Вы находитесь на странице: 1из 335

*

,5

iF-

ld

a-+
{."

'fli-

.f,

.,lfl

oTl

Dtoo.o
DtD

il

|I,

B.. 0

A,l

t|

l(0

?/, > o tr e i o , * t o
.0BTA,l P0
/v1

}.(

BA .

.l

9 60

.-.* .i..*

I{tL <l{aiil

E Ll ll T T ",i lt l !
u u!ui1| .> rl!L.''

I|

|u,,1u'|t na;i,L,tl
111'l!|1 e

r!

rr {t

t l1 t

nlo Ir n/)l'|]lt)

|-{

.,,l',l

b/',!

|i

n|)(r.

Itl.iIi,t'tttl, !{{']{|r|,!|i!-Y

I r i t

iI

| !

t!!1'"li, Itl'| Lll|'| !

! i ! ] !

|)

^ !:}

l l t'

| LIJ':,:1i:.'!

ii

l lyutl tIlT xoT I\4Ilo }t(IJl. liBTJilltl'


\ N'l'l I]JT' {I]Il \4o}I/, otx saTpaT pB
ll ]\4oIIo o.L.B' raT rI]I T I{OMrlK

('(i.|!.
r l'

-1 \

i, tLt'

|\,||\'

,/|!i}l()t il.I/)()(:}!It.<l |.t|6!!b!.1tr(,Jil.)rL'cii, !|il)i,.'r:il'

/l''rJ BoX , iU tIIl}I{y I1 pyry 4y''lly.


<Ir{lt, yt II]T' }I poaT p iPI o,Irl;

,Jt.lit;:i!' it,t.Lt;[i |! !!Jli'aii, ;l::ltu, o" |!l(!!:.)|t


lit:t)tt,aLtt.| |1!!efibl tl,ii|]|,!,iQ l.1{i|:l):!, li/.)!r.
"1,!i.l}u' |ia|)06t!lt 1ii2t|:| f|{)|'!1|! ttut|l'

.jl4l(.l(y..l

r-r lta.,i.'{
^-,

^-- IiMoldiII'
ztpI'

optsI{II],tIl oKTh,!t,l

liDB[r1T B paBI prit, lt, v,


llT BIll; lotsI BcpOTIitIK' aII(TI' BtsI( I-IptJ.
/lIoT B{}ll,i l,r pllI Irl]9BIxy y. :

r:tttl tll.-,tuttiri (1 Ltrt]r)o!iL!i lJ? Itft|afiLJIt'tj, liri.

l.il altl tl 'u,a:,t 0:l|t.

IilT.' ItO yTatIT lr l B KyIil]o&lt oToBo[{


I

l.1.,

FIy Bt,4y ToMy }Ipy.o. Hy<Ir Ill yBo


()(]Il0ItI paBa oCoII up< BIl{poK
aCp
1I(illI' TKXi TIlooI,IIo f{olljB' tl3o{LII{I B Il.
t.,Irllttt1ii I(lII.i l.. I.I.tlrtt lI]T /lV.' pyMeT' li.
(lll.ttt'i: Ill)1)(',|'I,l rrl'rI'ii, lI()('l.('iIlIIIi) l|l)().
(,/lo)til

&i

it,

{l
)r

lt ,tNr

o[I B.H
BloP AottA

KAHl,l

oTpoII

fl<e M Ilp]TyT K -.,'-T"Y^Y:po


T&H1
.1gr& tp, ny Ipa a 3J1
BIollIto.
y.
. po ott

otto oro }t IIMT- lp .a


ooo.ii
"ly.!-:'^-'1
y
e
(IlI{: tlI]paBt{o,
I-I3IlolI'

iio.l,ui"u,

rpr.rt o ..T )I{I{Ily

Bl{T IIa FIT B Tpy'I.


t, r<"]".p.^ I
l lt )I]1I l aM .,y"' tp
a KUH.
.,",:io*o.|{'X LI potx B a vKpltll
TDVK.I.BIII


ll poaT o p'na.

.
;';i.'j,;,; ;.'rli,o l llol(po o-y
Ta.
Il
oporo
,.aT
,d; ; rr,6..,ii, ,'..ui1,i,..,',,u" .i r.,.
:o B,aB.
IIx
l|()It].
tl
tlt,t1lt'l}
t..;ttlt,tittii :ltitlii
l(11x It.l|1l,l.|,'I

lll)ll,](it(''l. rIlrr r trlt' (.'l l,()IIll()(.'l'I,.


(,t<1ll,t,l'r, ,,.uu..,,,...,,,u,ii. -rt..,t,.t. IloMOaIoT.

ltltlt. i}t'tr

pylI K.'o

\{)l{,y ofi pa .
.ltl,t ltl' ttL]i]0Jlo}KllIII
a Ta{ ac oTTaIoI] ltol{oI{I

n*,,'*,

^i,i..,,t
il',[eI{I.
,.to

pKr
IlpI T'- KaK 4 Itjpo'
(o.ltr)

o'I' o/pI(B,.,, ,i".o"'^' pt,


.Ii

i
1i

rj

t'

npo*o," 6n" yT,V Kpy,By py


Jllio'
".
. 1ly t o
no.
i, crl TKI{ B iUrIoK}'I oI]y
Tl{}li

pit Tl{'a KpII{I lIyIIItoM'


oI{l\,r )i/iI{IIjI\4
..l[T py rrto"
pytl.
IIaT liiix BT0B I] IIII
1l,.,l.y'I ILl].
I||'l l}lltyll[:4.

ov

I4I,{ 1

.'$

,}

l<16t<tl

lt.lltt(}'

Bt..T

liiil } ;l.iit:.litrilJ#i*.r:"""
",.*rill
|ll(..llliil,
u"" "
;;; ;
T^;,Ji,;,,
illllll:
",
: tt:ll
(oIt>"u
- Ji*
nn"o oT lU BIT
-.u.

u'o".,'".";;";";;"
(oYoIt",,",.,n"ilt

o, K.K T.

To HHo Iv'T

Ta Kpao

'

#'ii,iffi'iiff'

P)

Bl KPo

loIIIBa o,.)l
pT> pox
opo
..
v,t, pttIII'

x^l

.un.,,*"'-fo"u",.',',2-'

ooBI(aM'

y.o,#"*,,""io*n,o ---9u,niun"
ltoea
oK HLITK pa.lx
nun"p""o,.].'.lu**"
N4o'
l50 .:.1.
o, ,'tiy
3M.
p/l
pyx
*,"; poBo.T

o. "'l.

o .tp Blpo oyT


t.
I(t.lyp
JI 1lCl.Il.
z<.,

Boy H3I1LII IlaT.


o)llI ooTBe]TBoBT 1I ljl4p' r.p' l,,]].i.,.',]'':],u
O. o tt tt t lr or)I'
,l lll)ill()ll.ll(.'I ; ()IllI

^n,.

r'rl

l,l ll

ll l.:].l.tIlC

Ka. Blpea BI.


o otollt
tt )i{
B T
"*',",*".
Ho>l ,{ l.j papa
p.Tol KI|. /l
TKa
TOTIx
Kpo

tl

o'. yoo,.ul,i, ,,...,',,,i,,'''.,''t"ii, 3 /,Jl()lIllii,lil6irlrtlrtlii .l liitll


lIJl?l.l.lllt)
xopo]() K /1MilltlllN,l!
..:,,o*,,-,, z1pMOIlp).]otliii tro IlJ'| pit(],,
pe..lll(
lli
.].o
aT,
fl.]|L
'' n;t6rl.| t,I.
>llrllaaptlrTzi.Ipatl.tt'l,,
]-[lIjl)()l(I\4;
uppI1o 3N{ ol-I
tI T aj. "o
..oJI)Ko lt'..,l.1 ll tlii
olM, .ny"" ",5p..
:t o.
jM l{oeTBo\,{ ,.TzlJ]ii,
pr lroKpo-'
B aa.
"nnu _ poa /1 Tap, I]e PCl(()N,l('ll/lT.
aK
po'
,.
ll'llil]. p.
, ,, ip*" ao Tl]. Tttt'l

"

T1Ix

"u*.,''.,,It{n,*""
yp }l{tl],iHI
""npo,op
y -l:pq]*" .::'l.,]:^1,.}:'
lI " 'po*,'^ii Boit
opr.tt-,oI{a.
opoT Kpyl "p..o*
].1J,
lllI'lT
n,p",
- "#.-*ii., y.*o", o'lpo',
u:]:.
*"
yKM. Kpl
-K
o a}I{"." o,.] oo
..
BII]TOM
I1po.ooBTo\{^y,
or I-Io.x.
"",;p;;;'.ao
TI{at' o IT oe)'
;rr

}III{I }lI,lK Ta,

Ta..K
a'
]t:g.g
,
T4'T 4 -e-'ft,xpoi]r
..q' J,..
)ll]t
MT

ili
t)ill]

}JI()l.()

..yT 'T
op }i ]M

,vKopaBa.

p,rq.r-q flOtI,.YeT IIIT

ITB B oT,'.

B]oKo
t1
---?.. ,,,.o o
u
yp:
Bep_1l]
a, Ka y+,T
i

rp o

i#::"#fli'*;-;;;;;p;"

a y'lx

.. uo:*.:

op"'n,no* "n"
*n,,o" 3 xoIro.

o"o,,

a T...T:
yo"", "x;#;l'i' ii1i"'",x;;;ipu'9*9 9-I:y
6 t.

lCIttltl ttzt.

I{LI ooaN{.

pI
o.o,
",^6"no

ia- BIllT
lllllllIn l]O.]ltllItl.'i,pon,u
]lapMIlllzl'l ll)I{.
IlIll]L]'l
tt"a
lllIllroii, LlJl lloll n
''',ii'io"u.
rrrr^ntr Al.1
pI(oM,T TKi{ B
BI. Tpo]M )KIIM
]" .n"n"p uuo .ll o ' p y tlI M
*'".'y,,n-,""
,. n;;;;;; ; .)iG'i'n,'
)K MFIKoo poTa II,T a
"
;;i;;;i;;.
pM pyl.lo* lt'l.
i,.;'il,.i, . pr n

uj ., Jl O'I.l o Il p Jl lo
.
M
X y.l (ltLII.l
lly)IIo
Il
"y".
o/Uritl<o
xoy.
i
I]aTb' o,.tlpKB
oltt, IlK?lBo
u"p."up
,
I]aT
a
"p".j-".|:y.
tlo.OJlIll.
Tzlll

>i<nai o.}a
I I

[Ia poyKy,

'
II.0 aeo 1- j,nl-{x
ooB
M
o.xo.T aT

nu* I]oIto p.
Cpoiirrr )IlltlIIM pI{o..ytol.l
,l. aT ii opl
l.l()llllt() llJIil.l.ll1l ..,t.1,u.t:oii tipl,
Il., Jlll14ll 1.l,I l'lool4'
;:;;;l;;-';;i"' ;t(lil,. z','.l,''y.'.u,
.lttlri<tttlI,llI I}I(i)I..,l]lo I{./lI{
li.,'';;'l;;;.i;;i.'uni,ii
()poi]rrrrM )(l]ltll]IlilM 14ll,l.Ta
ll.Illt |l.]ll,ll(, t,t,1tlr,rtttlii.
I()Iill' pzl.
l.(l)' ntl.,t,,io, (ll()JloJlll)'

vopT aJI.

o'e npBKe ilo}Ki].


l. ol.o

vxoo Ia

oBol\

''"p tpo.

lLlT

()

P. l.

oo<etle py
lttloM.

Ilp lutl

* j:..it:t!
.,

i;

li1,.rt;tllrtll (../l\')lt;l'|./l.l|,i ('liil.l]l!Il};l]Ili'I l]I'](l)oii llplt


o.
./llll)('l|;lilIiIll IIl)Ill(|)('l|./l(,Illlil l1i'||..Jl{liil'.tt tt;l ,i.i(;l]Ii} tip ,{oK'
('1)|'rIiIll(,Illlil (}l',]l(..]lJ,lll'r,'t,i'llt.ltr.ii Il]i.lI,('.]IlI'l
lll)ll (:N41.li '
ll;lt\()'ll('l|'' ll.'ilil Ill)()lt(..rl.(.IItlil lll)lIl\4('l)l(li Jlil,l(('./lIl'l Il;j (lr]rVl]"
l I;l11

11111

.W

l,(' l)(.l(()\l(.ll/l.\]('I(''l lj(}.lll,]i()i];l'l |,(.'l ll;lll('l)(',I.l((),1. [.].(]

lr;lii[('tr:il(' tr;r ('i)('ir(,ti!l


l{Jtil Itl)(,,r(().\i);1il(,ltrf
'ar.,t.('tt'lr;11,,,1; lrJ ^
ll;l.llIlllil ().l'.\,t((}./l(),] llt.";ttlti
]ll)rI ljp0,l-./l1(i,ItiijtJl] L],|'l(;]!lI,.
l I:t 1lti. l Iltrttatl paBIlo o}l{]ll,] pyI(ll
p1-:I .I.ll.L(]
Il.l1lpi{i'{.

\ t;',*

tso ],lI I}lT p BIIIOII py}tIx olU],TBoIittt p BT oT TolLlI Kall],I. .n *,"l,,


TltI{ lt yT TOllI{ll 14 LI y,
plt
lUT I]otIIx, ToC.l.i;IX .i'irtr ji l,l(.llL'Ulll}rI()l.lt ,'.ltt.l
li"'lt
I1I4I<I1.
> or]IT lll-i,l.ll t{ tlI.l' lIl)tl lIlil,I'l,(' lt;t tltlltiilrtlii
MIU]l. pooii ll< r."'rlil l]lll(|l()' t(ii,{t']\4tJ
l,.]l..
Ir{ }lK]\4 .yT IlooB1' ]1)}i lI()llilIl}() ()/l)i{/{l,I
rt pulio To}lHI.

P.

,{)!ll{

oe

t llt TlI

Il'l.Till-l p rp.

(' aI]oIJ'

r: pfi J]oToT
IooT}]o

}l

yprd.

100

p0Tl llI lo

00-30

It

U0

t4

(r0

60-40

! l

l]

ll!]!)'t!') i:!]i

19

!{l)()I.K

,. oo ].ol ]i0llll,l'l.l ,l);]t,ll]Io ll yo6j]lO (),.C,'I{v"


IIo0,o }t{ Bo ]pBJJllo lprl .l,,'ii

I],]1\I

I,l.

MpM oTBT ooB1loii I]

v.',i

ltI,lr.;ln,iil<rr

4p .lMT ill.^4pooi r]lo .,ll(. l(:], ,{)'t.


].o p1\4o' ts lIIlo o' ot]Vil{llllI,Il\4 li
ltll.l]
pyI.(N4. LjlTN4T()y eTy }] J]lo1.

ll lI(' IIjlI.ill.l.,lli] llIi Ol{pyrl{rlt)i |l()Jllll.]lI{)l. (.t.Dto


03(Ji|
BT.

}io.

Q'-;tl

o T |1
.

J|1111t,|

ll().l||l()(''l

2l
x}[)|

TaLl |1 t orj.

. 4. lt r.o lrl p

llllii ('i()I)()Il|,| rIlrti.tl1ll't, lll)lIll('M M('l)!(Il /l.liilIil :]2tIlIlltsI.0T


l,l()' .l (ll(l)\')l(|I()(''l('lI Il !i()./J()lllllllIllt 1i;tll1l. .
r17ttrrii ,ttl.ttirtii l(./l'l ll()./l.\,.ll(.lIll'l
l)'il(il ]\4()l{ llJlIII Jly}{T
tl.llt.tliil trlctittlii llt'lt]oil()tr.( (p. 2\.
l,tj\4T yl1 p:
,.u ttau ou4a (p. 3)
tll
- oT eIvlo
Il()BU]lK' pp{]-]B tITMepoBy
iiTy a TaJ|I1I4,

t8

30
20

. 3. e e.

pol{ I,I}ll IlI o

per Bo Tjlo oploT J114LI14I TI,I, o


,l.il./IIll() llJ}BIBT
yI(NI Iloo t,t o.
lll)il(.,] "lII;ll(},l. l( ClI1.ilIo l\,Ip()i{' IiporlBol1 ll,Ip}l p.

la,-t7

40-30

}iT.}l !j0K (X]l.o[]n

2. ' x
I] I]ptl

() o&{oo ]]a 1. ,A4y IBT o.


]I(J.l.Io'

,'tt, nuttb! d nul' (p. 3) _. OT l\4oo Ili].illoo


IIo3B]liI{ I]o ]ill],l oB0](]tj}Ioo To o T.,{ev

itlJlBT Ilo']loT.

,,u np o muu (. 4)
0T oo rlIlo oBoI]Ka, aa oy rIT -It]I.l' rlp ]ov
I.()tly py o k1|1I4I4 T1] I]p' .&ipy. n,l.olu
l

lUJIlI./L.

It]
/Iu aa (pc.6)
- oI{oBa}I
Il() llJilty o .lo KoToK.
p1z .
l l ll(|nBIT IloIloT.
o
.,u ala (p. 6)
I{OTOK p oyTol\4 IIoo)K yK o
o}IoB K|.I:TI1' I1 p olly}Io py
.o orioB}l oroo IIa. trpy -

,/-.r
Y

* o

' !!!!L

op}l{@

IIIBT oLIoT.
oT Il.
,,u pgrI o om (p. 6)
ootlK .o oit.l.. {py IB

l'gj-a

l94lp-]9

]!]l

o}IoT.

Otan,rb lnmb'| (p. 6)


o oIIoBI{ KT yI{. .'{py IBa
B

-.j'-

11ooBtIIo1\{ px,{.

P. 5. Ce

le.

P. 6. e l.
po H e'

IIo

o opy)I{ol,I

po

op>o
IIII.{' py' '

eep

yIo.

pYaa' py

,o

aT.

|1L{ Ta o llp/{o.
,,u u (pc, 4)
- o3aIIIBT
oo I{3 3.. py
ttoIroiIo.
opgcomb urcu (p.. 5)
o oIIoBa lII p
eKa ayo Il. ooBe- o pI IIro Ba-

tl. ,&lepy

3aIB

ooBI{IJOM pe{p.

plu (p. 5)
[Ia yoBlre oItI]I]Ix
oi]ToM lr>t a-Jloil,I.tl. p lt o
MpK y {Itlr\lI llT :lIITl,IN41l)'l l).rliIJa llpoxo/l o
o toltoii 'I. py. {1ly 3IlllIl3Io. B oo.
opgom

.I{

BII}loM pMp.
apomb noa p (p. 5). p IIy}KII'
ToI opT rloxoy I{y o T.Tp.

{py aIBT B ooB}Iol,1 paM.

optomb'mull (p. 5)
IIo tI TLII{ B N4OM yoM-MT . t\4py IBIo
B ooBt{IIoM paM.
pocm p (p. 5)
o BlyKIM (lzt',l /Vlpy llLlIBaIT B
ep oxTN{ BlI]'yKoT }BoTa'
ooB}to p3I\4p.

l0

. oo l loTpoT pT)i{ BIpo p, }IMT y MpK:


,Qut o (pc. 7) -- I]o }t oa
oT TaIi o oMoo a p. . 7. C.
T poK
4v
aIIIBT IlotloT.
'iu
t. p,
oftx muu o o (p. 7) _
[Iaa ,IrI
Bo llo. .4epy IBT ooT.
o oelra.
flu e (pc. 7) - to p
Topol{ Ho oT oFIoBI{|4 I\o poa\4oo 3a
0p. py aIBT oFIoT.
p l-I N4poK yT yTIBT aol{ 3.
' KoTopo }{Ila opT tu. , t{y{o
oTpoT tIpT{ I{KT' To' TTtsIlI{o' T oxo'"
oI,I IlMa,I. ]\4py .l{JllIllt tol<lt, TpoT pTe}
Op()1.I{()l.() l))/!ii||tl|, 1i) I.() 7.lrrtrrttii 6ylttl,I.pti,t.lItI
tot]i <l,tr)lll(|i /tt-l llp/{ItoJIlztOl.tl 1la pya'

OI]()BzlillI'I ,lt.

o Too KK IITI p

o .
o

yToM x oort-

ypt' I]pI4y. I( IIoTpoII pT}K lpo.


o o opo paIBaT ooBTTByx pa.
.x I{ pI] otl Mo. B oM )I{ p3.
. , r pTB o pT)Ke po.
. I(<y Ta I,!I\e BIpB}oT oTllI.Io, P.
M opyx{}xoT y yx(T o o po, o
op B,T oTpo Ioril .

1 ep o}iI opy}o p, ppo te.


py, pB}ia 100 p, o ee y,u
e 50.r.I pep.

, opic

1t

LIt'Itl.crttlt (:lllIlIl,t' ll('l)('i(:I ll /[l)yt.lt I\.{MTpI{Ix Ta.


.lrt'ii t'tit.,t:tll.ilill().l.Il() |lIlIl)IIlI(l ll1l ll()'/|()It|,lIly ll' o BI.
('()'l.(.

'' Ilil I'l()

,.t'.,t-,.i7t.rIl()

/(.ll

opl{oa

IIlIy l|() M0P. Blpo

I)liiltIilIl/(l)!I.llll(.(.IIMM,l.|)lllIlIl'|/l(''I.{l.il('tlBIttpBT

llo llllll)llll()' 'lill( Il llo ilrlllll("


.trllrl
(]ilNl(),l()'l1.{j./lI:lt() (Yl.[)()[{.Il tI8/(.lltr
'l'ltlt,t llitIlil.I.tlfl
.I'(,ili!l ltI)I|(I)() l)il3llOO6P3llOii ()/')jiliI Bx p:]MoB
1l)il('()ll()tj, rloXoN{() xopoo VClt()ll.l'!l poo)iiI]e 1l
lll)')Iiax oI]oBIlIx IlI I-l TOII' l ].uiI(i,l( B X oo.
ll().rr()(''ll,lo Iiitl(

,irtto ypl.
o pB Iiopoi II,I oj{I'Oo rltll ),I'i]iI{;| -. BII(poK'
(ICl),l ('}liil lt,r l
1rtlii ttlt JIlooi
ttepy,I{o iir'l o]p()ll ti lo
,|.il ;rlr.' Ii rilrrtr.tl <Kp.lii()(]'l
1lt'.I(.'t
l.()
paMpa' T K o0li()Ba
aJo)IIpl.III()'l'l}()CilllIIlIt,l),t('ili'('ltlIl,ilii)(l('Ii)l{I(o My'{{Kol:1 o'e}Kl lUl't Ill)tlMIl }..i!()lill() Ii:1)l,l l,l l)ill]N,I(.'[)I
t

48 50'-oy, .I[ I]a/(o

olUl,I. ll3llL-./lll

lli)yl\)l'()

I).

l!I' yT oTpoT T}I{ o llptll{y' IlptsllIlllOMy

Bittr{'lloI{ot{oBtlp3i\,IpoB,OoB1.ByI[t\t,iIta-

1.Iv{

N{I(M.

opo oiIOBo pT I{ BII,ipoiili IloX(],t"too


pMI]; o<tI t{ o oIIoB ,. Bl[{piiI.(t{ o}ti,l
p.tii,, n'nl{y.'uj'gi'
;;.;; oo _* /loI!{lIJI{l't,
Nro.IJpoB[ltl (t!t. . j4ll.
ooTBTByIo
p
.
I(ttI{
p oIIl.1ll otr]ol{ p.{'}I{ii Br)Itie[{ .-B
.l.tt

oy TpMIII, I]31.I Il ()fu{(..['[)iilI.


tIT2lll(().l.ol)lrlMLI
it(rr()
t.t.
oIlo }lx 3lIaIl N4l,l(L]T
I

II4.tI{lU'IOtIplllltlrt.l.ttl'pN]l14ttOB'
Il p. 8 po oMeTpli ttopotr' i]o.ll-

ti

p BIptl}lBa[t BiKpoK.
3yMIr
-

_ IIph,I, 't0}KIIIr'T o
optto1(1b|1'7 ]lu|Iu
LIIII,I oIIoI{ (p. 8a).
Btrtlittrta'1,

Jet,r11'!t,,

IIJ)riMi.l'r' [lil(.li()'Ii(})lltllrIil o1.EC.

8it)'
(1llr'
1lt:t,l.t|)rt, itr|'lIIu -.IIIIll!Il{'

Ilo Ii .lII{tt

l.()II()ll,I.Ir

lIil ()/[iIlll'll(l'] llit RM


(Pl.r. 8).
ll:t
}lX pOT)Iili[lil
[)iltl|I()li[ .L}'iIIIIIl /il)),l'}.t /t,})
B[[0*
I1l'.,il{I!'
tll):l()Balllla BVl4'I
a

- y;t,
Blx.lt'l, Il,I.
.''tll\{Ii riii 1.ol(I{. To.]t<' li'Topo
o.i.,llt tl tttt
,
IIMl,
y,
lJCDllIIi
lllBT
}lL!'
\

i..rl

, Ilt3'l C{JpoIiM y (plI. E). J;l l}l|(..

oD

p< [I}l{}/I0ii yo.


p' ,Jl, yo, o{]lllt (1lrr. 8L),
u,,uuonpi,a
I]I{' oTBj-l'llot'I tt[)'li(()ll yt'o
Ilndut;Lli|p
8,).
(plr'
p\'oii tti:Ti
12

[)rr.

8.

I.op'llIe opI' Ilo3eMIe

plt Iliep

I]toe'

B I pll oli oii pTe)x oll


,orl ".',",,'o, y (A, B, , .. , .), py
(3,5, 6 T. .). yel o03e oBtlI"
IJ.pt IIoKIBT To}I oT xo,TIIx ToK.
pp, o ToK A o<o 6 I{Th4Tpots' To
ToI{, oKI]BaT oo{a Il' ooa.

ta

7? i
:

tIT upii 6.

Hoo ots ,'yT I{T o IloT}IoB Kopy,


K otl yTlBlOT Ilp oTpOl] pT).

I]po.T IlI]' atIT}iItI tla o p M .


II y lo OTtll]oBy i{opya llpMilo Too}[lll'To T

B e

IIa ypy,

jl

l]pooplloI{I,
R rl OTopo

.:';i:i;'.Ti''*1J'.*

l,xil ; l.llil', llltfr


", ;,l
li l
ji,l- jlltl*+"iil;;;:".":*:i.,t:TJl'J;ffi ii

"} ;l,

{i'

oaIIKa

*Fl

'.",t','**i*: i*i *f#l,i,"**

;;,#""#i#e#',J"$.,nno''",,u.*oI{oPMa.

i$i41##i-',ffi fl:gffi}*rh:;

l*:*,;,,;;l:;*];},;:.*:il},,;:'oJ-f;,.-i;"J]
KAOBKA

PAKPO KA

,Il,*p2,fg;*o"1"v";g}ffi"""ff ;J.11YJ,],"i'

#i **ii,l:";,Hfi

""A"-ffi ";;

"

l:

;i',

*o':

ts

''}:*i1.iJji

l,ip;.-#htr'"-''"#-:,,f*ffi
"+r-*fH{#ii:*ift,trii{'-'.'";.:*trl+.

-l}lil}'ffi

oi

}##t*..;*''"{{i#d*'ll*".
u
i

x##tilii l'^:i

itiil:

;;

y,

1"^1'

*r;;"?,',"^" B:::

t* :;;i
H#: ;,;* *;;#
*,,* :l:"#,:,ilil,u. n.no*o'.
;;ii"
oo
Be
l*ff,* y *T[/^t:
, P hT;:,{ #l-}Ti
p^,n"rtlx H.P'
n

DaalBo.,""u.

l4

1tr,

p oIIaIII,l ppo

lI|)lItIyl{ Ila IBI aKa{BaT'Ia TK)r Mopo*atl'l


11 Il.,Torlo u"p'"iJ-*o.',po"*,
lt()llKpTtlIx .{4.
o I{oI{Typy x' a TaK)K o .
K uo,1,".,.,o,,
..I{e p po*up*,*'ou
I{M BITa"*, .*,oiJ",
*
K (oatr L{. }I
"**n,
I(a.IBT *on,pou,iionoo"
.u{1:u,:1l.{r T a.BT
p. t8)' Il,uno*"*iii"
1U). H po .

Il() K{)(.()it. . prl ppo M[T.


lIll1'lt' tI l|() ll()|l('l)('llll()ii , lI 'Il(illlI, t.I(.l|ll/\InIl1llrlT
<ttl> o
l)IlltIIlJ (rr;r1lItr,t1 :lr.'r.;r;rt'ii
6;lt,to *
(rl1llt
Ilrr,r.1ll,
.';,.,1,.,,'.,ii
tttl,(.l'rlt'tl.lii ,,,,'',,, .,'.,,,.],,u,ii
II()llLI.
Il()
]r.r..,',,'1 ti.,.lt ((Ill)ill!Il()l)(),l.>

i1rliitrtrir lIIltl)llll(l
IIi;trrrr). l.
tt(lii ttttl.tr (rrIllt *...,'.,ii''].]..,lt.,i..,t,,,.,ii..-,,,,i1,,,.'.'
lIl)tllJ(]l)ll,l,t,
l}ii.
i'at'u
tta
-j-v, Bopa, ztlt)K
l)t./ l)il('I(.Ilil2.,..,,, ,,,u..'ii
IlBrlr'e
.n^,,,,
,,.,.,,.,,,.",,l',.. 1,n.yunu.iiu
.
a. tlo.
v.l.'I u o'.y,...u,n,
,II.a
..pyoo BTa
i.;#;;;;, io u,",*un" ''' io
MTo oaBIoT
Ni[rTy puo,.n".i"

tl( (p.
Ii ppaT ]\{}K,.y 1{L{
otltot KoHTyp BI.
oit po" n.*n*"..."o,yuo"'"o
t llMI.T
^o-5J;^--y I{tII, illl' R0oIltlli'

I{.

.t(Il'lX IIoIrp,lIlIlM
H ltotlltllX ].ItilIix I{JIIl
It l)illllnX IlIIpi]B.
l)1lliJIil/tlnL]ll1'l,
rpii

ooBI]1lI.

"

lt ()l(I| l.()()IIy'
'.,,o,,.,
rrx. .tr >.1irrtlrril'l)il|l{)'rl()i,(llt
tli-l.l.tll() l)l(JllllI]al}T
xriu
To B 'I,{ "o''ii,"iin."
"1"i,1#:,;'"1.Ai (., IoI.' p B.).la"
O.l.oBo
TaK,
'ToI
tpoit i;; p.nn,,(on**
ol.ttl
6o'no-u^*p*.
.,,unp,u,*,ii. op.u
.o{I.I },{T
Bo
BT,.'",,o.^,u '^_II'
uinuun"n" BI{I13. "n'i ,'o *}1,-:*",:;J?;T#:*, ou.1
I{l]ol{I{l pItIl/i IIarrB.

i]It,\ri{KoM

I tl r/ {r

.l

{,

=:::]-]:]1

iiI.*

,*",n..

partt

"o1,.u,
o.iTll(i.
I{ ol I(Ta.
TIx Tax ,II.T tp

poaT B OOTBTTB14
a.'o' B pItI.. IaI,B-

.i,u.]'un*' pl-r r.o tlo.ltt


.lt
.:.:i.,.,,'.' .,,)(,''''t, 1.L'l"],
oBI]tl.
t(.]!('.ltiIl
lI.]ltI
,..,.,,o,,'t'
tlll1l)lItl
/\zi.ilt,l Il() tlll(.l'V lI
lt()l)llt'lll
Ill)O()/\Il.IIl],.l()tIil()
loI,iIt rI

[r ft

. 0.
i

ft

[1Itttli,I lioI.I.
T}l,.0 - tlKol].

u,,uno"u'*
16

(\t\

Jtt,I{-Jji.t.

Il.lr tlIi.]l2'/\tilt ili..(. ll'l I{illl


a;ii,i lttii:t liit
( ){'.l ll,l I.;Ot
yi!N!
Il'(i
Iviohil
t(0II.
I! r.
MI oii"l Iill[:lI(.
.l.l;lltll,
l)il('Iil)alt.
TypI. :i.t',t

ui,,

Ill!rl\1'liil'I tl'r

0,5

,o

6 trlt.1)i.)ll l] :!illiIl|,lN,Io1.
oT tsll it.''.t' l['ll7I'plo o

"iii, tx:'i',

H".,;

T,II.

6.

"

B!{l IiIBOB

IItr

fl aI

*":1 n* g^:'*:J'

py*ua'1|}j}aKl,{ o B pol1'.
:j

:"lI"

'oiiy 1i) 'a


*.'i.,on,

oTh{r{al BIoI{y

I a

Io. Ko]'T'p

o..tt l\{{/ly

UJ

t{x P?iM,F{tI,

o}'{ o.Y]:-.:'l
1
BaT KtlIiI{ B o e.I{

MIIIII
,.Bv
lIIBoB'
B^oB
},ttloo
i;;il.
P-T*::,j]"-oIl IIIBM NI.
lItrl,I'
t 3 lll{x n*' "u*"
ott'o,'
x

.cy".'uy*i
lI IiK',IKII..nouu

TIBT ,.Tal.{

TKLII,{ pyurr

,.n"o, llyt{M --

-I{pI(o

T. ll.
ollB LI 3.
T
-IBI o ."y I{x otfi ,.JI
Bs:e

pIIIII

pyt{I

..B

pi-*u,u,n,,,,"'". L{o1t pt
oKa.I-

ff

llIll)tlx{e N,trTKa'

.l..
l{o,ll'[T'I 1.()I}l(O i.1,y.'''n'.,,
ll.' ,,y
It./ll(()l] I,t
{llllIII0 t((}lll,1,.,,.,..,,,'',,i* .',tt';..t..,t,'.
BytI1.aK
N,l:tlll11ttt,l'
ll()N{()lt\l.tr
ll{)()lIlIlt()/lI!'l,, ,..,,. Il[)tl
[l()/{(ll()
l|Io.
'

pM BI

pMI[IIItr I}

lttB'

xI

F{,

|''

Y\

N tttl'qdolt,l,{l
tlso i1,'lc' 1l)" B.

II ttttttt r.

. }'i:r i]IiaIBaT'I
IlaB Iia,iiB' III(a

n
V:

P-;

III]eT l]BI[ot{l]-

IIo. .lt N{)I<.Y


T)^KMti ,.I x
.{)llllllI 2-3 tl.
l)ilNI.

. 11' ttal o.

l1

pouII

t,ltl lla po
.ltl opoIl 3..

IIIo

I.IpI\4IIT p'J| oo.


Illl] peIII ..

JIIl'I I.t .lI tlttf,i, pa.


JlIlIll (l)l.tt;lttl<l p
IlpMpK' a l'(} .I{

Ctetat.ti ||t,o
(p. l3). ptiT

Bo B yax BpMI{.
I-Ioo

BIIIo}IH opo.

il

|{

JI T)KI{. r
BIIIOT pB .Il.

Bo pB' oTa opoT T)KK

lll a otlol'
apIII .,T o
paKpO i,l3. I4,I1
IIpIIO paBo
Topolll Il yI Il3M.
ll}lIItX pl,I pMpK

'' ..a .

Totloo II]Ba 3aBT oT

eo }Ia3}Ia
TKa,
oT
"""
I{Iioo

llIx T)liKo. l{ .
T)I{oB pI pa-

0'5

zlllTMTtt. otto .

)l(l(ll lI zlTBT'

oTaBT B B I]T

l-l,5 [iTMe.
(p. 12a).

.o

pa

*::::-

(pc' 14). o,. oTo.

pa, u-:P.:*.
Kp}i'iJui"i*" poo
tr.
C>

Ka]\t

Il(UllllT

.l.,]ii,.,u rrro (ptrc.

().

rlt

Lo.

I ]\JI'| 1.OlI Il'

3ooBT yM

'ii

l.I<t,]4,

o IIz]o)'I{Il
KoB TI{ l)B.
aT' I]T M/(y .
Ta\4 IITl]BzlIoT I{
ppeT (1llr. |2).
T op:to oy.
T oll

tl

ltllt-ll

ii Koyp

l8

,.,'.

yx .

op. Bopy

paN,IK

(pp) poa.IBT
ToTy }ITKy' 3TM

MppoBttIlIN414.

. 12. I(opoate

#!)u*u,o

p aBIM
opo* ot.
tI T lIIBoB l-

o)KrlI It.t,

.II.aT

IIpoK.IBaT .oo
o, t Iry
lt o 90 lleT-

I)ol}. IJttr.rtrl, Il(.ll()I)ye.

tilot o.

ut.o' p
ltia ,^P9:,' I]' }t{T'
*p,"u
".""'ii*
IIIB y BI{I"nun,
pyKaBa T. .. llp BIOH aoo oo I.I px.
BaT paBu ,,u,"uol.u*uu'o,,u" ::^.3n:"
pa ,Dx a o.
e , , uu."*'",*"u'o,uu"
(p. l5p.^1*:
io
IIIBK. ;;;;;"
BTa ooBo
oI{oo

lllKoo
IoB BIIIoI.IT
.].I(IIX lrl,1 I\4o<Ilo BtpaT i\{I.
Il orx
;;'';.

ToI] )l{.y e
.o}II plr

P. 13.

I]0T-

oTBpaTT o"",n,',.
"/un,.
IIo p p.
IBa .np",
y
'''',ioi"''*t,
3aKp1{ o.

pol{.o.

tB pB Bo.

!.a

ioiifr. ulo

I\lpIlt It.
T p.

I]o,II.o.

Ke

ltJl' I{ p 14-

'II-I,' pI]oa

o.Ho,].

TOBK 3. pMp.

onpo a J'be

rn e

KprI{ Ta

Me)*{y o

oa

eT}lIM

1IlBo. ,. Too tI
K,y eeoplo -

iil

r,l

14. OeoI o.

py I 3aBaIBaT tltly IiT


l9

a.
||l|()lllllltitlo BTopO
.'

. ,II..
,ili.ii',''.,'lt p/(
Ilil Te)oB potI
lIM

.- 0,5-l

'..*y
l.ip. Cttl
to pT

..

.s
j-r\--

:4to\'

-:;ltfrt,r-A

tR

--=:

oo

,.

---=-

r.

oB KIl

B[II4 Byx
. poKa.

DvflI (op'

ilo,'Bo-

ooi,*u II . .).

k poKal' II.
i(Bo' a BpI.IIo TaiI
axTIBaT K' To0l
tt. Tpo}II I{..
J|k|'| e{ l 3a-

,/////////x

rilii,,,

o-

;,,|//, /,4,

!'. r17
l
rrrL.

N{ttIM.

P. 15. o

|1

o>l I
o Ixoa TKI]. r B
a
ITo.
.Y
p,.n,u.,T X

;;-;;";*
;;;ii; ;;,; ",uo,

KpIlK,

",
lI.Io |,lpl tpa!.,

ur.

np_o1{1}Y","-,=i-.:o:.:jl::

BoT.
TM o x .II.oBt B
ni,"'"',n",
^.;; opo,
t oyao 10-20 BT.B
il
p (p. 16).
"l
" .B'-;;;--iiyui"*
olrr,lzttol- lBI ly
- -(pu". ,to),
T)t{l{ \4oT I,l, o;t I{p}ll
',uult
paoITxl.1TKTo'KaKppot

||

t,

po

Jt

l (p

.&lBT

I.

t ,1.

K.MI{ TaIt.

rJ#"",:;#,"*J:J,;^'. :":11T:"^
oTI{o
aa*o *-"

>

oH

,.py-

.
",*nuoo,*ui'.","nu
o.I{y t{IlT TKa:7|4 I,1\
axBTIB
ol\,{y.
pl
.ItrIo
C
uo
l9).
ti^,'
pT B

,nnp"""k''ijii"o'i
;"li;';;;""i"
TK }K'

.'o.'n'

ro TpoI( 3aTpy.a BKIBT aB


IBa
e. p uo,n",u"",*,,","o'o
Bo B MTo *",iio-^i
ilx1

BI,JI.T

Tx JIyx' Koa

*"nonn"",.

;y**#:rff;^:;,

(lM /ltI )K,II.oo


lI3 Ilx LIa K
pBl'{ ,ZI.I'1I] By}
T)oB Bo

,,.,t,,onl{t,
, .

HI oii

fioo..lil (; 17).: Tho o "11j^1.


Iao[I4' aTM
oTrIIM pi olulM

opoHI.
.I.trI
o

,.

|7ul,oit,,,

(p. 20). p.
IIp h4eTIBII .

B Iot-l(I{ y' B
TKy. Blort
K
lIJoB aK )K,
(poKa pyI{a>'

P. 18. o

<ep p>'

l{poN{0 ltlII.

..16. r
20

o.

I:Io

T{K paoaaT
I{ oT{o py p.
y' a HTpBM.
2l

t
I

' ff
'{lll,

IIImaa. pe

lpTIIix yKoHI]Ix
a BTIK LlIBoM' IIN{TIIIN]I
eo Topol{l TKI{. !' ryKoB IlpMT I]TK o.I]oo BTa
BTOM TKa J|'1 BI..pBT
n,u o }K TKa. "yy
opo: y

;
N

BIT yM
BBO'T, KoJIKo oTTy

oT p

p3
pop3Ta' ,.T T}KK
p.
oo,
Bp

*uil u.,

P. 2|.

[I]yo.

.ua ,. p pop3 .pyoMy


(p. 2|a). p TyKoBKe ToIx
irr.ii (l<lt, p) BBo.T B

lt1lirlitr1l<l1l:Jl,i'llIII)()I(il.llI,|llil't...ii.Irl.ltItt.IJlIl)I.l.zllI,aIlI
yl../l lIl)()I.t;_.]^"]n^n .JlT it^':J:.?
/l()O/t'l /) l}I)xlll'()
BI}p., oKo

;l, zt tl npn 1i1i ',-.j,{'-,,


poi<al IIroB
"":". -.1,11i' -.:
i.' z]oi. .uu*,"*i
xBaTIBoTa}IaK'ItoFIIlpoKaIBoI{
orIII Ttl (. 2l).

(pl-lc. 22a), pIIII .po*"i'ii itl.,toat,.


{KTa' aT' pyKaB' Bo-

^i

I]T

..

olxBK I{ 6l,

3 oTI{Ix' I{Iyx Ka p
1lapaTa Y, tp-' oy eo TaK{
o.yN,{
BIOH
BIIIIBII o,'{.I. o
B ooyTl p Ta'
npo,.o,
.l
;;;;;;-;;'uo,'
.Iot y axo,Jlc B ., 3Tl\4 0 ,.>e

'
""t_"y*'a,

poTHKa L

',, 'Ht{Ix

otI.II oo TKII
pB aBo xBTIBa aT
xBTIB

Ta (

,
B)Kl{I\iI poIBaT

23
22

1-**#*

ll
ll;l Jllillt'l-l)'Io opoll
ffi":;:s."#' ;!
nu.

I
I

ili:t'

'y#;;;;

111"'Ill"*",

.-,'o']ill*uu""*
no I,r,
n KOBIM
ot

?i;;:;;;;:

,. oo
l irpo}I'

lu..i,.,oi'"
i-'., u]"unn

lo ;;;;;;-

pBalL.

,.i<a,.otto

"*u''.o *t,,14I' bl

-'',ii'.'
";

;;;;:

o, i.,,

99

(o3l().
plii lor]'

-'".

:,i,;'rfl#}^:;"g*i;g,
(qeDe3
KP>.

'ir::":##;
I",:tf":'l
'.,'n1i""Ji(

lr]]'r :i**-. )i,"'


n,ip*,''.''., Tpo;;;' p,up"uo.
fl-'r tlo
\\t\ i"ii, tot.l',''
ilI ;;;;' H t<tl..ptt.
i,,ni''"*o,
,";;;; ollP
!,':.li:;

tr

f/1
,/l

lH"

n:: :'"j:;",,f.l
o*oi'in"o

#*:*,
lun",", ":

ffi
"

n",.no

\{

:.'l':,o Uuu'no

.:,:P","Jl

t-

eo>.

24

#aI

24. o
P.
Pc. 24.

*u*",nno pou

(3apt{y)).

.,,:::::::;

*t1't1,'**i'#;,HiH

#'*:p
P. 23' o

bI.

"-'-*-o""
",1.n"*

:1ffi#-;#'#t*;;;ffi
*li*+fi#*d'#**-ti

l UUDr

ul

tl\
".' "' :'.:".l-#i:,";
tl "Bx

n,,^

p,.

\-i
---:
:-\t--:\S

s\-r-\\

,s

s--<
\-.

t,/

\}-
,rt-i-

ts

o
:f

P. 26.

611g6ji oB.

.;

o.

Pc. 27, Blpotil

arrtr6?-t**

o"

N)

tr

N
=S ss

s-=-

Y,-s

s\

$-=_--=-_-=-:

P. 29. opoulii o.
t.

P. J0. Paour

o"

It Be Topolll'

TM

IlI(:l/(l'IItil''l l]3ll:lIIl(lI'
ItIly1.l) Itlltil. lIIlll)Itl|:l llIl}:l

poeTIaIo.

Bpa poa

()l)3llI'l I( IIo/{T,l
I.} ()1()l}()M Bt,l l)BIIit 0,6_0,8

a Irl.lM(|l) il

\yl

3notolt'|,liilllo.71lMIl'l.l.IIllI,lI.()1.oB.rIl
]a
t tt-ltt.ll.

> I{OIoMOIJ
ltl}l 0l}/l'
B li: TKaIl
aKa.I.'I
nn. j,'', l] oooB
B}lyTp TI{, ToI o..I{
,lI]aIoT I{eBlM To^po^a
, apa. a oa

6'

t,tt,

| (

)l). I]l

3 p3oB ,o,",ynon..n,

(p," .2*8?)* 3 II]B pB.


po pa o.
T }I B ..oponi. o'"iyn,'u"
2801. p
Q

6.
, npo."pu.,nuu''
B oToBoM B, paBlla 0,6-0,8 t.lMTpa.
]Ba
*";;{noo
B ylliM : ..I{II 3 p.
-"J'I(IT'I
}lI.lilKy Ila 0,8 HTllI\{Tpa B
p3 t{ ll]Btlo l4lII]]

oB Ta o.0IoT
p ,.ea BINI
la BTop opo
TpoT' oTTypolt
opoIII\{ Byp. 3h:'
(p. 28); a e.
ai'ipa
b,6-0,7
;#;;;;;;'"; u p.no," opl- r oa T'
a BTlBaT
BHyTp}I o' a 3aTM ToT
t opo pa o
28).
rto
''" y.(p.
pI{T p oiii';olil,, lil,o (p.n.c. 29).
Bpxllx
My}{oo

*"n"'.o'o
IItBe lta TKo,n,
op
.
opoK, u ,u**" oTtlo.o

o.
. 3l. Haao

StNt

MY>Kx

IlN,Ipa. 3
pa o.l'o'o'',ui,',;';;i,;; 0,3-0,5
a}l.MTpa B .aB.
015.-]
rpy

;"";;,; BToptIo aaIaI]Ti '1 po.


I\4oT oT BoTBa

ltMTp oT a ollyToo
TpaBa' oTTyB a 1

n * u g .
L:9', ":i
." KK
-",1^'T:
a Ta)e
Ka'
po
"
i "o,.'oit
pu":.|.:i,:J."
K po.o}T
",o""tt
#;;;#'"o
^T::'
"o. atll,t ItlBo' o].OIii 3M
'uo ";?ik;:ix,

u,

30 ).

3.JILI .u".o.,,,n,o'
t.Ilt' o
papaB' ,.tu TopollI-- poMTII]IoT.
ia .O
TztlIOO
oT
Illp
o at<uo,uuo, podny.
I1|4
)t(Jltl
oT
aBMoT
TpoK yTi.IaBB,,o' u
aOa.
poo
IIp o..
''""\i;;;;aiott.
io (p,". 1. prr
y
o'Itoo
p
;;'."". 99P::1, p tlo.o.
a
"",';'a;;;;;;
TKaHI4, " no."ui, ar Too tla pToI
11
ny"nu.
np'
pyi"'
-o'-,
i."yiiit

r\

^/\
I

0,5-l

poKy. "*n,,'.,pi-

opoo pa

I-IpoIBT

'\

ss
S-rss
:-*r\-S

o.
P. 32. pol
31

30

;F'
-#',#*'*1

Hmpoutti al'o. plte, rI o,eI,I rlCtrlX, tltlttt't /l[)yl. lIItt()B .rl oeIIII oKTI,l
(: l|:t/l('./Ill('M (t.tttl1tl.ttIltrl,t .lly, 1lyl:ttl|I(' Il.Il1.B' ooll()l( I! 1.. 7.), ;t .l.ltrtitt(' Ill)Il tI;l,I'l):ltllIItilllllI{ I(JlilO aTfl 14
ltllttt. (irrt.,r tryrrl.t' /lllil :tIoo UlnIIOJIlILlllIl'I IlaTpotloo
I rJit .

II1lt,tt.i oo. t;".l

IJxlllol<r ,l.t(I{

oo Ilo}I(lI .r.lt.ltto o,

oTaT B poBooo)I{IIylt-l Topoy.


3r. IIpO[4IBT I,I ,IBT BTopy ipl.ry.. P-

ot{

o po op poK opIo B

3aB-

MTI{ oT ot{oTIl TKaH oll (p. 32). H otx


Tx p3 l{)t{o p aT Il 0,5 aI{TTpa y)e'

ToI IxoB I o o.

l
1
1

rl
'

/,ft,

llz

,J
4

P. 33. ooo.rl
32

ro.

,,r

Yi i
!"

,;l(

;l

^l Llll .too

paii
.-tlla'
lIttttl1lol,i ttoo(-l. o1lrroii
poMTlBT l,t aK,,,.'.li,,,r.l,u""oi:r ;rtt
li'
o.I{I-l
,t,,,i,.i,.,i' Ila .lla.lIt{LI, (p. 32). Paott
, opu
l,il]| IlpOMTIBT
pou. op..eT B 3o.

(),

,'l

llooItyToo Kpa o

(''l{ oT oTt{oTtl TKatI IIpal{oo otta'


T p oo p
o , rno o l ti tllo . p I]
TKII.
,.p," ,l.",tl, ToTI oTI]I
y l 3a.
ol.tt
tsrp opoBllt' [Io
Ko o-

.n"y'"* opo;

BI,IKpI,IB

pa It pltllB. op;;;;;i.,ii'_
<la oB p|toy Kpalo lt.' (p. 33). ..
a 0'5 tt.
o. o|..o;l p o;roKLI
.IBaT

TaK,

tlIBoM
olIIB}oT li u BpyIry oartt
,oi"
D
pN{I{T.
trflt

oTI
.u"n*"
tp",.
'o,.'o'*
l]ooy KI.II,l' p11IIa KoTopo
oy
".-.,n',"'puM'
Dvo oo()i
I-IaK.'lT a Blo
;. ;;,;;.i;
a 0,3 ilTMTp
y
IITIiBa,
opoy TI]
I]IB p.K'
o
o opo Kp rp. 33). 3
BoIt
poTpBa
I,r
p' OMTIBaT

3aKpIBT

ToDoIlII1ot{[tpBoolUBa'oTBT.oKy

(B
"" paKo> (p,.33).
oT.e
F;;,;;*'['i *ou (p' 34). pr
Ha
.. .
. .).
I'I3,I,I (a, ,ni, To
eBoIl
B.Bo
Ka,II.IB
tlIoT I{I'l p, i''o
poTpa"*l:o

no*TIB
l1lottoii BllyTp' .i,"*
oT o.
.ii.y Ilrprilry ,uui "',''hBBaT B 3Bl1MoT

l). 34. Pett o.

||.

]\, Koarto

P. 35.

to.

33

7_lQ

.g..Bo
lIo lI lr (DoIl. Pel oB poa'
Tn,nl*.--".-.'j?
otloo
To|I
R
().0pIlIn l{/l.'tI.l'I ,ltl.l{()M
otoBlll.i
tl ii o (1ltl . l}l). t1 I l'lt]' pIrCIlt'Il
lltl3[l
I]o.flIR' tltl1lrlt< ti lrp l)/\lllr
'

tlpo

ii.,li ln'i. fil,r.lIltto e].o .lI1 o1ltl:


-.t..-.-'u''l o6 rla 0,3 llTMeTpa' IlpOeTaT
.
ll popatoT' oT
",p,". a 0,l aIITeTp
o.i"]91
pa
,..i"
.T:.1i
ii.,.l.ii" opoo .pu'
popoItll
p .,o ,IlII}Itlo
:o{|,91
pa opIto poTpaBa O l(pa.
o)|(l
oPtl PAo,A KAH}I tIA PA3H! B}ll
BIyT }r p.
T poMIllIIIo
-

lllll
,";;".;;;iI. tu*, xo.oyMa)}II
I.ITT.
.e)

(
65-_85
;;,"" ]pIly
llTepo*:
epo': j.9- J59
p",
-..
Tp.
B '.nnoBIe
o oT rpl aI{ o 3e
po oo TI{.

o>.y poT

o
3 TKa}I op [IpI' o op-oT
rp.
-
eM
oo
,zl.}I yl ore,
-p
;;&;"*";"o"" ". op B TKa are ..
oe, IM p poTo.

p np"","" oxoMoo I(oTB


3,l.I' o
pMp

BII}IIVIII
BO
IlpIrMT
o.e{I
py' a a{ po eoBa.
opy>o
- .flp,
pIIoM
o"o o > p-p 3e' 1Io IIp
e.
po.'"-noip."o''nu",i y oo.
oe' ue
I{o' o p BIooM poT oxoo T

p p.M IIKOM.
BMooloryplopp.
p,.tI IIo
Hpp,. )l{I.IKo ypl pMepIIo
poTM . yloll].M:

149-154
155-160

I-ITMp

l6l-166

167-172
173-177

H oT aoe po0e

))

))

ll:9.,.::::::;
B,I eJI:I.1:
I]o opI{ a^xoaTKaH Ha l{oopl
.n,bmo..o rpIl I(aIt

"

iiio uu,nopoem|aoe
l ioo ro
l40 ,pou
"eo6"ol

3+

l5_20

or
{lllTMTOI] II I,Io/lBy' TaI{,'Ka
ytIT aTo
oo)I{oT
I
;lll,l.MTpqB' 1.o0l
li()l)( pIIo tlo.TeT..
}ipio,o.^ .19". 1. 70 cawt:
)Ke o

oo1ll{. _
oxoo TI{a 2,5 l
*"rou
*.,ui;;,;;"iiii.
p" -lpl H l40 po'
l0

..^

lt-

u."'o on.f ,"y


n^"!.^^
t{ no,uuu^y' "u" " opo pxe
3a
""'^E,;;;;..'oi. p rp- B0 aepo
o,.tla H?
Iloxo,o T B uno' ylt '
,n"ffii*,ooo nu/|, p ryp1'l.:::n, 70 aepo
.

<lxoo

po

B
.,"""' !, Tp tII ypK'
20_3U
p
upo'," pal

oxoo KaI u"

pyKBa;

.,"ffi;ro, ",

,II.}II

B3
,e

*"o,"e

TK}l l40.po xoo

oI{y .y. p,on

ll

I]o.poTKoB

",."*o.' oT

aHTMTpoo^

',,o"
'0-]'5
aT{TTpO
'20-30

F'J1'1

, BpoI B

otloI ypt

BoKBpo}Itxppl.
B.oB o..}I{.I.
n,o no"p a " pa[IIxMo}Idt{o Ilo o.
TK a
"
Ope paxo,.
y Io
u'
:f i1l:
o y, p * *o *y .i i*" ",
l -,:o*': o tiTo
MpK
tp
pT}
oa oo
|:5.
l
z4
l
ouno M]Ta opy
;;;;;;.
" ";;;;;.uo'npotn"
ar .TBT ,.yM
.IIp |1J|'1 |1'1T paBIx a,e
opao: tITMp
y.oBlto a IlMTp.
r. K)l{,I\o /\".,,",i," pllIIMIoT
I\4{)/1(:.IIpoBIll't'
- ]]:..::l;
i.t,n, ,,., (l;ltltt ,'1,"/t..*.i'.1'lIo
IIaMtiI'IIM
o
I]
tpatxlll:r
.llitttttlt
tlirtrr,i'tr.
,",ii" ii',',.i,.,iiliri
toov.
JlIl't 0/l.lltlI)Ol]tll't 33to
;|:5i rupu
;;.;;d;;6"-ir-.
3 B oM
Ka B yoill
poa.l'My 3 IIIpy
poBo]I:;
a^.py
T:aH
aIITMTpax' a IIy
B oM
oxo.o
TtI
IxIIy
nnnylo
BIupuao
KoT
To
ya' Ko.a p aKpo ro.]::..,:J,."ooT)'KpoN{K|I TKaH
T;
op.{o
o
a Ta o,u
opo..o p1:1p:1
B ToM y yyT poxT ,.}
Ka..IBeT IIo
KaI{
Ko.a
LIaTo BII]o,,"""." <>,
Btpl.IBaT

ao
B oM ya.e Iptly II
IptII; po,I B
MIIr e",.eo
opol]' a po opql]-l

oeot [I;

B ..Ba
,"fr"iuu
pa

i-i;
2i

y "- oor,
p TK 90 1.
a,. H-p*p,

oi

j-,

q_

ts

a
E

36

TKaII 45 aIT[,rTpo
Il()l!, I!tnt|l)lIl,lI}'I. - } pa
a.ull.o).
(r,
. Ill)llIl'l,l.0
paKa,ZI.lBaT B llp.
/kr.rI tl<poii " Ta
I{a' yTi'a
IpLII
ara

,'.,'i.i o"u"pu
i;i;;i;';; ni,uu*y lla I]]BI pati K I{paBtIIo
l|T B ,II.TX Ilo ytIoBIIo4y oy.
op.T
Pao>tl, 'a, tpo oBoT
o
..t{.
3
a
lro. KoTo
o111o;?'^i:j:.

p.ll
o
H r p Bo,M ij p
.,u.,"". FI. p. 6 .tI ptIT 919.
rlTBa I<aHI4
Ty{y l41{:"^
Moo oTB TI{aII ' i]K[2o
l.atl Ka,I.
ItDo
p
,.ttl{o
Ka IIIKoI.Ioo Bopa.
90 attlt.
131111
BT o o u,{ o"o*l p,-l"p,'i"
pa.
l72
MpoB paxo Ta oTaBT

}I(0/[.. KoB
.
,,,..j.,i.'u" OM(lK

ii;..:.:

;;;';

xoao6-

TIllx
*1.n.''o'*
ji]o,''' BBTa' BIo,. IpTIIlx j{
,,u,"
TaI'
,,u,olu"p.'"n"'*
';;.;;;;' ort y..ol

o, *u,ou*KoB' It .II. ,'Bo.i"* non yoool, .e 3 xouyI{o'

ule' oylllpT.
BBT.
nott

"*u""
a

o,)IA T

prt YIo o,.}I< .


tloTI,I o, Bo3
(o 3 .lIr), ,]].oo}Ia
T Il tlTlp pllI . ,t'l,t,,'z't ,ot,an Ilo,.poTKoBa
),
-7 \, t*onou,n*i8-1z
(1-i ).
operpa, ,I KoTopoo llIT o,il.).'a'

Bon .6p*o'

opo TKl.
oll]Ko}ioo Bo.po'
o.l n" "'.^..,ono'o
I] }il
ooii,
o}KI]a lo po.o. noopo",

,"";;;;p

i,*"",ri pori.tloo
l' ..olllKo}too
^l
- _...^^
a

.. Bo

u',1,*u

ao}Il]I\'1

oT

Bo3pT
Il

opnu" 1*1|".un"lI\4 ]4TI.


opOBIII .*,,.*oil,. o
Il-o,. KoTopIx
p ll I]x , n,,"oo ia--oa'
T IlMt
a

op,.,*"'
aI(iBIo

pKItI}IIiIh4.
i.loo o.
Floxoo, ut o.e}i{.a ,. ,. p ooBy.
o.Ba
t0I{oo Bo3pToB ooo
lr elr l6 .
.,,.o.
3{
pap

oy
Il' aTI{'
",Hl,,i,*o,o/ltrttlii o.;,/lI,I l,lCIlt).}lo.l.
. .
IlOJl()Tlio
, [lTIl-eJlll0r

lt, 1IIoTall,l{tl'

Btxlttt, llpl]'Ill
Il o TpIoT ',un'.n.
pTLI]
"
]eo*olo.IlooTII'
.npu,
lIlT po.I'
T.

.
nnyu,"ptllx TI.',.I, BBT

o,.j.t{..y 3 Klt

H poy"...." .nu"o /lTy


puu. opao p.
*
pIM pIroM-"'"""'no
pl(x BoB
x
aT

";;;
I,II.T
irt
pyKo''
aKopa]IrI

ini MM

BeToI]:]},]

Ky ooK.
a TaK BTKy' opolllI{'
B

..BoK

Ta,. aT
IKo.Ioo Bo3p

o'p*.n"'*" o TaJ1|4
.6o'"*uo'* oot
;; po ---o
MlIonuj,"u"o'* aoo ([1o.
oCotl''
ion,,,o*,,
B
voIl>' K3K'
npy.ou5,' p, '

P. 37. .l.

'n*lK*,u."u"
::1ll"t:h#i, aa' oT.^
x l{i]:.T} u" o.u"*o,o, n,u'oo,l.",'u'" i* .:...*,:
"
i "'. -"
""Ji:' : ,, fl J" # ffi
:'fi1ili "ff ].i]l ;
tlo
^Y;;; ollI]Io
ii;,fi;;;;;;i,,.niu1-,o,*
ttl6lttl.

,'., ,'ttt\r,IIlrI|!lI(

1.I(

)' KK tI paMp

,,,*.'1,,'{1;;JtrT#xtl

l)lt:rt'll.il.("I('|(()ll()/\(),l(/(ln()lll)()/'.Il'Il()l.-
,;;'
()]l(',I(/t|,l /[.lI1l lt:tl)(}(..]l|;;;
".,,,
y^I ioI ro,i.Y^-]#"-,",'-,
lOJl ytll l I l lo p
l l llJl'l. l
60 tIpi
y,.
.,,,iv*',o.,o
,paBll

;i

J;; ;;;
: ;

"

Dv.. KoTopoO oU
^#:

'.bfl.no,,u*

r*

;;i ::I

H B po)l{H

"*Jn;;,.;;p*

1.*' p.

",

i.ll^.

d0',

2.

^:-Ed.ffi.;:

att
.Il. PN4plla

636).

oo l L
.",*uT .y*"" *"o'n
lpoi<y ,,o.o, u"u"nu,
uo
,

Ha p.

37, ptt{ T:.J:{^'.'.

/l.llllil tl('lltIIIli1l
I\4(vl l)(

)li,

l |{ ).]l

( )l\

l))l( li(

tttei,jtttl
"lr;t .ll

().

)(.'l l,

l ().ll{)|]l,l

l)()ri.
l tr tl r. 1lltl ll

I I

l'l

oRolla

.- 20 rrll.
l

trl,r.
llil lr()l]tl ,lllt -- l8

.lt'l}.l.

}i(it

tll,t

11

il

r ::"]'*.,,-T' fi

J., ;,:;TI,
.= 12 ]l,1lo,l]()B'
18 ;2 t 3
(:(),I. I].I!'lIoll
j ttl! Al] r,r,'(]/l.,
Jl

I
I

\|\|:

Ill,tLpu.

:4*|,5:6

i,, il.-'}. x;

"l

T* *

j'""""',"#ui,,^i,ei1.

l l

enIlt. (p. 386)


Nepe,' (|fitr

fl

(ii'

*:!:;''::,18:2:9

p.

]DaBo

o '

}ri-i1i+"dix':
",*:ir-:":'!:ri-';,ifr
,,:ffi:J,ij,,t;;' # f ' ,",ril11'';,

uttlTpoB"

ToK

o
AB^ :ryy n"nonM (
opu**uo.
JIlltt'tl,
""nuo,uo* 2 ltp
B "p*." i'iu

:i: ;3,"

ffi :-t, ; :i:i#;


r,:,"::i
;j.: ,,*: l", :r*
.,
"'' "',
Jli
r: tf;
:"'

rloT oBo,

p),,*

:iT,

I,] l

i,J, * H. s,-i:"ffi

. o',.:
t, l Q,,p u ioi'l
",,""i:i1,'#xi';-'i:.l,,*ff+"i}i'\^I"i1ix
: ):.T,L
lJ i # Ji il''; il
a fiI t|- e n

a o!]oII.ll
aoon"*,*'i',,,o.i",tiuttitt.;llir(l/,rll0Jlol(p).
Jl'. B pa..
nu *u,jlJ-;;; i,5 ..,,'u",.a

;,, l

ll. ;f
'

lH

'''''ii*i*o,:"i?,{,{*fu;:*i.*",,,",'^'::'#l

.;,i

,l:ill;';;I.*l;l'l#'#."

()i! i( l l

1{|Itc, (p. 38)


3tl,ttlr,tl{lfl, &,tnb
AB:*., Bph]ll lt"
Bt.tpttNl JlMoYollI<
: ;;;';n::*.'
:, ', r,:x, :" r#'i1fl:l; .
K.oo -A/_t
"
nl .'i ph *. p o u l
5i#,

',

"",

'"
.ll

[,o i,

+:iii;

n, u,

3i

9*^I':::f:'i{'idil

i1,1##1xj;x."x i"i;;'.;;

l.llIl.l tl) o;

l}irrl
l)itt'ttll;ttIlt;tttIl

r ' t

l (
. To
-p,a).
;;-^

Il()ritl'llt

l|('lIltlll( 6t'll tt1ltrrtr'l;.,i",}i.,Jiiii:''fi.J"-#

*;l^";;?;;';

.i""-'jy.
fllx,'. #'Jf
.;i];i;ii;;:;::*:,#;ff
:';l"=il;:il"{li"fi+;.
tl.
Kt]o

( )

y. t't i'

t t

t,'']

:i.,;;

.,,'uu'
n*p*uo'u"
tlrto ,,," ;,"; "no.no,
PAIIAo[lKA
ptl. .. lpo
opairr
39
p.

MpK :
J,iu'o'o', llIo'{e

p,";;J;;

}t}la Iliuotl1{

P'

-.

l1aT rllrtltl; atorll]

40

-.r<*

+{1G

i.,,y"-py*"".':

tli(e:
38. e< lpot.t

<tlt_

(llll{a.
prl l{i.l,fl,
\

. E

o;.o'

;;

o,'']uN{ToB

;
41

l (p. 40)
lror r}I(a

4-.lts

lH1ili: }/ iJ - jli :.lilil: iii:ili


i*:
M('l
l()
',,,'
0d tI |I|o'{,,
l1;;;,,,;,,*.,,,u11'|,,'!]u,i:ii;,;:r,':*:i;;::lllJi::lll.lffi l..

:iffi

tl (l/, lIOJlyt-lKp)l(

i,;.,i ;; ;i"; ;;;?.,


B l p

,,|.iu,i*u,

1$,aMTpoB.

."""i.i

zo

o.8-!

e o },lpKe).

,,',:n

ll

t,
I
I

O
I

(l?

ro

ts

I .''*;o 'II.
*. 1. :.. 5 NlTpoR.
'1.
i*' l

12 :Q

pno*.
,Itr,ll,'a

"

ou#..-^-

n'::l"''*u'

.)

oT?;

tl.i.

lil1^"*.d#o1or1lx

v .

p'
"' iiu,ou
--,
Bll

poBo^M
.^'il
lI.
;;;;;'' p"rI].
tI.
1l
i';;, ;. 'rIrror l l p-

:;i';.';l;;. o],.,,.,''n'.

;,.;.*. ltlli)Bu, .,l)ll3llT.,.'.,,''''''o /io llCl)(Ill


,[, o'rt< J-

",,,,,'"i.
l""",,
-".'i.i.nuo

"P, "o.l
u3& pr'a'a.

'.r
o l l

;;.

":..:P
o

o'nnula^l

lI-

o P' o,9l?
.,i..,"n,", ollUlL{

"..ii',

paaliloflIr.
P. 40. pt lo

;",i},":,#-,*"ff
,"fi

.#i.T""'#:"".*]"}f#',i;

**i':'":."'.i:i:i:"npoo,*,"M.
it . ;
..., i i i- i' u u ,ll
;;;,," l ; ;?ill'l#-#
.,'.{,J' :,,1 1.l1.ri,::$;i#:;;.
Boo Ba OTI{1B

*,##"l?1T

h-, l

o e

il;#;:t*:::,"*,.,::"^1yJ,1apllioI(.

J-{ij-'"#"ff;*:;#il

'fu
}f;,##,,":|iffi
__ ooBLIKy.
;, ;-;

Pa

,x

;;-:;"'"

P. 39. 'Poa.

t|

?lllM']'})a.

paI\{poB,

IvIpK

I
I

ol
|

\,/3 ll\
''*u,,,,"o!9!Y''.nery!1.?J.'1i3diff.,":&#''#;
in,r.5 aMpo tsx pa.\^i]oBj:

l.'r

l;
t

EI
>t
rl
l

oo^.1:,:,.*i"{J;#f"","'J.jlfl11}1.#,L,:ix1ffi-*(.

.-|F1:|||
tl
l
I

J2

,o1,hu,' o('
Ho
o yoKp }I{

!!' ! i'i."J'|,o, ( /,
la 4 Tpa

e-

ffii
tt
"--, 6l
I

ol I.':

I,t ollll{B

"

xxx # x*,ff
;nii,,.nulo'",'.

# :]". l.*

1":"l.*ai#'T"J^x:],i'8.1.Jfi

42

-e.

.-,#+'l*

tlt,lttrli'iIttt

tlttitv (lt;t

(.ltlllll,l Il
ll.I|(,t|(l llIllil

y no eBlM
Kp.,Tl p

o,Itfl
..,i],,i.],'u.ui).
lit'il'

Il.

''.. i'111i1'.',',j;;:hijir.;:,,i,,li,,;'/,"# Ji{:#


l|;l IlilllI rt,'lit Byrllly'
^
Bt
lr;l ;Jilll'l.;;l;lil'l'il.,l'ill'-',.;;';;*
*o" 'ItI Malllltoo.
vllt,l,I.l,lltil'l' ll.l.., 1,y.,,i.,ii
tloKpoIlo
pii,u, frop*no'l-1::. ota
i..,1,J,.,',u,.l,,

,;i;;;;..l,.,.

paIoI{K
',"u
" n"u"u'-;;"*i
, o
l:.::'oIt .e plli
roKo*. Pap ".,.^,i;; L??,',,'
l-6.o.o uouiu" nu''
.n,,,*y tlpo pa.p$a.
MB

o.lr<.lii,,u

5_6

LIa p.

.. .Boe

uouhl''u

"";;;,^*-

Kolvlt{o

opartt otrT]]:,,Hl''i'.;::,JA"s,1i:

Jl
. MaKoB

noTpoI{

(pas.
lrp}Ka lp- olta

Mep 28) rrooo.-6n"'o

e.yI{e MepI(I,l:

n, o,

l: n?,,:,,1nt-,:'

irr'{

f**'

*'
^

l{I.

tt,
MeToB

ol

oya
a J|t| ' o'

lliipo*.

'u
IIpI]I{yp
TK

..I

ot'ro.o
B aM 26 .
p).

(a.n'i"?,o
.,u",#io*ny "guTy-l-Jl
|t1,

: 4,2

catlpa.

o o A Irl
AT ]B

H
H-

p (.l. Bx pMpoB).
.iy 4,2 o.It.* .

"l

Ka

l-

BoItyTo

o.II'IBM

t.l.tl<o

'

"'

e
orotloo Bopa.

trr't6

.1..,r1It

12.5 : 3

l MTp Bx
'li
pp):
..5,2 lt.tttl.p.
l2,l : 3-ltl

-.,
iiji
* !,plu,.
Bx
n, ou"
l1'l
9ae N4 oTp3o,.it
ilii' i,
2 tt
p.no'*.p""
DV(H.T

; .''-'*,J:;-i

pK):

AT.

Buu.1e):;::"d'.'""',-f#x'."#.!;y5ft 15
,Il'tl,lt. Irory"^:':'::; ':; ,i,',,,'lii
,II.II lttlttrtltra
l)ilItII
o,Goo tlo 56 rrl'rl)Ul],
tp, " .'?i,'#un'i,,i'io." '
A t;.lltl, OT.III'.uu,.np t rt ii /l IIoyKlII ll,p tl, ' 1{o J|{y rl X,,il.'J.'']u.
6 alt.li;,

ilil;'"

e. ,z aTMeTp \'/?
llo
oopyl{oTl.r UI

5,2 pa ('/3 .
nnv*"o', I4 o I\4pK

tlto
llopotl }a

ll ToKy IIp
u*p',no }I
"
""
ooau T,.
Blpe zopJtol|llbl
A o
o,i*i'. o oTK,II.I.
n 1411||4 A

Bpe ?opouI nened,..o A


'J||4H114

,Zlo

'd,-;-*"*}ff '#r'

po.
.
op3oliT
BoM

-oetlu ,6 ae
,.Ira
o TaI,r 3
u
:
I(oFIa JU
o- a
) "n;i,"

o T

l,2 t:llt,,l1tlttll - ljJ.:;"'lJ;


4,2 tl'lltto |]Oll.

ix.ii::'

iffito:},,(xH'"AT''$
-:^:{i,"iii,',ii:::;";"ffi
:!:::.ffi l:iLlA*"Jj

:**"
BBo oTlBa

;;.I#,i;;luuonp#"*-.".,fr:+"ff &*",|,;
rI] BpTI{J
,.
BIl3
o6.le
'. " o o , e 311.y
tlc . JItl tltl . p I{.
Il

'

"oun,

".,."'

ppo).
2 llllp ..i
( Bx p3.
au'u*"'P
l1 px oTKa,lB

OTI{,IB

45'

44

'*.*'."rii}*e*.'

tl1ltl .ltl,t

MoB).

JlI,llll0.
"'''''jiu"',
.l1

.1..l.tl.i

,2

t'r

BoI{yy
2lloBot{M tIBl{yIo

1lnf r'il,l' a.e^o,a'

^-^..,.^,.i
1lt,tii

(l(!|lil

11

.',,.',,*.,1.',',l1l]ll
,',.,,..,u, .,,,..i,].1i'''.',.:
.l..,. .l.()tlt(ll .l

'trlrttt}
\l('l)()B) ll lilItlll,,I

(ll

ifij l;

TIf

()/l1lll'l('M.

'.o

Koea

"o

pap).,o

:2

E]

o'at.

tlo.

{
poo,.N{ BBo opot{T.I{}i]
.'.,'. lLIl ('-, o.

.'oo

,' 22 MTpae
" ,,,,o. .n''in*"..poB
oKpy}KoT Ta o
28 :2 * s : 22

pa3poB):

o o"t H

n,.f "'?-ff
MDa (.

"effi

""
:

*#,

:h

",

"?"

x
ito

Bx

.E
{ A

( ex
oI{IB 6 aitlpo

,'.

Ul
5'o

1 ry T ^::i#iffi JJJ#;
Touy 3 o/

i",: :H i{#

"..ff
gi#.}i:j':ffi
'ffi

;"It"tr;;ii

n
u"o,,',, o,,, i... o
t(;l
4

li

1i

:.';,:':, Jil]

'1
I
I

3
I
I

Lx:,**.JT

*l"#*;

i m u,o o, u e o

: * ;:ff
r*: : ii#il
* Ji,i,l., i, ;: ";: f i

! T \o
I9s

ppo).

H"I'lfi

*';?,
*;

,II.

Ers

IIMTp.

,*;|;?:;'''"uuo,!iIh".1oun,t-1-;?ffi
p

;E}
':o',
l o .
=Yts
Y*OO E
f s] U
v
.:E
l
* .
ov s g

*p*"

*5:20

"{

tt o II
o
JItt,tlrl u,xza. oT o.I
,o-"Y'' (r/, IBx
iil{1.!tl,{poi.,".'uun*
20

n 5 ipB ,.
\alt

oE

'

JTi:i11 :;s;;
o;'T"
: l ij

. luJ+ii,.

*"#fi"#;":l:;}:-T,::x,:,Hill"#;'i-:

,*i":;::ilHxT-"i,:fl
a,""-'l,fr
:";;}l";f"""-"Afl
i
H
1:;t{#.:^!i}}
dliij#;; #*"i ;#*,t

j::
;i#r"+x}1^nt;**=Ji*y-+H*tr
out
uep
6
ToKIi
oT
;'''
46

Io

{Io (p.
noot|ft,|{ (.
tIuctlll |I'tttb tleit,

42)

.I.()tll( '.i',l;;,;,
/l()

.t. ll()

56--26:30

i,fr

*".,.u.',-1--"J.*,'-'s:l**T"#;i"*,ffi
o Mp II D
30 :2 * 5:2 aMpoB.

o"nf# nnonu*

:i;

m*iffi

p):
o

28:2

o.t

i. :i;#;H

x.#,

.*"n*'',

},,lp*:

,,n,u,

llooJlilM'".'l..].:::

Ilt'

,iff } f' : li;

.,

.,1

:,"K.

n,o ,.

ui,

f':"'#,

3 rtpu
or.ItHM.

ii

".:.'.lo,],}

i"}

)
'I{T;Mepa
'

t, t p

44)
tpo (p.
,poee Tr}a
-,

(o.lly1lylr(llo.Ilr
B pa3MoB):

H Tj,i

28*2:30

;;

J,l

,l'

r,/\

*il r: : ,#irii

,I.ll.JllI.l.l.

,.tltttpie
t','',11';,
tlJl

tt'wtl.

att.pa Jl

auMpoB.

rY!?,"ii*:::-:,;"x**-"''fl :i::'t"fi
tsx pJlaIBaM lJ'o
4 .u,ii'*.'pu '
pyl1;.;?p;;i;
p}K'ot^
^po):
ep.

.ltIBM
.,
ui

28:3*4:l3,3

i o";x;;

"i
"ou
"#;;' i :::.]"Til""-*#;,;;:l"-,"i"" " " . *3"
oun" 1o3
BoTaI-IaBB
p.;*;;;;i.
nu*o#ii.iin.n,u."*
"

oo..'::,,nn ?;

:lH;jl;:H','J,l1lilli:;'',;'.ii,.., lttl N{tt


l.l)y/il1

',otl
r :::i:,#l l ;' u;;, il,,,. n "L,.i,'o
l **y-ifi,.;
;;in; ; l i<r nto.,*',
T' o.IIllM..--

p n

KPJIIiV1 BtPo&l

.l''u'i''i

1I

,n,l,
ff ;
nlIl o1ooo

e' poBo,M--pIIoTaHy
(i

,M

io,y""py*''".'?oil;#
^a

i:'#ffi;;;1x;l--:*#*,,-,}r$jffi

oK ,.ll

i..;f:,'J:""1'iT:J#:i:::$:Hx#irh,tr
(28 pp,1'

allMTpa.

",

Moyo.

"-#i.f
. BIpoKy

-;,* 'i' "*' *l*

t4!{K

o poBoI,lM^":Pifr:"?r";x,#ffi:
tl
-#
p i J *".
*
l: x,.J3 T,.x}l'-ffu n,*.

*B:22

attl{MTpoB.

P'iT.,1i",i::;'iT. t

.ltlt"

2s+2:30

hl

'"*"i,ux*9!i"i,i"."oi.';;.;iBl,l..oI.

"^'fl

o MepK

l{TMToB.

ijll#i'}-J

,. Bpll" .'n"''""
xII ll ptl,' -tlo ,c
*",
p u uol,. 6 1,,,,,',

*
tr a A.l.
B".]
a'

yj,:::''l:' ; ;;..' ; y.i i


'
a
n
z tt,o '
Jtr rl tl'
U

aI{N,l.poB.

o.{ T ""pl111 n "p,;{il$:ill.

o.i

N/t[)l():

Ta'I1d,

litlM6tttttltlttil

Jtrtl'tt,t'*a!-.'ff ;-fl l,l,&iJlii:-:1}t,l#;


t
-.,i,"*
)
-'p" n u."* p l p
i,iJ3,
;"
28 :2 *6 :20

Jo##f,'"{i} " ffi ##,::i;


,,^"#"'.i:*'1#','-:Jili:TiloxT".';i-p,,,**poul,
l
B

(: tr1lttltltltlii lt,t.tl.llt(' T.
tll)'|M( }iI VI.()Jl .i'
l}0 tt.
l}t.tt.ll.ttltt:tt'M
.j|n''h,'
..,'.,i,., .,'^,,.,,.'lll'Il'lit('M
ll() N4l(
1l. {'ll' ..ii,'iu,,,,,i,..

,''],],,.,'' ll ('l;lllltM
n',,,'yi /\.IlltlIil llltlIl,I

up

42)

ooM.p]:::r.i""-il'f J#lT.f,#"H.
o pa
BC,-ouy
BpBo o

.
Il
."
'T'"p..:;""*-
o .
:ul i
1l f ,
! ! rlU'o ua tl l r.,"" . - l" x,i J,'*"'o
Ka,II'lBa

",{t:,::;x;ol"

4c

i- :ilx l.;:::,:; il x^1. Ji", }"o"i.,'.,.'


2lt:l} l. l . l(),3 illI.l.llMTpil.
-

l't.

ot , ...ttR.RM
o.ty Itep.
o"no,op ll J|lltllo AB,.
;;"J;; o6ola.'la.
o o z
IIItl,p.a npoll
-{#."ii^"*

a"'l"', L}- "ro;.


il:"; i:li; r " #; #'y,i:
o):
28:4

:9

,<

ttpo.

l^ni'

ep.
3 TaaBBM
Toy

AB
li
H,.Kp
je.-"
;;;;;;;",;
.
Tx.# #i,., . M

' Kpl
llrpoir ua
P. 44. pr

ult, ot,.
ouny.,.l{ ":1::.
pfl.

""::;;;,'
-""l. , oK " .,VC,
:$J#

8#."]i}J
;l**:l
"T':,..
3aIlllBM oof

H o

tlI opoH

,. no.o"n

pTyaM

HI.

BIp3o!{.

it*
t'i,Ti;#,ilf :Jr,,tlfr
l2,5

:3..]-

_5,2

DaBo oT.a,IBM
u,"j-t no MK

carllpa.

3 aMTpa.

l]!t
.

on,noi'o'*.

l,5 .1']]1*.il

tltL, nefl.

ua)
bU

o,II.IlI\,I.

5,2 (opo)

-Iiil. :t*
tll" : " io,";

Bo.M

}fr

'fr,","rnF,::,:,:,:,,|,1ifl

f/.il j.ji:;Lt#*tTi.^:,1il

l,5

(aolt

i "'F ;:"H ;]

T:: i "i;' ;, :
aop
;

"ouio"fi.
3o
oo}I

A o^a,.la H.
o o A rl Ito i{
111o
To 3 l 5,2.o.o",,"*..",.'5u o J||1|1|1k1, a.
IIaott,

#,''
l**.r I,l:+o
;+**l,
l'",

i,.

Cn,
fl

lt'j:*, ,l"J

,, i.'p,,.,.,'j,jl:ll,:: (i {BDll) .ll KJlullDl

P. 43. u

pIl\4

JItl, nroi^lt,.

lpolv('

o"

n o

I]I.ua,
_..-^0BI1I1.
t1

pea.

eped

"*

y',

pTIlaM K

uJi;:io;l-,*1l; " jJ"

eo p o a tt b, . ."?lr"
B
#;,.ii.i'ou)
o","u.*-'}2' l . :Hi:l;
'lj
L4Jl l lll'.-.
p e

l2,5:3*l :5,2 catlTt,l,Mpa.

5l

I/\[{IK BoK

B .la6,2 ItTMTp
O. Tl'ttl R llIttl o .ll}llIlll,l
M(,l)I{ JIlo 2 uTMTpa.II.,]
(l/., tttl,ltytlt<1.,,,.,'.,.i:,n.,,''u"',,,.,
ll('('x l)11:iM('l)oll)
|2,l:i\-|-2 6,2 iltt,t.tlr.p.

Irao

on,ii. o;;;;

',

.y*," N4pI(:
.
.!II{a oT

o.

:.' :':

.9].'"^::

28

n"

:2*5:|9

":"

;:

pao).

* oToBoTn{ 4 |-]'5
.1:]"l:;
no.o'" n-o.n plro 2'2,5
op.oBI

'

]3,]xi-t:: : :

':
; ";l- ;"'
o'^:::::^
'#i;;;
,.ltl

:;

t,f; xi^i"ff

il

apo.

x 9]ii,, -1"I, :,. ' T"T,. j#""":"J


oi i::
; iiix. } .,,.''.'
ll i, ;ll.,i'".ft- i: *l]x
;,],.,i,

.:

r'i'i';

"''
o .].'',.,,, *".
ll(J M('l)l{ ll.'ll()
"'
U Jlll /t(.) l((UlulIil

-f{or,':"#

lla
Ha B oo}l,

52

j"t

tl'

p,pj.,
'

n
p,. tr
Ilo 14||1|4 p'Hl
io
,,u"n,,
o
. ,II.T }I erpa TKa
:"g..9::::.
.o
pot r o

I]I,i

vv^-

ul,lmatLuleIt.
IIpeOtc,, noJlotfla

pou

pT)l{ uo,npo, *,u|

a 2 '"'ii. oo

;:i:;

:
ttl {l tL u 11 n e p e d
l9 ;;;;;*'pou (1/. vop{Hot
i pao,1:

",'u,-*-.Puu''o,II.JIIl
r,, (6 zrrr.r.p).'
pot. p"i ,io o,.",*^y.lr
l.5--2 zillTM,p o:
opl
pp..n,, ..,,"",,li,'t
o-TllYlo aT o..,
TBT *,u n.p"i,.**",
oa. l] 0,5 pa
I]ally; ";;;;;-;pa
OBI{
IoMlRIoT 11 o
ppauuon]'. ""^
oT pa' yo.
I]TMTpa
p,...'o"*i,i'.t,i_z
pTo.
ua
no-.:-u^""" i o )l(
'u
l p,",;;.;p,"ot
oTTyB
pBaT'
tt oT *p,n. ,tl.o",nt ,".'pl]: K p,.y.

Jx ll

e py
K KpyIM BIpeoI aKpBIlp lloTpotl
n,
.'il6,*u,
:o,*yu'I.ll
a [IBI' T KK 'p".-.,
- l l 'o ( l l poxoT
l l

;5;;;. ,

z"

-o. ".H1 fi
9].T'.;;n*n, ep).

(-;;;

;t

a IroB

rrTNITp (,,^

tlp

j(oJlIla 30

o 1l.riliy
ru ll po=
npuo, op3oaJlbllJ

up., TotI, ",Ii*u17 fiIaI,ll'lt B


joH.
,".,,?f3:{#""f;",""^l!'i,(,{'{:::";;;;;;.;;.,;y

aTT\{p',ipi,u,

Topo'

ii

'o

lp (p" 45)
[1 ex{a
p^*J;l
o

"i'. h u *
" ry: ::#:"f;
y'na

B tu

:i,;?'';;::;

^;;";.'
.opn",""

,I

iony"py}Ki{o

.To
l(.|BM l,5 tlMTp.
5,2 (opo) u
' nn,"i|,o;.;;;" H ,o b }t.
l'5 (ao n,"uu1 npouol"'
pBlly
o'"nn*u"* .}I '
Tl4eTpo'.
"o "o'o,
o"
,o o o M,
p o .::,''T'
"j;'
'i.,."*
.,1tBaI\,
-
tlpoii
1...y,.'11,
poB. ToK
'
n, o, T : i'
ip
, ":ll:".;.":';x], ;'; ltt::
".o
BoIyTy * :*;; : *..ff
I]Dotso'II.M

. Blpu

'"{,i^xT,#11-

llD(a BIPotK LulanLl\..

lltt.
Ttl.Ilt >,2 6,2 O.}l'lM ,
'olt'rii
rl o

iffi

jl1,;,;;J'!.fi

p,l":^

o..lll KK ,' o.u",''*o,ulloo Bo3pi)


tl,tb
28' n.o*ouMo
Bo,.oloHor .';;;.(1p
\r-

uo :2*5:2aITMpoB.

P o

fl

fl}il

Mr o

f,
p o o Bo,.
P. " i ,'
:' iflP,''',:" ff |'ff,
*,,uti.i",;;;;

BN4 ToKy
pp;:
22 aa
";;'.;

:;;

;'

J *1 ;;'T;H "o-x, o;.


o":'
o,.I{M yHI{.
' | ..=.^n
ri]; 'nun' T III,
il {-. :: :,u L|. "l-I-o
JI tl,' tl, - 3,
J,"# i' ; ;.
#
l
I::::
e'
po
; ; p o iJr-;'i:. i:,'i,:Y
y,;;;.;
p
t

.
^oo,

;i

ll..lI.;;;, np,o oTK.


*y H,.
9 e JLlIt4 |1I7 !',!.
l.1.rrllr rv'..J
attpoB ";;;,"o.,
o,,,*".t-20
53

liil"i.

i''i

o p

Jllt,ll,l ul,?ooeo ta, To 1 FI, oe


tlyIr.llptt<ti't .,tlltlt, Jl r IlooaM oT ToK
,,.,,.,,., i,ui( tl1llIl,t yl..ol'l I{ IlyIll(,I^pIIo lt oal.
'

po2 JIt-il BoIlTylo Io o


'.,l' 0,l ..:.'.i.l,'*..,.1.,.
.til.lt{
.l()lII(lI
0,5 'tl't FIr.
IlI',t1'111,

3d no'oIlfltta laln&uterc
nxaJl||.l|tl de'b'. o o pao-oI{.I.
( x papo. o ' po
","',{Tpa
T>l{ oTK..IB 2 p. -poBo- a ToKy 2 p 5 .
;;;p*;;;^l2,
|,5 p (4 -x p2

Toll
po' B oT
.I.II poBo|\4 p. To(lK A c.

o).
'
JIil,ll, |Il'{I?oo?o ltl. To'l l ,5 rr H' o^lIM y}IK.
po li, eN{ ol1oM l{oTToI] ll.Il BBo
0,5
o. pIM oM yriKTpIto rl oTJIIB

tllltl

","iii

.,l",'ou. '"ou*n i,5 u T0I{ 0,5 LI' poBoM


K yy .
Ppe na ,t'11 aa.o A o l-I A.,l
o l0 epo.
o I4 Ta,II }l BTBT
ral

o.Io
pIlK. oo H TaIL Mo)Io p I-I'

oT.IB oTpeo

pl oTIo pI o T [lo' 3TBa.


I]a yoBl.
Cpo l<poa oa o,'Iioo ,Il''I pI

a ooHoK.

BlupveM pN{oyoK

,Itr, rt,

, no

AB.

.: o o ItIe

I]

n.{oyo I a

AB. C. paB}II 17 pa (1/2 IIoJ"opy{O Ta


o htpK 3 TTpa .. Bx pah4po,:
28

:2-|3:l7

ap.

'trIItl,ptt,no,'Bpllt,Ic.l1lI],lllIl'lMoyo].Ia
A.. B prrt 8 al't,pa. ^
ll'tltl.,z,' llr A. BG lM IloO]vI ToK
tI A
II ollLIM p lt.
J1:,1t1k1 a o,a.
poxo,II'T
,
B va' I4 Ii TaJII4I oop" l-"^T!9Y-;
a o T papI .. l0 aepoB K)I(o
, a plx I].
ToDoItI.
_ _,,
c. 45 oI{ o.a TBpT T lt]Ttt.
y p BIpIBaH lp .y o.o)KT

. 45. p< lpo


A-atr,

IIIaIIIe eotllill.

_o.

55

tl

RTopoii T y BIpll

ll:l

()/lI|()M T pIl'

I]

I
I'

,ll)yl.()M 3il,Illol() 0oBllKy.

Papoii

nh 8'1'1 " nAa

o|B

tlrrr . .Bot]l{ o-

ol. 3 ptr a,
ooBl-IoK. p ppo TK}]
KIBT Bo TopoI]o]-I

BHTp. Blpo p ll
, ooBHoK .IB
TaK' ToI oot JILLH ||
()plt. l{o.B'I IlT

Tlltl ()J]}lla pox0lll,t o }l-

_[.i

lI lI]Tltlu. o xlti,i >.


rl llITl,Il]lK,.aIoT

2-3 ca].p a
o ,, B.p) prtK.
I aBaIoT I1olI]B.
III\4 BIBopoIl\,{ IUBO.
Bpx I]3 TpyoB oTBoaaT }lI]Ky IlpTpa.
BT. pojlpB p3}I lly.

pay

P. 46. Tpl liBotlIl.

(ap 32).
}{ p. 46 op<rlI pyr BoI{
llT
pyoB'
x
rpoiiy
,tlr,
l
.. o.n
,Ioul l):

.lra

pe

T:;,;

32

2I|5-3l

tIp.

poBo.I{ opolrTaHy I

.I"

o oTaIBM 24
Illtlpua uxa?;. o
""p
.HTTp
.",""' ""o*y . ('/, ItoyoKpy)I::I1
pMoB):
Bx
"
;; ;;;^". lo B IJMTp.B ,

60

A. o-

Blupu po yO ptt,lo B
oTa.
piz |1 ipo' l9l1}ll A
Tot]

o o

poBoo

.,,l''Tpa

)I{a to (pc. 47a)

ioi*u"* 3l rrp BM ToKy H ('/, I1oyop>K}IoT


56

po):

A ttll-i l]() l,lll,l AH o,l.


,Itr,tt na?d,' o' rl.tlt .rrl.lrty
l[l (l/2 tt.,l<lpl*i-:
(.'l.:lllIIM
l|
ltIl,l.IlM'!.l)
n,."*'2l
(';lIl'l.IlM(''l.l)()lt
/l./l'I Bx Mptl/;
/(ll rrt-l M(.l)l(() llJlrrlt: r

TPt BoK

OyO)ll0.I.

.p

2:2

|B:24

HTl4p.

A BBo oT.]BNI
'oKy
T (1/ i]oyoKpy}K}IOT
au"*
19 TpoB

tltl

|nt1l7

rleprd. o

57

Papo orB
ll.lo
.I,t I1() M(,l)l(

1ttlIl):
',2.2

r,i

'.''.,{1
.'."

l,,

fl

.3 rtp

,i\ l1)

j,{fl ii

J:.'1

Bex paM-

i,t.;,l/:.,fl ll!l^"#;

ll

li,:- [;f ;

;H'
:.
'Htlcto'

ouni-,

:;:H;*'

-lt

no o
n e p e o * e {,

"' #r;s#'*%f

ll*t*: xl H,.i*f
ttt:-fit-:iit''{f

;,

",^..

|7

tI

I! !"|

|tu

ilJiil;'^4"J#-

l,:ilr',

Fi

2;

Jfi

i#''**

,:

i.

;;;

ffi
;;o-'','l3#,i,l*' -';

pyl: j6-

!"ooun,

f,'

i#'?J

BlP3 . Bo*"

<;

l}i}.

x
#;1,

""#-"j ^-:B]l{
;;;p""a
I\4pKl1

a PI9:,H: py'

is j:

'*

.-'.'.

"#

56

oyop{

o oe

JfllY:,J, " ;;3i:,"#

;;;;u,

""

dfl'ii

t.

^u^ToM'

::i'

;l"-:::

llI.
.
l""t:J"il"- "::'"1
tl.pMo,
',,, o*pu
:::;:x,1
"BM

l.l :
I1"}H
*'*,l',,l.l'.,,,..,'''...''',i:'''
Iu -l.l]'.
p
?':,
#:

i3;ft

,,!^{,"rr,f

i# .i..'.
i *ii* ' ifl
",*
j,,, j
l li,lfl 3Yo
i'
r,r
);
:''
I;;';
li,r: ? ;.Ll],-jji
l;:; l,i,:
; ;;; ;, -: JJ;-i': {Jj:1"i"
::;Tn *.,. * {n "
l
"i*t'
:i'
, :: *.*:
^;x+,H
:
.t
;

,'

H""*;::,],xl,

;1Hili *" f ;**g


i'*::--l"".*;:i*l

(puc. 47)
po py,l'{

l'J;;;:ii.

. as

K[,lvr

;";;^.:3 T^:$'H;'*,i"
r.
p ; HMtit

l;

qH
Jl,i: iY",:ill?,l.|Jfi
,^;;
o-

n,"," ",,::','i;#,L; f3f#*"x;;;


rro - III
*onono'o Boa.

no

l..f"(i1i,1.;*li!.";i:'"1"^lBx.Ti;"!il;ji;
.
;;
;#T;;"
:i'
";;;',
;",:?;

"1

ffi#

Ai. "i'iipoti;n.

.,.,..',lM Blp3oM

nnu'*o,og":,*,,::":::^x::,fr!l::"?ti

\ tr,id i:fl ;;,

l, ,. B'o
.1ffi 1',1 :
I\,I](
,.

P,IKA

i | }},,.;'^# :"J oI{ .I BM


J';;};',i'' ), }l, t ""
""iii'"'':&:o,,;,?]'i?#,xioi#""""-pap1.

'p.
no.'pott
np,

('illI1.l,lM1.OB.

{.8,":
i'

io *"pn"
Bx

pMpoB,}

30

:2*2:17

aTMTpoB.

o.

:},,,,K,$

p'll
o M *u,,i lra

o ;.;*
58

nuj*['oT)i,

+4:47

i{
lI

ffi

arrrrl'',".r

ttTl.IMpoB.

""x:!"":"?,:{u,.:;:;;
+:# iu i?t":"',:x,i'fitrJ'T

n,'^
lR Pv l(lM
.,'.uoip..o
Bol{.

;59

I
I
I

MIII]
p/l lo N4K
rl)

l/

Bx
2 rlp \
atlo.

3a:2-2:l3

,ll

p3Mr-

o BoM

'op"-.o':J;ofi.",#,J;:i:
j
o.'

n p *''
]
;
** J.::i :l}':; ) J " ).
#'i,l',.''
il
'fi""r
ii*I;o,,:9p:"2:::1###;".",l'J},JJ-;#',1"1T;

; io

tf, ;.,?;i:-1:"T' H

:4:7,5

30

H M.t

ffi l #;;i

ll

i*

Tol

p .1

l I{

7,5

' ro:

tlTl]MTp.

ll 7,5

lo"^*..l]J*.},, " ''

j:tlfl
I.

a:{il{;',l, j:;;",i,i.i

t
"

1,"* fij

:];"

"

;*

T,:]%*l;
;

l,

i.

''',J"",'i-,1'",o,"o.,n"
,Jl?;xi
:ijll."y?#"ii.,#]fl1"*"J',1.(#,J,J"}-o1,#.",x1].
;:ffi
u,,.,
i i "*"'f
;rj** ;,+i,;

;;

i:;#"

j;#',i}{H'
:'fr^

\
I
I
!

lf

*',' i# 0,5 otttfl:;


7,5 ^T-{i::

"-;"WT'x#^,!',1.,,,li,i].,i,,|l'i;,,l,l,,:'ill:l;].J,'.1'll-$}

fi*:,i;, "::l.'
lt o*,

ls
!r
1

;',*il-i,;,iI#}p"i ;,:i'";;;i.'o'l
tlttrlij lt ll('.ilIlM

;.:, .:i,
".'

in

*ij

",

;;

lh ,*;y;l
;

;;; ;"o l'riyi''d# "} J-",'::;: :;i

*; Hi : i H#

;u';

hi"**

#'

i::i,' "
;
6,,o., n ".'*,, Yi."o.* 6 r p'B \
;".
",*;; ;:;" }
j;i: {df,'' iT :'
. iT u uo*n *- a,l.

ffi

\T

7
{^

l
i;:ffi
l-..':l**
*1 *,:t
*#{j :;t'l"
."n"''''o o.ll
.

:JJ

llooaM

" "o.i*
;;"'ii;"..
TBepT
49 }I o,'

KpJltM tslpoM
Lipr to pya
49.
60

-af.-t{f

.l\a ,'eRotl.

u .

t
s

"

oy IIl)ll
lt',.()l)o JlI,|('.|.

,ii.i,l,,ru,

l!I.,ll)lI.B2III,1l{

BInI{oIi T

r)l.u'.,ii".,i'1,"..lT lIa

ir lr;r

ir.l',l.<1

()1IoN{

))

,,'3

;.i:--"

o;;1T},,ii?'i;".BI

UlB I

il,

Il o

B oal l l l

n"

"

u1u,,

-;-

:i

: *y

"

ffi;"

, aI{

lP]::uo*'
"#T;#i,",", "ii iil,i:

",j;"I";,

#"1",#.

;?*r
":*"1p1ailt. pMlBT '
^x:i*#
op.
Ky pl(,.IB,6,'n.,i''u,r
- 0,5 lt'p
3Tl\I oa T np".,puu""o,,o,.,n
a
tl

,.B.ToDoItI'
Kp. ", pu.np,u
.iopo''y pa.
TN{
.oy.','"1J*.,ii.u::yA"
aM'
0.5
ri
oo *pu,, i. o.
B pa.

t{oo

npo""p1:::,o"
pN'eTIBaIo' ^ p}6,n" ropTli* aoIBoHI\4
i,ua
.uo,
, ol
o' T.n. }l:,, r;"J# :i#;^'x.i.i
Bo\4. p o y oo ,oui",,
o,poo x
nop,un"uT

o,.BT

cfr ;;;"r*.'";,*, j;!,*,:l,,H#|x,ryTrJilx}


.:']1,n.,u... l<p.
,
.l*j:*
"'l ;i: j :} i ]&' J ; l;;: ] : :y:: o -J#
:;;ry p0ll-l.
;;rtooo
x."*y

a 0,5 alI,l.MT.pili.'1",-1lil;i;n:..;;

KM
o.

u.,p,u"u,

op>a

uoul:.l ova

' BoK.

(pMB
uo'npoy io p
,l. oo u,ooo.,".ii'n,'o MpI(:

D),
62

.n"*uT y

>
>

(oyp}IT P

Bx

pMpoB)

2+g:4|,- aTp.

a'r, x||;''o'i*{ j}

Jl

}I

1I A

4.

::.

;{;";:iil,'ii".;#}'."#:J#;A*;xil"s/,J;:J;
!po). -32.,+u:16,7 1p.

.J;;;"'

o o,

t#;i;
.

u.io

-.

;"*ffi _l"^:::l;;l":i,j:f f:
it*: },:}i x T# y-.
. :

-'"{H#

;;

tl

:::'##;
:f ll,
lir
"il5
:ffi "il ;;;r,1.,',. :..:.".,'l.'l."
o tt r
:#;;;;;;;.-!,:-'',*",.o
o.ttt BInBo
"r"r"^:i'l*:ii.ilTl*.l':Il

"l

r rr

f;
R(

j,"J-"J",:.

flo pu .,",,*"
pyo p
MpoB)
4:|4,7 llTpa

.'

32.3+

ou n

1,

^l*ff #i-."lll
AB, o "_p

ll",i]llil

**il"slt"":1i:!iiii}'H;
C

HOIIA PAKA BoK

H p. 50

))

II KoTopo.o .:*'': "u".p".o*'}Il 'lf#T:"";"{I*'


nl6aut,ttl7 o MepK
,J':';K;;*,""ix'"!ig#i"i"s:J-iil:-li;

BI.

n. o*T:o'* BIpea opJlo.


p.r

BopoIM lllBo* ,;p.;;;


.l. uo,p"."iopJ'u,*,o, 1-:9:i*" o
*,oiu.

tro
B I p 3 a . l

y.

))

l+
32
40

B::t::::-,l';H",x""l,1i-i:.ft

'"oo"o,ili,iu"","lu"tpoollIM, 33oBollll\4

t{' "*,'np,i","aoT

1lI

51)
tpt,t (p.
Ilopoee rt(a

'.

&

,l.Il KaIBIo,,"#"","i"ir
p.
i]t p. p
tro p. 3a ..p"u
pKpBT


l'a n .,,o'n"io,uo;i
a BI. yt{I
KaK
?,*
,*ii,
.IlpK
pK
E Ta )'
opo.*',, "Jfri"k,-oinlo{,.a }I a p.

))

,I].IIa pyKaBa

I{DVIM BIpo4
p:r;r lpo ppa - iq opo.
1114

IIa

ovopy)KI-IoT

Pp olllB

28
or ,'o Ta

>

Te ooBIty

||t)Jl()I]I,|ll} CllllIrI.

104 l{Mp

IlII palt

.II'o}T

py^ o MpI{
',-!^^r::^:#t,f
;;;;;",

ii5p",,,.n1,:l0

ofi

:.

#
j+1;}*+

apo.

''lhifrl;tl".:un"*"ooo'

63

E.l'

P. 50. I{o.{ pyru Botl.

(4
.t

(lD

[,

!'l

I
I

\
1

I
I

\
\

ol

\\\

i\l

Lo
!--

\\\

'l
=;,-

't-----

5l.

---- 1----=_-;li
,t1.

---.

l
l

ti lt.
p1,att i]oLl
Llt.pTili BlOll lt o.toii
I

P11.

--,

65

\3

lJ. jl.. l(oretto

.'.

tr4

.trl'trtrt l. ., tr1ltlttl71M Jll{llIiIo' - :.:-pi;xg{;tJ,ulIIy.

ii';'

)i

;;

l,

; ;i;

;;

.,.i,i.l' l'.,

;",,:.i]: jr;,il

llll}il ()l'l(JIil,UnB\t

I,I.

?i;;lll;,\,i:'i.,' iiT'::.;;-;;;,;";.

l'.,[l, rt l}(', tt1lt,1l.lr;t.:ll'.Y'l'i.'l'.) lli


.;;'#,
-..',;;)}
]'.'',
i i., i.
:,. T'
i;;lit]
;l,;J
": .:::' :,#ll;;ll
x p u."J^o

(;t

^i
MTp
r
;;
:/o
ouv
-r ".';,##bji',
,,' u,ui" * .,
Io !', ;
uny.nuAn;g*::J"*i
o
'
l
pHa
o,o=,,,.-,o.* . l.ou
Dll oopo
--^:.
T,.
npol'.
;;-g;"t, aua ioo**
J'|1,t1.!1:t1 n,efl
."i
a .
Bcnooza*,niiioi
u".o'-pa*I T'
,l. lr,l ,}Ia;;;;
Tp paBI ii!]T:
*". ,, ,'I{
oTpoe,
.

u"''o,'o.uTIIe
t .,n,nuuun,,.
.it.,.N't

11pTyaN,

uo,ui,'i,.,n,n tillIlIn,

Ilp,'a.

Cnua
AB
o }-::ou"o o
o
ilIe
Bt,pe ?opJLosI1II,r.
('/, ry,Jg^lT::T
oTa'lBa* ,,, .i""?*ipa
.

:;:#?iffi

l,'

:l"y:1

^i,

"",

:#;.|J;:'.o

yoNI .K H AB .
o oi':*k,gl nik1l1y'11
ou r
l::po).
Jla,IBaM t, .u"ii*"', to," 1.^:.} I].
l,5 ,II.I{\{ o oyo
}I , oa.
u,
Hao on,"i','.,,'"-" - ^1o
PltDo).
.(n"
l,5 (,,tBM 1,5 ii,.
].,51opo)
,oun
u nn,oi,,.'-."p
ny-::nono ..t I'I oTKaeat nouo"*l""*
I]JI

,IBaM

r'il"',"'ou

lp ..Jl

( erla o MepK

l0

llolloaN{

I,{

oT ToI(

(.JI
utl u,Ji,.'u,. /{;tyi9j']ll:.'.'
ujn,nu]tu,ou*r 2,.i rtlrll.pBBpx
, tt n.'p,."",ni.l
.in" n oa pooJlaNI
Bc l)3\lCoo1. +;;;',
'
ui.,.1:*:oo")' t IlpoMI
0,5 ,,:,"*.,i"u
ouy .Jl .
poBo.\,I o''ouni^i6""l.-'.l;1"
-h

-u

l',l,, ;1;;n"

;;" ;;,i'."b,'

i' }

":'- ., *',
, o,nn u oo,.i,6*

ou n

nt.P a*(

I]x

:"

Mp oB) . D :.
o I'I e e I{
a

9.11o^

n,..0: 5.'. ,' l 5


p..
oooo
"ou
n.p"..u"n"" px I.Io Il
e C.. o loun,

t<o ro n p ouoln**,.

66

.,,',.;;;;;;; t ::'gTH*J#:;.;ffi"J
OKo

plp). 'o:1

no q,op* KoKeK!{

()L]]lLlM
'',,

jii;!:x:I:f ::"3x::":!,:::*:i;*iilir# jHH

;;;;;""*i:i'''T_,;-P,:ff #*ffi
Bx paNIpoB). I-li

""3^!II.INI.

epd

,
j,."o o lt
I1o
l7;#*:i;""1*.*tfi xfrl**

Btp ?opo|7rtbl.

:;xr'#tT
o

#r. f*;ii

o o

q,? :1*i.
h; tr" #]HllaIa.M
l,5 atI
NlpK
o
*ll

i,,,
.ino,oon.;;o;
ex*
*"'i,,
:;:'6,2 ngaepa.
, eM e
,i.|,"'"o-Ji^,'. Jil;,t::"o
'l.o.ll,. ,
oTK,.
"
;;;;...n" yi.tpo
tlotoI\,l epe
-'fl
"Jdl.ff

Ma

:}i,:x:,s"."i,Jifl
':i"'i...ti;,z

oo.

r.H.'il,"l
,o o-

i1|,]: fl'l

]H,

o tl

,. ...,,,i,i'i:ii,li:,.i!1.i,iii':i,:;1,.],.,1i,i.."i;i;l,,|:,xy;ll",,l,,-T:j]""} ,,
|ll'u.
oi o 5,7
,II lt lt lI Jl
l l]ll :'ii.'];,,,,':.],

.,;;;.,',,""
;"
.*;';;;
l:, :l".}T,T, h'
?, ffi l;jl l, ;
o 're).

to.

^u^l

Be parpo):

g -]-1

(}

,,,.,:i;i;,;;,I;i;"#:-6;i1"L."}":#tJ:d

:-tl

"x"'"#I{

l ltep

1.,

""y

nn.u,

.I,1 I{I{}I

i't:r'**i;!ift{"r-;"'

1l;l;

}:;3'H#Jl1"i..o,,'a*n',n,p(,.-.; .
fl
; : ].x1 :;
-:.,
t
"
^
l i:l ;
}
li,;gr "1
flo I{ TTr-oa.

;*#,; ;?;;:3i"oun"
l,^.T3"
(

--'

1,5 n,],-,
,Uilyl :;:"fT
r^.x3#}
v'v' ^ *' l
"*lp3
T.,. ooo o poo
67

.II.lBaeIW

3*:

\
l l1lrt itoe aIoT

llil lllBl (u 1^9'l"T::}l


_0'5, o IIpo.

o Totll{ Irr1{ Bpx


l]C[)llCIll,I,I .IlI,Ill()ii ,.
1aeTp (,
ll().]ll,lIlIll'l )()l(()l}otl llll}a O.I(.lllllBa

ltl)llIll{l{

tlt.t. 1lit:ltt'1lrltl)

-i, 2.
....-iln"u"uo'
tly
-

(). o T'' tl o
otliop'+tlle 'Llrtl |lIl'I|. (/\.tt tx aN,IpoB).
z [t.l,lNll.pa
.llIl llllll l}(, o,l]l(.Il/,'uo
.l..' o/\}reNl.
.l.tl'lI<tl
2 rl
o o pyto
op'tt,l'" n)iuu lt'. ( Bx p3.
un". a 2
-l (ooo ro)
Jll{l-Il,Ito l} rrpo"u>u'
founn H,
o) lI TB
""';y"i;.
o}I.
o ou , BBx oTK'.IR\,I
||,o|ffit{tL.
tt,tt
4 oll:.:}: To.
puu'"*)l]9]-I
(,"u.*
.;;.;;;",
+
'"{LI'
I{.KTK,{
"u"'**"p,
oyo o ople
;#i;
oao
:I
iemvptt.a *o ,ooi*i nod
.

o lI .o"nn"n"n
o, pil'lI\'x ol,l

opo

;.;;;;"

.KTK

o.

6.,'. I., l I. BpaBo,

o.ltII]aN{

llo l0

t.t.

He otlll o,II.It\,l.
NlToB (,. x pap).
o ou ll' 6,2 v ToLl K ' p.
i'iry'

II p u ' a o
t{T.

iii

oKlBe o 2
Bo IIo pN'{I[,I "y.n"*-n"""
TOKII oe,'I{M.
a,Il
]\,tTpa (.'. x pan''epo*).

Pa
TK, K

p<.lp ofry o}IolltoBl{oo* KBa


ot p"..
To ollao a Tp. i+ 1p"".54).
oKaT pKB' Blljp911y
;;;;;;;o-.pn" ri ,
Ilo , oI{Io.

pBa p3p3aloT oe, o


|Ipla, v p po
]!
pynuu3^
e toy,o
paoair

"ouny
l0 TpoB,'
*o,*oi*!,n
Ir3

B"
oTy
o
opo*
pBI,IT

Bopomt
()ltrllt IloTl)o|IIt l,trtoiirt I{pyoo BopoTKa
hl. Il i 1l. 7l (rl. 5i).
p}Kv oo pr
11 p r L] li II . ['Io ..ttitohly
pyi.*y o". KoKTK. .. o
" l\Bo}(" n,o*". 'o
op Ii '.aT.
oKeTK ll ploT pa

P oB
pa.,I}o
Bly o pyarlr .. Bo
I]!IT aII
t
.IoB
,
io,
Il I{}i, o)KI]!{
pyKBa.
68

''.'
'il, '.i,i.o
oe,.l{I{ ,:oo:
*r , no
"'u'",
o ey oy * l, Ilo
iii'

ol IIIBI Ta.
]BN,I. pa r

uu*o"uo,uopoTi]IN{

"-."ouo*.u,e
0,7 atp.

"'.

;;

}1 .'o)ct.I pBIJaT

o'.alo- .
npu.'pou."u opotll\l

pu'n,

"
l,5 p.
"unoy
o poil
pya oa.
Ky, Boo.t{K T .
B
Ka
}Ke'
TaK
al
opaTa.
*"u*' olllKo*{oo
IIA

.lI.BoK olKoHoo

Bo3PATA

(oo)

papo1

oN{ pae ae
o}IoB1 J|aT olIIKoJlI

(.52).
aT

poxo,].a opI{ I][lI, I]pa

opoBHI

'^ oTI{Ie Jll BI.


npo*, B ooTTTB 6pl
..ono* o3 }I)IrI^ .3..
oTpoTl),"I|:i:J
'"pu,',,lo)liIlo
.,ini.,...' t|lott:t ll.llit.l.ll!l /ll]oItt'l-/io.

P. 52. I
eoK ootto
Bo3pa.

llJlT }r Ky.

''''..jii;]i'll,lll.,'..,.,1,,'..,,u l)0l\4lll(1.cllaT
Ky.
-"-;;;,.;;;;;i ",]1 ^paHI
. tlii .tt l l 'lN'l Ol,l
poy' I{o TpaI-

Ta

I.It

p,io'il";.ry'

".".o ,;;;uTolIoB.
l.y, p KpoIIlx
.BoK
*oin."
fl opo""""
.
^IIaT
oxoo
o]o0o "o.u"ii*;;-;p
,l epK:

.ila

d81

46 aep

)) IIIII I\oa 24^


> Jla
YoyoKpyio t lZ,tl
} p_^
;
Lv
pyl{aB

.I]

,.Jla

))
))

]
D

69

53)
tIp)l( lp (p.

rtltr

-'

,,,,, l,,x :;l]

il

;:;].'

Jl,

i',Y l

ji

liii

,],fl{-+ffi}!
"

r*l,'li;.l",,i,;";';^;,;.i::'*"xri*
o I\lK Jllo
i,;;;;;.il;.,llo-'pil
Bx pa[,loB):
2s

+9 _7

carlll\,lTpoB.

o o
-"
tl,re, npo't,.
.'uu
, .,,i"ni.,

,.

"^'^]?.i}I,"|n!'l,
b aI
.* o MK I
^:;,
l

;i#-
p3NIoB).,u

no tI A,

A':y.

ott

l-6 : 15,3

oT-

x3J;

ll,tpa.

[I
pao llpoBo.\l opoTI{to
peeH ooa.

,i;;;.,"b.,'To'l
o tIII
o IBaM
j:'*"o A..
"u"h,';o' fti l J|tI t1, o o A ::
aBM
p)
a
..o
1oninu-.nn"
l'pu
24
i{ o
Io'n" T poo
n"pi".u""" o . .1r1x*l

"o"o"

1pa_ooi{a

l;,:, r.* H

ff

ffi"a"

I4j!

}i

i
'!

""^"3:!{:':!:'#:-ll";"
o)I{oi4 py'.
pa{poB),
,, .3 + 4 :13,3 atpa.

o p'.
aBBaM*IlIie..1,IKyp
,
o.l

,"n""fr-l'^"-v 1'1."".''fr "u":.Ty 'l'.


ell

2
'"*T^I:,:#"!,,,.:*h*:}Ib.:,.''".ffi
.Kpy)KIoT',{ .r,#,,,o-*,pn",,,,'.,.
3*{oB).
,u 4 +2 :9 tpo.

:ii:"i:!i1
B

6t
I

ttMp .'

'
.o pe"
"o1
BoTaBBaN{.n^elrKyp
^'.
,,n*",,-J;.-"9un
ti
B po't BIK.II.
i.^u911'

no
od

o 3

)oii

"##x"#
70

l:

jJ'1.{'"lJ'i,,""3J;

"

'J11'|14-1

P, 53.

LI'T>I(

lpo

n,u61fffr

o1llol{oo

Bo3pa

..u".,n''

""g"::ffi

;1lixTl,

I l";lrpo)

7L

, po Ir III{I,I ' .
JItltt,tt, oa. o ott
p-.po) aM Toy
.i]i.; lJ tt'l,tpu inu
.lllitM
IIepTt

t.o uil,i IlIlu.yJlp o y tp.


l l.
'..,,,n,, .,.,,,

i];'.
"lt l t lt ttii

l1;

][;"jYr.1::o.l
rIl}t'l .lttt TT' ott.'o"Y--].:..
,ufla nea npol.I:
Btro",oea,n,nu-nie mo| paBI{I T' a
.lrl. ,Ilttll , "n* TIp
ii,, .nu* a Tp paBIII uu11_^^^.
I{
oTpOIIII' pTIIaI{
1.

o u.no*oiu""nI{1e
3TeI\{
BIBa I{l' a

..a.

Cna

9'tf#;fi lff

Bl!.9^2^:9pf
oaIBaM +'l

;ffi;;;-;;ro

"i']i,n.ff |oT;off.,,#"*l

0,5 aTeTpa

l2,5 :3 +0,5

:4,7

.Jl Bx pa.MpoB):

a.

AB o,.t.
o o 4,7 epx o pMlM .{^oy^:
Tu A l,5
paMpo).
l,5 ?o, B
o}rM oo

I{.

fi^f, pMi
ng\nklM y:l:y.'v.Ilo
- IIo..
Hto on,n',o'."*"
pN]tpoB).
(..
x
aT\{
I{!I AB a 1,5
ep To
Jltl,tl,tl nJlea. eua.poo/\I\{ oti
(o .r1r). [
l,5 (opa) 1,5 (n'*u
nn:"1.1o- I{K l aI{Tapu*
l0
paB
in",p nu lloay Bx pa\poB):

9+l:l0

JI

tt'

ll'

r.

y'oJ , o o M [lT p.
a.
,,u,",i"i;";;" , olialael 2,5

np o

.il

"

alp.

til t.. .e

::}j x
:
fi 1 J##:'."
P-}"l,""l.'.:

:;'ll

s,."'""

i',:
:.'..;.
;^.^.n.,*I(
i.:T
K
2'5;. -oM
ouy
Tollv l\Jllt ,,,".ir,.
oitt.
0,5 orr.o n.ii", opyt
-I{Io
Tto till T' oao

^,
"
^l,
HTN'lTa

(.Il.

ooo*o''oi'.i*"i,

o
( ei papo).

'lBaIvl t p
IB llpoBo"* ',""5 '.o,5.

petr I1e
i1'^l.tl.^9:::}i.I{ H1 BBp

!.. Touy n.p".un"" ooaae


(l Bex
alaM l I.ITMep

,{poB).

Paio !.Fl o;

ia.
\ope";,;;;;;oeI{M
oo

oal\{
72

0K "n""""

1.

l<lpoe T)l{

HI alioltt{o. pyat

ll()1.0ltlo i]a.

eped
o ,

1II eo
Bb'p ?opoI'b,. o o
oyo]{^p^{}:::1
('/,
oTKa.lBa , caiiepa
pa.MpoB):

*"'

no

0, ap Bx

ffi;;^ii;

12,5:3 {0,5

_4,7

a]\,lpa.

oIBaM 5,2 p
o o tt o C
l aIiTTp
no
(1/3 op*no"""^'"'
''"pn"
B \Ipo):
12,5 :3 + l =5,2 al,tpa.

Toulr 4,7 5,2


oOa\.

o"

'

o,.-It ItK1l1

""p.i

ou

o.l 4,7 uep

"ou*i! .a"pa.-.o
I1l.{ oTa,'lBai.
Bo}Iv tIIl.
TI{K 4,7 oe 5,2 poM
il
IIaart,

,II.e I]l{Tp}Io

on,o|.n",',""i- , u-n1.,"no
(nl x paepo).

,3

o;

.u''ii'""pu

(*:]i:" oKa opoBIII,


au, on,'o' .'' i iunyt.1,i
3t. oT oKI.
ol,t{ 3 1ao nd'u1, ".j.ry:*
rltepo ('
9
4,7 o no nunn*..o,nn,o,"u

a,tBa\,t

*}i

a\,{

yI{

K.

u'. o ,3 +..,II. I\{ II oo


lia o ou * 2 ca.
""*
pItoii;ttt"o'ni,"u,
Jtlllll{ ,.. oa.lBM
{C1'l]. (). tttlti '.,n" /\JIlI
i'l't'''' ou 9,
RllLro (),..l t.:tlt,I.tttll.,i.';...j.i.:;;i.''.,.ii..:''.T.l'"|,[.'., t.o.t 2, aca.
(),5, ltttittltttlr.l ,l rl.rr<i ii('J|lIlI JllIll
I{
o,. onun'i-uo'Ta
.IlltIl l.l ,,
".]ill-ny
'lCl pol.
1,
- ot<ooit' .ou"','or"..(," T, BeBo o !II{ TT' o.
ooo
"

.lB]\I

;,",!

ii,i'

2 aepu

"ou
.ei p"po). to

0,5, n,2

.o p

Ii]B IIpOBo.}INI u".tou


ooo IBa . r oi"i.-1"n"" ^.1:'ij
p oT.IBa
H,
o C.. oo.nuuu*.-,. o" '9.u1:
l .,n'''.'.' ( Bx MpouAT'' o . e u

i,iii"'rn

tl,..o''To

o 2 2 (ooo
B o.faIB; 2 apa.
o o

*"%ff

;I\:;",Y,o,nu"u-u.:"'.".^::::r:^.+,#I";o*
2 u,,."pa. Tou 2 l

I{l noon**,i"f,ii--"u

't3

(tta .lr.ttltl,l 6tltltlrlt.<l ll.lll


.It

tl

II

I-4

o Ka BIIII{o

Il,)

14 l'l .

ll (1llr'

54)

/.[.rrltrlo.r.Clt}l'lIlpT)ltttt1loi,i()/ulollI0Bll()opvI{aBa
I]lJTI{JlrIl JllI
I l l) ]\4ooJItlK AI]l'
.B
p,
apa-dtl,e
28
n.'.,iio' A
;'r

C!.'
AB
|4|||414
op'uoniI-II
-TBI{
Ilo N,tD'.a
IIoyKp}I($rp|l,Il p t;s{I,,paBl 28,7 al,tTpa (1/3
Bx p.
aI{N{ToB
.
5

}IoT pI{ o \{
IvrpoB' yMI]o{I{]e a 2):

tttnll('l)ll ll []zl()Nil

(2B :3

.i

5)

x 2 :2B,7

Brcom. rcam,a.

oonn,i"*

..'cai]T\1tP.

.io.irr

to,s I{Tl'rTa

l ailtp
(15.3 : 4x 3) *1 : 10,5

p JrT I4tI
., j

},,.1

tttl,l:l

l{ .I.aBi!IToIt

o lltt A!.
P (3/n t

. Bx pMpoB);

aHTI{I\'{Tpa.

!L/

oo,6I-I o
I.1.
pe B, ouy peI{ oolt(

o b"npu"o

t.\./.
,,

"l

l]eper
o epI{ C.' To
H,.

H'
H,
ua,t
Ta)I( oqK
Jltl.tl o&ma pIra.. To P o, ao p.
II\,I.
n],n"po'N{
O P1 o'!iel\,I
I't

BoI{oaTI{l
,eM o.
;;;;,;;; . o,. op i'I]KTpI]lx
o
no,,*. o e oTpKoB o. I
Po'
oTpTaoT
nnn""p"o;' 111|'1 olaM:
"",:.l
l,5 aTI\,Ip'
0,5 aeTa' oT opea-o,o px - oT
o,P'
oTpa
1'5 ia"rp'
;;.
"u"p*.uu^.P*
To
o
*n"."'";;;-ob,
9t
"5n*o'",,"
- 1,5 iip.
ep .To P' U'b' U'D. 1'o' 'L,,' lrd
0,5
*" p.
i?;.;d; P, poo\{ I] oKTa pyaa. o -

I{l4 I]ytIKTpIrx

oKa pyKaBa.
BIOK
--

FI' C px
op*eiliii""IIl13' o,.,
oTKa.I.
px
"
oTKIBIvl o l TTpy. o o
ou 1,
up
2 aI\,ITpa. to I]a poBo

H. l' 2

o.re

1.

Bopottlutl,
?o
!9 l-?.T ;
'55) Iupuar po o BpIIIH
oii 1p"".
o A.
Bt{ oTKa'I.
tlul nputuu,. o o.tt< A .o u"
p):{
Il().OKn('iu
(1/3
l]cl,t Il() tl,il atrt*1l
att.a.
|2' :i\ ><2 8'i}

,,o.

Ilpliel{Kypl
I,l x orIK JIII AB-oy\,{
oo-

. -

\1.5
'+\.\

{.{

loqKy

tlTt,ll]

B?';,i,i';"

AB .l a
Ellooamebllbl tl||t'fll|. ooaa
o.
eII
paBIiI aT. Cplo

oTp otl epT>a tp o.. rp ? JLo

I
I

-,G
ulfio
?:-

I
I

i
I

I|

JI

i-

-/(

l.-Lr

l*
l-

ll

l2

P. 55. epe

-28.7

l.)rr. 54. ; tpo pl(Ba.


74

.O

rpoii
yoo opoTlla.

P. 56. pe> Ipo

oTo).

oo opoTa.

JC

apo oB

v11y1 tlii, lt.Y


T'tt<tl t.,i} tr,l] orl]Vt u^ry.'Irra JiI1KI{p}Io
',..,.,,i,,'i..i.'t.,",
Il()ll().]lilNt ',, .,,,.
.,],.^,,i.. .,l} lrrp. Jltlt rB
.IlLilltlll ().l.I(Jlil/llnl}:l*
i,

r' u*''';, ;;,;i;:,:;,!;ii;

Je |t , tL ,

. O,r

.i.l

B, 3

",*r.,'L
oTli.lllllBlt tt,t.ltittp.
0 .,pll,olrflo ,,,,"-u,'"uo l a. l.rt l tt 8.;J
O. o.tll ll .;;;;";;;"
Li oTo}IN{. "'oun".,,"]111.'::o ?l:"uo I1oo}tTI,I
Bp t'tI{oll
Ka.lBat,'l .u*"",lp.
o yu v o"'l
. l't rr
ii
1] oBoI\t ny"n,"p,-'
v p
o /,
1'
q 5, p
).o
l

iio.;;;.
";,i;",

1""'

','lllry
i::"'.
BpKao,o u 'oun'A.,pouo*Y
liTllrIC. or. .t
2'il
oN. * o,n..,un,oi"nl''u.l'Iij
Il l] li lll,i] R, o'l{'llt.
u

8,3, paoon.*nnoiil

ii*.

n",
""p",,
;l

"'""i'':Jl,;:u'J
-ii".,1.,,.*,
""ofi#T:li,;

t:

111l'
14 I]o

t,t o

;,

o. t l l l

I'lli

l l)

o m o I il o

i''u

J;i;;;;

"i' J'#

l] i i

nonplt ;;,; -2, _-.4*5.


,"";;'':.d,-l,

_2_3,;;;;y ia

ol]o/l!lN'

12.
jJ);ii;

Z.^

3i" ; l l t
.il " - P l )j::oT
=
"1' ""- :':: :: "'' ; :J":;:?,H;
x plpo;:
Y!'"r."#:t" li#.; "u,".'poB ,II.}1
12,5+5 :|7,5 aivtpa.

p a

iJp

"?',
rr |ra rc(t' p .
_o),
..

l,i

c'

olBnl
; ;;;;i.

o A

''T.p^:"::"J";
lz,s"]\rtpa (oNovlo

.ffii:

]::: l" j;

l()

'o)|ii,',,;".J'I.bI|I|t.
IItlc,
To 2
tn" .l'. par).
2
l{.rlo.
BaN' p
o

";;;;.;^o oK 12'5
p3.
l2,5 "o.,u,o"*,^;;
Brx
(
oii l,r o,*n]oo. "u"",*."po*
r

II:o
p aB*]f a. Flli Jll{flI,i

RooT!II{ pcBouM..,"p::-]:::,
o.

Cli
76

(arot ) t{ o'lK

.' o

LII,{

l,5,

Io .

aTe a

KoKTlI yx{},o oTaBT

no n",,'

"u,n.n"o
2. al,le.
Ill]vK "o
]'',,ii,. u"noo "i,""tt IaT o'-ilpy B1oK I'po.
K.KT, 1{I1l
a,.IBaT K. i1..p","" "op.:'1::u'
oTMTKII IloKaoItIM
pa ( e u,""."in,1 .eaT
B ooTBTTBvI\,l T i]po.
J-I eT *,"""**,,
'BIT .",n*'-ip"
ToqKy 1\IT pynuu,

J*I ;''TT;".1H " :-Blt no-.p'I.


thl
( x il)'ll"#;;;;
;' "oun n,"
j,,;-ii"i
;,l#i.;'ii,',",.,.,i;;;',',i;;ll;i.:l*":l;"
llol]o/lr1\'1 ep3
IlPBa
p,,*..pou1'..Ji"',,,,..,
(,.lt x
iuu, 6 l r<
o or,.t.

"'*,ff,]*,no fl.

KoK,

I]IBOM;

A,. B(] .
('.
BeptlI I{ IIpN,loo
8
lttl'tpNl
onu,
J|T t|[t7pll" ui,iiii*o,

"*,:i,?:;oii'i-uuo, o

peo\,I.Tc a-

oll olllooo opaT


I{ i{oKTKx >
l{t'oo
oollo qoprur po'
,ao.
qj"'y"Ix]
.
:-.:*pIIK\'''11I\{}I
Kl]YI' Ilp'\,ltx *
.p"n*" ].T...1*"'.BIN{
r
B '{oTlt lairo
"n.ounu*"'
,op,ou,noi
"
o IJIu
tr.
.-.^.''^i', tll]T)K
rl^n^1 lo II.Ia.
.
Be oadT ol.i
o a p ay np"*o"pi]o
-Y:A:TpoBa'
I]lt
a. a
aeTI{
T}K BIl{po rro&o.'o
Il,{TyaT

tofy pu,p".,,.-..,,n"o*n aoa


noofro"nn.*
o BI3 op.
I]a BI ,.aI B 3l11l,t:1pa:
.

npoe p1,ouuu' nua'o BIoKy


o

I(
i ae Ilo,aBaT
ae
pvKaa.
;i.;;;;.,, ",,u
o It o.

(lolt p3
"
fi I{oKTK .o ooonu,',

lll,t'l

o px

n.)n'u,lt,uo.ll()T llzl

l)lolll.I(),J.l(ZlIlll, ()t.;i;;;;i;;;;..,
l t':tltlttrl('ll)

ttlt

(] l}(,l)\()NI

o0l{.

}tTKy'
#;*;;;r:.lPB
(),5lrtI.t.t,tl,lTpa, BTop*

,.l'.,']

(.(',.lllIlCllllli l(oT}1

'l'll]:l I.l)vtlj\,ll,l Jl pBl|.,l.il'|.|,'l .Jp'., 1la.,,i,,'1.tt'ltl()T


ll,la oK
.n,;'oioo,oi !1}l .,,

tlN!l)lltl. ljll,l

.n,nii^'-n"p"u n,,'o o }1opol


l.{.
oI(I{. Ko n""iuu,uuPl'^:'*''..o
KoKTl{v KIBaT
}lH}l. o p6' .iuu"
o..

o.ItII

trlr

njo.(o
tt pno * "iiuJia,.iopon"
.oo
i,.n"" l<) pp-i:ii,:
. Ilp,. z.
o
a'ty nnuiio uaro'
o

IIxo. .ai
p po np,u*n"i I] iopor. Pa t{o{o e
4*5 t.'ou""-nu".o l.I , -p.' ial o Ilo.
o }ti{ .*p."*,o",;;,i"
ool
N{p BI
ei,l I1ooKo..-ir"n" opII.nI IB.\I B .aBI,IoT
ai{Buo".'uuni*
ltlBI

oT Te .oo,yu.?i^"ni".

pol yqa oB aI'paB-

tt

ae

3rraHe popa.
o(lpt.tii It

.oIII,t,
o.r:
.]l'tlO lIa llt}
;ii ";-u ,, 3.lBI

tl';'
l}ill(). l lll Mil tl l
.'.:.:'',:ill
;',ffi.t;;'';;;'
.l.t t 3ill\J-lI)lI]l()l ii#''Jion,uu. -^.^ rt^^tfl\/.^ia.
::j,i^xj;;-,'",.'o,o tlaT IiaBa.

tt l1

,,';Lil.;$-;t*Ji'-.,:""$!x,!..]1-:;hfl-,#ff
(
rt

tt<t.I

'

^ij]Y:' t";#"ii5l'pu,o.

uu"," ynua

;fu.+l,;T,fu
"i:;i*l"l"l:
"-#..-."".uui' oat ouo]'
g; *"f,', onnu o'uu
"
H;;;;.. it". .p-{". ;;u6:;-";"?-fi;;,; uiopy* - no
fi p

g1

t"llJ'"lil.;;{;;";;:^;i;,*l*:ffi
ee p 3aKp .-a*i'l.::.

){{eTI
'i.,

-*i

".'i","
OOTBTTBT
h{p
"

:A1

?;;.;;";*K'
; ai.
# x'i}?
"

uj1*
li: * -f,IJ..lff #?}.ffi
paBy, ilK.|.aA;;; po.
pN,ltBalo
{a}I{I

op ott *-1].1"',

N{IBaT, oTTI1B

a,

p.,noo Kp
0,5-l .,l]:Y;;x.; iu"'n.
op.

fi rT'H,il1T}Jfl 'r#;,i";"EH#ffjl';#*.*:;
oB IrpTaqK}I'
TtBa, KlB
o Mr
UtBo\(.
nltR2loT po,r
-,'"?ff ,
*" o6 t o
ffi l' -| }:.'#; i' ;;
"

Bopo.
^.',
)t 'orKo}loo ;;l;;i*ToM
l{plNI "-".I,j-;;;';";ou"'n"-np'no.
3.
o

#':,J :: :'
' i J-1.
x ffi tffi # Ax,"i

fl:l"*r

;H,-'I*j'i:r"f

'l;'#fii::#.J'*;j':;'""*
j:;*':',,,;'*,;.,J"":!}-.::^*;;;fl
1"":x'""l#ffi ::H
;ll,
o.
i'",ii?'3lol"; ; ;; ;;p. 'opn
Hlxxfl
'
#ij:l'
"l;BI{].
ll* *ol-5^'^'^i.,no."
I.oCVIo 1loo IIpopaBaIoT
pa. l
a, BooT[tK
-pi
pToI':{
a^
;;;;;-

''ono.*
lf ":ilT"lli":;'
Jla
;;;;;*p", np'o'ua

y ooa
o ";,d,;

lIIBol{.
l]oIIIBa trot
78

pIlll{peT

p llpt{*.,'*lo,-To o '{I{y p oil;;'BIpaBBa


.

;i;";;,,n*". BpaI]o
Too
",:oi* o o HoB"iilu""on
a

I{T\'a
;";;; }l,
ot.
r
;;;;;

I{Ia
;;;- yxoo
a.
aat.

;;;;;];."
}Ilt
t{
;;;;; ;;*"io Ha.a

""
oaIM
"l,"""
*.i""u
apxl
"."o.

rBo.
..oKo'{oo

"'.

BI{
uo,fi i, pno*"*,y"T
Tpa
;;; ;*na.lBa
;;;;; Kat.K I{a Blpo.

,";;;*

I{a

o,i,o no.,Ba a

MalI{.

IIoPAIllul. I|
IIAT
''uo
oKoHoo

Bo3PATA

Ha p. 57opa>o
n."n ,u"o" llo.p.a*

Bo3-

oo lloo
n.o.' n *,t.oo
.to(ll,t Jlill,
lt
;;;;. J.l"lt
.". ,"i'ip"l(, tta I,tpoy
o..'

o}|!j||"
;;";; lia
aoa
;;o;;;;".T

\n",;'}I:"(p. 5B). o ep-

P. 57. nis,fl",:*"#3y#"
eo I

ifi *.'trtd:**-"l+*l1?i"-*
P ;'*l'i;,H,$1#*$*."&:;-l i #
;x"'#,"H,#;l:ffi

tr}

;,;;{h#;

"*H;tTJf"#x"1l.i'.".

79

poI\l], Ilpoo,.l\'l

J\o 5 a.
l]}l fli oltpa

i''h",},u1P.Tl;^59.)uJu"::i:iJ:fl

#Ti.].",.Ti,-;";n,"^'"9*:^=ffi

;li}
1 :'..-i'1#i
" "o"^
o.'::;"
p,.ouu''lt

;;; ;"

apoto I]l

ii'a",l;*

",^"s?,-^:"HT,;

::i*,ff r,

".H"
tlep

# T*:;

a p^a o.*:l;"}i3*J|#"u

"I

,{

"},.x*ii:;

uu.", oT oK ,ff.}.;T#."*iii,l,.niot.
pol,t, oBot.i.

;':l:

,l

.unTI4NiT.

l,:***'y**",ux}.^?x?.:iil:|":::.x;x"Jhe#:
oo''l\l B poBoloo}KI-llo1 ^o' r".J'**^ipo. 1.rn
-.,,.,u

* ":.''. -fi

Bx pa3N{poB).
,^ u*n.u

.,

;
"

p a

;;

":;,#;,,1.?'

'o.,,i}"ff-_.*

-;

c ad l<,

po Ia

t,rcpoil.|t
aT^

ll.l: y
tlllflI.
;

:;#,i:,:];'

i }.**:.
iitrl"""j{l;# fi*..lott\
po .Il.Jr]\t
p

a ;\tt6

tttt,tlL

AT

;-

Bo

lt.illI l,l
--''.1'I',,,u
U'])'

l.']]

\.J

l.1

tt'|l,flb

BlKp1:: ,:njo',nliB
t 5' oBHl

r1.,): i'.,,,,,,1.,.,..

f#'"";

;;
l).

r#

-(lo .-2,

;.l'''''''''
K

;}-"}l[sl3'}"#tl

tJ
. Il9 o p tlo
i :ff;;J ## }:,;-Jl

n tIII{o'{I.t;;,
.
aT

Ii a o KoK".
in l""""'o
-"'':::lT:i:;x}','",
H

tl

.iyxffi

aT.

".

(Ho
o a
"
"= LlepT{.
".
"
."^::",;-" u'n,o ..olKo.
.I{ op.<-le
o}toBI 'l 'l.\"
nu n.. .,ll,{Hl'{
BT Blo

p. l t,l ''",;-e;
Bopa'o (p. 53,

''

oo

80

*. u.

u-

194'-1:--'-;;".+:.,*'.
l*,"flp.

"':lt,l':i
non ono.o
ff; ;;[;"o
o

ao.

',

8l

Cruw,a (p. 60a). o


p..IlI tlt{I o BIpa

,jl.'tot,lt'l

Bll3

oTKa..IBae

l0^ llT\4CoB. H,tuy

lt
tttll:t -(o
ot o). .

TorI I( o/ll{ lt I\I.

olloNl

.la otlyo

ja opo o Il o.
]lI]I{ KOI{K lua' Ko.
opr o o I13 i]JlT'
lalr J|14|1|t'|1 papa
Too Il
IJ,'B)KI,I. tl
Tp paBl
l
KoI{TIi ..jI\{
TLI Il oT ToeK .rI] o[ly.

if, .

;;
^9

KaNr Cl),l.IlKJlllI lt}lpI pa..


(i,\tl IIpIIll Jll'Il{

-'rs
!io

it: tl"ltt,).

ttrped (p. 60). llo;tt.l

Blpa op.
oi B3 oTIBM 10 a.
T\,IT1]oB. o oI{I,t 10 o
oltr,t 7 TpoB (o,

{g

C.'1{1 rp..a oT

pN'llN{ }ro\,l

BpTKa}Io1r

). aluy ToKy o.
]lI1I{1{ ol]o\/l lI1{ a
vo ttii (rto opt o.

e;. O o.t 7

o
@;

\o

oyae{

P. 59. e a oxl:. (p.,rri JL|1v1,|4'- p41


'il.otl .oKo.
opao
lr

ii"pui.

po o I1

\o

o
ol1 otIlial,,l, B.l{Ka,llltylo,lllt e3a

rc
too ToK BI]ll3 .TKIB.I\{
opl4oll.
poBo.N'I
TorlK
.r.i,".
}raN{el{
u;;;;';;i.
p). Ory
TIr' .llI,llltllo (I{I,I poo
o
llaT yKaB;..p..u"in...,. o6aoa opo
.o ti1{
pa.
H
ita\laN'l
o
, oT yaBu o, o'.ono
tn..,#]...'r]]

il o

pyn,uu.
' I{oTop-y pool,.'*a4o-..1.*:1,
PapN{ ooBH
ml.
tipotit|7
P'ada
82

li

oe,I]I1

"ltt'tttii lIl{a ll'.l.'l.


'' .iioou
(|l. o1. l]a oo to.^{:,,i?

fl

I.I l.iooKeT tI-I' .ylo o I]y .aT,


o'l
,.H
o
llolloN,I.
n",nu o'ToKI,I 7 ,. ..ra .lIN't
p(l]IlLl

'6

-G
G
r.
-t
li

BpTI{a}I JI}II{ pape3a

oo l}o3pqa.

-r, E

A!

ga

!9
"6

83

lio

trrJI(oiil(

,,',o,o,,*o

]ia\'lLll'illlNl !11.t1,Il{

I]l]TyIiM

ao

}iKlI pa.aIB*I
(lr. 60). p1,

:i
,*.x="ffi.J;"",*l,l.o";fl
a.
I

''

,'

.,/

O.t'.1*-

I,
d ,t'

\/{

--

^
o;-'

I
l

io

i -'

a# ;",;';;;

I(

.lI ll^I1 l{ tr.il

1 o Hll

.{a lp

I,{

lio

;: ffi;

*.ti:l-

II

aT

l"*:::''
pax). nn uo,J.
;r3
o-oI(TK"
''
;-oo',
;;i;"; o

^i
ii-

RA
-.@

Gl

FnB

Il.aT

aB iia

j\'I

jlu

I1

1{.

1 -

":o''*,
11. l]. opaolll4
ti ,. ,,.ail.no-i"nu*ot
i,3";x"*"*:'i
.
;u"x""i","fi"H?.-,#::,*ilii-ffi
t1l43a -- tta 20--3U
.un,n*if,oi,,';.;.!{ll
10-15

}I BI ( .
""*ffi,*.po ..T..j^"A::, T:u.*"

:.:.-.
----l .--*-:

L--"tu-11'

t.o

=l\

1{

;;$}

----*-1

,-:-'/
r

uon'I

OE
9

9i I

14

;:#fl "1:tr;':ffi:'f.Iffi ":l':*lli"i*t}.ix"'o..


l,-"*""""("*',p".1'I,.,:::*:#;'x-}"-i'oi.;:
,"oTs#;:Yi}Hff:y }t*};;",*" * i'5,

OE
a-h

rl. fl'.t op*=ouu'i"oi^"pl


*o, o.l",. nn.,ie
l] o.ot{]

!l]1t

aT

ltl,i,x;.YI i

'
", 1".- i:':,;,],: ;,; p3pe3
IlvlI.pUol'l
"":J^r::",g#:d##;"-".::'::l'P::;.P"'H}}i,;''fJ.
n,'o 1'vn^Ba o,.1lrlN't ii,..,* .,,,n.,."JUJlltl('l\I 2 ltta.

:E
-,<

ilO.aNI

T.ry

*
!-a
.

ll

^.

()liil'l.ll l)vIil]il . I lrtittltt.


tl;ltl,l..:'r. Lrrrrrllii

1.

l,J

1()lIl(l!;,;';.:;;';

pa

.I.ol{

;ffi*
:: {;;*t ;; ;-i%llJll,il
illl{l' *T
.ffi# "J Alll',,'1#"I*li
"f
ffi
. .. i,]

ol

#:

I!,"n"nl,t a lBI o
p
pyaB papaB
2 pu; 'Jonu"

t}'

IBl.

BO3PATA

I
I

AKKA BoK oKtloo


.n',.':"p", B Be .l,I}ro .I1a p. 61 o> }rKa
3 OpI,I}II1l{o
Ii0}Io

pi. Ie
tl.

1*

ri

l lt.t ltooot] par'poi()

(l)ll('. ()2) I{IBt{

..',,'.,..

rril

TKlL.

tttt1l.ttroi,i ItT.

t.,i'1,.l'. tltt(ltlttt'trl l]II(l)oK

li.]l.i.l,il JI..]l'l,ll.('l](}ll}tIl l\)lli1(o.llllloo i]oa,:r (oLro) li p.


lill't p.}irioi,i .

K Tltarill o I]o..
1u }li{.r' ,'liol{
i,ut,", * no oii 1111T1I
t. pii o

I,1I

""--'8opru ,nt"'). Kl
t,uo,u* ltli .I,ittI 14

II
o)

'.".,,io
.,'l..,.'.,'^'.'''

ll 8-9

/ill]2l]\.1
iIa
1.'.,t} IIllll\r!{il('1\{

illt'Il1\ll.l)tt) : lttl l.
.-(),5, llrr I I.'Ill
v 0.IlOl]llltt,l
to.il
tr
o',lo.v
z],lll

trttl't (tl

-4-i-l.

pa ll yK

p.
I{al\.iaNl crr
}o lI
3oN,1:

,.N{

rut

oIloa\l

ToI{

o\.I( T^l{*:

".'',o

P. 62. < l.

lo ..IIlHlo. L,t,
V ll\'IlKIlH)
,o.,*'. I]Cl]ll 1-II{Tprroii .l.Il't .e I,{lI
o
oTl(,al!lB\'l BB Bltlt3

Bo Ta'

!{trl,rtt tptl7llltjlta.

N,I Kl{

,ll.rt

ll

la.l

L{ pil. 63 opa>I] ..T.


ii p1,x. l.. 1616 Tolt5l>trl .,].
r,ttrllliltr (ll1l 2,),

lllllII /\o

TaI4
l]o.lloV)loT .l{

aT a
pr< /1C.nlt.l Kopo

24
28>
4-5

Btupual ttto

"

t 24 aTllN{Tpa

Toq T.

^ 'l]'']J;1,';1,l.l,,i:j"fl:lj-Ji
j!;
n p o.
l] ;' }i';.,. ;;;'i,o,

.lil.;l."'I'.

olll{l,{

ri,n,,l.

T";l.;;i;-I

1,1

1{

1,1

1[

l'ip)

o .

1r

t.

TaBN,'
l4-

BJlBo opoaI'yto
.

:i:il';:;il

aI{TN,IToB'

6a)
ToK

} I

_1\.

t'
I

86

.,

"".o;,,3#3?;i;;;xr#;:'i*u::^.''o:,Tr;tJ*:ff . ,l,,t"tl;
.i,i. ool'
l * :; ^J;lll' :: lI" i l, ; o'..i

))

(.
yo epr B

lllt epT}Ka lpo

tl.ttti

,tr2 a,tpa

(P.y l(a

()t.

3-';i;1,;' -:;lH' ll,, ll,]],;], ^]


*'
Ii 0 Jt
"i'-:;1:- #Ii. .,o, o it 11 A
.i.,'i.'" ll1:To

K AK

na p 6

i<noii 1Il(tI ''I


uou'.n'oolloo

5 5-10 ITlINlTpoR'

t .ttt,

lt,

t<.

il,

28:2 -|

1'

: 19

Tl,{N{poB"

.i::.]

.--!
9'':T/.T#.]'.,' lv.rr}la
l;;' f^.lr. i{JJ..,;
..e BJIEU L,i

""",.f"

; ffi

l
87

opoItTJIoli ltili, v.

lri o To

T..
B"Bo l]po.o.
)I(M .ItIIto AB rr oTKa.BrNr
ll rte l5 lp. oyu.

Io ToKy oott.ll

B'

('/,

oyoy{rIoT py. o MpK


.

'l
I\llpoB,:

TN,teTp

Bx p-

28 :2 f l : 15 IiTIiN,leTpoB.
l,I oll B, oyal,,l I]p.
.y llo LI o.

'a

t
tr
I

y
1loo rtlrl',
.ou
BBo oT ottt{

T.

.[..,.

p.

t]t,{fl o:]tt.tztlt
o o.tt< B. .'rr ol(l.
BN{ T{ l5 aTLIN,ITDoB

BM ovy B.,. I l ou B,
oI\,{ Tryp,o

pe oI]3oIrT
., y oT oK .

Bt.pe ?opJlosflbl tl 17.


P. 63.,(k y
I{ nea nepda. o o A
BIIIl3 I]o .lIll Al oT.II'I.
aN'I 6_B aTo (. B po). Po.
Il AB .iI.N,I ooM oT ToKlI .II1{ BI.IpaBo,
BBo Bp oTK.IBaNI 2 atttp ( ex
pNpoB).
j

114|11410

v 6-8

BIpe3a opoBItI

I4 ToK

2, 2 ll

poBoN{ p3 o.

t*

l
il

{
tt

rr. 64. Iepe< Ioti I{oo pya.


p}I I] e,l ooNr

oT To .e

lo,

pN{I\{ yoN,l ytl.Il .lrlt BBo oTaiBaN{ 3


a I{TN'lTl)a (/\, I t 1rlt:1l lrl). ./I tt r r rtr, o/{ll II lo l]ly .

I{ IlJIIli.l Il!tllI,l lt tl1lrliilt,l, lll)()l]O/llt]\t oT olt

t
l'

2 (pa-

3 l< .'t l.
,rr,I,,pftl|, ToK T, epx (
B1T,) oaIBI\{ 3 ap (. B p\4poB) ; oT
ToK T, ( poor JII] B') oKaItsM
pBa) .tp TorIKy

2.

tltt, npoIiJIbI I1 Jlll|l,lt'l nJ'ea nub'. o o


, 1l Ilo JIIIl]t{ l3T, ol,IB 5 tttpoB (., Bex
.l'o.tlt
5 2 (pH'I't .,IIB TotIK tl e
,rlll).
lttr) ()il{ll'INiI tlyttp JII{ eM o]o.
t. O. olll(ll llJltl o pN{I o po

14 o (. ex pN{po). I.I poo.M


oT ToK 2 (pa Ba Toa H ea Ii{t) up

oll 314ToH.

t{t{ OI.I{JIaIBar'{ BIBo 4 ap (, B aNIpoB).


rtltl<l pot poBoN{ p ToK 5, 4 ou 2 (tl,t
u p7).

pl, o

o T eo (o.ll TT,) IBaNI

6 ao. o ToKI{ 6 rtI.I oTI{.IBaI 4 ,tp.


o o 4 ;t oT.I,IB,t 9 poB. o o
9 l 4 BIl oT.IBaM o 7 callvlrTpoB ( l,Ip
o}IKoBI Bx pepo)' I-IeI oKI.I o..

otl B'B, (a AB,) e,I ooM o


Toit .'eLll{'l BpBo' BeBo BBp oTKlBaN{ o 2
I{TNIT (, paep). To 2,2 2 ( .
u ) Totly 5 (ou
por) oell. "

. .l apyM.

"Il

88

t-

89

i
\

Papo orB

p ppe apya o.
B'l Ill4T l\oJI}I(a poxo.T

o JI}II{ Cp.III pa. LI


IBl pllK T T, Ta Ka oH p.yoTpIII.np oTpoti' pT)a
BIoo.

0p pa apy. o.

p6a ool't a
"*r TopoIy apya. Ko.
IIooK 3oToB'T B po

lpo 2_2,5

a\,{Tp

'

DI{lT Bo Topo.
lr I{Il tppya, ae

llpoTpaBaT }l oBepTlBIoT
I ByIo Topol-l apTKa.

opo pa ooK o a 0,5 Tp' IlpMIBT ppaBT. o.

po pa apya

\{o}o

aT aK)Kr p 1oI\,{o!I
oKItToBK, RIIIIBK o.
B o ptli{oM.
IIAT ,BoK

KoHoo Bo3PAA
(ooa)

o pa,e e p-

po ooBI aT ,.eBorI l]]ol.Ioo Bopaa


. 65. [] otlll
lll |io lIoo' BopT.

(p.65).
rpoy

lo

ng:
J4l)
(Tp.
aM o,oBH

B ooTBeTTlI tpat aoo, Mo>t{o "ooj


*"'nptny o ao IIaT , .BoK-O.
poTK.
.

IIJIaT oT.. oo BopaTa pKoNIIr.y ,aT


o,

li
pIlM I1o tI TaI||1|4' lN{
pa}Io.
aIVI]
iroylo
3ao}KIIo B a.Ky. Tlt
90

4,-'l
Bol( ltlottoo Bop
1ooa).

. 66. per lo a

9r

IIIoTaKa, .
ortt * 1II.' IloJlyIlIpT, a,
TI(, :l1.III|, ll|('.ll ti .rll)yl,l.

/[.ltll

rlr..l.1lr)Illl'l lli'l;1.>t<lt tI,tt<1llii1I-Il3Ttl,'.oK

l1.lli(),IlI'll()I.() |l():}l)il'I.zt
il)]I(l\C N'll)l(ll :

j1lzr.l.1l

lllt[a IlaT
) ItItI o

i]8) rroxolll'to FIT JI.

32
) i]p.. ) 4l
12
)) Ila
l6'5
III
Iloyop(oT
- ;
, 38
.l
II

au

>

''

))

ok u '

aB^

38

+6 :44,

u.a opofrui.

o'

44 p a
.,

".fi*1o

yo-

Bx a3.

|6'7
t'; '4
''.1

A!.

o.
(1/, oy:

I'l1{

aN{Tp.

r
poou uau9 ooay I,{T
ooalltl
Touy
i.
o ltl.ll ,.ieii
',".'huiuo
mIuu. () o A r .tttt A!. olael
tp) aBt{\,{
3z .,ii'in'".ipu (,..a 1{I .o TJIII c
o.oIT{l.yy:i
i.'*.i. ,'..oun, T pa poo4gl\'
ouy pl ooo.
Ir}o l1o IlpI{ BC.

To

u,t
"^.*

'

.l.'.

ii,*ui

l6

11
ToK:]]

6dp. o o T
plo) TaBM ToK . o
p-r
BI1DBo tll)OBollt\t .o"o'nulj t{ .o
r.
ooaet
;,.;;;"ii,.;;:'".;*i' n....u.ni'"

I{TpoB

92

(^.lt

T]

-?i.

tI,.H".

*l., JJ-l

oTKalae\,{

iit

.'*,;i

i6';

aTN{p.

n9..,.)1./"" B
To lll (,/2 lloy.
TaBM

oKaIBaN,I ig,5

"u"'"nnpa
0,5 aI{\{Tp ..JI
oKpN{[roT
iiY';L l , :
p3I\tepoB): 'plio'
38 :2 *0,5 :19,5 lpa.

o o ,

oI{,\l

D,
o o,I 3 p o BBep I]eI]vv
,l,i

tt lM )lt l9,5 rlpa

pII

*"z,;i;;

o,11M.

,IBaM 16,7 Tp TBI\I ouy


4
avt).

nn"n"
no
yI{
oKpy)Kl{oT
38 ;3.t $.. 4:
!
?
i
.t \

(o

N,teTp.

aM

"

n,",.ii AB

al

,.

,.

To.{

\J
\r

ae\rl

ouy

1-l'

npo,rt'. o.t , 3 Bp'IJ-IIII ..1I:{:


(" Bx i)ao ,3 poaN{ B1{ Il 2 a

2 lt 2 (rt.
tl,ll oa. it, ".,',n" 2,

p). o

lt't.ltlroii
(;.lt

ou ,

l pallp)

tI3, .,.l.I(",liuu,Il](,N'l..l;l;n;;;:.]^'.''n'.'.'.t';t
.,.,l.,,. l',r. ll:l l.tl.tKtl I-.' ()ll)1(:aN{ lll)lll.I.K
i^^.",*ii^.
.o:,-1J.
IlDtIltI{ oa.
,,',,iu"ii ll

.o eeIl
.l.o.rv eI] Tt, oauet T2,
.
,... n""," ,. oo"aaM 2.

o BI1oN,IoTI IlooI{'
I1II' aNil pa.
BIpBaI{I,I

I1pTIlI\{

ntl.,
no
Blpe ?opo|ltcbl. o o A pao lII14
-{111"".1B
o Nlp.
(1/, I1ooKpy){{oT
o"niifi"nn-6 "u"',nn"po
pan,repo):
.,nn" 0,5 tltp i e

+0'1 :.6 "ariI,{Nlepol}.


'3 l d'1) ':: r;ts

t6,5 : 3

it

'.

&,

a'IrT\{eTpa.

n-

IIoe nooa.

))

I{p 6 aN{ToB
p)}IoT b o
,'i.)
.]:
''.
1 {1, -.
o) :

I{aB B

pal.o*l.

A.B.' BpTK"I{I .
. Bt.IaM pMooK
puu"l 82 r'lIPan1: d a e
n,""i.o.po." . "
l', oa.
ootIIH AB
l\{epe,
JI tlt.ll p |' tl, o,

""3-

pT{a I]lt{poI{ (p. 66)

nam,o

;,.i.3 : {{,|

|'.':,:.,
r
1 l "-:1 ^*};,
]3;-{"#.?ii"";.;";
nony:
i,
({tf;^"""*Tpa
;
TaB},IM
LI
-no
o,.1,i." l tITN,lT . Bex
","f^:o:^:#
oKpY}i(o py

))
))

upyaBa."p. i;50do
)

pup<,u1: jJ
)

82 ap

{,i""'!;"?i,;Y;Ji""i]i,ri;}:!ij
3 aMpa Be

",#^I:,:##fpy ,' p
oKl]v)KorI{

93

\r
t-t

l,

o.tttll (i rtp

p,t:pl), a.N'l o.
.l.14Nl01.l);l

l
o.l.I{JlIBa 1,5 tlN{Tp (.'

I]px
,.',.n. 1,l.l.tl.tt<t,t

(/t.Il'l l](, 1lll,t1lrl)

,*,,;i;';,;)))")i,n"o.o o,Itt I1
llTtII\,ll.pa (.;rlt

*lpK

oT.,II'IBaN{ 0,5 lllr 0,5 o.}I'IIVI Bo.

""

paNilpoB].

12

+| : 13

aI{TN{ Hn o:

ooa.

,,;,;;;

Jl 'I.

oT

"ounn
( papo). o
e a i atiT!{Mp
TIIK l.a tlttlIro 0o 0o'
4 pal tIaT.

l3'

To

,-,
;;;;;;;;n,"o,"o;
uy

,.

n-2laM
^ *- -"^P' -^ontn
ro oT.a]Bal(
po
,,"n
I{ ur
ouy H1.
a
,
t,
" ^^;".-N'I
ToH' pu""".
tr

u,rl

u,

ouo fl.."

u,

o,,"

ii,,

aBl{ti

l:" i ilntH"l ffi::l;


";l"- ; [T J*...T:

Po ,
,doa , |1tLt1,I7 ftxa|ll|. OTKa,.IBN'I
i a:
BBo
OKI,I
eeli ,o.ttt
lloN{ oT
I.I.,I,I.
()
oIlliN{
1
l'r.p (. o."* 1.),.ii.fr) .
;tttii T.l{ l]IlpBo
y.lll) lI O'| 1'()llliLt .,..1.)....lu..',,',l l.o
(.. pN(poB).
I]"tlRo ().l(.lltiil,lBaNI lr.l l:ttttti\.lT
I{lI
ptlIe
tIll lIztN'ltI-llItI)I Totlt,t oBol\l'1\'I
llpOI,il}tltill I,ll0LI /l,illI.
o;
3ac}tio. 5la
I lor.1llt u"1i'"*u LII
Tol{llto rll1"
e1d

o o '
Blpe zoplFebl. o o.oyopy)o IIII{ o
o .u"opo (1/3

lij

.x l-'.J^lli
{":
l rt
oTKalBart
3

^^"l

'o"6x P".l,.;

pto oKy

uy ? u i.
T, o o 111{ TT' oa.
oootl.
"ou*
pa.po) N{ oKy
i
(n"
2 a,tpu
]BN'I
up ToK: 1, +,
.3.
oi iu no,ln't
I]o.o}KaN'l p3
IBa
"1.'3; oKl,I t' ,. oo

']Ilo

oBo'Nl'

xx#: -

oTKJI,o,u,"n',-/.nii,'**".',

(. pa.\loBl. 2 l
oMI poBo..N'I 3 oLIK:

ot

H}ffi;l}il'[;r;:,1,:::,i!:^":";'/.!#"3

y o, ^
r 1:.":;,'T'Y
(.rlrr l( oMI)'
2

2
o'1e.ott
"lt,
2 o II. lI .lll{ ..Jll{
"a

}t pTI{a.

:iTy; :ll{}: *"**;':iil[H

a\,IToB.

ov 0,5 (op)-oe\t
n p o il i l. ' I,{\{ {l o
Ii tt.lt,tl

ix'ili.

::
il:tr^*
i\tLt -'- ;:"tll-l:ff]" -*"
: u'' *:::::ioi""".u
16,5 :3 * 1
IvI
5
6,
;
q
;

i; *' y.t " i


T o.l
: 1Ti ".i}i J.o x'11- %,i
-"

ltl,r o.I{"ailIB 1,5

tl,tttt, nea.
"oun
NIp
MToB (.I{a a IIo
paN,IepoB):
a.y Bx

"^."

o rt-:':'*it"J}J'i
o .l l l.1.1.

1,5
r ".la poo.\{ o u
a13

1,5 (.ua)

(opoa) u"p".

o;:,;iffilT"#;-:";:poB).

i:.#iliTt

i;,.-'

\I

":;

B .

.l{lul^oK,.lBa

^rxx.:i

*t
Htrff *:#:'*','-
:
6 ]_3- 1 B N'IeToB.
Ttt .',;"i::::';-::*:^'"""*."",i"!"""#H*:**
* *

:,

.' -x :;:,!^!I,-:i*
"

i*l

ili

;ln

t li;' ii:;
1 l l ' --32:3,5

l*,oo#' l"'i';i]r
ii:i'
ttlt
li' ltl /1o T.ll

j.''

g i ff?#d*[:'h
l o
l('

l l

ll

ifl

-artpa.

.""t{H'"J::{i;HJ.{f,:**'$Iii$+J;l;il'hh
nj*
H

-Hff;

T#J^,"ff

:'}xit

o.

,**{ff1:J:::"3iri:fl{?,:f
.lrtlir

,.

*,

l>K

:"i#t::{-::#!e:{'::;
95

oKla*
94

()l.l.i,tt<tlII'.ttrllt1'ltti't.lt1lrtrlii.1IlIiIIllB.1I}()oTJlInI]o\ltl

I].'I.lla
(.il!i,lll\l(,l|){)I} (,:t'.'tIIIt;l Il'l('lIll ll() Nl('I)I( l,ltIII\'.i\.IIlIIl
ttt'tt:t'ttttl):
llt,rr;('.1;l l r)l).1()llllrrl'l .l() ll ll l)\illtr;ii

.i

l]

1)

(),l'

rtrt ltlt l

1lrtt:..'::'l]j^ll
Iit'1l'r ttt':t'.tt,lt\]l() .1lllIIlIJ() Il'. I..' it.'r
,11i.11'1 l) tl1 ttli't.tt1ltttlii .'tttttrtii OllrIlt\l l]lIiliI{it ollt{oll
oT ollI{ll 9, it o ttttpoli
.'iii'ii'"

ti,.. :j,'"'l
,*:;;il'';'
(.,t x p\IpoB)'
.,IllllI1LI oT.lllBlr i ,5 '}r}ITa
.l.olt 1,5 lr , oIltI'i\I.
..'
np;bn. 1'ttprtv.-"l{111o oT TolI l'5

,, "rl,rt oIIoalI
o ,,,n .li "lilt{It
alltTp ( -\
oli,II]art
BpaRo
olltI e}rl,{
'1
II\:a Ilo.' .

i;;i;;p;;i.

!{ oT

....n

u*, i,io.,

'

;ttt,t.ll\lt'i.l)()I}.

iuii'

/,:'\

I
1
I

r .*j.l

op..,orr1t1;li1 .r'll ii

1.()tlIi(-' 2, ttoo.:tat lt
ll Bl]1lit.lil;l()
tttt.t.Il.
tttl
oT oLlIil.I z (.'ll'tllll'l i','''' rr1ltliirr,r)
. ,ltttrlo
(j''r
1llt:rrr1ltl)
oT.lill)Il].lrt 2 trr.Itli.l1ilr
.l'
TO(iIi\',",I}Ill
l,l'
rIl]Cl],l.otll1
Ill)L]OtlrI
oiirrr.r
]. 1111<ttI()l()
1.
nio.u.IltIIII,I1I 1rgn, tliitt, tt.o.t.
.riIllllltt Il]'t.2
o.
T'
o
tltt
',l,
u'.1,uo
T.
iou
oi
oooil, *o.
,..',i,u,n, 2 ltp (" plrp9."]'-:]'1:]'.i
"3:.
ToKll l' I {'
;i_'' ooo rB poBoilI'roo.\I
litt'
'r. f'{.lt o To T.r p3 Tun
,l'. o"n!u To o6oa.
o ",ill

NII

Brl\i

lItrl I{,.

[,.; i-.llIrrIr'irii' Il

'iu"i'i'

() o'tt,t.' BlIll o.!1


prro) H1y.
(.
l](] l<.rlB\l z-TriNITp -l.o
u o,!{itlI.
lt
T.r
T,.
.'."'i,.;

oop,vefle

JL|1u11

mfla'

;;;iy_oo,n,uart
, I,lo lt
{i6op.n.,*ue^ualr odoep. o oplrpo).
o
u."*
B ...IBaN{ z ;;;;i'*.'pu i,"

2 ll .' o,Il'tll'l.
::tl'l::::::I
oop,w.efle JlIIu l+a.14 B
3NIoB,.
ittl.t.ttlt1l^
2
,rlIllItlO \,i.lllIil'lNI I]lllI:] lI
!l.]l"
'l.tl.tttti 2 rr l l" ('()/llIIIl'Il'\l ll''!al]Il()Il .IlIlI{llI:.
t'ado |IL utluu m"/LIl,
Bttlttl lItI J|I'LZt'll'
.l
oTJl/{lBl,t 6,5 tp
(}
.ltt-l
<l,ttitt ,,
1,'.'li.:;iii,, ,'l.
.tltlli!I l., ,i\o ,'..ttt i., ltrt1' 1'l attt
(1llt,I tliilIttt. ()'
lit (,\ 1'lr.rrl1lo)
/t' l
'l
i-i -l'5 .:6,il llTlI\ITa.
()l. ll.ltttt (j'Il ,r oi(..lIBrt 2 ttlr (.
6,r 2 oB,]\,t
u.",. l.,o..i,"1lt.rl1 tI. LIlltIl- lo:*u
IIol,1Bo.tlo l.
o"p.i,,l(a.Itl.,Illl}l14
BIjp li,,,,,..

t>

96

:,r

,5

|a|7|7
t4Ao|l, |I' Jl,l||Lllu
tttrttt.a u,e11 Jlx'zt{(L''

I| t

; lt*.

u,ii'',.

:,Y::];#";i
h"ijl ;1 *. Llp lt\1tl.
l1oIlO.trt..-
l I.1\{
.i,,,,,,'..pa
(.
^t] pa,Nlp"lji"n"'
^l.^'"nn).
.'''*,",.,,po,.,,,,;;;.'. i
Bl)Tlti
rlpoBo1{\I
BI{

BBp
ii,;;..,.;";,,
r13Bo'.1]loll .ll. lllll'.
P (lr. u71

t.'.,,..,i.

,l

t,.tl(ll

.I.

CC;tt'

j{.l
o-pttl'I'l
.

oLloIol]tloo ,\,.

u:#j:,:''.;,li.

;i "
i. u o, u " .i " u*.'
]];; 1)
"
.lrtll l(oooo,'..\",,'n.,"u-,''.on.
^l
r)ue p||{I{I ''o )ll]]}?''i,
*1iu"'*o.
l]aBl
e ul u p u ^'ry!,*
-tt<l.loitl

n uo

llt
;"
1o
,\
ltU ^:,"|.,;;'.
.r5'o\')l(lloT P)'
a 2):
pu,,.,"pJi,^n'i,o,n"rit
\{TD .'1 u..'

* ,.,

i;il

oTa B

ir

(38 :3

1) ;<

:27,

27,j} tltt-

;' l ttti-

aIlTli}ITa.

A:]. o..t-

.1]llll{ll
,\
To.li,t
.;.CB\1,o.,fj.
:]'l':,,." P i..,,* 'trttt
Blanta am'U.t

;\l,lB\I

l];;;^';'

,r,Ji;;;

';
o.*'ouu' .'ta)

t:u

16,7 : ,1
l

r..l ti

]l('l)(](]('lltlli

'',,.,,,',,,,.n,,)

:l].i1

.1l'tl]

x3 :12,5

tttlrl.

%:ll:f^A:
:;':"fllll. ;"li::ffJ,i'i'

(l ltl fI hI

{,.xl:iiiil'.;;i;ll';iiii,,
.

|Il ()Il I!

-,':':

&|

11 il

:j:';j,:.jll'.''^..'':'::.'
lil)ll('ll.lllli)..l'lPl't

.\'lt 'l.o.rtt
l,:'.).:]',l\l
l l r r.,.',''',u. ,..'i,',,.,',,,,',,,
Itrl}-1ll .,Uo.'ll.
1,
.:' ,,,',..ii r ',].

o P' .
P o, *:( TI<I,I
ll\
pla,o.tK
.nt
i'i,.,.n'u,,. l::,n" t(Illt!l
l''aittt
o".
tr
('.tilIl'l\t n"n,"jii,^,,i,
o,
ooo.uuuur
oTliIB\t
t]llO\IoaT.tono'^1i"n,,"ii"nii,
iin,.,,,,
.,1)'^:onoaNl
()1.l)ol{ nnn'"pnii,'n
-::
lli;l]Li,jl,]'' .i
) otl o.n."u
r t$,;:,?], : ]J.
"nilo'
*l.l"-;''l'..;l:
o*
J;o"""x l'.,];
i.il * -'1
"
ulrll
u"P1
r'1.1.|)l. oT
.:-,: ;:.'iii;,;;,;, '.uuu no6:''i',:: , z,'

il:i.

]i.Jl'.ii':.''i,i,

ili.ili ";l::11".,i:)'I]'.d,ll''.i:T,
,ll. l(oBao

1.

-l

Ji;$,,

.p,.

97

t}

1
I

\J9

t
\'t

oap.w.!.:,!:#I"!oiii;i}#.''JJ,:"fji::{l
*;']Jfl.';iu tn" Bx pNtpoBi'
*1*i*::iili'3,.T};x}'i'1p','i]',
, o l"
ii:'ffip; oBol]\t
l
ol.'.uin'.t o
lla

'

\,

i&

I
I

Papo

Pa.r,tB

--- \l. a
orB IUIaT

K0HA

_i

Ha p. 66

dxtlla

p'

10.l'

olv{A

Ko:::*:|}l1.i,* .Jft

sJ^tr*il*.hlT:-1';ilx"#:t*".";;:i'".,-ii.j,"l*.
qp} a t' B(

*ao o
a'[
io.uouu).^...'o D)K tpo KoJtloo
Il.'u
.
llopoIl;,"';;;^;;*"
*.p*^.
.'
(pp 36)
TrINIeTp>oB

) tt{l l].o i i
I

,Jla

))
i;
o.)roKp)"".i;''o:i 3;

))
))

:
o

69)
tp (p.
[Io e)t{a
llP'|Nl()l.ll..ll.,.li.l.ll(.'.'

till,]l',.

'ffll':"T;;
"'lii;,,"i';'i't!
..o',,.,,'n,"'"r t:-t]:""tl.lt' (y.
n..1','..., i.l l.()l)llit()ll,il ll]:]]l'].'n,
lt,'/lIlttIll',,.,
t]ill']].'
Bx
r!JIQllIb
.]l)lt()tl[ll IuItpuIt!
llJllo 7/ H...ll\1CTpoB .Jl
l,,t't'tr'1l.tttttlt\l

.ilil r(()r()l)()r'()

AJI rr lit '

1t;ttrttt't

tlo Nt('PK
l];i.,;;;';.;.'.l, l.l)y/ll4

p\ilpoB).

..1lt}tI{ A. o,t.' RH Ilo


npo.l"o
I'vua
;, #J;
s . ; 'fi fr,;;p'""':Jtto
: :i " *"J;;f-,*'|
., e
o
"l',x
pI{ o Mp
1

H
rl
I

,----.t
I

-*==--27

^- .^

--

pya.
l). 67. to

__--t

;;;;
paMepoB)',u

3{6 : 18

aN,leTpoB.

o unP1'::.#":^+:.J;'x"x*il,l?
n"p.."u"*'no I{(
1.

t]8

uu -|7:z13apa.

ttI /{0
otl

o
tltl. rtlaa' A.
A B o
'o.,*,,,
oT.lBt 3l r.p

('tlv l .o o

l;;;;i

T.

.'uu"* o

" T
PI o

pao IIpoBo.

N,l ol]oaHyl

i",o o

pHII

v|.

B. Touy p'i.
oai!,i l1.
dep. c o.
tl,tl.
-
.tl AI{

oT,II'IBa 15 .
DolJ (' p.\4po)
li"'in--"n' Toy , o

Tol{K pzto llpoBott{


op3oIiTI]y I{,.o
BC.
n.g,""u"",o li
oo.
tn epeIl
u 1.

ItIlt)pa nal.
oK BpBo o II.

;;; '

oata 16
To.
alipo aBM

y ,

(1/3

lloopy{o

].
.pv o Mp
p.

',

,I]'

Bx

MepoB):
36 :3

*4_

16 apo.

o ,

oaalt.

BaI\{ I]pI]tIynoP

Ao
^
AI1.
peeI H

*y epI{ ooa-

.
a
," ".

II] upon

P. 68. o opa.

0pyfii .p,. IIo


i]

100

np o il,ll

. r

olIK , pao oKaIB 1l aIJTMpoR


aBM oqy 3 (,/a oy=

I\'Iep

pa3i\4epoB):

36 :4 { 2:||

apa
;;"

aflTI\IpoB.

loo
P. 69. ep,rr lo

opt.
101

TolI 3 BoaBBaM pIItIp


(.o ;;',* AB ooaa l.

Dlllllt'l
.

, t{y]o^11:'::
ode, nooi.u.'.-i "o..n"
a.N{oB,l
i ,u',,"p ( Bxtlto'p.
l)otl.oJl}KaM BBpx
'ii
p.lit{y
B

;,;:i,';;;;;.,ny ,.
r.
"ouo"
2 aTa TaBM oKy

.oJt}KaM u*.p* ,un*


Tolt , IlI oliN't.
oTKJlaJ\IBal 3 a oa..s.;;;;- , paO
r.'r-nv . 3 .t
lepa ( x p,.po*)
.'.
a oyrl pi"p o 1-99ui
H. I.p}t
T.{v rp}I=nuu^.r
o6oaua "'
T1 aue T,, n.pi"u."," : !":::!'.'ne, npoBcnooa*niu,e tnaIraJ|t7lL|ltl,
Tl aBHI ]1l]";
*ul"iii'-i1, "-'u .n"M Il0TPol.IlI'
poNl K
ono*o,'n..nu,"
3ao
IIa.
l,II.tI' TIvI
BIepBIiltto lpii

A pao o AB
Blpe ?opo|l|dl.o o
lII
('l,
oTKIBaM D'D .,n'"*"'p^
""{,":il.11:
B
.MepoB):

;;;;;;,0,5 aTMTp
15 .3 .0,5 :5,5 tttivlTp.
l,5 ,lp .(/{ B-s
o o 5,5 epx oKa.IBal
ot{N{ V I{I{.
i,
;;;;;.'ou^.d.,
B!t. oo, l,5
II,to net. '^;";;-.
aI{Tl4Ma (. e paNIpoB).
p3 olIKI,I
ll,tt'tl. on'".-.i" eua'poBo.,i{M
cavl\,teTpo*
|2
ot
ua) .
l ,5 i;;;") ,5 1"un,o"
'
lloaK
I{a
}lT\{p
1
no *Jp^ n
(a a

pN{poR):

_l.l: l2 atp,
t,. .e

yo , 3

j:::,

non9-.1

1y^", ::
3 aepa ( x
. o "p""" .ni oaot
l{
4 H a po.<h BBpx
o

tl

;il;;i.

po

"o'in"

pooi"* up ou

12,

0,5 a'p,. ,t"'".pot


,, up Toy 3 o
I{ otlKy o";;;;;
'","
o,s.
"'",o*ouof,' ut,o' o o T, a TT1 BeBo oTKa:
oI(
IBL,{
|2
'.*...

.n","

ped

o o l,
no
Blp eopllo|ll|b,. o o.{
o.^v^9.l$|lll1'
('z,
.'u"'
oaI,a*,,, "#"""'p u
x paMpoB):
,

ffi,n..

"un'rfpa

15 :3

0,5:5,5

2 pa ( paepo)

aBN,l

apa.
oala 6 I{TTpoB

C
o o o l{ o
MpK . 1
IIl
(1/3 oyop*n".",
Bx pa3poB):
1 :6 poB.
15 :3

Cn.a

Bx

oq 0,5, +,
oooo lrlBa IlpoBo1T.Y }:p". peH}l
T.'.
."
ae o'
"oi,oun" ,t,""p.i.
"o]1*I:^.o
oooo IBa ..II.I.
no tt
.
,1il#;.i.
pu."'o"" T!.' TBN{ ol{y
BaM paoo",", p,uno8
1. _
----^- naoIie ,'L{ 'r Ooaout I{ ToKy
tt,, lll',' Y
H1.
olI.Ie\{ uo

I\,{p .

,eM
To.{ 5,5 6 oe,'r-.Il"1p::.i
IylIKTp.
-uepe oKv .I{
ooa. a o.1,,n"
('/u
lloop}I{oT}i
5,5 airlepa
pa.Mpo,):
o"*n,o,
aepa,Il, Bx
uI o Mpe

";.05
0'5:

l5 : 3 *

5,5 a}ITN{pa.

e.

f.o.t l,5, 5,5, 6 oe.BoTo


5,5.'(a :,]-,'*. lll,) o
..]. .',..r.l*i'.li
lll 2
ne,. f;";'
.tl- Jl}lIt'l lrtlLl
Ittttl.tt1ltttlii ,',,,,.,.iji
oJIa.[o
5,5
TotlKl,l
(irrllrrlr). l.}r. ttzr]y.t.lii ,,,i',l' o
*p). o o- ll
,-9:1j:
r ll ou.-|,,,"u
I{Mp (. ^1 3 ai.P ...HeBH3 oK ao,uu"'i
5,5 (poBi'a).
:
1oTo
p ya
o
3
o
ll,l+tt, opouiif.' o
paepoJ.
2 apu -(," e
-npo*o."*
I|14|114v1
132 ounn,o'uu*
(ou
l
ou
ep
IlpoMi
ou z, Ka,3'
ll.), pH ;1;;;;;"-"i,n^^"^
O,5 ( oa).
Ca }tl4* ,,,,,"n^.'ir
,-^u [ITT1) pao
o;';.';;
orcooit' *oiu|
x papo) at
(no
oKaIBa* z .i'""pu a pooM p3 oK !1c'
oK To. *6ouoio
CII..
;9 ""*"n,o
,
, T u"p",,"iinv oiooo
a oalaM aTofl.o o.t T+ o n;

;ffi.l;;; 1.;"*

1.}3

I{' l)l)ll()(l .ol[lo oT TotII{ T .o oK H, (ooo


t,,.,n i''"l'',r), a r.ouy II,.
opiee llu|tlr m,Jl,Iu|l. o o Tl l9^.{].1T
pa3yepoB)
13 i.,'ilB3 l,5 ae ( Bx
l,I ollIl'IM lroytl ToKy oo T'
fiop,wefle uI1,t7 edep' oo 1 .I1o H
in?io'al l,5 arepa ( B paN{p) o.
eNI .oK l,5 ouoft ,,

opJ'e,ue J'l7ai,. o C B
poo<ae BI3 a l,5 apa ( x papo)
oe,e ouo H,'

P
pll tpo ' 0YaB M. B oI{ aT
(p. 67, p. 98)
. BOKI,I lllKooo o

trtoctcoti opott7t711l (p. 70)


Blpae pi\{oyo AB.' y -oTooo opl{.
.on,u",'o"o'" '1H|4|4h r, oTaBe d opom.

,fia, paBIiI l9 paM (loyoKpy)o lllI,l o ftIpK


4 aIITpa . Bx aMepo):
l5 +4:19 aeTpo'

BepKaItI I{ A B, oTaBI urpflFr


paBIII 7 aa.
op6rt7lr$,,
,
tt,u n,ptt,ut.,a. o o B e o I AB o.
KaIBaeh{ 4 pa ( Bx^pepo)' a -oT To
A o II A. oIBaM 2 apa ( B
4 oeI{e.
.ppo). To 2 To
4 oeHM.
lIb'I|l,.
it.tl,
Papo oltB

pT)I{y tpo

T . JlBoKl,I II(o.
Iroo Bop (oo) N{o}KIto
IoIIIT o o ;},

I, T. ,'' BIl
tpoy ooTTTBy?I
3MI] o paN{

. 70. epr Ipo o.

'

104

o)tioo opoIla.

I\,Io-

poBIr I1' B3poI

(p.

347).

a lII aK< aT uro opl


o oo-
pylto BIa.
, ""-""*
"o1u"-1:--!:.
Ta papT.
"'r"'o
111
o
" ToM vqae iIpoy
io;i1.

to B KpyoB
y IIIKoo op ea. py\.
a<e
y11u
Ka B n,l, ((l{K))
paI{}IIN{ KotlTB B.
*ijo"'""
v taBa
u aK (KIIK) M.fla
;;,-;;;;J,.
'g
p. 210 (' ||7).
. o paKpo ron* n1,,.TIrT K po "p"19oPj-l].
oro<o !I To.
Boo 1, r*o,o,oo opr,.
p.'
y. l oTo)KIIoM uopo'",n" .u"]:}:y' }IT
a.
5
pa
p.ll
a p po k n,n"^
<
,.

o.
MTpoB a pexo aT(K
aT .' "py-g,j.::j
3a)Ky
To
BopoTIIK-oKa,
aT)KI{y o.o.
epoB
5
ep.}I I.{I{I K)K

oo{eIM
9
Hap y uo,'uun u"p aaroi
1
o Iv.

l{ 3aI(,Il.lBaT

t KaoK

KaI\4

T .n

; 1.' il""# J,-"',':


"4Y l"T:' R"I
) : o Blpy opoBHl^_-U'o_
o Il3
_3,
arl-4*5'
o
Io,oi""/nu
o ,ey
I{M
no ono"o,*
i:.:'::y
PKaBa
aT
IIa IBI.

p o ,II.e a

*2,
-2r
*6,s;. pnu:!-".i'^",. pa
;;; -5_6,
ToKy pyl{aa oo.o oTI\{T.

Btoy
to Ilpoa'Io papo ,io no*"yp ..
(p. l l '
-,;,;;;;;jp". iz' . 1B) poaoi ro"l
3al ,eTaIt
p. l7) aa
1^1:o"u.
"p".l"'v
tIN{ ppa. oe Too
*",ny"n,l-l:].
l)a:]lltlzllo, , "".nnli
l,til.t IItIaa BITaK'
tIl)l,Il.|ti||.,.,
ttoa .y1:
',.*...']i,,,n,''.in.
l}ill.Nt l|.]l()tl('l}ln(i Illl}l,t o().l}.l..l.ytrrii
KooB ol itttr.tl,1l ,, ,,n.iu,,", (ltl, cBapTeI.Io
JIl]l(aN{lt l,1lI Ta|4' tlItI

p.a.

lIIoM
Pa K lKollo op oTpyK
"" 1i,-Y:..Ii
|4H'L|4
tI oKBo
npoxo,.a
Il>K. . onio
MaIDKT}i
B
o I{Ir3y I(aBa o !I3TpoI{I{l i\{{y I{N'

3-4

rtleTpa

;;;;"; a,e.PToI{

llIBoM.

(3_4arr,Ipa) oItsaIoT oT1-yl1IM


a>. a.^o
HlIa pyaBa oaT l]epoI{o
I{KI4. po<.
{
.Be
aK n,u pynu pplT

]{'"

BtloN{tI"
t{I I]K TBT I]o MI{{l
oo Il{ey p.
pI-IM}r pu"np**ot op..
o Topoe
MTtrBIoT' n",o*uu." opoo
o

tl p,"1o^T:Lj

0.5_1

yaB TBT
a
opo pa. oE}I{y oa

allTp

0,5*l

a.

105

li
!

t:j

I
I

t\,lT

o IIItIl Tav,|l I1I{!


p ..I{I 6pee Ma
,'a.
uup" n".'o .o tlvl Tav1L
a 5_6 tITN4epoB.
apy o>I'I ii"o nopou

Ilpllllll]Io]. 3IIa]-I i]aB oaII IIIBOM


o.
I.I
IIa.,KI{oIIKax
N,IaI])KTI .I{a

.'.',.iv. :J.'..,nr,.y
o xee BaK
i,i,ii*.,l.o'or BMTlBaIoT poy
5731.
p.
334'
PyKl] {1lrr-.
()r..lttl;-ltl opo KpoT ot, p IIo KoII.

"'",r"::;;;:;;;--"

!{TeTa. FI> II BooIrKa


',a,-,,u'b,5
"'o
'py
a 0,5aTi\,Ipa o opoo Kj.
apaBa
MlK
l{
ol
papaBT n, *..iopono'. o BIKaT'

po.
6lo yio, TM BopoTI{I{K BIBopatsa'

a>BaIlpi\{TIBaTBIpe3yopoBHI,I]pBapI{.
TI{o KooB ep.I{ BopoTI{ pIIo sny."o]l^a
l(oI{I BopoTHa o II!{ IlplIIBa

e.tlo epe.

p^oTpaq}IBa -

a ptT KoIo o.ov


apa oT
, BopoI( l]oo ao 0,5
llail aIl
o
ooi<.v
e
pa.
o.,'i6.o
BopolIIBo\4.
T pl{lBeT,. IIaTIo oalt
pa.
0,5
loB
a
pao

po .ol
o Topo3at o oo i a.II.IBaIo
1I1L1|4
oole
o p; IIpoMeTlBaT popaBaT
peBapTJIO
BIBopaBaT,
or'y
io." i"oo
oTa)KBaT
'p,ripa""*
""p*.,
IIIBI IIa e opot, poI\,IIBa,
p.
KooB
IIMIBaT BIp3y opoBI{I, 3apaT{ee
TopoIIaM.
BII,I
epea
epo.
.o
oy ppaua K BIpy opoBI{I'

5i'"*

oatrBoM
aI{K o.a,.K o pIlIBaT
IIo'
oBI
pllIBaT
;;: K.'uu"'"n
I{ o.
oT{Ba
JI BT Mo. Bpx opl
aoo.
y(
;;; ; o, a<
-

Kotl APK

al
plo lo,II. (p.-68) opa> o
ol ,. eo

po aott

a.oaLil'
'unoiiuiJu"i.,.
::ly:"aTy Mo}KLIo ypa
lIIIl tlIlo
Peoy
Ip.

;;ff.;;p"i.oli

.
,;.c'p;;; 4^' BepaI{le
BtuepuaM pMoo
_dtl'e
apa
40
A
AB !., o.
Mp' a poaI I{
""""?'p';pxt,,o
aI{MTpaI\,l
29
par
*upui

pmtt,,
"
n6 N{pKe
oypy*"o.'"-,Jn"iu
JI Bx pa3poB):

TaB
(1/2

tII, rao po,-

YL|| oaT.
llla ":"u^^
pya II{o}Ioo py
tpo
u"p""*a
. olo"n,".
pK:
y
ilxMI
36)
(pafrp
40 apo
lI py
34)

,io'o

I,I3

ooKp-\,)KloT Ta
IIHa p

106

67

))

12

:29

aI{T\{TpoB.

o o ^.:j:-:
Paft1ott,ue do nepoit,-crcttl.
o TotlK L
TMTpoB,
7
;;;;;" Aii o1uouia
8 aipo ( ex

""
BBo

o .lI .,*.'nn,IBaei\I

papo). To 7 vt B o,II'eI\{.
o 7 o oKal.
tt'tt, o,poi,*,dltl. o
8 eo oKa,.IBae 5 a.
o'
a 6 aIITI4po*],
"oun To
MTpoB (,, pp) .
Q

5 o.il.lr.
'
o o 6
adl.
Pcmo"" ;";;;io. o-5 BBo
oKaIBaNl
o
oTI{a.IB* .*""*"'p,, u
4 oe.

3
T.r
;.;;;;;;;'a ( .x.i,*po).o o i}
oTKa,.l.
ioi.
I,tl nxop;i
,l
tlMepoB
.'rto
u,. T.l
-5
tl't (i .o,',,"n,,".'.1,.,i,, ..
.l.-o.rl<
6 l ot.
(]{;rlt rltlx 1llttl1lo),
eo oTK.lBaeh,{
Pto oo nuli,ou at.. o o..
3 px oKo
o
3 rtpu tn"-u""* pap).
o..M.
A
l.-":*"
.IBaNI 0'5 pu'.o.'n,
-1..9,5 oo I.
Too o 0,5 . o.,i{M o

flaD..IIM,

' }Iap.oo

:2!

12 aTMepoB

Btep

pem (p. 7l)


aM rI nilo o tI AB-l'

BT I{a I{I

d' peme,
u'o*-.ipo A!. l, , oTBe
o 1\,1e JI
(1
1iy^p
;;;";-35, .un'"*'pu'x papoB):
i,5 a'"oo"Ta
67 :2

1,5

35 Tt{poB'
107

op;aIe

opiio,nu,
.

pBl

o o

C.., oBJIk urnpt|


aPuY.--.-'^ n,

141r4|I

AB

AB y.* :.T.3"j
ToKol{ t,.

"op.o",ay oK 5 ol{
5 aepoB

"y;;;;i.
a

Btp

aM

(p.71)

AB, BpT a }II l,I.


n{oo.
-o"',
no , &, p Bll I
B l d tl, v

'
rio p
"
apa (oopyI_o^T
i_"un",*""p a J' Bx pa.MpoB):

36"

*"n* o; A

34

(!

+2:

36 arrr,ITpoB'

C, oTale ill|lpfl
a opoTallI I{ AB
4 ;;;;;;p (no x ppo).

G
O

noa,

paBI{I

Bcma, (p.

F9

71)

Bt,{llaI{ pMooI{K .+9+'a

"*t

;;" , b:.;6;;, "n ^^1


pu?y:::)'
",'*;;;
13 aIup'i u".*
paBI
;;;; ;.; .ii; "o,u,o'ie tupv maIl''
To f
5 au* ,o.i;; ;;:o'i^oT
i ar,lp IIN{IIH ToKy

"

:]

BepKaIII .
rn I It,' p aB.
opoal

I+

o i:. oaol;;;

tt
I

\o

"o",nn"*

'B
I

oo A.

Pap oB
paKpal{Ba

ll(OJll'too-apa Ilo I
IllpoKx'
aT JI
,l*,,

/.lt,ltlt

o .o.eo
']i,'"..oM ,,II{a papo poBo'T
op"""nii.
a,,''n
opuo
no,,ui".ero
;"*;;;
-Y]i:' pIIyK [Ia IIIB'
papo"
p
o otttl p.
( apu";. **",.xy yka -0,5,
apa aT.
ia - 2, o y'L,._|"n'
',o*"y
p o
K
To
.t{ll
*n,n,'
BaT IIoepIrI

Kv.

\{Tpa I{a Ka>..y


K.lo 'nipo .rr.l

3*4

o {ea-

.,1..114.'1 Irp,IIo.
"no*.no^i,,'i::,,.a
-"-nno*,
. .. ,'o,o
.1T:+ tpotill.y pa3p3T
ai\{I non"puu'oi
I'a I',pII a'
I{a KaIt .nu'ip,u",y IIpoKa'IBa l{.
i*no*
e papo ;"";;;;;

109

l0E

1ltiitlti:r It IltI]I BTaBKIl: o Bp 2,5

ItN{Ta'

lt lttIy .- l rtlp. [l po p.
tr
Il()'l('il
ll()
I(()II,l.yl)y l\"IoT pK rt 0,5
Il
'rtii
(lIi'tlt;l,tl ('l)(.:JllN't

i1

l t.I.i,l N{(''|.|

1l.rrtl l)ilI(l)O'I ilTal,I llplKJl.llloIIIN{ BoN{ Ital'IT

(ltl BTl] apylt. l pTyIoT K I]olIIB.


oot prI py I{l{Ky ga 2 ca.
LIT, p ii I6' a 0,5 Tpa, o.
I\{TIBT li ToaT NIIIIII pa. Hr p-p.

y ;t6aT IaI{aKy I-I 2,5- I]TN,ITp, I]poNITIBIo cTpBa. .a,L\'I a\{TlBT K.K
poT llx "'iB opoli llIo. TyT
K 3aoTo BaBKi]." Bp,l a oto IaI{Ky
2,5- C2I{I{ir,ITpZl lI Ililoir(Illr]alol..,"t I]aBKv
BTpliBaI0 \r), 0l)..Ii,t:!lIlJ z! :jaTN'I RTDaBaT B
apyli I{ l-l,igii.v rl 6ilt:.lt ,iltI' I Jlyr1l'." oTo.
u l:lol.,i oIIt{cii.

lJ;t.::tr<a IiiiltLll- .'tolil .


Io'
i{
rtOI].I0I
i{ BINITIBT 1] ,oBoN,I }lpB.
oI{I

JILIll B l.i]jji' p.l i-lt o llIBaIoT


I]yoBiiI.

I7aT

Jl

,i,]I{

tllKooo tsopTa

() o)I1go oIlIi4T llipI 6ltl< ouy


Ioo aa. /{ I.Ia otoIJI{ lpoii I]aT

JI|11I,1L4 Ta BII3 oTaiBaT 10-15 aI]TNtTpoB,


oaBiIII1'I Ii Bitlpli t. opy yy
a aT)I{Ko ll:1l, a I]yox. }{apyy
Bray oT ia aCT.I]iIiIt!? t{ 3aKa,lBaT B I\,{K
KoK. Bpo or. P!Ba KooTK |1I|I \J|IIH.

oT

i.II

}l

NiIa)i{T.

n papoe .y KaI{

8.Bo' "'Illl .rloii IJlt.pI,. f["lr IIo


ltJI.|,ltl|()1. lI,l.l(illtll tt 7o"ltt'tloii tIltr'tt'

KaIBaT

x II pa-

[lp 1l /l"rtlo. 'leyll(l,l IlptIyl{ I-Ia lBI ( '


l,tl.lx): IIo BIp3y opoBttI .-0,5-1 , lpole --l,5, lto ll.Itrl
I] oa-2-3'
o I.I3 6,._2,
-2,
lto ootlll "rI\,I
2, o y pyBa : iJII4I{ooaB
0,5'-l , I{opoToo 4; o-oKaT pBa p I{ ,e.
JIT, Ilo ol]Typ -BopoTa _' 0'5. llp po p.a p.
ay eJIaIo pt Te)I{KI,t ll' o6 .-- 5 ahITpoB. prry I'III tlp.a IN4eT poI{oIiIM
Bo\{' a o KolTyaNI BIKpo poIBaT I{.
ll0

.BoIti,I lI]Kooo Bo3.


pa (' 104). -

eo

I]o,I]]BaT

I{a3Il oTlN'I tUBoN{ ;


o B oToBoN,I B,

aT}'lTp.
l
-l ,5 oo B
Ha paor

paBI{

.oBoN{ pBeI,1 po.


\{eTlBaT IITL]'

" ooK p.
IIIBaT oBI.

PA3PAOTKA Ao
K I]o otloB [lA
BoK tIIKooo

tso3AA

I1a pwc.

IxGri,CKA &l,.1 l{ KoTKA /BoKl,i

II upxr

opoy ltopoii
"lty BlIlotl T )'
Bpa aT .

}.oI

72

op<

o-

TM . .BoK-opoT.
a' oTou. paK-

rli Kliy

ItF
t-

r,rp.,' tloTpoel{
BIpoIirt o o.u
()('ll()llll|() l]Inl{I)OIIy IlIII,I

ll l|(]l)c.,lil IIilll()lIl\'l .]llllIlIll

,\,

tIlitt,lttlt.

nruQ' (1l. 7l}). IItl

Ta}t N'IaN{ pp.

I4I{ Ta

oa BBep oTKalBN,I
5 lpo. o ToK
5 oBo.I\{ .rl}Ii,

I]pay I{ T.

l
'

,-f
-

Pc. 72' a

Ir

apo "

llBoI{.

t7

o I{ r.
po IlI. 3aiu .a .N'{ t{ Tp pB.
I]Ie . o o eIl IlpoBo.N'l BI{ tI p-

J||1|1,

p3 (o pI{I JII-I Ha) opaoBl]


ra o 3y KI,{. paI{y a BIKpoK

aeN{.

ul

i
t

\
I
t

a1l

.q

ia

5>r

JI .

"K'&:::.1'
.

-/
:

P]l p at
t

,"1

"o

o"h"p

I
t

AI

l.i
--

E!(
v'

PaSiloSar

l!(

,l

I
t
I
T

|
f
!
"

io-

fi

!0)
l^

.tr' tu E
'r

!)

()

\O

Ll.

0-

li

o, 6

'
l)tt. 7l,l a' . Ppa ap-o-'
_,,u.,...,nn. ,"'''''; *;"xxo;,:.*'",* rp

l
i

112

1i:l

,$

eped (rr. 7ll). -ll Ta'Il,I I{N{aNI p.


,l'il./ltI11
oa o1.I{a,IBaii't 5 tl-

o. 'rItttttttl
r\'l,l)()l}.

(),

,,., .,i,,,,,nu.
5 ttt1lao lroB0/lI,]N'l .ltIo' pjII{yto
llllelI1I plrtlotl IIpa. t-I

,r.<l'tl<t,r

JlllIll,l .l.ll.]lllll,

llo

.l.it./lIjlI (,.]IltNl llil T aBIIl rlaTi{. c o }l o.


I.Ia)
l]()l\llN{ l]lll,i Jlt{ p,p.." (o tl-ul{ Ii

oloB'H lll o 3 . arpoally


tIaT BIKpol-{K a\{,

",r

lr

ad

bllportI7 & m|.{1t1b

n, (p. 7, ), pel{Ilv ilill lp po


Bt nno,ua"n' n ..ny t.a't o .o .
.lIIIN{
o
l.I\{lllllNI
aaN{po tt
l |:l.3'i:

il (paotI't N'lni/\Y
'-- l5 ttttt.1ltlt)

lIIl)I(lltln'lll |(l)a'lN,lIl llo.]l() Blnl)ot{l{


lt,rttt tl1lll<ltl.ttItt'l |(Jllllzi

Ilo

t{3

. trttv lI Ll]Bln I] itll.l.l,lN'l0Tl)zl: Il() I]tnl)V O"oBI,{riI


oK
n n,n,n.',," t .- 1, tto piili,i- l,5, ttl .rttltltr

_ 3,

ll

5-6.

oi, u".y po
^-.tl
tlipio (.73,). y o ltNilNl .rillN'I pp.
3a\{ T pBI{aN{ (patlir \iI)K t}KIllvI
*"15 atpoB) oo.
I{pN,I lloo to

B altl,{.
p3oB}II,I "Ia o 3 . y a IBI
i-{l{I{I{

rlp.a
lpa: o BI3y ooB1,I}I], .pII

ol<a
rro.lIltll
,5,
1, ouy -!2,nopot
,o"n,,

y o-3, tto y

a opottTIIl .lIt{ AB
ll, oTBlo|1 Ellll,pNFL
rrup os ' BI{l 20 ateat
ep o
tll'" o.rvpv}Ho
-4
.]'l
aNl

'i'"*"
IJx a\4poBj:

:2{ 4 :2a aT\'IToB.


fl p{l
Jtr a' m l| tl lt

32

J/tot| Itt|1',,ltttlto^

tIpo.-

ll 2

ortl,t.

ll,a Jx utt,wfl ftIp c:


o o o ..
tI

ll, t

oTK.alBaeM 5 I-II4NIpO (
x
-- rripo).

,lltl' ., to

a.tl .

tl

tl

ol\i]

-l
- 5-6.

P. 74..Tpl
I7

114

l0

32

2 1- l0

: 26

:12

ABII' BTKaI{I .

aHT\rloB'

e.44

IIolloJiaN,i oT
oK Jl}l BBpx
pMII\'I yON'I I]tlI{Tl]t i,Il-t o.a.IBNI
3 atpa (. B
>
,r). t
trt I]p,'a IIpoBo.II..\I
e3 To!1I{ , 3 ToK b.
. 'Ilatl 'aNr, b!,.

:\2 tIT1{N.ITpa

IINlTpo ,Il. B pl\{pots):

I{a ne-

/lJlN'I

eJ|tl7 g,deii ft.oJl,a,d,,. oT ol,I ,..II IIt{.

mplco'
n** io.oo All^rr BC, oaBe du
Ilo Mp
ep
o.op)Ko
(1/2
26 aIr.p

,un"'
.

tt tl,

P.

75.

et il<poiiit TyoIJ
,! I{a.

|7HL1|\

I1N'Itt\{

"ol,I

BB

Nta.rla.

pda..l.tl.tt<tt JI rr 5 o.r.
It''t tttt.Iloii JlIi'

rl.p pT(a l (p. 75)


Bttl|)tlt{BtiN{ I1NtoottlIK

,l

r*

yoI(l))/(l loC,Il Tii.

^
'\1 ooa'I3\'I 1-{ ToK .

o6pa><tlI TpyI Jl,Ma. z.


l't
32),
(pa.tep
i-py
Ipy
l a
l()..ll

)aM RB }ta 2 ttp


( B pN{p). ouri A

. 74

It
'

ulr A B.
px
' JItl up
fi|aJlIt ad, no.

l ]l{A!'tKA

jltt{|' l\'Ip

,lf

t0.

}Tp:

ll5

r\,

.b

i-.-+i-==
-ap

.}IlII'll,t O'l(JIa/(lJBaM I
] litttrttittl .llllllltI() BlnN4l(!I lloBoNl

(,. pal\'IpoB).
l
3To

.t.tl.ttt 5.
ttT Tyo. oy
l I 1lrr. 75 tttltratra olt TBTa'I
Ilo.o)T op
yT
tp
tli)lI,,iu1,t,tattlr
Ha pyepHIo'
T
,,rir, y''a lI BIIpe 3T a o..I-IoNI
a..Lllolo ooBI,II{Ky.
oN'{

'{

ap oII]B

KIBT o ,.o
ooBI{o paK,'IBaT
e

.*o., p p
x o > tI.
oIt
'
oo
nl
2-3 cagl,{Ta.
I,l
-ll pyKaT Ilo I
H"."oy
IloTpoIt tI.
ItplI
IiIBll
I]3
rIT.IlIn
.l IipI.{l,{

p papo TpyoB TKa

< rpi,t.

TaBaT

rBI Ilrlti]I rt :trii tto;tolttto


rrlo. Bp x rrrli,i 1 gy3Z} oltlBoiIlN,I I,I uioo1.,o'no'n{
olll{o IIo.
r., T I{tI Io,IlIBa

poTpaBaT'
I,i
IrTMTp

tlle

'tpo 3-3,5
p3I]K.
BaBI
3aTl'I
"".lj;;;'',o ofiaa'a
o oo, ttt Ko,po *p pa 2,5_3 I.1TI't\iIpa. /{ Too I]p llpo.
o,,a opo K }IHaII TpyoB'
ooK
opo'rl,
;;;;;";. papaoT lB
Tpo.
I]pMTIBtoT
TyoB,
oia I{ By poy
opo.

IloJIoK
Bvx
aT I1o l(p

rIH PAKA ivlAKA


MaKa
ia p. 76 o6pa>I]a )K}I pra ,.
Bo3paTa..,
,oII(oI{oo IIIKoI]oo
---- <t.,t pya
tpo
!. poell rIT)
i\{pI{:
(alp 34) rixo}{N,Io flT JIrllIiIl
55 artllpo
;Il,llia ylrrtl
(
l0
(
tlJltt

oJlyol{p(V)I(no.'o,i'l"

.I{

pyaBa

li4D

po ep]a lp (plac. 77)


-

BpTKaIle
s tupuaM IlpMoJoI{K +"Bt'
_ dtl,e
apal{
55
paBIrI

.
n,"" ?o'po'"
"

llG

. 76. Ii> pa lrtlI(.

,**i'i

AB

rr

:1.

pullu o pK, a
43 p (opa}Il uluput|e pio**i, To T
9
aIITI-tMeTpoB . B
op}KtIoT pt{ ',o "p"
pMoB).
,n { 9 :43 aT\,lTp.
opoa}I I{!,I

'$

o-

tlrtll lIo JttII'{ A:.


6a npoliJtIbt.()or<l,t AT()lI.[. (l/., lto;tyoKiK,l.ilBl1N,l
lBI\1 l7,lJ tr,";,1,u ''
B p3N{.
,'u *"p,*" rr.Itto 6 llTN,lTpoB ,,Jl

oT y/ll{

o):
Y""/.

34: 3*6 :l7,3apa.

o.I poo

BI)aBo opol{TIty]o JI]t]-

tu peue oOqaN,I l 1"


pIII{ . n,"'" BC.
pao o opoltTa.
trIltt,p tI'|7IIbI,. o o
TBI{I\,1 ToKy l9
o tili o,nnu"u. l6,3-a"*:p3 5 aHTN{Tpots
(1/* oyop*"o."_'py. N,Ip
. Bex pMepoB,:
34: 3 *5:16,3 epa.
IIpiIlI1p 9."^^:P:.
.I ,.. oaaI{Ba},I I]peI4
ooaa tl.
oKy

;..""ti

'B'

\\

117

'b

TaB}II\I
,i ^111T].n loo,'IaN'l

6o'
Jtrt,l,tl,,
' ."'..}h ii;J;ff'

*;
"J;&1'io"J#"#
"o'T'{, ^,
u
* Jfr * o, n n :'-"'";x"'

ff

i'i".,t},
,':1il :yff
3i;11:'.- u ^,'o aariq.B aNi
p ..a.
?;""*
#I1.T'',";:;.l

'1

BIi

pTyaN' K

r
I

ra,llw

,'ft,

,{,t^'!,i,i;.

:/:"'{'
tl
l0,:-*

"

",:;,i,i::f
l'rep).

15

-?"-[j,,^;jP;;,?,;:-,i*",*J"
: 3 _5 ltl'tpo.

BpT"
o o,{ 5 ex o ToA "li.,i*lf#i}"hi""#ffi}"ll;
l'b ot
;;;;"',pu).
a.
&|"ho*n*|
oT*a.l,a,t 2
rer&. o].:"

*;;'"t:;;;;,8',}Slil,i,1(:".lt:,xii)-#''TJ?lx,'"?
r#

; -"

paI\,IpoB)'

10

ii:'T:

#fr

+ 1,5 :11,5

"l^'.,i".

*
;;;;ni, p,,n " u".

aa'

JI't,*l,tl.,-o-,!'{iliI'.f;ff#HJ";yoI{rlNI yrII{.
l',;]; i.:ll
;;;^, "' " n.,,. |i. lil;l:i
"

j;,;:li.l'

.llil llll'lJ

ttoii

lt> pa
Pc. 77. roit

IlItt1llt,l.t' lt1llir'

ni,

(). rl.ttr

ij*:jl; li,i;lt

i..i^,' . i
.l : i l Nlu[Jl\u
(lpyx(lto'tl l.l)/\l'l ll()

u,

, ]],ll'uou

'ott). ..n : 4 * 2 - 10,5

^:

k;J

N{a'trl!lK.

tto .ttl't

*:;*i;"('ix

""

'
3;';

aI{TN,tTp.

T;':].il*.i*1;";i;jhl;:b;:!':'
Bnor,zrrlt

''uo##T; , 13

,l

qa.
a p paBIe

":;

v J-

::ll

{:l-;rl**"''l;,:'

,':",-::;

o oqKll
ft .lpoxo

p y

."#,*,iffi

"

"lHlo'

,.o

o,{

l :?
1_1.

il

t * u, "o: :::':i * i,J;x#, "9 ""


3
jii''*u
X*ttr;;;;*lal_9,]."";:::#"J;,"
|

"f,

$.

i,,:,-?iT-l,":,*':t: i;'/*'+"f ;-;


ilep.D,a.
ffi*':#":Hli J ffi ;',i..l *:,-?i,",il&-T(
lpx.,n no.'po.n}I

1i

epeD
IIltttrltltlu ?pJl{]u. (), 'I B ..lo ito AB
rlOJIyol{py{LloT lII
p,11i.,l11,'1,133t't 5 i]lI.l.t,IN'r1.l)orl ('/3
l

t<l r1l ttt')

.f;;.1;;;'

ToK BI o'*nuo,u

i'il.

N4p (

l,5

T.
I]poBo.lv{ I]Io ,a ,Iflor:r l
irpa
Il

I\{pI{
Io
Ila

(ao u)

l,5

paN'{rpoB):

10

1,>

1,5 a-pa

.,II'I{L,I,

Pr {pc,

15 : : l tttToB.

tI,lco ne. o o 1 BIt oTaIBaeN{


Il}Ipa (., prlpo).
awil nlle. o ir<rl 5 (opo) pe ouy
e

pao B.IIBo oTK,IBaM


x 3N,1ep). o oK P,
FIaM.I
o 1,5 aa ( iex p,'."^Y). 9"
(

u\'I

N{oyo

"T}^.|.1.1.
opay N{I I{.
78)
BpT

Kal

iII

'{

J]-1 -

-AB,,,
t.o ]vlpK'
." Bi l dtl7..nv{L{l, AB
ri Cl].'
opOllTu,ri.,
"',*"^"'po.o
To I, 45 tuepaN{'
B tup

11,5 l.

JIu,tr' n po iiJ[l. l [l<ttttittl,olly jl].lllI . ,,


oN'I IltlKTIl()ii ''t l,tIttrii o'tl<oii i-.r, /lM I]o.
oaNI l,I oT.otIliI,l /\C.rIlI'l l]lll..llJ tIo,]( tIpflN'rlllN.I .o]\{

ttlii .iIl{tllI oTiUIllI)IBet l,r tt't (,'l"'t- B- parpo). I1oo't BollyTyto j1 o ToKl,{ ll,5 u
;,I{Hlolo TotIKy .lI 1, Tol{y 1,5 --.
otooii"tuos. poxoT p3 ToIrK + H. o
KpNl.

fl a o p J|t e In n n a I'1 . (). o


o.ial l5 aITNlrTpo (oyB
o
}I
B i
oK}KHoT lll lto r) aBN{ Toy . o o P
B

t. p

?o p

JL

yK.

lt |t I,

I
I

oTa.IBaM 15 atllpo (o"yoKpy)oT


rp) TaBl,{ ouy ,' o o P pao.
o
LlI
B.iIBo OTI{,IBa o 1,5 lTp (.. ex papo).
ouy l,5 (ru}ty oT ToK P ) I,I oKy 5 (op.

Btlti

Ia) oJ{FIN,t yI"lpo e' I\,{ ooaM


lI o TOKII BBo o.. N,IIN{ oN{ K yI{KI4pIIo

l,It{ll oT,I{t,IBeM 0,5 HTN,ITp. poot .1a


Boll1.Io .II tlllllI ()1. T()tII( ), lIl)l] TotIl( 0,5 l.'b.
o. tl't ( ) trpo llo o1)oIITaJI ol.t{.l]IBaM l 'i)
rl.l.l]l\lL]T1) (,;r palpo). T.I l,5 (ro)
1.5 (rl1lrrr<lrtl) o,t. o o 5 o y^oa.
lin,ui..ni lJ li.tp (. B pMpo). T.l 3 l'5
(ItlI.Itlyto OT To P ) oIte\'I IrKTpo
rt, "I,IN'I oIIoM I.{ oT To ,Il BRo IIo.,
yJioNI t{ yKplroi,r ll oTKa,IBal 0'5 lvlTpa (;I plpo). poot Ka Bo{yTy
O ToI{ 3 .rp oqK 0,5 l,5, opay Io
ltpNIII\{

a.
190

o o P. li

oTa/1Iar,r

3 apa (

. 78. pr tpot1 pBa'

r2l

oTaBlolll

alplllx pfta.,pB}II 34
I.py o Iu).

(Ilo.yOl{I))'l(II()C].l,

epa

B corna o,flxI,' o o A o lI A!. oa.


l,lBilNl 7,7 ca,reTa TBN{ Toy I, ('/u oyopy)llo1.l,I pyl\l,l Jlo l\,IpI{ tlllc 2 ItT\,{eTpa ''I BCx p3.
tlptl):
34: 6 +2:7,7 aTMTpa.

o o

o
a P,.

po po-BoM opoa I{
e B. Touy pe}I ooa.

otl'wl pKaa'opoIly

AB

o TpoK, oTBopaBaT I]aK

I{a B Topo}ry pya I]poI\{TIBT x o KpIo


pKToo B TopoI.I IIaK pyt.
o6po pa po oto a 0,5 aI{Tpa' M' pytua oIBa ItTo\'{' o
BIIIKaT II.o a' Kp le aIlToM I]pMIBaT. K pvre, TN{ Tpoa B opo IIaK B
pa o pp. y aKy oparT Ta }K.

oI Ba aKa 3aIBaa a.y' o IKo

.tlK .ilIBaT .K. l{ oo B KotI


ppa aT op B Topot{y pr o TtI
o pI llp, I p\,lTIBT poTpaBT.
Ko papa opBa op' ap TN{

orcoe IlI7. fl o To [ pao,


oT ToK ooTKa,IBa o 4 aIlTMeTpa (-x
pepo). o 4 P, TaK)K ToKI{ a ' .
Harcada J|t.tlcet17a. o o 4 pia B
ool llil{ BBpx oTaIBe 3 TeTp'
oT To px o [I o o]Bae 5 a.
l\4eTpoB ( x ppo). o 3, 5 3 oe'.

122

TNII I]pi,lTpaBT '.o KoI{ pa-

ra "'aT IIa.

K yIIKTprio lllg' oTIe l aep, o >


ToK t{ BIr o I]pl\{IN{ yoM K l]ylrKTpofl 0,5 a,tepa ( Be papoB). oaa
KBa poBoN,I p3 ToK P, l,5, o, l, p ToK
eI{ ypo wH oP1, 0,5 ue ,.

It'

p 3T)K pToI{ 0,5 Tp oT po


pa. o pTKI,I ao B KII pa B MeT x

N'I o.

Pp oI]oBIiI a Ir> py {a.


ql,lKzl
pa' pyKaBa
po3BoT o It
- IllI'
o.lio
rl 6e pyo H- IBI, TaK aK py
Ila ]BI y.ITIII p oTpoe rlepT> lpoK. K"
eT pKpBaT' paIIoaa optly I.I TI1
I]o KKT!(. a i{a' K Il' ]p.y
Ba py6'r TpBa 3oIIIBor]IllNI I]]BoI\4

lpay l\4IK. pay eBylo aIlK pTIBT


K ppy pa' pI(aIB BI Topoa\il
I{I]K pyt,

. oI{ o oye
epl]lrI{yp o p c lleii C[, ouy pe.
eI{ ooal' []. To.I P o o}I1\{ yp.
o ' \iI re ooM l{ oT Totl.[I BBpx
o pMIN{ yo tiyprro .ltl; oTIB 1'5
arTTpa-' ("ll x papo). a ol{N{ IIyIrKT}Ip.
o ToK o P,' I{ II Tp
aBIlI
T. oepxe ToK ,eI{ BBepx tto p\lIM yoI\,I

Pao otIIB

I'

paKaBT o,.[l o pape l aI\{Tp (aa),


_
a By IIo .II. o pap3a I] 5 alpoB Ir

IIoa\{ ToKy e[i ooat

Cy py6ar a a oK, o a..


o pa.
Py ro ao apouo a>o\
<io pyary I-IaT r _oopMIl a.
T)KK IIpe' .a eBaIrapaBo. /l Too poT
By eBy. py aIIK
e lpoI aI{

I\/IIIVI

f
t

:
'ai

l!

"tt

T)K.

3l't N{TIBa JlerIB1 pI HI pe..'


K.IB Llllo :.ltI. .tBt,l pI p
I]e o)I /loollT o opJloB!{ttI lltlI 0,5 aN,{Tp. Koey KaIBro o opoo o
opo epa pyai. oy 0,5_l aMT
o opoo K' oeTIBaT TpoaT eBI pi
BIp opoBI{l. .a oKTKy oTBpTIBa B Topoy
I]I' opo pa e o..a.a 0,5 aMeTp,
pMTIBI poTpaaT pa Il pru,
ae Tpo o ''IBII\,I pN{ BIpy ooB}tI.

H pyar oIe a3p3I poTpaBT o,.


pyl IIIBM lllpo 0,5 aHTlvITp.
K y pyKaBa pTIBaT aa}iy a{ey, Ip.
.IBa o opoo K [tK pBa, poT'
Ba' oTyB a 0,5 aI{TMTpa o opoo Kp
123

3 llIoB pB.IIIoT Ir e opoI{I l<e oTop.

ll ./ll,Illljlo Tooy pyB, o po


tl lrtr (),5 llTMeT' lpoN,rTIlBT }IaTaBT
t 1lri li l.)RY. I{]TlI\1l{ ool\1 INI
IJIo{.

l<1lii

l]llIlJi}IO'

lj

fi

t,

oTI{plTlo poiiry OlllI,IBoItI BNI, aIo-

]lIIlBa'l ilVBoN'l. fl, TpoT IIIB p o o a.


zl B y yr'

3ant irl TINI llIBoN{ e

TBT-

TIlo \,I IpIBT yoBr. r pyaiy B .yl,I op: aaa il,Ia}I)KTI pyKaBa' a o Too

B oTaI a.

B.H PAIIIKA AKA


(() ll ()

|r

il)

}{ . 79 oplr<Ir BpXtI yaa I\,{I{.


' oo ot .T Iptty oii py (pltp
34) loT yto l\,IpKI.I:

pK
e

I{a

iIoop}I{A{oT

pyBa

10

p 8

o o

po poBoNI opoTilylo II!{


0 pi]I,i ,r.B; u1i eI{ .

\\

uat ,

((

Illitrlwa

..

o,no'iuu"
rpo)

ABC, BpTI{I I'I.


Ii KoTooo Afl BC pBIII 55 apa-Dwe
pau o p, opoT.llllI Iltt z\B ,,
oTBJI lotl\|l Iu I1 {) ult. p! tu |'!' p l}II I 4 3 a rrlpa
('Ioyol{l)}t{lloT y l N'I1) illo 9 l
l{,lt u."^ ;lepo):
34

l,I o

po o I{ 1
ouy , ('/" Iloy.

A,{,

l],1

: lj l l .l(i,l}

oa!{Baelvl J]Ii.Kyp

att.ttt.1l:t.

!I

AB; uy pu al .
.^-'ipi"',tlpoil,'t''.
o o , o 1o .],""1 I-|'
TBlvI Toi{y l ('/ o.
aItTI,{N,tT
l0,5
o',Ba,l
oKpy)KI{oT p. o MpI( 2 aI{Tl\ITpa B
paI\{poB,l

]7,3 }ITMTpa TaB]\{ ovy (1/, ov.


oKp}tIoTlI py/ IIo \ep 6 TMeTpoB Bex
po):
34 : 3 .J* 6 : 17,3 aep"
124

o o

16,3 a!I\{Tpa TBNI

BIepuaI\,I poyoHK

+9 :43 call\,ITa.
a npoli'llt.. o o A o lt

cw.l|-'bl'.

Rx
opy)KIIOTI,I y.I{ Ilo NIK "l i Il,l.I'IN,ITI]oB l1

Il Tea l (p. B0)

oKa,IBa,I

I\{I{a.

55 po

s:h" ii45

I]oyopy{I{oT Til

" 79. Brr pta

34 : 4 1- 2

: l0,5

rrlpa.

o.{ 3 oaBBaeNt pi]il.Kp

..o P'9

AB; y
Jltt,tl, llll. Paoe ,, ooa. Tuy
Itoaea.|4TorI+o}Kl\,IilepllIrI{.
'1

I]p}I ooorI1\4 l11.

15

(
Cnu.tco

o o, A po Io I'II{
."u"',\4poB
Bpe opol|t+b,"
('/, oyoKpy)oTI{

",*i,,oii.in".
o \4pK):

15:3:5

a'lpoB.

l'

Il0' MIM

z 1ai
no \,tpe 1,5 ao 11,5 p;h;;;".;nu,
TN,la,I\ Bx.'i=ll"J"j,i 1,5 pa.

p3 ToK

J?

\-

y1:": 1{ AB oa.
i ppo). To vlZ
i*;;

2
'.IBae\{
o,Il.t{tl\,1.
o lI , oa.
IIao nJLe. o
P:.:Y:";L;-, opo)
IBaeNI 2 tpu-i,o
".:i
2 (px:
Jltlwtl no. o
ea '..
n"ua; pi ,IIII

o o.l 5 epx

AB\

Ill

i
I

tl,tl.

o,'N{

IIoaN'(

j
i
i
I

i
I

---*/A

lv
I

'
b'. H> o-.,'e
llo.
.r,
M
nyn,.'"pit *'"t o.l
yIrK.
K
!lM oM
n

po

LLJ|I

o TOKI4 ","'u"o tr3.o Nlpa ( Bx


l,5
po H}I "#;;;*- oBoNl o o l1,5 p
palp). .nffi'o.
, oK 1,5
1{{i{ ToK *,

o o
''" +.
lz 11l!11 q' ,u3 p^oul|:J.";i;;.;;,
-
o*ouotl tu u Jlut|u, ','fla '|'|a|r'
(,'
* 1,i-iot. .3 l.lTNIT
B pa'o o tl [I t.
px
3
ToK
oT
oeI{N,l I,I
ppo). T il;
(
-x'
.a0,5 l.l'l.llMT
,;;;; o'nno'uoo.
o "lttttl
!I U,tl.
'
oHN{
'5 #';;;'; '''
;;i

ePed
I

Dc

}.ll)

tlnl]l.oil(
r\rrr
r\l/

|,l'|l(l)oltl(
rv'rt,vr

BpxHIli pyaI(ll 'I ,laa (oo).

p o lleptlH
oa.lll

l l.

I{I]I,I

.; o.{

Bn,tozmeJlllb'e trtro||l JDwlt,t7l| n1' w


npoucbl: |||||4L| , v| ', ..M IIa Tp paBHI
aTLt.

aKaHBa\iI BI]oMIII oTpoil


I]pTyaI\{ K BIepBII IIHI, a aTM ,a.

a o

126

:':"'!,"z,""f#x' #' L; -,:i#;Ai


",
*., o tp):
;;;;"oi'"

15

:3

:5

o o AB

",n'"]\{eTpo

('|'"

aepo.

, o I{I,I 1* o.
Ilaort, n. o o
(-x paeo).
"qa.lBe 2 aea
5 (pi iu opot)

on"'o''''6i;";

e ToK

(ao ,lua)

poBo.. I{ tlI{a .
127

%e
l'

o l l,5 tt'tttr. ("II'Il.ella IIo Nle l,5 a;


l1l\,l.l)il .Il.lI'I lt(' p\l('polrJ
:

l() l

,.-)

ll

,5

Il. IlI\l.I.l)

anpotitt..llttitttttttlotlK.Illt.'tlt,,
lrptlofi "ltrtrti,i oqoft l, "illI]\'1 e

IIovKT.
};
.l.o
pNII}I
o]\t
oT
.II."FI BtIlI oll
oIBlt 1,5 Ir'repa (..l Bx a]\IoB,.

().IllII.tI\t
ll().IlN,l }I

lto "tl
jl,""to poll poBol\{ oT ToK

.4.\

:dle

l,5 uep_{HIo ToKy


ou u.

l,5
;;,;;;',n"n," ', ToK JLl|ItufI
patl.. o 1ou;
|I,

ooo, to
(
H eo o tll{ C. o.IBa\,I 3 a'Ipa
px
3
otIK
oT
1{
oI{eNI

3
;;^p;;;po"j. ou*" r
Bx.3.
o o L1|1|4|4 olBet 0,r e (..'r
\,.
Totlt(oll

po) . Tou 0,5 ltoii "rrtttItti,i oll\l

Pa
B t.tp

li

tI

l\lo-yo

o'op A.

BC

(1l. 8l)
l,t

pal

tli'.-

Bp J{ a.
.4B'
.li^
ItNlTpa*^:9n2|;'
45

kLHlI^ I\r5 Ul'


\,IpKe' opo}tTaHI
.
34 altpa
pa'
l'np
aBIrI
o3Ik:i

pfiaa o

llo N,I.K,.
AIl oa.
Bcom o*o*v.,o,o h n, I1o ooKpy)ToI(y ('/o
TaBl.NI

aTpa
7,7
o,..,
Bx pa.
oT py o r 2 ItT\ITpa ,.

(o.n-vopyto p

tltDoB)

34 : 6

2 :7,7

TN'Ipa.

o o P po poo.lvl opolt.ylo
BC; oy. IIpe
,.o e ,i""",
.Ilt Pr.
Bn

o z a rne

u|I |tll.

o I

ooa.

:r

ToK
,,..,,,,.
.ittlI1 ootI.ltrt o. I,I
lltlo.ilN,t,,
IlepqIt
o.Il<y
l.,
ll
lIlo
p'r
JI

K',r
l
lllll
O ot r i,r I Ip
" l<o1ltlii
-;iu.'.,..,, oolI.trt I I.
I{KTI,rp.
[) rr o, a TaK)Iie TotIK o P1 oI{\{

AI]

/l',t tr;rt

&

Po

elt,t lg:.1}:
,,o'*i,i- .iiii.u,nn'".. ypl.lylo Io
pT\,I]I\{,o{ yTp}rox

BBepi
..Ill.l
ToltKlI
oT
l'l
papo).
oT"rIBar l, a,lep ( x
"lI-l14!I
P' ,."n"'' ulp paBItI aT

iinn,,pn1,.'JtIlIo

"ynn'pot

o
r28

y{9y^x
Brl ToK . BBep o pI\,Ilnn
II)I{tlIl
o
a
I
alteTp;
}ll,t oinnao'ualr

.l

i: f'o

t)

lr

.t
tl

l)ir. lJI. (It'1ll.t',lt tllniil)i)iililt

l)\'I(;lttil.

llo.. llNllN'{ oN{ yHKTpHo ltttttBx lpo). oK


('
O,5 aTil,{pa
pya poBoM pe To^P_, l'^5'-o' l, p oKy
e ypo |1H|4I7 oP1' -0j1 oue P,'
orcot.e iutl'. o C o To !. ,
C o oTKarBa o 5,7 aepa (1/o
, o"
'oun"
oyoKpy(l{o py o N{pK):

olltrll l]lt
\

:'''

-z

7ri

J)

34

Itz

.<

To

:6 :5,7

aeTp.

a a>e P1 5,7 oe

'
Ppe, d 'meil|u. Po o o H
l,

5'7

o 5,7 Ba

5 . .

KoIlo

I\,{ ooa

ToK

,o

..tt Bo.

129

AB
---tF___-l_1
l

ll

i_iFa

l)

ls
*]
t
l
|
/C
- ll*-10----'-

. 82.

lltltl i'blIca fl moflfiIt. o

5"* B
I

2.

----:

lr

P.

Lle1lr< tpo.

l)TI'

B.. el Io
Bopo!I.

I]aBliBat.l pIr,Kp I]o


BX MpoB).

6 lip

Ml (1llic.

8:2)

)l' I.()l)ttiJ()lt.I.aIl
BI,l.Ip.It,,I't lI|)rlN'l0}{).rI ll||Illt
^l]( l1|| '|,l ,||JIefi'bl,
}I!t oTopoo AB (,f O.il l].ll

'll()lI\||t|
Ll1.l{ |)lr Ilo
l0 TM' (oJIoy)lroTI,I
lp I]Io 2 I]T!{Mpa JI Bx 3N'IoIr):
B+2:10I\lTpoB'
a TKI{I }l A. BC' oBIo IuI|,p|l|l,
J|tfenNb,' paBflI 6 ap (' Bx 3N{poB).
o o y aI{}KTI pyN{.

II

Bopornrc (p.

83)

Bluepu,I pMo}oIi AB/, oo}tTI{I


o p mI ,,
JI }llt oopooAB ,o d ll
o MepK
lll
(oyop{oT
atpa
pBtlI
l7,5
.
papo):
Bx
2,5 aTN{Tpa ,.
1l _|-

2,5 :

17

,l IITI{MTa,

BpTatlHl,le JItILIltl{ A/l R' oT"lI.1 uII1I7I{,


ponLIc', aIrI 9 a'tpl ( B p{.
pots).
,

tltl nljfl{afla. o o A o lt A!. o.


papo). o.o B eo
lBaN{ l ap ( x
apo (.,"r B p35
n nnu AB oIBI\{

o l{I{I{

2 o o. pN,IIM
'uo'" 2 aMTp' oT ToK
oT
o,naaM TaK)K 2 ala
o.,IBM
l apaI'Ior.'IH
"t^un',*"'
o,:\tIM To(.. x po).joy

.'o"*"
;;;;"'
2
i'o
att

(a B)

Too U'

BC

!. px lo ll.
IItlcrr Jllfl; opofil,tl7l{o. o,ot,l
pa,\{poB)"
x
(
I{ All oo,,u.-i aITN{Ta

r,
n
C M I.ITpo
il;;
o. il.
BBpx
To
.eFI
o
uu.". o
;;,;";;"
o--ljl*B 1 p.
'
MINI oN,{ K y}lKI{l rt
2 up TOK l oTo
oT
H> .AI npo"''
C.
apo IIotrlB
B .e'
p ppoe epxe pyr , I\'II,I

o
.'
ilo
I{
KpoM oTKt4' paaT
I.
o,
,.
Koy
a o>i(Itllo" u",'."nu.
poxo.
e
o
l1
poy p,IBaT , ul
TK.
I{T
pI]

IIo
py a IIIB (O,5-l- t{TN{p) T
o.B
o.

I o"ll .n"py,K
{
oTpOI{I,I
I1p
yuel
I pI4yK I{a r',,

ll<olt.
o IIIp TKaH I]Ila'

/1|nBIoT',.oIoT

I],.

paB

}I, KoTopI

I1

y..

IlpN{TIB.T

l1lll)I{.l.l)illItll]loTzllloIIIl{llolIltIn]\'IIlll]()N,IoToDoIl[KI{.
('./l('I}

l,irrr1lao. lJ'll

llir,lr,irtl<y II;l 1llrrr<t, ll(''llilI().|.

IIJItlIlII
o(l1l.,lt'ltttl, .t' ....'.,il',,.lIIlltlIl().l. ,'lll(' /).]l('I]t,l (rlpa) ttK
llit<ttitI
llltrlo (lIl)?lIly'.,'1 u, ,,"1,*.,.,.lttl (.tli,tlytlr).
IlIpI{
pal)a rt.ltlo 2 altTN4Tpa It aa,

BIt ll.lltlttL'

Bpx () pBli
5 aIiTMTpo a paoTy NIIK''
,.Ir ppa
pp n,*l-1::
IIla paBII 6,5 aT1^-K
HK
opo
pa.IBa o
paB b,D

I{.l.N{-p.

(yr) aKy
iip"u, pyri<

l]o\{lBIoT l{ Ilpo.
llo I{ p^p'
,0,5
e.o
lepa
p,".'o"'
TpaBaT nu
Tooy p.
eB-
.a}r ep6 IIa
Kpa, 3aTil{
-;".noa
,
aIITN,IT
0,5
I]
o
*pu;'.
a;;;'

po). lo plIIBa poBoM OT To 1 pe ouy 5

Topoe
DIB,u p'auK' tITaB
.
p
.,
apy'
Bpx. (y) aKy pMTIa

130

.{:

o B.

a.'IB Byl opot{y

o epa
l3l

rl
,l
t
I

$
I

si

),

l]illoT, JII{a oTB


|)3oB Ilpo(BaT

TI\,ITpa o ope3.
r)lllt(, }I ,l.ollT paToI]Il 0,5
Topoy I] pa.
I,IB
Ila
ilil.l 1lalt. II;rartr<y tt1lto

Pp . 3T) par

o.

II oo III{ Iil)o K

,aT

II||H|4\1 TOK1I.

' Pya, pe}K.. tlIvl BllIT poy, opaal


o llliy: ..eaT pp opI{ T(K' a0.
_ LI}K[{I Bpxlo.
aBI,IBI0T ,B oI aI{K

paulx

Cpa pyoll
e
tITi{Tpa
|,l--2
plr6atoT Ilzl lI('l)C('(
.

tl1l;ttl.ltlo
att'r,t.1'l'
,_+,s
I-I rrtt rt,;1 t<,ltt'itly :JllJl,I\IBaT .K't op.
iIrrtroto ol{ol.K lIl)r.].,lBlT lteo opollo-
n. ii.iiui.n" py,',." u i.,u'' oo p^ . po p-pxr.r ttolt ttol,tto a 0,5 aI-{TMTp
TM IIpITIBIoT' oTT a 0,5 Tl]N,ITpa o opI]oo Kp oKoKTK i pyalr<. rrrr par,
0K IIO.KOKT TpoaT' a 3aTN,1 ooKTK o- px. l,I pI o.oI(K l].Bot{ Topol{o
par,
I\1TIBaT I]tsIM pa 3 .
Ka'
opoo
o
I]TN'ITp
TpoaT' oTTB a 0,6
pe3I
"rlt
oKTK.
TooI
B
oi
u.o"
,u.,"n'
epx KoKK o. a 0,5 TTpa TpI,IB Bpxy p, rIppIBa ifloB paqKll o,.I{oTl{.
Bopi, roopoi ..po ( TB.oT)
,'IIT rlori opoo BI{Tp, Il]ol\4TIB ^o
l(lo' ..l1.('Nl C1 1rgr1n1., ()'lTllIIl.r o 61ltro p a U,l)
IIpllIlla oll l]opoTl{i(a oTae
.j,..,,,n,u...1,,. Jlrrrlt
.rtttl,
Ila BopoTI-IKa op3Io'
HC:itllo.ItlttItO.
(.l)C,I\I.l-ll.

l}il('',l.C)l(I(l]

.ot,l lI t,l.o yTottl, LIIoB IlpaB a B TopoIlI

Bcpo.lIt'I BtnBopIIBIo a B Too}Iy' TIIO


tslili]Jl I. xp opMY BopoTI{Ka' oMIoT pa.
BaIoT o pIo ToqaT' oTyB a 0,5 rTN{epa
opo.
BIp
K
opairlii op Ipa.lBa
I.II

po
BopoFI
Bt{I' oBl\,lla p.Iry .
o BopoTI{K o Ir
l],,I{v p yr
tlul ' Coy BopoTI{ IIo Il plIIBa IIpMTI.
I,

t32

KOIX

oTpa],IBaT' oTTywr rla '7

..,,,'*".ip po p. a- IlIoB oto


Topoy BopoTl{K' po p o..a
a 0,5 aI{TMTp, pI,IMTIBT' pIB lIIoB pTLII{,
poTpa.[IBT t<pa, po.o,'I)IQ Tpoy o BpxI{

O'lIliI | ,l 2 ilIlTll]\ipa oT IBa llpI{T' 3aTI\,I


oTJltl/(I,ll}lo rt,rry tiJItIKI{ (3-4 aIIMTp),
oTaToI{ ttla o IIy. BlIy ep It!{
IIo. i\4I..llaio. MI)III TIB}OT K pa' BIpa
lll{o II.IKTKIt, a aTeN{ oTTBaT a}IKy a p'
TotlI,I 0,5 luTpa oT p. TpoT ,oo
o Kp.
pou
.o a po 0,l 0,5 a{rpa
pa33a aTil{y 3KT BM opIII\,I
B
,IOKNI' I]pTi]}IB o,oBp},tI{iiO It{Il Bepxtt}o jK.

e' opoBl{y o HII|I

H> o I{ o oo I{T aB .I]


p3p to l ItT]\'ITp (aa)' lH o tlo-.
irii paBI{a 2 pa. Rx 1lJit{ Io lloBo
I]TI{ paBlia .t{ p3p3a 3 aIJTMeTpa rpoy
l\{Ia' Ip}Ia s o l]oilpo T paB 5 .

rt

,l
t

I\leTpa.

<toto a}IKy pIVITIBT ppy paa, KapN/ITIBT'


1Ba ByIo Topolr o p^aB'
o.
TI\{Tpa
0,5
aTI\lt poTptso', o'"yn -
pIioo il. fi I]Ky ori B Tooy

pynu"u, po p oa a 0'5 p
poTpBaT
.

Kp.

Bpxlol arry IVITIBaT papy' paIBa


o opo K 3I-II( pyKBa' p^oTpalIBIoT'
oTTyB nu 0,5 ai{p o poo p. '.1,nlY
o"a a By opoy pKaB' po pa
rto'to

llI)l{M1.InBIo.

0'5

I]TN{Tpa

olr

, aplBa

o(llp,tJi'IIo N4I,Itll(

LlJoB pTI{I{'

llo lII13y tIaI]K'

Bl,Il)3il'I ll:]-|I())( lI('I'o.IIItItII()l{).I.l(illlIl' l]il,t.('M lIl)0,l.l]lIl]BaIo


pii, l'.]lll'l lt I(()Ill'l)l|:}|)(':}il tl()t|('l)(.llltl() llCl).1'l)otl.

Il|)lI.|.zl.tltrlii 'tltltitt(''t.ln t]Inl)ill]Illtl]IOT rl3 pKBa.


oo l,i;t ti.,taotll(lI eJtIoT Ij paTotIrll 3-4 I{T.
'po o epx IIK pyaBa. >l o\{aI])KTI
Ka,IBaT opoo BIIyTp' poKaKy I{aKlraI{aIrKy. poTIBaT TpoaT' oTTI1B Il

lIpol(

,.lBT

0,7 aeTp oT opoo pa fi ,.oxo. o B


Il pI]]Ba 0,6 I{\'ITp. ae IoB pnpB.
' I BI3aT' MI{xiTy BIBopaBIo a .lIB opoy ONITIBT o K. o; Bo
iopoo pN{TIBaT }II{Ke pyKBa TpoqaT o
TopollI pKaB' oTyB 0,6_0,7 I]TMp ?:{p::
pa. o oT B Topo^I\{a}eTI. JTll oo.
po-p la>t a a 0,5 aHTMTp I'Ia.
133

$
I

ii
J*

IIloB p-TaK, 11 B:/Io


Tl]t{t]I()'L B ij, aplBa
oTTtIB a 0,5 aTNITp
;;;;;;t'"'...'...l tl.ir o,
}'1Ii}TI.
ooI
B
o.t. }il)?l'I , lll)()1.prlt'll]l().
po^(o r
BN{TII]aloT pl

lII p,'
(

()py}K1]oT
l)a3MpoB):

l.tl.tllt,tii aB

!1 BatlB1T 3aorii.';'.;;;:;;.,.'..i,,*'u'nu o*oun'n,' uror)atttp, 3llo1llB

,-,8

l'1,,"^""

....,'i.,o

"lllll\l,l Nl[):
1(

JI.

(onpy*'o"ip"' o NtpK'

..

47

^ AB. o
ottt '.
n"o.*",""
,
ut't, oa. Pao.
l

i*n.","

e-

llurrrrrr

Ill..,

ut l<tlr t't

It

tl

iIit,|.ll.

lt(. l |()\4()l.il I'C.ll l'I

l I

n('

lIO.
oTOll'l' IlPolu,lN'l K
3T
a
,po'',*o CIlttII,

p.a.

Ctl.tl,tt,,

o
Blpe zpJl&'ltLbl' AB
,,l
o
..,un'' h BpBo

po)
r*..-..-' /:

(./,

o o'l

38: 3 *6:1B,7

t,ttp.

}I

,o

po poBoM opoTJII{v
llptl oou 1.
pe riii ; 'uny
134

r,r lI1I..' 7l-

.l'l)ll
l)illllll,l('
Nt llil

o.t A o A..
ttt, tt'pofr,ltt.
TM ouy (1/, Iloo'^",,,"",i^.i-' r,z-"u'i'\'1Tpa
Bx

pyll o N{p . 6 altlvlTpo .

i.
ti

ooM llmo.
B no ro znx ebtl e
,it..
t|l l1l.lflIL Il,JIea np|I.

|l.N'l1.oB.

o)I{IIoTl,1

ilii.Cl.; o'ry

l. pTKIlI
B pl 65 a,tp AB
- dlltl,
Cfi.'
lttr
"#;;;;;;;"'"
Ilo MpK' p.,on'!lI
p&Il
47
DaBI
oTBIo"" *u-iui trstl,,
9 aI{TNIT.B
l]8 .I

.o p.

Bttt}l l)NtoollK

paN{poB):

*
6

oaNI .
ooaa l..
u*l:
4oaM pI.I.
,D.o tlI1
u*nvn

(p. 85)
IIop pT)I{a lpo

BC

llpH'Kyp

I{

65 atpo
\?

I{a

pl

o 3 oaBBaN,l

BrP-tl'l1,-|.uu.*u a KOKTK
LI p. 84 alr(IIa .tr'o6t,,
rpoy o

(
I1oyoKp)I{"o."o
Ao" !''
bU
paB

AKA
B,[I A!I(A A KoKK

tll,{aloT
i""'-ii"tp..'"p
a p.r

rl
,l
t

ai{TMTpa.

.Jl B pNtpoB):
2 : |l,5 alt,tpa.
38 : 4

BaT oBItI.

.l'oo
,,n.

: |7,7

tIo.l]Il]]T IJI]'IK' oTTIlB

oT Kpa a 0,.5 i{TNITpa.


px "{1T1,:
l{ p III,{ a< p.a
llpoTlBTo,.o.Bo
I]T
pvKaBa' a Ta}K
IlTM l]rI{.
;*;;. ; n'*u** IlaKax oTBTTB}t*Io

," N,!Jln,.

38 : 3 + 5

ti

j","':'"ofi
o t, Yu.ij,1'::1];:;.;;";uu'no ar

o,BBry.1:l'1,^"':3:":*:J"
.
ruy
AB;
."ff
t.l
l:!"l.-iaD^ I l, l.'
jl?.*';},x,I;1
:n,"::":;;,i';'":,i:.*'lr,:,
p
ii;;;; a (1 /a oyoproT
"","#x::^:I
n" *"p*" 2 HTtleTa

Il()lIltt,lN''uounn -'p,""
lt ot ll]I]l CTZltIliBIoT aillBoIlI\il
I)\. ltaBoN{.

ir"J pya

KJlaII]\{

9 l
nll|Ib'' O o.l pao
' (1/* o.
17,7 caTpa TaBIrNt ToI{y
Bx
TkIMTpoB
.pi.; ,pnie 5

n,n,uo'uu"lr 5,5

I-lTMTp

o
ooKp}KttoT IelI

rp):

16,5 :

3 : 5,5

a}lTN{pa.

a
I). 84. px yal

o NItIlII(.

13D

.t 5,5 epx no p\,IIM oM ABA


()TJllB.* 2 a,pa..(l3 Bx pa\lepo). To

lt 2 ,.NI BoliyTo .e.


oHa, nJlea', o" 'oun" 2
pal'tDo).
*,o,uu"* 2 altpa (^x
"'"^u;ouv- !
ull nJDe&. '^ "o.i*' 2 (opoa)
tr3,5 tl.
poBo..N{ I{I,Iio a
(o ),'a
.
at'lTa
1,5
Il
o NipK
""pu (,.a

l-(oa Cp

B p3i,'Ipo):

12 -l-

l.5 :

o,niuio.'u,.lr
I{olta ,*o"ii.o'."o.,*" A

" A,. .

pN'{po). o ToK1
a.Ial{ ,'*,po ( Bx
I{
;lo I]
op"I{
6 1o poo.N{
BHII o il{
pIl

oi
o}'rI.
Itit
palpo).
polt o,nn,.,ou,- 1.-.un'"*'" (,' x
.[o.r 1 o't rl o'<l< (l't. 'tpi).

lltl,dt..() To.I -b
IIpllla
-:tl o, mprto
tt /[ lr.rtrl ().l'li.Ili]'U,Il!ll('t tttl . il,rlN'lc.l.poB
t.'u",ii,,'i' ii

,,."*

1litlli1ltltr). l l;l.tr'ttttt,I(.

.l.()llIill ()(',llltll'l'Nl.

IIeped
(o AB)
BlI zopasll|I. o o R oaTI,INTpa (./,
5,5
o
DI{ I1o liltl, B or
ool{py{Ol1 lll o l\{ep):
47

Plt. E5. tlp.ll< tl<ii epii a

16,5 :

:5.5

aMTp.

T 5,5 5,5 o.'}IIiN,I oyo '


o lt ,.
t\.,olt, unuoo|'oi-"on, h, u"".
po).
x
(
2 l'tpa
""n*o'uu"
J!tltlne.oo5,5(pxoaopo2 (rrao .) poBo.NI }I a
u,i"..,
':ou,uy

136

-E.-.-F<,

JIll,rr rLpol;J'{bl. > ToI]y ,I{


I1ollo .M IIt{Tpo ., .Jll,lM
,
"n
a{oToKBI{op\4IN/ioNlKIlH.
po,l J|1|H|14" oTa,IBeI l ,5 *"]p:^'g.:
.'"p"1'"?Y',,"-*:-l-.
"o?"*.'P#.
). poIt IIoBoN{
ToK 14.
ToK

,
I{Io ToI( 'eI{ I{I{I{
1'*l 1 tl.
ol{
3
pc'
lz.
ototi
a}I
P{e no o| o . H px
prrp).
x
(,.
_
l2 aiNIToB
^

(.u,,

13,l I.lTIlNlTp,

,f

137

tte (a qa
aTpa . Bx paI{poB):

,I{oi

l,5

l3,5

pl(

I1

l"

l3,5 ap.

LIr Toy eel] }I 13


ypo oo a. ypy.l

--l__,-

t2 + t,5

utt npou.l'I'.

oeI,{l{t,[

,.1

JIIII.'MooaMoToK.BHo.pMIM

yo K yIIKTpI{o'f ltl TK.II.IBa l,5 aTN{eTp


oT To
(. x pao). poI DoBoN{
l3,5upe{ItToKy,.,3To
.," oue a.
l,5
H.
oti o. pxo qp- To
Toa opo.
(
5,5
orcem nepedi.oo
Io
.o p.
"n't pBo,I.M. BeBo op,oa
H I{ poI.
."'.iiii',.
o"^,oin 5,l (rr<I TotII(a opol)
(''t x
B llo JlH .. o.,.nn,oIa 8 tll,tl\ITpo,iliT
oo..pMIMyo
B
pp) oTToK
P.9
l{
i,poo)i IIpo3Boo ry'"'' oTKa,IBa\{
o
3
o
o
pI\^epoB).
3 aI\4pa (.. Bex
(,.
o o >K I{ o'n,,o'uu 12.TpoB
.
IIp.l{KpI
;;.;;p";i. oqe 3 12 oKaI\,I
|4
Tou
p'Ipo).
x
-!1
o o 14 po 1
.o""n""*. o o l) oT,IBa 3 ea
To 3 3 o. t api\{aI
;;.;;;; iap;.
'14 py. (Pp Kapli4}I l\4o>I{o .T
;;;;o }KI{.,
Ptl, (p. 86)
BlupuM pMooIK
-p,u,'o'
,;

BpTKaHIe
},.
dtt,
pM
50

- .,
o
AB
J]LII{I{
""'"lo,6po.
opir.JIlIII
a
N{epK'
plda o
.pI{a,
a}ITMeTpa
38
TaBIol ap
'pBII

(oop>I{oT1{ y,' o MpK,l.


y+
B lo m , o * o *' i n i o . 6, i o.{ A BII3 ''o!'I
Toy t- (-/ rluJloTI(JIIB B,3 Mpa TaBM
.II. Bx
oI{y)I{oT py o \'lpK 2 HTMTpa

DNitpoB,:

38:6+2:B,}I{TMa

o olt P
eptl
138

"

yaa

pao PoBo..I{ opol{TI11o'.o


n,n"" BC; uy peull ooua P1.

P E6.

ep< tpoti pvl{aB.

ry


fft P ! ry' 9
U
o

o.
ooa
Ats ol]oa,
p.
To
"ou*y
ep,.Kvp,
!'
otKN,I B3 I{ Jl
P o' j> ToK o -P^'
}I ooaa

B no o

e , tI

r , b

lt,b'e

I'l7l7

t7 o

tc

ij.. i
;;;" ;',. ,n"p y
-P.o
"ii;
BBpx o PYli.:Y
.l4M OoaM oT oI,t II

oI{ n *n""p

?-"no"n'"po oTKa.II'iBaeM l,5 apa


IIa
-*-,."^i,1. n*"}iIry III oP1 e

(.

Tp
leo

rlTll }{ o Bxii ToK ,.}I!I BBpx o. pMIN'I


yoN/t t< llttlttroii JltII{ oTKaIBM l a1l'
B}rI

* 1.,a,,1lor). JIrtlo o.a pI(Ba lloBoM 3 ToI(


I), l ,:l, O,1, rrlolo Totl .JItIa IIpo I,I oP1,

0,5 o r.
Iiolorc ,I1l1 |1{r. o /{ po, a

To C eo o lIC,' o,1IBN{ 6,3 I1TMTp


(1/u oy{oT o NIK):
38: 6:6,3 N{rTpa.

'a

l..IloNt

\o

ol

87)

AB,

oollTzttIIe

rts

p (oyo}KI{oIr

ts

.2,5 aTI\,Ipa , Bex ppo):


16'5 + 2,5 : 19 rt,tp,
BpT.riI 11 I1oMoVo A. BC, o.
Bl.efiplL|I 8opomIda, paBl l0 a-

ii_-ia

pa

(,l1.ir

;l
]

I]x pN{poB).

tl npfltll,a.
ToKI4 A B o

A. a'IBa
1 a (. x
Do). o o B
o AB o.

.It].I

".n"uo^
a.IBaI\{

TIreT'a

B paMpoB).
Tolr l 2o.'e.
(.

P 87' pel tpo

BopoTKa.

.=

d, ptl.
'Hltll n'opo.o AB tl, oTBIol
II]I.I o Lt
,tl,t{,l7' paB}I 19

ia

o 6-l0 ttr.I]N{gl)()l}'
uu lapoffIt{ozo ptttI. ().t...t () tIt.t tlo BI]o.
N'{oaTeHo lt O[I o,'lBNI l8*20 ltTN{eToB.
p ToK 18-20 l1poo,\'{ opoTl tI o
epH ooll IINII,{ pKBa.

Btpt pNilol

-t

a Ta{ P' 6,3 o,i{N{.


T P 6,3,
'd
ttxircla. aorr oT ToKIl II ,.o
PaIe
To 6,3 ll.NI otIoJIN{ Torl /ljlIl rlpol( Jl lllltt (i/l .rr ttto pa
Bo.M BBpx IIo. It[)'lNiIn]\{

Bopom.t (p.

.l
IT

o.l /1II BI]3, TK>K o pNIM yoN,l


i o"
'.,,,',..'"ii
oTJIa.IB,I 0,5 tpa (,.
llVlll{Tl,ll)Itlii,rt,

140

f*-n-

Htl ll|1fl

opomrca. o o .. epx o
a ( Bx pMepo).

lI A/Jt oIBM.1
To l CoI{M.
]Vlttl.. o 2

oopy^
o>o I{ 'aT.

BO3PAA
KoTIt{ . IllAKA oKotloo
p
opa>l a p. 89 KTM' ooI
III
ypou .. KopoTKx l11lr':'':'.^I'.no*""oyT
TK(
i-repofl oIIIepTrto alt,
ao<rrIx

lTaItIx

I.1

xJIoI].

BBTa.

KPoKA
(pp
fl. opIl pT<a lpoK KypToK
I\pK:

Ir
32) eoxoIlMo
42 aep
I{a KpToq

}II .o I'I

OoKp{I]oT I

py.

a yKaBa

28
9(
14
32(
40(

((

((

oTpoerre p)a o (p. 90)

Moo It,4B.' u pT"-*1 o: .j yB lup uIu


PBI]I 42 a": ;o:i!,f

A.
opo

AtJ Ul'
pmoultl o Mr' op3o}lTI{I }t
ae.
38
paBI
tpmoqu'
oTaBIote |tl,plut|,
pa (oyop>o,o ipy-o p 6 aIITMTpoB
Bx pa3epoBJ:
p

32+6:38aMTpoB.

o A.
a npo.ilb'' o o A
(1/3 oy.
ouy
o"nnuio'",'- rs,z aTI\{eTpa .TBryI
aTMTpoB
Bx
5

N,Ipe
op<r{oTI,I l(1{ o

DaMpoB):
,

32 : 3 ]. 5

1o

-:|5,7
-

po Bpao o.
Dl43o}1 ,I].o
u" BC, oy r oo.t r.

a rnJLau. o o A

oe,.llM.

ap olIIB
. lHa p. 88 oa paaKa I{a TKarr
pyr
T\,{qK'
*potn'. p6aI| Ha KoKTK ,.
I11I
IIa
K..K
BTpIry
oT IiaBIyK'

a}iMpa.

BIII'I

o It A. oIBeM
BNI ToqK .l

28 poB

(a III .o o Mep).
T pool,t Bpao o-

'o'
l{ .o |poI-I
n ,

BC' ollK

p'I.

oau T1.

IIItl.pa nl7b|. o o
DaBo 0 II ' oTKaI-

|3,7 aI{TMTpa TBI,1


oKV ' (1/, Tloopy{t{oT p',
no p" 3 aI{MTp .
x p aI',rpo) :
32 : 3 * 3 : l3,7 pa.

oK 2

BoaI{BBaM

epHll}rp,o pII

AB, oK

peI{

.
ooa.{
"""
o o ,
iiup"' npoli,\tb'.oao-,y
1
Bpao Tlo J|14t1I4|4
lO.po TaBM To l 3
(1/a oyop)KlloTlr p/l o I\4p.
Io 2 ltlpa B po):

32 : 4

+2 :10

o.l u

Prr. B0. I{o


Iutl

Ii

oulo.Il

lloo

opa.

po.

ToKy p.
oaaBBaM p}IKyp I'

!I11 AB ooa}ul ,
O o , pao.no ,"n"" , o1.
a.
tltl
ppo) ,
*n,iiu,* 2 pa (i x
"T.*ly
pHtKvp o I]p.
;;;;y' o n.oyl\I
":l,].,"]:^T.
tIu/{, ouy, pu*
JI,I.l,|t7 II/LI, fl npoltmott,
nooea,11g6rc

elt o

Bc

, " ,,
'ui",ii-i..f
a.

eM

ga

TIp paBI

o IIooaJIItI opoeII'
pa.
oTpo}I IlI' a aTelu

pI4eM

I(

143

il
\

/\

Cnu.a

o o A p o AB
Bpe ?\pottfl',
.5,2
ll1

aTi{MTp ('l" oyoKp{o.T


o',.,u*.
o MpK 0,5 t{TN{Tpa , Bx paMpoBj:
14 : 3 +0'5 : 5,2 alpa.
O 5,2 px oI{.lB 1,5 tlNITP..(1-1-.-'1-'
o A 1,5 o.M BoHyTo"-,]l.i"i";
p).
,
l'i)
IIh.rcio, n/L.. o o oTa,II'IB.{
aI{TNtp (' x ppo)
up'To
Jltl'tlll, w'{l. o.ot 1,5 (op"lroa)

l0 aua1 poollNr I.lio iI ;tlrttol't


I{a Ijo.
atlTN{T
l
( .'ra o NlIpK tl

1.5-(*;;;n

",*d"e""
Ky . Bx

.7--*;*.

9+

:10alepoB.

a oo aI\I Ir KTp.
.o. y
tl, tl n p o Ii J|,I b'. fI.
_nu",",.w
-,
oI
,
o.{
rla
-2 aT*o
""
ouk,-n-,li:.
o
pap).
Mpa (
aI]TMTpa (,. x pMpoB,.
/lo)I<aN'I BBex a 0,5

j":::s

T
I

pa3MepoB,l

at

r1

o o 10 up p, oKy ..I{ J1wI1|1|\1,


opyy
po' BoI'yTy t{,
;";-y
fi poMI.
';";;n"d,s
ul'o. ToK H o o jll{ lI, oaaoolt'
papo). Totl 0,5, n l
lBaN{ l atp ino i."*
o'I{I\{.

tr

'.
Toy I]DII II TT, oo.t

pei)

Blpezotr1ou|I|,t.().t..t..tlit,tI}tl'rttltlrr.rrrtAB

1
J

n"nua

7,2

alt,l.trN{r'pzl ('

o \,{Ke .l 2,5 aTI,lMT

14 -|2'5:7,2

o o B o

' 90.

tlpr;*t

I t<1loi't t<lt

I{vpoll
I]opaa.

Nl.t

t1a ol(ot, I]o

.l

/.,

Iloyol{}o.T lil

ll Bx

N,toB,,

alep.

ota 5,7 aTI{\,{Ta

oyopy)oT trl o I\{epK l aITN{Tp


x paepo):
14:3 f I : 5,7 tlMpa.

('/"

7 ,2 5,7 o,,[IM oyo .


Bma, no b'p ?opoIrtl. oo

To

.'

5,7 o

(. ex
o BIp opoBl o-a 2 epa
alt
B
o
I{I,I

5,7

ouu*"poul.
6.uni"*"ipo (;r Bx pN{epo). To 2 6 ol.
145

144

{r.

,{-t!..''

,
,s

Hao nea, o o 1 HI414 AB BII:}


', oaIBae 2 p ( B p3.

Pa (p.

o [l

po)

IItltl ne'. o o 7,2

(opoa) vp oy 2
(IrKolI ) pooI\,t }IIo I]o 9 .

o (I.l llo p).


u ..n p o fi
b'.. o , , 4 .e M oo a y KT.
'|t
o'. o oT o , oara 1,5 apa ( B paI\{po). o To 9 up Il}tIIo oKv
kH ,, ToKy l,5, a 1114 ,,
otl 0'5 po.lvl BI{y BoI{Ty tI' opaylyto t| pol.
ooo o. pxo epe OKI,I O,5, 4, T, l.
oopea It'uu maJIIr. o o T, d fro .
BC oTK,,IB 2 gT (./r x ppo)
ToK 2 o oo T".
oop,wee Jlttrl7ll II'a. o o I BC
poo{aM BtI a 2 p ( x papo)
To 2 ol o l a C'.
, Blmaa fl, JLu||u maIlul. o * poo
I]KTpI{y I{ poBoI{o l, H.ypIly I{I,I '. o o H iail
BpBo BBo oTK.IB o l TMTpy (, x
papo). ypy tl oT ToK , o iou p.
e TaI4.eM lra Tp aBI{Ie aT. Bepx.
To 1II.I o,I'I ToKlvI l l ( HI{
). 3a oT oKI{ IIpeeIr i
oTK.IBae 4 MT ('/u paToI{ o o u
o ToK l]epeI{ a)' Touy 4 oe
ToK]\{ 1 l ( H'1|1 apl\'
otooti rcaj"+l. o p poBo.I\{ epe
oKy 4 apaeo Ta:,z| poo r.
al oT To 4 olai\,t BBo 3.lp, Bpa.
o _ 6 aT\,{Tpo ( pa,Ipo) .
paa IIa cm.ercy (op). o o 5,7 (op.
o) 2 (ll ) po oIB\,{ o 4 Tp (, ^e p). o o 4 (px) px
oT.IBa 2 MeTp (.u, ex pep)'
poBo. oT ToK 5,7 ue ToK 2, 4, 4, 2.
>l eTIo OBI ItaeIM poIl p.
a Ila pToI{ 2 apo o p pa, a Bpxtllo -- BIIII r a B rreTpo [I ToI\,I }l(
pTo oT I(p.

9l)

Buepuae pNIooI{ 4B..' BpTKIII Topor oiopo AlI. BC pr 40 pa.; du,e

I\{pK' a opoI{TI{I J|I4II|44 AB /{,


i6ae Iu,|lpI7I| pI,a, aBIII 3l,3 ap
(1/3 ooy)Kl{o py Iro pK^n 5 aToB

ba. o

B ppoB' yMIlo)KI{ItI 2):


(32 : 3 * 5) x 2 : 31,3 apa.
Btoa

^
U
oa

t
t

146

. 91.

p> tpil pyB.

1,

Blcom ofim' o A BH o }I
l0,B ,tTp BI4N,I Toy P (3/n l.;r1,
^!|.
t pli lt
ypTou N{lIy I lp
oTIB1\,I

lo):

15,7 :

- l:

o',,

10,8 r,lpa.

I,I P BpBo poBo opol]Ttly


I,Ir()
o p e B; o.ry pu oaM P1.

Bnooeftlb|t-b'e

!1a. ' AB . tlTlpr pBI]I T. ouy eI{


ouo,***,i.

c.

x To .

AB ovel' nII.
{. .l.tttll ,'.'1*..'i"ii,n

IJ' I]1 II,. o.tr<y.'',.p"...i.,,,tll


ti1llr iittii IlpI]
BapK,IIo ltol'toltr'".r',lttjii .,i,,..,,,,
: .ltttttItt,ti l]l]'I ot o'.
oIItlL

pl{.Jilllt A

rr l}l)1

/,II II'1 lI TpIl


pB T. Bpxto oy
I{ .ltli AP orr..
q. .
- lI HkI B ;.9;; ;;
ii,il
P\-,21 }.Pi*
rU^11
\J ::j:'
oIlM ypo kIeiI,
". "-,' n.
l'I
Iiol\,I oT ToK I{ o prrN{
"
yoN'{ K vI{]"iTD-

'g BBpx oTK..IBat I ilrn,r.;p":;;'


1
;J;";;:.
po). T o, o*:::*.r,::)n y.,,.,poil
)r rrii. ".;;
e eeII p epa" u,,on,o.l)i
tr ooIrv.on. op yioil
*;;;;.;

.NI ooa oT

yp

o,,,'i?"ffi{il*]#"1

Bex pNlpo). opoK yTo ]u""j.i:l,iff


t c ""i,'"
I1ool\{. o o o
e BIl IIo pN{IN,I vo]\,{
ylrTpl{oft l,t oTI.B 1 r"'p (.o"" *."o
p,t'tpo). To o, o, otlIINI
ypoii eft,

li.]lI,lN,l

lIolIo.ItitN'f lt o1'

.all,tt7. o o fi. pao rlo I,II{I{ '


aTN,Ipa ( B p3l!{po). oyto
02, P, 2, 2
eB poBo,M
-y' ep To
ooy I{ I] l il]TI!{Tp
3a I{ fl,

oloe

oT.IBaM

( x paepo). o o C o IIo fl oI1I


IBNI 2 ^pa ( Bex papo). ooy
2.
,
Pl,
o3,
oK

pOBoM
i]aBa
,
.|Iai f{'\a. o o H1 px oT,II.IB 1 .
p (, Bx ppo). of 1 up To-K l

2 po I]aBI{ BoI]Tylo JIll' pyt

Bopomat (p.
!. opI{

pT>K

I,;, ()r, l. Or, l, O,;."

Jflllttt, olm'IltoPfl l Iloofui oT oK


eII BBx oT.IBl,{ 2 alrtpa (.
po). oT o.It< 2 po IoBoI.IIII opoTa.rlI{y
";;-.;;:
tl}o
.o Irp}t'I B, uy epeel{
ooa-

.
l48

ABI{'

opI{o}IaI To.

t]oltI oTopoo AB ,. paBIII de opomtt{l,17 pr (oyoKpy}KoT lll Ilo N{p Io J


aTN{Ta . B paN{poB)
:

14

+3 :17

ca'\ITpoB.

Bp;lI l{I{ I]pNloyo A{ B, oTB.


Iolil urp|' opom,@' aBI{I 8 lp (

x ppo).
Jlil+tl- npflalfla.

pao AB

o.IBa\,{ 5,2 Th,{pa ('l', oyoKp}I(oT III


R 1lztpo):
I1o NilK tt"lIto 0,5 ItN4l.|)a ]\.Il

't

1.OtII(l,t ,Il('.IiClJI]

l Toa- yBa.

I
92)

lpo oTo}Koo BopoTHK

BlepBaI\'I poyoK

/lH'1 F

y".lo\1 K lIlIl(.ttl)llfi.lrrrtrlri,t.;;.,.;;';.;,;;;;-,,i'':x'il?'i,"x"&:
't
ix. l)i]:J]\I('po). JlrrrIlrto Ol(iIllI
l{!}
tIep To}t
lil)OB1.;Nl
l))
t
t),

U,:, I.
O

,f

I{Io 3 pyKBa'

L1|I'1

I(ypI o pe}I I]

tla

#
'#,

,'Da

l
.

92.

pe Ipot't oTo)IIoo
opoTa.

o B o o AB

oTIBa

p ( Bx pp). o ToK 3 ol

tlTMTpa (.
I{.

x ppo). To , 5,2 2

Htl alrufl

IB,I

oIIM.

ae-

o o [ px oTKa.
x parpo). To, |, 2

I1 J|tblcl7tt'

(,.

IIIBI

pToK xuao>.

ppBT a T'opoI' pa3yTIo)BT' po{TIBT


poTpa}IBT pa opa.

I pyB Ty>ypK o aI]aI]Ky.


xoaya< T|<aH, To po-

KTM T
150

BlvITI{ .aT

a l ap K

pey o

11.

y oKy o oT py.

oli oo 3 aTI]a o.Kaooo

Bpolt oBopoTI{K poL{eTIBaT' ptloa}B

pxIlti p poI'IKa B yx' IIpoTpaBT' oTTyB

o IIJp}I eo.

I oot

BIBaT

papo ypToK pI]y t] IIIBI I]r


IoT' a Kel\{
pyB ypo'
eo pT L|a
2-3 ca\{p.
fl, IiT Ta poxoT o I{ x
I{ypo' ToKo plr pKpo BopoTlIa o1a ooT

tto lI TaBIT rolM IUBoM, Ipo


oytllpttii TI(alI
T.]IIIM.
- Bo oo
oop pIIo
o
Topo I{ypToI{ Ipo\{eTIB. B epx I1ooop IoT o.y TpoaT o TopoI oo' oT.
yB o po p a 0,7 ap. r

BlN{ rBoM oTTyB


Boo IIJBa.

KaBa. !.e pyB pTpBaT IoB BTq oKaTo.


lI]Ka.

Pap oIIIB

oopo paI{pl-iIoT o oi,i IiT Io lpoK BopoTa.


oop KpoI.iT'I o*o"lroii IlTlI' I(Ol.op poxoT
o tI I]II] o. B px u. o6op i 2 T,(p epxoT a BIp opotlI a o'
)-a lIIp o parra 4. lp.
o ppo poIBT I{ IIo }I
epeIII pa' pl\{tl BITaK. a Ta) o III\4
3a KypToI<|4 pyBoB. poIM IIJBo I]L,{
I I'II BopoTKa. o Too a
ypToK MeTIBT: i]a BlTtI, T4 etil
it (poa}I{B o ) ol II]BI, oTv.
IIB oT peoo Kp a 1,5 pa.
fl .n,"io'"a].'
K po{B pyKB o oTBoil' llll,.
ao MTIBI{, poBol(T pl4py' o
' pBB B TI, I]pTyIIIoT K pTpB.
t .

tBa TpoaT Ita Ma[II.I. Ha rp .


BMTI.
o/llIBT l lIIBo Bpyy. a pyKB

pI{aBa
OV
BIoKy
py' oBMa

.0,5 aep o opoo pa. t BopOIIK


nop.,.', 'r'oot e to yTo}I. o papBP
paBaT a B Topoi. BopoT BlBopaa ri By opoy poMTIBaT o Xp 9
n"p"^u.,'"uo o pol Bepx}lo BopoTKa. ol
Bopot{K yT{aT I,I BMeTIB B opoIry. 1T
-*::
e""ny opoi-ta Ka1Ba aM _ pI{o
a.
IltlI' a KoI BooT[rKa o t{ pIIiB
o To.
KI\,I I]a opoBIIe ooK. Baa Boo
pxo
p
opol"r
DoI otsooTHK.
-BopoTHa
oa a 0.5_-l ap TI,paBaT. lKl
3
I{l]N{at]I IIIpTo Ka aT a oKa.Ke'
IloK. ^a..
u'yro
- apal] I]a}Iy a 2,5 .
x o px pa

pptIBaT. o ll i{3 itaI]TIB


TT'
.ol1
a 1 p' poN{TIBIoT' yT}KaT
Ma
o aMI{HIM \4 Ia ooa pMTIBIOT
Ila Ml.ttII.
plITaI,tBToT
.
Ilit KyTotI' /l.lo1. II III(.lIl' a pope[II
pIlI, To tl opazr.l.r,llo' IIalle: BIKaB'.., l:ptl.
IIIBIOT NlllII{oBly KapMli, .IBtoT opHo
eIIN{
IJ o (epxI) oo poMIBaIT
IIIBoh{ Il. yi pllIBT I-{a pao Topol{
ootlK.

ooV KypToy T}Io yT{T.

\r

KoPoTK TAI{r]IIIKlI

!, ope}I pT< tpoK Ia}IlIIe (pap


32) xMo t{T y MpI{:
oyoKpy}loT TI.I

op

32 apa

34)

i5l

ope ep)I{a lpo

IIeped no,o8|la lumaflul| (p.


13tuplaM pMoyo}IK

AB'

93A).

z-1

BpTK1{I [I-

lI oopoo At{ B oBT du u|rt'fta|aerc,

paB}II 24 caepa(|/2 oyoKpy)Klto


l.IC 7 allTMTpoB x pepo):

34:.2|7:24 aTMTp'
a opol{Ta}tI JIIII4 AB C oTBT

I1o 4ep

ut,p|tt|,

ul.m&Itltt./ BI]I l8 aepa (|/2 oyopy)}IoT


eep o Mp 1 aI{T[,{Tp ./] Bx ppo):

:2{ 1 : 18 TI4MeTpB.
tltl mul1. o o.tl<l,t A tttltl l,IO JIIIIIII AB

34

I(JIBM l ttr.l.l

o-

zo lI tI 1 , | p J|t t, tld. o o.l


.. parly l'll A!. y.lrlre Ir tla 4 aIITI\{pa (.;r x papo). o o A rl o ll A!.
oTaIBa 10 TpoB ( papo). To.l
10 . o oe l l0 o pMIM oM < |4H:,1I1'
oI] o 1 I0, TKIM BeBo o 3 aeTp. a.lt ToK 3 3 oI.lM.
Jltltt, am. to B I.I qTIp ptstII
T. o T.o Il H BC pao o
pMIM yJIoI\,I oTIBa l,5 Tpa, a oT
>e To ..l.I Ta}Ke o., pN4IM oM _ 3 a.
Tpa ( x pp). o o C opoaIl
Io y,,}IM BpaBO a B epoB (|/zrl
y 1 ex paep):
18 :2
l :B artMTpoB'
Jtr u

tl

o to

FG
O

.'

slQ

.
F

tlIo alla pooM t]p ToI(: B, pxll ToKy


Il I4',IL1 B' l,5 3 I( To 8.
tl tl.l?ooo tll. otIK C poo{Ivl
I,] BC lla 6 aepo ( Bx papo). o ou.
6 po oTKa.IBM 2 p ( e pa.
epo). To.l 2 B oel\{.
Jltlur IIa?a. o'{ 4 2 oeM.

?ad. noo|l'ldt' utteaul'e (p.


BtupueN,I ooIIK

poI{I KoTopoo Afl.

BC

AB.,

93).

BTKaI o-

oBIoT dlt, ul,mI|||

153

152

.Al.

|4. paBH 24 aTMTpg


pI{ Io 7 apo

('/,

To ,.Il AIl,
oopa,
p ToK 1, A, pxl]
tt npouo,'^,unylo .yy I,I}o,
2.,4' 6,7

ooKpy)Kl]o p IIo

'

Bx paMepoB):

4:2 |7 :24 I{T\4eTp,


a opoHTII opor{I AB CI{ aBIo l'p'
ulm.|ue,, BI 20 alpa (1/2 oyopy}Koli
ep p 3 ItTN'{Tp Bx pap)
34 : 2 * 3 : 20 1o.

tllltl, mJ.|l'oo A pao o [I AB oaoyoKpy}I{*


IBaM lB alpoB TBNI ou T (1/2
Bx p3.
aI{MTpa
2
..

MKe
o
T
t{oT
po):

2 : 2 + 2

lB po.

o o A px ol\ N'rInN{.IIOM KJll,llt AB oa..tu, r a*,,*"ip (;r rp<l) '.l.t.l.ttt l lr. oIIM.

tl,lt, ooozo laa 17 nalla apJ|Nefla. o


paII }Ito B_C M BItl{ a 4 rt.
'oun"
T\4Tpa (,. pepo). ox 4 o-p^o**"g
t1
oD3oHV I{ I-Ipo3Boo ..t. UT oK
x
(,.^
aI{TMTpo10
n"ni" BC la
;;;
';
ou*" T l0 o.,I{M.. o T 10 o
;;;"p;,i.
10, oT.
DIM vo I< '4H'4' oeIt o T

;;;";

#puo no 3 p ( Bx paNlp). .

I{I{I oK

3 3

o.M.

paBI{I
tt.tl,tl, de,. A , Iia rIe
N{IM
I1o,
i{:'*
To
aT. o prr
'.Jlir.BBo
paMpoB).
K |4I1kL1A! or 2 aIITN{Tpa (,.
o > To H BBo TaK < op^o oTK.IBIvI

4 ap (l B pMpo). 0 rou1.4

BBool].otMI{IoC,.oT.IeMH0'/
t-tipa (l/., lI ,.):
20 : 3

: 6,7

aI\itTp.

o.l !.

et{y I{ l1 1991^i:.y'":"::
!{3
o I1rI{ opoliTao , txor
o
.
ooa
opo

llpH
o.ty
4,
ToK
ToK F{ o oT.IBa 1l rep (1/2 !'
1 aTMTp B paMpoB):

20:2 *|:
154

ll

l,tN{TpoB.

T"*i;':,":ix'*;::.1o".o.,n",ll.u.n":.:o.^pM]^j.-9)'

I1,
'a:.-]T,uolBaN/t
u,""tlf?'"i?"o.o,n"*^"" ol::::5
MpoB (' x pi;"p*i: pao,J. -;;;i'"; i*'"*""pu-( x
o^"jf)',*u"
I{KTp ttl73'. To 4 4 o,^HM
p.

o o{:I{ BBpxo.
1 ap
i"n"" .IBe p3
ToK
lipoBo.l,iN.
a
pu,,,.pooi.",;",

nono"iu
lre, e
""
nnn'"f"on
n
MIN{ o

( ex

n'

'i,t;*'*a

aN{

T l\.rl ollo.|| l1,l1t7 mal1t7."l.l.o

3 o ";;;;;.ony.n,*.'"p]II{,^1'K,..''I]o
ou1 .

9 ailo"

9::"iffffi:ffo,iii;

u"* puu"p
",
oTKaIBaM Iro
RBo

(n

pio lI
l, 9, l .
u"* pu.i''"po). Tou
Pap IIotlIB
pap II Ka, o{eo
!. IIIa}IIII
opeIl
,II.o}K!ra poo,.
B,.Bo. f{oea
opo
"*un"
PipT
"""i ;;;;;;;-'
.uou""
p
.oo

TI{a
Ta
p e "pllon' nu llIBI,
llpoxo I]o

;;

ono"o' aI]K I{
poI'}I u"p""*u..'^
oIlo IlpTpaI{BaIoT.
Ip TKI', ** Jo*pu'uaT
o It\,l
.e pu"npo" npo*,o,",.]'^
""n*'
.
oot
i,n,, /\, oo
BlTK H onu
DN,' ,
Ilp n",i"],*'.i,n.'n*on*'lN{ ,ta rt I.tooBI{.
lI,atIt]zlI()T
Ir3}Ia, np,*...iu,o'().

.'ouiiu,, oTTrlli a *1
a p o
",,np"nn"o'9-1 oTpo.
o' o.io;;.;.
3

t{ oonu,,... ,,",ltloii.

IrN{Tp

.Io:"
6aa

}Ia aT} "


.,.out"

*"
Ta
"
,*"un"-*"a6px'xBIpaI4BaT3oI{oB.
pi::i.. p llo Mep'
o a. n,"a'op"'",." Ta411 }ll p qo ..o
.Top
I1

n,n""

4 a.

lii;p;"^ p-"]:l: DaBI{ B po


II 0,5 .
""p;;;.
n'i_p"'"j'" p.npu*oaloT ap'
oonn,,iiy
-"io..."p""u
paBtla 3,5

"n"*,,",.o
TaJw,v

TI\^TpM.

' .I1.

TN,Ipa <, o

""o-l\{K' .' o.
o.
IIa )e paBI{ ;;""-6pe
p eaT or, o
6v>tx
po 7 apo.
ipo B ''u"fil"n

l55

l,t Ta|||4 op TaK, o,aoo


T o opuo IIT paKpBaT o o op
Bpeo 3 IllTI{lI]K lllpofl 4 TeTpa. a
pMTII]IT .M ooBrIKM IIITaIII,II plI,
po}KB ll o opoo Topo tlITI{IIIIIK oTTyI]B BpaBo BBo 5-6 I{TTpoB oT
[I 6aa. o Too pI\{IBa oKoI
o' N(e po}KB o Bo opoo e
opol{ lIITarrK' poTpBaT' oTyI{B- a 0,5 -

oT .tI Ta. to Ta ooBtIK


]aHIIIK oopT Ta)K.
H oo lllar oaT I{aHa a 2,t
aI{TN{eTpa. opo p pa oaT aIlI{I{
TI\4Tp

O,5 caepa oIIIBa ol lBoM.


3 xoaToya>o Ta o,'iIIBIoT
o III. >y /(JIaIoT otrt't lIIBax I'I
ITaI{IeK

yoBa'

ot lrrTa.It{ yTIo(aT'Ip3 B.Il(lIylo

TI{a.

Ko,t,l II{ATP0K BoPoHKoIt{

MTpol\iI BopoT,BoK ,olllKoHoo Bop.


opoe lpo [ITa}IlIlI{ Maa oao
Ha p. l53 (p' 93). BIpoa yl Tpo^T.
TaK (e' Ka Ioa ex pyr (p. 126, p. B0),
a 6a. BoK - tlo olloB T (p. 71, p. 53),
lll Blp ooBI]I
,eT o 'yo (l0 a.

H p. 94

opa>I{I KoTMI

I{Ka MaKa

po)

Me opy oTpoo ya

ot oTpoT lpy Tpooo Boo]


oyoKp)Ilo r (l2,5
IlT lII o.Iy MepKy
aI{TMTpa
Jl 28 pp).

P. 94.

Kottl

opoe T)a lo MaTpooo

opoa (p. 95)

Bt.lpuM BpaT

ABt'

3 Topo KoTopoo
(oyopy>tloT III o epKe
|<a>Ka

pBI] l4,5 pa
2 aTMTp .. Bx ppo):
12'5

+2:

Hucrc IIt, opoma,

Bep
156

oT

TOK

ep oTa..IBa l7,5

x p3MpoB,;
|2,5 + 5
rll K

lll BC ool
aI{T\,ITpa

, BoI(

Y}',.J,j,#l.jol1M

(oopy>o lII IIo p

o o l7,5

|4,5 IITTpa.

: |7,5

aTI\,{eTpo

IITMpa.

-o_rro. IIpMlM

K it, o..

JT
3 aepa

r,,.nn,o,u"

(, x

3 B.oI{.
pi"p"l.
- u,rl,, T
BpaBo o It AB ortp|xul||,;.';;; AoyopyItoT
lll IIo
('/u
ii ,'*ii*pa
157
"^;;;;;;

IIa 2 pa oTa
tltl, mafla, oye
HI a)Ka,
Kpa BopoTItKa IIea pBto* B Tp

3aTM

}IepBaod

0,5-1

aTeTp

J|p|H|I,

BaBK (p. 96).


poe p)I(a tpo
A.
po yo pro o

Btupue

A, eo o Topolt
.4.,i. o'
Blpe' ,opnou'i.ii'.
'o.'n" (V, ooKpy>l{oT
a oTKa,IBa*
l.ITMTpa . B pMpoB]
ro,0,5"un'p
Ie o pK

12,5 : 3

+ 0,5

: 4,7

TMTpa'

oTta 6,2
o A Io Topo a
MpK 2 aI{T.
I1o
rpa (1/3 ooKp)IroT tll

Il.

I\{Tp

--1---

l2.5 : 3

I
I
I

i
i

l|
tt
al

P. 95.

.,

i-.

*l

I{TMTpa.

: 4,7

lt]

-20

o 4,7 ep o, pIM o t{I{ AB o.ll1,5 pa. To 4 l,5 oe Ka


I]

\6.2
.

\
\

- \\

a.
\
o pp e MTpo- \
po.

ITN{Tp.

oyo . To l,5 L1 3 o

oT'Il.lt}I\4

4'7 t
_.__:s"-

\
\ll
Jluu|l \
r

Papo oIB
p pKpo TpoK .o.
tl TKa poxoT Io ,t{

p< tpor<u polioo Booa.

|2,5 : 3 + 0,5

is

6,2

oy .

m&t4|7

I\4poB.

pe I 0,5 TTp B paepo):

e.

no
ti.2
friil npd.6,1 1611611
zllll.ll.
]Ia

__t-___

IBeN{

i;;::.:i,hx.#.',"##-i'i
4,7 oe.

To.{ 4,7 6,2 o.I{eM .it

,II,a nea crrtau..ya


+**
TopoII
o
eo
4,7
ToK
oin,uo'u.* 4 p ,. (
R paMo). o tIMI-IoL:t o- \

j
I

Bx pa3MpoB):

9l
dl

l
l

3l
.

I
.l

{l

l
I

trl

K}I poK.IBaT
l
\
ol ! .^
ot llIBoN{ IIMT p\
6_--_-JlB-20
,y l' p.a BopoTIt.
3 B T TIBT' aT IpN4py pyaT K . 96. epe< lo.
lII.

It TaB.

lo

o pMpI( TaBaT eeBI

Ha Ile xoaoy>lx

oot

r,l:

BlBopoTtll|\,I

IepTIx THe

IIIBOM' a 3 oyIpTHIx
IiIM IIIBoN'I. H poK o.aT a}IIly
BaIoT oTIM opyouIl\,I llIBoN{. o y

._

Ta.

IIo,IlI.

MTpo__

K.II.IBaT KoLl I4 BBT pI,I[IKy.


l!{o}FIo oB

ooI' .B pap

oKoBI

IIIBAM.

4,po BopoTK' BTB N{a)KTl .aT'I


a oKa.' l\{poa Tyo\4' To o aIoT
tI o.Ka. t IIo.Ka e oTTaBaa oT BooTKa'

yT} IIpllIBaT o Too, a pIIITa oI(aI{.


Bpo lroKy KaIBT BIM Topo
BI{yTp' I]poMTIaT' a TM poTptIBaIoT' o.I.,l.yI]I]
0,5_l a}ITI\,ITp o opeoo p'l l,I ()1.;lI}.Il,I't ll('3.
p IIl11 tlll,tR l]()J)().IIltIia. l-Iklrr 1l:rlt1lal}Jl'llo.
Ir.B opolI, B()l)(),i.llllI( I}l'l,}()|)illllll}llI(),l.||;l .llIIll(!I}yl() '()('.lt)I}()Ily
oy' poi\4TlI]alo.I' tl() l(l)ill() tl1lt.tl:ttt,l'tlttltlli.t It

o,KaI(' a aNI y].lo)l(al..


Cya pllll]tsioT I{ MaIlle }I Irl)ytllllll' tl'l.'l'IIlllt
2 aTMrTpa oT Kpa L1 oTaB pTo {..y llol ap.
oI{aN4 yTa)a 0'5

- BooT}I e IIIIIB pM.


ool ap

TIBa K BIpey opoBIII

e' IBa 3K

oB

BopoTKa .o op ,el.I
ToM p.Iry I BopoTIr' a .IBloT
eo opo Koy ooK tpo 3 p
a By Topotl BopoTlla' MTIT tlpoTpa.
B' oTyB a 0,5_l }ITN{Tp o poo Kpa.
3 Ko ooy oTBpTIBT Ky 3'
p

oI p ool oraT' pMTIB K .


|4 L1 o.IIIIIT ol IIIBoM.
H a<I' BTBy Ty [Ia TpaBT
y)K, Tl\4 oI.IIoT I;Ix o.Kao ' K.IBa

rlBI TopoFIM BI.IyTp, poTtIBIoT o oTypy'

oTTyB n 0,5_l MTp o opeIroo Kpa. 3


lI]oB ppBIoT BIBopBaIT a By Topoy'
IIoeTIBaIoT IIo

Kpl' yT>aT, a aTNI pIlIBaT ya

I{a aIlI BpyIry.

o opy |4J| aKaBT


H pyl{aB
"o.a>ey
IpaBaT eo opoo
K.
. 3e pyaB o.Iry Topo}ry e pTpaBaT yBy'
oTTyB a 0,5_l aIIT\4p o opI{oo a, oTaB.
l0

IIpllIBa. a MtI{Ty

l{apoIro
aBT
Tp

p
no.,6,o", ""*::"^1,: i6'ou'
eo To pollI
,p1]*;.
pYKaB' n.p.np#u-".-o,
"u
*J;,"o.u-.u.,"
u u'
: ryg .llUJlULAwrr'
T"" J,:*x
u "' , ,, u =,,"*..
;;;;;" pa ptl^^Io.o"

pyKB

;6-rui,'

#:"ff:l1T,:{Yp3

opo,tlI

p-

uu"'"*Ky aT*|*"^"^u;oonor o6ao


--..B-poo,,, 3 "
::-u^."
ipoKax
i opo pooo,
t opo.-*oo
no'anu'n,. lBoN{ Brrylo.

6;;;;,";

o Koirl

a p. 97

oH

I{oTopl o'.
opa> oootl'

1-ff":,
" ii -.',"'o""]iP:j.:,
. no."po.*,[..u"p,"*,

"#;;
..

.BoK.

aK

It,,(oBo o

ii^l"--*6-

70 epo

po

3?

;;;';-,fl"."

ooa

. I\4K:

u:i"
U
a p

;
(

p3
oT il TaL| I-II'
!.a p tl{a
ep'.a.

n".,

.o

Ta

f;*.

\{

[Ip pea lp

ptolc t|.'prl'fi aftLb


epdfr noJloll
i" e-io a (1lvt'. 98a)
"o "ii7i"
BlIKH Bl,tpM pMoJollK. +P.t'
epa-due
pl
.70 '
H Koopo.o .n iC
AB C!. ooe,I tl
(t/, oy.
nt o MK' l.p",onaIJ
.iut, ult|pIr e;;;;';;l:l^?,^.unMTpaM
.JI B
o.""#.'"pi" nn,o" 6 apoB
ov<o

pepo).,n
IIa 8
oKa,.IBa*

oKpy)KIloT

:2

* 6 : 23

Nrx,l|p!|tl,,

aHTI-iMTpa.

ulaz,..o::::-"

(1/, oy-

To
zzto:itr'o;;{,; "-::1"I\{aI\,tTpoB
''I
5

u..iJ *upn"

,MpoB). .,4
-U5 : 22 aNlp.
:2*
+:Z
6 .

o A".

.l. oo

Bx

i6l
;:

o oK til pao

lll)()It(),l(|l1

opO}IT}Iylo Io
ll() |l(,|)(.
C'I0lIll ltii B. T.tt<'r' ll.'i,.,
ll('lIlI'I o:tlt.l r.
.-.-aa oJIe. Pollltttt.

I]I/{ :t;l

IIOIlO./lzlM

lr tll' tlllI(ll
4 ittr-

./tIIl{ I]p o'I.llI,Il]M

1'

TeTp (, x ppo). (ir'


ToK 4 po poBoI\l oD',.
Ty^II o e.,,,

BC.

\J,milzt. ltltl

,,,'au
Lllrul
M oo

p .l.olIliV

/eII poo ep'a,,,,,,v,i,


|IHII^ BH o ptt
.,ll,-

H L''
.BBpx o pI|('l!Il'l
tl AB,
Toy IletIIIIl'l
opo oe T..

tlu ama. o .rl,t lll,


3'4 1lli

B.rBo o]BM

(1{6

'o1,opy)oT
,{l]):
34 :

l0 : ,4

..p

i,.i

aI]Tl\,{Ta.

l'lc.

97

. oyotueo.

ToK 3,4 BT}IBBj\'I


pIrI{I{p a JII1 AB'
ol<v
epeI{ oa T1. o1'
o 3,4 BBpx o]8N{ I(-

}.(

3,4 tITTpa. opor

it

f,rlr

o T IB,
#"1 ,| x,i,"*.#
iff li
Bx apo.). ov"Il"'
"
T,3,4 oHeM
poii
.ttttltttji.
. ToK 3,4 vpe oily 2 o.lr<
Ir'I..;;i;;;;";/;;;,.';.,;:
IlyTylo l,ltIp{to.
tlu mu|l. o, ltl,ll<tI l.l t]./l(lIl() lI()
Jllllllll,l AI]
oTI{allII};lC lt] tt.r'Cl.i)oB lillt
.".1il,....no,,u.
()tIl(y
opy)lillo1.l| Ta,TI|, llo Mt]p lt.ltt 2 Il.l.j\,rL![I)a
ex
ppoIl):

o IIo

32:2 * 2:

18

I-IT,ITo.

tlu utzao?o ut.. ToK o o


2 Tpa ( Bx p,Iepo). ou ,[

oTKaIB{

oe.

162

6r

P. 98. pl lpoit

oyol'Io:

Ilptl ooIl pro Bex T oyoe;


_ atl ooa p.
163

tltl ooozo tll. o.l A


'14

I]3

ll,t

oTI{llI,IB
llr.lr]\4eTo (. ppo). o oil
l{ pztO I]o JII,{Il fl oi.t.2 .,n,ni."pu
x pCp-<l-). rllo ooo IfIB oo p 1,o
To.
ll T., 14, ToIIl{ 2 Qlttl rt).
JIua I|3. ' ,,,,. ,,po* p3 ot' 2
B to'" o" Il ]py
:^?^,!":..:::1i 9)

op Brrsy

1\4o)o 3MIIT.

purca '

oIBeIvI BI{I,I

aclcem . 2 2 ( a)
o 7 ca,TpoB ( ex paeo).

JE

FIte TorI oI{eM.

Bep cmb (ept,) no",lollteo. d


, eplta}I I] pofo>a px a l8
Il[leTpo ( Bx paNpo). o o lB
nooK

Bo opl{ollTay l]pooHo "i""o b


To o AB eo^ ole* z l.
?i""'u"pu
( pepo). o 2 oaaBM pIII{.
yp o e^pI{ opa il, rx
3 o lB,;r poo{e o (l llpoBo}lo.
t-r To l BpaBo o FI AB oae
2 aI{T.
MTp (' x papo) o z .iurau,,*,in
}IKyp

p.H

lx o 18,
BoIIo.

opIloHTao ,

poo)KaN{ o po.

pme
pee
oTI{o, ,Qa >o e.
^papaBaT
Ba 65
pa (e p IIo epe
II
5 epoB x pepoB I{a a): ,

60+s:65aMTpoB.
IIItlptt, p pBII 4 p.

3d noJlol||||{,

no tolll

Il, e ao

trllo

I!, (p. 98)

Bl.lp u .{ llp{ y-o }I AB, BT Ka I{I


.
rr l(oopo Afl B pI 70 pa
de
prc Iro p' a opoHTIlI I1|4HI414 AB, Cf,TByT utup,e pro BI 23 pa (1/2
";;;;;;:
oy.
oKpy{}ioT ep o MrpKe 6 repo;:
34 : 2 * 6 : 23 }seDa.
164

.ua paa Ia,?. o o A

ae 22 a}ITMTpa TBI.I Toy l ('/, oyopyilroT


p o p 5 Il,{eTpoB x ppo):

34:2*5:22caepa.

p Toy

oo

poM

opoIITIry I{ llpol{.

IlI.

tl,tltl ltJla. oe

e oI]oI\{, oT
4 p (

TT

ToI{ I] BBep oTIBae

paIrleo) TBM Toy K. pe ToKy I{ poo op.


ollTy IJI o IIepH c l'I B.

Jlulltttt matlq|. o o.I B opollaIlylo

}I

y}I BpaBo poBollo' TM JIIIr AB .I\{


ooM oT ToI{ e Bepx OTIBM 3 trp. o o 3 o p pooo ti,
oo<a I AB, oo\,{ I] I'ail' l6
aMTpoB TB ToI{y (,/, oyoKpy)oTll TaI{
p):
2 : 2: 16 MTpoB.

3ae I{ TaJI oT To 3 yrr o

tlMTpo (l' ex ppo).

tl*t,u de,

o o o o

OpoIllI

oTKaIBe 6,8 pa (1/a I,lpI p


IlT{rTp Bx papoB):

I'

oK.I.

23 : 4 + 1 : 6,8 IrT,lTpa.
Polr oT Totll( 6,8 o r.o.tlt J /lJlM oo.Ila I,l oT
ToK llCJIIIll'l I]Itt,t IIq\ Ill)'IMl,lNr yl../l()N,r I{ Ol)3OI-lT,lIo
JII1 ol.Jll(l,lI}itM l zttt,t.r.1l (,t{.lt I}x prpo).
o rr 5 (rt .tt a) oCllItM ylt.t.po .
, l\1I IIoo oT To BpBo o
IINIIN,I yoM t{Tp}Ioi l oTKIBe l,5 a.
eTp ( Bx po). poo BoIryy 1I
oT T.IK 5 uep ToI{ l,5, III l 6,8.
Jltltl l!|,?oo?o ut{l.. C o.I K o o oDII.
oTa oTi{,'IIBa 3 lrpa ( x ppo).
o !. o o o3oT TKIBM 1 p ( B pM). l IIloBoo IBa oBo},,I
oT To 6,8 up ToI{y 3 o 1.
,ll, otozo ltl. o o o ol].
oT oTKIBal,t 3 ilpa ( x pao).
To T 3 oI,Ii-Il,{.
r65

it

Jtrrta aa. poxo upe ou


1 3 (a .
Cfl).
Bmrc I7|'tI|7 maul7. TaII
( u 5
o To 1.)
., "rr IIolloM oKy ooa T o.tlt
lty.rrr p.lllly,,,,f
,,"o 6 apo'
( x paltl1ltl). l,t.t' u,.-.,.u.,,
l1 paBo BB.,
OTI{./I;llt'Il] tlo l,5. alt.l.t,l,t.t.pa
i
ppo). u.
y l,5 oll}IM oo 6. .i.an,."
-('.lll
ooMM BTopy
Tooy BIT.

ptlarca a allcrm. o
l 3 (
) oaiBaM ]l o 7- cat,epo
( Bx ptep). it
ToK oIlHM.

Pap oIIIB
- -z-/-l^a vy!11oll
ppBaT , uol
o I{T TKa ooa o
pIr a Ioo,o. .,* .,i#Je*ff;

Ha p. 99 opre oT4 l\Ia IxoIoo BopaT' o ypTI{ I{[lI pr.


PeteyT II]T eo 3 rpo oylllpoli
TKaH, T)K oo xouaoy<o TI{,
pr{ yTKy Mo}Kt{o oIroo BT' p
.pyoo' oe oo' p4of]pyeo BToM ypT.
I(pTKA
, IIopoHIl p,l.N{a tpoiirt ypTIr (pp
^^'
36)
ooMo
'lT yloIe pK;
'Ha KypTK
)) I]I o TaI4

>

e I{

e',,

iffi

"

.ff

BT B]\{T pe o,'.ou""''
op' py
H IIIBI e'rlaT I7o JIHI' pI
p
a.-2
p) . BTaB o}l o

p).

TaIII4

";;;;.
(4 a-

ppBaT o .Ir o
,'-.P-p^."9{"
TtI
a p ,IlMp oT LII| o

LI TaJIIIep Io

TI,r.

5 #fl.T,lJ;J,T,1.u.,:,Y;;

pnn,,i 5 ;j;;;;,;;;;;;.
IIl)()Ii.rllllnlt.t'.'t.ll",it*lt

Iplrtra p.rrl.lr
]1^:::,-.l*"y.
pI(o'l

lI() JI[,lIll,t 3ayTlo)K


l1."_.."
OlI ltpy1lr), ; ;;;;;
::,]'1]'.',".'
-.I(p:llI.,I}^^l.^.ji,
oIoK IIo Jltltl :ptII rp
FI lI]BIll I,IBI.T

i oIIl lTa]M

IIIB,{'

py. Be y1pg,.

po p,i ii

P"]'"'j-";;;,t+i",:^#.'fl1""#";",",1;,;
pe o6pa6aai- np".,u,uT
::::-Y
JII4I1I1I4
TaII ooB
"i.i"'ii,;;;':'"i"i:x""}xxH".'1"yoB.
166

>

IIloBIx

' l.
y\{oTpI). p"?uu,i;
po :1!
yoa
^":}i:.ffiJyy p

ll

o yol{p y}I(FIo l

T' To ooa o)}r oxoT


TK B TI{y' o ol o I{ yT}l]'

lIlB Hlpoy I{aT ria TKl a,


ot pyo
:3##*".
ppB pa a
_..!P'n, Il
IBI' .aK KaI<
py
IIiBl

AKA KoHoo BO3PATA

KOII{

'LIa

pyI{aB

pyll

55 po
Jl

ll
l5
Jb)
48

))
))

)
))

p rl{a po (p.
Blep poyoI{

[r KoTopoo

Af B

AB,

100)

tspT}li -

pat 55 ap

due

- ,
Iprn o L{' ooI]TII J1I1I4 AB
oTaB xu|tpI7|| I{pml{u, ptsHI 42 ltl,tpa
(oyopy>rt py, Jlo Nlt( IIIo 6 eo
Bx 1l'lIt'1lrl);

t; .42 ittt'I.tt't.r.lla.
a -llpoii'lll. oo.t A o Af;
oTKaIBa 17 TpoB Lj TBIIM Toy ('/, oy.
36

l_

opy{oT pyll o \.lpe 5 al{ltTpoB B


papo):
36 : 3 * 5 : 17 o.

o pa

poBo opoTay H /{o


pe B; ouy peeI{ oa ,.

llt,l m&a. oo A o tt Af o31 p (a III o a o p)


TaBNI ToKy . o ToK p rrpoBoM op.
TaI.Iy }IIo o pI] eft B; oy p.
IBN

tl o ,.

167

IIItl.pua cnu,b'.

l*

.t.
pao oTaIBa 15 -

l4ToB

('/'

cTaBNl

oy ,

oyopy}Kllo py o
4pr rr 3 atpa
ex ppo):

36 : 3

*3

To "

pI]}II{yp

l5

epo.

oTI{aBBae
o peI{

AB; Toy .p oa .
Illtlpua ft,Boti,|tl. o o-

K , BI]pBo OTKIBa
l l po aBM To.
y

(1/a oyoKpy}KrroT py

o p

apa

Bx papo):
36 : 4 *2:
l1 epo.
To

BOTI{BB]VI

I]pe}Iyp o pI{

AB; ouy IIp.


ooau ,.
rt'a, o. b o "
o

P. 99. Ko

H,|4l1 ,

ola

2 ep (, ex ppo) T]vI oKy 4.


To 4 oyKa,{ peI{. yp a I4H f,. ovy

opT. I]p op o.
IIl\4 I I; T(Il(v illl
oprl]plKy'lp llii T.. orra.l ,..
Bnotoemebl'e morc utltl nllea npofiJ|t'l.-. , , I] eTIp paBII a.
a IoI]oo

't.o I{rIBaM BooTllI IoTpo I{


opo epT) l{I' a 3aT epa.

P. 100. eper Ipo yp l'l llta ulooto


oa.

}IoT. IIIe
poBJ:

pTy;l]vl

Cnu.a

Blp ?opJlot7|1,bt. o To A I]pBo


o J1|4.
rI AB oTaIBaM 5,5 }rTN{Ta (1/. yopy)r68

N{pK

l5 : 3 + 0,5

0,5
5,5

TI\{Ta

x p.

aN,ITpa.

o o 5,5 p.oT.IBar 1,5 tpa ( ex


papo). To A l,5 o o oy
-tl,e.

Hott, ne,,. o o oKIBe 2 a.


MeTp ( x po).
169

.Jl.

,"t+.rr.,-*

. !

, *i\
utl ne'. o o l,5

(opoIra) ]p Toy 2

(o, ) poBol [IIo .t oi tz


l\{poB ( IIe o {epKe I aTMTp
B
"un,po a oay):

1l+l:12

aTpo.

uu nBIifuII,l.. oJ1 , ,ll ooNI O


To , o p y oTKIB 2 qp

o n o n noo,.
)Ka BBpx l eTp ( eX plpo;.
pol poBoM o o^ 12 p ptl Toy e.
17 HIr , O 2 o 1.
otooti Ia. 3 , o o t{ T, oalBl\{ 2 -pa @ B 3N,ICpo). o
I uuo
'ut."
o 11k1 { oI l r.tli1 (lt.
pepo).
oooo Ba poBotIM P3.To |,, 4, i' i..
(. ex papo).

epd

Bpe

o o B o AB
po ('/" oyopy)r.irroT Lt]ll
tlo Mp 3 [IT\Tpa B po):
oBJ|ouII,b,.

oTKi]

15:3*3:8.

(/u

Io

l5:

*2:7

2.u,,',*"p,

p.

8 el 7 oeM o I{ yo ..
Bt'rn'l,rc & ,,lflull ?opoulL.o o 7 o
o t]Ipy oporll[I OTllIt]:l 2 r.plp ( x
apo), BIII'l IlO JItlIIl]ii B
lltpo (o'
- 7t,l.
BeX-pl'tl;o). 1'o.lr< 2 7 (rl>)
Ho ne. o r.o.t , oI{IBa 2,5
I{TN'I,l.l] ( x ppo).
tlu nJl.. o o 8 (opoa) vep ToKy
2,5 ("uorr u) poBoM Il I-Io 1l "TpoB (.r a o pe).
Jltltl npoJtxbl . {e yo ., ooaM oT
To :! o pe y ora 2 pi
( x po). o o 1l p }l)KI ouy
170

plil.

ooli as.

oTKIB

T, po o TT.
( i ppo). 16
ToKI,I l, upe .i n

a. oK

lt,lp

oooo.IIIB poBoN,l
-oT
K To l (a .).

oplteee ualr mIlu. o o T, o


BC or*^. 2 tlTIlN4Cl.p ( ex ipo).
o 2 (a vr R) Il l (lrlt ,'rtrtttitr .T'; lto.
opee ,Illlu I|u.. l,[ .i.rt<lt C B
poo} I]II IIa 2 allN4('l.l) (;tlI
1lpo).
ouy 2 (a ll BC) olt't r.o.roii l.
m,a ,a J',I|IL|I n7l'I1 . o o BeBo o
JIII ' aItsaM 2 ap ( x peo).
o 2 poo B3 I]io oot ,
epKyplry t114I1 .,, oT ToK oIl
TaL1 Bpo BBo oTKlB l tiMpy (, apo). Pao oT o 2 ftlo l,.
') o ToK epeI.l e Ta u n
Tp pB]]I T BepI{}o Totly I{Il oeII
ToKMLl l l. 3a oT To pelr Ta
B TIB 5 apoB otII\{ e ToM
H

l l (a

ti BC o.l 7 aTl{rTpts

oyol{py}o tII 0 Mp to
Bx p):

eIl JIL4H|4 1 Toy 2, I4I1\I ,,


K To 1 poo BoyTyIo tl' opyy ,"u

H|I a.1.

JItl,u t,pfi{a,. oy 5 ( BITa/ poo


H' apeI]ylo rr TaI4LI, o I BBo
oKlBaeM 5 po, a po-6 IlTTpoB
(. x po).
pa, a mllt (opm). o' l.t 7 (opo.
.aa) 2 (l.tltl. ll) rrpetIltl .i,,rzi;1I,Il]M I]o 5
MToB. o o 5 (p) px oTJIaIBaI 2 carT\{Tp' To 7, 2, 5 2 o.

BlpuaM

Pa (pc. 101)
IIpoyoII}l ABt,

BpTKI .

tl}lll KoTopoo ' BC at 48 TpN,l due


pa o pK' opoI{TI{I JrtI AB - , o.
TBI wl|IpI+

ptt', pBHI 17 ep ('/"


5 IlI\{poB

Iloyop)'}IroT y o Mep

pNroB):

36 : 3

17 p.

t7r

...'

Bt0oa

. :]n

ar
l
I

lo

.t

lo,
*_l
-t

t. /-

ptlyptly }I AB, o.epee ' Cfl;


oKy pe a H. ouy p}I .
oH e PP' oou ,.
tl,tlu',am. Pao P,H oo oT
o ee BBepx oTKaIBe l aep (, ex
papo). p IIM}I Toy 1 oo }I'
paey AB. oy pe A!.
oa , ouy peri BC o.
vl ,.
a o 3aBeM BooTIlI oTpo
pTyM K BIpBtI epJr nooI7I p!I.&.

pedu., ut,o. o P fl. o oTKIB


I\,ITpa ( x papo). o o o
oTKaIB 2 al\lTp (,, x pepo).
IIpo II]Ba poBo.l\4 oT oLIK 3 (x) uep oy 2

ToKe

(>).

tltl, ol{m pa,a. Po AP a T


aBI acT| t{{ Toy,I{ oa o'.
Po'BP' }Ke lra p aBI T' Bp.
Ir ToKy [i ooaa o,. To o. o o..
I{M yKpo re, I\4 ooM oT To
BBpx o pMIM oM K IIyI(pHo l,ll.l
oTKaIBe

o,

P. l01. epe ro yaa.

Bcom, on{ma. o o A lt o H A!. o.


IBr 12 ttpol TB TotIKy P ('/" oyopy{.
ttoT pyI,I o ,{pK,) :

36:3:12aMTpoB.
O o P po poBo..M ooTaI]y Ir o
pIl BC; ToKy peee oo.
P,.

'

Bnoto?ameb,, Jl'Il,. AB e ooM


Toy o. To o poo y}IKTp[Iy Ii'

TBN,I

t72

ppo). Tou o
ypo leil,, M o

l,5 apa ( ex

o.l\4

oT To .II. BepX o pIl\{ yo ypo


I|HII o,IR]\{ 1 t,t. ( x papo).
oI{aT pyl{Ba llpol]()\4 pc l.o.tK 3, o1, l,5, o,
1, Or.
JIa JIomeozo Ia'. o o.t C o II
oTKaIae 5 eTpoB. oKBoo IIIB poo.
p3 ToK o,, P,, ' 5. !.a I{ oTBoo IIIB
y,}IIVI 3 I{ Cfl. 3 apa (l ex ppo).
utl', I{|13. T 3, .II, 3 oe.
utltl c?a, nepedefl .m pfia,. o o
BpaBo oTK.IBae\l l P ( B paepo).
a pooM p o [, l, P .o
j|H|4 oaTa pyKaBa.
opee pxe ooB pyKB oe. BtpB tllLcttd|o|o noolLI{ pI,'.
epdll,|tlo. oT o P' l ( ,) fl
BpBo TKIBa 4 TMTpa ( x papo)

}IaMHIiI ToK OHeM.

173

tl. Jlorcmeoo laa, o o o, o oI{jll,l.


IITIIM.].p (.u, ex po) TBM ouy ();r.
o olt ' "rr oTIB l ep ( tl
papo). rtlo JIoI{Boo rBa poBoI{ p o o,
l("uIlll3).
utl t{,u7, }I poxoT o 4 3.
Bt,er, pttg.a. o o P, epx oTKIaN,t 1
tITN{Tp (,u, x ppo). tslll poBoI{N'I
p ToK o, 1 o 4. o o BBo oTI.
a 2 aHTN,I (. x papo). Touy 2 oM o | a BI}\4K. o (2 ca.
irlpa) IoT yu y(Ir pya.

Pap

a 3

Kyp oT

Bipua pMoyo[IK AB' ooI]TaIlI


oTopoo AB [, oTaBIo dtl, oportl|l.

|'' paBHI 19 pa (oyopy}Klro IIIII'

4 aTMTp Bex pp):


15

+1:

]\{pI{

19 ]\4TpoB'

BpTI{aIlI :A. , BC, a apafl,


opomflIt,' paBHI 9 apa ( x ppo).
Jltltl. npuula. o o A po AB

oTa.l 5,5 pa (1/3 IloJlopy)l{oT


I\,IK

0,5

}rT,{Tp

l5 : 3

0,5

Bx ppo):
5,5 MTp.

Irle o

o o B o o

AB

oIBN,t

. lloTpo T)Ka tpo .I;II{Ix


(pep 36) ooMo I{T .yI I\,{pK:
p

P. 102. tl.pl;i
BoplIl{a.

tpii

J|H

a.

oTKaIBaM l p
(. ex papo). o-

I].oll

oo C.
t74

)KIloT

>

ep

75 I.tpo

J+

38)

))

p)I{a lo

p (p. 103)
Blupue\{ p]\,{oyoK ABtl, BpTI{le .
I] KoTopoo A/[ BC pal 7 caMTp
du.e
- oaBptt o MpK' a opoTaI{i |111|4 AB [,
ped

noI1.17t,

pto, paBHI 25 p (1/, oyopy)K}roT p o pK 6 }lTTpoB x


ppo);
25 p.
38 : 2 + 6

. al.p0||I

l.o.tt<lI lt o Afl
('/, o.Ilylt'r.lr]\,tTll I{ 'I]l,IM ,l.ol(y l
opyt{oT ep o \,IpK ro 2 aITMTp Bx

,,tl u tupa Ia?. o.l.

x ppo).
o.t. l.o.llt 4 oT"I.
BaM 1,5 pa (
Bx p,{epo). prrlBa poBo oT o A
3 ToKy 5,5 o.l l,5.
Iru'crc |7tt,'{ u
J|Ilu. o o j[ p
l\,ITpa (,

Ka II]ooo BopaT

PK

102)

J1|411\4

olB

papaBT llI Ta >K' Ka KypToK .


oll(oo BopaT (p. 150).

o''] yo

Bopomu' (pc.

KoT]\,{

l'5 l

oTI{a.lBa

l,t l

2l

pp):

38: 2

+2:21

ep.

o o pao

l]poo opoTaI{ylo lllo o


IIpe B; vy p}I ou ,.

Jltltl, |toJl,e. Poe lIIl1,eM

oT To

.ee BBp oTalBM

Bx papo).
H H.

o o 6

IlooI\{

6 po (

BIIpo poBoM opoliT.

Jllt,tl' 1!mcIu. v ' M

oo{

ep3 0I{ eI] poBo.M pTK}Iy I{


AB,
C, a BBpx
- o .
To epItrt oopo oaa yo

BI{3 .o peIr

t'7c,

t
l-

."4ffi
l<;:.:-:*

ff.'
5***--:i'

-,.

a
at
l
tq'

tr

til

l3-

t$

tit

F|,

I
I

&

t.$,

n.

o-15

ooo

oea

I!

I'
rD

.i
|a}flea
Marea
:
q|
' &--------------------.-j

(
i:

'

. 103. eper lo pri


o.llo pto.

P. 103.

p< tpo ae o,o p

177

JIa o"-o*:- o

Bx paMp). Toull 2, 7, 7

ou , eo o ,
a. 6 4 oaaBB]\,r
Ilrrylp; ToI{y e o
I{i]e AB oot{r]{ '. o olt 4 px oo,u,
i....l-.;,
a o Tpe y oTIB 2 p
1 x
po). oTo , 4
o,'oun"
+pouo,
nnnu:.":..-"::i]

TKIB

ii

3,d noawI, plol (p. l03)


BIup.t p'{N{oyoI.IIIK ABl, BpI{aI I{.
oTopoo Af. B pl 75 ca\4rTp
- ue
oTB.
6lo; o MK' a oo.I J|I1L| AB f,
e pu 1llol, pBI 25 p (1/, y.
oy{tloT p o MpK 6 I{TMTpoB B

Cldrca JIau mutl (neped). oo

paepo):

T 1,5
I]IltI lI()/( lII)'tIM
yo K LIH:*I AB .]-o 5-oll]M
trpo (lt 1lp).
o e ll Ka..
}.
o

'II,wa

BBo o

oTaIa 2 capa ( Bx pMo)'


o i
2 o.
lltlolooeo '. ToK A Afl,
oIB 77 a.MJgoB (. x po)'
o il

/{ po

IIo JIHI.

fl

olae,2

;
Bex pAlpo). 'lo oooo ]Ba poBo
",;';;;';; p
o.iK ,, 17, IJ] 2.
rca pl||(l. o, o.tl] T. lt Iro lrr oo.
Boo IIIB oTJIlB 3 rtr.p (r ppo).
o o 3 l'l_17 o pIA4 yo K .I4I7|1' oee

25 apo.

ul|lp{da a,?.oo A o Af
21 MeTp TB ToKy l ('/, oy.

*l

pe ToKy
oo I.

+2:2l

pI\{ opolrIly ri o.

aw IoJ|I|. Po lIIt .e\4 ooN,l


oT TorII{ ,IJ'I BBpx o,l.I{IB 6 ttr.l,lt.po (
Bx p]vlcp). LIp .l.O(]I(y 6 ptltltr opotITy}o
tl

to

Il}()ll3|}t-lJl I,I

Itlii

tltl, m{Ia.

Jl"ll

l t

ttl,t.

oL'L.t-l.lt< 13 oporrr.JlHylo

AB

poo)KN{ BaBo poBo}Io. !, [IIo AB .


IIoM' oT To .tI BBpx pypl{o AB

("".., li,.

3 p ( x paMep) TaBI{N,l
T. o To T pII IIo3Boo eft, poo)I{a AB, pooM IlIl llii
l7 po ('/, oyopy{oT T IIo p):
34 : 2 : |7 cal'eTpo.

M,cema. o 2 i 2 1l a) BH II[I..
K H f oiBae o 7 \,{poB (

3 t{ Ta oT o T poo> o 5
TTo ( ex ppo).
Bt,x,a & JI11t|l7|7 mI7I7. Ta., IlooM oy }I o T T, poBO.I\{
". ptII{ypI]y I{
pMy o 6-9 a[,IeTpoB,

To-T" 77,

oTI{IB o 3 TA4Tpa
3 oHM.

). o.llt 3

tltl |'l1. Ir poBoM p o 2


2 (lp p o<o y]\4IT yBT
B BI-l]\{o oT >).
I{),lpl{o
178

oKpy)}IoT p o 2 a,ITp . BJt


pepo):
ep.
8:2

o o T BpaBo o

38 : 2 + 6

oTK.IBa

Cdl a I|l1l7 maJDa (oo|. P


T,T IIoo Toy ,eI] oae
T.

x ppo).
tltl,ll u|loozo ut.

'

T
BpaBo o }lI,l AtJ oTt 1,5 ll't.lLl'
(/ryr e
p3poB).

H "a|4 OTKIB l,5 {Tpa (, x pp). o T


l,5 o,*,,oiu,"*
BI{ IIo { yo K JII1 AB o
5 lrpo

o.lIM ypo

o r rpoe MoX{o .aT Ll l{opomrcu plo.


tl,. ' Too oT o B o HII'I oo IIIB o.
K,IBaN{ l0-15}{MTpoB oT IIMo To poo.
I\{ o3oTa}Iy IlI BIIpBo o perl] I,I.
t{ opoTx p.
e raooo IIIBa

" 2 o
H p oI{y
JIIIa maa. (J o T' o o |1H|4 AB ;:
oi<,r20 poB TB ovy ,
.",:T' .a
iiz,^.""fi;;;
o p 3 I{e{Tp x
I}"""::::'
N,IpoB):
q
u_l : 2 + 3 :20 aTl{TpoB.

tr]

oTIBa

TOKy

179

HI4I4 Tal4|4, O o
l,5 a1\4Tp..1

T, po I,l BBo oTI{IBM


x p'"o;. oun l,;l;

o.to 6-9.
uw cde. o tII

BBo oTIB

7,3 pa (1/n IIIpI{l pl,Ioyoa

r{Tp x papo):

25: 4

* l :7,3

a.

p.

Po o To 7,3 o
M Ioo
ToK eli o pMIM yo]\4 K I4II,
o.
ToK 7,3, i,o'ue B3
. ;;;';;;;
(. e pp).
o 5 oeIlM ypo eft,
ll]\4
ooM oT ToI{ BpaBo o/{ I)'IMI'
ypo III4Ir ol<.,a l,ir ttr.ttpayJloM
(
B p\4epo). lo tIIl'I Ill)oI}otIN{ o o
s
up
To l,5, 1 o.tlt 7.l].
a ulq,zooo ut. otl 6 (l a)

oT

eBo o pi\4l .oM I( ,rIlII{

Afl

p ( Bx pCpo). o To
oTKIBl\{

oIa 3
",,1,l
fl o o
fl'

ap ( x' ppo),

IUaoBoo IIIB- oIJo oT o 7,3 up


Tolt 3 l.
tlu otooo u^l. l' L.oil B"IIl]o Iio rl
l{

3 p (t L]X l);lIvlp.l). Tov 17


oe pMoii tt.
utl, ll''a. po ee ToK l
(rpy

oT.IBa

p y 4o)o y-T y]T).


" .3
M,cm. O | (i a) oaIBI\4
3 o 7 epo ( ui papo).,Tou
1_,,-i

oe.

JIuu lopom.x pto. o o o [


OI{,IB 10-15 TN4eTpo p ]\4llIll;y}o
TotIKy
poBoI'r]\4 opoIlTYlo I,{I.lIo
o IIl)I1I1 c I1I114I\4
Iuooo ooloo lIlI]Ol}.
Pao olII

,Q,tlle ptl. {e p ppaBT |a


TI{aH' o>eo BBoe. flo }IT TKI{
poxoT IIo HkIII ayT)K. B .o)[I
ooy'
To I]oo o)a poxoT- poo IIo H
ay'',,

B I{Ty' o ootx aoBI I]IBa .


xoo a Ta TaK' t
yo oB.
cII T[l

180

pKpaI,IBa

e p6a a

IIIBI'

yI{ a IIIBI yTI pLI oTpotl p)I{ lpo.


C poK.IBT o J1I411:,1 ayT)K' la, oo.
BIx apoB' o J|H oel{ H p.

oy yy, T)I{tllIK' 3ap)I(KaM'


oa t1aBa 0,5 aTp

ulBa

yl a ooo . fl.oa TaI{ po.


xo o .t] .
!. oo l p I1o [Il1 oI{ e BITIIB.
' ep ooB pi otltBaT o,Ky
3 lII' Koopy pKpBIo 1 T\{Tp 1j<e a
l0 aI]TTpo opb ptle Ilool]I{I{. fl.oe
I]T TK o.K poo..T Ilo [I e. popau.
BT oI{y BT

o}Iol ot<oIvl

IIIo.

Il]B' BBpxy e ppIIT il |4I1 .a.


a ep ooBI{Kax p o aM aKaIBaT

BI}\{

Ka.K' aTpBaT aT)KBT x B Topoy .


.K Te' KaI{ pMTT e ep

p, o oIxBa opyoI
III o oo pI\4TIBT' pKIBa .
Hay tI}iK. o}Io 3ao)KI]I{ I{ p
a.KN{ IIa oKK T)I( KIBT ' tlo
TpBaIoT x. Bt I.I aIlx oortax pl
ooIIK
I-llBoL4

BlpaT' oTaB I{ ItIoB 1 ap. 3 IIp MTIBaHII BITa BKa.IBaT B x pI aIp}K.


|IK c p}Ka poBaT BITI{y BM .
IIp){(r{a. B oI I pl .IBaIT T)KK' oTy I l lr].Nll.p oT Bl)XIto opoo p
3. IIJIoI]IIIt()I(. tllt l< 1lrtll< Ill)l]MlBIoT' oI{oBMeo tII1I(CtlJI'I'I tIlJlCI]I(ll Il;l ;roi,i, o oot
IIIB ll lTI(N,II,I 3.rl ooBI]o. o.
<l r Koo Ixp oa, oI p poxc
oo.
B tlyIII{e IIBI payT}KBIT a .Be TopoI.
op p aeIBT oot tlIBoM' o .
. I]orroT ToT ,B)Ki.
B >a opoo I]o a p K Iry x .X llooo plIIBaT IIaflyIo TL,Iy , uol

l H ypoH p 6p.
ooI pr o tl}I aTI)KK ll.Ilx ax
ooBI]oI{ yIo(T p3 B}I(ly TKaI]

BT

VOBI.II.

3Tx4 pIII.

['

,-.a,

rY
?,

}i([lKo I{ o(A

l9

)i(I{KA rloHA PyA[tlA

FI p. 104 oprlra }I(CrlIiit'I llotlI]'I pvIila


T{r]p']{rt' Il''1I{oIipoIllNI PyI{]]o.
fl"rr 'll- ut.
T)ita BIlipolill oii py (p 50)
" .".i-

I.

II 'rplilI;

/I]a

pyt

Ilo)iol{p)y{no.'o

BluputlNtJ]pl'{oJioI{K

AB/{,

S
I

[I p{a tlt (p.


..
-I]I,r
l{oTopoo

tspTaI "

50 : 2 -J_ \

o o.lll.

oBoI]tlti

: 26

9t
?

5()

prto);

n9

;2 ] 3 .2.3 ;illl.Il\4(,,l.l)()ll.
llcl
. O. Tt-l.ttttI IJ tlIttt tttl .ltttrl BC
'npoij.4tbI
olt.I]Jt 2(i
ll.r.N{TpOB I{ TBI{M TotII(y t, ('/, no,y.
o}]ii{ol.l,I J)yrI o Mp l IITl,{p
.

*f

105)

At[ BC prtr 130 eppalrcu o Mep' a opol{T}Ilr n,,,in AB de


; .t,
lrr p It p aur ! u, pBIiI 28 al
:::'u:::*u]
\-/z oVov)r(l{oTli py o {pC t 3 ,.',n,'";,.p

..]'I \ pNat'Ilgl)

1ry

130 ap

$",|o" l3'u

?9

.t'

.l
,.
9

I*

,1,

I
tl

f,/"
'J u

g"o

s-8

q.

,.

tf 9g

ilTMepoB.

p()I]o['{ BBo o OTrlyIo

ttr. Toy Ilpll

P.

10.i. tta pyaa.

r82
183

Tr
I4HefI A[ oouae 1. (y.y pol
,JI ppB BIII] 50.o o 26 airpo).
BtP opJloab' naIrI . o B o o Ii-

H.

oTIBa B,5 Tpa

(,/' ^t
oyopy)o

Bx plpo):
19,5

III

* :B,5
2

TBIIM ouy
n,'" 2

"u"'"'

p.

o B I]o I] BC IB 2 caTpa ( ex ppo). Touy 2 o


oyo .
Blpe opoI't' ne1ed. o ol< B o .
BC oTa]B^8,5 llMTpa (1/, opy*no."i,
IIl Io p 2 I\4Tp 'I Bx
1t!):
l9,5: 3 _|2: B,5 tl.l't,l't.1la.

t1

tl

lt
,]
I

_ t---.
I

uy e ot<oii B,5 lt\zr.lii .rrrrl:i.


,,u,a^pI. o o A AB pool
BBo l0 p ( Be paepo). i o l0
ol]y.e epI]yp o ptl opol{l:i
eli, e poo)I{ . ,. To.rv
p}I 6o

P' o

I1I1I4

I\4pa

P px o'*i,o'","
o ou , u'''"uo (no

ToK

aP ( Bx pa\4r!og).

i) (o JII4L: ,fl) aIBM o 3 ai.


( x ppo). o oyo Ir .

ItI!{ oI{

1' 3

3.

JIa II,\a p!,ra,. P oT To 10 o


o I e ol]oa oT o I'l I]pBo tlo
pIM yo K L11, ot o 10 7,'
oKaIBa 2 caMeTp (. ex pp). rl
}Ia pyaBa pooM oT oK I0 vp oy 2 o.le l.
Jltltt,u o. o { .lltro C[ poo'{aI\,I
a 15 po (., ppo).. Touy l5
o.lo 3, axo a ,/{.
utl tl,ula. o 15 p a 1,5

Bo

ol{Il]\{

x ppo). C,
Toy e oI]M oo 1,5.
Ha p. 105 oa eTBpT u pya. .
Toy BIp tpo yeT o"o)T opot?
ya BIpeaT a oHolt{ T peII' a a
I]TTp (

/
{

ol]-oa

pyo
184

aItlolo ooIiy pyar.

Lr
P, 105. e; poti reuo o pya.

r\'

t\
Ppo

Hoylo pyly pBT I1o H o oo


T I{I'I. o o Ily H ' a p Koe oI.ItI IBI JlIlll IlI I]pa. py
IIII o KoliTypy Ipo o l atllpy' o I{y
py
- 2 p.
Biea opoBI]I pyKaB 3oB.
!' apaoTKI{
.B]oT lpolil l]ooK tp B po 4-5 .
1\ITpoB.

o I{po oplIoT Ip opoBI{I I]I.l


pyaB. f. oo rpIe ooIi pKIBT .
o opoo ae pyr' pN{]BaT' a l,I
TpoT' oTTyB 0,5-l }ITl\{Tp o ooo p'
III0B paB a B TopoIiI' lIooK o1.BpIBaT
BIo Topoy' poN,l.l'll]lo.l. o I(pIO l,ltl p.
a oorrr pztli lro21tor.rt 0'5
-l lrl,tp,
\,{TIBt rI( I{ Toa p IIo"ItoKI'I' o-

TaK],'

aoIIIBotII{li,{
olBaIT opyouI l]IBo.

KBI lt opaTIBaIoT BIBopoTIM

LllBo\,{;

TAT'P

-.i t).u,',}teTpoB

BII{.

Cpdu,a neped',

o r.o B B.Bo o
it AB I1o rr

oTKa.IBaN{ Ilo

p ( B
ppo). 4 ll

.'

Iltlt

Itldl''

6ft'amrp.. o
o . BBpx o -

Al1 oTKaIBaN{
l P ( B

AB, opotlI oopoo pBI{I


oypy>KoTlr py O p y

.4',: 2l. aep.


'')
Copol I].pTa AB, B; lI Al .e
ToKt{ t{ il AB C!., a )K TotIK

Ij
o 1,

L1H|4 C..
e po-

e a

ToKy
'o{
1 rr 8 po (.

x prpo).

I1|4

BI,lu1luM BpaT

2"

pT}K TBpT I{Ba..


pT pT

Jl||t|'I

rommepa oa rm,Ia. o
A BI]Bo o '

Brp mb memp, (p. l07A)

50 :

IlpI-I o..

tllox lli.l' ooa.


u yo o.
arpxoa tl

B1

:ii:' f3

oe eT)a lpr?

2l a (/z
4 p):

}IIo I]oBo.i\{ oT To

(aToe>

u yo KK oTaBa T yl]aI{oo oTI\{.


{ poI] T}Ka Ipo TKoo to.
Tepa (pp 50) oxoo tl.r yIr {ep:

oyoy)I{'Hi

[r Me)K,y oo. o.

po). Fl< .

<(tIAoK>

p. l06 ap

op<t

*l

tl B A oe.

oIlI

AB

oKIBaM

epa (.

papo). a
oT To .I{ pI All oK o.
IIotloL{ ToKy I

o yo .
3 oT ToK I{

I,

ooa{

. 106. toap <a.


o> I] yttI pyI.

l.

186

{,

I
t'

ll

pem. ToK 2 ao Beo o,II.IB


o 1 ltepy ( Bx paI\po). oe l poo.
}til pe poBoo l.

IIoc (p.

Btpu flMoyot{

'

2^]o.b{

I
I

ABt'

op3oIITI{Ie

TopoIlI KoTopoo AB C, oTBedu, tLoflca,


pB}II 40 Ip (oyopyx{oT o. py, ro
pe), a BpTaHI Topor A{ B, oTaBe

II7pI1lt

po).

no,,

paBI

apa (

tl,tt, cztl,, l, A B

.M ooaNl

eH o..tIM ypo il'

pa.

ToK

emu.. o o A o p|1I1| HI.I,kl A!. aeul,l


fia eT paToII N{eX{y IIN{ i]poBoI.

107)

IIT.

-.-,2t..-..*_>

Pap II]B apa

p papo

TI] aIB BBo

eo ooo yTp. ep IBaT Too

T
I

o lp' TaK pK I{a IIIBI peyMoTpI


oTpoe p< tpo.
fl. opoTK H>l{o pea p o ooti

ItT BII{paBa o. pK pKpaBa. o oe

IlT o
TaM.

. 107. tlpe< rpoti aepa (aot{)'


A _ Bpxlr .ta Iae; _ o"

li p

lro o,I.JtaIBe o l aTI{.


l\,lTpy ( x p^po). Toll B 2 .o.,"""*_nynpoii ltIflt. '' o p Toy t
1y,o
ToKlI rILI [II1v| A[) p_oM I{
piu.
o
..
yo s ytrlIpir tl. Tuy eIl ooa
J-;lr' lotly Jll o, oo 8' Pao o To
Jl o oKll Jll IINlrp. oo upe oy l (px
oT oKI! 'C.lClIli H|I A..l poBo]\r I{,
av'
III1I1 ,, TBL,^{ Toy ,' T ,
2.;.i;;;;:
IIHIILL

188

I,I

tI3

I\,{pK; rIpI{

p B Kpo BI{ 5 -

Ko"o .,llII t'l Ile T)


ap olllljl'tlo. l} BoT oT lIIpI]I oa
Ir pa IIyoBrI,. o.l rop aT ao.
ToBK p T. pI-l Ka.II,IBT o IIIptl
BBoe TpoT eo Toporr op,ll ee' o.o-

y opo pa a 0,5 aTI\4eTp. p pe


oTool\4 paIra 2 apa. oly BITay
aTaaT tItI LI II Bpo < a
aepa B BITaKy IpaBT }Ia IdlII' pa-

Iioa TpoK }la pTo 0,3-0,5 aIITMT.


oep IIpIBa .

aTpa Ia pToI{5-6 arrTMTpoB oT peI III'


a epe,, ..= B MeCTe , oaoi\4 a pTe)I{ lp.
Bepx aTp opaaIa o oK0,
ei Ill}ry 2,5-3 TMpa ( p), pMTIBT
popBaloT ItaI{ B]\{T pKpo p.

/
/
r
I

189

tl

I
r
t'

/1

To' oyI]I,IB ILa.0,5-l IIp o oprroo


Kpa't'
TNt ooKy o}o a ByI Topoy
iiu.
p, oprroii t<pir oo ort n,.o,s,an,u'npo,
Iip0[,ItBio, popBIoT I]O tI)l{IIey
epx,1i
{tpIo l]ooi{.

ool]l {oa a)K

h{IB},

.^ -9^-9':'i
oBIe
' oopIr poTpB B\4T o'loNl,
poo,lto)I(ylo Topoy T}K paIBIoT'
:.t
aTe{ pIIIBI0T yoIiI.

)K,HK KAiI TI

p. 106 pa)i{] )}{ )ri]JILIr .].pyr,t.


fi"rr ooll px{ ttt1lot< .r 1l',u 11l:rl,rc1i ",tt,1,

{aT yI 1\{i)til,r:

t[Ita OT,I..t.lll!|l ,l) |i(}.1l(.Il:|

tl().IIolil)yil(|l()(',l.l',l;I./|lIIl,l()
lt',l'll
ptr

Sli

'.,

t.;ttt I liNl('l l)()lt

I,l]

<

),

10

"-

39

p.

ult,w nx&Jlu|' 11 Im&. ot< A A,


]lpoJl}ta BI]Cp a 2,5 (",r x ppo).
oT Toi( A p 'o hts o.nnuo'uu z+

r90

40 ; 2 1- 5

| : 24

It{TD.

_=

l"
I

l:

..- 27 atl.t.t.t.t.1ltl'

TI{MT aBN{ ToI{y T (,/, oyo11py*oT Tt.I


o N{p t 5 FITIll\{To
ya BITaK l'{Y
l p ]( py B -pepo) i

()

,l'A

52 : 2 .l_

pa mp o.^opoTI IIII rrpN{o),.o.


lla AB lr { pt 27
(l,/2 no,nyo,*pyni,,o.l,,
llo
IIlo l'attlp
a'rllt.p ".lu 1liip)
^,t
III

s
k;
Or

l ll lili
^ -,,
l.{
II tJU p] 39 pa (1/, ,L11 o l{ol{ iIO
I\'{pI{r l0 ariTI\{TpoB x ptp):

:t

l()|i,,\)

BI.rN,I \{oyoI{K ABlt.


m I] o^q " BpI I.{ pMoo.
*ry,o

58 2

t=E'.*.---.=_=-.+P

('l.)t(il lllli1t<liitr

3,d nooItt{a (1l'

t,,\

EoUou rye !,gd9c

I
I

l
I
I

I
_*:

JE

pIM yo}I K I|IrH|4|I, AB


(i
x papo)' o
l a

o o T epx

o,,

l(JlIBa
lI l o.

o.

2,5

lltlIo' oellly ToI(y 2,5 o 1, l


I,IN{ ooM I{ oT ToK .eIl BBo oTI{lt
5
oltlt
o
PaotI
p3po).

(..
.,n,,n''"'po
l'
ooii

2,5
t<y
o ToI{ .LI JII4I14' otoI?

I,l3 ToK}l oBo.N{ Bt{ }].L1LI A!. yrtpy tlIIIo oit l5 ltiVtTpoB (,u, pepo). To 5 lr l5 o.tlI\.l' lj.
Tot{ M{ I,INI I\4pL{ oT o-K 15 p Toliv

ooaM

,"no"o

.ti J1I1I4, o.I4 ouy 2,5

ouotl l,

pol.

I\lt{'pByy)I{I{3NIpItol.r:litl]ltIIilI.
o,y*.n*.oIiy gI'IM ot<oii l. irtrrIrt l}I,l,l.zllIIiIl
o}KIlI I pI N/ril{y ooii.
li(] tl'rt.lt.
oogoit illo. ,rrl.rrtlt I} l}IlIl:] II() ,lII!lIljll
.I.r;.ttttl

ltJ rr I
i8 ttiil,ttl1lrl (.lrrt t}(' l)itlt\t(.Ilrltl).
('!.\
(.lt .ttrr) oC/lIllI'l('i\{ IIyIlli-I.!Il)Il()lt .Il IltIll('||' /l.llIl|\l
ll|),iNIl'I\l
Il(),l(
t]IIl)llI}()
}/l..Il{)Nl
I]oIloNt I,I o.otII(ll /Il.itII'I
o.I("IlllBa]rr 0,l itll.I'tlNlL"I) (,]l.,l
yti.ttpoii,IltIllItll

o,",u.*

o r.olttt lB BItll IIo JIllIlllIl I]C o..t{t't.


,..^" pn..,p).
^7
a'npoo ( B ppo). ttlo l.
a
IlpoBolIN( oT ToIllill l .t1l..tttrt U'b tt l6
ilIB
Boo

o.tl< 7.

a d tt,zoi'I'. o.t o.ltt l, lB l,t 7 tl1lo o


I(,II] o 3 rlTnpi' .no ooN{y
-txBy KI,I poBo.I\{ P

'p (, x parpo). t
o i, 3, 3 3 oI(e 7.
Hac' I7t+l1, mpo. o o !. po II.o
.n,,i c o'*,,o,ui.* 4 ,"'"*e'a (. x prpo)..
yt{Tpo
H tl. lt, brc a. Toll 4 7 c.el,tl]
B.Bo o,
o
oKIl
lI
I]
oIIoI\{

lt, N{
J1,I

pI{IN{oN{I(yIJI{TI{ltofiltltoTIiInBlla.

lIn. ,rirI,Iotli, l< l]oII.l.orl l'IlIIlI{

o,I-,IlN1

ou 4,

I II I.

epe nJl.o1||t,||a (p. l0B)


BI.tp.llt aI\,t pN{oy-oK ABt.
pnIOyo.
,,'ufua mpo. BpltI,'I,ILi
(1/,
.I,o.lio"llIla
I{I
ltepa
39
BC.r
ll
"",l'.
l0 atll'poB p,Ipo):
;;^;;.n,'o"'

58 z 2 _l- 10
192

,qi

.{

if

f;

rl

i.i

39 alp.

.a\

Jd'r|

IlI p tl' a m p o . opo. l{Ie Il pIvloyo.


ll AB il {. pI 27 r.prr,l (1/, oopy}oTlr
eep o I{pI{ I] l ltp .iI B ppo):
52 : 2 * | : 27 a}ITpoB.
11 b'mrz. o olt B Bo tlo .
oIilBe 23 Tpa aBl'tl{ ToKy T ('/,
o}o)HoT}l T o l\tp 3 IlillvlTpa

tt,tl mau,Il

rl

AB

B p3oB):

40 : 2 + : 23 I{T]t\ITp.
o lt T ep o pl\{IN,I }r.rlol IItI}tIl AB aIllBl{ l ep (,, pp). o B o
o rlll AB oIBaNI 5 al.po' o 5
l]eBo o o ;e H|4 2 [II{NIeTp ( p3.
po). oI,l oT ToI{II 2 o 5 , IloIIo\l
Il oll .lI BI.I3 o IlpN{IM oN{ AB
poBo]\,I .IIII o 5 .l,Ip ( B pap). Tourt 2 5 oeNt oltolli 5. o l 2 rtllNI.

ooort. o, o oll A o .lll.lll A. ;t18 Iepo ( B pr,rpo). To.l l8


lt I oltl{ yI{Tp , Il]ir oo]!{ lt

lB1\1

ToK I{I,l BBo IIo pMII\I y.IIoN'I I{ yIiI(prto }'lI

oTaIB 0,5 rp ( B pl4po). o o!l


l8 o I.IlllI A!. rt 7 rll.Ilpo (.
1l:tpo). oooi,i IlIoB poBo;xll]\I 01. t)'tItlt

tlp3 To}I

(:,5 tt l{J l<,t-:l.tl 7.


tt,tt rtu3&. ()l. ,tl.lltlt (] tl.rtt'tltl lI() .'l llllIIlI ClI o[iltI}1l('i\l,l. ltttlltittt.l'li;r (/1.lIll Ilt' 1lltltt'1ltl).

Httt 'e. l.t).IttIt 7 4 tlIeNl IlYl.II{tIp.


llii ltii ll .l'tt 1.Il l)tIl 1I. o pe

orll{I,l II}t o plN{ .ol I{ )'tIIIpo .lllItlt


oI{.laIe 4 aTTpa' o t,til< -_ 6tp

(.l e ppo). oll 7, 4, 6 4 l't,l,l t


yoit lllt.
tl oB

plr pl<1o )I(I{ I<}I'II>HI poB TH IBIo BBoe o ooii ll "IBo opoo .p.
Btplt pr:i lt lIlli ooB}loIt l]K"rIlB
.peoii l< y I(ll o <-lor:i II,lT}l, o oll
p ltifi tiI,IIl. plllt }t lBI [l .aT,
7 ' .

KoBrIlo

193

I{ oI{ yTI p oTpoe pT( BIKOKII.


,ra yoB o polBaloT K o
6oa. , e lia X{Ka By
oo pyoB, JIay po Topolrl . ooBK
1lT' r oo p aTpBT oI]IBo.

tl oM oy a aT)l{y. K a. Be Tyo Ba .,o o pTpBaT BII{potly HIN{ 1IIBOI\4,

' tII pot.i B Kpo paa 4-5 ariTI\lTpa, a a


pa .I{ TpyoB o JI oa. BlpoIy II}IK
Tpa.
IpTiB eo opo K a[IK pyo'

)KA sKA HAPyHo BlTAKo oT A


(oo)

Ha p. l09

}I I

(
<

0,5-l }lTP o opoo p; IIIOB


ppaBloT I.I B opoll], 3.aTeM Ky oTI,IOaIo }i

p.

o tl

.raJI|| IIlltllt]tol. ollpol{Llo o

otlll
ByM l4IN'rLl l,l . tlt Ilpl,IMCl.lBIo1., Ilpo.
,pyOl}' Itl)ol.l)rlBT'
)B Bo opoo i{ I.lllK
1.lr4 Il'I '
ooI,
I]
roB pBT
Be
t{ By opoliy TpyoB. opo pit o I1o.

0,5 pa, po]BIoT poaBIT


p. aoy .yl\{ope KaI]T' o a p\'{.
TiBT o Kp oa TpB o B]\{ II0.
. o J|tLr a I]ooBI( TyoB
p!{lI]BaIT IIyoBI' a H tlK pe o"qo
poI\,lIBT T. o rtl}o i'I{I{y N{o)Ho a,].

.By Topo.

I{lr TpOB opal'rr,r. ooii looii,lII


oropo t] o 2,5 -3 t.l.l'I},,I,I.p. Koltl rlo.oK pKa.

oli ooii K HlIl{ l.oI]' poTp.


papBT I] B TopolI' o a
liBylo ,opoy TpyoB poi\,leTIBalo llo I{p. J
o l,t a 0,5 aTp' poeTIBaT
rippBT p. pyoTpe tIT' o o ooI{ll o Ii3 TpyoB K}Ke IyaT aT p.
TaBT ro BT oo.
IBIT

BaT

194

lxoB

,,o

Ta

pe o T

oyoKy(oT
((

LlBy opoy' op
TTp lIpoTI,IBIoT

py..oflr

p 50) oo. ItT ,y MepK:

u, oTyIIi{B

p o 0,5-l
B I{p'
K pe ooBIltIK TpoB o tl}I oa >
BIBI a[IKy, IpIl o'opo R po pB}r
4-5 Tp;l, .Illla R[la /./ltlll .pyoB o t{ll
. DIBto t,tl r.optlItoli l( l,l3llHK TpyoB
Ha Topoi{I'
npopaal. lJ'r. tllolr pallpI]JI'IIoT
.I.poB' o1lo p
ar .rlBlo .opotl
a oro lt 0,5-l tl,{l.p I,I optl}lBaT

op>tl )}I ya

tauo, y o Il.
fl po epT> Ip or1 y (a.

p!l
p

\a pyI{Ba

oyop>I{oT 3aT

39 po

54

((

t+

19,5,,

50

r:r

tr.)
.lL

(i

(
t(

60
10

o I]p}rBoMolVIy
oo yTeI\{ MOOB (' cp.347)
aT Ipoy y oo .

upe> lpo, p

I])Ke o,

ooe p)K l (p. 1l0)


Biuepuat IIpMoyorK AB'. BpTaIe
u,
J1|111|1 n'opo.o A B-, OB dll
'lK
o
T
tiI
(.
..o
paBI 57 pa

18

}ITTpoB .

papo):

o o

50 : 3 *. 4' :
'l/',t""

''

aTNITpa

, ii."'-'

p6'o pao"-iopo}lTI]y }{ o
touy e odoaueT'.

Ilpel] .ll B.

'

2q,7

Illllpu,a cnflflb|. o o pa

o,*o,iuu"*

I
I

39 -l-, 18 :57 I]TI\4l'poB,


l
;\
tr,r

a oDtl3()lI'I..rll,rrl,ril.^.iltiltlril Al3 i, (]/l, tll.I]JI'tl()IjUl 11ptltx


(lro"lIyotlpy y
.lu,
_p l)I}lll,I 5l ttl.rte.p
pMpoB):
I]
l
poB
ll.l
lUI

5q + 5 : .5u a}ITMTpoB.
'j
u,a ntriflt,. oot<A o }I A ,.,o,a* 20,7. caTpa TBM To ('/, oy.
oKpy{i{oT py o MepK 4 aTNIa Bx
DaMeDoB):.

o J]I{

19,2 p, TaBM ToKy

'

(1/, oy.

19;

I
I

fi
i
I

P;l. 11t]. tIeer

P. l09. )Ka u#i}.*.p1o


op}oT yIr o ,tpl{e
,lpoB):

2,5 [lMrTpa BX

:'3 -l_ 2f5,- l9.'2 cp.


i,' .: Dt_,., ,[Iio'
:u11 , hpoM BBp'1.1.
llpeKpl{v
||1
]I|IH'Ij',
o epI .,o.y ;;;;;;;:
oott .
.np-otl. o .{ , o o ll ,
' trIltt.ptl |2,5
oal
I{TMTpa TBIIM fouy f/n ;o;-i,:
opy}oT py o ep):
50 : 4.: |2,"5 gaa.

tot-..ttttI

rtli .ll<lt

oT ctl

ITodt |'ooIu. Ot'

(U}r{);l).

.l.l,ttttt

ir {-

!1 ,:,

p,l'tofr Ia.l

I., 1l, ll BC

ojlalt 2l,l |iI,l.lI]\l(l,l.il lt l.l}lt]\'1 .I.ol{y (:t,/, ooy}Iil.Io,i.ll plt llo pI( lt"ltto 0,5 }ITlIN,l x

plpo):

,5*'ae.

5.0

t...1

]tTMTpa' epKypFI

y ,. y pH
To ' I o[iL{.

T)I( llo 25.5

II'7I114

,, TaBI\{ To.
AB .IaM ..

Bntoe,nxbl.tIe mofi|l 17r'il na npoltt. . , ,, .lvl a Tle pB}II aT"


Jltltl mLJl,Ilxl. o rl A o . A!. oTl{.
I{IBM 39.p ( t{I 0 T o p)
Il BI]]vI ToLIy T. rt ,l. poBOlrM BpBo opllo.
197

Jt--

ii-e.- =!tl

Ttiy I{ o pee ri B; ouy pll-

oua T-,'
JIaa o..
oTKBe 3,
tl):

o o ,

pBo o It [-,,
ouy n(/n -,p;i'

,Ip I{ TaN{

|2,5 :.4

- 3,l

llpa'

ni^i,pHIiypy .,
"p.ijf,'
c ee
ri. ov,y. pe i li Ci
o.r}t H, t, o" T,.
Tol,{ aBl\{ o{oI{Ie oTpo.

pxo

ooe l' aTe

l9'!

:.

* 0.5.

IIltl

7 gtpo.

o
U"
o 7 p;i
epi o
noo
MI.o
npo'o,'.u.,
!5i"yo
I< iJ
J\LIIL AB oa.
oaIBe4 l'b I{TMp ( e p4po) o o
o

ap ( ex ppo).

flT*:.T,':*,"::!}...::
Tu5ir
l^{l A
rl ono
{l
Ul{eM I]BIIO
;;;;;;-;.,fr'"r
o5l ll.
I{t'tlo nr. o o : ,t,..r,,,,n,,

rI[II:t}'t ,
B l,5 r.p ( x ppo).
"Jru nJI,._-o io 1,5 (o"io,";

l,5

i...

o.

oy

(o ua) I]oBo\,{ u
l5 .
I\{oB (IrIr o pl(
l TA4p I] i]oaKy

Bx pp):
14

15 lr]\{Tpo.

o oii, .a orlyo
:,]:l.l^(op)
l]JitIua npo,+lt' . ,I-o /l./I I]oIIoJl y}ITtiii rl o rrti oT oI(ll , .rtra]\,t
J TTD
( x
t o o
BBep 'ppo).
l p ( ppo).
';";;'i-"";;;;;;;5'i
;";;;;;;;;
oBoM oT oI(I,I
up pe..HI{r ,,n ,
ll Oy 3 o l.,15
otoo ,o8. o o.t T, Bo o IIHI1 - r..
I{.lB 2 l,la ( i ppo).
;Boo Itl I]poBoN{ o o l up ou
n z o .
"Ilt{e rl

t98

o o o ,

tepo

o l!{ep t 0,5

('/,

oyoKpy}oT

-*"

Ti\,{Tp Bx ppo):

l9,5 : 3 + 0,5 : 7 iTpoB.


o ol<Il o l oIBrRI B i-,
po (1/. Oyoy{}IoI4 ]r o ]\,Ie}i l,5 I]TMTp .'l ppo)
:

i9,5 ; 3 + l,5

fl
i

8 TpoB.

o 7 8 coel yTpo {

7 'po ('/",'n.nu,.pyrnno
l 0,5 I{TNITp i po):
-I

oM.

oItIBM

,'o,*j
.]

Bpe eopoa. o

oTIB]vI

p yl,l'

Cn
O ly{p

eped

IIo-

oT To I- u To]ty ,eI]I4 ypo


7,5 aTA,{Tp (l/o o}rroT
IIi o l'{pe l IlTMTp B pIep):
JIIII oTIBa

l9,5 : 3 * l : 7,5 lp.


o o 7 upe Toy 7,5 o.l 8

TyIo

JI}I.

BoHy.

.\. nlle, om -blpe3 eopo&.t, do pdort.


ImIlt. o o 7 o o Il 1 !Iaer,I
4 aep. o oK 4 oI l I-tp
( ppo). To l 7 oe.
o o , o o , ot l0 T.
MTpoIr l.l TI,tM To.It(y u (r,rp oI)./ltlI]liI lto px
JIII tl.tIt<l 4. aII1.I,l('l);l

l{./IllIl;i ll.II('ll;l O'|. Blp op.

oBII O ttztpyItlii I}I,l.!.z|lIi(I,i l\llIIly


1lo):

l lt

7+4-l_l0po.

ToluoIieM.
Hepd' Inao. o 1 oo;r4
I,II{ o l]aKoy' oTaIB Yv
BIaK -_ 8,5 HI,lN{eTp (a p .o ai n
N'Ip Mrty I/" oopy}}IoT II] I]o n4p]t' l]y
'IIa i o TaLI ):

54.-19,5:3-39

=8,5

I]]\4T.

o o u ept' 3
oT To u uepe oy 8,5 poo }I' pBI{y llo
199

t
I
I


l o o'{ 5,

}te iKIl oT TI([i

o 3. tTaI{}I o
} oii.

o>ItI{I

I pl+t

.tl, nJLe om flaepdil m,|ll do nportTo.l 3 tI\4 yI] lt pli


'Ib'.
o.{t e IILIHIr tr*, (rr). c o ' o
ypo |1H|1|1 oT.IBa\,{ l0 IrTMpo (.a
IIea o
a IIo N1epe \4t{y 4 lpa
-,,Aia
BIpa poBt IlapFit el):
|4

vy 10

* 4:

oL/t

l,5

o l0

tI.t:

[Io IlyttI(I'Illtlii 'tttllr

( B

!lI\4T

oTI{JIIBe,{

1l:tt.r.r). To.tl<}i

oI.{Nl.

Jltltl. npo'tt'. yr.prtl

1,5 '

JI},ttIl{ l1. .lItl{lt

l'5

(uo) . > Toqpl .LI It1|4 ,., t,t tttlM o To ,,,IeI{ RpaBO Iio I\4I yoNI K yllli.
tlo d1|1|1 oTi(IBM l ale ( Bex p.
p)"

ytlpo e ll
ToK 3 oTl(t,Il] 2 .t.ll'lep ( B p.

o ,*

e]\{ Iloo.[a

po).

ptr I]oBo.I,INI p ot{ l,5 (u), 1'


ToKy .t{ |IH ,, ToKy 2' aac
l{IlI,( ', o i ( ).
ooof,, o, o T, po o TT.
aIB 2 p ( Bx pN,{po), oii
II{B poBo/l\.I rp 1, n,2 H.
utlma"outl,. oo , t,t I.KIB 2 .
'rp ( B Nlp) oytl}tllylo o.I o.ti\'I
o 2 (otttlfi rIlrl).
au eDep. I,1 .ttl.tlttt (] rtto B pl
B}{ lI 2 .i.p ('1 B,\ pM). Tou 2 oll\{

r a

}pI( I]N,I

lloyopy}Ko p oii

li 2 ( B

p3.

o pT{y tpoti, 1.)Fliliy yrT p.T l p BI{I TI{ I,{ 1/.,1 p6e.

Ivlt]po) o}T'I l, Il}I

BT I{.tllltl O .iIl,II{ ,
2t)lJ

,/

--

,l
'

pep, di, |{r|tJ'ooti (ttlofl) nepi y pl rt]ll }lI yN{

.*
,

pao:

a npo,J|IbI ('/*

ft

oyopy}KrioTl.{ y. Io
I\,{I{-4 ''p -.- Ba, . 1
:

I{Ti{p

H,rio/

50 : 3 + 4 + |

:2I,7

ll
I

aepa.

(l/, yopy}KoTll py. o N{Ke


oTo BII, l I{.
2,5 I{}"{Tp
o):
II|\4T
50 : 3 +2,5 + l : 20,2 ltpa.
d nepzafirnofi aept, ya pt
a t{I oT TK:
ua npoii'|t, (1/3 o"yop}Ko p}. o N,lpI{
I]oToHt{ Ba' I{y l
4 p
tlTMT a p):

llpy.

"

50 : 3 + 4

* | : l9,7

TNIpa.

Illtt.plt.. cn|7t|bl (1/, opy}oT p o MPT


2,5 N{ep * oTo'I Ba' MIJ U'c

a p):
50 : 3 =I'2'l - 0,5

a}iTMTpa

til{}l(t{

.r.o.llt I{.

p topoel.I p)i( BIpo yTIBaT oo.


l{o }K ypt.

IIIup, ll,tt't1l

l0 lll\lTi]o.

ilyl{ilp .rltIte t ooii

e ,..

'{

... l8,7

alpa.

P (p. lll)

{,

.
' BpT
dtl,
llTp;
pBI
60
B
*',,
pInaI o l,{p' opoTaIe HIl A \-/'
oBI014 lullp| p|{,a' pBII 39,4 ep
('i" oOKpy{oi ipy Io Mpt 3 aI{T\4Tpa
BI.lepuN{ IIMoyor,IlI4
.

no,po

A[

B pa3N4poB' yMI.Io)KHIe a z):


.:

,(50 : 3

+ 3) 2

3P'4

}tTMpa.

o,,ou*, A

o I{I,l
(3/a y.
P
ToIiy

iii'"i"'' 14,5 arepa TaB


p.
B
l
P
y

t pIit .y
B,,am'i,"o|{.m, b*ou''..

to):

2a"7 : 4 '

3- l : l4,5

aTMepa.

2Jl

1
T
I

rl

t{opo

i2o-26

pya

'",:"i:"#";:;fi
i3,l1lf""^3u#.l"i,""._4:-#l:T:A.*".'*xTH"*"?
ifi:.::':..'''1;i:^',l''*:^:::;'ii"."",#x",1
oalvt '.''. ,,'r^,ii'ff
ooo.uuua LI, , H, (
.l1, o.t p

---]-

iv

0)

'l

B"+33["

lrUDvArr'.. .- p a,.':p."-g1,Y..
o,1l,1.::,.
o

:::j:.::::*:Y*'
#jJ#Y P'.
:
r oa
"
B^

ri

u
n. p
T-"..] :,y'',': :::,"1 n o [tt(
""u.n "
,;;;;;";::'i::':':"Iil.?,p#,'f,,i#"A

o t{KT.
''|u")."o" Idma pt,8rr.
,n.p"."u"n""
BoN{o ii ii. ou
P, N,I Tpo

o
lt oou,"n,, ',..'ul<
BI-Ioo"lt I{'t

epH
.,tit. ou
o1o'
yI{TpA1]-^ Po,,
116 o,. Op
I]o rlpMll,t
To
l1
l
'1
}
l
OT

o,, o,P1 .' no,no",,u* o.a.tBa\{: oT opa Po' *


",
yo1\{ K IltlKTpt l{
2 p'
,op"u*, o.t9*
0,5 TMTpa,
'"u"
l,5
oT opa -o.;"
"u*',,*pu ;ffi-,";
ig,2 TI\ITa (. paMpB].
llil oTKIBNI i lt,Ip.
o
u utl
".no*o.,'.non,,i.
oa pyu, npouo,M o ToI(

rl.
0,5, l, 2, o. l,5, o, 2 o
pl{B'
olI
t
oIo BtIoMoa3,' j'1.]u,. Il, H, px
Jltlu
(,.
Tpy
1
.
TUII N{
l{H
l]l]o]\loa
";;.';;;,;
o
,(r
ppo). o^ H. u*.l,*
B. -p-Yp^o. .1:,1o
.l
oT1B", , .u",n',pa
.1gt,:l t'o.tIttr lI' l' 2 lt o.t t.
o'Il<lt
trT
IlIl poI]OII\iI
() ,ltl'llitt () t; o-.0ll po.
u'tt nol,",i,,|n,i,i pniuo.
ll('l)(':}
llll.\'l(,lI('IlIll()
,,
r,rrlr 2() 2(i ;ttttirtt''1,.i,
lIl)('rlIlli'I .Il[tliMI]
r]otlNt l.()l)lI:t()II,l.ll.rIl,l|}.l(l JIlIlllll() /l()

A7l rr

B(..

(pc, 1|2)
Icmt, frgg mopoma

AB9J1' op3otiT.l{I
Blupu tjpI{oo
iu ll' loll,' dutt. J|!|t'mbl,,

jun.nn"tI]'::::'"
",,;;;J;"-p;
pBI{I l3 r.p,

aT o
TrK):

p\,ipoB
3 aTl'lI\4T, .,n'i

l0
P. l1l.

202

epi ll(polllt pyKtsa.

l-

3 .- l3

I\{It

Nl.poB'

ir BC, . 1|p,ull
eT}Il JIIIl.{tr A'It
(.l. BX pa3poB).
I'aemb,, puon".' .u.,.t.,i,....p,r

-*r1

'**

ffififfi--._a

i
T

Llep< tpotltl
]\{a)Kt.

. 1l2.

.|Itlma

:.

olpo

AB' op3oitl.le
AB , o,,a.'Iloli\ti du J|tflemb',

BIupu Ilp\4ooJlrrK

n,n,, *oopoo
p,u"", l3 p (llyp)l(Itol.l' :]i}'I''t o K
3 rlTi'}lilp ll. l] l)tl1\'1ll()R tt l'>tt):
l0 J- 3 . 13 .ttt.l.ol]'
BC, oTBe u|upfl,

BpTl4l(lil ItlI A[
6 p (.l sx
,|x7ctfti,'
"-..d;;p;*' BI
o..'oun .lto o !IllllI.l BC

pltp).

.tttlt

( B-N,tpo). o. 'tl 2 Bt{ o;{


3 tlr.lpa (.."u
"i,i',,
IlDiN{
VON,I K itI.1 !. ol.lr,t,t
.iIlIltto l]oo.
Bepl.ai,l]ll()
olt
..
u""* p,..po).
*u"',un,u,a3NITa.33o;t.t.ltle\,I.
-..-iu*u
e{I moponn. o ,lliil poxo}l,
J|'1'1||11 opo.

Bopana d ltt
'3:i|'bIt|II"|I
opomolw (p. l]4)
B i.l:.t

tll

Mo

l.tt. I,l l lJ

Ii Al]( ]iI'

t-ll) ll iJ()} ll..Ij AirC

BI}O I]{J

jtrli{li

AB

: 24,5 aI1TMp'
ur.'p&,'
a pTI.lI{.]ll,Itl,t "l4I] All B, oaBIoIt,I
e
(,1
ap).
t
B
paBI{I
oporntg.
A'. ot
u'r'r ,,pu*uio. o, o IIo Iltl
I(.II.IBaNl

-.l_

lBM 5 ttrpo..(
.
g 5 o,tIM po

| oIl1\,I.
To
^" ^,ioiu'
J|!b'c$a' o 5 C

(, B paNt).

o o,l E

o..eN,I'

opaffior'
Bopmw d *u,,,o-T*pblmb'J+N
(, l lD,
Bl"lI.ia pMooK

AB,'

ooHT"I

opaml'&
.
,;;;
IlI IIo *{pK
(oyopp^oT
24,5 caTpa"
;];;
l 5 ai:IMTo x ppo):
19'5 i 5 24,l tt'ttlr'l 1l,
. A]l lr l]( ] ()l.ill}Jl'Il()| urpa
1](ll).i{tIiit,IlI,lt],l(, .lllIllIllr
., .TBT tt.

..i,i'-,.,,,,..,.I,un'.(,\.ltlt t ppo)

po o tllI
Jtrlltt tlptttuu. r l.oKIt A,
oot(p{l{oTtl
('/..
7 itll1.l

o11|1ItItt|to,., 1,,',,,.',,

'\B.-it,ui*,

_
7

2 ar.rpa

I
."{'I

o o . :^T1]:^:.'.,
flwttt,,
( Bx paMepo,.
ltI
t||7Lttl Al{ IBaN{.l

19,5

"'

j.-.ii,.;;-i
u,Il opoitnd.

m'i l,t,.u1..,.,.,' A B (]/l, r,.,.il l]./l'I l()l \llc d tt \l I' o


i]]I,l 1o ]\4
(rto.ltoIip)l{Ilo
;tttltl.1la
2,l,r
fd}' l)z.lBltin
ll",tlo, 5 ;tlI,llNl,po ;I ppo):

!,Il l

245

[)rr. l14. pe to opoT


! l,t plIi\{ opoo.

lr. ] 13. ep; Ipoiilt;l


- OBoTon,!.
I'li'{eI

amopomo,|d (p|4' 1l)

--94.5-

>r

. i i5

tIir< BI,IPoiiiitr Boo!{I(a l(il

OTrn,IIl't BooTNi.

205

20.n

l5.e*rff.l

Lt] o

o):

ep Il 0,5 aTl,{Ta

19,5:3f0,5:7

pa3M.

0,5 N{'p oT l(pa tsy Too ao.


r

TMTpoB.

TaI{ oI]oTopIl' To oy aMt{T


TaK, a](
ol]o BIIII, o OTBpTIBT I{3FIaI{Ky
poTp.
aT oKo ooyt pa ( ppBa
v).

o o.t B IIo I{ AB oIBaM 5 .


l\lpoB (, ex ap), o To 5 pIrypl{o K III1I1 AB oI 2 p. T
A,"7
2 oeM.
H uctc uII . o po mFrfl rc ,. o ot
fl px
LI KIBae\4 l aep ( BCx ppo).

Pap

rIIl o

o}t TN,I, To Bl,{o ao

;;;;;";; ;;, ;;;

aT
ooe oTIB o

A4p pxo T)I{' 2 Tp


I]epo p o y o Ip opoBHIJ:

Bopo oto T oTo)o' pyl(B ooitlo.


III BI]].BI QpoTKe I4 lII{l' aallB
r, rrI{y ayl o aoa op
ll1' IloB}lyTl\,I B poTooo}y oT epno,

iI opov.

aoy' K)Kr aoK I{ 3 ( o


eyopl o) aoBaT
o ppo.

Too oTpo ' pIlF{t


oo'

o}K
p o e By{ oo{,{ II + ni'pu
(2 tlltp .t JoB lI 2
a

v).

t{.

I{lI'

..T paIrI{ ooat,

ao poaIrI o opaala
yIlll,r{ pot: pao ooKe o
po KDa
(pt-l5' pe) l l .i".,*'p .
:::.. 3T oT a
lo,o'
"u
oTIBaT I]Ipy o*

4 aa. aI{ ByTopoi, "o ay


Topoy Tpo' oI,I

OTBpTIB FI JIBylo
206

+2 +2

1i

po.

I 1 oop o }lIly.
H:t:..
]'oy
pyA,{oTpIra oot oTa B B
o
aoK, o Me x o pIrl a.
.Ta'
oToBI{I l]oo tlIlIB toyl(
t pI]a a xoa op
I4-Ha 2 pa oT po
3T).

yaM.

",.o,'.o"*".i:::i:'J.:l
I.ITl4a
o

T
-0,5
a}IIiKy' aT o
oIBT Il oop li
}ITpo (rp opoBI o p
HIl, n",..o.

oB

y I-l]I ptTI oTItpIl.I)lNl l]opoO\4.


H

I(IT]M Bopol.oi\l Io' 6.,.,'.,t.y oepe


p,' apI.IBaIoT I{JIlIo17 J|II 3lI{lIlI{
.
ot o. p Te}IBae I )/oBI,lX
KI]oKx.
yt poaT B 3BoT ooa a oI,{.
llI{oBo paoI] py o pya 2*3
I]yoBI

oy o

I{D'

opI.a TK )t{' Ka apl.


o.
aT

oI{eI.

H .t opI{e TKaL|' tl BIo l{l.Iy


eHtII l'toT paBT l

uoi.i
oo oT I<pa TaI{ oIBa 0,5
t
tp
4 cap. toT ll}Iay
- pop.

T1o.

uu J|'blcul, To 2 C

3TeI\{ aI{eIoT lpoI,ILI I]Ti\I.

ti{.;

, l{ o pI{IBIT o oo I{T TI{


( o tI yo.pIlo
oo). p po
yIoIIII llplIIlyIiIt ll IlIl]I,l ( arrr.ltp); .o ;;;;;
uo,pey
opJlol]I]IIl,I '0,5 . l., tttl tt"'t.ty -'.2' <.l po
1,5,' ;
*_,
IILI ol<a
- tlo 0.
2
y '_ 2' o ppo
ypy tp pol(IBT IIIK|I' a pooI{I
lliBo IlaNIaI pI{-y I I,l BopoTa'
T)
BIoyto Toy pyKaB. {ia I
pl
a }I ol p.I. l ool
irri
lIlB TIII]\4 BIooI{]I\{ l.tIBoN, ts 3BoT
oT

CI}zt1gg111

K.

a ya l.aT' ol e olo -1;;.;";:";j


oTI{ iBoB]^}I B}. Too}lyt poIBT
o pa y{T. oo"llt opotlK BTIBT
B B] opoI' oI ll}Iy Illl]l epoli
BopoT' ot{I BooTI{I{
o JIH|1I1 I]IB
eIro pea. BMTIBT
BopoTK' po} B Ko] 3a tsI opoBI-It.
207

t
I

t,:

BIBOTI{IM

TIB TaB.a" :]1:::]" p y B]J^I.


3aoTo^B:[-1]ttt
p. b/1.
lllotd' lxpIBaT ;;;il;
no
o
p
BaT B po
n"
"i"*"a.pyKa1^jo,".334,

Pya

on" ny.ou;;;;"^di
a IIyoBI
IIT a nput. no,orl,

a o ooK

pl{lIIBaT

,aK)K op.e rlp.a.

KA-KHKA

Ha p. 116

pa>*(}lo -I^

. 6o,

\\

oolIi
oi."t.
(p,N{p

l, IIII{ K}Its''ffi';.;;;- 1i..,,',!. opo.",o *pi"*,^:'Tpon1
Mp:
5O)lrlaf y
ri,l

ooltpJ''o.'''

70

,.lpo

?l}'i; ;; l

'l'

i, o}l{ii}lo
/]p,r}K tp Ka Tp9T^
up>a a.
B,II.B' aa ,".i"""
a (. 117,\)
Tex&a lp

t
r!

plt

. "1,o o A. a
o Top
4.::I,,*
tl, *onii'.'..Gioun,
u^,'
p,
' :- :]: 0 _- JfJ"l J#i}?l; .
oTK a.l' a* , z
"in,
o Mp' a
BuepuBaN[ pMo

pL,l.
40 :6^:|: 6'7^
,
--. I\
.IBM 0,5 .
o o A tt rdiiffI.'1':
T.
MTpa ToIiK ,"""" .
Bll3' I]o o;i;i;;;.
no*,i.
,3'''11';^"IBI{
,[:'tltla
l|o MC,.
.n, ('ry^''Y!n,
o.
Dot|
, \'JI ztloeoi,,,.o'i,ou*,
0.5 t.r' lIo looHL' a
tlu
o. pt\{
pao
8
o.,.''o.'--1
KaII]I\,I r .,,,j,,lu.
n *",,,.,Jl"oi.*-':.',.:,fi:^, ].x.il"";#l}
.tto
yo,.
"
j';;;i"
9 po (K (
o ep* np,ou"n* *;::*.;
o -- ffi"ff"",T;';:"i
nonyunn- My .}{
":
'
6 : 9 a;tloB.
152 * 2) :
T up uxy, E
uu, |,a.^, o..-lt

I
I

"i"o.",n",

P. 116.

poBo.]\l.,,n,,;";n;*;
o MK).
208

on..

o'
Tl\tpoB (.

lot<or-lrltKo.

70

o,ilt. .

l7I|3 |{I'tLd. ,rlt


^70
tl.tl',
-iuinoo,*u,*.''''
j:*:r:,::'::H^:,!:x,!{{.:
.oui,n"*' ," oK
3;#;:l,: i^Il f&Y;;,^,p""l, ,

p.B
l ,*
.aMtpoB
"'r##xTi,uul"u.n*o,Il
.j
:.aL{
tp".;1l73),
o B a 6-
l1oJ'lt

ooa

l.I,

aN{

11

tlrpo
op pT}K
it,o,,l ltJ] llltl*

,l

",iii'

*nu*u,i-J

"o"-.,,:n

*]!l:=

_
$ =

'{

.',

Ilo ].oMy ) pI{y' . o Iool{.I]]Tt1KL1HK||.


fl o oyopy)KtloT a o l\{pK I.r oyopyx{o p o M BT pilo 2 ap
,T a OTBo K}lB. pep, y .e.
HK lIIpI{a Ki] IIo .a oBT 40 : l0 :
: 4 Tp, IIIp KHa IIo J1HI4I1 eep o.

.*.ttrr.r-.

3.

ajl

+ 2) : |0

(52

"

5,4 al\{Tpa.

Ppo !l

q, J l

p po e,']T .)r pyK tuBI ( Il.


o JIIH|I
1, o orr,t |4vt1
-2,
IIo I]3 o
5-6. ot lx] tl
lxB TI Il]Bo. op
p aIB.ot IITeI ItIBo\,r p3T>KI,iBloT .B opoI 11 B oly (o )K}l) l'l
olI]BaIoT t{ IlI-Ia. Ho .l\ y.y pa.
lt yM opo. a ot }lI]3
a)oo I.I aKy o.IIIBIT ot l.l
pr IIIo\,t' aTeNI IIIB TaIM IIIB]\{.

td
t."
l
d

ri-

(il

:s

0)

KA B KPOB I(AK

E1
(s

H pII' l l8

lrrl1lr Il'Iil'l ltt

](lU{y.

lu)

eo x o

t' t

J l

C/l l ()l

It

L]

Nr

p l{

oyopy{oT T

>

ii

6-B

(104

iiiii

B yy

rr' I l7. Llepr tpli .etilt.

A -- ; *

ritl
210

yBel.ILIIteNt IIllIplII

o [ly.

70 apo

4A

))

52

{ B pyoylo KI{y oo pp xoMo TKI 324 p (opy>o e I]o N,tpK


4 aTNIT ll. Bx paMl]oB' yI\4o)KI{tlIe 3) :

iiii

70

yoy

iiljl

ii

lJ',ltst l)tI(l,I.zl ltllttI I] I(l)y()l}yI() liJ]ay (pp 50)

rr

tiill

I{IiT T}l )K}l

ti.x):

tg

IIIB

p ppo -.lI .oB


ooT OepI] a)K,o|o KIlIt.

|1tl

o:--=-;*
{6e

12

lr

+4) 3:324

IIT,IeTa.

o I{IBa

,/" e

TiiIIlI. or opT oI{eBo oI{' ao

i{Ill
ol{py}It-

2ll

t.

{
I

:i

0
n

I
I
I

o p o MpKr

BI\,I

pl{aBo 4 ep
pT }l yTaoBtI-

i,'' -"p""y (
Mp lpa
!IlIlN,I

K.K paB

f'

it.

p):

l04+4:4:27ao'

or a

t{ l{o[teTBo a.
Pa 28 aTpo [tT

,*vl\.
.o l(

28: 27

: | (q py)

pa I]o.,.- l()&. Iil,K 0T


ou pa a
3},{lBT I,l TIo'{aT
tI aLl.l| n o"^pi'.
a.
*llI{i.l n"o"*#l""p"""i.ip",
Kop{ Jt

I
t

.|I;
:.:'*"y'
u.ou,.IIprT
"
Too Tal{*uo' nu"n.n,
K rB TaIM I;t
o'.o..Illuu., ", *. *".'"
p,BIto
pxt lllBoli' }i : ;;;. "i": :"u^ly'o.. Be

o h ooT}iI
Ta (p ol{eo
a, Ta K B pa3Bpll.

''lr

aTI4eT.

l{a,,

It tI oT

I{aI\{'K.-

ToM B yo p3.
tl2Il lt 3aI(rBT .)

"

!Jzr.r.o l.IMraT o.

.,y,.' 71.,''','y .

lr216arol., I.IpoN{TIBIoT

14

o,BaloT ot l
apxrrr llIBoN{.
v}KaT

i',''t,

paMeIoT III.

yy oK
iui. l l9). o p oTKa.
j\r,.ro' 1 r.p a

,,..ou n tlooBlly t
K.'' aTeM oTJla.II.lBa}o tIIpI{y yy
KK L1 T. I'.

p p IlIoB )1{ ao<T B y.


y . Hat

,.*u aN4IBaT' tlI{.


.
I{zl a tr o
rrlrl,r tl1l. I o ll]p}I
ll()jly'IL.T pao op>l(.
OT ep o ep}i

pa.

"".*
op.T pay
pyoByto

,{a

t..

o0v}I{Ho p lo N{p.

n".u*.'" pao

oli.

Iio p K

V{o}o
^i+4-80:28a.
D

T a14|4

tt l{o)] I{,.
213

,-.'--.

J.** - a

3 aTMTpa' a

H p. 120 prrr ra p\{ IIl BIT.


all o.II' tIIo ,ll.
!..l p pT}{ lpoIi o (pp
50) xoo T JI\I(lll P''?I:

);J

Iloopy(t{oT

>

ili.,

ABC'

52 1_ 2

54

o o

BpTKI;HI

llBI\,1

I1o J|14H|414

AB

o 3,5

I].

o.

24 ep I{ TaBlvI ToI{y T ('/, o5lot<py,n.


2 ep Bx p-

o. \ipl< \,:Hy
}"{poB,):

52 : 2

24 Ltl.ltN{'a

oyl pIII{yp o pIl .


fl. Touy pe o .
tlu dp. o o A o Illt A/{ o.

l'1lBI\{ l8 po ( Bx ppo) lr oy .
o poo ooTaH}rlo, I-I Btpo ..o
prI] e B. Tuy t]It .i;i B
rll ,, rltii TH oor.t ,.

Pm zttt' I'.nttt lI|7I| mIl|.

otI1l7.rtlr p43l(y Nlil(,y Ilo./IyoIipy)l(Irto p tIo


tlp (rllr. pI,ro 2 [r.l"1.pot] ."I] B pM.
oB) ll().il)'()I(py}Itl{o '!l,l o N4pK:

52 + 2
Ptitle

40

i)il l]I{il 14 a'


lll.N,!T1.!B (oy

|4:2:7
otn

14 po.

fl y BIay oIpur):

alrTpo.

. l].\

tpa.

b'

rr7lt ,' .

paB.a
ooi ta
pauy).
(o
}.^"u"'"'"'pu*
o T BIIpaBo BJIBo
Ia "lI AB oKJI,II.IBNI

t-t'IViTp.

au, . o A po

*3:4

TN{Ta (oo

IIo
I ooi{ BITK
pa.Iy):

Ill{ oopo A!. B pr 70 rpaM


- du,e
totu o e' opot{Iit I{ AB fl' oTa alpu|I l|fl' pRlI 54 Itt.p (ooy{lIo1.r, 1l Iio N4l)Ii lt.ttttl 2 ('Ill.t.,Ip llJl Be

po):

il
{o"'u'on

pia lpo (. 12l)


Bl.Ip MoyoFlK

..5-'5ElE;=-

aTMT)
ta
:
pltt)

7b-ep

Trr 40 ,.ii!
52:,-'

;=

ta CTB,. p

KA It{A T BlAAt

l-{

I *r

:2:3,5

,a.

.I 3,5 px oTKJI.
oo,oi*' o 2 p (

i
I

I
I,
I

l.

i.* p,o*"). o ou ,
uupi oTKa.lB 2 alt.
;;; ( x papo).

To.r 2 o yK'Tp.
(a
t{IM I{IIN! oKofu 2
.}lI,l TL{), [I o.
oM oT TotIK

.}t

RlIl)tlRo I{ l].llI]() tl()l:l Ill)'lMlnN4

Illlli,I.IIl)Il()ll ./llillllIt
.II()Nt I(
(),5 llIl.l l.|t,.,.,,..11'uo,."'' ''.,
I}()X
(.lrlr
1l:l1lotl).
Ml.pa
.o
ltC3

o.ttttt 2

0,5 't

2 (a

l lJ

t,l. 120.

a {a

]elo

IaI{l{Il.

l]oB() . BHyIo
tr<r I{ uo'',unn -^^*^-.. Topol]I o Bl.
atso
Tr<" poBo l{Il
,'.',,'',i'o
B'TK paBl.i
I)Ift7 a. I1,6
o
:1l''."

"'' (o pu"';.
4 tr,tr.p

oIoallt'

,..'on*"",

2 MTp (
(). 1.O1Il{1I /Jt*l ;;;;;,o,.n,,o,"u
3 poo,}4]u
oK
,"u*y . 3
I](' l)Mpnu; u
A!.,

",,uii* ap
I]Ir(ll) Ilyllit1.plly.Ito'
ni,n, AB pao
T0lIl(rI ll.p.llI-l ..i .

lt

1r

,l
.'.",-*'.*,-...- .

BBo oTl{"]l215

-a- .

i
t,

3,5'

i'

0,5,

To
tltl t''tll| de, nool||4.
oe.
tua)
0, 2 (oo
," ."iiiiolmai.
'u*** 'o.'*,
ya epe BITaI{ paBa
'2 e o,"1i'*'pu* ( pauy}.- Po
o pI o -

3 ToK nt" BBx


JI,2 poBoM yp

t{

AB,
I{ o
oT.I
BeBo
oT ToIl II - oopo BpBo
t.
pe
BM o 1,5 p, 1no,u,}..f,g61

-E

I
s

py):
2.: l,5
3: .J

1- I ')

?,i
px oTK,IBa\,I o 0,5 lp. o
o Vp I'l
TOI{I'I ,.IIII li ,2 px
Bx
rp).
o.IB 2 N,ITp (4,j
l'5, 2 l,5
uny
p
U'b
Bll(lt poBo\rI oT oll
ou 0,5.
o.rK B
u,ru. maJl,ltl' nepdefi, naoft|tlt. o.I{eNI'
tu)
(6oa
2

,
0,5, TaK( ToI{

o 1,5

J
l

"

ao

r,t oB

BITaqKaI4
o up<y tpo p l II.
.I,t
lIIo\4
o.I{N4

M}KO IIoI flpN4y

* pI,I 3a. o o.
p' TaK)K. uy* ll]B
o Ka'
oao BII tpo .II.. l 6tl, paBI{yB
tpoy

ppaB B op'/litx
" nu p"ToLIe' ooo a I{a..K!I.
o

'

Ptl. l2l' rlr<

t,lt<piilt ltttt tt1lttlii u]TI,l I]l.;ltIlv't{"

rN{ tt 2 rt,p['ITp (to.,tltlt ,ltyl l t.

TK lo 1la.ty)

,,/

4:2
o o.2

q[{i\lTp.
,'

1l oTl{a.Itset 0'5 I{Te (,,


io 0,5

pp). ul e Bltit{ pooM


p Toy 2 tt e 0,5'
2t8

Tlt

,l.oo
Br,lltpoi:I rty IIo lIrI I(Jll1l,lI]IO.l.
H I.
It
lIi|'l.I(lIl,
C
l)l(l)BaIo.
1.li?ltlI,l' lIl)llI(aJIl,|l}itI(r|.
.l.l(lllt
,,
1lr<t. l,l,illll(|.I l}I,tl)(':JilI().|., il llit
,,n'p"-:j.|I
IBI ( px,) :
pKpor JI,o.'. .,'"y,.ullll llplI11l(!{ a
l, a o;Ii
oott lIt{M - 3, o py o Kot{.

;;,; --_ 6. o pl(po p.I{.IBIT


flaivllo
uirau...poottINllIBoM

ilp'

"";*p
pe
py

ooBtlo.

o(t{It KoB MTIaT BITI{

,',;.i;;;

;ny ",u'o'

( o T)

o IBa

pyT

oot

llo oa) I(aK'I

IIpMK. o pI{ep

It

BITaK I,I IBI a'pau"u" , ot


TpoaT
It{ uo,y,<u, B o}I BITaK'

o
3a Ko

TKtIl4.
a l ailp, axBal 0,l ep oJl.
"*
oa Illl1r nr ' 3aBIBIT oM
it, ppBa oTaBI Koi{l B BITaK.
211

t''1r\

I
I
1

|a

ep.

I
I

i
I
\

a o a' To B BpIMoT oT
o
. I{}I I4I1 c .dp;;;;
::.g:iji:TpBT
JK!IT K K )I(, aI< Bla.
otl 14-16
-3y
oo
BIa
",n"'poB raT eB
I{ Il]B ( r.iByloB).

y 3}l{ . t] p. 5bz (p,.. ,446i.

{h

--*.

t
ar

tr

op-

";-;;;';,";#;

{"

r]poxoT ll, To
\{o}Ho T op
-T)I{y
IIoBI-II{. a
I]pIIlI{BaT o{
E,
1.*.
pc.
-347).

o)Ky IIIBT B BIII{ o


-- 5J1HI4\|.
tpBT p pN{epe o
^_ !i,
o
o

"'p.

:t"

eyM opo: y TaBT a


o

ll

oT.

,IpT yTIroBIry
y o, I{a4
H MeoM, V oTaol,{
MIa "It }{IB

a. o o,t.trroi,i I{I,tl{
0ll. rro.
pylo a[{r(y tlpoIi.Il]ZlIO.l.' ol.yB lI
|-2
I{T]!ITp or., 3.I,,l lro;1tirlyrii
p y>a
po]\,lTIBlIo. otttto or-rr
,,o*, a
:..::":.,
OK
ToI,x
pari\,I tIIBoI\4 o}lToBIBIOT p ovoTaI{ I]OIIJBa ol

*-, .tJ
l t
t,t

ooy toy o{B


}/B(I{ey TI].

il

'ti

K BOBHA BITAKA^{
o6pa;>I{a

fk'
5i

' '";'1 \'' '.


{) 2{
,(
l".v

liIBO.

Ha p. 122

\i

ByxlxoB .

oTpo up'r lpot oii to,,t


(pl:50) I )Ill ]\{pK;
rla

70 rtr'ltlvipo

40

,r "3

52,s/

y{}io Ta I,l
p

o'1 yo

))

ft; )

p pT)il tp

blmett
_ Pm eul
M(,y

rI{7 Jl'u|Itl,ll me.opeoyoy(oTIo p *p*


L""{:91 u1:1)y
{BMT po) o5,gKpy}}loTIo ^raI4II o I\,{DK
(toyopy<o p o p n,'"
i ;;;;;;;;p;"i;
Bx-. l,{o' I\,I}Iy oyol{py}KoT
T o p):

52
2iB

S}

2-

40

: l4

#- - l$"-

P:c, 122. 1'uroa

BltlNll-I.

ttpo.

|i,#

219

l#**--"*

Pa paBa 14 ,aM, ooy-to p


yy l a.'4 TaJI14|4. ',B xoyt BITa}i
p 7 o (;14oy p):

|4^:2:7

*a'poB.

TMTp'

pr'
""lf,#-,&o"\'6,
aoi< qT-pIrI:
BlTy y

7-3:4

aB

ll

123a)

II|,1I1 AJ ., ooTTTy.
paBi{I
24 p (1/' oy.
a,
e
oKpy{rioT ep o Nly 2 l.tp B

u,

"'opo
a opoTaI
IIo \,IpK'
.I1p
.|

BvpuaeIu pNloyoK AB, pTKa}ll !'lA.{. .B paB}rI 70 -epal\-dJutt.e :tl

papo):

p.

#=6
3ad otl, (pu.

,',

, n#J,:":p\'"A

3a ooa

o -

IB 18 aepoB I{ TBM ToKy . o To pao


.
poBo.I\{ opoTaIly Ir .o ipeeu

iI B. To1l IIpeI]* o r.
oooit,:ulo. o o B o I]o I{I,I AB o(^o49y t oo l.
iBa 3,5 1yrp
.L.>

al():
'

i' ,.

7:2

f ,Y
3,5 ap.

oTK.IIIBa 2 ap ( x
o.,M ypo e,

oT
ToK
ri BaBo- o p\,{iM
M e o
0,5 aI]Tp
oTKIBae

yl]Kpt{o

oM
( ppo). o lt C pao. poo}l{ll I{

o o 3,5 p
ppo).f oI,r.2

oo
epe po a
123.
.J"y**nno
tr arll'l.

, ota .l,tp' ooo^q^ r


pooM oT orl 2 upe ou 0,5, , ou 3./3t

oi

o.. 2 o oooo IIIBa BH o.I.i.IBa\l


70- epo (y Io Mp).
iu*u it,tli. To 70 o aoli tyo
e ouo I{;
Jlutt. ,J'II7 i a bt,rr'l{|. p 1
ooa, oT TK Ir BBo OTKIBeM
,2.,'"'epa.'
,N{
(.u B paI\{po). oI{ 2 o.

a I1 e I{ . I( y
pI{ 99.:.^i::}i

:j

i#* ,

-i:"E",.H# ; i::,;x "x:


: .q:i)
(t ex pep).

pa

1f","'t

* All';

221

_-*!-*---".-,

tJ

t.

o 2 2 ep oTaIBe o 0,5 ap (l
ex ppo). To 0,5, 2 0.,5 oeI{. To A
0,5, a Ta{e 0,5 l 2 ( a') oe.

Ileprd nooaa (pc'


Btup.1gg I]pMoyoI.IK

tI KoTopoo

Afl B

AB'

paI 70

t
i

1236)

BTI -

I\4TpaI\l
de
opolrTIe IIHk|lI AB fl, o0TB.

tott, oep;
TBye lrrpflIe

tofl, paI 30 p;(o.


-^o p -4 }IT1\4.p Bx

oKpyo ep

pepo).,sl

,t

! *!,.flf
4 :30'epo.

52 : 2

a edep. o .t B

IB 18 poB TaBI,il,ITotIK

BC o.
. o To

iIo I]

ltlo .o pI] .
A[. Touy IIpeIt oua ,.
ooo, ul,o. To A po I]o AB o.
lBM 3,5 ae''g9 l oo lpoBo.IvI op3oTa

a):

o o

epe nooAa

I
1

il,L. ),{
7 12 :3,5 p.

2 a (, x
2 tl 1 ot{N{ ypo eil,
oT oK e BBo o pMIM

3,5 epx oTK.IBae

pap)' To

ee l]ooaM
yo I{Tpo . oTaIBa 0,5 aI{TI{N{eTa
( x po). o o.l ff .o (o poo:
1 ) oIBaNI 4 pa ( x pepo).
ooo IBa pBo oT To 2 up ou
3,5, 0;5, ' oue 4. al oT ToK 2 o ooo r
B3 oTK]BN{ 70 p (y o ep).
tlu l73,. Tovy 70 o o ty
ll'tfl o.Io C.

aa' mflul nepd,'I mta. ep


'e Iooa To .ee:BBepX pooM
rrep}Iyp .o pli e AB. Tuy p.
Il oae ' o To ,,}l],I H|4v1 ' px
oTKIBa 2 ap ( Bx pMpo). o .T
BBo BBo oTKIB l,5 pa (a
pil Iu);

3:2:1,5aep.

ep> yp9 ee.o.'loIl'I


.."-*o'*o
P. l23.
l.aM.

(.

TMpa

o o l,5.px oIBa^z .0.5 0,5 o.


B p,MpoB). ,"";..i;;;:"{',
" !,^P "
2 0,5 o,.tII\4.
;; ;,5 ,

'oun,

223

Po olII
.l., ;l,(.,
,.},lltott lolta I{i]}IB Il lt]T'I
ro II1)il'I ]lII, Bl)ItIlil,Itl (. j l7l.
lili
iIpi'l<lr Il ]UtlI Io T il(. oltit. 'Il}..!I il-

T)IiIi]I ll Ill)IIL}tBl(II liol],i 1!l. Ii . ..r92-.ll9ll.


loA.o oJl

IJ prr. l24 o1la<tto ll.ill.


..l-]

ltOTpoIlIl tlpT){ BIIipoI,I

50) otl]\{o Ctl'Il .ll}'ltill


tt
ilO.1\'otil)!./IiiIo.I.z]..ill]i

IOIIoii.Iil}'Co"illl.

tlii trlltlr

(l,lp

NIt)JiIt:

70 tll i.lrl.
'(
4(]

]'.;tl
3!

.S "t'

t4e

{{:,

.l
G'

/lf*r

}--r-

;
i4

ilEI
=l

EI

-t

='

^. 7''*'

l\,
1

ll

\'l_

.,"

-i

-rl.

,|,a
;.1

I
t

/--

,l

'(r';Z^t,

\;

S'

r-IIo..,.'1YCo.III{e l. tItlilri't.it
.,l.ii l1lf.it<...
l]Ill,rT l]I(y ]l,,;olipy}lior'll p B'1-l]},t ltZiltll-

.l.t..llIlHo ILII,iplItlI

tlo

.III{Itl{ p.

o eTil{a lii (ptl. l25)


i]t.Ill.ttrl 1ltoii (). trlrl.lotli B l.ollIi .
./!um.LIt. o l<ll A ,l' Ii BIllI3 lIo ].t]I)()}I\I
\ .:] (),KIBI,I o 25
rIllrr:po (|/... Ilo.r]}:oI{l)\]I() ll l..ill,Itl o ]\,1pI( .il 5 aII.I.lII'l.l)oB .1 B l)a3r,rr,lto):

,,:t\

40 : 2 -| l

,l
..;'lIitl 25 i,titeli

.- ,5

al].}!\lt-i l)ol]'

]I\'IIl(l lt1ltrlli ttti l|

;I'!t','Ill,\.l

oo.'l]\I.

A .tll TolIli}/ Il lli,ttttt.it jllii .:ilII,iIt ]ll)(j.


!JO,llll YIilt'l.lIpIivlo .IlHIl po.itilii ;1.1I1llI)I, ij t'-.i
().j. 1'ollIiI,I A ilo rr'rtI;rio.rII{IitI ol.I(.ll{]'{lllB3r't 25 tlr.ir\!'l.poi]' 0.llttt 25 l,tNl BolI}iTof,l ..lrttli.t.
,[I,,tt toa. o 25 .o li BHII lIo l.ol)oll;]..t
'r Zi Il ]1(.) Il\IlII1pIio .tllII,I oli.iltClit tttl l;0 Ii.jI.
\r(.pB (;rli}' tolttt o ,rpe).
ltl,lt .I]ilII \IC)l(}r ToliNllI 25 jl.,tlirt iiOlI().']].1 ]l (]-

).l. 'l.tl.I

.Ii)Ii 7()
]]t].:IIi]iit ol.i(.ll.1Il]ll
'..:iII]Il\iCl.i)()B i'.l''lIiIIi'

,i{jIIii

tl rIplt).
a u3{I'

i<llttl,l

||{

lz. LIp

I{3\lt.LlCllliIlIC

i]()j\l,ltI .I]BI{y BlII\iii)lIo .IlIlIo

Pa

ttii

.l.t.l'rrttl 7t} iillt-l.

t<ltitl.

outI}

Illl lil)l.()ili\. l}l,lIil)OiiIiIl It;l(ll-lItl..lt'"0'.lIIil(' \i0i]i1lLr Il().


]!]Iil.], ttltt1l (: ()llIIl't Ill1]()\l, l)i-llI()J()iliItIIlJl\I lIO('l]-]ij}it]
!I(]lII].o Ii.IiIi :Jit.'lIlC() ll().lI()l.Illll1lzl' l]i.lIII, I]l)II l.jto}l li()('
(,j\.:tII]Io. lIO IIoIIl).ttloti LIItIt B(]t.. I(prrr.la 1,,.ir.il1itl-.r(},]ltll

I]JI lloH.

j.
j].lttl .rrt ti it<tI tt l)ooIt lio lItII}l(l 1 liiiIlli,
lipTiIiC
}]II(llo!llili
}l
]ly}iaIoT oI(li, IiI( I]oi(I-{o
;lIprro'lttrtii, }to pI Too\I o.,IIoIIIlIl aI]Ij,1i(

,].o TIl
,\o.TeB1!I I{II TttIIB'1 ()BoII.
"iIIIt Illl.tI',

Dlt

,.'

Io1. ,'I\'I()Il!t] l]}IIit1 }tzl III,I]I (I] ll.II.


l, l;r tUB),. .- 2, o ltr.itlttlt :] l.

.il plil)o tlt\'tl-olI]\Io I1oBCC]i.I.] ll l-rllI"il]iV


!l }lrIio.l,li() (l:-iLlB it ]t lio(])'l\: i]lIl):lB.li]iIII() ]lItl.II IlllltIipC-

:r.l'i;

t"\,

]ill1.i.

l.]j':].

ll.;i.

l<p-,

l'ir.pa); o l.a.rljll

t
"rsi

l(oi;.ll;Ilo

225

..

,l'

r...'..11

;ffLlftsi

o oT}I( Koix IIpaBeI] o


a TIl lpoliy I]opoIr y o lt3y'
a 3aNt o,[LltLr oTI rl apattIl\{ Il]BoM.

l,
('

#t

nl

ao)

$+=I

}.

'(tt

oep Ka)I{oo .
T
.op, r]p}| poe ooH B B.I IlI{
TrJoaTToKooI]paBJITKaI]'

Brpoy I(IlI.IIoyo Mo)tlo p3aT


o KoTBo I{t{B" fl. oo ooo .
TaI,]lI 14 tI lt paT .paBI T' oK
.oyo}I
.e ItT ppeaT tpoy
a .
p po T aT I]plly ll]BI
opo I{}K,.oo I(a. !.oa T KaI] o)itl{ poxo-

<./.'

}iooD lIl] tlo lB.

,* *". -oyotl' pKpaaloT lliloT.


-I.I 3/n o,la.

A-oH

IIo

H p. 126
I.Iy.

!.

.oe' oll t]Io

op>t<

opelt eTe) lpo o (pa.

p 50) ttMT eylo

I\{p:

o o

Kpy(}IoT T

70 Ilo

I{I.i

opoI,i

pT}K

T}t{

40

))

tlip-oe e

}I.

I\,I pI{y oJIoI(py)Ilo1.lJ t''p 'tlc,1.Bil 3I'IarIT.


rpI lOI(I'l IIl JII]lIll|{ 7'1l.

. l25. Llepitt

poolt ooI]TaIty lo poBoI{o t,


ooaIu A.
N,{ e olloa4 ToLIy e
o A yae I]eKyp i]poBoo
rttpoiltttt ttt.oy

IIo:I.
Jltl,tl' mt;u. !.a poBBlIJx .u.h{
B}t3 II
oM ypo fI oT Totlt{ A o, BpaBo'
o 'pi-{N{ oB oa.IB]\,{ o |2 aTI\{epoB
('7n oyopy>oi Tll [Io M 2 a}iTIvIp

JI B pa3poB,:

l (p. l27)

12 p.
40 : 4 +2
tlp
ail{Ie o 12.
poBoIll
TaJIIlkl
227

i
I

..

i#--\

8frl
Y v !E
;.
fr =s5.

i:

5S$
3*.=S

" 3=E

.$u$
:F
95

*'"

fi-,

s
*-S*s i
:
pA,=6
*n.'g J5

;:5s

^B
Ii o
s

3 i:
S9
.-*{>t
***

:j i.'#QA-o*
gs
" 5F
- 5 s."
0

A^

s
0

s'

'

st ;

'!'l+*--_--

r'
t;

lt

fl

;
d

Hr

Pc. 127. ep

IoI< tt o.

..-

KA

3,/

otIA (p. l2B)

oToe pT>a lpo

,^^I!: bUJ IJ[4a eye


(pM
]\,{lii

a
oyopyFloT

3/a

oa

'.

ll

70 -po
40 lLt (

fl lpo

B/a oa
IIoy"" ""n/*u.T epl(y
p B o
ui"p"ii".*

:Iply9*j
o I1 ep.

14

t{

5r'
AE
E

ts5

o
.;t;:1

;rs
P. l28. 6a ia CoHii.

^.

E
O

o..

o pT}I(a o (p. l29)


poo opoTtly I{ poBoI{o 'I
TBM a ouy A, A oyKa Ir.
[l.yp poBoHo t'

ua

o 16

IIy

ma./Lu' oo.I A eo BI{ oTatBaN{


aT,Io (1,/, oyoKy)I(oT aIl o Mep

pa !\ papo):

40:2 4:16p.
o A BpBo oT.IB 1 1 po

oyol{py{oT TI,t o p

e paepo):

40: 4 * l :1l
o o 1l

BI]lI3 o

pooo I,]ttl,{
poB.

ep oI{I'{

l[n

1 P

po'

'INII)I]\,r y.IIoN,I

op0t{rrii

oTl{":lIllvt 1.I(}I.(

A 1l

(l/n

ll

IITIle.

(>) IIoBo['{ llyllTrlpylo

}ilI potso.'lofi t.ll.

akI llpoBoM e To 16 16 o'i 1l.


,tt,tl,. tc u J|Irl,u, |!I13.' o o 16, 16 11

,$

Bo BH oT,lIB1I o 70 alITpoB ( lr

).

T 70 i\,t

];I

BIIIVli,oi? ;lii.

o)KHo

H p. l30

opax{o aT

o6l,t ,.r.

oTpo epTe}K. lpo ;lrlo a


(pp 50) ooI '.Iyi p:
llo T"rIrI 39 t
( pll /]o ]'a"tl'{ 54
(
< tl
(
14

I'I I{t

rloyol{py{,,".',,f;i;

if,

'

oe T)I{a l (p. t3l)


BruuM l\4oyoK ABCI, BpTKIII lI BC BIII 39 aa
dtl

oTopoo A;(
232

.
P. 130. or
233

a
tsltaU o '
l p
o
o ToK
IIIpa cnubl.' (JT
oy , (1f3 oy.

TaB
aeTp
,,,oi,"* lB,2
oTK.IBI\,{
Bx
opy)t{o y o I\,Ip 1,5 ae .

nDo):
.

50 : 3 *|. 1.5

o.t 2

1B,2 llTeTa.

.*

oTaB epe,yp

AB; ToKy

H
.

!s

.g

pe

p.

oo.

o '
Itt.p. nportIbl. o o.t , pao
(1/n oy.
o

TaB
aMeTp
tz,,5
o'n,...uii""u"in

opy)KlloT py o e):

50 : 4

o 3

I{

pKyp

oaI\4

e AB.

Touy epl{

|2,5 aT.

oa

IIep.

,.

Ilode'nooKl1.oo,pxoBC

I. l31. pr tott
otoo (la.

nb'o TaJI

50 : 2 + 0'5

'

!.,i,.P";;;;;;;"d;:;;;:!"T",ffi
xx"t,,P
(oyopylo'o..py!,
2 ca.
"
Mp pMpo):,,- n*.pne
]\4pa

.".

50 : 3 + 4

]l

25,5C}lTTp:

} 25,5 e
OTK,IB]VI
r.
TBl\4 otl
To.I pllllI4't ltttrt AB ootIa ,. To

o BBpx
1

.'IM

u tt1loii'tlt,.oo A
o
IBA,I 20,7 caTpa
a.,ouy (1/uA.opy Io } n,?...u"Tpa

e..

o. o o " Do llo , oa.


3,1 Ta 'i ouy n (/n rpr

u.,tl,

50 +z:52ca,IeTp.

;;!#ffi;T,

( Ir) oTI{Ir 25,5 aMT B Toy U-I


(,7, no,yonpy{o py. o p 0,5 aTMeTpa
MpoB,:

20,7aTpa.

po.
tl o
c T""::i::y.'o-poaHy
B; lvy;;;;;""" o
,.

pol):

|2.5 :

4: 3,l

aTp.

ptI
o n 'oyM pllyp o Ft.
oaa
ii'ln C..; oIiy pI{tlll
nport.Bno.aeameJlbl7b'e moIl7 Jl''||'|l na I7

Jw'.

llpl ,

,3 eL,{

TIp

paBI

a}ItIRe BoN,IoeJltII ooH


pa.
poM K BIpBa lttlI' 3aTM I.r

|4

235

-'si
eped

z:-iz,i:,}::i,"#i#,]ig*6;,-*i
19,5:B-1

o o

;"l:illu;,
gi;;";

"

1
}J.

j,#-i;#f
io

riT{oB.

-}rT Tp

,r

B]t oTlB

:,

ll -d

i';;'::.r,#;.ff";,;':;,,;
B p,,'."po)*,

I,5 t;-

ii ^;:J, i, l'jil,:"i::H,flffr
y
:'i: {,$ :i:: ;: "?:
l ;P;] lj, ;;7"#',T
l.l:l })
lllJifl',lll,:'l
#;; liJ
I

14

ouy

"

l:

j}fi
Tt

J l ;

:l',';;,.;,e

;;

g"

o*,'
-::o:.^"':
":* ^ .lti],.,
.' ;,

;,flH;

::",Tf-r'; l -:1.t rt H

gg

;;;;;[x,!';ix{'x::{!',#*i::l;:;"i';::,:*-JJtr
"!^:,r

,!"i'ii{,;
;.,i;?{"",.T;i'"

'

l.::i,:;{,i" !:*"

|',f-|,,

#'rffiii.f, j,*i. "i:i;;"of


o,:,n

tl u

i t

i''!.!:',;;,;,,:,,:,;Tl']t*%#*.-*-jfr
,^:r" :ili:,.- u.,n,.,n l".
;;T,fi'
p
lo ).j
l
yl; ;;;;;"':xYi.T,fl
, t*ll fi
I

jJo

tt', l l.rr

: B

|,5

ca.

aToB.

7 ll B

Ilooa,r. 3 oT ToK

B.

azpdo

e oTIBa 4 iit
( paepo), oT o 4 oTIBe l
ltep ( p,tpo). Tolt 1 7 oel. o o , o oTaIBe l0 ltTo aB uy u
(BIp opoBHI p o p I]I'l 4 a[I-

}'

oee{ yo e \,1 e
uep Toy eI{ y[IKTp.
o "l, o}lli o 7 B, oaIBIvI 7 caI\,{poB' To eT pTolr oT ToK o o 7. lro
BIpa- OoBllI poo\,l oT To 7 up y 7

ToIt

b'm'lt' o o

15 ,]oB"

:#ii*::,#ii:i

x pao):
l9,5 : 3 + l,5

I\Ip

.[I,ua ne om b'p3 ?opJ'olll|bl Oo

"
Fi^ ji.;.;;ll;,";l,f:hi#jl,-.}h.**',#,i?
u,',

ji

(opo;

;r! !{;.it".

It;

t;i:';

l9,5 : 3 + 0,5 : 7 aTpoB.


o o o It C oaIBe,{ 8 a-

N,Iepo (1/, oyopy}}loT III-tIo ivlepe }o

:Y" *,
;iy.i' :"l:
::";.x.;:;::'
x pepo)."*::
o*"",,i"T"Tdii:
-l

"3

!::"::e. o o
',':;:,x,!:,j-::.1* p,.^'ffi

I
It

0,5:7

Blp ?opoulur. o o o JIHL| '


oT,IB 7 eo ('l" oyol(py)K}IoT
It]
o MpI{ 0,5 a}iTMTp Bx palrepo):

rt

IvITp-t{ oT BIe opoBI o apyo


IT I\4I{y l ep po):

7 + -_ 1

10 D.

o l u ol(I{r.
tl,zpd -lft'afia o l o (ir rry)
oTIaeM yy BI B,5 aTl,{pa (.
Iepea o Ta''l o I\4epK t{y 1/, oyp)I{oTI{ Irl
tlo e' NIy H }tI o.aI4 o p):

54-19,5:3-

39

B,5

TT.

lll BIT oT oKI{ 1 o v o tp' ae


oT To u uep Toy B,5 pooM I{Io' pBI{yIo o
I||114 BIT oT To 1 o ou u, l
Toy 3 ( BI o}t{I l pat I\,re}I.i o.
o).

ne tlm aepdofl lmtl do npo,tll.


- .,u,a
Tuy
3 o yl{Tpo e p o
.)1 7

ii

J1|4I1I1

(a)' o u 3 eo o

ylrx.
I4III1 oTiB- 10
(a I]a
o ep ]\,tIry 4 ap }lTTpoB
. oT Blp
opoI{I{l o Haaa apyo
TaI():

i
I

14

- 4:

10 apo.

.ly l0 o ypo e
< oot,
I4I1|4 ,3. o
I0 B o ypo .
2 p. o 2
?";;;i.;;#.
;##":;:,,IBM

eII

I4I1 oT To 2 (aKotl )"po':::^|y*tll{Ty


o >e e J1I4I1I414 ,*
e
tlool,I ll oT oKJl
e}I BIIpao lto I yoM
ylrTplro 'll^oo'a
1 p ( x
pepo).

o ou^,_ op"..
lB 2

poBo

]\r e.':i

LIHII

l:x-.f:I1Ll
ototi to.

-!}

.iil

y.,, ,3,
,,r

;:}.'"","J;,f

oa.

;*

,.., oy 2,--acac
',

- or1
|{ Bllpo ol.I(a]B 2 carl.
TIrp ( pp). oio,i.-
]oB oo]l{

l,'in'

'
opteue

''"poo)a B

"

p3

J'ult17t1 m./Ltlu,. o

C B
'Il,lp i
;;;";;
ouy 2 o. .?^
2 G; iii"" ooo
t)'
-o
Bmaa utlul7
miu'
o
o
(ep
p) BBo o JIIIH|4 TaI1 oTI]\{
'b-2aI{I\tTDa
(pe oT To l
o
.d'] x ppo):
'oun".i,iny" i,s ;;;."';
I0

:
- I,5

8,5

}l,{Tpa,

}ot B,5 , oH. o o. u oT]Ba]\,r


D-b
I\4po (
epo). o B,5 o
oTIB,l'r 3 Da
(. Be p). Tv 3
o]\,t ool.l 5-6.
Koi A
(Or)

op>eo p. l32' oo
Io I4tr Ta
pyo r
paB oo o.n"u
ijitlKoo aT' i]o llo'o T0
lpli n"i'i.i

938

oTpee
P. 132. X(o ae' e

o lltt Ii.

pa, <Papa

o ort aoo (.,.


o)K.I),.
Ix o )Ko
tlp}
to ooB1
. oTpoHI,l
\{pI(:
ryL
"Il (pap 50) .
JIlIrta JIa'

( r 0
( llpC.1[o
( ll.tlzt

1.'/IllIl

l.lt..lIlll

\J'.

39
54

BloeK
{i{Ko0

la}ri{iv{Tpou

..;,;',
1,!

t4

o1l
I
I

t
I

-'..

}t ]|t|II

o p

royopyI{o

JI|4|1L1L1

:,

I\,{I]

ooBIrI ol

lI]e
"y{1

.|'

&, .'*g.'*,,.'jj

, ti

l
,n! .nu,"'u,,!,'. T''l
l

i
I

uy 10 {
eItl-l |1

.rJ

I.lN{.

Jlutt'tl.

o ,1'|1
o i

I{pI{q

,, -j .'"

o):

poBo\,I 1
oK

u l.
oa\

l.Ii

50 J. + :- 5,l

po). (.

l 2

1v:.

t.t]\Ip.

2t!7"!#:',,^,t1 ou A
o ltlt,1.lI
"'-I:!'x::f.,'J.i,,
.pyol.
.ou,,
i1,,]y11r,,.,.i,.i'*".
ppon);
i.]i,i'.u,. ;,',;,"".l,T,;"#,,",,l .ti;',;;l..

TI\,IT (q
/
o

tIoox{ael

ff,"''','o!'!-''
.^iT:*;.n,",,|"iHEo"Ei-?""l:/T""fl,*x?".3#::
-' ,vrny llepI{ii

l,

oop4

Tou 2

.].o

Bt.ma|

^"{:{f\t

lp/ B{

]:3P

(pTO}r

4 caepi-"..,i.;'-

poB

r":{ff;3:1"jl,:jj

J::.Ty

J-l

on- l

3?,,Hfl;i.*:'':?,,i#,i, ff;,:;l;

i
.

/
l"

Tu 8,{

5-6

a'{

oTI{.IBf

o!tI]eJ
i

o6i

T
jj{erro! l

23S

l)rr. l 3.J. t l,tit< ;lrri1loiiu )IieIt I1aT,l i'.]oa).


I

\_,*.=

Itfli

,i

l ep (. , papo).
atso oyo vl,
; Htona, o o o I.I , oa.
lp oTaIBae e

ffiiffi"".y.l?f"3:*;1ti,.,

elr

o
o

I\{pi

50 : 4

'

..n"" otiv

lr,yopy/]";'i
19

'..-1',

.' ,l

..,,

.nv,1

oJ,
; ;

2 TN{eTp (. x ppo).
JI,u na. o o I,5 (opa)- up ouy 2
.laoll u) pooI\,{ }I tI l].o .l5 allTll-

" (';l!llllr
^,
tl,l
(';l!llll\tr

' 2 * o,: g'ju '";".;;;;;;t-,'i)

ri

i[ ,lil,ry
.. l

oII 3 Bt

i',

,,,'.'
l

"o:* ::;. :" H

u,

f
"' !i",r,'""#'

#i
": ;

"i:}i'
r*'F:r ;:
"

;l,"

Il

l l(

o,

#:
.
"

] ],,

,](I'|M

i,,.,,.'.

j.

lil

.l

:,,,,,

.,ttvlt.l.poB

9l"]::-t ? 1l
Ao{lJa.il,[
",ep* nn
e42

'b

IVII

yo I<

I4|lI1

!r

poo.

, o

o pee ypo IHLI'I .aI4'


BBo 0TKIBe o 1,5 apa ( x

l,,llBo

nr

It

bI. O t;lt
o""";#j::',
I4 H
(] /^
::
ii;
.
i
-ff".l,
:: .
'^''.
"i ",i*" . n'p,l.{ ; #,J,:p"y).(rro
papo):
I9,5
* 0,S : 7.runrrr"rpo".

o
HTfiI
: iT #
n,,o.

To

'hM y}ITpl{y l1o }I

Ppp).

nu

{:;:::":",:o

l o"

ltii {, 1 ol]\4 tslt}l 5 epo ( x.

"; .* ),,,,,.

I ;:.I.fi i"xh *::ffi,.,


;:;:!:

Btma' Il au mutl. ,, ooM


I{I-l Beo TKaIB 1 p (
ttX paMpoB).

ll oT ToK

u,,,,,,,,.

tl

: i:#I "*" ::

T''fr'

TOI{ , o o }it{ TT'. a.


2 pa ( Bx pMep) uy .
,ll ooo [IBa pooI\{ep To a, 5, T, ,
Il ae 0 eeli Ilr? JI. o T o l!
l)()I(oBoo lI]Ba OTI{,}IB JIH, pBI{y ToIr}II}
i' rl,l'o o.[,' o5, l{. ouy H oe.
' l|M ouo fl.

,',,;;,

o,.
#

oaa o.

,
1

']V.

i i,ff#:

Ffr

1l,,,,i,,

"Ii,I|;fu# # "*
. ."JJ#ill
l,.,,

I,",:; ;,

-o

:.,'l;

ff;tunny.nl
,,

..

t.li l
l,
.i,.,i,i,
!, 2:

)
Illlr\4('l)
:,,:
^-',,',o. rr ,'1;l-unj

.:
/
lls
l
(poa) oildNl

'

oo,u|u,{*o

14+1:15Mepo.

l r..llKa o1z il,.


1 tl.npo,,ut.. oo l (y por) o .
l p y oTIBa 3 pa ( x paMpol)l
'llto pol ltpoBo4 o Toq 15,. uep' prI]
'l()lly e ]II1I114 , Toy 3 u ;.
..]

J l.,lo1\l l<,-ttttttttt l
*fl:'"::y .*;;".,dJ",ix.1li;il
.,
i;$r ;.,:;:;;,;',,n,i"ii. ,# .;.,l',;:i;,ll, ,l ;

npo.,)

t1

.,'

ll

A l

."l.l

12,5T}ITp.

f:!:' ::{ti,#:fi;*;.|
;;;ffiy;,.li

i|,/2

lr

*rl

I I !

rli

,]
{

'rl.li

-'l;1 ,:

t''v."^

AB .,1'i('
i,;#i:i'""#;

( x
IJ1"*"::,

't*jr

''ii'
I

epd

Aa

Bt,pe eopolll|t,. o olI o o it ,ll.l


7 aepo (, l" oyoKpy)i{o III
IlO MepK 0,5 }IT,{Tpa Be pp):

-11

OTKIBaI\,{

l9,5 : 3 + 0,5

,,{

7 eTo.
2J
245

[;

il

\
{

,t

.o o
.

o
o

IIo

JI|4|1LI|4

1',?Jlll"(Y:ji.1l:-|l}o

li; :;ffi,:

I4p

opoB

oa

oT To rIJ pi

oo,","*. ,.jJ.".
, l,5 .

Ie no

'up*.

8 3po.,i{,$,,ij&i
pot? , e e o.

oTKaIeM

I1|4

err

l9,5:3+0,5:7a

}1
'11

JI

8;;;"H'#flp3

To 7,7 l
,.rlua n.T:

oli

i6p,ouunu, do azovd.
-9m
o 7 B tso o i, nii-,iil ;; ;;Z{i^"'
4 pa (- ex p-p) oT To
4 o
pI[,{ yoM
]: {"1" ,I oiIBaeI l a'p
( Be p).
Toi 7 l^et.
o
, o o f, o"n,,o,u,.'
iu aT}r]vlToB t,{ TBlv
u (p opoBHI no
]oy
? #;,.
eTa _ \I.a o BIp
".p"n"t o"n;.;;;
.'
;;.;;;:
BII{ y 1 ;;;';;",p,;;;'."J#"#T":"i,yo
"oo"n*""^'.
7,+ * l,=*lQ .u.',",,;..T: .$ 4 -f :Q;
o ti

p3

JlIB
11p

To

l(1

l r a rc .

-l |H,'epdI{a
l' oo)l{e!||mo*.17in,,''
oT Tol{

.,liy oii,I

J 'o (r]o ot{y) ot<.


yy
8... rirh.CTp. (a pe
pl o 'n41].-7:
'":]:::.-"'; noyoiy,', o.*
iu"" no **i,i
u;' 'Io g.fu'" nq
Jpo.l,
\, "i*"n.
-'f., 59.:d,#.,".,,*,.,ou.
'. lo r. c
*ip-:y,.pu""i3nn,"-M)r(y
.'Hi'.};j,]:,y-:'":::':
epi *, o,, pooI{
",'*ll\.
IllIIt
g y }I
_n
;;;;J;i Ju, 3i"i5#^# " t,,i;
"
":
ol(
"
i.:1
u, a:.
,
";;,
i tiii"i,o,,uon"
oon":..9:I pBI].oy
<y ..iot;...
,II'u. ne
om epdofi, t.md,a o
'loy 3 oIrH
npofil.
-vino,r ,u"i'*"
}l JIIIIII " (). ;";;.,un" ooii
yI{Tp.
ofl ,llll ii*
.""*..po
Iaei\{

lt*

t\
,/

. 1!-^1nu

4Ily'

-'on,

","old_
pa

14

l'*,//

344

f,i
I

(Ir

;;;; l Ia oT
k):
+
= l0 r.]urB.

' ool o ""u.py*o

JIIIHII

oTI{IBY-::1: 2

ou- 2,..

(){]\{.

}ITI\,Ia (.,l

o,.

o i,li-'i"i:p#t
ex

i,i;;]).

.-"*JIa npo.1|{b'. ypliylo }l' oeI{l]Iv


Toy 2 rti oo
.n"''"iil""," ri,i,,l.,;'I]o oT ToK I{ BpaBo
lto I]pI y]\I i{
ypo i,l oa
1
ep ( B
ppo). o tt' o p
ya oTIBae{

yTp .
'ou'iy.",""
7 poB.(I/;
nonyonpy*no.'"
IIIII
o epl( 0,5
a"e'p ,"
ppo):
".*

rl

Touy 10 ttt Toy


JIIII1I] ,s
e yllpo e. eerr
o . l

I
!

2 lpa ( Bx pMo).
pot poo]ll
ep o 2
ouy
ll l; ,,
1:-.:
ToI{y 2, Kacac" J|11L1|4
ya l'

- -otcoc
oTaB

ou o.
o' f"-i,1-'u.o tlo .lt
-tu.

2 P:--(n" .*, p,.'u;"' ;,;;u",;ni


-;;^.1:::::u::/ tL!l,l]\

oy To.
.;'-.i""#.":ffi
oon.,..'t-,'.;"

n, i,-.f n, jil
"t. H;i. .fi : ;
To Tn up ToI{y ,'o,nii*.
pOe' paor
}Ie oooo IIra I oT Toll
T3 o Totl FI, a.
uy H,.
opte.nua- maJlu.oo
,
o ,Iit2 ;;;,tr' in' .""ll
p,.*u";'
$:xli :^:,"*#"
"

UEbop"l,{ee r'ult edep.

#x

\:

T:^:T&",y;;:

o o ,

;";; i*
"

Uotrj'ttee IIu tt,\a.

"

dn

p u

i]o

*"p

.i,Io

"J

.tt' ll BC
#ff#.'d"::.ff,.o1'l,n',u*.pa (. n..' pu.'.p"u;l
Btnrc *o n..!u,'u-|nJI'Iu (n,eped).
o o 2 ,{
(.Il l,lIII,l'I ,r..trrt) B]]tl1
O1.i{.llI,II] { .]\{T
".;"
(. t 'l
l..,}Il,l .,.'
,
l't): ,.-k
'']h]l.,P'' ;Tlop
lffl.: ll5 :-s u,*#,'"pu.
?. *'

ourt 8,5

u-oeno.',4o,,. oil ll

^
oll
5
eo

'
n";**fij;#:;:;#,s1*1ij:{i1{i
;
.
i,x:#,l,ff;"Ifl:; ].J
I]])ITaI{ }{ I]ooaN{
";;,;;.
oT ToI{
eil Bll3 i]oBo'l
]lyIly,"n"':.'.n3|j,u,"ny..up*"n"
, o l :r
.|I|kI p, o
ou,ep..*o",oo oo"" Brpx,T.
' t
iIl:#"T iJiflT#"d, rT. ;';;;rp-i : ;;;},- ; ;;fi .
'|.! pMepo;.
", To,i 5
]rsx

..f

Blmarc *o.,""ui. filu (orcaa).


o

i I.
245

I
I
{

ij

BI{ oBoI\{ yKTI.ll]y I{ o I yoM


I|LIH|III ' o Il 6p, oT TO peI.l

ooo oTlvl B 2 ipa (.Bx paI\{.

poB).

o o l,l o y}rpo .tI oi-(IB


5 po ( x ppo). o Tl pe
c lu,fl ' TaI4|I BpBo BBo oTatIB o l I-rTpy .(
B ppo). 1 1 o o.
a 5 2.
}l . lloyoy{o p
o l\,lp BT o 2 caep ( x
po) oa{eT r, eM o pe}Ky BI.
p, pIry ey pT a p pBltI aT,
'/3 3t pa l.I t-l J1I4|1 eo. a 2/,'
p[lI _- y T)K IIo p. Hpe.
oyopy)K p o l{ 52, 55 epo.
Pa oTBT 3 r. ()too, I{ e

y
.pr. 3 :3 :l
3: 3 2:2
\,{eTpa.

rttlp,

ep

Po olllB

p opo p) lo ooBI )Oo


T py a BI I] yI']TIBa. opoo o p.

yx IiIBI pl{ I] T N,{. B p' oB.


tlo opoBlt (p. 47)' a ot.lo Il
I]o pBoo lr lpo Io peo, [I 0}loB
a
pparT pt ot.

. 3 o> (p. 579).

Prl. l34.

oHoroB}lI 3K KAB
F{a

p'

134 op<l*

yl{BoM.

60+2:62

pyaBa
7i0 a[jo \,r\:!.
)
) ooT .'33
>
oyopy)o 50!*' )
' .'
.
)
,J|Ha

,'

llope )a lo (p.
BI.lp.lgg poyo[t

o.llOOl}I1InN{

py nit lroNt.

:]l{I1l\|

.[I,a pttl. BpI poyo.


a A!. BC pl 62 capt4Tpa (.a pyaBa [Io
Mpe tc 2 T}IeTpa Bx papo):

yll{ oI{oBI

fl opo epT}l{ tpo TaKoo py (pa.


50) T y p:
' .!
a 10

.llyl<

aTMTpa.

Illupa p, opoat J|I4HLI p,foyojl AB CpaBI 39,3 pa ( l/u oyopy>.


ljoTl.r py o ,{ep ae 3 ap X 3.
N4poB y y,Io)Ka,{ a 2):

Iri

1351

(50 : 3

AB.

f'r,
'

24b

/l
t

+ 3) 2

39,3 aTI\Tp

lr'

217

- Al
{

Bcomotatfl. ooA IIo l Aff, r.al5,5 ae TaqM ToKy P ('ln y


poI o[lotloo epe)Ka po y, IIT *

.IaeM

. 50. aepa ya pot 20,7 capa);

20,7:4

X3=

l5,5

't

aa.

o o P

pao npo"oo"' opoTIr I{Io o


ep B; ouy epell oov P..

ro

*i

Jlutl, amfl. oo A o }l Afl o.


33 ap (y pyKB o oKT o p)
TaB 'ou5l . o o l1pogo opo}ly o I]peI] BC; ouy
p uae '.
Bcnoltozameb'e I'tlqlt|. I AB e }I .
TIp pBIe aT' p. ToI{y .ett oo
yo . To e ToK o AB p.

IaeI\{

I
I

o H BoMoaTl BpTI o e.
C[' ou pe fl o.
3a , r F{, ( apa).
I{

:/,

tltl, olatna paa. To

I4 ToK|4

o P.

orl\'1 IylrllpllI JIIII'III4, ToK pt{ Tx


fl BI]ooTeIM JIIHN|I7 ooa o, o,'

op yTpiIx lfl, o1, o1o, oo, o,Pi


ooI\,l o o I{ K}l{oo opeKa o pM|N,l
oM ^yt{Tpl{oft IN4: oT oTp Po.
BII
0,5 aTp' , o opI{ o'o p -_.2 ca-

Ta, o o

oo, 1l - l'l IlI{N'll.p l{ oT oTp3


o,P, lt "* 2 :tt.t.ltl'pzt (;llr
B(' l);r3ll<l). o i.,'.,
O, p l]O tlol..ltttoii .ttt,lltttit r.ri"a l '5
[ITeTpa ( ts pp)' JI oKaTa pyI{
poo p3 ToK: , 0,5, 1,5,2, o, l,5, o,,2 "tl<

'i-J-.--

--

P,.

l oa pyl(aB.
orcan
a piaa. p Il0 l{y pyl{aB
.
paB 22 tp (opy>t-li a o n'*p.
^

-.t.s

P' .l35. rleer lpo

248

H.l

H2 5.9+-Q

ooltloBlloo y3oo p.\.Ba'

l :1 Mp B papl):

l0 2 + 2

22

}{l'Mp.

M)r(y iuplto pyI( ||a H|lvI PP, tr


-P
pya BIry OTBJI 17,3 attp;
rlo

39,3

-' 22

=.

|7,3

I.ITNI.

jI(-

J
t

r=i lr.l
o .l . o

IIo ]l C{. tae


l]TTp (2/3 p,
I0,5
*.*y.,u,p,,,o"
pyl{a ol]y}K.
lo'to 3I1T ^{.
6;#;;

17,3: 3

o'

2--

i0,5

.: ::^Hj

rt

>

;3:5,8

oyoy}FIoT

y,;;,

"

#:#x',#f

o n ,,,,,',
(
i{''fu{# {1}::j
";;"";#;:o,;: nii,.,.
.t]Il[,r yipo

ii,;;;

;^,,.;'3,.ljli:H

s 2

Irpr]\{

##i.

oBTByI{ eo u||1|1e, pl

('yopy>llo y o p
5

lx p'to):

t:;:;,,";;"i#;i:::: j:',ii,;;;r..;,;:xiJ",I,.,#i,#
(

; #. -Jd:ffiJ
. o; .i.,,,.}flxl
"h{

50}$:55

ppo). .l

2 tt P,""i-,"*.-::.:.11'"'ll',

ixiil#,:y'i

*;ir
rlll.or\I

-':**' l.
#il".tri'* ttl.
.lII'{HI, p1 nu.u,
o. 1.o1( ;,I iy"-l,
"^"i..";,".]i::'
',
,,;, J *;;:,;.
II0\/,
i"";ff:";^#",,1,,,,.,.,."
a o .TliIIl-ilr l(
IlrI)}.
i:.,i,.ny.
l

-_

)AKT p tll-tt

/J\JII4a )}i]tT

)
)

250

l]litll ()
Ilpa {o

,l'"
].l'I1{

fi

o.

(pp 50) i;
.,;;.
65 tITI,Il)oB
39
q

))

20,7 alttp
50 : 3

55 .,*.',nn",o,ii
.;",;;;;;;;.;;;

TI{N{ToB.

I-r

20,7

aTtlNt]I].

o o pa
op}lollIiy Il}lIo
o IIptIlIti'{ "llltltt.t-IIBo}I
B. ovy IIpLIlI}t'{ oI

t ,.

aa nlIIll . ()-l'.t.l.ttt ttlt: ll0 JllllIlr A/{ oi'.,r.


INI l][) 'rr,r.lrtl.l)0IJ tl ,I]]lNt.l.Itty l. (rr ;";"
T,,]]I1l rlo rpIl). o't. r.o.tt<lt .l. oor{rvi IIpBo
opoll.
llY .Ilto o .Il .,tlt B; ou1i lle.
ll otlu '.
^^^{!!u"

JoUl

o 11 A. o..B oy (,/, ;y;;.


y}oT .1I l.to NIK l.t.ltt 4 a.I.p '1'{ BX
b.
to):

ff ff"'J"i ##il} rr:.o\I 'ii;; -;;;;;


";,,,,,flxlll,:::;r
;';I ",?:;
I ll .2 i,;";;..;;,.#,""ffijij[;'.,];::i;;ry"}
p
::#: :{,*r " I a e . ' ., -, : T,J",i',il, ll li3"'

.,oli#i.,,|ll]-;."19:,::.t{
..o tptl
y ]\,lplill.

a npo-tl. o A

lBN{

:T
ff'.::j+;{,J*,"
p;;;";;

52
60
lT l0

. BiepuNI. IIp]\{oyo}l ABl1, tsplll "rI.


I]ri I{oopo A/{ B pr 65 rl,
o e da.
t{, c&em@ o Nl' poTaI
LI|1AB I{,

i"i,}
yi';;;^,,..,i
,:,il.l,,tll1lttoli JlII[I
l .un.,l,',.i.i;.,ll;;J';,::i]
oT|]' 2lt 1 oIII( lI.',.i],'(j.l' IJC\ p,\lp). p o
Be'Bo ilo
.-".{::,"
I(...llBvt

50

a l (p, |37)

iT.

lrl

plll

'I4LIa pyB

tl.tlt C o o
I]l]
llult,, l1
f- o.tel
5,8 I,Il,t lroli p y
, o"p
t,
f'

ttep

19,5

IIoy0py(o le

.t

p (l,/,_ue
o,on"u'.uo

l4

I,itl

lrip;:

edp.'

ot<

(.

T 3 O IJLIAfi r-

pp)

TBI{}I ouy .
xi:^,.:.:.,";!I]\tpOB
\J- oII Jl rrpBo .poBo op3olrTylo
Io o
tlI{ tlit B; oy tl

.l,t

a-

,.

I1Iapu. rlubl. o r.o.llt pa ,


ouy , (r/. noyl

o.l(.ll.t 19,2 ll1.I!t I{ B}I{


opy>I(oI,I ytl o rp lt'r 2,5

ptpo):

50

2,5

TN,ra

19,2 alrr.,tp.

Bx

}{ .llt

oa.

Bah,I }ryp o

ll AB.
ouy epell .

.i .

Iapu

oK

npoflJ|dbl. t

Bpao o

J||-

, oTBa l2,5
aI{TTa TaBI,I oIry

('/n

oyoi{py>K}IoTI,I

y lo tp):
50

:4:

I2,5 pa.

ode,w no.coa. r
l.l x IIo l]
[](] "lllll 25,5 .

.t.tt.tt<lt

,|.lrMo.

.BN{ TotIK LI]


l/, oop}HoTlI y,
llo Mpe 0,5 aI{TN4Tpa allo):
(

50:2*0,5:25,5

a.

TIrI\4Tpa.

o Toltr ( 'u.
IrIl ,)
TIB}II
Bpx T}t}l{ 25,5 aTIvITa TaBN,I uy ,;
,y eel{ I,I AB oua ,.
Tolt ' lr UJ oItII]\'l.
Cnrc J'tlttltr |cpoti'
1 ToaI (a
'|q,bl.
J|I1|||| ,) pl(al
'|111|1

. l:J0.

)lir<e petii.

JIaa oa. o

poot BI{

}Ia

2 pa (!' B p3.
l'tpo). o 2 ll 2 oe.

I.i!Ilvl.

2 a rlw, ti oT

oI,l

(yl< lrpol), oTK]BaeL,' BaBo 3, 1 ,tTpa


n (/'. IIipI{I plil):

TB ToI{y

12,5
252

al

4: 3,l

aIt.{l].

I]

P. l 7.

LIll,it< tll,I

li1l<-lii

litt

il(:l

li.L

ll l)

llloltlO.

:]p"9.u.!:1^:
o.t n oya plltl'I(yp.oTT.'
oa
CI[; uy nepe',e,'"
,.
oour
uy nup."uu",",i." n"*"";i '
Jt,l1I7|1 nea u

IIe

T,,

BcnooeameJlblt,brc mol|I

p aB 1 Tl'
p;i ;;;:: i;;;; t ; , MoTpoI{'
:1^1Tlp px.M K
" 3ao np.uu'",o"""
.aM p.
upot*
"";;;;'
:::.
.

op-JloI7||b,. o A po 19 1T"-i:.'t
('/u .o,Yo.1!y.Y:. IIr o
oTKIBM / lITTpoB
0,5 aN,Iep . B aMpoB,l:
;;;;;;;

Blpe

l9,5 :3 * 0,5

:7 apo.

la
ZO\r

i. !l
o o 7 p ol
I,5 ltp o
K Dx .'*','.,o..,1:1Y:
i
;;;;;;;
"i.o#
o- A. -*ffi","'
}lxx
ie.
oIB I,5 a.
po).

i;#;;x,,:.:#i

{#:"r#:r":?:ri::::t
'"*u;|1--(4
,,,ffii"!,,"{,i::,"?':"l*i;,l'l"f
:{
J.'III' ll.ra
f :::":l,':..!.-".,'oy
nn"uu

l{JlHo
j,""iidI') [IaTl\,{Tp }I o.

llTpo ( ,".,u
:I^o:9"'
no'.p;;.;;.
I\ \
I<
BC ppo):
\JI x
D.enn].

..",,ffi il";::;Il:l'-,,

louny,

:f I" :f: :{:: *Y #:*J


: "|
#

ffi#. t"J## ;!* ;;: i"qy'.*

C-}J

",

'I

*:,::"f

rl,ji:"^r.i:, ;.i

;:#:,

ll{*'!..!

ffiHf

i
s, .p"",";ffi;

ll},.J
i,,' t,i X" n'o,," ,)
g
3#,, ^9: ^!;1'!,
;"

j;:,l::

o.

;;;iii:;::i#*r{*,**jfltr#
pu,*.po"j.'u.'un"

ap ( 9e

I oy eDi{yp o pe,,"
n",'u, o"p. o o
p.

R*.
.e.
9.nn,io" ae 2 ia

# il +,xl.B, :* "ffix;
fiti"}";lx.i.,H"*;i
aJILII' po
.,",iu^?
l,s ;;;;";";;;ell
papo). To
-o'*,uo,uu.*
o}ll4 .
"o{n,#,;*I
'',i"l,
o,

eped

, ^P'::!.::_-op/loa,bl.

oK

6,u.,l]#il,.Jlix^,'!h''J*,-"TJ.T:ff
l9,5 :3 * 0,5

:7

.TI{IBaI\,'

;."*,";;;;"ff;;

p.

8.

,.;".ll" ,.Ie
#; l
o ep
;]x#:^"J:*:,
11 1
n,".r,s..,;ffiffi

;}3J#]"
epo):

l9,5 :3

* l,5:8

ttlpo.

I,/, y.

x;
(

"J.,;

.....-.:.::*:'--j1_

t..t.'i#lll

r&r.9g'i

o.tttlt 7 tt |l o.{e t{Tpo e o.


()./l;tM. 3r. ().t TOK p oy .I-r ypo

7,5 p ( pao}t'
oTpoe BIp3 opoBt{I pa o 0I.r.
ilrrzr.,roii o ' a a 2):

.l.lltl,tl,| t.ll.l(JllIBaI\4

lI]lyllt|lx

lla

(7+8)

2:7'5

itr-

aTi\,{pa.

To.t 7, 7,5 B o BoHyo .


llu,a nJ'ea oft pe, ?opo|ll|b!-| epd*o u''no,!fl. To 7 Ha Il . I.
I, 4 aTpa (. x pp). o o 4 oi.,.uo'","* 1 ('.. ppo). T 1 7
otI'

b; ToK , eo oTKaIB l0 oB TaB


.'oLIKy u (lp6 opoB}II p ex t{
4 pa
e oT pa opoBI t.
pyo i, Mll l ap , Bx MpoB):
7 +4-|:10 aToB.

-r\

t-t

fI
I

luo.

H,epd t.maa. o l (o o) o.
pr..
lBeM iyy BII.( 8,5 (

1/' ypitloTl{ 1l] o ]\{pK'


/lo T o eK Ily
o p):
Ta
r
t\{lly a
'.o

54-(19,5

-39:8,5 TMT.
o ToK l o u p
:3)

aM
BtTll
tlt. .0.l li 1.o(Iy 8,5 Itpoli\{ JItI BITK'
()1.,otlKl,l l r.o.tt,t u. .
l)I}llyt() II() JIt.IIl.IIl,llllIlI l]t,l.l.itrIl(tt
Jlyttl,1','.'',,n.'l .I\)llI( (l<l:ttt:t.l;tt' I! (,rtltlt BI.l.uitll( o}KI]l
l.t.l' pattltl,l l\4il(lty olii).

.[I,ua ne, om epdl.t,oii lma do npofl,tll..


o,Il'}I yp-o ep

fry

en p1ll|4|1 , (r). 3 o ToI{ yllKTpo BeBO oTKIae l0 po ( II Iro


IIa oT BIpa op,I I\{y 4 ePi
oBIiI o I]ytr lau):
|4-4:l0 po.
ouy 10 >to Toy ,. IIHLI o..
et ny'p e. o o.tt,l l0 o ypo .
BIl3 oTBa l,5 epa ( x ptpo).

l,5

I{M.

npo,ltt'. ypIo 1{ oT o}I l,5


(u I{ ) o ii,i Tolll{ .tI ,

Jltl,i

255

ti

I{ olloa\,l 0T Tol,I I.l RI]aBo o IIp]\,tl]\,t


yoM yHKTpl{otI ItH14 oI l }tTeTp (
Bx pI\,{po). o ToI{ 2 (ll yK poi) i dTp y pro B oK 2 ta 2'5 }tT.
,tp (.. Bx paMpo).

l,5, l,

pt oo

,, uy
2,5, Ka t|I4|| ya pol, o l.
oooti o. Tol{ T, pa oTI{.IBe 2 O-KI,I

)I{ Toy I{ J|H

TTpa ( e ppo). ooolI]Ba pooll


e3 To |, 4,2, , o Il fi. uy
pe}i oa H.
**opllel'e u,Icuut. ma"/t||. o o T, ( J|||lk111
TT') o,{Ig lll 2 arrTepa (. ^ptpo)
TaBM Toy T. o T:l 2 (ooo t) e.

fla 6eep. o , (a III:LI


--ooptellu.e
oaB tr 2 tI,l.N4(]Tpa ( pep).
')

2 ll , oe}iM.
op,lte lu ttu\, o o ey
I{ B po"'Iril]l BI.l3 2 Tpa TtslvI otlI{
H1' To ' H o.tIM.
Bmrc. a JeIt rr-I'JDlItl (npd}. o ou T
(a a) BBo oI(aIBaM 8,5 tepa (pa.
e' pBllo 'u, N{ll l,5 pa '1 x prtep):

10- 1'5 : B'5 Tl]]l{p.


To 8,5 ' oeI.I]\{.
o u oTKlBar 5-6 I{TI.lI\{o

i{I{' pay .}re epi /o ee


.K]Bae

o o

p li eep x
artr'pa ( Bex pa\'Iepo). T.l 2,

5-6 3 lelll.
Bmaa a Jlutlll|7 tnI' (oaa).

8,5,

(ll rrya pol)

14 2

or]aA,{ B3 IlyIlKI.Iy Io,


apaJIJ]I][o pe pea' o oI{J,I p!IJ,t iyIJItTLlplloit lll,l e p .ield BBl]
2 apa ( pMpo)' o TotIK 2 (y polrl)
B3 oJlIBa 3-4 ep ( Be paN{po). o
o llp ypo J|t1I4 li a\I| BpBO
li BJIIo oa,IBat i {p)r ( ppo).
256

i\

r-f

rt

o..iie

(pa"'P-111Y*^1-* :*,u ^H,

ll ^,""i:#,# f"ri'!lq:,*:

"# ti'n* ;* t,
ll,;-;,,;;;;i;*'.:.,""#i::;}"*tt'"1g;j1yffi ;;;;

il,il

ilT:l,;, ;i;fi; ;;o:::^l".,{ 1'ou *" B oTK .


;'.;1;;;;;p, .ij:lffi? ;J*:#y
r *:;:;
,i';i:x"l#trff; n,in?' o ilp,

lli.. l

.ltrt.

',.,ff
n
^.

n'lJ","J;;:l""'?u,ffi:#,'3;-Hff#tfl "xlx

{ i""l..- ] :

:^

11

r4J
,. J"""e*;'fr::"'

i";x T? a
#:txffi n,"I" ".

:i,ffi

:xffi
oata

ny au1.'y ,r,ffi ;"#T##"


oT To --']Yi"^:;1'i^"-.'unot

opao:

'

*-l,:J,].u*"o"""
.
?j#" .tl*;;yjia,'Ji+:
pM
::

il i 5l

x,x;;"ff#:, ""1,"iAli$;..tr ,"",ii"*;


u

E"].iJ',;

;;'

"* -:-o'

l;:HlI,.J,.#r^rH,";?^.,,"lil,"o"l:
ep.y'
,o, cem'
Bl opmo d
I,(

Bx ppo). o ToKI{ 8,5 o oTIBN,I o li


Ta|4 3 apa (l, papo).
yy epe ITL]K oT To 8,5 o 3 n{
ilool\{ I,l 3 To , oyK BI.l3 y{Tp}ty

ei eep.

.].<l'tttlt

^,"%!,;.]:iijl;;'l:",.l
:;,,J"11-'t1;il:-i::;
flopttt.

i:l, x*l,,fi

i#;

j*.i*"i:;lI;;:i#;.

l.s) o

".##[*

*,

tr

l:].l,
ix { j:i';
i

o.l 1,

o t
,'ft , o""11 :Y
x:liii : "x"yl"i, u"'"p. u .
":,
"";i",'"**#.1"?-}fu,{'f
unpuuo
2
"lii";'"J':tr
;;;;; b
"" -1_y.:::'8,:1J";?,;i;;;;;

",*i.'pu"9]-l"#.1.11$:"j*#t*j':ll.
ixllll}'1*#ffi
"#"l#."1,o.,n*2(llv)
_
Jrrlrrrr....
't

9a II"aJ|an

g B.

,.. KoBKo

,{

r;..-.l.*i?ftr.

=. ..... ==-]]r,.!!.uJr,.l

p3M.
llTl,1MTpoB (. Bx
Iltt(.l)x oT,lBM l0
al
BBo
llrlti). o To v (px) oK,]B
(
.,.-,.i,

oT ol{

o.ijilM BBpx

MTp

K Toe

l,

aa

oT ToIt-'2
',."h#f;**33*u
l 2 ou H'.
',"o")Ka\,I
ToK
p3
J\L1g14|4,un""
.1,2
tlvKTpo
opao:o
vM
op u
BI'pBo
7 ( *;',u.i;p'-r].-1iIBM
lt.
",i t o.,"M v*IKpo
'oK
;;;'";J;,. to.'ni flefil
, opo*iolo (p. l38).
odoopml|blt|
5 apo (-o.
unpiu
1o
o 8 , o*,ioJ,,*
ui:Tj

;p"*ii'. y.,:.:

::#'Hi[#."* J'- l;

;:fl:,H',x*';i;-,"3"-1i'1"g:,.?#:-".,uo3;
;;" 2 o: *rHx: 2##.i"'*
T::ii;'
(opon_,)-''''...,
o;.; o.iounon
pt{.Ky'Ip
TooM
^o o 7 (px,n',"i, opa.IoBIltIl)
a.po.-o ::..i."^Y
9
a. M
oT
4

,,na,.tB
"'nn,oo,uu*.^;;;;
eo o npo*o,* 1.o
4 -tt 3 p.

'ou1'
3

i ?:Jlf'

i";-;

ll'

pTyIl
o
3..2 . o

Boc.lIll^o

BIpBa",,o uuoin;;;.

arrp

l.11lo 6-7 apoB.


;;;,t{
.
tty[ITIo

3e ToI{ oj]i?.s (upx)at{. o. > ToI{


pal
ltlttltrli M n "p
l( lIytII(Ttltroi'i t.tltlr .
i,pn',.'^yJIol\,I
.,uil
J.JllI':I nn"oo
(). l()llll 6 - 7 .l 1
oI'

',,'.'],,i;lT,1l,} ,l.',;;l';.l,jili"'lii,.,u.,.,',,.,'.'M
,t
()r 't.l'tl<lt 5.(rr1lrr) BtI3 oT,ll.
ll('l)('it'| ()lIl( l.i,'l tl.ttttt 2.

.
-|':]'.,'hlil,#::i.i'-'J
d', ;
}' ll ;:;]i#ff',.;j.].

ltIJIt;t('t\l:t.,''.,'.'.',l,'..'ili].,.'.''.
ii ;ll,il.,

;u,

1I1.

l<

r.o.tlt

l,f

ljr

Hill

>aTo*i

IK{]I,I-

B plir tsIBa' -Y:-"]...^" I.I .py B..l


llr o.Il'o. Kpo*" i-IlIioo'
yx

. l38.

>t ll{po- opo >..

pil.l

>i; _

opHI )t{T.

i."*. li:ffi

;#

d" Tffit.xtJi!

Bopomtl, ompbl.nd

J,t|b't7ll,o.l!, (p. l39)


op It.tIIe

Jp LMg.1"-ii :-'*PCt'
.o.'uB dll. uooo**,n
H opo"AB i, tl
B

9*

258

'i.*

fl

ot

rp.'

..

Bopomtll

A'

BtIlaN Mool]

.,,,,',?i'*'o;;; A,B ;-,


()I{l]}KtIoT lll o *"?
i,,ltp"

(p.

np,'|l.,I,J' J|{'lut*o,[

opoTa.I

(oy.
puun1I.21,5.p
,
Bx
2^ caTMTpa ,.

dtl. opoftnl'flt&i

oTa
19,5 +

2:21,5

apa'

BC, oTB o
a BpTIIKatII I{ A'
pnano)'

140)

luflpa.,

9 ap,* (o x .A p o AB
tltl o.pu,ui,in.', "o.,n,
lII o

DaBilI

P. 139. r.e IpoIt opoTa

oTK,IBa* z

opIN{

;;'#;;;

N1Ilto]vl.

pa.II;-

25,5 (oyopy)ItoT I

19,5

IvIpK

19'5+4_l'2

:25,5

rr..t.,

BpTKal I,l}t Al]' B, ooTBTyIoe. o


*ip"e, BI{I 9 I'ttpar.(. x p).
lltl,gi rapIr|*s. o .i A po o ,}1 AB o.
o
IdJIa..i,lBaM 7 o ('/" oy}r{oT lI]
paMtlpots,:
B
NlpK ir 0,5 aTN,tTpa ,"
l

9,5

:3

*0,5

:7

a,t.

o I]o I.i AB laN{ 2 cao o 2 oal,l !.l,lK. ti INI oTK.


yl.'iiliplro
.lj 4 ep. o 7 4 a/te*
BBx oi.
ToIi..tlti

oT
Iool{

;, r[,I

o tl B

NI.pa.

I\l(

,I

,u,,,,o Irul{Ra

I]()l]oLr\,l ti TolII4

jIt-l,llu,,,'|iNL:I{. o'tlttt

apo.

u.u,.'i

ll px o
2
Tou I.r 2 o
"""ii.uopottttl.,.-ToK
lr Al{ o'nnu.o,uu"-2,ep.
paBIIIn aT oT
Tp
It
,I'IM
lryrtp ,n"n",
.,..,.,.,n,/t"^,,.,l RI!P Il() Ill)'l N{lnN,I yoM
ucto

rt1l;tiitt pBa

lt

()'I'li'iIll/lln|]ll('t

..l.:'.''i,,'-,ii .]I Ii l t
''
lIttitlttttlttl .Ill||llll() ll()|}()lllIlt(it

l ;l,tll.rlrtt

;ttt'r.tr,tt'

lll)()tt(}ilutN,l

I.ll'

''.'lr".

't.o.'',' 2

l?.

t,7 , | o

4.

IlM.

H>tilt IIIo BopoTIrKa IIBONI p ou

2 l

***;ft

'l
''

l
1|.o

l!

. l40.

1l> lpoli opo


pMlM MllIoM.
261

260

r .-f

t0,5 :7

ttt.

I-i I.l u l 't, & fr t1'{ o p ft' t| l{cJ. o .{tr fI. p o


lI Al1 o'I("ila/lIB 2 ap. Tu 2 o.'t{r!I
),rr,llri. [I ,\,I Fia Tp pBi]i TlI. o i:r o.irr .J]I.I tl. MINI yo'I. K )rl{i,i tl,Ill
0TI{'I)IB l p.

o o.l B totl B
To74..po'..M
pMIM yo
o, ,u.i.."- no uu,"p^1..:o
ooaM
p" J|14H'114 oTKaIBa-1 p. ll
po
4.
o

7
A,
tIiB lroBo,* u"p"^ 'ou
BBo o tr|H|4 /{ o.
tl,u' ,,,,ui.i' o'.'oun2 4 o/tt.
a}ITMTDa. To
.

II

p']}II}I yoNi I{ Iyrll{,liptlii rztrl,t oTlB'i

o111ge 4 IrTMTpa.

'ta,
paTo'Ill oT pI p.
4-5 a}ITMpoI}
lop()1.tlI{' r 2 TTp
o Ko o aIIa" ipula
l):

.u"'iil*p /,

To^{yo1py.Ti"^:i
ppoB):
0,5 a"'pa Bx

."

''r)l|}llirt.l

'ulol{bl.ti pa (pllc' 14l)


Bupul ae\,r* IIpMyo tI ABll, p I]I l,l.
I]!{ KoTopoo A B l 60 i'
dae pv.
I{I o MepK' a opo}ITalll J|LrI1 AB - Il, o-

TByi .uflpIre

pa,

pBI 1B,7 e (,/u

tl().llyopy)KoIr py,
trt'x po):

50 : 3

o MK Io

t 2:

'

|B,7.

Blo. ot.,tt'a' o A o I,i Al' oa.


l7,5 Tp TBI\{ Toriy ("/n yt
rrol.lt }KaKrTa 2 IlTa Bx paep)
2a,7 : 4 3 + 2 : 17,5 I]TI\{Tp.

,lllnN{

po oo opoTay IrIilo
B. oy IIpeI{ a.l r.

IIepeI{

tlll. J'ol{ftt. Po ll ( Afl) l,l


IIoIIoaM' oT ToI{ "H BBx oI{.,IB 2 .
p ( B pM) Toy . o i<lt pao
IIpOBo p6oy I{Io o pLI l

B. Toy

pruH oou ,.

..

Bep

no,out!,. p a,0,

fl

Ilepdafl uto. ( r|'I1I4|1 Afl) o


oTKaia 4 TNIeTp (, ppo), oo
JI BBo oTI{a..Its 2 ( B pMpo].
JIt Iep}Io rrra poBoNI p 4 2 ae 4'
am pe' o ( Al{) px o.
fiIBeNI 5,2 aTTpa (,/n yt poiit >):
20,7 : 4

()

J[ltttt I}

....

5,2 lt.r.lril.l.l)il.

,1.11r11iy
7'.rtrIr ll()ll().il;INl,
,l('.]I('ltttll

l6tllta.t

rlt,t('oti;l r'()rrri;t l)vt(;iir.


.l.tl.tlitl
5,2 lr () ()(.illlllI'|cM rtytrtt,lt1ltt ,

o.

.eNr

lI l()tlIiy ll(../i(.lll]'l o[Il{'IN{ yltpIo lI


'r.t,loii A. L.y Jil{Itl,tlo ll.NI r{ 'l.p pBI a. <t
l.orll{,v [ItI ol o,. o u , ( B)
()TK/IIBM BBp 5,2 lttvIp ('/o yrlt IoiiLiI
IiOIl()"IlzlM

}It

. l4l.
22

tI> ]potI't
IIlooo

pyu.

l{l'/

20,7 :4

.: 5'2

rtMea.

p Toy 5,2 o['I ol)JloI{!.IyIo yt{!{TplYlo


.Io BaBo oTI{aIB 4 ltT. aTo.
}{e oT ToK B .t 5,2 oi]oa ToKy I{',l
ooFlaa o,,, QKrl o o,. o.lltlM yltp ,
.N{

oIIoaM BBepX oT TOKI{ l(I o l].

.,

fuIlll o{

N{rpa.

il])()l]O/lllNI r ToIl}l

l,5

aII-

4, 5,2, o,,

rirllilo , yl{"iltlM pa
4
4 px o.l 4^ypo . ' ioun"
ilpe) oTI{IB
9 Tpo. o ot,i
n ,"nuu f; let

::::
BrjpBo I5 po
1yopy*"o.,o T o I{

"Iorcmeoti

'u.
altIl}'{Tpa' IJrlyI.,
].otlKy

,i" """. pn'.pou,;


i0*s:l5TDoB.

IlTllTpoB

To I5 9 'eI]r

\'|/,lJhr

o''ouii"i:;:;#""Jffi#j.T& TJ#h
" JII.H .KIB l al't.'p
T."*
yp
(,o
uu;;;..
epo). o^oo rrr rlpooll^4
o oK 4 (oe
J.||1t1 o pB)'
9' l
l5 ii yM .
oIIo.L{

Bi

r.1l'. 'o,'.'
(/1'lt prp).

a u.,.,,o

[poOI\4 up u
i".:)
3.1T"p).
d,
lr

o l]t] r1 o
yI{B.
I{ ac no'ao u'htfl, p
l{fl,s {l.

n"{ .3,{3un*tr::::9j.:::.'

, l"!ff;;ii:,.'
ottneoo*9\

o , 3

IBel{ o tI

yIi o j\4

50

oIz

10,5

lIlltpt+ tti y oT ToItIi

2,

,{ (rl' a pe.
BB0

3 *"ipu.

(peli) Bi]Bo oTa.

.''"''"i,.,j

;i., ;"";;;;.:" ;} :tx";:yffi1


;4 .2 : ]0,5

al]Tiiltl]a.

5,2. Touy

3, ou o ou 03. o o, o

oo>KI{o{ I{T

oII]}rB

Brpoy pKIBIT a TI{a , uoi oeB


o I,lI] oItoBItIx e. p
o T py a ]BI' TK I{ paa rI
}r ya p oToIrI.i pT< tt<oiiI,t.
III.I poxo/a

,cKT riI}1o I.{ BAIji ITo

I]poBo'{
264

'A,[{

6palllllii lr prr. l42 iliilli(,,I.Nl())irIl() IIIIi.l.I, pN{IN!


./iI] V)lIl]I()ll(IlNl'l liIIll].ty Ii()./I llIIllII t'7'1l, o iIytI]HIN{
II.rIlloNt. ,/{.'llt ltll.lil<)('llil'l ll('l)1.(',.tt;t ltl,ltillrliitit, ,t'tl xiaKT
(1ll1l 5()) rrri,rrt11' Jll\l()II(t! N''!l)I(}I
:

IIa IltlI lo ].II

39 aiDo

po e)}i l (p.

oTI{IBa}l BJIBO

pya.3 a.,. "nn' oBoo


lI]Ba
e To 2, 10, 1o,5.
o l]epeeli

'ouoTiBNl

- epx),

pao;' B oli Oi{TBoo


IIIB ep.
I]i,l
ooBl4lr pyldBa a JILIHI4 tI,
''^"o:::.]::-3,

.
,.lIlll\l'TP ..,i x pMpo) .py
;.
50 : 4 *- 2,5 : I0 II\{eTpoB'

p a I{e' p yTI)l{ px nouu, py,


I{B o oo 11H|1e.ioT I]oy, o I{ I]pIeo lllB OTT}I{Y.
H . 14l o] B ooBI]I{ yB
Bp
- y
FI>KII. oy p BIpIBFI lpl)t
oo}I(llT po y Ip I] oO\{ T
pIo' {a pyo
I.IX{II ooBHItY ("vI

a 54
> ria
14
oyopy)""*";tifu

IIo JllillI.{ ].IlI

p/

>

ti'

B lp u a\I

lIp

]\'1o,v

Fl

I,I

I{

AB,

i
143)

BpTL] I{ I{I

[l KoTopo Al1 B, oTavle dill' ctefttra'

265

ra

",*.f1;::i

2 pa ( epo). T.iy 2 t lt.


I ( a yu y}K],l py).

,3, (oi<;r ) BaBo o'ut i0


^^
}llllTpot
(]/,
:'1)/o!iy>K.'i,
o {l] L{y

z,5

':1:1

llIlI{ uel,i o,.


Bttl 7rcGa. PoTTO 3 ,
llo ToIl l0,5 lt H Tp pBI]I aTIl. ,'i
a oM on. BII\{ poBo]\I up

py;;;

lloBoI.rN,I p TotIlt 4 ., o oll .J. ",i


tlt"l e6, nepear ,m pI.
o o
JIIIHI', ; pio ;,;";;;;;;*'
2 ap (
^ !y,
lo

o.| o

yI{ttt.l ,lltItttttl o}*,uo.",.'

,,u,,],?""l:;]i,f,;:,,,

'=
..r'l|}l|,0Jl'

--

r..

-+-

,' .

''.'

..t'l|}tU, ''1li}'.*..l...-.

f":
':
Pc. |42. fie o
o

pN{.

P. l43. rlp;
y<a

li

ptlt 57 TpM ( I,II:II .o Ta o


18 aTMToB . B pi\4o): I
39

+ l8 :57

I\,{pe

1oB'

opot{TIlIr Il AB , oB"u tap


ilcaetnd' paBFII 57 a.ep (yopyro ipy
o.I!{pK to 7 Tl\{TpoB ' po):
50

+7:57

ToB.

ltr; ]lt.

)I{aeo

va npoi',w'. o A o I] AJI. o,.,,.o,i' 20,7. ca Bh4 oy (l/3 oyo.


pa.
y)KIroT py o pe 4 }tTI!{epa x

p):

50:3 * 4=20,7

o o

rrTI\,{Tpa.

po poBo opoIry Ir
eper ooa.
;(o pe
u '.
JI. mafl. o o A o Il] A.[. o.
IBae 39 ao (y I-II ,to Ta tlo ee)

B; ouy

247

266

tlptllit.tlt >;t pJIoo

-&"{dr+

.tIl|l,:|

BN{ ToIty T. o To T BpBo rroBo


opo
[Iy " o IlCIl
Il. ;
eI{ o.ll,r T,.
I.{'{tltrll,l

url. b..lou..
20,2 a.irp ,'

'ou*y'n"p.

po ll '
o;flIBer
oy , (% ;o;i]
opyx(ol.l{ l]yl{ o pI{C tl",tlo
".,.unn
3,5 aITp Bx

Cn-a

l9,5 :3

ppo):

50 : 3

o 2o

*l-

,5

1llrrr;thr

IJio o pell

ootl

=.-

y-K Il , poo

ll AB; oy

IIltlpa npo,tll.6 o "


o'ia\^13,,5-;-;;;;;;;;;o,,.i"|.

",

ep

j,T,tl]"i"I|:

opy}KlroT pyI{ o to 1
lITlINlTp pa.
poB):

50 :4 J_ 1

l3,5

0,5

o ,

25,5 aFITN,Ip.
IIpI\{ yo

,
iIpoBoI{N{ I,itl "*"l1-.:-o4
OTIB\{ I] < 25,5 ca|
MTp TaBN{ Tol(y
. To.]y IIpeI]],I AB

,. ov i'
Bno,o.mbl{,bt.
npo.l[l' ,
o.t

T l(ai,lvio.

, .o.i,n".*.

morca JII|'|II neg


-i,..,, eIpe pBIu

Cn npojlbl' o o , BpTI{I
'l
nun' n:--t' aIlTllMTp ( e pp).
o 22 CoIl[4.
Jxult ol.
potl, oIrylo
:::' ya
TotI 2 2, vl lrooa{
iouy ,"n olt '.
-o ' o
Ilpolojl}I{M

pII(IIIi(y.i'p

pH't oop o;u


H."u.,"n""?i;;
na Tox,l l(I{B Boo}tI
oTpo
pTyN{ IIoTpo IIIII'
a TA{ '
268

l,5

p.

pMi o4

I<

r!I4

AB

o-

p ( x pp), a 3Tn4 oT
o l,5 oIBNI BBp et 1 I]TI4l'{Tp ( x
IBl\{

ppo).

To A 1 tto oVo e.
I{o ne&. o o tt , o.

IBaj\{

l,5

l,rp (. x papo)"

tllt,tl nJ,e.o o l'5 (opoa) uep ToKy


l,5 (ao a) oBo I{ I] Ilo l5 arr.

l aMp Ia oIty .T Cx ppo):


14+1:15ToB.
ouy 1 (p.la) o y . oI]N{ .
Jr npoltl. o o 2 ( y pr)
pe y oTK.IB 3 artl'tp (
p). l't poBoM p o l5, p.
I]Io TotIK I]rt I.lI] ,, .tu 3 ,.
rel t7x.{ltlt ne'{. d cgremG -ntdllb!'J|I
n,ttJ1t. o olt 15 "llrrtro II./II]|l \I/l.lIIIll'l('N{ I]rIBo I]a
2 l'lpa (,.rrr I]C;i ll]vl(.llrltt). () t. .t.tl'tttlt 2 rl toll
pMIl yjIo]\l tt r.tlii .IlliIlIljl (J.I h'ljll.(l,lllill],r l ztltl.ttp (
.Iil'lrty
B \l('Ilrlrl).
l lt';1ittitlt ,l.o.li,ti i5 tl o p
N{TpoB (..a I]o MK

III.IIMTp.

(f, ppa 52 oIoll(lJx par' I,/n


oyopyl.
o py).
ot ltoJlorcu. otl B pooo
poo.
) ll B o To_ ' px
oIB 25,5
IITl\tp TaB Toy ({/,
oyopy<oT py.II
o [,Iep t 0,5 pa
ex ppo):
50 : 2

*0,5:7

o 7 o

20,2 Ta.

o A po o rtl AB
7 1 (1/, oyop>oIi l]]ri o
0,5 IlTeTp x pp):

Bl,trle ?op'e,.

oTia
Iltpl{

o.ttto J(..'t('tl!l JJIIilIlIl tt1lrliirtl.

oaoit tllo d ft!1J|ro ct{ltrrfle' o i


n H'
oloii ttlo d t{Iem,, "ct{t|-alawti, ruo
6edpa'l' o lt H o oTtiIlI l,5 tIIMD
( x palu). T 1,5 n oIltJ\I.
poxoI,I er T0I{

IT1ed

Bpe ?op/ioIl,ttw. o ..lpt o t,Illtl ,


7 ,tpo (:t/. oyopy}no' * o

oTaIBet
I'l

rpl{ 0,5 a}t\,{Tl] l1'i Bex prpo):

l9,5 :3 +0,5 -- 7 ,tp.

.t
o o o

trItl

l9,5 :3 +

1,5:

8 a.
l,5 a-

oIBae{

(1/5 oyopy{o lIIIi IIo \,{ep

Ypo
pa
x ppo):
B tep.

To 7 B eH
tl ]vl e o.
'yHo
tloa. e o"
",. yo
1::"#7,5
::!"j
HI7I1 oTIBaM
'oony ('z,
cap
IIoyoKpy}KIlo
LLI o e 1 TLIM
no.u."* ppo):
19,5

7,5 p'

=
To 7, 7,5 8 ltNI BoyToil
pleil.
,[I'u nea o.m.b'pePa iopii.u"".u' ai
iiipdo
'maa. O o 7 (op)

oTI(IBl\{
4 p ( ly-p-ptl). oL. o.rlt
4
pMtM o]\1 ltllfr l11llI .';i1..1;1j(lnIi.|('l\{
.7
l u,,.nip" ("ii
Bx M). rl'rrirf lr
.,...,1,rrli..''. o... ..;..;; i:;'"").;
o ll .' o,',r{,l I0
..,,l-.,'"

u (lp .op"io,n'u a o 1l
;i.,],,l #
I'IT
LIa gfl o BI ooBl ".,;.,.#
o nu.py,ioii
J n..*..
BIaK' i!{l{y l ap
,"
pp) '

;x1ll

7*

""*
|:10epoB'

TluoNf.
IIpd'I m.I.
oTKIBN{

l y rT..1
( pa 6
0 M N{t{}.
-p
',n""
'/'.3'1.v,31y,.l-io.
-." no,'"^, *""y"
LlHa IIFII o Ta p):
54
- (l9,5 :3) - 39 :8,5 lIMTp.
rt BIT ( o l
v I.u) rpl\{, TM
oT oIflI u vp .o:ny 8,5 pori,i."'',n"',
pBtIylo
H BItIItl{, o}Ilol.ii
o,ly l ouy ,, i'..;;;;;
To I{y ,. ( ll I,t Bll. t{
oo.,,,iono. o",no. 6;;;
B9

Tot{

B,5^

;;;;;;

}Kl{y oli).

,,a nJ/'e om pd lm
do npo,t'^
t oKy o yio
pe o.lo
, ().^o o , ,;;";;;';;;;;;:
*:1111-j,
8
I{I{ TI{IB l0 '"'pou
(a ea o
4pK My 4 p
nn"u,
{ll?
o'
.
BtttlI o tlpy t.t);
"",p*;;.;;;

14_4:

2V0

l0aTpoB.

..ll}l!,i\

.ii:.*,

.'it-t,,J.',

ouy .1.0 .oI\{ yl]Tpo g > ou.


o e JI14HI1L\ ,3. o ToK 10 o ypoii
JII1L1|4 oKIB 2 capa ( B
po).
c

To 2 f7g oI{e.
tltlu npo.rrl. ypy II 2 o

To eLI
Il flpBo o

JI|,I|1II,, ol]oa4 oT o

p4ll,{ yol\,{

K ylrTpo o-

p (. e papo).
o o^ 2 (y po) o ep y oT.
IB 3 ( Bex ppol. pot
llpoo]\{ e3 ToI.i 2 7, lt>Io oy JIHIII,
.BM

,3ToKy3ouu.

Cn u,11& nea d cema co cneI'I,J|t


neoJ|t. o o 2 o II' oV- o 2
3' poo)I({ BBo }I 2 ap ( Bx p3]\,lpo) oT To 2 o MlM oI\{ poo
IItIIl oI

ep ( ex papo). ouy

2 p o ,, n','"
,,.
ooort a a np.'vroeo crcIema, oo to
poxo.T 3 ToK,l n .
oooti a dJl,, ctcKem,' cclcuaezo I|13;tl. oo Bpo o I{ C!' oIri,r l'5 Tpa ( x pp). o 1,5 n o.I].
loy JILIHI,I o lxB .lle TT, oo.

tro

v T,.

_ ^optI7r Jlu'llau m &J|aa. or'o T, I1o I||1|1


BC olae 2 Tpa ( po) TBI\,I

ToI{y

'.

o,ll< T,,

.f,

olllIN4.

0op.lltue a'Iu |tu3. oot B po.


'o)
B3 IJ 2 .l.pa (..illt x ppo) j
oK Hr. T 1,5 H, oe1\4.
pll a metJl . B (po) H1
Bpo I]o IlIIu yo K J1I1I7 BC IBe}\,l o
4-5 aTpo. T B, 4-5 FI, <l.e.
I{pa. o o T, o o i TaJ1I1l4 T,3 oKtB\4 l0 ( B ppo). o o
B3 apI{o Il B oI 3 pa (
.l2
po).

Bx
e oT To l0 o oTKl
TTpoB ( ex ppo) o o o B3 IIDeIio I{. BC ol 5 MTpoB ( pipo).

To 3 5 oIIM. , io""e. ov l,2


oo 5 only l0 llotl 3, po>\4 IlpoBoon
271

oT To 3 5 oTatB o 4 aIrTMTpa. a.

}lI{I ToK oI{e.

Ptil
opo Ipo ByxIIIoBoo pyaB }KaKTy

oIIaI{o acp.262 (p. 141).

> Ipo oyT


\l )KaT i\,too y)Baloo Io pa'
.(' >ea o yIlI{iI\iI IIM Bpx il oKT

pyaBa tIoT ga 2 caN{Tpa (np Kpo


ppe).

Bopottl.ut

K ocaoy

1t

o p
BopoTIr. opo pe> BIKpoK op BopoTI{Ka . Ira T.258-26l (p. 138, l39, l40).
BIIII >I{aKeTy Mo{o .eT

OIB

0.{

Btpo KrBaIT a Ka}I K' ToI ,.oeB


[l,1. poo.a rlo
otIoBtIIx a >a' ptt
I4H
po Ip|4$ tt II]BI' .aK KaK o tt pyMoTpeI
Itp IIoTpo ;fft,>t'fi tpo.

AT

HoKPoHl

Ha p. |44
pBo.

I{N{

48)

pe>

opoI{i KopoT.

tpo TaI{oO (.

ff

opa>}lo T

fl op

tp

KoPoTIvl KABoIvl

IIN,IT y Mp:

.[Ia T

>
)
>

))

)
))

I .o T
p.
a

TI,t

oyopy(oT lx

>

py'

>

TJI

l0B lleTpoB

38
5l
14)
18
4g>
38
50

))

,t,

itr

Puc. I44. e

r8

))
I

))

o Ta'lrl T' tpooft yo o (t.


p3.. <Pp^oa BlKpoK paI-IIx oo )KtIo
o.)l\I>' Tp. JZtl).

pee p)a lo (p' l45)

))

))

Btupu ,a pMoyoI{Ka

uep>y tpo, oTpoHol\{y o Bo.MoMy


H( oI]Il, Mo)}lo TaK)K IIII{T yy oTt{o

.. t{I

BC

epa)

AB

(oo

BepTaIrI I{ ooprx

pal l08 aTpa4

A!.

u.e n,mb' IIo MpK'

273

rl

IropoIlIM opoTM

pyaBoI\{.

f'

272

s)

t.99E5l..'

\,
':r::::,1:_*.utupa
:i{ii:?*:i,"#;"J,xfl,ffi
Mp 4 .u
*''"n'."lu'o1?"."li"1,ofi|"y*"""T p y

p.:e

48

"

Too

+4:52

Jl

; ;Jiiffiy"xx.#
:;
I loar'a npo'wt.
o

I{.

'

tlTp.

oo T I{IfuI
op orl{ ]\{

o A
l']rr 20 l.poB

I]0T py o e
n,..
"o,:::

J:

JIIII4|'I

*p

ooM op o}Ia y-

*ff H ] ffi i.itr

(o
"
,

:ir +

2,5

opy{oT

_,s.

..;;;;il"#,

48 : 2 + 0,5

ni'jiii'" i,

oro".tl oToI-l

oTpoI{to I{I'

TN{

.Irrco, nea.

::*xili",.,*;;;

HTTD

l5 lin'..pou

BoIrI l I,Ie /i.,.ILIr{oii

HTNtTp

11 -].

"o.'y'o,i

oTK.rlIBl\{

l,5

p-

(,'{a a.o

lI BX papo):
: 15 aI{l\{ToB.

o o l5 ll e I]pootlvl I]pao poBo}Io.


ovy l (oplra) .o"*il"''
.
tl,tt /lbloporoeo^ p;;;;.
"."."" o

l5 p.
""" ;;,;;;.
oT oll l.,5 (px;;;

juo,u,**

I:]1{o BB oI(aIB 2 iu.pu.

xtx:r#:.j1

ltpoBollr
:::::9 y]{B
oy 2. o o 2 po
.rII{ ]
::9."9"1y:t
| aTMpoP ( B- paMpo) o rp
o^^

24,5 epa.

p e.

?]\{

lt.

ro

'

.Bcnoozarneb{Ifr Ill' nea.O o l,5 (<.


e o op"ol) u"p...ouoy-i-,il"un,,otl
tu)

ou 3 (]/a oy-.

o Dx.-91pIA4
yo I< JI14HI4I4'
ot.
Te 24,5 pa
.iu"*.,u*y 1; oy

"

n".,.. :

3 +0,5 _6,5 pa.

48:4:12o'

n,..

oo.I.".

n,

C ozi 6,5 px tlo I]pN{Ir,I yo K AB.


oa.
l,5 Tp' oT
I,ep,
1oI{ i,5 p
p
i'p. ou
n..;-l.,
:.^":.:"-1*,--l
- l,5oI{N{
(Bpxil oK opo)
o

:i:T-#i";;-;;;;

?::{:!:?!#"r,o{o,o:#.",,9";x},,|,.,iu"l:-'9]*
p
y o p
.;;"

I!p.

.IBli

1B,5 lp.

4p)'

;,;;,;;;;

" ,
t'r H Tlp p ilt.

m o 't, i'

2::'9 :23
T:'':_liMoyo..lx)
t.t To]l HllB

lB:

jf

"yo.no

JT'

.m. Jl b tI bI

ri"TT,

Bp eop-Jloa. o o A po

nfi I.iix,|''fffi1'ilil.l, " I]p l{


,1s;;:ffi #i.ff"1?,I#.|,;?j:*"
oTlBa
^-,g!pn*"'ryi|
I2."'o",...',u,,;,,|u"o o ,
,' u

.. p

oT.IBae 6,5 aTa ('/, -lyopy)KoT


o pI{ 0,5 IITI{T r ex ppo): III
--..

",,!,"" L,'ou*y l]pe


JIllu oioep.-O o T
oTl{IBa I8 .
#ilIJ#"]^f|6x o"; ' "uin,iou*y , oopoli
B; ovopoll,y I{ " n"p"*"Jni""""

4s

TI q6g.

l.

Ir o

;,##H:fl

".^*#^r{,!?",fig.i::,:1T.ffi
uo'.pn""-i,'",i.T,l",],,[,'{^,{;k":Jf

,. T 1

ooe

o]l}]{]\4 HII pelr}'

1^.11nn"
pe

.
. pTy{

xiff H fl:
":i rg; i!:|kl"!** i
:'T:;-';;,;':;1Jffi
.o.p",o i::l:;"ftU:i'l#"hT:Yff }J
"

[I

r2'.a

o-

AB

.ll o..Po ,u ll oo.a oy

I{ oaa
I{

i;;;il#i,iJiJi1{fl:fiJff;
48 : 3 * 4 :20 p.

""o*.].## I, "J,:

I
T

ti'

o.o

7 pI{o Bp

oTKaIB l (',r B pa3p.i"l.


l{eN{ oo 2.

f"-y ; ;;;:
275

!*r

*':.'

w'j

i:

..t,l|}rU.Jtrll

Htl,u

(l
N
;1

.;

:tr

.fi

,q

t-.i
I

JLI1!1''

p',|a. To 1

.,i:li"

+ oe.M I]v.

po., M Tlpe B{I aT. o ;It ..re yp I1 tstso o pNIIM


y"o y}II{TI{ . oTKIBr 3-4 ltp
(., x pa.lrpo). >rr I'II{I poBo\,{ o o 1
p oKy 3*4 To .
loil ilo' T ToK T2 o oTI{]Ba 2 l\{Tpa (., x parepo) TB,{ Toy ,. ooo ro
IIpoBo.l\I 3 o- , T3, , e BIl
.o p.
I1'I t,l Jl.

nuilt. o T rrlo

-j

. -CeBedail
l,5
ep ( Bx

o Il!\4.

pl'Ipo). T

oT;r2{IB3{

A, r,s lI

Bma w' tlll,u mIl. Po ,


Iloo oI,i
esl oyl,{ pIlI{,Kyp o
p

n*"

=!._]{Joo

e JI'.
C o ptjlt .,i , px o prl.
ypy oTKIB 2 ata ( ex prpo).
O o H , ti'o np,,nypy
oTK,Ia 5 lo ( x paIp). o
pellI{ . T' po I.{ BBo oTKIBaN4
"ooi.i'
o
l p ( pir!o). Tou 1 1 ,orr
Toa\l 2 lt 5.

i.

Ileped (p.

l45)

zopJ,lo||tlb,. o To J o o.KIBN,t
^ -Be
o'D
aHTt\'Ip (,/, oyoy{IoT}.t ltIrl IIo .]vlp
U'b tINtT i( B 1lrt.1lo):
lB : 3 ./- 0,5 :6,5 ttpa.
o I. oTI{IBa 7,5 p (1/3 l]oyoy{oT IIl o MI{ t l,5 llpa /\ x p.

o):

18; 3 + 1'5

:7,5

a.

TI,I 6,5 ' 7,5 ottl\{ ypo rl,


eM
ol]o oT ToK t p ToKV-/. yI{KTp
I{ oTtBaM 6,5 lpa (|/g oyopy)iloT

o ,Ip 0,5 a[rTN{Tpa B ppo):


1B
t.rri lo ]lI]i "lf
I{oo i(Bo[l.

eIloltpoel},,l

,l

:3

0,5

:6,5

III

TN{Tpa.

o 6,5 7,5 oIrM o yo e.


277

rf
'I

...il-lo'

l"'.

,wl+, n'e ottt 'pea ?optlobt' o ,pdort


Imarcu' o o 6',5 o oTa.IB 4 p
(. e peo) oT To 4 oTIBa l aTN,{eTp' (, x pp). T 6,5 l o. o
ToI{ ' o I]o IILI n oIBI\,I 9,5 atep

TBN{ Toy

4 llpa

'

(rp opoI{I o p Itr


o BIp opoHl ,o II-

'Ha a

pyol.i ITaK'

I\'ILII{

6,5 + 4

..--

l p

l-

Bx ppo):

9,5 ltlp.

ol,oeM.

H t. zp d rng. ' o.o {},t p o.


BoIo II oT ToK l o (o "lIy) orBN{ yy pyo tau,t
I{Tl\{Tpo (,.a pe
1/3-7
oypy)KtIOTlt III o N{pK'
,o a I1o p l\'I}Iv

tty IlI o

5l

TaJI:lI

*
- l8 :.3

38

o p):

: 7

ap.

BI oT To l (u) .o To u p,
eT o To ' p ToI{y 7 po tiav,
oTl.l3.[lBe po, p ItI{ l' po.
.Ii oT oK l o u u' oI{y ,. (
B]a oa"o 'o.)ttI t pat N{)Ky. oo).

tltl. nJ.ea otn ?pdtt,o, sblmarc fl eJ'ltopoelti pl'. uy 3 M yKTp


p o ee H*ILI , oT ToKLI . .
IBaN{ BBo l0 po ("u,"'lll II.IltI o ]VIp
I\{y pToIllI oT Ip:] ol).OI]lt!)t /lo Ity
l):
.. l0 rtr.I\{T.poB.
|4
-4
uy l0 oetlM I{)KtIii '.I{ H'Lt|
,o. o ToI{ l0 ypo Il B3 oTIB

2 altIllpa ( p3l\,1o). to I]oBoM o To.IIt


u up ToKy 2' Todld 2 llt.tl o.,o{el{ B.

{a 7 po ( x ppo).
JItlll pe{I. o e 6,5 (p",loa), l , .
rBaL{ Bi{ o 1,5 a ( B pI\{po). o
o 2 7 (l py) oTKIB\,I BfI o l apy

Bo

( papo). p IlpoBoM 3 IlNIIll o l,5,


t,5, l o l
Hlttc' JcltFt,tl ,paa. T.l l ( pya) +
o ypo ltltii, .e"r{M Ir Tl paBl

l'5'

tr

P. l45. ee p..epe .I]


eJIIIoiloI\{
opoIl pyBotu.

279

{
n

pqa.

aT T1oT )KI{ ToK IiIi BpBo o IIpA,IIM yox'I Ii

o I\,{p.
"t oopy}Ko p

(,
piori 2 arp
1::i^.P-.1:
p>K^u:.'^n:j'"Y'
o
M
or,
oieT
p)
paBI]Ie 2T' ./3
T py eyTpa3T ",j!-1- 6e.ep, a 2/g-K
K n
aIiI pa
oopy(iloT
ep.
I]
o
,
-Hap'
oa-

yI]Kpo 'iI1v\4 oTa,IBh,I 3 _4 T]\{pa (,' t'


ppo). o o l up Totll{ 3_4 + p0Bol',I
BI]y BoyTyI F{I{)KI]IO }1}IIo yaB.

K B\ilTe

JlIBM

Paa
eep o I\,IpKe 50,^ 53 p.
t{I{ . I]
oaI{o'
3 MTpa.
:3 2:2
3:3 : l alP, a p.

oltooit' ttlo. o T, pa Io T1 2 a ('| B paepo). oo.


Boo IIIBa poBoNI ep To ,2, 2 ..e o p.i !.; ouy I]eI,{ ot .
optfle Jllt.l{u ma. o o T' ' o [I-

IlTI{Tp.

BC oIr 2 p (.l Bx peo) a.


B Toy T3. Tu T 2 (o ro.) er.
" dep. o ' o I{
opeue J||'flIl
BC o-ll 2 aFIT\{T (,. ex ppo). f.

2 ll ,

, ot o.
Blpoy paa'IBa a Ti{
p p.1:lpo.
o
,I]
B FI Ta npo"o'nu
K_.p11Y:::
T
po T aT lpy a ]:I]BIpoK.
Ia BI I]e VTI p" ni'pT] 1PT)Ka
579-628.
p.
a
M.
oo olIIB

o.I{}'{.

apefle Ilwtl t|la. o B po.


o>i B3 2 llp ("lr B paN{p). Tov

2 t{

o.Ir},I.

Bmgre ,

u!,tl uII|II (epd,,). o

ou

Tu .o o I{, o.ll{e o.lt,l 3vl 2' oTKa,lB


8 ato (p ,u Nl].i}ly l,5 lT ..

x pIrlpo)

9,5

1'5

:8

oa.IBa

(,. B pN,Ip) .

llI.i!{a

)
)

3.

J1fl ffl&Jttttt, (ooa). Ta\l


o' To 2 (oo ) ., ollKt{ 3 t ooa{ }r 3
ToI(y /.l}t BBp llo p{ I,.t ' Il o
pLl}l llii p pI{l{ 'v}lKTlrpyto l{II'

Bmi,

t4,

.,},{Ie ..a.
I]pa.I]
-..IBN{

o o

"oofi (,..'l x pa,repo)'


Tpy

.o

:
l1

I]p}1I{

lvr

KABolll

T.lll,t l|
Illll
]l

llcnc;t /i().I.il.

ffi lt
38

]
))

* :-:*, ::
*;u'i'- o
^:t- ":*:,1""
ppBI
yy,
"o.,l.i:'o
IIOIIIT
Ii)
o
1,!}K o{'

T'
"
;;";;' ;'; 12-15 I{TI,INIT.B )1(

rpii
v11.o^1
"aTIe
ot{o ]o TaJIvxl
"aJI oT3T

.rp

lo. /{ . o o II
pa3],it{'x >.
.;;.;;;-.uPipo'oa BIKpopT{a
tpo I]p;;l>). ip opoe
I]a I]IBI Il TI.

1 oi{N{ To.

2.

281

280

CIitII .U.o

'

5 aTIlllTo (.u. Bx p3.


BBpx 2 ca.
IIll p
pe{
oun'
po) , i
}iMT (..,l e pp). o i]I,{ 11HI!l11|' oI{.
oun, 2 -3, BpBo BBo oTI{IBat o l a.

'lrii ,

> ll.'lcrlil
oyop)y)l(oT

T.IRM BBp)r 2 p ( Be p\Ipo) -

.I B

I l ltd KooT K
[loP3olvl

H oKo'

lII p '
Too T (paep
!' op}l pTe)Ka tpol't
48) IuloT llll tdp;
l08 ltr.lo
.IIaT

ou

oTKa.IBal't

IlN{ Toy 2

I]II\{ pKaBo]\,I

3 ,tpa (. rpo).
o 5 3 ,I. PoLI oT ToI{l,{ 3 o 8
NI ooaI\{ oT ToI{ ,}i B}I 11poBo.L'I ,vI{Tp.
Hy JlIi' IpI]}o p/'t{ pe..a, ,o --.
" ,,ul', p. o o pIt Ill,t p

B o

AT.

eI{op*o^FI p. 146 opreo aT -IopoTI{I\{ p o


,,op".o', aTBae

l.

T 8 o e o oli Il oT To.IIt.,

ltpo

Pap oB

*.

poee il{a'
io (pc. 147)
. BtpaM

p]\{o.

yojlI{K AB (.
i t{I{I p), B.pT.
I{I L|HI7|4 opIx u\fl
B pB}rI 10B al.
paM _ de nJlmb'I, o
Mp' a opoTaI' I-I.

AB

f,,

oaIoI4

l!|.upu nm bfr,

52

Btn
rrp (t-lyol{y}lt.

}Io Py. o 1\,{p "


4 1la JI'I Bx p.
epo):

48 .l- 4 -.. 52 'lTp.


Io..l Too IIpTy]\,l
BfIolvIoT.ilI{},lM

I(

tloCDoe.

ox pnnoyno.

'

lt. npoJ''I'. o

o AtI,
20 trtripoB

oiBt

TBN{ ToKy
l]

-}KI.IOTI{

('/

o.v.

pyll IIo

N{pK

4 I\,I BCx
prt):

48 : 3

4 :20 apo.

I]oBo-

ooITI{yo {Io
.o pee rr B;
uat

,.

FI'{ .

'Jtrwtl mIu. o. A o l{ A. .

.IBai\,

. l46, C

il.eOpOe:
IM opoT]\t pyao
ojlp3ol\4'

282

'.-'iii'

IIIpw,a nfl,'. oi pa o Ir 1
o'niiu," l8,5 aI]TI\iIp aBi\,{ Totly " ('/' o.
Bex
Op)I{TI,r py tio MI1il 2,5 rlTTpll
plitpo):,

48 : 3

2,5

38

IlT{TpoB
TaIlv1 |lo

(\a IlI o

p) lI TaBh,I ToKV

oK T BBo

. o

pt

op3oiTy [ti{I.! o

: l8.5

TIviTp.

, BBM p}lK ,,o n"P-".j.


AB; ouy prII oo lt.
potirit,. o , ,',pauo o,.i 12

TBM ToI{y , ('/n Oopy)tloT pl{


t]TTpoB
LIei
-
."-'l"upu*a

IIo I\|p):

48:4:12MTl]oB.
odg noJlott|l7' o B B pooxt
npo,*ono'o. o ToI{ , ep oTI{.I1IB 24'5 It.
B\,I *r (1/2 o}op)I] p.. c
'"p,
pK 0'5 IITN{Tpa Be p\4poB):
48 : 2 + 0'5 : 24,5 rrtp.
o , pI\4IN! .o,r K tl . po,.Ir,t
BBp Ta) ,.. 24,5 Tp TB* T'.
r] ToI(y I{ ,/\l] ooaM llz.

o ' I oJlI4Il.
n.k Jn|{|7l1 npIiJwt.I,I o.l I. , lt 3 ]pTIII
i] l : l r. tl.1l (/l.ll'l Bx ]\,lpoB).
J111I1|4v| o..o. )l( l\,I B
l
<-ll1tIII'IN,l.
1

.l
Jllltl ala. (). o l (ll tlp)K J1t,,l|,1 ,)
BlpBo oT.ll] lJ tTp TBIIL{ u .; (t ln
*'ip"',o, plil)',,
II t I

.Nlt

Toy

T'.
eeeIr . BC; ouy epIi au
edep' o o'I o tl A, o.l.
18 aI]TMpoB ( Bx ]\{poB) TB{ Toy
jlo
, oo p IlpoBoM poltT- ll{ J11.
pee BC; o IlepI] ooo

'

t t

n: 3

l.

o .r o!3e B epll}{Kyp ..ojepe}l f,; ouy p T, ooua To, Toy pu lt , oo1la ,.


Bcor,aeambe mofiul ne.' , ,3
M lla TIp paBI T.
o 3KIIBM BilooIlI opoFl
epoll,I l{ BIpI{B IlI , 3T (B pl:l tl|\4U\'o Hx).
283

f,_

{l
,n

-"-.--!!E

Cnua (pc'

147a)

Blpe ropJloullz. o A po AB
oTa]B 6,5 IlTTp (1/3 oyoy)I{l;oT IJ] Ilo

'{K

0,5 pa x ppo)
18: 3 +0,5:6,5 atll,tpa.

i1

,lJ

iil

oi 6,5 ep peIr.I{Ypl{o K II AB "t.


BaM l,5 rTp, oT ToK l,5 px
l .',
TM oT ToK 1 px * 1'5 aItTI{a- (' ppo). To A 1,5 o o l,te'
Hlo n,e' o o oTIBa l,5 a.
MTp (. x pp).
Bnoomebrd'' u|IIt neq,a. oo l.5 (>.
}l Toa opot) p ToKy 1,5 (o v) po.
Bo. III . .Ilo

o Me

l5

l.{

+ l : l5

i4i
l\

t1

it

TI,INITpo (.

aI{TN,ITp ,.

tr

Bx ptpo):

1{

altlpolt.

d\

o o.t l5 o.o}KM BpBo poBoo'


Tou 1 (opra) o .
B e p It,a e JL o p o e It o ?o p I . o.r TI:I,I
15 oalaNt BepTKaI{o px 2 bp (,. x
po). o I,5 vl 2 o. yt{N,I tl

lr

l3-l5 CaN,IeTo ( x pIpo)


t{ po<rio oT ToI{ 15 i,r a.
o o 13._l5 BepT}io BBepx oTKa..lBa l .
p (" Bex paN{po). To 1 2 ("liuo) o.
otooti u|os' oT oK T, eo o I,I TT, oa.
oT To 2 pa

tr{o

-1

ap ( B pap). oo t
poBo.M p3 ToK ,2 ll ae oT ToK 2 upe ToKv

.IBaeNI

. pe]J ll C!..
flc JlIlu ebolpoeo?o p|,a. To

i
l

B}I o ti oooo IxB OTKa'IBM 6 ltlo


(,, e prlp) , oT To 6 po oTIB 2 i.
TN{Tpa ( x ppo). To 2 o. o
ToK 2 1ao I]poBo,\,I op3'oIlT}Iy FI .o
5-6 po ( B I)Mpo). o 5._6 1 (

I
I

i
I

pva) oll ypo lt, e oo\,I


oT ToI{ lll BBo I]o IM yo o
I1I],I4 oTl{IB l IueTp (."'I Bx N{o)' H.
t{ tl pyaa poBo\,I p3 ToK l l oe

5-6.

L_=-"-__-_*-..-''

li.

284

tt

-r7---

"'t.:

l47a'

52

rIep> tpoiil.t rrrt a


I{poTN,I p}'I{O}I oro\t.

}1ooI1II\.{

285

rl

'rl

Blma a aIIa ff7.alr.Pori ,


o o rlr BBo o JIH|4|7 ; e
;;;;;;(. x papo). " ,ui"-.t^";;;
lilY^] :,"TNIep
yI{TpyIo t{' n,u,,",o.,y
:P-o-".on*
Il C.
p}II
I{I, o ,pri ,ii.
. o;.;;";;.
IIpIl ii, e x
o"n,,o,u," 2 t (. 9x p,Ipo.B).
oI\4

';;;; t"1", ,,n", ,) o"ua.


III{"y;;;;;l";"ff;JH.I"x?'""xx?;ffi";
.(.
5 al

IBa,

}1:uo
To

l,s .,n',*"'pn
ppo).
"..i,i""".* ToKa 5 #'"".*

o.1,1IBa

l,s

ped (pc.

147)

lpe ?opJt,osu|Ibg' o o o o
1
oTKaIB\,I 6,5 IIT,ITp (,/"
lIo.rlyopyx(oT
B

o 4r 0,5 atr.pa

.t,

IB : 3 J_ 0'5 =.6'5
o o JIII C

lr BX l]N'tpoB):
tr,r'pa.

Ix

or,tI 7,5 TA,t-

*."_-;;;*" ;t l,5
:.|2-(o.TyoK)Kno.""
Mp
prtpo):

7,loe,I{N{ ypo ltl,


ToIl
N,{ e
-^-::,
oo\4 9,5o
vp,ioy""no ypo.
TaIB 6,5rlep (il oJiyp]'/)tioT
I
I]o [,Ip t 0,5 TNlTp..ltn
u pfo):

l8: 3 f 0,5:]6,5

I{TI\teT.

To 6,5, 6'5 7,5 oI{rM BoIryo .


,tla ne om^lpg,g,
oo iaido
maa, o o 6,5 'lto "op,eai*l
I]oi{ ,4 pa,(.ti B N{po) o o"ini';;;
ToK Il
oTI{.'IBaet l ltp (.
pap"")' ;;;f';
II]!I r.o l. o o.t
1 eo o l
oTIiIJa 9,5 N{Tpa all
.o*ny ' 6".. .i,1
oB[Il ttl px .II4H|'1 l.IC 4
I{T'{eTpa
II
o.l. BIp,a op..oBIIr o I{p
- ;;;;;
li-,
T.1u^1i'

HTllI{T Bx prpo);

ol<tt

6'5 -F 4
rr

9,5 al{l\{pa.

o/HM.

286

Plt. l476. epe< lo.Ila


xopIlt pyBo

-ti

--

.}I

a.' eJlofi.{lrM
I1poI\4.

___

, ;f-'tGl-

,,,rrr",i.,li\

.,..'.HepJld{I'I rnarca'
-7
i:1!jii;,1'"*"^:,i;;';,*i},"""TI:lTli1?.",?,i:

ii,**F:::.ff H;#+*:iiffi }#:f,#ii'i^;{:

:7

: 3 _38
llpo.

,,,l o,o.inii,'?'
ul;:l,,'",,.ll..,;o) -o o , ll,,lp l.l,
;;J1i:;"1 ]l ::'' " ;: ;,',|,A ;{
}r
!. l.1,llli H

".,';l;13

#i : ffi

'"; "

TH

r-

ua ne

"

",..iH':

*,",,."iffi

?,#'"x.:i#"

#:f{::{,-TZ::{-if,..,i,''#F:":,''T':?;::r,,i"f "'f^xx!;
;Y ;:';:}.I|ff ,H;l;
{ ;;, l l; ll.lT ";:11;; *' *
;,;,
j
/t'lc
!, {."3l,.jl;::F
:r;*,:,l;,,.,.'';,
no
n.,,p
nii,..,

-<

"

..11

}l]l}lp ("i }

.1o

u,,,,.

.T

t.i1; 1 fi : *iiii, r ^.lxi .


"
fr';.,# ; ;;.i} i: t*u,l,,'

.l.:i
,',

:,

;;

"",":.')'
*,,,,

ffi ,

H.

;*

i':
{r
ooi...;' ;-.;;;

Il
p

-ff

itr::'^$,i",*::!i!,,ff;:*T:{fliif, i#iii},
{: li
:iiii ii,i'
"
j",]i '

",,:

&]|/{-;:"i

l^

i:

,1

;i; iL ^:tl1,;

",,.1,,.l,ili,,lllii,,^i.f,l

*, 2
. ;: ; :
i : .'?. 1.:,

o, u u
: : i'i,li'?,i{l
.'f 3.:; -"fr
p3
Utliili ,, 2
.;B lpoB()Ily
(,'ltrilr,;;.;;Y'"j,.''lJ0.l(oBoIt
",:#"",
] lj :,T,', I" t','il'\
:'f ; J i ii.;.
'
",f

_-!

1l II

"i,,.ol.r
;' i;J..";: j-ll , jx
;i::Ti
;
#" il, 11":;T

i"i :i zf,r#; T,:,l":i.; ii l


f

lJ

^n5,,

-.Lr.

_rE+'

i;.**lh l

.:{-

--

I -.
.

..*........::..].;'..o3r-Vl"..*,,

Pi.]i

il

at|u maJlIx.o o T,
,,,'2{:!..*e!ll1e
o Il
tlt,
}111,^'l 2 aI{Tp
(. ex pa'rpo),
.l.o'lKV
T,. o.rl< T' 2 (-;;;"#,.;"oii^.ouo""""n,.
""uu",,

:!ffif;::,A:::"!{#:":Y
;
,o}K},I
_ij.

rt a 2

(.u.

prpo). o.i

;;','""#llTp
Blnta.
a '

'
T,-,,ro,.,o,,"n"i,-::#:,:''rr',x:\""uf
6 aTN{po (ponnu. ,iu-n,"yi.- jls
palp);

9'5-l ,5 :8

{,:;-%;:::;

;;;ip;;;

aHTIlMeTpots.

B , oI{'I o
lr
^^-.lo.un, 5
oTa.I,!IB,
l'tl,I o (

|'':lxi
";;; i;:;J;:;j.
5:;,.ffi";it}t,"
x ptpo,1.

o oIBaM

Tol<lt 5 lr 3 ort.
l,
,l,I oo"rIa* ToItl{

Il

. }l

..

nu

p,,

",o

.o"i.".y
","n"o ui

u.,"

ToI,i B 3,

^1-p:-1o['I

yrr T p -

::':-:-.]]1,"o.l'oi;9;-;.;-$;";;];;o:',*"";:.f
oTKIBI\I
Bpx 2 -,P,,

;;
j.'

otl\l To 2

'' 8
n:'- mua" (orco),
ov ,
""
BI{3 yKl
n.,1i,),,,",,

DbImI

lll)oBO/{N{

1;

plo)

I1

jl1"yl",
nyl "ltlt B,
/) lll)('Itt,{'I .Illllllliijjy.:
7'1l. ()r',.ru.iri
/lI,IIj\t t1l 2 /lIl1.II\lC1
'l(\l)CCtllI oTP 1).',,, ,,...' 1l:rrt,1loll;.
o o
l:l Itllti:t ll() llllli'l.Ill)rlii .,rrlltlrlt
.,',.,.,,,,,,.,u.,,.."i\l 5 rITTpoB
('./|
l}(.(. 1';t.,n't'1'.'li1 . ()1. 1'11.1'i11
lllll,l'l .tl ltllttt'ii ,I.i-l./! tl|| I]Ill)ill]o.-tl ,,.'l,i'i'.,i;.:;l ,',l IIIIItpolt,..,.",.o n,.'.t.lu'BaI\I
,l.'"o"unN', lto l .

(.t{.'l x prfo).
l.o.r i-"
1
prca

ToLI

(.

I{]vITp (.

l\I,l,I.

li

"^

TotiKI!{

?;;H-

";

J;'- T:
; l
r,
prlpo). HIt
" io
"( z
-z .i.
:

"

pa[I. " oyopy}oT


ep
paon z'iaiilINITpoB (

p BI,IT

patpo) oI()T't
o'lt, u'' no. u
p^1,:,uy

IP
,/3

.i.]

pllT

;;|,;TJJ3ig:ffi

ptt n .nn,n".-u
"; _/3 _ p/IV lo
Hp| ep. IJatp,
no,yonpy"o."'" oo.1;.i,".,l:
l0 B. ,,. Koo
p3I{t

28J

1.*\

---

1
1

l r ul |l llr|l|'llilil 87

ee50,53t
Y, .' ., -o;;,1.Y,

J :J:l

i. i

ItT\lp, p/r(y

-i,x",x.i -

_: ;

ffi;fifl."'l,

j";;

J{

t-;fffu

;;l;

2:2[J]\!p.
PABo1l{

.Ha p. I48 opo IlT, l<oopoo

"o.,,'s".::11poer-. pyB

M H.

" """'""uy.
,#:; "ffiflffiJ"#Hffiiffi 1; Too
Ir }t a

)
))

o
e

oyopy}tlo

,,

>

3B Ii[,ITpo
>)

14

)>

))

4u

'L'I|JIII

pvB o

5l

lu

]II

apyr,,

pyB

'LII1a

Ta'!I
TakII4

))

38
58

JIOI{T

loyopy{oT T

.)D

>

))

fIp opH )
lpo yt{ }I
rBl

y]B C.

o T}It
lpo (p. I49)

B l.lp

::::]]
.ll
p B H I 38

ri

;ff;''";;:::

Iu{

tt),

,o +

Jl-

lloy o.",n,,.
A B/x (o'u.o
u,,o

"",..

i.

"o1
B

t,]"Ty ",q

;i

; ;;';| :'

li :"Jiu

f;:H *i#
un

,n


o; ;; ?"
";ijffi:";:x-" I::,J;.xi",,)"$,

48

+ 4 *- 52 ttrt,rTp.
,
f "r r
lloMol

yoKx

*
l rroTor
tl^nn^^t''.I
e}I x pI\,1o-

.npo,ltu. o o
^^..{lou" 20.i;;';;..:":::.
oTtl

j]I-IIl
l
o_

lt
.;";.i
!],

TM TOIJI{y (l7;
Upy)llo
.. .t,J..
vll llo
IMOB
CDI{ 4 ttp

pipo,1

"

i,-:
u** e at u p u I'

48: 3

*4 =20

i;" ;;?;

tpo.

l )l l

-.--.rn;

l,.1

ti.

i]i,l ll

;,

Jil

i''jijl.]-I,,i1l

;Jl',ll,'','"".'"'''

po pBolt opol]TaIrylo }l
-^ T1^1"]"
pI{ w.BC; ovy
o
oaver '.
l.{Iupu cnl-, o o po o
,
oTaIBae l8,5 TIvlT TBplil{ .Toy
, (',/- niv]
oKpy}o py o tt4p
2,5
papo)
"un'''"'p,t ,'* u.**
48 : 3 +2,5: lB,5 aI{TMTa. , .,
:

AB,

10*

r---t

oK , oaaBBM pHyp
{
ovy pu opoii oryt

{l,l[-;

.qIIl.{

2gl

r.r.A,lr .r|,

'&ll.rIl

. ..,

'.

..u.,..,....l|

"';:1".

",{f'j'1

o ',
ff!{#x{,;,",i";TY.*. P"pBo
Toy 3 (1/a oy,l), ".u'
48 : 4 :72 a;\tpo. |-f

"'^#::#:# py
ol{py{}Io
o

o0"lr n\JtIItIr. o o,l


'
o' n, u

o, u u *
"
; ; ;; ; ; J
*i,
, J;" il, i x.- i.,,1
(,-/:] :
:'- .,' !
oJ o} to
-'-'
y
)
- Io 0,5 arpq.*
i pu.nu; :
"; ';;;;
o

o5

"

:24,5 tp. !; i
y oN{
r#"."&:,,t;l ::{ l IN'
j].,"; , oJnuo..
TB\t :^
.. ;;;,;6.
llll ,,n,"ulr^]:lli
At'
oooI'rt ".'*u*y
'
'Ci\'f. "

o
F

48 : 2 + 0,5

,'"{;

i t

rr.",f,o r#.,|",::]1,

f,

'',

;iiff

Bp

]-l

o JI

,,'I

BoN,IoaT

na (p.

]'.-tst
2

.
a

gu"",u\,I
rl .)l (.#i;":itll (

n.o*1,o;]-"^i.

o)

/.Ir N{ o

.'.,"i".

:,, l.:.t l, i i11; ?;lil,.r#.


i;;
; ",'; ;,.. JJLI|ILI " ,u
o"'.,1," aB}II tlT.
"
n

" z ^m^ "e i e


B na jsa
"i"

.e]\d

, ,

"

IC jopoFl

oilo]\4,,

"p;.;;;;;;.

149)

-a

?apo8'1-tlb.l.

C o.u A ll1;o o
AB
6'5 111l-1lpa (1|
pK 0,5 a'o,'pa
..+{ o
""",py*iroTI,I
;;;,-,;;te) :
18 : 3 + 0,5 =: 6,5 rrn.rl.
.-ii
o o 6,5 nx o MlM-yoA4
nlr,n }IlI
AB .
Ia,I t,5
l,5
p
*
"uno,.n,3jo
l
a T[,I oT To}I
1.Il1: ""To
_ l,5 rtt ","'"'"'o,
patpo). .\
(
1uu"p-*
]'5

;E

oTI{IBt

ii.

s
ao
E

(prrroro) oL]Alr
oyl.t

ts

rl ltyx(l]o T BIp
op.IloIit l,IlIlIi'
A. JIIIll) A oog>t.px,
To
nu-i^..on'MTp Toi-l
, *',j (pxltlor)

'b
n'if,{n"o^Ix,#::{^
/i

rii

O.

e.

P::":ly

oll4 BIl3 Io
II}I

,"::*i:i1?:I"#"::#;"#Iri'9"."jT:-1:y-r"*;
,qt
29'.J

r-'

=-.=--:-.rr-* J

a rli,

poo{ l]poBoo

Ir}KI{e o opol 15

oTKIBae4 Ir oT
ao ( ;n;;; ;"

l ] dT}{p Ir oy
Bex pepo):

I\4I(

l4+|:15MeTo.

Tovy I (op,r) o I]e.


Bep
JlIl,u eborcpoeoo p&a@. ,l<lr
.15 ao o J:IIHLI, OI{
o i,5 ]5, olll-

:j::.
(Io)

*fijIpo

BpTJII{o

(y pyKB pe).O

!j

Bex aAlep)' Tv.

oeI,IM.

o o l5

l.5

o'i<.Io,

.ui."*;'i;;;

15

(prrToa opo4t 2
p iou,.y56 rlpooNlBloloa.
.;.

TIIy * oopyro.
3
;;;;.
o BoMo .HL4|I. BII oaIB]\{
3l ., ;;;';'P.
To

IvIo

(u)

3I oe;.-o;;o.,nzBHoBo.

Hof rl

oTi{ Il

33

trlp

1 y-p y I{aB o oT o pe), otr


o oli z (,").io
o.'K 33 l,l IlooJIM Tt]}lN{ Totly
Ij. P;;;;;;";;

oT To

P o u 2
", u.px o

9;
'""gi^^i
o
HII TKIBe

ooJll\{

;.;;fl",I ".].,'*:
3 Tl,{Tp (, x

..*lr

oI.{l].

IIodp9 pI. o , p oTJIIB


2 .
l\{pa (. ppo) ar
Toy ,. o .on"
B}I o I-Itd, o e o
2, t,alrr,t
5 l,tpo. lo oea oBol,I .ip
ou u
vt 5.

Htlc I7 ebllolpo.a?o ptt. Oo


o ooo n""i otn,,o,",*r l4,5}ITp (oyopy{i{ 3]lT o ft4p
5,5 aI{T.
Tp 'I x ppo);
9 + 5'5 : |4,5 {T,Ipa.
w 14,5 oI{l\,t. o 33 (o.
_^-Tun, 5
^3l

Ba Il)'(o11)
v eIrI.ryp o pee
t{)I(.

llii pyu .Boy ,. "ti""-;,;,.;;;_


oT po,I{o{e l'5 pJ (g x pepo).
o o oll P, o o l|
","* oo,r.
Tvy eIl ooa Pu. o ," t+,s
no

";;;;;;:

.rE

t.Il.r!l

'., ''

,"...;...l

1.('./lI,llOl,I tr'rlvl

BpBo oTr(IB 1,5 p


( x
1tpo)' F{>i Io pyl{a pulr oT ToI{
5 up
l.t-ltt l,5 Pu o 1'5,. "
P oT o 3 l o o l,5 (>lt)
oIlaM o o

1ol,5;;;;i1x#";lx#'::):."#:"-"##ffi
aie ooaN{ I.{ oy , oLI 3ffi:
o.
l,5.
Cpaa flu|{,b'. C o fi pao o l{{o.

/{eN{

I{.lBaN{

a)

p ( x p,rpo).

f;',;;i;

l-.
Bltnaa I'I|uhIL ftlatulr. P ,,"lt
.
o,I 3 ToI,t I oBM
BI{ nyKTplly .TI{,
p IIy I{y
Ir el ', o i
eli. o
IlpI{ BpBo Bo o tl
TaL| oTIaI\4
o .l ttIttp-v ( Bx p31\'{p).

o To /I{
, orc 4-
(; ;;;;
To 1 4_5 o,I{M.. ";";;;

L|Hl,|

6;;j.

pMlA,I

p). opoI{o yI{B poBo.M


oT
o 2 (o) p u 3 3
3l.
boltooli alo. .To H eo o Jl:l.|I;
{ o.
IB]\,{ 2 p ( Bx pa3]\4).
To.ii;;.

294

epd (.

149)

Blpe eopou|7bz. o.l o o


6,5

oTK.IBvi

I{Tp

(,/"

1III

oyopy)l{oT lr
o Mp 0,5 aTTp
"', x ilpo):

lB:

o o [I

+0,5:6,5 ap. ff

I]o I{ CLII or<aInBM z,


oyopy(o
f/3
IU llo N{l) tt.ltto l,5 ",".,epa
.
MTp x ppo):
g1
lB : l} + l,5 : Z,5 l.
\
T 6,5 7 o,M ypo
'5
,

e ooa I,I oT ToI(


fo.r,-(1/3
e.e ypo
s^^u1ou.
JI|IHI4II oTaI
p
oyoy{oTll
-
^6,5
I o Mpe
0,5
I{TI\,{Tp'Ji Bex pepo):
lB: 3 +0'5:6,5 rpa.
6,5 el 7,5 oI{rM o oyo
.
.[|, n e a o
o p o i i'
; ;, ;;;,;;'i

2'
'-'
,
bt.m.t. o 6,5 o
i
^u
r ri f KIB,I
a
B N{epo) o. oi
{
1^Y111'"'o
pI\{I yo tI
"o.,;*;;;;;
oa.IReN{ t .un"'"p"r"ii
prepo). Tou 6,5-1
l oIl.

i i

i
I

fur

:3

ilf_o

i";",,::iHiT:,ffi "3' Hffi T: .#"#


:9:Iy
Tp _. I'JIIIa
f
." uu.io"uoiri
py6ft
TI{, rry 1 i{."Y
o
361.
alp
;;;.'

pro):

6'5 + 4 * l : 9,5 ltepa.


, or{},,I.

o p

llo

aJ1I4I1

;;,^,"#|^ }1.

;;; x.",, ; x"J l;:


5]--lB:-_3B:7/' TA{TpoB.;l

'

*n

y.

";"p
l{ .;

I-{

i/)K I{oT

ToKt{
o.

;-

#,,?,ii]xi, Tili!#.?i;
i:i?#; 1."::i:.:iit'-i,
IIlly II|-IL| R!,IiItll(!t,

t o ,n.,nllC

rrpoo o
;.;;;. ;;., ;

: l1; JJi1,; ..l


#!
l:;
"H;'
ni u
* p_o, *' i i i*: f
#
i
r
:
?;
i
:!.!
;::":"":
y
l{Ti] o

":

."':,

.rI o NlpK"

opoBtII o

\'lH

"

o.

x*l#;'ti:;
+"un',ffiu -J-'|4Ha
I]e oT BIp
-

ni.p1n""
14

fo-,""..."l
"
:Y:li*"r\r
o ,,fl*;i'#,,i"'l'##J-n

l.,

i.

- 4:

"'.ii.,",i,)

]0

n,{."tfl.jg;",.""""R{

To.

)K oo
eI{ I{Il
BIl

.i';;.ry ;" #x::!fl.!|'#}I


".*,i"*u".i
U
, up ouj.
',
z.'
i,o,uo,
J' I1 . o
.*,. * z, s .] "
ji.ln"};T;;""H,":
oTKa.I 58 ^t"pou"
".j'.";1l)
n",u yaB o p).
,";;':.JY.,i}:u".,'.",|u?-;;f fr ""i,,'u.no",o.n"",,iy
^

| t

58 llo Bo\Ioo

, , tt."
Yl''lY].n,I
]--l

i;

l,?J",::##.:#iiTi
K 2,5 B|l o ,t|I|4'
.o.'nu,i.li," oti

II]M

p).

3 ,'l.;;;J'::""..:"
Tl\4Tpa (a pyBa

;:tr#TJ
296

H"l, i:;;"#*"*:
- ..... vvvJrlqral

11, o-

.o oT'i o

Pao oT T9l 2'5


o oK 33

l .

.. ,--.

o]\4oo

JII'IIII

.i.i,.n,.po"1.

.l'i;;;;;,1

Bp.x

poottn. vp

,,,'.'^n".

'oun,,l,5' l,5, l,5

{ po
o","o^:#Br:*#-?i;^9:-'
rT ( B

'}lll.
f{ * l J|
*
l3

ffiHff*

1o

o il

,Ip)" o

'e,

11

llo

l p o e I r

::|I*
HII
, oiu;;;.-;

o tr}

t G

ii"*:l,,'J*
l.1. u oue.. 1,

B]J

l{ o-

i;;;;".

To{]

,. " * *,,..T ;y.#

o u..u

i,I

i.{iffi ffi ;
ji.'".;;
-:fl
:i}e.a'o"-,^ffiffi
pya) o oI\,{oTo"o,:i .";.'d;-'"J"."--].
ni'i" oTiB i.
TpoB (oyopy<oT
l;;;; \,p 3 l2
I\4Ta
aT.
ff

"" 1}'

"

pto):
9 +3 : 12 A4TI]oB.
o 12 5 (o) oIle,t.
o 33 yae
peIKvp
o p}lLI
orR o l)
.
5' ; " ".no*o.n,oii
Po oT To p,,o ;';;;;"uy -P".
5 rrl' I1oo[,I oT
To

.I1|4fl B o,ae
', l
o). o"'ou*ou.ir ;#;t":"-1:::".]' * :u "'n*"p
J oI., TJ, un
n ii i,
oT
.TKIB]\,I

l.ffi :'*;

ffi

],":r' ::

:-li,j ;i

"iij

ll,

#,:

::

T;] ;,l li. T l " xl


.T,

("'i
o)o

ynffi

,,l';.,

*7 T

ma|I. o o.l
'rl BC
( BC'N'ti];.
tjHy
ltl
o 2
'^f,{:,?.*:::::2'eu
"o*.n,,'"n,"'p
j-^,l
-;;;;-'.';;;^
(p}I llp) B,,lBo
o
olBN{ 8
}ITTpo (po":.:"
_
.oou,.,
. ^"
u 'llty 1,5
a}Il,{Tpa Bx
'o.,n
prp).

,'-'ii;;;;}'ii:;k;T;:r;#:;:"".i

* l,5 :8 atpo. {' ;


,. oI{\I lI o o
n",,, oT To'{I{ , tr
^-..T:-o"'B
oTJIaIBae*
+--s.
"";;;#;;:"",:::"!
j
P:yu,"o;;",,,.,i#;,I{i#J#o"?";:'*"?
9,5

i..

IIoiIoI\{

oTa.

JIaw pe,.
,s, r ,
:](tn" u'*' pu'n'.pou/. oaIM
l,',?,.:.::l1Y:'oo
p

Ro

lllBIT ;; .^;-:,":- :^
(}";;:i

i"*

lll}('x llo plyo1\4

lu,ll]ae o 2 p (

""

"""x:;:,{,i#":::"ryiffx_T*:l.-1(oy)
v',o llt
p
l
T

ti,l'l..;ili&

. .....!r

I.lI

:i": .il

..t{.

(l1 B papo).
To

+_s

".5M.

-r'* }.,r{

**I
..

#;s
:$g
5:E I
.

uI||| ma (orct
;,-tJ".lx.#,""::iJs'gY*unony-.-n;;;;i,;:;l1.#;-,,|i

si

^*-!lm,u|a

;:i#*xi:tri#fu F:ii",**:i:y;,:iJ;::::
:::;'.:;il;;'t,i,"""J.ff J'Jii*TT,i

;;$l

.poo
po

(1/n

cmo (pllc.

149)

opollTI]y .
' o
oyoy{o py"

48 : 4

_ ]2

fl 12
.. calt-

no.*.)"i.

]lITpoB.

;xlli#'li,"":,y"}rl",fi "'"H"j.,T:}"x",;
up
tlp o o,i, not,uf,.x#*:
*,n offi ,,o l
ffi" i:;: ;^"r1, ",

BJ l

"
o uup',

^-

in

'

";o;.*T:1""j,#." --*#;

ffi
ttr*:ff #","g;f -t.*:"":h1**##
6*7 a"i"".?,il",
noog1.:
I'

-1Ir,'na
cma9la
" ::;:^:i."tto
r. o

::11iiJ;tr"i$Hii#;.}H;i#^.&",,-"";x"f"1;
i8l "i8i,"J, *i,- ;: ;*;;
r.*,;
:*i : ;

*#*

AT

Jl':9sPo tt
I/l,l
BABHl

PKABo]l{

o I4
-.T}r

!;"*ff ;,","'. fl ffii*l*-i:, JiT|.:


i"-.
#
#
#TJ',tr
,i, ::i3 #r :::,*.i!

"
j
p 48)" H|#:l
T ""*"'i"1ffi:
9#i'1]x"; #T,,ffj ffi I:} (.
]r T
l0B aTeTpoB
1

Ta

fl

";

)
)

>

ll}lI o

I]o).opy{}loT

Ta.,
T

I,.
py

38

5t

is

48

))
))

))
))

299

*+ii--.

;;jiF
Iloyoy)tloT a

>

"J,tIlIIa

,""J,!l,:

3B IlTl\{Tpo

pya o
pyB .o oT

yopy}}loT

Il

5B

33
9

))

I
I

>)

I]Tp pT'{a lp
pyI{

o epT)a lplr
(p.

a Bi jl

151)

oix

a A B /I (o
o
'"*
J*:Y:yo^
*,,
*"; ?;f, J:#?i";
A/l.
ts
Jf 1?P;
;:1,i
aBIlI l08
annn _ a^;;','.",:rr-nU1OpIx
Tj:.,
nJLImb
"".uJ#
"

lt.,
o [1[l]K,
N{I]K, a o.
o,.
'n"uu|"u'n;
B ?."2Y
;-- cii, io!ii'u,,"",
] 'lpu'
xupull,
n.om'I,
n'em, BI{I
pBI{I 52
52' "; ;;;::^'j.1Y.""
/-""u',"n,o^^".
poI{TIrt
poI{TIr

^,

o Mep 4 .u.,.,*".pu.;;; L,^Y,.vop)l}6g.1 y


",.'..,-^-.i."-.:: ;;.i,;;:i;"":l
48 + 4 : 52 rlr'N{el.l).
Bor'teFI Il)Tpo}I.Bl,{
ay Ii yx p.

'o.IlI{.
I\,Ioyo.IlI{.

;:'{f:i"

aIBM 20 a
:*?:#!'2 ^9: :::::
l{oT p)iII
I{oT
p \,I, no
o p
*. o nul::
i4 :

BI{I{3 o

-I{

Afi

o.

*#,l'i.
r:.::yl{;i i.i,,i,.1,l!
l;;'H#I#JJi;
";;;;;;;";
:

48 : 3 + 4
20 po.
o BpBo poBo l

o I{
e ,.

{:""

"

n,",']

e"i;;"do;$ff:fJ'#f #.j'#

ma. o o
T. o

TBN{ Toy

A{

.
p)

t,rnIy utll{I o aI4 o


ToK unp,uo. uo,''
opoTa.
#,"ffi "::*#
B; ovy pII

;";;";;;

:y:.. 1y". *"


ou
T1.

{it,":f',"*;fl;j:::3']

ll.A!, o
"#ff *

":1:
ffi :T"iiJxiH":}J,i}Y#-i:'ix*ffi
y9
;;
l

";;; T #**:;
n'll.
l's .,'','J.;:Ti.l.:Tli:" 1

u,.,
fl
T H x [".:,ii:::]:*:
11.
J
; ; ; :;,
-i ;;;;;:,;"ff
"vgrrqralvt /11.
,,i:
;,o:,: :,,i"e :-;
IIIp
-

J.IaIN{

I
I

ffi iH;l".ffJ#;i".1TT}:"Jl:-:,i"iy,i,',Fi{""}^\):
p yll o p
pepo);
ff5J#:;;:"
",.;',5. ;;#*;o,* I.i'""i;";
48: 3 *2,5
18,5 a.
=

o , o t]pI
yIoM K |4HII , oollM o

^tl AB; o pH o .

Iup nport.
,l . po oTl.

o.

12 aI{TMrTpoB -

, ('/i oyoKpy}HoT py o p);

oy
48 : 4

12 A.tTpoB.

trtr ad e,t noolu.


B To}l B p.

o)' To , x
o 24,5

oTaIBa

III\,{T

To.

{'1/2 ovoy)Ho
y lo N{p - 0,5
aFITMp x pa-

epo):

48:2 +0'5:24'5
TN{Tp.

Bo Il, pI]I{V-

piiy
IBaNI

I1LI|I r, o,l a>e 24.5

Tp

; Toy

BN4 To.
ept'|l'I
oo ..

ilroi(
T.T.1.11AB
tI, oIjr\l.

15 n o.Ior am
eb
Jll'|Nlt''' o ""
]\,I ol]ol\{ ov

l'Ir oo n.

o + o}aM I]Ii.

I.IK1

ToKy

a f.,

-il14 oopo ooo3


H.
Jltla orca. o ol., po, oT To . lSU.
^
3 BBo o'n,u'."o"*,
no lll]\,I

[ipor

pBoM
ooKo'

Tl.]HI

.J" \gl

rrvlr:t e{.rlt

2 lttpa (.Bx pl4po)

u oyl\I H*jn"p M oI(y *.


]o:tl
. ov
lp.l c lte.
T,
i;; ;;"-;;oiJ-#
nu'o2!)'|.\e! l o
"o."i',i'
2 EnoJwo?gmllI{e morc.
,* nea. lrll
?,1 *,

lUuxl

I , ,,

,,

;;;,1

"'

ii.:i,::

;:ff"#ff:r.

f,l

nutla (p. l51)


Blp eopJll|Il. o o A pao
o
OT.{Bl,l 6,5 ltpe,
('/u no.o-uonpy*oT lrreAB
o
t\.tI{

IB; 3 +0,5:6,5

pt 6,5 11x llo

.T.IB

l,5

rp.

rIpN{I yo4

AB

r' ,""*.I.i.,;;
\lp, T}l oT Tolllil! l
'o,.n",
l,t,..l,
--..'
1" x ;;. l' -r1
. .. l,s
.." \"
t;ll},"-"].1"1:J##"";5;
oyo lt.
tlt,rNlcTpzl, u],

Ho n'aea. o

.t
l,5 p a (u."*,u.*A!";i]"",
Bcnooaff'eJllfl'' Jz'I oniii.

JIaIB\,!

Ty

I]a.

o.

o,,o l,5 (<.


ff fl 1",-#'""f,*"-#"?^"T::::::,],1nu""o"u);;'ry l .**^,"'.i,i; ;3#T#3o!ii,"" ,lu .n
14+l : l5 MTpoB.
oo 15 . poo}KaM

BoIo.

BIIpBo po.

(opoll) ll lei,
oIJM ti

tlu nJ'ea u eJNblrorcp.oI{ozo p|o'


o lr
J5 (evo) BBooTt{IRl
|]
o p).
JT ToI{ rs

oBol1

I.t

.,

BtI oN1i.T

l5

-:'oun(/{.
^^..9:
aTvl^l,.t

1trr'r) 2

lly

i"_""fip?:JlTy.,'i,IT;

o -_no, 1,onp y)rroT.


(,lrul,.p'"-,,"o ^u"u""
oat 2
Bx pl\{o). Tv i,s

tp-#."";;;;

oe.'. o" io.'n, 58^no


iIIL1|t IrIIlI-l ()T'llI\,{
3 l .
""no'o
./
to

(ll.ltlo)

31 olr. b oKIl 2 (uo)


o
Bo*oe.lt.r H|7|I }l3
oTlIIM j 'i.i",-,"i,
('rry pvIrIJ 1{o oI(T
o l,tpe). Pa'o
To 2

'F-

:-,F

t }I TIp paBI{I T.
11 To,I aI{B -o,",ono,"
oTpoIl
oTpoI{Io IlI, u uu,"," pa
BTB*

0,5 p
,i""u""*.ap;

ri,i::: t.*,

P.

ll'

A*

epe< lpo l{I


oIIf
l]\l
po B}ll oo.

*ftT-.

@Efflndr"i

(eu) o To 33
ooa' Toy
oo3I-l.
P. Pao oT To P o o 2eI{
(vo)

ooN{,

oT

TOKI,I

ooao

Bx

pa.*{p

BBp o

,IN,IIM

i"!::#

Nl

yoM

'tI

,ff#i3"J##J
"'), p ""#JJ*,*"#.j
2 (rIo)
To[t ._5t
17
I ll, 'l
t7 tlt| ,
"/I
e o l p o e I{o o p
t , ,, o.l
/{o epII{ y}rl{po 'u
;.;;;;;;,'j
o 7-9 cal,tpo ( x pp).
o ol<
3l o BCoM'
o ToK

i;

:-

1l-5;;;;;;"'"i?H:#1#":#{::xJ#i#iiJ;:1*
.ppo;-.

,.l.Y

t 6aiinii";"#;i
o
c" ett |[. o;;;;.
i.ln.;]
w a) oTKIB,{ BtI no
n""ii
y' pBy
BI{I.I

pIr

JIHI4LI Ta\):

I{ oT.To^-" 1.9
*
I{y_ToI{y oIIeI\{ ,e 1"-;;;,?:ffil,]:
t\.
"flff.
Blmt |Ia uI1, mau. Paoe
, ooJI]\{ oT o ]I
BBO o n""|"n l l oTaIBaM

I rp ( x-ppo).

IrI-II{yp I,1

oTK.IBaN{ BBpx

tru

ep, o

I
oy p'

"""u"n""

; ;;;'

1.x ppo). o

ToIl 1 (a rllvt ,).


.?":,:]iy":p
peK-vpy oTI.
e 4--5 ITMp:-r""
JILIII TaJII4 ITpBo " ;;;o).o opl p.
u," nl IILI TT, o.IBM o ],5
' u p"po;.
,o
o l,5
"un":y.::P-1

304

'5 ot{ Totll\{

4_5 2.

epd (pc.

15|)

?opt.ot|t'b,. o o I]I o I1o I1I1I4I4\


o.
6'5 a (1/oyoKyr*<o III
I]o Mp
0,5 ar{T]\,lrpa
ipou,;:
I(IBI\{

IB: 3 +0,5:6,5

tp.

ol l I1o JIHIr4 C oIBeI\{


(1,/3 yoy{oT il]e o
,IpK
.1Tpa
Tp
;| prpo):

j:

9 + 2,5 : 1l,5 [ITl4pa.


To 7 _9 I 1,5 elr.
To 33 ory
.e^yp Vl(Tpto lr

>Io BI]oN,{oa.
y FlIo pyB }l ylUIilIlN{

IJIII,I rra l,5 I]Tp( Bx ppo).


o o 1 1,5 p o Bol,toa'o
oyopy{oT
oTKIBa 1,5 l,tp (
u..* p,uno"po). ^;','i;
HN<r
J|H pyaB 9::o1 t{ep
o 7'-6,
H14I4o), 1,5 (^ iO
oyopy<)
e a 2 cap. To 2
1 l
;"#:o""*lvl
otooti l|to u JluIItI III13. o
o , ,,l o
I1|4 , o":TT t-.u*'"*p
|.," u..* pp)'
o o-., po o',II|4tI|l , JIB
l a( B1 pY:o). '
o3o.o luu poo114
}.]P
e3 To .',

.u,.t t' l.lrnul

.Bpe

17

2,5 x

7,5 a.
l,5 Tt{.

lR . U
2 _
| r'd
l : - lU
i'o l.ITt,lN{pa.

.To

6,5 l 7,5 oI{I{4 vpo ,


^^ IIooN{
M
r
o''::Y
oun5, e, ypo
"
Jx^-:"J::
;..I1 oTKiB
6,5
j'7, o,,.ypy*.r.
-n,""p,
lI]I,{ I]o ep ,lr 0,5
,,p Bex prepo):
lB : 3 f 0'5 : 6,5 rrTA,ITpa

6,5 7 ,5

ol'(IlN{ BoyTo .

,Qa ne

otilmi';;:3,|K^:";i,:#::::x::r:h,,i':::f1^:,:
(,

111{1rp
o
{IM yo{'

'l

ry

B N'I!o)

o o rt
l p

,.oIBNr

'll
(o,A."..*^1.,l:T"l::l. To
6'6 ] ol{iJ. l*
vr tUK r 1 o'o
.JII4I1 , ott 9,5 .un.,.
MTp TaBN,I Toy
4
p

aI{{Tp

u (rp .op.iou"no, o epx


-- I{ .rla o B

I1|I

yo u o,",.i nn, [,Ill y l .; ;.;,,;i;


;iH1.:x,,^1$:
6,5 _l_ 4 _1 .-..9,5 ttlpa.
;

o l u

ol{I{Nt.

opy{oT

TaIlI4 o pKe My r,/3


oyo N{p' Iry nnni II.II{I
o T o

lrtla. lo' oIy To


o'a

l poo)ae BJIo npouo,oo


^ ^|1,,:9t,i
oy)' oTKIB'-z-",n'i,'"'p.i o ToK l (o .
yoy pyo
IT (,a n""j:j.1

p):

,n"

IIII.I

5l

lB : 3

-3B

:7

aTTpoB.

'_ ToI,I u vepe ToI(yov 1 o ov u) peM' TN'I


oT
z npou,"n, I BITK, DBI{y
, oT oI{I-{ l
v
.:, u,
". 1"nii

ootl.

BlTaI{ (

nI To y
..rrr o
: :-T
vv/rgqlu'rDf,U
aT. I{o UJt)Kl{I
o{I{I,^oIT
paBI{I L{)y

"",i,.i-"

!.', AD

rt i m,li.l..oiii

g/l"

tl na oft7 \.pdoti blml'I|l


poelti pI'?. Touy , eM yI{TplJ oe.oj c
p oo ..I{ JI'IIHI4,. o-o" ,
u,*uo no
ypo I{I{ oT.'IBa -l0 p (.a

'2

tI oMK MI{y 4 pa
- I\J|Ha va o'l3a opol o I{y.o v):

5\

* 4: l0 MepoB.
l0 eld ll)t{ ooI{ II|1L1I4
- ;o5
,,.
o To I0 o y H'.LI I oT.IBa\4

|4

2,5 ap ( Bx patr{po) e
ovy 2,5
o ,. o oK , vpe
2,o poNr Bo{oaTy Il poBo'ou'.y
l

oT To?I 2,5 o
BBo TKIBaNI s ,n'poi
(y pyBa p). o z's u.p* .;;;;";;
BI]oA,1oTo

o
q)

poB0l,{ BoL{oT}Iy

oyoy>o.

58 o Booo o,iyonpy*n.',
oTI{aIB l1 ,IT.B. To l l
z, J;;;;;
, oT oKl{ 2,5 rl o o HII|1 oTaIB,{
"
33
lp (y pyl{Ba o -IloT o pe).
To.l o ToK 2,5 o To 33 ,r ooa4
I,I
oKy JlH ooi P. oIl oT ou
P

ToK 2,5 IooN{ Toy


. ooo.n,.iu
o P P, BBex o pr yo BoN,IoT

fll

I1I1I4I.4

olB

o 2 aTN{Tpa (. x pp).

pyB po p
g"ry I{,oKpoI{oo
2,5,2
2 o

Il.

ToK

.!a p3. o 6,5 (1lxrl'| oIIt( opl).


r, lI3 oIBeNI BI{l| lt l'5 illI.l\tl)a (,rI Bx p.*up).- to p Il pol]O N{
'l "'i: "#.
1.o l,s )-i,s,
'p.
H |l1d|7 J|bltopoeo?o
pt{a. O o
' o tp' yirpo iir np,*""".
7-9 po' ( x
aNtp1 .
l I o BoMoo ,ionyoopy'i.oT
"oun*
oTKIBNII
(oyopy)K}roT .r. o NIpe II
l,^::l::.:o

I{IIA4pa ppo):
9 +3 : 12 aN{TpoB.
T 12 7*9 o,I,I^HM. H oIrl{y oNIo.
Tey I{ ToK 33 ya Iryp;
To.
.

P.

I5l.

1 2,

r tpo 'ep^e.,,]aT]
JlIrHIll pyao,t

p oo P.,.

rI\{

'{otrM

ooon.."..

ui,o"a oyop yXloTIl

^---91 "oun 1,5 aepa.


oTKaIBae
ov

_g,

z,

t'..i""".-'.

aqa

]lll't,

!;;

rn

:]'.'; .;: l]i,l,l..

il ; ;;;-A

o","!:{ii::":;Yf2:?:.,"uT,pBo'^JI|4I1I1TT,o.
B:x pepo).,

o HII71,

o"

oflll-(.

i;;;-"

"oun,.

*i#ifu ;;s:''ff l""1""iH:.1;"i:rt#,1"..'oxx.:,,",}


l

oT .ol{
."; ;:#,:*)"1ii?,x3
oTKl,I y, pu""1

,,"".
-....,.

;,ff#l-;.6x

o ou T o
{, ou1. ft,
#:! #:::# ! tl tl i,o i " t, u. o o T, I]o III{I,I
Toy
"3 T,:-;, ;:T,T":o*,{i##* ;.^,;;i ; #;;ToK

opeu,

B o,"nuoo,,
t oI.

zt

JII'.+flI' 6edep.

o"#f't

IIIII

oou , o I{.
( u.& u,o";.

Trp

{"I7

t{|13a. o t
BC p-

o.",.
z^'"xr"if{#:":^"
1f ";;';;, |fj##,:;#,1',,$i "
Bt,marca

BeBo
l, -

l,

rn

fl

lI .

o. n,"p

r.o. t t't T:,

o,',u,"?Ytu !^
o.,
;, ;;;;;ff " ;}'. ::j'J"
H:i,"" ulj 1,.....o
9'5 * 1,5 : 6 IlTTpo.
oT"

o B o .?"o1"'1:11-.
o

x,;""i,*":?x":id::}-#fl

o.

"

,l. i"#^'

lt tt
f

"
* n y1.,'p

}l
^

^';;;.

J
.

"";*-''"*.

,.#fu
4--5 w +
}r Tp p:::l::T
"o.,no*,.,,ynn,,pno
o"-"*p,""o
I\{

'

JI14I1I4o

po). o

BBo o

t,t

i-

",,"n''

op t{ oT ToI( e.
nu.p* oTl(IBr
"2 ".n,"ji
"i
.!::"u:n:
tl

( B p3.
rpo). Tu.B,
ll oi,lll'Al.

Bmo ot (p.

151)

p o o;1 ,t op 3oIlT y
Ir p oll B
o''T I{oii
\,I iolio"rlM I,IToKy
l.
Il oou'u"* I.. p
\u poI{NI BepTl(I{y
ouI{ 0

tl w l z o i i l p o i;' ii.^
o;,;";
oTKIB o 4 I{TN{epa
"
rrrrrlvrLla

#TT#;;;J #ii:::

, .",",

11 .r.aB

3O8

o ' ,

(1/2

l) l5l..Liqplt< loii ao
oa
c liopoIllN! I,IIII{ pyBol'I. IjIa
309

l-

I'

{
rJ

I I1 |1 oTIae\4
J'..:p"p;.
:
(
"T:.11::p
yy BIT }i i,,i T";;;.;
;;?;1 ;"-"."1.#T"#;
ToK Il po^o-\,I
'*o no"o
u"',, nuu",l",u
n'n', B y.
TpIr I o rrpn"o

'...r.r.l

}i

IrIpI
poB):

2 p
12 : 2 _.2 :4 ep.

po'{t {Iry

lrl
>
py
)
a
>
p
I\a pyKB
tl'ypy(t{o3T

paI\le.

o 1 .., poBo{ BBp ,o p Bep.


rio rt oTp o 7_9 apo (
Bex

tloyoKpy}KIo I]

pepo).

JIll matxau. o o Io BpTKo


lB lTpoB TBN,rToI{ T (aI]I
TaLI' o ]llpe NIFIy ya por):
ep Toy

20

18 TpoB.

poo opoIrT}Iy }I, aTj\{


BpaBo JlBo oT oK T o.'l\,I o 4 atD
(. x prpo). o 4 ol Bl BpT*on

trIHl'414 poBoHo tttl, oT o 4 poV To


oll'{ o l p (. x plilpo)
o T, T,. Touy_, orl'IN{ o.io T' ouy ,
oeI]e oo T".
ua edep. o" T oI{a.I]]rii't I8 aMTpoB (. x p,Ipo) TBM oKy . ep ou.
Ky poO.M opol{ay to po
IIII' oTa.Ia oT oK pI,{ yKTI,IpI{IM
TIM I{M BpBo I,I Bo l Mey
(. ppo) TBl{ yt , ,.
,ua ott1 !l.'7|I,|1 maJ||l do tl. natb'I.. o o
, T' T, uep o l a p npo.N{ B3 LIH'1I4
o 70 \,I,poB Ka<a ( JlaT I]o MepKe
Iry.a IIIII o TaLl Ip):

l0B

tttl

_ 38 :

70 TMpoB.

|'I73'. To 70 oe o CKi

yo e.

BI..;

Ttl oATo
I-I

p. 152 oparI{o

I{e oyao

oTpoI{ pTe)a

oy.ol y M:

JI oyTo

)
)

I1I

.
Jl

o
o

a
T

o lpo (pep
BO l{MTpoB

38

l4

))

))

48)

Blupu pl!{oot{K

oT;oo AI.. B

'g.'.

.*

-"*>...'*..-r

.rdrr
.'

,i

18 ap
)

48
38
50
58
9

))

)
))

ooe pe)a BoI{

oTI{IBl

38

ABl'

53)

BpTKflI .

B0 T- dtle
op3oTI |411|4|| AB fl,
pBtII

no'nJl,btt|.o o NIepKt
ooTBTBy ut' l1 p I7 ' e n o ' n Jl mo I p B tII 55 .
MTpa (o1zpyroT py.. o l\,IpKe 'lac 7 t{T.
poB Bx pa3MpoB):

..

48+7:55aMTpoB.

u,a npoflJ|[bl. o A o Il Al. oa.


IBM 20 aioB TBM Tol(y (l/. o"'tyopy(oT
y o t\{pK 4 TIuTpa Bx ppo);
48: 3 *4:20 p.

o o

po poBoM ool{aI{y ,o
B. uy pI{ oovae ,.
Jlt.lw'ma.o.l A o Ar. ol.

LII] .li

38 I]T,ITpo ( I]I

.o "a

rio rp) BM

oK . o T poo BpBo opol.ITaI{yto llo


o IlI{ B(]. To.lKy llI'I a.
uaet 1.

tledep. o o.t T tt o I{ Af. olae lB TlIpoB TaBI\{ Tol(y . o To pao

opoTJIy l,I .o ep
peeIr oau ,.
IIItl.pa cnu.rt,l.. o o po o 1
oTKIB 19,5 .I.N{Tpa TaBM ouy , (1/3 y.
opyX{FIoT p.I{ o Mp 3,5 Caepa .JI Bx
tipoB.iI,N{

B. Touy

pp):

48: 3

+3,5:

l9,5 apa.

o , aBBa pI{y
AB, oy IlpeI{I,I oopo ofit .

IIIp, npoflJ|I'. o o , po o I{ ' ol3 poB }l TaBM ToKy , ('/* iToyo..

IBi\{

ll

)d,i

{9

'l
t

s_-Yy.l

:: . *

:'"l4P.o.t"

iii.i]il

py)oT py o pe
I IITTp Be

pepo):

48:4*1:13.
MTpoB.

o d ,l no rc,,II
B oo)I{,{ BBeD
po3Bol{o' M o

To

, ep

oTaI.

24'5 Hl4p TB!{N{ Toy l


('/, oyo.
py)rioTl{ y I]o Mep
II 0.5 lp

48:2 +0,5:24'5
TTa.

I-,1 o.ll,t

..

I
Ie)|c

pa,ipo):

ca.

lIIo, rp[I.Ky pIry

AB, oh a>
!\L'
z{I
HTA4ep TB4
'b
Toy . uy I]p.
H
-I4I1|4|4 ,, -;
l,t B oo ,.
o oI{[4.
B c no
m JLble
Ine'rc 'lto
,l|tL||t| ne,
npoliJutbl. l "

:t|l,tdtc

ll{yo)|
|.Hr]
e

l )|ooa 0 l
l r-r(Ug or
c cg rt

lu

I,, u,p piHIe T.

nc

|v|gv

npo|i'
,ttl. ou , , p-

lrh c

T],II I{ poo-

xe)) g.LeJ
^dJ

)K[,I B

a 2 apa
( x pp). o

2 (ea ToK

o.

VI{a
pr) o,IB p -

I]. i 5. ei lltiiltrl tlo llo,lyIIo.

4 pa ( x
l52.

pal,Ip)

.,I

rtt. tIOIia.

..J

)rel
i
l orl6

JL|I.I|I'

2 2 o{.
u,a orca. o

o|c

312g2 :rod

)U

TaBN{ o.

lgl

darH s
313

ir"
o

I{

u T,.

rujr

.tgt.l.ll' ltull,.l

T, ol-

IIped

Bpe ropJ|os||ttr. C e o tt

TKJIIBe
I\4p

?pJ|or'I}z.

o ."i
A
T a r'z,
yf,1ii,'*?#-'ilJ,
;.1;11,
0,5 tpi
n' ""i"pt):
lB : 3 *. 0,5 :6,5 }lT'trTa'
,,u'

t:

r't l, 5 I{.ITp ,
a3
x pp). orz T]\,I
A vI

:lnI,'nu
(

3,"""j.o..1
\{

l tt.

I{,lllo nJee.- o
l, r
TI{A,f
l,stx!-'j,,!',*:,z::,

rval\l1 r r ItIII.IS ott;tta


t<t

j]]^T]r,.,'

'5

l,5

(r'o1lolltt) .ip
lvy

;:$i:i;trj;;;'?,:f,""*.*J,...J""#f,,,"1*
t/1
i,+

f l .= 15

l .]tt,
}:."-.
Jlua
u,"*,?!;

[,IiTpoB.

l.l

I.l.lCrI.

u"rr.n",i B ToI( 2 (ea


no;;;.;."T
To 2 o"",,]
T y oT.lr2'1'* -.,n."ip
(:{ po).
l
l!Hh) Uoli po/lo}I(t,N4
:i]-:T"
tsI
";
.#'i#-li
;,.
;;; iJ.: ":,: J;,, l,
1t, i, ffi}';,#fi" i, " l,.
ToK tlyKa p) -{
jr]\4

Il, ;.;;;-u,;";, ,o}-#i.plro Toy I{lI ;;;;;


Lepeou
po lt TT,
"""1'u!':.,?:^.ToIt
.fr
ffi i :i :?:#^lfl
TffJfl, 1Yj*"." *^ f,u.,, u p o ; . t] p rli

;,','. .l,,,'.,,"ii-,i.,' j;;u'";,;,..];lJ


l;|i;.] i:.
ooo *o*.
pOI]o Jl
"

"

^*",

J:

I.:^,
B pu.'up*,1. J llloo
}*s jff-x.,i: jfl 1x,";Hfl ;;
ff ;;{#':'.,i"",.,.::;ff,
ffJ:;"ff;il1i:_(^

u,tl'l u|{l. To

t t{

6,5 ep (1/3 oyoPy>oT lll Ilo


-reo):
IITN{Tpa Bx
18 :

^^..P!!p"' ,s
oTIBn'

T, o.

3 -| 0,5

p Bex allo):
18; 3 + l,5:7,5 ttllrp.
.r 6,5 7,5 o,}i}{l'I ii
"rtitri.
,,iie, nJrl utlt 'p3a z0pol|dl do etrd&
Etm&eerc. l< 6,5 o ,I*' + .u','i,n'i,
( ,x papo). o .t 4 t oxiIBn,I
l .
p-( Bex p3]\,I1). Tul,l l 6,5 .o."no"nn..*...'.
Hapda'' wn,Ea,a. o l,t , ll ]-'
oTl{ll 9,5 lr\,IT TBt-i]\.{ ToI{y u (p
-.

oBtlI pra .lI a oT B]p o'1oBI]1


l{o
pyo BIIJK' ,IIry l a,t
.lI Br paI) :
6'5 + 4
| 9,5 \4p.
Tl u ol\,I y}ITlIpo rril l
ooa. o o II Bo oir<r O,5
rpa (1 B- p]\{p). BlT poBoI,lN{

oKi{ l 0'5 K otl u. o ToII 1 e'(


ay)
0IB 7 lt;t,tp ( r]pll o ]\,ipl{
n,ry
1/, oyopyl{oTl{
Illi,i tlo Nil)I<' I\1lltiy /l,lia ]]IlI
,O

TaJI|I tlo llp):

5i

(ls :

3)

3,3

./llitl BtT oTToI(} l

314

.=

.o

.lll u 3tpr.

p II]] BIrl3 oT ToK 1 o u,

't

:l.,ltot"l

(pIrr B]TaKll .o"}KIt l


","'uJu*i'.'J
6ii).
l r.y
,ll, ne{ l1| &zpdoti. i'fltlfl iio
.l.. ou , ot,t p o ti
'piii
uup *""to.
'lt
el.ll .iii{tI ,. l o. ioun" ,
" I]o y}Ii{To . ll l0 l]lo (jI" ra
o N4p-

n4lrl]y 4 .,tpa

[t tl oT Bl opoBI,ll.II
iill4eTl]oB.

.JIJ

*-

...-.'.-'-'"-.

ed,
1
lol
1
I

o1

]r

edI

o){
Io
Lqlol
e
soa 0 !

t9 lor

ra

ef

r\

eUotc

rU

|^9t!

|relB

..l

l oIdrr

rr /(d.l
))rl) elaeJ

C3HT]Ir,]u.l-rJ]].

Ilpooll IlI{ BlTa oT OK u ToI{y


7

o }lpyoi? tau) :
14 _ 4 : l0

oIl},l.

6,5 l-lpa.

ll] o Il}lIi Il{ jBe&I 7,5 cavl.


I\.trp (r/' ,1.p)i{oTi,I le I]o L'i
1,s uu'u*.,-

,I

0,5

Cn

"

,,'.'.''''',,l nliiiii'at1
\

HI4

BIloto{oaTIe
oT
oTpoI{ro l:tI'
a T}'r , ,'uo.o,.ooun,,"' pXoM

u"ooJ l?-,]f

. u.

o ]r!
t. i";;;,;:;:L*#"-ffi*l"ol'
J .-'LLLfLtnn l'O c e

ao

A4pI{

EE
ouy l0

<Jo 9y

yIITpo .

o io

fo l,5-(Lx
3 o4.

:!

IiJt bl. yy tI
o To l, 5

F lp o
'. ^'! TceI{
I{r
H ,, tlooA{

BpBo o

Ie

pn4]]\,t

lep (

T.l

l n,ynn,"p' o

..

;;ffi

>.

i-

p,.^,p""l..;;;;;

'o'n, ""px g aT.


') oIBN{
oinoiu 4 lt,tTpa,
oT TKI{ 4 ._ 3 .illep. Tou 3 ll 2
.o.".ion,r.
o oi,l 3 up ouy 9 ponn,"n"io
o 8 po. o To 7 px oTIB i .
To 1
. 2 o,r.
To B l io"o.* ny"u'o ,
.M e Ia Tp pa] aT o >e ou,n,'
.n"n,"
o pIN{ yo yFIpI]o voTIBM
?I{
l HMTp. o B' l l o.
tlu cna 6opm. o o 6,5 1"u ,lrIl ')
3 a (.x p,Ipo). Tou
:':',?A':^1"}
!!PYpo
O lU o}tM
.
UT ToJ{ 'b (

N{eTpoB.

H' # J #.:' :l -;,l"JJ,.. -;;;


J,","u n
MTpa (, x :.xi
plp) ,"..,u,
;.
lJic IoBoI\{ oT To I up To
f "Pny
l, o p
<: rl. ,. o To epvtt o,
] 1p-(', pp). T.lyBBpx oTalBa\,I
llp II , oo ..
T, oT"riaIBar 2 a.
Lqr*lIt.
i i, , ;";;;:

'nTu
i'tp (. Bx pa,{o).

!:

^' ^^{^' (
I\'ITpa

oilr , ;";^ OTIB 2 a.o


Bx Do).
Toi 2 ll, ,l|, oe}re.

ed e n .

u I'. o io ,""" npoon*ae


9 p

"o ::.^:xy.
11
r'o 99 I .p,:a.

- ^ ^?.9
poMI)
poBoM Ir yIlKTpy
--o1 .1o
"i"n'. pooo
epeI{Ir io. lll.l
.aII oTl{
1}1]: -o
I(,IBM
pl7 aT4Tpo ( Be ppou).
u.p".
ToI{y 7 poo JII1I1|4, ptl

JI',HL||' T' BI,po_o l0 poB' u,"o_^,Io


o ao).
pu6t a opm u opomr,. L,",ou",.
7,5 (a.
B) FI, po ora,ho7
aI{TI{4Tpo ( ex
ppo). To 7,5,7,7 T1,
b. .;;,;
( ll ,I) o Bpey"""nn.
opoBI{I oTaIBe\4
2 pa (
p,.'ep9"). J'"' oT Toq 7,5 (a
""x
JI|1I114 B) oIBpaoz'ep'
BII3 o o
To oTIBaM TaK(e 2 epa
( x parpo).
316

Julottlli pIa (p.

BiupBaN{ p-\'IoyoIrI{

BFl

(p a o K

L1H

o o 9 eo

'

l Bx- pMpoB). o
2 I o.
lla) a
..- -'ldua
IrM BI]pBo po.oo. o.oK2
ri""ii.i.',iii"pl
I{Io p
-vA,I paa a 2
papo). e[r ee TeTp (, x
3 TotI
7,5 (a JII||4 B) .2 1,"n,"Ieffi1 npouo,*
5 n"pu"uoeri 1p ooiai, ,.

nipeda.-d;;;;;";,in"i"'

1 ap ( x ppo).
u.p,
i {.;^;;u;."iii:

3KHBNI.^oB

l,l oTK-

i;

a mau,

:::.T".

IBaM

oTToKi.I.

,Zi'};I;"|'-:3*n..o

o*oi o

o.

p BBx oKl{lM lo i
o) . a To ir oT ToK 7 (px rij
ff:.::-:I ^p3."
.o To l U
.Ii oI]oM oT ToK BpBo -

i-:]

#"
npoYl]] o^ *x
o,;; .,, ol
2,5
ItThfT ( x paro). .
poN{I poBoLII\t
Toy "..:1* H|1I4'.,; ;

oI{ yu

2,2 7

o o 2 (a a) w.
T I,IM BBo o plI{
Il, oaa.

,u .

10 B3 oa 1,5

ppo).

lri

JI4HII'I4

" w l,",,r,,..,-

AB,

154).

!.ll=l9jyo"py)I{oT.
.'B pltpo)

Jl,

no

48 ; 3 + 4

ti
fi
t

;i

|7

BTalrIe

'p

B I{

"un',pu

2 TNITp x apo)' .-...'.",


2o : 4 3 + 2 : 17 IlTI{TpoB.

oyIIaTo c

o P pa*
lpooM opol.i.I]y o
pIl BC.
ouy eIl}I o,';;;;

fl:
p "ul""". A).;;;i;

II6I]NI. o eelr upx


naBa\l
pa (- B paMo) ToK . p 2 lrl.o.,n".
Bo1\,I op 3olrTa Iry. H].I poo
".".
I{o

rd/btoy
rd.res.l

.ol

b6
'atlotJo0!'
ou

rl9 :or

uo g {r

el

euoxlqs . ol]HodD
|Ue o{hyetra
"ho

l.ti\|6

Blcoma oma. o o A o I1HL1I4A{ ot 17 IiTN{TpoB^ TB Toy (3/a


6'*npo*,

pe}I

,L
)cUl

d9ert"
..l

20 .t.1lo.

olm. P

Pdi

xhl.tdIc

A{ B pI58 p'u*-oii i'vrcaa o pK' OpoIrTI JI|4IIVI u ,


o p u e n p lt o
"oo"i-*
I 0 ;'l ; ;;;;
o I' I a, p
,-\"_
"
pyI{
--_
Ii
oTopoo

,,lAl

r dll
)t)) erP

dr

Uual
r.,,,,,-|

i,",'.ii',l''';

5radr

n,no,] ;

ooaua ,.

ot1

IdJ toId

-i

tJ|/t

^ll

ln

.w

nifi;

..i]i.

i-l

t II^"i. .,iiioi lolll lt!.!|

T 5 o oeI! yl]i{Tp ' M r l]oo.


oKy ooe o'. A 01 oM
ypo rrefl, Tp pal . o
o P' px o Il P,B oaIBa 5 po
(1fa ttr pol o):

20:4:5eToB.

,i

LIp ToKy 5too opolrT}Iy


Ir ootI .I,IIII. oe oT TO 5 o o B
I]ooM, To H oo o,. o o oo.oeM ypo , e Iloo1\4 lt o o
BBpx o pI1\{ yoM yTpllofi li o.IBM l,5 p ( Bx po). o ToI{ 5
BpaBo oTIB 4 pa ( tsx pNlpo). I] oI{aT pyBa poBoN{ ep To 4, 2'5,5 ( .
A{) , l:]}Iiij}ol ToK eI{ J|I1|4|4 Ao' o o
( tt AB)' 1,5, o, oe 4.
o_ lo oa pVB.
omeo lao.; ToI{ fl po I]o [I Cfl o,.

,T

lr

Fll
I

-L_----

Ka.IBeI\,I

lpolit< yxlolioo

yBa.

p nolLrfllitt gI

IIp\llti a pla'. o P fl I{.


Ky/Io I1:r1 t' TIM o 4 .u,n""ni""pu
(., x ppo). o o.l o oTKIB
2 caM ( x ppo). To 4,2 + o".-*-^
Urcam pa.. AB .\ert IIoo,taM, Tot{y
oo o. o- pt B To p,"""'i ,ilno.
a\, LI oT ToK P o 6Tp ya oar
2.5
flTTpa (. x ppo). o o px no,'""",
PA o"IBM 5 'o t7u y-p;;";;.;;'

o)

318

epo (oyoKpy>K}loT T
9

P. l54. epi

l6

Ke loc 7 I]TpoB x prp):

2: 4 _ 5

rttttpo.

t
fi
i'l

&

ll
I

+7 :16

,,lAl
l.L

ryc

l.
l|

I]o

MTpo.

oo , po, o poo)I(Il kIH|4 , oIBaA 4 lp|( Bx 4po). Tou 44@a


py) oe. o o 4 ("'lo ) upii oi.epo
KIB 9
( Bx paMpo). Tu 9
l6(rl .) o}I ypllo^., ","'
e ooM pl oT TotIl(1l .ll'I BpaRo Ilo/l I1p'IN!lM voh'l
r]yI{IIli Jlltltt oT}(JlllIi} l tllp ("
papo). oo JoB llpoo/\llj\,I oT oK + (lu n"nii
oKT I]B) pe Tol,I 9 l 16 'I{BaM

' IIpoo)B oT TotI l6. a 3.ap (


x ppo).
lt.tt I|I1.3. To .1. 3 o.
a eu.a nep-ede m pl. o o.r
pBo T.IB 2 ttp ( B ppo). :1Y :l19, poBo pe To I\, 2, P ( ir, Aj;
o epeIl }l yI{B.
H c noou|Il{t tr]ua
eped o. o P ( A.). z (
JIt7 pe a py)
/[ po oTaIBaM
319

:ehdr
tro

l.lqaJ

rlJ

l laoa g1
l rr(9 :or
qeg

)u

oxtcg

||^9u

)r|.ll,

..l

l ord

l d.l
yG) eJ.gl

}/

Z0l

:IyItD{oo

)u L0

dar

,:.:t1,,,11r,"

U0 n
r'tN. ...]l;",.l,.;
,l I 0t, ^I.|||

j,*,'''.,"'*':i

( p}ipo).
Tou 3' 3 3 orf [I.
li;i,lnn",'*oll
orcma o.
v r tU.r^il ., (ijl)-\I]) Br]i]Bo
tji]Bo o.TlIIlIttl
P' I ol<.r,ou.^i
OTt{.l''iii]c., l!".
l l-l
-.],,3^.l1l']_3,,(.p-)
-' o.Tt-I[lIttl
",
t] ]\Il]ii it..ilo i lITIlrIp

..',i,:TJ;.l.1,'""."
l'l^-..n.:j,onl'!n'.'o.'u..p1,j,
.l.,'" i""-*,1,",;;lj;i,i'

o o.tltl

=T
i,f

(oltr.a

o.TIIIlIIII,,',

lari l2,.-:t .on',.*,o,..,.,,,,..il,']:::llT]].iBo


i': .l:. '
li..lt
0,5
J ?ff
lII]liTl]
| ; J, 3
; ; }';' .
::;:'}"^:.,;*
:<
.i.\

.1

+ 0,5

T T.ittlt 3 (pifi,

o.

ii.? i:'l:;

''

!.:l

tttu'

1l3.li1' :]]1ll,'lI

IIll,
"

1l

t.a ) o

*I J| ti {l8a. l ,;tt.t. j I l',' llIl(. ( l


',,nP 2',''',o.,,','
l
,l
I.P')
l
i j J.lI!\t jll l.l]II
1,..,,,,,,'.. ;,..ll.,,.'.
l

.l)VI(B l]oBo;ltIt\l v1l ovi,,.

.il

IlIl

i l

i t

I 1;lr.

l.] or .1u.i1?jJ'x

I li

oJ oB

i:;',;;]]'.,'"
l').I i"i.
".,
l1liit
.',},."
n-:''o)I(llT o,opo,t .,,,J'J,,li j.:'#i,','i',,,"*'j:
*non

;j.

II oor,I .[I,l Bp.]l-.:Io,Ii\.' pIlII\I II Io,ilOiIi*'no,'

p1..6ii'-

I{

I.I

IJlt)IiIIo tI.lIoi]IilI.

ilO.loBIlIlIty' a lt l]T)l(L. _- .,,,,..,ii'i,.u" Bll)aT Bllllolo


,,,,,,.n,.,,,o.-.

:l;lii

edr

ro

truol

,;i..l,':.";:ill;l

oTIIBaI.T, .oltBoii
to'.p,iiio.ul,.,,uo,o''

ed-

|ocl
t

i,* .n,.,,nlr I)i),)' .riB}'Io orl;:; ff.'6:.,' | i:;l.:: :{,"-u,'ou,,,'.3,lo 1o.,,'1 l j tt 1ll lrt rt
i y u ri ...,^I
:: :- l1,
oir,.IlI]\I .T lIIIlie}I "i,
:jl li?f,.:i{f ;,,.iJ: 1 ;: ]. :H:; l;*-
Bin\1I(ii.
[1plt yror'. o:l]]i:,i I]O.'IORiiIlIiIl
\lrijB rttllr
I

;;,,i4

i.{ll ;'';,11.'i " ;lj :ii:i


l'l,,1]l,,,ili,lJ,
:f'"]i,,,,,],""'iJ .',,,.i,illj'iliii:;,, l:'i1i",,""r'JlX
,i
., "l;,\",',1;1';i; '::i;ll:;
:'.',,;:,1;,: J,i;;,,1:,,i;:
?"r,,;l
Il\.lIl\,lIl]l]11lii ..,',i,'.'i]. .i1,",1"',i
i:1;.';:.l.;;::,,il]i .l:i.,l.#:,.:,,:l,,;
i::;;,6:

lllli:

""

I. l

l,,.^i.i;;):

: l2,l)

;;il;
;'';'';i;i:,i)',: j:i;;i
"li

ts.|.Bo
*
o, o'l.Ii,'i jl ]
"

;;

"- t'l
;tl4

l.|o

Irel Io

rl

)oah 0 L

lor

.tsg

e6

)oxla

ooo
o{n

)ru

y,{ ..l

ordre

tl0tJl],tB

.,rlt'.ttt' IIo.1\,lIzlI,TO pilIil)iiI{BT


_5;
tI 1 Tal( ].t(' I{t(
a.'ll,l.() l)\'Iil}OrI pII

c
D

{dl

aeJ

1in'. .'p.

,IIl]tl o PKABol
.qH
,,.,,.,'.:lIIo |I Il"o

,, iT;,"'ll,;;,.,,.i'
320

l)yhiBor,l p,'!aiI
Iil:lc!

eDlod

dar

tIT> r,loii a.O (pap 48)


l[. tto.t'ptlIIlI
i{eo

,'t r l't

I,t Jl ..ylollI \lp

l{

lI

l\Jllltl o
) i]pi}II o T.'l

))

pe.

Ta

..o

IIa

lI

oyoI{y)HoT

p..I'I

))

1aIl.|1

))

6n
U!g
l,

))

l08 lllepo
3B
riI

))

l4

))

IB
48

))

38
50
5B

(prr. 1i>6)
peil(a BI!]olix,t
llepT)lie tii I{I I,I p
,. o.oel{r]'l
ABCtl' BpII..|H:
To BIpDN, nn"*,o\.o,1rIIi H.Tll\tp\| _- 0e
108
;, pit
ll lioooo
,'
",'
.op"uouTaJ1.: .Il{ll u\B t
NIpK,^.,
o
nallbtt'o
tp

55
i pi e n a tt o,- :"'o'
ooTBTTBy o-"" *
n'"p'.. 7 a11i\lToB ;\,
.piu-no
(oyol<p<"o"'o
x p,lpo) :
48 +7 : l5 l,tl.ITcR.
()T TorIIilI A Ilo .:IIlIlllI,I A,]. o:
\ltla n oIi"44 !.
j
To(tIi)I (17,3 o.:tK)'1K
20 ltltrtt'r l't l ll BI,t\I
.,'i,,.l'^'

tl(),lI l)}'j\tt Il() \]('l)Ii(- Il,'t](]

ll

lll:

,1

ittt.trrtr.1-lii

:)() ('illllll\l('ll)'

I I

l\.II

'1

R r.t):

l.()l)lI.|()ll,I.iI.lI|,It)'l.'llllt..o
),l ,|rl.tllll I tlttltltltll Ili)()l!(),l,tl1l
'i <llll(), Il(,i)(rIIIlI't oo.
llt,.
(.
.'rlrlr,,lt.ii
Il(.l)(,('('ll(.ltllil
(

rr,it('i\r I l.

ll ,\ llrtIt:; llo .l,llllt A.' .ll,.t


I]itlIl o .?1II o rrpti)
Ilarr iJ|i illlT!lNl(.1 po (,ii.li
.
l]oI{Ta"
BpBo o
Trl l . (), .t J. IltloBollNl

tlu m

JI

u,u. (),

.t.ti.l

l<

.]..]o'u'n.

l]el{ ;ilrrrlii
tItlli .'o
.l.
.6otrir.tet

llyl()

.Il

iI,:;; i,,p.

B. To'l1. Ii

rlll tt.o ':']:}''A#""J:jj#.i;

"^"#t::"'-..""i;i;;;^''uun1,:ll^o:]::},].{*""",f
;;;"u.""
;1-,
--

alu,pilna

.'*;;#;;
l

olualt..JI *

tJ. ... oaIlo

'

ot<lt po IIo
, (l/3 o.
aTll^la l,I TBI{ ot.;'y

"
nI{bI.

ig'

A'3:

321

oP^)'r-l{

)i o

]\l('l)li(,

llJl}U Li.D ili{AlT


t,l(.

pp):

48 : 3 -j- 3,5

: lg,5

ll.

.il<

Irl,t.

o.
o fnC .ltfi AB. Tor'v
jlllI a
.
2 Bo o

\j;

-f

JI'I 3-

,'',i"'|^'^'',^uJ,,',.'
lloC,yUl pBa
.za
py.

IIoo*e"&I
'r}|.{op)')t{Ho
nooa...

48:2+0,5:24,5arl,.

ii

.llyp',]ra

piloii

elr.

oTopoo

lI

aBl'{ Toy 1. Tov


HI, AB
oi

,.

ri

2l

,..1

t
t

eep"rl
l
I

nt
'i/
I rl

i
{

1!--
::!3
rr. __
_

I It
il<*

'-_a1i

',

F4

n,l

I
I

I
t

;-t

,l*l

..t

tl
I

t
I

Br{ TI{I{ 24,5 l,tp'

To.i .

au,r
oI{M.

.t

I\

N'IeT.

TI||K|I , (
..3.
I I lJolJBBNt

i
l
j

TaBrl

Lll (,/2 o.']).oyIrot{


o ]\Il) ir.0,5 .
:|i1,
l II]\4p
.T B lpo) :

oIBj\I

:"2:?,,'.lIN,lTp
,\,.:A},

#-''-.
ao

13 aIIT]IN{TI)oB.

IIIlgji111,1

-1,

..1-*l

_::'5, ' px

tt .

pN{epoB):

l ..

7'

l3 l.Il'lpod
C,/ oiy.
:'.:1,*,'ToI{y
!y}FIoir ) . o ;p
Io I rt , BCX

48 : 4 ./-

)i

,rl]

Il.{apa nf1oJtIt. O
oK
l

'\r.

?\

Bt\'I ll-lVp

oTaIBal

ft::.;:i::u1

--':'7,

I
I

J
i

. l55. ll
pea

L.0 pyl(o{
}ootloM.

rlepe; lolil,t
IIlllll,j ll e l;o ttlo

pyI{Bo]\! PctI.

322

rl
f

:-i23

r!

{i

li

I
:

, 3 J||IHI4I4 , ,,
3 ep (. x paepo).
To'l33oe[i.
utl oa. oo 3 (n po BilBo oTa.
nrc npotc.

ltpoo)I(aM Bri I]a

tr4 oet<

ep a (p, Bx aMpo) lt ou n.
Bcnotatr1e./Lbl|bt'e .ult,Itlt I' mot|. tlll,t ,
23 a Tlpr aBI a.o oK , px olBN,l 6 lepo' a oT TotI , px oa.lae 4'5
}iTNITp (,. x parpo). To 6ll 4,5 e}IM
ypo e poo)Kaivl e BrBo ouy 6 a
2 pa; ite}ll{yl ToKy ooau yo P.
IlyI]KTpIIy It' oey oy P oo
4,5, poo)KI\{ Baa rla 2 aTN{Tp M Toy
IB\,I 4

P1.

t 3aKI]B\,{ BooTeI oTDo

oM

BlI,{BaH BIp

l' a TeM

14
14

0,5 aI{TNITp Bx papo):


1B :3 -|- 0,5

:6,5

lll o MepKe

I]TlvIeTpa.

ll 6,5 p

BeX paN{po). o

oTaIBa,I 1,5 alpa (


ToK 1,5 p oTI<lBa't l tp

(. x plp). o
.

A 1 eM Borryo .

Htol| n&. o o ( po AB) oTll,5 pa ( x plepo).


tt.lt,tl, n/Lea, o o 1,5 (poa) up TcI(

Bi\{ ]]

(o eu)

l5

poBo,I e.o
a.
1 aTI,{MTp I{a o.

]\,IToB (., o N{pI{

1lo):
14

p)..

o P.

pal]a poBoll pe To 3

+ 1 : 15

l,I T.lll P + (a \1|1 ]y pot) ollFl.


IlylrToii I-rei,t' "\4 oo\,{ o oK .
I.I BI{ o p'1I\{ yo\{ K I]KTpt{o vl oTKa.II.]B{ 1 I,lrp (/'i x plp). to-p"ua
oo)KN{ oT ToLII{ P p ToLIKy l o .

N{

Blpe

apJLreb,. o o .o o III'
6,5 rep (1,/3 oyoI{p}I(oT}I IlJ Ilo

oTI{a..IBa

N,IK

0,5 a}ITTpa Bx

i
,h

lB: 3 +0,5:6,5

tllp.

o o o Hi,III o.ll 7,5 IlTNleTIoyopy<tloT III1,I o N,IpI{ l,5 ap


('/
a
."

e p3poB);
1tt : j]

,l.tl.lt<tt

_|,.

6,l 7,

l'5 .- 7'5

ltNtpoB.

epdu n|tl. o o po

o II TT, o.

BilBo 2 apIp ( Bx aNlepo). oooo

,fr

p,tpo):

tIlll,lp.

O(./\lllI'l|\4 tt-ll.lttli,i .ttlt.

,[I,a nea on' Ipe3a zop'|,llbt, do ,epdoti


\blm,Itu. o o.It,t 6,5 o IIo [Il{ r o.ltIBe
4 ,lp ( B p}ilpo). o ToqK 4 l oTK.II.I.
a,l 1TIIN,ITp (,. papo). Tol-r

l 6,5

o/i"

ttNl.

IBI\{ 1,5 pa (.u, ppo)' l


I{II II.{I)I poBoI\,I oT To A up oKy l,5 o
I]I] l.t C!. . Touy eI{ ooa H.
otootl o. To T, (o \4H14I4 TT1) oIBaN,I
324

t
f

Itreped

Bt,pe 2opJ.o||tlb,. o o A po o AB o-

opOBI{I BBo oTK,a..IBM 3 alltp{ ( B p3I\{.


o.}lM yp , M
po1. Tu,. 3
e I]oM oT oLlI( HI,I BBp o pi\{IM yoL,l K
yt t{ oTI{IB 2 ( B^ p^.

naa

IN{ 6,5 TPa (1/ oyopy)tloT

l,5

a p3 oKy 2 o epee
.. o o Bepx oaIae
l p (lt x po).
JItltt l|I8' natt'o. Ta'lt FI 1 oe.
tltl peJL,lI,.' o o l (opo) o ly
IBa poBo,M oT ToK

IIaepa lma. o .t 1 RRo (o.lr 1)


s 9,5 aIIeT TB oK 5 (l
e oT
opoBI p. 4 t{T]\{ep
- a
BIp3 op.lloBIII o }Ipy}Itu, MIry l aep
.. Bx pa3l\,{poj
1:9,5a}IT\rITa. {
6,5 +4:

Tol5oAI.
325

{'

o o.l 1 eo (o oy) oTl{.lB


7 (" Ilp io ,1l]I{ [4IV ,/3 oyopyiKoT
IIIi{
Ilo
l,Ie, {y \I4Ha

5l _

",.,"o.
_.3B : 7

18 : 3

BItII{

"o<l I

^h*iiii.iiio*?paoli;;;:'Li;:'"";tr#;?f
;i),
(u ,:1."y ua) o['{

}:'y-}

I,I px i?
e.i{t{l{
rlo yItTpI{ofl ll
OT]B

l, o I\4p

Ir

yrlpri l-

i,. " i*-;ii;;;l.;;


I0 i,t'poB (.

I OT BIpe opoBI{I

14

'4 :

10 aNITpoB.

Tu l0 orirrt

^ lo

lttt>lt .lo
i.<,.,..?li,IBzlNt 2

,,.

N{Tl) (/i.il'l B p.

z ,,tl l, olrrt:l.
"o",n3l*
oloti
un"oo (tt T.) o.
',o,.,9'.:o^:Y,
.lN{ 2 llr'r
n,,i.ou*1, T*. ,,,,,,,o pooI.{\{
0 Il !)
(J
.::"5I , A1nu."uun," e d.
rilpo). .o.'n,.

o peul

Iitt],I II ep o']."ll{Ij
I a.
tl:t,to). ouny,".p"II
t,l
1 I .'..
iull m&!1l.o o 1 r J|I4HI7
lJL
'P!!'"ee
2
-"-oTllt z'C,HTMp
( Bex pa.\'{eo)' Tou
2
i;];*t

I{il,Tp (.;l

oopte$e JLu edep. ToK


1 o tl B
:r' T"",1-,,:}.f#' .,''",n,"'pi (, ". ."' p lrp ) . ou.
oopellae Illlw 1.ta3&. (]
.lI i3 p.

o.q}(Nl Ill }t

2 l,r1l

(. oo"* u.,,"o). Tu
2
o\,lltt]\'l ii
"lllte.
-|
JIau
ee. ,'
,s (op"ll,1 , I, ,
z^ ot("l,InIJ]\4
:o"."
;l}lt,I^
"ip,'11 o p;l ep)'
t orI 2 o:{ltl,l
"o.-l2
li LirTpxouy. lp.
l];t]\l. l]r oT 1'l 2'tl
no.uo,p.u-i, oBI{I
0}i.aIB0't
5 tr,

::1;;''"i;;0.;;;;;;;ff;f."#;;:";:,.,tr#J#?^;i.gJ*
ltp). ./Iy111 Tot]y

z o","e,,"J,'ouno,i P, ylp.

lr ileii Ii /{.Nl tlooa*.


,Ji

o oull

ehI,I BBp o

yFITIIo l. oTaI l

.
pMo). ou P; ; i; oI{i\{
yI(T)]:'
]'!'''ql].:l.i
ll()il JIIl,.A{ e oIoa}",r
o, o II IIo
oN,I I]KTPa vlvl oT]Ba
]i|]1},"y
2,5 .
tt,I (

I-ITI,{['{pB.

o olt o up rou 7 poBoM


Il BITaI{, paB}IyIo o "I. .}l BITa
I u.o ou l , Tlr
vx , (

^{tiy
l{o ayFro u)

lIl)'I\,ll,|i\t VJIoM

o TaJIIIkI o ,tp):

B a.}:).

p..,u'u

o 5 (a ll BIpea poil),
7,

o o.

oBoIrM D3

7:'|,'"f;;-':i,;

cpedl nepepq.. l ep o
,^^{Y"
o
(pi]o}Ko lt.^ ;'
po>et
po a
,.lo

2
2

}iT],iL,fT ( ex pro;.
r]o:io}KNl BpBo (ooo).
lpotso.l,I p oy 7
(a

Il o, 2
ep}lI
'5
,i j ToLIy 2 o rla"
Toy eui.r

oulr LI,.
-
ptl,6,rca 6opm. o o.le
Bo o I]p'iir,'o.Iel
N{I}'I v\,i .lIIl pI]I
pra
o 7
.ou
IITNI. (.u BX
l]Nleo),
7
?-;;;;;;;;;
1ey l,ro{}Io
_
o "
,
,tb

"

l2

.aT

NITl]oB.

,lt

To 2 o oalB\f

5,?.!-.?!. (2t
-TTp
Bx paNloi).
a,|I oT

){i,Tt]Io

i{IlI o pj,
2..:":^:-{-.]*,lly
\JT To tIpIIIl B.1Bo j II]l1
0p

l5
";;;
n,n,"h
o",-p.

ToI{

.[,IIPfl&{

("'r Bx p.i\{p). ,ounu


3

\rjiT r oi.]]IiIII
::Tl
l4 lutoii
T[lTpoB (. B plrp).
';;;;.}lTN{eTp

tt()0('L|t.l|((!

pIo& (1lrr. l57)

I}t,t.tt';t'trltt;tt'NI It('l)\llI()l() ll;I(',l.l, ttt,lt<1ltliilt


itrtttl
tr}1lt.t,ll,lt, /llt!|, |1 l.[.td; ptu. ().t'
r.o.t

(pI. 156)"
l (ptt) r..rl71t;Il,]NI RI]C]l_.1 ir1la
(2l;r pa,rp}.
.r prlri . ^{ oIIoNI' ToI{y

lI11. B'to"lt

::i::

'].oII

iJ'I :it.ltt

;;'';;*/i' i]:i,ffi .,*:.,;;",::*:: ;;


io- l]IIoN,Ioii ypot,i

ib":i(;tlt)

1-

tIIf
RI]Bo oIBlr 58 (,.rr
yBa o tp}.

()r 58

. JpA'{IL{,vol I{ ly[il{TpOil
,],I oT.rr.
O oil 58
(",r x lri-.). o
i5 ( Oi].rIJni x 2 l,ipa
]]9i{It
0l
Rxr0lo .lIl,illtI ),,iuu, IlBoI,I['t
oTorlKI'l
:,:*"'-P.1.]':p).

I\IB\I iB 'lr' (;t ;{ p\,t1,).


oTliJIIB\{ BI{ 2 lilrna

t'i1 Li 2 (li"rreuo)
Jt *

'oun

2 G;:; i;;;;j.

327

eped no'or'a pft' (p.

15B)

BtvpuaM Bpxlr T

lit re (.
p 156).
BnooeameIlle I|tr.o o 2 (p
px-

e Ha H14 v) o"p9"
.,pouo, Boo.
TIry -1 ,aft 14
po*("u nn.
). oo l4::P::..:5y 1
poo IIyI{TpHyI
I{II poBoI{o ,l,
ofopo
o
,
,a
oTIBa 48 Tpo-1 (.l
"u
pyou 0 l\{pe
My
l0 p.o' }Ia ,.uof.
+
po3BoFI I,tt (o pl,I
oNr K Io{oT

'oy,
;;*y

typo ). Pio

po;;

" o p'".""."^i.
. e",;;

N{ ooM ToKy eIr ooael

oo

poBoI{ofl. ,l o pIN{
o}I

K BoMoTo yp

HL||,r'
ic d""""i
j .;ip, o o p;.^);;;;):
t,"
";;;
Bep I|' pIa. pr: aI]]TpxoBI{y
)^1"'o'npo. o ToK P1 .e o I{po
(o'I{Ile
oy P1 oo P) ol l0 aI{T.
(/n

*\

) po oTlBn'
3ll o]lM.

rp

Pc.

157. pl rpoti tl oI]K


aa.

ouy 2 (oe p ) ol'tIiNl


yl*po
l'lf' oo 18 ,l
oo\,I.'. ,,oii-,';;;;
pIM oI\'I tlVIlKTpoii
oTKIBl'l BI]pBo
2 pa (. p.po).
1'apKa*a oBoI{iI oT o 1B up Toy z
o
lrac J.t||It7, pa.6' "oon,,i
,oon" 1 (op) o

opoBI{I B^I] oIBi' i


rj:jl^::,!"
B_x p'tpo). To

y.*:|9,
I\{Tpa

oo1iy'o.', ylI o epr \lIry


plipo):

48: 4
(

: l0
-2

Tp

o''o*'i

6 lt oTKI.1l aToB'

eNl

To pToHe oloA{ oT To
eI4 BI]pBo oil pl\lll,l y"IloN,I
I{ trIk|I1I4'I''oe o
IJTN{Tp (.u, p,,nn"po*j.

ri, "p;;;;;;
".-i',.ii,-

n,"
:1.-Y 9'5 Lipe
IIpoBoM
TO 3 (a "i ni,p"., opI);
l,5, , 0,5 ott il. Tili.;^..;;^{.
328

flrLgs

K?BQ Bo oTKiB{ ]0 le-.^*o:']oun,3


poB
('I BeX pN/tllo) . Bprr}oJII,Ito pyB
rrpoBoN,l
p3 TO.Il(}{ 2' 2,2,1?, lo, l0, lIpolloJllttl.lI]
pMyIo
.
--.....BI't3 lI;) 2 ltl.l,t,tt'r.1l;t (7.itlt I}('X pa3]vIll).
" }II-{
Htl utr pa. IIo,,rll l]I ooI
-J."
oT TotI 2 tlt,l oTl{Jll1IBzl 5 TpoB
p,,1
t,"
o).

oI{e yp I,lft,.I\{
oIToaM oT ToK .eFI BBp o pMIM
yJloNI lly.

.Ir.

+ oeI{eNI

.l

pl O pCo""..',nn." 'u"nl
oo 48 1lrll o pToI p- i,".on;;1;;;;;;;;ffi.

y3: '1 ',yr.lt


pep). To P
gt1.".:.*
poli

o.tt+t'

Toll 7 P1

I1| oI(IB l lp,( Bex p3\{ooB).


poBolr4 p ,ToI{ 7 , 1 v P,' i.o.', P' ;
i;
1...............:.':
}Il\4 tlyI{Tpo ll'e II l'{pN,I
iy .i 48 pI'lp oI{ pBlI 14 ap'. LIp ovy
-r 1y
poo1\4 o ToK l opo}tTy
',po'r.)
}I po.lio

lp

I{1.'.

;;-

pee o po

eo , y

It

po.

o "lttrI }lpyo ta,i oTKaIBeN{ BIl


oT To 2 2 o 7 ,tpo ( Bx
^,Ipo). Tou
5

N,I oIo.llN{ oT

,'

2 alt.

3 PoIr.{yTpo
"un'"'j
o o BBepx o IA,1
H\I oTK/'IIBM l,b tiT]\'{D

!1-1g
I.e'

ylrpo'i n"no*o.u.

oi o 1 ou 48'

o.

==*-

T.l.^P_,:

LlJ

o'
Ul'
l .o o P,,
P'. ""'.,"rrru
"o.,
'ov
o o 3l Dy) Bpo
o Bo]\,Ioao HI4I1
ol{l 8 po
u.^,p,.*upo). Tov
1
P.3 o }'HTpo .
8
o
eFI}I
ol o 6,io
- 'e ,,u"o "oonlr

BM

i".f,##

pe ou B, l
,.',,n,noo,o[4
oo) Bep II

;;

4.

.TIB;

i,#..*j: x":#""
o'

Bo4oT,

"'#-li:l
i*l.i*i:i:"1"t;:#TJf
l+_aT4epo'
paTo,
.o
B}Io paToi{Io

i
I

po'o/{]\

iY

i. i'*" '.

1
t,.ex-pu.**ooujl
";;;;;;';
o P'P,P3 M^ooal,{
T y o
,ou1i1,'l:j]5.,o'u1:Y'

3',,t- J

;;;''y';; "
u.'iou

J:.II_oo)l{

oTo P..

ex ppo).
2,5o ou l.

#:#,{ii!:,#;#,"3;",";'i,.T#';;;";""".

'""^trf
Ko

ta

"*Afr#;:o.x..fitff#J.*3o"oK
[rl{a ItIoIoI{a

oBo

opyt[IoT

t p o e

56 :

??/1

Llept lpo
epeeli ooB pyaa.

il tt,

f,O

2:

Bp"l[lI Fl

I:::.

nioar

l tt

o ti lt

ePo

tl' (r. r 59)

(oyopy{oT ooBI
t

28 aMpoB'

40 Ta^,{_
^I
no"ozmebItt
moa. J.IllIo AJ
I qIe
pI T. o
ei{ oo A, 4-
(,.

\1
tl tl n p u ar u s a'. ,"ii

}l BBo oTK]Ba]\{ z 1i1,# ollo,t. (J


eo') ,TaBNIToI{y
",i.u."
(;,;.;(, ( Bx p3.
!

l 59)

AB, op3o}lTIII
, t-tl' oB"" ulupt';;;;^l)JI,\,lo)/oJIl]
i'.o
26 aT,Mpa

Il]]Ll I(oTopoo
Ial, paBI
tep):

P. I58.

6a . roo

ooBII

Br,Iup.1113[.l

I]]Oa (

|t l Io

li

pK.

K,. o"

paBI{I

oI{N,{ yI{K.

oJt

po oKaIBa 2 a^( Bx p,(po').

ITa poBoM epe To 2 7 ,]e

1"ii"i1".
ypy l{ oi o 2 o ou o
ooM
e
oT ToK .e- Pex o pl4IM yo

yp
|4HL1 oTKIBa l ap- (
e ppo)..[I pooM ep ToI{ 2 | oe
6..Toil 6,-It,

oIlM.

f{

Papo olIIB

p apo To a oyaTo IIIly'


pyaBa o e pBaT Io oo
Il' oe e rjpeyMoTpeo
oo. p po""ii
.o
g ey I]py rr.(
pax):
BIpy . opoBI{t
- l, o euy * 2, IIo h""ii

t-l
''l

P. i59.
TpHo

e]\4

I]o pMI, yo*

I{TMp (

ToK

K,, 2 K

p< loiirr at.tloa.

e ooaM. oT T

yHI(Tprio,

n,?]I| ffffi:i3*io;

ex pMpo). t I]oBo[4

ToI(r K.

pe

Bblmaa u epJ|I J'I||'I7 I{,na'oIIs.


o o A
BpBo I1o L! AB ola
l0
.,n',n'.ipou
(;;;;:
t to);
40 :

4:

10 MTpoB.

o l0 K oI{ ypto
ft,,Al llo T TcI{ A .lrpe To(iy
ltll yo IIHI4IJI
oIBa 77 ca,\,rJP9I] (
x papo). ae o
oll A ( Il A) o;;;;;;;
tsr ppo)' -B.]T pou2;;;;;.;;;-;;
oT TotI 2 uep
,I-Iy ypli II
o l7.

o]\'{

A Brpo-oTK]Ba 7 p (
ex
o l7 up .ouny 7"froo
:::..1I.rITNIpo.. o .r B ;;;; id n,,,^" B ot\JT o

ppo).

,,

BM
- . tj lIr'pl (

6
"
332
ll
I

;;;ffi

# ffi " f##:#:-ff#*,

I,.l#]

6: o I.l ' _ l..o


- 3, y
,;;;;;
- 5-o oTypy
po l, oo' Ta{e
a
a.
epei\ llepxe
nonou,no* pyl(Ba po.
I{IBaT ckIK (o rpy
" ""*".#
opollI' pori,
eBIlvI lI]Ba, BlTI{aN{' pa, pI{e ool*r
ep,
o 3y o). o llo{e ;B
eay oo paaT IIK i\4e)y }I ppaT.

opao oyaT oTy u'p I]a apIx

N4Mp-

HIx a.

3ae o
a p o I( ,o- y
x:;,:.'
#J.*:;
,u,"
-"ffi#;;*"
(ep) o Bl
"T,oI{IoT
"xx"' o o oo"''
o)KII}IIM TI,IBIo '
orlIoT a},I
epIo BpxIIIoiO IIl]{Io IIooB
pya. Tr ooTB1lBI1' pya poJra 0I,I
o o
-oo. B opoy BN{I.II]IT poyTlo<eyro
op.
oBy pyy oBopo,l.Ha.
J poo p4epI{y' Il opo yTpI{IT
:..9 oapy>Ie r, yToIlT oollaeo
oI'{y BopOTI{lI' oTpI1oBIB pe eo. o
pl\{p e MIIe}I' a}tI Bo
Bp I]pMpK'
pelloT p ooI o tl
JIBy' I{KaIB
B

K op

pep

ITo oxoo opoa

apI{I (e o}I IpeyMol


oo)

opi. ;;

/y p' i,"
ol pT
:q:]",,"_1T
opeeyr py 'o.o
1py)
BIKo ipy'
:ojo:l"
I{aI{ T Iloy 6opoo apyI ; op,.
ooo Booa. py pIT oT
' pt
333

I
I

opoI }I paoIl 3 ajMpoB' 3T


pol{.
j^ot ]:r.1' oKK c oTBopoT.
'o'"fl::
l-l oo yyo oBopooB Iooy ItpoK.|a)\y BITBT Byylo ol Trl{KaNr
Iape}lo

-n'
(N{p
,-'

1111L1 a opoTa' aLII]a


o oTopoTa pa op.
1.' p To ,Io oI{y poa}l
; o;;;;;";;.
pyI{I. Too I{ opor.r
Bl] o Toi{l
X yB)KIoT I] ytra.
Too .tr
:l"-,:,.1.1.,'
oIo I-ti olt.] p oTBooT/.(
; op;;, ;;.;;

oyo)r{IoT

))

1]

l{l aiT' oTyB i a 0,7

o eo p g

.i'!,

;;;';;;;
-1
pN{IBI.,I

ooBTT1,iolt1t.i..troo ",n'o.1,po'ny
opy,"op,y' u-...'
I]prlB ir])}jllLII1: pe fr
yx opolr: ot
opollI ("lrrrl< l< opttlt1, ripr) ,.,*o,,o,un.u
a T
|IL|T tilio TK]I at'titt
..,."*,*,,I l-lIaBolli
p}''o1
I{po\'{y plltliBIo a}
::o^-p"on:']

I{'
o aBlB; :ooIII

oo poI{I(y-' o jyt' ,, no,ou..o


"
' u,. *u

." :J" i, I,iff x,''Tjiji*lj ou 1.,


,.#"",.t
oTOpo B ol]IBIoT
llo I(p I.ipol,i. p.
pa
py}l{B-IoT
nj o" Topol' IIo
:::n,
.lo p llrr1r.
",.
Ilo]\{TIilr J]1. o "o.fron,nu,I,'
o,o1,o.y -I]o opa
::::.1
Topo}ly ""yaT
IIooI{lI' o oy n"*.
oiipoT
ooy oD.
- ]ooLI B
py rUBlT !lII{ trltsO[, Ii
|oor
"... B
yTJo}i(BT
i
TooIlI n,,'-!1^'j:.]u'o p..,,,,1
noo,uo,ouuo

^a)r]Io I{ p.o'Il,Ili
o,. n,p" llO (oy
n oI).[OBt{Il}l rl(i1i6.r.rrtlrli rio,tl1lor.iirt.
l]ul].
'1

y:iIl

ll(),llltI]{I]l(),].;r1l,.tttl,l

i\,Iil]llI,ttt

(l,t.Itt,tl,t,
:1: 1"'.,
tt
Il IlliiJilrIL}It!I't

II"ry,].o.

ll flplllIlljlIO rl\rcBlit[I'

Bpy

BN'II.

t-ilt IiTo

.,o.,ii,no,^;.;; ;-;;;:
.,""""*o.TlI o Ta,,no'"n,'T
IoI{y
',',',,
..tatlt),
u

!.iK K
I-I

plr. l60 <t iK


p, y6l u't 'ptt,r.i,r, ;l Tt(ie
oy. rr ri op.

tleii
334

A.-,+,

)>

40

,r 52

p o

I]IpI{a

y o I{pIo apa oBopoa.p".u'i


I] I I'lT{ o pe.
oo p.
fl o l o l,t oTBooT o Iralo I{ pT,Ilc' oKIBt yt,i.r[,{)/
IILI poI{y,
yIIr oy<o
ri,.r, l-1,5;;;;;:

p' KoTop yt

J]oToI{ )I{ tpo >KKI{x


p
50) oxN4o IIT MpIr:
JIa p oy
l00 epo
) oT Ta o 58

lty

24

))

))

ooe ee{a lpl.t

eped

nanou7rI'|t, ptol (p. I61)

BIuuBM IN(o yo

^ ^
poHaN{
pootr

pio B

..r]I-Il.

ToI{

o.

fttl1t. pr, oo.ilt A ol{".I l00 ll('rY p rp) TBM Toy


H. o;;;
o poorr ooltTlyl }II pooo

l\4TpoB

.llI{I.

Jtraa oJlpt,, o A

oT.IB 58 (n]r1y oT Ta o o}I o p)'I,i


."u",'

Tj'.o.:
o' opot1

1'

BpBo poBoNI ool'ly

pol,lBoJlHo .r.

'y

II

.Qtl', Iaae&. o-o A TI(IB 29 Il.


Toy ('/, r]oyoKpy}o p no n,'nu
l }{Tlll,iTpa ./1'I l3 p'lpo)

4TpoB BN{

.l2

: 2 l :} . 2{)

lrr'rr,rC'l.I)Ol.

IoI,lBo ]{t-i .l,lt.

nllwp ltlr. o
BIIM

TNIeTpa

n'tpl{ .,l

po ot 32
IJJ, (,/, "ryoplo p
- -^-
]oy
6 TpoB
/1 Bx ,rp)i
52 : 2 -]- 6

r'lrt

-- 32

l,ir.pa.

- .{ * r e e d eo t,tl a. l. o.ll,t IIIr Bo oKIBa


1 aBI]N'i Tolly .. (,/, oyol(pyfiroT
2:1^l,"]]n,:lry
op o lp):
u

52

10

5,2 r.Tp.

olt , oaBI{B]\'1 pIrI{yp


o .
tltl opi,IotIT"o rlltl,t, y
o A. oiy

IIp}I ooaae T.

o o.{ , ep oTKIBa )l{ 5,2 ca-

ygIP.. (poe' paBo

.,). o pro
B oK , onon*
I,I oT ToK., I4I1I1|4,

2-...-...."""".-"'..*i

4* -1+l.-;

'i

H y (p)
oKaIBa 3 p.

po

II]Ba o.

T' '2
rt3o'.
tl ,imu.

Bo/M

p Tot

r..- ooM
r oKy }I IIpo.

Bo[,I BpTlIy ttp-

I\4y. l

oy

IlpIrI4

pr epx opoi{.
ooa

T,,

l,l)Kopo-

H, y o

H' o ,.
JItltl rn&Itt, o

ToK

ToI{ eo oTI(IBM

25 po TBI\{
To](y 2 (l/, oyopy<-

[loTI,I T o N{p

ppo):
4 :2

{ 5 :25

Bx

I.

N4TpoB.

o o T, px

aIBN{

l'5

o.

TBM ToI{y . o
T ep Toy T, o.

P. l60. fiee p.

r
l,
rf
I

eI]elu.

uu

lr,?a. o o.
po BBo oI{aIBeM o l l a,o" i, TB
o Hl H3
(|/, lpl p IIo MpKe Iry 1 P

B 3oB):

24 : 2

336

:
- l il

H'

N{poB.

epertt Ipo pe IIort


lx p.

rila. o.I A B3 IIo


tli LI
",*f:o:::"fo,|9",o
I,p.BoI'o"p".ix|tT,",:i1,:x-,Jil.{:g*,.""3iil:

T$

iJ:',fti:*o f,,",oy*],:' "" ou I{, o.


aa I?oo . Ta,l.
, olt.
Itp
opploli
y o ou I(,
","",i, o
o ToI{
;:;ffi,:}* j::":9"""" ';;;;

f***ffi

"#.Hj*|'
"o"""u I'Jtu.^JwI"i fl-,::.T?:,;
Bm.*
")iifoI|l
J|a,,u mao, n,, o o, i"73 ''a
o
p a ( 6
:::"'ff i'"tr:,],.'
:: "
.ih

"

:? -flx?#,"iS^ l
ili,
o IIl

fl

*#oo

l;T;

"o"['.;::H 7 i';f,:"I3

::'{::#f

{'!';:.r^:#
6
8 oN{.
oo

ti

rc a b jn-

'.J pa, a

o'

j}

}
*

t,,

r1

e
\, 'l'
\,

t l

rul l

Ill]3 pTI{lI |IIII1

l{'lrrlaull llu
#,,,{'"u1t?

o.te ,
!I:l.
IiTeToB. o

|I: Kll a'l'{

oo

I1>{<e I-IH T a

ToB. !,a apn,{I{a


p,unu',,-"
.,"i;#;;"#ll

4 .

3.d no"aoa'rc prc


(p. l6l)
o_u-P::* tpo p
- Btup
ooBI{
,"u"'#*,"
6yur o.
l8i'."- j|#i;

;;,;;;;;, ##;",nu.'

o"-

IpBu",. oo,npo,

""#{{i,?3,9,if;3:::;;"(,II|LII')oala
(V,o o5 py>.
oi'
d;;;,.1,
.tU
):

52
ottt,t

i'ff;'*o

L<t}l l l\4cp
"xtrTy;iJ'^.,

10

,.,

I'Mr]\{

+ 2,5

yio

:7,7

Be.Y pJ.

IlN{Tp.

l,IA,{ o.IToM o To
I( IllI ltlr;;;",lBah{

rili
l a-

uu la{f,?o?o,|9?." o
K, (lla lllt rtr(,)
}!P oTJltlJ^4^."p,.,..",uu
ToI{y K. o
H:l BaR oli(,.lillnR^ l
".p',.',,oull ol<Y
./ll{tl Ilpool{jlr| C 'l.o
H,'
l, u (,..i'u,. Hn. Po

l;-;i
:

i-..-

r1 '
n.--lr(..

338

e*ffi

-:

**

rl

jj'l

toiL). (Jer)li rrlpo .lii

re plo.

o"IloI]IIII

339

IK l{ o
yo{

}II{I

Boo

'u,

::roIJI{I Jti.l J,BO rro pA4I


fif?I olBl
0,5 l\,rp.
",,,u

,*'^,

Ilpurca xr I|dctefln no prc.


l
-.,,'"'i.'l.
pl\{I -(i.
*^'''].*' r:"{y'
.Lotl 8 OI{M.

"'-",,{,::nr,ii^T!:#3ft;X'",xx"*;'""':i,,*

-,;
-x,,x'
i-,
oT ToI{ ffi:l:^;'
T, ^5 "n*u'p".-o;l,l*:jji

oIIo]\4' Tolty
l]e
o p r Vo]\'I^.

lIJ,Tnl,i
o. U o n p l

aili.* it-.
n_,',oo,uu.' 0, 5 i .
P. o o- . no,n,",',.Ii|--*i^io".
p aBIlN{ Toi{y l"
5.2 .t.
('/.o oyopylo

52

ao

Ii

10

'

p tp):

H p. 162

, ,

]\,Ip;

rIIIa T]]}rggg o llrl oa


IlOyoy)KIIoT ti

,,

I,I]] TpyoB

,{:;:.,:lIeI{Ii
o u nl{.*njI yo
K IIII., ool
.o H +{o
3u i*'pon
o.tt< Fi'
., BIli\I
."p no
4 tlr'tpi
l,*,
Tj'J^?I,|Jj(HoT

52 : 2 1-

:30

'i,,i,,,o.

r.o.ltt A^ opoIJ}l}/Io
o" {:,!:^ !'ono!:.-'9:
}l]{
.'
M R',l Bo. ' *, .,
n..,,"o ; ;;;.;;:
;"i" ;J'"' T"*""'ii JJ, "'
;ff." "',:' tr,,,l'.' J' f, !i ; i:;:i.
;;i],,;,;;';
4 :

2 -E 6

26 aep.

o.ll<tl " n oTIt,IBel

l,5
.'"

t
r.NITp
I,l
ouity .. To-lr o. 5 .o.nn.n*n,..
JItl|ltt lo-?o |a' loulr

^I'l,lCTp
.r
iJl;;.;

IlljJ\4.P

tr('ego oiBNI
BJIBo o.
poBo]\I lIDC
i\l,\ J

.. o.^'ou', H3
:::"y oiooo"B
ltrr;t

CBN{

"frii, ,l.
; li,'!,ii-;i,io\,n'ii,i',,i,o',|':
u
r.o. 5)

lN{

"

RIij\{

-- '

a p

BI
, il T*, iix To
",:fJ?#i:,Iffi::
ovu*
n"pn"*I.IypI

OTii.ill'l]i!,l

]l
.,,
tt';;;...o.

'ou*"
.^,"';;;;;
i nony.,u"' TotI.
I4 olIlII-I l<'lr,i^g:
" ;;;;;i;
pBo BBo o1..
lIlBNI tltl 2 tlrTp

o 9.
Jltltl t'3a. rl lI3,',,'..ou,.,ioI'{I{
pooln' .,.p.. o l
H..

BBo

340

oTl(.;'{II3CI

_9
o^i

I,Iy

(rroyopyr ll)

42

cautpa

l2

30

))

{lt Lrpia l:fl

ltepo.

tlapaLI{Ili }I{lIl{ i]opT]lBI]I

TpyI.
l[. oIl epTe{a X Bll]oii (pap
50)

yIOI{

5,2 flTTp.

l]poBol4 LIpe To
5, 0,5,

)I(}lK!4 0pts}ll TI

Nd nanowftNe (' 163)


B-tuputll,t p
}-o prrt o.l A.
Ilrt,a wo. o io A ;;;;^-,," Toporl y
-.*
o]<"]BahI 42 cap (y
TpyCoB o ]u1]K) LI l.a]\{
TOKy . o ll i.t o poBoM
rooi)I-Iylo.rl}tflI4

'- i

I
l,trl

IloI,Its}Iot? t.

|a,eft. o ori A o .
Bltlv{ ].or.y r
:::y^',_.-,;p";
oe o l'IcJ]]{ "rtt 3 :t'l-,.,,',..,1l
)'u,..e'
.,tl*{,{n

|lj;;;o;*;:i;

l2: 2 l :] .2{)

.ll<tt

prp):

'li.t.lttl.I)il.r.

"tlo rr1)oROltl,l,{ l'oj)ll()II1."Ill)iJVt


lI}lli I]po.

l,t.l.t .il.

o o .o o oI,{oI{o
32 arlTpa BNI oI{y l,
('/, rjoyopy)o p ;;
t] I-ITI,iTpoB
^;J;.. "Jl
J B ppo):
52 : 2 + 6 .- 2 lrt',tp.
II.{wplll, ||t,$?&.
oTI{alBa

JiI4I1|1

BnazgftrJLb*dfr-|Iw. o o
l, o IIo
I{IB
caii';;; .',"n' .tl..y
}]1,
(r/10
oyopyr F,,z

"
p ,,o
'';.
.-=
52 : 1a
5,2 ca]\{Ta.

I,I.

f,

341

l,.'.

;1

o.l , a.
BM py ir

,op3oTaIryio I{Io'
].I},y oT oIl A, ovy
r]I{I-I op oa .
JIrt'a npeae?o
oa, u , Rpx
oTItsaI\,I

1,,

5,2

It

fl

tl

a;,

op o ,lep):

: la : 5,2

tl

__

caHTp a (1 / oyoy}FIo

52

il'

rt
-l

a!IN{T.

.{ yo T,' o-

o.NI

oT Torl ,

pe ya ol.
ae 3 al{p. lt

po IIIB poBo oT

1.ol{}l

lt 3

t<

IIp TOLI 5'2

.o.tl<

--

JIa mJlutt I| I1.


3 , mtoctw. o o.
p o op3o.
lopi opoII o.

I
I

-.--tr.{

,II,

Ir. l63.

.IrrI poijo

' l62.

(-ttlpttle >K
Tpyl.

l,5

rtM.

y{I{ BH3
ep.
- o
tI polI.lloi:t
ltii, tfr o o H

{-.

14

I]TI,llY11.i]oB.

ooa a|o. ot{lt A rttt U Cl]ji otl


y oTKIB,\,I lS tlllpo. o.il< |,5 (l,t
lB .itlM iIyI]KTpii rirr1i, e I]oI]oI\{',,n,,)
,,I

Bplo r plt4I,lM )'oN{ I{ yI{Tl.{p}ioii.ruIllI o!BL{ 0,5 t..rIIIl]\It',p


i"'r peoo). ooo Ixo IpotsoN'I p3 ,.o.' 1,5, 0,5, r, l1Z
" "
ToI{ I{

'5

-'*;iY?

ttitpofittlt,'",];iljl:,T,.,..-l...)I]llIlI(ll il(clltl,{ opI{rj(

30 : 2

2J

l:w

_i_

JI.uw I{t13{I', o . I I, rr1ltl R.Bo oI{IBar4


l4 l\TpoB (1/, oyr<py,i',.,,t l.pyoB BI3y o
Nlrp MIly l t-Ip fl x ppo):

I{')

-o

TotII(y
IIti}o

(Toy pe o.
Bpx _ o pI] pollTrlol.i
llll, 1,tliii ott A (Ty ptIIl
l.
T2). o l< , epx oTIBa
l
MePa.
3H

tl1l';,l<

oB.

].l p

t
I

ool'I3N,I

40:2|5:25T.
N'tD

I(,IB\1 25 po
TBIr\{ ToI(y T' (1/, oy.
opy}tloT TaII I1o N,Ip

5 epo
x po):

tt

I
I

IxI7

IIo

l_
I

,.

"l

Il Il Il3 a ToKy |4

pao).

a |

I{TTp ( x

IIIzol alo. opl . 14 oeI{e Io


a Toy 14 a 1 aTNIeTp (

ilpoo{ae,{ BI]3

ppo).

tl, I'I13t.. To I, H. 1 .
Cadou IIa Idu nzhua' o o , .
aIae\,{ yy BIT
oi o "
- 3 p.
BpBo oTlllBa 4 .eTp'
oT o 4 po o,o,,.
yy BITK
2 aT, 14;
5,

IB1ey

IIpoBoNI -pooo
2::.i
o \'!-P!
oK oot{aTo yr-o'r

4rlI

lt
I

"ou*,o
(y.
.r

np nl'*pe;.

3,0tt, nooBu|tt"(p 163

x
I

6)

Bu4 peI] ooIly TyoB (p. 163


)
oei{ xo.[IIx To' eoior oTo.

lp e ooBtl pyo.
E)
JIaa
u|II?. o o.I , o o opoHTa oIBa]\{ 7,2 caepa TB Toy ,
('/,o no,...
opy)Kiro p p toc 2 a.Ta
x p.
po):

10

: 7,2

--7.2-.

n, o BIl

11

52 : 2

*4:

30 po.

^ f1o tlIl pooM oT To 0,5 uepe o ,,


3., 5,2, * T,. o io , poo>aM t{ BBepx
I{
4 ar.p ( x ppo).
tl mu. oio A

poI{y lrIi po.


oI(Id IIpRo poBoI{o. oT oI{ T, po
oa/{IB 26 {TpoB TaBl ToKy (/, ion

ri

.-J

caepa.

oKlB 0, 5
:::.T"3.:
: :
-9' B
ppo).
u tt u d tt 11 n o J|' ? . m b II, a II tl . Po.
I] oT o o ou:l T, IlooLl ToKy
.]l
oo^ Tu. Tou , , oI\4 ypo
.
' lyl{Tplry JI14H oT To li,
!o.'o.,n"".i,
,I I]ooM oKy eI{ oo IJ7n, o
n o rlpIM y. J111 T,, po poBol\4 yI{K.
|1Io o 30 eTpoB vy
r"_
(,/2 oyopy)I{Ho p o p 4"''"p
n
x ppo):
,(
.

it{

ti

*_>14

H1
"'

'I

. 163. Llpel

tpotlitI ar.ii lro.roIIIl }I


oTBI Tots'

opy)oT TaII o
BITae):

40 : 2

N{Ke 6 TMpo

26 po.

, oo Tn p oTIBaeN{ l,5 p.
4 1,5 oIleNI.
Bma a ut7 mll TaJIIII4o ov 4
''.
To l,5 e H Tp pI]I LIT.
To ,Il oo.
ae \ T, To \ oly IIpIIt{yp oi,.
9 ao. 3a oT Toll T, a BBo oTalBaI\,{

t
t
.ll
1t

lfi

o 2, 9 2 oe. e
}" ?_"::l1'pa.
pHyp
g."L.jj^T^

3 orl

6 epou'
,,'
K I 6 Bpo Bo oTKIB o l aepy. o o...
o i,
! l oe (y BITaK onu,"".oo yToIlT

pepe).
tlu olooz-o a, a 1 (l a) p
oTKIBae 3 ap (
p.pou1. ,""*
l,5 oeM ypo ".
'6un
n,"'i"i, M oo]\{.
o o Bpo o pII,{ VoM yp

HIl oI{IB*-^0'1 ap (
x
oooo IIIBa poBo e ou po).
l,5, 0,5
o 3.
Illeolti tao. o | (ll, lta) o oI{.
IBM 3 pa ( ex ppo). o
0,5 3
ol{l{ M.

tlu llfl7a.

PA3AOTKA BlKPoK

PA3Hix AoHoB )KHKO

Tu 3, , 3 .

o)I(I

(opoa)
o oIM
aT pyN{

\,

Mo{t{o II]T

To o3}I oxoMoT MIiT oIloBri]e

'/

DT)I{

Ipo. eIlI.I BIo IIBaIo


, na.
'oo
aH\4 o}KI' IIIIB ao oIioT
ypI,
TK(e ooeo T[l ( oT' paBTKa' p.
y}Io ' .).
or yT oToTI]O ' Me ooo
pTe)I{ rpo y)Ko
a, yeT yBoT
I{ I ]\,I}II{ FI a p B eil I{ l,ltll'lii y
e BIpo.
Popitl To tI pllp.
py BITa I} ollol3l'Io IIL.pT)l( lpo
<o o(I oxo op,rrIl
BIyKoT
.ir
py. {o BITaI{a o}I{FIa
o'o naI]oo)K Ha JIIIII a' to<o I]pT

a, poy, opoIry,

op

,,{
t.

l
Y

(
t

oK, pt, o oKy'

.B ao ya

epBo.pyo uo''un
.BI3Bao M l{ eTex{ tpo B OoTBTTB yToBeI]t ool y ,{o,poBa\4
.
6t BIIIoIlT IIBo apyrro IT Ipoo aoa' oHoBo poe II pyo.l"IaK' paoox{t{y < po, papT BI.
y..o rry pIBIoT' aKalBa'{ yaa.
3 To To' y liN,ILiI.l tlo oy epBo BITa'
^.

347

l.

ll

, , )Ke].,
oo opI. o

epT}M BlKpo

.l
I

i{

.ir

ititi

f.

!l

d.
q,

il

'$ /
',

1,

' tl.I

1l
i

P. 164. Cxa opo

)d
3{8

't

iJ

,i.

i)

165. Cxelta oepoIl o.

IoT p3 I( oy I{pyFIo Bi'

Bt.I.atlIiiI
pa. (po o oM M. }K'
::i:XoT opoIl
I]
up<e BIKK oHpTIIx 1\{o::3:3'"""
,e ).

l:, l]y)o o T}l I{ K


op,
paKoe tpoy pBT
oop,.oo,nii" o-

I,r

po oK o I{a{Ill{I\,t I][,I pp.


e.
0BIl ITa o I]I-lIl TaI T>K.,{ox(o'ypi

I] o.
Aopo I]oI(poI]]M
pyaol{ poI,iBoT o To[,{y ) I-]FI]{y' uo lr

Kao't.

BII]BIINII

py.

.. oripoBa a < p oo
uep.
"uy, IlaT iloii
o l,I TaJI.
fl upoBa o t1JIa
oro p
oo}lI pT)K BIKoI(. Cl,. t',n*"
4OoBaI{

ti

l'i

<

,_yo o (p. 164 ,. isJ.-..


!: ppo prIX ollo tsIl(po'
.'.. I]}'
l

ol\TIil.

I B B,IoC ol.
NIel] 1l lr oo:'",i ".
ypI' a I{) oJJ)iN{
. I]}ioo II3" KaI].

,|

pr Bl.I pllpl]l

u, ,l"-'on*o yiou.

tso tlAio BITALI K


i{A },{H A

ti

p. l66 pIlo Il.' a oTooNI IIpy}]a


IaK pR 1l JIIJ TaI4.
fl t iino,}I To' I{IloYT oo
p{ *o'noi'n"_n"pu"_

il
fi

}}lK ya ripy.IIo ita'


oI]oB
.p. (p,'.167). o.III]I,I'{ TlI BBooK*iIitI IIaT
8 .
]\{epo.

ouy 8 ptoi:r "rlttti ollll'llo liotlo{

p1tlot:t BIl.l{t,I.

Dt

fl

I{-

tlr:'lefi .irri lri".liol.


.
l]Il..itIii]'. :]z]lil)I,lI]alt)T. triapyr
BIT aIi}"'t
:',1:|].]1.],"
o.p,oxt'
ll'l)0i\,{tll;il.C

lI lJI{tlio ir. n' nl,o. ;;;;;


{"p. l(i7) II{y il l]I.tr TaJI tI BtIor.. o>o- ;ll'()tlllT.I, }{.II o>}i B
I{ a()I( IIJlIl

.":'l'

i]]lN{ol,{ o r,r
rll]lI I\ll()(l
'
r| I(I..qT y'{]L tlyIi;;;";:..,
I1 IIIBI
( a,ltl'ttl.l)r): al.}l(\/
-- 2," *o,p.uy opollIl]
2, o tlp
i,,
I1 ol<a
:!: no II,iIi,
3,
tsy
4- 5.

-150

j:-.:-lr:]]'.]l

;;

Y.tr tuo,

peeel]oii Ilil .ilIltitIIo T?lT!Il{.

t
t
,l

t
'.q

P. l66. a.

351

''

l}

:i i

{*'l

{q
J1
ll

(,i

'
'

r.

firl

l
ili

{r
'a!

'i

ti

r
,

,{

j}::ifii,y"ffi ii"i{:T!^"Ji"1xi,,J,"Jiff
.*i,,
"i*?,"",fi,ny.*un,tl
o _ aI{il tp.
ff a
"p.u
":
li]Br,r.
"u
PBo APIlo BITA
HA
ooBl

p. 168

p<el{o e'

IT l]epeBeIr;

yyT:'

lllo

rJ*ilj:

i:,h**

*
-17,.
*hn*i.,,
oyK
"u,;yo."^:]]i:*"
p". t i0) pre
1",p,
olloB] LipT)I{ ao
,
o opoBI{I.
{ oo ,p opoiil{I M"',uon"
ii
paBI .
p ,.".u io*ny^!.,"","
'p" oel4
9j:I:ji',o
I{ofiONl y

apyi{y.

p3p3

"o,'uof},:x1,*#TeM

nony_

P. 168.

"*]

:d.ifi.H".:{{j}!;:."",':r#,;3#:19"d;:
I,.6, .";-;;;; oo,iu
,n,.],_
;1,

,;

1u53l]o"o'e-*

p,o t,lu,

epeleo a Io opoBill.

352
l],

... eo

l1I:Bo APHo
l}l,l.At-lK o BAI]K

H p. l70 op<
6'ryl<, y oopo pta i]pBe

'd

,'ti tpoy olI


t (p. l7la), It t-

ld

,.i. i

I
I

,.l?

HHolINl

p.

Jll,li{ o. ltrt
BIpa o/ltrtiI Ip.a OT
JloBtII .o ttl.I lI
IIooM Il o oK

:t,{

vl

,,,,o*v np ottot .

@l

o.

''
i..:.,--y. ..oo l

,M

o"n"n'n BBpx oTaIBaM


.i-.un'''"'p.
Touy 1 .

!l

}IM

,i"a

KoHoN{

BI,ITKII o

,l

I]a,..

op

>rE
Fl.
.\o
r
:Lo
z,:

I
P. l7(). },a tl

BaBl{, 3aTM o

RL^TBoii"

IltII{o

rn"n,u Blp\{ BTBKy


Rl.tlK.
py.,l{to
'"
fla
Pidt bltpti
7 |6.). ltr]oli
l
ftr||'b 11l.

o
Q

;:
)

(,

p,.l(aJllBaN{ Ta' To.

*'i].

pe a BaB",
' 'nun"
""p."u
no,'o,a O ll,
^ii p
papo .Jla\,{ 'Io-,n,iny.nn
( rr.

a rt
'n"'pi*1
o'-i, 'i uy * 2, *lal,r{}Ill
tl
."n*onnn BTatsKl{

;,;;^'"
l.5. lr
l'l,vrl'YlL
- ,]t,t tr..lttrll
' B3-|4
l*
- 1^-D'
12-lt5 (,i poli,('t
rllr.r,)

ut,"

:-

iiai-])''jiI)ir. l7l. iip l.tTlI1li\.

lI|lli IlI,llil'I!(lt il
It;t
l l.''.....'.',..' ttttttii ;ttt;t
()IltllJIlYlO roii ep'a'
l2i'

*r!ur

ly. opoBHl

6.rryrt).

35i

,l
I

J
(

|}. 171, . po oii


,

Il;i.ttit,l

1lao-;"i";;;:;-{o,npo..., n"p"oo

a DIIvl{li a

[IBI.

aa o aoy aI]I{N,I11 IlJlII t{oI{,{Il,


To Too pBI-lo TI-I, I]ayi
BTB' 3apBIoT B llll-lI{ IIJIILB KoI(, aT\4

aKllIBIO B}I(oliIiy BBlt l 3oToBIIy T}I

TKN{ I'IliolloM oI<' I( To llpyli,IoTpo


aol{o.

PBo HAPHo BIAK B P o

Ha

IIPo,t,lI

p-q. 172 opatI]o p' yM oT


pl. Brpofry a o aT IT o pTx{y
BIKpoiI rll{ (ooi 'll BII]B{I\{ I{ eopoe I(BoN{ ..o TJI, y apyo BITaKo
.356

"'l p1,ori I'r,


epti p o pt.

P. l72.

ol

p.), ItIi I.I Il tr1I]|||{11le.r- lrnrl ' :


Io I] o-"ifl:i. : #J""1%1x
#.
:.
11
11 JIL1IIIo p " poo
o, ,oun" 8 u' i,J
I1

-:

o l"

I]o

Ii

;:*i:"",
o

.*oy

\{

FIo

.;,

pe

;;;;;;;"6;";;;";#p',"#i}".,###.
;;';; pa p ' BI Ky
n,ipv vy.;;;p;i.

TaJII. lpe, n

;;ffiJ

p B|7I' 1a4)- p * o o'*,,o,


I0 o 2 llio. <y
1e;i iii e
pe),
ep

p - (

.o.,":

niffi3o.t:

:::'']:1;,, ?y.-
p o Io te
r ( !{Tax); o oTypy ,>j
l

' ey

p,

F,Bo

...]".y -oBIrI _
2, pt
l,5,
io..,,'n,' olIHIl
2, o J!I..oa --, niy #
i;,;:.#:";:
-

H A P H o

3'jii###

fi,.#luo

* u,n

"ii

A K

p' 174 o-:Ho llr'


n"*'BgJoI]
yo Bl tI }ii'l n,"u,
"u
.,,o*uryo1Ju
n;";;ol,({l. io }IpyHo
B
(p. I75) lr3}'T .";;;;,.;;,;o;"y];;;,i;:
";;;;.;. a*l o
j].0)' : ltol11.1",,.i ii,
y':* v.
11?
ox Tooi{
"p"y!n
py uoi.,,i.pnuo
I{''.BBo o
y o JtoIlII pyo
uulnn.,i,,-o'n,u,l'
-;
n
'2'
2. epa. o
;
n". i-potlI ,ITI{ oeT.

IN' f]l\{ p.I


,. nooo.uo, o.
2 olly py i,.iun,."IKy.
I)IBT
Ii opI( Bt{}oT,
rlpee r u".,un,,

I\lHo B B .

vtoT

poB.

;;;;;-

oT tI

BI.I

6-8 .

P,crc'd tlpot' |{a rr7l


p p
lo ytI,r
]I1,'" tl. '175)
il LUBI ( tip):
Brpy

qj *

opoI
_'2, o;p;,il;.j- i,, no JIIIIII.I
o _
' 4 5' li lI IIep n,,np"*o
..- ...
}tl *

rr'y

2 ( lo lrooo o
6y)-.

I
I

]n

>'

>am

gs
LE

*.s E

t,- .

.q
i

IIy
9'5^-*1:
J.
Briy

>'

i
I

'=

aiL
6
:i -t

.-
aN

\O sl
U
r'{r

:,{ >1 >

L!4
i(.fi

=ou
a;-

=.
-tt
o
dU

elt'.ids

^E

>,c:!
.E

s
.:

+
*E
,

pyo rrIT o!.{, pe .--l] i]!u


B tse
Ii ho.l o .IIHI{ ni.ou."- rroli

7j.

.Jl) I

I
-T

r*

PBo HAPFIO BITAK


B TP ,t,IK KAo
o tI

a p. 176opa>Ilo IIT' B Oopol'{


irvi{ BI.
B TI.i [,I KoK I1o I-Il{lI tI..
T^'j:^:"!::.e
o (pc. 17 7 a)
?]: ^9,.Tyt
^",]j':':.
t l BiI{i)o!lI(
p II.1a 6 (o)
tIoT yllIo BITl{y. l, oT
llo y BpBo BBo I.r oT I{oI{ ayIto t
riapyo BITa
T'}l{
.

IpBo B.Bo oTK.IIaIBa o


2

2 .
Ilopel oT To

tipyo

,.o

I,

IMIII,IM

ITI(I ?

.;;;;;;;"i;;;;

J.;;" ;## i?;i#l,i:i,?";";


IIi\|-

, ou,. i'

;liffi }" x1 .
oT"];
a oto
" TpaLI

7 rtlvlp.
.
::
"
LKo

f"?-T,ffT#ff

Pdrc

tpoiitu

6-

tt{l ln,tlI,

p pp I]
{p. t77) "rIaIoT llyto{ti pll llll ( 111]]ll
r.t;;vtpx): o Brpey opoBl,lIII *
o Jl _* 2, o p
l'5,-no

II\r],l

!.5,
By

4-5.

I1

oa

3,

IlPBo ptl BITALI


A Pl A

FIa plr. 178 o6pa;}{o I]T' y


oTopoo LIpyIJ
op ,'u
a. l{.rl o
ear. tp a
""pe,n" 'I, Hatpoy
]l!!.l^
BITI{ pBeI]

e ooBI aolI\,I
',*oio.n,,u'
IlKoI]o

pp
(p. 179). KoIr rpyoli
un,*unu
op]4oll"g'o pi,ol]
r ' l,t ""*,n".'
yI,I1lI{I-l,i oDo
Iil.,{l\,{;]lOoi}{Te.I)}l\/
I

oT

IIl(

ll

;i

])j]2n,,..,,-.;.

ily.:,,|;;*;

: l i..H.].'.,",il. ;.i,ii?,
() i]l,I{) (]i),]lol]]ttIt /{.lIlA4 Ilol]o.ill..[
"
"
oT t)liKI.l 3.
]]:'l".i
iitI'l
ll.Ill]() llOI]oliI{ oi]l,iolll..l]I\ri
'.l
JII,{}o p
I

] l

llo p.
.lltrii litt. I(oi *o,.,.',.,.,,
il
.lII]IJI{
TaJ|LI?I
o(]]J.ItiJ'l{l\,I
ll(lIll.t;i

r.:

ooI]l,ltli tt

...nn"

,a.
Io li; r.tliiII^'1 .l
"
M ppI.
fl o .il
liut "liIiil ,l..llIlI,i ,.," .,'*,on,
i i I l..II l t .
n, o,un#".1]#::; l?"fl lx;,:,i*13?:#;"ff
B p"r,z..'."" ,i.n,,'.,,. ol. a
epril{v p.
I

II

0iroJiI]I,l.IlI,lIOi\ly

py y.ril o.

362

'r:fl:l&

':

JI\I

l)ttil. l7(i. l [:tl,il tl1r1,ltlii l'tltoi.i,


lIi)0l]ll(llIIOlI l} Tl)Il i\iI(ll l{o1tt(ll

ll(, Il']ltIy.

1 oUov ou r
9J
I
I

I
I

^O
:
o
st
5'^ t

j\o

^'v

ldi

^.9s
Y
t 9:r

dau

}'

>.

!.

@;

{(!

$n fr

!D

. l78. e ao

ITo,

Ilepeeo Ir epelry lrpea.

364
365

-
/
":*
,/ :
* e.a

Pcda po|iltlr tt mtab

Broy paaIBa\{ a TI] T' 16fi61


oIlT r.Ipoxo o pee ll .
p p
y] pV I.l l-tlBI ( epa):
^
I]o p
t,i_.i.
p y - 2, o o
IL|ruI oa
3, y
4-5.
Brp opoBI]I
oopA4 p}ipl{.

Bo HAPHO BIAK HA oKA


p. l80 opro , ,l{oTootvI ay

*l

PE
-9'*

\ ----...---l

-s
- >,2
*l(l:
:;s
*a

J.

::a
>g
LEV
o

BITI{a epBI{a a III-I o.


fi o ol i,a.o
lpy p Too aT' Ir B]pov n"p.,.,u".
[|I1 o}loBI {l] (p. 24l ' 1lrl- l33) n,nu.n' ,".
o (p. 18l). r otta
tl ol]o\4 oT
o }J BBX BH oKlB o 2 I{D.
loK|I z oCI-I KoHo trp5.:lro BIl.lI.
o I\,II.IIM ].IIII]\,{ a ppI.
Hpyy B]t{I{y 3.
I(IBeA4.

Pcttaa b'ntpotil|l 1' mfl (p.

,.o.

--@

.a

.
E

x
I

181)

p p BIpo JtIot IlplltlvKtl


II]BI ( tp): rr )Ky ' i, no on.pl..u
o.

oBI]I

_-

I]o ;ItIy 2, url poi\ ] ,s,


-3, 0,5,
lry .- 4 5.

i,o-

n,ii

PBo tIAPo BITAIIK B P/vlo A3P


oT oKA o PFII PA
H ' 182 op<Ilo T' \I oTopoo lpy Bl.
Ta IIpBa B p ol y.
fl o uor .lIT BIoiiy p
l83), ira
".ra oo IaT (p.
toiiy p ooBI IIal. }ioIi .66.
pll}iI p N,{ ool,{' a I7I1 o
a BI IlT. Bp,r ToV oaoI{il,{ oo l-I rp].II ilp. (o"" pyo uui,.,,,,.

oel,{

o.lloB l]I{I

;66

(17g')

C KoI]oM

I]

p rI

"

BIarlLI I-I I{lI ai.


o Bl]p x oTI(l'I 3{IB l
2

oT I]N,II{o o BpaBo Ilo opollaII

lp:

o,

1""'*j-l'p
i,p.

367

,!
i
I
I

t.

t],6

-{

sQo,
\ol

,i1

5 >,S

-=

5;o

*;

*o:

:E

cat

-:q

(g o

o"..,i j!;"*ill;,

"" lt,ffi

l.Jg;.i,

368

369

o9

i1

i?
at.

;i*

A
"lJ

P. 183. e o

pllit pape o o

eil-- ,.";:.iif'::."*",l;#,;"'-,"y a; ..- p.


I{a.a .ae tot.i a t{ Iiya4}l tl llt!.

t4

aa
a
ao
ao

o.l 1 ;1t,l, B}t ToLIl{oIi op'ltsI"|I I{ oo


JI l]t]tlI rI. rl'p xo l'tyto T BlI{poIl.
I,l p3\,I' o I.IIIIN{ |II.IN[ eNI 3pI. BI.
TtlK Ha I4HI.I .a aKpIBl,I. pyy BlTaKy i{:t
I] I{pIRA,{' a.o t]I]I oI{e p3Bt{-

5 poB ( po opo).
Padt& lN{patit{ *Lq, mll{I|b (l83). F{tl>t

eM I{a

T a pI]o pa pKIB\,{
o{Ilo o jloBo I]TpI.

I)' l82. a

p1roli tu,

370

y rI,

prt o M elylIil]l p],IyKpl a IBI {i; lr.


l, o y I4I4i,I oIl ,Ta -- 2, o llpoM -- l,5, o }{ ._
3, llV
4-5.
A{p): o BIpy I.ooI4I{I--

oit pNloii pp
o plti e,pea.

I{

I
I
I

J
\

PBo rr,tl0 BITAK o


,4,t KOKK
B oPK

L{a p.

184 ^ilo T' y l{oTopoo


IrpyFI
BI rIBi] o
.pI\,{y n*.,,.y oopnf',},in
o oi rT^Bpo/ty
jiKoo T'
BI'
pli. rlp oIlI tra'"igo
iy P. oI{

I{oI{eTiilI (p. l85).

"'I

," ,i"'p..y

ooBI]I

It)

4 . 't o" n,.ua o pl't B oBI] o1..


IBel'I 5 p. p
u,*.u""no,. o.l 4t,l 5
rlpoBol{ll{ I1I4I1Io oI{
o'peM oI{Ty, lJpyH\ BIy 3pTB]\{.
.aIB]\{

Ul+16 u pKpLIBaN4

oI(ITo pyItol1r
tutloli' u uu,1T:{ tz.ppNt
oplt oj{
rioI{TI().'. ",I ooo eo.,i.u,io]
N'{ pp oT

I{oIJ ytoti BITI(


o

e\l

,ooI'}1T"rIIIo

6 - l0

I,II]I,I T

'o
aJ|Il

t.r.,tPol]

T pBll.

IIp| oPI.
li'I lttll<t'.t ttfi.
Pld& Iltpolill| {l nt,|, (1l.
l85,).
li.ilI{ tlip.lt Il TlI pIIy
tI
l{II ( p) ; o
''IIll ]-l{I p II }y
2,
o.poIlIl1-.^0:-5 ,uy _i-,
l
?"":I
i'o' t,IlJ olII{ 1'
"".ip"'i,i"
KoKr'I. -_ l, o JlI1fi1on,-,
IIeIJ

I]y

tIBo rrAyHo BITAI(


o Ky oKKy

B oKpI

H p.

y oopoo apy}l
tlo Kyy y.
fltt
1.*"1op.n*
o ol T tpoy o."
(p. 1B7a),
tia-lpy epa ool aT
BIIIBI{I o.
poI]I\'l yBol,t
Jll,ltl pyo non*'ni.'.{,"o
To0 o1.BIp opoBriI
-::1otifuI
no "1,"u" n"pea B oTlITN,rTpoB. . nu.p;{n-&-..u-o,,,un"
::":
]2
o [l I] B'liI]O oTl(llIe 9 po.
ov 12, 9;;;;;;;;
3l(pJrlCIlllofi o
op o llei.l'
l{J] yBtlv 6opo }lMM I]Io
pp. O
pr rp o I.lIl TaIIII
BBo oI(.IBlvI 8 .
l\4ToB. oV 8 o
oo\4 pyor BIK.
l86 pilo aTe'

BITtlI{ iTpeI{a

.rrrl.,
|!vlBITrII{'.,,ff"1##,5ffixJ.'1.*1:;;:.#:,ffi
Bl{ opIoli
372

4-'5.

Bl,lo, oo pI{yB
Bl-

]l
y"R
t1 'jil
t \",
ffi

rl

'*

/I

\,

-r\

. l84. e v'lto

tTa.]Kol.l'

ptoli o lrplryi I(Ol(TI{y

\,,

',

0,-l

I*

Ptl' l85. o nu.lI.::-.:"]TIr

t{ .a^a
1:-T.1".'o.
.'la
lo

ii

o'{y I{

6-10

o plJy t(oev o:

ooBIJy u,'1po,n-y ee; , B

ee

p-

i llyall lia- uIBt.

#'ii'l.g

r;ly .opr-0,5-i, ;;
ol.llIlJ'l ii(,'1lt 3y p}Ba

3, y * 4-5.

l ll '&

oJ & el s, \

ai]TATpoB o oHH

oP.drca Ipo I! ml{t (. 1B76,)'ooI{{0 pIB


ory BBo ail T'
ul oa T
I {, ;;;
6 ;. ffi ;. *':J."A,fl
# trf3, .
ll.): IIoI:tIl pII ep
o",,.n }i ae{
2,
.

lI

;;;.,y
2, o I1I4
l, o- nn"u"oii,'-

. l86, tlvo

lauo,

epeeeoIi ro yy otiy
op.

,PBo A}IO BTAK B BoFlyl'I PA3P


oT oKA o Hl PA

a p. lBB opalo aT' y l{oopoo f{pya


BIa epBI]a I{a Io ppe o yI.
pBo BIa BIIIoI{T Jly}lN'{ o. H
lpoy pea y ooBI a.}l I{aofi,I II]{I|
o . l89). o ooo I1|1I1 o rIpot B oTKa,IB 2 tpa, peI pr M l{ Tp
BI{I T' a TM I.Ix{}iIo Toy ti oIrrr['{
ToKo 2. o. oo l{py.yt6 u"'',uI{y pBo]vl I]a .

;
o
o

a
a
m

#
/(

)
a!)
sa9

'l

;"N

z.
d i
G

c!l>

;d

)*'

4'
:l
ol

'l

'o'

. Q
g: -s
:
r

*l
-l

L/.

'

i
IF

>is

*:9

\l
tl

\
I

6r^

P. l88. p5l l.tl.t, ll.

eoii

oyt p33
lrl I]p'

o ri

r p.

t{Io [I' 'aM 3p3


JILI a l.I BlTatII{ It

> u 3l(pljBaeN,I.

Ha pxe urr

.J]aN{

pyll lxBI

=
rJd,Ll

'

Llll.c;J

t<po

t.t

r]

l]}]l.1

l!A

-Q

- -*
'"
.

'.

T}I ( l,tlp)

3, o

rtly

:
*
o)!o

a>tr

I{ollyp:y/
BIpJ/

o
0,5,
l, o uy --2,
o oii,I- - 1,5' o lIlI,I
3, Ilo tlll o..oa
2, rI1', -tI- .l:t
-

aT}KI( -*
opoBlll]l

E{

'1r].j}rl]

4-5 (.

189' ).

Bo FlAtlo
BITAK B o IIPor\{t

Il p. l90

ora

a, ooli py.a
BtTI( llI]lIzr

_E

Fii

E0)

.:-

vodeu t'od

qn

:{

-,O

L_

orl . op.

oll-

poi:ir.,II'. IIo.l.rl}tIl'I
pT}Ka ro.v
l

Ilpa ooI }i(.

I{oo Il !l yrt I-loM JI|IHI4:,I o.


nu, (p. 191). l;lo

yriN{ BpaBo I?l


2 at. o ToLll(tI 2
BH3 oTI{"IBNi 1 rt.

eTp. ouy l

ot,ItIr

ll

*
5

eii' t

a llNI BBo Ha Z

l"ii;.,,l3li;

TMepa.

L,

.;
l

eo

i, e i'o (p.

oN.
l

i'

;;",:

o 2

olal,t

BI]

rp.

llo

Tou

ToI(

2,

10

14

ol'l\'{

pot oTIBt

I,I}I BITa BI] oTlBaNr

poBolii Iilo.

"3J,".&"i1,&x:
ipol.

i'.l

l0

ot{'

teTpoj o
l,ltp. ep

o pao I.{}1I,I aelvl Ilollp' apy.y B1.


TaKy oT a o IIop 3I{IBI'{, oaoK l.Iapyo
BITII IIo till oli.l.l}lI.l o.p oTBN{ oTKpI.
IIvI

' oo.

379

Il po It.oTaTorlo' o p o I]
llpyo BIT ,.o I-l "apI, a pBaM
ltoOtlo 8 _ l0 NITpo opo 6o.
po o l{tl o.I]I{ llopa. Ha l'laiI|| paBI{.
T .Ta yT.
;l"'laK BIKoK I.Ia TKt{ (' l91,)l'l
)'Ioll\ p).K H BI ( .r ltItlp) : }lC
5, o BIpy
p pxo a)Kl{ _2, a o
t{
opoI{l
0,5-1' o tly 2, o poe
op pftrt
1,5, o tI- ol<
3, y *- 4-5.

ltA Pio KOKT llAKo]vl


I_I ' |92 opit{o aT [{ IIp\,Io olt,

o ooo FI IlH ao}Itt{ BTpIl I{a l{I{


Ka.oK' /].u o r aT Ipy a .
oN{y llT' I].rpoiiy I]l rlp ooBI T

}IaoM

JII1I1|4

(Do[i.

Cru'a 1. 193). < ToK BIa GpoB


tl epI I'{l BI.I3 oTI(aIBl,{ l0 apo.

l0 pt rtpoBo]\{ opotlTy l
!' opoBafl opoI< .oK l]o Jl}lI,I

Ko.
o.tiI{ KOKK BIIy t{}o oK.I' .L,l oollt I4
o ToI{ ,eI] poBo.I.{ BpTI{ao BI] tl p3p
o ptl .'tlI.
eped (p. 193)' o i Tolt,7Bipa opoBl
o ep.Ir epa B oKllIBM
apo. a.
pyy BITI(y plBaN,I. o r. 7 po .leo
y opoI]ylo ".IIII4Io llo pe}l ii
o.It<

t(TK.

polt.

i,

.1

li)l. il
op oltl:
^ o-.l{z]IlCIlll rtfipyoriBITI{u
'
ooByI ipoiy tII Il
- B, _ p.J"rl
epea;
ipoii IlIl rlp }la, .
3B()

Blpo III]I rlp ppaN,I o HMIIIN{ .


. HpyFIy BIKy oKTI{ I(pIBaei\,l.
Pa,aa potitlt 1'& mfia6 (p. l93, , , ).
Cna. Koy I pK.]Be y TKi{,
oeo o.o . !' opo puo
I\II ,lHy > lpolt oTo.B\i o
a B Tpo' aM pBI.IM BIKpoy o
J1|1':r1 pe I{I 3 pa opo o.
po KoLl.
pa tI TI([I ."Nr y pyK Il
lul ( TN,ITp): o tpy opoBt
l, opo
l,5, o y ll }1r.II{ o,tttl oTK
-.2, ltl

- oa
JrIrvI

_ 3,

l-r

4-5.

38l

-*t

i
{

10

o6a

#
t't

l;

l:
l;
l:
O

ta
P. 193. e I-Ipyii
Pri.

a po oe

Ilyor'l

BITIII{

o ol{'y lI plpo I,It

ttarttl a I]a !{oIry totly I]I lI .


a, (r
; ' , , - I( ea"it lpo I lip;( li
pVIvI a Bt.
383

eped. Ky papBe pIo pyo


Iu, ItX{ a BIpo pa ( oplo
pyo lauo) pKIBe,t y TKaIILI' o>o oeo .
p pa lpoK Ha TKt{ M ye
pI]yI{
o y

IIIBI (

pax): o BIpy opol-l

'
oelr KoTK-2, po _ l,5,
JILIII|I oa
2.
3, B[ry 4-5, a ary

lt

I4HI4

3KA oPolt{ o tI A

!
I

y oopo lrpyI{a
B llope Ha H Ta' fl o
ol aT lpoy o , Ha lpoy

prt.

194 opa y,

BIT pi]ea

\l
s.i

'

)
,

l
I
(
I

1l111'. |{)5

l,

6. ll|trrrl/.

nlII

''^.lxjliil]l

ltil||(lL\III| rrttrtii

(lorla Il ol.IoByIo

ope o t{
tpoi]it<y t

Ilcl)rl(.

aT
I{I IIpa oiloBI

.|,u,oi;"o

I}

v|14

(p. l95a). o

6J|tK|4 I{aoM

,:!:1o

o'*,uIBaeM o 9

J|k|HI,II.4

pe'ti HI

aTpoB (

o .ll oa "n"6
(.aIT.
;:J;;;;";,l. ""-" 9 9 o'lM. H<

. l94' ya

r]oeN{ Ilo

TaJIII,

81,

;lllltl'

*u,'i"y' ) 9o]}PoTy
*
l(o"""P"uu.I:-..^ BlTa o,l,{}IM
II e p e d 1p. r v5.
u1-""%::"u.y4::
ipa.opoBHI
n'n*i,.. o
l
MTpoB. lol0
BI3
a
",
KllIBaM 1, ''pa,
o'
l,5 l0 o".
13

B.

I(oego

oi

'u

l0

I|!IH14|4TaII4:'4

Bllpao

385

lll)'IMlM yoM ei{ pa oa,IBaeM I]o 2 a}ITT-

lt

.l

Jt

'

DIB.

\
v

a.^

-
.
I

rr!{

>E

}4

*-*\--

\'

9,

|cUc 3rodo
J. osevo oU lr 9J

P'c,dt,.t'tpotittl. tnrcb (p. 195, ). Bl.


K.IB\{ TaI{, oI p[Ia I]I pea

poy

il

o ,.o H tI.
Ilpoxo
.

p paKpoe raeit,I eye pIly tt (


tITeTax) l o BIp3y opoBIlI' KoIrTypy. T(I(II '
3y a y op3y

1, o y

- y
t.' o 6oa _ 3,

-oy

2,^o-po-

3.

,+

T
t
t_

Bo.

BIKpBaI o tIpT}Ky lpo (. p. 282)

.l

oop. Ilpll pMp.

(
I

't

oPBtlA 3A HA oKK

Ha p. 196 opaa pMa

opTBI{ a

ep. a oKT ppa oot a. !,


o .Iot .aT ee Ipoy (p. 197)' a oHoBI{y

lt

l). ToK 2 2 o.e. o 2 (r)


troo>ae BI{3 I{ 5 apoB: oT tr1I4H|1I1 TaI4 o e.
prlre ep.a BI{ oT,IBeM 13 aepo. o o 13 o IIo pMI yoM K pI{ pe oTaIaeM 3 tITI\4p. To 5 3 oI{e. oT trIIIHLI TaII
I1o II|4H4 o l oTlBaM 9 a[,ITpoB' a o .
l l aepo. To. 9, 11
I{ eeIr t BI{3
- TaJII4 o llpe.,e BITaK
3 oe. 0 oa o IIIltIkI
BIoTo r{ae papffia. H< (apoay) qa BIKoK paM.
o eI{IM I{N'{ BIpoKy pp3M' Iipy
BITaKy 3apIBaN{, BIa.ll(e vI1I|4 Ta]7 TaK}I( 3a-

poy 6 riapyo Iao Hotl a.


otI.

Cnu'' (p. 197a). o TaLI I1o


I,IIII oTKa,.IBM BH 15 epoB

J1I4I114

pI{-

o o

15

I}pao poBo[,{ opsoaH }I .o pe


-oa. oa pM oT >e TOK
pot /o ToI{ eprIl opoao r,

po"n"o o,{

l5 o 6oa, o ou

p.

lle opol{Tao tl oa px oTKa.

po. o paTo!I oTaBeN,I

tI-

TolIrI{IM J| ppea o vl oa,


' eped (. l97). I{ I{oKTK. !, oo
oT Blp3 opoI o tI ptII p.a oT.IBaN{

36

t3i

387

,l

it.

BI11474 IlT,tTpo oT

To.

14 BBo pooI'l},i o-

olTy }l p3p
oT o ep

e pol. o p.
p o ll

t\

l5 .
po. o o l5 'o

oI(.]tsI\,I

o.oBoM pToI] o
JII1|4|7 TaII poRoM .
I]Io o e .

l-l

L1t1|1

o eDolt bx

olBM B llf.
N{eTpoR. o pTol]

oTaB]\{ aTpoIlIlI

JI pp I1o

oo,

&t

IIHI4IL

'l

IlI.( l1IB4 v-

llp.

o 9 o ol.

orll{

I\{.

}iT]\{Tp

p. o l oII oDJIBllI (a pll .


pa) pB0 oT.rIIBeI\{
o IlTTpoB' a oT To

*3

a}ITA{TD.

o.l 6 px o'.
l ap.

.t
I
I

8"
l

l3

'i;;'/./1'1'<'1

l:

l)lr. l97 , . p rrapyo

ll;tlItI

lTa IO oKI(y:

it ao a oI{olty lpoy

IIpe/'

BopoTIrK IIpoBoN{ p
a KoeT.

oa 7, 1,36,
14 15 BpBo
Be]\4

oTi{JII-

o 3 l. To.

6, 3, 3
388

,I4

P. lg6. op ya

4 rI-3 a.
o.iy 3 o

It tlo 7 .

oT

p o.r oDo.
BHI. t o o 3
p3 Toy 9 po

''

px
ToI{ opoBI BBepx oT.
l(IBe

3l

iI.1loIltli BopoT-

r po.

Ll

15 oIll\{.

389

si

ll oo aK

IIpoB.IIo

lloTpoH BopoTI{K' 3aKpI.

l}aeM apytly BITaKy I1


o1.p3aM BIKpoy o I{
l{0KK.

P,cadt,

b'Ipoltr.Ntt

a final' (.
Cpy

Koy pKpBa

p po

|.. ,l'

oao

p-

aKpI.

aM .

ye pIIyK a IBI
( px): o BIey
oDoBill o oHTypy 3a.
t, 9 p - l,5,
>
3, y -_ 3,
o Hl4 6oa
o vIlI1L| oH KOKT.
o 2,
I{. Koil

&

BTABKA

,tIoKPo.Hlill
BoPoTttKoIt{ IIo AT

I
I
I

,{

potlIl tplt
BTB o aT, oa.
t.
, >xe a p. 19B, t
KpoKy tII t.I pe.a OHoBl
)I{oo T'I Jl .rly3

/'\

'[I.

II[IoM

--l------rJi

P. l97,,. eo py
B, ' _ pa lpo

197B,,).

p.'a

o 'Ho Blao.

l-g

fr'ala t]o oBo TIr.

I{I

BlTa o oeI(y:
ttI pa }I a

yt.il\,t fla lltI.

ll l,tll

(litt:tlr ta

B.taB

(u l99).
', nurt' (1l. l99a,). o
rrl ToK BIpa opo-

B1II I p..I{I I]I

po.o{aM BBpx Ira 1'5 aH.

TMp o.}I1\,I ToKy


l,5 .px oo oo.
BtlI' oT Koopo BpaBo I]O

oTl{,.IBe

P. 198. Ba

opoeIlvl

opoTllo o T.

390

I{.

,i

I
I

,l
,

I
I


I.]\lepoB'

pI'tI I]t{I JII1I1 a BpBo oT-

KaIBaM6 .po. ov

6o. oa.

tIIy (arpxoy) aT Blpo p.

Ileped (p.

a
4
1

;{

i,loov

oU t

glc

i:
ff

/l

=A
@ri
*

>'

4 >,.
Hs

F^

N-*

...

9,s

199 ).

px oL] tIp oo.

BI IIo lly BBo oKaIB 5 atp-. o eI]I p Iro "avI Bo OTKIBa / aTMpoB'

o 5 7 oIt. oay (a pxoay)


a BIKpo a.
e ,o l o e t, tI o p o rnu r (p . 1 99) oT oBtB
y po. o px ToI{ Ip opoBFII Bp.
TKaIio BBp oTKIBM 9 p. ooK 9
oKaIB 4 Tp' a oT ToK 4 paO BtI3 tIpa. ouy 3 o, pxI oo BIpea
opoBFII. 3 oT ToK 3 up ToKy 9 poo l{!{
6 p. o pli TotIK Blp opJIoBIlI
poo.I\ BpaBo opotlTJly I'II ti 14 .
eTpoB. o > To BIpa IopoBI Ilo }l .
p.I IIpa B}I3 oTKaIBN{ i0 apo. Tou
6 |4 otIN{ ypo leil., .r ooaM
oT To BI-I3 o pMIL4 yoI po
H|I oTKaIBa 0,5 aMTp. T |4 |0 TaK
oIIM ylIo ft' ,.M ooaN{ oT
ToK BBo o pI\4lM yo\4 K I]yTpofl ll
oTK,']Bl,l l ep. ol{pooo BopTLIKa poo.\4 p3 ToK 6, 0'5, 14' l, 10. o 10
pI{II pa Ha p TaJI BpBo
o IrpMI oM K ll epI pa oTaIBaI\I
lIo 2 It.l.I,tr.1l. To'tl<lt 2 l 2 O,,},II{M.
P tpotittll, t' ff|It,.tl (p. 199 , ).
iJrltpoiirty pttttt-lii llllI ilpl(lllBa y TI{tl'
.rtorttllo l ooii . CprIa pe., TaI{e o)K.
]l poXo o .oBo }l.
p l{po pyK a iB] o Ko}ITypy lp

o l

I"l

Mpy.

t
I

392

KA' )I(BAIA KH3

FIa p, 200 p a a oTK' y)I{Ba


K}ry. .. oo ol aT lpoy o ,
a oollyto Ipoy o ll]T B]TaIII
tlao J||1 oa. .. To yM opo
(p' 201a)' py p oT kltk TaJIkIkI o I .
393

1..*.

,p eT IIoi]oaM. 3
poI o "lt-

tl .o

I,II1I414

r IloIloM.

p ae

o epx

ToI{ .I{ (pa

oT TavI o p) o
IIo. pMI4 yo{

pIII tlp. oTK.l.


, 4 aTI\{Tp. K

pIre BITK OHT ooli 4a


> o.I

I I{I{ p.I l]ep.a.

y o

prlI

tlp. BBo oIts


6-10 rI]ToB. To

6-10

.II.I.I

{}I TotIKy
pe.

II }I

I,1Ill ilp,a oI{[IT.

pxoIII{y a BI.

poil, p' 3ltI.


, .o

BaT BITaK

pyN{oTpI{o oIl,
p3p3T
oa.

P ,tt,ad

IILIHIIII a.

bl}o |i.

a tnb (p' 20l).


p p ,,T .y pyK[I a IflBI (B

: o I||4I1I4
o ep.Il
2, a o, o

aMTpax)
|,
akl
I]p

P. 200. a,

y<aa

lI3y.

-5-6,

a a.y

oT.
Koa
o paMpa IIo pa -10-12.

APAAtt oPA,1

Ha p. 202 vo6paN< p op.. ,. .


TpoII o lpolr (p. 203) tpoy }Il
oa oHoBl )l{tlKoo. I]T liao\{ J1HL1I4 a{]oa.
'
Cna (. 203a). o r oK BIpa opoI
flo pI{ IltII B3 oT.lBM l0 I.ITpoB.
394

P. 201' pao , y lly'_ ae


aoa a o}ty ipo po

III BaM.

35

o.l' pIre ToK

BIpa
BpaBo

l'0I)oB]II I]o y
()'a.IBM 4. ap.
l

EI
&i
'E

i
l
G

(!

() o 4

oTa.IBM

DoB. ToK l0 8
oHM. JaTpxoBIly
aT B]KpO pe.

trIeped

(p. 2036). o

To lp opo.

tII o p.I"I pa B}I

oT.IB

l3

poB.

3e o px ToK BIp opoBI o y


BBo oK,'lae\4 2 aD oT atttto o
2 i* l5 po.

L!

|IHII BlK Btl3 OTK.I-

a 17 tiTMTpoB. To
|7, |5 13 oe. 3.
lxTpxoI{y T' a cKIllM I(o ltpyrroii
ITa' pM. o o.t

|7 o

I{oa BIT .M
(p ltoxo,II'MO I{O)KT BI.
aK I] a ,yy, l
IIotI BI o t-llty

o.p.

()

IIo IlIIlI I]!,Il)i'l tlptl,tlt).


P ,,dt bIfiportI

tI ltttl (l{. 203


'

5.6

a oi1

, ).

BIpoy paKlBM Ila


Co)tlylo o oo

KI{ TaKM opao, ot


p.t{ }I] p

Ilpoxolla Totlo o y

TKLI.

p p aM

r pyi{ a

'y]BI B tI.

o BIpy opl,
o uy 2,
1,5, o }l
o poo * 3, lly
-5-6.

TMpx:

ol

396

tlc.202, ap

oe3aM.

397

l/

/4/
/

t\
-t!

./

i,,1,6

\\

l;
t

t-

rF

tli\

\l

o ,

-f3

ffi

ta

i
I
I
I
I

;l

il
{
I

5- 6 a nor6

^ oe
2'
398

0
Plt. !03.. Ppoa
-

I{e aoa

paa

opMtI:

Il ooy ipoy r

IIpa.

I
I

6-6

a o

l]

. 203 B, . PaoT aaa IIopeM:


t], * p It(po ltl Ilp }J T}l
pIly It IIII.
399

AAA Ol(3Ail{ o tlI,l oKA

oJ

ru

FI p. 204 oa paIl llopa o y.,I

JI|4|1I4I4 aa, ya epBoT apyI{a BITaa.


ff,oo oI aT rpy Koo apaa (p, 205),
I loy HI ea oI{oBI >I{IIoo aT
Ilao I1 aoa.

i .//

I
I
I

ll

Y,|

.l

u ll

'*V
t

6L]oo

I
I
I

I'
I

I
!

I
I

I
I
I

Pc,
, 204. pa opa oT
o.

400

a,

J|I1I1I4

a,. Papo a o"pa o o:


ee oa a oI]oBy tpoy t
llepe.

205

,l

401

Cnu,,a (p' 205).

oTKaIBaI{.

aTL{Tpa'

poI

oT

ToKI,I

t{

oa

poBo,,i\{

Bol\4oaTy opoTaylo tI o pI
peIro I{I' oT ToI{ peq .epI{I I
B3 OTaIBaM 2 p. Tu 2 2 ol4
oyo I]' o tlo BpxIo (a]TpxoaHylo)

! -+-

T I p3arM. o TaI414 aMaM I{


pap3a. o oa BITaI( IIa JIHI414 a .,o I{a I{I
poBo.,M I1|II} pa3p' apaI-Iy pe I{I.
3a papeaM lpoy o ToIi LI' a TaK) o I{!{Li

TaJIII,

{!

,il
1

Btay a kIHLILI. Ta 3aKptBM ooTBTTBl{i{o


paBldae eTa lpo a. e apaaa apaoBaI IlIa o } 3y.
IIeped (p' 205). o .{a B o J1l.4|I1 }Iapy'IIo
BIaK oK.IBa l5 MeToB' a oT BIpa opo.
BIII o pii pea - 14 TMTpo1 !o>
I!{1I1II oJI' B 3aBMo oT )t{). U poil4-I
IIo !I,a i oTa.IBa 2 epa. T 14
l5 oM pI\{o , To |5 2 - Bot{y.
, a o Ta|I ,M a Tp pai aT.
TotIKy ,II.eI] oI.Il\,1 e pape p/.e BITaK a HI4 a' KoI{ oTopo o.t{
oo{ apyo BI. o oa BITaK FIa
potso, BI{3 tII{ pa3pe3a opaoI a o y 6l, o TaJI|I Ta>I{ poBo,
tI p3pe.
3e tpy o a\{el{IllM IIM papaM'

|1H|114 TaI4

3apIBa IIapyIIy BI.Ky BITLI Ha ' JI1vIL


TaJI'I, a Ta ooTBTTBI{tIo 3.BaN,{.
PicrcaD, |Ipofiu a-mI,I' (pc,205 , , , ).
K y T!I' o>o o oo I{T' pKI.

u.u ""]y-9

' Bae epxll

}KH aT BIpo tI

p,a

apaa.

p papo aM JI.y - pyK I{a lrII


apdx) l |o IIH|I TaI4 6 tl, opy a
4-5,
3, o \a a
n"pea * l, o lll 6oa
_
*
5-6.

y
2,
o epeI{ lpa
(

B, , , e. Pp6o apaa o,I o:


, , , e
aaI{a a Illpo Ill e t{

P.

205

402

IrpIIy a

IBl.

APAALI BIPoJrl KAP


op< ap, opo IIo BIpo ap. fl, oo ot .aT BI.

ia pc, 206

t1I4I4 Ta'|14
poy eo a, a Ipoy

I{I

I]p, o}IoBI

)I{IIKoo (o )

o> -

,NI JIIIHII aor.

n (pl4c, 207a).

BIp3a OpoBHI o y
paBo oTKaIBaM 4 .

TMTpa' a : oT To 4
B3 _ 1l po. o

BI3 opoI{I o ep.

}I itI BIl OTKI.


a l2 ariTTDo. To
12,4, | 1 oII. o po.
Ml o y Bo oTa.
IBa]\{ 2 tt. o.
2 al'o i o.

yo

oI-IM

pol. apxo.
BaI]lIIe eT lla lpo

3.

Ileped (p.

2076).

FIpyylo BIKy aKI.


Be4 pI]o I]
}1 aI4 (. p. 352,

p' 167). 3

E
E
GO

ov'

oa

lIt{oNI

Tl BI pa.
o aor BlTaIlI< BI{3 oaa 15

alITMTpoB'

,.

oT

Blpea
pIre .

poBI o
pea B
12 po. Tu-15 12 Coeflli:
l-l' o o ilo y

BIlpBo oTIdIBl 2 .

2 ao
yo
oM oT]lMTp' Tuy

O"s
-

\i

.E
:

l. pXoBItIlI

P. 206' paa
.

l p3.
P tdtfl bllpoli.
BIpoM

1,!|

tI, m,t!.b (p.207,).

pa
I{a o)K}t.

BIpy ri
IJI(aIBeM

I{y BBo o eo
444

405

t.-.*

iltl, T8l' qoI pa }II Ii


l| (.|.ll6y.
.

p,a poxoa ToI{o

I'I1t ltpo ae y pyK a IIIBI (B T1, o I4I1|4I1 a-3,


epax): o rpy Kp p

4-5.
Ioy py Mo{t{o .rT y:
JIl.Iy I KorlTBo\4 KI]B (.

lt

r !oaoUov oU tr qJ
?EadaU od

..:

TIx.

p. 210,

p. l17), ou (cp,229), oyot{ (p. 226),ByxroB.


}Iy BITIIN{ (p, 22|' 223). ,py.

]E

fi

APo

..4

>

a p. 208

E
F
id

;+

s
F

_\
/

\ot
O

-'

N
l

*--l

fr

I
I

@t
r,l!
ql

t.
I

|c!J 6d

I
I

po.

pyKBoI\{ aoN{ I|IHIII aol].

nu. (p. 209). ' o

\1|'1L1

oa o

o
Hkt epI{r }tI
"raJwlv| BBpx oTKlBM o 5 po.

To, 5 5 oo* L1HI4 pa4 ritto


(rxoay) lp.

209 ). o BIa opJIoBt{I BBo o


p[I p oTKIBe 3 aepa.
o 3 e oTKa.lBaI 4 apa. Touy 4
o.lIM px oo BIp opoBt{i. o p
p,a I.I o tI o LII4 TaL BBpx oTKa.I o 5 aDo. To 5 5 o. o o 5
'(pa
epe) BpBo ltllto' oIylo ou 5
5, lM I.Ia 2 p. ou 3 2 oeHM.
3arpxoal{I{I a tpo 3M.
Prcad, 'lpoefi mlae (p. 209, ). BI.

eped (p.

I]pIN4 yol\{

poy tII pKIBM po

TKI]'

olo o oI,j .
.{a ItT p, o)KI{ IIpooT o p.r
ea I1o J-!k1Ht4|1| oT ToK 3 o ou 2.

p paKpo .eN4 ey pIIyI{ IIa IIIBI


( pax): o BIpy opoI' Hy pyKBa
l, y
o JIkILl,,tI oa 3,
epr I].a
BIIy

.,
406

paro ae

!. pI BIKpo.apo a py }II
oIIoBI aT . B1IjBIM I1Il tlopol{IM

4-5.

Bp
op.T p

-2,

pN{pK.

407

q' wlffi

o^";.R
tg)
.' (}
* g -6,f,
Q,*"h

a,

--:9<

il. 209 a, . P !:
aieI{ll o }ia orioB{JI Ipoy Iitlt

*'

-',**nzi'-

Iiepea.

AT o.P3HI]vl

KAPIVIAAIvl. [ioTP3o

TAI,I

a p. 2|0

2
O

ll

61

---*-

t----\

-0

-.

ts

tlT

iq

Bpxlt Tay..eH

or.l]M oo 4. pyI]y BITaKy' K}I{ p..


}l}o BITy (tta II )
Bl3aM' pN,I oil}o o

a
O

pa>

aT IIOpII]M I(pMa.
aMIl' IlroTpFIo o a. Blpoy TaKoo aT ea
Ila oots }rtoo IlTt
(p. 241, p. l33) BBrilM
I{opoI\4 pyo (
ptIIlo
BMT oT
). Ha ipoKy otIoBI
tl Ho4 Jll,| otla
(.211a)' fl Too oT Ta
B]I3 o pa '1I1I1 elr l oTKa.'lBa 4 rt.
l,{Tp' J|11 o TaIl
M a Tp paB}II

I1L]

KpMa'

3Te\4 M

{.y FI pp. Blpoiiy


p3pe3M TaK o I{p.

IvII].

P .ld trl t,tpo tu a


rn,. lty pI{pz-lI,]B\4 Ilo
ooBIloMy lICpIt'/y ll1loiil<'
Lp,t{ ItI tlp Ilpo.
xo.T o y TaLI llo /o.
Bo T.
p po JIaM y
py Il BI ( .

orl

\
tl
tl

A.
t

Ll,

p): o opoI{ 0,5, o


II'ti
2, o ,I|1411v1k1- otl.
lI .Te p
a .
ll
By-2, 5-6,
-3,
[1o
pa3pa
pMII BI3

! 9ttJc

''I}lIi
o pMII

15 (p'

211,

P. 2i0.

op.

}tI apa' eop3lIor

o a.

6, ).

4Il

410

GF
i

l
I

tfi

AT Aloo

oPo

H p.

!*0.6

212

6pa.

)li]lo ru
IlOlipo ia KoI{i{ o llYll pol. ! oi
oI rpy
I{oo T' a loy ill 14 e orlo.
BI }ili{o a (
I]aT ooeHIh'
pyo) }Io JIII4

I
I
I
I

.1

lt.

(p. 21a).
^ Cn,
o
pol y rr

I
I
I

TKIB 2 p'

ouy 2 ll]\4 Ii.


efl pI. 3at oT
To 2 o I4I1

pe p l]oo-

N{ B}I Ilylo

141114

o peill1 ll
tl3. 3py
BIl]o D.
11ped 1p. 2i3;. Fl.

pyI{y BIy Kp].

a rpy

opJ{oBI]I BI oTI.

4 .iTp' a o
'b T.].poB.
lt 4 -5 oM o
I]o],JMe

,rt?

Ty.

H'I114

oTpM Ko.

o pot o I1|1
a BI13 oTKaIBL.M

)l [lTI]]\4Tp. T.ly 2 o-

1l
5-t;

r
2

Plc' 2|2' a

ru.tttoo

e ijc4.
U

. 211. Poa] T oelNI ai)N''a[,IIl'


'lcprIJoo
o TIi:
a
I"IeI{il lrli dtIla a oFIoI] Ipoliy r; ,
-alia
- .
a tiirt p'{ a 1.I{ llp!,l{l\I ti l.l]Bt.

oo.

rr1loiil.

5Tl\1 oT Tot]

.lt-'p

'utl.

.$
i

,t

o.X
I

i
i
I

I
I
I
I

I
I
I

a, ._

-6 s 0r6

P. 2|3 a, 6. po a

py-tuoo Ilopo:
a lIt.t ao a oIloBy lpoy i lleea'

L_

.6 a

P. 213 , . aaoT T yailroo opo:


, _ p eT Ipo Il epea a K[l
IIpy},I ll llIB.

4t4
I

III,1Io p poBI,IM MyIo Illlto


,o IIe{eI{
c le . 3rp{.{xoBaI{y a BIpottn. p"uo".
i'ypo , .lo M oDoBV
op BTB1(, II.T)y p,;;;' .;;;;;;

'B!(y pKpBaM ollo'

r,

Pldte l,Borc|rIa mrc (p. 213, ),

o.
ItTKy pe,a apIToii pv. ta pata
BN{ o o, oI] BI pI
oTI-Io.
a BI .aM ylo py (
p):
o BIpy.,opoB;'rHI _ l, o I|HII oIi{
z' o p l,5, o JI|7II o _ 3, y oKeTK_
5-6.
epr paKpaBe

oTKpI py Iau,
-I{oy p[I I]rT pCp op.
Ha rt a
y p ( ,rpa): o BlpY
opo.
z,
9-IrI l, l-lt,l 0I.II{ KTI{
,ip":

I,5, o

k1H14

oa

- 3,

y 5-6.

'io

IIAT tloKPoHo Poll{ oT A


Ha p. 214 .rop<rro T.e, lloptI o I{
TaJI|I, p' yl\d oT I]a.
fl..,I oo uot aT BIKpo ao aT' rta IpoIly III
, n*pJ.o
oI{oBI )I{Ioo T I1 a oI]oBtIy rpoy
.
. tlopoI{IM p^yKo HaI.Io4 ll l.l

a (p. 2l5). o BIa

I:{

il.

opJIoBFII BpaBo o

I{aolIy a oKIBa 4 p. Tul<y 4 o.


tIM t.]o o TaII\,I. o a BITa Ha
JI.
HI4 TaIl BII poBo..M I'I p3p3a
.o IIa I]T.

tJlTy

I.La JI||I4 Ta|II1 BIpM.

Ileped (pc, 2|56). Hpyy BiTKy t. KotI l{apyo t oeI]e p itao


LIH TaJI. o o ep t ( l-t a)

H poBoM

I-lt{ pa3p' I]pIiy p e.


Ia I,iI{ TaI1 uo.p.,.'i '"*y

pa. peI{ BIaKy

BITaKy BIp3a' BpxI]Io ToKy o.II oro,


o [l}IiII po Il pa o Ira T.

Pctd sllpofiw tt,a nirc, (p. 2l5, , , e, >).


Blpoy I]pI{aIBeM K' ot p llI po.
xoa o ,oo T TI{a. o r I{ ti

pa aM paKoI.
p po y a i ( apx): o BIpy
opoBIlI.II
0,5, o [l JI' I4I1I4|1 pa "pu
I{I pe. - 2, o po
l,5, o HI4 oa.- 3,
TaI4LL i,{}II

Btly
416

_ 5-6.

*}

lc, 214. a Ilooeo

peo oT a.

14 B. Jl.

Koeo

4I

n*q].!.,i'

(IJ
l-

3t
*

lt

[]

t1

"t
xI.

tr.
gft

.5x z
Y,/

III
I

i|iu I

O
oop

I
I
ts

I
I

{
ii

P. 215a,. Pao.a e}Iopeoo eoM oT


' * elre lI o Ila oIltly Ipoy rr

1I:

epa.

B
P. 2l5, . po IIT eoeo
eo ea:

4rB

B,

4+

paaa rpo t
pyalll tl II]BI.

-a !I

A o I{ ooPKo

I[lr 1l. 216 p}}to IIT' oTp}io Lo J|I4I1I4


l,t|{ i lopo, oro B aK B3. .. o
,l'l<lt,t , lpoy TaKoo I]T (pc.2|7), Lt

'I ;l.I|

I1t{I p, ottoBl )Ktloo aT BI]IB.


lIInM t{opolrM pyKo aoM I4LI o.

py

nu-. (p'2I7a). Cprry a. ooBI{K


o t{ Ta .o a ,t{ I]a Tp }lI aT.
rir TO ,,e oI{M' a BIKpoy pp\,{
I1o HIt IlpBa oop.
eped (pc. 2|7). II oa pt{y p,,a oT
]7H Ta ,,o I{ I I{a p pBI T.
IIr To llI] o.I{, o tpa opoBI{I
}I}KII ToI{ ..I-I BIipBo o IIpMIM yo .

l) p, oTKa.IBa o 2 I{TN{Tpa rla epxo.


iar*..To 2 2 ca. tpliy pp.
3\4 o lt |pLIJB op'
Ptd,^b'IpiL tI, rnl*a (pc,2|7 , r, , e).

Brpoy IlI pIBM K' ol ..p,.ll

llxo.tlJl l{a a tl' o{Ilori oo


trr.. olpy pp[lBaM Io ,.tI o"ot.t IlT B Tp
.1g |III'I IlplxBa oop.
1litzt o"ltt,

ptr p;rl{ llIKpol< tta Tlt llJIaIoT e


IlptIyIiI,t Ilil IllBln ( rt.l.,): o BIpy OpOBI{l
ll Ii()ll,|.}'l)v ;l,I'C,I(l(l,I ' 0'l, rlo Il./ltIy !t.Illl oItI{
,,.,,,' ..,,,..,.| il.i.l1lltllii - 2' lt> tt1ltliir - l,l, IiO JlIlI,1t,l o-3,

ITll'ry

(,fir1rttlt

)l( I

l()

5.

i| l ll;.Illll

I()l(l)()lll

l in

A.IlAT' llIAjl

BI,\{

l}()P()r.l I K()lvl

I{a p. 2lB 6pelt eJIlllloKpotlI ./laT ].


BI\4 Bopo.l.KoM tt pyI{Bo. fl';] I]oTpo o
Ipo tla tpy oI{oBI )I{Koo T
\4. JIItoKpoI{IM

pyaBoM

BIIIBIII,1

]-II{ONI I4II oa

Ta (p. 219). !. oo o I1oI T po.


,' }Iy p,a pI{OM BpBo: oT pl

P. 2i5, e, r. Ppo T eoooo


' e'

Qolvl o lia:
)I{ _ i.:"'jaIl ait p p
Ila aI] yI{II 3 BIrI.

pee.

i."p"o P y,.llM BpBo 2 I'ITMTp'


a aTM llpoBoM o I{ a I{Io p I]atII].
ttto ToKy 2 ou tlpl{ BIp ooBIlI .

lli'rlllo p. Touy -pII --pI pa


o.ttl
ti}I{ii

oT

o.l
H.
o
ooIrat
*u.ia
i.,,..u'
421

I
f,
'\t

i8

O'

"

I
I
I
I

rl
. 2t6. e ooo o lty.

-llc. 217a, . Papo a poli o 3v:


, _,a.ee aoa otloyt tpy l .
422
42J

t*
I5

r!
I
,l

I tr
t

0.6

ll

lr

ll

lr
I
I'
I

Ir

ll

lr
1",

{ na oo

oop a
npa 060
yotoo

LLla oo piea ne

.,

z1

,rl

pa oo.

yooo

:-1

Plc 2\7 , , , . Ppadoa

B,

IIa

oopo o lly:

' ' !{a e ;pol I


- rt Bl] l]tlyarill Il rllBr'

epa

424

' 2lB. )I(eri

elKpoIit x

IIIeIM BooI]oI\{.

425

!t
,{

tI

IrlJp(':] I.()Jii]lII TI{/{I,IBM BpI]o

o 7-10

l.tl'l 7-|0 7*|0 ctIM.


,l1loy IliBoo BopoTi{I{a N{

Mt'.l.J]Ol].

IliI.

y}ollM

o Bip opoB Bpx oT.


4 p.
llIM 9 poB' o, oK}l 9
o .l 4 oTItsa 3 }l,.- To.ry 3 ltI\4 Bex ooI BIp opoBtll. 3 oT Tot]I{ 3
r{ep3 Toy 9 pooM I-IIO o B po.
T B 7_10 (r ToK pot) oIt1\4 yi]I(()r]zt3o: oT Bpx

Tplro He',]vI ooaM oTToKe BBpx


o. IlpINI yol\{ K yirKTpI] JIH\1 oTIB l .
TMTp. rl BooTllI( poo.N{ p3 ToK B, l
7_10 (x).
op IIaNIL,I yrrp t,l, oT BI.

ooBrII BBo IlO y o]B 2 ar.i-.a.


uy 2 oe .
oop BlpaBM BT BopoT}lI{o]\{. y l.

o pfl{y Ii{po ottoBI {oo


BIKpe, tt
(p' l33, p. 241)' a yI{B

BI\,{

oopt1 I{o a p. 201. p l'I ll]BI eaM lt }('


l( . ..

o
I

o ort )IIoo oIlo llJT. T1 Io.


(loo tplta: o3III ltoTpllIe o LIlj a' I]pMI pI{I.IIIlIlI. I.I< I pBollM oJ]tI IoTp.
lI14 lI{pol,t pltoo .

)I1}l XAAT' OTPF,3Ho o tIpt TAl


II;l 1llrt'. 22() Il:tl1llri|(('ll ;,I{('I|('I(lIii 'ttit, BI,lIBlIlN{ pyI(:llt()1\4' <l,t.1lr.'ltlltlii I!().ilIlI||lll 'l':l.]l I||l. /[.rrll 'I rlrrl .l.t.Ol aT
t.ll,tti1ltliitl ,l.;ll(()l() ;IJIiIl;I, Il;l llI,lI<lltliilty (:IlIlIn p.
OIl()I}I,l

t.t

P. 2l9. o }eoo IloHoo

a rrlal,l BopoloN{. Flatle t.tli


426

oa Ha oltoIl)' rpoy IIa.

)lill(.l(()l() ll.l|.i|'Il,'l IliIlI()tIl\,I JtlIllltII t|l;trlltit.

Cn (1lu. 221). <l jllIl.lll ']..ll]l Il]\lM lI


pa3p. o ort BI]'a1I BtI Tzl} lI]\4l'{ lI11
p33 ' p llt o 3y .
IIeped (pc. 22|), . o .lt oJlI xa I] a.
xo, oT }tI pa o ll ep pBo oT.
a..IB 2 r.p. to Ha po..o)liaM BBo
po}l3BoI{. ptlI p xT poBM
oi > ToI.i BIp opoBIII ti Toy 2 pell . otly pll o H.
o Fl Tax|Irtr N,raI\{ t{ pp. o otl
Br IIa HI4 TaJII4 o tl3a K { a\4a]\l
JrIt1llk1 ppea opI] e]a.
42t

.x

I
1

#t

*31

IP

ttl

l"l

!,ka
t/!

|iY

\.*
.&\

\1

o.

lr
Pll'c. 22o. x' Tpeo o rltl
.

428

1i

a,

Ptlc' 221a' . Ppaoa )eoo aala'


' o
ae ll aoa I{ oIloy
-

oT3lroo t7o J1|4H|1|4 Ta|


rpoy I{ rpa.

I
I

,T

opo eJe|l 0 r,p c I'o?a op o m I'I7|.', .M e.


po. pxll u Ip3a ooI]l
Bplt{lI() BBp o,lIBt 9 ttpoB' o ToIr
9 BBo o opol{Ta
4 a, oi ou 4 p.
KaIlo BFI3 _ 3 altp.
uy 3 o Bpx}iIl Too BIpea ot. o ll 3 p
9
poBo]\4 Ii .o 12 allpo. o >
'ou*i,
i,n
Ip opotlI To po I{ IlpMtJIM }-oN4
/lloirlN,I

Hll^pIlI Ilp o!B o l0-po.


loK lU H o.}IM. o
p oT BI
^p
opoBIlI B}I TKBe 6
po. o o 6
Bpo pI]\4 yo\4 K Ilpl }rl Ilp poo-

M Tly}II(Tpy I] 'o I.tI, op, o To p opo Bo o ypo JIIIHI\II oKIBe


3 p. To 72, l0, 3 . J:ItIlIo op o!,no.*

l-l

II\4

|4t]I4'||v1|4

Pctdt bl|po|itu l{{l tflIafl (p. 221 , , ,,).


Cna. IM tIIl lpoy pup.*.
H BtaqKy a v|I1|4 Ta KpIBM .Ii4

p3p3 o IrIi . y pel llt Il.


.lBM TIl lo oo .
p po M yl py a ]BI ( px): o BIy opoItI I1I|I4 Ta
l.

Ilo,- 2, <.l po- I,5, o lI o


3, llt'l -y
4 _5' o rty
5-6.
Ileped.
o .llrII\4 llII
tpoy ppel\4.
-IJ lo IIa ||I1 Tall|l Bl,i)lII,l pil' ,Bpoy
paKJI/{IB:lM 1.' .l,tlI pL-/UlII IIpC/l poo

,.llo ltl,l'l.ll.

IlpllylI II llll]l,I (
ollTypy BOoTII lpr., {t 'zl ilo
T'aII
l, o 'ty
2, o
l,5, o
- y i - 4-5,
oa
3,
o
pt-l .ll Jl/lylOIIlt]

ITx/: 0

)I(AT

. 22l,,,. Ppo }..oo a, ope.oo rlo II|4\I|I"Ia:


.' _ paK rpo ea
' ripyM ttitJi.
'u .*uno

B' '

430

.
JIII

'',,y 'n" - 5-6.

PAtt{ 0 tI'A

H p!c. 222 op< }KT e' yu{ o


. fl. o ol T o lp ($c. 22i),
a oIroB}Iy tpoy. I,rI p, pl,lao
}Ka HtIoM J||4H oti.
Cnull,a(pc. 223a). o pxe To}I BIp opoBilI
o ey Bpo oTKIl 4 p. ouy 4 .
tII'{ Io a I4t1I| aII, Ko BaK oIt.
4l

I{e{

l1 p. !,tl

I{I x{KTa lrafr4ae{

JIHI1

ep. px-

}' lpt<
oT
()p
'o lI3a pl\4.

|4IIL1|'1

(p.

--.lleeoBIKy223).
IpIv'

:I.:,^y.
oH r oCLlM I.
o a JI11I4 TaJI.
K

BITa a

JII4I1I1I4

.IaLI

.itl,t ep.

*T::* )a
Itpa

c|-

fly

p. 3apx.
:,.""
I].Y

lp oT

I4t1L1t

()p .c IJ
e3[4.
I lo
}ICIIIlIM Ill'IIlM

Il' /lC.';leM
l).

:-:li']" ,lI
l.1l)\

/tltyfo ll .lliy
]l'..11].
l]IT'liy
ilii ./llltll{ ].iIJllI BI.

r]\{.

c ttt.d

rtp litll.

(pc,223 ,

i, , ).
.!:!"u pIM
T K'
epeI,ra tII It rpoxoI4It o oo

.:-^I:Poy
TooI

II|4LI '

I{por ae y.
-- *
yK [I rr ( rr.

I1}9'u*2:
._ I,
lll

OeII}II{I{

o Brpy opoo tly' JII1L1II


e LI

no po
:l"Tny
- ?'oa
Il^o
ItHli
l-.

Pc. 222. )I(

o e.

op o

I.i

B o

lly

3a.

l,5,

{I.i.

)KA tloKPo}it1}!
BoPoTtlKo]l,t

H prr' 224

p oT

,,*P,*?..12.:"J;'?;"il.3i]-;.ffi

Dtl

i":f"*##J;,11.;o.o,.

o M.

:
t<poy (pc.22, c
{ "'l##1fl:'#l.,.J
^
g 11 y n p "..--J*
t o i
,",'.
9 ;:
lrvt r u l 71 rldtiC)l
1'1i.
: ; #",.,-."T
I{a I1I1I1
'

J"

432

Iff,i]

oa.

433

'c*,

i/

a"

'

' '

Pc. 223 , ' , e' Paa I }Ka p'r:t


paKa Ta.l to III lIpea
rra TI{a

o l']e
l]p]tyl'l a

II]l.

la
I
I
I
I

A..

Oo

.l

\
t\

!.
TF
t-

tso
o

-t

.-

*-

.- .-

'.;

225 , . Papo
' ll.
a,
_ aIl

)l{ea eIlopoIlIM ooTIroI\{:


o a oIlo'Iryro lpoliy .;;;;;-,.

Cnua (pc.225a). o o T oTaIB l'4 TTpoB' IlpBo


.poBo.M opoHI{ylo I .,o
pe.tII.I

lo

t,t oa o oT oqK oI.

M l,5 p.. y
l,5-oM BIpeoM
opoBIll tl oo l4. loy
otl 14 trploM oDoH-

HyI I]Io o ptl

I{e.o.
eped (pc. 225). o, tl pI] pi o JI Il3 oTKIBM 14 o o"o To

!
C.l E
Ng
o

Bl'IeBo olIrIKoBoM pToII a TaI4 poBoM


HL1
o prI tltt. oa. o o JII1II|1 o ToK
14 oTIBa 3. l"lTp oKy 3 .o.,n"
o (ll a\,
"
436

437

pu1,:*oo}l

o. o.
..-'o

ToI<

opoIB yM

opotl

pou,
un, 9. ;;;;; :? ,ffifl;'"'"x-J']
tl 4 rl*3 p.
y
3.o"o"nj\4 px
"i.'i";,
ri opoI.^ o'
i*
otiy 9 p
JiLIII oii 8
3;;;* oT re oI(tl
opJlOBI]I ( pu
^.ep;".np"l-ll.io ,lt ( JIIII4
;ti}'"##"3f;:j:."," no.i.,,ui,i"*",poB Ir o 7

1- i ::l iffi
y
{'!"I aT'e.
,: l] i. l.
;#"-T#
px
o
B,l;l.; 7;#tIeM.
;:

r,-''

pc

y [
^^..lt.
ax)i
o-'lp.y opoB,,,,, Jly.:: 11^""
o e -_ l,5, o ,ooi
3, ;;" jl'r;"1
2 o Korypy."po"i"
ia *-1
T:':##jr -

A PTK

FI p. 226 p>lt top


(y I\J| aT
o,o',,i.;;;;;;.

"
"ey"'i",

o ;;;,-.##",,.1,: x :#ff,:
fl",x , ",).
. ' opo\ pTa lp epa
opeK (pp 48) oxo"*";
;;;;rl
tloyol{y}oT py

>>

TavI

MpI{:

48 po

[Toe )Ka lo

oto 'dlt.
1q9n 6mzmel'l
(pc.227a)
Btup.133g pMoyl-o./Ibtlll

ABl{,

AB C:], ."o'o"i. opoFIIlI


l o o ti u o'o i, i'i i
c m e, o ; ; ; ;;
;;:;k :: tt:^{'"":
ii{ii'"ny"
6 p
ff;' "T:3#3J#j:.' ",un'
38-6:32
carl4Tp'
|1I1||-

oopoo

BepTI{l ll A.

B, Cooe
orcbodi.,l.^acmi,;;;;;;:i:3::'K1g::i
438

P,l.226' rp

,t

pre t||l}KH IaKa.

!r

oTK.IB

ti

carp ( x

{po). Po.
oT To 2 o 5
nonon', o To e]J
l p ( x pap). o
Y-1-^'1"IBNI
o

rt.b

BIl oTa2 ;itip


t,o^"x po). To

##ii[,{

A',-i;;;;;;;J

( "i

i-

{tlult nn*u-!: o
,o fi p o Al{
2 carl
^;;';;;
i| @ ;
6T lffi'"l'IT;" ffi. ##1"ffi}''ffi
x: #
Ioo oT To
Il. p, oTIBa
T]B

p ( x pl{p".

]!
P

22

a. u.n;H.i.HH.
;;,fl :, J,...,o

TI{TpM (|/2 o

*pa

/',{ii{

-',,':?,a^
HII)
oTKIB

n. u .l

py tlo N{p I,lIIy

o AB
*-.i"";:r;#; ?;;";:*u^::::"
3":::.",.
ppo). o r.
L BBpx o J|I1HII BC il;,;;

yopy)oT py
o

p).

TA4eTpoB (1/u
o.

48:6:8p.
To5Boe
o uun'",'"#,i,1.""xlfi;3# o{^!""o, ]\4
yo4 y.ri(p,,o,1
Bo
I'oJ^^T"'o.'
.-1l-11I{
l'.5
IIT T a a
P i
;;;;
;"/",ii#Jl ;,""]]I
(;r. r..x : : ^ill].] l{.r-po). ,,,,li'lo
ol.T:,p.
( ll B). l.l
b,s i -,'int'5o.o p o
aoo
I] ip

*"u.'?',2"

iliil:il]."##T,,^'[o}.,#.".o:1;"].4fl J.?#,?,"Jl:
Bepry Jllr|t{l''. o o
_
A
TI-]l4Tpol] (,. x
6 .

"',i.
noTaIBe
poii "lrtrrtii. g,,:.Y!|o^u;.
'"uni.6 ";;,;-;;,;"-#llff'"l]J;
,

I|eped

2 all.

48:2-2:22aepa.
Bpe d

l IlpoBoM p

npodl,. Tol{ 5 o (o
px
3 "'p,. i ToI{ll 2 e
(o
) .TKIB* 7
rle
J"i"/.,'i
/ ollll. o 3 7 o-o'n,lo,"u.
"a"',",pou. o l
aMTy. o I oi-l.

32

2 1 n."on" z.

H;;;;;;

'Iemb cmemepa (pc.

ABC{,
"::1:*1"^,l lP y.o,o

2276\

BT./IIIIe .

'h":'1.:j*:j':oo"u*"y,";;;";:,w;,:;

:i*:*,:Y:::*"Tl,''"P:'-":"1'0";;;;;;;;;ii;,",":x;::
py o K I\4}r
ly)H-o
4
tr,lpa
;;;';;;;j,
* ".*48 : 2

20 epo,

a oI43oIIT.Ilt IlIII-lll B /{,


ooBTByIoL'|1e lau,p lt
e p ed tI rn ritl,Tt'p, pilltIl|,I

Fli;t u,'l. o, o
A{ oo'uo
Z} }ITI,IMeTp.
o.l 4 .".,'i.
I]l\{ yllpilt rl,
eJr

.)

ol1oI,{ oT TOi{
"rI.
HIl BRp.' oj{ pa,[Iivl
).,1ol4 }(
yltptt J|IIt1I4 oK.flr\4

dl

]
St
l

10 ]\4po.

BBpx o J|LtH

t0 IlMp\1 ('/-, ;;.i.;;;oT TJx I]o lp ri0'5irrM B pp):


38 : 4 + 0.5

dl

z ;-*

rl

I+l0*=

>

Pc,.227. e

po|IK epe

r-

a CI,I

orepa e
oTeI{.

441

( BC p[,Ipo).
]^':'::]''.'p
,
IioBoI]M tip
otll1
4 '1',:
.

o o B o o tttr AB
2/l,::NI''
","::#:':.r#
+uu"p"n-;";,;ix;l9f,J*#.fl
-.J##J'?;ffi j:::;
pp). T 8 2
;;;;;;;1H;::'ltT..:.::"
i
o"i'p BI{I u,"',n. 'xy"ffixi,';jl-*xi:1
Il BIl"",',
noo nolo.-.M

IBI\,I

* ny'upn o tl oT^yo
' oT...p"n",.."u"nn
,

IIp

II

I:'.'oon,l

e"r
l,s.. .,.,.''",pu.
- 2,5
Bp

oT* I.I{*li
oT ToIt

op

'inu

1,5,2,5 tl2. o-

oq B^ , oTI.iI.
r^:{fi""dlt.
py ( Bex pM)' u^.i^.i.,,r

"^"Ir::uf
oeilM.

IIocrnpoeae drco empmoi


dott l'(t!9lt!||
filtl.227)

plI op:}-tIT}Iy I{tI,


il,r, Ko IrI III To
rI
-py 72 calltl.
rwn
l OooaM
a.,"- ,' li
,
l{|\1 ooM.
"-
o JII{ BI{3 o-TalBa
B ppo), BBp * l0 .;';;;;B l r.p (
( B ppo)' tt l]II poBo
o"", ,"on* l
ou ,
o LI l0, Ta} Toi{ .
I\,{p

227).

Blup rIMOyo'1 AB, opo]lTIrlIle

J1|4H

AB t., oB.I o ,du't,)'


a BpTKlil }lll A ; Bt:
o ItpII|I. pBllI l0 iill.t..

^KoTooo
pztBIII 38
ltTp4'

oTBLl,I

rlir AB .-tt lIIe paIllx . Tl Hll o , l , ,, , .u' l.l , npouoa,'


B3 it' IlprlKypIy 17L1I411 , a ov -

Il [ ooaIvr FI. o t< . B


Bl]3 oTIBl\1 o 1,5 Ill\,f (, x ppo),
IloytItII o BpBo BBo
l o l jlr.
.].py ('e pepo). o o.I ,- [l3 o',", o'n,,IBa-- l,5 p (,l ppo)i l A,
B, I1oo o o ,.o,,.."n'o,.i'i
yo oIBe]\4 o 5,5 I{TllN{Tpa (. x ppo).
o o po BBo oTK/iIBe' n l,5 ;.;;;;
( Bx p]\,{p). opr poBoo llpoBollt
'To I,5, l ( JtL||l|l i' . l;5, 5,5' I'5.,I I, l,5,
D'D' l'b' Il4 l K l,5. pry IBT o

xll I] llltl.

l0

TpIIIN,II,I ,tIIlpI||I

f
ii!
i :itr
epxtt
1

ril

r-t2-j

'

2.27rl. pr
Blp0 IlIcttK
ea
opI"rIei(.

;i

oil\,{ ylr.

":,;,x.;"?

## ] " Totly
"'o#,- oli
ri-i
lb, ;;.
tiIB[4 Bo 0,5
Pa (-

IO

442

.opta npooJxoldtl (p.

r l (

",? "
3]

?, i: -:, ?':"tr}""; ;

orl

-"

'er

*";-,Jil]

"
0,5 aT

;:!::i
Tg'
,^

;;

#l"::;
"i'#j

i".u;;;;

poo,,l)M p .lo

.lU

0,5 v

.".

l;TJ,";"j

,.

-'x

-,P;u"]- o,

olB
p ppo ep p"u [I lU'i
pT, K I{I( pyI{ a rlBI \zrJ1g11I l'1 l,|
tloTpoIl pT)t{ Ipoii. tur Jll1-" li.",o.'.o i.
lopa ll tI()/lK.illit] 3 ].I().n. f-l.llt<t ll<l p.rnt1.,, tp 0,I{l.()lI']lO, Ill)l,l lll)lr4('l) rr tpltr.1l. lt
it"'r;i

l2

.x3

B
l.

li
I

I
I

l.+*-*39

P. 227r. e

"",no;1n;of,oo'".

ooo}l p
443

aB aoIlIBouI{IM IIJBol\d' opo p p.


IBT o IlToti 3tl[l. oo lt,t
B B Bpy IroKKy' apBa oBI oo.

plooy iioa,T ooTBT1z pl


T o px L1I1I4 tI]K pa.

BTaI]-

tl KA

il

ae IIipoKo o 3y' K oT.I lllpoK


, pKoMIlly }Io rl< apxo
o.

H>e r ptx a (ao,


aTca, opaII.}I' pt{ p.), o poopaoli

=
ts
s .l
oo
o
-

\o
\
I

r{

s4

\)

\o

9
o

hj5
E{:4!

}i
.* 9\o o

Prr 22B. Ppo >r oop:


aIltll,I Ila olloylo tpoy
o'ilVorIe.

--

* l5:
'E

-o

!E

445

t',
h
a

QpMI opo
poI{III

IlpMI' poptIIrl o ttIlII .l.il./lIIIl,


oopN (oo L|' eol<t,ltt).
H tlrI o a.IT l]poptlo ll lt
yT opt{I opI.lI l,l.
pp.B ltto, oyott
P., a M Il3II.IIl
Ito lt JIIIL:' pIlBT oopy rtrpr.trtoil 25-30

I{MTpoB'

.''i oo o6I o.KIlyT IllJ JIl,ttI' ooittt


yI{N,{_p,
tl
.o
opilt. fl,
pI\,{IIT I(pV}hB'
:2:::--, }I{l{-

o0oD.

p. 226 o6pa}ll I'IIl}{[l a opo.


fl opotl Ipolr rt r otloilv
lttpoii1u tt oyotl (p. 226, p,,.. i1",i;;-";.1';

tllt ott (plt, 228a1.


v o}tt oT ltltltll TrlII /{o IIlt;l

.I(JIIlM IIa

].p BtIr tI. p lIII;.1(IlIOlo l.()tlliv,/(('./I('lIlt'I


Ill)()tt()Nl

.yy' a.ji.III,lI\.I(,.iI l'lItlll |;l.;lllIt..J;tt]rl .'lllIltll(),I.it.ilIlIl I|


iiIiIo IilliiI:jIil]il ().)()!)tl /{'rIII\{ II.t 1.l)tI
I)ilIiIiIn() IIil('l.il, 1.()I(!i
/{,rIlI'i OItiIi'iivl JII,IlIlI'i\1Il l)zll)il.
lupttOBallII)' t. l BIiJ)uiit,r p;ut.

PJloto Ilrplttt mt. (prl.228,). p


li tpii I{ .I.t{ o IItlllM papoB pa3.
t a 5 I,lMTpoB Bpy tt ri
*:i.i:Y^:']^-.tt
o0oBlIIt
opott.

py Ita i B I{IlMTp: o IILII7 -_ l.


o I{I{ Ba l
2.
oopy tpT pNry.
fl,t. pBIl .t{I{e
II'I ptItIIB p, ytr<.tttl,t a 2 a 3.
n.
y I{ ttIBI B tlTNITp; tlo I.l1I7 ptIlIIB oprttt'l ap' o lll'ly _ 3 t,ltp.

9}1

fu

[t

,!\

BOPOTHK K )KIl,t ATlvl

(eopoH| Boo

A"$l

[(potit BopoIlIl rlo pIItII

.
oIIR. poIiIt..ilHopotlol.o BopoI{tia .aT
o orloBIIO lpii pll, a lloa t{I, oT BI.
pa I.op"O[.1tII Ll pIII lpa.

*t\

/
{,

{46

t'

I-tro r 1a

C.ll,a.
J']I].IBI\4

2 eborparf'oeo opom'flIt "


(p. 229,230)

c tIl To B]a opoBI BBex o.


4 p. 3a epxt ToI{ BI3a

oJlBill BBI]x TK.,IBM 3 p' oT l 3

l p. T 4, | pxIII ToKy opl]] -o'}l}t.


ITepd. o px oLl l]Ip opoBI.II Bpx oT.
l,5TaIB 3 aa' o oK 3 po
I\4Tp. l,5'o I]. 3 oT )l.i-

I]JIB

ll-

o BIp opoBI BpBo oTKaIBe 8 lt-

.l l,5 B oeM.
<e To I opoBI{I Bll3 Ilo rp,I{Ilr
pe TI{IB 12 TpoB. o .t 12 o rr
BpBo T.IB o 2 all,l-MTpa. T'ty 2 (;ltltl) rr
ToIty B olr yltprllii .lrii, /l.l]M (' Il()ll(,'iji'i
OT .()llltll /l('Jlll I]JloI) |l()/l lll)'llJM vl..ll()M l( Illl]tl.I4Illl()it

TpoB.

JllIItIl (),I.I(.ll;l/ll,lll:l('4 l t.;ttl'l.tt,tt.,t Jl. .Iltllrltl() Illl()lt(,/I.llM lJl'la


TollK lJ lr l l<,ttl'tttt'2' (),t'r't';rt.7ttttll)l ll(.l|(.,/l;l l|() llII:lV IrI1aI]t)
o.I.KJlil/(InIil|('

ll

I-Iocm1lt'tl||

I|,.,'/l

htl('l( lt(|l,
(1itr'

l
tt
1l

'l'tl'ltill

t.;ttt||||\'l(.|'|);l'

:]

ll il

(.()('/lIlll'l(']\4.

tr(,il, spom

. l'.i1,

J\lh

:t:i:l)

or. lr1t llt.[i,| ( i|| lt Il ll|'l l lt. l, l l ( ll ).ll( )tlll Iil)I BBpx oTKaIB[4
9 ll,t.1trrlt' ( )t Irr'||i1t ll !l''l('Ii() (),l.J]lBI\{ 4 ap,
a o ToK 4 *- J t';tttll|M,l.p. T.iy 3
px Ipa ooBl.lI. oT TcK 3 up
Toy 9 po I.I,tt 7 tlpo. o tr<tli
ToqK BI3 opoBtll Ilo oollT}l BIlBo oTI.
a B l5 aTo. oT pl{l.ll I1 par)
oI{I 8 TpoB. 7 |5 .rt. (]
orll{ B (epx) BpTd'I}Io BI oTKaIBa l2 ltI\4ToB. Tli |5, |2 B () ott.

ocxl.poee e,|'opoeoeo opor|IwtI, Nb 3


(pc. 233' 234)

o pxe ToK Ip poBFII BBx oT.ill,l 9 I-ITI\{TpB, o ToI{ 9 o oTI{IB 4 lt.t'il.


leTpa, oT oK 4
3 pa. Tu 3 ort-

44t

o
t

; -,R,?

l,

u,o,

:iil13" .?:-'.

,ffi

--8

Ptc. 21_232.

//,

t*
N

*".x'"""ffiH,jopoT

I px
<

2 upex<

opoBl.

.1pe3 oy

lb

3 o o.I 3
9 "ouT::-"_:'3a
po.o. n,"
iniiot'-6.;;;;ffi":
o Ipa

.op,ou,iii..no

..p"," IIp
lI3 oIBaM 4. i
p-. i"in" To paOI{
oo{. o o
e
oTKaIB 8 lrpoB' BBo.",uo.-"op,,on.,,
6 TpoB. O o
Bpx' or'ae' t .,'i'*p.
n:"r_\
3a o 8

o (Bepx) o".* nynn,"pnoii


1

15

B.

.,.

oaeo

n"n,,

449

Ilocmpoefle l4eJ'barcpoe'o?o opomrca N 4


(p. 235, 236)

o epxe ToKpI Bl3 opoIl] BBx oTl.


a 9 aIiI]N,{Tpo. o o 9 jo oTI{a,IBae 4 tItl.
I\4eTpa, oT ToK 4
ouy 3 o.rr
- 3 ,p.
o 9 px o'{
BIpa .poull'. o'
oII
opoBIiI{I o opol{a BpBo oTal.
""p*".'i
'lp
M lb
IIMToB

ToIIKy 15 o
4
I

oI

t+

,/

,/

rJ

t\

a-

t
I

\J

rI

. 233_234. I{eopoet ooI


eo lp.

J',ib

---.-,,"

r{epe)

Ia TpIr pBII] T' o px oq .e{ BBpx o.


p4IM yoM K yTIla JII4|1I4L1 oTlBM l aIrTI\4Tp, a oT H<Il}i TOlIK Il _ l,5 TMeTp.
riooM 3 To 6, l, 1,5, B l Toe 6.
6 l4 o.Nr ypo }I' M oI]o\,I

oTIBe

-s
(d

I1o, ]\4IM yo ypo


eip. poBolt sP

o6lo14.
-

o-

oT o BpaBo
-l

J||114I4

0)

450

l5+

ri

o.loli

g.

< ToK BIpa opoBII o pe{ a


BII3 oTaIBM 2 ltpa 0 ToKll 2 po .
IBaM TaK}Kr 2 ttpa. .l 2 |5 o}IM
lypr ii, ollo\,1 o ToIl]l ti
BBo o. p]\{IM oM .Iyt]plIo li oIBI\4

TN1TD.

-poo LIp oI{ 15, 1 2 o.l

2. o

4
I

p.

o y BIIpaBo oTI{IBa 2 a.
T22ol.

I-iI -ep,

Ilampoe JEb|Ioporo?o opomfl,e N3 5


(pc. 237, 238)

pxIr To BIp opoBIlI BBp TKI.


9 aTeITpo. o ol,r 9 o ol{l1IB 4 aTI\4Tpa' oT TotIKI{ 4
3 rl..t.1l. T'o.tr<y 3 ol.()l)./I()i}illII)l. () ru.llt 3
tIM 1lxIre To.tori Br,Il)Cil
p3 ToLIy 9 pot.l.I.lM JIl{IllIl() .rlltrrtlii l0 ::ril,t.ttpo.
o > To BIpa l.opoBl,Ii]t BIlI'l o,ItilIBaM
l l poB' Ill\{ To pot{ ollo4 oT TOti
.}I BpBo o opoTaJI oTKa'lB\4 l7 ai-tp. ou 10 |7 oe ytIpo , l\{

e I{ Tp]r pBIrI aT.

o oe

14IJI4LI

eJII{ BI.I o., Ilpl\{lil,I yo yttti,i


oTKIBa o l al]4Tpy. rttlto pooM -

s:E

p3 To l0, l l oe 17. o |7 1l tt
ytlpIo efr., M e oIIoaL{ oT To I{
Bpx ]o pMI yoN{ yrlTpoil lll oTIBat{
l allp. IIpoBo.[4 p3 To 1| l .l |7'

P. 237-28' """":lT"",*"J."'",-

' Ilocmpo|I,e bllopoeoeo of]rnfia Nb 6


(plc. 239, 240)

. o rp opoB]'II BBpx oTi{IBa 9 o.


o ,ro. 9 o ot 4 .l.pe. a oT ToIt
4 tt
ap. Touy 3 o x o.l.
- 3 opoBlII
o r
oo 6. o rIrlr B]p
opoBLII pao o opol{T oTI{I 5 rt.

MpoB' a BII --- lB rrMTpoB. o tr8 pl{I{I


p o IIy Bpao oTKIBaM o 2 TI\4Ta.
To,t 2, 2,5 Il)I{IlIo ToKy BIp opoIl] oI{M.
452

o.]

ToI{

5 px

JVs

ep

2 pa. o i{}t(II
2 poo IIl
ott 6 7 o yIlp

oTKaIB

..Bpa opolIlt{t p ToKy

7 po.

eft, M ooA,{ oT ol]ii /{Ir BI] o l]MIM yo yIiTpIIii . oTItlB


ttp.
poBoI.I p3 TotiKI,r 6 o 7.

453

*'.-_:rrA

,r'

,/

10

\
I

o-

Pl. 239-240.

Pllc. 241-212. opoeIii.

I{eopot opolr N 6 Il pTe}

rpo"

p ToI{y

ocmpoe ebopoeoeo opom,Iea Jw 7

(pc.24l,242)

pxri ToK BIp ooBI-It Bx oTI.


9 I{TI-IMTDo. o o 9 o oTK.IB 4 .
\,1p' oTToK 4 _ 3 p. Tou 3 oM Bpx oo BIpa opoBI. 3 o o 3
454

opoI,l J\b 7

p} o BIol.1.

9 poo

IIkI|1

o 6 p' o

I{}I{e oK BI3 opoBI]I I]o pe p. BII


4 cal\,Iep.
oTKa.IBaM l0 atlo, BI]paBo
o o l0 o peI{I pa o llyBBooTKa,I-

o.

rl po pe o 6, 4, 2 2

epe.

epeI

ompoefl,e eJ'n'opoeo?o opomu,a Nb 8


(plt' 243' 244)

o lpa

tJ. oI.(

opJIoBI BB oTa/(r'Be 9 apo.

BBo o[IIBe 4 l,lTpa' o ol'r

Il
j{Tl\{Ta, oy 3 o ^ epx oolit
-3 ool oo
B]a
9. o pxrr o Blpa opoBIlI BpBo oaIa l5 arlpoB. To 9 l5

4*

oll yp t, 4 Iloo o
TotI /{II BIl o p]\4Il\4 yo yl"lTpo t.t
oKlBe l tp. pool,{ p3 To
9 l o 15. o o}I p"uu t'opoBI]I BII
oTIBe 12 tTpoB' oT ToI{ 12 po
2 ca'T4Tp. o 15 2 oe,M ypo -l1,
.[4 oo oT TotI .eI.I BBo o. DI{
yo yrll{Tpi{a lll oTKBa 1 ip. o
I p o IIy BpaBo .KIB 2 aepa.
JII1I oBoN{ Tor{ 15,7,2 2 cepe p.

ftrtttpe c.abfltq.1eIIo?o opom.'ra Nb g


(1rrrr'. 215, 216)

na,. tll,rrlt ToI] BIpe3 opoB}II BBpx


4 p. o. pxI To](I{ BIp o.
oBIlI BB oTKIB 3 atleTp, -3
oTKIB
BBo
oM.

1 atrp.

ouy

Ileped. o- pxlr

o oo 4 -

oKI B]pa opoBHI Bpx

oTKalBa 3 ITpa' o To 3 pa

2,5 a.
TMT. o'l 2,5 oM I{ .- a o
TK 2,5 po llpoBol(M opol{Ty Il po-

oo ttI'
o > To BIpe opoBI{I I1I12.a peip o
oTKaIB o 2 HTN{Tp. ep ToI{ 2 2 pa6

12

Bp-TI{rly III,lIo BI]p O Iplr opsoTa.

llofi lll,i.
fl, otuo o"llllllfl IlO lll Bopol.Il oop

I1 IlpMp.

rul BopoTrrI{

.(, p.oI'I pTra poK pIlIIIBIIoo Bopo.


Ka oo ol IIMaI o[Iy I{py
Ioyol{py{t]oT
(B pBoMI I{)K p},{pa p[tMeM
r 3
f1
l9,5 ap).

T
)

o
)

trIo

9p

>s
Pllc. 2N-244.

I{elrpoet op Jlb
o lpo.

p}Il

mpoe,e

bpofi|It opornflI,a Nb
(p. 247,248)

BIupu-_4 pl,{ooIII{

ABt.,

I0

.IlI II

opoo^All BC, oTe alup, pom|7l,'


pBI 13 tlp, a opoFITI{Ie illavl AB
4l/

lY

l4

'l

odou

l2 I
_i_I

2--"1

tril

_*.-._2'6_***-*-{

Bo

l.<

P. 247.

Nb

P' 24B. epl

3o.

Bll{poitl{Il ooTfla

,Ne 10.

10.

a o p o mflut,' p al:rll 23'5 1;1;


;a; .";,yo*py}oT o MpKe ' 4 aMeTp

.., e

, Bx p3I\4poBJ:

l9,5 -l. 4

:23,5

aIiTMTpa.

J{ fipa'ut1&" o o A B

4 .;;;;;pa.,_Tou 4 B

t-

Ilo'
, olloaN{ oT ToaiK 'LII{ B3
oTI(alBaN{

IlDN{Ilr{ o[,r
l :-,';
-tlItton nynn.',"
IpIJ]Ba poBoI\{ p Tot]K k7.l
""l,.
l.l B.
o o.l 7]
tr{tlcl, llll l1 -flIbl|lrc oponxa.
oTKa.
*
BBo
o
2 tta. o,
oe
"o"p'*,ooiuu"*
'Ju.* TK)K 2 attp.

"unu

22"

a TaI{i To1I[I

H:

.
({
t-'

}tVd

Nv
.E
O

oTa.IaM

o.t{M yp -

-Ilompea

opaeu,l{,

ep

B,''

milc ryp9.tt

11 (p, 24g, 250)

BtvpuItM pMoyoI|K. B!4'


oD3otIHl l| oTooI.o AB C,
ou d tltt o p o m't{ ,, p aB.
:', 27 aI]TpaN{' BpTKIII .
A BC, oTaBI4 lllp||lI,
o poml{t{,' paBt 9 pa.

P.249. Bop

i\b

11.

tltl npflul,|'. o .l A o }I A, 9
o oK B o o AB
o*,o,u 2 ap. Tou 2 2 o.r[,{.
I{IBaM 2 alp,

fiffipa

ll

Iruc tl11ld11'' w ,+tltl,tc. o o C px llo


BC oa 2 aI{TMTp. Ilrt poBoM oT ToI{
!. u o 2 2.

floxnpoee epmecI, !lrafircu opmI, Nb I3


(pc' 253,254\

27-----

ll

epe< Ipoll BopoTlra N9

BI.tp.t]VI pN4oyoJ]I{

1l.

up npuu.a. o A I1o IIII A.


2 apa. To 2 B oe,..

o.

I{a.IBM

Ht,lclr JlIhtIl7'I 17 J|tbl,I7It opom'Ia. o.r .


oT.IBa l.attTp. q o C
"""*-no-,i
.no o L1I1I1|'1 C, oalBa 3 tIp. lo l'.1

o.

Itrocttt,poefle epft7ecIca 92pq! opottx$a

(pc. 25I, 252)

Ni I2

BlupuaM MoyoI]K AB.' BpI{aIe A. B,o" ut,upa, opomfl.


u,,"

pail B pa' a opoTaI Ats


l', ^o,opoo
" oa dit opomtt,, paBH|2|,5 ca"ipa (oyoppoT Il] o N{pK 2 aItTMeT
, Bx pi\4epoB,l
l9,5 + 2 : 2|,5 I{TN4Tpa.
_ A

(yopyr}IoT Ir
ts p3MoB,,:
19,5

_t

l o

-_
lr
|
*2

__L__

12.

Pvlc. 252. p> lllo Upolt


Ne 12.

l rtIt

tITMTpa.

!l1' p4

ll
ll
F*-os--*__*---*.l

tl

l...-...------.....-.....-.21.b-..----.."-..---_+-l

Bop

+ |:20,5

l,
P.

N,tpK

B.

llpool\ oT ToI{ 2, icac iI{ ,, e 1.


plUB
Htlcll, lutl,, apomfld. o A oKaIBaN,{ 5 ao. Tou 5 B ot{M I]yTp.
rto ' 'IN{ i]ooM oT ToK .II'1l o.
IIpMIM yo prro HL1|4 oI{aIBaM BIl
l ap. HrrIll tl I]BO p3 TKII c

ffl6a

BpTKII .

Jltl,tl'tl, np&|au.q,. o u !. BBpx oTKlBM


2 rtp, o ToK C p _ 1 tlIp. ro

ABC/{,

FI oTopol A, I3C, o,rI'llLl lupa oopglflryg'


pBllI li rtrrpilM' Ol4oIITJIIII lIII AB .,
lo.',u, n oo pe d ll. p o m 'w , I p aBII 20, 5 p

Pc. 253. Bopo


Ne

13.

LIpe< lpo opoIl


]b 13.

II

oc

mpo

& p |tl , s bI
opftL,ar, Nb 14
(p' 255' 256)

t {}

o fr lt

$,

Btvpvi\{ Llp ilioyol{Ill( AB/'


I.opOttTJIlIl !{ ltopo AB rt

'

oaBl dtl |g''NA?oJl,|,|!,I7|.a, paBH| 25 aTpa]\{, a


. 255. [3opotz
J\b 14.

BpKl{I t{ A/I B, oT.iB.


e urflpfll[ np ,"44o ?oJl,lt|'tt, {l,
pBIlI 43 It,

B o I,II1
I]MoB TaBM oy jI.
eo I]poBoIlM opoI]II}i III,I .o
I]pe I{I{fl A. T.l I]II o6.

Bcno'wa,rr.Jt,'.'' t7td|7. oo
oTa.Its}4

1B

u ,.

Jxtttl llptl{ltAtfl.. o o rI BC

3 ap. a oT To o o l{lt , TKIB 7 arIpo (1/3 oyopy(}I.l,l


lt{ I1o i\,{p 0,5 }ITMTpa . B pep):
19,5 : 3 + 0,5 : 7 aitt,rpoB"
o r< l o .I1]I Cll o. 4 IIIIMi]. Tttlt 7 l 4 o]l{I{llCN{ ytttttiptroii ltIl, .NI
oloM 0T TotI .I{t] BBO ilo IIIrMIM yoNt
ytlKTI4pIIai\ llll, oTa..lBr 2 ep. Il
I]IBa IpoBoIiM p3 ToK 3,7 2 o 4.
tIrl' !Lutl,,l, opamId. To ' B oeI{
ylip , e e ooM Il oT To ee}IIlI
TI{IB

RBpx I1o N{IM yoI\,{ yI{KpI] r oTI 5 I{Tpo. To ' l, 4 o.}iM yp

tllii, ,.li ooM I'I o otl .e I3 IIo'


pMiN,I yO K IlyiIKTpI{otz' tl'tl, oT.IB B Il.
I\4poB. o.I B, 5, 1, B 4 o,liM BIIo tyo

.
{tr o c

a,'/"tr',

llzpo lt,&r p

ffi

blp ||7 opo m,flNt,


(pc. 257, 258)

e !

Jv& I 5

Bt.lpliIvt I\{oo.IlI,lK ABll, opOl]T}IIe


IlIt oTopoo AB ., oT1].tolue d sopftt.
t{,11N', aBtII 25,5 calrrN't'I.pa (ltoylpyiltOT I.IJI] I]O
I\4ep o airMTpoB Bx plvtpo);

19,5

+6

25,5 MT'

Bpl]Ie JII{I] , B, o.
nrnflp' opamIx|t.' Bi]I

ar.

tl,lt,lz np&IttNr& I' brcfl. o C


BBo o J1p1Y,|1 . o;lIB,{ 4 .
\4eT. MI}la poBoM o 4
o HI]Bt]lo K TotI B, Kpy
yo.

462

lc' 257.

Boo Nb l5.

onapoe epmu'
port.u sopomufia
17
261., 262)
(p.^/

i;l

ro

s
L

li
I

flR

t.lpt4a

4+l

It
. 25B.

trI o c ff.t.p o e

epe<

lpol,i opoa N

, l x p o |i I tl
(p. 259' 260)

e p m e c

ua'

I'

4TpaM.

|2

Nb 1 6

..}IM'

u,tl, npIafla.

t{T.

7
,2

,/z/l,,,

,,,/Z
r/z
.,,2

\ l r<1.
\ \ l , .\
\\ \,\l /I lI

'

i*4
'.o o| .I//
^6

P.

259.

o'

t.

o A pao AB
oTKIBaM 5 po.
o 5 ' o..lIM yI-IK.

Bo,Nttlp ToqK
o'I ..

fi' po o

oTKiBno

llttlfl Jl|1t'|7, opmI'a. o

+2:

rr

AB), B 3

7.

15,5.n''-

P.. 260. epe>^rpo


oo .}l 16'

ToK B o I{ AB aBaN{
2 apa. o oK lB o I1o Bo.
MoaTlIott l oTKaIBM l a.

Mp. To 2 (a HIII AB) oe


oo l. o o 1 o o BoMoeo J|H14 oT.IB,t 6 N{eTpoB' O o 18 I7o H14 Bo o.
KaIBM 2 ap. To 6 2 coe'
tIeM. o ' 2 oN{ IlyI{Kp.

plB pooM ttepe


o 3 ( BG) l5 o 7.
Hwo, JL|I,II,|I opoft7fl'|I.
*^.'.-'' A oTKa.IBa B a.
ill]. o" To ' ep y.a
..Ia 3 ttMpa. I>llto
-3

5 l

",
C otIK R II3
TTp.
no ,,i,,, BC o"ltr 1B aIlTMo. Tovt<y l5,5 o.
r,t .loi,i l8.

[4p . Bx pMpoB):
|n tr . Q x
\/ 2
o I o
l ou.
l9'5:3
- |5 aHTMeoB.

*.poBo.,M p,ToK

B cnooearfle JL |I., J'|7g.. T.KL' A o .

oTKalBa_7 TpoB. o 7 oaBaM


epllerr,yp o ep ll AB oT oK
epeel]I{ oiaIBaM 15 po (21 JoyoKpy}KI{oT I]l o Mp,I{ . 2 ai"I-

'/l

TTaN{.

I\{ oT ToK BpaBo


o pMI yoM KIryIKT OTKIB l lI.
Tl\{Tp. rt pll]Ba po-

o o B

,Lf

d w lt' a p o fi'.
paBl{I 42 aep'

po , M l1oo-

o BC
ol 3 aTp' aTM T ToK A po
J||114I4 AB oa aTh,{pa. o 3 3 o.

bepeda cnIl,b'.

B,

tt;tl, npta.a. o

Bt.p.tM ptooJlIlK ABt' BpKIII .


1I oTopoo A. B, o. du opon7Iq,
paBI 42. apa, a opl{otlTIlI H AB C,.,

oaB ltll|ptt' opoft'rt,ut, pBt{I

Al.

pI AB
!., oB llp |1ll,
opom,flI', paBHI 16 ti.

15.

o p o ft|,lt,|l

BptII

op

oTae

|'.-----2.5-}{

It

BpuaM pMoyo.

}IK AB.'
L1I1|4k|

eol}.

"nifJn

(a -

|'t4' 20|.
Boo J\ 17.
I

,ZI. IIooM
pI\,{I yo

BJIBO o

oT ToK

I( yrIK.

165

G"_,-;

"

j:l

_.,

=- =.o2*o
Uo
t j i ,l
t |
l i l Jl
l |

Il t i!|

tlt

/ls
lll
l+l
l
lrns{
ls
lll
'"."l:l
aJ

.L

f3 oo
-'-f3
-._ l I l

i;.f:

x',ii?x#ri;;,T#:i;

(lt ItlI BC) lIe.

o,*ae|lfle

_l__
*

1pu..ii,z+1
Blup pl\i.ytl AB, BT.

lff"Ti,.:,:;J',J,";ffi;:

{;

i t fS

ult

}.

lrl
/f
| ,/
/,,
l :l /,,
|,l /',

|
|
!
l

|lr

.*_-16*_=*;
i

Prr. 262. pr,"-lpli

17.

npl{oZoJtbel-

, paBI1.I43 ltep,
a opo|iHI I,iHl,IlI

__i_-*_--:l
\

l< Ai

;j

tepmefi.!:.

,Fo*l*yopornrrl'

ll lIl'
l ,, f== /t."r, I|
l l if
,/,o l AB
iir
l
l
l
|

',

oBIolIt

*a,l)|,lllt26t.rlrll1M.

afl'l ll,pttulu.
l. po o Ii
oot 3,5 lltl;;:--o o.lIt B o
n,n"^ B TIBaM
ou

17 p"

ou 3,5

17 o..lt yI(.
' ,,Nl e lla

[=-26--__---**i
tl

po. T]p.pBI]I T o
Bxt1 ToK ..I

y I(T p o lI tl o,n,,oo*,i"ou]"#"# -|#i:,-,'ffii?'


oT ToK 3,5 upe TotIKy 5 o 17'
poBoM
.
I{ll t7ll.tl., opomfia. o
ToK fl' px o I1I.I At[. o"lrIBaM
,' {/Z
,|/:k//,
23 lt. o ToI{ 23 poo l.op.
oi]TaII oTa'l 3 rtp' H>- ''/1
l.
ir, :. :"J:s Hitr iiiTT"::"* ffi

l*3.5
ll

[)Ir' 261. l[.ilr.i ilt,iltoiil<tt I}ooTIlI{ !NI! 18.

1I

I oc

mpoe

,e

ep

aparn, lvl

me ilc

tg

t.po^ti

ll'

l\t

(p. 265, 266)

Blupu pMooir.
P. 263.
B, Bopo N
BK}II }Ii{I{ ooo A[-AB!',
466

18.

oTaB O dtl., paB] 43 aIrTpaM' o.


ot{TI{I JI|,1I|I1Lr AB C., oTB.I o alwplttl,

29 atp,
Cepedu'a n&b|. o B o (o I -B)
u'i,u (o ttlI BC) "'ltBaeM o 6 po. Tu.

paBI{I

6lt6orrl'I.
au, npuu|ufl.. o o.t C p-x o B
oI{a,IB 25 rrTpoB. o o 25 -.]O op.
oi{TI{ oTK,.tBa l3 atlpoB. o o .. p

1\\ o

<\

t{

'

IB1\{

18 a-

JY 19.

ue

eprnec

t,po ,ltl,

oporr7flfca Nb 20

(p. 267, 268)

po. To 6, 13 18 .lI.

t{crc JN|III,I{fl apom,a. o


bN* ToI] A lI o A. lBaI\
15'5 arrpa. vy 15,5 o.I{fIM
'/.
). oo 18 yIlpo Ir' M
TIIK eI]

!I oT
oT TOIIK
eI.] BBo o
\
,f
J oo
yo
K
}I oTyKTptlo
Ilp\4IM
f
ffi
l'
KIBN{ 2 apa. pBoM p3 ToK 6, l5,5 2 18.
I.265.

Bop

II o c mpoe

Bupua pMoyo-ABI,
.lil oopoo A". BC,
e d ll np''1[o ?oJlr'fl I{,'

B}Il

pBt{I 39 pa' opoLITaI{I


tltt AB ., llp
nBfli'oeoll|cu|I&' paB] 34 .
pM.

' ' tl,lt, npul|lsg.. o o B


(n-

n"n," A)

Pnc.

267.

Boo

AJb 20.

BI{3 (o B)

6*
8.=".=.-

ts

2,..?\

.,',l

i
I

)8
1.

13**-

Ll
rl

Pll. 266.

*-18

2s-------i
Liep> r ooa

Ns 19.

|---l.

P. 268.

i2

*__*__*l

t{p< Ipo opo

Nl

20.

469

oTKllIBM IIo B I{T]\4TpoB" o C o oI{a.


ll]B['I tr2 apo, of ToI{ |2 epallo Bpx *

4,5 ltD.
-

o tt
px o I]I]i,ii{ B rae 13 I'ITIIyloB. U o.lt< I3 eo Io o]lollT oKlB}{
I4,5 iIltp' To 8, l4,5 4,5 .o"*.
11l}ltt{'|'l llN|Iw oBonx|I|l|i,d. o A TIo LI.
Afl oTaIBa 23. ttltTp. 23 8
t,'Ia i.
rr AB) oIiIIM ytIpori ieft,
M oo

oT

ToiIK ..rI BBpx IIo pMIM voN{

vttKI,ID.

o rtrt oTaIBa l,5 iep. o B; i,5 ",

23 , a o ToK fi o.o IlII,l o;;;.


p' Tul1; 12,5 oIle{ yI.
' M e ol]oa oT TotI BBo
0 I]pN{IM yo yHTpIIo l,l oTl(alrl
l,5 .
IBaeN{ 12,5

Tp. H<ll LI poo,l\{ .lp o.l

|2,5

o 4'5.

23, l,5

+Y

Ixorflpaee pm3{t, lpt|itl 0p0tt1|tulta N 2I


(p. 269, 270)
Blvpu Moyoi]K AB, pTI]I
}I o.Topoo ' B, oTa" io ,tl'
pa! 49 IITMTp' a ooIITaI J|I4H AB
,., oTBe o a'pw|t,, paBI 29 aI]T.

18

TN4.

.Iltltl lxpal,a. o o B

lBM 17 apo.

I1o I4I{I,I

Be

o-

o To fl ri Cfi
oTIBivt 6 rlTpo' TN{ o b 6 npo
o
o <,lt __ 9 apo. 9 poolr ;;"p;
BpTI{y I]I,i rloii. lB po. T '1B

17 oe[4 ypo.tr,
-
oIoNI O Toll
I]o pNIIM yo{

P" 269.

Bopo
470

Jrft

2l.

=*__

i<_*=-*____29_-***_*--+

l\4

,et{ BBDx

K yIlTIip]lo

5 lTpoB. lto p.
]Ba IPoBoM tlp ToKi,I l8 5 K TotI.
]7.
FIwc .tI'$''r oponld|tt&. o
To A Ilo I] Af, oIBl,{
27 capo. T 27 B o,,[Ir4
ytp l'rleft, M IloM
oT TotIK .I{ BBp o. pMIl\{
oM yFII{p[ro oTKtB
OTI{/lIRil

,ll-

Pc.270. p> toii ori

I*

21,

B lll. c T0]I{ 27 BpBo io opoIiTa


7 ti,tpB' a oT TOK 7 ilx *2 a-

oTKaIBa

TliMTp.

FlItt I{ t]poBoM rlp To1{

ToI( 6'

B,

8"

27,2

aI

a c mp

oe

e p me fir I

b'|tp

o ti l

(toe) Nh 22
(pc' 27|' 272)

tl,

op o m

fl fl, 1 '

Blup.1g pMoyotl AB/{' pTIlIe KoTopoo A. BC, o dtt. npo?a||t|ltd,' paB}II 30 pa' a opo}ITae AB
!., a lap I1l7 npJ|Io ebl!I|I,' paBI{I 28 pa.

Bnoo,ft|eb,bl.e rno|1.

AB, B, '

M ool\{ oK
It o3.l , ,, " g,

Htlc Jl|7I[t1 |{oN|tJLb. o o

, px Bt{ o Afi

Bp J\b 22.

lt{p otittt.
(ptt'c. 273, 274)

ocmpoe l{we ep mewc

op om II1|,

Nb 23

AB' IopoIIliI
oTaB da pofficaA4Tpa (oyppoT IIt o

Btupua poo

FI KoTopoo

A CJ{,

tdt't{tl. DaBI 24,5

"pn",n,'. 5 poB
l9,5 + 5 :

. x pp):

24,5 aI]TMpa'

Bi]TtIle ll A/1 BC, aIo Ia{tp|II|


pBI]I 12- attpa.
sopmflt@'
,Jltltl
nph'lla. o o.t A o I{It A o.
.IBM 4.t.Ip. o oli B o oTKIBaM
5 po. h 5 ,}IM ylIKTpo ,

t
I

u po oK]B 3 TMrTp TB4 Toy o. To.l o


oIilIM yrl'ptltlli,ttttt.tii, /lJIN{
oIloJIaNt l{ (),l. .I.Otll(I,I llJIlI'I BBi]x o

--

.rI

ItsaM

o 3 Tp c o

Plc. 27|.

I
,r'

YoM K IIy!{KTpIlo ltlt oK.,IBa 2 .


,',*"'pu. -o B C o pM yoB oTK.[I.
A,{
;^;; 5-;^;;;;;ou. o" ToK [ uePi
oplIoI.ITI{
u
o
ToK

oT
aeTpa'
3
oinn,"'*u.
7 tpo. H> II poo.N{ 3
unpuo
, 5, t; 5, ,,3 o 7.
u,2,
""un,
Jltlii nptl'i loituJlbe. o tt o Bep.
o,n,u""u" B TpoB' o o-1 Bo no
aItTMpOB' o Tott 2 px o
oD3oIIT
-l09 aT.rr4Tp'oR- pIIIBa Ko
p
IlpoB,e{ p3 o 6, , 9 10 To 7.

IIDII\{

6*B

til4

-.*

-l

l
Ii

YI

i
l.<-24._--_--_->]

ir

Perc. 273.

p< polr opa b 22,

Bo Nb

P. 274. p< t
23"

Nb 23.

opoT}II(

473

ooM }I oT ToI{ BtI o I]i]MIl,t


}oM I{ yI{Tp' I1II oTKaiB4 l,5 .un',*",o.
Jr{Ild.l] pIIIIIB llooIlft{ p 1.oI{
4 1,5 u 5.
ltafl J|I|I'q prIltt,a' Tor] 5o u.
poBoM I{ o .,,'"up"u'
1T:^": *1]]-T-:"B9
JaM
oy 8 K ryo JILIL1e Coit}lM ti
I'r

,.

Itr o mB

o ,e

me tl

r;ig:B?6"

Bt.lp.111g26x4 llpiVIoyoI]

pftlt{Ie

AB,

op3IIT-

f.oti 5 ti I] ollrrrl'lM t]ylll(l']Iprror,i


"litii,

llM ItOII().;l OT OrI ,Il


BI.II{ o N{II,I yo4 yl{KTpIl
oTlB l ap. ] illItR pooIlNr tlp otIKI{ 5 l .t.B'
* l:I|ll JtI|7|1 pomidId@. 'l<
, B oM rryrpor nn.,,., ",*o,
oo oT ToK ]J BII3 llol{

t\

P. 275'
Bl !

]ipNll

.-V-oM I{

yIlI{Tplrti tI oTK-

3 rttlp. <it }1}{-)


poBo'M 3 ot]I{ ,{ 3 o.I B.

I{IBN'I

24

Ni

25

BI.lp.l tIMYO]l AB{, opI.loI{TI


l{oopoo AB Cltr, oTaB, dtl, paflrftg., paBIIl 22 tpa (yoKpyil{oTll e I]o MI{
JIL1|||114

l]C

2,5 Tpa Bx po);

Ni 24

ooo.-AB f, oTaBn" no* io30 TMTaM' BpTKaIlI ltx|:ll:'.pI


Iill Al{ BU, r,rB t1tr|I{ opom&' pa}r l3 I{TI!{pa.
Jlull, npflIa&. o ot<ll A
JI l] t,I ,I{ or.r<.lr/llRilN,I 5 It,l.rt.po.
Il{ IJ

'Irompaee epmelrta poiit{l1 o!}mil


(pc. 277, 278).

19,5

+ 2,5

:22

apa,

BriI{I]I JItiI,1 Al BC, oIo].I,I trepfllt


prnflfl@' pBIII l0 Irp.
JIlt,tl, r'pfl,u|&e. oo B o Io lliltll AB aIBM 2,5 Ir. o Toti fl, px o l fi
oTIB 6 atpo.
To 6 2,5 oe'trt rtpo ri, M
I] T pBIlI lI' oir oI{ ,]'l I]o
'pjM o ypI.i .I1I1I4I4 oTaIM BIl3
l , a o ptl TorIlI I.I ._ l,5 HTT. To 6, 1, l,5 w 2,5 oe{.
Irll, Jll7|LIt, op\tflIuttl@. o .I B I]o .
BC oTKa.IRM 4,5 apa' o ToI{I I,5
IlpMIn4 oN{ K ytIKTI]p}Io t,t.oTJI/{IBM 6 a]].
TpoB. To 6, 1, 1,5 2,5 o.\4.
fl e ooNI. >t IloBo.M
o *2,5 up ToI{ 4,5, 6 Ii py tl
".C

T{]tI /{.

2.*B

-l

--1

ti

rl

iii''u1

vI

--

4.D

rl

30-*--.l
I

lt

'

276. pe; lloii opo J\b 24.

Pll,. 277.

Bopo Nb 25.

22____*,*-r.J

27B. rlpr rpo


j, 25.

BooIt
475

Ilampoe,ae epft|ecff t.tpotilI| opomg,a Nb 26


\pll' 279, 2B).

AB,

-BupuBaM.pMoyo.I-l
I{
oTopoo AB CI{, oTB""

ocmpofle epme'rc' bll.po|i|l opomtlfl|' Nb 27


(p. 2Bl, 2B2)

opoI{TIrI

Btupue IlpoyoI{K

oaii-iii;;;.

I,, paB: l9,5p (oyopy)ilo Ie


o p),
BepTKI{I }I A. B-, auoPrc
alpl|tt,

B mItl, paB| 4 tD.

apomfia,

tlu npIaa. o o C BBpx


o J1H|4I4 B
1,5 iipa. ,Cf; ",,.. non"-

{.

DI]JBa IpjM oT ToK '


o p 11I JI|I|II4
'.;;.;;n,
o To t,5'
l,5 p

!,

Bp

I{tl, Jlutt'I|fr opoma. o 0,5 p3


oy B po_o JIt{ o 4 altlpa ytll\,t
BBpx 5 aMpo. oT Totll( .
no ,,.
AB oTI(2{IBe 10 tt'l.poB. Tounl, |0
i;;;.

AB

vp ou

l0

ap.

I7t{|t,

apoma. o

o'.il<

0,5

p3

3,5.

\.

.
o.r.

r BBrp o MI yo K yI{TpIro'O
rlr

poo I ,o 3,5 p.
M IloIIoaM' ToKy I{ oHM To-

oKy

}lM.

,. ""' pooM
I + oIM.

paBI

TMTpa.

Bpo I 0,5 aTMeTpa.

oI{aIBe

op30iIlI

tllt,u npflIaw,' lo /[ IIoo. o o


C px o I{ BC oat l,5 ap. l
poBol\4 oT ToK !. o pII !. o
u l,5. 3 oT ToK 1,5 l]poox{a 0,5 ll-

oKIBa

o,
up ToI{y 5 oo yIII{pIry
.l0 [,{TpoB
-III.oI]o
l5
i e oO1\{.

AB'

}I oToooAB , oTBlld opomr{,' paBL|I l9,5 p (oyol{py}I(l.I0T lII o p),


BpTKaI tl Al1 BC, oTaB urplLlt,

Ilocmpae!|e epmla 'I4pafi'


(. 2B3, 2B4)

opot11|t,|1.l.o .Ni

28

Blupua pOyoIlK AB, opotlI]I


AB Cfl,, o dtllt, opo|tlII,l71{1, pBI l9,5 pa (op< tlJ o
p), BpTI A,. B, Io
flpn, opomI' paBI| 4 eittr.p.
Jtrtt, npulaa. o' <l.tl< p tIO IIIi B
ol'I{iulIl]el I ,5 all1.Il1.l)il . ttto /{ . ollo.
LIH KoTooo

K o 15. To

ti[4 .

JIt pulB[.l poB()/(I,tM rlp 1.()(Il{ /[, pltty J1I|I4


y,.[t[.I IllO BpBO 0,5 -

!., o.ty l,5

*l*
*_t

-B

Bopo J\! 26.


476

P. 280.

|c

l7

BBo oTKIa

M.

a p o tn

,utt

a, a

0,

5 up

o I.i

l0

TTpo.

To |0 4

o,[l-

To.l 10 12 otIM yp I,i, ,M


I1oo oT ToKIi .II BI{ I]o, plM VoM K I]v.

9.6-_-_*]

epe> lpo ooT


26.

to

poo tI .,o 12 aTpo o ou 0,5


BBep o oiit llll oTKIB 4 p. o B

n"^^ pBa

<-.l
ll
P,c. 279.

Mp.
H tlcl

po

14HI1

oIIr.

oTaIBa

ip. Ti< |0, |

12

flacmlllt'$e eme}ft., brrcpafifiIl, opoftnfl,&


(p. 285, 286)

Btp L,{oyoj{

lIIl oipo

l,4'

AB; '

ABIl'

29

op}IoHTtI]

dJ||lll opottxflN.
(IoyOKpy)tIoT ]e o I\{p

0TBI4

pBIlI)9,5 itTpa
Ioi l0 I{Ti]MTpoB . Bx pN{poB):
t9,5 + 10 : 29,5 aTrl{Tpa'

BpTI{L]I I.iLI A' BC, oa lrr&pqr,


apom '' paBLII 10- a.

P. 28l.
Bo JV 27.

. 2B2.

"{fllw npw.. o A o I'II,{li A" 9l


lrl(i 2 apa. o T.l A po o r AB
oI{aIBM 19,5 aLIlt{Tp (oprIoT^ lI] ^ Il]
pI]IBa oBoM_p u 2 l9'.
).
.
f-Igt' Jefl& opom fl. T 19,5 C oII.1
yltpt li. o o 19,5 yp J1II114'1
BI TK.IBaM l0 ITMpoB. o

Llp;l<. loI.I t

i\! l/.

Boo

lJ

ll

I(

,o pIlI I{ .
Ill]oBl\{ yllTI4py I{ lloii

TotIK 10 o

l0 lo. yIIpIIy JlIlIt]I lrNI


ilooM oT TotII(lI /\Jrll'I 1{ ]oll p'lI{IM yoM K y}II{Trroii lltttt oTllI.
BaM 1 lp. trro poBol,rtM oT
ToK l0 p Totll(y 1 o 10. o To

- t-
*

.t'

_!-_

l9,5 o pIl]Ba oTKZUlltse]\{


5 tIpo' o.tI< l0 (rl rrlirr -I(i)
olulIl'l('\1 tittrltlt.t.t'.tlt,trlii .ltltltt'ii. Ol.

10-B

l..ilqlt 5 illll]3

L-;1

l-+19'=--*-*]

"_ -_.

rI
Pli.

283.

B''rrrrr b 28.

4
I

Ns 28.

__L__l

\l

all'l.tt'tt..

rt" 2B5.
I3o1lor.rrrr

Nl 29'

,i"f
4R\

lr

4 l,r

"'

284. pe< lpoii Bol]OTIlI{a

()'l.|(.]lullInI]i|(]M

10

29._.-*.=.=.---->|

P. 286. pr ip opoa

JrJb

29.
479

\
\

po. oJ oK 7 o oTK,IB 0,5 Irepa. o


2^ (a A,) I{ oIBM 7 tlpo,
roy U'b otllvl Toa 4 7 (a A.II.)..

ToI(

sj

;)

6ri

ompoefle epff|eflca po{l!.fl apoma Nb 30


(pc. 287, 2BB)

-!oyotlK AB, ooTt


Koopoo-4 , C!,, oIo ditl. opom.
tl,l7la,., pB}lI l9,5 apa (yopy}KoT III o
pe), a BpTt A. , oaB
urpult opomrcu.t.a, paBII 9 epa.
Jltta npulfla. o o B Dx t{ BG oo.
o}I(M oTIB}r a 5 aTpo. To
5 ol\4 y}II{TpIro ' ooM oT
ToK tI BiI-o pI\{I)IM yo yIlTptIoji .
BpvaM

III|H|I

I.t oTa,IBM

ol,r

l,5

tIlt.tl.

up Toqy

Boyy II.

l,5

r.oue

po a

]|lt.utt u uct|l,. JluI||| opomflIa, o C


Cfl, yM BpBo a 7 eTPoB. To 5
7 o o o j ll poo>a B a l l{.

i4?

^'il

-alI

IiT '

Ca_oyTy II)H }lI{ BopoT[IKa IIpoBo{


!, uep oy C o l.

oT ToKlI

nl

't

$r
sl

Pc.287.

Bopo Nl 30.
480

P. 288.

e< lport opo}Ia


Ne 30.

2'9
^'
3*
1r

-,

1cb

n::tr:;,"ii,":ff ,,ffk,"#^8!^
B

up

"

"ll#illlfr

*;:f;,

:tr#:#Tffi-'Y t#,I;-i,,,";;;-

r,,P,f":,
'**!ft:"*!'I""*,"'

i",'#

.l
"r

l=--tJ'-

tq#

P.

2B9.

"'
ot.
Bopolt J\

*l

l.[e 3l.
opoa
pe tpoli
290.
Pr,r.

tlact'.!^",,!!!#I#,n?l,"J:"f,Hr:.#;;;
,":

:,

";:{: }"'i.

","^'

)l(I]llKIl1
{Al{Dl K

":^::}"

o ot

l
;i
u:':",%,l#i:' i.' :H:$;ii, n#?"*ii.
t

IV\>t

i.".tj#'

lr'

J *'.

1',-'J

l',-'-.

'-: s,#-'
(r'

.''

(;i

,\'

,it\

ll:

-:''},lnpo

#hij:*s*^?x'i:r

-::::''

n"

6op

""#r-;:*;:':.:""y'''-J#iff

ii

Plly

":::

Mp

-"

x1fli:3;';

#;}i'#H ##
;:'i.xTi';;#*:
dfrJ::11-"1;:'#
.
D rv^
pt(Ba

)l(.tt.

16

B. I(. Koaeo

48l

,t

l,

poIx l{)l( ppa IIt lll

\,Ip:

oyoKpy}o a - l0 MeTpoB' yaBy

oyoi ylo H}ji56,.xffi"fi


oyopy{o p

;.

_l5

II o

J''acttt-t't. Nb

17

3:

inpa

JI,a

I{a.IBaM

opo*uio.o

t .,u,,"'p. o' "oun"

2921.

opo^H"

!'"o

npnu'"a

(yopy>I

t]poo)KaM
olltIM.

C. o.

I I

,"n",o, ;"^J.;;

.&tl,dcert.'bt, Nb 3
ocmpau,e laepmrcrco |ttr1ofl|l
293)

(p.

E;;-'

Bt.lp.tBl\il poyoIII,l

ABl

ll'llo

20#

_I

P. 29|. .I.,",n lpo rel Nl l.

Tou l 3

op3oITIII ]l..
Jw a , fl e m ,

AI] ; C,.,"o
yny}Ittlo zlT IIo Mp K
"",."..;
DaBLlI l 3 tt t,l1,,*, 1no,'
il"" i,,,,n*.'i /Ut'i x pt1lo):
l0 -l_ 3 : l3 IrMTpoB'

._t_

-!"*"o

ttrll,llJ.ltaD^

_l_,

FIM

3 apa.
Iryo .
o I4}I
Iiep, I7ll,u..a,cet'b,. o o A
IIM.
B
l

A,. ola 1 TMeTp.


o B 3 TaK}K otIM.

a,iI.IBM

e p rne flc

tIPr; tpo .
IloT pl(Il o Mpl{C)' P. 292.
Bn.II KJl l l|'{ Jl i Il /\l{
BC, O'z.ll',Jl'lloll\||c lu. B 1tt111l^.
pl1t| JlI&IIlcemb', Pl]tIl
II A,. o.
u npuara. o otl !. x.o
l c oI{M I{a
Ka.'IBM l p. Tou
oyo ,
o o B o I{
BepJtI, Il|'|Ifl Jwa,ceft7.
BC ol l aHTMp. p3 Tot{K A 1 a
Bpxtl po
3 ,n'n*"'p. o 3 C

lup|1lI
a BepTKII] tl AlI BC, o.I]Io'e
,la.icemt,' paI{l 7 p.
t1 A.. o.

!.oup* o
C o o

,, oTB lt'v iaembl,, p 15

20 rtMTpoB'

pMo. l
yo}IK
-1Tatll ,]|1 oopoo AI)

Blpae I]pMoyo!r ABt' .o3o11a}II


A C., oaBedtz Jl[.I'cIc.
n"i.*o.o
"
( yo p y)oT lt.ll1llltl p llIB
n","'p
.u
p
ui""'i
i ii,.
Bx pMe.
{eTI pyKBy 6 3 HTMTpa '.

AB,

(p.291)

po):

po

Btup

>

ornpoeue epmeilca pof,u

c ttt.

oort,u, J||tlflem *
i|b 2 t1lc.

*-13---n

ll
P. 293.

t[cp}

^lp
N'.a2Kl J\9 .J.

1At
I

BpTKatII I-I A,.


BC, o Iattp.III
J't.tdcrtnb,' pBiI 9 altMpaM.

o
JIutl nplxta, Af.

o
pr
oK !.
oTJI.'lB

M2

Pa.

o l'ItI r.

l ap.
To'lv2 l o.

"oun,
oTKa,II.IB

K oyo eft..

483

ocmpoe,e epmeuc
fi p o , l' JI , tIc e m b'

oo B o II
Bep Jl.fltt
'{.lIcrcetnb,.
Ca BIyy Bpxtl
BC oiaIae l IITMTp.
I{ poBoM p ToI,1 ' l | l ,,ee poo}ae[,I
BIlpBo 3 apa. Tu 3 l o.

Ilampaee epftxeca bpofr|tl


(pc' 294)

J'dIl,xefi1bt.

Nb 4

AB, op3oI-ITHI AB C!., oB dtl. Jwa'flcembl''

BIpuaeI\4 pMoyotlK

Il KOTopoo

JVb

_t

(p. 295).
BupuM poyo.

11 AB.' opoItTIII
II KoTopoo AB l', Be du jn&ce-

;;;',- i;;"; ] .i"",;;;;


(yoprtto ;;;;"";;

B
\o
L

o
I!x

l_<_15_____+t

P.

295..

.epl

Ili

>el Ns 5.

Jl IJ Llll
ep ), a I]pTI,{I{.IIIII)I
.loJIlotI,l

|lpltnl JIlduemb,,

A B,
6

paI{I

lrr.pal.

tl,tl. npur,. ool1. px Ilo LI A .


KaIBaM l. p. Tou l C o,tI}I Ka
oy Ir.
Iiep I1|I11 -e,t$eft,. o .l B o

BC
I

l<-20;6--l

tl
Puc. 294'

epe< o et Nb 4.

pBt{I 20,5 tlp (oyopy{oT |411|4 IIpll]B,a


pyay 2,5 eTpa Bx papo):

|B + 2,5

pTKaIll

l{ tIJ'

J,w&cemb,, paBI

i4

20,5 aTMTpa'

BC, o ul|7p|l|I

Irp.
utl npfla. o, o /{ px [Io A[ .
aIBN{ 2 pa. o o o o [I[l C[ oI{IBaM 2,5 apa, ou 2 2,5 olIM a

olt1'ti

.
Bep, JottrIt 't&ilcemb,. o o

B o Tp v oT.IBaM 2,5 TTpa. o


*"* o ,,n B .ta B Ip. BIyy BpxI] t{ poBo.NI tlp ToK , 2,5 8
ou 2,5.
484

oIBaM

p.

BpxI.II I{ poo.M p1 To}1:1


BIlpBo a 1 p. IoK
'a po..o)I{aM
.I-t.

Blyy

ocmpoe*le epmra b'|t!1o JttI'}tcetnt. JY 6


(p. 296)

ABCI, po}IaI oBe dtl. JI,IIctc9.^:|

Btup.1gg poyoIK

no'opoo AB '
l5 ap (oyopy)KoT pyK I]o

""'
pBI

l\{pJ,

__
I
I

_L_
I

P. 296.

p> rpo N{ali(l J\9 b.

485

ll|p||ll
a pTaI]I Il A.. BC, a
aicem,' pBI{I l0 p.px o t{ A.. o'
..
ttl' upu*u,i. o;
eK

;;

*n,ii"u"* 2,p. Tou 2 o.M


oyo ei.
o B AB
Bep ||t't7, J|,It|flet1b'. .o o
5 C opoo)KaM BIIpaBo 5 al\,ITpo.
2'5 cao'*,uIBI\{
s
IlM IIo To ,"n",'
"n,.
.
""^"
K lo
A i,5
"o",*"e*
"
Nb 7
Ilompoeu,e pneclc, b'|pof,,|tr Jwailcemb'
(pc. 297)

ffi;'i;;;;

& B
Ilompoe epft'e*^i::;{;, acemt
op otII{Ie .
J|tll,ilem'
dtt.tt,
no'do AB ct'-,TaBe

BtupuNI p MoyoItK

ABC!.,

n""
k'Ht.4|l I]plIIB
uu"'' 20 apaa(oyopy}i{llo
A.II. BC,

BpTKaI{I

a)I{eTI K pyBy/'
oTB It lllup . 'a c

tt.,,

tltt. nplafla:P o ToK

.N{

Iloo

I{

;;;p. ri
o C.

o A.
Blupue po yojt pll-lo
oi TopoII
px
lu.nu,a Jwaefi7bi. o o,l A
lvt.
Toy
BM

. o'IBNt 9 ttpoB
opOII ya
o
A
po
.I
o
,II,ua aueftIbr.
, (rroopyro'*iiu" 20 .u,.,,*Tp.B 'l.BI\4,ol1I{y
pyy).

II IlplxltB rtt

c'

I]pIrB IlpoBo.,M pe ToIIKI.I .

r_20+
a<er Ng 8.

KAK o}toB IIAT

'

llpIxi4Ba

' o
Bep |7tI1|, Jwauem. o.Nl
oT ToK It
l4tltt,
M
poii
"" I:l:1iY
oTK]Ba
no. npnn* yo yKTptlo
otle.
,

l,5
"u"*
Tou
l,5ap.
^{,

'\

297. ee> Ipo lmt J\b 7.

u. ,.

o C

Bep

A o ou
ll npl7ula. oTToK
1 .TK,I
BBpx
o.,,""",,iln. 'ToK ,.t{
l
A

ToK
poBo.M p3
TI\{TD.

,.

A!,
Jl|lt|'t|, Jfiailcert7. o o A
o,.
3
B

Tou
3
ap.

n],)KaM BBpx
a Toy
ni''?iiip''oii rrlririi, KoTopy pol1oJI)M BJlBo
IIooM
,tl.IlM
],llllo
;; 1 ,,,,u*"..p. a ylll{Tpllyto l ar.p. ou
1,
o;.l.lltl];lM
opx
oT ToK .'J[tI
l B o,'e. ol l J\ T} oiIM.

\\

fl pa\

20**#-'{
,-

t.

1 oT ToI{ .II.t{ BBp oTK,.IBa

P. 298. epe tpo

Al

5 p a.

pa

I-IOT

J!'

p BIII

Tao Ite

o.I]IM' Ilpolloo I{ oK

IITK TpK
" pyx Max' o yKy tlp
K IloK' o
Bo Too Tao I]po,.IAiI
-

.TI{I TpaT |4 c or
aTeB
DTM pTappoa. .o otlIt Ba)KI{o 'II.
IlIoBIx.

xpo-r', o II]pI'IIx
.-_.*p".,TIe
T \4oyT I.II. FIp..lIIl\,{ MoB py x yMtI B.
B0{I{T
tIIlvI'

N{o(o

487

i
I

I
I

t
I
I

po Bo 3 Tpoo IIT

II]I4T

p, eB

. Too pr oro BIp opoI .


tIoTaTo}I' To pyB aT. o)o IIo.

oBaT Ir KoKTKy -ll Bxa paa ( ort


lr p. 299).
Ie BoMo}I{lIoT11 I,'1 p.K aT aT
oa TKM yx olloB. a, lByx TapI
aTB py B.oB 3 Mo)tio aT oFlo
poal{oe I]aT BIUBIIIM pKBoL,{ ( aa
p. 30l). p pTaBpa aKoo IIaT I{ .yeT'
o/{I]Ko' r o oTx BeT pya. o.yI, I{aIIpe' ey oTa: opultt
<t tft, c' pIli, pI,
t.tol pI, l pI ,py.
Kopy IIaT' o)o oTaT oooI TKII
KTaTIM' B ooKy,- opot ,pyM. H oIIp\/ T' Iro oOpaT BT oo I(T
B TolI oI{oBIo T.
p LIy)Iox B Ilpl{I{ I]JITB lIBo3.
o)llo poIio o yp I]l.y , t<otla' o)Kt{o pop ro KoTBo . o.
pe.T KoTBo TKaI{ o MToy' 3o)}IoM a
p. 34. B o ya pTBT BoMo}oT IIIT
oI-lpoaI{o aTe opoIIM pyaBo (
i]oai]o n. 303).
. pTBT Boo)FIIM pTBIIpoBa
a' Mo}Ko IIIT I{o y ( TX yx' Ko.a
TKaIl' oop IIio T' oxoT o aype
oo). y Mo}K{o !LHT a T KoKTI(' KoTopy
yT BIKpoT 3 pyKBoB (p. 305), a' opo
pepo B apo'
oe opoo oTT aT t,i oo.
fl oo ila T T oo Ipe opoBllI' .
TM B)yT py.Ky oIlT pNI Ip3 opo.
l;l. PyB TaK}K y,JII >'
o )I{ IpI{IIaM pIBaT' 3IIoIIItlti
.el{a My)K'l o)a.
11

Capa Ha o!(I{e

p. 299 op> pa FIa KoKeT. fi oo


l T o Ipoy' tl.BIpoy I p. o.
IioBl lttloA4 I.l (i]aoH.
488

Prt. 299. apa fl oeTl(e.

Cna (p. 300). o

r To BI3 o-

oB[Il o prr I{I


BI{ oTKIBM l0 rt.
T\4TpoB. o ep u.

Bla ooBI

tiy BpBo

OTI(IBM

4 ap. To"I 10
4 o. o ol

I1o Ily BBo oaI-

2 tITMTp To.
y2o Ir

pot. poftv
p pMp. rpxBIIIly T tpo

M.

ped (p. 300). o

BIn:];:l I\).()ltllIIIn ll() I].


.l{lI lll)/(:l t]lllI3 O1.I-

a 12 alt,I.TpoB o.I]M ToKy 12 pltl


pyiro BITK. o .

it

12 IIo pIt oTI{aIBli 8 .

pa

o tl IIpy,, t Btl o'l.l{zt.


IBl\4 17 IlTpoB.
Toll |7 8 IIN,I.
TpoB.

To"IKy l7o poii.

o. BIauy a JIItIrLI
TaJI\7 BIp. o BI.
TK I{ JIIIII'I7 TaLI

I
I
I
I
I
I

Bp BIIIJ IlpoBolIN{ pM I,I I{tI l,1 p3. o pii.


MI o y BIpBo oTK.
IBNI

rttvp. To.

I
I
I

y2p-

I
I

. 300. Ppoi<

tto I(:

ap

l{ee ii
olloHyI Iy

6_6

I]

.--_-____!

I{r"[I.

P. 300, . Ppl aa Il oI{eT:


aeee zr a oolo loy epea;
Ipo III a a pyI\{ lla II}I.
pl{a

o. yl\{ poMy p p.

MpKe. 3apxoy qa
Ipo pe3aM. BIpoy
papaM o t{Mt{I}t{ .
M aoa. Hpvy Bl.
TKy a oTK 3aKpIBaM.
P

,c l

la

Il.po

, mab

Cn, (p. 300). Bt.


poy pelto II IpI{JIInB

Prt. 300. po paa ItoK:


-.-^
paa.a oT

y TlI' o.

ltttIo tto ,'ooii rr.


p po JI ylo
I{a II]BI ( pIIK
,

t ..
nu p): o BIp3y opo^I ],l
2, .o
l, o y
pM
IIll.
3, y - 5-6'
ll
}I{
IIo ToMy
o < IlI{y o)I{AIo papBaT
}II]y' To ep' o T lTaKy rla H14 Ta

a ll

np"ny.nu*".

IpsT tlMT pa3p3' 3TM aT paKoI o BITK.


eped (p. 300 , /l, ). Ko p..a apto
pyl.to tao ep.t{y p' .eT pa.I.
BeL4 K y a o o H'IT' a oT I p ,-

l\,{

paKo o

BITK.

LUBI ( px): o Blpy


l, o tIy JI|Iv1 o,.I{I-I
opoBI po
- oa 3, It-v 5-6.
2, o |II4I4

p poe I]pI]Ka

KpBaIIo aT

BtB}l|M pvaol',t

I{ p. 30l pa>o opoao aT


B1llB]I\{ pyBo. To aT l\4o)Ko llIT 3 Byx
TapIx IlotIolIII]I{Ix , oa KyI]T
IloBy T' apopyy Io BTy. ff, oo oI
,a lpy a o aT' a tpoy Ip
I'IBI )tlIioo aT I{aLIoL,{ JIII:I|I4 oa (p. 302).
po.,o){{M llIo a BpBo a l .
ga 2 TMTp.

TMp' I.I TI,I TaK BpBo


Touy l o.t.l tyl<o tr o 2. Tlp pac.
I(po IIl tsIp opoBtlI Tx< .IrM a l .
p. o Ta IIo p p,a BBp oT.IBN4

. 300 , . Papaoa apaaa a oeT:


' -aa Il aH
pvaM a BI.

492

opI]I

493

|4 aMepo oT
14

To

Iro. IipMII\{ yM
K HL]'14 eI{I pa
oTK..IBan,{ 6 po.

3a H o ,.
Tp pBI{I T' I]{lllo
ToKy .Il olt
oo 6 poBott4

P. 302. Paoa o.
oaoo

?t

p3p3' y

pIly tl

lllBl.

/'1,

rl \_r

6oa. 3 ,M pp'

ld

I{ap.I-Iy BITy 3apI.


BaM' oIIa pxo.T B

(loD o II

ltl] .

a )IroI{y) Io
poy a; :. _
pl( eIt "I.
xptr ee/la Tl{

BII]yKy L1I1I4' I]ap.


[Iy H 3T)i{' oT Toq
6-.o a.la B]TaK. Ko
py.o BIT I,I}II\{

tII;lIM pBot\'l :

t:
ta

oIt.

]{I,t r.ii. p to JIIII{M ao.


poy
-

Pac,da bIIrpottt
. t,1,|,tlb (p. 302 6' ).
p ppo ,eM y.

py rul ( .

pax}: o I{oI{Typy 3a.

y HI4|4
- 1, o
2, o
o,l-II.I eaeft

T)KK

no _ l.5'
BHv
n

-.

o
4-5'

o
d

o.

Kopoao aT
oo}lIM yI{BoM

I{ pll. 303

pyaBo.

..

oo ot tpoy
oo T' BI.
poy I{I I{ IIpe., oI{oBI

P. 301. Koltpori()

BIIIl}I{I\,t

p<ei;o

tlpoito a
I{oKpoI{IN{

yBoM.

\"'

t
I

----7*

ts

J-]e

4*

t
i
t

"'.,.4
-ir.

it::r::ti::=:-

JIEa JI aT ri{oKpoeIIIM pyI{BoI\4 I{aoM I7


ort.

nu,,a (p. 304 ). o r.


p opoBI{I o ep}I .
I{I B oTKaIB 20 l..
N{TpoB. 3 oT BIpa opoBI.II O y BpBo oTKaI.
4 {1\4Tpa' a oT o 4

BpTKao B}I3 16 -

iroB. oll

I
W

,tJ

pooM

BDx o'r |1LII1 o' o >.


.I To BIp3a opoBI-iI
p To 20, |6

BBep oTKaIBafuI 2 ltD a.

o x

To rp p.

()BIII )I(

BBpx

oTr.

2 I||lMl'il o oq 2

Bo

l llp. ouy l
oli 2 (a l

-
oIM

pIII t) lle' .

oe Too pap tpoy

o M ao.

epd (p. 304). Ko


apyo BIK otlM
olloM BIT Ha H
Ta. 3a o JII7 I{py.
lto la oT a BI{3 oTaIBl\4 16 TDoB. oT

Irr To BIp l'oportl

o pI{ ep BI{3 OTKJI.


IBM 15 altltepo.
poBoM p3 ToK 15, 16
a pltii ToKe Il
o.

o epxIt To

BIpa

op0BI]I BBpx oKaIBl\{


2 apa' a BIpao o o 2

oTKIBM

l,5

aT4TDa'

303. I(oaoe

opoIiIM pyBoN{.

P' 304a.
PI(o

Ppao
aIlI{

oltpoI]oo a eI]ooeI]rM
a ooBylo tpoy I:Itll.

.'Il,i aa

.o
G

I.

-r{
:io

o\

^\! D

oo
o
tr;i

;o

,tE

P a

pea

x:
<o
t*

i-**

6
I

{D
I
)

J|g

)','l

\
\'
|\
tr.'

P. 304 , , ' . Paoa opoaoo I]a


ooeI pBoi!'I:
pati"Ii .rit I.ll.t r eo
a a pYl{MIl lI llll.

' ' .
-

Touy I,5 oe Bpxe oo Ipa opill,

a TK}K oo 15. oTo


75 Ta:l| DaBo oT.

IBM o 2 caiMp.
2 2 oelr,l. FI.
pyy BIaKy aKpIBaM
I]pBoM I [1

TaI4tt (p.352, p. 167). P.


pM Ipy pa o
I{ oa. ,
Pacada bI|porcu
td& nxrc'b (p. 304 , ,
' ). p paIrK a TaI{

.aN{ ye I]py

1I IIIBI ( px): o

opoBtl -* 0,5, o I]tIy,


]ll]y pKBa o iI ol1llll et-2, o }l

- 3,

BI]y

aa

,fr

l o6p

oe

Lt/

- 4-5.

a a oI{

Ha p. 305

lo

i0

op

a ooa

pM a a o. .
t i]oTpoT pT)

o F

$
a

epe

oo}1Ha

(p. 306), a orioB.


y Ipoy po
llIT BITKa I.Iao
Io I(oKTK. ' Tol
oT II TaJI4LI' op}1
Ir pe ooBlIoK, T) o o
oTI{aIBIoT B o l0 .

TI{MTpB

l0

o-

II. 3 tpoy papT o ]II\4o lt


BITar] p poe a oKTK 3aKpIBaT.

P' 305. Ioa

P. 306. Ppo

to6l,t I(ore

riee l-l

o Ha ootJllyt loy .

oTI{e.

frn*

Pacada bpa,fitl, a maa (p. 306 , B, ,,).


p ppo It lp pK,,IBaT. T' oI
p,I{a oKToK' a TaKX{ ,I] p.il IlooBI{o
o y T|{aI4 o oo ,
oo.a
py IIa IUBI p po ( px): J||1HI4
o
3, o llI4 a
l., o j|IrHI4|t oa
Ta|4
lo 2, BIry *-1,5-6.
J1I4 iH oKTK o
o,'I{II oKT -N{o{t{o T KpL,{I' B ToM y p po KoKT o tly e y
plr l0-l5 I{TMTpoB B NIa' IIM.II.IIII

ts

KDaII.

I
I

66ep

eop

^).'

s
I

E
F

rS

flee ooBl{a

aH ooa

l@

ll

, , ,

-6

. 306 , ,,. Ppo t oee: pIlyalli


a rpoil a Il

aaa

Il.

PAOA o(A
Paouy

ootII' oyooI' x-

o,}.y

yopdrT
B aBcI4l\4oTIl o yo
a, apyK
paol. ,IIre pou O)l(I-.opI{T
Bpx o,<.y ee oT zlpllIl.
Pov o}y ll]IoT IlyBIII{o 3 o

xaoya<o TKaH. I{ aBT oT B,a paor.

oo o r 6el', .lpt, opul


BT.

ollo p6o p oIB pou o,e)K.I


ee I\4KMa paTo yBo Bo BpeM IIoK.
Pa6oa ox{a Ii .o)a aTpyT r; xopoIo
p olIIB aT a orrr I{pIII. Py
o,e}i{ xopoIo oI]oHT oIIl pe o BeT
o)I' o p po ooTl yo.
FI> oe\4 oHoBlII pT}K BIKpoK paat aol pou o)KI.

X(tiK APTK

p. 307 op}Kil >I{I'II( apy.


pT( tpo ToO
' oTpIi
(pp
50) T

N{pK:

pya

60 po
pya
>
T 40
80
a p

I4a

Itoyopy)I;oT

))

-pa II pii Ma o a i]IiI p3

o
504

o TaI{

p.

Ptt. 307. py.

opoe tt(a Ipo

pma (. 308)
po o ptlo A.

Bep
Btup.1gg

aft1,

Illtlptt,, zpdtll. O o

oI 14 eTpoB (..

uy H.

pdtl,

o TOpo}Ie y
x ppo) TBM

H 2

px o To1]ot{ ya
,[I,a
oTI{llIBa 25 po ( Bx paMpo) a
oy "
olto, I1|I|7.. o FI p o pN4IM yo
I< I4HI4 AH oaIBM 16 p ( Bx pM.
po). ou 16 o.IrM'
aa tflaJlu|l. o o.I A pI]y I-II po.
o}KaM Bl{ IIa 2 p ( Bx paN4p). ToI<
ToLIK

*l*-- A

,IIM.

Ct,dtl . ol. l.lt<tt 2 tl.tltl ()'l(./?tl'ltR B :ltr.t,tpo,


lIl 3 :ztttr'.t.1la (lurlt tx pao).
oTf.otII,I B tl

o B 3 px

I]poBo.I,IN{

BpK}II AI poI{Bo.
ol:t ttt.

c
O

Htlcll acm ,pma


(p' 30B)

16

I
I

o)

BtupuM poyot{
op3oTaHI J|'1|1
oTopoo AB !., oa IttI7pI711, apm,, pa.

AB,
44

calv{Tpa (oypyr.
IIoT I]o MpK 4 lr.
1|\4il .IUl Bx ppo):

40 +4:44

i 3---

TI\Ip'

BDTKaIII A,. B
pI 60 apM .- d.,e

o MpKe.
apma
- wll ma,alr.
o

--n
I

i
I
I

. 308. p; tolt

< aT yK.

l< B

BC o,t
l rt ( Bx pMr.
po) TB\4 oKy T. o A
.
BH o IIHL4Ir

Prl. 30B. > Ipo


pe u (lya.

506

5u7

apa. o o,T o o }I AT oatae


l a,p ( Bex paMep) o o
pIIo HkIIl BC ola 7 IrTMTpo (
Bx pMpo,). 3a oT ToK 7 eo IIapeI-Io J|I4HIr
TaI.I IIpoBo,M 1{ paa ,of' l2 ap

( Bx pMepo). o ou 7 |2 pooM BI3


BpTI{I tI o l3 epo (.. x
po). o l3 . I pal] apy.
'1N1 plL1

oTaBeM pMIl\'

o aoa.
peme. p,a p

aN,{oT oT pa.

80 po (,l-l p

o MpK i 5 aLiTlTpo a):

B0+5:85aTpoB.
llpa p pBI] 4 l,tpa.

IIoc.'t,I-{ o l04 pa (opyit{oT T

o MpK c 24 aHTTpa ., Bx ppoB tla )

B0

+ 24

104 IITl,lMTpzl.

ptla o pBI-Ia 4 pa.


p eII.(>apy paKpBa paBK

Ha

BI.

pe pIlIBT oT Ta' BTpaBa B x pyy'


oT Bepxa py,.I{' a otlo Ix.

Papaoa )I{Iloo apya


,. oo ot aT Ipoy opaeoo tl
p. 309 pya, a tpoy }II pa ooBI
'(I{oo I]aT I{aoM J1HI1I4 ao.
Cnu., (p. 3l0). o o or B oT.
a.,IBl\{ 3 p a. .avIII, o e.. I{I
BBpx oTKlBe 2 apa. Tou 2 3 oIII!1.
BIavy IIo FI TaI4 BIpaM oT KoIl B]TaI{
Bl.I3 MqaM }l pp3a.

Ilepe (p.310). o tp ooBI{I BBo

I1o

oTK.IBae 2 Tp' a o pot o I{ oa

ey

3 p. ou 2 tl 3 o,,IIM aBI{o oy
e. Hpyy BITaKy BIpa. Ha Il
BIaKy TI{)e BIpaM' oT Koa BITaK Ha HII Ta.
B3 IlaMM I{ papea.

Pada po r' ml{ltt (p. 3l0 , , , ).


po ep.a Ipo pKaIBa y TKa}I
508

P. 309.

\'i
i

il

t_

-l--'
.

B
a

a, _
51Q

ae","

P. 310, 6. Papaoa pya:

n"n"-il

;u oyIoripofty t

"''j.i:i}llfdti:##;E, :i"*'

IIa.

I
Tr

t'

o Oo Ii' 3TI{ o FII4I\4 BITaqK


a JI11I4|1 I.Ii
OT p l\4 poI.
II llIBl ( p):
''^*l.1*po,pi,y^a{

o ep.

l, rio
*ilno- ;;";;
d:"#

:1:- :TIrI{ py- I] Iey .,"""",


.I-II
'e p l

3, y

_ 5.
3ll

H p.

JIIH14I1

AA PAoTl
op> >e

T po. o
pI{oNtI]yT T I43
l{opo oo TI. DooV

BopoTa otIeTBo yo

'o* "ip."';#{
a iaaa'(;;;;.;
er) I\4o){IIo
B .l.lI]I'lllr u)

""
)J"op',.,..o,i."v
opolI'I..'.tlp}a
BopoTFIK

]]1P:.-!3"pry
a^
( au yprI
J|\qq||n,1 14

- r IoxoI
.lrU)

]\4I,

]\J11|a

>

eylllt I D

lptliit,l aTa (plp


}{ I

Ta

39
14ll
lg,5
50
40)
52>

ia

I]oyopy)oT e

pyll

))

Ta'I4

))

6p

I0B Il,p

ilI o aI]l]

>

))

>
))

!y.11norr upe>a loit py


yTl{t.

rt IIIBI }I

opoe}I pTa p
(p. 3t2)
u,,I B l p ]\1oo
llI.l I( AB, eT]]I{I

I{Afl BC ptl, t ilMTpaN{ *- de


epr'
a opoITJIliI IIIIIIII.. AB Ct.
:::!
oo TBTB y''"
*
a a m",. p u i s ; ; ;;;
" rDyI.r
Y!:.I' 0
: ^J ep
:
(0yol(py}]'IoT
n,. o allTpo
ppo):

'"..".B:]::
I]Il
oTopoo
I1o

50+:56r.TpoB.
o
.'-!1sl,0u"gnpouwl,
I{.IB[{ 20,7

o A. .

ca.I.pa T ou*y

py)l{oT y o eK

po):

17

3+
B.

,'. oeo

20,7

i:..ii;.;;;;.

I.II\4a

aI{TrTpa.

o po

BoLIt opolTr,yl

tlpo-

tt.

I{eIo O llpeli l"r BC. T.ly ee-

\\

%l

'll

aae ,.

ToI{

_*
lBl
rl

--t

tl7Jl,lt,t7, o
A o A,

s'

OTIBM 39 aT.
MoB ( IiI .o

I
I

_l

',..|.

TaIII4 ) TBM
ouy .
o T paBo IIo-

--*

19.?'_--r-".

Bo o3oaIiy I{ o epeI.I

p-

l,,

BC. Tovy
oova \.
tltl, edep' oT tl.t.
ttt,t tltl llltttltll Af(

()1..,lIala lt] tt,l.e.t.po (.rrl p;tpl) tr


aBI\{ ToI<y

. o o.lrt J[

BI]pBo oBoM opOIl.

Ty

p-

I{ B.
Toy pI{ orr.
ua '.

Ipa cnflbl, o
BpaBo o tl
, oaIBaI\{ 19,7 ca.
TMT TaBM ouy ,
r.

(1/3 oyopy}KoT py

o pK llo 3 aMTp

Bx pMpoB):
50

+3:19,7TTp,

a pl.

P.

pefl

AB.

o o ,

ol't.

T"t1"i"H"p""p"1:i#-,j#J..*:

.3l2. pr tpoli

Iupa'np-oliJ'{b'. oo , ;l ,
oIBa l3,5 [IMpa TBM ouy " ('/o oyot.i
514

17$

a a.

I\4p IiIO

Y{lio py'

Mpo):

bU :

4+

i_

l3'5

IJ-I poiir pap

al\{T ,,'t B a'

IIMa.

52 yLIx pBit

rin. rloyo}'IloTtt p}.lltj.


obei nooi: o oltIt , o lt B
Bltll, po.o}{B y }II.{' oTI{a.IBa 25,5 IITNITa
lBM ov [lI (1/g oyop}KT pyllll I]o MpI( Io
0.5 rtp a Bx ]vlpoB):
50 : 2

0'5

25,5

TN,{p.

3 oaBM r]pijl{,yp' 5
oopoo Ta{ paBa 25,5 aTpa'_ TBM 9JK r:
uti ll AB oila ,. To , .

.,Jltltl' ne.. o.I l,5 (opoa) e uy l,5


(olt u) pooI,I FII I.Ia.,o l5 eo
(.trtt I]tI I1o I\{pKe l aIITh{Tp ila oa'{y 'I
1lpo):

14

+ l:15aToB

orly 1 ott ttft.(I.


tl, npoil. o 2 (a I{Al ; C
3 Ile.pi}
p(,l) o p yJIa
-oIBaNt
( x paep). o n px o.l l tl.
Ire
TIN,Ip (., x ppo). rtl lpoiil poo.'I{
o l5 (ou IItill l.llu), plllo otjy I{I,{ jI.
tlltlt , 1.olII( 3 <l .trl.tli l.
I'I (lt .ilttttlt C/{) o,l"lrlM
oort ulo. .Irl.tlttt
.I.ottt,t
l, , tt 3 lrtt.
BrIpB() 3 tt,tl,t.pzt.

oI{N4.

nv ,aftIr npoflJ|{bI' o o 2 tt , ( po ,)
u''^i , lt ,l poJl],]\{ Bt{tl rta 2 a.tr,t'l)ir

(. e ppl) .

o 2 tl 2

rttl.

JIutt, o,. ol. tl.tt<lt 2 (rr, rrptliil) BIIpBo o.


3,4 tiTpa lI TI]I,IM ToY n {,/o ItIpl't.llI

.lBaM

Diilrl)

l3,5 : 4: 3,4 'il{Tp'

o o n ya pLI.yp 'o Ilptllt


lr !.. ul<y peIlll ooIla F{'
Bnooeamebt' moN a a|Ilt,J n{I 11
npaJ|tbt, lltl , ,,

I-i

lla

Cnu
Bt,p eopJlosab,. o l.Ill A tttr AB
7 lttpo (1/, rro}'oKp)I{lloI{ Ltit,{ 1)
I\4pli 0'5 lII,IN{pa /(.'I BC palpo):

IB

ca.o.

.llt 7 oT.IB l,5 ap. o


l,5 oTI{a.IBM l ap (.. pr).
l A l ttN{ Boii "llIr.
l-Ito nea. o oIti-t ll o I,ItII'i , ;t.
tsaM 1,5 rta (. p).
5t6

Bpe eopo|ttbl. o o lIl,i r


oKIBa 7 po (1/3 oyoKpyx{iloIt r]] o
}IeK 0,5 I]TN{p B papoB):
l9'5 ; 3 + 0,5 : 7

ttTpoB.

o, tl'tlttt tt llo JIl{ll!tIl o..I B I\,lp


(1/3 trl}t(Ilt;1.l{ l1] I]o I\{p l,5 aH]\,rp

jl

a3]\,{epoB):

l9,5 : 3 + 1,5

TI paBI{I tIL.Tl,l.

I.t.tt BOMoTIIl 11oTpoIrLI' tjprxoN{ K


Ilooel{ij }lllI' 3aN1 I]p.

19,5 : 3 + 0'5

pe

arltpoB.

To'ltt 7 B rlel Ilyll]lptt tril' e

I]o--

up oLIKy 'rIll yI,ptr


ri (1/, oyoKpy>l{.llo
7,5
oKaIBI\d
./lliII
l o ]\{p l IlTI{l\1T x p3epoB):
IIOI{, 3 oT T0I{

19,5

7,5 atil.

T.tlrli 7,7,l 8 oee]\ BoilyTo rl.


,tl nJLe olt-t, blpe3 opotl-t, do apdIi
;t||,.I{|l, or.,ol,t 7 eo o J]III] . OKIBa
4 ttlr'pa (;r B pa3Mpo). o TotII{ 4 rI oTKl-].
l 4 eIBM l iarrp (i x po). To

}lIlIlI.

izpo'a, 'tnI,rca. aT

Tou

'

BeBo o

oTl{llIBe 10 ltTo TaBM Toy

l5

(Bl3 ().
517

J]OBI{I I]Io

".i{a I] oT BI3 opoBI]I o F[apyl(riep ' Bex pp):

l
7 + 4_ l _ l0

o BITaI{, M

.fo

l u oM. o

tllp.

o (o oy)
oTI{IBa B,5 aI{[,{p (..a e o Ta IIo
p \{I4I]y 1,,3 yop\,)lttlo II] o MpK' My I1

H 'o TlilI

54

o p)

l9'5

;3

39

8,5 aIiTM,p.

BlT OTo 1 o u , p' T oT


u u p3 ToKy B,5 polll{ [I, pBIry i.to ,lI
tI BITIII{ oT oI{ 5 . o.I l, .uy ,
{ BIKI] ,o>IttlI I llt }1}.y oo).
,a nJL, om zpdoli b'ma do npaJ|'bl.
y * BI] oli III,I ri ,.
o ot< o o ypo H|I oTKIBM
l0 tl1lo (ll qa o N,Ip ]\4I{Ity ,JIa I
(]- BI ootsIlI o ap:!,lIoii tau);
14

4:

l0

op'eue a tlt13. o o C l
l]po,o}aM BI,I la 2 .Tpa (, x pI\,{p) TaBM Toy FIl' o.{ Hr 4 (oo ro)

o.I,II].

ptt,. t'.lrnecffy. oTToe8 ' BIlBo oTo 2 pa ( x pMp). u.

a.IM

l ToLIll oe,IiIIM.

I{ap, o o 2 (paa Toa y

JlJl]l .IlIlllll r..t.ilr) ()I{JIllt'IBz] o 8 ztI,lpo


( x 1liitl) . (), ,tl'lt< 8 B tl'l.l{..rlzllll,I1]tlN{ BIll.I

tlo. Ilp'lN4I JloM l(.,llIillIIlI' (),llIl'll()lllii r.o.tttt,t 8 B, tlo


17 attr'po ( 1] ppo). LIttttrl Tol{l.l
oI{M.

tr{ana ap'w. o o 8 li TKIBaN{


o 4 aTp (,' papo). Totr 4 rt 4 ol\M.

MTpoB.

o 10 o <tt o t{ .rItl ,,.


o o 10 o.IIB o o tlli l,5 p
(, x pp). To l,5 , oIIM.
tltt.tl' npofl.ndbt,, ypI+ ll oT ToK 1,5
rltt To . tt ,, I\,I loo. o
o ll BITpBo Ilo pMI yo yl<po
'jl.t oTKllIBa}\4 l Ittp ( Bx pp).
2 (y pr) l lpIi va oKl.
2,5 IITN,ITpa ( ppo), tl pl

P
Ia

Pya K .V paKpBT a }I{' o ()zillo


'p. 201 (p. l11).
Bopom

BooIt I{ .IIaTy paI{aBIoT aK ), I{zl ]'o Iltlo


.I.p. 47 (pu, 278).

IIoBo{ t]3 .l.o l,5' l' II}tl ToKy [ .


11t1 ,, ToI{y 2,5, aca III,I yK poiil,

l.

oao
o Tt;Ittl t{ B'.iIJ() Ol.Kl,lltsaN{
'uog.iJ pMpo) . ooji ro oo.l4
4 aIr.p (,.
3 T0!(I,r l, o 4. .Ilt TT,
T,' pI{ I.tt? ' olia ,.
oopntee a mu|l. ootr , rr o B oK.IBa 2 pa ( pp).
2 ' oI]I{4.
cprue ,utl,ul' edp. o. rll r BII o
]I{1t7|1|1 BG or.aI 2 I.{TMp (.. pvlpo)
2 , o/xlII{M.
.

518

plI)

oyK IiyI]TlI)/ posBoIo lliI (pal'Iy JII1Ir l.lI p). o ot,t l]pIl
o tltl eii .illt oTI{a.IBM BlI 6 l.l.
p (,.ll p,lNlpo). o t.o.tll 6 BpaBo I..i BBo (ap'll.

)KHK tr oJI Koltl

Ha p. 3l3 o

3o}l

<I't oyolloll 3 xo-

uaoy>lro Ilyli]pTfi att. p I].

BT pI.{ Ilp oN{o pX<I{ K pye l-IoI{cotr, aI'l ott!l 'To.IIII p. Kpr tta.
Ki{lII.

pr tp pto oTaB tlo

oIIoBtIoN4V

upy lp rx (prt. 16l' p. 337, 339).


!, opot{iI pT)a BIpoli py IloyK0}rIa (pp 50) oxI,t oa Ma:
o}.op-v{oT JII.Ilt

40

tt.N,ITpoB.,

5t9

pda noto*t,a,elo. (p'

314)

Iro o A.
o A rr O Bepll.
oTa'IB]\{ 22 aHT'lTp aBN,I

Blep.132g po yo

Cpida neiled zpda. o

to Topor J.]
ToKy . o o.l o poBoM op],I3oI.IT[Iy t{lo
poro ..l. 3a oT o lI oTKa.tB

2.p

TBN{ TorIK

Tr.

olt T o o opol{.
-TB oIty
25
tsttTpoB
o I{ oTa..lB

Jlu,ai mafl,?p0lt1' o
('/,

Itoyo6py.il{oTl1 TaJl}I tlo \4pl( b TrtTpo'

" B pl)
.{

40 : 2 -l- 5
.,

To,ttt .

: 25

:tttl.li,rDotl.

OlltllI'lM.

Bep'i tl cos,'I t'Ia zpda' o, l.o.lt<tt A


BBO oTKIBNI l2 apo BNl Toy .
l T, ttM y}lpli tIii ,

IloOaM.'o o,l ,1I B o pI\{lM yoM yllpllo It T, lBe{ 2 . ooy .


l] oBo tl ToI(Il 2 ou T,.
Bimaa ufl J|I.zII^e KadI|| tI& ul|tl,|| ftI,J'|Il'

zpdu. o

r-ltl

.lto Il IiIt

T,, olllrt

iilr rlt.po. ( pacollll .Jl pBlIIM pol|lo


oT p,III pea 6p o epoo). o olt
B.l1Bo oaIBN{ 3 .,''""ip (y ru).

o 3 oTIBa 4 atrllp, oT tr-4 BoT.IBae 2 aIlTMP (yrry rutt). ll 1.(l.t{ 6, 3, 4 2 poo BBp .I,{[II{ poBollI{
ll.,t{l' pIlI pl{ll Ilpll.
peme.. pIt (rptl paBlla 4-5 arIttMTpM.
.lia e pai{ I] p I1o Ntpe ( .lllt T
}l1 p o .o Bpx pKLI 5 IITTOB I{
epol( 3T)' o, tp}KyJ'

o.I.
RO

l{ p lt

6p

r,lt

e, lt'o

(.3l5)

Bt.ip.lltaM I1poyoI{

?a

na ol'{ fie 3

ABt{'

,,*u noopo A[. BC


apq.a, a ool{tit.lII,,t AB
eo utapu,' pBItI 15 Irl.lpztl.

BpTa1{I .

prrt 17 -tlTpa{

oy oNlIr Hotl.

{I

.,

due

oTB

521

an llp'Ia' o o.r A B B3 oTIBM


-'
o 4 aTTDa oI{il{ I,lx. .o!I
4 4 ;;;;;;;;
pMo ttl',".
)KK Ko,\43oll

e
(!

vo

(6

'
tdg

E,
o"

H p. 316 op<l-I }K.I{I{ oro.


o to..
}IeT Kooplo olto
xvoy',*"o
Ta'
T)I( lpo Koo
..'
Ii: oTpo}l
(pI\4p
48) y
MepI(:

.Ir I]I o \aJ

pa o

OJlyopy{IIoT.

,,

.pyu

>>
>

Ta

ep

'JIIla ia

TaJIIL
III

pyBa

>> p o oy

> oT .aIt
ol'poIII{
.I{ p"
ytITIlI.

..o oeI{a

,,,

t1

or.

ItMToB
,;j
-|

lt:/l8
'48
3g
50)
14
58
I00
56

))

)
>,

))
,>

>
))

t]p.I.'{a tpo
y I{a IUBI

po p)a lpo
]s
AE
7:
!

g9

:* >'
J)
'

0.

B-p m b oltueo
neped'I nooIlll pirc (pc. 317a)
Btup.111ggA4 IlpOyoIIIlK
AB,,o Bp]iIe
J|HI4 oopoo A'
oT B lil
;;;".
-BC,
f "ii,,I]III
eo/lI{ltl,' aBI 59
.aTp (l-I
.tl
Ta o MepK 21
p Bx ppo):
p9. + 2l : 59 llMTpoB'
opoTIII |||4|4 AB fl, oTI

::noiio.ii,..'pii*1s-.u..-;"t,T,i?K,I!":
py o ,lp l0 T,{Tpo

, x ppo):
:58
t
+
tr4TDoB.
o o.t A o !
-' u^^npofll.
oTKIBa
23 lpa TaB ToI(y f
i" oyopy48

IIT py o N{ ll"t 7 ll.


TI{TpoB pa3N{po):

48 : 3 -| 7

23 rle.

o npoo

BpBo

ooI]TI{y I.I o I]p-

eII

c+

/ +_4

I
I

B. ouy

I], ootlu ,.

aa maull, o

o A
IIo I4I4I A{ l
4l ap TaBM uy T

s;

BII3

( tll lo o l\,lp

3 i{TTp p.

po):

+3:4I

ttp.

o r.l T p llpooIr
opolll.Ilv ll /{o I]p-

.l'Iti B. Touy
ilptl ua T'.
III pa nu '' o .l
BIlpBo I]o I{ , ot.
B,I 2| aT4TD TBM

eII

Toliy , ('/" oyonpylo"


p)i o pK 5 I{.
Tpo x ppo):

+5:2l

ttr,lp.

o 2 o

yol\,{

i]

pI\,fII\4

, poo p-

y I{ o eel{
.lt AB. Toy pee}l
otl .
Iu.pa, npoliJ|{l, o -

, pao oTI{IBlr

13

TTpoB I,I TaBNI Ky 3

ll. 316. (
t.t

orlt

tlo,

\'/ n l]oyopy)}IoT py o
K l aI ,..ll
x pepo):

48 : 4

* t:

13 allp.

3l7. rlr tpoiit< pxtt qrl

BI{ 6p r oea.

pee

525

Ilode nooIu7. o o ' o BC


27,5 I.ITI\,ITpa TaBM oKy P

B-B,px oTaI

(1/2 oyopy}rro pyIl I]o Mp 3,5 ipa


JI x ppo):

48 :2 + 3'5

:27,5

I.iT,ITpa.

ToK 3 poBM ' paI'Iy lI


-^
BC, oIaN4 e TaK{ 27,5 cillTp BIINI
ruy '. Touy pe AB. oa
,. ou P , ol{l-lM'
utt, o'. oo , po o t{ . o.
oB TaBM ToKy n ( l, rp
tITTpa x ppo):

l a.5-aTI\lp

My

l'b

l3:2-

p oI

: 5 TeTpoB.

* n oy prII{Y poBoo J1IlI.


loKy pIl O l'Ie !{ oorrau4 , oI{Y
IltI lti:t T' oov T,.
Bnoozmebt|.e mo nea a npofrjIt,. .

,, ,. tIa TI BIII ttT.


3o BI]o]\4o1]I opoI], Ito\4

^,

i{

lpB I]ilI llp' a TM p bo

. 3 ooy p

BI.IBM oTeo.

Cna
Bpe ?opoallbl. o o A p o

oTIBa
I14p

7 po ('/*

I,trt,i

1,i<pI]oT IxIl o
aTl\4Tp . B ppo):

px o

pN{N,I yo{

11|1

AB

ot-

1,5 pa ( Bx pp), o'


Bp
IlTMp (.. x p6p). 'oun,,i,5
A
- l
l o
ottyo "'rrrliii.
Hrca nt.e. o orr tttt oll pMIl\{ yo
I{ II AB o.IB 2 IiPa (d u."" pu""-

poB).

tl,u ne.' p o l,5 (o) 2 (o


1l-u) IIoBo poo t, oT TO.I
l,5 oIB l]a r 16 apo (a n,. no
l\4p loc 2 IiTl\{Tpa /{ B pap):
|4 + 2: 16 aN,IpoB.
o

n.

ooofr, |lJo. oT u , BBo o I1 T\ oa2 apa ( ppo). ooo r


poBol,l oT ToK n p Toy 2 o '
Crcoc epedfl, n,t,l. o o T o IIo tt]'l
' oIB l ttI,tp (,u, ex ppo). To
A, I ,.trtl.
Blmaa |La m&Jlutt. Pr:r.ortlt ,
ooN,I I.l ol. .OtlI(lI llJlII JlBo o .tilt ' oara l allTMl.p (,.ll x pp). o l Ipoo
B )'IlTpHy III]14, ilpy llllA., .
IN{

\.l-l' o oI( pC oTopol1 BBpx o yIKT},lpIo HI4 oTKl-I.{tt 4

aII\{p (. x papo).

o o

1 ( tl ') o llyI(po oTKaI


5 ep ( B pN4po). o oK e-I
yp I ft T' po BBo oKa,I.
BI{ 0 l,5 tlp ( B paMpo). Tou 1,5 .

Il

:9+}:7tTpo.

oo-

ouy l (oplr) tto tlyo ol{i\{


.
tltt, nBofl./wI, .. yo 24 oo oT
o , o epe y OTKIBa 3 p
(.. papo). pot poBolt{ o tt
16 up ptl ToKy H|I , ovy 3

ToI{

4.

{Iepd
Bt,p zopor'. o o P . o P,
oTaIBa 7 tIrrpo (1/, oyoKpy(IloT ttl tlo
pK t l llTMp Bx ppo):

18:3 * 1:7
o olr ITo JI
(1/3 ypy)Kl{oT Ix

Bex ppoBJ:

lB : 3 * 2 : 8

To 7

IITl4poB.

ot B llTTpoB
2 IrTMpa

,{pe

IlMoB.

B ol.IM yLIKTol

il,

..M Ioo.

oT ToIl P .ip ToKy .}I ypo r1


oTJIIBa 7,5 p (1/3 oopy)o lli o
pI{ l,5 atlpa \ ppo):

|,5 _7,5 1'}!1Tpa'


o 7, 7,5 B t ylii '

lB:3 *

*.,-=-*-.#

M oT ToL]KIi I{l.l BaBo o tI[4I},' }.[o. l]ylrKTll.

,,a n,ea om bIpr3a opJI.o|1|1t, do aapdtl'oti


marca. o o 7 o I]o }itlll , l 5

oii l oTKaIBae l aplp (. ptepo).


,e yo 9u4 oIIo]\{ I] oT 0rII,l , tlplJ
ya oTIar 2,5 ap ( p).
poI pOBoM p ToK 2 l, ttltl O!{y
.. I4H14lz, ,, ToKy 2,5 ou n.
T, o"po oo ti at,o , To , p o l]illl
.ouy
2 .
(
pa,I).
B
2
pa
ae
iIrM ToKaMIl o .

I{TMeT.o ( Bx papo) o oK- 5 o p.


I yoM lI ,P lBaM .1 altP (
x o). Tou 7 l o. o ToKll , o
oaIBa 10 apoB (tp opJlortl Iipa I]O
p I.II.I 5 }ITepoB _ I{a II.oT BIpa
la I\4IIy 2 ttpa
porl o

BX pN1oBi:'Iapy.Iloit

7
To.I

- l0

op.tle. l1ltt maJ'flIt. oot , ll o


tlll B lar 2 }Ii,IN{Tpa (, r: plte)
aB\4 Tot]Ky T.. Tovy , oe -loii 2 (oo

tttlp.

l0orl' o.or.t o TotIl.I

KIB

o.I ,.

+5-

p ( B piv{po)

i0 x
B

u-t).

o BIpa opjlBl4}lI
o aBI.Ioii I,r paB 4 t.Iepl\l' a pa]\,tp
(,. papo 44 46 I-l tla

48 r

5 ep.)

Haepda,
ff"',|t,' . 1.OIll{ll l "ltt (Itt.l l<;tolt)
l]Il.zllllill (,,it
.,I*a 7 tIttt,p
-.l.;r1lttt
,/3
ll.lll I]o
oyoKy}llo]'I't
Mp
l\{Ily
p .o T"Il O
, Iry .I]lta I o Ta o ltp):
5l
lB : 3 38 : 7 atItll{T|)o.
-

l .l u) p.
oT To u up ToKy 7 po tII,iI, pari}'to
}{ I{t]' ioetli l ,, }l B}I ToLI .
tt itan (o r..l

(r BI r..tto o)I t pltl l{ry

Bm a ul|,.|ll mail. olltt , l0 (


') 2.r lIolloaN4 ll lt ,I.OrII<I{ /{llI{ Bll p.
.IIIo illll.1lt B trpolli]\1 |l\'llI(TlIpll)-I JI}illI ,O ep.
llll lrttii . o ToLlK II.IIII,I rle Cl.
BBp o Yl-tpo I1,HI7:I1 oKJllBaitr 4 attpa
(."'r x ppo), o oli ..ltll tt , l,t
l0
5 aepo ( B paL{p). o otII.(
- yIroti lt ttii lj}I BllpBO ll
I]pIl
Jto oTIBN{ l,5 Il}IN{,p (.u. patp).
J1I,1II|4|1

l l,5 o ToMl,l 5 4.
B

epxuil

o u po

,p

dl{l p*ta,

I1o ]'litl{

, ol 3

aI]T.

o.)

p ( x ppo).

y , oel I]y}lo e ti outi


eII'I JI:I4 , (l), o 1'oI{ , o o
yoii tiil oTaIB l0 trpo (,,lltl
t] I1o i\{p l [ITIII\,{Tp . p3MoB' tvtltY
5 loB liI]I] JIa oT Brp OpoIl}II o

(),IBr 12 ttpo ( Mo). o }l


3 p lro pIl\{ yo,I lllll{ l o.l{IBaI\'t

,[I,tl ne om zpoil, b'm,ttt, do npo"|Ib'.

py ta.l)
14

_]_

l_

- l0

ap.

To l0 ltllI\{ yIlKoli leii oo


.lI.I{ ,,. 3a o ToK 10 o yltpllot.i
III4II oTaI BI.I 2 tlepa ( ppo)'
ouy 2 o ouo 3.
tlu npofrJ||l. y lli{, o..iri]loy
OI{y 2 ll oti .IIIl 14I'I ,,, .
528

',

IIIputl IcapII. o olit,l 3 np; .lrlI ,

2 pa (a x ppo).
ae lT ToK l2 p I]o I]pMlM V'lo K l1I{
, oaIBM l ap (,. x pp). T 2

lr 1

o.li.

,,tt.t(,,p,I&' oo.i 2 | l o.I,titoBo]\.l


I]To'tiiIl oT I'IIII oKjIIBlvt o l2 all.
Iil.po (,,

To.l 2,

x parpo).
|, |2 12 otltte. "l ptl B

l2 Itpye.
Itn,, o 2

oI{a

l (px pltll) BlI3 oI{I.


BlI o 4 ep ( B pa]\t). T.l 4 l 4 t,otIN1'

yJII B ToI{ 4 p.

529

II ep ed

no

IIIeot, a ' IlpoBoM I{ oT

ooll't|a pt

ptt o.l-IoBI.IKa po ItIpB BT

olt.
BpxoM
.

!,tl.,p na

fl11.11

oa' o

po<a.

BtI poBOIto ' oo)l{B tlo o ToIi 2 r11


l00 lrpo (.'rra p pe), aB ouy H.
H pa oBo..I\I opI,IoT}tyI IIpo.
o .IIIII.
.II,tl II,l&z,. O T, o J{pI aH o(' l
o yol{pY)rloIBM 30 rl0 TBlvI ToKy l
ep I]o Mp . 5 IlI4N,{TpoB 'Bx pp):
\,{

0 ; 2 * 5 : 30 aTN4poB'
o.I pao oBoJrNt ooTJII]y

I{I,{

IlpoBotI,i.tt'
-

u., IoeII. o o T, ll o FI nH oK.IBa 56 apo (;lllil oT TaJIll o KII o


rp) 'BI,i ToI{y K. o TOl{ K ptl I1poBorIM
IIpi IlpoII3BoJItlo'tlI.
Jp3oltlI)/
'

8-10 l4ToB ( -;;;;,


x pp).
po'o/lM u,,,.,.;;,
9I-I Il/' .o, 30 Ir.l,tpo ( x ppl). 3 o T.I{I,{ 8_".10 "uo u ,u,,n aJI|I4
.TI(I 4 il1.l'p (.,r t: pirp). o..l.tl.tt<lt 2 o.tl oltit Bll O1../I.I/(ll]N, i2 arir.ll,Ipot. ou 4ll 12

Illltptl. u|&ea. B -pa


opol{aoft tl, p9-jlo i< . Touy prel-I 'o l'. o

To

ar..p

('i*

J1I7I1I1 oK,IB

Ilo.yopy}tloT p

p)

50;8:6'3a}iTpa.
pwata pedfle rypdII. &cmec. oT
ou , Bx o tlll ,C IB 4 p
( i prpo). o III, o J oT.
./IIBM.2,5 tlrr (. B pp). Tou 4,
2,5 6,3 BoLIyTo tlll. o o 4 po
o, IIpMI yo K tl \ IBI\I 2 p
(' x po). 3 o To B (plta) p
Ilp (,. lx pap). o 8,

uill

rrt'to

|,2,2

otoozo taa. oK

JI1.'TI|1+4

x- l

4 Ir.

.'a.tM Tl{( 2 :ttttp' oT ToK 2

p o op-

oaIB 3 pa ( Bx p3.

ToKy 3 t.l o .
Illtl'gla pl fl.a au. ttl|7. o .I 3 pa

p)
.

LI oT.IBa 22 calllTp
TBI,{I\{ oK H' (ipv I]3 p o<o r. o
o l y, B BI\{oTIl o <t).

o opoliori
530

B-to

0l1l.ltIM ttttltr,tplloii
"lltrttttii, .lI]\,r C Il()()Jl:lM oT TotiI.t
,''ltltI BII ltoll 'lMl\4 yIJ!oM ll)'ljI(t,l]plI(lii lttt oI<.: a-

lBaM z ]I\4p ( B pMpo1. Bp |tlo lJ


p]I poBo4 rlp otl 4, 2 l2. o.o.l 30 .
I]ol,{ I4Io BBo o ptr ti,i 6
t-rl. o pi{a ( ov.30) pye.

Bi] o pLII.I

6,3

o.l FI,

BBo oTI(aIBa]lf

o'

t.

ri'l , BIIpao o opol{o

Tot]I(iI 6, 3

e Cpt{Ir ltit ot olt.l K,.


o:ny
aToI{
oT 1.o 6,3 o TorI \ olloa4 o1.
ToK ee}I BBo o^Kq4lIB3gIvI 0,5 p (;r
B plpo). Tou 6,3, 0,5, K,
lr. 3ii
oT ToK H, lt Ilpoo}aM ir l ap (
x pp.)
utl, l{|13. 3 l ot'
bolooll
otoo le.p"44e
t{&pJwe ptot.
6ptotc. o Tu
T, l
l
Ta
11

d noourL,, pto

(. 317)

Bp po yo pruo .
/Iry!^prc. o o tt-o Clooil y oTl{.
IaM 100 (ry p o p; TaBllM
]()I{y

H. o o H

lIIo tIpol,lBottoii

,'ul,* OplI0IITIIylo .

.IIlII.

,,u lue. o. ,r T llt,t ll() JItlIli{ TLI .l.

rl a l.o(ly I]J (1 /2 ll().yol{pyUoil


:::y 30oIlMp}B
0p
MP 5 IITI1,I0B ll. pi);

50 :2 +5:30.o.
''i

o ll-t o

o.lIitoii ll'{IlI.

poBoN4 opoIIT.rI j{y I,I po-

tl,t't ltoJ.etd' ot. o tttr HIl H .


o lio}l o p) .I..
B Totly K. o To K eo ilotu op].i3oIT]ry

iBM 56 -po (r.trry


l|HI4

I1

poo o ll rrl.

IIItlpa al?q.. o o o llo o3o}I


J|||I4|1 oIts 32 llNITDzl LI TB
ovy '
531

('/* o"l'yl

/lJl

ou , ep
tl

ou,*.olT
50 :2 * 7 :32

I\4p

poBoIl

TFl,

I]paJ]II}'Io
ToI{y eeceI{}i
1,-',J.^'.1:
.oi] 3o ltori i-lyeli o do,,-*;;:; :: :'' :].
""

BC

IiTIl]\41.t}t]

arrtlp.

;-,;;;r**j
7-"*"i*pffi
o n'p*
j{r']

;ll 7

,,u'"oJo"fl"
50 ; 4

2,5

j'i;.i.,#;

"r 2,5 .u,,,,,*,"'.,o

15 tlir;l.

uu ,,o"!,:'.(:ad,9u)
o {)tl,l llI. o tlt (j .... ;;;; i,
jj,fl"'J
"i, :^llt:l p aMcpt B }.
T l{ T":I,1YI,,:] "'

tritr#; .-i*;t*** l,
,,po:;;ilfli,i,!."iffi

ii}fi ttiit

{Jrp o p

Hi,'v,;y:*'*t;

',ji,i#oo,u *.""
''
50 : B'1_ 1 : 7,3 ITI]]\,1.

.,..!""!:

nu,JIII. o li
4 p
l{IM 26 lltlltpou,
.,uu,;.,;;;". ],9.,t
'aJII'|1I]o

pI(

ffi:i:'

38

o.l

lB

lB

:2 * 7 :26

* oi "','6|,',l; ;;

tttrr

l,tt

lt

zi,,,';;;p#;;;

n,.

lI 1., ol .

::i JJ#-

ttrtl,i.tlt-l.

7'3 (.olilllIe (. lrrrll<rlij

o rco o.ti

pp);

;i^;r,

"I:

jI

P o

ii

;l ll

l t

t-.

t.i.

P*I:l.:py';;;;;;##"..lli,l.{iff.ffii,1l1*#*'
opoHltoil
lt

o'nnui,uo,*.,"i
J:.#.r};,ix::''q; i

B.IBo
^
. 3l7[^.|Int llr.
He
oloK }l{Gt{ o tt6oti. o4tlB}lIlt.It

;;,xli

""

;&;

":fl:,,;,T:lo#,,ffi:
ipL i,;,, ;,;;,;';^ :::::' ^
o .',.,,ii' ,i,"",,!*u,!.':9!9"!^. o r.o.ltttl Kl

'

jt.i,'l'-r:*il-#ffi?'.a?;r":l;:
,, -,,'"'ooo

l{"ll'r B 1,u.""pu;

* *, ]ojj ;:l]
:! llIliI
! uo'n,,o,,,.;-cs
-3
itoii
i'',*;:1,#,,1;:"i.#;
'
,.

-'

ouo

'-.--'

, (pa

Nia pa3Mo,

22 +
(py y

ti .ill1Il

p I]ooB]K 3

,I.oll

3:25

aMTpoB.

iii

Mo{I{o .T

tI:t,

3aBoT[t oT tIr.)
III,ot.fr, t.. Ta l5 K2 oM IKTptto
, M e ootr,I o To ,.tt Bp'B-o o
tlpIM yM IIyllKTplloI.i-it- oTKaIBa 0,5 .
(n" u."* ppo). T 15''.0,5 K* oIre
"*e'pu
ofi Ka oryiori tttte. 4y ToKaL,I K2
, poo IIpI\4I poo)K BIl3 I{a
t p (,.i B ppo).
'a l1,. l'o.t 1 5 olt.
Bna fl.a It,t!,l|l m,&l||'. rt o 7,3
.o TorI , lollol\{ o, To!1 .e B}I3 lo

"a:rlll ota l5 rITMpOB


,I.?].l]1
( x pp), RIlBo ll BJl1}O Il().l'1lllIl]
2 a'"".:i 1.un l]Ll pilN4por). T.o,Irt 2 2 o.
/l[l{I,1 r.oii l5.

I!{Il\{ yo1\4

ABC/l'

Btup IlMo},oFI
LIII

&,

*o',Do' AB

; JL

TBJI

op3otlI

tl' opomtt,tt-

pal-24 p (oyop{IoT lU o MpI(


6 I{TI,iN4TpoB x ppo):

rr

rB+6 : 24

alleTp'

pI(aItl ll ' B, oI] urllpfl

opomuo, ptt

9 aTTa.
-

A-*

tl, npuat, o
To A lpo tl AB
oJlltll 6,5 llN4p

tJ (|/,

P' 3l8.

t{p> tp

BopoT1l a.

oyopy)HoT o

pK 0,5 I.IT]\4Tp
' B p3poB/:
18

:3

*0,5:6,5

Tp.

oo B o lo l{
AB o.t 4 lITMp
(, ex p). o ol,t

2 TI\{Tpa

(..

N{Bl.

apo

IIor

opaKpBTI]ope3IIIrIMI]o'i].Il-

l]ep.' BT I]ptI{ IlooB}lI!,l opli)}i.


v ppt p .o )I{I.I pa ol
p,po. . ]ooB}I p I' o tl14Il
I-1 TI,I

a p'TpOLII{I l]oy' p 3aTBa." "]"!.T."-;.


B r. oa o .I] pKpa I]o oB0ll
.'H IBI IIpy B3.zI' IIl l py. [Io ov
pyKa pK illI II . olio 3BaT tl IlyOB}lI' p..BIKpI,IBT lp
7-8 oB' , ptio III pp3 rlp

3T)K. aT)I(a a }!{oIli' o KpoT

o tlpT)y.

l{i BIBT ao

ToIl}I()

p,}rl{ p (xo BTB.

l,I N{oI]lI M. tl p. 604).

Bopomwrc (p. 318)


AB ota

2 o o 6,5. '
iu J'tbt,c|7a, T 2 .
o,""n OpoTI{I{a o)I{}tO 3PII41. o lty, o l
aT o 3apy}IFj]'I opIM.

t llo, pl\,I

yo!

o paKpo .a polB.r
K o I-II\{ BIaK' Kapi,{I{ots !l pl ItpIt.
BI I{ a BIpa, a tporl

BIpl{l.

x. JTeNl
yoB IlpolBaFI IlKots o ol{ypy
T.

pIT

ooIr
MTlBa T
Hapy,,ir KpI\4III lIapBT Ilo poo;'I]}Il\{
lIaM.

oot KpMIlI pM.l"lBIoT Il pllpt]BaT Byl\4


Il pe..II .Ilo]lrt pl<ilr { I]o po.

oTTpoKMI{

oT Bepx' tlo
u Y1ll.

)KeI-II.II . ooii KpM}t TpoT


pe.IiI\4y I{p' Iry oot I(pIo o Boa

i i Ilox,

pI-{I\{TIBaIo,'

ooll
pKlB By opoy pa IIBo

o,,

.".*l o'n,* a 0,7

I]Oo p, Tpoa o

I]Tp p.

pxl t{tIK BI3 opoIll

o l]pa o t'Itlltte }ltl B oll aT)I{}t.


o pr'p 'B TopotII' 3e Pl,:9^px-:YY:
,'u,*i"ny, opo p rl6op. or H U'D ll.
MTpa poTpBT p. l ]BI I]Itl
p TqBa 3aoBorllllM Bo' 3allolt]B U]oB

I10-

,[.oyT p3oM Ilillll.

535

1_l tl BIaIi .aTpBaT o poo)I.IIl\' Il.


t. I]1IIBT I]III nopyou"o'* ,"o* ". oToo tt 2 MeDa.
Bpx
poi< TBaT lt>,
^ooBt{

oyllB a 0,7 aI{TMTpa ooo Kp'

3T&I lIIoB

pIlpB"T I{a B opol{I' BIBopaaT Il By


Tooliy poMTIBaT ITo Kp I]pea}ITo opoy
r. IIooBi{ BopoT}Ia.

opo l o opoIl' a BTaI,lBaT


oBooTKy. opro pfr po opoTl{a
^a].paB,' apIa oB pTK oopoTIII(. JTM BopoT po'TpaBaT o Kpa. K
3i{l\{ 0oBIillN{ p or p3I\4 pTBT
,BI II{K' KOTopI oa aFI[Iy poTpa.
tIBaT. y I]p]Ba
opoo ,i ,,ir"BoIl Toot{ p' 3,.}l OB}IK p oit
oo lB Il ByIo Topoy pll
ooBI{oK IlpoTI ool,l U]BI l pot o .
o0o p3pa Il ,]a / llli?l p-lt<, it a TaB
otIIBoIlI[4 iUBoM. oot riI ol.T tlltroii
a,r.t oofl p. aote ]tsI IIloB .eI{

TaB Ta}I{ 3oIIIBot{I IUBOM.


K TaLI Iix IIooB}IoK p 3[I1l
pI{aBa Io' pti l(oopoo o{I{a oIIaaT o
I]]BON{ I{; popaft oa o. 0,5
TTpa o opoo p aTpBT Bo oot
I{x ooI{o p, IIKpIB o p.
t.t p T ]la )I{, o y p

I,I.IBT I.Iiy. r IpI,]I p .


I B KI{ p', tpoito pTpBT I{}T},' oTTyB a 0,7 a oT opio
I{p. 3 N{aIJ}Key o a uy .'opony u,

opI'I lxo K' rjaTpBT a p p.


Pyr(B t TaB B poy aoro.l.

IIllv IIlBoIl,I'

3oIl]LIB pBO,{.

H prtlt oi,x p ooIx Ilopr


I]pol\4].lBT T' rla t-I
ptllT IlyoBI.
JM It o, all{. pyKBa- I{a 6p ( Ta.
oB r.) oTIBaT T prBT yBI.
l4To 3l.}l( yo

I &{o'rlIlltll.

]\,Io}KtIo

aT aT)I{\/

1vlDl(Ko

o)t(ltA

It,l)KK TPl

TpoI] T}a Ipl,i ,{V}K yoB

,^ ^I!i
(p[4p
46) HN{T Cy Mep;

I'IIa TpyoB
I]Oyopv}tIoT Ta
p

48 llToB

+z

))

50

o p)lt tl (p. 319)

II,pd' nooIltq, mpo

Btup.l69 IlpM.oy,II AB, BpTI(aI{Ie


.
Il KoTopoo A. BC parrl 48 'piur
dtl,e
nnpco0 o e' :l opllOlI.t.JttIIe J|L:|IzII4 AB - fl,, l.
TBIlI laupu|I mp!o, paBllI 28 p
\'/ z Iloyopy}K-l. ep O l4pI( l 3 all*p
B papo):
50 : 2 + 3 : 28 p.

,Qtla tII?a. o o A rt o iI Afl oi.


34 IIl.llMTpa I{ ,BToy ('/, oyoKpy{tIoTI{
op o Mp .l t) tITMTpoB lI x ptep):
50

.,

:2 -| 9

34 TTpa.

pittl.ItpooM opOll.Iyio

"I]rl
pitii JlIIl. ot<1. pitlt
B

otr r.

tl'

'{

a a

f,r
1

IIIot, |.o I1 tltt,|7, ||I13.


poo}KM BpBo r 2 apa.
o 2

o.I.I4

yptt Ieft, M

oo oo,{ BBo

I1o'

plM oM

511111.

p HI4 o.IB 0,5 ap ( ppo). To 2, 0,5 2 oee o yo

14

o rI Cfi

()

\ad nooulrfi mp!,os

uu maIl. O o B po Il AB poo.
oTalB Ir 2 p' oT o;r 2

)I{I\{

BB o pIIM yo K I4|4, otl B


2, oaIBaM 4 lIll.p ( ppo). To

oeI{tI'lM.

uu deu,,

'

o. ltl

tlDo I1o oD}loll-

oTlBa 7 ltItlo l.BIIM r.o.l .

(1/. tprll pN{oyolla)

aI{ToB.

To 4 , Ir ypoi-t tIll,

".{
I TI pal TI.l. o px o ,i.I
BBo
o. pIN-{ yo yLITpI{o oTIB 0,5 a-

MTp' o p To ;{ o o. p[4l yo K..I]ypo k1|1I4 oKIBae l aTp oT


Il(Iie TO I] BO llo pMIM y{ yI]KT-

tloil'

P. 319. epe< tpolt y>Kx po.

oTI(IB

caTpoB.

ll ll
538

o 2 7 ou ,.

pooM

0,5 a (n" "* ppo). I-I


l,5 vp Totjy 0,5 o.t.

4.

, oTpoll epT)I{a rp N{y<x

(pp 48) T yll

IlTpoB'

poo..M p

.It

rvr)KK tIAB

(1/a lIJpI.{I pMoyori):

28:4:7

IrTMTa.

oBoo lx pooIlt oT ToK

tt,tlmaa. oo.ttI B o o I.I AB a.


2 p (l x pep)'
'{]BaM
Jlt,t.tlm.' ooTIT, px I.Io [I BC oa.

IB

l,5

Iltreoltilao I1 I1. t'\a' o ,r 2 ( l'l


tt) po I.IIJIo' oIItyIo TotII{ ' 2,, po,o{a IJa 4 aIlr.p ( B pp). o.I 4 |,5
oI-IM ytlp ii, ,.I{M oIlOM oT oql(
r BBo o, pMIM Yol\l vItDol I1|1I4

IIItl'pa u|a?. o , po o oo}tTa.


o oTI{IBa 7 rtN{TpoB TBIVI ToKy
, ('/ o rupIlI pI\4oo)

28:4:7

.t

p To -4,0,5, l, l,5 ou , e llpo,.o}I\4- ToIiy n a l,5 tp ( papo).

,;l

tI o TaI{ o Ko
IloyoKpy{IoT T
p

N,tpI{,I:

60 a}ITTpoB
42>
50>

IIJIBo

opoee Tx(
BII{po (p. 320)

-l-

Bluepula pl.i

'tl a||

yo po o

,,tl,,

n,ot. o

t
.4,

(1/2 ttl oT Ta J{o KoIIa Io ep):

tq

.t\.

.l A o TopLI
ya oalM 30 llpo TaBI\,I y

ln

: 30 I\,{TpoB.
JItlu muu.

60 : 2

BIlpBo o opo

y oTKaIBM 2l .
Tl4Tp B ou T

l
P' 320.

LIpe< rpo r.

!r i]oI{.

(1/2 noyopy}I(IIoT Ta
<l p):

. 42 : 2 : 21

,tJ

alITli.I..

P. 32l. Il< lltya py.

tlu ol. o o

ll tlo pll yo l<


}t AT I 5 }lTl\{TDoB (', ex pap).
o o 5 p t.I aTp (
pepo). To T l oI{l4.
u.a llua' o o H po o, IN yoM
[I AH oa.u'I 6 p ( x pa-

a pyauJ
>

o yoI{p y)1(oT t

oB).

Irrc lJwa. T 6 l y}II.ip.


tto ' M ooM oT oK BBt

pIN{

yo

l{.rTI-lII

IIy}IKI{pI{o ll' oKaIB{ 3


prpo).
r IJIK IlpoBo.I\4 o oll 6 .tp .

I{I-lTp (..

BO T\,{oB

tI

p,

yaB

l6

20
50
62

>

))
>t

pe)a lp (pvrc. 322)

BupvBe
AB, BpTKIli .
--yl
I oTopoo A
BC a 80 rtpa _ du
pt.Il O pe' opoTa}lI n""i'
oB|otI llJupu||! pau, pBI 62
o
^B;-i,
(oVop}'(tIo I.Pv rlo MI( l2-l4
atlp

y3rll

l.t BIeI{ ]Ii\,IaI lrr K.

otIK.

O otl IlBo BlpaBT oFIoBo.

. Be pp);

H}KH )KA PAKA


,, poI]. pT}I{ lpoii ll>tl y>ol.i
p5'a (pep 50)' op> p. 32l,

JIy pl{;
540

50 .]. 12
,|

62 Mp.

o o A o vru [
oaB{ oKy % ;;;

^np-o|i"ildbl.
oTKaIzl 25,7
a[ITl\,{e'I'

541

MpK 9 alITI\,{TpoB
op}KtloT py o
paMepoB):
allMpa.

,II.

Bx

50:3 * 9:25,7

A
,

s;x'I
'".",Fi::#:;tf

J#ffi

?&

3-

I
J.

uo :3

p3l\{poB),

+;

:::"##J"*"}-dj?hffi *;#i

Kp}o py' l

i *#'li:lffiJ ifu r
*7.:23,7

, n n no#"y,,fi

AB,'o'o tlp]lll

]'TT;

IlTp.

-i'HlJ'i#f ':E.

y .

*lxil

iit

lIIup - ryo ti t t'. T :":':,l;#'


J til, L"lil
l4,5 uTpa (
rtp Bx

Jo,1;".;;;;iiJ n,'"

oTKa.IBaM

opy(oT
pa3MpoB);
I,I tlt't

50 : 4

14,5 ep.

'.

!*

*it

AB,

pll.LIKv.DTIv

, poo.I{l'

;;'}i*'f

iy*di1f,
"'#.fl

+llll ;'*
f fl ' ;y "o,"ffi::fl
.

llix, 'i. li'xl.,. ,J\-i L+


tlittt't.t{,t.1lotl. ....d ^1,tfl l1|1u'
ll
,'tii:u,'oin,t
mott|I n,fl,trIl'tl, nJ|ea u
.,,i i'i,',,,i,-ii i. -' r l ill*,'
i

npoti-

l';';;:tlY:',l''i".iii,.;
lit 'l,t.tl l}ill(illl'I
..''',''''rl, 2 l}2lTeM I1,a.
Ill)(,()/lIM .. ,,,u.."1,.inii,.,,",.,

'

u|,

",

.nu

ii#x#tr&*

.,.,'.i',i,,,,l],i.i.'3"|3'::,:"":;&:!:1};lffi
,in ."* pap)
(),l
Mp l{ .ll ltl

.'",,,,,*'pu.

20 : 3 + 0,5

o'

.o.t

l<

t't,,,,,*:;

.lBilI\4 l} tt,l tl..

7,2

542

rITI\Tpa.

J"(i# ;r*-,H#:

o/lII'lM trot.tty,oii .Ilt{I,I.

:i:ii,,T,"
543

H,rco n,, o o il tlo.l.lIl


, ,l..
3 aIlepa ( n."* p,i'.pou;.

IBa

tltl.
3 (otlrl) ep .tl<y i3
"n,n:,^:.-l.9oou
pNl ]ltl n,"uo
j'Y.::,,-1-{.v)
,t4o iB ili'trpo' (;l tl I]o pl{ llloc
2 aIIT
po):
16

+ z:

1B tttlTpoB.

u npol..I7tl)IIIoJo
^'
Oe,tI
ypo

It}Ill eM Ioo.

B0,\

ToI{y I.I tt I.'.

.'o.inoii'.i-...h;;;;;;,.;

lttl,

o o
yo*{ .tp:loti .FI .Ji[l BrI I]o p[tl\,l
o'n,o,uu.nn 2 ;;;..
(_x ppo).
. pol looM 3 Toy
l8' ptI lu
t{ ll , Toy 2 iou
n.
otooti a, po ,,"|uu ToI{
n H.

I{py!{

Jru tto,emI{u. o, r.tit<rt A tttt: Ilr-l


JlllIllll'l A/.{ zr ({j]
p o.*p
o'
;;; ;;. ii;;.;
:l=:y
.9.,po
:] -u.""
pOBo[,{ ooI]t'ly
"ul..,pulll,,,
i o
it pli.
'l]lto i lI |1I1I1 prit Bi]
oTI(.ll TI{]\,feTp ( o). ";6- 1;;;",;
:"
rt ri.
parc, *"
oo 6 JI
::.!!o" tl coprc.
BeBo poBoM op3oT}lI
ilu lio, I]p]\4i
yori{ I{ A, o{iBa
no ,;;;;";;
I] pIllp). Tou 6, B, B
t. .
epd
Brlo,woem.ba. ttl'afl bIpr,
eoptlt'bt I7
ne' o.I l-, p lto.ltlt
.;;;;";;;;;#
allTpo N,r oY II ('/,
oyoi{py},,o.,"
lto p):
50 t 2: 25 MTpoB.

IIItlptla opot|b' no pti


_'
.li() poBo]\t opol.t.vlo

'2 ltp (t/,

0,5 aP

20 :3
544

Jtru|lu.o tl

lr ol.I{lBa]\t

opyii".': ,;-; ;;

x ppo):

f 0,5:7,2

aIITeTDa.

}t

;;;;;;.;.

IIto neo. o oti ,

IIII

,'

x pp).
oll 7,2 (opotttt) .lp^r.ollliy c

l{,\ltsM 5 ttpoB (.

JItlu n./I' oi
(liaotl a) poBoM lllrlo ]a ..tlo l6 attI4.
"pou (. I]o p ltI 2 aI,IT}lMpa JI tsx

tn):

tl

tl'

16

np o

+2 : lB

tl,ll t,.

LI t t,tt

alt.rtpo.

toto

.r.o

y,Jl

tlll'l

ltl l '

0l1ltM nttr.trptttlti .ir IrrItlii ,t.lo n, I\{ y


I]o.
lITptI ,I1]tIj llOll()./IilN1 lt ()l. T0tIKl{ rH BI'I3
2
rlolBae
.lItttttttt
K
Il\.IlI(,lIl)lttlii
IIN{
JIOM

o,''p, (.;i rl.* 1llrirt'1ltl). ./Irrrittto tlolil poBo.M r3


,l
Tgt]Kl{ l8, ttttlliltrllr) ()llIi llJllll.]'l Jtllltll i., i.t).2

tl.tl<t' r.

.oiou, ulo.

tro7r. 3 Totttill

H'

3pyM.

n,1.|1' o IlI
Bloe eopot1tlbl u JLt'[Iu.(ll.t\,lpo
(o;r yo-ttp5 >20
n6, u,''' BC ol ",l .iit
rl C
ol<
P.
o
"'',
o.ly
.BltNl

lp)
llo lUIl o

B o"lI.IB IIo
.B1IpaB0 I|()ll IlN]l \'l.JtOM I( ,lIIIll]l
2 2 o.
o.t
2 tt,ttlr1',. (ll.,',t x 1,ztlp).
"I-o.Itt 2 (tl1l.Ittrrtt) i,2.o,ltti, ypo ltfl,
(),l. 1.OKlt llLI BII tlo., p},III!'
JlI.Ir,t lI()Il().IlilNl ll
1 aIr*'p (ry,]
vI..lI()N'1 Ii IlVIl|t'l tt;.ltrtlii "III,llllj11 o..ilalBa
o ,ro'I ,2
2
o.tll't'
1

7,2,
l
tl,IK,|,I] l)ill}l\1('|)()I],.
(
4
apa
t]() iI() lttlt(Jl()]l ll.rItIa O.I.KJIlllBa
.tl.lt<tl
pn{lI\,{
tlo.
P
BBo
B p;l:.]N4('1lrl). ot.
,n.,.,'.,i B()

il,t r<.irir/(l,ltlzt

2lll1.M.I.pa (,..;t

I:jl9Y--].
p3MoB).

l]oo.
<l.ltilt 4 tr 2 rl/lttIl'INl ),,Illtl.tltttlii 'ttttlIit, M
.j\{ II

()'.l.()llI(tl /lc,ItItl1'I J].lIl]() o, llp'INIIM N{

llyIIKT.

tlt-lii .lttltltt o,l.li.rl.l,lIIiilr l att ( 1lltepol

4, I ll 2 oltttlt' o l.o.l tt o lltl rJL


IIII4 o
t).J]A,lBNiI 20 Il.1IlMTpo (o1'pY)KIloT
o
BBo

I)l
BI11]Bo
p) Il 'tlBI,I\,I 1.oIlI()/ P,.9.
-B r)tl
a
2
lto
ol<".lBl\{
.',',,i,,,,
Ilp{INI Vl."II()N,l
.l()tlKl] ot}.}lM Tort.
'.
2l l!ll;11'r1.1111I
(;l x irttlptltl),
o .Il1lIII]11 I] .ltttt
n'" z (prrrrr).,.t t,o.tir ,
lt ,t'! .uy ,.
pr'tprl)
t
(
t 5 alt].l,tN1].
b]iiou*n P, ,,,n",'u,, B(] olltt]ttr'2 IrTl1
lo,II. pMl\|
(.,t x l.lrDo).
,B o to.l 2 llt,, lI ."lCBo
(,' t'
j\IilNI
t.tt\tl
2
lto
I(,l;l
l
;';; ; l,i,',,,,,
tluii ,.

2
li.tttr
<;.tl<
u,"po).
l8

B. .'.

l(uBir'( ltrio

545

Plt,

(p. 323)

I -r

BIpaM r]pMoyoI;l{ AB.., BepTKI-tI .

po Alf BC pI 62 tlqry - oe
prcaa o p, a opolltlt J1I4|\I4 AE Ll,{' o.
(oy.
TB lrt,pall paa' paBI 50 p
opy)o py o

a
I

t'

I_

M-pK).

A.'
Blcoma olma' o' ioun" A rt o tI
(1/6
oy.
P
TaBJotIKy

o"*n,i,. t0,3 aTMTp


oKpy}o}i py o MpK Il 2 ap

Bx ppoB):

50:6 *2:10,3

aI'ITI\4Tpa.

o o pao poo. opoTI.I H o


BC. ouy p oorl Pr.
plr
,Bcno,oernea
tul' l| ot,m pI,,.
AB e ltooN4 TaBNI ToKy'g. o.tll o o5la
BIr3 pe}Iyp I] lI !., ou ptltl
opo.oI{a\4 H. To.I P o o.IIM tII{Tpo
, M ee oiroM oT To It BBe-x I]o,.
oTKaIBa l,5 a.
I\{I yo
"( K IttlKTpIIo.lt
o P' o.lIM
T
ppo).
i
p
paBle aT.
a
eTI

,
,.eI\,t
vpo
" o .px o
o. pTM yoM
BBpx
'[l
poil' l OKIBa 1 p ( x
po), o t+< oK eli BT{3 o pNIIN yi'u* yp I,Ltrvt oTIBM 0,5 IlMp
(
. peo).
l,
.oi pyaa poBoN{. ToK , l-,5, o,
.oK
c,5
oP1
HIII4
po
,
,.trToKy.]t

1.

.au,u otooo u|Ba. o

o o

py
l)ll. 323. pel ro

BaBo' a oT ToK Co o,IB o 8,3 TTp


('/n ypy)Ko py. o p):

50:6:B,3ap.
To P 8,3, a K}K P, 8,3

.'

o.'llM.

u'rt'u lca, Co.ll ToK 8'3 8.3.

Haau'afl J|IatLctem. 1 ou

.8,3 BBpx o }lN{

oo ll]B oaIBM o 4 pa ( Bx -

o ToI{. - p, OTK.ZI.IBa B apo


( x ppo). To 4, 8 ' 4 ..

epo),
46

.l

Pap llolltld
l

ppal.:a IIply.
l'Itltll MtK par
n.',. l l,,.' i i i i,' :l, ] l ]l'''.
J H-, i:,'"""".11i :
l[
,i."';

lB'r,

illi

T'i il'l";,i
i

""

"t.'
j*i.n"i:
zz

;#",.li;,

BFl l)KA PAltlKA

,-----.
ttt

I-{ prr. "324 a}l(I{a BpxtI My{ p1ra.


tl}I{?l Btpolil{ (pap 50, llttt,ttt
.[I.
40) 6xl{rv1l yloi p

'u
[!

1A

tI

.z
I

,a1I13

paru

BO

> Ij"ti
o.yopy(t1oT

>

l6

II]l{

pyI{

lI.Lttl pyKBa

aIlN{T0B

Z\J

50
62

))

))

>

tl

P. 32il. Llcpci

lltltt

t:r.1,
ii48

80 ttttlp]VI.*- d,9
oi]rl3oliT11IlIe "IlItl AtJ L/l'
tll.p|ltt. pbau,, paB].]li 62 artt{tp

t!o. 1\,1i(e'
Il,)\L\[\

I]pTLIK.IlIlle .

ra

+ l2 : 62

tltl}l.

ll Al,
::.l'::. *. ::1.,'l3
j':.1,':.
pil.
Bx
.'j
aItMTpoB
9
r
',":^;:iui";:;2;:;;;;;;;*eTTaIlt'.:i1_l-1*^".
MpK
o
[.,il(IIoT py,

p):

f;

allT.}'T}]0B

p3NIpoBJ:

50

.lltl rT}I{ BIpo (p. 325)

AB('

rtitli't 1ltull<ll.

(op<llo y,. o MpKe

lr. .]f.l' Btt I\l,tiI{ p}.aillK.

Bl.taL,I LlaNto)io.t11]
,,,.*i rto,.i,po Afl. Bi] I].Bill

lltt*t-liit<tl .lri'r

'

^n

po

i|

lxbl,

50 : 3 ]r

g:

9:^

25,7 allTrll\lpa.

o-

o]oIi op o].lTaIIy FI .o

utl, npo.|tbl. H>tl oI{},I }1 . o


oIlM ypo lle .to n' no]
oM oT To [I BBo o. Ilpl,I vO K vtt.
pI oTKI 2 trip ( p;;;
,il

- ^- ^O]..Toun llii
tiqell
B, . Tov nu",1o

,'Iapu,a ,u"":!..^..':*'oni" i{*iip,uo ooo,,u.',.' f,.


o ,
TIB 23,7 ilTlVtT
u .',u,' otiy ; i]7;.;o;;:
y. o N{I]I{

::J.]i]?:'-

p):

50 : 3

oT ToK

'- lI,I

* 7:

r 7 at]Tt]MepoB , Bx

o). to pol llpoBo .,p".


l, ,i.,
,, o.lI<y 2 o.l n.
ooo. ,o, poorr' oi l..lI< n iou*" }I.

ToKy t,l

2,7 T.

,.ltB"B4

BtIy 3pylll .
P,pe |1u17

pIlIJI{yp

o IipAB. 9v1, n"p".:"o",,"" "oo.j.u,'ii


. IIIapaa
rr f'
oTalBa "po(:::-9:_i"u;n.i;-ffiu"o
l4,5 l]I]MrTp,' '''oonyo,".0;.;";i
py/{tt ijo
t.i

::ll1'j::'"

pcB):

l\{ I

50:4f):

o o.r u x

rl

ii
ii
1i

I{

",l,."
u o

u*

]\{Tpa Bx

BotlBB7
.

trpl tlt1',

;;

;;

d:

..Pi,;i;;i

J;|'#I,II#T.fl :

.;...t.tl.tt<tt , /lo,li,
* t ollo.N4. 1.o'.ity
,i",;;;;'';;' .;o,'.nou.nn n. .I.olIl.i
, oy

D{]I'lK,Vp o
t
-n""."u"nn
y urt or
fi.."'"..

f
Bnooernebe:9a u||u ne
u npa**a"|:.::.*T, u ,
..tr ,,, ,pu.pu*,II IlT.
JoI{B Iol\IoJIlIr oo".,o,
po^,{

t{I{Io tt<pl:it< IlI'

i.' I llepa.

o o 7,2

Bcnotoz|nbl| tNtlu. o' L..ltt ' lta rt BC


25 It |.llMl.l)'JB ('BIiM Tolly lt-l

Bl.

(,/:.r Il(}.l()!(l)y/i(ll()('lIt

l)),l{II tttl p):


50 :2 .. 25 rlr.Toi].

l| [)()l.I:tl)./l l)|

t<lii

71.lt

lt ttt,r.

20 : 3

IIl.MTpa.

6,7 ll\4l.p.

L.,uny 6,7 oM BoyToii llrr ouo 6,7.


tl n.e. uy 6,7 (px ToIII.i BIpa opOtt;ll) |t I]plllo ToIIy etl I4LIII ,. erie
lt1-ttt<.t.tt1ltt<lii .ttltrtltii. o o.t 6,7 o o v|ro
Jl]llltlll ()l.I(./lilIlJ;| 1l] ll,rMTpoB (lia .l pne
tot'. 2 :ilI1.t|L--rpil lUI Bx pp):
16 -l- 2 : 18 lr,poB.

dp. ol.itJlllI 3,5 p


(

JIuIIufr nJl.9]-]'?:^l 3'5 (oorlr)


o 2

l8

}r}l}l

Bt,p-zopoI1|'l. (), ,ttl.tl<tt llI .e ll BlIi,l3 oTII]ilM II() 6,7 iltt,tt't,1la (|/,,Il()JlyOItp).ltIIO,lJ lII o p):

x"i:fl #j#i##
::-\;";:%[:;:!'{i'*,,"""#j'ffi
ful2 ( x p).
ppo):

(),,l.tl.tt<lt ll[ ",rtl tll)()t]()/ul]\4 .,plloIlTIlyl

ppo):

jj111"o", ) poBoi{{ III:I .,


ot
Il{TpoB (lla o
*rrpl( ;;;)

oTItI.

('l l(.lliI/lI,ll}il('M ItI}('l)

zog{ol|Il,. o o.t A p
^*.Blpe
AB
z,
no,
yo l. y*,;";, ;;;,;;

.N{Tp
;i:^;;,xyo ]6,. ;'#::l:'i,
. B

: 7,2

FI p

eped

Cnua

20: -|

,.tl<l.t

5 ptl IIp.,R.()l(M
It) .]l||lIllI() 7l i,p.ltl
-l.()l)ll3.,II.I.:|./l|;lI),
,t.tl.Itr
l,ttIltli rlp<liir. (),t.
Il()|)(]IItIII't .: l,,,l:i pI
Blll,l o,l'./Itll(lt]['{ l lt.t.ttl' (..rlr B ppo).
ouy l otI t. "llltttii n.,,tr,t,l.
Ilparca , ld tl op. o. e 5
I] ' a. .HI4:1 A! o oTIBe 6 }tI]MeToB.
l.o 5, 6, 6 . oll.

at]TTp'

o. o

e. 15 ITTpo (;r , p1rtl).


oema cna. or. r'o iIlr, Ilo Jllllt Afi IBM 5 ttp<l (7l.ll I](-. p:lt]po). o oun"

rtB

..',u*",pu .
16+z:18l{po'

tl,u npotllrtl. .Hrto Toy H ,*


llii o n, e -

o,|l'lM lyttl<l,lpttlii

s5t

aNI LI

otl

oT ot] i] I{ Ilo pMI,t


voN{ K llY.

T;"'gq" ppo).
lB 1oIl [i .

I1 oTIilBY'

po]4 ?.p O

*tnu-lpot
|' I])Kt{ ToY i-I LIL|

n.

ir,u .".y.

otoo o. poOIlT oT To u u
.

3pe.

Pape no

'|tl4u1l orca. poooTo l5 .

P (plt'
Btupu IIpl{oyoIl

t' B

Ilt{LI Koooo

oul' paa o

lllpI{l l4(eTI

3261

.3.

BlIl{I

r b HNIp[l, To

N{pe MI{V

4 e-

ooBI{

62-4:58

MTpoB'

opI,iol{TI{I l{l]lt AI3 r,r ,{, oTI].rIlIl\I'.


p l{I.a' pBf{I 50 ilrtat (tro"rtyOI(y}ol.lru.apatt
r.py).
Bt.oma oama. o o
JII1III,I

lBM
IrT

l0,3 tlT

y o

o o P

TaBtl\,t"n,.
ToI{y

Afl ort.
P % ;;;i"-

l\4p 2 apa
/{. B ppo)

50:6*2:

aIIIrM.

p.

1IB9M opl{oTaI{y ILI o


peI{ B.
vy I{ o.,a ;.

Bcnooam"{LbIItl Jluql-,

uy I{ oo ' .on" ,"* ";;;;-1.


o ya 0.
IIIrKy o pI l'ie
.
T;i.f
I{ oo.t .
".tlll ottm pII1{l. To.{rt P o oIr
yI{.
l{li ii, N'r oo[,I oT
TO

Ir BBpX
o p,lIld yo\,t ypo
.rtrt oTaIB l.5 eT ( ex opo). o.,nni
.,
p ll, r er I^Ip paIr
o.tl< e.- oP,_ i"ui",no aT. O px-

,.;;;;;'ffi;.

I]pNII yol\,I
I{ yTl.Ipoil ..l
i an.p (,o,
;o). o > ToI( eeu," i.,n"^
".""

ob,;;;;;;;

yl{l{Tpo' l|pr. oTIBt 0,5 a:,":y:Y


Th{p lol\{
( eX pap).
pot .p*
3 To p, l,5, o' l'rr
,oo*y e yllTp.
llo i{Hlrl{ o, ll oy 0,5 ; o
,.,
552

- -

no __-_.._

__-*___*j

Iltt. l}2(i. (I('I)i.)It tr,tli1lrliilitt l}VIiIJ.

otot.

tltttlll.

B"rl(.tlo oTI(JIIBI\,I

l.])\'/lll !|()

tr.1lti):

.t fi paBo' o .tlilt
6,3 CI{Tl,{p (1/u o.ruyy}I*IoI,t

50 : : 6,3 ilrl\{t]l.'
Tlt rl 6,i}, il

.l.I(X{
' 6,l3 oct,ll{Nl.
Pape d mNt''. oe o .ou o
To 6,3 (.a)
o I{y pyl{ts
oIoai\{i
0T 1'oI(ll llJlrt'I -Beo OTl\laM -.M
2 p (

Bex p3]\{po). 14 o 2 oaNI pII..yp o 12 p ( ppo).

Bopoma
Bop y>*r pyt ooT 14 oBopoTI{a
(pc. 327a) o (p' 3276).
om opom. (pvlc'

mltrt., paBI 20'5 apa (oyopy<oT IlI


p I 0,5 [IT,{Tpa papo):
aMTpa,

IIo

BpT}tI tt A!, B, ooBTBy |l|t|pl',e


ornopomI{q,' pa.H| 9 epl (. ppo).

il""

o.

Httc l1t1,l1'I'

l!i}

I
I

t
_:I

BIuaM pN4oyoJlII]{
J1I4|-1|1

oopoo

AB ,

.i.22i-_-=-.--+|
I

U
P. 327. epel Ipotl oTa:
a
ooo; * o.

oporiTI{Ie

da mu,
lII r]l

NIp

II ,a, ft7ailu. t :. el I]ol]oil'.


o epx o .I.I B o.,l 1,5 p
{ x ppo).
l poBollM o oLIl{ fl. .rep pI{y I,II4
fl. .o.r l'5.
Bep Jlttu morta' or'olt B o Io "I{III{
AB tii;ra,l,ttlit't 2 Ill.N'lTp ( x ppo). r
Ilpoll('ltlNl lI('l)(':J ,0IIIt h ll 2 o.t 1,5'

All(l/1,

lI IC Jl lI

1328)

l I t'l

IIl),lN,r().

Ir)l)ll:roli-

tl lto,trl1ltl

t.<l

A l}

oJIIOll drl
J|dtt,ctllb,' paBI |4 ca-

fl.,

l.Tph{ (;I x p3\{-

ou), a I]p,l.KaI .
rrlr A/{ lr I], oTB. -

L|Ic
I

oTBflIoll1e

20 | 2'l 22,l zlttt'trltt"1lil.


All B' ooTBI3I{JL ull7p17e
tnoiltu} paBl{I 4 p ( x ppo).

.l.ZJl

rl

zt B.|ltI"II III'I

I]t,I.tt'll.lttIt:lt't

2B

a^

276)

AB,

zlBIlI 22,5 tr,llp (rro.irtll<1lyirto't.t'


2,l ilIll.ll('1.l)il /('/|)| l](1 lllt.1ltl).

yr'oJrr,r(

offispofflal.

T} OI{NI.

lV|rnt,, (1trr.

u' "ryI't||{

Bpao oTI{aIBa l ap ( BX ao).


of o l (a A) ol<aIBN{ 5 epoB
( x pa). To 5 1 l.t. o B l

Cmoilt, (pc.

AB'

:20,5

27 a)

op3OTIe
BtepN,I ooK
L111L1 oTopoo AB , oTBe du, omopa.

20 + 0,5

tltl. npa|a omapomlt' To A B oT( B pIvlo). T l

IBN{ 1- p

J|{. {l I|I e ffI bl,


ettl.r.l'l.1l (/{rr

lu u p |I'

pB[lI l 6

lr-

:1ltlll).

--i4---+i

ap rroB

Bprr My}I{I{a py.


r pI(pI{Ba.

t.t.

pe> tpo

MaI.

hDD

a oll

yoB H I' I(

pe) II{OK'

6aa

I{

}iTe IIp oTpotll,ili

ll]e TaK }t(r;


. BH py.
(p. l3l).
i

Irl)KA )AIllA

py o

H p. 329

p{ y} Il)Ka' oo
3 yp .

KPTKA

)
>

III]I
Ie

oyoKpy)oT

>

Ta.

80
43

20

pll

l6

62

>.

))

))

)
))

Buepua oyot{K AB, BpTK}tI tl l,t


KoTopoo At. BC paBI B0 apaN{ -.-: u,e lrprrcIr
o I\,IpK' op3oHa[tI I4HI4|4 AB fl, oTaB.
LI u'up|l|t. Ip]nfiu, pl 58 epa (yopy>I{oT py Iro ,{epl{ 8 Hl\,ITpoB Bex pa3},,I.
p):

58

,IoB.

u, npo.tl, o A ll A!.
24,7 aTp Bl\t o (t/3 oyoy}tloTl,{ pyI.r Ilo 8 HTTpoB B

oTKIB]\,t

ppo):

50:3 * B:24,7

IlI{[t o
-oBoI\,{ Opol{tty
B. Touy tIpI.I oaua ,.
mJLI|l. o A IIo tt A,. oal.

I]eI{

,JItltt,
43 aHT{Ta (y tIIlI o Ta}IIt

TB/I

Toy

T. oT

rtl ou

&56

ToI{

o peIl

T,.

..

2|,7

capl.

o , rIp\'IINI
.vo |< I||IH ' o,,o

rp-

AB. ou
et{ oo .
IIIpaa rlpoiiilt. o
ou , BpBo lo l{
. oIBa l3,5 Ttlpa TBII TLI ;l
(l/' llo.ltyltpyi'l{t{oTI,{ Pyll
l{() N'I(tpI((l ll,rlI() l rl.t.ll.
NI('l.l) ll'l t]\ 1lo):
. l;],5 ztIll.ttn) : 4 I- l
("l).

()r. r.t-l jl ll()/.( llI)MlM

yl',/llM l( .IIIltlll [-[., rlpo.


l\tlM t}I}p}i ttl)'IMyl() o IIl)-

('tl('Ill{

.tllI

A13;

.l.OllKy lI('tlIllr ottit.ta't r.


t<

tl,tl, 6o. o' r..


, po I1o lI 1

3 p
( pep) T.
BI,I\{ TotIKy a. ou u

oT,,IBl't

IrT]\{p.

o o pao

Ta}ly H

pe ep}Ka l (p. 330)

50 + B

50 : 3 + 5

Bx r.

lj BBe My

LITll\4TDoB

50

J|Ha yI(Ba

NIpK 5 -

l\{oB ,
po):

MT.

,{ pI{ Tr lpoK II}a yp


(pp 50) T yI I]KtI:
p\JIa i{yTK

IIIupua cn,,l.
pa 0 . , oTliIB 2|,7
{TMTp TaBI\{ TotIy.' (1/3 oyopy>Ko

Tol{KpI

o p)

lt

polpB-oN,I opol],
BC. uy -

oyI(aN.{ I]epe}I,}r.p
JItlIo l.. T'ry p-

qtl

ro

ot T,.

Pc. il29; [r

'

lI}!{aM.

55t

H o I{I{lIBM oN{oa'I.ttI oTpoIlrt


3TL,1 .

po.L,{ t{ BILIpLiIIBH}o BII{poK I'

-lll

ll
ll
lt
lt
lfr

./2.\

+2.2

\\\

Cnua

1i

il

p.

8'2.-

r
'l

lt

."{

6
I

""i

N,IepK Jl

'

o.It,t 7,2 p ol.lt.l{|,Il];]()t 2,l tt't.tt\il.p (. Be


pepo). To.I ' l.l 2,5 o/{l,lI{'lM 1IJlBIIo BoI{yTo

tlltii,

H,tco nJ.e,.O.tt< t-t o I'IH , oJ{IBN{ 4 pa ( pl).


tt,u nea. o 2,'5 (opoa) up uy 4
( erla) ]oBoI\{ I Ila I{oft 17 aTpo (..lt I]a o pK 1 aIlTMp Bx

_L___

0'5 aIiTMTpa B paepoB):


20 : 3 + 0,5 : 7,2 caTpa.

:1;.-

21i7*----*l+

oTillBNI

- '6

+t

Bl ?opJ'oItll. o o A po Io i] AB
7,2 allTp (1/, yy}Ho IIl o

rl

ax--

ll

ppo):

l-"
I

o l.

I
I

epe lo Kyp yoii

: |7

o T, p o }I TT'
1ep ( BX ppo).

oo l]lB pooM ep o 1, o, 1 o IIp


:f . o TOKI{ ep}Il,l |4|111 . p o .
oo IIIBa oTKaIeM l tp ( B
}I{aI.

I
I

l\

po).

Cipedutl nbl,. o o.I T

po IIo [r Tr
pa (, x ppo).
pe.LIHI I oBoI,l ToK ' ll 2

oKIB

pee

H.

tl,tt, ILua, To

5s8

artrtTpo.

oloo, tlt.o.

oK,IBN{

330.

pao).
o r..tI.t n .ill,tttI,lt ottzr llpoo.)([4 BBex fla l TMTp (,. p;tlvtllol). lrtll<l pol poBoll o
o l7 L]pe3 ,I.01II( /xJlC}III'I tllI , ToI(y 2,5

lt.

tl llpoiiJ''tt'l. P.orrtl oT ToI(tl 4 o .I ,


M IIOIIOJI]\4. ,IJ,.lt oIloJINI o 2a oT TorI z
o pt,I JIa O/IIB 2,5 lIp (

16

fi, ouy

Fi

eI{ o-

1 o,tt.
559

eped

o .I' Ilapy.}IlI T.

Bpe zopJ.osl7l'b,. o .I B o . AB
olB.8,2 Mp (',/3 5.}')ItHo l-tj o
h{pl( tI l,.b t{T}tT

20 : 3

1,5

8,2

x pp):

[tT},ITpa.

o B o B o.llt 9,2 IlTI{]\{p


(1/u .oyopy}o III o n,fep lloc 2,'5 .,"'u*"',p,
x .ppo):
20 : 3 + 2'5 : 9,2 Tl\{Tpa.
o B,2 9,2 o Yo .
Blmaa l|Ilulr btpia ?opJ|oa. o
9,2 o o Blpy opoBI oI l
( B aepo). P o oK 9,2
I.'
o
'oun, l.
M ol]oa ToI{y e}I oIl[{ o
Harco na. o ll , ll llo Jll.tlllll{ ', .
IBj\{ 3 pa (l e1 plptl).
utl ne.. o u B,2 (ipoll) rll)3 ,oy 3 (,rlo u) oo .a ii l6 TN,ITpoB (a IIea o p).
uu npoJwbl' Po oT oI{' l6 o olt
IIooj]N4. oIIo yo ,*a o u.
o ps y oTBa' 2, u"',""",
1
(/I
B ppo). por pooM orr l6
p3 ot{y ell
-Ia JIIIHI4II \u' 2,5, Ka
H ,, e 1.
oooit, al.o. ToI{ T, o Ilo ,lII TT, BM l ap ( pap) B y Tu.
./ll-l ooBoo IB- p^ooi\{ p3 To I, n, f
rl
pI.l {. o o ,lll)rlH tsBD
o .ri ooo IIJBa TKIBaI'I l lltp (i"
x ppo).
Jlutl mauu. o .ttt T, o Ilj{ BG IBaIu l p ( e ptpo). Tu l T

tIrcdoti orcaa tapi{I. o.t

poBoff]\{

BKaylo FII.I po t. ",u'ifr]


eI];er !e Ta".II B3 oTaIBaI{ 9 p
{I e'
560

ppo). oy 9 ooll I{ pi,l.

tl

BBo ol

,'sJul|7lti

o 8

Hll]\rl)o

(p. ;}3l)

Bt.iv IIN,Ioyo.rl}Illl,i ABl, tsCpTI{3HI ..


tiIl oTopo All B pal 62 caTpa
-de
pI' IIo p' opoIe
" AB fl, OaBrll a|plL pI' paBI 24,7 ap (1/, .
yol{pKroT py o eK B I]T,{TpoB

x ppo):

t
lr
')

50 : 3

_l-

24,7 r.ttpa.

Bloma oam pIt,,. O, .ri,t A lt ro Afi


l6,7 aTMeT B]\,r oKy P (1/, oy-

TI{''IIB

opy)}IoT py o pe):

bU:3:16,7ap.

I]pi,l

po oBoN,{ opol]aIly o

B' vy

ll}tl,l o.

.l P,.
tl.tt. JtIm. Par. o ,ollll P o ou f
M oo"T BM ouy . p .l.oKy poo.
op3ol{Tay Il tseBo poBoo' BaBo _
e' B. o Il] o'l ,.

I,I

o pH

Bep nooull, pIr

oee'

Jfutl ItI13. o o itlo B poraI B}i


I] l a'ITp
l B pMo). Tou l l ,t.

o 9
(
po). B 8 poo ' p.
I-]r eIII p' o o l7 aMoB.
o |7 |7 otl.
IIpaI. 11 apm. o o 9,2 (o) l
(a a) po ol pI\{I,I yo ti oI{IBae o 6 er'po ( Bx pI\,tpo). o .l 6
(pxe) Bep IBh'{ l p.
IlpoBoM oT To 9,2 upe TotI l, 6, 6 K oK l ( =
tl tla).
BpBo

tt
I

i1

i
lr

epeti ulo. . o fl' o opoltt{Ie


HIltI ol{0}l( ll oI{.TlB]\t o 4 (..r
Bx ap). o o Beo oKIBeI 3 a.
epa ( Be po). To.l 4, 3 4 e.
tt oram. o o.t P o It Afl oa.
.
I]\'{ 4 t'p ( B atrl).
AB t
561

I]ooM, oy .'e oo3a{


o' o 4 ll oeIi.
NI {ly}I,plro iIefI,
{ ooM oT ToItI{
,eI.I B o IIl yo y}lI{TI.Ilt

n ".
2 aa (
oT
,'upo).
BIi o III411 BC^ ol
"..*6 iio ";;
ppo). To o 6 oeA,{ ypr'r( x
ev\,
M oo,t .. oT To e BBpx o
I]pI\{Ilu
yjj:^: yporl I1I4I1 TIB I,5 ;;";;'o"
(' B ppo). oTa DV
yynaa ool,I p3
oK 4, i z, d, i:5 ;;;;;-^.,.
olmeort ulo9, ot]l:],1 fl po o Jl
fl i(IBa 17,7 au.ult--1l (l,/.,,lo,,yo,.;,,Ilo
pylr
o
N,Ipi{rllIl.ll]\,l,l);.lillrcpo)

I{IBM

i
,l

l_
I

*'l*4

l():3

].

l .. l7,7

tli.rla.

oTBoo

lII
e ou 6, Pl, 1,
e B1^poBoN'I
,*i.;lu'"
po).
,tllttl
|a uga. To 4, ' n'"'.".."

17,7

nepedeo"ii}". o
BrlpBo oTl}l'.l..^:3.,j','"'p (,i"
Bx pp).
lllo DI{ 'l.l{ pyI]
poBo pe ToIl
ll' l' P r o l]ptl(]Il[{'l .lll,lllltt.i olta pya.
za

*|1

ol{

\r

(q

si

Ptt. J3i

56?

'

ep tp Byooo pyaa.

Httt

noul{

Ir

epeduti tuo.
P, 1 vl !, IlpaB o oplt.
3oIt'3"lltllllllM Jll'tIllI'I ()'l.i(./l.Ull,ll]]\{ llo
4 ll'",p
.Iil.rttrt
"
B-pot).
4,4
()' ,t).tlitl

u 4 21tttl.
omeort o. ()r ,ttl.ll<lt (i 1.,i,,'un ottr') B./lBo
I1o.
,.,*..,"i"'ii
pIi\4 yo K
"I.ll,l1l I} ol.lill]]\,t
( pu?"pou]j-.o o '-i,"oo
llo .rIll JIJI,
oIB l,5 p ( d, pu*ep).
To ]
--.-,.
tI,5 3 oHM.
tltt' a3. po p ToI{ 4 3.
Bler pl,. o or_o ;; ph4IM
oI rt
JI|4I1|1 AB po B3 y}{Tpy
}lio o P,,
oT Tol{ ptli{t{'I l<o p o
ylr }I ot 2
( i pu.*po,1. o*"" I,
"T:1}'":p-1
2 3 oM aBI{o
oy "r,i"l,.
o .l 3 eo oTIBe 2 Ta a

oI{N,I aN{]]Hylo Toy


( a yu y)Ir py).

to pyKBa

Bopoxlarc (.
Buepue
J|LiHL{ KoopoO

332)

AB,

fl/
tl DL' oB|1
^JllT.oI]'t

op {a po

BpTaI{r

pedrt oaarc (p.


333)
yo- pr u

ultlpal{ opom.Itrfia, pat B l,tl (


pp), u ."r,".

,",,.,o;#;;.""JiY'"u
tU4 TM'
_i....,";",-:"x2^{!'"
-- ip]::.,j" opo
t]o

ya

A. o
-on"
oTl(,,t

npo".,o,o"* ;#;f.:"" poBoIll.t .opn.on'u"rron-y*


.Q,a u|I,?.
.d;;;;; A o--I{LIIl AH aIaM 28 l,::
'o.,n

.__:-l]fu;;

,,.IH

^lClt

.,,u**i

B]\{

(],/, yp;i<.
1l tro '1i,'..' tl,'ttl.
"
'o.,,*y"
U
3 .,i;;;;i.',
LdIl
l ll]\|('.l)
lpo):
'1::]1'
''l)l

l0:2

o.l' ol<lt tlp

pooI,Ioii

P.

3.t2

oF{I [IHI{

, au |toJlea.

l}Ilil)()ltIttl

AB

..]_

,, oTBIoliple

,s

n"

20,5 I{Ma.

au, npuatlr'e.- o o.l.51


z

A IIiIto A{
ou*, zli.B itrl^,t.
"a'i (./I B

o)I{aL{_l{ oTKIBa

p9).

p.
.

I{tlr il{tu, tL .4lblult opomttul.


tt
RpBo 3,Irr.t. .t
t'':::'.9:po.''haN'r
B l-t
.J 0IleNt'
I,I)Ii;\}lI

iI loKI

o"

yoy)l{o].

t,i

/]p

rlpoBoI\.t OlloI'I].JIIyi0
IlI,l

P oT o

ffli::

104 It1'}ilr
42
50 IlT I\,lT,!lt]B

o lt

Fl

i,n,'"ff:ffJ;Jffi';
poo

poo .op.onil,i"],.,i^
";.;-,;,ff

*",
..I
Iill rro o]l3o;I, lIlIIt (llliJIii,rilllil(
:.'_,,',1
3J ,.,,.l,1,J,u .,tt
i.t'l.tV ,
;'; ;:l$:]]J:;'jl;],' ,ip llrl ;.'l;;.; t 6 .n.,,,",ou.

up

50

I.

,",'*!,x'#"ui,!,,t",,!,:.,O,

-]

..

3I

;,,;"], ; ;]. ;;]l1;


l\loB lul IJC p;rrl1ltl):
i

42 : 2

* 6:

ll,::;T;.,,,l";"J;x,-lI
l]

ltr,1l.

,trl.lti,.

il:l;,;f]

1i

{Io1 or|l{{'t I)'iI( lport


L'{}/j.I{iI llI}I(,{ili.{
oto
(Mll 50) o,ll,tl .,yl
^^.!nTN,I1]II:

".t t

ltr.lr]\l,ll)()R'

1.*po A) ",* ITooM


n-'.]
oTlBa ipo

d opom.
'ttl{{I, Bt 20,5._-p
1o,,ryI{y)I{}loll IIJI{ tI
I\{r 0,5 ,{I]
.i..i,plepJ:
20

. . 28

/_l}

27

;l]l,,,,

0i)l,I,t)I{I.JI.;

;;;;;

;;.

l,lir,tl1;or.

p tlI-JI(y

' ",,*u,; oi

H'l oo l .l tl,iff
(J otlI(lI lt.
(
;;;;j."i:T.:,*
l

l]llpill]o llo

.1ll.il,T;

.
o..l)C('

i_].

;..,.n-i",,

(.

j'.:

II

l }lTIiffI,,o"t
".";1,u ("ll r p,.'"oo;.uTff:"";-#,i",3:i;",'.;:"..,,'",,
o. o o FI lJIlpo (o pit.
. orcooti
o,l.B.']iollt
|||TP.

;lj]jl]]:
(dli
]] illo).

o1,i

ol..i{.l{IBelr

3 r'rtllpa

i
t

r '\.

i.Lr,

o o.A o o A aI,lBeM 18 ttepo ( paMp). oo ltlo llpoo]\,l


3

To2,183.,
u m. o o , px

o l.l}I T, 6 p ( pipo). o ,,
.e4 ooM a .
a oIa 3 iIB]\,t

TeTa ( e pjj-Ygo). a
po;";;;
ToK-l (a ,), 6 3 ov ,.
Izolrt o. aT Toll
(a,""",i Il]J oyI{e{
pI]i-ryp o J]peH pout'
i,
y o ToI{I,l H. To'ty
ooou"u.,u.' '.
',p"".irl,tn
o o.r II, ,leo ol.l(JlInB
l] rtr'T ( Cr
ppo).
T<l.tl,t

au, a3.

, lr 3

oClullI'1C]\'.

3 (rr "rlIll{}l HIJ') o.


py plol< y Io. poo,lli,i.
Tittr 3

?ad noour'o (p.


pe

BIueuae p{oo}l

o tll{a

ABC,

333)
BepTKtlIe

IlI] oopoo A B pr 104 ,rI\{


pto I]o pl{e' opllor..fl"Irltle }lI. n -dtle
l".":
aB ll'fl p I| |I n p''l J|I o z o |l lI
I , pI{I 3 l' i.
.ep
Tpy (oyopy<o
o ]\4p 't 6 IlTlllt,l.
oB po):

50 : 2

31 lltrl.

,,u ulaza' o olt A IIo .II}I ,, lI.l TBM orlKy ('/, l,oyoi;;;;ffi;
P1l121:,y]\tpo
0p o ep to

50 : 2
]^.y..:^;":i11.
J]J
Boo ,III.

lt.,.'p JI'I BC,\ pro):

28 T}lpoB.

oo{ opol{Ty io rrpo-

tt,tl m.au. AB yl\,I pao l]poll.


AB oI]o.N4' o o}l eJI Bpx

Bo}lo.

yo,l K |4H AB .'ttel


Lol11'"*
(,
B pepo) TBil]lI ToI{y T.

I)

33lia.

l-1,

t{gp19111

1 elttt
bort alx p.

","'"".",
f njJol

'oun" ,,**,i,
opoTll
._jzi"u"""I\,{Tpa
ye oT To B. {a I1I-1
(r/, yopy,{o TaJIII o pe tt 2
IrT4Tpa x
N{ }rIo

ppo):

peel{ ee

42 : 2

23 lrp.

566.

ilD/

uy otla ,.
llt<l
BBo Il 5 p.

,II.I,|II

T oli T o"ll

o rrrl Ij[ (rt.lttl A{;


o',*#:,:"adetl,i.
m.
B,,l M o l
jJ*
j.;';;,,
ti,"i .ifi ;: ::Tlil iT
1;}-:;

al

i;]

;;,'lT",,,.'
.',l /{.M IOo, OT
l( yr Tp i{o,t l, n
";.;;";:1l:':1.
n"

",,";.l,.

ToI'l Il BtI

;*i.flir"*,i, i i-.l yt,l i#i;,',,x : l.,.Y


uu*'p,..,1,.u;l];:;i,,. ::;li;'
illir,' illji.j:::i,l,*,'i::i#":
lt^irpt
/(./llItI
)1.It()NI

T{T.p;t (2.ir llt'

tl

BrrpBo
ti.';;i
il\,lIIi,l.rl[)lI.,;; JlIll'llllI
,,,,,'n,|l,..Jl.lI
oTl(./lllllItil l,5.rr.
;;):,.l'1]i.,,I

:'lpi;i;i:i+*##:^H**

" g#J Hng**:j: : :fi *'':*x,i-fu yi;:


.u
Bo * ,".'oii
#l;ff'Ji""?fi1^1 'c ,lleii-,
u,":,r,,#:
o-' i"., l, ; :l. ; :.;" l1 i"f
t oT .
oo,#,{n, I
:
;:
lj
;tll
.,li
ir- di i: :_)1 :' i:'Y.l,''".']; IHil# ;1"i
;#trJj,;f
;;"T.
:'
5;
d
: i* : : llll};l
i'ii:
:lJi:, ll('pC
}, ; il,lll)(
)lt(UlllN{

lt l.o.rltt, l .
.. !ouoi

olIKl, i,, o,,

a. (),t

aIlTI,ll\,1Tl)()

111,11'11

(] ttt-l

,,,',{.!"ii;;;l,,l,I.j;i]l
p',i u,.y";;;'.'^;,,,,l

ll I rry

Pao

lii,,,llil;i,l lli:",.,

.-}j

'C

(.( )('/[tII

l'tt.]l.

oil{B

1t

;, ;

l+---ll

(',l.Iill,1ln.

A"..Ti'j li:j*ffi'r,#*?.j''j:*,M oBa T TliI{


a i;; ;;;'
op *i..
;".,:;, fl ff }"{il:ffi
'']^ 1^"l","u
"
n ; ;' ; ;; ,i, "fl JS*xi",
, ]fl{: "-x,& ilffi
il 3 " l; ;j"
.!t'
o
"'
no p"."nin':-;;;;;:;.
Nt ;;}l[":Pa

. 333. p-.gpo
.u.".,i non.oo"nnn
itrt pt.

ltr,

ii.i.":,..";l,',',,,,,i.l^,./{

u.',+

j]

,'.T 7:;
"

;;;;JrrIlIe, To o^r'Iy .-"",i'.


-,""J.",a"'f.H"##io#." oo,.ti illlr., I{Jpt] 0
569

o ppo

IIIB0I\'{ .}l
N,,IT poKa.oI{I

'' t{
BopoTI], a o i pr,.[rl
"K.
poI{aBaT
Klpl{oB
a IIo oTypy
'yI'l{

}lI

9:p1:.9.
,'a opla
ala .
nouopo'tlKo,
i
TaBT
Bopo
BlBoaBT
BI Toon,'" unu"po,
"p"'11il'1Y
j
pla-lT o pa Ilpa B p1,, .i'.
aoaBBT
l<oo u ."oponu ouopoi*1 n" a o BplI
o),
;;;ffi;"i"; ;;i,l.;' "*,n,,' I1I{. KIl B o.

II KapNII{ ppaBaT
oKy, o IiaI] ,dnpu,u,''

.oB tlT

'11'-jJoi
K pIrN{TlBT K
aI] poo ,,o-. n"n" ".o.
T0polly ,]laIt i{aKol{
KapN{alt' KlBa n,."o
{a 0'5-1 I1TIeTp
oTTB
pN{I]a, oTpaIlBaT'
}Ia .B Topol]l.
o optloo K' lIIoB ppT Tool{y apMalla'
3a KJlaa oTBIBa lra y
Topoli 3.
poMT]BloT o n9 np,
""P*.::'::lii
ttato,t''l.
up.tlii ai'i .rr'.rr
I]I{K aN{,

l( l)I!{i-llt rt 1'p)lIil' B Iil,I.


0,5 tt...1-,o, ,,"*..LlBto'I'
K OJIorlI{ Ilp
06poarrrll apNllll IIll].lB'l.
aTpaLIBloT
pTK
non"
o I]poo)KI.II]iM .,nnu', .u
!L ^pt l{ )aN{ B Kp!I.
TopOtlI IIMIB}T
TaII|l .n,i'o, .ltt1
3a1t*
o nono.ny. lnn B..p)I(.I,I^^-p}ill*
tll (e eMoTp.i:.9.1:o*}
opa' oToplll
3 np,"'y,,,' * npr
IlIBo.
poauT
.,,u>*.i,
yp Topo}iI
^IIop.tt
II,t TopoI{.IBT
oop , nonoun"
oTIrB
I{M BtlyTp' lpoMTlB'- 1..:l,"ffaBaT,
oT
I{I{T
1 '",p u,.'. p.Iloo Kpa
- ^rpuy

poT
n6-::!".l"" ,a
a. Blp .,o*"*o.
fia B Topol, 3TeM
pu"np,BIoT
oi
..o a >KaN{l.
o ]{pto o.
oop uo'uopuuo., tpoTlBltT
TaBaT
CNtC.l.IllB2lo
p'
t t{ 0oI{oBI
tlIBoM.
-.uo'nK
a
B1BooTttl l,1.' TIltIlM
BMIBT I1o opoI4I]'
Opaoao,n
^*
a o llo.BopoTl{I{'
T
T.
--rn^fl^fiLl .n
.,uu,uu*oT BlBopoTIM
Py
Ma}KT
oB
pTo,:1-''
"*"'o,",J,
tlIM 1]1BoI\4, n n".y py*B
Top oI] a )TI
u
u
oT.otillo,t'n, l, , .i,i iiu " .^11.^o'
TTB a
o pyn,u,,'a ,u'u* popBT'
o a}rTy
0,5-_1 HTN4Tp , "p".no -p.
opeorl
.,upol _i.po'"'o,"T.o pa'
N4

t]
570

JlB}o

rtaii a>l to tI 0,5 zrtlTp

pai'ipKaBy.
"
"..

LI pTalI.

y, u' 1.'.1^u1]-;
ro1'I
lIlBoNl
FI lt>I o]Ba opyor]IlM
p

u6',

*rlo, ii

py n

BM

1 p.

Ii

poMlBa1oT

TlB T.-"^

Ita 'ii

o il

-.,]'

ooI{e'

yoBI,Il

tt poi.i .
pluB
.
Ilrl
K NI' xBaTaT IpI]I Ta loaI]itl'

r. l
1I]ooo IBa, ,]'aBT I{I,iII.
I]ll]tltll'ltlM l,l
tll(IIlI'I
lI
1]IoB
oot,t llioBl lllRI
j]i -4 ltttr'ttl.llil IIpotut
rlo,1t.lrlrl'l.
[]E.p
;;;.;;;' iuunn,r.
ltttltl. li.irtt trrI:l 1ltttlt op
;;;;;;;;.;.'..',...,.'''','*

,l.()

l\1i-l}lln

.]llllt[]\ t() L:l.()l)()Ity


tlii I l](),lll()ll lltttitit''tlit.
llj)II\1C |.llIt]ill()' I,I Ili)().l.pr{.
ti1lr<lri,
(.
Il:}IlilIltitlii
CJl2ll{llll}ltl().
tl' t;ptlu.u.'.I,.:l:':,.j]]:'Y
B:]Iol.' ()',l.)illllI] llil l lttt.rtt't.1l

TlBlI(),

;;;;;";- oiro rl

.By Tootty, 1o1 1111

B Kp
no'i.,'o rra 0,5 HTIIM, I;I I.ITplIBatoT
".
a p'
et p
Too )KaMy Tlo],I{aT io JItIll
B1.BIoT ptItiy.

t-

ffuu,

i\

:.'

+l- "--'{.l
\,
' ,,/
'\
.'i\) rlY
u'o7r;t'
o."--li'
';\

xlllA BTAK PKABA


B Po/vl
(p.

3341

p ppor yI{B JlT

o,,;Jouufix

oT]\4.I.llT BliCoI{}/lO oll1{

i:

\i -

u1".,' pyB py, :."-:"..*y"

ToMoTttIToI{apyKaBo4./l'1,:
o

,<''

u,,,.

-.'-/.-}n-=.---|

BI]BO I4
oo oT l]eBoo IIIB I1o po.ee,a

eBo]\4

o.l .

li,,."

rBy

oTK.IBaeI\{

l ap

o o o;po

TaBllN{

III oTKiBeel

pol,t
9 aepoB TaBi\{ ToI(y ' (1/, paToI{ o
a):
o u^ .. ooo
"nuno'
|B:2 _ 9 aep'
l l ..
a'Iu oT ToKI{ o po e oTI{.IB
I]pol,rl{
o
po}l
(1/2
,
uy
TtrnoB BM
.
n"r," oT ToK ooo a):

22:2:11

o oa KB

ei.

l]ae

,aK)I( oTBTTBto-

oo 0 oaTy
l ToK' o y.to IIoa.K pyKaBa' fl
;;;; n.',o,b BBo K Hr .T.IBa 10llo, (paoH o po llI o oIt
i'u
, , .'uu"N4 oy
, to.l aIrTTp Be poB }ia-l]o.
oo ,oun"
I{y pyaBa/;'

9^ -I-

l : l0

l''Io.

,-

T
i

rl. jl,i. Brllt


'

ts i]ol4l{I.

\ 1iilIl

. oT ToK o y
DvB BTlpBo p oK.
oi'u,"' l2,5 apa .

,' oy o,

(poe o
o o
o
ofi la
-
p
l,5
.
oa''Ky
a
' Bex 3oB
p):

l1 + l,5 : 12,5 aIiTItTp.


o oo K oT\,{H

o.

BIoN{o}lI ToK a
M oI{aT pyl{aB' oa

o oKaTy KaB u o,
o oK o, poo poK.
o.
lBol\,r' oyB

oouno,*

p",no.o l{p H 0,5 l.pa'


nt.p"y lJTI{y I], o1..tlB a
l irt,llp, l],l.tlpyI() IIlll.l(y.
fl B lItlCIllII,l,otlI{

!t
:t

i,""*,'- ,
i"

o,-

o, 1

BNITIBM o l.opoI

py ( ." p-1:Y:li

i,.o

pa...I] o.a.1

}tTI{aM
NIj"l{. oo)[lI

rr
'1

r.

otrl,aml.lz1ljldlltil,lt,tt11"l'l:l;trrtli'lINl{)('lll()|'

I|.IlI ll('!'l\i).Il'l\/)
l',u1,l'i.,..,..., lIl;tt'tttr;t l|() l]''i(''I}' ,l'('.]I;l11)l _(),.l.lt]}
..ll{)l( .,*',,11ou,.,i,(p. 3i]7) .lr pil tl ya
IJIl.tltIC,

;7), !. o t Bo Bp\,1 ot<Il


I]I?,tl'lMlI ,l.(')li.
BITaI{ \4LiIa''I' BITtII(}r TIB?]lT
l]ll.:ttll(y
- l1jll.;
l(l\{ oT KoHa Bx, llutt a'V.tlylo
ttI,I o N{tl]l.IlIlIOil
KIty' pouy t{ T.^Kot
JII,'tiIliI'l

o1:]::'uj:u^'
Tpo],I oTaBIo I 7-8 ttoB'
B BlTaKy. LI] yKo I(oI porpBa lio
K yeK t r.
aT oTBIIIe oil t{T BI]oT}iy
,lI

TpK
3oI( x,{o.
oK
IDMJI
Bo
KaK
TaK

y'

)KT a3BT.

l x Ta lie

TOII

pyaB' pIIo':1:::y

1TK"r]iliI,IRIO'IIaoTooI]'o'I]apB..
a Ila .. Toll.
tlI,Ito K BIl]L'y ()I)'lI()lit{IIl,I (p.337),
lI
,B Too}II I] pa.
llrt ltii BIl.lII(Y pI(.l1'lll}o
opil.II BlTaK
iIo!l-1ll
IlIoB
;;;;;;u*"' r.t<,'rrrl(lr.I
To,'Ix ii BlTaLIKy IIpn
.
iz.l
tp*.
'',"n'.nx
oa a,\-2 aII{Mpa' LI
i1Iie p3p3IO' tit] .oxoll .0
(" 37)
Topor
payTIo>KlIBIoT IIi .

I'IT, I p

,n

(p.335).
.'

3a JIaT ppy (p.


p336). pI{B po

BJrI]o BNITa' popaBIoT


a iIIi{ TaK)I{ o TopoI

i'u'"

P. 336. llpp pya.

Ili

01,

IIoIl,l EA

;;.ip;;.

o I1 oK'I.a pyKBa |1 ,l.11l


pot ot]M (tac

TXloo

|1|| flI,l( l]oo}KO


,.aI]I.l

}tMK ir }rapyIiIT lxtltlto


CTpoKy.

ilp,

BTIBT
I'ITIBaI{I,I IBoo lIIBa BITaaIy
MI{eI{'
Btltll
t{
I
,rt I]o IIpM'

'.n,6"Io r '.I BIy' I-i papIB f{.


io*nn
IJO
--. IIIB.
p-vile
opaoffilt. tp.e uo" t, otr
o|::
a
p,27),
26.,
*
4p,..
II]I oI,lri"'o'

"'oii- li ro N,IllII{ Bpyrtylo.


o l<p iB alBT
ooo a."/l< r. alt"ll
yey
""o*o,ono
3a.I{ Il \{iltlle, t{.t oo
BT
pI]poTptIItIO
I

l
It

PIt{KA
o Too Ka BlKpoI B eT

kIJIIl poo.
Te\d poBoT ppl{y.
3e Io a pao po.jipi.
.- ppy
llp
epB}lHo\,I Teoo}K[l (apep' oIlo o
H} pyOo aI{I p) pl,l,{Ky poo O

}Iiltl I.I,

IBT'

oN4 opoM ypr.

\epa np./trepa. pN{e p I]tl


eox ' 3 TM, ior pea [IllIII,l Il ll('p(a
LIII'I pool,IJl ll0pr/(ltlr t|ly1lt,l . ll:r7'.rlrl,
t<.l'ti1lt,r
tIoT I]l.IIlnNl[l Il()/(ll./llltIll|iN4ll' lll)||I\4(.l)riI(r|. |l()/(llJl(}tlIIt'l.

I:].rrlt Ilit/.'/l||(\ |||\4('(',l.:t;|(',t.(')l(|iv'.lt) ttr.lll12ltrl,.l.trlit,l


()/(||;| ||il /ll)Yl.|() lt (.('l)(./(ltlll,l

IlootlIl II('I)('\()/tl.llll
Ia.

fl.ittltl y,ll)l|||'||()|,

IIX('()lIa.

lIl|||ll;||l,,|(.||ll(. ll,/l(.||(,lt()|\) llIltil

; I,t

OIt

t,Illt(' ()|.J(./|()ll(tltIl(.l)| ('(.l}(./lIlll||l Il./|('lIl|, ('.i|('/((''|.llI()l3


llopo].
II l|(.l)(.||(\.|'Il (.t.() |l;| (.('ll(.JU!llv ll./l('tlil. il;l,rr. lll)()l](lloT

'/l('lll|('tt t..tt6ttlt

t't'tttl tIl;tr'tltly

tr;rt.1r71tttlfi ltl}l.|.iltlI(l,t Il() II.tly JII,I

IIIpaB.

Ilpo

rr dtrtt, lI1ltty r{,I.. .' a T(


aoo)
ltIrl'l.illl('l(, (.l(Jl.;U)'I(l l{. lIoa IIa H|4 .aII' op,
lll}i|ltllJ|ll|l() .lll,l ll3/l"e oe
ypy, , e y)o, |
l)al().t. :'lllI,IIKIL , aoopo' BIyT 3 oIx

IlIoB. olo' paBo I ono"oo *;;'

pKooB o TopoI i II0o (p);


e.o ,I' Iro.popoT aKy llaKooi
o-

oo IIIB yB. o iy a
I;|.|4

I4 eep, I{aBliI,l oI(

Ile. I{ BIIII.IBIIIM
KIBT' a'M BN{TIBaT pl

ntr

JIHL|Ta-

a ,
'u*ou
pyKBoM, ".,"
po
pyI{aB ( x

u.

'

l,'

,:i'
,iii,,i.i,

ilr r"
ltliit

1tt

lr,',r

r
rii!,

irli"ii

rilttl,.irt
!,

!1il
llllit

eeo os nepeodm om cepeobl ne It,


nped.o eaOI{ HT I]p tloaI I],x
oa pN{epo yoporra l]oo.
fl ypIr O

tl

iiirti

, r, l t t, l.t lt'\1, 'l l0{}l,l l\l0rl\llr)


)ll('l)l\ll f)\'tilt
r /lt;r trltltt';ltr
ll,l ll'l)\'l(ll ltl,llrll'[t-

y popoT Bo III0B pI{ o tI pIry


' IB I]o tlooK a T pI{ IIa lBI
apaB B IIIOB tlo IlI. Too H.oTaotlo,
pIBaT ooo IoB po}iN{T oo1{ l)ltzl.
l,ll(,l)-\
3a eT 3I] I]a ItsI Ha I1I1 TaJII|. p o ()()l.lJC.

lit'I lll IJi .| l '|llllIt. ll ( ' ll| ||l)|| ,l(,Nl ll(''|lJl.l}}',l,l 'l.ttIl}t
1 |||lIlltl ||lJ('Ii\!|'t , l1) l)\'|i;ll! lt\l("| iltl ItBltl]0' Il oy}Kt'.
|| ( 'rl \ ll;|(' l|('()()\1),l(tIl\I(),| II 'IIt'l' l]I{oJIO ailIpll
|)\ lr;||i l| ('lllIIlV .]zl tIl. 3lla I]a rBI .l{ y3T pyKB'
(..illl ()ll IllIll)0Ii. lJr.t otIleIT JII.ly yKBa. fl,l-tI
|))''aB lIl) otlY,ol\{ IIoo)I{IIlr p1' o)}t pIBaT
l:}zll]'l'I.I). op l,l BI opoBIlI: .. Too Tol
oOlo .II B0ol]K' ollel{ Baio' ToI Bt3 ooB.
l:

TBtlIlo yyIoT lpolty.

dee Ito

lit lIoo},I..l 0 o]]OBI{ '


.ltl l It]rlii I]rI]\!pI.,t I] iio oTrIoT po}i.
ll]oNI ll lIBo .o,lloH 3e epeo x
/U)llIlI,l

tla "l('I1 .l'l() .l.()l)oIIV Il. ll I{TIBaT Il


lI;| |tIl'oil Il tl',|I|t ()ii()lIlI:ll''Jlt,[t() ,].oII'ItoT Be r
ll t/l(.. Il|'I lIl)()|1(.t)ill()l. lll);l|1ll.ll|,lI()(.l |' ().1I(.I.;ll||I'I (|)[Il.pIn' B]\4,-

JLI+LaI7 Itl}ttl.to-

Io

py Iirpoo'

}IoxoIl},,Io Il.tI.

I]iI{ T}l yp ooo IIIOB por BIt l( JII.II1I4-Ta I{ I]T' poy ooTBTTBo yy.

?aoI npo lde. To i .


tl la Ilp I{TIX a. por opayr .
oI' oTopI yTpaT' poi]B Bo il]oB Il

()llll() /\./||lll lli]ll.


|'lt
t|(lJ)(ll||llll.l
Il \( l;IiIilIl.lIIlJill()l
( )tl1rl'l.(.''l('llli{'()(jllt('ii
IlIll ').l\.l||.|,
IlIiIl lIi)1|ll|lIl|
|ll|1(,lll'tr
/(./IItIlln Il().
!ril, i II r t( l tr,]llll\t ,,l rl),t !U\t
rttiil,\' ( l;llt'l't ll;i ll0,/l O'l l\{U| |;ll||ll']' l||l\lll
l'IlIll\. (|l ll().ll;|' Il;|]\l(.Illl'|./lIllllll()
l!:11l'|
]\{('.0I\',l'
lI l|| |l\l|\l
{ll |.Il11(l\l \l|,l.ll;|, ||.'Il| |litI(./tI,|l]'l )/JlaBl{Il.
l l1ltltt'1lt' \' l|.(..rll,||()|(|)()('ll()l.() l)yI(B {)rg1 BIi]ott'IT
('()(.()()()ii Illl.iIl(.'1lI,ll()(',I.ll|(), r1.1gfi61 Bep IoB tl 6l .

IIoo)B BII oI{.


3,oLlt, II., cn|Ie 7oeu no oldoJ|| ltt..o

I]l.pCIIT .o]\4 CJI}r1;1g, CJIll IIIIII 3l({l tl


./l|||lllll l.il./llllI /} tt1ltliitl,t. t.llr;rIl'l|{ll |;llillii Il(..
oTzt.l.()l( ('.]l(',l[\,|()lIllll\l tllJl;t rlll: |{|,|ll\(.li;ll()l. (.IlIl||\/ |l{l ()()|!()
BIM II]]]aN.l l}il (.Il(.,l.]t;lll;|(.iI lIil llIIll,l ll'rliI, ('(..l|lI (.l.lt. lll,Il.'llilrl|,
aIBlol.ll\
Il;I N|('Ij|,ll|\,l{) l.l|\l)ll||\ ( lIllIl\ ll l'lll'l l,l'ltil
' ap IlO.lIt|||llll l;l.ll||il
?ao*ta no ot\'4l 7t 111,,|''!1) !Itllt'll
|||| l Ill i'll l lll]l.
IiIoa B T Cr;n,'l' |\lll l'l I l l,|||ll I| | IIlll.I ll IllI.'
o BIaIiil Il oo,B.I.tJ\.l()'l ,!;llIlll'll r|'lr1.1,, ll lll llI
lll i
a y3o. pa arii tl;lt'l;l|(ll. l|\' l( i| .'Ilr Ill.l| |lll
l.yI{I BIT (a I]ITal(l.t .](()'J|il\l|.l
'l(l.(| iIlIl' ll' l l
io BIoo o py,x). o-l li('i(()(. I;||(llIlll),
l,.l. tr,t
IB ool IUBI tsIllyItIoT II.t' I!('./lllllIlIl]|ll |'' .l
l4II\{ IIIp}Iy ool{.
Bopomllr 3de/I'|. e n.pue,ltt rc IPe .i).rtrr ltt',,tl
TaK t ts x ya,l' oa BopoItl{t{ Illt1ltlt'lI 6rl.'lr,
}lC/{o.I..l()t(

lUIIlllil

||\'l, IlIl l]lIl)lll,}()' lllr L}",tBo' a poxo o liIl IIa


II l)\ Il.
-[ i lr>r; I,I]]o}:l]\{ BIBI p r] pIlN.Ip Ii I.Il-{o
pl(TpIlIr H/{oTaT' I]o3tIl]I{aIolI-I BB 1.I-

B]'Il{0o N'{TIBI] I,I JI I-lotloo IIoTpoI'r


Blo' .II N{oUIpoBH' ,1.)I(C ooI yTi{Ir
.oToB

apoo no

It eT.

^1
(.II.]I|(:l]\lII

t7./ll7

eml7 ep0|1. o P yi{o' Jllly]. lIO


I4H oo Ba BlIIyT Ta 3 T l)illlvlt
l II]BI' o'I. poI i]LIaBy B rtlirl ,l.i'ltttrt

(),|.

'

eoii alo nepe.,odarn oftl. cpeDn ntle |e


ne. t.tTToI{ Bol.IIlI{T B To y' .O,a
tIoBK' a lioTopoo I-lIl. Ii, IoK IIp4I
ll IiJIII ila Illllt l{opotJ IIe }I 00TBT.

TB}rT .Iroii yp.

!. yaIl oo e/{oTaa eyT IIpoT I]e.


ltBol,i IIjOB I,I flprI] o It pIry II' BlI]yB
o III{I 3 eT pIlyi{ IIIBI apaB ooTB-

BIpr

'Bl{o eo o,oI(}I. Too I{eoTTo{o' papIB]'


6o 0B' iill]ol]}IT I]liIlI(v BBX 3a ] 3i}
[t ]Jll I{a I{lII.l TaJ1I4 I,I 0oBBIjo yyio ol:ihl.y'.

576

o1l

rgg,,'',. !

yprtH oo

lIt',

,.''l. t ,'.,

oxo.N{o y\,lI{lulil. BooIlK yy BtpCli l.{)|l.


oBI{I. pt opOTI]I,{ yT' I{TB'I l.()
IIpI{ I{31.I Ipt,IIo)lil{B llo.l-lotlKY oT Bct.()
IIIB .o l]I rjpe.

19 B. ..

oeoj

577


.Itt i!| |IhI tl JI\Irtril. ZoplLoql,llb' &oJLoKtl^ o tt'
lIllll ||l'l|'l)(,|;lt'()'lIl() l)looM BIp opoBIrI. !. y.
l|('llll}l )l()l.() Ill-\oTTK yT BIpe opoBI.

,lu lttl"ltt, n JNt|It,ufl ?op'eout|b' r'fltt,bl. o l<


l] ToI\4 y' Koa e BIoI{ npIe. fi
'l.l)tl]i]}l eo ooo pIlooT IIeBo ]B' B!.
lIy.r T 3aa TKaH I{I }Ia OB. o .
l.aoo' BIp3 opoBllI HI yy.
IIpoit',t,t cr'u,t,I. e |l!}|7e?.effl, | azp, *.
oa t p ITI x yyo . fl
TpaI{ oxo popo BO t }I "Iltli T I]t{I y piit a6pa B ITtso [IoB' llpll
t)I'lIt;l'I.

yTyoT ot1,i oaK o IIy .iI al.pO.


I,I I(JI..oKlI

o BIi] opoBI [I .
ft'e rcpJee,m rc .pe. o l-

II1totita n,oJlo'{|ctr

TTK I p IloKTIx ax Toa' Ko ']iy()[lll


ap;1ii BIT.II{lI oKa oTTo lt,tttttlrli.l
rlpl' fl. V,t.pIItl Too oTaa ttLl<l,.ttttl Itt'.
tr'lit,I t, .lrrttty tt1l/1i,i BI{.I ll llCl' lt1llllltrltrt
Il.l ,llIllIn l tt1ltlil, To C.t, B{rI) l,I:tJllIIlrCl( 1.|i{lIIIt llt1l:t,r.t'
rIll/1IlIo BtI{ lt ]:Io(],J.J) il./I('rlt,|]()ii Ilt. ltt ll Ili)Jl()ll.

l(y I]OjlIl'i1' Btlll.


B dewal' ILotttp?J,'N r'o J.'{tl''|xfl, ttll|I7, p|cdrll.c nobt,. o JtTa'oK IBaT I]p I]IpBlIoNI
il. !' yI] o ,yT IIoIlT ooy y o.
oBI.iI Io BoMy py BI]px B ooTBTTBIl li\{
.y BIp opoBI too' Ilo..a pti,,

].alix{ ooBTBI{o ,}iT I{pyy BiTa'

TOBa MT.

.flewl, !I,ea, fi fl. ftapg,we" oa pyaa "


po Il try ot]pI 3.o'4I. ,,' 1,g1pIrI{ Too
iJllTTK yIV[eiIIIoT oI{aT pBa o BpHi't oa

TrI o.

,oNI'
K pyI{B TrIT y pl, To BII1.IITB}/eT o
u oa \,IaJ|a yeT y1'ir, B ooBTBl4i,l

pyl(aB a rIT aIa I{a U]BI' < a


pyB ooti II]I,II{I' To oy o ,yT ap.
T o-tItIoNIy.
y pI{Ba oI oL-I' To To I]rIT' rl oKaT .
B oI{ opTK. fl.l TpI] 'oo }l.oTaTa
tI],I{IItoI T oaTa pyB yy'

I,I{ pa]I,IpT

t;
ll
I

I
I

ol

i
aq
r'

(.i

:,i
.

..,

h-

P. 337,

=.4
.|a
n::

)sd
Fl

opaoa lrapy.o IT:


lTa a> olloa; ' - ITaa ppealla
pa3T}I{ B opoi]l.
.,.

6pe Ka JBa o[IT ]a}lIy a 0,3-0,5 .

tsa.

poaT p I]]eoM oti ooBi]o


TIl (p. 338a). ii txBo N{aI]][I T oo.

/-lto
-lk

pu.
.

-
.*.

o-

9il
.
:ti

rl

,
al
!

I{N,ITpa

BeTTBy plloo, IIIOB IBaT p

H >, tx, Tx-IIaTo pyX 3!.l!1.x

oTIX ]Bl IBaT oKa}tTo (p. 338).


Koy
B o ya poT pa aoTaBBaT aT'ooKy olU{,otloo ll] r.po 2,5-3
'u. o,o.oy pI,rI(aIBaT xBo opoo I( .^o.ii
Topo Tpoa

0,3-0,5

HTMTpa o op--

no. np,". a r o oo , o
op"."oti Kpa , poMeTIBaT IlpoBoooro opooy poTpaBaT Bo TopoI]I TH B
"ni.
pIyIO Tpoy' M)Ky ooBo Tao oKB.
*.'o."aiIto TaK}K BptII]y. ope .
pll' 6e o) ol
.II.IBIT ( oo
'rtr*,n'T
l
(p' l4, 'p. 19) IITtlIN{ (p. l' p.2U).
p
(yo

Tax
pye)
Iyx
OTHI ToIx
BlpaT oKaN{ (p. 33B).
lUB
_--oiopoom
pa npf,|'tr ptG,. opeo p
a,'TIBa pa?IM oolt B
pyaBa
po
581

580

ToI-{l TKaI{, a aK)K IlaIa.


dlo oT -ItIT
B,II.a\{ 3a.
llI,l. ao ppoTpaJ{IM
l

BIo,.

;;;; 'i.,n;i n, n".n" " .p.ntt


'ot''.t 1I TIII'
o6t
'I ylol{: Kp
"aolu,' IItBo (p. 339). 4ll::
ro (p. cat Ta;M
pKaB o.,.I{I1

;;;"

ot-tt to opo p.polI

0,5 an,,'p

o''I]BaIoT I].aNITI']M T{.

Iy.x*a_
' H . ToTI
oo ' I\ To0 a.
.u,o,"u''
pyKBa
Ir
"nioK
t
I]o,II.KoI.1o a_r^oTaBBI",.o",o
pa..r Kpa llpoI
iofrl,
3-3,5
IipLITpaBT'
",n,,'",p,_i
;;;;. I(oylo nno"n paT
pyBa
pI(a.lBu ,,'t"nii nrI3 ^^..3 .TopoloaT p
^ooo
i. l<oo
ttIlln Il Il]l.]i;l
Topol]I o.
',.",i,,,..
ot,r ll l)yl(Rzl, a Ilo,rI]orro.llroi't
B oKttToBI{.
ttt
iror
t.lto

Be l{u]..,. ,,o,'u.,,,u,

C,

(p. 339).
3 Ito.rBIoT n';ino''' l
I3lp opoBI{IJ
op,fumo, blpela ?opslt|t'l.LIo I1pI\,It{'IioT
ioM'
pu,niion
pto'
3.K Koo tpoo 1^o3r::no.
op aa":1:':j:I{'tsl pe .opnou,n' no.o,.'o,'""o
ooK ll]pIlo J*
KoIo
paol\{: aoTaBBaT
Blpa opoBtII.
BJII{
pao

:.,'
o
L

t:1

a
tsi
\c!
a4

4 p, o,

o
,\
tr]
]ot
lt

..p",'n"
" :
ooI{ y .o"', u,
"',,io
Too lI]oB py])l::T*nu
Tl)BloT }l?l aI]. 'ilo"
B l.I oB U'clol){)I||,I' Il,l.II lIIU(.' II pCloT'

..o

BIp13 opoBl,II po .,ur,'i'..''r'. /[.,,,".' o|o IlooI{


aTMT o opoo
TpaBlo.l., u....'.y"n',-ii, ,-t"
a Koyio IIooKy
ToporII,
p,.,opuu,,o,oT I{a ,II.B
'lJ

,J

p. o
ot

Kp}o I{.' poTIBaIT o


BIp
IloIxBKa
',u,,n,n*
pI{aToBri opo no"9!l1-;- r
opo

opol.
ooI oI "i ",,""o
ooK ,.a
p llpoTtlBolooro TopoIrI

F,

\\.\.lN..

t
I

a
o

lI
',i

\)l'.',l'l',.582

,,,t\

o opoo I{a B

Ko oo n,'.o'
340a). 3al Koy
'Topoy llllll'{ ,'npioo"'o',,rl !p^"
p-9..
pa' I]poTIBIo"

'l
i

IIo.L{B Ir()0.5 tr'1'u. ,ip,'"lo]9o' .e


lll,t ltrrl (p. J4UO,l'
t.
, lnoo oo
o6por<y BIp opoBIrl
tpo
. .qy.
oio .yNI opao: "o'p",,'o'
3,.' TK 11]{ lY^
IvIa Totlo o BIpy opoBIlI
ooTBTTBoBaT op
rport no,o"i, o.u ToIIo
oo BIKBaI. Ta'
o
.op,"*','"iRIp
Ta }e, KK a Jlt .otj u,, a poxo..a

583

P.339. o
opao 'IlI\'l i;
pai.:.

::: l]ol1]1] py:


: :trlJ:jijl Jr'I; B _ opoa

oa,ol.;o.

t.ti)

t\\

\ii

sj

't

-r\l
:\:i'L

\si
as+

.SS
\NS
sJs

.*\

\-\

s\
ss

ri

r\.

a,

Oa

oo

l\i{.,

W'
,r:,v
,o

ili

,;', |i.

P. 3.l0 a, , . ort"etl BIpa

opoBI:

oaua Blea op.loBli] ooti o a;


Iorlorl ooo.

'

opoa Blpa opol;l

I7,

pII

p 3 e..
tI BII{poo oo-

K poxo.a o
Bo rrT TK.

ooll

,o.

r\ o.

tpea opoB.
1II IiI l1 I-

9E

pB o,eI_Io' 0-

H ' a C'
oTIBaT IIpoTp.
I,IBI0T'

. 340. oop BIpea opo.


BI{I _ opaoa BIpea opoBIrI
Ipouo oo.

a TM

II]OB

pyT)KBloT t{'B

Topo[II' p

ts

BI.

pro tlooK .o}KHa IT paBa 5-6 I.

ao

..

TeTp'

Br1lor o.oy I4 Blp opoIll 3l\ llpoNI._l alt.t.l1l o


T.IBZlI(),i. II Ill)O.])(lIIl}il|().|.' O't.l.IIIIl] tl 0,l
tl;llllttllrl I(|){l'l (l)IIC. it4()ll), :l,l.Nr UloB l)IlI)ai]./l'll(l. lIa,IlB

i-t t,rt,tt<1ltliirr|() !I()JtOliJ/ o.i.I]Op:lIIlIItitI()' llII:]lllllI{y


'
lI() I(l)ill(),l'{lli, r1'1'11(1.,' t-.rltltlt'tttlii l.()l)()IItn tt'trt1ltliill lIl)ON,lC,l.lnl}l(),
II'l IIO./l()[|tlt lt. l,l.rllt l}|l/\l|;|. lllt'I.tlr rl1lt'ltlttii,i rt1laii Ilt'tlt1lolttiii
lt()./I()l(II tttl1l'ltitltl't'rr;l (),5 illl'i.llMLYpa lI ol]I]tol''
()l.'l.yIlIlI] rrir (),l ltl.llNll.p o. Opoo Kpa' I]o o
Blnl)oiil]}/Io ooy lipptl B }IKoK N4T
I{3JIIO T}I{T' paBa BIpey opoBI{I{I Tpe.

.l.0l)ttllI,|

yr lpy (p' 340). p opaoT T0o BIp


p'tI (T.I(OT i\,Io)Ko olKllIBaT poa.K
TI I,I ToI{yi TKtl' I]IKpaB { BIKporlc
tIToI
o
I{plo.
ooi{,
e oyo 3IIIe Tot{I

8oporrx'|1,t, I{ fl?deJ?,t. Bopol,t K


I{l Ipl-llBI pIlll,r Io.

rTptta

pIloTpaI{Hl rloo pltrllBI( Bo])oTHa

oo

B ylo: p.Ir BooTI]liK'


KIBIOT y"la< po I{I' a KoI BooT.
o tl pIrrB .I{o p.' Bpo
I]a
B}\,ITIBIT I]o BIpy opJIoBtlI. !.e oop I{.

Lro
.O
L', o

ooI{oii KJlIoT

l pIM pM oBpT]BIoT Il ByIo Topoy


aIT I{ o p.IIr p., o lipyK i{a

E
I

3aT{y.

oop oMeTIBtoT o opoI]' aT oToel]-

Iiy Koyto ooy TK IIIo


586

2,5-3

I{TMTpa'

(Q7

Ty
IpMTIBT

o' paBo \He Blp3 opoBt{I'


poo a op a "'p. Bo-?]1,j1 iio,J.:
H U'oy ooKy roop'ppx1i:IoT' oTTyB
o.
oylo

oop
a
l ap o po Kpa.
p
o
p.NITIBT
..'
y
;o*), o'.,,'o' i
t{
np,'un", op p . oIT I{I,IHaHI.r}
pllll{.
aTN{
a
I]3Io'
K
0,5 pa pl,ITlBaT
otIN{ tBoM (. 341a).
, K.
fipyo I]]BK BopoTtiI{

Bo opot 3' p\4.


aT{ rrTpai{Bo H {III' o r

pI"(IBIoT

a
o
lBT.'

pIIIaT olil iUBoM I{ TpoI{.


3 TKaII }IeoTToI{ a.
o Il3 I]oIIiaT ooI{lM IIIKo JI14

py xo oIxB TKIo,

t-ll.\[loo BTa 3oTBBaT Koy ooy lp


7 apOB' ,]o, po .'l iz l,,..,ti' o.

..

fl o

op -e.
aT B .r',:. lpa ooBI
op
TMTp.
0,5-i
IaI{
. Bt{ T
''i
BIo To.
a
BIKpotl BMT pol\{' To o oa
poa o
H
T}KI{.
pK
,,,n"

poy

IIp.'

I{
ipy opoBI oT a.K I< J:Ir'H|I pyKa
oop
3ae
aT}KK' I{T t-l TpoK KpIoT.

RIBopaBT I]aLI3}II-IKy po\,{TIB lo,]1l,:'',"'li


J+rU,.
ou BITy JI pl]I]IBK Bopott (p.
l.];rrt irttl tItl,,1rl1l.t.rr1lttttlllo, To

o rII,r.palIBaIoT

I{

3J1Io

tlil il'o)ltl(, ul].CM I]I'l]()l}utlll.il]IoT Il


,|.il|i )|((', l(I( llc.ttl,tl<tIi1ltlt'ttl,tii tltl/lopr.,
.lIlll|.('|]\'|() (''|()|)()lIV lt
()l'
llil,rl('('tllill lll'll)('li;l l{)l)'/l{)ttlllll'l..,],l:l-..]':::
( rl(),ri, ll;lrllllliltl
lllttt.t rl1l;tt]tlt.;tttttl,tii Il()l){),|||||l( I||)|I|(i|,lllJItllt(I oy.
l]Ol)().l..
',.,,..,.,1,,;t.
.ll;IIl|\i|\ll| |( |lI,|ll{.l\, l ()|).lt(}ll||tl|'|' (.()ltNl('|ll;l'l ol)('(lllly
iIIIlriIll(.(.I)(',]|.|Ill('lIlt||t,I';lli()tl|(l,llt()l)(),l.llllI{aoIll{
IlIlllll|||ll;l (, ('(.l)(.iltl||()ii rIt'1lt'71ir. lJa'r.t t}opoI.II,IK BMTI.
oT }ra,..
Ilitl()|. l|() ltl,||)(,l]Y I.()|).]l()l}lllIlll I{ ,l.poll,t' rlaI{
(.('tIl(lt .,71.'.,lii .ioporil oBo.. TpoK-y a:5 : y.
]l.o ,opollt. a oBopoTH IIoT U,b-l
IIIBoM.
oIM
o.lxBa

peoo I{p
","'p
(p.341).
', odllltlrca ,3& fl30eJ'u,. LI ' tIolIIBaIoT
ll() .llI||lllII l||)llII\/|(;l

3,.
plIiII-l oa, B B},,IoT oT TIl
oopt,

px
3
ToI]x
,.Jl
H
.
oo pa 0,5-l TN{eTp' aTN,I

BIo tpy oa I{}Ia'

('p.
t ^H20, p.

I]ollIBaIoT I r

15).

n.nn" oTt{Ix Tolx e ,yT

1,

o, T K o

IIo..

o3.aT

BaT ol
lIITol}l.LIttlxarIo..
Ba pxI (p. 24, pc. 22) ol{tlooHl\l
(p. 32, p. ; ]BoN{. !. ooBtl ojlIo oK.
ot I.
(p. 342).
IxBo]\{

588

oII]BaT TK}K

lt

tlto

Pc. 42. oi 3I4 o"

ol( ll/liIlo

iiNfl.Il]zlIo,' Ii]'I .B]IvI To-

NCTI) o.l' o1lr..tttlt'o

ltp. Ioi pilllpI]JitoT II'l I]e

poa Btl'l.l)l,' Ill)oTl)llIialo.l' oTTyI.IB

I'r

0,5-l

I{T.

Topo[rI.
l]oMTiBIoT o

3 oJIoliy tl.lttrl, lIztlIaIII(y


1l, uIn H1lfl I|'1.lll( IIol, lI poIIII
0,2.1'p oT p. po p pioIIoJlo{.
o opoI o 0,5-l aTNlTp' po\,IIBIoT
oIIrBa oI tliBo K ,III.
H 3 Tollx a oII]BT o
oo oo oo. fl. oIe o
ooo oBBT y ooy rupo 4-5 l.
TIleTpoB' a o, po Ilti I{ ll-e. I(oy
ooy IBT B@e' a riyTp' 3a po}I{BT pI pTIBaT }Iy
opollI. 3 I]poTpaaT' oTTyI4B 0,5 a.
Tp oT opeoo pa' IIIoB pTI{ ooo pIIIBT oal IIIBOM a Tpo 3aI]I{I]
I4e.

Ilau,t, I.'3{l, p1{l,. Hll pyKBa 6, T


yx f' IIJBa]T olt ll 1apxal iIlBoN{
(p. 15, p. 20). pya ato o Il oe.
I{Ttloo IIIB' To llloB oT a pyaa aTpBa a
6-10 a\4TpoB ( pI]y a o py).

e>y eaT TK( B BITI{ yB. B ot


BlTaKy pT oT tl pyl{aBa BBepx 6-10 a.
po ( u IIpyK o). K 1aI\
3T{ oIIIaT o Too' ItIt tI3 pyI{B IIOIII}iT
(p. 343). K IIpIllplBT' oTTyIlB oT p a 0,5
aTpa' paTotl 2-3 [t\,{TpoB py oT py
\oo

o
E

as
J

(p. 436).
Ilpaula J|{ilreftlbl

1{

pI. Pya o

Hy'

3I{Ba,Iy >It, IoT poM


ooo tloxo.a pKLI 11 e ppa. y pa
e ppe oTBIoT pToII 3-4 tlTp' KoTopo

e pT B Ma(T' ' oooo I]poxoa py.


,( oo B IIpIII{aIIrioM eTe .T aeK .

0,5-l

a[IT\,{Tp' To paTo

IlOlIIaT I llIBoM.

(3-4

apa)

py pyaa IIo tly aKa]BaT B KoKII,

-:
d
.F

.;

I1I|1

popal op. H pyaa opy opadla


yIoM opao: o I]y pKBa oT I{eK IIpoKaIBI0T ,R ItT IrpoKoIIIlvI IIIBOM: pB t{TKy
0,5 II.MTpa' a BopIo
a l aTl\,IT o o6poo
p pI{alJ. 1lo>Ittlt,l- l,I'I{ TIlBaIoT. pa

pyaBa BrIlli]y
oo.r.a

O,/I)I(Itil t,t.I.t' p;ttlltir JIII|I tIpI,{tIIB atI}KI.


l()' 3zl l.()l.tll}.IlCl l ll y) \4l I)I(Cl.y tlp l,l I{.II IBIT

Ir t r

"iIltr1oii Topoll pyl{aBa' pKlBT


aa, pp(r op o y, poNlTIBIoT

opo
o
I

(. 344). putoT MI)KT o TopoI pyl{Ba. a


opo p oa)I(TI o 0,5-1 IITMTp'
HKIBT II 3I]Ky pyKB' tIoKpIB llloB pT'
I]eTIBT oIlra otl ro (p. 44).

rI pIlIIiBIoT py ooo. oyto -

{eT pTIB' pIBa OM}I)T }I{K


yaB' poNleTIBIoT' poTpBT' TM opo

pa <t ' poN{eT]B] Bo opoI,


pl roB pTaK, L\ poTpBT t{ \4lII B
patl, a BTopy poy I]poIBaT po 0,5
HMp oT p.
o d tl a 3 Ir p ? I1 o eo K p ' ,. p yIiI Kp
l]o.ll]BaT KolM IpoI'Il ooo
590

591

LI o,,Ka.otlo T[I

IIooKMi{, oa .

KpyeI]I Kp' TK>K tI


pa IIoooK. .
T0o paB}rolv{o pa[p.

IoTTa o opoly
Kp o, (p. 345)'
opa, poa)KB a'| I|
I{aIBa B i\,IKI{e K.

.IioK : u]K TKa.


oT y.

TI(Ke' To .yT o.
paT pa a I{TKy
vTl{I]T pe B>KtI
, ot p .
'nuno
p(] y)KI{Io
|1,

oy.

opoma

.cm{-

l{tl ttt. > l


opatIoT pIIII\{
Ilorl.

Ha.

(ltl.lt .Io I1pM}IIx

oo opo
T)K oo I]IB

3a.
3.

Bepxeo pea

. 345. oth apyoo pa.

,'
I
I

l
I

lA

Prr. 344. rutra

Ma)l

l{

yBv.

pa LBa 3,IBIT

^ ia l
Dot{I.

.. oo r

ooBI]K
rloa 0,5-l IITLI.
MTp } To 14-|6'

o T Haaa pou KoBoo lIiB. op.


pyT)I{BT I{ .Be o.

Bx}I }t}Ktitolo.
I4MT B IIHIIII
|4||I7 aTe)I(K }I BITBac |4 II IIop-

Ba p Ilootsll Kpa}'
592

3aK

ollIBT

aTN{K' OTTyII B a 0,2 TMTp a o

poo )K}rtx

o oooy I]]By KoB. 3 ooK popaqBaloT


.Byx opo I;TKM o r.
",.

oTzlRJILiBIoT . IttIK 3 oaoI]oTKaIr


ppea
tpo 4-5 rlr.trTpog. lqlrla pBI{a .t{

epx

I(aIBaT
,t,'n
Ittlp.
0,5-l
I]poBrryTp,
I,l<e ri papa BIM Topo}laN4

oooo Ba Ba

(rp u;a 3 p)
Bt{ oTa.IBaT l4-16
aI{TMTpo. o o TLIK
ooo IIIoB aTpBaioT
.o , 3TA1I B o
pp3 T}I{I{ tlloB

Topo oBI ooK

3aooeI oBIe I]oo oa a 0, 5.apa


> TootII pMTlBT BpxIe HI,I)I{II
J||4I1I1h. 3

KT B e: oT
J|I11I4

o..oo Ta.
a
por
B
ooK
i'ip,nu a<o
- 2 caTpa, \Ia
pa lt pp T{K jo 0,5-l I{TI\,ITp.

ti
il

Ir

a aTM pou, oTTyB a 0,5 TeTp oT


IIo.BI{BaT' TM a pa'
opeoo
oi poua oli TopoI B-p.I..y TpoKy.
paToi\,{,
a oaT aKM

MTIBT'

,{oto}IpeI{pIBI]TpoIIIepI]ooI{
I(poB; B l]I TI{aI{ IIo.aT, TIBT'
a aTM TpoaT (rle ppBaT ooy K oK) Ha v,z
IITMTp oT I{p (p.346a).
B o T}KK aT oey Tpoy,.o aa
o
ToK oo IxB' poTaBa o..}loBpN{o .'B
ra B Il.
L1H|1| aT)K K ooKe plBaIoT
K'.oKaIB I\{ T}I' ,oo.' 0,2 I{T.

a epx

l\lTp o

pa Ioo. Kpu pIliBaToaKo'

tI

593

axBTIBa

. LIa

Ii{I]

Topoe 3aT}K I{a oo 00TBTBI.IO p.

IIITIL4 I{pIII{ BITI.


BT eT HTK}.{ B To
oIIoBI{o TKaI{LI' poKa.I-

Ba KoKo

p0.oI]Ix

I{TOK' a 3T a-

IIIBT IIINI

IIIBON,I

(p' 346). B I{p.


I\oB I\4o>l{o pI]BaT
KIloIK.

p u tlttl, tt, Nop ,fic

ni,,a

to'

opell pxe

\o

'/o

i/

,rr,,:r,r/h:,:,,tt,!

a'\

".

Ll.I4l,I

3oTaBI,IBT Kop.

a}Kylo tITy' aBylo oK.


px$IoT .a\4 tIO pK'
2 a, Ta

IIp pIIIBK KpKoB

T}tt oaI o

l ap oex o.
po op)o l.

Kpztlltttyto I.ITy p.

I(l,Il]|(), l( I lII Il I(C rtll.t,

oTTyIII,tl]
o"

tta l

t:lt'ltl(.l.l)

(),

oprttl I(l);l't' lI llil,l.l)lltII,IBlo.j. l(ol]il)'li. lJlt'l.t l


K'lBlo.l. ,I(lt\,t palt.
, ut op pa

IIo

Byp

o{I1l]oo B.Bo Koil}Ka

oTB}oT

a.

To 0,5 Tp oT

Topoo p

opa}K'

eKpIBa pIyIo
ToKy (p. 347). Kp-

a{ TpoLIaT Bo Kp'I
Io KoI(I\4 TpoM' e oxo .o aT)I{K a

aI{TTpa'

o o.IoNt
IITJI t{

BK.IBIOT

pKy
594

|-2

Pltc. 347a, , . pl
I{opa

e'

595

K{y Topoy )lI


I{o). 3 opa( oT.
a a y (.
3476).

a r
opa}' ooi{ kI
o r TaI{LI' o B To

il

l"
{

y o oTBBaT
o o ,o

o pa
oKpy}oT .a'I o {epK
il'Io 2-3 \,ITDa I{a
3 Tl] lt.

'li

po }KI,I. p
Io Mo) t pa.
o, o to o pBt{
7 lp ( poe). o-

lIo'[2t'

st*

\'\r

-\:s

Iprt I(./I/U)tI]zllO, .II

]-

op,<

Tl)Ollil., ()l.,l.yllI}
;tttt.ltrlt.1l r -

0,5- I

o oa }I
ByI opoy ,
ooI opo

op.oTI{IA4 HNI' e MT
KoI]
l (loy. [ p paP.a pl,{py
;';";;1a'py)
JlI' ]t]IIpl,Illa pI( paBlr 0,6-0,8 }rTMTpa (f.
3as).
IJJrlpIrrry l)A! TtlaBI,raIoT B BoT
oT TK.
I1X
l"{rx{y op.T o

IIo o.a 0,5 .


Ti\{Tp' pMeTIB' l.

pIB IoB pTaKI{'

:]T"ll

pTpBaIoT e (p. 347).


T) Mo)Ko IIpoTpo o pxti I1I4H. a
pOI\4TIBT

P:-"^o,.y'
ooTKI\,!

oo TK' y o' Too t


o}I II M' BTaBT Ilapy}ly. C oo Topolil Iloa
pII]BT pK' a rra po oo ooiBeTBHo
pII]I,ITI pA,{ ItTIo B BT TKaI] ll.
IIIT

rli"
i

o)T t ol op{M o. fl
Too o TBB Ilo o I]T TKaH ,
p Ira o Ta >I{e' K 6 ooN{ e o.

a)I{.

o ep6a

596

ooM o po By'

L1

oI]oB}loil a.

otli a ,eT yl4


^-^.o^I:9o.(y
oOoM: TBBT oB ooy
oi', pl:i
.JItI-pl'tI,I' Jl 4 ap, a rltp 5-6
."','e"-

paoo)KI{iI o ii .e >KK' o
Bx paol{ aoTaBB o/y ooy'
a oopo
,o)I{a
}vITpoB.

Be pl(I4, a LI]pIIrIa
'rpplaT
o
- s* n..
opao no,o.*o papaloT
M)I{-

eT.

o TopoI{I e Ir pa{I{y
}IIBIT
o opoo oey ooy , oea
ep.y
i\{ oo. Dol\,IIBaT o pIo no,o.*,

kle po'pauaT

t.

{
I

\l'

.paTotII{
opaala oo I ByM oBl

po. pa4

BaT eT.

poeTIB IIpoTpaBT' oTB o TpoeIlI4. a o ppaBT K' oI r


poxo o o' aTpaBaT o pa. o

(pc. 347).
em I.t'!e. pT 1,31,", I]T'
?x, {Ta' To l1pyI,Ix llllx.
Pa urrIx I]T III,IIT o o.
poi{ pol{aoI Ilttsot\{ oT eIiI ,llp
I{I
|IJI B Topolly' poTooo}Klry pI
3{' By-

ltC-

}ll]llll

l)('3II()tl I<1lat totr o.

Pvtc. 347, . a

ToaT

3I{ilK ,{)K.y pouo.


.ol.t pae o ppII .
Bo opot i a pa oo l.al{N,I peTo'
.rl,oj9
a 0,5-1 ep ojI rr pa

.I

3 apaala p pa rri. fl oo
I{a e }Ia ypoB poo p IIpTIBT pe.
FIII\4 I{pa{ op}Iry IlTy' ppyI ooa,{

sBepTro B TKI{ lIIa poTpot]Iltly o B\,ty


op)I{y MII<' oy ooKy oI{l{oo
lpa 2 apa Tx{ }Ia ypoBr po .
B o oT-pBIoT BN{T' oryIIB 0,5-1
t\ilp (plr. 347), a aTM ooo or.opoli""',.
paft

oIty' oToB.IIyI

o o1iotroii i(

Too o BIBopBaT I{a eBy Tool{y' papaBT'


pol\4TIBaT' a }iTpoI o}l IBT oali.
tlIil IIIBOM I\pInB l]p)y. Ia rrr
oKo TKarI, BI}rTp o BTtsIoT IlpyI{y.

oi,.

o oliTypy 1p.
pK,

3BT]B II1\,{T' B TpoKy


BIliI >I( . oe
3I{I.l ei oprie pMI{lI T

Too TaK)Ke

597

ni.

:rt

nL
P. 34B', e. opo oTaIx ll

oHoi:r oo!{'

pa33' tl oo. o o o pMK a 0;5-0,7 HTN{Tpa.


K>r olt a3Io1. B I paMK' opay pI B
. TyoKa JI oo' T9 I]T p ooBI-I
l] yx H BIIa (p' 348). pope N,{K otl}lO. IIl('.I(o. oaKy BIBOpBT ep pop

|l3/\JlI,l'l (p. 348), B]pBIIBT eT' lBI


Ill)ll,I.iItIl([l (),|.I}('|)'I.lnI}:lI()'|. l] IIl)oTIlBoIIoo(IlI TooI o pM.

Ilil IIlt;lIll(y

(../|IlI'I}()ii (',l.()l)()Il|}l lll]/1(../ltIfl BtyI{IoT Ka Byx


.I.Op1-1ll. III;lrrlrlr IiiI)|(/li()|.() l(llIl].,il l)zll]Il:l ilo.oI.iII flaN,Ieo

Iil|' il

\\l
1

part. i(arrl JIl)()Nl(.l.|,Il}I().I. I] l]illii)Jl'IIOT Mr)I(/y oo


I{al]' JIIll]()ii t-lpoltr l(aII. orIIo I{pToopt )KKa (p. 3a8). II;11ll B B TyoKa pI{pI]}oT K oTl{

ljllII( pyIIylo Ll

I] \4lIIIiH.

T)aT I{aIi. rll oI'II oTa

,I

P.

348, , ,

o.BIlBT. aT oopT }Ia poB poealo'


opr o.6aT I]oIIIBT oTt{IM lIIBo\/I K oTK
pK (p. 348).
oio o6po I]T .Byx oBI o aIo.
eT B eyM: oT l]\,{eo pM BBpx B3

.-

opoa o.lt e 3 ooll


oo.

OTKa.IBT LI HI\,IT poK.ot{IN4 II]BOM paToIl'

.i

598

pBllo {ooB paI{ (p' 349). fi paoTK aK


3OTBB B oBI ooK' a Ka}i{o 3 Ko.
TopIx pJa I{ TI,I I1

4 pa' a

IIr

599

pBa

aI{TeT

,***g,'-w:;Tff#'#3i

,i

;*i+"t.

.;''

i$# ####*#.ffi

l'

J]

ffij;ffffi

!a

O
O

li

;-***t"ff*-$#*

ts

\O

.t

t'Ltl

;t2t.il... 1p. oi.

ll tu tt r n
,,'',I,I
l'l l()I1) .tttlt,t ou .
/.(

illl{i.;fi.;i*
W,

Ita

\o
)

t.

'

_.

{'9pg" ol'o

tr!{"';k';,Ilfii

z,

WZ

ii'
i
I

t
I

600

I
I

i.

,1I

f#JJ,:i'iff"^tfi"JJ';-

r,,,,,,ry_

,/

# l,

-H;ffFffi r(,,.,"!^

:.(

o
i,l'.lIl!'l l{ Bpxr{ Ji||L1|1 paM pKIBaT JiI.lBoii '().
l)()ll()ii ljoToBJtII]y olo IIoJloy I]]pi{oii 4 i,il 1l;t,
;l ill.rJlIlIOl.i' p riIJ pMli}I 4 IlNlTp. 11liy
lll)!|Nlll,Ii]I a, ror p pli e rlpoo o ilC.
||

\o4
>

;<s
vv
r
!i-

,llllltI,l pIv!I{ aN'{I.Iul (p, 35i). a tIa .l,l

('l.l)ott o p I]Ii pa4l(ll pII oT yJIa


o y
(. l}oBpo, .toI llI4 riTK. fia l,to '.
ll()lttll I{ rrrt .riI]t{I,{ \{I{ii praa i]Al]BaIi] jj

t:.I.poi roiiyt ooKy' t o oF]oBpN{I]IJo


I]oN{ L,{lUo(I](o{ I{pN{I], poT 3IIaI{
'li}o <
Ili]l{Jl'I
TIL ph{It oT y .o yaBoBpa.

.r.or.

C lIeo ToOI o x

,I.l(II

1111 IIooI{ JIII]1o

IoT' oTaB I.l lIIoB p ) ttI pN,lI{ a'tlta (. 351). t I{{iKII JIl,] opIJ
aL{.
l(I] T a3 A,Ie{y ToI{aN{' }I oBo o ,o Ko}I
l)ai,I a 0,5 0,7 tlp, .toI yI pN{zllla p
lloJlL,oBI] I{ BIIIla,-i. Krl I(oiIrI tIa3aIo B
J.JII l4I(I{, py peI B B}I TyoJIIr<a (p. 351).
l ]ooj.t p]\,II.Ia p pop BIBopllBaIo aI{ay
(1lrr. i351), II]I IIpl.aKLI IoooK oTtsIBa, B opollI'l' lIpo,l.lloIlooltlI pI(. BIyKIT Ki
IlI)()NII.I;I}IoT X C yx Topo (p. 351). ptt a}I{oo
Ii;III.I.il l)ilt]tI I]oolltI pN4KlI Kap,{a. Ki oItT

Nl(',I(.](V rlr r ii tt 1l,r.rlt,ptlt T}I(}III T }I{e' I]TI]


(Jtttt.- Ji{.,,', t'l1l.51)!}) . l]:t,tl't o tttrr I1I1 pa\'{ I(FIT

:i;llil)('II.]l'lJ()|.Il Ill)Il(',|.I)1l'lItl}lll(),l. IIll N'ratI{ B Ipe.Iyy


('Il)l)lIlii.. ( , lt:ttl;tlltilt lI l l(.'lIIl}l .llIlIl('ll()ii l.opoot:i lIKIBaIT

l|{).lll)(.|\\' l li;lllIl ,]l.'ll'l Il(),lli.rlil,l(l(lt l(iIl)N4i|II:l .ill{, l11.6s1,I oIIa Dl\Jll'|ll;l.]l:l It;|ltllr \' l|
Nl('tll()lIl(()N't /l./Ia l{zll)NllI. op'llt.ll'l'll;l(.l,
.ll'll{il ll{|,rll\,lI;l,rl(\, Il()
rIlrl1llt11' rilr1l'trrtr (1lrt. 35l), popalliIl|;ll()l, (.()(',(|lI|'l,I IlI1i](lIl()I() trl,ltt1ltltittylo Ii(]oy Ir ol{I{y
Itil|)ll;||l.,l ll lIl)l| |
Il/{|)i]3I B l]. .pyoI]t,lIioB.

lIll"l1rt.rrir;lty

lll'lNl

l):lrllIt]:t,l

i1 \,lIlI( apN{rI ol .-

ll.1l II tI(''l.(''/lI,tII)IN,I tllBoN{. 3l Bo TooI]I 3.I,I


l\;ll)]\l;lIl tltl ttr'1lttt.ii oKoI]IM I]fuI paN{ ToaT B IIr,'lt,t,rl Yr I l\'t( ) (.,t.1)ort l(y.

l(;r;lt;ttl tttt;l.rtt,ltrlii opr \'{o}o pITI, t{ tI

602

()l,r|(''ll|'lll'l |l()./l()(:()I(' tr o tpoI?i.ro O.IIOKI,I' I{oTop


Il('l)(.|(l)l,ll|;t./l;t 6l,t 1lly ]{{I{ Bac t Iropell() l(ill| |.()l\l l,l N'lIlI()ItO pN,{I]. yl1 opaoa
;llI.l.'l()| ltllllil ()|Ill(.:ll.{lIo Blttl.

IJl'ttttt't rnoI1I eJLbapo|1o?o pI{,g.

(1lIr, i}Ii2lr). Ilo.ll pKpo ToBy

opeI Il]
603

l:--*

pe.a MTIBaT. o BTBT B llop tioitr


py,,o'. o Too Ka IBI pa ooo IoB To.
eIpT}HI'ToBtlyBMTI-Tl\4T}It.
(p,.352). r ,llt poI To' Tpoy
B yx yT ppIBaT LIaHaT aBo a<t i
11l. 352)

'

Ta, aTpy.I]a poI(


a ByHy.

t{ MaI]Ie' Mo)I{o oIIi{T

powt.a ppea n.aJ|[t|. K pay o,


por t,IeTIBaIoT II)I aI{Ky [I pTpBaIoT'
K.IRopotiKaKIl3'3T}''I
r a eByI Topoy' pTpaBalo' p.

KpIBa IoB IlpTaK' a c pyJ94 Topot{I papa pMeTI.


BT BpxI{ I]aI] (p. 353a). a a < l
r a, Oa /I.o{!{a [KpIB,r
lIIp

i)

KI{BaT MIo. plTtBaT tlplrTpaBITBpxIaI(y't(JllRafltlrlii.toll.


lt.ltlt. 3, oT1.lll,ll] lt 0,5 llTIlM('I.[):l
no
",'.nu"o p'I IIJIaI{y oall1]lO.l. o,I.l|()illO.l. ll
o o6poo
'
By opoHy.
.lToI
Bpx atlI{ o I.ly o(;p,r,rto' N,IInl,tI(0N,I ,
l]a,
TI{Il
lI3.14l.]lCI(
NtInLlIi()M'
tlo/{
lo oU{]
(p.35it).
tl< TpoT p, a B I(FI pap
tll{ 3KpT BN{ IIOI1pIII TporIaNI' -

Il{t{

(r
4

,,4,

il)

BpxIo aIrK (N1.


ep pya N{aKa

TpBa o.IloBp\4eo i{)Io

pp oIIIB

p'

13l).

Bcmal' }{oJlt+t|, (p. 354). o pI{\4}IT .r]


aT}K , yo, IIaTB' apao' I]B{I
y, y>x pyie, p, oo.
p pe MoIl xo., o6l BT TI(!i

oI] oBa. BTON{ I{ 3' I,I BToBoIi ..


op p.yI\4oTp o oTl<' avtsIt}Ill
oi o e^T a ' t ,TX{K t{ N{opIa. !. oo pft{IBaT NioI{' II tiTBa I{pa

TKa 4L1, a }taTB \4otlIo.


Pap .. BaB tt{o}l oI-i a

I\{p' poKlBlT }Il4Ty' yTIo}Ka.T'

BIoT Mo

1,l

l,5-3

o, oy a 1 t,tp o a

lip'r
. ..
pouy yT paoaT , uot oa
004

aI]T-

aI\4 pM-l.

\ir;,,,,

aTpy.
t

\i

'\\N

\'@:-:-

-',
I

)y'
I

,,,,,
{t!,r*
a
i:l.ri' 353. Pa6 3aITo p

i1

-l

.:-..

i;l

-:--

iG'-'

"'

II.itail'i.

}.,Io.t]ItI] }l B T 7I{ BI\l'.{


I.l'I BOi]JL] ,llt]?I.lti NJK
poc
a,ilIiL, rl iii)'i, 1.iii
Ii
tiTI i]sI{:} l'|tii1iI
i l IrI<t.r:: r.it.
l'3Ii lt[);lil iilllI i).]i-)a :,,y' ,l.tt.l,

.l. ttirl:i
ii:I]i i,'loli hii]]iil]iJ r]IiIIii]T B1lvri1'Io' !."l
y.]}K'1. i] ].ri.
pt)ii,It]TI]]illo.'
ril,ii,l
al.]iill

l)ai] ]1'i
i],1.^

a :rT]\i

Il])I1l,i.l ll!!]i:lIl}l.

'Li;i)ll ji}'

il il1-r i,]ri]i1llI()l. ::it


.].()l.o l!.1 i}6ln rl;Biil. N'tiijl0 B
J.t"',

li;]
.'

ii1

['{r"llp1l,,1I{ T}It-

t,lil.lIliio 1, }llj\lllll1Ilo
.

llLr-le I{aN{Il'

p.
1l::l"]l(..l ]]f,il:!!(].l' i,llii:lijI,tN,tr ,.IIiIll L,lrtti]t. fl.rr p;Ie
,]loOl]l rlri'i lil]l],1.lBaT oc

i;;.';.. ;,',',..'.]ii
iiril liii l]li

it ..

ll.itii ti:] oIioBrio TI{


i.il.;itpa oT pp
0,5
)'IILli] lI
ti.

]li),ii1'l.]i;l-r:'{)(lIlo(} Il]t..Illi11

',..i.])il j]Il]]lll(

'.

),i

(),!.t,I

.]i.i,l.(. l\'l

.'..i,..., ,...p"l}tl I]ll]i)j)i:i1llIl]IoT ooK

i'1J-ll;ia1 Ii i{I,J

iI,

l,lN{.aB i\4oI'ilo'

Tpo.

{1l;i. 35-{).
355).
.ii':3!t,f}{ 8{tti,IaIe t,dt{ (p.
lIIoB.
B
ff.',tlty
ll :,i]Btl] li'.i.l{ BTaItBIoT
o o. !. rpi,iltl,l .
, r' ilBKi1 ,1CtOT
paopofl Tpci]
i]oT
6i\a
li..iili1r.;',. llii
BIo I-I aH pKl].lBa Tl('

355.

opca oprx

I{oI{.

]]i]i!'itlalo,L iijl'KrI'
riT
1l;i;l-i ot,'I] BTaBK poxo.,/Ia oBa'I
l11:l].
o.'U]BaIoT tloTaoT,
BB
l1r]
p;1K1]l.r
ii{).r]
]3 t'l
i,n.'oo ,,,', ix.t.rt III.N{ IrpoJI}BIoT'

i]

,1

IloIl'lij1T.
Tlix(
'..^

KaTa'

5,'""i lpr:iy ].liIl I{JIIaIT


TpyoI]I,lKa. K>IIi
ot I{oii(i tlX ]iollt1Jl K tsili
l]6 tiaI{I] MTI,IBT.
lo B I{ K a,IoK.
til }?' 'I B'irL] I(lI aK" alB
.e I(''1zi.I( ro)i{.

ii

lilo (.

l,].lIiyi i]Ta]r Beialo


a'r' a loNi TI0}K.. - , -- /'
(p|1t.
Ntrlra"l 8ffz;{r}rc N,a{}'{)|{

':--,

-v;

r-z

trz
-//

355)

//z

56a). pll

li lIt()l] tlJI .l{'ilii)i l],].il.il'Il(). I] iIIll] Il:1]i(''/!I|'l


I{ BIl(]lll,i{()I(
/1loT
r',., .l,lr.',,\,. ljllr.tlt.illll(\r
;;;;;.l;;i,1,.l.
Iii)()iiI(,;I:]1l!l,\11,.'..,'1,,,',,,...,.II.,ll(1lilI,.lIrrrlo,urBTtlo.
.t.:liitii,tl',lil.llttt)iil}\illllI,lNlllIl!()l,l,[.l:]il.!.MaKIBa
It B p3p.
l.tN,IC'l l,IIlI()'l. B l.rtoB
:,ili\',l l()iI.:lIitill11,1' 1,1i'';;1'iiliil il
To:I
lljlltr ,(l.ltitttl', ....llo, rii],]i,L]'I il 'V]:1.,K.oK. !

i]riI

','

i, ttll avr, 1lY.r"^y,r'.

6o l
l]'"[oT

,nii"'u

:a-ipaf

ri]1I,i .eT 0e.

(p. 356.

!. oo

'zt

lz

1-'/.4

t>-)

I]ill]1IIL]

C1i.ili.t,|ilii[ ,," o.,.',,.....,,,,, llo


tlJIl1 {J lliii{.OiloN'I,o1o.iy
JI1./l0
^,riiiiu*i'

?-?2t
72

P'

--^^/'''
To0I

356.

opoa aBIlIx I(;lo.

6r o }K.I.itM BIpoTIl}riM'

'nu
ll p apttt BITBaloT
,,o,.,u;in

l . . oao

608

609

pyIry. ol }K]\
piM }l I,ll
oBopo (p. 2l, pC. ]",
I l o CT poltl

oopToo yHI,

l!To(

ooBol\{ e oTBopo]

BooI{o oT. ;
Too K oTBopo.' aIIll

poy yB>l{}lT

T}BaT.

fl,

yelrtt.llt'
ToIlI oTBopoT J]''' op

ooTo}, pyI]y pel(


FIa l-I,5.,ip o pzi

}l(KA

.. Bo >rr p,l.'

:ry*

\..

Bl] op o aI

oTB(

//1 poT o }ly opTa p(

II1l yT}Ko II II, BoTB oopo .


]-r. 357. pr p IBIT po['IKy JI C{;1111.1.littr,"oxgo yaoBT' K oa
Mapa
pl]l.
aI{y Tey' ooy] l.l())l(l(: I{}xoMo pT yBa)Kll y
BTTBIIIIO [poa'{B'

opo pol\{

I{ \,ITIB'

TeM
Bpyy (p. 357)'

IIo.lBT

oo1.ll;|.lUl'l.I,

p3 Ntoy TaH. . poBp

.,aT

oi1l,iy IIzi l(yo Ta oKo o oo pTyIIT


I.l(l,|(l(.
:|

lll pa

.I{{o

l|l)ll v'l.l()}l(Iie oBh4 tt


l't'('Jlt,().

lllr/(t'.rt

apoK IIIpTIII Ta

.II.T

ya.Kl,i' LIJI aTc'{ 3I].

lllpTIro

a.T

ItiK p

l.l|.l)l(|lyl() K' K IIpoBo yTo\,I ijpaIBzi


'l.{) /(() 1. op, o BIoxI{ yBa}}IH TI(a}I.
Ilt't. rlr1li TKII BIpoTKo y<" T o a.
itl).;||l./l(.lll'Il() Io. .. oIM opINI Ii.
,ll).||l,]l('llltl\t }IPI Ki{ Ba T o oo 171'|1.

,.',.li,,..',,i:;o

*ffi

*"ffi :,

*l-.-i" o'"^

li""",iii*i,?i.

llo oillB. 3 "aIrt t.


(../|('l.l(
yTiK o y TI(I{ Ipo}KI.{|t}ll( l |''
lllt|ll|, ltil l l.t<o oI{ e p3.
11.lll)l' ('||(('

(ilt.ll;t7lttl lI l{ao ,T 6 T1To.

lltlr'.rtt. '| ()l.() I(K 0IIIT' oT}Ktl oTyIo(e Jl'


lkJlil,l(l'lllit|(), Ii o opoI eI{
||ll(l|..l|;IiltIll};llOT lIX p3 B}KI{y Tarr. aK
,l.I())'I{T K{y Ky' IroKa,IBa ooy
'1,lJ|llll
.t\,t.ll.l|. .t,t.tll K I{ oTeTa I{a eo ToDoI{.
,l ltlittt<;t

3 oBoo 6apaa o,,"u o.

'lt,}lt|(l| tt"rt 3 py TKae. < I{a ,oK'

6ll

i
8
1

o aeT o6Iqi{o, Ile. opaaIaT x e}


(app, pe IxoB Bpx ool< /t,ByxloB.
op: BT yT IIoBxo BBp' T{ 1110 pyKB' )i{ 6ac, op*" py).
ppT B TopoIrI , LIaI4Ba'
ltpo3oT u,,
e pT* Too' ol ilo
yy' o/{IB o. B{Ily TKII. oq,pi
BeM ilap t{T ,*uni t{. !..,i oo a 3.e }I-o
l a KoBol\,I p o'.,,*,u,'T
py II.IBT Ba}K}Iy TI{a oTIIapBaT' poa)KB
oot: oir}I o lrrBa pIIIoT yl<o
}IooM' ?I { tt' e ' KaIBIT
0 ' pp{Ba py oI{ I{By pyK(/o eprro Ka' a aTN{ IloBpx Too ya-B).
.,"l11 l-poBoT yTo]\{ o II]By.
/ TKa I-I oTapBto. po}KHM yT. B peya
Dpx T l{. fl eo Kay
Bl ot i Bop BlpM.l T.
ooo, o T Bop]rK,IIrB}I't{yo}Ily.
o;;; yin^o p t{o o |1'tr1.\1 .I{ ii
I{y pIlyIo}I(B.
coI]K BILIBaT... oo orIIpaBTToT,o Bl\,I II]T IIp 0 Bo apxa T,
y BaIoT { aylo o' a o I\Io
pllIoT. H .
o
oTopo BITtiyTo' IIKaIBa Ba)Ky TKII
lK'
yT paI{Il\d oo. o
ooo a,,],o'' 6 oo pt{NlaBopBoI{a),Io
T B eyM: I]ppy yTo oBpIIo.()pM.
,pr
BBx IBaT Ba{y I{I{ Ha, I]apo
p I]oK BITB1T I]a oI]x x TK}li
oo.
p, oBIryB 3 o opoo^" npo"ul,.!y"" po.T.,"", n,u*nylo T. !. o ot.I
o{y o ya oo}iy. B peyai op
6aiaa,,'li" .,y,'*n, t po ooa.I, Bo BpM yIo(l(
I]PMT
, il<o lf ap' oTopI pr B T'
oo
flpyoli
3lI
B
yl\.i:
Il]on,l''i|,.".p
p BIyIey p Iloa}I{BaIT .o o".
-,
p
.yT Iro)T }I T,# nu,i"ni.
,"u..noBLI p Ba.
o, poo ToIW1o po;"* o
(K II ..yT 3y o.B:
opI] yllle BII]aBIOT.
lluaT a BIKy a IIpooyT.
,I1 eLI IIIoo pxaa BeIx

a Belxy T BIoxv.

p ol

..

otnn"' 3I

B.I yT

)lx pao. K>r 3 x o T Bo Ila}

. Prctca

I{e.

o TaIl

-ppaBBalre
KaK p ooToB
-t .
TH papo'
np
pe a. p oo'* e, 3'Ko
'
TOl
I{a .Be TopoIrI ayT)lo oa t
3IrT
'IIBI

3a IIIBa B o.Iry Tool{y (t pyI}I{BaT


.av''n
loT Be oo ootlI e,'
", pe
yB<IlIIe B 3BoT oT ).

trIpumcaftfln' ye' otI{,I<aH


pMep' op, I{apA4IJ' o py).
CmcuIt,eJw opalT TKI{ B oeBo' oI
11

Ko apB' TK;I{pTBIyK]
po>l{B Ta (app, op",
ooBy ByxIIIoBIro pyl{Ba IIo oI(TBoy y).
"e*'i
p ar Ta otnm,?|I&om Toa' a o".
o paTIi aT op B B oyo i.
pI{oM

I
!

py

612
I

I
!*

!i

lt,

t{,'

ri

,t"

t;
t
I

oT.K K oll}I(

I{,'m.Kal6ro}iapl'olple
!. tlo o aT BIpaBIoT rll.
p poo B B paa.
^
j" o.I,rpoo KaI]T aoBBa oI IIooI{
tttll1rltlltlii 2 2,l II'N,lTpa. I(l ooK o p}II!{aIT
,l.tltrl .l'tlt,l Il()./I}Iltl,l.tl ooKy KoI
.,ttrrt l\ trl t|r1lr.

TK}I p3ltIx BTOB.

'/I'.ltlt

i{'||lIt'N|

li.lIlll,lIl
t|'I ll't

l |..l;l

t lt,

i!!t'Itl.

..i]!!.i-t

i.,,.
..ii
i
}:l:' t

t .'l

i!:i}]l]f

li:l

l lrillll,,

Il'l!l;|!lll

Il.llli

l|''lltt!l
t Il'
ti

|llI l ||,

t!.lll

liIlrll\l

|'l Ilt.tl
ll.l
|lIl,|l''tl'I||Nl\,l()
ll Il]illl|
|!;lIlIjl
il l!ll.i |l| .l 'lll

llltlt||'lllil'l

l l 'lj
i.llllll'tl

tlltli

l||)(',]l|;l.lll;Ill('lIll\,l()
llll{.ll|\

t Il||ll|||\.,

,]l./l,I
()i)|);l]t()N4,
i|)('l;ll()I.

oo
Il,oI

I|()Jl

||lIIl}|lIly

a.

Il()./l()I(yK.I-

tilNl(.,I l,lItil|O,l.

\l
'2;*
Z

T.

...!!',i | 1'.,.i tiIl. l!| | !tl,|.Il.lllll.Iii ll.l|il l(ItTa' ojo IIa


li l 1.|l'ltl,il tIl;|. lt|'l,ill.ll.lIl;lltIl. It :}iIy,l.loBT. o oo
l .lt||ll('|t()ii opotlI .Ta J1|1
.1| |||.' f |!!ll!lI i!illii
l1'rt. l]r}1;r), ||l|||\l(.ll,|lt;Il(),l., a aTM I]Ka,lBT a o.I.
l!!it.1l\ ll| ]|.,|;|,lIl,, ('Il{)|til tItr)oMTiBaIoT poTpBaT. KtIT
I lil||ll|(.IlIlVl|,|N,l IIlIlpOM (p. 35B) o6pa6a,aT TK )'
|\;l|! (.:t lIII|l);l, oKo B K}iT BKIB jyp.
ll1'1'11,,o*u'. oa o,eIBT BopoK' tIzI(t'|'Itl, ItpI\,IIlI .py T .I,I. (peToI Mo
oTpIN'I pNII\,{ ya{'
llN'll.l. a py
illtpey.

"t.'t"

P. 359'

't.

fl. o ToI oI t poI aoBIe' a.


JIa ,T oTpoBy LIa oTrloii y BlpioT.
Ta oo aoT'BBT BIKpoy otl. alt
[Ia \'ITo' p,a3}Iaell]lo . eoo, pIIMIBiT oy' .t.IB ,'TIo BItlII TpP[4

rir4

615

oIr,I

#x,# ,,ff;i;5|.ulry

Ii

'

i'.,*;;ipi},gl.i"..Jj*fl

f,"#.;';:;-"#"",,"ii:ff

*:ffi tr"'"l-

:H#j"'H*"-ffi {"gjr"ff H'


*:*i1, ffi :ffi li,"TT-: :;'f, %: ;g;}
x;".,#tr;i1i:}:il;:,*"#d.lff T::*."npu.",n"pu.

oIrT IlN{IlIl

;;;,;;]fui| J .i!ffi#
OTIBT
"'

- . ;
o
i

Tp

aT'

";;;,.?1,",

s,fr",::ai ;

i' :;, *'h ::,:.

fr

;:,:

:,.J'ff

ililT;

",

'

ry!'9 *

Pe e p o v o
oTI a
J"
"".n, "-ip u.'u o 3 oT.

*i'''" *",i:'5"

x:

"

:,1h-:;. :;3J;3: ffi

{ oe" *,1T:1^-1N{FIT
ilrypo. JJ' to

i*- #1 H*

;*

*,

*;;.

i; ;

eey TpoI{y
o

',*oi.. ,

;* r ff#

*l1}r'

;;;#,dtn"""'"t,;.i;ffi
y."
l,';^f;:rT":',"

[4

""p

"'p; ;"

o,r. y.
II t'epB.

( .u.,"u.,o"i,1","? "#::"i py.oy

#l1#i#ffi:f,"{1lty"i ;;;" o lxypo]\,l *"ypi,- n";{t


::
1,"By
BI.T
{ffi?;:",#; ;ktl:
puy
" "no""fri.
";-iIi

.'

r,t,l""ji{ffi"#:,ry1'-;.';;#ffi
a ; ; .. ]i;*:"#,,xil ",:,I;1.i,
l,.-fi

ar a

ff

r ;

*l ;

P. 360. Jlll ao!I.

/
I

#]ff";.,: JlLl1
pe yp BlT
"
u,u n",2JuY-"

pyIry

fi

e " e

ru B

*:: -:1,,;;iii#"#i"x:.T ;^fl:#";


JIII
no*,nuiii'
R1:"^':1:.
iaNI
\,oI
cl<a) 4T IIIpy

oe.

"

oKI\{.

0,5-I ;*';;;

I{o}I B BoT oT
oa I.J|
poT o.pFlol,y;

I]BeH, 6a! yeToB"',-*o.o* IIoplIoM


no*",'o' u'o ,,"n* cKJIa.
oI{ TpBIT

rro
oy e.rl
o airy 3 o.Joo i",".
o"r,i pa.n,,u*""o, H B o.
o IrpBeI.l, To X
no on"uo
opI{ TKaII, , .u.:y.3oyo,'i,,y
",."uo","
n" p.*ou np,*,al{IaT
TI\,I }Io'o[d' ao pyo.,i
ol

Qaoy.

2
. 361. Pea 0a
o Iypol{.
ot/

il

BpxI{ paT ToK pJIeI{oT. ,aee poKIBaIoT BToy TpoKy T' . BIoe pe.
.
o pov eyT IIooBaT eao

(p.36l).
//

Ptltt. Py TK )K' KaK Ka{T' a oli


2,5-3 TN{pa, B aBMoT

I]ooK TKaI] l

oT oFIoT TaLi. Ky ooI{y l<.lil o


opoo B}ry poTpBaIoT. pyI{a Tpoa
B Be BopoI{' litrI Tarr elo, uol y,o
Io tptlyT' a I]o.
T}{I] o oo-

il

oeor pyI{ IIpIIIT py

l u a' yl a
-J1K }Ilx .eTx [aTB'

M.

}IaIvr}lI T<.

I]eII

oT-

Bo BITii a - TaI4Tyr (p.


337,
p. 5B0). H tpoeo e ,..,," IlI\,tT '1I4II
B 'tee oo}K}I o, opeT p pl4pe
oTtso pl{cB. e o IiaI]I ,{
popa-

K14 TKa OTBT II

3oH ypyoTI.I
pyK (p' 362). Bl.
pBaIoT pyI{ ol,{oIIlI

I HIITKII' l{oyr
IIKy pflIo Ii Bo.

poK I,I yIxKoM

oKtI

B}Iyp poBa y.

il

(p. 3626), pe.


IrT py, oToBI{ IIeTe oT.
I{ (p. 362):
|4I<

il

:2
./t
'r.

BIaIBT 3opI I{a Bo.

poTIlI(' KpN{aI{ax'

>Ta' o I{y

,4

"zZ

'l
l\

;'-12
'::,:;:/'1

12
,'2,1

1,.,

-/,.:

?:.2_

I{-

Pit. 363.

BaT MIt]i{ oao poo, TBT


}ITv

o o opIoT TII

yr. o<o

",u'o .i

BpyIo.
[ opao a (p. 363) 3. }IMraT
oo/lI pTI{aI JtI1 a paBllo pTo.
HII oa o p1';gli. To pel{ H
pT
III4TKa epe oIio I]pell B lIlxMTI{o
o.
e. l oI{pIiI ol. ,;;;;;.
ea }Ipalo ooK o oo IIT TK .
!'a rl
I"I,II op B .aBl,Io., o"
6,.ii;.6;;;;;i:
le e p'IIIBT yI\,{ opo: opIo'
pi
TI{)t{

opoIJI pTpBT IJ

9:I-" "^::1
o
oOpIio p oa

P. 362. I4ol pUIa pya'


6lB

Ba.

*u.,i'", ,.; i;:

I]pIBaT

619

ili
li
1l

pyylo

[OT{I{N{ IBOL'I

pyt}KBIoT. [.Boy

aaa l.("aBtoT BBoe B opo BHyp' poTIlBaIoT ' oCy[I 0,5 I.ILlpa elroo p;
3TN{ IoB III]IT I{a B opo}II' 6 Bl,IBopa.
BaT' oNlTlBaIT' Ilj]O){(BIOT' 3oToBJII{y T.
I{I,IN{ o i1y pI]]BIoT BpyIlyto Fo l]ea},{TI{IN!I{ eiliN{,I 1lBo ooI,I. y I]a .
it poylo}Kl{Bal' T.l,,I ya B] tIN{I{y

ToIJyto opy IpO]VITIRIoT

o po' aKpeI] Kaiy


K t op np,*un,'' a ]\{II{
LIHaL7KI4'.TpBl B l{Idlr illt
p,,,u.,l
ro tl TpaRIoT I{a oopy.
ltll. r
o ".
i'i T3; ##' * ""u'",YJ i;;.ffi
e.
fiH l;
"""
"
"
I(otly.

"

y}'.

Botl,t, tl, 6,ru,. BoiIl BiI{,pI'lBl B BI.l


I1 T BoriyTo, lI}.K
IlI] -- IIpa"o pl:ii )KI,IBa\ .
py, >rr IlI 3IB}o tl N{ll]Il Bvyto'
lI OtiToBIB l(oo ooKo.
opurli
opl,. op
'l3oToB'{I
}ly oplt oIoT B .
loo KaIi. py
BIiMoT a. p .IBI Bpytly Bapyl.l{y
o1zpyp2. Bpxt

'
" utr.,rqt,

{,,u,,,

)iili,\,,'', ;','i,2
Pti.

P.
I-I t{ h,IIUI,iI )/I{IlN{

P oplt.

36.1, olt .ilIi.

luBoil{' po pooii . oI{aHoI3.

. fi"lty opl,t ( uot I]IlyIt Ira 6pr<y) op.


T' yBJ]lItIliB B o'Top- p I{y 11HI4L| rlplIIB
op i]a I]rl' pii o6l,i l'tlo II l{I]
I{{,i4 pBIlo{ii op pI] iplBI(. .
oal]a (p' 364) raT K }i{, Kti oaI{I]
opa, Iro lL]a l).il)IiiI t p p.n1I[IJIilIl{l{
p{.lItIB. fio I{aI{ t) Il'IIIIol]1', ilt p
o oi]ol{I lclBalo-{. Bpt11i1l," Iil.ili it l'I;lliit{i{' O.
620

3C,]'.

ltt.

366. Plo

I{Joy.

I{p eIo yx
Pt p 6pT
B opKy (p. 365) .|gtlo.
|414 I{aIBT B MI{I,l
a.
o (p. 366)' I( I,l pl,il]JaT'l a
]\{a]Ii
Bi]y\.Io"

62r

How

Bn,

I,Iil,III'

l[ .oew ew p.
}l Iyy BIIIIBy.
,. oo o opoI
I{ tIIIoT pyHoK'
a st{IlK oKIBaT

o.I{y

Ta, ol

Ir pyl{Ka II]aT.aeK up p (p. 367).


op. iooo B oa II p. 367.
cep I7 cm,eJ''pc. oT. ft' o.
yIbT e Tpy. fl. Too IIaI{oT pyo a

pKpIBaa pyl{oK. o
o}ITypy pyII Bo
opoI .e TpoaT I.

oM' xopo]o oopl


B ToH ooo a (p.

367a). 3a IIa IIoKa..Ke


I13aK '

a pyl{

aoItT
pyt{oK ao, B yKx Me-

,IpT a..qK

x' KaK

HpI\4 ,
po,'pT TKy (yve
IIIpTI{y). oe.3aoIt-

. 368. pta

' P. 367. Blya

II.IIBa:

aee Ko}ITya Ir; - oe pcylia ao;


.
B .-. ooaeI .

22

.."-'
*7 -*r.,"i-"*.**':**'

ep.

tffr."'

l
'&,',.

a[IBa p

o TiaMeIlI{oMy q19YHn
ii;:1''r1r:x:"$',J;o'T^K.-^91
-*.o-,.n,o,.1

..ee

aiu, no,'y
.
Bp.lHy#"H,iffil"::"fi;
;;; p;.,o. BIo
BpyI{y.
Ta)Ka
IlplIIB
p" 370 oKaaa

(-.

..1

i
\

Ow
ta;

|<

\o

El

o'
o.
F

l^

o6

hi \o
Jr^
F!

-
-.

s
E

P. 370. pllra

apoa, fl

yT)Ka.

TaH IIp.
oelltl .o

-"+;':ii"S;lrr*,Tx'""'.x#.qi^"j.-?::?;

"ir-#'iH,""s.*n:i;T'i."."#!:'";:;
I1o Kp
*o,opii. pu.nonu.u,o BJtoTIt

|1 .eKo'

"*utuooo no, xpo,9

t
I

I
t,

I
,|
I

I
t

'I

il::j

(p. 371).

l.

o.

#*3xx,':H"#=#Jff#,:#H*.:j"Ax1.'i'HI1:
;:fi ,:-^fl;$-'"J""*?ii'd#;fi ff
y3KoI\
3B3IBaT
624

":T;I;,J"^HI."']3

t"
IIpeeTaT

(p. 37l). oe Too K 6apo }i'

opBI]B I]o)Kai.

oT,KIl )eIlK |4
ey
IIoyT
.eKx eil'' fI. a
Ttl' Ko{a ia ooTBTByIo TooB. BI.

Ann.ttl. p

HeT .B\,{ oa.


eptti noo, H peaI{IlIo aI
a}l ao yop lII{ BIpoT o o I{o}ITypy.
BlDal T I{IBIT I{ I'l' pTIBlo

-1

t!

i"

,,,ffi

. 72. pt aa

Ter\I

lllol]I.

DBIOT x. 3t K>KIO o6r r.


lll (. 72) ull ,pM IxoM TNI ooTBTTByIoo
^ (p. 373). A o or oTlBa
tt, . TI\4 ll]Bo.

Bm cn, T o)Ky' I]pIrtlI .


' IIp\{eTIBT I{ .,Io o Too' KaK H}{.
pI]oK, oIBaIT TI]T{ }I pyM IIJBoM' 3a.
opalo o ol{Typy o]Too pyl{a.

626

liI
t{

\ir

G-

Y/,

'[

aa

t
{

Me

(pc. 374).

Y.41i
n o'",n"-.Y:1o*'

oT.eII

il

,(\

peII x.

o [lBa

o p> u.' np""frn","


pp.
B)1{T
a pBI.InyIo o",.v NIexoM BI1,
I
IIoe
I\4
Ha
n"onn,. ae
T BoaM
a
pa

"n'i
T
ao KoIITyp ""u,"t. Blp
ne" pI. ::.:t.lj:
llepe.
]BI aI{I noo* "
Ko> aIM T>I(Kt\iI
I\{a oIrT
"o-"'pono'
.
--,
ep Kpai, o
.i,{.* pIlIBaT K TaII

,t'

Pl;

P |4J1o it(

,;;i;'..-;${

a,+L-.'--,

"

*.-

H |4

-j

PAxCI

KA A 3,
oea

,{oe 6e
B

Pp (oyopyllo lll R Hep)

2air*lroIIun

o)i<l

290

240

250
230

230
210

240

280

220

290
270

220

310
290

310

350
330

260

300
280

300

320

310

330

350

280

315

270

160
140

190

t65

2|

190

30

36

210

360

42

350

400

340

320

350
33C

360
40

400
380

370

390

420

440

480

32

340

360

380

400

440

200

200

220

220

190

190

250
22

250
220

130

140

170

180

180

t90

250

260

r80

80

90

120

10

250
230

150

27

:50

145

170
180

ln,

300
27

335
305

350
320

360

170
155

1E0

190

160

\70

200
180

175

185
150

195
155

190

210
225

220

240

190
200

210

230

22

230

215

210

22
235

25
245

255

195

210

160

125

130
140

nn

40

180

20

l rr l

i30

145

180
19C

200

330

230

250

t0

220
TIO

185

205

250

ol

22

)oe oe)a

Pp (oyopyoT py Dx)

B oI'I

unl

';

380
350

380
350

400

/U

37

420
390

390

420

430
400

430
400

170

l'0

190

200

210

220

230

240

570

580
680

590
720

750

610

20
760

630
780

640
800

550
490
440

550
490
440

500
450

500
4

570

580
520
toD

580
520

465

600
540
470

80

85

85

90

90

120

130

130

130

130

140

150

150

160

160

170

240

240

260

260

280

280

300

00

670

>))90D

l0

"1.,l

42j|'^i.. ln*

400

600

70

750

200

200

210

210

at

215

220

160

170

180

180

185

215

220

220

170

180
150

180
150

190
160

19}

.2"s4

210

17

180

220

225
r95

230

235
205

240

o<

200

210

215

260
230

270
240

280

240
25

240

250

255

2_60

265

270
290

27

350
320

400
374

1l

140

{IlIl,l pyaBo,t
opol4 pyao

160-

'

190

250

It

255

265

275

280

285

360
330

370
340

380

380
350

390
360

400

43!

450
420

470
440

49.Q

"490

500

290

13

350

370

14

380

400

460

460

470

50047

-5--

yoe 6e oe)I(a
B

B aflTp)
o

-s+

ya pya p IiJpI; a 70 .
2a0

330

350

360

250

300

320

30

270

?'2

330

340

240

29

300

3t0

320

350

370

380

29

320

310

350

310

340

350

360

280

310

330

340

oe>l

y tI}Kaa*ypa

pLl IIrI{

>

:p

(qyopyo y
aT)

I'u

p:

>} '"1nn l

IlTepo

..

570

570

485

485

/',,

200

20

220

590
500

520

220

23

600

600

520
230

620

540
i,
l.

240

lj

265

2a

270

280

27

280
290

280

290

290

300
310

300
310

300

320

it,

310

320
330

ll
i1

it5

120
125

&r

po
p po
lo po

'"1'
-ioi)

r 15

12

1:l5

130

135

130
140

t20

250
260
270

125

26A
270
28

270
280
290

130
1

0i)

r45

27
285

295

,iD

140
145

280
290
300

t40

i*D

t50

290
300

3t0

l
I

,;t"'

'|ITEPTPA
.
Kpo tII; ea, 1957.
t. B. ooBtl,.
B. Ira, . . Pya
y. Kpo IIIT. opio eo Tex.
eo ppI CP. Ke, 1956.
A. r. /v11 IIr I{. epo eoo B. . Caooo'
K. .

J a

p ll

' eo. oa, 1958.


K ol xo' eo lltoaoo Coea oe.
eeoo poa. Co' 1957.
B Kpo ltIT oM) oot{I epe Moepo.
BIre l(ypo Nb 1 aepo too IipoBoa p 1oop.
ooMe.

-..---.-

(
(
I

I
I

.'i

190

i95

208
211

214

CO,(AIJ

-oyo
.oe .
.oorotit

227

230
22
238

246

yi:r pya

.qJ"o"iii.I;:t^":T'"'-.}"*:.

638

218
224

Pr

..::

36?

Bea oltaoa oaeo

po roMA

oo lt e-C. , J
. Iubo P.
Tuoo
, ITpIl I4. I ' Ko6e w A... mo
^/I,
P o xloo II. B' Cupomiu

Py< tol'eil J7.

q4,q a6op 7lI lg59 . o-IIo ntI 92lvtII lc59 . opv ylt
84/.|0-8L|!2... e. . 20'a25 ( . . l0 .).
. e.r. : 33,8J. y'...
.37'05. . ?-l+sAo0g+. pl ,.oo . i i+'.'z *]^'
lleo ('oeTa

Po))' oa' po Cayo, l3/l5.

I(Itt 6lr . ye ,t,la


..
lvle fiyT}'p CC' Xapo, .,oH-3aaBa, 6/8.

a. Ns

1766'