Вы находитесь на странице: 1из 33

Chng 4 Phn ng ho hc Cu 131 : Trong ho hc v c, phn ng ho hc no c s oxi ho ca cc nguyn t lun khng i ? A. Phn ng ho hp. B. Phn ng trao i. C.

Phn ng phn hy. D. Phn ng th. Cu 132 : Trong ho hc v c, phn ng ho hc no lun l phn ng oxi ho kh ? A. Phn ng ho hp. B. Phn ng trao i. C. Phn ng phn hy. D. Phn ng th. Cu 133 : Phng php thng bng electron da trn nguyn tc : A. Tng s electron do cht oxi ho cho bng tng s electron m cht kh nhn. B. Tng s electron do cht oxi ho cho bng tng s electron cht b kh nhn. C. Tng s electron do cht kh cho bng tng s electron m cht oxi ho nhn. D. Tng s electron do cht kh cho bng tng s electron m cht b oxi ho nhn. Cu 134 : Trong ho hc v c, loi phn ng ho hc no c th l phn ng oxi ho kh hoc khng phi phn ng oxi ho kh ? A. Phn ng ho hp v phn ng trao i. B. Phn ng trao i v phn ng th. C. Phn ng th v phn ng phn hu. D. Phn ng phn hu v phn ng ho hp. Cu 135 : Cho cu sau : Phn ng ho hc c s thay i s oxi ho l phn ng oxi ho kh ( 1). Phn ng ho hc khng c s thay i s oxi ho khng phi l phn ng oxi ho kh ( 2). A. 1 ng, 2 sai. B. 1 sai, 2 ng. C. C hai u ng. D. C hai u sai.

Cu 136 : Trong cc phn ng ho hc sau, phn ng khng phi phn ng oxi ho kh l

A. Fe + 2HCl FeCl2 + H2 B. AgNO3 + HCl AgCl + HNO3 C. MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O D. 6FeCl2 + KClO3 + 6HCl 6FeCl3 + KCl + 3H2O
Cu 137 : Trong phn ng 10FeSO4 + KMnO4 + 8H2SO4 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

A. FeSO4 l cht oxi ho, KMnO4 l cht kh. B. FeSO4 l cht oxi ho, H2SO4 l cht kh. C. FeSO4 l cht kh, KMnO4 l cht oxi ho. D. FeSO4 l cht kh, H2SO4 l cht oxi ho.
Cu 138 : Trong phn ng 2NO2 + 2NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O NO2 ng vai tr l : A. cht oxi ho. B. cht kh. C. va l cht oxi ho va l cht kh. D. khng phi cht oxi ho, khng phi cht kh. Cu 139 : Trong phn ng KClO3 l A. cht oxi ho. B. cht kh. C. va l cht oxi ho, va l cht kh. D. khng phi cht oxi ho, cng khng phi cht kh. Cu 140 : Phn ng ho hc m NO2 ch ng vai tr l cht oxi ho l phn ng no sau y ? A. 2NO2 + 2NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O B. NO2 + SO2 NO + SO3 C. 2NO2 N2O4 D. 4NO2 + O2 + 2H2O 4HNO3 Cu 141 : Phn ng ho hc m SO2 khng ng vai tr cht oxi ho, khng ng vai tr cht kh l phn ng no sau y ? KClO3
t MnO 2
o

KCl +

3 O 2 2

A. SO2 + 2H2S 3S + 2H2O B. SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O

C. SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr


D. Khng c phn ng no. Cu 142 : Phn ng FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + ... khng phi l phn ng oxi ho kh khi : A. x = 1 ; B. x = 2 ; C. x = 3 ; D. x = 1 ; y = 1. y = 3. y = 4. y = 0.

Cu 143 : Trong cc phn ng ho hc, cc nguyn t kim loi A. ch th hin tnh kh. B. ch th hin tnh oxi ho. C. th hin tnh oxi ho hay tnh kh ty kim loi c th. D. th hin tnh oxi ho hay tnh kh ty vo phn ng c th. Cu 144 : Phn ng HCl + MnO 2 ca cc cht ln lt l : A. 2, 1, 1, 1, 1. B. 2, 1, 1, 1, 2. C. 4, 1, 1, 1, 2. D. 4, 1, 2, 1, 2. Cu 145 : Phn ng Cu + H2SO4 + NaNO3 CuSO4 + Na2SO4 + NO2 + H2O c h s cn bng ca cc cht ln lt l : A. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. B. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2. C. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. D. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Cu 146 : H s cn bng ca cc cht trong phn ng FeS + HNO3 Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O ln lt l : A. 1, 3, 1, 0, 3, 3. B. 2, 6, 1, 0, 6, 3. C. 3, 9, 1, 1, 9, 4. D. 3, 12, 1, 1, 9, 6. Cu 147 : Cho 0,1 mol Zn v 0,2 mol Ag tc dng hon ton vi HNO3 to ra Zn(NO3)2, AgNO3, H2O v V lt kh NO2 ( ktc). Xc nh V. A. V = 4,48 lt. B. V = 2,24 lt. C. V = 8,98 lt. D. V = 17,92 lt.
t0

MnCl2 + Cl2 + H2O c h s cn bng

Cu 148 : Cho 0,1 mol Al phn ng hon ton vi HNO3 to ra Al(NO3)3, H2O v 2,24 lt mt kh X duy nht ( ktc). X l :

A. NO2
B. NO

C. N2O D. N2
Cu 149 : Cho 0,1 mol Al v 0,15 mol Mg phn ng hon ton vi HNO3 to ra Al(NO3)3, Mg(NO3)2, H2O v 13,44 lt mt kh X duy nht ( ktc). X l :

A. N2O
B. NO

C. NO2 D. N2
Cu 150 : Cho 0,4 mol Mg tc dng hon ton vi HNO3 to ra Mg(NO3)2, H2O v 0,1 mol mt sn phm kh (duy nht) cha nit. Sn phm kh l : A. NO

B. NO2 C. NH4NO3 D. N2

Chng 5 Nhm halogen Cu 151 : Lin kt trong phn t halogen X2 A. bn. B. rt bn. C. khng bn lm. D. rt km bn. Cu 152 : Kh nng hot ng ho hc ca cc n cht halogen l A. mnh. B. trung bnh. C. km. D. rt km. Cu 153 : Nguyn t no sau y trong tt c cc hp cht ch c s oxi ho 1 ? A. Clo. B. Flo. C. Brom. D. C A, B v C. Cu 154 : Ch ra ni dung sai :

A. Trong hp cht, halogen lun c s oxi ho 1.


B. Tnh cht ho hc c bn ca cc halogen l tnh oxi ho.

C. Phn t halogen X2 d b tch thnh 2 nguyn t X.


D. Cc nguyn t halogen c m in tng i ln. Cu 155 : Ch ra ni dung sai : Trong nhm halogen, t flo n iot ta thy .... A. trng thi tp hp : T th kh chuyn sang th lng v rn. B. mu sc : m dn. C. nhit nng chy v nhit si : gim dn. D. m in : gim dn. Cu 156 : Nguyn t clo khng c kh nng th hin s oxi ho : A. +3 B. 0 C. +1 D. +2 Cu 157 : Ch ra u khng phi l c im chung ca tt c cc halogen ?

A. Nguyn t halogen d thu thm 1 electron.

B. Cc nguyn t halogen u c kh nng th hin cc s oxi ho


1, +1, +3, +5, +7. C. Halogen l nhng phi kim in hnh.

D. Lin kt trong phn t halogen X2 khng bn lm, chng d b


tch thnh 2 nguyn t halogen X. Cu 158 : Kh clo nng hn khng kh A. 1,2 ln. B. 2,1 ln. C. 2,5 ln. D. 3,1 ln. Cu 159 : 200C v 1atm, mt th tch nc ho tan c bao nhiu th tch kh clo ? A. 0,25. B. 2,5. C. 25. D. 250. Cu 160 : Nc clo c mu : A. vng rm. B. vng nht. C. vng lc. D. vng da cam. Cu 161. C cc dung mi : nc, benzen, etanol, cacbon tetraclorua. Kh clo tan t nht trong dung mi no ? A. Nc. B. Benzen. C. Etanol. D. Cacbon tetraclorua. Cu 162. Trong hp cht vi nguyn t no, clo c s oxi ho dng ? A. Flo, oxi. B. Oxi, nit. C. Flo, nit. D. Flo, oxi, nit. Cu 163. Ch ra ni dung sai : A. n cht clo l cht kh, mu vng lc. B. Tnh cht ho hc c bn ca clo l tnh kh mnh. C. Kh clo tan t trong nc, tan tt trong dung mi hu c. D. Trong cc hp cht vi oxi, clo u c s oxi ho dng. Cu 164. Trong nc clo c bao nhiu cht (phn t, ion) ? A. 2 B. 3 C. 5

D. 6 Cu 165. u khng phi l c im ca phn ng gia kh clo vi kim loi ? A. Tc phn ng nhanh. B. Phn ng ta nhiu nhit. C. Phn ng xy ra nhit thng hoc khng cao lm. D. To ra mui clorua trong kim loi c s oxi ho thp. Cu 166. Hin tng xy ra khi t natri nng chy trong kh clo : A. Xut hin khi mu nu. B. C ngn la sng chi. C. Nghe thy ting n lch tch. D. C A, B v C. Cu 167 : Hin tng xy ra khi cho dy st nng vo bnh ng kh clo : A. C khi trng. B. C khi nu. C. C khi en. D. C khi tm. Cu 168 : T bt Fe v mt ho cht X c th iu ch trc tip c FeCl3. Vy X l : A. Dung dch HCl.

B. Dung dch CuCl2.


C. Kh clo. D. C A, B, C u c. Cu 169 : t chy dy ng nng trong kh X, sau ho tan sn phm vo nc c dung dch c mu xanh lam. Kh X l :

A. O2 B. O3 C. Cl2 D. SO3
Cu 170 : t dy st nung trong kh X to ra khi mu nu. Kh X l :

A. O2 B. Cl2 C. NO2 D. SO3


Cu 171 : Hn hp kh hiro v kh clo n mnh nht khi t l mol gia hiro v clo l A. 1 : 1 B. 1 : 2.

C. 2 : 1 D. Bt k t l no. Cu 172 : Ch ra u khng phi l tnh cht ca nc clo ? A. C mu vng lc. B. C mi hc. C. C tnh kh mnh. D. C tnh ty mu. Cu 173 : Ch ra ni dung ng: A. Kh clo khng phn ng vi kh oxi.

B. Kh clo phn ng vi kh oxi to ra Cl2O. C. Kh clo phn ng vi kh oxi to ra Cl2O5. D. Kh clo phn ng vi kh oxi to ra Cl2O7.
Cu 174 : Hin tng xy ra khi cho giy qu tm vo nc clo : A. Qu tm khng i mu. B. Qu tm ho . C. Qu tm mt mu. D. Lc u qu tm ho , sau mt mu. Cu 175 : Trong t nhin, clo c hai ng v bn l :

A. B. C. D.

35 34 36 35

Cl v Cl v Cl v Cl v

36 35 37 37

Cl Cl Cl Cl

Cu 176 : Th mt mnh giy qu tm vo dung dch NaOH long. Sau sc kh Cl2 vo dung dch , hin tng xy ra l : A. Giy qu t mu tm chuyn sang mu xanh. B. Giy qu t mu xanh chuyn v mu tm. C. Giy qu t mu xanh chuyn sang mu hng. D. Giy qu t mu xanh chuyn sang khng mu. Cu 177 : Khong cht khng cha nguyn t clo : A. Mui m. B. Khong cacnalit. C. Khong lmit. D. Khong sinvinit. Cu 178 : Trong t nhin, clo ch trng thi t do trong : A. khng kh trn tng bnh lu. B. kh phun ra t m kh thin nhin. C. kh phun ra t m du. D. kh phun ra t ming ni la. Cu 179 : Cht kh c dng dit trng nc sinh hot, nc b bi... l :

A. B. C. D.

F2 Cl2 N2 CO2

Cu 180 : Ch ra ni dung sai : A. Clo l phi kim rt hot ng. B. Clo l cht kh trong nhiu phn ng ho hc.

C. Trong cc hp cht, clo ch c s oxi ho 1.


D. Clo l cht oxi ho mnh. Cu 181 : Ch ra u khng phi l ng dng ca clo : A. X l nc sinh hot. B. Sn xut nhiu ho cht hu c (dung mi, thuc dit cn trng, nha, cao su tng hp, si tng hp). C. Sn xut NaCl, KCl trong cng nghip. D. Dng ty trng, sn xut cht ty trng. Cu 182 : Mt lng ln clo c dng A. dit trng nc sinh hot. B. sn xut cc ho cht hu c. C. sn xut nc Gia-ven, clorua vi. D. sn xut axit clohiric, kali clorat... Cu 183 : Nguyn tc iu ch kh clo l da vo phn ng sau : A. 2Cl Cl2 + 2e pd d Na + B. NaCl C. 4HCl + MnO2
0

1 Cl2 2

pd D. 2NaCl + 2H2O d Cl2 + H2 + 2NaOH Cu 184. lm sch kh clo khi iu ch t MnO2 v HCl c, cn dn kh thu m.n c ln lt qua cc bnh ra kh :

t Cl2 + MnCl2 + 2H2O

A. (1) cha H2SO4 c v (2) cha dung dch NaCl. B. (1) cha dung dch NaCl v (2) cha H2SO4 long. C. (1) cha dung dch NaCl v (2) cha H2SO4 c. D. (1) cha H2SO4 c v (2) cha nc ct.
Cu 185. C ba cch thu kh di y, cch no c th dng thu kh clo ?

------ -- - - - - - -H2O - - - -- - - - -

Cch 1 A. Cch 1. B. Cch 2. C. Cch 3.

Cch 2

Cch 3

D. Cch 1 hoc cch 3. Cu 186. Trong bnh in phn dung dch NaCl sn xut NaOH, kh Cl 2 v H2 trong cng nghip, c : A. catot bng than ch, anot bng st. B. catot bng st, anot bng than ch. C. catot v anot u bng than ch. D. catot v anot u bng st. Cu 187. Ch ra phng trnh ha hc ca phn ng sn xut clo trong cng nghip : A. 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O B. 16HCl + 2KMnO4 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O pd C. 2NaCl + 2H2O Cl2 + H2 + 2NaOH d pnc m.n D. NaCl Na + 1/2Cl2 Cu 188 : Khi iu ch clo trong phng th nghim, ming bnh thu kh clo c bng tm xt, : A. nhn bit kh clo thu y hay cha. B. khng cho kh clo khuch tn vo khng kh. C. dng nhn bit kh clo do clo tc dng vi xt sinh ra nc Giaven c tc dng lm trng bng. D. C B v C. Cu 189 : Khng c dng phng php no sau y nhn bit kh clo ? A. Quan st mu sc ca kh. B. Ngi mi ca kh. C. Dng qu tm m. D. Ho tan vo nc to ra dung dch mu vng lc lm mt mu qu tm. Cu 190 : Kh clo c th c lm kh bng :

A. H2SO4 c.
B. CaO rn. C. NaOH rn.

D. H2SO4 c hoc CaO rn.


Cu 191 : vn chuyn kh clo t nh my sn xut n ni tiu th, ngi ta ng kh clo kh trong bnh bng : A. cht do.

B. thy tinh. C. thp. D. uy-ra. Cu 192 : Cch tt nht lm sch khng kh trong phng th nghim c ln lng ln kh clo l : A. Phun nc.

B. Phun dung dch Ca(OH)2. C. Phun kh NH3. D. Phun kh H2.


(vo khng kh trong phng th nghim ). Cu 193 : Kh clo iu ch trong phng th nghim c ln kh HCl. lm sch kh clo cn sc hn hp kh ny vo : A. nc. B. dung dch HCl. C. dung dch NaOH. D. dung dch NaCl. Cu 194 : Cho 0,2 mol HCl tc dng hon ton vi MnO2 thu c V1 lt kh X c mu vng lc. Cng cho 0,2 mol HCl tc dng hon ton vi KMnO4, thu c V2 lt kh X. So snh V1 v V2 (trong cng iu kin nhit , p sut) :

A. V1 > V2 B. V1 = V2 C. V1 < V2
D. Khng xc nh c. Cu 195 : Cht no khng c dng lm kh kh clo ?

A. H2SO4 c. B. CaCl2 khan.


C. CaO rn.

D. P2O5.
Cu 196 : Cho cc s phn ng : Zn + HCl Kh A + ... KMnO4 + HCl Kh B + ... KMnO4
t Kh C + ...
0

Cc kh sinh ra (A, B, C) c kh nng phn ng vi nhau l : A. A v B, B v C. B. A v B, A v C. C. A v C, B v C. D. A v B, B v C, A v C.

Cu 197 : Khi iu ch kh clo trong phng th nghim, khng cho kh clo thot ra ngoi, c th thc hin bng cch : A. trn ming bnh thu kh c t bng tm xt. B. thu kh clo vo bnh c nt kn. C. thu kh clo vo bnh, ri nhanh chng nt kn. D. C A, B, C u c. Cu 198 : Trong mi trng hp, khi iu ch hay s dng kh clo u khng c clo thot ra ngoi, v : A. kh clo rt c. B. kh clo gy ra ma axit. C. kh clo lm thng tng ozon. D. kh clo lm nhim khng kh. Cu 199 : 200C, mt th tch nc ho tan c bao nhiu th tch kh HCl ? A. 2,5. B. 250. C. 500. D. 800. Cu 200 : 200C, dung dch HCl c nht c nng : A. 20%. B. 37%. C. 68%. D. 98%. Cu 201 : Dung dch axit clohiric c nht c khi lng ring :

A. 0,97g/cm3. B. 1,10g/cm3.
C. 1,19g/cm3. D. 1,74g/cm3. Cu 202 : Khi h l ng dung dch axit clohiric c trong khng kh m th khi lng ca l A. tng. B. gim. C. khng thay i. D. tng hoc gim. Cu 203 : Khi m l ng dung dch axit clohiric c trong khng kh m thy hin tng : A. Bc khi (do HCl bay hi ra kt hp vi hi nc).

B. L ng axit nng ln nhiu (do axit HCl c hp th hi nc to ra nhiu nhit). C. Khi lng l ng axit tng (do axit HCl c ht m mnh). D. Dung dch xut hin mu vng (do s oxi ho HCl bi oxi to ra nc clo c mu vng). Cu 204 : Tnh cht ca axit clohiric : A. L axit mnh, c tnh oxi ho, c tnh kh. B. L axit mnh, c tnh oxi ho, khng c tnh kh. C. L axit mnh, c tnh kh, khng c tnh oxi ho. D. L axit mnh, tc dng c vi cc kim loi ng trc hiro trong dy in ho, c tnh kh, khng c tnh oxi ho. Cu 205 : iu ch kh hiro clorua bng cch :

A. cho tinh th NaCl tc dng vi H2SO4 c v un nng. B. cho dung dch NaCl tc dng vi H2SO4 c v un nng. C. cho dung dch NaCl tc dng vi dung dch H2SO4 v un nng. D. cho tinh th NaCl tc dng vi dung dch H2SO4 v un nng.
Cu 206 : Phn ng c dng sn xut HCl trong cng nghip :
250 C A. NaCl + H2SO4 NaHSO4 + HCl t B. Cl2 + H2 2HCl 400 C C. 2NaCl + H2SO4 Na2SO4 + 2HCl
0 0 0

askt D. CH4 + 4Cl2 CCl4 + 4HCl


Cu 207 : Qu trnh sn xut axit clohiric trong cng nghip, kh HCl c hp th trong bao nhiu thp hp th ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 208 : Ch ra u khng phi l ng dng ca axit clohiric ? A. Dng sn xut mt s mui clorua. B. Dng qut ln g chng mc. C. Dng ty g, lm sch b mt nhng vt liu bng gang, thp trc khi sn hoc m. D. Dng trong cng nghip thc phm v y t. Cu 209 : Cht no dng khan c th dng lm kh mt s cht kh ?

A. B. C. D.

ZnCl2 BaCl2 CaCl2 AlCl3

Cu 210 : Khi nc Gia-ven trong khng kh, c phn ng ho hc xy ra l : A. 2NaClO + CO2 + H2O Na2CO3 + 2HClO. B. NaClO + CO2 + H2O NaHCO3 + HClO. C. NaClO + O2 NaClO3. D. NaClO NaCl + O (oxi nguyn t). Cu 211 : Trong cng nghip, nc Gia-ven c sn xut bng cch : A. in phn dung dch NaCl 20% c mng ngn nhit thng. B. in phn dung dch NaCl 20% khng c mng ngn nhit thng.

C. in phn dung dch NaCl 20% khng c mng ngn nhit


750C.

D. in phn dung dch NaCl 20% c mng ngn nhit 750C.


Cu 212 : Mui hn tp l mui ca : A. mt kim loi vi nhiu loi gc axit khc nhau. B. nhiu kim loi vi nhiu loi gc axit khc nhau. C. mt gc axit vi nhiu kim loi khc nhau. D. nhiu kim loi khc nhau vi nhiu gc axit khc nhau. Cu 213 : Khi sc kh Cl2 vo bt CaCO3 trong H2O, to ra sn phm l :

A. CaCl2, CO2, O2. B. CaOCl2, CO2. C. CaCl2, CO2, HClO. D. CaCl2, Ca(ClO)2, CO2.
Cu 214 : Khi bt clorua vi trong khng kh, c phn ng xy ra l : A. CaOCl2 + H2O Ca(OH)2 + Cl2 B. 2CaOCl2 + CO2 CaCO3 + CaCl2 + Cl2O C. 2CaOCl2 + CO2 + H2O CaCO3 + CaCl2 + 2HCl D. CaOCl2 CaCl2 + O (oxi nguyn t) Cu 215 : Ch ra u khng phi l ng dng ca clorua vi : A. Ty trng vi, si, giy, ty u cng rnh, chung tri.... B. Dng lm cht kh chua cho t nhim phn. C. Dng trong tinh ch du m. D. Dng x l cc cht c, bo v mi trng. Cu 216 : Dy no sp xp theo th t tnh cht axit tng dn ? A. HCl, H2CO3, B. HClO, C.

HCO , HClO. 3

HCO , H2CO3, HCl. 3

HCO , HClO, H2CO3, HCl. 3

D.

HCO , H2CO3, HClO, HCl. 3

Cu 217 : Cc ng dng ca nc Gia-ven, clorua vi, kali clorat... u da trn c s : A. tnh oxi ho mnh. B. tnh ty trng. C. tnh st trng. D. tnh kh mnh. Cu 218. Kh flo khng tc dng trc tip vi :

A. O2 v N2.
B. Au v Pt. C. Cu v Fe. D. C A, B v C. Cu 219. Cht no c dng khc ch ln thy tinh ? A. Dung dch NaOH. B. Dung dch HF.

C. Dung dch H2SO4 c. D. Dung dch HClO4.


Cu 220. Criolit c cng thc ho hc l :

A. B. C. D.

CaF2 Na2SiF6 Na3AlF6 NaAlO2

Cu 221. CFC trc y c dng lm cht sinh hn trong t lnh v my iu ho nhit . CFC l :

A. B. C. D.

CF4 v CCl4. CF4 v CF2Cl2. CCl4 v CFCl3. CF2Cl2 v CFCl3.

Cu 222. Cht no khi thi ra kh quyn, c tc hi ph hy tng ozon ? A. Floroten. B. Teflon. C. Freon. D. C A, B v C. Cu 223. Nguyn t c dng trong cng nghip sn xut nhin liu ht nhn lm giu 235U l : A. Clo. B. Flo. C. Brom. D. Iot. Cu 224 : Ch ra ni dung ng:

A. Flo l nguyn t phi kim mnh nht. B. Flo l cht oxi ho rt mnh. C. Flo l phi kim c tnh oxi ho mnh. D. C A v B. Cu 225 : sn xut F2 trong cng nghip, ngi ta in phn hn hp :

A. CaF2 + 2HF nng chy. B. 3NaF + AlF3 nng chy.


C. KF + 2HF nng chy.

D. AlF3 + 3HF nng chy.


Cu 226 : Trong bnh in phn sn xut F2 : A. cc m v cc dng lm bng graphit. B. cc m v cc dng lm bng ng. C. cc m lm bng graphit, cc dng lm bng ng. D. cc m bng ng, cc dng lm bng graphit. Cu 227 : Trong cc cht sau, cht no d tan trong nc ? A. AgI B. AgBr C. AgF D. AgCl Cu 228 : Cho cc cht : O2, F2, Cl2. Cht ch c tnh oxi ho l :

A. O2 B. F2 C. Cl2
D. C A, B v C. Cu 229 : Cht no sau y ri vo da s gy bng nng ? A. Nc clo. B. Cn iot. C. Brom. D. C A, B v C. Cu 230 : Cht no c dng trng ln phim nh ? A. AgCl B. AgBr C. AgI D. AgF Cu 231 : Ngun nguyn liu chnh iu ch iot l : A. Nc bin. B. Nc mt s h nc mn. C. Rong bin. D. Qung natri iotua.

Cu 232 : Trong t nhin, nguyn t halogen c hm lng t nht l : A. Flo B. Iot C. Clo D. Brom Cu 233 : Phn ng ho hc dng iu ch brom l : A. 4HBr + MnO2
pnc t Br2 + MnBr2 + 2H2O
0

B. 2NaBr + Cl2 Br2 + 2NaCl C. 2NaBr

2Na + Br2

D. 2NaBr + 2H2O

pnc

2NaOH + Br2 + H2

Cu 234 : Hin tng xy ra khi bc bromua ngoi nh sng : A. Xut hin cht rn mu trng bc, c nh kim. B. Xut hin cht rn mu en. C. Xut hin cht lng mu nu. D. Xut hin hn hp cht rn v cht lng mu nu. Cu 235 : Trong iu kin thch hp, c phn ng A2 + H2 2HA A l :

A. B. C. D.

F2 Cl2 I2 Br2

Cu 236 : Ch ra pht biu sai : A. Nc clo l dung dch ca kh clo trong nc. B. Nc flo l dung dch ca kh flo trong nc. C. Nc iot l dung dch ca iot trong nc. D. Nc brom l dung dch ca brom trong nc. Cu 237 : Ch ra ni dung sai : A. Iot tan nhiu trong nc, to ra dung dch gi l nc iot. B. Nc iot to vi h tinh bt mt cht c mu xanh. C. Nc iot l thuc th nhn bit h tinh bt. D. H tinh bt l thuc th nhn bit iot. Cu 238 : Mui iot l mui n c trn thm mt lng nh :

A. I2
B. NaI C. KI

D. CaI2
Cu 239 : Trong cc cht sau, dung dch c ca cht no khng c hin tng bc khi ? A. HCl

B. HI C. HBr

D. HNO3
Cu 240 : Cch no khng c dng iu ch hiro bromua ? A. 2NaBr(tinh th) + H2SO4
(c)

t 2HBr + Na2SO4

B. PBr3 + 3H2O H3PO3 + 3HBr C. 5Br2 + 2P + 6H2O 2H3PO3 + 10HBr D. C A, B v C u iu ch c HBr. Cu 241 : Dung dch no khi lu trong khng kh thng c mu vng ? A. HCl B. HF

C. H2SO3
D. HBr Cu 242 : C phn ng sau : 2HX + H2SO4 (c) X2 + SO2 + 2H2O Trong , HX l : A. HCl B. HF C. HBr D. C A, B v C Cu 243 : Trong phn ng : 8HX + H2SO4 (c) 4X2 + H2S + 4H2O HX l : A. HI B. HBr C. HF D. HCl Cu 244 : So snh tnh axit, bn, tnh oxi ho ca HClO v HBrO : A. bn, tnh axit, tnh oxi ho ca HBrO u ln hn ca HClO. B. bn, tnh axit, tnh oxi ho ca HClO u ln hn ca HBrO. C. HBrO c tnh axit mnh hn, cn tnh oxi ho v bn km HClO. D. HBrO c tnh axit v bn ln hn ; cn tnh oxi ho yu hn HClO. Cu 245 : Halogen no khng c iu ch t nc bin ? A. Flo v clo. B. Flo v brom. C. Flo v iot. D. Brom v clo.

Cu 246 : iu ch iot, ngi ta phi rong bin, t thnh tro, ngm tro trong nc, gn ly dung dch em c cho n khi phn ln mui no lng xung ? A. Clorua. B. Iotua. C. Sunfat. D. C A v C. Cu 247 : Ch ra u khng phi l ng dng ca brom ?

A. Dng sn xut mt s dn xut ca hirocacbon nh C2H5Br,


C2H4Br2 trong cng nghip dc phm. B. Sn xut NaBr dng lm thuc chng su rng. C. Sn xut AgBr dng trng ln phim nh. D. Cc hp cht ca brom c dng nhiu trong cng nghip du m, nng nghip, phm nhum... Cu 248 : Khi cho Fe3O4 tc dng vi HI d, to ra :

A. mui FeI2. B. mui FeI3. C. mui FeI2 v FeI3. D. mui Fe3I8.


Cu 249 : Khi xut hin trong phn ng gia bt nhm v bt iot (xc tc H 2O) l :

A. AlI3 B. I2 C. Al2O3 D. I2O


Cu 250 : Halogen theo ting La Tinh c ngha l : A. c. B. sinh ra mui. C. mu sc. D. oxi ho mnh.

Chng 6 Nhm oxi Cu 251 : X2 l cht kh, khng mu, khng mi, nng hn khng kh. X l : A. Nit. B. Oxi. C. Clo. D. Agon. Cu 252 : Trong protein ca c th sng, lu hunh c di dng A. hiro sunfua (H2S). B. sunfua ( S ). C. isunfua ( S S ). D. C A, B v C. Cu 253 : Cho dy hp cht : H2S, H2O, H2Te, H2Se. Cht c nhiu tnh cht khc vi cc cht cn li l :

A. H2S B. H2O C. H2Te D. H2Se


Cu 254 : Cho dy nguyn t nhm VA : S, O, Se, Te. Nguyn t ca nguyn t no c c im v cu to lp v electron khc vi cc nguyn t cn li ? A. S B. O C. Se D. Te Cu 255 : Ch ra ni dung sai : A. Nguyn t oxi c m in ln hn mi nguyn t khc (tr flo). B. Oxi l phi kim hot ng ho hc, c tnh oxi ho mnh. C. Oxi tc dng vi hu ht cc kim loi (tr Au, Pt...).

D. Oxi tc dng vi hu ht cc phi kim (tr N2, kh him).


Cu 256 : Mi ngy mi ngi cn bao nhiu m3 khng kh th ?

A. B. C. D.

10 20. 20 30. 30 40. 40 50.

Cu 257 : Phn ng oxi ho cc cht c th xy ra nhanh hay chm khng ph thuc vo : A. nhit . B. bn cht ca phn ng.

C. phn ng ta nhit hay thu nhit. D. trng thi ca cht. Cu 258 : Trong sn xut, oxi c dng nhiu nht A. lm nhin liu tn la. B. luyn thp. C. trong cng nghip ho cht.

D. hn, ct kim loi.


Cu 259 : Oxi s dng trong cng nghip luyn thp chim bao nhiu % lng oxi sn xut ra ? A. 5% B. 10% C. 25% D. 55% Cu 260 : Cho cc cht : KMnO4, CaCO3, KClO3, H2O2. Ch ra cht c ng dng khc so vi cc cht cn li ?

A. B. C. D.

KMnO4 CaCO3 KClO3 H2O2

Cu 261 : Ch ra u khng phi l hin tng xy ra khi t chy photpho trong bnh ng kh oxi. A. Photpho chy mnh lit vi ngn la sng chi. B. C cc ht nh mu nu bn ra. C. To ra khi trng dy c. D. To ra cht bt mu trng tan c trong nc. Cu 262 : Sn xut oxi t khng kh bng cch : A. ho lng khng kh. B. chng ct khng kh lng. C. chng ct phn on khng kh. D. chng ct phn on khng kh lng. Cu 263 : Hin tng xy ra khi cho bt MnO2 vo ng nghim ng nc oxi gi : A. To ra kt ta v kh bay ln : H2O2 + MnO2 Mn(OH)2 + O2 B. C bt kh tro ln v c cht rn mu en (MnO2) : 2H2O2 2H2O + O2 C. C bt kh tro ln v to ra dung dch khng mu : 2H2O2 + MnO2 H2MnO4 + H2 + O2 D. C bt kh tro ln v c cht rn mu en (MnO2) : H2O2 H2 + O2 Cu 264 : Cht kh mu xanh nht, c mi c trng l :

A. Cl2

B. SO2 C. O3 D. H2S
Cu 265 : Cho cc kh sau : O2, O3, N2, H2. Cht kh tan nhiu trong nc nht l :

A. O2 B. O3 C. N2 D. H2
Cu 266. Ch ra tnh cht khng phi ca H2O2 :

A. L hp cht t bn, d b phn hy thnh H2 v O2 khi c xc tc


MnO2. B. L cht lng khng mu. C. Tan trong nc theo bt k t l no.

D. S oxi ho ca nguyn t oxi l 1.


Cu 267. Ch ra ni dung sai :

A. O3 l mt dng th hnh ca O2. B. O3 tan trong nc nhiu hn O2 gn 16 ln. C. O3 oxi ho c hu ht cc kim loi (tr Au v Pt). D. iu kin thng, O2 khng oxi ho c Ag nhng O3 oxi ho c
Ag thnh Ag2O. Cu 268. Cch biu din cng thc cu to ng nht ca phn t ozon : A. O O B. O O C. O O D. O O Cu 269. Ch ra phng trnh ha hc ng: A. 4Ag + O2 B. 6Ag + O3 C. 2Ag + O3
t th ng 2Ag2O t th ng 3Ag2O t th ng Ag2O + O2
o o o

O O O

D. 2Ag + 2O2

t th ng Ag2O + O2

Cu 270 : Phn ng chng t H2O2 c tnh oxi ho l :

A. H2O2 + 2KI I2 + 2KOH B. H2O2 + Ag2O 2Ag + 2H2O + O2 C. 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O
D. C A, B v C Cu 271 : Hin tng quan st c khi sc kh ozon vo dung dch kali iotua : A. Nu nhng giy qu tm vo th giy qu chuyn sang mu xanh. B. Nu nhng giy tm h tinh bt vo th giy chuyn sang mu xanh. C. C kh khng mu, khng mi thot ra. D. C A, B v C. Cu 272 : Lng H2O2 sn xut ra c s dng nhiu nht trong A. ch to nguyn liu ty trng trong bt git. B. dng lm cht ty trng bt giy. C. ty trng t si, bng, len, vi... D. dng trong cng nghip ho cht, kh trng ht ging trong nng nghip, cht st trng trong y khoa. Cu 273 : Ch ra ni dung sai khi ni v ozon trong t nhin : A. Ozon c hnh thnh trong kh quyn khi c s phng in (st, tia chp...). B. mt t, ozon c sinh ra do s oxi ho mt s cht hu c (nha thng, rong bin...). C. Tng ozon c hnh thnh l do tia t ngoi ca mt tri chuyn ho cc phn t oxi thnh ozon. D. Khng kh cha lng ozon trn mt phn triu (theo th tch) c tc dng lm cho khng kh trong lnh. Cu 274 : Cho cc qu trnh : S chy, s quang hp, s h hp, s thi ra. Qu trnh khc bit vi ba qu trnh cn li l : A. S chy. B. S quang hp. C. S h hp. D. S thi ra. Cu 275 : Dng th hnh no ca lu hunh bn di 95,50C ? A. Lu hunh do. B. Lu hunh hoa. C. Lu hunh n t. D. Lu hunh t phng. Cu 276 : Phn t lu hunh gm 8 nguyn t lin kt cng ho tr vi nhau to thnh A. Mch thng.

B. Mch vng. C. Mch dch-dc. D. Hnh lp phng. Cu 277 : nhit no lu hunh trng thi lng, mu vng, rt linh ng ?

A. B. C. D.

1130C 1190C 1870C 4450C

Cu 278 : 14000C, hi lu hunh l nhng phn t

A. S8 B. S6 C. S2
D. S Cu 279 : Ch ra ni dung sai :

A. B. C. D.

S v S khc nhau v cng thc phn t. S v S khc nhau v cu to tinh th. S v S c tnh cht ho hc ging nhau. S v S khc nhau v mt s tnh cht vt l.

Cu 280 : Khi lu hunh n t mi iu ch nhit phng trong vi ngy, ta quan st thy th tch ca n A. gim xung. B. tng ln. C. khng thay i. D. c th gim xung hoc tng ln. Cu 281 : Hi thy ngn rt c, do phi thu hi thy ngn ri vi bng cch : A. nh nc brom ln git thy ngn. B. nh nc ozon ln git thy ngn. C. rc bt lu hunh ln git thy ngn. D. rc bt photpho ln git thy ngn. Cu 282 : Phng php Frasch khai thc lu hunh t do trong lng t, da trn c s l : A. Kh nng b ho tan trong nc nhit cao ca lu hunh. B. Kh nng phn ng vi nc nhit cao ca lu hunh :
t 2H2O + 3S 2H2S + SO2
o

C. Kh nng phn ng vi oxi trong khng kh (c nn vo) ca lu hunh : S + O2 SO2 D. Khng phi cc c s trn. Cu 283 : Khi magie chy trong oxi to ra nh sng mu A. vng.

B. trng. C. da cam. D. gch. Cu 284 : Kh H2S khng c trong A. mt s nc sui. B. kh thi nh my luyn kim mu. C. kh ni la. D. kh thot ra t cht protein b thi ra. Cu 285 : vt bng bc b ho en trong khng kh l do phn ng : 4Ag + 2H2S + O2 2Ag2S + 2H2O (mu en) (trong khng kh) A. cht oxi ho. B. cht kh. C. va l cht oxi ho va l cht kh. D. khng phi cht oxi ho, khng phi cht kh. Cu 286 : Cho cc mui sunfua : CaS, PbS, ZnS, FeS. Cht c tnh cht khc vi cc cht cn li l : A. CaS B. PbS C. ZnS D. FeS Cu 287 : Trong phng th nghim, c th iu ch H 2S bng phn ng gia FeS vi axit :

Trong phn ng ny, H2S ng vai tr :

A. H2SO4
B. HCl

C. HNO3
D. C A, B v C u c. Cu 288 : Trong cng nghip, khng sn xut cht no ? A. S

B. H2S C. SO2 D. SO3


Cu 289 : Mui sunfua c mu vng l : A. FeS B. PbS C. CdS D. CuS Cu 290 : Cch pha long H2SO4 c an ton l :

A. Rt nhanh axit vo nc v khuy u. B. Rt nhanh nc vo axit v khuy u. C. Rt t t nc vo axit v khuy u. D. Rt t t axit vo nc v khuy u. Cu 291 : Hin tng xy ra khi nhng mt thanh st vo mt cc ng axit H2SO4 c mt thi gian, sau nhng tip vo cc ng H2SO4 long :

A. Thanh st b n mn trong H2SO4 long, khng tan trong H2SO4


c.

B. Thanh st b n mn trong H2SO4 c, khng tan trong H2SO4


long. C. Trong c hai trng hp thanh st u b n mn. D. Trong c hai trng hp thanh st u khng b n mn. Cu 292 : Ho cht hng u trong nhiu ngnh sn xut l : A. Axit clohiric. B. Axit sunfuric. C. Axit nitric. D. Axit photphoric. Cu 293 : Axit sunfuric trong cng nghip c sn xut bng phng php A. thp. B. tip xc.

C. oxi ho kh.
D. ngc dng. Cu 294 : Cht no khng c iu ch trong phng th nghim ? A. Axit clohiric. B. Axit sunfuric. C. Axit nitric. D. Axi sunfuhiric. Cu 295 : Kim loi no b th ng trong H2SO4 c, ngui ? A. Zn, Al. B. Fe, Al. C. Cu, Fe. D. Zn, Fe. Cu 296 : SO3 tan v hn trong A. nc. B. axit sunfuric long. C. axit sunfuric c. D. C A, B v C. Cu 297 : Mt s kim loi nh Fe, Al, Cr b th ng trong H2SO4 c, ngui do : A. to ra lp sunfat bn bo v.

B. to ra lp oxit bn bo v. C. to ra lp hiroxit bn bo v. D. to ra lp hirosunfat bn bo v. Cu 298 : Trong sn xut H2SO4 kh SO3 c hp th bng : A. Nc. B. Axit sunfuric long. C. Axit sunfuric c, ngui. D. Axit sunfuric c, nng. Cu 299 : Oleum l :

A. Dung dch ca SO3 trong H2SO4 B. H2SmO3m +1 C. H2SO4. mSO3


D. C A, B v C Cu 300 : Ly 2 ng nghim, cho vo mi ng nghim mt t l ng nh (ly d). Rt vo ng nghim th nht 1ml H2SO4 long, vo ng nghim th hai 1ml H2SO4 c. un nng nh c 2 ng nghim n khi khng cn hin tng g xy ra. Sau nu nhng giy qu tm vo cc dung dch trong mi ng nghim (coi mui ng khng b thy phn) ta thy : A. ng th nht giy qu chuyn sang mu , ng th hai giy qu khng chuyn mu. b. ng th nht giy qu khng chuyn mu, ng th hai giy qu chuyn sang mu . B. c hai ng giy qu u chuyn sang mu . C. c hai ng giy qu u khng chuyn mu. Cu 301 : C 4 ng nghim ng y 4 kh ring bit sau : SO2, O2, O3, H2S. p cc ng nghim ny vo chu nc, sau mt thi gian c kt qu : X Y Z W

- - - -- - - - - - -- --

-- ----------------

- - - -- - - - - - ---------

-----------------H2O

H2O Xc nh cc kh X, Y, Z, W.

a. b. c. d.

Cu 302 : Cho bt Fe vo H2SO4 c, nng cho n khi Fe khng cn tan c na. Sn phm thu c l :

A. FeSO4 B. Fe2(SO4)3 C. FeSO4 v Fe2(SO4)3


D. Do st b th ng nn khng to ra cc sn phm trn. Cu 303 : phn bit 2 kh SO2 v H2S, c th dng A. dung dch natri hiroxit. B. dung dch kali pemanganat. C. dung dch brom trong nc. D. dung dch brom trong clorofom. Cu 304 : Cho Zn d vo axit H2SO4 c, sn phm kh bay ra c

A. SO2 B. H2 C. C SO2 v H2 D. Khng c kh bay ra v Zn b th ng trong H2SO4 c.


Cu 305 : Kh no sau y c th c lm kh bng H2SO4 c ?

A. H2S B. H2 C. NH3 D. C A, B v C u khng c lm kh bng H2SO4 c.


Cu 306 : Kh sau y c th c lm kh bng H2SO4 c : A. HBr B. HCl C. HI D. C A, B v C Cu 307 : Cht kh no sau y c th lm kh bng H2SO4 c ?

A. H2S B. SO3 C. NH3


D. Khng phi cc kh A, B v C. Cu 308 : Sn xut SO3 bng cch oxi ho SO2 bng oxi nhit :

A. 3500C 4000C B. 4000C 4500C C. 4500C 5000C

D. 5000C 5500C
Cu 309 : S gam H2O dng pha long 1 mol oleum c cng thc H2SO4.2SO3 thnh axit H2SO4 98% l : A. 36g B. 40g C. 42g D. C A, B v C u sai. Cu 310 : Sn phm ca phn ng gia axit sunfuric v mt cht kh ph thuc vo : A. iu kin phn ng. B. nng ca axit. C. nhit ca phn ng. D. bn cht ca cht kh.

Chng 7 Tc phn ng v cn bng ho hc Cu 311 : Ch ra cng thc tnh tc trung bnh ca phn ng : CCl4 N 2O 5 450 N 2O 4 + C

1 O2 2

A. B. C.

VN2O5 = VN2O4 = VO2 =

CN2O5(sau p/ ) CN2O5(tr c p/ ) CN2O4(sau p/ )

t CN2O4(tr c p/ ) t

CO2(sau p/ ) CO2(tr c p/ ) t

D. C B v C. Cu 312 : Ch ra ni dung sai : A. Cht xc tc lm cn bng chuyn dch. B. Cht xc tc lm tng c phn ng. C. Cht xc tc lm cho cn bng c thit lp nhanh hn. D. Cht xc tc khng lm bin i nng cc cht trong cn bng.

Cu 313 : Cho 0,500 mol/lt H2 v 0,500 mol/lt I2 vo trong mt bnh kn nhit 4300C, ch thu c 0,786 mol/lt HI. Vy khi un nng 1,000 mol/lt HI trong bnh kn 4300C thu c : A. 0,786 mol/lt kh iot. B. 0,224 mol/lt kh iot. C. 0,393 mol/lt kh iot D. 0,107 mol/lt kh iot. Cu 314 : C 3 ng nghim ng kh NO2 (c nt kn). Sau : Ngm ng th nht vo cc nc . Ngm ng th hai vo cc nc si. Cn ng th ba iu kin thng. Mt thi gian sau, ta thy : A. ng th nht c mu m nht, ng th hai c mu nht nht. B. ng th nht c mu nht nht, ng th hai c mu m nht. C. ng th nht c mu m nht, ng th ba c mu nht nht. D. ng th nht c mu m nht, ng th hai v ng th ba u c mu nht hn. Cu 315 : Cht xc tc V2O5 trong phn ng : 2SO2 + O2 c vai tr : A. tng tc phn ng thun v nghch nh nhau. B. ch lm tng tc phn ng thun. C. ch lm tng tc phn ng nghch. D. lm cho tc phn ng thun xy ra nhanh hn phn ng nghch. Cu 316 : Khi trng thi cn bng ho hc, th : A. phn ng thun v phn ng nghch u dng li. B. phn ng thun v phn ng nghch u khng dng li. C. ch c phn ng thun dng li. D. ch c phn ng nghch dng li. Cu 317 : Ch ra ni dung sai khi ni v cn bng ho hc : A. L mt trng thi ch c phn ng thun nghch. B. Khi tc phn ng thun bng tc phn ng nghch. C. L mt cn bng tnh. D. C A, B v C u ng. Cu 318 : Vai tr ca cht xc tc : A. ch lm tng tc phn ng thun. B. ch lm tng tc phn ng nghch.

2SO3

C. lm tng tc c phn ng thun v phn ng nghch nhng lm tc phn ng thun tng nhanh hn phn ng nghch. D. lm tng tc ca cc phn ng thun nghch v phn ng nghch nh nhau. Cu 319 : Xt phn ng : 2NO2 (Kh)

N 2O 4
(Kh)

T khi hi ca hn hp kh thu c so vi H2 nhit t1 l 27,60C ; nhit t2 l 34,50C ; khi t1 > t2 th chiu thun ca phn ng trn l : A. To nhit. B. Thu nhit. C. Khng thu nhit, cng khng to nhit. D. Cha xc nh c. Cu 320 : Phn ng xy ra gia H2 v halogen no c c im khc bit vi phn ng xy ra gia H2 v cc halogen cn li ? A. Flo. B. Clo. C. Iot. D. Brom. chng 4

Cu 131 132 133 134 135

p n b d c D c 136 137 138 139 140

p n b c c c b

Cu 141 142 143 144 145 chng 5

p n b b a c c

Cu 146 147 148 149 150

p n d c b c c

Cu 151 152 153 154 155 156 157

p n c a b a c d b 161 162 163 164 165 166 167

p n Cu a a b d d b b 171 172 173 174 175 176 177

p n a c a d d d c

Cu 181 182 183 184 185 186 187

p n c b a B a b c

Cu 158 159 160 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

p n c b b c c d c c b a a c b c b a a a 168 169 170 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

p n Cu c c b b b b c b b a c c b b a a b c 178 179 180 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 chng 6

p n d b c d c b d c d c b c b c b b b c

Cu 188 189 190 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

p n b b a b a c b a d c a b c d b a b b

Cu 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

p n Cu b c b b d b c b d b b d b 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

p n Cu a a b c a d a d b d b b c 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293

p n c d b b d b b b c d d b b

Cu 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308

p n d b c d c b a d c d b d c

Cu 264 265

p n Cu c b 279 280

p n Cu a a 294 295 chng 7

p n b b

Cu 309 310

p n c a

Cu 311 312 313

p n Cu b a d 314 315 316

p n b a b

Cu 317 318 319

p n c d a

Cu 320

p n c