 2–ñ¹ ¹. Ù.Ã.³. – 5–ñ¹ ¹. Ù.Ã. ѳÛáó

67

ÝÁ ³í»ÉÇ áñáß³ÏÇ ¹³éݳÉáõ ѳٳñ ϳñáÕ »Ýù ϳñ¹³É μÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ Êáëñáí ´. Îáï³ÏÇ ·³Ñ μ³ñÓñ³Ý³Éáõ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ:
ä³ïٳѳÛñÁ ·ñáõÙ ¿, áñ Îáëï³Ý¹ ϳÛë»ñ å³É³ïÇ Ï³é³í³ñÇã §²ÝïÇáùáëÝ »Ï³í, ÊáëñáíÇÝ Ã³·³íáñ»óñ»ó ¨ ãáñë ëå³ñ³å»ïÝ»ñÇÝ
ѳÝÓÝ»ó ½áñùÇ íñ³ ÝáõÛÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó Ýß³Ý³Ï»É ¿ñ îñ¹³ïÝ
Çñ ϻݹ³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï… ²é³çÇÝ` ´³·³ñ³ï ³ëå»ïÁ ³ñ¨ÙïÛ³Ý
·Ý¹ÇÝ ½áñ³í³ñ, »ñÏñáñ¹` ØÇÑñ³Ý, ìñ³ó ³é³çÝáñ¹Á ¨ ¶áõ·³ñ³óáó
μ¹»ßËÁ, ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ½áñùÇÝ ëå³ñ³å»ï, »ññáñ¹` ì³Ñ³Ý, ²Ù³ïáõÝÛ³ó ݳѳå»ïÁ, ³ñ¨»ÉÛ³Ý ·Ý¹ÇÝ ½áñ³í³ñ, ãáññáñ¹` سݳ×ÇÑñ,
èßïáõÝÛ³ó ݳѳå»ïÁ, ѳñ³í³ÛÇÝ ½áñùÇÝ ëå³ñ³å»ï¦144: ²Ýï³ñ³ÏáõÛë ¶áõ·³ñ³óáó μ¹»ßËÁ, áñÁ ¨ ìñ³ó íñ³ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ, ÇÝãå»ë îñ¹³ïÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ÊáëñáíÇ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Ûáó ó·³íáñÇ »ÝÃ³Ï³Ý ¿ñ, ³Ûɳå»ë гÛáó ½áñùÁ ã¿ñ ϳñáÕ ·É˳íáñ»É145:
ìÇñùÇ Ù³ëÇÝ Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óáõÙ áõݻݳÉáõ ѳٳñ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë
¹ÇÙ»Ýù ê. ºñ»ÙÛ³ÝÇ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ѳٳӳÛÝ áñáÝó` ÙÇÝ㨠363 Ã.
Ýñ³ ϳ½ÙÇ Ù»ç ¿ÇÝ ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ ìñ³ó, Ø»ëË¿ÃÇ, γ˻ÖÎáõ˻à ¨ ²ñ·áõɻà ³½·³·³í³éÝ»ñÁ146: ²í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ìÇñùÇ Ù³ëÇÝ. §ìÇñù »ñÏÇñ – Ïáãí»É ¿ ݳ¨ ìñϳÝ, å³ñëÏ. Gurgan, ³ëáñ. Gurzan, ɳï. Hiberia,
íñ³ó. ø³ñÃÉÇ: ìñ³ó³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý í³Õ ßñç³ÝÇ ï»ñÇïáñdzÝ` 17913
ÏÙ2 ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ùμ: سÛñ³ù³Õ³ùÝ ¿ñ Øó˻óÝ: 363 ÃíÇó Ñ»ïá ìñ³ó ³ß˳ñÑÇÝ ³Ýó³Ý ¶áõ·³ñ³ó μ¹»ßËáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ·³í³éÝ»ñÁ` ä³ñáõ³ñ, سݷɻ³ó–÷áñ, ʳÝóÇË¿, øáõÇß³÷áñ, ´áÕÝá÷áñ, Ìáμá÷áñ ¨
Þ³õ߻à áõ æ³õ³Ëù Ü»ñùÇÝ ·³í³éÝ»ñÁ` 5070 ÏÙ2 ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ùμ: ²Ûë
ÙdzóáõÙÇó Ñ»ïá ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ³í 22987 ÏÙ2: 387
Ã. Ùdzóí»óÇÝ ¶áõ·³ñ³ó μ¹»ßËáõÃÛ³Ý ÙݳóÛ³É Ù³ë»ñÁ, áñÇó Ñ»ïá ìñ³ó
³ß˳ñÑÇ ï»ñÇïáñÇ³Ý Áݹ³ñÓ³Ïí»ó, å³ñáõݳϻÉáí 34682 ÏÙ2 ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ: ØÇÝ㨠V ¹³ñÇ í»ñç»ñÁ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ÙÝáõÙ ¿ñ Øó˻óÛáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ê³ë³ÝÛ³Ý ä³ñëϳëï³ÝÁ Çñ é³½Ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ ¿ñ ¹³ñÓñ»É ³ÛÅÙÛ³Ý èáõëóíÇ ù³Õ³ùÇ í³ÛñáõÙ… ØdzÛÝ V ¹³ñÇ í»ñç»ñÇó ¿, áñ
ÂμÇÉÇëÇÝ–î÷ÕÇëÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù… 527 Ã. í»Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý 4 ë³Ñٳݳå³Ñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` μ¹»ßËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ
(г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ μ³é³ñ³Ý, Ñ. 1, ºñ¨³Ý, 1986, ¿ç 967):
144
Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 313:
145
Æ ¹»å, ¶áõ·³ñ³óáó μ¹»ßË ¨ ìñ³ó ³é³çÝáñ¹ ØÇÑñ³ÝÁ ÝáõÛÝ ØÇñÇ³Ý §Ã³·³íáñݦ ¿,
áí ³é³çÇÝÁ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ ÁݹáõÝ»ó ø³ñÃÉÇáõÙ:
146
ºñ»ÙÛ³Ý ê., Ýßí. ³ßË., ¿ç 119:

68

ñ³óí»ó ó·³íáñ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ìÇñùÁ Ýßí³Í ï»ñÇïáñdzÛÇ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ñÓ³í ³é³ÝÓÇÝ Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝ: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í³í»ñ³óí»óÇÝ 532 Ã. §Ñ³í»ñųϳݦ ¹³ßݳ·ñáí: ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÁ
ѳïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓñÇÝ ²É³Ý³ó ¹éÝ»ñÇ ³ÝóùÇÝ, áñï»Õ ÑÇÙÝí»ó
é³½Ù³Ï³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ÙÇ ³ÙμáÕç ëÇëï»Ù: ²Û¹ ï»ñÇïáñÇ³Ý Áݹ·ñÏáõÙ
¿ñ` ̳ݳñù, ò˳õ³ïù, ¶áõ¹³–ٳϳñù, Ì»Éù³Ýù ¨ öáËù (öáõëËù) ³½·³·³í³éÝ»ñÁ` 2325 ÏÙ2 ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ùμ: ²Ûë ï»ñÇïáñdzÛÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ
ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÁ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ 37007 ÏÙ2 ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ:
ìÇñùÁ ³í»ÉÇ Áݹ³ñÓ³Ïí»ó VII ¹³ñÇ í»ñçÇÝ, »ñμ Ýñ³Ý Ùdzó³í º·ñÁ Çñ »ñ»ù ·³í³éÝ»ñáí` 1976 ÏÙ2 ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ùμ ¨ ìñ³ó ³ß˳ñÑÁ ³Ûë Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹»Ý Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ 38981 ÏÙ2¦147:
²ÛëåÇëáí, »ñμ ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ Ø»Í Ð³ÛùÁ »ñϳï»Éáõó Ñ»ïá ¶áõ·³ñùÁ å³ñëÇÏÝ»ñÝ »Ý Ùdzóñ»É ìñ³ó ³ß˳ñÑÇÝ, í»ñ³Ó¨»Éáí ѳÛÏ³Ï³Ý ³Û¹ Ù»Í μ¹»ßËáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ áõ í»ñ³Ý³Û»Éáí Ýñ³ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ²É³Ý³ó ¹éÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí, ³å³ ³ÏÝѳÛï ¿ ¹³éÝáõ٠ݳ¨, áñ ³Û¹ ѳñóáõÙ ù³ñÃɳóÇÝ»ñÁ áñ¨¿ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»ó»É: Üñ³Ýó ïñí»É ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ÙÇ ³ÙμáÕç ݳѳݷ` ѳñ³íÏáíϳëÛ³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý áõ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³Ý·áõó³Ï»ï ѳݹÇë³óáÕ ßñç³ÝÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É Ñáõë³ÉÇ Ï»ñåáí ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ëï»ÕÍí³Í í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÁ ѽáñ³óÝ»Éáõ ¨ ³ÛÝ ä³ñëÇó ³ñùáõÝÇùÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý ï³Ï å³Ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ø³ñÃɳóÇÝ»ñÇ ³ñųÝÇùÁ ÉáÏ ³ÛÝ ¿ñ, áñ Çñ»Ýù Ç íÇ׳ÏÇ ¿ÇÝ ÝÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É148:
Üñ³Ýó ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï ¹ñí³Í ¶áõ·³ñ³ó ³ß˳ñÑÁ Áëï
§²ß˳ñѳóáÛó¦–Ç Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ñ. §Ø»Í гÛùÇ ï³ëÝãáñë»ñáñ¹ »ñÏñ³Ù³ëÁ ¶áõ·³ñùÝ ¿, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ àõïÇùÇó ³ñ¨Ùáõïù: àõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ÇÝÁ
·³í³éÝ»ñÁ. Òáñ³÷áñ, ÎáÕμ³÷áñ, Ìáμá÷áñ, î³ßÇñ, Âé»Õù, γݷ³ñù, ì»ñÇÝ æ³í³Ëù, ²ñï³Ñ³Ý, ÎÕ³ñçù: ¶áõ·³ñùáõ٠ϳ ³Ý³ÉáõÃ,
ѳ׳ñ³Í³é, ë»ñϨÇÉ ¨ ïáë³Ë: ¶áõ·³ñùÝ ³ÛÅÙ ìÇñùÇ Ï³½ÙáõÙ ¿,
147

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 84:
ìñ³óÇ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÁ 387 Ã. ïËñ³Ñéã³Ï å³Ûٳݳ·ñáí ϳï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ùμ »Ý åݹáõÙ, û ¶áõ·³ñùÁ ÙÇßï »Õ»É ¿ ø³ñÃÉÇÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ (ï»°ë Мусхелишвили Д., Из исторической географии Восточной Грузии, Тбилиси,
1982; Гвасалия Д., Очерки исторической географии Восточной Грузии, Тбилиси, 1983 ¨
³ÛÉáõñ):
148

69

í»ñóí³Í ¿ г۳ëï³ÝÇó¦149: ÆÝãå»ë ѳÛïÝÇ ¿, VII ¹³ñÇ ³Ûë ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ ݳ¨ IV ¹³ñÇ ³ß˳ñѳù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ:
´áõ½³Ý¹Á ·ñáõÙ ¿. §²å³ Øáõß»Õ ëå³ñ³å»ïÁ ·ÝáõÙ ¿ ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ íñ³. Ýñ³Ý ë³ëïÇÏ Ý»ÕáõÙ, ç³ñ¹áõÙ ¿. ³ÙμáÕç ìñ³ó ³ß˳ñÑÁ
Ýí³×áõÙ ¿ […]: ºí ·ñ³í»Éáí ÙÇÝ㨠ÑÇÝ ë³ÑÙ³ÝÁ, áñ ³é³çáõó ·áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»ñ г۳ëï³ÝÇ ¨ ìñ³ëï³ÝÇ (Û»ñÏÇñÝ Ð³Ûáó ¨ Áݹ »ñÏÇñÝ ìñ³ó)
ÙÇç¨, ³ÛëÇÝùÝ Îáõñ Ù»Í ·»ïÁ` ³ÛÝï»ÕÇó »ï ¿ ¹³éÝáõÙ¦150: ²ñß³í³ÝùÁ
ѳñÏ ¿ Ãí³·ñ»É 371–372 ÃÃ., ÒÇñ³íÇó Ñ»ïá, ÇëÏ Ý³ËÏÇÝ ë³ÑÙ³ÝÁ ³ë»Éáí, ö³íëïáëÁ ÝϳïÇ áõÝÇ ÙÇÝ㨠363 Ã. å³ñëϳ–μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý
§²ÙáóÉÇ ¹³ßݳ·ÇñÁ¦ »Õ³Í гÛùÇ ¨ ìÇñùÇ ÙÇç¨ ë³ÑÙ³ÝÁ: ºÕÇß»Ý V
¹³ñÇ ¹»åù»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Çñ ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Ï ³Ý·³Ù ¿ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ÎáõñÁ, ³ÛÝ ¿É áñå»ë ë³ÑÙ³Ý: ܳ ·ñáõÙ ¿, áñ ê»μáõËï Ù³ñ½å³ÝÁ
»ñμ §Ñ³Ùá½í»ó, áñ гÛáó ëå³ñ³å»ïÁ (ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝÛ³ÝÁ.– Ð.¸.)
ë³Ï³í³ÃÇí ·Ý¹áí ¿ ·³ÉÇë Ýñ³ íñ³, ³Ûɨë ãÙݳó Öáñ³ ÏáÕÙ»ñáõÙ, ³ÛÉ
ѳí³ù»ó Çñ ³ÙμáÕç μ³½Ù³ÃÇí ½áñùÁ ¨ ßï³åáí ³Ýó³í Îáõñ ³ÝáõÝáí
Ù»Í ·»ïÁ ¨ ѳݹÇå»ó Ýñ³Ý ìñ³ó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ ÙáïÇÏ Ê³ÕË³Õ ù³Õ³ùÇ Ñ³Ý¹»å¦151:
ÎñÏÇÝ §²ß˳ñѳóáÛó¦, VII ¹³ñ: ÞÇñ³Ï³óÇÝ ³ß˳ñѳ·ñ³·»ï ¿,
ÏáÝÏñ»ï ¿ ë³ÑÙ³Ý ·ÍáõÙ: Àëï ³Û¹Ù, §ÀݹѳÝáõñ ²ëdzÛÇ ùë³Ý»ñáñ¹
»ñÏÇñÁ ìÇñùÝ ¿, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ º·»ñÇó ³ñ¨»Éù, ê³ñÙ³ïdzÛÇ Ùáï ¨
ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÁ` ²Õí³ÝùÇ ¨ гÛùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ` Îáõñ ·»ïáí¦152:
гÛùÇ ¨ ìÇñùÇ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÁ Ñëï³Ï óáõÛó ¿ ï³ÉÇë
ݳ¨ XI ¹³ñÇ å³ïÙÇã æáõ³Ýß»ñÁ: ÜϳïÇ áõÝ»Ýù Ñ»ï¨Û³É ïáÕ»ñÁ.
§Тогда Бакур (т.е. Вахтанг.– Г.Д.), созвал всех эриставов своих,
негласно собрал ополчение и скрытно пошел на Васкена. Васкен же
пребывал за пределами долины, на берегу Куры, где впадает в нее
река Анакерт, и нагрянул и схватил Васкена, расчленили его и

149

²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óÇ, سï»Ý³·ñáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1979, ¿ç 297:
ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ (·ñ³μ³ñ, ³ß˳ñѳμ³ñ), ºñ¨³Ý, 1987,
¿ç 323:
151
ºÕÇß», ì³ñ¹³ÝÇ ¨ гÛáó å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëÇÝ (·ñ³μ³ñ, ³ß˳ñѳμ³ñ), ºñ¨³Ý, 1989,
¿ç 151:
152
ÞÇñ³Ï³óÇ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 289:
150

70

развесили по древу. А прах святой Шушаник с великими почестями
забрали и погребли в Цортаве¦153:

154

ø³ñ﻽ 9. Øáõ· ·áõÛÝáí Ýßí³Í ¿ IV ¹. ØÇñdzÝÇ ¨ ÜáõÝ»Ç Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Æμ»ñdzÝ
áñï»Õ ¶áõ·³ñùÇ ¨ Æμ»ñdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÁ Îáõñ ·»ïÝ ¿
(Áëï íñ³ó³Ï³Ý travelgeorgia.ru ϳÛù¿çÇ):

153

,

Джуаншер Джуаншериани, Ýßí. ³ßË., ¿ç 97. гñÏ »Ýù ѳٳñáõÙ Ù»çμ»ñ»É ݳ¨
ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ëϽμݳٳëÇ` Ø»ÉÇùë»Ã–´»ÏÇ íñ³ó»ñ»ÝÇó ϳï³ñ³Í
óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. §²å³ ìñ³ó ´³Ïáõñ ó·³íáñÁ ¹ÇÙ»ó ìñ³ó (ø³ñÃÉÇÇ) μáÉáñ
Çß˳ÝÝ»ñÇÝ ¨` ·³Õïݳμ³ñ ½áñù ÅáÕáí»Éáí` ·³Õï³·áÕÇ »É³í ì³½·»ÝÇ (ì³ëù»ÝÇ)
¹»Ù: ÆëÏ ì³½·»ÝÁ (ì³ëù»ÝÁ) Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ¹³ßïÇó ¹áõñë, Îáõñ [·»ï]Ç ³÷ÇÝ, áõñ
²Ý»ÏñÇï (²Ý³Ï»ñï) ·»ïÁ ÙdzÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë¦ (Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ²., ¿ç
194): êïÇåí³Í »Ýù Ýß»É, áñ ëáõÛÝ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¿³Ï³Ý ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ. ³)
´³ÏáõñÁ áã û »É³í ì³½·»ÝÇ ¹»Ù, ³ÛÉ ·Ý³ó ì³½·»ÝÇ íñ³, μ) ì³½·»ÝÁ áã û Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ
¹³ßïÇó ¹áõñë, Îáõñ [·»ï]Ç ³÷ÇÝ, ³ÛÉ Ï»ÝáõÙ, ³åñáõÙ ¿ñ ¹³ßïÇó ³ÛÝÏáÕÙ: Àëï ³Û¹Ù`
»Ã» ì³½·»ÝÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ »Õ»É, ÇëÏ ´³ÏáõñÁ »É»É ¿ Ýñ³ ¹»Ù, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ׳ϳï³Ù³ñï ¿
ï»ÕÇ áõÝ»ó»É, ë³Ï³ÛÝ å³ïÙÇãÝ áõñÇß μ³Ý ¿ ³ëáõÙ. ³ÛÝ, áñ ´³ÏáõñÁ, ·³Õï³·áÕÇ
³ÝóÝ»Éáí ÎáõñÁ, ѳÝϳñͳÏÇ Ñ³ñÓ³ÏíáõÙ ¨ ׳ÝÏáõÙ ¿ ì³½·»ÝÇÝ: γñÍáõÙ »Ýù` »Ã»
³Ûë ù³ÛÉáõÙ Ëǽ³ËáõÃÛáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É, ³å³, íëï³Ñ³μ³ñ, ³ÝÑݳñ ¿ Ñ»ñáëáõÃÛ³Ý
·áÝ» ÝßáõÛÉ ï»ëÝ»É: ÆÝã áñ ¿, ïíÛ³É ¹»åùáõÙ Ù»½ ѳٳñ ß³ï ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ ¿ ³ÛÝ, áñ
å³ïÙÇãÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ë³ÑÙ³ÝÁ` Îáõñ ·»ïÁ:
154
§ø³ñÃÉÇÇ ¹³ñÓÁ¦ »ñÏáõÙ ³Û¹ »ñÏÇñÁ 3 ³Ý·³Ù ÷áùñ ¿ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ:

71

æáõ³Ýß»ñÇ Ýß³Í òáñï³íÁ ¶áõ·³ñùÇ Çß˳ݳÝÇëï ù³Õ³ù òáõñï³íÝ ¿: àõËï³Ý»ëÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ. §Øï³¹Çñ »Ù ÙÇ ÷áùñ ÛÇß³ï³Ïáõû³Ùμ ß³ñ³¹ñ»É ݳ»õ òáõñï³õÇ Ù³ëÇÝ… ø³Ý½Ç ³Ûë òáõñï³õ ³ÝáõÝÁ… ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï (VII ¹³ñáõÙ.– Ð.¸.) ¿ñ ÏáãõáõÙ ³Û¹ ³ÝáõÝáí, ÇëÏ
³ÛÅÙ (X ¹³ñáõÙ.– Ð.¸.) ÛáñçáñçõáõÙ ¿ ¶³ç»Ýù: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÉÇ »õ Áݹ³ñÓ³Ï Ù³Ûñ³ù³Õ³ù [¿ñ]` Ù»Í »õ Ñéã³Ï³õáñ, ÇëÏ ³ÛÅÙ ÷áùñ³ó³Í »õ
ã³÷³õáñ ¹³ñÓ³Í ù³Õ³ù³·ÇõÕ [¿] ³ÛÝ ·»ïÇ ³÷ÇÝ, áñÝ Çñ ³ÝáõÝáí
ÏáãõáõÙ ¿ ¶³ç»Ý³·»ï, [³ÛÝ] ݳѳݷáõÙ, áñÁ ÏáãõáõÙ ¿ ìñ³ó ¹³ßï, áñÁ
»ñÏáõ` гÛáó »õ ìñ³ó »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇçݳë³ÑÙ³ÝÝ ¿, ѳÛáõÙ ¿ ¹¿åÇ Î³õϳë É»éÁ, [»õ] áñÁ ë³ÑٳݳÏÇó ¿ Ññ³ß³ß¿Ý áõ Ññ³ß³ÉÇ, Ñéã³Ï³õáñ áõ
³Ï³Ý³õáñ î÷ÕÇë Ù»Í Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ: ºõ ³Û¹ òáõñï³õÁ »Õ»É ¿ Ýëï³í³ÛñÁ ¶áõ·³ñ³óõáó Ù»Í μ¹»ßËǦ155: ¶áõ·³ñùÇÝÝ ¿ñ Êñ³Ù ·»ïÇ ·»ï³μ»ñ³ÝÇ Ùáï ·ïÝíáÕ Ý߳ݳíáñ ³Ùñáó ¨ »åÇëÏáåáë³ÝÇëï ù³Õ³ù
Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ156: æáõ³Ýß»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝáõÛÝå»ë Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ ë³Ñٳݳ·ÉáõË ¿: ܳ ·ñáõÙ ¿. §Явились бесчисленные войска овсов и полонили Картли от начала Куры до Хунани¦157:
ÊáõݳÝÇ Ù³ëÇÝ. §´»ñ¹³ù³Õ³ù (³Ùñáó, μ»ñ¹, ù³Õ³ù) Ø»Í Ð³ÛùÇ
¶áõ·³ñù ³ßË–áõÙ, ÎáõñÇ ¨ Êñ³ÙÇ Ùdz˳éÝÙ³Ý í³ÛñáõÙ: […] ìñ³óÇÝ»ñÁ ݳ¨ ³Ûëå»ë »Ý ³Ýí³Ý»É Ðàôܲð²Îºðî μ»ñ¹³ù³Õ³ùÁ` ³ÛÝ Çñ»Ýó Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ »ÝóñÏ»Éáõó Ñ»ïá¦158: ÊáõݳÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÕÇ
íñ³ ·ïÝí»Éáõ ÷³ëïÁ, ÇÝãå»ë¨ Ýñ³ í»ñ³μ»ñÛ³É »Õ³Í íñ³ó³Ï³Ý ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñÁ ѳٳ¹ñ»É ¿ ÇßË³Ý ØÇù. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ: ܳ ·ñáõÙ ¿. §ÊáõݳÝÁ, Áëï ¾ÙÇÝÇ, ·ïÝõáõÙ ¿ »Õ»É Òáñá·»ïÇ Ù¿ç (Òáñá·»ïÁ ¶áõ·³ñùÇ
·³í³éÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ.– Ð.¸.): ø³ñÃÉÇë òËáíñ»μ³ÛÇó »ñ»õáõÙ ¿ áñ ø³ñÃÉáëÁ ßÇÝ»É ¿ ïáõ»É ÙÇ μ»ñ¹ ÎáõñÇ ³÷ÇÝ, »õ ³Û¹ μ»ñ¹ÇÝ ÏÇó ·áÛ³ó³Í ù³Õ³ùÇ ³ÝáõÝÁ »Õ³õ ÊáõݳÝ: Àëï ³ñ³μ³Ï³Ý ÙÇ å³ïÙãÇ` ÊáõݳÝÁ
ÑÇÙÝáõ³Í ¿ »Õ»É ¶. ¹³ñáõÙ (Ü. øñ.) ö³éݳõ³½ ìñ³ó ó·³õáñÇ Ó»éùáí
(Иосселиани, Города в Грузии, с. 39–40)¦159: êñ³Ýù »Ý íñ³óÇÝ»ñÇ
§÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ¦ ÊáõݳÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ ѻﳷ³ÛáõÙ Ýñ³Ýù ÊáõݳÝÝ áõ Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ ÝáõÛݳóñ»É ¨, ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É
155

àõËï³Ý¿ë »åÇëÏáåáë, гÛáó å³ïÙáõÃÇõÝ, ºñ»õ³Ý, 2006, ¿ç 131–132:
ºñ»ÙÛ³Ý ê., Ýßí. ³ßË., ¿ç 63:
157
Джуаншер Джуаншериани, Ýßí. ³ßË., ¿ç 60:
158
г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ μ³é³ñ³Ý, Ñ. 2, ºñ¨³Ý, 1988, ¿ç 822:
159
Âáõٳݻ³Ý Ø., ØÇ ù³ÝÇ ÝϳïáÕáõÃÇõÝ Ø³ÙÇÏáÝ»³Ýó ·³ÕóϳÝáõû³Ý Ù³ëÇÝ,
§Ð³Ý¹¿ë ²Ùëûñ»³Û¦, 1911, ÃÇõ 9, ¿ç 527:
156

72

áã ³é³Ýó ѳçáÕáõÃÛ³Ý, ëïí»ñ»É »Ý ѳÛáó Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ160:
´³Ûó¨³ÛÝå»ë, »ñμ ËáëùÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ, ³å³ û
áõëáõÙݳëÇñáÕÁ ÉñçÙÇï ¿, áõñ»ÙÝ Ýñ³ ѳٳñ ³ÝÑ»ñù»ÉÇ–³ÝÅËï»ÉÇ ¿,
áñ ìÇñù (ø³ñÃÉÇ) »ñÏÇñÁ òáõñï³íÇó áõ Ðáõݳñ³Ï»ñïÇó í»ñ ¿ Ó¨³íáñí»É: ¶ñ³íáñ ó³Ýϳó³Í ³ÕμÛáõñ ¹³ ¿ íϳÛáõÙ: êïñ³μáÝÇó ÙÇÝ㨠³ñ³μ
³ß˳ñѳ·ñ³·»ïÝ»ñ` ÎáõñÁ, ѳïϳå»ë Çñ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÝ»ñáõÙ,
ѳÛÏ³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ ·»ï ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ161: IX ¹³ñÇ ³ñ³μ ³ß˳ñѳ·ñ³·»ï ÆμÝ Êáñ¹³¹μ»ÑÁ ·ñáõÙ ¿` §øáõéÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ¿¦162:
ä³ñëϳϳÝÇÝ ÷á˳ñÇÝ³Í ³ñ³μ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¶áõ·³ñùÁ, ÇÝãå»ë¨ гÛùÁ, ìÇñùÁ ¨ ²Õí³ÝùÁ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ, ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ Ý»ñ³éí³Í: ÆëÏ Ñ»ï³ñ³μ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ, »ñμ IX ¹³ñáõÙ ÞÇñ³ÏÇ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³ÝÁ »Ýóϳ ùñÇëïáÝ۳ݻñÇó ³é³çÇÝÁ ³ÝϳËáõÃÛáõÝ Ýí³×»óÇÝ, Ýñ³Ýó ó·³íáñáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ »½ñÁ ¶áõ·³ñùÇ î³ßÇñ ·³í³éÝ ¿ñ: гÛùÁ Ï»Ýïñáݳóí³Í ó·³íáñáõÃÛáõÝ, ìÇñù–ø³ñÃÉÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ, áñåÇëÇù
ï³ëÝÛ³ÏÝ»ñáí ϳÛÇÝ Ø»Í Ð³ÛùáõÙ: 899 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÎÕ³ñçùÇ Çß˳Ý
²ïñÝ»ñë»ÑÁ` ²ßáï Îáõñ³å³Õ³ïÇ ÃáéÁ, áñÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ÙÇÝã¨
î÷ÕÇë ¿ÇÝ Ñ³ëÝáõÙ, êÙμ³ï ². ѳÛáó ó·³íáñÇó ó· ¿ ëï³ÝáõÙ: ¸³
´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý³ëï»ÕÍ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýáñ ÷áõÉ
¿ ݳ˳ÝßáõÙ. Ýñ³Ýù Ó¨³íáñáõÙ »Ý ¹³ßݳå»ïáõÃÛáõÝ Ï³Ù ý»á¹³É³Ï³Ý ý»¹»ñ³ódz` Çñ»Ýó ·³Ñ³·ÉËáõÃÛ³Ùμ: X–XI ¹³ñ»ñáõÙ ³Ýã³÷
μ³ñÓñ ¿ñ г۳ëï³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ó·³íáñÁ
§Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ μáÉáñ ùñÇëïáÝÛ³ ·³Ñ³Ï³ÉÝ»ñÇ §·»ñ³¹³ëÁ¦¦163: ¸³ ¿
ѳëï³ïáõ٠ݳ¨ ³ñ³μ Ù³ï»Ý³·ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ. §ìñ³ëï³Ý Ý³Ñ³Ý·Ç ¨ г۳ëï³ÝÇ ³ÛÉ Ù³ë»ñÇ íñ³ ϳñ ÙÇ Ã³·³íáñ, áñÇ ³ÝáõÝÝ ¿ñ

160

æáõ³Ýß»ñÇ »ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ¶. Ìáõɳ۳ÛÇ Ï³ï³ñ³Í ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó. §Хунани —
город, центр исторической области Гардабани, известен также по армянским и арабским
источникам (См. Д. Л. Мусхелишвили. К вопросу о локализации Хунана–Хнаракерта. —
Археологические памятники феодальной Грузии. II. Тбилиси, 1974, с. 275; на груз. яз.)¦.
161
²ù»Ù»ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ûñáù г۳ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»°ë Тер–Мартиросов Ф.,
Границы Армении в Закавказье (IV–II вв. до н. э.), ä´Ð, N1, 2006, 298–306:
162
ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ä´Ð, N1, 2005, ¿ç 247:
163
سèáëÛ³Ý è., ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñ, å³ïÙ³–ïáÑÙ³μ³Ý³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³Ý, ºñ¨³Ý,
1997, ¿ç 37:

73

²ßáï áñ¹Ç ²μ³ëÇ (²ßáõà ÇμÝ ³É–²μ³ë) ¨ Þ³ÑÝß³Ñ ïÇïÕáëÝ ¿ñ
ÏñáõÙ¦164: ÊáëùÁ ²ßáï ¶. àÕáñÙ³ÍÇ (953–977) Ù³ëÇÝ ¿:
X ¹³ñÇ ³ß˳ñѳù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÝ áõ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
»ñÏñÝ»ñÇ ë³ÑٳݳÏóáõÃÛáõÝÁ å³ïÏ»ñáÕ ³Ù»Ý³³ñųݳѳí³ï ¨ áõß³·ñ³í ÷³ëï³ÃÕûñÇó Ù»ÏÝ ¿É Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝÇ §´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Ûɳ½·ÇÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏíáÕ Ý³Ù³ÏÝ»ñÇ í»ñݳ·ñ»ñÁ ûɳ¹ñáÕ ·ÉËáõ٠ݳ ·ñáõÙ ¿,
áñ ѳëó»³·ñíáõÙ ¿ §Æμ»ñdzÛÇ Ïáõñ³å³Õ³ïÇÝ »ñÏáõ ëáÉǹ³Ýáó ËñÇëáíáõÉÉáí (áëÏ» ÏÝÇùáí.– Ð.¸.) [ݳٳÏ]. §øñÇëïáë³ë»ñ ï»ñ»ñÇ Ññ³Ù³ÝùÁ` ³Ù»Ý³÷³é³íáñÛ³É ³ÛëÇÝã Ïáõñ³å³Õ³ïÇݦ: Îáõñ³å³Õ³ïÇÝ »Ý
»ÝóñÏíáõÙ ãáñë ³ÛÉ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ¹ÇÙáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
ì»ñdzë³ËÇ Çß˳ÝÇÝ, Æμ»ñdz: γñݳï³ÛëÇ Çß˳ÝÇÝ, Æμ»ñdz: Îáõ»ÉÇ
Çß˳ÝÇÝ, Æμ»ñdz: ²ó³ñ³ÛÇ Çß˳ÝÇÝ, Æμ»ñdz: §øñÇëïáë³ë»ñ ï»ñ»ñÇ
Ññ³Ù³ÝùÁ` ³ÛëÇÝãÇݦ165: » ¹ñ³Ýù ÇÝã Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ, μ»ñ»Ýù
·ñùÇ Ã³ñ·Ù³ÝÇã Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ Í³Ýáó·ñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó ѳٳӳÛÝ
ì»ñdzë³ËÁ §ì»ñÇÝ ³ß˳ñÑ íñ³ó¦–Ý ¿, γñݳï³ÛëÁ` î³ÛùÁ, Îáõ»ÉÁ
ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ æ³í³ËùÇÝ, ÇëÏ ²ó³ñ³Ý ÖáñáËÇ Ù»ç ó÷íáÕ ²ç³ñ³ ·»ïÇ ÑáíÇïÝ ¿166: àõ٠ѳٳñ ѳÙá½Çã ã¿, ϳñáÕ ¿ Ñáõݳñ»Ý
ï»ùëïÝ ÁÝûñó»É: ²í»Éáñ¹ ã¿ Ýß»É, áñ Æμ»ñdzÛÇ Ïáõñ³å³Õ³ï ³ë»Éáí
ϳÛëñÁ ÝϳïÇ áõÝ»ñ ²ñï³ÝáõçÇ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇÝ167, áñáÝù ²ßáï Ïáõñ³å³Õ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõ ß³é³íÇÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ³½·áõÃÛ³Ùμ Ñ³Û ¨ áã μݳí
Çμ»ñ ϳ٠ù³ñÃí»É: ²ÛëåÇëáí, X ¹³ñáõÙ ø³ñÃÉÇ ³ÝáõÝáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëáõμÛ»Ïï ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ, áñ ¹»é ¶áõ·³ñùÇÝ ¿É
ïÇñ»ñ: ìëï³Ñ³μ³ñ ³Ûëå»ë »Ýù ³ëáõÙ, áñáíÑ»ï¨ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ
§Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ·áñÍ áõÝ»Ýù áã û Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝÇ Ï³Ù áñ¨¿ ³Ýѳï–Ñ»ÕÇݳÏÇ Ñ»ï, ³ÛÉ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý, ³ÛÝ ¿ Çñ ųٳݳϳßñç³ÝÇ ³Ù»Ý³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ¨ ³Ù»Ý³μ³ñÓñ ïÇåÇ å»ïáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³Ïáõ٠ϳ½Ùí³Í ÷³ëï³ÃÕÃÇ
Ñ»ï¦168:

164

². î»ñ–Ô¨áݹ۳Ý, ØáõݳççÇÙ–μ³ßÇÇ XI–XII ¹¹. ³Ý³ÝáõÝ ³ÕμÛáõñÁ ¸íÇÝÇ ¨ ¶³ÝÓ³ÏÇ
Þ³¹¹³¹Û³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, §´³Ýμ»ñ سï»Ý³¹³ñ³ÝǦ, 6.1962, ¿ç 477:
165
Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 151:
166
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 312:
167
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 13–23:
168
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ ²é³ç³μ³Ý, ¿ç LV:

74

ÜáõÛÝ ¹³ñáõÙ, Áݹ³Ù»ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëݳÙÛ³Ï ³Ýó, ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ùáù î³ßÇñ–Òáñ³·»ïÁ ѳÛϳϳÝ
³é³ÝÓÇÝ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓ³í: гÛáó ó·³íáñ êÙμ³ï îÇ»½»ñ³Ï³ÉÇ Ãáé, ²ßáï àÕáñÙ³Í Ã³·³íáñÇ áñ¹Ç êÙμ³ï ´. ó·³íáñÁ Çñ »Õμ³Ûñ ¶áõñ·»ÝÇÝ Ã³·³íáñ Ñéã³Ï»ó î³ßñ³ó »ñÏñÇ íñ³: êÏÇ½μ ¹ñí»ó
Èáéí³ Ï³Ù ÎÛáõñÇÏÛ³ÝÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý, áñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ áñáß»Éáõ
ѳٳñ ëϽμݳÕμÛáõñ ¿ ê³Ý³ÑÇÝÇ í³ÝùÇ §øÛáÃáõϦ Ù³ïÛ³ÝÁ: ê³ í³ÝùÇ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ ¿, ¨ Ýñ³ÝáõÙ å³Ñå³Ýí»É ¿ êÙμ³ï ´.–Ç 979 Ã. Ññáí³ñï³ÏÁ: гïí³Í Ññáí³ñï³ÏÇó. §²Ý¹³éݳÉÇ Ññ³Ù³Ý³õ Ù»ñáí »õ
·ñáí »ïáõ íÇ×³Ï »õ »ñÏÇñë ½³Ûë ê³Ý³ÑÝÇë ½³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏÇñÝ î³ßñ³ó` ½ì»ñÇÝ »õ ½Ü»ñùÇÝ, ÙÇÝã Ç É»³éÝ ´³½áõÙ, Û³ÛëÏáÛë »õ Û³ÝÏáÛë,
ÙÇÝã»õ Ç ë³ÑÙ³Ýë ¶áõ·³ñ³ó ³ß˳ñÑÇÝ »õ ÙÇÝã Ç ë³ÑÙ³Ýë î÷Ë[»]³ó »õ ìñ³ó, »õ Ç ë³ÑÙ³Ýë ÜÇ· ·³õ³éÇ »õ ÙÇÝã»õ Ç ë³ÑÙ³Ýë γۻÝáÛ, »õ ½ë³ÑÙ³Ýë ̳ÕÏáó³ó, ÙÇÝã Ç ë³ÑÙ³Ýë î³Ý ÞÇñ³Ï³Û¦169: ³·³íáñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ·Çï³Ï Ô. Øáíë»ëÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §êÙμ³ï î³ßÇñùÇ Ñá·»õáñ Çß˳Ýáõû³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ Áݹ³ñÓ³Ï³Í ÙÇçáóÇÝ ³é³Ýó ï³ñ³ÏáõëÇ ÏÁ ·Í¿ñ ÙÇ »õ ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Çõñ »Õμûñ ¶áõñ·¿ÝÇ Çß˳Ýáõû³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, »õ ³Ûë ³éÃÇõ ï»ÕÇ Ï’áõݻݳñ î³ßÇñùÇ ³ÝÏ³Ë Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý ѳݹ¿ëÁ ê³Ý³ÑÝÇ Ù¿ç, áõñ ·³ó³Í ¿ñ гÛáó
ó·³õáñÁ ³Ûë Ýå³ï³Ï³õ¦170: ²Ûëûñ ³Û¹ ó·³íáñáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý
í»ñçÇÝ ³Ý»ñÏμ³ ³å³óáõÛóÁ ûñ¨ë ÎÛáõñÇÏ» ´. ó·³íáñÇ Ñ³ï³Í ѳ۳ï³é ¹ñ³ÙÝ ¿, áñÇó ÑÇÝ· ѳï å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ:
XIII ¹. áãÇÝã ã¿ñ ÷áËí»É. ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇÝ Ñ³ëï³ï³å»ë ³ëáõÙ ¿.
§¸³ßïÝ ¶³·³Û, áõñ Ï³Û ëáõñμ ê³ñ·ÇëÝ, »õ ØßÏ³Û í³ÝùÝ »õ سϳñ³Û
í³Ýù, »õ μ»ñ¹Ý Î³Û»Ý »õ γÛÍáÝ »õ »Ý Ç í»ñ³Û ê³õáñ¹³ó ÒáñáÛ ·»ïÇÝ ¿
ßÇÝ»³É ÑáÛ³Ï³å »õ Ñéã³Ï³õáñ ëáõñμ áõËï[ù]Ý Ð³Õμ³ï »õ ê³Ý³ÑÇÝ,
½áñ ßÇÝ»³ó Êáëñáí³Ýáõß Ã³·áõÑÇÝ` ÏÇÝÝ ²ßáïáÛ àÕáñÙ³ÍÇÝ Ç ÜÄ 410
ÃíÇÝ171: î³ßñ³óõáó ·³õ³éÝ ´³ÙåÏÇ ÓáñÝ ¿, áõñ Ï³Û ëáõñμ áõËïÝ àñ¹³Óáñáõ ëáõñμ Üß³ÝÝ: î³ßÇñ ÈûéÇ ¿, áõñ Ï³Û øáμ³ñÝ, »õ ÐáéáÙ³ÛñÇ
ëáõñμ Üß³ÝÝ, »õ ÚáÑ³Ý úÓÝ»óáÛ ·»ñ»½Ù³ÝÝ ëù³Ýã»É³·áñÍ ëáõñμ ѳÛ169

Ð³Û »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõû³Ý ëϽμݳÕμÇõñÝ»ñ, Ñ. ²., ÚÇß³ï³Ï³ñ³Ý ê³Ý³ÑÝáÛ í³ÝÇó
(ê³Ý³ÑÝÇ ù¿ûÃáõÏÁ), ¾çÙdzÍÇÝ, 2007, ¿ç 67:
170
Øáíë¿ë»³Ý Ô., ÈûéÇÇ ÎÇõñÇÏ»³Ý ó·³õáñÝ»ñáõ å³ïÙáõÃÇõÝÁ, ìÇ»Ýݳ, 1923, ¿ç 26:
171
¶ñÇ·áñÛ³Ý ïáÙ³ñáí ê³Ý³ÑÇÝÇ í³ÝùÇ ÑÇÙݳ¹ñáõÙÁ ѳßííáõÙ ¿ 957, ÇëÏ
гÕå³ïÇÝÁ` 967 Ãí³Ï³ÝÇó:

75

ñ³å»ïÇÝ […]: ÊáñËáéáõÝÇù ÊáßáéÝÇ ¿ Çõñ íÇ׳ÏáíÝ: ö³Ûï³Ï³ñ³Ý
î÷ËÇë ¿: ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï î÷Ë»ó íÇ׳ÏÝ ¿: ²÷˳½ س½ùóó ³ß˳ñÑÝ ¿. »½ñ[Ý] ¿ ìñ³ó ³ß˳ñÑÇÝ: ØÍËÇó å³ïñdzñ·³ñ³ÝÝ ¿
ìñ³ó¦172:

ÎÛáõñÇÏ» ´. ó·³íáñÇ ¹ñ³ÙÁ (www.Armenian–history.Com ϳÛù¿çÇó)

Æ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ íñ³óÇ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÇ, íñ³óÇ å³ïÙÇãÝ»ñÁ ·Çï»ÇÝ, áñ ÈáéÇÝ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ ¿, μ³Ûó ¹»é ã·Çï»ÇÝ, áñ ѳñϳíáñ ¿
Ï»ÕÍ»É áõ óùóÝ»É ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ: §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ïÛ³ÝǦ ³Ý³ÝáõÝ Ñ»ÕÇݳÏÁ (XI ¹.) §ÙdzÙï³μ³ñ¦ ·ñáõÙ ¿. §¶³·ÇÏÁ` ê³ÙßíÇɹ»Ç ¨ ¼áñ³Ï»ñïÇ
ѳÛáó (ëáÙ»ËÝ»ñÇ) ¸³íÇà ó·³íáñÇ áñ¹ÇÝ…¦173: ÎÛáõñÇÏÛ³ÝÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³Ýï»ë»É ÙÇÝ㨠³Ý·³Ù
ì³ËáõßïÇÝ ÇÝùÁ` ÙáÉÇ íñ³ó³å³ßïáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëÝ áõ ѳñ¨³Ý
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÑáÕ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ç³ï³·áíÁ: ܳ Çñ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç
³ñï³·ñáõÙ ¿ Ù³ï»Ý³·ñÇ »ñÏÇó. §Î³Ë»ÃÇ Ã³·³íáñ ¿ñ ¶³[·Ç]ÏÁ`
ê³ÙßíÇɹ»Ç гÛáó ó·³íáñÇ (¸³íÇà ²ÝÑáÕÇÝÇ.– Ð. ¸.) áñ¹Çݦ174: ê³Ï³ÛÝ Ýáñ ųٳݳÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ·ñ»ÉÇë ³ñ¹»Ý ݳ ¶áõ·³ñùÇ ÈáéÇ ³Ýí³172

²ß˳ñѳóáÛó ì³ñ¹³Ý³Û í³ñ¹³å»ïÇ, ´³ñǽ, 1960, ¿ç 34–37:
²Ý³ÝáõÝ, §ìñ³ó (ø³ñÃÉÇÇ) Ù³ïÛ³ÝÁ¦, ï»°ë Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ²., ¿ç 205:
174
ì³ËáõßïÇ ´³·ñ³ïÇáÝ, §ìñ³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõݦ, Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ.
¶., ¿ç 40:
173

76

ݳ¹ñ³Í ѳïí³ÍÁ §μáõÝ íñ³ó³Ï³Ý ÑáÕ¦ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ: ²ÛÝÇÝã` ÈáéÇ–î³ßÇñÇ Ñ³Û ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ïáõÝÁ ÙdzÛÝ 1113 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¿ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ
ѳÝÓÝ»É (×Çßï ¿` áã ϳÙáíÇÝ) ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ ¹»é¨ë ãíñ³ó³ó³Í Çñ ³½·³ÏÇó áõ ³ñÛáõݳÏÇó ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇÝ (³Ûë ³ñù³Û³ïáÑÙÇ ëáëÏ ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ ã¿ÇÝ ïÇñ³Ï³ÉáõÙ ìñ³ó ³ß˳ñÑáõÙ. êá÷Ç
ó·áõÑÇÝ ¶³·ÇÏ ². Þ³ÑÝß³ÑÇ (990–1020 ÃÃ.) ¹áõëïñÝ ¿ñ175, ÇëÏ Ø³ñdz٠ó·áõÑÇÝ` ´³·ñ³ï IV–Ç Ù³ÛñÝ áõ ËݳٳϳÉÁ` ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ
ê»Ý»ù»ñÇ٠ó·³íáñÇ ¹áõëïñÝ ¿ñ, ѻ勉μ³ñ ¶³·ÇÏ ².–Ç ÃáéÁ ¨ ÐáíѳÝÝ»ë–êÙμ³ïÇ áõ ²ßáï º.–Ç ùáõÛñ ÊáõßáõßÇ ³ÕçÇÏÁ176. ϳñ ¨ ËݳÙÇáõÃÛáõÝ` ÎÛáõñÇÏ» ².–Ç (1048–1089 ÃÃ.) ÏÇÝÁ ìñ³ó ´³·ñ³ï ó·³íáñÇ
ùáõÛñÝ ¿ñ177): ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áõñ»ÙÝ, áñ ÈáéÇÝ, ÙdzÏóí»Éáí, ³é³ÝÓݳѳïáõÏ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ëï³ó³í` ¹³ñÓ³í ³ñùáõÝÇ áëï³Ý, áñáíÑ»ï¨,
Áëï ¿áõÃÛ³Ý, áã û Ýí³×í»ó, ³ÛÉ Ýñ³ ó·Á ÷á˳Ýóí»ó: ²í»ÉÇ ßáõï, ÷á˳Ýóí»ó ìñ³ëï³ÝÇ ³ñù³ÛÇ ïÇïÕáëÝ»ñÇ Ãíáõ٠гÛáó ó·³íáñ å³ïí³ÝáõÝÝ ³í»É³óÝ»Éáõ ¨ î³ßÇñÇ íñ³ ÇßË»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ, áñáíÑ»ï¨ ÎÛáõñÇÏÛ³ÝÝ»ñÁ ¹»é¨ë ó·³íáñ³Ï³Ý ѳñëïáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ ¿ÇÝ
¨ î³ßÇñÇó ÉáÏ ï»Õ³÷áËí»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó ïáÑÙ³Ï³Ý ÙÛáõë ïÇñáõÛÃÝ»ñÁ`
î³íáõß ¨ ¶³ñ¹Ù³Ý ·³í³éÝ»ñÁ178:
ìñ³ó å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ëáõÛÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ³é³Ýó ÎÛáõñÇÏÛ³ÝÝ»ñÇÝ ÑÇß³ï³Ï»Éáõ, ÇÝãÇ å³ï׳éÁ ûñ¨ë
³ÛÝ ¿, áñ ѳϳé³Ï ¹»åùáõÙ ³ÝÑݳñ ÏÉÇÝ»ñ ëùáÕ»É ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛ³ÝÁ ³Ûɳå³ïÏ³Ý ï³ñ³Íù ÙdzÏó»Éáõ ÷³ëïÁ: ºí ·ñíáõÙ ¿
³Ûëå»ë. §Территориальный рост царства отражался и на титулатуре.
Давид IV Агмашенебели упоминается как §царь абхазов, картвелов,
ранов и кахов, сомехов, шарванша и шахан–ша¦. Царь абхазов –
означало царя Западной Грузии, царь картвелов – Тао–Кларджети,
ранов – Эрети, кахов – Кахети, сомехов – Лоре–Ташири (Давид этот
титул получил в 1118 году), шарванша – Ширвана, и шахан–ша – царя
Анисского царства (два последних титула в титулатуру Давида вошли
с 1124 года)¦179: ²Ûëï»Õ, ³Ýßáõßï, å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ 1118 Ãí³Ï³ÝÁ ß»ß175

È»á, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. II, ºñ¨³Ý, 1967, ¿ç 646:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 665:
177
Øáíë¿ë»³Ý Ô., Ýßí. ³ßË., ¿ç 52:
178
سèáëÛ³Ý è., Ýßí. ³ßË., ¿ç 48:
179
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М., Ýßí. ³ßË., ¿ç 51: ÜáõÛÝ ·ñùáõÙ ÝáõÛÝù³Ý ³Ýáñáß
áõ ÙÃ³Ù³Í ¿ ïñíáõ٠ݳ¨ γ˻ÃÁ ·ñ³í»Éáõ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ (¿ç 47): ²Ûë ¿. §В 1104 году
176

77

ï»ÉÁ: ´³ÝÝ
´
³ÛÝ ¿, áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÇó
Ç
ÎÛáõñÇÏÛ³ÝÝ»ñÇ Ñ»é³Ý³Éáõó Ñ»-ïá Èáé
éÇ–î³ßÇñÁ ·ñ»Ã»
» ³ÝÙÇç³å»ë ÁÝ
Ýϳí ë»ÉçáõÏ Ãáõñù»ñÇ Ó»éùÁ, ¨
ÝßÛ³É ï³ñáõÙ
ï
ÙdzÛÝ §[¸
¸³íÇÃÁ] ·ñ³í»ó
ó гÛáó (êáÙËÇÃÇ) ù³Õ³ù³μ»ñ¹
¹
ÈáéÇÝ…
…¦180: Æñ³¹³ñÓá
áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÙ³
³Ý ¹³ë³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ¸³íÇÃÁ,
¸
áõñ»ÙÝ, 1118 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÈáéÇÝ ·ñ³íáõÙ–
–³½³ï³·ñáõÙ ¿
ë»ÉçáõÏ
ÏÝ»ñÇó, áã û 1113 Ãí³Ï³ÝÇÝ ßá
áñÃáõÙ ¿ ÎÛáõñÇÏÛ³ÝÝ»ñÇó: ²Û¹áõ-ѳݹ»ñ
ñÓ, ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ
Ý»ñÁ ѳÛÏ³Ï³Ý »Ý. XII ¹. íñ³óÇ å³ïÙÇãÁ ·ñáõÙ
¿` §Ð³Ûáó (êáÙËÇÃÇ) ù³
³Õ³ù³μ»ñ¹ ÈáéÇ
Ǧ:

ø³ñ﻽ 10. ÎÛáõñÇÏÛ³ÝÝ»ñÇ Ã³·
·³íáñáõÃÛáõÝÁ, X–XII ¹¹.:

сторонни
ики царя – кахетинс
ские дидебулы захв
ватили в плен Кахе
ети–Эретского царя
Агсартан
на и привели его к ца
арю. После этого Дав
вид присоединил к себе
с
Кахети–Эрети¦.
XII ¹³ñ
ñáõ٠γ˻Öлñ»ÃÁ
Á ÑÇÙݳϳÝáõ٠ѳ
³Û ³½·³μݳÏãáõÃÛ³Ùμ ¨ ѳÛϳϳÝ
ó·³íáñ
ñ³Ï³Ý ï³Ý ÏáÕÙÇó ϳé³í³ñíáÕ »ñÏÇñ ¿ñ, ѻ勉μ³ñ ³í»ÉÉáñ¹ ã¿ Ýß»ÉÁ, áñ ÙÇÝã
ÈáéÇÝ, ¸³íÇà ÞÇݳñ³ñÁ, ¹³
³í³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí γ˻ÃÇ ²Õë³ñÃ
Ã³Ý ´. ÎÛáõñÇÏÛ³ÝÇÝ
·³ÑÁÝÏ»ó ³Ý»Éáí, ¨ë Ù»Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ ¿ñ μéݳÏó»É:
180
²Ý³Ýá
áõÝ (XII ¹.) §¸³íÇà ³ñù³ÛÇó–³ñù³ÛÇ
³
å³
³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦, ï»°ë Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï
Ø
È. Ýßí.
³ßË., Ñ. ².,
² ¿ç 214:

78

ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛ³Ý ûñáù ¶áõ·³ñùÇ áõ
ݳ¨ ³ÙμáÕç ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÇÝ, ³å³
³ÝÅËï»ÉÇ ¿, áñ Ýñ³Ýó íñ³ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ` ë³ÑÙ³Ý áõݻݳÉáí Îáõñ ·»ïÁ: ìñ³óÇ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÝ ³Ûë
÷³ëïÇ ¹»Ù ¿É »Ý ³é³ñÏáõÙ, ³í»ÉÇÝ, ù³ñ﻽ݻñ »Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ, áñï»Õ ìñ³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÁ ²ñ³ùë ·»ïáí »Ý ³ÝóϳóÝáõÙ: Æ ÑÇß»óáõÙÝ
Ýñ³Ýó, åÇïÇ ³ë»Ýù, áñ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ³ÝѳñÏÇ ¿ Ùáé³óíáõÙ å³ïÙÇã
´³ëÇÉÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝÇë »ñÏÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïáÕ»ñÇÝ ³é³çÇÝÝ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓñ»É ÑÙáõï íñ³ó³·»ï,
å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³íáõÝùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãí³Í Ù³ëݳ·»ï, åñáý»ëáñ Êáëñáí ÂáñáëÛ³ÝÁ, áõÙ û·ÝáõÃÛ³Ùμ ¿É ëïáñ¨ Ïíϳ۳Ïáã»Ýù íñ³ó
å³ïÙÇãÇÝ: §Â³Ù³ñ ó·áõÑáõ »ñÏñáñ¹ å³ïÙÇãÁ,– áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿
Ññ³íÇñáõÙ ÂáñáëÛ³ÝÁ,– Ýϳñ³·ñ»Éáí íñ³ó å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ
³ٳñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ѳñ³í³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ Ù³ëÇÝ ·ñáõÙ ¿ (μ»ñáõÙ »Ýù
íñ³ó ·ÇïÝ³Ï³Ý ì. ¸áݹáõ³ÛÇ éáõë»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùμ). §Порубежники, какие были на службе, ночи сравняли с днями, трудясь без
отдыха, и кто были внутри царства просились на границы…
Именно, первое – нижним порубежным пунктом стал Гаги, которым владел тот же Захария Мхаргрдзели, отец Варама…
Выше, на пути вверх, рубежом служили Дзоракерт и Ташир, откуда Захария и Иванэ начали сперва воевать с соседями, как львы...
Выше – Джавахети, где порубежниками были тот же Саргис
Мхаргрдзели–Тмогвели и Шалва Торели.
Выше – Артани (=²ñ¹³Ñ³Ý– Ê.Â.), где порубежниками были
Месхи…
Со стороны Шавшети и Спери рубежом был Панаскерт…¦.
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ³Ûëï»Õ ·Íí³Í ¿ íñ³ó å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÁ ³ñ¨»ÉùÇó ³ñ¨Ùáõïù áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: ê³ÑÙ³ÝÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ
¶³·–Òáñ³Ï»ñï–æ³í³Ëù–²ñï³Ñ³Ý–ö³Ý³ëÏ»ñï ·Íáí: ²í»ÉÇ å³ñ½,
³í»ÉÇ áñáß³ÏÇ, ³í»ÉÇ Ñëï³Ï íϳÛáõÃÛáõÝ ¹Åí³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É:
…ÐÇß»óÝ»Ýù, áñ ´³ëÇÉÇÝ Â³Ù³ñ ó·áõÑáõ ųٳݳϳÏÇóÝ ¿, Çñ
§ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦ ·ñ»É ¿, Áëï æ³í³ËÇßíÇÉáõ, 1210–1213 ÃÃ. (Áëï λϻÉÇÓ»Ç` ³í»ÉÇ áõß) ¨ ß³ï É³í ·Çï»ñ Çñ ѳÛñ»ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ Ñ»Ýó
³ٳñÇ Å³Ù³Ý³Ï, μ³Ûó Ñ»Ýó Ýñ³ ïí³Í ·Íáí, ÇÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù,
¼³ù³ñÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ãÇ ÙïÝáõÙ íñ³ó å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ Ù»ç,
79

Ýñ³ Ù³ëÁ 㿦181: ¶³·Ç ¨ Òáñ³Ï»ñïÇ Ù³ëÇÝ ¨ë »ñÏáõ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ. ¶³·Á ÎÛáõñÇÏÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ÝáõÛݳÝáõÝ ·³í³éÝ ¿, áñÝ ½μ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë ²ÛñáõÙ ³í³ÝÇó ÙÇÝ㨠Îáõñ ·»ïÁ, ÇëÏ Òáñ³Ï»ñïÁ,
Áëï Ø»ÉÇùë»Ã–´»ÏÇ, §¼áñ³Ï»ñïÁ ³ÛÅÙÛ³Ý ¼áõñï³Ï»ñïÝ ¿ ϳÙ` Ô³ñ³μáõɳËÇ ¹³ßï³í³ÛñÁ (êïáñÇÝ Ì³ÉϳÝ)¦182:
¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ ÎÛáõñÇÏÛ³ÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï³Ý Çñ³í³Ñ³çáñ¹Ý ¿ÇÝ: гϳé³Ï íñ³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í §Ø˳ñ·ñӻɦ å³ïí³ÝáõÝÇÝ Ï³Ù Ñ³Û»ñÇ ÏáÕÙÇó ѻﳷ³ÛáõÙ ïñí³Í §¼³ù³ñ۳ݦ ³½·³Ýí³ÝÁ, Çñ»Ýù Çñ»Ýó ÏáãáõÙ ¿ÇÝ §´³·ñ³ïáõÝǦ, §Û³½·¿ ´³·ñ³ïáõÝ»³ó¦183: ÐÇß³ï³Ï»ÉÇ ¿ ݳ¨, áñ Æí³Ý»Ç ÏÇÝÁ èáõ½áõù³ÝÝ ¿ñ (èáõëáõ¹³ÝÁ)` ÎÛáõñÇÏ» ´.–Ç ¹áõëïñÁ184, ÇëÏ ¼³ù³ñ»Ç ¨ Æí³Ý»Ç ùáõÛñÁ ²μ³ë
´. ÎÛáõñÇÏÛ³ÝÇ ÏÇÝÁ` ܳݳ ó·áõÑÇÝ ¿ñ185: ê³Ï³ÛÝ ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÁ,
ÇÝãå»ë ѳÛïÝÇ ¿, ÷³éùÇ ¨ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý μ³ñÓáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý áã û
ͳ·Ù³Ý, ³ÛÉ Çñ»Ýó å»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý, ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹Ç áõ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ù³çáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí: 1185 Ãí³Ï³ÝÇÝ Â³Ù³ñ ó·áõÑÇÝ ê³ñ·Çë Ø»ÍÇÝ ßÝáñÑ»ó ÈáéÇÝ áñå»ë §ë³¹³í³Ãá ¨ ë³Ùóíñá¦:
ê³ÙóíñáÝ íñ³ó»ñ»ÝáõÙ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ݳ¨ ó·³íáñáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ,
ÇÝãå»ë Ê. ÂáñáëÛ³ÝÝ ¿ Ý»ñùÇÝ ³÷ëáë³Ýùáí Áݹ·ÍáõÙ, §Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ
§Ã³·³íáñáõÃÛáõݦ ¿ ÏáãíáõÙ ÙdzÛÝ ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙdzíáñÁ, áñÁ
·É˳íáñáõÙ ¿ ó·³íáñÁ: …(ÈáéÇÝ.– Ð.¸.) Çñ ¿áõÃÛ³Ùμ å»ïáõÃÛáõÝ ¿ñ,
§Çß˳ݳ–å»ïáõÃÛáõݦ, áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ å»ïáõÃÛáõÝÁ ·É˳íáñáõÙ ¿ñ áã
û ûÍÛ³É Ã³·³ÏÇñÁ, ³ÛÉ Çß˳ÝÁ¦186: §êÏë³Í ³ÛÝ å³ÑÇó,– ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ Ê. ÂáñáëÛ³ÝÁ,– »ñμ ìñ³ëï³ÝáõÙ í»ñ³ó³Ý ÑÇÝ ë³ÙóíñáÝ»ñÁ,
³ÛëÇÝùÝ` Çñ³ñÇó ³ÝÏ³Ë áõ ÇÝùÝáõñáõÛÝ íñ³ó³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ÙdzíáñÝ»ñÁ, ¨ áõñ»ÙÝ ëï»ÕÍí»ó ÙdzëÝ³Ï³Ý íñ³ó³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ëÏë³Í XI ¹³ñÇó ÙÇÝ㨠1185 Ã. ìñ³ëï³ÝáõÙ ãÏ³Ý ³Ûɨë ë³ÙóíñáÝ»ñ: ìñ³ó ÙdzëÝ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ³Û¹ ßáõñç »ñϹ³ñÛ³ ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ XI ¹³ñÇ ëϽμÇó ÙÇÝ㨠1185 Ã. Ýñ³ Ù³ëÁ
ϳ½ÙáÕ ï³ñ³ÍùÇó ÈáéÇÝ ³é³çÇÝ »ñÏÇñÝ ¿, áñ ëï³ÝáõÙ ¿ ë³ÙóíñáÛÇ
181

ÂáñáëÛ³Ý Ê., §Â³·³ÏÇñÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ ·áí³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ áñå»ë ¼³ù³ñÛ³Ý
г۳ëï³ÝÇ áõ ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ëϽμݳÕμÛáõñ, ºñ¨³Ý, 1992, ¿ç 326:
182
Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ²., ÍÝÃ. 16, ¿ç 210:
183
î»°ë ¸Çí³Ý Ñ³Û íÇÙ³·ñáõÃÛ³Ý, åñ³Ï VI, ºñ¨³Ý, 1977, ¿ç 22:
184
Øáíë¿ë»³Ý Ô., Ýßí. ³ßË., ¿ç 66:
185
ÎÇñ³Ïáë ¶³ÝӳϻóÇ, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1982, ¿ç 116:
186
ÂáñáëÛ³Ý Ê., Ýßí. ³ßË., ¿ç 322:

80

ëï³ïáõë, ¨ ¼³ù³ñÛ³Ý ê³ñ·Çë Ø»ÍÁ ³é³çÇÝ Ùóí³ñÝ ¿, áñ áõÝÇ ë³Ùóíñá: ¸ñ³Ýáí íñ³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ å»ï³Çñ³í³Ï³Ý ³Ïïáí ׳ݳã»ó ¼³ù³ñÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ:
²Û¹ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Éáí ɳÛݳó³í áõ Ëáñ³ó³í, μ³Ûó ãÏïñí»óÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Àݹѳϳé³ÏÁ, ¹ñ³Ýù ¹³ñÓ³Ý ³í»ÉÇ ë»ñï,
áñáíÑ»ï¨ Ã»É³¹ñíáõÙ ¿ÇÝ Ï»Ýë³Ï³Ý ÁݹѳÝáõñ ߳ѻñáí: öáËí»ó
ÙdzÛÝ ³Û¹ ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý μÝáõÛÃÁ. ·»ñ³Ï³Û³Ï³Ý—ëïáñ³Ï³Û³Ï³ÝÇó ¹ñ³Ýù ¹³ñÓ³Ý ¹³ßݳÏó³ÛÇÝ (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.–
Ð.¸.): »¨ ÏáÕÙ»ñÁ ѳí³ë³ñ ¿ÇÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý, μ³Ûó Ýñ³Ýó ÙÇç¨ Ï³ñ Ó¨³Ï³Ý ÙÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ, áñÁ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ÙÇçݳ¹³ñáõÙ: ÎáÕÙ»ñÇó Ù»ÏÁ ûÍÛ³É Ã³·³íáñ ¿ñ, ³ÛÝ ¿É ´³·ñ³ïáõÝÇ, ÙÇ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝ, áñ ѳñ³½³ï ¿ñ íñ³ó ÅáÕáíñ¹ÇÝ ÝáõÛÝù³Ý, áñù³Ý ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ÇëÏ ÙÛáõëÁ` Çß˳Ý, ¨ μ³óÇ ¹ñ³ÝÇó í»ñçÇÝë ³é³çÇÝÇ Ý³ËÏÇÝ
í³ë³ÉÝ ¿ñ¦187:
àãÇÝã ã÷áËí»ó ݳ¨ ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ ·³Éáõó Ñ»ïá188: §ØáÝÕáÉÝ»ñÁ, ÁݹѳÝñ³å»ë, ã¿ÇÝ ÷áËáõÙ Ýí³×í³Í »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÁ¦,– ·ñáõÙ ¿ Ð. سݳݹ۳ÝÁ189: г۳ëï³ÝÁ ¨ ìñ³ëï³ÝÁ ·ñ³í³Í
â³ñÙ³Õ³Ý ½áñ³í³ñÁ ׳ݳã»ó ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ
Æí³Ý»Ç áñ¹Ç ²í³· ¼³ù³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï ݳËÝ³Ï³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝ í³ñ»Éáõó Ñ»ïá, 1236 Ã. Ýñ³Ý áõÕ³ñÏ»ó γñ³ÏáñáõÙ` àõ·»¹»Û ˳ù³ÝÇ Ùáï,
§áñáíÑ»ï¨ μáÉáñ ٻͳٻÍÝ»ñÇÝ, áõÙÁ áñ å³ïí»É ¿ÇÝ Ï³Ù»ÝáõÙ, ³Ûëå»ë ¿ÇÝ ³ÝáõÙ¦190: Ø»Í Ë³ÝÁ áã ÙdzÛÝ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ²í³·Ç μáÉáñ
ÇßË³Ý³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ³Ûɨ Ýñ³Ý ÏÇÝ ¿ ï³ÉÇë Çñ ³½·³ÏÇóÝ»ñÇó
Ù»ÏÇ ¹ëï»ñÁ: ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýí³×í³Í ìñ³ëï³ÝÇÝ,
³å³ ³ÛÝ áõñÇß ×³Ï³ï³·ñÇ ¿ ³ñųݳÝáõÙ: ØáÝÕáÉÝ»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë í»ñ³óÝáõÙ »Ý ï»ÕÇ μ³ñÓñ³·áõÛÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ èáõëáõ¹³Ý ó·áõÑáõÝ í³ë³É ã»Ý ׳ݳãáõÙ: î³ñÇÝ»ñ ³Ýó ÙdzÛÝ` 1243 Ãí³Ï³ÝÇÝ,
ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë Ýñ³Ý Çñ áñ¹Ç ¸³íÇÃÇ Ñ»ï øáõóÛÇëÇó ï»Õ³÷áËí»É
ÂÇýÉÇë: ÆëÏ »ñμ ÝáõÛÝ áñ¹áõÝ èáõëáõ¹³ÝÝ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ γñ³ÏáñáõÙ`
ìñ³ó ·³ÑÇ íñ³ ѳëï³ïí»Éáõ ѳٳñ, ³å³ í»ñçÇÝë ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ,
187

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 330–331:
î»ë Þ³Ñݳ½³ñÛ³Ý ²., ¼³ù³ñÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýí³×áõÙÁ ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ä´Ð, 2.
2004, ¿ç 142–160:
189
Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., øÝÝ³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý, ê»ÉçáõÏÛ³Ý ßñç³ÝÇó
ÙÇÝ㨠ê»ýÛ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ Æñ³ÝáõÙ (XI–XV ¹¹.), ºñÏ»ñ, Ñ. ¶., ºñ¨³Ý, 1977, ¿ç 257:
190
ÎÇñ³Ïáë ¶³ÝӳϻóÇ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 189:
188

81

³ÛÝ ¿É ÙÛáõë ûÏݳÍáõÇ` ¶»áñ·Ç ȳ߳ÛÇ áñ¹Ç ¸³íÇÃÇó Ñ»ïá ó·³íáñ»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí ëï³ÝáõÙ ¿ μ³í³Ï³ÝÇÝ áõß` 1249 Ãí³Ï³ÝÇÝ191: ²Ûë
¹ñí³·Á ¨ë íϳÛáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ ³ß˳ñÑáõÙ ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ Ù»Í Ñ³Ù³ñáõÙ áõݻݳÉáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ýñ³Ýó μ³ñÓñ ϳñ·³íÇ׳ÏÝ áõ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÁ μݳí ϳËí³Í ã¿ñ íñ³ó³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùÇó:
1245 Ã. ÙáÝÕáÉÝ»ñÝ Çñ»Ýó ·ñ³í³Í »ñÏñÝ»ñÁ í³ñã³–ïÝï»ë³Ï³Ý
ï»ñÇïáñÇ³É ÙdzíáñÝ»ñÇ »Ý μ³Å³ÝáõÙ, Áëï ³Û¹Ù ìñ³ëï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÇó ¨ ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ Çß˳ݳå»ïáõÃÛáõÝÇó ϳ½Ù»Éáí ¶ÛáõñçÇëï³ÝÇ íÇɳۻÃÁ, áñÁ ϳé³í³ñáõÙ ¿ñ ÙáÝÕáÉ ³ÙÇñ³Ý192: Æñ»Ýó ÇëÏ
Ýß³Ý³Ï³Í íñ³ó ó·³íáñÇÝ ÙáÝÕáÉÝ»ñÁ ׳ݳãáõÙ ¿ÇÝ áñå»ë Ù»ÉÇù–ѳùÇÙ` ·É˳íáñ ѳñϳѳÝ193: ìÇɳۻÃÁ ¶ÛáõñçÇëï³Ý ¿ ÏáãíáõÙ ëáëÏ
³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ ìñ³ëï³ÝÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ó·³ÏÇñ »ñÏÇñ ¿ñ,
³Ûɳå»ë ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÁ ß³ï ³í»ÉÇ Áݹ³ñÓ³Ï ¿ÇÝ,
Áݹ·ñÏáõÙ ¿ÇÝ ²Ûñ³ñ³ïÁ, êÛáõÝÇùÁ, ¶áõ·³ñùÁ, ²ñó³ËÝ áõ ì³Ý³Ý¹
·³í³éÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ, ¨ íÇɳۻÃÁ ϳñáÕ ¿ñ, ³ë»Ýù, ¾ñÙ»ÝÇëï³Ý Ïáãí»É:
XV ¹³ñáõÙ, ϳñ³–ÏáÛáõÝÉáõ ÃáõñùÙ»ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ, î³ßÇñ–Òáñ³·»ïáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ñ ѳÛÏ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ,
³ÛÝ ï³ñμ»ñáõÃÛ³Ùμ ÙdzÛÝ, áñ ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇÝ ÷á˳ñÇÝáõÙ »Ý úñμ»ÉÛ³ÝÝ»ñÁ: ²Ûë ¿çÁ ë³Ï³ÛÝ á×ñ³·áñÍáõÃÛ³Ùμ ¿ ѳÛïÝÇ: ÂáíÙ³ Ø»Íá÷»óÇÝ ¿ å³ïÙáõÙ. §Ø»ñ 887 (1438) Ãí³Ï³ÝÇÝ ìñ³ó ó·³íáñÁ, ²É»ùë³Ý
³ÝáõÝáí (²É»ùë³Ý¹ñ I.– Ð.¸.), Ãáõݳíáñ»ó ä»ß·»Ý Çß˳ÝÇÝ` úñμ»ÉÛ³Ýó êÙμ³ïÇ áñ¹áõÝ, ´áõñûÉÇ Ãáé³ÝÁ, áñ Çñ ³Ý»ñÝ ¿ñ (Áݹ·Í Ù»ñÝ
¿.– Ð.¸.)¦194: ìñ³ó ó·³íáñÁ á×ÇñÁ ϳï³ñ»ó ݳ˳ÝÓÇó áõ í³ËÇó
¹ñ¹í³Í, ï»ëÝ»Éáí, áñ ѳۻñÁ ëÇñáõÙ »Ý Çñ»Ýó Çß˳ÝÇÝ ¨ ѳí³ùíáõÙ
»Ý Ýñ³ ßáõñçÁ, ³Û¹åÇëáí ³é³í»É ѽáñ³óÝ»Éáí Ýñ³Ý195: ²Ñ³ û ÇÝã ÙÇçáóÝ»ñáí ¿ñ ìñ³ó ó·³íáñÝ Çñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýáõ٠ѳۻñÇ
íñ³:
úñμ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáñ¹³Í Ñ³Û Çß˳ÝÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÇ μ»ñáõÙáí ³Ûɨë ãϳñáÕ³ó³Ý Ù»Í ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ ¹ñë¨áñ»É: ÆëÏ

191

î»°ë История Грузии, Тбилиси, 1960, с. 123–124.
´³μ³Û³Ý È., г۳ëï³ÝÇ ëáódzɖïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ XIII–XIV
¹³ñ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 1964, ¿ç 234–235: ÐêÐ, Ñ. 3, ¿ç 136:
193
´³μ³Û³Ý È., Ýßí. ³ßË., ¿ç 247:
194
ÂáíÙ³ Ø»Íá÷»óÇ, ²Ýûñ»Ý ³ÙáõñÇ »õ Ýñ³ ѳçáñ¹ ÙÛáõë μéݳϳÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³éáï
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ä³ïÙ³·ñ³Ï³Ý »ñÏ»ñ, ºñ¨³Ý, 2003, ¿ç 57:
195
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
192

82

¶áõ·³ñùÁ, ѻﳷ³ ѳñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ ÑÇÙݳϳÝáõÙ í»ñ³Ýí³Ýí³Í
ÈáéÇ, Çñ³ñ ÷á˳ñÇÝáÕ Ãáõñù³Ï³Ý, ÏñÏÇÝ å³ñëϳϳÝ, éáõë³Ï³Ý ¨,
Ç í»ñçá, ëáí»ï³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ù³ë³Ùμ ϳ٠³ÙμáÕçáíÇÝ, ëáíáñ³μ³ñ ·ñ»Ã» ÇÝ»ñódzÛáí, Çëϳå»ë ëÏë»ó
¹ñí»É î÷ÕÇëÇ (ÂÇýÉÇëÇ) í³ñã³Ï³Ý »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý ï³Ï: ²ÝÅËï»ÉÇ
÷³ëï ¿, ë³Ï³ÛÝ, áñ ÙÇÝ㨠XVI ¹³ñ ÈáéÇÝ íñ³ó³Ï³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝ ãÇ ï»ë»É, »Õ³ÍÝ ¿É ³Ýí³Ý³Ï³Ý μÝáõÛà ¿ Ïñ»É: ÈáéÇÝ íñ³ó³Ï³Ý áõÕÇÕ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ »Õ»É 1113–1185 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
ÙdzÛÝ:
È»áÝ ÁݹѳÝñ³óÝáõÙ ¿. §ìñ³ó³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝÁ, áñ å³Ñáõ»É ¿ñ ÈûéáõÙ, »ñϳñ ÁݹѳïáõÙÝ»ñáí, 12–ñ¹ ¹³ñÇó, ï»ÕÇ ïáõ»ó éáõë³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõû³Ý: ²Û¹ ÷á÷áËáõû³Ý ÙÇçáóÇÝ Ç±Ýã ¿ñ óáÛó ï³ÉÇë ÈûéÇÝ: ²Ù»ÝÇó ³é³ç ³ÛÝ, áñ íñ³ó³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ³Û¹ù³Ý
»ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ù³ñ»³ áã ÙÇ ³½¹»óáõÃÇõÝ ã¿ñ ³ñ»É Ñ³Û Ï»³ÝùÇ »õ
ѳÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ íñ³Û: ÈûéÇÝ Ùݳó ½áõï ѳ۳μݳÏ,
·ÉËáíÇÝ Ñ³Û³Ëûë: ìñ³ëï³ÝÇ áã ÙÇ ÏáÕÙáõ٠ѳÛáõÃÇõÝÝ ³ÛÝ ³ëïÇ׳Ý
³Ýíóñ »õ ³Ý³Õ³ñï ã¿ Ùݳó»É, ÇÝãå¿ë ÈûéÇáõÙ: ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ëáñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ ÿ° ³Ýó»³ÉáõÙ »õ ÿ° Ý»ñϳÛáõÙ, ÇÝãå¿ë ݳ
Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý, ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ, μ³ñù»ñÇ, ÑݳËûë³Ï³Ý Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ, É»½áõÇ, ³½·³·ñ³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ù¿ç, å³Ûͳéûñ¿Ý óáÛó ¿ ï³ÉÇë áñ ³Û¹ Ï»³ÝùÁ ϳï³ñ»É³å¿ë ³õïáÝáÙ
»õ ³ÝÏ³Ë ¿ »Õ»É, ³ÝÏ³Ë ½³ñ·³ó»É ¿ »õ áõÕÇÝ»ñ ѳñûÉ` ÇÝãå¿ë ûɳ¹ñ»É ¿ Ýñ³Ý ó»Õ³ÛÇÝ μݳ½¹Á:
ìñ³ó³Ï³Ý É»½áõÝ ã¿ Ï³ñáÕ³ó»É ÝáÛÝ ÇëÏ Ñ³Ù»ëï ã³÷»ñáí Ý»ñë
ËáõÅ»É Èûéáõ É»éÝ³Ï³Ý ÏáñáíÇ áõ çÕáõï μ³ñμ³éÇ Ù¿ç, ·áÛ³óÝ»É ³ÛÝåÇëÇ »ñ»õáÛÃÝ»ñ, áñáÝóáí ³ÛÝù³Ý Ë×áÕáõ³Í ¿, ûñÇݳÏ, ÂÇýÉÇëÇ Ð³Ûáó μ³ñμ³éÁ: Èûé»óáõ É»½áõÇ, ³ñï³Û³Ûïáõû³Ý »Õ³Ý³ÏÇ, Ùï³å³ïÏ»ñÝ»ñÇ íñ³Û ²ñ³ñ³ï»³Ý ¹³ßïÝ ¿ ³½¹»É »õ áã »ñμ»ù ÎáõñÇ ÑáíÇïÁ,
á㠳ݷ³Ù ÑÇõëÇë³ÛÇÝ êáÙË¿ÃÁ: ´áõÝ ÈûéáõÝ Û³ïáõÏ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý
³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù¿ç ³Ý·³Ù ã»Ýù ÝϳïáõÙ íñ³ó³Ï³Ý ËÇëï »õ μÝáñáß ³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñ: ²Û¹ ÈûéÇÝ Ï³°Ù å³Ñå³Ý»É ¿ ÑÇÝ, ݳ˳ѳÛÏ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ϳ°Ù ¹³ñ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ÝáõÇñ³·áñÍ»É ¿ ß³ï
ѳÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³Ûëûñ ¿É ·áñÍ³Í³Ï³Ý »Ý ÅáÕáíñ¹Ç ϻݹ³ÝÇ μ³ñμ³éÇ Ù¿ç… Æñ³Ýù ìñ³óÇÝ»ñÝ ¿É ÙÇßï ³Ýáõ³Ý»É »Ý ÈûéÇÝ »õ
Ýñ³ ßñç³Ï³Ý»ñÁ г۳ëï³Ý: ì³ËáõßïÇ ³ß˳ñѳ·ñáõû³Ý Ù¿ç,

83

Êñ³Ù ·»ïÇó ¹¿åÇ Ñ³ñ³õ »õ ѳñ³õ–³ñ»õÙáõïù ï³ñ³Íáõ³Í Áݹ³ñÓ³Ï »ñÏÇñÁ Ïáãáõ³Í ¿ êáÙË¿Ã (г۳ëï³Ý), ÙÇ ³ÝáõÝ, áñ ³ÛÅÙ ¿É ·áñͳÍáõû³Ý Ù¿ç ¿: Èûéáõ Ù»Í Ù³ëÁ, гÕμ³ï »õ ê³Ý³ÑÇÝ í³Ýù»ñáí,
Áëï ÝáÛÝ ³Û¹ ³ß˳ñѳ·ñáõû³Ý, ÙïÝáõÙ ¿ ÝáÛÝ ³Û¹ êáÙË¿ÃÇ Ù¿ç: ²ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ٳݳõ³Ý¹ »ñμ Ýñ³Ýù ³½·³μݳÏã³Ï³Ý ËÙμ³õáñáõÙÝ»ñ óáõó³¹ñáÕÝ»ñ »Ý, ùٳѳ×áõû³Ùμ ϳ٠»ñ»õ³Ï³Ûûñ¿Ý ã»Ý ëï»ÕÍõáõÙ (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.)¦196: Æëϳå»ë, XIX
¹³ñáõÙ å³ïϳݻÉáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí ϳëϳÍÇ »Ýóϳ ã¿ñ, áñ §ëáÙË»ÃóÇÝ»ñÇ… μ³ñ»μ»ñ »ñÏñáí »Ý ÑáëáõÙ ö³Ùμ³Ï, ¸»μ»¹, Êñ³Ù, øódz ¨
³ÛÉ ·»ï»ñ¦197:
È»áÛÇ Ýß³Í §íñ³ó³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝÇó¦ ³é³ç ëï»ÕÍí³Í
ÝáõÛÝÇëÏ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ ÛáõñûñÇÝ³Ï ³å³óáõÛó »Ý, áñ
¶áõ·³ñ³ó ³ß˳ñÑÁ ³ÙμáÕç³Ï³Ý áõ ÙdzëÝ³Ï³Ý ¿ñ ÙÇÝ㨠³ñ³μÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ï³ñ³Íù³ÛÇÝ μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ: ÊáëùÁ ³Û¹ ÑáÕÇ
íñ³ (úÓáõÝ, ²ñ¹íÇ, ÎáÕ»ë, ´ñ¹³Óáñ, ÊáÅáéÝÇ, ʳݹÇë, ¸Ù³ÝÇë, ´áÉÝÇë ¨ ³ÛÉÝ) ³½³ï Ï³Ý·Ý³Í ëï»É³Ý»ñÇ` ù³Ý¹³Ï³½³ñ¹ ÏáÃáÕÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ ¿, áñáÝù Ãí³·ñíáõÙ »Ý ÑÇÙݳϳÝáõÙ VI–VII ¹³ñ»ñáí: ²é³çÇÝÝ
³Û¹ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ÝÛáõà ¿ ¹³ñÓñ»É ýñ³ÝëdzóÇ Ñ»ï³½áïáÕ Ü. îÇ»ñÇÝ: ܳ Ý»ñϳÛÇë г۳ëï³ÝÇ ¨ ìñ³ëï³ÝÇ
ÙÇç¨ μ³Å³Ýí³Í å³ïÙ³Ï³Ý ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ³Û¹ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý, ѳٳ¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ѳٻٳï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ѳÙá½ÙáõÝù ¿ ѳÛïÝ»É, áñ ¹ñ³Ýù ÙǨÝáõÛÝ Í³·áõÙÝ
áõÝ»Ý, å³ïϳÝáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ù³Ý¹³Ï³·áñÍ³Ï³Ý í³ñå»ï³ÝáóÇÝ` ¶á·³ñ³ÝÇ ¹åñáóÇÝ: г۳ëï³ÝáõÙ ëï»É³Ý»ñ ѳݹÇåáõÙ »Ý ÞÇñ³ÏáõÙ ¨
¶áõ·³ñùáõÙ, áñáÝù ϳéáõóí³Íùáí ¨ å³ïÏ»ñ³ù³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñáí ï³ñμ»ñ »Ý, ÇëÏ ìñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³Íùáõ٠ѳÛïÝÇ »Ý ÙdzÛÝ ø³ñÃÉÇáõÙ (øí»Ùá ø³ñÃÉÇ ¨ Þǹ³ ø³ñÃÉÇ) ¨ æ³í³ËùáõÙ (ê³ÙóË»–æ³í³Ë»ÃÇ): ¶áõ·³ñùÇ ¨ ø³ñÃÉÇÇ ÏáÃáÕÝ»ñÁ ÁݹѳÝáõñ ·Í»ñ ß³ï áõÝ»Ý ¨
ï»ñÇïáñÇ³É ³éáõÙáí ÙdzëÝ³Ï³Ý ßñç³Ý »Ý ϳ½ÙáõÙ 198:
´Ý³Ï³Ý³μ³ñ, îÇ»ñÇÝ å³ï³Ñ³μ³ñ ãÇ ÁÝïñ»É §¶á·³ñ³ÝÇ
¹åñáó¦, ³ÛÉ áã û, ³ë»Ýù, §ø³ñÃÉÇÇ ¹åñáó¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ³Û¹Ï»ñå ϳ196

È»û, ê³Ñٳݳí¿×»ñ, ²Ã¿Ýù, 1990, ¿ç 53–55:
Платон Иосселиан, Ýßí. ³ßË., ¿ç 20.
198
î»°ë Акопян З., Стелы Армении и Грузии. К вопросу о культурной общности в
раннехристианский период, Èñ³μ»ñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, N 1–2, 2010, ¿ç
403–418:
197

84

ٻݳÉáí óáõÛó ï³É, áñ ³Û¹ ÏáÃáÕÝ»ñÇ Í³·áõÙݳμ³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ÝáõÙ ¿
¹³ñ»ñÇ ËáñùÁ, áñï»Õ ϳñáÕ »Ýù ѳݹÇå»É á㠳ٻݨÇÝ øí»Ùá ϳ٠Þǹ³ ø³ñÃÉÇ, ³ÛÉ ÙdzÛÝ ¶á·³ñ³Ý–¶áõ·³ñù »ñÏñ³Ýí³ÝÁ: гÛïÝÇ ¿, áñ
í³ÕÝç³Ï³Ý ųٳݳÏÝ»ñÇ ù³ñ» ÏáÃáÕÝ»ñÁ` Ù»ÝÑÇñÝ»ñÁ, åáõÉáõë»Ý»ñÁ, íÇß³å³ù³ñ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ, å³ßï³ÙáõÝùÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ »Ý »Õ»É Ñ»Ýó
³Ûë ³ß˳ñÑáõÙ: ö³ñí³Ý³ É×Ç (سéÁ íñ³ó»ñ»ÝÇ Ñ³Ý·ÇïáõÃÛ³Ùμ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ Âá÷áé³í³Ý ÉÇ×) ßñç³Ï³Ûùáõ٠ѳÛïݳμ»ñí³Í íÇß³åÝ»ñÁ
(каменные рыбы–вишапы)199 ÝáõÛÝå»ë ѳëï³ïáõÙ »Ý, áñ ¹ñ³Ýó ³ñ»³ÉÁ ÙdzÛÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÝ ¿, áñáíÑ»ï¨ æ³í³ËùÁ ¶á·³ñ³Ý–¶áõ·³ñùÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿: ²Ñ³ ³Ûë ù³ñ³ÏáÃáÕÝ»ñÝ »Ý, áñ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ßñç³Ýáõ٠˳ãù³ñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ïÇå »Ý ¹³ñÓ»É200: ÜÙ³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÇ ³Ýã³÷ áõß³·ñ³í ÙÇ ûñÇÝ³Ï ¿ μ»ñáõÙ Ø»ÉÇùë»Ã–´»ÏÁ: §ê³ÙßíÇɹ»Ç,– ·ñáõÙ ¿ ݳ,– Çμñ¨ ÎáñÇÏÛ³Ýó »ñμ»ÙÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ù³ëÇÝ`
íϳÛáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ѳÛÏ³Ï³Ý ÑÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÙÇÝã ûñë å³Ñå³Ýí³Í »Ý […]: ²Û¹ ÑÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ÝÓݳå»ë Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ÑÇݳíáõñó íÇß³å³ù³ñ–ý³ÉáõëÁ, áñÁ XI ¹³ñáõÙ í»ñ³Í³Í ¿ ˳ãù³ñÇ` ѳۻñ»Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ùμ ÜÖ 400+100=500 (1051) Ãí³Ï³Ýáí, áõñ ÑÇß³ï³Ïí³Í ¿ §êÙμ³ï Çß˳ݳó Çß˳ÝÁ¦, ¨ áñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ Ý»ñ÷³Ïí»É
¿ ³ëïí³Í³Íݳ ³Ýí³Ùμ ϳéáõóí³Í ¨ ѳۻñÇÝ Ñ³ïϳóñ³Í Ù³ïáõéáõÙ¦201: êï»É³Ý Ù»ÝÑÇñÇ, íÇß³å³ù³ñÇ ·»Õ³Ï»ñï ųé³Ý·Ý ¿, íñ³óÇÝ ¹³ ëï³ó»É ¿ å³ïñ³ëïÇ, ѻ勉å»ë Ñá·áõÝ Ù»Õù ¿ ³Ýáõ٠سã³μ»ÉÇ ·ÇïݳϳÝÁ, »ñμ ³Ý³é³ñÏ»ÉÇ ïáÝáí ³ëáõÙ ¿. §Раннехристианские стелы должны рассматриваться лишь как возникшие на древнейших национальных корнях памятники грузинского исскуства¦202: ÀݹáõÝí³Í ¿, áñ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÁ ³ÝóÛ³ÉÇ ÷³ëï³ÃáõÕà ¿: سã³μ»ÉÇÝ Ë³ËïáõÙ ¿ ³Û¹ ÝáñÙÁ` ѳÝñ³×³Ý³ã ϳÝáÝÁ` Ï»ÕÍáõÙ ¿ ³ÝóÛ³ÉÇ
÷³ëï³ÃÕûñÁ:
޲вðÎàôØܺð êàØʺ–êàØÊÆ îºÔ²Üì²Ü Þàôðæ: ²ÛÅÙ` û
ÇÝãáõ ¿ êáÙ˻à ϳ٠êáÙËÇà ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ ï³ñÁÝûñóáõÙÝ»ñÇ »ÝóñÏíáõÙ, áí ÇÝã ¿ ѳëϳÝáõÙ ³Û¹ ³Ýí³Ý ï³Ï: гñóÁ,
áñÝ ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÇ ¿ í»ñ³Íí»É, ·ñ»Ã» ѳñÛáõñ ï³ñí³
199

î»°ë Марр Н., Смирнов Я., Вишапы, Москва, 1931, с. 18, 64.
î»°ë ÐêÐ, Ñ. 5, ¿ç 29:
201
Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ²., ÍÝÃ. 28, ¿ç 212:
202
Мачабели К., Каменные кресты Грузии, Тбилиси, 1998, с. 345.
200

85

å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ÑÇÙݳ¹ÇñÝ ¿ Æ. æ³í³ËÇßíÇÉÇÝ203: Àݹ áñáõÙ, íñ³óÇ
íñ³ó³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹»é¨ë ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëݳÙÛ³Ï ³é³ç ¹ñ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ Ã³÷ ѳÕáñ¹í»ó, áñ Ñ³Û áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÁ ëïÇåí³Í ëÏë»óÇÝ ½ëåí³ÍáõÃÛ³Ý Ïáã»ñ ³Ý»É: §àñáß Ñ»ÕÇݳϳíáñ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñ,–
·ñáõÙ ¿ ä. Øáõñ³¹Û³ÝÁ,– ¹»é ³Ûëûñ ¿É íÇ×áõÙ »Ý, û DZÝã å»ïù ¿ ѳëÏ³Ý³É §êáÙËÇæ ³Ýí³Ý ï³Ï. êáÙËÇÃ=г۳ëï³±Ý, û± êáÙËÇÃ=гñ³í³ÛÇÝ ìñ³ëï³Ý: …êáÙËÇÃÁ ÙÇ ·³í³é ¿ñ, áõñ ѳí³ë³ñ³å»ë ¨
ѳۻñ ¿ÇÝ ³åñáõÙ, ¨ íñ³óÇÝ»ñ` ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ³é³Ýó íÇ×»Éáõ, û áí áõÙ
ÑáÕáõÙ ¿ ³åñáõÙ: гۖíñ³ó³Ï³Ý å³ïٳϳݖÙß³ÏáõóÛÇÝ ÷áËѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ùÝÝ»ÉÇë áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ù»ñÅ»Éáõ ϳ٠³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý
§Ùdzï³ññ³óÝ»Éáõ¦ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ íï³Ý·³íáñ ¿ ¨ áã å³ïٳϳÝ. ѳ۳·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ íñ³ó³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý Ñ³ñó³¹ñáõÙÇó ã»Ý ß³ÑÇ:
…Ø»Ýù Ëáõë³÷áõÙ »Ýù ³í»ÉÇ í×é³Ï³Ý ³ñï³Ñ³Ûïí»Éáõó¦204: ´³ñ»ÏÇñà ³Ûë å³Ñí³ÍùÁ ë³Ï³ÛÝ »ñμ»ù áÕçáõÛÝÇ ã³ñųݳó³í íñ³óÇ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ºí ã¿ñ ¿É ϳñáÕ ³ñųݳݳÉ, §áñáíÑ»ï¨ Ý»ñùÇÝ
ѳí³ÏÝáõÃÛáõÝ Ï³ ø³ñÃÉÇ Ñ³Ù³ñ»Éáõ ÈáéÇÝ, î³ßÇñÁ ¨ ³ÛÉÝ, ³å³ »Ã»
³ÛÝ ÏáãíáõÙ ¿ ¹³ñÓÛ³É êáÙËÇÃÇ, ³å³ ³Û¹ êáÙËÇÃÇÝ áã ÙÇ ¹»åùáõÙ
ãå»ïù ¿ ѳٳñ»É г۳ëï³Ý¦205, ù³Ý½Ç êáÙËÇÃÇ íñ³óÇÝ»ñÁ Ïáã»É »Ý
Çñ»Ýó »ñÏñÇ ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñ ѳۻñÁ Ýí³×»É »Ý Ýñ³ÝóÇó ¨ Ùïóñ»É Çñ»Ýó
ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç206:
ìñ³ó³Ï³Ý ÏáÕÙÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù Áëï Ê.
ÂáñáëÛ³ÝÇ Ýßí³Í ÑÇÙݳñ³ñ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý: Êݹñá í»ñ³μ»ñÛ³É Ý³
ݳ¨ ³é³ÝÓÇÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ áõÝÇ207: Üϳï»Ýù, áñ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý,
ëáõÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáí ѳñóÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ÷³Ïí³Í ѳٳñ»É, Ù»ñÅ»É
áõ ¹³ï³å³ñï»É ߳ѳñÏÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ÷áñÓ, áñáíÑ»ï¨ Ê. ÂáñáëÛ³ÝÁ ùÝÝ»É, ѳٻٳï»É, μ³Õ¹³ï»É áõ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¿ »ÝóñÏ»É íñ³ó³Ï³Ý ³ÝËïÇñ μáÉáñ ëϽμݳÕμÛáõñÝ»ñÁ: àõñÇß Ù»ÏÁ ÝÙ³Ý ³ß˳ï³Ýù ãÇ Ï³ï³ñ»É, áõñ»ÙÝ` ѳñÏ ¿ ˳ճÕí»É ¨ ѳñ·»É å³ïٳϳÝ
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ëí³ÍÝ ³Ùñ³åݹ»Éáõ ѳٳñ ÙÇ ù³ÝÇ ù³Õí³Íù
Ý»ñϳ۳óÝ»Ýù Ýñ³ ³é³çÇÝ ·ñùÇó: §ìñ³ó³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ ï»ë³Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,– ·ñáõÙ ¿ Ê. ÂáñáëÛ³ÝÁ,– ¹ñ³Ýù (êáÙ203

î»°ë æ³í³ËÇßíÇÉÇ Æ., ìñ³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ (íñ³ó»ñ»Ý), ÂμÇÉÇëÇ, 1919:
ìñ³ó ųٳݳϳ·ñáõÃÛáõÝ, ³é³ç³μ³ÝÁ ä. Øáõñ³¹Û³ÝÇ, ¿ç 31–32:
205
ÂáñáëÛ³Ý Ê., Ýßí. ³ßË., ¿ç 137:
206
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 118:
207
î»°ë Торосян Х., Топоним “Сомхити” в грузинских первоисточниках, Ереван, 2003.
204

86

Ë»ÃÇ ¨ êáÙËÇÃÇ μ³é»ñÁ.– Ð.¸.) ÙǨÝáõÛÝ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ áõÝ»óáÕ,
³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ÝáõÛÝ ï³ñ³ÍùÁ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñ
ã»Ý, ÙǨÝáõÛÝ ï»Õ³Ýí³Ý ·ñáõÃÛ³Ý (ϳ٠³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý) ï³ñμ»ñ
Ó¨»ñ ã»Ý, ³ÛÉ μáÉáñáíÇÝ ï³ñμ»ñ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñ: Ø»ÏÁ` §êáÙË»ÃǦ–Ý,
Ý߳ݳÏáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÁ, ÙÛáõëÁ` §êáÙËÇÃǦ–Ý, г۳ëï³ÝÇó μ³óÇ
Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ݳ¨ ìñ³ëï³Ý, í»ñçÇÝÇë ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñ ÏáãíáõÙ ¿ §êïáñÇÝ
ø³ñÃÉǦ (øí»Ùá ø³ñÃÉÇ): …î³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõ٠ͳÝáóݳÉáí íñ³ó
Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³ÝÁ, ï»ë³Ýù, áñ §êáÙË»ÃǦ ¨ §êáÙËÇÃǦ μ³é»ñÇ í»ñáÑÇßÛ³É ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÁ ѳٻݳÛÝ ¹»åë ÙÇÝ㨠XV ¹. ѳٳñ, ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ¿, ãáõÝÇ ³ÕμÛáõñ³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙù, áñÁ å³ñ½»óÇÝù ݳ¨ μ³½Ù³ÃÇí ³é³ÝÓÇÝ »ñÏ»ñÇ Ñ³ïáõÏ ùÝÝáõÃÛ³Ùμ¦208:
§Æ. æ³í³ËÇßíÇÉÇÝ Çñ ï»ëáõÃÛáõÝÁ ÷³ëï³ñÏáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ܳ Çñ ¹ñáõÛÃÁ ãÇ ÑÇÙݳíáñáõÙ íñ³ó Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý, Ù³ëݳíáñ³å»ë å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ÏáÝÏñ»ï í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ùμ, áñáÝó Ù»ç íϳÛí³Í ¿ §êáÙËÇÃǦ μ³éÁ:
²Û¹åÇëÇ ³ß˳ï³Ýù, §êáÙËÇÃǦ μ³éÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ å³ñ½»Éáõ
ѳٳñ, íñ³ó³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ãÇ Ï³ï³ñí³Í: ìñ³ó³·»ïÝ»ñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ ÏñÏÝ»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇïùÁ, ³ÛÝ, áñ Çμñ §êáÙËÇÃǦ Ý߳ݳÏáõÙ
¿ ìñ³ëï³Ý` êïáñÇÝ ø³ñÃÉÇ: ºí ¹ñ³Ýáí ³Ýí»ñ³å³Ñ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý
³ñÅ»ù ¿ ëï³ó»É ÙÇ ¹ñáõÛÃ, áñÁ ß³ï Ñ»éáõ ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÇó¦209:
§²ÛëåÇëáí, §êáÙË»ÃǦ ¨ §êáÙËÇÃǦ ÝáõÛÝ μ³éÝ ¿, ÝáõÛÝ μ³éÇ »ñÏáõ
ï³ñμ»ñ³ÏÁ: ø³ÝÇ áñ ëïáõÛ· ¿, ³ÝíÇ×»ÉÇ, ѳëï³ï, áñ §êáÙË»ÃǦ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ г۳ëï³Ý, ³å³ ¹ñ³ ï³ñμ»ñ³Ï §êáÙËÇÃǦ–Ý ¿É å»ïù ¿ ³ñï³Ñ³ÛïÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇ ï³ñμ»ñ³Ï: àñù³Ý ¿É ¹ñ³Ýù ³ñï³Ñ³Ûï»Ý
ï³ñμ»ñ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¹³ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÙdzÛÝ Í³í³ÉÇ Ù»ç ¨ áã ¿áõÃÛ³Ý: Ø»ÏÁ ϳñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñ³Íù, ÙÛáõëÁ` ÷áùñ, μ³Ûó
»ñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É г۳ëï³Ý: âÇ Ï³ñáÕ, ³ÝѻûÃáõÃÛáõÝ ¿ Ùï³Í»É, áñ г۳ëï³Ý Ý߳ݳÏáÕ μ³éÁ ÙÇ ¹»åùáõÙ Ý߳ݳÏÇ Ð³Û³ëï³Ý, ÙÇ ³ÛÉ ¹»åùáõÙ ìñ³ëï³Ý: г۳ëï³ÝÇ ÇÝã–áñ Ù³ëÁ ϳñáÕ ¿ñ ÉÇÝ»É ìñ³ëï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ (¨ »Õ»É ¿), ù³Õ³ù³Ý³å»ë ¹³ ìñ³ëï³Ý ¿: ´³Ûó ¿ÃÝá–ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ÇÙ³ëïáí ¹³ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí г۳ëï³Ý ¿: ¸³ ·Çï³ÏóíáõÙ ¿, ·Çï³ÏóáõÙ ¿ ݳ¨ ì³ËáõßïÇÝ, áõëïÇ Çñ Å³Ù³Ý³Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë ìñ³ëï³ÝÇ Ù³ë ѳݹÇë³óáÕ ³Û¹ ï³ñ³ÍùÁ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÏáãáõÙ ¿ êáÙËÇÃÇ–208
209

ÂáñáëÛ³Ý Ê., §Â³·³ÏÇñÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ ·áí³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ áñå»ë…, ¿ç 116–117:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 123:

87

г۳ëï³Ý, áñáíÑ»ï¨ ¿ÃÝá–ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáí ¹³ г۳ëï³Ý ¿ ¨ áã
ìñ³ëï³Ý: ÖÇßï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë áñ ³ÛÅÙ ù³Õ³ù³Ý³å»ë ìñ³ëï³Ý ¿ û
гñ³í³ÛÇÝ úë»ÃdzÝ, û ²÷˳½Ç³Ý, μ³Ûó ¿ÃÝá–ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáí
ìñ³ëï³Ý ã¿ áã Ù»ÏÁ, áã ÙÛáõëÁ¦210:
§øÝÝí³Í »Ý íñ³ó å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý μáÉáñ ·áñÍ»ñÁ ëϽμÇó ÙÇÝã¨
13–ñ¹ ¹.: ÆÙ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ å³ñ½»É, û ÇÝã »Ý Ñ³ëϳó»É íñ³ó å³ïÙ³·ÇñÝ»ñÁ §êáÙË»ÃǦ ¨ §êáÙËÇÃǦ ï³Ï: …´áÉáñ ³Û¹ ·áñÍ»ñáõÙ ãϳ
§øí»Ùá ø³ñÃÉǦ (êïáñÇÝ ø³ñÃÉÇ) μ³é, ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ: ìñ³ó å³ïÙ³·ÇñÝ»ñÁ, ÇëÏ Ýñ³Ýù Ñ»Ýó ø³ñÃÉÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ·ñáÕÝ»ñÝ »Ý, áã ÙÇ
·³Õ³÷³ñ ãáõÝ»Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Çñ»Ýó ѳÛñ»ÝÇùÇ ÇÝã–áñ Ù³ëÁ ÏáãíáõÙ ¿
§êïáñÇÝ ø³ñÃÉǦ: ºí ù³ÝÇ áñ ãÇ »Õ»É §êïáñÇÝ ø³ñÃÉǦ »ñ¨áõÛÃÁ, áõëïÇ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É Ý³¨ áñ¨¿ μ³é ³ÛÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ѳٳñ: л勉å»ë
§êáÙËÇÃǦ–Ý ã¿ñ ϳñáÕ Ýß³Ý³Ï»É §êïáñÇÝ ø³ñÃÉǦ211:
Ø»ñ ÏáÕÙÇó ³í»É³óÝ»Ýù, áñ íñ³ó ѳÛïÝÇ å³ïÙ³μ³Ý Ø. æ³Ý³ßíÇÉÇÝ, Ãí³ñÏ»Éáí §ëáõñμ ÜÇÝáÛÇ ìñ³ëï³Ý ÙáõïùÇ Å³Ù³Ý³Ï ìñ³ëï³ÝÇ áõÝ»ó³Í ݳѳݷݻñÁ¦, ³é³ÝÓÇÝ ÝßáõÙ ¿ êáÙËÇÃÁ ¨ ³é³ÝÓÇÝ`
ø³ñÃÉÇÝ212: æáõ³Ýß»ñÇ »ñÏÇ éáõë»ñ»Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ã³ñ·Ù³ÝÇã ¨ ͳÝáó·ñáÕ ÌáõÉ³Û³Ý ÝáõÛÝå»ë Ù³ï»Ý³·ñÇ 12 ³Ý·³Ù ÑÇß³ï³Ï³Í êáÙËÇÃÇÝ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ñ»ï213:
ê³` ÁݹѳÝáõñ êáÙ˻ÖêáÙËÇÃÇ Ù³ëÇÝ: ´³Ûó ³Ñ³ ¹ñ³ÝÇó μËáÕ
áã å³Ï³ë ϳñ¨áñ Ù»Ï áõñÇß Ñ³ñó ¿É ϳ. ÇëÏ Ç±Ýã »Ý ÑáõßáõÙ »ñÏñ³Ù³ëÇ μݳϳí³Ûñ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë ³éáõÙáí ä. Øáõñ³¹Û³ÝÇ ³ÏÝѳÛïáñ»Ý ÷á˽ÇçáõÙ³ÛÇÝ μÝáõÛà áõÝ»óáÕ í»ñáμ»ñÛ³É ï»ë³Ï»ïÁ, û §êáÙËÇÃÁ ÙÇ ·³í³é ¿ñ, áõñ ѳí³ë³ñ³å»ë ¨ ѳۻñ ¿ÇÝ ³åñáõÙ, ¨ íñ³óÇÝ»ñ`
³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ³é³Ýó íÇ×»Éáõ, û áí áõÙ ÑáÕáõÙ ¿ ³åñáõÙ¦, ãÇ Ñ³ëï³ïíáõÙ ï»ÕÇ ï»Õ³Ýí³Ý³μ³ÝáõÃÛ³Ý (ïáåáÝÇÙdzÛÇ) áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ùμ: ÈáéÇáõÙ ï³ñ³Íí³Í ¿ —áõï í»ñç³íáñáõÃÛ³Ùμ ï»Õ³ÝáõÝÁ (²ñçáõï, ²×³ñÏáõï, àõéáõï, »Õáõï, Èáñáõï, Þ³Ùáõï, ¸»ÕÓÝáõï, سÙËáõï, γéÝáõï, λã¨áõï, γ׳×Ïáõï, ÎÝ×éáõï` سéÝ»áõÉÇ ÑÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ), ÇëÏ Áëï ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÇ —áõï ï»Õ³Ýí³Ý³Ï³Ý ϳ½ÙÇãÁ Ñݹ»í-

210

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 160:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 161–162:
212
î»ë Джанашвили М., Ýßí. ³ßË., ¿ç 22–23:
213
î»ë Джуаншер Джуаншериани, Ýßí. ³ßË., ¿ç 145.
211

88

ñáå³Ï³Ý ͳ·áõÙ áõÝÇ214: ØÝáõÙ ¿ ÑÇß»É, áñ ѳۻñ»ÝÁ å³ïϳÝáõÙ ¿
Ñݹ»íñáå³Ï³Ý É»½í³ÁÝï³ÝÇùÇÝ, íñ³ó»ñ»ÝÁ` Çμ»ñá–ÏáíϳëÛ³Ý: ²ÛëÇÝùÝ` ï³ñμ»ñ É»½í³ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ »Ý, ï³ñμ»ñ É»½í³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñ:
². Þ³ÝÇÓ»Ý ·ñáõÙ ¿, áñ íñ³ó»ñ»ÝáõÙ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ ëáíáñ³μ³ñ ϳ½ÙíáõÙ »Ý μ³éÇ ÑÇÙùÇÝ ³í»É³óÝ»Éáí —»Ã í»ñç³Í³ÝóÁ
(úñμ–»Ã–Ç, øáñ–»Ã–Ç, ´Ç–»Ã–Ç)215: Àëï ³Û¹Ù, ³é³Ýó ³Ûɨ³ÛÉáõÃÛ³Ý
ϳñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ
·ïÝíáÕ §μáõÝ íñ³ó³Ï³Ý¦ ÈáéÇ–î³ßÇñáõÙ ·áÝ» Ù»Ï íñ³ó³Ï³Ý ³ÝáõÝáí μݳϳí³Ûñ ãϳ ¨ ãÇ »Õ»É, ÙÇÝã¹»é ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï»ñÇïáñdzÛáõÙ, ѳïϳå»ë ѳñ³í³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠Ýñ³
Øó˻à í³Õ»ÙÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ ÁÝÏ³Í Ñ³ïí³ÍáõÙ (ÇÙ³` ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ
¶áõ·³ñù), ï³ëÝÛ³Ï μݳϳí³Ûñ»ñ ϳÝ, áñáÝó ³Ýí³Ý ݳËÝ³Ï³Ý Ó¨Á
ѳÛÏ³Ï³Ý ¿: ÜáõÛÝ ä. Øáõñ³¹Û³ÝÁ ѳÝÇñ³íÇ Ùáé³óáõÃÛ³Ý ïñí³Í ÙÇ
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ áõÝÇ, áñï»Õ ݳ É»½í³μ³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝÓ»é³Í Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñݳ·áõÛÝ ß»ñï»ñ ¿ í»ñѳÝáõÙ216: §È»½í³μ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ñݳñ³íáñ ¿ ¹³éÝáõÙ ùÝÝáõÃÛ³Ý
³éÝ»É áñáß ·³í³éÝ»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ñÇ áõ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ
ËݹÇñÁ¦,– ·ñáõÙ ¿ ׳ݳãí³Í íñ³ó³·»ïÁ217: ´³Ý³ÉÇÝ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿`
ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ Çμñ¨ áõÕÕ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó¨Á
μÝáñáß ¿ ÙdzÛÝ Ñ³Ûáó É»½íÇÝ (ûñÇݳÏ` ²·áõÉÇù–²·áõÉÇë, ¶áñÇù–¶áñÇë,
سëÇù–سëÇë, àõËÃÇù–àõËÃÇë//àËÃÇë, àõñμ³ÝÇù–àõñμ³ÝÇë, سݷÕÇù–سݷÕÇë): ìñ³ëï³ÝáõÙ ½·³ÉÇ Ãíáí ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñ ϳÝ, áñáÝù
ÝáõÛÝ Ó¨Ý áõÝ»Ý, ÇÝã ѳۻñ»ÝÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíáí í»ñç³íáñáõÃÛ³Ùμ ³ÝáõÝÝ»ñÁ: гۻñ»Ý ÝÇ—ë//ÉÇ—ë//ñÇ—ë í»ñç³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ó»ñ»Ý Çë—Ç
ï³ñμ»ñ³Ïáí ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó »Ý ö³½ÇëÇ, Ê»ñÃíÇëÇ, èáõÇëÇ, سݷÉÇëÇ, ²é³ÝÇëÇ, ´áÉÝÇëÇ, ¸Ù³ÝÇëÇ, ä³ÝÏÇëÇ, øáõó[Ã]ÇëÇ ¨ ³ÛÉÝ: ÜáõÛÝåÇëÇ Ó¨³÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿ ݳ¨ ÂμÇÉÇëÇ ³ÝáõÝÁ. ³ÛÝ ³é³ç³ó»É ¿
ѳÛÏ³Ï³Ý î÷ÕÇù//î÷ÕÇë μݳϳí³ÛñÇ ³ÝáõÝÇó: γëϳÍÇ »Ýóϳ ã¿
ä. Øáõñ³¹Û³ÝÇ ï»ë³Ï»ïÁ, Áëï áñÇ` §Задолго до возникновения ар214

æ³ÑáõÏÛ³Ý ¶., гÛáó É»½íÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ: ܳ˳·ñ³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý, ºñ¨³Ý,
1987, ¿ç 415:
215
î»°ë ÂáñáëÛ³Ý Ê., §Â³·³ÏÇñÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ ·áí³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ áñå»ë…,
¿ç 159:
216
î»°ë Мурадян П., “Винительные формы в именительном по данным топонимики
Армении”, Èñ³μ»ñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 1971, N4:
217
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 38:

89

мянской и грузинской письменности и национальной литературы, задолго до основания города–резиденции Горгасалом на том же месте
был населенный пункт первоначально с названием î÷ÕÇù: Но письменность застала форму î÷ÕÇë¦218: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ñ, áõñ»ÙÝ, áñ
ÙÇÝ㨠ëáí»ï³Ï³Ý³óáõÙÁ ѳۻñÁ ·ñ³íáñ Ëáëùáõ٠ݳËÁÝïñáõÙ ¿ÇÝ
î÷ÕÇë, ÇëÏ μ³Ý³íáñáõÙ` ÂÇýÉÇë Ó¨»ñÁ:
²Ýßáõßï, ëå³ë»ÉÇ ¿ñ, áñ íñ³óÇ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ áã »Õμ³Ûñ³Ï³Ý ˳ݹ³Õ³ï³Ýùáí ÏÁݹáõÝ»Ý ä. Øáõñ³¹Û³ÝÇ ï»ë³Ï»ïÁ,
ãݳ۳Í, áñ ³ÛÝ íÇ×»ÉÇ Ñ³Ù³ñíáÕ μ³½Ù³ÃÇí ѳñó»ñ ¿ å³ñ½³μ³ÝáõÙ:
ºí ³Ñ³ Çñ ųٳݳÏÇÝ Ýñ³Ýó Ññ³å³ñ³Ï³Í íé³½ å³ï³ë˳ÝÇó
ÇÙ³ÝáõÙ »Ýù, áñ §топоним Tbilisi (Тбилиси) имеет прозрачную и убедительную грузинскую этимологию¦219: ²ÛÝáõÑ»ï¨` ÝáõÛÝ Ñ³Ý·»ñ·áí:
êáõÛÝ Ñáõ½³é³ï Áݹ¹ÇÙ³ËáëáÕÝ»ñÁ §Ã³÷³ÝóÇÏ ¨ ѳÙá½Ç㦠ï»Õ³Ýí³Ý Ý»ñϳÛÇë Ó¨Á Çñ³í³óÇáñ»Ý μË»óÝáõÙ »Ý íñ³ó»ñ»Ý ÃμÇÉÇ (ѳۻñ»Ý` ï³ù) μ³éÇó, Áݹ·Í»Éáí, áñ ¹³ μ³ó³ïñíáõÙ ¿ Ýñ³ ï³ñ³ÍùáõÙ
ѳÝù³ÛÇÝ ï³ù çñ»ñÇ ·áÛáõÃÛ³Ùμ: ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ù³Õ³ùÇ ³Ýí³Ý
ÂÇýÉÇë ݳËÏÇÝ Ó¨ÇÝ, ³å³ ³ÛÝ å³ñ½³å»ë ϳéáõóí»É ¿ñ ÃμÇÉÇ μ³é³ñÙ³ïÇ Ñáõݳ–³ñ³μ³–å³ñëϳ–Ãáõñù³–éáõë³Ï³Ý ³Õ³í³Õí³Í
ï³ñμ»ñ³ÏÇ íñ³: ÂíáõÙ ¿` ³Ù»Ý ÇÝã ѳÙá½Çã ¿ áõ í»ñçݳϳÝ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, ÇÝãá±õ »Ý Ñá¹í³Í³·ÇñÝ»ñÁ Ëáõë³÷áõ٠ѳۻñ»Ý î÷ÕÇë
Ó¨Á ÑÇß³ï³Ï»Éáõó: ⿱ áñ, »Ã» ¹³ ¿É ѳٳñ»Ýù ÂÇýÉÇë–Ç ÙÇ ³Õ³í³ÕáõÙ, ³å³ ѳñóÝ ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý Ï·ïÝÇ Çñ å³ï³ë˳ÝÁ: Àëï ³Û¹Ù,
ÇÝãá±õ »Ý Ýñ³Ýù î÷ÕÇë–Á §Ùáé³ÝáõÙ¦, »Ã» å³ÑÁ ѳñÙ³ñ ¿ ³ëå³ñ»½
ѳݻÉáõ Ñ³Û å³ïÙ³μ³ÝÇ ³×å³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ…
öáñÓ»Ýù ÇÝùÝ»ñë ³é³ç ·Ý³É ¨ å³ñ½»É, û DZÝã ¿ ³Û¹ î÷ÕÇë–Á,
³ñ¹Ûáù ѳۻñ»Ý ÇÝã–áñ μ³Ý Ý߳ݳÏá±õÙ ¿, û± μ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ ³ÝѻûÃ
Ïáõï³ÏáõÙ ¿: ²Ýßáõßï, å³ï³ë˳ÝÁ ·ïÝ»Éáõ ѳٳñ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ
åÇïÇ Ï³ñáճݳÝù ѳëÏ³Ý³É Ýñ³ ϳéáõóí³ÍùÝ áõ ÇÙ³ëïÁ (Ç í»ñçá,
ï»Õ³ÝáõÝÁ ݳ˨³é³ç ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ ïíÛ³É ï»ÕÇ áõ ï³ñ³ÍùÇ Ù³ëÇÝ): л勉μ³ñ, ÏñÏÇÝ ÑÇß»Ýù, áñ ù³Õ³ùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ï³ù í³ÛñáõÙ,
³ÛÝáõÑ»ï¨` ѳۻñ»Ý ï³ù, ç»ñÙ μ³é»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ ¿ ï³å μ³éÁ: ²×³éÛ³ÝÁ ѳٳñáõÙ ¿, áñ íñ³ó»ñ»Ý ï÷ÇÉÇ (ÃμÇÉÇ) – ï³ù μ³éÁ å³218

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 36:
Ониани А., Сарджвеладзе З., Против извращения вопросов грузинской топонимики,
«Мацне», серия языка и литературы, 1971, N3 .

219

90

ï³Ñ³Ï³Ý ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝ áõÝÇ (ÙDZû å³ï³Ñ³Ï³Ý) ѳۻñ»Ý ï³å μ³éÇ
Ñ»ï220: Àëï ³Û¹Ù, »Ã» ÝáõÛÝ ³Ûë μ³éÇ ï³å—ïå—ï÷ ÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í
Ó¨Á Ù»½ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ëïáõ·³μ³Ý»É î÷ÕÇë–Ç ³é³çÇÝ μ³Õ³¹ñÇãÁ, ³å³ DZÝ㠳ݻÝù Ýñ³ –ÕÇë ϳ٠–ÕÇù í»ñçݳٳëÇ Ñ»ï: гëϳݳÉÇ ¿,
áñ ³ÛÝ ³Í³Ýó ã¿ (ѳۻñ»ÝáõÙ ÝÙ³Ý Ó¨áõÛà ãϳ), Ý߳ݳÏáõÙ ¿` ÉdzñÅ»ù
μ³é ¿: ´³Ûó DZÝã μ³é ¿, ï»Õ³ÝùÝ Ç±Ýã ¿ ÑáõßáõÙ: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ íñ³ó»ñ»ÝÁ Ù»½ û·Ý³Ï³Ý ã¿, áñáíÑ»ï¨ Ã»ñÇ ¿, ÏÇë³ï ¿, Áݹ³Ù»ÝÁ ³ëáõÙ ¿`
ï³ù ·áõÙ³ñ³Í Çñ»Ýó åݹ³Í is–i í»ñç³Í³ÝóÁ221: гۻñ»Ý ï³åÝ ¿É ¿
ï³ù, áõñ»ÙÝ` ï³ù, μ³Ûó DZÝã` û±¹, çá±õñ, Ñá±Õ: гۻñ»Ý á±ñ μ³éÝ ¿
ëñ³ÝóÇó Ù»ÏÝáõÙ»ÏÇÝ ÷á˳ñÇÝáõÙ, ÁݹëÙÇÝ –ÕÇë ϳ٠–ÕÇù å³ñáõݳÏáõÙ (³í»ÉÇ ßáõï –ÕÇù, áñáíÑ»ï¨ ä. Øáõñ³¹Û³ÝÁ ѳÙá½áõÙ ¿, áñ ¹³
¿ ݳ˳ӨÁ): ä³ñ½íáõÙ ¿` ϳ ³Û¹åÇëÇ μ³é: ²Ñ³ ³ÛÝ` ³ÕÇù: ²Ûëï»Õ áã
ÙÇ ÑáñÇÝí³Íù ãϳ` Ðñ³ãÛ³ ²×³éÛ³ÝÝ ¿ μ³ó³ïñáõÙ. ³ÕÇ(ù) ѳۻñ»Ý
Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ݳ¨ Áݹ»ñ(ù)222: êñ³Ýáí ³Ù»Ý ÇÝã Çñ ï»ÕÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ.
ï³å + ³ÕÇù = î³å³ÕÇù` μÝÇÏ Ñ³Û»ñ»Ý ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ï»Õ³ÝáõÝ: Þ³ï ѳí³Ý³Ï³Ý ¿, áõñ»ÙÝ, áñ î÷ÕÇëÇ Ñݳ·áõÛÝ, ³Ý¹ñ»Ý³ÍÇÝ Ó¨Á Ñ»Ýó î³å³ÕÇù ¿ »Õ»É, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë áõÝ»Ýù ¸³ñ³Ý³ÕÇ(ù), سñ¹³ÕÇ(ù), سݳݳÕÇ(ù) ·³í³é³ÝáõÝÝ»ñ: ijٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ, ·áõó»¨ ûï³ñ ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ, μ³éÁ ׳å³Õí»É ¿, ·é»Ñϳóí»É (ãݳ۳Í` ѳۻñ»ÝÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ), Ïñ»É Ñ»ï¨Û³É Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÁ. î³å³ÕÇù—îåÕÇù—î÷ÕÇù—î÷ÕÇë (³ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ ëÕí»É »Ý, å μ³Õ³Ó³ÛÝÁ
ÑÝãÛáõݳ÷áËí»É ¿ ÷–Ç): ²ÛëåÇëáí, î÷ÕÇë Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ï³ù Áݹ»ñù:
ä³ñ½, ÏáÝÏñ»ï ¨ ѳëϳݳÉÇ: ê³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ݳ¨, áñ íñ³ó»ñ»Ý ³Ýáñáß áõ ÏÇë³ï ÂμÇÉÇ–ëÇÝ (ï³ù` DZÝã) ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝÇ ÝٳݻóáõÙ ¿
ѳۻñ»Ý î÷ÕÇë–ÇÝ:
Øáõñ³¹Û³ÝÁ, ³Ñ³, ÝϳïÇ áõÝ»ñ ݳ˳ÃÇýÉÇëÛ³Ý ³Ûë μݳϳí³ÛñÁ, áñÁ »Õ»É ¿ ѳÛϳϳÝ, ÇëÏ ³ÝáõÝÁ` î÷ÕÇë223: Ð³Û íñ³ó³·»ïÇ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÝ ³ÙμáÕçáíÇÝ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý »Ý ¨ ³Ù»Ý¨ÇÝ ³åñÇáñÇ,
ï»ë³Ï³Ý ѳñó³¹ñáõÙÝ»ñ ã»Ý: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ñ½³å»ë ËݹÇñÁ ï»ë220

²×³éÛ³Ý Ð., гۻñ»Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý μ³é³ñ³Ý, Ñ. IV, ºñ¨³Ý, 1979, ¿ç 372:
Ониани А., Сарджвеладзе З., Ýßí. ³ßË.: î»°ë ݳ¨ Грузинская ССР, энциклопедия,
Тбилиси, 1981, с. 318.
222
²×³éÛ³Ý Ð., Ýßí. ³ßË., Ñ. I, ºñ¨³Ý, 1971, ¿ç 128:
223
î»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ó»éÝïáõ ï³ñμ»ñ³Ïáí ëïáõ·³μ³Ý»Éáõ, Çñ³Ï³ÝáõÙ` Ûáõñ³óÝ»Éáõ
í³ñå»ï »Ý ݳ¨ Ãáõñù»ñÁ: êñ³Ýù, ûñÇݳÏ, ²Õóٳñ ÏÕ½áõ ³ÝáõÝÁ Ãáõñù»ñ»Ý
§Ã³ñ·Ù³ÝáõÙ¦ »Ý ²Ï ¹³Ù³ñ, Çμñ` êåÇï³Ï »ñ³Ï, ¨ í³ï ã»Ý ½·áõÙ, áñ ¹ñ³ÝÇó
³ÝѻûÃáõÃÛáõÝ ¿ ëï³óíáõÙ: γñ¨áñÁ, áñ ѳۻñ»Ý ã¿:
221

91

Ý»É ³ÛÝ ÝáõÛÝ ã³÷áõÙÝ»ñáõÙ, ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ áõ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, áñÁ ÝϳïÇ áõÝÇ Ñ»ÕÇݳÏÁ: ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ýñ³Ý, û áñÝ ¿
íñ³ó³Ï³Ý å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ý μáõÝ å³ï׳éÁ, ³å³ Ñ»Ýó Çñ»Ýù ¿É ³Ï³Ù³ÛÇó Ëáëïáí³ÝáõÙ »Ý ¹³, Áëï áñÇ §если
на территории распространения одного языка обнаружена система (а
не отдельные имена) иноязычных топонимов – это является серьезным свидетельством исконного распространения на данной территории другого народа с иным языком¦224:

ø³ñ﻽ 12. ì³Õ ßñç³ÝÇ ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó г۳ëï³ÝÁ (884–962 ÃÃ.),
î÷ÕÇëÁ` ѳÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ: ø³ñ﻽³·Çñ` è. ÐÛáõë»Ý
(²ØÜ, ՉÇϳ·áÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý):

224

Ониани А., Сарджвеладзе З., Ýßí. ³ßË.:

92

²í»É³óÝ»Ýù, áñ ë³ áã ÙdzÛÝ ×Çßï ÙÇïù ¿ ÁݹѳÝñ³å»ë, ³Ûɨ ÉáõÛë
¿ ë÷éáõÙ Ñ»é³íáñ ųٳݳÏÝ»ñÇ íñ³, ³Ï³Ù³ÛÇó ×ß·ñÇï Ï»ñåáí μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ³ÝóÛ³ÉáõÙ ïÇñáÕ Çñ³íÇ׳ÏÁ: ²Ûá, Çëϳå»ë, ÙÇÝ㨠Îáõñ
·»ïÝ ÁÝÏ³Í ï³ñ³Íùáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ³ÙμáÕç ѳٳϳñ· ¿ »Õ»É, áñÝ ³ëïÇ׳ݳμ³ñ ù³Ûù³Ûí»É ¨ ûï³ñí»É ¿: γñÍáõÙ »Ýù`
íñ³ó³Ï³Ý ÏáÕÙÁ å³ñï³íáñ ¿ ѳßíÇ Ýëï»É ³Ûë ï»ë³Ï å³ïٳϳÝ
³ÝáÕáù ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨, ÇѳñÏ», ½ëå»É ѳïϳå»ë Ù»ñ ûñ»ñáõÙ áõŷݳó³Í ³ÝÑÇÙÝ Ñ³í³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇÝ Ùݳó³Í
ѳÛÏ³Ï³Ý ÑݳٻÝÇ ÑáÕ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ:
Þ³ñáõݳϻÝù ûٳÝ: Ü. Ã. ³. II ¹³ñáõÙ ²ñï³ß»ë ².–Ý Ø»Í Ð³ÛùÇÝ
¿ í»ñ³ÙdzíáñáõÙ ¶á·³ñ»Ý»Ý (¶áõ·³ñùÁ), áñï»Õ ËáëáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý`
ѳÕáñ¹áõÙ ¿ êïñ³μáÝÁ225: §Ð³Û»ñ»Ý³Ëáë î³ßÇñ, Òáñ³÷áñ ¨ ¶³ñ¹Ù³Ý Ïáãí³Í ·³í³éÝ»ñ¦,– ·ñáõÙ ¿ VII ¹³ñÇ ³Ý³ÝáõÝ Ñ»ÕÇݳÏÁ226: àõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÁ VIII ¹³ñÇ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ Ñ»ï¨Û³É
Ï»ñå »Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ. §Древность существования картвелов (которые как этнос просматриваются через призму публикаций в древних
источниках с VIII в. н. э.), что не доказывает древность Грузии, поскольку тогда населенная картвелами территория принадлежала Армении. В VII в. аравитяне взяли столицу Армении, а Тифлис тотчас же
пал без боя как армянская провинция… Главным населением Закавказья в ту пору были армяне, а не картвелы (или грузины), и абхазы,
нагрянувшие туда позже из Абхазии. Это произошло в 780 г., когда на
царствование пришел абхаз, эристав Леон II¦227: XV ¹³ñÇ Ñ³Ù³ñ Ð.
سݳݹ۳ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §ìñ³ëï³ÝÇÝ Ùdzóí³Í ¿ñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÈáéÇÝ,
áñÁ ½áõï ѳ۳μÝ³Ï ¿ñ ¨ ·ñ»Ã» ·ÉËáíÇÝ Ñ³Û³Ëáë¦228: ¸ñ³Ýó μ³ó³ñÓ³Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠XVII ¹³ñ, ÙÇÝã¨
Þ³Ñ ²μ³ëÇ ÏáÕÙÇó Êñ³Ù ¨ Òáñ³·»ï ·»ï»ñÇ Ùdz˳éÝÙ³Ý í³ÛñáõÙ
μáñã³Éáõ Ãáõñù³Ï³Ý ó»ÕÇÝ í»ñ³μݳϻóÝ»ÉÁ229, ÇÝãÁ ë³Ï³ÛÝ ãÇ ÷á225

î»°ë Страбон, XIV, 14, 5.
´³ñÃÇÏÛ³Ý Ð., §Narratio de rebus Armeniae¦, Ñáõݳñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùμ Ù»½ ѳë³Í
ÙÇ Ñ³Û–ù³ÕÏ»¹áÝ³Ï³Ý ëϽμݳÕμÛáõñ, ´³Ýμ»ñ سï»Ý³¹³ñ³ÝÇ, ÃÇí 6, 1962, ¿ç 466:
227
Шамба Т., Непрошин А., Абхазия: правовые основы государственности и
суверенитета, Москва, 2004, с. 27–28.
228
Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., Ýßí. ³ßË., ¿ç 393:
229
гÏáμÛ³Ý Â., Ø»ÉÇù–´³ËßÛ³Ý êï., ´³ñë»ÕÛ³Ý Ð., г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ
ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ μ³é³ñ³Ý, Ñ. 1, ºñ¨³Ý, 1986, ¿ç 735: ì³ËáõßïÇ ´³·ñ³ïÇáÝ, §ìñ³ëï³ÝÇ
ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ýϳñ³·ñáõÃÛáõݦ, ï»°ë Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ¶, ¿ç 78:
226

93

Ëáõ٠ѳñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ Áݹ³Ù»ÝÁ ˳óñáõÙ ¿ ³½·³μݳÏãáõÃÛ³Ý μ³ó³ñÓ³Ï Ùdzï³ññáõÃÛáõÝÁ: ìñ³óÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ Çñ»Ýù »Ý
ÝßáõÙ, áñ î³ßÇñÇ ¨ ²ßáóùÇ μݳÏÇãÝ»ñÁ §¹³í³ÝáõÃÛ³Ùμ ѳۻñ »Ý,
μ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï ¨ í³Û»Éã³Ï³½Ù¦230, §Ñ³Û»ñÁ ³ñï³ùáõëï ·»Õ»óÇÏ »Ý,
Ã˳ѻñ, ë¨ ³ãù áõ áõÝù»ñáí, ÇëÏ áñáÝù ìñ³ëï³ÝÇÝ ÏÇó »Ý ³åñáõÙ,
ëåÇï³Ï–ϳñÙñ³·áõÛÝ »Ý¦231: ²Ý÷á÷áË ¿ñ íÇ׳ÏÁ ¨ XVIII–XIX ¹³ñ»ñáõÙ: §1801 ÃáõÇÝ,– ³ñËÇí³ÛÇÝ ÝÛáõûñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ íϳÛáõÙ ¿ È»áÝ,–
»ñμ ìñ³ëï³ÝÁ Ùdzóáõ»ó èáõë³ëï³ÝÇÝ… ³ÙμáÕç É»éݳÛÇÝ Èûéáõ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ٠ϳñ ÙdzÛÝ ÙÇ íñ³ó³μÝ³Ï ·ÇõÕ – ²Ëï³É³ÛÇ åÕÝӳѳÝùÇ ßñç³ÝáõÙ… ÂÇýÉÇëÇó ëÏë³Í ÙÇÝã»õ Èûéáõ ѳñ³õ³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ۳ϳݿ Û³Ýáõ³Ý¿ ÛÇß³ï³Ïáõ³Í »Ý 13 ½áõï ѳ۳μÝ³Ï ·ÇõÕ»ñ »õ
ÙdzÛÝ 1 Ñ³ï ½áõï íñ³ó³μÝ³Ï ·ÇõÕ¦232: XIX ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ ³Ý·³Ù
»ñÏñ³Ù³ëÁ ½μ³Õ»óí³Í ¿ñ §Ù³ë³Ùμ ѳۻñáí, Ù³ë³Ùμ ùáãíáñ ¨
Ýëï³ÏÛ³ó óóñÝ»ñáí¦233: ²ñ¹, û áñù³Ýáí ¿ ÈáéÇÝ ¨ î³ßÇñÁ §μáõÝ
íñ³ó³Ï³Ý ï³ñ³Íù¦` ÃáÕÝáõÙ »Ýù ³éáÕç μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ïÇÝ:
Ø»Ï áõñÇß ÷³ëï³ñÏ ¨ë, áñÁ å³Ï³ë áõß³·ñ³í ã¿, í»ñ³μ»ñáõÙ ¿
Ù³ñ¹³μ³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²ÛÝ, áñ ѳۻñÇ ¨ íñ³óÇÝ»ñ ³ñÛáõݳÏó³Ï³Ý ϳåÁ
ÑáñÇݳÍÇÝ ¿ (ãÝ³Û³Í Ð³Ûáë–ø³ñÃÉáë ³é³ëå»ÉÇ ³ëå³ñ»½ ¹áõñë ·³ÉáõÝ), ѳÛïÝÇ ¿ñ ¹»é¨ë XIX ¹³ñáõÙ: Àëï ųٳݳϳÏÇó Ññ³å³Ï³·ñÇ,
§Ù³ñ¹³ã³÷³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳí³ëïdzóÝáõÙ »Ý, áñ, ¹³ï»Éáí ѳë³ÏÇó ¨ ·³Ý·Çó, ѳۻñÝ áõ íñ³óÇÝ»ñÁ å³ïϳÝáõÙ »Ý êåÇï³Ï ϳ٠ÏáíϳëÛ³Ý é³ë³ÛÇ ï³ñμ»ñ ïÇå»ñǦ234: ²ñ¹Ç éáõë Ù³ñ¹³μ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í §²ÝïñáåáÉá·Ç³¦ ¹³ë³·ñùÇ §²ß˳ñÑÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ù³ñ¹³μ³Ý³Ï³Ý ϳ½ÙÁ¦ »Ýóμ³ÅÝáõÙ ÝáõÛÝå»ë ϳñ¹áõÙ
»Ýù. §²ÝÏ³Ë É»½í³Ï³Ý å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÇó, ïíÛ³É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
(ÎáíϳëÇ.– Ð.¸.) ³½·³μݳÏãáõÃÛáõÝÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ »íñáå»áÇ¹Û³Ý é³ë³ÛÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ×ÛáõÕÇÝ` μ³ÉϳݖÏáíϳëÛ³Ý, ³é³ç³íáñ³ëÇ³Ï³Ý ¨
Ñݹ–å³ÙÇñÛ³Ý é³ë³Ý»ñÇÝ: سñ¹³μ³Ý³Ï³Ý ѳïϳÝÇßÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³230

ì³ËáõßïÇ ´³·ñ³ïÇáÝ, ï»°ë Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ¶, ¿ç 82:
Æá³Ý» ´³·ñ³ïÇáÝ, §Î³ÉÙ³ëá쳦 (1800–1828), Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ¶., ¿ç
251–252:
232
È»û, Ýßí. ³ßË., ¿ç 56:
233
Платон Иосселиан, Ýßí. ³ßË., ¿ç 21.
234
Положение армян в грузинском царстве, сборник ''Братская помощь пострадавшим в
Турции армянам'', Москва, 1897, с.657.
231

94

é³ÝÓݳóÝ»É 4 ÉáÏ³É ïÇå: ÎáíϳëÛ³Ý É»éݳßÕóÛÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëÇ Ý³Ë³É»éÝ»ñáõÙ íñ³óÇÝ»ñÇ, ¸³Õëï³ÝÇ ³í³ñÝ»ñÇ, ã»ã»ÝÝ»ñÇ, ÇÝ·áõßÝ»ñÇ, ûë»ñÇ, μ³ÉϳñÝ»ñÇ, ϳñ³ã³ÛÝ»ñÇ Ù»ç ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ ÏáíϳëÛ³Ý ïÇåÁ… гۻñÇ, ³ñ¨»ÉÛ³Ý íñ³óÇÝ»ñÇ, óûñÇ, ³ëáñÇÝ»ñÇ
ßñç³ÝáõÙ Áݹ·ÍíáõÙ ¿ ³ñÙ»ÝáÇ¹Û³Ý ï³ñμ»ñ³ÏÁ, áñÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ ³é³ç³íáñ³ëÇ³Ï³Ý é³ë³ÛÇݦ235: ê³ Áݹ³Ù»ÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ Ý»ñϳÛÇë, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ²ñ¨»ÉÛ³Ý ìñ³ëï³ÝÇ ïíÛ³É ï³ñ³ÍùáõÙ ³åñáÕÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ѳۻñ »Ý »Õ»É ÙÇßï áõ ݳ¨ ³Ûëûñ` ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, û
í»ñçÇÝ Ù»Ï–Ù»ÏáõÏ»ë ¹³ñáõÙ Ýñ³ÝóÇó áñù³ÝÝ ¿ íñ³ó³Ëáë ¹³ñÓ»É:
гϳé³Ï »ñ¨áõÛÃÁ` ѳ۳Ëáë ¹³ñÓ³Í íñ³óÇÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³Ýáõ٠ϳ٠ûÏáõ½ ìñ³ëï³ÝáõÙ (Çμñ ¶áñÇáõÙ, γ˻ÃáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ)`
Ù³ñ¹³μ³Ýáñ»Ý ãÇ ³å³óáõóíáõÙ:

ø³ñ﻽ 13. ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ XIII ¹³ñáõÙ ¨ XIV ¹³ñÇ ëϽμÇÝ:

235

Харитонов В. и др., Антропология, Москва, 2003, с. 260.

95

ºí í»ñç³å»ë, Ñݳñ³íá±ñ ¿ñ, ³ñ¹Ûáù, áñ §μáõÝ íñ³ó³Ï³Ý ÑáÕ»ñǦ
íñ³ íñ³óÇ Ã³·³íáñÁ ѳÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³Û–íñ³ó³Ï³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ
Ùï³Í»ñ: ÆëÏ ø³ñÃɖγ˻ÃÇ Ã³·³íáñ лñ³ÏÉ II–Á ÝÙ³Ý Íñ³·Çñ áõÝ»ñ:
²í»ÉÇÝ, áñå»ë ¹ñ³ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ý³Ë³ëÏǽμ, ݳ ËݹñáõÙ ¿ áñ¹áõÝ`
·³Ñ³Å³é³Ý· ³ñù³Û³½Ý ¶»áñ·ÇÇÝ, Çñ ϳÉí³ÍùÁ ѳݹÇë³óáÕ ÈáéÇÝ
ÝíÇñ³μ»ñ»É ÑÝ¹Ï³Ñ³Û Ù»Í³Ñ³ñáõëï ¨ ³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇã ޳ѳÙÇñ ޳ѳÙÇñÛ³ÝÇÝ: §Î³ï³ñ»Éáí Ñáñ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ, ¶»áñ·ÇÝ 1790 Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇ
16–Ç Ñ³ïáõÏ Ññáí³ñï³Ïáí ÈáéÇÝ ÝíÇñ³μ»ñ»ó Þ³ÙÇñ ³Õ³ÛÇÝ` áñå»ë
ѳí»ñÅ áõ ųé³Ý·³Ï³Ý ïÇñáõÛæ236: ޳ѳÙÇñ ޳ѳÙÇñÛ³ÝÁ ѳٳñíáõÙ ¿ñ Ñ³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ß³é³íÇÕ, ÇëÏ ÈáéÇÝ §ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ ÙÇ Ù³ë¦237: àõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Ýù. ųٳݳϳßñç³ÝÁ XVIII
¹³ñÇ í»ñçÇÝ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ ¿: XIX ¹. éáõë³Ï³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿É ¿ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ýßí³Í, áñ §владения Карталинцев
ограничились: с запада, населениями, идущими от ущелья
Боржомскаго; с севера, Сурамом и другими селениями по подгорью,
простирающемуся до Ксанскаго ущелья, вдоль гор; с юго–востока,
местами огибающими реку Арагву, по правую сторону Кура, у горы
Армази. Митрополиею их был нынешный город Гори, занимающий одно
из живописнейших мест центра Карталиний при впадении Лиахвы и
Меджуды в Кур¦238: Ø»Ï ³ÛÉ ï»ÕáõÙ Ñ»ÕÇݳÏÁ ³í»É³óÝáõÙ ¿, áñ ù³ñÃɳóÇÝ»ñÁ ÎáõñÇ ¨ ÈdzËí³ÛÇ Ñáë³ÝùÝ Ç í³ñ ½μ³Õ»óÝáõÙ ¿ÇÝ ßáõñç 180
í»ñëï ï³ñ³Íù239: Àݹ³Ù»ÝÁ:
²ÛëåÇëáí, ÷³ëï³Ï³Ý áã ÙÇ ÑÇÙù ãϳ åݹ»Éáõ, û ¶áõ·³ñ³ó ³ß˳ñÑÇ ï³ñ³ÍùáõÙ å³ïٳϳÝáñ»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É êïáñÇÝ
ø³ñÃÉÇ ³ÝáõÝáí »ñÏñ³Ù³ë, áñÝ §Áݹ·ñÏ»É ¿ ÂñdzɻÃÇ É»éݳßÕóÛÇó
ÙÇÝ㨠ÈáéÇ–ö³Ùμ³ÏÇ É»éݳßÕó¦240: ºí »Ã» Çñ³Ï³ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÈáéÇ Ñ³ëϳóáÕáõÃÛáõÝÁ, áñÁ å³ïٳϳÝ, ³ÛëÇÝùÝ`

236

î»°ë ²ÙÇñç³ÝÛ³Ý Ð., ÈáéÇÝ XVIII ¹. í»ñçÇÝ – XIX ¹. ëϽμÇÝ ¨ ѳۖíñ³ó–éáõë³Ï³Ý
ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ä´Ð, 2. 2007, ¿ç 182; âáμ³ÝÛ³Ý ä., ìñ³ó³Ï³Ý áõÕ»·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¨ Ýñ³Ýó ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ, ºñ¨³Ý, 1981, ¿ç 86; È»á, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ.
III (2), ºñ¨³Ý, 1973, ¿ç 381:
237
²ÙÇñç³ÝÛ³Ý Ð., ÈáéÇÝ XVIII ¹. í»ñçÇÝ…, ¿ç 182:
238
Платон Иосселиан, Ýßí. ³ßË., ¿ç 16.
239
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 35:
240
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М., Ýßí. ³ßË., ¿ç 3:

96

μáõÝ Ñ³
³ÛÏ³Ï³Ý ¶áõ·³ñùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ
Ý Ñ³ïí³ÍÝ ¿ ÙÇ
ÇÝ㨠Îáõñ ·»ïÁ,
ÙÇÝ㨠Âé»ÕùÇ (ÂñdzÉÉ»ÃÇ) É»éݳßÕó
³Ý, ë³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ ÉéáõÃÛ³Ý ¿
Ù³ïÝí
í³Í ѳۻñÇ ÏáÕÙÇó, ³å³ ¹³ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, û íñ³óÇÝ»ñÁ
í
ÝáõÛÝ
ï»ñÇïáñÇ³Ý í»ñçݳÏ
ϳݳå»ë ѳ۳Ã
ó÷»Éáõ áõ Ûáõñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ
ϳñáÕ »Ý êïáñÇÝ ø³ñÃ
ÃÉÇ Ýáñ³·Ûáõï ³Ýí³ÝáõÙÝ
³
û·ï³
³·áñÍ»É, ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ
ñ³ ë»÷³Ï³ÝáõÃ
ÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ μ³Ý»óÝ»É: ºÃ»
º
ÙÇ Ñ»ÕÇݳÏ
(ì³ËáõõßïÇ ³ñù³Û³½Ý, XVIII ¹.) ø³ñÃÉÇ
ÇÇó ³Í³Ýó»É ¿ ¨ë
ë ¿ÉÇ ø³ñÃÉÇÝ»ñ,
³å³ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, û
» ³Û¹ ÑáñÇÝí³Íù
ùÁ å»ïù ¿ ³Ûëûñ
ñ ¿É ³åñÇ, ³í»ÉÇÝ` å³
³ïÙ³³ß˳ñѳ·
·ñ³Ï³Ý ·áñͳÍ
ÍíáÕ ï»ñÙÇÝ ¹³é
éݳ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÇ å³ï׳é
é ѳݹÇë³Ý³: ìñ
ñ³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù
ù³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý (ѳ
³ïϳå»ë ·Çï³
³Ï³Ý) ³Ûñ»ñÁ ë»÷³Ï³Ý ѳÛñ»ÝÇ
ÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ
ѳñóáõõÙ í»ñç³å»ë å»ïù ¿ áÕç³ËáÑáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹»ë μ»ñ»Ý, ÇëÏ Ð³Û³ë¿É å»ïù ¿ Ùßï³
ï³ÝÇ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÝ
·
³å»ë ÑÇß»óÝ»Ý ¹ñ³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³
³Ý Ù³ëÇÝ, áñå»ë½Ç ÇëÏ³Ï³Ý ¹ñ³
³óÇáõÃÛ³Ý ÑÇñ³í
íÇ ÙÇ³Ï å³ÛÙ³-ÝÁ ·áñÍ
ÍÇ: ÆëÏ ¹ñ³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÝ ³Ûëûñ ëáõñ Ï»ñå
åáí ½·³óíáõÙ ¿:

ø³ñ
ñ﻽ 14. ÎáíϳëÁ XVI–XVII
X
¹¹., ø³ñÃÉÇÝ
Ý Ù»ÏÝ ¿, ÇëÏ ÈáéÇÝ Ýñ³
Ý
ϳ½ÙáõÙ ã¿:

97

ü²ÞÆêî²Î²Ü²òì²Ì ä²îز¶ðàôÂÚà±ôÜ: ÂμÇÉÇëÇÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙμÇáÝÇ »ñ³ß˳íáñ³Í ÑÇßÛ³É §ìñ³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃ۳ݦ ¿ç»ñáõÙ, å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ñÑ»ëï³Ï³Ý §ÑÝ»óáõÙÇó¦ μ³óÇ, ï»Õ
»Ý ·ï»É ݳ¨ ³Õ³Õ³ÏáÕ Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñ áõ Ï»ÕÍÇùÝ»ñ: Ø»Ï ûñÇݳÏ:
лÕÇݳÏÝ»ñÁ ·ñáõÙ »Ý, áñ 1920–³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ³Ý¹ñÏáíϳëÛ³Ý
ëáí»ï³Ï³Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ·Í»ÉÇë, §μéÝÇ Ï»ñåáí ³Ýç³ïí»óÇÝ ¨ Ùdzóí»óÇÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý êêЖÇÝ (Ý»ñϳÛáõÙë ϳ½Ù»Éáí г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ëÁ) гñ³í³ÛÇÝ
ìñ³ëï³ÝÇ (øí»Ùá ø³ñÃÉÇÇ) μáõÝ íñ³ó³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ` ÈáéÇÝ ¨
î³ßÇñÁ (ųٳݳÏÇÝ ¹ñ³Ýù ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ ÂÇýÉÇëÇ Ý³Ñ³Ý·Ç, ø³ñÃɖγ˻ÃÇ, ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç), áñï»Õ ë÷éí³Í »Ý »ñÏñ³Ù³ëÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ íϳÛáÕ íñ³ó³Ï³Ý ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳÛïÝÇ ³ÛÝåÇëÇ ï³×³ñÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` ²ËóɳÝ, øáμ»ñÁ, ²ùáñÇÝ ¨ ³ÛÉù, å³ïٳϳÝáñ»Ý
ϳ½Ù»Éáí ìñ³ó áõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»óáõ î³ßÇñ–²·³ñ³ÏÇ Ã»ÙÁ¦241: » áíù»ñ »Ý ϳéáõó»É ³Û¹ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ` ³ë»Éáí ã¿, ³ÛÉ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¿,
áñáÝù ë³Ï³ÛÝ »ñ¨³Ý ѳݻÉÇë áñå»ë ϳÝáÝ íñ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýã³÷
¹Åí³ñ ¿ ÉÇÝáõÙ Ýñ³ÝóáõÙ Ù³ïݳÝᯐ Çñ»Ýó ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ áõ
·áñÍÁ:
ä³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáõÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝ ¿, áñÇÝ å»ïù ¿
½·áõÛß Ùáï»Ý³É, ù³Ý½Ç Ï»ë×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÝÇÝ áã ÙdzÛÝ Ûáõñ³ï»ë³Ï Ï»ÕÍÇù ¿, ³Ûɨ Ñ³×³Ë ·áñÍáõÙ ¿ Ç íݳë Ñ»ÕÇݳÏÇ: îíÛ³É ¹»åùáõÙ,
»ñμ íñ³óÇ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÁ Ãí³ñÏáõÙ »Ý, û í³ñã³Ï³Ý ÇÝã ÙdzíáñÝ»ñÇ
ϳ½ÙáõÙ »Ý »Õ»É ÈáéÇÝ áõ î³ßÇñÁ, ³å³ ¹ñ³Ýáí ³Ï³Ù³ÛÇó ÝßáõÙ »Ý ݳ¨
íñ³ó å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÇëÏ³Ï³Ý ï³ñÇùÁ` ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ, áñÁ
å³ï³Ý»Ï³Ý ï³ñÇù ¿ ѳÛáó ѳٻٳïáõÃÛ³Ùμ: Üñ³Ýù μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ
»Ý Çñ»Ýó ÇëÏ ëáõïÁ, Çμñ î³ßÇñÝ áõ ÈáéÇÝ μáõÝ íñ³ó³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñ
»Ý, áñáíÑ»ï¨ §μáõÝ ï³ñ³ÍùÁ¦ »Ã» í³ñã³Ï³Ý »ÝóϳÛáõÃÛ³Ùμ ¿ áñáßíáõÙ, ³å³ å»ïù ã¿ ³Ýï»ë»É ¨ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝÇó ³é³ç IV–VI ¹³ñ»ñáõÙ ø³ñÃÉÇÝ ³ÙμáÕçáíÇÝ ·ïÝí»É ¿ ¶áõ·³ñ³ó
μ¹»ßËáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ, ÇëÏ ø³ñÃÉÇÇ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ó·³íáñÝ»ñÁ ϳé³í³ñ»É »Ý ¶áõ·³ñ³ó μ¹»ßËÇ ëïáñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ùμ242:

241
242

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 228:
г۳ëï³ÝÇ Ñ³ñ³ÏÇó »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¿ç 130:

98

²Ûëûñ ³ÛÝ, ÇÝã ϳï³ñ»É »Ý ì³ËáõßïÇ ´³·ñ³ïÇáÝÇÝ, Æí³Ý» æ³í³ËÇßíÇÉÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáí ·áñÍáÕ ¹åñáóÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ, Ïïñ³Ï³Ý³å»ë Ù»ñÅíáõÙ ¿ íñ³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ Ýñ³Ýó ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùμ ³åñáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó: л勉μ³ñ` íñ³óÇ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÇ áõ ·³Õ³÷³ñ³ËáëÝ»ñÇ ËÕ×Ç íñ³ ¿ ͳÝñ³ó³Í Ý»ñϳÛÇë ³ÛÝ
Çñ³íÇ׳ÏÁ, áñÁ Ý߳ݳíáñ ûë É»½í³μ³Ý, Çñ³Ý³·»ï ì. ²μ³¨Á Çñ³í³Ùμ μÝáñáßáõÙ ¿ Çμñ¨ §ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ å³ï»ñ³½Ù¦243: ²Û¹ å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ѻ層É, μ³ó»Éáí ³μ˳½³Ï³Ý, ûë³Ï³Ý, ѳÛϳϳÝ, éáõë³Ï³Ý ѳٳó³Ýó³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³Ûù¿ç»ñÁ: ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ
XII–XIII ¹³ñ»ñáõÙ ³ÛÉ¨ë §μáõÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñ¦ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ Ó»éù μ»ñ»É
(¹ñ³Ýù í³Õáõó ½μ³Õ»óí³Í ¿ÇÝ), ³ÛÉ ÙdzÛÝ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ËÉ»É Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó: ÜßÛ³É ¹³ñ»ñáõÙ ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¨ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ Çñ ѳñ¨³ÝÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: ´Ý³Ï³Ý³μ³ñ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ Çñ ݳËÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ÁÝϳÉí»É í³Ý³Ï³Ý ¶»áñ· Ø»ñãáõÉÇ Ï³ñ·³ËáëÁ, û` §ø³ñÃÉÇ ¿ ѳٳñíáõÙ ³ÛÝ Áݹ³ñÓ³Ï »ñÏÇñÁ, áõñ ųٳë³óáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ¨ ³ÕáÃùÝ»ñÝ ³ñï³ë³ÝíáõÙ »Ý íñ³ó»ñ»Ý
É»½íáí¦: êáõÛÝ ·³Õ³÷³ñáí ³é³çÝáñ¹í»Éáõ ѳٳñ ³ÛÅÙ ÝáõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ãϳÝ, ѻ勉å»ë Ýñ³ ç³ï³·áíÝ»ñÁ å»ïù ¿ Çñ»Ýó ѳßÇí
ï³Ý, áñ ¹³ ³ñ¹»Ý ³í»ÉÇ ßáõï ϳñáÕ ¿ íݳë»É, ù³Ý û·Ý»É íñ³ó ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ²Ýó»É »Ý ųٳݳÏÝ»ñÁ, »ñμ É»½áõÝ ï³ñ³Í»Éáõ ¨ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÷áË»Éáõ ÙÇçáóáí Ñݳñ³íáñ ¿ñ íñ³ó³Ï³Ý³óÝ»É ³Ù»Ý ÇÝã:
ÂíáõÙ ¿, û ³éáÕç ÇÝùݳå³Ñå³ÝÙ³Ý μݳ½¹Ç å³Ñ³Ýçáí ëó÷áõÃÛ³Ý ÏáãÁ å»ïù ¿ íñ³ó ÅáÕáíñ¹Ç Ý»ñëÇó ÑÝãÇ: ê³Ï³ÛÝ ¹³ ãϳ ϳ٠áõß³ÝáõÙ ¿, ÇëÏ Ýñ³ ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñݳ˳íÁ ó³Ýϳó³Í ³Ýí³Ý³÷áËáõÃÛ³Ý
å³ñ³·³ÛáõÙ ¿É ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ÙǨÝáõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ í³ñ»É: ²ÏÝ»ñ¨ ¿, áñ ìñ³ëï³ÝÇ ³ÝËïÇñ μáÉáñ ݳ˳·³ÑÝ»ñÇ ûñáù ëáí»ï³Ï³Ý
ï³ñÇÝ»ñÇ Í³ÍáõÏ áõ Ëáñù³ÛÇÝ ³ÛɳٻñÅáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É áõÅ·Ýáñ»Ý áõ
μ³ó³Ñ³Ûïáñ»Ý ¿ ·ÉáõË μ³ñÓñ³óñ»É: ²μ˳½ ÅáÕáíñ¹Ç ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ »Ý
ѳÛïÝáõ٠ѳÛïÝÇ Çñ³í³μ³Ý î. Þ³Ùμ³Ý ¨ ³½·³μ³Ý ². Ü»åñáßÇÝÁ` ·ñ»Éáí. §Нынешная Грузия – “Малая империя с большими амбициями”,
создаваемая потугами горе–политиков. Политиков, не понимающих хода
истории, ее закономерностей, пытающихся путем военной экспансии,

243

î»°ë Абаев В., Трагедия Юго–Осетии: беспредел геноцида, www.Iratta.com, версия
для печати, с. 2.

99

террора, геноцида и внешних подпорок удержать под своей властью
этнически ей чуждые, свободолюбивые кавказские народы¦244:
§ìñ³ëï³ÝáõÙ μ³½Ù³½· å»ïáõÃÛáõÝÁ ÙáÝá¿ÃÝÇÏ å»ïáõÃÛáõÝ
¹³ñÓÝ»Éáõ Ïáõñë ¿ í³ñíáõÙ,– Çñ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳÛïÝáõÙ ÷áñÓ³·»ï Â. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ:– ¸³ ϳï³ñíáõÙ ¿ ϳ°Ù ÓáõÉÙ³Ý, ϳ°Ù ³ñï³·³ÕÃÇ ÙÕ»Éáõ ÙÇçáóáí¦245: ²ÛëûñÇÝ³Ï ÙÃÝáÉáñïáõÙ, áõñ»ÙÝ, ³ñï³éáó áãÇÝã
ãϳ, áñ Ù³ëݳíáñ³å»ë §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ, ÏñÃáõÃÛáõÝÁ, Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ ¨ ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÁ ³Õ³í³ÕíáõÙ »Ý ìñ³ëï³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñ³Í ³½·³ÛÇÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ѻ勉Ýùáí` ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ μéݳÏóí³Í ѳÛϳϳÝ
¶áõ·³ñ³ó ³ß˳ñÑÇ ÙÇ ß³ñù ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñáõÙ¦246:
êñ³ å³ï׳éÝ áõ ѻ勉ÝùÁ ß³ï å³ñ½ ¿. å³ï׳éÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
Ï»ÕÍ å³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÝ ¿, ѻ勉ÝùÁ` ³½·Ç ·Çï³Ïó³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ Áݹ·ñÏáÕ ßáíÇÝǽÙÁ: ¼áõñ ã¿ ì. ²μ³¨Á ·ñáõÙ. §ü³ßǽÙÁ áñï»Õ áñ
Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ¿ ³ÝóÝáõÙ, áãÝã³óÝáõÙ ¿ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÁ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ` å³ïٳϳÝÁ: ¶ÇïáõÃÛ³Ý ³éç¨ μ³ó³Ñ³Ûï áõ óÇÝÇÏáñ»Ý
ËݹÇñ ¿ ¹ñíáõÙ áã û áñáÝ»É áõ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ ½³ñÏ ï³É ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ¨ é³ë³Û³Ï³Ý μáõéÝ ÇÝùݳ÷³é³μ³ÝáõÃÛ³ÝÁ… ²½·³ÛÇÝ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í³Õ»ÙáõÃÛáõÝÝ ¿É áñáᯐ ³½·³ÛÇÝ ëݳå³ñÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý. áñù³Ý Ù»Í ¿
ëݳå³ñÍáõÃÛáõÝÁ, ÝáõÛÝù³Ý ¨ ÑÇÝ ¿ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹åÇëÇÝ ¿
íñ³ó Ýáñ³·áõÛÝ ý³ßÇëï³Ï³Ý³óí³Í å³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÁ¦247: ºíë Ù»Ï
ѳïí³Í Þ³Ùμ³ÛÇ ¨ Ü»åñáßÇÝÇ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÇó. §Ряд историков,
выполнявших политзаказ и отрабатывавших подачки партийно–
распределительной системы страны (Г. А. Меликишвили и др.), а также современных “специалистов–историков” типа Г. В. Цулая, Э. Хоштария–Броссе, продолжающих подобную работу, исподволь внедряют
в наше сознание тезис о том, что абхазы – это ни кто иной, как древние грузины, только сами они, по своей темноте и дикости, об этом и
не подозревают. Кто они – безграмотные дилетанты или ангажирован-

244

Шамба Т., Непрошин А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 10:
§Голос Армении¦, 20.02.2010
246
¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¾¹. È., г۳ëï³ÝÝ áõ ѳÛÏ³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ, гÛáó μݳå³ïٳϳÝ
ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ, §ì¿Ù¦, 1. 2009, ¿ç 22:
247
Абаев В., ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 2:
245

100

ные историки? Скорее, это специалисты, сознательно взявшиеся за
фальсификацию истории Закавказья¦248.

ø³ñ﻽ 15. ìñ³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÁ. Ýßí³Í ¿ ݳ¨, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í,
øí»Ùá (êïáñÇÝ) ø³ñÃÉÇÝ:

²Ù÷á÷»Ýù ³ëí³ÍÁ, ³Ûɳå»ë Ïï³ñí»Ýù »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ áõ
Ýñ³Ýó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³éϳ ÏÝ×éáï ѳñó»ñáí, ³ÛÝÇÝã Ýå³ï³Ï áõÝ»Ýù ÝáõÛÝ ³Û¹ ѳñó»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ÷áñÓ ³Ý»É ÉáÏ, ³ÏÝϳɻÉáí, áñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ ·áõó» ¹ñ³Ýù ѳßíÇ ³éÝí»Ý, û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»Ý ×Çßï
ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ ѳٳñ: ²ÛëåÇëáí, ³é³ÝÓݳóÝ»Ýù ³ÛÝ Ñ³ëï³ïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù, áñù³Ý ϳñáÕ³ó³Ýù, Ñëï³Ï»óñÇÝù í»ñÁ: ¸ñ³Ýù »Ý.
– ²ß˳ñÑ³Ï³É ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ÐéáÙ»³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝÁ, ä³ñëÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ²ñ³μ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ, é³½Ù³ù³Õ³248

Шамба Т., Непрошин А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 11:

101

ù³Ï³Ý Ýϳï³éáõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí ÙÇßï Ó·ï»É »Ý Îáõñ ·»ïÇ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùáõÙ »Ýóϳ ѻݳϻï–å»ïáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ: ¶»ñٳݳóÇ å³ïÙ³μ³Ý ì»ñÝ»ñ ÞáõñÁ Ü»ñáÝ Ï³Ûë»ñ ųٳݳϳßñç³ÝÇó μ»ñí³Í ûñÇݳÏáí óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ: Àëï ³Û¹Ù, Ýñ³Ýù ϳٻó³ÍÝ ¿ñ ÑÛáõëÇëáõÙ ë³Ñٳݳ÷³Ï»É Ø»Í
гÛùÇ μ³í³Ï³ÝÇÝ ½áñ»Õ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·áïÇÝ, áñÝ Çñ»Ýó Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ñ ³ÛëñÏáíϳëÛ³Ý ·»ï»ñáí ¨ γëåÇó ÍáíÇ íñ³Ûáí ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëï³ï»É ÙÇçÇݳëdzϳÝ
ѳñáõëï »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï249: ²é¨ïñ³ïÝï»ë³Ï³ÝÇó μ³óÇ, å³Ï³ë
ϳñ¨áñ ã¿ñ »ñÏñ³Ù³ëÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ, ÎáíϳëÛ³Ý
É»éݳÝóùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ÐéáÙ»³óÇÝ»ñÇÝ ÷á˳ñÇÝ»óÇÝ μÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÁ, áñáÝó Ùñó³ÏÇó å³ñëÇÏÝ»ñÁ ÝáõÛÝ ³Û¹ Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí Ùßï³å»ë ëñ³Ýó ѳϳ¹³ñÓ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ í³ñáõÙ` ÑÇÙݳϳÝáõ٠ѳÛáó ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ¨ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
ѳßíÇÝ ëï»ÕÍ»Éáí ìÇñùÇ (ø³ñÃÉÇÇ) μ¹»ßËáõÃÛáõÝ, Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝ, ³å³ í³ë³É³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³ëå³ñ»½Á ·ñ³í»óÇÝ ³ñ³μÝ»ñÁ, áñáÝù î÷ÕÇëÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ»óÇÝ: ì»ñç³å»ë, ÝáõÛÝ
Ùï³¹ñáõÃÛ³Ùμ »Ï³Ý Ý³¨ éáõëÝ»ñÁ, ÇëÏ ³ÛÅÙ ³ÏÝ»ñ¨ »Ý ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÇ Ñ³í³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë μáÉáñÇÝ ³Ýë˳Éáñ»Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ³í»É³óÝ»É ¨
ÀݹѳÝñ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ Íñ³·ñ»ñÁ, áñÁ ѳí³ÏÝáï г۳ëï³ÝÛ³Ûó »Ï»Õ»óáõÝ å³ïÅ»Éáõ ѳٳñ Ýñ³ÝÇó ³Ýç³ï»ó å³ÛٳݳϳÝáñ»Ý ìñ³ó
ÏáãíáÕ »Ï»Õ»óÇÝ` Çñ Ñá·¨áñ Ñáïáí, Çñ ï³ñ³Íùáí: ì»ñçÇÝë áÕݳ߳ñ
¹³ñÓ³í Ýáñ ϳ½Ù³íáñíáÕ ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ: ²ÛëåÇëáí, Ùßï³å»ë áõÕ»ÏóáÕ Ýå³ëï³íáñ ݳ˳¹ñÛ³ÉÝ»ñÝ û·ï³·áñÍ»Éáí, ù³ñÃí»É ³ÝáõÝáí250 »ñÇï³ë³ñ¹ áõ »é³Ý¹áõÝ ¿ÃÝáëÁ VII ¹. ëÏë³Í áõŠѳí³ù»ó, ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù μ»ñ»ó, X–XI ¹¹. μ³½Ù³μÕ»ï ó»Õ³ËÙμ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁݹѳÝáõñ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý É»½áõ ÁݹáõÝ»ó251, Çñ »Ï»Õ»óáõ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÁݹɳÛÝÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é §ø³ñÃÉǦ ¨ §ù³ñÃí»ÉǦ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Í³ÍÏáõÛÃÝ Áݹ³ñӳϻó, áñÇó Ñ»ïá ³ñ¹»Ý ¹ÇÙ³íáñ»ó Çñ ³ëï»Õ³ÛÇÝ Å³Ù»ñÁ:

249

Þáõñ ì., Ü»ñáÝ Ï³Ûë»ñ ³ñ»õ»É»³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, ìÇ»Ýݳ, 1930, ¿ç 96–112:
æáõ³Ýß»ñÇ μݳ·ñáõÙ` §ùáí»Éï³ ù³ñÃí»É»ï³¦, áñÁ μ³é³óÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §μáÉáñ
ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ¦, ï»°ë Джуаншер Джуаншериани, Ýßí. ³ßË., ¿ç 76, ÍÝÃ. 96:
251
Меликишвили Г., Основные этапы этносоциального развития грузинского народа в
древности и средневековье, Москва, 1973, с. 10–11.
250

102

– ø³ñÃÉÇÝ ¨ Æμ»ñÇ³Ý ÝáõÛÝÁ ã»Ý, áñáíÑ»ï¨ ¹ñ³Ýù áã ÙdzÛÝ ï³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñ »Ý ¨ ï³ñμ»ñ ¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ »Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó»É,
³Ûɨ ³Ûɳɻ½áõ ï³ñμ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ »Ý å³ïϳݻÉ: ºÃ» ³ÝÅËï»ÉÇ
¿, áñ Æμ»ñdzÝ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ²ñ¨ÙïÛ³Ý ìñ³ëï³ÝÝ ¿, ÆëÏ ø³ñÃÉÇÝ`
²ñ¨»ÉÛ³Ý, ³å³ ÇѳñÏ» ¹ñ³Ýù ã»Ý ϳñáÕ ÝáõÛÝ »ñÏÇñÁ ÉÇÝ»É: ºí »Ã» Æμ»ñdz ³ë»Éáí ϳñáÕ »Ýù ø³ñÃÉÇ Ï³Ù ìñ³ëï³Ý ѳëϳݳÉ, áñáíÑ»ï¨
ݳËáñ¹»É ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë, ³å³ ø³ñÃÉÇ Ï³Ù ìñ³ëï³Ý ³ë»Éáí ã»Ýù
ϳñáÕ Æμ»ñdz ѳëϳݳÉ, áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÁ í³Õ ¹³ñ»ñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ: л勉μ³ñ, ³ÛÝ, ÇÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Çμ»ñÝ»ñÇÝ, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ í»ñ³·ñ»É ù³ñÃí»ÉÝ»ñÇÝ (áñÝ ¿` ß³ï ³í»ÉÇ ÑÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ ¨
Ùß³ÏáõÛÃ), ¨ ³ÛÝ, ÇÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ù³ñÃí»ÉÝ»ñÇÝ, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ í»ñ³·ñ»É
Çμ»ñÝ»ñÇÝ (áñÝ ¿` »Ï»Õ»óáõ ÇÝùÝáõñáõÛݳóáõÙ, áõÅ»Õ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ݳ˳¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ ¨ ³ÛÉÝ): Àëï ¿áõÃÛ³Ý, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ³Ýí³Ý
ïñ³ÝëýáñÙ³ódz` ÷á˳ϻñåáõÃÛáõÝ, áñÁ ųٳݳÏÝ»ñÁ ˳Ëï»ÉÇë ¿
ÉÇÝáõÙ: îíÛ³É ¹»åùáõÙ ¹³ ÙÇïáõÙݳíáñ ¿ ³ñí»É:
– èáõë å³ïÙ³μ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §Грузинские и совковые шулеры от
истории навязывают нам термин §Грузия¦ чуть ли не с каменного века. В применение же к X–XIII векам это столь же уместно, как считать
Александра Невского князем Российской империи или СССР. Термин
§Лази¦ упоминается с I века н. э., §Картли¦ – с начала VIII века, §мегрелы¦ – с IX века и §сакартвелы¦ – с XI. Термин же §Грузия¦ исползуется с XVI века. Точное его происхождение неизвестно¦252.
– ²μ˳½ ѻﳽáïáÕÁ ·ñáõÙ ¿. §Термин “грузинский” не появлялся в официальных документах до момента подписания Георгиевского
трактата в 1783 г. Более того, сам царь картлийский и кахетинский
Ираклий II, обращаясь к Екатерине II, не упоминает ни топоним
“Сакартвело”, ни название “Грузия”. Упоминание о них отсутствует в
тексте собственно Договора, однако в его предисловии и артикулах
впервые идет речь о “грузинском народе” и о “грузинской церкви”.
...Поскольку в то время на территории современной Грузии
единого, цельного государства не существовало и, естественно, не
имелось определенного его названия, то позже, в конце XIX в.,

252

Широкорад А., Война и мир Закавказья за последние три тысячи лет, Москва, 2009,
с. 23–24.

103

сформировавшееся единое административное образование – наместничество в составе России – получило от царской канцелярии условное собирательное название “Грузия”. В российских же документах топоним “Грузия” был широко применен сразу же после ввода на территорию закавказья российских воинских частей, с момента присоединения отделных царств и княжеств к России¦253.

ø³ñ﻽ 16. ²Ûëï»Õ ìñ³ëï³Ý »ñÏñ³ÝáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¿ ¨ ѳí³ù³Ï³Ý ÇÙ³ëï
áõÝÇ, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë èáõë³ëï³ÝÇ Ýáñ Ýí³×áõÙÝ»ñÁ ÎáíϳëáõÙ ¨ ²Ý¹ñÏáíϳëáõÙ:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ ϳ Ù»Ï ø³ñÃÉÇ–ø³ñóÉÇÝdz ¨ Ýñ³ÝÇó ³é³ÝÓÇÝ
г۳ëï³Ý–êáÙË»Ãdz (1823 Ã.):
253

Шамба Т., Непрошин А., Ýßí. ³ßË., ¿ç 60:

104

– ìñ³ëï³Ý, ³é³í»É ¨ë ²ñ¨ÙïÛ³Ý ìñ³ëï³Ý ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ìñ³ëï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ Ùï³ó³ÍÇÝ »Ý, áñáíÑ»ï¨ ¹ñ³Ýù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý
ï³ñμ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÛÝ ï»ñÇïáñdzݻñÁ Ýß»Éáõ ѳٳñ, áñáÝù §íñ³ó³Ï³Ý¦ »Ý »Õ»É ÙdzÛÝ ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛ³Ý
(XII–XV ¹¹.) ¨ êáí»ï³Ï³Ý ìñ³ëï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ ·ïÝí»Éáõ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ: Æ ¹»å, ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ù³ñ﻽³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç §ìñ³ëï³ÝÁ áñå¿ë »ñÏÇñ ÝßõáõÙ ¿ ÙÇÙdzÛÝ 15–ñ¹ ¹³ñáõÙ: ØÇÝã ³Û¹ ìñ³ëï³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ Ýßõ³Í »Ý ÎáÉËÇë, Æμ»ñdz ¨ ػݷñ»Édz »ñÏñÝ»ñÁ¦254:
– ø³ñÃÉÇÇ ì»ñÇÝ, Ü»ñùÇÝ ¨ êïáñÇÝ μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý
»Ý, áñáíÑ»ï¨ ¹ñ³Ýù Ýáñ³Ñݳñ »Ý, Ùï³ó³ÍÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ áõÝ»Ý ¨
ßñç³Ý³éíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ XVIII ¹³ñÇó ëÏë³Í: лÕÇݳÏÝ ¿ ì³ËáõßïÇÝ:
– ì³ËáõßïÇÇ ·áñÍÁ ß³ñáõݳÏáÕÝ»ñÇó Æ. æ³í³ËÇßíÇÉÇÝ ¿ ëï»ÕÍ»É ÁݹѳÝáõñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÷³ëï³ñÏí³Í ÙÇ ï»ëáõÃÛáõÝ, ѳٳӳÛÝ áñÇ §êáÙË»ÃǦ ¨ §êáÙËÇÃǦ μ³é»ñÁ ÙǨÝáõÛÝ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ áõÝ»óáÕ, ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ÝáõÛÝ ï³ñ³ÍùÁ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý, ÙǨÝáõÛÝ ï»Õ³Ýí³Ý ·ñáõÃÛ³Ý (ϳ٠³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý) ï³ñμ»ñ Ó¨»ñ ã»Ý, ³ÛÉ μáÉáñáíÇÝ ï³ñμ»ñ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý: Ø»ÏÁ`
§êáÙË»ÃǦ–Ý, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÁ, ÙÛáõëÁ` §êáÙËÇÃǦ–Ý, г۳ëï³ÝÇó μ³óÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ݳ¨ ìñ³ëï³Ý, í»ñçÇÝÇë ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñ ÏáãíáõÙ ¿ §êïáñÇÝ ø³ñÃÉǦ (øí»Ùá ø³ñÃÉÇ): ìñ³ó³·»ïÝ»ñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ
ÏñÏÝ»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇïùÁ, ³ÛÝ, áñ Çμñ §êáÙËÇÃǦ Ý߳ݳÏáõÙ ¿
ìñ³ëï³Ý` êïáñÇÝ ø³ñÃÉÇ: ºí ¹ñ³Ýáí ³Ýí»ñ³å³Ñ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý
³ñÅ»ù ¿ ëï³ó»É ÙÇ ¹ñáõÛÃ, áñÁ ß³ï Ñ»éáõ ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÇó ¨ ãáõÝÇ
³ÕμÛáõñ³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙù:
Ê. ÂáñáëÛ³ÝÁ ùÝÝ»É ¿ íñ³ó å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý μáÉáñ ·áñÍ»ñÁ
ëϽμÇó ÙÇÝ㨠XIII ¹³ñ, Ýå³ï³Ï áõݻݳÉáí å³ñ½»É, û ÇÝã »Ý Ñ³ëϳó»É íñ³ó å³ïÙ³·ÇñÝ»ñÁ §êáÙË»ÃǦ ¨ §êáÙËÇÃǦ ï³Ï (ÝÙ³Ý ³ß˳ï³Ýù íñ³ó³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ãÇ Ï³ï³ñí»É): ²Û¹ ·áñÍ»ñáõÙ ãϳ §øí»Ùá
ø³ñÃÉǦ (êïáñÇÝ ø³ñÃÉÇ) μ³é, ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ: ìñ³ó å³ïÙ³·ÇñÝ»ñÁ, ÇëÏ Ýñ³Ýù Ñ»Ýó ø³ñÃÉÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ·ñáÕÝ»ñÝ »Ý, áã ÙÇ ·³Õ³÷³ñ ãáõÝ»Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Çñ»Ýó ѳÛñ»ÝÇùÇ ÇÝã–áñ Ù³ëÁ ÏáãíáõÙ ¿
§êïáñÇÝ ø³ñÃÉǦ: ºí ù³ÝÇ áñ ãÇ »Õ»É §êïáñÇÝ ø³ñÃÉǦ »ñ¨áõÛÃÁ, áõëïÇ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É Ý³¨ áñ¨¿ μ³é ³ÛÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ѳٳñ: л勉å»ë §êáÙËÇÃǦ–Ý ã¿ñ ϳñáÕ Ýß³Ý³Ï»É §êïáñÇÝ ø³ñÃÉǦ: ²ÛëåÇëáí,
254

¶³Éã»³Ý è., г۳ëï³ÝÁ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ù³ñ�³·ñáõû³Ý Ù¿ç, ºñ¨³Ý, 2005, ¿ç 12:

105

§êáÙË»ÃǦ ¨ §êáÙËÇÃǦ ÝáõÛÝ μ³éÝ ¿, ÝáõÛÝ μ³éÇ »ñÏáõ ï³ñμ»ñ³ÏÁ:
ø³ÝÇ áñ ëïáõÛ· ¿, ³ÝíÇ×»ÉÇ, ѳëï³ï, áñ §êáÙË»ÃǦ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ г۳ëï³Ý, ³å³ ¹ñ³ ï³ñμ»ñ³Ï §êáÙËÇÃǦ–Ý ¿É å»ïù ¿ ³ñï³Ñ³ÛïÇ
г۳ëï³ÝÇ ÙÇ ï³ñμ»ñ³Ï255:
– ²Ûëå»ë Ïáãí³Í, êïáñÇÝ ø³ñÃÉÇÇ ÙÛáõë Ù³ëÁ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Èáéáõ
(¶áõ·³ñ³ó ³ß˳ñÑÇ) ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ ¿, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: л勉å»ë, »Ã» ѳۻñÁ ¹ñ³ ѳٳñ ã»Ý
·áñͳÍáõÙ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÈáéÇ ï»ñÙÇÝÁ, ³å³¨ íñ³óÇÝ»ñÁ ÑÇßÛ³É ï»ñÇïáñdzÝ, ·áõÙ³ñ³Í г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÁ, ãåÇïÇ ³Ýí³Ý»Ý êïáñÇÝ ø³ñÃÉÇ:
– ÈáéÇ–î³ßÇñ ï»Õ³ÝáõÝÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ã¿, íñ³ó³Ï³Ý ¿: гÛϳϳÝÁ
³é³ÝÓÇÝ–³é³ÝÓÇÝ ÈáéÇ μ»ñ¹Ç áõ μ»ñ¹³ù³Õ³ùÇ ³ÝáõÝÝ ¿ ¨ Ø»Í Ð³ÛùÇ
¶áõ·³ñù Ý³Ñ³Ý·Ç î³ßÇñ ·³í³éÇ ³ÝáõÝÝ ¿: ø³ñÃí»ÉÝ»ñÁ, ÉÇÝ»Éáí ë³Ï³í³ÃÇí ÅáÕáíáõñ¹ ¨, μݳϳݳμ³ñ, áã Ù»Í »ñÏñÇ ï»ñ, ëáíáñ ¿ÇÝ ³ß˳ñÑÁ Ùṻɳíáñ»É ÙdzÛÝ ÷áùñ³ã³÷ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñáí:
êϽμáõÝùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ñ` ùÇã û ß³ï Ëáßáñ μݳϳí³ÛñÁ, Çñ ßñç³Ï³
ÑáÕ»ñáí, ³ñ¹»Ý ³é³ÝÓÇÝ ÅáÕáíñ¹áí ³é³ÝÓÇÝ »ñÏÇñ ¿ñ: ºÃ» ÝϳïÇ
áõݻݳÝù ÏáÉË»ñÇÝ, ϳ˻ñÇÝ, ÏáõË»ñÇÝ, ëí³ÝÝ»ñÇÝ, Ù»·ñ»ÉÝ»ñÇÝ ¨
ÙÛáõëÝ»ñÇÝ, ³å³, Çëϳå»ë, ßñç³å³ïÝ ³ë»ë ÇÝùÝ ¿ñ ÑáõßáõÙ ÝÙ³Ý
å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ ³ß˳ñÑÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý í»ñ³óáõÙÇó Ñ»ïá ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ ÝáõÛÝ Ùá¹»ÉÁ ÷á˳¹ñ»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ íñ³, ·ñ»Éáí, ûñÇݳÏ` ²É³ßÏ»ñïÇ »ñÏÇñ, ²ñ³ùëÇ
ѳÛÝÏáõÛë »ñÏÇñ, ºñ½ÝϳÛÇ »ñÏÇñ ¨ ³ÛÉÝ256: ÜáõÛÝÇëÏ êáÙ˻ÖêáÙËÇÃÇÝ, ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù, ³ÙμáÕç г۳ëï³ÝÁ ã¿ñ, ³ÛÉ Ýñ³ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÝ ¿ñ:
²ÛëåÇëáí, ÙÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÁ Ýñ³Ýó ѳٳñ μ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í
»ñÏÇñ ¿ñ, áñå»ë½Ç ϳñáճݳÛÇÝ Ù»Ï ³ÙμáÕçáõÃÛáõÝ ÁÝϳɻÉ, ÙÛáõë
ÏáÕÙÇó, ë³Ï³ÛÝ, ϳÝ˳Ùï³Íí³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ Ù»ç
³ÛÝ Ù³ëݳïáõÙ, áñå»ë½Ç Ñ»ßï ÉÇÝ»ñ ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ Ýñ³ÝÇó
Ù»Í Ï³Ù ÷áùñ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ûáõñ³óÝ»ÉÁ: ¸»é ÑÝáõó ³Û¹å»ë μÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ ·áñÍáõÙ: ²Ûë åñ³ÏïÇÏ³Ý Ñ³ïϳå»ë ï³ñ³ÍáõÙ
·ï³í î³ßÇñ–Òáñ³·»ïÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý μéݳÏóáõÙÇó Ñ»ïá: ²ÛÝï»Õ
Ýñ³Ýù, Ç ½áñáõ ãÉÇÝ»Éáí ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»É, ï»Õ³·ñ³Ï³Ý–ï»Õ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»óÇÝ:
255
256

ì»ñ³ß³ñ³¹ñ»óÇÝù Ê. ÂáñáëÛ³ÝÇ ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñÁ:
Ø»ÉÇùë»Ã–´»Ï È., Ýßí. ³ßË., Ñ. ´., ºñ¨³Ý, 1936, ¿ç 55–56:

106

¶áõ·³ñùÁ ÏáÝÏñ»ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ, ÏáÝÏñ»ï ÅáÕáíáõñ¹ áõÝ»ñ, ÈáéÇÝ ãáõÝÇ
ÝÙ³Ý ÏáÝÏñ»ïáõÃÛáõÝ: ÈáéÇÝ` ÈáéÇ μ»ñ¹Ý ¿ Çñ ßñç³Ï³Ûùáí, ÇëÏ áñù³Ý ¿
³Û¹ ßñç³Ï³ÛùÁ` ѳÛïÝÇ ã¿: ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë íñ³ó å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÁ, μݳϳí³ÛñÇ ³ÝáõÝÁ Ïó»Éáí ·³í³éÇ ³Ýí³ÝÁ, ÑáñÇÝ»É »Ý Èáé»–î³ßÇñÇ ï»Õ³ÝáõÝÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, íñ³ó³Ï³Ý »ñ³Ý· ï³Éáí Ýñ³Ý, íñ³ó³óñ»É »Ý ¨ ÑÇÙ³ ÷áñÓáõÙ »Ý ݳ¨ ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³ å³ïÙ³Ï³Ý å³Ñ³Ýç Ó¨³Ï»ñå»É:
¶áõ·³ñù ³ÝáõÝÁ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ ï³ÉÇë ѳÛáó ÙÇ ³ÙμáÕç ³ß˳ñÑÇ Ù³ëÇÝ, áñÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ ûÏáõ½ ûè³ÏÇ Í³ÝáóݳÉÇë μ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿, áñ Ýñ³ ÑáÕ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ý»ñϳÛÇë ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ¿: Ø»Í Ð³ÛùÁ ÈáéÇ ·³í³é ϳ٠ݳѳݷ ãÇ áõÝ»ó»É,
ѻ勉μ³ñ ѳñϳíáñ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ¶áõ·³ñù ³ÝáõÝÁ: Àëï ³Û¹Ù` г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½Ç ³ÝáõÝÁ áã û Èáéáõ, ³ÛÉ ¶áõ·³ñùÇ
Ù³ñ½ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ:
– §ìñ³óǦ` ¿ÃݳÝáõÝ ã¿, ³ÛÉ ³Í³Ï³Ý ¿, ÇÙå»ñÇ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ¿:
§ìñ³óÇݦ ÝáõÛÝÝ ¿, ÇÝã ³ë»É ¿ §ÑéáÙ»³óǦ ϳ٠§μÛáõ½³Ý¹³óǦ. ¹³
ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ¿ Ý߳ݳÏáõÙ, áã ³½·áõÃÛáõÝ: §ìñ³óáõ¦ ¨ §ù³ñÃí»ÉǦ ÙÇç¨ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ýß³Ý ¹Ý»Éáí, ³Ï³Ù³ÛÇó Éáõñç ëË³É ¿ ϳï³ñíáõÙ: ìñ³óÇ »Ý ¨° Ù»·ñ»ÉÁ, ¨° ëí³ÝÁ, ¨° ϳËÁ, ¨° ˨ëáõñÁ, ¨° ³Û¹ å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ³åñáÕ ÙÛáõë ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ` éáõëÝ»ñÁ, ùñ¹»ñÁ,
óóñÝ»ñÁ, Ññ»³Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ íñ³ëï³ÝóÇ Ñ³Û»ñÁ257: ´³Ûó ¹ñ³ÝóÇó áã Ù»ÏÁ ù³ñÃí»É ã¿: ø³ñÃí»ÉÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ íñ³óÇ ¿, μ³Ûó ݳ Ù»·ñ»É
ã¿, ëí³Ý ã¿, Ñ³Û ã¿. ݳ ³é³ÝÓÇÝ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËáõÙμ ¿` Ùݳó³Í μáÉáñ
íñ³óÇÝ»ñÇ Ù»ç: سéÝ ³ëáõÙ ¿`§ìñ³ó³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ ó»Õ»ñ¦258: ´³Ûó ÙdzÛÝ Ø³éÁ ã¿ñ, ݳ˳ëáí»ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ μáÉáñ ³½·³·ñ³·»ïÝ»ñÁ ·ñáõÙ ¿ÇÝ áã û íñ³óÇÝ»ñ, ³ÛÉ §íñ³ó³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ¦, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý, ûñÇݳÏ, ëɳíáÝ³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ:
257

î»ë âáμ³ÝÛ³Ý ä., Ýßí. ³ßË., ¿ç 25: î»ë ݳ¨ úñٳݻ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, Ñ. ²., ¾çÙdzÍÇÝ, 2001, ¿ç 697, áõñ Ñ»ÕÇݳÏÝ ³Ûëå»ë ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ìñ³ó ÎÛáõñÇáÝ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ
ѳϳé³Ïáñ¹ Øáíë»ë òáõñï³í³óÇ »åÇëÏáåáëÇÝ. §Øáíë¿ë μÝÇÏ Ñ³Û` î³ßÇñù, ³ÛÅÙ ÈûéÇ
·³õ³éÇ Ø»Ñ»ÝÏ»ñï ·ÇõÕ¿Ý, »õ òáõñï³õÇ Ù¿ç ïÕ³Ûáõûݿ Ç í»ñ ÙݳÉáí Çμñ ìñ³óÇ »Õ³Í
¿ñ (Áݹ·Í. Ù»ñÝ ¿.– Ð.¸.) »õ òáõñï³õÇ »åÇëÏáåáë³ñ³ÝÇÝ Í³é³Ûáõû³Ùμ Û³é³ç³ó³Í¦:
VII ¹³ñáõÙ òáõñï³íÇ Ã»ÙÁ ìñ³ó »Ï»Õ»óáõ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ¿ñ: гٳÝÙ³Ý Ù»Ï
áõñÇß ûñÇݳÏ. §´Ûáõ½³Ý¹³óÇù Ñ³×³Ë å³ñëÇÏ ¿ÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí
ݳËÏÇÝ å³ñëϳϳÝ, ѻﳷ³ÛáõÙ ³ñ³μ³Ï³Ý μ³ÅÝÇ Ñ³Û»ñÇݦ: ²¹áÝó Ü., §Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý
Çß˳ÝáõÑÇÝ μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ·³ÑÇ íñ³¦, ºñÏ»ñ, Ñ. ²., ºñ¨³Ý, 2006, ¿ç 319:
258
Марр Н., Иоанн Петрицский, грузинский неоплатоник XI–XII века, “Кавказский культурный мир и Армения, Ереван, 1995, с. 365.

107

Üñ³Ýó ѳٳñ ³ÝϳëÏ³Í ¿ñ, áñ Çñ³ñÇó ٻͳå»ë ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý
ëí³ÝÝ»ñÁ, ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ, Ù»·ñ»ÉÝ»ñÁ ¨ Ãí³ñÏí³Í ÙÛáõë ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ259: ø³ñÃí»ÉÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ XIX ¹³ñáõÙ ¹»é¨ë å³ïÙ³Ï³Ý ë»÷³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³é³ÝÓÇÝ–³é³ÝÓÇÝ ³½·³ËÙμ»ñÇ ÙdzëÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ: ä³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ·ñí³Í. §Племена
Картвелей, из коих одних главных насчитано здесь тринадцать, именовались разными местными названиями¦260:
– гۻñÇ ÏáÕÙÇó ·áñͳÍíáÕ §íñ³óǦ ï»ñÙÇÝÇ ³å³½·³ÛÇÝ ¨ ѳí³ù³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ ÁݹáõÝáõÙ »Ý ݳ¨ ѳñóÁ ѳïáõÏ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ÝÛáõà ¹³ñÓñ³Í íñ³óÇ íñ³ó³·»ïÝ»ñÁ: º. ò³·³ñ»ÛßíÇÉÇÝ
·ñáõÙ ¿. §Термин «враци» изначально был понятием, означающим
этническое происхождение, кровное родство. На протяжении веков в
результате культурно–политических перемен, термин наряду с этническим приобрел культурно–конфессиональное значение. Помимо
«грузина по происхождению» в целом ряде случаев «враци» называли
последователей грузинского халкидонитского вероисповедания, жителя Грузии, человека, участвующего в политической и культурной жизни Грузии»261:
– ø³ñÃÉÇÝ ìñ³ëï³ÝÁ ã¿, ³ÛÉ Ýñ³ ÙÇ Ù³ëÝ ¿, ¨ ø³ñÃÉÇÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ã¿, ³ÛÉ XV ¹³ñáõÙ Ýñ³ ïñáÑáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ÙÇ Ù³ëÝ ¿: л勉μ³ñ` í»ñçÇÝÇë ³ëï»Õ³ÛÇÝ å³Ñ»ñÇ
ßáõùÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ï³ñ³Í»É »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ϳñ·Ç ÷áùñÇÏ Çß˳ݳå»ïáõÃÛ³Ý íñ³ ¨, å³ïٳϳÝáõÃÛ³Ý ëϽμáõÝùÁ ßñç³Ýó»Éáí, ³ÝѳñÏÇ
ϳñ¨áñ»É ³ÛÝ: ØÇÝãíñ³ó³Ï³Ý ø³ñÃÉÇÝ »ñμ»ù ³ÝϳË, ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ »Õ»É: ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý ÷³ëï ãáõÝÇ ·ñ³Ýó³Í:
– XI ¹³ñáõÙ ëï»ÕÍí³Í ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛ³ÝÁ ×Çßï ã¿ ³Ýí³Ý»É ìñ³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝ, áñáíÑ»ï¨ ³é³çÇÝÁ ï»ë³ÏÇ ³Ýí³ÝáõÙ
¿, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á` å³ïϳݻÉáõÃÛ³Ý: ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ å»ïáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï ¿, áñÁ áã ÙdzÛÝ μ³½Ù³½· ¿ñ, ³Ûɨ ÙÇ ß³ñù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ ѳۻñÇ, ù³ñÃí»ÉÝ»ñÇó áã å³Ï³ë óáõó³μ»ñ³Í »é³Ý¹Ç áõ ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ¿ñ μ³ñÓñ³ó»É áõ ѽáñ³ó»É: ܳ˳íñ³259

î»ë Бузина О., Грузия – родина удабнопитеков (история цивилизации), “Сегодня”,
Украина, 28.08.2008.
260
Платон Иосселиан, Ýßí. ³ßË., ¿ç 32.
261
Цагарейшвили Е., Культурно–конфессиональное значение термина «враци»
(«грузин») в армянских письменных источниках, «Мравалтави», т. ХVIII, 1999.

108

ó³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ù³ñÃí»ÉÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ³å»ë å³ïϳÝáõÙ ¿ ³μ˳½Ý»ñÇÝ, Ù»·ñ»ÉÝ»ñÇÝ, ëí³ÝÝ»ñÇÝ, ûë»ñÇÝ, ѳۻñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï ³åñ³Í ÙÛáõë ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ: ²Ûë å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³íáñÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ÅáÕáíñ¹Ç, ïíÛ³É ¹»åùáõÙ`
ù³ñÃí»É–íñ³óÇÝ»ñÇÝ í»ñ³·ñáÕÝ»ñÁ å³ñ½³å»ë å³ïÙáõÃÛ³Ý μéݳÏóáõÙ, ³Ý»ùëdz »Ý ϳï³ñáõÙ: ÎñÏÝáõÙ »Ýù, ѳۻñÁ ÑÇßÛ³É ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ѳٳѳí³ë³ñ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É íñ³ó³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³ÝÁ ¨ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ѻ勉å»ë` í»ñçÇÝÝ»ñÇë
Ñ»ï ÙdzëÇÝ ³Ûëûñ ÝáõÛÝ ³Û¹ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ Ùß³ÏáõÛÃÇ Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñÇó Ù»ÏÝ »Ý:
ØÇçÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ Ø»Í Ð³ÛùÇÝ ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ ³í»ÉÇ ß³ï ³éÝãí»É
»Ý ù³ñÃɳóÇÝ»ñÁ (ù³ñÃí»ÉÝ»ñÁ): ø³ñÃÉÇÝ »Õ»É ¿ ѳÛáó ù³Õ³ù³Ï³Ý,
ÏñáÝ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ÇëÏ Ñ³Û ÏÛ³ÝùÇ áõÕ»ÍñÇó Ýñ³ ¹áõñë ·³ÉÝ áõ ³é³çÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ù³ÛÉ»ñ ϳï³ñ»ÉÁ Ù»Í ã³÷áí ϳåí³Í ¿ Ñ³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ³Ýí³Ý Ñ»ï: гۖù³ñÃí»É³Ï³Ý
(ѳۖíñ³ó³Ï³Ý) ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ å³ïٳϳÝ, ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³½·³·ñ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÃÛáõÝ: ʳËïáõ٠ϳï³ñ»ÉÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ˳Ëï»É ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÁ: ¸³ ³ÝÃáõÛɳïñ»ÉÇ ¿: ì»ñáÝßÛ³É ×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ ³Û¹ûñÇÝ³Ï Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»ëï ÷áñÓ»ñ »Ý:
²ß˳ï³ÝùÁ ïå³·ñíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù

109

ЗАПИСКИ
КАВКАЗСКАГО ОТДЕЛА
ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО
ОБЩЕСТВА
1.
2.
3.
4.

5.

Г. Радде, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТЪ О ПУТЕШЕСТВИИ
Д­ра Г. РАДДЕ ПО КАВКАЗУ ЛЕТОМЪ 1865 ГОДА ……………….……....……. 111
Г. Радде, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТЪ О ПУТЕШЕСТВИИ
Д­ра Г. РАДДЕ ПО КАВКАЗУ ЛЕТОМЪ 1867 ГОДА………………………...…… 151
Л.Марковъ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪ НАГОРНОЙ СТРАНЕ
МЕЖДУ КУРОЙ И АРАКСОМЪ….............................................................. 183
Ф. фонъ­Кошкуль, ГЕОЛОГИЧЕСКИЯ ИЗСЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХЪ
ИСТОЧНИКОВЪ АХАЛЦИХСКАГО И ЧАСТИ ГОРИЙСКАГО УЕЗДОВЪ,
ПРОИЗВЕДЕННЫЯ ГОРНЫМЪ ИНЖЕНЕРОМЪ Ф.ФОНЪ­КОШКУЛЬ
ЛЕТОМЪ 1871 ГОДА……………………………………...................................……. 242
Л. Загурский, ПОЕЗДКА ВЪ АХАЛЦИХСКИЙ УЕЗДЪ ВЪ 1872 г…..… 267

110

ЗАПИСКИ
КАВКАЗСКАГО ОТДЕЛА
ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

______
КНИЖКА VIII,
ИЗДАННАЯ ПОДЪ РЕДАКЦИЕЮ
ПРАВИТЕЛЯ ДЕЛЪ ОТДЕЛА,

Д. И. К о в а л е н с к а г о.

______
(Съ атласомъ изъ 10 листовъ картъ и чертежей).

ТИФЛИСЪ.
ВЪ ТИПОГРАФИЯХЪ: Главнаго Управления Наместника Кавказскаго и
Меликова Ко.
1873.

111

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТЪ О ПУТЕШЕСТВИИ
Д-ра Г. РАДДЕ ПО КАВКАЗУ ЛЕТОМЪ 1865 ГОДА1.
________

СОДЕРЖАНИЕ. Изъ верхней Карталинии чрезъ Аббасъ-Туманъ и Зикарское ущелье въ Кутаисъ. Чрезъ Зугдиди въ Абхазию, потомъ вверхъ по
Кодорской долине. Переходъ чрезъ Нахарский перевалъ. На истокахъ Кубани. Вверхъ по Хурзукскому ущелью къ западной стороне Эльбруса. Восхождение на Эльбрусъ. Возвращение.

Ранняя весна стояла въ верхней Карталинии, этой замечательной пограничной местности цветущихъ временъ Грузинскаго царства. Апрель подходилъ къ концу. Области средняго течения Куры, имеющие более низкое и
открытое положение, потеряли уже свой печальный зимний видъ, возвышенности Триалетскаго хребта, идущия къ правому берегу Куры, покрылись разноцветными травами, которыя после короткаго весенняго существования
своего погибаютъ отъ наступающихъ летнихъ жаровъ. Въ более сырыхъ
ущельяхъ, среди мелкихъ колючихъ кустарниковъ долины, дряква (Cuclamen)
и фиалка (Viola), первоцветъ (Primula), мыший хвостъ (Muscari) и другие,
покрылись уже бутонами, а на солнечныхъ местахъ еще съ половины марта
ужъ начали кружиться бабочки2) и маленькие виды Licaena. На карталинскихъ пажитяхъ волновались уже хлеба, а по бокамъ большой имеретинской
дороги стояли въ полномъ цвету сорныя травы, какъ: воловикъ (Anchusa), репей липучий (Echinospermum) и икотникъ (Alyssum). Но едва только вступишь въ верхнюю долину Куры, называвшуюся прежде Саатабаго, и въ густой высокоствольный лесъ, покрывающий верхи отвесныхъ горъ, прорывае-

1

См. маршрутную карту къ путешествиямъ Г.И.Радде въ атласе перваго выпуска VII–й кн.
“Записокъ”.
2
Anthocharis Cardamines, Lm.

112

мыхъ стремительнымъ потокомъ Куры при входе ея въ Карталинию по выше
Сурама, какъ уже замечаешь задерживающее влияние этихъ местностей на
весеннюю флору. Золотистая зелень распускающихся листьевъ едва начинала
отенять леса и только небольшия, открытыя, свободныя пространства луговъ
ярко блистали свежею зеленью молодой травы. Въ лесу по черноземнымъ
горнымъ крутизнамъ едва показывались европейския ветреницы (Anemone)
вместе съ петровымъ крестомъ (Lathraea) и хохлаткою (Corudalis); у корней
редкихъ кустарниковъ распускались большия листья пиона и разцвели первоцветъ и морозникъ (Helleborus).
Верхняя долина Куры, на сколько она входитъ въ русския владения, во
первыхъ, дала для моихъ наблюдений 1864 года, сделанныхъ въ Колхидской
низменности и трехъ верхнихъ долинахъ колхидскихъ, ближайшие пункты
сравнения, и во вторыхъ, имела значение для общаго плана моихъ будущихъ
изследований, въ который входитъ и изучение всего течения Куры, открывъ
мне новыя точки воззрения и доставивъ наблюдения и материалы. Я могъ совершенно свободно располагать своимъ временемъ до начала июля, когда
долженъ былъ приступить къ главному путешествию, которое было предназначено на это лето и имело целию изследовать страну, примыкающую къ
колхидскимъ местностямъ, осмотреннымъ мною летомъ 1864 года. Абхазия
была его ближайшей целью. Спокойствие и порядокъ, установившиеся между жителями Абхазии и Цебельды съ покорениемъ западныхъ кавказскихъ
племенъ, сделали возможнымъ путешествие по землямъ ихъ. Путь вверхъ по
Кодорской долине обещалъ богатую добычу, такъ какъ долина эта принадлежитъ къ наименее изследованнымъ местамъ Кавказа. По ней предстояло достигнуть до главнаго хребта и перейти чрезъ Нахарский перевалъ; при этомъ
представлялась возможность проверить и пополнить прошлогодния путевыя
впечатления, на сколько они касаются Сванетскаго и Рионскаго высокогорий.
Наконецъ я имелъ также въ виду при дальнейшемъ путешествии познакомиться съ северною стороною Нахара и истоками Кубани, берущими тамъ
начало, побывать у благодушныхъ Карачаевцевъ и отъ нихъ добраться на западную сторону Эльбруса. За темъ оставалось предоставить погоде, проводникамъ и частью, разумеется, случаю, решение вопроса: до какой высоты
удастся мне достигнуть при восхождении на эту гору. Для меня было особенно интересно изучить Эльбрусъ съ западной стороны, такъ какъ наши сведе-

113

ния о немъ касаются преимущественно его северо-восточной стороны, съ которой совершено было восхождение знаменитой экспедиции генерала Эммануэля въ 1829 году. Относительно обратнаго пути съ Эльбруса я не имелъ никакого определеннаго плана и предoставилъ его вполне обстоятельствамъ,
предположивъ только по возможности посетить ледяныя высоты Марухскихъ
горъ, лежащия къ северо-западу отъ Нахарскаго перевала, чтобы собрать положительныя сведения о зубре, существующемъ въ ихъ соседстве, и заранее
определить необходимыя места стоянокъ, чтобы облегчить впоследствии
приобретение несколькихъ экземпляровъ этихъ животныхъ. Дальше въ этомъ
отчете я буду иметь случай изложить причины, побудившия меня вторично
пройти въ половине августа черезъ Нахарский перевалъ и поспешно проехать
абхазскую и мингрельскую низменности.
6 июля началъ я свое путешествие. Вся весна и начало лета были употреблены на экскурсии въ окрестностяхъ Боржома. Существенная часть богатой ботанической добычи, сделанной въ это время, состояла изъ представителей нижней области высокоствольнаго леса. Ежедневно выхаживалъ я самымъ старательнымъ образомъ поясъ шириною около 1000 фут., считая отъ
высоты Боржома, 2636 ф. надъ поверхностью моря3. Не редко я восходилъ на
высоты самыхъ горъ и на югъ отъ Ахалцыха, по ту сторону Шамбобельскаго
хребта, я однажды достигъ пояса альпийскаго рододендрона (Rhododendron
Caucasicum) и несколькихъ отдельныхъ снежныхъ залежей, спустившихся въ
долину. Прекрасныя высокоствольныя боржомския леса, принадлежащие
казне, составляютъ главнейшее его богатство. Вследствие хорошаго ухода
они сохранились гораздо лучше, нежели соседние леса, принадлежащие частнымъ владельцамъ, Грузинамъ, и съ каждымъ годомъ уничтожающиеся все
более и более. Красный лесъ верхнихъ округовъ богато заменился лиственнымъ въ нижнихъ, въ которыхъ я однако не встречалъ сладкаго каштана, по
крайней мере, его вовсе нетъ въ Боржомскомъ имении. Напрасно я его отыскивалъ также и на разстоянии 7 верстъ внизъ по Куре въ соседнихъ долинахъ
ея леваго берега, хотя, по показанию некоторыхъ туземцевъ, онъ тамъ долженъ уже попадаться. Совсемъ иначе съ виноградомъ. Правда, что въ верхней
долине Куры, повыше Сурама и въ особенности на пространстве до Ацхура,
3

“Географическое положение и высоты надъ уровнемъ моря разныхъ местъ, определенныя
Кавк. и Закавк. триангуляциею”, стр. 32.

114

онъ встречается въ дикомъ виде въ незначительномъ количестве, но зато онъ
разводился некогда и въ более высокихъ местностяхъ, лежащихъ несколько
южнее, какъ напр. въ Хертвисе и Вардзе; въ Ахалцыхе также есть виноградные сады. Роскошный молодой лесъ (Unterholz) покрываетъ крутизны и обрывы горъ. Съ южной стороны преобладаютъ: грабъ (Carpinus Duinensis,
Scop.), Ostrua, carpinfolia, Scop., кизилъ (Cornus sanguinea L.), орешникъ
(Corulus), желтинникъ (Rhus cotinus), а также и дикия плодовыя деревья4. По
севернымъ склонамъ густой молодой ельникъ (Abies orientalis) мешается съ
дикимъ жасминомъ (Phyladelphus), бересклетомъ (Evonymus), калиною
(Viburnum), крушиною (Rhamnus) и съ кустами бирючины (Ligustrum). На
высотахъ преобладаетъ хвойный лесъ, состоящий здесь изъ трехъ видовъ, изъ
которыхъ Нордманнова ель, встречаясь около долины Куры лишь въ очень
незначительномъ числе, вполне развивается въ густыхъ высокоствольныхъ
лесахъ, растущихъ глубже въ горахъ, напр. вверхь по речке Шави-цкали, у
Дабы и развалинъ монастыря Тимотисмани (3700 ф.). Сосна (Pinus silvestris)
и ель (Abies orientalis) не редко взаимно исключаютъ другъ друга. Первая
ищетъ сухой и легкой почвы и покрываетъ её своими молодыми кустами, таковъ левый берегъ Куры по выше Лекана. Вторая, напротивъ, любитъ сырость и растетъ преимущественно на высокихъ равнинахъ и горныхъ хребтахъ. Не менее ясно обнаруживается здесь разница въ травянистыхъ растенияхъ и кустарникахъ северной и южной сторонъ хребта. Выветрившиеся сланцы и продукты разрушения вулканическихъ породъ на южныхъ сторонахъ
образуютъ местность всегда бедную растительностью. Летомъ почва такъ
сильно накаливается, что нежные лепестки растений не выносятъ ея. Взъерошенные колючие виды бараньихъ языковъ (Onosma) стоятъ здесь рядомъ съ
кустистыми колокольчиками, высокие виды лука (Allium) выставляютъ шаровидныя головки своихъ цветковъ, мальва, просвирки (Lavatera), шалфей
(Salvia), кервель (Scandix), Daucus, несколько красивыхъ скабиозъ и видовъ
Centaurea даютъ плохую защиту растущимъ подъ листьями ихъ полевому горошку (Coronilla) и желтому боркуну (Medicago); между ними ползутъ по
земле роскошно цветущие, серебристо-седыя, павилики (Convolvulus
cantabrica). Северная сторона техъ же горъ не имеетъ ни одного изъ этихъ ви-

4

Местами также Pyrus salicifolia L.

115

довъ растений. Камень и земля покрыты мхомъ, изъ котораго вытягиваютъ
хвосты папоротники и подушки Solaginella вздуваются надъ лишаями на гнилыхъ древесныхъ корняхъ и по карнизамъ скалъ. Въ тени кустовъ поднимаются изо мха нежные, подлесникъ (Sanicula), чаровница (Circaea), узколистые
виды иванъ-чая (Epilobium), а пространства, покрытыя осыпями мелкихъ
камней, охотно заселяются шлемовникомъ (Scutellaria), мяуномъ (Valeriana) и
желтою породою шалфея - Salvia glutinosa.
Въ горныхъ странахъ жизнь, какъ растений, такъ и животныхъ существенно изменяется сообразно съ местностью. На южныхъ, и накаленныхъ склонахъ около 11 часовъ утра, когда подсохнетъ сильная роса, появляется безчисленное множество бабочекъ, которыя, хотя и не представляютъ особеннаго богатства видовъ5, но своимъ несметнымъ количествомъ указываютъ на
существование превосходныхъ условий для ихъ жизни. Соседняя тенистая
поперечная долина служитъ имъ границей, за которую оне никогда не переступаютъ; достигнувъ ея, оне поворачиваютъ назадъ. Леса северныхъ сторонъ
несколько оживляются только въ послеобеденное время и еще более къ вечеру: прячущияся днемъ листовертки (Wickler) покидаютъ нижния стороны
листьевъ кустарниковъ и порхаютъ по одиночке на небольшомъ разстоянии, днемъ оне тщательно избегаютъ теплоты солнечныхъ лучей. Посредствующаго перехода отъ одной изъ двухъ указанныхъ противоположностей къ другой надо искать на хорошо-орошенныхъ лугахъ южной части долины. На
этихъ, большей частью очень небольшихъ, пространствахъ, действие света и
теплоты равномернее и по этому жизнь животныхъ и растений приобретаетъ
на нихъ особенный характеръ. Прекрасная зелень луга, встречаемая местами
на главной долине верхней Куры и на скатахъ притоковъ, впадающихъ въ нее
съ обеихъ сторонъ, сохраняется въ течении всего летняго периода. Но на несколько сотъ футовъ глубже, въ верхней Карталинии, на восточномъ склоне
Месхийскаго хребта, перейдя высоты около 2700 ф. (мест. Сурамъ), мы уже
не найдемъ более такихъ луговъ. Степной характеръ климата и растительности, замечающийся въ средней области Куры, утрачивается у восточной подошвы Месхийскаго хребта, въ томъ месте, где онъ примыкаетъ къ широтно5

Собраны были следующие виды: Melanagria Galatea L., M. Clotho Hübn; Argynnis Dia L., Arg.
Euphrosyne L., A. Adippe L., A. Aglaja, L., Melitaea Cinxia L., M. Trivia W. V., M. Athalia Esp., Colias
Myrmidonia Esp., Pararga Maera L. etc.

116

му водоразделу, отделяющему верхнее течение Куры отъ Риона. Съ одной
стороны къ западному подножью этого хребта прилегаетъ колхидский бассейнъ, спускающийся до самаго моря, съ своими обильными влагою лесами и
вечно зелеными кустарниками; съ другой стороны, у его восточнаго подножия постепенно подымающаяся возвышенная долина Куры получаетъ направление къ юго-западу и къ югу. Окружающия ее высокие страны достигаютъ на севере до вулканической цепи Ахалцыхо-Имеретинскаго водораздельнаго хребта, а на юге ихъ образуетъ поднятая въ виде плоскихъ возвышенностей местность Ахалкалакъ, Чилдыра и Александрополя.
Хотя дальнейшее пребывание въ Боржоме и обещало блестящие результаты, такъ какъ я имелъ здесь все возможныя удобства для хорошаго сбережения моихъ коллекций и для ежедневнаго записывания моихъ наблюдений,
но наступившее съ началомъ июля лето напоминало о дальнейшемъ путешествии. 6-го июля я пустился въ путь по направлению къ Ахалцыху, но недостатокъ въ почтовыхъ лошадяхъ принудилъ меня остаться въ Ацхуре. Место это нисколько не изменилось со времени посещения его Дюбуа въ 1833 году. Развалины знаменитой древней церкви видны тамъ и теперь, хотя главнымъ образомъ оне служили материаломъ при постройке турецкихъ бань и
новой церкви. Незначительное число армянскихъ колонистовъ и Турокъ, которые, какъ и большая часть обитателей Ахалцыха, выселились изъ окрестностей Карса и Арзерума, ведутъ въ маленькихъ мелочныхъ лавкахъ скудную
торговлю. Изъ Ахалцыха я повторилъ уже однажды сделанную мною экскурсию въ Шамбобель. Углубляясь далее въ юго-западномъ направлении, я достигъ истоковъ ручьевъ, впадающихъ съ правой стороны въ Посховъ-чай.
Здесь на высоте 4000-6000 ф. растительность была сильна и разнообразна. Въ
ботаническомъ отношении она была до того богата, что стоило бы посвятить
этимъ местностямъ целое лето: можно было надеяться отыскать здесь много
новыхъ видовъ. Самъ Ахалцыхъ свидетельствуетъ о постоянно развивающейся азиятской промышленности: его новый городъ, возникший съ 1829 года,
отстроился довольно правильно на правомъ берегу Посховъ-чая и далеко перещеголялъ старый, доминируемый крепостью; главная часть города состоитъ преимущественно изъ мастерскихъ и лавокъ. Правда, что за исключениемъ красивыхъ серебряныхъ изделий, все производство ахалцыхской промышленности ограничивается весьма грубыми товарами: вероятно, на нихъ

117

существуетъ огромный спросъ. Преобладаютъ изделия изъ кожи и все по новымъ турецкимъ образцамъ. Товаръ этотъ вообще дешевъ, но непроченъ. Я
сделалъ здесь несколько прекрасныхъ приобретений для этнографической
коллекции только-что Высочайше утвержденнаго тогда Кавказскаго музеума,
ввереннаго моему попечению. 9-го июля я отправился дальше. Ближайшею
целью были Абасъ-Туманския минеральныя воды, лежащие на реке того же
имени; этимъ водамъ предстоитъ хорошая будущность: даже уже и теперь
ихъ многочисленные горячие источники привлекаютъ много посетителей.
Летомъ, кроме обыкновенной дороги, есть более короткая; для этого надо
ехать вверхъ, не по течению речекъ Посхова и Абасъ-Туманки, а пройти черезъ прорывъ авгитоваго порфира на левомъ берегу Посховъ-чая, где стоитъ
ахалцыхская крепость. Только что спустишься по его крутому западному склону, сейчасъ откроется дорога по хорошимъ пахотнымъ полямъ и пастьбищамъ, ведущая до высоты водораздела между Посховъ-чаемъ и Абасъ-Туманкою. За темъ дорога идетъ внизъ по долине и наконецъ вдоль по последней речке. Здесь растительность принимаетъ заметно северный характеръ,
который еще больше усиливается на высоте Абасъ-Тумана (4178 ф.), благодаря всеобщему распространению сосны. Ольха (Alnus glutinosa) не покидаетъ береговъ реки, между темъ какъ береза въ нижнихъ частяхъ горныхъ склоновъ примешивается, то къ ели (Abies orientalis), то къ сосне (Pinus
sylvestris). Липа, саженая, растетъ еще хорошо.
Только 16-го июля было все готово къ дальнейшему моему путешествию. Въ Абасъ-Тумане ожидали прибытия Кутаисскаго генералъ-губернатора,
кн. Мирскаго; это задержало меня тамъ на несколько времени, потому что я
надеялся получить отъ него предписания и письма, которыя были очень важны для путешествия по Абхазии. Мы следовали вверхъ по Абасъ-Туманке; ея
берега густо покрыты ольхою и кустами березы; по ближайшимъ склонамъ
много сосны, а по верхнимъ - ели. Во многихъ местахъ, въ особенности на
высотахъ истоковъ Абасъ-Туманки (левый берегъ), леса сильно пострадали
отъ рубки и пожаровъ. Песчаники по берегамъ речки нередко были совсемъ
обнажены. Течение реки вело насъ прямо на северъ. Среди мириадъ дневныхъ бабочекъ (Hipparchien), порхавшихъ на долине, летала взадъ и впередъ
бабочка, Apollo, и присутствиемъ своимъ показывала, что мы заметно приближались къ нижнеальпийской области. Достигнувъ около полудня слиш-

118

комъ 6000 ф. высоты, мы все еще продолжали встречать красивыхъ прищолокъ (Buprestiden), поселившихся на корняхъ сосны, лежавшихъ наруже по
сухимъ, обнаженнымъ, местамъ земли. Бòльший изъ двухъ истоковъ Абасъ-Туманки течетъ сначала съ востока, потомъ подъ прямымъ угломъ поворачиваетъ на югъ. Мы оставили этотъ ручей еще не доходя до его изгиба и стали
подниматься въ гору по крутой, извилистой, тропинке. Эта тропинка привела
насъ на гребень сыраго, широкаго, горнаго хребта, который отделяется къ
югу отъ водораздельнаго хребта, протягивающагося въ восточно–западномъ
направлении и питаетъ великолепнейший высокоствольный еловый лесъ.
Здесь съ уверенностью можно было разсчитывать на хорошие виды жужелицъ (Carabus) и Cychrus, живущихъ тамъ подъ многочисленными полусгнившими пнями; и действительно, мне удалось найти некоторые виды ихъ. Несколько летъ тому назадъ при неблагоприятномъ западномъ ветре эти леса
местами были опустошены пожаромъ и такие участки до сихъ поръ не покрылись еще молодымъ кустарникомъ. Иванъ-чай (Epilobium angustifolium),
который въ Сибири прежде всехъ другихъ растений заселяетъ кучами хвойные леса, опустошенные пожаромъ, также своими красными цветами, вместе
съ крупными телекиями, украшалъ почву вокругъ колоссальныхъ обугленныхъ пней. Изъ остатковъ прежней лесной флоры, процветавшей прежде на
влажной почве, подъ тенью живыхъ деревьевъ сохранились только, и то въ
незначительномъ числе разбросанныхъ экземпляровъ, горная таволга (Spiraea
Aruncus) и высокия кусты дельфиний. Хотя высота перевала чрезъ водораздельный хребетъ, лежащий къ северу, по вычислению академика Рупрехта6,
не превышаетъ 7109 англ. футовъ, но древесная граница къ югу лежитъ еще
на несколько сотъ футовъ глубже. Близь этой границы идетъ недавно разработанная удобная дорога, полезная также для обыкновенныхъ местныхъ повозокъ; длинными извилинами она ведетъ по роскошному нижне-альпийскому лугу на высоту хребта. Нижняя часть этой дороги къ колхидскому бассейну въ это время съ большою энергиею разрабатывалась. Когда разработка ея
окончится, чего надо ожидать скоро, то дорога эта будетъ иметь значение, не
только, какъ удобное сообщение для колхидскихъ странъ съ Саатабаго, - сообщения, для котораго въ настоящее время надо переходить чрезъ Месхийс-

6

“Barometr. Höhenbestim.”, таблица III, стр. 15, N79.

119

кий хребетъ по Сурамскому перевалу, - но дорога эта также много будетъ
способствовать персидской торговле, какъ транзитный путь. Кроме того она
должна воскресить промышленность, процветавшую некогда по берегамъ
нижняго течения Риона. Дорога эта идетъ по северной стороне помянутаго
водораздельнаго хребта къ среднимъ истокамъ речки Хани-цкали и Зикарскому ущелью, известному въ Мингрелии и Имеретии своею дикостью. Местности, въ особенности на северной стороне водораздельнаго хребта, крайне
трудны для разработки. По мнению Дюбуа7, долина Хани-цкали должна была
произойти изъ узкихъ трещинъ песчаника вследствие прорывовъ порфира.
Эти порфиры выдаются конусами въ главномъ хребте горъ, какъ по западную, такъ и по восточную сторону перевала; снега на нихъ нигде не было. Верховья всехъ источниковъ, образующихъ Хани-цкали, составляютъ глубокия,
узкия, крутыми склонами замкнутыя, поперечныя долины, наводняемыя безчисленнымъ множествомъ соседнихъ источниковъ и до самыхъ подошвъ своихъ покрытыя мрачными хвойными высокоствольными лесами. Когда бока
долины были обнажены отъ мховъ и травы (что всегда необходимо при устройстве проезжей дороги), тогда обнаружилась вся опасность, зависевшая
отъ непрочности грунта на скатахъ. Только крепкия и дорогия сооружения
могутъ предупредить действие губительныхъ обваловъ земли и опустошительныхъ потокъ снеговой, или дождевой, воды, не говоря уже о мостахъ и
фундаментахъ, которые на такой местности потребуются во множестве.
На другой день нашего труднаго странствования достигли мы расположенной въ долине деревни, Багдада, вступили въ колхидскую низменность,
орошаемую въ этомъ месте нижнимъ течениемъ Хани-цкали, которая тутъ же
и впадаетъ въ Квирилу, не далеко отъ соединения ея съ Риономъ. Здесь мы
прошли широкий поясъ растительности, характеризуемый главнымъ образомъ хвойными деревьями (въ особенности Ab. orientalis), вместе съ густыми
кустами лавровишни и понтийской альпийской розы; къ нимъ присоединяются также и кусты самшита (Buxus). За темъ повыше убогаго, спрятавшагося
отъ людскихъ взоровъ, Зикарскаго поселения мы вступили въ область лиственныхъ лесовъ. Скудное вначале количество видовъ зверобоя (Hypericum),
особенно выдающихся вместе съ норичниковыми (Scrophulariae) между тра-

7

L. с. Немец. перев. Т. I, гл. 12, стр. 366.

120

вяной растительностью среднихъ ступеней колхидскихъ странъ, стало заметно увеличиваться; напротивъ, толокнянка (Vaccinium Arctostaphylos) и сопутствующая ей въ сырыхъ, тенистыхъ, местахъ генциана (Gentiana
Asclepiadea L.) стали попадаться редко. Подлески (Unterholz) состоятъ здесь
изъ множества перемешанныхъ, обыкновенныхъ здесь кустовъ, кизила
(Cornus), боярышника (Crataegus), калины (Viburnum orientale), жимолости
(Lonicera), орешника (Corylus) и ацалеи (Azalea pontica). Высокие буки и
сладкий каштанъ образуютъ надъ ними целые своды; когда же мы пониже
Зикара пошли по течению Хани-цкали въ измененномъ направлении ея къ
сев.-зап. и крутые обрывы по обеимъ ея сторонамъ стали суше, то впервые
показались оба вида граба (Carpinum) и виды вяза (Ulmus), хотя въ виде уродливаго кустарника, а присутствие колючихъ придорожныхъ растений, какъ
колючка - Xanthium spinosum и виды чертополоховъ (Centaurea), указывали
на близость обработанной почвы и человеческихъ жилищъ. Со вступлениемъ
Хани-цкали въ колхидскую равнину кругозоръ на с.-з. несколько расширяется, хотя более обширную поверхность можно обозреть вблизи Багдада, по
достижении первой ступени поднятия колхидской равнины. Знаменитые Варцихские леса были предъ нами. Въ Багдаде, какъ везде на Рионскихъ низменностяхъ, въ южной части восточнаго берега Чернаго моря и въ горахъ Имеретии и Лечгума, слышали мы жалобы на упадокъ возделывания шелка, вследствие чего население крайне обеднело и торговля, которую въ этихъ странахъ ведетъ множество небогатыхъ мелкихъ торговцевъ, въ совершенномъ
застое. Большая часть жалкихъ лавочекъ въ Багдаде заперта съ давняго времени и близка къ разрушению. 17-го числа мы расположились лагеремъ въ
несколькихъ верстахъ къ с.-з. отъ Багдада на сухомъ и ровномъ левомъ берегу Хани-цкали. Чистые луга встречаются здесь редко, - равнины большею
частию представляютъ обширныя пространства, поросшия деревьями и кустарниками. Мы были окружены здесь множествомъ, частию уже старыхъ, деревьевъ зельквы (Zelkowa crenata); не мало было и хурмы (Diospyros), а между ними одинокими экземплярами стояли высокие вязы и липы. Со вступлениемъ въ варцихские леса начинается сплошной высокоствольный лесъ, даже
на опушке, по которой мы следовали, прогалины редки. Въ этомъ лесу преобладаетъ дубъ, въ тени котораго растутъ довольно значительные экземпляры
богорожника (Pyrus torminalis Ehrh.).

121

Еще не доходя до Квирилы, я былъ обрадованъ встречею на дороге моего прошлогодняго проводника Иосифа Качкачева; мы условились съ нимъ,
чтобы онъ и въ этотъ разъ сопутствовалъ мне и заготовилъ необходимое число верховыхъ и вьючныхъ лошадей. Но прежде этого ему нужно было отправиться съ навьюченными лошадьми въ лагерь одного полка, который былъ на
работахъ по вышеупомянутой дороге въ Зикарскомъ ущелье. Качкачевъ везъ
для полка разные съестные припасы. Вследствие этого и дальнейший нашъ
путь изъ Кутаиса могъ начаться не раньше 22 июля. Въ этотъ день мы отправились по направлению къ Зугдиди, главному месту Мингрелии. Дорога шла
на Хони и была весьма удобна для верховой езды. Население этого местечка,
занимающееся барышничествомъ, большею частью обнищало со времени
окончания последней войны (съ союзными западными державами). Къ северу
отъ него, не далеко отъ леваго берега речки Абаши, находится монастырь
Мартвили. Мы отправились посмотреть на этотъ монастырь, замечательный
по своему прекрасному местоположению и глубокой древности. Последняя
ступень, которою въ этомъ месте горы спускаются въ колхидскую равнину,
увенчана целымъ рядомъ строений различной степени древности; изъ нихъ
церковь, по мнению Дюбуа8, (конечно, не въ настоящемъ своемъ виде, ибо ее
уже нередко ремонтировали), принадлежитъ къ дохристианской эпохе. Во
время нашего посещения тамъ происходили похороны одного туземнаго князя; это нарушило монастырскую тишину мартвильскихъ высотъ. Правда, что
при этомъ случае представилась возможность видеть все тамошнее духовенство въ полномъ облачении и наблюдать обычаи при оплакивании, которое состояло въ громкихъ стенанияхъ, которыя по временамъ имели систематический ритмъ; однако все это очень мешало наслаждаться живописнымъ
видомъ, который открывается съ высоты монастыря. По этому после непродолжительнаго пребывания на высоте я принялъ радушное приглашение одного церковно-служителя, проводившаго меня въ свое жилище на западной
стороне горы. Все северное и западное подножия мартвильской горы населено монастырскими крестьянами и церковно-служителями, которые здесь
имеютъ свое маленькое хозяйство. Они живутъ въ природныхъ садахъ въ
идиллическомъ спокойствии. Повсюду высоко вьется виноградъ по стволамъ

8

L. c. нем. пер. Т. I., стр. 528 и след.

122

хурмы (Diospyros) и ольхи, а по влажной земле разстилается прекрасный
лугъ. На следующее утро я совершилъ маленькую прогулку къ северу, где р.
Абаша, промывъ себе въ твердыхъ меловыхъ известнякахъ глубокое ложе,
продолжаетъ свое течение многочисленными каскадами. Въ одномъ узкомъ
месте она даже образуетъ великолепный водопадъ. Тутъ же, пониже водопада, устроенъ красивый каменный мостъ на правый берегъ реки. Въ этомъ
направлении можно доехать до верхняго течения Техура и по верховымъ тропинкамъ къ западу можно даже добраться до Джвари на Ингуре. Я срисовалъ
водопадъ и эта работа, вместе съ собираниемъ некоторыхъ, особенно замечательныхъ, растений, заняла у меня все время до полудня; мы поехали дальше
только после обеда, когда я набросалъ общий видъ Мартвильскаго монастыря
со стороны северной береговой равнины Абаши. При дальнейшемъ следовании по широкой, но мало проезжей дороге, во многихъ местахъ попорченной
и съ дурными мостами9, приходится проезжать множество незначительныхъ,
покрытыхъ лесомъ, возвышенностей, которыя разделяютъ речныя системы
Техура, Хопи, Цхенисъ-цкали и ихъ многочисленныхъ притоковъ. Дубъ въ
виде дерева и кустарника, съ весьма различною длиною стебелька своихъ
плодовъ, преобладаетъ на чрезвычайно твердой, красной глинистой почве.
Чистыхъ луговъ и здесь нетъ. Нередко попадаются уже папоротники; впрочемъ преимущественно орлякъ (Pteris) встречается большими зарослями, хотя сравнительно невысокъ и никогда не достигаетъ здесь такого количества и
такихъ размеровъ, какъ въ Самурзакани и Абхазии. Въ Мингрелии въ это время представляется мало добычи для ботаника; совсемъ иное дело, безъ сомнения, бываетъ ранней весной. Въ Зугдиди мы прибыли после обеда 25 числа; здесь мы останавливались единственно изъ-за вьючнаго скота и 26 числа
отправились дальше. На левой, довольно обширной береговой равнине Ингура, непосредственно къ северу и северо-западу отъ Зугдидъ, находится большое пространство, заросшее орлякомъ (Pteris)10; съ небольшими промежутками растение это распространяется на северъ до Лиа и границею ему служатъ

9

Дорога эта заложена въ ширину шоссейнаго полотна и предназначалась даже для шоссе, но
планъ этотъ давно оставленъ. До открытия шоссе, строющагося между Хони и Техуромъ,
экипажное сообщение Зугдидъ съ Кутаисомъ чрезъ Орпири, хотя и возможно, но местами
крайне затруднительно. Я самъ испыталъ это на обратномъ пути въ нынешнемъ году.
10
Я принимаю эти папоротники за Pteris aquilina, L.

123

последние горные уступы (у Джвари), приближающиеся къ левому берегу
Ингура. Только на древней (т.е. не возделанной), твердой, глинистой почве
орлякъ растетъ въ такомъ огромномъ количестве и становится такъ густъ, что
вытесняетъ почти всякия другия растения. Но въ такихъ местахъ, которыя заливаются въ половодье, где отъ этого много песку, тамъ орлякъ не растетъ.
При выборе местъ для поселений по берегамъ стремительныхъ рекъ кусты
орляка служатъ достаточнымъ ручательствомъ за безопасность oтъ наводнений. Старые корни этихъ папоротниковъ придаютъ почве необыкновенную
твердость; ихъ нельзя уничтожить ничемъ, - ни огнемъ, ни туземнымъ, въ
10-20 паръ воловъ, очень глубоко захватывающимъ землю, плугомъ. Поэтому
места, заросшие имъ, до сихъ поръ совсемъ недоступны для земледелия. Громадный трудъ выкапывать эти корни лопатой конечно испугаетъ всякаго. Эти
места также почти совершенно пропадаютъ и для скотоводства. Высокия густыя метелки этого растения не позволяютъ луговымъ травамъ достаточно
вырoстать и поэтому скотъ, который пасется на пространствахъ, заросшихъ
орлякомъ, долженъ поневоле довольствоваться только самымъ необходимымъ и притомъ скуднымъ кормомъ. Скотъ не естъ папоротника даже въ голодные годы. Жители Самурзакани и Абхазии употребляютъ орлякъ для покрышки своихъ хижинъ: слои его, безпрестанно подновляемые, до такой степени уплотняются вследствие собственной тяжести, что даже отъ продолжительныхъ дождей не бываетъ въ домахъ течи.
Для достижения Ингура нужно перейти несколько незначительныхъ
ручьевъ (Руха, Гаджа). Ихъ берега густо заросли кустами ольхи, между которыми встречаются пастьбища, местами исключительно покрытыя почечуйною травою (Polygonum persicaria, L.), буйволы охотно едятъ ее. Къ С.-З. отъ
праваго берега Ингура поднимаются лесистыя горы Самурзакани и нужно перейти ихъ, чтобы достигнуть Окума, въ которомъ находится центръ управления этой страной. Когда Ингуръ переменяетъ свое русло, тотчасъ производятся разыскания наиболее удобнаго места для переправы. Лошади обыкновенно
переправляются чрезъ быструю реку безъ седелъ и вьюковъ. Для путешественниковъ содержится отъ правительства паромъ. Къ обеду мы достигли праваго берега Ингура; вскоре начался довольно крутой подъемъ. Путь лежалъ
черезъ лесъ, въ которомъ росли колоссальные дубы и буки. Если Мингрельская растительность часто приводится какъ образецъ растительной роскоши,

124

то это происходитъ отъ недоступности и малоизвестности лесовъ Самурзакани и Абхазии: въ сравнении съ ними забудешь растительный миръ Мингрелии. Это относится ко всей области сказанныхъ странъ до самаго гребня высокогорья: на Абхазскомъ берегу, непосредственно у моря, позади узкаго вала, состоящаго изъ валуновъ, набросанныхъ волнами, поднимаются непроходимыя стены изъ деревьевъ и кустарниковъ, переплетенныхъ тиномъ (Smilax)
и тонкими лозами ломоноса (Clematis). Где нетъ пробитой тропинки къ морскому берегу, тамъ очень трудно пробиться сквозь эти высокия стены растений. Асклепии переростаютъ кусты ежевики и розъ, или закрываютъ боярышникъ (Crataegus) и держи-дерево (Paliurus). Тонкия Asparagus вьются по
петлямъ колючей сети, а Smilax, поддерживая его и сообщая густоту, возноситъ его до верхушекъ высочайшихъ деревьевъ; онъ заглушаетъ плющъ и дикий виноградъ. Изъ этого хаоса переплетенныхъ ползучихъ растений дубы и
вязы вытягиваютъ свои суковатыя ветви, но ихъ листва и разветвление здесь,
у моря, весьма скудны по причине сильныхъ морскихъ бурь, налетающихъ на
этихъ великановъ. За-то темъ красивее и полнее раскидываются кроны высокоствольныхъ деревьевъ въ глубине страны и въ полудикихъ садахъ нижней
Абхазии есть много группъ величественныхъ грецкихъ ореховъ. На нихъ также Smilax раскидываетъ свои сети нередко до высоты 50-60 футовъ. Часто
онъ виситъ по деревьямъ черными и мертвыми нитями, если его лоза подрезана у корня, и остается въ ветвяхъ дерева до техъ поръ, пока его не стащатъ
крючьями, или онъ самъ не сгниетъ. Но прежде нежели пойдемъ дальше въ
глубь страны и скажемъ несколько словъ о ея растительности, следуетъ упомянуть еще, что переселение несколькихъ красивыхъ деревьевъ на узкий, наносный берегъ Абхазии и Самурзакани совершилось, вероятно, при помощи
моря. Число замеченныхъ мною на разстоянии отъ устьевъ Кодора до Очемчири фиговыхъ деревьевъ и Bignonia Catalpa было не мало, тамъ я виделъ и 3
экземпляра Pavlownia; на этихъ местахъ не было следовъ давнишняго человеческаго жилья, а между темъ деревца были еще молоды и все, за исключениемъ смоковницы, больны. Въ нижней Абхазии, т.е. на уровне моря и на последней ступени, которою горы переходятъ въ равнину, более сырыя места
изобилуютъ хурмой (Diospyros lotus) и орехомъ (Pterocarpa caucasica); последний вместе съ ольхою особенно охотно растетъ на берегахъ медленно текущихъ ручьевъ, въ равнине, и представляетъ своими большими, сложными,

125

листьями оригинальный видъ, въ особенности, когда высокия деревья стоятъ
между разросшимися вокругъ нихъ молодыми побегами. Со вступлениемъ на
последние отроги горъ, оканчивающиеся плоскими хребтами и террассами,
путешественникъ попадаетъ снова въ среду папоротника (Pteris), который лишаетъ его вида, если не на высокия горы, то на окружающую его местность и
на пространство къ морю. Метелки его достаютъ обыкновенно до лица всадника, а иногда они возвышаются и до 8 ф.; я ихъ виделъ такой высоты возле
обгорелыхъ, старыхъ дубовыхъ пней, вокругъ коихъ молодой smilax уже началъ свою работу. Следовало бы думать, что если глазъ испыталъ уже когда
нибудь впечатление скудости флоры солончаковыхъ степей и ея вечнаго однообразия, то его не утомитъ видъ нежныхъ формъ этого папоротника и его
живой зелени; а между темъ это такъ. Растительность въ нижней Абхазии
утомляетъ отсутствиемъ разнообразия въ формахъ, она только въ начале возбуждаетъ удивление своими грандиозными размерами. Привыкнувъ, зритель
становится къ ней равнодушнымъ. Кроме того здесь совсемъ нетъ техъ пунктовъ отдохновения для глаза, которыя даются пейзажу человеческими поселениями, - они спрятаны въ чащахъ; только светлозеленыя поля кукурузы
заставляютъ догадываться о присутствии жилищъ, крыши которыхъ скрываются въ ихъ высокихъ стебляхъ. Впрочемъ эти кукурузныя плантации не образуютъ полей значительнаго объема, они подобно жилищамъ людей разбросаны въ лесахъ. Пока страны эти не пользовались правильнымъ и строгимъ
управлениемъ, то часть ихъ населения, подъ покровительствомъ упомянутыхъ условий местности и растительности, могла безнаказанно предаваться
всевозможнымъ грабежамъ и разбоямъ. Это бывало еще очень недавно. Живущия къ западу Черкесския племена давали обыкновенно у себя приютъ беглецамъ изъ преступниковъ, преследуемыхъ въ Абхазии; но по покорении ихъ
и по совершенномъ почти выселении северо-западныхъ соседей Абхазии все
эти разбойничьи шайки Самурзакани и Абхазии должны были успокоиться.
На пути нашемъ въ Окумъ мы проезжали въ несколькихъ верстахъ отъ
праваго берега Ингура близъ одного места, знаменитаго разбоями. Здесь известный разбойникъ, Омаръ-Маршани, обыкновенно прятался по воскреснымъ днямъ и нападалъ на жителей, возвращавшихся съ Зугдидскаго базара.
Онъ совершилъ несколько убийствъ на этомъ месте: отлогая возвышенность,

126

покрытая буковымъ лесомъ, давала ему надежное убежище. Хитрость одного
Сванета его погубила.
Сделанное здесь описание растительности береговой зоны Самурзакани
и Абхазии относится и до всего пространства пройденнаго нами съ 26 по 28
июля. Къ востоку и северу открываются разнообразные, полные живописныхъ красотъ, виды на горы, передние ряды которыхъ нигде не носятъ однако следовъ снега и большею частью покрыты дремучими девственными лесами. Эти горы, обозначаемые въ своемъ начале именемъ Паначи, постепенно
возвышаются съ постоянно усиливающеюся дикостью между среднимъ течениемъ Кодора и Ингура. Оне тянутся узкою цепью, ограничиваясь Сванетскою поперечною долиною Ненскры и Абхазскою - Секена, до главнаго Кавказскаго хребта, примыкая къ нему съ южной стороны, несколько западнее
отъ Эльбрусской ледниковой цепи. Оне необитаемы. Рысь и куница, олень и
медведь шатаются въ нихъ безпрепятственно: Абхазецъ еще меньше Сванета
охотникъ. На-лево отъ нашей дороги, т.е. къ западу, мелькало вдали тамъ и
сямъ между папоротникомъ море. Немногия человеческия жилища, которыя
видны, стоятъ уединенно въ лесу; это жалкия лачуги со стенами изъ плетня и
папоротниковыми крышами. Часто приходится проезжать мимо тщательно
огороженныхъ могилъ: къ покойникамъ Абхазцы относятся съ чрезвычайнымъ благоговениемъ. Могилы мертвыхъ сравнительно лучше устроены, нежели жилища живыхъ. Рано утромъ 27 числа оставили мы Окумъ, где мы переночевали въ маленькой крепостце. Въ настоящее время такия укрепления
не имеютъ уже никакой цены, такъ какъ здешние жители совсемъ уже мирны.
Потому въ немъ и расположенъ только необходимый казачий пикетъ, остальныя же строения, какъ домъ управления, значительное число домиковъ русскихъ отставныхъ солдатъ, навсегда здесь поселившихся, и несколько мелочныхъ лавокъ, стояли просто на равнине. Дорога шла по лесистымъ холмамъ,
и сегодня насъ окружали преимущественно высокоствольный дубовый лесъ и
папоротникъ. Скоро мы достигли до Чортоли, а къ вечеру прибыли въ долину
Мокви и къ казачьему посту того же наименования, расположившемуся несколько ниже древней, красивой церкви. Церковь эта имеетъ красивое положение и чрезвычайно стара. По показаниямъ Вахушта11, она построена Львомъ

11

Description géographique de la Georgie de Vacouscht, etc. par Brosset, pag. 401.

127

IX, царемъ Абхазскимъ, следовательно, въ половине Х века12. Она была ремонтирована недавно кн. Шервашидзе (теперь умершимъ), которому Абхазия
принадлежала, какъ владетельному князю, подъ верховною властью России;
но я нашелъ работы оконченными только внутри, хотя церковныхъ украшений никакихъ еще не было. Моквийскую церковь теперь почти совсемъ не
посещаютъ; она весьма красноречиво свидетельствуетъ, что въ ранния времена христианства его последователи одушевлены были самымъ теплымъ усердиемъ, ибо такая величественная и красивая постройка могла быть сооружена
только въ самую цветущую эпоху христианскаго культа и въ богатой по тогдашнему времени стране. Мы выступили изъ Мокви рано утромъ 28 июля и
направились къ Очемчири; намъ нужно было достигнуть этого берегового
пункта, чтобы изъ него въ лодке добраться съ своимъ багажемъ въ Сухумъ-кале для избежания опасной въ то время переправы чрезъ стремительный Кодоръ. Конвоировавшие меня казаки, незнакомые съ местностью абхазской
равнины, по оставлении нами Джгерди заблудились и лишь къ вечеру добрались мы къ карантинно-таможенному надзирателю въ Дгамище, который
намъ и указалъ правильную дорогу. Мы плутали по Абхазской равнине и ея
дубовымъ лесамъ, въ которыхъ встречали тамъ и сямъ луговыя места и человеческия поселения. Изъ Дгамиша мы ехали вдоль по берегу и прибыли въ
Очемчири, когда уже стало темнеть. Въ этомъ месте нашли мы таможенное
управление и несколько солдатъ; здесь стоитъ довольно много большею частию бедныхъ деревянныхъ мелочныхъ лавокъ, а несколько поодаль кн. Шервашидзе выстроилъ себе помещение, по внешности, въ турецкомъ вкусе. На
другое утро, нанявъ прибывшую изъ Анатолии парусную лодку для перевозки меня и моихъ вещей въ Сухумъ-кале, я оставилъ Очемчири, а верховыхъ
лошадей отправилъ вдоль по берегу чрезъ Кодоръ. Сидя въ лодке, мы разсчитывали хотя на маленький ветерокъ, но большой парусъ совсемъ не надувался. Описание мучительныхъ штилей въ тропическихъ моряхъ я могъ проверить 29 июля собственнымъ опытомъ. Не было ни малейшаго движения въ
воздухе, которое бы могло растревожить зеркальную поверхность понта, парусъ виселъ спустившись по мачте. Невыносимая жара нисколько однако не
препятствовала привычнымъ анатолийскимъ морякамъ вести оживленную

12

Левъ IX былъ 9–й царь Абхазии, но Левъ – только третий.

128

беседу; часто они принимались долго и монотонно свистать, заклиная темъ
ветеръ, но ничто не помогло. Лишь поздно вечеромъ вышелъ я на берегъ въ
Сухуме и дохнулъ на материке еще более удушливымъ воздухомъ. Не знаешь, где здесь искать желанной свежести, трудно решить, мучительнее ли
море днемъ, или земля вечеромъ: и то и другое одинаково приводитъ въ отчаяние. Но и въ этомъ случае привычка много значитъ и ощущения такихъ и
имъ подобныхъ неудобствъ весьма относительны.
Благодаря любезной предупредительности полковника Коньяра, управлявшаго тогда Абхазиею, приняты были всевозможныя меры для моего скорейшаго отъезда. Я былъ порученъ заботливости одного Абхазскаго князя,
служащаго въ военной службе и имеющаго значительное влияние въ нижней
Абхазии и, разумеется, знакомаго почти со всеми князьями своей родины.
Князь Ростомъ Маршани, такъ назывался мой новый покровитель, выполнилъ возложенное на него поручение съ величайшею попечительностью и неутомимостью.
Все приготовления къ дальнейшему путешествию были окончены 31
июля. Въ сопровождении несколькихъ слугъ, следовавшихъ за кн. Ростомомъ
Маршани, отправились мы прежде всего въ его имение, которое лежитъ въ 20
верстахъ отъ Сухума, не далеко отъ праваго берега Кодора, на последнемъ
возвышении, коимъ горы сходятъ къ плоскости. Мы двигались медленно
вдоль по берегу, переправились чрезъ речку Келасури, оставаясь почти постоянно на равнине, покрытой попеременно, то густымъ лесомъ, то дикими садами съ высокими ореховыми деревьями и дикимъ виноградомъ. Двигаясь
несколько часовъ по направлению на югъ, мы повернули на востокъ и стали
все более и более приближаться къ тому месту, где Кодоръ выходитъ на равнину. Здесь на возвышенияхъ праваго его берега находилось имение кн. Ростома Маршани, называемое Кацзерглата. Вся дорога къ этому имению покрыта великолепнейшими девственными лесами изъ колоссальныхъ каштановъ и дубовъ. Мы вошли на две отлогия террассы и на верху второй очутились на очищенномъ отъ леса месте, где стояли деревянныя дома князя и где
его ожидала большая часть его крестьянъ. Тутъ же его съ нетерпениемъ ожидали и обе его жены. Въ поместьи этого князя не было видно другихъ предметовъ культуры, кроме обыкновенныхъ въ Абхазии. Имение лежало въ дикомъ первобытномъ лесу, вырубленномъ только по близости домов; кукуруз-

129

ныя поля крестьянъ были разбросаны и разделялись обрывами; въ глубокихъ
лужахъ, глинистая вода которыхъ постоянно возобновляется, отдыхало съ-полдюжины жирныхъ буйволовъ и альпийская роза и ацалея сплетали сводъ
надъ ихъ простодушными мордами. Мы должны были здесь оставаться до
обеда следующаго дня. Вся прислуга собралась возле своего господина, который делалъ необходимыя распоряжения для дальнейшаго путешествия. За
нимъ следовало восемь человекъ и каждый изъ нихъ, какъ это мы видели и у
мингрельскихъ князей, несетъ особенную службу. Одинъ приготовляетъ постель, другой смотритъ за лошадью, третий разводитъ огонь, четвертый подаетъ оружие и т.д., даже нашелся эквивалентъ придворному шуту: рыжий съ
остроконечной бородой и дьявольски-хитрымъ лицомъ, маленький Абхазецъ.
Онъ по обязанности долженъ былъ потешать всехъ присутствующихъ и его
любимое (въ самомъ деле удачное) представление заключалось въ верной копировки мимики цебельдинскаго пристава, когда онъ распекаетъ своевольныхъ Цебельдинцевъ.
1-го августа оставили мы Кацзгерглату и вступили на крутую верховую
тропинку, ведущую къ северу чрезъ роскошнейший высокоствольный лиственный лесъ. Нужно было пройти Апианский хребетъ (Apianscha Gebirge),
чтобы вступить въ Цебельду. По переходе по каштановымъ лесамъ чрезъ обрывистый по обеимъ сторонамъ перевалъ, Пшматаху (Pschmatachu), мы достигли местности, называемой Гордзули, по которой устроена большая дорога, ведущая въ Сухумъ. Местность восхитительна и долина открывается къ
западу, здесь однако никто не живетъ. Наконецъ мы взошли на Апианскую
гору, недалеко отъ ея вершины, на северной стороне, стоятъ 4 брата - буки,
образующие прелестную группу. Затемъ идетъ спускъ восточный по удобной
верховой дороге, красивые луга постепенно расширяются, на нихъ казаки заготовляли теперь сено. Вечеромъ мы приехали въ Цебельдинское укрепление, стоящее на восточной стороне одного лесистаго холма и имеющее только
одну низенькую стену. Несколько повыше укрепления находится более обширное здание, въ которомъ живетъ цебельдинский приставъ и находится его
управление. Высота этого места надъ моремъ была определена въ 1568 ф.
Русло Кодора, находящееся въ 2 верстахъ восточнее, лежитъ футовъ на 500
ниже. Тамъ соединяются текущий съ востока Кодоръ съ текущею прямо съ
севера значительною рекою Амтмиткалемъ (Амткьяль) и потомъ вместе те-

130

кутъ по направлению къ ю.-ю.-з. Изъ сделанныхъ мною въ Кодорской долине
барометрическихъ наблюдений можно получить данныя о нивеллировке этой
стремительной горной реки. Падение ея на версту вычислено по приблизительнымъ измерениямъ разстояний, которыя въ свою очередь вычислены по
последнимъ съемкамъ этой местности, сделаннымъ летомъ 1865 года поручикомъ корпуса топографовъ Кузьминымъ. Г. полковникъ Стебницкий оказалъ
обязательное содействие въ исчислении привезенныхъ мною наблюдений.

Разстояние
Отъ Латы до устья
Кодора
12 верстъ выше
Латы.
Местность Акармара.
Место Хаджидокожу.
Отъ этого места
до нижней трети
Нахарскаго хребта.
Отъ нижней трети
Нахарскаго хребта
до Нахарскаго перевала.

Абсолютная
высота.

Разность
двухъ, одно за
другимъ лежащихъ
местъ. Уров. моря 0.

Падение на
версту.

52 вер.

1142 ф.

1142 ф.

22 ф.

12 ”

1431 ”

289 ”

24 ”

25 ”

2587 ”

1156 ”

46 ”

10 ”

3656 ”

1069 ”

106 ”

10 ”

7048 ”

3382 ”

338 ”

4”

9617 ”

2569 ”

642 ”

Резервуаръ главныхъ боковыхъ истоковъ Кодора у ледника Клюхра
(Kluchra) на западе и истоковъ Ашхакайку (Ashchakaiku) на востоке находится еще на более значительныхъ высотахъ; но на южной стороне отъ места пе-

131

рехода чрезъ Нахарский перевалъ самые крайние истоки Кодора лежатъ несколько ниже.
По окончании въ продолжении всего дня 2-го августа разныхъ приготовлений къ дороге и отыскании переводчика и проводниковъ, мы рано утромъ
3-го августа снова пустились въ путь. Нашъ караванъ состоялъ изъ 18 человекъ и 20 лошадей. Прежде всего мы спустились постепенно въ северномъ
направлении съ цебельдинскихъ высотъ въ амткьяльскую долину. На северо-востокъ отъ насъ находилась крутая лесистая гора съ маленькою деревушкою
на вершине; какъ гора, такъ и деревня, по словамъ Абхазцевъ, носятъ одно
название, Пшау. Мы были вынуждены ехать по этой дороге, потому что
прежняя, ведущая вверхъ по правому берегу Кодора и имеющая до Латы всего 12 верстъ, была совершенно разрушена весенними разливами Кодора. По
такимъ же крутизнамъ, по какимъ мы взбирались на гору Пшау, мы и спустились съ нея съ восточной стороны. Долина, на которую мы сошли, орошается
вторымъ истокомъ Амткьяля, того же имени. И здесь жалкия лачуги окружены хорошими лугами и немногими кукурузными полями. На востокъ предъ
нами лежала съ трудомъ проходимая гора, повсюду покрытая прекраснымъ
лиственнымъ лесомъ, чрезъ эту гору надо было перейти по перевалу Джгери.
На это мы употребили несколько часовъ. На высоте Джгери росли въ виде
подлеска къ буковому лесу роскошнейшие лавровишневые кустарники. Эту
высоту безошибочно можно определить въ 4000 ф. Здесь мы съ-часъ отдохнули передъ вступлениемъ на отвесную восточную сторону. Здесь мы также
очутились въ девственномъ лесу лиственныхъ деревьевъ, въ которомъ чаще
всего попадался красный букъ. Богатая источниками почва во многихъ местахъ чрезвычайно затрудняла проездъ. На разстоянии до Латы, местопребывания влиятельнейшаго князя въ верхней Цебельде (по имени Алмасхита),
предстояло въ течении этого дня пройти еще три ручья и разделяющие ихъ
горные кряжи, которые при всей трудности не могутъ все таки въ отношении
высоты и крутизны сравниться съ первыми двумя у истоковъ Амткьяля. Поселение Лата, въ которомъ живетъ князь Алмасхитъ съ своимъ младшимъ
братомъ, было нами достигнуто поздно вечеромъ; оно лежитъ на правомъ берегу Кодора, окруженное красивыми группами деревьевъ, на высоте 1142
англ. футъ надъ моремъ. Мы были приняты съ большимъ радушиемъ, князь
приказалъ даже зарезать большого быка для сопровождавшихъ меня Абхаз-

132

цевъ и Цебельдинцевъ и пиръ продолжался далеко за полночь. Общеупотребительныя въ Абхазии национальныя блюда были намъ предложены и здесь
въ изобилии. Подъ именемъ очомуква (Otschomuqua) поданъ намъ былъ просяной липкий отваръ до того густо перемешанный со свежимъ сыромъ, что
тянется длинными нитями. Порубленная баранина, сильно пересыпанная испанскимъ перцемъ и подаваемая въ виде пикантнаго и действительно вкуснаго соуса, носитъ въ абхазскомъ кулинарномъ искусстве название: аджого;
словомъ “киафта” обозначаются маленькие шарики изъ мяса съ большимъ
количествомъ луку, плавающие въ жире. Въ заключение пира подаются:
прекрасное кислое молоко (варенецъ) и медовые соты, при чемъ едятъ рисъ
отвареный безъ соли. За ужиномъ было решено, что младший братъ Алмасхита будетъ насъ сопровождать по верхней кодорской долине и чрезъ Нахарский перевалъ, но такъ какъ и онъ, по существующему обыкновению, снарядилъ множество слугъ, то числительность нашего каравана, возросшая до
24 человекъ и 20 лошадей, заставляла немного призадуматься, ибо безпечные
Абхазцы мало заботятся о запасахъ провианта, необходимыхъ въ пустынныхъ местахъ долины истоковъ Кодора. Но путешественнику никогда не следуетъ резко противоречить местнымъ нравамъ, почему я безпрекословно подчинялся заключениямъ и постановлениямъ совета дико перекрикивавшихъ
другъ друга Абхазцевъ; мы оставили Лату 4 числа около 9 часовъ. Между
Абхазцами никакъ нельзя достигнуть единства. Вечные споры, крики, смехъ;
объ авторитете и речи не можетъ быть, - нужно вооружиться терпениемъ.
Выше Латы местность на обоихъ берегахъ Кодора, до впадения въ него съ
правой стороны притока Чхалты имеетъ очень мало ровныхъ поверхностей.
Въ восьми верстахъ отъ Латы снова начинается восхождение на гору. Дорога
идетъ большею частью по самому краю часто внезапно обрывающагося праваго берега и постоянно лесомъ. По слабымъ боковымъ горнымъ скатамъ
местами виднеются пятнами луга, но лиственный лесъ оспориваетъ у нихъ
первенство. Только между Чхалтою и Акармарою встречаются нередко более
значительныя ровныя поверхности, которыя, по здешнимъ условиямъ, хорошо населены и обстроены. Крутая, подобная узкому и глубокому ущелью,
густо заросшему, долина истоковъ Кодора начинается только выше места соединения съ нимъ Секена; до этого Кодоръ носитъ имя Клича по среднему
своему истоку на Нахаре. Этотъ средний истокъ самый меньший; собственно

133

Чхалта и Секенъ образуютъ ту (по форме своей) вилку истоковъ Кодора, среди которой находится истокъ - Кличъ. Часть течения Кодора отъ соединения
съ Секеномъ внизъ до выхода своего на более плоскую Цебельдинскую волнистую местность, называется обыкновенно Дальскимъ ущельемъ. Недалеко
отъ Латы, приблизительно после двухчасового пути, вступили мы на местность, называемую Вогу, которая тянется вдоль праваго возвышаннаго берега
Кодора, немного покрытаго кустарниками и скудными пастьбищами. Тутъ
все еще господствуетъ лиственный лесъ, даже на верхнихъ уступахъ подступающихъ съ обеихъ сторонъ горъ не видно было еще вовсе хвойныхъ деревьевъ. Проходя по некоторымъ отделившимся лесистымъ отрогамъ, мы находили въ местахъ закрытыхъ преобладание сладкаго каштана и вблизи несколькихъ забросанныхъ абхазскихъ хижинъ старыя, толстыя, фиговыя деревья; мы находились здесь на высоте около 1300 ф. надъ моремъ. Впередъ подвигались мы очень медленно. Некоторая часть сопровождавшихъ насъ Абхазцевъ постепенно отставала, когда мы начали приближаться къ местности, называемой Кобшера, куда ихъ привлекали одиноко и разсеянно лежащия тутъ
поселения ихъ знакомыхъ. Вообще въ путешествии Сванеты оказываются гораздо усерднее Абхазцевъ. Последние во время путешествия не признаютъ
необходимости какихъ нибудь усилий и затруднений: они смотрятъ на путешествие, какъ на прогулку, охотно заглядывая въ каждую попадающуюся хату, мало заботясь о времени, дороге и ея цели. Они даже и въ этомъ обнаруживаютъ свою чисто южную натуру, которая не заботится о будущемъ и живетъ только настоящимъ мгновениемъ. Сванетъ при всей своей необузданной
грубости, обладаетъ силою воли въ высокой степени; какъ житель высокогорья, онъ въ самомъ деле похожъ на крутого, решительнаго, жителя Севера, никогда не упускающаго изъ виду предположенной цели и достигающаго ея, не
взирая ни на какия обстоятельства. Въ 1864 году только съ двумя Сванетскими проводниками при такомъ же большомъ багаже я обошелъ оба истока
Цхенисъ-цкали скоро и благополучно, теперь же перевалъ черезъ Нахаръ въ
Кодорской долине былъ при 24 Абхазцахъ труднее, чемъ помянутый, редко
посещаемый переходъ черезъ Нёшку.
Прошло довольно много времени, пока мы все въ Кобшере снова собрались и отдохнули подъ прекрасными старыми ореховыми деревьями. Мы
поднялись съ привала въ 3 часа пополудни и къ вечеру, еще засветло, достиг-

134

ли впадающей съ правой стороны въ Кодоръ реки Чхалты, чрезъ которую
устроенъ мостъ и на высокомъ левомъ берегу коей, у места впадения въ Кодоръ, находятся развалины замка Черюкхальба. Онъ названъ такъ въ честь какой-то госпожи Черюкхи, какъ гласитъ предание, но отъ прежнихъ временъ
теперь въ немъ осталось очень немного. Слово “Льба” - синонимъ “замка”.
Видимыя съ Чхалты по обеимъ сторонамъ Кодора горы съ ихъ высочайшими
крутизнами принадлежатъ уже области снеговъ и ледниковъ. Такъ виднеется
вдали на левой стороне Кодора ледниковый Алькопстахский хребетъ, коему
на противуположной стороне (правой отъ Кодора) соответствуетъ Арцахская
цепь, отъ которой до подошвы лежащаго къ северу Марухскаго перевала тянется долина по имени Ацгарепста. Еще прежде перехода черезъ Чхалтский
мостъ проводники указали мне крутой, въ верхнихъ частяхъ обнаженный, береговой хребетъ на левой стороне Кодора, который называли Ахадзавёдё.
Они приписывали этой горе легенду, неясную и для нихъ самихъ, но заставляющую предполагать, что въ давно минувшия времена различныхъ войнъ
успели-таки взобраться на эту труднодоступную гору, отчего и произошло ея
наименование, въ роде: “гора героевъ”. На маленькой плоскости, недалеко
отъ Чхалтскаго моста, на правомъ берегу Кодора, 4–го числа вечеромъ остановились мы для ночлега, устроивъ лагеръ подъ раскошнейшими дикими
плодовыми деревьями. Красивые луга берегутся здесь тщательно для покосовъ. Кормовыя травы этихъ луговъ состоятъ преимущественно изъ высокихъ полевыхъ горошковъ (coronilla, vitia), Dorycnium и клевера (Trifolium).
Поближе къ берегу Кодора тянулась непроницаемая чаща кустовъ ежевики,
осыпанныхъ ягодами, которыми Абхазцы объедались весь вечеръ. Въ этомъ
месте Кодорской долины мы достигли почти до 1700 ф. высоты надъ уровнемъ моря. Мы его оставили рано утромъ 5–го августа и совершили въ этотъ
день по здешнему довольно легкий переходъ, такъ какъ до Акармары, какъ
уже выше было сказано, тянется весьма узкое плоское побережье на несколько саженъ выше стремительнаго Кодора. Со впадениемъ съ левой стороны
Секена, который въ вилке истоковъ Кодора есть значительнейший, совершенно исчезаютъ встречавшияся еще доселе по обеимъ сторонамъ берега маленькия береговыя плоскости и дорога идетъ уже по крутымъ тропинкамъ Кличскаго ущелья, берущаго свое начало у подошвы Нахара и предоставляющаго
шумнымъ каскадамъ Кодора только узкую, и скалистую ложбину среди ко-

135

лоссальныхъ девственныхъ лесовъ. Въ нижней части долины Секена находятся отличныя пастьбищныя места и существующее тамъ самое крайнее человеческое поселение, Фафиосарто (Fafios’arto), лежитъ съ Акармарой почти на
одинаковой высоте. Высота Акармары, определенная въ 2587 англ. ф. надъ
моремъ, составляетъ въ этой части южной стороны главнаго Кавказскаго
хребта крайний пределъ произрастания кукурузы. Местныя условия и здесь
также причиною того, что не только кукуруза, но и никакия другия хлебныя
растения не распространяются дальше на северъ. Кличское ущелье нигде не
представляетъ удобной для возделывания почвы. По этому ущелью быстро
поднимаешься къ подножию Нахарскаго перевала почти на высоту 6000 ф.,
въ область роскошнейшихъ нижнеальпийскихъ луговъ, между темъ какъ до
сихъ поръ путь лежалъ по величественейшимъ смешаннымъ высокоствольнымъ лесамъ. На сколько выше, напротивъ того, подымается граница культуры северныхъ злаковъ на северной стороне того же самаго Нахарскаго хребта!... У истоковъ Кубани мы встречаемъ последние посевы ячменя еще на высоте 5453 ф. Я буду еще иметь случай возвратиться къ этому предмету. После
непродолжительнаго отдыха въ последней хижине Акармары отправились
мы впередъ съ новыми силами. Местность Хабюшбара была нашею ближайшею целью. Ветхая кладка ведетъ на левый берегъ Кодора, вверхъ по которому надо было идти далее. Несколько выше Акармары впадаетъ съ левой стороны въ Кодоръ дикий ручей Гондра (также Гвандра); съ неистовымъ бешенствомъ низвергаются внизъ по долине волны, высоко взбрасывая на скалы белую пену и въ страшномъ ихъ шуме слышится порою глухой громъ отъ
сталкивающихся громадныхъ камней. А въ девственномъ лесу полная тишина. Съ кустовъ лавровишни и рододендрона, простирающихъ далеко надъ
черною почвою свои ветви, сыплется никогда не высыхающая роса. Во многихъ местахъ лучъ солнца никогда не проникаетъ туда. Гиганты Нордманновой ели13, которая впрочемъ встречается здесь хотя и реже, чемъ въ Ингурскомъ ущельи, но поразительной толщины и высоты, соткали темнозеленую
крепкую крышу надо всемъ, что находится вокругъ нихъ на земле. Немного
выше Хабюшбарскаго моста я виделъ стволы этой прекрасной ели, имевшие
у корня 6-7 ф. въ диаметре. Мы съ трудомъ подымались по натуральной лест-

13

Гораздо чаще ­ abies orientalis.

136

нице, которую образовали ихъ обнаженные отъ земли, гладкие корни; приходилось поддерживать каждую лошадь и каждаго мула, ибо одинъ неверный
шагъ - и волны глубоко у нашихъ ногъ кипящаго Кодора поглотятъ свою
жертву. Въ Кличскомъ ущельи вследствии крайней его узкости нетъ видовъ
вдаль. По истине величественныя и чрезвычайно богатыя поразительными
красотами и разнообразиемъ картины представляетъ ландшафтъ высокогорья
по высотамъ обоихъ береговъ, но снегъ редко, только по некоторымъ разселинамъ, спускается здесь въ места, заросшия лесомъ. За-то здесь множество
водопадовъ; съ острыхъ карнизовъ горъ, они низвергаются на темную зелень
колоссальныхъ елей, стоящихъ целыя столетия у подошвы. Красивейший изъ
этихъ каскадовъ, падающий съ горы праваго берега, съ высоты более 60 саженъ, называется Адзюрджера. Мы проходили мимо него после благополучной переправы чрезъ Хабюшбарский мостъ. Целию нашего путешествия была местность Хаджидокожу. Уже темнело, когда мы 5-го августа къ вечеру
прибыли на маленькую береговую плоскость у отвесныхъ скалъ леваго берега Кодора, заросшую ольховымъ кустарникомъ. Эта именно плоскость и называлась Хаджидокожу. Она лежитъ недалеко отъ красиваго водопада, образуемаго самимъ Кодоромъ и есть последнее ровное место, встречаемое при
следовании вверхъ по реке, почему оно и избирается преимущественно местомъ отдохновения для путешественниковъ, идущихъ чрезъ Нахарский перевалъ. Здесь мы находились непосредственно на левомъ берегу Кодора, на высоте 3656 англ. футъ надъ моремъ. Орешникъ и лавровишня вместе съ горною ольхою, а также обыкновеннымъ ольшнякомъ образуютъ здесь густыя
подлески, но первые два рода не переходятъ впрочемъ за новую полосу валуновъ нанесенныхъ Кодоромъ. Въ высокоствольныхъ лесахъ, по обрывамъ лежавшаго противъ насъ праваго берега, преобладали еще въ нижней части
лиственные деревья. Судя по общему виду листвы, можно было думать объ
изобилии тамъ дуба. Купленный нами по дороге теленокъ былъ зарезанъ и
вокругъ пылающаго костра расположились Абхазцы и Цебельдинцы, и прошумели до поздней ночи. На следующее утро вода въ Кодоре имела температуру только 80 по реомюру.
6-го августа предстоялъ намъ Нахарский перевалъ. Отъ последняго нашего привала нужно было подняться еще на 6000 ф., чтобы достигнуть гребня главной цепи. Бодро приступили мы къ делу. Все было уложено, съестные

137

припасы розданы, тяжесть вьюковъ лошадей и муловъ уменьшена. Широкие,
обтянутые кожею ящики, которые до сихъ поръ клали на каждое животное по
два, теперь надо было навьючить по одному на спины коренастыхъ Абхазцевъ. Мы карабкались понемногу впередъ по обрывающимся краямъ стенъ
леваго берега Кодора. Вскоре закрылъ насъ густой туманъ; подъ нами раздавались раскаты грома, которые производитъ Кодоръ въ своемъ ужасномъ падении, мельчайшия брызги реки обдавали насъ, въ пропасти передъ нами пенилась все более и более прибывающая вода. Очень скоро пришлось шагать
по глубокимъ залежамъ снега высокаго поперечнаго хребта, отделяющаго
Гондру отъ Кодора. Нужна была чрезвычайная осторожность, ибо вьючныя
животныя легко могли провалиться въ подтаявший снегъ. Эти низкоспустившияся снеговыя поля среди полнаго лета до такой степени охладили окрестности, что въ ихъ соседстве ростетъ много альпийскихъ растений. Большие
цветы камнеломки (Saxifraga Sibirica L.) росли близъ снега въ разселинахъ
скалъ. Я продолжалъ и здесь прилежно гербаризировать, не взирая на безостановочное движение каравана. При дальнейшемъ следовании къ северу по
узкой, совершенно заросшей альпийскими растениями, тропинке виденъ
былъ на лево отъ дороги имеющий ледники хребетъ Смелитхапара, изъ коего
беретъ начало того же имени ручей, притокъ Кодора. Около 10 часовъ утра
достигли мы, въ строгомъ смысле, подошвы Нахарскаго перевала. Южная
часть этого прохода чрезъ главный Кавказский хребетъ ниспадаетъ къ Кодору двумя, очень крутыми, ступенями, изъ коихъ верхняя значительно больше.
Напротивъ того северная его сторона склоняется тремя слегка выпуклыми и
только къ северу круто обрывающимися ледниками къ такъ называемому Нахарскому озеру, котораго восточный крутой берегъ подымается къ Нахарскому пику. Место перехода образуетъ узкое ребро, имеющее 1 ф. ширины; отъ
него на западъ и на востокъ громоздятся гранитные зубцы главной цепи Кавказа. Самый перевалъ виденъ только тогда, когда взойдешь съ южной стороны Нахара на нижнюю ступень. Мы остановились въ 10 часовъ на одномъ
пункте, откуда открылись передъ нами на востоке и западе два мрачные,
очень крутые и увенчанные незначительными ледниками хребта. Западный
проводники мои называли Ашхакайку, изъ него вытекаетъ ручей, на которомъ мы отдыхали. Восточный хребетъ называется также, какъ и вытекающий изъ него источникъ - Клюхра (также Клюхара). Чрезъ этотъ хребетъ

138

можно перейти; на севере отъ него спустишься въ долину Сента. Место нашего привала находилось на высоте 6000 ф.; менее наклонные бока горъ и
края ручьевъ были покрыты роскошными нижне-альпийскими лугами и въ
числе другихъ редкихъ растений здесь найденъ мною совершенно новый
видъ лютика - Ranunculus subtilis Trautv.14 Кустовъ не было, только несколько
уродливыхъ березокъ я заметилъ на верху нижней террасы, на высоте, по моему измерению, 7048 ф. Этой высоты мы достигли въ 12 часовъ. На нее ведетъ очень извилистая тропинка среди высокихъ травъ; вообще же эта нижняя ступень Нахара довольно неудобна для перехода по причине множества
вытекающихъ изъ нея ключей. Отдохнувъ одинъ часъ, мы стали взбираться
на перевалъ и въ 5 часовъ достигли его высшей точки и были на высоте 9617
ф. надъ уровнемъ моря. На обнаженныхъ гранитахъ гребня стояли одинокия
группы: Campanula Bibersteiniana R. et Sch., Saxifraga, Androsace, Sedum,
Primula и т.д.; къ северу гребень проводитъ резкую границу распространения
этихъ растений. Относительно ботанической моей добычи, какъ здесь, такъ и
позднее на Эльбрусе, отсылаю читателя къ каталогу растений, напечатанному
въ предыдущей книжке “Записокъ Отдела” и упомянутому выше, въ примечании.
Непосредственно на северной стороне Нахарскаго перевала вступили
мы на фирновыя поля трехъ ледниковыхъ ступеней, которыя покрываютъ эту
сторону хребта до самой подошвы и изъ которыхъ вытекаетъ одинъ изъ юго-восточныхъ истоковъ Кубани, ручей Учкуланъ. Я не распространяюсь здесь о
техъ трудахъ, которые намъ пришлось преодолеть при перевале чрезъ Нахаръ. Мой путь къ Эльбрусу и восхождение на эту гору съ северной стороны
на высоту въ 14,000 ф. казались мне менее трудными. Тропинки, ведущия
чрезъ Нахаръ, такого рода, что оне доступны только для пешехода, и то съ
большими затруднениями. Мы могли считать себя счастливыми, что только
два вьючныхъ животныхъ окончательно стали негодны для дальнейшей дороги, почему мы и предоставили ихъ собственной судьбе, оставивъ на южной
стороне хребта. Темъ не менее Цебельдинцы совершаютъ этотъ переходъ летомъ довольно часто, такъ какъ они находятся въ постоянныхъ торговыхъ
сношенияхъ съ Карачаевцами. Но наступающая въ конце августа зима прек14

См. “Записки отд.” кн. VII, “Путешествие въ трехъ верн. Мингр. дол.” стр. 216 (Каталогъ рас­
тений).

139

ращаетъ сколько нибудь безопасное сообщение съ жителями северной стороны главнаго хребта; оно прекращается до конца мая. Нередко бываютъ несчастные случаи съ бедными пешеходами и въ памяти Цебельдинцевъ сохранились два подобныхъ ужасныхъ происшествия. Въ одномъ погибло на Нахаре 8 Цебельдинцевъ отъ каменнаго завала, въ другомъ, замерзло несколько
летъ тому назадъ въ сентябре 14 человекъ у истоковъ Учкулана, где и теперь
еще видны ихъ могилы. Жертвы эти найдены въ снегу поодиночке. Храбрецы
эти успели уже пройти перевалъ, на его северной стороне, уже въ области
сосновыхъ лесовъ, были застигнуты метелью и лишились возможности достигнуть человеческихъ поселений.
Мы спешили, не смотря на страшную усталость, чтобы засветло добраться до луговъ, такъ какъ животныя наши не могли долее оставаться безъ
корму. Три ледниковыя ступени были пройдены благополучно; уже смеркалось въ Учкуланской долине, въ глубине которой мы заметили несколько
черневшихся древесныхъ группъ, означавшихъ границу леса и обещавшихъ
намъ желанные костры для ночлега. Темнота однако застигла насъ и мы
должны были на разстоянии приблизительно одной версты къ северо-востоку
отъ подошвы нижней ледниковой ступени удовольствоваться небольшою
альпийскою отлогостью. Мы устроили, какъ могли, нашъ лагерь на высоте въ
7722 ф. Здесь, на северной стороне, вблизи охлаждающаго ледника, природа
проявилась совсемъ иначе: низенький дернъ, скудно пересыпанный лапчаткою (potentilla) и лютикомъ, среди которыхъ кое-где подымались невысокие
виды осоки (carex) и ситника (Luzula), служилъ кормомъ нашимъ вьючнымъ
животнымъ. На быстро-прогорающихъ сухихъ прутьяхъ рододендрона заварили мы чай и начали отыскивать между громадными гранитными скалами,
упавшими сюда когда-то съ лежащей на востокъ высоты Нахара, убежища
для ночлега. Недоставало согревающихъ костровъ. Надъ нами висели тяжелыя грозовые тучи. Вещи были по возможности спрятаны, разселины разрушенныхъ гранитовъ въ такихъ местахъ, где они выступали кверху стенами,
служили намъ убежищемъ; всякий старался устроить себе ложе, такъ чтобы
хоть немного укрыться отъ дождя. На всякий случай фонари приведены были
въ порядокъ и вскоре все, обыкновенно столь болтливое и шумное, Абхазское общество погрузилось въ глубокий сонъ. Все мы были истощены. Въ 2
часа ночи разразилась надъ нами страшная гроза, молнии въ дикомъ безпо-

140

рядке сыпались на Нахарский пикъ и безпрестанно освещали бледнымъ светомъ его серыя стены и висящий съ нихъ зубцами ледъ. Громъ раздавался въ
многократномъ эхо, мелкий и частый дождь шелъ непрерывно. Вскоре начало капать съ натуральныхъ карнизовъ скрывавшихъ насъ гранитовъ и нужно
было позаботиться о лучшемъ пристанище. При помощи фонарей намъ удалось приискать более сухие места въ широкихъ разселинахъ скалъ и тамъ съ
нетерпениемъ дожидались мы первой зари. Лошади скоро были оседланы.
Дождь все еще шелъ сильный, вершины покрылись свежимъ снегомъ. Съ
разсветомъ я убедился, что сосна (P. sylvestris) въ отдельныхъ уродливыхъ и
приземистыхъ деревцахъ распространяется на левомъ берегу ручья почти до
самаго места нашего привала (7722 ф.). Ея не было въ самой долине и мы
должны были по ней спуститься еще на 1000 ф. внизъ и при этомъ следовать
версты четыре по ручью и вступить въ главную Учкуланскую долину, пока
встретили несколько очень старыхъ и толстыхъ сосенъ. Въ ихъ соседстве устроена изъ крепкихъ пней маленькая хижина для путешественниковъ и пастуховъ. Здесь вскоре разведенъ былъ изъ смолистой сосны огонь, у котораго мы
обогрелись прежде чемъ отправились въ путь. Высота, на которой мы находились, была вычислена въ 7324 ф. Въ продолжении всего дня мы следовали
по Учкулану, переехали съ леваго его берега на правый и следуя вдоль его,
мы достигли более обширныхъ лесовъ. Они состояли преимущественно изъ
сосенъ и белой березы и въ некоторыхъ местахъ заключали въ себе прекрасныя пастьбища. После того, пройдя могилу вышеупомянутыхъ несчастныхъ
Цебельдинцевъ, мы вышли, съ поворотомъ Учкулана съ севера къ северо-востоку, на его обширную долину. Здесь заметны были первыя постройки Карачаевцевъ; целый рядъ огороженныхъ покосныхъ местъ и посевовъ свидетельствовалъ о необыкновенномъ прилежании, съ которымъ оседлые Карачаевцы стараются въ этихъ суровыхъ горныхъ местностяхъ извлекать изъ своихъ полей возможную пользу. То, чего вовсе нетъ на верхнемъ Кодоре, именно, плоския береговыя пространства, на истокахъ Кубани привязало человека
къ земле, а различие въ наклонахъ (падении) верхнихъ частей обеихъ рекъ,
истоки коихъ получаютъ начало на южной и северной сторонахъ Нахара, равно какъ и различие въ формацияхъ ихъ долинъ, решительно повлияли на развитие и успехи человека, на нихъ живущаго. Я уже говорилъ о падении Кодора, вычисленномъ съ помощью барометрической нивеллировки. Истокъ Ку-

141

бани, Учкуланъ, получающий свои воды, частию изъ ледниковъ северной
стороны Нахара, а частию изъ ледяныхъ высотъ этой же самой стороны, соответствующихъ высотъ Клюхры и Гондры, выходитъ на помянутой высоте,
7722 ф., въ долину, местами значительно расширяющуюся. На первыхъ четырехъ верстахъ (мы беремъ числа только приблизительно) онъ падаетъ до 6324
ф. и, следовательно, имеетъ на каждую версту около 350 ф. падения. Отсюда
разстояние до первыхъ Карачаевскихъ жилищъ и лежащихъ возле нихъ ячменныхъ полей считается 12 верстъ. Самую крайнюю въ этой местности границу произрастания хлебныхъ злаковъ я определилъ въ 5453 англ. фута надъ
моремъ; следовательно, истокъ Кубани на этомъ пространстве своего течения
имеетъ только 72,6 ф. падения на версту. Въ 12 верстахъ далее внизъ по течению, у места соединения Учкулана съ Уликамомъ, лежитъ деревня Учкуланъ15, высота которой определена была въ 4671 ф. На этомъ пространстве
река имеетъ, следовательно, только 68,5 ф. падения на версту. Въ Кодордкой
долине на высоте Акармары (2587 ф.) находится крайний пределъ южныхъ
хлебныхъ растений. Верхнее течение этой реки лишено всякой культуры и
его узкая поперечная долина совершенно необитаема. Поэтому Кодорскую
долину, собственно говоря, нельзя сравнивать съ тремя Колкидскими верхними продольными долинами: Ингура, Цхенисъ-цкали и Риона. Въ Абхазии и
Самурзакани нетъ той третьей зоны культуры (считая снизу), которая имеется въ верхнихъ долинахъ древней Колхиды и которую можно назвать зоною
культуры северныхъ злаковъ (въ отличие отъ области южныхъ, - кукурузы,
гоми).
На сколько главный Кавказский хребетъ съ своими непроходимыми высотами и трудными перевалами проводитъ здесь резкую границу относительно
высотъ распространения культурныхъ растений, на столько же, если еще не
больше, заметно отделяетъ онъ другъ отъ друга народы северной и южной сторонъ по ихъ образу жизни, нравамъ и обычаямъ. Абхазецъ и Цебельдинецъ
сохранили большею частию только некоторыя наружныя формы учения Магомета и даже не придерживются ихъ особенно строго. Трудъ чуждъ имъ обоимъ,
также какъ и Самурзаканцу, вступившему, покрайней мере наружно, въ лоно
христианства. Народы эти своею безпечностью и своимъ бездельничаньемъ
15

Я наблюдалъ съ мечети этой большой деревни, откуда открывается видъ на Хурзукскую доли­
ну. Русло обеихъ рекъ, Хурзука и Учкулана лежитъ около 40 ф. ниже.

142

представляютъ настоящихъ жителей юга. Живутъ они другъ съ другомъ въ
постоянной ссоре и вражде; это полудикие сыны богатой и щедрой природы.
Карачаевецъ, напротивъ того, строгий магометанинъ; пять разъ въ течении 24
часовъ призываетъ его мулла съ высоты (деревяннаго и большею частию плохо
выстроеннаго) минарета къ омовению и молитве. Это прилежный, серьезный,
чистоплотный, услужливый человекъ, который всеми мерами старается не ограничиваться только необходимымъ для своего скуднаго существования. Страна имъ обитаемая не очень богато одарена природою. Альпийския высоты,
правда, представляютъ на короткое летнее время прекрасныя пастьбищныя
места, но для того чтобы иметь хороший покосъ и сборъ хлеба необходимо
каждый, хотя немного удобный для этого, кусокъ землицы обработать съ особеннымъ стараниемъ. Прежде чемъ приступить къ обработке поля нужно собрать всюду валяющиеся обломки камней, точно также поступаютъ и съ лугами.
Продолжительная и суровая зима требуетъ заготовления для человека и скотины большихъ запасовъ провианта, который по причине очень короткаго времени для жатвы приобретается въ горахъ самымъ усиленнымъ трудомъ. Поэтому
женщина у небогатыхъ Карачаевцевъ принимаетъ участие въ полевыхъ работахъ; нередко даже весь хлебъ убирается одними женщинами. Девушекъ до
свадьбы неохотно изнуряютъ работой, потому что, по магометанскому обычаю, за нихъ получается свадебный выкупъ.
Первый, живя на южной стороне хребта, подъ жаркимъ солнцемъ Абхазии, мало знакомъ съ серьезнымъ физическимъ трудомъ; онъ довольстуется
кислымъ молокомъ, кукурузою и кукурузнымъ хлебомъ, хотя не откажется
ни отъ одной пирушки своихъ князей, родственниковъ и проч.; его жалкое
жилище мало защищено отъ непогоды и стоитъ уединенно где нибудь въ лесу. Другой, рожденный подъ суровымъ небомъ северной стороны хребта, въ
виду Эльбруса, растетъ, по строгому учению Магомета, въ работе и труде,
крепко держится своей веры, о которой Абхазецъ, не имея церкви, мало даже
и знаетъ; живетъ обществомъ, въ большихъ деревняхъ, въ довольстве, вполне
имъ заслуженномъ и доведенномъ некоторыми до богатства. Онъ даже съумелъ произведениями своего труда приманить къ себе далекаго жителя южной стороны хребта для торговли16.
16

Я встретилъ въ деревне Учкулане многихъ жителей изъ Геби и Глолы (истоки Риона), которые
прибыли сюда чрезъ Владикавказъ, чтобы выменять у Карачаевцевъ на медную посуду сукно,

143

Я прибылъ въ деревню Учкаланъ вечеромъ 7 августа, и гостеприимные
Карачаевцы поместили меня въ особомъ, назначенномъ для приезжихъ гостей, доме, построенномъ возле дома Божия. Утромъ следующаго дня представился глазамъ нашимъ на востоке, по направлению Хурзукской долины, во
всемъ величии своемъ Эльбрусъ. Отсюда онъ кажется тупымъ, белымъ конусомъ, съ двумя, слегка закругленными, верхушками, разделенными небольшою седловиною. Черная, обрывистая часть горы, свободная отъ льда и снега, представляющаяся передъ седловиною, несколько въ стороне отъ нея, ясно свидетельствуетъ о бывшемъ здесь когда-то кратерномъ провале. Къ северо-западу отъ передней вершины, на контуре конуса, около половины его высоты, виденъ уступъ. Это была та самая высота, на которую я взошелъ 10-го
августа въ 2 часа пополудни. Обнаженныя горы съ большими разселинами
замыкаютъ въ Хурзукской долине ландшафтъ высокогорья въ томъ месте, где
соединяются оба истока Минитау-су, образующие речку Хурзукъ. Къ северо-востоку отъ того места, где мы стояли, на горе, должны были находиться
развалины замка, по имени Калабаше. Противъ нихъ, южнее, лежитъ Улу-хурзукский хребетъ съ ручьемъ того же имени. Я воспользовался светлымъ
солнечнымъ утромъ и заготовилъ здесь первый абрисъ подробнаго рисунка
Эльбруса. Потомъ у меня собрались старшины деревни, красивые, крепкие
люди, съ загорелыми лицами, въ нарядныхъ черкесскихъ костюмахъ, и общимъ советомъ было решено, какимъ путемъ следовало идти къ Эльбрусу.
На следующий же день было назначено отправиться въ дорогу. Четверо сильныхъ Карачаевцевъ заменили сопутствующихъ мне Абхазцевъ, которыхъ
добрые знакомые въ деревне торжественно угостили на прощаньи. 9-го августа сели мы на лошадей. Эльбрусъ былъ совершенно окутанъ облаками.
Мы следовали по левому высокому берегу Уликама; онъ представляетъ собою безплодную каменную почву, которую только кое-где успели сделать
доступною культуре. Здесь мы встретили безчисленное множество альпийскихъ воронъ (Fregilus Graculus), которыя подняли страшный шумъ при нашемъ появлении. Вблизи деревни Хурзука мы перешли чрезъ Уликамъ по хорошему мосту; въ деревне мы провели еще часа два, поджидая одного изъ
проводников. Это было время жатвы ячменя, колосъ его, хоть и короткий, соготовое платье и бурки. На путешествие отъ истоковъ Риона къ Карачаевцамъ они употребляютъ
12 дней.

144

держалъ прекрасныя зерна. После обеда мы отправились далее. Оставивъ позади себя деревню, мы продолжали путь по отвеснымъ обрывамъ праваго берега Хурзука. Сопровождавшие меня Карачаевцы называли уже здесь реку
“Минитау-су”, т.е. вода Эльбруса. Название, Эльбрусъ, имъ также мало знакомо, какъ и Абхазцамъ. Последние называютъ эту гору “Урюшигумоэ”
(Urüschihumoё), у первыхъ же она известна подъ именемъ Минитау. Мне никакъ не удалось добиться перевода этихъ двухъ словъ. На отвесныхъ берегахъ Минитау-су, на высоте около 6,500 ф. надъ моремъ, на сухихъ и безлесныхъ местахъ, живутъ въ огромномъ количестве маленькие суслики
(Spermophilus musicus Mentr.), которыхъ Менетрие открылъ у Казбека. Мне
кажется, что грызуны эти положительно нигде не переходятъ чрезъ главную
цепь Кавказскаго хребта: по крайней мере, я никогда не встречалъ ихъ, ни въ
альпахъ верхней Сванетии, ни въ Абхазии. Впрочемъ и на северной стороне
они распространены тоже далеко не повсеместно. При дальнейшемъ поднятии по долине Минитау-су и при переходе чрезъ узкий поперечный хребетъ,
отделившийся отъ северной стороны Эльбруса по направлению къ северу,
грызуна этого мы больше не встречали. Это обстоятельство можно впрочемъ
приписать влиянию неблагоприятной погоды, наступившей 10 августа, которая, какъ известно, даже и въ гладкой степи оказываетъ на сусликовъ сильное
влияние. Узкая долина Минитау-су, идущая отъ западной стороны Эльбруса,
въ нижней своей части густо поросла уродливыми кустами сосны; почвы годной для обработки вовсе нетъ и только кое-где виднеются прекрасныя, огороженныя покосныя места. Изъ редкихъ растений собраны были здесь: открытая К. А. Мейеромъ Salvia canescens (къ сожалению, почти совсемъ поблекшая) и вороний глазъ (Aconitum Anthora), не особенно впрочемъ редкий. Вечеромъ мы прибыли къ месту соединения обоихъ истоковъ Минитау-су (носящихъ одно и тоже название) и нашли тамъ две пастушьи хижины. Место,
где оне построены, также называется Улу-хурзукомъ. Оно лежитъ на высоте
въ 7058 ф. надъ поверхностью моря. Въ его окрестностяхъ сосновыя кустарники становятся уже очень скудны и уродливы.
Съ разсветомъ 10–го августа мы отправились далее. Несмотря на сильную
простуду, я чувствовалъ себя въ силахъ совершить переездъ, предстоявший на
этотъ день. Следовало, или достигнуть къ двумъ часамъ до такой высоты Эльбруса, съ которой можно было-бы на ночь успеть еще попасть опять въ область

145

лесовъ или, по крайней мере, въ какую нибудъ пастушью хижину, или же, следовало достигнуть последняго жилья въ долине Минитау-су, тамъ переночевать, и ужъ 11–го числа приступить къ восхождению на Эльбрусъ. Съ того времени, какъ мы вошли въ узкую Хурзукскую долину, Эльбрусъ былъ постоянно
скрытъ отъ нашихъ глазъ ближнимъ его предгориемъ, поэтому мы хотели
прежде достигнуть истока Минитау-су, откуда открывается полный видъ на западную его сторону, и потомъ уже решить, что делать дальше. Мы шли большею частию пешкомъ, и такимъ способомъ достигли наконецъ въ 8 часовъ утра последняго жилья у истока Минитау-су. Для достижения назначеннаго
пункта намъ пришлось еще карабкаться чрезъ несколько обрывовъ праваго берега ручья, после чего мы очутились на великолепномъ альпийскомъ лугу, не
далее 3 верстъ отъ западной подошвы самаго Эльбруса, и не более какъ въ пяти
верстахъ отъ его обеихъ вершинъ. Колоссъ стоялъ уже совсемъ передъ нами.
Хотя съ Хурзукской долины восхождение на тупой его конусъ съ этой стороны
казалось возможнымъ, но теперь вблизи горы мы увидели, что обманулись въ
своемъ предположении. Нигде не было здесь заметно скатившагося глубоко въ
долину ледника. Западная сторона представила намъ здесь только крутыя ледяныя поля, покрытыя свежимъ фирномъ; изъ нихъ перпендикулярно поднимались черные, во многихъ местахъ разорванные, края кратеровъ. Съ особенной
отчетливостью они рисовались на северной стороне Эльбруса, образуя множество тонкихъ зубцовъ и иголъ. Мы находились еще въ области Кавказской
альпийской розы, которая растетъ отдельными густыми группами на восточныхъ обрывахъ одного изъ истоковъ Минитау-су. Здесь жило въ это время
много кольчатыхъ дроздовъ (Turdus torquatus)17, которые летомъ обитаютъ
только въ поясе высокогорья между 7500–9000 ф. высоты, свивая свои гнезда
въ низкихъ заросляхъ рододендрона; детеныши ихъ въ это время совсемъ уже
оперились. Черный дроздъ, соответствующий кольчатому дрозду въ более низкихъ областяхъ, не легко поднимается въ горахъ выше 5,000 ф.; вообще же онъ
чаще попадается въ Закавказьи въ низменныхъ, густо заросшихъ местностяхъ,
въ особенности вдоль по течению рекъ, въ кустахъ держи-дерева (Paliurus). Въ
хвойныхъ лесахъ этихъ сторонъ въ течении лета до самой границы древесной
растительности живутъ дрозды: Turdus pilaris и T. viscivorus. Не далеко отъ

17

Которыхъ я встречалъ на той же высоте въ Ахалцыхскихъ пограничныхъ горахъ.

146

последней пастушьей хижины въ долине Минитау-су съ высокаго леваго берега этой речки срисовалъ я западную сторону Эльбруса; по окончании этой работы я последовалъ совету проводниковъ, решившихъ сперва пробраться на северную сторону Эльбруса, чтобъ оттуда взобраться на высокое гранитное ребро, которое начинается отъ северной вершины Эльбруса и теряется на северъ,
представляя собою высокий и узкий водоразделъ между Балыкомъ (течетъ на
северо-востокъ въ Малку, следовательно, принадлежитъ къ системе Терека)
Худесомъ и Минитау-су (на северо-западъ, къ системе Кубани).
Погода до сихъ поръ намъ благоприятствовала. Небо было совершенно
безоблачно; постоянно дулъ западный ветеръ. Находясь еще въ области высокоальпийской флоры и придерживаясь севернаго направления, мы поднялись
сначала на высоту, отделяющую истокъ Худеса отъ Минитау-су. Прибывъ въ
долину истока Худеса, мы увидали передъ собой отвесную западную сторону
ветви Эльбруса съ узкимъ гребнемъ, о которой было сказано выше; мы взобрались на этотъ гребень. На верху его следы снега были въ это время ничтожны; отъ его южнаго конца начиналась белая, северная, прекрасно округленная вершина Эльбруса, южная половина которой, какъ казалось, провалилась,
потому что и здесь обрывы венчались острозубыми черными краями. Медленно подвигались мы впередъ по крутымъ извилинамъ. Дернъ вскоре пересталъ быть сплошнымъ. Оставляя истокъ Худеса, мы были уже выше 9500 футовъ. Группы малорослыхъ высоко-альпийскихъ растений виднелись все реже и реже. Сколько позволяла трудная дорога, мы собирали ихъ. Вскоре исчезли и прелестныя формы низкихъ - мытника (Pedicularis) и генцианъ. Хромисто-желтыя пятна на почве, производимыя цветами камнеломки - Saxifraga
flagellaris, лежали глубоко у нашихъ ногъ. Мокричникъ (Alsine) и роговикъ
(Cerastium) съ своими огромными белыми цветами представляли разсеянныя,
уединенныя группы. Быльникъ (Draba carba) былъ въ цвету, и яснотка
(Lamium) высовывалась во многихъ местахъ изъ подъ камней своими белыми
хрупкими стебельками. Я довольствуюсь въ этомъ отчете обозначениемъ
только значительнейшихъ высотъ, до которыхъ распространяется растительность на северной стороне Эльбруса. Къ полудню мы взобрались на самый
верхъ гребня, высота котораго, по вычислению, оказалась въ 12.345 английскихъ футовъ надъ поверхностью моря. На высоте 12.000 футъ встречались
последние экземпляры великолепнаго вида роговика - Cerastium purpurascens

147

Adam. вместе съ очень разбросанными и слабыми экземплярами яснотки
(Lamium tomentosum W.). На сколько мне известна южная сторона кавказскаго высокогорья (а я виделъ все колхидское высокогорье, следовательно, верховья истоковъ Риона, Цхенисъ-цкали, Ингура и Кодора) граница распространения явнобрачныхъ растений и нижняя снеговая линия нигде не достигаютъ тамъ до такой значительной высоты. Последняя, разумеется, подвержена
очень значительнымъ местнымъ колебаниямъ и въ некоторыхъ местахъ западной стороны Эльбруса спускается, наверное, ниже 10.000 ф. Однако, кажется, что высокое поднятие крайняго предела растительности на северной
стороне не распространяется и на ея низшие поясы. Высоты распространения
деревьевъ и рододендрона оказываются по вычислениямъ, одинаковыми,
какъ на северной, такъ и на южной стороне высокогорья.
Поднявшись на верхъ узкаго гребня мы увидали предъ собою по направлению къ востоку, узкия поперечныя долины Балыка и ихъ высоты представляли два великолепнейшихъ подвижныхъ ледника, спустившиеся глубоко въ долину. Они обладали огромными боковыми моренами, а къ югу поднималась
передъ нами во всей ослепительной белизне своей передняя вершина Эльбруса.
Сильный западный ветеръ дулъ без остановки. Мы отдыхали довольно долго;
къ утомлению, и у меня, и у двухъ моихъ проводниковъ, присоединилось головокружение и какая-то особенная слабость въ коленяхъ, которая, увеличиваясь
съ каждою минутою, делала почти невозможнымъ всякое движение. Скромный
завтракъ изъ козьяго сыра, хлеба и рому, немного подкрепилъ насъ. Высоты
Эльбруса лежали предъ нами облитые яркимъ солнечнымъ светомъ и только
надъ южной вершиной его висело маленькое облачко. Хотя оно повидимому
совершенно не изменяло своего положения, но опытные Карачаевцы утверждали, что это не къ добру, и что быть большому туману. Темъ не менее я хотелъ
сделать все, что отъ меня зависело, хотя я и убедился, что съ этой стороны
можно взойти разве только на переднюю вершину Эльбруса; для достижения
же более высокой южной вершины восхождение следовало предпринять съ
восточной стороны. Тамъ очень постепенно подымаются глубоко-спустившиеся въ долину ледники Балыка и входить по нимъ гораздо легче. Достигнувъ
южнаго конца упомянутаго гребня, мы вскоре ступили на твердый фирнъ и взбирались по немъ впередъ весьма медленно. Внизу фирнъ былъ глубоко-зернистый и твердый. Мы принуждены были часто останавливаться для отдыха.

148

Головокружение и слабость въ коленяхъ увеличивались, невыносимая усталость овладела мною. Между темъ пророчество проводниковъ сбывалось. Въ
1–мъ часу ледяныя вершины Эльбруса покрылись туманомъ. Составленъ былъ
советъ. Проводники настаивали на возвращении, и именно - къ восточной стороне горы. Къ 2 часамъ уже и мы были въ тумане. Наблюдение барометра сделано было здесь въ последний разъ. Вычисление дало высоту въ 4.259 ф. надъ
поверхностью моря. Поспешно стали мы спускаться назадъ къ гребню. Положение наше было действительно опасно. Только двое Карачаевцевъ чувствовали себя еще хорошо - одинъ изъ нихъ былъ старикъ, испытанный охотникъ на
туровъ, человекъ безценный веселостью нрава - остальные вместе со мною были совсемъ истощены и мы едва добрались до восточной подошвы несколько
уже разъ упомянутаго водораздела между Минитау-су и Балыкомъ. На этомъ
пространстве нашелъ я прекрасный Дельфиний - Delphinium caucasicum C. A.
M., съ большими голубыми цветами почти лишенными стебля18. Въ 4 часа мы
остановились на правомъ берегу истока Балыка, чтобы немного отдохнуть и
все уснули. Вскоре за темъ мы пошли бодрее. Намъ нужно было непременно
въ этотъ же день, хотя бы и поздно, достигнуть пастушьихъ хижинъ, лежащихъ
у слияния истоковъ Минитау-су. Мы по возможности спешили, чтобы перейти
во второй разъ чрезъ главный гребень после того какъ будутъ пройдены поперечные хребты, разделяющие истоки Балыка. Место этого перехода лежало
значительно севернее, нежели то, до котораго мы достигли въ полдень. Туманъ
между темъ спустился очень низко. Мы двигались постоянно въ густыхъ облакахъ, къ вечеру мы наткнулись на стадо кавказскихъ туровъ, которые пустились отъ насъ, противъ своего обыкновения, по ветру19 (отъ запада къ востоку),
карабкаясь съ поразительною скоростью и ловкостью по темъ самымъ обрывистымъ горамъ, которыя насъ такъ утомили. До сумерекъ мы постоянно подвигались къ западу. Затемъ следовали по глубокой узкой долине, открывающейся къ югу, которая привела насъ къ Минитау-су. Здесь мы устроили себе
ночлегъ въ одной изъ пастушьихъ хижинъ.

18

Я собралъ около 29 прекрасныхъ экземпляровъ этого растения, но, принявшись укладывать 12
числа въ Учкулане все эльбрусския растения, я не нашелъ ихъ; вероятно, они были растеряны
носившимъ ихъ Карачаевцемъ.
19
Все дикие звери обыкновенно бегутъ противъ ветра, чтобы лучше пользоваться чутьемъ
своимъ.

149

Такимъ образомъ 10-го августа мы обошли два раза северную сторону
Эльбруса и возвратились къ западной стороне его. При благоприятной погоде
восхождение на эту гору возможно единственно съ северо-восточной стороны, но для этого нужно приготовиться такимъ образомъ, чтобы можно было
провести одну ночь на ледниковыхъ высотахъ Балыка. Для достижения высшей вершины Эльбруса въ 18,000 ф. при благоприятной погоде необходимо
иметь съ собой запасъ угольевъ, теплыя одеяла, достаточное количество провизии, несколько тонкихъ досокъ и веревокъ на всякий случай для устройства
переправъ чрезъ трещины; для переноски всего этого достаточно взять отъ 10
до 12 сильныхъ Карачаевцевъ. Прежде всего этимъ людямъ должны быть
назначены денежныя премии для возбуждения въ нихъ соревнования; затемъ
въ последний день необходимо особенно спешить съ утра, чтобы достигнуть
вершины не позднее 11 часовъ, иначе, при тепломъ дне снегъ и ледъ начинаютъ таять, а это обстоятельство можетъ повести путешественниковъ къ самымъ страшнымъ затруднениямъ. Члены экспедиции генерала Эммануэля,
восходившей въ 1828 году на Эльбрусъ съ северо-восточной стороны, испытали это. Одинъ изъ немногихъ участниковъ этой экспедиции живъ еще. Онъ
приятель Киллара, сделавшагося въ то время известнымъ по восхождению на
Эльбрусъ, и живетъ теперь въ деревне Хурзукъ, где я его и виделъ. Ученые
этой экспедиции все уже окончили свое земное поприще.
Г. Радде

________
ЗКОИРГО, КНИЖКА VIII, ТИФЛИСЪ, 1873, с. 1–46

150

ЗАПИСКИ
КАВКАЗСКАГО ОТДЕЛА
ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

______
КНИЖКА VIII,
ИЗДАННАЯ ПОДЪ РЕДАКЦИЕЮ
ПРАВИТЕЛЯ ДЕЛЪ ОТДЕЛА,

Д. И. К о в а л е н с к а г о.

______
(Съ атласомъ изъ 10 листовъ картъ и чертежей).

ТИФЛИСЪ.
ВЪ ТИПОГРАФИЯХЪ: Главнаго Управления Наместника Кавказскаго и
Меликова Ко.
1873.
151

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТЪ О ПУТЕШЕСТВИИ
Д-ра Г. РАДДЕ ПО КАВКАЗУ ЛЕТОМЪ 1867 ГОДА.
________

СОДЕРЖАНИЕ: Истоки Куры въ турецкой Армении. Плоскогорье на
севере Таврскаго хребта. Общая характеристика этой местности. Ея противуположность съ черноморскимъ побережьемъ. Маршрутъ въ долине Посховъ-чая. Переходъ черезъ границу. Дорога къ Ардагану. Мутуль-джанъ. Переходъ
чрезъ Зукъ-пуаръ. Туркмены. Ардаганъ. Къ истокамъ Куры. Жемчужная и коралловая вода. Карсъ. Обратный путь въ Чилдыръ. Градъ и дождь. Карсъ-чай
11-го августа отъ полудня до 4 часовъ пополудни; все рыбы въ немъ вымираютъ. Селение Саимъ. Дорога въ Чилдыръ. Карапапахи. Чала. Птицы у истоковъ Куры. Перевалъ чрезъ Арджанския горы. Ущелье Цихе-джвари.
Высокое плоскогорье на северъ отъ Таврскаго хребта, заключающее въ себе бассейны верховьевъ Аракса и Куры, севернымъ краемъ своимъ подходитъ
вплоть къ Черноморскому береговому хребту, северные склоны котораго круты, обрывисты, изрезаны и обильно снабжены лесомъ и водою. Чрезмерно сырой береговой климатъ, богатейшая растительность, высокоствольные леса,
состоящие изъ лиственныхъ и хвойныхъ деревьевъ, въ низменныхъ местахъ перевитыхъ вьющимися растениями; появление въ дикомъ состоянии вечно-зеленыхъ породъ и нередко, въ садахъ, даже некоторыхъ померанцовыхъ изъ рода
Сitrus, - все это вместе взятое характеризуетъ узкую, гористую полосу земли,
окаймляющую юго-восточный уголъ Чернаго моря. Низменная часть этой
местности называется Лазистаномъ, а нагорная - Аджариею.
Въ социальномъ отношении все население этого края распадается на
множество мелкихъ общинъ, большею частию разбойничьихъ, другъ отъ друга независимыхъ и признающихъ надъ собою верховную власть Порты. Большинство жителей занято садоводствомъ, которое здесь очень выгодно: береговая полоса Лазистана, также какъ и соседняя почва Гурии, въ местахъ удобныхъ къ орошению производитъ рисъ, гоми, кукурузу, которые составляютъ
главнейшее пропитание жителей. Совершенную противуположность этому
152

краю относительно климата, растительности и быта обитателей, составляетъ
плоская возвышенность, образующая главную часть турецкой Армении и заключающая въ себе крайние источники бассейна Куры. Эта-то местность и будетъ предметомъ нашего ближайшаго разсмотрения. Мы вступаемъ здесь въ
голую горную страну, постепенно повышающуюся къ югу, съ инде-вдающимися въ нее северными отрогами могучаго Таврскаго хребта съ его разсеянными, одиноко возвышающимися, вулканическими центрами. Широкия долины, абсолютная высота которыхъ колеблется между 5000 и 6500 фут. н. ур.
м., обрамлены сравнительно низкими, широковерхими горами, которыя, какъ
водоразрезы бассейновъ, по незначительности своей высоты не заслуживаютъ особаго внимания. Множество пресноводныхъ озеръ, большею частию
довольно обширныхъ и сходныхъ съ теми, которыми богата русская Армения
(лежащая на востокъ отсюда) и Адзербейджанъ, лежитъ въ кольцеобразныхъ
котловинахъ; уровень этихъ озеръ редко бываетъ выше уровня упомянутыхъ
долинъ, а воды не всегда имеютъ истоки. Тамъ, где истоки есть, они пробиваются сквозь замкнутыя вулканические нагромождения, изливая свои воды по
узкимъ, крутонисходящимъ и многоизвилистымъ русламъ въ главныя водохранилища. Они направляются съ одной стороны къ северу, где пробившись
чрезъ Месхийский хребетъ, выступаютъ на более широкий средний уступъ
Курской долины у Сурама; съ другой стороны къ югу чрезъ Карсчай и Арпачай къ Араксу, которому оне даютъ важнейшие истоки съ севера. Условия
климата и почвы упомянутыхъ широкодонныхъ долинъ въ высшей степени
благоприятны для развития земледелия и для возделывания северныхъ зерновыхъ хлебовъ. Большая часть этихъ бассейновъ покрыта слоемъ чернозема,
иногда очень похожаго на высохшее торфяное болото, что невольно наводитъ на предположение, что здесь прежде находились стоячия воды. Во многихъ местахъ и теперь еще эти котловины очень богаты родниками, которые,
не находя надлежащаго стока вследствие незначительнаго наклона почвы, нередко образуютъ обширныя болота, производящия лишь ненужную осоку.
Отлогие склоны горъ напротивъ того посылаютъ правильную дань источниковъ и быстрыхъ потоковъ частию въ Куру, частию южнее, въ систему Аракса. Эти горные склоны повсюду покрыты разнообразнейшею альпийскою
растительностью и доставляютъ превосходные пастьбища стадамъ кочующихъ здесь магометанскихъ племенъ. Почти везде, где обнажается геологи-

153

ческое строение почвы, заметны следы вулканической деятельности. Местами почва усеяна обломками трахита и лавы во всевозможныхъ видоизмененияхъ.; въ этихъ же породахъ пролегаютъ узкия и глубокия русла горныхъ
потоковъ. Следовательно, эта местность представляетъ плоския возвышенности, безлесныя, обильно орошенныя, покрытыя большею частию черноземною почвою, лежащей отъ 5000 до 7000 футъ н.у.м. и производящей растительность свойственную нижне-альпийскимъ поясамъ Закавказскаго края; северные отроги Тавра, сюда заходящие, редко достигаютъ высоты 10,000 футъ
и, следовательно, лишь изредка местами доходятъ до средней линии снеговъ.
Это можно сказать по крайней мере о той горной цепи, которая, прилегая на
северъ къ Саганлы подъ именемъ Канлы и Арсиана, образуетъ водоразделъ
между Чорокомъ (къ северу до Чернаго моря) и верховьями Куры (къ северо-востоку до Каспийскаго моря). Хотя на северной гористой окраине этого
плоскогорья, въ Лазистане и Аджарии, решительно береговой климатъ, но по
всей горной Армении, къ северу отъ Тавра, преобладаетъ положительно континентальный климатъ, крайности котораго определяются абсолютной высотой этого края надъ уровнемъ моря. Эту местность едва ли можно считать
степью: обилие ручьевъ, разнообразнейшая растительность, гористое положение местности, - все противоречитъ такому названию. Летомъ въ этой части Армении небо редко заволакивается облаками, мимолетныя, сильныя грозы, приходятъ всего чаще съ востока, тогда нередко градъ побиваетъ нивы
целыми полосами. Вскоре я приведу примеръ того, какъ разрушительно
действуетъ такое быстрое падение града на обширныя пространства. За длинною северной зимой наступаетъ поздняя весна, ночные морозы въ июне часто
портятъ всходы, а рано наступающая осенняя стужа часто препятствуетъ вызреванию хлебовъ. Таковы въ главныхъ чертахъ условия, въ которыхъ живетъ
здесь человекъ; согласно этому сложился и самый бытъ его. Население, на северной окраине сравнительно довольно густое, состоитъ изъ Турокъ суннитскаго и шиитскаго толка, изъ Армян-католиковъ, евреевъ, несколькихъ Туркменскихъ и Курдскихъ родовъ; все они къ западу отъ высокаго хребта Мутуль-джанъ, по ту сторону источниковъ Посхо (Посховъ-чай, Посховка), зимою живутъ въ земле. Селения, виднеющиеся издали, имеютъ видъ неправильныхъ земляныхъ насыпей, или кочекъ, темно-сераго, пепельнаго, цвета,
въ роде техъ насыпей, какими сурки въ монгольскихъ степяхъ испещряютъ

154

равнины; даже храмы благочестивыхъ магометанъ въ здешнихъ местахъ не
возвышаются надъ остальными жилищами, не видать стройныхъ минаретовъ,
рвущихся къ небу, и если встречаются развалины, то это лишь остатки прежнихъ цветущихъ временъ, основанные христианами.
Жители занимаются преимущественно земледелиемъ и скотоводствомъ.
Землянки обитаемы только зимою, а летомъ жильцы ихъ забираютъ съ собою
свои войлочные юрты и отправляются вместе со стадами въ цветущия яйлы
(горныя пастбища); въ сентябре они снова возвращаются въ землянки. Торговля и промышленность приютились только въ Карсе, подъ защитою естественной горной ограды, примыкающей къ северной части города. Впрочемъ и
та и другая развиваются туго: сношения съ Чернымъ моремъ трудны и небезопасны, притомъ и потребности азиятскаго населения крайне ограничены и
мало поощряютъ промышленность.
После этихъ предварительныхъ заметокъ приступаю къ изложению поездки, совершенной мною въ 1867-мъ году къ истокамъ Куры. Хотя во время
последней, Крымской, войны русские офицеры часто посещали эту местность, однакоже, на сколько мне известно, нетъ напечатанныхъ изследований. Кроме того при спешныхъ обязательныхъ переездахъ изъ Карса обыкновенно держатъ путь на Александрополь, къ востоку, потому что это пространство легко можно проехать въ 2 дня, тогда какъ дорога въ Карсъ чрезъ
Ахалцыхъ (въ особенности северная треть этого пути) очень трудна, отымаетъ много времени, а для военныхъ операций не имеетъ ровно никакого значения. Темъ не менее въ то время, какъ генералъ Муравьевъ осаждалъ Карсъ
и Русские овладели частью пашалыка того же имени (до последняго Парижскаго мира), топографы Кавказскаго генеральнаго штаба озаботились составить подробные и толковые маршруты, которые мне очень пригодились.
Профессоръ Карлъ Кохъ1 заезжалъ въ эти места въ 1843 году проездомъ изъ
Лазистана чрезъ гористое побережье Чернаго моря. Онъ останавливался у западнаго истока Куры и оттуда уже отправился на югъ чрезъ хребетъ Канлы
въ Пеннекъ и Олты, где онъ производилъ свои изследования. Я поехалъ къ
главнымъ верховьямъ Куры съ северо-востока, направляясь вверхъ по течению Посховъ-чая чрезъ ущелье Зукъ-пуаръ, лежащее между Мутуль-джа-

1

Сравни его “Wanderungen im Oriente”, Band II, SS. 200 ff.

155

номъ на востоке и Арсианскимъ хребтомъ на западе; я посетилъ всю область
истоковъ Куры, но прежде чемъ приступлю къ описанию моего маршрута изъ
Ахалцыха, предпошлю еще одну заметку для пояснения того, что именно я
разумею подъ именемъ главнаго истока Куры. Если строго держаться того
воззрения, что наиболее отдаленный источникъ есть главный, принимая въ
соображение только протяжение русла, а не количество притока воды, то источникъ мною принятый за главный не подходитъ подъ такое определение.
Но изъ всехъ ключей, болотцевъ и родниковъ, составляющихъ течение Куры,
одинъ только этотъ обильною и чистой струей постоянно изливается изъ разселины трахитовой скалы: местные жители зовутъ его Марджанъ-су, т.е. коралловая вода; въ несколькихъ саженяхъ оттуда съ нимъ соединяется другой
ключъ - Бунджукъ, или Джунджук-пауръ, т.е. жемчужный ручей; оба эти источника пользуются въ народе большимъ почетомъ и совместно называются
”Кьюръ”. Въ настоящемъ случае я темъ охотнее придерживаюсь народнаго
мнения, что почти полукруглая гряда горъ, опоясывающихъ весь бассейнъ
верховьевъ Куры, определяетъ незначительную разницу въ протяжении различныхъ верхнихъ истоковъ, а между темъ упомянутая “Коралловая вода” во
многихъ отношенияхъ отличается отъ остальныхъ.
4-го августа рано утромъ мы выехали изъ Ахалцыха по направлению къ
западу и, миновавъ высоты стараго укрепления, вступили на такъ называемую Посховскую дорогу, по которой можно проехать только верхомъ на лошади, или на осле, да еще разве только въ экипаже местнаго изделия. Дорога
идетъ по правому берегу Посхо (Посховки) и служитъ единственнымъ путемъ сообщения для жителей Коблиана и долины Посхо съ Ахалцыхомъ.
Тутъ же проезжаютъ Аджарцы, привозящие сюда осенью на продажу свои
фрукты. По левому берегу этого потока идетъ более широкая большая дорога
въ Абасъ-Туманъ и оттуда чрезъ вершину Закари въ Кутаисъ; эта дорога имеетъ два значения: торговаго пути и удобнаго соединения Колхиды съ Грузией. Въ трехъ верстахъ отъ Ахалцыха проехали мы черезъ селение Суфлисъ,
прославленное въ 1853 году победою генерала Андроникова надъ Турками.
Ныне Суфлисъ населенъ большею частью Армянами-католиками, которые
искусно обрабатываютъ тучную почву по обоимъ берегамъ Посхо, накашиваютъ множество сена и разводятъ огороды. Боковые скаты долины усыпаны
множествомъ трахитовыхъ обломковъ, которые преобладаютъ даже между

156

булыжникомъ, выстилающемъ речку и во многихъ местностяхъ стоятъ отдельными крупными кусками. Красивый минаретъ - редкость въ здешнихъ
местахъ - высится надъ другими зданиями селения: онъ выстроенъ Хаджи-пашою летъ сто тому назадъ. Въ Посхо водится много рыбы, между прочимъ
все четыре вида сазана (Cyprinus mystaceus, Capito Fundulus и chalybatus,
Pall.), свойственные бассейну Куры и Аракса2. Кроме того здесь ловится
обыкновенная речная форель (Salmo Fario) и вся вообще рыба въ Посхо славится своимъ отменнымъ вкусомъ. Вплоть до турецкой границы, проходящей
за Кочкаевскимъ постомъ, дорога идетъ все правымъ берегомъ Посхо, но
направляясь изъ Суфлиса къ юго-западу, дорога пересекаетъ уголъ, образуемый речкою, которая здесь течетъ съ юга на востокъ. Почва этихъ высотъ каменистая, глинистая и большею частью обнаженная; она обработана частью
магометанами, а частью, и притомъ гораздо лучше, упомянутыми уже Армянами-католиками. Сеютъ здесь преимущественно озимый хлебъ - рожь и озимую пшеницу, очень мало яровой, полбу, но вовсе не сеютъ овса. Последний
я встречалъ всегда вместе съ ячменемъ, а также въ одичаломъ, или, можетъ
быть, первоначальномъ дикомъ состоянии. Затемъ на берегу незначительнаго
источника, Помачи, лежитъ селение того-же имени, интересное только въ
томъ отношении, что вблизи его на правомъ берегу потока найденъ каменный уголь, залегающий въ обнаженныхъ горахъ, покрытыхъ красною глиною
и изборожденныхъ глубокими рытвинами, вероятно, отъ дождей. Этотъ каменный уголь найденъ во времена князя Воронцова и при немъ начата была
разработка его; но съ 1850 года работа почему-то заброшена. Отъ Помачи къ
большому селению Валэ дорога идетъ на западъ и отсюда на западе рисуются
уже значительныя вершины Тлили (на картахъ Тэлиль). Этотъ хребетъ образуетъ одинъ изъ ближайшихъ пограничныхъ пунктовъ, высочайшая тупая
вершина его покрыта богатейшею альпийской растительностью, а ниже начинается поясъ хвойныхъ лесовъ (сосенъ), узкой полосой опоясывающий горы
по середине. Изъ этого хребта выходитъ множество притоковъ Коблиана, текущихъ къ северу съ запада и соединяющихся съ Посховъ-чаемъ, который
идетъ съ юга на северъ; соединившись въ одно русло, они направляются от2

Закавказские Циприноиды ждутъ еже описания и определения г. академика Брандта. По скуд­
нымъ заметкамъ Палласа (Зоограф., т. III, стр. 291 и след.) нельзя определить ихъ съ достовер­
ностью.

157

сюда къ востоку и за Ахалцыхомъ впадаютъ въ Куру. Впрочемъ, настоящие
истоки Коблиана лежатъ въ одной части хребта, разделяющаго Гурию отъ
Аджарии. Хребетъ этотъ жители селения Валэ называютъ Шавнабада (вероятно, Хваблованисъ Кипертовой карты и у К. Коха), а западныя горы называются Чудра-ули. Изъ Валэ открывается видъ на значительную часть нижней
Коблианской долины; тутъ еще возделываютъ кукурузу, что доказываетъ, что
уровень долины еще не достигъ 3600 или 4000 футовъ надъ уровнемъ моря.
Въ то время кукуруза здесь еще не вызрела и все население занято было жатвою и обмолачиваниемъ другихъ хлебовъ. Население въ Валэ смешанное,
состоитъ преимущественно изъ Грузинъ и Армянъ-католиковъ. Въ деревне
есть старая грузинская церковь, служившая въ 1853 году складомъ для турецкаго провианта, захваченнаго русскими после схватки при Суфлисе. Отъ Валэ дорога идетъ къ югу и тянется вдоль долины Посховки по холмамъ безлеснымъ и хорошо возделаннымъ вплоть до деревни Неохреби. Тутъ съ 1829 года также селились Армяне-католики изъ окрестностей Эрзерума. Они занимаются земледелиемъ и пользуются изряднымъ достаткомъ. Здесь мы остановились на роздыхъ и воспользовались гостеприимствомъ одного изъ армянскихъ сельскихъ хозяевъ. Пустившись снова въ путь и спустившись съ высотъ
Неохреби, мы вскоре достигли настоящей долины Посховъ-чая, вершина которой ясно и красиво рисовалась съ южной стороны: то была горная цепь
Мутуль-джанъ. Посховка и здесь еще имеетъ отъ 20 до 30 футовъ ширины,
русло ея извивается между отлогихъ холмовъ, слегка возвышающихся по
обеимъ сторонамъ и покрытыхъ травами, доставляющими отличныя пастьбища и сенокосы. Мы достигли Кочкаевскаго поста, въ которомъ расположены
здания карантина и такимъ образомъ отделялись отъ турецкой границы только шириною горнаго потока. Карантинныя строения этой станции очень стары и ветхи, а русское правительство на ту пору особенно хлопотало о предупреждении чумы, о распространении которой въ Месопотамии получены
были официальныя известия; поэтому существенно было принимать скорейшия меры противъ распространения заразы за границу къ северу. Пограничный чиновникъ живетъ здесь въ очень красивой местности, но въ совершенномъ уединении. Здесь между прочимъ и таможня, но въ этомъ отношении
постъ имеетъ очень мало значения. Здесь держатъ множество домашней птицы, привлекающей такое же количество хищныхъ птицъ; кроме того, въ уз-

158

кихъ ущельяхъ по бокамъ долины водится несметное количество лисъ (Canis
melanotus, Пал.). Изъ другихъ животныхъ упомяну о крахале длинноносомъ
(Mergus Serrator Л.), котораго до техъ поръ я еще не встречалъ въ этихъ широтахъ въ летнее время и который занимался ловлею рыбы въ струяхъ Посхо.
Кроме того, не взирая на летнюю пору, я заметилъ здесь безчисленное множество сарычей. Ихъ присутствие объясняется темъ обстоятельствомъ, что
когда после жатвы на нивахъ еще стоятъ неубранные снопы, на поляхъ, не защищенныхъ притомъ гущиною высокихъ колосистыхъ хлебовъ, появляется
громадное количество мышей. Прилетъ птицъ изъ рода сарычей (Buteo) въ
северную часть турецко-армянскаго плоскогорья начинается въ конце августа
и лишь къ концу сентября эти хищники летятъ далее. Особенно преобладаетъ
здесь Buteo ferox Гмел. (B. Leucurus Н.), который въ невероятномъ количестве покрываетъ нивы въ хорошо обработанныхъ долинахъ; напротивъ того,
редко встречается темноперый Buteo yulgaris. Кроме того, сюда налетели
стаи грачей собирать на поляхъ колосья после жатвы, а красные соколы
(Falco cenchris), который встречается въ альпийскихъ лугахъ даже на высоте
8000 футъ, слетаются сюда передъ солнечнымъ закатомъ целыми полчищами. Противъ остраго угла, которымъ турецкия владения вдаются въ русския,
на правомъ берегу Посховки, на некоторомъ возвышении, стоитъ пограничный знакъ, сложенный, какъ обыкновенно въ этихъ местахъ, изъ обсеченныхъ камней. Онъ состоитъ изъ двухъ кубическихъ камней, изъ которыхъ
нижний вышиною около сажени, а верхний не более аршина и притомъ поставленъ такъ, что углы его не совпадаютъ съ диагональю верхней плоскости
большаго куба.
После обычныхъ формальностей, сопровождающихъ переходъ черезъ
границу, мы достигли турецкаго пограничнаго столба, лежащаго на левомъ
берегу, и поехали дальше, къ близь-лежащему селению Бодёлли (на картахъ
Бодели). Оно лежитъ на восточномъ склоне обильно орошенной горы и производитъ особенно приятное впечатление множествомъ ореховыхъ деревьевъ, которыя на Ахалцихской дороге попадаются очень редко. Речка, рукава
которой орошаютъ деревню Бодёлли, называется Ири-чала. Отсюда мы поехали на западъ, вверхъ по крутизнамъ, поросшимъ луговыми травами, къ которымъ примешивались желтыя и синия горчанки (gentiana); кроме того,
тамъ-и-сямъ попадались довольно жалкия, уродливыя сосны и еще реже сла-

159

бые экземпляры ели - Abies orientalis. Местами и эти мелкия древесныя породы искореняются жителями, дорожащими землею подъ посевы. Почва здесь
черная, жирная, глинистая, повсюду усеянная серыми, почти фиолетовыми
обломками трахита и лавой съ крупными дырочками. На пути въ Дюгюръ (на
карте Дгвиръ) мы проезжали гористую, но превосходно обработанную местность, известную во всемъ крае своимъ садоводствомъ. Груши и сливы изъ
Бодёлли, Дюгюра и Чильвани очень ценятся, не только въ Ахалцыхе, но и въ
Ардагане. Сенокосъ былъ въ полномъ разгаре; косили также хлебъ, и при
этомъ я заметилъ, что верхняя часть лезвия косы здесь сильно загнута. У
здешнихъ жителей, какъ Турокъ, такъ и христианъ, существуетъ обычай подносить проезжающему несколько свежихъ сноповъ съ поля и за то получать
отъ него пешкешъ (подарокъ). Миновавъ незначительныя местечки Гули и
Чильвани и подымаясь по крутизнамъ левыхъ отклоновъ долины Посхо, я
имелъ случай разсмотреть, изъ какихъ породъ состоятъ здешние лиственные
леса. Вопервых, все они худорослые и изуродованные. Береза встречается
редко (мы еще не достигли высоты 5000 футовъ надъ уровнемъ моря); за то
встречаются группы осины, широколиственныхъ ивъ (Salix), калина
(Viburnum Lantana Л. V. Orientale Пал.), много орешника (Corylus), дикихъ
плодовыхъ деревьевъ, кираса (Prunus mahaleb), древовидныхъ Pyrus
salicifolia, яблочки которыхъ въ перезреломъ состоянии считаются здесь
изысканнымъ лакомствомъ; далее низкие дубы, грабы (Carpinus Betulus Лин.)
и изредка рододендронъ (Rhododendron ponticum Лин.). Замечательно здесь
совершенное отсутствие кизильниковыхъ, хотя Cornus sanguine Лин. попадался нередко. Переходя къ травяной флоре, упомянемъ о множестве цветущихъ
чертополоховъ, предвещавшихъ приближение осени. Кавказская скабиоза
(Scabiosa caucasica Л.) украшала луга, а вокругъ кустовъ виднелись журавленники (geranium) нижнеальпийскаго пояса; сухие южные склоны поросли преимущественно Xeranthemum, который нередко совсемъ покрывалъ ихъ.
Упомяну также о маленькихъ озерахъ, встречающихся въ этой части пути; ихъ довольно много, они лежатъ близъ деревни Чильвани въ котловидныхъ углубленияхъ почвы, воду имеютъ чернобураго цвета, съ виду кажутся
неглубоки и въ нихъ не водится никакой рыбы. Если сообразить, что въ этихъ
местностяхъ почва преимущественно вулканическая, а озеро лежитъ вблизи
высшей вершины, между Гули и Чиловани, то невольно приходитъ на мысль,

160

что это были прежде небольшие кратеры. Упомяну еще объ одномъ факте,
именно о громадныхъ земляныхъ обвалахъ, ежегодно случающихся по ту
сторону деревеньки Сенидари; эти обвалы, въ несколько сотъ футовъ шириной, скатываютя вместе съ поросшими на нихъ деревьями въ долину Посхо и
называются здесь Чаплангури. На небольшомъ пространстве дороги отъ
этихъ земляныхъ обваловъ до Дюгюра местами обнажались громадныя массы кремня, но вся вообще местность усеяна темными вулканическими породами и только внизу, въ долине Посхо, обнаруживаются следы меловой формации и есть известковыя печи. Оне расположены на восточномъ берегу верховьевъ Посхо, вытекающихъ изъ Мутуль-джана неподалеку отъ деревень
Иени-Кева и Сакирэ; самое название последняго местечка указываетъ на близость извести, такъ какъ “кирэ” на здешнемъ наречии означаетъ “известь”.
Деревня Дюгюръ, или Тюквюръ, расположенная на крутыхъ уступахъ
леваго склона долины Посховки, по моимъ измерениямъ, лежитъ на 5078
англ. футовъ надъ уровнемъ моря и на 500 футовъ надъ уровнемъ потока.
Здесь живетъ помощникъ мудира, имеющаго пребывание въ Ардагане, такъ
называемый коль-мудири, обязанный собирать подати и наблюдать за полицейскимъ порядкомъ. Мудиръ (нечто въ роде русскаго станового, или исправника) зависитъ отъ каймакама, живущаго въ Олты, который съ своей стороны подчиненъ Сераскиру, или генералъ-губернатору Эрзерума. Насъ очень
хорошо приняли въ доме коль-мудири. Въ этихъ местахъ существуетъ обычай запасать на зиму сушеное мясо, когда стада возвращаются осенью съ альпийскихъ пастьбищъ; поэтому на дворахъ зажиточныхъ жителей объ эту пору ставятся большие деревянные станки и распорки, на которые вешается
свежее мясо для проветривания и первоначальной просушки на чистомъ воздухе.
Чтобы достигнуть узкаго водораздела, лежащаго съ одной стороны между двумя главными притоками Посхо, а съ другой стороны отделяющаго истоки Посхо отъ истоковъ Куры, текущихъ съ южнаго склона Мутуль-джана,
нужно следовать изъ Дюгюра вдоль русла самаго Посхо и потомъ переправиться черезъ этотъ потокъ въ виду развалинъ Мери-Бурга. Русло Посхо у подошвы Мери-Бурга лежитъ на 4567 англ. футовъ надъ уровнемъ моря. Плоские берега, состоящие изъ булыжника, поросли ивами и облепихою
(Hippophaё). Отсюда дорога становится очень крутою и тяжелою. Значитель-

161

ныя высоты, вздымающияся прямо передъ глазами, мешаютъ видеть въ даль,
и лишь по достижении вершины западнаго угла Мудуль-джана открывается
на западе Арсианский хребетъ, изъ крутыхъ северо-восточныхъ склоновъ котораго вытекаютъ истоки Посхо. Арсианския горы въ летнее время только на
самой вершине гребня представляютъ немного снега и среднимъ числомъ вышина ихъ не превышаетъ 9000 футъ. Съ северо-восточной стороны оне вовсе
безлесны и покрыты альпийскими пастьбищами. Отсюда виднелась намъ вдали довольно большая водяная поверхность, некогда бывшая озеромъ: должно
полагать, что это и есть место всехъ истоковъ Посховъ-чая. Мне говорили,
что съ западной стороны Арсианскаго хребта, где то въ Шавшетли, есть обнажение белаго мрамора, что местность эта называется Мермеръ и прежде тутъ
были каменоломни. Прежде чемъ приступимъ къ перевалу черезъ западный
конецъ Мутуль-джана, замечу, что Ульгарския горы, которыя на прежнихъ
маршрутахъ нанесены на юго-западъ отъ Мутуль-джана, находятся не тамъ, а
непосредственно съ северной стороны Мутуль-джана, у самой подошвы
хребта; следовательно, Ульгарския горы суть те самыя лесистыя возвышенности, которыя находятся близъ селения Иени-Кева.
Наконецъ мы приблизились къ перевалу Зукъ-пуаръ (холодный родникъ). Миновавъ западный край Мутуль-джана, мы перешли границу лесовъ
и вступили въ великолепнейшие альпийские луга. Замечу еще, что древесная
растительность, черезъ которую мы проехали, отнюдь не ограничивалась
здесь одною березой, какъ то часто случается на Кавказе: на высоте отъ 6500
до 7300 футъ я съ удивлениемъ виделъ густыя, впрочемъ только кустарныя,
заросли изъ следующихъ видовъ: березы (Betulla alba), двухъ кленовъ (кажется Acer hyrcanum Ф. и М. и A. Platanoiqes Л.?), много кизильника (Cornus
sanguinea), калины (Viburnum orientale, Vib. Lantana), крушины (Rhamnus
Frangula), рябины (Sorbus aucuparia) въ плодахъ, Xylosteum, смородины
(Ribes), круглолистной ивы (Salix) и множества дикихъ розъ (Rosa
pimpinellifolia). Все эти кустарники живописно разбросаны между сенокосами и здесь еще принадлежащими населению Посхо. По лугамъ рядомъ съ
желтыми и синими горчанками (gentiana) блистаютъ своею снежной белизной крупные цветы гвоздики - Dianthus Seguieri Вил.; я заметилъ также
Dianthus fragrans Ад. и буквицу (Befonica grandiflora Стеф.). Население долины Посхо оседло по деревнямъ и летомъ не бродитъ по яйламъ северныхъ ск-

162

лоновъ Мутуль-джана, какъ то делаютъ кочующие Туркмены, Курды и т.п. на
южномъ склоне техъ же горъ. Миновавъ последний кустарникъ, начинаемъ
подвигаться въ гору: тропинка еще некоторое время слегка подымается и затемъ мы минуемъ перевалъ западнаго гребня Мутуль-джана. Тутъ мы попали
въ облака и почувствовали проникающую холодную сырость; сквозь туманъ,
окутавший насъ, решительно невозможно было разсмотреть явственно до
техъ поръ видневшуюся долину Посхо съ ея глубокими рытвинами и промоинами. Мы вступили въ область Каны-чая, обнимающаго обширною сетью
своихъ источниковъ южную сторону Мутуль-джана и бегущаго отсюда къ
югу, где верстъ черезъ 40 за Ардаганомъ онъ впадаетъ въ Куру съ левой стороны. Немного южнее высшаго пункта тропинка, по которой мы следовали,
находятся два источника Зукъ-пуаръ; северный незначителенъ, не имеетъ никакихъ наружныхъ стоковъ, а изъ южнаго едва сочится маленький ручеекъ.
Высота обоихъ, по моимъ измерениямъ, около 8,303 англ. футовъ надъ уровнемъ моря. Тутъ начинается область кочующихъ Туркменъ. Численность ихъ
въ этой местности полагаютъ около 400 дымовъ. Они обитаютъ исключительно въ области истоковъ Каны-чая. Часть ихъ въ недавнее время стала выселяться въ Карсъ: это переселение продолжается и теперь. Они исповедуютъ
магометанскую религию, однакоже пьютъ вино, да и вообще некрепко придерживаются завета своего пророка. Всемъ известна ненависть къ Туркамъ,
которые ихъ сильно притесняютъ. Они очень сильны въ искусстве ткать ковры и половики, ихъ женщины славятся этимъ. Вообще они народъ трудолюбивый и честный, а злоба ихъ противъ Турокъ совершенно понятна. Летомъ
они занимаются скотоводствомъ въ обширныхъ размерахъ и по мере того,
какъ пастбища обнажаются вокругъ ихъ жилищъ въ течении лета, они уходятъ въ яйлы. Селения ихъ расположены близъ нижняго течения источниковъ
Каны-чая.
Нелегко отыскать въ этихъ пространствахъ туркменскую юрту, а между
темъ на высоте отъ 7000 до 8000 футовъ плохо ночевать подъ открытымъ небомъ безъ приюта и безъ огня. Къ вечеру мы достигли двухъ туркменскихъ
кочевокъ въ горахъ Агиаръ; место это называется Чиплахъ. На встречу намъ
выскочила целая стая громадныхъ овчарокъ, напавшихъ на насъ съ такою
яростью, что мы отъ нихъ насилу могли защищаться. Со стороны людей приемъ былъ немногимъ лучше: хотя Туркмены отнюдь не отказали намъ, ни въ

163

ночлеге, ни въ гостеприимстве, однакоже ни подъ какимъ видомъ не подпускали къ большимъ палаткамъ, въ которыхъ находились ихъ семейства. Наконецъ, после немалаго тщетнаго препирательства, они устроили намъ маленькую палатку, поставивъ вместо стропилъ две арбы и покрывъ ихъ сверху войлокомъ. Подъ этимъ навесомъ мы могли покрайней мере защититься отъ
сильнаго севернаго ветра, да кроме того, намъ принесли и немножко топлива.
Здешние Туркмены необыкновенные мастера приготовлять сыръ и кислое
молоко, и мы съ большимъ удовольствиемъ попробовали образчиковъ ихъ
гостеприимства и домохозяйства, состоящаго изъ Каймака (сладкия вареныя
сливки съ овечьяго молока), коинъ-пэниля (овечий сыръ) и йогурта (кислое
молоко).
На другой день мы поехали къ югу. На всемъ протяжении истоковъ Каны-чая местность представляетъ сильно холмистую, высокую равнину, изборожденную глубокими горными потоками. Гальки и булыжникъ, преобладающие въ руслахъ потоковъ, состоятъ изъ трахита, часто ноздреватаго и похожаго
на лаву. Безлесныя горы, окаймляющия горизонтъ, очень редко носятъ следы
снеговъ. Къ западу отъ насъ виднелось несколько снежныхъ вершинъ такъ-называемаго Джинъ-таги (на картахъ его нетъ), образующаго южное продолжение Арсианской цепи и служащаго водоразделомъ между восточными притоками Чорока и западными истоками Каны-чая. Несколько часовъ сряду мы постоянно держались на уровне нашего последняго ночлега. Я делалъ измерения
уже заброшеннаго и почти пустыннаго селения Верона-Накалакеви (т.е. разрушеннаго Накалакеви) и оказалось, что мы все еще только на высоте 6871 англ.
футъ надъ уровнемъ моря. Въ настоящее время здесь не больше трехъ, или четырехъ дымовъ. Сеютъ немного яровой пшеницы и накашиваютъ много сена.
Многочисленные остатки земляныхъ построекъ, большею частью четырехугольныхъ и обширныхъ, указываютъ, что когда-то здесь было многолюдное,
вероятно, грузинское, поселение. Верона-Накалакеви интересна еще для географии растений въ томъ отношении, что въ окрестностяхъ его, несколько повыше, есть сосны, низкорослыя и искривленныя, на высоте покрайней мере
7200 футъ. Летъ за шесть тому назадъ въ этой местности встречалось еще много сосенъ отъ четырехъ до пяти саженъ вышины, отъ которыхъ теперь остались
только пни, да корни. Мы следовали далее къ югу по вершиинамъ горъ, которыя широкими хребтами проходятъ между Каны-чаемъ съ запада и однимъ изъ

164

значительнейшихъ параллельныхъ притоковъ его съ востока. Эта значительная
горная река только тогда показывается, когда достигнешь маленькаго селения
Сихара, а оттуда по левой береговой равнине его спустишься внизъ черезъ неудобное ущелье. По обнаженнымъ окрестнымъ горамъ росло много зонтичныхъ
Prangos denticulata Фиш. и Мейеръ., частью уже съ созревшими семенами. У
помянутаго селения проходитъ граница здешняго туркменскаго населения. Далее внизъ по Каны-чаю живутъ только Турки, а на северо-востокъ кочуютъ
Курды до юго-восточнаго склона Мутуль-джана. Пока мы на несколько часовъ
остановились на правомъ берегу Каны-чая, мимо насъ проехало несколько обозовъ съ фруктами, шедшихъ изъ Аджарии въ Ардаганъ. Хотя долина съуживается здесь чрезвычайно, однако сенокосъ все-таки изобильный, потому что травы здесь роскошны. При низкомъ уровне воды потокъ имеетъ здесь не менее
25 или 30 футъ ширины. Крутые северо-восточные обрывы праваго берега обросли низкорослымъ сосновымъ лесомъ. После полудня мы поднялись вверхъ
по этимъ обрывамъ и затемъ поехали горами, отделяющими верхнее течение
Куры отъ нижняго течения Каны-чая. Судя по преобладающей здесь растительности, эти высоты достигаютъ 7500 футъ надъ уровнемъ моря. Въ редкихъ
сосновыхъ перелескахъ, перемешанныхъ съ березою, встречаются дрозды
(Turdus torquatus) и обыкновенный чекканъ (Saxicola); но еще замечательнее,
что здесь, за пределами древесной растительности, мы опять встретили большихъ драхвъ, которыхъ еще утромъ заметили за Верона-Накалакеви. Достигнувъ юго-восточной окраины этихъ горъ, мы увидели внизу часть русла Куры
и большой Ардаганской равнины, идущей на западъ и окаймленной на западномъ горизонте низкими голыми вершинами. Самое местечко Ардаганъ пока
еще было отъ насъ скрыто холмами, только зубцы укрепления можно было различить отсюда. За то на юго-востоке разстилалось передъ нами большое селение Дудуна съ обширными нивами, съ которыхъ жатва на ту пору была уже
большею частью убрана. Кура извивается по сю сторону Ардагана, лежащего
въ восточномъ углу обширной равнины; узкое русло ея, извиваясь между скалами, направляется къ северу, а потомъ, разнообразно изгибаясь, течетъ на востокъ. Ардаганъ, или Ардаханъ - плохо выстроенное, неправильно разбросанное
селение, заключающее отъ 200 до 230 дымовъ. Ветхость жилищъ столько же
можно приписать бедности ихъ обитателей, сколько историческимъ судьбамъ
местечка, много разъ подвергавшагося разрушению. Однако и здесь обращено

165

должное внимание на запасение воды и по улицамъ во многихъ местахъ стоятъ
высокие каменные ящики, снабженные маленькими металлическими кранами.
Установленныя омовения, предписанные Кораномъ, причиною, что во всехъ
магометанскихъ селенияхъ позаботились иметь подъ рукою воду. Въ Ардагане
воду возятъ изъ Куры и наливаютъ въ упомянутые ящики. Крепость, когда-то
знаменитая и лежащая на северо-востоке теперешняго города, почти совсемъ
заброшена. Внутри ея находится лучшая каменная мечеть, которая, впрочемъ,
не имеетъ минарета, также какъ и остальныя мечети этого местечка. Крепость
огорожена стенами въ 1 сажень толщиною и 30 футовъ вышиною, образующими правильный четырехугольникъ, занимающий береговыя высоты леваго берега Куры, которая здесь называется также Ардаганъ-чай, или Киуръ. К. Кохъ
говоритъ, что горныя породы этихъ высотъ, падающихъ въ реку крутыми утесами, состоятъ изъ порфира-долерита; несколько глубже и более къ западу я
нашелъ также красные лавообразные трахитовые утесы. Въ восточной части
укрепления заметны развалины замка и остатки прежняго жилища Гассанъ-Бея, прежняго владельца Ардагана. Въ 1851 году жилище это разрушено пожаромъ. Вблизи западнаго края крепостныхъ стенъ выстроенъ просторный и хороший каравансарай, въ которомъ мы и приютились. Тутъ находится складъ
товаровъ, отправляемыхъ въ Артвинъ и Батумъ; тутъ же довольно много лавочекъ, въ которыхъ производится столь употребительное на востоке барышничество. Въ урожайные годы по всемъ деревнямъ Черноморскаго побережья
скупаютъ громадное количество зернового хлеба. Если жатва была хороша, что
совершенно зависитъ отъ того, былъ или не былъ летомъ градъ, то 15 пудовъ
самой лучшей пшеницы покупаютъ за 3, или 4 руб. сер. Въ прежния времена на
русскихъ провиантмейстерахъ лежала обязанность закупать здесь и въ долине
Посхо часть хлеба, потребнаго для армии; теперь этого уже не делается. Въ
1850 году жители возстали противъ монополии, которую присвоило себе турецкое правительство въ торговле хлебомъ, и противъ низкой цены, которую
оно положило на все зерна. Все дело находится въ рукахъ высшихъ чиновниковъ и богатыхъ Армянъ и народу приходилось плохо. Теперь эта монополия
уничтожена. Я виделъ здесь, какъ запасы хлеба отправлялись въ Артвинъ на
Чорокъ, при чемъ подъ вьюки употреблялся рогатый скотъ: превосходнейшия
жирные быки и коровы. За то изъ Артвина сюда привозили фрукты. Перевозкою всехъ этихъ товаровъ занимаются преимущественно Курды и Аджарцы.

166

Теперь въ Ардагане можно получить отличный виноградъ и персики изъ приморскихъ областей. После торговли хлебомъ всего более процветаетъ здесь
торговля убойнымъ скотомъ, который своею доброкачественностью и дешевизной славится далеко по окружности. Самую лучшую корову можно получить за 15 руб. сер., откормленный быкъ съ летняго пастбища стоитъ отъ 20 до
30 руб. Овцы ценятся отъ 2 до 3 руб., оне часто имеютъ двойные курдюки и
почти повсюду здесь отличаются чернымъ цветомъ шерсти. Большая часть
скота продается отсюда въ русскую Армению и достигаетъ даже Эривани.
Третьею отраслью ардаганской промышленности считается сосновый лесъ въ
бревнахъ; онъ идетъ большею частью изъ окрестностей Казнафари - местечка,
лежащаго отсюда верстахъ въ 25-ти или 30-ти, неподалеку отъ леваго берега
Куры. Тамошние леса, покрывающие горный водоразделъ между Чорокомъ и
Курою, судя по слухамъ, чрезвычайно густы и обширны; но за то ихъ и истребляютъ немилосердно. Изъ путешествия К. Коха3 мы знаемъ, что въ 1835 году
къ югу отъ Ардагана, въ местностяхъ теперь совершенно оголенныхъ, были обширные сосновые леса; отъ нихъ не осталось теперь ни малейшаго следа. Вскоре, вероятно, тоже будетъ и съ казнафарскими лесами. Бревна оттуда сплавляются въ Ардаганъ весною, во время половодья. Наваленные здесь стволы имеютъ въ поперечнике редко 1½ фута, большею же частью имеютъ от ½ до ¾ фута, при 5, 6, 7 саженяхъ длины. Въ виде пошлины за эту торговлю правительство беретъ себе десятую часть бревенъ и, когда наберется ихъ достаточное количество, продаетъ съ аукциона. Въ Казнафари много пильныхъ мельницъ, на которыхъ изготовляютъ множество досокъ. До 1864 года доски отправлялись въ
значительномъ количестве въ русскую Армению, въ Александрополь и даже въ
Эривани этотъ товаръ получался отсюда; но съ 1864 года турецкое правительство наложило строжайшее запрещение на вывозъ всякаго леса и дерева;
воспрещено вывозить даже деревянныя чашки, которыхъ множество отправлялось прежде въ Ахалцыхъ, и съ техъ поръ деревянныя чашки получаются изъ
Аджарии. Въ лесахъ Казнафари совсемъ нетъ ели; въ сплавленномъ лесе въ Ардагане я виделъ только сосны.
Следуетъ упомянуть еще объ одномъ редкомъ товаре, имеющемъ для турецкихъ купцовъ большое значение и служащемъ предметомъ торговли на-

3

Путешествие на Востокъ, т. II, стр. 219.

167

равне съ другими товарами. Я говорю о краденыхъ христианскихъ девушкахъ, которыя, не взирая на бдительность русскаго правительства, и до сихъ
поръ нередко насильно увозятся изъ Гурии черезъ Аджарския горы и продаются въ гаремы богатыхъ турецкихъ сановниковъ. Мне называли селение Кабулети, лежащее близъ Озургетъ въ Гурии, какъ местность, где можно собрать ближайшия сведения объ этомъ предмете. Несколько летъ тому назадъ
именно такимъ образомъ увезены были оттуда две девушки.
Прежде чемъ покинемъ Ардаганъ и направимся къ истокамъ Куры, не
лишнее будетъ бросить взглядъ на администрацию тамошняго края и его жителей, которая хотя не представляетъ ничего отраднаго, но за то даетъ полное
объяснение того недовольства, съ которымъ местные жители относятся къ
своему правительству; если ныне потребно столько насилия и строгости,
чтобъ добиться повиновения и подавлять открытое возстание, то въ близкомъ
будущемъ можно ожидать, что такое подавление будетъ невозможно. Все эти
известия неоднократно слышалъ я во время моей теперешней поездки. Турецкое правительство прежде всего уничтожило местное дворянство, такъ-называемыхъ вассальныхъ владетелей, принадлежавшихъ къ стариннымъ и
наследственнымъ родамъ, людей богатыхъ, или по крайней мере достаточныхъ. Той-же участи подверглись и мелкопоместные дворяне, жившие по деревнямъ и владевшие тамъ землями сообща. Это распоряжение вышло въ
1848 году. Прислана была особая коммисия, которая, не объясняя цели своихъ занятий, въ продолжении трехъ летъ производила таксацию доходовъ
всехъ дворянъ и среднюю изъ полученныхъ цыфръ сообщила Высокой Порте. Вследъ за темъ половина этой суммы назначена была въ виде ежегодной
пенсии, которую правительство обязалось выдавать прямому мужскому потомству дворянскихъ родовъ, а капиталъ, т.е. всю поземельную собственность, отобрали въ казну. Чтобы вполне оценить влияние этой меры, замечу,
что прежние владельцы при таксации показали свои доходы ниже действительности, опасаясь, чтобы ихъ не обложили лишнею податью. Я виделъ въ
Дюгюре людей, прежде весьма достаточныхъ, которые со введениемъ въ
1848 году этой меры дошли буквально до нищеты. Съ низшимъ дворянствомъ поступлено было осторожнее, что было необходимо въ виду влияния
его на народъ и на государство вообще; высшие дворяне также сведены на
пенсию, но въ большинстве случаевъ имъ даны доходныя места съ хорошимъ

168

окладомъ. Земли, отобранныя такимъ образомъ правительствомъ, отданы въ
аренду съ аукциона; арендаторъ воленъ делать на этой земле все, что ему
угодно, лишь бы исполнялъ букву закона и вовремя вносилъ правительству
арендную плату. По закону арендаторъ имеетъ право только на десятую часть
жатвы, но онъ до некоторой степени произвольно назначаетъ цену всехъ продуктовъ своего земледелия. Чиновники помогаютъ арендатору, бедняки молчатъ и терпятъ до времени, тоже делаетъ и дворянство. Независимо отъ этой
меры, которая, какъ всякому очевидно, вовсе не поправляетъ финансовъ Высокой Порты, правительство постоянно возвышаетъ налоги. Для этого оно содержитъ особыхъ чиновниковъ, какъ напр. сиарадъ-мудира, который при всякой продаже взимаетъ 2½ процента въ пользу правительства. Каждый дымъ
платитъ ежегодно пошлины 3 руб. сер.; за занятие промыслами каждый взноситъ 2 руб. въ годъ. Кроме того, правительству принадлежатъ 1/7 или 1/10 всей
жатвы. На рынке за всякую приведенную овцу взимается 10 коп.; за рогатую
скотину, или лошадь, 25 коп. Съ 1867 года въ городахъ введена также поземельная повинность, равняющаяся 10 процентамъ; деревни пока еще поземельной подати не платятъ.
Изъ сказаннаго видно, что Ардаганъ и вся вообще пограничная область,
нами разсматриваемая, представляетъ много условий для успешнаго развития
торговли и промысловъ; стало быть, если бедность народа при этомъ также
велика, какъ и его недовольство, то виною тому угнетающая его администрация. Эти пограничныя земли не разъ переходили изъ однихъ рукъ въ другия;
кажется, безошибочно можно сказать, что съ окончательнымъ разрешениемъ
восточнаго вопроса, который долженъ-же чемъ нибудь кончиться, жители
этого края съ радостью и благодарностью примкнутъ къ России и уже съ нетерпениемъ ожидаютъ минуты, когда имъ безопасно можно будетъ высказываться въ ея пользу.
8-го августа мы перешли черезъ деревянный мостъ и отправились изъ
Ардагана къ югу, къ истокамъ Куры, чтобы оттуда продолжать нашъ путь въ
Карсъ. Здесь Кура, даже при мелководьи, имеетъ отъ 100 до 120 футовъ ширины и, пока течетъ въ Ардаганской равнине, падение ея очень незначительно. Ардаганский каравансарай находится на высоте 5902 футовъ надъ уровнемъ моря. У моста уровень Куры лежитъ на 40 или 50 футовъ ниже. Большая дорога въ Карсъ осталась у насъ по левую руку, на востокъ, мы же ехали

169

прямо къ югу. Страна повсюду сохранила безлесный характеръ горныхъ луговъ. Местность тремя уступами подымается до Марджанъ-су и Бунджухъили Джунджухъ-паура, образующаго настоящий истокъ Куры. Къ югу отъ
Ардагана плоскогорье пересечено четырьмя широкими горными цепями умеренной вышины, заключающими въ себе три широкия долины, идущия съ
востока на западъ; имена ихъ упомяну ниже. Чтобы дать понятие объ общемъ
виде этой местности, скажу, что къ югу постоянно представляется вдали высокохолмистая, обнаженная страна, не имеющая резкихъ очертаний и Алагёзъ, лежащий отсюга на юго-востокъ, еще скрытъ отъ глазъ водоразделомъ
Карсъ-чая. Южные отклоны горъ, несмотря на значительную высоту надъ
уровнемъ моря, все здесь сожжены солнцемъ; вершины покрыты растительными формами, свойственными кавказской горной флоре: тутъ встречаются,
высокая Cephalaria tatarica Шрад., Scabiosa caucasica М. Б., несколько видовъ
колокольчика (Campanula) и буквица (Betonica Стеф.); некоторыя местности
сплошь покрыты щавелями (Rumex), а изъ деревянистыхъ растений попадаются только Rosa pinpinellifolia Дек. и таволга - Spiraea hypericifolia Лин. Кроме того, на более низменныхъ, сухихъ откосахъ большия пространства поросли ковылемъ (Stipa), между которымъ тамъ-и-сямъ встречаются часто
Phlomis pungens Вил. и Ph. Tuberose Лин., самыя обыкновенныя зонтичныя,
чертополохи и астры, также какъ генцианы. Въ болотистыхъ равнинахъ растетъ Potentilla fruticosa - деревянистый кустарникъ, здесь довольно низкорослый и употребляемый на метлы, которыхъ много продается въ Карсе. Въ техъ
местахъ болотистой равнины, где почва на-время высыхаетъ, замечается густая заросль клевера и злаковъ; тамъ же, где болота держатъ стоячую воду,
края ихъ обросли кислицею, а Butomus находилъ я еще на высоте 6500 футовъ надъ уровнемъ моря. Но характеръ растительности быстро изменяется,
какъ только, миновавъ вершины Бэрдюкъ-су, мы приблизились къ Карсъ-чаю, въ области истоковъ Аракса. Тутъ на сухощавой почве южныхъ склоновъ,
почти на той-же высоте надъ уровнемъ моря, растутъ колючие астрагалы
(Astragalus persicus Ф. и М.) и гнафалии, которыхъ я до техъ поръ не встречалъ еще; впрочемъ, все это было уже почти совсемъ сожжено солнцемъ, равно какъ и въ равнине Карса (около 6000 футъ надъ уровнемъ моря).
Вышеупомянутыя широкия долины, идущия съ востока на западъ и пересеченныя нами на пути отъ Ардагана, называются: Адачала, Тайхали и Ха-

170

зианъ-чурухъ. Изъ первой изъ нихъ виденъ ясно обозначенный на горизонте
конусъ Алагёза, одноименнаго той горе Армении, которая лежитъ на северъ
отъ Арарата на одномъ меридиане съ нимъ, имеетъ больше 13,000 футъ высоты и при ясной погоде виденъ изъ Карса. У подошвы здешняго, ардаганскаго,
Алагёза лежитъ невзрачная деревенька того-же имени, населенная Курдами и
вся состоящая изъ глубокихъ землянокъ. Почва здесь повсюду какъ уголь
черная, разсыпчатая, быстро высыхающая и нелипкая. Обнаженный камень
встречается редко. Тамъ, где это бываетъ, порода оказывается обыкновенно
трахитовою; встречаются также разновидности лавы съ металлическимъ звукомъ и нередко съ примесью пемзы. Цветъ этихъ каменныхъ породъ бываетъ,
то ярко-пунцовый, то темно-фиолетовый. Обломки этихъ камней равномерно
разсеяны по всей стране.
Поднявшись изъ последней изъ трехъ долинъ (Хазианъ-чухуръ), на широкий и невысокий хребетъ, съ высоты его видишь всю равнину истоковъ Куры, восточный уголъ которой имеетъ отъ 4 до 5 верстъ въ ширину. Эта равнина, усеянная тамъ-и-сямъ невзрачными Курдскими деревнями, издали почти
незаметными, съ юга и востока окаймлена полукругомъ низкихъ трахитовыхъ горъ. Наибольшия вершины ихъ возвышаются едва на 400 или 600 футовъ. Этотъ хребетъ съ одной стороны образуетъ узкий водоразделъ, между
собственно истоками Куры и несколькими незначительными ручьями, впадающими въ Куру съ правой стороны ниже Ардагана; а съ другой стороны, эти
горы, особенно ихъ южные отроги съ значительною вершиною Буга-тапа, отделяютъ истоки Карсъ-чая, впадающаго въ Араксъ, отъ многочисленныхъ
юго-восточныхъ истоковъ Куры.
Спустившись по южному склону упомянутаго широкаго горнаго хребта,
высота котораго надъ уровнемъ моря 7800 англ. ф., мы вступили въ равнину
истоковъ Куры. Вокругъ полузаброшеннаго селения Учъ-Калисъ собирали
жатву. На востоке отсюда виднеется усеченная коническая вершина Гамишъ-баба, почитаемая местными жителями святымъ местомъ. На вопросъ
мой, где находятся вершины Шано и Гела-гадыкъ, одинокия возвышенности,
которыя должны быть вблизи этихъ местъ, туземцы ничего не могли мне ответить. Миновавъ западный склонъ Гамимъ-баба, мы обогнули его и вдоль
южной стороны пошли на востокъ. Здесь лежитъ деревушка Чабанъ-Кехъ, вероятно, та самая, которая нанесена на карте подъ именемъ Арпы. Здесь узкая

171

полоса сухого берега отделяла насъ отъ болотъ, въ которыхъ собирается
часть истоковъ Куры; отсюда за две версты къ юго-востоку подле опустелаго
селения Орданыкъ находится главный истокъ Куры. На пути къ этому месту
мы перешли маленький, почти изсохший ручей, носящий поэтическое имя,
Бунджухъ-пуаръ, или Джунджухъ-пуаръ, т.е. жемчужный источникъ. Его узкое, глубокое русло начинается въ упомянутыхъ трахитовыхъ горахъ и, вступая въ равнину, соединяетъ въ себе множество подземныхъ ключей, пробивающихся изъ болотистой почвы въ общий бассейнъ Куры. Къ югу отъ этого
потока, на разстоянии 100 шаговъ, у самаго селения Орданыкъ, широкою и
прохладною струею бьетъ изъ горы Марджанъ-су (коралловая вода), главный
истокъ Куры. Онъ идетъ черезъ болотистую местность къ западу и северо-западу почти совсемъ ровно, безъ скатовъ. Узкое русло окаймлено болотными
травами, а у самаго истока растетъ прелестная Scrophularia vernalis Линнея и
редкая здесь крапива. “Коралловый источникъ” лежитъ на высоте 6642 ф.
надъ уровнемъ моря; температура воды + 60,8 Ц. или 50,4 Р. Родникъ огороженъ толстою четвероугольной стеной, въ которой еще заметны обломки
оловянныхъ, или жестяныхъ, трубокъ, которые какъ-будто указываютъ на существование здесь прежде водопровода и вместе съ темъ заставляютъ думать, что струя воды била прежде тремя футами выше, чемъ теперь. Съ другой стороны, расположение стены показываетъ, что со времени ея постройки
струя воды далеко не ослабела и не подалась назадъ, а напротивъ того, медленно пробивается впередъ, такъ какъ две самыя сильныя струи бьютъ уже
теперь не внутри толстой стены, а снаружи, у западной ея стороны. Можетъ
быть постоянные обвалы и трахитовые обломки разрушающихся стенъ местами преградили первоначальное русло ручья и заставили его пробиваться въ
другихъ местахъ, более для него удобныхъ и глубокихъ. Въ этомъ месте мы
остановились. Сильная гроза, шедшая съ юго-запада, принудила насъ искать
убежища на ночь и мы обратились къ Курдскимъ землянкамъ въ местечке
Орданыкъ, но нашли, что все оне изнутри заперты. Однако мы пролезли во
внутренность этихъ построекъ черезъ дымовые трубы и, проникнувъ такимъ
образомъ внутрь жилища, отворили двери и принялись устроиваться на ночь
въ этихъ подземныхъ убежищахъ. Какъ ни разнообразны элементы, изъ которыхъ сложилось население этихъ странъ, однако все жилища устроены на
одинъ ладъ, что доказываетъ, что ни одна привычка, или произволъ, обуслов-

172

ливаютъ ихъ форму, но потребности климата и местности, определяемыя самою природой. Турки, Курды, Туркмены, Армяне и потомки грузинскихъ
племенъ все селятся подъ землею, также какъ и Грузины, но только большею
частью лучше, прочнее и удобнее устроиваются. Въ течении долгой и суровой зимы на этомъ плоскогорьи люди и скотъ живутъ почти вместе, въ одинаковыхъ землянкахъ, вырытыхъ въ почве, слегка обделанныхъ по стенамъ деревянными подставками и снабженныхъ несколькими отверстиями для пропуска воздуха и света. Дымовыя трубы впрочемъ есть везде и повсюду довольно тщательно устроены общераспространенные на Востоке камины.
На следующее утро мы отправились прямо къ югу, къ перевалу черезъ
водоразделъ, между самыми южными истоками Куры и северными верховьями Карсъ-чая (въ системе Аракса). До этого перевала отсюда приходится
ехать 15 или 18 верстъ по высокохолмистой, обнаженной местности. Отъ селения Орданыкъ прямо начинается подъемъ. Поднявшись слишкомъ на 1000
футовъ, едешь по плоской, болотистой возвышенности, представляющей интересъ въ томъ отношении, что здесь, на вершине водораздела, въ небольшомъ углублении почвы образовалось стоячее болото безъ стоковъ. Къ западу и юго-западу отъ этого углубления, называемаго здесь Кизилъ-мазаръ, истоки Куры собираются въ три главныя русла, промывшия себе глубокия ложа. Ближе къ намъ на западъ находились ручьи Лёхъ-су и Каинъ-чай, т.е. “березовая вода”. Высокий левый берегъ Каинъ-чая верстъ восемь ниже истока
обросъ низкорослымъ лесомъ березъ и сосенъ, которыхъ здесь нигде больше
не встречается; въ этомъ месте должны водиться олени и медведи. Съ нашей
дороги оно было очень хорошо видно; но еще яснее виднелась съ дороги на
восточной стороне горизонта высокая, притупленная вершина Буга-тапа, т.е.
“турова гора”, или “турово пастбище”. Южный отрогъ ея отделяетъ истоки
Куры отъ верховьевъ Бердюкъ-су, впадающаго въ Карсъ-чай. Правильно усеченный конусъ Буга-тапа возвышается надъ болотистою долиною Кизилъ-мазаръ примерно на 800 футовъ; высота, лежащая къ югу отъ Буга-тапа и перейденная нами на пути къ Бердюкъ-су, равняется 7735 а. ф., эта цыфра совершенно тождественна съ высотою горъ, отделяющихъ Ардаганъ отъ верховьевъ Куры, что доказываетъ тождество причинъ определившихъ поднятие
данныхъ местностей въ этой стране. Путешественники очень неохотно посещаютъ окрестности Буга-тапа, которыя слывутъ небезопасными. Судя по

173

слухамъ, опасность угрожаетъ со стороны несколькихъ шаекъ Черкесовъ, выходцевъ съ западнаго Кавказа, поселившихся здесь и вместе съ разбойничьими аулами Курдовъ, грабящихъ проезжихъ. Впрочемъ и здесь мы встретили
довольно значительные обозы свежихъ фруктовъ, перевозимыхъ изъ Аджарии въ Карсъ. Насъ особенно поражала здесь красота рогатаго скота, который
съ летнихъ кормовъ целыми громадными стадами сгоняется въ русскую Армению и доставляется иногда даже въ Тифлисъ. Цветъ шерсти, преобладающий въ этихъ стадахъ, буроваторыжий; мимо насъ проходили многия тысячи
этихъ животныхъ. Они ростомъ невелики, низки на ногахъ и очень жирны.
Буга-тапския овцы славятся только своею величиной; оне большею частью
черныя, часто имеютъ двойной курдюкъ и считаются менее сносливыми,
чемъ преобладающия въ Грузии породы.
Переваливъ черезъ горы, разделяющия истоки Куры и Бердюкъ-су, мы
окончательно вышли изъ пределовъ обитания Курдовъ. Население края къ
югу отсюда состоитъ большею частью изъ Турокъ. Верхнее течение Бердюкъ-су до горной равнины Чамурлы представляетъ, хотя и крутые, но
обильно орошенные, скаты съ богатыми пастбищами и сенокосами. Съ высокаго праваго берега реки открывается неподалеку отъ его края озеро Айгеръ-гёль, со всехъ сторонъ обрамленное горами. Форма его указываетъ на вулканическое происхождение. Ни стоковъ, ни притоковъ надземныхъ не видно.
Въ водахъ водятся те же циприноиды, что въ Куре и Араксе, но форели нетъ.
У верховьевъ Бердюкъ-су заметны обнажения расположеннаго слоями, твердаго сланца, но на небольшомъ протяжении: далее они снова покрываются
вулканическими образованиями. Миновавъ потокъ Чамурлы4 и дойдя до южнаго обрывистаго края равнины, мы увидели разстилавшуюся къ югу узкую и
глубокую равнину, пустынную и почти выжженную солнцемъ. Тамъ-и-сямъ
оставались только немногие цветущие астрагалы и гнафалии. Сойдя въ долину, мы очутились на севере отъ Карса, естественная скалистая ограда котораго, состоящая изъ высокихъ, мрачныхъ, истресканныхъ базальтовыхъ скалъ,
довершала грустное впечатление окружающей пустыни. По моимъ измерениямъ, Карсъ стоитъ на 5967 ф. н. у. м.; по прежнимъ тригонометрическимъ измерениямъ, карсская цитадель лежитъ на высоте 6063 ф. Я, действительно,
4

Чамурлы означаетъ: “грязь, тина”; название это, вероятно, произошло отъ жирной глинистой
почвы, покрывающей окрестности.

174

определялъ высоту не съ цитадели, а съ другаго места, лежащаго на 100, или
150, футъ ниже, именно, у южнаго края крепостной стены, близъ главныхъ
воротъ. Мы пробыли въ Карсе два дня. Со времени последней войны здесь
ничего не сделано по части искусственныхъ укреплений, между темъ какъ
Турки сильно заняты укреплениемъ Эрзерума. Самый городъ Карсъ, не смотря на оживленные базары и каравансарай, производитъ впечатление бедности. Онъ заключаетъ до 4000 дымовъ. Здешняя торговля ограничивается предметами самыхъ обыкновенныхъ на востоке потребностей и стоитъ даже ниже
ахалцихской. Немного хорошаго можно сказать и о правительственныхъ учрежденияхъ. Лазаретъ, посещенный мною, находится въ очень плохомъ помещении, а такъ-называемый дворецъ Паши, ни наружнымъ видомъ, ни внутреннимъ убранствомъ не соответствуетъ самымъ умереннымъ требованиямъ,
вызываемымъ такимъ пышнымъ названиемъ.
На обратномъ пути изъ Карса, въ Боржоме, я вознамерился посетить обширное озеро Чилдыръ (или Чалдыръ), лежащее близъ русско-турецкой границы; для этого я въ сопровождении несколькихъ турецкихъ верховыхъ караульныхъ направился прямо на северо-востокъ. Это было 11-го августа въ 9
часовъ утра. Изъ равнины Карса направились мы къ северу и хотели близъ
Меликъ-Киоя переехать черезъ быстрый Карсъ-чай, но на пути были остановлены происшествиемъ, которое опишу въ подробности, такъ какъ оно выходить изъ ряда обыкновенныхъ. Я никогда не видывалъ, чтобы въ несколько
часовъ гроза могла сделать столько бедъ, какъ то случилось теперь съ Карсъ-чаемъ. При пасмурномъ небе и восточномъ ветре мы выехали изъ Карса и поехали по выжженнымъ равнинамъ, поросшимъ степною травой, или покрытымъ остатками убранныхъ хлебовъ. На востоке весь горизонтъ былъ покрытъ черными грозовыми тучами. Въ некоторыхъ местахъ издали ужь заметно было, что изъ этихъ тучъ идетъ ливмя дождь; но тучи не трогались съ места. Поднявшись на некоторую высоту близъ селения Меликъ-киой, мы заметили, что изъ этихъ тучъ идетъ не дождь, а градъ, а вдали по обнаженнымъ
чернымъ нивамъ ложились полосы ослепительно-белаго цвета, по мере того
какъ надъ ними проходили градовыя тучи. Въ техъ местахъ, где трава еще
была не скошена, положение выпавшаго града было не такъ заметно, изъ чего
мы заключили, что белые места, покрытыя градомъ, были слегка покаты въ
нашу сторону, почему белизна была намъ виднее. Когда мы приехали на вы-

175

сокой правый берегъ Карсъ-чая и хотели переправиться въ селение Меликъ-киой, лежащее на левомъ берегу, пошелъ сильнейший дождь. Насъ предупреждали, что очень опасно переправляться черезъ быстрый потокъ, сильно
надувшийся и прибывавший съ каждою минутой. Его мутныя, тинистыя, волны несли крупные куски льда, образовавшиеся изъ накоплений града, смерзшагося на ходу. Эти градовые массы, сталкиваясь другъ съ другомъ въ своемъ быстромъ стремлении по реке, производили особый стеклянистый шумъ,
явственно заглушавший бушевание волнъ и стукъ катящихся по дну речки галекъ. По краямъ берега, где течение было тише, градовыя накопления останавливались, примерзали и образовали кайму шириною отъ одного фута до
сажени. Такъ какъ переправиться черезъ Карсъ-чай около Меликъ-киоя было
навозможно, то мы принуждены были ехать вдоль крутого праваго берега реки и переправляться по каменному мосту, построенному за селениемъ Саимъ.
Не успели мы сделать несколькихъ сотъ шаговъ по направлению къ мосту,
какъ увидели на берегу несколько циприноидъ, еще живыхъ. Это побудило
меня ближе изследовать хрупкую ледяную кору, образовавшуюся изъ градовыхъ крупинъ. Къ удивлению моему, я нашелъ въ ней громадное количество
рыбы изъ разныхъ видовъ водящихся здесь карповъ и притомъ гораздо больше крупныхъ, нежели мелкихъ. Въ несколько минутъ на протяжении какихъ
нибудь 50 шаговъ вдоль по берегу мы набрали до 3 пудовъ этой рыбы, подбирая только такую, которая была ближе къ берегу. Но намъ видно было, что
громадное количество рыбы завязло во льду по реке: большая часть рыбъ была въ вертикальномъ положении, какъ бы оглушенная: она очевидно задыхалась, обезсилела и была уже почти неподвижна. Другия безпомощно перевертывались захватившими ихъ волнами: белыя брюшки то и дело мелькали изъ
мутной, глинистой воды. Изъ числа четырехъ видовъ сазана, о которыхъ я говорилъ въ начале этой статьи, были тутъ экземпляры отъ 2 до 3 футъ длиною,
но менее ¾ фута почти не было. Между ними попадались сомы длиною съ сажень, громадные, но совершенно обезсиленные внезапнымъ напоромъ воды.
Зрелище становилось съ каждой минутой интереснее. Умирающая рыба кучами накоплялась въ извилинахъ берега, где вода была сравнительно потише.
Жители деревень понаехали съ арбами и вьючными лошадьми, чтобы утащить добычу. Около Саимскаго моста лежали четыре громадные сома. Словомъ, внезапная буря угрожала вовсе истребить рыбу въ верхнемъ Карсъ-чае;

176

сила и быстрота этого явления были такъ велики, а видъ пенистыхъ волнъ, съ
оглушительнымъ шумомъ стремившихся далее, и громада черныхъ тучъ, надвигавшихся съ востока и разражавшихся градомъ, представляли поразительное зрелище: вся обстановка явления живо напоминала какой нибудь эпизодъ
изъ допотопнаго периода. Отчего же произошла вся эта беда? При поднятии
жаберной крышечки у замерзшей рыбы оказалось, что жабры наполнены густымъ слоемъ глины и тины. Очевидно, рыбы умерли отъ удушения. Быстрина
потока не могла причинить имъ серьезнаго вреда, пока оне могли свободно
дышать; также мало могло повредить имъ внезапное понижение температуры
воды, запруженной ледяными глыбами. Я поинтересовался узнать, много ли
процентовъ посторонняго вещества прибавилось къ воде. Катастрофа происходила съ полудня и до трехъ часовъ по полудни. Вечеромъ близъ Саима я
зачерпнулъ въ реке стаканъ воды и оставилъ ее стоять всю ночь; къ утру въ
стакане осело отъ 15 до 17 процентовъ твердыхъ веществъ. Накануне между
12 и 3 часами дня въ воде могло быть и до 20 проц. этихъ веществъ. Внезапный ливень и падение града въ некоторой части Карсъ-чая замутили воду потока такимъ множествомъ глины, что рыбе нечемъ было дышать, и такъ какъ
на некоторомъ протяжении реки вода была одинаково мутная, то можно
предположить, что всю рыбу этой местности постигла одинаковая участь и,
следовательно, на известномъ протяжении вся она вымерла. Въ бассейне истоковъ Аракса случай этотъ далеко не единственный; местные жители съ
нимъ вполне знакомы и умеютъ пользоваться его последствиями, а именно,
собираютъ громадныя количества выброшенной на берегъ рыбы. Въ народе
существуетъ даже особое выражение для того состояния, въ которомъ находятъ эту рыбу: здесь говорятъ рыба ослепла, потому что противъ своего желания идетъ къ берегу. За 10 дней передъ темъ въ Карсъ-чае случилось то же
самое явление, такъ что приходится удивляться только тому, откуда берется
такое громадное количество рыбы въ этихъ маленькихъ речкахъ. Это объясняется темъ, что летомъ здесь, какъ и везде, рыба идетъ вверхъ по течению;
вероятно, и эти циприноиды мечутъ икру въ верховьяхъ Аракса. Въ числе
этихъ рыбъ я почти не виделъ маленькихъ экземпляровъ; не было даже подростковъ, а только большия взрослыя рыбы. Вследъ за бродячими циприноидами, направляющимися къ верховьямъ, идутъ и хищные сомы, которыми
такъ изобилуютъ устья Куры.

177

На следующее утро въ ясную погоду мы выехали изъ Саима въ Кюмбетъ
черезъ Порцухлы. На юго-востоке, въ пределахъ русской Армении, показались ясныя очертания Алагёза, снежный куполъ его виденъ былъ совершенно
ясно; но Арарата было еще не видать, хотя онъ гораздо выше и лежитъ южнее. Дорога шла по холмистому, обнаженному, выжженному солнцемъ, плоскогорью, черезъ которое проходитъ незначительныя низменности малыхъ северныхъ притоковъ Карсъ-чая. Вчерашний градъ и тутъ произвелъ большия
опустошения и залилъ берегъ водою. Повсюду на стогахъ сена и на кучахъ
сноповъ сидели большие сарычи (Buteo leucurus), небрежно развесивъ крылья, со взъерошенными перьями, они спокойно выслеживали по сторонамъ полевыхъ мышей. За Порцухлы къ северу дорога стала гористее, но нигде не
была крута. Мы приблизились къ предгорью, окаймляющему южный край
Чилдыра и промытому узкими потоками, пробившими себе скалистое русло
изъ южнаго угла этого озера. Подъ берегомъ ручья, текущаго къ югу отъ селения Кюмбетъ, мы сделали привалъ. Высота этого места надъ уровнемъ моря все еще не менее 6000 футъ. Барометрическое измерение дало цифру 5909
а. ф. Отсюда мы пошли прямо къ северу, частью по обрывамъ и крутымъ скатамъ, и помере того, какъ мы подымались, альпийская флора снова вступала
въ свои права. Селений здесь не было, но были отличныя нивы, густые посевы которыхъ только теперь начали созревать и не редко подходили къ самому краю нашей дороги. Вскоре мы завидели часть западнаго берегового хребта Чилдыра, который выше всехъ окружающихъ и по вершинамъ тамъ-и-сямъ покрытъ полосами снега. Высота ихъ должна быть не менее 9500 ф. н. у.
м. Ихъ главная линия, идущая съ севера на западъ, называется Кизиръ. У входа въ ущелье, лежащее у южнаго угла озера, мы очутились на высоте 6522 а.
ф. Передъ нами растилалось къ северу пресноводное озеро, занимающее площадь до 100 кв. верстъ. Оно расширяется постепенно и плоский северный берегъ его окаймленъ сравнительно низкими холмами и ровнымъ побережьемъ.
Воды озера изобилуютъ рыбой, а береговыя горы съ запада и востока спускаются къ озеру отлого и покрыты лугами, пастбищами и плодоносными нивами. Въ этомъ привольи могли бы удобно поместиться несколько городовъ и
деревень, а на деле местность эта едва заселена, и то Карапапахами - смешаннымъ магометанскимъ племенемъ суннитскаго и шиитскаго толковъ, - занимающимися земледелиемъ и скотоводствомъ. Карапапахи - это смесь сунни-

178

товъ съ шиитами; известная ненависть последователей этихъ сектъ другъ къ
другу у Карапапаховъ совсемъ исчезла. Целью нашего путешествия было обширное селение Чала, лежащее на высокомъ берегу у глубокой бухты, врезывающейся въ восточный берегъ озера. Мы прибыли туда поздно вечеромъ.
Здесь у места будетъ перечислить всехъ птицъ, которыхъ я заметилъ въ
этомъ крае. Такъ какъ посещенная мною местность не представляетъ большой разницы въ высотахъ, при чемъ высота долинъ колеблется между 5000 и
6500 ф., а водоразделовъ отъ 7000 до 8000 футъ, надъ уровнемъ моря, то отмеченные мною факты могутъ служить верною характеристикой всей области северо-Таврскаго плоскогорья. Замечательно здесь распространение белаго аиста. Онъ попадается почти въ каждомъ селении по бассейну Карсъ-чая.
По системе Куры я заметилъ первыхъ аистовъ въ Ардагане. Въ долине Посхо
ихъ теперь вовсе нетъ, но местные жители уверяютъ, что до взятия русскими
Ахалцыха въ 1828 году въ Ардагане водились аисты, а съ техъ поръ все перебиты. Въ турецкихъ деревняхъ между землянками ставятъ шесты сажени въ
две вышиною, на которыхъ аисты прикрепляютъ свои гнезда. Они здесь
пользуются всеобщей любовью и покровительствомъ жителей. Въ Александрополе также водятся белые аисты. Редко встречается более одной пары въ
одномъ и томъ же селении.
14–го августа на Чилдыре собрались на отлетъ журавли (Grus cinerea) и
съ громкимъ крикомъ, по обыкновению, кружились высоко въ воздухе. Пустельги (Falco tinnunculoides Гамм.) живутъ здесь летомъ въ горахъ и местами
попадаются довольно часто; въ сентябре они большими стаями собираются
на отлетъ у средняго и нижняго течения рекъ, напр. на Куре у Сурама, и тогда длинными и тесными рядами усаживаются отдыхать на телеграфныхъ проволокахъ. После 20–го сентября они встречаются очень редко, въ виде отсталыхъ путниковъ. Въ нижнеальпийскомъ поясе я реже встречалъ чернаго коршуна (Milvus niger): онъ водится охотнее близъ человеческихъ жилищъ, роется въ сорныхъ кучахъ и въ кухонныхъ остаткахъ, и предпочитаетъ густо населенныя и обработанныя равнины всякому другому местоприбыванию.
Aquila clanga Pall., vast., orientalis, major. Редко встречается на высоте
6000 футовъ.

179

Aquila fulva L. На безлесномъ плоскогорьи не водится; въ Ахалцыхе встречается нередко, тамъ я виделъ одинъ экземпляръ (двухгодовалый) въ приручненномъ состоянии.
Neophron perenopterus L. Только разъ виделъ у северныхъ истоковъ
Карсъ–чая, следовательно, на высоте почти 7000 ф.
Circus aeruginosus L. На Чилдыре.
Circus cineraceus Mont. Близъ Карса.
Buteo ferox Gmel. Уже упомянутый въ настоящей статье.
Buteo vulgaris, typicus. Несравненно реже предыдущаго.
Astur nisus L. Близъ Карса, охотится за мелкими чечотками (Fringilla
cannabina и Fr. linaria).
Motacilla alba L. Редко доходитъ до высоты 7000 ф. Въ настоящее время
года вовсе не встречается въ нижнеальпийскомъ поясе. Близъ Карса, а именно у стока Чилдыра, держится стаями, ловитъ водяныхъ насекомыхъ, сидя въ
заросляхъ Butomus и Arundo (тростники), и уже совершенно готова къ отлету.
Motacilla boarula Penn. На Чилдыре, вместе съ предыдущею.
Motacilla flava L. cinereocapilla. Тамъ–же.
Alauda arvensis L. Во множестве на Чилдыре, а именно въ долине съ южной стороны Арджанскихъ горъ.
Alauda alpestris L. Встречается во множестве по каменисымъ южнымъ
склонамъ Арджана вместе съ Fringilla linaria и Fringilla nivalis Briss. Все оне
перелетаютъ кучами, очень хлопотливы, безпокойны, вероятно, собираются
на отлетъ, или, по крайней мере, переселяются въ долины.
Alauda arborea L.
Anthus campestris Bechst

{?

(Незнаю наверное точно–ли определилъ). Оба вида по разселинамъ трахитовыхъ скалъ къ востоку отъ истоковъ
Куры.

Passer domesticus L. Водится повсюду, где только есть засеянныя нивы и
обитаемыя землянки; также въ долине Посхо.
Hirundo riparia L. На берегахъ Карсъ–чая, преимущественно у северо–западныхъ истоковъ Аракса, где Hirundo rustica попадается реже, а Hir. Urbica
вовсе нетъ.

180

Hirundo rustica L. 14–го августа на Чилдыре, съ выводкомъ, съ громкими
криками и въ сильной тревоге приготовляется къ отлету.
Saxicola oenanthe L. Еще не вылинялъ, перья светлыя и обезцвеченныя.
У истоковъ Куры.
Turdus Saxatilis L. Во множестве по северному берегу Чилдыра. На утренней заре поетъ громко и прелестно.
Turdus torquatus L. Сравн. съ описаниемъ выше.
Sturnus vulgaris L. Встречался только въ окрестностяхъ Карса, а въ более
высокихъ местностяхъ не попадался, не взирая на присутствие тамъ множества рогатаго скота.
Pica caudata L. На Мутуль–джане, только до границы распространения
лесовъ; въ долине Посхо повсюду.
Corvus Cornix L., вплоть до нижнеальпийскаго пояса (7000 ф.), чаще на
высоте отъ 5 до 6000 ф., преимущественно на паровыхъ поляхъ.
Garrulus glandarius L. На Мутуль–джане встречается по–одиночке, южнее вовсе не попадался.
Fregilus Graculus L. Встретилось несколько экземпляровъ на северо–западномъ склоне Мутуль–джана и на источникахъ Зукъ–Пуаръ.
Pelecanus crisous Bruch. По–одиночке попадался на Чилдыре (6500 ф.).
Vanellus cristatus M. et W. Близь селения Сухара, къ северу отъ Чилдыра,
вместе съ Totànus glottis L. Totanus fuscus Bris. и Totanus stagnatilis Bechst.
Larus canus L. На Карсъ-чае довольно часто всречается.
Phalacrocorax Carbo L. На Чилдыре много.
Anas Crecca L., Boschas L., Penelope L., и ferina L. На Чилдыре.
Пустившись снова въ обратный путь, мы должны были отъ Чала обогнуть гористый северо-восточный край Чилдыра и, миновавъ широкую долину у селения Сухара, достигнуть южной подошвы Ардаганскихъ горъ. Чтобъ
добраться до другого большого альпийскаго озера Хозяпинскаго, лежащаго у
русско-турецкой границы, надлежало идти къ северо-востоку и перевалить
черезъ Арджанския горы. Упомянутая долина, частью хорошо обработанная
и лежащая около 6000 футъ надъ уровнемъ моря, покрыта обширными и превосходнейшими сенокосами, а весь северный склонъ Арджана представляетъ
роскошнейшие альпийские луга. Размеры предлагаемой статьи не позволя-

181

ютъ мне ничего, кроме беглыхъ заметокъ, поэтому не буду входить въ подробнейшее описание этихъ странъ, которое въ свое время помещу въ надлежащемъ месте моихъ “Биолого-географическихъ изследований”. Замечу
только, что кульминационные пункты Арджана простираются до 8700 футъ,
тянутся почти ровнымъ гребнемъ къ востоку и заключаютъ въ себе вершину
Гёгъ-дагъ. Хозяпинское озеро имеетъ солоноватую, горькую, стоячую воду;
рыбы въ немъ нетъ и стоковъ оно не имеетъ. Все эти свойства отличаютъ его
отъ остальныхъ соседственныхъ озеръ. Изъ Хозяпинскаго пограничнаго поста я безостановочно проехалъ на Сульду въ Ахалкалаки. Это местечко лежитъ на восточномъ краю обширной равнины, высота которой надъ уровнемъ моря простирается до 5688 а. ф. (Тригонометрическое измерение определяетъ высоту Ахалкалаки въ 5545 а. ф. н. у. м.). Отсюда я поехалъ прямо къ
северу и, переваливъ черезъ Цихе-Джвари (8400 ф.), оставилъ за собою правый береговой хребетъ Куры. Съ северной стороны этихъ горъ спустился я
черезъ великолепные Боржомские леса къ минеральнымъ ключамъ Боржома,
лежащимъ на высоте 2600 ф.
Г. Радде
________

ЗКОИРГО, КНИЖКА VIII, ТИФЛИСЪ, 1873, с. 47–82

182

ЗАПИСКИ
КАВКАЗСКАГО ОТДЕЛА
ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

______
КНИЖКА VIII,
ИЗДАННАЯ ПОДЪ РЕДАКЦИЕЮ
ПРАВИТЕЛЯ ДЕЛЪ ОТДЕЛА,

Д. И. К о в а л е н с к а г о.

______
(Съ атласомъ изъ 10 листовъ картъ и чертежей).

ТИФЛИСЪ.
ВЪ ТИПОГРАФИЯХЪ: Главнаго Управления Наместника Кавказскаго и
Меликова Ко.
1873.

183

ГЕОЛОГИЧЕСКИЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ВЪ НАГОРНОЙ СТРАНЕ МЕЖДУ КУРОЙ И АРАКСОМЪ.
(Извлечения изъ сочинения академика Г. В. Абиха: “Geologische
Beobachtunngen auf Reisen in den Gebirgsländern zwischen Kur und Araxes”.
Tiflis, 1867. in 40).
________
По поручению Е г о И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а В е л и к а
г о К н я з я Наместника въ апреле 1866 года академикъ Абихъ былъ командированъ въ Черноморию для изследования, какъ самихъ нефтяныхъ место-нахождений, такъ и законовъ распределения нефти въ нагорной части земли
Черноморскихъ казаковъ.
Краткое пребывание на Керченскомъ полуострове убедило почтеннаго
академика въ томъ, что делаемыя впродолжении многихъ летъ на различныхъ
пунктахъ полуострова бурения не дали желанныхъ и ожиданныхъ результатовъ - отыскать такъ-называемые бьющие нефтяные источники; да и вообще,
вследствие скудости содержания нефти въ здешнихъ местонахожденияхъ ея,
(хотя по числу такихъ месторождений весьма много), трудно ожидать, чтобы
на Керченскомъ полуострове могъ быть приложенъ другой способъ добывания нефти, кроме вычерпывания ея изъ колодцевъ и буровыхъ скважинъ умеренной глубины.
Съ Таманскаго полуострова, где, какъ и на Керченскомъ, делались долго
тщетныя бурения и где добывание нефти артезианскимъ способомъ также невозможно вследствие различныхъ геологическихъ причинъ, академикъ Абихъ
отправился на северную сторону Кавказскаго хребта. Геогностическия условия Таманскаго полуострова распространяются и на эти местности, хотя напластование и структура слоевъ следуютъ здесь другимъ законамъ. Тутъ встречаются все благоприятныя условия для огромныхъ местныхъ скоплений
нефти на довольно значительной глубине, отчего и необходимо добывать
нефть способомъ артезианскихъ колодцевъ. Исходнымъ пунктомъ наблюдений г. Абиха служила буровая скважина въ Кудако, лежащая на самомъ конце долины того-же имени, верстахъ въ 30 на ЮВ. отъ Варениковской станицы; скважина эта представила первое подтверждение вышеизложеннымъ
184

предположениям; къ сожалению, ея бьющие источники въ начале мая были
въ периоде своего убывания.
Въ связи со сделанными въ Кудако и въ соседнихъ долинахъ изследованиями, г. Абихъ предпринялъ общия геогностическия изыскания СЗ. конца
Кавказскаго хребта, чтобы этимъ способомъ найти, если возможно, научные
выводы касательно условий, отъ которыхъ зависитъ, какъ появление свободно выходящей наружу нефти, такъ и успехъ бурений, которыя въ последствии, вероятно, будутъ производиться въ этихъ местахъ. Къ этимъ общимъ геогностическимъ изысканиямъ присоединилось систематическое изследование
того неширокаго пояса, на которомъ, начиная съ Таманскаго полуострова, въ
неравныхъ интерваллахъ и на различной высоте до поперечной долины реки
Пшехи лежатъ (въ ЮВ. направлении) все места, известныя свободнымъ выхождениемъ нефти изъ почвы. Поясъ этотъ на пространстве 169 верстъ примыкаетъ къ целой системе холмистыхъ грядъ, переходящей посредствомъ
волнистыхъ, покрытыхъ лесами, долинъ реки Кубани въ предгорье главнаго
хребта. Оказалось, что поясъ местъ, обилующихъ нефтью, прекращается съ
приближениемъ къ куполообразнымъ известнякамъ Оштена и скалистымъ,
вечнымъ снегомъ покрытымъ пирамидамъ Фишта въ 9,360 ф. высоты, до того
места, однимъ словомъ, где Кавказския горы принимаютъ более и более характеръ настоящаго горнаго кряжа.
Академикъ Абихъ, представляя въ этомъ сочинении, заглавие котораго
приведено въ начале статьи, путевой отчетъ о своихъ работахъ въ 1866 году,
только вскользь коснулся въ немъ своихъ изследований нефтяныхъ источниковъ, (о чемъ онъ представилъ правительству особый отчетъ), и перешелъ
прямо къ своему путешествию по Армянской возвышенности и въ Карабахъ,
куда онъ отправился съ западнаго Кавказа, чрезъ Кутаисъ.
Изъ местечка Багдада, на левомъ берегу р. Риона, г. Абихъ переехалъ
Ахалцыхо-Имеретинския пограничныя горы, осмотрелъ по дороге минеральные источники (290 по R) на южномъ ихъ отроге и пробылъ короткое время въ
Абасъ-Тумане. Изъ Ахалцыха новою, интересною своими почво-обнажениями,
дорогою вступилъ онъ въ долину р. Куры, где наблюдалъ горячие источники
Аспиндзи (320 по R), весьма сходные съ теплыми Тифлисскими источниками.
Они лежатъ среди весьма замечательной, такъ-называемой (Л. Бухомъ) долины
поднятия, строение которой подлежитъ совершенно темъ-же геотектоничес-

185

кимъ законамъ, какъ и Сололакская долина въ Тифлисе. Следуя по извилистой
новой дороге, взбирающейся часто на крутыя, скалистыя террасы трахито-долеритовыхъ лавъ, проникшихъ (въ СЗ. направлении) изъ Ахалкалакской возвышенности, не только до уступовъ долины р. Куры, но покрывавшихъ даже
часть высотъ, замыкающихъ долину Аспиндзи, г. Абихъ продолжалъ свои
прежния геологическия изыскания въ этихъ местахъ въ настоящемъ путешествии до самыхъ Ахалкалакъ. Отсюда онъ делалъ экскурсию для ближайшаго
изследования группы гор: Абула и Годореби. Абулъ (10,860 ф.), возвышающийся надъ Ахалкалаками на 5,545 ф., какъ своею величественною конусообразною формою, такъ и своими орографическими отношениями къ лежащимъ отъ
него на Ю. соседнимъ конусамъ малаго Абула, представляетъ очень много
сходства съ обоими Араратами. Большой Абулъ, насколько то позволяетъ судить посещение его въ августе месяце, образовался преимущественно изъ сходнаго съ фонолитомъ трахитоваго порфира, къ которому около кратеровидной
его вершины примешиваются темныя, сходныя съ пехштейномъ, разновидности и красно-коричневыя ошлакованья. Гора покоится на общемъ обширномъ
основании, на которомъ Малый Абулъ лежитъ на 3,132 сажени отъ Большаго.
Въ 1846 году высоту Малаго Абула г. Абихъ определилъ барометромъ въ 9,186
ф. Высота перевала, лежащаго между обеими вершинами и ведущаго къ прелестному, чисто альпийскому озеру, Топоровань, определена въ 7,608 ф. Во
всемъ Нижнемъ Кавказе (если позволено назвать этимъ общимъ, несовсемъ впрочемъ правильнымъ, именемъ всю эту чрезвычайно самостоятельную часть
вулканическаго, такъ-сказать меридионального хребта) нетъ горы, съ вершины
которой представлялась бы более поучительная и обширная панорама, какъ съ
Большаго Абула. Вся нагорная область Кавказскаго хребта отъ Эльбруса до Тебулосъ-дага и даже далее, представляется здесь взорамъ. Панорама эта напоминаетъ собой самые прелестные виды на Юре, въ Альпахъ. Въ геологическомъ
отношении вершина Абула замечательна, какъ центральный пунктъ прямого,
почти 18 верстъ въ ширину и 400 въ длину, пояса, на которомъ лежатъ три
главныхъ вулканическихъ колосса Кавказскихъ горъ. Южная половина этого
пояса начинается Араратомъ и примыкаетъ къ Алагёзу на средине разстояния
между Араратомъ и Абуломъ. На конце северной половины этого пояса возвышается Эльбрусъ.

186

Все члены (горы) Армянскаго плоскогорья, которыхъ комплексъ г.
Абихъ называетъ часто “меридиональными горами”, принадлежатъ къ двумъ
только группамъ вулканическаго происхождения. Одна отличается кеглевидными формами, другая - куполообразными. Масса же ихъ состоитъ изъ видоизменений риолито-трахитоваго порфира. Оси обеихъ группъ принадлежатъ
особымъ меридианамъ, лежащимъ въ 20 верстахъ другъ отъ друга. Въ северной группе лежитъ озеро Табисцхури. Озеро же Топорованъ лежитъ въ промежутке, отделяющемъ северные концы обоихъ параллельныхъ рядовъ отъ
южныхъ ихъ концовъ. Время и обстоятельства позволили г. Абиху только дополнить прежния его наблюдения въ области южной группы, въ которой на
протяжении 35-ти верстъ отличаютъ по крайней мере три, переходящия
другъ въ друга, колоссальныя системы излития трахитовъ съ ихъ округленными плоско-кеглевидными вершинами. Лавовые потоки, выходившие большею частию къ северу отъ этихъ величественныхъ, вероятно одновременно
образовавшихся, безднъ, имели важное влияние на физику Сомхетскаго хребта. Задержанные этимъ последнимъ, воздымаясь все выше и выше, потоки
эти проникли въ открытыя съ В. къ З. долины и достигли плоской долины р.
Храма. Эти излившиеся долериты, представляя въ настоящее время разложившуюся, ровную поверхность, образовали превосходную почву для обработки, что и возымело существенное влияние на этнографическое значение
долинъ: Кара-булаха, Машавери и долины Дебеды, или р. Нижняго Памбака,
равно замечательной, какъ своимъ природнымъ богатствомъ, такъ историческими памятниками. Лавовая почва, обусловливающая плоския террасообразныя притупления посреди долины, прорезается часто реками. Со дна глубокихъ, футовъ въ 400-500, такъ-называемыхъ вымывныхъ долинъ, можно заметить всю мощь этихъ многочисленныхъ, другъ на друге расположенныхъ,
лавовыхъ потоковъ, подобно тому какъ это происходило въ первоначальныя
геологическия времена, на исключительно кристаллическомъ базисе мецозоическаго периода. Съ вершины горы Абула г. Абихъ спустился до уровня Топорованскаго озера. Къ западу оно замыкается плоскими высотами, а къ ЮВ.
множествомъ прекрасно-образованныхъ трахитовыхъ вершинъ, представляющихъ собою самые различные типы вулканическихъ образований. Топорованъ не кратерное озеро, какъ и Чилдыръ, лежащее на 6,026 ф. надъ поверхностью моря. Правильнее считать длинное, плоское ложе этого озера за неко-

187

тораго рода побочную бухту Ахалкалакскаго плоскогорья. Изъ окрестностей
Топорованскаго озера, плодоносная почва и восхитительный летний климатъ
которыхъ дали имъ такую всеобщую известность, академикъ Абихъ перешелъ плоския обсидиановыя высоты Дали-дага, образующия СВ. край озера
и, следуя по восточному склону этихъ горъ, достигъ подошвы Дали-дага, где,
въ верхней части Карабулахской речной области, недалеко отъ деревни Аха,
появляются сеноническия известковыя образования. Затемъ, следуя пограничной черте между вулканическими и невулканическими образованиями, г.
Абихъ обошелъ все основание (базисъ) Чиндлярскаго хребта изъ полукруглыхъ диабазовъ и грюнштейновъ. Хребетъ этотъ разделяетъ долину Карабулаха отъ Башкичетской, или Машавери; отсюда по лавовой почве переходитъ
въ последнюю долину надъ Думанисомъ до немецкой колонии, стоящей еще
отчасти на долеритовомъ потоке.
Изъ этой, весьма важной области параллельныхъ поясовъ горно-каменныхъ породъ1, выходившихъ наружу торчмя, столбообразно, продолжающихся вдоль всего хребта до самаго Карабаха, академикъ Абихъ возвратился черезъ Сомхетский хребетъ снова къ такъ-называемымъ меридиональнымъ горамъ, чтобы дальнейшия изследования ихъ на югъ отъ Малого Абула соединить со сделанными уже имъ определениями высотъ главныхъ вершинъ: Агрикара (10,233 ф.) и Колгара (10,328 ф.). Отсюда была предпринята геогностическая экскурсия для изучения горныхъ цепей Памбака и Безобдала. Последния (Безобдальския) горы, мало известныя, верстъ 35 длиною, противу
поставляютъ южному концу вулканическихъ меридиональныхъ горъ крутой
валъ, задерживающий лавовые потоки Карагачской системы и заставляющий
ихъ повернуть по направлению къ ЮВ., къ возвышенной долине Лори. Эти
обстоятельства обусловливаютъ происхождение широкой, плоско-сводистой
покатости, по которой отъ названной долины идетъ дорога въ Александрополь. Въ столько же привлекательной, сколько оригинальной физиогномии
Безобдала выражается взаимодействие физическихъ и минералогическихъ
влияний, дающее богатый материалъ для изследований, особенно по части
минералогии и ботаники. Проходя эти горы, г. Абихъ на всемъ ихъ протяже1

Изъ богатыхъ родами семействъ трахитовыхъ порфировъ и риолитовъ, по номенклатуре
Рихтгофена. Оне принадлежатъ къ периоду перехода формаций мецозоическаго периода въ тре­
тичные.

188

нии обращалъ особенное внимание на изучение разнообразныхъ кристаллическихъ и метаморфическихъ породъ, составляющихъ главнымъ образомъ
весь Безобдалъ. Въ восточной половине, где господствующия породы: сиэнитъ, кварцовый порфиръ, диоритъ и фельзитовый порфиръ, изучены въ особенности выхождения кристаллическаго, сходнаго съ кавернознымъ доломитомъ кварцита, имеющаго важное геологическое и техническое значение,
такъ какъ изъ него приготовляются лучшие во всемъ крае жернова. Названныя выхождения ограничиваются въ своемъ распространении террасами боковой долины. Другия породы съ техническимъ же значениемъ встречаются
въ образовавшейся изъ такъ-называемыхъ метаморфическихъ породъ восточной половине Безобдала. Здесь находятъ очень распространенныя, могучия
образования кристаллической извести, сходныя съ Караязскимъ мраморомъ,
также значительную формацию очень употребительнаго, содержащаго известь, кровельнаго сланца. Здесь, какъ это часто бываетъ въ метаморфическихъ осадочныхъ известнякахъ, мраморъ примыкаетъ къ серпентинамъ, выступающимъ здесь особенно могущественно и сопровождаемымъ, по обыкновению, множествомъ другихъ горныхъ породъ. Значительнейшаго развития
достигаетъ онъ въ Аглагане, приближаясь къ зап. концу Безобдала; высшая,
отъ В. къ З. идущая, вершинная область Аглагана имеетъ 9,833 ф. высоты и
находится почти на одной линии съ центральными пунктами вышеназванной
трахитовой системы, именно южной части такъ-называемыхъ меридиональныхъ горъ. Всего лучше можно наблюдать шиферную формацию, участвующую въ образовании Аглагана, въ глубокомъ ущельи Сарпской долины, особенно тамъ, где формация эта такъ-сказать вливается въ главную вымывную
долину, произшедшую отъ действия атмосферныхъ водъ вдоль вулканическихъ отложений, при северномъ отроге Аглагана и Безобдала. Добывание
кровельнаго сланца здесь легко и его распространению споспешествуетъ близость судоходной реки. Некоторыя минералогическия явления, связанныя съ
выхождениемъ серпентина и въ особенности другихъ его кремнеземныхъ
спутниковъ, указываютъ на присутствие въ этихъ горахъ свинцовыхъ и медныхъ рудъ. Съ геогностическимъ изучениемъ Безобдальской цепи академикъ
Абихъ связалъ и петрографическое изследование северной и южной параллельныхъ грядъ, ограничивающихъ речную область Памбакъ-Дебеда. Здесь
его внимание было направлено на область вершинъ большой горной системы

189

Кеша-дага, Халабъ-дага и Бешкечмаза, которыя, соединившись величественными рядами, образуютъ северныя склоны долины р. Памбака, верхние притоки котораго вытекаютъ съ того перевала, по другую сторону котораго начинается долина р. Акстафы. Можно бы было считать эту цепь за восточное
удлиннение Безобдальскаго хребта, еслибы обе горныя цепи не отделялись
другъ отъ друга узкою, дикою, поперечною долиною р. Памбака, принимающаго между Караклисомъ и Цатери северное направление вместо прежняго,
восточно-западнаго.
Главнымъ материаломъ вышеназванныхъ высотъ служатъ граниты и сиэниты. Преобладаетъ гранитъ, сильно выветрившийся, съ томпаково-бурою
слюдою, приникнутый многочисленными полево-шпатовыми жилами. На образование этой огромной горной системы со стороны ея внешняго вида влияла
еще другая горно-каменная порода, более юная въ геологическомъ отношении.
Это те вулканическия породы, изливавшияся могучими прорывами, которыя
своею сланцевою структурою поразительно сходны съ трахитовыми порфирами пластинчатаго сложения. Это обстоятельство, въ связи съ горизонтальнымъ
распространениемъ риолита въ Акстафинской долине, не стоитъ изолированнымъ, но встречается весьма часто во всехъ горахъ и во всей горной системе,
которую г. Абихъ называетъ общимъ именемъ “Нижняго Кавказа”. Превосходное доказательство сказанному представляетъ Халабъ, орографической характеристике котораго необходимо посвятить здесь несколько словъ. Это главнейший членъ Памбакской параллели; это полнейший типъ горъ, известныхъ въ
описательной геологии подъ именемъ “кратеровъ поднятия”, именемъ, которымъ, между прочимъ, объясняется генетическая и морфологическая ихъ природа. Халабъ имелъ, по видимому, первоначально видъ замкнутаго гранитнаго
свода; съ южной стороны горной гряды онъ и действительно имеетъ такую
форму. Но съ севера сводъ этотъ кажется правильнымъ циркомъ 3-хъ - 4-хъ
верстъ въ диаметре и отсюда гора кажется резко притупленнымъ кратеромъ,
подобиемъ Соммы въ миниатюре. Острые края этого кратера спускаются легкими наклонами книзу и образовали-бы собою полный эллипсисъ, еслибъ не
мешала тому одна узкая долина - представитель баранкосовъ, типическихъ
кальдеръ Л. фонъ Буха, - по которой низвергается главный рукавъ Чаначай2.

2

На карте р. Чинахчи

190

Образование кратера ясно видно изъ нагроможденныхъ другъ на друга гранитовыхъ и трахито-порфировыхъ массъ, окружающихъ самый край этого эллипсиса. Но справедливость подобнаго происхождения этихъ горъ подтверждается
особенно резко въ характерной форме трахито-порфировой вершины, подымающейся на одномъ изъ склоновъ въ виде пика, по крайней мере 800 футовъ;
только узкимъ скалистымъ ребромъ соединяется этотъ пикъ съ частью кратернаго кольца въ томъ месте, где находится высшая точка всей системы въ 9,918
ф. высоты (на рисунке она обозначена буквою а).

Область вершинъ Халабъ-дага на четырехверстномъ разстоянии съ северо-востока.

Въ Памбакской долине подтверждается геологическая зависимость лесомъ покрытыхъ горъ отъ трахито-порфировыхъ прорывовъ, замечаемая и
внутри вышепомянутаго цирка. Путь туда лежалъ черезъ Сицисмаданское
ущелье, спускающееся въ направлении къ названной главной долине, между
боковыхъ отроговъ Кеша-дага, по снова-выступившимъ фельзитовымъ породамъ вместе съ диабазомъ, олигоклазовымъ порфиромъ съ крутыми отвесами
диорита, покрытыми прекраснейшими дубами и кленами. Встречающиеся
здесь разнаго рода метаморфическия и эпигеническия явления среди названныхъ породъ служатъ несомненнымъ признакомъ близости рудныхъ жилъ.
Въ настоящее время находимый здесь медный колчеданъ подвергается уже
деятельной и выгодной обработке. Къ кристаллическимъ породамъ прилегаетъ здесь сходная съ мраморомъ, метаморфическая известковая формация туронскаго яруса. Известнякъ этотъ проникнутъ рудными жилами и доставляетъ въ Сицисмадани такое же вспомогательное средство при плавлении здесь
меди, какое въ Больнисской долине, на западной стороне Сомхетскаго хребта, даетъ при обработке железныхъ рудъ тамошний известнякъ, столь бога191

тый радиолитами и неринеями. Семь верстъ ниже входа реки Сицисмадани
въ долину Памбака поражаешься появлениемъ могущественной туфообразной формации вместе съ вулканическими породами трахито-порфироваго
сложения. Формация эта въ одно и тоже время замыкаетъ долину и образуетъ
величественной красоты дефилé, въ которомъ высокия перпендикулярныя
стены скалъ, хотя и туфообразнаго, но весьма крепкаго образования, стоятъ
на огромномъ протяжении по обеимъ сторонамъ узкой речной долины, въ
правильныхъ призматическихъ обособленияхъ; такъ и думается, что стены
эти произошли путемъ вулканическимъ. Армянская деревня Шагали лежитъ
въ глубине этого дефилé.
При дальнейшемъ осмотре Памбакской долины, выхождения одной,
близко къ трахитовому порфиру Халабъ-дага подходящей, породы заставляетъ невольно обратить внимание на соединение названной долины съ долиною Каменки, область источниковъ которой лежитъ частью въ южной половине вулканическаго меридиана, частью же на восточномъ склоне Сомхетскаго хребта и Безобдала. Здешние порфиры, отличающиеся значительною
примесью кварца, подымаясь могучими столбообразными массами со дна долинъ, образуютъ главнымъ образомъ хребетъ Цатери. Хребетъ этотъ воздымается въ виде острова надъ горизонтальными лавовыми окрестностями, при
начале большой долины Узунлара и ниспадаетъ къ обоимъ речнымъ ложамъ
крутыми въ 1,200 ф. высоты обрывами. Призматическое строение многихъ
породъ въ этихъ стенахъ является здесь въ такомъ разнообразии и совершенстве, въ какомъ оно не встречается нигде въ армянскихъ горахъ.
Отъ высокой нагорной долины Узунлара, о значении которой для культуры было уже выше сказано, предпринято академикомъ Абихомъ весьма
важное изследование на левомъ берегу р. Памбака, реки съ восточнаго своего
направления принимающей название Дебеды. Главные члены всей этой горной системы суть: Леджанъ съ высокою, въ 8,203 ф., горою Караультапа и
высокая (8,445 ф.) центральная система Ляльваръ. Въ совокупности эти горы
составляютъ наибольшую и наивысшую часть всей Сомхетской горной области. Большею частью здесь наслоены вместе многия горныя породы: диоритъ, диабазъ, сианитъ и фельзитъ. Безпорядочныя, спутанныя напластования
суть выражения вулканическаго происхождения этихъ породъ, притомъ въ
несколько последовательныхъ периодовъ. Немногия, но за то характеристич-

192

ныя ископаемыя, встречаемыя изредка въ известнякахъ, покрывающихъ рудоносныя жилы, вместе съ разложившимися диоритами, даютъ понятие о
хронологическомъ отношении этихъ горныхъ породъ ко всей геологической
системе. Это ископаемые остатки, обозначающие горизонтъ оксфордскаго
яруса (слои скифий, по Оппелю), служатъ геологическою границею между
горно-каменными порфировыми породами основныхъ грюнштейновъ Ляльвара съ одной стороны, съ другой же - съ фельзитовыми породами сенонскихъ известняковъ. Настоящие фельзиты кончаются въ меловой формации;
въ третичной ихъ заступаютъ сходныя съ ними трахитообразныя породы.
Между породами Сенонской группы особенно замечательны туфы фельзитовъ и сходныхъ съ ними пелитообразныхъ разновидностей желтоватаго цвета, такъ какъ они имеютъ правильное напластование на всемъ обширномъ поясе, вдоль восточной границы Сомхетскаго хребта, до долины р. Дебеды, поясе, изобилующемъ необыкновеннымъ богатствомъ кристаллическихъ,
внутри полыхъ, изъ чистейшаго кремнезема, видоизменений; точно такъ вся
цепь холмовъ около армянской деревни Шахъ-назаръ, между Башкичетомъ и
Караклиссомъ, состоитъ почти сплошь изъ аморфнаго кварца. Эти мелкозернистыя, плотныя видоизменения фельзита не находятся нигде въ лучшихъ экземплярахъ какъ въ небольшихъ кольцеобразныхъ горахъ Ардеви и Голуртъ,
около Узунлара, где встречаются образцы громадныхъ размеровъ. Видоизменения эти весьма замечательны въ архитектоническомъ отношении. Эти пелиты, кроме пригодности своей для скульптуры, отличаются еще своею неразрушаемостью, трудно поддаются климатическимъ влияниямъ - качествамъ, которыхъ не превосходитъ ни одна изъ другихъ, къ тому же употреблению годныхъ, породъ. Доказательствомъ могутъ служить многочисленные,
уже много столетий по долинамъ р. Дебеды разсеянные, монументальные
камни, покрытые изящною скульптурою и не потерявшие почти нисколько
своей первоначальной отчетливости. Хорошо, если бы въ Тифлисе обратили
должное внимание на такой превосходный и такъ близко отъ него находящийся, строительный материалъ этихъ фельзитовыхъ пелитовъ и псаммитовъ. Тифлисский городской соборъ показываетъ, что этотъ материалъ известенъ уже давно. Орографический переходъ отъ вышеназванной группы горъ
къ Леджанскому платò грюнштейновъ (8,200 ф.), представляютъ встречающиеся здесь многочисленные какъ-бы ступени порфировыхъ породъ. Породы

193

эти на значительной высоте прорваны и даже отчасти покрыты еврито-трахитовыми порфирами, подобно трахитамъ Халаба.
Большая нагорная долина, верстъ 8-9 въ протяжении, съ продольнымъ
направлениемъ С. 300 В., называемая иногда Хайдарбекскою сплошною возвышенностью, считается обыкновенно также трахитовою; въ действительности же она прорезывается настоящими трахитами только на ЮЗ. своемъ
конце, где образуетъ обширную, куполообразную массу - высоту Урутъ, около деревни, лежащей у ея южной подошвы. Ляльварския горы - по татарски
“рудныя” - имеютъ въ своей форме много сходства съ кольцеобразнымъ Халабомъ. Горы эти имеютъ кеглеобразную форму и выдаются везде значительно надъ соседними высотами, особенно же съ ихъ северной и южной проекции. Это выражается такъ величественно, такъ импозантно, что тотчасъ же
является мысль объ вулканическомъ происхождении этихъ горъ. На западной
стороне кольцеобразный валъ сомкнутъ и скатъ съ небольшими, ущельеподобными вырезками примыкаетъ къ Сомхетскому хребту, покрытому здесь
сплошнымъ лесомъ. Къ югу валъ раскрытъ и представляетъ видъ эллиптическаго, съ приподнятыми краями, кратерообразнаго расширения. По внутреннимъ склонамъ идутъ радиусами побочныя ветви горъ съ разделяющими ихъ
ущельями, покрытыя лесами. Все оне сходятся въ средине довольно крутой,
кольцевидной долины, образуя главный баранкосъ, ведущий речонку Ляльварку въ Дебедскую долину. На северной стороне внутренняго кольца, на
значительной высоте, начинается поясъ такихъ же, какъ и въ Сицисмаданской долине, метаморфическихъ горно-каменныхъ породъ. Его легко можно
узнать на всемъ его протяжении до самаго места соединения всехъ водъ внутренняго кольца въ главномъ ущельи. Главныя медные рудники Аллаверды,
важнейший пунктъ разработки этого металла, лежатъ на одномъ изъ ступенеобразныхъ уступовъ долины. Трудно подвести подъ точные законы здешние
рудники вследствие неправильности ихъ эксплуатации. Обилие здешнихъ
рудъ несомненно, хотя настоящая ихъ добыча вовсе не соответствуетъ рациональному горному производству. Медный колчеданъ находится здесь гнездами, или жилами. Въ жилахъ менее примеси железнаго колчедана, почему оне
даютъ более чистую, лучшую руду. Такимъ образомъ важныя металлургическия указания въ Ляльварской кольцевой долине представляютъ интересное

194

доказательство, подтверждаемое многими фактами и въ другихъ местахъ, зависимости между появлениемъ рудъ и деятельностью подземныхъ силъ.
Отъ Аллаверды академикъ Абихъ отправился въ соседнюю долину къ
меднымъ рудникамъ Шамблуда, центръ которыхъ находится около прелестныхъ развалинъ монастыря Ахтала - стариннаго места добывания медныхъ и
серебряныхъ рудъ. Отъ этого, равно замечательнаго, какъ въ палеонтологическомъ, такъ равно археологическомъ отношении, места, г. Абихъ снова
вернулся въ Дебедскую долину, на правую ея сторону, къ подошве порфировой горы Чатындага, держась входа въ Бабаджанскую долину, черезъ долину
реки Памбака. Онъ желалъ достигнуть Эривани кратчайшимъ путемъ, съ какою целью и перерезалъ водоразделъ речныхъ системъ: Памбака и Занги, т.е.
настоящия Памбакския горы, иначе - южную параллельную цепь Кеша-дага и
Халабдага. Пятнадцать верстъ восточнее Александрополя горная цепь эта, не
теряя характера водораздельной линии, пробирается до озера Гокчи и по ту
сторону перевала между Чубухлы и Делижаномъ составляетъ северныя краевыя горы (Randgebirge) названнаго озера. Эта цепь горъ, продолжаясь отъ
Кондурдага (восточнаго конца бассейна Гокчи), идетъ до самаго Муровдага,
а собственно Памбакская цепь можетъ быть разсматриваема, какъ северная
половина этого 200-верстнаго горнаго хребта, составляющаго восточныя краевыя горы Армянской возвышенности, котораго направление (отъ ЮВ. на
СЗ.) весьма согласуется съ направлениемъ главнаго хребта и этой цепи весьма соответствовало-бы название “Нижняго Кавказа”. Во всякомъ случае въ
физико-географическомъ отношении замечательно, что Памбакская цепь, перешедшая турецкую границу, сохраняетъ характеръ водораздела и образуетъ
подчиненный отрогъ - Антитаврскую цепь (до Ерзингана). Этимъ подтверждается существование 650-верстнаго водораздела, въ 40 верстахъ къ СЗ. отъ
Александрополя, вмещающаго въ себя вулканическую систему Чилдыръ съ
речною областью Арпачая. Геологическое значение этихъ, чисто физическихъ обстоятельствъ заключается въ томъ, что заметно семейное сходство въ
петрографическомъ отношении между горными массами этихъ хребтовъ,
равно какъ и въ способе вулканическаго ихъ происхождения, - обстоятельствъ, о которыхъ будетъ более подробно сказано въ последствии.
Южная Памбакская парраллель, или собственно Памбакския горы, разрезаютъ главную, въ петрографическомъ отношении характернейшую ветвь

195

Безобдала, также какъ делаютъ это и цепи Кеша и Халабъ, примыкающия къ
нему (Безобдалу) съ запада. При перечислении Памбакскихъ горныхъ породъ
нельзя избегнуть повторения только что названныхъ. Обыкновенные и протогиновые граниты, тесно соединенные съ сиэнитомъ, но безъ всякой примеси
гнейса, образуютъ сплошныя, неправильно-зернистыя массы съ едва-распознаваемыми промежутками. Къ нимъ примыкаютъ диабазъ и диоритъ, сопровождаемые пластами родственныхъ имъ породъ: псефитами, псаммитами и
окаймленными пелитами. Между нихъ попадаются: роговыя обманки, хлориты, талькъ, слюдяной сланецъ и серпентинъ. Кристалличсские кремнеземы,
физиографическими свойствами указывающие на несомненное вулканическое свое происхождение, въ Памбакскихъ горахъ имеютъ своихъ представителей во множестве разновидностей настоящаго фельзитоваго порфира съ основною массою еврита и сиэнитовыми порфирами. Въ местахъ соединения
(эруптивныхъ) порфировыхъ породъ съ ихъ слоистыми видоизменениями эти
первые принимаютъ значительное участие въ образовании вышепомянутаго
горнаго хребта. Еще более заметнымъ эруптивнымъ характеромъ отличаются
третичныя породы трахитовъ на всемъ протяжении Памбакской цепи; оне ясно указываютъ, что выхождения ихъ, произведшия такия передвижения, начавшия великий, лавовыми излитиями характеризуемый, периодъ вулканическихъ образований на Кавказе, выхождения эти, въ одно и тоже время принимали участие, какъ въ многократныхъ образованияхъ вулканической центральной системы, т.е. Эльбруса и Казбека, въ Кавказскихъ горахъ, такъ равно
Арарата, Алагёза и Окюздага въ Армянской сплошной возвышенности. Все
что было сказано въ этомъ отношении объ северной Памбакской параллели
приложимо и здесь, съ прибавлениемъ только того, что въ настоящемъ Памбакскомъ хребте бываютъ случаи, когда трахитовыя выхождения принимаютъ куполообразный видъ и сопровождаются обсидианомъ и пемзоподобною
лавою. Подобные прорывы характеризуютъ особенно те части Памбакской
цепи, которыя проходятъ (къ СВ.) по близости Алагеза и сосредоточиваются
между речными долинами Абарана и Мисхана.
Отсюда, стремясь къ исходному пункту своего путешествия, Эривани, г.
Абихъ изъ Караклиса направился черезъ высокий (9,179 ф.) перевалъ, Маймахъ, откуда нетрудно было взойти на округленную вершину (10,991 ф.) этой
грюнштейновой системы - одну изъ высочайшихъ среди Памбакскихъ горъ.

196

По дороге встречается прекрасный, редкий, сиэнитовый порфиръ светло-сераго цвета, съ крупными ортоклазами, кристаллами роговой обманки и титанита темно-цирконоваго цвета. Названныя горныя породы господствуютъ до
появления въ Халабдаге шифернаго трахито-порфира, породы, прорезавшей
здесь сиэнитовый порфиръ. Некрутой склонъ по направлению къ долине
Мисхана обозначаетъ начало светло-сераго, безо всякаго кварца, риолитоваго
трахито-порфира, распространяющагося горизонтальнымъ слоемъ надъ
грюнштейномъ, чтò, вместе взятое съ находящимися тамъ: хлоритомъ, слюдянымъ сланцомъ и кварцитомъ, образуетъ тамошнюю формацию. Въ самомъ речномъ ложе находятъ серпентины и его разновидности; эти породы
образуютъ широкий поясъ, въ которомъ встречаются неправильныя местонахождения мраморныхъ известняковъ; этотъ богатый серпентанами поясъ соединяется съ фельзитовыми породами и порфиритами, въ которыхъ находятся
необработываемые, но весьма того достойные, рудники. Еще бòльшаго внимания заслуживаютъ здесь кислые, осадокъ образующие, источники, по обоимъ берегамъ Мисханской долины, бòльшею частью на одномъ съ этой рекою уровнемъ. Свойство этихъ источниковъ давать весьма плотныя, желто-беловатыя, концентрическия известковыя отложения, теперь сильно уменьшилось, въ прежния же времена было весьма значительно. Шесть летъ тому
назадъ представились очевидныя тому доказательства. Какъ разъ около значительнейшихъ кислыхъ источниковъ, выступающихъ наружу въ довольно
широкой поперечной долине, недалеко отъ соединения ея съ главною, при
подошве крутыхъ, скалистыхъ, обилующихъ рудою отроговъ, сделаны роскопки въ аллувиальной формации. Подъ рыхлыми, нечистыми слоями травертина, между 2–мя слоями дилювиальнаго конгломерата, затвердевшими
вследствие источниковыхъ отложений и образовавшихся большею частью
изъ угловатыхъ обломковъ породъ, входящихъ въ составъ тамошнихъ горъ,
находится пластъ мрамора, простирающийся, вероятно, подъ всею долиною и
дающий вполне чистыя плиты 8–ми–дюймовой толщины и любой длины.
Часто вырубаются плиты 7½ ф. длины и 4 ф. ширины. Это такия же образования, какъ и встречаемыя около озера Урмия и въ другихъ местахъ Адербейджана. Отъ серпентиновыхъ и сланцовыхъ поясовъ Мисханской долины можно добраться скоро до настоящаго гранита, образующаго ядро вышеназванныхъ юго-восточныхъ отроговъ Памбакскихъ горъ, между реками, Мисха-

197

номъ и Абараномъ. На значительной высоте начинается отложение крипто-кристаллическаго трахита, образующее плато Ортолю и съ этого пункта вся
местность переполняется вулканическими куполообразными вершинами до
самыхъ обсидиановыхъ высотъ Шахъ-юеля и Али-бека (9,272 ф.). Здесь раскрывается внезапно замкнутая до сихъ поръ местность 8 верстъ въ полукружии длиною, къ средине которой спускаются радиусами окрестные горные
гребни. Вулканическия образования и отложения остаются большею частью
наверху. Юго-западный край центральной, циркообразной, горной системы
обозначается гребневою вершиною Шахъ-Суара. Она, какъ и северный край,
покрыта трахитовыми отложениями. Северо-восточный край, подымаясь все
выше и выше, переходитъ въ трахитовыя возвышенности Зинжирли, называемыя также иногда Дарачичагъ, по имени знаменитой монастырской долины.
Серпентиновый и сланцовый пояса покрываются снова при нисхождении съ
богатыхъ обсидианами высотъ во внутренность главной Ахверанской долины
и продолжаются съ примесью слоистыхъ мраморныхъ известняковъ и хлоритовыхъ породъ до техъ поръ пока ихъ не заменятъ, съ одной стороны сиэнитовый порфиръ, богатый роговою обманкою и диоритами и полево-шпатный
порфиръ (по ту сторону Ахверана), съ другой - поясь порфиритовъ (около
дер. Арзакента), сильно окрашенныхъ железомъ, при входе въ долину Занги.
Первобытныя горы снова исчезаютъ здесь подъ могучими лавовыми отложениями, берущими свое начало съ богатыхъ трахитовыми и долеритовыми
вершинами отроговъ Агманганскаго платò, более всего способствовавшаго
образованию озера Гокчи, лежащаго отъ него на северъ. Река Занга пробегаетъ въ глубине вымывной долины, прорезывающей все вулканическия отложения, по глинистымъ мергелямъ и песчаникамъ, съ геологическимъ значениемъ и положениемъ которыхъ можно познакомиться весьма точно изъ наблюдений надъ одинаковыми съ ними въ минералогическомъ отношении эриванскими холмами, покрытыми лавовыми отложениями, или же нуммулитовою формацией (на высшихъ ступеняхъ долины р. Занги). Во время короткаго своего пребывания въ Эривани академикъ Абихъ посетилъ снова въ несколькихъ часахъ отъ города лежащую, глинисто-мергелевую местность, среди формации, обилующей гипсомъ и заключающую въ себе много ископаемыхъ морской фауны. Здесь встречаются кораллы легко определимыхъ видовъ, притомъ въ редкой сохранности. Коралловые слои примыкаютъ къ поя-

198

су светло-желтоватыхъ, некрепкихъ известняковъ, расположенныхъ надъ
глинистымъ песчаникомъ. Встречаемые во всей этой формации виды те же,
какъ и находимые въ западныхъ и южныхъ европейскихъ третичныхъ бассейнахъ; это те виды, биологический характеръ и последовательность появления
которыхъ обусловили разделение третичной эпохи на позднейшую и новейшую (эоценовую и миоценовую), равно какъ указали на переходный периодъ
между обеими последними, периодъ, обыкновенно называемый Олигоценомъ.
Впрочемъ геологическое значение подобнаго факта, - т.е. распространения южно-европейской фауны третичной эпохи такъ далеко на востокъ, - требуетъ большой осторожности въ его принятии, такъ какъ здешния ископаемыя могли быть сравниваемы съ тамошними, лишь помощью рисунковъ и
описаний. Къ этой осторожности побуждаютъ еще более сделанныя самимъ
г. Абихомъ въ одномъ изъ прежнихъ его сочинений ошибочныя заключения о
новейшей третичной формации, заключения, не могущия оставаться неизмененными после его же путешествий 1859 и 1862 годовъ (на югъ до озера Урмии, на западъ черезъ область р. Аракса въ долину р. Ефрата, до Ерзингана).
Во всякомъ случае определение собранныхъ ископаемыхъ должно быть проверено сделанными уже прежде изследованиями; скорее же всего ихъ надо
считать за представителей фалунскаго яруса (étage falunien d’Орбиньи). Вернувшись къ отложениямъ Охчаберской долины, недалеко отъ Эривани, почтенный академикъ заметилъ, что находимые здесь кораллы, принадлежащие
по своей отличной сохранности къ прекраснейшимъ ископаемымъ всей Армянской возвышенности, указываютъ тотъ же самый геологический горизонтъ, который встречался ему отъ высотъ Герендага, около Баязета, на высотахъ Маку и Хоя, до замечательныхъ острововъ Урмийскаго озера. Изъ остальныхъ ископаемыхъ, встречаемыхъ въ тонкозернистомъ конгломерате со
множествомъ фораминиферъ (дырчатокъ), следуетъ привести только те, которыхъ определение несомненно. Встречаемыя здесь Natica crassatina и Natica
maxima принимаются большею частью авторовъ за разные виды. На основании же находимыхъ на Армянскомъ плоскогорьи промежуточныхъ, переходныхъ формъ, скорее следуетъ отнести ихъ къ одному и тому же виду. Это
между прочимъ весьма интересный примеръ эластичности видовыхъ признаковъ, такой эластичности, что въ нихъ можетъ ошибиться самый опытный

199

глазъ. Natica maxima попадается въ названныхъ толщахъ чаще чемъ N.
crassatina.
Вообще можно допустить, что находимыя около Эривани въ холмахъ
гипсовой формации ископаемыя даютъ достаточное основание думать, что
эти толщи принадлежатъ къ горизонту 2–й Олигоценовой группы, формации
Парижскаго бассейна, къ такъ-называемымъ гравиямъ и пескамъ (grès et
sables superieurs). Известно, что самостоятельность происхождения отдела
третичныхъ образований, называемаго олигоценомъ, основывается на полнейшемъ различии фаунъ и областей распространения такъ-называемыхъ
верхнихъ песковъ (sables supèrieures), или фонтенеблосскихъ гравиевъ (grès
de Foutainebleau) и ихъ эквивалентовъ отъ фаунъ и областей распространения
ихъ въ лежащей ниже (Олигоцена) эоценовой крупнозернистой известняковой формации. Причины этихъ различий заключаются въ местныхъ переменахъ, которые происходили въ относительныхъ уровняхъ моря и суши. Вполне доказано также, что эти изменения совершались одновременно, но мало по
малу, въ пределахъ широкой полосы, простирающейся съ З. на В., и начались
отъ Атлантическаго океана. Нахождение въ Армении техъ же самыхъ “руководящихъ” раковинъ, какъ и въ Олигоцене западной Европы, показываетъ несомненно, что вышепомянутыя изменения земнаго рельефа простирались въ
эту сторону по крайней мере до уступовъ Армянскаго платò, на южномъ крае
котораго, въ конце третичной эпохи, образовался Араратъ.
Та полоса этой формации, где протекаетъ ныне Араксъ и Чорокъ, въ третичный периодъ была, какъ это показываютъ ея ископаемыя, морскимъ проливомъ, отделявшимъ область всего теперешняго Кавказа, въ виде острова,
отъ малоазиатскаго и Персидскаго материковъ. Богатыя коллекции съ Каспийскихъ и Понтийскихъ низменностей, особенно же изъ долинъ Куры и
Аракса, указываютъ на еще бòльшее распространение вышеназванной формации.
Отправляясь изъ Эривани въ Карабахъ и Нахичевань, академикъ Абихъ
вздумалъ посетить отчасти и Араратъ. Ему хотелось после четырехлетняго
промежутка времени взглянуть снова на долину Аргури, чтобы проследить
тамъ опять ея удивительныя преобразования, начало которыхъ относится къ
катастрофе 1840 года (землетрясенние). Здесь представляются поучительные
факты. Существование и способъ распадения различныхъ породъ, ихъ гро-

200

мадные эрратические валуны въ долине, равно какъ обратившияся въ ледникъ массы фирна на средней ступени долины Аргури, - все эти красноречивые свидетели катастрофы 1840 года и теперь еще даютъ ясное понятие о
последней. Большие, удлинненные, ледяные холмы, слегка покрытые обломками, около монастыря св. Иакова едва начали только таять. Холмы эти соединяются между собой ледяною массою, занимающею бòльшую часть долины; они соединяются даже съ главнымъ глетчеромъ Арарата въ конце ущелья, на высоте 9,172 ф. выше морскаго уровня. Самые обломки, наполняющие
долину, интересны въ физическомъ и минералогическомъ отношенияхъ. Втечении многихъ летъ наблюдаемы были время отъ времени перемены, производимыя на эти обломки атмосферными влияниями. Эрратические валуны
очень крепкихъ породъ, 20 и 40 футовъ въ окружности, виденные и измеренные г. Абихомъ въ 1840 году, представляли теперь лишь глинисто-песчаныя
кучи съ грубо-каменистыми аггрегатами внутри, другие распались на скорлупообразные куски, третьи наконецъ, вследствие глубокихъ трещинъ, разделились на множество острокрайныхъ обломков. Наибольший изъ эрратическихъ валуновъ находится версты две ниже падения Аргури, среди широкаго
илистаго потока, какъ разъ въ месте его разделения на множество рукавовъ,
где особенно велико скопление этихъ обломковъ. Въ 1844 году камень этотъ
былъ 285 ф. въ окружности и 42 ф. высоты. До сихъ поръ размеры эти не изменились, но въ немъ образовалась широкая поперечная трещина. По минералогическому своему составу камень походитъ на трахито-порфиръ, только
безъ кварца; основная масса тёмнаго цвета, изъ пехштейна, съ маленькими
стеклянистыми кристаллами полевого шпата. Плоская тыльная часть этого
валуна покрыта окрестнымъ щебнемъ и множествомъ 3–хъ-5–и–футовыхъ
мéньшихъ камней. Положение этихъ последнихъ на такой высоте показываетъ ясно, что грязный потокъ, здесь действовавший, имелъ въ 2–хъ верстахъ
ниже падения Аргури по крайней мере 50 футовъ вышины при ¾ версты ширины.
Вследствие разложения вышеназванныхъ обломковъ и щебня почва сделалась гораздо плодоноснее. Между растениями, составляющими здешнюю,
довольно значительную флору особенно замечательны кустообразные сальсоли, растущия здесь только на этой щебневой почве и забирающияся на высоту 4500–5000 футъ.

201

Гористая местность, ведущая отъ Араксской долины (2000 ф. у Нахичевани) къ вулканическому центральному платò Карабаха, котораго базисъ
имеетъ, среднимъ числомъ, до 5,200 ф. высоты, идетъ отъ названной долины
(Араксской) все мало по малу воздымаясь, тогда какъ на северномъ своемъ
конце местность эта оканчивается довольно круто. Въ Араксской долине
можно составить себе верное понятие о физиогномии южной стороны этихъ
горъ; характернейшая черта ихъ - расположение многочисленными, другъ
надъ другомъ возвышающимися линиями гребней (зубцовъ), которыхъ параллельность нарушается только иногда отдельными, высоко подымающимися куполами. Такъ какъ эти линии гребней ограничиваютъ большею частью
крутые обрывы южныхъ сторонъ значительныхъ напластований, то является
невольно предположение, что здесь первоначально было плоскогорье, постояннымъ опусканиемъ всей своей краевой части разложившееся въ теперешния уступообразныя террассы. Но, вступивъ въ поперечную долину Бичинаха, узнаешь скоро истинную причину этихъ, такъ-сказать складчатыхъ горъ.
Кажущиеся уступы платò оказываются тогда сводистыми горными цепями,
по направлению длины которыхъ выходили когда-то различнаго рода вулканическия породы. Тамъ, где эти выхождения локализировались сильнее, вышедшия массы образовали маленькия центральныя системы съ самостоятельнымъ развитиемъ долинъ, расположенныхъ по радиусамъ, чемъ между прочимъ сильно изменялся видъ и всехъ вышеназванныхъ горъ. Первая предгорная, круто къ Ю. опускающаяся цепь состоитъ изъ мергелевыхъ известняковъ
и песчаниковъ нуммулитовой формации. Возвышеннейшие пункты (смотри
А. и В. на рисунке) этой какъ-бы двускладчатой местности разделяются порфировыми выхождениями, или мандельштейнообразными абамезитами, обилующими железом; между этими же пунктами лежатъ мощные трахитовые
залежи (гнездами).
Богатые гипсомъ, пестрые глинистые мергели и песчаники (изъ яруса
каменной соли) остаются здесь неизменными и, очевидно, вовсе не участвовали въ образовании складокъ этого углубления, какъ ниже ихъ лежащие
нуммулитовые слои.

202

Профиль волнистой местности между Нахичеванью и Зурабомъ.
b) Красные, глинистые мергели съ кусками гипса. c) Красные, известковые мергели,
весьма твердые слои. d) Нечистый, песчанистый, буро-желтый известнякъ съ нуммулитами,
орбитулитами и иглокожими. tr) Травертинъ и мраморо-подобныя отложения, выполняющия
трещины нуммулитовыхъ известняковъ. g) Сильные, кислые источники, богатые
угле-кислымъ натромъ, t ихъ = 120 по R. E) Вулканическия образования долеритовъ.

По ту сторону широкой, такъ-называемой синклинальной долины, позади обеихъ складокъ, известковые слои эти, красновато-желтаго цвета, богатые нуммулитами, переходятъ въ песчаники и мергели темныхъ цветовъ - въ
этихъ представителей преобладающихъ здесь на горахъ вулканическихъ нагромождений. Здесь встречаются въ правильномъ напластовании всякаго рода
изломанныя горно-каменныя породы. Все указываетъ, что это произошло отъ
механическихъ разрушений трахитовыхъ и змеевиковыхъ породъ. Темные,
глинисто-известковыя образования, исключительно почти съ одною породою
нуммулитовъ, встречаются иногда между вышеупомянутыми породами и не
оставляютъ никакого сомнения относительно ихъ геологической хронологии.
Далее на горахъ встречаются более древния, диабазо-подобныя породы, расположенныя слегка наслоенными конгломератами, соединенныя между собою довольно вязкимъ цементомъ. Оне образуютъ множество узкихъ проходовъ, отличающихся необыкновенною дикостью и разнообразиемъ. За этими
дефилеями начинается главная долина Бичинахскаго уступа, лежащая на
5,307 ф. въ области сильно разложившихся песчаниковъ и шиферовъ псаммита, переходящихъ скоро въ трахитовую формацию, богатую слюдою. По близости этихъ дефилей, въ высокой боковой долине, лежатъ обилующие железомъ, горяче-кислые источники, пользующиеся заслуженною известностью.
Трахитовые образования господствуютъ въ вершинной области всехъ этихъ
горъ. Оне образуютъ продольныя группы, какъ напр. горы Арахлы (въ СЗ.
направлении), тянущиеся по крайней мере на 12 верстъ, до самой границы
Даралагёзскаго участка; горы эти достигаютъ иногда высоты 10,000 ф., какъ
напр. въ Кукидаге. Дорога къ перевалу вследствие живописнаго расположе203

ния скалъ идетъ черезъ одну изъ прелестнейшихъ нагорныхъ долинъ всей
Армении. Плоские, бассейноподобные уступы обширной, обильной источниками почвы этой долины, благоприятствуютъ здесь образованию превосходнаго торфа; теперь, когда въ последнее десятилетие нагорные долины Бичинаха, прежде весьма богатыя лесомъ, почти совершенно обезлесели, торфъ
этотъ можетъ получить огромное значение.
Карабахское плато выступаетъ съ поразительною отчетливостью, если
смотреть на него съ высоты перевала (7,043 ф.). Его четыре большия, центральныя, трахитовыя системы разделены другъ отъ друга равно близкими интервалами; оне покоятся на общемъ базисе, по направлению линии, соответствующей продольной оси, отсюда конечно невидимаго, озера Гокчи.
Последний членъ этого ряда - Ишихли - имеетъ 10,677 ф. высоты. На ЮВ.
отъ него воздымаются юго-восточныя Карабахския горы съ гранитною возвышенностью Капуджихъ (12,854 ф.), а противу него, въ отдалении, северныя
Карабахския горы съ ихъ кварцо-порфировою высотою Кирсдагъ (8,988 ф.),
недалеко отъ Шуши. Обе эти группы горъ съ ихъ пирамидальными вершинами представляютъ поразительную противуположность съ мягкими плоскостными контурами нижней Зангезурской области, посредствомъ которой платò
спускается постепенно къ Араксу. Южную границу центральнаго платò обозначаетъ речная долина (5,444 ф. высоты) Базарчая, ниже самаго перевала. Оставивъ трахитовые пласты между Ахарлы и Сальвартиномъ, дорога идетъ черезъ правильно наслоенные псаммиты и пелиты вперемежку съ слоями, указывающими несомненно на близость сенонскаго яруса меловой формации.
Все эти, сильно къ северу наклоняющияся отложения, проникнутыя жилами
евритовыхъ порфировъ и сланцевыхъ породъ, весьма сходныхъ съ трахитовыми порфирами Понцы и Палмаролы. На нижнихъ частяхъ склона преобладаютъ отложения, весьма богатыя железными окислами и глиною, произшедшия преимущественно отъ разложения породъ, сходныхъ всего более съ олигоклазовымъ порфиромъ. Разнообразно выступающия, округленныя возвышенности только что исчисленныхъ породъ указываютъ на одновременность
здесь многочисленныхъ вулканическихъ поясовъ съ прорывами въ южныхъ
отрогахъ этихъ горъ.
Въ связи съ этими трещинными поясами, где вулканическия влияния соединились съ гидро-химическими, находится спорадическое нахождение сер-

204

нисто-свинцовыхъ рудъ, заключающихъ въ себе отчасти серебро. Только дурные приемы въ ихъ добывании причиною незначительности добытыхъ до
сихъ поръ результатовъ. На левомъ берегу Базарчая лежитъ деревня Энгелекутъ съ ея минеральными источниками въ 6,20 по R. на краю крутого обрыва
трахитовыхъ лавъ Ишихли, расположенныхъ здесь надъ светло-зеленоватыми мергелями эоцена и обозначающихъ начало вулканическихъ платò въ
5,831 ф. высотою. Более древнему, чемъ эти громадныя лавовыя отложения,
периоду принадлежатъ трахитовые туфы и конгломераты, давшия всей северо-восточной половине центральнаго платò своеобразный физический характеръ, существенно отличающийся отъ юго-западной половины. Дорога къ
торговому местечку Гирюсы въ долине того же имени пролегаетъ по этой туфовой почве, не достигая однако ея окончания. Эти, изъ разнородныхъ обломковъ сложившияся образования указываютъ на происхождение ихъ въ периодъ трахитовыхъ извержений, причемъ извержения эти, или происходили
подъ водою, или же подверглись ея изменениямъ впоследствии. Такимъ образомъ шлакообразные обломки различныхъ трахитовыхъ породъ въ удивительномъ разнообразии соединены между собою рыхлымъ цементомъ и образуютъ плотныя конгломератныя отложения более чемъ въ 900 футов; по мере
удаления ихъ отъ Ишихли оне принимаютъ все более и более наслоенный
видъ и переходятъ наконецъ въ аллувиальныя отложения. Этими обломками
и щебнемъ выполняется все обширное и глубокое пространство между обоими Карабахскими кряжами, отчего все это место обращается (нивеллируется)
въ слегка наклонную равнину, спускающуюся къ Араксу между Бергушетомъ
и Акерахчаемъ. Вымывныя долины футовъ 1000-1200 глубиною прорезываютъ эту высокую равнину. Есть основание предполагать, что въ прежнее время обе ветви Карабахскихъ горъ соединялись между собою отложениями мецо- или кенозоическаго периодовъ, покрытыми въ настоящее время вулканическими обломками. Можно думать, что такое соединение уничтожилось въ
первую половину кенозоическаго периода вследствие местнаго, весьма обширнаго понижения почвы, предшествовавшаго образованию центральнаго
платò и его значительнаго развития въ вертикальномъ направлении. Недалеко
отъ деревни Аликуликента въ пестромъ мергеле находятся соленые источники. Такъ-называемый лежачий бокъ (liegendes) здешнихъ формаций указываетъ на соответствие ихъ тремъ этажамъ верхняго мела (по д’Орбиньи). Свер-

205

ху оне покрыты трахитовыми обломками. Каждый изъ 3-хъ этажей легко определимъ множествомъ совершенно такихъ же, какъ и въ европейскихъ формацияхъ этого рода, находимыхъ здесь ископаемыхъ.
Особенно интересно то обстоятельство, что между ископаемыми верхняго
отдела меловой формации, выступающей ясно-раздельными слоями у Аликуликента (на основании коихъ д’Орбиньи основываетъ свое деление на этажи:
Туронский, Сенонский и Кеноманский), появляется значительное число такихъ, которыя составляютъ характернейшую черту меловой формации (надъ
Гольтомъ) въ толщахъ Гозаузской долины, въ восточныхъ Альпахъ. Это
сходство фауны Бергушетской долины съ Гозаусской далеко не исключительный фактъ; онъ повторяется въ верхне-меловыхъ формацияхъ почти всего нижняго Кавказа. Названныя ископаемыя служатъ отличными признаками для точнаго определения геологическаго горизонта. Такъ напр. массы мрамора между
Азнабюртомъ и Нахичеванью, находимыя гнездами и жилами въ нуммулитовой формации, трудно бы было отнести къ гозаусскимъ слоямъ, еслибы не
отыскались тамъ следы Гиппуритовъ (Hippurites), радиолитовъ (Radiolites), и
т.д. Тоже самое было бы и съ темно-серыми глинисто-известковыми отложениями, лежащими надъ гранитами и сиэнитами около Аракса, между Ордубадомъ
и Мигри, вперемежку съ чорнымъ серно-мергелевымъ шиферомъ. Отложения
эти можно бы было принять за палеозоическия, еслибы тамъ не попадалась
Acteonella gigantea, Act. obtusa и другие виды этого рода, несомненно свидетельствующие о принадлежности къ гозаусской формации.
Неблагоприятная погода и позднее время года заставили г. Абиха оставить дальнейшия изследования Бергушетской долины и отправиться чрезъ
Курендзоръ (на карте Герунзуръ) и Каладараси въ Шушу. Песчано-мергелистые, сенонские слои футовъ 600 выше Бергушета изчезаютъ подъ отложениями трахитоваго конгломерата и не сопровождаются нигде формациею нуммулитовою. Ближайшее ущелье, ведущее черезъ платò, принадлежитъ уже къ
речной области вблизи лежащей р. Акера. Сильные, встречаемые здесь источники чистой, какъ хрусталь, воды образуютъ собою маленькую речонку,
соединяющуюся въ 8-ми верстахъ отсюда съ р. Акера. Ключи эти берутъ свое
начало на границе между туфовымъ конгломератомъ и невулканическою
почвою. Прежнее обилие извести въ источникахъ въ настоящее время значительно уменьшилось и способность ея выделения весьма незначительна.

206

Въ Герунзурскомъ ущельи, не доезжая Акерской долины, снова встречаешь могучие трахитовые обломки. Въ нихъ встречается только трахитъ и никогда почти долеритъ, или базальтъ. Также не видно нигде настоящихъ пемзовыхъ конгломератовъ, или туфовъ. Это почти всегда обломки одной и той-же горной породы, довольно крепко соединенные цементомъ. Малая крепость этой породы была причиною, что жители обоихъ скатовъ пользуются
въ значительныхъ размерахъ этою почвою для экономическихъ целей (погребовъ и т.д.), пользовались прежде и для троглодитныхъ сооружений.
Восточный край платò по прямой дороге лежитъ въ 3-хъ верстахъ отъ
Герунзура. Край этотъ превосходитъ своею высотою (3,870 ф.) Ханъ-Кеприйский мостъ въ месте соединения Сабашчайской и Акерачайской долинъ3.
Раскрывающиеся здесь пейзажи почти такие же, какъ и на Базаръ-чае и
Бергушете, съ темъ только различиемъ, что взору представляются вдали
сильно разветвленныя ущелья, внедряющияся къ тому-же (съ С.) въ горы совершенно другого литологическаго характера, нежели ЮВ. Карабагъ. Совершенное отсутствие деревьевъ (на высоте почти 4,000 ф.) на этомъ вулканическомъ платò, котораго почва при достаточной влажности была бы весьма
пригодна для хлебныхъ произведений, отсутствие это, делаетъ еще более резкимъ контрастъ этого платò въ климатическомъ отношении съ долинами рекъ
Акера и Сабашъ-чай, не только удобныхъ для садоводства, но где разводится
табакъ и тутовое дерево. Внизу, на откосахъ платò, воздымаются дикие, съ
страшными разселинами утесы темнаго, переходящаго въ буро-фиолетовый,
цвета. Они представляютъ живой контрастъ съ светлыми отложениями туфоваго конгломерата, покрывающаго здесь местность также обильно, какъ и въ
Бергушете. Местность эта принадлежитъ уже западному отрогу Шушинскихъ
горъ. Вблизи горы эти носятъ на себе явный отпечатокъ сильнаго потрясения
и, вероятно, такой резко очерченный горный гребень произошелъ отъ действия чрезвычайно могучихъ механическихъ силъ.
На нижнихъ слояхъ Сабашъ-чайской долины, какъ и при Гирусахъ, возвышаются причудливаго вида, вымытиемъ образовавшияся туфовыя пирамиды, несущия нередко на своихъ концахъ значительные обломки скалъ, какъ
3

Уровень р. Акера, при Ханъ–Кёприйскомъ мосту равенъ 2,623 ф.; уровень же р. Базарчая, ниже
Татиевскаго монастыря – 3,242 ф. Оба эти уровня соответствуютъ конечнымъ точкамъ 30–ти–
верстной линии, средина которой прорезывается вулканическимъ платò.

207

это бываетъ иногда на глетчерахъ. Прежде чемъ достигнешь границы туфовыхъ отложений надъ древними вулканическими образованиями, встречаются дилувиальные, съ травертиномъ соединенные валуны, съ помощью коихъ
можно легко получить понятие о горныхъ породахъ Акерской речной области. Здесь встречаются представители: кварцеваго порфира, фельзитоваго порфирита, различные диабазы, роговыя обманки и трахиты, отчасти плотные,
отчасти скважистые, съ санидиномъ; также плотные, мрамороподобные известняки. Изследование Акерской долины заставляетъ вспомнить стратиграфию и литологию вышеприведенныхъ горъ Нижняго Кавказа, обязанныхъ
своимъ происхождениемъ исключительно вулканическимъ выхождениямъ и
последовательнымъ нагромождениямъ (другъ на друга) горныхъ породъ.
Кристаллические массы, конгломераты, псаммиты и пелиты, и здесь, какъ
тамъ, суть главныя составныя части этой вулканической почвы чрезвычайно
сложнаго строения.
По этимъ и многимъ другимъ даннымъ можно понять главныя моменты
въ истории происхождения и развития Шушинскихъ горъ, что можетъ быть
выражено приблизительно въ следующихъ положенияхъ:
1) Вулканическая подводная (submarine) деятельность, произведшая
все, какъ сложныя такъ и безсложныя здешния породы и утесы, действовала
черезъ неровныя (по времени) интервалы по трещинамъ и во весь геологический периодъ въ одномъ и томъ же направлении.
2) Происхождение этихъ массъ последовало одновременно съ осадочными отложениями более далекихъ местностей, где находятъ такъ-называемые нормальные песчаники, мергели, известняки и где органическая жизнь,
ненарушаемая подводными извержениями, могла развиваться.
3) Отъ продолжительнаго воздействия этого вулканическаго процесса
теперешния горы и получили свой рельефъ; теми же причинами надо объяснить поднятие свободныхъ горъ, равно какъ складчатость почвы въ другихъ
местахъ, опускание, прорывы. Наблюдения въ Кавказскихъ горахъ подтверждаетъ, что - впродолжение всехъ техъ движений и переменъ, которыя обусловили поднятие здешнихъ горъ и материковъ, и особенно въ конце этого периода - значительнейшия извержения вулканическихъ массъ, наибòльшее распространение последнихъ, обусловившихъ многия эпигеническия изменения,

208

происходили всегда параллельно этимъ горамъ и по определеннымъ, постояннымъ направлениямъ.
Трудно составить себе вполне ясное понятие объ этихъ вулканическихъ
горахъ въ отношении ихъ геологии, равно какъ затруднительно бываетъ отнести встречающияся тамъ горныя породы къ надлежащимъ геологическимъ
горизонтамъ, вследствие крайняго сходства этихъ породъ между собою, не
смотря на различныя эпохи ихъ происхождения. Распознавание горно-каменныхъ породъ кенозоическаго, или третичнаго периода, облегчается резко
обозначеннымъ литологическимъ характеромъ преобладающихъ здесь ископаемыхъ и отчасти характерными, палеонтологическими признаками обломочныхъ отложений. Напротивъ, въ толщахъ вышепомянутыхъ горно-каменныхъ обломковъ мецозоическаго периода эти палеонтологическия указания
встречаются реже. Здесь встречаютъ только скудные остатки растений (въ
пелитовыхъ и псаммитовыхъ слояхъ, имеющихъ видъ совершенно кристаллическихъ породъ) да плохо сохранившихся и потому трудно распознаваемыхъ раковинъ, попадающихся иногда въ нечистомъ известняке, или же составляющими ядрышки камней псаммитовыхъ слоевъ. Около деревни Каладараси главную составную часть горъ составляютъ светлаго цвета, кремне-кислые известняки. Местечко Каладараси, одно изъ бòльшихъ и красивейшихъ
въ Карабахе, населено Армянами, имеетъ превосходное положение на высокомъ скалистомъ выступе Каладарской долины, 4,812 ф. надъ уровнемъ моря
и 2,169 ф. надъ Акерской долиной. Широкий кругозоръ открывается отсюда.
Главная причина живописности представляющейся здесь картины заключается въ резкомъ контрасте здешнихъ правильныхъ, мягкихъ очертаний сравнительно съ резкими альпийскими формами, съ пирамидальными контурами
вершинъ по ту сторону Карабахскихъ горъ.
Въ Каладарской долине диабазовыя породы являются совершенно обнаженными. Въ особенности сильнаго и обширнаго развития достигаютъ здесь
гранитовые порфиры и вариолиты. Высокие порфировые гребни, окружающие, какъ кажется, всю обширную нагорную область Каладарской долины
какъ-бы защитительною стеною, называютъ вообще Сарыбаба-дагъ.
Многия изъ встречаемыхъ здесь известково-диабазовыхъ породъ светло-сераго цвета представляютъ прекрасный материалъ для выжигания извести. Сверху этихъ известковыхъ слоевъ лежатъ, снова во многихъ местахъ на-

209

рушенные, изломанные слои различныхъ диабазовыхъ породъ, по которымъ
и пролегаетъ дорога къ перевалу. Последний служитъ водоразделомъ между
Араксомъ и Курою и находится на высоте 6,827 ф. Водоразделъ этотъ обусловливается между прочимъ массами кварценосныхъ порфировъ, находящимися въ связи съ Шушинскими горами. Къ этимъ порфирамъ примыкаетъ целый поясъ серпентиновыхъ породъ серо-голубоватаго цвета, простирающийся широкою полосою въ направлении З. 420 С. до области реки Тертера. Серпентиновыя породы эти появляются, то въ виде прохода между параллельныхъ массъ кварценосныхъ порфировъ, то въ виде самостоятельныхъ, совершенно изолированныхъ, горныхъ очертаний въ сопровождении известныхъ,
всегда эти породы сопровождающихъ, другихъ породъ. Такъ здесь встречается богатый железомъ темно-бурый роговой камень, кварцовыя породы, известняки, преобразовавшиеся въ мраморъ, часто съ прибавлениемъ талька и
хлорита. Неблагоприятная погода заставила г. Абиха пробыть въ Шуше несколько дней и помешала ему сделать предположенныя палеонтологическия
изследования тамошнихъ известковыхъ горъ, ограничивъ ихъ только изучениемъ верхнихъ этажей, входящихъ въ образование къ СВ. опускающагося
платò, на которомъ расположенъ самый городъ.
Известняки Шушинскаго платò отличаются всеми качествами превосходнаго строительнаго материала, отчего имеютъ весьма обширное приложение. Это одна изъ причинъ быстраго развития гор. Шуши. Известняки очень
плотны и крепки, мелкозернисты, по бòльшей части имеютъ светло-серый,
рыже-темноватый цветъ. Они отличаются способностью принимать хорошую
полировку, а некоторые виды ихъ съ светлыми цветными рисунками могутъ
употребляться легко вместо мраморовъ. Въ различныхъ этажахъ Шушинскаго платò находятся известняки, часто между собою весьма различные. Светлые, мелкозернистые, похожие на доломитъ известняки встречаются въ высшихъ слояхъ Шушинскаго платò, иногда на 5,000-й слишкомъ высоте. Въ
высшихъ слояхъ встречается много животныхъ остатковъ, но въ виде почти
неузнаваемомъ и въ крайне неправильномъ распространении. Они ограничиваются Зоофитами, Иглокожими и Безформенными. Остатки Иглокожихъ кажутся белыми пятнышками. Прочие организмы заметны на выветрившихся
камняхъ и въ особенности на отшлифованныхъ мраморо-подобныхъ известнякахъ. Иногда въ известнякахъ этого платò встречаются странныя, пробле-

210

матическия включения. Они имеютъ отъ 1 до 1½ центриметра толщины, съ
параллельными плоскостями ограничения и представляютъ видъ какой-то коры, скорлупы. Серо-перловый цветъ и призматическая структура помянутыхъ
включений могутъ навести на мысль, что это остатки большой раковины
Trichites. Если предположить, что эта скорлупа ограничиваетъ въ известнякахъ органические остатки, то невольно рождается выводъ, что эти известняки после своего образования и отвердения испытывали разрушительныя передвижения, при чемъ въ различныхъ местахъ подвергались долго гидро-химическимъ, вероятно, термальнымъ (тепловымъ) влияниямъ, при чемъ могли
наполняться различными отложениями. Посредствомъ шлифовки взятыхъ отсюда образщиковъ удалось обнаружить здесь присутствие многихъ ископаемыхъ, изъ которыхъ особенно часты теребратулы и неринеи.
Изъ всехъ известныхъ до сихъ поръ палеонтологическихъ данныхъ о
шушинскихъ известнякахъ нельзя еще сделать никакого окончательнаго вывода4: встречаемыя здесь, хотя весьма редко, ископаемыя принадлежатъ
обыкновенно и къ меловой и къ юрской формациямъ. Трудно принять известняки эти за принадлежащие къ верхней юрской формации. Скорее следуетъ
причислить ихъ къ меловой. Если дальнейшия изследования установили бы
это мнение вне всякаго сомнения, тогда бы нижние плотные известняки (строительные), характеризуемые теребратулами (T. Sella и T. hippopoides) соответствовали бы Неокомиену, а сверху этихъ известняковъ лежащие (коралловые известняки) - Туроническому, или Кеноманскому этажу, впрочемъ совсемъ инаго вида, чемъ при Аликуленте. Обстоятельства помешали г. Абиху
исполнить свою задачу во всёмъ ея объёме. Онъ отказался отъ подробнаго
изследования северныхъ скатовъ Шушинскихъ горъ и предпринялъ рекогносцировку въ СВ. направлении черезъ Ташкентъ и Мерикентъ къ Гюлапли. Ему
хотелось изследовать тотъ поясъ, который невысокими грядами холмовъ образуетъ переходъ Шушинскихъ горъ къ долине р. Куры. Изъ Гюлапли онъ
направился кротчайшею дорогою въ Хачинскую долину и подымаясь отъ монастыря Канзассара до Тахта-яйла, перевалилъ чрезъ высоты, составляющия
части большой циркообразной горной группы Кизилъкая, Михтукяна и Дали-дага, высоты, замыкающия собою речную область ЮВ. главнаго рукава

4

Касательно принадлежности ихъ къ той, или другой формации.

211

Тертера. Изъ области этихъ долинъ, прорываемыхъ вулканическимъ серпентиновымъ поясомъ, съ важными медными рудами вблизи деревни Баштубель,
снова принялъ онъ северо-западное направление и следовалъ по долине р.
Тертера (въ нижнемъ его течении) до техъ поръ, пока не добрался до почтовой дороги, весьма облегчившей его возвращение въ Тифлисъ по такому
позднему осеннему времени.
Нельзя не привести здесь несколько фактовъ - результатъ беглыхъ наблюдений, - которые дадутъ по крайней мере понятие о главнейшихъ петрографико-геологическихъ чертахъ всей вышепомянутой области между Шушою и долиною р. Куры. Разныя местныя обстоятельства показываютъ, что
появление снова подводныхъ извержений чрезъ трещины обозначало конецъ
периода образований выше-разсмотренныхъ известняковъ Шушинскаго
платò, потому что только долгой деятельности подобнаго процесса можно
приписать могучия образования пластовъ, механически и химически разложившихся, богатыхъ пироксенами диабазовыхъ породъ и олигоклазовыхъ
порфировъ. Также бросается въ глаза и правильная очередность этихъ породъ, отложившихся на шушинскихъ известнякахъ. Очевидно, что они следовали большимъ движениямъ почвы, обусловливавшимъ сильнейшее понижение этого платò известняковъ къ северу - къ месту, где главная дорога ведетъ
въ Базарчайскую, вымытиемъ образовавшуюся долину. Въ Мерикенте и Гюлапли находятъ весьма хороший литографический камень, съ давнихъ поръ
уже эксплуатируемый. Камень этотъ представляетъ здесь слои умеренной
толщины, очень плотенъ, съ резкимъ плоско-раковистымъ изломомъ и светло-сероватаго, иногда голубовато-сераго, реже въ желтый переходящий цвета. Плотность этого камня бываетъ весьма различна, вообще она менее плотности зольнгофенскаго литографнаго камня; вообще же карабахския известняки имеютъ много сходства съ зольнгофенскими плитняками. Сходство это
простирается даже на светло-серыя пластинки въ сланцеватыхъ мергеляхъ,
которыми и здесь, также какъ и тамъ (въ Золнгофене), отличаются известковые кабаны. Подъ названными известняками Мерикента находятъ часто весьма плотные и крепкие, мраморо-подобные плитняки, отправляемые въ значительномъ количестве въ Тифлисъ на столы и т. под. употребление. Плиты эти
бываютъ иногда весьма значительны. Они превосходятъ иногда величину сажени. Размеры эти сего более зависятъ отъ бòльшей или ме'ньшей хрупкости

212

этихъ известняковыхъ залежей и отъ ихъ толщины, достигающей 4 – 5 вершковъ, а иногда и того еще более. Подъ молотомъ плиты издаютъ такой же
звукъ, какъ фонолитъ, но легко раздробляются даже умеренными ударами.
Въ камне этомъ встречается весьма мало органическихъ остатковъ, притомъ
исключительно животныхъ. Бòльшею частию остатки эти попадаются на
верхней стороне известковыхъ слоевъ непосредственно, стало-быть, подъ
тонкослоистыми, светло-серыми мергеловыми слоями. Остатки эти всего
ближе напоминаютъ формы аннелидовъ, значительной длины и 4 – 5 миллим.
шир. Одинъ изъ видовъ этихъ аннелидовъ весьма сходенъ съ таковымъ же,
находимымъ въ С.-Себастианскихъ толщахъ, принадлежащихъ къ одному изъ
ярусовъ меловой формации. Попадается здесь и другой видъ аннелида, весьма съ первымъ сходный, отличающийся только бòльшею шириною. Видъ
этотъ давно знакомъ, какъ весьма характерный для обширныхъ, известковыхъ желтыхъ песчаниковъ Карталинии и Армянскаго плоскогорья, между
Курою и Араксомъ. Тамъ песчаники эти составляютъ нижний слой нуммулитовой формации и лежатъ на сенонскихъ известнякахъ. Пригодность этого
камня для литографии подтверждена Кавказскимъ Военно-топографическимъ
отделомъ, почему надо надеяться, что материалъ этотъ скоро найдетъ себе
самое обширное приложение. Надо однако сказать, что самые лучшие образцы Карабахскаго камня относительно плотности, чистоты и однородности, не
могутъ равняться съ Зольнгофенскими. Эти последние, кроме своей более
значительной плотности, отличаются еще полною однородностью. Подъ микроскопомъ камень этотъ кажется плотнымъ и мелкозернистымъ. Здесь незаметно, ни цветности, ни присутствия какихъ либо постороннихъ частиць.
Подъ микроскопомъ любая частица этого камня представляетъ тотъ же мелко-чешуистый видъ, какъ и хорошо отполированныя пластинки плотнаго
мрамора; тогда какъ въ Карабахскомъ камне замечается волнообразность различныхъ оттенковъ, подъ микроскопомъ ясно видно смешение желтоватыхъ,
слегка просвечивающихъ частичекъ съ мелкозернистыми белыми, отчего
происходятъ дыры, скважины, дающия всему камню несколько губчатый
видъ. Кроме того, въ этомъ камне заметны маленькия, чернаго цвета, въ виде
точекъ включения, какъ кажется, хлорита, или пироксена. Химический анализъ литографическаго камня Мерикента и Гюлапли показываетъ въ его составе: углекислую известь, глину съ примесью железныхъ окисловъ, илъ пор-

213

фироваго происхождения, кварцъ, волластонитъ и воду; первое изъ этихъ
составныхъ частей занимаетъ почти ¾ всего количества. Нахождение волластонита въ аморфномъ состоянии, притомъ въ очень изменяющемся количестве, въ верхнихъ меловыхъ известнякахъ, образующихъ С. подошву Карабахскихъ горъ - части всехъ Шушинскихъ, - нахождение это въ связи со многими,
тутъ же встречаемыми, разрушенными кристаллическими породами, заслуживаетъ большого интереса. Впрочемъ эти обстоятельста совершенно согласны съ геологическими заключениями и выводами, сделанными вообще въ Закавказьи относительно природы и способа образования одного весьма важнаго сорта, очень притомъ распространенныхъ, породъ. Это суть породы сходныя съ плотнымъ мергелистымъ известнякомъ, бòльшею частию некристаллическаго вида, параллельнаго сложения, различныхъ оттенковъ и цветовъ.
Эти слои по разнымъ несомненнымъ признакамъ принадлежатъ по своему
образованию, какъ выражается Науманъ, къ породамъ вулканическо-осадочнымъ, или нептуно-плутоническимъ. Вулканическая образовательная сила
земнаго ядра, какъ достоверно известно, действовала съ самыхъ раннихъ палеозоическихъ временъ черезъ все последующие геологические периоды и
принимала существенное участие въ доставлении материала для образования
формаций. Какъ во многихъ другихъ пунктахъ земной поверхности, такъ и въ
области нагорной страны между Курою и Араксомъ, эта вулканическая деятельность проявлялась съ особенною силою въ мецозоический периодъ, равно какъ и въ первую половину кенозоическаго. Самыя сильныя, локализированныя излития совершались во время отложения верхнихъ слоевъ меловой
формации и эоценоваго периода третичной вдоль краевыхъ горъ Армяно-Грузинскаго нагорья. Вследствие бедности и неопределенности ископаемыхъ
этихъ пластовъ трудно определить настоящий ихъ горизонтъ. Это определение еще более затрудняется чрезвычайнымъ сходствомъ этихъ пластовъ съ
подобными же пластами разныхъ формаций. Особенно интересно чрезвычайное сходство вулканическихъ образований мецозоическаго периода въ Закавказьи съ такими же образованиями силурийской формации Севернаго Валлиса, не только относительно ихъ наслоения, но и въ петрографическомъ отношении. Подобнаго рода затруднения - постоянно повторяющееся участие
вулканическихъ силъ въ образовании горъ и различныхъ отложений въ странахъ нижняго Кавказа - причиною того, что на всехъ, до сихъ поръ вышед-

214

шихъ, геологическихъ картахъ Закавказья, по крайней мере для Армяно-Грузинскаго нагорья, не можетъ быть указана хронологическая последовательность этихъ образований. Большая геологическая карта Европы, изданная
Дюмономъ, не составляетъ также исключения.
Следуетъ обратить большое внимание на выше заявленную бедность въ
ископаемыхъ организмахъ бòльшей части осадочныхъ слоевъ мецозоическаго
периода Закавказья. Оно, какъ кажется г. Абиху, можетъ служить доказательствомъ постоянства и частой повторяемости подводныхъ, черезъ трещины происходившихъ, вулканическихъ извержений, сопровождаемыхъ выделениемъ газовъ и различными гидро-химическими влияниями. Надо прибавить къ этому,
что во всехъ геогностическихъ путешествияхъ по Закавказью г. Абиху не приходилось находить следы позвоночныхъ животныхъ въ отложенияхъ палеозоическаго, мецозоическаго, или эоценоваго периодовъ. Тоже надо сказать и обо
всехъ осадочныхъ формацияхъ Кавказа, кроме третичныхъ и за ними следующихъ. Исключение составляетъ маленький зубъ ящера, найденный въ оксфордскомъ известняке (Юра) около Кумуха въ Дагестане вместе съ несколькими аммонитами. Если этотъ последний фактъ и не допускаетъ абсолютнаго отсутствия названныхъ выше организмовъ въ этихъ слояхъ, то всё-таки и онъ
указываетъ на большую редкость подобныхъ остатковъ. Кажется, изъ всего
предыдущаго можно сделать рациональное заключение, что причина этого поразительнаго биологическаго явления заключается въ томъ, что подводныя
вулканическия процессы съ своими выделениями газовъ и разныхъ минеральныхъ веществъ сообщали морскимъ элементамъ особыя качества, которыя, хотя и не были абсолютно враждебны жизни моллюсковъ, но отдаляли возможность существования морскихъ животныхъ высшей организации мецозоическаго и эоценоваго периодовъ. Только въ верхнихъ толщахъ третичной эпохи найдено много остатковъ рыбъ и водяныхъ млекопитающихъ, а выше этихъ толщей встречаются и сухопутныя. Остатки рыбъ бòльшею частию ограничиваются маленькими чешуйками (циклоидныхъ породъ) роговаго блеска и темнаго
цвета. Вдоль северныхъ скатовъ Кавказскихъ горъ остатки эти часто встречаются въ светло-бурыхъ, шеколаднаго цвета шиферахъ вместе съ полуопаломъ и
менилитомъ и отличаются часто богатымъ содержаниемъ нефти. Такимъ образомъ эти шиферы (съ рыбьими чешуями) весьма важны для определения горизонта такъ запутанныхъ на Кавказе третичныхъ отложений. Шиферы эти сос-

215

тавляютъ, вероятно, границу между Эоценомъ и Миоценомъ. Вышеназванные
остатки водныхъ млекопитающихъ заключаются въ различныхъ родахъ тюленей и несколькихъ костяхъ (кускахъ) еще неопределеннаго рода китообразныхъ. Они находятся часто въ такъ-называемомъ степномъ известняке (отличающемся Mactra, Cardium и т.д.) верхняго миоценоваго раковистаго известняка. Съ большимъ постоянствомъ, сохраняя свой петрографический и биологический характеръ, тянется эта порода вдоль всей северной подошвы Кавказа и
даже принимаетъ значительное участие въ строении самыхъ последнихъ его
предгорий. Это те самыя отложения, восточное, распространение которыхъ
привело Барбо-де-Марни къ весьма важнымъ выводамъ и которыя Эдуардомъ
Зюссомъ (Suess - въ Вене) вместе съ венскими слоями такъ-называемыхъ церитиумовъ (Cerithienschichten) отнесены къ одной формации. Они имеютъ большое геологическое значение и распространение и обозначаются Зюссомъ именемъ “сарматскаго” яруса. Въ туфовыхъ и трахитовыхъ конгломератныхъ отложенияхъ Адербиджана и Армянскаго плоскогорья, около Александрополя, еще
чаще на С. стороне Кавказскихъ горъ въ дилувии, въ области реки Кубани, равно какъ и въ Дагестане находятъ многочисленные, но еще недостаточно определенные, остатки костей сухопутныхъ млекопитающихъ. Въ речномъ ложе р.
Псекупса, въ 10-ти верстахъ къ С. отъ станицы того же имени, въ собранныхъ
прошлымъ годомъ остаткахъ костей встречались куски оленьихъ роговъ и легко распознаваемые остатки толстокожихъ. Проезжая отъ долины Мерикента,
академикъ Абихъ невольно обратилъ свое внимание на небольшую группу
горъ, еще издали бросавшихся въ глаза своими выразительными формами и
своею блестящею белизною. Онъ ожидалъ встретить кеноманский этажъ известняковъ, сходный съ Аликулентскими, но оказалось, что это грубо-оолитовая, красновато-белая и светло-желтоватая, сходная съ мраморомъ известковая
порода, весьма похожая на английский, такъ-называемый Coralrag. Найденныя
здесь, хотя въ весьма неполномъ виде, ископаемыя показываютъ принадлежность этихъ слоевъ къ верхней белой юре.
Юрские известняки въ Гюлапли и Пирджамале, вместе съ вулканическими породами попадающиеся какъ-бы островами среди меловой формации,
служатъ новымъ и убедительнымъ доказательствомъ сильныхъ переворотовъ
въ пластахъ и резкаго опускания ихъ къ той части большой Арало-Каспийской котловины вдоль ея карабахскаго южнаго края, которая въ виде долины

216

р. Куры выступаетъ (въ виде залива) на западъ. Весьма интересно было бы въ
геологическомъ отношении дальнейшее разследование этого прерывающагося пояса въ В. и З. направлении. Даже на Ю. Шушинскихъ горъ, среди формации верхней белой юры часто выступаютъ значительныя известковыя образования, они лежатъ на дне Базарчайской долины. Река прорезаетъ ихъ, богатыя криноидеями, сходныя съ краснымъ мраморомъ толщи пониже Татиевскаго монастыря, расположенныя на долеритовой лаве. Здесь видимо
действовали чрезвычайно сильныя поднятия и опускания севернаго края южныхъ Карабахскихъ горъ (такъ-назыв. Капуджихдагскихъ).
Геотектонический законъ общаго падения слоевъ къ ихъ первоначальному
положению проявляется въ полной ясности подъ отложениями Бергушетскаго
туфоваго конгломерата въ томъ месте, где Базарчайская долина, загибаясь на
СВ. отъ Татиевскаго монастыря, делаетъ свое второе колено на ЮВ., и всего
ранее въ смещенныхъ меловыхъ ярусахъ Аликуликента. Около деревни Нахичеваника вышеназванные слои принимаютъ видъ большихъ и крутыхъ горныхъ стенъ. Здесь известняки окрашены уже красноватыми цветами и прерываются мандельштейнами богатыми пироксеномъ. Значительныя скалы рыхлаго, светло-сераго известняка, совершенно отличныя отъ замеченнаго до сего
времени, указываютъ на принадлежность этихъ породъ къ туроническимъ слоямъ. Они заменяютъ неокомиенъ, но вскоре опять исчезаютъ.
Область меловой формации къ Ю. отъ Нахичеваника, обладающая еще
4500 ф. высоты (въ Кятукдаге), теперь начинаетъ испытывать быстрое понижение. По ту сторону Нахичеваника прекращается появление наслоенныхъ
горныхъ породъ и замечается общее и постоянное понижение горъ въ СЗ.
Сменяющияся опускания и возвышения почвы съ лежащими между нихъ обработанными местами характеризуютъ широкое, холмистое предгорье съ его
постояннымъ понижениемъ къ долине р. Куры, по направлению къ СВ. Съ
приближениемъ къ перевалу дороги, по ту сторону котораго верстахъ въ 5-ти
отъ Нахичеваника течетъ Базарчай, показываются отложения меловой формации, сильно перевороченныя и измененныя влияниемъ вулканическихъ извержений. Здесь много известковыхъ туфовъ и мергелистыхъ отложений,
смешанныхъ съ разложившимися горно-каменными породами. По всемъ вероятиямъ, эти слои одновременнаго происхождения съ вышепомянутыми долеритами Дагкагана и Мерикента, въ горахъ того-же имени. Встречаемые

217

здесь остатки трахитовъ предсказываютъ близость этихъ породъ, которыя и
действительно являются скоро въ виде трахитовыхъ конгломератовъ съ
обильнымъ содержаниемъ роговой обманки какъ разъ на правомъ берегу Базарчая, въ 4-хъ верстахъ отъ старой крепости, Аскеранъ.
Различныя основания заставили академика Абиха сократить дальнейший отчетъ объ вышеизложенномъ предмете. Трудно понимать все эти подробности безъ хорошихъ картографическихъ указаний, но нельзя не присоединить еще несколькихъ пояснений къ сказанному уже объ этой обширной и
сложной шушинской южной области. При всей кажущейся неправильности
ея въ отношении орографическомъ и геогностическомъ, все-таки замечается
известная симметрия, выражающаяся въ особенности въ мягкихъ, почти горизонтальныхъ, контурахъ всехъ частей известковаго платò, равно какъ въ
типическомъ сходстве поперечныхъ ея долинъ. Хотя взорамъ незаметно, но
компасныя наблюдения указываютъ постоянно направление формаций отъ
Ю. 250 В. къ С. 250 З. Это то самое направление, которому следуютъ вышепомянутыя вулканическия извержения въ центральной цепи во все различные
периоды до самой средины кенозоическаго.
Муровдагския горы (къ Ю. отъ Елизаветполя), тянущияся отъ З. къ В.,
ограничиваютъ область Шушинскихъ горъ съ одной стороны. Эти (Муровдагския) высокия, круто къ Ю. спускающияся, съ вершинами въ 11,015 и
12,269 ф., горы примыкаютъ къ Шушинскимъ почти подъ прямымъ угломъ.
Последния къ С. теряютъ почти вовсе свою самостоятельность, переходя въ
обширныя платообразныя возвышения, образующия граничную черту бассейна оз. Гокчи съ юга. Глубоко врезающаяся Тертерская долина на 60-верстномъ протяжении своемъ находится въ точно такой же зависимости отъ поперечныхъ Муровдагскихъ горъ, въ какой 60-ти же верстная Акерская долина
относительно продольныхъ Шушинскихъ горъ. Место соединения вышеназванной платообразной возвышенности съ Шушинскими горами резко обозначается большимъ горнымъ циркомъ (кругомъ) верстъ 25 въ поперечнике.
Гребень Шушинскихъ горъ въ Чильяздаге соединяется съ высшимъ краемъ
этого цирка, имеющаго въ Далидаге и Михтукяне 11,850 ф. высоты. На ЮВ.
склонахъ этого горнаго цирка лежитъ система истоковъ р. Акера. На ЮЗ. и
Ю. склонахъ, где именно и находятся Далидагъ и Михтукянъ, лежитъ система р. Тертера. Эта река после 30-ти верстъ С. течения принимаетъ В. направ-

218

ление, въ Дутличае съ ней соединяются воды всего большого горнаго цирка
Далидагской системы. Такимъ образомъ р. Тертеръ отделяетъ, изолируетъ
Карабахския горы на С. Все поперечныя долины С. Шушинскаго склона имеютъ одинаковое направление съ Тертерскою долиною. Трудно определить съ
достоверностию хронологию здешнихъ горъ, равно какъ и времена отложения встречающихся тамъ формаций. Стратиграфическое изследование ихъ
можетъ разрешить отчасти эти вопросы, полное же его решение возможно
только съ помощью палеонтологическихъ данныхъ. Хотя г. Абихъ въ своихъ
беглыхъ, но частыхъ путешествияхъ по этимъ местамъ не могъ еще собрать
нужнаго количества данныхъ стратиграфическихъ, но за то имеющиеся у него палеонтологические факты могутъ быть весьма полезны позднейшимъ
изысканиямъ, такъ какъ они указываютъ совершенно определенно появление
снова техъ же известняковъ, о которыхъ шла речь выше.
Все эти известняки Шушинскихъ горъ, старшие всехъ 3-хъ верхнихъ
ярусовъ меловой формации, лежатъ, не только надъ вулканическими отложениями, но и покрыты еще ими. Между известковыми ярусами замечаются
часто слои конгломератовъ различнаго рода порфировыхъ породъ, соединенныхъ между собою слабымъ цементомъ, или же породы эти заменяются
аморфнымъ, более или менее опалообразнымъ, кремнистымъ веществомъ.
Различные признаки указываютъ здесь на гидро-химическую деятельность;
сюда надо отнести напр. окаменение моллюсковыхъ остатковъ вместе съ остатками коралловъ и безформенныхъ животныхъ. Известняки съ подобными
остатками весьма походятъ на мраморы въ кускахъ долго лежащихъ на воздухе, остатки эти легко бросаются въ глаза, какъ своимъ бурымъ цветомъ, такъ
и своею рельефностью. Остатки эти весьма важны въ геологическомъ отношении, позволяя верно определить геогностический горизонтъ часто съ весьма неправильною линиею уровня.
Довольно далеко отъ вышепомянутаго выхода изъ долины Базарчая, въ
СЗ. направлении, появляются первые поясы мерикентскихъ и гюлаплийскихъ
долеритовъ. Здесь заметно обнаруживается ихъ вулканическая деятельность
параллельно главному хребту, по направлению отъ Ю. 250 В. къ С. 250 З. Деятельность эта имела существенное влияние на происхождение техъ замечательныхъ долинныхъ съужений, типическимъ образомъ которыхъ можетъ
служить долина Тертерская. Съужение это образуетъ между прочимъ въ Му-

219

ровдагскихъ горахъ то глубоко врезывающееся ущелье, которое по своей дикости и романтической красоте окрестностей принадлежитъ къ поразительнейшимъ дефилеямъ во всемъ Закавказьи.
На левомъ берегу Базарчая, въ направлении къ З., между широкихъ, ступенеобразныхъ отложений, въ узкихъ вымывныхъ долинахъ встречаются
плотные известняки сенонскаго этажа. Способъ наслоения ихъ такой же, какъ
и въ Мерикенте, самый же материалъ имеетъ все свойства обыкновеннаго
плитняка верхней меловой формации. Также не встречается здесь, между
слоевъ, отложений сходныхъ сколько нибудь съ литографическимъ камнемъ.
Довольно низко отсюда лежитъ Кишлакентъ (2,980 ф.) какъ разъ на границе
меловыхъ отложений. Местечко расположено внизу хребта, разделяющаго
долины рекъ Хаджали и Хачинъ, на плоскихъ покатостяхъ лабрадороваго
порфира и диабазоваго конгломерата. Далее, около почтовой станции Ходжалинской (2,090 ф.), выделяются изъ обломочныхъ слоевъ одиночныя, более
или менее правильныя, коническия горы, сходныя съ базальтовыми. Обратившись къ З., въ 8 или 10-ти верстахъ разстояния видишь довольно значительныя скалистыя возвышения, служащия водоразделомъ Хачинской долины и обозначаемыя обыкновенно на картахъ подъ именемъ Саксаганъ, или
Мейдандагъ. Горы эти имеют видъ природныхъ крепостей и напоминаютъ
собою Гунибъ, Тилитль и Кончи во внутренности дагестанскаго нагорья.
Къ В. же взоръ замечаетъ целый рядъ круто-опускающихся краевъ мелового предгорья. Здешние слои, изследованные на левой стороне Базарчайской долины, имеютъ напластование весьма сходное съ вышепомянутыми уже отложениями, отделяющими верхний мелъ отъ слоистыхъ вулканическихъ образований.
По большей части это кристаллическия, съ богатымъ содержаниемъ лабрадора
породы, разрушенныя массы которыхъ въ смешении съ серыми, известковыми
мергелями представляютъ собою богатую для обработки почву.
Склонъ, по которому подымаются отъ Кишлакента къ Хачинской долине, состоитъ изъ конгломератовъ не вполне еще определенныхъ диабазо-подобныхъ породъ съ блестящими кристаллами полевого шпата и безчисленнымъ множествомъ угловатыхъ, острокрайнихъ обломковъ всехъ размеровъ
только что упомянутаго, мраморо-подобнаго известняка, котораго въ кремень
обратившияся органическия включения заметны въ виде бурыхъ пятенъ почти на каждомъ куске. Кажется, что эти известковые обломки происходятъ съ

220

горъ, образующихъ здешний водоразделъ, такъ какъ тамъ находятъ таковую
же формацию. Если выделить известь въ этихъ кускахъ, напр. соленою кислотою, то окажется, что оставшияся ископаемыя отлагались еще прежде того
въ рогообразной кварцевой массе. Кварцъ этотъ впрочемъ весьма сходенъ съ
окружающимъ его известнякомъ, онъ чрезвычайно плотенъ и мелкозернистъ,
зеленоватаго и бураго цвета. Немногия определимыя, находимыя въ этомъ
известняке кораллы относятся къ родамъ, указывающимъ на принадлежность
этихъ отложений къ меловому и юрскому периодамъ. Впрочемъ отсутствие
здесь моллюсковыхъ остатковъ не позволяетъ определить съ полною достоверностию относительной давности этихъ формаций. Скорее всего впрочемъ
оне принадлежатъ къ туронскому и неокомиеновому ярусамъ меловой формации, или же къ верхней юре. За первое мнение говоритъ способъ ихъ напластования, за второе же - указания палеонтологическия.
Дорога чрезъ Хачинскую долину къ самому центру возвышенной плоскости Михтукяна и Далидага была выбрана весьма кстати, такъ какъ разветвления этой долины прямо ведутъ къ тому довольно высокому платò, где кончаются такъ-называемыя Шушинския горы, являясь здесь только какъ невысокий, едва заметный водоразделъ. Основною почвою въ этой местности служитъ конгломератъ светло-зеленыхъ, сходныхъ съ диоритами и диабазами,
порфировъ съ коралловыми известняками; около монастыря Поткасарпекъ
породы эти являются въ виде высотъ въ 4,704 ф.
Беглый взглядъ на Хачинскую долину указываетъ тотчасъ преобладание
горизонтальныхъ известняковыхъ формаций во всехъ возвышенностяхъ, ограничивающихъ бассейнообразную, замкнутую долину. Во всемъ своемъ могуществе, съ такими же крутыми подъемами, какъ и въ Шушинскихъ платò,
появляются эти известняки стеноподобными хребтами по ту сторону Тертерской долины. Высшая, В. точка этихъ известковыхъ образований, Хакеганъ, заставляетъ себя невольно сравнивать съ соответствующею ей высшею
же точкою водораздела между Хачинскою и Ходжалинскою долинами - Саксаганомъ. Линия, соединяющая эти два пункта, замечательна своимъ направлениемъ отъ С. 250 З. къ Ю. 250 В., она захватываетъ также и одну высокую
точку Шушинскаго платò. Это тоже самое направление, какъ и въ вышеприведенныхъ вулканическихъ поясахъ, она именно обозначаетъ первые ихъ
10-ть верстъ, считая отъ главнаго хребта. Восходя далее на этотъ раздельный

221

хребетъ Хачина и Тертера, съ восточной стороны, замечаешь, что положение
тамошнихъ известняковъ часто нарушено сильными выхождениями и что эти
известняки весьма много участвуютъ въ образовании главнейшей вершины
этой скалистой хребетной области, Хаджаюрта (7,882 ф.). Физиономический
интересъ этой горной группы съ ея только что названною вершиною, совершенно соответствуетъ и ея геологическому значению. Линия, соединяющая
эту группу съ лежащею отъ нея въ 10-ти верстахъ другою, Алакая, будучи
продолжена немного къ ЮВ., касается главной возвышенности центральнаго
Шушинскаго хребта - Кырхкыза (9,328 ф.). По геодезическимъ измерениямъ
Закавказской триангуляции линия эта имеетъ направление отъ С. 250 З. на Ю.
250 В. и представляетъ на всей своей 40-верстной длине, до Сари-бабà, какъ-бы продольную ось среднихъ Шушинскихъ горъ. Изъ одинаковости отношений этихъ 4-хъ вершинъ, кажется, надо вывести заключение, что Ходжаюртская возвышенность должна обозначать настоящий конецъ Шушинскаго горнаго хребта; темъ более, когда заметимъ, что тотъ же самый кварцевый порфиръ, образующий какъ-бы кристаллическую ось всей гряды, пересекаетъ
Хачинскую долину подъ прямымъ угломъ и принимаетъ преобладающее влияние въ строении Ходжаюрта. Между темъ различныя физико-географическия данныя указываютъ, что кажущийся конецъ этотъ есть ничто иное, какъ
западное продолжение, одна изъ ветвей Хачинской долины, разделяющая
весь хребетъ своимъ верхнимъ уступомъ - Тахта-яйлою (10 верстъ въ ширину). Последнее мнение имеетъ большия преимущества передъ первымъ и не
должно быть изменено нисколько темъ обстоятельствомъ, что высоты, ограничивающия Тахта-яйлу, способствуютъ водоразделу Ходжа-юрта и Алакая.
Бòльшая часть этого водораздела образуетъ существенную часть восточной
стороны циркообразной системы Далидага. Вследствие этого северному
краю высшаго уступа Хачинской долины нельзя придать иного значения въ
орографическомъ смысле, какъ принявъ его за восточную ветвь центральной
Далидагской горной системы. Напротивъ къ южному краю Тахта-яйлы не
приложимо такое предположение, такъ какъ она достигаетъ циркообразной
области только въ Чилгясе и составляетъ часть со всехъ сторонъ замкнутаго
водораздела.
Все изложенныя здесь обстоятельства могутъ быть отлично прослежены
на только-что изданныхъ, прекрасныхъ картахъ Кавказскаго военно-топогра-

222

фическаго отдела. Кандзассарскимъ монастыремъ обозначается положение
ущелья, посредствомъ котораго Хачинъ отъ своихъ высшихъ уступовъ переходитъ къ бассейнообразнымъ, среднимъ. Монастырь этотъ лежитъ на левой
стороне, при выходе изъ долины, и виденъ еще издалека. Дорога, идущая туда съ высокихъ краевъ долины, обнаруживаетъ ясно всю петрографию этого
склона и еще более подтверждаетъ только-что сказанное объ единстве строения всей восточной стороны горъ. Подъ глинистою, лесистою почвою названнаго склона снова выступаютъ наслоенныя вулканическия отложения. Въ
аллувиальной почве поперечныхъ ущелий нередко попадаются халцедоновые, или полуопаловые вариэтеты кварцевъ, роговиковые известняки съ коралловыми остатками и т.д. Аллувий главной долины содержитъ въ себе многочисленныя горныя породы, принесенныя изъ большихъ побочныхъ долинъ;
среди нихъ попадаются иногда и новые образчики. Встречаемые здесь порфиры съ роговою обманкою и ортоклазомъ имеютъ темъ больший интересъ,
что указываютъ на вероятную одновременность появления змеевиковыхъ (офитовыхъ) породъ среди центральной цепи, между многими другими кристаллическими образованиями. Уже въ 10-ти верстахъ отъ монастыря Кандзассара начинается поясъ плотныхъ, светлаго цвета и богатыхъ кварцемъ, породъ полевошпатнаго и роговиковаго свойства. Породы эти образуютъ почти
исключительно всю почву долины. Оне составляютъ главную массу этихъ
горъ. Въ названномъ поясе, съ приближениемъ его къ настоящимъ горамъ,
кроме помянутыхъ породъ, замечаются еще черно-бурые порфиры и другихъ
родовъ горныя породы. Между деревнями Базаркентомъ и Кандзассаромъ
кристаллическия образования эти покрыты известковыми мергелями и слоями различныхъ обломковъ, круто спускающимися книзу после СВ. падения.
Около деревеньки Кандзассара (3,719 ф.) направление этихъ слоевъ З. 300 С.
при СЗ. падении.
Монастырь того же имени лежитъ 500 ф. выше деревни, на плоскомъ
фельзито-порфировомъ хребте. По словамъ С.-Мартена, монастырь этотъ
былъ когда-то резиденциею патриарховъ армянской провинции Арчакъ. Это
одинъ изъ интереснейшихъ памятниковъ архитектурнаго искусства светущей
эпохи армянской истории, какъ по своей глубокой древности, такъ и по оригинальной архитектуре и удивительной сохранности. Мелкозернистый, туфообразный фельзитъ, служивший здесь строительнымъ материаломъ, весьма

223

сходенъ съ находимымъ въ Дебеда. Вследствие его крепости все монастырские орнаменты и скульптурныя работы сохранились отлично. Верстахъ въ
2-хъ отъ Кандзассара вышепомянутые долинные уступы преобразились въ
узкую разщелину. Тесно скученныя массы горно-каменныхъ породъ воздымаются съ обеихъ сторонъ.
Съ высоты монастырскихъ утесовъ заметно, что самаго могучаго, наибольшаго вертикальнаго развития достигаютъ скалы повыше развалинъ старой крепости Тарханъ-Кала; оне принадлежатъ несомненно къ известковымъ
формациямъ. Среди различныхъ порфировыхъ породъ въ ущельи преобладаютъ призматическия, сходныя съ базальтомъ, глыбы кварцеваго порфира (съ
гексаэдрическими кристаллами кварца). Породы же между прочимъ указываютъ, что скалистые гребни этихъ горъ, столь сходные съ такъ-называемыми
aiguilles (иглами), могутъ легко быть и такого же строения. Следуя по расширяющемуся постепенно ущелью далее, можно заметить все внутреннее строение горъ, ограничивающихъ проходъ. Здесь принимаютъ участие породы, исчисленныя при описании западнаго склона Шушинскихъ горъ. Очевидно, что
все поднятия этихъ древнихъ массъ, равно какъ образование вершинныхъ
гребней, надо приписать выхождениямъ кварцеваго порфира. Далее отъ долины попадаются чаще и чаще порфириты и лишенные кварца, настоящие
порфиры. Последние отличны отъ такъ-называемыхъ кварцевыхъ порфировъ
и служатъ часто материаломъ для выполнения значительныхъ трещинъ, пронизывающихъ все строение горъ по направлению С. 300 З. Такия же жилы съ
ихъ обычными побочными разветвлениями изъ глинистыхъ, обильныхъ железомъ продуктовъ разложения, находятся неподалеку отъ стараго армянскаго каменнаго моста, такъ-называемаго Тахта-Кёпри (5,066 ф.), по обеимъ сторонамъ сильно съуживающейся реки. Съ расширениемъ долины, по ту сторону Тахта-Кёпри, замечаются другия геогностическия отношения. Доломитовые пески, обломки такихъ же известняковъ, принесенные съ окрестныхъ высотъ, покрываютъ здесь слегка изогнутые слои основной формации, начинающейся серыми, глинисто-сланцевыми мергелями и покрытой затемъ известково-мергелистыми сланцами, заключающими въ себе гипсъ вперемежку съ
известковыми флёцами.
Наконецъ, острый край долиннаго уступа - такъ-называемый Тахта-Яйла
- образуетъ довольно значительныя залежи мелко-зернистыхъ, псаммито-по-

224

добныхъ известняковъ, перемешанныхъ съ крупнозернистыми песками; начиная отсюда физическия свойства почвы совершенно изменяются. Вопреки
обычнымъ правиламъ, по которымъ верхние уступы поперечныхъ долинъ
бываютъ покрыты породами центральнаго хребта, здесь видишь совершенно
чуждыя горныя породы, очевидно принадлежащия даже другимъ формациямъ. Нагорная долина Тахта кажется замкнутою въ СЗ. направлении известковыми горами, отделившимися отъ многовершинной горной группы Ходжа-юрта. Въ Дамирбулахе (на карте Темеры-булахъ) она достигаетъ 6747 ф.
высоты. Недалеко къ В. въ виде ряда холмовъ начинается предгорье большихъ, поперечныхъ горъ съ оригинальнымъ самобытнымъ характеромъ. Широкия, закругленныя горныя массы, разделенныя плоскими долинами, воздымаются другъ за другомъ со всею монотонностью безлесныхъ горъ. Многочисленныя безформенныя скалы, темно-красные утесы, выступаютъ безпорядочно по склонамъ и гребнямъ этихъ горъ. Къ югу направляющияся горы
этого плоскогорья между возвышенностями Чилгясъ и Алакая прилегаютъ въ
виде стены къ вышепомянутому водоразделу Акара и затемъ своими остро-выемчатыми скалистыми гребнями примыкают къ главному (къ Ю.В. идущему) хребту Шушинскихъ горъ. Скалы лежатъ какъ разъ около прохода долины Пичанисъ.
Здесь делается очевидною вся причинная связь могущественныхъ действий такъ-называемаго “пояса извержений” (о коемъ такъ часто говорилось
выше) и физическими явлениями этой нагорной области, такъ какъ здесь
выступаетъ снова, столь характерный серпентинами, поясъ. Действия эти
всего более заметны внутри долинъ Михтукянской и Далидагской горныхъ
системъ. Необходимо сделать геогностический обзоръ строения Михтукянскихъ и Далидагскихъ горъ. Это облегчитъ изучение геологическихъ явлений,
представляющихся по дороге отъ Тахта-яйлы черезъ Тертерския долины.
Прежния наблюдения г. Абиха показали, что ядро Далидагскихъ горъ
составляютъ те же, кварцевые, рогово-обманковые и полево-шпатные порфиры, какъ и на востоке Шушинскихъ горъ. Сверху этихъ породъ лежатъ другия, также вулканическаго происхождения; эти последния достигаютъ значительнаго развития и вместе съ пронизывающими горы во всехъ направленияхъ жилами составляютъ главную основу горъ. На западной стороне большого кругового кольца, эти вулканическаго происхождения породы подымают-

225

ся до высшихъ точекъ горныхъ гребней, достигая, напр. около вершины Далидага, 9,917 футовъ. Еще издалека заметно ихъ правильное напластывание.
Участие наслоенныхъ известковыхъ отложений въ образовании горъ весьма
значительно; принадлежность же последнихъ къ той, или другой формации,
равно какъ хронология ихъ образования, еще не изследованы. Отложения эти
достигаютъ значительнаго развития особенно на восточной стороне системы;
оне лежатъ на нептуническо-плутоническихъ породахъ.
Наблюдения г. Абиха, что кеноманский и туронский ярусы Аликуликента на восточномъ крае вулканическаго платò достигаютъ высоты 5,000 ф.,
подтверждаютъ предположение, что большой поясъ известняковъ, идущий
отъ области р. Аракса, между Акарскою и Бергушетскою долинами и потомъ
далее черезъ Далидагскую горную систему до Гокчинскаго бассейна, поясъ
этотъ долженъ заключать въ себе верхнюю меловую формацию. Замечательно чрезвычайное развитие известковой формации на северной стороне системы, где она большею частию соответствуетъ неокомиенскому ярусу. Она
преобладаетъ особенно около Лачинкая (7,441 ф.) и въ Ейвандаге, въ месте
соединения долинъ Дучу и Тертера.
Существование здесь юрской формации еще не подтверждено точными
биологическими доказательствами. Нуммулитово-известковыя залежи напротивъ достигаютъ здесь уровня, едва уступающаго высокимъ платò Далидага
(7,500). Залежи эти встречаются въ виде отложений на вершинахъ горъ, разделяющихъ поперечныя долины, также въ средине циркообразныхъ горъ и
наконецъ на левой стороне долины Дучу. Какъ и большая часть сколько нибудь значительныхъ горъ на земномъ шаре, и Далидагъ получилъ свою теперешнюю величину и типический видъ въ тотъ геологический периодъ, который такъ характеризуется, какъ резкими переменами вообще, такъ и особенно образованиемъ горъ. Въ Далидагской системе, увеличение ея объема, поднятие массъ и все прочия преобразования условливались многочисленными
выхождениями такихъ вулканическихъ породъ, которыя въ горахъ Закавказья
бываютъ большею частью предшественниками трахитовъ и базальтовъ, а нередко и настоящихъ лавъ.
Только юныя, чисто пирогеновыя лавы, не принимали никакого участия
въ петрографическомъ образовании Далидагской системы, между темъ какъ
на восточной стороне Шушинскихъ горъ оне играли такую важную роль. За-

226

то на плоскогорьи, къ З. отъ Далидага и на Ю. отъ Гокчинскаго бассейна
представляются значительныя лавовыя отложения (въ виде конусовъ). Въ
12-ти верстахъ (на западъ отъ вершины Михтукяна) возвышается плоская,
кратеровидная трахитовая система Сарыяра (Сарчалы - на кар.) (11,410 ф.) второй членъ изъ числа 5, почти въ равномъ разстоянии лежащихъ, потухшихъ вулканов; рядъ этотъ начинается Тикпилакеномъ (11,375 ф.) на северной стороне продольной оси Карабахскаго центральнаго платò и оканчивается 60 верстъ юго-восточнее вершины Ишихли. Широкий потокъ трахитовыхъ
лавъ окаймляетъ западныя склоны Михтукяна и Далидага и образованною
ими кеглевидною вершиною Джаленкая объусловливается водоразделъ между Акарскою и Тертерскою долинами. Побочныя ветви этихъ лавовыхъ образований составляютъ верхние уступы Тертерской долины; изъ подъ нихъ выходятъ главнейшие истоки этой реки, равно какъ и минеральныя воды 390 по
Р. на высоте 7,240 футовъ.
Въ геологии Далидагской горной области, равно какъ и Тертерской,
главнейшую роль занимаютъ 3 типическихъ группы горно-каменныхъ породъ; эти три группы, не смотря на геогностическую близость другъ отъ друга, неодновременнаго происхождения.
Первая группа вообще состоитъ изъ более или менее сходныхъ съ гранитомъ полевошпатныхъ породъ, именно: полевошпатный порфиръ съ кварцемъ,
или безъ него, затемъ протогинъ, гранулитъ, диоритъ и сиэнитъ; въ особенности же порфириты и порфировые фельзиты съ основною массою изъ еврита.
Вторая группа заключаетъ въ себе кристаллическия породы, которыя
сложены изъ минераловъ, богатыхъ магнезиею; среди нихъ (породъ) преобладаетъ такъ-называемый Габбро мелко-зернистаго сложения, Лабрадоръ и гипперсоенитъ, а между нихъ весьма сходныя съ грюнштейнами породы.
Къ третьей группе принадлежатъ: темные, богатые глиною олигоклазы,
нередко лабрадоровые порфиры, мандельштейны, проникнутые серпентиномъ шиферные известняки, наконецъ, настоящие серпентины. Сюда же надо
отнести и различные вариэтеты кварцита, полуопалы, халцедоны, железные
колчеданы, равна какъ и все породы, заменяющия собою темно-красный, или
серо-голубоватый итальянский габбро-россо.
При всемъ различии въ отложенияхъ этихъ трехъ группъ все оне носятъ
одинъ и тотъ-же характеръ своего вулканическаго происхождения. Такъ за-

227

мечается соотношение между образованиемъ восточныхъ долинъ Далидагской системы и распространениемъ такъ-называемаго пояса извержений по 2–
мъ разщелинамъ, совершенно параллельнымъ съ главною линиею Шушинскихъ горъ. Массивныя нагромождения въ области Тертера породъ второй и
третьей группъ являются какъ-бы неизбежнымъ следствиемъ существования
параллельныхъ трещинъ отъ ЮВ. 35 къ 400 СЗ. направлении, которому обыкновенно следуютъ и образования этихъ группъ; между темъ какъ фельзитовыя, светлыя порфировыя отложения вяжутся гораздо более съ системою трещинъ съ преобладающимъ направлениемъ отъ Ю. 250 В. къ С. 250 З., т.е. параллельно направлению главной оси Шушинскихъ горъ. Въ ближайшей связи
съ этимъ находится скопление серпентиновыхъ извержений внутри циркообразной системы. Здесь центръ научнаго и практическаго значения всей области верхне-тертерскихъ долинъ. Здесь действовали очевидно те-же факторы,
какъ и при столь интересныхъ и важныхъ серпентиновыхъ изверженияхъ западной Европы, именно въ верхней Италии5. Замечательно, что кроме петрографическихъ и хронологическихъ сходствъ двухъ, сравненныхъ сейчасъ
местностей, эти последния еще сходны между собою основными направлениями обоихъ вулканическихъ поясовъ (третичной эпохи); эти поясы (зоны),
какъ въ Италии, такъ и Закавказьи, идутъ почти подъ одинаковыми углами съ
меридианомъ и наконецъ они совершенно параллельны съ такъ-называемыми
направляющими линиями и определяютъ главныя орографическия черты соседнихъ горъ. Однако обратимся снова къ Далидагской системе. На Тахта-яйле находятся только обломки мраморовъ. Но съ дальнейшимъ восхождениемъ въ юго-западныхъ высотахъ последние принимаютъ все большие и большие размеры. На плоскомъ водоразделе, между притоками Тертера и Акары,
мраморныя известняки образуютъ уже могущественныя залежи. Обширныя
группы мраморныхъ скалъ около Громовой (9,684 ф.) составляютъ южный
край Далидагскаго кольца. Отсюда съ обрывами въ несколько сотъ футовъ
мраморные известняки эти, не заключающие въ себе никакихъ органическихъ остатковъ, идутъ въ побочныя долины. Изъ этихъ последнихъ наиболее
замечательна долина Калабойны, такъ какъ она представляетъ собою типъ эллиптическихъ долинъ, встречаемыхъ внутри Далидагской системы, равно

5

Прекрасныя работы по этому предмету: Сави, Менегани, Бюра и т.д.

228

какъ и по генетической своей зависимости отъ выхождения серпентинвыхъ
поясовъ. По обеимъ сторонамъ этой долины, среди светлыхъ евритовъ и темно-бурыхъ съ зеленоватымъ отливомъ другихъ горныхъ породъ, идутъ резко
обозначенные продольные пояса различнаго вида серпентиновыхъ породъ.
Большия глыбы мраморныхъ известняковъ, сопровождаемыя, или проникнутыя серпентинами, являются какъ бы защемленными этими двумя поясами.
Въ средине долины лежитъ местечко Калабойны (4990 ф.). Съ вершины Громовой (вся изъ мраморныхъ известняковъ) - лучшаго пункта для геологической ориентировки въ этой области - по всей своей импозантности представляется область горныхъ гребней Муровъ-дага 45–ти верстнаго протяжения. И
здесь, какъ въ Михтукяне и Далидаге, еще издали заметны слоистыя группы.
Побочныхъ поясовъ, или предгорий съ этой стороны нетъ вовсе. Напротивъ
вся западная половина ихъ до Кондуръ-дага, на границе Гокчи, оканчивается
весьма резко и изборождена глубокими ущельями. Съ названной же точки
можно наблюдать, какъ разделение известковой формации на высотахъ, такъ
и все разрушительныя перемены ихъ вследствие серпентиновыхъ прорывовъ.
Отсюда можно также отлично заметить соединение многихъ серпентиновыхъ
поясовъ въ одинъ большой, начинающийся въ долине Дучу, что подтверждаетъ сказанное о централизации массами вулканическихъ породъ (третичной
эпохи) Далидагской системы. На высотахъ Суссдугскаго плато (севернаго отрога Громовой), разделяющаго долину Калабойны отъ системъ притоковъ р.
Дучу, къ материаламъ, образующимъ эту систему, присоединяются и известковая формация, встречавшаяся только на вершинахъ горъ. Вся область Дучуйской долины представляетъ собою отсюда корытообразное углубление въ
серпентине. Здесь не замечаются уже резко обрисовывающияся скалы, исчезаютъ также представители известняковъ. Только подалее, къ С. или СЗ., усматриваются кое-где отъ Далидага идущия известковыя возвышенности, совершенно изолированныя на этомъ плато; оне даютъ понятие, напоминаютъ о
некогда надъ всею теперешнею системою распространявшейся известковой
формации. Аналогия между областью серпентиновъ Тертера и Итальянскаго
окончательно дополняется феноменомъ металлическихъ здесь излитий. Здесь
много жилъ фельзитоваго и гранитоваго порфира, заключающихъ въ себе и
железный колчеданъ. Дучуйская долина характеризуется, какъ обилиемъ
этихъ породъ, и выделениями богатыми кварцемъ, такъ и метаморфическими

229

псаммитовыми и пелитовыми образованиями. Многия изъ здешнихъ горныхъ
породъ имеютъ особенный, зеленовато-бронзовый отблескъ, что напоминаетъ подобное же явление, столь характерное для древнейшихъ слоевъ Арарата; это явление особенно заметно въ такъ-называемомъ ущельи св. Якова и
зависитъ отъ вкрапленнаго въ различные породы железного колчедана. Неподалеку отъ долины Калабойны въ долине Шекерёмъ (идущей отъ места соединения Далидагскаго и Михтукянскаго гребней) встречаются те же геологическия условия, съ теми же феноменами металлическихъ излитий, но въ гораздо большихъ размерахъ. Здесь находятъ много чистаго, безъ всякихъ примесей, меднаго колчедана. Еще въ Тифлисе известны были г. Абиху куски
этой руды; она имеетъ видъ брекчий изъ кусковъ зелено-белаго олигоклаза и
одного светло-зеленаго тальковаго минерала съ прожилками меднаго колчедана одного и двухъ центиметровъ.
Для переезда въ деревню Баштибель г. Абихъ, вместо труднаго пути по
Шекеремской долине, решился воспользоваться горными тропинками, что,
между прочимъ позволило ему осмотреть высокое известковое платò, ограниченное крутыми стенами; платò это было хорошо видно еще отъ Громовой.
При перпендикулярномъ завороте Дучу, въ изолированно стоящемъ жилье
владельца Бактиари, г. Абихъ нашелъ радушный приемъ, а въ лице самого
хозяина дружескаго проводника черезъ пустынныя горы къ Девачухуру, первой деревни Баштибельской долины. Желанная известковая возвышенность
лежала на половине пути; одинъ поверхностный обзоръ ихъ подтвердилъ
предположение о связи этихъ отдельныхъ скалъ со всею известковою формациею, хотя и далеко отсюда выступающею наружу, но сохраняющею съ первымъ непрерывную связь подъ толстымъ слоемъ другихъ породъ. Встречаемые здесь известняки обилуютъ множествомъ нуммулитовыхъ остатковъ, величиною отъ просяного зерна до 10–15 центиметровъ длины. Этими нуммулитами определяется горизонтъ и время давности серпентиновыхъ прорывовъ въ Тертерской области. И въ Карабахе, и въ бассейне Гогчи, и далее по
верхнимъ долинамъ рекъ: Занги, Акстафы, Памбака и западнее, даже до области р. Ефрата, идутъ эти древние нуммулитовые поясы.
Миновавъ проходъ, на самомъ краю Баштибельской долины снова замечаются измененныя, безпорядочно разбросанныя, массы горныхъ породъ.
Особенно обширны эти вулканическия и метаморфическия образования весь-

230

ма оригинальнаго характера на всемъ протяжении огромнаго бассейнообразнаго понижения долины Баштибель, въ особенности же на левой ея стороне.
Въ долине Калабойну горно-каменныя породы эти соединяются уже какъ-бы
въ некотораго рода поясы. Огромныя массы этихъ известняковъ спускаются
продольными возвышенностями въ некоторыхъ местахъ до самаго дна долины, оставляя только весьма узкий проходъ для реки. Около этого места находятся медныя такъ-называемыя Бахштибельския руды. Со входомъ въ Бахштибельскую долину делается заметно, что главное участие въ строении скалистыхъ стенъ левой стороны долины принимаютъ горно-каменныя породы,
причисляемыя къ классу евритовыхъ фельзитовъ и полево-шпатовыхъ вариэтетовъ. Несколько верстъ отъ Девечухуру слоистые известняки достигаютъ
значительнаго развития на высотахъ, подымаясь на 900 и 1000 ф. надъ долиною. Одна изъ возвышеностей, образованныхъ этимъ известнякомъ, спустившись глубоко въ долину, перерезывается рекою поперекъ. Въ этомъ месте долины, какъ обломки, покрывающие склоны горъ, такъ и воздымающиеся возле скалистой стены, принимаютъ гораздо бòльшие размеры и образуютъ собою вверху со всехъ сторонъ замкнутое параболическое пространство въ виде глубокаго, нишеобразнаго углубления. Высший край этого последняго лежитъ на высоте 500 ф. надъ уровнемъ реки. Все вместе взятое какъ нельзя более напоминаетъ собою погасшия сольфатары. На краяхъ и на верхней части
этого углубления встречаются утёсы кварцевъ и железистаго кремнезема,
спускающиеся къ совершенно белымъ массамъ каолина (фарфоровой глины).
Внутри - мелко-зернистые, хлорито-тальковые грюнштейны, равно какъ вариэтеты габбро и разложившиеся уже серпентины. Пестрые утесы габбро
воздымаются здесь иногда среди массъ стеатита, составляя переходъ къ нижней области - къ кучамъ различныхъ зернистыхъ продуктовъ разложения,
сильно отсвечивающихся вследствие микроскопическихъ кристалловъ железнаго колчедана во множестве разсеяннаго въ этихъ кучахъ. Склоны этой,
такъ-сказать, сольфатары окаймлены глинистыми полосами, окрашенными
железными солями въ желтоватый цветъ; грунтъ этотъ такъ вязокъ, что нога
тонетъ въ немъ весьма глубоко.
Точныя изследования показали полное отсутствие медныхъ рудъ, какъ
въ каолиновыхъ массахъ, такъ и во всехъ другихъ породахъ вверху и въ середине этого нишеобразнаго углубления. Внизу же, среди стеатитовыхъ и раз-

231

ложившихся полево-шпатовыхъ породъ, примесь сернистаго колчедана делается все значительнее и минералы эти сопровождаются медными колчеданами. Самыя поверхностныя обнажения почвы показали присутствие превосходныхъ (весьма плотныхъ) медныхъ колчедановъ среди легкихъ, разпадающихся горныхъ породъ. Такъ какъ уровень находимыхъ здесь медныхъ рудъ
едва несколькими футами превышаетъ уровень ближайшей реки, то весьма
вероятно предполагать, что наибольшей обработки стоющия медные руды
находятся не вверху склоновъ, какъ обыкновенно утверждаютъ, а скорее ниже долиннаго уровня. Общее геологическое значение медныхъ местонахождений въ Баштибельской долине требуетъ еще несколькихъ замечаний. Все
разсмотренныя до сихъ поръ геологическия явления этой долины должны
быть разсматриваемы въ связи съ историей происхождения медныхъ рудъ.
Они приводятъ къ заключению, что во-первыхъ извержения серпентиновыхъ
породъ следовали непосредственно за жилообразными выхождениями фельзита, кварца и роговиковъ и во-вторыхъ, что излитие медныхъ рудъ было при
этомъ какъ-бы побочнымъ явлениемъ. Справедливость перваго изъ этихъ
мнений вполне подтверждается всеми наблюдениями надъ слоистыми известняками изъ рода нуммулитовыхъ на несколькихъ вышеназванныхъ вершинахъ; известняки эти прорваны во многихъ местахъ и по разнымъ направлениямъ жилами фельзитоваго порфира безъ всякаго соучастия въ томъ серпентиновыхъ породъ. Вершины эти покрыты вверху особаго рода известняками, сохраняющими по склонамъ до известнаго предела свои свойства; далее же известняки эти получаютъ совершенно иныя качества, делаются гораздо плотнее, мелкозернистее и т.д. Большая часть этихъ изменений произведена множествомъ проникающихъ эти известняки фельзитовыхъ жилъ. Здесь
замечаются часто жолтаго цвета весьма плотные образцы съ плоско-раковистымъ изломомъ, покрытые нежными дендритами (изъ марганца); во внутренней массе этихъ метоморфическихъ известняковъ разсеяны мелкия сераго
цвета точки такой же плотности, какъ и включающая ихъ порода. Эти плотные известняки чрезвычайно сходны съ литографическимъ камнемъ Гюлапли
(меловой формации).
Преобразования эти не распространяются на все известняки, спускающиеся отъ вершины уступами къ долине; такъ, самые нижние уступы, въ 3-хъ
верстахъ отъ деревни Баштибель уже совсемъ иного характера. Серпентино-

232

вые поясы по ту сторону резко ограниченной местности медныхъ рудъ продолжаются въ виде слабыхъ возвышенностей и теряются повидимому совершенно по направлению къ западу.
Въ окрестностяхъ Баштибеля травертиновыя отложения, какъ юнейшия
изъ осадочныхъ образований, примыкающия обыкновенно къ серпентиновымъ, достигаютъ обширнаго развития. Оне представляютъ собою также
весьма плотный, мелко-кристаллический пресноводный известнякъ, покрывающий склоны некоторыхъ ущелий (на высоте 150-200 ф.) плитами въ несколько метровъ толщины.
Изъ деревни Баштибель г. Абихъ отправился по той же долине назадъ въ
Девечухуру, съ целью достигнуть, не останавливаясь, места соединения Дучу
съ Тертеромъ. Чтобы избежать пути кругомъ, черезъ деревню Бактиари, онъ
воспользовался конною тропинкою черезъ перевалъ Узунъялъ.
Ниже Баштибеля почва покрыта обломками различныхъ породъ, принадлежащихъ почти исключительно горамъ западной стороны системы. Среди многочисленныхъ обломковъ метаморфическихъ известняковъ передъ
съужениемъ долины попадается огромная глыба темнобураго, грубо-зернистаго известняка съ пятнышками въ виде сетокъ. Они (пятна) находятся въ
тесной связи съ находимыми во множестве внутри этихъ камней остатками
крупныхъ раковинъ (по большей части Trigonia scabra и Cardium).
Такъ какъ оба эти ископаемыя встречаются въ меловыхъ формацияхъ
юго-западной Европы въ такъ-называемомъ туронскомъ этаже, то этимъ
подтверждается высказанное гораздо выше мнение о содействии и соучастии
этихъ известковыхъ отложений въ строении Далидагскихъ горъ.
Изъ Девечухуру г. Абихъ направился къ долине р. Узуна, ближайшему
(западному) побочному рукаву р. Дучу. Въ этой долине замечаются огромныя массы кварцевыхъ порфировъ и древние роговиковые порфиры зеленоватаго цвета. Еще до соединения долинъ: Узунской и Дучуйской, снова выступаютъ серпентиновыя образования. Описанныя до сихъ поръ петрографическия явления были только предшественниками здесь представляющихся,
т.е. въ нижнихъ уступахъ Дучуйской долины, до ея соединения съ Тертерской, равно какъ и въ самой этой последней. Породы, характеризуемыя серпентиномъ, являвшияся до сихъ поръ ограниченными поясами и возвышенностями, породы эти принимаютъ размеры цельныхъ горъ съ характеромъ

233

особеннаго разнообразия и чрезвычайной массивности. Среди кристаллическихъ образований господствующее значение имеютъ: темно-зеленный, мелко-зернистый габбро, гиперсфенито и зеленоватый диоритъ; среди же слоистыхъ: темные, хлорито-тальковые шиферы, талькомъ и серпентиномъ проникнутые известняки, наконецъ чистые, плотные серпентины. Последний
сопровождаетъ все эти породы въ виде неправильныхъ округленныхъ формъ,
или же продолговатыми гнездами. Особенное значение имеютъ, столько же
распространенныя, сколько могучия, отложения травертиновъ, во многихъ
местахъ принимающихъ существенное участие въ образовании долинныхъ
стенъ. Въ одномъ изъ съужений Дучуйской долины многочисленные травертиновыя образования находятся въ очевидной, теснейшей связи со многими
кислыми источниками, содержащими железо, выходящими наружу какъ разъ
по берегамъ реки. Далее, въ продолговатомъ долинномъ углублении встречаются минеральные ключи, содержащие въ себе магнезию. Во многихъ маленькихъ болотцахъ, переполненныхъ углекислою минеральною водою, замечается студнеобразный магнезито-минералъ, главнымъ образомъ окрашивающий почву долины въ белый цветъ. Вообще, куда ни обратишь взоры,
везде необходимо допустить участие здесь химической деятельности.
Съ приближениемъ къ нижнимъ уступамъ Дучуйской долины во всемъ
ея характере замечается значительная перемена, вполне подтверждающая все
предположения относительно южныхъ высотъ водораздела Дучу и Акеры. И
здесь известняки мецозоическаго времени, простиравшиеся прежде на большую часть восточной половины теперешней Далидагской системы, были оттеснены, отброшены серпентиновыми прорывами во время кенозоическаго
периода. Отъ Громовой названные известняки идутъ, слегка понижаясь, къ
северу; но это понижение уровня вознаграждается за-то прогрессивнымъ развитиемъ известняковыхъ массъ въ вертикальномъ отношении въ виде отдельныхъ горъ.
Это обстоятельство делается все резче и резче съ приближениемъ къ
Тертерской долине и наконецъ въ полной своей силе выступаетъ въ могучихъ
горахъ Лачинкая и Ейвандага, преграждающихъ выходъ изъ Дучуйской долины. Обе горы образуютъ нечто одно общее, отделены другъ отъ друга длиннымъ, 4-хъ верстнымъ ущельемъ, сообщающимъ р. Дучу съ Тертеромъ. Последний въ своемъ западно-восточномъ течении прерываетъ здесь прежде

234

бывшее соединение известковыхъ горъ Ейвандага и Лачинкая посредствомъ
далее къ С. направляющагося (къ Муровскимъ горамъ) продолжения этихъ
известняковъ. Въ пункте соединения обеихъ рекъ барометрическия измерения дали 3,257 ф., гора же Лачинкая возвышается на 7,441 ф. на правой стороне Тертера. Весьма углубленное положение пограничной черты между этими могущественными известковыми образованиями и древними формациями, на которыхъ отлагались первые, указываютъ мощь и силу происшедшаго
со всею северною стороною Далидагской системы понижения. Излившияся
горно-каменныя породы 2-й и 3-й группъ пришли здесь въ непосредственное
и всестороннее прикосновение съ древнейшими известковыми отложениями;
а вулканическия выхождения серпентиновъ находятся въ такомъ отношении
къ изломамъ и переменамъ всей области этихъ известняковъ, что делается
очевидно, что всеобщее пожение почвы предшествовало этимъ выхождениямъ, хотя было отчасти съ нимъ въ некоторой связи.
Жаль что все эти, столь редкие и замечательные геологические факты,
встречаемые въ этихъ такъ сказать классическихъ для изучения геологии горахъ, не могли быть обследованы съ достаточною точностью вследствие
главной цели г. Абиха - предпринять экскурсию для изследования местонахождений медныхъ рудъ въ Баштабельской долине.
Въ конце своего отчета г. Абихъ делаетъ несколько заключительныхъ
замечаний относительно геологии всехъ нагорныхъ странъ между Курою и
Араксомъ. Замечательныя вулканическия являния въ съужении Тертерской
долины, описанныя г. Абихомъ еще въ 1849 году, передаются почти буквально словами тогдашнихъ заметокъ изъ его записной книжки.
Изъ долины Дучу есть проходъ черезъ деревню Леви въ долину Тертерскую. Река Леви, берущая свое начало въ крутыхъ ущельяхъ западныхъ Муровскихъ горъ, между Кондуромъ и Омаръ-дагомъ6 прорезываетъ известковую формацию такимъ же точно образомъ, какъ и р. Дучу. На нижнихъ уступахъ реки Леви воздымаются известковыя возвышенности Алгали и Чигали,
подобно тому какъ въ долине Дучу - Ейвандагъ и Лачинкая. Разветвления Левийской долины обнимаютъ область северной, внешней части старо-армянской провинции Арчакъ, къ которой, по словамъ С.-Мартена, принадлежали, и
6

На пятивестной карте Кондуръ соответствуетъ Инагъ–дагу (11,057), а Омаръ­дагъ – Гамишъ–
дагу (12,269 ф.).

235

Кандзассаръ, и лежащий на границе, противъ старыхъ провинций, Кукаръ и
Уди, укрепленный городъ Давушъ.
Выгодное географическое положение, равно какъ природныя условия
этой долинной системы, говорятъ уже въ пользу ея ранняго историческаго
значения. Это мнение подтверждается многочисленными руинами старыхъ
городовъ, церквей и монастырей, встречаемыхъ на различныхъ уступахъ и
чрезвычайно интересныхъ, какъ со стороны ихъ архитектуры, такъ и по многимъ, вполне сохранившимся, надписямъ. Въ самой долине Леви есть 3 церкви съ провалившимися куполами; одна изъ нихъ находится около развалинъ
старой деревни Шахъ-кёрпи. Кроме того здесь же находятся остатки значительнаго каменнаго моста, а выше, развалины интересной крепости Левъ-кала, построенной из камня. Въ последней сохранились несколько зданий изъ
высеченнаго камня со множествомъ надписей, но самый замечательный памятникъ во всей этой области представляется въ боковомъ ущельи Тертера это маленький, но хорошо сохранившийся, монастырь чистой древне-армянской архитектуры изъ мелкозернистаго Габбро, или гиперсфенита7. Отъ монастыря (3687 ф.) этого г. Абихъ посетил впервые выше названное съужение
Тертерской долины. Вотъ собственныя слова его изъ записной книжки, набросанныя въ первое его путешествие.
“Когда нашему вниманию представляется что-либо чрезвычайное, то изчезаетъ всякая охота описывать: подавленное чувство сознаетъ недостаточность слововыражения…. Приходится поэтому ограничиваться немногими
заметками…..”
“Наконецъ вступаешь въ область серпентиновыхъ извержений въ ихъ
величественнейшихъ проявленияхъ. Въ мощной, изолированной массе известняковъ противу монастыря нельзя не узнать ту-же формацию, многочисленные обломки и колонны которой пересекаются на огромномъ протяжении
волканическими прорывами. По обеимъ сторонамъ этой известковой полосы
замечается два обширныхъ серпентиновыхъ пояса. Это весьма важно, потому
7

Изъ надписей, покрывающихъ здания, видно, что монастырь называется Дадигеръ и лежитъ въ
стране Качшена, прежнемъ владении Вахтанга, князя Гатеркскаго. Вероятно, это тотъ самый
монастырь, о которомъ говоритъ С.Мартенъ (т. 2. стр. 457), будто онъ основанъ Вардапетомъ
Мекитаромъ въ долине Дандзудъ (1191 годъ по Р.Х.). Лицо же это подъ именемъ Мекитара
Коша известно въ армянской литературе по его баснямъ въ стихахъ, въ роде Езоповыхъ,
получившихъ известность, какъ образецъ чистаго слога.

236

что служитъ полнымъ выражениемъ явлений, замечаемыхъ еще съ Кандзассарской долины. До сихъ поръ серпентиновыя массы замечались только по
высотамъ, здесь же, въ глубине Тертерской долины, въ недрахъ горъ, раскрывается весь этотъ оригинальный процессъ со всеми зависящими отъ него явлениями. Съ моста Тертерской долины, по обеимъ ея сторонамъ, открываются различныя, другъ друга проникающия породы, образцы которыхъ уже встречались наверху по дороге къ Яйле. Трудно определить порядокъ выхождения этихъ породъ. Массивныя поднятия и излития выражаются весьма отчетливо въ темно-бурыхъ, богатыхъ железными окислами и углекислыми известняками, скалистыхъ массахъ. Последния имеютъ большое физиономическое сходство съ древними обломочными, притомъ наслоенными, вулканическими образованиями Далидагской системы. Между нихъ находятся пироксеновыя и диаллагоновыя породы и мандельштейны съ известковымъ шпатомъ. Съ приближениемъ къ известковому колоссу Лачинкая эта формация,
столь сходная по виду съ “нижними меловыми известняками”, занимаетъ совершенно весь левый берегъ Тертера. Слои, круто наклоненные къ реке, имеютъ всевозможныя направления простирания и падения; но затемъ вдругъ являются перпендикулярными и вместе съ темъ становятся все краснее, ихъ рыже-бурый цветъ условливается содержаниемъ железа, а известковый шпатъ
пронизываетъ ихъ какъ-бы сеткою белыхъ шнурковъ. Встречаются красовато-бурые и рыже-бурые обломки известняковъ огромнаго размера, включенные въ вулканическия массы темно-шоколаднаго цвета. Къ чисто вулканическимъ отложениямъ присоединяются и другие, весьма скважистыя; бурыя
скалы эти воздымаются въ виде столбовъ. Резкий контрастъ съ этими темными мрачными массами составляютъ белые и светло-серые (съ магнизитомъ)
серпентоновые поясы. Эта холмистая местность, не допускающая никакой
растительности, образуетъ у подошвы скалистыхъ стенъ какия-то разсыпчатыя кучи, походящия на разложившияся массы трахитовыхъ обломковъ. Эта
обломочнаго строения (кластическая) местность прилегаетъ полосами къ скалистымъ стенамъ, по обеимъ сторонамъ все более и более съуживающейся
долины. Въ одномъ, ущелью подобномъ углублении, въ самыхъ недрахъ сераго стеатитоваго серпентина находится замечательный монастырь; онъ окруженъ породами красно-бураго габбро, также настоящимъ серпентиномъ голубоватаго цвета, проникнутаго жилками и гнездами блестящаго известкова-

237

го шпата. Роскошная растительность кустарниковъ и вьющихся растений
почти вовсе закрываетъ развалины давняго места созерцательнаго покоя. На
террасообразныхъ склонахъ скалъ находятъ много дикихъ овощей - доказательствъ прежняго процветания этого дико-романтическаго пункта. Ясно, что
серпентиновыя породы противъ монастырскаго ущелья, не смотря на громадную тяжесть и величину необъятныхъ известковыхъ стенъ, затруднявшихъ
действие плутоническихъ силъ, все-таки одолели эти последния. Эти известковыя горы представляютъ крутое, на подобие ледниковой долины Арарата,
ущелье, спускающееся более чемъ на 3000 ф. въ глубину Тертерской долины,
откуда взорамъ каждаго представляется разгадка многаго. Возвышенность
Лачинкая, вместе съ противулежащею - Чичагли-дагомъ - образуетъ одну
систему, или большую гряду, сохраняющую направление отъ ЮЮВ. къ ССЗ.
съ темъ же синклинализмомъ въ строении слоевъ, какъ и въ Лачинкая. Тертеръ протекаетъ въ долинной разщелине съ отвесными, скалистыми стенами,
съуживающейся иногда до 3-4 саженъ; черезъ это ущелье идетъ пешоходная
тропа. Прежде оба берега были соединены здесь каменнымъ мостомъ”.
Все эти замечания были написаны г. Абихомъ подъ впечатлениемъ богатой весенней, всеми прелестями изукрашенной растительности. Впоследствии онъ имелъ случаи изучить все местности Армянскихъ горъ особенно замечательныя серпентиновыми выхождениями. Повсюду подтвердилось
прежнее мнение о чисто волканической природе последнихъ, точно такъ какъ
и то обстоятельство, что выхождения эти примыкаютъ къ такъ называемому
поясу разграничения, (въ 650 верстъ длины) поясу, указанному выше, какъ
водоразделъ. Палеонтологическия и стратиграфическия основания указываютъ, что серпентиновыя излития вдоль этого пояса во время кенозоической
эпохи, принимали существенное участие въ образовании горъ. Особенно замечателенъ двоякий способъ действия всехъ этихъ реакций. Или извержения
серпентиновъ и сопровождавшихъ его породъ происходили въ линейномъ
направлении на большия протяжения, или же они концентрировались на более тесныхъ пространствахъ и выражались въ различнаго рода самостоятельныхъ формахъ. Перваго рода образования не имеютъ большого значения;
они, или совпадаютъ непосредственно съ направлениемъ кристаллическихъ,
ось составляющихъ породъ центральной цепи, или же направляются по параллельнымъ этой последней, боковымъ поясамъ. Втораго рода образования

238

являются также по направлению боковыхъ поясовъ съ неопределенными интерваллами, но имеютъ гораздо большее орографичекое значение. Оне, или
образуютъ собою въ центральной области большую циркообразную возвышенную долину, или же появляются въ резко ограниченныхъ, менее древнихъ долинахъ, образуя въ слоистой почве центральныя куполообразныя углубления. Въ этомъ двоякомъ способе отложения серпентиновъ представляется интересное сходство съ установленнымъ Л. фонъ-Бухомъ делениемъ
волкановъ на рядовые и центральные. Подобное же сравнение, какъ показалъ
Бюрà, применимо къ выхождениямъ и распределениямъ богатыхъ медною
рудою серпентиновыхъ поясовъ верхней Италии.
Нахождение металлическихъ, особенно сернисто-медныхъ, рудъ связано
тесно съ происхождениемъ волканическихъ породъ вообще, или же съ серпентиновыми и фельзитовыми прорывами, какъ это часто бываетъ въ Грузино-Армянскихъ горахъ. Последнее обстоятельство замечательно въ теоретическомъ отношении темъ, что указываетъ на ясно выражающуюся зависимость медной руды въ Грузино-Армянскихъ горахъ отъ орографическаго развития внешнихъ формъ, а также и темъ, что указываетъ различие въ сущности расположения и распределения рудъ, смотря потому, где выступаютъ эти
последния, внутри ли, при выходахъ циркообразныхъ возвышенныхъ долинъ,
или же въ идущихъ сбоку порфировыхъ и полево-шпатныхъ породахъ, образующихъ собою параллельные отроги вышеназванныхъ горныхъ грядъ. Въ
первомъ случае замечается большая неопределенность въ способахъ отложения; медный колчеданъ бываетъ разсеянъ, то перекрещивающимися, сетеобразными жилами, то спорадическими гнездами въ метаморфическихъ и волканическихъ массахъ, притомъ въ значительномъ смешении съ железнымъ
колчеданомъ. Въ 2-мъ случае, при выступлении волканическихъ породъ поясами, руды, какъ показываетъ опытъ, находятся въ гораздо резче разграниченныхъ, несколько-ярусныхъ жилахъ и гнездахъ, сообщающихся другъ съ
другомъ разветвлениями. При этомъ рудныя излития находятся не въ самихъ
жильныхъ породахъ, а на линии соприкосновения эпигеническихъ породъ съ
сопровождающими ихъ.
Замечательно, что въ древнихъ системахъ поднятия Лиялвара и Халаба,
равно какъ съ замкнутой, богатой рудами долинной системе Чундура, на восточной стороне Капуджихъ-дага, встречаются вместе, какъ правильныя жилы

239

медныхъ рудъ, такъ и неправильныя гнезда ея, штоки. Въ числе здешнихъ,
руду содержащихъ породъ нетъ вовсе серпентиновъ, но другия, богатыя
кремнеземомъ и содержащия въ себе пироксенъ и роговую обманку.
Прекрасный образецъ такъ-называемой централизации въ способе появления серпентиновъ, габбро и соединенныхъ съ ними медныхъ рудъ, представляется на северномъ склоне горъ, ограничивающихъ (съ севера) Эрзерумскую долину съ ея горячими ключами и минеральнымъ щелочнымъ озеромъ8.
Эти гряды серпентина и габбро, простирающияся до Ерзингана, принадлежатъ западной половине вышеупомянутаго водораздела, отъ вулканическаго
плоскогорья Кьола до верховьевъ р. Куры, переменяющей здесь свое восточно-западное направление на направление отъ СВ. къ ЮЗ.
Г. Абихъ посетилъ эту, уже въ глубокой древности знаменитую часть
Каппадокии, въ первый разъ осенью 1859 г., возвращаясь изъ Эрзерума и намеревался изучить местонахождения медныхъ рудъ Гальванъ-Маденъ (6,053),
въ одной изъ боковыхъ долинъ Массата. Эта часть была издревле известна,
какъ богатствомъ своихъ рудъ, такъ и жителями Греками, искусными въ обработке последнихъ. Горныя вершины Гальванъ-Маденъ въ маленькой Копчайской долине, недалеко отъ Массата, представляя съ поразительною очевидностью, какъ и только-что названныя горы, зависимость плутоническаго
динамизма - причину внешнихъ очертаний - съ гидро химическими влияниями, столь споспешествовавшими образованию металлов.
Вотъ подлинныя слова г. Абиха о Гальванъ-Маденскихъ медныхъ рудахъ изъ его записной книжки:
“Деревня Массатъ лежитъ на склоне Агъ-дага, на обломкахъ известковыхъ брекчей, сходныхъ съ доломитомъ и проникнутыхъ шпатовыми жилами. Местность эта находится въ соединении съ весьма обширною формациею
плотнаго травертина, 400 ф. выше долиннаго уровня. Агъ-дагъ образуетъ
продолговатый скалистый хребетъ, покрытый пирамидальными возвышениями той же обломочно-известковой формации. Строение долины въ самой ея
глубине соответствуетъ открытому своду. Красный цветъ отъ различныхъ
8

0

0

Эти богатые углекислые источники 37 Р., при дер. Илиджи. Подобные имъ, 26 ,4 Р., при Арцати
0
(6010); внизу трахитовыя вершины (9,115 ф.) Умудумъ–дага и наконецъ, теплые источники 12 ,6
Р. Последние выступаютъ ниже монастыря Лузаворичъ, на вост. краю Кара–су. Изъ одного
большого природнаго пруда течетъ вода каналами. Къ С. отъ Заугъ–чермикъ начинается настоя­
щая область болотъ, питаемая скрытными ключами, дающая начало северному рукаву Евфрата.

240

железныхъ окисловъ уменьшается снизу вверхъ, именно, начиная отъ самой
глубины, где какъ-бы сосредоточена вся образовательная деятельность. Сильнее всего представляются эти действия въ узкомъ ущельи Массатской долины тамъ, где пересекается ея антиклинальная ось безпорядочно перепутанныхъ слоевъ. Все заставляетъ приписать только-что заявленное окрашивание
гидрохимическимъ образовательнымъ процессамъ, сопровождавшимъ серпентиновыя извержения. Подобныя же предположения выводишь невольно и
изъ геологической связи высшихъ уступовъ Гальванъ-Маденской долины со
вхождениемъ и распределениемъ сернисто-медныхъ рудъ этой формации.
Здесь представляется типическая форма такъ-называемой долины поднятия.
Змеевиковыя породы, напоминающия местность около Монте-Катини и горы
Кампильезе, сопровождаютъ руды. Медный колчеданъ и железный, тесно
другъ съ другомъ соединенные, съ преобладаниемъ впрочемъ последняго, образуютъ въ слоистыхъ мергеляхъ во все стороны разветвляющияся жилы, которыхъ обработка опасна и мало прибыльна по причине воды и разсыпчатости породъ. Было сделано много раскопокъ, но уже около 7 месяцевъ тому назадъ работы оставлены главнымъ образомъ вследствие притока воды, такъ
какъ добыча при скудости руды не покрывала стоимости 400 рабочихъ. Рудныя жилы, вся сеть ихъ, тесно прилегаетъ къ центральной массе серпентина и
окружаетъ ее. Рудоносный поясъ разграничения пронизанъ гипсовыми жилами, впрочемъ гораздо позднейшаго происхождения, чемъ колчеданы и красно-бурыя брекчии, тесно сплоченныя съ разнаго рода змеевиковыми породами; жилы эти также часты, какъ и переходныя породы вариолитовъ и амигдалоидовъ, связанныхъ повсюду богатыми известью формациями съ поясами
вулканическихъ прорывовъ.
Л.Марковъ.
__________

ЗКОИРГО, КНИЖКА VIII, ТИФЛИСЪ, 1873, с. 1–69

241

ЗАПИСКИ
КАВКАЗСКАГО ОТДЕЛА
ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО
ОБЩЕСТВА.
______
КНИЖКА VIII,
ИЗДАННАЯ ПОДЪ РЕДАКЦИЕЮ
ПРАВИТЕЛЯ ДЕЛЪ ОТДЕЛА,

Д. И. К о в а л е н с к а г о.
______
(Съ атласомъ изъ 10 листовъ картъ и чертежей).

ТИФЛИСЪ.
ВЪ ТИПОГРАФИЯХЪ: Главнаго Управления Наместника
Кавказскаго и Меликова Ко.

1873.

242

ГЕОЛОГИЧЕСКИЯ ИЗСЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХЪ
ИСТОЧНИКОВЪ АХАЛЦИХСКАГО И ЧАСТИ
ГОРИЙСКАГО УЕЗДОВЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫЯ
ГОРНЫМЪ ИНЖЕНЕРОМЪ Ф.ФОНЪ-КОШКУЛЬ
ЛЕТОМЪ 1871 ГОДА.
________

Все ныне известные и отчасти вошедшие въ употребление минеральные
источники Ахалцихскаго уезда находятся въ той части его, которая ограничена съ севера Имеретинскимъ хребтомъ съ высотами Пирсагатъ, Окюзь и
Амаглеби; съ востока отрогами Триалетскаго хребта съ вершинами Ругетъ,
Ошара, Кодианъ и Пиклюръ; съ юга отрогами Ардаганскихъ горъ съ высотами Зилькаръ-чоуръ, Келле-тапа, Каргапу-ари и Телиль, а съ запада Аджарскими горами. Вся эта северо-западная часть Ахалцихскаго уезда можетъ быть
уподоблена западно-восточной продольной котловине, по середине которой
въ этомъ же направлении пробегаютъ реки Коблианъ и Посховъ, впадающия
въ восточной части ея въ реку Куру, имеющую северо-восточное течение.
Въ виду изложения геологическихъ условий появления минеральныхъ
источниковъ на поверхностъ земли нельзя говорить объ этомъ частномъ геологическомъ факте, не сделавъ очерка общихъ геологическихъ условий всей
местности. По этому приложенный профиль породъ, сделанный по направлению отъ юго-востока къ северо-западу, чрезъ вышеприведенную часть Ахалцихскаго уезда, более нагляднымъ образомъ выяснитъ, не только условия залегания породъ въ упомянутой котловине, но и въ северной и южной окраинахъ ея. На этомъ профиле мы встречаемъ нижеследующия породы:
а) Сильно-известковистко-глинистый песчанникъ, который заключаетъ
прослойки известковыхъ сростковъ. Вблизи авгитоваго порфира въ городе
Ахалцихе эта порода составляетъ обломочный конгломератъ. Въ верхнихъ
напластованияхъ эта порода заключаетъ довольно большую примесь туфообразнаго известняка и такимъ образомъ составляетъ переходъ къ следующей
вышележащей породе. Въ этихъ пластахъ заключается довольно большое
243

число раковинъ нижнетретичныхъ образований, въ особенности большое количество нуммулитовъ. Общее простирание этихъ породъ отъ востока къ западу съ уклонениемъ къ югу и северу на 100. Падение ихъ антиклинальное,
при чемъ ось поднятия совпадаетъ съ течениемъ р. Посховъ-чай.
б) Известковистый песчанникъ, перемежающийся съ прослойками известковистыхъ рухляковъ и глинистыхъ песчаниковъ.
в) Темнаго цвета глина съ большимъ содержаниемъ гипса на плоскостяхъ наслоения.
г) Сераго цвета сланцеватая глина, перемежающаяся съ твердыми рухляками; простирание отъ востока къ западу съ уклонениемъ къ югу и северу на
100. Падение къ северо-востоку.
д) Глинистый песчаникъ, покрытый пластами глины и рыхлаго песку; въ
песчанниковыхъ слояхъ находится большое число окаменелостей, которыя
отличаются отъ окаменелостей въ пластахъ а. Простирание этихъ пластовъ
отъ вост. къ зап.
е) Мелкозернистый обломочный конгломератъ, не содержащий обломковъ вулканическихъ породъ; эта порода залегаетъ въ перемежаемости съ
пластами рухляка желтаго и бураго цветовъ. Более песчанистые прослойки
этого конгломерата содержатъ окаменелости изъ родовъ Cyrena и Mactra.
ж) Глинистый сланецъ и глинистый известнякъ; въ нихъ изредка попадаются раковины изъ рода Cardium. Простирание породъ отъ востока къ западу
съ уклонениемъ къ северу и югу на 100.
Все вышеприведенныя образования занимаютъ площадь Ахалцихской
котловины и, судя по содержащимся въ нихъ органическимъ остаткамъ, определеннымъ академикомъ Абихъ, который по своимъ многостороннимъ изследованиямъ на Кавказе, можетъ считаться основателемъ геологии всего этого края, эти образования должно причислить къ третичному периоду, а именно нуммулитовому ярусу эоценовой формации.
Независимо вышеприведенныхъ осадочныхъ образований, въ Ахалцихской котловине встречаются породы кристаллическия и вулканическия, которыя, не только приняли участие въ строении почвы последней, но изъ которыхъ сложилась существенная часть горныхъ хребтовъ, ограничивающихъ
эту котловину. Къ этимъ породамъ принадлежатъ:

244

т) Трахитъ, который иногда изобилуетъ кварцемъ, такъ что имеетъ видъ
светлаго кварцево-трахитоваго порфира, какъ напримеръ, между городомъ
Ахалцихомъ и деревнею Анъ, где простирание этой породы отъ юго-запада
къ северо–востоку; иногда же въ этой породе отсутствуетъ кварцъ и она тогда принимаетъ сплошное сложение съ разсеянными по всей массе друзами
известковаго шпата. Въ некоторыхъ случаяхъ эта порода имеетъ сланцеватое
сложение, какъ напр. на горе Пирсагатъ. Въ самомъ большомъ развитии эта
порода встречается на юге и востоке Ахалцихской котловины.
р) Авгитовый порфиръ, котораго выходы были причиною антиклинальнаго расположения породъ въ долине р. Поцховъ, близь Ахалциха; на одной
изъ выдавшихся скалъ этой породы даже расположена крепость въ этомъ городе.
н) Долеритовыя породы весьма различныхъ родовъ; некоторыя видоизменения ихъ представляютъ настоящий долеритъ. Въ тесной связи съ этими
породами находятся обломочныя породы; псаммиты и темные сланцы, которые въ сущности состоятъ изъ микромоническихъ частицъ долеритовыхъ породъ и, вероятно, произошли вследствие разрушения последнихъ. Псаммиты
и сланцы нередко содержатъ органические остатки, по которымъ образование
ихъ можетъ быть отнесено къ периоду самыхъ древнихъ третичныхъ образований Кавказа. Вместе съ последними образованиями являются съ явственнымъ наслоениемъ долеритовыя породы, которыя встречаются въ правильной перемежаемости съ псаммитами и сланцами. Представляя наклонноприподнятыя толщи съ синклинальнымъ и антиклинальнымъ залеганиями, какъ
долеритовыя породы, такъ и Псаммиты принимаютъ самое большое участие
въ строении Имеретинскаго хребта на всемъ его протяжении вдоль северной
окраины Ахалцихской котловины; несравненно менее развиты эти породы въ
высотахъ на южной окраине этой котловины, где оне, можно сказать, вытеснены трахитами. Общее простирание породъ этой группы близь Абасъ-Тумана, и именно, между этимъ местечкомъ и слияниемъ речекъ Баратъ-хеви и
Орпири, где оне находятся въ антиклинальномъ залегании. идетъ къ востоку
съ уклонениемъ 150 къ северу. Въ Боржомскомъ ущельи эти же самыя породы
имеютъ общее простирание на северо-востокъ.
л) Олигоклазовыя породы представляются тоже въ различныхъ видоизмененияхъ, но большею частию являются въ виде олигоклазоваго порфира,

245

представляющагося въ виде круто падающихъ дейковыхъ жилъ, которыя пересекаютъ, какъ долеритовыя породы, такъ и псаммиты и темные сланцы.
Общее простирание этихъ жилъ отъ запада къ востоку съ уклонениемъ къ
югу и северу отъ 10 до 200, какъ напримеръ, вдоль всей южной подошвы
Имеретинскаго хребта.
м) Миндальный камень; онъ всегда темнаго цвета съ смолистымъ блескомъ и нередко представляетъ сферическия отдельности, имеющия 2 и 3 фута
въ поперечнике. Въ этой породе встречаются въ виде отдельныхъ гнездъ: известковый шпатъ, стильбитъ и аналцитъ и промежутки между ядрами бываютъ заполнены въ виде гнездистыхъ жилъ кварцемъ, окрашеннымъ действиемъ железа въ зеленый цветъ. По своему залеганию миндальный камень является более или менее въ связи съ олигоклазовымъ порфиромъ и нередко встречается въ виде зольбаниа около него; общее простирание миндальныхъ
камней тоже отъ запада къ востоку съ уклонениемъ къ югу и северу. Выходы
миндальныхъ камней также пересекаютъ долеритовыя породы, и псаммиты,
и темные сланцы.
На основании вышеприведенной характеристики породъ можно вывести
следующее заключение относительно общаго строения Ахалцихской котловины и ея окраинъ, а именно, въ этихъ пределахъ осадочныя породы третичнаго периода претерпели двоякаго рода поднятие: одно отъ запада къ востоку, по которому вышли долеритовыя породы, а другое, въ конусъ эоценовой
формации, отъ юго-запада къ северо-востоку и по этому направлению выступили на поверхность земли олигоклазовыя породы и миндальный камень. Появление же трахитовыхъ породъ должно вообще отнести къ концу третичнаго
периода, потому что оне, въ особенности на южной и восточной стороне
Ахалцихской котловины, нередко покрываютъ въ виде лавовыхъ потоковъ,
все остальныя описанныя породы. Обоимъ вышеприведеннымъ поднятиямъ
должно конечно приписать главнейшую побудительную причину, нетолько
появления Имеретинскаго и Триалетскаго хребтовъ, но кроме того и всехъ
небольшихъ высотъ, которыя рядами отъ запада къ востоку проходятъ по
Ахалцихской котловине. Наконец, северовосточному поднятию и разрыву въ
существовавшихъ породахъ по этому направлению можно прописать образование ущелья, по которому воды Ахалцихской котловины въ соединении съ
Курою, нашли себе выходъ въ Карталинскую долину.

246

После этого краткаго очерка строения породъ следуетъ перейти къ разсмотрению условий появления минеральныхъ источниковъ въ описанной
местности. По своимъ химическимъ и терапевтическимъ сойствамъ все минеральные источники Ахалцихскаго и части Горийскаго уездовъ представляютъ
воды:
1) Горячия сернощелочныя, какъ напримеръ: Абасъ–Туманские источники и Аспиндзенские ключи.
2) Горячия индиферентныя воды, какъ напримеръ: Цинубанские источники.
3) Холодные углекисло-железисто-щелочныя, какъ напримеръ: Платенские, Уравельские, Хомские и Цагверские источники.
и 4) Холодныя, горько-соленыя воды, какъ напримеръ, Ахацихский въ
старомъ городе.
За исключениемъ последняго источника, все остальные распределены по
окраине Ахалцихской котловины, а именно: источники горячие, серные и индиферентные въ области породъ долеритовыхъ псаммитовъ и темныхъ сланцевъ, прорезанныхъ дейковыми жилами олигоклазоваго порфира въ сопровождении миндальныхъ камней; источники углекисло-железистые находятся
вблизи выходовъ трахитовыхъ породъ, которыя прорезали и отчасти покрыли
породы долеритовыя и сопутствующия ихъ обломочныя образования. Одинъ
только горько-соленый источникъ выходитъ въ пределахъ Ахалцихской котловины изъ осадочныхъ образований нуммулитоваго яруса.

А. ИСТОЧНИКИ СЕРНОЩЕЛОЧНЫЕ.
1.

Источники въ местечке Абасъ-Тумане.

Местечко Абасъ-Туманъ расположено въ тесномъ ущельи р. Оцхе, на
породахъ долеритовыхъ и сопутствующихъ имъ псаммитахъ и темныхъ сланцахъ, которые имеютъ общее простирание отъ запада къ востоку съ уклонениемъ 150 къ югу и северу и падение къ югу съ уклонениемъ 150 къ востоку и
подъ угломъ 350. Все эти породы образуютъ небольшое возвышение, на которомъ расположенъ публичный садъ этого местечка. Вышеприведенныя поро-

247

ды прорезаны въ двухъ местахъ въ самомъ селении олигоклазовымъ порфиромъ съ простираниемъ отъ запада къ востоку съ уклонениемъ 200 къ северу
и югу и съ падениемъ отъ 700 до 800 къ югу. Въ верхней части местечка, где
находится мостъ черезъ реку Оцхе, этотъ порфиръ образовалъ призматическия отдельности, въ нижней же части онъ представляетъ круто-падающую
дейковую жилу, пересекающую все ущелье на подобие диафрагмы, чрезъ которую при выходе изъ селения прорывается р. Оцхе. Въ томъ месте, где въ
самомъ селении съ левой стороны р. Оцхе, долеритовыя и обломочныя породы переходятъ отъ крутого ската къ более пологому, вытекаютъ близь самой
речки Богатырские источники; далее на востокъ, по линии простирания этихъ
же породъ, въ разстоянии около 800 футъ отъ первыхъ, выходитъ Змеиный
источникъ, и съ южной стороны порфировой диафрагмы вытекаютъ, въ несколькихъ стахъ футахъ отъ нея, тоже съ левой стороны р. Оцхе, Золотушные
источники. Повидимому, выходы приведенныхъ порфировыхъ жилъ, между
которыми, считая отъ севера къ югу, находятся въ самомъ селении источники
Богатырские и Змеиный, произвели трещины и скважины въ напластованныхъ породахъ Абасъ-Туманскихъ и такимъ образомъ содействовали къ выходу горячей минеральной воды на поверхность земли. Пласты псаммитовъ и
сланцевъ, которые обнажены на всемъ возвышении между Богатырскими и
Змеинымъ источниками вдоль леваго берега речки Оцхе, во многихъ местахъ
обнаруживаютъ сеть трещинъ и скважинъ, заполненныхъ ключевыми натеками прежнихъ временъ; эти натеки, конечно, заставляютъ предполагать, что
деятельность минеральныхъ источниковъ была въ давно прошедшее время
несравненно сильнее, чемъ теперь, на протяжении всей приведенной возвышенности, которую можно считать главнымъ местомъ выхода минеральныхъ
ключей въ Абасъ-Тумане. Если къ этому присоединить еще то обстоятельство, что вообще Абасъ-Туманские горячие источники въ весьма малой степени
обладаютъ свойствомъ образовывать ключевые натеки, то толщина последнихъ, найденныхъ въ трещинахъ и разселинахъ напластованныхъ образований, свидетельствуютъ о весьма отдаленномъ времени, съ котораго они вытекаютъ въ этомъ месте. По количеству воды, даваемой каждою отдельною
группою Абасъ-Туманскихъ источниковъ, конечно, первое место занимаютъ
3 ключа Богатырскихъ, потомъ Змеиный и, наконец, три ключа Золотушныхъ. Вследствие несоответственной, или вообще дурной обделки Богатырс-

248

кихъ ключей, о которой будетъ сказано далее, въ настоящее время нетъ никакой возможности сделать точнаго определения количества воды, выходящей
изъ нихъ. Все попытки, сделанные въ этомъ отношении, представили количество воды несравненно большее, чемъ выведенное г. Абелемъ въ 1865 году;
опыты, произведенные въ настоящемъ году, представили для всехъ Богатырскихъ ключей количество воды, весьма близко подходящее къ определенному
въ прошломъ году г. Струве. Что же касается до Змеинаго источника, то опыты, произведенные въ настоящемъ году относительно определения количества воды, представили такие результаты.
Бассейнъ Змеинаго источника имеетъ внутри следующие размеры:
въ ширину
въ длину

10 ф. 7 д., или 127 д.
21 - ” - , или 252 д.

Площадь его равна 32004 дюймамъ. Водопроводная труба изъ источника
находится на высоте 3 ф. и 7 дюйм. отъ дна бассейна. Въ следствие такихъ
условий количество воды Змеинаго источника было определено прямымъ напускомъ воды въ бассейнъ въ течении известнаго времени, при чемъ по прошествии опыта по толщине слоя набежавшей воды въ данное время было исчислено все количество воды на суточное время. Опытъ продолжался одинъ
часъ и въ это время слой набежавшей воды равнялся 4½ дюймамъ, или
144018 куб. дюйм. или 191,48 ведеръ въ часъ, что составляетъ въ сутки
4595,52 ведра. Количество воды Золотушныхъ ключей тоже не могло быть
определено по причине дурной обделки ключей. Имея въ виду указание более правильной обделки ключей и применения воды ихъ для ваннъ въ
Абасъ-Тумане, сначала следуетъ указать на ныне существующия несовершенства въ этомъ отношении. Богатырские ключи обделаны въ три бассейна,
которые ветхи, пропускаютъ воду и устроены совершенно безъ знания дела.
Бассейны совершенно открытые и потому допускаютъ преждевременное разложение воды отъ соприкосновения съ углекислотою воздуха; кроме того
при открытыхъ бассейнахъ нельзя сделать устройства для паровыхъ ваннъ,
если въ таковыхъ встретится надобность. Водоспускные трубы двухъ ближайшихъ къ реке бассейновъ, изъ которыхъ одинъ имеетъ трапециеидальную
площадь, а другой круглую, находятся не на дне бассейновъ, а только на два

249

и на три дюйма ниже трубъ, посредствомъ которыхъ напускается вода въ ванны, а именно, въ разстоянии 35 дюймовъ отъ дна, вследствие этого вода изъ
этихъ двухъ бассейновъ никогда не можетъ быть спущена, въ чемъ нередко
можетъ встретиться надобность, какъ для очистки бaссейна, такъ и для другихъ нуждъ.
Точное определение количества воды какого нибудь ключа можетъ быть
определено 3-мя способами:
1) Прямымъ измерениемъ воды, выпускаемой изъ водоскопа, при чемъ,
конечно, уровень воды въ последнемъ долженъ быть постоянно неизменный.
2) Непосредственнымъ измерениемъ скорости вытекающей воды при
известномъ сечении выпускного отверстия, или жолоба, или трубы, и при
постоянстве уровня воды въ водоеме.
и 3) Измерениемъ слоя воды, накопленнаго въ известное время и при известной площади водовместилища.
За неимениемъ прибора для непосредственнаго определения скорости
течения воды (мельницы Вельтмана), для определения количества воды, не
только Абасъ-Туманскихъ, но и другихъ источниковъ, былъ употребленъ,
или первый, или третий способъ, а где допускала возможность, то оба вместе.
Применение перваго способа определения количества воды было невозможно при Богатырскихъ ключахъ, потому что, напуская воду въ ванны, уровень
воды все-таки подымался въ сборномъ бассейне. Результаты, полученные
третьимъ способомъ определения количества воды, тоже не могутъ считаться
точными, потому что вследствие ветхости здания и недоступности къ сборному бассейну съ трапециеидальною площадью, невозможно было получить
точныхъ размеровъ самого бассейна, а потому и всего накопленнаго количества воды; кроме того, какъ круглый, такъ и трапециеидальный бассейны
пропускаютъ воду, не только изъ одного въ другой, но и въ бассейнъ № 3, и
эти проходы воды нельзя было устранить. Наконецъ, определение количества
воды Богатырскихъ ключей 3-мя способами было неточно, потому что разстояние отъ дна бассейна водоспускныхъ трубъ весьма велико и потому разность горизонтовъ воды при полномъ скопе ея въ сборномъ бассейне и при
низкомъ уровне воды весьма незначительна; вследствие этого слой мертвой
воды въ бассейнахъ весьма значителенъ и ошибка, получаемая при этомъ
способе определения количества воды, можетъ быть большая.

250

Для устранения вышеприведенныхъ обстоятельствъ следуетъ уничтожить ныне существующие три ветхихъ бассейна при Богатырскихъ ключахъ
и заменить ихъ одною общею закрытою обделкою. Все Богатырские ключи
находятся въ такомъ близкомъ другъ отъ друга разстоянии, что нетъ надобности ихъ отделять различными обделками. При устройстве новаго, закрытаго ключевого бассейна надъ источниками следуетъ соблюсти то, чтобы вода
не накоплялась въ этомъ бассейне более чемъ на 1 и много 1½ фута и чтобы
этотъ бассейнъ всегда можно было вполне опоражнивать и иметь свободный
доступъ внутрь его. Кроме того, следуетъ несколько расчистить дно источниковъ и даже углубить дно круглаго бассейна, который на 9½ д. ниже перваго.
Въ русле речки Оцхе, вблизи леваго ея берега, къ которому примыкаетъ трапециеидальный бассейнъ Богатырскихъ источниковъ, тоже обнаруживается
горячая минеральная вода; поэтому при сооружении новой обделки надъ ныне существующими Богатырскими ключами следуетъ воспользоваться выходомъ горячей воды въ русле реки. Вообще же при новой обделке этихъ ключей и въ особенности при расчистке и углублении дна новаго ключевого бассейна следуетъ сообразоваться съ местомъ, где будетъ устроено новое ванное
здание, чтобы иметь достаточное падение воды къ последнему. Въ этихъ видахъ была произведена нивеллировка между Богатырскими и Змеинымъ ключами и ныне существующими госпитальными зданиями, которыя признаны
за самое удобное помещение для ваннъ. Для большей ясности результаты нивеллировки изображены графически на приложенномъ чертеже.
№ 1. Богатырский ключъ, или трапецие - идальный бассейнъ ниже № 2, или круглаго бассейна на
№ 1. Богатырский ключъ ниже цоколя праваго флигеля
госпитальнаго здания на
№ 1. Богатырский ключъ ниже цоколя средняго здания на
№ 1. Богатырский ключъ ниже цоколя леваго флигеля на
№ 1. Богатырский ниже Змеинаго бассейна на
№ 2. Богатырский ключъ съ круглымъ бассейномъ ниже
праваго флигеля на
№ 2. Богатырский ключъ ниже средняго здания на
№ 2. Богатырский ключъ ниже леваго флигеля на
251

9½ д.
1 ф. 11½ д.
2 ” 5¾ ”
4 ” 11½ ”
10 ” 5 ”
1”2”
1 ” 8¼ ”
4”2”

№ 2. Богатырский ключъ ниже Змеинаго на
Высота цоколей госпитальныхъ зданий
1)
Праваго флигеля:
У праваго угла
У леваго угла
2)
Средняго здания:
У праваго угла
У леваго угла
3)
Леваго флигеля:
У праваго угла
У леваго угла

9 ” 7½
””
1”7”
2”8”
2”¾”
””5”
2”1”
1”3”

Существующий горизонтъ цоколя госпитальныхъ зданий еще допускаетъ перестройку этихъ зданий въ новое ванное здание. Въ отношении Змеинаго и Золотушныхъ источниковъ следуетъ заметить, что углубившись несколько внутрь скалы, следовало-бы въ первомъ расчистить место выхода минеральной воды, чтобы этимъ уничтожить потерю ея по трещинамъ скалы въ
сторону отъ бассейна. Золотушные источники, какъ дающие весьма полезную въ терапевтическомъ отношении воду, требуютъ более обширной разведки въ скале, изъ которой они вытекаютъ; эти поисковыя работы сначала
должны быть ведены въ виде открытыхъ работъ, а потомъ, когда эти последния представятъ благонадежные результаты, то ихъ можно продолжать въ виде горизонтальныхъ подземныхъ выработокъ.

2) Источники близь Аспиндза.
Эти источники находятся по левой стороне р. Куры, въ томъ месте, где,
встретивъ отроги горы Пиклюръ и изменивъ свое северное течение на западо-северо-западное, эта река входитъ въ пределы Ахалцихской котловины.
Выходы минеральной воды расположены на низменномъ и узкомъ побережье, ограниченномъ параллельно течению реки круто скалистымъ возвышениемъ. Это последнее состоитъ непосредственно близь источниковъ изъ мин252

дальнаго камня и за темъ далее внизъ по реке изъ выходовъ олигоклазоваго
порфира. Противуположный правый берегъ реки представляетъ несколько
более возвышенный берегъ, состоящий изъ псаммитовъ и сланцевъ съ простираниемъ отъ запада къ востоку съ небольшими уклонениями къ югу и северу и падениемъ въ северную сторону. Минеральная вода выходитъ на поверхность земли целымъ рядомъ ключей, которые по своему расположению вполне совпадаютъ съ линиею простирания породъ. Все эти ключи обложены
камнемъ на подобие 4-хъ открытыхъ бассейновъ. Два изъ нихъ въ виде прямоугольниковъ, изъ которыхъ одинъ сложенъ изъ обтесанныхъ камней на цементе, а другие два въ виде круглыхъ бассейновъ; какъ эти последние, такъ и
одинъ прямоугольный, сложены изъ округленныхъ глыбъ, промежутки которыхъ забиты землею. Минеральная вода накапливается въ нихъ до горизонта,
уравновешивающаго подземное давление и потому, не имея почти никакого
стока, она застаивается въ этихъ водовместилищахъ. Определение количества
воды источниковъ было произведено способомъ накапливания воды въ известное время и при известной площади.
Бассейнъ А. прямоугольный имелъ:
длину 15 ф. 6 д., или 186 д.
ширину 11 ф. 6 д. “ 138 д.
Площадь 25668 кв. д.
Въ продолжении 3 минутъ въ немъ накопилось 2 дюйма воды; поэтому
въ 1 часъ въ немъ накапливалось 315,65 ведеръ,
въ сутки - 7575,60 вед., что соответствуетъ 930004,12 литрамъ воды.
Бассейнъ Б круглый имелъ въ диаметре
Площадь его поэтому была
Въ продолжении 10 минутъ накопился слой воды въ
Въ 1 ча