Вы находитесь на странице: 1из 11

Bahagian A Jawab semua soalan berikut . 1. Rajah 1 menunjukkan doh yang naik.

Doh yang baru disediakan Rajah 1

Selepas 30 minit

Pemerhatian di atas menunjukkan bahawa mikroorganisma A. Bertumbuh B. Bernafas C. Bergerak D. Membiak

2. Rajah 2 menunjukkan saiz kulapok bertambah.

Pada permulaan eksperimen Rajah 2

Selepas 3 hari

Pemerhatian di atas menunjukkan bahawa mikroorganisma A. Bertumbuh B. Bernafas 3. C. Bergerak D. Membiak

Antara berikut, yang manakah merupakan mikroorganisma?

I Virus II Rumput III BaKteria IV Rumpai laut

A. I dan III B.II dan IV

C. I, II dan III D. I, III dan IV

4. Penyakit berjangkit bermakna penyakit yang A. Boleh disembuhkan B. Boleh dicegah C. Boleh merebak dengan mudah D. Disebabkan oleh mikroorganisma 5. Antara berikut, yang manakah bukan penyakit berjangkit? A. Kanser B. Selsema C. Taun D. Sakit mata

6. Antara keadaan-keadaan yang berikut, yang manakah benar tentang kesan buruk mikroorganisma? I. Penyakit II. Gigi reput III. Keracunan makanan IV. Makanan menjadi rosak A. I dan IV B. II dan III C. I, II dan IV D. I, II, III dan IV

7. Antara haiwan berikut, yang manakah bertelur? A. Kucing B. Anjing C. Katak D. Tikus 8. Antara berikut haiwan yang manakah yang melahirkan anak? A. Lipas B. Cicak C. Penyu D. Singa

9. Bagaimanakah singa menjaga anaknya? A. Bergerak secara berkumpulan B. Membawa anaknya di dalam kantung C. Memindahkan anaknya ke tempat lain apabila diganggu D. Menyerang apabila anaknya diganggu 10. Antara buah berikut, yang manakah dipencarkan oleh haiwan? A. Kelapa B. Keembung C. Rumput semalu D. Meranti

11. Antara cirri-ciri berikut, yang manakah berkenaan dengan biji benih yang dipencarkan oleh angin? I. Ringan II Mempunyai ruang udara III Mempunyai bulu halus IV Warna yang terang A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. II dan IV

12.Maklumat di bawah menerangkan cirri-ciri buah Q

Kecil Ringan Mempunyai struktur seperti sayap

Bagaimanakah buah Q disebarkan? A. Angin B. Air C. Haiwan D. Mekanisme letupan

13. Maklumat di bawah menerangkan cirri-ciri sejenis biji benih atau buah. Kecil Ringan Mempunyai struktur seperti sayap

Namakan buah atau biji benih yang mempunyai cirri-ciri di atas. A. Kelapa B. Angsana C. Tembikai D. Buah keembung

14. Mengapa gajah melindungi anak mereka? A. Kerana anak gajah comel B. Kerana gajah mahu bersama dengan anaknya C.Untuk memastikan gajah tidak pupus D. Kerana kekurangan sumber makanan 15. Antara haiwan berikut, yang manakah merupakan haiwan terancam? I Kucing II Harimau III Penyu IV Cicak A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. II dan IV

16. Mengapa dinosaur tidak lagi wujud di bumu? A. Mereka terlalu besar B. Mereka sudah pupus C. Mereka telah berpindah ke tempat yang lebih baik D. Mereka tidak mempunyai ruang yang mencukupi untuk hidup. 17. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan burung melindungi dan menjaga telur dan anaknya? I. Memberi makanan II. Tinggalkan sarang III. Mengeram telur IV. meninggalkan anaknya selepas telur menetas A. I dan III B. I dan IV C. II dan III D. II dan IV

18. Antara siratan makanan berikut, yang manakah adalah betul? A. Pokok padi B. Pokok padi C. Pokok padi D. Pokok padi musang burung tikus tikus ular belalang helang ular ayam ular ular helang

19. Rajah 3 di bawah menunjukkan satu rantai makanan. X ayam ular

Rajah 3 X adalah

A. pokok padi B. pokok ros C. burung D. musang

Belalang Padi Ayam

Burung pipit

Ular

Tikus

Helang

Rajah 4 Soalan 20 hingga 24 adalah berdasarkan kepada Rajah 4.

20. Antara haiwan dalam siratan makanan di atas, yang manakah merupakan herbivor? A. Belalang B. Helang C. Ular D. Burung

21. Antara hidupan dalam siratan makanan di atas, yang manakah merupakan pengeluar? A. Ayam B. Burung C. Helang D. Pokok padi

22. Antara hidupan dalam siratan makanan di atas, yang manakah merupakan pengguna? I. Pokok padi II. Belalang III. Burung IV. Ayam A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. II, III dan IV

23. Antara haiwan dalam siratan makanan di atas, yang manakah merupakan karnivor? I Tikus II Ular II Helang IV Ayam A. I dan III B. I dan IV C. Ii dan III D. II dan IV

24. Berapakah rantai makanan yang boleh didapati daripada siratan makanan ini? A. Lima B. Enam 25. Kelapa sawit Tikus H C. Tujuh D. Lapan

Rajah 5 Haiwan yang manakah mungkin H? I II III IV Kucing Burung hantu Lembu Ular C. II dan III D. II dan IV

A. I dan II B. I dan III 26.

Rumput

Belalang

Ayam

Katak

Ular

Rajah 6 Apakah yang akan berlaku jika helang muncul dalam habitat ini?

A. Bilangan belalang akan meningkat B. Bilangan ular akan menurun C. Bilangan katak akan menurun D. Bilangan ayam akan menurun

27. Antara aktiviti berikut, yang manakah menunjukkan bahawa buaya menjaga anaknya? I Bertelur dan menyembunyikan telurnya di dalam tanah II Membawa anaknya di dalm mulut untuk keselamatan III Mengeram telur IV Menghasilkan telur yang berlendir A. I B. III C. II
D. IV

28. Bagaimanakah penyu menggelakkan spesiesnya daripada pupus? I Bertelur dengan banyak II Mengeram telurnya III Membawa telurnya di atas belakang badan IV Menimbus dan menyembunyikan telurnya di dalam pasir A. I dan IV B. I, II dan III C. I, III dan IV D. I, II,III dan IV

29. Bahagian buah kelapa yang manakah membantunya terapung? A. Bahagian yang boleh dimakan B. Kulit yang berlilin C. Tempurung yang keras D. Ruang udara

30. Bagaimanakah zebra melindungi anaknya? A. Bergerak secara berkumpulan B. Membuat bunyi bising C. Menghalau musuh D. Menyemburkan air kea rah musuhnya

(b) Namakan habitat yang mungkin untuk siratan makanan di atas. _________________________________________________________________ ( 1 markah ) (c) Apakah yang akan berlaku sekiranya bayam disembur dengan racun serangga? _________________________________________________________________ ( 2 markah ) (d) Berikan inferens ( sebab ) pada jawapan kamu di 2(c). ________________________________________________________________ ( 2 markah ) 4. Berdasarkan senarai nama haiwan di bawah, jawab soalan berikut.

PENYU (P)

AYAM (Q)

LEMBU (R)
(a) Bagaimanakah haiwan di atas membiak?

CICAK (S)

i. P :_______________________________________________ ii. Q :_______________________________________________ iii. R :_______________________________________________ iv. S :_______________________________________________ ( 4 markah ) (b) Haiwan manakah yang menjaga anak atau telurnya? ________________________________________________________________ ( 1 markah )

KERTAS SOALAN TAMAT

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA ANNAU 97200 TATAU

UJIAN 1 MAC 2012 1 JAM 15 MIN

SAINS
TAHUN 5

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA :___________________________ TARIKH :_________________


ARAHAN : 1. Kertas ini mengandungi 30 soalan di Bahagian A dan 4 soalan di Bahagian B. 2. Jawab semua soalan dalam ruangan yang disediakan.

Soalan 4