Вы находитесь на странице: 1из 12

׾֍úÖÃÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ, ¯ÖãÖê (¾ÖÖœüß¾Ö Öê¡Ö)

´ÖÆüÖ¸üÖ™ ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú ¾Ö −֐ָü ¸ü“Ö−ÖÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 1966 “µÖÖ


ú»Ö´Ö 31(1) †−¾ÖµÖê ³Ö֐ֿÖ: ´ÖÓ•Öã¸üß ¤êüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ -
²Ö֝Öê¸ü ²ÖÖ»Öê¾ÖÖ›üß

´ÖÆüÖ¸üÖ™ ¿ÖÖÃÖ−Ö,
−֐ָü ׾֍úÖÃÖ ×¾Ö³Ö֐Ö,
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 032.

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú ™ü߯Öß‹ÃÖ-1807/39/¯ÖÏ.Îú.1017/07/−Ö×¾Ö-13,


פü−ÖÖӍú 18.08.2008.

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ : ÃÖÖê²ÖŸÖ“Öß ¿ÖÖÃ֍úßµÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¸Ö•Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ Ÿ¾Ö׸üŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
ú¸üÖ¾Öß.

´ÖÆüÖ¸üÖ™֓Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖ¾ÖÖ−Öê,

(ÃÖã¬Ö֍ú¸ü −ÖÖӐÖ−Öã¸êü)
ˆ¯ÖÃÖד־Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖ™ ¿ÖÖÃÖ−Ö

¯ÖÏןÖ,
×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ †ÖµÖ㌟Ö, ¯ÖãÖê ×¾Ö³Ö֐Ö, ¯ÖãÖê.
ÃÖÓ“Öֻ֍ú, −֐ָü ¸ü“Ö−ÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™ ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê.
וֻÆüÖ׬֍úÖ¸ß, ¯ÖãÖê.
ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, −֐ָü ¸ü“Ö−ÖÖ, ¯ÖãÖê ×¾Ö³Ö֐Ö, ¯ÖãÖê.
†ÖµÖ㌟Ö, ¯ÖãÖê ´ÖÆüÖ−֐ָü¯ÖÖ׻֍úÖ, ¯ÖãÖê.
ÃÖÆüֵ֍ú ÃÖÓ“Öֻ֍ú, −֐ָü ¸ü“ÍÖ−ÖÖ, ¯ÖãÖê ¿Ö֏ÖÖ, ¯ÖãÖê.
¾µÖ¾ÖãÖ֯֍ú, µÖê¸ü¾Ö›üÖ úָ֐ÖÆü ´Öã¦üÖÖ»ÖµÖ, ¯ÖãÖê.
(ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ÃÖÖê²ÖŸÖ“Öß ¿ÖÖÃ֍úßµÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ
¸Ö•Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¯ÖãÖê ×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ ¯Öã¸ü¾ÖÖß, ³Ö֐Ö-1 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêúß 5 ¯ÖÏŸÖß µÖÖ
×¾Ö³Ö֐ÖÖÃÖ, ÃÖÓ“Öֻ֍ú, −֐ָü ¸ü“Ö−ÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™ ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê, †ÖµÖ㌟Ö, ¯ÖãÖê ´ÖÆüÖ−֐ָü¯ÖÖ׻֍úÖ, ¯ÖãÖê,
ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, −֐ָü ¸ü“Ö−ÖÖ, ¯ÖãÖê ×¾Ö³Ö֐Ö, ¯ÖãÖê, ÃÖÆüֵ֍ú ÃÖÓ“Öֻ֍ú, −֐ָü ¸ü“Ö−ÖÖ, ¯ÖãÖê ¿Ö֏ÖÖ, ¯ÖãÖê
µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖšü¾ÖÖ¾µÖÖŸÖ.

úÖ †×¬ÖúÖ¸ß (−Ö×¾Ö-29), −֐ָü ׾֍úÖÃÖ ×¾Ö³Ö֐Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.


ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ÃÖ¤ü¸ü †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
ú¸üÖ¾Öß.
×−Ö¾Ö›ü−ÖßÖß (−Ö×¾Ö-13)
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
Urban Development Department,
Mantralaya, Mumbai-400 032.
Dated : 18.09.2008

NOTIFICATION

No.TPS-1807/39/CR-1017/07/UD-13
The Government in Urban Development Department’s
Notification No. TPS-1807/39/CR-1017/07/UD-13, dated 13.08.2008
regarding the sanction to the Draft Development Plan of Pune (Additional
Area) (Baner-Balewadi, Sector-I) excluding the area under proposed
substantial modifications, is hereby withdrawn. The revised notification is
issued separately.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

(Sudhakar Nangnure)
Deputy Secretary,
Government of Maharashtra
Government of Maharashtra,
Urban Development Department,
Mantralaya, Mumbai 400 032.

Mah. Date :- 18.09. 2008


Regional &
Town NOTIFICATION
Planning
Act, 1966 No.TPS-1807/39/CR-1017/07/UD-13

Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development


Department, vide its Notification No.PMC-3096/1798/CR-259/UD-22, dated
11.09.1997 has extended the limits of Pune Municipal Corporation (hereinafter
referred to as “the said Corporation”);

And whereas, the said Corporation being the Planning Authority


(hereinafter referred to as “the said Planning Authority”) by its Resolution No.404,
dated 25/11/1997 has made a declaration under Section 34 read with Section 23 of
the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act
No.XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as “the said Act”) of its intention to
prepare the Development Plan of the entire area within its jurisdiction and the
notice of the said declaration was published in the Maharashtra Government
Gazette, Pune Division Supplement, Part-I, dated 22.01.1998 at page No.211;

And whereas, Government of Maharashtra in Urban Development


Department vide Notification No.PMC-3020/1676/CR-258/01/UD-22, dated
17.11.2001 has modified the extended limit of the said Municipal Corporation;

And whereas, the said Corporation after carrying out survey of the entire
area of the revised extended limit, prepared and published draft Development
Plan, Pune (Additional Area) vide resolution No.388, dated 27.12.2002 and
published a notice to that effect in Maharashtra Government Gazette, Pune
Division Supplement, dated 31.12.2002 in accordance with the provisions of sub-
section (1) of Section 26 of the said Act;

And whereas, the said Planning Authority, after considering the suggestions
and objections received by it from public and the report of the Planning
Committee, modified the published draft Development Plan as per the provisions
of Section 28 of the said Act and republished it under Section 29 of the said Act
vide its resolution No.299, dated 21.03.2005 and published a notice to that effect
for inviting suggestions/objections from public in Maharashtra Government
Gazette, Extraordinary, dated 30/03/2005 at page No.5,6,7;

And whereas, the said Planning Authority, after considering the


suggestions/ objections received by it and the report of the Planning Committee
vide resolution No.368, dated 29/11/2005 has decided that no change in the draft
Development Plan is required and published the draft Development Plan for
information/perusal of the public. The notice of the publication of the draft
Development Plan was published in Maharashtra Government Gazette, Pune
Division Supplement dated 30.11.2005 and submitted the draft Development Plan,
Pune (Additional Area) to the Government of Maharashtra for sanction on
31/12/2005 under Section 30(1) of the said Act. (hereinafter referred to as “the
said Development Plan”);

And whereas, the Government in Urban Development Department vide


Notification No.TPS-1806/2125/CR-435/2006/UD-13, dated 09.12.2007 has
extended the period for sanctioning the said Development Plan upto and inclusive
of 31.12.2007 under Section 31(1) of the said Act;

And whereas, the Government has further extended the period for
sanctioning the said Development Plan upto and inclusive of 31.12.2008 vide
Notification No.TPS-1807/ 2039/ CR-1017/07/UD-13, dated 21.01.2008;

And whereas, the Government vide Notification No.TPS-1806/2125/CR-


435/2006/ UD-13, dated 10.10.2007 has published notice regarding excluded
portion of S.No. 26/1B+1C, Balewadi;

And whereas, the Government has sanctioned part of the Development


Control Regulations and part of the Development Control Regulations are kept
pending vide Notification No.TPS-1806/2125/CR-435/2006/UD-13, dated
06.12.2007, and remaining regulations wherein modifications were of substantial
nature are published as per provisions of Section 31(1) of the said Act vide
Notification No.TPS-1806/ 2125/CR-435A/2006/UD-13, dated 06.12.2007;

And whereas, the Government has sanctioned the part Development Plan of
Sector No.2 to 10 which contains the proposals of Roads (D.P.Roads) and also the
proposals of reservations for Water Supply & Sewerage Plants vide Notification
No.TPS-1806/2125/CR-1193/2008/UD-13, dated 17.05.2008;

And whereas, Government of Maharashtra, after making necessary


inquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State,
Pune has decided to sanction the part of the said Development Plan i.e. Sector-1,
Baner-Balewadi excluding the modifications which are shown in pink verge on
the said Development Plan as EP-11, EP-12, …..etc;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of


Section 31 of the said Act, and all other powers enabling it in that behalf, the
Government of Maharashtra hereby –

a) sanctions the part of the said Development Plan i.e. Sector-1, Baner-
Balewadi excluding the area under proposed modifications as shown in
pink verge on the said Development Plan as EP-11, EP-12, …..etc.,
b) the said Development Plan, sanctioned in part, shall come into force
with effect from 01.11.2008.

Notes :-
1) The aforesaid part of the final Development Plan, Pune sanctioned by
Government is kept open for a period of one year for inspection of the
public during office hours, in the office of the Pune Municipal Corporation
on all working days.
2) The reserved sites which are not appeared in Schedule-I of modifications as
shown in pink verge as EP-11, EP-12 etc. on the plan are hereby sanctioned
for the respective purposes as designated in the said Development Plan.
3) Areas of reserved sites mentioned in the Development Plan report are
approximate and subject to the actual measurement on site as per the
boundaries shown in the final Development Plan.
4) Any printing errors and Draftsman errors which are required to be corrected
as per actual situation on site and / or as per the survey records, sanctioned
layout etc, shall be corrected by the Commissioner, Pune Municipal
Corporation after due verification and with the prior approval of the
Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.
5) The ownership of lands falling under the reservations shall be as per the
recent ownership as shown in the Revenue records.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

(Sudhakar Nangnure)
Deputy Secretary,
Government of Maharashtra
SCHEDULE – I
Sr. EP No. Designa- Description Proposals as per Proposals as per Description of proposed modification as shown in Pink verge.
No. tion of of land i.e. the published Draft the submitted
Site/ Site S.No. Dev.Plan under Draft Dev. Plan
No. Section 26 of the under Section 30
MR.&T.P. Act, of the
1966 MR.&T.P.Act,
1966
1 EP-11 HS-1 Balewadi, HS-1 HS-1 Site No.HS-1 is proposed to be deleted and the land thereunder is proposed to
S.No.4 be included in public-semipublic zone.
2 EP-12 PS-1 Balewadi, PS-1 PS-1 Site No.PS-1 is proposed to be deleted and the land thereunder is proposed to
S.No.4 be included in public-semipublic zone.
3 EP- 13 H-1 Balewadi, H-1 H-1 Site No.H-1 is proposed to be deleted and the land thereunder is proposed to be
S.No.4 included in public-semipublic zone.
4 EP- 14 HG-1 Balewadi, HG-1 HG-1 Site No.HG-1 is proposed to be deleted and the land thereunder is proposed to
S.No.4 be included in public-semipublic zone.
5 EP- 15 G-3 Baner, G-3 G-3 Southern area admeasuring 10,000 sq.m. is proposed to be deleted from Site
S.No.35 No.G-3 and is proposed to be included in Residential Zone.
6 EP- 16 G-1 Balewadi, G-1 & Residential G-1 and area An area of continuous land in S.No.35 on which a proposal of regularisation
S.No.34 & Zone added to Site G-1 under Gunthewari Act has been sanctioned by Pune Municipal Corporation is
35 vide M-1.04 proposed to be deleted from reservation and is proposed to be included in
Residential Zone as shown on plan.
7 EP- 17 CMY-1 Balewadi, Residential Zone CMY-1 Northern portion out of S.No.29 as shown on plan is proposed to be deleted
S.No. 28,29 from Site No.CMY-1and is proposed to be included in Residential Zone.
8 EP- 18 G-2 Baner, G-2 and G-2 and area Land bearing S.No.28(part) & 290(part) Baner included in Site No.G-2 vide
S.No.28,290 Residential Zone added to G-2 M-1.13 is proposed to be deleted from Site No.G-2 and is proposed to be
vide M-1.13 included in Residential Zone.
9 EP- 19 PG-10 Baner, PG-10 & PG-10 and area Land bearing S.No.291(part) included in Site No.PG-10 vide M-1.30 is
S.No.291 Residential Zone added to PG-10 proposed to be deleted from Site No.PG-10 and is proposed to be included in
vide M-1.30 Residential Zone.
10 EP- 20 HS-2 Baner, HS-2 HS-2 Plots in S.No.216 on which building permission is granted prior to publication
S.No.208, of draft D.P. u/s 26 are proposed to be deleted as shown on plan and are
209, 210, proposed to be included in Residential Zone.
216,204, 206
11 EP- 21 CR-2 Balewadi, 10 m. Green Belt Some area of Site No.CR-2 is proposed to be shifted in RPB towards river and the land so
S.No.46,47 & 30 m. road, CR- reservation is released is proposed to be included in 24 m. wide road and BT & ABZ as
2 deleted & shown on plan.
included in 24 m.
road vide M-
1.03.
12 EP- 22 CR-3 Baner, 10 m. Green Belt Some area of Site No.CR-3 is proposed to be shifted in RPB towards river and the land so
S.No.177, & 30 m. road, CR- reservation is released is proposed to be included in 24 m.wide road and BT & ABZ as
178 3 deleted & shown on plan.
included in 24 m.
road vide.M-
1.11.
13 EP- 23 24 m. Baner, 24 m. road 24 m. road, Alignment of 24 m. wide East-West road passing through S.No. 40,
road S.No.32,18, Alignment of 24 37,39,34,33,38,18,17,19,20,16 etc. Baner is proposed to be made straight from
19 m. road as per the junction in S. No.38, 33 to meet the junction in S.No.20,23,15. Link of 24
published. m. wide road passing from junction in S.No.38,33,32 upto junction in
S.No.16,17,18 is proposed to be deleted and the land thereunder is proposed to
be included in Residential Zone.
18 m. wide North-South road in S.No.16 is proposed to be shifted
towards East as per the approved layout road and is proposed to meet at
junction in S.No.20,23,15. The land under 24 m. wide road released due to
above modification is proposed to be included in Residential Zone.
14 EP- 24 18 m. Baner 18 m. road Alignment of 18 The road proposed through S.Nos.45.39,38, 17,16,15,14,13,12, 9, etc. of
road S.No.12,13, m. road is village Baner vide M-1.21 I s deleted and the land under deleted alignment is
14, 15 etc. changed by PMC proposed to be included in the zone adjoining towards North. The 18 m. wide
vide.M-1.21. The road as proposed in the published plan in S.No.45,39,38,17,16, 15, 13,12,8,
area under etc. of Baner village is reinstated and its width is proposed to be increased to
original road 24 m. as shown on plan. 18 m. wide North-South roads in S.No. 38, 39 and 13,
alignment is 14 are proposed to be extended upto the 24 m. wide road towards South.
included partly in
Residential Zone
& partly in BDP.
15 EP- 25 Nala Baner, 7.5 m. road & P.M.C. while 7.5 m. width of the nalla gardens proposed along the nallas in the submitted
Garden Balewadi Residential Zone submitting the plan are proposed to be increased to 9 m. as shown on plan.
Draft
Development
Plan for sanction
to the
Government has
proposed 7.5 m.
Nalla Garden
along the water
bodies.

16 EP- 26 F.B.-1 Baner, F.B.-1 F.B.-1 The area regularised under Gunthewari Act as shown on plan is proposed to be
S.No.82 deleted from reservation & is proposed to be included in Residential Zone.
17 EP- 27 Road Balewadi, 12 m. road & 12 m. road & Alignment of 12 m. road in S.No.49 is proposed to be shifted along the
S.No.49 HDH-1 HDH-1 northern boundary of the sanctioned layout and towards north in S.No.50 in
the land under HDH reservation. The land so released due to shifting of road is
proposed to be included in Residential Zone.
Designation of Site No.HDH-1 is proposed to be changed to PH/HDH-
1 - Public Housing / Housing for Dishoused.
18 EP- 28 Road Baner 18 m. road & 18 m. Road 18 m. wide North-South road passing through S.No.72, 73, 78 and 79 is
S.No.72, 73, Residential Zone proposed to be deleted and the land thereunder is proposed to be included in
78,79 and Residential Zone. New 18 m. road link is proposed along existing road passing
74,75. through S.No.74 & 75 as shown on plan.
19 EP- 29 Road Baner 18 m. road 18 m. Road Alignment of 18 m. wide road is proposed to be shifted towards East on the
S.No.16 common boundaries of S.No. 16/1 & 16/2 as shown on plan.
20 EP- 30 Road Baner 24 m. road & 24 m. Road The alignment of 24 m. wide road is proposed to be shifted towards West as
S.No.156 to Residential Zone shown on plan along 30 m. road and land so released is proposed to be
175 included in RPB.
21 EP- 31 Road Baner 277, Residential Zone 9 m Road The alignment of 9 m.. wide road proposed vide M-1.35 is proposed to be
278 changed to make it straight through S.No. 277 along the existing layout road
and the land so released is proposed to be included in Residential Zone.

22 EP- 32 Road Balewadi Residential Zone 9 m Road The alignment of 9 m. wide road is proposed to be shifted to the existing
S.No.1 layout road and the land so released due to shifting is proposed to be included
in Residential Zone.
23 EP-33 HMP-1 Baner, HMP-1 BDP-1 Land under site HMP-1 in the published plan and reserved as BDP1 in the
S.No.48,49 submitted plan u/s 30 is proposed to be reserved as BDP-1.
24 EP-34 PS-15 Baner PS-15, Residential Residential vide Site No.PS-15 is proposed to be reinstated as per draft D.P. published u/s 26.
S.No.203, M-1.12 Land from S.No.216 shown under PS-15 vide M 1.12 is proposed to be
216 included in Residential Zone.

25 EP-35 BDP-1 S.No.7,49, Hill Top Hill Slope BDP-1 Kept in abeyance.
50,289 etc. Zone, Residential
26 EP-36 HDH-2 Baner HDH-2, HDH-2 The designation of reservation is proposed to be changed to PH/HDH-2 Public
S.No.9,10, Residential Housing/Housing for Dishoused. Land bearing S.No.12(p), Baner included in
12 Residential Zone in published plan and reserved as HDH-2 vide M-1.15 is
proposed to be included in Residential Zone as shown on plan subject to the
following conditions :
1. The development shall be allowed as per Gunthewari plotted layout and
amalgamation of Gunthewari plots shall not be allowed.
2. If the condition No.1 is violated the developer shall be permitted the
development only after fulfillment of the conditions mentioned in the
regulations of Accommodation Reservation i.e. handing over the built
up area to the Municipal Corporation free of cost.
27 EP-37 18 m. Baner, 18 m. wide D.P.road 18 m. wide Same as EP-24
wide road S.No. 45,39, D.P.Road
38,17,16,15,
BDP-1 13,12,9
BDP-1
28 EP-38 Road Baner Residential New road link The new road link proposed vide M 1.18 by P.M.C. is proposed to be deleted
S.No.45 proposed vide and the area under deleted road is proposed to be included in Residential Zone.
M-1.18 New corner rounding is proposed at the junction of service road and 30 m.
road as shown on plan.
29 EP-39 Road Baner, Residential Zone New road link The new road link proposed vide M 1.19 by PMC is proposed to be deleted
S.No.48,49 Hill Top/Hill Slope proposed vide and the area under deleted road is proposed to be included in adjoining
M-1.19 Residential Zone/ BDP-1.
30 EP-40 Road Baner,S.No. 12 m. wide D.P. The alignment The alignment of newly proposed road by PMC vide M 1.32 is proposed to be
223 to 226 Road of 12 m. road is deleted and the deleted area is proposed to be included in Residential Zone.
modified by The alignment of the road as per draft Development Plan published under
P.M.C. vide M- Section 26 is proposed to be reinstated.
1.32
31 EP-41 30 m. Balewadi, 30 m. road 30 m. road Alignment of 30 m. road is proposed to be modified along the existing
road S.No.3 & 4 alignment as shown on plan.

32 EP-42 HDH-19 Balewadi, MHADA-1 HDH-19 Designation of site HDH - 19 is proposed to be changed to PH/HDH - 19
S.No.22 Public Housing/ Housing for Dishoused.
33 EP-43 HDH-2 Baner, HDH-2, Residential HDH-2 Same as EP-36
S.No.9,10,
12
34 EP-44 BDP-1 Baner, Hill Top/Hill Slope BDP-1 Plots bearing S.No.1/1A/7+8+1+6+17, No.1/1A/1A/1A/11, No.1/1A/21/1, No.
S.No.1 Residential 1/1A/21/2, village Baner on which buildings have been constructed as per
permission granted by PMC are proposed to be deleted from the reservation of
BDP & included in Residential Zone as shown on plan.
35 EP-45 HMP-1 Baner, HMP-1, HMP-1. The The area in S.No.48 & 49 which is merged in BDP-1 by PMC vide M-1.16 is
S.No.49,14 Residential Zone reservation as deleted from GPP-1 & is included in BDP-1. Remaining area is retained as
& 15 per plan GPP-1. The area under HMP-1 proposed in S.No.14 and 15 vide M-1.16 is
published under proposed to be deleted & included in Residential Zone.
Section 26 is
deleted by
P.M.C. vide M-
1.16. Area
under deleted
reservation -is
included in
BDP-1 and
some area is
included in
GPP-1. HMP-1
reservation is
relocated in
S.No.14 & 15
Baner vide M-
1.16.
36 EP-46 BT & Balewadi, Residential Zone BT & ABZ Land towards south of 18 m. wide road shown under BT & ABZ in S.No.51
ABZ S.No.51 Balewadi is proposed to be included in Residential Zone.
37 EP-47 PS-15 Baner, S.No. P.S.-15 PS-15 relocated Same as EP-34.
203,216 Residential Zone vide M-1.12,
Residential
Zone
38 EP-48 PC-3, Balewadi, 30 m. wide road, PC-3, OM-1, Reservations of PC-3, OM-1, MP-1 and P-1 are shifted towards north upto 30
OM-1, S.No.28,27 PC-3, OM-1, MP-1, MP-1,P-1 m. wide road boundary. Area released due to shifting is included in Residential
MP-1, P-1 P-1 Zone.
39 EP-49 PG-6 Baner, PG-6, PG-6. Southern Portion of site No.PG-6 admeasuring 4000 sq.m. out of S.No.67
S.No. Residential Triangular Baner is proposed to be deleted from reservation and included in Residential
67,68,69 portion out of Zone. Triangular portion out of S.No.69 included in reservation PG-6 vide M
S.No.69 is 1.26 is proposed to be deleted from reservation and included in Residential
included in PG- Zone as shown on the Plan.
6 vide M-1.26.
40 EP-50 PG-5 Baner, PG-5 Western portion Western Portion of Site No.PG-5 included in BDP vide M-1.27 is proposed to
S.No.51 out of S.No. 51 be reinstated as PG-5.
is deleted from
reservation and
included in
BDP M-1.27 by
P.M.C.
41 EP-51 OM-13 Baner, OM-13 OM-13 The reservation OM-13 is proposed to be deleted and land thereunder is
S.No.270 included in Residential Zone.
42 EP-52 OM-2 Balewadi, OM-2 OM-2 The reservation OM-2 is proposed to be deleted and land thereunder is
S.No.2 included in Residential Zone.
43 EP-53 FB-1 Baner, F.B.-1 F.B.-1 Same as EP-26.
S.No.82
44 EP-54 PG-5, Baner, PG-5 Western portion Same as EP-50.
BDP-1 S.No.51 out of S.No. 51
is deleted from
reservation and
included in
BDP M-1.27 by
P.M.C.
45 EP-55 12 m. Baner,S.No. 12 m. wide D.P. The alignment Same as EP-40.
wide road 223 to 226 Road of 12 m. road is
modified by
P.M.C. vide M-
1.32
46 EP-56 30 m. Baner, 30 m. wide road 30 m. wide The new link road proposed vide M-1.20 is proposed to be deleted and the road
road S.No.7 road. proposal as per draft D.P. published u/s 26 is reinstated. Remaining area is
proposed to be included in BDP-1.
-

(Sudhakar Nangnure)
Deputy Secretary,
Government of Maharashtra

Похожие интересы